Fiat Panda wykorzystywany podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii by oyw99678

VIEWS: 1,250 PAGES: 14

									Fiat Panda wykorzystywany podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii B posiada silnik s palinowy z
zapłonem iskrowym wy posażony w katalizator spalin.
Do zasilania takiego silnika moż na stosować wyłącznie benzynę bez ołowiową o liczbie oktanowej (LO)
nie mniejszej niż 95 oktan. Użycie benzyny ołowiowej spowoduje nieodwracalne uszkodzenie
katalizatora.

Przygotowanie do jazdy:
1. po zajęciu miejsca w pojeździe, ustawiamy wysokość i odległość siedziska fotela, następnie
  ustawiamy kąt oparcia i wysokość zagłówka (w wersji z możliwością regulacji wysokości
  zagłówka),


                       Regulacja wysokości siedzenia fotela kierowcy.

                       Kilkakrotnie nacisnąć lub unieść dźwignię D, aby podnieść
                       lub obniżyć część tylną siedzenia w celu uzyskania lepszej
                       i bardziej komfortowej pozycji do jazdy.
                       Regulacja wzdłużna fot ela.

                       W celu ustawienia odległości siedziska od kolumny
                       kierownicy należy unieść dźwignię A i przesunąć
                       siedzenie w przód lub w tył.
                       Regulacja pochylenia oparcia siedz enia.

                       W celu ustawienia właściwego kąta oparcia należy obrócić
                       pokrętłem B.
                       Regulacja zagłówków siedz eń przednic h.

                       W zależności od wersji samochodu zagłówki mogą być
                       typu stałego lub o regulowanej wysokości.

                       Zagłówki siedzeń przednich typu stałego.
                       Zagłówki siedzeń przednich o regulowanej wysokości.

                       Aby dokonać regulacji wysokości zagłówka należy:
                        Regulacja w górę: podnieść zagłówek do usłyszenia
                        odpowiedniego dźwięku zablokowania,
                        Regulacja w dół: nacisnąć przycisk A i obniżyć
                        zagłówek.
2.  po ustawieniu fot ela należy ustawić wysokość kolumny kierownicy,                        Kierownicę moż na regulować w kierunku pionowym.
                        W tym celu należy odblokować dźwignię A pociągając
                        ją energicznym ruchem. Po ustawieniu kierownicy na
                        odpowiedniej wysokości, zablokować ją przesuwając
                        dźwignię A w kierunku przeciwnym do oporu.
3.  następnie ustawiamy lusterk o wewnętrzne a następnie lusterk a zewnętrzne. (regulacja
   elektryczna lusterek jest aktywna wyłącznie, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu – stacyjce
   znajduje się w położeniu MAR, gdy palą się kontrolki diagnostyczne na zestawie wskaźników,
                       Lusterka wsteczne zewnętrzne

                       Z regulacją ręczną.

                       Ustawienie lusterka reguluje się z wnętrza samochodu
                       dźwignią A.                       Z regulacją elektryczną.

                       Regulacja elektryczna lusterek zewnętrznych działa
                       wyłącznie wówczas, gdy kluczyk znajduje się w wyłączniku
                       zapłonu – stacyjce w położeniu MAR (faza zapłonu).

                       W celu regulacji należy wykonać następujące czynności:
                        Za pomocą przełącznika B wybrać lusterk o
                         przewidziane do regulacji (lewe lub prawe),
                        Wyregulować położenie lusterka, naciskając na jeden z
                         czterech kierunk ów joysticka A.


4.  po ustawieniu lusterek zapinamy pas bezpieczeństwa. Egzaminator podczas egzaminowania jest
   osobą zwolnioną z używania pasów bezpieczeństwa Jeżeli w egzaminie uczestniczy osoba
   trzecia, przed rozpoczęciem jazdy upewniamy się, czy używa pasa bezpieczeństwa.
Wyłącznik zapłonu – stacyjka.

Kluczyk w wyłączniku zapłonu można ustawić
w 3 różnych położeniach:
 STOP: silnik wyłączony,
 MAR: pozycja podczas jazdy.
  Funkcjonują wszystkie urządzenia elektryczne,
 AVV: uruchamianie silnika.

