Plan pracy - DOC by xscape

VIEWS: 62 PAGES: 3

									                     Załącznik do Uchwały
                     Nr XVII/76/04 Rady Gminy Hanna
                     z dnia 3 lutego 2004 r.
          Plan pracy
 Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Gminy
 Hanna na 2004 rok.

Styczeń : Prace nad budżetem gminy na 2004 rok.
     Sprawozdanie z prac Komisji za 2003 rok.

Luty :  Wykonanie budżetu za 2003 rok.
     Analiza wydatków gminy.

Marzec : Inwestycje gminy w 2004 r.
     Projekty Unijne.

Maj :  Gmina na progu Unii Europejskiej.
     Fundusze Unijne.
     Strategia oczyszczania gminy.

Czerwiec : Zmiany budżetowe.
      Studium i plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Lipiec : Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Wrzesień : Spływ podatków, rolnego i innych.
      Opłaty za wodę.

Listopad: Wykonanie budżetu za III kw. 2004 r.
     Założenia do projektu budżetu na 2005 rok.
     Wykonanie inwestycji.

Grudzień : Prace nad budżetem na 2005 rok.
      Plan pracy komisji na 2005 rok.

                        Przewodniczący Komisji
                          Kazimierz Baj
                     Załącznik do Uchwały
                     Nr XVII/76/04 Rady Gminy Hanna
                     z dnia 3 lutego 2004 r.
         Plan pracy
    Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
    Socjalnych Rady Gminy Hanna na 2004 rok.Styczeń : Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok
     Analiza budżetu gminy na 2004 rok.

Luty:    Debata na temat funkcjonowania szkół w gminie oraz problemów
       finansowych związanych z utrzymaniem tych placówek.

Kwiecień : Ustalenie harmonogramu działań sportowo-rekreacyjnych z
      zainteresowanymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Maj :    Zapoznanie z działalnością GOKiS, WDK.

Czerwiec: Zapoznanie z działalnością GOPS.

Październik : Funkcjonowanie stołówek szkolnych.

Grudzień :   Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2004 rok.
        Sporządzenie projektu planu pracy Komisji na 2005 rok.                        Przewodnicząca Komisji
                          Jadwiga Klepacka
                        Załącznik do Uchwały
                        Nr XVII/76/04 Rady Gminy Hanna
                        z dnia 3 lutego 2004 r.

       Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hanna na 2004 rok

Styczeń : a) Siatka godzin pracy nauczycieli.
     b) Kontrola odbioru opału do poszczególnych placówek.
      c) Realizacja zaleceń pokontrolnych RIO.

Luty :   Kontrola rozliczenia budowy sali gimnastycznej i gimnazjum
      we współpracy z ekspertem.

Marzec : a) Wykonanie wniosków komisji Rady Gminy.
     b) Kontrola wykonania budżetu gminy.
     c) Wniosek w sprawie absolutorium.

Kwiecień : Analiza rentowności hydroforni i oczyszczalni ścieków oraz
      utrzymania sprzętu tj. ciągnika DT i koparki „Waryński”.

Maj :    Rozliczenie i analiza okresu grzewczego.

Czerwiec: Kontrola ściągalności i umorzeń podatków oraz wpływów za wodę i
     ścieki za 2003 rok.

Sierpień : a) Szczegółowa kontrola GOKiS oraz biblioteki w Hannie .
      b) Analiza wydatków straży pożarnych.

Wrzesień : Szczegółowa kontrola wydatków w oświacie.

Październik: a) Wstępna kontrola budowy oczyszczalni ścieków.
       b) Wydatki rzeczowe Urzędu Gminy.

Listopad:   Kontrola prawidłowości przebiegu przetargów.

Grudzień : a) Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2004 rok.
      b) Plan pracy komisji na rok 2005.

                        Przewodniczący Komisji
                         Stanisław Szmidt

								
To top