Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

science_G10_P2

VIEWS: 3,668 PAGES: 138

									±∞ W UF « ÂuKF «
w U « ¡e'«
             5D K W ˜
          w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
                   rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
                     5D K W ˜
                  w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
                W UF « ÂuKF «
                 w U _« d UF « nBK

                    w U « ¡e'«
                                     ÊuH R*«
        5Ž«dÁ qz«Ë Æœ    g¹Ë—œ ÂUA¼ Æœ        åUI‡‡ MÄò WJЫuý e¹eŽÆœ
                                  Î

         —ËUý dONÝ     qÄUJë b³Ž wÄUÝ            Ê«d³ł bOŠË
åZ¼UM*« eÂdÄò  UÂdÐ bL×Ä bz«—       œ«bIÄ bL×Ä            —U−Më nÝu¹
         5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞µ /≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w wÝUÝ_« dýUFë nBKà WÄUFë ÂuKFë »U²Â f¹—bð
               Î
                                                ÂUFë ·«d‡ýù«
                                   hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
                                   5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ


                                               Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                                         hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

                                                  WOMHë …dz«bë
                                      U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
                      bL×Ä ZŠ sLŠdë b³Ž ¨Vð«— œ«dÄ ¨W(U —œU½ ∫ r‡‡‡OLBð
                                   Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                                           rK Ä dLŽ ∫ ÍuGÃ d¹d%
                                           dÄUŽ dLÝ ∫ bO‡‡‡‡CMð
                                 WÄUFë ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
                   Užü« ÊU Š«Æœ          WJЫuý e¹eŽÆœ       åUI MÄò …œuŽ œULŽÆœ
                                                Î
                    …uDŽ d¼«“           fOLš bÄUŠ        å«Î—dIÄò Ê«d³ł bOŠË
                   wLO *« œULŽ            œ«uŽ wKŽ       qÄUJë b³Ž wÄUÝ
                                                  `³ ÕU$

                     WO d « WO U « WF D «
                     ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
            Z¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
         WM¹b*« eÂdÄ WNł sÄ 5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
                   5D K ≠ tKë «— ≠ ∑±π »Æ ’
            +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fÂU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
         pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
                                                 bONL
VFAë  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
V?F?A?Kà WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã ULNÄ U?ÝU?Ý√ b?F¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë
                 ÎÒ Î
                                                Î
UN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë
                                          Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä
…—«“u?ë wÃuð «cà ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ
j?zU?Ýu?ë s?Ä U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?Ã«Ë W?OK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈
                                                   Æ…bŽU *«
V?²?J?à ¨w?M?O?D? ?KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
iFÐ d¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë ¨wMN*«Ë¨ WO½U ½ù« ÂuKFë˨ wLKFë ∫tŽËdHÐ ©±± ® Íu½U¦Ã« ‰Ë_« nBë
Êu?Jð UNÐË ¨ÂœUIë ÂUFë w ©±≤®Íu½U¦Ã« w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*« V²Â
q?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?BKà ÂUFë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł œ«bŽ≈ XKLÂ√ bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
                                                  Î
WOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²JÃù« rOKF²Ã«Ë  UJ³Aë ‰U−Ä w WO²×²Ã« WOM³Ã« lOÝuð vKŽ UOÃUŠ …—«“uë
                            Î     Î
r?O?K?F?²?ë W?O?Žu½ 5 %Ë ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« WK «u* ¨©U?¹œu?LŽË U?O?I? √® Y?ŠU?³?*« lOLł w ¨Àö¦Ã« qŠ«d*« Z¼UM*
                                                   ÆwMOD KHë
  Î
¨U?ÐU²Â ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
ªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË ·—UFÄ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
                   Ô
¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã
                                  ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË
                                  ÎÒ
¨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
w?  «d?OG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vë vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðË
s?Ä t?O? ‰c?³?¹ U?Ä —«b?I?0 œ«œe?ð w?M?O?D KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã«
ÎÒ     Î
U¹d¼uł «dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł
ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w
                                    ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w
¨WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
                  ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbëË
s?Ä w? ?¹—U?²?ë w?M?Þu?ë q?L?F?ë «c?¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
     y
V Š q ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš
 U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tFÁuÄ
¡U?M?Ł√ Ê«b?O?*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë
wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë                                     ÆoO³D²Ã«
     Z¼UM*« e‡ÂdÄ
     Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
                                                       W‡‡ÄbIÄ
Íb¹√ 5Ð tFC½ ¨wÝUÝ_« sÄU¦Ã« nBKà —dI*« WÄUFë ÂuKFë »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e'« u¼ «c¼
   ?F à ÃUNMÄ sÄ UMO KFÄË M²³KÞ v ≈ wÝUÝ_ W¹uÐd²Ã« WOKLFÃUÐ Fë ÂuK qÂË U²Â Âb ½
Âu?Kvë≈Ë ¨¡«eŽ_«e$√LUÄ lÄ UqÄUJ²OÃèU½œöÐ w «dýUFë nBKà WÄU5OMF*« Fë »UM²³KÞËIUMOLKFÄ
   ¨WÄ eJð—« bÁË NMÄ  UI Š sÄ WIKŠ ÊuJOà ¨ WK K w W¹uÐ ²Ã« WOKL ¨WIÐU F ·uHBKÃ
U½œuNł UFë ÂuKFë ÃUÆÃUNM*«K«cNà WOÝ—b*« V²Jë 5D KÝ w WIKŠdÊuJ¹Ë FÃUÐ 5OMë *« lOLł
   oI×?¹ Ê KHë ¨‰Ë_« wM XžU w²Ã« « WD?š w XF œuN'« « · »U²Jë «c¼ l{Ë w
v?K?Ž ¨wMOD√ 5KĬÃUNM*« WDšOD ?KHë ÃUNM*…dO³Jë WOMÞuë {Ë w²ÃvKŽ«b¼úà W?Lłdð pÖË
WKŠdLKà ÂuKFë f¹—b²Ã WÄUFë ·«b¼_« oOI% vKŽ qLFë wÆpÃcÐ 5LN ·«¨tðU¹u² LÄFnK²¼ Ä  t M Ä … u łd *« Ä b¼_« q à « «c
   ÊuJOà ¨ tÃuB Ë tð«bŠË r ·«b¼√ sÄ u²Ã« r² Ê√ ÃUNMÄ NM*« ¡U w UM Š WOÝUÝ_«
   ÆWHK²<«»U²JÃ«Ë VÃUDëËwKF*« 5Ð q «nB빫c¼vKŽ ÃUtŠdD¹MÐUÄ ‰öšdsÄbIÃ
    u K F ë j Ð — ‰ öš s Ä p à – Ë ¨ U ½ œ öÐ w W K Ä UA à « WO L M ² à « W O KL Ž l œ w Î U O z — Î « d B M Ž ÃU N M * «
   v Và Dà q M ?F?*« Ý qŽUH²Ã« A½√ ”UÝ√ 5Ä ÃUNM*« ¨W ¡UMÐ « tðU ŠË VUMKLŽ bÁË
p?ÖËÃ≈¨V?ÃUU?D«?ëËIr?ðK¨WKN5?ÐWOKLŽ WDoKšpÖ w vKŽb ² Ä«c¼OÄuOÃvKŽOU½bNł ÃUDë lÁ«uÐ
                                    ÆÂuKFë ÃUNM w LFë oO³D² « WK dO u²Ð
f¹—b²Ã« »uKÝ√ —UO²š«Ë ¨tÝË—œ rOLBð rKF*« lOD² ¹ YO×Ð ¨ULNMÄ*qÂKŸ«bÐù ·UÂÃeOŠŠdÄ
·U??A? ²? Âô« s??Ä W?ðËU?H?²?Ä  U?ł—b?Ð Âu?I?¹ Ê√ V?ÃU?D?ë l?O?D?²? ?¹Ë ¨W?L?zö?*« W?D?A?½_«Ë ¨V?ÝU?M?*«
   ¨W?Ł«—uë ≠ W? ?ÄU)« …b?Šu?ë ∫ «bŠË l?З√ v?KŽ »U?²?Jë s?Ä w?½U?¦Ã« ¡e?'« Íu?²×?¹
rN H½√ d¹uDð vKŽ ’dŠ sÄ tÐ ÊuF²L²¹ UÄË ¨ «d³š sÄ UMOLKFÄ Èbà UÄ Ê√ 5MÁuÄ ¨¡UBI²Ýô«Ë
   Æ…—«d(«≠ WMÄU¦Ã« …bŠuÃ«Ë ¨lz«u*«≠WFÐU ë …bŠuÃ«Ë ¨W¹uCFë ¡UOLOJë≠WÝœU ë …bŠuëË
w?D?F?ð W?O?ðU?O?(«Ë W?I?ÐU? ë WOÝ«—bë W³KDë  «d³š Ê√Ë ¨W³ÝUM*« WLN*« …cNÐ ÂUOIKà rNK¼R¹ U?O1œUÂ√           Î
   ·uH w VÃUDë UNà ÷ÒdFð WOLKŽ rO¼UHÄ “eF½ Ê√ »U²Jë «c¼ nOÃQð w UM dŠ bÁË
”Ë—œ q?¹u?% w? U?½Ëb?×?¹ qÄ_« ÊS pÃcà ÆÁU&ô« «c¼ w wCLKà rNOLKF*Ë rNà W×½UÝ W d
   WU? Äô«Ë ¨w?L?K * « d? ?J ë  «—UNÄ »U ²Â«Ë –Ë dFLKà —bBÄË ¨◊UAMKà ‰U−Ä √Ë ÂuKFë
 U?¼K¦&_«Ë ¨WÁuA?F«?Ã÷OdF?H²Ã«WI¹dÞ ‰öš sÄ pèW ¨VÃUDë Ë√ rKF*« q¼U qI¦½ ÒôvÃ≈WIÐUÝ
       Ëe?ð W?¹u?Ð …UO(«  ôU−Ä vÃ≈ lOLłË UMOLKFÄ sÄ ułd½Ë ¨W d? ¡UMÐ o¹dÞ vKŽ U?AMëË
   U?½b?¹ÆWHK²<«d²Ã« WOKLFÃUÐ 5OMF*«U¼dŁ√ b²1 VÃUDKà …—uD²Ä WOBI «ý *« WOM¼cë  UÞ¨WOLKFë
 UÐuFBëÆWÄœUIë  UF³Dë ¡«dŁ≈ w UNMÄ …œU ù« ·bNÐ »U²Jë «c¼ f¹—bð ‰uŠ rNðUEŠö0
         q rž— XK «uð bÁ wMOD KHë ÃUNM*« w nOÃQ²Ã« œuNł ÊS ¨·ËdFÄ u¼ ULÂË
    sÄ ù gÄ«u? vÃË_« ²Ý« - Y “U$≈ ·ËdEë Ác¼ sL{ UMFD²Ý« bÁË ÆUM³Fý ULÂ
«c¼ ¡«dŁWO³¹d−²Ã« Në «b WF³Dë Ác¼OŠ ¨tL?OLBð w WOŽu½ W?KI½ ÎUC¹√ »U²Jë b?NýUNýUŽ w²Ã«
 Ó Ú   W? d? ½Ë WO W¹uÐd²Ã« WOKLFÃUÐ ×O{u Âu 5BK<« _« œuN−Ð ‰uײð ö 5KĬ ¨»U²Jë
qI?BðUÞUÐA& v?Ã≈U{≈  UÄuKFÄË WO5OMF*«ðsÄÝdÐ WOÝUÝqÂrO¼UH*« e¹eFð ‰Ê√š sÄ ¨ÃUNM*«
     Ô
 «—«œù«Ë ¨Êu?¹u?Ðd?²?ë Êu dA*«Ë ÊuLKF*« ÂuI¹ YO×Ð ¨Ê«bO*« w oO³D²Ã« ‰öš MsÄ W—Ou¼–ðË            ÆWŽu ²Ä ] M DÔ Ó
    ¼ d ?* e?ÂdÄ Ê√ rNðUŠ«d²Á«Ë ¨»U?²?Jë .bI²Ð Ë w? U?M Ë bÁ u?J?½ Ê√ qÄ√ U? ¨W¹uÐd²Ã«
ØZ?U?½U?MJ?«ý ÂbI?½vÃ≈ ô≈ U?MF? ¹ ôËrNðUEŠöÄ«c?¼ l{¨—uÄ_«I?¡UOÃË√ËʨÊuO1œUÂ_«ËMK?Â
         ÆWÄœUIë WF³Dë w UNMÄ …œUH²Ýô« sÄ sJL²½ v²Š ¨wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
   Í c à « w M Þ uà « q L F ë «c ¼ “ U$ ù U½ œu N −Ä v à ≈ · U { √ Ë r¼ U Ý s Ä q  v à ≈ q O L 'U Ð UM ½ U d Ž Ë
                                             ÆU ½bK ÐË U MÃ UO ł√ WÄb) l{ Ë
Íu'« ·öGë ∫WÝœU ë …bŠuë ∫w¼Ë  «bŠË lЗ√ vKŽ »U²Jë sÄ w½U¦Ã« ¡e'« Íu²×¹
                                             ¨ ¨ ¨ oO u ² Ã « w ÃË t K Ã « Ë
¨ U¹dB³Ã«Ë ¡uCë∫WMÄU¦Ã« …bŠuë ¨ uBÃ«Ë WOłu*« WÂd(« ∫WFÐU ë …bŠuë ¨¡U*« —U ÐË
                                     ÆWO LAë WŽuL:« ∫WFÝU²Ã« …bŠuë

