Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Part02 Project Planning by xgi59866

VIEWS: 0 PAGES: 41

									                         Part02: Project Planning
     การวางแผนโครงการ
     ( Project Planning )โดย วิสูตร จิระดําเกิง            1
       การวางแผนงานโครงการที่ดี

              ทําใหเกิด

           ความสําเร็จของโครงการ


โดย วิสูตร จิระดําเกิง            2
                                    1
                                      Part02: Project Planning
     ตองเขาใจตัวแปรสําคัญของการ
         ดําเนินโครงการ
 • คุณภาพ หรือ ผลที่ตองการของโครงการ
  (Quality)
 • กําหนดเวลาใชงาน (Time)
 • ทรัพยากรตางๆ หรือตนทุนคาใชจายตางๆ
  (Cost)โดย วิสูตร จิระดําเกิง                         3
                 "Success Project"

                       ไดคุณภาพที่
                        กําหนด                          ทันเวลาที่ตองการ


             การสงมอบสินคา
             ให "ลูกคา" โดย
                       คาใขจายรวมอยูภายใต
                       งบประมาณที่เตรียมไว
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                         4
                                                 2
                                          Part02: Project Planning
              จุดประสงคของการวางแผน
                        WBS


                Work Pck1    Work Pck2      Work Pck3
                  กําหนดงานที่ตองทํา
             มีโอกาสศึกษาทําความเขาใจงานลวงหนา
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                             5
               รูถึงขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม
             จุดประสงคของการวางแผน(ตอ)
                 มองปญหาลวงหนา                                5
                              4
                          3
                        2
                      1

             ใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ ประเมิน
                  การดําเนินโครงการ


โดย วิสูตร จิระดําเกิง                             6
                                                     3
                                                                  Part02: Project Planning
       วงจรของการวางแผน และ ควบคุมโครงการ
   ผูบริหารโครงการตัดสินใจ               เปาหมายโครงการ               กําหนดงานที่ตองทํา
      ดําเนินการแกไข               คุณภาพ - เวลา - ตนทุน             พรอม รายละเอียด
                                      วางแผน
                                                      แผนงาน และ
                      ควบคุม
                                                     กําหนดเวลา หลัก
   ขอมูลดานการจัดการ แกไข
     สงผูบริหารโครงการ
                                           วางแผน
                                                     แผนงาน และ
                                                  กําหนดเวลา ขั้นรายละเอียด
                           ควบคุม


     ระบบรายงาน และ                ติดตาม ตรวจสอบ ตัวแปรดาน
                                                    กําหนดงบประมาณ
    วิเคราะหผลดําเนินงาน               เวลา - ตนทุน - คุณภาพ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                     7
       วงจรการวางแผน และควบคุมชวยยกระดับ
             มาตรฐาน

             DEMING CYCLE
              P:   Plan
              D:   Do
              C:   Check                   A   P
              A:   Action
                                       C   D
                                               มาตราฐานที่พัฒนาขึ้น


                A   P

                C   D
                            มาตราฐานปจจุบัน
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                     8
                                                                             4
                              Part02: Project Planning
             ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                 9
        รายการตรวจสอบวัตถุประสงค
            โครงการ

  •    ความตองการของลูกคาคืออะไร
  •    ผลงานที่จะสงมอบมีอะไรบาง
  •    ระดับคุณภาพ งบประมาณ และกรอบเวลา
  •    สิ่งที่ Stakeholder คาดหวังวาตองได (needs)
  •    ขอจํากัดตางๆในการดําเนินโครงการ
  •    เกณฑวัดผลการดําเนินงานคืออะไร

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                 10
                                         5
                                             Part02: Project Planning
                          โครงสรางรายการงาน (Work
             มีงานอะไรบางที่ตองทํา
                          Breakdown Structure, WBS)

