SYARAT-SYARAT LESEN PDA

Document Sample
SYARAT-SYARAT LESEN PDA Powered By Docstoc
					               PENDAHULUAN

   Garis panduan ini mengandungi kriteria-kriteria dan tatacara yang perlu
   dipenuhi semasa membuat permohonan lesen PDA dan cara-cara
   mengemukakan pelbagai permohonan disepanjang tempoh tersebut.               PERINGATAN

A.   AKTA DAN PERATURAN

SEBELUM menjalankan aktiviti pemasaran dan pengedaran barangan
petroleum, anda dinasihatkan supaya mematuhi AKTA KEMAJUAN
PETROLEUM 1974, PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM 1974
dan AKTA PETROLEUM (LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN)
1984 dan PERATURAN-PERATURAN dibawahnya.B.   DENDA

SEKSYEN 9 DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN PETROLEUM
1974 (PINDAAN 1981)

“Seseorang yang memulakan atau meneruskan sesuatu urusan atau
perkhidmatan yang tersebut dalam peraturan 3 tanpa lesen atau tidak
mematuhi apa-apa syarat lesen tersebut adalah melakukan suatu kesalahan
dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM
50,000 atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada dua tahun atau
kedua-duanya dan mengenai sesuatu kesalahan yang berterusan ia boleh
dikenakan denda lanjutan seribu ringgit bagi tiap-tiap satu atau sebahagian
daripada daripada satu hari kesalahan yang berterusan selepas hari pertama
sabitan itu direkodkan”.
                                      1
C.  PERMOHONAN


SEKSYEN 3A (2) DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN
PETROLEUM 1974 (PINDAAN 1991)

“ Permohonan bagi kebenaran untuk memulakan atau meneruskan apa-apa
urusan memasarkan atau mengedarkan petroleum atau keluaran
petroleum di bawah seksyen 6(3) Akta Kemajuan Petroleum, 1974
hendaklah dibuat kepada Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna”.         JENIS-JENIS KEBENARAN PDA


DI BAWAH SEKSYEN 6 (3) AKTA KEMAJUAN PETROLEUM
1974 :

Empat (4) ketogeri kebenaran PDA yang dikeluarkan iaitu:

1. Pengusahaan stesen minyak/skid tanks/floating barge;

2. Menjalankan perkhidmatan bunkering;

3. Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum;

4. Memasar borong bahan-bahan petroleum iaitu :-

   i.  Petroleum
   ii.  Gas Petroleum Cecair (LPG)
   iii. Gas Asli
   iv.  Regular & Premium Motor Gasoline
   v.  Automative Industrial & Marine Diesel Oil
   vi.  Fuel Oil
   vii. Kerosene, Aviation Turpine Fuel, Dual Purpose Kerosene dan Jet
      Fuel
   viii. Bitumen dan Asphalt
                                    2
    ix.   Lubricating Oil
    x.    Naphtha Based Solvents
    xi.   Benzene
    xii.   Ethlene
    xiii.  Nethanol
    xiv.   Propylene
    xv.   Xylene
    xvi.   Methane
    xvii.  Toluene
    xviii.  Butane
    xix.   Acetylene
    xx.   Ammonia
    xxi.   Urea from Ammonia
    xxii.  NPK Fertilizer
    xxiii.  Ammonia Nitrate
    xxiv.  Ammonia Sulphate


            PROSEDUR PERMOHONAN
Menggunakan borang-borang berikut:

 1.   Borang PDA 1 bagi permohonan      mengusahakan   stesen
     minyak/skid tank/floating barge;

 2.   Borang PDA 1 (A) bagi permohonan mengambilalih
     mengusahakan stesen minyak/skid tank/floating barge;

 3.   Borang PDA 2 bagi menjalankan perkhidmatan bunkering;

 4.   Borang  PDA 3 bagi permohonan menjalankan perkhidmatan
     pengangkutan bahan-bahan petroleum;

 5.   Borang PDA 4 bagi memasar borong LPG/bahan-bahan berasaskan
     petroleum;

 6.   Borang PDA 5 bagi menukar alamat/nama perniagaan/status
     perniagaan/rakan kongsi/ pembekal/menambah pemasaran bahan-
     bahan petroleum iaitu bagi pemegang lesen PDA yang sedia ada.


