(Microsoft Word - F346ster og KB - rest anders rasmussen.doc) by xiw67167

VIEWS: 15 PAGES: 13

									EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.
1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.
Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i
Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg Amt. I
stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947,
angives følgende:
Rasmus Hansen,
dbt. 1681 i Espe K,
begr. 1748 på Lunde Kgd,               07.02.1749: var Hans Langkildis Moder begravet.
Fæster af gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds
herred, Svendborg amt.
gift 1706 m.
Maren Pedersdatter,
f. ?
begr. 1749 på Lunde Kgd.
                           Læg mærke til, at ved hendes begravelse nævnes
Hun var enke efter gårdens forrige fæster, Laurits
                           ikke Rasmus Hansens enkes navn. Hun begraves
Søfrensen (Lars Sørensen).
                           som sin søns moder. Indførslen viser også, at det
Børn:                         var sønnen Hans, der overtog gården – eller i hvert
                           fald havde moderen boende.
Lars Ramussen Langkilde,
dbt. 1706 i Lunde K,                 Læg også mærke til, at Hans Rasmussen nu kaldes
                           for Hans Langkilde. Stednavnet er ved at blive et
Hans Rasmussen Langkilde,
                           tilnavn eller slægtsnavn. – Sønnen Lars overtog
dbt. i Lunde K,
                           ikke gården, for han flyttede til Svendborg, hvor
Birthe Rasmusdatter Langkilde,            han blev handelsmand.
dbt. 1715 Lunde K.
                           Hans Rasmussens og Marens vielse findes ikke
Jeg vil gerne finde ud af, hvornår Maren og Lars   indført i Lunde kirkebog. Men det må være sådan,
blev gift, samt hvor mange børn, hun fik i sine to  at Lars Sørensen kun har haft to koner, idet hans
ægteskaber. Desuden kunne det være dejligt at     første kone begraves i 1692:
finde ud af, hvor hun var født samt hvor Lars
                           05.09.1692: da var Laurids Søfrensens Kone Anne
Sørensen var født.
                           Rasmusdatter af Langkild begrafuet.
Lunde kirkebog begynder i 1678, den første bog
1678-1730 er for begge sogne i pastoratet, nemlig
Stenstrup og Lunde. Indtil folio 130 findes
indførsler for Stenstrup, på fol. en
indholdsfortegnelse for sidste del af bogen, som er
for Lunde sogn.
                           Der ses ikke flere begravelser for koner til Lars
Der mangle en del vielser i bogen, men ellers er   Sørensen eller Rasmus Hansen.
den pænt ført. Præsten har dog ikke anført alder
ved begravelserne i bogen 1731-1792.         Derfor konkluderer jeg, at den kone, som Lars må
                           have giftet sig med kort efter Anne Rasmusdatters
Jeg begynder med at finde begravelserne:       død i 1692, må være den kvinde, der 1705-06 bliver
03.08.1706: da var Laurids Sørensøen i Langkild    gift med Rasmus Hansen og som begraves som
begrafuet.                      Hans Langkildes moder i 1749.
                           Marens vielse i ca. 1692 og i ca. 1705 findes ikke i
                           Lunde kirkebog. Vielsen 1705 vil jeg regne med, at
                           vi aldrig kan finde, fordi det var i det sogn, hvor
                           bruden boede, at vielsen skulle finde sted, og
                           Maren er jo allerede enke og derfor bosiddende på
29.06.1748: var Rasmus Hansen af Langkilde      Langkilde, hvorfor vielsen i 1705 må have fundet
begravet.                       sted i Lunde kirke. Den ses ikke indført under
                           hverken Stenstrup eller lunde.
                           Der er heller ingen vielse i Stenstrup-Lunde
                           kirkebog i 1692ff. for Lars Sørensen af Langkilde.


