Model 28 CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRA by tym16535

VIEWS: 0 PAGES: 3

									Model 28: CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT
Barcelona, a …. de …….. de ………REUNITS

D’una banda, (escollir l’opció que correspongui):

   a) l’Excm. i Mgfc. Dr. .................................., Rector de la Universitat de Barcelona, nomenat pel
   Decret ....................................... (DOGC núm. ......., de data...............), en nom i representació
   d’aquesta institució, en virtut del què disposa l’article 73 a) de l'Estatut de la Universitat de
   Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre),
   domiciliada al c/ Gran Via de les Corts Catalanes núm. 585 (Barcelona 08007) i provista de
   C.I.F. Núm. Q-0818001-J,

   b) El/la Dr./a, Sr./a…………………………….. (nom, cognoms i càrrec de l’òrgan de contractació
   per delegació), en nom i representació d’aquesta institució, en virtut de la resolució de
   delegació de competències en matèria contractual de data …………., domiciliada al c/ Gran Via
   de les Corts Catalanes núm. 585 (Barcelona 08007) i provista de CIF Núm. Q-0818001-J,

D’altra banda, el Sr./Sra…………………., amb DNI núm. …………….., en nom i representació de
l’empresa……………………………, en virtut de l’escriptura de …………. (indicar el que correspongui:
poders, nomenament de càrrecs…), autoritzada pel Notari Sr. …………………… en data…….. i amb
el núm. …….. del seu protocol, amb domicili a …………………..i núm. de CIF……Ambdues parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament del
present document i,
MANIFESTEN

I.- Que en data ………, el/la……………. (òrgan de contractació), va acordar incoar l’expedient
administratiu per a la contractació del subministrament ………………….(descripció genèrica de
l’objecte de la contractació), aprovant-se el plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la mateixa en data ……….

II.- Que en data ……….., el/la …………………. (òrgan de contractació) va aprovar l'expedient de
contractació i la corresponent despesa.

III.- Que en data ………., el /la …………..(òrgan de contractació), va resoldre adjudicar
provisionalment el contracte a favor de l’empresa…………………………., i atès que aquesta ha lliurat
la documentació requerida (i en el seu cas: i ha dipositat la garantia definitiva a la Tresoreria de la
Universitat de Barcelona), l’adjudicació ha esdevingut definitiva mitjançant resolució de data................                                                           1
En conseqüència, d'acord amb l'establert a l’article 26 i 140 de la Llei 30/2007, de 30 ‘octubre, de
Contractes del Sector Públic, les parts contractants procedeixen a subscriure el present contracte
administratiu d’obra en base a les següentsCLÀUSULES

Primera.- El present contracte té per objecte la contractació del subministrament ………..(descripció
dels béns objecte de subministrament, fent referència al nombre d’unitats a subministrar).

Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:

1. Al plec de clàusules administratives que regeixen la contractació de ………………….. (descripció
  genèrica de l’objecte del contracte), còpia del qual s’adjunta com annex 1.
2. Al plec de prescripcions tècniques, còpia del qual s’adjunta com annex 2.
3. A la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, així com la normativa que la
  desplegui.
4. A l'Estatut de la Universitat de Barcelona i a les Bases d’Execució del Pressupost d’aquesta
  Universitat.
5. A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, a la normativa vigent en matèria de
  propietat intel·lectual i industrial, a la normativa medioambiental, i a les altres disposicions
  específiques que siguin d’aplicació per raó de l’objecte contractual.
6. Supletòriament, a les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídics de
  les administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i les restants normes de dret
  administratiu, i en defecte d’aquestes, les normes de dret privat que puguin ser d’aplicació.

Tercera.- El contractista s’obliga a executar el subministrament per la quantitat de …………. euros,
quantitat que serà abonada per la Universitat de Barcelona en la forma establerta en el plec de
clàusules administratives que regeixen aquesta contractació.

Quarta.- Els béns objecte de subministrament es lliuraran a .........................., en un termini màxim de
....... dies, a comptar des de................. (Si s’escau, indicar també els terminis per a la posada en
funcionament dels béns subministrats).

 (En el seu cas:) Cinquena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present
contracte, s’ha constituït una garantia definitiva per import de …………. …. euros, que serà retornada
de conformitat amb el que preveu la legalitat vigent..

Sisena.- Fer referència a les variants proposades per l'adjudicatari i acceptades pel la Universitat de
Barcelona, si s’escau.

Setena.- Introduir clàusula relativa a la revisió de preus, en el cas que aquesta estigui prevista en el
plec de clàusules administratives.

Vuitena.- En cas d'incompliment del termini de lliurament per causes imputables al contractista la
Universitat podrà optar per resoldre el contracte o per imposar-li les penalitats previstes al plec de
clàusules administratives.                                                      2
Novena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i efectes
del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació de la Universitat de Barcelona. Contra les
resolucions d’aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
contenciosos administratiu de Barcelona.
I com a prova de conformitat, ambdues parts contractants signen el present document en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
Òrgan de contractació                      El contractista
Universitat de Barcelona                     Empresa
                                                    3

								
To top