Âb?I½ Ê√ œu?½Ë ¨»U?²Jë «c¼ nOÃQð w UMOÃ≈ XKÂË√ w²Ã« WLN*« “U$≈ w UMIÒ Ë bÁ ÊuJ½ Ê√ qÄQ½
 Ò   Ò
         Î
UMIÒ Ë ÆrJ¹b¹√ 5Ð «e¼Uł »U²Jë «c¼ qF−Oà U½œuNł vÃ≈ nO{√ bNł q vÃ≈ U½d¹bIðË U½dJý
ÆÊU1ù«Ë rKFÃUÐ `K ²*« ÊU ½ù« tÄ«uÁ ¡UMÐ l —Ë ¨‰UOł_« WÄbšË ¨WÃUÝdë ¡«œ√ w rÂUÒ¹≈Ë ˇ«
       ÊuHÃR*«                    oO u²Ã« wÃË tKëË
                       U‡‡‡¹u‡‡²;«

                    W‡‡ «—u «
                            u«
                            U)« …b
 ≥    DNA W‡‡‡‡ «—u « …œU ∫     ‰Ë_« qBH «
±≤      W‡‡‡O bM*« W «—u « ∫   w U « qBH «
≤∞  WO bM dO Ë WO bM    UH  ∫  Y U « qBH «
                            W
≥∞   W «—u « rK w   UIO D ∫    l «d « qBH «
                              u«
                             « …b
       W uCF « ¡UOLOJ « v « q       b

¥¥               U UJ ô« ∫ ‰Ë_« qBH «
                             W œU
µµ              UMOJ ô«∫ w U « qBH «
                              u «
                    l‡‡z«u*«

∂∂     WM U   « lz«u*« jG{∫    ‰Ë_« qBH «    « …b
      W d *« lz«u*« jG{ ∫     w U « qBH «
                             WF U
∏
                             u«
                    …—«d‡‡‡(«
                            WM U « …b
±∞∞          …—«d(« WOL ∫   ‰Ë_« qBH «

