himpunan anugerah by kiasmu

VIEWS: 4,500 PAGES: 128

More Info
									    HIMPUNAN ANUGERAH
 DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN NEGERI-NEGERI
    Susunan Oleh
    Sahrizal Bin Sunari
    2010


          -1–
               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                KANDUNGAN
BIL.  PERKARA                MUKA SURAT
1   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  3-9
    Persekutuan Malaysia
2   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  10
    Wilayah Persekutuan
3   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  11-17
    Negeri Negeri Sembilan
4   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  18-23
    Negeri Selangor
5   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  24-29
    Negeri Perlis
6   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  30-39
    Negeri Kedah
7   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  40-46
    Negeri Pahang
8   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  47-57
    Negeri Kelantan
9   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  58-62
    Negeri Terengganu
10   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  63-72
    Negeri Johor
11   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  73-79
    Negeri Perak
12   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  80-87
    Negeri Melaka
13   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  88-94
    Negeri Pulau Pinang
14   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  95-99
    Negeri Sarawak
15   Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat  100-101
    Negeri Sabah
16   Darjah-Darjah Gagah Perkasa      102-103
    Persekutuan Malaysia
17   Darjah Kepahlawanan Pasukan Polis   104-106
18   Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera  107-108
19   Bintang Kebesaran Dan Pingat      109-111
    Persekutuan Pengakap Malaysia
20   Pita Bar / Reben            112-127
21   Tarikh Penganugerahan         128
                   -2–
                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
    PERSEKUTUAN MALAYSIA
         -3–
            DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                 Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT PERSEKUTUAN MALAYSIA

Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan boleh dikategorikan mengikut kumpulan atau jenis kebesaran yang
sama jenisnya. Kumpulan-kumpulan tersebut adalah seperti yang di bawah ini:-

  A.  Darjah Kerabat Dan Darjah Kebesaran Diraja
    Terdapat dua darjah kebesaran di bawah kumpulan ini iaitu:-
    (i) Darjah Yang Maha Utama Kerabat Diraja Malaysia    D.K.M.
    (ii) Darjah Utama Seri Mahkota Negara           D.M.N.

  B.  Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara
    Terdapat lima pangkat Darjah Kebesaran, Bintang dan satu pingat di bawah kategori ini, iaitu:-
    (i)  Seri Maharaja Mangku Negara            S.M.N.
    (ii) Panglima Mangku Negara               P.M.N.
    (iii) Johan Mangku Negara                J.M.N.
    (iv) Kesatria Mangku Negara               K.M.N.
    (v) Ahli Mangku Negara                  A.M.N.
    (vi) Pingat Pangkuan Negara               P.P.N.

  C.  Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia
    Terdapat tiga pangkat Darjah Kebesaran dan Bintang di bawah kategori ini, iaitu:-
    (i)  Seri Setia Mahkota                 S.S.M.
    (ii) Panglima Setia Mahkota               P.S.M.
    (iii) Johan Setia Mahkota                J.S.M.

  D.  Darjah Yang Mulia Jasa Negara
    (i) Panglima Jasa Negara                  P.J.N.

  E.  Darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja
    Terdapat empat pangkat Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat di bawah kategori ini, iaitu:-
    (i)  Panglima Setia Diraja               P.S.D.
    (ii) Johan Setia Diraja                 J.S.D.
    (iii) Kesatria Setia Diraja               K.S.D.
    (iv) Bentara Setia Diraja                B.S.D.

  F.  Darjah Bakti
    Terdapat satu pangkat di bawah kategori ini, iaitu:-
    (i) Darjah Bakti                      D.B.

 G.  Darjah-Darjah Gagah Perkasa
    Bintang dan Pingat di bawah kumpulan ini adalah seperti berikut:-
    (i)  Seri Pahlawan Gagah Perkasa             S.P.
    (ii) Panglima Gagah Berani                P.G.B.
    (iii) Jasa Perkasa Persekutuan              J.P.P.
    (iv) Pingat Tentera Udara                 P.T.U.
    (v) Kepujian Perutusan Keberanian             K.P.K.

  H.  Pingat-Pingat Bagi Perkhidmatan Lama Dan Kelakuan Terpuji
    (i)  Pingat Kebaktian               P.K.
    (ii) Pingat Khidmat Berbakti            P.K.B.
    (iii) Pingat Perkhidmatan Am            P.P.A.
    (iv) Pingat Perkhidmatan Setia           P.P.S.

  I.  Pingat-Pingat Peringatan
    (i) Pingat Peringatan Malaysia               P.P.M.
    (ii) Pingat-Pingat Pertabalan                P.P.
                                -4–
                                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
•  Darjah Membawa Gelaran
    o Seri Maharaja Mangku Negara (SMN)
          Lelaki: Tun
          Perempuan: Tun
          Isteri: Toh Puan
          Suami: Tiada
    o Seri Setia Mahkota (SSM)
          Lelaki: Tun
          Perempuan: Tun
          Isteri: Toh Puan
          Suami: Tiada
    o Panglima Mangku Negara (PMN)
          Lelaki: Tan Sri
          Perempuan: Tan Sri
          Isteri: Puan Sri
          Suami: Tiada
    o Panglima Setia Mahkota (PSM)
          Lelaki: Tan Sri
          Perempuan: Tan Sri
          Isteri: Puan Sri
          Suami: Tiada
    o Panglima Jasa Negara (PJN)
          Lelaki: Datuk
          Perempuan: Datuk
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
    o Panglima Setia Diraja (PSD)
          Lelaki: Datuk
          Perempuan: Datuk
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
                       -5–
                          DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                               Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
      DARJAH KERABAT DAN DARJAH KEBESARAN DIRAJA
        Darjah Yang Maha    Darjah Utama Seri
       Utama Kerabat Diraja   Mahkota Negara
        Malaysia (D.K.M.)      (D.M.N.)


      DARJAH-DARJAH YANG MULIA PANGKUAN NEGARA
 Seri Maharaja Mangku   Panglima Mangku     Johan Mangku Negara
  Negara (S.M.N.)     Negara (P.M.N.)       (J.M.N.)
Kesatria Mangku Negara  Ahli Mangku Negara   Pingat Pangkuan Negara
    (K.M.N.)        (A.M.N.)         (P.P.N.)

     DARJAH-DARJAH YANG MULIA SETIA MAHKOTA MALAYSIA
  Seri Setia Mahkota  Panglima Setia Mahkota  Johan Setia Mahkota
     (S.S.M.)       (P.S.M.)         (J.S.M.)
                 -6–
                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
     DARJAH YANG MULIA JASA NEGARA
        Panglima Jasa Negara
            (P.J.N.)


DARJAH-DARJAH YANG AMAT DIHORMATI SETIA DIRAJA
 Panglima Setia Diraja     Johan Setia Diraja
    (P.S.D.)           (J.S.D.)
 Kesatria Setia Diraja     Bentara Setia Diraja
    (K.S.D.)           (B.S.D.)


          DARJAH BAKTI
         Darjah Bakti (D.B.)
             -7–
                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
         DARJAH-DARJAH GAGAH PERKASA
 Seri Pahlawan Gagah  Panglima Gagah Berani     Jasa Perkasa
   Perkasa(S.P.)      (P.G.B.)      Persekutuan (J.P.P.)
      Pingat Tentera Udara   Kepujian Perutusan
         (P.T.U.)      Keberanian (K.P.K.)

    PINGAT PERKHIDMATAN LAMA DAN KELAKUAN TERPUJI
Pingat Kebaktian (P.K.) Pingat Khidmat Berbakti Pingat Perkhidmatan Am
                (P.K.B.)        (P.P.A.)
       Pingat Perkhidmatan   Pingat Peringatan
         Setia (P.P.S)    Malaysia (P.P.M.)
          PINGAT-PINGAT PERTABALAN
            Pingat-pingat Pertabalan


                -8–
                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
Rakyat Malaysia yang telah menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan mempunyai beberapa
keistimewaan dan mendapat beberapa kemudahan. Antaranya adalah seperti berikut :-
   1. Bagi pegawai kerajaan, penganugerahan ini akan ditulis dalam buku rekod perkhidmatan.
   2. Penyandang boleh menggunakan huruf ringkas darjah kebesaran, bintang atau pingat yang diterimanya,
    dihubungkan selepas namanya, contohnya Mohd Ali b. Hashim AMN atau Ab. Rahman b. Salleh JSM, KMN
   3. Penyandang boleh memakai darjah kebesaran, bintang atau pingat yang diterimanya dalam majlis-majlis yang
    mengkehendaki dia memakainya. Walau bagaimanapun pemakaiannya hendaklah mematuhi tatacara pemakaian
    yang telah ditetapkan.
   4. Bagi anggota tentera dan polis, mereka boleh memakai pita bintang dan pingat yang dianugerahkan sebagai
    sebahagian daripada pakaian seragamnya.
   5. Seseorang yang telah dianugerahkan darjah kebesaran yang membawa gelaran akan menggunakan gelaran
    tersebut  sebagai   tanda  penghormatan   yang   dimiliki. Gelaran-gelaran tersebut ialah :-
          (i) Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) bergelar “Tun”.
          (ii) Seri Setia Mahkota (SSM) bergelar “Tun”.
          (iii) Panglima Mangku Negara (PMN) bergelar “Tan Sri”.
          (iv) Panglima Setia Mahkota (PSM) bergelar “Tan Sri”
          (v) Panglima Jasa Negara (PJN) bergelar “Datuk” .
          (vi) Panglima Setia Diraja (PSD) bergelar “Datuk”.

  6.  Isteri penyandang darjah kebesaran yang membawa gelaran juga akan mendapat gelaran secara automatik iaitu :-
           (i) Seri Maharaja Mangku Negara (SMN) isteri bergelar “Toh Puan”.
           (ii) Seri Setia Mahkota (SSM) isteri bergelar “Toh Puan”.
           (iii) Panglima Mangku Negara (PMN) isteri bergelar “Puan Sri”.
           (iv) Panglima Setia Mahkota (PSM) isteri bergelar “Puan Sri”.
           (v) Panglima Jasa Negara (PJN) isteri bergelar “Datin”.
           (vi) Pangliam Setia Diraja (PSD) isteri bergelar “Datin”.

  7.  Mereka yang bergelar “Tun” mempunyai panggilan hormat “Yang Amat Berbahagia” dan mereka yang bergelar
     “Tan Sri” dan “Datuk” mempunyai panggilan hormat “Yang Berbahagia”.

  8.  Penyandang darjah kebesaran yang tinggi akan disenaraikan dalam susunan keutamaan Persekutuan. Darjah
     Kebesaran Persekutuan yang tersenarai dalam susunan keutamaan Pesekutuan ialah :-
          (i)   Darjah Utama Seri Mahkota Negara (DMN).
          (ii)   Seri Maharaja Mangku Negara (SMN).
          (iii)  Seri Setia Mahkota (SSM).
          (iv)   Panglima Mangku Negara (PMN).
          (v)   Panglima Setia Mahkota (PSM).
          (vi)   Panglima Jasa Negara (PJN).
          (vii)  Panglima Setia Diraja (PSD).
          (viii)  Johan Mangku Negara (JMN).
          (ix)   Johan Setia Mahkota (JSM).
          (x)   Johan Setia Diraja (JSD).
  9.  Penyandang darjah kebesaran yang tinggi akan diberi kemudahan menggunakan bilik orang kenamaan di
     Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan negeri-negeri. Ini terhad kepada penyandang :-
        (i)  Darjah Utama Seri Mahkota Negara (DMN).
        (ii) Seri Maharaja Mangku Negara (SMN).
        (iii) Seri Setia Mahkota (SSM).
        (iv) Panglima Mangku Negara (PMN).
        (v) Panglima Setia Mahkota (PSM).
        (vi) Panglima Jasa Negara (PJN).
        (vii) Panglima Setia Diraja (PSD).
        (viii) Johan Mangku Negara (JMN).
        (ix) Johan Setia Mahkota (JSM).
        (x) Johan Setia Diraja (JSD).

                             -9–
                                       DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                            Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT WILAYAH PERSEKUTUAN

1. SERI MAHKOTA WILAYAH (S.M.W.)
   i. Darjah Pangkat Pertama dalam Darjah Kebesaran Yang Mulia Mahkota Wilayah ini dikurniakan kepada mereka
     yang tinggi taraf kedudukannya serta terkenal kerana perkhidmatan cemerlang dan sumbangan besar mereka
     khususnya kepada Wilayah Persekutuan dalam apa jua lapangan.
   ii. Pengurniaan Darjah Kebesaran ini membawa gelaran 'Datuk Seri' dan isteri penyandang bergelar 'Datin Seri'.

2. PANGLIMA MAHKOTA WILAYAH (P.M.W.)
   i. Darjah Pangkat Kedua dalam Darjah Kebesaran Yang Mulia Mahkota Wilayah Pertama ini dikurniakan kepada
     mereka yang mempunyai taraf kedudukan yang tinggi serta terkenal kerana khidmat cemerlang dan sumbangan
     besar mereka khususnya kepada Wilayah Persekutuan dalam apa jua lapangan.
   ii. Pengurniaan Darjah Kebesaran ini membawa gelaran 'Datuk' dan isteri penyandang bergelar 'Datin'.

3. JOHAN MAHKOTA WILAYAH (J.M.W.)
    Darjah Pangkat Ketiga dalam Darjah Kebesaran Yang Mulia Mahkota Wilayah Pangkuan ini dikurniakan kepada
    mereka yang tinggi taraf kedudukan dan telah membuat jasa cemerlang dan sumbangan khususnya kepada
    Wilayah Persekutuan.

4. KESATRIA MAHKOTA WILAYAH (K.M.W.)
    Bintang ini dikurniakan kepada mereka yang telah berjasa tinggi khususnya kepada Wilayah Persekutuan dalam
    apa jua lapangan.

5. AHLI MAHKOTA WILAYAH (A.M.W.)
    Bintang ini dikurniakan kepada mereka yang telah memberi jasa-jasa yang cemerlang. Sumbangan dan khidmat
    bakti yang diberikan adalah yang lebih daripada yang sepatutnya.

6. PINGAT PANGKUAN MAHKOTA WILAYAH (P.P.W.)
    Pingat ini dikurniakan kepada mereka yang telah menunjukkan kecemerlangan, kesetiaan dan khidmat bakti
    terhadap perkhidmatan dalam apa juga lapangan.
                            - 10 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
     NEGERI SEMBILAN
        - 11 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI SEMBILAN

     o  Darjah Kerabat Negeri Sembilan (D.K.) (Instituted 24 May, 1979)
     o  Darjah Kerabat Yam Tuan Radin (D.K.Y.R.) (Instituted 24 May, 1979)
     o  Darjah Seri Paduka Tuanku Jaafar Yang Amat Terpuji (S.P.T.J.) (Instituted 18 July, 1984)
     o  Darjah Seri Paduka Negeri Sembilan (S.P.N.S.) (Instituted 24 May, 1979)
     o  Darjah Dato' Setia Negeri Sembilan (D.S.N.S.) (Instituted 24 May, 1979)
     o  Darjah Dato' Paduka Tuanku Jaafar (D.P.T.J.) (Instituted 19 July, 1989)
     o  Darjah Setia Negeri Sembilan (D.N.S.) (Instituted 24 May, 1979)
     o  Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.) (Instituted 12 July, 1950)
     o  Jaksa Pendamai (J.P.) (Instituted 12 July, 1950)
     o  Ahli Setia Negeri Sembilan (A.N.S.) (Instituted 19 July, 1989)
     o  Pingat Keberanian Cemerlang (P.K.C.) (Instituted 12 July, 1950)
     o  Pingat Khidmat Cemerlang Masyarakat (P.M.C.) (Instituted 24 May, 1979)
     o  Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) (Instituted 12 July, 1950)
     o  Pingat Khidmat Lama (P.K.L.) (Instituted 11 January, 1968)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Darjah Seri Paduka Negeri Sembilan (S.P.N.S.)
          Lelaki: Dato' Seri Utama
          Perempuan: Dato' Seri Utama
          Isteri: Dato' Seri Utama
          Suami: Tiada
     o Darjah Dato' Setia Negeri Sembilan (D.S.N.S.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Dato'
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
     o Darjah Dato' Paduka Tuanku Jaafar (D.P.T.J.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Dato'
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
                           - 12 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
               Darjah Kerabat Negeri Sembilan Yang Amat di-Mulia ( DK )
The Most Exalted Royal Family Order of Negeri Sembilan (Darjah Kerabat Negeri Sembilan Yang Amat di-Mulia):
founded by Tuanku Ja'afar on 24th May 1979. Awarded in one class to Heads of State and their consorts (DK).
                 Darjah Kerabat Negeri Sembilan Yang Amat di-Mulia (DK)
                  - collar, sash, sash badge, breast star and collar badge.                  Darjah Kerabat Yam Tuan Radin Sunnah ( DKYR )
The Royal Family Order of Yam Tuan Radin Sunnah (Darjah Kerabat Yam Tuan Radin Sunnah): founded by Tuanku
Ja'afar on 24th May 1979. Awarded in one class and limited to legitimate descendants of Yam Tuan Radin (DKYR).
                    Darjah Kerabat Yam Tuan Radin Sunnah (DKYR)
                  - collar, collar badge, breast star, sash and sash badge.
                              - 13 –
                                             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
             Darjah Paduka Sri Tuanku Ja'afar Yang Amat Terpuji ( SPTJ/DPTJ )
The Most Distinguished Order of Tuanku Ja'afar (Darjah Paduka Sri Tuanku Ja'afar Yang Amat Terpuji): founded by
Tuanku Ja'afar on 18th July 1984. A general order of merit and distinction awarded in two classes (1. Knight Grand
Commander or Dato' Sri Paduka-SPTJ, and 2. Knight Commander or Dato' Paduka-DPTJ).
                  Darjah Paduka Sri Tuanku Ja'afar Yang Amat Terpuji (SPTJ)
                   -collar, collar badge, breast star, sash and sash badge.


                   Darjah Tertinggi Negeri Sembilan ( DTNS )
The Most Exalted Order of Negeri Sembilan (Darjah Tertinggi Negeri Sembilan): founded by Tuanku Ja'afar on 24th May
1979. Awarded in one class only and restricted to the undang laut or rulers of the Negri Sembilan federation (Ahli or
Member-DTNS).

         Darjah Setia Negeri Sembilan Yang Amat di-Hormati ( SPNS/DNS/ANS )
The Most Esteemed Loyal Order of Negeri Sembilan) (Darjah Setia Negeri Sembilan Yang Amat di-Hormati: founded by
Tuanku Ja'afar on 24th May 1979 as a general order of merit. Awarded in four classes (1. Knight Grand Commander or
Dato' Sri Paduka -SPNS, 2. Knight Companion or Dato' Setia-DSNS, 3. Companion or Setia-DNS, and 4. Member or
Ahli-ANS).
                  Darjah Setia Negeri Sembilan Yang Amat di-Hormati (DSNS)
                   - collar, collar badge, breast star, sash and sash badge.


                               - 14 –
                                             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                 Pingat Keberanian Cermerlang ( PKC )
The Conspicuous Gallantry Medal (Pingat Keberanian Cermerlang): instituted by Tuanku 'Abdu'l Rahman on 31st
August 1950 as a reward for acts of conspicuous gallantry and heroism. Awarded in a single class, silver medal
(PKC).
                      Pingat Keberanian Cermerlang
                   Pingat Pekerti Terpilih ( PPT )
The Distinguished Conduct Medal (Pingat Pekerti Terpilih): instituted by Tuanku 'Abdu'l Rahman on 31st August
1950 to reward acts of bravery. Awarded in a single class, bronze medal (PPT).
                       Pingat Pekerti Terpilih
                        - 15 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
              Pingat Khidmat Masyarakat Cermerlang ( PMC )
The Medal for Outstanding Public Service (Pingat Khidmat Masyarakat Cermerlang): instituted by Tuanku
Ja'afar on 24th May 1979 to reward meritorious public service by those in public employ. Awarded in a single
class, bronze medal (PMC).
                     Pingat Khidmat Masyarakat Cermerlang
                    Pingat Jasa Kebaktian ( PJK )
The Meritorious Service Medal (Pingat Jasa Kebaktian): instituted by Tuanku 'Abdu'l Rahman on 31st August
1950 to reward meritorious public service by those in public employ. Awarded in a single class, bronze medal
(PJK).
                         Pingat Jasa Kebaktian
                         - 16 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                     Pingat Khidmat Lama (PKL)
The Long Service Medal (Pingat Khidmat Lama): instituted by Tuanku Ja'afar on 11th January 1968 to reward
long service by state employees of not less than twenty-five years duration. Awarded in a single class, bronze
medal (PKL).
                        Pingat Khidmat Lama
Defence Medal (Pingat Pertahanan): instituted by Tuanku Ja'afar in 1972 as a service medal. Awarded in a single
class, silver medal.


                      Pingat Pertabalan 1961
Installation Medal 1961 (Pingat Pertabalan 1961): instituted by Tuanku Munawir to commemorate his
installation on 17th April 1961. Awarded in a single class, silver medal.
                        Pingat Pertabalan 1961                      Pingat Pertabalan 1968
Installation Medal 1968 (Pingat Pertabalan 1968): instituted by Tuanku Ja'afar to commemorate his installation
on 8th April 1968. Awarded in a single class, silver medal.