Wyłącznik zapłonu posiada mechanizm
zabezpieczający, który w przypadku
nie uruchomienia silnika zmusza do
obrócenia kluczyka w wyłączniku zapłonu
do pozycji STOP przed kolejnym uruchomieniem.

Blokada kierownicy. Gdy kluczyk znajduje się poz a wyłącznikiem zapłonu, obracając kierownic ę
można włączyć blokadę kierownicy. W celu jej wyłączenia, podczas obracania kluczyka w stacyjce
należy poruszyć lekko kierownicą.


Uruchamianie silnika:
1. wciskamy pedał sprzęgła,
2. upewniamy się, czy dźwignia zmiany biegów jest w pozycji neutralnej czyli na tzw. „luzie”,
3. przy wciśniętym pedale sprzęgła, nie naciskając pedału przyspieszenia, obracamy kluczyk w
  wyłączniku zapłonu – stacyjce do pozycji MAR. Na zestawie wskaźników zapalą się kontrolki
  diagnostyczne.
4. po zgaśnięciu kontrolki ostrzegającej o awarii poduszki powiet rznej po stronie pasażera (żółta),
  obracamy kluczyk w wyłączniku zapłonu – stacyjce do pozycji AVV. Po uruchomieniu silnika,
  natychmiast zwalniamy kluczyk.
5. po uruchomieniu silnika sprawdzamy, czy pogasły na zestawie wskaźników wszystkie kon trolki
  diagnostyczne barwy ż ółtej i czerwonej (za wyjątkiem kontrolki ostrzegającej o zaciągniętej
  dźwigni hamulca postojowego – ręcznego).

Rozpoczęcie jazdy:
1. przed rozpoczęciem jazdy sprawdzamy, czy wyłączony jest układ elektrycznego wspomagania
  kierownicy (CITY),
2. włączamy niezbędne odbiorniki prądu:
   światła mijania,
   w czasie opadów atmosferycznych wycieraczki przedniej i tylnej szyby,
   nawiew na przednią szybę w przypadku jej zaparowania,
   ogrzewanie tylnej szyby w przypadku jej zaparowania lub oszronienia,
3. włączamy właściwy bieg (pierwszy w przypadku jazdy do prz odu lub wsteczny w przypadku
  konieczności cofnięcia),
4. upewniamy się o możliwości rozpoczęcia jazdy,
5. zwalniamy dźwignię hamulca ręcznego,
6. ruszamy.
DESKA ROZDZI ELCZA
1.  dźwignia sterowania światłami i kierunkowskazami,
2.  kierownica z włącznikiem sygnału dźwiękowego ostrzegawczego,
3.  zestaw wskaźników,
4.  dźwignia sterowania wycieraczkami i spryskiwaczem szyby przedniej i tylnej,
5.  środkowe nawiewy powietrza,
7.  wyłączniki elektrycznego wspomagania kierownicy (CITY), świateł awaryjnych, tylnych świateł
   przeciwmgłowych i ogrzewania tylnej szyby,
11.  sterowanie rozdziałem powietrza,
12.  podnośnik szyby prawej,
13.  podnośnik szyby lewej,
14.  regulator temperatury powietrza,
15.  wyłącznik zapłonu,
16.  dźwignia regulacji wysokości kolumny kierownicy.
ZESTAW WSKAŹNIKÓW

A – prędk ościomierz
B – wskaźnik poziomu paliwa z
  lampką sygnalizacji
  rezerwy paliwa
C – wskaźnik temperatury płynu
  chłodzącego silnik z lampką
  sygnalizacji za wysokiej
  temperatury płynu
D – obrotomierz
E – wyświetlacz wielofunkcyjny

Wskaźnik poziomu paliwa.
Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej oz nacza rez erwę paliwa. W tym przypadku należy niez włocznie
uzupełnić poziom paliwa. E (empty) – zbiornik paliwa pusty, F (full) – zbiornik paliwa pełny.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik.
Zapalenie się lampki sygnalizacyjnej oznacza nadmierny wzrost temperatury płynu chłodzącego. W
tym przypadku należy niezwłocznie przerwać jazdę i wyłączyć silnik.
KLIMATYZACJA STEROW ANA RĘCZNIE


A – pokrętło regulacji temperatury
  powietrza,
B – włącznik wentylatora dmuchawy i
  włączenia/wyłączenia klimatyzacji,
C – pokrętło włączenia/ wyłączenia
  Recyrkulacji powietrza wewnętrznego,
D – pokrętło wyboru kierunku nawiewu
  powietrza.
WYŁĄCZNIKI

A – włącznik/wyłącznik elektrycznego
  wspomagania kierownicy DUA LDRIVE
  (funkcja CITY)

UWAGA: Funkcja CITY na egzaminie
   powinna być wyłączona.