±∞∏         Í—«d(« Ê«e ô« ∫  w U « qBH «

±±π        …—«d(U œ«u*« œb9 ∫  Y U « qBH «
        …b?????Šuë         µ
   W??????????????Ł«—uë
© ≤≤ ∫ ÂËdë®
               ≤
                       DNA W?Ł«—uë …œU?Ä           q?BHë
                                      ±
         w²Ã«  UÄuÝuÄËdJë œbŽ w iFÐ sŽ UNCFÐ nK² ð WO×ë  UMzUJë Ê√ pFÄ dÄ
         WÃËR Lë w¼Ë ¨WOŁ«—Ë  UÄuKFÄ qL×ð w²Ã«  UMO−ë sÄ UNOKŽ UÄË U¼U¹öš w błuð
         Ác¼ Íu²×ðË Ædšü qOł sÄ UNÃUI²½« vKŽ qLFðË ¨szU q w  UHBë b¹b×ð sŽ
         WÃËR LÃ«Ë ¨UNł—UšË U¹ö ë qš«œ  UMOðËd³Ã« Ÿ«u½√ œb×ð w²Ã«  UÄuKFLë vKŽ  UMO−ë
         bŠ«uë ŸuMë w œ«d _« eOLðË iFÐ sŽ UNCFÐ  UMzUJë eOLð w²Ã« …œbF²Lë nzUþuë sŽ
                                         ÆiFÐ sŽ UNCFÐ
         øUNO WOŁ«—uë  UÄuKFLë s¹e ð r²¹ nOÂË øWOŁ«—uë …œULKà wzUOLOJë VOÂd²Ã« UL
                          dOG eOŠ w UNM¹e ð r²¹ nOÂË øUNHŽUCð r²¹ nOÂË
      Ê«bOðUÄËd                                 øU¹ö ë qš«œ
                          UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼
                          ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ
      …bŠ«Ë WÒHà                ÆUNŽ«u½√Ë W¹ËuMë ÷uL×ÃUÐ œuBILë ·dF²ð
                          ÍËuMë iL×ë sÄ qJà wzUOLOJë VOÂd²Ã« nBð
   Íœ—uë qJAë
   Íu²×¹® 5ðUÄËdJKÃ
                                           ÆRNA Ë DNA
    ©Vëuà ∂                        ÆRNA ÍËuMë iL×ë Ÿ«u½√dÂcð
                             ÆDNA ÍËuMë iL×ë nŽUCð tOì l³²²ð
    w³ÃuKë qJAë
    5ðUÄËdJKà                          W¹Ëu?Më ÷uL(« ±≠±
                           sÄ WO×ë U¹ö ë w  UÄuÝuÄËdJë ÊuJ²ð
   5ðUÄËdJë lL&
   ’«d²Ä qJAÐ                   Ícë¨DNA ?ë ÍËuMë iL×ë UL¼ sO²OÝUÝ√ sOðœUÄ
                           ·dFð  UMOðËd³Ã« sÄ WŽuL−ÄË ¨WOŁ«—uë …œULë qJA¹
    n²KÄ DNA
     U½u² Në ‰uŠ                 ·UH²ÃôUÐ DNA ?ë j¹dý ÂuI¹ w²Ã«Ë ¨ U½u² NÃUÐ
    ©ÂuÝuOKÂuO½®
                                    Î
                           ÍœRO ¨ÂuÝuOKÂuOMë öJAÄ —dJ²Ä qJAÐ UNÃuŠ
    DNA U²K KÝ                  UNM¹e ð vKŽ bŽU ¹ ULÄ ¨WOŁ«—uë …œULë nO¦Jð vÃ≈
  w½ËeKŠ qJAÐ ÊUH²Kð
                           qJAë dE½« ÆU¹ö ë W¹u½√ qš«œ dOG    eOŠ w
                           RNA  ?ë iLŠ vKŽ U¹ö ë Íu²×ð UL Ʃ±®
             qš«œ DNAnO¦Jð∫©±®qJAë
               . UÄuÝuÄËdJë
                           Ϋ—Ëœ UNMÄ q VFK¹Ë ¨…œbF²Ä Ÿ«u½√ tMÄ błuð Ícë
≥
W U ¡«œQÐ ÂuIð ¨…bŽ  UMOðËdÐ vÃ≈ DNA ¡Íeł w WOŁ«—uë  UÄuKFLë WLłdð w UOÝUÝ√
                                    Î
                               ÆWO×ë  UMzUJë …UO×à WÄ“öë nzUþuë
sÄ w{ULë ÊdIë nB²MÄ w p¹d fO ½d Ë Êu Þ«Ë fLOł ÊULÃUFë sJLð bÁË
vKŽ ·dF²Ã« vÃ≈ UIŠô Èœ√ Ícë DNA ?ë ÍËuMë iL×Kà wÝUÝ_« qJAë ·UA²Â«
        Î
sÄ UNKI½ WOHOÂË WOŁ«—uë  UÄuKFLë s¹e ðË kH×Ð tÄUOÁ WOHO ‰uŠ  UÄuKFLë sÄ dO¦Jë                 p¹dÂ Ë Êu Þ«Ë ÊU*UFë

                                              ÆqOł vÃ≈ qOł

                W¹ËuMë ÷uL×Kà wzUOLOJë VOÂd²Ã« ≤≠±                             ∫r?KFð q¼
                                                        œbŽ vKŽ ·dF²Ã« ÊUJÄùUÐ t½√
vŽbð WOzUMÐ  «bŠË sÄ qÝöÝ sÄ ©RNA Ë DNA® W¹ËuMë ÷uL×ë ÊuJ²ð                          sŽUNL−ŠË  UÄuÝuÄËdJë
                                                         U½uJÄ sŽ UNKB o¹dÞ
 Æ©≤® qJAë sO³¹ UL WOÝUÝ√  U½uJÄ WŁöŁ sÄ bOðuOKÂuO½ q nÃQ²¹Ë Æ «bOðuOKÂuOMë                 ¡Íeł m³ Ë Èdš_« WOK)«
            Æ©sO− ÂË_« ’uIMÄ “u³¹«— Ë√ “u³¹«—® wÝULš dJÝ ¡Íeł ≠±                   «– W Uš  UG³BÐ DNA?ë
                                                              Æ…œbF²Ä Ê«uÃ√
                                     Æ UHÝu WŽuL−Ä ≠≤
                                      ÆWOMOłËd²O½ …bŽUÁ ≠≥
                     …bŽUÁ                     …bŽUÁ
                    WOMOłËd²O½                   WOMOłËd²O½
 WŽuL−Ä
  UHÝu

                            WŽuL−Ä
                             UHÝu                          ÊU ½ô« w W¹b ł WOKš  UÄuÝuÄËdÂ
             “u³¹«— dJÝ                sO− Â_« ’uIMÄ Í“u³¹«— dJÝ                ∫r?KFð q¼
                  «bOðuOKÂuOMKà wÝUÝ_« ¡UM³Ã« ©≤® qJAë                    …œułu*«  «bOðuOKÂuOMë œbŽ Ê√
                  ©≥® qJAë w UL ∫ÊUŽu½ WOMOłËd²OMë bŽ«uIÃ«Ë                 mK³ð ÊU ½ù«  UÄuÝuÄËd w
                                                        mK³¹ ULMOÐ ¨bOðuOKÂuO½ —UOKÄ ≥,≤
ÆsO²IKŠ sÄ UNMÄ q nÃQ²ð ¨(G)sO½«užË ¨(A) sOM¹œ√∫UL¼ sOðbŽUÁ vKŽ qL²Að˨ UM¹—uOÐ ≠√               bOŠuë ÂuÝuÄËdJë vKŽ U¼œbŽ
¨(C) sOÝu²¹UÝË ¨(T) sOL¹UŁ ∫w¼ bŽ«uÁ ÀöŁ vKŽ qL²AðË ¨ UM¹bÄdOÐ ≠»                        wëuŠ E.coli ÊuÃuIë U¹dO²JÐ w
                                                               ÆbOðuOKÂuO½ ÊuOKÄ
                     Æ…bŠ«Ë WIKŠ sÄ UNMÄ q nÃQ²¹Ë (U) qOÝ«—u¹Ë


        UM¹—uOÐ                               UM¹—uOÐ


                 ©A® sOM¹œ√         ©G® sO½«už
                                                               ∫r?KFð q¼
                                                         UÄuÝuÄËd w  UMO'« Ê√
                                                        •µ Á—«bIÄ UÄ jI q²% ÊU ½ù«
                                                        w ¨UÎ ³¹dIð ÂuÝuÄËdJë r−Š sÄ
                                                        WOI³²*« WŠU *« sÄ •πµ Ê√ 5Š
       UM¹bÄdOÐ                                                     Æ  UMOł UNO fOÃ