เครื่องมือ
 ในการ           ใครเปนผูรับผิดชอบ
               และทําโดยใคร
                           การจัดองคการโครงการ
                            (Project Organization)
 จัดทํา
แผนงาน
                           ผังแจกแจงความรับผิดชอบ
 กอสราง            ทําอยางไร
                          (Linear Responsibility Chart)                          รายการดานเทคนิค (Technical
                 ทําที่ไหน
                             Specifications)                            การวางแผนทรัพยากร
             ตองการอะไรบางในการทํา
                            (Resources Allocation)
โดย วิสูตร จิระดําเกิง      ทําเมื่อไร     แผนกําหนดเวลา (Scheduling)   12
        Work Breakdown Structure
            (WBS)
• เปนเทคนิคการแตกงานที่ตองทําในโครงการ
 ออกเปนสวนๆ เพื่อใหไดสิ่งที่ตองสงมอบตาม
 วัตถุประสงคของโครงการ
• ทําโดยทีมบริหารโครงการ
• ใชกําหนดขอบเขตงานของโครงการ
• ใชชวยในการประมาณราคาและจัดทํา
 งบประมาณโครงการ

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                               13
                                                        6
                         Part02: Project Planning
             ขั้นตอนการทํา WBS
                  
• แบงงานที่ตองสงมอบออกเปน กลุมงาน (Work
 Packages)
        
• จากแตละกลุมงานระดับแรก ใหแตกลงไปเปน
 ระดับที่สอง สาม จนถึงระดับที่เหมาะสมในการ
                 ั
 กําหนดเวลา งบประมาณ และผูรบผิดชอบ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง            14
             รูปแบบของ WBS
• ตามลําดับเวลา (Chronological)
• ระบบงานยอย (Sub-systems)
• ตามหนาที่การทํางาน (Functional
 Disciplines)
โดย วิสูตร จิระดําเกิง            15
                                    7
                          Part02: Project Planning
     WBS ตามลําดับเวลา (Chronological)
โดย วิสูตร จิระดําเกิง             16
        WBS ระบบงานยอย (Sub-systems)
โดย วิสูตร จิระดําเกิง             17
                                     8
                          Part02: Project Planning
     WBS ตามหนาที่การทํางาน (Functional
          Disciplines)
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง            18
Case Study :
WBS of a Sample Project

1) โรงพยาบาลชุมชน
2) งานกอสรางอาคารพักอาศัย โดย วิสูตร จิระดําเกิง            19
                                     9
                            Part02: Project Planning
              ทรัพยากรที่ตองการ
• แตละงานใน WBS จะทําการกําหนด
     – ปริมาณงาน
     – ทรัพยากรที่ตองการ
     – ประมาณการตนทุน หรืองบประมาณ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง              20
             Project Organization &
               Stakeholders
โดย วิสูตร จิระดําเกิง              21
                                      10
                                                       Part02: Project Planning
        การจัดองคการตามหนาที่การทํางาน
         ( Functional Organization)
                      กรรมการบริหาร
                     กรรมการผูจัดการ                ฝายวางแผน และ
        ฝายบริหาร                  ฝายวิศวกรรม      ฝายกอสราง
                  ควบคุม


                                         * ประกันคุณภาพงาน
         * งานธุรการ  * งานประมาณราคา       * ออกแบบ        * ดูแลความปลอดภัย
         * บัญชี    * งานวางแผนงาน       * สํารวจ        * ทบทวนแบบและวิธี
         * สารสนเทศ  * ควบคุมตนทุน       * จัดทําขอกําหนด    การกอสราง
         * กฏหมาย                 * กําหนดวิธีกอสราง  * ดูแลเรื่องราคางาน
                              * ดูแลเรื่องผลกระทบ  * ดูแลสัญญา
                               สิ่งแวดลอม     * จัดทําขอเรียกรอง
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                              * บริหารงาน และ    22
                                          บุคลากรภาคสนาม
        การจัดองคการภายในหนวยงาน
         แบบสายงานหลัก สายงานรอง
        ( Line and Staff Organization)

  • สายงานหลักเปนสายงานที่สราง ผลผลิต หรือ
  ผลงาน โดยตรง
  • สานงานรองเปนสวนสนับสนุนงานในสายงานหลัก
  ใหดําเนินไปได
  อยางมีประสิทธิภาพ

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                          23
                                                                  11
                                                                               Part02: Project Planning
                                    ผูจัดการโครงการ

Line&Staff                                                     เลขานุการ
Organization

