Islam_G11_P1 by uaz90

VIEWS: 4,473 PAGES: 138

									                rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
                   5D K W ˜
                w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
      WO ö ù« WO d «
                   ‰Ë_« ¡e'«


               Íu U « ‰Ë_« nBK
fÐö*« WŽUM Ë qOL−²Ã«Ë wÁbMHÃ«Ë wŽ«—eÃ«Ë wŽUMBÃ«Ë Í—U−²Ã«Ë wÐœ_«Ë wLKFÃ«Ë WO½U ½ù« ÂuKFë
                                      ÊuH R*«
  wKOÄeë U¹d“ Æœ       WC¼«u½ qOŽULÝ≈ Æœ              Î
                                       åUI MÄò oOIë bOFÝ Æœ

  w½UÂuJý Èu$            …œuŽ wMР“UŠ              Íu uÐ√ vHDBÄ Æœ

                ÍË«dBIë Í“u  UÂdÐ
        5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞µ /≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w Íu½U¦Ã« ‰Ë_« nBKà WOÄöÝô« WOÐd²Ã« »U²Â f¹—bð
               Î
                                                 ÂUFë ·«d‡ýù«
                                hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z‡¼UM*« W‡M' fOz—
                                 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ


                                                  Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                                       hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

                                                   WOMHë …dz«bë
                                  U‡‡ÂdÐ b‡‡z«—     ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
                                 Ê«b‡¹“ ‚Ëd‡ý      ∫ r‡‡‡‡‡‡OL‡Bð
                                 Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                                 …b‡¹dý œUNł Æœ     ∫ Íu‡Gà d¹d%
                                 Ÿb‡'« ÊUNLÝ√      ∫ bO‡‡‡‡‡‡‡CMð                           5 Š -UŠ Æ√ ¨dŽUAë s¹bë d U½ Æœ ∫ wLKŽ rOJ%


                              WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
                         vHDBÄ V¹– …eLŠ Æœ          åUI MÄò wÄËbIë wKŽ Ê«ËdÄ Æœ
                                            Î
                           ÕbÐ s Š Íb−Ä                 »UDŠ bOý— d¼UÄ
                          wŽU dë wM Š UNÄ            gD³Ã« 5 Š e¹eFë b³Ž
                                                 WKAë qOKš ÊU ž


                       WO d « v Ë_« WF D «
                       ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
              Z¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
           WM¹b*« eÂdÄ WNł sÄ 5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
                     5D K ≠ tKë «— ≠ ∑±π »Æ ’
              +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fÂU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
           pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
                                               bONL
 VFAë  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
 V?F?A?Kà WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã ULNÄ U?ÝU?Ý√ b?F¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë
                 ÎÒ Î
                                                Î
 UN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë
                                           Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä
 …—«“u?ë wÃuð «cà ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
 ¨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ
 j?zU?Ýu?ë s?Ä U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?Ã«Ë W?OK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈
                                                    Æ…bŽU *«
 V?²?J?à ¨w?M?O?D? ?KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
 iFÐ d¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë ¨wMN*«Ë¨ WO½U ½ô« ÂuKFë˨ wLKFë ∫tŽËdHÐ ©±± ® Íu½U¦Ã« ‰Ë_« nBë
 Êu?Jð UNÐË ¨ÂœUIë ÂUFë w ©±≤®Íu½U¦Ã« w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*« V²Â
 q?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?BKà ÂUFë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł œ«bŽ≈ XKLÂ√ bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
                                                  Î
 WOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²JÃù« rOKF²Ã«Ë  UJ³Aë ‰U−Ä w WO²×²Ã« WOM³Ã« lOÝuð vKŽ UOÃUŠ …—«“uë
                            Î    Î
 r?O?K?F?²?ë W?O?Žu½ 5 %Ë ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« WK «u* ¨©U?¹œu?LŽË U?O?I? √® Y?ŠU?³?*« lOLł w ¨Àö¦Ã« qŠ«d*« Z¼UM*
                                                   ÆwMOD KHë
  Î
 ¨U?ÐU²Â ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
 ªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË ·—UFÄ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
                   Ô
 ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã
                                  ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË
                                  ÎÒ
 ¨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
w?  «d?OG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vë vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðË
s?Ä t?O? ‰c?³?¹ U?Ä —«b?I?0 œ«œe?ð w?M?O?D KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã«
       Î
ÎU¹d¼uł «dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł
 Ò
 ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w
                                    ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w
 ¨WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
                  ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbëË
 s?Ä w? ?¹—U?²?ë w?M?Þu?ë q?L?F?ë «c?¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
      y
V Š q ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš
 U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tFÁuÄ
¡U?M?Ł√ Ê«b?O?*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë
                                                    ÆoO³D²Ã«
wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
    Z¼UM*« e‡ÂdÄ
    Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
                                            W‡‡ÄbIÄ

—U?ÝË t?¹b?N?Ð Èb?²?¼« sÄË t³× Ë tì vKŽË bL×Ä UMÃuÝ— vKŽ Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨5*UFë »— tKà bL(«
                                     ∫bFÐË s¹bë Âu¹ vÃ≈ t−N½ vKŽ
»U?²? s?Ä ‰Ë_« ¡e?'« d?A?Ž ÍœU(« nBë W³KÞ UMzUMÐ√Ë WOÄöÝù« WOÐd²Ã« wLKFÄ Íb¹ 5Ð lC½ Ê√ U½d O
vÃu*« 5KzUÝ ‰Ë_« wMOD KHë ÃUNM*« w WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNM* WC¹dFë ◊uD)« w ¡Uł UÄ o Ë WOÄöÝô« WOÐd²Ã«
                   ÆtKł√ sÄ »U²Jë l{Ë Ícë œuAM*« ·bNë ⁄uKÐ vÃ≈ o u½ Ê√ qłËeŽ
    =
Âu?KFë q?ł√ s?Ä w?¼ w?²?ë W?O?Žd?A?ë ÂuKFë nK² 0 qB²ð …dO¦Â rO¼UHÄ ZÃUFð »U²Jë «c¼  UŽu{uÄ Ê≈
…bOIFë ÂuKŽË .dJë ʬdIë w WOÄöÝù« ·—UF*« sÄ Í—ËdCë —bIÃUÐ W³KDë b¹Ëeð vÃ≈ ·bNðË ¨”UMKà UNFH½√Ë
rN w bŽU ð UNKÂË ¨V¹cN²Ã«Ë dJHÃ«Ë ¨wÄöÝù« tIHÃ«Ë ¨n¹dAë Y¹b(«Ë WH¹dAë W¹u³Më …dO Ã«Ë WOÄöÝù«
V?ÃU?D?ë U½e¹eŽ pà ÁUMÄbÁ U0 n²J½ rÃË ¨„uK ë w ·«d×½ô«Ë qÃeë sÄ WÄ_« œ«d √ wI¹ Ícë wÄöÝù« s¹bë
b¹eÄ v?KŽ ŸöÞô« vÃ≈ „UMKŠQ ¨…¡«dIë u×½ œUN²łô«Ë b'« pO UMOŽ«— UM½S »U²Jë «c¼ w …bOHÄ  UÄuKFÄ sÄ
           Î
rNLN W³KDë d³² ¹ Ê_ öO³Ý .uI²Ã« WK¾Ý√ UMKFł UL¨WO dF*«Ë WOLKFë pð«—bÁ UNÐ wLMð w²Ã« W³ÝUM*« V²Jë sÄ
                 Î
         ∫WOðü«  «bŠuë UMLC²Ä WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â sÄ ‰Ë_« ¡e'« ¡Uł bIÃËÆUNK×Ð Ÿu{uLKÃ
ʬdIë “U−Ž≈ sŽ UMŁb%Ë ¨¡«dÝù« …—uÝ sÄ  U¹¬ dO Hð UNO UMÃËUMð bÁË∫tÄuKŽË .dJë ʬdIë …bŠË∫ôË√
                                            Æ.dJë
                                          Î
vK‡Ž ‰ôb‡²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√Ë ¨WOÄöÝù« …bOIFë hzUBš XÃËUMðË∫WOÄöÝù« …bOIFë …bŠË∫UO½UŁ
               ÆW¹ËUL ë V²Jë sŽ Y¹b(« vÃ≈ W U{≈ ¨YF³Ã« vKŽË ¨tKÃUÐ ÊU1ù«
                                            Î
U* 5‡H¹dý 5¦¹bŠ Õdý vÃ≈ W U{≈¨W¹u³Më WM ë WO−Š UNO UMÃËUMðË∫tÄuKŽË n¹dAë Y¹b(« …bŠË∫U¦ÃUŁ
                       ]
              ÆUNO ¡Uł U0 qLFÃ«Ë UN² dFÄ VÃUDÃUÐ —b−¹ d³ŽË ”Ë—œ sÄ ULNO
                                             Î
pÃcÂË ¨©¶® tÐ ¡«b²Áô«Ë wÝQ²Kà …ËbIë ©¶® ‰uÝdë …dOÝ XÃËUMðË∫WH¹dAë W¹u³Më …dO ë …bŠË∫UFЫ—
                         Æ©                Î
                              ® ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž …UOŠ sÄ U dÞ UMÃËUMð
                                        Î
VÃUDë n¹dF²Ã ¨ÂöÝù« w  UÐuIFë Ÿu{uÄ w WLNÄ ”Ë—œ …bŽ XMLCðË∫wÄöÝù« tIHë …bŠË∫U ÄUš
             ÆW1d'« sÄ ‰Uš nOE½ lL²−Ä WÄUÁ≈ vKŽ t dŠË ÂöÝù« WOÃuLý vKŽ
                                             Î
¨WOÄuOë tðUOŠ w VÃUDë UNłU²×¹ …d UFÄË WLNÄ U¹UCÁ …bŽ Õdý UNO UMÃËUMð∫wÄöÝù« dJHë …bŠË∫UÝœUÝ
 ÂöÝù« nÁu0 VÃUDë n¹dFð vÃ≈ W U{≈¨sÄUC²Ã«Ë ¨WOÃËR *« qL%Ë ¨fHMÃUÐ —«d{ù« .dײÂ
                          ÆWO³BFÃ«Ë ¨ÂöŽù«Ë ¨WOÃËbë  UÁöFë sÄ
Ê«e?O?Ä w? Êu?J?¹ Ê√Ë  U?³?ÃU?D?Ã«Ë »ö?D?Ã«Ë  ULKF*«Ë 5LKF*« »U²Jë «cNÐ lHM¹ Ê√ vÃUFðË t½U×³Ý tKë 5KzUÝ
                             Æ¡UŽbë VO−Ä V¹dÁ lOLÝ t½√ WÄUOIë Âu¹ UMðUM Š
 ÊuHÃRLë
                        U‡‡‡¹u‡‡²;«
                                       U)«…b u « WF «d «…b u « W U «…b u « WO U «…b u « v Ë_«…b u «
                         tÄuKŽË .dJë ʬdIë
 ≥                    ©±® ʬdIë “U−Ž≈ ∫ ‰Ë_« ”—bë
 ∏                    ©≤® ʬdIë “U−Ž≈ ∫ w½U¦Ã« ”—bë
 ±≤                   ©±±≠±® ¡«dÝù« …—uÝ ∫ YÃU¦Ã« ”—bë
 ±∑                  ©≤≤≠±≤® ¡«dÝù« …—uÝ ∫ lЫdë ”—bë
 ≤∞                 ©≥∏≠≤≥® ¡«dÝù« …—uÝ ∫ fÄU)« ”—bë

                           WOÄöÝù« …bOIFë
≤∑              WOÄöÝù« …bOIFë hzUBš sÄ ∫ ”œU ë ”—bë
≥±         tKë œułË vKŽ ‰ôb²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√ ∫ lÐU ë ”—bë
≥µ            YF³Ã« vKŽ ‰ôb²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√ ∫ sÄU¦Ã« ”—bë
¥∞                  W¹ËUL ë V²JÃUÐ ÊU1ù« ∫ lÝU²Ã« ”—bë

                       tÄuKŽË n¹dAë Y¹b(«
¥∂                 W¹u³Më WM ë WO−Š ∫ dýUFë ”—bë
µ±          ©tKë bOÐ dCÃ«Ë lHMë® Y¹bŠ ∫ dAŽ ÍœU(« ”—bë
µµ   ©rNÁuIŠ ÊUOÐË 5MÄR*«  UÄdŠ rOEFð® Y¹bŠ ∫ dAŽ w½U¦Ã« ”—bë

                        WH¹dAë W¹u³Më …dO ë
∂≤                 ©±® …ËbIë ‰uÝdë ∫ dAŽ YÃU¦Ã« ”—bë
∂∂                 ©≤® …ËbIë ‰uÝdë ∫ dAŽ lЫdë ”—bë
 ∑±                 ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ∫ d‡AŽ fÄU)« ”—bë

                             wÄöÝù« tIHë
∑∑              ÂöÝù« w  UÐuIFë ÂUE½ ∫ dAŽ ”œU ë ”—bë
∏±                      œËb(« ∫ dAŽ lÐU ë ”—bë
π∞                     ’UBIë ∫ dAŽ sÄU¦Ã« ”—bë
π∂                      d¹eF²Ã« ∫ dAŽ lÝU²Ã« ”—bë
                                       «…b u « W
                       V¹cN²Ã«Ë wÄöÝù« dJHë
 ±∞±                fHMÃUÐ —«d{ù« .d% ∫ ÊËdAFë ”—bë
±∞µ                WOÃËR *« qL% ∫ ÊËdAFÃ«Ë ÍœU(« ”—bë
±∞π                    sÄUC²Ã« ∫ ÊËdAFÃ«Ë w½U¦Ã« ”—bë
 ±±µ           WOÃËbë  UÁöFÃ«Ë ÂöÝù« ∫ ÊËdAFÃ«Ë YÃU¦Ã« ”—bë
                                          W œU
 ±≤≤               ÂöŽù«Ë ÂöÝù« ∫ ÊËdAFÃ«Ë lЫdë ”—bë
 ±≤∂          VBF²Ã« sÄ ÂöÝù« nÁuÄ ∫ ÊËdAFÃ«Ë fÄU)« ”—bë
     …b‡‡‡‡‡Šuë      ±
.d???J???ë ʬd???I??ë
             ≤
                               *©±® .dJë ʬdIë “U−Ž≈                  ±     ”—b‡‡Ã«
                                                     Î Ô
                                        v?Ã≈ rN²¹«bNà ”UM?ë vÃ≈ öÝ— v?ÃU?FðË t½U×³Ý tKë qÝ—√
                                                Ò
                             dÂcð√               Ò                         Ò
                                        ‚b?? v??K?Ž ‰b??ð  «e??−? F? L? Ð r??¼b??¹√˨`?O?×?B??ë o??¹d?D??ë
                                                                  Ò
…œU?? F? K? à ‚—U??š d??Ä√ w??¼ ∫…e??−? F? L? ë                    Ær¹dJë ʬdIë ©¶® w³Më …e−FÄ X½U bÁ˨rNðuŽœ
¨W?O?½u?J?ë sMÒ ?Ã«Ë s?O?½«u?I?ë sÄ ·uÃQLÃ«Ë ¡U?O?³½_«  «e−FÄË ¨r¹dJë ʬdIë …e−FÄ sOÐ ‚dHë UL
  Ò
b¹ vKŽ vÃUFð tKë t¹d−¹ ¨ÍbײÃUÐ ÊËdIÄ tÐ ·dFM?Ý UÄ «c¼ ør¹dJë ʬdIë “U−Ž≈ ÁułË UÄË øsOIÐU ë
                   Ò        Ò Ô                     Ò
         Æt²ÃUÝ— ‚b  U³Łù w³½   Ò                        ∫wðQ¹ ULO

                            WIÐUÒ Ã«  «e−F*«Ë ʬdIë “U−Ž≈ 5Ð ‚dHë
                      ∫ wðQ¹ UÄ ‰öš sÄ WIÐUÒ Ã«  «e−FLÃ«Ë r¹dJë ʬdIë “U−Ž≈ sOÐ ‚dHë `C²¹
                                                        Ò
                            dJ √
                             Ò           W?¹œU?Ä  «e?−?F?Ä X?½U? s?OIÐU ë qÝd?ë  «e?−?FÄ ≠±
                                        Ò Ò                 ^
                                        UÄ√¨`ÃU WÁU½Ë vÝuÄ UBF ¨f×ë ‰öš sÄ „—bð
                                                     Ò      Ó Ô
¡U?ł U?¼ƒUIÐË WO?½¬d?I?ë …e?−?FLë œuKš
        Ò
                    V?ÞU ð W¹d?J? …e−FÄ wN ©¶®bL×Ä w³M?ë …e−FÄ
                          Ò              Ò
                       Î
W?? ? ÃU?? ? Ýd?? ? ë œu?? ? K? ? ?š l?? ? Ä U?? ? L? ? ?−? ? ? ? ? ?M? ? ?Ä
       Ò
        ÆpÖ `{Ë√ÆWOÄöÝù«                          ÆqIFë
                    W? Uš W²ÁR?Ä  «e?−FÄ sOIÐUÒ ?ë ¡UO³½_«  «e−FÄ ≠≤
                    Î    Ò
…e−FÄ w¼Ë¨WOÁUÐ …bÃUš WLz«œ …e−FÄ uN r¹dJë ʬdIë UÄ√¨U¼b¼UýË U¼¬— sÄ ô≈ lMIðô¨rNÄ«uÁQÐ
                           Ò
               ˚∫vÃUFð ‰UÁÆrNÄuKŽË r¼dJ w dA³Ã« ÂbIð lÄÎ «—uNþË …uÁ œ«œeð¨W U ”UMKÃ
                                Ò        Ò
                    åµ≥∫XKB òÆ˝


                                           .dJë ʬdIë “U−Ž≈ ÁułË
           Ò
 d?NþË rKFë Âb?Ið ULK?ÂËÆU?NO Y׳ë d¦Â …œb?F?²Ä “U−Ž≈ ÁułË tà dNEð r¹dJë ʬdIë w qÄQ?²Lë Ê≈
        Ò              Ò                     Ò
   ÆÒw½¬dIë “U−Žù« sÄ Èdš√ ÁułË UMà  dNþË tMMÝË ÊuJë sO½«uIÐ W dFLë  œ«“¨…b¹bł  U UA²Â«

                                                  ÆsO²OÝ«—œ sO²BŠ w W³KDKà ”—bë vDF¹ ∫WEŠöÄ*
                                                                   Ô

≥
“U−Žù«Ë ¨wLKFë “U−Žù«Ë ¨w³OGë “U−Žù«Ë ¨w½UO³Ã« “U−Žù« ∫r¹dJë ʬdIë “U−Ž≈ ÁułË r¼√ sÄË
     Ò        Ò        Ò
                                 ∫tOK¹ ÍcÃ«Ë ”—bë «c¼ w pÖ qBHMÝË ¨wF¹dA²Ã«
                                        Ò       Ò   Ò

                                                w½UO³Ã« “U−Žù«
                                                Ò
                               tHOÃQðË ¨rJ×Lë tLE½ r¹dJë ʬdIë “U−Ž≈ ÁułË “dÐ√ Ê≈   Ò
                        rKFð√
                               r?¹d?Jë ʬdIë Èb?×?ð b?Á˨t?½U?OÐË t²žöÐË t²ŠUB Ë ¨l¹b³Ã«
                                        Ò
                Ò
 Âö?? f??O?à ʬd?I?ë Ê√ v?K?Ž ‰b??¹ U?L?Ä
            Ò                   ¨«Ëe−F ¨tK¦LÐ «uðQ¹ Ê√ ¨Wžö³Ã«Ë WŠUBHë q¼√ r¼Ë ¨»dFë
 s??O? Ð l?ÝU?A?ë Êu??³??ë œu??łË ¨©¶®w?³?M?ë
          Ú Ó                   Ê√ r¼«b?×?ð r?Ł¨«Ëe−F ¨tK¦Ä —uÝ dAFÐ «uðQ¹ Ê√ r¼«b×ð rŁ
                                   Ò                        Ò
 ¨ Íu³Më Y¹b×ë »uKÝ√Ë Ê¬dIë »uKÝ√            s?OÂdALë ¡«bŽ …b?ý l?Ä˨ «Ëe−F ¨tK¦Ä …bŠ«Ë …—u Ð «uðQ¹
                                         Ò
 l?? Ä r?? ¹d?? J? ?ë ʬd??I? ë s??Ä W??¹¬ Ê—U??Á s??L?  b Ë ¨t²Ð—U×Ä w fOHMÃ«Ë wÃUGÃ«Ë Õ«Ë—_« rNÃcÐË ¨ÂöÝûÃ
                              Ò
  ËU?H?²?ë ÈbLÐ f?Š√¨W?¹u?³?Më Y¹œUŠ_«
         Ò                                          Î
                              w?ðQ?¹ Ê√ t?²?ŽU?D²ÝUÐ Ê√ Ÿb¹ r?à r?NMÄ «b?Š√ ÒÊ√ ô≈ ¨t?M?Ž ”UMë
                                            ]
        Ò
 ʬd?Ië Ê√ vKŽ ‰b?¹ «c?¼Ë ¨sOÐuKÝ_« sOÐ                          Ær¼—ËbIÄ ‚u pÖ Ê_ªtK¦LÐ
                                                         Ò
 v?? ? K? ? ?Ž v?? ? ÃU?? ? F? ? ?ð t?? ?K? ? ë b?? ?M? ? Ž s?? ?Ä ‰e?? ?½ tÄ«b ²Ý« WŽË— w?½U?O³Ã« r¹dJë ʬdIë “U−Ž≈ d¼UEÄ sÄË
                                             Ò
 t?Ð rK?J?ð Íc?ë Y?¹b?×ë ULMOШ©¶®w?³Më
    Ò                              Ò                            ∫wðQ¹ ULÃ
 ÁU?MFÄ ÊU Ê≈˨t H½ ¡UA½≈ sÄ ©¶®w?³Më
                 Ò                           rÝô«Ë qFHKà ʬdIë ‰ULF²Ý«≠√
                       Î
               ÆvÃUFð tKë sÄ UOŠË
                     sÄË ¨‰UL−Ã«Ë WÁbë W¹Už w ôULF²Ý« WLKJë ʬdIë qLF² ¹
                             Ò
      Ò   Ò              Ò
∫UMÃuI Æ u³¦Ã« vKŽ ‰b¹ rÝù«Ë¨œb−²Ã«Ë ÀËb×ë vKŽ ‰b¹ qFHë Ê√ ÂuKFLë sL ÆqFHÃ«Ë rÝöà tÃULF²Ý« pÖ
               Ò
  Ò
¨rKF²¹ Ë√ kH×¹ Êö ∫UMÃuÁ ·ö ÐÆUN³ŠU? sÄ XMJLð WHBë Ê√˨rð dÄ_« Ê√ vKŽ ‰b¹ k UŠ Ë√ rKF²Ä Êö
                                   Ò Ò         Ò
           ˚∫t‡½U×³Ý t‡ÃuÁ ¨pÖ ¡u{ w ¨UMKÄQð uÃËÆkH×Ã«Ë rKF²Ã« w cš√ t½√ vKŽ ‰b¹ pÃc
                          Ò
…uŽbë d?– t½U×?³Ý t?Kë Ê√ U½b?łuà           Æ
                        å±π≥∫·«dŽ_«ò ˝
Ê√ VÝU½ ¨—«dI²Ý«Ë ÊuJÝ t?½_ XLBÃU Æ©Êu²ÄU ® rÝô« WGO?BÐ XLBë dÂ–Ë ©r¼uLðuŽœ√®qF?Hë WGOBÐ
                       ÆqFHÃUÐ tMŽ d³Ž ¨ÊU ½ù« vKŽ √dDð WÃUŠ t½ú ¡UŽbë UÄ√˨rÝôUÐ tMŽ d³F¹
                             Ò                          ] Ô
   Æ˝                                         ˚∫sO²L¹dJë sO²¹ü« UMKÄQð uÃË
å±≥±∫ÂUF½_«ò
        å±±∑∫œu¼òÆ˝                                            ˚∫vÃUFð tÃuÁË
W?G?O?B?Ð t?M?Ž W?O?½U?¦?ë W?¹ü«  d³Ž ULMOШ©pKNÄ®rÝô« WGOBÐ „ö¼ù« sŽ  d³Ž vÃË_« W¹ü« Ê√ U½błuÃ
Y?O?Š ¨W?ÄU?O?Ië Âu¹ b¼UAÄ sÄ bNAÄ sŽ Y¹b×ë ‚UOÝ w  ¡Uł vÃË_« W¹ü« Ê_ pÃ–Ë ª©pKNOî qFHë
qÝdÃ«Ë ¡UO³½_« rNOÃ≈ qÝ—√ Ê√ bFÐ ô≈ rNMÄ sOJÃUNë pKN¹ rà t½QÐ r¼dÂc¹Ë ¨f½ù«Ë s−ë vÃUFð tKë dA×¹
¡U− ¨UNMO½«uÁË …UO×ë Ác¼ ÊËRý sŽ Y¹bŠ wN WO½U¦Ã« W¹ü« UÄ√ÆvN²½«Ë rð dÄ√ sŽ Y¹bŠ W¹üU ¨rN½ËbN¹
                                     ]
                        ÆtŁËbŠ —dJ²¹Ë œb−²¹ dÄ√ sŽ d³š t½_ ¨WOKFHë WGOBÃUÐ dO³F²Ã«

                                                                  ¥
                                        ŸuL'« mOBà ʬdIë ‰ULF²Ý«≠»
                          Î   Î Î
            ˚∫vÃUFð tÃu‡Á p‡Ã– WK¦Ä√ sÄ˨UFz«— UOM ôULF²Ý« ŸuL−ë mO qLF² ¹ ʬdIÃU


                                           å≤∂±∫…dI³Ã«ò Æ˝
                                                    ˚∫vÃU‡‡Fð tÃu‡ÁË
             å¥≥∫nÝu¹ò Æ˝

Ê√ ULNMOÐ ‚dHëËÆ © ö³MÝ® WLK WO½U¦Ã« W¹ü« w œ—Ë ULMOÐ ¨©qÐUMÝ® WLK UNO œ—Ë vÃË_« W¹ü« Ê√ kŠö½
dł_« ÊUOÐ UNMÄ œuBILë ÊU ULà vÃË_« W¹ü U ÆWKIë lLł vKŽ WO½U¦Ã« ‰bð ULMOÐ ¨…d¦Jë lLł vKŽ ‰bð vÃË_«
U?NO ¡Uł WLK? WO½U¦Ã« W¹ü« w q?LF²Ý« ULM?OÐ Æ…d¦Jë vK?Ž ‰b¹ UÄ UNO ¡Uł W?ÁbBKà nŽUC?LÃ«Ë dO¦JÃ«Ë r?OEFë
         ÆW¹ü« w dO¦J²Ã« wC²I¹ UÄ „UM¼ fOÃË ¨ «uMÝ l³Ý vÃ≈ eÄdð © ö³MÝ l³Ý® Ê_ © ö³MÝ®
                                          Ò
           å≤∞∫ÊULIÃò Æ˝                               Î
                                         ˚∫vÃUFð tÃuÁ ¨UC¹√ pÖ ‰U¦ÄË
                                                   ˚∫vÃUFð t‡ÃuÁË
v?? K? Ž W??ëb??ë© r??F??½® W?? L? ?K?  v??ÃË_« W??¹ü« w?? œ—Ë Y??O? Š å±≤±≠±≤∞∫q×MëòÆ˝
            Ó
                    Ò         Ô ÚÓ
t?Kë WLF½ sŽ Y¹bŠ vÃË_« W¹ü« Ê_ pÖ˪WK?Ië vKŽ Wëbë©rF½√® W?LK WO½U¦Ã« W¹ü« w  œ—Ë ULMOШ…d¦Jë
oOD¹ô rO¼«dÐ≈˨Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ U¼dJý w²Ã« rFMë sŽ Y¹bŠ WO½U¦Ã« W¹ü« ULMOШUFOLł dA³Ã« vKŽ WGÐU ë
       å±∏∫q×Mëò Æ˝                       ˚¨UNCFÐ dJý UL½≈Ë ¨tOKŽ tKë rF½ q dJý

                                                 dOšQ²Ã«Ë .bI²Ã«≠‡ł
                                                   Ò    Ò
              Î
Æ’U?B?²?šô« r¹bI²Ã« bOH¹ UÄ «d?O?¦?J ¨WŽËdë W¹Už w ÊUFÄ vKŽ ‰bOà U?¼dšR¹ Ë√ W?L?KJë ÂbI¹ ʬdIÃU
                                   =
                      ˚∫W×ðUHë …—uÝ w vÃUFð tÃuÁ tMĨdO¦Â ʬdIë w r¹bI²Ã« «c¼ q¦ÄË
W½UF²Ýô« qF vKŽË …œU³Fë qF vKŽ „U¹≈ tÐ ‰uFHLë ÂbÁ bI
                         Ò           å∂≠µ∫W×ðUHëòÆ˝
W½UF²Ýù«Ë …œU³Fë Ê√ pÖ V³ÝË ¨sOOÃË_« w ‰UÁ UL b¼« U½U¹≈ qI¹ rK W¹«bNë qF vKŽ tÐ ‰uFHLë ÂbI¹ rà ULMOÐ
’UB²šô« bOHOà tKF vKŽ qŽUHë ÂbI¹ Ê√ ÂeK²ÝU tÐ ô≈ ÊUF² ¹ ôË ÁdOž bŠ√ b³F¹ ö vÃUFð tKÃUÐ ÊU²B² Ä
ÊU ½ù« ‰uI¹ Ê√ `B¹ ô –≈ ’UB²šù« tO `B¹ ô W¹«bNë VKÞ Ê_ pÃ–Ë tKF vKŽ W¹«bNë ‰uFHÄ ÂbI¹ rÃË
                                       Î
…œU?³?F?ÃU?Ð p?B? ?½ U?M½≈ ∫ÁUMFÄË ”U?M?ë ÊËœ s?Ä W?¹«b?N?ÃUÐ wMBš Ë√ Íd?Ož «b?Š√ b?N?ð ôË Íb?ŠË w?½b?¼« rNKë
                                 Ô
                                      Î
                               ÆpÖ w pIKš sÄ «bŠ√ pFÄ „dA½ ôË ¨W½UF²Ýô«Ë
                                                ˚∫vÃUFðË t½U×³Ý tÃuÁË
W¹ü« w ©ÁU¹≈® ‰uFHLë ÂbÁ ULMOÐ ¨WÃö−ë kHà vKŽ ©«ËdJý«® qFHë tO ÂbIð å±∑≤∫…dI³Ã«òÆ˝
                                  Ò
              Ò
ÊuJ¹ ULMOÐ ’UB²šô« vKŽ ‰bOà ‰uFHLë ÂbI ¨t½U×³Ý tKà ô≈ ÊuJð ô …œU³Fë Ê_ pÃ–Ë ªÊËb³Fð qFHë vKŽ
                                    Ò


µ
                                             Ò
      ÆWÃö−ë kHà r¹bI²Ã Ÿ«œ „UM¼ sJ¹ rK ¨vÃUFð tKë dJA¹ ô ”UMë dJA¹ ô sÄË ¨WLF½ qJà dJAë

                               wMHë d¹uB²Kà .dJë ʬdIë «b ²Ý« ≠œ
        ÆÊU¼–_« sÄ W³¹dÁ WÝu ×Ä …—uBà …œd−Lë w½UFLë sŽ dO³F²Ã« wMHë d¹uB²ÃUÐ wMF½
¨WFz«— ÌW?Ýu? ×Ä Ì…—u?B?Ð …œd?−?L?ë w?½U?F?L?ë sŽ dO³F²Ã« w wMHë d¹uB²Ã« r¹dJë ʬdIë Âb ²Ý« bÁË
                                                  Ì
                                            ∫UNMÄ …œbF²Ä ‚dDÐ
              ∫ pÖ ÖUL½ sÄ˨ ÊU¼–_« vÃ≈ dÄ_« V¹dI²Ã pÃ–Ë qO¦L²Ã« «b ²Ý« ≠±
                  ˚∫v‡ÃUFð tÃuIÐ ÊuÂdALë U¼b³F¹ w²Ã« WNÃü« e−Ž sŽ dO³F²Ã« ≠√


                             å∑≥∫Z×ëòÆ˝
                       ∫ vÃUFð tÃuIÐ s¹d UJë ‰ULŽ√ ÊöDÐ sŽ dO³F²Ã« ≠»
                                               ˚
                                    å≥π∫—uMëòÆ˝

                                 ∫ «œUL−ë vKŽ …UO×ë ¡UH{≈≠≤
w½UFLë vKŽ wHCOà pÖ˪ UŽu{uLë iFÐ ÷dŽ w wMHë d¹uB²Ã« »uKÝ√ r¹dJë ʬdIë Âb ²Ý«
                                    Î
                         ∫pÖ WK¦Ä√ sÄ˨WOÒ Š «—u W¹uMFLë  ôU×Ã«Ë WOM¼cë
                                 Ò
                                    Ò
                        wŠ ʬdIë dO³Fð w tMJÃ˨—dJ²Ä ·uÃQÄ bNAÄ `³Bë≠√
                        Ò         Ò
               ◊UA½
                          Æ˝           ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨fHM²¹
 w?M? d?¹u?B?ð U?N?O? ʬd?I?ë s?Ä W¹¬ d–√  å±∏∫d¹uJ²Ã«ò
       ÆtO …UO×ë YÐË œUL−ë WÂd×à d?−?H?ë b?MŽ —uMë —uNþ r¹dJë ʬdIë —u bI
                     Î                   Î
                     U¾Oý w×ë szUJë sÄ fHMë ÃËd Ð öOKÁ öOKÁ Î
                                            Î
                                     ÆWMOJÝË ¡ËbNÐ U¾OA
Æ˝          ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨„dײ¹ wŠ¨Ê¬dIë dO³Fð w tMJÃ˨œuNFÄ ÊUÄeë sÄ qOKë≠»
                    Ò         Ò
å¥∫d−Hëò Æ˝               ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨tFÄ ‚U³Ý w —UNMë VKD¹ u¼Ë
åµ¥∫·«dŽ_«ò
                                                    ∂
                                    r¹uI²Ã«
                                      Ò
                                      Ò
                              Æ…e−FLë ÂuNHÄ `{Ë√ ≠±”

               ÆsOIÐUÒ Ã« ¡UO³½_«  «e−FÄË r¹dJë ʬdIë sOÐ sOÁd d–√ ≠≤”

                              ∫©ô® Ë√ ©rF½® ‡Ð VOł√≠≥ ”
                 Ær¹dJë ʬdIë q¦LÐ ÊUOðù« vKŽ —bÁ√ »dFë dOž ≠»
             ÆUN²ŠUB Ë UN²žöÐ w Á—uÝË r¹dJë ʬdIë  U¹¬  ËUH²ð ≠Ã
                   Æ©¶® ‰uÝdë bNŽ vKŽ ʬdIë “U−Ž≈ dB²I¹ ≠œ

                                       = Ô
                                   ∫WOðü« qKŽ√≠¥ ”
  Ær¹dJë ʬdIKà …b¹bł “U−Ž≈ ÁułË  dNþ ÊuJë sO½«uIÐ W dFLÃ«Ë rKFë ÂbIð ULK ≠Ã
                   ÆʬdIë q¦LÐ ÊUOðù« sŽ r¼dOžË »dFë e−Ž≠œ
                          ÆWOÒ Š …e−FÄ Ê¬dIë sJ¹ rÃ≠‡¼
                           Ò

           = Ô                       Î
          ∫t×{Ë√Ë ¨WOðü« —uÄ_« sÄ dÄ√ q vKŽ r¹dJë ʬdIë sÄ ôU¦Ä d–√ ≠µ ”
                         ÆŸuL−ë mOBà ʬdIë ‰ULF²Ý« ≠»
                          Æ «œUL−ë vKŽ …UO×ë ¡UH{≈ ≠Ã
                            ÆqO¦L²Kà ʬdIë «b ²Ý« ≠œ
∑
                  ©≤® .dJë ʬdIë “U−Ž≈          ≤     ”—b‡‡Ã«
ÁbŽ Ícë ¨w½UO³Ã« “U−Žù« qBHÄ qJAÐ UMÃËUMðË ¨r¹dJë ʬdIë “U−Ž≈ sŽ oÐU ë ”—bë w UMŁb×ð
 ]
Áu?łË v?K?Ž qL²ý« qÐ ¨jI bŠ«Ë tłË vKŽ r¹dJë ʬdIë “U−Ž≈ dB²I¹ rÃË ¨“U−Žù« ÁułË “dÐ√ ¡ULKFë
«c?¼ w tKBH?M?Ý U?Ä «c?¼Ë ¨w?F?¹d?A²Ã« “U−Žù«Ë ¨wLKFë “U−Žù«Ë ¨w³OGë “U−Žù« ∫UNMÄ ¨…dO¦Â “U−Ž≈
     =
                                     ÆvÃUFð tKë ¡Uý Ê≈ ”—bë
                                w³OGë “U−Žù«
                                Ò
rÄ_« hBIÐ —U³šù« pÖ sÄ˨UNÐ rKŽ ©¶® ‰uÝdKà sJ¹ rà …dO¦Â —U³š√ vKŽ r¹dJë ʬdIë qL²ý«
           Ò
Ê√ vKŽ W×{«Ë WÃôœ ‰b?¹ U?L?ĪtOKŽ vK²ð Ê√ q³Á sÄ ©¶®bL×Ä ÂuÁ sÄ bŠ√ UNLKF¹ sJ¹ rà w²Ã« WO{ULë
Ò
 qÐ ¨oK ë sÄ ÁdOž sÄ ôË ¨t H½ ©¶®bL×Ä sÄ ÊuJ¹ Ê√ qIF¹ ô  UO³OGë pKð vKŽ qL²ALë ʬdIë «c¼
                   Ò        ÓÔ
                                        Æ»uOGë ÂöŽ Âö u¼
r?Ł ¨U?N?Žu?ÁË q?³?Á q?³?I?²? ?L?ë w Àb×²Ý —uÄ√ sŽ Á—U³š≈ r¹dJë ʬdIKà w³OGë “U−Žù« d¼UEÄ sÄË
vKŽ ÊËdB²MOÝ rN½QÐ ÂËd?ë sŽ r¹dJë ʬdIë —U³š≈∫‰U¦Lë qO³Ý vKŽ UNMÄ˨ʬdIë UNMŽ d³š√ UL XFÁË
           Ò
                     ˚∫tO tKë ‰uI¹ Ícë Q³Më «c¼ ÊöŽ≈ sÄ sOMÝ lCÐ w ”dHë
                   å≥≠±∫ÂËdë òÆ˝

ÊËbNA¹ ÂËdë Ê≈ sOLK LKà «uÃUÁË ¨pÃcÐ ÊuÂdALë ÕdH ª”dHë WÃËœ ÂUÄ√ ¨ÂËdë WÃËœ XÄeN½« bI
         Ô
rJ³KGM ¨rJOKŽ ‰e½√ Íc?ë »U?²JÃUÐ UM½u³KG²Ý rJ½√ ÊuLŽeð r²½√Ë ¨”u−Lë rN³Kž bÁË »U²Â q¼√ rN½√
  Î Ò
XÁË UFÁu²Ä sJ¹ rÃË ¨sOMÝ lCÐ w ÊËdB²MOÝ ÂËdë ÊQÐ d³ ð  U¹ü« Ác¼ XÃeM ¨ÂËdë ”—U X³Kž ULÂ
ʬdIë UNMŽ d³š√ w²Ã« WOMÄeë …d²Hë w oI×ð pÖ Ê√ ô≈ ¨…eOłuë …bLë Ác¼ w oIײOÝ pÖ Ê√ …—UA³Ã« Ác¼
                                Ò      Ò
                                            Ò
                             Æ»uOGë ÂöŽ sÄ Ê¬dIë Ê√ vKŽ ‰b ¨r¹dJë
               Ì                         Î
Êu?Ãu?OÝ rN½√Ë ‰U²Ië ¡bÐ q³Á —b?Ð Âu?¹ —U?HJë WL¹e¼ sŽ d³š√ r¹dJë ʬdIë Ê√ ∫U?C?¹√ pÖ WK¦Ä√ sÄË
     ^ ] Ó Ó Ó Ó Ì ]Ó Ô Ú
Âu¹©¶® w³Më ‰UÁ ∫‰UÁ ”U³Ž sЫ ÈË— bÁ˨ÊuÂdALë ÂeN r¹dJë ʬdIë tMŽ d³š√ UÄ oI×ð bÁ˨—UÐœ_«
ÓÚ Ó
∫‰u‡I¹ u¼Ë ©¶® ÃdÓ Ó Æp³Ú Š∫‰U‡IÓ ¨Áb‡OÐ dJÐ uÐ√ cšQÓ ¨©±®Æå„bŽËË „bNŽ „bA½√ w½≈ rNKëò∫—bÐ
 Ô ÔÓÓ Ô Ó   Ó Ó  Ó Ô Ó Ó Ó   Ó Ì Ú Ó ÔÓ Ó Ó Ó     Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ô Ô ÚÓ = ] Ô ] ÌÚ Ó
                           åµ¥∫dLIë ò Æ˝                ˚

                              ≥∂µπ rÁ— Y¹bŠ ¨Í“UGLë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë—©±®

                                                    ∏
                                     wLKFë “U−Žù«
                                     Ò
W?O? ?H?M?ë˨WO³Dë˨WOJKHÃ«Ë ¨WOLKFë∫W dFLë s¹œUOÄ sÄ dO¦Â w r¹dJë ʬdIKà wLKFë “U−Žù« dNþ
                                      ÆU¼dOžË ¨÷—_«  UI³ÞË ¨WOðU³MëË
   Î
uÃË ¨U½dÁ dAŽ W Lš cMÄ UNOÃ≈ ʬdIë  «—Uý≈ XIÐUÞ ¨WOMOI¹ ozUIŠ  dNþ ¨ ôU−Lë Ác¼ q wH
                          Ò
Ê√ wÄ_« ©¶®bL×Là v½√Ë ¨WOLKFë ozUI×ë Ác¼ sÄ ¡wAÐ tO U½dHþ ULà ¨vÃUFð tKë bMŽ sÄ Ê¬dIë sJ¹ rÃ
         Ò   Ò
                                                ÆpÖ q¦LÐ wðQ¹
                         ∫r¹dJë ʬdIë UNOÃ≈ —Uý√ w²Ã« WHA²JLë WOLKFë ozUI×ë sÄË
                                          Ó    Ò
ÍœR¹ ¡UL ë vÃ≈ œuFBë Ê√ vÃ≈ r¹dJë ʬdIë —Uý√bI ∫WFHðdLë sÂUÄ_« w sO− ÂË_« hI½ ≠±
 Ò
                              ˚∫t‡ÃuIÐ f‡HM²Ã« w‡ oO{ vÃ≈
W??‡? ¹ü« Ác??‡?¼ w?‡?H?  å±≤µ∫ÂUF½_« òÆ˝

                        Ò Ò
¨UOKFë u?'«  U?I?³Þ vÃ≈ lHðd¹ sL ¨Á—b oOC¹ ‰UC?ë ÊQJ ¨‰öCKà ͜U?Ä d?¹uBð W‡L¹dJë
    =                             Ò Ò
                    Î
œuFBÃ«Ë Ê«dODë Ÿ«d²š« bFÐ WIOI×ë Ác¼ U¦¹bŠ ¡ULKFë nA²Â« bI ÆfHM²Ã« sŽ oOC¹ Á—b ÊS
¨UOKFë u−ë  UI³Þ w ŸUHð—ô« œ«“ ULK hÁUM²ð ¡«uNë w sO− ÂË_« W³ ½ Ê√ «u²³Ł√Ë ¨u'« vÃ≈
    Ò                                    =
Âb?F?M?¹ ¡«u?Në Ê≈∫«uÃUÁËÆhÁUM²¹ jGCë pÃcÂ˨UNMŽ U½bFÐ ULK qIð ¡«uNKà ÷—_« WOЖUł Ê_
                                        Ò
                 ÆfHM²Kà “öë sO− ÂË_« ÂbFM¹ wÃU²ÃUÐ˨qOÄ W¾L Lš ŸUHð—« vKŽ
W?O?½¬d?I?ë W¹ü« dOAð Y?OŠ   å±±∫‚—UDëòÆ˝           ˚ ∫e¹eFë tÐU²Â w vÃUFð tKë ‰uI¹≠≤
                           UL ¨lł—  «– UN½√ ¡UL ë  UH sÄ Ê√ vÃ≈ WL¹dJë
                 ◊UA½
                                             ølłdë vMFÄ
 «b?? ?²?ÝU?Ð Ë√ W?³?²?J?L?ë v?Ã≈ Ÿu?łd?ÃU?Ð
                           U?N?½_ l?łd?ë  «cÐ XOLÝ ¡UL ë Ê√ ÊËd HLë d–
          Î
 d?¼U?‡?E?Ä sÄ dš¬ «d?N?E?Ä V?²?Â√ ÆX½d²½ù«
                           u?¼Ë Ÿu?łd?ë s?Ä W?I²AÄ lłdë WLKÂË YOGÃUÐ lłdð
              ÆwLKFë ʬdIë “U−Ž≈
                           WHOþuÐ ÂuIð ¡UL ë Ê√ W¹ü« vMFÄË ¨fJFÃ«Ë …œuFë
                                          ÆfJFÃ«Ë ŸUł—ù«
Èb?Š≈ w?¼ w?²?ë d?O?H?ÝuÐËd²Ã« WI³Þ Ê√ pKHë ¡ULKŽ nA bI ¨dO H²Ã« «c¼ bÂROà rKFë ¡Uł bÁË
s?Ä ÷—_« v?Ã≈ —U?D?Ä√ q?J?ý v?K?Ž ¡U?Lë sÄ d ³ð UÄ ŸUł—SÐ ÂuIð ÷—úà Íu−ë ·öGë  UI³Þ
                               Æ¡ULë d ³ð …—ËbÐ XOLÝ WLz«œ …—Ëœ ‰öš
                              Î
fJŽË ŸUł—SÐ ÂuIð ÊË“Ë_« WI³Þ rCð w²Ã«Ë dOHÝuð«d² ë WI³Þ Ê√ UC¹√ pKHë ¡ULKŽ nA²Â« ULÂ
s?Ä ÷—_« w?L?×?ð w?N? w?ÃU?²?ÃU?ÐË ¨w?ł—U? ?ë ¡U?C?H?ë v?Ã≈ W?O?−? ?H?M?³?ë ‚u …—UCë  UŽUFýù«


π
              ◊UA½       Î   Î
                       U?FOMÄ «e?łUŠ b?F?ð w?N? ¨W?K?ðUIë WO½uJë  UŽUFýù«
                              Ò
 œułË s¹d UFLë sO¦ŠU³Ã« iFÐ Èd¹       f?L?A?ë ¡u?{ s?Ä …d?O?³?  UOL ‰u Ë ÊËœ ‰u×¹
 V?²?Â√ ¨r?¹d?J?ë ʬd?I?ë w Íœb?Ž “U?−Ž≈
                Ò                     Æ÷—_« vÃ≈ UNð—«dŠË
                                    Î
 w? t?²?A?ÁU?M?L?à Ÿu?{u?L?ë «c?¼ ‰u?Š W?ÃU?IÄ —U³š≈ wLKFë “U−Žù« vKŽ UC¹√ WK¦Ä_« sÄË ≠≥
                 ÆnBë s?Ä b?O?ë l?ÐU? √  ULBÐ ·ö²š« s?Ž r?¹d?Jë ʬdIë
                       Ác??¼ w?? W?K?ŁU?L?L?ë W?O?½U?J?Ä≈ Âb?ŽË d?š¬ v?ë h? ?ý
                dJ √            ÆUNIÃUš vÃUFð tKë …—bIÐ ô≈  ULB³Ã«
 ö?¹b?F?ð  U?Äu?J?×?Ã«Ë ‰Ëb?ë Íd−ð
                 Ô                         ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á
ÆU?NðUF¹dAðË UN²LE½√ w …dL² Ä  «dOOGðË
           øpÖ sÄ Z²M²Ý√ «–UÄ
                               å¥≠±∫WÄUOIëòÆ˝

·ö?²?š« vÃ≈ ©William Herschel® åq?ýd?¼ r?O?ÃËò Íe?O?K?J?½ù« r?ÃU?F?ë —Uý√ ±∏µ∏ ÂU?Ž w?H?
                   Î   Î
               Æh ý qJà «eOLÄ öOÃœ UNKFł ULÄ ¨UNÐU× √ ·ö²šUÐ  ULB³Ã«
Í_ W?L?B?³Ã« …—u Ê√ ©Francis Galton® åÊu?²?ÃU?ž f?O? ½«d ò —u²Âbë X³Ł√ ±∏π≤ ÂU?Ž w Ë
błË bÁË ¨t³OBð bÁ w²Ã« ¡È—«uDë q sÄ rždÃUÐ dOG²ð ö ¨tðUOŠ ‰«uÞ UN³ŠU lÄ gOFð l³ ≈
         ÆWOKł W×{«Ë UNðULB³Ð XEH²Š« WDM×Lë W¹dBLë ¡UOÄuLë ÈbŠ≈ Ê√ ¡ULKFë
                        Ò
Ác?¼ Ê√ b?Â√ b?ÁË ¨W?I?O?Áb?ë  UłdF²Ã« fH½ ULNà tK rÃUFë w ÊUB ý błu¹ ô t½√ Êu²ÃUł X³Ł√Ë
  Î
  ÆUÄu¹ ±≤∞ Ë ±∞∞ sOÐ ÁdLŽ ÊuJ¹ UÄbMŽ tÄ√ sDÐ w u¼Ë sOM−ë lÐU √ vKŽ dNEð  UłdF²Ã«
                                       Ò
X Oà ÷—_« Ê√ ¨w‡ł—U ë ¡U‡CHë sÄ ÷—úà ¡U‡LKFë UNDI²Ã« w²Ã« —uBë X²³Ł√∫÷—_« uŠœ ≠¥
                                       Î
        ˚∫t‡ÃuIÐ p‡Ã– v‡Ã≈ r‡¹dJë ʬd‡Ië —U‡ý√ b‡ÁËÆW¹uCOÐ U‡L½≈Ë ¨U‡ÄULð …d¹b‡² Ä
                                Ò
               ÆWCO³Ã« vKŽ oKDð »dFë WGà w WOŠbÃ«Ë å≥∞∫WÄUOIëòÆ˝
                                   =
                      Î
t?K?ë bMŽ sÄ wŠË u¼ UL½≈ r¹dJë ʬdIë Ê√ UÄULð „—b¹ ¨W²ÐU¦Ã« WO?LKFë WO?½¬dIë ozUI×ë Ác¼ w dþUMëË
                                Ò    Ò
u¼ UL½≈ ¨WÝbM¼ Ë√ ¨¡UOLO Ë√ ¨¡U¹eO Ë√ ¨VÞ »U²Â fOà r¹dJë ʬdIë Ê√ tOÃ≈ …—Uýù« —b−ð ULÄËÆvÃUFð
                    Ò             Ò
vKŽ vÃUFðË t½U×³Ý tKë …—bÁ  U³Łù WOLKŽ ozUIŠ sLC²¹ t½S pÖ lÄË ¨œUý—≈Ë W¹«b¼Ë …UOŠ ÂUE½Ë —u²Ýœ
                 Î
          ˚∫vÃUFð tÃuIà UIOI×ð ¨vÃUFð t‡Kë bMŽ sÄ r¹dJë ʬdIë Ê√ vKŽ WÃôbKÃ˨ÊuJë oKš
                     åµ≥∫XKB ò Æ˝
ÆW²ÐUŁ WOLKŽ WIOIŠ W¹√ lÄ UÄ Âu¹ w iÁUM²¹ sÃË rà ¨WOLKŽ ozUIŠ sÄ tOKŽ qL²ý« ULÐ ¨r¹dJë ʬdIëË
    Ò      Ò               Ò
                                                     ±∞
                               wF¹dA²Ã« “U−Žù«
                               Ò  Ò
q? tMŽ e−Fð Ícë b?×ë vÃ≈ ¨UNÃULÂË UNÃuLýË WO?½¬d?Ië  UF¹dA²Ã« uLÝ∫w?F¹dA²Ã« “U−ŽùUÐ bBI¹
         Ò              Ò            Ò
           Î
          ÆU½dÁ dAŽ WFЗ√ sÄ d¦Â√  UF¹dA²Ã« Ác¼ vKŽ dÄ t½√ lÄ ¨XGKÐ ULNÄ W¹dA³Ã« sO½«uIë
                               ]           Ò
                         Î   Î    Î
 ö?ÄU?F?L?Ã«Ë  «œU?³?F?ÃU? ¨…UO×ë wŠUMÄ nK² Là ö?ÄUý ö?ÄU?J²Ä U?F?¹d?A?ð r¹dJë ʬdIë sL?C?ð bI
                                             Ò
       ÆlL²−Lë UNOKŽ ÂuI¹ w²Ã« WLE½_« dzUÝË ¨WOÃËbë  UÁöFÃ«Ë WOÝUO ë —uÄ_«Ë  UÐuIFëË
                                    Ò
                                              = Ô
d?³Ž WŽu?M?²?Ä q?ÂU?AÄË U¹UCÁ sÄ rN¹bà b−² ¹ UÄË rNFÁ«ËË ”UMë …UOŠ r¹dJë ʬdIë  UF¹dAð rEMðË
    Ò
   Ô
sÄ wðË√ U?L?N?Ä ¨ÊU? ?½≈ Í√ —Ëb?I?L?Ð f?OÃË ¨rNðU¾OÐË rN½«uÃ√Ë rNÝUMł√ XHK²š« ULNÄ ¨—uBFÃ«Ë ‰UOł_«
W?OF{uë  UF¹dA²Ã« ·öš vKŽ pÃ–Ë Ær¹dJë ʬdIë l¹dA²Ã qŁULÄ l¹dAð l{Ë ¨WMDHÃ«Ë ¡UÂcÃ«Ë rKFë
                               Ò
W?ÞU?Šù« s?Ž …d UÁ WOF{uë  UF¹dA²Ã« Ê√ ULÂÆ`ÃUBLÃ«Ë ¡«u¼_UÐ dŁQ?ðË iÁUMðË hI½ sÄ uK ð ô w²Ã«
             Ò
       ÆÊUJÄË ÊUÄ“ qJà `KBð ôË ¨WOÄuLFÃ«Ë WOÃuLAÃUÐ nB²ð ô wN ¨”UMë  UłUŠ lOL−Ð
                    Ò     Ò
    åµ∞∫…bzULëòÆ˝                               ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ
vÁ—√Ë …—u qC √ vKŽ WO½U ½ù« …UO×ë rOI¹ ¨ qÄU wF¹dAð —u²Ýœ r¹dJë ʬdIë Ê≈ ∫‰uIë W öšË
           Ò            Ò                    Ô
                               Î Ò
Æ UNOKŽ sÄË ÷—_« tKë Àd¹ Ê√ vÃ≈ ÍuGKë Á“U−Ž≈Ë wLKFë Á“U−Žù UM¹dÁ wF¹dA²Ã« Á“U−Ž≈ qEOÝ˨‰U¦Ä
                 Ò        Ò

                                        r¹uI²Ã«
                                Æw³OGë “U−Žù« Ÿ«u½√ œbŽ√ ≠±”
                                Ò          =
                  Ò
               ÆpÖ `{Ë√ÆwF¹dA²Ã« “U−Žù« ʬdIë w “U−Žù« ÁułË sÄ ≠≤”
                    Ò
                             ∫WOðü«  U¹ü« w “U−Žù« Ÿu½ sOÐ√ ≠≥”
                                          Ò
                                   ˚∫v‡‡ÃUFð t‡Kë ‰U‡Á ≠±
                          Æ˝
                   Æ˝                ˚∫vÃUFð t‡Kë ‰U‡Á ≠≤

                                          = Ô
             ÆWOLKFë ozUI×ë sÄ dO¦JÃ«Ë r¹dJë ʬdIë sOÐ oÐUDð œułË qKŽ√ ≠¥”
                 ÆWOF{uë  UF¹dA²Ã« sOÐË ¨WO½¬dIë  UF¹dA²Ã« sOÐ Ê“«Ë√ ≠µ”
                   Ò           Ò
±±
                  ©±±≠±®¡«dÝù« …—uÝ  ≥  ”—b‡‡Ã«

       kHŠË dO Hð


 ÆhI½ q sŽ tKë t¹eMð∫
 w …uÁ »U× √∫
  Ò
        ÆgD³Ã«Ë »d×ë
ÆUNO «u UÞ∫
 ÆW³KGÃ«Ë …œUO ë Í√∫
  Î
  Æ«œbŽË …uÁ d¦Â√∫
      Ò
 rÂuMONOÃ∫
               Ò Ô
             ÆrÂuÃc¹Ë
        Ó Ô
  Æ«ËdÄb¹Ë «uJKNOÃ∫
    ] Ô


          Î
Æs¹d UJKà «ÎdI² ÄË UM−Ý∫
      Ò
W?Łö?¦Ã« lÞUILë Ÿ“uð ∫WEŠöÄ *
qBHë —«bÄ vKŽ ¡«dÝù« …—uÝ sÄ
         Î
Ær?N?HÃ«Ë kH×Kà ö?ON ð wÝ«—bë

                                 ±≤
                                 …—u ë Íb¹ 5Ð
                                    Ò
              dJ √                      ÒÒ
                     X?OLÝ˨W?¾ÄË …dAŽ ÈbŠ≈ UNðU¹¬Ë ¨WOJ?Ä ¡«dÝù« …—uÝ
                       = Ô
                     w?²?ë ¡«d?Ýù« …e?−FÄ vÃ≈ W³ ½å¡«dÝù« …—uÝò WL¹dJë …—u ë
w?M?Ð …—u Ð ¡«dÝù« …—uÝ vL? ð «–ULÃ
             Ò Ô
                                   Î Ò
                                Æ©¶® «bL×Ä ‰uÝdë UNÐ vÃUFð tKë hš
                                                 ]
              Î
             Æ UC¹√ qOz«dÝ≈
                     ¨Áb??L?×?Ð X?N?²?½«Ë ¨v?ÃU?F?ð t?K?ë `?O?³? ?²?Ð …—u? ?ë  √b?²?Ы
Íœd?H?ë „u?K ë bŽ«uÁ sŽ Àb?×?ð U?N?C?F?ÐË ¨…b?O?I?F?ë ‰U−Ä w UNLEFÄ ¨…dO¦Â  UŽu{uÄ vKŽ XKL²ý«Ë
Ò             ]
    Î
WBÁ sÄ U? d?Þ XÃËUMðË ¨÷—_« w qOz«dÝ≈ wMÐ œU ≈ sŽ XŁb×ð˨…bOIFë vKŽ WLzUIë tЫœ¬Ë wŽUL−ëË
 Ò                                         Ò
                                      ÆÊU ½ûà tKë r¹dJðË fOKÐ≈Ë Âœ¬

                                      U¹ü« Õdý

                                          ¡«dÝù« WŁœUŠ
                                            ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ
                         Æ˝
                     r??Ý« u?¼Ë ¨åÊU?×?³?Ýò k?H?K?Ð W?L?¹d?J?ë W?¹ü« Ác?¼  √b?²?Ы
                rKFð√   u?¼Ë ¨h?I?½Ë ¡u?Ý q? s?Ä v?ÃU?F?ð t?Kë t¹eMð ÁUMFÄË ¨`O³ ²KÃ
 ˝    ˚vÃUFð tÃuÁ w W U{ù« Ÿu½     vÃ≈ W×¹d Ë W×{«Ë …—Uý≈ W¹ü«Ë ¨ÁdOž ÊËœ t½U×³Ý tÐ ’Uš
                                              Ò
                   Ò
         Ær¹dJðË n¹dAð t U{≈ WJ?Ä w? «d?×?ë b?−? ?L?ë s?Ä ¨©¶® ‰uÝdÃUÐ ¡«dÝù« WŁœUŠ
                   s?Ä ¡e?ł w? ”b?I?L?ë X?O?Ð w vBÁ_« b− Lë vÃ≈ WÄd?JLë
                                            ] Ô
                                                     ÆqOKë
                            Î
                     w? WЫdž ô˨U?ÄUM?Ä ô WE?I¹ b ?−Ã«Ë ÕËd?ÃUÐ ¡«d?Ýù« ÊUÂË
            ◊UA½                                Ô
                     Áe??−?F?¹ ô Íc?ë v?ÃU?F?ð t?K??ë …—b?Á v?Ã≈ b?M??Ý√ ¡«d?Ýù« Ê_¨p?Ö
                                                    Ò
                     Æ˝                  ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ «cNÃ˨¡wý
ÀöŁ d–√Ë ¨r¹dJë ʬdIë vÃ≈ lł—√
                          ˚∫tÃuIÐ v‡BÁ_« b− Lë vÃUFð tKë n Ë ULÂ
           Ò
   ÆsOD K WÂdÐ vKŽ ‰bð Èdš√  U¹¬
                     j³NÄ t½√ w vBÁ_« b− Lë w „—UÐ tKÃU ¨˝
b− LÃ«Ë Â«d×ë b− Lë ÈuÝ błU Lë sÄ ÁdOž vKŽ tO …öBë dł√ nŽU{Ë ¨—UNÞ_« WJzöLÃ«Ë ¡UO³½_«
                                                    ÆÍu³Më
        Î                 Î         Î
ÈdOÃË ¨tÁb vKŽ öOÃœË ¨tà «ÎbO¹Qð˨t²½UJÄË t²ÃeMLà U½UOÐ˨©¶® ‰uÝdKà UL¹dJ𠪡«dÝù« WKŠ—  ¡UłË
                              Ò
—UMÃ«Ë WM−ë tł«dFÄ w ©¶® È√— bI ¨÷—_«Ë  «uL ë  uJKÄ vKŽ lKD¹Ë ¨WLOEFë W³O−Fë tKë  U¹¬ sÄ
 Ò Ò

±≥
                ÒÒ
     ÆvÃUFð tKë …—bÁ vKŽ Wëbë  U¹ü«Ë VzU−Fë sÄ pÖ dOžË ¨¡UO³½_«Ë WJzöLÃ«Ë ¨vN²MLë …—bÝË
r?ðUš bL?×?Ä v?Ã≈ ¨Âö? ?ë t?O?K?Ž Âœ¬ Êb?à s?Ä ¨b?Š«Ë W¹ËUL ë  ôUÝdë q √ Ê√ WKŠdë Ác¼ XMOÐ bÁË
    Ò
          Î           Ò
   Æ¡«dÝù« WKOà UÄUÄ≈ ¡UO³½_« t½«ušSÐ vK ©¶® ‰uÝdë Ê√ œ—Ë bI Æ©Âö ë rNOKŽ® sOKÝdLÃ«Ë sOO³Më
ƉUF _UÐ dOBÐ ¨‰«uÁúà lOLÝ vÃUFð t½≈∫Í√ ˝                 ˚∫tÃuIÐ tL¹dJë W¹ü« XL²šË
                                                 Ô
           ÎÒ    Î
b?−? ?Lë `³ √ YO×Ð ªU¹b?zUIŽ U?D?З v?B?Á_« b?−? LÃ«Ë Â«d×ë b− Lë sOÐ ¡«dÝù« WŁœUŠ XDЗ bÁË
                                        =      Î
                                     ÆrK Ä q …bOIŽ sÄ «¡eł vBÁ_«

              qOz«dÝ« wMÐ vÃ≈ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ WÃUÝ—
                                            ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ
                      Æ˝
 U?L?K?þ s?Ä t?Ð rNł«dšùË ªqOz«dÝ≈ wMÐ W¹«bNà ª…«—u²?ë ≠Âö? ?ë t?OKŽ≠ vÝuÄ vKŽ vÃUFð tKë ‰e½√
                          Ò
              Î
tOÃ≈ ÊuKJ¹ Ë ¨tOKŽ ÊËbL²F¹ UNÃ≈ «Ëc ²¹ ô√ qOz«dÝ≈ wMÐ tKë dÄ√ bÁË ¨ÊUL¹ù«Ë rKFë —u½ vÃ≈ dHJÃ«Ë qN−ë
                  Ò
                         ÆrNOKŽ rF½√Ë rNIKš Ícë vÃUFð tKë ÈuÝ ¨r¼—uÄ√
       Î                                          ]
W¹—– U?¹ ∫rNà ö?zU?Á ¨Âö? ?ë t?O?K?Ž Õu?½ l?Ä «u?½U s¹cë sOMÄRLë ¡UMÐ√ sÄ rN½QÐ vÃUFð tKë r¼d– b?IÃË
 Ò Ô
tLF½ vKŽ tKë «ËdJýU ¨‚dGë sÄ r¡UЬ UMO−½ bIà ¨WMOH ë w Õu½ lÄ «u½U s¹cë sOMÄRLë ¡UMÐ√ U¹Ë ¨Õu½
                     Ò
           ÆrNOKŽ tLFMÐ dOÂcðË ¨qłË eŽ tKë sÄ nDKð rNà ¡«bMë w Ë ¨t¹b¼ «uF³ð«Ë ¨rJOKŽ
                                           Ò

                        ÷—_« w qOz«dÝ≈ wMÐ œU ≈
Æ˝                                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ
q?ШrNOKŽ U¹d?N?Á ¡UCÁ fOà œU ù« «c¼Ë ¨sOðdÄ ÷—_« w ÊËb HO?Ý q?Oz«dÝ≈ wMÐ Ê√ vÃUFð tKë d³š√
     ÎÒ                Ò        Ô
                      ÆbŠ√ vKŽ œU ùUÐ wCI¹ ô t½U×³Ý tKÃU ªrNÃUF √ sŽ QAM¹
                    å≤∏∫·«dŽ_«òÆ˝                  ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ
„UN²½«Ë ÊUOGDÃ«Ë rKEÃ«Ë q²IÃUÐ sOðdÄ ÷—_« w ÊËb HOÝ rN½√ qOz«dÝ≈ wMÐ d³ ¹ vÃUFðË t½U×³Ý tKÃU
                 Ò           Ô          Ô
ΫœU? «Ëœ«œ“« …uÁ «Ëœ«œ“« ULKÂË ¨WFMLÃ«Ë …u?Ië rNà ÊuJð YO×Ð ¨ÊËdDO ¹Ë UNO ÊuKFOÝ rN½√Ë ¨ UÄd×ë
                     Ò
        Î                                Ò    Î
        Æ«dOÄbð r¼dÄb¹Ë¨r¼dNI¹ sÄ ÁœU³Ž sÄ rNOKŽ tKë jK ¹ UNO ÊËb H¹ …dÄ q w Ë ¨«œU ≈Ë
             Ò
                                          ‰Ë_« œU ù«
                                           Ò
                                           ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ
                                          Æ˝


                                                       ±¥
ÊËb? ?HO? ¨ÊU?D?KÝË …u?Á U?N?O? r?N?à `?³?B?¹Ë ¨÷—_« w? q?O?z«d?Ý≈ u?M?Ð u?K?F¹ YOŠ ¨‰Ë_« œU ù« u¼ «cN
    Ô       Ò
                                      Î
¨ÊËb?G¹Ë ¨UNO ÊuŠËd¹Ë r¼—U¹œ Êu×O³² ¹ ¨b¹bý ”QÐ wÃË√ ÁœU³Ž sÄ «œU?³Ž rNOKŽ vÃUFð tKë YF³O ¨UNO
ô«u?Ä√ d?¦?Â√ Êu?½u?J¹Ë W³KGë rNà œuF²Ý qOz«dÝ« wMÐ Ê√ vÃ≈  U¹ü« dOAðËÆVONð öÐ UNO sÄË UNO UÄ ÊËQD¹Ë
Î
t?F?H½Ë¨rN H½_ rN½U ŠS «uM Š√ Ê≈ rN½QÐ q?O?z«dÝ« wMÐ W¹ô« VÞU ðË ¨rNðdDOÝË rNðuÁ ÊËœd² ¹Ë W¹—–Ë
                           ÆrNKLŽ ¡uÝ W³ÁUŽ ÊuNł«uO «ƒQÝ√ Ê≈˨rNOKŽ bzUŽ
                                           w½U¦Ã« œU ù«
                                            ˚∫v‡ÃUFð t‡Kë ‰U‡‡Á


          Æ˝
q?²?I?ÃU?Ð r?¼œU? ≈ dL²Ý«Ë ¨rNOKŽ tLF½ vKŽ dJAÃ«Ë ÊU ŠùUÐ vÃUFð tKë dÄQÐ qOz«dÝ≈ uMÐ Âe²K¹ rà ULÃË
                                                Ò
¨rNMON¹Ë ”b?ILë XOÐ rNOKŽ qšb¹ sÄ WO½UŁ …dÄ rNOKŽ tKë YFÐ ¨t²ŽUÞ sŽ ÃËd Ã«Ë tKë —U×Ä „UN²½«Ë
  Ô Ô            Ô Ó      Ò
      Î                            ÒÒ
     Æ «dOÄbð qOz«dÝ≈ uMÐ tÐ öŽ UÄ «ËdÄbOÃË ¨rN¼ułË vKŽ W¹œUÐ WÃcÃ«Ë WÐPJÃ«Ë ¡u ë —UŁ¬ qF−¹Ë
                   Ò                 Î
r²Fł—Ë r²³ð Ê≈ rJMŽ uHF¹Ë rJLŠd¹ tKë qFà ∫r¼œU ≈ sÄ rždÃUÐ ¨qOz«dÝ≈ wMÐ U³ÞU Ä vÃUFð tKë ‰uI¹Ë
                            Ò
                                           Æt²ŽUÞ vÃ≈Ë vÃUFð tKë vÃ≈
                        u?M?Ð œU?Ž U?L?K? t?½√ ∫w?¼Ë W?L?z«œ W?O?ŽU?L²ł« WMÝ W¹ü« dIðË
               ◊UA½
                        ÊQ?Ð r?N³ÁUF¹ t½U×³Ý tKë ÊS ¨÷—_« w œU ù« vÃ≈ qOz«dÝ≈
 ¡«—¬ s?O?Ð√Ë ¨d?O? ?H?²?ë V?²? vÃ≈ lł—√ bÂ√Ë ¨r¼œU ≈ ¡«eł rOÃ_« »«cFë rNI¹c¹ sÄ rNOKŽ jK ¹
 ‰Ë_« œU? ? ùUÐ œ«dLë dO Hð w s¹d HLë U?Ыc?Ž s?¹b? ?H?LÃ«Ë s¹d UJKà bŽ√ bÁ t½U×³Ý tKë Ê√ vKŽ W¹ü«
                     Î
          ÆqOz«dÝ≈ wM³Ã w½U¦Ã«Ë                            Î
                                                ÆULOÃ√

                       ÂuÁ√ w¼ w²Kà ÍbN¹ .dJë ʬdIë
                                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ
Æ˝
Æt?à sOJ L²LKà dBMÃ«Ë WÄ«dJÃ«Ë …eFë oOI×ðË W¹«bNKà qO³ ë u¼ r¹dJë ʬdIë Ê√ WL¹dJë W¹ü« bÂRð
»«c?F?ÃU?Ð …d?šüU?Ð Êu?M?ÄR?¹ ô s?¹c?ë W?¹ü« œbNðË ÆWÄUOIë Âu¹ t²MłË vÃUFð tKë Ê«u{dÐ “uHKà qO³ ë t½√ ULÂ
                                             ÆWÄUOIë Âu¹ b¹bAë
                          Ò
uŽb¹ ÊU ½ù« Ê√ YOŠ ¨ŸÒd ²Ã«Ë ‰U−F²ÝôUÐ WK¦L²Lë W¹dA³Ã« fHMë WFO³Þ vÃ≈ r¹dJë ʬdIë —Uý√ rŁ
       ÆpKNà dO ë w tà »U−² ¹ UL dAë w tà VO−Բݫ uÃË ¨dO ÃUÐ UNà tzUŽb dAÃUÐ t H½ vKŽ
                      Ô   Ò                     Ò


±µ
                               r¹uI²Ã«
                                 Ò
            ¨     ¨                = Ô
                     ∫WOðü«  «œdHLë w½UFÄ `{Ë√ ≠±”


     Æ˝         ˚∫vBÁ_« b− Lë sŽ vÃUFð tÃuIÐ œuBILë UÄ ≠≤”


                             Ò
 øvBÁ_« b− Lë vÃ≈ «d×ë b− Lë sÄ ©¶®bL×Ä ‰uÝdë WKŠ— ‰bð ÂöŽ ≠≥”
                     Ò


                  Ò    Ò
 ÆqOz«dÝ≈ wMÐ W³ÞU Ä w vÃUFð tKë nDKð vKŽ ‰b¹ UÄ ”—bë  U¹¬ sÄ Ãd ²Ý√ ≠¥”


Æ˝                                Ò
            ˚∫qOz«dÝ≈ wMÐ sŽ vÃUFð tKë ‰uIÐ œuBILë `{Ë√ ≠µ”

            Æ¡«dÝù« …—uÝ ‰öš sÄ sOD K t½UJÄ sOÐ√ ≠√
                             Ò        ≠∂”
ÆWIÐU ë  U¹xà w²Ý«—œ ¡u{ vKŽ sOD K U½œöÐ q³I² Ä vÃ≈ dE½√ nO ≠»

                              = Ô
                             ∫qKŽ√ ≠√    ≠∑”
                ÆrÝô« «cNÐ ¡«dÝù« …—uÝ WOL ð ≠±
     Æ¡«dÝù« WŁœUŠ w «d×ë b− LÃUÐ vBÁ_« b− Lë jЗ ≠≤


              Æ¡«dÝù« WŁœUŠ sÄ Ì…œUH² Ä ”Ë—œ WŁöŁ Z²M²Ý√ ≠∏”


              ∫WOðü« b¹u−²Ã« ÂUJŠ√ ”—bë  U¹¬ sÄ Ãd ²Ý√ ≠π”
                    Æs¹uM²Ã«Ë WMÂU ë ÊuMë ÂUJŠ√ ≠√
                       ÆWMÂU ë rOLë ÂUJŠ√ ≠»
                          ÆWKIKÁ wLJŠ ≠‡ł
                          ÆsOKBHMÄ s¹bÄ ≠œ
                    ÆWIÁdÄ Èdš√Ë ¨WL HÄ ¡«— ≠‡¼                                        ±∂
                  ©≤≤≠±≤®¡«dÝù« …—uÝ  ¥  ”—b‡‡Ã«       kHŠË dO Hð
   ∫
     ÆtKLŽ WOÃËR Ä ÁUMKLŠ
              Ò
        Î
       ÆU³ÝU×Ä∫ ôË∫
    ÆÈdš√ V½– fH½ qL×ð
            ]
   tKë r¼dÄ√ Í√∫
             Æt²ŽUDÐ       ÆUO½bë∫
        Î
        ÆUÄuKÄ∫
       Î
   WLŠ— sÄ «œËdDÄ∫
              ÆtKë
±∑
                   œułuë «c¼ w WO½uJë tKë  U¹¬ sÄ
                          Ò
                                           ˚∫vÃUFð t‡Kë ‰UÁ
                Æ˝
  Î
vKŽ U?½U¼dÐ ÊuJ²Ã ªœułuë «c¼ w WO?½u?J?ë tKë  U¹¬ iFÐ sŽ Y¹b×ë vÃ≈ …—u ë w ‚UO ë qI²M¹
                    Ò                              Ò
                                        Ætð—bÁË vÃUFð tKë WO½«bŠË
                                                   Ò
    Î                                Ò
sJ ¹ ¨ULKEÄ tKF− qOKë fLÞ vÃUFð tKë Ê≈ YOŠ ¨vÃUFð tð—bÁ vKŽ ÊU²Ã«œ ÊU²LOEŽ ÊU²¹¬ —UNMÃ«Ë qOKÃU
                       Ò
                     Î   Î
VK?DOÃË ¨—U?BÐù« tÐ q?B×O?à ª—uMÃU?Ð UÁdAÄ U?¾OC?Ä —UNM?ë tKë q?FłË ¨tÄu?¹ ¡UMŽ sÄ t?O ÕUðd?¹Ë ÊU ½ù« t?O
vÃUFð tKë tKFł qOKÃU ¨—UNMÃ«Ë qOKë VÁUF²Ð «uŽ_«Ë —uNAÃ«Ë ÂU¹_« œbŽ «uLKFOÃË ¨gOFë »U³Ý√ tO ”UMë
           Ì
s¹bÃ«Ë UO½bë —uÄ√ sÄ dÄ√ q Ê√ ÊUO³Ð W¹ü« vÃUFð tKë r² ¹ËÆwF Ã«Ë V JKà tKFł —UNMÃ«Ë ¨ÊuJ Ã«Ë WŠ«dKÃ
                      Ò
        ÆrOJŠ dOÐbðË d¹bI²Ð ¡wý q UL½≈Ë ¨W œUBLKà œułuë «c¼ w ¡vý „d²¹ rÃË ¨`{uÄË sO³Ä
                                       Ï     Ô    ]    Ò Ô