            ©C® sOÝu²¹UÝ      ©T® sOL¹UŁ     ©U® qOÝ«—u¹
               ÆWOMOłËd²OMë bŽ«uIë©≥® qJAë™                   jI ŸöÞöà ™
                                                                      ¥
                   WOMOłËd²OMë …bŽUIë Ÿu½ vKŽ ¡UMÐ iFÐ sŽ UNCFÐ  «bOðuOKÂuOMë VOÂdð nK² ¹Ë
                                 Î
                                                   ÆdJ ë ¡ÍełË UNO …œułuLë
       ∫r?KFð q¼
błu¹DNA ?ë ÍËuMëiL(« Ê√                   Deoxyribo Nucleic Acid :DNA ÍËuMë          iL(«
ÁœułË vÃ≈ W U{≈ ¨WOK)« …«u½ w
             Î
U¹ö)« w U¹—bMÂu²¹U*« w UC¹√     nÃQ²¹Ë ÆåsO− ÂË_« ’uIMÄ Í“u³¹«dë ÍËuMë iL×ë ò  ?à Ϋ—UB²š« DNA ÂuNHÄ
r ł U¹ö  WOIOIŠ Á«u½ UNà w²Ã«    qJAë w dNE¹ UL w½ËeKŠ qJAÐ ULNCFÐ ‰uŠ ÊUH²Kð  «bOðuOKÂuOMë sÄ sO²K KÝ sÄ
 «bO²Ýö³Ã« w błuð UL ÊU ½ù«
          Æ¡«dC)«     ÊuJð qÝö ë ÈbŠ≈ w (A) sOM¹œ√ WOMOłËd²OMë …bŽUIë Ê√ qJAë sÄ kŠö¹Ë Æ©¥®
                   jЫËdë sÄ sO²DЫdÐ UNFÄ j³ðdðË WO½U¦Ã« WK K ë w (T) sOL¹UŁ WMOłËd²OMë …bŽUIë lÄ WKÐUI²Ä
                   WOMOłËd²OMë …bŽUIë lÄ WKÐUI²Ä (G) sO½«už WOMOłËd²OMë …bŽUIë ÊuJð ULMOÐ WOMOłË—bONë
                                      ÆWOMOłË—bO¼ jЫ˗ Àö¦Ð UNFÄ j³ðdðË (C) sOÝu²¹UÝ                                “u³¹«dë dJÝ WK KÝ
                                sO− Â_« ’uIMÄ
                                 UHÝuHë WŽuL−ÄË
       ∫r?KFð q¼
wÝUÝ_« wzUOLOJë VOÂd²Ã« Ê√
W U w oÐUD²Ä W¹ËuMë ÷uL×KÃ
Ê«uOŠË U³½sÄ tO(«  UMzUJë U¹öš
nK² ðË  UÝËdOHë w v²ŠË             p¹dÂË Êu ð«Ë ÖuL½ V Š DNA ?ë ÍËuMë iL×ë VOÂdð ∫©¥® qJAë
bŽ«uIë WK KÝ VOðdðË ‰uDë w
                                    P      S  P     S  P   S   P  S   P
         ÆWOMOłËd²OMë

                                          G       A     C     T
                             WOMOłË—bO¼ jЫ˗
                                          C       T     G     A
       ∫r?KFð q¼
bŽ«uIë 5Ð WOMOłË—bONë WDЫdë Ê√                   P      S  P     S  P   S   P  S   P
w¼ DNA ¡Íeł w WOMOłËd²OMë                                DNA ¡Íe−à wDOD ð lDIÄ ©√®
…bŽUÁ sÄ 5łË—bO¼ …—– 5Ð WDЫ—
…bŽUÁ sÄ 5łËd²O½ …—–Ë WOMOłËd²O½
    ÆUNFÄ WKÐUI²Ä WOMOłËd²O½

                                               w³OÂdð ÖuL½ ∫©»®™
                                                 DNA ¡Íe−Ã


                                        WOMOłË—bO¼ jЫ˗


                              U×{uÄ DNA ?ë ÍËuMë iL×ë VOÂdð ∫©µ® qJAë
                              Î
                                  tO WOMOłËd²OMë bŽ«uIë ◊U³ð—«           jI ŸöÞöà ™
       µ
       øDNA ¡Íeł VOÂdð w qšbð ô w²Ã« WOMOłËd²OMë …bŽUIë UÄ ‰«R???Ý

bOðuOKÂuO½ q w  UHÝuHë WŽuL−Ä ◊U³ð—« sÄ DNA ÍËuMë iL×ë WK KÝ ÊuJ²ð
 Æ©µ® qJAë w dNE¹ UL wÃU²Ã« bOðuOKÂuOMë w sO− ÂË_« ’uIMÄ “u³¹«dë dJÝ lÄ
¨WOŁ«—uë  UÄuKFLë ÊËe Ä DNA ¡Íeł w WOMOłËd²OMë bŽ«uIë WK KÝ qJAðË
     ÆUNCFÐ sŽ WO×ë  UMzUJë W U eOLð w²Ã« WOŁ«—uë …dHOAÃUÐ UN³Oðdð vL ¹Ë


               DNA ?ë ¡Íeł VOÂdð …UÂU×Ä       ©±® ◊U?A½
W¾O³Ã« sÄ œ«uÄ Â«b ²ÝUÐ DNA ¡Íe−à ÖuL½ ¡UM³Ð rÁ ¨©¥® qJAÃUÐ W½UF²ÝôUÐ
 «dJÃ«Ë ¨sOKHÃ«Ë ¨W½uKLë WO³A ë lDIë Ë√ ¨ÊuKLë ZMHÝù«Ë ¨„öÝ_UÂ
                            ÆU¼dOžË“d ë˨WJO²Ýö³Ã«              Ribo Nucleic Acid :(RNA)    ÍËuMë iL(«
jI …bŠ«Ë WK KÝ sÄ nÃQ²¹Ë ¨åÍ“u³¹«dë ÍËuMë iL×ëò ?à Ϋ—UB²š« RNA ÂuNHÄ
¨DNA ¡Íeł w  UNÐ j³ðdð w²Ã« tI¹dDë fHMÐ iFÐ lÄ UNCFÐ j³ðdð w²Ã«  «bOðuOKÂuOMë sÄ
.sOL¹U¦Ã« sÄ ôbÐ qOÝ«—u¹ WOMOłËd²OMë …bŽUIë vKŽ tz«u²Š« w DNA ¡Íeł sŽ nK² ¹Ë
       Î

   øRNA ÍËuMë iL×ë w …œułuLë WOMOłËd²OMë bŽ«uIÃ«Ë dJ ë Ÿu½ UÄ ‰«R???Ý

      ∫w¼Ë U¹ö ë qš«œ RNA ÍËuMë iL×ë sÄ W Oz— Ÿ«u½√ WŁöŁ błuðË

vë …«uMë w  UMO−ë sÄ WOŁ«—uë …dHOAë qIMÐ ÂuI¹ :å‰u??Ýd??ë RNAò mRNA ≠±
       Æ“öÐu²O ë qš«œ WHK² Lë  UMOðËd³Ã« lOMBð r²Oà ¨ UÄuÝu³¹«dë

 UÄuÝu³¹«dë vÃ≈ ‰uÝu²O ë w WOMOÄ_« ÷uL×ë qIMÐ ÂuI¹ :åqÁUMë RNAò tRNA ≠≤
                    Æ UMOðËd³Ã« ¡UMÐ WOKLŽ w UNÄ«b ²Ýô

…«u½ qš«œ W¹uMë w  UÄuÝu³¹«dë ÃU²½≈ w Âb ² ¹ :åwÄuÝu³¹«dë RNAò rRNA ≠≥
      Ò
                                   ÆWOK ë
                                            ∂
                                  DNA  ÍËuM?ë iL(« nŽUCð WOì ≥≠±
                  UNHzUþuÐ —«dL²Ýô« w WÁbë sÄ tOÃUŽ Wł—œ vKŽ ÿUH×ë w WO×ë U¹ö ë …—bIÄ Ê≈
       ∫r?KFð q¼
Î
ULz«œ √b³ð nŽUC²Ã« WOKLŽ Ê≈    ¡Íeł w W½Ëe Lë WOŁ«—uë  UÄuKFLë WHŽUCÄ vKŽ UNð—bÁ vKŽ bL²Fð qOł vÃ≈ qOł sÄ
DNA ¡Íeł w tMOFÄ WDI½ sÄ
¨’Uš VOÂdð UNÃ˨ rz«œ qJAÐ     ÃU²½≈Ë ÂU I½ô« WOKLŽ qO³Á wMO³Ã« —uDë w pÖ ÊuJ¹Ë ¨ÂuÝuÄËdJKà ÊuJLë¨ DNA ?ë
U¹dO²J³Ã« ÂuÝuÄËd w błu¹Ë                                           Æ…b¹bł U¹öš
w błu¹ ULMOÐ ¨jI …bŠ«Ë WDI½
·ôü« ÊU ½ù«  UÄuÝuÄËd                                      øWOKLFë Ác¼ r²ð nOJ
WOKLFë ÂU9≈ `O²Oà lÁ«u*« Ác¼ sÄ
            ÆWŽd Ð                     ∫wðQ¹ UÄ d «uð sÄ bÐ ô DNA ¡Íeł nŽUC²¹ v²Š
                  fH½ qL×ð …b??¹b??łDNA  U¾¹eł ÃU²½≈ r²Oà t²HŽUCÄ ÂeKð Íc??ë DNA ¡Íe??ł ©±
                                                 ÆWOŁ«—uë  UÄuKFLë
                  .(A , G , C , T) t³OÂdð w  qšbð w²Ã« WHK² Lë WFЗ_«  «bOðuOKÂuOMë sÄ WO U  UOL ©≤
                   UMOðËd³Ã«Ë  UL¹e½ù« iFÐ vÃ≈ W U{≈ ¨© DNA …dLKÐ r¹e½≈ ® nŽUC²Ã« r¹e½≈ ©≥
                                            ÆWOKLFë ÂULðù WÄ“öë Èdš_«

