t-test Dependent Samples

Document Sample
t-test Dependent Samples Powered By Docstoc
					                     t-test Dependent Samples

ตัวอย่างที่ 1

     เรื่อง : โครงการวิจัยชนบทศึกษา :
     การศึกษาและพัฒนาระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนประถมศึกษาในอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
     ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์อังคณา สายยศ และคณะ
     ปี : 2541
     หน่วยงาน : ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     3. ผลการพัฒนาเชาวน์ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     ผู้วิจัยได้นาแบบฝึกเชาวน์ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 5 ชุดและชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     จานวน 4 ชุด ไปฝึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนวัดเนินหินแร่
     และโรงเรียนวัดพรหมเพชร โดยก่อนทาการฝึกนั้น ได้นาแบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญาสอบก่อนและหลังฝึก
     เพื่อดูพัฒนาการของเชาวน์ปัญญา ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 5 ดังนี้
       ตาราง 5 ผลการฝึกเพื่อพัฒนาเชาวน์ปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                       ที่อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
                       Post          Pre
         กลุ่มตัวอย่าง   n                                 SD    t
                           sd          sd
          ป.2      33 29.3030 8.2180 18.6364 4.0060 10.6667 7.8960 7.76**
          ป.4      31 29.2903 4.8460 24.2258 6.0980            5.0645   7.1320 3.95**
     จากตาราง 5 ปรากฏว่า ก่อนฝึกเชาวน์ปัญญานั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา
     18.6364 และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.0060 และหลังฝึกเชาวน์ปัญญามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.3030
     และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.2180 ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 10.6667 คะแนน
     และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.8960 ซึ่งเมื่ทดสอบนัยสาคัญแล้วพบว่า
     หลังฝึกเชาวน์ปัญญามีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     นั้น ก่อนฝึกเชาวน์ปัญญามีคะแนนเฉลี่ย 24.2258 มีคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.0980
     และหลังฝึกเชาวน์ปัญญามีคะแนนเฉลี่ย 29.2903 มีคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.8460
     ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 5.0645 และมีคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.1320
     เมื่อทดสอบนัยสาคัญแล้วพบว่า หลังฝึกเชาวน์ปัญญานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     มีคะแนนพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญสาคัญที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แสดงว่าผลการฝึกเชาวน์ปัญญาทั้งนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 4
ต่างก็มีเชาวน์ปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01


ตัวอย่างที่ 2

เรื่อง :
ผลของการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีต่อความเป็นผู้นาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1
โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้วิจัย : เรือตรีหญิง สุขวสา จันทร์อินทร์
ปี : 2542
หน่วยงาน : ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการเปรียบเทียบคะแนนความเป็นผู้นาของนักเรียนนายเรือก่อนและหลังการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัม
พันธ์ระหว่างบุคคล ดังแสดงในตาราง 3, 4 และ 5
                          ตาราง 4
เปรียบเทียบความเป็นผู้นาของนักเรียนนายเรือก่อนและหลังการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุค
                            คล
      การทดสอบ           N               D       D2     t
     ก่อนการทดลอง       15      100.80
                                   45     219       4.74*
     หลังการทดลอง       15      104.47

t (0.05 ; df = 14) = 1.761
จากตาราง 4 พบว่า ความเป็นผู้นาของนักเรียนนายเรือ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หลังจากได้รับการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงว่า
การฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทาให้นักเรียนนายเรือในกลุ่มทดลองมีความเป็นผู้นาเพิ่มขึ้น
                       ตาราง 5
เปรียบเทียบความเป็นผู้นารายด้านของนักเรียนนายเรือก่อนและหลังการฝึกการวิเคราะห์ติดต่อสัมพันธ์ระหว่า
                       งบุคคล
             ความเป็นผู้นา                         SD    t
                          ก่อนการทดลอง   10.26     0.96
ความมีเหตุผล                                           4.52*
                          หลังการทดลอง   11.13     0.63
                          ก่อนการทดลอง   12.20     1.32
ความใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น                           4.04*
                          หลังการทดลอง   12.90     1.38
                          ก่อนการทดลอง   12.40     1.12
ความเป็นตัวของตัวเองในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น                         2.65*
                          หลังการทดลอง   12.70     1.09
                          ก่อนการทดลอง   12.80     0.91
การแสดงความคิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น                             1.47
                          หลังการทดลอง   13.00     0.75
                          ก่อนการทดลอง   12.80     0.83
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น                              1.38
                          หลังการทดลอง   13.00     0.96
                          ก่อนการทดลอง   12.13     1.18
การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น                              2.09*
                          หลังการทดลอง   12.46     0.99
                          ก่อนการทดลอง   12.80     1.47
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น                                     1.47
                          หลังการทดลอง   12.93     1.33
                          ก่อนการทดลอง   15.26     1.90
การแสดงความสนใจ ใส่ใจและให้กาลังใจผู้อื่น                            1.47
                          หลังการทดลอง   15.53     1.68

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5
  ่
เมือเปรียบเทียบความเป็นผู้นารายด้านของนักเรียนนายเรือก่อนและหลังการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพัน
ธ์ระหว่างบุคคล พบว่า นักเรียนนายเรือที่ได้รับการฝึกการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มีความเป็นผู้นาด้านความมีเหตุผล ด้านความใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้านความเป็นตัวของตัวเองในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นและด้านการปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนความเป็นผู้นาด้านการแสดงความคิดและความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น
ด้านความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และด้านการแสดงความสนใจ ใส่ใจ
และให้กาลังใจผู้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