                              qLFÃUÐ ¡«e'« ◊U³ð—«
                                          ˚∫v‡ÃUFð tKë ‰UÁ


            ∫WOðü« bŽ«uIë vKŽ  U¹ü« Ác¼ XKL²ý« Æ˝
            Î    Ò
Ê≈ ¨oMFKà …œöIë ÂËeK «bÐ√ tMŽ pHM¹ ô ¨tà “öÄ tKLŽË ¨tÐ Íe−Ä ¨tKLFÐ Êu¼dÄ ÊU ½ù« Ê≈ ≠±
                             Ò
                                             Î
«u?½U? »d?F?ë Ê_ ªd?zU?D?ÃU?Ð q?LFë W¹ü« Ác¼ w vÃUFð tKë vL?Ý bÁËÆd?A «Îd?‡?ý Ê≈Ë ¨dO «d?Oš
                               Ò    Ò   Ò
b¹b×ð —bBÄ dzUDë ÊQÂ˨‰ULAë WNł —UÞ «–≈ tÐ ÊuÄ¡UA²¹Ë ¨sOLOë WNł —UÞ «–≈ ¨dODÃUÐ ÊuáUH²¹
¨t?K?LŽ sŽ ‰ËR Ä ÊU ½ù« Ê√ sO?³?²Ã˨œUI²Žô« «c¼ qD³²Ã W¹ü«  ¡U− ¨‰UF _« w d?AÃ«Ë dO ë
              Ò                       Ò
                               ÆqLFë fMł sÄ ¡«e−ë Ê√Ë
                                          Ò
                       Î
Âu?¹ ÊU ½ù« dÄR¹Ë ¨t?K?¼U?−ð Ë√ Á¡UHš≈ pKL¹ ô U? u?A?J?Ä t?ÃU?LŽ√ »U²Â …dšü« w ÊU ½ûà dNE¹Ë
        Ô
        Ì             Î
    ÆVO Š Ë√ b¼Uý vÃ≈ ÃU²×¹ ö ¨tKLŽ vKŽ «b¼Uý ÊuJ¹ v²Š ªtKLŽ »U²Â …¡«dIÐ tÄUOIë
  Æt H½ vKŽ ô≈ wM−¹ ô w½U−ÃU ªÁdOž V½– bŠ√ qOL×ð ÂbŽ ÊUOC²I¹ tÃbŽË tKë WLJŠ Ê≈ ≠≤
                               Î
ÆW−×ë rNOKŽ ÂuI² ¨s¹—cMÄË s¹dA³Ä rNà qÝdë ‰UÝ—≈ q³Á tIKš sÄ «bŠ√ vÃUFð tKë »cF¹ ô ≠≥
 Ò Ô                  ^                   = Ô

                 W*UEë ÈdIë „ö¼≈ w vÃUFð tKë WMÝ
                                         ˚∫vÃU‡Fð t‡Kë ‰U‡Á


                   Æ˝

                                                    ±∏
ÊUÂË ¨oK ë w vÃUFð tKë WMÝ `{u²Ã  U¹ü« Ác¼  ¡Uł qLFÃUÐ ¡«e−ë WIÐU ë  U¹ü« XDЗ Ê√ bFÐ
                                       ∫wðü« tOKŽ XKL²ý« UÄ “dÐ√
`?ÃUBë qLFÃ«Ë WŽUDÃUÐ rNMÄ ¡U݃dÃ«Ë …œUIÃ«Ë 5LFM²*« d?Ä√ ¨Â«uÁ_« sÄ ÂuÁ „ö¼≈ tKë œ«—√ «–≈ ≠±
                        =
Ác?¼ËÆr?N?J?K¼√Ë »«cFë rNOKŽ VłË√ ¨t²ŽUÞ sŽ «ułdšË ÁdÄ√ «uB?Ž UÄ «–S ¨tKÝ— ÊU? à vKŽ
                                 Ú Ó       Ô
œU?Ž Âu?I vÃUFð tKë rNJK¼√ qÝdë XÐÒc? w?²?ë WOžUDë rÄ_« sÄ dO¦J ¨WIÐU ë rÄ_« w tKë WMÝ
                ^                              ÒÔ
t?K?ë Ád?³?š√ Y?O?Š ¨©¶®‰u?Ýd?ë s?Ž W?¹d? ?ð U?N?½√ U?L?¨g?¹dÁ —UHJà —«c½≈ W¹ü«Ë¨ÊuŽd Ë œuLŁË
  Î
vKŽ U³OÁ— pЗ ÊuJ¹ Ê√ bL×Ä U¹ vHÂ∫vMFLëËÆ˝
      ^      Ò                             ˚∫r¼dOBLÐ
                                      
                      ÆUNOKŽ Í“U−¹Ë U¼d¼«uþË UNMÞ«uÐ „—b¹ œU³Fë ‰ULŽ√
tà qF−¹ rŁ ¨rOF½ sÄ tà tKO−Fð ¡UA¹ UÄ UNO tODF¹ vÃUFð tKë ÊS ¨jI UO½bë tKLFÐ b¹d¹ ÊU sÄ ≠≤
                              Ò     ^
                             Î   Î
                  ÆvÃUFð tKë WLŠ— sÄ «œËdDÄ U½UNÄ UNKšb¹ rMNł …dšü« w
                                        Ò
     Î
tKë bMŽ ôu?³?I?Ä t?KLŽ ÊU ¨’öšSÐ UNà qLŽË¨rOILë rOFMë sÄ UNO UÄË …dšü« —«bë œ«—√ sÄË
                                    ^     Î
fOà vÃUFð ÁƒUDF ¨lÝ«uë tzUDŽ sÄ vÃUFð tKë tODF¹ sOI¹dHà « sÄ bŠ«Ë qÂËÆtOKŽ UÐU¦Ä ¨vÃUFð
                                     Î     Î
                           ÆUO½bë Ác¼ w bŠ√ sŽ UŽuMLÄ Ë√ UÝu³×Ä
                       w? ‚«“—_« w ”UMë  ËUHð vÃ≈  U¹ü«  —Uý√ ≠≥
               dJ √
                       …dšü« —«bë w rNðËUHð Ê√ ÊUOÐ lÄ ¨UO½bë …UO×ë Ác¼
                                  ]
 w?? ”U??M? ë  ËU??H? ð s??Ä W?L?J?×?ë U?Ä  ÆUO½bë —«œ w  ËUH²Ã« sÄ rEŽ√ »«u¦Ã«Ë dł_UÐ
                   ø‚«“—_« qF−¹ ôQÐ ¨ÁdOž œ«dLÃ«Ë ¨©¶® ‰uÝdë VÞuš ≠¥
                    Î          Î           Î
tà d U½ ô ¨tMÄ ÎôËc Ä ¨tKë bMŽ UÄuKÄ dOB¹ ô v²Š ¨Áb³F¹ UNÃ≈ ÁdOž c ²¹ ô√Ë ¨UJ¹dý tKë lÄ
                                           ÆsOFÄ ôË
                                             Ô
                                         r¹uI²Ã«
        Æ     ¨     ¨                       = Ô
                               ∫WOðü«  «œdHLë vMFÄ `{Ë√ ≠±”
                                         ^
               øt²O½«bŠËË vÃUFð tKë …—bÁ vKŽ —UNMÃ«Ë qOKë …d¼Uþ ‰bð nOÂ≠≤”
                 Ò
               = Ô                     Ò
   Æ”—bë  U¹¬ ‰öš sÄ pÖ `{Ë√ ÆqLFÃUÐ j³ðd¹ ¡«e−ë Ê√ WL¹dJë  U¹ü« X×{Ë ≠≥”
                      Æ…bÝUHë  UFL²−Lë „ö¼≈ w vÃUFð tKë WMÝ UÄ ≠¥”
                                         ÒÔ
                          Î   Î
             ∫WOðü« b¹u−²Ã« ÂUJŠ√ vKŽ «bŠ«Ë ôU¦Ä ”—bë  U¹¬ sÄ Ãd ²Ý√ ≠µ”
            ÆqB²Lë bLë ≠≥     ÆÍuHý —UNþù« ≠≤ ÆwIOIŠ ¡UHšù« ≠±
           ÆwIK×ë —UNþù« ≠∂ ÆÈdGBë WKBë bÄ ≠µ          Æ»öÁù« ≠¥±π
                 ©≥∏≠≤≥®¡«dÝù« …—uÝ  µ  ”—b‡‡Ã«      kHŠË dO Hð
  UL¼dłeð ô∫
u¼Ë ¨»«Ë√ lLł ∫
    Ò
      WÐU½ù«Ë WÐu²Ã« dO¦Â
           Ò
   Î
 „b¹ UCÐUÁ ∫
   q ³Ã« …bý sÄ pIMŽ vKŽ
      Ò
  ”UMë tÄuK¹ ∫
          tÃUÄ ÁbIHÃ
                                  ≤∞
      Ê«eOLÃUÐ ∫
       l³²ð ô ∫
        ]Ó
                                      U¹ü« Íb¹ 5Ð
                                         Ò
               Î
sOÐË ¨W¹bÐ_« …œUF ÃUÐ “uHKà U?ÝUÝ√ `ÃUBë qLFÃ«Ë ÊUL¹ù« ¨WIÐU ë  U¹ü« w ¨vÃUFð tKë qFł ULÃ
  Ò  Ò                                         Ò
U?NOKŽ ÂuI¹ w²Ã« w¼«uMÃ«Ë dÄ«Ë_« sÄ WHzUÞ  U¹ü« Ác¼ w d– ¨…dšü« —«bë tKLFÐ œ«—√ Ícë sÄRLë ‰UŠ
                                              Æq{UHë lL²−Lë ÊUOMÐ


                                             ^
                                         s¹bëuë dÐ
                                                 ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á


˝

                 dJ √       s?Ž v?N?½Ë ¨t?²?ŽU?ÞË t?ðœU³Ž ”UMë vKŽ vÃUFð tKë VłË√
                          v?Ã≈ ÊU? ?ŠùU?Ð d?Ä_U?Ð p?Ö l?³?ð√˨…œU?³?F?ÃU?Ð Ád?Ož vÃ≈ tłu?²?ë
                                                         Ò
   
 d?³Ð t?ðœU?³?Ž v?ÃU?F?ð v?ÃUFð tKë ÊdÁ «–ULÃ
 Ò                              Ò
                          s?JL¹ UÄ q? r?¹b?IðË ULNÐ ¡UM²Žô«Ë ¨UL¼d?³?Ð pÖ˨s¹bëuë
                                                Ò
                     øs¹bëuë Ì
                          ¨c?¾MOŠ ULNÒ½_ ªd?³Jë ULNžuKÐ bMŽ ÌWÒ U? ÐË ¨ULNà ÊuFë sÄ
   Ô
dNEð WLK W¹QÐ ¡UÐü« ÂUÄ√ ÁuH²Ã« sŽ ¡UMÐ_« vÃUFð tKë vN½ ULÂÆULNHFCà W¹UŽdÃ«Ë …bŽU LKà ÊU½uJ¹ UÄ ÃuŠ√
         Ò        Ò
 U³O?Þ UMOà U?M Š ôu?Á U?L?N?à «u?Ãu?I¹ ÊQÐ r¼dÄ√˨dzU³Jë sÄ pÖ ÊS ¨UL¼dł“ sŽ vN½ UL ¨n^ Q?²Ã«Ë d−Cë
Î Ò Î Ò Î      Î
                                  ^
 ¡U‡Žbë «c‡NÐ U‡LNà ¡UŽbÃUÐ r¼dÄ√ UL ¨ULNà V½U−ë sOÃË qÃc²Ã«Ë l{«u²ÃUÐ r¼dÄ√˨«d²Š«Ë —UÁÓËË »œQÐ
                                      Æ˝                    ˚
t?½√ U?L?¨ULNÁuIŽ Ë√ s¹bëuÃUÐ d?³?ë …œ«—≈ sÄ ”uHMë tM?Jð U?L?Ð r?ÃU?Ž vÃUFð tKë ÊQÐ  U¹ü« Ác¼ XL²šË
                Ò            ^ Ô                       Ô

≤±
                    rKFð√Ó
                     Ò           Ò
                          ÊËœ Õö?B?Ã«Ë d³?ë ÊËb?¹d?¹ s?¹c?ë  U¾O?Ý s?Ž “ËU?−?²?¹ vÃUFð
                                             Ò
                                    Ò
                          v?Ã≈ «ËœUŽ «ËQDš√ ULK? s?¹cë r¼Ë ¨sOЫËú?à dHG¹Ë¨‚uIFë
                                              Ò
 ÁœU?³?Ž v?ÃU?F?ð t?Kë dÄ√∫w?³?Þd?I?ë ‰UÁ
              ^                                    Æs¹dHG² Ä rNЗ
                                                        Ò
 Ê√Ë ¨r?N?à ¡U?Žb?Ã«Ë r?N?zU?Ь vKŽ rŠd?²?ÃUÐ
                   ^
 U?L? U?L?N?Ð o? dðË ¨„ULŠ— UL ULNLŠdð                   Ì
                                   WO½UЗ Á«u½Ë dÄ«Ë√
 Î   Î  Î
 ¨UłU²×Ä ö¼Uł «dOG „UOÃË –≈ ¨pÐ UI —
                          V−¹ w²Ã« w¼«uMÃ«Ë dÄ«Ë_« sÄ ÌWKLł sŽ  U¹ü« XŁb×ð
                                                 Ò
 ¨U?L?N?K?O?à «d?N?Ý√Ë ¨U?L?N?O H½ vKŽ „«dŁP
                                  ∫UNMÄË ¨UNР«e²Ãô« rK Lë vKŽ
 ö? ª„«u? ?ÂË U¹d?F?ðË ¨„U?F?³?ý√Ë UŽUłË
        Ò                 ¡U?H?F?C?Ã«Ë »—U?Á_« v?Ã≈ ÊU? ?ŠùUÐ vÃUFð tKë d?Ä√ ≠±
                                                 Ô ÚÓ
 Íc?ë b×ë d³Jë sÄ UGK³¹ Ê√ ô≈ ULN¹e−ð
                          ÆÁdHÝ w lDIMLë qO³ ë sÐ«Ë sOÂU LÃ«Ë ¡«dIHëË
 U?O?ÃË U?Ä U?L?N?M?Ä wK² ¨dGBë sÄ tO XMÂ
                          W?? U?? ? ÐË r?N?ðb?ŽU? ?ÄË r?N?à Êu?F?ë b?¹ b??L?Ð p?ÖË
                                                 Ò
  ÆÂbI²Ã« qC Ìc¾MOŠ ULNà ÊuJ¹Ë ¨pMÄ
    Ò
                          ‰U?Á ¨ÊU?‡? Šù«Ë d?³?ÃU?Ð ”U?Më o?Š√ r?N? ¨»—UÁ_«
                                  Ò        Ò
                       Æ˝                       ˚∫v‡ÃUFð
    Î
bŽ bÁ˨«d¹c³ð pÖ ÊU ô≈˨WłUŠ dOž w Ë t²ŽUÞ dOž w tÃUÄ ‚UH½≈ sŽ ÊU ½ù« vÃUFð tKë wN½≠≤
]
sOFM²LÄ ¨WOBFLëËÒ dAÃ«Ë qÞU³Ã« ÁułË w rNëuÄ√ ÊuIHM¹ rN½_ sOÞUOAë Ê«uš≈ sÄ s¹—c³Lë tKë
                                        =
TłöLÃ«Ë  UOHA² LÃ«Ë ”—«bLÃ«Ë błU Lë ¡UM³Â ¨WÄUFë `ÃUBLÃ«Ë dO ë ‰ULŽ√ w ‚UH½ô« sŽ
                       Ò
       Î
     Æ«—c³Ä bF¹ ö ¨dO ë ÁułËË o×ë w ‰ULë oHM¹ Ícë UÄ√ ªW¹dO ë  U ÝRLëË
         Ò Ô         Ò             Ò  Ò     Ò
ÊËœR¹ô ¨ÊË—c³Lë «cJ¼Ë ¨UNÁuIŠ W¹œQð ÂbFÐ tKë rF½ Ê«dH w WGÃU³Lë ¨ÊUDOAë  UH sÄË
 Ò    =
            ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨·«dÝ≈ ôË “ËU−ð dOž sÄ WŽUDë w oHMð ÊQШWLFMë oŠ
                                          Ò
                    Æ˝
Î   Î                                         = Ô
ö?N?Ý ôu?Á r?N?à q?I?O?K? ¨¡«d?I?H?Ã«Ë »—U?Á_« ¡U?D?Žù ‰U?Lë ÂbŽ «–≈ ¨ÊU ½ù« Ê√  U¹ü« `{u?ðË
                                    Î  Î      Î Ò
                ˚∫v‡ÃUFð tKë ‰UÁ¨tFÄ ‰ULë dÒ uð ‰UŠ w öOLł «bŽË r¼bF¹Ë¨UMOÃ
                              Æ˝
    Î            Î
‰U?LKà «b?ÁU? ¨”UMÃ«Ë oÃU ë sÄ U?Äu?Äc?Ä ÊU ½ù« ÊuJ¹ ô v²Š¨·«d?Ýù«Ë q? ³Ã« sŽ tKë wN½ ≠≥
                                          Î
t³ýË ¨tIMŽ vÃ≈ WÃuKGÄ Áb¹ i³Á sLÐ qO ³Ã« vÃUFð tKë t³ý bÁËÆd ×²Ã«Ë ÂuKë tI×KO tMŽ UFDIMÄ
—u?Ä_« d?O? ? ªœu?L?×?Ä d?O?ž d?Ä_« Êu?J?¹ s?O?²?ÃU?×?ë U?²?K? w? ˨j? ?³?ë q? U?N?D? ?Ð sLÐ ·d Lë
 «dO Ã«Ë ‰«uÄ_« tODFO ¨¡UA¹ sÄ vKŽ ‚“dë lÝu¹ vÃUFð tKë Ê_ªj¹dHð ôË ◊«d ≈ ö ¨UNDÝË√
¡UA¹ sÄ vKŽ oOC¹ vÃUFð t½√ UL¨‚“dë «c¼ oŠ W¹œQð w Ád³² Oà ¨tÃUÄ d¦JO ‚“dë q³Ý tà d O¹Ë                                                        ≤≤
                          t?F?Ä ‰U×ë oOCO ¨tMÄ qOKI²Ã« Ë√ ‰ULë tzUDŽ≈ ÂbFÐ
                     Ò
                     rKFð√Ó
                          i?ÐU?I?ë u?¼ vÃUFð tKë˨d³B¹ô Ë√ d³B¹√ ¨Ád³² OÃ
W?łU?Š ô U?L?O? ‰ULë ‚UH½«∫u¼ d¹c³²Ã«
                          U??L?Ð t?I?K?š ÊËR?ý w? t?²?L?J?×?Ð ·d?B?²?L?ë j?ÝU?³?ë
                                             Ò
        Æ¡wý tMÄ vI³¹ ô YO×Ð ¨tO
                          r?N?F?H?M?¹ ULÐ˨œU³Fë `ÃUBLÐ rÃUŽ vÃUFð t½≈˨¡UA¹
‚UH½ù« w b×ë “ËU−ð ∫u¼ ·«dÝù«
                          q??ł_ f??O? à ‚«“—_« w??  ËU??H?²?ë˨r?¼d??C? ¹ U?ÄË
                                               Ò
ÆtÄdŠË tMŽ vÃUFð tKë vN½ ULO ÊuJ¹ …œUŽË
  Ò
                          r?‡KF¹ vÃUFð uN ¨`ÃUBLë W¹UŽ— qł_ qÐ ¨q ³Ã«
                              ˚∫vÃUFð ‰UÁÆrNOKŽ vH ¹ UÄ rN×ÃUBÄ sÄ
 Æ˝
 «d¼“Ë ¨r?¼œU³Â√  «c?K r¼Ë ¨¡U?Ðü« sÄ œôË_U ∫d?IHë sÄ U? uš r¼œôË√ q?²Á sŽ ¡U?Ðü« tKë w?N½ ≠¥
                            Î
“u−¹ ö? ª UNÄ_«Ë ¡U?Ðü« »uKÁ w? tKë t?ŽœË√ ÍdD? dÄ√ rN?OKŽ W?E U×?Lë˨rN?ðUOŠ q?Ä√Ë ¨rNÐu?KÁ
                      Ò
                           Î
                          w U³³Ý fOà r¼œułu ªdIHë W U Ä rNK²Á vKŽ «bÁù«
                  dJ √
                          bNFð vÃUFð tKë Ê_ ªrNzUЬ ‚“— w V³Ý u¼ qÐ ¨dIHë
                           Ò       Ò         Ï
 d??{U??×? ë X??Áu??ë w?? i??F? ³? ë Âu?I?¹
                                    ÔÚ
                          V½– V?³ ë «cNà r?NK²I? ¨rNzUЬ ‚“—Ë r?NÁ“dÐ qH?JðË
                                                 Ò
          Î
 w¹√— `{Ë√ÆdIHë sÄ U ušªq Më b¹bײÐ
                          WOK¼U−ë ‰UF √ sÄ u¼Ë ¨¡UÐü« t³Jðd¹ dODš ÂdłË rOEŽ
                    ÆpÖ w
                          œ√Ë vK?Ž Âb?I¹ i?F³?ë ÊU Y?OŠ ¨Âö?Ýù« ¡w−?Ä q³?Á
                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨—UFë Ë√ dIHë W U Ä ¡UOŠ√ s¼Ë ¨rNðUMÐ
                                              Ò
                                  Æ˝
fM−ë vÃ≈ qOLë UNMĨ «uNýË ez«dž ÊU ½ù« w tKë ŸœË√ bI ªtOŽ«ËœË U½eë sŽ vÃUFð tKë wN½ ≠µ
                                  Ò
WAŠUHë Ác¼ w ŸuÁuÃ«Ë U½eë sŽ vN½ ª«c¼ qł√ sĨŸËdALë ëËeÃUÐ UNŽU³ý≈ WKOÝË œbŠË¨dšü«
                                       Ò
vÃ≈ UNKŽU q uð W×O³Á WL¹dł U½eÃU ª»U ½_« ◊ö²š« vKŽ qLFðË ¨W¹dÝ_«  UÁöFë b Hð w²Ã«
                                     ˚∫vÃUFð t‡Kë ‰U‡ÁÆr‡MNł —U½
                                                Ò
                     rKFð√
                                      Æ˝
˝           ˚∫tÃuIÐ dO³F²Ã« Ê≈
                   Ò
                          wŽdý oŠ dOGÐ w²Ã« fHMë q²Á sŽ vÃUFð tKë wN½ ≠∂
                          Ò
w?NM?ë b?O?H?¹ t½_å«u½eð ôò∫‰uIë sÄ mKÐ√
  Ò
                                   Ú Ó                 Ô
                          b?F?Ð U?½e?ë˨b?LF?ë q?²?I?ë˨…œd?ÃU? q?²?I?K?à Vłu?Ä
                                           ÒÒ
  Ò    Ú
¨f?LK?ë˨…u?K?Ô ?ÃU? U?½e?ë  U?Äb?I?Ä sŽ
¨U?½eë vÃ≈ d?−?¹ ULÄ ¨pÖ dOžË¨…dEMÃ«Ë       ¨v?ÃU?F?ð t?K?ë sÄ W?×?M?Ä WO?½U? ?½ù« f?HM?ÃU? ªÊU?BŠ≈
                                    Ï    Ò       Ò
      Ò
s??Ž w??N? M?ë s?Ä m?K?Ð√ »d?I?ë s?Ž w?N?M??ÃU?
                      Ò    Ê√ sOÐ˨UNOKŽ WE U×LÃ«Ë UN²¹ULŠ vÃ≈ UŽœË ¨UNÄdÂ
                          Ò Ò                     Ò
                     ÆqFHë              Ô     Î
                          tKë qFł bI ¨q²IKà VłuÄ oŠ dOGÐ ULKþ UNK²Á sÄ

≤≥
                                    Ò
                          rÂU×ë W¹UŽdÐ ’UBIë UÄ≈∫s¹dÄ_« bŠ√ ‰u²ILë wÃuÃ
                                                Ò
                ◊UA½
                          c??š√Ë u??H? F?ë U?Ä≈˨ŸËd??A?*« b??×? K?à “ËU??−? ð d??O?ž s?Ä
                                    Ò       =
             Î
 t?O? œb?Š ©¶® ‰u?Ýd?K?à U?¦?¹b?Š d?–√
    Ò                 Ú Ó Ô Ï Ó Ô ÓÓ Ô Ú Ó
                     d?? O??Ó ? Ð u??N?? Ó q??O? ²? Á t?? à q??²??Á s??Äò∫©¶® ‰U?? Á¨W??¹b??ë
                                                       Ò
           Ò
 ÆrK Lë ¡dLë Âœ UNO q×¹ w²Ã«  ôU×ë
                     ‰u²ILë wÃË dB½ bÁ vÃUFð tKë ÊS ¨«cNÐËÆ©±®ås¹dEMë
                            Ò                 Ò       Ú ÚÓ Ó ]
                 Î         Î          Ò
 ∫vÃUFð ‰U‡ÁÆv‡ÃUFð t‡Kë r‡J×Ð U‡Äe²KĨt‡‡ UBÁ w ôœUŽ s‡JOK ¨t‡MÄ t‡MJÄË t‡LBš v‡KŽ
                                                        ˚
                                   Æ˝
u?¼Ë ÁU?Ð√ b?I? Íc?ë ÊU? ?½ù« u?¼ r?O²OÃU ªs? ?Š√ w?¼ w?²?ÃU?Ð ô≈ r?²?O?ë ‰U?Ä w? ·d?B?²Ã« sŽ wNMë ≠∑
                                Î   Î
Ë√ ‰U?L?ë «c?¼ v?K?Ž W?E? U?×Lë t²ŽUD²Ý« ÂbŽË tHF{Ë tM?Ý dGBà «d?E½Ë¨ôU?Ä tà „d²¹ b?Á˨d?OG
                            Ò            Ô Ó
            Ì
tO «u d?B²¹ Ê√ r¼dÄ√Ë ¨ŸËd?A?Ä o?Š dOGÐ tÃUÄ qÂ√ sŽ ÁdÄ√ vKŽ sOLzUIë tKë vN½ bI ¨Á—UL¦²Ý«
   Ò
s? Š vKŽ «—œU?Á `?³B¹Ë¨býdë s?Ý r?O?²?O?ë m?K?³?¹ v²Š Á—UL¦²Ý«Ë tEHŠ qł√ sÄ ªvK¦Lë WI¹dDÃUÐ
     Î          Ò
    Æ˝                                ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁÆtÃUÄ w ·dB²Ã«
     Ó Ó
VŠU ‰Q OÝ vÃUFð t½_¨”UMë lÄ Ë√ vÃUFð tKë lÄ ÊUÂ√ ¡«uÝ ¨bNFÃUÐ ¡U uÃUÐ ”UMë vÃUFð tKë dÄ√≠∏
                                            Ò       ÚÓ
‰U?Ä q?Â√ s?Ž wN?M?ë V?I?Ž d?Ä_« «c?¼ ¡UłË¨p?Ö v?K?Ž t?³?ÝU?×?¹Ë ¨WÄU?O?I?ë Âu?¹ t?Ð ¡U? u?ë sŽ b?N?F?ë
                  Ò
         ˚∫v?ÃUFð ‰UÁÆpÖ vÃu?²¹ sÄ vKŽ t?Kë sÄ bNŽ u¼ r?O²Oë ‰UÄ Ê√ v?KŽ «ÎbOÂQðªrO?²Oë
                                       Ò
                                        Æ˝
¨¡«dýË lOÐ s?Ä  öÄUF?Lë ‰U−?Ä w ¨rO?I² ?Lë ”UD? IÃU?Ð Ê“uÃ«Ë qOJ?ÃUÐ ¡U u?ÃUÐ vÃU?Fð tK?ë dÄ√ ≠π
                                               ÚÓ
WÄUÁ≈Ë qO?Jë ¡U‡ Ë Ê_ ¨WF¹bš ôË ‰UO²Š« ôË ¨f Ð ôË nOHDð dOž s?Ä qOJë ÂULðSÐ pÖ ÊuJ¹Ë
          Ò
                            Î
              ˚∫vÃU?Fð ‰UÁ¨ …dšü« w?‡ t‡Ã ôP?Ä s Š√Ë UO?½bë w ÊU‡? ½ûà d‡?Oš Ê“uë
                           Æ˝
“u−¹ ö ¨UNMÄ X³¦²Ã«Ë WIOI×ÃUÐ p L²Ã« vKŽ WE U×ĪrKŽ dOGÐ ¡UOý_« vKŽ rJ×ë sŽ wNMë ≠±∞
          Ò
               Ò
Ê√ t?à “u?−?¹ ö ¨UN²×? sÄ bÂQ?²Ã«Ë X³?¦?²?ë q?³?Á ¡U?O?ý_« v?KŽ rJ×¹ Ë√ ¨—U³š_« qIM¹ Ê√ rK LKÃ
           Ò       Ò
tK pÖ sŽ tÃQ ¹ vÃUFð tKë Ê_ªrKF¹ rÃË XLKŽ Ë√¨lL ¹ rÃË XFLÝ Ë√¨d¹ rÃË ¨X¹√— ∫‰uI¹
              Ò
            ˚∫vÃUFð ‰UÁÆtŠ—«uł t²³ ²Â« ULŽË¨t³KÁË ÁdBÐË tFLÝ sŽË ¨tÄUOIë Âu¹
                             Ò
r?K?FÃ«Ë W dFLë Ê√ —d?I?ð W¹ü« ÁcN Æ˝
           Ò
                                  ∫WOðü« qzUÝuÃUÐ ô≈ ÊUIIײ¹ ô ¡UOý_UÐ
                                             Ò
       Æ¡UO³½_«Ë qÝdÃUÐ W Uš w¼Ë ¨WO³OGë —uÄ_« w wŠuë o¹dÞ sŽ ‚œUBë d³ ë ≠√
                     Ò
                                     ±≥≤µ rÁ— Y¹bŠ ¨ U¹bë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®

                                                            ≤¥
     ÆÃU²M²Ýô«Ë WÐd−²Ã«Ë WEŠöLë ÊuJð YOŠ ¨dBÐ Ë√ lLÝ sÄ ”«u×ë o¹dÞ sŽ ≠»
                               Ò
                          Ò
                ÆwKIFë ÃU²M²Ýô«Ë dJH²Ã«Ë qÄQ²ÃUÐ qIFë o¹dÞ sŽ ≠‡ł
                 Ò             Ò
÷—_« w? wALë sŽ ÊU ½ù« vNM¹ t½U×³Ý tKÃU ªd³JðË ‰UO²šUÐ ÷—_« w wALë sŽ wNMë ≠±±
                      Ò
                                     Î Ò     Î   Î
                          sŽ ełUŽ t½_ªÁdOž vKŽ «d³J²Ä t HMÐ U³−FÄ ôU² Ä
               ◊UA½         ¨‰U?³?−?ë ‰u?Þ ⁄u?KÐ Ë√ ÷—_« ‚ULŽ√ vÃ≈ ‰u uë
 U?N?O?Ã≈ b?ýdð w?²?ë —u?Ä_« r¼√ Z?²?M?²?Ý√
       Ô          Ô  ‚uK Ä ÊU ½ù« UN¹√ X½Q ¨s¹d³J²LKÃ l¹dIð «c¼ w Ë
                           Ò
  Æ◊UAMë d² œ w UN³²Â√Ë ¨ ”—bë  U¹¬ pð—bIÐ lOD² ð ô p½_ ªd³J²Ã« pÐ oOK¹ ô nOF{
                                Ò
                             Ò
                             ÎÒ   Î
                          s?Ã˨UI?ý Ë√ U?Ád?š ÷—_« w? q?F?−ð Ê√ …œËb×Lë
                              ˚∫v‡‡ÃUFð ‰UÁ¨UNÃuÞË ‰U³−ë WLEŽ mK³ð
                                        Æ˝
                                   Ò
œUF²Ðô«Ë¨ÁbMŽ WÄd×ÄË W×O³Á ‰ULŽ√ w¼ UL½≈ ¨UNMŽ U½UN½ w²Ã« ¡UOý_« Ác¼ q Ê√ t½U×³Ý tKë sO³¹Ë
       Ï ]  Ï                                 Ò
             ˚∫vÃUFð ‰UÁÆWFHMLÃ«Ë dO ë vKŽ tðbŠËË lL²−Lë pÝULð vÃ≈ ÍœR¹ UNMŽ
                                         Ò
                                        Æ˝
                                           r¹uI²Ã«
                                             Ò
        Æ       ¨        ¨                       Ò Ô
                               ∫WOðü« WO½¬dIë  «œdHLë w½UFÄ sOÐ√ ≠±”
                                   Ò
                  Ò                          Ò Ô
                  ÆqłË eŽ tKë œ«—√ UL s¹bëuë vÃ≈ ÊU Šù« ÊuJ¹ nO sOÐ√ ≠≤”
                    Ò
                      ÆULNMÄ qJà sO²MŁ« sOÐ√¨ÌÁ«u½Ë dÄ«ËQÐ  U¹ü«  ¡Uł ≠≥”
                           Ò
       øt?¹b?ëËË ÊU? ?½ù« s?O?Ð WÁöFë oOŁuð vKŽ ÂöÝù« ’dŠ sÄ WLJ×ë UÄ ≠√        ≠¥”
                              Î
                              ø«d¹c³ð ‰ULë ‚UH½≈ ÊuJ¹ v²Ä ≠»
                                       Ò Ô
             ˚∫vÃUFð t‡ÃuÁ w s‡OÞUOAÃ«Ë s¹—c³Lë sOÐ t³Aë tłË sOÐ√ ≠‡ł
                            =
                        Æ˝
                                 Î    Î
                                 ø«d¹c³ðË U «dÝ≈ ‚UH½ù« bF¹ v²Ä ≠µ”
                                            Ò Ô
                                               Ô
                                       ∫vÃUFð tÃuÁ d= √ ≠∂”

   ˝                            ˚ ≠≤ ˝                ˚ ≠±

                          ∫WOðü« b¹u−²Ã« ÂUJŠ√ ”—bë  U¹¬ sÄ Ãd ²Ý√ ≠∑”
          ÆÈd³Jë WKBë bÄË ¨ÈdGBë WKBë bÄ ≠»        ÆWMÂU ë rOLë ÂUJŠ√ ≠√
                          ÆqBHMLë bLë ≠œ       ÆWKIKIë ≠‡ł

≤µ
   …b‡‡‡‡‡Šuë    ≤
W?O?ÄöÝù« …bOIFë
          ≤∂
               WOÄöÝù« …bOIFë hzUBš sÄ
               Ò                                           ∂        ”—b‡‡Ã«
¨»u?K?I?ë UNOÃ≈ s?¾?L?DðË ¨‰uIFë UNÐ ‚b?B?ð w?²?ë W?²?ÐU?¦Ã« ozUI×ë sÄ WŽuL−Ä w¼∫W?O?Äö?Ýù« …bOIFë
         Ò           Ò
                        ÆW¹u³Më WM Ã«Ë r¹dJë ʬdIë w X²³Ł ¨vÃUFðË t½U×³Ý tKë U¼—bBÄ
                             Ò
                                  Ò
¨ÊU?L?¹ù« s?Ž q?¹d?³?ł t?ÃQÝ UÄbMŽ¨©¶®w?³?M?ë Y?¹b?Š UN×{Ë ÊU?—√ v?K?Ž W?O?Äö?Ýù« …b?O?IFë ÂuIðË
                      Ò
           ©±®
                 Ú ÓÚ  Ó  Ú ÔÓ   Ó Ó  Ô Ô Ó  ÔÔ Ó  Ó  Ó Ó  ]  Ó  Ú Ô Ú Ó Ô Ó 
             Æådšü« YF³ÃUÐ sÄRðË tzUIÃË tKÝ—Ë t³²ÂË t²JzöÄË tKÃUÐ sÄRð Ê√ ÊUL¹ù«ò∫‰UI
dA²Mð UNKFł ULÄ ªÕu{uÃ«Ë d OÃ«Ë  U³¦ÃUÐ XHBð«Ë ¨vÃUFð tKë bMŽ sÄ UN½QÐ …bOIFë Ác¼  “U²Ä« bÁË
                      Ò
                     Î         Ò
      ∫w¼Ë ¨WOÄöÝù« …bOIFë hzUBš sÄ UCFÐ ”—bë «c¼ w `{uMÝËÆWOÝUOÁ WŽd Ð rÃUFë w
         Ò                        Ò

                                                  Ò Ò Î
                                                  WO½UÐdë ∫ôË√
                                   Ò
bMŽ sÄ UNÐ vŠuÄ ¨…UO×Ã«Ë ÊuJÃ«Ë ÊU ½ù«Ë oÃU ë sŽ ozUIŠ sÄ tMLC²ð UÄ qJШWOÄöÝù« …bOIFë Ê≈
                               Ò      Ò
                                        Ò
”UÝ_« —bBLë u¼ r¹dJë ʬdIë˨UNÃu √ sÄ q √ l{Ë Ë√ UNLÃUFÄ rÝ— w b¹ dA³Kà fOèqłË eŽ tKë
                                          Ò
Ícë u¼Ë¨tÃUF √Ë tðUH Ë ÁœułË WIOI×Ð UM dŽ Ícë u¼ vÃUFðË t½U×³Ý tKÃU ÆUNðöOBHðË …bOIFë W dFÄ w
                    Ò
s−Ã«Ë WJzöLë œułË WIOI×Ð UM dŽ Ícë u¼Ë¨¡«ełË »U ŠË ‰«u¼√ sÄ tO UÄ˨dšü« ÂuOë WIOI×Ð U½d³š√
               Ò
           Î
∫vÃUFð ‰UÁÆo¹dHð ÊËœ UFOLł rNÐ ÊUL¹ù« UMÄ VKÞ˨qÝdÃ«Ë ¡UO³½_« sŽ U½d³š√ Ícë u¼Ë¨ U³OGLë dzUÝË
                         ^                 Ò
                                                                               ˚
       å≤∏µ∫…dI³Ã«òÆ˝

                                        Î = Ô
                              ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ¨tЗ sŽ UGK³Ä ô≈©¶® bL×Ä s‡J¹ rÃË
                                              Ò
 Æ˝
åµ≤∫È—uAëò
                             W U{≈ Ë√ n¹d×ð Ë√ q¹b³ð Ë√ dOOGð Í√ r¹dJë ʬdIë bŽË
                                             Ò        Ò
                    dJ √
 s?Ä Âö?Ýù« W?ÃU?Ý— k?H?×Ð tKë bN?Fð
                 Ò                    = Ô                                 Î
                             U?? ?N? ? Ð n?? K?? ? w?? ?²? ? ë m?? ?O? ? K? ? ³? ? ²? ? ë W?? ?H? ?O? ?þË w?? ôö?? ?š≈ t?? ?O? ?
 b??zU??I? F? ë ·ö?? ? Ð q??¹b??³? ²? Ã«Ë n?¹d?×?²?ë    ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁÆWONÃù« WÐuIFë Vłu² ¹¨©¶®‰uÝdë
                                        Ò
                Ò Ô
             ÆpÖ qKŽ√ ¨Èdš_«
                                   å¥∑≠¥¥∫WÁU×ëòÆ˝

                                         ¥¥∞¥ rÁ— Y¹bŠ¨Ê¬dIë dO Hð »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


≤∑
                   ∫UNMÄ ¨…bŽ —uÄ√ WO½UÐdÃUÐ WOÄöÝù« …bOIFë ·UBð« vKŽ Vðd²¹Ë
                           Ò Ò    Ò         Ò    Ò
n¹dײë vÃ≈ ÍœR¹ ÍdAÐ ”U Ä Í√ sÄË ¨…bÝUHë  «—uB²Ã«Ë ÂU¼Ë_«Ë  ôöCë sÄ WOL×Ä UN½√ ≠±
       Ò Ò      Ò         Ò             Ò   Ò
  Æ˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁÆUNà tKë W¹UŽdÐ WþuH×Ä wN ¨d¹Ëe²Ã«Ë
åπ∫d−×ëò
vÃUFð tKë bMŽ sÄ UNðöOBHð qJÐ UN½_ ªWOŠËdë tðUłUŠ w³KðË tFÁ«ËË ÊU ½ù« …dD lÄ oH²ð UN½√ ≠≤
                   Ò       Ò              Ò Ò
                                Æt×KB¹ ULÐ rÃUFë ÊU ½ù« oÃUš
   Ò
ÊUÄ“ q? w? W?¹d?A?³?Kà …œUF Ã«Ë dO ë oI?×¹ ¨q?ÄU?ýË q?ÄU? …U?O?Š ÂUE½ UNOKŽ ÂuI¹ ”UÝ√ U?N½√ ≠≥
                    Ò                          Ò
                       ÆUNðUOC²ILÐ qLFÃ«Ë UNР«e²Ãô« rð UÄ «–≈ ¨ÊUJÄË
                                       Ò

                                     Î
                              Õu{uÃ«Ë d Oë ∫UO½UŁ
WOKIFÃ«Ë W¹dJHë rNðU¹u² Ä ·ö²š« vKŽ ”UMë lOLł UNLN lOD² ¹ ¨W×{«ËË …dO ¹ WOÄöÝù« …bOIFë
 Ò     Ò                               Ò
     Ô         Î   Î
ÊËœ ”U½√ vKŽ UNLN dB²I¹ «—«dÝ√ Ë√ «“UGÃ√ X Oà wN ¨rNMÄ WMOFÄ W×¹dý vKŽ dB²Ið ôË ¨WOŽUL²łô«Ë
                             Ò            Ò
    ˚∫vÃUFð ‰UÁÆp¹dAë sŽ Áe‡MĨbL œd ¨bŠ√ bŠ«Ë WOÄöÝù« …bOIFë w t½U×³Ý tKÃU ¨r¼dOž
                Ò           Ò
tOë tłu²Ã«Ë ¨tÐdà b³Fë W¹œu³Ž vKŽ ÂuIð¨W×{«Ë tÐ—Ë b³Fë sOÐ WÁöFÃ«Ë å±∫’öšù«ò Æ˝
   Ò    Ò     Ò           Ò
       ÆÁdOž tJKL¹ ôË ¨¡UDFë pKL¹ Ícë u¼ t½U×³Ý tKÃU ¨¡UDÝË ÊËœ …dýU³Ä ¡UŽbÃ«Ë VKDÃUÐ
                                          ˚∫vÃU‡‡Fð ‰U‡‡Á
                            å±∏∂∫…dI³Ã«òÆ˝
                      ∫wðQ¹ UÄ WOÄöÝù« …bOIFë w Õu{uÃ«Ë d Oë d¼UEÄ sÄË
                           Ò
∫v‡ÃUFð ‰UÁÆb‡OIFð ôË tO ÷u‡Lž ö ¨b‡OŠu²Ã« u¼Ë …bOIFë tOKŽ ÂuIð Ícë ”UÝ_« Õu‡{Ë ≠±
t?à fOà WO?Äö?Ýù« …b?OIFë w t½U×³Ý tKÃU
     Ò                 åµ∞∫œu¼ò ˝                     ˚
                                   Ú
   ÆtIKš lOL−à ‚“«dë u¼Ë¨bŠ√ tŽ“UM¹ ô Ícë rÂU×ë u¼Ë¨pKLë w Ë√¨oKÓ Ã« w p¹dý
                      ∫W¹œUI²Žô« U¹UCIë ÷dŽ w Õu{uÃ«Ë WÞU ³Ã« ≠≤
                       Ò
              ˚∫vÃUFð t‡ÃuÁ w‡ UL ¨WO½u‡Jë b¼UALë ‰öš sÄ ÷dFð …—U² ≠
                          Ò             Ô
Æ˝
å≤∞≠±∑∫WOýUGëò
          ˚∫vÃUFð ‰UÁ ÆV‡zU−Ž sÄ UNO UÄË WO½U ½ù« fHMë ‰öš sÄ ÷dFð …—UðË ≠
                          Ò
              åµ≥∫XKB ò Æ˝

 Ò
X×{Ë bI ¨W×{«ËË WKNÝ WI¹dDÐ ÍËdš_« ¡«e−ë WOCÁ ÷dŽ w qIFë W³ÞU Ä ‰öš sÄ …—UðË ≠
              Ò
Èd?š√ —«œ sÄ b?Ð ô˨d?A?³?ë s?OÐ  «¡«b²Žô«Ë rKEë UNO qB×¹ ¨qLŽË d?L?Ä —«œ UO½bë Ê√ …b?OIFë
       Ò                          Ò        Ò


                                                   ≤∏
s ×Lë cšQ¹ UL Á¡«eł UNO rÃUEë cšQ¹Ë¨UNÐU× √ vÃ≈ ‚uI×ë œuFðË ¨‰bFÃUÐ œU³Fë sOÐ UNO vCI¹
                                             Ô
                                  ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡ÁÆt‡Ð«uŁ
                                         å∏∫WÃeÃeëòÆ˝

 Ò
q¦L²¹Ë ¨—U³ł≈ Ë√ Á«dÂ≈ ÊËœ ¨rNðU¾OÐË rNÝUMł√ ·ö²š« vKŽ ¨a¹—U²Ã« d³Ž UNFÄ ”UMë »ËU−ð ≠≥
                  Æ…eOłË …d² w ÷—_« ŸUIÐ rEFÄ w l¹d ë U¼—UA²½« w pÖ

                                            Î
                                         U³¦Ã« ∫U¦ÃUŁ
ƉULJÃUÐ nB²Lë dO³ ë rOKFë tKë bMŽ sÄ UN½_ ªUNÃu √Ë U¼bŽ«uÁ w ‰b³²ð ôË dOG²ð ô t²ÐUŁ WOÄöÝù« …bOIFë
           Ò                           Ò    Ò     Ò
Ÿ«b?Ð≈ s?Ä t?O UÄË ÊuJKà tKë oKš WIOIŠË ¨vÃUFð tðUH Ë tzULÝ√ lOLłË t²O?½«bŠËË tKë œułË WIOI×
                                          Ò
                           WJzöLÃ«Ë —bIÃ«Ë dšü« ÂuOÃ«Ë ¡UO³½_«Ë qÝdë ‰UÝ—≈ WIOIŠË
                                Ó Ó                ^
                    dJ √
                           ÒÊ√Ë ¨Âö?Ýù« t?K?ë bMŽ s¹bë ÒÊ√ W?I?OIŠË ¨WÒ¹ËU?L? ?ë V²JëË
 w??M? F? ¹ ô W?O??Äö??Ýù« …b??O? I? F? ë  U?³?Ł
         Ò                    Ó
                           nK? ?² Ä ÂdJÄ ‚u?K? ?Ä ÊU ½ù« Ê√Ë ¨bŠ«Ë q √ sÄ ”UMë
                               Ô ] Ô
            Ò Ô Ò
    ÆpÖ `{Ë√ ¨ÂbI²Ã« ÂbŽË œuL−ë ÁcN ÆUNð—ULŽ sÄ sJL²Oà ªUNO UÄ q tà tKë dÒ Ý ¨÷—_« w
                                     Ò        Ò
bzUIFë w ‰b³ðË dOGð sÄ Á«d½ UÄ fJŽ «c¼Ë ¨U¼dOOGð bŠ√ pKL¹ ôË ¨dOG²ð ôË ‰b³²ð ô W²ÐUŁ WO½UÐdë ozUI×ë
        Ò     Ò                          Ò       Ò     Ò Ò
Ædš¬ vÃ≈ sÄ“ sÄ dOOG²Ã«Ë hIMë t¹d²F¹ Ícë ÍdA³Ã« qIFë l{Ë sÄ UN½_ ªW¹dA³Ã«  «—uB²Ã«Ë —UJ _«Ë
                            Ò                Ò      Ò
lOD² ¹¨W?²ÐUŁ fO¹UILР«e²Ãô« wMF¹ UL½≈˨ w?½U ½ù« dJHÃ«Ë ◊UAMë bOL−ð wMF¹ ô …bOIFë w  U³¦Ã«Ë
                          Ò
          Ò
sÄ pÖ vKŽ ‰œ√ ô˨W²ÐU¦Ã« …bOIFë ozUIŠ —UÞ≈ w —uD¹Ë nA²J¹Ë wIðd¹Ë „dײ¹ Ê√ UNÃöš sÄ ÊU ½ù«
                         Ò
      ÆWHK² Lë …UO×ë  ôU−LÐ oKF²ð w²Ã« WOÄöÝù« WF¹dAÃ«Ë wÄöÝù« tIHë UNÐ nBð« w²Ã« W½ËdLë
                  ∫UNMÄ lL²−LÃ«Ë œdHë vKŽ …dO¦Â bz«uHÐ œuF¹ WOÄöÝù« …bOIFë  U³ŁË
Î      Ò
UÝUOIÄ ÁbMŽ qJ?A?¹ U?L?Ä ¨W²ÐUŁ …bOIŽ vÃ≈ ÁœUM²ÝôªQD Ã«Ë ‰öCë w ŸuÁuë sÄ rK Lë W¹ULŠ ≠±
                                              Î
Ác?³?½ U?N?F?Ä ÷—U?F?ð U?Ä˨tÐ cš√ tðbOIŽ lÄ o «uð UL ¨ «bI²FÄË —UJ √ sÄ b?−?² ¹ UÄ tÐ fOI¹ U?²ÐUŁ
                                     Ò
    Æ˝                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁÆt³M−ðË
                                                Ò
å≤≤∫pKLëò
q?³?Á U?O?½b?ë w? Á¡«e?ł v?I?K?O?Ý ¨X?ÐU¦Ã« tKë ZNMÄ sŽ bF³Ã«Ë ·«d×½ô« o¹dÞ —U² ¹ sÄ ÊS pÃcÐË
                                                 ÆÁdšü«
                                           ˚∫vÃU‡‡Fð tKë ‰UÁ
                                      å±≤¥≠±≤≥∫tÞòÆ˝

nFC¹ rK ¨ «e?¼Ë  UL−¼ sÄ tà ÷d?F²¹ ULÄ rždÃUÐ ¨tJÝULðË w?ÄöÝù« lL²−Lë …bŠË ≠≤
       Ò           Ò           Ò
                             Ò
tðbOIŽË ÂöÝù« vÃ≈ …œuFë sÄ bÐ ö ÆrNðbOIŽ sŽ ÊuLK Lë vK ð Ê√ bFÐ ô≈ wÄöÝù« lL²−Lë
          ÆUNÃöI²Ý«Ë UN½UO …bŠËË UN²OB ýË UN²¹u¼ WÄúà kH×ð w²Ã« wN ¨W²ÐU¦Ã«
                       Ò    Ò

≤π
                          r¹uI²Ã«
                            Ò
                            Ò Ô
                ÆWOÄöÝù« …bOIFë ÂuNHÄ `{Ë√ ≠±”
                 Ò

           øWO½UЗ WOÄöÝù« …bOIFë Êu vKŽ Vðd²¹ «–UÄ ≠≤”
            Ò Ò Ò             Ò


                            Ò Ô
        ÆWOÄöÝù« …bOIFë w Õu{uÃ«Ë d Oë d¼UEÄ œbŽ√ ≠≥”
         Ò

   Æ U³¦ÃUÐ nB²ð WOÄöÝù« …bOIFë Ê√ vKŽ ‰bð ozUIŠ ÀöŁ d–√ ≠¥”
        Ò Ò        Ò    Ò

                             Ò Ô
                            ∫qKŽ√ ≠µ”
ÆqÃeÃ«Ë QD ë w ŸuÁuë sÄ rK Lë wL×¹ WOÄöÝù« …bOIFë  U³Ł ≠√
                    Ò
       ÆUNÃu √Ë U¼bŽ«uÁ w W²ÐUŁ WOÄöÝù« …bOIFë ≠»
                    Ò
     Æ÷—_« ŸUIÐ rEFÄ w WOÄöÝù« …bOIFë —UA²½« WŽdÝ ≠Ã
               Ò
                                   ≥∞
   tKë œułË vKŽ ‰ôb²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√                      ∑     ”—b‡‡Ã«
¨»«d?AÃ«Ë ÂUFDKà UN²łU× ¨fHMë w WOÝUÝ√  UłUŠ w³K¹ Íd?D dÄ√ vÃUFð tKë œułuÐ ÊUL¹ù« Ê≈
                    Ò        Ò Ò                Ò
                     Î                    Ò
ΫbłuÄ tÐ l²L²¹Ë tO gOF¹ Ícë rÃUFKà Ê√Ë ¨UIÃUš tà Ê√Ë ¨‚uK Ä t½QÐ ÍdD —uFý ÁbMŽË ô≈ ÊU ½≈ sÄ UÄË
                   Ò             Ò Ò
                                      Ò   Î   ÎÒ Î    Î
                                   Æ¡wý q vKŽ «—œUÁ U¹uÁ ULOŠ— ULOJŠ
       å≥∞∫ÂËdëòÆ˝                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ
      Ì   Ì          Ò
 «d?ŁRÄ sŽ b?OFÐ r?O?KÝ qIŽ Ë– pÖ w p?A?¹ ô¨U?N?O?K?Ž ”UMë tKë dD w²Ã« …dDHë u¼ o?×ë s¹bÃU
                                          Ò
s?Ž W?³?¹d?ž W?Łu?à vÃUFð tKë œułË —UJ½≈ Ë√ œU×Ãù« WŁuà ÊS? w?ÃU?²?ÃU?ÐË ¨…b?ÝUHë WŁË—uLë bOÃUI²Ã«Ë lL²−Lë
                             Ò
                            ÆœułË Í√ …dDHë ‚ULŽ√ w UNà fOà ¨…–UýË …dDHë
                               Ò              Ò
U?ÄU?L?²?¼« r¹dJë ʬdIë UNÐ r?²?¼« b?I? ªÊU? ?½ù« …U?O?Š w Èd³Jë WOCIë w¼ ÊUL¹ù« WO?C?Á X½U ULÃË
Î               Ò                            Ò      Ò
       Ò                              Ò Î        Ò
 W?×{«uë WÃœ_« ‚U?ÝË ¨t²O?½«b?ŠËË v?ÃUFð tKë œułË vKŽ WÃôbë w «eO?L²Ä U?−?NMÄ pÖ w jšËÆU?LOEŽ
                Ò                                  Î
                               Ò
                      ∫UNMÄ …b¹bŽ —u w q¦L²ð WFz«— VOÃUÝQÐ UN{dŽË ¨pÖ vKŽ

                                  Î
                t²HOþËË Á—Ëœ ¡«œ√ vÃ≈ qIFë tOłuð ∫ôË√
                                  Î Ò
                       t?NłË˨t?²HOþËË Á—Ëœ U?MO?³?Ä q?I?Fë r¹dJë ʬdIë VÞUš
                         Ò
                  rKFð√
                                          Ò
                       U?N?O? U?L?Ð U?N?F?O?L?ł  UÁuK Lë w dJ?H?²Ã«Ë dÐb?²?Ã«Ë d?E?Më u×½
                                               Ò
 r?¹d?J?ë Ê«d?Ië w åoKšò …œUÄ  œ—Ë
                                                 Æt H½ ÊU ½ù«
          Ò
 w? pÖ WO?L?¼√ vKŽ ‰b?¹ UL?Ä ¨…dÄ©≥µ≤®
     Ò        Ò       ¡«œ√Ë qIFë sOÐ ‰u×ð w²Ã« oz«uFë r¹dJë ʬdIë ‰«“√ bÁË
            ÆtKë œułË bOÂQð
                      Ò
                     bKILÃU ¨qIFë qLŽ wG‡K¹ t‡½_ªv‡LŽ_« bOKI²Ã« Âc ªtHzUþË
                                 Ô            Ò
                                ˚∫vÃUFð ‰UÁÆW‡FÄ≈ `³B¹ qOÃœ Ë√ W−Š ÊËœ
                                       ]        Ò Ô
            å±∞¥∫…bzULëòÆ˝

Æ˝                           ˚∫vÃUFð ‰UÁÆsOIOë bOH¹ô t½_ªsEë sŽ vN½Ë
                                         Ò Ò
å≤∏∫r−Mëò
ŸU?O?{Ë œU? ?HÃ«Ë rKEë vÃ≈ ÍœR?¹ ª¡U?‡?O?ý_« v?‡?K?Ž r‡J×ë w ¡«u¼_« qšb?ð Ê_ªÈu?‡?Në ŸU³ð« –Ë
               Ò                     Ò  Ò       Ò Ò
             å≤π∫ÂËdëòÆ˝                          ˚∫vÃUFð ‰UÁÆ‚uI×ë
                              Ò
ô W×{«Ë WI¹dDÐ vÃUFðË t½U×³Ý vÃUFð tKë œułË vKŽ sO¼«d³Ã«Ë WÃœ_« vÃ≈ qIFë r¹dJë ʬdIë tłË bÁË

≥±
                                                Ô
                   ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁÆ”u ×Lë lÁ«uë sÄ sO¼«dÐ UN½_ªbOIFð ôË UNO f³Ã
                                       Ò
   Ò              Ò      Ò       Ò
vKŽ WÃœ_« ÈuÁ√ sÄ UL¼Ë ¨W¹UMFë WÃœ√Ë oK ë WÃœ√∫sO¼«d³Ã«Ë WÃœ_« Ác¼ sÄËå≤±π∫…dI³Ã«òÆ˝
                                           ÆvÃUFð tKë œułË
                           Ò
v?Ã≈ ‰u?I?F?ë UŽœ YOŠ¨UNOÃ≈ r¹dJë ʬdIë t³?½ w²Ã« WÃœ_« `?{Ë√ sÄ qOÃbë «c¼ b?F¹∫o?K ë qOÃœ
                      Ò                 Ò Ô
      ÆåoK ë òu¼Ë dA³Ã« UNOKŽ —bI¹ô w²Ã« t½U×³Ý tÃUF √ sÄ qF o¹dÞ sŽ vÃUFð tKë œułË „«—œ≈
                                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                                   å∑≥∫Z×ëòÆ˝
WLJ×Ã«Ë WÁbë ÈbÄ qIFë „—bOà ª¡UOý_« ÂUE½ w wKIFë dEMë vKŽ qOÃbë «c¼ wMÐ bI ∫W¹UMFë qOÃœ
     Ò                                Ô
Á¡«—Ë ÊUIðù«Ë ÂUEMë «c¼ Ê√ Â√ øW?LEMLë WKŽUHë w¼ ¡UL?B?ë WFO³Dë q¼∫pÖ bFÐ rJ×¹Ë ¨ÂUEMë «c¼ sÄ
             Ò              Ò
                 å¥π∫dLIëò Æ˝             ˚∫vÃUFð ‰UÁ øb¹dÄ rOJŠ oÃUš
                                                Ï
                        Ò ÔÎ    Î
ô w²Ã« W²ÐU¦Ã« WO½uJë sM Ã«Ë sO½«uIë tÝUÝ√ ¨ÁdO ¹ U?LJ×Ä UÄUE½ „UM¼ Ê√ b−¹ ÊuJë «c¼ w dþUMëË
                                   Ò
c ²?ð …UO×Kà ÷—_« WÄ¡öÄ Ê√ ULÂÆ…UO×Kà t²O?ŠöBà UIOÁœ UÐU Š »u ×Ä ¡wý q Ê√˨‰b?³²ð ôË dOG²ð
  Ò                     Ò    Î  Î   Ï      Ò Ò    Ò    Ò
ÆrOJ×ë rOKFë tKë …œ«—SÐ w¼ UL½≈Ë ¨W œUBÄ  ¡Uł Ë√¨¡«uAŽ j³š UN½√ vKŽ U¼dO Hð sJL¹ ô …b¹bŽ «—uÎ

                                   Î
                        WKÐUI*« »uKÝ√ «b ²Ý« ∫UO½UŁ
 d?¦?Â_«Ë qC _« ULN¹√ ·dFO?ês?O?B? ?ý Ë√ s?¹d?Ä√ Ë√ sO¾Oý sOÐ WKÐUILë »uKÝ√ r¹dJë ʬdIë «b ²Ý«
               Ô
                         Ô         Ì               Î
w? r¹dJë ʬdIë VOÃUÝ√ sÄËÆÁdOž vKŽ ÂbI²Ã« q?C tà ÊU¨ULNMÄ bŠ«uà dOŁQ²Ã«Ë WO?KC _« X²³Ł «–S ¨«dOŁQð
                       Ò                  Ò
Ϋ—U?−?Š√ ÊËb?³?F?¹ «u½U sOÂdALë ÊU bI ª‰ôb²Ýô« sÄ ŸuMë «c¼ «b ²Ý« vÃUFð tKë œułË vKŽ ‰ôb²Ýô«
                      Î
 WKÐUILë X½UJ ÆdO ë VKł Ë√ dAë lMÄ w «dOŁQð UNà Ê√ ÊËbI²F¹ «u½UÂË ¨UNIKš  UÁuK Ä Ë√¨rN¹b¹QÐ UN½uFMB¹
                Ò         Ò
                        Î   Î
    ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á¨«u‡LŽ“ UÄ Êö‡DÐ vKŽ U×{«ËöOÃœ ÊUŁË_« …œU³Ž sÄ «uŽb²Ð« UÄ sOÐË WOKFë  «cë sOÐ
                                             Ò
                          å±∑∫q×MëòÆ˝


                                 Î
                       hBIë »uKÝ√ «b ²Ý« ∫UFЫ—
                   Ò
¨t?ð—bÁË vÃUFð tKë œułË vKŽ W×{«uë WÃœ_« —UNþùª w?½¬d?Ië hBIë sÄ dO¦Jë r¹dJë ʬdIë œ—Ë√
                         Ò
s?O?Ð  d?ł  «—ËU?×?Ä ‰ö?š s?Ä p?Ö˨U?¼dOžË V«uJÃ«Ë Âu−MÃ«Ë ÊUŁË_« …œU³Ž sÄ „dAë …bOIŽ ‰UDÐ≈Ë
pÖ WK¦Ä√ sÄË ÆrNð«bI²FÄ ÊöDÐ «ËdNþ√˨rNÄ«uÁ√ vKŽ W−×ë qÝdë UNO ÂUÁ√¨rNÄ«uÁ√Ë tKÝ—Ë tKë ¡UO³½√
                          ] Ô  ^            Ô
                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨tÄuÁ lÄ t²BÁË tOÐ√ lÄ Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ WBÁ
                å¥≤≠¥±∫r¹dÄòÆ˝
                                           ˚∫vÃUFð ‰UÁË


                                                   ≥≤
             å∂∏≠µπ∫¡UO³½_«òÆ˝

                           Ò
U?N?½≈ –≈ªt?łË mKÐ√ vKŽ ÊUŁË_« …œU³Ž ÊöDÐ vKŽ W×{«Ë WÃœ√ Èd?¹ t?ÄuÁË tOÐ√ lÄ rO¼«dÐ≈ WBÁ w qÄQ²LëË
Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ «cN ¨dC¹ ôË lHM¹ ô˨dB³¹ ôË lL ¹ô UÄ ÊU ½ù« uŽb¹Ë b³F¹ nOJ ¨dB³ð ôË lL ðô
            Ò         Ô                         Ó
ÆU¼dOž W¹ULŠ lOD² ð nOJ UN H½ W¹ULŠ sŽ U¼e−Ž vKŽ W×{«uë W−×ë rOI¹Ë¨WHOFCë ÂUM _« ÁcNÐ ∆eN² ¹
                             Ò Ô

                …dþUM*«Ë ‰b'« »uKÝ√ «b ²Ý« ∫UÎ ÄUš
        Ò
‰b?−ë »uKÝ√ sOÂU?Aë s¹œœd?²?L?Ã«Ë »U?²Jë q¼√Ë sOÂdALë sÄ sOHÃU Lë lÄ r¹dJë ʬdIë Âb ²Ý«
             Ò
                                              Æ…dþUMLëË
                                 Î
               ˚∫vÃUFð tKë lÄ tÃ≈ œułË vŽœ« sÄ vKŽ «œ— vÃUFð tÃuÁ ‰b−ë WK¦Ä√ sÄË
                            Ò
åπ±∫ÊuMÄRLëòÆ˝

sOMŁô« sÄ ÌtÃ≈ q »U¼– ÂeKà ¨dš¬ UNÃ≈ t½U×³Ý tFÄ Ê√ ôbł UM{d uÃ˨tÃ≈ sÄ tKë lÄ fOÃ∫W¹ü« vMFÄË
                 Î        Ò Î
»«dD{ô«Ë œU Hë vÃ≈ ÍœR¹ ULĪt½ËRýË ÊuJë ‰«uŠ√ rE²Mð ô c¾MOŠË¨iFÐ vKŽ rNCFÐ uKŽË¨oKš ULÐ
             Ò Ò                             Ò
      Ò    Î    Î    Î
œułË vKŽ ‰b¹ ULĪU?IÝUMðË UÄUE²½«Ë U?ÄU?− ½« Èd¹ YOŠªpÖ ·öš Èd¹ ÊuJë ÂUE½ w dþUMÃ«Ë ¨qK ëË
   Æ˝                               ˚∫vÃUFð ‰UÁÆÊuJë «cNà bŠ«Ë tÃ≈
å≤≤∫¡UO³½_«ò
                                   ˚∫v‡ÃUFð t‡ÃuÁ d‡š¬ ‰U‡¦ÄË
                                    å≥∂≠≥µ∫—uDëò Æ˝

«c¼Ë ørNIKš oÃUš dOž sÄ «uIKš√ ∫WOðü«  ôƒU ²Ã« ÂUÄ√ rN H½√ ÊËb−¹ wNÃù« œułuKà ÊËdJMLÃU
              Ô Ó
        Î   Î            Î
w bŠ√ t—UA¹ ô «bŠ«Ë UIÃUš rNà Ê√ X³¦¹ pÃcÐË ÆUŽUM²Ä« bý√ «c¼Ë ørN H½√ «uIKš r¼ Â√ ¨W¼«bÐ lM²LÄ
                Ò           Ò
                                                 Ú
                                        Æ vÃUFð tKë u¼Ë oKÓ Ã«
‰U?ÁÆœËdLMKà Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ …dþUMÄ sÄ r¹dJë ʬdIë w tÐ vÃUFð tKë d³š√ UÄ …dþUMLë WK¦Ä√ sÄË
                 Æ˝                              ˚∫vÃUFð
                          Æ˝                     ˚
                                   Æ˝           ˚

≥≥
            Æ˝                                 ˚
              å≤µ∏∫…dI³Ã«ò Æ˝                        ˚
                                      r¹uI²Ã«
                                     Ò Ô
                ÆoÃU ë œułË vKŽ ‰ôb²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√ œbŽ√ ≠±”

                              Ò
                     ÆoÃU ë œułË vKŽ Êôb¹ sOOKIŽ sOKOÃœ d–√ ≠≤”
                                Ò

                                         Ò Ô
                   ÆtHzUþË ¡«œ√Ë qIFë sOÐ ‰u×ð w²Ã« oz«uFë œbŽ√ ≠≥”

                                       Ò Ô
sÄ vÃUFð tKë œułË vKŽ qOÃb²Kà ª…dþUMLÃ«Ë ‰b−ë »uKÝ√ «b ²Ý« w ʬdIë WI¹dÞ `{Ë√ ≠¥”
                            ÆÂö ë tOKŽ rO¼«dЫ WBÁ ‰öš

         øvÃUFð ÁœułË vKŽ qOÃb WKÐUILë »uKÝ√ r¹dJë ʬdIë Âb ²Ý« nO ≠µ”

                                         Ò Ô
                                        ∫ qKŽ√ ≠∂”
                        Î   Î
                       ÆULOEŽ UÄUL²¼« ÊUL¹ù« WOCIРʬdIë r²¼« ≠√
                                         Ò
                              ÆvLŽ_« bOKI²Ã« ʬdIë – ≠»
                                         Ò
                    ÆWO½U ½ù« …dDHë lÄ WOÄöÝù« …bOIFë o «uð ≠Ã
                     Ò         Ò
                                                ≥¥
     YF³Ã« vKŽ ‰ôb²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√                 ∏    ”—b‡‡Ã«
¨UNÐ ô≈ rK Lë ÊUL¹≈ `B¹ ô w²Ã« ÊUL¹ù« ÊU—√ sÄ u¼Ë ¨WÄUNë …bOIFë qzU Ä sÄ YF³ÃUÐ ÊUL¹ù« bF¹
                           Ò                  Ò Ô
                       Ò     Î   Î
                 ÆtðU³Ł≈ vKŽ WÃœ_« ÂUÁ√˨ULOEŽ UÄUL²¼« YF³ÃUÐ r¹dJë ʬdIë r²¼« bÁË
                                              Ò
                    Î   Î
W dFÄ ÊU ½ù« lOD² ¹ ô˨UO½bë w ÊU UL «b łË UŠË— ÊU ½ù« …œUŽ≈ u¼∫YF³Ã«∫YF³Ã« WIOIŠ
                ÆÊU ½ûà vÃË_« …QAMë sŽ ·ö²šô« ÂULð nK² ð UN½_ªÈdš_« …QAMë Ác¼
                                          Ò
r?NÃuIŽ ‚Òb?B?ð r?K? ¨W? u?ÃQ?L?ë s?M? ë sÄ ÁËbNŽ ULà WHÃU Ä UN½√ sOLŽ«“ tIOI×ë Ác¼ —UHJë bF³²Ý«Ë
                             Ò
ÊU ½ù« tOKŽ ÈcG²¹ Ícë  U³Më tO X³M¹ »«dð vÃ≈ UNÃu×ðË UNKK×ðË UNÁdHð bFÐ œU ł_« vÃ≈ …UO×ë …œUŽ≈
       Ò                  Ò        Ò
                                             ÆÊ«uO×ëË
              Î       Î
»uKÝ√ sÄ ¨ÈuÁ√ W−Š ôË ¨`{Ë√ U½UOÐ ôË ¨mKÐ√ ôuÁ b−½ ô UM½S ¨YF³Ã« vKŽ qOÃbë WÄUÁ≈ U½œ—√ «–≈Ë
        Ò Ô                  Ò
                                   ÆYF³Ã«  U³Ł≈ w r¹dJë ʬdIë
q?I?Fë VÞU ¹ …—U² ¨YF³Ã« WIOIŠ  U³Ł≈ w WŽu?M²Ä VOÃUÝ√ ÷dŽ t½√ b?−¹ r¹dJë ʬdIë w dþUMÃU
                        Ò        Ò
v?K?Ž W?L?zUIë ¨wŠuë o¹dÞ sŽ …œ—«uë WÁœUBë —U³š_« dÂcÐ Èdš√ …—UðË ¨ ôôb²Ý«Ë sO¼«d³Ð Íd?A³Ã«
                                            Ò
                                     Æ…b¼UALÃ«Ë f×ÃUÐ WM¹UFLë
                                          Ò


                                  Î
                     qIFKà ʬdIë W³ÞU Ä »uKÝ√ ∫ôË√
     ∫UNMĨYF³Ã« WIOIŠ X³¦ð w²Ã« sO¼«d³Ã«Ë  ôôb²Ýô« sÄ œbŽ ÷dFÐ qIFë ʬdIë VÞUš

                        WO½U¦Ã« vKŽ vÃË_« …QAMÃUÐ ‰ôb²Ýô« ≠±
                                         ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á
                                å≤∑∫ÂËdëòÆ˝
                                         ˚∫vÃUFð ‰UÁË
                           å∏≤∫f¹òÆ˝
       Ò Ò
„—b¹ rOKÝ qIŽ q ÊS ¨UNMÄ UN³KÝ bFÐ UNà …UO×ë …œUŽ≈Ë ¨UNzUM bFÐ œU ł_« ¡UMÐ …œUŽ≈ YF³Ã« ÊU ULÃ
                                 Î
ÆWÃU×Ä ô t¦FÐË tðœUŽ≈ vKŽ —œUÁ tOMH¹ rŁ oK ë √b³¹ sL ¨ …œUŽù« sÄ «bOIFð d¦Â√Ë VF √ ¡b³Ã« Ê√ W¼«bÐ
                                             Ò

≥µ
                                       Ò
W?O½U¦Ã« …QAMë vKŽ tð—bÁ vKŽË¨W¹«bÐ oK ÃUÐ …œUŽù« vKŽ tð—bÁ vKŽ t½U×³Ý tKë qÃœ sO²¹ü« sOðU¼ wH
ªÁUM √Ë tÄbŽ√ rŁ …dÄ ‰Ë√ Á√bÐ sÄ vKŽ Êu¼√Ë d ¹√ tðœUŽ≈ ÊuJð¨ÊU rŁ sJ¹ rà Ícë ¡wAÃU ¨vÃË_« …QAMÃUÐ
         Ò
            Ò Î                              Î Î
t?K?ë …—bIÐ nOJ ÆX½U ULÄ «d?O?š Ë√ X?½U? U?L UNzUMÐ …œUŽ≈ tOKŽ qOײ ¹ ô ¨UNÄb¼ rŁ ö¦Ä «—«œ v?MÐ ÍcÃU
 Æ˝                               ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨œËbŠ UN½Ëœ nIð ô w²Ã« vÃUFð
å∏≤∫f¹ò
                                W²O*« ÷—_« ¡UOŠSÐ ‰ôb²Ýô«≠≤
ÊU? ?½ù« YFÐ tNO³Að ¨s¹dJMLë  UN³ý œ—Ë Y?F?³Ã« WOCÁ w r¹dJë ʬdIë U¼œ—Ë√ w²Ã« sO¼«d³Ã« sÄË
                  Ò
d?³?J?¹Ë WÐd²Ã«  U½u?JÄ e?²?N?ð ¡U?L?ë U?N?O?K?Ž ‰e?M?¹ s?O?Š¨U?N?O …UO×Kà dŁ√ ô w²Ã« WKŠUIë …bÄUNë ÷—_« ¡UOŠSÐ
          Ò  Ò
∫vÃUFð t‡Kë ‰U‡ÁÆX½U UL …UO×ë UNà œuF² ªUN½«uÃ√Ë UNÃUJý√ ·ö²š« vKŽ  UðU³Më UNMÄ Ãd ð˨UNL−Š
                                                           ˚
                                          å≥π∫XKB òÆ˝
…b¼UALë …d¼UEë sOÐ jÐdë ‰öš sÄ ¨W²OLë ÷—_« w …UO×ë …d¼Uþ vÃ≈ qIFë W¹ü«  bý—√ nO dE½U
                                      ÆYF³Ã« ŸuÁË WO½UJÄ≈ sOÐË WÝu ×Lë
                    ˚∫vÃUFð tÃuÁ w vðuLë ¡UOŠ≈ vKŽ tð—bÁ vKŽ vÃUFð tKë s¼d³¹Ë
                     åπ∫dÞU òÆ˝
                    Î
ªU?N?ðu?Ä bFÐ ÷—_« vÃ≈ …UO×ë  œUŽ ULà ö?O?ײ Ä ÊU uà vðuLë ¡UOŠ≈ Ê√ v?K?Ž W¹ü« Ác¼ XM¼dÐ bI
                                  Ò
                        Î  Î
          ÆUNðuÄ bFÐ œU ł_« ¡UOŠ≈ vKŽ UC¹√ «—œUÁ ÊuJ¹ Ê√Ë bÐ ô UNðuÄ bFÐ UNzUOŠ≈ vKŽ —œUIÃU
                                  Ò Ô

                            Áb{ sÄ ¡wAë ÃËd Ð ‰ôb²Ýô« ≠≥
                             Ò
                   rKFð√    tCOI½ sÄ ¡wAë ÃËdš Ê√ vÃ≈ qIFë r¹dJë ʬdIë t³½ bIÃ
                                   Ò
                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁÆÁœUF³²Ý« “u−¹ ôË sJLÄ
 Ê√ ÷—_«  UI³Þ w ¡ULKFë nA²Â«
 Ò
                         å∏∞∫f¹òÆ˝
 —uLDÄ  U³½ sÄ WÃu×²Ä œ«uÄ ‰Ëd²³Ã« q √
         Ò  Ò
                                          Ô Ò Ò
                         dCš_« d−Aë sÄ —UMë Ãd ¹ t½QÐ qłË eŽ tKë d³š√ bI
                                                 Ò
 vKŽ  cGð  U½uOŠ Ë√ ¨—u BÃ«Ë »«d²ÃUÐ
   Ò
                         W?Ðu?Þd?ë i?O?I?½ WÒ U?−?ë …—U?×?ë —U?M?Ã«Ë ¨W?Ðu?Þd?ÃU?Ð ¡v?K?²?LLë
                                        Ò
 «c?N?ÐË ¨œu?Áu?ë  U³Më sÄ  cš√Ë  UðU³½
                      U?Ä VÞdë dCš_« d−Aë sÄ qF−¹ Ê√ vKŽ —œUIÃU ÆU¼b{Ë  Ò
WÄb? ?²? ?L?ë œu?Áuë Ÿ«u½√ lOLł Ê√ ·d?F½
 Ó                 Ò
                      »«d?²?ë s?Ä o?K ¹ Ê√ vKŽ …—bIÃUÐ vÃË√ ¨—UMë u¼Ë ¨Áb{ u¼
                                                Ò
         ÆdCš_« d−Aë sÄ UNK √
åw½«b½eë bO−Lë b³Ž ¨bOŠu²Ã« »U²Âò
                                 Ò
                          ÆÊU ½ù« w WK¦L²Lë …UO×ë u¼Ë ¨Áb{ u¼ UÄ XOLë
                                           Ò      Ò
                                         ˚∫Èdš√ W¹¬ w vÃUFð ‰UÁË
             åπµ∫ÂUF½_«òÆ˝                                                           ≥∂
   Ò
ÍdDë i?Gë  U³Më ëdš≈ q¦Ä ¨Áb{ sÄ ¡wAë Ãd ¹ t½√ t½U×³Ý d³šQ ¨Ê«œUC²Ä  uLÃ«Ë …UO×ÃU
Ò               Ò          Ò         Ò
                 ÆÈdš√ …dÄ rOÄdë »«d²Ã« sÄ w×ë Êb³Ã« Ãd ¹Ë ¨fÐUOë V×ë sÄ
                              Ò       Ô     Ò Ó