       ∫r?KFð q¼          ∫©∂® qJAë sO³¹ UL  «uD ë sÄ WK KÝ qJý vKŽ nŽUC²Ã« WOKLŽ r²ðË
DNA ¡Íeł nŽUCð .e½≈ Ê√
                  jЫËdë d Ò Jð W−O²½ ¨w−¹—bð qJAÐ iFÐ sŽUNCFÐ DNA ¡Íeł U²K KÝ qBHMð ©±
l{Ë w WO¼UM²Ä tÁbÐ tKLFÐ ÂuI¹
q K ²Ã« sL{  «bOðuOKÂuOMë     t¹œUŠ√ qÝöÝ vÃ≈ ‰uײ² ¨UNCF³Ð WOMOłËd²OMë bŽ«uIë jÐdð w²Ã« WOMOłË—bONë
iFÐ Àb% pÖ lÄË ¨Â“öë
Õö SÐ U¹ö)« ÂuIðË ¨¡UDš_«              ÆWK K ë W¹UN½ v²Š wÃuÞ qJAÐ dDAM¹Ë¨…œb×Ä WDI½ sÄ Î«¡bÐ
sÄ ¡UN²½ô« bFÐ ¡UDš_« Ác¼     w …œułuLë ≠  «bOðuOKÂuOMë l{uÐ ÂuI¹Ë ¨W¹œUŠ_« WK K ÃUÐ nŽUC²Ã« r¹e½≈ j³ðd¹ ©≤
W Uš  UOÃPÐ nŽUC²Ã« WOKLŽ
sÄ WŽuL−Ä Â«b ²ÝUÐ pÃ–Ë      tOMOłËd²OMë bŽ«uIë VOðdð V Š rL²Ä qJAÐ Èdš_« uKð …bŠ«uë ≠ÍËuMë qzU ë
         Æ U1e½ù«
                  bOðuOKÂuO½ l{Ë r²¹ YO×Ð tHŽUCð r²¹ Ícë DNA ¡Íe??ł WK KÝ w …œułuLë
                  WOKLFë Ác¼ dL² ðË ¨C bOðuOKÂuO½ qÐUIÄ G bOðuOKÂuO½Ë ¨ A bOðuOKÂuO½ qÐUIÄ T
                                ÆWK K ë W¹UN½ v²Š ¡b³Ã« WDI½ sÄ nŽUC²Ã« r¹e½« „dײÐ

                  Z²MO ¨WŽd ë fHMÐË bŠ«Ë XÁË w DNA ¡Íe??ł w²K KÝ nŽUCð WOKLŽ r²ð ©≥
                  WL¹bÁ WK KÝ vKŽ ULNMÄ q Íu²×¹ ¨DNA sÄ ÊöÄU ÊU¾¹eł WOKLFë Ác¼ sŽ
                                                   Æ…b¹bł Èdš√Ë

                  ◊U³ð—ôUÐ …b¹b−Ã«Ë WOK _«  U½u² Në  UMOðËdÐ ÂuIð WOKLFë Ác¼ sÄ ¡UN²½ô« bFÐ ©¥
                        Æ…«uMë qš«œ UNHO¦JðË  UÄuÝuÄËdJë s¹uJ²Ã DNA w¾¹e−Ð UNFOLł       ∑
                               qO √ DNA ¡Íeł


                ¡b Jð
            UB ë d
                 ÐË
          ë ‰ Ëd
             H ½«
         K « j Ы

                                      ©±® WK KÝ               ©≤® WK KÝ
            Ã
      sO —bON
         Ë
        Oł
       ²K
      WOM
©±® WK KÝ          ©≤® WK KÝ                              ≠©œ®≠
                           ≠©√®≠
                                                      ½«
                                                    UN²
                                                   Ž ¡ U²½«Ë
                                                 OKL Ã
                                               ë W
                                             ŽU C² O¾¹eł
               «b ²Ý                          n UD²Ä s
                                              Ð
                   UÐ WL
                     L ²Ä WK                     sOI
                          KÝ
                     «bOðu ¡UMÐ
                         OK u OMë
      ≠©»®≠


                                    ≠©?ł®≠
                                     nŽUC²Ã« WOKLŽ  «uDš ≠ √
                                     «bOðuOKÂuOMë W U{« WOì ≠ »

                                        WKO √ DNA WK KÝ
                                                           ÊUðb¹bł DNA U²K KÝ

          qO √ DNA ¡Íeł


                                        WKO √ DNA WK KÝ
                                      nŽUC²Ã« WOKLŽ W−O²½ ≠ ?ł


                       DNA ¡Íeł nŽUCð∫©∂® qJAë
                                                                  ∏
                                    DNA   ¡
                                         Íeł nžUCð …UÂU×Ä ©≤® ◊U?A½
                                                   ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                                    ÆÊuKë dLŠ√ »U×Ý UHB½ ¨qÄU ‚—“√ »U×Ý
                                           Ò          Ò
    DNA ¡Íeł                                          ∫qLFë  «uDš
                                           Ò
                                ÆiFÐ sŽULNCFÐ sOHBMë pÔ Ë ‚—“_« »U× Ã« `² ≈ ≠±
                                                 Ò
            WKO _« WK K ë
                    sÄ UNà WLL²Ä Èdš√ WK KÝ lÄ dLŠ_« ÊuKë  «– sOÐU× Ã« bŠ√ sÄ WK KÝ VÒ— ≠≤
            …b¹b'« WK K ë                               Æ‚—“_« »U× Ã«
                                                      Ò
                    q¦Lð «–UÄ ¨sOÐU× Ã« ö sÄ sO²OI³²Lë sOðœdHMLë sO²K K ë lÄ …uD ë Ác¼ —d ≠≥
nŽUC²Ã« sÄ U−²½ DNA  U¾¹eł                   ÆDNA ?ë ¡Íe−Ð W½—UIÄ bŠ«uë »U× Ã« w WK K ë                                                   …d???HDë ¥≠±
                    vÃ≈ DNA ¡Íeł w WOMOłËd²OMë bŽ«uIë q K ð Ë√ VOðdð w QDš Í√ ÀËbŠ ÍœR¹
                    w dOOG²Ã« «c¼ ÍœR¹ UL ¨…dHDÃUÐ ·dF¹ UÄ pÖ sŽ Z²M¹Ë ¨WOŁ«—uë  UÄuKFLë dOOGð
                    «c¼ ‰uBŠ WÃUŠ w Ë ¨dOOG²Ã« pÖ tà ÀbŠ Ícë œdHë Èbà qKš vÃ≈ W¹b −ë U¹ö ë

      ∫r?KFð q¼          ÍœR¹ ULÄ ¨qOł vÃ≈ qOł sÄ …dHDë Ác¼ qI½ ÊUJÄùUÐ `³B¹ WO M−ë U¹ö ë w dOOG²Ã«
Õö SÐ ÂuIð Ê√ WOK)« lOD² ð       sOŽuMà U¹ö ë ÷dFð W−O²½  «dHDë Ác¼ ÀËbŠ sJL¹Ë ÆWOŁ—«uë ÷«dÄ_« —uNþ vÃ≈
w Àb% bÁ w²Ã«  «dHDë
 UOì WÞUÝuÐ DNA ¡Íeł                                            ∫qÄ«uFë sÄ
qK)« Àb×¹Ë ÆpÃcà W Uš
             Î
‰uBŠ ‰bFÄ ÊuJ¹ UÄbMŽ U³ÃUž        «bOðuOKÂuOMë l{uÐ nŽUC²Ã« r¹e½≈ ÂuI¹ nŽUC²Ã« WOKLŽ ¡UMŁ√ ∫WOKš«œ qÄ«uŽ ≠√
U¹ö)« …—bÁ sÄ vKŽ√  «dHDë Ác¼
                    W U Õö ≈ vKŽ U¹ö ë …—bÁ ÂbŽ bMŽ …dHDë Z²MðË ¨`O×Bë UNF{uÄ dOž w
       ÆUNŠö ≈ vKŽ
                                              ÆpÖ sŽ W−ðUMë ¡UDš_«