                    Pingat Jubli Perak (PJP)
The Silver Jubilee Medal (Pingat Jubli Perak): instituted by Tuanku Ja'afar in 1992 to commemorate his
commemorate the twenty-fifth anniversary of his installation as Yang di-Pertuan. Awarded in a single class, silver
medal (PJP).                         - 17 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
     NEGERI SELANGOR
        - 18 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI SELANGOR

     o  Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati Kelas Pertama (D.K.) (Instituted 1961)
     o  Karjah Kerabal Yang Amat Dihormati Kelas Kedua (D.K.II) (Instituted 1977)
     o  Seri Paduka Mahkota Selangor (S.P.M.S.) (Instituted 1961)
     o  Seri-Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (S.S.S.A.) (Instituted 1985)
     o  Dato' Paduka Mahkota Selangor (D.P.M.S.) (Instituted 1961)
     o  Dato'-Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (D.S.S.A.) (Instituted 1985)
     o  Setia Mahkota Selangor (S.M.S.) (Instituted 1961)
     o  Setia-Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (S.S.A.) (Instituted 1985)
     o  Ahli Mahkota Selangor (A.M.S.) (Instituted 1982)
     o  Ahli-Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (A.S.A.) (Instituted 1985)
     o  Bintang Perkhidmatan Cemerlang (B.P.C.) (Instituted 1982)
     o  Pingat Keberanian Terbilang (P.K.T.) (Instituted 1960)
     o  Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.) (Instituted 1960)
     o  Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) (Instituted 1962)
     o  Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.) (Instituted 1982)
     o  Pingat Perkhidmatan Selangor (P.P.S.) (Instituted 1977)
     o  Jaksa Pengaman (J.P.)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Seri Paduka Mahkota Selangor (S.P.M.S.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Seri-Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (S.S.S.A.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Dato' Paduka Mahkota Selangor (D.P.M.S.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Dato' - Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (D.S.S.A.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
                           - 19 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
             Darjah Kerabat Selangor Yang Amat di-Hormati ( DK I/DK II )
The Most Esteemed Royal Family Order of Selangor (Darjah Kerabat Selangor Yang Amat di-Hormati): founded by
Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah on 6th June 1961. Awarded in two classes (1. First class-DK I, and 2. Second Class-
DK II) to members of the Selangor and other Royal families, and to high officers of state.
             Darjah Kerabat Selangor Yang Amat di-Hormati (DK1) - collar, sash, breast star and badge.
       Darjah Kebesaran Mahkota Selangor Yang Amat Mulia ( SPMS/DPMS/SMS/SMS )
The Most Illustrious Order of the Crown of Selangor (Darjah Kebesaran Mahkota Selangor Yang Amat Mulia): founded
by Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah on 6th June 1961 as a reward for general services to the sultan and state of
Selangor. Awarded in three classes (1. Knight Grand Commander or Dato' Sri Paduka-SPMS; 2. Knight Commander or
Dato Paduka-DPMS; 3. Companion or Setia-SMS, and 4. Member or Ahli-AMS).
                Darjah Kebesaran Mahkota Selangor Yang Amat Mulia (DPMS), breast star.
                                 - 20 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
        Darjah Kebesaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ( SSSA/DSSA/SSA/ASA )
The Order of Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah (Darjah Kebesaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah): founded by
Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah on 30th September 1985. Awarded in four classes (1. Knight Grand Companion or
Dato' Sri Setia-SSSA, 2. Knight Companion or Dato' Setia-DSSA, 3. Companion or Setia-SSA, and 4. Member or Ahli-
ASA).
              Darjah Kebesaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSSA) collar, breast star and badge.
          Darjah Kebesaran Sultan Sharaf ud-din Idris Shah ( SSIS/DSIS/SIS/AIS )
The Order of Sultan Sharaf ud-din Idris Shah (Darjah Kebesaran Sultan Sharaf ud-din Idris Shah): founded by Sultan
Sharaf ud-din Idris Shah on 14th December 2002. Awarded in four classes (1. Knight Grand Companion or Dato' Sri Setia-
SSIS, 2. Knight Companion or Dato' Setia-DSIS, 3. Companion or Setia-SIS, and 2. Member or Ahli-AIS).
                   Darjah Kebesaran Sultan Sharaf ud-din Idris Shah (DSIS), breast star.
                   Bintang Perkhidmatan Cemerlang (BPC)
Distinguished Service Star (Bintang Perkhidmatan Cemerlang): instituted by Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah in
1982 as a reward for distinguished services to the state, in the rank of officer or executive, or above. Awarded in a single
class, silver star (BPC).
                                  - 21 –
                                                DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                     Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                  Pingat Keberanian Yang Terbilang ( PKT )
The Conspicuous Gallantry Medal (Pingat Keberanian Yang Terbilang): instituted by Sultan Hisham ud-din Alam Shah al-
Haj in 1951 as a reward for supreme acts of gallantry within the borders of the Selangor state. Awarded in a single class,
silver medal (PKT).
                         Pingat Keberanian Yang Terbilang


                     Pingat Pekerti Yang Terpileh ( PPT )
Distinguished Conduct Medal (Pingat Pekerti Yang Terpileh): instituted by Sultan Hisham ud-din Alam Shah al-Haj in
1951 as a reward for acts of distinguished and gallant conduct within the state of Selangor. Awarded in a single class, silver
medal (PPT).
                          Pingat Pekerti Yang Terpileh


                       Pingat Jasa Kebaktian ( PJK )
Meritorious Service Medal (Pingat Jasa Kebaktian): instituted by Sultan Hisham ud-din Alam Shah al-Haj in 1951 as a
reward for meritorious services to the state, including resourcefulness, devotion to duty, long service, exceptional ability or
exemplary conduct. Awarded in a single class, silver medal (PJK).
                            Pingat Jasa Kebaktian


                               - 22 –
                                          DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                               Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                   Pingat Perkhidmatan Cemerlang ( PPC )
Distinguished Service Medal (Pingat Perkhidmatan Cemerlang) instituted by Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah in
1982 as a reward for distinguished services to the state, by those in non-executive positions or below. Awarded in a single
class, silver medal (PPC).

                    Pingat Perkhidmatan Selangor ( PPS )
Selangor Service Medal (Pingat Perkhidmatan Selangor): instituted by Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah in 1977 as a
reward for long, meritorious and faithful service to the state of not less than twenty years. Awarded in a single class, silver
medal (PPS).

                       Pingat Pertabalan 1961
Installation Medal (Pingat Pertabalan): instituted by Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah to commemorate his
Coronation on 28th June 1961. Awarded in a single class, silver medal.
                           Pingat Pertabalan 1961

                          Pingat Jubli Perak
Silver Jubilee Medal (Pingat Jubli Perak): instituted by Sultan Salah ud-din 'Abdu'l Aziz Shah to commemorate his Silver
Jubilee in 1985. Awarded in a single class, silver medal.
                               - 23 –
                                          DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                               Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      NEGERI PERLIS
        - 24 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI PERLIS

     o  Darjah Kerabat Baginda Syed Putra (D.K.) (Instituted 21 September, 1965)
     o  Setia Paduka Mahkota Perlis (S.P.M.P.) (Instituted 21 September, 1965)
     o  Datuk Paduka Mahkota Perlis (D.P.M.P.) (Instituted 21 September 1965)
     o  Setia Mahkota Perlis (S.M.P.) (Instituted 21 September, 1965)
     o  Ahli Mahkota Perlis (A.M.P.) (Instituted 27 May, 1971)
     o  Pingat Keberanian Handal (P.K.H.) (Instituted 22 October, 1953)
     o  Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.) (Instituted 18 August, 1960)
     o  Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) (Instituted 22 October, 1953)
     o  Pingat Jasa Baik (P.J.B.) (Instituted 30 May, 1968)
     o  Pingat Perkhidmatan Lama (P.P.L.) (Instituted 4 July, 1962)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Setia Paduka Mahkota Perlis (S.P.M.P.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Tiada
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
     o Datuk Paduka Mahkota Perlis (D.P.M.P.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Tiada
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
                           - 25 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
             Darjah Kerabat Negeri Perlis Yang Amat di-Hormati ( DKP/DK )
The Most Esteemed Royal Family Order of the State of Perlis (Darjah Kerabat Negeri Perlis Yang Amat di-Hormati):
founded by Raja Syed Putra on 21st September 1965 and modified by Raja Syed Siraj ud-din on 22nd June 1995. Awarded
in two classes (1. First class or Darjah Kerabat Pertama-DKP limited to Heads of State, and 2. Second Class or Darjah
Kerabat Kedua-DK limited to Royalty).
                  Darjah Kerabat Negeri Perlis Yang Amat di-Hormati (DK) breast star.
            Darjah Kebesaran Dato' Bendahara Sri Jamal ul-Lail ( DBSJ )
(Darjah Kebesaran Dato' Bendahara Sri Jamal ul-Lail): founded by Raja Siraj ud-din on 14th December 2006 as a special
honour for the Prime Minister of Malaysia, Datuk Sri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Awarded in a single class (Dato'
Bendahara Negara with the title of Dato' Sri di Raja-DBSJ).
             Darjah Kebesaran Dato' Bendahara Sri Jamal ul-Lail DBSJ - collar, badge and breast star.
                                 - 26 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                                      di-Hormati
    Darjah Seri Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail Yang Amat di Hormati ( SSPJ/DSPJ/DPPJ )
The Most Esteemed Order of the Victorious Prince Syed Putra Jamal ul     Darjah
                                   ul-Lail (Darjah Kebesaran Baginda Tuanku Syed
Putra Jamalullail Yang Amat di-Hormati founded by Raja Siraj ud-din on 22nd June 1995. Awarded in four classes (1.
                Hormati):
                                       SSPJ,
Knight Grand Companion or Dato' Sri Setia with the title of Dato' Sri di Raja-SSPJ, 2. Knight Companion Dato' Setia-
                    Paduka-DPPJ).
DSPJ, and 3. Knight Commander or Dato' Paduka DPPJ). Made obsolete in 2001 but appointments revived in 2007.


                                       di-Hormati
   Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail Yang Amat di Hormati ( SSSJ/DSSJ/DSPJ )
                               ud-din Jamal ul-Lail (Darjah Kebesaran Baginda Tuanku
The Most Esteemed Order of the Victorious Prince Syed Siraj ud           Darjah
                   di-Hormati): founded by Raja Syed Siraj ud-din in 2001. Awarded in four classes
Syed Sirajuddin Jamalullail Yang Amat di                      din
                                      SSSJ,      Companion or Dato' Setia-
(1. Knight Grand Companion or Sri Setia with the title of Dato' Sri di Raja-SSSJ, 2. Knight Compa
                       Panglima-DSPJ).
DSSJ, and 3. Knight Commander or Dato' Setia Panglima
             Darjah Kebesaran Baginda Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail Yang Amat di-Hormati (SSSJ)
                          - collar, badge, breast star and sash.
                                              Hormati
         Darjah Kebesaran Baginda Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail Yang Amat di-Hormati (DSSJ) Datuk Panglima
                               -, neck badge.
                                 - 27 –
                                              DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                   Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
     Darjah Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail Perlis ( SPSJ/DWSJ/DPSJ/SSP )
The Order of Prince Syed Siraj ud-din Jamal ul-Lail of Perlis (Darjah Kebesaran Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail
Perlis): founded by Raja Syed Siraj ud-din in 2006 and awarded in four classes (1. Knight Grand Companion or Setia
Paduka with the title of Dato' Sri di Raja-SPSJ, 2. Dato' Wira-DWSJ, 3. Knight Commander or Dato' Panglima-DSPJ, and
3. Companion or Sri-SSP).

           Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis ( SPMP/DPMP/SMP/AMP/PMP )
The Most Illustrious Order of the Crown of Perlis, the Star of Safi (Darjah Kebesaran Mahkota Perlis Yang Amat Mulia,
Bintang al-Safi): founded by Raja Syed Putra on 21st September 1965. Awarded in four classes (1. Knight Grand
Commander or Dato' Sri Paduka with the title of Dato' Sri di Raja-SPMP, 2. Knight Commander or Dato' Paduka-DPMP,
3. Companion or Setia-SMP, 4. Member or Ahli-AMP) and a silver medal (Pingat-PMP).
            Darjah Kebesaran Mahkota Perlis Yang Amat Mulia (SPMP), sash, breast star, collar and badge.
                      Pingat Keberanian Handal (PKH)
The Conspicuous Gallantry Medal (Pingat Keberanian Handal): instituted by Raja Syed Putra on 9th May 1951 to reward
conspicuous acts of gallantry of the highest order. Awarded in a single class, a silver medal (PKH).
                            Pingat Keberanian Handal
                                 - 28 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                      Pingat Pekerti Terpileh (PPT)
The Distinguished Conduct Medal (Pingat Pekerti Terpileh): instituted by Raja Syed Putra on 9th May 1951 as a reward for
distinguished conduct. Awarded in a single class, a bronze medal (PPT).
                           Pingat Pekerti Terpileh
                       Pingat Jasa Kebaktian (PJK)
The Meritorious Service Medal (Pingat Jasa Kebaktian): instituted by Raja Syed Putra on 9th May 1951 as a reward for
meritorious services in state employ, for those employed in state service in civil service grades three to seven. Awarded in
a single class, a bronze medal (PJK).
                           Pingat Jasa KebaktianThe Meritorious Conduct Medal (Pingat Jasa Baik): instituted by Raja Syed Putra on 30th May 1968 as a reward for
meritorious conduct in state employ, for those employed in state service in civil service grades eight to eleven. Awarded in
a single class, a bronze medal (PJB).

The Long Service Medal (Pingat Perkhidmatan Lama): instituted by Raja Syed Putra on 4th July 1962 as a reward for
twenty-five years of long service in state employ. Awarded in a single class, a silver medal (PPL).
                              - 29 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      NEGERI KEDAH
        - 30 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI KEDAH

     o  Darjah Kerabat Yang Amat Mulia Kedah (D.K.) (Instituted 29 February, 1964)
     o  Darjah Kerabat Halimi Yang Mulia (D.K.H.)
     o  Darjah Utama Negeri Kedah (D.U.K.) (Instituted 17 November, 1953)
     o  Bintang Keberanian Negeri Kedah (B.K.K.) (Instituted 6 December, 1955)
     o  Seri Paduka Mahkota Kedah (S.P.M.K.) (Instituted 29 February, 1964)
     o  Seri Setia Diraja Kedah (S.S.D.K.) (Instituted 21 September, 1973)
     o  Dato' Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (D.H.M.S.) (Instituted 15 July, 1983)
     o  Dato' Paduka Mahkota Kedah (D.P.M.K.) (Instituted 29 February, 1964)
     o  Dato' Setia Diraja Kedah (D.S.D.K.) (Instituted 21 January, 1973)
     o  Setia Mahkota Kedah (S.M.K.) (Instituted 21 September, 1973)
     o  Setia Diraja Kedah (S.D.K.) (Instituted 21 September, 1973)
     o  Setia Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (S.M.S.) (Instituted 15 July, 1983)
     o  Bintang Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (B.M.S.) (Instituted 15 July, 1983)
     o  Ahli Mahkota Kedah (A.M.K.) (Instituted 21 January, 1973)
     o  Bintang Perkasa Negeri Kedah (B.P.K.)
     o  Pingat Perkasa Negeri Kedah (P.P.K.) (Instituted 28 June, 1953)
     o  Pingat Kebesaran Sultan Badlishah (P.S.B.) (Instititued 28 June, 1973)
     o  Bintang Perkhidmatan Cemerlang Negeri Kedah (B.C.K.) (Instituted 28 June, 1953)
     o  Jaksa Pendamai Kedah (J.P.)
     o  Pingat Perkhidmatan Cemerlang Negeri Kedah (P.C.K.) (Instituted 28 June, 1953)
     o  Bintang Kebaktian Negeri Kedah (B.K.M.) (Instituted 21 January, 1973)
     o  Pingat Jasa Kebaktian Negeri Kedah (P.J.K.) (Instituted 28 June, 1953)
     o  Bintang Negeri Kedah Untuk Pekerjaan Lama (B.P.L.) (Instituted 15 June, 1954)
     o  Pingat Negeri Kedah Untuk Pekerjaan Lama (P.P.L.) (Instituted 7 November, 1953)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Seri Paduka Mahkota Kedah (S.P.M.K.)
           Lelaki: Dato' Seri
           Perempuan: Dato' Seri
           Isteri: Datin Seri
           Suami: Tiada
     o Seri Setia Diraja Kedah (S.S.D.K.)
           Lelaki: Dato' Seri
           Perempuan: Dato' Seri
           Isteri: Datin Seri
           Suami: Tiada
     o Dato' Paduka Seri Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (D.H.M.S.)
           Lelaki: Dato' Paduka
           Perempuan: Dato Paduka
           Isteri: Datin Paduka
           Suami: Tiada
     o Dato' Paduka Mahkota Kedah (D.P.M.K.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Dato' Setia Diraja Kedah (D.S.D.K.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
                           - 31 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                  Bintang Keberanian Negeri Kedah ( BKK )
The State of Kedah Star of Valour (Bintang Keberanian Negeri Kedah): instituted by Sultan Badlishah on 30th October
1952 as a reward for acts of supreme valour performed by the military or civilians in circumstances of extreme danger
during peacetime or war. Awarded in one class only, bronze star (BKK).
                        Bintang Keberanian Negeri Kedah
                 Darjah Kerabat Yang Amat Mulia Kedah ( DK )
The Most Illustrious Family Order of Kedah (Darjah Kerabat Yang Amat Mulia Kedah): founded by Sultan al-Mu'tasimu
Billah Muhib ud-din Alhaj 'Abdu'l Halim Mu'azzam Shah on 21st February 1964. Awarded in one class (Darjah Kerabat-
DK or member).
                   Darjah Kerabat Yang Amat Mulia Kedah (DK) - breast star
               Darjah Kerabat Halimi Yang Amat Mulia Kedah ( DKH )
The Most Illustrious Halimi Family Order of Kedah (Darjah Kerabat Halimi Yang Amat Mulia Kedah): founded by al-
Sultan al-Mu'tasimu Billah Muhib ud-din Alhaj 'Abdu'l Halim Mu'azzam Shah in January 1973. Awarded in one class
(Darjah Kerabat Halimi-DKH or member).
                              - 32 –
                                            DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                 Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                  Darjah Utama Untok Jasa Kedah ( KOM )
The Kedah Supreme Order of Merit (Darjah Utama Untok Jasa Kedah ): founded by Sultan Badlishah on 17th November
1953 (or 30th October 1952). Awarded in one class only (KOM) and limited to three living recipients.
                        Darjah Utama Untok Jasa Kedah
            Darjah Utama Sri Mahawangsa Yang Amat di-Hormati ( DMK )
The Most Esteemed Supreme Order of Sri Mahawangsa (Darjah Utama Sri Mahawangsa Yang Amat di-Hormati):
Awarded in one class only (DMK or member).

                    Bintang Perkasa Negeri Kedah ( BPK )
The State of Kedah Star of Gallantry (Bintang Perkasa Negeri Kedah): instituted by Sultan Badlishah on 30th October 1952
as a reward for conspicuous acts of gallantry by the military, police or civilians, but of a standard less than the Star of
Valour. Awarded in one class only, silver star (BPK).
                         Bintang Perkasa Negeri Kedah
                              - 33 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
         Darjah Yang Maha Mulia Sri Mahkota Kedah ( SPMK/DPMK/SMK/AMK )
The Exalted Order of the Crown of Kedah (Darjah Yang Maha Mulia Sri Mahkota Kedah): founded by Sultan 'Abdu'l
Halim Mu'azzam Shah on 21st February 1964. Awarded in four classes (1. Knight Grand Commander or Dato' Sri Paduka-
SPMK, 2. Knight Commander or Dato' Paduka-DPMK, 3. Companion or Setia-SMK, and 4. Member or Ahli-AMK).
                    Darjah Yang Maha Mulia Sri Mahkota Kedah (SMK)               Darjah Yang Mulia Setia di-Raja ( SSDK/DSDK/SDK )
 The Illustrious Royal Order of Loyalty (Darjah Yang Mulia Setia di-Raja): founded by Sultan 'Abdu'l Halim Mu'azzam
Shah on 21st September 1973. Awarded in three classes (1. Knight Grand Companion or Dato' Sri Setia-SSDK, 2. Knight
Companion or Dato' Setia-DSDK, and 3. Companion or Setia-SDK).
                   Darjah Yang Mulia Setia di-Raja Pangkat Kedua (DSDK)
                          - sash and sash badge.       Darjah Yang Mulia Sri Setia Sultan Abdul Halim Mu’azzam Shah ( DHMS/SMS/BMS )
The Illustrious Order of Loyalty to Sultan 'Abdu'l Halim Mu'azzam Shah (Darjah Yang Mulia Sri Setia Sultan 'Abdu'l
Halim Mu'azzam Shah): founded by Sultan 'Abdu'l Halim Mu'azzam Shah on 15th July 1983. Awarded in three classes (1.
Knight Commander or Datuk Sri Paduka -DHMS, 2. Companion or Setia-SMS, and 3. Star or Bintang-BMS).

          Darjah Kebesaran Gemilang Sri Mahkota Kedah ( DGMK/GMK/AGK )
The Glorious Order of the Crown of Kedah (Darjah Kebesaran Gemilang Sri Mahkota Kedah): founded by Sultan 'Abdu'l
Halim Mu'azzam Shah in January 2001. Awarded in three classes (1. Knight Commander or Dato' Wira -DGMK, 2.
Companion or Setia-GMK, and 3. Member or Ahli-AGK).                              - 34 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                  Pingat Untuk Perkasa Negeri Kedah ( PPK )
The State of Kedah Gallantry Medal (Pingat Untuk Perkasa Negeri Kedah): instituted by Sultan Badlishah on 30th October
1952 to reward acts of gallantry by non-commissioned officers and men of the security forces and police. Awarded in a
single class, silver medal (PPK).
                          Pingat Perkasa Kedah


                      Pingat Sultan Badlishah (PSB)
The Sultan Badlishah Medal for Faithful and Loyal Service (Pingat Sultan Badlishah Kerana Ta'at Setia): instituted by
Sultan Badlishah on 30th October 1952 to reward acts of loyalty, faithful service or gallantry directly connected to the
person of the sultan. Awarded in a single class, silver medal (PSB).
                          Pingat Sultan Badlishah
                             - 35 –
                                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
              Bintang Perkhidmatan Yang Berbakti Negeri Kedah ( BCK )
The State of Kedah Distinguished Service Star (Bintang Perkhidmatan Yang Berbakti Negeri Kedah or): instituted by
Sultan Badlishah on 30th October 1952 to reward distinguished services to the state of Kedah. Awarded in a single class, an
eight pointed silver star (BCK). Although engraved "Kedah, For Distinguished Service" this decoration is also called
Bintang Perkhidmatan Cemerlang or the Excellent Service Star.
                        Bintang Perkhidmatan Cemerlang
             Pingat Perkhidmatan Yang Berbakti Negeri Kedah ( PCK )
The State of Kedah Distinguished Service Medal (Pingat Perkhidmatan Yang Berbakti Negeri Kedah): instituted by Sultan
Badlishah on 30th October 1952 to reward distinguished services to the state of Kedah. Awarded in a single class, a silver
medal (PCK). Although engraved "Kedah, For Distinguished Service" this decoration is also called Pingat Perkhidmatan
Cemerlang or the Excellent Service Medal.
                         Pingat Perkhidmatan Cemerlang                  Bintang Kebaktian Masyarakat ( BKM )
The Public Service Star (Bintang Kebaktian Masyarakat): instituted by Sultan 'Abdu'l Halim Mu'azzam Shah on 21st
January 1973 as a reward for community service by those not in government employ. Awarded in a single class, silver star
(BKM).
                              - 36 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                 Pingat Perkhidmatan Yang Jasa Kebaktian ( PJK )
The Meritorious Service Medal (Pingat Perkhidmatan Yang Jasa Kebaktian): instituted by Sultan Badlishah on 30th
October 1952 to reward services in the furtherance of the prosperity of the state or for substantial acts of public charity.
Awarded in a single class, silver medal (PJK).
                            Pingat Jasa Kebaktian                      Bintang Semangat Jerai ( BSJ )
The Jerai Star for Vigour (Bintang Semangat= spirit; zest; enthusiasm; soul; vigour Jerai): instituted by Sultan 'Abdu'l
Hamid Halim Shah II to reward those who have overcome adversity or dissability with spirit, enthusiasm, vigour and a zest
for life. Awarded in a single class (BSJ).

                   Pingat Cemerlang Semangat Jerai ( ASJ )
The Jerai Medal for Excellent Vigour (Pingat Cemerlang Semangat Jerai: instituted by Sultan 'Abdu'l Hamid Halim Shah
II to reward achievement in a variety of areas of public endeavour, including sport, the arts and entertainment. Awarded in
a single class (Ahli or Member ASJ).