                           d ¹_« vKŽ VF _UÐ ‰ôb²Ýô«≠¥
                                             Ô
Âu−½Ë ÷—√Ë  «ËULÝ sÄ tO ULÐ lÝ«uë ÊuJë «c¼ oKš u¼Ë¨dš¬ qOÃœ vÃ≈ qIFë r¹dJë ʬdIë XHK¹
                                     ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ ¨V«uÂË
                                     åµ∑∫d Užò Æ˝

vKŽ —bÁ√ ¨UN½Qý rEŽ vKŽ ÷—_«Ë  «uL ë ŸbÐ√ Ícë Ê√ W¹ü« Ác¼ w vÃUFðË t½U×³Ý tKë d³š√ bI
                        ]
                                      Î
bÐ ô ¨d³Â_«Ë VF _«Ë ÈuÁ_« vKŽ —œUIÃU ÆvÃË_« UN²ÃUŠ vÃ≈ U¼œdO ¨ULOÄ—  —U bÁ UÄUEŽ wO×¹ Ê√
Ò                            Ò
                         Ò               Î
u?¼ Íc?ë Y?F?³ÃUÐ nOJ ¨ÂbFë sÄ u¼ Ícë oK ÃUÐ oK?F?²¹ «c¼Ë ¨d ¹_«Ë nF{_« vKŽ «—œU?Á ÊuJ¹ Ê√Ë
                                ÆqNÝ√Ë d ¹√ u¼ wÃU²ÃUÐË ¨oKš …œUŽ≈

                 tLKŽË tKë …—bÁ vÃ≈ —UE½_« tOłu²Ð ‰ôb²Ýô« ≠µ
YF³Ã« vKŽ —œUÁ uN ¨t½Qý «c¼ ÊU sL ¨WHD½ sÄ t²¹—– oKšË ¨»«dð sÄ Âœ¬ tð—bIÐ vÃUFðË t½U×³Ý tKë oKš
                       ÒÓ
                                        ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡ÁÆ—uAMëË
                   åµ∫Z×ëòÆ˝
                                            Ò
                        ˚∫vÃUFð tÃuÁ t½U×³Ý tKë …—bÁ vKŽ pÃc ‰b¹ ULÄË
                                              Ò


                                 åµ±≠µ∞∫¡«dÝù«ò Æ˝
                                           Ò
q?Jý Í√ v?KŽË ¨Áƒ«eł√ XÁd?H?ð U?L?N?ÄË ¨tðuÄ bFÐ ÊU ½ù« ‰UŠ ÊU ULNÄ t½√ W?¹ü« Ác¼ X×{Ë b?I
   Ò         Ò                       Ò
             Ò Î
dOž …œUÄ sÄ Êu?JÄ ÊU ½ù« Ê√ ôb?ł U?M{d uK ¨Èdš√ …d?Ä t?O?Ã≈ …U?O×ë …œUŽ≈ vKŽ —œUÁ vÃUFð tKÃU ¨X½UÂ
   Ò    Ò Ô                 Ò
nOJ ¨tO …UO×ë YFÐ vKŽ —œUÁ vÃUFð tKë ÊS ¨b¹b×ëË√ ¡ULBë …—U−×ÃU …UOŠ tO fOÃË ¨…UO×Kà WKÐUÁ
                    Ò        Ò
                  ÆUNðU½uJÄË …UO×ë q √ u¼ Ícë »«dðË ÂUEŽ sÄ ÊU ½ù« ÊU «–≈
                     Ò
                               Ó Ô
tð—bÁË ¨÷—_« »«d²Ð jK²š«Ë UNMÄ qÒK×ð UÄË ¨dA³Ã« œU ł√  «—cÐ oKDLë tKë rKŽ vÃ≈ ʬdIë t³½ bÁË
                            Ò                Ò
     å¥∫‚ò Æ˝                          ˚∫vÃUFð ‰UÁÆtFLłË tEHŠ vKŽ

                        ÂuMë bFÐ WEIOë ‰uB×Ð ‰ôb²Ýô«≠∂
ÂuMÃU ¨ÂuMë sÄ WEIOÃUÐ  uLë bFÐ …UO×ë vÃUFð tKë t³ýªw½U ½ù« qIFKà  uLë bFÐ YF³Ã« …—u V¹dI²Ã
                           Ò


≥∑
                            Î                Î ] Ô Î Ò Ô
r²ð¨t?à ÿU?I?O²Ýô« WOKLŽË ÊU ½ûà ÂuMë WOKLŽ r?²ð ULJ ¨UC¹√ …dG?BÄ …UOŠ bF¹ ÿU?IO²Ýô«Ë «dGBÄ U?ðuÄ bF¹
Ò                    Ò  Ò        ] Ô    Ò Ô
                                     Ò
                         ˚∫v‡ÃUFð t‡ÃuÁ pÖ vKŽ ‰œ ¨WKÄUJë …UO×Ã«Ë  uLë WOKLŽ
                                                  Ò
     Æ˝
å∂∞∫ÂUF½_«ò

 —«dý_«Ë —UOš_« 5Ð W¹u ²Ã« ÊöDÐË tÃbŽË tKë WLJ×Ð YF³Ã« vKŽ ‰ôb²Ýô«≠∑
tKë Íu ¹ ô√ wŽb² ¹ Ícë tÃbŽË vÃUFð tKë WLJ×à rN«—œ≈ ÂbŽ sŽ ¡výU½ YF³Kà s¹dJMLë —UJ½≈ Ê≈
   Ò Ô Ò                                   Ô     Ò
                  ÆsOÄd−LÃ«Ë sOLK Lë sOÐ ôË ¨sO¾O LÃ«Ë sOM ×Lë sOÐ vÃUFð
X??M?O??Ð b??I? å±±µ∫ÊuMÄRLëòÆ˝
   Ò                                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ
o?K ë WO?KLŽ X½UJà ¨WëbFë UNà oI?×?ð Èd?š√ …UOŠ  uLÃUÐ wN²Mð w²Ã« …UO×ë Ác¼ ¡«—Ë sJ¹ rà uà t½√ W¹ü«
      Ò           Ò                               Ò
       Î  Î   Î
ô ÊU¨ öIŽ U{u dÄ ôUL²Š« Y³Fë ‰UL²Š« ÊU ULÃ˨pÖ sŽ ÁeMÄ vÃUFðË „—U³ð tKÃ«Ë ¨Y³Fë sÄ UÐd{
                         Ò       ÒÔ                Î
                       Æb¹bł sÄ UNKł√ sÄ ”UMë YF³¹ Èdš√ …UOŠ œułË sÄ bÐ
                                       Ô           Ò Ô
U?N?A?O?F?½ w?²Ã« …UO×ÃU å≥∂≠≥µ∫rKIëòÆ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁË
                              Î   Î  Î
¨ «c?KLÃUÐ ÊuF²?L?²¹Ë ¨ÊUDK Ã«Ë ÁU−Ã«Ë ‰ULë ÊuFL−¹¨ULŽU½ «bž— U?A?O?Ž UNO «uAOF¹ Ê√ sOÄd−LKà `L ð
   Ò       Ò
               Î Ò Ô Î
 u?L?¹ bÁË ¨Á—u− vKŽ ö−FÄ ¡«e?ł Âd?−?L?ë v?IK¹ ô bÁËÆpÖ q¦LÐ WÄUI²Ýô« q¼√ sOLK LKà `L ð ULÂ
                     Ò Ô
W−O²Më X½UJà ¨t²LJŠË tKë d¹bI²Ð  bŽ√ bÁ UO½bë …UO×ë dOž Èdš√ …UOŠ „UM¼ Ê√ ôuK ¨UO½bë w »UIŽ ÊËœ
                                      Ò
                 Î
qÐUILë ‰UL²Šô« ô≈ vI³¹ ö ¨öIŽ ÷u dÄ˨wNÃù« ‰bFë lÄ v UM²¹ «c¼Ë¨s¹d UJÃ«Ë sOLK Lë sOÐ …«ËU Lë
oIײ¹Ë ¨rÃUEë sÄ ÂuKELKà UNO h²I¹Ë ¨s ×Lë UNO »U¦¹Ë rÃUEë UNO VÁUF¹¨Èdš√ …UOŠ œułË u¼Ë¨tÃ
  Ò                 Ò  Ô         Ô      Ó Ô
                  Î
                  ÆöIŽ t«—œ≈ sÄ bÐ ô wL²Š dÄ√ «c¼Ë ¨sOÄd−LÃ«Ë sOLK Lë sOÐ eOOL²Ã« UNO
                         Ò Ô Ò

                              Î
            …b¼UA*«Ë f(« o¹dÞ sŽ WM¹UF*« »uKÝ√ ∫UO½UŁ
                 Ò
               Î    Î    Î
UL ÆvðuLë ¡UOŠ≈ vKŽ tð—bIà UM¹UFÄË UÝu ×Ä ôU?¦Ä vDŽ√ vÃUFðË t½U×³Ý tKë Ê√ r¹dJë ʬdIë d³š√
                                      Ò
ULà tðb¼UAÄ bFÐ tOKŽ X½U UÄ vÃ≈ UNðœUŽ≈ bF³²Ý« bÁË ¨UNýËdŽ vKŽ W¹ËU ë W¹dIë vKŽ dÄ Ícë lÄ ÀbŠ
                                          Ò
          å≤µπ∫…dI³Ã«òÆ˝                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ ÆUNÐ qŠ   Ò
lL−¹ nO Á«—√Ë t¦FÐ rŁ ¨ÂUŽ W¾Ä tðUÄQ ¨…b¼UAÄË ÊUOŽ W¹ƒ— tð—bÁ vKŽ WÒëbë tðU¹¬ vÃUFð tKë Á«—√ bI
             Ò
                         r?Ł ¨WÁd?H?²?L?ë Á—U?L?Š ¡«e?ł√ w?¼Ë ¨i?F?Ð v?Ã≈ U?NCFÐ ÂUEFë
                             Ò
                ◊UA½       Î                           Î
                         UC¹√ pÖ sÄËÆUNOÃ≈ …UO×ë …œUŽ≈Ë UNŽUL²ł« bFÐ UL×à UNðu Â
 …—u?Ý s?Ä ©≤¥≥® r?Á— W¹ü« vÃ≈ lł—√    Ó    tKë ‰QÝ UÄbMŽ Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ sŽ r¹dJë ʬdIë tÐ d³š√ UÄ
 t?K?ë …—b?Á d?N?Eð w²Ã« WB?I?ë d?–√˨ …dI³Ã« WFЗ√ `Ðc¹ Ê√ vÃUFð tKë ÁdÄQ ¨vðuLë wO×¹ nO t¹d¹ Ê√ vÃUFð
              Ò
               ÆvðuLë ¡UOŠ≈ vKŽ ¨ÒsN¹œUM¹ rŁ ¨tÃuŠ w²Ã« ‰U³−ë vKŽ ¡«eł√ ÒsNÁdH¹Ë¨dODë sÄ
                                                   Ò
                         v?Ã≈ U?N?C?F?Ð ¡«e?ł_« X?ÄQ?²?ë n?O? Âö? ?ë t?O?K?Ž r?O?¼«dÐ≈ È√d

                                                         ≥∏
                                   Î
                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨UOFÝ tOÃ≈ sOð√ nOÂ˨iFÐ


                     å≤∂∞∫…dI³Ã«òÆ˝
                                    r¹uI²Ã«
                                      Ò
   øW²OLë ÷—_« ¡UOŠSÐ ‰ôb²Ýô« ‰öš sÄ YF³Ã« WO½UJÄ≈ vKŽ r¹dJë ʬdIë s¼dÐ nO ≠±”
                        Ò

              Î
   ∫WOðü« VOÃUÝ_« sÄ qJà ôU¦Ä wDŽ√¨YF³Ã« vKŽ ‰ôb²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√  œbFð ≠≤”
                                     Ò
                        Æd ¹_« vKŽ VF _UÐ ‰ôb²Ýô« ≠√
                      ÆWO½U¦Ã« vKŽ vÃË_« …QAMÃUÐ ‰ôb²Ýô« ≠»
                      ÆÁb{ sÄ ¡wAë ÃËd Ð ‰ôb²Ýô« ≠‡ł
                       Ò

             Ær¼—u³Á sÄ ”UMë YFÐ sÄ vÃUFðË t½U×³Ý tKë WLJŠ Z²M²Ý√ ≠≥”


            Ò Ô
    ÆqO¦L²Ã« lÄ pÖ sOÐ√ ÆWM¹UFLë »uKÝ√ YF³Ã« vKŽ ‰ôb²Ýô« w ʬdIë VOÃUÝ√ sÄ ≠¥”

            ÆUO½bë …UO×ë w ÊU ½ù« „uKÝ vKŽ YF³ÃUÐ ÊUL¹ù« —UŁ¬ Z²M²Ý√ ≠µ”
≥π
                     W¹ËUL ë V²JÃUÐ ÊU1ù«
                     Ò                        π     ”—b‡‡Ã«
                                       Ò
W?½U?Ä_« ¡«œ√ v?K?Ž t?Ð sOF² ¹Ë ¨¡UOý_« tÐ „—bOà qIFÃUÐ  UÁuK Lë WO?IÐ vKŽ tKC? Ë ÊU? ½ù« tKë oKš
                                  Ò
                       Ò Ò          Ò
`³BO ª U³ždÃ«Ë ¡«u¼úà W ¹d lI¹ bÁ ÊU ½ù« qIŽ Ê√ ô≈¨UNÐ vÃUFð tKë tHK w²Ã« WLOEFë WLNLÃ«Ë WKOI¦Ã«
                                           Ò
Æ·«d×½ô«Ë ‰öCë sÄ tOL×¹Ë ¨tÐ o¦¹Ë tOÃ≈ s¾LD¹ ‰œUŽ ÂUE½Ë r¹uÁ ZNMÄ œU−¹≈ ÊU ½ù« vKŽ VFBë sÄ
                    Ò
                   Î
rN¹bN¹Ë —uMë vÃ≈  ULKEë sÄ rNłd OêU³²Â ”UMKà ‰eM¹ Ê√ ÁœU³FÐ t²LŠ—Ë vÃUFð tKë WLJŠ XC²Á« pÃcÃ
                         ÚÔ
                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨rOI² Lë ◊«dBë vÃ≈
                                     å≥∏∫…dI³Ã«ò Æ˝
                                  Î Î
                         ”U?M?ë b?zU?I?Fà U?²?ÐUŁ U?F?łd?Ä W?Ãe?M?L?ë V?²?J?ë Ác?¼ X½UÂË
                  dJ √
                            Ò ÔÎÒ     Î
                         t?Ð ÊuLE?M¹ U?O?F¹dAð U?ÄU?E?½Ë¨q?¹b?³?²?Ã«Ë n?¹dײë sÄ UNEH×ð
W?Ãe?M?L?ë V?²?J?ë ÁU?−?ð q?Ýdë WL?N?Ä UÄ
                  Ò      U?ÄË ‚u?I?Š s?Ä rNÃUÄ V²Jë Ác¼ ‰öš sÄ Êu dFO ¨rNðUOŠ
                    ørNOKŽ                  Ò Ô
                               ÆrNOKŽ ÂdŠ UÄË rNà qŠ√ UÄË  U³ł«Ë sÄ rNOKŽ
                                   ÒÔ
”UMë W¹«bNà ªwŠuë WÞUÝuÐ tKÝ— sÄ ‰uÝ— vKŽ ‰eMLë vÃUFð tKë Âö u¼∫ÍËUL ë »U²JÃU
                                   Ò
                                        ÆrOI² Lë ◊«dBë vë r¼œUý—≈Ë

                         W¹ËUL ë V²JÃUÐ ÊU1ù« rJŠ
                          Ò
s?Ä ”UÝ√Ë ¨WO?Äö?Ýù« …b?OIFë ÊU—√ sÄ s— tKÝ— v?Ã≈ U?NÐ tKë vŠË√ w²Ã« W¹ËU?L? ë V²JÃUÐ ÊUL¹ù«
      Ò                 Ô              Ò
                                         Î
                                   ˚∫sOMÄRLë U‡³ÞU Ä vÃU‡Fð ‰U‡Á¨U‡N Ý√


                                        å±≥∂∫¡U Mëò Æ˝

     ÆÂö ë rNOKŽ tKÝ— vKŽ WÃeMLë V²JÃUÐ sÄR¹ Ê√ rK Ä q vKŽ W¹ü« Ác¼ w vÃUFð tKë VłËQ
  Ó  Ó Ó  ]  Ó  Ú Ô Ú Ó Ô Ó 
t²JzöÄË tKÃUÐ sÄRð Ê√ ÊUL¹ù«ò∫‰UI ÊUL¹ù« sŽ ©¶®w³Më ‰QÝ Âö ë tOKŽ q¹d³ł Ê√∫sO×O×Bë w Ë
                           Ò              ]
«d U bF¹ t?½S? U?¼bŠQÐ Ë√ V²Jë ÁcNÐ sÄR¹ rà sÄ ÊS? tOKŽË ©±®Æådšü« YF?³ÃUÐ sÄRðË t?zUIÃË tKÝ—Ë t?³²ÂË
Î    Ò Ô                   Ò          Ú ÓÚ  Ó  Ú ÔÓ   Ó Ó  Ô Ô Ó  ÔÔ Ó
                 ÆUNÐ ÊUL¹ù« »ułË w WÃôbë W×{«uÃ«Ë W²ÐU¦Ã« WOŽdAë ’uBMë t²HÃU LÃ
                                       Ò
                                 ¥¥∞¥ rÁ— Y¹bŠ¨Ê¬dIë dO Hð »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®

                                                           ¥∞
 Ò
ÆqłË eŽ tKë bMŽ sÄ WÃeMÄ UNÃu √ w UN½√Ë ¨‰ULłù« qO³Ý vKŽ u¼ V²Jë ÁcNÐ »uKDLë ÊUL¹ù«Ë
   Ò         Ô      Ò

                  .dJë ʬdIë U¼d– w²Ã« W¹ËUL ë V²Jë
                               Ò
bÃU ë »U²Jë t½_¨r¹dJë ʬdIë u¼ WÃeMLë W¹ËUL ë V²Jë W dFÄ w tOÃ≈ lłd¹ Ícë bOŠuë —bBLë
        Ò                             Ô
    ÆUNOKŽ sÄË ÷—_« tKë Àd¹ Ê√ vÃ≈ n¹dײë Ë√ hIMë Ë√ …œU¹eë sÄ tà vÃUFð tKë kH×Ð ÿuH×Lë
∫w?¼Ë¨U?N?Ð ÊUL¹ùUÐ U½dÄ√Ë tÃËe½ XI³Ý w²Ã« W¹ËU?L? ?ë V²Jë iFÐ ¡ULÝQÐ r¹dJë ʬdIë U½d³š√ bÁË
                      Ò
                                  Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ n×
    Î   Î                                Ô
k?Ž«uÄË ULJŠË ôU?¦?Ä√ n×Bë Ác¼ X½U bÁ˨Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ tKë ‰uÝ— vKŽ XÃe½√ w²Ã« w¼Ë
        Æn?×?B?ë Ác?¼ t²MLCð UÄ iF³Ã r¹dJë ʬdIë —Uý√ bÁ˨WÄUI²Ýô« v?KŽ rN¦ŠË ”UMë W¹«bNÃ
                                          ˚∫v?‡?ÃU?F?ð t?Ãu?Á q¦Ä
                               å±π≠±∂∫vKŽ_« òÆ˝
X?½U? U?Ä t?K?ë ‰u?Ý— U?¹ X?KÁ ∫‰UÁ ©    ® —– w?Ð√ s?Ž t?×?O?×? w? ÊU?³?Š s?Ы t?łdš√ UÄ WM? ?ë sÄË
                         Ò                       Ò
                                      Î
U?O?½b?ë l?L?−?²?à p?¦?F?Ð√ r?à w½≈ —ËdGLë vK²³Lë jK Lë pKLë UN¹√∫UNK ôU?¦?Ä√ X?½U?Â∫‰UÁ rO¼«dÐ≈ n×
                  ÆåÆÆÆU¼œ—√ ô w½U ÂuKELë …uŽœ wMŽ œd²Ã p²¦FÐ wMJÃË iFÐ vKŽ UNCFÐ
                      Ò
                                               …«—u²Ã«
   ÆWF¹dAë Ë√ rOÃUF²Ã« ÁUMFÄ …«—u²Ã« kHÃ˨Âö ë tOKŽ vÝuÄ vKŽ vÃUFð tKë tÃe½√ Ícë »U²Jë u¼Ë
                     ˚∫v‡ÃUFð t‡ÃuÁ pÖ sÄË ¨r¹dJë ʬdIë w …«—u²Ã« d– œ—Ë bÁË
        å¥≥∫…bzULëò  Æ˝
                     ∫q¦Ä UNO ¡Uł UÄ iFÐ sŽ r¹dJë ʬdIë  U¹¬ iFÐ Àb×ð bÁË
                                    =Ô
                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ q‡Oz«dÝ≈ wM³Ã XŽdý w²Ã« lz«dAÃ«Ë ÂUJŠ_« ≠±


Æ˝
奵∫…bzULëò

∫v‡ÃUFð ‰UÁÆrNOKŽ tKë Ê«u{— tÐU× √ WH Ë tðUH d‡Â–Ë©¶®b‡L×Ä U‡MÃuÝ— W‡¦F³Ð …—U‡A³Ã« ≠≤
                                                 ˚
     å≤π∫`²HëòÆ˝

                                           Ò
                    ∫vÃUFð tÃuÁ pÃcà bNý˨‰ULÃ«Ë fHMÃUÐ œUN−ë vKŽ Y×ë ≠≥


¥±
                                                               ˚


                    å±±±∫ WÐu²Ã«òÆ˝

                Ô Î
 ∫w¼ ¨ÂU Á√ WFЗ√ vÃ≈ XLÒ Á «dHÝ sOŁöŁË WF ð sŽ …—U³Ž u¼Ë r¹bIë bNFÃUÐ vL ¹ ULÐ œuNOë sÄR¹Ë
¨ÃËd? ?Ã«Ë ¨s?¹u?J?²?ë w?¼ —U?HÝ_« Ác¼Ë¨…«—u²Ã« rÝ« œuNOë UNOKŽ oKD¹ w²Ã«∫W? ?L ë —UHÝ_« ≠±
                                             ÆWOM¦²Ã«Ë¨œbFÃ«Ë ¨Êu¹ËöëË
                       ÆqOz«dÝ≈ wMÐ a¹—Uð sŽ XŁb×ð w²Ã« w¼Ë∫WO ¹—U²Ã« —UHÝ_« ≠≤
                                   Ò       Ò
          ÆWOM¹œ rO½«dðË kŽ«uÄË ‰U¦Ä√Ë bOýU½√ Íu×ð —UHÝ√ w¼Ë∫W¹dFAë WLJ×ë —UHÝ√ ≠≥
           Ò                         Ò
    ÆW¹œuNOë dEMë WNłË sÄ rN ¹—UðË qOz«dÝ≈ wMÐ ¡UO³½√  ôUÝ— sŽ ÀbײðË∫¡UO³½_« —UHÝ√ ≠¥
      Ò
r¼bMŽ Á—UHÝ√ œbŽ sJÃË ¨pÃc sOO×O Lë bMŽ ”bIÄ uN ¨œuNOë bMŽ ”bIÄ t½√ ULK¦Ä r¹bIë bNFëË
                        Ò          Ò                     Ò
                                             ÆWÒ¹œuNOë W Më w —UHÝ_« œbŽ sŽ b¹e¹
t?? Ãu?? Á p?? Ö s?? ÄË ¨…«—u?? ²? ë v??K? Ž Ïn?? ¹d?? ×? ?ð q?? šœ t?? ½√ W?? ¹¬ s?? Ä d?? ¦? ?Â√ w?? r??¹d??J? ë ʬd??I? ë d??– b??ÁË
                         å¥∂∫¡U Më ò Æ˝                               ˚∫vÃUFð
bNFë WIOIŠ årKFÃ«Ë qO−½ù«Ë …«—u²Ã«Ë ʬdIëò ∫tÐU²Â w w ½d u¼Ë ¨ÍUÂuÐ f¹—uÄ —u²Âbë sO³¹Ë
                            Ò               Ò
  Ô
X³²ÂË ¨ŸuMë w nK² ðË ¨‰uDë w ÈËU ²ð ô —UHÝ√ WŽuL−Ä sÄ r¹bIë bNFë ÊuJ²¹ò∫‰uIO ¨r¹bIë
                                     Ò
   ÎÒ            Î           Ô
bÁ˨U¹uHý ‰uIMLë À«d²Ã« vKŽ «œUL²Ž«Ë ¨WHK² Ä  UGKÐË ¨ÊËdÁ WF ð vKŽ uÐd¹ ÈbÄ vKŽ —UHÝ_« Ác¼
                                         Ô
—u?B?Ž w Ë ¨WÒ U?š  «—Ëd?{ V?³? ?Ð Ë√ ¨XŁbŠ À«bŠ√ V³ Ð —UHÝ_« Ác¼ W¹d?¦?Â√ XKLÂ√Ë X?××Ô
                                    Ò         Ò
                                        Î
                                       ÆåU½UOŠ√ …bŽU³²Ä

                                                           —uÐeë
                       rKFð√     tOKŽ œË«œ vKŽ vÃUFð tKë tÃe½√ Ícë »U²Jë u¼ ∫—uÐeë

           Æ»U²Jë∫WGKë w —uÐeë              ˚∫v?ÃU?F?ð ‰U?Á≠q?O?z«dÝ« wMÐ ¡UO³½√ sÄ w³½ u¼Ë≠ Âö ë
         ÆÈdA³Ã« ∫WGKë w qO−½ù« U?N?M?L?C?ð w?²?ë r?O?ÃU?F?²?ë s?ÄË å±∂≥∫¡U MëòÆ˝
           Ô             Ò
                                        ˚∫v‡ÃUFð t‡ÃuÁ w ¡U‡ł UÄ —uÐeë
                        å±∞µ∫¡UO³½_«òÆ˝

                                                          qO$ù«
u?¼ UL ¨qOz«dÝ≈ wMÐ W¹«bNà ªÂö ë tOKŽ v OŽ vKŽ vÃUFð tKë tÃe½√ Ícë »U²Jë u¼Ë∫qO−½ù«
                                        Æ—uÐeÃ«Ë …«—u²Ã« ÊQý


                                                                    ¥≤
                                                         ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á
                å¥∂∫…bzULëòÆ˝
                               Î
ÂU?JŠ_ WÃbFÄ Ë√ WKLJÄ  ¡Uł w²Ã«Ë qO−½ù« w  œ—Ë w²Ã« ÂUJŠ_« sÄ UCFÐ r¹dJë ʬdIë d– bÁË
     = Ô   = Ô
                                ˚∫Âö ë tOKŽ v OŽ ÊU à v‡KŽ vÃUFð tÃuÁ UNMĨ…«—u²Ã«
   åµ∞∫Ê«dLŽ ‰¬òÆ˝
                                              Î
                        ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á tðUH iFÐ d–˩¶®bL×LÐ …—UA³Ã« UC¹√ UNMÄË


      å±µ∑∫·«dŽô«òÆ˝
v?Ã≈ t?ðU?¹u?²?×?Ä Y?O?Š s?Ä b?¹b?−?ë b?N?F?ë r? ?I?M?¹Ë ¨b?¹b?−ë bNFÃUÐ sOO?×?O? ?L?ë b?M?Ž q?O?−½ù« ·dF¹Ë
                                       Ò
                                       ÆWOLOKF²Ã« —UHÝ_«Ë WO ¹—U²Ã« —UHÝ_«∫sOL Á
                                        Ò         Ò
                 ◊UA½          W?? F? З_« q??O? łU??½_« q??L? A? ð W??O?? ? ?¹—U??²? ë —U??H? Ý_U??
                                                 Ò
              ˚∫v??ÃU??F?ð ‰U?Á       q?O?−?½≈Ë ¨h?Ád?Ä q?O?−?½≈Ë ¨UÁuà qO−½≈˨v²?Ä q?O?−½≈∫w¼Ë
                                                  Ò
                                   ÆÂ≥≥µÂUŽ WOIO½ lL−Ä w U¼—UO²š« rð bÁË ¨UMŠu¹    Ò
 Æ   ˝                         s??¹d??A? ŽË s??O? ²?M?Ł« q?L?A?²? W?O??L? O? K? F?²?ë —U?H?Ý_« U?Ä√
å∑µ∫…dI³Ã«ò                                          Ò
 V?? ²? ? v?? Ã≈ Ÿu?? łd?? ÃU?? Ð W?? ¹ü« Ác??¼ Õd??ý√
                             cOÄöð sÄ sJ¹ rà t½√ lÄ ¨fÃuÐ U¼d¦Â√ nOÃQ²Ð ÂUÁ bÁ˨WÃUÝ—
                      ÆdO H²Ã«
                                                         ÆÂö ë tOKŽ v OŽ

                                                     .dJë ʬdIë
¨nŠUBLë w »u²JLë ¨©¶® bL×Ä w³Më vKŽ tÃe½√ Ícë ¨ÁUMFÄË tEHKÐ e−FLë vÃUFð tKë Âö u¼
                        Ò                       Ô
              Æ©¶® w³MKà …bÃU ë Èd³Jë …e−FLë u¼Ë¨tðËö²Ð b³F²Lë ¨dð«u²ÃUÐ UMOÃ≈ ‰uIMLë
                  Ò                           ] Ô
            ∫WOðü« ozUI×ë w XK−ð W¹ËUL ë V²Jë dzUÝ sOÐ WÒ Uš WÃeMÄ r¹dJë ʬdIKÃË
                          Ò   Ò
                   Î                    Î
u?N? t?×Ò×? Ë U?NO ÁÒd?Á√ U?L? ªUNOKŽ U?M?L?O?N?ÄË W?IÐU ë WÒ¹ËU?L? ?ë V²JKà U?Á=b?BÔÄ r?¹d?J?ë ʬdIë ¡Uł ≠±
                           ˚∫vÃUFð ‰UÁÆqÞUÐ uN ÁUH½Ë UNMÄ tKDÐ√ UÄ˨`O×
                         å¥∏∫…bzULëò Æ˝
b?L×Ä bFÐ w³½ ôË ¨r¹dJë ʬdIë bFÐ »U²Â ö ¨W¹ËUL ë  ôUÝdë XKL²Â« r¹dJë ʬdIë ‰ËeMÐ≠≤
                              Ò
                                                    Æ©¶®
             ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨ŸUOCë UNÐU √Ë n¹dײë UNOKŽ qšœ WIÐU ë W¹ËUL ë V²Jë ≠≥
                                                Ò
  å±≥∫…bzULëò Æ˝
        ˚∫vÃU‡Fð ‰UÁ n¹d×²Ã«Ë ŸUOCë sÄ vÃUFðË t½U‡×³Ý t‡Kë tEHŠ r¹dJë ʬdIë ULMOÐ


¥≥
s?Ä W?ÐU?×?B?ë tFLÝ Ícë ʬdIë Ê√ w? V?¹d?K?à ‰U−Ä ö
                 Ò              åπ∫d−×ëòÆ˝

                  ÆtMOFÐ ÂuOë v²Š UM¹b¹√ sOÐ ‰«e¹ ô Ícë u¼ ©¶® ‰uÝdë ÊU Ã
W?O?M?Ä“ …d?²?H?ÃË s?O?MO?F?Ä Â«u?ÁQ?Ð WÒ U?š X?½U?  U?F?¹d?A?ð s?Ä W?I?ÐU? ë W¹ËU?L? ?ë V?²?J?ë w? ¡U?ł UÄ ≠¥
 Ò           Ò                            Ò
                            Ò
‰U?Á¨r?N?M?ÂU?Ä√Ë r?N?½UÄ“√ ·ö²š« vKŽ ¨”UMë q?Jà WÄU?Ž t?ÄU?J?Š√Ë r?¹d?J?ë ʬd?I?ë  UF¹dAð ULMOШ…œËb×Ä
                               Ò
            å±µ∏∫·«dŽ_«ò Æ˝                                 ˚∫vÃUFð

                         W¹ËUL ë V²Jë sÄ ÂöÝù« nÁuÄ
                         Ò
Ác?¼ sÄ ÂöÝù« nÁuÄ ÊS? ¨b?¹b?−?ë b?N?FÃ«Ë r¹bIë bNFë w n¹dײë d¼UEÄ sÄ U½d– UÄ ‰öš sÄ
          Ò
                                               ∫vKŽ ÂuI¹ V²Jë
         ÎÒ   Î                       Ò Ò
Ë√ WOLKŽ WIOIŠ Ë√ UO ¹—Uð «d³š ÊUÂ√ ¡«uÝ ¨WOÃU×ë »U²Jë q¼√ V²Â ’uB½ sÄ h½ q ÊuLCÄ Ê√ ≠
  Ò                   Ò                     Ò
W?M? ?ë t²Ðc? Ë√ ʬd?Ië tÐc? Ê≈˨U?M?O?I?¹ U?½bMŽ ‰u³IÄ uN ¨WM? ?ë t²Áb? Ë√ ʬd?Ië tÁb Ê≈ ¨U?O?Ždý U?LJŠ
 Ò     Ò        Ò                  Ò     Ò        Ò   Î   Î
                                        Î
                                       ÆUMOI¹ U½bMŽ œËœdÄ uN ¨W×O×Bë
»c?J?Ã«Ë ‚bBë ‰UL²Šô UNÐc?J½ ôË UNÁb?B?½ ö? ¨U?N?Ðc? Ë√ UNÁbBРʬdIë rJ×¹ rà w²Ã« —uÄ_« UÄ√ ≠
             Ò     Ò                            Ò
                                             Ò   Ò
w?Ð√ s?ŽÆV?¹c?J?ð Ë√ o?¹b?Bð sÄ qzôbë Ác¼ rJ×Ð cšQ½ UM½S? ¨U?N?Ðc? Ë√ U?NÁb vKŽ lÁ«uë ‰œ «–≈ ô≈ ¨U?NO
                               Ò
©±®
   Ó Ó  Ô Ó Ó  ] ]Ó      Ô Ô Ó Ú Ô Ò Ó Ô Ó Ó Ó  Ú Ó Ú Ó Ô Ò Ó Ô Ó
  ÆåW¹ü« ©‰e½Ú√ UÄË tKÃUÐ UMĬ®∫«uÃuÁ˨r¼uÐÔcJð ô˨»U²Jë q¼√ «uÁbBð ôò∫‰UÁ ©¶®w³Më Ê√©
                                         Ò Ò       ®Ád¹d¼


                                            r¹uI²Ã«
                                              Ò
                               Ò
        ø «uNAÃ«Ë ¡«u¼úà W ¹d ŸuÁuë sÄ ÍdA³Ã« qIFë qłË eŽ tKë vLŠ nO ≠±”
                        Ò        Ò
                                            Ò Ô
                           ÆUNÃËe½ sÄ“ V Š W¹ËUL ë V²Jë Vð—√ ≠≤”
                                    Ò
                                           Ò Ô
                             ÆsOO×O Lë bMŽ qOłU½_« …d¦Â∫qKŽ√ ≠≥”
                               Ò
                                  Ò Ò
                        ø©¶® ‰uÝdë W¦F³Ð  dAÐ W¹ËUL ë V²Jë Í√ ≠¥”
                                           Ò
                          ø”UMKà W¹ËUL ë V²Jë ‰«e½≈ sÄ WLJ×ë UÄ ≠µ”
                              Ò
                    øWIÐU ë W¹ËUL ë V²Jë sŽ r¹dJë ʬdIë “U²Ä« rÐ ≠∂”
                         Ò
          ÆpÖ vKŽ ÎöOÃœ d–√ ÆqO−½ù«Ë …«—u²Ã« n¹d×ð sŽ r¹dJë ʬdIë Àb×ð ≠∑”
                                          Ò
    Æ UF¹dAðË ÂUJŠ√ sÄ W¹ËUL ë V²Jë w ¡Uł UÄ qJÐ qLF½ Ê√ UMOKŽ V−¹ ≠√ ©
              Ò                                   ®
                     Î
               Æ…UOŠ ÂUE½Ë UF¹dAð Âö ë tOKŽ rO¼«dÐ≈ n× X½U ≠» ©          ®                               Æ¥±≤µ rÁ— Y¹bŠ ¨Ê¬dIë dO Hð »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


                                                       ¥¥
       …b‡‡‡‡‡Šuë       ≥
   t?ÄuKŽË n¹dAë Y¹b(«
¥µ
                      W¹u³Më WM ë WO−Š
                             ÒÒ              ±∞      ”—b‡‡Ã«


                        
                        qLŽËªW¹UŽdÃ«Ë kH×Ã«Ë WÄU²Ã« W¹UMFÃUÐ W¹u³Më WM ë XOEŠ
                                           Ò    Ò
                dJ √      Î
                        U?E?H?Š U?N?E?H?×?Ð «u?ÄU?I? ¨U?N?Ð r?N?O?F?ÐU?ðË s?O?FÐU²?Ã«Ë W?ÐU?×?B?ë
                                                    Ò      Ò
        Î
       ÆUŠöD « WM ë ·dŽ√                              Î       ÎÒ
                        Êu?F?³?²²¹ «u½UJ ¨WO?−?NMLÃ«Ë WÁb?ë w W¹Už ö?I?½ U¼uKI½Ë¨U?ÄUð
                                 Ò      ÒÒ
Ê≈ò ∫©¶®‰uÝdë ‰uIà U?I?O?I×ð ªUNMŽ »cJë «uЖ˨U?N?H?OF{ sÄ UN×O× pÃcÐ «ËeO?L ªUNð«Ë— ‰«uŠ√
]          Î               Ò                  Ò
         ©±®
              ] Ú  Ô Ó Ó Ú Ó Ú] ÓÓÓÚ Î = Ó ÓÔ ] ÓÓ Ó Ó Ó Ú Ó Ì Ó Ó ÓÓ Ì  Ó Ó Ó ÚÓ ] ÓÓ Î  Ó
           Æå—UMë sÄ ÁbFIÄ √u³²OKÓ «bLF²Ä wKŽ »c sÄ ¨bŠ√ vKŽ »cJ fOà wKŽ UÐcÂ
s?O?³?ð tà …d= ?HÄ U?N?½_ p?Ö˨r?¹d?J?ë ʬd?I?ÃU?Ð rNÄUL²¼«©¶®‰uÝdë WM? ?Ð ÊuL²?N?¹ Êu?L?K? Lë ÊU bÁË
 Ò                                   Ò    Ò
                    =         Ó
    ˚∫t½U×³Ý ‰UÁ UL¨tOÄ«dÄË tÄUJŠ√ `{uð˨tÄUŽ hB ð˨WIKDÄ bOIð˨tKL−Ä qBHð˨tLN³Ä
                       Ò  =      Ò   Ó  =   Ó
               奥∫q×Më òÆ˝


                           5LK *« Èbà WMÒ Ã« W½UJÄ
                                 Ò
                                            Ò Ò
«c¼ vKŽË ¨r¹dJë ʬdIë bFÐ WO½U¦Ã« W³ðdLÃUÐ wðQð wN ¨sOLK Lë Èbà W Uš W½UJÄ W¹u³Më WM ë q²×ð
                                    Î   Ò
                                   Æ—uBFë q w WÄ_« XFLł√
UN²O−×Ð œUI²Žô« UMOKŽ Vłu¹ ULĨU¼UC²ILÐ qLFÃ«Ë WM ë ŸU³ðUÐ dÄQð w²Ã« WOŽdAë ’uBMë  œbFð bÁË
  ÒÒ            Ò                             Ò
            Ò Ò Ò
WO?−×? W×O×Bë WMÒ Ã« WO?−× ¨qłË e?Ž t?K?ë »U?²? bFÐ wÄöÝù« l¹dA²Ã« —œUBÄ sÄ w½U¦Ã« —bBLë UN½√Ë
 Ò Ò       Ò        Ò                              Ò
                    Ò
¨kHKë ÊËœ vMFLÃUÐ WM ë wŠË ÊU Ê≈Ë ¨qłË eŽ tKë bMŽ sÄ wŠË ULNOK Ê√ bI²F½ Ê√ UM³ł«Ë sÄË ¨»U²Jë
          ]            Ò
               å¥≠≥∫r−MëòÆ˝                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                                     Ò
                             WM ë WO−Š vKŽ WÃœ_«
                                 ÒÒ
               Ú]    ÚÓ Ó
WM ÃU ¨ÂöÝù« w l¹dA²Kà sOOÝUÝ√ s¹—bBÄ Ê¬dIë lÄ U¼—U³²Ž«Ë¨W¹u³Më tM ë WO−Š vKŽ ¡ULKFë oHð«
                                  Î Î
u?Ð√ ÂU?Äù« «c?N ¨ÂUJŠ_« ëd ²Ýô UNOÃ≈ Ÿułdë w r¹dJë ʬdIë bFÐ UO½UŁ «—bBÄ bFð W?FЗ_« WLz_« bMŽ
                                       Ò Ô
U½√ UL½≈ò ∫pÃUÄ ÂU?Äù« ‰UÁ˨åtÐ U½cš√Ë ÁdOž vÃ≈ tMŽ b×½ rà ©¶® w³Më sŽ Y¹b×ë ¡Uł «–≈ò∫‰uI¹ WHOMŠ
                              Ò
WM Ã«Ë »U²Jë o «u¹ rà UÄ qÂ˨tÐ «Ëc WM Ã«Ë »U²Jë o «Ë UÄ qJ ¨w¹√— w «ËdE½U ¨VO √Ë TDš√ dAÐ
‰uÝ— Y¹bŠ œ— s?Äò ∫b?L?Š√ ÂUÄù« ‰UÁË åw³¼cÄ uN Y¹b×ë ` «–≈ò∫w?F? UAë ÂUÄù« ‰UÁË ÆåÁuÂdðU
     Ò                      Ò   Ò
                               ÆåWJK¼ UHý vKŽ uN ©¶® tKë
                                   ±≤∞πrÁ— Y¹bŠ ¨ezUM−ë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


                                                           ¥∂
WOFDÁ WOŽdý ’uB½ vKŽ UNÐ qLFë …—Ëd{Ë ¨WM ë WO−Š vKŽ r¼dOžË WFЗ_« WLz_« bM²Ý« bÁË «c¼
 Ò   Ò
                         ÆWÄ_« ŸULł≈ rð pÖ vKŽË ¨WMÒ Ã«Ë r¹dJë ʬdIë sÄ WÃôbë
                                      Ó
                                          Ò
                                    ∫UNMÄ …dO¦Â WÃœ√ r¹dJë ʬdIë œ—Ë√ bI
‰U?? ? ? Á åµπ∫¡U  Mëò Æ˝                                ˚∫vÃUFð tÃuÁ≠±
WÄeKÄ tëuÁQ W³ł«Ë t²ŽUÞ XÄ«œ UÄË ¨©¶® tÃuÝ— WŽUÞ sOMÄRLë vKŽ vÃUFð tKë VłË√∫wF UAë
                                        Ò
                              Î
t?²?MÝ Ê√ vKŽ ‰b¹ ULĪ©¶® tÃuÝ— wBF¹ sÄ bŽu?ð vÃUFð tKë˨ U?O UŽ nÃU Lë bF¹ ô≈Ë ¨UMÃ
                     Ò
                                       ÆUNÐ cš_« wG³M¹ W−Š ©¶®
                                               Ò
                                             ˚∫v‡ÃUFð t‡ÃuÁ≠≤
                   dJ √
                          奥∫q×MëòÆ˝
                Ò Ô
 v?K?Ž ÊU²Oðü« ÊU²¹ü« ‰bð nO `{Ë√
       ÆWM ë ŸU³ð« »ułË
            Ò             ÊU?O?³?ë˨qłË eŽ tKë »U²Jà t²M Ð sO³Ä©¶®w?³MÃU
                                            Ò Ô
           ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠                     ]
                          q??L?F?ë »u?łË v?K?Ž p?Ö ‰b?? ¨ÂU?J?Šú?à ͗Ëd?{
                                               Ò
 å≥±∫Ê«dLŽ ‰¬òÆ˝                         ÆÂUJŠ_« XŽU{ ô≈Ë ¨W¹u³Më WMÒ ÃUÐ
                                           Ò    Ò
               ˚∫ vÃUFð ‰UÁ ≠                     ˚∫v‡‡ÃU‡Fð tÃu‡Á≠≥
 Æ˝                        W?? ? ?¹ü« Ác?? ? ¼Ë å∑∫dA×ëòÆ˝
 å∂µ∫¡U Më ò
                                             Ò
                         d??Ä√ s?Ä ©¶® ‰u?Ýd?ë s?Ä w?ðQ?¹ ¡w?ý q? w? W?ÄU?Ž
                                                 Ò
                        ÆŸU³Òðô« W³ł«Ë UNK WM ë ÊuJ² ¨‰uÁ Ë√ qF Ë√ wN½Ë√
                                     Ò
                    ∫UNMÄ ¨…dO¦J WM ë WO−Š vKŽ ‰bð w²Ã« WH¹dAë W¹u³Më Y¹œUŠ_« UÄ√
                                               Ò
                   dJ √     Ó = Ú Ó Ú  Ó Ó Ú  ]Ô Ó ] Ú Ô Ú ÓÓ
                         5?¹bNL?ë ¡UHKÔ ?ë WMÝË w?²MÔ ?Ð rJO?KFÓ ò∫©¶® t?ÃuÁ≠±
                           ©±®
                           Ó ] Ó ÚÓÓ ^ Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ó   ]
                       Æå cł«uMÃUÐ UNOKŽ «uCŽË UNÐ «uJ] Lð¨s¹bý«dë
 s?¹c?¼ ‰öš sÄ WM ë WO−?Š Z²M²Ý√
           ÒÒ
                     Ó Ô Ó Ó Ô Ó Ú Ó Ó Ó Ú Ô  Ô = Ó
                   ô√ ¨tFÄ tK¦ÄË »U²Jë XOðË√ w½≈ ô√ò∫©¶® tÃuÁ≠≤
          ÆsOH¹dAë sO¦¹b×ë
                    Ó Ó  Ú Ô Ú ÓÓ Ô Ô Ó  Ó  Ó ÓÓ Ô Ó ÚÓ Ï Ô Ó Ô  Ô
                   «cN?Ð rJO?KŽ∫‰uI?¹ t²J¹—√ v?KŽ ÊUF?³ý qł— p?ýu¹
            ©≤®
           Ô Ô = Ó Ì Ó Ó Ú   Ú ÔÚ Ó Ó Ó Ó Ô ^ Ó Ì Ó Ú   Ú ÔÚ Ó Ó Ó  Ú Ô Ú
          Æå ÁuÄd×Ó Â«dŠ sÄ tO rðbłË UÄ˨ÁuKŠQÓ ‰öŠ sÄ tO rðbłË ULÓ Ê¬dIë
wF UAë ÂUÄù« ‰uI¹Ë ¨WÐU×Bë dBŽ cMÄ UNOÃ≈ ŸułdÃ«Ë WM ÃUÐ qLFë »ułË vKŽ ÊuLK Lë lLł√ bÁË
Ò
                                     Î
ŸU³ð« UMOKŽ ÷d bÁ qłË eŽ tKë Ê√ w nÃU ¹ ¨rKŽ vÃ≈ t H½ V ½ Ë√ ”UMë t³ ½ «bŠ√ lLÝ√ rÃò ∫pÖ w
                                        ÆåtLJ×à rOK ²Ã«Ë ©¶® tÃuÝ— dÄ√
÷d bÁ vÃUFð tKÃU ¨ U³Ł≈ Ë√ ÊUOÐ vÃ≈ ÃU²×¹ ô œUJ¹ w¼bÐ dÄ√ uN WM ë WO−Š vKŽ wKIFë qOÃbë UÄ√
                         Ò

                                     ≥ππ± rÁ— Y¹bŠ ¨WM ë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®
                                     ≥π∏∏ rÁ— Y¹bŠ ¨WM ë »U²Â w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≤®

¥∑
             Î   Î
WO?HO UM dŽ UÄ pÖ ôuÃË ¨U?HOÂË U?L? UNKOBHðË UN½UO³Ð XÄUÁ WM? ?Ã«Ë …öBë WÄUÁS WKL−Ä iz«d tÐU²Â w
 Ò                              Ò
       Î
ô≈ cšQ½ ô∫‰UÁ √dÄ≈ Ê√ uÃ˨…—Ëd{ Y¹b×ë vÃ≈ Ÿułdë sÄ bÐ ôò∫ÂeŠ sЫ ‰UÁÆU¼d¹œUIÄ˨iz«dHë Ác¼
                                  Î
q?O?Kë o ž vÃ≈ fLAë „uÃœ sOÐ UÄ WF— ô≈ tÄeK¹ ô ÊUJÃ˨WÄ_« ŸULłUÐ «d U ÊUJà ¨Ê¬dIë w U½błË UÄ
                                   Ò
                         Æ…ö rÝ« tOKŽ lI¹ UÄ qÁ√ u¼ pÖ Ê_ªd−Hë bMŽ Èdš√Ë

                             ʬdIÃUÐ ¡UH²Âô« ÈuŽœ
UÄË ¨¡ULKFë ‰«uÁ√Ë©¶®‰uÝdë Y¹œUŠ√Ë r¹dJë ʬdIë sÄ WM ë WO−Š vKŽ W×{«uë WÃœ_« sÄ rždÃUÐ
                            Î   Î    
«u−²Š«Ë ¨Ê¬dIÃUÐ ¡UH²Âô« vÃ≈ «uŽœË ¨WMÒ Ã« WO−Š «ËdJ½√ U¦¹bŠË UL¹bÁ sO{dGLë iFÐ Ê√ ô≈¨tÐ qIFë Âe−¹
                   Ó
 ÆqO³ ë sŽ rNK{Q ªrNÃUF √ ÊUDOAë rNà s¹“˨r¼dOžË rN H½√ «uKCOà ªrNz«u¼√ V Š UN½ËdÒ H¹ WÃœQÐ
                     Ò
  å≥∏∫ÂUF½_« òÆ˝                                    Ò
                           ˚∫v?ÃU?F?ð t?ÃuÁ r¼«uŽœ vKŽ ¡ôR¼ tÐ ‰b?²?Ý« ULÄË
ʬd?I?ë «œ U?Ä∫ÊuÃuI¹ rN  å∏π∫q×Më òÆ˝                         ˚∫vÃUFð tÃuÁË
U?M?¼ ÊU?O?³?ÃU?Ð œu?B?I?L?ë Ê√ W?I?OI×ëËÆU¼dOž Ë√ WM ë vÃ≈ WłU×Ð bFð rà WÄ_« ÊS ¨¡wý q WÄúà sO?Ð r¹dJë
                                                 Ò
                                   ÆqO UH²Ã«Ë ŸËdHë ô bŽ«uIÃ«Ë ‰u _«
                            Î           Ò
WMÒ ?ë c³½Ë ʬdIÃUÐ ¡UH²ÂôUÐ r¼«uŽœ  U³Ł≈ rNOKF ¨U×O× tKë  U¹ü sOJJ?A²Lë ¡ôR¼ rN ÊU uK
v?K?Ž dÄ_« Ê≈ qШ©¶® w?³M?ë WM?Ý c?³?½Ë ʬd?I?ÃU?Ð ¡U?H²ÂôUÐ U½dÄQð w²Ã«  U¹ü« s¹Q ¨t? H½ r?¹d?Jë ʬdIë sÄ
       Ò      Ò Ò Ò                              Ó
…d?O?¦? Ád?Ä√Ë t?L?J?Š v?K?Ž ‰Ëe?M?Ã«Ë t?²?ŽUÞË ‰uÝdë ŸU³ðU?Ð  d?Ä√ w?²Ã« WO?½¬d?I?ë  U?¹üU? ¨Êu?Ãu?I?¹ UÄ fJŽ
                              Ò         Ò
                                   Ô           Î
ÕuKë UL½≈˨r¹dJë ʬdIë fOà UM¼ »U²JÃUÐ œ«dLë Ê≈ rŁ ¨ÂUNÐ≈ ôË tO f³Ã ô qJAÐ WÃôbë W×{«Ë˨«bł
    Ò
            Î              Î
‰UÁ UL¨ÈuNÃ«Ë QD ë sŽ UÄuBFÄ˨sOLÃUFë »— sÄ wŠuÐ UIÞU½ ©¶® r¹dJë w³Më fOÃ√ rŁ¨ÿuH×Lë
                     Ò              Ò Ò
                    å¥≠≥∫r−Më ò Æ˝                        ˚∫vÃUFð
                   Î
WM ë Ê_ ¨W?KL−Ä …—uBÐ tO³½ WM?Ý kH×Ð UC¹√ bN?Fð «c¼ ÊS ¨e¹eFë tÐU²Â kH×Ð bN?Fð –≈ t½U×³Ý tKëË
 Ò Ò          Ò Ò         Ò                Ò
tKë Ê√ n?O UM¹√— «cNÃË øWM? ë u¼Ë sO³*« k?H×¹ ôË ¨Ê¬dIë u¼Ë sO³Lë kH?×¹ n?OJ ¨r¹dJë ʬdIKà ÊUOÐ
   Ò           Ò     =              ]   Ó ÔÓ
                                        Î
ÊUÂË ¨UNŽu{uÄ sÄ UN×O× ÊËeOLO ¨¡UŽœ«Ë »c q UNMŽ ÊuÐc¹Ë ¨UN½uEH×¹ ôUł— WM ë ÁcNà iOÁ
                       Ò         ÒÔ          Ò      Ò
                            Î   Î   Î
 Æ÷—_« rÄ√ sÄ U¼dOž vKŽ WOÄöÝù« WÄ_« tÐ  “U²Ä« ¨«b¹d UOLKŽ U−NMÄ WM ë kHŠ w sOLK Lë ZNMÄ
 U¹¬ w ¨WLJ×Ã«Ë »U²Jë rNOKŽ ‰e½√ t½U×³Ý tKë ÊQÐ qÝdë sÄ dO¦Â sŽ U½d³š√ bÁ r¹dJë ʬdIë Ê≈ rŁ
                          ^
                              øtKÝ— vKŽ tKë UNÃe½√ w²Ã« WLJ×ë w¼ UL ¨…dO¦Â
                                Ô
                                   ˚∫v‡ÃUFð t‡ÃuÁ  U¹ü« Ác‡¼ sÄË
‰b ¨»U²Jë vKŽ W uDFÄ ¨WLJ×ë WLK  œ—Ë W¹ü« Ác¼ wH              Æ˝
                                  å≥¥∫»«eŠ_« ò

ULÄ Ê¬dIë dOž ¡wAÐ ©¶® ‰uÝdë UMðQ¹ rÃË ¨…d¹UGLë wC²I¹ nDFë Ê_ ¨»U²Jë dOž WLJ×ë Ê√ vKŽ pÖ


                                                       ¥∏
               ◊UA½         wF UAë ÂUÄù« ‰uI¹ ¨WM ë UN½≈ WLJ×ÃUÐ œ«dLë ÊuJ¹ Ê√ r²×¹
                         Ò          Ò                 Ò Ô
                         ¨W?L?J?×?ë d?Â–Ë ¨Ê¬d?I?ë u?¼Ë »U?²Jë tKë dÂc ò∫tKë WLŠ—
    
ÿU?HÃ_ ”d?N?H?L?ë r?−?F?Lë vÃ≈ lł—√
                         ‰uÝ— WM?Ý W?L?J?×?ë ∫‰uI¹ rKFë q¼√ sÄ v{—√ sÄ XFL
                            Ò
C.D Z?Äb?L?ë ’d?I?ë Ë√¨r?¹d?J?ë ʬd?I?ë
                                                  Æ婶® tKë
w²Ã«  «dLë œbŽ Ãd ²Ý√Ë ¨r¹dJë ʬdIë
v?K?Ž W? u?D?F?Ä W?L?J?×?ë W?L?K? U?N?O?  œ—Ë     W¹u³Më WM ë ÁU& UM³ł«Ë
                             Ò    Ò
   ÆXKOÁ sÄ oŠ w Ë ¨Ê¬dIë w »U²Jë
      Ú Ó Ò
                         U?N?Ð vE×ð w²Ã« WLOEFë W½UJLÃ«Ë ¨W¹u³Më W?M ë WOL¼√ Ê≈
                                              ]    Ò ]
                                              Ò
                                        ∫wðü« UMÄ VKD²ð ¨ÂöÝù« w
                                            Ò
      = Ô
ÆUN²O−×Ð 5JJALë ÈuŽœ »–˨wÄöÝù« l¹dA²Ã« —œUBÄ sÄ w½U¦Ã« —bBLë UN½√Ë UN²O−Š œUI²Ž« ≠±
           Ò
UNEH×à wF ë sÄ UMOHF¹ ô ʬdIKÃË UNà tKë kH× ¨ŸUOCë sÄ UNEH×à »U³Ý_«Ë œuN−ë q ‰cÐ ≠≤
                      Ú
t½U×³Ý tKë Ê√ lÄ ¨n¹d×²Ã«Ë ŸUOCë sÄ qłË eŽ tKë »U²Â kH×à WÐU×Bë vFÝ bI ¨UN ¹—bðË
      ]
                                            ÆtEH×Ð qHJ²Ä
                                                = Ô
d?B²I¹ ô «c¼Ë ¨UNHOF{ sÄ UNO×× eOOLðË ¨l{uÃ«Ë ”b?Ã«Ë »cJë sÄ UN²OIMð w œUN²łô« ≠≥
                       Ò
                          ^
‰u?Ýd?ë Y?¹œUŠ√ sÄ t¹Ëd¹ ULÄ oI?×?²?ÃUÐ VÃUDÄ rK Ä q?J? ¨t?Ð s?O?KG²ALÃ«Ë Y¹b×ë ‰Uł— vKŽ
                ^
                                        Æ…dNDLë t²MÝË ©¶®
                                              Ò
                 dJ √       ”UMë dOB³ðË U¼dA½ vÃ≈ wF Ã«Ë U¼ƒUOŠ≈Ë UNÝ«—bð ≠¥
                               Î    Î
                         ‰uÝdë dÄQÐ UÄ«e²Ã«Ë UIO³Dð ¨WŠU²Lë qzUÝuë qJÐ UNÐ
WM ë kHŠ sJL¹ Èdš√ qzUÝË Õd²Á√
 Ò
                         ¨lLÝ UL tGK³Ó U¾Oý UMÄ lLÝ √dÄ« tKë dC½ò∫©¶®
                          Ó Ó Ó Ó Ô Ó ]Ó ÎÚÓ ] Ó Ó ÎÓ Ú Ô ] Ó ] Ó
          Æd{U×ë XÁuë w UNÐ
                                   ©±®
                                     ÆålÄUÝ ÚsÄ vŽË√ mK³Ä »dÓ
                                        Ó    Ó Ú Ó Ì ÒÓÔ ] Ô
                    Î   Î  Î    Î
qLFKà œ«d¹ rKFÃU ¨UNK¼√ ‚öšQÐ wK×²Ã«Ë ¨UÂuKÝË öLŽË «œUI²Ž«Ë ULKŽ UNÄ«e²Ã«Ë UNÐ p L²Ã« ≠µ
   Ò Ò Ò
Æ©¶® tO³½ WMÝË qłË eŽ tKë »U²JÐ pÒ L²ÃUÐ ô≈ pÖ ÊuJ¹ ô˨…dšü«Ë UO½bë w ÊU ½ù« …œUFÝË
          Ò
                 Æ`O× s Š Y¹bŠ ‰UÁË ¨≤µ∏± rÁ— Y¹bŠ ¨tKë ‰uÝ— sŽ rKFë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®


¥π
                                       r¹uI²Ã«
                          ør¹dJë ʬdIë sÄ W¹u³Më WM ë WÃeMÄ UÄ ≠±
                                    Ò    Ò

                                         Î
¨Ê¬dIÃUÐ ¡UH²Âô« vÃ≈ sOŽ«bë vKŽ ULNÐ œ—√ n¹dAë Y¹b×ë sÄ dš¬Ë r¹dJë ʬdIë sÄ öOÃœ d–√ ≠≤
                                   ÆWM ë sŽ ¡UMG²Ýô«Ë
                                    Ò

                                øW¹u³Më WM ë dJMÄ rJŠ UÄ ≠≥
                                 Ò    Ò

                        pÖ Õdý√ÆWOKIŽ WON¹bÐ W¹u³Më WM ë WO−Š ≠¥
                                    Ò    Ò   ÒÒ

                                            Ô
                                    ˚∫vÃUFð tÃuÁ dÒ √ ≠µ
                          Æ˝

                                ÆW¹u³Më WM ë ÁU−ð UM³ł«Ë UÄ ≠∂

                                      ∫wðQ¹ UÄ `{Ë√ ≠∑
                    Î
                    ÆUC¹√ WM Kà kHŠ u¼ ʬdIë kH×Ð vÃUFð tKë bNFð ≠±
                                         ÔÓÓ
                 ÆÂUJŠ_« Ác¼ XKB WM Ã«Ë WOÃULł≈ ÂUJŠQÐ dÄ√ ʬdIë ≠≤
                                                 µ∞
                 © tKë bOÐ dCÃ«Ë lHMë ® Y¹bŠ                 ±±     ”—b‡‡Ã«
            ∫Y¹b(«  «œdHÄ

              ] Ú Ó Ú
V?M?²?ł«Ë Ád?Ä«Ë√ Âe?²Ã« ∫t?K?ë k?H?Š«       Ó Ó Ó Î Ú Ó      ]  Ô Ó Ó ÚÓ Ô ÚÔ Ó Ó Ì ]Ó  Ú Ú Ó
                          U¹∫‰UIÓ ¨UÄu¹ ©¶® tK?ë ‰uÝ— nKš XM ‰UÁ ”U?³Ž sЫ sŽ
                 ÆtO¼«u½      Áb?−ð t?Kë k?HŠ« ¨p?E?H×?¹ tK?ë kH?Š« ¨Ì UL?K p?LK?Ž√ w½≈ Âö?ž
                          ÔÚ Ó Ó ] Ú ÓÚ Ó Ú ÓÚ Ó Ó] Ú Ó Ú       Ó Ó Ó Ô = Ó Ô = Ô Ô
               Ó Ó Ó Ô
b?O?¹Q?²?Ã«Ë k?H?×?ÃU?Ð pFÄ ∫p¼U?−?ð         Ú ÓÚ Ó  ]  Ú  ÓÚ Ó Ú Ó ÓÚ Ó Ó Ó ] Ú ÓÚ Ó ÚÓ Ó Ó  Ó Ó Ó Ô
                           rKŽ«Ë ¨t?KÃUÐ sF²ÝUÓ XM?F²Ý« «–≈Ë ¨tKë ‰QÝUÓ XÃQ?Ý «–≈ ¨p¼U−ð
                Æ…dBMÃ«Ë       bÁ Ì¡w?AÐ ô≈ „uF?HM¹ rà ̡w?AÐ „uFH?M¹ Ê√ vKŽ X?FL²ł« u?à WÄ_« Ê√
                          Ú Ó Ú Ó   Ó Ô Ó ÚÓ Ú Ó Ú Ó  Ó Ô Ó ÚÓ Ú Ó ÓÓ Ú Ó Ó ÓÚ Ú Ó Ó ] Ô ] Ó
X?? ? ?H?? ? łË Âö?? ? ?Á_« X?? ? F?? ? ? —
Ú ] Ó Ó Ô ÚÓ Ú Ó Ô                  Ì Ú Ó   Ó ^ Ô Ó Ú Ó Ì Ú Ó  Ó ^ Ô Ó Ú Ó ÓÓ Ô Ó ÓÚ Ú ÓÓ Ó Ó Ô ] Ô ÓÓÓ
                          ¡wAÐ ô≈ „ËdC¹ rà ¡wAÐ „ËdC¹ Ê√ vKŽ «uFL²ł« uÃË ¨pà tKë t³²Â
                                 ©±®
r?KŽ w ¡wý q? —b?Á ∫n×?Bë
      Ò  = Ô  Ô ^                       Æn×Bë XHłË ÂöÁ_« XF — ¨pOKŽ tKë t³²Â bÁ
                                    Ô Ô ^ Ú ] Ó Ó Ô Ú Ó Ú Ó Ô Ó ÚÓÓ Ô ] Ô ÓÓÓ Ú Ó
 ÆÿuH×Lë ÕuKë w q−ÝË tKë
          = Ô
 v?M?J¹Ë ¨tLŽ sЫ˨©¶® ‰uÝdë WÐU× sÄ ©                 ® ”U³?Ž sÐ tKë b³Ž∫Y¹b×ë ÍË«—
                                       Ò
                                                     Æ”U³Fë wÐQÐ
         ]    Î        Ò Ò Ó 
 ·d?ŽË¨tÃUŠdðË tK?Š w tà U?Ä“öÄ ÊUÂ˨ ©¶® w?³Më V?×Ó ¨ «u?M?Ý Àö?¦Ð …d−Në q³Á bÃË
 ©                                     =Ô
       ®»UD ë sÐ dLŽ ÁdOA² ¹ ÊUÂË ¨©¶® w³Më Y¹œUŠ√ l³²ðË ¨WÄ_« d³×Ð VIÃ˨ʬdIë ÊULłd²Ð
                       Ò Ò      Ò   Ò   Ó
                              ÆY¹b×Ã«Ë dO H²Ã«Ë tIHë w ŸdÐ˨qzU Lë sÄ dO¦Â w


                                           Y¹b(« Õdý
WL¹d W¹u³½  UNOłuð sLC²¹ uN ¨s¹bë ‰u _ UNFLł√Ë U¼ełË√Ë  «—U³Fë mKÐ√ sÄ Y¹b×ë «c¼ bF¹
                                           Ò Ô
        Ò
s?à t½√ Y¹b×ë `{Ë Y?O?Š¨s?O?M?ÄRLë ”uH½ w WLOK ë …bOIFë ”džË ¨vÃUFð tKÃUÐ WKBë oOŁuð sLCð
sOF² ¹ Ê√ ÊU ½ùUÐ oOK¹ ö ¨ÁbŠË vÃUFð tKë bOÐ —dCÃ«Ë lHMë Ê√˨‰“_« w qłË eŽ tKë —bÁ UÄ ô≈ ÊuJ¹
                                          Ò Ó
                                  Ò
             ∫wðü« w tMO³MÝ UÄ «c¼Ë¨dÄ√ q d¹œUIÄË ¡wý q bOÃUIÄ ÁbOÐ sÄ ô≈ ‰Q ¹ Ë√ cOF² ¹ Ë√
                  Ò

                      Æ`O× s Š Y¹bŠ ‰UÁË ≥≥≤≥ rÁ— Y¹bŠ ¨tKë ‰uÝ— sŽ  «uŽbë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®


µ±
             WK{UHë ‚öš_«Ë ÊU1ù« u×½ »U³Aë tOłuð
                                Î
ULà ªrNMÄ »U³Aë W UšË sOMÄRLë ”uH½ w WLOK ë …bOIFë ”dž vKŽ ULz«œ ’d×¹ ©¶®w³Më ÊUÂ
                       s?Ы œu?łË W? d? r?M²žU ªlL²−Lë ¡UMÐ w mÃUÐ —Ëœ s?Ä rNÃ
                                               Ó
                dJ √            Î
                       …b?ý t?O rKF¹ U?Äöž ÊUÂ˨©   ® ”U?³?Ž s?Ы tKë b³Ž tLŽ
 »U³Aë WOÐdð vKŽ ©¶® w³Më ’dŠ                    Ò
                   U?NO sO³¹ WO? Ë tLKF¹ Ê√ œ«—Q ¨rK?F?²Ã« vKŽ ’d×Ã«Ë ¡UÂcë
                      Ò Ò     Ò
  ÆvKCHë rOIÃ«Ë q¦Lë u×½ rNNOłuðË WÁöFë Ác¼ qFłË ¨tÐ—Ë b³Fë sOÐ WÁöFë WFO³Þ w UÄU¼ UÝUÝ√
                              Ò             Î Î
        øpÖ w WLJ×ë UÄ    ¡Ušdë w ¨tðUOŠ ·Ëdþ lOLł w sÄRLë “öð …dýU³ÄË WOŠ  Ò
                                        ÆvMGÃ«Ë dIHë w ¨…bAëË
                                                 Ò

                               pEH×¹ tKë kHŠ«
k?H?Š Êu?J¹ËÆtEH×¹ vÃUFð tKë kH×¹ sL ¨qLFë fMł sÄ ¡«e−ë …bŽUÁ n¹dAë Y¹b×ë «c¼ —dI¹
¨‰«R? ?Ã«Ë Êu?F?ë VKDÐ tOÃ≈ tłu?²?Ã«Ë t?ðœU?³?F?Ð Âu?I?¹Ë¨ÁœËb?ŠË tÄUJŠ√Ë ÁdÄ«Ë√ Âe²K¹ ÊQÐ vÃUFð tKà ÊU ½ù«
               Ò
                                  Ò
tKë ÊS ¨tÃUŠ u¼ «c¼ ÊU sÄËÆ—ËdAÃ«Ë ÂUŁü« »UJð—«Ë  UÄd×Lë sÄ tMŽ qłË eŽ tKë vN½ UÄ q VM−²¹Ë
                                    Ò
                                             Ò
‰UÁÆÊUL¹ù« vKŽ ÁUÒ u²¹ tðuÄ bMŽË¨t½UL¹≈Ë tM¹œ tOKŽ kH×¹Ë ¨tÃUÄË tK¼√Ë t½bÐ w tEH×Ð tOKŽ qCH²¹ vÃUFð
                å±≤∏∫q×Mëò Æ˝                           ˚∫vÃUFð

      ‰«R Ã«Ë ¡UŽbÃ«Ë W½UF²ÝôUÐ ÁbŠË vÃUFð tKë vÃ≈ tłu²Ã«
                              Ò
ÁbŠË vÃUFð tKë vÃ≈ sÄRLë tłu?²¹ Ê√ ¨vÃUFð tKÃUÐ ÊUL¹ù«  UÄeK² Ä sÄ Ê√ n¹dAë Y¹b×ë `{u¹
              Ò
 Ò
WÖ Ád?OGà tłu?²?ÃU? ¨Á«uÝ sÄ ÊuFë b?L?²? ?¹ ôË ¨t?K?ë d?O?ž ‰Q ¹ ö ¨…bŽU LÃ«Ë ÊuFÃ«Ë ¡UDFë VKÞ w
      Ò            Ò
                                          Î
                                         ÆUFH½ oI×¹ ôË ¨W½UNÄË
                                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                           å±∏∂∫…dI³Ã«ò Æ˝

                                    Ò
·«d²Žô« vKŽ qOÃœ uN ¨vÃUFð tKà ô≈ pÖ ÊuJ¹ Ê√ “u−¹ ôË ¨—UI² ô«Ë WłU×Ã«Ë ‰cë —UNþ≈ tO ‰«R ëË
                    Æl UMLë VKłË ¨»uKDLë qO½Ë ¨—dCë l œ vKŽ ‰ËR Lë …—bIÐ
                          Ó    Ò
t×ÃUBÄ VK−Ð ‰öI²Ýô« sŽ ełUŽ b³Fë Êú ¨u¼ ô≈ tOKŽ —bI¹ ô ULO qłË eŽ tKÃUÐ W½UF²Ýô« UÄ√Ë
                 Ò               Ò         Ò
                  Ò
tÃcš sÄË ¨ÊUFLë uN tKë t½UŽ√ sL ¨qłË eŽ tKë ô≈ ÁUO½œË tM¹œ `ÃUBÄ vKŽ tà sOFÄ ôË ¨Á—UCÄ l œË
       Ô             Ò                       Ò
d?O? ?ë Ê√ b?I²F¹ Ê√ tOKŽ UL½≈˨dA³Ã« sÄ bŠQÐ sOF² ¹ ôË ‰Q ¹ ô rK Lë Ê√ wMF¹ ô «c¼Ë ¨‰Ëc Lë uN
        Î
        ÆUCFÐ rNCFÐ …bŽU Là ”UMë dÒ                     Ò
                           ¹ Ícë uN ¨ÁbŠË vÃUFð tKë bOÐ dCÃ«Ë lHMÃ«Ë dAëË

                                                    µ≤
                             ÁbŠË tKë bOÐ —dCÃ«Ë lHMë
             Î
¡wAÐ ô≈ ÁËdC¹ rà ¨¡wAÐ U½U ½≈ «ËdC¹ Ê√ vKŽ WÄ_« XFL²ł« uà t½√ Y¹b×ë «c¼ w ©¶®‰uÝdë sO³¹
     Ò           Ò     Ò        Ò                =
ÊUL¹ù«Ë ¨tà qłË eŽ tKë t³²Â bÁ ¡wAÐ ô≈ ¨ÁuFHM¹ sK ÁuFHM¹ Ê√ vKŽ «uFL²ł« Ê≈Ë ¨tOKŽ vÃUFð tKë t³²Â bÁ
                          Î Ò    Î
vKŽ oK ë q lL²ł« uà t½√ rKF¹ t½_ªbŠQÐ r²N¹ ô¨tOKŽ öJ²Ä˨tÐdÐ UIKF²Ä ÊU ½ù« ÊuJ¹ Ê√ ÂeK² ¹ «cNÐ
                Ò
                   = Ô
t?L?N?¹ ô˨t?Ð r?B²F¹Ë¨tKÃUÐ Á¡Uł— o?K?F¹ c?‡?¾?M?O?ŠË¨t?O?K?Ž t?K?ë t³²Â bÁ ¡wAÐ ô≈ ÁËdC¹ rà ¡wAÐ ÁËdC¹ Ê√
      Ò
rà ¨tOKŽ «uKÂu?ðË ¨tKë vKŽ «ËbL²Ž« UL?à ¨WÄ_« Ác¼ nKÝ w ”UMë b−½ «cNÃ˨tOKŽ «uFL²ł« uÃ˨oK ë
                   Ò
                           ˚∫v?‡?ÃU?F?ð ‰U?‡Á ¨s‡¹bÝU×ë b Š ô˨s¹bzUJë bO r¼d?C¹
                                                     Ò
                              å±≤∞∫Ê«dLŽ ‰¬ òÆ˝


                               Á—bÁË tKë ¡UCIÐ rOK ²Ã«

                ◊UA½          vKŽ qOÃœån×Bë XHłË ÂöÁ_« XF —ò∫©¶® tÃuÁ w
                                 Ô ^ Ú ]Ó Ó Ô ÚÓ Ú Ó Ô
                              Ò
                            ¨U?NK? d?¹œU?I?Lë WÐU²Â ÂbIð bI ¨‰“_« cMÄ tÄ«d³½«Ë dÄ_« ⁄«d
vKŽ —bIÃUÐ ÊUL¹ô« dŁ√ sŽ tÃUIÄ V²Â√
                            UL Æœ«bLë sÄ XHł n×Bë˨l —Ë vN²½« vÃUFð tKë t³²Â UL
                                         Ô
w?? t??O?I?Ã√Ë ¨W?¹u?O?½b?ë t?ðU?O?Š w? r?K? ?L?ë
                            «c?¼ËÆp?¾D Oà sJ¹ rà pÐU √ UÄË ¨p³OBOà sJ¹ rà „QDš√
              ÆWOÝ—bLë WŽ«–ù«
                                                       Ò
                            ÕuKë w t½U×³Ý t²³Ł√ UÄ Ë√ ¨vÃUFð tKë rKŽ w UÄ Ê√ vKŽ ‰b¹
sÄ WKL−ë Ác¼Ë ¨Ád¹bIðË vÃUFð tLKFÐ tK lIOÝ UÄË lÁË UÄË ¨a M¹ ôË dOG²¹ ôË ‰b³²¹ ô XÐUŁ ¨ÿuH×Lë
                               Ô   Ò    Ò
           Î                Ò
       ÆÁ«uÝ UNÃ≈ c ²¹ ô√Ë ¨ÁbŠË tKë vKŽ qÂu²Ã«Ë ¨—bIÃUÐ ÊUL¹ù« sÄ o³Ý ULà bOÂQð Y¹b×ë
                                        ˚∫vÃU‡Fð tKë ‰uÁ «cNà bNA¹Ë
                               å≤≤∫b¹b×ë òÆ˝


                            n¹dAë Y¹b(« tOÃ≈ býd¹ UÄ
                          ÔÔ
                  ÆWK{UHë rOIÃ«Ë q¦Lë vKŽ »U³Aë WOÐdð vKŽ ©¶® w³Më ’dŠ ≠±
           Ò
ÆpÖ vÃ≈ WłU×ë XŽœ ULK tL¹bIð qШW Uš WMÄ“√Ë WMJÄ√ vKŽ ÁdBÁ ÂbŽË ¨rOKF²Ã« W¹—«dL²Ý« ≠≤
                                       Ò
           Î       Ò
‚Ëd‡Hë …UŽ«dÄ √b³Là UIOI×ð ªrNà …eÂdÄ W‡OÐdð r‡¹bIðË ¡UMÐ_« sÄ sOÐu¼uLÃUÐ W Uš W¹UMŽ tOłuð ≠≥

                  dJ √                            ÆW¹œdHë
                           t½_ ª‰«R? ?Ã«Ë ¡UŽbÃUÐ ÁbŠË vÃUFð tKë vë tłu²Ã« ≠¥
                            Ò                     Ò
            Î
U?‡?N?O?ë b?‡ýd¹ Èd‡š√ «—u?‡?Ä√ Z?‡?²M²Ý√
                                 Æ¡wý q bOÃUIÄ ÁbOÐË ¨WÐU−²Ýô« pKL¹
              Æn¹dAë Y¹b×ë


µ≥
                Ò          Ò Ò
oK ë ŸUL²ł« tF b¹ ôË tFHM¹ ô˨qłË eŽ tKë bMŽ sÄ tK —bIÄ ÁUO½œ w ÊU ½ù« VOB¹ UÄ Ê√ ≠µ
                  Ò
                                        ÆrNKÂ
                             ÆÁbŠË tKë u¼ l UMÃ«Ë —UCë ≠∂
                                        Ò