                    Ÿ«u½√ iFÐ Ë√ ¨ U¹ËULOJë iFÐË ¨WHK² Lë  UŽUFýù« ∫WOł—Uš qÄ«uŽ ≠»
                    .DNA ¡Íe−à WOMOłËd²OMë bŽ«uIë VOÂdð w   dOOGð À«bŠ≈ vÃ≈ ÍœRð  UÝËdOHë
                     UÄuÝuÄËdJë vKŽ …œułuLë  UMO−Kà UNÃuBŠ bMŽ  «dHDë Ác¼ …—uDš sLJðË
                                 Î
                    ‰ö²šô« ÀËbŠ pÖ sŽ Z²MO ¨UÄULð UNHÁË Ë√ UNKLŽ vKŽ dOŁQ²Ã« vÃ≈ ÍœR¹ bÁ ULÄ
                            Æ÷«dÄ_« sÄ b¹bFë —uNþË  UMO−ë ÁcNÐ WD³ðdLë nzUþuë w
                                     ÆWHK² Ä  «dHÞ sO³¹ Ícë © ∑ ® qJAë dE½«      π
©…dÝ uÐ√® ‰UIðdÐ ∫WM Ò ×Ä …dHÞ ∫©»®
 Ò                  w U{≈ l³ ≈ —uNþ vÃ≈  œ√ …dHÞ :© √ ®
      Æ—ËcÐ ÊËbÐ               ÆÂbIë w
        Æq ë WÐUЖ W×Mł√ —uL{ vë  œ√ …dHÞ∫©?ł®


           WŽuM²Ä  «dHÞ ∫© ∑ ® qJAë
                                       ±∞
                                           qBHë WK¾???Ý√

                   .…dHDë ≠»  DNA  ÍËuMë iL×ë ≠√ ∫sÄ qJÐ œuBILë `{Ë ±                       øUN³OÂdð UÄË øDNA ¡Íeł w WOzUM³Ã«  «bŠuë vL ð «–UÄ ≤øsO²K K ë ◊U³ð—« WOHO U×{uÄ tO²K KÝ ÈbŠ≈ w WOðü« WOMOłËd²OMë bŽ«uIë sÄ ÊuJ²¹ öÄU DNA ¡Íeł rÝ—√ ≥
            Î                            Î

                                  A T A A C G T A C C
                          Æm-RNA ≠√ ∫WOðü« W¹ËuMë ÷uL×ë nzUþË d–« ¥

                          Æt-RNA ≠»                      :wðQ¹ ULŽ Vł√ ¨DNA ?ë nŽUCð WOKLFà p²Ý«—œ ‰öš sÄ µ
                          Ò

                   .w×ë szUJë U¹öš w  DNA ÍËuMë iL×ë nŽUCð   WOL¼√ d–√≠√
                            .DNA ¡Íeł nŽUCð UNÐ r²¹ w²Ã« WOÃü« sOÐ≠»                           :WO×ë  UMzUJë U¹öš w U½UOŠ√  «dHDë Àb×ð ∂

                     øWO− HM³Ã« ‚u WFýúà t{dFð bMŽ DNA ¡Íe−à Àb×¹ «–UÄ ≠√
               ø«–ULÃË øWO M−ë Â√ WOL −ë U¹ö ë w Àb×ð w²Ã« …dHDë dDš√ ULN¹√ ≠»
    ±±
                            W?OÃbM*« W?????Ł«—uë       q?BHë
                                            ≤
«c¼ —uDðË UL½ bÁË ¨Èdš_« ÂuKFÃUÐ Ê—uÁ UÄ «–≈ W¦¹b×ë ÂuKFë sÄ WŁ«—uë rKŽ d³²F¹
·ö²šô«Ë ¨ UHBë WŁ«—Ë WOì WŁ«—uë rKŽ ‰ËUM²¹ Æ…dOš_« W½Ëü« w l¹dÝ qJAÐ rKFë
¨ UNÐUA²Ã«Ë  U ö²šô« Ác¼ œb×ð w²Ã« sO½«uIë `{u¹Ë ¨bŠ«uë ŸuMë œ«d √ sOÐ tÐUA²Ã«Ë
                ƉUOł_« d³Ž WO×ë  UMzUJë w  UHBë ‰UI²½« WOHOÂË


ørN H½√ ¡UMÐ_« sOÐË ø¡UMÐ_«Ë ¡UÐü« sOÐ  UHBë w ·ö²šô«Ë tÐUA²Ã« Àb×¹ nOJ
          ø¡UMÐ_« sÄ ¡UÐü«  UH   ÃU²M²Ý« sJL¹ q¼Ë ølL²−Lë œ«d √ sOÐË
ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼
                                   ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ
sO−ë ¨WHÃU ²Lë  UMO−ë ¨WKŁUL²Lë  UMO−ë ∫WOðü« rO¼UHLÃUÐ œuBILë `{uð          ‰bMÄ rÃUFë …—u
                                              ©Â±∏∏¥ ≠±∏≤≤®
Êu½UÁ ¨WÄU²Ã« …œUO ë ¨WOKJAë “dDë ¨WOMO−ë “dDë ¨w×M²Lë sO−ë ¨bzU ë
                               Æ UHBë ‰«eF½«
              ÆtЗU−ð w ¡ö¹“U³Ã«  U³Mà ‰bMÄ —UO²š« V³Ý d Hð
                ÆtЗU−ð w ‰bMÄ UNOÃ≈ q uð w²Ã« ZzU²Më d Hð
                      ÆWŁ«—uë w ‰Ë_« ‰bMÄ Êu½UÁ o³Dð
              ÆWOŁ«—uë qÄ«uFÃ«Ë  UÄuÝuÄËdJë sOÐ WÁöFë sO³ð


                  WŁ«—uë rKŽË ©Mendel® ‰bMÄ ±≠≤
 «– ZzU²½ vÃ≈ q uð sÄ ‰Ë√Ë ¨WŁ«—uë rKFà ”UÝ_« d−Š l{«Ë ‰bMÄ —u−¹dł bF¹
                   Î
wFO³Dë a¹—U²Ã« rKŽË ¡UOŠ_«Ë ¡U¹eOHKà UÝ—bÄ tKLŽ …d² ‰öšË ÆrKFë «c¼ w WOL¼√
w ¡ö¹“U³Ã«  U³½ Ÿ—e¹ ‰bMÄ ÊU ¨UOÂU uKÝ uJOAð w W¹u½U¦Ã« Brrunn ÊËdÐ WÝ—bÄ w
WOŁ«—uë  UHBë ‰UI²½« UNÐ r²¹ w²Ã« WOHOJë sŽ Y׳ë ·bNÐ ¨tO gOF¹ Ícë d¹bë WI¹bŠ
                                Æ¡UMÐ_« vÃ≈ ¡UÐü« sÄ
UNMJÃË ¨WIÐU ë  «uM ë w UNFLł w²Ã« t−zU²½ dO Hð ‰bMÄ ŸUD²Ý« ±∏∂∂ ÂUŽ w Ë
  ÆtðU Ë bFÐ »—U−²Ã« pKð WOL¼√ ¡ULKFë nA²Â« sOŠ ±π∞∞ ÂUFë W¹«bÐ v²Š XKL¼√
                                                     ±≤
               ¨bFÐ X dŽ bÁ U¹ö ë ÂU I½« Ë√  UÄuÝuÄËdJë sJð rà XÁË w ‰bMÄ qLŽ bÁË
                               Î
                 ÆÀ—«u²Ã« WOì sŽ  UÄuKFÄ sÄ UOÃUŠ d «u²¹ UÄ lÄ oÐUD²ð  «dO Hð vDŽ√ bI pÖ lÄË
                                          ÆUNOKŽ tЗU−ð ¡«dłù ¡ö¹“U³Ã«  U³½ ‰bMÄ Âb ²Ý« bÁË
                                                  Î
                                          ø‰bMÄ »—U−²Ã UI uÄ Î«—UO²š« ¡ö¹“U³Ã«  U³½ ÊU «–ULÃ
                                                   ∫WOðü« »U³Ýúà ¡ö¹“U³Ã«  U³½ ‰bMÄ —U²š«