                ผูจัดการ                   ผูจัดการ
                                                            วิศวกรโครงการ
               ฝายธุรการ                  ฝายกอสราง              - หัวหนาคลังพัศดุ              - โฟรแมน เสาเข็ม                - ทีมสํารวจ
              - ผูบันทึกเวลาทํางาน            - โฟรแมนงานดิน                 - วางแผนงาน และ
              - จัดซื้อ                  - โฟรแมน ไมแบบ                 ติดตาม
              - บัญชี และ การเงิน             -โฟรแมน เหล็กเสริม               - ควบคุมตนทุน
                                    - โฟรแมน คอนกรีต                - ทําแบบใชกอสราง
                                    - โฟรแมนงาน                   ( Shop Drawing)
                                      สถาปตยกรรม                 - งาน เพิ่ม / ลด
                                                            - ความปลอดภัย
                                                            - ประกันคุณภาพ

 โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                               24
                    สายงานหลัก (Line)                      สายงานรอง ( Staff)
การจัดองคการ                                  กรรมการบริหาร

แบบประสาน
(Matrix                                    กรรมการผูจัดการ
Organization)
                           ฝายวางแผน และ
               ฝายบริหาร                        ฝายวิศวกรรม         ฝายกอสราง        ฝายโครงการ
                              ควบคุม

                 ทั้ง 4 ฝายในบริษัท จะใหความสนับสนุน บุคลากร , บริการ , และ อื่นๆ ที่จําเปน กับฝายโครงการ
                                                                       โครงการ 1


                                                                       โครงการ 2


                                                                       โครงการ 3
               * งานธุรการ       * งานประมาณราคา       * ออกแบบ           * ประกันคุณภาพงาน
               * บัญชี         * งานวางแผนงาน        * สํารวจ           * ดูแลความปลอดภัย
               * สารสนเทศ        * ควบคุมตนทุน        * จัดทําขอกําหนด       * ทบทวนแบบและวิธี
               * กฏหมาย                       * กําหนดวิธีกอสราง      การกอสราง
                                          * ดูแลเรื่องผลกระทบ      * ดูแลเรื่องราคางาน
                                            สิ่งแวดลอม        * ดูแลสัญญา
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                             * จัดทําขอเรียกรอง
                                                                           25
                                                         * บริหารงาน และ
                                                          บุคลากรภาคสนาม
                                                                                         12
                                                                          Part02: Project Planning
                ความ เขม-ออน
             ของการจัดองคการแบบประสาน
  โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                     26
                  มาก                                       นอย
ความรับผิดชอบตามหนาที่การทํางาน
                                                             ความรับผิดชอบในโครงการ
     ในสายงานปกติ
                  นอย                                      มาก
        ตามหนาที่การทํางาน             ประสานแบบสมดุล                 แบบโครงการ
      ( Functional Organization )           ( Balance Matrix )            ( Project Organization )


                     ประสานแบบออน             ประสานแบบแข็ง
  โดย วิสูตร จิระดําเกิง        ( Weak Matrix )            ( Strong Matrix )
                                                                  27
                                                                                    13
                                              Part02: Project Planning
       แผนแจกแจงความรับผิดชอบ
      (Linear Responsibility Chart)
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                 41
 ทีมบริหารโครงการ และ แผนกในองคการแม

             รวมกันรับผิดชอบในกลุมงาน
                             แผนก หรือ ฝายในองคการแม
             โดย
             * มีเปาหมายชัดเจน
             * มีการมอบหมายความรับผิดชอบ
              ใหผูจัดการ
             * มีผูชํานาญการตางๆ รวมกัน
              ทํางานใหสําเร็จ                             Work
             ทีมบริหารโครงการ        Package
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                 42
                                                         14
                                             Part02: Project Planning
   การติดตอประสานงานในองคการแบบ
         ประสาน

                  ผูบริหารระดับสูง
    ผูเกี่ยวของภายในองคการ  ผูจัดการโครงการ  ผูเกี่ยวของภายนอกองคการ
                  ทีมบริหารโครงการ

