LEK ZA SVE VRSTE RAKA by jtd13551

VIEWS: 6,233 PAGES: 23

									LEK ZA SVE VRSTE BOLESTI
Hulda Regher Clark, Ph.D.,N.D.

MO DA VI E NEMATE VREMENA

Prvo proĉitajte celu ovu knjigu ako imate rak i ĉekate na operaciju, hemoterapiju ili
zraĉenje. Tada ćete eleti preskoĉiti prve stranice koe opisuju kako paraziti i rastvori
uzrokuju razvitak raka. Krenite direktno na instrukcie o eliminisanju parazita biljkama
(Recept za izleĉene od raka) ili elektricitetom (Zapiranje parazita). Najbolje je da
upotrebite biljne recepte zajedno sa zapperom. Treba vam samo nekoliko dana da se
izleĉite od raka, bez obzira koje je vrste. Uopšte nije va no koliko je napredovao -jo
uvek ga mo ete trenutno zaustaviti.

Kada ga zaustavite, preusmerite pa nju na ozdravljenje (Drugi deo). Proĉitajte istoriju
bolesti da bi videli kako je lako zaustaviti ĉak i smrtonosni rak (Treći deo). Uĉite od
drugih da biste izbegli pogre ke.

Znaĉi li to da mo ete otkazati datum operacije, zraĉenje ili hemoterapiju? Da, nakon
izleĉenja raka ovim receptom, ne mo e se vratiti. Ovo nije tretman za rak: ovo je lek! Ali
ako ne elite razljutiti svoje lekare, sledite i njihove elje. Budite oprezni da pri tom ne
izgubite nijedan vitalni dio tela u operaciji, jer će vam trebati kad ponovno budete zdravi!

Uvek imajte na umu da su onkolozi ljubazni, osećajni, saosećajni ljudi. Oni vam ele
najbolje. Oni nemaju naĉina znati poreklo pravog uzroka i leka kancera jer ovo jo
nije bilo objavljeno za njih. Ja sam izabrala objaviti otkriće na ovaj naĉin, tako da
najpre doĊe onima kojima je potrebno.

NAPOMENA ĈITAOCIMA:

Mi ljenja i zakljuĉci izneseni u ovoj knjizi su moji, i ako nije drugaĉije navedeno, samo
moji. Mi ljenje izneseno ovde je bazirano na mom nauĉnom istra ivanju i na specifiĉnim
studijima sluĉajeva koji ukljuĉuju moje klijente. Budite svesni da je svaka osoba
jedinstvena i mo e drugaĉije reagirati na tretmane opisane u ovoj knjizi. Prema prilici
izneli smo preporuĉljive doze. Ponovo, prisetite se da smo svi razliĉiti i svaki novi
tretman se treba primeniti s oprezom i zdravim razumom.

Tretmani nagla eni ovde nisu namenjeni da zamene druge forme konvencionalne
medicine. Molim,slobodno konsultujte svog lekara ili zdravstvenu slu bu.

Kroz ĉitavu knjigu nagla avam prisutnost zagaĊivaĉa u hrani i drugim proizvodima. Ti
zagaĊivaĉi su identificirani kori tenjem ureĊaja za testirane koji sam izumila, a poznat je
pod imenom Syncrometer.Kompletne instrukcije za izgradnju i upotrebu ovog ureĊaja
nalaze se u ovoj knjizi. Na taj naĉin svako mo e ponoviti testove ovde opisane i potvrditi
podatke.

Syncrometer je precizniji i svestraniji od najboljih metoda testiranja. Metoda za
odreĊivanje stepena preciznosti je takoĊer ovde data. Ali u ovom ĉasu je, ipak, u


                                             1
mogućnosti razotkriti pozitivne ili negativne rezultate, ne kvantificira. Mogućnost
pogre nog rezultata je oko 5%, to se mo e smanjiti ponovnim ispitivanjima.

    U javnom je interesu znati kada jedna jedina boĉica jednog jedinog proizvoda
ima pozitivan test na ozbiljan zagaĊivaĉ. Ako ima, najbolji put je izbeći sve boĉice tog
proizvoda, to ja ponovo savetuem.Ove preporuke se trebaju shvatiti kao namera da
upozorim i za titim javnost, a ne da pru im statitistiĉki znaĉajnu analizu. Moja je najveća
 elja da će proizvoĊaĉi koristiti novu elektronsku tehnologiju iz ove knjige da bi nam
pru ili proizvode ĉi će nego ikada pre.


ZAHVALNICE

Veliku zahvalnost odajem Franku Eromeu, DDS, to mi je posudio svoju kolekciju
parazita. Da nije uĉinio slajd Fasciolopsis buskii u svojim studentskim danima i da ga
nije saĉuvao pa ljivo kroz tridesetgodina pa ih dare ljivo posudio meni, nijedno od ovih
otkrića ne bi se dogodilo. Nadale, većina

HIV/AIDS pacijenata ne bi ozdravila bez njegova razvoja novog zubarstva koje ne
koristi metale.Zahvale idu i njegovoj supruzi Lindi za strpljivost i spremnost da poslu a
nove idjee. I vrlo specijalnazahvala Mary L. Austin, Ph.D. sada preminuloj, za
svakodnevnu podr ku i koja je sve do svoje 97 godine imala zadivljujuću otvorenost
uma. Jo jedna zahvala mom sinu Geoffrey, ĉije sugestie,kompjutorske expertize,
pomoć pri instrumentima i pisanju su nenadoknadive i vrlo dobrodo le.

Godine 1996. saradnja sa Patriciom Connolly Gorzen je dovela do otkrića zubnih
toksina i omogućilabolju zubarsku praksu. To je direktno dovelo do pobolj anja
mogućnosti pre ivljavanja mnogih smrtnobolesnih pacijenata. Njen je doprinos
neprocenjiv.

Mnoge smo godine verovali da je rak drugaĉiji od ostalih bolesti. Verovali smo da se rak
pona a poput po ara koji kad jednom poĉne ne mo emo zaustaviti.

Zato ga moramo izrezati i zraĉiti do smrti ili kemijski razoriti svaku kancerogenu stanicu
u telu tako daod tada nikada vi e ne mo e postati opet normalna. NI TA NE MO E BITI
POGRE NIJE OD TOGA. I verovali smo da karcinomi poput leukemije ili raka dojke
imaju razliĉite uzroke. Opet pogre no.

U ovoj knjizi videt ćemo da su svi karcinomi sliĉni. Sve ih uzrokuje parazit. Jedan
parazit. To je ljudski crevni metilj. Ako ubijemo parazita, rak smesta prestaje rasti, tkivo
opet postaje normalno. Da bi ĉovek dobio rak mora imati tog parazita.

    Kako crevni parazit mo e uzrokovati rak? Taj parazit tipiĉno ivi u crevima gde
mo e napraviti ne to tete, uzrokujući samo kolitis, cronovu bolest ili iritirajuće trbu ne
sindrome ili ni ta od svega toga. Ali ako napadne drugi organ, kao matericu, bubrege ili
jetru, nastaje velika teta.

Ako se naseli u jetri uzrokuje rak! On se nastani u jetru samo nekih ljudi. Ti ljudi imaju
izopropilni alkohol (ĉesto skraćeno IPA) u svojim telima.
                                             2
Svi pacijenti oboleli od karcinoma (100%) imaju oboje - izopropilni alkohol i crevnog
metilja u svojoj jetri.

Rastvor IPA je odgovorno za stvaranje uslova pogodnih da bi se metilj naselio u jetri.
Da bi dobili karcinom morate imati oboje - IPA i metilja.

Da bi shvatili rak trebamo shvatiti osnovnu ĉinjenicu o ljudskom crevnom metilju.
Njegovo nauĉno ime je Fasciolopsis buskii. Metilj (engleski- fluke) znaĉi "plo ni", metilji
su crvi iz porodica crva plo njaka.

Crv je pljosnat kao list. Taj parazit nije nepoznat, prouĉavan je barem od 1925. godine.