                                                     ¨©∏® qJAë dE½« ¨v¦Mš …d¼eë ≠±
                             …d¼eë                      ¡ö??¹“U??³?ë  U??³?½ …d??¼“ ¡«e?? ł√ n??
                                                     Ÿu??½ s??Ä w?? ¼Ë ‰b??M? Ä U??N? Ý—œ w??²? ë
                                                     VOÂd²Ã« «c¼ Ê≈ ÆPisum sativum
                          ÊdÁ
                                                     wð«cë `OIK²Ã« w²OKLŽ ¡«d??ł≈ `O²¹
                                                     sÄ ”UOÂQÐ —U¼“_« WODGð o¹dÞ sŽ
       ‰«R???Ý                                           `OIK²Ã«WOKLŽ¡«dł≈`O²¹UL¨d¹d×ë
`OIK²Ã« sÄ qJÐ œuBI*« UÄ
 øwDK)« `OIK²Ã«Ë wð«cë
                                                     UNŠU²H½« q³Á „u²Lë Wë“SÐ wDK ë
                             r OÄ
                             rKÁ              p²Ä
                        WKÐd                      …«bÝ    ÕUIà »u³×Ð …d¼eë r OÄ b¹ËeðË
                             iO³Ä              jOš
                          UC¹uÐ                          Ê«uÃ√ WA¹— «b ²ÝUÐ dš¬  U³½ sÄ
                                                                 Æ©π®qJAë dE½«

                                                     WOŁ«—uë  UHBë sÄ Ã«Ë“√ …bŽ œułË ≠≤
                    ¡ö¹“U³Ã« …d¼“ ¡«eł√∫©∏® qJAë
                            Pisum sativum                   UN²EŠöÄ s??J?L?¹ w??²? ë …œU??C? ²? L? ë
                                                     ©±∞® q??J? A? ë d??E? ½« ÆU?? N? ?²? ?Ý«—œË
                                                     …œU??C?²?L?ë  U??H? B? ë Ác?? ¼ k???ŠôË
                      W¹bÝ_« hÓÁ
                                                     ö¦L Æ©Contrasting traits ®
                                                     Î
                                                     ¨¡U KÄ Ë√ …b??F?−?Ä —Ëc??³? ë Êu??J? ð
                             «b ²Ý UÐ Õ UIKë
                                      » u³Š qI½             Æ…dOBÁ Ë√ WK¹uÞ ÊUIO ë ÊuJðË
                                    Ê« uà √ WA¹—
               ¡UÐü«
              w½«uł—√                                     Ò
                                                     sJÄ ULÄ ¨ U³Më …UOŠ …—Ëœ dBÁ ≠≥
                                                     WF¹dÝ ZzU²½ vKŽ ‰uB×ë sÄ ‰bMÄ
                                               iOÐ√               ÆtЗU−²Ã
              —Ëc³Ã« ÃU²½«Ë »UBšù«

                                                     lLłË ¡ö¹“U³Ã«  U³½ W??Ž«—“ WÃuNÝ ≠¥
                                                                   ÆÁ—ËcÐ


                   ÊuKë WO½«uł—√ Ϋ œ«d √ X−²½√Ë —Ëc³Ã« XŽ—“

                      .¡ö¹“U³Kà wDK)« `OIK²Ã« ∫©π® qJAë
   ±≥
                             ‰b?MÄ »—U?& ≤≠≤
 «uDš ‰ËUM²MÝ tЗU−ð `O{u²ÃË ¨V¹d−²Ã«Ë Y׳ë w wLKFë ZNMLë ‰bMÄ l³ð«
                             ÆqOBH²ÃUÐ tЗU−ð ÈbŠ≈
—U¼“√ „dðË ¨¡UCOÐ Èdš√Ë ¨WO½«uł—√ U¼—U¼“√ ¡ö¹“U³Ã« —ËcÐ sÄ Î«œbŽ ‰bMÄ Ÿ—“ ≠±
                                                       qJý
                                 Î
                ÆWHBKà WOI½ WÃöÝ vKŽ ‰uB×Kà UOð«– `IKð UNMÄ q    bF−Ä           ÊdIë
                                                fKÄ√

w½«uł—√  U³½ p²Ä sÄ ÕUIà »u³Š qI½ YOŠ ¨wDK ë `OIK²Ã« WOKLŽ ¡«dłSÐ ÂUÁ rŁ
                                                        ÊuÃ
s¹c¼ vLÝËø«–ULà ¨WOKLFë fJŽ rŁ ¨—U??¼“_« iOÐ√  U³½ rÝUOÄ vÃ≈ —U??¼“_«
   Ò                                                    ÊdIë
                                          dH √    dCš√
wDK ë `OIK²Ã« WOKLŽ sL{ bÁË Æ ©Parental Generation) P ¡U??Ðü« sOðU³Më                   qJý
                 ÆÕUIKë »u³Š tOÃ≈ ‰uIMLë  U³Më W¹bÝ√ lDIÐ    bF−Ä    fKÄ√     …—c³Ã«

                                                        ÊuÃ
w¼Ë UNFOLł  UðU³Më Ê√ błËË ¨XLM ¨WIÐU ë  UðU³Më sÄ W−ðUMë —Ëc³Ã« Ÿ—“ ≠≤     dCš√    dH √     …—c³Ã«
sO³¹ UL —U¼“_« WO½«uł—√ X½U (First Filial Generation) F1 ‰Ë_« qO−ë œ«d √
                       øpÖ wMF¹ «–UL ¨©±±® qJAë
                                                        ÊuÃ
¨‰Ë_« qO−ë  UðU³½ —ËcÐ Ÿ—“ ¨ —U¼“úà iOÐ_« ÊuKë WHBà qBŠ UÄ W dFLà ≠≥       iOÐ√           …d¼eë
                                               w½«uł—√
¨WO½«uł—√ U¼—U¼“√ ZðUMë qO−ë  ≥  vKŽ qB× ¨wð«cë `OIK²ÃUÐ UNà `LÝË
                 ¥
vLÝË ¨¡UCOÐ ± ∫WO½«uł—√ ≥ »—UIð W¹œbŽ W³ MÐ ¨¡UCOÐ U¼—U¼“√ wÁU³Ã« ± ?ëË
Ò                                  ¥
    .(Second Filial Generation® F2 w½U¦Ã« qO−ë œ«d QÐ W−ðUMë  UðU³Më
                                                       lÁuÄ
¨ÊËdIë Êuà q¦Ä ¨Èdš_« W² ë  UHBë vKŽ WIÐU ë  «uD ë …œUŽSÐ ‰bMÄ ÂUÁ ≠¥     w dÞ   Í—u×Ä     …d¼eë

WÃUŠ q w WKŁULÄ ZzU²½ vKŽ qB×¹ ÊUÂË ÆU¼dOžË ¨—Ëc³Ã« ÊuÃË ¨‚U ë ‰uÞË
s¹uÐ_« bŠ√ WH …dÄ q w dNE¹ ÊU YOŠ ¨w½U¦Ã«Ë ¨‰Ë_« qO−ë œ«d _ W³ MÃUÐ
…bzU ë WHBÃUÐ dNEð w²Ã« WHBë vLÝË ÆWO½U¦Ã« WHBë wH² ðË ‰Ë_« qO−ë w
                Ò                                       ‰uÞ
w²Ã«  UHBë `{u¹ Ícë ©±∞® qJAë lł«— ÆWO×M²LÃUÐ XH²š« w²Ã« WHBÃ«Ë         dOBÁ    q¹uÞ     ‚U ë

             ÆqJAë sOL¹ vÃ≈ …bzU ë WHBë kŠôË ‰bMÄ UNÝ—œ        UHBë ∫©±∞® qJAë
                                          Æ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w …œUC²*«