Ulrich Alster Klug – 2008.                                         1
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


Hvor mon Lars og Maren så er blevet gift?        Anders Rasmussen af Guldtved,
                            Peder Jensen i Lunde,
Vivi Fæsters kildeindtastninger
                            Jørgen Andersen i Høye,
På Vivi Fæster hjemmeside findes registre til og    Anders Hansens Kone i Lunde,
ekstrakter af en del fynske kilder. Siden er:      Rasmus Jensens Kone i Høye,
www.vivif.dk.                      Erich Jensens datter Karen,
                            Chresten Skofriders Kone bar hannem til Daaben.
                            1701: Dorthe Laursdatter.
                            22.12.1701: Da var Lauritz Søfrensens Datter
                            Dorthea af Langkilde, Kresnit, hendis Faddere
                            vare:
                            Erich Hansen i Bobierrg.
                            Peder Jensen i Lunde,
                            Peder Knudsen i Lunde,
                            Christen Jørgensens Pige i Høye,
                            Anders Hansens Kone i Lunde,
                            Christen Sørensens Kone i Gialdbierg bar hinde til
                            Daaben.
                            Alle stednavne findes i Stenstrup-Lunde pastorat,
                            på nær Gultved, som åbenbart ligger i et andet
Der findes nogle registre en del fæsteprotokoller    pastorat. Du kan benytte Vivis fine
og til en del skifteprotokoller og afskrift af en del  Stednavneregister, og her ses det, at Gultved ligger
kirkebøger. Desværre hverken til Espes eller      i Kværndrup sogn.
Stenstrup-Lundes kirkebøger.              Mit kvalificerede gæt vil derfor være, at Maren
Lad os prøve kirkebøgerne først, så klik på       Pedersdatter kommer fra Kværndrup sogn.
Kirkebøger ude til venstre, så får du en liste over   På listen over kirkebøger på Vivis side findes
de afskrevne kirkebøger. De ligger som PDFs, der    heldigvis Kværndrups kirkebog 1657-1709. Der en
åbnes med Adobe Reader, der kan hentes gratis på    lakune (mangel eller hul) fra 1709 til 1753, men jeg
Internettet.                      skal heldigvis bruge tiden før 1709.
Man kan simpelthen satse på, at vi kan finde      Jeg har taget et højreklik på linket til Kværndrup
vielsen i en af de afskrevne kirkebøger, og så er det  kirkebog 1657-1709 og valgt Åbn i nyt vindue. Så
jo bare at gå derudaf, systematisk. Vi kan vist     vil PDFen fylde hele vinduets bredde:
roligt springe de jyske sognes afskrifter over.
Der er også den lidt mere systematiske metode,
som dog kræver, at man kan kæmpe sig gennem
det gotiske i den i øvrigt ret dårligt scannede
kirkebog fra Stenstrup-Lunde. Jeg kan nemlig
begynde med at finde alle børn af Lars Sørensen
og Maren Pedersdatter. Jeg kan finde tre i Lunde
kirkebog:
1695: Søren Laursen,
1695 d. 23. Juni da var Lars Søfrensens søn Søfren
af Langkild Kristnet, hans Faddere var:
Peder Jensen i Lunde,
Samuel Rytter i …. (i Lunde sogn, for han får døbt
børn i samme KB),
Sl. Jeppe Pedersens Søn Rasmus Ipsen i St [=      Det er et dokument på 57 sider. Først kommer
Stenstrup],                       døbte, så viede og sidst begravede. Øverst finder
Laurits Andersens datter Anna Lauritzdatter i St.    du en søgefunktion. Den lille kasse, hvori står
Rasmus H….søns Kone, Lund,               Find. Hvis du skriver noget i kassen og taster
Christen ….s Kone bar hannem til Daaben.        Enter, så søger den og finder den første forekomst
1697: Jens Laursen,                   af det, du har skrevet i feltet. Desuden kommer
15.09.1797, da var Lauritz Søfrensens Søn Jens af    Find foregående og Find næste frem. Så ser det
Langkild krestnet. Hans Faddere var:          sådan ud:


Ulrich Alster Klug – 2008.                                          2
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


