Dugong Dug ong by ccf65261

VIEWS: 15 PAGES: 1

									Baïn bieát gì veà ñoäng vaät hoang daõ bò ñe doïa cuûa Vieät Nam ?
                               Nam                                                                            wildlife
                                                                                    How much do you know about Vietnam's endangered wildlife ?
                                        CAÙ NÖÔÏ C                                                                            Dugong
                                                                                                     Photo: D. Fleetham/National Geographic
                    Photo: D. Fleetham/National Geographic
Caù nöôïc troâng ra sao?                               Chuùng aên gì?                                  What is a dugong?                              What do they eat?
Loaøi caù nöôïc, coøn ñöôïc bieát ñeán vôùi caùi teân boø bieån, laø loaøi ñoäng   Caù nöôïc chæ aên coû bieån vaø caùc thöïc vaät bieån khaùc.           Dugongs, also known as sea cows, are marine mammals. They          Dugongs feed only on sea grass and other marine plants.

vaät coù vuù ôû bieån. Chuùng coù caùi ñaàu troøn, roäng, maët coù neáp nhaên,                                             have a wide, rounded head, wrinkled face, small eyes, front flippers

ñoâi maét nhoû, chaân cheøo phía tröôùc vaø caùi ñuoâi phaúng goïi laø thuøy     Taïi sao chuùng laïi bò ñe doaï nguy caáp?                    and a flattened tail called a fluke. They look a bit like a seal or     Why are they in danger?
ñuoâi. Chuùng troâng töïa nhö haûi caåu hay caù heo vôùi caùi muõi laï,        Maëc duø ñöôïc luaät phaùp baûo veä, caùc ngö daân vaãn saên chuùng. Thòt     dolphin with a strange nose, but are more closely related to         Although dugongs are protected by law, fishermen still hunt them.

nhöng coù quan heä gaàn hôn vôùi loaøi voi! Moâi treân cuûa caù nöôïc ñöôïc      caù nöôïc coù theå baùn ñöôïc vôùi giaù raát cao vaø nhu caàu veà ngaø, xöông,  elephants! The dugong’s upper lip is covered in stiff bristles. An      Dugong meat fetches a high price and there is a big demand for

bao phuû bôûi caùc loâng cöùng raén chaéc. Con tröôûng thaønh coù theå daøi      daàu, chaân cheøo vaø caùc phaàn khaùc treân cô theå caù nöôïc laø raát cao.   adult can grow to three metres in length and weigh up to 400 kilos.     their tusks, bones, oil, flippers and other body parts. Dugongs are

tôùi 3m vaø naëng tôùi 400kg.                             Caù nöôïc khoâng coù khaû naêng töï veä vaø deã daøng bò baét.                                                 defenceless and easy to catch.

                                                                                    Where do they live?
Chuùng soáng ôû ñaâu?                                 Haõy cöùu laáy loaøi caù nöôïc .                         Dugongs live in shallow coastal seas from Africa to Australia. In      Saving the dugong
Caù nöôïc soáng ôû bôø bieån caïn töø Chaâu Phi tôùi Chaâu UÙc. ÔÛ Vieät Nam,     Neáu chuùng ta khoâng haønh ñoäng baây giôø, loaøi caù nöôïc seõ sôùm bò     Vietnam, they are found in small numbers around the islands of Phu      If we do not act now, the dugong will soon be extinct in Vietnam.

moät soá löôïng nhoû ñöôïc tìm thaáy ôû vuøng quanh ñaûo Phuù Quoác vaø        tuyeät chuûng ôû Vieät Nam. Wildlife At Risk ñang noå löïc ngaên chaën      Quoc and Con Dao.                              Wildlife At Risk is working to stop people eating endangered wildlife

Coân Ñaûo.                                      vieäc aên thòt caùc loaøi ñoäng vaät hoang daõ bò ñe doaï vaø baûo veä nôi ôû                                         and to protect the places where the last dugongs still survive.

                                           cuûa nhöõng con caù nöôïc cuoái cuøng naøy.                    How do they live?
Chuùng soáng nhö theá naøo?                                                                       Dugongs rest during the day in deep water and feed in shallower

Caù nöôïc nghæ ngôi caû ngaøy ôû vuøng nöôùc saâu vaø kieám aên ban ñeâm                                                waters at night, usually in groups. They have to come to the surface

ôû vuøng nöôùc caïn hôn, thöôøng soáng theo ñaøn. Chuùng thöôøng bôi leân                                                to breathe. Although slow moving, they are believed to travel long

maët nöôùc ñeå thôû. Maëc duø di chuyeån chaäm, chuùng thöôøng bôi                                                   distances between feeding areas. Females give birth to a calf about

quaõng ñöôøng daøi giöõa caùc vuøng ñeå kieám aên. Con caùi ñeû con                                                   once every five years.

khoaûng 5 naêm moät laàn.

								
To top