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                               43
การแจกแจงความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของใน
       โครงการ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                               44
                                                       15
                          Part02: Project Planning
                  ่
        การกําหนดบทบาทโดยทัวไป
• R, Responsibility: ผูรับผิดชอบทํางานนั้นๆ
• A, Accountability: ผูรับผิดชอบในผลสําเร็จ
 ของงานนั้นๆ
• C, Consult: คนที่จะปรึกษากอนเริ่มงานนั้นๆ
• I, Inform: ผูที่ควรไดรับแจงใหทราบในผลลัพธ
 ของงานนั้นๆโดย วิสูตร จิระดําเกิง            48
       หลักการสรางผังแจกแจงความ
           รับผิดชอบ
  •         ่
   ประชุมรวมผูเกียวของ
  • ศึกษา Organization Chart เดิม
  • ศึกษารายละเอียดงานใน WBS
  • แจกแบบ LRC เปลา
  • ชวยกันกําหนดความรับผิดชอบลงใน LRC
   (เอกฉันท)
            ่
  • สรุปผล แจงผูเกียวของ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง            49
                                    16
                                      Part02: Project Planning
             ขอกําหนดดานเทคนิค
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                         52
   ความสัมพันธในองคประกอบดาน
   เปาหมายของการดําเนินโครงการ
                   รายละเอียด
                ขอกําหนดดานเทคนิค
        เวลาที่ตองการ           ทรัพยากร และตนทุน
        ของโครงการ             การดําเนินโครงการ

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                         53
                                                 17
                                                                    Part02: Project Planning
                    ระดับความสามารถในการกําหนด
                        ตนทุนโครงการ
ระดับความสามารถในการกําหนดงบประมาณ
                                               ตนทุนโครงการสะสม เชิงเปรียบเทียบ ( % )
    โครงการ เชิงเปรียบเทียบ ( %)
                โดย วิสูตร จิระดําเกิง                  54
                              มีกิจกรรมอะไรที่ตองทํา


                              ตองการทรัพยากรอะไร


                             เวลาที่ตองการของแตละกิจกรรม


                                ทําเมื่อไร                โดย วิสูตร จิระดําเกิง                  56
                                                                               18
                               Part02: Project Planning
             การประมาณเวลากิจกรรม
• วิธีคา “สูง-ต่ํา” (Bracket Approach)
     – โดยทีมบริหารโครงการที่มีประสบการณ
     – พิจารณากิจกรรม, ปริมาณงาน, ทีมงานที่ใช
               ุ
     – กําหนดเวลามากที่สด แลวคอยๆ ปรับลดไปจนถึงคา
      เวลาที่เหมาะสม
     – กําหนดเวลาต่ําสุด แลว คอยๆปรับขึ้นจนถึงคาเวลา
      ที่เหมาะสม
     – พิจารณาเลือกคาเวลาใชงานระหวางสองคาขางตน

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                  57
   การประมาณเวลากิจกรรมกอสราง
• วิธีคํานวณจากขอมูลพื้นฐานของกิจกรรม
     – ขอมูลดานเทคนิคของงาน
     – ขอมูลรายการงาน และ ปริมาณ
     – ขอมูลอัตราผลผลิต(ผลิตภาพ)จากอดีต
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                  58
                                          19
                            Part02: Project Planning
              ขอมูลดานเทคนิค
 • ๐ ขอมูลดานเทคนิค จาก
          - แบบกอสราง (Drawing)
          - ขอกําหนดงาน
           (Specifications)
          - ขอมูลภาคสนาม (Site Data)
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง              59
ขอมูลรายการงาน และปริมาณงาน
 • รายการคํานวณปริมาณงาน
 • สรุปปริมาณงานตาม WBS
 • สรุปปริมาณงานตามขั้นตอนงาน
  กอสราง
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง              60
                                      20
                        Part02: Project Planning
        การประมาณเวลาของกิจกรรม
     
• ขึ้นอยูกับ
     – ปริมาณงาน
     – จํานวนคนทํางานในทีม
     – อัตราผลผลิต(ผลิตภาพ)ของทีมงาน
โดย วิสูตร จิระดําเกิง           61
อัตราผลผลิต / ผลิตภาพ
(Productivity)

  • คําวา Productivity ตามพจนานุกรม
   อังกฤษ-ไทย ของไทยวัฒนาพานิช
   (2538) ไดใหความหมายไววา
   “ความสามารถในการผลิต คุณสมบัติ
   หรือสภาพแหงการผลิต ผลผลิตตอ
   หนึ่งแรงในหนึ่งชั่วโมง”โดย วิสูตร จิระดําเกิง           62
                                   21
                                  Part02: Project Planning
ผลิตภาพ(Productivity)


                 ผลิตผล (Physical Output)
               =
                 ปจจัยการผลิต (Physical Input)
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง                   63
              ผลิตผล (physical output)