B – włącznik świateł awaryjnych,
  Światła awaryjne działają
  niezależnie od położ enia kluczyka
  w wyłączniku zapłonu.
D – włącznik prz ednich świateł
  przeciwmgłowych – w pojazdach
  egzaminacyjnych nie występują.
E – włącznik ogrzewania tylnej szyby.
  Ta funkcja wyłącza się automatycznie
  Po upływie około 20 minut.
F – włącznik tylnych świateł przeciwmgłowych.
UWAGA: Tylne światła przeciwmgłowe działają wyłącznie ze światłami mijania lub drogowymi.


WYCI ERACZKA PRZEDNIEJ SZYBY


Wycieraczki działają wyłącznie, gdy kluczyk znajduje się w
wyłączniku zapłonu w położeniu MAR – faza zapłonu.

Dźwignia służąca do włączania wycieraczek przedniej szyby
może być ustawiona w pięciu różnych ustawieniac h:
A – wycieraczki wyłączone,
B – przerywana praca wycieraczek,
C – praca ciągła wolna wycieraczek,
D – praca ciągła szybka wycieraczek,
E – jednokrotna prac a wycieraczek – położenie niestabilne.

Funkcjonowanie w położeniu E ograniczone jest czasem przytrzymania dźwigni w tym położeniu.
Po zwolnieniu dź wignia wraca w położ enie A.

WYCI ERACZKA TYLNEJ S ZYBY

Wycieraczka tylnej szyby działa wyłącznie, gdy kluczyk
znajduje się w wyłączniku zapłonu w położeniu MAR –
faza zapłonu.

Aby włączyć wycieraczkę szyby tylnej należy obrócić
pokrętło znajdujące się na końc u dźwigni.
SPRYS KIWACZ P RZEDNI EJ S ZYBY

Spryskiwacz szyb działa wyłącznie, gdy kluczyk znajduje się w wyłączniku zapłonu w położeniu MAR
– faza zapłonu. Pociągnięcie dźwigni w stronę kierownicy włącza spryskiwacze szyby przedniej.
Pompa spryskiwacza działa tak długo, jak długo przytrzymana jest dźwignia. Po zwolnieniu dź wignia
powraca do swego neutralnego położenia i tym samym spryskiwacz zostaje wyłączony.SPRYS KIWACZ TYLNEJ S ZYBY


Spryskiwacz szyby tylnej działa wyłącznie, gdy kluczyk
znajduje się w wyłączniku zapłonu w położeniu MAR – faza
zapłonu. Przesuniecie dźwigni w stronę deski rozdzielczej
włącza spryskiwacz szyby tylnej. Pompa spryskiwacza
działa tak długo, jak długo przytrzymana jest dźwignia. Po
zwolnieniu dź wignia powraca do swego neutralnego
położenia i tym samym spryskiwacz zostaje wyłączony.
SYGNAŁ DŹWIĘKOW Y OSTRZEGAWCZY.

Włącza się go przez naciśnięcie części aktywnej kierownicy. Działa niezależnie od pozycji kluczyka w
stacyjce ( działa zarówno w pozycji kluczyka STOP – bez zapłonu jak i w pozycji kluczyka MAR – w
pozycji zapłonu ).


ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE

1.  ŚWIATŁA DZIAŁAJĄCE WYŁĄCZNIE, GDY KLUCZYK W WYŁĄCZNI KU ZAPŁONU
   ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI STOP (NI E P AL Ą SI Ę KONTROLKI DI AGNOSTYCZNE NA
   ZESTAWIE WSKAŹNI KÓW – BEZ ZAP ŁONU):
  światła postojowe lewe,
  światła postojowe prawe,
  światła „FOLLOW ME HOME ” (ZAPROWADŹ MNIE DO DOMU) – światła ułatwiające dotarcie do
   domu.