         Bintang Untuk Perkhidmatan Lama dan Kelakuan ( BPL )
The Long Service and Good Conduct Star (Bintang Untuk Perkhidmatan Lama dan Kelakuan Baik): instituted by Sultan
Badlishah on 30th October 1952 to reward twenty-one years of continuous long service and good conduct in state service, at
the level of officer or executive, or above. Awarded in a single class, six pointed silver star (BPL).
                          Bintang Perkhidmatan Lama
                               - 37 –
                                          DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                               Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                  Pingat Perkhidmatan Lama Polis ( PLP )
The Kedah Police Medal (Pingat Perkhidmatan Lama Polis): instituted by Sultan 'Abdu'l Hamid Halim Shah II on 23rd
May 1931 as a reward for long and distinguished services in the Kedah state police. Awarded in a single class, silver medal
(PLP). Obsolete 1952.


                    Pingat Untuk Pekerjaan Taat Setia
The Faithful Service Medal (Pingat Untuk Pekerja'an Ta'at Setia): instituted by Sultan 'Abdu'l Hamid Halim Shah II on
23rd May 1931 as a reward for long and faithful services to the Sultan and State of Kedah. Awarded in a single class, silver
medal. Made obsolete in 1952, when living recipients were required to exchange their medals for the new Long Service
and Good Conduct Star or Medal.
                          Pingat Pekerjaan Taat Setia
              Pingat Untuk Perkhidmatan Lama dan Kelakuan Baik (PPL)
The Long Service and Good Conduct Medal (Pingat Untuk Perkhidmatan Lama dan Kelakuan Baik): instituted by Sultan
Badlishah on 30th October 1952 to reward twenty-one years of continuous long service and good conduct in state service, at
the non-executive level or below. Awarded in a single class, silver medal (PPL).
                          Pingat Perkhidmatan Lama
                              - 38 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                    Pingat Pertabalan Negeri Kedah 1943
Installation Medal 1943 (Pingat Pertabalan Negeri Kedah 1943): instituted by Sultan Badlishah to commemorate his
installation as Sultan in 1943. Awarded in two classs, silver-gilt and silver medals.
                        Pingat Pertabalan Negeri Kedah 1943

                   Pingat Pertabalan Negeri Kedah 1959
Installation Medal 1959 (Pingat Pertabalan Negeri Kedah 1959): instituted by Sultan 'Abdu'l Halim Mu'azzam Shah on
26th February 1959 to commemorate his installation as Sultan. Awarded in two classs, silver-gilt and silver medals.
                        Pingat Pertabalan Negeri Kedah 1959

                  Pingat Peringatan Jubli Perak (PPJP)
The Silver Jubilee Rememberance Medal (Pingat Peringatan Jubli Perak) instituted by Sultan 'Abdu'l Halim Mu'azzam
Shah on 1983 to commemorate the twenty-fifth anniversary of his installation as Sultan. Awarded in a single class, a silver
medal (PPJP).
                         Pingat Peringatan Jubli Perak
                              - 39 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      NEGERI PAHANG
        - 40 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI PAHANG

     o  Darjah Kerabat Yang Maha Utama Kerabat Diraja Pahang (D.K.P.) (Instituted 24 October, 1977)
     o  Darjah Kerabat Seri Indera Mahkota Pahang Yang Amat Dihormati (D.K.) (Instituted 25 May, 1967)
     o  Seri Sultan Ahmad Shah Pahang - Peringkat Pertama (S.S.A.P.) (Instituted 24 October, 1977)
     o  Seri Indera Mahkota Pahang - Peringkat Pertama (S.I.M.P.) (Instituted 25 May, 1967)
     o  Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang - Peringkat Kedua (D.S.A.P.) (Instituted 24 October, 1977)
     o  Darjah Indera Mahkota Pahang - Peringkat Kedua (D.I.M.P.) (Instituted 25 May, 1967)
     o  Setia Ahmad Shah Pahang - Peringkat Ketiga (S.A.P.) (Instituted 24 October, 1977)
     o  Setia Mahkota Pahang - Peringkat Ketiga (S.M.P.) (Instituted 25 May, 1967)
     o  Ahli Ahmad Shah Pahang - Peringkat Keempat (A.A.P.) (Instituted 24 October, 1977)
     o  Ahli Mahkota Pahang - Peringkat Keempat (A.M.P.) (Institited 25 May, 1967)
     o  Pingat Khidmat Cemerlang (P.K.C.) (Instituted 24 October, 1985)
     o  Pingat Gagah Perwira (P.G.P.) (Instituted 17 October, 1951)
     o  Jaksa Pendamai - Sijil Tauliah (J.P.) (Instituted in 1950)
     o  Pingat Kelakuan Terpuji (P.K.T.) (Instituted in 1952)
     o  Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) (Instituted in 1952)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Seri Sultan Ahmad Shah Pahang (S.S.A.P.)
           Lelaki: Dato' Seri
           Perempuan: Dato' Seri
           Isteri: Datin Seri
           Suami: Tiada
     o Seri Indera Mahkota Pahang (S.I.M.P.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang (D.S.A.P.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Darjah Indera Mahkota Pahang (D.I.M.P.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
                          - 41 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
         Darjah Kerabat Yang Maha Mulia Utama Kerabat di-Raja Pahang ( DKP )
Darjah Kerabat Yang Maha Mulia Utama Kerabat di-Raja Pahang (The Most Illustrious Royal Family Order of Pahang):
founded by Sultan Haji Ahmad Shah on 24th October 1977. Awarded in one class (Member or Ahli-DKP).
               Darjah Kerabat Yang Maha Mulia Utama Kerabat di-Raja Pahang (DKP)
                          - sash and sash badge.


         Darjah Kerabat Sri Indra Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati ( DK I/DK II )
Darjah Kerabat Sri Indra Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati (the Most Esteemed Family Order of the Crown of
Indra of Pahang): founded by Sultan Sir Abu Bakar Riayat ud-din al-Mu'azzam Shah on 25th May 1967. Awarded in two
classes class (1. Member 1st class-DK I and 2. Member 2nd class-DK II).
                Darjah Kerabat Sri Indra Mahkota Pahang Yang Amat di-Hormati (DK1)
                        ,- collar, badge, sash and breast star.
                              - 42 –
                                            DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                 Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
   Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang Yang Amat Mulia ( SSAP/DSAP/SAP/AAP )
Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang Yang Amat Mulia (the Most Illustrious Order of Sultan Ahmad Shah of
Pahang): founded by Sultan Haji Ahmad Shah on 24th October 1977. Awarded in four classes (1. Grand Knight or Datuk
Sri-SSAP, 2. Knight Companion or Datuk Setia-DSAP, 3. Companion or Setia-SAP, and 4. Member or Ahli-AAP).
                  Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang Yang Amat Mulia (SSAP),
                             - collar, collar badge and sash.
       Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang di-Hormati ( SIMP/DIMP/SMP/AMP )
Darjah Kebesaran Mahkota Pahang Yang di-Hormati (the Esteemed Order of the Crown of Pahang): founded by Sultan
Sir Abu Bakar Riayat ud-din al-Mu'azzam Shah on 27th December 1968. Awarded in four classes (1. Grand Knight or
Datuk Sri-SIMP, 2. Knight Companion or Datuk Setia-DIMP, 3. Companion or Setia-SMP, and 4. Member Ahli-AMP).
       The The Honourable Order of the Crown of Pahang, 1st Class or Grand Knight (SIMP), breast star (L) and sash badge (R).                                   - 43 –
                                                 DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                      Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                      Pingat Gagah Pewira (PGP)
The Gallantry Medal (Pingat Gagah Pewira): instituted by Sultan Sir Abu Bakar Riayat ud-din al-Mu'azzam Shah on 17th
October 1951 to reward conspicuous acts of gallantry of the highest order. Awarded in a single class, a silver medal (PGP).
                           Pingat Gagah Pewira
                     Pingat Khidmat Cemerlang (PKC)
The Distinguished Service Medal (Pingat Khidmat Cemerlang): instituted by Sultan Haji Ahmad Shah on 20th October
1985 as a reward for long and distinguished services to the state. Awarded in a single class, a silver medal (PKC).
                          Pingat Khidmat Cemerlang
                              - 44 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                     Pingat Kelakuan Terpuji (PKT)
The Distinguished Conduct Medal (Pingat Kelakuan Terpuji): instituted by Sultan Sir Abu Bakar Riayat ud-din al-
Mu'azzam Shah on 17th October 1951 as a reward for distinguished conduct in the service of the state. Awarded in a single
class, a bronze medal (PKT).
                          Pingat Kelakuan Terpuji
                      Pingat Jasa Kebaktian (PJK)
The Meritorious Service Medal (Pingat Jasa Kebaktian): instituted by Sultan Sir Abu Bakar Riayat ud-din al-Mu'azzam
Shah on 17th October 1951 as a reward for long and meritorious services to the state. Awarded in a single class, a bronze
medal (PJK).
                           Pingat Jasa Kebaktian
                              - 45 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                   Pingat Jubilee Perak Pahang 1957 (PJP)
Silver Jubilee Medal (Pingat Jubilee Perak Pahang): instituted by Sultan Sir Abu Bakar Riayat ud-din al-Mu'azzam Shah
on 29th May 1957 in commemoration of his twenty-five years as sultan. Awarded in a single class, a silver medal (PJP).                   Pingat Jubilee Perak Pahang 1999 (PJP)
Silver Jubilee Medal (Pingat Jubilee Perak Pahang): instituted by Sultan Ahmad Shah in 1999 to commemorate his
twenty-five years as sultan. Awarded in a single class, a silver medal (PJP, 1999).
                  Pingat Pertabalan Sultan Haji Ahmad Shah
Sultan Haji Ahmad Shah Installation Medal (Pingat Pertabalan Sultan Haji Ahmad Shah): instituted to commemorate the
installation of the Sultan of Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah, as the seventh King of Malaysia on 10th July 1980.
Awarded in three classes of medals, gold, silver and bronze.
                      Pingat Pertabalan Sultan Haji Ahmad Shah
                              - 46 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
     NEGERI KELANTAN
        - 47 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI KELANTAN

    o  Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati (Al-Yunusi) (D.K.) (Instituted in 1916)
    o  Seri Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi I) (S.P.M.K.) (Instituted in 1916)
    o  Dato' Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammad II) (D.P.M.K.) (Instituted in 1916)
    o  Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi III) (P.M.K.) (Instituted in 1916)
    o  Seri Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili I) (S.J.M.K.) (Instituted in 1925)
    o  Dato' Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili II) (D.J.M.K.) (Instituted in 1925)
    o  Setia Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili III) (J.M..K.) (Instituted in 1925)
    o  Dato' Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi I) (S.P.K.K.) (Instituted in 1988)
    o  Dato' Paduka Kesatria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi II) (D.P.K.K.) (Instituted in 1988)
    o  Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi III) (P.K.K.) (Instituted in 1988)
    o  Dato' Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi I) (S.P.S.K.) (Instituted in 1967)
    o  Dato' Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi II) (D.P.S.K.) (Instituted in 1967)
    o  Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi III) (P.S.K.) (Instituted in 1967)
    o  Bentara Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi IV) (B.S.K.) (Instituted in 1967)
    o  Ahli Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi V) (A.S.K.) (Instituted in 1967)
    o  Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa (P.Y.G.P.) (Instituted in 1919)
    o  Seri Mahkota Kelantan (S.M.K.) (Instituted in 1916)
    o  Seri Kelantan (S.K.) (Instituted in 1916)
    o  Ahli Kelantan (A.K.) (Instituted in 1925)
    o  Pingat Bakti (P.B.) (Instituted in 1925)
    o  Pingat Setia Mahkota Kelantan (P.S.) (Instituted in 1967)
    o  Pingat Taat (P.T.) (Instituted in 1925)
    o  Pingat Perangai Baik (P.P.B.) (Instituted in 1925)
    o  Surat Kepujian
                          - 48 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
•  Darjah Membawa Gelaran
    o Seri Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi I) (S.P.M.K.)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
    o Seri Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili I) (S.J.M.K.)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
    o Dato' Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi I) (S.P.K.K.)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
    o Dato' Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi I) (S.P.S.K.)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
    o Dato' Paduka Mahkota Kelantan (Al-Muhammadi II) (D.P.M.K.)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
    o Dato' Paduka Jiwa Mahkota Kelantan (Al-Ismaili II) (D.J.M.K.)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
    o Dato' Paduka Kesatria Mahkota Kelantan (Al-Yahyawi II) (D.P.K.K.)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
    o Dato' Paduka Setia Mahkota Kelantan (Al-Ibrahimi II) (D.P.S.K)
         Lelaki: Dato’
         Perempuan: Dato'
         Isteri: Datin
         Suami: Tiada
                         - 49 –
                                   DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                        Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                Darjah Kerabat Yang Amat di-Hormati ( DK )
The Most Esteemed Family Order or, the Star of Yunus (Darjah Kerabat Yang Amat di-Hormati or, Bintang al-Yunusi):
founded by Sultan Muhammad IV in 1916. Awarded in a single class (DK), limited to 25 recipients at any one time and
reserved for Royalty.
                        Darjah Kerabat Yang Amat di-Hormati (DK)
                      - collar (1), sash (2), breast star (3) and badge (4)
         Darjah Kebesaran Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia ( SPMK/DPMK/PMK )
The Most Illustrious Order of the Crown of Kelantan, or the Star of Muhammad (Darjah Kebesaran Mahkota Kelantan
Yang Amat Mulia, Bintang al-Muhammadi): founded by Sultan Muhammad IV in honour of Sultan Muhammad I in 1916.
Awarded in three classes (1. Knight Grand Commander or Dato' Sri Paduka-SPMK limited to 40 recipients, 2. Knight
Commander or Dato' Paduka-DPMK limited to 60 recipients, and 3. Commander or Paduka-PMK).
                   Darjah Kebesaran Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (SPMK)
                Knight Grand Commander: collar (1), sash (2), breast star (3) and badge (4).
            Knight Commander: breast star (5) and neck badg (6).Commander: badge on a lady's bow (7).

                                 - 50 –
                                                  DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                       Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
        Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia ( SJMK/DJMK/JMK )
The Most Illustrious Order of the Life of the Crown of Kelantan or, the Star of Ismail (Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota
Kelantan Yang Amat Mulia, Bintang al-Ismaili): founded by Sultan Ismail in 1925. Awarded in three classes (1. Knight
Grand Commander or Dato' Sri Paduka-SJMK limited to 50 recipients, 2. Knight Commander or Dato' Paduka-DJMK
limited to 75 recipients, and 3. Companion or Setia-JMK).
                 Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (SJMK)
               Knight Grand Commander: collar (1), sash (2), breast star (3) and badge (4).
                    Knight Commander: breast star (5) and neck badg (6).
     Darjah Kebesaran Kshatria Mahkota Kelantan Yang Amat Perkasa ( SPKK/DPKK/PKK )
The Most Valiant Order of the Noble Crown of Kelantan or, the Star of Yahya (Darjah Kebesaran Kshatria Mahkota
Kelantan Yang Amat Perkasa, Bintang al-Yahyawi): founded by Sultan Ismail II Petra in 1988. Awarded in three classes
(1. Knight Grand Commander or Dato' Sri Paduka-SPKK limited to 40 recipients, 2. Knight Commander or Dato' Paduka-
DPKK limited to 60 recipients, and 3. Commander or Paduka-PKK).
                                - 51 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
  Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang ( SPSK/DPSK/PSK/BSK/ASK/PS )
The Most Distinguished Order of the Loyalty to the Crown of Kelantan or, the Star of Ibrahim (Darjah Kebesaran Setia
Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang, Bintang al-Ibrahimi): founded by Sultan Yahya Petra on 10th December 1967.
Awarded in five classes (1. Knight Grand Commander or Dato' Sri Paduka-SPSK limited to 50 recipients, 2. Knight
Commander or Dato' Paduka-DPSK limited to 75 recipients, 3. Commander or Paduka-PSK, 4. Officer or Bentara-BSK,
and 5. Member or Ahli-ASK) and a medal of merit (Pingat Setia Mahkota Kelantan-PS).
                Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang (SPSK)
              Knight Grand Commander: collar (1), shoulder tie (2), breast star (3) and badge (4).
          Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa Yang Amat Mulia (PYGP)
The Order of the Most Distinguished and Most Valiant Warrior (Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa Yang Amat
Mulia): founded by Sultan Muhammad IV in 1919 as a reward for individual acts of supreme gallantry and valour.
Awarded in one class (PYGP).
                       Darjah Pahlawan Yang Amat Gagah Perkasa
                                - 52 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                        Sri Mahkota Kelantan(SMK)
The Crown of Kelantan Decoration (Sri Mahkota Kelantan): founded by Sultan Muhammad IV in 1916 as a reward for
those whose civil services do not qualify for the ordinary classes of the Order of the Crown of Kelantan. Awarded in a
single class (SMK). In reality this decoration functions as the fourth class of the Order of the Crown of Kelantan.                          Sri Kelantan (SK)
The Sri Kelantan Decoration (Sri Kelantan): founded by Sultan Muhammad IV in 1916 as a reward for those whose
services do not qualify for the oridnary classes of the Order of the Crown of Kelantan. Awarded in a single class (SK).
Originally a military decoration which now functions essentially as the fifth class of the Order of the Crown of Kelantan.
                          Sri Kelantan Decoration
                           Ahli Kelantan (AK)
The Ahli Kelantan Decoration (Ahli Kelantan): founded by Sultan Ismail in 1925 as a reward for those whose services do
not qualify for the oridinary classes of the Order of the Life of the Crown of Kelantan. Awarded in a single class (AK). In
reality this decoration functions as the fourth class of the Order of the Life of the Crown of Kelantan.
                            Ahli Kelantan
                              - 53 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                          Pingat Bakti (PB)
The Meritorious Service Medal (Pingat Bakti): instituted y Sultan Ismail in 1925 as a reward for general service and
awarded principally to military officers. Awarded in a single class, a silver medal (PB).
                            Pingat Bakti
                           Pingat Taat (PT)
The Loyal Service Medal (Pingat Ta'at): instituted y Sultan Ismail in 1925 as a reward for long service awarded principally
to military personnel. Awarded in a single class, a silver medal (PT).
                            Pingat Ta'at
                             - 54 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                      Pingat Perangai Baik (PPB)
The Good Conduct Medal (Pingat Perangai Baik): instituted by Sultan Ismail in 1925 to reward long service and good
conduct in government service. Awarded in a single class, a silver medal (PPB).
                         Pingat Perangai Baik
                      Pingat Setia Mahkota Kelantan (PS)
                             - 55 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                   Pingat Pembukaan Meshuarat (PPM)
The State Council Inauguration Medal (Pingat Pembuka'an Meshuarat): instituted by Sultan Muhammad IV to
commemorate the opening of the inauguration of the first Kelantan State Council in 1939. Awarded in a single class, a
silver medal (PPM).
                         Pingat Pembuka'an Meshuarat
                   Pingat Kemahkotaan Sultan Ibrahim
The Sultan Ibrahim Coronation Medal (Pingat Kemahkota'an Sultan Ibrahim): instituted by Sultan Ibrahim to
commemorate his Coronation on 25th October 1944. Awarded in a single class, a silver medal.
                        Pingat Kemahkota'an Sultan Ibrahim
                              - 56 –
                                          DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                               Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                  Pingat Kemahkota'an Sultan Yahya Petra
The Sultan Yahya Petra Coronation Medal (Pingat Kemahkota'an Sultan Yahya Petra): instituted by Sultan Yahya Petra on
17th July 1961 to commemorate his Coronation. Awarded in two classes (1. Gold - for rulers, and 2. Silver - for ordinary
recipients).
                       Pingat Kemahkota'an Sultan Yahya Petra
                  Pingat Kemahkota'an Sultan Ismail Petra
The Sultan Ismail Petra Coronation Medal (Pingat Kemahkota'an Sultan Ismail Petra): instituted by Sultan Ismail II to
commemorate his Coronation on 30th March 1980. Awarded in two classes (1. Gold - for rulers, and 2. Silver - for ordinary
recipients).                        Pingat Jubli Perak (PJP)
The Silver Jubilee Medal (Pingat Jubli Perak): instituted by Sultan Ismail II to commemorate his Silver Jubilee on 30th
March 2005. Awarded in a single class, a silver medal (PJP).
                              - 57 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
     NEGERI TERENGGANU
        - 58 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI TERENGGANU

     o  Darjah Kebesaran Utama Kerabat Diraja Terengganu (D.K.T.) (Instituted 10 March, 1981)
     o  Darjah Kebesaram Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (Darjah Yang Pertama) (D.K.) (Instituted 19
       June,1962)
     o  Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu (D.K.) (Instituted 19 June, 1962)
     o  Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (Peringkat Yang Pertama) (S.S.M.Z)
     o  Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu (Peringkat Yang Pertama) (S.S.M.T.) (Instituted 28 February,
       1982)
     o  Seri Paduka Mahkota Terengganu (Peringkat Yang Pertama (S.P.M.T.) (Instituted 19 June, 1962)
     o  Dato’ Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (Peringkat Yang Kedua) (D.S.M.Z)
     o  Dato' Setia Sultan Mahmud Terengganu (Peringkat Yang Kedua) (D.S.M.T.) (Instituted 28 February,
       1982)
     o  Dato' Paduka Mahkota Terengganu (D.P.M.T.) (Instituted 19 June, 1982)
     o  Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (Peringkat Yang Ketiga) (S.M.Z)
     o  Ahli Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (Peringkat Yang Keempat) (A.M.Z)
     o  Ahli Setia Sultan Mahmud Terengganu (Peringkat Yang Ketiga) (A.S.M.) (Instituted 28 February, 1982)
     o  Setia Mahkota Terengganu (Peringkat Yang Ketiga) (S.M.T.) (Instituted 19 June, 1962)
     o  Ahli Mahkota Terengganu (Peringkat Yang Keempat) (A.M.T.) (Instituted 14 Maym 1971)
     o  Bintang Keberanian Handal (B.K.H.) (Instituted 07 July, 1981)
     o  Pingat Keberanian Handal (P.K.H.) (Instituted 22 June, 1951)
     o  Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.) (Instituted 22 June, 1951)
     o  Pingat Jasa Cemerlang (P.J.C.) (Instituted 07 July, 1981)
     o  Pingat Jasa Kerbaktian (P.J.K.) (Instituted 22 June, 1951)
     o  Bintang Lama Berjawatan (B.L.B.) (Instituted 10 January, 1955)
     o  Pingat Lama Berjawatan (P.L.B.) (Instituted 10 January, 1955)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (S.S.M.Z. - Peringkat Pertama)
           Lelaki: Dato' Seri
           Perempuan: Dato' Seri
           Isteri: To' Puan Seri
           Suami: Tiada
     o Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu (S.S.M.T. - Peringkat Pertama)
           Lelaki: Dato' Seri
           Perempuan: Dato' Seri
           Isteri: To' Puan Seri
           Suami: Tiada
     o Seri Paduka Mahkota Terengganu (S.P.M.T. - Peringkat Pertama)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: To' Puan
           Suami: Tiada
     o Dato’ Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (D.S.M.Z. - Peringkat Kedua)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: To' Puan
           Suami: Tiada
     o Dato' Setia Sultan Mahmud Terengganu (D.S.M.T. - Peringkat Kedua)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: To' Puan
           Suami: Tiada
     o Dato' Paduka Mahkota Terengganu (D.P.M.T - Peringkat Kedua)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Dato'
           Isteri: To' Puan
           Suami: Tiada
                           - 59 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
          Darjah Kebesaran Utama Kerabat Diraja Terengganu ( DKT )
    The Most Exalted Supreme Royal Family Order of Trengganu (Darjah Utama Kerabat di-Raja
    Terengganu Yang Amat di-Hormati): founded by Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah on 10th
    March 1981. Awarded in one class (Member or Ahli-DKT) and limited to ruling princes.
          Darjah Kebesaran Utama Kerabat Diraja Terengganu (D.K.T.) – collar, collar badge and breast star

          Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia ( DK )
The Most Distinguished Royal Family Order of Trengganu (Darjah Kerabat di-Raja Terengganu Yang
Amat Mulia): founded by Sultan Mizan Zainal Abidin on 6th July 2000 as a family order for members of the
Trengganu and other Royal houses. Awarded in one class (Member or Ahli-DKR)

             Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu ( DK I/ DK II )
The Most Distinguished Family Order of Trengganu (Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat
Mulia): founded by Sultan Ismail Nasir ud-din Shah on 19th June 1962 as a family order for members of
the Trengganu and other Royal houses. Awarded in two classes (1. Member of the first class or Ahli Yang
Pertama-DK I limited to sixteen recipients at any one time, and 2. Member of the second class or Ahli
Yang Kedua-DK II limted to twenty-four recipients).
        Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu (D.K .I) - Collar, sash, sash badge, collar badge and breast star.                                - 60 –
                                              DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                   Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
           Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu (D.K .II) - breast star, sash, and sash badge.
       Darjah Kebesaran Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Yang Amat Terpilih
                   ( SSMZ/DSMZ/SMZ/AMZ )
The Most Select Order of Sultan Mizan Zainal Abidin of Trengganu (Darjah Kebesaran Sultan Mizan
Zainal Abidin Terengganu Yang Amat Terpilih): founded by Sultan Sultan Mizan Zainal Abidin on 6th
July 2001. Awarded in a supreme class (Sri Utama-SUMZ established 26th May 2005) and four ordinary
classes (1. Knight Grand Companion or Dato' Sri Setia-SSMZ, 2. Knight Companion or Dato' Setia-DSMZ,
3. Companion or Setia-SMZ, and 4. Member or Ahli-AMZ).
           Darjah Kebesaran Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Yang Amat Terpilih (DSMZ),
                      - Knight Companion badge and breast star.
                              - 61 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
    Darjah Kebesaran Sultan Mahmud I Terengganu Yang Amat Terpuji ( SSMT/DSMT/ASM )
The Most Revered Order of Sultan Mahmud I of Trengganu (Darjah Kebesaran Sultan Mahmud I
Terengganu Yang Amat Terpuji): founded by Sultan Mahmud al-Muktafi Billah Shah on 28th February
1982. Awarded in three classes (1. Member Grand Companion or Ahli Sri Setia-SSMT limited to sixteen
recipients, 2. Member Knight Companion or Ahli Dato' Setia-DSMT limited to thirty-two recipients, and 3.
Member Companion or Ahli Setia-ASM limited to sixty recipients).
 Darjah Kebesaran Sultan Mahmud I Terengganu Yang Amat Terpuji (SSMT)  Darjah Kebesaran Sultan Mahmud I Terengganu Yang Amat Terpuji (DSMT)
              - collar and badge.                        -star, sash, and sash badge.


       Darjah Kebesaran Mahkota Terengganu Yang Amat Mulia ( SPMT/DPMT/SMT/AMT )
The Most Distinguished Order of the Crown of Trengganu (Darjah Kebesaran Mahkota Terengganu Yang
Amat Mulia): founded by founded by Sultan Ismail Nasir ud-din Shah on 19th June 1962. Awarded in four
classes (1. Knight Grand Commander or Dato' Sri Paduka-SPMT limited to twenty-five recipients, 2.
Knight Commander or Dato' Paduka-DPMT limited to fifty recipients, 3. Companion or Setia-SMT limited
to one hundred recipients, and 4. Member or Ahli-AMT limited to two hundred recipients).
                    Darjah Kebesaran Mahkota Terengganu Yang Amat Mulia (SPMT)
                        -collar, star, sash, sash badge and collar badge.


                                  - 62 –
                                              DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                   Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      NEGERI JOHOR
        - 63 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI JOHOR

     o  Darjah Kerabat I (D.K.I.) (Instituted 31 July, 1886)
     o  Darjah Kerabat II (D.K.II) (Instituted 31 July, 1886)
     o  Seri Paduka Mahkota Johor (S.P.M.J.) (Instituted 31 July, 1886)
     o  Dato' Paduka Mahkota Johor (D.P.M.J.) (Instituted 31 July, 1886)
     o  Setia Mahkota Johor (S.M.J.) (Instituted 31 July, 1886)
     o  Seri Setia Ismail Johor (S.S.I.J.) (Instituted 28 October, 1974)
     o  Dato' Setia Ismail Johor (D.S.I.J.) (Instituted 28 October, 1974)
     o  Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Pertama (P.B.I.) (Instituted 17 September, 1958)
     o  Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa Pangkat Kedua (P.B.II) (Instituted 17 September, 1958)
     o  Pingat Kerana Lama Dan Baik Dalam Pekerjaan (P.L.P.) (Instituted 17 September, 1922)
     o  Pingat Kerana Jasa Dan Lama Dalam Pekerjaan (P.J.P.) (Instituted 17 September, 1923)
     o  Pingat Ibrahim Sultan Johor (Emas) (P.I.S.I) (Instituted 17 September, 1928)
     o  Pingat Ibrahim Sultan Johor (Perak) (P.I.S.II) (Instituted 17 September, 1928)
     o  Pingat Ibrahim Sultan Johor (Gangsa) (P.I.S.III) (Instituted 17 September, 1928)
     o  Bintang Sultan Ismail (Emas) (B.S.I.I) (Instituted 28 October, 1977)
     o  Bintang Sultan Ismail (Perak) (B.S.I.II) (Instituted 28 October, 1977)
     o  Jaksa Pendamai (J.P.) (Instituted - Unknown)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Seri Paduka Mahkota Johor (S.P.M.J)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Seri Setia Ismail Johor (S.S.I.J)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Dato' Paduka Mahkota Johor (D.P.M.J.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
     o Dato' Setia Ismail Johor (D.S.I.J.)
           Lelaki: Dato'
           Perempuan: Datin Paduka
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
                          - 64 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
             Darjah Kerabat Johor Yang Amat di-Hormati ( DK/DK II )
The Most Esteemed Family Order of Johore (Darjah Kerabat Johor Yang Amat di-Hormati): founded by Sultan Sir Abu
Bakar on 31st July 1886. Awarded in two classes (1. Pangkat Yang Pertama-DK or Grand Commander, and 2. Pangkat
Yang Kedua-DKII or Commander).
               Darjah Kerabat Johor Yang Amat di-Hormati (DK) -collar and collar badge.
             Darjah Kerabat Johor Yang Amat di-Hormati (DK) -breast star (L) and collar badge (R).
                                - 65 –
                                              DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                   Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
             Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia ( SPMJ/DPMJ/SMJ )
The Most Illustrious Order of the Crown of Johor (Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia): founded by Sultan Sir Abu
Bakar on 31st July 1886. Awarded in three classes (1. Dato' Sri Paduka-SPMJ or Knight Grand Commander, 2. Dato'
Paduka-DPMJ or Knight Commander, and 3. Setia-SMJ or Companion).
           Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia - Seri Paduka Mahkota Johor (SPMJ) -collar and collar badge.
        Darjah Mahkota Johor Yang Amat Mulia - Seri Paduka Mahkota Johor (SPMJ) -breast star (L) and collar badge (R).
                                  - 66 –
                                                DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                     Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                Darjah Setia Sultan Ismail Johor ( SSIJ/DSIJ/SIJ )
The Most Blessed Order of Loyalty to Sultan Ismail of Johor (Darjah Setia Sultan Ismail Johor Yang Amat di-Berkati):
founded by Sultan Sir Ismail ibni al-Marhum Sultan Sir Ibrahim on 28th October 1974. Awarded in three classes (1. Dato'
Sri Setia-SSIJ or Knight Grand Companion, 2. Dato' Setia-DSIJ or Knight Companion, and 3. Setia-SIJ or Companion).
                 Darjah Setia Sultan Ismail Johor Yang Amat di-Berkati (SSIJ)- collar
                Darjah Setia Sultan Ismail Johor Yang Amat di-Berkati (SSIJ)- breast star
                                - 67 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa ( PB I/ PB II )
The Iron Medal for Valour and Meritorious Conduct (Pingat Besi Kerana Keberanian dan Jasa): instituted by Sultan Abu
Baker in 1894 and reformed by Sultan Ibrahim on 17th September 1958. Awarded in two classes (1. First class or Pangkat
Pertama-PB I to reward acts of supreme valour, and 2. Second class or Pangkat Kedua-PB II to reward acts of bravery and
life-saving. Further acts of bravery or valour may be signified by a small silver star worn o the ribbon.
                         Pingat Besi.Pangkat Kedua
                    Pingat Abu Bakar Sultan ( PABS )
The Sultan Abu Bakar Medal (Pingat Abu Bakar Sultan): instituted by Sultan Abu Bakar on 31st July 1886 to
commemorate his assumption of the title and Coronation as Sultan of Johore. Later converted into a reward for merit and
performance of valuable services to the Sultan and Royal Family. Awarded in a single class, a silver medal (PABS).
Obsolete 1928.
                         Pingat Abu Bakar Sultan
                             - 68 –
                                       DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                            Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
             Pingat Kerana Jasa dan Lama Dalam Perkhidmatan ( PJP )
The Medal for Long and Meritorious Service (Pingat Kerana Jasa dan Lama Dalam Perkhidmatan): instituted by Sultan
Abu Baker as a reward for the members of the Johore Military and Volunteer Forces. Reformed by Sultan Ibrahim on 17th
September 1923. Awarded in a single class, a silver medal (PJP).
                    Pingat Kerana Jasa dan Lama Dalam Perkhidmatan
                Pingat Kerana Lama dan Baik Dalam Pekerjaan ( PLP )
The Medal for Long Service and Good Conduct (Pingat Kerana Lama dan Baik Dalam Pekerjaan): instituted by Sultan
Abu Baker as a reward for the police and civil service. Reformed by Sultan Ibrahim on 17th September 1922. Awarded in a
single class, a silver medal (PLP).
                     Pingat Kerana Lama dan Baik Dalam Pekerjaan
                              - 69 –
                                            DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                 Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                   Pingat Ibrahim Sultan ( PIS I/PIS II/PIS III )
The Sultan Ibrahim Medal (Pingat Ibrahim Sultan): instituted by Sultan Ibrahim to commemorate his Coronation on 2nd
November 1895. Converted to a general medal of merit on 17th September 1928, replacing the Sultan Abu Bakar Medal.
Awarded in three classes (1. First class in Gold or Pangkat Pertama Emas-PIS 1, 2. Second class in Silver or Pangkat
Kedua Perak-PIS II, and 3. Third class in bronze or Pangkat Ketiga Gangsa-PIS III).
                       Pingat Ibrahim Sultan Pangkat Kedua
                     Bintang Sultan Ismail ( BSI I/BSI II )
The Sultan Ismail Star (Bintang Sultan Ismail): instituted by Sultan Ismail on 28th October 1977 and awarded in two
classes (1. First class in Gold or Pangkat Pertama Emas-BSI I, and 2. Second class in Silver or Pangkat Kedua Perak-BSI
II).


                 Pingat Perkahwinan Sultan Ibrahim Johor
The Sultan Ibrahim Wedding Medal (Pingat Perkahwinan Sultan Ibrahim Johor): instituted by Sultan Ibrahim to
commemorate his marriage to Sultana Helen Ibrahim on 15th October 1930. Awarded in a single class (silver).
                      Pingat Perkahwinan Sultan Ibrahim Johor
                              - 70 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                     Pingat Jubli Intan Sultan Ibrahim
The Sultan Ibrahim Diamond Jubilee Medal (Pingat Jubli Intan Sultan Ibrahim): instituted by Sultan Ibrahim to
commemorate his Diamond Jubilee in 1955. Awarded in three classes (1. First class in Gold or Pangkat Pertama Emas, 2.
Second class in Silver or Pangkat Kedua Perak, and 3. Third class in bronze or Pangkat Ketiga Gangsa).
                     Pingat Jubli Intan Sultan Ibrahim Pangkat Kedua
                     Pingat Kemahkotaan Sultan Ismail
The Sultan Ismail Coronation Medal (Pingat Kemahkotaan Sultan Ismail): instituted by Sultan Ismail to commemorate his
Coronation on10th February 1960. Awarded in three classes (1. First class in Gold or Pangkat Pertama Emas, 2. Second
class in Silver or Pangkat Kedua Perak, and 3. Third class in bronze or Pangkat Ketiga Gangsa). The Sultan Mahmud
Coronation Medal (Pingat Kemahkotaan Sultan Mahmud): instituted by Sultan Mahmud to commemorate his Coronation
on 11th May 1981. Awarded in three classes (1. First class in Gold or Pangkat Pertama Emas, 2. Second class in Silver or
Pangkat Kedua Perak, and 3. Third class in bronze or Pangkat Ketiga Gangsa).
                     Pingat Kemahkotaan Sultan Ismail Pangkat Kedua
                              - 71 –
                                              DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                   Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                    Pingat Kemahkotaan Sultan Mahmud
The Sultan Mahmud Coronation Medal (Pingat Kemahkotaan Sultan Mahmud): instituted by Sultan Mahmud to
commemorate his Coronation on 11th May 1981. Awarded in three classes (1. First class in Gold or Pangkat Pertama
Emas, 2. Second class in Silver or Pangkat Kedua Perak, and 3. Third class in bronze or Pangkat Ketiga Gangsa).
                   Pingat Kemahkotaan Sultan Mahmud Pangkat Pertama
                             - 72 –
                                          DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                               Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      NEGERI PERAK
        - 73 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI PERAK

     o  Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati (D.K.) (Instituted 12 December, 1957)
     o  Darjah Dato' Seri Paduka Cura SiManja Kini (S.P.C.M.) (Instituted 15 September, 1969)
     o  Darjah Dato' Seri Panglima Taming Sari (S.P.T.S.) (Instituted 1977)
     o  Darjah Dato' Seri Paduka Mahkota Perak (S.P.M.P.) (Instituted 12 December, 1957)
     o  Darjah Dato' Paduka Cura SiManja Kini (D.P.C.M.) (Instituted 15 September, 1969)
     o  Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari (D.P.T.S.) (Instituted 1977)
     o  Darjah Dato' Paduka Mahkota Perak (D.P.M.P.) (Instituted 12 December, 1957)
     o  Darjah Ahli Paduka Cura SiManja Kini (P.C.M.) (Instituted 15 September, 1969)
     o  Darjah Ahli Paduka Mahkota Perak (P.M.P.) (Instituted 12 December, 1957)
     o  Darjah Ahli Cura SiManja Kini (A.C.M.) (Instituted 19 April, 1989)
     o  Darjah Ahli Mahkota Perak (A.M.P.) (Instituted 12 December, 1957)
     o  Tauliah Jaksa Pendamai (J.P.) (Instituted - Unknown)
     o  Pingat Keberanian Handal (P.K.H.) (Instituted 15 January, 1951)
     o  Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.) (Instituted 15 January, 1951)
     o  Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) (Instituted 15 January, 1951)
     o  Pingat Lama Perkhidmatan (P.L.P.) (Instituted 15 September, 1969)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Darjah Dato' Seri Paduka Cura SiManja Kini (S.P.C.M.)
          Lelaki: Dato' Seri
          Perempuan: Dato' Seri
          Isteri: Datin Seri
          Suami: Tiada
     o Darjah Dato' Seri Panglima Taming Sari (S.P.T.S)
          Lelaki: Dato' Seri
          Perempuan: Dato' Seri
          Isteri: Datin Seri
          Suami: Tiada
     o Darjah Dato' Seri Paduka Mahkota Perak (S.P.M.P.)
          Lelaki: Dato' Seri
          Perempuan: Dato' Seri
          Isteri: Datin Seri
          Suami: Tiada
     o Darjah Dato' Paduka Cura SiManja Kini (D.P.C.M.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Dato'
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
     o Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari (D.P.T.S)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Dato'
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
     o Darjah Dato' Paduka Mahkota Perak (D.P.M.P.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan:: Dato'
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
                           - 74 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
               Darjah Kerabat di-Raja Yang Amat di-Hormati ( DK )
The Most Esteemed Royal Family Order (Darjah Kerabat di-Raja Yang Amat di-Hormati): founded by Sultan Sir Yusuf
Izz ud-din Rathiu'llah Shah Ghafaru'llahulahu on 12th December 1957. Awarded in one class only (DK), conferred on
members of the Perak and foreign Royal houses.
            Darjah Kerabat di-Raja Yang Amat di-Hormati (DK) - collar, collar badhe, breast star, and sash

     Darjah Kerabat Sri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat di-Hormati ( DKSA/SKSA)
The Most Esteemed Perak Family Order of Sultan Azlan Shah (Darjah Kerabat Sri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang
Amat di-Hormati): founded by Sultan Azalan Shah in 2000. Conferred on members of the Perak and foreign Royal Houses
and for distinguished services to the Sultan. Awarded in a superior class (Darjah Kerabat Sultan Azlan-DKSA - restricted
to Royalty), and an ordinary class (Datuk Sri Paduka Sultan Azlan-SPSA).
           Darjah Kerabat Sri Paduka Sultan Azlan Shah Perak Yang Amat di-Hormati - DKSA (L) and SPSA (R).


                                 - 75 –
                                                DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                     Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
    Darjah Kebesaran Negeri Perak Yang Amat Mulia Cura Si Manja ( SPCM/DPCM/PCM/ACM )
The Most Illustrious Order of the Perak Sword of State "Cura Si Manja Kini" (Darjah Kebesaran Negeri Perak Yang Amat
Mulia Cura Si Manja Kini): founded by Sultan Idris II al-Mutawakil Allahahi Shah Afifu'llah on 15th September 1969.
Awarded in three classes (1. Grand Knight or Datuk Sri -SPCM, 2. Knight or Datuk -DPCM, and 3. Commander or
Paduka-PCM). A fourth class (4. Member or Ahli-ACM) was instituted on 19th April 1989.
               Darjah Kebesaran Negeri Perak Yang Amat Mulia Cura Si Manja Kini (SPCM)
                        - collar, breast star, and sash badge.

  Darjah Kebesaran Taming Sari Negeri Perak Yang Amat Perkasa ( SPTS/DPTS/PTS/HTS/KTS/ATS )
The Most Valliant Order of the Perak State Kris "Taming Sari" (Darjah Kebesaran Taming Sari Negeri Perak Yang Amat
Perkasa): founded by Sultan Idris II al-Mutawakil Allahahi Shah Afifu'llah in 1977. Awarded to military and police
personnel in six classes (1. Datuk Sri Panglima-SPTS, 2. Datuk Pahlawan-DPTS, 3. Pirwira (Paduka)-PTS, 4.
Hulubalang-HTS, 5. Kshatriya-KTS, and 6. Perajurit (Ahli)-ATS).
                Darjah Kebesaran Taming Sari Negeri Perak Yang Amat Perkasa (SPTS)
                        - collar, breast star, and sash badge.


                              - 76 –
                                            DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                 Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
        Darjah Kebesaran Mahkota Negeri Perak Yang Amat Mulia ( DPMP/PMP/AMP )
The Most Illustrious Order of the Perak State Crown (Darjah Kebesaran Mahkota Negeri Perak Yang Amat Mulia):
founded by Sultan Sir Yusuf Izz ud-din Rathiu'llah Shah Ghafaru'llahulahu on 12th December 1957. Awarded in four
classes (1. Knight Grand Commander or Datuk Sri Paduka-SPMP, 2. Knight Commander or Datuk Paduka-DPMP, 3.
Commander or Paduka-PMP, and 4. Member or Ahli-AMP).
                 Darjah Kebesaran Mahkota Negeri Perak Yang Amat Mulia (SPMP)
                        - collar, breast star, and sash badge.


