Komunikowanie, marka, wizerunek - co składa się na reputację

Document Sample
Komunikowanie, marka, wizerunek - co składa się na reputację Powered By Docstoc
					                        1


  Komunikowanie, marka, wizerunek -
  co składa się na reputację miasta?
Im lepiej Cię znają, tym bardziej cię lubią,
ale pod warunkiem, że na to zasługujesz.
Zadbaj najpierw o reputację,
a potem ją upubliczniaj.
              Edward G. Pendra
        Wizerunek


•  Jaki wizerunek ma Twoja miejscowość ?
•  Skąd to wiadomo, jak to mierzycie ?
•  Jaki ma być pożądany wizerunek ?
•  Jak do tego chcecie dojść ?
          Marka


•  Kto pracował pracuje nad marką ?
•  Jak to wyglądało?
•  Jakie są dalsze plany ?
•  Czy opis marki jest znany?
•  Czy coś zmienił?
        Reputacja
• Reputacja to wartość firmy, produktu, osoby,
 miejsca będąca sumą materii oraz emocji,
 ustalona przez tych, którzy ją tworzą, czyli
 przez pracowników, inwestorów, klientów
 oraz społeczne grupy w otoczeniu.
• Reputacja jest to opinia ukazująca
 emocjonalne związki, które wyrażane są
 poprzez zwroty: dobre – złe ; mocne – słabe;
 ciesząca się zaufaniem - nie posiadająca
 zaufania ludzi, itp.
        Reputacja• Reputacja nie zaspokaja potrzeb, reputacja
 rodzi emocje, które wpływają na zachowania
 ludzi.
   Wartości i                       Symbole
                  Tożsamość        identyfikujące
   normy              miasta         miasto
Transmisja                           Odbiór
wartości i norm           Wizerunek         wartości i
firmy do               miasta          norm przez
otoczenia                            otoczenie                  REPUTACJA  Rys. 1 Zależności pomiędzy tożsamością, wizerunkiem a reputacją
                       Wizerunek miasta,
                          gminy
                       Reputacja miasta:
                        ocena miasta
                       przez pryzmat
                        jego wartości
                       Przyjazność dla   Dostępność w
     Uroda               mieszkańców,     aspekcie
     miasta               turystów,      materialnym, jak i
                       inwestorów      emocjonalnym


Źródło: opracowanie Anna Adamus-Matuszyńsa
Co buduje reputację miasta?

 Tożsamość miasta zależy od:
 - historii
 - tradycji
 - kultury i sztuki w mieście
 - miejsc pamięci i kultu
 - cech społeczności lokalnej
 - architektury
 - strategii rozwoju miasta
 - kontaktów z otoczeniem
Co buduje reputację miasta?

 Wizerunek miasta zależy od:

 - autowizerunku, czyli jak widzą siebie
 - migracji z i do miasta
 - wizerunku całego regionu
 - wizerunku władz lokalnych
 - wizerunku liderów opinii publicznej
 - systemu komunikowania otoczeniu
 wartości i cech miasta
 - umiejętności zarządzania kryzysami
  Strategie budowania reputacji -
     ekstrawertyczna
• Ekstrawertyczna strategia to stała.
 aktywna obecność w społecznej
 rzeczywistości, polegająca na
 publicznym odsłanianiu wszelkich form
 działania, produktów, opakowań, itp.
• Publicity – czyli rozgłos, szum.
  Strategie budowania reputacji -
      introwertyczna
• Strategia introwertyczna polega na
 ograniczaniu publicznego rozprzestrzeniania
 się informacji o firmie.
• Introwertyczność jest cechą funkcjonowania
 struktur opierających się na szczególnym
 profesjonalizmie usług, który polega na
 zachowaniu tajemnicy klientów.
 Minimalizowanie działań mogących
 przyciągnąć uwagę szerokiej publiczności
 jest gwarancją lojalności firmy wobec jej
 klientów.
                             12
   Dlaczego reputacja jest ważna?

 Bo współczesny człowiek jest coraz bardziej
 doświadczony, ma coraz szerszą wiedzę oraz
 świadomość własnych praw.
 Bo coraz trudniej konkurować jakością produktów i
 usług – wszyscy mają podobne standardy jakości.
 Bo zainteresowani oceniają organizację, działania,
 jej zespół, szefów oraz dokonują porównań z innymi.
 Bo opinia o organizacji podlega prawidłowości
 „głuchego telefonu” – dobra wieść jest pomniejszana,
 zła – powiększana.
          Dlaczego reputacja jest ważna?