2.  ŚWIATŁA DZI AŁAJĄCE ZARÓWNO, GDY KLUCZYK W WYŁĄCZNI KU ZAPŁONU ZNAJDUJE
   SIĘ W POZYCJI STOP JAK I W POZYCJI MAR (ZARÓWNO W FAZIE ZAPŁONU JAK I BEZ
   ZAPŁONU):
  światła pozycyjne,
  światła awaryjne.
  Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej.

3.  ŚWIATŁA DZIAŁAJĄCE WYŁĄCZNIE, GDY KLUCZYK W WYŁĄCZNI KU ZAPŁONU
   ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI MAR (GDY PALĄ SI Ę KONTROLKI DI AGNOSTYCZNE NA
   ZESTAWIE WSKAŹNI KÓW – FAZA ZAPŁONU):
  światła mijania,
  światła drogowe,
  sygnał świetlny ostrzegawczy,
  tylne światło przeciwmgłowe,
  światło cofania,
  światła hamowania – stop,
  kierunkowskaz lewy,
  kierunkowskaz prawy.

Występują również:
 przednie światła odblaskowe (barwy białej – ilość: 2),
 tylne światła odblaskowe (barwy czerwonej –ilość: 8).
 Uwaga: Świateł odblaskowych przednich i tylnych nie można włączyć, na egzaminie można
  jedynie je wskazać.


SPRAWDZENI E SPRAW NOŚCI DZIAŁANI A ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Uwaga:
Światła należy sprawdzać wyłącznie przy wyłączonym silniku. Przed sprawdzeniem sprawności
działania świateł zewnętrznych należy upewnić się, czy silnik jest wyłączony. W tym celu należy
spojrzeć na zegar obrotomierza i sprawdzić, czy obroty wału korbowego silnika są równe zero.

Przed sprawdzeniem działania świateł zewnętrznych należy upewnić się, czy dźwignia hamulca
postojowego jest zaciągnięta a dźwignia zmiany biegów jest w pozycji n eutralnej (czyli na tzw.
„luzie”)

Kluczyka podczas sprawdz ania świateł nie wyciągamy z wyłącznika zapłonu – stacyjki.
Należy pamiętać, iż niektóre światła działają wyłącznie wówczas, gdy kluczyk w stacyjce znajduje się
w położeniu S TOP (gdy nie palą się kontrolki diagnostyczne na t ablicy roz dzielczej – bez zapłonu),
niektóre działają wyłącznie, gdy kluczyk znajduje się w położ eniu MA R (gdy palą się k ontrolki
diagnostyczne na tablicy rozdzielczej – faza zapłonu), a niektóre światła działają niezależ nie od
pozycji kluczyka w stacyjce (działają zarówno w pozycji STOP jak i MAR).

Lewa dźwignia służy do włączania większości świateł zewnętrznych.

W pojazdach egzaminacyjnych nie występuje oświetlenie przedniej t ablicy rejestracyjnej i nie
występują przednie świ atła przeciwmgłowe.
Światła zewnętrzne:

Działające gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu STOP (bez zapłonu)

1.  światła postojowe lewe
    działają wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu S TOP (gdy nie palą się
     kontrolki diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
    z przodu barwy białej, z tyłu barwy czerwonej,
    przesuwając lewą dź wignię w dół dok onujemy wyboru świat eł postojowych (lewe) a następnie
     jednokrotnie przekręcamy obrotową końcówkę włączając światła postojowe lewe. Wyłączając
     światła postojowe lewe postępujemy w odwrot nej kolejności,
    nie występuje kontrolka w zestawie wskaźników informująca o działaniu świateł postojowych,
    światła postojowe są ś wiatłami s amodzielnymi, razem z nimi nie palą się inne ś wiatła
     dodatkowo.
2.  światła postojowe prawe
    działają wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu S TOP (gdy nie palą się
     kontrolki diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
    z przodu barwy białej, z tyłu barwy czerwonej,
    przesuwając lewą dźwignię w górę dokonujemy wyboru świateł postojowych (prawe) a
     następnie jednokrotnie przekręcamy obrotową końcówkę włączając światła postojowe lewe.
     Wyłączając światła postojowe prawe postępujemy w odwrot nej kolejności,
    nie występuje kontrolka w zestawie wskaźników informująca o działaniu świateł postojowych,
    światła postojowe są ś wiatłami s amodzielnymi, razem z nimi nie palą się inne ś wiatła
     dodatkowo.