Metilj ima stadije koje mora proći da bi se mno io. Prvi stadijum je jaje. Odrasli crvi
proizvode milione jaja. Izlaze iz creva pra njenjem utrobe. Odrasli pak ostaju tesno
pribljubljeni za zidove creva (ili jetru, uzrokujući rak; ili matericu, uzrokujući
endometriozu; ili timus, uzrokujući AIDS; ili bubreg, uzrokujući Hodgkinovu bolest).

Većina ljudi, s vremena na vreme, ima male ozlede (ranice) u svojim crevima. Te
siću ne ranice omogućavaju jaja cima, koja su mikroskopske veliĉine, da preĊu u
krvotok (jaja ca ostalih parazita takoĊer dospevaju u krv tim putem). Neka od tih jaja se
zapravo razviju u crevima ili u krvi.

Mikroskopski nakot zove se Miracidia i to je drugi stadijum. Oni plivaju okolo svojim
malim plivaćim dlaĉicama. Naravno, jetra, ĉiji je posao da uklanja otrove, će ih prihvatiti
i uni titi kako krv pritiĉe iz creva. Nemaju anse pre iveti u normalnim uslovima - u
zdravim ljudima.

METILJ i IZOPROPILNI ALKOHOL

ALI NE TO SE SPECIJALNO DOGAĐA LJUDIMA KOJI IMAJU IPA U SVOJIM
TELIMA.

    Jetra je nesposobna zarobiti i ubiti te siću ne crve u ranom stadiju. Tim bebi-
stadijima je zapravo dozvoljeno da se udomaće u jetri i ostalim tkivima, kao da imuni
sistem nema snage ubiti ih. Crvi se poĉinju razmno avati u ljudima sa IPA u telima!
Miracidia poĉinje proizvoditi male loptice u sebi, zvane redia. A svaka redia je iva! Ona
se izbacue iz miracidie i poĉinje se mno iti. Od 40 redia svaka mo e proizvesti jo 40
redia! I to sve iz jednog jedinog jajeta! Ovi paraziti legu jaja ca i stvaraju milione redia
direkto u VA E telo; u va u matericu ili pluća - gde god raste va karcinom! Te redie se
rasprostiru va om krvlju, iskrcavaju se u bilo koje tkivo koje ih primi. Pu aĉka pluća, prsa
sa dobroćudnim grudvicama (kvr icama), lezde prostate pune te kih metala, su primeri
tkiva koja daju rediama dozvolu za naseljavanje.

Razmno avanje se nastavlja grozniĉavim tempom, generacija za generacijom. Redie se
ugnezde u jetri i ostalim tkivima odjednom menjajući svoj oblik. Nikne im rep i one opet
mogu plivati. Sada sezovu Cercaria.

Cercaria samo treba naći mesto za napad. Posle toga se zalepi za va e tkivo. Rep
nestane i poĉinje stvarati kukuljicu (kapsulu). Sada se zove Metacercaria. U normalnim
uslovima razvoja metilja ovo bi se dogaĊalo na nekom listu koji raste blizu jezera, pa bi
metacercaria razvila izuzetno jaki oklop oko sebe da pre ivi zimu. Da li prisutnost IPA u

                                              3
va em telu razara ovaj tvrdi oklop? To bi otklonilo zadnju barijeru da metilj dovr i ĉitav
 ivotni ciklus u va em telu. Nakon nestajanja oklopa one izrastu u odrasle crve u va em
tkivu. NE U CREVIMA NEGO U JETRI!

Sada je ciklus zavr en. Od jaja do miracidie do redie do cercarie do metacercarie i tada
do odraslih! Isve one jedu i si u i pro diru va e vitalne telesne sokove.

Ali to nije normalno za metile. Njihov normalni ivotni ciklus teĉe ovako:

Stadij - Normalan ivotni ciklus

1 Jaje

Izbacuje se pra njenjem creva na tlo. Ispire se ki om u lokve-bare.

2 Miracidia

Razvija se iz jaja u vodi. Ima dlaĉice, mo e se gibati vrlo ivahno i mora pronaći
raspolo ivog pu a domaćina unutar jednog do dva sata ili se iscrpljue i ugiba.

3 Redia

Razvija se unutar miracidie kao mala loptica do izbacivanja. To je "majka" redia, i svaka
nosi "kćer"rediu do 8 meseci, sve to unutar pu a iveći u limfnoj tekućini. Sliĉno, kćer
redia neprestano razvija cercariu.

4 Cercaria

Ima repić i koristi ga da izaĊe ih pu a i dopliva do biljke. Ako se pu hrani na biljci,
cercaria se prihvati za biljku ustima poput pijavice i formira kukuljicu unutar jedne
minute. Repić otpada i nestaje.

5 Metacercaria

Ima dvoslojni oklop. Vanjski sloj je vrlo lepljiv. Ali kako jedemo biljku na koju je
zaleplena, najmanji pritisak ga lomi ostavljajući cistu u ustima. "Gotovo neprobojni"
unutarnji oklop titi cistu od vakanja akeratinu sliĉan omotaĉ titi je od eludaĉnih
sokova. Ipak, kad doĊe do creva (duodenum), crevni sokovi razaraju taj sloj i
oslobaĊaju crva. On se tad prihvata za crevne resice i razvija u odraslog metilja.

6 Odrasli metilj

 ivi u crevima i mo e proizvesti 1000 jaja svakim pra njenjem creva i iveti mnogo
godina.

Kao to mo emo videti, ljudi su tipiĉni domaćini jedino za stadij odraslih metilja i tada
samo u crevima.Mo ete li zamisliti pusto enje u svom telu ako odradite i pu ev posao?

I kao da ti paraziti nisu dovoljno sotonski-djavolski, ĉim odrasli dospiju u jetru, ne to se
novo dogaĊa.Pojavljuje se faktor rasta zvan ortho-phospho-tyrosine. Ĉudovi te je                                             4
roĊeno. Faktori rasta ĉine da se ćelije dele. Sada će se va e ćelije poĉeti takoĊer deliti.
Sada ste dobili rak.

I?

Prisutnost orto-fosfo-tirozina (OPT) je poĉetak maligniteta. Ako ne delujete tako da
uni tite tu ma inu za stvaranje parazita oni preuzimaju va e telo.

Ali prvo sednite i razmislite trenutak. Za to se taj parazit tako grozniĉavo razmno va u
va em organizmu umesto da tiho ivi u va im crevima. Zato to mu postojane IPA u
va em telu dozvoljava razvoj izvan creva. Parazit jednostavno radi to i sva iva bića:
pre ivljavanje i razmno avanje. To nije prokleta priroda ovog parazita zbog kojeg ste
dobili rak, već tragiĉno zagaĊenje va eg tela IPA, to je gre ka.

Naravno da napada i ivotinje kojim se mi hranimo i kućne ljubimce, ali na to ćemo doći
kasnije. Priliĉno je verovatno da redie ili cercarie stvaraju OPT da bi sebi omogućile
diobu za vreme razmno avanja.

Ostali faktori rasta se takoĊe stvaraju. To su: faktor rasta epiderme (EGF), faktor rasta
uzrokovan metalima (PDGF), faktor rasta sliĉan insulinu (LGF) faktor rasta vlakana
(FGF). Njih mogu stvoriti bakterije. Ali jedino Fasciolopsis razvija OPT. Ti stimulatori
rasta nisu uop te namenjeni multipliciranju-umno avanju va ih ćelija. Normalni parazitni
stadiji se razvijaju u jezeru punom pu eva. Taj parazit nije mislio proći svoj ivotni ciklus
u na im telima. Ali budući da na a tela reagiraju na OPT na isti naĉin,na e su ćelije
primorane na mno enje i mno enje i mno enje, zajedno sa metiljnim stadijima I
bakterijama.

OĈISTIMO SE OD PARAZITA, IZLEĈIMO RAK

Dobra je vest da onda kada su metilji i svi njihovi stadiji ubijeni OPT nestaje! U iduća 24
sata sav OPT nestaje. Va malignitet je nestao. Jo imate zadatak popravljanja tete. Ali
va se rak ne mo e vratiti. Dobili ste bitku za svoj ivot.