                      Pingat Keberanian Handal (PKH)
The Conspicuous Gallantry Medal (Pingat Keberanian Handal): instituted by Sultan Sir Yusuf Izz ud-din Rathiu'llah Shah
Ghafaru'llahulahu on 15th January 1951 as a reward for conspicuous gallantry and heroism. Awarded in a single class,
originally a silver medal similar to the design of the PPT but now a four-pointed enamelled star (PKH). Bars may be
awarded to signify subsequent acts of gallantry.
                          Pingat Keberanian Handal
                              - 77 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                      Pingat Pekerti Terpilih (PPT)
The Distinguished Conduct Medal (Pingat Pekerti Terpilih): instituted by Sultan Ismail Nasir ud-din Shah Sultan Sir Yusuf
Izz ud-din Rathiu'llah Shah Ghafaru'llahulahu on 15th January 1951 to reward conspicuous bravery. Awarded in a single
class, bronze medal (PPT). Bars may be awarded to signify subsequent acts of bravery.
                          Pingat Pekerti Terpilih
                      Pingat Jasa Kebaktian (PJK)
The Meritorious Service Medal (Pingat Jasa Kebaktian): instituted by Sultan Sir Yusuf Izz ud-din Rathiu'llah Shah
Ghafaru'llahulahu on 15th January 1951 to reward meritorious public service in state employ. Awarded in a single class,
bronze medal (PJK).
                          Pingat Jasa Kebaktian
                             - 78 –
                                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                    Pingat Lama Perkhidmatan (PLP)
The Long Service Medal (Pingat Lama Perkhidmatan): instituted by Sultan Idris al-Mutawakil Allahi Shah on 15th
September 1969 to reward long service in state employ of at least twenty-five years continuous duration. Awarded in a
single class, bronze medal (PLP).
                            - 79 –
                                       DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                            Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      NEGERI MELAKA
        - 80 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI MELAKA

     o  Darjah Utama Negeri Melaka (D.U.N.M.) (Instituted 1 June, 1978)
     o  Darjah Gemilang Seri Melaka (D.G.S.M.) (Instituted 8 June, 1983)
     o  Darjah Cemerlang Seri Melaka (D.C.S.M.) (Instituted 1 June, 1978)
     o  Darjah Mulia Seri Melaka (D.M.S.M.) (Instituted 1 June, 1978)
     o  Darjah Seri Melaka (D.S.M.) (Instituted 1 June, 1978)
     o  Bintang Cemerlang Melaka (B.C.M.) (Instituted 8 June, 1988)
     o  Bintang Gagah Perwira (B.G.P.) (Instituted 1 June, 1978)
     o  Bintang Khidmat Terpuji (B.K.T.) (Instituted 1 June, 1984)
     o  Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) (Instituted 1 June, 1978)
     o  Pingat Bakti Masyarakat (P.B.M.) (Instituted 1 June, 1978)
     o  Pingat Khidmat Lama (P.K.L.) (Instituted 1 June, 1978)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Darjah Utama Negeri Melaka (D.U.N.M.)
          Lelaki: Datuk Seri Utama
          Perempuan: Datuk Seri Utama
          Isteri: Dating Seri Utama
          Suami: Tiada
     o Darjah Gemilang Seri Melaka (D.G.S.M.)
          Lelaki: Datuk Seri
          Perempuan: Datuk Seri
          Isteri: Dating Seri
          Suami: Tiada
     o Darjah Cemerlang Seri Melaka (D.C.S.M.)
          Lelaki: Datuk Wira
          Perempuan: Datin Wira
          Isteri: Dating Wira
          Suami: Tiada
     o Darjah Mulia Seri Melaka (D.M.S.M.)
          Lelaki: Datuk
          Perempuan: Datuk
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
                          - 81 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH UTAMA NEGERI MELAKA (DUNM)
Darjah ini merupakan darjah yang tertinggi di negeri Melaka. Darjah ini mula dizahirkan pada tahun 1978 dan
dianugerahkan kepada individu yang telah memberi jasa yang amat cemerlang kepada negeri Melaka. D.Y.M.M Raja-
raja,T.Y.T di-Pertua Negeri-negeri, Pembesar Negara Sahabat dan Perdana Menteri. Penerima anugerah Darjah Utama
Melaka hendaklah digelar Datuk Seri Utama dan isterinya Datin Seri Utama. Darjah ini merupakan anugerah berbentuk
kalung. Lambang –lambang kebesaran darjah ini mengandungi lencana kalung,lencana darjah,bintang darjah dan sebidang
selempang.
                     DARJAH UTAMA NEGERI MELAKA (DUNM)DARJAH GEMILANG SERI MELAKA (DGSM)
Darjah kebesaran ini mula dizahirkan pada tahun 1983.Darjah kebesaran ini dianugerahkan kepada individu yang
menyumbangkan khidmat cemerlang kepada negeri Melaka serta mempunyai taraf kedudukan yang tinggi dalam
masyarakat. Penerima anugerah ini dikhaskan kepada Y.A.B Ketua Menteri, Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Y.A.B
menteri-menteri Besar, duta-duta dan lain-lain yang setaraf. Penerima darjah kebesaran ini hendaklah digelar Datuk Seri
dan isterinya digelar Datin Seri. Darjah ini merupakan anugerah berbentuk kalung. Lambang – lambang kebesaran darjah
ini mengandungi kalung darjah, lencana kalung, lencana darjah dan bintang darjah.
                     DARJAH GEMILANG SERI MELAKA (DGSM)
                            - 82 –
                                       DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                            Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH CEMERLANG SERI MELAKA (DCSM)
Darjah kebesaran ini dizahirkan pada tahun 1978 oleh kerajaan Negeri Melaka. Darjah kebesaran ini dianugerahkan kepada
individu yang meyumbangkan perkhidmatan yang istimewa kepada negeri Melaka serta mempunyai kedudukan yang tinggi.
Penerima anugerah kebesaran ini hendaklah digelar Datuk Wira dan isterinya Datin Wira. Seorang wanita yang menerima
anugerah ini hendaklah digelar Datuk Wira. Darjah ini merupakan anugerah berbentuk kalung. Lambang-lambang darjah
kebesaran ini mengandungi lencana kalung, lencana darjah, bintang darjah dan sebidang selempang.
                   DARJAH CEMERLANG SERI MELAKA (DCSM)
DARJAH MULIA SERI MELAKA (DMSM)
Darjah kebesaran ini dizahirkan pada tahun 1978 oleh kerajaan Negeri Melaka. Darjah kebesaran ini dianugerahkan kepada
individu yang telah memberi perkhidmatan dan bakti yang amat terpuji kepada negeri Melaka. Penerima anugerah DMSM
ini hendaklah digelar “Datuk” manakala isterinya digelar “Datin”.
Darjah kebesaran ini merupakan anugerah berbentuk selempang. Lambang-lambang kebesaran darjah ini terdiri daripada
sebutir bintang darjah dan sebutir lencana darjah.
                     DARJAH MULIA SERI MELAKA (DMSM)
                            - 83 –
                                       DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                            Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH SERI MELAKA (DSM)
Darjah kebesaran Darjah Seri Melaka ( DSM ) telah dizahirkan pada 1978. Darjah kebesaran ini dianugerahkan kepada
individu yang telah memberi perkhidmatan dan bakti terpuji kepada negeri Melaka.Darjah kebesaran ini merupakan
anugerah kalung leher yang tediri daripada tiga lapisan dan berbentuk bintang pecah lima.
                      DARJAH SERI MELAKA (DSM)
BINTANG CEMERLANG MELAKA (BCM)
Bintang Cemerlang Melaka telah dizahirkan pada tahun 1988. Bintang Cemerlang Melaka (BCM ) dianugerahkan kepada
individu yang telah berjasa, berbakti dan memberi perkhidmatan yang sangat baik kepada negeri Melaka. Bintang ini
merupakan bintang yang disemat di dada. Bintang ini berbentuk bintang pecah lima dengan sekeping cakera berenamel
dan terdiri kepada tiga lapisan.
                    BINTANG CEMERLANG MELAKA (BCM)
                           - 84 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
BINTANG KHIDMAT TERPUJI (BKT)
Bintang Khidmat Terpuji telah dizahirkan pada tahun 1984. Bintang ini dianugerahkan kepada individu yang disanjung
tinggi,mempunyai sifat dan sikap taat setia serta mempunyai tata kelakuan yang terpuji. Bintang ini adalah merupakan
bintang yang disemat di dada. Berbentuk bintang pecah lima dengan corak bulatan bergerigi dengan motif sepuluh bilah
mata tombak yang besar dan motig sepuluh bilah mata tombak kecil. Terdapat cekera dengan corak pokok Melaka yang
dienamel hijau di tengah-tengahnya dan bintang ini terdiri kepada tiga lapisan.
                      BINTANG KHIDMAT TERPUJI (BKT)
BINTANG GAGAH PERWIRA (BGP)
Bintang Gagah Perwira mula dizahirkan pada 1978. Ia dianugerahkan kepada individu yang menunjukkan keberaniaan,
kegagahan luar biasa dan pengorbanan sehingga sanggup membahayakan dirinya sendiri semasa menjalankan tugas.
Bintang ini di kurniakan kepada anggota beruniform, orang awam yang masih hidup atau pun kepada mereka yang telah
meninggal dunia. Bintang ini merupakan bintang yang disemat di dada. Mempunyai dua lapisan dan berbentuk bintang
pecah lima yang menirus ke hujungnya dengan sekeping cakera di tengahnya serta bercorakkan lima bilah keris.
                     BINTANG GAGAH PERWIRA (BGP)
                            - 85 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
PINGAT JASA KEBAKTIAN (PJK)
Pingat ini telah dizahirkan pada tahun 1978. Pingat ini dikurniakan kepada individu yang telah memberi bakti yang berkualiti
serta berkhidmat dengan penuh didikasi dan bertanggungjawab kepada negeri Melaka. Pingat ini merupakan pingat yang
disemat di dada. Mempunyai dua lapisan dan berbentuk bintang pecah lima berselang seli dengan pecahan kembar
heptagon. Menyerupai sekuntum bunga matahari dengan lima kelopak besar dan sepuluh kelopak kecil. Setiap kelopak
dihiasi dengan corak jalur-jalur.
                        PINGAT JASA KEBAKTIAN (PJK)
PINGAT BAKTI MASYARAKAT (PBM)
Pingat Bakti Masyarakat telah dizahirkan pada tahun 1978. Pingat ini dikurniakan kepada individu yang telah memberi
perkhidmatan yang baik kepada masyarakat serta mereka yang telah memberi sumbangan di dalam pelbagai bidang
kepada negeri Melaka. Pingat ini merupakan pingat yang disemat di dada. Pingat ini berbentuk bintang pecah lima
berselang seli dengan pecahan kembar heptagon dan terdiri kepada tiga lapis
                       PINGAT BAKTI MASYARAKAT (PBM)
                             - 86 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
PINGAT PERKHIDMATAN LAMA (PKL)
Pingat Khidmat Lama telah dizahirkan pada tahun 1978. Pingat ini dikurniakan kepada individu dan anggota perkhidmatan
awam yang telah memberi perkhidmatan yang baik selama tidak kurang 25 tahun dinegeri Melaka serta mempunyai tingkah
laku dan budi pekerti yang mulia. Pingat ini adalah pingat yang disemat di dada dan mempunyai tiga lapisan. Pingat ini
berbentuk lima segi dengan lima pecahan bintang di mana terdapat lima lagi bilah-bilah kecil pada setiap pecahan bintang
tersebut.
                     PINGAT PERKHIDMATAN LAMA (PKL)
                            - 87 –
                                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      PULAU PINANG
        - 88 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI PULAU PINANG

     o  Darjah Utama Pangkuan Negeri (D.U.P.N.) (Instituted 1 August, 1967)
     o  Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri (D.M.P.N.) (Instituted 1 August, 1967)
     o  Darjah Setia Pangkuan Negeri (D.S.P.N.) (Instituted 16 July, 1976)
     o  Darjah Johan Negeri (D.J.N.) (Instituted 1 January, 1969)
     o  Pingat Gagah Perwira (P.G.P.) (Instituted 1 December, 1959)
     o  Pingat Kelakuan Terpuji (P.K.T.) (Instituted 1 December, 1959)
     o  Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) (1 December, 1959)
     o  Pingat Jasa Masyarakat (P.J.M.) (Instituted 1 January, 1969)
     o  Pingat Bakti Setia (P.B.S.) (Instituted 4 December, 1963)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Darjah Utama Pangkuan Negeri ( D.U.P.N.)
          Lelaki: Dato' Seri
          Perempuan: Dato' Seri
          Isteri: Datin Seri
          Suami: Tiada
     o Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri (D.M.P.N.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Dato'
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
     o Darjah Setia Pangkuan Negeri ( D.S.P.N.)
          Lelaki: Dato'
          Perempuan: Dato'
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
                          - 89 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH UTAMA PANGKUAN NEGERI (D.U.P.N)
Darjah kebesaran ini ialah darjah yang tertinggi di Pulau Pinang. Ianya telah dizahirkan pada tahun 1967 dan dikurniakan
kepada orang-orang perseorangan yang telah berbuat jasa yang amat cemerlang kepada negeri Pulau Pinang. Mereka
yang dikurniakan darjah ini mempunyai kedudukan yang terulung serta berpengaruh. Darjah ini membawa gelaran Dato'
Seri Utama dan isteri penerima digelar Datin Seri. Kurniaan ini dihadkan kepada lima belas (15) orang yang masih hidup,
tidak termasuk bukan warganegara Malaysia yang boleh dikurniakan anugerah ini secara kehormat. Darjah kebesaran ini
mengandungi kalung, bintang, selepang dan lencana darjah.
                    DARJAH UTAMA PANGKUAN NEGERI (D.U.P.N)
DARJAH PANGLIMA PANGKUAN NEGERI (D.P.P.N)
Darjah kebesaran ini dizahirkan pada tahun 2003 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang berjasa kepada
negeri ini khasnya dan negara amnya dan mempunyai kedudukan tinggi dan dihormati. Mereka yang dikurniakan darjah ini
digelar Dato' Seri dan isteri penerima digelar Datin Seri. Kurniaan ini dihadkan kepada dua puluh lima (25) orang yang
masih hidup, tidak termasuk bukan warganegara Malaysia yang boleh dikurniakan anugerah ini secara kehormat. Darjah
Kebesaran ini mengandungi kalung, bintang, selepang dan lencana darjah.
                   DARJAH PANGLIMA PANGKUAN NEGERI (D.P.P.N)
                            - 90 –
                                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH GEMILANG PANGKUAN NEGERI (D.G.P.N)
Darjah kebesaran ini dizahirkan pada tahun 1996 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang menyumbang
perkhidmatan yang cemerlang serta mempunyai taraf kedudukan yang tertinggi. Mereka yang dikurniakan darjah ini digelar
Dato' Seri dan isteri penerima digelar Datin Seri. Kurniaan ini dihadkan kepada lima puluh (50) orang yang masih hidup,
tidak termasuk bukan warganegara Malaysia yang boleh dikurniakan anugerah ini secara kehormat. Darjah kebesaran ini
mengandungi kalung, bintang, selepang dan lencana darjah.
                   DARJAH GEMILANG PANGKUAN NEGERI (D.G.P.N)
DARJAH YANG MULIA PANGKUAN NEGERI (D.M.P.N)
Darjah kebesaran ini dizahirkan pada tahun 1967 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang menyumbang
perkhidmatan yang cemerlang serta mempunyai taraf kedudukan yang tertinggi. Mereka yang dikurniakan darjah ini digelar
Dato' dan isterinya Datin. Kurniaan ini dihadkan kepada seratus dua puluh (120) orang yang masih hidup, tidak termasuk
bukan warganegara Malaysia yang boleh dikurniakan anugerah ini secara kehormat. Darjah kebesaran ini mengandungi
bintang, selepang dan lencana darjah.
                  DARJAH YANG MULIA PANGKUAN NEGERI (D.M.P.N)
                            - 91 –
                                       DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                            Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH SETIA PANGKUAN NEGERI (D.S.P.N)
Darjah kebesaran ini dizahirkan pada tahun 1976 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang menyumbang
perkhidmatan yang istimewa serta mempunyai kedudukan yang tinggi. Mereka yang dikurniakan darjah ini digelar Dato' dan
isterinya Datin. Kurniaan ini dihadkan kepada lima ratus lima puluh (550) orang yang masih hidup, tidak termasuk bukan
warganegara Malaysia yang boleh dikurniakan anugerah ini secara kehormat. Darjah kebesaran ini mengandungi bintang,
selepang dan lencana darjah.
                    DARJAH SETIA PANGKUAN NEGERI (D.S.P.N)


DARJAH JOHAN NEGERI (D.J.N)
Darjah ini dizahirkan pada tahun 1969 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang memberi perkhidmatan
yang gemilang di dalam apa jua lapangan. Darjah ini dihadkan kepada enam ratus (600) orang yang masih hidup, tidak
termasuk bukan warganegara Malaysia yang boleh dikurniakan anugerah ini secara kehormat.
                       DARJAH JOHAN NEGERI (D.J.N)


BINTANG CEMERLANG NEGERI (B.C.N)
Bintang ini dizahirkan pada tahun 1996 dan dikurniakan kepada penjawat dalam perkhidmatan awam yang
telah melaksanakan perkhidmatan dengan cemerlang dan perkhidmatan tersebut telah memberi sumbangan
terhadap kemajuan, perkembangan dan keselamatan negeri. Bintang ini dihadkan kepada dua ratus lima puluh
(250) orang yang masih hidup.
                            - 92 –
                                       DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                            Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                     BINTANG CEMERLANG NEGERI (B.C.N)


PINGAT GAGAH PERWIRA (P.G.P)
Pingat ini dizahirkan pada tahun 1959 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang telah menunjukkan
keberanian atau kegagahan yang luar biasa tatkala menempuh keadaan yang sangat merbahaya kepada dirinya sendiri.
Anugerah boleh juga dikurniakan kepada mereka yang telah meninggal dunia.
                      PINGAT GAGAH PERWIRA (P.G.P)

PINGAT KELAKUAN TERPUJI (P.K.T)
Pingat ini dizahirkan pada tahun 1959 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang telah menunjukkan jasa-
jasa yang terpuji ataupun menunjukkan kecekapan di dalam apa jua lapangan. Penerima hendaklah memiliki budi pekerti
dan adat resam yang baik dan terpuji.
                     PINGAT KELAKUAN TERPUJI (P.K.T)
PINGAT JASA KEBAKTIAN (P.J.K)
Pingat ini dizahirkan pada tahun 1959 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang telah memberi khidmat
bakti yang bernilai atau berjasa atau telah berkhidmat dengan penuh tanggungjawab.
                      PINGAT JASA KEBAKTIAN (P.J.K)
                           - 93 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
PINGAT JASA MASYARAKAT (P.J.M)
Pingat ini dizahirkan pada tahun 1969 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan yang telah memberi
perkhidmatan yang baik kepada masyarakat amnya.
                     PINGAT JASA MASYARAKAT (P.J.M)
PINGAT BAKTI SETIA (P.B.S)
Pingat ini dizahirkan pada tahun 1963 dan dikurniakan kepada orang-orang perseorangan di dalam perkhidmatan awam
yang telah berkhidmat kepada kerajaan negeri selama tidak kurang daripada 25 tahun dan mempunyai budi pekerti yang
baik.
                       PINGAT BAKTI SETIA (P.B.S)
                           - 94 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
     NEGERI SARAWAK
        - 95 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI SARAWAK

     o  Darjah Utama Bintang Sarawak (D.U.B.S.) (Instituted 11 August, 1988)
     o  Darjah Paduka Sri Sarawak (D.P.S.S.) (Instituted 7 July, 1983)
     o  Datuk Patinggi Bintang Kenyalang (D.P.) (Instituted 26 June, 1973)
     o  Datuk Amar Bintang Kenyalang (D.A.) (Instituted 26 June, 1973)
     o  Panglima Negara Bintang Sarawak (P.N.B.S.) (Instituted 10 July, 1964)
     o  Panglima Gemilang Bintang Kenyalang (P.G.B.K.) (instituted 1 September, 1988)
     o  Johan Bintang Sarawak (J.B.S.) (Instituted 04 May, 1970)
     o  Johan Bintang Kenyalang (J.B.K.) (Instituted 1 August, 1988)
     o  Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.) (Instituted 26 June, 1973)
     o  Pingat Keberanian (P.K.) (Instituted 4 May, 1970)
     o  Pingat Jasa Keberanian (P.J.K.) (Instituted 26 July, 1973)
     o  Pegawai Bintang Sarawak (P.B.S.) (Instituted 10 July, 1964)
     o  Pegawai Bintang Kenyalang (P.B.K.) (Instituted 1 September, 1988)
     o  Pingat Perkhidmatan Bakti (P.P.B.) (Instituted 26 June, 1973)
     o  Ahli Bintang Sarawak (A.B.S.) (Instituted 10 July, 1964)
     o  Ahli Bintang Kenyalang (A.B.K.) (Instituted 1 September, 1988)
     o  Pingat Perkhidmatan Terpuji (P.P.T.) (Instituted 26 June, 1973)
     o  Bentara Bintang Sarawak (B.B.S.) (Instituted 4 May, 1970)

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Datuk Patinggi Bintang Kenyalang (D.P.)
          Lelaki: Datuk Patinggi
          Perempuan: Datuk Patinggi
          Isteri: Datin Patinggi
          Suami: Tiada
     o Datuk Amar Bintang Kenyalang (D.A.)
          Lelaki: Datuk Amar
          Perempuan: Datuk Amar
          Isteri: Datuk Amar
          Suami: Tiada
     o Panglima Negara Bintang Sarawak (P.N.B.S.)
          Lelaki: Datuk
          Perempuan: Datin Paduka
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
     o Panglima Gemilang Bintang Kenyalang (P.G.B.K.)
          Lelaki: Datuk
          Perempuan: Datin Paduka
          Isteri: Datin
          Suami: Tiada
                          - 96 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
The Most Excellent Order of the Star of Sarawak: founded by Rajah Sir Charles Vyner Brooke on 26th
September 1928 to recognise exceptional services by Sarawak subjects and foreigners alike to the State of
Sarawak, in all fields of endeavour. The order consisted of the Sovereign, a Grand Master and three
classes of ordinary members (1. Master-MSS, 2. Companion-CSS, and 3. Officer-OSS). The insignia of the
first class consisted of a breast star, sash and sash badge. The second class insignia was a badge worn from
a necklet, and the third class a badge worn from a medal ribbon on the left breast. The Order was officially
revived by the Sarawak state government after independence on 10th July 1964 as five class order under
the name of The Most Illustrious Order of the Star of Sarawak or Darjah Yang Amat Mulia Bintang
Sarawak. The new decoration was overhauled again on 11th August 1988 and restricted to a single class
order named The Most Exalted Order of the Star of Sarawak or Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang
Sarawak. In reality, neither of the new orders had any resemblance in design, organization or scope to the
old Brooke decoration, having little in common except for part of the name.
             The Most Excellent Order of the Star of Sarawak - Companion, neck badge.

The Sarawak Government Long Service Medal : instituted by Rajah Sir Charles Johnston Brooke as the
Sarawak Government Long Service Decoration to recognise exceptional, long and loyal service by Sarawak
subjects in government sevice, community leaders, headmen and nobles. Modified and renamed by Rajah
Sir Charles Vyner Brooke in 1940. Awarded as a hexagonal silver medallion in one class only. Bars were
awarded for each decade of continuous service. Obsolete 1946.
             The Sarawak Government Long Service Decoraton (L) obverse and reverse,
             and The Sarawak Government Long Service Medal (R) obverse and reverse.

                             - 97 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
The Sarawak Government Conspicuous Bravery Medal: instituted by Rajah Sir Charles Vyner Brooke to
recognise and reward supreme acts of conspicuous bravery by members of the Sarawak Rangers, Sarawak
Police and government servants. Later extended to Sarawak subjects and other civilians to cover actions
during the Japanese occupation. Awarded in a single class, a circular silver medal. Obsolete 1946.
           The Sarawak Government Conspicuous Bravery Medal - obverse (L) and reverse (R).
The Sarawak Government Good Service Medal (civil): instituted by Rajah Sir Charles Johnston Brooke to
recognise meritorious services and distinguished service by Sarawak subjects and employees in
government service. Modified and re-designed by Rajah Sir Charles Vyner Brooke in 1928 and thereafter
restricted to civil servants and meritorious services of a civil nature. Awarded as a circular medal in two
classes (1. First Class in silver, and 2. Second Class in bronze). Obsolete 1946.
           The Sarawak Government Good Service Medal - Type I, obverse (L) and reverse (R).
                             - 98 –
                                          DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                               Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
The Sarawak Military Service Good Service Medal: instituted by Rajah Sir Charles Vyner Brooke in 1928
to recognise meritorious service and distinguished service by officers and men of the Sarawak Rangers,
later extended to the Sarawak Volunteer Corps and Coastal Marine Service. Awarded as a circular medal
in a two classes (1. First Class in silver, and 2. Second Class in bronze). Obsolete 1946.
The Sarawak Police Service Good Service Medal: instituted by Rajah Sir Charles Johnston Brooke in 1928
to recognise meritorious and distinguished service by officers and men of the Sarawak Police and Armed
Constabulary. Awarded as a circular medal in a two classes (1. First Class in silver, and 2. Second Class in
bronze). Obsolete 1946.
      The Sarawak Government Good Service Medal - Type II (L) and The Sarawak Police Service Good Service Medal - Type II (R).