                                    r¹uI²Ã«
                                        Ò Ô
                        ∫WOðü« VO«d²Ã«Ë  «œdHLë vMFÄ sOÐ√ ≠±”
                       Æn×Bë XHł¨ÂöÁ_« XF —¨p¼U−ð
                           Ò      Ô

                                       Ò Ô
                 øpÖ W−O²½ UÄË ¨vÃUFð tKë rK Lë kH×¹ nO `{Ë√ ≠≤”

                                       Ò Ô
                                ∫WOðü« —uÄ_« qKŽ√ ≠≥”
           ÆÁbŠË tKë sÄ VKDð Ê√Ë ”UMë ‰«RÝ „d²ð Ê√ bOŠu²Ã« ‰UL sÄ ≠√
              Æ«bÁ≈Ë WŽU−ýË ÊUM¾LÞ«Ë WMOJÝ —bIÃ«Ë ¡UCIÃUÐ ÊUL¹ù« ≠»

                   Æn¹dAë Y¹b×ë sÄ U¼bOH²Ý√ ”Ë—œ WŁöŁ d–√ ≠¥”

                          øvÃUFð tKë dOž ‰«RÝ Âd×¹ «–ULà ≠µ”
                                     Ò Ô

                   Æ©    ®”U³Ž sЫ wÐU×Bë …UOŠ sŽ …c³½ V²Â√ ≠∂”

        Ò Ô
  ‰öš sÄ pÖ `{Ë√ ÆWOÐd²Ã«Ë rOKF²Kà W d q ‰öG²Ý« vKŽ ’d×¹ ©¶®w³Më ÊU ≠∑”
                                     ÆY¹b×ë

                          Ò Ô
                   Æ…—U³Fë Ác¼ `{Ë√ÆÁbŠË tKë bOÐ —dCÃ«Ë lHMë ≠∏”

                            Ú ÓÚ ÓÓ] Ú ÓÚ
                  Æ…—U³Fë Ác¼ Õdý√ åpEH×¹ tKë kHŠ«ò ©¶® ‰UÁ ≠π”


             Ó  Ó Ó Ô = Ó Ô = Ô Ô Ó        Ô
 Æån×Bë XHłËÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ULK pLKŽ√ w½≈ Âöž U¹ò∫n¹dAë Y¹b×ë qLÂ√ ≠±∞”
  Ô ^ Ú ]Ó Ó                                              µ¥
      rNÁuIŠ ÊUOÐË 5MÄR*«  UÄdŠ rOEFð                     ±≤     ”—b‡‡Ã«
       ∫Y¹b(«  «œdHÄ     «ËbÝU?×ð ôò∫©¶® t?K?ë ‰u?Ý— ‰UÁ ∫‰UÁ ©   ® …d?¹d?¼ wÐ√ sŽ
                   Ô Ó Ó Ó
            Ô Ó ÓÓ
s??L? Ł w? «Ëb?¹e?ð∫«u?A?łU??M?ð   Ì Ú Ó  ÚÓ ÓÓ Ú Ô Ô Ú Ó Ú Ó Ó Ô Ó Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ó Ó Ô Ó ÓÓ Ó
                  ¨iFÐ lOÐ vKŽ rJ?CFÐ l³¹ ôË ¨«ËdЫbð ôË «uCžU³?ð ôË «uAłUMð ôË
    ÆdOGë Ÿ«b à WFK ë    ôË tÃcÚ ?¹ ôË tLK?E¹ ô r?KÚ L?ë uš√ rK?Ú Lë ¨U?½«uš≈ tK?ë œU³Ž «u?½uÂË
                   Ó Ô ÔÔ Ó Ó Ô Ô Ú Ó  Ô Ú Ô Ó Ô Ô Ú Î Ó Ú  ] Ó Ó            Ô Ô Ó
UCFÐ rJCFÐ ÍœUF¹∫«ËdЫbð
Î         ÔÓÓ Ó      Ú  Ì  Ú  Ó  Ì ] Ó Ó Ó  Ú      Ó Ô  ÔÓ ÓÔ Ó Ó Ú ] ÔÔ  Ú Ó
                  sÄ ∆dÄ« VÚ ×Ð ¨ «dÄ ÀöŁ Á—bÓ vÃ≈ dOA¹Ë ¨UM¼U¼ ÈuI²Ã« ¨ÁdI×¹
          ÆtFÞUI¹Ë    t?ÃUÄË tÄœ «d?Š rK?Ú L?ë vK?Ž rK?Ú L?ë q¨r?KÚ ?Lë ÁU?š√ dI?×¹ Ê√ d?Aë
                  Ô Ô ÓÓ ÔÔÓ Ï Ó Ó  Ô Ú ÓÓ  Ô Ú ^ Ô Ó Ô Ú Ô Ó ÓÓ Ú ÓÚ Ó= ]
                                                  ©±®
                                                     ÔÔ Ú Ó
                                                    Æå t{dŽË


  Î Ú Ó Ó
Ë√ U?³³Ý Ÿb?¹ r?K? ¨r?N?J?Ý U?L?ðË s?O?L?K? Lë …bŠË vKŽ ¨WOÄU ë tðUNOłuð ‰öš sÄ ¨ÂöÝù« ’dŠ
                 Î    Î
‰u×¹Ë ¨¡UCG³Ã«Ë …Ë«bFë vë ÍœR¹ ¨öÄUFð Ë√ UÂuKÝ „d²¹ rÃË ¨UNOÃ≈ UŽœËô≈ pÖ qO³Ý w rN ð WKOÝË
               Ò                            Ô
                        ÆtMŽ vN½Ë tMÄ —cŠ ô≈ ¨tðuÁË lL²−Lë jЫdð ÊËœ
                                     Ò
             Ò Ô
 U³ł«ËË ‚uIŠ sÄ WO½UL¹ù« …uš_« tOC²Ið UÄ© ¶®tKë ‰uÝ— UMà sOÐ ¨UM¹b¹√ sOÐ Ícë Y¹b×ë w Ë
         Ò                     Ò
                            Ò Ô
U?½b?ý—Q? ¨w?ŽU?L²łô« „uK Ã«Ë qÄUF²Ã« ‰U−Ä w WO?½UL¹ù« …u?š_« Ác?¼ rOŽbð r?²?¹ n?OÂË ¨sOLK Lë sOÐ
                       Ò             Ò
                      Î
¨t?D?Ыd?ðË l?L?²?−Lë pÝULðË nBë …bŠË vKŽ U? d?Š ªU?N?ðU?Ž«dÄ V−¹ —uÄ√ vÃ≈ Y¹b×ë «c¼ w ©¶®
                                                      ∫w¼Ë

                                     b (« .d%
vN½ bÁË ¨t HMà pÖ qI½ vÃ≈ tð«– XÁuë w vF ¹Ë ¨œu ×Lë sŽ WLFMë ‰«Ë“ ¡dLë vML²¹ Ê√∫b ×ë
sÄ tÐ sODO×LÃ«Ë t H½ bÝU×ë vKŽ W¾OÝ —UŁ¬ sÄ b ×Kà ULêÊU ½ù« tOš_ ÊU ½ù« b Š sŽ ©¶® ‰uÝ—
       Æt½ËœUF¹Ë bÝU×ë vKŽ ”UMë bI×O ¨lL²−Lë w WO¼«dJÃ«Ë bI×Ã«Ë ¡UCG³Ã« dAM¹ uN ¨”UMë
¨r?N?½«u?š≈ v?K?Ž t?K?ë W?LF½ «Ëd¹ Ê√ ÊuKL²×¹ ô s¹cë ¨ÊUL¹ù« ¡UHF{Ë sOI UMLë  UH sÄ b ×ëË
          Î                            Î
r?K Lë tOš√ WŠ«dà U?¼—U?Â˨i?F?Ð vKŽ ÁœU³Ž iFÐ qOCHð w vÃUFð tKë ¡UCÁ vKŽ UDšUÝ b?F¹ bÝU×ëË
                                         Ò Ô
                                             ÆtOKŽ tMÄ —d{ ô Ícë
                              ¥∂µ∞rÁ— Y¹bŠ ¨»«œü«Ë WKBÃ«Ë d³Ã« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®


µµ
bF¹ ö ¨ÁdOž sŽ UNë˓ vML²¹ Ê√ dOž sÄ ¨rFMë sÄ ÁdOž bMŽ UÄ q¦Ä ÁbMŽ ÊuJ¹ Ê√ ÊU ½ù« vML²¹ bÁË
Ò Ô          Ò                               Ò
    Î
»U?Ð sÄ «b? ?Š p?Ö ©¶® t?K?ë ‰u?Ý— W?O?L ðË ¨rKFë q¼√ U¼UL?Ý U?L? W?D?³?G?ë u¼ UL½≈Ë ¨b ×ë sÄ «c¼
                                 Ò
vKŽ jKÔ Ó ôUÄ tKë ÁUð¬ qł— ¨sO²MŁ« w ô≈ bÓ Š ôò∫‰UÁ t½√©¶® tMŽ Í—U ³Ã« ÂUÄù« ÈË— bI ¨…—UF²Ýô«
 ÓÓ Ó =   Ó Ô ] Ô Ó Ï Ô Ó  ÚÓÓÚ   Ó Ó
                  ©±®
                      Ó Ô =Ó ÔÓ Ó   Ú Ó Ó Ô Ó Ó Ú  Ú Ô ] Ô Ó Ï Ô Ó Ó = Ó Ú
                    ÆåUNLKF¹Ë UNÐ wCI¹ uNÓ WLJ×ë tKë ÁUð¬ qł—Ë ¨o×ë w t²JK¼ Ó ÓÓ

                     ¡«dAÃ«Ë lO³Ã« w głUM²Ã« sŽ wNMë
 ¨g−Më sŽ vNM ¨s¹dšü« Í–R¹Ë ¨—bBë džu¹ UÄ q sŽ vN½ bI ¨b ×ë sŽ ©¶®w³Më vN½ ULÂË
    ]
 uN Æs¹dšü« bMŽ UNz«dý w W³ždë dO¦¹Ë ¨UNMLŁ l dOà UL½≈Ë ¨¡«dAë bBIÐ ô ¨WFK ë sLŁ w …œU¹eÃUÐ pÖË
]gÓž ÚsÄò∫©¶® ‰UÁÆs¹d²ALÃUÐ —dCÃ«Ë È–_« o×K¹ d¹eFðË ‰UO²Š«Ë Ÿ«bš sÄ tO ULà ªqÞU³Ã« lO³Ã« sÄ Ÿu½
     Ó
                                           ©≤®
                                              = Ó ÚÓ
                                             ÆåwMÄ fOKÓ

                                  ižU³²Ã« sŽ wNMë
¡U?CG³Ã«Ë WO¼«dJë Ê≈ –≈¨r?NMOÐ ¡UCG³Ã«Ë …Ë«bFë ŸuÁË vÃ≈ ÍœR?¹ U?Ä q sOMÄRLë vKŽ vÃUFð tKë ÂdŠ
          Ò                    Ò
               ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á¨ÊUDOAë q³ÝË dAë »«uÐ√ `²HðË UNHFCðË WÄ_« b Hð ÷«dÄ√
                           Ô Ò
    åπ±∫…bzULëò Æ˝

WLOLMÃ«Ë W³OGë szUGCÃ«Ë œUIŠ_UÐ ”uHMë W¾³FðË WM²Hë —U½ ‰UFý≈Ë ¡UCG³Ã« vë ÍœRð w²Ã« ‰ULŽ_« sÄË
                                ÆvÃUFð tKë bMŽ »u½cë rEŽ√ sÄ wN
                    ÊUDOŠ ÚsÄ ÌjzU×Ð ©¶® w³]Më dÄ∫‰UÁ ”U³Ž sЫ ÈË— bI
                      Ó       Ó    ^  ] Ó Ó Ó Ì ]Ó Ô Ú
               dJ √
                    ‰UIÓ ¨UL¼—u³Á w ÊUÐ]cF¹ sOÓ½UÓ Ú½≈ Ó uÓ lLÓ Ó ÓWJÄ Ë√ WÓM¹bLë
                    Ó Ó Ó     ÔÔ  Ó Ó Ô  Ú  Ú Ó         ] Ó Ú Ó  Ó Ú
           Î
 d?A?½ v?Ã≈ ÍœRð Èdš√ «—u?Ä√ Z?²?M?²Ý√  ÊU?Ó¨vKÐ∫‰U?Á rŁÆd?O³Â w? ÊUÐcF?¹ UÄË ÊUÐc?F¹ò∫©¶® w³?Më
                        ÓÓ Ó Ó ] Ô Ì Ó
                     Ó               Ó] Ó Ô Ó Ó Ó] Ó Ô       ^ ]
          Æ”UMë sOÐ ižU³²Ã« ©≥®Æå WLOLMÃUÐ wAL¹ dšü« ÊUÂ˨tÃuÐ sÄ d²² ¹ ô UL¼bŠ√
                        Ó  ]   Ú ÓÔÓ    Ó Ó Ó Ú Ó Ú  Ô ÓÚ Ó Ó Ô Ô Ó Ó

                                   dЫb²Ã« sŽ wNMë
       Î                ]
 UNOłuð pÃcÐ UHÃU Ä ¨Âö ë tOKŽ wIK¹ôË ¨tFÄ rKJ²¹ ö ¨ÁUš√ rK Lë Ê«d−¼Ë lÞUI²Ã« u¼ dЫb²Ã«Ë
                  Ô
     ÆrNMOÐ nÞUF²Ã«Ë rŠ«d²Ã«Ë W³×LÃ«Ë —Ë«e²Ã«Ë sOLK Lë sOÐ q «u²Ã« vKŽ Y×ð w²Ã« ÂöÝù«
 Ì ÓÓ Ú Ô Ó ÓÓÔ ÚÓÚ ÓÌ  Ô ^  Ó
¨ÀöŁ ‚uÓ ÁUš√ d−?N¹ Ê√ rKÚ Là q?×¹ ôò∫‰U?I? Ê«d−Në sŽ ©¶® tKë ‰uÝ— vN½ dš¬ Y¹bŠ w Ë
                   ©¥®
                    Æå Âö] ÃUÐ √ÓbÚ³Ó¹ Ícë UÓLÔ¼ÔdÚOÓšÓ˨«ÓcÓ¼ ^bÔBÓ¹ÓË «ÓcÓ¼ ^bÔBÓOÓ ÊUOI²K¹
                          Ô     ]                        Ó ÓÚÓ
                                    ∑± rÁ— Y¹bŠ ¨rKFë »U²Â w  Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®
                                   ±¥∑ rÁ— Y¹bŠ ¨ÊUL¹ù« »U²Â w  ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©≤®
                                   ≤∞π rÁ— Y¹bŠ ¨¡u{uë »U²Â w   Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≥®
                                  µ∑∂∏ rÁ— Y¹bŠ ¨Ê«c¾²Ýô« »U²Â w  Í—U ³Ã« Á«Ë— ©¥®


                                                         µ∂
                 =
VCGÃU ¨W¹u?O½bë —uÄ_UÐ oK?F²Ä ÂU?¹√ W?Łö?Ł vKŽ b¹e¹ ô Ícë lÞUI²Ã« «c¼ Ê√ vÃ≈ UM¼ …—Uýù« wG³M¹Ë
        Ò
Ÿb?³?ë q?¼√ W?F?ÞU?I?L? s?¹bë qł_ WFÞUILë UÄ√¨U¼u×½ Ë√ lO³Ã« w gGë sÄ Ë√ ¨WKÄUFLë ¡uÝ sŽ ZðUMë
                              Î   Î    Î
    Æ—«u×Ã«Ë `BMÃUÐ «uŽbðd¹ rà «–≈ ¨ÂUŁü« w ŸuÁuë sŽ «bFÐË U³¹œQðË rNà UÐUIŽ W³ł«Ë wN ¨¡«u¼_«Ë

                  tOš√ lOÐ vKŽ ÊU ½ù« lOÐ sŽ wNMë
                                   Ò
ÊU ½ù« lOÐ ÂdŠ bI ¨sOLK Lë sOÐ ·ö Ã«Ë ¡UCG³Ã« …—UŁ≈ t½Qý sÄ UÄ q œUFÐ≈ vKŽ ÂöÝù« sÄ U dŠ
       Ò                                        Î
«cNÐ ¨tMÄ s Š√ Ë√ tMÄ hš—QÐ tK¦Ä pFOÐ√ U½√Ë lO³Ã« «c¼ a « Íd²ALKà r¼bŠ√ ‰uI¹ ÊQ ¨tOš√ lOÐ vKŽ
                      ÆvKžQÐ t¹d²ý« U½√Ë t «∫lzU³Kà ‰uI¹ Ê√ Ë√¨hš—√ Ë√ dF ë
Ÿ—“Ë W?O?¼«d?J?ë v?Ã≈ wCHLë Ÿ«eMÃ«Ë WMŠUALë vë ÍœR?¹ t?½_ ªq?ÄU?F?²Ã« sÄ ŸuMë «c¼ sŽ wNMë ¡UłË
                          Ò
                                           Æ”uHMë w œUIŠ_«
        Ò Ô Ò
sOÐ W³×LÃ«Ë …uš_« uł œu ¹ Ê√Ë ¨ÂUB ë q×Ä ÂUzuë q×¹ Ê√ vKŽ ’d×¹ ¨XLKŽ UL ¨ÂöÝù«Ë
                           ÆåU½«uÚš≈ tKë œU³Ž «uÔ½uÂË ò∫©¶® ‰UÁ ¨sOLK Lë
                             Î Ó ] Ó Ó      ÔÓ

                                  rKEë .d%
                       Ò
s?¹√ ·d?F?¹ ôË ¨t?I?¹d?Þ Èd¹ ö ¨t³ŠUBÐ q?×?¹ ¨W?ÄU?O?Ië Âu¹  ULKþ t½√ sO?ÐË ¨r?K?Eë ÂöÝù« ÂdŠ
                                       Ò          Ò
            ÆUNÐ —dCë ‚U×Ã≈Ë ”uHMë ·ö²š« vÃ≈ ÍœRð w²Ã« —uÄ_« rEŽ√ sÄ rKEÃ«Ë ¨dO ¹
                                  Ò
Y?¹b?×?ë w? ¡U?ł ¨t?MÄ U½—cŠË¨t H½ vKŽ tÄd?Š t?½√ U?Mà vÃUFð tKë sO?Ð ªt?²?Äd?ŠË r?KEë WŽUAÐ ÊUO³ÃË
                        Ò           Ò
         ©±®
           Æå «uLÃUEÓð öÓ UÄd×Ä rJÓMOÐ tÔ²KFłË w ÚHÓ½ vKŽ rKEë ÔXÄdŠ w=½≈ ÍœU³Ž U¹ò∫wÝbIë
              Ô Ó Ó   Î ] Ó Ô Ú Ô ÚÓ Ô ÚÓ Ó Ó   ÓÓ Ó Ú^   Ú]Ó    Ó Ó
ªWë“ù«Ë lMLÃUÐ rKEKà ÍbB²Ã« rK Lë vKŽ Vłu¹ qÐ ¨r¹dײë œËbŠ bMŽ rKEë sÄ ÂöÝù« nI¹ ôË
                                            Ó Ô
                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ sOLÃUEë f½œ sÄ lL²−Lë dND²¹ v²Š ¨dJMÄ t½_
                                       Ò
                               å±¥∏∫¡U MëòÆ˝
                Ò                     Ó Ô
¨r?NÁuIŠ qÂ√Ë ”UMë rKEÐ dÄ_« oK?Fð «–≈ sJÃ˨sÄRLë ÊU à tMÄ √d³¹ Ê√ V−¹ dJ?MÄ ¡u ÃUÐ dN−ÃU
               Ær¼—Ëdý sÄ ”UMë d¹c×ðË rNÐ dONA²Ã«Ë sOLÃUEKà ÷dF²Ã« w WÄdŠ ö
                                       Ò

                              Ò
                    tOš√ …dB½ sŽ rK *« wK ð ÂbŽ
           Ò                            Ò Ô
q?z«už tOš√ sŽ ULNMÄ q? l b¹ Ê√Ë ¨tÄô¬Ë tÃUĬ w ÁUš√ rK Lë „—UA¹ Ê√ wC²I¹ …uš_« Vł«Ë Ê≈
                                            Ò
w tÐ ÊUF²Ý« «–≈ tðdB½ sŽ vK ²¹ ôË ¨ÁœbN²¹ dDš Í√ sÄ ÁcIMOà ªtOš√ bOÐ cšQ¹ Ê√Ë ¨—dCë Ÿ«u½√Ë dAë
                   Ò                           Ò
                                         Ò
ô≈Ë ¨pÃcÐ ÂUOIë sÄ sJLð «–≈¨tà ÊuFë b¹ r¹bIðË t³½Uł vÃ≈ ·uÁuÃ«Ë tðdB½ tOKŽ qÐ ¨q²×ÄË√ rÃUþ l œ


                           ¥∂∑¥ rÁ— Y¹bŠ ¨»«œü«Ë WKBÃ«Ë d³Ã« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®


µ∑
                                              Î
                            ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ¨vÃU‡FðË t½U×³Ý tKë bMŽ ULŁ¬ ÊuJ¹
                                   å∑≤∫‰UH½√òÆ˝
ÁdBM½ nOJÓ ¨UÄuKEÄ ÁdBM½ «c¼ tKë ‰uÝ— U¹∫«uÃUÁÆUÄuKEÄ Ë√ ULÃUþ „Uš√ dB½«ò∫©¶® vK ‰UÁË
Ô Ô Ô ÚÓ Ó ÚÓ Î ÔÚ Ó ÔÔ Ô ÚÓ Ó Ó  ] Ó Ô Ó Ó Ô Ó Î ÔÚ Ó Ú Ó Î Ó Ó Ó Ó Ú Ô Ú
                                  ©±®
                                      ÚÓ Ó Ó Ú Ô Ô ÚÓ Ó Ó Î  Ó
                                    Æåt¹b¹ ‚uÓ cšQð ‰UÁ øULÃUþ
               Î
t?×?BM¹Ë rKEë sŽ tFML¹ Ê√Ë ¨U?Äu?KEÄ ÊU «–≈ ÁdBM¹ Ê√ tOš√ vKŽ rK Lë oŠ sÄ Ê√ Y?¹b×ë sO³
                                       Ò      Ò
                                        Î
                                        ÆULÃUþ ÊUÂ «–≈ tMŽ ŸułdÃUÐ

                        tOš√ vKŽ rK *« »c .d%
                       Î
W?F?¹d?A?ë t?²Äd?Š b?I? ¨ ÂU?Łü«Ë —Ëd?A?K?à «—b?B?ÄË r?z«d?−?Ã«Ë »u?O?F?ë l?A?Ð√ s?Ä »c?Jë ÂöÝù« b?Ž
        Ò                                          Ò
             Ò
t?Kë »UIŽ sÄ ÁdE²M¹ UÄ X×{ËË ¨»«cJë ÂcÐ WM Ã«Ë Ê¬dIë sÄ WO?ŽdAë ’uBMë  ¡UłË¨WOÄöÝù«
                 Ò  Ò  Ò        Ò
‰U?ÁË ¨ å≤∏∫d UžòÆ˝                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨ÁdOBÄ ¡uÝË tЫcŽË vÃUFð
   Æ˝                                             ˚∫vÃUFð
å±∞µ∫q×Mëò

                             s¹dšü« —UI²Š« .d%
                        Ò
Ê_ ¨WIK ë YOŠ sÄ ÊuK{UH²¹ ô r¼Ë ¨bŠ«Ë q √ sÄ rNK dA³Ã« wMÐ vÃUFðË t½U×³Ý tKë oKš bIÃ
Ò
Ê_ªdBÁ ôË ‰uÞ ôË WGà ôË bKÐ ôË Êuà w bŠ_ qC ô˨vÃUFð tKë u¼ oÃU ë Ê_Ë ¨bŠ«Ë q _«
               ÆvÃUFðË t½U×³Ý oÃU ë ÁbłË√ UL½≈Ë ¨tMÄ —UO²šUÐ ÊU ½ù« tJKL¹ ô tK pÖ
                                             ˚∫qłË eŽ ‰UÁ
            å±∫¡U Mëò Æ˝

v?ÃU?F?ð t?K?ë dÄ√ UÄ u¼ tKLŽ V−¹ ÍcÃ«Ë ¨Âœ¬ u¼Ë ¨bŠ«Ë q _«Ë ¨vÃUFð tKë u¼Ë ¨bŠ«Ë oÃU ÃU
                 Î
  ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨”UMë sOÐ q{UH²Kà «—UOFÄ vÃUFð tKë UNKFł w²Ã« w¼ ÈuI²Ã« Ác¼Ë ¨tKë ÈuIð u¼Ë ¨tÐ
                                å±≥∫ «d−×ëò Æ˝

n?ÃU? ?¹ p?Ö ÊS? ¨W?M?N?Ä Ë√ ¨d?I? Ë√ ¨V? ?½ Ë√ ¨bKÐ Ë√ ¨WIKš Ë√ Êuà V³ Ð W¹d     Ã«Ë —UI²Šô« UÄ√
               Æ·ö Ã«Ë ižU³²Ã« rNMOÐ Àb×¹Ë sOLK Lë qLý ‚dH¹Ë ¨w½UÐdë »œ_«
                                    = Ô Ò ]
—U?ÄbÐ œb?N?ð —U?Ł¬ sÄ ULNà UL詶® tKë ‰uÝ— U¼dJ½√ w²Ã« WO?K?¼U?−ë ‰ULŽ√ sÄ —UI²Šô«Ë W¹d
    Ò                         Ò                    ëË
v?K?Ž V?ðd?²?¹ ¨W?¹d? ? Ã«Ë —UI²Šô« UNMÄ —bB¹ w²Ã« W¾Hë Ê_ ªUL¼dJM¹ ôË ULNOKŽ XJ ¹ Ícë lL²−Lë
            ÆV³Ý ÊËœ  U³ł«uÃ«Ë ‚uI×ë w …«ËU Lë sÄ UN½UÄdŠ ¨Èdš_« W¾HKà U¼—UI²Š«
                     Ò          Ò
Õö?B?Ð ÊU ½ù« Õö Ë ¨t½U×³Ý tKë ô≈ tOKŽ lK?D¹ ô Ícë VKIë UNK×Ä ÈuI²Ã« Ê√ Y?¹b×ë dNþ√Ë
                                    Ò
                             ≤≤∂¥ rÁ— Y¹bŠ ¨VBGÃ«Ë rÃUELë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


                                                     µ∏
                            ÆtKà ’öš≈Ë ÊUL¹≈Ë ÈuIð sÄ tO ULÐ Í√ ¨t³KÁ
                    Î
dO¦J ¨UO½bë w ÊQýË —bÁ tà sLÄ tKë bMŽ «—bÁ rEŽ√ t½√ ô≈ ¨ÁdI Ë√ tHFCà ”UMë ÁdI²×¹ sÄ b−ð bI
              Ò           Ò
            Ò
t?Kë ‰uÝ— Y¹bŠ ÁbÂ√ U?Ä «c?¼Ë ¨ÈuI²Ã« sÄ ‰Uš t³KÁ s?J?ÃË ¨ÁU?ł Ë√ ‰U?Ä Ë√ WM Š W¾O¼ «– ÊuJ¹ ”UMë sÄ
                              Ò
      ©±®
         Ú Ô  Ó Ú ÓÓ Ú Ô  ÔÔ Ó Ô Ô ÚÓ Ú  ÓÓ Ú Ô  Ó Ú ÓÓ Ú Ô  Ó
       Æå rJÃULŽ√Ë rJÐuKÁ vÃ≈ dEM¹ sJÃË ¨rJëuÄ√Ë r—uÔ vÃ≈ dEM¹ ô tKë Ê≈ò∫‰UÁ sOŠ©¶®
                                       Ó Ô Ô ÚÓ Ó ] ] 

           rN{«dŽ√Ë rNëuÄ√Ë 5LK *« ¡UÄœ vKŽ WE U;«
¡«b²Žô« bŽË ¨oŠ dOGÐ UNMÄ rK Lë fH½ ULOÝô WO½U ½ù« fHMë vKŽ ¡«b²Žô« ÂbŽ vKŽ ÂöÝù« ’dŠ
    Ò  Ò
                                  Î
                                  ÆUFOLł ”UMë q²Á ‰bFð WL¹dł UNOKŽ
                                          ˚∫vÃUFð tKë ‰UÁ
                        å≥≤∫ …bzULëòÆ˝
                                 Ò
…U?O?Š «u?A?O?F?¹Ë ¨r?N H½√ vKŽ ”UMë sÄQ¹ v²Š ªUN d²IÄ WÐuIŽ w kK?žË ¨f?HMë q²Á tKë Âd?Š UL½≈Ë
                                            Ò
                                            ÆÊUM¾LÞ«Ë —«dI²Ý«
¨UNÐU× _ ‰«uÄ_« Ác¼ tÐ kH×¹ UÄ sO½«uIë sÄ s ¨sOLK Lë ‰«uÄ√ vKŽ ¡«b²Žô« pÃc ÂöÝù« lMÄË
                      Ò
                                 Î
∫v‡ÃUFð ‰UÁÆt³ŠU vÃ≈ ‰ULë …œUŽ≈Ë Áb¹ lDÁ w¼Ë ¨…dł«“ WÐuIŽ oײ ¹ UÄd−Ä ‰«uÄ_« ÁcNà ‚—U ë bŽË
                           Î
å≥∏∫ …bzULëòÆ˝                                             ˚
           Ò Ò Ò                       Î
WL¹dł U½eÃUÐ ”UMë ÂUNð« Ê√ `{ËË ¨X½U …—u W¹QÐ rN{«dŽ√ w sOLK Lë ¡«c¹≈ UC¹√ ÂöÝù« ÂdŠË
                                           Ò
ôË WMO?Ð d?O?ž s?Ä U?½e?ÃU?Ð Ád?O?ž rN²¹ sÄ vKŽ WOÝUÁ WÐuIŽ Vð—Ë ¨WOŽUL²łô« …UO×ë w dŁ_« √uÝ√ UNà …dODš
   Ò
                                Î
            Æ UÐuIFë ”Ë—œ w pÖ sŽ b¹eLÐ ÀbײMÝË ¨UHOHŽ dOGë «c¼ ÊuJ¹Ë ¨qOÃœ
                            Ò

                            Y¹b(« tOÃ≈ býd¹ UÄ
                     Æ…bOIFë u¼ tÃuŠ ÊuLK Lë lL−²¹ Ícë ”UÝ_« ≠±
          Æb ×Ã«Ë WLOLMÃU sOLK Lë sOÐ ¡UCG³Ã«Ë …Ë«bFë vÃ≈ ÍœR¹ UÄ q r¹d×ð ≠≤
                                    Ò
                        ÆlO³Ã« w WŽœU LÃ«Ë ‰UO²Šô«Ë gGë r¹d×ð ≠≥
              ÆWÄd×Ä ‰UF √ UNK¨tz«dý vKŽ Áƒ«dýË rK Lë vKŽ rK Lë lOÐ ≠¥
                       ÆsOLK Lë sÄ —œUIë vKŽ ÷d rK Lë …dB½ ≠µ
            ÆrN{«dŽ√Ë rNëuÄ√Ë rNzUÄœ w sOLK Lë Í–R¹ ô Ícë u¼ rK Lë ≠∂
                       Æ ÂöÝù« w ”UMë sOÐ q{UH²Ã« ”UÝ√ ÈuI²Ã« ≠∑
                           ¥∂µ± rÁ— Y¹bŠ ¨»«œü«Ë WKBÃ«Ë d³Ã« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®


µπ
                              r¹uI²Ã«
   ÔÔ  Ú Ó Ó Ô ÔÔ Ó Ó Ô Ô Ú Ó   Ô Ú Ô Ó Ô  Ô Ú
  ÆåÁdI×¹ ôË tÃcÚ ¹ ôË tLKE¹ ô rKÚ Lë uš√ rKÚ Lë ò∫©¶® tÃuÁ vMFÄ Õdý√ ≠±


              Ò Ô
      ƉU¦LÐ pÖ …—u sOÐ√ øtOš√ lOÐ vKŽ rK Lë lOÐ ÂöÝù« ÂdŠ «–ULà ≠≤
                                Ò

                                 Ò Ô
                    ÆÁbÝUHÄ iFÐ d–√Ë ¨b ×ë ·dŽ√ ≠≥


                                  Ò Ô
             ÆY¹b×ë «c¼ w UNMŽ ‰uÝdë vN½ w²Ã« —uÄ_« œbŽ√ ≠¥


            Ú  Ô Ô ÓÚ=Ó ÔÚ Ó
           øårKÚ *« ÁUš√ dI×¹ Ê√ò∫©¶®‰uÝdë ‰uIÐ œuBILë UÄ ≠µ

                    ÆY¹b×ë UNOÃ≈ bý—√ —uÄ√ WŁöŁ d–√ ≠∂

            Ò
ÆwFÄ  dÄ WŁœU×Ð pÖ vKŽ ‰b²Ý√Ë ¨iF³Ð rNCFÐ sOLK Lë WÁöŽ sŽ Àb×ð√ ≠∑
   Ò                           Ò
                                       ∂∞
       …b‡‡‡‡‡Šuë        ¥
   W?¹u??³?M?ë …d?O?Ò ?ë
    Ò
∂±
                          ©±® …ËbIë ‰uÝdë
                                 Ò        ±≥     ”—b‡‡Ã«
                Î   Î    Î   Î
tðöÄUFÄË tÁöš√ w r¹dJë ʬdIKà UOKLŽ UIO³DðË UOFÁ«Ë Uł–uL½√Ë WOŠ …—u ©¶® ‰uÝdë …dOÝ X½UÂ
                               Ò Î
          ÎÒ  Î                               Ò
  Ær¹dJë ʬdIKà UOKLŽ UIO³D𠩶® tðdOÝ X½UJ ¨¡«u ë vKŽ ËbFÃ«Ë o¹bBë ¨tÃuŠ sÄ ”UMë q lÄ
v??Ã≈ s?O?L?K? ?L?ë U?Žœ U?L? å¥∫rKIëòÆ˝            ˚∫‰U‡I tÐU²Â w vÃUFð tKë tŠbÄ bÁË
                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁÆt‡Ð ¡«b‡²Áô«Ë w‡ÝQ²Ã«
                                                  Ò
                                      å≤±∫»«eŠ_« òÆ˝
¨V¹cN²Ã«Ë ¨WOÐd²Ã«Ë¨…œU³Fë ∫WOðü«  ôU−Lë w …dDF멶®tðdOÝ sÄ WÁdALë —uBë iFÐ sO³MÝË
                                         Ò
                                              Æ…uŽbë ¨qÄUF²Ã«

                              …œU³Fë ‰U−Ä w …ËbIë
lOLł UNOÃ≈ UŽœË ¨UNKł√ sÄ ÊU ½ù« oKš w²Ã« W¹UGë w¼Ë ¨WI×ë …œU³Fë vKŽ tÐdÐ ÊU ½ù« WÁöŽ ÂuIð
                                               ÆqÝdÃ«Ë ¡UO³½_«
W?OÂuK Ã«Ë WOŠËdë WÁöFÃUÐ r?²¼« bI ¨sOIÐU ë qÝd?ë t?½«uš≈ …dO Là rðU ë ©¶® ‰uÝdë ÊU ULÃË
              Ò          ^                     Ò
ÆWF dÃ«Ë uL ë sÄ WOÃUŽ Wł—œ vÃ≈ WO½U ½ù« …UO×ë Èu² Ä U¼—ËbÐ l dð w²Ã«Ë ¨tÐdÐ ÊU ½ù« WK oŁuð w²Ã«
     Ò                                 Ò       = Ô
¨vÃUFð tKà Âö ²Ýô«Ë ŸuC Ã«Ë œUOI½ô« vKŽ WLzUIë WI×ë …œU³Fë ÂuNHÄ ¨tKF Ë tÃuIÐ ¨©¶®‰uÝdë sOÐ bI
                         Ò                      Ò
                       ˚∫t‡Ð— …uŽbà w³KLë¨ÁdÄ«Ë_ lODLë¨tÐdà hK Lë b³Fë ‰U¦Ä ÊUJ
                              Ò           Ò
wKBOà ÂuIOà ÊU ©¶® w³Më Ê√ œ—Ë bI
Ó =Ó Ô Ô Ô ÓÓ                 å¥≠±∫qÄeLëòÆ˝

Æ—UHG²Ýô« dO¦Â dÂcë rz«œ ©¶® ÊUÂË ¨©±®Æå«—uJý «b³Ž ÊuÂ√ öÓ √ò∫‰uIOÓ ¨tà ‰UIOÓ ¨ÁUÁUÝ Ë√ ÁUÄbÁ Âdð v²Š
                     Î Ô Ó Î ÚÓ Ô Ô Ó Ó Ô Ô Ó Ô Ó Ô Ó Ô Ô Ó Ó Ú Ó Ô Ó Ó Ó Ô  Ó ]Ó
             Ò
t?K?C Ë t²LEFà Á—UFA²Ý«Ë ¨qłË eŽ tÐd?Ð t?²K ÈbÄ UMà `{u𠩶®‰uÝdë …œU³Ž sÄ …—uBë Ác¼Ë
               Ò  Ò
 Ò                                         Ó 
¨qłË eŽ tKë …œU³Ž vKŽ ‰U³Áù« vKŽ sOLK LKà YŠË tOłuð w¼Ë ¨tIðUŽ vKŽ …UIKLë WLNLë rEŽË ¨tOKŽ
   Ò                                    Ò
                                 Ò Î
    ÆsOMÄRLë dzUÝ oŠ w »ËbMÄ ¨©¶®‰uÝdë oŠ w Vł«Ë qOKë ÂUOÁ Ê√ ULKŽ ¨tÐ WKBë oOŁuðË
            Ò
   ©≤®
        Ú Ô Ó  ÓÓ Ô Ô ÚÓ     Î
      Æå rJJÝUMÄ «ËcšQ²Ãò∫©¶® tÃuIà ôU¦²Ä« ª©¶®‰uÝdë …œU³FÐ Íb²I¹ Ê√ rK Lë vKŽ V−¹Ë
                                  ±∞∂≤rÁ— Y¹bŠ ¨WFL−ë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®
                                  Æ≤≤∏∂ rÁ— Y¹bŠ ¨Z×ë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©≤®

                                                      ∂≤
                      V¹cN²Ã«Ë ‚öš_« ‰U−Ä w …ËbIë≠≤
                               ÎÒ   Î
≠W?A?zUŽ …bO ë tMŽ  d³?Ž U?Ä «c?¼Ë Ær¹dJë ʬdIë w œ—Ë ULà UO?KLŽ U?I?O?³D𠩶® w³Më ‚öš√ X½UÂ
           Ò
            Ó Î = Ó ÓÔ Ó Î  Ú Ô Ó Ú Ó
¨‚«u?Ý_« w UÐU] Ó ôË U?A×H²Ä ôË UAŠUÓ s?J¹ rÃò∫X?ÃUI ¨©¶® tÁöš√ sŽ XK¾Ý U?LMOŠ ≠©
  Ó Ú Ó   Î                                   Ô                   ®
                                 ©±®
                                   Æå `HB¹Ë uHF¹ sJÃË W¾O] ë W¾O] ÃUÐ Íe−¹ ôË
                                    Ô Ó Ú ÓÓ Ô Ú Ó Ú ÓÓ Ó Ó=  Ó=   Ú Ó Ó

                                   ∫©¶® ‰uÝdë ‚öš√ sÄ —u
                                             Ï
                                                    tÄdÂ≠√
                           ÊUJ ¨¡UDŽ r¼d¦Â√Ë ”UMë œuł√ sÄ ©¶® ‰uÝdë ÊUÂ
                             Î       Ò
                  dJ √       v?A? ?¹ ô s?Ä ¡U?D?Ž w?D?F¹ ¨WKÝdLë `¹dë sÄ d?O? ?ÃUÐ œuł√
                                                Ú Ó
 Ó ^Ô Ó Ó
UNK wIÐò∫©¶®tÃuIÐ œuBILë `{Ë√                     Ò
                    ‰c??³? ë v??K? Ž t??²? O? Ð q?¼√ Y??×? ¹ ©¶® ‰u??Ýd??ë ÊU??Â˨d??I? H?ë
              Ó Ó Ó ÚÓ ^ ] Ó Ó Î Ó Ô ÓÓ Ú Ô ]Ó
             ÆåUNH²Â dOž w³M?ë ‰UIÓ ¨ …U?ý «u×Ж r?N½√ ©        Ó  Ó Ú Ó
                                          ® WA?zUŽ s?F ò¨¡U?DFëË
                    Ów?IÓÐ∫‰UÁ ¨UN?H²Â ô≈ U?NMÄ wI?Ð UÄ ∫XÃUÁ øU?NMÄ wI?Ð UÄ∫©¶®
                        Ó Ó Ó Ô Ó  ÓÚ Ó Ó Ó Ú Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ó
                                             ©≤®
                                                Ó  Ó Ó ÚÓ Ó ^Ô
                                              ÆåUNH²Â dOž UNKÂ
qł— Á¡U−Ó ∫‰UÁ ¨ÁUDŽ√ ô≈ U¾Oý ÂöÝù« vKŽ©¶® tKë ‰uÝ— q¾Ý UÄò∫©¶®‰UÁ ©
Ï Ô Ó ÔÓ Ó   Ó Ó Ô Ó Ú Ó  Î ÚÓ  Ú  ÓÓ     ] Ô Ô Ó Ó Ô Ó           ® f½√ sŽË
 ©≥®
    Ó Ó Ó Ú Ó Ó Î Ó Ó  Ú Ô Î ] Ó Ô ]  Ô Ú Ó  Ú Ó Ó Ó Ó   Ú Ó Ó Ó Ó Ó  ÚÓÓÓ Ó ÚÓ Î ÓÓ Ô Ó Ú Ó
   ÆåWÁUHë vAÚ ¹ ô ¡UDŽ wDF¹ «bL×Ä ÊSÓ «uLKÝ√ ÂuÁ U¹∫‰UIÓ tÄuÁ vÃ≈ lłdÓ ¨sOK³ł sOÐ ULMž ÁUDŽQÓ

                                                   t²ŽU−ý ≠»
                  Ò
WF «bÄË r?KEë l —Ë o×ë —UNþù U?NHþËË ¨ UHBë q³½√Ë ‰U?B ë ÂdÂ√ sÄ WŽU−A?ë ÂöÝù« bŽ bIÃ
                                          Ò
Î Î
UFz«— ôU¦Ä ©¶®‰uÝdë »d{ bÁË ¨Ê«ËbFÃ«Ë rKEë vÃ≈ ÍœRð ô YO×Ð ¨ŸdAë dÄ«ËQÐ U¼bOÁË ¨tK¼√Ë qÞU³Ã«
                         Ò              Ò
Ú ÓÓ
bIÃò ∫‰UI —bÐ …Ëež w ©¶® ‰uÝdë WŽU−ý ©              ®VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ n Ë bÁË ¨tÄ«bÁ≈Ë t²ŽU−ý w
 n ËË©¥®ÆåUÝQÐ c¾Äu¹ ”UMë bý√ sÄ ÊUÂË ¨ËbFë vÃ≈ UMÐdÁ√ u¼Ë¨©¶®tKë ‰uÝdÐ –uK½ s×½Ë —bÐ Âu¹ UM²¹√—
        Î Î Ú Ó Ì  Ó Ú Ó  ] Ò Ó Ó Ú  Ó Ó Ó  Ò Ô Ó Ú Ó  Ó Ô Ó Ú Ó Ó Ô Ó  ]  Ô Ó  Ô Ô Ó Ô Ú ÓÓ Ì Ú Ó Ó Ú Ó ÓÔÚÓÓ
 ^ ] Ó Ó  Ó  Ó Ú Ô Ú Ó Ó  Ú Ó ÓÓ  ] Ó Ó Ú ÓÓ  ] Ó Ó Ú ÓÓ  ] Ó Ú Ó
w³Më ÊUJÓ WM¹bLë q¼√ Ÿe?Ó bIÃ˨”UMë œuł√Ë ¨”UMë l−ý√Ë ”UMë sÓ Š√ò∫‰UI? ©¶®w³Më pÃUÄ sÐ f½√
                                               ©µ®
                                        Ì Ó ÓÓ Ú Ô Ó ÓÓ
                                       Æå”dÓ vKŽ rNI³Ý ©¶®
                   Ò
sÐ ¡«d³Ã« ‰uI¹ pÖ w Ë ¨tÐU× √ sÄ WKÁ lÄ ©¶® X³Ł ¨«uÄeN½«Ë ÊuLK Lë nAJ½« UÄbMŽ ¨sOMŠ w Ë  ÓÚÔ
              ©∂®
                   Ó Ô  ] Ó ] Ó Ó ^ ] Ó    ] Ô ÚÓÚ ] Ó Ú Ó   ] Ó ]Ô
                ÆåtÐ Í–U×¹ ÍcKà UMÄ ŸU−Aë Ê≈˨tÐ wI²½Ó ”Q³Ã« dLŠ« «–≈ tKÃ«Ë UMÂò∫»“UŽ
 uN »U Bë UÄ√¨oK ë ¡u Ð nB²Lë ¡Íc³Ã«∫u¼ g×H²LÃ«Ë gŠUHë˨±π≥π rÁ— Y¹bŠ ¨WKBÃ«Ë d³Ã« »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®
 Æ≤≥π¥ rÁ— Y¹bŠ ¨ozUÁdÃ«Ë WÄUOIë WH »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©≤®                 Î
                                         ÆWłUŠ ÊËœ UOÃUŽ tðu l d¹ Ícë
       Æ∂±π rÁ— Y¹bŠ ¨…dAFë bM Ä w bLŠ√ Á«Ë— ©¥®     Æ¥≤∑µ rÁ— Y¹bŠ ¨qzUCHë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©≥®
     ≥≥≤∂ rÁ— Y¹bŠ ¨dO Ã«Ë œUN−ë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©∂® Æ≥∂∞∏ rÁ— Y¹bŠ ¨dO Ã«Ë œUN−ë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©µ®


∂≥
                                                       U³¦Ã«Ë d³Bë ≠Ã
   Ò
©¶® qþ bI ¨vÃUFð tKë qO³Ý w È–_« qL×ðË WO×C²Ã«Ë d³Bë w vKŽ_« q¦L멶® ‰uÝdë UMà »d{
                    Ò
VOžd²Ã«Ë b¹bN²Ã« VOÃUÝ√Ë  U¹bײë ÂUÄ√ lł«d²¹Ë s¦M¹ rà ¨‰uK×ë ·UB½√Ë  UÄËU LÃ«Ë  «¡«džù« ÂUÄ√ «ÎbÄU
               Ò Ò
      Ò        Ò
ÊË–R¹Ë ÊuHD ²¹ tÐU× √Ë ¨tJÄ w nÁ«uLë Ãd?Š√ w u¼Ë ¨tM¹œ w ÂËU ¹ rK ¨ÊuÂdALë Á¡«“≈ UNÝ—UÄ w²Ã«
 Ó Ô      Ô
                                   ÆÊu³ ²×Ä ÊËdÐU r¼Ë ¨tKë w
wH Æ «ËeGë w W³OBŽ nÁ«uÄ sÄ tà ÷dFð UÄ ¨WM¹bLë vÃ≈ tðd−¼ bFÐ tðU³ŁË©¶® ‰uÝdë d³ WK¦Ä√ sÄË
                 Ò
              Î             Î  Î
t½U×³Ý tKë Ê√ v²Š ¨WŠ«— ôË UÄu½ tFÄ ÊuLK Lë ·dF¹ rK ¨U³F ö¹uÞ «Î—UBŠ WM¹bLë  d uŠ ¨‚bM ë Âu¹
      Ò Ò
                                  ˚∫v‡‡ÃUFð ‰U‡Á ∫tÃu‡IÐ  U‡E×Kë Ác‡¼ n‡ Ë ¨v‡ÃUFðË
n?? Áu?? L?? ë p?? Ö …—u?? D?? š Ê≈ å±∞∫»«eŠ_«Æ˝
                                              Ò
¨tÐU× √ Èbà W¹uMFLë ÕËdë “eF¹ cš√˨tKë dBMÐ WIŁË …uÁ t𜫓 qÐ ¨rOEFë bzUIë WOB ý w dŁRð rà tðbýË
       Ò       Ò            Ò              Ò        ]
                                                  Ò
                                     ÆrNà vÃUFð tKë dBMÐ r¼dA³¹Ë

                                                            
                                                        tI —Ë tLKŠ≠œ
  ^ Ó Î ÚÓ     Ô Ô Ó Ó ÓÓ Ó Ú Ó Ó ÓÓ  Ó Ú Ó
  jÁ U?¾Oý ©¶®‰uÝ— »d{ U?Ä ∫XÃUÁ WAzUŽ s?F òÆo? d?Ã«Ë …U½_«Ë rK×ë ©¶® ‰uÝdë  UH sÄË
¡wý pN²M¹ Ê√ ô≈ t³ŠUÓ sÄ rI²MOÓ jÁ ¡wý tMÄ qO½ UÄ˨tKë qO³Ý w b¼U−¹ Ê√ ô≈ UÄœUš ôË …√dÄ« ôË ÁbOÐ
Ï Ú Ó Ó Ó ÓÚÔ Ú Ó         Ú Ó ÓÚÓ ^ Ó Ï Ú Ó Ô Ú Ó Ó Ó ]  Ó              Ó  Ó Ô Ú Ó  Î  Ó Ó Î ÓÓ Ú Ó   Ó
                                              ©±®
                                                  ] Ó Ó ] Ó  ] Ó  ÓÚÓ  ]   Ó Ó Ú 
                                                ÆåqłË eŽ tKà rI²MOÓ tKë —U×Ä sÄ
 Ó Ó  ÚÓÔ ÚÔ Ó Ó
 l?Ä wAÄ√ XM?Â∫‰UÁ©          Ì  Ó  Ú  ÓÓ Ú Ó
                  ® pÃUÄ s?Ð f½√ sF ò ¨t?O?Ã≈ ¡U?Ý√ Ícë wЫdŽ_« lÄ ©¶® tLKŠ pÖ sÄË
 WÓ×?ÚHÓ vÃ≈ Ô ÚdE?Ó½ v]²ÓŠ Î…Ób¹b?ý ÎWÓÐÚcÓł ÔtÓÐÓc?Ó−Ó ywЫÓdÚŽ√ Ôt?ÂÓ—ÚœQÓ ¨WÓOýU?Ó×ë kOK?Óž yw½«ÓdÚ−Ó½ ÏœÚd?ÔÐ tÚOKÓŽÓË ©¶® =w?³]Më
        Ó   Ó       Ó               Ó Ó Ó           Ú Ô               Ó
  ÓXÓHÓ²ÃUÓ ¨„bÚM?Ž Ícë tKë ‰UÄ ÚsÄ wà dÄ ∫‰UÓÁ rŁ ¨t²ÐÚcł …bý ÚsÄ ¡«œdë ÔWOýUŠ tÐ Ú dŁ√ bÓÁ©¶® w³]Më oðUŽ
      Ú Ó Ó     ] ]  Ó        ÚÔ Ó ] Ô  Ó Ó ]             Ó Ò Ó Ó   Ó ] Ó Ú            =   Ó
                                                 ©≤® Ì
                                                     Ó Ó  Ô Ó Ó Ó Ó ] Ô Ó  Ó  ÚÓ
                                                   Æå¡UDFÐ tà dÄ√ rŁ ¨p×CÓ tOÃ≈
     Ó Ó Ó Ó  Ó Ú Ó      ] ] Ô Ú Ó Ó
   wà ‰UÁ UL?Ó sOMÝ dAŽ©¶® w³Më XÄbšò∫‰U?Á YOŠ ¨pÃUÄ sÐ f½√ Á«Ë— UÄ ©¶® ‰uÝdë rKŠ sÄË
                                            ©≥®
                                             ÆåÓXÚFÓMÓ ô√ ôÓË ¨ÓXÚFÓMÓ ÓrÃ ôÓË ¨>·√
                                                      Ó                  Ô
                  ◊UA½          ”u? ?¹ Ê√ ¨t?M?O?ÃË t?I? —Ë t?L?K×Ð ¨©¶® ŸUD²Ý« «cJ¼Ë
   V?²?Â√Ë W¹u³Më …dO ë V²Â vÃ≈ lł—√         s ŠË WÃUÝdÃ«Ë …u³Më UNMJà ¨WŽUDë ÊuH½Q¹ «œ«bý Uþöž UÝU½√
                                          Ò                   Î    Î   Î Ô
   ”—bë w œ—Ë UÄ dOž ©¶® ‰uÝdKà UHÁuÄ ∫v‡‡ÃUFð Ë t‡½U×³Ý tÃuÁ w pÖ t½U×³Ý tKë d– bÁ˨oK ë
                        Î
   ∫©¶® ‰u?Ýd?K?à W?Oðü«  UHBë vKŽ ‰b¹                                                  ˚
                                                    å±µπ∫Ê«dLŽ ‰¬òÆ˝
     ÆrK×ë˨d³BÃ«Ë ¨WŽU−AÃ«Ë ¨ÂdJë
                                          Æ¥≤π∂rÁ— Y¹bŠ ¨qzUCHë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®
                                       Æ≤π±∂ rÁ— Y¹bŠ ¨fL ë ÷d »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®
                                         Ƶµ∑∏ rÁ— Y¹bŠ ¨»œ_« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≥®


                                                                      ∂¥
                       r¹uI²Ã«
                         Ò
                 ∫©ô® Ë√ ©rF½® ‡Ð VOł√ ≠±”
                            Ô
          Ò
        Æ…bÂRÄ WMÝ ©¶® w³Më oŠ w qOKë ÂUOÁ ≠√
            Ò      Ò
   ÆWŽU−AÃ«Ë …uIÃ«Ë WLŠdÃ«Ë sOKë lÄ ©¶®w³Më lLł ≠»
        Ò
           Æw³MKà WÄ“öÄ WH ÊU VCGë ≠‡ł
            Ò Ò
               Î ]
          ÆʬdIë w ö¦L²Ä ©¶®w³Më oKš ÊUÂ≠œ
       Æ‚öš_UР«e²Ãô« vÃ≈ ÂöÝù« …uŽœ WÃœ_UÐ sOÐ√ ≠≤”
                          Ò
         Æ©¶® ‰uÝdë Âd vKŽ ‰bð nÁ«uÄ d–√ ≠≥”
                       Î
           ∫vKŽ ‰b¹ ‰uÝdë …UOŠ sÄ ôU¦Ä d–√≠¥”
                      Æt²ŽU−ý ≠√
                    ÆtðU³ŁË Ád³ ≠»
                    ÆtI —Ë tLKŠ ≠‡ł
∂µ
                      ©≤® …ËbIë ‰uÝdë          ±¥     ”—b‡‡Ã«
l?Ä tKÄUFð vKŽ Ë√ ¨W¹b³?F²Ã« dzUFAÃUÐ tЗ l?Ä tKÄUFð w b³Fë ÊËRý rOEMð vKŽ Íu³Më ÍbN?ë dB²I¹ rÃ
          Ò Ò        Ò                  Ò   Ô Ó
tFÄ qÄUF²Ã«Ë ¨ÊU ½ù« tOšQÐ ÊU ½ù« WÁöŽ rOEMð vÃ≈ pÖ ÈbFð qÐÆr¹dJë oK ÃUÐ UN³¹cNðË UN²OÐd²Ð t H½
                           Ò
…UOŠ X½U bIÃË ÆtŠö Ë ÊU ½ù« dOš vÃ≈ ÍœR¹ ULÄ ªÂ«d²Šô«Ë …«ËU LÃ«Ë WLŠdÃ«Ë ‰bFë sÄ fÝ√ vKŽ
¨s?O?F?L?ł√ ”UMÃ«Ë tÐU× √Ë tK¼√ lÄ tKÄUFð w lz«dë q¦Lë UMà »dC¹ ÊUJ ¨tK pÖ w UMà …ËbÁ ‰uÝdë
                                      Æ”—bë «c¼ w tMO³MÝ UÄ «c¼Ë

                         qÄUF²Ã« ‰U−Ä w …ËbIë ≠±
            Ó Ó                Î   Î   Î
¨v{d¹Ë tKë V×¹ UÄ o Ë tÃuŠ sÄ lÄ rK Lë  U dBð tÐ j³CMð UFz«— UOÂuKÝ U−NMÄ ©¶® w³Më UMà sOÐ
                                              Ò
                                              ∫pÖ —u sÄ

                                      tK¼√ lÄ t²KÄUFÄ ≠√
                      v?H?D?B?Lë …dOÝ w wÃU¦Lë ÃËeKà ÖuLMë rK Lë b−¹
             ◊UA½
                      W?O?łËe?ë …d?ýU?F?L?ë s? ?Š v?Ã≈ s?O?L?K? ?L?ë t?łË b?I? ¨©¶®
                                                Ò
 Ê«u?M?Ž X?×?ð …d?O? ë V²Â vÃ≈ lł—√
                               Ò
                      o d¹Ë ¨tðUłË“ lÄ nDK²¹ ©¶® ÊUJ ¨·ËdFLÃUÐ WKÄUFLëË
 ©¶®Ác?š√ W?B?Á V?²?Â√Ë ©W?O?³?¹b×ë Âu¹®
      Ò
     Æ©    ® WLKÝ Â√ t²łË“ Í√dÐ r? I¹ ÊU? U?Äb?M?Ž W?K?¦?Ä_« ŸË—√ »d{ bÁË ÆsNLŠd¹Ë ¨sNÐ
                      Ó
                      r? ?I?¹©¶® ‰uÝ— ÊU?Â∫ X?ÃUÁ W?A?zU?Ž sF? ò∫‰b?F?ÃU?Ð s?N?MOÐ
                      Ô Ú Ó    Ô Ô Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó  Ó Ú Ó
            ©±®
             ÆåpKÄ√ ôË pKLð ULO wMLKð öÓ pKÄ√ ULO wLÚ Á «c¼ rNKë ∫‰uI¹Ë ¨‰bFOÓ
              Ô ÚÓ Ó Ô Ú Ó Ó     Ú ÔÓ Ô ÚÓ Ó      Ó Ó Ó ] Ô ] Ô Ô ÓÓ Ô  Ú Ó
t?KGA¹ rà pÖ Ê√ ô≈ ¨t²?Ä√ r¼ q?LŠË ¨…uŽbÃ«Ë rJ×ë  UOÃËR ÄË ÂU?N?LÐ ©¶® tÃUGA½« sÄ rždÃUÐË
   Ô        Ò =              Ò    Ò
  Î   Î Ò
lÄ UÄUÒ Ð UÂU×{ ”UMë sOÃ√ ÊU YOŠ ¨WýUAÐË nDKÐ sNà ŸUL²Ýô«Ë ¨sNOÃ≈ ”uK−ë w tł«Ë“√ oŠ sŽ

                                Ʊ∏≤≤rÁ— Y¹bŠ ¨ÕUJMë »U²Â w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±®


                                                     ∂∂
l — bÁ ÊuJ¹ pÃcÐË ¨—uÄ_« sÄ dO¦Â w sN¹√dÐ cšQ¹Ë sNAÁUM¹Ë tðUłË“ —ËUA¹ ©¶® ‰uÝdë ÊUÂË ¨tzU ½
                         ÆlL²−Lë ¡UMÐ w U¼—Ëœ “dÐ√Ë UN½Qý öŽ√Ë …√dLë W½UJÄ sÄ
   Î                Ò Ò Ó
d‡Ä_ U‡IO³Dð Ÿ—uÃ«Ë b¼eÃ«Ë ÈuI²Ã« vKŽ sN¦×¹ ÊUÂË ¨s¹bë ÂUJŠ√ tzU ½ rOKFð vKŽ ©¶® ’dŠ ULÂ
                      å±≥≤∫tÞò
                          Æ˝                     ˚∫vÃU‡Fð t‡Kë
   ] Ô Ô Ó Ó ]Ó Ó Ó
©¶® tKë ‰uÝ— q³Á∫‰UÁ©      ® …d¹d¼ uÐ√ò ‰UÁ ¨t²¹UŽ—Ë t²LŠ— t²³×Ä sÄ rOEŽ kŠ ‰UHÞúà ÊUÂË
                  ÓÓ ÚÓ Ô
rNMÄ X?K³Á UÄ bÃuë sÄ …d?AŽ wà Ê≈∫ŸdÁ_« ‰UIÓ ¨U? ÃUł wLOL²Ã« fÐU?Š sÐ ŸdÁ_« ÁbMŽË wKŽ s?Ð sÓ ×ë
Ú Ô Ú Ô Ú]Ó Ó  ÓÓ Ú Ú ÎÓ Ó Ó   ]  Ô ÓÚÓ Ó Ó Î Ó ^     ] Ì  Ó Ô Ú Ô Ó ÚÓ ÔÓ Ú Ó > Ó Ó Ú Ó Ó Ú
                   ©±®
                       Ô Ó ÚÔ Ô Ó ÚÓ Ú Ó Ó Ó ] Ô   ] Ô Ô Ó  ÚÓ Ó Ó Ó Î Ó Ó
                      ÆårŠd¹ ô rŠd¹ ô sÄ∫‰UÁ rŁ ©¶® tKë ‰uÝ— tOÃ≈ dEMÓ ¨«bŠ√
ÌpÃU?Ä sÐ f?½√ sF? ò∫Âb? ?ë v?Ã≈ p?Ö  “ËU?−?ð q?Ð ¨t?ÃU?H?Þ√Ë t²OÐ q¼√ vKŽ ©¶® t²LŠ— dB²Ið rÃË
   Ó  Ú  ÓÓ Ú Ó
«c XKFÓ rà ̡wAà wà ‰UÁ ô˨ jÁ ·√ wà ‰UÁ UÄ tKë˨ sOMÝ dAŽ ©¶® tKë ‰uÝ— XÄbš ‰UÁ ©
 Ó Ó Ó ÚÓ Ó Ú Ó     Ó Ó Ó ^ Ó > Ô Ó Ó Ó ] Ó Ó       ÓÚ Ó  ] Ó Ô Ó Ô ÚÓ Ó Ó Ó         ®
                                          ©≤®
                                                Ó Ó ÚÓ Ó Ó
                                             Æåø«c XKFÓ ö¼Ëø

                                    tÐU× √ lÄ tKÄUFð ≠»
¨r?N?ÓU?M?Ä r?N?Ãe?M?¹Ë t?ÐU?×? √ Âd?²×¹ ÊUJ ¨»U× _«Ë …ušù« sOÐ qÄUF²Ã« ∆œU³Ä ©¶® w³Më vÝ—√
‰Q? ¹Ë ¨tÐU× √ sŽ ÁeOL¹ ô …d?Ä ‰Ë_ tOKŽ ÂœUIë Ê√ v²Š ¨W¾O¼ Ë√ fK−LÐ t H½ eO?L¹ ô˨rNMŽ eOL²¹ôË
          Ò   Ò                        Ò Ô      Ò
                         ƉULŽ_« w rN—UA¹Ë tÐU× √ sOÐ eOL¹ ôË ¨bL×Ä rJ¹√
                                        Ò
ÕËd¹Ë ÆrNðuŽœ w³K¹Ë ¨dšü« ŸeM¹ v²Š Áb¹ ŸeM¹ ôË ¨rN× UBO WýUA³ÃUÐ tÐU× √ vIK¹ ©¶® ÊU bÁË
 Ò       Ò
©≥®
     ]  Ô Ó Ú  Î ÓÓ Ó ÓÚ Ó Î Ó Ó Ô ÚÓÓ Ó   Ó Ú  Ú  ]  ÚÓ
 Æ婶® tKë ‰uÝ— sÄ UL^ ³ð d¦Â√ «bŠ√ X¹√— UÄ À—U×ë sÐ tKë b³Žò ‰uÁ pÖ sÄËÆrNŠ“UL¹Ë rN H½√ sŽ
        Î          Î                         Î
rN²OÃËR LÐ rNà «—U?Fý≈ rN¹√dÐ cšQ¹ U?½UOŠ√Ë ¨—uÄ_« sÄ dO¦Â w r¼—ËUA¹ ÊU ȗuAë √b³Là UIO³DðË
                                                 ÆrN²½UJÄË

                                     tz«bŽ√ lÄ tKÄUFð ≠œ
Î                                 Î
ôU¦Ä tz«bŽ√ lÄ tKÄUFð ÊUÂ˨qN−ë  ULKþ sÄ rNł«dš≈Ë ”UMë W¹«b¼ vKŽ UB¹dŠ ©¶® ‰uÝdë ÊUÂ
v?Ã≈ t?F b¹ rà pÖ Ê√ ô≈¨Áb?K?Ð s?Ä t?ł«d?š≈Ë t?ð«œU?F?ÄË ©¶® w?³?MKà UNz«c¹≈ sÄ rždÃUÐ g¹dÁ ÁcN ¨Èc²×¹
          Ò                                         Ô
        Æ¥≤∂πrÁ— Y¹bŠ ¨qzUCHë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤® Ƶµ≥∏ rÁ— Y¹bŠ ¨»œ_« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®
                               Æ≥µ∑¥ rÁ— Y¹bŠ ¨VÁUMLë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©≥®


∂∑
    Æ·ËdEë pKŠ√ w v²Š W¹«bNÃUÐ rNà uŽb¹ ÊU qЪ‰«uŠ_« sÄ ‰UŠ Í√ w rNMÄ ÂUI²½ô« Ë√ bI×ë
                                 Ò
      Æw½U ½ù« a¹—U²Ã« w WÁdAÄ …—u ¨g¹dÁ sŽ WJÄ `² bFÐ ¨tMKŽ√ Ícë ÂUFë uHFë ÊUÂË
r?I?²?M¹ rÃË …UAë w r^ ?ë t?à XF{Ë w²Ã« W¹œu?N?O?ë s?ŽË ¨…e?L?Š tLŽ q²Á Ícë ©wAŠË® sŽ UHŽ ULÂ
                       Ò
 qO³?Ý w tKë r?ÝUÐ «Ëež«ò∫‰u?I?¹ ÊU?J? »d?×?ë w? ÁU?¹U Ë w ¡«bŽ_« lÄ W¹u³Më WLŠdë XK−ðË ÆULNMÄ
 Ó     ]  Ú    ÔÚ
           ©±®
                Î Ó ÔÔÚ Ó Ó ÔÔÚ Ó Ó Ô  Ú Ó Ó ^Ô Ó Ó Ô Ú  ]  Ó Ó Ó Ú Ó Ô Ó  ]
              Æå «bOÃË «uK²Ið ôË «uK¦Lð ôË «Ë—bGð ôË «uKGð ôË «Ëež« ¨tKÃUÐ dH sÄ «uKðUÁ ¨tKë
vÃUFð tKë Ê√ lL ¨sOLK LÃ«Ë ÂöÝûà r¼bOÂË r¼bIŠ sÄ rždÃUÐ sOI UMLë vKŽ ©¶® d³B¹ ÊU ULÂ
ÆÁ—d{Ë tLKþ dNþ sÄ ô≈ ¨rNMÄ —c×ë lÄ sOLK Lë wÁU³Â rNKÄUŽ t½√ ô≈ ¨rNÐ t dŽË r¼U¹«u½ `C bÁ
                                     Ò

                                   …ôuÃ«Ë …UCIë lÄ tKÄUFð ≠Ë
                                        Ô
             Î
—c×¹ ©¶® ‰uÝdë Èd½ pÃcÃÆU½Qý UNLEŽ√Ë V UMLë dDš√ sÄ UL¼ —UBÄ_« vKŽ W¹ôuÃ«Ë ¡UCIë
 Ò
t?M?Ä VKD¹ ©¶® w?³?M?ë WÐU× sÄ Í—UHGë —– u?Ð√ «c?N? Æ…—b?ÁË …¡U?H?JÐ UNIײ ¹ sLà ô≈ UN²¹ôË sÄË UNMÄ
        Ò            Ò
Ú Ó  Ï Ó Ó ÓÓ Ï Ú   Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó ]Ó Ô Ó Ó Ó Ó ]Ó Ï  Ó Ó ] > Ó ÓÓ Ó Î
sÄ ô≈ WÄ«b½Ë Íeš WÄUOIë Âu¹ UN½≈Ë W½UÄ√ UN½≈Ë ¨nOF{ p½≈ —– UÐ√ U¹ò∫tà özUÁ tO³JMÄ vKŽ »dCO ¨W¹ôuë
                                     ©≤®
                                      ÆåUNO tOKŽ Ícë Èœ√Ë UNI×Ð U¼cš√
                                        Ó ÚÓÓ    ] ] ÓÓ Ó = Ó Ó Ó Ó Ó
©¶® tMŽ dŁR¹ ULÄËÆpÖ oײݫ «–≈ t²ÃUÁ≈Ë ¨wëuë W³ÝU×ÄË ¨W¹ôuë w W½UÄ_« kHŠ vÃ≈ ©¶® UŽœË
      Ô
fKł öNÓ ∫©¶®‰UÁ ¨wà Íb¼√ «c¼Ë ¨rJà «c¼ ∫‰UI ò t³ÝU×Oà rOÃUÁ_« ‰ULŽ bŠ√ Á¡Uł sOŠ t½√ pÖ w
Ó ÓÓ Ó   Ó Ó   Ó  Ú Ô Ó Ó Ó Ú Ô Ó Ó Ó Ó Ó
                         ©≥®
                             Ú Ó Ô Ó Ó Ú Ô Ó Ô ÚÓ  = Ô  ÚÓ Ú Ó  Ó  ÚÓ
                           Æå ô Â√ tà ÈbN¹ dEMOÓ tÄ√ XOÐ Ë√ tOÐ√ XOÐ w

                                  …uŽbë ‰U−Ä w …ËbIë ≠≤
                          Î     Î
q?zU?Ýu?ë Y?O?Š s?Ä v?ÃU?F?ð t?K?ë v?Ã≈ …uŽbë w ö?ÄU?J?²Ä U?−?N?M?Ä b?−?¹ ©¶® ‰u?Ýd?ë …d?O?Ý w? d?þUMë
                         Î
WÃUÝ— ⁄öÐ≈ UNÃöš sÄ lOD² ¹ W³ÝUMÄ Ë√ W d Ÿb¹ rà ¨UÄUŽ s¹dAŽË WŁöŁ ‰öšË ©¶® t½√ –≈ Æ»uKÝ_«Ë
W?¾?O?N?²Ã ¡UÂcÃ«Ë WMDHë «b ²Ý«Ë ¨WM ×ë WEŽuLÃ«Ë WLJ×ë pÖ q w …bŽUIë X½UÂË ¨UNJKÝË ô≈ tЗ
                         Î            Ò
                ˚∫vÃUFð t‡Kë dÄ_ ôU¦²Ä« ¨rNÐ o dÃ«Ë rNFÄ nDK²Ã«Ë ¨…uŽbKà ”UMë ”uH½
                      å±≤µ∫q×MëòÆ˝

 Í√ ∫«uK¦Lð vMFÄË ¨UN²L Á q³Á WOHš WLOMGë sÄ «ËcšQð Í√∫«uKGð vMFÄË ¨≥≤∂± rÁ— Y¹bŠ ¨dO Ã«Ë œUN−ë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®
                Î
                                          ÆÁbFÐ Ë√  uLë q³Á b −ë «u¼uAð
                                     Æ≥¥∞¥ rÁ— Y¹bŠ¨…—UÄù« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©≤®
                                     Æ≤¥∞∑ rÁ— Y¹bŠ ¨W³Në »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≥®

                                                         ∂∏
         Ò
t?½_ ª©¶® ‰uÝdë rK?J?O?à g¹dÁ t²KÝ—√ UÄbMŽ ¨sOB×Kà ©¶® ‰uÝdë …uŽœ pÖ vKŽ WK¦Ä_« sÄË
                                                  Æ¡u Ð rN²Nì d–
w W²ݨWF³Ý∫wÐ√ ‰UÁ øUNÃ≈ ÂuOë b³Fð r sOBŠ U¹ wÐ_ ©¶® w³Më ‰UÁ∫‰UÁ sOBŠ sÐ Ê«dLŽ sF ò
  Î ] Î Ó ÚÓ Ó Ó Ó Î Ó Ó Ú ÓÚ Ô ÔÚ Ó Ú Ó Ô ÚÓ Ô Ó Ó ^ ] Ó Ó Ó Ó Ì ÚÓ Ô  Ú Ó Ó Ú Ú Ó
p½≈ UÄ√ sOBŠ U¹∫‰UÁÆ¡UL] ë w Ícë∫‰UÁ øp²³¼—Ë p²³ždà bFð rN¹QÓ ∫‰UÁÆ¡UL] ë w «bŠ«ËË ÷—_«
Ó ] Ó Ó Ô ÚÓ Ô Ó Ó Ó       ] Ó Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ó ÓÚ Ó ^ Ô Ó Ú Ô ^Ó Ó Ó Ó      Î Ó Ó   ÚÓ
sO²?Kë sO?²LK?Jë w?MLK?Ž tKë ‰u?Ý— U¹∫‰UÁ s?OBŠ r?KÝ√ U?LKÓ ∫‰U?ÁÆp½UF?HMð s?O²L?K p?²LK?Ž XLK?Ý√ uÃ
 ÚÓ ]  Ú ÓÓ Ó Ú Ó Ú = Ó  ] Ó Ô Ó Ó Ó Ï ÚÓ Ô Ó ÓÚ Ó ] Ó      Ó   Ó Ó ÚÓ  ÚÓÓ Ó Ó ÔÚ ] Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ú Ó
                          ©±®
                           Æåw H½ dý sÄ w½cŽ√Ë Íbý— wMLNÃ√ rNKë qÁ∫‰UIÓ ÆwMðbŽË
                             ÚÓ=Ó Ú    Ú ÓÓ  Ú Ô Ú  ÚÓ ] Ô ] Ú Ô Ó Ó   ÓÚ Ó Ó
sOBŠ sÐ Ê«dLŽ l œ ULÄ ª¡UM³Ã« —«u×Ã«Ë WM ×ë WÃœU−LÃUÐ sOBŠ vKŽ W−×멶® ‰uÝdë ÂUÁ√ bIÃ
             Ò                    Ò
                                 ÆtK³I¹Ë ©¶® ‰uÝdë vKŽ q³I¹ Ê√
                                  Ò           Ô
…U½√Ë rK×Ð rN²KÄUFÄ lÄ tÃuŠ sÄ ”UMë ·UM _ WOKIFë  «—bIKà tðUŽ«dÄ ©¶® tðuŽœ w WLJ×ë sÄË
                                  Î Ò Î
r?K? ¨b?−? Lë w ‰UÐ Ícë wЫdŽ_« lÄ ©¶® t²BÁ w pÖ dNE¹Ë ¨WOŽ«bKà U?³OÞ U?ł–uL½√ ÊUJ ¨d³ Ë
           ]  Ô Ó Ó Ó   Ó Ú  Ô Ú Ó Ó ÓÚÓ Ó Ó Ì  Ó Ô Ú Ô ÓÓ
ÂUIÓ wЫdŽ√ ¡Uł –≈©¶® tKë ‰uÝ— lÄ b−Ú Lë w s×½ ULMOÐ ∫‰UÁ pÃUÄ sÐ f½√ ÈË— bI ò tHMF¹ Ë√ t Ðu¹
Ó Ó y ÓÚ ÓÓ Ó Ú                                  Ò     Ò
                             ]  Ô Ó Ô Ó ÓÓ Ó   Ó Ú
 ¨ÁuŽœ ÁuÄ—eð ô ∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ∫ ‰UÁ ÆtÄ tÄ ∫©¶® tKë ‰uÝ— »U×Ú √ ‰UIÓ Æb−Ú Lë w ‰u³¹
 Ô Ô Ó Ô ÔÚÔ   Ó  ] Ô Ô Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó ÚÓ                       Ô ÔÓ
 ôË ‰u?³Ã« «c¼ sÄ Ì¡wAà `?KBð ô błUÓ L?ë Ác¼ Ê≈ ∫tà ‰UIÓ ÁUŽœ©¶® t?Kë ‰uÝ— Ê≈ rŁ ¨‰UÐ v²?Š ÁuÂd²Ó
  Ó  Ú ÓÚ Ó Ó Ú Ú Ó Ô ÔÚ Ó Ó     Ó Ú  Ó ] Ô ÓÓ Ó Ô Ó Ó     ] Ó Ô Ó ] ] Ô Ó Ó ]Ó Ô ÔÓÓ