Ali to je s borbom za va e zdravlje? Vratimo se korak nazad u noćnu moru karcinoma.
Za to mikroskopski metilji izabiru grlić materice ili prostatu ili pluća u koje se smeste za
razmna anje? Mo da zato to su ti organi razvili sigurnosne otoke za njih, tj.
pretkancerogene tumore. Dobroćudni tumor je izgubio svoju imunolo ku moć (za vas)
tako da ne mo e loviti i ubijati te siću ne uljeze. Nakon svega tu je prisutnost OPT-a i
mnogo drugih toksina. Te ki metali: bakar, kobalt i vanadij su tu. Ĉesto su tu i iva i nikl.
Lantanidni metali kao itrijum i hafnijum su tu. Ĉesti otrovi, kao arsen u kućnim
pesticidima, su tu. PCB i freon su tu. Gljivice rastu i stvaraju patulin, smrtonosni
mikotoksin. JE li samo sluĉajnost da paraziti najbolje pre ivljavaju i razmna aju se u
va im najnezdravijim organima?

Jasno, morate uĉiniti 3 stvari:

1. Ubiti parazite u svim stadijima

2. Prestati unositi IPA u svoje telo

3. Izbaciti metale i otrove iz tela da mo ete ozdraviti.

                                             5
Nauĉeni smo verovati da je svaki parazit tako jedinstven da se preporuĉuju razliĉiti
lekovi za uni tavanje svakog posebno. Najbolji lekovi kao Praziquantel i Levamisole ili
ĉak Flagyl i Piperazine, ubijaju nekoliko vrsta crva. Ali to nije praktiĉno kada su prisutne
gomile razliĉitih parazita. Imamo na tuceta razliĉitih parazita u nama. Najbolje bi bilo da
ih sve zajedno uni timo, iako samo crevni metilj uzrokuje rak. Pogledajte u istoriju
bolesti. Nije ĉudno da neko ima tucet (ili vi e) parazita od mogućih120 vrsta od kojih
posedujem uzorke. Mo ete pretpostaviti da i vi imate tucet razliĉitih parazita. Mi smo
jako parazitirana bića. Na a su tela dovoljno velika da opskrbe hranom i skloni tem
mnogo takvih slobodnih doseljenika. Da su sme teni izvana gde bismo ih videli kao
 tapiće ili konĉiće ribali bi smo se ĉetkama do krvi. Ni ta nije odvratnije od pomisli na
horde grizućih, vaĉućih, puzajućih, sisajućih bića na na em telu. Ali to je s onima
unutar na eg tela? Ne mo emo se videti iznutra, pa pogre no pretpostavljamo da tamo
niĉeg niti nema.

Biljni lek protiv parazita
Ameriĉki domoroci su znali da ljudi imaju parazite. Ostali domorodaĉki narodi od Arktika
do Antarktika su znali da imamo parazite kao i druge ivotine. Ĉesto su provodili
ĉi ćenja koja su ukljuĉivala prolive ili povraćanja da bi se re ili tih gmizavih uljeza.
Mnoge kulture su nastavile tu praksu sve do mog vlastitog detinjstva. Sećam se da su
me prisiljavali da progutam ka iku sumpora i melase (sirupa) I sirovi luk! Kako je to bilo
grozno. Ali to nas oslobaĊa crva i ostalih parazita koje svi imamo.

Gde smo mi zalutali? Za to smo napustili te mudre navike?

Videla sam da ekcem nastaje zbog pantljiĉare.

Napadi padavice uzrokovani su jednim crvom Ascaris koji se nalazi u mozgu.

 izofrenija i depresija su uzrokovane parazitima u mozgu.

Astma je uzrokovana Ascarisom u plućima.

Dijabetes je uzrokovan stoĉnim pankreatiĉnim metilem Eurytrema.

Migrene prouzrokuje crv vla njak Strongyloides.

Akne rosacea uzrokuje Leishmania.

Mnogo je ljudskih bolesti uzrokovano psećim srĉanim crvom Dirofilariom.

I lista se nastavlja dalje.

Re iti se svih tih parazita bilo bi potpuno nemoguće koristeći kliniĉke lekove od kojih
svaki uni ti samo jednu ili dve vrste parazita. Takva leĉenja takoĊer te e ka tome, da
vas potpuno razbole. Flagylse koristi kod ameba i Giardia; kada se uzme taĉna doza
mo e uzrokovati jaku muĉninu i povraćanje.Kinin za malariju je priliĉno otrovan.
Zamislite uzeti 10 takvih lekova da ubijete tucet svojih parazita.                                             6
Mo da je to dobra vest za proizvoĊaĉe lekova, ali ne i za vas. Pa ipak, biljke vas mogu
osloboditi preko 100 vrsta parazita i to bez glavobolje. Bez muĉnine. Bez ikakvog
smetanja drugim lekovima koje već uzimate. Ne zvuĉi li to previ e fantastiĉno?
Predobro da bi bilo istinito? To su darovi prirode nama. Te biljke su:

ORAH

PELIN

KARANFILIĆ

Te tri biljke moraju se koristiti zajedno. Ljuska oraha i pelin ubijaju odrasle i razvojne
stadijume najmanje 100 parazita. Karanfilić ubija jaja. Samo ako ih koristite zajedno
re ićete se parazita. Ako ubijete samo odrasle, siću ni stadiji i jaja će ubrzo izrasti u
nove odrasle. Ako ubijete samo jaja ca, milion stadijuma koji su već preplavili va e telo
ubrzo će odrasti i proizvesti jo jaja aca.

Moraju se koristiti zajedno kao jedinstveni tretman.

ORAH
Zelena ljuska koja okru uje orah, na drvetu crnog oraha, ima ĉudotvorni parazitocidni
uĉinak. Kada pocrni, nekorisna je. Velike zelene kugle padaju na zemlju rano u jesen.
Za sedmicu ili dve pocrniće i propasti. Zbog toga svako ko eli napraviti parazitocid
mora biti oprezan i ne dopustiti da kritiĉno vreme ubiranja proĊe. Ja podstiĉem svakog
da napravi svoj vlastiti parazitocid i preuzme odgovornost za odr avanje sebe i svoje
porodice slobodnim od tih siću nih monstruma. Recept za tinkture dat je u Receptima.
Zapamtite da je tinktura ekstrahirana kori tenjem etilnog alkohola, a ne vode kao obiĉn
iekstrakt. Ekstrakt crnog oraha koji je dostupan preko biljnih zadruga nije moćan kao
parazitocid. On je crn, a ne bledo zelen, to ukazuje da je kritiĉno vreme ubiranja pro lo.
Razumljivo, ako nemate vremena da naĉinite svoj vlastiti, ako imate progresivni ili
metastazirajući rak, pogledajte poglavlje Izvori.
Trebaćete samo jednu boĉicu od 30 ml extra jake tinkture da zapoĉnete. Ako imate
porodicu trebaće vam vi e. Dok ĉekate da stigne, pripremite druge 2 biljke: pelin i
karanfiliće.

Pelin se sastoji od listova grma Artemisie. Moja je preporuka da ga uzgajate sami ako
imate imalo prostora za to. Seme pelina je dostupno iz kataloga semenja (vidi Izvore).

Iako je koliĉina potrebna za leĉenje raka vrlo mala, ne mo ete bez nje. Ali ( Ameriĉka
Uprava za hranu i piće ) ga je oznaĉila kao toksiĉnog! Zbog toga se mo e nabaviti u
koncentriranom obliku preko biljnih udruženja.

Dokaz otrovnosti prihvaćen od FDA - (Food and Drug Administration ) bi trebao biti
obja njen, ali nisam nikada videla sluĉaj trovanja, niti kao glavobolju niti muĉninu.
Granica otrovnosti mora biti mnogo vi a od one koja je potrebna da ubije te parazite.

PELIN


                                            7
Pelin potiĉe iz antiĉkog doba i spomine se u Bibliji. Ta biljka se na engleskom zove
crvlje drvo sa dobrim razlogom: ubija crve! Postoji mala smutnja koja je artjemisija
pravo crvlje drvo. Knjige i priruĉnici mogu pogre iti, ĉak i kada vas ubeĊuju da su taĉni.
Kupite artemisiju absynthium za svoj vrt. Ako sadite svoj vlastiti grm, osu ite listove
kada je biljka u cvatu. Listovi su zelenkasto sivi i priliĉno gorki.
Niko ih ni sluĉajno ne bi pojeo previ e. Odrasli ih mogu staviti u kapsule. Za decu
sameljite ĉetvrtinu ĉajne ka ike i ume ajte u med. Nisam eksperimentirala da bih znala
dozirati preciznije od toga.

