Docstoc

12768

Document Sample
12768 Powered By Docstoc
					 Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

               Đề cương đề tài mã số: 12768
NỘI DUNG KHẢO SÁT TỔNG HỢP ............................................................. 1
Chương I. Sự hình thành,phát triển và đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của
ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. ........................................................ 1
  I. Giới thiệu chung về ngân hàng ngân hàng đầu tư và phát triển. ............... 1
   1. Ngày thành lập. ..................................................................................... 1
   2. Nhiệm vụ. .............................................................................................. 1
   3. Phương châm hoạt động........................................................................ 2
   4. Mục tiêu hoạt động. .............................................................................. 2
   5. Chính sách kinh doanh. ......................................................................... 2
   6. Cam kết với khách hàng. ....................................................................... 2
   7. Thương hiệu BIDV. .............................................................................. 2
  II. Quá trình ra đời và phát triển của BIDV. ................................................. 3
   1. Lịch sử hình thành và sự thay đổi hình thức pháp lý của BIDV. ......... 3
      1.1. Thời kì từ 1957 – 1980. ................................................................ 3
      1.2. Thời kì 1981 – 1989. ..................................................................... 4
   1.3. Thời kì 1990 – nay. ............................................................................ 5
      1.3.1. Thời kỳ 1990- 1994: .................................................................. 5
      1.3.2. Từ 1/1/1995. .............................................................................. 7
      1.3.3. Thời kỳ 1996 - nay:.................................................................... 7
  2. Những thành tựu qua các giai đoạn phát triển tiêu biểu. .......................... 8
   2.1. Thời kỳ Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957 – 1981). .................. 8
      2.1.1. Giai đoạn 1957-1960................................................................. 8
      2.1.2. Giai đoạn 1960-1965................................................................. 8
      2.1.3. Giai đoạn 1965-1975................................................................. 9


   Hệ thống Website :               Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com           Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com             Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com             Email: Thuvienluanvan@gmail.com
     2.1.4. Giai đoạn 1975- 1981................................................................ 9
   2.2. Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (1981 – 1990).10
   2.3. Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990 – 9/2007)11
     2.3.1. Mười năm thực hiện đường lối đổi mới (1990 - 2000): .......... 11
     2.3.2. Giai đoạn đổi mới và hội nhập (2000 – 2007) ........................ 14
 III. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí và cơ cấu sản xuất của BIDV. ............. 18
   1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí............................................................ 18
   2. Cơ cấu sản xuất . ................................................................................. 19
 IV. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. ............................................. 20
   1. Ban dịch vụ. ........................................................................................ 20
   2. Ban tín dụng : ...................................................................................... 21
   3. Ban nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ.................................................. 22
   4. Ban kế hoạch phát triển. ...................................................................... 24
   5. Ban thẩm định. .................................................................................... 25
   6. Ban quản lí tín dụng : .......................................................................... 26
   7. Ban tài chính. ...................................................................................... 27
 V. Môi trường kinh doanh và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. .. 29
Chương II : Tổng quát về tình hình kinh doanh của BIDV ............................ 32
 I. Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật....................................................................... 32
   1. Sản phẩm dịch vụ của BIDV: ............................................................. 32
   2. Thị trường : BIDV tham cả thị trường trong và ngoài nước............... 32
   3. Khách hàng – đối tác:.......................................................................... 32
   4. Cơ sở vật chất, công nghệ và trang thiết bị. ........................................ 33
   5. Lao động và điều kiện lao động; nguồn vốn kinh doanh. ................... 33
 II. Kết quả kinh doanh của BIDV trong giai đoạn gần đây. ....................... 33
 III. Thực trạng chất lượng dịch vụ của BIDV. ............................................ 34
   1. Cơ sở vật chất của BIDV .................................................................... 34
   2. Con người. ........................................................................................... 35
   3. Dịch vụ của ngân hàng. ....................................................................... 35
 IV. Những thuận lợi và khó khăn mà BIDV gặp phải. ............................... 35   Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com           Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com             Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com             Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
   Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com        Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com          Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com          Email: Thuvienluanvan@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Thuvienluanvan.com - Luận văn, Luận văn thạc sĩ, báo cáo thực tập, tiểu luận, tài liệu