10040

Document Sample
10040 Powered By Docstoc
					 Giải pháp Marketing – Mix cho sản phẩm của công ty Cổ phần
      XNK Thuỷ sản Hà Nội xuất khẩu vào thị trường Mỹ

               Đề cương đề tài mã số: 10040
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1
Chương 1: THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN MỸ ................................................ 3
    1.1. Tổng quan về thị trường Mỹ ........................................................... 3
      1.1.1. Khái quát về nền kinh tế Mỹ ...................................................... 3
      1.1.2. Quan hệ thương mại Việt Nam – Mỹ ......................................... 4
    1.2. Khái quát về ngành thuỷ sản Mỹ................................................... 5
      1.2.1. Hoạt động khai thác thuỷ sản .................................................... 5
      1.2.2. Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản .................................................. 6
      1.2.3. Hoạt động chế biến thuỷ sản ..................................................... 7
    1.3. Tình hình nhập khẩu hàng thuỷ sản của Mỹ ................................ 7
      1.3.1. Tình hình tiêu thụ một số loại sản phẩm thuỷ sản chính tại Mỹ 7
      1.3.2. Sản lượng nhập khẩu ................................................................. 8
      1.3.3. Cơ cấu sản phẩm nhập khẩu ................................................... 10
      1.3.4. Cơ cấu thị trường nhập khẩu ................................................. 12
    1.4. Kênh phân phối hàng thuỷ sản trên thị trường Mỹ .................. 14
      1.4.1. Kênh bán buôn........................................................................ 14
      1.5.2. Kênh bán lẻ ............................................................................. 15
Chương 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CỦA CÔNG
TY SEPRODEX HÀ NỘI VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ ................................ 17
    2.1. Tổng quan về công ty Seaprodex Hà Nội ..................................... 17
      2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................. 17
      2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý ............................................................ 19

    Hệ thống Website :              Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com          Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com            Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com            Email: Thuvienluanvan@gmail.com
       2.1.3. Nguồn lực: ............................................................................... 19
         2.1.3.1. Vốn và cơ cấu vốn:.......................................................... 19
         2.1.3.2. Lao động:......................................................................... 21
       2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh ................................................ 21
         2.1.4.1. Doanh thu ........................................................................ 21
         2.1.4.2. Lợi nhuận: ..................................................................... 22
         2.1.4.3. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu .................................. 23
       2.1.5. Hoạt động Marketing-Mix ....................................................... 24
    2.2. Môi trường Marketing tại thị trường Mỹ .................................... 29
       2.2.1. Môi trường kinh tế ................................................................... 29
         2.2.1.1. Thông tin kinh tế chung .................................................. 29
         2.2.1.2. Hệ thống tiêu thụ ............................................................. 30
         2.2.1.2 Mức tiêu thụ ..................................................................... 31
       2.2.2. Môi trường luật pháp .............................................................. 31
         1.2.2.1. Hàng rào thuế quan ......................................................... 31
         1.2.2.2. Hàng rào phi thuế quan ................................................... 33
    2.3. Tình hình xuất khẩu sản phẩm của công ty vào thị trường Mỹ 35
       2.3.1.Tình hình xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Mỹ35
         2.3.1.1. Kết quả ............................................................................ 36
         2.3.1.2. Thuận lợi ......................................................................... 38
         2.3.1.3. Khó khăn ......................................................................... 38
       2.3.2.Tình hình xuất khẩu của Seaprodex Hà Nội vào thị trường Mỹ41
         2.3.2.1. Kết quả ............................................................................ 41
         2.3.2.2. Thuận lợi ......................................................................... 42
         2.3.2.3. Khó khăn ......................................................................... 42
Chương 3: GIẢI PHÁP MARKETING-MIX CHO SẢN PHẨM CỦA
CÔNG TY SEAPRODEX HÀ NỘI XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG
MỸ .................................................................................................................. 44    Hệ thống Website :                Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com            Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com              Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com              Email: Thuvienluanvan@gmail.com
    3.1. Sở thích và xu hướng tiêu dùng hàng thuỷ sản của người dân Mỹ
    ................................................................................................................. 44
    3.2. Chiến lược của công ty Seaprodex Hà Nội xuất khẩu vào Mỹ
    45
    3.3. Chiến lược sản phẩm xuất khẩu ................................................... 45
      3.3.1. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn của Mỹ .......... 48
      3.3.2. Thiết kế bao bì và nhãn mác sản phẩm phù hợp với yêu cầu của
      Mỹ ...................................................................................................... 50
    3.4. Chiến lược giá xuất khẩu.............................................................. 50
      3.4.1. Các phương pháp tính giá xuất khẩu ...................................... 50
      3.4.2. Các biện pháp điều tiết giá xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong
      điều kiện bị áp thuế chống bán phá giá ............................................ 52
    3.5. Chiến lược phân phối tại thị trường Mỹ .................................... 53
    3.6. Chiến lược xúc tiến vào thị trường Mỹ ....................................... 55
      3.6.1. Tham gia các hội chợ thuỷ sản quốc tế ................................... 55
      3.6.2. Quảng cáo qua trang Web của công ty ................................... 59
      3.6.3. Thư điện tủ ............................................................................... 60
      3.6.4. Thư chào hàng ......................................................................... 61
KẾT LUẬN .................................................................................................... 62
    Hệ thống Website :                Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
    http://thuvienluanvan.com             Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
    http://timluanvan.com               Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
    http://choluanvan.com               Email: Thuvienluanvan@gmail.com
                 LỜI MỞ ĐẦU