                             13
   Dlaczego reputacja jest ważna?
 Bo reputacja jest gwarancją bezpieczeństwa
 organizacji w trudnych czasach, na przykład recesji.
 Bo badania czasopisma FORTUNE pokazały, że 10
 najwyżej ocenianych spółek w ich rankingu szybciej, i
 z mniejszymi kosztami odrobiły straty po krachu w
 2003 roku.
 Bo z badań wynika, że wartość rynkowa spółki jest
 większa od wartości zaksięgowanej o 15%, a więc
 owe 15% to reputacja – wartość nieuchwytna.
                            14
  Po co badać i porównywać reputację?
 Żeby poznać opinie specjalistów, mieszkańców,
 klientów, kolegów, generalną opinię grup.
 Żeby dokonać porównań z innymi.
 Żeby wiedzieć, co należy zmienić, co rozwijać, a co
 poprawić.
 Żeby przewidywać zachowania otoczenia wobec
 firmy, miasta.
 Żeby planować przyszłość firmy, miasta, regionu.
 Żeby ujawnić otoczeniu strategię komunikowania
 firmy, miasta, regionu.
                               15
Korzyści inwestorów z rankingu reputacji:
• Dodatkowe sygnały o jakości działania.
• Poznanie wartości niematerialnej firmy, miasta, regionu.
• Poznanie pozycji firmy/miasta wobec innych firm/miast w
 aspektach niematerialnych.
• Poznanie opinii publicznej na temat firmy/miasta.
• Poznanie emocji, jakie firma/miasto wywołuje w opinii
 publicznej.
• Poznanie zobiektywizowanej i wystandaryzowanej opinii
 ekspertów i środowiska.
                             16  Ranking reputacji miast a społeczność

• Wzrost wiedzy na temat miast/gmin/regionów.
• Wzrost znaczenia opinii publicznej w budowaniu wizerunku.
• Większa transparentność działania miast/gmin/regionów.
• Poznanie i upublicznienie reputacji miast.
• Możliwość wpływu opinii publicznej na reputację miasta.
• Wzrost szacunku środowiska biznesowego do roli opinii
 społecznej.
• Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
• Rozwój przestrzeni publicznej.
             1
             7    KRYZYS


ZAGROŻENIE CZY SZANSA ?
                   1
                   8


    Kryzys wystawia na próbę..
I.   Zdrowie i życie ludzi..
II.  Majątek, dobra materialne..
III.  Więzi międzyludzkie..
IV.  ALE PRZEDE WSZYSTKIM

          REPUTACJĘ
                     1
                     9


      REPUTACJĘ

-wizerunku i marki miasta

-służb komunalnych

-przywódcy ( wójt, starosta, prezydent)
                      2
                      0


    Czy każdy dramat jest
      KRYZYSEM?
 - NIE !

Warunkiem jest zainteresowanie mediów,
które siejąc przypuszczenia budują skalę
kryzysu w niekontrolowanym kierunku
                        2
                        1


Media pytają..
     – Co się wydarzyło?
     – Dlaczego to się stało?
     – Kto jest odpowiedzialny?
     – Co Pan/Pani zamierza z tym zrobić?
                2
                2


    Objawy KRYZYSU

-zaskoczenie
-niepełna informacja
-szybki rozwój wypadków
-utrata kontroli
-osaczenie przez media
- …. P A N I K AAAaaaaaaa!!!!
                                   2
                                   3


       Modele kryzysów
Nagły np. wypadek
Zmienny np. choroba szalonych krów
Przeciągający się częsty w polityce na każdym szczeblu .. Olsztyn ?
                              2
                              4


   Logika kryzysu - pozytywna
Naturalna ciekawość              Tajemnica
           Potrzeba komunikowania
                            2
                            5


   Logika kryzysu - negatywna
Uporczywe poszukiwanie           Arogancja
    katastrofy
             Żądza destrukcji
          26Sinolodzy wystąp
                  27KRYZYS = SZANSA
    Każdy, kto jest w stanie
    rozpoznać zagrożenie,
    odkryje także szansę.
                 28  Zarządzanie kryzysem

-każdy KRYZYS jest specyficzny
-nie istnieje uniwersalny plan
-są zasady postępowania
                    29   Zarządzanie kryzysem

-reakcja na kryzys może zaszkodzić!!!