Ô Ó Ì Ó  Ì ÚÓ  Ó Ó  Ú Ú  Ô Ó Ó Ó Ó Ó  Ú Ú  Ó Ó  Ó  ] Ó ] Ó Ó ] Ó  ]  Ú   Ó  Ó ]  Ó Ó Ú
t]MAÓ ¡UÄ ÚsÄ uÃbÐ ¡U−Ó ÂuÓIë ÚsÄ öł— dÄQÓ ∫‰UÓÁ ʬdÔIë …¡«dÁË …öBÃ«Ë qłË eŽ tKë dÂcà w¼ UL½≈ ¨ —cIë
                                                      ©≤®
                                                           ÚÓÓ
                                                         ÆåtOKŽ
rNF œ ULÄ ¨tÃuŠ sÄ ”uH½ w dŁ_« mÃUÐ UNà ÊU¼d³Ã«Ë W−×ë vKŽ WLzUIë …uŽbë w ©¶® t²I¹dÞ X½U ULÂ
                         Ò
ÆUNKł√ sÄ fHMÃ«Ë bÃuÃ«Ë ‰ULÃUÐ WO×C²Ã«Ë ¨UNMŽ ŸU bÃ«Ë UNKLŠË ¨tðuŽœ vKŽ rNÃU³Á≈Ë ¨rNÄöÝ≈ ÊöŽ≈ vÃ≈
                            Ì
tÐdà …U{dÄ tðuŽœ w hKš√ UL½≈Ë qz«“ ÁUł Ë√ VBMÄ Ë√ ÍuO½œ dł√ qł√ sÄ sJð rà ©¶® tðuŽœ Ê≈Ë
                         Ò
‰U?? ?¦? ? Ä ÊU?? ? p?? Ãc?? ÐË å±∞π∫¡«dFAëòÆ˝                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ
 ÆsK¹ rÃË sN¹ rà uN ¨»«cFÃ«Ë È–_« sÄ rždÃUÐ ¨tzb³LÐ pÒ L²Lë tðuŽœ sÄ oŁ«uë tÐdÐ sÄRLë WOŽ«bë
vÃ≈ tÝUÄ WłU×Ð t½√ Èd½ ¨ÍœULë —UO²Ã« ëuÄ√ t –UI²ð Ícë j³ ²Lë dzU×ë rÃUFë «c¼ vKŽ …dE½ ¡UIÃSÐË
   Ò              Ò            Ò
w?½≈ ®∫‰uI¹ –≈ ¨©uýœ—U½dЮ w½UD¹d³Ã« ·u KOHë ‰U¦Ä√ ÊËdJHÄË WHÝö tKCHÐ ·d²Ž« bI ¨Íu³Më ÍbNë
                  Ò                   Ò
Âö ë rÃUFë vÃ≈ VK−ð WI¹dDÐ tðöJAÄ qŠ w `−Mà ¨Y¹b×ë rÃUFë rJŠ bL×Ä q¦Ä vÃuð uà t½QÐ bI²Ž_
                                 Ò
                                 Æ©UNOÃ≈ WłU×ë bý√ w u¼ w²Ã« WMO½QLDÃ«Ë …œUF ëË
                                        Ò
                                    Æ≥¥∞µ rÁ— Y¹bŠ ¨ «uŽbë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®
                                      Æ¥≤π rÁ— Y¹bŠ ¨…—UNDë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®


∂π
                               r¹uI²Ã«
                                 Ó
                                 Ò Ô
         ÆqOÃbë d– lÄ tK¼√ lÄ ©¶® ‰uÝdë qÄUFð ÊU nO sOÐ√ ≠±”

   Î      = Ô                    ]
  Æ«bNA² Ä pÖ `{Ë√ ƉUHÞ_UÐ ÂUL²¼ô« vKŽ Âö ë tOKŽ ‰uÝdë YŠ ≠≤”

                               = Ô
              ÆtÐU× √ ©¶® ‰uÝdë qÄUF¹ ÊU nO `{Ë√ ≠≥”

                              Î
                      ∫WOðü« —uÄ_« vKŽ öOÃœ d–√ ≠¥”
              Æ”UMë sÄ U¹UDFÃ«Ë U¹«bNë ‰ËR Lë ‰u³Á r¹d×ð ≠√
                         ÆW½UO Ã«Ë —bGë r¹d×ð ≠»

                               = Ô
Æ©¶® ‰uÝdë …dOÝ ‰öš sÄ ¡«bŽ_« lÄ qÄUF²Ã« w WO½U ½ù« nÁ«uLë `{Ë√ ≠µ”

  øtKë vÃ≈ …uŽbë w Âö ë tOKŽ ‰uÝdë UNF³ð« w²Ã« qzUÝuÃ«Ë VOÃUÝ_« UÄ ≠∂”
                      Ò
                                        ∑∞
               ©     ® ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž       ±µ      ”—b‡‡Ã«
    Î
‰c³Ã« w Uł–uL½Ë ¨’öšô«Ë œd−²Ã« w W¹¬Ë ¨Ÿ—uÃ«Ë ÈuI²Ã« w WLÁ ©¶® tKë ‰uÝ— WÐU× ÊUÂ
               Ò                Ò
©¶®b?L?×LÐ wÝQ²Ã« b¹d¹ Ícë sÄRLë ÂUÄ√ o¹dDë dOM²Ã rNÁöš√Ë r¼dOÝË rNëuŠ√ W dFÄ Ê≈Ë ¨¡UDFëË
                                        Æ«dJë tÐU× √Ë
Æ©   ®ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž bý«dë WHOK ë u¼Ë ¨»U× _« ¡ôR¼ bŠ√ …dOÝ ”—bë «c¼ w ‰ËUM²MÝË

                              tÄöÝ≈Ë t³ ½
UÐ√ WOK¼U−ë w vMJ¹ ÊUÂÆ·UMÄ b³Ž w ©¶® tKë ‰uÝ— V MÐ ¨©
        Ò Ô                        ®ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž V ½ wI²K¹
                                   Ò
                        ÒÔ
WOÁ—©¶® tKë ‰uÝ— w²MЫ ÃËeð t½_ ªs¹—uMë ÍcÐ VIÃË ¨tKë b³Ž UÐ√ ÊuLK Lë ÁUM ÂöÝù« w Ë ¨ËdLŽ
 Ò Ô           Ò                         Ò
                                        Æ©   ® Âu¦K Â√Ë
                                                Ò
sÄ dO¦Jë qL×ð˨‰Ułdë sÄ rKÝ√ sÄ lЫ— ÊUJ ¨o¹bBë dJÐ uÐ√ ÁUŽœ ULà ÂöÝù« …uŽbà »U−²Ý«
      Ò                           Ò
                                       Î Ò
t?à ʖ√ Y?O?Š —b?Ð …Ëež «bŽ UÄ  «ËeGë lOLł w ©¶® ‰uÝdë lÄ „—Uý ¨tðbOIŽ vKŽ U?²ÐUŁ qþË ¨È–_«
                               Æ©   ® WOÁ— tłË“ i¹dL²Ã ¡UI³ÃUÐ
                                    Ò

                             tðd−¼Ë Áƒö²Ð«
w «uKL×ðË ¨Â«dJë WÐU×Bë w WM ë Ác¼ XCÄ bÁË ¨ UŽUL−Ã«Ë œ«d _« w WO{UÄ ¡ö²Ðô« WMÝ Ê≈
   Ò             Ò                           ÒÔ
VOB½ ©   ® ÊUL¦Fà ÊU bIÃË ¨tKë qO³Ý w r¼¡UÄœË rNëuÄ√ «uÃcÐË ¨œUND{ô«Ë »«cFë rNðbOIŽ qO³Ý
         Ó Ó Ò Ò
sÐ ’UFë wÐ√ sÐ rJ×ë tLŽ Íb¹ vKŽ vÃUFð tKë qO³Ý w »cŽË ©
                           Ò Ô    ®ÊUL¦Ž Í–Ë√ bI ¨¡ö²Ðô« «c¼ sÄ
                                  Î
            ÆtÂdð tM¹œ w t²Ðö È√— ULà tMJètM¹œ sŽ lłdOà UÞUЗ tIŁËQ Ácš√ Ícë ¨WOÄ√
                         Ò Ò                    Ò
s¹dłUNLë sÄ ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ÊUJ ¨…d−NÃUÐ ©¶® ‰uÝdë rNOKŽ —Uý√ ¨sOLK LÃUÐ g¹dÁ È–√ b²ý« ULÃË
                                         Ò   Ò
sOðU¼ w ©   ®ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ÃËdš sJ¹ rÃËÆWO½U¦Ã«Ë vÃË_« …d−Në¨WA³×ë vÃ≈ ©    ®WOÁ— t²łË“ lÄ
                                           Ò
         Ó Ú Ó
ÆWOÄöÝù« …uŽbKà sC×Ä sŽ Y׳ë w ©¶® ‰uÝdë W³ždà WÐU−²Ý« qÐ …uŽbë ¡U³Ž√ qL×ð sÄ «Î—«d sOðd−Në
 Ò                                    Ò
∑±
                                            tðUH

                ◊UA½                  Ò
                          ÊU ULÄ ªWM¹bLÃ«Ë WJÄ w ©¶®w³Më ©
                             Ò            Ò     ® ÊUL¦Ž “ô
                          b?¼e?Ã«Ë ¡UO×ÃUÐ nBðU ¨t²O?B? ?ý s¹uJð w rOEFë dŁ_« tÃ
                                       Ò
         Î     Î
ÊU??L? ¦?Ž Âd?J?à «—u??N?A?Ä U??H? Áu?Ä d?–√
                          ‰uÝ— ‰UÁ∫‰UÁ ©      ® pÃUÄ sÐ f½√ ÈË—Æ¡UDFÃ«Ë ‰c³Ã«Ë
w³Më bNŽ w  «ËeGë ÈbŠ≈ w ©
Ò                        ®              ©±®
                                          y Ó Ï Ô Ó Ó Ó ÚÔ ] 
                                         Æå wOŠ qł— ÊUL¦Ž Ê≈ ò∫©¶® tKë
                     Æ©¶®
                              Î
                          Ê√ t?MÄ U?½U?L¹≈ ª¡U        Î
                                      Ã«Ë ÂdJë w ôU¦Ä ©    ® ÊU? bÁË
         Æs¹dšxà lHMë oI×¹Ë vÃUFð tKë w{d¹ ULO tIHM¹ ¨tO nK ² Ä ÊU ½ù«Ë ¨tKà ‰ULë
                  Ò              Ô
                   Î
b?− Lë WFÝuð ŸU²Ð« UL ¨UNÐ ‚bBðË ¨U?HÃ√ s¹dAFÐ WÄË— d¾Ð ¡«dAÐ ©
               Ò                   ® ÊU?HŽ sÐ ÊUL¦Ž ÂUÁ bI
sO LšË «dOFÐ sO LšË ÌW¾LF ²Ð …dÚ Fë gOł ©
     Î           Ó Ô                  Î
                         ® ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž eNłË ¨UHÃ√ s¹dAŽË W L Ð Íu³Më
                                 Ò            Ò
               Ó Ô Ô                             Î
v?Ã≈ ÊU?L¦Ž ¡Uł Ë ¨tODÐ≈ ÷UOР̓— v?²?Š t?¹b?¹ l —Ë ¨UNÄu¹ tà ¡UŽbë w ©¶® ‰uÝdë ‚dG²Ý«Ë ¨ UÝd
          Ò
d?{ U?Ä ®∫‰u?I¹Ë UN³K?I?¹ ©¶® q?F?−? ¨ Ád?−Š w U¼d¦M ¨…d Fë gOł eN?ł s?O?Š —U?M¹œ nÃQÐ ©¶®w³Më
Ò                                 Ò
                                         ÆsOðdÄ © ÂuOë bFÐ qLŽ UÄ ÊUL¦Ž
    Î
÷ËUH²Kà «dOHÝ ©¶® tÐb²½« bI ¨d³BÃ«Ë sOKÃ«Ë WŽU−Aë sÄ tÐ nBð« ULÃË ¨g¹dÁ w WOÃUFë t²½UJLÃË
                                              ÆWO³¹b×ë Âu¹ g¹dÁ lÄ

                               5L KLKà WHOKš Á—UO²š«
                       Ò
r?²¹ ÊQÐ v Ë√ bI ¨t² ö à ©¶® »UD ë sÐ dLŽ rN×ý— s?¹cë W² ë bŠ√ ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ÊU bIÃ
w?Ð√ s?Ð bFÝ ¨Â«uFë sÐ dOÐeë ¨tKë bO³Ž sÐ W×KÞ ¨ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ¨VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ®∫W²Ý bŠ√ —UO²š«
—ËUA² ¨ sOLK Lë …bŠË vKŽ U dŠ ªtðU Ë sÄ ÂU¹√ WŁöŁ U¼UBÁ√ …bÄ w © ·uŽ sÐ sLŠdë b³Ž¨’UÁË
  ÆWÄUŽ WFOÐ b− Lë w ÊuLK Lë tF¹UÐË ¨©           ® ÊUL¦Ž —UO²š« vKŽ «uFLł√ rŁ ¨rNMOÐ ULO WÐU×Bë

                                      rJ(« w t²ÝUOÝ
ʬd?I?ë  UF¹dA²Ã«Ë ÂUJŠ_« —«b ≈ w WÃËbKà UOKFë WOFłdLë Ê√ œbŠ∫W?ÃËbë WOFłdÄ b¹b×ð ≠±
                          Ò     Ò
¨bFÐ UÄ√ ò∫ ‰U?I ¨t²F¹U³Ä bFÐ vÃË_« t²³Dš w pÖ `{Ë bÁË ¨W dALë W¹u³Më WM Ã«Ë r¹dJë
                         Ò     Ò   Ò    Ò
                                          =Ô
tO?³?½ W?MÝË tKë »U²Â bFÐ w?K?Ž rJà Ê≈Ë ô√ ¨Ÿb²³LÐ X ÃË l³²?Ä w?½≈Ë ô√ ÆXK³Á bÁË XHK? w½S
 Ò             Ò                Ò
                                       Î
nJë˨úÄ sŽ «uM ð ULO dO ë q¼√ sÝ˨r²MMÝË tOKŽ r²FL²ł« ULO wK³Á ÊU UÄ ŸU³ð«∫UŁöŁ ©¶®
Ò       Ò         ] Ó
          Ó         Ô
ö ¨rNMÄ dO¦Â UNOÃ≈ ‰UÄË ”UMë vÃ≈ XONý bÁË …dCš UO½bë Ê≈˨WÐuIFë r²³łu²Ý« ULO ô≈ rJMŽ
                            Ò
                                      Æ¥∏¥rÁ— Y¹bŠ ¨…dAFë bM Ä w bLŠ√ Á«Ë— ©±®


                                                         ∑≤
                                     ÆåÆÆÆUO½bë vÃ≈ «uMÂdð

     Î   Ò
sÄ È—uAKà U K−Ä qJA ¨rJ×ë ÊËRAà tð—«œ≈ w √b³L ȗuAë ©           ® bL²Ž«∫È—uAë ≠≤
ULO r¼dOA² ¹ ÊUÂË ¨dLŽ sÐ tKë b³ŽË¨Â«uFë sÐ dOÐeÃ«Ë VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ rNMÄ ¨WÐU×Bë —U³Â
                   Ò              Ò
                                        Æ «—«dÁ sÄ Ác ²¹
                                               Ò

UNKL×¹ w²Ã« WLO −ë WOÃËR Lë ©
           Ò       ® ÊUL¦Ž WHOK ë „—œ√∫WHOK ë W³ÝU×Ä w WÄ_« oŠ ≠≥
                                         Ò
                                      Î
Ê√ t?K?ë »U?²Â w rðbłË Ê≈ ò∫‰uI¹ ÊUJ ¨t²³ÝU×ÄË t²³Á«dÄ UNI?Š sÄË ¨WÄ_« sŽ U?³zU½ tH uÐ
                             Ò
oC¹ r?ÃË ¨r?N?A?ÁU?M?¹Ë t?O?{—U?F?L?à lL² ¹ ÊUÂËÆåbOIë w wKł— «uFC bOIë w wKł— «uFCð
 Ó
                                          Î
                                      ÆpÃcÐ UŽ—–

tðôË dÄ√Ë ¨t?²?O?Ž— w? …«ËU? ?L?Ã«Ë ‰bFë oOI×ð vKŽ ÊUL¦Ž ’dŠ∫…«ËU? ?L?Ã«Ë ‰bFë oOI×ð ≠¥
   ÓÓ
œuNAë tOKŽ bNý UÄbMŽ W³IŽ sÐ bOÃuë t uJë wÃ«Ë vKŽ b×ë ÂUÁ√ bI ¨t HMÐ UNIO³D²Ð ÂUÁË ¨ULNÐ
                           Ò
      Î             Î              Ô ÓÓ Ó Ó
¨t?½–√ „dH U?Äu?¹ tà œUš vKŽ VCž t½√ U?C¹√ tMŽ ÍË— bÁË ¨W¹ôuë sŽ t?ÃeŽË ¨d?L ë »dAÐ
                         Ô
Ád?ÄQ?O? ¨ÂœU ë vÐQ¹Ë ¨t½–√ „dHO tMÄ h?²?I?¹ Ê√ ÁdÄQ¹Ë tÄœUš uŽb¹ UÄ ÊUŽdÝ rŁ ¨tFłË√ v²Š
                   Ò
        ÆÁdšü« ’UBÁ sÄ rŠ—√ UO½bë ’UBÁ ÊS ¨Âöž U¹ œbý√ ∫‰uIO lODO Âe×Ð

                            Î
lOL−à ÊU ½ù« ‚uIŠË  U¹d×ë ÊUL{ w ÂöÝù« ZNMÄ oO³Dð vKŽ UB¹dŠ ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ÊU ≠µ
           ÒÒ
                         Ær¼dOžË sOLK Ä sÄ WOÄöÝù« WÃËbë U¹UŽ—

ÊU? b?I? ¨ U³ł«Ë sÄ rNOKŽË ‚uIŠ sÄ rNÃUÄ …ôuKà ©       ® ÊUL¦Ž œbŠ∫…ôu?ë lÄ t²ÝUOÝ ≠∂
                                    Ò
                                    Ò    Î
UÄ√ò ∫tÃuÁ rNà t³²Â ULÄË ¨WOŽdKà rN²KÄUFÄ w Ë rNFÄ qÄUF²Ã« w t−N½ UNO `{u¹ ¨rNà U³²Â tłu¹
              Ò                             Ò
Ê√ …d?O? ?ë ‰bŽ√ Ê≈Ë ô√ ÆÆÆ…U³ł «u?½u?J?¹ Ê√ r?¼dÄQ¹ rÃË …UŽ— «u?½u?J?¹ Ê√ W?L?z_« dÄ√ tKë ÊS bFÐ
                Ô               Ô
…ôuë v Ë√ ULÂËÆrNOKŽ ULÐ r¼ËcšQðË rNÃUÄ r¼uDF² ¨rNOKŽ ULO Ë sOLK Lë —uÄ√ w «ËdEMð
                       Ô
        Î          Î
     ÆrNà UÄ«d²Š«Ë …ôuë ‚uI×à UEHŠ dÄ_« …ôË WŽUDÐ rNO u¹ WOŽdKà V²J¹ ÊU WOŽdÃUÐ
                                 Ò       Ò
                                Î
l?L? Oà ªrNÐ lL²−¹Ë …ôuë ÂbI² ¹ ÊUJ ¨rN²³ÝU×ÄË tðôË W³Á«dÄ vKŽ UB¹dŠ ©   ® ÊUL¦Ž ÊUÂË
ªWHK² Lë  U¹ôuÃ«Ë —UBÄ_« sÄ sOÄœUIë q³I² ¹ ÊUÂËÆWÄ_« `ÃU tO ULà rNNłu¹Ë ¨WOŽdë —uÄ√ sŽ rNMÄ
                                   Ò   Ò
           Î
v?Ã≈ sOA²HLë qÝd¹ UÄ «d?O?¦? ÊU?ÂË q?Ð ¨WOŽdë ÊuÝu ¹ nOÂË ¨tÐ ÊuÄuI¹ UÄË ¨tðôË sŽ rNMÄ `{u² OÃ


∑≥
                        Æ…ôuë ‰uŠ —U³š√ sÄ ŸUA¹ UÄ W× vKŽ ·uÁuKà  U¹ôuë
                                   Ô

                                    Á—UŁ¬Ë tÃULŽ√
                  Ò
ÂUI ¨fÃb½_« vÃ≈  b²Ä«Ë ¨UOI¹d √Ë ¨UNK ÊUÝ«dš X×²Ô YOŠ ¨ÁbNŽ w WOÄöÝù« WÃËbë XF ð«
s?ÄË ¨U?¼—«dI²Ý«Ë WÄ_« …bŠË vKŽ h¹d×ë rÂU×ë ÖuL½ ÊUJ ¨UN½ËRý …—«œSЩ            ® ÊU?L¦Ž WHOK ë
                                                 ∫tÃULŽ√ r¼√
»UD ë sÐ dLŽ WHOK ë q‡²IÄ b‡FÐ W Uš œö‡³Ã« —«d‡I²Ý« vKŽ k UŠ∫WOÄöÝù« WÃËbë W¹ULŠ ≠±
œu?M?−?K?à ‚«“—√ ¡«d?ł≈˨U?N?Ð W?D?Ыd?L?Ã«Ë —u?G?¦?ë s?O?B?ײРXK¦Lð ¨ «¡«dł≈ …bFÐ ÂUÁ˨©    ®
       ÆWOŽU bë  UOÄU×ë vMÐ˨ÊuB×ë rÄ— UL ¨UNO qLFKà »ËUM²Ã«Ë ¨UNO sODЫdLë
        Ò               ]
                    Ò Ô
ÆÂöÝù« w Íd×Ð ‰uDÝ√ ‰Ë√ ÁbNŽ w fÝQ ¨d׳ë sÄ WÄœUIë qOÞUÝ_« —UDš√ l œ vKŽ qLŽË
¨UN²²AðË UN²Ád lMÄË UN²LK lLłË WÄ_« …bŠË vKŽ © ® ÊUL¦Ž ’dŠ∫r¹dJë ʬdIë a ½ ≠≤
                                    Ò
d?JÐ wÐ√ sÄ“ vKŽ lLł Ícë n×BLë a ½ YOŠ ¨bŠ«Ë n×BÄ vKŽ WÄ_« lL−Ð pÖ q¦LðË
               Î                  Î
n¹dײë sÄ r¹dJë ʬdIë vKŽ UþUHŠ U¼«uÝ UÄ ‚d×Ð dÄ√Ë ¨—UBÄ_« vÃ≈ U      ½ tMÄ qÝ—√Ë ¨o¹bBë
                                       Æ·ö²šô«Ë dOOG²Ã«Ë
©    ® ÊU?L?¦?Ž ÂU?Á ¨Áb?N?Ž w? sOLK Là « vKŽ vÃUFð tKë lÝË Ê√ b?FÐ∫Íu?³?M?ë Âd×ë WFÝuð ≠≥
                               Ò     Ò
          Ƈ¼≤π ÂUŽ …dO³Â WFÝuð tFOÝu²Ð ÂUÁ UL ¨‡¼≤∂ ÂUŽ Íu³Më b− Lë lOÝu²Ð

                        ÊUL¦Ž bNŽ w Èd³Jë WM²Hë
»d?A?²?ð r?à ¨Âö?ÝùU?Ð bNFë W¦¹bŠ d UMŽ œułËË ¨WOÄöÝù«  UŠu²Hë ŸU ð« lÄË ¨ÁbNŽ dš«Ë√ w
  Ò
…Ë«b?F?ë t? ?H?½ w? d?L?{√Ë ¨Âö?ÝùU?Ð d?¼U?E?ð sLÄ ÂöÝù« vKŽ s¹bÁU×ë iFÐ œ«—√ ¨ WŽUDÃ«Ë ÂUEMë ÕË—
W‡ÝUOÝ ‰u‡Š  UN³Aë ÊËdO¦¹ «ËcšQ ¨ rN²ÃËœË sOLK Lë …bŠË sÄ qOMKà WM²Hë …—UŁ≈ ¨sOLK LKà ¡UCG³Ã«Ë
¨ tÐ —dž sÄ iFÐ rNÃuIÐ Ÿb ½U ¨ …—u¦Ã« vKŽ …dB³Ã«Ë W uJÃ«Ë dBÄ w ”UMë «u{dŠË ©
   ÒÔ                                   Ò    Ò     ® ÊU‡L¦Ž
b− LÃUÐ ŸUL²łô« vÃ≈ r¼UŽb ¨‰“UM²ÃUÐ Áu³ÃUÞË WHOK ë «uKÐUÁË ¨rNDD Ä cOHM²Ã WM¹bLë u×½ rNFÄ «Ë—UÝË
vÃ≈ «uFłd ¨rNMŽ UHŽË ¨rN²K¾Ý√ vKŽ »Uł√Ë ¨rNðU¹dÓ²HÄ bÒM Ë ¨WM¹bLë q¼√ sÄ r¼dOžË WÐU×Bë —U³Â lÄ
                               Ô
tKëb³Ž rNà UNM¹“ w²Ã« rNð«dÄ«RÄ cOHM²Ã ªWM¹bLë vÃ≈ WO½UŁ —uC×ë vKŽ «ËbŽ«uðË «dý «ËdL{√ rNMJà ¨r¼œöÐ
         Ò                               Ò
                               ÆÂöÝùUÐ d¼UEð ÍcÃ«Ë ¨q _« ÍœuNOë Q³Ý sÐ
q²IÐ dÄQ¹ UÐU²Â Ê√ «uŽœ«Ë ¨dBÄ sÄ Xð√ w²Ã« WŽUL−ë XFł— ¨ W¹u³Më …d−Në sÄ ≥µ WMÝ ‰«uý w Ë
           Ò                  Ò             Ú
s?Ä ÁuFMÄË ¨Á—«œ w ÁËd UŠ rNMJà ¨»U²Jë©
              Ò              ®ÊU?L?¦Ž dJ½√Ë ¨ b¹d³Ã« lÄ ÁËbłË dBÄ q¼√ ¡ULŽ“


                                                     ∑¥
W?HOK ë s?Jà ¨r¼œ—Ë r?NÃU²Ià «Ëb?F?²?Ý« ¨p?Ö W?ÐU?×Bë iFÐ È√— ULÃË ¨ ¡ULë sÄË qÐ b− LÃUÐ …öBë
     Ò    Ò       Ò
tOKŽ «uL−¼Ë ¨nK ë sÄ Á—«œ «uLײÁ« s¹dÄP²Lë sJÃ˨rK Là œ …dDÁ tKł√ sÄ qO ð Ê√ œd¹ rà –≈ rNFMÄ
                         Ò
X??‡? F? D? I? n??‡? O? ?ÃU?Ð U?¼u?Ðd?{ r?N?M?J?à ¨U?N? ?H?M?Ð t?O?L?×?²?à W?K?zU?½ t?łË“ t?O?K?Ž X?³??Â√Ë ¨Ê¬d?I?ë √d?I?¹ u?¼Ë
                                                  Ò
                   Î
                  Æ«bONý  UÄË n×BLë vKŽ tÄœ ‰U ¨©               ®tMÄ «u‡MJLð˨U‡NFÐU √


                                                 r¹uI²Ã«
                                                   Ò
            Æt³IÃË ¨‰uÝdë sÄ t²Ð«dÁË ¨t³ ½ sOÐ√ ¨ÊUL¦Ž …dO à w²Ý«—œ ‰öš sÄ ≠±”
                             Ò
                       øÂö ë tOKŽ w³MKà ©
                              Ò     ®ÊUL¦Ž WÄ“öÄ —UŁ¬ UÄ ≠≤”
                                  Ò
                            ∫wðQ¹ UÄ vKŽ ‰bð ÊUL¦Ž …UOŠ sÄ nÁ«uÄ d–√ ≠≥”
                                            ÆtLKŠ¨Ád³ ¨tÄdÂ
                                                     Ò Ô
                                                    ∫qKŽ√ ≠¥”
                                   Æ—bÐ …Ëež ©      ® ÊUL¦Ž bNA¹ rà ≠√
                             ÆW ö ë sŽ ‰“UM²Ã« ©        ® ÊUL¦Ž i — ≠»
                                     Æs¹œdL²LKà ÊUL¦Ž WKðUIÄ ÂbŽ ≠Ã
                                       Ò

                                  øWM²HKà t²Nł«uÄ w ÊUL¦Ž WI¹dÞ UÄ ≠µ”
                          øsOLK LKà WHOKš ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž —UO²š« rð nO ≠∂”
                                             Ò
                                           = Ô
                        ∫‰öš sÄ rJ×ë w ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž WÝUOÝ `{Ë√ ≠∑”
                                        ÆWÃËbë WOFłdÄ b¹b×ð ≠±
                                            Ò
                                         ÆÈ—uAë √b³LÐ Ácš√ ≠≤
                                      Æ…«ËU LÃ«Ë ‰bFë oOI×ð ≠≥
                                            Æ…ôuë W³ÝU×Ä ≠¥

                         Æ©     ®ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ‰ULŽ√ “dÐ√ sÄ WŁöŁ d–√ ≠π”
∑µ
    …b‡‡‡‡‡Šuë    µ
w??Äö??Ýù« t??I?H?ë
            ∑∂
               ÂöÝù« w  UÐuIFë ÂUE½          ±∂    ”—b‡‡Ã«
              Ò
g?O?F¹Ë ¨WL¹d−ë  ôb?FÄ tO q?I?ðË ¨sÄ_« Áœu ¹¨pÝUL²Ä Íu?Á l?L?²−Ä ¡UMÐ vKŽ ÂöÝù« ’dŠ
          Ò                 Ò
                    ÆrN{«dŽ√Ë rNëuÄ√Ë rN H½√ vKŽ sOMĬ sOM¾LDÄ tO ”UMë
U?L? ¨W?L?¹d?−?ë Ác?¼ lÄ VÝUM²ð  UÐuIŽ UNOKŽ Vð—˨…œb?F?²?Ä ‚d?D?Ð WL¹d−ë ÂöÝù« »—UŠ pÃcÃË
                         Ò  Ò
øUNŽ«u½√ UÄË øUN²ÄUÁ≈ ◊Ëdý UÄË øUN²OŽËdAÄ Ô rJŠ UÄË ø UÐuIFë UÄË øÂöÝù« UNЗUŠ nOÂË øWL¹d−ë
                   Ò     Ó

                             W1d'« ÂuNHÄ
p?Ö w? qšb¹Ë ¨d¹eFð Ë√ ’UBÁ Ë√ b?×Ð tMŽ vÃUFð tKë dł“ w?Žd?ý —uE×Ä »UJð—« w¼ ∫WL¹d−ë
                Ò            Ò
                                             Î
                           Æ…UÂeÃ«Ë ÂUOBÃ«Ë …öBÃU iz«dHë „dð UC¹√

                    W1d−Kà ÂöÝù« WЗU×Ä ‚dÞ
p?ÃcÐ ‚U Ë ¨WHK² Ä  U¹u² Ä vKŽË …œb?F²Ä ‚dDÐ UNЗUŠË ¨WL¹d−ë sÄ W¹UÁuë vKŽ ÂöÝù« ’dŠ
                 Ò
UNJKÝ w²Ã« ‚dDë sÄË ¨lL²−Lë w WL¹d−ë sÄ hOKI²Ã« w WŽU−MÃ«Ë WOÃUFHë YOŠ sÄ WOF{uë rEMë qÂ
                                  ∫WL¹d−ë WЗU×Ä w ÂöÝù«
dAë ÁdÂ˨”uHMë w Õö ù« VŠË ¨dO ë WOLMð vKŽ ÂöÝù« qLŽ YOŠ∫w HMë V¹cN²Ã«≠±
Ò            Ò                    Ò
          Æ`ÃUBë qLFÃ«Ë ÊUL¹ù« vKŽ ”uHMë WOÐdð ‰öš sÄ pÃ–Ë ¨œU ù«Ë
  Î
vKŽ U?³?ł«Ë dJMLë sŽ wNMÃ«Ë ·ËdFLÃUÐ dÄ_« qFł YOŠ∫d?JMLë sŽ wNMÃ«Ë ·ËdFLÃUÐ dÄ_« ≠≤
                                         Ò
s?Ž …UBFë lM²L¹Ë¨WL¹d−ë »—U×ðË dAë d ×M¹ v²Š t²ŽUD²Ý« —bIÐ lL²−Lë œ«d √ sÄ œd qÂ
       ÆWL¹d−ë hOKIð vKŽ qLF¹ lL²−Lë w sĬ nOE½ uł œu O ¨rNO UFÄ —UNþ≈
                            Ò
¨‰œUFë dł_«Ë ¨qLFë oŠ lL²−Lë w œd qJà ÂöÝù« qHÂ∫WOÝUÝ_« ÊU ½ù«  UłUŠ WÃUH ≠≥
           Ò               Ò
WL¹d−ë »U³Ý√ r¼√ vKŽ vCÁ bÁ ÂöÝù« ÊuJ¹ «cNÐË ¨sOLÃUEë sÄ ·UB½ù«Ë ¨WL¹dJë WAOFLëË
               ÆpÖ dOžË rKEÃUÐ —uFýË qNłË WÃUDÐË dI sÄ ¨lL²−Lë w
vKF ¨UNÂuKÝ lMÄË WL¹d−ë vÃ≈ W¹œRLë ‚dDë oKž√ ÂöÝù« Ê√ Í√∫WL¹d−ë vÃ≈ lz«—cë bÝ ≠¥
                Ò                        Ò
          ÆU½eë vÃ≈ ÊUOCH¹ ULN½_¨…uK Ã«Ë Âd×Lë dEMë ÂöÝù« ÂdŠ ‰U¦Lë qO³Ý
                          Ò

∑∑
                               Ò
¨lL²−Lë sÄQÐ WK Lë rz«d−ë ·«d²Á« sÄ œd q d¹c×ð vKŽ ÂöÝù« e— ∫W¹Ëdš_«  UÐuIFë ≠µ
                                  Ò
WO Uš t½U×³Ý tKë vKŽ vH ð ô t½√˨ÁdÄ√ nÃU ¹ sLà tÐUIŽ …býË vÃUFð tKë ÈuI²Ð ÁdOÂc²Ð pÖË
                            Ò
bÁ Ícë˨œ«d úà wKš«bë wM¹bë Ÿ“«uë ÈuÁ bÁ ÂöÝù« ÊuJ¹ «cNÐ˨¡UL ë w ôË ÷—_« w
                    Ò
qHGð˨”UMë sOŽ√ ÂUMð UÄbMŽ W Uš ¨W¹uO½bë  UÐuIFë sÄ ÊUOŠ_« sÄ dO¦Â w WOÃUF d¦Â√ ÊuJ¹
                  Ò
                               ÆlL²−Lë t³²M¹ ôË ¨WÃËbë
ô t½S ¨t²L¹dł »UJð—« sÄ Âd−Lë lMÄ w WIÐU ë ‚dDë q Íb−ð ô sOŠ∫W¹uO½bë  UÐuIFë ≠∂
                                 Ò
            ÆqOBH²ÃUÐ tMO³MÝ UÄ u¼Ë¨WÃËbë tOKŽ UNLOIð  UÐuIFÐ Âd−Lë «c¼ Ÿœ— sÄ bÐ
                  Ò

                                     WÐuIFë ÂuNHÄ
`ÃUBLà W¹ULŠ ªWOM¹œ iz«d „dð Ë√ WOŽdý  UÄd×Ä »UJð—« vKŽ —dIÄ ¡«eł∫ w¼ ŸdAë w WÐuIFë
        Ò         Ò    Ò        Ò
                                                ÆlL²−LÃ«Ë œ«d _«

                               WÐuIFë WOŽËdAÄ rJŠ
                                   Ò   Ô Ó
·«b¼√Ë  U¹Už UNà UL½≈Ë ¨rNÐ È–_« ‚U×Ã≈Ë sOÄd−Lë sÄ ÂUI²½ô« ·bNÐ ÂöÝù« w  UÐuIFë ŸdAð rÃ
                                             ∫UNMÄ ¨WLOEŽ
 Æq Më˨‰ULë˨qIFë˨fHMë˨s¹bë∫w¼Ë¨lL²−LKà WOÝUÝ_« `ÃUBLë vKŽ ÿUH×ë ≠±
                           Ò
                  VÁUF¹ U?Äb?MF ∫WL¹d−ë »UJð—« sŽ Âd−Lë Ÿœ— ≠≤
                    Ô
                 ◊UA½
                               W‡L¹d−ë v‡Ã≈ œU‡Ž «–≈ t‡½√ ·dF¹ ¨Âd−Lë
 s??O? ½«u??I? ë w??  U??Ðu??I? F?ë s?O?Ð Ê“«Ë√  Î
                          U uš t²L¹dł —«dJð sŽ ŸbðdO ¨Èdš√ …dÄ VÁuŽ
 ÆÂöÝù« w  UÐuIFÃ«Ë WOÃU×ë WOF{uë
           Ò    Ò                         ÆtOKŽ UN²ÐuIŽ —«dJð sÄ
                          ∫t?²?L?¹d?ł w? Âd?−?L?ë b?OKIð sŽ Âd−Lë dOž Ÿœ— ≠≥
s?Ž Ÿb?ðd?O?Ý t?½S? ¨t?K?³?Á U?N?³Jð—« Âd−LÐ qŠ UÄ WL¹dł »UJð—« t H½ tà ‰u? ?ð s?Ä q? Èd¹ UÄbMF
                                     Ò
                                            Î
                          ÆÁdOGÐ qŠ UÄ WÐuIFë sÄ tÃUM¹ Ê√ sÄ U uš ¨UN «d²Á«
œd−Ä Ë√ Âd−Lë sÄ ÂUI²½ô« WÐuIFë sÄ œuBILë fOK ∫tŠö ≈Ë t³¹œQðË Âd−Lë fH½ V¹cNð ≠¥
 Ó ÓÚ    ^ ] Ó Ô Ó Ó Ó Ó ÚÓ Ô Ó Ú Ó
¨Ê«dJÓ Ð©¶® v³Më vð√ ‰UÁ …d¹d¼ vÐ√ sF ¨t²×KBÄ oOI×ðË tŠö ≈ bBI¹ qÐ ¨tÐ È–_« ‚U×Ã≈
Ó Ó Ó Ó Ó Ú ] Ó  Ú Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ó ] Ó   Ú Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ó ]  Ó  Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ó ]   Ú Ó  Ó Ó Ó
‰UÁ ·dB½« U?LKÓ ¨tÐu?¦Ð tÐdC?¹ sÄ UMÄË ¨tK?FMÐ tÐd?C¹ sÄ UM?Ä˨ÁbOÐ tÐd?C¹ sÄ UM?LÓ ¨tÐdC?Ð dÄQÓ
      ©±®
         Ú Ô  Ó ÓÓ  Ó Ú] Ó Ú Ó Ô Ô Ó Ó  ] Ô Ô Ó Ó Ó Ô] Ô ÓÚ ÓÔÓ Ó Ï Ô Ó
        ÆårJOš√ vKŽ ÊUDOAë ÊuŽ «u½uJð ôò©¶®tKë ‰uÝ— ‰UIÓ ÆtKë Á«eš√ tà UÄ∫ qł—
                                   ∂∑∏± rÁ— Y¹bŠ ¨œËb×ë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë—©±®

                                                       ∑∏
                            WÐuIFë WÄUÁ≈ ◊Ëdý
                       ∫UNL¼√ sĨ◊Ëdý ÂöÝù« w WÐuIFë WÄUÁù ◊d²A¹
                                            Ô
t½U³Jðd¹ UÄ WIOIŠ ÊU—b¹ ô ULN½_ ªÊuM−Lë ôË dOGBë VÁUF¹ ö ∫©qIFë ¨ ⁄uK³Ã«® nOKJ²Ã« ≠±
                           Ó Ô
                                     Ætð—uDšË t²ÄdŠË
                           Ô
…œ«—ù« d?B?M?Ž Ê_ªW?L?¹d?ł ·«d²Á« vKŽ t𜫗≈ dOGÐ d³ł√ s?Ä VÁU?F¹ ö? ∫Á«d?Âù« ÂbŽË —UO²šô« ≠≤
                              Ó Ô
                              ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á¨œu‡IHÄ —UO²šô«Ë
          å±∞∂∫q×Mëò Æ˝

»U‡Jð—« vÃ≈ b‡BIë ¡U‡H²½ô ªU‡N³Jð—« w²Ã« WL¹d−ë WÄdŠ qN−¹ sÄ VÁUF¹ ö ∫r¹dײÃUÐ rKFë ≠≥
                                Ó Ô
               ÆU½eë WÄdŠ qN−¹ Ë√ ÂöÝùUÐ bNŽ Y¹bŠ ÊuJ¹ sL¨WL¹d−ë
Æ…œUNý Ë√ WMOÐ Ë√ —«dÁSÐ tMÄ WL¹d−ë —Ëb  u³¦Ð ô≈ Âd−Lë vKŽ WÐuIFë ÂUIð ö ∫WL¹d−ë  u³Ł ≠¥
      Ò

                                 WÐuIFë Ÿ«u½√
     Ò
   ∫Ÿu½ qJà qL−Ä ÊUOÐ wðQ¹ ULO ˨d¹eF²Ã«Ë ’UBIÃ«Ë œËb×ë∫w¼ Ÿ«u½√ WŁöŁ ÂöÝù« w WÐuIFë
                              Î
¡«b?²Ž« w¼Ë ¨…œd?ë ∫w?¼ r?z«d−ë Ác¼Ë ¨ WMO?F?Ä rz«dł vKŽ UŽdý …—b?I?Ä  UÐuIŽ w¼∫œËb?×ë≠±
       Ò              Ò           Ò
u¼Ë ¨U½eë˨qIFë vKŽ ¡«b²Ž« u¼Ë ¨dL ë »dý˨‰ULë vKŽ ¡«b²Ž« w¼Ë ¨WÁd ë˨s¹bë vKŽ
lL²−Lë sÄ√ vKŽ ¡«b²Ž« u¼Ë ¨o¹dDë lDÁ˨÷dFë vKŽ ¡«b²Ž« u¼Ë ¨·cIÃ«Ë ¨q Më vKŽ ¡«b²Ž«
                                      Æ”UMKà l¹ËdðË
                      ∫sO³³ à œËb×ÃUÐ rz«d−ë Ác¼  UÐuIŽ XOLÝ bÁË
                                        Ò Ô
`ÃUBLë vKŽ ¡«b²Žô« lMLð œËb×ÃU ¨tOÃ≈ ‰u uë lML¹Ë ¡wAÃUÐ jO×¹ Ícë b×ÃU UN½√∫‰Ë_« ≠
                                  Ò
                                    ÆlL²−LKÃ WOÝUÝ_«
                                         Ò
            ÆÊUBIMë ôË …œU¹eë UNO “u−¹ ô —«bILë …œb×Ä  UÐuIŽ UN½√∫w½U¦Ã« ≠
                           Î
w½U−ë W³ÁUFLÐ ¨¡UCŽ_« Ë√ fHMë vKŽ ¡«b²Žô« WL¹dł vKŽ UŽdý …—bIÄ WÐuIŽ u¼Ë∫’UBIë ≠≤
U?Ä q?¦?L?Ð Âd?−?L?ë W³ÁUFÄ ”UÝ√ vKŽ ÂuIð UN½_ ¨’UBIÃUÐ WÐuIFë Ác¼ XOLÝ b?ÁËÆq?F UÄ q¦LÐ
                                    Ò Ô
Æ«cJ¼Ë ¨t½–√ lDIð ÁdOž Ê–√ lDI¹ ÍcÃ«Ë ¨tMOŽ QIHð ÁdOž sOŽ QIH¹ ÍcÃ«Ë ¨q²I¹ q²I¹ ÍcÃU ¨qF
        Ô       Ó     Ô   Ô            Ó Ô Ô Ó
rz«dł ÈuÝ rz«d−ë dzUÝ vKŽ ¨rK Lë rÂU×ë vÃ≈ U¼d¹bIð Ÿ—UAë ÷u WÐuIŽ u¼Ë∫d¹eF²Ã« ≠≥
                               Ò
s?Ä œu?B?I?L?Ã«Ë ¨V?¹œQ?²?ë u?¼ d¹eF²Ã« Ê_ªd¹eF²ÃUÐ WÐuIFë Ác¼ XOL?Ý b?ÁËÆ’U?BIÃ«Ë œËb×ë
                                  Ò Ô


∑π
vKŽ WO?ÃU?Lë  UHÃU Lë ∫q¦Ä ¨W³ÝUMÄ rÂU×ë U¼«d¹ WI¹dÞ W¹Q?Ð Âd−Lë V¹œQð W¹d¹eF²Ã«  UÐuIFë
   Ò                          Ò
       Æ«cJ¼Ë¨Ê«eOLë w nHD¹ sÄ vKŽ WMOFÄ …bLà f³×Ã«Ë ¨dO ë sO½«uÁ  «“ËU−ð
                Ò      Ò
 ÆvÃUFð tKë ¡Uý Ê≈ Àö¦Ã«  UÐuIFë Ác¼ sŽ qOBH²ÃUÐ ÀbײMÝ ¨WÄœUIë WŁö¦Ã« ”Ë—bë w Ë
                           Ò

                                       r¹uI²Ã«
                                          Ò Ô
                  Æd¹eF²Ã« ¨ ’UBIë ¨ œËb×ë ¨ WÐuIFë ¨ WL¹d−ë ∫·dŽ√≠±
                                          Ò Ô
                      ÆUNà qO¦L²Ã« lÄ WOŽdAë  «—uE×Lë ÂuNHÄ `{Ë√ ≠≤
                 ÆUNMÄ WŁöŁ d–√ ¨WL¹d−ë WЗU×Ä w ‚dÞ …bŽ ÂöÝù« pKÝ ≠≥
                          Ó 
              ÆUNMÄ WŁöŁ d–√ ¨…dO¦Â rJ×à rz«d−ë vKŽ  UÐuIFë ÂöÝù« Ÿdý ≠¥
                         ÆŸu½ qJà ‰U¦LÐ qO¦L²Ã« lÄ WÐuIFë Ÿ«u½√ d–√ ≠µ
                                        ∫wðQ¹ UÄ dÒ √ ≠∂
              ÆlL²−Lë w WL¹d−ë sÄ b×¹ ¨WOÝUÝ_« ÊU ½ù«  UłUŠ WÃUH ≠√
                            Ò
                ÆlL²−Lë w WL¹d−ë sÄ b×¹ Õö ù« VŠË dO ë WOLMð ≠»
                           Ò      Ò
                   ÆlL²−Lë w WL¹d−ë sÄ b×¹ W¹Ëdš√ WÐuIŽ œułË ≠Ã
                              Ò  Ò
                           ÆÂd−Lë dOž Ÿœ— vKŽ  UÐuIFë qLFð ≠œ
                                                  ∏∞
                                    œËb(«      ±∑     ”—b‡‡Ã«
                   Î
»d?ýË ¨·c?I?Ã«Ë ¨U?½e?ë∫r?z«d?ł v?KŽ U?Žd?ý …—b?I?Ä  U?Ðu?IŽ∫œËb?×?ë Ê√ o?ÐU? ?ë ”—b?ë w? X? dŽ
                        Ò
U?Ä «c¼ øb?Š q? —«b?I?Ä U?ÄË øœËb?×?ÃU?Ð W? U? ë ÂUJŠ_« w¼ UL ¨…œdÃ«Ë ¨o¹dDë lDÁË ¨WÁd ë˨dL ë
     Ò
                                            Æ”—bë «c¼ w tÐ ·dFMÝ
                                                    Ò

                                   œËb(« ÂUJŠ√ sÄ
                                       Î
                         ∫UNMÄ …dO¦Â —uÄ√ vÃUFð tKà UIŠ œËb×ë Êu vKŽ Vðd²¹
                                                 Ò
w?{U?I?ë r?K?Ž «–S? ¨ÁdÝQÐ lL²−Lë sÄ√ vKŽ ¡«b²Ž« UN½_ pÃ–Ë ªœËb×ë sŽ uHFë “«uł ÂbŽ ≠±
b?I? ¨Ád?O?ž sÄ Ë√ tMÄ uHFÃUÐ jI ð ôË b?×?ë t?ÄU?Á≈ t?O?K?Ž VłË UNðu³Ł sÄ oI×ðË ¨WL¹d−ë dÄQÐ
                   Ò
¡U−?Ó ¨tÝ√— X?×ð s?Ä cšQ?Ó ¨Á¡«œ— bÝu?ðË b−?Ú L?ë v ÂU?½ t½√ t?OÐ√ s?Ž Ê«uH?Ó sÐ t?Kë b?³Ž s?F
Ó Ó    ÚÓ Ú Ó Ú Ó Ô Ó Ó  Ó ] Ó ÓÓ       Ó Ú   Ó Ó Ô ]Ó  Ó Ú Ó Ó Ó Ú  Ú  ]  ÚÓ Ú Ó
 vz«œ—¨«Óc¼ œ—√ rà tKë ‰uÝ— U¹∫ÔÊ«uÚHÓ ‰UÓIÓ ÆlDÚI¹ ÚÊ√ ©¶® v³Më tÐ dÄQÓ ©¶® v³Më vÃ≈ tÁ—UÓ Ð
   Ó Ó ÚÔÚ Ó] Ó Ô Ó Ó Ó      Ó    Ó Ô Ó     ^ ]   Ó Ó Ó   = ] Ó   
                 ©±®
                     ÆåtÐ v?MO?ðQ?ð Ê√ q³?Á öN?Ó ò∫©¶® t?Kë ‰u?Ý— ‰UI?Ó ÆW?ÁbÓ t?OK?Ž
                        Ó ÚÓÚ ÓÓ ÚÓ ] Ó         ] Ô Ô Ó Ó Ó Ï ÓÓ  ÚÓ Ó
WOÄËeÚ LÚë …√dLÚë ÔÊQÓý rNL¼Ó√ UÎA¹dÔÁ ]Ê√ ©
  ] Ô Ó ÓÚ Ó Ú Ú Ô ] Ó         ÚÓ Ó          Ó  Ó
                              ® ÓWAzUŽ sŽ ÍË— ULà œËb×ë w WŽUHAë “u−ð ô ≠≤
VŠ¨b¹Ó“ sÐ WÄUÝ√ ô≈ tOKŽ ∆d²−¹ sÄË∫«uÃUÓIÓ ø©¶®tKë ‰uÝ— UNO rKJ¹ sÄË ‰UÓIÓ ¨ÚXÓÁdÝ v²Ã«
 ^   Ì Ú Ô Ú Ô Ó Ó Ô ]   ÚÓÓ Ô  ÓÚ Ó Ú Ó Ó    Ô       ] Ó Ô Ó Ó Ô =Ó ÔÚ ÓÓ Ó      Ó Ó ]
 ÂU?Á rŁ øå tKë œËb?Š sÄ bŠ v l?HAð√ ò∫©¶®t?Kë ‰uÝ— ‰UI?Ó ¨WÄUÝ√ tL?KJÓ ¨©¶® tK?ë ‰uÝ—
 Ó Ó ] Ô ]  Ô Ô Ú > Ó      Ô Ó Ú ÓÓ       ] Ô Ô Ó Ó Ó ÔÓ Ó Ô ÔÓ ]Ó         ]  Ô Ó
Ó‚dÝ «Ó–≈Ë ¨ Áu?ÂdÓð Ôn¹dA?ë rNO Ó‚dÝ «Ó–≈ «u?Ô½U rN]½√ r?JK³ÓÁ Ós¹c?ë pK¼√ UL?]½≈ò∫‰UÓÁ rŁ¨VD?Ó²ÚšUÓ
  Ó Ó Ó Ô Ô Ó     ] Ô      ÓÓ     Ó Ú Ô Ó Ú Ô ÓÚ    ] Ó ÓÚ Ó Ó  Ó ] Ô Ó Ó
   ©≤®
     Æå U¼b¹ XFDIà XÁdÝ bL×Ä WMЫ WLÞUÓ Ê√ uètKë r¹«Ë¨b×ë tOKŽ «uÄUÁ√ nOFCë rNO
       Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ì ] Ó Ô Ó ÓÚ Ó Ó ] Ó Ú Ó  ] Ô Ú Ó ] Ó Ú  ÚÓÓ Ô Ó Ó Ô ] Ô 
…œU?N?A?Ð Ë√ ¨WL¹d−ÃUÐ t «d²Ž«Ë t H½ w½U−ë —«dÁSÐ pÖ ÊuJ¹Ë ¨WL¹d−ë  u³¦Ð ô≈ b×ë ÂUI¹ ô≠≥
                                              Ò Ô
                                          Æt²L¹dł vKŽ œuNAë
                 dJ √
                  ¡dLë »dA¹ ÊQ¨WN³ý œułË bMŽ œËb×ë ÂUIð ô≠¥  Ô
 Âö?Ýù« ’d?Š s?Ä W?L?J?×?ë Z²M²Ý√                      ÎÒ Î
                  s?Ð d?L?Ž ◊U?I?ÝS?ÂË ¨‰öŠ »«dý t½√ tMÄ UM?þ «d?Lš
                  »U? √ Íc?ë …œU?Äd?ë ÂU?Ž w? W?Ád? ?ë b?Š »U?D? ?ë
     Æ UN³AÃUÐ œËb×ë ¡—œ vKŽ
                                Æb?¹b?ý j?×?Á t?O? ”UMë
                               Æ≤∂π≥ rÁ— Y¹bŠ ¨œËb×ë »U²Â w WłUÄ sЫ Á«Ë—©±®
            ¥µ∞µ rÁ— Y¹bŠ ¨œËb×ë »U²Â w rK ÄË ¨≥¥∑µ rÁ— Y¹bŠ ¨¡UO³½_« Y¹œUŠ√ »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë—©≤®


∏±
    ÆUNMÄ hIM¹ Ë√ UNOKŽ b¹e¹ Ê√ bŠ_ “u−¹ ö ¨Ÿ—UAë sÄ …—bIÄ  UÐuIŽ œËb×ë Êu ≠µ
»U?Jð—« t H½ tà ‰u? ð sLà dł«Ë“ ÊuJð v²Š ªw?M?KŽ qJAÐË ¨”UMë sÄ È√dÄ vKŽ œËb×ë ÂUIð ≠∂
         Ò            Ò                     Ô
    å≤∫—uMëòÆ˝                      ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ ¨ «—u‡E×Lë Ác¼ q¦Ä

                                        Ò Î
                                     U½eë bŠ ∫ôË√
—Ëd?A?ë s?Ä d?O?¦? v?Ã≈ W?O?C?H?ÄË W?L?O?šË t?²?³?ÁU?Ž Ê_ ªW?ÐuIFë vBÁ√ o?×?²? ?ð W?L?¹d?ł U?½eë ÂöÝù« b?Ž
                                      Ò                Ò
‰U?ÁÆq?z«–d?ë W?ŽU?ý≈Ë ÷«d?I?½ô«Ë ¡U?M?H?ÃU?Ð lL²−Lë œb?N?ð W?ŽËd?A?L?ë dOž WO? ?M?−?ë  U?Áö?F?ÃU? ªrz«d−ëË
                            Ò            Ò
s?Ä …d?O?³Â U½eë ÂöÝù« b?Ž bÁË å≥≤∫¡«dÝô« ò Æ˝
            Ò                                         ˚∫vÃUFð
                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨b‡¹bAë »«c‡FÃUÐ tKŽU b‡ŽuðË ¨U¼d³Â√ sÄ qÐ ¨dzU³Jë
               å∂π≠ ∂∏∫ÊUÁdHëòÆ˝
qłdë sOÐ  UÝ—ULÄ Í√ U½eë w qšb¹ ôË ¨wŽdý bIŽ dOž sÄ …√dLÃ«Ë qłdë sOÐ ŸUL−ë u¼ ∫U½eëË
                      Î
              ÆWÐuIFë oײ ðË ¨UŽdý WÄd×Ä  UÝ—ULLë Ác¼ X½U Ê≈Ë ¨ŸUL−ë ÊËœ …√dLëË
                  Ò       Ò
                                             U½eë WÐuIŽ
                            ∫wðüU tÃUŠ V Š w½«eë WÐuIŽ ÂöÝù« `{Ë
                                              Ò
                        o³Ý Ë√ ÃËeð Ícë h Aë Í√ ∫sB×Lë w½«eë ≠±
                            Ò          Ó Ô
                 dJ √
                        pÖ X³ŁËÆ uLë v²Š rłdë t²ÐuIŽË¨ÃËeð Ê√ tÃ
 WÐuIFë w o¹dH²Ã« sÄ WLJ×ë Z²M²Ý√
                        r??ł— Y??O? ŠÆW?ÐU?×?B?ë ŸU?L?ł≈Ë ©¶® w?³?M?ë q?F?H?Ð
 ÆsB×Lë dOž w½«eÃ«Ë sB×Lë w½«eë sOÐ
  Ó Ô        Ó Ô                      Î     Î
                        Æt¹bÄUGë vŽbð …√dÄ«Ë «eŽUÄ vŽb¹ öł— ©¶®w³Më
                         Ò     Ô
UL ¨”UMë sÄ WHzUÞ ÂUÄ√ …bKł W¾Ä t²ÐuIF ¨Ã«Ëe‡Ã« t‡Ã o‡³ ¹ rà Ícë Í√ sB×Lëd‡Ož w‡½«eë ≠≤
                                     Ó Ô
                                 ˚∫v?‡?ÃU?F?ð t?Ãu?Á w W¹ü« tOKŽ XB½
                                                 Ò
      å≤∫—uMëò Æ˝

                                    U½eë W1dł  U³Ł≈ qzUÝË
            ∫ sO²I¹dÞ ÈbŠSÐ tOKŽ U½eë bŠ WÄUÁ≈ UN³ŠU oײ ¹Ë ¨U½eë WL¹dł X³¦ð
                                 Ò
l?ł— ÊS? ¨·«d?²?Žô« «c¼ sŽ lłd¹ ô√ ◊dAÐ ¨t²KFHÐ w½«eë sÄ `¹dBë ·«d²Žô« Í√∫—«dÁù« ‡±
                           Æ b×ë tMŽ jIÝ ¨t H½ »cÂË tMŽ
                                        Ò
       ∫◊Ëdý U½eë vKŽ …œUNAë w ◊d²A¹Ë ¨t²KF «Ë√— ”U½√ tOKŽ bNA¹ Ê√ Í√∫…œUNAë ‡≤
                                   ÆWFЗ√ œuNAë œbŽ ÊuJ¹ Ê√≠√
                                        Ò
                                 ƉUłdë sÄ rNK «u½uJ¹ Ê√Ë≠»

                                                         ∏≤
               ◊UA½                    Î
                           Æo HÃUÐ sOLN²Ä dOž ôËbŽ «u½uJ¹ Ê√Ë≠‡ł
                                 Ò
                             Î      Î
                        d?O?ž sÄ U?O?K?O?BHð U?H? Ë U?½e?ë W?K?F? «uHB¹ Ê√Ë≠œ
W?Ðu?I?F?ë sO?Ð√Ë t?I?H?ë V?²? vÃ≈ lł—√
       Ò                            Æ rNëuÁ√ sOÐ iÁUMð
◊u?à Âu?Á q?L?Ž ”—U?L?¹ s?Ä v?K?Ž W³ðd²Lë
                   Ë√ U½eë vÃ≈ ÍœR¹ UÄ q ÂdŠ bI ¨U½eë ÂöÝù« ÂdŠ «–≈Ë
                                  Ò               Ò
             Æ‚U× Ã« Ë√
                   q??łd??ë s??O? Ð Êu??J?¹ Íc?ë w?? ? M? −? ë –Ëc??A? ÃU??¨t??N? ÐU?A?¹ U?Ä
                                   Ò
”ULG½«Ë¨…dDHKà ”UJ²½« YO³ ë qLFë «c¼ Ê_ªå‚U× Ã«ò…√dLÃ«Ë …√dLë sOÐ Ë√å◊uà ÂuÁ qLŽòqłdëË
                        Î
 bŽ bÁË «c¼¨wŽUL²łô«Ë ÍœdHë s¹bOFBë vKŽ «bł WGÃUÐ —«d{√ tÃ˨…dDHKà œU ≈˨…—«cIë …QLŠ w
 Ò
         Î
¨UN³JðdÄ oײ ¹Ë ¨U׳ÁË WÄdŠ U¼bý√Ë »u½cÃ«Ë w UFLë lMý√ sÄ YO³ ë qLFë «c¼ WOÄöÝù« WF¹dAë
                                        Î      Î
                            Æb¹bAë »UIFë ¨tÐ ôuFHÄ Â√ öŽU ÊUÂ√ ¡«uÝ

                                      Ò Î
                                   ·cIë bŠ ∫UO½UŁ
                     Î     Î
ÆÂU?N?ðô« «c¼ vKŽ WMO?Ð t¹bà ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ¨U?×OLKð Ë√ U?×?¹d?Bð U½eÃUÐ dšü ÊU ½≈ ÂUNð« ∫u?¼ ·cIë
          Ò                               Ò
  ÔÓÚ   Ó Ó   = ]  Ó
«u³M²ł« ò∫‰UÁ ©¶® v³Më sŽ©      Ó Ó ÚÓ Ô Ó Ú Ó
                   ® …d¹d¼ vÐ√ sF ¨—UMë UN³ŠU qšbð w²Ã«  UIÐuLë l³ ë sÄ ·cIëË
                                    Ô
ô≈ tKë ÂdŠ v²Ã« fHMë q²Á˨d×= ë˨tKÃUÐ „dAë ò∫‰UÁø s¼ UÄ˨tKë ‰uÝ— U¹∫«uÃUÁÆå  UIÐuLë l³] ë
]  Ô ] Ó ] Ó ]  Ú ] Ô ÚÓ Ó Ô Ú   Ó ] Ô ÚÒ     Ó Ó ] Ô ÓÓ ] Ó Ô Ó Ó Ô Ó      Ó Ô Ú Ó Ú
   ©±® 
       Ó Ó Ú  Ó Ú Ô Ú  ÓÓ Ú Ô Ú Ô Ú Ó Ó  Ú ] Ó Ú Ó =Ó ] Ó  ÓÚ  Ó Ô Ú ÓÓ Ó= Ô Ú ÓÓ = Ó Ú 
    Æå ö UGë  UMÄRLë  UMB×Lë ·cÁ˨nŠeë Âu¹ vÃu²Ã«Ë¨rO²Oë ‰UÄ qÂ√˨UÐdë qÂ√˨o×ÃUÐ
                                            ·cIë WÐuIŽ
Y¹uKð sÄ ·cIë tOÃ≈ ÍœR¹ ULêWŽœ«dë WÐuIFë Vłu² ð ¨dzU³Jë sÄ …dO³ÂË WL¹dł ·cIë ÂöÝù« bŽ
           Ò                                  Ò
  ˚∫v?ÃU?F?ð ‰U?Á¨WAŠUHë »UJð—« vKŽ bŽU ¹ lL²−Lë w u?ł W?ŽUý≈ sÄ˨ «d¼UDë  UHOHFë WFL Ã
                           Ò
   å≤∫—uMëòÆ ˝

                    ∫w¼ WÐuIFë Ác¼Ë ¨·–UIKà WÐuIŽ ·cIë bŠ ÂöÝù« Ÿdý «cNÃË
Æt‡I HÐ rJ×Ã«Ë ≠à ÆtðœUNý ‰u³Á ÂbFÐ WOÐœ√ WÐuIŽË ≠»
                   Ò                 Æ…bKł sO½ULŁ bK−ÃUÐ W¹œUÄ WÐuIŽ ≠√
                                              Ò
                                      ˚∫vÃUFð tÃuÁ pÖ vKŽ qOÃbëË
 Æ˝
åµ≠¥∫—uMëò
                                     ·cIë bŠ WÄUÁ≈ ◊Ëdý
                                        Ò
                                ∫W?O?ðü« ◊Ëd?Aë ·cIë b?Š W?ÄU?Áù ◊d²A¹
                                           Ò        Ô
                                  Î
             Æt²MÐ«Ë tMЫ ·cIÐ »_« b×¹ ö ¨·ËcILKà ö √ ·–UIë ÊuJ¹ ô√ ≠±
                        Ò                  Ò
                                 Î
                 Æ”UMë sOÐ WAŠUHÃUÐ —uNAÄ dOž UHOHŽ ·ËcILë ÊuJ¹ Ê√ ≠≤
ÆtMŽ UHŽ ¡Uý Ê≈Ë ¨ÁU u²Ý« ¡Uý Ê≈ ¨tà ÒoŠ u¼ –≈ ¨·–UIë vKŽ b×ë WÄUÁSÐ ·ËcILë VÃUD¹ Ê√ ≠≥
                              Ò
                                  ≤∑∂∂rÁ— Y¹bŠ ¨U¹U uë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


∏≥
             Æ·ËcILë tÐ vÄ— UÄ W× vKŽ ÊËbNA¹ œuNý WFЗQÐ ·–UIë wðQ¹ ô√ ≠¥
                       Ò
                           Î
             Æ·cIë WÐuIŽ tOKŽ ÂUI¹ ôË ¨U –UÁ bF¹ ö ¨◊ËdAë Ác¼ sÄ ◊dý q²š« ÊS
                        Ô      Ò Ô

                                    Ò Î
                               dL)« »dý bŠ ∫U¦ÃUŁ
                                             Ò
Ác¼ sÄË ÆlL²−LÃ«Ë fHMë vKŽ —«d{√ sÄ UNà ULà ªYzU³ ë UMOKŽ ÂdŠË ¨ U³ODë UMà vÃUFð tKë qŠ√
                               Ò    Ò
                                       Ô Ò
                  ÆU¼dOžË  «—b LÃU ¨tHFC¹ Ë√ qIFë V¼c¹ UÄ qÂË dL ë YzU³ ë
                                Ô
                                Ò  Ô
Ë√ dL²Ã« Ë√ VMFë sÄ cšÔ√ ¡«uÝË ¨tŽu½ ÊU U¹√ qIFë ‰«Ë“ vÃ≈ ÍœR¹ dJ Ä »«dý q u¼∫dL ëË
                      ÎÒ
                  ©±®
                       Ï ÓÓ Ì Ô ^ ÔÓ ÏÚ Ó Ì Ô ^ Ô
                     Æå «dŠ dJÚ Ä qÂ˨dLš dJÚ Ä qÂò∫©¶® ‰UÁÆpÖ dOž Ë√ WDM×ë

                                  t²ÐuIŽË dL)« »dý rJŠ
         ˚∫vÃUFð tÃuÁ ʬdIë sL ¨ŸULłù«Ë W¹u³Më WM Ã«Ë r¹dJë ʬdIë w dL ë WÄdŠ X²³Ł
                         Ò    Ò
     åπ∞∫ …bzULëò Æ˝
                     ©≤®
                     Æå «dŠ uNÓ dJÝ√ Ì»«dý qÂò∫©¶® ‰uÝdë ‰uÁ WM ë sÄË
                       Ï ÓÓ Ó Ú ÓÓ Ú Ó ÓÓ ^ Ô                 Ò
                               Î
                  Æ…—ËdCÃUÐ s¹bë sÄ UÄuKFÄ `³ √Ë tL¹d×ð vKŽ WÄ_« XFLł√ bÁË
                     Î
…b?K?ł s?O½ULŁ dL ë »—Uý bKł vKŽ ≠U?F?O?L?ł r?NMŽ tKë w{— ≠»UD ë dLŽ bNŽ w WÐU×Bë lLł
dLÓ Ã« v ©¶® t]Kë ‰uÝ— sFÃò∫‰UÁ pÃUÄ sÐ f½√ ÈË— YOŠ ¨tKë WLŠ— sŽ ÊU ½ù« bF³¹ dL ë »dýË
Ú Ú        Ô Ô Ó Ó ÓÓ
Ó  ÓÚ Ô Ú Ó Ó Ó Ó Ó  Ó Ó Ó  ÓÓ Ó Ó Ó Ó  ÚÓ Ó Ó Ô Ú Ó Ú Ó Ó Ó  Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó  ÓÚ Ô Ó Ó Ó Ó Î Ó Ó Ó
Èd²ALë˨UNMLŁ q¬˨UNFzUÐ˨UNOÁUÝ˨tOÃ≈ WÃuL×LÃ«Ë ¨UNKÄUŠË¨UNЗUý˨U¼dB²FÄ˨U¼d UŽ∫…dAŽ
                                             ©≥®
                                                Ô Ó Ó Ó ÓÚ Ô Ú Ó Ó Ó
                                              Æåtà …«d²ALë˨UNÃ

                                               ∫…bzU
            ÆÊUÐœR¹ UÐdý «–≈ ULNMJà ¨ÊuM−LÃ«Ë w³Bë vKŽ dL ë »dý bŠ ÂUI¹ ô ≠
              Ò               Ò           Ò   Ô
     r?OÁÔ√ t?{dÄ sÄ wHý ÊS ¨ÁƒUHý dE²M¹ U?L?½≈Ë ¨i¹dLë vKŽ dL ë »dý bŠ ÂUI¹ ô ≠
                        Ô              Ò   Ô
                                      Æb×ë tOKŽ
                                         Ò


                                       WÁd ë bŠ
                                          Ò
     Ò     Î                     Ì
¡w?A?ë pK?L?ð pÃcÐ «b? U?Á ¨—U?²?²?Ýô«Ë W?O?H ë tłË vKŽ dš¬ h? ?ý ŸU?²?Ä Ë√ ‰UÄ cš√ w¼∫W?Ád? ë
                                         ∫pÖ w qšb¹ ôË ¨–ušQLë
                                   µ≥≥∂ rÁ— Y¹bŠ ¨WÐdý_« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®
                                  µµ∏µrÁ— Y¹bŠ ¨WÐdý_« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®
                                   ±¥≥≤rÁ— Y¹bŠ ¨ŸuO³Ã« »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©≥®

                                                        ∏¥
   Î
  ÆUMKŽ pÖ ÊuJ¹ bÁ qШ—U²²Ý« Ë√ WOHš ÊËœ sJà ¨oŠ tłË ÊËœ ‰ULë »ö²Ý« t½_ª”ö²šô« ≠
                         Ò
                     Æo¹dDë lDÁ bŠ X×ð qšbO ¨…uIÃUÐ dOGë ‰UÄ cš√ u¼ËªVNMë ≠
                           Ò
                 Î   Î
    Ætà t²OJKÄ Á¡UŽœ«Ë ¨dš¬ sÄ ôUÄ Ë√ UŽU²Ä Ácš_ Á—UJ½≈Ë h ý œu׳ wMFð˨W½UÄ_« W½UOš ≠
           Ò
                                          WÁd ë WÐuIŽ
       ˚∫vÃUFð tÃuIà ªbOë lDÁ w¼Ë¨WŽœ«dë WÐuIFë Vłu² ð WL¹dł U¼bŽË ¨WÁd ë ÂöÝù« ÂdŠ
                                    Ò         Ò
t?? ? ?Ãu?? ? ?I? ? ?ÃË å≥∏ ∫…bzULëòÆ˝
                                   ©±®
                                    Æå ÁuFDÁ« ò∫‚—U Ð ¡wł UÄbMŽ ©¶®
                                      Ô ÔÓ Ú
                                       ∫s¹dÄ√ bŠQÐ WÁd ë X³¦ðË
                                Æ‚dÝ t½QÐ `¹dBë ‚—U ë ·«d²Ž« ≠±
                                 Æ‚dÝ t½√ Ê«bNA¹ sOÃbŽ …œUNý ≠≤

                                    lDIë bŠ WÄUÁ≈ ◊Ëdý
                                       Ò
                                         Î Ò
                              ÆWÁd ë vKŽ ÁdJÄ dOžË UHKJÄ ÊuJ¹ Ê√ ≠±
W?A?zU?Ž …b?O? ?ë  Ë— b?Á˨d?O?¦?J?Ã«Ë q?O?K?I?ë w? X?³?¦?¹ i?F³Ã« ‰UÁË ¨»UBMë ‚Ëd Lë mK³¹ Ê√ ≠≤
—UM¹bë∫UM¼ —UO½bÃUÐ œuBILë˨©≤®Æå «bŽUBÓ —UM¹œ lЗ v bOë lDIð ò∫‰UÁ ©¶®‰uÝdë Ê√©
  Ò                Î  Ó Ì Ó   ÔÔ Ô ÓÚ Ô Ó Ú Ô            ®
                                          Æw³¼cë
   Ò        Î     Î              Î
rNMÄ qJà ULà ªWłË“ Ë√ UłË“ ôË tà «bÃË ôË ¨‚Ëd Lë ‰ULë VŠUBà «bÃ«Ë ‚—U ë ÊuJ¹ ô√ ≠≥
                                         Ædšü« ‰UÄ w oŠ
                                     Ò
ÆqLFë VŠU sÄ Ádł√ ‚d ¹ sL ¨tłË ÍQÐ ‚Ëd Lë ‰ULë w pKÄ WN³ý ‚—U Kà ÊuJ¹ ô√ ≠¥
                 Ò
                                  Î Ò  Î        Ò
                      ÆU¼dOžË dL Ã«Ë d¹eM ÃU ¨UÄd×Ä ôUÄ ‚Ëd Lë ÊuJ¹ ô√ ≠µ
W?½«e? ?ÃU? ƅœU?Ž ‰U?L?ë tO kH×¹ Ícë ÊUJLë u¼ “d×Ã«Ë ¨“dŠ w ‚Ëd Lë ‰ULë ÊuJ¹ Ê√ ≠∂
                                        ÆU¼dOžË ‚ËbMBëË
                 Î
 Æd¹eF²Ã« Vłu¹ «cN VNMÃ«Ë VBGÃU «dNł cš_« UÄ√ ¨WOH ë tłË vKŽ ‰ULë cš√ ÊuJ¹ Ê√ ≠∑


                                 WÁd ë bŠ WOŽËdAÄ WLJŠ
                                    Ò  Ò
                                        Ò
V?B?Ž u?¼ –≈ ª”uHMë vKŽ e¹eŽ ¡wý ‰ULë Ê_ª‰«uÄúà W½UO WÁd ë WÐuIŽ oO³Dð Ê√ w pý ôË
                                  ¥¥±≤rÁ— Y¹bŠ ¨œËb×ë »U²Â w œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±®
                                  ∂∑∏π rÁ— Y¹bŠ ¨œËb×ë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®


∏µ
                    Î   Î
Êu?J?ð n?O?J? ¨tFL−à t²ÁUÞ q ‰c³¹ uN ¨«b¹bý U?³Š ‰ULë V?Š v?K?Ž t?²?FO³DÐ ‰u³−Ä ÊU ½ù«Ë ¨…UO×ë
                            Ò
ÍœR?ð b?Á U?N?½≈ °øo?Š t?łË d?O?G?Ð h? ?ý U?NOKŽ vÃu²Ý«Ë ¨X³¼– bÁ WK¹uDë ÁœuNł …dLŁ Ê√ błË «–≈ t²ÃUŠ
                ÆW?O?K?I?Fë Á«uÁ w qK Ð t²ÐU ≈ Ë√ ¨tOKŽ w?M?−Lë …U Ë vÃ≈  ôU×ë iFÐ w
                                    Ò
Ÿ«e? ≈ v?Ã≈ ÍœR??ð W??Ád?? ? ë W??L?¹d?ł Ê_ ªl?L?²?−?L?ë w? s?Ä_« d?A?M?¹ W??Ád? ?ë b??Š W??ÄU?Á≈ ÊS? ¨p?Ãc?ÂË
       Ò                                     Ò
»«d?D?{« w? ”U?M?ë g?O?F?O? ¨W?ŁœU?×?ë pKð «u³Jð—« s¹cKà œUIë ·bNë t½√ rNMÄ q VÁd?²?¹ –≈ ¨s¹dšü«Ò
                                                    Æo?? K? ?ÁË

                           ©o¹dDë lDÁ® WЫd(« bŠ
                                     Ò
                 Ò              Ò
¨”U?M?ë sÄQÐ f?L?ë t?½Qý sÄ UÄ q? »—U?ŠË ¨l?L?²−Lë œ«d √ q?J?à s?Ä_« d?O? uð vKŽ ÂöÝù« ’dŠ
       Ò
U?Ä u¼Ë ¨pÃcÐ ÂuI¹ sLà …dł«“ WÐuIŽ Ÿdý «cNÃË ªrNÁuIŠ vKŽ ÍbF²Ã«Ë rN² Uš≈Ë rNŽ«e ≈ w V³ ²Ã«Ë
                                 Ò               Ò
                                          ÆWЫd×ë b×Ð vÒL ¹
                             Ò
ÆrNK²ÁË rNF¹ËdðË rNëuÄ√ cš_ ”UMë sÄ sOMÄü« vKŽ W×K Ä WŽULł Ë√ œd ÃËdš w¼∫WЫd×ë
s?Ä√ o?O?Iײà  ¡Uł w²Ã« ÂöÝù« rOÃUF²Ã WЗU×ÄË WŽUL−Kà WЗU×Ä UNO ˨»d×ë sÄ …–ušQÄ WЫd×ëË
                                   ÆtÁuIŠ vKŽ ÿUH×Ã«Ë t²ÄöÝË lL²−Lë
 ]
`K Lë uD Ã«Ë ¨‰UHÞ_« nDšË ¨q²Ië  UÐUBF ªWHK² Lë  UÐUBFë ∫WЫd×ë ÂuNHÄ w qšb¹Ë
                                             Æ uO³Ã«Ë „uM³Ã« vKŽ
                                          WЫd(« WÐuIŽ
                               ˚∫vÃUFð tÃuÁ w WЫd×ë bŠ vÃUFð tKë d–
                                           Ò                                å≥≥∫ …bzULëò Æ˝

                       ∫wðü« u×Më vKŽ ÊuJ¹ WЫd×ë bŠ Ê√ W¹ü« Ác¼ sÄ `C²¹Ë
                                     Ò
                          ÆVKÝË q²Á sÄ WÐuIŽ w¼Ë¨VKBë lÄ q²Ië ≠±
               ÆrNëuÄ√ VK ¹ rÃË ”UMë q²I o¹dDë lDÁ sÄ WÐuIŽ w¼Ë∫q²Ië ≠≤
¨o?¹d?D?ë l?D?Á s?Ä W?Ðu?IŽ w¼Ë ¨Èd Oë qłd?ë l?Ä v?M?L?O?ë b?O?ë l?D?Á u¼Ë∫·öš sÄ lDIë ≠≥
                      =
                   Æ«bŠ√ q²I¹ rÃË ¨VK ë WL¹dł VJð—«Ë ¨”UMë ‰«uÄ√ cšQ
                   Î
q?²?I?¹ rÃ˨ rNëuÄ√ cšQ¹ rÃ˨ ”UMë ·UšQ ¨o¹dDë lDÁ sÄ WÐuIŽ w¼∫V¹dG²Ã« Ë√ s− ë ≠¥
                                     Ò      Î
       Æt?³?¹d?G?ð s?Ä o¹dDë lÞUÁ Ÿœ— w WŽU−½ d¦Â√ s− ë WÐuIŽ Ê√ p?ý ôË ¨rNMÄ «bŠ√