 หนวยการใชงาน (functional units) เชน
 • พื้นที่ใชสอยอาคาร
 • กิโลวัตตในโครงการโรงงานผลิตไฟฟา
 หนวยของผลงาน เชน
 • ปริมาณคอนกรีตที่เทไดเปนลูกบาศกเมตร
                  ่
 • น้ําหนักเหล็กเสริมที่ประกอบเขาทีเปนกิโลกรัม
  หรือตัน
 หนสวยเปนคาเงิน (บาท)
 โดย วิ ูตร จิระดําเกิง           64
                                            22
                                     Part02: Project Planning
       ปจจัยการผลิต (physical input)
  • แรงงาน
  • วัสดุ
     ่
  • เครืองจักร
      ่
   เครืองมือ
  • เงิน
  • การจัดการ


  โดย วิสูตร จิระดําเกิง                    65
  2.3 ระยะเวลา และผลิตภาพงาน
    กอสราง


                 ปริมาณงานกิจกรรมกอสราง(หนวย)
เวลาของงานกอสราง (วัน) =
               อัตราผลผลิต(หนวย/คน − วัน)xจํานวนชาง(คน)
  โดย วิสูตร จิระดําเกิง                    66
                                                23
                                         Part02: Project Planning
  • จากสมการ2.1 ขางตนหากเปนงานกออิฐมอญ
   ครึ่งแผน 100 ตารางเมตร ใชทีมงานชางกออิฐ
   6 คน หากคาผลิตภาพของงานกออิฐระดับพืน ้
   ของชางเทากับ 8 ตารางเมตร ตอคนตอวัน จะ
   สามารถประมาณเวลากอสรางไดดังนี้
  • จากสมการ2.2


เวลาของงานกออิฐมอญครึ่งแผน (วัน) =

                  ปริมาณงาน(ตร.ม.)
           อัตราผลผลิ ต(ตร.ม./คน − วัน)xจํานวนชาง(คน)
  โดย วิสูตร จิระดําเกิง                         67
  เวลาของงานกออิฐมอญครึ่งแผน (วัน)

                       ( คน − วัน )       1
=            100 ตร.ม. x (1 / 8)         x (1 / 6)
                         ตร.ม.         คน
=            2.08 วัน
  โดย วิสูตร จิระดําเกิง                         68
                                                   24
                           Part02: Project Planning
                  
 กรณีที่ผลิตภาพงานกอสราง บันทึกอยูใน
หนวยของ คน-ชั่วโมง ตอหนึ่งหนวยของงาน
• เวลาของงานกอสราง (วัน)     = ปริมาณงาน(หนวย)x อัตราผลผลิต(คน - ชั่วโมง/หนวย)
      จํานวนชาง(คน)x(ชั่วโมง/วัน)


โดย วิสูตร จิระดําเกิง              69
ตัวอยางรายการคํานวณเวลาสําหรับ
 งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
   ขนาด I-0.18x10.00 เมตร
• เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I-0.18x10.00
 เมตร จํานวนเสาเข็ม 86 ตน
• ทีมงานที่ประกอบดวยคนงานตอกเสาเข็ม
 จํานวน 5 คน ปนจั่น แบบ Drop Hammer
 จํานวน 1 ชุด ผลิตภาพ 10 ตนตอวัน
• เนื่องจากสภาพหนางานคับแคบจึงใชตัวคูณปรับ
 คา (Adjusting factor) เทากับ 0.75
โดย วิสูตร จิระดําเกิง              70
                                      25
                           Part02: Project Planning
•              = 0.75 x 10
          ผลิตภาพปรับแก
              =  7.5 ตน / วัน
•  เวลาของงานตอกเสาเข็ม ขนาด I-0.18 x
 10.00 ม. จํานวน 86 ตน
              =  86/7.5  วัน
              =  11.5   วัน
             
• บวกเผื่อประกอบ และรื้อปนจั่น =  8.5 วัน
• รวมเปนเวลาสําหรับกิจกรรมตอกเสาเข็ม
              =  20    วัน

โดย วิสูตร จิระดําเกิง             71
    ตัวอยางการคํานวณเวลากิจกรรม
        งานไมแบบเสา
• ปริมาณงานไมแบบเสา =    21 ตร.ม.
• ผลิตภาพจาก RS.Means,Inc.มีดังนี้
 รายละเอียดทีมงานประกอบดวยชางไม จํานวน
 4 คน
 ผลงานที่ทําไดตอวัน= 19.51   ตร.ม.