                            Men I Kværndrup Kb kan vi faktisk finde Maren
                            Andersdatter døbt.
Jeg vil ikke kæmpe med de mange stavemåder for     Eftersom Maren får sit sidste, kendte barn i 1715,
Lars og Laurids, så jeg vil søge på stednavnet, Da   er hun højst ca. 45 i 1715, dvs. født efter 1670, og
Langkilde i gammel tid kaldtes for Langkild, vil jeg  eftersom hun er blevet gift i 1692 er hun mindt 15
bare skrive Langk, så finder Adobe Reader alle     år i 1692, dvs. født senest 1677.
forekomster af Langk.
                            Jeg søger på Maren og derefter på Marn under
Først finder den alle de gange, hvor Lars Sørensen   døbte, idet jeg koncentrerer mig om perioden 1670
og hans kone fra Langkilde har stået fadder,      til 1677. Der er kun én Maren Andersdatter i hele
nemlig til:                      den relevante periode, nemlig:
13.01.1695: Smeden i Trunderups søn Jesper,      10.08.1673 døbes Anders Rasmussen i G. [=
20.01.1695: til Rasmus Rasmussen i Gultvedholms    Gultved], en Datter Op Nafet Marn.
søn Peder,
                            Og det passer jo perfekt. Selv ved undersøgelse af,
01.01.1696: til Rasmus Pedersens i Egeskov søn
                            om hun har en yngre lillesøster af samme navn,
Hans,
                            hvad der ville indikere, at Maren fra 1673 skulle
05.02.1696: til Hans Sørensens barn i Qverndrup:
                            være død, viser det sig, at Anders Rasmussen ikke
Dorthe,
                            har andre døtre ved navn Maren.
19.04.1696: til Niels Andersens i Tronderup:
Anders.                        Han får i alt disse børn:
18.01.1704: til Rasmus Pedersens i Gultved:
                            10.08.1673: Marn,
Rasmus.
                            13.09.1674: Rasmus, begravet 1674,
25.03.1704: til Peder Hansens i Tronderup: Knud.
                            07.01.1677: Peder, begravet 1677,
1707: Johan Hendrichsens søn, Hendrik, som Lars
                            09.06.1679: Hans,
Langkildes Hustru bar.
                            09.03.1681: Johanne,
Dernæst finder den en trolovelse og en vielse:     20.01.1684: Peder,
                            20.06.1686: Anne,
1692: Dend 14. Decemb. trolovede Lars Søvrensen i
                            21.04.1689: Dorothe, begr. 22.05.1696 gl. 5 ½ Aar.
Langkilde med Maren Andersdatter i ??.
                            Han står fadder fra 1693 til 1702.
1693: Dend 14. Februar, copulerede Lars Søvrensen
af Langkilde med Maren Andersdatter af ??tved.     Der er flere Anders Rasmussen
Læg mærke til, at Vivi (eller en anden person) har   Ved gennemsyn viser det sig, at der må leve
haft svært ved at læse stednavnet, som Maren      mindst tre Anders Rasmussen samtidigt, nemlig
kommer fra.                      vores
Jeg finder kirkebogen for Kværndrup på AO og      Anders Rasmussen i Gultved,
her er først trolovelsen, derefter vielsen:
                            der får børn 1673-1689.
                            Han står fadder 1694 – 1695 – 1697 – 1700 – 1702 og
                            1706. Det skal bemærkes, at første dåb, hvor der i
                            Kværndrup KB nævnes faddere, sker 16.05.1692.
                            11.10.1706 begraves Anders Rasmussen i Gultved,
                            hans moder. Navn og alder mangler.
                            Anders Rasmussen i Egeskov,
                            der er fadder 1693, og
Nå man nu har en idé om, at der skal stå Gultved,   begraves december 1702, gl. 76 år., altså født 1626.
og man søger i de tilgængelige forskrifter og     Sikkert foregåendes mand.
bogstaveksempler, så kan der kun stå Gultved.
                            hvis hustru Anne Rasmusdatter begraves
Det overraskende er imidlertid, at bruden kaldes    07.01.1693, 75 år gl. (altså født 1618).
Maren Andersdatter og ikke Maren Pedersdatter.
Der må være en graverende fejl i stamtavlerne     Dette par blev gift 22.07.1660 som Anders
over slægten Langkilde.                Rasmussen og Anne Rasmusdatter.

Lars Sørensens første vielse kan jeg ikke finde i   Da der ingen børn ses døbt af dette par, og da hun
Kværndrup KB, så måske er han gift i Lunde med     må have været alt for gammel til at føde børnene
Anne Rasmusdatter.