                                                       ∏∂
 ÆW?L?¹d?J?ë W?¹ü« w? `?{«Ë u?¼ U?L ¨rN²Ðuð q³Á sOÄd−Lë vKŽ i³Ië WЫd×ë b?Š W?ÄUÁù ◊d²A¹Ë
                                       Ò

                                    …œdë bŠ
                                     Ò Ò
                Ò                       Ò
W?MO½QLDÃ«Ë …œUF ë oI×¹ t½_ ªUNK?ł√Ë rFMë rEŽ√ sÄ u¼Ë ¨ÂöÝùUÐ W¹dA³Ã« vKŽ qłË eŽ tKë rF½√
           Ò                                Ò
            ÆÊUJÄË ÊUÄ“ qJà WOŠöBÃ«Ë ‰ULJë sÄ tÐ nB²¹ ULà ªtðdš¬Ë tðUOŠ w ÊU ½ûÃ
                     Ò
    Î
ÎULOEŽ U³½– tMÄ ÃËd ë qFłË ¨tLOÃUFðË tÄUJŠQР«e²Ãô«Ë tŽU³ðUÐ ”UMë r¹dJë ʬdIë dÄ√ bI pÃcÃË
                              Ò
                                         Ò
              ÆdHJë vÃ≈ ÂöÝù« sŽ «ÎbðdÄ pÃcÐ ÊU ½ù« ÊuJ¹Ë ¨WEKGÄ WÐuIŽ Vłu² ¹
                          Ò
                                  Î
                                 ø«bðdÄ rK *« bF¹ v²Ä
                                        ^ Ô
        Ò                            Î
W?Ãôœ Ád?H vKŽ ‰b?¹ U?Ä tMŽ —b «–≈ ô≈ …œd?ÃUÐ tOKŽ r?J?×¹ ôË ¨ÂöÝù« sŽ U?ł—U?š b?F¹ ô rK Lë Ê≈
                    Ò      Ô  Ô                  Ò
                                 Ú
                  ∫dHJë vKŽ Wëbë WK¦Ä_« sÄË ¨qF Ë√ ‰uÁ sÄ q¹ËQ²Ã« qL²×ð ô WOFDÁ
                         Ò
œułË —UJ½≈Ë ¨ÊuJKà tIKšË ¨vÃUFð tKë WO½«bŠË —UJ½≈ q¦Ä ¨…—ËdCÃUÐ s¹bë sÄ rKŽ UÄ —UJ½≈ ≠±
                     Ò                  Ô
ÆZ×ëË√ …UÂeë Ë√ ÂUOBë Ë√ …öBë WC¹d —UJ½≈˨wŠË ʬdIë Ê√˨©¶®bL×Ä …u³½ Ë√ ¨WJzöLë
 Ò
         ÆUÐdÃ«Ë U½eÃ«Ë dL ëWŠU³²ÝU¨tL¹d×ð vKŽ ÊuLK Lë lLł√ Âd×Ä WŠU³²Ý« ≠≤
                                      Ò
                      ÆrMBà œu− ÃU¨—UÒHJë hzUBš sÄ ÒbFÔ¹ UÄ qF ≠≥
  ÆrNÐ ¡«eN²Ýô« Ë√¨¡UO³½_« bŠ√ Ë√ tÃù« Ë√ s¹bë V ¨ÂöÝù« rOÃUFð lÄ v UM²¹ ‰uIÐ oDMë ≠¥
                          Ò
                        ƉËbFë œuNAë dÒ uð Ë√ ¨bðdLë—«dÁSÐ Áœdë X³¦ðË
                                     Ò
                                      …œdë ÂUJŠ√ sÄ
                                        Ô Ò
              ˚∫vÃU‡Fð tÃuIà ¨—UMë w œuK ë vÃ≈ ÍœRðË qLFKà WD³×Ä …œdë≠±
                       Ò


                           å≤±∑∫…dI³Ã«òÆ˝

                       Æ—UO²šô«Ë nOKJ²Ã« …œdë bŠ WÄUÁ≈ w ◊d²A¹ ≠≤
                                  Ó Ò         Ô
 Æ«cJ¼Ë tMŽ ÁUMF — ÌrKEà ÊU Ê≈˨WN³Aë Ác¼ tà U½bM WN³Aà Áœ«bð—≈ ÊU ÊS ¨bðdLë »U²² ¹≠≥
                          Ò               Ô
©≤®
   Ô ÔÚ Ô ÓÚ Ó ] Ó Ú Ó                     Î Ò
 ÆåÁuK²ÁUÓ tM¹œ ‰bÐ sÄò∫©¶®tÃuIêdHJë vKŽ Á—«d ≈Ë t²ÐU²²Ý« bFÐ «bŠ bðdLë q²Á »ułË ≠¥
   ÆsOLK Lë tЗUÁ√ sOÐË tMOÐ À—«u²Ã« lML¹Ë ¨sOLK Lë  UMÐ sÄ bðdLë Z¹Ëeð “«uł ÂbŽ ≠µ
                      Ô
                                    ÆbðdLë ‰UÄ …—œUBÄ ≠∂
                                    Ò


                                µ¥rÁ— Y¹bŠ¨ÊUL¹ù« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®
                           ∂π≤≤ rÁ— Y¹bŠ ¨s¹bðdLë WÐU²²Ý« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®


∏∑
                          ÆrÂU×Lë ÂUÄ√ tðœUNý q³Ið ö ¨t²OK¼√ hI½ ≠∑
                                      Ô   Ò
                                     Áœdë bŠ jI ¹ v²Ä
                                     Ò Ò
                                 ∫WOðü«  ôU×ë ÈbŠ≈ w …œdë bŠ jI ¹
                                               Ò
                    Æv?ÃU?F?ð tKë vÃ≈ WÐu²ÃUÐ …œd?ë w tFÁË√ UL?Ž r?K Lë Ÿuł— ≠±
                                  Ò       Ò
                                   Æt?ðœd?Ð —«d?Áù« s?Ž t?Žu?ł— ≠≤
                            ÆbðdLë vKŽ rNðœUNý sŽ œuNAë Ÿuł— ≠≥
                             Ò
                                  …œdë bŠ WOŽËdAÄ WLJŠ
                                  Ò Ò   Ò
…dDHë tOC²Ið UÄË s¹bë bBIÄ vKŽ ¡«b²Ž« UNO Ê_ ªWÐuIFë bý√ oײ ð Èd³Â WL¹dł …œdë ÂöÝù« bŽ
                         Ò       Ò          Ò     Ò
    Î
r?¼√ w U?J?O?J?A?ðË ¨s?¹b?ë v?K?Ž r?zU?Ië rK Lë lL²−LKà wŽUL²łô« ÂUEMë vKŽ ¡«b²Ž« UNO Ê_Ë ¨W?LOK ë
                                             Ò
U?N²Ð«uŁË U¼—u²ÝœË WÃËbKà vLEFë W½UO ë WL¹dł Y¹b×ë dBFë w qÐUI¹ UÄ u¼Ë¨rK Lë lL²−Lë XЫuŁ
                                                Æ UNOKŽ lL−Lë
                 dJ √      YOŠ∫bðdLKà WŽœ«— WÐuIŽ …œdë bŠ ÂöÝù« Ÿdý pÃcÃË
                           Ò   Î   Î   Ò
                                            = Ô
                         t² d w²Ã« t²N³ý sŽ tà »U−¹Ë ¨o×ë tà `{u¹Ë ¨»U²² ¹
                                     Ô            Ô
      ˚∫v?ÃU?F?ð t?Ãu?Á s?OÐ o Ë√ nOÂ
                         ÊS ¨ÂöÝù« vÃ≈ ŸułdKà sÄeë sÄ …bÄ qNL¹Ë ¨ÂöÝù« sŽ
                                        Ò Ó Ô
        å≤µ∂∫…dI³Ã«òÆ˝
                                               Ò
                         t½S ¨ÁdH vKŽ d √˨ …bLë ¡UCI½« bFÐË ¨tK pÖ bFÐ vÐ√
      Æ…œd?ë b?Š W?ÄU?Á≈ »u?łË s?OÐË
                         ô≈ t?Ã≈ ô Ê√ bNA?¹ rKÚ ?Ä ∆dÄ« Âœ q×?¹ ôò∫©¶® ‰U?Á¨q²I¹
                         ]  Ó Ó Ó Ú Ó Ô Ó Ú Ó Ì Ô Ì  Ú Ô Ó ^ Ó Ó       Ô
©±®
     Ó Ó Ó Ó Ú Ô  ]  = Ó  Ô  Ó Ú Ó  ] Ô =] Ó  Ú ]  Ô Ú ] Ì Ó Ó Ó Ú  ]   ] Ô Ô Ó =ÓÓ Ô ]
   Æå WŽUL−ë „—U²Ã« s¹bë sÄ ‚—ULë˨v½«eë VO¦Ã«Ë¨fHMÃUÐ fHMë∫ÀöŁ ÈbŠSÐ ô≈ tKë ‰uÝ— v½√Ë tKë
i?F?Ð w ·ö²š« Ë√ r¼Ë Ë√ sþ œd?−?L?à sOLK Lë dOHJð w Ÿd? ?²?ë “u?−¹ ô t½√ dÂcÃUÐ d¹b−ë sÄË
                 Ò                Ò
 U?³?ł«u?ë ‰Ë«e?¹ s?L?Ð n?O?J ¨sOðœUNAÃUÐ Òd?Á√ Íc?ë r?K? ?L?ë d?O?H?J?ð sŽ …dO¦Â Y¹œUŠ√ XN½ bI ¨¡«—ü«
                                     °ø WOÄöÝù« dzUFAë ÍœR¹Ë WOM¹bë
                                   Ò
ÂU?L?C?½ô« ÊËb?¹d?¹ s?¹c?ë sÄ ÂöÝù« ‰u³Á w wH²J¹ ÊU tÃ¬Ë tOKŽ tKë vK? tKë ‰uÝ— Ê√ Âu?KFLëË
                                          Ò
                 Æ…U?Âe?ë ¡U?²?¹≈Ë …ö?B?ë WÄUÁ≈Ë sOðœUNAÃUÐ ¨WONÃù« t²ÃUÝdÐË tÐ ÊUL¹ù«Ë tOÃ≈
                                          Ò Ò
∫v?ÃU?F?ðË „—U?³?ð t?K?ë ‰U?Á ¨w?½¬dÁ q √ vKŽ XÄUÁ bÁ ‰U−Lë «c¼ w tÃ¬Ë tOKŽ tKë vK w?³?Më …dOÝË
                  åπ¥∫¡U MëòÆ˝                               ˚
ô≈ t?Ã≈ ô Ê√ …œUNý ∫fLš vK?Ž ÂöÝù« wMÐò∫‰U?Á t?Ã¬Ë tOKŽ tKë vK? tKë ‰uÝ— Ê√ Í—U ³Ã« ÈË—Ë
  Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ì Ú Ó Ó Ó Ô Ú  Ó Ô               Ò
            ©≤®
              Ó Ó Ó Ó  Ú Ó Ò Ó Ú Ó  Ó ]  Ó  Ó  ]  Ó  Ó  ] Ô Ô Ó Î ] Ó Ô ] Ó Ó Ô ]
             ÆåÊUCÄ— ÂuÓ Ë Z×Ã«Ë …UÂeë ¡U²¹≈Ë …öBë ÂUÁ≈˨tKë ‰uÝ— «bL×Ä Ê√Ë tKë
                                  ∂∏∑∏rÁ— Y¹bŠ¨ U¹bë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®
                                   ∑ rÁ— Y¹bŠ ¨ÊUL¹ù« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®

                                                      ∏∏
¨tKë ô≈ tÃ≈ ô «u?ÃuI¹ v²Š ”UMë qðUÁ√ ‰«“√ ôò∫‰UÁ tÃ¬Ë tOKŽ tKë vK tKë ‰uÝ— Ê√ …d¹d¼ wÐ√ sŽË
 Ô ]  Ó Ó     Ô Ô Ó ]Ó Ó ] Ô ÓÔ Ô Ó Ó                    Ò       Ò
   ©±®
      ] Ó Ó ] Ó  ] Ó Ó Ú Ô Ô  Ó Ó Ò Ó   Ú Ô Ô Ú Ó Ó Ú Ô Ó Ó Ú Ó Ò  Ô Ó Ó Ú Ó Ô ]  Ó Ó 
     ÆåqłË eŽ tKë vKŽ rNÐUÓ ŠË ¨UNI×Ð ô≈ rNÓ H½√Ë rNëuÄ√ wMÄ «uLBŽ bIÓ tKë ô≈ tÃ≈ ô «uÃUÁ «–SÓ      Ô Ó Ó
r?KÚ Lë pÃÓc?Ó ¨UÓMÓ²×?OÐÓ– qÂ√Ë UÓMÓ²?K³Á q³?ÚIÓ²Ý«Ë UÓMÓðö?Ó vKÓ ÚsÄò∫t?Ã¬Ë t?OKŽ tKë vK? tKë ‰uÝ— ‰UÁË
Ô Ô Ú Ó         Ó  Ó Ó ÓÓ ÓÚ Ó Ó Ú Ó               ] Ó         Ò
                               ©≤®
                                   ]   Ó] Ô Ô     Ô Ó Ô]Ó ] Ô] ÔÓ  ]
                                Æåt²Ä– w tKë «ËdHÚ ð öÓ ¨tÃuÝ— WÄ–Ë tKë WÄ– tà Ícë

                                              r¹uI²Ã«
                                            Ò Ô
                              ∫WOðü«  U×KDBLÃ«Ë rO¼UHLë ·dŽ√ ≠±”
                            Æ…œdë ¨WЫd×ë ¨WÁd ë ¨·cIë ¨dL ë
                             Ò
                                             Ò Ô
                    Ær¹dJë ʬdIë sÄ wŽdAë qOÃbë lÄ ·–UIë WÐuIŽ sOÐ√ ≠≤”
                             Ò     Ò
                           Æ·–UIë vKŽ b×ë WÄUÁù ◊Ëdý WŁöŁ d–√ ≠≥”
                                 Ò
                     Æ…—U³Fë Ác¼ gÁU½√ ¨WÐuIFë vBÁ√ oײ ð WL¹dł U½eë ≠¥”
                             Ò Ô
                          ÆpÖ qKŽ√¨WOðü«  ôU×ë w b×ë ÂUI¹ ô ≠µ”
                                        Ò   Ô
                                    Î
                        w qLF¹ lMBÄ sÄ ‰ULë sÄ UGK³Ä qÄUŽ ‚dÝ ≠√
                       Æo¹dDë WÒ UŠ vKŽ vŽdð X½U …Uý qł— ‚dÝ ≠»
                                    ÆU½eë vKŽ h ý ÁdÂ√ ≠Ã
                                    ÆdJ   ¡«Ëœ qł— »dý ≠œ
                                   ÆÂöÝù« sŽ w³ bð—« ≠‡¼
                                            Ò
                                  ÆU½eë WL¹dł  U³Ł≈ qzUÝË d–√ ≠∂”
                    Æ”—bë w WL¹dJë W¹ü« t²MOÐ UL »—U×Lë bŠ UÄ ≠∑”
                                        Ò
                      Î                   Ò Ô
                 ÆÂöÝù« sŽ «bðdÄ rK Lë UNO ÊuJ¹ w²Ã«  ôU×ë vKŽ q¦Ä√ ≠∏”
                                Æ…œdë bŠ WOŽËdAÄ WLJŠ Z²M²Ý√ ≠∏”
                                 Ò    Ò
                                             Ô
                            ∫QD ë V¹uBð lÄ ©ô® Ë√ ©rF½® ‡Ð VOł√ ≠π”
   ÆbðdLë ‰«uÄ√ iFÐ …—œUBÄ r²ð ≠»
    Ò            Ô                  Æb×ë WÄUÁ≈ ◊Ëdý sÄ qIFë≠√
                                  Ò
ÆÁ—«dÁ≈ sŽ lł— «–≈ ‚—U ë sŽ b×ë jI ¹ ≠œ Æ—UMë w bK ð ô sJà ¨qLFKà WD³×Ä …œdë ≠Ã
                           Ô           Ò
   øWOŽdAë ’uBMë ‰öš sÄ rNOKŽ œ—√ nO ¨s¹dšü« dOHJð w ”UMë iFÐ Ÿd ²¹ ≠±∞”
                  ^                                    ∑∏±∂rÁ— Y¹bŠ ¨s¹d¦JLë bM Ä w bLŠ√ Á«Ë— ©±®
                                    ≥∑∏rÁ— Y¹bŠ ¨…öBë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®


∏π
                                ’UBIë      ±∏     ”—b‡‡Ã«

                         Ò
r?¹d?J?²?ë «c?¼ d?¼UEÄ sÄË ¨ UÁuK Lë lOLł vKŽ tKC? Ë tÄd?ÂË ¨r?¹u?Ið s Š√ w ÊU ½ù« tKë oKš
                             Ò
bŽ«uIÃ«Ë ÂUJŠ_« sÄ ÂöÝù« Ÿdý pÃcèt½Ëœ UÄ Ë√ q²IÃUÐ WO½U ½ù« fHMë vKŽ ¡«b²Žô« “u−¹ ö tÄœ WÄdŠ
Ác?¼ s?Ä W?L?J?×?ë U?ÄËø’U?B?Ië WO?ŽËd?A?Ä v?K?Ž q?O?Ãb?ë U?L? ø’U?B?I?ë W?Ðu?I?F?ÂÆp?Ö o?O?I?×?ð sLC¹ UÄ
                  Ò
                                      ø’UBIë Ÿ«u½√ UÄ˨WOŽËdALë

                           ’UBIë WOŽËdAÄ rJŠ
                             Î
…«ËU Lë vKŽ ÂuI¹ uN ¨qF UÄ q¦LÐ w½U−ë W³ÁUFÄ vKŽ ÂuIð ¨UŽdý …—bIÄ WÐuIŽ∫’UBIë Ê√ UMFÄ dÄ
                                Ò
                                      ÆWÐuIFÃ«Ë WL¹d−ë sOÐ WKŁULLëË
                    ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡ÁÆW‡ONÃù« lz«d‡Aë l‡OLł w …—dIÄ WÐuIFë Ác¼Ë
                            Ò            Ò
  Æ˝
奵∫…bzULëò
∫vÃUFð t?Ãu?‡Á r¹dJë ʬdIë sL ¨ŸULłù«Ë W¹u³Më WM? ?Ã«Ë r¹dJë ʬdIë w ’UBIë WOŽËdAÄ X²³Ł
                     Ò    Ò
å±∑∏∫ÁdI³Ã«ò Æ˝                                              ˚
                       ©±®
                        Æå ÁU?MK²?Á Áb³Ž q?²Á s?Ä ò∫©¶® ‰u?Ýd?ë ‰uÁ WM ë sÄË
                           ÚÓ Ó ÔÓ ÚÓ Ó ÓÓ Ú Ó
pÖ w nÃU ¹ rÃË ¨«c¼ UMÄu¹ v²Š©¶®w³Më Êbà sÄ ’UBIë »ułË vKŽ WÄ_« ŸULł≈ bIF½« bÁË
                 Ò
                                             ÆsOLK Lë sÄ bŠ√
UÄ WL¹d−ë X½U «–≈ tOKŽ Èb²FLKà ¡U{—≈Ë ¨tOKŽ wM−Lë ÍË– —ËbBà ¡UHý≈ ’UBIë vÃUFð tKë Ÿdý bÁË
             Ó Ô
rNF b¹ ULÄ ªtЗUÁ√ WLI½Ë t²LI½ vÃ≈ ÍœROÝ pÖ ÊS ¨tOKŽ wM−Lë nBM½Ë w½U−ë sÄ h²I½ rà «–S Æq²Ië ÊËœ
                  Ò              Ô      ^
                         Ò
             ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ «cNÃ˨tMÄ√ q² ¹Ë lL²−Lë w WL¹d−ë dA²M² ¨ÂUI²½ô«Ë —Q¦ÃUÐ cšúÃ
                           å±∑π∫ÁdI³Ã«ò Æ˝


               ◊UA½            ’UBIë WÐuIŽ cOHMð
                   rK Lë rÂU×ÃUÐ ’UBIë WÐuIŽ cOHMð rOJ×ë Ÿ—UAë ◊U½√
 Ÿd?? ýË —Q?? ¦? ë …œU??Ž Âö??Ýù« »—U??Š
 ‚d √ «d?¹dIð V²Â√ Æ’UBIë UNMŽ ÎU{uŽ W? d?F?ÄË ¨WL¹d−ë sÄ X³?¦?²?ë v?K?Ž —bÁ√ uN ÆtMŽ »uM¹ sÄ Ë√
 Ò Î                              Ò
                   —«bILë w WL¹d−Kà WKŁULLë WÐuIFë b¹b×ðË ¨wIOI×ë w½U−ë
                                           Ò
   Æ—Q¦Ã« …œUŽË ’UBIë WÐuIŽ sOÐ tO
                   o?O?I?×?ðË ¨v?{u?H?ë s?Ä l?L?²−LKà W¹ULŠ pÖ w ËÆWO?H?OJëË
                                              Ò
                                         ÆrKEKà lMÄË WëbFKÃ
                                Ʊ≥≥¥ rÁ— Y¹bŠ ¨ U¹bë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®


                                                     π∞
                         ’UBIë »ułË ◊Ëdý sÄ
                      ∫WOðü« ◊ËdAë  d «uð «–≈ ô≈ ’UBIë WÐuIŽ ÂUIð ô
                                             Ô
                                 Î
         Æ tÐ È–_« ‚U×Ã≈ Ë√ tOKŽ wM−Lë q²Á bBÁË ¨tKFHÐ «bLF²Ä qðUIë ÊuJ¹ Ê√ ≠±
                               Î   Î
¨sO‡HÒKJÄ dOž UL‡N½_¨Áu²FÄôË ÊuM−Ä Ë√ dOG vKŽ ’UBÁ ö ¨öÁUŽ UGÃUÐ qðUIë ÊuJ¹ Ê√ ≠≤
                               Æ…dŠ …œ«—≈ Ë√ bBÁ rNà fOÃË
                                Ò
                    ÎÒ
’UBÁ ô t½S ¨«ÎbðdÄ Ë√¨ÎUMB×Ä ÎUO½«“ Ë√ UOÐdŠ ‰u²ILë ÊU uK ¨Âbë ÂuBFÄ ‰u²ILë ÊuJ¹ Ê√ ≠≥
       Ò      Ô
 Ì  Ô Ì Ú ÔÓ ^  ÓÓ
 r?KÚ Ä ∆dÄ« Âœ q×?¹ ôò∫©¶® t?Ãu?I?ÃÆrNLz«d−à Âbë Ë—ËbNÄ ¡ôR¼ Ê_ ªqðUIë vKŽ W¹œ ôË
Ô  Ó Ú Ó  ] Ô =] Ó  Ú ]  Ô Ú ] Ì Ó Ó Ó Ú  ]   ] Ô Ô Ó =ÓÓ Ô ] ]  Ó Ó Ó Ú Ó Ô Ó Ú Ó
‚—ULë˨v½«eë VO¦Ã«Ë¨ fHMÃUÐ fHMë∫ÀöŁ ÈbŠSÐ ô≈ tKë ‰uÝ— v½√Ë tKë ô≈ tÃ≈ ô Ê√ bNA¹
                                 ©±®
                                     ÓÓ Ó Ó Ú Ô  ]  = Ó 
                                    Æå WŽUL−ë „—U²Ã« s¹bë sÄ
                            Î  Î      Î
t?ÃuIèÁbÃË q²I¹ bÃ«Ë sÄ h²I¹ ö ª©…bł Ë√ «Îbł Ë√ UÄ√ Ë√ U?Ð√® ‰u²ILKà ö √ qðUIë ÊuJ¹ ô√ ≠¥
             ^   Ô   Ò    Ò
      Æt?MÄ h²I¹ t?½S? t?¹bÃ«Ë bŠ√ bÃuë q²Á «–≈ UÄ ·ö Щ≤®Æåb?ÃuÃUÐ bëu?ë œUI¹ ôò∫©¶®
         ^  Ô                       ÓÓ Ú  Ô  Ó Ú Ô Ó Ô Ó
      Î                          Î Ò
sŽ ŸU bÃU¨ U?ŽËd?A?Ä tKF ÊU «–≈ UÄ√ ¨ŸËdAÄ dOž tKF ÊuJ¹ Ê√ Í√ ¨U¹b?F²Ä w½U−ë ÊuJ¹ Ê√ ≠µ
                          ÆtOKŽ ’UBÁ ö ÷dFë Ë√ ‰ULë Ë√ fHMë
r?à «–S? ¨Ê–_« l?D?ÁË ¨s?O?F?ë l?KÁ˨q²IÃU WKŁULLÃ«Ë …«ËU Lë tO sJL¹ ULÄ W¹UM−ë ÊuJð Ê√ ≠∂
wÃULë i¹uF²Ã« u¼Ë¨‘—_« WF¹dAë X³łË√ UL½≈˨’UBÁ ö ¨WMJLÄ WKŁULLÃ«Ë …«ËU Lë sJð
           ÆtIHë V²Â w WKBHÄË …œb×Ä bŽ«uÁ o Ë tOKŽ wM−LKà w½U−ë tF b¹ Ícë
                  Ò   Ò

                            ’UBIë cOHMð ◊Ëdý
           ≠∫WOðü« ◊ËdAë dÒ uð bFÐ ô≈ ’UBIë w tIŠ ’UBIë VŠU w u² ¹ ô
                                Ò
                Ô Î     Î       Î
oOH¹ Ë√ w³Bë mK³¹ v²Š w½U−ë f³Š U½uM−Ä Ë√ UO³ ÊU ÊS ¨UHKJÄ o×ë VŠU ÊuJ¹ Ê√ ≠±
    Ò
                    Æ«uHF¹ Ë√ W¹bë «cšQ¹ Ë√ UB²I¹ Ê√ ULNà rŁ ¨ÊuM−Lë
                          =Ò       Ò
               Æ’UBÁ ö rNCFÐ UHŽ ÊS ¨’UBIë vKŽ Âbë ¡UOÃË√ oH²¹ Ê√ ≠≤
               dJ √      Èb?F²¹ ôQÐ ªÍb?F?²?ë ¡U?HO²Ýô« ‰UŠ w sÄR¹ Ê√ ≠≥
                        Ò       Ò               Ô
                       …√d?Ä« q²Ið ô√Ë ¨q?ðU?I?ë dOž q²I¹ ô√Ë ¨t?K¦Ä Õd−ë
                            Ô            Ô
bÃuë q²Á »ułË sÄWLJ×ë Z²M²Ý√≠
                            ÆU¼bÃË rDHðË lCð v²Š sOMł UNMDÐ w
      ÆbÃuÃUÐ bëuë q²Á ÂbŽË¨bëuÃUÐ
                       v?²Š ªt³zU½ Ë√ rÂU×ë …dC×Ð ¡UHO²Ýô« ÊuJ¹ Ê√ ≠¥
   øWÐuIŽ W¹√ sÄ tMЫ qðUÁ vHF¹ q¼ ≠
                Ô
                                     ÆÍbF²Ã« Ë√ nO×ë sÄR¹
                                      Ò
                                ∂∏∑∏rÁ— Y¹bŠ¨ U¹bë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë—©±®
                                ±≥≤∞rÁ— Y¹bŠ¨ U¹bë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë—©±®

π±
                   ©±®   Ú ] ÓÓ Ó Ó
                     ÆånO] ÃUÐ ô≈ œuÁ ôò∫©¶® tÃuIà ¨…œUŠ WÃPÐ ÊuJ¹ Ê√ ≠µ

                                    ’UBIë Ÿ«u½√
b?I? ¨·«d?Þ_« v?K?Ž lIð ÊQ¨t½Ëœ UÄ Ë√ q²IÃUÐ ÊuJð bI WO½U ½ù« fHMë vKŽ WFÁ«uë  U¹UM−ë ŸuM²ð
                                              Ò
UÄ «c¼ËÆo?Š ÊËœ tL ł w È–QÐ t²ÐU ≈ Ë√¨tzUCŽ√ sÄ uCŽ ·öð« Ë√ ÊU ½ù« ÕË— ‚U¼“≈ ÂöÝù« ÂdŠ
    Ò                                      Ò
                                                ∫wðQ¹ ULO tMO³MÝ
                                                      Ò
                                           Î
                               q²IÃUÐ fHMë vKŽ W¹UM'« ∫ôË√
                  rKFð√    U?N?OKŽ Vðd?²?¹ w?²?Ã«Ë ¨f?HMë vKŽ lIð w²Ã«  U¹UM−ë sÄ
                            Ò
                        U?ÄË øW?L?¹d?−?ë Ác?¼ w?¼ U?L? Æb?L?Fë q²Ië WL¹dł ’UBIë
fHMë vKŽ —uE×Ä qF q ∫W¹UM−ë                        øUNOKŽ WÐuIFë kOKGð sÄ WLJ×ë
 Î   Î
¨ôPÄ Ë√ ôU?Š d?C?¹ U?L?Ä f?HMë ÊËœ UÄ Ë√ w?¼ q?Ð ¨d?zU³Jë d³Â√ sÄ o?Šd?O?GÐ fHMë q²Á ÂöÝù« bŽ
       Ò                           Ò
¨¡UCŽ_« iFÐ ·öð≈ Ë√¨ÕËdë ‚U¼“SÂ
                                  ˚∫v‡ÃUFð tKë ‰UÁÆdHJë bFÐ U¼d‡³Â√
      Ær −ë w Õd−Ð V³ ²Ã« Ë√

w½U−ë tO bLFð UÄ u¼ ’UBIKà VłuLë *bLFë q²IÃ«Ë åπ≥∫¡U Mëò Æ˝
       Ò
W?ÐuIŽ cOHMð tMŽ »uM¹ sÄ Ë√ rÂU×ë vKŽ Vłu?²¹ËÆ…œUŽ UNÐ q²I¹ …«œ√ Ë√ W?KOÝuÐ ©‰u²ILë® tOKŽ wM−Lë q²Á
                    Ò         Ô                Ò
     Ò
ʬd?Ië `{Ë U?L? ¨rNà W¹b?ë V?−?ð W?ÃU?×?ë Ác?¼ w?H? ÆqðUIë sŽ ‰u²ILë ¡UOÃË√ uHŽ WÃUŠ w ô≈ ¨’UBIë
             Ò
                                            ˚∫vÃUFð tÃuÁ w r¹dJë
                                          å±∑∏∫…dI³Ã«ò Æ˝
                dJ √      v?D?Ž√ b?I? ¨q?ðU?I?ë s?Ž ‰u?²?I?L?ë ¡U?O?ÃË√ u?H?Ž WÃUŠ w Ë
 s?Ž u?H?F?ë W?ŠU?Ð≈ s?Ä WLJ×ë Z²M²Ý√    W?ÐuIŽ ŸUI¹« w o×ë tMŽ »uM¹ sÄ Ë√ rÂU×ë rOJ×ë Ÿ—UAë
                        s?Ž Ád?O?ž Ÿœ—Ë t?Žœ— ·b?N?Ð ªw?½U?−?ë v?K?Ž W?³?ÝU?MÄ W¹d?¹e?F?ð
                                                    Ò
      Ɖu²ILë ¡UOÃË√ q³Á sÄ qðUIë
                                      Æ¡«dJMë tL¹d−ë Ác¼ q¦Ä »UJð—«
                                         Î
                        fHMë ÊËœ UÄ vKŽ WFÁ«uë  U¹UM'« ∫UO½UŁ
                       Î
r? ?−ÃUÐ È–√ ‚U×ÃS fHMë ÊËœ UÄ vKŽ ¡«b²Žô« U?C¹√ ÂdŠ bI fHMë vKŽ ¡«b²Žô« ÂöÝù« ÂdŠ ULÂ
                                          Ò
                               ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á  u‡Lë vÃ≈ p‡Ã– wCH¹ Ê√ ÊËœ
        奵∫…bzULëòÆ˝

                                 Æ≤∑∂π rÁ— Y¹bŠ ¨ U¹bë »U²Â w WłUÄ sЫ Á«Ë—©±®
                                  Æ”—bë dš¬ w rKFð√ Ê«uMŽ X×ð q²Ië Ÿ«u½√ dE½« *


                                                        π≤
                 ÆÊ–_«Ë l³ ù«Ë qłdÃ«Ë bOë lDI U¼«d−Ä Íd−¹ UÄË ·«dÞ_« lDÁ ≠±
          Î
ÆlL Ã«Ë dB³Ã« bIH ULzUÁ tzUIÐ lÄ uCFë WFHMÄ X¹uHð vMFLÐ ¨UN½UOŽ√ ¡UIÐ lÄ ·«dÞ_« WFHMLÐ »U¼cë ≠≤
                                          ÆtO WKŁULLë sJL¹ Ícë Õd−ë ≠≥

                                     fHMë ÊËœ UÄ vKŽ W¹UM'« WÐuIŽ
                               ¨WO?K √ UÄ≈ fHMë ÊËœ UÄ vKŽ W¹UM−Kà …—d?ILë  UÐuIFë
                                Ò                  Ò
                     dJ √
                                U?Ðu?I?F?ë U?Ä√ ¨’U?B?I?ë w?¼ W?O?K _«  UÐuIFÃ«Ë ¨WO?ÃbÐ Ë√
                                                          Ò
vKŽ ’UBIë w WOK¦Lë ◊d²Að «–ULÃ
                               q?×?Ä Êö×ð ÊU²K¹bÐ ÊU²ÐuIŽ ULN d¹eF²Ã« Ë√ W¹b?ë wN WOÃb³Ã«
                                                        Ò   Ò
                øfHMë ÊËœ W¹UMł
                               s?O?Ð l?L?−?ë “u?−?¹ ô t?½√ r?O? ?I?²Ã« «c¼ sÄ WLJ×Ã«Ë ’UBIë
                                             Î
                                          ÆUNMÄ ôbÐ Èdš√ WÐuIŽ sOÐË WOK _« WÐuIFë
       Î
oI?ײРpÃ–Ë ªU?M?J?L?Ä ’U?BIë ÊuJ¹ Ê√ fHMë ÊËœ UÄ vKŽ  U¹UM−ë w ’UBIë ¡UHO²Ýô ◊d²A¹Ë
 Ò
              Æ’UBÁ ö sJLÄ dOž ÊU ÊS ¨nK²Lë uCFKà l{uLÃ«Ë rÝô« w WOK¦Lë Ò
                     ∫fHMë ÊËœ UÄ vKŽ WFÁ«uë  U¹UM−ë w ’UBIë WOŽËdAÄ vKŽ ‰b¹Ë
                                             Ò      Ò
                                  ˚∫vÃU‡Fð tÃu‡Á r‡¹dJë ʬdI‡Ã« sÄ ≠±
  奵∫…bzULë ò Æ˝

 ‘—_« «u?³KD?Ó ¨ÌW¹—U?ł WOM?Ł  dÓ ?Â≠dCM?ë WM?Ы v¼Ë≠ lO?Ðdë Ê√ p?ÃU?Ä s?Ð f½√ Y¹bŠ WM? ë sÄË ≠≤
 Ó ÚÓ   ÔÓÓ   Ó Ó Ó ] Ó Ú Ó Ó Ú ] Ô Ó Ú Ó Ú Ó Ó = Ó^ ] Ó              Ò
Ô Ú ÔÓ  Ú ] Ô Ô Ó Ó Ó  Ó  Ú Ú Ô Ó Ó Ó       ] ] Ô ÓÓ Ú Ó Ó Ú Ó Ú ÔÓÓ Ó
dÓ Jð√∫dCMë sÐÚ f½Ó√ ‰UIÓ Æ’UBIÃUÐ r¼dÄQÓ ©¶®v³Më «uðQÓ ¨«uÐÓQÓ ¨uHFë «u³KÞË©wÃULë i¹uF²Ã«®
 t??K?ë »U?²?? f?½√ U?¹ò∫‰U??I?Ó ÆU??N?²?O??M?Ł d?Ó ? J?ð ô o?×??ÃU?Ð p?¦??F?Ð Èc?Ã«Ë ôøt??K?ë ‰u??Ý— U?¹ l?O??Ðd?ë W?O??M?Ł
 ] Ô Ó Ô ÓÓ Ó Ó Ó           Ó Ô] ÓÔ Ú ÔÓ = Ó Ú Ó ÓÓ Ó           ] Ó Ó  ] Ó Ô Ó Ó  = Ó^ Ô ] Ó
 ©±®
   Æå ÁdÐ_ tKë vKŽ rÓ Á√ uà sÄ tKë œU³Ž sÄ Ê≈ò∫©¶® v³Më ‰UIÓ ¨«uHŽË ÂuIë v{dÓ Æå’UBIë
     Ô ] ÓÓ  ] Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ú Ó  ]  Ó Ú ]             ^ ] Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ú Ó Ó Ô Ó Ú
nÃU ¹ rÃ˨fHMë ÊËœ UÄ vKŽ WFÁ«uë  U¹UM−ë vKŽ ’UBIë »ułË vKŽ ¡UNIHë oHð«∫ŸULłù« ≠≥
                 Î     Ò
         ˚∫v‡ÃUFð tÃu‡Ià U‡IOI×ð s‡OK×Lë s‡OÐ ’U‡BIë w‡ WKŁULLë sJÄ√ «–≈ bŠ√ pÖ w
                                   å±≤∂ ∫q×Mëò Æ˝

                                                ø’UBIë jI ¹ v²Ä
                               qÐUIÄ qðUIë sÄ ’UBIë sŽ uHF¹ Ê√ ‰u²ILë wÃuà “u−¹
                     dJ √
                               W³ÃUDLë sŽ uHF¹ Ê√ q²Ië ÊËœ tOKŽ Èb²F¹ sLà sJL¹ UL¨W¹bë
                                                  Ô
’U??B? I? ë ◊u??I? Ý s??Ä Z??²?M?²?Ý√ «–U?Ä
                                        ÆÍœUÄ Ì÷uŽ qÐUIÄ w½U−ë sÄ ’UBIÃUÐ
                        øuHFÃUÐ
                           v?K?Ž qO²Ië WŁ—Ë ·ö²š« WÃUŠ w ’UBIë o³?D¹ ô ULÂ
                                                ]
                       ÆÊËdš¬ i d¹Ë W¹bë cšQÐ rNCFÐ q³IO ¨W¹bë cš√ Ë√ ’UBIë WÄUÁ≈
                                           ≤∑∞≥ rÁ— Y¹bŠ ¨`KBë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


π≥
o?? ? ? ³? ? ? ?D? ? ? ?¹ ôË å±≤∂ ∫q×Mëò Æ˝                ˚∫vÃUFð tKLIÐ œuBILë «c¼Ë
ÆÊËdš¬ i —Ë uHFë rNCFÐ qOI ¨W¹bÃUÐ cšô« Ë√ ’UBIë vKŽ tÃu²ILë WŁ—Ë ·ö²š« WÃUŠ w ’UBIë


                                                 rKFð√
 w? U?N?K?L?F?²?Ý« w?²?ë Á«œ_«Ë ¨w?½U?−?ë b?B?Á vë dEMÃUÐ q²IKà  ULO Ið wÄöÝù« tIHë V²Â  œ—Ë√
                                           ∫pÖ sÄË ¨t²L¹dł
 w? tKÐUI¹Ë ¨tK²Á bBI¹ Ê√ ÊËœ tOKŽ wM−Lë vKŽ ¡«b²Žô« w½U−ë tO bLFð UÄ u¼Ë∫bLFë t³ý q²Ië
                                 Ò
                 Î
 t²ÐuIŽË¨ uLO WHOH ë UBFÃU¨ U³ÃUž q²I¹ ô ULÐ tÐdC¨© uLë vÃ≈ wCHLë »dCë® wF{uë Êu½UIë
                                                Ò
                                          Æ…—UHJÃ«Ë WEKGLë W¹bë
                                            Ò
   Î
 VOBO «b?O? w?Äd¹ sL ¨tOKŽ wM−Lë q²Á bBI¹ Ê√ ÊËœ qFHë w½U−ë bLF¹ Ê√ u¼Ë∫QD ë q²Ië
                                Î   Î          Î
 ÊU ½≈ q²Á tMŽ Z²M ¨tKŽU …œ«—≈ dOž vKŽ qFHë ¡Uł sJÃË ¨©bOBë® UŠU³Ä öF bBÁ qðUIÃU ¨tK²IO UOÄœ¬
                           Æ…—UHJÃ«Ë WHH Lë W¹bë t²ÐuIŽËÆtK²Á bBI¹ rÃ
                             Ò    Ò    Ò
 ÊËœ qÐù« sÄ W¾Ä WHH Lë W¹bë ÊuJð ULMOÐ ¨qÄ«uŠ UNMÄ ÊuFЗ√ ¨qÐù« sÄ W¾Ä w¼ ∫WEKGLë W¹bëË
              Ò                               Ò
                                           ÆUNO qL×ë ◊«d²ý«
 sO²Ý ÂUFÞS lD² ¹ rà sL ¨sOFÐU²²Ä s¹dNý ÂUOB b−¹ rà sL ¨WMÄRÄ W³Á— o²Ž wN ∫…—UHJë UÄ√
                                       Ò
                                              Î
            ˚∫vÃUFð ‰U‡ÁÆÂU‡OBë vKŽ tð—bÁ WÃUŠ w ÂUFÞù« tà “u−¹ ö ¨VOðd²Ã« vKŽ¨UMOJ Ä
         å∂≤∫¡U Më ò Æ˝
                                           r¹uI²Ã«
                                           Ò Ô
         ÆW¹u³Më WM Ã«Ë r¹dJë ʬdIë sÄ tOKŽ wŽdAë qOÃbë d– lÄ ¨’UBIë ·dŽ√ ≠±”
          Ò    Ò
                                  ø’UBIKà wŽdAë rJ×ë UÄ ≠≤”
                                              Ò Ô
                                         ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≠≥”
                                             Ò
                        Æ’UBIë WÐuIŽ cOHM²Ð rK Lë rÂU×ë Ÿ—UAë nK ≠√
                                            ]
                               ÆbLFë q²Ië WÐuIŽ ÂöÝù« kKž ≠»
            ÆWOÃbÐË WOK √ vÃ≈ fHMë ÊËœ UÄ vKŽ W¹UM−Kà …—bILë  UÐuIFë r Ið ≠Ã
                                   Ò
                             Æ’UBIë cOHMð »ułuà ◊Ëdý WŁöŁ d–√ ≠¥”
                   ÆU¼d–√Æ’UBIë cOHMð bMŽ ◊ËdAë sÄ WŽuL−Ä d «uð sÄ bÐ ô ≠µ”
                                            Ò


                                                     π¥
                      ∫WOðü«  U×KDBLë ·dŽ√ ≠∂”
          Æ’UBIë w WOÃb³Ã«  UÐuIFë ¨bLFë q²Ië ¨‘—_«
                    ÆqO¦L²Ã« lÄ ’UBIë Ÿ«u½√ d–√ ≠∑”
                               Ú Ô
     ∫qOÃbë lÄ WOðü«  ôU×ë w ’UBIë »ułË ÂbŽ w V³ ë sOÐ√ ≠∏”
                       Î Î
                      ÆUGÃUÐ öł— w³ q²Á ≠√
                            y
                           ÆtMЫ q²Á bÃ«Ë ≠»
                      ÎÒ     Ò
                     ÆUOÐdŠ q²Á nKJÄ rK Ä ≠‡ł


                                Ò Ô
           ∫WOðü« tOŽdAë ’uBMë sÄ œUH² Lë vMFLë `{Ë√ ≠π”
               Ò
   Æ˝                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠√
                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ≠»
   Æ˝
                          ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á ≠‡ł
                     Æ˝


                                   Ò Ô
            Æf?H?M?ë ÊËœ U?Ä v?K?Ž WFÁ«uë  U¹UM−ë vKŽ q¦Ä√ ≠±∞”
                  Æ’UBIë ULNO jI ¹ sO²ÃUŠ d–√ ≠±±”
πµ
                               d¹eF²Ã«    ±π     ”—b‡‡Ã«
             Î
vKŽ dO³Â —d{ sÄ UNà ULà ªU UBÁ Ë√ «ÎbŠ Vłuð w²Ã« w¼Ë ¨rz«d−ë sÄ WŽuL−Ä WÐuIŽ ÂöÝù« —bÁ
                  Ò                        Ò
               Ó Ô
rÂU×ë Í√dà UN²ÐuIŽ d¹bIð dÄ√ „dð rz«dł „UM¼ Ê√ ô≈¨ÊUÄeÃ«Ë ·ËdEë dOG²Ð dOG²ð ô UN½_Ë ¨lL²−LÃ«Ë œdHë
                                  Ò   Ò
          øtÄUJŠ√ UÄËød¹eF²Ã« UL Æd¹eF²ÃUÐ vL ð UÄ w¼Ë¨UNà W³ÝUMLë WÐuIFë lCOà ªrK Lë
                           Ò Ô
    Î                    Î                  Î
qÂËÔ√˨U UBÁ ôË «ÎbŠ Vłuð ô w²Ã« rz«d−ë vKŽ UŽdý …—bIÄ dOž WÐuIŽ ∫u¼ d¹eF²Ã« Ê√ UIÐUÝ UMFÄ dÄ
         Ò                   Ò
  Æt³¹œQðË tŠö ≈Ë Ádłeà WO UÂË W³ÝUMÄ U¼«d¹ w²Ã« WÐuIFÃUÐ w½U−ë VÁUFO ªrK Lë rÂU×Kà U¼d¹bIð dÄ√

                           d¹eF²Ã« WOŽËdAÄ rJŠ
÷d Ë ¨©±®åWLNð w UÝU½ f³Šò©¶®w³Mà « Ê√ X³Ł bI ¨©¶®w³MKà WOKLFë WM ÃUÐ d¹eF²Ã« WOŽËdAÄ X²³Ł
      Î Ó Ú Ô Î Ó ÓÓ              Ò       Ò
…Ëež sŽ «uHK ð s¹cë WŁö¦Ã« d−¼Ë¨tÃUÄ nB½ cš√ w¼Ë Ë…UÂeë ¡«œ√ sŽ lM²L¹ sÄ vKŽ pÃcÂË WOÃUÄ WÄ«dž
               Ó Ó
¨s?−? ?Ã«Ë »dCÃUÐ ÊËbý«dë ¡UHK ë —e?Ž Y?OŠ ¨d¹eF²Ã« WO?ŽËd?A?Ä v?KŽ pÃc WÄ_« XFLł√ bÁ˨„u³ð
                  Ò         Ò
                                    Ær¼bFÐ sÄ pÖ w rNF³ðË

                     d¹eF²ÃUÐ UNOKŽ VÁUF¹ w²Ã« rz«d'«
                                Ò
vKŽ d¹eF²Ã« rz«dł nOMBð sJL¹Ë ¨’UBIÃ«Ë œËb×ë rz«dł ÈuÝ rz«d−ë q d¹eF²Ã« rz«dł qLAð
                                              ∫ wðü« u×Më
                dJ √     ◊Ëdý UNO d «u²ð rà w²Ã« ’UBIÃ«Ë œËb×ë rz«dł ‡±
 w?²?ë ‰U?F? _« i?F?Ð v?K?Ž WK¦Ä√ wDŽ√
                   Ô   d?O?ž s?Ä WÁd ë q¦Ä pÖË∫’UBIÃ«Ë œËb×ë WÄUÁ≈
 ÂU?E?M?ë f?L?ð Ë√¨W?ÄU?F?ë W?×?K?B?L?ë Í–Rð uHŽ ‰UŠ w q²Ië q¦Ä˨ÁbÃuà bëuë q²Á q¦Ä˨“dŠ
      Ò
     Æd¹eF²Ã« UN³JðdÄ oײ ¹Ë ¨ÂUFë ÊËœ t?ðUÄbIÄË U½eë w ŸËdAë q¦Ä˨‰u²ILë ¡UOÃË√
              Ò
                                           Æ tŁËbŠ
 Î
ô ö?ÝU?J?ð ¨ÊU?C?Ä— w? —UD ù«Ë …UÂeë lMÄË …öBë „d²Â¨vÃUFð tKë o?×?Ð W?IKF²Lë w UFLë ‡≤
                                 Ò
                     Î                     Î  Ô
                    Æ«d¹eFð ô «ÎbŠ q²IO «ÎbðdÄ bF¹ ô≈Ë ¨UN²O{dHà «dJMÄ
                          Ò   Ô Ò   Ò      Ò
Æ …uýdë cš√˨rO²Oë ‰UÄ qÂ√˨ʫeOLë nOHDð˨—Ëeë …œUNA¨”UMë o×Ð WIKF²Lë w UFLë ‡≥
                                  Ò
                             ¥∑π≤ rÁ— Y¹bŠ ¨‚—U ë lDÁ »U²Â w wzU Më Á«Ë—©±®


                                                   π∂
    Ò                                Ò
»«œüUÐ WK? ?L?ë ‰UF _« »UJð—«Ë¨dO ë sO½«uÁ WHÃU L¨WÄU?Fë W×KBLÃUÐ WIK?F²Lë w UFLë ‡¥
                           Ò
                    ÆUNz«bŽ√ `ÃUBà UNOKŽ fÒ −²ÃUÐ WÃËbë W½UOšË¨WÄUFë
                                          Ò

                            W¹d¹eF²Ã«  UÐuIFë Ÿ«u½√
                             Ò
 U?Ðu?I?Fë Ác¼ nOMBð sJL¹Ë ¨Ádý l œË t³¹œQðË w½U−ë Ÿœ— vÃ≈ ÍœR¹ UÄ qJÐ d?¹eF²Ã« ÂöÝù« Ÿdý
                               Ò     Ó    Ô
                                              ∫wðü« u×Më vKŽ
                       WÐuIŽ …œb×Ä ◊ËdAÐ »dCë bF¹∫WO½b³Ã«  UÐuIFë ≠±
                           Ò        Ô Ô Ò
                 dJ √
                       d?ýU?³?Ä Ÿœ— s?Ä t?O? U?L?êd?¹e?F?²Ã« rz«dł w WŽËdAÄ
                    Ò Ô
 w?N?M?Ã«Ë d?¹e?F?²Ã« WÐuIŽ sOÐ ‚dHë sOÐ√
                      Ó Ú Ô Ú ÓÓ
                      ‚uÓ «ËbK−ð ô ò∫©¶®tKë ‰uÝ— ‰UÁÆ…UM−Kà l¹dÝË
                 ÆdJMLë sŽ
                      sJL¹ ULÂÆ©±®å tKë œËbŠ sÄ bŠ v ô≈ Ì◊«uÝ√ …dAŽ
                             ]  Ô Ô Ú > Ó   ]  Ó Ú Ó ÓÚ Ó
…—u?D? ?ë  «– r?z«d?−?ë w UL¨q²IÃUÐ ô≈ Ádł“ oI?×?²?¹ r?à sLà q²Ië vÃ≈ WO?½b?³?ë  UÐuIFë ‰u Ë
                        Ò             Ò
‰u?Ý— ‰U?ÁÆs?O?L?K Lë »dŠ vKŽ ¡«bŽ_« W½ËUFÄ˨UNðbŠË o¹dHðË WÄ_« WM² vÃ≈ …uŽbÃU ¨WGÃU³Ã«
©≤®
  Ô ÔÔÚ Ú Ô ÓÓ Ó Ó Ó = Ó Ô Ú Ú Ô Ó Ó ] Ô Ó Ú Ô  Ô Ì  Ó Ì Ô Ó ÓÓ Ï  Ó Ú Ô Ô Ú Ó Ú Ô Ó Ú Ó
 ÆåÁuK²ÁUÓ rJ²ŽULł ‚dH¹ Ë√Ó rÂUBŽ oA¹ Ê√Ó b¹d¹ bŠ«Ë qł— vKŽ lOLł rÂdÄ√ÓË rÂUð√Ó sÄò∫©¶® tKë
                                        ÆbŠ ô d¹eFð q²Ië «c¼Ë
                                             Ï
w½U−ë œUFÐ≈ u¼Ë ¨©V¹dG²Ã«®wHMÃU Èdš√ W¹d¹eFð  UÐuIŽ ŸUI¹≈ rÂU×Kà sJL¹ ∫WO HMë  UÐuIFë ≠≤
                    Ò                 Ò
w?½U?−?ë ¡U?Žb²Ý« Ë√ ¨·cIÃ«Ë r²Aë vÃ≈ qB¹ Ê√ ÊËœ ¨aOÐu²Ã«Ë VO½Q²ÃUÐ Ë√¨dš¬ bKÐ vÃ≈ ÁbKÐ sŽ
…ö?B?ë t?O?K?Ž ‡ w?³?M?ë d−¼ w UL d−NÃUÐ Ë√ÆÂöJÃUÐ tOKŽ …u IÃ«Ë tЫu−²Ý«Ë ¡UCIë fK−Ä vÃ≈
                             Ò
Ær¼d−NÐ sOLK Lë dÄ√Ë „u³ð …Ëež w œUN−Kà tFÄ ÃËd ë sŽ «uHK ð s¹cë WÐU×BKà ≠Âö ëË
Ê√ X?³?Ł bI ¨WÂd×ë bO?I?ðË W?¹d×ë VK ð UN½_ªf³×ë WÐuIŽ WŽËdALë WO? ?HMë  UÐuIFë sÄË
           Ò                         Ò
·b?NÐ Ë√ WOCIë sÄ oÒI?ײë sO×à rN²Lë s−Ý r?ÂU×Kà sJL¹Ë ©≥®Æå WLNð w UÝU½ f?³Š ò w³Më
                    Ô Ú Ó          Î Ó Ú Ô Î Ó ÓÓ Ò
       ÆsOLK LKà W×KBÄ pÖ w ÊU Ê≈ ¨¡UCIë vKŽ t{dŽ sO×à w½U−ë vKŽ kHײë
                                       Ò
                                      ∫UNMÄ Èdš√  UÐuIŽ ≠≥
             ÆbÝUHë ÂUFDë …—œUBÄ˨WL¹d−ë  «Ëœ√ …—œUBÄ∫q¦Ä¨…—œUBLë ≠±
    Æ «—b LÃ«Ë —uL ë ·öð≈˨o HKà —«bð w²Ã«  uO³Ã« Âb¼∫q¦Ä¨·öðù«Ë Wë“ù« ≠≤
      Ò
       Æ WO×Bë  UHÃU LÃ«Ë dO ë  UHÃU Ä vKŽ WOÃUÄ WÄ«dž ÷d ∫q¦Ä¨WOÃULë WÄ«dGë ≠≥
        Ò                  Ò          Ò
                                ∂∏µ∞ rÁ— Y¹bŠ ¨sOЗU×Lë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë—©±®
                                  ¥π∞¥ rÁ— Y¹bŠ ¨…—UÄù« »U²Â · rK Ä Á«Ë—©≤®
                                ¥∑π≤ rÁ— Y¹bŠ ¨‚—U ë lDÁ »U²Â w wzU Më Á«Ë—©≥®


π∑
 Æ…uý— Ë√ œU                      ]
         w tÞ—uð X³Ł «–≈ t²HOþË sÄ wÄuJ×ë nþuLë ‰eŽ∫q¦Ä ¨WHOþuë sÄ ‰eFë ≠¥
            ^          Ò
             Ò
       ÆnzUþuë wÃuð sÄ lMLë˨…œUNAë ¡«œ√ sÄ lMLë∫q¦Ä¨‚uI×ë iFÐ sÄ ÊUÄd×ë ≠µ
            Ò
d?¹e?F²Ã« WÐuIŽ oO³Dð vÃu²¹ËÆÁ—d?ÂË Â«dłù« œU²Ž« sLà W¹d?¹e?Fð WÐuIŽ sÄ d¦Â√ sOÐ lL−ë “u−¹Ë
                Ò           Ò
                                      ÆtÄUIÄ ÂuI¹ sÄ Ë√ rÂU×ë
           Ò       Î                    Ò
V?ŠU?B ¨œU³Fë o?×Ð oK?Fð «–≈ UÄ√ ¨U?³?zU?ð qŽUHë ¡Uł «–≈ vÃUFð tKë o?×Ð oK?F?²?Lë d¹eF²Ã« jI ¹Ë
        Ò                           Ò
                          ÆUHŽ ¡Uý Ê≈Ë ¨v u²Ý« ¡Uý Ê≈ ¨—UO ÃUÐ tO o×ë
                                              =

         W¹d¹eF²Ã«  UÐuIFë d¹bIð w dÄ_« wÃË W¹dŠ ÈbÄ
          Ò               Ò  ÒÒ
                                           Ó Ô
—UO²šöà u¼ UL½≈ ŸdAë ÁU¹≈ ÁUDŽ√ Ícë o×Ã«Ë ¨U¼—UO²š«Ë WÐuIFë d¹bIð w W¹d×ë oKDÄ dÄ_« wÃuà fOÃ
                     Ò                   Ò        Ò
…d?³? ?ë ÍËc?Ð W?½U?F?²?Ýô«Ë È—u?A?ë √b?³?Ä n?O?þu?ð r?ÂU?×?ë v?K?ŽË ¨¡ö?F?²?Ýô«Ë r?J?×?²?K?à f?O?ÃË d¹bI²Ã«Ë
        ∫UNMÄ ¨WOŽdý œuOIÐ …bOIÄ pÖ w w{UIë WDKÝË ¨ UÐuIFë Ác¼ d¹bIð w ’UB²šô«Ë
                      Ò
 U‡Äd×Lë s‡Ä W‡OÄöÝù« W‡F¹dAë tðb‡Ž UÄ W‡KLł s‡Ä …U‡M−ë sŽ …—œUBë ‰UF _« ÊuJð Ê√ ≠±
        Ò
                           ÆWOŽdAë  «—Ëc×Lë˨w UFLëË
                            Ò
Ë√ ¨wB Aë wÒHA²Ã« Ë√ ÂUI²½ô« fOÃ˨WÄUFë œU³Fë `ÃUBÄ W¹ULŠ WÐuIFë vKŽ YŽU³Ã« ÊuJ¹ Ê√ ≠≤
  Ò
     Ær¼dOž vKŽ U¼b¹bAðË ¡UÐdÁ_« sŽ UN H½ WL¹d−ë vKŽ WÐuIFë nOH ²Ð ÈuNë ŸU³ð«
               Ætà WHH Ä Ë√ dAKà WŽœ«— w{UIë U¼—bI¹ w²Ã«  UÐuIFë ÊuJð Ê√ ≠≥
                  Ò   Ò          Ò
V‡ÝUM²ð Ê√ w‡G³M¹ W¹d¹eFð WÐuIŽ rÂU×ë —U² ¹ UÄbMF ¨WOBFLÃ«Ë WÐuIFë sOÐ W³ÝUMÄ WLŁ ÊuJð Ê√ ≠¥
                                         Ò
 ÆrNMÄ√Ë œU³Fë `ÃUBÄ W¹ULŠË ‰bFë oOIײРqOH «c¼Ë ¨Âd−Lë h ýË WL¹d−ë …—uDš lÄ
¨W?L?¹d−ë Ÿu?M?ð …U?Ž«d?L?Ð p?Ã–Ë ¨l?L?²?−?L?ë W?¹ULŠË w½U−ë dł“ u¼Ë ¨UN b¼ WÐuIFë oI?×ð Ê√ ‡µ
      Ò                                      Ò
                              Æt²L¹dł tÐUJð—« ·ËdþË w½U−ë h ýË

                             W¹d¹eF²Ã«  UÐuIFë 5MIð
                          ôË ¨U¼—bBð sO½«uÁ w W¹d¹eF²Ã« rz«d−ë —bIð Ê√ WÃËbKÃ
                                    Ò
               ◊UA½         d?¹b?I?ð w? r?K? ?L?ë r?ÂU?×?K?à vDFLë i¹uH²Ã« lÄ pÖ v UM²¹
 Ò Ô
s?O?Ð√ ¨d??D?Ý√ W? ?L?š s?Ž b?¹e?¹ ô U?L?Ð                    ÆU¼—UO²š«Ë W¹d¹eF²Ã«  UÐuIFë
ÂU?E?M?ë w W¹d?¹e?F?²?ë  U?Ðu?I?F?ë sOÐ ‚dHë
       Ò                   ∫UNMÄ bz«uHë sÄ dO¦JÐ œuF¹ W¹d¹eF²Ã«  UÐuIFë sOMIðË
                                         Ò
     ÆWOÃU×ë WOF{uë rEMÃ«Ë wÄöÝù«
      Ò    Ò                             ÆœU³Fë ‚uIŠ ÊUL{ ≠±                                                       π∏
                             Æ…«ËU LÃ«Ë WëbFë oOI×ð ≠≤
                                 Æ¡UCIë —«dI²Ý« ≠≥
       ÆUNŽuÁË q³Á rz«d−ë vKŽ lI²Ý w²Ã«  UÐuIFë ŸuMÐ rKŽ vKŽ ”UMë Êu ≠¥


                                    r¹uI²Ã«
                                      Ò Ô
                              Æd¹eF²Ã« ÂuNHÄ `{Ë√ ≠±”
           Ô
   Æ…—U³Fë Ác¼ gÁU½√ ¨ «b−² LKà UNÐUFO²Ý«Ë WF¹dAë W½ËdÄ vKŽ qOÃœ d¹eF²Ã« WÐuIŽ≠≤”
              Ò
                    Î
                   Æ«d¹eFð UNOKŽ VÁUF¹ w UFÄ vKŽ WK¦Ä√ wDŽ√ ≠≥”
                                       Ò Ô
                         ∫wŽdAë qOÃbë lÄ wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≠¥”
                    Æd¹eF²Ã« rz«dł w WŽËdAÄ WÐuIŽ »dCë ≠√
                  ÆWŽœ«dë WO HMë  UÐuIFë sÄ f³×ë WÐuIŽ ≠»
            ÆlL²−Lë vKŽ …dO¦Â bz«uHÐ œuF¹ W¹d¹eF²Ã«  UÐuIFë oO³Dð ≠Ã
                            Ò

                ƉËbł w pÖ l{√Ë ¨d¹eF²Ã«Ë œËb×ë sOÐ Ê—UÁ√ ≠µ”
                              Ï
      ÆœuOIë Ác¼ d–√ ¨WOŽdý œuOÁ sL{ dÄ_« wÃuà U¼dÄ√ „Ëd²Ä d¹eF²Ã« WÐuIŽ ≠∂ ”
               Ò         Ò
                 ød¹eF²ÃUÐ ’UBIÃ«Ë œËb×ë rz«dł vKŽ VÁUF¹ v²Ä ≠∑”
                                   Ó Ô
                                     Ò Ô
                 ∫WOÃUÄË WO H½Ë WOL ł vë WOðü«  UÐuIFë nM √ ≠∏”
                  Ò   Ò   Ò
                 Æq²Ië ¨‰«uÄ_« ·öð≈ ¨bK−ë ¨»dCë ¨aOÐu²Ã«


                                      Ò Ô
                          ∫wðQ¹ ULO wŽdAë rJ×ë sOÐ√ ≠π”
              Æd¹eF²ÃUÐ w{UIë t³ÁUF ¨qðUIë sŽ ‰u²ILë ¡UOÃË√ UHŽ ≠√
                       ÆbK−ÃUÐ h ý vKŽ Ì÷UÁ rJŠ ≠»
                  Î               Ì
                 ÆU UBÁ q²IÃUÐ tMЫ q²Á qł— vKŽ ÷UÁ rJŠ ≠Ã
          ÆWOB ý W¹dŠ UN½√ ÈuŽbÐ …öBë „—Uð d¹eFð sŽ rÂU×ë lM²Ä« ≠œ
           Ò   Ò
                               Ì
            Æ…bKł sO Lš bK−ÃUÐ dL ë »—Uý vKŽ ÷UÁ rJŠ ≠‡¼
ππ
    …b‡‡‡‡‡Šuë     ∂
V¹cN²Ã«Ë wÄöÝù« dJHë
     Ò
            ±∞∞
                    fHMÃUÐ —«d{ù« .d%             ≤∞      ”—b‡‡Ã«
—«d{ù« tà o×¹ ôË ¨tIMŽ w W½UÄ√ wN ¨UNOKŽ k U×¹ Ê√ ÊU ½ù« vKŽ V−¹ vÃUFð tKë sÄ W³¼ …UO×ë
     Ò
‚U×ÃSÐ u¼ V³ ²¹ Ê√ sŽ pO¼U½ ¨t H½ sŽ —dCë l b¹ Ê√ rK Lë vKŽË ¨Vł«Ë fHMë vKŽ ÿUH×ÃU ¨UNÐ
      Ò
                                               Ò
                                      Æd¦Â Â√ —dCë pÖ qÁ ¨UNÐ È–_«
                         ÎÒÒ   ÎÒ
f?H?Më „ö¼≈ Ë√ ¨q²Ië vÃ≈ ôu Ë dOGÃUÐ Ë√ fHMÃUÐ U¹œUÄ Ë√ U¹u?MFÄ È–_« ‚U×Ã≈ u¼ ∫—«d{ù«Ë
                                        Æ…dýU³Ä dOž Ë√ …dýU³Ä …—uBÐ

                     fHMÃUÐ —«d{ù« WÄdŠ vKŽ qOÃbë
      ˚∫vÃUFð ‰UI ¨„öNÃ«Ë È–úà UNC¹dFð ÂbŽË fHMë vKŽ ÿUH×ë …—Ëd{ r¹dJë ʬdIë sOÐ
                                            Ò
                     ˚∫vÃUFð ‰UÁË å≤π∫¡U   MëòÆ˝
ÍœR¹ Ê√ t½Qý sÄ UÄ q »UJð—« sŽË fHMë q²Á sŽ ÊUONMð sO²¹ü« sOðUN     å±πµ ∫…dI³Ã«òÆ˝

                                   Æ—dCë UNÐ o×K¹ Ë√ „öNë vÃ≈ fHMÃUÐ
 uNÓ tÓ H½ q²IÓ q³ł sÄ Èœdð sÄò∫©¶® ‰UÁ bI ¨fHMÃUÐ —«d{ù« WÄdŠ vKŽ ©¶® w³Më bÂ√ pÃcÂË
 Ó Ô Ô Ú Ó Ó ÓÓ Ì ÓÓ Ú   ]ÓÓÚ Ó                               Ò
                             Ó Ó Ú Ó Ó Î ÓÓ Ó Î ] Ô Î  Ó 
 rMNł —U½ w ÁU] ײ¹ Áb¹ w tLÔ Ó tÓ H½ q²IÓ ULÝ v] ×ð sÄ˨«bÐ√ UNO «bKÓ Ä «bÃUš tO Èœd²¹ rMNł —U½ w
 Ó ]Ó Ó  Ó Ô Ó ÓÓ  Ó Ô ^ Ô Ú Ó Ó ÓÓ ÎÒ Ô                        ] Ó ÓÓ Ó ]Ó Ó  Ó
ΫbKÓ Ä «bÃUÓš rMNł —U½ w tMDÐ w UNÐ ©≤®Q−¹ Áb¹ w? tðb¹b×Ó Ì…b¹b×Ð tÓ H½ q²Á sÄ˨«bÐ√ UNO «bKÓ Ä «bÃUš
   ] Ô Î   Ó ]Ó Ó  Ó  Ú Ó   Ó  ÔÓ Ó   Ó Ô ÔÓ  Ó Ó  Ó  Ô Ú Ó Ó ÓÓ Ú Ó Ó Î ÓÓ Ó Î ] Ô Î Ó
                                                 ©±®
                                                   Æå«bÐ√ UNO
                                                     Î ÓÓ Ó

                            fHMÃUÐ —«d{ù« —u sÄ
                                      Ò
U?N?M?Ž X?N?½ w?²?ë —uÄ_« sÄË ¨UNEHŠ t½Qý sÄ UÄ qJÐ  dÄ√Ë ¨fHMÃUÐ d?C¹ UÄ q? s?Ž W?F¹dAë XN½
                                  Ò
                                              ∫WOÄöÝù« WF¹dAë
                        q?²Á bL?F?ð u¼Ë ¨—Uײ½ô« ÂöÝù« ÂdŠ ∫—U?ײ½ô« ≠±
                           ^             Ò
                dJ √
                        Y?¹b?Š w? œ—Ë U?L? …b?¹b?ý t?²?Ðu?IŽ qFłË ¨fHMë
     ø—Uײ½ô« ÂöÝù« ÂdŠ «–ULÃ
                         U?ł—œ v?KŽ√ bF¹ —U?×?²?½ôU? ªoÐU ë ©¶® ‰uÝdë
                              Ò Ô
                                  µ≥≥≥ rÁ— Y¹bŠ ¨VDë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®
                                                sFD¹∫Q−¹ ©≤®


±∞±
«–S? ¨·Ëd?E?Ã«Ë »U?³?Ý_« X?½U? ULNÄ ¨UFDÁ «dŠ uN pÖ ÊU ½ù« bL?F?ð «–≈Ë ¨f?HMÃUÐ —«d{ù«
                                Ò
                   Ô
¡u−Kë ô≈ tOKŽ UL ¨‰UCŽ ÷dLÐ VO √ t½_ Ë√ ¨ÍœUB²Á« Ë√ wŽUL²ł« V³ à oOCÃUÐ ÊU ½ù« dFý
                 Ò                   Ò
cšQ¹ Ê√˨tKÂuð oŠ vÃUFð tKë vKŽ qÂu²¹ Ê√˨«d ¹ d Fë lÄ ÊS ¨ÃdHë U³ÃUÞ qłË eŽ tKë vÃ≈
        Ò                               Ò
                            Ò
pÃ–Ë ¨wŠËdë V½U−ë ÊU ½ù« qLN¹ Ê√ sÄ d³Â√ —d{ błu¹ ô tKFÃËÆW¹uMFLÃ«Ë W¹œULë »U³Ý_UÐ
                                    ÒÒ
                 Ò
 ∫v‡‡ÃUFð t‡½U×³Ý tÃu‡Á p‡Ã– vKŽ ‰b¹ ¨WO HMë W×BÃUÐ ÊUL¹ù« j³ð—« bI ¨vÃUFð tKë sŽ œUF²ÐôUÐ
   å≤∏∫bŽdëòÆ˝                                     ˚
dOÄbð vÃ≈Ë ÊUÄœù« vÃ≈ ÍœR?¹ ¨YzU³ ë Ác¼ ‰ËUMð Ê√ ·ËdFLë sL ∫ «dJ Lë »dý r¹d×ð ≠≤
            Ò
÷d?Ä ”ËdOHÐ WŁu?K?Ä …d?Ð≈ «b? ?²Ý« sÄ Ë√ ¨…bz«“  «—b Ä WŽdł sÄ …U uë qB×ð bÁË ¨W×Bë
       Ò                                  Ò
 Æ⁄UÄbë dOÄbð vKŽ qLFð sOzUÂuJë q¦Ä ¨WKOI¦Ã«  «—b LëËÆ©“b¹ù«® W³ ²JLë WŽUMLë Ê«bI
                         Ò
nFCð dL Ã«Ë ¨…bFLë w WŠdIÃ«Ë b³Jë nOKð V³ ðË ¨YzU³ ë Â√ dL ë∫dL ë »dý r¹d×ð ≠≥
                   Ò  Ò
V³ ²¹ bI —uL Ä u¼Ë …—UOÝ œUÁ «–S ¨r −ë w »UBŽ_« qLŽ ¡vD³ðË WOM¼cë ÊU ½ù«  «—bÁ
           Ò                   Ò
w ◊—u²¹ Ë√ ÷«dŽ_« pN²MO ¨szUý dL ë »—Uý „uKÝ Ê√ ·ËdFLë sÄË ÆWKðUÁ dOÝ Àœ«u×Ð
  Ò
                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨ UÄuB ë
                     åπ±∫…bzULë òÆ˝

b?M?Ž Á—d?C?Ð Ÿu?D?I?Ä u?¼Ë ¨V?KIë ÷«dÄ√Ë Wzdë ÊUÞdÝ V³? ?¹ s?Ošb²ÃU ∫s?O?šb?²?ë sŽ wNMë ≠¥
                            Ò
”—«b?L?Ã«Ë  UOHA² Lë q¦Ä ¨WIKGLë WÄU?F?ë w½U³Lë w sOšb²Ã« WÄb?I²Lë ‰Ëbë lMLðË ¨¡U³Þ_«
                   Ò              Ò
v?KŽ WE¼U³Ã«  UÄ«dGë ÷dHðË ¨WÄU?Fë  ö «uLë w pÃcÂË ¨WO?ÄuJ×ë w½U³LÃ«Ë  UFÄU−ëË
               Ò                Ò
     ÌÒ Ì   Ì
ÆWO× Ë W¹œUÄ …dO³Â —«d{√ sÄ tO ULà Âd×Ä sOšb²Ã« Ê√ WF¹dAë ¡ULKŽ sÄ dO¦Â Èd¹ËÆsOHÃU Lë
 Ò                ÏÒ      ]          Ï
   Ò Ò Î                      ] ÎÒ
W×BÐ …—U{ U?{«d?Ä√ V?³? ð Ê«b¹œ vKŽ Íu²×¹ d¹eM ë r×à Ê√ UO?³Þ X³Ł∫d?¹e?M ë r×à r¹d×ð ≠µ
                                          ÆÊU ½ù«
¨WOŠöBë WON²MLë …bÝUHë WLFÞ_« ‰ËUM²Â pÖË∫ÊU ½ù« r −Ð …—UCë WLFÞ_« ‰ËUMð sŽ^ wNMë ≠∂
                             Ò
                                   Î
                        ÆfHMÃUÐ È–_« ‚U×Ã≈ vÃ≈ UL²Š ÍœRð w²Ã«Ë
œ«uLë Âb ² ð w²Ã« WLFÞ_« sŽ bF²³¹ Ê√Ë ¨pÖ tMJÄ√ UÄ Wł“UDë WLFÞ_« všu²¹ Ê√ rK Lë vKF
      Ô                            Ò
¨ÊUÞd ë V³ ¹ UNMÄ dO¦ÂË ¨WO?ŽUMBë Ê«uÃ_«Ë  UNJMë UNOÃ≈ ·UC¹ w²Ã«Ë¨UNEHŠ w W¹ËULOJë
     Ò        Ò                 Ô
                   Æœ«uLë Ác¼ vKŽ Íu²×ð w²Ã«  UÐËdALë sLC²¹ «c¼Ë
                    Ò                  Ò
       Ò          Ò
sÄ vÃUFð tKë qŠ√ ULO ◊«d ù« Ê√ tO pý ô ULÄ∫ UŠU³Lë ‰ULF²Ý« w b×ë “ËU−ð sŽ wNMë ≠∑
                                Ò


                                                 ±∞≤
             ◊UA½        v?Ã≈ ÍœR?¹ b?z«eë ÂUFDÃU ¨—d{ tO »«dAÃ«Ë ÂUFDë
                          Ò
                       W?M?L? ?ë v?Ã≈ ÍœR?¹ q?¹u?D?ë Èb?L?ë v?K?ŽË ¨W?L? ?²?ë
                               Ò
 Y?¹b?Š Í—U? ?³?ë `?O?×? v?Ã≈ lł—√
 s?¹c?ë W?Łö?¦?ë Y?¹b?Š V?²Â√Ë ¥∂∑µ rÁ—     ÆqðUÁ UNCFÐ ÷«dÄ√ sÄ UNÐ o×K¹ UÄË ¨…bz«eë
      Æ©¶®‰uÝdë …œU³Ž sŽ «uÃQÝ q?L?F?ÃU?Ð f?H?M?ë ‚U?¼—≈ s?Ž pÃc WF¹dAë XN½ bÁË
                   w?? p??Ö ÊU?? u??ÃË v??²? Š w??M? C? L? ë b?N?−?Ã«Ë b?z«e?ë
                             ÆtK qOKë ÂUOÁ Ë√ ¨ d¼bë ÂUOBÂ…œU³Fë
    Ô
÷dLÐ VO √ sÄ vKŽ ÂöÝù« VłË√ bI ∫÷dLÃUÐ WÐU ù« bMŽ ÍË«b²Ã« w hŽUI²Ã« sŽ wNMë ≠∑
 Ó Ó Ì Ó  ÚÓÓ Ó ÔÚ Ó              Ò
∫‰UÁ p¹dý sÐ WÄUÝ√ sF ò¨ÍË«b²Ã« vKŽ ©¶® tKë ‰uÝ— YŠ bÁË ¨ÃöŽ sÄ dÒ u²¹ ULÐ t¹Ë«b¹ Ê√
Ó Ó Ó  Î Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ó ] ]  Ú Ó Ó Ó  ] Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó ÓÓ Ó  ] Ó Ô Ó Ó Ô Ó Ú Ó Ú Ó Ó
l{Ë ô≈ ¡«œ lC¹ rà tKë ÊSÓ «ËË«bð tKë œU³Ž U¹ rF½∫‰UÁ øÈË«b²½ ô√ tKë ‰uÝ— U¹∫»«dŽ_« XÃUÁ
       ©±®
           ÔÓÓÚ   Ó Ó Ô ÓÓ ] Ó Ô Ó Ó Ô Ó Î  Ó Î Ó  Î Ó Ó Ó Ó Ú Ó Î Ó ÔÓ
         Æå ÂdNë∫‰UÁ øu¼ UÄË tKë ‰uÝ— U¹∫«uÃUÁ Æ«bŠ«Ë ¡«œ ô≈ ≠¡«Ëœ ‰UÁ Ë√≠¨¡UHý tÃ
Ê√ i¹dLKà `B¹ ôË ¨rOEŽ —d{ tOKŽ Vðd²¹ UNłöŽË ÷«dÄ_« …«Ë«bÄ ‰UL¼≈ Ê√ `{«uë sÄË
     Ò           Ò
    ÆVO³Þ tà UNHB¹ rà W¹Ëœ√ ‰ËUM²¹ Ê√ ô˨qzU Lë Ác¼ q¦Ä w ”UMë «uŽ …—uAÄ q³I¹
                                   Ò
i?¹dLKà ÕUÐ√ t½√ ¨÷dLë …œU¹“Ë ¡«c¹ûà UNC¹dFð ÂbŽË ¨œdHë W×? vKŽ ÂöÝù« ’dŠ sÄË
                              Ò
                                ÆÊUCÄ— dNý w —UD ù« d U LëË
              =                    Î
tÐ o×K¹ Ë√ ¨ÊU ½ùUÐ dC¹ UÄ q sŽ wNMë vKŽ WOÄöÝù« WF¹dAë ’dŠ kŠö½ UIÐUÝ UMFÄ dÄ ULÄ
                                        ] Ò
                             Ò
¨bOHLë ¡«cGÃUÐ W¹cG²Ã« …—ËdC …bzUHÃ«Ë lHMë tà oI×¹ UÄ qJÐ  dÄ√ UN½S tð«– XÁuë w Ë ¨È–_«
                                  Ò
v?Ã≈ U?ÄË t?zU?C?Ž√ W?Äö?Ý ÊU? ?½û?à k?H?×ð w²Ã« WO½b³Ã« W{U¹dë Ÿ«u½√ iFÐ WÝ—ULÄ˨tO ‰«b²Žô«Ë
                                Ò
          ÆWŠ«dÃ«Ë W¹UŽdë sÄ tIŠ tzUCŽ√ sÄ uCŽ qJÃË tK Áb −à ÂbI¹ Ê√˪pÖ
                     Ò                Ò