     1- Tính cấp thiết của đề tài
      Cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, Tổng công ty Cổ
phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Nội (Seaprodex Hà Nội) cũng đang trên đà đổi
mới và đi lên nhanh chóng. Từ khi được tách ra khỏi Tổng công ty Thuỷ sản
Việt Nam (Seaprodex Việt Nam) và hoạt động dưới hình thức một công ty cổ
phần thì công ty đã đạt được kết quả bước đầu như: sản lượng thuỷ sản xuất
khẩu ngày càng tăng, tạo được uy tín và niềm tin với khách hàng tại một số thị
trường chính như Nhật Bản, EU. Bên cạnh đó công ty cũng xúc tiến việc tìm
kiếm và mở rộng thêm những thị trường mới như : Hàn Quốc, Nam Phi,
Nga...Tuy nhiên công ty cũng gặp phải một số khó khăn, rào cản khi xuất khẩu
sang một số thị trường trọng điểm trong đó có thị trường Mỹ. Cũng như một số
công ty khác trong toàn ngành thuỷ sản Việt Nam, năm 2005 sản phẩm thuỷ sản
xuất khẩu của công ty đã bị Mỹ xem xét áp dụng mức thuế chống bán phá giá.
Vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của công ty sang
thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng này. Do phải chịu một mức thuế cao hơn
nên sản phẩm của công ty không có tính cạnh tranh cao tại thị trường Mỹ và hầu
như công ty không (hoặc ít) xuất sang thị trường này trong hai năm trở lại đây.
Thị trường thuỷ sản Mỹ là một thị trường lớn, sức tiêu thụ cao nên việc bị loại
bỏ khỏi thị trường này là một khó khăn lớn trong quá trình phát triển của công ty
trong tương lai. Việc tìm cách tháo gỡ khó khăn trên là một vấn đề cấp thiết của
công ty hiện nay. Với mong muốn góp một phần công sức của mình trong việc
cải thiện tình hình xuất khẩu của công ty vào thị trường Mỹ nên tôi đã chọn đề
tài “Giải pháp Marketing – Mix cho sản phẩm của công ty Cổ phần XNK
Thuỷ sản Hà Nội xuất khẩu vào thị trường Mỹ”
   2- Mục đích nghiên cứu   Hệ thống Website :         Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com     Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com       Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com       Email: Thuvienluanvan@gmail.com
   Với phạm vi và nội dung của đề tài này, tôi muốn gợi mở một số biện
pháp nhằm tìm kiếm cơ hội giúp sản phẩm của công ty có thể xâm nhập và đứng
vững tại thị trường Mỹ trong thời gian sắp tới.
   3- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
   - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động xuất nhập khẩu của công ty.
   - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động xuất khẩu của công ty sang thị trường Mỹ
trong vòng 5 năm trở lại đây (2001-2005).
   4- Phương pháp nghiên cứu:
   Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng
hợp, duy vật biện chứng.
   Ngoài phần mở đầu, danh mục các bảng biểu và các chữ viết tắt thì kết cấu
đề tài gồm có 3 phần chính sau:
Chương 1: Thị trường thuỷ sản Mỹ
Chương 2: Thực trạng xuất khẩu của công ty Seaprodex Hà Nội vào thị
        trường Mỹ
Chương 3: Giải pháp Marketing – Mix cho sản phẩm của công ty Seaprodex Hà
        Nội vào xuất khẩu vào thị trường Mỹ
   Hệ thống Website :       Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com    Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com      Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com      Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.
Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.
Thông tin liên hệ:
Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh)
Điện thoại: 043.9911.302
Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:
http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
   Hệ thống Website :           Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
   http://thuvienluanvan.com        Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
   http://timluanvan.com          Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
   http://choluanvan.com          Email: Thuvienluanvan@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Thuvienluanvan.com - Luận văn, Luận văn thạc sĩ, báo cáo thực tập, tiểu luận, tài liệu