The Sarawak Centenary Badge: instituted by Rajah Sir Charles Vyner Brooke in 1941 to commemorate
the centenary of the Brooke Dynasty and the foundation of the independent State of Sarawak by Raja Sir
James Brooke in 1841. Awarded in a single class, a flat medal with part-enamelling on the obverse and
blackened text on the reverse.
                           The Sarawak Centenary Medal.


The Rajah of Sarawak Fund Medal: instituted by Rajah Sir Charles Vyner Brooke in 1930 to recognise
services to the Rajah of Sarawak Fund for the benefit of the widows and education of the children of
officers who served in the Brooke administration. Awarded in a single class as a circular medal in matt
silver. This medal may never have been actually awarded to anyone
Note: In addition to the orders, decorations and medals described above, the Brooke Rajah's also awarded
badges of rank and office to village, district and tribal leaders. Some of these resemble medals and are
sometimes so described in dealers' sales lists and catalogues.

                                  - 99 –
                                                DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                     Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
      NEGERI SABAH
        - 100 –
             DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                  Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
SENARAI DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT NEGERI SABAH

     o  Seri Panglima Darjah Kinabalu ( S.P.D.K.) (Instituted 25 September, 1970)
     o  Panglima Gemilang Darjah Kinabalu ( P.G.D.K.) (Instituted 25 September, 1970)
     o  Ahli Setia Darjah Kinabalu (A.S.D.K.) (Instituted 25 September, 1970)
     o  Ahli Darjah Kinabalu ( A.D.K.) (instituted 1 January, 1963)
     o  Bintang Setia Kinabalu (B.S.K.) (Instituted 25 September, 1970)
     o  Bintang Kinabalu (B.K.) (Instituted 1965)
     o  Sijil Kehormat (S.K.) (Instituted 1 October, 1965

 •  Darjah Membawa Gelaran
     o Sri Panglima Darjah Kinabalu (S.P.D.K.)
           Lelaki: Datuk Seri Panglima
           Perempuan: Datuk Seri Panglima
           Isteri: Datin Seri Panglima
           Suami: Tiada
     o Panglima Gemilang Darjah Kinabalu ( P.G.D.K.)
           Lelaki: Datuk
           Perempuan: Datuk
           Isteri: Datin
           Suami: Tiada
                          - 101 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
       DARJAH-DARJAH GAGAH PERKASA PERSEKUTUAN MALAYSIA

Sri Pahlawan Gagah Perkasa (S.P)
Darjah Kebesaran Dan Bintang Kehormatan Sri Pahlawan Gagah Perkasa (S.P) merupakan anugerah Persekutuan yang
tertinggi dan paling kanan dalam senarai keutamaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan. Ia dizahirkan
pada 29 Julai 1960 dan diwartakan pada 11 Ogos 1960. Anugerah ini dikurniakan kepada sesiapa sahaja yang
menunjukkan keberanian luar biasa atau melakukan sesuatu dengan gagah berani dan penuh pengorbanan. Ia juga boleh
dianugerahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia.
Pengurniaan bintang ini tidak terhad kepada sekali penerimaan sahaja dan ini ditunjukkan melalui jumlah palang yang
disematkan di atas pita bintang kehormatan tersebut. Apabila pita sahaja dipakai, setiap kurniaan ini dilambangkan oleh
satu anak (miniature) bintang kehormatan tersebut yang disematkan di atas pita.
Mulai Jun 1983, seseorang yang menerima anugerah ini yang masih hidup layak untuk menerima elaun sebanyak RM
400.00 sebulan, manakala bagi penerima yang dikurniakan darjah ini yang setelah meninggal dunia, elaun kenangan akan
dibayar kepada waris kadim penerima secara sekali gus sebanyak RM 20,000.00 Perkara ini termaktub dalam Undang-
Undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan)Tahun 1990.
                      Sri Pahlawan Gagah Perkasa (S.P)
Panglima Gagah Berani (P.G.B)
Darjah Panglima Gagah Berani ini dizahirkan pada 29 Julai 1960. Pengurniaan ini diberikan kepada mereka yang
berkhidmat dalam pasukan keselamatan yang telah menunjukkan kegagahan dan keberanian yang luar biasa sewaktu
menghadapi musuh. Anugerah ini boleh dikurniakan selepas seseorang itu meninggal dunia. Lambang pengurniaan ini
berbentuk lencana bintang pecah lima.
Penyandang anugerah ini memperolehi elaun kenangan sebanyak RM300.00 sebulan bagi mereka yang hidup dan
RM15,000.00 sekali bagi mereka yang meninggal dunia (waris menerimanya).
                       Panglima Gagah Berani (P.G.B)
                            - 102 –
                                        DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                             Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
Jasa Perkasa Persekutuan (J.P.P)
Anugerah Jasa Perkasa Persekutuan ini diberi kepada sesiapa sahaja yang telah menunjukkan gagah berani luar biasa dan
juga kepada anggota pasukan keselamatan kerana kegagahan dan keberanian diluar medan perang. Anugerah ini
dizahirkan pada 29 Julai 1960 dan boleh dikurniakan selepas seseorang itu meninggal dunia. Lambang anugerah ini
berbentuk lencana bintang pecah lima.
                      Jasa Perkasa Persekutuan (J.P.P)
Kepujian Perutusan Keberanian (K.P.K)
Kepujian Perutusan Keberanian ini dikurniakan kepada anggota Angkatan Tentera dan Pasukan Polis. Kurniaan dibuat
kepada mereka yang telah menunjukkan ataupun telah melakukan sesuatu yang dianggap gagah berani. Walau
bagaimanapun, kegagahan atau keberanian itu tidak begitu tinggi bagi membolehkan mereka dikurniakan sesuatu pingat.
Seseorang itu boleh menerima beberapa kali Kepujian Perutusan Keberanian ini dan setiap satu ditandakan dengan satu
lambang.
                     Kepujian Perutusan Keberanian (K.P.K)
                            - 103 –
                                         DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                              Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                DARJAH KEPAHLAWANAN PASUKAN POLIS


PANGLIMA GAGAH PASUKAN POLIS (P.G.P.P.)
Meraka yang layak menerima pengurniaan ini ialah Inspektor Jeneral Polis (IGP). Deputi Inspektor Jeneral (DIG) dan
Pengarah-Pengarah di dalam Jabatan Polis Diraja Malaysia. Pegawai-Pegawai Polis Negara Asing yang mempunyai
kedudukan setaraf layak menerima secara Kehormat.
       (P.G.P.P.)
PANGLIMA SETIA PASUKAN POLIS (P.S.P.P.)
Darjah pangkat kedua ini dianugerahkan kepada mana-mana pegawai tinggi Pasukan Polis Diraja Malaysia yang
berpangkat Deputi Komisioner Polis (DCP), Senior Asisten Komisioner Polis (SAC) atau Asisten Komisioner Polis (ACP).
Pegawai-Pegawai Polis Negara Asing yang setaraf juga layak menerima pengurniaan Kehormat.
              (P.S.P.P.)
                           - 104 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
PAHLAWAN PASUKAN POLIS (P.P.P.)
Darjah ini dianugerahkan kepada mana-mana Pegawai Polis yang berpangkat Superintenden Polis (Supt), Deputi
Superintenden Polis (DSP)dan Asisten Superintenden Polis (ASP). Darjah pangkat ketiga ini boleh dikurniakan kepada
Pegawai-Pegawai Polis Negara Asing yang mempunyai pangkat setaraf sebagai pengurniaan Kehormat.
            (P.P.P.)
KESATRIA PASUKAN POLIS (K.P.P.)
Darjah pangkat keempat ini dianugerahkan kepada mana-mana Pegawai Polis yang berpangkat Chief Inspektor Polis
(C/Insp), Inspektor Kanan (Comfirmed Inspector)dan Inspektor. Pegawai-Pegawai Polis Negara Asing yang mempunyai
pangkat setaraf juga layak menerima pengurniaan Kehormat.
            (K.P.P.)
                           - 105 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
BENTARA PASUKAN POLIS (B.P.P.)
Darjah pangkat kelima ini dianugerahkan kepada semua peringkat Pegawai Rendah Polis termasuk kurniaan Kehormat
kepada Pegawai- Pegawai Rendah Polis Negara Asing yang mempunyai pangkat setaraf.
            (B.P.P.)
PINGAT KEBERANIAN POLIS (P.K.P.)
Pegawai dan anggota yang telah menunjukkan sikap gagah berani yang tinggi dan penuh pengorbanan tetapi tidak
mencapai tahap untuk pencalonan Pingat Gagah Berani atau Seri Pahlawan Gagah Perkasa.
            (P.K.P.)


REBEN ANUGERAH PERKHIDMATAN DAN PERINGATAN PASUKAN POLIS
                          - 106 –
                                    DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                         Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
              DARJAH KEPAHLAWANAN ANGKATAN TENTERA

PANGLIMA GAGAH ANGKATAN TENTERA (PGAT)
Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Pangkat Pertama ini dikurniakan kepada Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera.
Panglima-Panglima Tentera Darat, Laut dan Udara. Pengurniaan kehormat juga boleh diberi kepada Panglima-Panglima
Negara Asing yang setaraf.
       (P.G.A.T.)


PANGLIMA SETIA ANGKATAN TENTERA (PSAT)
Anugerah Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Pangkat Kedua ini dikurniakan kepada Pegawai-pegawai Angkatan
Tentera yang berpangkat Mejar Jeneral dan setaraf ke atas serta pegawai-pegawai tentera asing yang setaraf secara
kehormat.
           (P.S.A.T.)

PAHLAWAN ANGKATAN TENTERA (PAT)
Anugerah Pahlawan Angkatan Tentera ini adalah Pangkat Ketiga dalam senarai Darjah-darjah Kepahlawanan Angkatan
Tentera. Dikurniakan kepada pegawai-pegawai Angkatan Tentera berpangkat Kolonel atau Brigadier Jeneral atau setaraf,
serta pegawai-pegawai tentera asing yang setaraf secara kehormat.
           (P.A.T.)
                           - 107 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
KESATRIA ANGKATAN TENTERA (KAT)
Pangkat Keempat dalam senarai Darjah-darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera ini dianugerahkan kepada pegawai-
pegawai Angkatan Tentera berpangkat Leftenan Kolonel atau setaraf dan ke bawah serta pegawai-pegawai tentera asing
yang setaraf secara kehormat.
            (K.A.T.)


BENTARA ANGKATAN TENTERA (BAT)
Pangkat kelima dalam senarai Darjah-darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera ini dianugerahkan kepada anggota lain-lain
pangkat Angkatan Tentera Malaysia. Anugerah ini boleh juga dikurniakan kepada anggota angkatan tentera asing yang
setaraf secara kehormat.
            (B.A.T.)
                           - 108 –
                                      DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                           Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                     BINTANG KEBESARAN DAN PINGAT
                    PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

BINTANG PAHLAWAN
Bintang Pahlawan merupakan anugerah tertinggi yang diberikan kepada pemimpin dan ahli-ahli pengakap yang telah memberi khidmat
dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda masyarakat sekelilingnya.
                            Bintang Pahlawan

BINTANG SEMANGAT PADI (BSP) KELAS PERTAMA – EMAS
Bintang Semangat Padi (BSP) Kelas Pertama - Emas adalah anugerah kedua tertinggi Persekutuan Pengakap Malaysia, yang hanya
disampaikan kepada tokoh-tokoh terbilang sahaja. Anugerah yang amat terhad ini menjadikannya sesuatu yang paling eksklusif. Justeru
itu,  penerima  yang  layak  menerimanya   hanyalah  dari  kalangan  pemimpin-pemimpin   negeri  dan   negara.
Antara tokoh-tokoh yang paling layak menerima BSP kelas pertama ini adalah dari kalangan ketua-ketua negara, negeri yang terdiri
daripada Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Ke Bawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Tuan-Tuan Yang
Terutama Yang Dipertuan Negeri, Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Pengakap Negara.
                      Bintang Semangat Padi (BSP) Kelas Pertama

BINTANG SEMANGAT PADI (BSP) KELAS KEDUA – PERAK
Bintang Semangat Padi (BSP) Kelas Kedua - Perak adalah anugerah kedua tertinggi Persekutuan Pengakap Malaysia, yang hanya
disampaikan kepada tokoh-tokoh terbilang. Penganugerahannya yang amat terhad menjadikannya sesuatu yang eksklusif. Justeru itu,
penerima yang layak menerimanya hanyalah dari kalangan pemimpin-pemimpin negeri, negara dan pemimpin-pemimpin Pengakap yang
telah banyak berjasa.
                      Bintang Semangat Padi (BSP) Kelas Kedua
                               - 109 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
BINTANG SEMANGAT RIMBA (BSR) KELAS PERTAMA – EMAS
Bintang Semangat Rimba (BSR) Kelas Pertama- Emas adalah anugerah ketiga tertinggi Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM), yang
hanya disampaikan kepada tokoh-tokoh yang telah memberi perkhidmatan dan bakti yang amat terpuji kepada pergerakan Pengakap.
                     Bintang Semangat Rimba (BSR) Kelas Pertama

BINTANG SEMANGAT RIMBA (BSR) KELAS KEDUA – PERAK
Bintang Semangat Rimba (BSR) Kelas Kedua – Perak adalah anugerah keempat tertinggi Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM), yang
hanya disampaikan kepada tokoh-tokoh yang telah memberi perkhidmatan dan bakti yang terpuji kepada pergerakan Pengakap.
                      Bintang Semangat Rimba (BSR) Kelas Kedua

PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG (PPC)
Dianugerahkan kepada pemimpin-pemimpin bertauliah yang telah banyak menabur jasa dan bakti cemerlang di atas perkembangan
kepengakapan di peringkat daerah, negeri, negara dan antarabangsa serta disanjung tinggi, mempunyai sifat dan sikap taat setia dan
mempamirkan tata kelakuan yang terpuji
                       Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)
                              - 110 –
                                           DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
PINGAT PERKHIDMATAN SETIA (PPS)
Dianugerah kepada pemimpin-pemimpin bertauliah dan juga individu yang telah memberikan khidmat bakti yang sangat baik, jujur, amanah
dan setia tidak kurang dari 10 tahun atau dalam jangka waktu yang lebih pendek di atas pertimbangan Jawatankuasa Anugerah PPM.
Pingat ini boleh juga dianugerahkan kepada isteri atau suami para pemimpin-pemimpin yang memegang jawatan Pesuruhjaya Daerah,
Pesuruhjaya Negeri dan Peringkat Negara melebihi 15 tahun.
                         Pingat Perkhidmatan Setia (PPS)

PINGAT PERKHIDMATAN BAIK (PPB)
Dianugerahkan kepada pemimpin-pemimpin bertauliah dan kepada individu seperti Jawatankuasa PPT, Daerah, Negeri dan Negara yang
sentiasa menjalankan tugas dengan baik serta membantu kejayaan pergerakan Pengakap di peringkat masing-masing dengan jujur,
amanah, setia dan berterusan tidak kurang dari 5 tahun.
                         Pingat Perkhidmatan Baik (PPB)

PINGAT PERKHIDMATAN LAMA (PPL)
Dianugerahkan kepada pemimpin-pemimpin bertauliah yang telah bertugas dan berkhidmat secara berterusan dengan baik selama tidak
kurang dari 20 tahun di peringkat kumpulan, daerah, negeri dan Negara serta mempunyai tingkahlaku dan budi pekerti yang mulia.
                         Pingat Perkhidmatan Lama (PPL)

SIJIL KEPUJIAN KETUA PENGAKAP NEGARA (SKKPN)
Dianugerahkan kapada pemimpin-pemimpin bartauliah dan telah memberikan khidmat bakti dengan terpuji dan berterusan selama 3 tahun
serta mempunyai tingkah laku dan budi pekerti yang baik. Boleh juga dianugerahkan kepada ahli-ahli biasa dan Jawatankuasa PPT
Daerah, Negeri dan orang-orang perseorangan yang banyak membantu dan menyokong pergerakan Pengakap di peringkat Kumpulan,
Daerah, Negeri dan Negara.
                               (SKKPN)
                               - 111 –
                                            DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                 Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                            PITA BAR / REBEN

                      PERSEKUTUAN MALAYSIA

                 Seri Pahlawan Gagah                Seri Pahlawan Gagah Perkasa
                   Perkasa (SP)                        (SP)
                (Supreme Gallantry Award)               (Supreme Gallantry Award)
                 (obsolete ribbon) (1960)                 (current ribbon)
Darjah Yang Maha Utama Kerabat Di-Raja Malaysia (DKM)                Darjah Utama Seri Mahkota Negara (DMN) (Most Exalted
 (Most Exalted Royal Family Order of Malaysia) (1966)                    Order of the Crown of the Realm) (1958)
  Seri Maharaja Mangku Negara Yang Mulia (SMN)                     Seri Setia Mahkota Malaysia Yang Mulia (SSM)
 (Most Distinguished Order of the Defender of the Realm -              (Most Distinguished Order of the Crown of Malaysia - Knight
       Knight Grand Commander) (1958)                             Grand Commander) (1966)
          Darjah Bakti (DB)
         (Order of Merit) (1975)                          Panglima Gagah Angkatan Tentera (PGAT)
                                            (Order of Military Service - Knight Grand Commander)
                                                        (1983)
     Panglima Gagah Pasukan Polis (PGPP)PP)                      Panglima Mangku Negara Yang Mulia (PMN)
 (Order of Police Heroism - Knight Grand Commander)                 (Most Distinguished Order of the Defender of the Realm -
             (1993)                                   Knight Commander) (1958)
  Panglima Setia Mahkota Malaysia Yang Mulia (PSM)                        Panglima Jasa Negara (PJN)
(Most Honourable Order of the Crown - Knight Commander)                    (Order of Distinguished Service) (1995)
             (1966)
                                               Panglima Setia Angkatan Tentera (PSAT)
  Panglima Setia Di-Raja Yang Amat Di-Hormati (PSD)
                    Hormati                                       Commander) (1983)
                                            (Order of Military Service - Knight Com
 (Most Esteemed Order of the Royal Household - Knight
         Commander) (1965)
Panglima Setia Pasukan Polis   Johan Mangku Negara     Johan Setia Mahkota                Pahlawan Angkatan Tentera
     (PSPP)             (JMN)         Malaysia (JSM)    Johan Setia Di-Raja (JSD)       (PAT)
 (Order of Police Heroism -  (Order of the Defender of  (Order of the Crown of (Order of the Royal Household (Order of Military Service -
 Knight Commander) (1993)   the Realm - Commander)    Malaysia - Commander)   - Commander) (1965)     Commander) (1983)
                    (1958)           (1966)                                 - 112 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
Pahlawan Pasukan Polis (PPP) Kesatria Mangku Negara       Kesatria Setia Di-Raja   Kesatria Angkatan Tentera    Kesatria Pasukan Polis
 (Order of Police Heroism -      (KMN)               (KSD)            (KAT)              (KPP)
   Commander) (1993)    (Order of the Defender of      Order of the Royal    (Order of Military Service -  (Order of Police Heroism -
               the Realm - Officer) (1958)     Household - Officer)      Officer) (1983)         Officer) (1993)
                                     (1993)
 Ahli Mangku Negara (AMN)    Pingat Pangkuan Negara     Bentara Setia Di Raja   Bentara Angkatan Tentera     Bentara Pasukan Polis
 (Order of the Defender of the       (PPN)            (BSD)             (BAT)              (BPP)
  Realm - Member) (1958)     (Medal of the Order of the   (Order of the Royal    (Order of Military Service -  (Order of Police Heroism -
                  Defender of the Realm)    Household - Member)      Member) (1983)         Member) (1993)
                      (1960)            (1965)
Panglima Gagah Berani (PGB) Jasa Perkasa Persekutuan Bintang Tentera Udara    Pingat Tentera Udara (PTU)         Pingat Keberanian Polis
 (Star of the Commander of      (JPP)           (BTU)       (Air Force Medal) (1968)             (PKP)
  Valour) (military) (1960) (Federation Gallantry  (Air Force Star) (1968-75)                      (Police Gallantry Medal)
               Service Star) (civilian)                                        (1993?)
                   (1960)
   Pingat Kebaktian (PK)     Pingat Khidmat Berbakti    Pingat Jasa Malaysia   Pingat Perkhidmatan Am
                                                                Kepujian Perutusan
  (Medal of Merit) (1960)         (PKB)            (PJM)           (PPA)
                                                                Keberanian (KPK)
                  (Federation Meritorious   (Malaysian Service Medal) (Federation General Service
                                                               (Mention in Despatches)
                  Service Medal) (1960)        (2004)         Medal) (1967)
                                                                   (1960)
 Pingat Perkhidmatan Setia   Pingat Peringgatan Malaysia   Pingat Negara    Pingat Penganugerahan         Pingat Pertalaban Sultan
      (PPS)              (PPM)      Bagiperkhidmatan Di (Presentation of Police Colors        Mizan Zainil Abidin
 (Federation Loyal Service    (Malaysia Commemorative   Bawah Pertubahan        Medal)            Terengganu Yang di-Pertuan
    Medal) (1960)            Medal)     Bangsa-Bangsa Bersatu       (1997)           Agong ke IV Malaysia, 1965
                    (g, s, b) (1965)       (PBB)                          (Installation of HM Sultan
                               (Overseas Svc w. UN                     Sultan Mizan Zainil Abidin of
                                Missions M.) (1994)                     Terengganu as IV Agong of
                                                                   Malaysia)Pingat Pertalaban Sultan Haji Pingat Pertalaban Sultan Pingat Pertalaban Sultan    Pingat Pertalaban Tuanku  Pingat Pertalaban Sultan
                  hmood                              Marhum
Ahmad Shah Pahang Yang di- Mahmood Iskandar Johor Azlan Muhibbuddin Shah Ja'afar Ibni Al-Marhum Tuanku Salahuddin Abdul Aziz Shah
   Pertuan Agong ke VII        Pertuan
                Yang di-Pertuan Agong ke   Perak Yang di-Pertuan    Abdul Rahman Negeri   Alhaj Selangor Yang di-
     Malaysia, 1979      VIII Malaysia, 1984    Agong ke IX Malaysia,  Sembilan Yang di-Pertuan   Pertuan Agong ke XI
(Installation of HM Sultan Haji (Installation of HM Sultan       1989      Agong ke X Malaysia, 1994    Malaysia, 1999
Ahmad Shah of Pahang as VII    Mahmood Iskandar of   (Installation of HM Sultan (Installation of HM Tuanku (Installation of HM Sultan
   Agong of Malaysia)     Johore as VIII Agong of                      Marhum
                              Azlan Muhibbuddin Shah Ja'afar Ibni Al-Marhum Tuanku Salahuddin Abdul Aziz Shah
                     Malaysia)     of Perak as IX Agong of  Abdul Rahman of Negeri   Alhaj of Selangor as XI
                                  Malaysia)     Sembilan as X Agong of    Agong of Malaysia)
                                                Malaysia)                                Pingat Pertalaban Tuanku
                                 Syed Sirajuddin Raja
                                 Perlis Imdera Kayangan
                                Yang di-Pertuan Agong ke
                                  XII Malaysia, 2002
                                (Installation of HM Tuanku
                                 Syed Sirajuddin Raja of
                                 Perlis as XI Agong of
                                     Malaysia)
                                    - 113 –
                                                  DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                       Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                        WILAYAH PERSEKUTUAN