                                           r¹uI²Ã«
                                             Ò
                                        Ò Ô
                                    Æ—«d{ù« ·dŽ√ ≠√       ≠±”
                                  Î
  ÆfHMÃUÐ —«d{ù« r¹d×ð vKŽ W¹u³Më WM ë sÄ dš¬Ë r¹dJë ʬdIë sÄ öOÃœ d–√ ≠»
               Ò


                Ò Ô Ò            Î
             ÆpÖ sOÐ√ ÆWOŽUL²ł«Ë WOKIŽË WOL ł «—«d{√ V³ ¹ dL ë »dý ≠≤”
                        Ò   Ò
              ø UŠU³Lë ‰ULF²Ý« w ·«dÝù« sŽ W−ðUMë WO×Bë —«d{_« UÄ ≠≥”
                                 ÒÒ

                           ±π∂± rÁ— Y¹bŠ ¨tKë ‰uÝ— sŽ VDë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®


±∞≥
                         øtOKŽ qOÃbë UÄË øÍË«b²Ã« rJŠ UÄ ≠∂”
                ÆfHMÃUÐ —«d{ù«  Uł—œ vKŽ√ —Uײ½ô«≠±     Ò Ô
                                     ∫qKŽ√ ≠∑”
                                 
w …—œU½ ÊuJð œUJð ULMOÐ ¨WOÃUŽ WOÄöÝù« dOž  UFL²−Lë w —Uײ½ô« VÓ ½ ≠≤
                          ÆrK Lë lL²−Lë
                                ]
               ÆWO½b³Ã« W{U¹dë WÝ—ULÄ vKŽ ÂöÝù« YŠ ≠≥
               ÆÂUFDë ‰ËUMð w ◊«d ù« sŽ ÂöÝù« vN½ ≠¥
                                            ±∞¥
                            WOÃËR *« qL%
                            Ò    ^          ≤±     ”—b‡‡Ã«                            Ò
t?K?F?ł r?¹d?J?²?ë «c¼ d¼UEÄ sÄË ¨tðUÁuK Ä dzUÝ vKŽ tKC? Ë tÄd?ÂË ÊU? ?½ù« v?ÃUFðË t½U×³Ý tKë oKš
                               Ò
                                      Î        Î
…œ«—ù« W¹dŠ √b³LÐ j³ðdðË ¨Â«eÃù«Ë nOKJ²ÃUÐ j³ðdð WOÃËR Lë …dJH ¨tÃULŽ√ sŽ ôËR ÄË ¨…œ«—≈ «– UHKJÄ
    ÒÒ                    Ò
ÂUÄ√ UN−zU²½ qLײ¹Ë ¨UNOKŽ VÝU×¹ ¨tëuÁ√Ë tÃUF √ sŽ ‰ËR Ä ÊU ½ù« Ê√ wMFð WOÃËR Lë˨ÊU ½ù« bMŽ
       Ò       Ó Ô                      Ò
                                            ÆlL²−Lë ÂUÄ√Ë vÃUFð tKë

                      Ò
                      qłË eŽ tKë ÂUÄ√ ÊU ½ù« WOÃËR Ä
                        Ò          Ò
Ò
qłË e?Ž t?K?ë ÂUÄ√ w¼ ÊU ½ûà WO?ÃR? ?Ä rEŽ√ Ê√ ô≈¨”UMë sOÐ WO?ÃR LKà …b?Ž  U?¹u?² Ä pÃUM¼ Ê√ lÄË
    Ò           Ò               Ò     Ò
                                     Ò
 tà o‡I×¹Ë ¨tÃUŠ `KB¹ UÄ vKŽ q‡LFë˨tO¼«u½ »UM²ł«Ë ÁdÄ«ËQР«e²ÃôUÐ t‡HKÂË ¨÷—_« w tHK ²Ý« Ícë
w‡‡ W‡L¹dJë W¹ü« t‡ðd– Íc‡Ã« l‡Ý«uë U‡NÄu‡NHLÐ W‡½U‡Ä_« qLŠ pÃcÐ˪…dšü«Ë UO½bë …UO×ë w …œUF ë
                                                   ˚∫vÃUFð tÃuÁ
                                    å∑≤∫»«eŠ_« òÆ˝
s?O?Š U?NMŽ tÃQ OÝ W½UÄ_« tKL?Š Íc?ë Ê√˨sOLÃUFë »— ÂU?Ä√ ÊU ½ù« WO?ÃËR? ?Ä WÄU ł W¹ü« Ác¼ `{uðË
                 Ò            Ò         Ò              Ò
W?áU? ?L?ë Ác?¼ r?¹d?J?ë ʬd?I?ë d?– b?Á˨»U? ?×?ë Âu?¹ w? ÊU? ?½ù« ‰U?L?Ž√ U?N?O? XK−?Ý w?²?ë n?×?B?ë d?A?Mð
                                              Ò Ô           Ô
             ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡ÁË å≤¥∫ U UBëòÆ˝                 ˚∫vÃUFð ‰UI ¨W³ÝU×LëË
                                 å∂∫·«dŽ_«òÆ˝


                      ÂöÝù« w WOÃËR *« ÂuNHÄ ‰uLý
                           Ò
rJKÂË Ÿ«— rJ?KÂò:‰U?Á U?LMOŠ ©¶® ‰uÝdë pÖ `{Ë ¨l?Ý«ËË qÄUý ÂöÝù« w WO?ÃËR Lë ÂuNHÄ
Ú Ô ^Ô Ó Ì Ó Ú Ô ^Ô                     Ò                Ò
 WOŽ«— …√dLë˨t²OŽ— sŽ ‰ËRÚ Ä u¼Ë tK¼√ w Ÿ«— qłdë˨t²OŽ— sŽ ‰u¾Ú ÄË Ÿ«— ÂUÄù« ¨t²OŽ— sŽ ‰u¾Ú Ä
 Ï Ó Ó Ô ÓÚ Ó Ú Ó  ] Ó Ú Ó Ï   Ó Ó Ô Ó  Ú Ó Ì Ó Ô Ô ] Ó ] Ó Ú Ó Ï Ô Ó Ó Ì Ó Ô Ó   ] Ó Ú Ó Ï Ô Ó
 Ï ‰ËR ÄË Ÿ«— rJKÂË ¨t²OŽ— sŽ ‰ËR ÄË ÁbOÝ ‰UÄ w Ÿ«— ÂœUÓ Ã«Ë ¨UN²OŽ— sŽ WÃËRÚ ÄË UNłË“ XOÐ w
     Ó Ó Ì Ó Ú Ô ^Ô Ó   ] Ó Ú Ó Ï Ô Ó Ó  =Ó  Ó    Ì Ó Ô Ú Ó Ó ] Ó Ú Ó ÏÓ    Ó Ó Ó Ú Ó ÚÓ
                       ∫wðQ¹ ULÐ ÂöÝù« w WOÃËR Lë ‰uLý ‰ULł≈ sJL¹Ë©±®Æå t²OŽ— sŽ
                                  Ò                  ] Ó Ú Ó

                                           Î
                          ”UMë ÂuLFà WOÃËR *« ÂuNHÄ ‰uLý ∫ôË√
                                 Ò
                                          Ò
¨rNðU dBðË rNÃULŽ√ sŽ ÊuÃËR Ä rNðU¹u² Ä lOL−Ð rNFOLł ”UMë Ê√ oÐU ë Íu³Më Y¹b×ë `{Ë bIÃ
                                   Ò
                                   ∏¥¥ rÁ— Y¹bŠ ¨WFL−ë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


±∞µ
                              Ò
s?Ä tOKŽ UÄ ÍœR?¹ Ê√ t?O?K?Ž ¨Âö?Ýù« d?GŁ sÄ …dGŁ vKŽ rK Ä q?J ¨W¹d?ŠË …œ«—≈ Ë– bŠ√ pÖ sÄ vH?F¹ ôË
       Ò                          ÒÒ             Ó Ô
¨tK¼_ Ë√¨t HMà Ë√ ¨vÃUFð tKà  U³ł«uë Ác¼ X½UÂ√ ¡«uÝ ¨tłË qLÂ√ vKŽ UNÐ ÂUOIë s ×¹ Ê√Ë ¨ U³ł«Ë
                          Ò        Ò  Î
             ÆW¹UŽdë Ác¼ sŽ ÊuÃËR Ä rNKÂË ¨…UŽ— ”UMë qJ ¨UFOLł ”UMÃ«Ë tFL²−Ä Ë√
                                        Î
                          …√d*«Ë qłdKÃ WOÃËR *« ‰uLý ∫UO½UŁ
                                 Ò
                   Î    Ò
tOKŽ V−¹ ¨t H½ sŽ ‰ËR Ä ¨v¦½√ Â√ ÊU «d– ¨œd qJ ¨W¹œdHë WOÃËR Lë √b³Ä ÂöÝù« —dÁ bIÃ
                           Ò   Ò          Ò
        Ò
sŽ X d×½« Ë√ XK{ Ê≈ UN¹bN¹Ë ¨ U³ł«uë w dOBI²Ã« Ë√ ¨ÂUŁü«Ë w UFLë »UJð—« sÄ UNFMLO UN³Á«d¹ Ê√
 UŽUDÃ«Ë W×ÃUBë ‰ULŽ_UÐ UN²OÂeð w ÁdOBIð Ë√ ¨t HMà tÃUL¼≈ WF³ð qLײ¹ pÃcÐ u¼Ë ¨rOI² Lë ◊«dBë
                                 Ò
                          å≥∏∫dŁbLëòÆ˝             ˚∫vÃUFð ‰UÁ
ULNÐ ô≈ wIðd¹ ô Ícë lL²−Lë UŠUMł UL¼Ë ¨…√dLÃ«Ë qłdë vKŽ WŽ“uÄ WOÃËR Lë Ê√ Y¹b×ë sOÐ bÁË
                               Ò  Ò
U¼œôË√ q¼Rð w²Ã« W×O×Bë WOÄöÝù« W¹ƒdë WKÄUŠË ¨‰UOł_« WOÐdÄË ¨lOMLë …dÝ_« sBŠ …√dLÃU ¨UFOLł
    Ò         Ò               Ò
ªUNÄUÄ√ ‰U−Lë ÕU ≈Ë UNKO¼Qð VłË ¨lL²−Lë nB½ …√dLë X½U ULÃË ÆlL²−Lë w WOÐU−¹≈ WKŽU —«Ëœ_
                                Ò         Ò
w?Äö?Ýù« s?¹b?ë f?O?ÃË ¨b?O?ÃUI²Ã«Ë  «œUFë U¼—bBÄ  UÁuFÄ V³ Ð ‰«e²š« ÊËœ WKÄU UN²O?ÃËR Ä qL?ײ²Ã
                                          Ò    Ò
                                              ÆnOM×ë
                                       Î
                       5ÃËR *«Ë ÂUJ×Kà WOÃËR *« ‰uLý ∫U¦ÃUŁ
                                Ò
Ò
q? t?O? q?šb?¹ `?K?D?B?L?ë «c?¼Ë ¨d?ÂcÃUÐ dOÄ_« oÐU ë n¹dAë Y¹b×ë w ©¶® ‰uÝdë h?š bÁË
                                          Ò
                 Î
v?Ã≈ W? U{ùUÐ r¼Ë ¨‰ËR Ä dG √ vÃ≈ ôu? Ë W?ÃËb?ë fOz— r¼öŽ√Ë ¨WÃËbKà ÍcOHM²Ã« “UN−ë w ‰ËR Ä
  Ò                             Ò
¨ÂU?J?×?ë W?³?ÝU×Ä rN³ł«Ë sÄ s¹cÃ«Ë ¨”UMë WÄU?Ž ÂUÄ√ ÊuÃËR Ä q?łË e?Ž tKë ÂUÄ√ W¹Ëd?š_« rN²O?ÃËR Ä
                       Ò           Ò       Ò     Ò
                                    Ò Ò
v?K?Ž l?I?¹Ë ¨r?N?²?¹UŽ—Ë ”UMë WÄbš qÐUIÄ WÃËbë WM¹eš sÄ t³ð«— cšQ¹ UHþuÄ q?E?¹ ¨Á—bÁ öŽ Ê≈Ë rÂU×ÃU
              Ò
s?Ä UNLOÁ b?L² ð WÄUŽ …UOŠ q?þ w? Ë ¨‰ö?×ë gOFë …dz«œ w ”UMKà WL¹dJë …UO×ë dO uð vKŽ qLFë tIðUŽ
     Ò
¨rK Lë lL²−Lë w WAŠUHë lOAð  U ÝRÄ Ë√ ¨ÍuЗ œUB²ÁUÐ `L ¹ ö ¨…dNDLë WM Ã«Ë r¹dJë ʬdIë
                    Ò                 Ò   Ò
      ÆUMà vÃUFð tKë UNŽdý w²Ã« ‚uI×ë lOCð  UOÁUHð«Ë sO½«uÁ Ë√¨WÄ_«  «—bIÄ œb³ð  UÝUOÝ Ë√
                                    Ò   Ò  Ò
œËb?×?ë W¹ULŠË ¨w?K?š«b?ë s?Ä_« d?O? u?ð v?K?Ž qLF¹ Ê√ ¨ÁeÂdÄ V Š¨‰ËR Lë Ë√ rÂU×ë vKŽ Ê√ ULÂ
         Ò
                              Ò
ÆdJMLë sŽ wNMÃ«Ë ·ËdFLÃUÐ dÄ_« sL{ rN²³ÝU×ÄË rNà `BMÃ«Ë ÂUJ×ë qLŽ W³Á«dÄ wðQðË ¨WÃËbKà WOł—U ë
                                             Ò

                        Ò          Î
             tOKŽ tÐ tKë rF½√ UÄ q sŽ ‰ËR Ä ÊU ½ù« ∫UFЫ—
XÁuÃ«Ë ‰ULÃU¨tðUOŠ sÄ …dO¦Â V½«uł qLAð ÊU ½ù« WOÃËR Ä Ê√ WH¹dAë W¹u³Më Y¹œUŠ_« X×{Ë
                             Ò        Ò         Ò
 tЗ bMŽ sÄ WÄUOIë Âu¹ Âœ¬ sЫ ÂbÁ ‰Ëeð ôò∫©¶®tKë ‰uÝ— ‰UÁ∫‰UÁ q³ł sÐ –UFÄ sF ¨rKFÃ«Ë W×BëË
 =Ó  Ú Ú Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ó  Ú Ô Ó Ó Ô Ô Ó                          Ò                                                ±∞∂
qLŽ «–UÄ˨tIH½√ rO Ë t³Ó ²Â« s¹√ sÄ tÃUÄË ¨ÁöÐ√ rO tÐU³ý sŽË ¨ÁUMÚ √ rO ÁdLŽ sŽ∫fLš sŽ ‰QÚ ¹ v²Š
Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ó Ó ÚÓ Ó Ó Ô Ó ÓÚ Ó ÚÓ Ú  Ó Ó Ô ÚÓ Ó   ÓÓ Ú Ó Ó Ô Ó Ó Ó   Ô Ô Ú Ó Ì Ú Ó Ú Ó Ó Ó Ô ]Ó
                                             ©±®
                                                Ó Ó Ó
                                               Æå rKŽ ULO
øÁU?C?Á rO ∫dLFë «c¼ sŽ ‰Q ÔO? ¨t?ðU Ë v²ŠË ¨nOKJ²Ã« Òs?Ý t?žu?KÐ cMÄ tðUOŠ sŽ ‰ËR Ä ÊU ½ùU
      Æ…bzUHÃUÐ t²Ä√ vKŽ Ë√ tOKŽ œuF¹ ô ULO Ë øWOBFLë w Â√øvÃUFð tKë WŽUÞ w √ øtKLF²Ý« nOÂË
«–UÄË øtIH½√ rO Ë øt³ ²Â« nO ∫tMŽ ÊU ½ù« ‰Q O ¨UO½bë WM² Ë …UO×ë …UO×ë VBŽ u¼Ë ¨‰ULë UÄ√
                           Ô
                  øvÃUFð tKë VCG¹ ULÐ Â√ ø‰ö×ÃUÐ tK¼√Ë t H½ vKŽ tÁUH½≈ ÊUÂ√ øtÐ qLŽ
øpÖ dOž w U¼dL¦²Ý« Â√ ødO ë qO³Ý w WÒ×Bë Ác¼ tÒłË q¼Ë ¨tL łË t²Ò× sŽ ÊU ½ù« ‰Q Ô¹Ë
tÐ rNðœU ≈Ë s¹dšxà tLOKFðË ÁdA½Ë rKFë «cNÐ qLFë sŽË ¨UNMŽ ‰ËR Ä vÃUFð tKë sÄ WLF½ ÊU ½ù« rKŽË
                                             Æt½UL²Â ÂbŽË

                                WOÃËR *« œËbŠ
                                 Ò
                ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨oOD¹ UÄ ô≈ ÊU ½ù« qL×¹ ôË ¨WODÝuë s¹œ ÂöÝù«
                                Ò    Ò                  å≤∏∂∫…dI³Ã« òÆ˝
Æ˝                 ˚∫W¹xà ‰Ë_« ¡e−ë w Èd¹ YOŠ ¨iF³Ã« Èbà ¡vÞUš rN pÃUM¼Ë
                      Ò
       Ò
tð«—bÁ V ×Ð nK?JÄ ÊU ½ù« Ê√ Èd½ ¨ålÝuëò w dOJH²Ã« U½bŽ√ «–≈ ¨sJÃ˨WOÃËR Lë sÄ qBM²Kà Ułd Ä
                               Ú   Ò      Ò
VÝU×Ä uN ¨tð—bÁ ‚u ULŽ ‰ËR Ä dOž ÊU ½ù« Ê√ ULJ ¨WOÃËR Lë sÄ »dN²Kà ‰U−Ä ôË ¨oOD¹ UÄ V ×ÐË
                             Ò     Ò
              Ò
¨W¹ü« w …—uÂcLë w½UFLë bÂROà n¹dAë Y¹b×ë ¡Uł bÁË°tð—bÁ œËbŠ w ˨t²OÃËR Ä …dz«œ sL{ lI¹ ULŽ
                                     Ò         Ò
 ©≤®
    ÚÓÓ Ô  Ú ÔÚ Ó Ó Ó Ó = Ó ÓÓ Ú ] Ô Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó ] ] 
¨ ÆåtOKŽ «u¼dJ²Ý« UÄË ÊUOÚ MÃ«Ë QDÓ Ã« w²Ä√ sŽ “ËU−ð tKë Ê≈ò∫‰UÁ ©¶®w³Më sŽ©  ® ”U³Ž sЫ sF
l —ò∫‰UÁ ©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ ©
Ó Ô                   ® WAzUŽ sF ¨WOÃËR Lë sÄ vM¦² ð Èdš√  ôUŠ pÃUM¼ ÊS pÃcÂË
     ©≥®
        Ó  Ú Ó ]Ó  ÔÚ Ó Ú Ú Ó Ó ]  Ó ]Ó = ] Ú Ó Ó    ÚÓ Ó ]Ó   ] Ú Ó Ì Ó Ó Ú Ó Ô ÓÓ Ú
       Æå qIF¹ v²Š Áu²FLë sŽË¨VA¹ v²Š w³Bë sŽË¨Ó kIO²Ú ¹ v²Š rzUMë sŽ∫ WŁöŁ sŽ rKIë

                              WOŽUL'« WOÃËR *«
b?Á˨s?¹d?š¬ l?Ä oO M²ÃUÐ tMŽ lM²Ä« Ë√ qFHÐ ÊU ½ù« ÂUÁ uÃË v²Š¨WO?B ý WO?M¹bÃ«Ë WO?Áöš_« WOÃËR Lë Ê≈
                                Ò    Ò    Ò
                            ˚∫UNMĨ…dO¦Â  U¹¬ w WOÃËR LKà wB Aë lÐUDë œ—Ë
                                           Ò
                                  å±∑∫d UžòÆ˝
¨rNðUOÃR Ä sÄ pÖ Ê√ W−×Ð WO³K ë s¹dšü« ‰UF √ sŽ ÊU ½ù« XJ ¹ Ê√ wMFð ô W¹œdHë WOÃËR Lë Ê≈
   Ò        Ò  Ò                       Ò    Ò
                             ≥≥¥∞ rÁ— Y¹bŠ ¨WÄUOIë WH »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®
                              ≤∞≥≥ rÁ— Y¹bŠ ¨‚öDë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®
                              ±≥¥≥ rÁ— Y¹bŠ ¨œËb×ë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©≥®

±∞∑
d?Ä_« s?Ž f?ŽU?I²Ã« Ê√ sOÝU½ ¨rN²O? u?B?š v?KŽ UþUHŠªs¹dšü« w qšb?²?ë Âb?Ž …d?JHÐ ÂuOë UMOK²?Ы bÁË
                   Ò                      Ò            Ô
‰œ√ f?O?Ã˨—d?CÃUÐ lL²−Lë œ«d √ lOLł WÐU ≈ vÃ≈ ·UDLë W¹UN½ w ÍœR?¹ ¨d?JMLë sŽ wNMÃ«Ë ·ËdFLÃUÐ
                                        Ò
 Ó   Ó Ú Ó  ]  Ô Ô ÓÓ   Ó Ú Ô ÓÓ
UN?O lÁ«uÃ«Ë t?Kë œËbŠ v?KŽ rzUI?ë q¦Äò∫©¶® w?³?Më ‰UÁ∫‰UÁ©
                            Ò            ®d?O?A?Ð sÐ ÊULF½ Y¹bŠ sÄ «c¼ vKŽ
sÄ «uI²Ý« «–≈ UNKHÝ√ w s¹cë ÊUJÓ ¨UNKHÝ√ rNCFÐË U¼öŽ√ rNCFÐ »UÓ QÓ ¨ÌWMOHÝ vKŽ «uLN²Ý« ÂuÁ q¦LÂ
Ú Ú Ó ÓÚ Ó  Ó Ó Ú Ó Ó ] Ó Ó      Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ô Ô Ú ÓÓ Ó Ú Ó Ú Ô Ô Ú Ó Ó   Ó Ó Ó ÓÓ Ô Ó ÓÚ Ì Ú Ó  ÓÓ Ó
 Ô Ó Ó Ó Ó Ú Ô Ô Ô ÚÓ Ú  ÓÓ Ú Ú Ó  Ú Ô Ú ÓÓ Î Ú Ó Ó  Ó   ÓÚ Ó Ó ]Ó Ú Ó Ô Ó Ú Ô Ó Ú Ú Ó ÓÓ ^ Ó  Ó Ú
«Ëœ«—√ U?ÄË r¼uÂd?²¹ ÊSÓ ¨U?MÁuÓ s?Ä –R½ rÃË U?Ádš UM³?OB½ w? UMÁd?š U½√ uÃ∫«u?ÃUIÓ ¨r?NÁuÓ sÄ v?KŽ «ËdÄ ¡U?Lë
                         ©±®
                          ÆåUFOLł «u−½Ë «u−½ rN¹b¹√ vKŽ «Ëcš√ Ê≈˨UFOLł «uJK¼
                           Î Ó Ú Ó ÓÓ Ú Ó Ó Ú   ÚÓ Ó Ó Ô Ó Ó Ú Ó Î Ó Ô Ó Ó
                                  Ò
ô≈ UN²¹Už oI×ð ôË ¨ÊUÄ_« dÐ vÃ≈ WMOH ë qBð ôË ¨Áœ«d √ r¼ WMOH ë »UÂ—Ë ¨lL²−Lë w¼ WMOH ÃU
      Ò       Ò
·ËdFLÃUÐ dÄ_« sŽ lM²Ä«Ë ¨WOÃËR Lë qL×ð sŽ lL²−Lë nÁuð UÄ «–≈Ë ¨öLŽË ôuÁ s¹b HLë b{ ·uÁuÃUÐ
             Ò     Ò        Ò
                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨sFKë oײݫ ¨dJMLë sŽ wNMëË
                                   Ò


                          å ∑π≠∑∏ ∫…bzULëò Æ˝

                                   Ò
«c¼ q¦ÄË ¨w?ŽU?L−ë qLFë ÕËdÐ UNIO³DðË W¹œdHë  UO?ÃR Lë ržUMð sÄ qJ?A²ð WOŽUL−ë WO?ÃËR LÃU
     Ò               Ò    Ò             Ò    Ò
       ÆWOÃËR Lë qL×ð vKŽ s¹—œUIë sO×ÃUBë sOMÞ«uLë sÄ b¹bł qOł oKš ÁU−ðUÐ l b¹ wŽuë
        Ò     Ò                           Ò


                                           r¹uI²Ã«
                      ør¹dJë ʬdIë sÄ WOÃËR Lë qL×ð vKŽ qOÃbë UÄ ≠±”
                                Ò     Ò
                     øÒqłË ÒeŽ tЗ ÂUÄ√ ÊU ½ù« UNKLײ¹ WOÃËR Ä rEŽ√ UÄ ≠≤”
                          Ò         Ò   Ò
                              øY¹b×ë w ©dOÄ_UЮ œuBILë UÄ ≠≥”
       Æ˝                                    Ò Ô
                           ˚∫WL¹dJë W¹ü« sÄ WOÃËR Lë œËbŠ sOÐ√ ≠¥”
                                    Ò
                       Ò Ô         ÒÎ
                    ÆpÖ `{Ë√Æ…√dLÃ«Ë qłdë sÄ ö WOÃËR Lë qLAð ≠µ”
                                    Ò
                              Ò
          øU¼U¹≈ vÃUFð tKë tKLŠ w²Ã« WOÃËR Lë qþ w t²OŽ— ÁU−ð rÂU×ë Vł«Ë UÄ ≠∂”
                    Ò    Ò        Ò
                     øÊU ½ù« sŽ WOÃËR Lë UNO ‰Ëeð w²Ã«  ôU×ë UÄ ≠∑”
                             Ò
            Ó Ú Ó  ]  Ô Ô ÓÓ   Ó Ú Ô ÓÓ
         øålÁ«uÃ«Ë tKë œËbŠ vKŽ rzUIë q¦Ä ò∫©¶® ‰uÝdë Y¹bŠ sÄ Z²M²Ý√ «–UÄ ≠∏”
                                       Î
                    ÆWOÃËR Lë qL×ð w WÐU×Bë …UOŠ sÄ Uł–uL½ d–√ ≠π”
                      Ò      Ò
  Ú Ó Ú Ó Ó Ô ]Ó =Ó Ú Ú Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ó  Ú Ô Ó Ó Ô Ô Ó
ÆåfLš sŽ Ó‰QÚ ¹ v²Š tЗ bMŽ sÄ WÄUOIë Âu¹ Âœ¬ sЫ ÂbÁ ‰Ëeð ôò ∫n¹dAë Y¹b×ë dÒ √ ≠±∞”
                                           Ô                                 ≤≥±≥ rÁ— Y¹bŠ ¨WÂdAë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


                                                     ±∞∏
                                 sÄUC²Ã«     ≤≤      ”—b‡‡Ã«
                              Ì  ÌÒ
o?OŁu²Ð r?²?¼« b?I? ¨r?Š«d?²?Lë ÊËUF²Lë nðUJ²Lë lL²−LKà qÄU —u?B?ð vKŽ w?Äö?Ýù« ÂUEMë qL²ý«
    Ò                                 Ò
                            Ò
»U?×²Ã«Ë œ«u?²?Ã«Ë ÊËU?F?²Ã« vÃ≈ …uŽbë ‰öš sÄ pÖ vKŽ YŠË ¨w?Äö?Ýù« l?L?²−Lë œ«d √ sOÐ  UÁöFë
Ò     Ò                         Ò
ÆWÁdHÃ«Ë …Ë«bFë vÃ≈ ÍœR¹ UÄÆqÂ˨b ×Ã«Ë sŠUA²Ã«Ë ¡UCG³Ã«Ë …dŁ_«Ë WO½U½_« sŽ vN½Ë¨rNMOÐ `ÄU ²Ã«Ë
                                 Ò
                 ^

                            wÄöÝù« sÄUC²Ã« ÂuNHÄ
                            Ò
                       Î
t?Áö?š√Ë tLOÁË ÂöÝù« …bOIFÐ ÂUB²Žô« ¨ UŽULłË «œ«d? √ ¨WO?ÄöÝù« »uFAë vKŽ ÂöÝù« VłË√
                            Ò
s?O?ÄQ?ð v?K?Ž q?L?FÃ«Ë ¨U¼œ«d √ sŽ —UDš_« l œË UN²ÃUÝ—Ë WÄ_«  UÄu?I?Ä W?¹U?L?Š qł√ sÄ ¨…bŠ«uë t² UIŁË
                             Ò   Ò
sÄUC²ÃUÐ ô≈ pÖ r²¹ ôË ¨¡«dCÃ«Ë ¡«d ë w rNFÄ ·uÁuë˨rNðdB½Ë rNMŽ rKEë l —Ë ¨rNà r¹dJë gOFë
        Ò     Ò
                                                ÆsOLK Lë sOÐ
              Æo×ÃUÐ w «u²Ã«Ë sOLK Lë sOÐ d UM²Ã«Ë nðUJ²Ã«Ë ÊËUF²Ã«∫u¼ sÄUC²ÃU

                        ÂöÝù« w sÄUC²Ã« WOŽËdAÄ
                                 Ò
¨s¹œUOLÃ«Ë  ôU−Lë W U w sÄUC²Ã«Ë …bŠuë vKŽ …—uLFLë ¡U×½√ lOLł w sOLK Lë ÂöÝù« YŠ
           å≤∫…bzULëòÆ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ
uCŽ t?MÄ vJ²?ý« «–≈ ¨bÓ −?ë q¦Ä rN?HÞUF?ðË rNL?Š«dðË r¼œ«uð w? sOM?ÄRLë q?¦Äò∫©¶®‰u?Ýdë ‰uI¹Ë
Ï Ú Ô Ô Ú Ó Ó Ú Ó   Ó Ú Ô ÓÓ Ú  Ô Ó ÓÓ Ú  Ô Ó ÓÓ Ú  = Ó Ó   Ó Ú Ô Ú Ô ÓÓ
 V×Ð ô≈ öÄU ÊuJ¹ ô ¡dLë ÊUL¹≈ Ê√ ©¶®‰uÝdë d³š√ bÁË ©±®Æå vL×Ã«Ë dN] ÃUÐ bÓ −ë dzUÝ tà vŽ«bð
 Ò     Î                             ] Ô Ú Ó Ó  Ó Ú Ô Ó ÔÓ Ó Ó Ó
   ©≤®
     Æåt HMà V×¹ UÄ tOš_ V×¹ v²Š rÂbŠ√ sÄR¹ ôò∫‰UI ¨t HMà t³×¹ UL sOMÄRLë t½«ušù dO ë
       Ú Ó ^ Ô Ó  Ó ] Ô ]Ó Ú Ô Ô Ó Ó Ô Ú Ô             Ò

                                   sÄUC²Ã« WOL¼√
                                       ÒÒ
r?N?ÐU?N?¹ ô˨r?N?²?L?K? l?L?²?−?ð ô˨r?N?×?ÃU?B?Ä r?E?²?M?ð ô˨r?NMOÐ ULO œU³Fë dÄ√ r²¹ ô t½√ ÂuKFLë sÄ
`? U?M?²Ã«Ë¨nÞUF²Ã«Ë¨q UJ²Ã«Ë¨ÈuI²Ã«Ë d?³?ë vKŽ ÊËUF²Ã« t²IOIŠ Ícë w?Äö?Ýù« sÄUC²ÃUÐ ô≈¨r¼ËbŽ
                   Ò               Ò
                            Ò Ò
    Æ WÄ“öë iz«dHÃ«Ë ¨WOÄöÝù«  U³ł«uë r¼√ sÄ «c¼ Ê√ pý ô˨tOKŽ d³Bë˨o×ÃUÐ w «u²Ã«Ë
              Ò

                                 ¥∂∏µ rÁ— Y¹bŠ ¨WKBÃ«Ë d³Ã« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®
                                  ±≤ rÁ— Y¹bŠ ¨ÊUL¹ù« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©≤®


±∞π
                         Î
 U³ł«uÃ«Ë  ULNLë r¼√ sÄ ¨UÐuFýË  UÄuJŠ ¨ UŽULłË «œ«d √ ¨sOLK Lë sOÐ wÄöÝù« sÄUC²Ã«Ë
      Ò                             Ò
Æ r¼ËbŽ b{ rN²LK lLłË¨rN uH bOŠuð˨rNKÂUAÄ qŠË rNM¹œ WÄUÁ≈Ë ¨lOL−ë ÕöBà UNMÄ bÐô w²Ã«
    Ò
                           ∫o¹dÞ sŽ sOLK Lë sOÐ sÄUC²Ã« oOI×ð r²¹Ë
                                             Ò
                  Ò
”U?Më sOÐ W³?×?L?ÃU? ¨ÂöÝù« UNOKŽ Y?Š w?²?ë ‚ö?š_«Ë r?O?I?ë W?ÄuEMÄ vKŽ rN²OÐdðË œ«d _« W¾AMð ≠
      Ò
                      ÆsOłU²×Lë ÊuŽË …bŽU ÄË ‰c³Ã«Ë b¼eÃ«Ë —U¦¹ù«Ë rŠ«d²Ã«Ë
©¶® ‰u?Ýd?ë b?N?Ž w? q?z«Ë_« s?O?L?K? ?Lë …UOŠ  œUÝ w²Ã« rŠ«d²Ã«Ë sÄUC²Ã«Ë ÊËUF²Ã« —u “«dÐ≈ ≠
…d?Ý_« o?¹d?Þ sŽ tK pÖ oI?×?²?¹Ë ¨r?NðUFL²−Ä w? œ«d? _« UNÐ vÝQ?²?¹ w?J?à ªs?O?FÐU²Ã«Ë «dJë t²ÐU× Ë
             Ò                  Ò
                         ÆWÃËbë w WOÄöŽù«Ë W¹uÐd²Ã«  U ÝRLÃ«Ë b− LëË
                               Ò    Ò     Ò

                         ÂöÝù« w sÄUC²Ã« —u
       ∫UNMÄ ¨…œbF²Ä ‰UJý√Ë —u tÃË ¨WOÄöÝù« …UO×ë V½«uł lOLł sÄUC²Ã« qLA¹ Ê√ V−¹
           Ò
sOLK Lë vKŽ Vłuð bI ¨WO?LÃUŽ ÂöÝù« WÃUÝ— X½U ULÃ∫WOÄöÝù« …uŽbë dA½ w sÄUC²Ã« ≠±
          Ò      Ò            Ò Ò
W?ЗU?×?ÄË ¨W?ŠU?²?L?ë qzUÝuë W UJÐ ”UMKà tGOK³ðË ÂöÝù« dA½ qł√ sÄ œuN−ë d UCð vKŽ qLFë
fOÝQð vKŽ qLFë˨ÂöÝûà W¹œUFLë W¹dJHë  «—UO²Ã« tłË w ·uÁuÃ«Ë ¨ U «d Ã«Ë Ÿb³Ã« q¼√
                 Ò     Ò
lLł vKŽ ’d×Ã«Ë ¨UNO wŽdAë rJ×ë —«b ≈Ë ¨…d UFLë U¹UCIë qO Q²Ð ÂuIð W‡ONI lÄU‡−Ä
          Ò                          Ò
                  ÆrNMOÐ WONIHë  U ö ë qOKIðË ¨sO‡LK Lë WLKÂ
œËb?Š W?¹U?L?Š vKŽ qLFë ‰öš sÄ pÖË∫w?ł—U? Ã«Ë w?K?š«b?ë s?Ä_« o?OI×ð qł√ sÄ ÊËUF²Ã« ≠≤
                   Ò     Ò
             ] Ô
oOI×ðË sOLK Lë ÷—√ sÄ q²Š« UÄ d¹d×ð vKŽ qLFÃ«Ë ¨WOł—U ë  «¡«b²Žô« sÄ WOÄöÝù« WÃËbë
                          Ò           Ò
                                  Æœ«d úà WMO½Q‡LDÃ«Ë sÄ_«
                       Ò
v²ŠªWOžU³Ã« WHzUDë ‰U²Á˨rNMOÐ `K Lë Ÿ«eMë qŠË¨sOLK Lë sOÐ Õö ù« UC¹√ sÄUC²Ã« w qšb¹Ë ≠≥
   Æ˝                    ˚∫v‡ÃUFð t‡ÃuIÐ öLŽ¨vÃUFð t‡Kë d‡Ä√ v‡Ã≈ ¡w‡Hð
å±∫‰UH½_«ò

                                              ˚


       å±∞≠π∫ «d−×ëòÆ˝
¨UÄuLŽ rNMOÐ Õö ùUÐ ÂUOIÃ«Ë ¨t½U×³Ý Á«uI²Ð UFOLł sOLK Lë tKë dÄ√ WL¹dJë  U¹ü« Ác¼ wH
¨UNOGÐ sŽ lłdð v²ŠªWOžU³Ã« WHzUDë ‰U²Á˨U uBš rNMÄ sO²KðUI²Lë sO²HzUDë sOÐ Õö ùUÐË
U?N?O? ˨—u?−?Ã«Ë q?O?L?ë v?K?Ž ô¨·UB½ù«Ë ‰bFë vKŽ WLzUÁ WLOKÝ fÝ√ vKŽ `KBë ÊuJ¹ Ê√Ë

                                                 ±±∞
Âö?ÝùU? ¨r?¼—U?¹œ  ¡U?M?ðË ¨r?N?ðUGÃË rN½«uÃ√ XHK²š« Ê≈Ë ¨…uš≈ UFOLł sOMÄRLë ÊQÐ `¹dB²Ã«
vKŽ rNCFÐ Ê«ËbŽ sŽ nJÃ«Ë d UC²Ã«Ë¨rNMOÐ ULO ‰bFë rNOKŽ Vłu¹Ë¨rNMOÐ bŠu¹Ë rNFL−¹
                                   Ò
                   Æ «uŽ“UMð «–≈ rNMOÐ Õö ù« rN½«uš≈ vKŽ Vłu¹Ë¨iFÐ
dÄ√ w ¨ r‡NðœUFÝË lOL−ë W×KBÄ tO UÄ vÃ≈ Âö‡Žù« q‡zUÝË tOłuð UC¹√ sÄUC²Ã« w qšb¹Ë ≠¥
lL²−Lë sÄ_ WÄ«bNë  UŽUýù« WЗU×Ä vKŽ qLFë˨pÖ œUC¹ ULÄ U¼dONDð˨UO½bÃ«Ë s¹bë
        Ò
                                          Æœ«d _«Ë
ÍœUB²Áô« qÄUJ²Ã« oOI×ðË ¨W¹œUB²Áô« WOLM²ÃUÐ ÂUL²¼ôUÐ ÊuJ¹Ë∫ÍœUB²Áô« ‰U−Lë w sÄUC²Ã« ≠µ
Ò             Ò
 b×Ã«Ë ¨WÂd²ALë ‚«uÝ_« `² Ë ¨Í—U−²Ã« ‰œU³²Ã« qON ð ‰öš sÄ wÄöÝù« rÃUFë »uFý sOÐ
 Ò              Ò              Ò
W‡OLM²Ã« w‡ W‡¦¹b×ë UO‡łuÃuMJ²Ã« «b‡ ²Ý«Ë ¨dI‡Hë W‡KJAÄ vK‡Ž ¡UCIÃ«Ë ¨WÃUD³Ã« …d¼Uþ sÄ
          ÆpÖ oOI×ð vKŽ ¡«d³ Ã«Ë ¡ULKFë lO−AðË ¨ «d³ ë ‰œU³ðË ¨W¹œUB²Áô«
                                       Ò
w?²Ã« WO? UI¦Ã«Ë WO?L?KFë  U ÝR?L?ë ¡UA½≈ vKŽ qLFÃUÐ pÖË∫Âu?K?F?Ã«Ë W?ÁUI¦Ã« ‰U−Ä w sÄUC²Ã« ≠∂
    Ò     Ò      Ò
                               ÆUNÄbIðË WÄ_« ÊQý l — w r¼U ð
                                  Ò
W?ŁUž≈Ë ¨sOłU²×Lë …bŽU LÐ pÖ ÊuJ¹Ë ¨ UŽULłË «œ«d? √ s?OLK Lë sOÐ wŽUL²łô« q UJ²Ã« ≠∑
                       Î
WЗU×Ä qł√ sÄ qLFð w²Ã« W¹dO ë ÊU−KÃ«Ë  U ÝRLë ¡UA½≈Ë ¨À—«uJë sÄ s¹—dC²LÃ«Ë sO uNKLë
             Ò         Ò
                            Ò
                          ÆnK ²Ã«Ë qN−Ã«Ë WÃUD³Ã«Ë dIHë »U³Ý√

                       ÂöÝù« w sÄUC²Ã« sÄ Ã–U/
UNO?Á—Ë WO?ÄöÝù« WÄ_« …b?ŠË v?K?Ž ÿU?H?×?ë w XL¼UÝ w²Ã« qÄ«uFë r?¼√ s?Ä ÊËU?F?²Ã«Ë sÄUC²Ã« ÊUÂ
  Ò   Ò     Ò                       Ò
                 Ò        Ò
U?N? ¹—Uð d³Ž WOÄU ë UNÁöš_ ÊuFK?D²¹ rÄ_« —UE½√ j?×Ä X½UÂË ¨V½U−ë WÐUNÄ WÄ√ U?N?KFł ULÄ ªUNðœUOÝË
                                      Ò
                         Ò
       ÆrNMÄUCðË r¼dB½ »U³ÝQÐ pÒ L²Ã« sŽ «uK ðË ¨ÊuLK Lë ‚dHðË XHF{ Ê√ vÃ≈ ¨o¹dFë
                                 Ò
                         Î   Î
                    ∫wðQ¹ UÄ U¦¹bŠË UL¹bÁ ÂöÝù« w sÄUC²Ã« vKŽ ÖULMë sÄË
…b?Šu?ë v?KŽ U¼d¼uł w WO?Äö?Ýù« …u?Žbë XÄUÁ∫s?¹b?ý«d?ë ¡U?HK ë˩¶®‰uÝdë bNŽ w ∫ôË√
            Ò                               Î
∫vÃU‡Fð ‰UÁ¨…b‡Šuë p‡K²Ã o‡KDMLë u‡¼ t‡ðœU³ŽË v‡ÃUFð tKÃUÐ ÊUL¹ù« ÊUÂ˨nðUJ²Ã«Ë ÊËUF²Ã«Ë
oO³D²Ã« ÊU bÁË åπ≤∫¡UO³½_«òÆ˝                                ˚
¨W?K? U?M?Ã«Ë W?³?ł«u?ë  UÁbBë ëdš≈Ë ¨rŠdë WKB sOLK Lë sOÐ WO?Äö?Ýù«  UF¹dA²Kà w?KLFë
                                 Ò         Ò
sÄUC²Ã« vMFLà WOFÁ«Ë …—u wDF¹ ¨tFL²−Ä œ«d √Ë t½«dOłË rK Lë tOš√ lÄ rK Lë WKÄUFÄ s ŠË
        Ò      Ô
                                        ÆwIOI×ë
                                        Ò


±±±
                      ÎÒ Î
¨WOÄöÝù«  UFL²−LKà …dBMÃ«Ë …bŠuÃ«Ë sÄUC²Kà UOŠ Uł–uL½ t²OB AÐ ©¶® w³Më UMà »d{ bÁË
 Ò           Ô               Ò     Ò
         Ò
‚uIŠ sÄ ”UMKà UÄ `{uð WIOŁË l{u ªWOÄöÝù« WÃËbë w  UÁöFë oO³Dð vKŽ ©¶® ’dŠ bI
                 Ò
…Uš«RLKà —UB½_«Ë s¹dłUNLK鶮 w³Më …uŽœ X½UÂ˨iF³Ã« rNCFÐ ÁU−ð  U³ł«Ë sÄ rNOKŽ UÄË
               Ò
              ÎÒ   ÎÒ        Î   Î
v?K?Ž v?ÃUFð tKë vMŁ√ bÁËÆU¹œUÄË U¹u?M?FÄ tMÄUC²Ã U?Fz«— «d?NEÄË ¨bŠu?L?ë r?K Lë lL²−Lë ¡UM³Ã …«u½
                                  Ò
lL²−Lë sOÐ q UJ²Ã« o‡I?×ðË ¨…bŠuÃ«Ë W³×Lë  œUÝ UNÐ w²Ã« …uŽbë ÁcNà rN²ÐU−²Ýô s¹dłUNLë
           Ò
                                      ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á ¨bŠ«uë
UL åπ∫dA×ëò Æ˝
 Ê≈ò∫©¶® t?Ãu?Á w? W?łU?×?ë bMŽ rN½ËUFðË rNMÄUC²Ã ªsOLK Lë sÄ tŽULł ©¶® ‰uÝdë Õb²Ä«
 ] 
rŁ bŠ«Ë »uŁ w r¼bMŽ ÊU UÄ «uFLł WM¹bLÃUÐ rNÃUOŽ ÂUFÞ qÁ Ë√ ËeGë w «uKÄ—√ «–≈ sO¹dFý_«
] Ô Ì  Ó Ì Ú Ó Ú Ô Ó Ú Ó Ó Ó Ô Ó Ó  Ó  Ó Ú  Ú   Ó Ô Ó Ó ] Ó Ú Ó  Ú Ó Ú ÔÓ Ú Ó Ó  Ó = Ó Ú Ó
                   ©±®
                     Ú Ô Ú ÓÓÓ = Ú Ô  ]  Ì  Ó Ì Ó Ú Ô ÓÚÓ Ô Ô ÓÚ
                    ÆårNMÄ U½√Ë wMÄ rNÓ ¨W¹u] ÃUÐ bŠ«Ë ¡U½≈ w rNMOÐ ÁuLÓ ²Á«
                        w? ©¶® ‰u?Ýd?ë WM?Ý ÊËb?ý«d?ë ¡U?H?K? ?ë ZN½ bÁË
                                 Ò
              ◊UA½
                        ¨…œU?Äd?ë ÂU?Ž w?H? ¨W?H?K?²? Lë tðôU−Ä w sÄUC²Ã«
 U?Ä V²Â√Ë …dO ë V²Â bŠ√ vÃ≈ lł—√       s?Ð d?L?Ž ÊU? ¨d?D?L?ë f?³?×?½«Ë ¨j?×?Ië r?Ž Y?O?Š
                                              Ò
 U?Ä Z?²?M?²?Ý√Ë t?M¹bLë q¼_ tIOŁuë t²ML?Cð ∫t?¹œU?M?Ä ÍœUM¹Ë ¨sOłU²×LKà ÂUFDë lMB¹ »UD ë
                     Ò
      ÆUNMÄ …bŠuÃ«Ë sÄUC²Ã« vKŽ ‰b¹
                                    Î
                       VŠ√ sÄË ¨qFHOK qÂQOà U?ÄUFÞ dC×¹ Ê√ VŠ√ sÄ
                       Ò                    Ò
                                 ÆÁcšQOK tK¼√Ë tOHJ¹ UÄ cšQ¹ Ê√
r?ÃU?F?ë ¡«e?ł√ iFÐ ◊uIÝË w³Mł_« —ULF²Ýöà ÊU ∫Y?¹b?×?ë dBFë w sOLK Lë sÄUCð ∫U?O½UŁ
                                         Î
                             Î
qJý vKŽ sÄUC²Kà  «uŽbë XDA½ YOŠ ¨rN²KHž sÄ sOLK Lë kI¹√ «e UŠ ¨Áb¹ w wÄöÝù«
t—UýË ¨w½UG _« s¹bë ‰ULł UNÐ ÈœU½ w²Ã« WOÄöÝù« WFÄU−ë …dJ UNF³ð rŁ ¨WOŠö ≈  UÂdŠ
    Ò                 Ò               Ò
b?MŽ w?Äu?I?ë d?J?H?ë —uNþ V³ Ð ÕU−Më …dJHë ÁcNà V²?J¹ r?ÃË ¨Áb?³?Ž b?L?×Ä aOAë ÁcOLKð UNO
   Ò                        Ó Ô
WO?Äö?Ýù«  ULEMLÃ«Ë fÃU−Lë sÄ dO¦Jë WO?M?ÄUC²Ã«  «uŽbë sŽ XI¦³½« bÁË ¨»dFÃ«Ë „«dð_«
 Ò                   Ò
                                         ≠∫UNMÄË ¨t¦¹b×ë

                                        ∫wÄöÝù« rÃUFë WDЫ— ≠±
                                         Ò
                             Ò     Ô ] Ô
wÄöÝù« dLðRLë sŽ XI¦³½« bÁË ¨÷—_« w WOÄöÝù« »uFAë W U q¦L²Ã X¾A½√ WLEMÄ w¼Ë
Ò                   Ò
                  Ʊπ∂≤ ÂUŽ WÄdJLë WJLÐ bIŽ Ícë ‰Ë_« ÂUFë
                         Ò   Ò   Ô      Ò

                                 ≥≥∞∂ rÁ— Y¹bŠ ¨WÂdAë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


                                                     ±±≤
                             Ò
 «¡«d?² ô« iŠœË ¨W×L ë tzœU³Ä ÕdýË ¨ÂöÝù« …uŽœ mOK³ð ∫WLE?MLë Ác¼ ·«b¼√ r¼√ sÄË
                                  Ô
X b¼ w²Ã« ¨WÄ«b?Në —UJ _«Ë  «—UO?²Kà ÍbB²Ã«Ë ¨nOM×ë ÂöÝù« ‰uŠ  dOŁ√ w²Ã«  UN³AëË
       Ò         Ò
ÆWOÄöÝù«  UFL²−Lë w s²HÃ«Ë  «dFMë …—UŁSÐ ªrNðbŠË o¹eLðË sOLK Lë qLý XO²Að vÃ≈
 Ò
ÆW?H?K?²? ?L?ë U?N?ðeNł√ d³Ž tLOEFë ·«b¼_« pKð oOIײà Áb¹bŽ qzUÝË  bL²Ž« bÁË∫U?NðUL¼U Ä
                           Î   Î
‰öš sÄ WOÄöÝù« W UI¦Ã«Ë ¨ÁdA½Ë r¹dJë ʬdIë WŽU³Þ w UFÝ«Ë UÄUL²¼« WDЫdë Ác¼  bÐ√ bÁË
    Ò
U¹UCIÐ X dŽ ULÂÆÂöÝûà W¹œUFLë  UÂd×Kà UNÃöš sÄ  bBðË ¨ ö−LÃ«Ë V²JKà UNð«—«b ≈
     Ò                    Ò
W?×ЫdLë vKŽ ÂuI¹ w?ÄöÝ« œUB²Á« ¡UM³Ð  œU½ËÆr?ÃUFë ¡Uł—√ w …bNDCLë WO?ÄöÝù«  UOÃU−ë
          Ò                          Ò
                          ÆÂöÝù« tÄdŠ Ícë UÐdë ‰bÐ WЗUCLëË
                                Ò
                                          Ò
                                  ∫wÄöÝù« d9R*«WLEMÄ ≠≤
                                   Ò
‚«dŠ≈ WL¹dł »UIŽ√ w ¨Â±π∂π ÂUŽ ◊UÐdÃUÐ WOÄöÝù« ‰ËbKà WLIë dLðRÄ sÄ —«dIÐ U¼ƒUA½≈ —dIð
                    Ò       Ò              Ò
                           ÆWM¹UNBë Íb¹√ vKŽ vBÁ_« b− Lë
r?ŽœË ¨—U?L?F²Ýô« W× UJÄË ¨W¹d?B?M?Fë WÁdH²Ã« W× UJÄ vKŽ qLFë ∫W?L?EMLë Ác¼ ·«b¼√ sÄË
              Ò
d?¹d?×?ð v?KŽ qLFÃ«Ë ¨sOLK Lë  UÝb?I?Ä v?KŽ WE U×LÃ«Ë ¨‰bFë vKŽ sOL?zUIë sÄ_«Ë Âö ë
                 Ò                ÚÓ
                                       Ò
            ÆwÄöÝù« rÃUFë »uFý sOÐ sÄUC²Ã«Ë ÊËUF²Ã« e¹eFðË ¨UNMÄ q²×Lë
             Ò
‰öš sÄ˨w?Äö?Ýù« r?ÃUFë w …dA²MLë UNðU ÝRÄ d³Ž WLEMLë Ác¼ XL¼UÝ bÁË∫UNðUL¼U Ä
    Ò
      ÎÒ    ÎÒ   ÎÒ
XL?²¼« UL¨U¹uÐdðË ¨UOLKŽË ¨U?¹œU?B²Á« sOLK Lë sOÐ q UJ²Ã« w  ôU−Lë v²?ý w UNð«dLðRÄ
 Ò                                  Ò
…bŠË rŽœ w XL¼UÝ ¨WÄU¼  UO uðË  «—«dÁ …bŽ  —b √ bÁËÆÂöŽù«Ë W¦¹b×ë UOłuÃuMJ²ÃUÐ
            Ò           Ò
         ÒÒ
vÁd²Ã˨WOÄöÝù«  UOKÁ_«Ë ‰Ëbë sŽ —UDš_« ¡—bà WOÐU−¹≈ WÃËU×Ä X½UJ ¨sOLK Lë sOÐ nBë
    Ò                   Ò                Ò
                Æ …bŠuÃ«Ë sÄUC²Ã« sÄ b¹eÄ u×½ wÄöÝù« rÃUFë ‰«uŠQÐ
        ]
 ULEMÄ „UM¼ËÆ ULEMLë pK²Ã XF{Ë w²Ã« ·«b¼_« q oOI×ð vÃ≈ WłU×Ð ‰U×ë lÁ«Ë ‰«“ UÄË
               Ô
                                    Ò   Î
s¹—d?C²Lë WŁUž≈Ë ¡«dIHÃ«Ë sOłU²×Lë W¹UŽdÐ r²Nð w²Ã« WOÄöÝù« WŁUžù« WLEML ¨U¦¹bŠ X¾A½√
  Ò                    Ò     Ò
                                  ÆWOFO³Dë À—«uJë sÄ
                                   Ò
±±≥
                              r¹uI²Ã«
                               Ò Ô
                    ÆwÄöÝù« sÄUC²Ã« ÂuNHÄ `{Ë√ ≠±”
                    Ò

                             Î
            ÆÂöÝù« w sÄUC²Ã« WOŽËdAÄ vKŽ öOÃœ d–√ ≠≤”
                       Ò
      ÆpÖ Õdý√Æ U³ł«uÃ«Ë  ULNLë r¼√ sÄ sOLK Lë sOÐ sÄUC²Ã« ≠≥”
                 Ò

         ød{U×ë dBFë w sOLK Lë sOÐ sÄUC²Ã« oOI×ð r²¹ nO ≠¥”
                              Ò

                              Î
                Æa¹—U²Ã« d³Ž wÄöÝù« sÄUC²Kà ôU¦Ä d–√ ≠µ”

             Ò              >
ÆYOŠ sÄ wÄöÝù« dLðRLë WLEMÄË ¨wÄöÝù« rÃUFë WDЫ— sÄ q sŽ Àb×ð√ ≠∂”
    Ò
                            Æ…QAMë WMÝ ≠√
                            Æ·«b¼_« ≠»

     ÆY¹b×ë bNFë w WONIHë lÄU−Lë t¹œRð Ê√ sJL¹ Ícë —Ëbë d–√ ≠∑”
              Ò        Ò         Ú ]
                                       ±±¥
                     WOÃËbë  UÁöFÃ«Ë ÂöÝù«
                      Ò Ú]                     ≤≥     ”—b‡‡Ã«
Íd?A?³Ã« „uK ë Ÿ«u½√ W U XKLý w²Ã«Ë ¨WKÄUJ²Lë WLE½_« sÄ WŽuL−Ä W¹d?A³Kà ÂöÝù« WÃUÝ— XÄbÁ
Ò                                 Ò           Ò
                                 Ò
                            W?Áö?Ž X?L?E?M? ¨‰Ëb?Ã«Ë  U?ŽU?L?−?Ã«Ë œ«d? _« Èu?²? ?Ä vKŽ
                      rKFð√    ¨WOŽdÃUÐ ÂUÄù« WÁöŽË ¨…dÝ_UÐ œdHë WÁöŽË ¨rNCF³Ð œ«d _«
                             Ò
 WÁöŽ vÄ«bIë sOLK Lë ¡UNI ‰ËUMð           r?K? ?ë w?²?ÃU?Š w? ‰Ëb?ë sÄ U¼dOGÐ WO?Äö?Ýù« W?ÃËb?ë WÁöŽË
                                               Ò
 w?? ‰Ëb?ë s?Ä U?¼d?O?G?Ð W?O?Äö?Ýù« W?ÃËb?ë     ¨Âö?Ýù« Íb?NÐ XJÒ ?Lð UÄ «–≈ ¨WÄú?à oI?×?¹ ULÄ ª»d×ëË
                                           Ò   Ò
               Ò
 p?Ãc?à «u?½u?M?ŽË ¨»d?×?Ã«Ë r?K ë w²ÃUŠ                         ÆdO Ã«Ë …œUO Ã«Ë WFMLë
 uÐ√ ÂUÄù« b?F¹Ë ©Í“U?G?LÃ«Ë dO ë ®V²JÐ        rNMOÐ  UÁöFë «uLOIOà ¨W U ”UMKà …uŽœ ÂöÝù« ¡Uł ULÂ
      Ò Ô
 Ác?? N? ?à ÂU?? J? Š_« l??{Ë s??Ä ‰Ë√ W??H? O? M? Š  ¨bŠ«Ë rNNÃS ¨dAë c³½Ë ¨dO ë vKŽ ÊËUF²Ã« sÄ ”UÝ√ vKŽ
                                    Ò
                     ÆWÁöFë    sÄ rNMOÐ t½uLOI¹ ełUŠ Í_ —d³Ä ö ¨…bŠ«Ë fH½ sÄ rNIKš
                                          Ò
                            …uŽœ ‰Ë√ wÄöÝù« »UD ë ¡Uł UL ¨sÞuÄ Ë√ fMł Ë√ ÊuÃ
                                 Ò
 w? »d?G?ë ¡U?LKŽ sÄ V²Â sÄ ‰Ë√Ë
                            WëbFë sÄ ”UÝ√ vKŽ w½U ½ù« lL²−Lë WÄUÁù WO½U ½≈ WOLÃUŽ
                                                   Ò    Ò
 Êd?I?ë qz«Ë√ w ”uOðËdł  UÁöFë Ác¼
                            w f UM²Ã«Ë¨ tÐ qLFÃ«Ë ¨o×ë W dFÄ vKŽ ÊËUF²Ã«Ë —«u×ëË
                                         Ò
                  ÆdAŽ lÐU ë
                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨ÊU‡ Šù«Ë ‰bFÃ«Ë dO ë qF
  Æ˝
å±≥∫ «d−×ëò
WÃËbë sOÐ WÁöFë rOEM²Ã ÂöÝù« UNŽdý w²Ã« ÂUJŠ_«Ë bŽ«uIë∫ÂöÝù« w WOÃËbë  UÁöFÃUÐ bBI¹Ë
 Æ©wÃËbë Êu½UIë® ‡Ð d{U×ë XÁuë w ·dF¹ UÄ u¼Ë¨»d×Ã«Ë rK ë w²ÃUŠ w ‰Ëbë sÄ U¼dOGÐ WOÄöÝù«
  Ò Ú ]                                        Ò

          WOł—U)« WOÄöÝù« WÃËbë WÝUOÝ rJ% w²Ã« bŽ«uIë
          Ò
U?N?Ð Âe?²Ã«Ë ¨WOÄöÝù« dOž ‰Ëbë lÄ w?ł—U? ?ë q?ÄUF²Kà jЫuCÃ«Ë bŽ«uIë sÄ WŽuL−Ä ÂöÝù« l{Ë
                  Ò
Ò
‰b¹ ULÄ ¨ÂöÝù« q³Á …œułuÄ sJð rà jЫuCÃ«Ë bŽ«uIë Ác¼ ¨sOLK Lë dOž lÄ tðUÁöŽ w qÄUJ²Ä qJAÐ
                    ∫w¼ bŽ«uIë Ác¼Ë ¨WOÃËbë  UÁöFë w ÂöÝûà dOŁQ²Ã« mÃU³Ã« —Ëbë vKŽ
                              Ò Ú ]                 Ú ]
Ê√Ë ¨WOKFHë …œUO ë W³ŠU ÊuJð Ê√ V−¹ WOÄöÝù« tÃËbÃU ∫UNÃöI²Ý«Ë WOÄöÝù« WÃËbë …œUOÝ ≠±
   Ò                Ò
                                            Ò
‰U?ÁÆr?N?×?ÃU?B?ÄË s?O?L?K? ?L?ë v?KŽ öO³Ý sOLK Lë dOGà qF−ð ôË ¨w?ÝU?O? ë U¼—«dÁ w q?I?² ð
                                  Ò

±±µ
W??F? ¹d??A? ë ¡U?N?I? ‰b?²?Ý«Ë å±¥±∫¡U   MëòÆ˝                               ˚∫vÃUFð
                       Î
¨rK Lë vKŽ rK Lë dOGà W¹ôËË WDKÝ W¹√ wŽb² ¹ ULJŠ ŸdA¹ rà t½U×³Ý tKë Ê√ vKŽ W¹ü« ÁcNÐ
                          Ò         Ò
         Î
v?K?Ž o³DM¹ «c¼Ë¨U?IKDÄ f?Lð ô√ V?−?¹ w?²?ë r?NðeŽË sOLK Lë WÄ«d vKŽ WE U×Lë r?²¹¨«cNÐË
            Ò Ô                           Ò
Î
«œ«d √ sOLK Lë dOž lÄ Âd³ð w²Ã« WO UI¦Ã« Ë√ W¹œUB²Áô«Ë√ WOÝUO ë  öÄUF²Ã«Ë  UÁöFë Ÿ«u½√ lOLł
             Ô    Ò      Ò      Ò
                                              Î
                                  ÆŸdAKà ÂöÝù« w …œUO ÃU ¨ôËœ Â√ «u½UÂ
v?ÃU?F?ð t?Kë bMŽ sÄ UN½uJètzœU³ÄË t²F¹dýË tðbOIFÐ uKF¹ ÂöÝùU ∫t?OKŽ vKF¹ ôË uKF¹ ÂöÝù« ≠≤
                                     Ô
—b?Nð Ê√ “u?−?¹ ö? ¨Âö?ÝùU?Ð s?O?LK Lë u?K?Ž p?Ãc?Â˨q?ÞU³Ã« vKŽ o?×?ë u?K?Ž W?O?ÃU?Ž w?N tOKŽË
 Ó Ô                    Ò            Ò   Ò
¨r?¼d?O?ž vÃ≈ W³ MÃUÐ W½UNLÃ«Ë WO?½Ëb?ë l?ÁuÄ w «u½uJ¹ Ë√¨rNðU¹d?ŠË rNÁuIŠ —œUBð Ë√¨r?N²Ä«dÂ
                Ò               ÒÒ       Ó Ô
Ê√ Ë√¨rNð«—bILÐ Y³Fë Ë√¨rNÁuIŠ …—œUBÄ Ë√ sOLK LÃ«Ë ÊËRý w qšb²Ã« pÖ vKŽ Vðd²¹ ULÄ
      Ò                        Ò       Ò
        ˚∫vÃUFð t‡ÃuÁË ÷—U‡F²¹ U‡LÄ ¨r‡N×ÃUBÄË rN²Ä«d lÄ VÝUM²¹ ô UÄ rNOKŽ ÷dH¹
                                 å∏∫ÊuI UMLëòÆ˝

w?ÝU?O? ?ë U?N?Âu?K?Ý w? U?N?O?MOŽ VB½ …bŽUIë Ác¼ lCð Ê√¨WOÄöÝù« WÃËbë vKŽ Vłuð W¹ü« ÁcN
                ÆÂöÝù« W¹«— uKFð˨sOLK Lë `ÃUBÄ oIײð v²Š ªwł—U ë UNKÄUFðË
                                      Ò
W?¹U?L?ŠË sOÄQ²Ã« oOIײà ô≈ ŸdA¹ rà ÂöÝù« w œUN−ÃU ∫r?K? ë r¼dOGÐ sOLK Lë WÁöŽ w q _« ≠≥
w?Äö?Ýù« ÂU?E?M?ë o?OI×ðË ¨…uŽbÃ«Ë ¡dLë sOÐ ‰u×ð w²Ã« eł«u×ë l —˨tÄUE½Ë ÂöÝù« vÃ≈ …uŽbë
Ò
W??−??×?ÃU?Ð r??²?¹ «c??¼Ë¨œU??³? F? ²? Ýô«Ë r??K?E?ë l?M?ÄË ¨‰b?F?Ã«Ë o??×? ë v??K? Ž Âu??I? ¹ Íc??ë `?ÃU?B?ë q?ÄU?A?ë
  Ò     Ò                             Ò
å≤µ∂∫…dI³Ã«ò Æ˝               ˚∫vÃUFð ‰UÁ Á«dÂôUÐ oIײ¹ ô UL¨ÊUM Ã«Ë nO ÃUÐô¨ÊU¼d³Ã«Ë
                             œU??N? −? ë W?¹U?ž W?O??L? O? ð s?Ы Âö?Ýù« a?O?ý `?{Ë b?ÁË
                                        Ò
                      rKFð√                  Ò
                             t?Kë WLK ÊuJð Ê√Ë ¨tKà tK? s¹bë ÊuJ¹ Ê√ò∫‰UI
 d??O?ž t?F? b?¹ ‰U?L?ë s?Ä m?K?³?Ä ∫W?¹e?−?ë      ôË ¨W¹Už ô WKOÝË ÂöÝù« w œUN−ÃU ¨åUOKFë w¼
 W??ÃËb??ë w?? g??O? F? ¹ Íc??ë —œU??I?ë r?K? ?L?ë W?O?L?K? ?ë q?zU?Ýu?ë l?O?L?ł qAHð Ê√ bFÐ ô≈ tOÃ≈ Q−K¹Ô
  U?Äb? ?ë r¹bIðË t²¹ULŠ qÐUIÄ WOÄöÝù« g?Oł v?K?Ž «d?OÄ√ Y?F?Ð «–≈ ©¶® t?Kë ‰u?Ý— ÊU?ÂËò
                            Ì ÚÓ Ó Ó Î  Ó Ó Ó Ó Ó          ] Ô Ô Ó Ó Ó
                         Ætà s?Ä t?F?Ä s?ÄË t?K?ë Èu?I?²?Ð t? ? H?½ W? U?š w? ÁU? Ë√
                            Ú  Ô Ó Ó Ú ÓÓ  ]    Ó Ú Ó Ú Ó ] Ó    Ô Ó Ú Ó
 Ó Ô  Ú Ó Ó ^Ô Ó Ó  ]  Ó Ó Ó Ú Ó Ô Ó  ]  Ó   Ó  ]   Ô Ú Ó Ó Ó Î ÚÓ Ó   Ô Ú
 ôË «Ë—bGð ôË «uKGð ôË tKÃUÐ dH sÄ «uKðUÁ¨tKë qO³Ý w Ë tKë rÚ Ð «Ëež«∫‰UÁËÆ«dOš sOLKÚ Lë
   Ú Ó Ì   Ó Ó Ú  Ó Ú Ô Ô Ú     Ú Ô Ú  Ó ] Ô Ó    Ó  Î Ó Ô    Ó Ô Ò Ó
̉öš Ë√ ‰UÓBš ÀöŁ ÈbŠ≈ vÃ≈ rNŽœUÓ ÓsOÂdALë ÚsÄ „ËbŽ ÓX?OIà «Ó–SÓ ¨«bOÃË «uKÔ²ÚIÓð ôË «uK¦LÔð
 Ó   Ó Ô Ú  Ó Ó Ú   Ó Ú   ^ Ó ] Ó  Ú  Ó Ú Ô Ô Ú Ó Ú Ô ÚÓ ] Ô Ó Ú Ô Ú Ú ÓÚ Ó Ô Ó Ó Ó Ô]Ó
¨s¹dłUNLë —«œ vÃ≈ r¼—«œ sÄ ‰u×²Ã«Ë ÂöÝù« vÃ≈ rNŽœ«Ë ¨rNMŽ nÂË rNMÄ q³ÁUÓ „uÐUł√ UN²¹√
  Ô] Ó ÓÓ Ó Ú ÓÓ Ú Ó    Ó Ô Ú Ó Ó Ó Ú  ÚÓ Ó Ó   Ó Ô Ú Ó Ú Ô Ó  Ó  ÔÓ Ú  Ú Ô Ó Ú Ô Ú Ú ÓÓ
«uÃuײ¹ ÚÊ√ «uÐ√ Ê≈Ë ¨Ós¹dłUNLë vKŽ UÄ rNOKŽË Ós¹dłUNLKà UÄ rNà ]ÊSÓ pÃÓ– «uKFÓ Ê≈ rN]½√ r¼d³š√Ë

                                                                ±±∂
 Ó Ó Ú               Ó Ó  Ú Ó Ó Ú  ÚÓ Ó  Ú Ó Ó   Ô Ú  Ó Ú ÓÓ Ô Ô Ó Ú Ô ]Ó Ú Ô Ú Ú Ó
 WLOMGë w rNà fOà »«dŽ_« vKŽ Íd−¹ UÄ rNOKŽ Íd−¹ sOLKÚ Lë »«dŽQ «u½uJ¹ rN½√ r¼d³šQÓ
      Ú Ô Ó Ó ÚÓ  Ó Ú
               ©±®
                  Ú Ô Ú  Ó Ú  ÚÓ Ó  ]   Ú Ú ÓÓ Ú    Ô  Ó ÔÚ Ó ÏÚ Ó Ú ÓÚ Ó
                 Æå rNKðUÓÁË rNOKŽ tKÃUÐ ÚsFÓ²ÝUÓ «uÐ√ ÊSÓ ¨«Ëb¼U−¹ Ê√ ô≈ ¡wý ¡wHëË
                     Î   Î
W¹—Ëd{ WÃUŠ ÁbF¹Ë tð«cà ‰U²Ië c³×¹ ô t½_ «dOš√ «—UOš ‰U²Ië qFł ÂöÝù« Ê√ WÃœ_« Ác¼ sÄ ‰b² ¹Ë
                             Î
‰U?ÁÆ…Ë«b?F?ë q?³?Á …œu?LKà uŽb¹Ë ¨»d×Kà tOFÝ q³Á rK Kà U?L?z«œ v?F? ¹ qÐ U¼dJÄ ô≈ UNOÃ≈ Q−K¹ ô
    Æ˝                                             ˚∫vÃUFð
å∑∫WMײLLëò

                    »d(« XÁË ÂöÝù« w WOÃËbë  UÁöFë
                             Ò Ú]
ÂUJŠ_« Ÿdý YOŠ ¨‚öš_«Ë WO½U ½ù«Ë WLŠdë sÄ ÃUO Ð ÂöÝù« w œUN−ë ÂUJŠ√ ÂöÝù« ◊UŠ√
            Ò
             Ò
vÁ—√ pÃcà l{ËË ¨»d×ÃUÐ WIKF²Lë U¹UCIë lOLł ZÃUŽ UL ¨pÖ vKŽ W³ðd²Lë WO³K ë —UŁü« nH ð w²Ã«
                                 Ò    Ò       Ò
                            ∫UNMÄ˨l¹dA²Ã« ÕË— lÄ r− Mð w²Ã«  UF¹dA²Ã«Ë WLE½_«
r¼¡«bŽ√ ÊuLK Lë ¡vłUH¹ Ê√ “u−¹ ö ∫»d×ë ¡bÐ vKŽ —«c½ù« ÂbIð »ułËË …Q− ‰U²Ië WÄdŠ ≠±
        Î
v?Ã≈ r¼UŽœ v²Š U?ÄuÁ qðUÁ UÄ ©¶®w?³?M?ë Ê√ X?³?Ł bI ¨vÃUFð tKë vÃ≈ …uŽbë rNžöÐ≈ q³Á ‰U²IÃUÐ
                Ò
                   Ô
ËbFë t³M¹ Ê√ tMÄ VKÞ YOŠ ¨b¹“ sÐ WÄUÝ_ Âö ë tOKŽ w³Më WO Ë w UL ¨rNÃU²Á q³Á ÂöÝù«
Ò   Ò                      Ò   Ò
          ƉU²Ië Ë√ W¹e−ë l œ Ë√ WÃËbKà ŸuC Ã«Ë ÂöÝù« ‚UM²Ž« sOÐ ÊËdO Ä rN½√ vÃ≈
tÐ lHðdð sJLÄ —bÁ qÁ√ vKŽ tÐËdŠ w dB²I¹ ©¶® w³Më ÊUJ ∫ »d×ë w “ËU−²Ã« ÂöÝù« lMÄ ≠≤
                      Ò
t½√ pÖ qOÃœË ¨ UE×Kë pKŠ√ w v²Š wŽ«uÃ«Ë qÄUJë fHMë j³CЩ¶® Âe²K¹ ÊUÂË ¨…—ËdCë
 ÆqO²Á nÃ√ r¼b{ Âö ë tOKŽ w³Më UN{Uš w²Ã« »Ëd×ë lOLł w sOÂdALë vK²Á œbŽ qB¹ rÃ
              Ò
                                      Î
VM−ð sÄ UÄ√Ë ¨¡«bŽ_« sÄ WÂdFLë w qðUI¹ sÄ ô≈ ‰U?²Á ÂbŽ vÃ≈ s¹b¼U−Lë tOłuð UC¹√ pÖ sÄË
 Ò                   Ú Ó
                                     Ò
ô w?²?ë ÊU?J ë  U¾ lOLłË ‰UHÞ_«Ë ŒuOAÃ«Ë ¡U MÃU¨‰U×Ð tà ÷dF²Ã« Ë√ tK²Á q?×¹ ö ¨»d×ë
                              Ò
Î     Î
«“ËU−ð Ë√ U½«ËbŽ rNK²Á w Ê_ ¡UNIHë —uNLł Í√— «c¼Ë ¨„«d²ýô« Ÿ«u½√ sÄ Ÿu½ ÍQÐ ‰U²Ië w „d²Að
                                     Ò
                                      ˚∫vÃUFð tÃuIÐ ¨vÃUFð tMŽ vN½
                      rKFð√
«b?? ? ?²? Ý« »d??×? ë s??O? ½«u??Á X??F? M? Ä
                           `{«Ë œ— «c¼Ë å±π∞∫…dI³Ã« òÆ˝
                              Ò
 «“U?GÃ«Ë WO?M?O?łË—bONÃ«Ë W¹—c?ë W×KÝ_«
      Ò        ÒÒ            Âö??Ýù« w?? »d??×? ë W??¹U?ž Ê√ Êu?L?Že?¹ s?¹c?ë v?K?Ž
W?×?K?Ý_« sÄ pÖ dOžË W¹d?O²J³Ã«Ë WÄU? ë
            Ò      Ò
                                          Æ¡UÄbë pHÝË œU ù«
                      ÆWÂU²Hë
                        Ò
                           ÍuDMð w²Ã« ¨WOÐd×ë qzUÝuë «b ²Ý« ÂöÝù« lMÄ ≠≥
                                  Ò