Kapsule pelina su dostupne kao me avina artemisie i drugih biljaka (vidi izvore).

KARANFILIĆ
Treća biljka neophodna za leĉenje raka je karanfilić. To je poznati zaĉin koji se koristi u
pekarstvu. Treba biti samleven da bi otpustio svoja parazitocidna svojstva. Mo ete kupiti
cele karanfiliće i samleti ih u mikseru ili mlinĉiću. Kupljeni mleveni karanfilići ne deluju!
Njihova parazitocidna svojstva su isparila odavno. Mleveni karanfilići iz trgovine zdrave
hrane ili biljne apoteke takoĊer mogu biti nedelotvorni. Mogli su biti samleveni godinama
pre. Ako ih je biljna kompanija samlela i odmah napunila kapsule, pa spremila u
zatvorene boce, moć biljke je mo da oĉuvana. Ali nemojte uzeti te detalje za sigurno.
Morate ispitati svoj izvor i dobiti zadovoljavajući odgovor ili samleti svoje vlastite (vidi
Izvore).

Trebaće vam oko 100 kapsula karanfilića. Da naĉinite svoje nabavite 00 veliĉinu
kapsula u prodavanicama zdrave hrane. (Ne poku avajte ume ati karanfiliće direktno u
vodu! To je prejako. Mo ete poku ati sa medom.) Veliĉina kapsula 0 je takoĊer
prihvatljiva.

Sada imate:

• Jednu 30 mililitarsku bocu ekstra jake svetlo zelene orahove tinkture. To je 1 unca ili 6
ĉajnih ka ika,dovoljnih za 3 sedmice ako niste jako bolesni.

• Jedna boca kapsula pelina (svaka kapsula sa 200-300 mg pelina) ili oljica listova
arthemisie, ubranih sa grma ljubaznog suseda

• Jedna boca sve e mlevenih karanfilića (svaka kapsula sa 400-500 mg karanfilića) ili
ĉetvrtina oljice karanfilića u prahu.

Ovo su jedine biljke koje ćete trebati da izleĉite svoj rak. Biće dovoljno za prvih 18 dana
parazitnog programa.

Postoji jo jedan sastojak, ornithine, koji pobolj ava ovaj recept. Paraziti stvaraju veliku
koliĉinu amonijaka. Amonijak je njihov ekvivalent urina i paraziti ga oslobaĊaju u na im
telima u velikim koliĉinama. Amonijak je jako otrovan posebno za mozak. Verujem da
uzrokuje nesanicu i ostale probleme sa spavanem noću i nemir preko dana. Uzimajući
ornitin pre spavanja osiguravate sebi miran san. Arginin poseduje sliĉne efekte
redukcije amonijaka, ali mora se uzeti ujutro jer daje budnost I energiju.

Ne poku avajte zameniti biljke lekovima. Parazitocidni lekovi mogu biti krajnje otrovni,
ĉak i u malimdozama. Niti jedan od njih ne ubija sve stadije. Dr ite se biljaka.

                                              8
PROCEDURA ZA IZLEĈENJE

Poĉnite uzimanjem ornitina, 2 komada pre spavanja odmah prve noći kad ga
dobijete.Nije potrebno ĉekati ostatak programa za poĉetak sa ornitinom. Uzmite 4
ornitina druge noći. Uzmite 6 ornitina pre spavanja treće noći. Nakon toga uzimajte 4 ili
6 ornitina pre spavanja svake noći dok tvrdo ne zaspete.Tada prestanite sa uzimanjem
ornitina da biste videli spavate li jednako dobro. Koristite ako je potrebno. Ne stvara
 tetne navike.

Uzimane ornitina pre spavanja mo e vam dati dovoljno energije za idući dan, pa vam
neće biti potreban arginin kad se probudite. Ali ako usled odricanja od kave
(preporuĉljivo) budete pospani I mamurni ujutro, uzmite jedan arginin nakon ustajanja i
pre i posle ruĉka i veĉere. Od ovog mo ete postati lagano nervozni. Prekinite s
argininom ako se do dogodi.
Ornitin i argnin, svaki od 500 mg, dostupni su u obliku kapsula, u zasebnim boĉicama
(videti Izvore).

Nema popratnih efekata, kao to ćete videti iz istorije bolesti.

Ne ometaju delovanje drugih lekova. Nema potrebe prestati uzimati tretman koji vam
prepisuje va kliniĉki doktor ili alternativni terapeut, ako je nezagaĊen. (Preko pola
lekova koje sam testirala imaju tragove izopropilnog alkohola, benzena ili drvenog
alkohola.)

Kako mo ete znati da li je lek kontaminiran sa IPA? Samo Syncrometer metoda opisana
kasnije, mo e testirati IPA u manje od 1 minuta. Imate li prijatelja koji boluje od raka,
mogli biste postati njegov anĊeo nauĉiv i upotrebu ovog ureĊaja.

Alternative?

Postoji li zamena za orah, karanfiliće ili pelin? Verujem da postoji velik broj biljaka koje
mogu ubiti metile.

Dok ĉekate na biljke mogli biste probati sve vitamine i biljke koje su vam sada dostupne,
a za koje znate da su tradicionalno kori tenje u tretmanu raka.

Mogu koristiti za uni tavanje metilja ili imaju drugu vrednost. Neke od njih su:

• cvat crvene deteline (2 kapsule, 3 puta na dan)

• Pau D'Arco (2 kapsule, 2 puta na dan)

• Vitamin C (10 ili vi e grama dnevno)

• Laetril (prema Izvoru)

• Gro Ċje i sok od gro Ċa (pripremljen kod kuće; bez mesa na jelovniku)

• Echinacea (2 kapsule, 3 puta na dan)

                                             9
• Metaboliĉki enzimi, uzeti kako je propisano

• Makrobiotiĉka dijeta

Tada, ĉim biljke stignu, mo ete prestati sa tim a po elji mo ete i nastaviti.
RECEPT ZA LEĈENJE RAKA

PROGRAM UBIJANJA PARAZITA

1.Ekstra jaka tinktura od oraha

Dan 1: ovo je dan kada poĉinjete, poĉnite isti dan kada je dobijete. Uzmite jednu kap.
Stavite je u pola ĉa e vode, pijuckajte na prazan eludac pre obroka.

Dan 2: uzmite 2 kapi u pola ĉa e vode

Dan 3: uzmite 3 kapi u pola ĉa e vode

Dan 4: uzmite 4 kapi u pola ĉa e vode

Dan 5: uzmite 5 kapi u pola ĉa e vode

Dan 6: uzmite 2 ĉajne-kafene ka ike (tee spun) zajedno u pola ĉa e vode. Pijuckajte
polako (15minuta), nemojte odjednom popiti-progutati. Dodajte med (slad) ili vi e vode
da lak e popijete ili mo etedodati tinkturu u voćni sok. (Ako ste te i od 75 kg uzmite 2 i
po ka ike, ako ste te i od 100 kg 3 ĉajne ka ike.)

Ova doza ubija sve preostale stadijume u telu, ukljuĉujući i crevni sadr aj te ko
dostupan manjim dozama ili elektriĉnoj struji. Alkohol u tinkturi mo e vas uĉiniti lagano
omamljenim kroz par minuta. Jednostavno ostanite sediti dok se ponovo ne osetite
dobro. Mo ete staviti tinkturu u toplu (mlaku) vodu da pomogne ispariti ne to alkohola,
ali ne koristite vruću vodu jer uni tava parazitocidnu moć.Tada uzmite Niacinamid
500mg kao protivdelovanje alkoholu. TakoĊe mo ete osetiti laganu muĉninu kroz par
minuta. etajte po sve em vazduhu ili se jednostavno odmorite dok ne proĊe.