                         Darjah Yang Mulia Seri Utama Mahkota Wilayah (SUMW)
                  (Most Distinguished Order of Crown Territory - Chief Knight Grand Commander) (2008)         Seri Mahkota Wilayah (SMW)                           Panglima Mahkota Wilayah (PMW)
                            (2008)
  (Order of Crown Territory - Knight Grand Commander) (20               (Order of Crown Territory - Knight Commander) (2008)
  Johan Mahkota Wilayah (JMW)     Kesatria Mahkota Wilayah (KMW)     Ahli Mahkota Wilayah (AMW)    Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah
(Order of Crown Territory - Commander) (Order of Crown Territory - Officer) (Order of Crown Territory - Member)       (PPW)
        (2008)               (2008)                (2008)         (Crown Territory Medal) (2008)
                                 JOHOR

                                            Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Yang
Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Yang                            Kedua (DKII)
           Pertama (DKI)                           (Most Esteemed Royal Family Order of Johor - 2nd Class)
(Most Esteemed Royal Family Order of Johor - 1st Class)                            (1886)
             (1886)
                             Seri Setia Sultan Ismail Johor Yang Amat Diberkati   Dato' Paduka Mahkota Johor
 Seri Paduka Mahkota Johor Yang Amat Mulia (SPMJ)               (SSIJ)                    (DPMJ)
 (Most Honourable Order of the Crown of Johore -Knight (Most Honourable Order of the Loyalty of Sultan Ismail - (Order of the Crown of Johor -
       Grand Commander) (1886)               Knight Grand Commander) (1974)         Knight Commander) (1886)
                                Pingat Besi Kerana    Pingat Lama Dan Baik   Pingat Jasa Dan Lama Dalam
 Dato' Setia Ismail Johor (DSIJ)   Setia Mahkota Johor   Keberanian Dan Jasa   Dalam Pekerjaan (PLP)      Pekerjaan (PJP)
 (Order of Sultan Ismail Johor -      (SMJ)         Pangkat (PB)   (Long Service Medal) (1922) (Meritorious Service Medal)
 Knight Commander) (1974)     (Order of the Crown of   (Iron Medal) (1958)                     (1923)
                        mpanion)
                   Johor - Companion)
                      (1886)
  Pingat Abu Bakar Sultan   Pingat Ibrahim Sultan Bintang Sultan Ismail (BSI) Pingat Perkahwinan Sultan Sultan Ibrahim Diamond Jubilee
(Sultan Abu Bakar Medal) (1883)      (PIS)     (Sultan Ismail Star - g, s)    Ibrahim, 1930        Medal, 1955
                (Sultan Ibrahim Medal -      (1977)      (Sultan Ibrahim Wedding
                   g, s, b) (1928)                   Medal, 1930)
                  Pingat Pertalaban, 1960 Pingat Pertalaban, 1982  Pingat Pertalaban DYMM
                   (Coronation Medal,  (Coronation Medal, 1982) Yang di-Petuan Agong VIII
                      1960)                     Malaysia, 1984
                                            (Installation of Sultan
                                          Iskandar of Johore as VIII of
                                              Malaysia, 1984)
                                   - 114 –
                                                DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                     Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                                PERLIS

                                                    Di-
                 Darjah Kerabat Perlis Baginda Tuanku Syed Putra Jamalullail Yang Amat Di
                                Hormati (DK)
                  (Most Esteemed Perlis Royal Family Order of Prince Syed Putra) (1965)
                            Di-
  Seri Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail Yang Amat Di               Seri Paduka Mahkota Perlis Yang Amat Mulia -Al-Safi I
           Hormati (SSPJ)                                    (SPMP)
(Most Esteemed Order of Loyalty of Prince Syed Putra - Knight           (Most Honourable Order of the Crown of Perlis - Knight Grand
         Grand Commander) (1995)                               Commander) (1965)
 Dato' Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail Yang Amat DiDi-                                (Al-Safi II)
                                               Dato' Paduka Mahkota Perlis (Al
           Hormati (DSPJ)                                    (DPMP)
Most Esteemed Order of Loyalty of Prince Syed Putra - Knight             (Most Honourable Order of the Crown of Perlis - Knight
         Commander) (1995)                                  Commander) (1965)
                                           Pingat Mahkota Perlis (PMP)   Pingat Keberanian Handal
  Dato' Panglima Putra              (Al-Safi III) Ahli Mahkota Perlis (Medal of the Crown of Perlis)
               Setia Mahkota Perlis (Al                                     (PKH)
 Jamalullail Yang Amat Di-        (SMP)            (AMP)          (1995)             Gallantry
                                                          (Conspicuous Gallantr Medal)
   Hormati (DPPJ)      (Order of the Crown of Perlis - (Order of the Crown                       (1953)
 (Most Esteemed Order of      Commander) (1965)      of Perlis - Member)
   Prince Syed Putra -                        (1971)
  Commander) (1995) Pingat Pekerti Terpilih (PPT) Pingat Jasa Kabaktian (PJK)             Pingat Perkhidmatan Lama Pingat Pertalaban Tuanku Syed
(Distinguished Conduct Medal) (Meritorious Service Medal)    Pingat Jasa Baik       (PPL)       Sirajuddin Raja Perlis Imdera
      (1960)            (1953)           (PJB)     (Long Service Medal) (1962) Kayangan Yang di-Pertuan
                                 (Good Service                 Agong ke XII Malaysia, 2002
                                 Medal) (1968)                (Installation of HM Tuanku Syed
                                                        Sirajuddin Raja of Perlis as XI
                                                           Agong of Malaysia)
                                 - 115 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                               KEDAH

                           Darjah Kerabat Yang Amat Mulia (DK)
                       (Most Honourable Royal Family Order of Kedah) (1964)                                                            Bintang Keberanian
   Darjah Kerabat Halimi Yang Amat Mulia (DKH)                   Darjah Utama Kedah (DUK)       Negeri Kedah
 (Most Honourable Royal Halimi Family Order of Kedah)                (Kedah Order of Merit) (1953)   (Star of the State of
            (1973)                                               Kedah) (1955)
 Darjah Kebesaran Gemilang Seri Mahkota Kedah Yang                  Darjah Seri Paduka Mahkota Kedah Yang Amat Mulia
        Amat DiHormati (DGMK)                                    (SPMK)
 (Most Esteemed Exalted Order of the Crown of Kedah -                (Most Honourable Order of the Crown of Kedah - Knight
       Knight Grand Commander)                               Grand Commander) (1964)
 Darjah Seri Setia Di Raja Kedah Yang Amat Mulia (SSDK)              Dato' Paduka Seri Setia Abdul Halim Muadzam Shah Yang
(Most Honourable Order of the Royal Household of Kedah -                       Amat Mulia (DHMS)
       Knight Grand Commander (1973)                     (Most Honourable Order of Sultan Abdul Halim Mu'adzam
                                               Shah - Knight Commander) (1983)
 Dato' Paduka Mahkota Kedah Yang Amat Mulia (DPMK)                  Dato' Setia Di Raja Kedah Yang Amat Mulia (DSDK)
 (Most Honourable Order of the Crown of Kedah - Knight                (Most Honourable Order of the Loyalty of the Royal
         Commander) (1964)                           Household of Kedah Knight Commander) (1973)
                              Setia Di Raja Kedah     Setia Sultan Abdul Halim
 Gemilang Seri Mahkota   Setia Mahkota Kedah (SMK)      (SDK)         Mu'adzam Shah (SMS)       Ahli Gemilang Seri
    Kedah (GMK)     (Order of the Crown of Kedah  (Order of the Royal   (Order of the Loyalty of Sultan  Mahkota Kedah (AGK)
(Exalted Order of the Crown   - Companion) (1964)    Household of Kedah -   Abdul Halim Muadzam Shah -    (Exalted Order of the
 of Kedah - Commander)                   Companion) (1973)      Commander) (1983)        Crown of Kedah -
                                                               Member)
 Ahli Mahkota Kedah (AMK) Bintang Setia Sultan Abdul Bintang Perkasa Negeri     Pingat Perkasa Negeri Kedah Pingat Kebesaran Sultan
(Order of the Crown of Kedah Halim Muadzam Shah (BMS)     Kedah (BPK)            (PPK)        Badlishah (PSB)
   - Member) (1973)    (Most Honourable Order of  (Kedah Gallantry Star)  (Kedah Gallantry Medal) (1953) (Sultan Badlishah
               the Loyalty of Sultan Abdul    (1955)                      Decoration of Loyalty)
               Halim Muadzam Shah - Star)                                  (1953)
                    (1983)
  Bintang Perkhidmatan      Pingat Perkhidmatan     Bintang Kebaktian   Pingat Jasa Kebaktian (PJK)    Pingat Pertalaban, 1943
   Cemerlang (BCK)        Cemerlang (PCK)      Mayarakat (BKM)   (Meritorious Service Medal) (1953) (Coronation Medal, 1943)
(Distinguished Service Star) (Distinguished Service Medal) (Meritorious Community
      (1953)            (1953)       Service Star) (1973)
 Pingat Pertalaban, 1959  Bintang Perkhidmatan Lama   Pingat Perkhidmatan   Pingat Perkhidmatan Lama Awam    Pingat Perkhidmatan
 (Coronation Medal, 1959)       (BPL)          Lama (PPL)            (PPLA)         Lama Polis (PPLP)
               (Long Service Star) (1954)  (Long Service Medal)  (Civil Long Service Medal) (1931-  (Police Long Service
                                 (1953)             52)          Medal) (1931-52)
                                 - 116 –
                                              DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                   Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                                KELANTAN


                       Al-Yunusi)
 Darjah Kerabat Yang Amat Di Hormati (Bintang Al                     Seri Paduka Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia, (Bintang
             (DK)                                       Muhammadi)
                                                    Al-Muhammadi) (SPMK)
    (Most Esteemed Royal Family Order) (1916)                                              (Al-
                                              (Most Honourable Order of the Crown of Kelantan (Al
                                              Muhammadi Star) - Knight Grand Commander) (1916)
 Seri Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (Bintang Al Al-               Seri Paduka Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang
            Ismaili) (SJMK)                                       Ibrahimi)
                                                    (Bintang Al-Ibrahimi) (SPSK)
 (Most Honourable Ismaili Order of the Life of the Crown of               (Most Distinguished Ibrahimi Order of Loyalty to the Crown
  Kelantan (Al-Ismaili Star) - Knight Grand Commander)                 of Kelantan (Al-Ibrahimi Star) - Knight Grand Commander)
              (1925)                                         (1967) Darjah Pahlawan Yang Amat Seri Paduka Kesateria Mahkota Kelantan Yang Amat Perkasa (Bintang Al Al-Yahyawi)   Dato' Paduka Mahkota
  Gagah Perkasa (PYGP)                     (SPKK)                      Kelantan (DPMK)
 (Most Gallant Order of the                           (Al-Yahyawi Star) - Knight
               (Most Gallant Yahyawi Order of the Crown of Kelantan (Al              (Order of the Crown of
  Valorous Warrior) (1919)              Grand Commander) (1988)                Kela
                                                       Kelantan - Knight Commander)
                                                             (1916) Dato' Paduka Jiwa Mahkota     Dato' Paduka Setia Mahkota Kelantan (DPSK)
   Kelantan (DJMK)       (Order of Loyalty to the Crown of Kelantan - Knight    Dato' Paduka Kesatria Mahkota Kelantan (DPKK)
(Order of the Life of the Crown         Commander) (1967)             (Order of the Crown of Kelantan - Knight Commander)
   of Kelantan - Knight                                             (1988)
  Commander) (1925) Paduka Mahkota Kelantan      Setia Jiwa Mahkota                  Paduka Setia Mahkota      Bentara Setia Mahkota
       (PMK)           Kelantan (JMK)       Paduka Kesateria      Kelantan (PSK)         Kelantan (BSK)
(Order of the Crown of Kelantan  (Order of the Life of the  Mahkota Kelantan (PKK)   (Order of Loyalty to the  (Order of Loyalty to the Crown
   - Companion) (1916)       Crown of Kelantan -    (Order of the Crown of   Crown of Kelantan -     of Kelantan - Officer) (1967)
                   Companion) (1925)     Kelantan - Companion)    Companion) (1967)
                                    (1988) Ahli Setia Mahkota Kelantan    Seri Mahkota Kelantan     Seri Kelantan (SK)     Ahli Kelantan (AK)       Pingat Bakti (PB)
       (ASK)             (SMK)         (Grand Medal of    (Medal of Kelantan) (1925)   (Medal of Honour) (1925)
(Order of Loyalty to the Crown   (Medal of the Crown of     Kelantan) (1916)
of Kelantan - Member) (1967)     Kelantan) (1916)Pingat Setia Mahkota Kelantan    Pingat Taat (PT)      Pingat Perangai Baik   State Council Opening     Pingat Pertalaban, 1944
       (PS)         (Medal of Loyalty) (1925)      (PPB)       Commemorative Medal,     (Coronation Medal, 1944)
(Medal of Loyalty to the Crown                 (Good Conduct Medal)        1939
   of Kelantan) (1967)                        (1925)                  Pingat Pertalaban, 1964                  Pingat Jubli Perak
                 (Coronation Medal, 1964)                 (Silver Jubilee Medal)
                                   - 117 –
                                                 DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                      Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                          NEGERI SEMBILAN

      Seri Pahlawan Gagah Perkasa (?)                           Darjah Kerabat Negeri Sembilan (DK)
       (Supreme Gallantry Award)                       (Most Esteemed Royal Family Order of Negeri Sembilan) (1st
                                                   ribbon - obsolete) (1979)
    Darjah Kerabat Negeri Sembilan (DKNS)                                    Sembilan (DTNS)
                                               Darjah Tertinggi Negeri Se
 (Most Esteemed Royal Family Order of Negeri Sembilan)                (Most Esteemed Royal Family Order of Negeri Sembilan)
         (current ribon) (1979)                                    (1979)
    Darjah Tertinggi Negeri Sembilan (DTNS)                       Darjah Kerabat Yam Tuan Radin (DKYR)
 (Most Esteemed Royal Family Order of Negeri Sembilan)                (Most Esteemed Order of the Royal Family of Yam Tuan
           (another ribbon)                                  Radin) (1979)
    Darjah Seri Paduka Negeri Sembilan (SPNS)                      Darjah Seri Paduka Tuanku Jaafar (SPTJ)
(Most Honourable Order of Negeri Sembilan - Knight Grand                        ed
                                           (Most Distinguished Order of the Tuanku Jaafar - Knight
          Commander) (1979)                                Grand Commander) (1984)
    Darjah Dato' Paduka Tuanku Ja'afar (DPTJ)                      Darjah Dato' Setia Negeri Sembilan (DSNS)
  (Most Honourable Order of Tuanku Ja'afar - Knight                (Most Honourable Order of the Loyalty of Negeri Sembilan -
         Commander) (1989)                                Knight Commander) (1979)
 Darjah Setia Negeri Sembilan   Pingat Pekerti Terpilih              Ahli Setia Negeri Sembilan Pingat Keberanian Cemerlang
       (DNS)             (PPT)       Sijil Jaksa Pendamai        (ANS)           (PKC)
 (Order of Loyalty of Negeri   (Distinguished Conduct   (Justice of the Peace (Order of the Loyalty of Negeri (Conspicuous Gallantry
 Sembilan - Companion) (1979)         (1950)
                    Medal) (195      Decoration) (1950)  Sembilan - Member) (1989)      Medal) (1950)
 Pingat Masyarakat Cemerlang   Pingat Jasa Kebaktian   Pingat Khidmat Lama    Pingat Pertalaban, 1961    Pingat Pertalaban, 1971
       (PMC)            (PJK)           (PKL)      (Coronation Medal, 1961)   (Coronation Medal, 1971)
(Outstanding Community Service   (Meritorious Service   (Long Service Medal)
     Medal) (1979)        Medal) (1950)         (1968)
                 Pingat Pertahanan, 1972   Pingat Jubli Perak,   Pingat Pertalaban Tuanku
                 (Defence Medal, 1972)        1992     Ja'afar Ibni Al-Marhum Tuanku
                               (Silver Jubilee Medal,   Abdul Rahman Negeri
                                   1992)      Sembilan Yang di-Pertuan
                                           Agong ke X Malaysia, 1994
                                           (Installation of HM Tuanku
                                          Ja'afar Ibni Al-Marhum Tuanku
                                            Abdul Rahman of Negeri
                                            Sembilan as X Agong of
                                 - 118 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                                                 Malaysia)


                                PAHANG

                     Darjah Yang Maha Mulia Utama Kerabat Di Raja Pahang (DKP)
                      (Most Honourable Royal Family Order of Pahang) (1977)
 Darjah Kerabat Seri Indera Mahkota Pahang Yang Amat                  Darjah Kerabat Seri Indera Mahkota Pahang - Kelas Kedua
       Dihormati - Kelas Pertama(DK)                                    (DKII)
 (Most Esteemed Royal Family Order of Pahang - 1st Class)                (Most Esteemed Order of the Royal Family of Pahang - 2nd
             (1967)                                       Class) (1967)
Seri Sultan Ahmad Shah Yang Amat Mulia Peringkat Pertama                 Seri Indera Mahkota Pahang Peringkat Pertama (SIMP)
            (SSAP)                             (Most Distinguished Order of the Crown of Pahang - Knight
 (Most Honourable Order of Sultan Ahmad Shah - Knight                         Grand Commander (1967)
        Grand Commander (1977)
Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang Peringkat Kedua (DSAP)                  Darjah Indera Mahkota Pahang Peringkat Kedua (DIMP)
 (Most Honourable Order of Sultan Ahmad Shah - Knight                 (Most Distinguished Order of the Crown of Pahang - Knight
          Commander (1977)                                    Commander (1967)
                                           Ahli Mahkota Pahang -
                                                           Exceptional Service Medal
Setia Ahmad Shah - Peringkat    Setia Mahkota Pahang -    Ahli Ahmad Shah -  Peringkat Keempat (AMP)
    Ketiga (SAP)        Peringkat Ketiga (SMP)    Peringkat Keempat (Order of the Crown of Pahang
(Order of the Loyalty of Sultan (Order of the Crown of Pahang     (AAP)       - Member) (1967)
 Ahmad Shah - Commander       - Commander) (1967)    (Order of Ahmad Shah
      (1977)                        - Member) (1985)
 Pingat Khidmat Cemerlang    Pingat Gagah Pewira (PGP) Pingat Gagah Pewira                        Kelakuan Terpuji (PKT)
                                                           Pingat Kelak
                                              Jaksa Pendamai (JP)
      (PKC)       (Conspicuous Gallantry Medal      (PGP)                       (Distinguished Conduct
                                              (Justice of the Peace
(Distinguished Service Medal) [Gallant Warrior Medal]) (1951) (Conspicuous Gallantry                     Medal) (1952)
                                              Decoration) (1952)
 (ribbon uncertain) (1985)       (old ribbon)      Medal [Gallant Warrior
                                Medal]) (1951) (new
                                   ribbon)
Pingat Jasa Kebaktian (PJK)    Pingat Jubli Perak, 1947   Pingat Jubli Perak,  Pingat Pertalaban Sultan Haji  Pingat Jubli Perak, 1999
(Meritorious Service Medal)   (Silver Jubilee Medal, 1947)      1957     Ahmad Shah Pahang Yang di- (Silver Jubilee Medal, 1999)
      (1952)                       (Silver Jubilee Medal, Pertuan Agong ke VII Malaysia,
                                    1957)            1979
                                            (Installation of HM Sultan Haji
                                           Ahmad Shah of Pahang as VII
                                               Agong of Malaysia)
                                  - 119 –
                                                 DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                      Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                             PERAK


  Darjah Kerabat Di Raja Yang Amat Di Hormati (DK)          Darjah Kerabat Di Raja Yang Amat Di Hormati (DK)
  (Most Esteemed Royal Family Order) (old) (1957)            (Most Esteemed Royal Family Order) (new)
 Darjah Kerabat Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak        Darjah Kebesaran Seri Paduka Sultan Azlan Shah Perak
       Yang Amat Di Hormati (DKSA)                     Yang Amat Di Mulia (SPSA)
(Most Esteemed Royal Family Order of Sultan Azlan Shah       (Most Honourable Order of Sultan Azlan Shah of Perak)
          of Perak) (2000)                            (2000)
Darjah Seri Paduka Cura Si Manja Kini Yang Amat Mulia        Darjah Seri Paduka Cura Si Manja Kini Yang Amat Mulia
           (SPCM)                               (SPCM)
 (Most Honourable Order of the Sword of State - Knight        (Most Honourable Order of the Sword of State - Knight
      Grand Commander) (old) (1969)                       d
                                         Grand Commander) (new)
 Darjah Seri Panglima Taming Sari Yang Amat Perkasa         Darjah Seri Panglima Taming Sari Yang Amat Perkasa
            (SPTS)                               (SPTS)
 (Most Gallant Order of Bravery Taming Sari Flower -                 er
                                   (Most Gallant Order of Bravery Taming Sari Flower -
    Knight Grand Commander) (old) (1977)                 Knight Grand Commander) (new)
 Darjah Seri Paduka Mahkota Perak Yang Amat Mulia                          Yang
                                   Darjah Seri Paduka Mahkota Perak Yan Amat Mulia
           (SPMP)                               (SPMP)
 (Most Honourable Order of the Crown of Perak - Knight       (Most Honourable Order of the Crown of Perak - Knight
      Grand Commander) (old) (1957)                     Grand Commander) (new)
  Darjah Dato' Paduka Cura SiManja Kini (DPCM)            Darjah Dato' Paduka Cura SiManja Kini (DPCM)
 (Most Distinguished Order of the Cura Si Manja Kini -       (Most Distinguished Order of the Cura Si Manja Kini -
      Knight Commander) (old) (1969)                    Knight Commander) (new)
    Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari (DPTS)              Darjah Dato' Pahlawan Taming Sari (DPTS)
 ( Most Honourable Order of Taming Sari Flower - Knight       ( Most Honourable Order of Taming Sari Flower - Knight
        Commander) (old) (1977)                        Commander) (new)
   Darjah Dato' Paduka Mahkota Perak (DPMP)                     duka
                                     Darjah Dato' Paduka Mahkota Perak (DPMP)
 ( Most Honourable Order of the Crown of Perak - Knight       ( Most Honourable Order of the Crown of Perak - Knight
        Commander) (old) (1957)                        Commander) (new)                             - 120 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
Darjah Paduka Cura Simanja Darjah Paduka Cura Simanja Darjah Perwira Taming Sari  Darjah Paduka Mahkota    Darjah Paduka Mahkota
     Kini (PCM)         Kini (PCM)          (PTS)         Perak (PMP)         Perak (PMP)
                   f
(Order of the Cura Si Manja (Order of the Cura Si Manja (Order of Bravery Taming (Order of the Crown of Perak (Order of the Crown of Perak
 Kini - Commander) (old)  Kini - Commander) (new) Sari Flower - Knight) (1977- - Commander) (old) (1957)    - Commander) (new)
      (1969)                         89)
              Darjah Ahli Cura Simanja Darjah Ahli Cura Simanja Kini Darjah Ahli Mahkota Perak Darjah Ahli Mahkota Perak
 Darjah Hulubalang Taming     Kini (ACM)           (ACM)             (AMP)            (AMP)
     Sari (HTS)    (Order of Cura Si Manja Kini (Order of Cura Si Manja Kini - Order of the Crown of Perak Order of the Crown of Perak
 (Order of Bravery Taming  - Member) (old) (1989)      Member) (new)       - Member) (old) (1957)     - Member) (new)
 Sari Flower - Commander)
     (1977-89)
Darjah Kesatria Taming Sari    Darjah Perajurit (Ahli)  Pingat Keberanian Handal Pingat Pekerti Terpilih (PPT) Pingat Jasa Kebaktian (PJK)
      (KTS)          Taming Sari (ATS)         (PKH)       (Distinguished Conduct   (Meritorious Service Medal)
 (Order of Bravery Taming    (Order of Bravery Taming   (Conspicuous Gallantry     Medal) (1951)           (1951)
Sari Flower - Officer) (1977-  Sari Flower - Member)       Medal) (1951)
      89)                89)
                    (1977-89)
 Pingat Lama Perkhidmatan Household Medal (1948) (?)                    Pingat Pertalaban, 1963     Pingat Pertalaban
                               Pingat Pertalaban, 1949
      (PLP)                                      (Installation Medal, 1963)  Muhibbuddin Shah Sultan,
                               (Installation Medal, 1949)
(Long Service Medal) (1969)                                                    1977
                                                             (Installation of Sultan
                                                            Muhibbuddin Shah Medal,
                                                                  1977)
                 Pingat Pertalaban, 1985                  Pingat Pertalaban Sultan
                    ation
                (Installation Medal, 1985)                 Azlan Muhibbuddin Shah
                                               Perak Yang di-Pertuan
                                             Agong ke IX Malaysia, 1989
                                              (Installation of HM Sultan
                                             Azlan Muhibbuddin Shah of
                                               Perak as IX Agong of
                                                  Malaysia)
                                  - 121 –
                                                 DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                      Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                              SELANGOR