-doświadczenie i mechanizmy decydują

-50% czynności można zaplanować

-szybkość reakcji - KRYTYCZNA
                         30


         Stawką jest

-reputacja uczestników (służby, władza admin)


-lojalność (wobec mieszkańców, liderów opinii)
                    31       Co robić?

-poznać co buduje i stabilizuje reputację
 -przywództwo, infrastruktura..

-poznać grupy największego wpływu
 - biznes, młodzi mieszkańcy..
        Radar Reputacji                                  32


                     Ogółem - wszyscy         Uproszczony przykład
      Partie polityczne                     Mieszkańcy < 40
W tej grupie marka ma
 najwyższą reputację        73
                        53
                             56

Władza                                      Organizacje
                                49
                   43
                                      W tej grupie marka ma
                           28
                                      najgorszą reputację
                51
                      37
  Mieszkańcy > 40                              Środowiska
                                        naukowe
                              72
                        68

        Dziennikarze                      Turyści

                Społeczność biznesowa
                   33      Co robić?

-ONE VOICE POLICY

-nic nie plotkować-FAKTY FAKTY

-dbać o składniki i grupy REPUTACJI
                  34
SYTUACJA POKRYZYSOWA JEST
 SYTUACJĄ PRZEKRYZYSOWĄ

  ZAPOBIEGANIE DROGĄ DO SUKCESU
                          35  Nieskończony proces
Zapobieganie         Odpowiednia reakcja
        Ocena/zmiana
                          36      KONKRETY

- ZAPOBIEGANIE
 -analiza czynników budujących i stabilizujących
 reputację oraz grup wpływu
 -analiza przepływu informacji pomaga
 ukształtować procesy, zaangażować ludzi,
 odkryć braki
                    37      KONKRETY

- REAKCJA
 -przygotowanie uruchamia proces
 -umożliwia pracę zespołową
 -daje kadrze możliwość monitorowania
                       38      KONKRETY

- OCENA/ZMIANY
 -dokumentowanie jest podręcznikiem „na potem”
 -zbieranie doświadczeń
 -treningi
                   39    Czas jest krytyczny

-system nie powstaje od razu


-nawet NOE przygotowywał się do potopu
                   40  Kryzysów będzie więcej

-technika wymyka się spod kontroli
-media szukają atrakcyjnych treści(>500)
-Internet żyje zwierzeniami 
                    41    Polska specyfika 

-czekanie na kryzys zamiast zapobiegania
-saperzy i strażacy zamiast badań i analiz
-kryzys? u mnie ? niemożliwe..!!!
-najlepszą komunikacją.. BRAK
-kryzysy wywołują urzędnicy
                       42  Dbaj o swoją REPUTACJĘ

-nie kłam, nie bagatelizuj – samo nie
minie, słuchaj uwag i opinii, nie” gdybaj”,
jednocz a nie dziel, nastaw się na
najczarniejszy scenariusz, nie licz na
życzliwość mediów..
                 43
PO KRYZYSIE LUDZIE OCENIĄ TWOJĄ

   REPUTACJĘ
           44
INSTYTUT STANDARDÓW
   REPUTACJI
                              45
Instytut tworzą naukowcy i praktycy marketingu,
finansów, public relations i public affairs.

Mają unikalne doświadczenie korporacyjne i badawcze.

Placówka we współpracy z krajowymi
i zagranicznymi uczelniami oraz organizacjami
biznesowymi wypracuje standardy budowania, pomiaru
reputacji firm i instytucji dla podniesienia jakości ich
aktywności na konkurencyjnym rynku.
                              46
Misja ISR:
• Upowszechnianie reputacji jako wartościowego kapitału.

• Wspieranie firm i organizacji w budowaniu reputacji
 przyczyniającej się do wzrostu ich wartości ekonomicznej.

• Upowszechnianie dobrych praktyk w budowaniu reputacji.