                                      3
SYARAT-SYARAT PERTIMBANGAN

1.  Mengisi borang PDA yang berkaitan.

2.  Ekuiti Asing

   Syarikat yang mempunyai pemilikan asing perlu mematuhi GARIS
   PANDUAN PENYERTAAN ASING DALAM PERDAGANGAN
   BORONG DAN RUNCIT dimana maksimum pegangan asing tidak
   melebihi 30% dan 70% dimiliki oleh rakyat tempatan yang mana
   sekurang-kurangnya 30% dipegang oleh Bumiputera.

3.  Keutamaan akan diberi kepada individu/syarikat milik 100%
   bumiputera bagi mengusahakan stesen minyak/skid tank/floating
   barge yang dimiliki dan dibina oleh syarikat minyak.

4.  Bagi memasar borong produk petrol, diesel, LPG dan minyak
   tanah keutamaan akan diberi kepada individu bumiputera/syarikat
   yang memiliki ekuiti Bumiputera tidak kurang daripada 51%.

5.  Bagi memasar borong lain-lain produk petroleum keutamaan akan
   diberi kepada individu bumiputera/syarikat yang memiliki ekuiti
   bumiputera tidak kurang daripada 30%.

6.  Bagi perkhidmatan bunkering keutamaan akan diberi kepada
   individu bumiputera/syarikat yang memiliki ekuiti Bumiputera tidak
   kurang daripada 30%.

7.  Bagi perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum
   keutamaan akan diberi kepada individu bumiputera/syarikat yang
   memiliki ekuiti Bumiputera tidak kurang daripada 30%.
                                   4
8.  Modal

   a.  Stesen Minyak

     Tidak kurang daripada RM 150,000.00

   b.  Mini Stesen (tidak melebihi 2 „island‟)

     Tidak kurang daripada RM 40,000.00

   c.  Bunkering

     Permohonan akan dipertimbangkan bagi Syarikat Sendirian
     Berhad yang mempunyai modal berbayar tidak kurang daripada
     RM 300,000.00

   d.  Pengangkutan

     Permohonan akan dipertimbangkan bagi Syarikat Sendirian
     Berhad yang mempunyai modal berbayar tidak kurang daripada
     RM 100,000.00

   e.  Borong

     Permohonan akan dipertimbangkan bagi Syarikat Sendirian
     Berhad yang mempunyai modal berbayar tidak kurang daripada
     RM 100,000.00


PERHATIAN

   Permohonan untuk menjalankan perniagaan memasar borong bahan
   petroleum tidak dibenarkan menjual secara runcit selain daripada
   aktiviti perniagaan melibatkan gas petroleum cecair (LPG).
                                    5
         PERMOHONAN MEMPERBAHARUI PDA
Peringatan :

Kelulusan pembaharuan kebenaran PDA bukan diberi secara automatik.

Syarat-syarat :
  1.  Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi borang
     memperbaharui PDA yang telah disediakan dengan lengkap (borang
     KPDN(DN)/5).

  2.  Pembaharuan kebenaran PDA hendaklah dibuat 3 bulan sebelum
     tarikh tamat tempoh kebenaran PDA.

  3.  Mengemukakan salinan dokumen seperti berikut :-
       i)  Borang 24 & 49/(Pendaftran Syarikat)/Borang B
          (Pendaftran Perniagaan)(Sabah)/Form 1(Sarawak);
       ii) nilai/jumlah jualan dalam tempoh 2 tahun yang lepas
          (penyata akaun untung dan rugi);
       iii) penyata kewangan terkini.