3.  światła „FOLLOW ME HOME” – zaprowadź mnie do domu (światła prowadzące do domu, światła
   ułatwiające dotarcie do domu)
    umożliwiają oświetlenie w określonym czasie przestrzeni przed pojazdem
    działają wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu S TOP (gdy nie palą się
     kontrolki diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
    w celu ich włączenia należy pociągnąć lewą dźwignię w stronę kierownicy. Po każdym
     krótkotrwałym pociągnięciu dź wigni czas działania świateł wydłuża się o 30 s.
    po każdym pociągnięciu dź wigni na wyświetlaczu pojawia się czas działania tych świateł,
    maksymalny czas działania tych świateł wynosi 210 s (3,5 minuty),
    po upły wie ustalonego czasu światła wyłącza się automatycznie
    w celu wcześniejszego wyłączenia tych świateł należy przesunąć dźwignię w stronę
     kierownicy i przytrzymać ją w tym położeniu przez ponad 2 sekundy,
    funkcję „FOLLOW ME HOME ” pełnią światła mijania.
Działające zarówno gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu STOP (bez zapłonu) jak i w
pozycji MAR (w pozycji zapłonu):

1.  światła pozycyjne
    działają niezależnie od pozycji kluczyka w stacyjce (działają zarówno w pozycji kl uczyka
     STOP jak i w pozycji kluczyka MAR),
    z przodu barwy białej, z tyłu barwy czerwonej,
    w celu ich włączenia należy jednok rotnie obrócić obrotową końcówkę lewej dźwigni,
    występuje kontrolka w zestawie wskaźników informująca o działaniu tych świateł (ziel ona),
    razem z nimi działa oś wietlenie tylnej tablicy rejestracyjnej.
2.  oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej (dwie lampki barwy białej nad tylną tablicą rejestracyjną)
    oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej działa wyłącznie razem ze ś wiatłami pozycyjnymi,
    włącza się przez włączenie świateł pozycyjnych,
    nie występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tych świateł.


3. światła awaryjne (6 lamp barwy pomarańczowej)
   działają niezależnie od pozycji kluczyka w stac yjce (działają zarówno w pozycji kluczyka
    STOP jak i w pozycji kluczyka MAR),
   zapalają się po naciśnięciu wyłącznika B,
   po włączeniu świateł awaryjnych wyłącznik świeci światłem pulsującym wraz z lampkami
    sygnalizacyjnymi w zestawie wskaźników,
   są to światła samodzielne, razem z nimi nie palą się inne światła dodatkowo.
Działające wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MAR (w pozycji zapłonu):

1. światła mijania - znajdują się wyłącznie z przodu pojazdu,
   działają wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MAR (gdy palą się
     kontrolki diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
   włącza się je przez dwukrotne obrócenie obrotowej końcówki znajdującej się na lewej dźwigni,
   występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tych świateł (na
     wyświetlaczu ciekłokrystalicznym obok zegarka),
   powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 40 m przed pojazdem przy dobrej
     przejrzystości powiet rza,
   powinny być ustawione asymetrycznie i oświetlać drogę po prawej stronie na większą
     odległość od odległości po lewej stronie,
   razem z nimi z przodu pojazdu palą się światła pozycyjne,
   istnieje możliwość korekcji ustawienia wysokość świateł mijania za pomocą dwóch przycisków
     znajdujących się po lewej stronie zestawu wskaźników (istnieje możliwość obniżenia
     wysokości ustawienia świateł mijania skokowo o trzy stopnie) 0 – pozycja najwyższa.
A – ukazuje pozycję korektora świateł mijania (tylko przy włączonych światłach mijania).