                                      ±µ¥≤rÁ— Y¹bŠ ¨dO ë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®


±±∑
Âö?Ýù« ÂU?J?Š√ l?Ä U?N?{—U?F²Ã ¨d{U×ë XÁuë w qÄUAë —UÄbë W×KÝQ ªWŽUMýË W?OAŠË vKŽ
                           ÆœU ù«Ë —dCë Âd×ð w²Ã« WLOŠdÃ«Ë W×L ë
                                  Ò Ô
                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ q¦LÃUÐ WKÄUFLë …bŽUÁ ÂöÝù« Ÿdý ≠¥
                                            Ò
 Æ˝                          ˚∫ vÃUFð tÃuÁË     å±π¥∫…dI³Ã«òÆ˝
å±≤π∫q×Mëò
ÆåtÐ p½uKðUI¹ Ícë Õö ÃUÐ rNKðUI „ËbŽ XOIà «–≈ò ©
                  Ò        ® bOÃuë sÐ bÃU à dJÐ wÐ√ WO Ë w ¡Uł ULÄË
                                       Ò
                                     Ò
WKOCHÃUÐ …bŽUIë Ác¼ ÂöÝù« bOÁ bI pÖ lÄ˨q¦LÃUÐ ¡«bŽ_« WKÄUFÄ “«uł WÃœ_« Ác¼ sÄ œUH² ¹Ë
               Ò                              Ô
¨‚ö?š_« lÄ v UM²¹ Ë√ ÊU ½ù« WÄ«d lÄ v UM²¹ UÄ ¡«bŽ_« sŽ —b «–S ¨ÊU ½ù« WO½U ½≈ «d²Š«Ë
»UB²žô«  ôUŠ w UL rÂU×ë Ë√ bzUIë Á«d¹ ULÐ «u³ÁUF¹ UL½≈˨q¦LÃUÐ ¡«bŽ_« lÄ qÄUF²Ã« r²¹ ö
                                          Ò
                                           ÆvK²Ië Y¦−Ð qO¦L²Ã«Ë
¨W?O?ÝU?ÄuKÐbë W½UB×ÃUÐ vL ¹ U?L?Ð rNF²?L?²Ã ¨¡«dH Ã«Ë qÝd?ë W?ÄöÝ sLC¹ UÄ ÂöÝù« Ÿdý ≠µ
              Ò Ô     Ò         ^
                 Î
         ÆWÃËbë sÄ√ vKŽ UþUHŠ »d×ë ÊöŽ≈ œd−LÐ WOÝUÄuKÐbë  UÁöFë lDÁ “Uł√Ë
        Î                          Î
»d×ë vÃ≈ wCH¹ UÐUÐ „d²¹ rà UL ¨UNŽdý ô≈ »d×ë wNMð w²Ã« »«uÐ_« sÄ UÐUÐ ÂöÝù« „d²¹ rà ≠∂
sOLK Lë lÄ ËbFë ‰ušbÐ Ë√ ¨ÂöÝù« ËbFë ‚UM²ŽUÐ wN²M² ¨»d×ë ¡UN²½« »U³Ý√ lÝu ¨ÁbÝ ô≈
          Ò           Ò                     Ò  Ò
b?zU?I?ë —«d?IÐ Ë√ ¨sOLK Lë —UB²½UÐ Ë√ ¨WÄc?ë b?IŽ u¼Ë ¨bÐR?Ä Ë√ ¨W?½b?Në u¼Ë ¨XÁRÄ `K w
                      Ò        ]
                    ÆWðRÄ w ÂËdë gOł ÂUÄ√ bOÃuë sÐ bÃUš »U× ½U rK Lë
                        ªs?O?ЗU?×?L?ë Èd?Ý_U?Ð W?O?Äö?Ýù« W?F?¹dAë XOMŽ ≠∑
              ◊UA½
                        qÄUF²ÃUÐ  dÄ√ UL ¨rN²Ä«dÂË rNðUOŠ vKŽ XE U×
 w ÂöÝù«  UF¹dAð sOÐ W½—UIÄ bIŽ√        d??³? Ã«Ë W? √d?Ã«Ë W?O??½U?? ? ½ù«Ë s??O? K? Ã«Ë W??L?Šd?ÃU?Ð r?N?F?Ä
                        Ò           Ò
 s?O?L?K? ?L?ë d?O?ž W?K?ÄU?FÄË ÈdÝ_« WKÄUFÄ Ÿu??−? ÃU??Ð r??N?³?¹c?F?ð X?Äd??×? ¨Â«d??Âù«Ë ÊU? ?Šù«Ë
                                      Ò
        Æd{U×ë XÁuë w ÈdÝúà ¨«dOš ÈdÝ_UÐ ©¶® ‰uÝdë v Ë√ bÁË ¨gDFëË
                        Î
                        ‚ö?ÞS?Ð U?Ä≈ r?N?F?Ä q?ÄU?F?²?ë s?O?L?K? ?L?ë v?K?F? pÃcÃ
    ˚ ∫v‡ÃUFð t‡Kë ‰u‡Ià U‡IO³Dð ¨ÍœUÄ Ì÷uŽ qÐUIÄ rNŠ«dÝ ‚öÞ« Ë√ ¨qÐUIÄ ÊËœ rNŠ«dÝ
               Î


Èd?ÝQ?Ð r?N?²?ÃœU?³?L?Ð Âu?I?¹ Ë√ dÝ_« w rNOI³¹ Ê√ rÂU×KÃË å¥∫bL×ÄòÆ˝
                                                   ÆsOLK Lë

                  rK ë XÁË ÂöÝù« w WOÃËbë  UÁöFë
                           Ò Ú]
b? U?IÄ sÄ «c¼Ë ¨¡UFLł W¹d?A?³?K?à sÄ_«Ë WëbFÃ«Ë WÄö Ã«Ë WÄú?à d?O? ?ë oOI×ð vKŽ ÂöÝù« ’dŠ
            Ò                 Ò

                                                            ±±∏
                                             ÆWOÄöÝù« WF¹dAë
                       ÂbI¹ Ê√ tð—bÁ w ‰«“ UÄ ÂöÝù« ®∫Vł ‚dA² Lë ‰uI¹
                        Ò
                  rKFð√ Á«uÝ WDKÝ Ë√ …bOIŽ W¹√ WLŁ fOK ¨WKOKł WOÄUÝ WÄbš ÊU ½ûÃ
                                 Ò Ò
 ÊU ½ù« ‚uI×à wLÃUFë ÊöŽù« —b                       Î    Î
                      W?¹d?A?³?ë ”U?M?ł_« n?O?ÃQð w «d?¼U?Ð U?ŠU?−?½ `?−?M?ð Ê√ l?O?D?² ð
        Ò
 …b?×?²Lë rÄúà WÄUFë WO?F?L−ë tðdÁ√ Ícë o?Š …œU?N?ý Ác?N Æ©…«ËU Lë UNÝUÝ√ …bŠ«Ë WN³ł w …d UM²Lë
         Ò   Ò
                      Ò
                                              Ò
                       ‚uI×à t½UL{Ë t²Ã«bŽË ÂöÝù« WLEŽ vKŽ ‰bð rK Ä dOž sÄ
               Ʊπ¥∏ tMÝ
                               Æ…dO¦Â ÊËdIÐ W¦¹b×ë  UF¹dA²Ã« q³Á ÊU ½ù«
¡«u?Ý  «b?¼U?FLë dÁQ ¨…bzUHÃ«Ë dO ÃUÐ W¹dA³Ã« vKŽ œuF¹ ULO ¨w?½U ½ù« ÊËUF²Ã« √b³Ä ÂöÝù« dÁ√ bÁË
                               Ò              Ò
∫vÃUFð ‰UÁ ¨ÂöÝù« ÂUJŠ√Ë bŽ«uÁ lÄ ÷—UF²ð ô√ ◊dAÐ pÖ dOž Ë√ ¨WOLKŽ Â√¨W¹œUB²Á« Â√ WOÝUOÝ X½UÂ√
                å≤∫…bzULë òÆ˝                                 ˚

                               W¹œUB²Áô«  UÁöFë
                                Ò
                                  Ò
—uNLł “UłQ ¨…b¼UFLë dOžË UNMÄ …b¼UFLë Èdš_« ‰Ëbë lÄ W¹—U−²Ã«Ë W¹œUB²Áô« tðUÁöŽ ÂöÝù« rE½
                            Ò
     ÆÂöÝù« w  öÄUFLë WLE½√ o Ë rNFÄ œuIFë Íd−ð Ê√ vKŽ sOLK Lë dOž lÄ —U−ðô« ¡UNIHë
                                        Ò
                                              Ò
W?O?KLŽ qN? ?¹ U?Ä Ÿdý pÃcÂË ¨WO?Äö?Ýù« œö?³?ë qšbð w²Ã« W¹—U?−?²?ë ‰«u?Ä_« vKŽ Vz«dCë rE?½ ULÂ
     Ò           Ò              Ò
                                             Æd¹bB²Ã«Ë œ«dO²Ýô«

                       WOÝUÄuKÐbÃ«Ë WOÝUO ë  UÁöFë
                       Ò      Ò
                   Ò
rÃUFÄË WOł—U ë UN½ËRý …—«œ≈ WÃËbë vÃu²ð ¨ÂUJŠ_« Ác¼ o ËË ¨ŸdAKà WÃËbë w …œUO ë ÂöÝù« qFł
    Ò
¨Èd?š_« ‰Ëb?ë „u?K?ÄË ¡U݃—Ë ¡«dÄ√ lÄ q «u²Ã« vKŽ©¶® w?³?M?ë ’d?Š UL ¨Èdš_« ‰ËbÃUÐ UNðUÁöŽ
                           Ò
…uŽœ ‰ËQ?Ð ¡Uł ÂöÝù« Ê_ ªÁd?A?½Ë v?ÃU?Fð tKë s¹œ w ‰ušbKà rNðuŽbà qzUÝdÃUÐ œu uÃ«Ë ¡«dH ë qÝ—Q
   Ò       ]
¡U?HK Ã«Ë WÐU×Bë Âe²Ã« UL ¨åW?O?ÝUÄuKÐbÃUÐò vL ¹ UÄ vŽ«— ©¶® w?³Më ÊuJ¹ «cÐË ¨WÒ U? WO?½U ½ûà WOLÃUŽ
                Ò       Ò Ô       Ò            Ò     Ò
                            ƉU−Lë «c¼ w ©¶®w³Më ÍbNÐ sOLK Lë WLz√Ë
                                      Ò             Ò
·«d?Ž_« s?Ä «c?¼Ë ¨r?N?ëu?Ä√Ë r?N H½_ W½UB×Ã«Ë W¹UL×ë qÝd?Ã«Ë ¡«d?H? ?ë ¡ôRNà ÂöÝù« qH ULÂ
                             ^
 Ó Ô ^ ] Ó Ú Ó] Ó ÓÓ          Ú Ó
ô qÝdë Ê√ ôuà tKÃ«Ë UÄ√ò∫»«cJë WLKO Ä wÃuÝdà ©¶® w³Më ‰UÁÆd{U×ë UM²ÁË w UNOKŽ oH²Lë WOÃËbë
                Ò            Ò                 Ò ] Ú ]
                                         ©±®
                                            Ó Ô Ó ÓÚ Ó Ô ÚÓ Ó Ó Ô ÓÚ Ô
                                           ÆåULJÁUMŽ√ XÐdCà q²Ið

                                WOLKFÃ«Ë WO UI¦Ã«  UÁöFë
                                Ò    Ò
¨WF U½ W UIŁ sÄ lL²−Lë w UÄ —«bILÐË ¨UN —UFÄ lOÝuðË WÄ_« wŽË w rN ð W UI¦Ã« Ê√ tO pý ô ULÄ
                                 ≤≥∏∞ rÁ— Y¹bŠ ¨œUN−ë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®


±±π
                                 Î      Ò
l½UL¹ ô ÂöÝù«Ë ¨s¹dšü« lÄ tðUÁöŽË lL²−Lë w ÁeÂdÄË ÊU ½ù« —Ëœ vKŽ UÐU−¹≈ pÖ dŁR¹ UÄ —«bILÐ
ÂöÝù« ¡ÈœU³Ä nÃU ð ô√ WD¹dý ¨ÊU —bBÄ Í√ sÄ WHK² Lë ÂuKFÃ«Ë W UI¦Ã«Ë W dFLë vKŽ ‰uB×ë w
                                      ÆW¹UHJë ÷Ëd sÄ pÖ bŽË
                                                ]
v?D?Ž√ t½_ ª…—UCŠË Âb?I?ð s?Ä W?O?Ðd?G?ë  U UI¦Ã« tOÃ≈ XK Ë ULà w?ÐU?−?¹≈ d?Ł√ sÄ ÂöÝûà UÄ vH ¹ ôË
          Ò                      Ò
                      ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ ¨Y‡×³Ã« w w³¹d−²Ã« wLKFë ZNMLë WO½U ½ûÃ
                                  Ò    Ò       Ò
                         å≥∂ ∫¡«dÝù« òÆ˝

v?Ã≈ u?Žbð WO?Äö?Ýù« W? U?I?¦?ë Ê_ªÈdš_«  U UI¦Ã« w dOŁQ²Ã« WO?ÄöÝù« WÄ_« œ«d? √ v?KŽ Vłu?²¹Ë ULÂ
      Ò                           Ò    Ò        Ò
 U?Äu?I?Ä v?K?Ž k? U?×?ðË ¨U?N?à Èd?š_«  U? U?I?¦?ë ¡«u?²?Š« s?Ä WÄ_« ÊUO vKŽ k U×ð UL ¨…œU³FÃ«Ë bOŠu²Ã«
                                                 ÆU¼œułË
‰U?−?Ä w? U?N?Ðd?žË U?N?Ád?ý ¨ U?F?L?²?−?Lë sÄ tÃuŠ ULÐ dOŁQ²Ã«Ë dŁQ²Ã«Ë ŸUH²½ô« l½UL¹ ô ÂöÝù« Ê√ ULÂ
d?A?½ q?zU?ÝË s?Ä WKOÝË pÖ ÊuJ¹ Ê√ sJL¹Ë ¨ŸdAë ÂUJŠ√ lÄ ÷—UF²ð rà «–≈ ¨WOLKFÃ«Ë WO UI¦Ã«  UÁöFë
                                      Æ UFL²−Lë Ác¼ w ÂöÝù«

                                   ÂöÝù« w  «b¼UF*«
oOŁu²Ð Ë√ ¨‰U²Á nÁuÐ XIKFð ¡«uÝ ¨‰Ëbë sÄ U¼dOž lÄ oOŁ«uLÃ«Ë  UÁUHðô« bIŽ WOÄöÝù« WÃËbKà ÕU³¹
                                      Ò
Æs?¹dšü« lÄ U½œuNŽ «d²Š« vÃ≈ W¹u?Á …u?Žœ nOM×ë UMŽdý w b−½Ë ¨pÖ dOž Ë√ WO UIŁ Ë√ W¹œU?B²Á«  UÁöŽ
                Ò                      Ò     Ò
                   å±∫…bzULë ò Æ˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                 å≥¥∫¡«dÝù«òÆ˝                    ˚∫t½U×³Ý ‰UÁË
        Ò                  Î
lL²−Lë ÊËRý rE½ UNÐ w²Ã«Ë ¨WM¹bLë w œuNOë lÄ UNMÄ «œbŽ Èdł√˨œuNFë ¡«dł≈ Âö ë tOKŽ w³Më dÁ√Ë
                                             Ò Ò
                                    ÆWO³¹b×ë `K pÃcÂË ¨w½bLë
                              ∫UNMÄ ÎUÞËdý  «b¼UFLë W×Bà ◊d²A¹Ë
                                           Ò
                            Æ¡«dGë WOÄöÝù« WF¹dAë ∆œU³Ä nÃU ð ô√ ≠
                             Ò   Ò
                         Æ—U³ł≈ Ë√ Á«dÂ≈ ʘ˨—UO²š«Ë U{— sŽ ÊuJð Ê√ ≠
                              ÆsOLK LKà WŽËdAÄ t×KBÄ oI×ð Ê√ ≠
                                              Ò
                   ∫WOðü« —uÄ_« bŠ√ w ÊuJ¹ …b¼UFLë ¡UN²½« Ê√ ÂöÝù« sOÐ UL Ò
  å¥∫WÐu²Ã«òÆ˝                            ˚∫vÃUFð tÃuIà ¨UNðÒbÄ ¡UN²½« ≠
                          Î
                         ÆöF …b¼UFLKà s¹b¼UFLë iIMÐ pÃc wN²MðË ≠
                            ÆsOLK Lë o×Ð WH×−Ä UNÞËdý X½U «–≈Ë≠
                                                   ±≤∞
                                          r¹uI²Ã«
                                            Ò
U?L?O? W?×?O?×?B?ë d?O?ž …—U?³Fë ÂUÄ√ ©   ® …—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©  ® …—Uý≈ l{√≠±”
                                              ∫wðQ¹
                   Ò           Ò
         ÆrN²½U¼≈Ë sOMÄRLë ‰– w V³ ²Ã« t½Qý sÄ UÄ q lMÄ vKŽ WF¹dAë X dŠ ≠±
                       Ò
                Æ–uHMÃ«Ë …dDO ë j ÐË lÝu²Ã« vÃ≈ ·bN¹ ÂöÝù« w œUN−ë ≠≤
                           Ò
                            Æ—«c½≈ oÐUÝ ÊËœ œ«bŽ_« ‰U²IÐ ¡b³Ã« “u−¹ ≠≥
                           Æ¡«bŽ_« sÄ sOKðUILë dOž q²Á ÂöÝù« ÂdŠ ≠¥
                                             Ò
               ÆdBMë oOI×ð sÄ kH×ð ÊËœ W×KÝ_« Ÿ«u½√ lOLł «b ²Ý« “u−¹ ≠µ
                        Ò
       ÆW¹UHÂË vMž tÄUJŠ√Ë ÂöÝù« w Ê_ ªÈdš_«  U UI¦Ã« sÄ …œUH²Ýô« “u−¹ ô ≠∂
                     Ò
                       ÆøUNLOEMð vKŽ ÂöÝù« WÃUÝ— XKLŽ w²Ã« —uÄ_« UÄ ≠≤”
                      øÂöÝù« w WOÃËbë  UÁöFÃUÐ œuBILë UÄ ≠≥”
                             Ò Ú ]
               ÆWOł—U ë WOÄöÝù« WÃËbë WÝUOÝ rJ×ð bŽ«uÁ ÀöŁ d–√ ≠¥”
                Ò     Ò
                                      Ò Ô
   ÆåöO³Ý sOMÄRLë vKŽ s¹d UJKà tKë qF−¹ sÃËò ∫vÃUFð tÃuÁ w ‰ôb²Ýô« tłË `{Ë√≠µ”
                                øÂöÝù« w œUN−ë sÄ W¹UGë UÄ ≠∂”
                        Ò              Î
          øÂöÝù« UNF{Ë w²Ã« »d×ÃUÐ WIKF²Lë  UF¹dA²Ã«Ë WLE½_« sÄ UŁöŁ d–√ ≠∑”
                                    Ò
                                ørNÃU²Á q×¹ s¹cë ÊuЗU×Lë sÄ≠∏”
                                             Ò Ô
                                    Æ»d×ë wN²Mð v²Ä sOÐ√≠π”
                              ÆÈdÝ_UÐ sOLK Lë W √— d¼UEÄ UÄ ≠±∞”
                      Æt²Ã«bŽË ÂöÝù« WLEŽ w ©Vł® ‚dA² Lë Í√— UÄ ≠±±”
                         øsOŁuF³LÃ«Ë ¡«dH ë q²Á WÄdŠ vKŽ qOÃbë UÄ ≠±≤”
                         øsOLK Lë dOž lÄ  «b¼UFLë WÄUÁ≈ ◊Ëdý UÄ ≠±≥”
                            øoOŁ«uLÃ«Ë œuNFë «d²Š« vKŽ qOÃbë UÄ ≠±¥”
                                             Ò Ô
                               øUN²OŽdý …b¼UFLë bIHð v²Ä sOÐ√ ≠±µ”
                                 Ò
±≤±
                        ÂöŽù«Ë ÂöÝù«         ≤¥     ”—b‡‡Ã«
                             ÎÒ
rÃUFë  UÐ bI ¨…—uLFLë ¡U×½√ lOLł vÃ≈  UÄuKFLë ‰UB¹≈ w UOłuÃuMJð WÄbI²Lë ÂöŽù« qzUÝË rN ð
                                   Ò
s?O?Ð  U? U? ?L?ë WO½Ëd²JÃù« ‰UBðô« qzUÝË  dB?Á Y?O?Š ¨tMÄ ¡eł Í√ ‰e?Ž s?J?L¹ ôË ¨WŠu²HÄ WO?Äö?Ž≈ W¹dÁ
                       Ò         Ò             Ò
 Ò Ò
ÆtK WO½U ½ù« a¹—Uð w qO¦Ä UNà o³ ¹ rà …—uBÐ ¨tÐuFýË tÃËœ sOÐ  ôUBðô« sÄ …b IFÄ WJ³ý XDÐ—Ë ¨tz«eł√
                                      Ò Î
Âö?Žù« qzUÝË vKײð Ê√ vKŽ ¨ UÄuKFLë ‰Ë«bð w ÊU ½ù« oŠ sŽ —UÞù« «c¼ w Y¹b×ë sJL¹Ë
r¼UH²Ã«Ë Âö ë rŽœ w rN ð Ê√ ÂöŽù« qzUÝuà sJL¹ UL ÆWÄUð WOŽu{uLÐ lzUÁuë wBI²Ð wÐœ_« «e²ÃôUÐ
                           Ò Ò          Ò
‰U?Jý√ WÒ UÂË w?Ád?F?ë dOND²Ã«Ë Íd?B?MFë qBHÃ«Ë W¹d?B?M?F?ë W?×? UJÄË ¨ÊU ½ù« ‚uIŠ e¹eFðË ¨sOO?ÃËbë
       Ò         Ò         Ò                      Ò
                                          ÆWMLONÃ«Ë —ULF²Ýô«
¡«œ√ VÁ«d¹ ÂöŽùU ¨WFЫdë WDK ë¨wzdLë Ë√ ŸuL Lë Ë√ ¡ËdILë ¡«uÝ ÂöŽù« vKŽ oKD¹ sÄ „UM¼Ë
                          ÆW¹cOHM²Ã«Ë WOzUCIÃ«Ë WOF¹dA²Ã«∫Àö¦Ã«  UDK ë
                           Ò     Ò     Ò
¨ÂUFë Í√dë s¹uJð w WGÃUÐ WOL¼√ sÄ tà ULà wÄöÝù« ÂöŽù« —Ëœ e¹eFð vKŽ qLFë sÄ bÐ ô pÃcÃË
              ÒÒ       Ò                    Ò
                         ¨…UO×ë w rNðUOÂuKÝ qOJAðË ¨”UMë  UOKIŽ tOłuðË
                                Ò           Ò

                                ÂöŽù«Ë ÂöÝù«
t dŽ w?Äö?Ýù« Âö?Žù«Ë¨U?NÃUL²Â« v²ŠË W¦F³Ã« W¹«bÐ cMÄ w?Äö?Žù« bF³ÃUÐ WM? ?Ã«Ë Ê¬dIë ÂUL²¼« dNþ
   Ò                        Ò        Ò
       Î        Î
    ÆÈdš√ U½UOŠ√ åmOK³ðòË U½UOŠ√ å…uŽœò tOKŽ oKD¹ ÊU tMJÃ˨WOÄöÝù« WÃUÝdë W¹«bÐ cMÄ ÊuLK Lë
                          Ô      Ò
          Ò
   ˚∫vÃUFð tÃuÁ w qłË eŽ tKë sÄ dýU³Ä tOłu²Ð ©¶®‰uÝdKà WOÄöŽù« WOÃËR Lë  œbŠ bI
            Ò                     Ò     = Ô
           å∂∑∫…bzULëòÆ˝
«uGKÐò ∫©¶®tÃuÁ pÖ sÄ˨tŽdý mK³¹Ë tÃuÁ rF¹ Ê√ …—ËdCÐ …dÄ sÄ d¦Â√ w ©¶®‰uÝdë ÕdÒ bÁË
 Ô ÒÓ                  Ò        Ò
p?Ãc?Â˨Ÿ«œu?ë W?−?Š W?³?Dš ©¶® tKë ‰uÝ— …UOŠ w …—uNALë WOÄöŽù« nÁ«uLë sÄË©±®Æå W¹¬ uÃË w?MŽ
                                          Î Ó Ú ÓÓ =Ó
v?K?Ž œd?ë w? ¨s?Äe?ë p?Ö w? W?O?Äö?Žù« q?zUÝuë r¼√ sÄ u¼Ë¨dFAë Âb ² ¹ Ê√ XÐUŁ sÐ ÊU Š sÄ t³KÞ
                       Î
          Æs¹d UJë iFÐ vKŽ tO œd¹ «dFý ‰uI¹ Ê√ ÊU Š sÄ ©¶®w³Më VKÞ bÁË ¨ÂuB ë
                                   ^

                           wÄöÝù« ÂöŽù« WOL¼√
                           Ò       ÒÒ
¨d?ýU?³?L?ë —U?L?F?²?Ýô« d?O?½ X?×ð lI¹ U¼—UDÁ√ iF³ ¨UN ¹—Uð sÄ WłdŠ WKŠdLÐ WO?ÄöÝù« WÄ_« d?Lð
                                       Ò      Ò
                           ≥≤≤∞≤rÁ— Y¹bŠ ¨¡UO³½_« Y¹œUŠ√ »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


                                                  ±≤≤
                 Ò        Ò            Ò
q?zU?ÝË —Ëœ V?ÝUM²¹ Ê√ sÄ bÐ ôË ¨jK? ?²Ã«Ë WOÄ_« wA?H?ðË …—U?C×ë V— sŽ nK? ?²?ë sÄ WÃUŠ pÃUM¼Ë
             Ò         ÒÒ
…uŽbë Vł«Ë vÃ≈ W U{ùU³ ÆUMNł«uð w²Ã«  U¹bײë r−Š lÄ ‰U−Lë «c¼ w WÃËc³Lë œuN−Ã«Ë ÂöŽù«
                     Ò
                                        Ò
WÄ_« U?¹U?CÁ Õdý WO?ÃËR? ?Ä p?ÃUM¼ ¨…UO×Ã«Ë ÊU ½ù«Ë ÊuJKà w?Äö?Ýù« —uB²Ã« ÷dŽË qłË e?Ž tKë vÃ≈
 Ò        Ò                    Ò            Ò
                          ÆWOÝUO Ã«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²Áô« WOÄöÝù«
                           Ò    Ò     Ò     Ò
X?Kš s¹cë s¹b²FLë œ—Ë ¨tMŽ ŸU bÃ«Ë ¨ÂöÝù« sŽ œËcë w ¨wÄöÝù« ÂöŽù« WOL¼√ sLJð UM¼Ë
                            Ò        ÒÒ
              ÆÂöŽù« Ê«bOÄ sŽ wÄöÝù« ÂöŽù« W³OGÐ W dHë rNà X×MÝË ¨WŠU ë rNÃ
                      Ò

                         ÂuOë ÂöŽù« qzUÝË WOÃUJý≈
                                   Ò
                       ÂuOë WOÄöÝù« WÄ_« UNNł«uð w²Ã«  öJALë d³Â√ sÄ Ê≈
                           Ò    Ò
              ◊UA½
                               ÒÒ
                       v?K?Ž b?L?²?Fð WO?K?×?L?ë b?z«d?−?ÃU ¨w?Ðd?Gë w? U?I?¦?ë Ëe?G?ë w¼
                                           Ò    Ò
q?zU?ÝË i?F?Ð e?¹e?F?ð v?K?Ž W?K¦Ä√ d–√   ÂuIð w²Ã«Ë ‚u ë dJ²×ð w²Ã« WÒOÐdGë WOLÃUFë —U³š_«  ôUÂË
                                             Ò
W?O?B? ?A?à W?O³K ë WODLMë —uBKà ÂöŽù« lzUÁuKà w¼ UN²¹ƒ— sŽ d³Fð  «œdHÄ Âb ² ðË ¨d³ ë WžUOBÐ
                                  Ò
                 ÆrK Lë Y?³ð …dO¦Â WO?Ðdž WO?Ž«–≈  U?D×Ä pÃUM¼ pÃcÂË ¨À«bŠ_«Ë
                      Ò     Ò   Ò
Íc?ë “UHK²Ã« o¹dÞ sŽ wðQO dOŁQ²Ã« rEFÄ UÄ√Ë ¨—uÄúà UNLO¼UHÄË UNð«—uBð ‰UB¹ù WOÐdFë WGKÃUÐ UN−Ä«dÐ
                                   Ò     Ò
                                          Î
W?O?³?K ë WODLMë —uBë “eF¹ UÄ «dO¦ÂË ¨t²ŽUCÐ Z¹Ëd²Ã nMFÃ«Ë fM−ë Âb ² ð WO?NO dð UÄö √Ë ZÄ«dÐ Y³¹
                                      Ò
                                           ÆrK Lë Ë√ wÐdFë WOB AÃ
                                                Ò    Ò
w¼Ë ¨WO?Ðdž ZÄ«dÐ sŽ WOÐdŽ W
   Ò        Ò                                Ò       Ò
                  ½ ÒbFÔð w?²Ã« ZÄ«d³Ã« sÄ «dO¦Â «dÒšR?Ä WÒOÐdFë  UD?×Lë iFÐ X¦Ð bÁË
‰UBðôUÐ ÊuJð w²Ã«Ë ¨WOHðUNë ”UMë  ULÃUJÄ vKŽ UNKšœ w bL²FðË ¨WOÐdž  UÂdAà WOJKLë WOŠU½ sÄ WFÐUð
           Ò                            Ò
mÃU³Lë Ác¼ l b¹ ÍcÃ«Ë ¨ZÄ«d³Ã« Ác¼ `ÃUBà WHŽUCÄ U UF{√ nðUNë ÂuÝ— ÊuF b¹ YO×Ð W Uš ÂUÁ—√ vKŽ
              ÆÈdš√ WNł sÄ Â«d×ë vKŽ Íu²×ð WN Uð ZÄ«dÐ rŽb¹Ë ¨WNł sÄ dÄUIÄ u¼ UL½≈

                             w UI¦Ã« ‰œU³²Ã«Ë ÂöŽù«
                             Ò
s?Ä l?½U?Ä ö? ¨Èu?²×Lë vKŽ ÷«d²Ž« u¼ ‚dAë vÃ≈ »dGë sÄ  UÄuKFLë oÒ b?ð vKŽ ÷«d²Žô« Ê≈
 UÄuKFLë oÒ b²² ¨Ê“«uð À«bŠSÐ ÂuI½ Ê√ V−O pÃcÂË ¨WOŽdý d¹–U×Ä pÃUM¼ sJ¹ rà «–≈ w UI¦Ã« ‰œU³²Ã«
                           Ò
                  Ò
ŸUDIë Ë√ ¨WO×З dOž WO?ÄuJŠ dOž  ULEMÄ Èu² Ä vKŽ UÄ≈ ¨œuN−ë d UCð vÃ≈ ÃU²×¹ «c¼Ë ¨»dGë vÃ≈
           Ò
V−¹ w UI¦Ã« ‰œU³²ÃU ÆWOÄöÝù«Ë WOÐdFë —UDÁ_« sOÐ wLÝdë Èu² Lë vKŽ oO M²Ã« o¹dÞ sŽ Ë√ ¨’U ë
           Ò     Ò        Ò                   Ò
           Æ…b «uë WOÄöŽù« …œULë V³ Ð  «cë ÊUÐË– vÃ≈ ÍœR¹ ô YO×ÐË ¨wŽuÐ ÊuJ¹ Ê√
                Ò                  Ò
                Ò   Ò Ò
ÊuJ¹ Ê√ sÄ bÐ ôË ¨œuN−ë d UCð VKD²ð …dŁRÄ WOÄöÝ≈ WOÄöŽ≈  U ÝRÄ œU−¹≈ Ê√ ¨‰uIë WK U½ sÄË
      Ò                    Ò         Ò


±≤≥
sÄ sOLK Lë rEFÄ Ê≈ YOŠ ¨W¹eOK−½ù« WGKë UNÝ√— vKŽË UNLNH¹ w²Ã«  UGKÃUÐ rÃUFë vÃ≈ tłuLë ÂöŽù«
             Ò                             Ò
                                        ÆWOÐdFÃUÐ sOIÞUMë dOž
WO?Äö?Ýù« W?Ä_U? ¨Âu?O?ë ‰U?×ë fJŽ vKŽ «c¼Ë ¨·«dÞ_« sOÐ W¹bMë œułË w UI¦Ã« ‰œU³²Ã« ÷d²H¹Ë
 Ò
qFHÃUÐË ¨UNLOÁ sÄ ‰b³ðË dOG²Ã WO³Mł√ ◊uGCà WOÄöÝù« ‰Ëbë  UÄuJŠ ÷dF²ðË ¨w UI¦Ã« ËeGKà ÷dF²ð
          Ò   Ò   Ò      Ò          Ò   Ò       Ò
                ÆUN²Ð«uŁ sŽ U¾OA U¾Oý ‰“UM²ð ¨UN²Ád V³ ÐË ª UÄuJ×ë Ác¼ X׳ √

                     wÄöÝù« ÂöŽù« w qLFë rJŠ
                     Ò
          Ò             ÎÒ
oI?×¹ uN pÃcÂË ¨q?łË eŽ tKë vÃ≈ …uŽbë w UO?½¬dÁ U³KDÄ oI×¹ w?ÄöÝù« ÂöŽù« Ê√ —U³²Ž« sJL¹
 Ò                            Ò Ò
                      Ò
sÄ WÒOzdÄË …¡ËdIÄË WŽuL Ä WÒ¹uGKë WÃUÝdë wDG¹ ÍcÃ«Ë ¨ÊU KÃUÐ dOOG²Ã« u¼Ë ¨dJMLë —UJ½≈ Ÿ«u½√ sÄ UŽu½
                                        Ô
÷d? u?¼ WMNÄ Á—U³²ŽUÐ ÂöŽù« w qLFë ÊS UM¼ sÄËÆ»uÝU×ë WJ³ýË “UHK²Ã«Ë ŸU¹cLÃ«Ë …b¹d−ë ‰öš
”UÝ_« w lIð WOÃËR Lë sJÃË ¨U¼œU−¹≈Ë ÂöŽù« qzUÝË fOÝQ²Ð ÂuI¹ Ê√ ’U ë ŸUDIKà sJL¹Ë ¨W¹UHÂ
                                   Ò
¨rÂU×Kà UÁuÐ ÂöŽù« qzUÝË `³Bð ô√ vKŽ ¨’Uš qJAÐ W³ ²MLë WÄuJ×ë vKŽË ¨qJ lL²−Lë vKŽ
                   Ò
            Ò                      Ò Ò
týUFÄ cšQ¹ ¨VFAë Èbà nþuÄ t½√ sOÝUM²Ä ¨”UMë …UOŠ —u×Ä t½QÂË …dA½ q —bB²O ¨—«œ YOŠ —Ëbð
         Æ…UÐU×Ä ÊËœ ¨QDš√ Ë√ »U √ «–≈ sO³ð Ê√ ÂöŽù« qzUÝË vKŽ V−¹Ë ¨WÃËbë WM¹eš sÄ
                        Ò

                        wÄöÝù« ÂöŽù«  UŽu{uÄ
                        Ò
         ˚∫v‡ÃUFð t‡Kë ‰u‡I¹ YOŠ ¨tKë vÃ≈ …uŽbë u¼ ‚öÞù« vKŽ  UŽu{uLë r¼√ Ê≈
                                          Ò
              å±≤µ∫q×Më òÆ˝
W³ÞU Ä w ‚öÞù« vKŽ VOÃUÝ_« qC √ «b ²Ý« sÄ bÐ ö ¨WOHOJë vÃ≈Ë WÃUÝdë vÃ≈ dOAð W¹ü« Ác¼Ë
                       Ò Ô  Ò
l?Ä q «u²Ã«Ë W³ÞU Lë w VOÃUÝ_« qC √ vKŽ sOO?Äö?Žù« V¹—bð wŽb² ¹ «c¼Ë ¨rK Lë dOžË rK Lë
                      Ò
                                              ÆdO¼UL−ë
q?zU?ÝË pÃUMN ¨s?O?L?K? ?LÃ«Ë ÂöÝù« sŽ …—uBë `O×B²Ð w?Äö?Ýù« Âö?Žù« ÂuI¹ Ê√ V−¹ pÃcÂË
                           Ò
                                  Ò
d¹dLð vKŽ »dGë w —«dIë wF½U …—uBë Ác¼ bŽU ð –≈ ¨bBÁ sŽ W¼uAÄ …—u Y³Ð ÂuIð W¹œUFÄ ÂöŽ≈
                              Ò
                                      Ò
 ÆWOÄöÝù« ‰ËbKà W³ MÃUÐ Ë√ ¨»dGë w ÊuAOF¹ s¹cKà W³ MÃUÐ ¡«uÝ ¨sOLK LÃUÐ oKF²ð WLÃUþ  UÝUOÝ
  Ò
rKEë r−Š „—b¹ ô Ícë rÃUFKà WOÄöÝù« WÄ_« U¹UCÁ ÕdA¹ Ê√ wÄöÝù« ÂöŽù« vKŽ ÊS ¨UM¼ sÄË
                                            ÆUNOKŽ lÁ«uë
¨”—«bLë w »öDë tÝ—b¹ UÄ “eFð w²Ã« W¹uÐd²Ã«Ë WOLOKF²Ã« ZÄ«d³Kà VÝUMÄ eOŠ pÃUM¼ ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë
                   Ò     Ò
                                    Ò
                                  ÆrKF²Ã« ÷d oOI×ð w VB¹ «c¼Ë
                                            Ò
ÁdÁ√ Ícë U¼—ËœË UNÁuIŠ sÄ …√dLë ÊUÄdŠË dIHÃ«Ë WOÄ_« q¦Ä WOKš«bë UMðöJAÄ WODGð UC¹√ Vł«uë sÄ
 Ò                        ÒÒ

                                                ±≤¥
              ÆpÖ dOžË WOÝUO Ã«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²Áô« ‚uI×ë `O{uðË ¨ÂöÝù«
                    Ò    Ò     Ò
W¹bł ÊuJð Ê√ V−¹ WŠËdDLë  UŽu{uLë q Ê√ «bÐ√ wMF¹ ô wÄöÝùUÐ ÂöŽù« n Ë ÊS ¨«dOš√Ë
 ÒÒ                  Ò        Ò
            ÆwÄöÝù« »œ_« œËbŠ w sJÃË ¨WONO d²Ã« ZÄ«d³Ã« sÄ UC¹√ bÐ ö ¨WÒ UłË
             Ò              Ú    Ò           Ò Ô
ÂöŽù« lKDCOà ªrzöLë ŒUMLë W¾ONðË ¨WOF³²Ã« ‰UIŁ√ sÄ ÂöŽù« d¹d×ð w WÃËc³Lë œuN−ë WOL¼√ lÄË
                   Ò                        Ò
lOD² ¹ ô bÁ bN−ë «c¼ ÊS ¨V¹dG²Ã« W UIŁ Ëež WNł«uÄË ¨UN² UIŁ ¡UMÐË WÄ_« W¹u¼ XO³¦ð w œuAMLë Á—ËbÐ
                                  Ò  Ò
w?ÄöŽ≈ ÊËUF²Ã WO?K?LŽ WGO …—uK³Ã «uHðUJðË WÄ_« ¡U?M?Ð√ ÊËUFð «–≈ ô≈ ¨»uKDLë tłuë vKŽ —Ëbë ÍœR¹ Ê√
Ò       Ò              Ò                         Ò
nOFCë ÍuIë tO rŠd¹ ô Ícë  ö²J²Ã« rÃUŽ w UNOÄbÁ vKŽ nIð Ê√ WOÄöÝù« WÄ_« lOD² ð v²Š ªwÄöÝ≈
               Ò                            Ò
                                                Î
                                                Æ«bÐ√

                                       r¹uI²Ã«
                                         Ò
∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©  ® …—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©  ® …—Uý≈ l{√≠±”
                       Æ…dOG W¹dÁ rÃUFë qFł w dO³Â dŁ√ ÂöŽûà ≠√
                           Ò
                        ÆWÃËœ q w WFЫdë WDK ë ÂöŽù« bF¹ ≠»
                                        Ò Ô
        Æs¹d UJë WÃœU−ÄË tKë vÃ≈ …uŽbë w dFAë «b ²Ý« ©¶®‰uÝdë i — ≠‡ł
                     ÆsOLK Lë dOž lÄ w UI¦Ã« ‰œU³²Ã« ÂöÝù« Âd×¹ ≠œ
                                         = Ô
           ÆwÄöÝù« ÂöŽù« w »œ_« œËbŠ w WONO dð ZÄ«dÐ ÷dFÐ ”QÐ ô ≠‡¼
           Ò                 Ò
               Ò        Î =            Ò
          ÆWOŽdAë WÃœ_UÐ nÁuLë «c¼ ULŽbÄ ÂöŽù« sÄ ÂöÝù« nÁuÄ `{Ë√≠≤”
            Ò
          Ò Ô
     ÆpÖ `{Ë√Æd{U×ë XÁuë w W×KÄ …—Ëd{ `³ √ tłuÄ wÄöÝ≈ ÂöŽ≈ œułË ≠≥”
                     Ò       Ò  Ò
    ÆUNzUMÐ√Ë WOÄöÝù« WÄ_« vKŽ d{U×ë XÁuë w wÄöÝù« dOž ÂöŽù«  UO³KÝ d–√ ≠¥”
         Ò    Ò           Ò         Ò
                                     Ò Ô
                        ÆwÄöÝù« ÂöŽù« w qLFë rJŠ `{Ë√≠µ”
                        Ò
       Æ wÄöÝù« ÂöŽù« UNÐ ÂuI¹ Ê√ V−¹ w²Ã« WLNLë  UŽu{uLë sÄ WFЗ√ d–√≠∂”
        Ò                 Ò
±≤µ
               VBF²Ã« sÄ ÂöÝù« nÁuÄ
                ^                      ≤µ     ”—b‡‡Ã«
¡ôuë dŽUAÄ Áœ«d √ lL−ðË ¨WKO³IKà vLŽ_« VBF²Ã« Áœu ¹ ÊU lL²−Ä w WOÄöÝù« …uŽbë XIKD½«
                      Ò              Ò
                     Î     Î
V?BF²Ã« «c¼ sŽ w?K?¼U−ë dŽUAë d³Ž bÁË ¨åU?ÄuKEÄ Ë√ U?L?ÃU?þ „Uš√ dB½« ò —UFý X×ð »—UÁ_«Ë q¼úÃ
        Ò        Ò
                                            ∫tÃuIÐ vLŽ_«
               bý—√ W¹ež býdð Ê≈Ë X¹už
                Ô  Ú                  už Ê≈ W¹ež sÄ ô≈ U½√ UÄË
                                       Ò
                                             Ò
WŁË—uLë bOÃUI²Ã«Ë  «œUFÃ«Ë …dOAFKà VBF²Ã«Ë ¨—Q¦Ã«Ë ËeGë w WOK¼U−ë WO³BFë Ác¼ d¼UEÄ XK¦LðË
                   Ò            Ò    Ò
                                        Æœ«bł_«Ë ¡UÐü« sŽ
Ác?¼ …Q?L?Š sÄ ”UMë ëdš≈ ¨Â«dJë t²ÐU× Ë©¶® ‰uÝdë bNŽ w ¨WO?ÄöÝù« …uŽbë XŽUD²Ý« bÁË
                                   Ò
         Ò               Ò
WO?³?B?Fë WDЫ— q?×?Ä ÊU?L?¹ù«Ë …bOIFë WDЫ— XK?Š Y?O?Š¨t?²?L?Š—Ë Âö?Ýù« WŠULÝ vÃ≈ UNzËU ÄË WO?³?BFë
 Ò                                               Ò
           ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ¨”UMë sOÐ q‡{UH²Ã« ”UÝ√ `ÃUBë qLFÃ«Ë ÊUL¹ù« `³ √˨WIOCë
                                            Ò
      Æ˝
å±≥∫ «d−×ëò
bFÐ ¨q UJ²Ã«Ë sÄUC²Ã«Ë W³×Lë rNMOÐ œu ð …uš≈ ¨rOEFë s¹bë «cNà rNÁUM²Ž« bFÐ ¨”UMë ¡ôR¼ `³ Q
            Ò
                          ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡ÁÆsO‡L U ²Ä sOHK² Ä ¡«bŽ√ «u½U Ê√
                                          Î
          å±∞≥∫Ê«dLŽ ‰¬ò Æ˝


                                VBF²Ã« ÂuNHÄ
                                 Ò
U?Ä ÊQÐ œUI²Žô« vÃ≈ pÖ tF bO ¨dJ Ë√ ÂuÁ Ë√ V¼cÄ Ë√ WHzUÞ vÃ≈ h Aë eO×ð vKŽ VBF²Ã« ÂuI¹
                                   Ò     Ò
         Æ÷u dLë qÞU³Ã« u¼ Á«bŽ UÄË ¨QD ë qL²×¹ ô Ícë »«uBë u¼ tOÃ≈ wL²M¹ Ë√ tKL×¹

                         VBF²Ã« sÄ ÂöÝù« nÁuÄ
                         Ò
d?ŽU?A?Ä ”džË ¨s²Hë …—UŁS …dÄb?Ä W?¾?O?Ý —UŁ¬ sÄ tà ULà ¨tMŽ vN½Ë ¨vLŽ_« VB?F²Ã« sÄ ÂöÝù« —cŠ
               Ò                       Ò        Ò
¡«bÐ«Ë dO³F²Ã« o× ¨WŽËdALë rNÁuIŠ WÝ—ULÄ sÄ s¹dšü« lMÄË ¨”UMë sOÐ ¡UÄbë pHÝË ¨WO¼«dJÃ«Ë bI×ë
        Ò
                                                ÆÍ√dë
                     Î
¨rNMOÐ ·—UF²Ã«Ë ”UMë sOÐ qÄUF²Kà bŽ«uÁË UÄUJŠ√ ¨WOÄU ë WO½U ½ù« tzœU³Ä ‰öš sĨ ÂöÝù« vÝ—√ bÁË
                             Ò


                                                 ±≤∂
                              Ò
 ÊËËU ²Ä ”UMë Ê√Ë ¨bŠ«Ë ÊU ½ù« q √ Ê√ ÂöÝù« bÂ√ËÆ U³ł«uÃ«Ë ‚uI×ë w …«ËU LÃ«Ë ‰bFë vKŽ ÂuIð
> Ó Ó  Ó Ú    Ó Ï  Ó Ú Ô ÓÓ ] Ó Ï  Ó Ú Ô ]Ó ]  Ó Ô ] Ó ^Ó Ó
wÐdFà qCÓ ô ô√ ¨bŠ«Ë rÂUÐ√ Ê≈Ë bŠ«Ë rJЗ Ê≈ ô√ ”UMë UN¹√ U¹ò ∫©¶®‰uÝdë ‰UÁ ¨WÄUFë ‚uI×ë w
                                              Ò
      ©±®
        Æå ÈuI²ÃUÐ ô≈ dLŠ√ vKŽ œuÝ√ ôË œuÝ√ vKŽ dLŠ_ ôË ¨wÐdŽ vKŽ wL−Fà ôË wL−Ž√ vKŽ
          Ó Ú ]   Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ì Ò Ó Ó Ó Ó > Ó Ó Ó > Ó Ú Ó Ó Ó
                      Î
¨fM−ë Ë√ WGKë Ë√ ÊuKë Ë√ ‚dFë ”UÝ√ vKŽ ULzUÁ ¨”UMë sOÐ q{UH²Ã« —UOFÄ ÊuJ¹ Ê√ lMÄ ÂöÝùU
                 Ò                           Ò
  ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ ¨q{UH²Kà f‡OÃË ¨qłË eŽ vÃUFð tKë …—bÁ vKŽ qOÃœ u¼ UL½≈ ·ö²šô« «c¼ Ê√ `{ËË
                   Ò
   Æ˝
å≤≤∫ÂËdëò
t½√ ô≈ ¨WOB Aë `ÃUBLÃ«Ë Âbë WDЫd W¹e?¹dž  ö Ë jЫ˗ tà ÊU ½ù« ÊuJ¹ Ê√ lML¹ rà ÂöÝù«Ë
     Ò              Ò
                             Î
       ˚∫vÃUFð ‰U‡Á ¨UNOKŽ WDЫ— Í√ qOCHð “u−¹ ôË ¨ôË√ tM¹œË tðbOIFà rK Lë ¡ôË qF−¹ Ê√ b¹d¹                                    å≤¥∫WÐu²Ã«òÆ˝

                dJ √      w W¹dDHë ÁdŽUAÄ lÄ ÷—UF²¹ ô¨tðbOIFà rK Lë ¡ôu
                          Ò
                        p?Ö v?KŽ ‰b¹Ë pÖ dOžË sÞuÃ«Ë …dOAFÃ«Ë q¼_« vÃ≈ qOLë
 t?M?¹b?Ð Âe?²?K?¹ s?Ä ”U?M?ë i?FÐ nB¹
                                       Î Ò   Ò
                       ¨UNMÄ tÄuÁ tłdš√ ULMOŠ UŽœuÄ WJÄ vÃ≈ dE½ ¨©¶® ‰uÝdë Ê√
 ƉuIë «c¼ gÁU½√ ÆVBF²Ä t½QÐ tðbOIŽË
                       ¨t?Kë vÃ≈ tKë ÷—√ VŠ√Ë tKë ÷—√ dOÓ ?à p½√ tKëËò∫ özUÁ
                         ] Ó  ]     Ú Ó ^ Ó ÓÓ  ]    ÚÓÔÚ Ó ] ] Ó Î
ô ∫Ó‰UÁ øtÄu?Á Ôqłdë V×¹ ÊÓ√ WO³BFÚë sÄ√ò∫©¶® q¾Ý UÄbMŽË ©≤®Æå Xłdš UÄ pMÄ Xłdš√ w½√ ôuÃË
   Ó Ô Ó Ú Ó Ô ] ] Ô Ú ]Ó Ó Ó Ó           Ô           Ô Ú Ó Ó Ó  Ú Ô Ú  Ú Ô =Ó Ú ÓÓ
                           ©≥®
                              årKEë vKŽ tÄuÁ qłdë sOF¹ Ê√ WO³BFë sÄ sJÃË
                               Ú^   ÓÓ Ô Ó Ú Ó Ô Ô ] Ó Ô Ú Ó ]Ó Ó Ú Ú Ú ÓÓ
qLF¹Ë ¨sOLK Lë t½«uš≈ sŽ rKEë l — vKŽ qLF¹Ë o×Kà rK Lë dB²M¹ Ê√ ÂuÄcLë VBF²Ã« sÄ fOÃË
                  ÆrK Lë vKŽ W³ł«uë —uÄ_« sÄ u¼ qÐ ¨rNà WFHMLÃ«Ë dO ë oOI×ð vKŽ

                                 VBF²Ã« —u sÄ
W?¾?O?Ð b?łË «–≈ l?L?²?−?Ä w? V?BF²Ã« QAM¹ bI ¨w dFLë Ë√ w HMë UN¾AMÄ V Š VB?F²Ã« —u œb?F²ð
                                       Ò     Ò
                     Ò Ò
qN−ë vKŽ WLzUÁ ¨„uK Ã«Ë qLFë w dŁRð W¹dJ l «Ëœ Ë√ ¨bI×Ã«Ë VCGÃU WO H½  ôUŠ sÄ ¨tà W³ÝUMÄ
                                      Ò
                              ∫VBF²Ã« —u sÄË ¨sEë ¡uÝ Ë√ rNHë ¡uÝË
                               Ò
                                              Î
                                       ÂuIKà VBF²Ã« ∫ôË√
                                          Ò
¨W?F?MDBÄ œËbŠ iF³Ã« UNCFÐ sŽ UNKBH¹ ¨W¹dDÁ ‰Ëœ vÃ≈ w?Äö?Ýù« rÃUFKà —ULF²Ýô« rO I²Ã ÊUÂ
                    Ò      Ò

                                 ≤≤≥π± rÁ— Y¹bŠ ¨—UB½_« bM Ä w bLŠ√ Á«Ë— ©±®
                                 ≤∏∂∞ rÁ— Y¹bŠ ¨VÁUMLë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©≤®
                                  ≥π≥π rÁ— Y¹bŠ ¨s²Hë »U²Â w WłUÄ sЫ Á«Ë— ©≥®


±≤∑
ÊËUF²Ã«Ë nBë bOŠuðË WOÄöÝù« WÄ_« …bŠË vÃ≈ ÂöÝù« …uŽœ lÄ r− M¹ ô «c¼Ë ¨tðbŠË vKŽ WO³KÝ —UŁ√
                                         Ò
                               ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨rNMOÐ ULO sÄUC²Ã«Ë q UJ²Ã«Ë
             ◊UA½
                      åπ≤∫¡UO³½_«ò Æ˝
¨VBF²Ã« —u sÄ Èdš√ …—u d–√
 Ò                   ‰Ëbë sÄ WÃËbà vLŽ_« ¡UL²½ô« wMF¹ wÄuIë VBF²Ã« Ê≈
                                     Ò    Ò
       ÆdDÝ√ …dAŽ UNMŽ V²Â√Ë b?{ eOOL²Ã«Ë ¨w?Äu?Á ”UÝ√ vKŽ XLOÁ√ w²Ã« W¦¹b×ë W¹dDIë
                           Ò                   Ò
                    s?OÐ „UJ²Šô« vÃ≈ ÍÒœR?ð …—uBÐË ¨Èdš_« »uFAÃ«Ë ‰Ëbë
Èœ√ ÍcÃ«Ë ¨ «Ëd¦Ã« l¹“uð w ‰bFKà …UŽ«dÄ ÊËœ `ÃUBLë vKŽ Ÿ«eMÃ«Ë ¨WOÁuHë …dEMë V³ Ð ª‰Ëbë Ác¼
 Ò                                 Ò
                                            ÎÒ
                                 Æ…dÄbÄ »ËdŠ »uA½ vÃ≈ UO ¹—Uð
                                   Ò
                                          Î
                                   Í√dKà VBF²Ã« ∫UO½UŁ
                                       Ò
Í√— Èd?¹ U?LMOÐÆQD ë qL²×¹ ô `O× t½√ bI²F¹Ë ¨tÐ p L²¹Ë ¨t¹√dà ÊU ½ù« VBF²¹ Ê√ tÐ bBI¹Ë
                                          Ò       Ô
dE½ ÊËœ W×O× X½U uÃË v²Š ¨UN¹œUF¹Ë s¹dšü« ¡«—¬ i d¹ t½S wÃU²ÃUÐË ¨W×Bë qL²×¹ ô QDš ÁdOž
           ÆÍ√d?ë ¡«b?Ы w t²¹d?ŠË t?Áu?I?×Ð ·«d²Žô« ÂbŽË dšü« ¡UGÃ≈ wMF¹ «c¼Ë ¨hO×Lð Ë√
                     Ò
         ÆœuL−Ã«Ë rOIFë ‰b−ë vÃ≈ ÊuKOL¹Ë ‘UIMÃ«Ë —«u×ë »uKÝ√ ÊuC d¹ ¡ôR¼ ‰U¦Ä√Ë
Âb?Ž Ë ¨Í√dKà VB?F?²?ë s?Ä ÊU? ?½ù« w?L?×?ð w?²Ã« È—uAë ŸdýË ¨„uK ë «c¼ sŽ ÂöÝù« vN½ bÁË
          Ò
       ÆU?N?Äu?Á√Ë ¡«—ü« q?C? √ v?Ã≈ q u²Kà ¡UMÐ ·œU¼ —«uŠ w rNFÄ ‰ušbëË√¨s¹dšü« Í√— q³Ið
                                 Î Î
tÐU× √ dOA² ¹ ÊU ¨wŠuÃUÐ ÁbO¹Qð sÄ rždÃU³ ¨È—uAë w UFz«— ôU¦Ä ©¶® ‰uÝdë UMà »d{ bIÃË
                              Æo×ë pÖ w ÊU «–≈ rN¹√dÐ cšQ¹Ë tÃuŠ sÄË
l b¹ ULÄ …dJ Ë√ V¼cÄ Ë√ »e×à  UŽUL−Ã«Ë œ«d _« Èbà VBFð sÄ Á«d½ UÄ Í√dKà VBF²Ã« —u sÄË
                      Î
         Æ¡«bFÃ«Ë WÄuB ë vÃ≈ U½UOŠ√ dÄ_« qB¹Ë ¨¡UHłË —UI²Š«Ë ¡«—œ“UÐ s¹dšü« vÃ≈ dEMë vÃ≈
                               Î
«u½U YOŠ ¨V¼cLë Ë√ Í√dKà VBF²Ã« √b³Là rNC — vKŽ ‰bð ¨WÄ_« Ác¼ sÄ `ÃUBë nK ë …dOÝË
                                Ò
                          ÆrNz«—ü WHÃU Ä X½U uÃË v²Š ¨s¹dšü« ¡«—¬ ÊuK³I²¹Ò
qL²×¹ QDš ÍdOž Í√—Ë ¨QD ë qL²×¹ `O× w¹√—ò ∫tKë tLŠ— wF UAë ÂUÄù« ‰uÁ pÖ WK¦Ä√ sÄË
                                              Æ廫uBë
  ˚∫v‡ÃUFð ‰U‡Á¨s‡ Š√ w¼ w²ÃUÐ ‰«b−Ã«Ë WM ×ë WEŽuLÃ«Ë WLJ×ë vKŽ ÂuIð ÂöÝù« …uŽœ Ê≈
    Î
d?Ož lÄ U?ÐuKDÄ w½UÐdë dÄ_« «c¼ ÊU «–S å¥∂∫ u³JMFÃòÆ˝
Ê√ “u?−?¹ ôË ¨œu?ë b? ?H?¹ ô Í√d?ë w ·ö ë Ê√ –≈ ¨sOLK Lë lÄ tР«e²Ãô« vÃË√ »UÐ sL ¨sOLK Lë
                                               Î
                                   Æ¡«bFÃ«Ë WÁdH²Ã«Ë VBF²Kà U³³Ý ÊuJ¹

                                   VBF²Ã« —UŁ¬
                                   Ò
“dÐ√ sÄË ¨lL²−LÃ«Ë œdHë vKŽ WO³KÝ —UŁ¬ sÄ tà ULà ªÁ—u Ë tÃUJý√ lOL−Ð VBF²Ã« ÂöÝù« »—UŠ
               Ò                    Ò

                                                 ±≤∏
                                              ∫—UŁü« Ác¼
Î
U UH ²Ý« ªb³² ¹Ë rKE¹ bI ¨WKOCHë lÄ v UM²ð WÃu³IÄ dOž  UOÂuKÝ vÃ≈ t³ŠUBÐ VBF²Ã« l b¹ ≠±
                             Ò         Ò
                          Î
                Æt³¼cÄË ÁdJ Ë t¹√dà «—UB²½« »cJ¹ bÁË ¨rNz«—PÐË s¹dšüUÐ
Æw³¼cLë Ë√ ÍdJHë Ë√ wM¹bë ·dD²ÃU ¨œbA²Ã«Ë uKGÃ«Ë ·dD²Ã« vÃ≈ ÍdJHë VBF²Ã« ÍœR¹ ≠≤
 Ò     Ò     Ò    Ò    Ò   Ò    Ò     Ò    Ò
s¹dšü« ÊUÄdŠ vÃ≈ ÍœR¹ ULÄ ªÊuKë Ë√ fM−ë Ë√ ‚dFë ”UÝ√ vKŽ eOOL²Ã« vÃ≈ VBF²Ã« ÍœR¹ ≠≥
         Ò                           Ò
     Æ¡«u ë vKŽ dA³Ã« lOL−à UN×MÄË ¨ÂöÝù« U¼dÁ√ w²Ã« WO½U ½ù« rN²Ä«dÂË rNÁuIŠ sÄ
                         Ò     Ò
              dJ √      UN²Ád Ë WOÄöÝù« WÄ_« ‚eLð vKŽ qLF¹ VBF²Ã« ≠¥
                          Ò    Ò  Ò       Ò
                      ¡U?C?G?³Ã«Ë …Ë«bFë —UA²½« vÃ≈ ÍœR?¹ U?LÄ ªUN ö²š«Ë
                                      Ò
v?KŽ VBF²Kà Èdš√ WO?³KÝ —UŁ¬ d–√
   Ò      Ò
           ÆlL²−LÃ«Ë œdHë w? Y?×?³?ë s?Ž p?Ö rNKGA¹Ë ¨lL²−Lë œ«d √ sOÐ
                   sOLK Lë …eŽ sLCð w²Ã« WOÝUÝ_«Ë WLNLë U¹UCIë
                        Ò       Ò
                                         ÆrN²Ä«dÂË
                                        r¹uI²Ã«
                                          Ò
∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©   ® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©   ® …—Uý≈ l{√≠±”
                      Î   Î
                      Æ«d¼Uþ «dÄ√ sJ¹ rà WOK¼U−ë w VBF²Ã« ≠±
                                     Ò
                          Ò            Ò Ó
                  ÆvLŽ_« VBF²Ã« q×Ä …bOIFë WDЫ— ÂöÝù« qŠ√ ≠≤
                    ÆÂöÝù« ÂUJŠ√ lÄ v UM²ð …dOAFÃ«Ë q¼_« W³×Ä ≠≥
                                       Ò
                       ÆœuL×Ä dÄ√ VBF²Ã«Ë Í√dÃUÐ pÒ L²Ã« ≠¥
                              Ò
                       Æ»U²Jë q¼√ WÃœU−Ä r¹dJë ʬdIë lMÄ ≠µ
                     ÆÂöÝù« q³Á lL²−Lë w VBF²Ã« d¼UEÄ d–√ ≠≤”
                                Ò
                                          Ò Ô
                                  ÆWO³BFë ÂuNHÄ ·dŽ√ ≠≥”
                                   Ò
                             øVBF²Ã« sÄ ÂöÝù« nÁuÄ UÄ ≠¥”
                              Ò
   Ò Ô Ò
ÆpÖ `{Ë√ ÆqłË eŽ tKà ¡ôuë lÄ ÷—UF²¹ ô ¨sÞuÃ«Ë …dOAFÃ«Ë q¼_« vÃ≈ tKOÄË ÊU ½ù« W ³×Ä ≠µ”
        Ò                                 Ò
                         Ò       ÎÒ   ÎÒ
    ÆÂöÝù« lÄ ÷—UF²¹ ô sÞuë VŠ Ê√ vKŽ ‰b¹ ”—bë sÄ UOŽdý UB½ Ãd ²Ý√ ≠∂”
                   Ò
   ÆWOÄöÝù« WÄ_« …bŠË vKŽ WKBHMÄ —UDÁ√ vÃ≈ wÄöÝù« rÃUFKà —ULF²Ýô« rO Ið dŁ√ UÄ ≠∑”
    Ò    Ò               Ò
                            ÆVBF²Ã« —u sÄ sOð—u d–√ ≠∏”
                             Ò
                       Ò Ô Ò
                    ÆpÖ `{Ë√ åW³×Lë b H¹ ô Í√dë w ·ö²šô«ò ≠π”
                             ÆVBF²Kà WO³KÝ —UŁ¬ WŁöŁ d–√ ≠±∞”
                              Ò   Ò


±≤π
        lł«dLÃ«Ë —œUBLë
                             ∫dO H²Ã« V²Â ≠√
              ÊuM×Ý —«œ ¨—uýUŽ sÐ d¼UDë bL×Ä ¨d¹uM²Ã«Ë d¹dײë ≠±
       ±π∏∏ WOLKFë V²Jë —«œ ¨ÍËUCO³Ã« dLŽ sÐ tKë b³Ž ¨ÍËUCO³Ã« dO Hð ≠≤
      ±πππ WOÃËbë —UJ _« XOÐ ¨dO¦Â sÐ dLŽ sÐ qOŽULÝ≈ ¨rOEFë ʬdIë dO Hð ≠≥
        ±ππµ WOLKFë V²Jë —«œ ¨ÍdA Äeë dLŽ sÐ bL×Ä ¨·UAJë dO Hð ≠¥
                  ±ππ± dJHë —«œ ¨wKŠeë W³¼Ë ¨dOMLë dO H²Ã« ≠µ
               ±π∏¥dJHë —«œ ¨Íd³Dë d¹dł sÐ bL×Ä ¨ÊUO³Ã« lÄUł ≠∂
      ±π∏µ À«d²Ã« ¡UOŠ≈ —«œ ¨w³ÞdIë bLŠ√ sÐ bL×Ä ¨Ê¬dIë ÂUJŠ_ lÄU−ë ≠∑
          ≤∞∞± wÐdFë »U²Jë— «œ ¨w½UÂuAë wKŽ sÐ bL×Ä ¨d¹bIë `² ≠∏
                  ±ππ≤ ‚ËdAë —«œ ¨VDÁ bOÝ ¨Ê¬dIë ‰öþ w ≠π
          ±π∏∑ dJHë —«œ ¨wLÝUIë s¹bë ‰ULł bL×Ä ¨q¹ËQ²Ã« sÝU×Ä ≠±∞

                             ∫…bOIFë V²Â -»
      Æ ËdOÐ ∫WÃUÝdë W ÝRĨeFë wÐ√ sÐ wKŽ sÐ wKŽÆW¹ËU×Dë …bOIFë Õdý ≠±
            Æ ËdOÐ ∫wÐdFë »U²Jë —«œ¨oÐUÝ bOÝÆWOÄöÝù« bzUIFë ≠≤
          ÆoAÄœ ∫rKIë —«œ¨WJM³Š s Š sLŠdë b³ŽÆWOÄöÝù« …bOIFë ≠≥
                ÆoAÄœ ¨rKIë —«œ¨wëeGë bL×ÄÆrK Lë …bOIŽ ≠¥
                            ∫Y¹b×ë V²Â ≠Ã
       ±ππ∏¡U uë —«œ ¨w³B×Oë vÝuÄ sÐ ÷UOŽ ¨rK Ä bz«uHÐ rKFLë ‰ULÂ≈ ≠±
        ‡¼±¥±¥ WOÄöÝù« W³²JLë ¨ÍËuMë ·dý sÐ vO×¹¨sO×ÃUBë ÷U¹— ≠≤
              ±ππ¥dJHë —«œ ¨ÍcÄd²Ã« v OŽ sÐ bL×Ä ¨ÍcÄd²Ã« sMÝ ≠≥
       ±ππµ ≠b¹R*« —«œ ¨ÍËuMë ·dý sÄ vO×¹ ¨ÍËuMë ÕdAÐ rK Ä `O× -¥
±πππ WOÃËbë —UJ _« XOÐ ¨w½öI Fë d−Š sÐ wKŽ sÐ bLŠ√ ¨`O× ÕdAÐ Í—U³Ã« `² -µ
 ≤∞∞±WOLKFë V²Jë —«œ ¨wMOFë bLŠ√ sÐ œuL×Ĩ͗U ³Ã« `O× Õdý Í—UIë …bLŽ -∂

                       ∫rł«d²Ã«Ë …dO ë V²Â ∫œ
          ±πππWOLKFë V²Jë —«œ ¨Íe¹dI*« wKŽ sÐ bLŠ√ ¨ŸULÝ_« ŸU²Ä≈ -±
        ±π∏π dJHë —«œ ¨wKON ë s (« wÐ√ sÐ sLŠdë b³Ž ¨n½_« ÷Ëdë -≤
         ±ππ∞WÃUÝdë W ÝRÄ ¨w³¼cë bLŠ√ sÐ bL×Ä ¨¡ö³Më ÂöŽ√ dOÝ -≥
                ±π∑µqO'« —«œ ¨ÂUA¼ sÐ pK*« b³Ž ¨W¹u³Më …dO ë -¥
      ±ππ∑ÊUÁdHë —«œ ¨”—U uÐ√ —œUIë b³Ž bL×Ä ¨WOKOK% WÝ«—œ W¹u³Më …dO ë -µ
        ±πππrKIë —«œ ¨W³Ný uÐ√ bL×Ä ¨WM Ã«Ë Ê¬dIë ¡u{ w W¹u³Më …dO ë -∂
              ±ππ∂ ”UHMë —«œ ¨wKFë rO¼«dÐ≈ ¨W¹u³Më …dO ë `O× -∑
         ±ππ∞WOLKFë V²Jë —«œ ¨lOMÄ sÐ bFÝ sÐ bL×Ä ¨Èd³Jë  UI³Dë -∏
               ±π∏∑ À«d²Kà ÊU¹dë —«œ ¨wëeGë bL×Ä ¨…dO ë tI -π
         ±ππ± dJHë —«œ ¨wÞu³Ã« ÊUCÄ— bOFÝ bL×Ä ¨W¹u³Më …dO ë tI -±∞
         ≤∞∞∞ÊU¹dë W ÝRÄ ¨iO³Ä bOFÝ bL×Ä ¨WÐU×Bë …UOŠ WŽuÝuÄ-±±
                                       ±≥∞
                                    ∫wÄöÝù« tIHë -‡¼
            ±πππ ÂeŠ sЫ —«œ ¨Í«bG³Ã« wKŽ sÐ »U¼uë b³Ž ¨·ö)« YJ½ vKŽ ·«dýù« -±
                 ±ππ≥ WÃUÝdë W ÝuÄ ¨d³Ã« b³Ž sÐ tKë b³Ž sÐ nÝu¹ ¨—UÂc²Ýô« ≠≤
                     ±ππ≥ WOLKFë V²Jë —«œ ¨wF UAë f¹—œ≈ sÐ bL×Ä ¨Â_« ≠≥
                     ±π∏± W UI¦Kà d U½ —«œ ¨ÂöÝ sÐ rÝUIë bO³Ž uÐ√ ¨‰«uÄ_« ≠¥
                ±ππ∑ WOLKFë V²Jë —«œ ¨w½UÝUJë œuF Ä sÐ dJÐ uÐ√ ¨l½UBë lz«bÐ ≠µ
                    ±ππµ ÂeŠ sЫ —«œ ¨bý— sÐ bLŠ√ sÐ bL×Ä ¨bN²:« W¹«bÐ ≠∂
                       ±ππµ »dGë —«œ ¨w «dIë f¹—œ≈ sÐ bLŠ√ ¨…dOšcë ≠∑
                      ±ππ∑ dJHë —«œ ¨wKOŠeë W³¼Ë ¨t²Ãœ√Ë wÄöÝù« tIHë ≠∏
                        ±π∂π œUý—ù« —«œ ¨ÍËU{dIë nÝu¹ ¨…UÂeë tI ≠π
                             ±ππµ tIHë —«œ ¨oÐUÝ bOÝ ¨WM ë tI ≠±∞
                   ≤∞∞± WOLKFë V²Jë —«œ ¨w šd ë WLz_« fLý ¨◊u ³*« ≠±±
              ±ππµ À«d²Ã« ¡UOŠ≈ —«œ¨ÍËuMë ·dý sÐ vO×¹ ¨»cN*« Õdý ŸuL:« ≠±≤
                      ±ππ¥ dJHë —«œ ¨tÄ«bÁ sÐ bLŠ√ sÐ tKë b³Ž ¨wMGLë ≠±≥

                                    ∫V¹cN²Ã«Ë dJHë -Ë
               Ʊππ∏ ‚«—uë —«œ ¨wŽU³ ë vHDBĨÂöÝù« w wŽUL²łô« q UJ²Ã« ≠±
             Ʊππ∂WÃUÝdë —«œ ¨ ÍËU{dIë nÝu¹¨ÁbAM½ Ícë rK *« lL²:« `ÄöÄ ≠≤
                             ÆdJHë —«œ ¨d²Ž s¹bë —u½ ¨…√d*« sŽ «–UÄ ≠≥
                       Æ‚«—uë —«œ ¨wŽU³ ë vHDBÄ ¨Êu½UIÃ«Ë tIHë 5Ð …√d*« ≠¥
                  ÆrKIë —«œ¨WIý uÐ√ bL×Ä rOK(« b³Ž ¨WÃUÝdë dBŽ w …√d*« d¹d% ≠µ
                 Ʊπππ Âö ë —«œ ¨◊UO)«e¹eFë b³Ž ¨ÂöÝù« w wÝUO ë ÂUEMë ≠∂
         Ʊπππ‚dO³Ã« —«œ ¨ fzUHMë —«œ ¨åwð«dB*«ò wÐöBë bL×Ä wKŽ ¨Ê«dIë w WODÝuë ≠∑
            Ʊπ∏π ‚ËdAë —«œ ¨«uFë rOKÝ bL×Ä ¨WOÄöÝù« WÃËbKà wÝUO ë ÂUEMë w ≠∏


                         ∫WO½Ëd²JÃù«Ë W³Ýu×Lë lł«dLë -“
   www.directory.naseej.com
   www.raddadi.com
   www.islamicfinder.org
   www.al-hodaonline.com
   www.islam-online.net/Arabic
   www.hadith.al-islam.com
   www.quran.al-islam.com
   www.islamweb.net

                                     C.D .dJë ʬdIë
                                 C.D n¹dAë Y¹b(« WŽuÝuÄ
                                    C.D WONIHë WŽuL:«


±≥±
                                           ∫qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ


                            ∫©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
     Î
    ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“ ≠          Î
                        ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠       ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
 ©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠             Î
                        ©«uCŽ® qO× ÂUA¼ ≠     ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠


                                               ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë
    Î
   ©«uCŽ® ÍbÃU)« dOMÄ Æ√ ≠       ©«uCŽ® Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠
                      Î                      Î
                                            ©UI MÄ® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
 ©«uCŽ® .uI²Ã«Ë ”UOIëd¹bÄ ≠
 Î                       Î
                        ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠       ©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
                     ©«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠
                       Î                       Î
                                             ©«uCŽ® Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠


                      ∫ dAŽ ÍœU(« nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNM* qLFë  Uý—Ë w Êu—UA*«
        W(U —UB²½«    ≠           t½u Š dÐUł   ≠           ÕU²Hë b³Ž bL×Ä   ≠
       w(UBë ÊU½bŽ    ≠          wŽ«dë rO¼«dÐ≈  ≠               q u½ WKN½  ≠
       ÊöŠeë Õ«dA½«    ≠          ÁœULŠ uÐ√ wH   ≠           rOŠdë b³Ž ‰UMÄ   ≠
        dIý_« Ê«ËdÄ    ≠           WFOЗ uÐ√ WLF½  ≠             dOÝ uÐ√ …UOŠ  ≠
      ÍbMNë ÈbNë —u½   ≠           w «dAë WMOÄ√  ≠             Íd³ ‰«u½    ≠
                     ∫ dAŽ ÍœU(« WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â ‰uŠ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
    fKÐU½      WOÞU³Á       qOK)«    r( XOÐ     ÂdJÃuÞ      tKë «—       …ež
  Í“u XFKÞ ≠     b¹“ ÂUNÃ≈ ≠ …d UBFë tKë b³Ž ≠ rOMž dLŽ ≠   …dL{ sFÄ ≠ Ê«uKŽ bÃUšÆœ ≠ tKë V Š uÐ√ wKŽ ≠
Vł— uÐ√ w׳ ≠     dO¼“ ‰ULł ≠ ÍË«dFAë ‰ULł ≠ WIÞUIÞ bLŠ√ ≠    Ê«—bÐ ÈËb ≠ wÄËbIë Ê«ËdÄÆœ ≠    dO³ý rO9 ≠
ÍË«dBIë  UÂdÐ ≠   ‚“— ÂUÝË ≠     ÊUDKÝ WLŠ— ≠ …œuŽ V¹dŽ ≠  ŸuAÁ s Š ≠ ⁄UÐbë s1√Æœ ≠ W׳ uÐ√ d¼UÄ ≠
          t OŽ …dOLÝ ≠     VNKÝ œuL×Ä ≠ Õö bL×Ä ≠     +Už rOKÝ ≠  dŽUAë ÂU9 ≠    «dHë bL×Ä ≠
          b¹“ uÐ√ Èb¼ ≠     W dŽ bL×Ä ≠ ÍbM¼ ¡UM¼ ≠    bFÝ√ œU¹≈ ≠ …bOLŠ ‚—UÞ ≠ h¹d³Më ÂU Š≠
           U¹UDŽ bL×Ä ≠     rOð nÝu¹ ≠         —uNLł …UOŠ ≠  UMNÄ œuL×Ä ≠  «dHë qOŽULÝ≈ ≠
           «—UAÐ “«u ≠      bOF ë …b½— ≠       dJÐ uÐ√ WHOHŽ ≠  bLŠ√ Èb¼ ≠   ÊU³KGë ÂdÂ√ ≠
          »dë uÐ√ dB½ ≠  UI¹“—« œuL×Ä ≠           uDIë ¡«ÒdÝ ≠ Íœ«Ë v OŽ ≠ rýU¼ uÐ√ ‰ULł ≠
                   ÍË«dBIë  UÂdÐ ≠         ÿuH×Ä qO³½ ≠          Âu¼dÐ rO¼«dÐ≈ ≠
                     …œu Ä Â“UŠ ≠                        gD³Ã« e¹eFë b³Ž ≠
                 wM¹d³'« nODKë b³Ž ≠                          bLŠ√ wÄUÝ ≠
                    `³ rO¼«dЫ ≠                         ÍËUM(« ÊU1≈ ≠
                    »u³NÞ ·UHŽ ≠                          —U−Më Ê«błË ≠
                    —uC)« WLÞU ≠                           d¹uÞ ÂöŠ√ ≠
                    qDÝ_« ”«d ≠
                  ÍË«dBIë Èd ¹ ≠
                   WLÝ«uIë sÝuÝ ≠
                   5Ä«dFë œuL×Ä ≠
                                         ∫ WC¹dFë ◊uD)« rOJ% WM'
      ‘UOŽ oOHý Æœ ≠          WC¼«u½ qOŽULÝ« Æœ ≠             d³ł rON bLŠ√ ÆœÆ√ ≠

                     tKë bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -

								
To top