• Dbanie o etykę, prestiż i odpowiedzialność polskich firm i
 organizacji na globalnym rynku.
Wycieczka do Warszawy  ...
               dalej
 Znajomość Warszawy                                              próba

                                                     MIESZKAŃCY
                                                      POLSKI


 •    W Warszawie mieszka 5% Polaków, ale aż 75% mieszkańców innych części Polski
     widziało ją „na żywo”.
 •   84% Polaków (wyłączając mieszkańców stolicy) bywa w Warszawie raz w roku lub rzadziej,
    5% raz w miesiącu lub częściej

        Czy był(a) Pan(i) w Warszawie?            Jak często bywamy w Warszawie?   mieszkam
     w
   Warszawie                                               raz na 1-12
    4,9%                                                 miesięcy
                                       raz w roku           11,4%
                   tak                     lub
                   75,2%                   rzadziej
                                                         co
                                        83,7%
    nie                                                  najmniej
    19,9%                                                  raz w
                                                       miesiącu
                                                        4,7%
                                                     odmowa
                                                    odpowiedzi
                                                      0,2%


N=1005 (mieszkańcy Polski w wieku 15+)                N=755 (osoby, które choć raz były w Warszawie)

                                                        dalej
       Po co do Warszawy...?                                           próba

                                                          MIESZKAŃCY
                                                           POLSKI


 •     Do Warszawy najczęściej przyjeżdżamy w celach turystycznych (44%), do rodziny (15%)
     lub na zakupy (11%)
 •    Dla co dziesiątego Polaka (nie mieszkającego w stolicy) Warszawa jest obecnym bądź potencjalnym miejscem
     pracy

   w celach turystycznych                                             44,2%


        do rodziny                15,0%


         na zakupy            10,7%


 załatwić coś w urzędach          8,4%


         do pracy         8,4%


       do znajomych         7,8%


 w celach rozrywkowych       4,4%


   w poszukiwaniu pracy     3,4%


       w innym celu                15,6%

                                  Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ
                                  respondenci mogli podać więcej niż jeden powód
N=755 (osoby, które były ale nie mieszkają w Warszawie)
                                  przyjazdu do Stolicy                   dalej
      Budujmy drugie miasto!                                       próba

                                                     MIESZKAŃCY
                                                      POLSKI


 •   Ponad 7% Polaków mieszkających poza Warszawą chciałoby przeprowadzić się do Stolicy
 •   Gdyby wszyscy oni zrealizowali swoje marzenia, Stolicy przybyłoby ponad 2 mln mieszkańców...      Czy chcielibyśmy przeprowadzić
         się do Warszawy?
                                        •   Tylko 1% spośród osób
                         odmowa               z wyższym wykształceniem
                        odpowiedzi           •   Częściej mężczyźni (8,5%) niż
                          0,2%               kobiety (6.4%)
                                        •   12% „singli” oraz 6% będących
                                          w stałym związku
                            tak          •   Prawie 17% osób w wieku
                            7,4%             15-20 lat i tylko 3% osób
      nie                                   powyżej 60 roku życia
      92,4%                                •   Ponad 16% uczniów
                                          i studentów i niespełna 11%
                                          bezrobotnych
N=956 (osoby nie mieszkające w Warszawie)
                                                        dalej
      Skąd do Warszawy?                           próba

                                        MIESZKAŃCY
                                         POLSKI


•  Warszawa najbardziej przyciąga mieszkańców wschodniej Polski,
  najmniej mieszkańców z Regionu Dolnośląskiego                             Region Wschodni
              Region Pomorski

                   8,8%

                          Region Centralny  11,3%


         Region Wielkopolski
                 6,9%
                        6,9%

              5,8%
           Region Dolnośląski
                        6,7%
                                 6,8%
                       Region
                             Region Małopolski
                       Katowicki
                                          dalej
A co inni sądzą o Warszawiaku?
                                                   próba       próba

                                                KONGRES      MIESZKAŃCY
                                                BADACZY       POLSKI
        1       2          3            4  5

 zamknięty                                    otwarty
                 2,69            3,38  fałszywy                      3,1
                                          szczery
                    2,86 opryskliwy           2,54
                                          uprzejmy
                             3,03   uległy                                    władczy
                           3,49     3,62 tchórzliwy                                    odważny
                      3,19           3,59   leniwy                    3,33
                                          pracowity
                                3,41


