Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

vragenlijst voor studenten - Vragenlijst voor studenten ESF by hcj

VIEWS: 11 PAGES: 6

									Vragenlijst voor studenten ESF-EQUAL project ‘Kijk zo kan ’t wel!’

Deze vragenlijst is bedoeld voor studenten met een handicap
(lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, psychische klachten,
dyslexie of chronische ziekte)

Algemene gegevens:
Geslacht:  M  V

Aard onderwijsinstelling:  HBO   WO

Laatstgevolgde studie:

Datum eerste inschrijving deze studie (start van de studie):

Datum uitschrijving deze studie:

In welke fase van de studie bevind je je?
 Propedeuse    Bachelor        Master     
Doctoraal

 Anders, nl. ……………………………………………………..


Vragen over je laatstgevolgde studie:

Vraag 1. Waarom stop je / ben je gestopt met je studie? (Wat is de
aanleiding en - zo mogelijk - waardoor werd dat veroorzaakt?)
                                   1
Vraag 2. Houdt het feit dat je stopt / gestopt bent met je studie
(mede) verband met een functiebeperking (lichamelijke of
zintuiglijke beperkingen, psychische klachten, dyslexie of chronische
ziekte)?
 ja; specificatie:   o veel     o matig o weinig (ga door
naar vraag 3)
 nee → ga door naar vraag 18

Vraag 3. Wat is de aard van je functiebeperking?
 lichamelijk  zintuiglijk  psychisch  dyslexie  chronische
ziekte

Korte toelichting (bijv. dwarslaesie, kleurenblind, Asperger, astma
etc.):Vraag 4. Was je op het moment van stoppen gemotiveerd voor de
verdere studie?
 veel       neutraal    weinig     niet

Vraag 5. Heeft eventuele vertraging die je hebt opgelopen, geleid
tot verlies aan motivatie voor de studie?
 veel       neutraal     weinig     niet
 geen vertraging opgelopen

Vraag 6. Welke belemmeringen heb je, als gevolg van je functie-
beperking, ondervonden bij het studeren?
Vraag 7. Heb je de onderwijsinstelling betrokken / geprobeerd te
betrekken bij het oplossen van de belemmeringen?
 ja (ga door naar vraag 8)
 nee (ga door naar vraag 9)

Vraag 8 a. Zo ja, wat heeft de onderwijsinstelling geprobeerd aan
de belemmeringen te doen….
                                   2
Vraag 8 b. …. en hoe snel was dat nadat je iemand van de instelling
had ingeschakeld of na het merkbaar worden van de
belemmeringen voor de instelling ?
Vraag 9. Wat heb je zelf geprobeerd te doen aan het oplossen van
de belemmeringen?
Vraag 10. Wat zou er nodig zijn geweest om te bereiken dat je door
was gegaan met je studie?
Vraag 11. Met welke functionaris(sen) heb je over het stoppen van
je studie contact gehad tot nu toe?
 Docent (en)
 Studieloopbaanbegeleider
 Studentendecaan
 Andere functionaris(sen), nl……………………………………………………….
 Geen

Vraag 12. Heb je bij je eerste inschrijving gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om je functiebeperking kenbaar te maken?
 Ja, dat heb ik toen al kenbaar gemaakt,
omdat……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(ga door naar vraag 13)

 Ik heb het in een later stadium (in de loop van mijn studie)
kenbaar gemaakt,
omdat………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………                                  3
(ga door naar vraag 13)

 Nee, dat heb ik niet kenbaar gemaakt, omdat
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(ga door naar vraag 15)


Vraag 13. Leverde het kenbaar maken iets op? (bijv. aanbod vanuit
instellingen, aanpassingen e.d.)
 Nee (ga door naar vraag 15)
 Ja, namelijk
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 14. Zijn het aanbod en/of de aanpassing(en) uitgevoerd?
 Ja
 Nee,
omdat……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 15. Zou je eerder tot praten over je functiebeperking zijn
gekomen als de onderwijsinstelling vóór je eerste inschrijving
kenbaar zou hebben gemaakt dat er iemand specifiek werkt aan het
wegnemen van belemmeringen voor studenten met een
functiebeperking?
 Ja, omdat ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 Nee, omdat…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 16. Is er, nadat je aangegeven hebt te stoppen, sprake
geweest van een exitgesprek? (een gesprek over je vertrek)
 Nee
 Ja, op eigen initiatief
 Ja, op initiatief van de instelling

Vraag 17 a. Hoeveel ECTS/studiepunten had je in totaal kunnen
halen tot het moment van stoppen?                                4
….. ECTS/….. studiepunten


Vraag 17 b. Hoeveel ECTS/studiepunten heb je in totaal gehaald tot
het moment van stoppen?
….. ECTS/….. studiepunten


Toekomst
Vraag 18. Wat ben je van plan te gaan doen nu je gestopt bent met
je studie?
Vraag 19. Ruimte voor overige opmerkingen/aanvullingen
(eventueel ook achterkant):
                                 5
De gegevens die je op deze vragenlijst hebt verstrekt, zullen
volstrekt geanonimiseerd worden. We vragen wel naar je naam en
gegevens om je eventueel in een later stadium te kunnen
benaderen met de vraag deel te nemen aan een groepsinterview
over dit onderwerp. Alleen degenen die dit invullen, geven te
kennen hiervoor in aanmerking te willen komen.
Aan het eind van het onderzoek worden alle persoonsgegevens
vernietigd i.v.m. privacy.Ik vind het wel/niet* goed als handicap + studie mij in de toekomst
benadert i.v.m. een vervolgonderzoek in de vorm van een
groepsinterview met mede-ex-studenten.      (*doorhalen wat
niet van toepassing is)

Indien wel,

Naam:


e-mailadres:

telefoonnummer:
Stuur s.v.p. het ingevulde vragenformulier naar:

handicap + studie
Antwoordnummer 9725
3500 ZH Utrecht

Een postzegel is niet nodig.
of mail de ingevulde vragenlijst aan: irma.vanslooten@handicap-
studie.nl
Hartelijk dank voor je medewerking!                                 6

								
To top