ตัวคูณปรับคา (Adjusting Factor) เทากับ 0.5
• ผลงานที่ทําไดตอวัน ปรับแก
        =   19.51x 0.50   ตร.ม.
        =   9.75      ตร.ม.
โดย วิสูตร จิระดําเกิง             72
                                     26
                         Part02: Project Planning
  • เวลาของกิจกรรมไมแบบเสา
          =  21/9.75    วัน
          =  2.15     วัน
  • เผื่อเวลาเตรียมงานและอื่นๆ
          =  0.85     วัน
  • รวมเปนเวลาของกิจกรรมไมแบบเสา
          =  3       วัน
โดย วิสูตร จิระดําเกิง           73
       การกําหนดเวลาโครงการ
        ( Project Scheduling )

โดย วิสูตร จิระดําเกิง           75
                                   27
                                  Part02: Project Planning
             ใชเวลาเทาไร , ตองการอะไรในการทํา              ทีมงานที่ใช ปริมาณงานที่จะทํา               เวลาแตละกิจกรรม


                 เวลาโครงการ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                     76
              แผนกําหนดเวลา Gantt Chart
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                     77
                                             28
                                                  Part02: Project Planning
    ตนทุนตอหนวยและ
    ผลิตภาพในงานกอสราง

    (Unit Cost and Productivity in
    Construction)    โดย วิสูตร จิระดําเกิง                             78
              รูป 2.2 ตัวอยางการบันทึกขอมูล
                 ผลิตภาพงานกอสราง
     ที่มา : ปรับปรุงจาก R.S. Means Company, Inc., “Building Construction Cost
                     Data”, (1998)
รหัส              รายการ   รายละเอียดทีมงาน   ผลงาน  คน-ชั่วโมง    หนวย
                                 ตอวัน  ตอหนวย
042 700 บล็อกแกว (Glass Block
  0010 Masonry) (ไมรวมนั่งราน)
  0100 ขนาด 6” x 6” หนา 4”        D8 : 3 ชางกอบล็อก  10.68   3.744      ตร.ม.
    พื้นที่ < 90 ตร.ม.           2 ผูชวย
  0300 พื้นที่ 90 ถึง 465 ตร.ม.                 12.54   3.189      ตร.ม.

    0500 พื้นที่ > 465 ตร.ม.                 13.47   2.969      ตร.ม.


    โดย วิสูตร จิระดําเกิง                             79
                                                             29
                                                     Part02: Project Planning
  ตนทุนตอหนวยงานกอบล็อคแกว 6” x 6”
  หนา 4”พื้นที่ < 90 ตร.ม.

  สมมุติคาแรงชางเฉลี่ย              = 320            บาท / วัน
  หรือ เฉลี่ยตอชั่วโมง (8 ชั่วโมงทํางาน/วัน)    = 320            บาท / ชั่วโมง
                             8
                           = 40             บาท / ชั่วโมง

  คาแรงงานทีม D 8 ตอวัน              = (3 ชาง+2 ผูชวย) x320  บาท
                           = 5 x 320          บาท
                           = 1,600           บาท

   ตนทุนงานกอบล็อกแกวขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 4 นิ้ว = 1,600 บาท / วัน
                             10.68 ตรม. / วัน
   (ปริมาณงานนอยกวา 90 ตร.ม.)
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                   80
                            = 150           บาท / ตร.ม.
       คาผลิตภาพ เปน “คน-ชั่วโมง/หนวย”

   ผลงานที่ทําไดตอวันโดยทีมคน D 8          = 10.68             ตร.ม.
   จํานวน คน-ชั่วโมง ตอวันของทีมงาน D 8        = (3ชาง+2ผูชวย) x 8     คน-ชั่วโมง
                             = 40              คน-ชั่วโมง   หรือ คน-ชั่วโมง ตอ ตร.ม.ของงานกอบล็อกแกว     =   40.00        คน-ชั่วโมง/ตร.ม.
                                10.68
                              = 3.75          คน-ชั่วโมง/ตร.ม.
ตนทุนตอ ตร.ม.งานกอบล็อกแกวขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 4 นิ้ว = (คน-ชั่วโมง/ตร.ม.) x (คาแรง/คน-ชั่วโมง)
    (ปริมาณงานนอยกวา 90 ตร.ม.)
                              = 3.75 x 40       บาท / ตร.ม.
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                   81
                              = 150          บาท / ตร.ม.
                                                               30
                                                                          Part02: Project Planning
                การควบคุมผลิตภาพงานไมแบบของชางไม