2. światła drogowe - znajdują się wyłącznie z przodu pojazdu,
    działają wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MA R (gdy palą się
      kontrolki diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
    w celu włączenia świateł drogowych należy najpierw włączyć światła mijania. Następnie
      należy przesunąć dźwignię w przód w kierunku deski rozdzielczej,
    powinny dostatecznie oś wietlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej
      przejrzystości powiet rza,
    razem z nimi z przodu pojazdu palą się światła p ozycyjne,
    występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tych świateł (niebieska),
    nie koryguje się wysokości ustawienia świateł drogowych.
3. sygnał świetlny ostrzegawczy
    działa wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MAR (gdy palą się
     kontrolki diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
    włącza się go poprzez pociągnięcie lewej dźwigni w stronę kierownicy. Długość sygnału
     świetlnego ostrzegawczego zależy od długości przytrzymania dźwigni w położeniu
     niestabilnym,
    sygnał świetlny ostrzegawczy występuje wyłącznie z przodu,
    funkcje świateł ostrzegawczych pełnią światła drogowe.
  4.  światła przeciwmgłowe tylne
    mogą być używane wyłącznie, gdy przejrzystość powietrza jest ograniczona do 50 m,
    w Fiacie P anda światło przeciwmgłowe tylne znajduje się tylko jedno z tyłu z lewej strony
    pojazdu (od strony środka jezdni) i jest barwy raż ąco czerwonej,
    działa wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MA R (gdy palą się kontrolki
    diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
    działa wyłącznie razem ze światłami mijania lub drogowymi – podstawowym warunkiem
    włączenia na egzaminie świateł prz eciwmgłowych tylnych jest wcześniejsze włączenie ś wiateł
    mijania,
    występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tego światła.
  5.  światła cofania
    występuje tylko jedno z tyłu pojazdu barwy białej po stronie prawej (od strony krawędzi
    jezdni),
    działa wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MA R (gdy palą się k ontrolki
    diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
    podstawowym warunkiem sprawdzenia działania światła cofania jest upewnienie się czy nie
    pracuje silnik – działania światła cofania należy sprawdzać wyłącznie przy wyłączonym silniku,
    w celu włączenia ś wiatła cofania – przy wyłączonym silniku wciskamy pedał sprzęgła i
    włączamy bieg wsteczny a następnie wychodzimy i sprawdzamy sprawność oświetlenia.
    Chcąc wyłączyć światło cofania wystarczy wyłączyć bieg wsteczny oczywiście po
    wcześniejszym wciśnięciu pedału sprz ęgła,
    nie występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tych świateł.
6.  światła hamowania – światła stop
  występują wyłącznie z tyłu (trzy) – barwy czerwonej,
  działają wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MAR (gdy palą się
   kontrolki diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
  chcąc włączyć światła hamowania stop należy wyłącznie prawą nogą wcisnąć pedał hamulca
   roboczego (nie wolno wciskać pedału sprzęgła),
  chcąc samodzielnie sprawdzić działanie świateł hamowania należy wycofać pod powierzchnię
   odbijającą światło,
  nie występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tych świateł.


7.  kierunkowskaz lewy
  powinny być sprawne 3 lampki barwy żółtej samochodowej,
  działa wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce z najduje się w położeniu MA R (gdy palą się kontrolki
   diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
  występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tych świateł.
8.  kierunkowskaz lewy
  powinny być sprawne 3 lampki barwy żółtej samochodowej,
  działa wyłącznie gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu MA R (gdy palą się kontrolki
   diagnostyczne na tablicy rozdzielczej),
  występuje kontrolka na tablicy rozdzielczej informująca o działaniu tych świateł.
Okresowo należy sprawdzić poziom:
1. płynu hamulcowego,
2. oleju silnikowego,
3. płynu chłodz ącego silnik = cieczy chłodzącej silnik,
4. płynu do spryskiwaczy szyb.
1 – korek wlewu oleju silnikowego,
2 – zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego silnik,
3 – zbiorniczek wyrównawczy płynu do spryskiwaczy szyb,
4 - zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.
OLEJ SILNIKOWY

                            Przed sprawdzeniem poziomu oleju silnikowego
                            samochód powinien zostać ustawiony na poziomym
                            podłożu. Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego
                            powinno być dokonane po dłuższym unieruchomieniu
                            silnika (co najmniej 20 minutowym).
                            Pomiaru poziomu oleju silnikowego dokonujemy za
                            pomocą w skaźnika bagnetowego B (miarki poziomu
                            oleju silnikowego). Wyciągamy wskaźnik, przecieramy
                            szmatką, następnie wkładamy do oporu w miejsce z
                            którego wskaźnik został wyciągnięty. Po krótkiej chwili
                            wyciągamy wskaźnik bagnet owy i odczytujemy poziom
                            oleju. P oziom oleju silnikowego powinien zawierać się
                            pomiędzy znakami MIN i MA X. Jeżeli poziom oleju
                            silnikowego zbliża się stanu minimalnego, należy dolać
                            odpowiednią ilość oleju.