  4.  Mengemukakan permit lori/lesen pembawa kelas „A‟ yang
     dikeluarkan oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan
     Semenanjung Malaysia/Sabah/Sarawak atas nama pemilik syarikat
     perniagaan bagi permohonan pembaharuan Kebenaran PDA
     Perkhidmatan Pengangkutan.

  5.  Mengemukakan surat sokongan dari syarikat minyak (pembekal).

  6.  Mengemukakan salinan sijil/surat keahlian Persatuan Pengusaha
     Stesen Minyak mengikut jenama masing-masing bagi permohonan
     pembaharuan lesen PDA stesen minyak.

  7.  Kelewatan memperbaharui lesen PDA mengikut tarikh yang
     ditetapkan menyebabkan lesen dengan sendirinya terbatal dan
     pemohon perlu mengemukakan permohonan baru sekiranya
     pemohon masih berminat meneruskan perniagaan.
                                    6
         BAYARAN KEBENARAN PDABayaran bagi semua kategori lesen PDA adalah RM25.00 untuk satu tahun.
Walaubagaimanapun pemohon boleh membuat bayaran bagi tempoh
maksimum 2 tahun. Permohonan pembaharuan lesen PDA hendaklah
dikemukakan 3 bulan sebelum tarikh tamat lesen dengan mengisi lengkap
borang Pembaharuan Kebenaran PDA (borang KPDN(DN)/5). Pembayaran
bagi pembaharuan kebenaran PDA hendaklah dilakukan selepas kelulusan
diperolehi.
                                   7
       SYARAT-SYARAT LESEN PDA


1.  Lesen ini tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran daripada
   KPDN & HEP.

2.  Lesen hendaklah dipamerkan dengan jelas di premis perniagaan yang
   telah diluluskan.

3.  Mendapat kelulusan KPDN & HEP sebelum membuat sebarang
   pindaan mana-mana bahagian atau melakukan sebarang perubahan di
   dalam struktur syarikat sama ada dari segi ekuiti, lembaga pengarah,
   alamat perniagaan, hak milik, pembekal dan sebagainya.

4.  Pemegang lesen perlu mengemukakan permohonan pembaharuan
   kebenaran PDA 3 bulan sebelum tarikh tempoh tamat.

5.  Mematuhi semua syarat lesen yang ditetapkan dari masa ke semasa
   oleh KPDN & HEP dan mematuhi mana-mana undang-undang di
   Malaysia dan   tidak menjalankan aktiviti-aktiviti yang
   bertentangan dengan mana-mana undang-undang itu.

6.  Mengemukakan   dengan  lengkap  dan tepat     apa-apa
   maklumat/penjelasan yang diminta oleh KPDN & HEP.

7.  Kebenaran PDA akan dibatalkan apabila ada pelanggaran mana-
   mana syarat-syarat di atas atau peruntukan-peruntukan dibawah
   Akta Kemajuan Petroleum 1974 atau mana-mana perundangan
   kecil dibawahnya atau mana-mana undang-undang yang
   berkuatkuasa di Malaysia.

8.  Tidak akan mengambil apa-apa tindakan undang-undang atau
   menuntut ganti rugi dari mana-mana pihak sekiranya Kebenaran PDA
   tidak diperbaharui atau dilanjutkan atas sebab-sebab kecuaian dan
   kegagalan kami sendiri.
                                      8
               PERTANYAAN

Semua pertanyaan berhubung dengan permohonan lesen PDA hendaklah di
alamatkan atau datang sendiri ke alamat berikut :-Ketua Setiausaha,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna,
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri,
Tingkat 31, Menara Dayabumi,
Jalan Sultan Hishamuddin,
50623 Kuala Lumpur.


No. Tel   :   03-22742100/6940/7298
No. Fax   :   03-22745413/5314
Homepage :    http://www.kpdnhq.gov.my
                                   9