                      คาเฉลี่ยอัตราผลผลิตงานไมแบบ                      หนวยงาน A1
                                                          ผลผลิตมาตราฐาน


              5
              4
ตร.ม. / คน-วัน
              3
              2
              1
              0
                   ม.ค.   ก.พ.  มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.    ก.ค.   ส.ค.     ก.ย.     เวลา
         โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                    82
          การควบคุมตนทุนตอหนวยเฉลี่ยของงานไมแบบ


                                                              ราคาหนวยงาน A1
                      ตนทุนตอหนวยเฉลี่ยงานไมแบบ
                                                              ราคามาตราฐาน
                80.00

                60.00
       บาท / ตร.ม.
                40.00

                20.00

                 -
                       ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.    มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.     ก.ย.

                                         เวลา
         โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                    83
                                                                                    31
                                   Part02: Project Planning
         การประมาณราคากอสราง
       และการกําหนดงบประมาณโครงการ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                     84
             การประมาณราคาอยางละเอียด
• มีแบบ (Drawings) และขอกําหนดงานกอสราง
 (Specifications) เรียบรอยสมบูรณ
• ทําเพื่อกําหนดราคากลางคากอสราง และ งวดงานในสัญญากอสราง
• ประมาณราคา เพื่อเขารวมประกวดราคาคากอสราง
• คิดงานเพิ่มหรือลด
• หาปริมาณวัสดุและอุปกรณที่ตองจัดหาโดย วิสูตร จิระดําเกิง                     85
                                             32
               Part02: Project Planning
โดย วิสูตร จิระดําเกิง  86
โดย วิสูตร จิระดําเกิง  87
                          33
                              Part02: Project Planning
 การกําหนดงบประมาณโครงการ

         จากราคาตามสัญญาจาง
   งบประมาณควบคุมของโครงการ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                 88
 การกําหนดงบประมาณโครงการ

 งบประมาณ        • สะทอนใหเห็นถึงนโยบาย
             • ใชเปนเกณฑ ตรวจสอบและ ควบคุม
             • แปรผันกับผลที่ตองการ
             • ตองทําอยางเปนระบบ
             • มีความถูกตอง นาเชื่อถือ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                 89
                                         34
                                   Part02: Project Planning
                     BUDGETING              $

                   $


              ตั้งงบเกินควร       ฟุมเฟอย
              $

                   $


              ตั้งงบนอยไป
                            ติดขัด
                           ฝดเคือง

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                      90
             วิธีการกําหนดงบประมาณ


       • จาก บน ลง ลาง ( Top - Down Budgeting )
       • จาก ลาง ขึ้น บน ( Bottom - Up Budgeting )
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                      91
                                              35
                                 Part02: Project Planning
                   ทําโดยผูบริหารที่มี
         TOP-DOWN      ประสบการณ
          Budgeting     ในโครงการลักษณะ
                   ใกลเคียงกัน


  * ใกลเคียงความจริงกวา
  * เหมาะสมในภาพรวมทั้งองคการ
  * งานที่ตองทําคอนขางครบ
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                   92
                   ทําโดยผูรับผิดชอบ
         BUTTOM - UP
                   กลุมงาน
          Budgeting     ใน WBS เสนอให
                   ผูบริหารระดับ
                   สูงขึ้นไปรวบรวม และ
                   ปรับปรุง
    ขอดี
                   เพื่อจัดทํางบประมาณ
    * ไดรายละเอียดมากกวา
    * รวมมือทํากันเปนทีม    รวมตอไป
    * เปนการฝกคนทํางบ

    ขอดอย
    * อาจมองขามบางงาน
    * มักประมาณมากกวาที่ควร
    * ไดมากนอยขึ้นอยูกับความ
     สามารถในการขอดวย
โดย วิสูตร จิระดําเกิง                   93
                                           36
                                  Part02: Project Planning
     ทรัพยากร และ งบประมาณโครงการ

