Sistemang Pang-ekonomiya by leryte

VIEWS: 13,234 PAGES: 2

									Sistemang Pang-ekonomiya

    Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang pamamaraan na kinakasangkutan ng produksyon,
pamamahagi, at paggamit ng mga produkto o serbisyo sa pagitan ng mga entidad sa loob ng isang partikular
na lipunan. Ito ang kaparaanan na ginagamit ng lipunan upang gumawa at mamahagi ng mga produkto at serbisyo.

Mga Sistemang Pang-ekonomiya

Pyudalismo
Isang tradisyunal o makalumang pamamaraan ng pamumuno na ginagamitan ng kalikasan, tulad ng lupa. Nangyari
sa panahon ng mga digmaan. Kapag ang isang ordinaryong tao na walang kapangyarihan sa digmaan, tatakbo o
hihingi sya ng proteksyon sa may kapangyarihan o may mataas na tungkulin kapalit ng proteksyong ito,
magtatrabaho siya bilang magsasaka ng lupa at tagabantay sa panganib ng amo nito.

Ang Pyudalismo sa Europa
                         Pyudalismo

Matapos mawala si Charlemagne ay nawalan na ng malakas na pamahalaan ang kalakhang Europa. Wala nang
sentralisadong pamahalaan ang kumokontrol sa Europa kayaan kapangyarihan ay napunta sa mga may-ari ng
malalawak na lupain.
Pyudalismo – sistemang panlipunan kung saan ang bawat Lord ay may kanya-kanyang na magtatanggol sa
kanilang lupain. Ito ay isang desentralisadong lugar kung saan ang mga makapangyarihan ay yung mga
Lord na may malawak na lupa at may sariling hukbong militar.
                    Ang Hirarkiya ng Lipunang Pyudal

Lord- mga mayayaman na tagapamahagi at nagmamay ari ng lupa
Knight- mga mandirigma bata pa lamang ay tina-tanggap ng Lord at sinasanay na upang maka-pagbigay
ng serbisyong militar.
Serfs o Alipin- mga taong nagsisilbi sa mga Lord kapalit ng proteksyon at pangaraw araw na
pangangailangan.
Fief- lupang ipinagkakaloob sa mga vassal
Vassal- mga taong tumuanggap ng lupa galing sa mga Lord
Homage-Isang patunay sa pagtanggap ng lupa mula sa Lord ng isang Knight
Merkantilismo (Greece, Italy)
Isang tradisyunal o makalumang pamamaraan ng pamumuno na ginagamitan ng kalikasan, tulad ng metal, ginto,
at pilak. Ang namumuno ay mangongolekta ng mga metal sa kanyang nasasakupan nang sa ganun ang
kanilang bansa ay magkaroon ng sapat na pangangailangan mula sa kanilang yaman.
Pasismo (Italya) 1922 - 1943
Isang tradisyunal o makalumang pamamaraan ng pamumuno na pinamumunuan na isang diktador, na may
absolutong kapangyarihan. Ang kanyang pamumuno sa kanyang nasasakupan ay may disiplina, sa madaling salita
istrikto ang kanyang pamumuno, tulad ni Adolf Hitler.
Sosyalismo (Vietnam, Tsina at Hilagang Korea)
Makabago sa produksyon na ang buhay ng tao ay pantay - pantay sa lahat. Halimbawa, sa kita isang doktor at sa
isang basurero, ang kita ng doktor ay 300.00 peso ang basurero 6.00 peso, kokolektahin ang dalawang kita,
pagsasaluhin at hahatiin sa dalawa ito ng namumuno at iyon ang kita ng dalawang manggagawa
Komunismo (china)
Kolektibong sistemang pang-ekonomiya na walang pag-uuri ang estado sa tao.

								
To top