Kroz godinu: 2 ka ike tinkture ekstra jake, jednom sedmiĉno. To će ubiti sve parazitne
stadijume koje pokupite od svojih prijatelja, obitelji ili kućnih ljubimaca. Ĉlanovi porodice
i prijatelji takoĊe trebaju uzeti 2 ĉajne ka ike svake nedelje da izbegnete ponovnu
zarazu. Oni mo da imaju nekoliko parazitnih stadijuma u svojim crevima bez simptoma.
Ali kad se ti stadiji prenesu nekome ko je imao rak, oni istog trena tra e neizleĉeni
organ da se nastave razmno avati.
                                             10
Mo da vas ĉudi za o treba ĉekati pet dana do uzimanja doze od 2 ka ike. To je
pogodnije za one koji imaju osetljiv eludac ili su zabrinuti za toksiĉnost ili popratni
efekat.

Za 6 dana ćete se uveriti da nema toksiĉnosti ili popratnih efekata.

Br i proces u naĉelu, ako ste se nakon prve kapi uverili u obnavljajuću moć tinkture
uzmite 2 ka ike tinkture već prvi dan.

Sporiji proces: Sa druge strane (ako ste zabrinuti za svoju sigurnost zbog toga to
uzimate tu biljku) nastavite sa jednom kapi, povećavajući po svom vlastitom ritmu dok
se ne ohrabrite do doze od 2ka ike.

Jako razvijena bolest: Uzmite dozu od 2 ka ike 2 puta na dan kroz 5 dana. Nakon toga
uzimajte 2ka ike na dan, sedam dana. Ako vam je puno bolje, mo ete smanjiti dozu na
dva puta tedno po 2ka ike. Ovo će biti va a doza za odr avanje kroz godinu dana.
Zapamtite da ukljuĉite pelin i karanfiliće(kapsule) sa svakim tretmanom. Ako vam se
stane ne popravlja uzmite dozu kao za pantljiĉare, str.14.

2.Kapsule pelina (svaka sadr i 200-300 mg pelina)

Dan 1. 1 kapsula pre veĉere (sa vodom)

Dan 2. 1 kapsula pre veĉere (sa vodom)

Dan 3. 2 kapsule pre veĉere (sa vodom)

Dan 4. 2 kapsule pre veĉere (sa vodom)

Nastavite povećavati na taj naĉin do 14.dana, dok ne doĊete na 7 kapsula. Sve kapsule
uzimajte u jednoj dozi (mo ete ih uzeti po par dok ih sve ne progutate). Tada uzimajte
jo 2 dana po 7 kapsula, a posle toga 7 jednom sedmiĉno, stalno, prema programu
odr avanja. Poku ajte ne prekidati pre 6. dana, dok odrasli metilji nisu mrtvi. Posle
mo ete usporiti ako hoćete. Mnoge osobe sa osetljivim elucem radije ostaju du e na
svakoj dozi umesto da povećavaju prema ovom rasporedu. Mo ete izabrati svoj ritam
posle 6 dana.

3.Karanfilići

Napunite kapsule 00 veliĉine sve e mlevenim karanfilićima; ako vam ta veliĉina nije
dostupna koristite 0 ili 000 veliĉinu. U krajnjem sluĉaju kupite elatinske kapsule i
ispraznite ih ili ispraznite neke vitaminsk ekapsule. Mo da mo ete nabaviti mlevene
karanfiliće koji su već u kapsulama. Trebale bi biti oko 500 mg.Već mleveni kliĉnići nisu
dobri. Radije ih meljite sami ili vidite .

Dan 1. 1 kapsula 3 puta na dan pre obroka

Dan 2. 2 kapsule 3 puta na dan pre obroka

Dan 3. 10 kapsula po 3 kapsule 3 puta na dan pre obroka                                           11
Posle 10 dana 3 kapsule zaedno 1 put sedmiĉno, prema programu odr avanja.

Uzimajte Ornitin (sredstvo za smirenje) u vreme spavanja, protiv nesanice. Iako ne
patite od nesanice sada, mo e vam se desiti dok ubijate parazite. Uzmite ornitin ujutro i
tokom dana.
Od sada se ne trebate strogo dr ati rasporeda, nego umesto toga mo ete izabrati bilo
koji dan usedmici da uzmete sve sastojke antiparazitnog programa.

Nastavite sa odr avanjem Parazitnog Programa neograniĉeno da spreĉite ponovnu
infekciju ubudućnosti.

Napomena za uzimane pilula: Kada uzimate kapsule ili tablete imajte malo hleba na
dohvatu. Ako bi se pilula zalepila progutajte malo hleba. Hleb gura pilulu kroz grlo pa će
vam opet biti dobro. Nikada ne uzimajte aku pilula odjednom. One se mogu nagurati
zajedno i stvoriti vam mnogo neugodnosti. Uzimajte ih po jednu.ODR AVANE PARAZITNOG PROGRAMA


                                            12
Uvek sakupljate parazite. Oni su svuda oko vas. Dobijate ih od drugih ljudi, svoje
porodice, sebe, svog doma, svojih ljubimaca, nekuvanog mesa i nekuvanih mleĉnih
proizvoda.

Verujem da su glavni izvori crevnog metilja nekuvani mleĉni proizvodi i meso. Nakon to
se tim putem inficiramo, prenosimo ih jedni drugima putem krvi, sline, semena,
majĉinog mleka - to podrazumeva ljubljenje u usta, seks, dojenje i no enje (porod)
dece.

Ĉlanovi porodice skoro uvek imaju iste parazite. Ako jedna osoba dobije (oboli od)
karcinoma, ostale verovatno takoĊer imaju crevne metile. Oni takoĊer trebaju proći kroz
program ĉi ćenja.

Ĉinite to jedanput sedmiĉno. Sastojke mo ete uzimati u razliĉito doba dana ili zajedno:

1. Orah tinktura ekstra jaka: 2 ĉajne ka ike na prazan eludac, pre jela ili spavanja

2.Kapsule pelina: 7 kapsula (sa 200-300 mg pelina) na prazan eludac

3.Karanfilić: 3 kapsule (oko 500 mg svaka ili puna veliĉina 00 kapsula) na prazan
 eludac

4.Ornitin po potrebi
Jedini popratni efekt koji se mo e osetiti je za vreme otpu tanja bakterija i virusa sa
mrtvih parazita.Trebalo bi ih odmah zapirati

                                            13
DEĈJI PARAZITNI PROGRAM
Ekstra jaka orahova tinktura

Deca provode isti parazitni program kao i odrasli kroz 5 dana. esti dan, umesto 2 ĉajne
ka ike uzimaju sledeće:
Niacinamid (ne niacin) poma e detoksifikaciji od alkohola u tinkturi. Mo ete ga zgneĉiti i
staviti u ka ikusa medom ako je potrebno. Ponekad se desi da malo niacina doĊe u
niacinamidne tablete pa uzrokuenavalu vrućine. To je bezopasno i brzo proĊe.

Iako je parazitni program jako dobar za decu koja pokupe parazite mnogo ĉe će od
odraslih, ne bitrebalo nastavljati sa programom odr avanja zbog sadr aja alkohola.
Dvaput godi ne oĉistite decu odparazita ili kad god su bolesna.

U sluĉaju deĉeg raka, treba provesti mnogo jaĉi program. Doze treba povećavati dok se
vitalni znacine pobolj aju - do 16 ĉajnih ka ika ako je potrebno. Videti tretman protiv
trakavice na str. 14.

Pelin i karanfilići

Povećavajte dozu od jednog dana za svaku godinu ivota. Na primer: ĉetverogodi njak
sledi programodraslih do ĉetiri dana, tada prestaje. Opet, nije preporuĉljivo da budu na
programu odr avanja pelina ikaranfilića. U sluĉaju deĉeg raka nije potrebno povećavati
doze kao sa orahovom tinkturom.

OĈISTIMO I KUĆNE LJUBIMCE

Kućni ljubimci imaju gotovo sve parazite kao i mi, ukljuĉujući Ascaris (ĉesti okrugli crv -
oblić – ljudska glista), pantljiĉaru, Trichinella, Strongyloides, srĉane crve i ostale. Sve
ljubimce koji ive u na im stanovima trebalo bi oĉistiti od parazita i dr ati ih na tom
programu. Meseĉna poseta veterinaru ovako postaju nepotrebni.