Ulrich Alster Klug – 2008.                                          3
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


fra 1673-1689, konkluderer jeg, at dette par var   Place = Stednavn, her skriver du navnet på en
barnløst.                      hovedstad, en forstad til en hovedstad, en købstad
                           eller et sogn.
Det passer med, at han 05.03.1693 troloves med
Karen Pedersdatter. gift 28.05.           Part of = Del af, her skriver du evt. landets navn,
                           f.eks. Denmark eller Danmark.
Børn med Karen Pedersdatter:
                           Jeg udfylder med Lunde og får denne liste:
05.12.1694: døbt sønnen Peder af Egeskov,
28.02.1697: døbt sønnen Anders af Egeskov,
13.03.1699: kast jord på Anders Rasmussens liden
søn Rasmus af Egeskov.
Anders Rasmussen,
gift 28.07.1707 med Karen Rasmusdatter i Egeskov.
Anders Rasmussen i Egeskov,
En Anders Rasmussen, der
Vores Anders Rasmussens dåb må ligge før 1657.
Han må være mindst 20 år, da han får det første
barn i 1673 og må derfor være født før 1653.     Jeg vælger Denmark, Svendborg, Lunde, og får:


1.1 Skifterne
På Vivi Fæsters (www.vivif.dk) og Lotte
Brændegård Hvids (www.virgo-fyn.dk)
hjemmesider findes registre og ekstrakter af bl.a.
fynske skifter.
                           Hvor jeg vælger Probate Records, som er skifter:
1.1.1 Find relevant skifteret
Men hvilke godser er relevante for hhv. Langkilde
i Lunde sogn, og Gultved og Trunderup i
Kværndrup sogn?
Dette kan undersøges på: www.familysearch.org.
Vælg sådan: Library => Library Catalog, så får du
denne side:
Vælg Place Search (søgning på stednavn):

                           Sunds herreds provsti er den gejstlige
                           skifteprotokol indtil 1807 – for gejstligt ansatte
                           samt muligvis for fæstere under provstiet.
                           Hvor der står gods, handler det om et gods, der
                           har haft jord i sognet.
                           Man er nødt til at gå alle linkene igennem for at se,
                           hvilke steder i Lunde sogn, som godserne har haft
Der er to søgefelter:                jord.Ulrich Alster Klug – 2008.                                         4
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


Det viser sig, at Ørbæklunde er det gods, som     4. Lars Sørensen, er død, boede i Langkilde, hans
Langkilde har hørt under. Der står på FS, at       børn:
skifteprotokollerne begynder i 1614, men på
                             a. Søren Laursen,
www.daisy.sa.dk står der, at de først begynder
1768.                          b. Jens Laursen,
For Gultved Egeskov Slot og Krumstrup relevante,     c. Anne Larsdatter,
mens for Trunderup er Egeskov Slot relevant.       d. Dorthe Laursdatter, deres formynder:
                              Farbroderen Christen Sørensen.
På hjemmesiderne er der ekstrakt til:
                           5. Hans Sørensen, er død, boede i Kværndrup,
Egeskov Slot 1691-1824 og
                             hans børn:
Ørbæklunde 1768-1850. Det svarer til
                             a. Anne Hansdatter,
skifteprotokollernes begyndelse og frem for disse
godser.                         b. Dorthe Hansdatter, Formynder: Farbroderen
                              Niels Sørensen.
For Krumstrup Gods findes ved LAO
skifteprotokol 1726-1817.               Og se bare: Nu er det bevist, at Hans Sørensen og
                           Lars Sørensen er brødre. Desuden kan vi se, at
1.1.2 Egeskov skifteprotokol 1691-1770        sønnen Lars Sørensen, som arver efter sin fader
                           Søren Larsen og vores Lars Sørensen i Langkilde er
Jeg åbner skifteprotokollen, og ligesom før kan jeg
                           den samme person, for både tidspunkt og
søge ved hjælp af den indbyggede søgefuntkion.
                           stednavn passer OG de tre børn, jeg fandt i Lunde
Jeg søger på Langk og får to resultater, nemlig:   kirkebog er også nævnt her. Der er dog en datter
Et skifte i 1704 efter                mere, som jeg ikke fandt, fordi kirkebogen er svær
                           at læse.
Hans Sørensen, afholdt prot. II fol. 52, d.
                           Jeg finder dog intet på Maren Andersdatter og
19.03.1704,
                           hendes familie. Men det er jo sådan, at hvis foræl-
Enken hedder Anna Hansdatter, hendes værge er     drene kun efterlod sig myndige børn, eller de var
Mads Knudsen i Vandmosehus.              gået på aftægt eller var meget fattige, så der intet
Børnene er: Anna Hansdatter, 12 år gl., hendes    var at arve, så blev der ikke afholdt skifte ved
værge er Laurits Sørensen i Langkilde, og       skifteretten. Først i 1793 indføres pligt for skifte-
                           retterne til at føre dødsanmeldelsesprotokoller.
Dorthe Hansdatter, 8 Aar, hendes værger er
Christen Sørensen i Galdbjerg.
I kirkebogen for Kværndrup kan Hans findes
begravet under 22.01.1704, gl. 41 år.
Han er gift i Kværndrup kirke d. 16.08.1692 m.
Anna Hansdatter. Hun er døbt 29.09.1667 i
Kværndrup kirke som datter af Hans Jørgensen.
D. 15.06.1704 gifter hun sig 2den. gang i
Kværndrup kirke m. Niels Ibsen.
Her er Lars Sørensen i Langkilde værge for
datteren af en mand, der sandsynligvis er hans
broder. De hedder i hvert fald begge Sørensen.
Jeg finder et andet skifte, nemlig:
Afdøde: Søren Laursen i Trunderup, II – 129b, d.
29.10.1706. (begravelsen mangler i KB).
Enke: Birgitte Hansdatter, værge: Niels Hansen i
Trunderup (han er nok hendes broder).
Arvinger, børnene:
1. Niels Sørensen i Trunderup, har føstet gården,
2. Christen Sørensen i Galdbjerg (i Gudme sogn),
3. Jacob Sørensen i Trunderup,