                                                 •      Respondenci
 odtwórczy                3,19       3,35
                                          kreatywny         dokonywali oceny na
                                                       pięciopunktowej skali,
                                                       gdzie krańcowe
  mięczak                                    twardziel         wartości opisane były
                      3,16        3,41
                                                       skrajnymi cechami.
                                                 •      Na wykresie
zaściankowy                                    światowiec        zaprezentowano
                     2,97        3,58
                                                       wartości średnie.

          uczestnicy Kongresu         mieszkańcy Polski 15+                      dalej
  Płynie Wisła, płynie...                                    FGI

                                                BADANIE
                                               JAKOŚCIOWE•  Lewa strona Wisły to głównie
                              •   Warszawa prawobrzeżna to przede
  Centrum (Śródmieście). Na uwagę
                                wszystkim Praga, która budzi skrajne
  zasługuje również Wola, która nie ma
                                emocje – z jednej strony
  jednak pozytywnej opinii –
                                najniebezpieczniejsza dzielnica miasta,
  jest „szara i brudna”,
                                z drugiej to właśnie tam jest prawdziwa,
  „poprzemysłowa”.
                                stara Warszawa
                                „z duszą”.
•  Wisła dla uczestników wywiadów
  stanowi granicę pomiędzy „dwoma
  Warszawami”
                              •  Respondenci – szczególnie z
•  Respondenci mieli jednak niemały
                                lewobrzeżnej Warszawy - gdy mówią o
  kłopot ze wskazaniem, którędy płynie
                                Warszawie prawobrzeżnej zazwyczaj
  Wisła... nawet u rdzennych
                                nie różnicują Pragi na Północ i
  mieszkańców znajomość topografii
                                Południe. Tę część Warszawy
  miasta ogranicza się do własnej
                                nazywają ogólnie Pragą
  dzielnicy, ewentualnie do sąsiednich.
                                i postrzegają ją jako obszar budzący
                                niepokój, nieznany, wręcz zagrażający.
                tak płynie Wisła według
                uczestników badania (FGI)
               tak naprawdę płynie Wisła
                                                 dalej
• czy jest aż tak źle?
 Opłakana reputacja...
             dalej
  Indeks TRI*MTM (wyjaśnienie)
•   Indeks TRI*MTM – wskaźnik mierzący poziom reputacji organizacji w
   oparciu o: ogólną ocenę organizacji, zaufanie do niej, ocenę jej
   wyników finansowych oraz jakość oferowanych produktów lub usług.

•  Indeks TRI*MTM przyjmuje wartości od –66 do 134. Na podstawie
   doświadczenia z wykonanych przez sieć TNS projektów uważa się, że
   wartość Indeksu powyżej 70 oznacza pozytywną reputację, natomiast
   poniżej 20 bardzo negatywną (choć średni poziom wskaźnika może
   wahać się w zależności od badanej branży).

•   W badaniu Warszawy Indeks TRI*MTM w zależności od badanej grupy
   przyjął wartości 10 (uczestnicy Kongresu) oraz 25 (mieszkańcy Polski),
   co oznacza nie najlepszą reputację Warszawy.
                                       dalej
  Reputacja Warszawy – Indeks                          próba       TRI*MTM                              MIESZKAŃCY
                                         POLSKI

                                         próba

                                        KONGRES
                                        BADACZY

•  Mieszkańcy Polski mają lepszą opinię o Warszawie niż uczestnicy Kongresu
                Indeks
                 25
                  25
     Indeks
      10
       10
      próba         próba

     KONGRES       MIESZKAŃCY
     BADACZY        POLSKI

                                          dalej
  Reputacja Warszawy – Indeks                            próba       TRI*MTM                                MIESZKAŃCY
                                           POLSKI

•  Wśród Polaków najlepszą opinię o Warszawie mają osoby najmłodsze (15-20 lat)
  oraz najstarsze (powyżej 60 lat)
•  Indeks TRI*MTM przyjmuje najniższą wartość dla osób w wieku 40-49 lat
    32
                             30         25
              23          23

                    20
    15-20  20-29   30-39    40-49  50-59  60+
                wiek
                                            dalej
  Reputacja Warszawy – Indeks                          próba       TRI*MTM                             MIESZKAŃCY
                                         POLSKI


•  Warszawa ma najgorszą reputację wśród osób z najwyższym wykształceniem.
     28
                  27

            25
                          23
                               16
   podstawowe i  zawodowe   średnie   pomaturalne  wyższe
   gimnazjum
                wykształcenie
                                          dalej
  Reputacja Warszawy – Indeks                                      próba