Nije potrebno re iti se ljubimca da bismo ostali ĉisti od parazita. Ali ako ste stvarno
bolesni, najbolje ih je dati prijatelju na ĉuvanje dok vam ne bude bolje.

Va ljubimac je deo va e obitelji i trebao bi biti lep, ĉist i zdrav ba kao i vi. To nije tako
te ko postići.

Evo recepta:


                                             14
1.Per inova voda: kuvajte 3 minute veliki sve anj sve eg per ina u pola litre vode.
Bacite per in.Nakon kuvanja mo ete smrznuti veći deo tekućine u nekoliko ĉa ica. To je
meseĉna zaliha. Stavite jednu ĉajnu ka iku per inove vode u hranu va eg ljubimca. Ne
morate paziti da je konzumira. Koju god koliĉinu uzme bit će zadovoljavajuće.

Sve su doze bazirane na pretpostavci da je pas ili maĉka te ka 5 kg. Udvostruĉite
koliĉinu ako je te ina10 kg, i tako dalje. ivotinje su pune parazita, morate biti priliĉno
pa ljivi da ih ne deparazitirate prebrzo. Svrha per inove vode je da odr i protoĉnost
bubrega tako da mrtvi paraziti budu brzo eliminisani. Oni priliĉno vole per inovu vodu.
Verovatno osećaju njenu korisnost. Uradite ovo nedelju dana pre nego poĉnete s
orahovom tinkturom (ne ekstra jaka nego obiĉna):

Obiĉna orahova tinktura: 1 kap na hranu. Ne terajte ih da pojedu. Pa ljivo brojte;
maĉke tretirajte dva put sedmiĉno. Pse tretirajte dnevno - na primer pas od 15 kg treba
dobiti 3 kapi dnevno (ali do te doze dodjite postepeno povećavajući jednu kap dnevno).
Ne upotrebljavajte ekstra jaku tinkturu.

Ako ivotinja povraća ili ima proliv, mo ete oĉekivati da ćete ugledati crve. To je
ekstremno zarazno I opasno. Ne dozvolite deci da ĉiste nered iza psa. Na ono to je
pas izbacio izlijte me avinu soli i joda I ostavite da stoji 5 minuta pre nego oĉistite.
Nered (iza ivotinje) izvan kuće ĉistite na isti naĉin.

Konaĉno, oĉistite ruke razreĊenim itnim alkoholom (1 dio alkohola u 4 dela vode). itni
alkohol je ustvari jetilni alkohol koji se dobije fermentacijom ita. Ĉesta marka u US je
Everclear. Ali budite oprezni.Pakovanja u obliku malih pljoskica su zagaĊena otrovima
kroz procese pumpanja i punjenja, bez ikakve sumne. Odaberite 750ml ili litrenu bocu
koja je, oĉevidno, fla irana drugaĉije. Pazite da alkohol ĉuvate dalje od dohvata dece,
ne oslanjajte se na njihovu disciplinu. Pazite da ne kupite izopropilni (za ĉi ćene)
alkohol u ovu svrhu.

S pelinom poĉnite sedam dana kasnije.

Kapsule pelina: (200-30 mg pelina po kapsuli) otvorite kapsule i najmanju moguću
koliĉinu ( to mo ete uhvatiti izmedju dva prsta) stavite na njihovu suvu hranu. Ovo radite
sedam dana pre nego poĉnete sa karanfilićima.

Karanfilići: stavite najmanju moguću koliĉinu na suvu hranu. Sve to raditi rutinski da ne
prestra ite ivotinju. Obratite pa nju kako se vesele i igraju. Ne budite nervozni.

Napredujte postupno da se ivotinja navikne jesti sve to. Da ponovimo:

1. sedmica: per inova voda.

2. sedmica: per inova voda i orah.

3. sedmica: per inova voda, orah i pelin.

4. sedmica: per inova voda, orah, pelin i karanfilići

 ivotinja se ne bi trebala penjati po stolovima i stolicima. Treba jesti iz svoje posude, ne
va e. Ne trebaspavati na va em krevetu. Spavaća soba bi trebala biti zabranjena zona

                                             15
za nju. Ne ljubite svog ljubimca. Perite ruke nakon igre. NIKAD, NIKAD ne delite hranu
sa ivotinjom. Ne dr ite maĉkinu kutiju za nu du u kući; ugradite mala maĉja vrata u
svoja ulazna. Nosite za titnu platnenu masku dok menjate sadr aj maĉkine kutije. Imate
li pe ĉanik za decu, kupite novi pesak i dr ite ga pokrivenim.Ne jedite u restoranima gde
metu tepih dok vi jedete (pra ina sadr i jaja ca parazita une ena izvana). Nikad ne
dozvolite deci da pu u po trotoaru ili po podu javne zgrade. Perite ruke deci pre jela.
Hranu u obliku < tapića> jedite vilju kom. Ako je prikladno, ostavite obuću s vanjske
strane vrata.

RazreĊivaĉi su jednako lo a za vas i za va eg ljubimca. Sva aromatizirana hrana za
 ivotinje zagaĊena je razreĊivaĉima kao to su karbon tetraklorid, benzen, IPA, drveni
alkohol, itd. Ne kupujte tu hranu.

 ivotine mnogo doprinose ivotu ljudi.Oslobodimo se parazita, ne ljubimaca, osim ako
ste bolesni.UNI TAVANE PARAZITA POMOĆU ZAPPERA


Iako je biljni program ubijanja parazita jako efikasan, protiv parazita mo emo se boriti i
elektriĉnom strujom. Svaka metoda ima svoje delovane.

Mo ete napraviti zapper ili ga nabaviti. Napajan je 9 voltnom baterijom. Neki ljudi
osećaju malo treperenje, ostali ne osećaju ni ta. Nakon 7 minuta napravite 20-40
minuta pauze. Kroz to vreme virusi i bakterije će se odvojiti od mrtvih parazita.
"Zappirajte" drugi put. Ponovite pauzu. I konaĉno zappirajte treći put.

Upravo ste ubili sve viruse, sve bakterije i sve parazite, ukljuĉujući metile, koje je struja
zappera mogla doseći. Malo preostalih je sakriveno u uĉnom kamenu, bubre nom
kamenu, ĉirevima ili u crevnom sadr aju. Povećavane volta e ne poma e. Samo doza
od 2 ka ike ekstra jake tinkture oraha dosti e ih na tim mestima.

Zbog toga trebate koristiti obe metode (biljke i struja). Zappirajte 3 puta dnevno, dok se
ne budete osećali dobro. Ne ĉekajte na sve tinkture i zapper da bi poĉeli. Poĉnite sa
onim to imate, po programu koji ste dobili.

Smatrajte svoje telo cvetnim vrtom. Siću ni insekti jedu va e li će i latice, legu jaja koja
se pretvarajuu gladne gusenice, savijaju u kukuljice i razvijaju u nove odrasle,
neprekidno.

Ne ĉekajte ni ta. Morate ih uni titi to pre i kako god znate da spasite to je vi e moguće
latica ilistova.

BOLEST UZROKOVANA PANTLJIĈAROM
Ako ste ĉinili sve po uputama u knjizi i nema pobolj anja, uprkos tome to uzimate 2
ĉajne ka ike ekstra jake tinkture 2 puta dnevno, uprkos zappiranju, verovatno imate
pantljiĉaru.


                                             16
Pantljiĉaru je te e uni titi nego ostale parazite. Ne gubite vreme ako imate tumor na
mozgu, rak eluca,rak gu teraĉe ili rak jajnika.

Da bi ubili pantljiĉaru u svim njenim fazama potrebna je velika koliĉina ekstra jake
orahove tinkture.

Postupak je sledeći:

1. Uzmite 8 ĉajnih ka ika orahove tinkture ekstra jake i 3 tablete niacinamida od 500mg

2. Odmorite se 1 sat, pa uzmite ornitin

3. Uzmite 8 ĉajnih ka ika tinkture i 3 tablete niacinamida 500mg da detoksificirate
alkohol.

4. Zappirajte 7 minuta da uni tite jaja ca koja izlaze iz umirućih parazita. Ĉekajte 20
minuta i tada ponovo zappirajte 7 minuta. Ĉekajte ponovo 20 minuta i ponovite
zappiranje treći put sedam minuta.

