De eerste kiosk op Deurnes grondgebied stond, heel verrassend,

Document Sample
De eerste kiosk op Deurnes grondgebied stond, heel verrassend, Powered By Docstoc
					                             Uit het roemrijke verleden van de Deurnese kiosk.
De eerste kiosk op Deurnes grondgebied stond,                                                      sprake van het aanleggen van een
heel verrassend, niet in Deurne-centrum maar                                                       feestverlichting.
in Neerkant. In 1892 werd dit kerkdorp niet                                                       We weten dat de fanfare, later de harmonie,
alleen verrijkt met een school en                                                            regelmatig concerten gaf op de kiosk op de
schoolmeesterswoning maar kreeg men er ook                                                        Markt. Maar Deurne was rond 1924 nog een
een brandspuithuisje en een sierlijke kiosk. Het                                                     kiosk rijk, en wel in de tuin van Hotel van Baars
bouwwerkje werd niet gebruikt om erop te                                                         aan de Stationsstraat. Johan van Baars had een
musiceren, maar was uitsluitend bedoeld voor                                                       grote muziektuin met een heuse kiosk achter zijn
het   doen   van  bekendmakingen    en                                                     huis. In die tijd was de plaatselijke geestelijkheid
afkondigingen.                                                                      fel gekant tegen openbare concerten waarbij beide
In een besloten raadsvergadering van 1898                                                        geslachten gelijktijdig aanwezig waren. Het
werd voor het eerst gesproken over het                                                          schijnt dat die controverse tussen de pastoor en
oprichten van in kiosk in Deurne. Het                                                          het bestuur van de harmonie geleid heeft tot de
kroningsfeest van koningin Wilhelmina was                                                        oprichting van de tweede kiosk, waar concerten
aanstaande en een kiosk in Deurne-centrum                                                        met publiek van beide seksen wel mogelijk was.
werd node gemist. Nadat de raad inzage had                                                        De voor de oprichting benodigde gelden werden
gekregen in meerdere tekeningen was deze                                                         ondermeer bijeengebracht uit de opbrengst van
bereid om maximaal 1200 gulden uit te geven                                                       een grote loterij. Het gouden jubileum van de
voor een te bouwen kiosk. Aan het ontwerp                                                        harmonie in 1924 werd dus op twee kiosken
van architect Kooken uit Eindhoven werd                                                         gevierd. Aan de feestelijke activiteiten in het
uiteindelijk de voorkeur gegeven, maar deze                                                       weekend van 9 en 10 augustus van dat jaar namen
had zijn kiosk zo weelderig uitgedost dat het                                                      maar liefst 21 harmonieën en fanfares deel. In de
maximaal te besteden bedrag dreigde te worden                                                      bewaard gebleven brochure van dat grote
overschreden. Dus werd besloten om terug te                                                       gebeuren zijn nog de namen te lezen van de
gaan naar de architect om de versierselen                                                        deelnemende gezelschappen, hun dirigenten en de
zodanig in te krimpen dat het begrotingsbedrag                                                      uitgevoerde nummers.
niet zou worden overschreden.           correspondent van de Zuidwillemsvaart daar     Uit het volgende bericht in de Zuidwillemsvaart  Maar de kiosk werd niet uitsluitend voor de
Er was ook een plan ingediend door de       het zijne aan toe: Al jaren wordt er in Deurne   van 1905 blijkt hoe "bruisend" het kiosk- en   muzikanten gereserveerd. Toen in 1934 een vijftal
Eindhovense architect Koenen. Toen diens      gesproken van een muziekkiosk. Zondag stond de   fanfareleven in die jaren was:          sportieve Deurnese jongelui een voetreis naar
duurdere plan, maar voor een grotere kiosk,    fanfare te spelen op de kerkdorpel, dat is toch   In de Walsberg is zaterdagavond weer eens     Lourdes succesvol hadden afgerond werden ze
werd afgewezen probeerde hij bij de gemeente    geen doen. Wellicht was het voor raadslid Frans   ouderwets getafeld*(=vertaling van toffelen in  uitgebreid door de burgemeester in het zonnetje
alsnog zijn honorarium (van 35 gulden) te     Willem van den Dungen aanleiding om het       het Brabants). Veel nieuwsgierige ook uit Bakel  gezet, staande op……… onze kiosk.
vangen. In zijn correspondentie hierover met    onderwerp weer op de politieke agenda te zetten.  en Milheeze kwamen de plechtigheid bijwonen.
de gemeente gunt hij ons een kijkje in de     De burgemeester wimpelde het voorstel weg met    Er werd getoet en lawaai gemaakt dat het een   Pieter Koolen en Saskia de Kock
keuken: …. Het spijt mij te moeten vernemen    de opmerking dat men eerst eens wilde        lust was. Een dertig karren luisterden de
dat UEd. zoo slecht kunt geraken met uwe kiosk,  afwachten tot de tram in Deurne liep vooraleer   plechtigheid mede op. De strooie poppen      * Toffelen = “Een feodale maatregel als straf voor
mij dunkt er wordt te veel verlangd voor het                                                       laakbare handelingen en wreking van openbare
                          een geschikte plek voor de kiosk kon worden     meende men een plaatsje op onze fraaie kiosk te
beschikbare geld, en dan geloof ik, zooals ik                                                      ergernis en gekrenkte gemeenschapseer”.
                          aangewezen. Pas 19 jaar later zou het tramlijntje  geven, maar men kon er niet bij. Onze fanfare   Er werd “getoffeld” als een “meisje, dat reeds
zijdelings verneem, dat er te veel plannen en te  Deurne-Meijel geopend worden. Zo lang zou het    schijnt tegenwoordig ook niet meer dan een
veel meeningen zijn, twee zaken die een spoedig                                                     ondertrouwd is” uiteindelijk besluit om toch nog van
                          met de Deurnese kiosk niet duren. In december    strooie pop te zijn. Ze is haar doodslaap     het geplande huwelijk af te zien. Op een avond
besluit in den weg staan …Maar verder dan     1903 mochten de aannemers hun inschrijvingen    ingetreden. Arme kiosk.              verzamelde zich dan bij haar huis “een groote
plannen maken kwam het niet in 1898. Wel      inleveren. E.H. Goossens was het duurst met     In 1916 kwam er een voorstel in de        volksmenigte, meeste jonge lieden”, waarna het
bleef de discussie over de bouw van de kiosk    1340 gulden en E. Verleijsdonk nam het project   gemeenteraad om rondom de kiosk een hek te    toffelen een aanvang nam: “men slaat de huisraad
gaande. In 1902 voegde de plaatselijke       voor 943 gulden aan.                maken en enkele jaren later was er ook      kort en klein, besmeert het huis met vuil enz.”.
                   Wat is een jubileum?

