Rancangan Pengajaran Harian (DOC)

Document Sample
Rancangan Pengajaran Harian (DOC) Powered By Docstoc
					                RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran          : Bahasa Melayu
Tahun              : 3 Iman
Bil. Murid            : 37 orang
Tema               : Patriotisme
Tajuk              : Sumbangan tokoh-tokoh negara
Tarikh              : 3 September 2010
Masa               : (60 minit)
Objektif             :
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i) Mendapatkan maklumat dan isi penting serta mencatat nota daripada artikel yang dibaca.
ii) Murid dapat menceritakan perkara atau maklumat yang diperoleh dengan bahasa yang mudah
difahami.
iii) Murid dapat membina ayat tunggal berdasarkan apa yang telah dibaca.


9.2   : Mengenalpasti maklumat dan nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 2 : (i) Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota peringatan


2.2   : Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan
     Tepat.
Aras 2 : (i) Memberi penerangan tentang sesuatu yang diperolehi dengan menggunakan
      ayat yang jelas.


8.1   : Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 1 : (i) Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang
      cantik.


Kemahiran Bahasa         : Membaca,menulis, mendengar dan bertutur.
Sistem Bahasa          : Kosa kata: perpaduan, penjajah, moden
Sintaksis            : Ayat majmuk
Ilmu               : Muzik dan Kajian Tempatan
Nilai            : Bekerjasama, Patriotisme , Kebebasan


Kemahiran Bernilai Tambah(KBT)
Kemahiran Berfikir     : Menjana idea,membuat keputusan ,menganalisis
Kemahiran Belajar      : Mencatat nota dan melapor maklumat
Kecerdasan Pelbagai     : Verbal- linguistik, interpersonal, muzik
Pengetahuan Sedia Ada    :
a. Murid pernah terlibat dengan sambutan kemerdekaan di sekolah.
b. Murid pernah diajar mengenai ayat majmuk sebelum ini.
Bahan Bantu Mengajar    : Lagu dan Lirik Lagu “Tanggal 31” , pautan laman web,
powerpoint tokoh-tokoh negara, LCD, pembesar suara, mikrofon, borang penilaian rakan sebaya.


    Isi Pelajaran           Aktiviti P&P            Catatan

 Lagu “ Tanggal 31”
              Set induksi (5 min)              ABM :
                                     komputer, alat
 Tajuk pelajaran pada
              1) Guru menayangkan klip video berkaitan pembesar suara.
 hari ini adalah
              kemerdekaan.
 „Sumbangan tokoh-tokoh  http://www.youtube.com/watch?v=YHV220X7    KP-Muzik
 Negara‟          n3M


              2) Guru memainkan lagu Tanggal 31 dan
              menyanyikan lagu tersebut bersama-sama
              murid berdasarkan lirik lagu yang terdapat
              pada klip video tersebut.
              http://www.youtube.com/watch?v=Smp_9WI0
              9IQ&feature=related


              3) Guru bersoal jawab dengan murid
              berkenaan lagu tersebut dan perkaitannya
              dengan peristiwa penting bagi negara.
        4) Guru mengaitkan lagu tersebut dengan
        tajuk pelajaran pada hari ini.Kumpulan :   Langkah 1(10 minit)             BBB :
1. Cemerlang                        komputer, mikrofon,
2. Gemilang   1) Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.   dan pembesar suara:
3. Terbilang
4. Berdaulat  2) Setiap kumpulan perlu mengelik pada   Nilai :
        pautan yang mempaparkan artikel berkaitan  Patriotisme
Kosa kata:   lima bekas perdana menteri.
• Kemerdekaan  http://www.slideboom.com/presentations/20
• Penjajahan  4198/BEKAS-EMPAT-PERDANA-
• Perpaduan   MENTERI


        3) Pautan tersebut mengandungi artikel
        berkenaan lima bekas Perdana Menteri
        Malaysia.


        4) Guru kemudianya meminta untuk murid-
        murid membaca artikel berkenaan dan
        merakam pembacaan mereka dengan
        menggunakan movie maker.


        5) Setiap pembacaan murid akan didengar
        oleh guru dan rakan - rakan yang lain.