                     Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati Kelas Pertama (DK)
                   (Most Esteemed Royal Family Order of Selangor - 1st Class) (1961)
 Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati Kelas Kedua (DKII)               Seri Paduka Mahkota Selangor Yang Amat Mulia (SPMS)
 (Most Esteemed Royal Family Order of Selangor -2nd                (Most Honourable Order of the Crown of Selangor - Knight
           Class) (1977)                                Grand Commander) (1961)
 Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Yang Amat Mulia                 Seri Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah (SSIS)
             (SSSA)                          (Most Distinguished Order of Sultan Sharafuddin Idria Shah
 (Most Honourable Order of the Sultan Salahuddin Abdul                     - Knight Grand Commander) (2002)
    Aziz Shah - Knight Grand Commander) (1985)
                                           Setia Mahkota Selangor     Setia Salahuddin Abdul Aziz
  Dato' Paduka Mahkota   Dato' Salahuddin Abdul Aziz  Dato' Setia Sultan         (SMS)             Shah (SSA)
   Selangor (DPMS)        Shah (DSSA)      Sharafuddin Idris Shah    (Order of the Crown of    (Order of the Loyalty of Sultan
  (Order of the Crown of  (Order of Sultan Salahuddin     (DSIS)       Selangor - Commander)     Salahuddin Abdul Aziz Shah -
   Selangor - Knight    Abdul Aziz Shah - Knight    (Order of Sultan         (1961)          Commander) (1985)
  Commander) (1961)      Commander) (1985)    Sharafuddin Idria Shah -
                              Knight Commander)
                                 (2002)Setia Sultan Sharafuddin Idris Ahli Mahkota Selangor (AMS) Ahli Sultan Salahuddin  Ahli Sultan Sharafuddin Idris  Bintang Perkhidmatan
     Shah (SIS)        (Order of the Crown of Abdul Aziz Shah (ASA)       Shah (AIS)        Cemerlang (BPC)
(Order of Sultan Sharafuddin Selangor - Member) (1982)    (Order of Sultan   (Order of Sultan Sharafuddin (Distinguished Service Star)
 Idria Shah - Commander)                 Salahuddin Abdul Aziz  Idria Shah - Member) (2002)       (1982)
      (2002)                     Shah - Member) (1985)
Pingat Keberanian Terbilang Pingat Pekerti Terpuji (PPT)  Pingat Jasa Kebaktian    Pingat Perkhidmatan       Pingat Perkhidmatan
     (PKT)        (Distinguished Conduct        (PJK)         Cemerlang (PPC)          Selangor (PPS)
 (Conspicuous Gallantry      Medal) (1951)      (Meritorious Service   (Selangor Distinguished     (Selangor Service Medal)
    Medal) (1951)                      Medal) (1962)      Service Medal) (1982)          (1977)
                Pingat Pertalaban, 1961   Pingat Jubli Perak, 1985  Pingat Pertalaban Sultan
               (Coronation Medal, 1961)   (Silver Jubilee Medal,  Salahuddin Abdul Aziz Shah
                                   1985)       Alhaj Selangor Yang di-
                                             Pertuan Agong ke XI
                                              Malaysia, 1999
                                           (Installation of HM Sultan
                                           Salahuddin Abdul Aziz Shah
                                          Alhaj of Selangor as XI Agong
                                               of Malaysia)
                                 - 122 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                                TERENGGANU

                   Darjah Kebesaran Utama Kerabat Diraja Terengganu Yang Amat Di-Hormati (DKT)
                       (Most Esteemed Special Royal Family Order of Trengganu) (1981)
 Darjah Kebesaram Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (Darjah               Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (Darjah
                                                  saran
           Yang Pertama) (DK)                                   Yang Kedua) (DKII)
 (Most Honourable Royal Family Order of Trengganu - 1st Class)             (Most Honourable Royal Family Order of Trengganu - 2nd Class)
              (1962)                                         (1962)
  Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu Yang Amat Terpuji
                                              Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (SSMZ)
        (Peringkat Yang Pertama) (SSMT)
(Most Distinguished Order of Sultan Mahmud of Trengganu - Knight               (Most Honourable Order of Sultan Mizan Zainal Abidin of
                                                 Terengganu - Knight Grand Commander) (199..)
          Grand Commander) (1982)
 Seri Paduka Mahkota Terengganu Yang Amat Mulia (Peringkat               Dato' Setia Sultan Mahmud Terengganu (Peringkat Yang Kedua)
          Yang Pertama (SPMT)                                      (DSMT)
(Most Honourable Order of the Crown of Trengganu - Knight Grand              (Order of Sultan Mahmud of Trengganu - Knight Commander)
           Commander) (1962)                                       (1982)
                                                  Dato' Paduka Mahkota Terengganu (DPMT)
  Dato' Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (DSMZ)
                                             (Order of the Crown of Trengganu - Knight Commander) (1982)
  (Order of Sultan Mizan Zainal Abidin of Terengganu - Knight
            Commander) (199..)
                  Ahli Setia Sultan Mahmud                Setia Mahkota Terengganu     Ahli Mahkota Terengganu
Setia Sultan Mizan Zainal Abidin                   Ahli Sultan Mizan
                 Terengganu (Peringkat Yang               (Peringkat Yang Ketiga) (SMT)   (Peringkat Yang Keempat)
    Terengganu (SMZ)                        Zainal Abidin
                     Ketiga) (ASM)                 (Order of the Crown of Trengganu       (AMT)
 (Order of Sultan Mizan Zainal                   Terengganu (AMZ)
                  (Order of Sultan Mahmud of                 - Commander) (1962)       (Order of the Crown of
   Abidin of Terengganu -                     (Order of Sultan
                 Trengganu - Companion) (1982)                               Trengganu - Member) (1971)
   Commander) (199..)                      Mizan Zainal Abidin
                                   of Terengganu -
                                  Companion) (199..)                    ranian
               Pingat Keberanian Handal (PKH)               Pingat Jasa Cemerlang (PJC)    Pingat Jasa Kebaktian (PJK)
 Bintang Keberanian Handal
               (Conspicuous Gallantry Medal)      Pingat Pekerti   (Distinguished Service Medal)   (Meritorious Service Medal)
      (BKH)
                     (1951)            Terpilih (PPT)         (1981)              (1951)
(Conspicuous Gallantry Star)
      (1981)                           (Distinguished
                                   Conduct Medal)
                                     (1951)Pingat Pertalaban Sultan Mizan      Pingat Jubli, 1970                Pingat Pertahanan, 1972      Pingat Pertalaban, 1981
 Zainil Abidin Terengganu Yang     (Jubilee Medal, 1970)    Pingat Pertalaban,    (Defence Medal, 1972)      (Coronation Medal, 1981)
   di-Pertuan Agong ke IV                        1970
     Malaysia, 1965                      (Coronation Medal,
(Installation of HM Sultan Sultan                     1970)
   Mizan Zainil Abidin of
  Terengganu as IV Agong of
       Malaysia)                  Bintang Lama Berjawatan (BLB)            Pingat Lama Berjawatan (PLB)
                    (Long Service Star) (1955)             (Long Service Medal) (1955)

                                    - 123 –
                                                  DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                       Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                                 MELAKA

                                Dato' Kurnia Setia Jasa        Darjah Utama Negeri Melaka (DUNM)
 Darjah Tertinggi Negeri Melaka (DT) (1983 - obsolete by
                                    (DKSJ)         (Most Honourable Order of Melaka - Knight Grand
             1990)
                                (Order of Merit) (1962-            Commander) (1978)
                                     78)     Darjah Gemilang Seri Melaka (DGSM)            Darjah Cemerlang Seri Melaka (DCSM)         Darjah Mulia Seri Melaka
(Most Exalted Order of Melaka - Knight Grand Commander)     (Most Illustrious Order of Melaka - Knight Grand        (DMSM)
             (1983)                         Commander) (1978)            (Most Honourable Order of
                                                            Melaka - Knight Commander)
                                                                 (1978)
 Darjah Seri Melaka (DSM)   Bintang Cemerlang Melaka     Bintang Gagah Pewira Bintang Kelakuan Terpuji   Pingat Jasa Kebaktian (PJK)
   (Order of Melaka -         (BCM)              (BGP)           (BKT)      (Meritorious Service Medal)
  Commander) (1978)     (Melaka Distinguished Star)   (Conspicuous Gallantry (Distinguished Conduct Star)      (1978)
                    (1988)           Star) (1962/78)       (1962/78)
                 ingat
                Pingat Bakti Masyarakat                  Pingat Khidmat Lama (PKL)
                    (PBM)                        (Melaka Long Service
               (Community Service Medal -                     Medal) (1978)
                  25 yrs) (1978)
                                 SABAH

      Darjah Kinabalu Yang Amat Mulia                             Darjah Kinabalu Yang Amat Mulia
 (Most Honourable Order of Kinabalu) (1st ribbon - obsolete)               (Most Honourable Order of Kinabalu) (2nd ribbon - obsolete)
             (1963)                                         (1963)
 Seri Panglima Darjah Kinabalu Yang Amat Mulia (SPDK)                Panglima Gemilang Darjah Kinabalu Yang Amat Mulia (PGDK)
  (Most Honourable Order of Kinabalu - Knight Grand                 (Most Honourable Order of Kinabalu - Knight Commander)
          Commander) (1970)                                     (1970)
 Ahli Setia Darjah Kinabalu   Ahli Darjah Kinabalu (ADK)   Bintang Setia        Bintang Kinabalu (BK)
                                                            Pingat Perkhidmatan Terpuji
      (ASDK)       (Order of Kinabalu - Member)  Kinabalu (BSK)        (Kinabalu Star) (1965)
                                                                  (PPT)
  (Order of Kinabalu -          (1963)      (Loyalty of Kinabalu
                                                            (Distinguished Service Medal)
  Commander) (1970)                      Star) (1970)
                                                                  (1998)
                                 Sijil Kehormatan
                                     (CH)
                                  (Certificate of
                                 Honour) (1963)

                                   - 124 –
                                                  DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                       Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                            PULAU PINANG

                         Darjah Utama Pangkuan Negeri (DUPN)
                      (Most Supreme Order of the Defender of State) (1967)     Darjah Panglima Pangkuan Negeri (DPPN)                 Darjah Gemilang Pangkuan Negeri (DGPN) (Most Exalted Order
  (Most Esteemed Order of the Defender of State) (2003)             of the Defender of State - Knight Grand Commander) (1996)
    Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri (DMPN)                       Darjah Setia Pangkuan Negeri (DSPN)
  (Most Honourable Order of the Defender of State - Grand             (Order of the Defender of State - Knight Commander) (1976)
          Commander) (1967)
 Darjah Johan Negeri (DJN)   Bintang Cemerlang Negeri    Pingat Gagah   Pingat Gagah Pewira (PGP) Pingat Kelakuan Terpuji (PKT)
(Order of the Defender of State (BCN) (Distinguished Service  Pewira (PGP)  (Conspicuous Gallantry Medal) (Distinguished Conduct Medal)
  - Commander) (1969)         Star) (1996)      (Conspicuous      (current ribbon)          (1959)
                                Gallantry Medal)
                                  (1959)
                Pingat Jasa Kebaktian (PJK)   Pingat Jasa     Pingat Bakti Setia (PBS)
                (Meritorious Service Medal)  Masyarakat (PJM)  (Loyal Service Medal) (1963)
                      (1959)        (Community
                                Service Medal)
                                  (1969)
                                 - 125 –
                                               DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                    Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                                 SARAWAK

      Order of the Star of Sarawak - 1st Class (1928)                   Order of the Star of Sarawak - 2nd Class (1928)
  Order of the Star of Sarawak - 3rd Conspicuous Bravery Medal   Military Long Service  Police Long Service Medal   Civil Police Long Service
       Class (1928)                          Medal                          Medal
   Darjah Utama Yang Amat Mulia Bintang Sarawak (DUBS)                 Darjah Utama Bintang Paduka Seri Sarawak (DPSS)
   Most Exalted Order of the Star of Sarawak - Knight Grand             (Most Eminent Order of the Most Esteemed Star of Sarawak)
            Commander) (1988)                                    (1983-88)
       Datuk Patinggi Bintang Kenyalang (DP)                       Datuk Patinggi Bintang Kenyalang (DP)
   (Most Honourable Order of the Star of Hornbill - Knight Grand           (Most Honourable Order of the Star of Hornbill - Knight Grand
            Commander) (1973)                               Commander) (1988 ribbon)
         Datuk Amar Bintang Kenyalang (DA)                         Datuk Amar Bintang Kenyalang (DA)
   (Order of the Star of Hornbill - Grand Commander) (1973)            (Order of the Star of Hornbill - Grand Commander) (1988 ribbon)
   Panglima Negara Bintang Sarawak Yang Amat Mulia (PNBS)              Panglima Negara Bintang Sarawak Yang Amat Mulia (PNBS)
    (Most Esteemed Order of the Star of Sarawak - Knight               (Most Esteemed Order of the Star of Sarawak - Knight
            Commander) (1964)                               Commander) (1973 ribbon)
   Panglima Negara Bintang Sarawak Yang Amat Mulia (PNBS)              Panglima Gemilang Bintang Kenyalang (PGBK) (Order of the
    (Most Esteemed Order of the Star of Sarawak - Knight                 Star of Hornbill - Knight Commander) (1988)
          Commander) (1988 ribbon)
Darjah Jasa Bakti Sarawak (DJBS)     Johan Bintang Sarawak (JBS)       Johan Bintang Sarawak (JBS)    Johan Bintang Kenyalang (JBK) (Order
 (Order of Meritorious Service to    (Order of the Star of Sarawak -     (Order of the Star of Sarawak -   of the Star of Hornbill - Commander)
     Sarawak) (1997)          Commander) (1973 ribbon)        Commander) (1988 ribbon)             (1988)
                                    - 126 –
                                                  DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                       Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
                   Pingat Perkhidmatan     Pingat Keberanian (PK)     Pingat Jasa Keberanian    Pegawai Bintang Sarawak
  Pingat Perkhidmatan
                   Cemerlang (PPC)       (Conspicuous Gallantry          (PJK)            (PBS)
   Cemerlang (PPC)
                  (Sarawak Distinguished       Medal) (1970)       (Gallantry Service Medal)    (Order of the Star of
 (Sarawak Distinguished
                 Service Medal) (1988 ribbon)                       (1973)       Sarawak - Officer) (1964)
  Service Medal) (1973)Pegawai Bintang Sarawak      Pegawai Bintang Sarawak    Pegawai Bintang Kenyalang                  Pingat Perkhidmatan Bakti
                                                 Pingat Perkhidmatan Bakti
     (PBS)               (PBS)        (PBK) (Order of the Star of                      (PPB)
                                                      (PPB)
  (Order of the Star of       (Order of the Star of    Hornbill - Officer) (1988)                (Meritorious Service Medal)
                                                (Meritorious Service Medal)
 Sarawak - Officer) (1973     Sarawak - Officer) (1988                                  (1988 ribbon, uncertain)
                                                      (1973)
     ribbon)              ribbon)Ahli Bintang Sarawak (ABS) Ahli Bintang Sarawak (ABS) Ahli Bintang Sarawak (ABS)   Ahli Bintang Kenyalang  Pingat Perkhidmatan Terpuji
  (Order of the Star of   (Order of the Star of (Order of the Star of Sarawak (ABK) (Order of the Star of      (PPT)
Sarawak - Member) (1964) Sarawak - Member) (1973    - Member) (1988 ribbon)   Hornbill - Member) (1988)   (Distinguished Service
                   ribbon)                                     Medal) (1973)Pingat Perkhidmatan Terpuji         tang
                 Bentara Bintang Sarawak     Bentara Bintang Sarawak     Pingat Bakti Jubli Perak
      (PPT)              (BBS)              (BBS)              (PBJ)
  (Distinguished Service      (Order of the Star of    (Order of the Star of Sarawak   (Silver Jubilee Service
  Medal) (1988 ribbon)     Sarawak - Herald) (1973     - Herald) (1988 ribbon)       Medal) (1988?)
                     ribbon)
            JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

 Bintang Jasa Bomba (BJB)      Pingat Ketua Pengarah     Pingat Jasa Bomba (PJB) Pingat Setia Bomba (PSB)       Pingat Cemerlang Bomba
 (Meritorious Service Star)       Bomba (PKPB)      (Meritorious Service Medal) (Faithful Service Medal)          (PCB)
      (1997)         (Director General's Medal)        (1997)          (1997?)          (Distinguished Service
                       (1997?)                                        Medal) (1997?)


              PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

  Pingat Perkhidmatan      Pingat Kebaktian Terpilih    Pingat Jasa Terpuji     Pingat Jasa Terpuji         Sijil Kepujian
    Cemerlang         (Excellent Service Medal)   (Meritorious Service Medal) (Meritorious Service Medal -     Certificate of Merit)
 (Distinguished Service                                        Youth)
     Medal)                                 Pingat Perkhidmatan Lama
     Sijil Kepujian        Pingat Keberanian                      Anugerah Khas kepada      Pingat Peringatan
                                  (Long Service Medal)
(Certificate of Merit - Youth)     (Galantry Award)                        Dermawan           Ulangtahun
                                                  (Special Award for    Ke-50 PBSMM pada tahun
                                                   Benefactors)        (50th Anniversary
                                                                Commemorative Medal)
                                                                    (1998)


                              MALAYSIA
                     ST. JOHN AMBULANCE MA

  Order of St. John of                    Darjah Setia Utama (sash)                  Darjah Bakti Perkasa (cravat
    Jerusalem                                                           ribbon)  Darjah Setia Utama        Darjah Bakti Perkasa     Pingat Jasa Gemilang     Pingat Jasa Cemerlang      Pingat Jasa Terpuji
(Order of Supreme Loyalty)    (Order of Supreme Merit)   (Splendid Service Medal)    (Distinguished Service    (Meritorious Service Medal)
                                                    Medal)  (Life-Saving Medal)       Pingat Gagah Berani     Service Medal (50 years)    Service Medal (25 years)   Service Medal (10 years)
                   (Medal for Bravery)


                                     - 127 –
                                                    DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                                         Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari
       TARIKH PENGANUGERAHAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
            PERSEKUTUAN MALAYSIA DAN NEGERI-NEGERI


BIL.  PERISTIWA / DARJAH              TARIKH PENGANUGERAHAN

1   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        Hari Sabtu minggu pertama bulan Jun dan seterusnya
    SPB Yang di-Pertuan Agong          pada tarikh-tarikh seperti diperkenankan oleh SPB Yang di-
                          Pertuan Agong
2   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        20 Januari dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Sultan Kedah              diperkenankan oleh DYMM Sultan
3   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        4 Mac dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti seperti
    DYMM Sultan Terengganu            diperkenankan oleh DYMM Sultan
4   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        31 Mac dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Sultan Kelantan             diperkenankan oleh DYMM Sultan
5   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        19 April dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Sultan Perak              diperkenankan oleh DYMM Sultan
6   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        17 Mei dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Raja Perlis               diperkenankan oleh DYMM Raja
7   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        19 Julai dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan  diperkenankan oleh DYMM Yang di-Pertuan Besar
8   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        24 Oktober dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Sultan Pahang              diperkenankan oleh DYMM Sultan
9   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        22 November dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Sultan Johor              diperkenankan oleh DYMM Sultan
10   Sambutan Hari Keputeraan Rasmi        11 Disember dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
    DYMM Sultan Selangor             diperkenankan oleh DYMM Sultan
11   Hari Ulangtahun               12 Julai dan seterusnya pada tarikh-tarikh yang
    TYT Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang    dipersetujui oleh TYT Yang di-Pertua Negeri
12   Hari Ulangtahun               13 September dan seterusnya pada tarikh-tarikh yang
    TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak      dipersetujui oleh TYT Yang di-Pertua Negeri
13   Hari Ulangtahun               16 September dan seterusnya pada tarikh-tarikh yang
    TYT Yang di-Pertua Negeri Sabah       dipersetujui oleh TYT Yang di-Pertua Negeri
14   Hari Ulangtahun               11 Oktober dan seterusnya pada tarikh-tarikh yang
    TYT Yang di-Pertua Negeri Melaka       dipersetujui oleh TYT Yang di-Pertua Negeri
15   Hari Wilayah Persekutuan           1 Februari dan seterusnya pada tarikh-tarikh seperti
                          diperkenankan oleh SPB Yang di-Pertuan Agong
                          - 128 –
                                     DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT
                                          Susunan oleh Sahrizal Bin Sunari

								
To top