Op deze vraag is heel gemakkelijk een        Heeft men als collega werkzaam op dezelfde   Aan zijn perioden van raadslid en wethouder
antwoord te geven denkt men. 25 jaar in dienst   kamer ruim 4 jaar geleden eenzelfde aanzoek   bewaart Willem prettige, maar ook minder
van een bedrijf of getrouwd (of is dit       gedaan bij een vrouw dan is deze collega nu 4  prettige herinneringen. Het is boeiend om naar
hetzelfde?) is een jubileum. Dat is duidelijk. Is  jaar getrouwd. Ook geen sprake van een     zijn verhalen en anekdoten te luisteren. Zijn
men 12,5 jaar in dienst dan wordt het al      jubileum ( komt pas kijken zullen de      verhalen over de goeie ouwe tijd doorspekt
moeilijker en begint de twijfel. En zo kan men   oudgedienden onder ons zeggen).         met humor en persoonlijke beleving, getuigen
doorgaan.                      Voegt men 21 jaar bij 4 jaar dan is het getal  van een grote betrokkenheid bij de Deurnese
Personeel van de gemeente Deurne maakt het     van 25 jaar bereikt, maar nog geen jubileum   gemeenschap. Hij vergeet daarbij niet ook de
echter helemaal bont. Is er geen jubileum dan    zal men zeggen. Wat wil het toeval. Frits    rol van zijn, helaas overleden, echtgenote te
maken ze er maar een want feesten zullen ze.    Verhoef en Marcel van der Heijden zijn op    benadrukken. Zonder haar had hij dit niet
Een voorbeeld. Heeft men ruim 21 jaar        dezelfde dag getrouwd. Frits 21 en Marcel 4   volbracht. Ook nu nog, al worden dat er gezien
geleden zijn huidige vrouw ten huwelijk       jaar geleden. Ze zijn beiden gelukkig of    zijn leeftijd steeds minder, ontmoet hij
gevraagd dan is men nu 21 jaar getrouwd.      gelukkig getrouwd. Feest vieren dus. De foto  inwo(o)n(st)ers die hem bedanken voor
Duidelijk nog geen jubileum.            bevestigt dat meerderen op de hoogte waren   hetgeen hij heeft gedaan. Het was mij in ieder
                          van dit heugelijke feit.            geval een groot genoegen hem te leren kennen
                                                  en te ontmoeten. Willem bedankt!

                                                  Gerard Geurts
                                                                            Onder de loep genomen

                                                  Advents- en kerstviering             Na de eerste uitgave van ons vernieuwde
                                                  gepensioneerden.                 personeelsblad het ‘t Penneke, werd deze
                                                                           onderworpen aan de kritische blikken van onze
                                                                           secretaris.
                                                  Op woensdag, 13 december a.s. wordt om      Het e-mailtje met opbouwende kritiek volgde
                                                  10.00 uur in de kerk van de Sint Jozefparochie  dan ook snel. Een van deze punten was dat het
                                                  in Deurne de advents- en kerstviering voor de  geheel wel wat pikanter mocht zijn. Sommige
                                                  gepensioneerden gehouden. Tijdens deze      leden van de redactie dachten meteen aan
                                                  viering worden ook de overleden (oud)      erotische taferelen. Een ander redactielid vroeg
                                                  collega’s herdacht.               met een rood hoofd of er nu een schuine mop
                                                  Aansluitend wordt in het Hofke van Marijke    in mocht, maar na nader uitleg van de
                                                  een kop koffie met kerstbrood geserveerd.    secretaris bleek dat hij vond dat de tekst wat
                                                  Daarna is er ook ruimte voor een drankje.    prikkelender en uitdagender mocht zijn. Om
                                                                           enigszins tegemoet te komen aan degene die
                                                                           wat anders hadden verwacht bij het woord
                                                                           pikant, plaatsen we deze uitdagende foto uit de
         FRITS EN MARCEL SAMEN 25 JAAR GETROUWD                                               oude doos.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:8/31/2010
language:Dutch
pages:2