        6) Guru kemudianya akan menegur dan
        membetulkan sekiranya ada kesalahan
           sebutan dalam pembacaan murid.
Sumbangan-sumbangan  Langkah 2 (15 min)               ABM : komputer.
tokoh-tokoh negara.                         KB:
• Bapa Kemerdekaan  1. Murid diminta mengelik pada pautan web Mengkategori
• Bapa Pembangunan  mengenai sumbangan-sumbangan tokoh-
• Bapa Perpaduan   tokoh Negara. Pautan web tersebut ialah :   BCB:
• Bapa Permodenan                          mengumpul
           http://ms.wikipedia.org/wiki/Abdul_Razak_Hus  dan menganalisis
           sein                      maklumat.
           http://ms.wikipedia.org/wiki/Tunku_Abdul_Ra
           hman                      Nilai:
           http://ms.wikipedia.org/wiki/Hussein_Onn    kerjasama
           http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahathir_bin_M
           ohamad


           2. Guru meminta untuk setiap kumpulan
           mendapatkan isi penting berkenaan artikel
           yang dibaca.


           3. Setiap isi penting perlu dicatat dalam
           bentuk notepad ataupun word.


Kumpulan:       Langkah 3 (15 minit)              BBB : LCD,
1. Cemerlang                             Boring penilaian
(Tunku Abd Rahman)  1. Guru kemudiannya mengarahkan setiap grafik
2. Gemilang      kumpulan untuk membentangkan hasil
(Tun Abd Razak)    kerja mereka.                 KB : Membuat
                                   keputusan,
3. Terbilang      2. Pembentangan perlu dibuat dalam bentuk Menganalisis
(Tun Hussien Onn)    powerpoint.
            3. Guru mengedarkan borang penilaian BCB:
4. Berdaulat      rakan sebaya kepada setiap kumpulan untuk   Memproses
(TunMahathir Mohamad)  menilai pembentangan yang akan dilakukan maklumat, melapor,
            oleh rakan mereka daripada kumpulan yang Menilai
Murid membentangkan   lain.
hasil perbincangan.                          KP:
                                    Interpersonal
            4. Wakil daripada setiap kumpulan akan
            mempersembahkan hasil kerja mereka.      Nilai:
                                    berkerjasama
                                    Rasional
            5. Kumpulan yang lain harus mendengar
            hasil perbentangan dan menilai kumpulan
            yang membentang

Pembentangan yang
            Langkah 4 (10 min)               KB :
baik:
                                    Menjana Idea
- Suara yang jelas
            1. Guru kemudianya membuat soal jawab
- Sebutan yang tepat
            daripada   hasil  perbentangan   setiap BCB:
- intonasi
            kumpulan tentang sumbangan sumbangan      Perbincangan
- Idea bernas
            tokoh-tokoh tadi.
- Tepat
- Paparan persembahan
            2.   Kemudianya,  guru  meminta  wakil
yang menarik
            daripada setiap kumpulan untuk memberi
            komen dan markah perbentangan kumpulan
Kata hubung:
            kumpulan yang lain berdasarkan borang
• Dan
            penilaian yang diedarkan tadi.
• Tetapi
• Yang
            3. Guru kemudianya meminta setiap pelajar
• Namun
            untuk mencari ayat majmuk yang tedapat
• Serta           dalam teks.
• Bahawa
              4. Pelajar diminta untuk menulis lima ayat
              majmuk yang terdapat dalam teks.
Kognitif:          Penutup (5 min)               Nilai:
Murid mengimbas                             Bekerjasama,
kembali apa yang      1. Murid diminta menyatakan perkara-     Rasional,
              perkara yang telah dipelajari.
dipelajar.                                Patriotisme
              2. Guru membuat rumusan tentang tajuk
Sosial :          yang dipelajari.
Murid dapat
mengemukakan        3. Guru kemudiannya menyentuh serba
pandangan dengan jelas   sedikit tentang teknik perbentangan yang
dan    keyakinan  diri baik dan memuji kepada kumpulan
disemai.          yang telah membuat perbentangan dengan
              baik.


              4. Guru mengucapkan terima kasih kerana
              murid memberikan perhatian

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:672
posted:9/1/2010
language:Malay
pages:6