          ทรัพยากร - คน วัสดุ เครื่องจักร อุปรณ อื่นๆ
              ที่ตองการใชในโครงการ


                 ปรับปรุง + เผื่อ


                งบประมาณโครงการ

โดย วิสูตร จิระดําเกิง                    94
              งบประมาณแตละคาบเวลา


               งบประมาณสะสม


              โคงรูปตัวเอส ( S-Curve )โดย วิสูตร จิระดําเกิง                    96
                                            37
                                                                        Part02: Project Planning
                        โคงรูปตัวเอส ( S-Curve )
                                 Cumulative % Complete


     120.00


     100.00


      80.00


      60.00
  %
      40.00


      20.00


       -
            Jul-98 Jul-98 Jul-98 Jul-98 Aug-98 Aug-98 Aug-98 Aug-98 Aug-98 Sep-98 Sep-98 Sep-98 Sep-98 Oct-98 Oct-98 Oct-98

                                       เวลา           Cumulative % Complete
    โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                      97
  Gantt Chart โครงการขนาดเล็ก พรอม โคงรูปตัวเอส (
           S-Curve )
 งาน    ตนทุน       เวลา                   สัปดาหที่                         %สะสม
     (x1,000บาท) (สัปดาห) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
                    12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
  A       120       10                                                   100
                    8  8  8  8  8
  B       40        5                                                   80
                              30 30 30 30 30 30
  C       180       6                                                   60
                                          15 15 15 15
  D       60        4                                                   40
                                                 10 10 10 10 10 10 10 10
  E       80        8                                                   20
                    10 10 10 10 10 10
  F       60        6                                                    0
รวมตนทุน ตอ สัปดาห
                    30
                    30
                    30
                    30
                    30
                    52
                    42
                    42
                    42
                    42
                    30
                    15
                    15
                    15
                    15
                    10
                    10
                    10
                    10
                    10
                    10
                    10
                    10
รวมตนทุน สะสม
                     30
                     60
                     90
                    120
                    150
                    202
                    244
                    286
                    328
                    370
                    400
                    415
                    430
                    445
                    460
                    470
                    480
                    490
                    500
                    510
                    520
                    530
                    540
รอยละ ตอ สัปดาห
                     6
                     6
                     6
                     6
                     6

                     8
                     8
                     8
                     8
                     6
                     3
                     3
                     3
                     3
                     2
                     2
                     2
                     2
                     2
                     2
                     2
                     2
                    10
รอยละสะสม
                     6
                     11
                     17
                     22
                     28
                     37
                     45
                     53
                     61
                     69
                     74
                     77
                     80
                     82
                     85
                     87
                     89
                     91
                     93
                     94
                     96
                     98
                    100
    โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                      98
                                                                                  38
                                                                   Part02: Project Planning
               การวางแผนงานแบบ PDM(AON)
 • AON -Activity on node                       • AOA-Activity on arrow
      – ใชปมแทนกิจกรรม                         – ใชลูกศรแทนกิจกรรม
      – แสดงรายละเอียดบนปมตาม                      – ปมใชกําหนดหมายเลขสําหรับ
       ตองการ                              เรียกชื่อกิจกรรม
      – ใชลูกศรแสดงความสัมพันธ
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                   105
                     ตัวอยางรายละเอียดบนปม
  ดานเริ่ม
              ES         EF  ดานเสร็จ     ดานเริ่ม                   ดานเสร็จ
                                          ES             EF

             ID: ชื่องาน                       ID: ชื่องาน
                                                    ผูรับผิด
              เวลา   TF    FF                   เวลา    TF    ชอบ
              LS         LF                  LS           LFดานเริ่ม                        ดานเสร็จ ดานเริ่ม                        ดานเสร็จ

               ID: ชื่องาน ( เวลา )                 ES      เวลา      EF

               ES       EF
                                             ID :    ชื่องาน
               LS       LF                   LS      TF       LF
 โดย วิสูตร จิระดําเกิง                                                   106
                                                                              39
                          Part02: Project Planning
             ES : Early Start
             EF : Early Finish
             LS : Late Start
             LF: Late Finish
             TF : Total Floatโดย วิสูตร จิระดําเกิง            107
โดย วิสูตร จิระดําเกิง            108
                                    40
                    Part02: Project Planning
โดย วิสูตร จิระดําเกิง      109
   Case Study : Tools in Project
  Cost Estimation and Budgeting
โดย วิสูตร จิระดําเกิง      110
                              41

								
To top