                                                    MIESZKAŃCY

       TRI*MTM                                           POLSKI


•  Relatywnie najlepszą opinię o Stolicy mają mieszkańcy południowo-wschodniej Polski,
  najgorszą natomiast mieszkańcy Warmii i Mazur, Górnego Śląska i województwa-mazurskiego oraz
  zachodniopomorskiego

                   pomorskie
                                warmińsko-mazurskie
                      23
                                    6
      zachodniopomorskie
                                             podlaskie
         17                                    27
                      kujawsko-pomorskie

                           25
                                   mazowieckie

                                      25
                wielkopolskie
        lubuskie
                   22
         25                    łódzkie             lubelskie
                                28
                                                 41

              dolnośląskie
                                    świętokrzyskie
                26
                        opolskie
                                        33
                              śląskie
                         10
                              16
                                            podkarpackie
                                   małopolskie      39

                                      21


•  Liczby na mapie to wartości Index TRI*M
  dla poszczególnych województw
        W skrócie...
•  Warszawę czeka dużo pracy nad zbudowaniem pozytywnego
  wizerunku i dobrej reputacji…

•  Należy skoncentrować się na:
•  uroku, atmosferze miasta
•  bezpieczeństwie
•  kompetencji urzędników administracji publicznej
•  komunikacji miejskiej
•  atrakcyjności turystycznej miasta
•  w dłuższej perspektywie – architekturze
                              dalej
  próba
                            ABCKONGRES                                      Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych czynników wpływających na reputację miasta i
                                          coś co jest bardzo ważne dla uczestników Kongresu, w Warszawie zdecydowanie do
BADACZY                                      poprawienia
                                     Wysoki
Urok, atmosfera miasta                               Czynniki higieniczne                         Motywatory
Liczba atrakcji turystycznych
Estetyka architektury
Uroda mieszkanek miasta
Uśmiechnięci mieszkańcy
Duża baza noclegowa
                               Deklarowana ważność
Szybkość, łatwość poruszania się komunikacją miejską
Łatwość poruszania się samochodem po mieście
Sprawny system sprzątania po zwierzętach
Bezpieczeństwo w mieście
Dobra drużyna piłkarska
Szanse na zrobienie kariery
Poziom szkół wyższych
Jakość usług medycznych
Kompetencje urzędników administracji publicznej
Autorytet prezydenta miasta
Liczba galerii i centrów handlowych
Liczba barów szybkiej obsługi
Liczba dobrych restauracji
Tętniące życie nocne
                                     Niski
                                          Potencjał?/Oszczędności?                   Ukryte możliwości
                                          Niski             Wpływ na reputację               Wysoki


                Poziom działania w relacji do innych czynników
                   Znacznie powyżej przeciętnej       Poniżej przeciętnej
                   Powyżej przeciętnej            Znacznie poniżej przeciętnej
                   Przeciętnie                                                          dalej
     Macierz           TRI*MTM –
                                           próba

                                          KONGRES
                                          BADACZY

     najważniejsze wnioski
•  Zdaniem uczestników Kongresu, wśród elementów, które
  zdecydowanie wpływają na wizerunek miasta i które w Warszawie
  należy poprawić w pierwszej kolejności znajdują się:
   –  bezpieczeństwo
   –  estetyka architektury
   –  kompetencje administracji publicznej
   –  zróżnicowana cenowo baza noclegowa
   –  Wśród „motywatorów” dobrej reputacji odnajdujemy również atmosferę, urok
     miasta (w Warszawie oceniana jako przeciętna)
•  Niestety, żaden z „motywatorów reputacji” (prawa górna ćwiartka
  macierzy) które zbadaliśmy, nie jest w Warszawie oceniany
  pozytywnie

•  Warszawa może pochwalić się wysokim poziomem szkół wyższych,
  jednak czynnik ten - mimo iż niezbędny - nie jest kluczowy dla
  pozytywnego wizerunku miasta. Podobnie oceniana jest możliwość
  zrobienia kariery.

•  Szansą na budowanie pozytywnego wizerunku jest:
   –  zwiększenie liczby i jakości atrakcji turystycznych
   –  „życie nocne” (kluby, puby, etc.)
   –  silny autorytet prezydenta miasta

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:29
posted:8/31/2010
language:Polish
pages:62