Uzmite vode koliko elite da vam olak a popiti tinkturu. Pijuckajte pomalo da izbegnete
muĉninu.

Ova sjajna biljka je potpuno bezopasna ali alkohol nije, zato uvek uzmite niacinamid
nakon nje. I NEPOKU AVAJTE VOZITI AUTO NEKOLIKO SATI NAKON UZIMANJA.

Ako nemate niacinamid ili zapper svejedno uzmite tinkturu. Ne mo ete sebi dozvoliti
ĉekanje.

Ovo je jednokratni tretman. Va e bi se stanje trebalo osetno popraviti već idući dan.
Nakon toga nastavite uzimati 2 ĉajne ka ike dnevno, kao pre.

Ĉak ni 16 ĉajnih ka ika ekstra jake tinkture ne ubija sve latentne faze pantljiĉare u
va em telu. Ubija samo izlegle jedinke. Izbegavajte proizvode kao benzen, izopropilni
alkohol i drveni alkohol da bi spreĉili razvoj pantljiĉare. Pre ili kasnie, verojatno kroz
dve sedmice razvije se nova pantljiĉara. Ako sumnjate da se to dogodilo ponovite dozu
od 16 ĉajnih ka ika.

PARAZITI SU OTI LI, PROPILNI ALKOHOL JE SLEDEĆI

Sad kad ste ubili crevne metile i izleĉili rak, to je sledeće? Dva zadatka jo preostaju:

1. PRESTANITE unositi propilni alkohol u svoje telo!!!
2. Re ite se te kih metala i uobiĉajenih otrova iz svog tela, prehrane i stana. To će
isceliti o tećena tkiva i zaustaviti va u sklonost ka stvaranju tumora.

IPA je antiseptik koji se ĉesto koristi u kozmetici. Proverite svu kozmetiku i potra ite reĉ
propanol ili isopropanol na etiketi. Obiĉno to tamo pi e, jer se jo uvek ne sumnja da
IPA izaziva rak. Nisam sigurna za derivate kao to je propamid, propacetamid, izopropyl
galat ili kalcij propionat - pretvaraju li se u telu u IPA, pa nemojte riskirati. Ne koristite
ni ta to u nazivu sadr i . Ne poklanjajte drugima kozmetiku koju ste odbacili. Ne
spremajte je. Bacite to odmah, da je vi e niko ne koristi!

                                              17
Zapamtite, 100% pacijenata koji imaju rak ima IPA akumuliran u jetri i kanceroznom
tkivu. Ljudi koji nemaju rak, nemaju IPA u jetri. Pogledajte istoriju bolesti. Ĉesto jedan
partner ima rak: mo e se videti da taj ima i IPA i odraslog metilja u jetri. Orto-fosfo-
tirozin je prisutan u organima kao to su pluća, gde se rak razvija. Drugi partner nema
rak, iako oboje imaju iste parazite. Kod nje ili njega metilj je samo u crevima. Ne postoje
jaja ca ni u kojem stadiju nigde u telu. Nema nikakvog razreĊivaĉa.

Evo liste najĉe ćih proizvoda za negu tela koji sadr e IPA: kozmetiĉki preparati,
 ampon, lak za kosu,voda za ispiranje usta, pena, losion za telo, preparati za
brijanje, i, naravno, alkohol za ĉi ćenje. Ako imalo sumnjate, izbacite ih iz kuće!

Iako iz sredstava za negu tela dobijamo najveću koncentraciju IPA, on se takoĊer nalazi
i u na oj hrani! Primarni izvor IPA je okus ili boja. Ekstrahirani su pomoću razreĊivaĉa!
Ekstrahirani koncentrat se naziva. Naravno, razreĊivaĉi bi trebalo biti odstranjeni pre
nego konaĉan proizvod doĊe do potro aĉa. Ali ni ta ih ne mo e sasvim odstraniti, pa
zato postoje pravila koja odreĊuju kolika koliĉina je dozvoljena u pojedinom proizvodu.
Jedinica mere je ppm (parts per milion). 50 ppm bi bilo otprilike 50 kapi na milionkapi,
ili ugrubo jedna kap na litru.

Ovo je izvod iz Code of Federal Regulations (CFR):

21 CFR 173.240 (4-1-94 edicija) Izoproipilni alkohol.

Izopropilni alkohol mo e biti prisutan u namirnicama po propisanim uslovima etima:

U zaĉinskom oleoresinu kao ostatak nakon ekstrahiranja zaĉina, u koliĉini ne većoj od
50 ppm.

U limunovom ulju kao ostatak proizvodne ulja, u koliĉini ne većoj od 6 ppm

Ukratko za ostala otapala:

RazreĊivaĉ - Dozvoljena koliĉina u zaĉinskom oleoresinu- Paragraf u 21 CFR

Aceton - 30 ppm -173.210

Etilen diklorid- 30 ppm - 173.230

Metilni alkohol - 50 ppm -173.250

Metilen klorid - 30 ppm - 173.255

Hexan - 25 ppm - 173.270

Trikloretilen - 30 ppm - 173.290

Drugi uzrok postojanja IPA zagaĊenja (i ostalih zagaĊivaĉa) u na oj hrani je upotreba
hemikalija koje proizvoĊaĉi koriste da bi sterilizirali opremu kojom se hrana obraĊue.

21 CFR 178.1010 (4-1-94 edicija) Sanitarni razreĊivaĉi.


                                            18
Sanitarni razreĊivaĉi mogu se sigurno koristiti za ĉi ćenje posuĊa i opreme koja se
koristi pri obradi hrane i drugim kontaktima sa hranom, kao to je ovde specificirano, uz
sledeće uslove:
a) Nakon kori tenja sanitarnih razreĊivaĉa, potrebno je opremu dobro isprati vodom, pre
kontakta sahranom. Napomena: brisanje ili su enje nije navedeno.

b) RazreĊivaĉi koji se sastoje od neĉeg to je navedeno, ĉemu se mo e dodati
komponenta generalno priznata kao sigurna i komponenta koja je ranije prihvaćena i
dozvoljena.

(Sada dolazi (1) kroz (43) pretpostavljenih razreĊivaĉa za sterilizirane, ukljuĉujući
nekoliko sa IPA, kao: )

(25) RazreĊivaĉi na bazi vode koji sadr i elementalni jod (CAS Reg.No. 7553-56-2),
kalij jodid (CASReg.No. 7681-11-0), i izopropanol (CAS Reg.No. 67-63-0). Dodatno se
mo e koristiti za spremnike napitaka, ukljuĉujući spremnike za mleko i posuĊe, i
povr inu sa kojom hrana dolazi u dodir na javnim mestima.

(Tada je u paragrafu (c)(19) specificirana taĉna koncentracija joda. Nigde nema
specifisane koncentracije izopropanola. Mo ete ga koristiti po elji.)

Iako postoje regulative za odstranjene sanitarnih razreĊivaĉa, zapanjujuća istina je
preskoĉena: da ni ta nikada ne mo e biti sasvim odstranjeno kad je jednom dodano. Ili
mo da ipak zakonodavci nisu sluĉajno preskoĉili ovu ĉinjenicu. Verovatno su mislili da
mala koliĉina - premala za merenje ultraljubiĉastim spektrofotometrom - ne mo e tetiti.

Dobra je vest da IPA sam izlazi iz tela u roku 5 dana kad ga prestanete uzimati.

IPA je zagaĊivaĉ u hladnim cerealijama. Prestanite ih kupovati. Ĉak i najprirodnie
hladne cerealije su zagaĊene. Nisam testirala ba sve to je na tr i tu, ali testirala sam
toliko da ne biste trebali riskirati niti s jednom. Pogledajte Recepte i sami ih napravite.