                           Poziom oleju powinien z awierać się pomiędzy należy
Poziom oleju uz upełniamy poprzez wlew oleju silnikowego (najlepiej do 85% stanu). W tym celuznakami
                           A. i MA X na w poziom oleju tym samym olejem
wyciągnąć gumowy korek wlewu oleju silnikowego MIN Uzupełniamyskaźniku bagnetowym B. Odległość
                           Producent zaleca aby w X odpowiada około litrowi
silnikowym który znajduje się w układzie smarowania.między znakami MIN i MAukładzie smarowania1silnika
stosowany był olej silnikowy o symbolu SELENIA 20K. oleju.
Uzupełniając poziom oleju silnikowego nie wolno przekroczyć poziomu oznaczonego jako maksymalny. Może
to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia katalizatora s palin przez nie spalone cząstki oleju
silnikowego.
PŁYN CHŁODZĄCY SILNIK
                            Poziom płynu chłodzącego należy sprawdzić, gdy
                            silnik jest ochłodzony. Poziom płynu chłodząc ego
                            powinien zawierać się pomiędzy znakami MIN i
                            MA X widocznymi na zbiorniczku wyrównawczym
                            płynu chłodz ącego silnik.
                            UWAGA: Nigdy nie wolno odkręcić korka A, gdy
                            ciecz jest mocno nagrzana. Niebezpieczeństwo
                            poparzenia gorąc ą parą wodną.

                            Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest za niski,
                            należy dolać powoli przez wlew zbiornika
                            wyrównawczego płynu chłodzącego 50 % roztwór
                            płynu PA RAFLU UP z wodą demineralizowaną
                            (destylowaną). 50 % roztwór płynu PA RAFLU UP z
                            wodą   demineralizowaną  jest odporny  na
                            zamarzanie do temperatury – 35°C.PŁYN DO SPRYS KIWACZY S ZYBY PRZEDNI EJ I TYLNEJ


                             Na zbiorniczku wyrównawczym nie ma
                             oznaczeń wskazujących poziom maksymalny i
                             minimalny płynu do spryskiwaczy szyb.
                             W miarę korzystania ze spryskiwaczy szyb
                             należy okresowo uzupełniać poziomy płynu nie
                             dopuszczając do pełnego wyczerpania stanu.
                             W celu uzupełnieni a poziomu pły nu należy
                             otworzyć korek A.
                             Płyny do spryskiwaczy szyb można ze sobą
                             mieszać. Uzupełniając płyn należy pamięt ać,
                             aby w okresie ujemnych temperatur stosować
                             płyny tzw. zimowe o większym udziale
                             alkoholu. W okresie dodatnich t emperatur
                             otoczenia można stosować tzw. płyny letnie o
                             mniejszej zawartości alkoholu.

Producent zaleca, aby w układzie spryskiwaczy szyb stosować roztwór wody z płynem TUTELA
PROFESSIONA L SC 35 w następujących proporcjach:
   latem: 30% płynu TUTELA PROFESSIONAL S C 35 i 70% wody,
   zimą: 50% płynu TUTELA PROFESSIONA L SC 35 i 50% wody.
   przy temperaturz e poniż ej -20°C: 100% płynu TUTELA PROFESSIONA L SC 35.PŁYN HAMULCOW Y

                          Poziom płynu hamulcowego powinien zawierać się
                          pomiędzy znakami MIN i MA X widocznymi na
                          bocznych ściankach zbiorniczka wyrównawczego
                          płynu hamulcowego.
                          Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski
                          należy odkręcić korek A i uzupełnić płynem
                          hamulcowym sklasyfikowanym jako DOT4.
                          W szczególności zaleca się stosować płyn
                          hamulcowy o symbolu TUTELA TOP 4, którym
                          napełniono układ po raz pierwszy.
                          Płyn hydrauliczny zawarty w zbiorniku pły nu
                          hamulcowego zasila dwa układy:
                           układ hamulcowy,
                           układ wspomagania kierownicy.

								
To top