Ulrich Alster Klug – 2008.                                          5
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


                              Registeret er ud arbejdet alfabetisk efter fornavn
1.2 Fæsteprotokollerne                   på den nye fæster:
Fæsteprotokollerne for Egeskov gods begynder i
1691, og 1691-1790 findes sandelig også på Vivis
hjemmeside.
Navn – er navnet på den tiltrædende fæster,        Forrige fæster – her ser du, hvem den nye fæster
                              overtog fæstet efter. Det er tit fader, stedfader eller
Hvorfra – angiver oplysning om fødested, hvis
                              svigerfader.
dette er oplyst i fæstebrevet,
                              Opladt betyder, at manden har overladt gården,
Fæstested og hartkorn – oplyser stedet, som
                              idet han går på aftægt, eller måske bare flytter.
manden fæster. H = Hus, G = Gaard, og hartkornet
er udtryk for skattebetalingen. Jo større         Jeg søger på ’Søren larsen’ og finder så, at gården i
jordtilliggende og jo bedre jord, jo større hartkorn.   Trunderup videreførtes således:
Dato – dato og år for fæstebrevet,
07.12.1701 fæster Niels Sørensen, f. i Trunderup, efter Søren Laursen, der er død.

27.04.1719 fæster Hans Michelsen, f. i Ringe, efter Niels Sørensen, som har opladt gården.

22.08.1755 fæster Hans Madsen, f. i Haagerup, efter Hans Michelsen, hvis enke Hans Madsen
ægter.

Så er der ikke mere at hente i fæsteprotokollen på Internettet, men så prøver vi da bare
folketællingen 1787:

Samtlige personer i husstanden
svendborg, Sunds, Kværndrup, Kværndrup, Trunderup bye, 66, FT-1787, B3283
      Navn:       Alder: Civilstand:  Stilling i husstanden:    Erhverv:   Fødested:
Hans Madsen         69   Gift     Husbonde          Bonde
Anne Knudsdatter       31   Gift     Madmoder
Maren Hansdatter       5    Ugift    Datter af sidste Ægteskab
Anne Cathrine Hansdatter 1      Ugift    Datter af sidste Ægteskab
Rasmus Larsen        30   Ugift                  Tjenestekarl
Lars Larsen         22   Ugift                  Tjenestekarl
Hans Jensen         15   Ugift                  Tjenestedreng
Anne Andersdatter      27   Ugift                  Tjenestepige
Mette Marie Knudsdatter 20      Ugift                  Tjenestepige

Og 1801:

Ulrich Alster Klug – 2008.                                            6
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye, , 83, FT-1801, b3576
   Navn:     Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:     Erhverv:      Fødested:
Jørgen Jørgensen 50     Gift       huusbonde      bonde og gaardbeboer
Anne Knudsdatter 44     Gift       hans kone
Maren Hansdatter 19     Ugift      hans stivdatter
Hans Jørgensen    6    Ugift      hans søn
Hans Madsen     29   Ugift      hans tienestefolk  nationalsoldat
Christian Hansen 14     Ugift      hans tienestefolk

svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup, , 12, FT-1834, B1059
     Navn:       Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:    Erhverv:  Fødested:
Peder Jakobsen        57    Gift                Gaardmand
Maren Hansdatter       52    Gift                Kone
Jakob Pedersen        21    Ugift               Søn
Anne Johanne Pedersdatter 19      Ugift               Datter
Hans Pedersen        13    Ugift               Søn
Stine Pedersdatter      9     Ugift               Datter
Lars Larsen         3     Ugift               Plejesøn
Peder Nielsen        25    Ugift               Tjenestekarl
Lars Mortensen        25    Ugift               Tjenestekarl

svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye, en Gaard, 29, FT-1840, C8865
      Navn:         Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Knud Nielsen           33   Gift                 Gaardmand
Mette Pedersdatter        35   Gift                 hans Kone
Maren Hansdatter         57   Enke                 Konens Moder
Jørgen Hansen          21   Ugift                Tjenestefolk
Jacob Pedersen          28   Ugift                Tjenestefolk
Andreas Madsen          15   Ugift                Tjenestefolk
Marie Kirstine Rasmusdatter 31     Ugift                Tjenestefolk
Maren Kirstine Pedersdatter 16     Ugift                Tjenestefolk
Ulrich Alster Klug – 2008.                                        7
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye, En gaard, 105, FT-1845, B6336
                            Stilling i
    Navn:       Alder: Civilstand:                Erhverv:       Fødested:
                           husstanden:
Knud Nielsen       38     Gift                Gaardmand   Her i sognet [Qverndrup]
Mette Pedersdatter    40     Gift                Hans kone   do [Qverndrup]
Peder Pedersen      5      Ugift               En pleiesøn  do [Qverndrup]
                                     Konens
Maren Hansdatter     63     Enke(mand)                    do [Qverndrup]
                                     moder
                                     Konens
Jacob Pedersen      33     Ugift                       do [Qverndrup]
                                     broder
                                            Steenstrup sogn,
Hans Jørgensen      22     Ugift               Tjenestefolk
                                            Svendborg Amt
Peder Jensen       16     Ugift               Tjenestefolk  Her i sognet [Qverndrup]
                                            Krarup sogn, Svendborg
Lisbeth Knudsdatter    24     Ugift               Tjenestefolk
                                            Amt
                                            Her i sognet [Qverndrup]
Maren Kirstine
             21     Ugift               Tjenestefolk
Pedersdatter


svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup, En Gaard, 34, FT-1855, C0786
   Navn:     Alder: Civilstand:      Stilling i husstanden:     Erhverv:    Fødested:
                                               Her i Sognet
Knud Nielsen     48    Gift      Gaardmand, Huusfader
                                               [Kværndrup]
                                               Her i Sognet
Mette Pedersen    50    Gift      Hans Kone
                                               [Kværndrup]
                                               Her i Sognet
Niels Knudsen    9     Ugift     Deres Søn
                                               [Kværndrup]
                                               Her i Sognet
Peder Pedersen    15    Ugift     Pleiebarn i Søns Sted
                                               [Kværndrup]
Carl Henrik                                         Herringe Sogn,
           8     Ugift     Pleiebarn i Søns Sted
Hansen                                            Svendborg Amt
Abelone                                           Her i Sognet
           4     Ugift     Pleiebarn i Datters Sted
Rasmussen                                          [Kværndrup]
                       Huusfaderens Svigermoder, som         Her i Sognet
Maren Hansdatter 73      Enke
                       af ham forsørges                [Kværndrup]
                       Huusfaderens Svoger, som af          Her i Sognet
Jacob Pedersen    43    Ugift
                       ham forsørges                 [Kværndrup]
                                               Her i Sognet
Niels Larsen     30    Ugift     Tjenestefolk
                                               [Kværndrup]
Anna Elisabeth                                        Gislev Sogn,
           25    Ugift     Tjenestefolk
Jensen                                            Svendborg Amt
Karen Christiane                                       Frørup Sogn,
           19    Ugift     Tjenestefolk
Nielsen                                           Svendborg Amt
Ulrich Alster Klug – 2008.                                             8
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup, en gaard, 11, FT-1860, B0458
                            Stilling i
     Navn:        Alder: Civilstand:            Erhverv:      Fødested:
                           husstanden:
                         gaardfæster,
Knud Nielsen         53   Gift                     her i sognet [Qverndrup]
                         huusfader
Mette Pedersdatter      55   Gift     hans kone           do [Qverndrup]
Niels Knudsen        15   Ugift     deres søn           do [Qverndrup]
Peder Pedersen        20   Ugift     pleiesøn            do [Qverndrup]
                                         Herringe sogn, Svendborg
Peter Henrik Hansen     13   Ugift     pleiebarn
                                         Amt
Abelone Rasmussen      9   Ugift     pleiebarn           her i sognet [Qverndrup]
                                         Ryslinge sogn, Svendborg
Rasmus Hansen        22   Ugift     tjenestefolk
                                         Amt
Anne Sophie                                   Giislev sogn, Svendborg
               27   Ugift     tjenestefolk
Salomonsen                                    Amt
Karen Christiane                                 Frørup sogn, Svendborg
               24   Ugift     tjenestefolk
Nielsen                                     Amt
                                         her i sognet [Qverndrup]
Maren Hansdatter       78   Enke(mand) aftægtskone


svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye, Kverndrup sogn, gaard, 7, FT-1880, C6579
                           Stilling i
    Navn:      Alder: Civilstand:             Erhverv:      Fødested:
                          husstanden:
                                        Kverndrup sogn, Svendborg
Knud Nielsen       73    Gift    husfader, gaardeier
                                        Amt
                       husmoder, hans          do [Kverndrup sogn,
Mette Pedersdatter    74    Gift
                       hustru              Svendborg Amt]
                                        do [Kverndrup sogn,
Niels Knudsen      34    Gift    søn af førstnævnte
                                        Svendborg Amt]
Anne Kirstine                 gift med Niels          Gudbjerg sogn, Svendborg
             31    Gift
Mogensen                   Knudsen             Amt
                                        Kverndrup sogn, Svendborg
Peder Pedersen      39    Ugift    tjenestefolk
                                        Amt
                                        do [Kverndrup sogn,
Knud Hansen       18    Ugift    tjenestefolk
                                        Svendborg Amt]
                                        do [Kverndrup sogn,
Maren Kirstine                                 Svendborg Amt]
             22    Ugift    tjenestefolk
Rasmusen


Så er der ikke indtastet længere – så jeg går til Arkivalieronline og gennemsøger manuelt:
Ulrich Alster Klug – 2008.                                         9
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


FKT 1890:
FKT 1906:
FKT 1916:
Kirsten Nielsen f. Knudsen må være død mellem 1916 og 1925. Nu kan kirkebogen lige bruges:
Kværndrup KB, 1924, døde kvinder, opslag 294:
Ulrich Alster Klug – 2008.                                  10
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.
FKT 1925:
I FKT 1906, 16 og 25 angives matrikelnummeret, nemlig Mnr. 4a (af Trunderup By).


På Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside kan vi finde matrikelkort og historiske kort:
www.kms.dk => Se på kort => Digitale kort => Matrikelkort og Historiske kort og Matrikelinfo.
Da vi ingen adresse har på gården, begynder vi med Matrikelinfo og søger på:
Faaborg-Midtfyn kommune, Trunerup By, Mnr. 4a:
Klik på Vis hele ejendommen giver dette:
Jeg vil finde adressen, så jeg søger igen i Matrikelinfo og gætter mig frem, idet jeg søger efter adresse – eller
jeg søger i Matrikelkortet, hvor vejnavn oplyses:
Ulrich Alster Klug – 2008.                                           11
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.
Foreløbig er det ikke så oplysende, fordi Matriklen flyder mere, end kortet kan vise…. Men jeg bevæger mig
rundt og finder et holdepunkt:
Adressen må ligge på Trunderup Gade.
Ulrich Alster Klug – 2008.                                       12
EDB Note: Kildeindtastninger på Internettet.


Ved hjælp af Danmark før og nu kan stedet genfindes. Og nu søger jeg på adresserne på Trunderup Gade.
Ved gade nr. 4 er der bid:
Det historiske kort ser sådan ud:
Det må således være Stærbogaard, som Lars Sørensen i Langkilde kom fra.
Ulrich Alster Klug – 2008.                                       13

								
To top