Za to je toliko va no osloboditi se IPA ako ste se već re ili crevnog metilja i trenutno ste
već naprogramu odr avanja? Jer se reinfekcija mo e desiti vrlo, vrlo brzo! Namirnice
kao fast-food hamburgeri nisu dovoljno jako zagrijani da bi se ubile metacercarie
(oklopljena faza koja pre ivljava ekstremnu vrućinu i hladnoću u lokvama vode). Ĉak i
da zamolite da vam hamburger ispeku jaĉe, verovatno će taj hamburger biti skinut sa
grila istom lopaticom koja je upravo spustila sirov komad za drugog gosta,poni tavajući
va trud. Unutar 24 sata metilji su va em telu, neki se već razvijaju u odrasle, i pre nego
uzmete svoju sledeću dozu orahove tinkture, oni su u va oj jetri i ponovo vam proizvode
orto-fosfo-tirozin. Ali, to se neće desiti bez prisustva izopropilnog alkohola. Sa
izopropilnim alkoholom hoće.

Ne biste trebali uzimati visoke doze parazitocida kao zamenu za izbegavanje
izopropilnog alkohola. To nije re enje!

Prouĉite sve etikete na proizvodima za negu tela koje kupujete. U tu svrhu imaj uvek
kod sebe lupu.

RECEPTI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

                                             19
Ovaj novi recept je 4 puta jaĉi od originalnog, pa se zato zove ekstra jaka tinktura.

Potrebno vam je:

• va najveći emajlirani ili keramiĉki (ne stainless/rostfrei ili aluminijski) lonac za kuhane,
preporuĉljivo najmanje 12 litara

• orah u ljusci (svaki mora biti najmanje 50% zelen) - dovoljno da napune lonac do vrha

• prirodni alkohol oko 50% jak, dovoljno da prekrije orahe

• vitamin C u prahu 1 ĉajna ka ika, plus 1 ĉajna     po pola litre tinkture

• najlonska vrećica za zamrzavanje ili celofan

• tegle ili boce

Drvo crnog oraha rodi velikim zelenim kuglama u jesen. Orah je iznutra, ali mi ćemo
koristiti celu kuglu, ne puknute kore jer su aktivni sastojci u zelenoj vanjskoj ljusci.

Operite orahe pa ljivo, stavite u lonac i prelijte alkoholom. Posipajte 1 ka ikom vitamina
C. Ĉvrsto zapeĉatite celofanom i zatvorite, neka stoji 3 dana., Izvadite orahe, prelijte u
staklene vrĉeve ili boce idodajte jo vitamina C (1 ka ika na pola litre). To će odr ati
zelenu boju. Ako stakleni vrĉ ima metalni poklopac, stavite plastiĉnu vrećicu oko vrha
pre nego zatvorite poklopac. Neotvoreno zadr ava lekovitost nekoliko godina, ĉak i ako
lagano potamni. Nakon otvaranja dr ite u hladnjaku.

Upravo ste napravili ekstra jaku orahovu tinkturu. Jaĉa je od koncentrata napravljenog
sa samo nekoliko crnih oraha u pola litarskom vrĉu (moj raniji recept) zato to ima vi e
oraha po jedinici tekućine. U dodatku, nećete je razreĊivati pre upotrebe (iako kad ćete
je uzimati, bit će to obiĉno svodom).

Kad pripremate orahe isperite ih samo s hladnom vodom iz slavine. Zaprljane delove
operite ĉetkicom. Ako ih nećete koristiti sve odjednom, mo ete ih zamrznuti u dobro
zapeĉaćenoj plastiĉnoj vrećici.

Dr ane u fri ideru ih neće spasiti od tamnenja i kvarenja. Lonac sa namoĉenim orasima
ne bi trebalo dr ati u fri ideru (rashlaĊivati). Niti gotova tinktura ne treba hlaĊene osim
nakon otvaranja.

Izlo enost vazduhu uzrokuje da tinktura tamni i gubi lekovitost. Da bi smanjili izlo enost
vazduhu, napunite lonac to je moguće vi e, bez dodirivanja plastiĉne vrećice. Velika
koliĉina u tegli treba se podeliti na manje delove kada je elite upotrebiti. Nije ideja imati
vi e tegli sa puno praznog prostora koje stoje dulje od mesec dana. Da bi saĉuvali
zelenu boju dodamo nekoliko ka ika vitaminaC, zatvorimo teglu ĉvrsto i ostavimo da
stoji jedan dan.

Nekoliko je naĉina kako mo emo napraviti 50% itni alkohol. U nekim dr avama postoji
Everclear 95%alkohol. Pome ajte pola od toga i pola vode. U drugim je dr avama
76,5% Everclear. Njega me ajte dva dela toga i jedan deo vode. Ne koristite votku ili                                              20
Everclear u ĉuturici; mora biti š litre ili 1 litar. Manje boĉice sadr e drveni alkohol ili
izopropil.

Zapamtite, nikad ne koristite bilo koju vrstu komercijalne vode za tinkturu jer ćete se
zagaditi izopropilenom.

Orahova tinktura (regularna jaĉina)

Ovo je jaĉina koju sam u poĉetku upotrebljavala. Ovde sam je ukljuĉila za sluĉaj da
 elite tretirati svoju ivotinju - ljubimca. Ekstra jaka tinktura je 4x jaĉa od ove, pa se
mora razrediti ĉetri puta. (Sliĉno tome,ako imate puno preostale regularne tinkture i
 elite je upotrebiti tamo gde po programu ide ekstra jaka, jednostavno uĉetverostruĉite
koliĉinu.)

Orahova tinktura ekstra jaka

 itni alkohol, cca 10%-tni

Pome ajte jedan dio ekstra jake tinkture sa tri dela 10%-tnog alkohola. Pohranite u tegle
kao to je pre opisano.

Nekoliko je naĉina da naĉinite 10%-tni itni alkohol. U nekim se dr avama mo e nabaviti
Everclear,95%-tni alkohol. Pome ajte jedan dio ovog Evercleara sa 9 delova vode.
Drugde se mo e naći 76.5% alkohol. Od ovoga pome ajte jedan dio Evercleara sa
sedam delova vode.Recept za malu porodicu

Napunite teglu od litre zelenim orasima. Naspite do vrha 50% alkohol. Dodajte 1 ĉajnu
ka iku vitaminaC. Upotrebite plastiĉnu vrećicu za pokrivane tegle pre ĉvrstog zatvaranja
poklopcem. Neka stoji na kuhinjskoj polici. Nakon 3 dana izlijte tekućinu u male staklene
boĉice. Dodajte ĉetvrtinu ĉajne ka ike vitamina C u prahu na vrh svake boĉice. Jaĉina
ove tinkture je od prilike prepolovlena snaga koncentrata. Znaĉi da po receptu za rak
trebate udvostruĉiti koliĉinu ovog pripremlenog preparata.

Orahov ekstrakt (na bazi vode)

Ovaj pripravak trebaju koristiti osobe ovisne o alkoholu i leĉeni alkoholiĉari: prekrijte
zelene orahe u1/2 litarskom loncu (ne metalnom) hladnom tekućom vodom. Zagrijte do
vrenja, poklopleno i skinite,ohladite i dodajte vitamin C, prekrijte plastiĉnom vrećicom i
zatvorite poklopcem. Neka stoji jedan dan.Ovo će biti tamnije od tinkture. Ne razreĊujte.
Prelijte u spremnike koji mogu u zamrzivaĉ. U hladnjaku ĉuvajte koliĉinu za dva dana, a
ostalo zamrznite. Dodajte vitamin C kad se ekstrakt otopi ili dok je u hladnjaku (1 ĉajna
ka ika na litru).

Za upotrebu: U programima gde se koristi ekstra jaka tinktura koristite ĉetverostruku
koliĉinu ekstraktana bazi vode (8 ĉajnih ka ika umesto 2 ĉajne ka ike ).

Va na napomena: ne koristite fla iranu - komercijalnu vodu za ovu tinkturu ili ćete se
zagaditi izopropilnim alkoholom.
                                            21
Konstrukcija Zappera
            22
Najbolja je izvedba je u plastiĉnoj kutiji iz koje sa bokova vire bakrene cevi promera oko
30 mm I du ine do 200 mm. Bakrene cevi bi trebalo za titi od oksidacije ili koristiti
aluminijske cevi koje imaju ne to lo iju vodljivost.

Primer izvedbe sa klipsama:

http://www.drclark.net/
                                            23

								
To top