                   ø ZzU²Më Ác¼ ‰bMÄ d Ò nOÂ
  ∫tЗU−ð ‰öš UNOÃ≈ q uð w²Ã« ZzU²Më dO H²Ã ÷ËdHë sÄ WŽuL−Ä ‰bMÄ l{Ë     `IK¹ ‰bMÄ ÊU UÄbMŽ
                                         ÊU WMOFÄ WH WÝ«—bà 5ðU³½
bL²F¹ —U¼“_« iOÐ√ Ë√ —U¼“_« w½«uł—√ ¡ö¹“U³Ã«  U³½ qF−¹ UÄ Ê√ ‰bMÄ ÷d² « ≠±    Î
                                         ¨ö¦L ¨ UHBë wÁUÐ qLN¹
w¼ d UFLë ÂuNHLÃUÐ qÄ«uFë Ác¼Ë ¨WOŁ«—uë qÄ«uFë U¼ULÝ ¨WOKš«œ qÄ«uŽ vKŽ
                           Ò             ÊËdIë Êuà ”—b¹ ÊU UÄbMŽ
                                         qJýË ‚U ë ‰uÞ qLN¹ ÊUÂ
                     Æ UÄuÝuÄdJë UNKL×ð w²Ã«  UMO−ë    ¨ UHBë sÄ U¼dOžË —Ëc³Ã«
                                         Êu½UÁ vÃ≈ q u²Ã« w bŽUÝ U2
eÄ—Ë ¨qŁUL²Lë wÄuÝuÄËdJë ÃËeë vKŽ ©ÊUMOł® ÊöÄUŽ U¼œb×¹ WOŁ«—uë WHBë ≠≤          ƉË_« WŁ«—uë
Êu??J¹ UÄbMŽË ¨dOG?? ·d?×Ð w×M²Lë qÄUFKÃË ¨dO³Â ·d×Ð bzU ë qÄUFKà ‰bMÄ
                                                    ±¥
                UÄbMŽË ¨©WOI½®  UMO−ë WKŁUL²Ä WHBë Ê≈ ∫U¼bMŽ ‰UIO sONÐUA²Ä ÊöÄUFë Ê«c¼
                  Æ©WOI½ dOž®  UMO−ë WKŁUL²Ä dOž WOŁ«—uë WHBë Ê≈ U¼bMŽ ‰UI¹ sOHÃU ²Ä ÊU½uJ¹
                sÄ ÃË“ q w sOOŁ«—uë sOKÄUFë ÊS © UC¹u³Ã«Ë ÕUIKë »u³Š®  U²OÄUGë ÃU²½≈ bMŽ ≠≥
                ÆWH qJà bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ bŠ«uë XOÄUGë Íu²×¹ YO×Ð öBHM¹ Ê√ V−¹ qÄ«uFë
                Íu²×ð  U²OÄUGë ÊU (PP) sO d×ÃUÐ WHBë wI½ w½«uł—_« —U¼“_« ÊuKà U½eÄ— «–S
                 U²OÄUGë ÊS (pp) sO d×ÃUÐ iOÐ_« —U¼“_« ÊuKà U½eÄ— «–≈ËÆ(P) jI bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ
                bŠ«Ë qÄUŽ œułË V³Ý Z²M²Ý«Ë ¨©±±® qJAë dE½« .(p) jI bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ Íu²×ð
                 ÆnBMLë ÂU I½ô« sŽ WIÐU ë p²Ý«—œ sÄ UÁöD½« bŠ«uë XOÄUGë w (p) Ë√(P)
                                     Î

                     P1 ¡UÐxà WOKJAë “dDë ∫ ¡UCOÐ —U¼“_«      x ©WOI½® WO½«uł—√ —U¼“_«
 ÆÆÆY׳Kà WOCÁ
qO³Á sÄ ‰bMÄ ÕU$ sJ¹ rÃ
                      P1 ¡UÐxà WOMO−ë “dDë ∫      pp     x        PP
vKŽ tŠU$ wMÐ U/≈Ë ¨W œUB*«
       Ô
»uKÝ√ —Ëœ UÄ ÆWOLKŽ fÝ√
rKFÐ ‰bMÄ ÂU*≈Ë wLKFë Y׳ë              nBMÄ ÂU I½«
vÃ≈ q u²Ã« w  UO{U¹dë
     ÆWŁ«—uë rKŽ fÝ√
                               U²OÄUGë ∫       p,p  x    P,P
                 F1 ‰Ë_« qO−ë œ«d _ WOKJAë “dDë∫                    WO½«uł—«

                      F1 œ«d  _ WOMO−ë “dDë ∫           Pp

                                  ‰Ë_« qO−ë œ«d _ wð«– `OIKð

                                                 x
                                P2    ∫
                           nBMÄ ÂU I½«             Pp x Pp
                              U²OÄUGë ∫        P , p       x     P , p

                    F2 œ«d  _ WOMO−ë “dDë ∫       PP,     Pp ,      Pp ,   pp


                      F2 œ«d  _ WOKJAë “dDë ∫      ∫

                                            WO½«uł—√           ¡UCOÐ
                                            •∑µ         ∫    •≤µ
                         W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫            ≥        ∫    ±
                      Æ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w —U¼“_« Êuà WH WŁ«—Ë vKŽ ‰bMÄ ZzU²½ ∫©±±® qJAë
    ±µ
‰«eF½« Êu½UÁ vL ¹ Ícë WŁ«—uë w ‰Ë_« ‰bMÄ Êu½UÁ vÃ≈  œUÁ ÷ËdHë Ác¼ Ê≈
s¹uJð bMŽ qBHMð WKÐUI²Lë © UMO−ë® qÄ«uFë ÃË“ ¢ ∫ Ê√ vKŽ hM¹Ë Æ UHBë
w w½U¦Ã« ‰bMÄ Êu½UÁ vKŽ ·dF²²ÝË «c¼®Æ¢nBMLë ÂU I½ô« WOKLŽ w  U²OÄUGë
                                Æ©WÄœUIë  «uM ë

w½«uł—_« ÊuKë sO−à ‰bMÄ WÐd−ð w (P) eÄdë ¡UDŽ≈ V³Ý sŽ ‰¡U ²ð pKFÃË
WÐd−ð w  dNþ ‰Ë_« qO−ë  UðU³½ Ê√ kŠô øiOÐ_« ÊuKë sO−à ©p® eÄdÃ«Ë —U¼“úÃ
Ê√ wMF¹ «c¼Ë ¨(Pp) WHBë ÁcNà wMO−ë “«dDë Ê√ sÄ rždë vKŽ —U¼“_« WO½«uł—√ ‰bMÄ       ∫r?KFð q¼
                                          s¹œUC²Ä 5MOł œułË Ê√
«cà ¨iOÐ_« ÊuKë sOł dŁ√ vHš√ Ë√ d²Ý bÁ (P) ¡ö¹“U³Ã« …d¼eà w½«uł—_« ÊuKë sOł   vKŽ 5à uL×Ä 5KÐUI²Ä
sO−ë lÄ tzUI²Ã« bMŽ ÁdŁ√ vH²š« Ícë (p) iOÐ_« ÊuKë sOł UÄ√ ¨bzU ë sO−ë tOL ½  fHMà 5²KŁUL²Ä 5ÄuÝuÄËdÂ
                                          Ë …œUC²*«  UMO'« vL ð WHBë
Æ©‰bMÄ rÃUFë bMŽ qÄUŽ qÐUI¹ sOł `KDBÄ Ê√ dÂcð® Æw×M²Lë sO−ë vL O bzU ë     ©Allele® qOÃ√ vL ¹ 5ł qÂ
                                                Ò
                                               Î
                                          “«dDë w ö¦L ¨tà qÐUI*« 5−KÃ
                               Î     ‰«R???Ý  ÊuKë 5ł ÊuJ¹ Pp wMO'«
                       ÆWÄU²Ã« …œUO Kà UH¹dFð m
                                          ÊuKë 5' qOÃ√ Pw½«uł—_«
                                                 Ò
                                          Æ`O× fJFÃ«Ë p iOÐ_«
fJF¹ ô w×ë szUJë dNEÄ ÊS w×M²Ã«Ë …œUO ë V³ Ð t½√ kŠöð p½S «cJ¼Ë
wKJAë “«dDë vL ¹Ë w×ë szUJë dNEÄ sOÐ eOL½ Ê√ V−¹ tOKŽË ¨wMO−ë Á“«dÞ
wMO−ë “«dDë vL ðË ¨W¹dNELë  UHBë Ác¼ œb×ð w²Ã«  UMO−ë sOÐË ¨(Phenotype)
ULNà (Pp)Ë (PP)  UðU³Më ÊS ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w —U¼“_« Êuà WÃUŠ w Ë ¨(genotype)
       ÆwMO−ë “«dDë w ÊUHK² Ä ULNMJà ¨©w½«uł—«® t H½ wKJAë “«dDë

¨ UMO−ë sÄ ÃË“ U¼œb×¹ ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w …bŠ«uë WHBë Ê√ o³Ý ULÄ kŠöðË
iFÐ œbײð bÁ sJÃË ÆÈdš_« WO×ë  UMzUJë w  UHBë sÄ œbŽ w ‰U×ë u¼ «c¼Ë
       ÆÊU ½ù« Èbà ‰uDë WH w UL ¨ UMO−ë sÄ ÃË“ sÄ d¦ÂUÐ  UHBë


                                     ‰U¦Ä
¨ÊËdIë bF−Ä dšü«Ë ©wI½® ÊËdIë fKÄ√ UL¼bŠ√ ¨¡ö¹“UÐ wðU³½ sOÐ `OIKð ÍdłÔ√
                                  Ó Ú
qO−ë œ«d √ sOÐ wð«– `OIKð ÍdłÔ√ rŁ ¨ÊËdIë ¡U KÄ ‰Ë_« qO−ë œ«d √ lOLł X½UJ
  ÆWOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ ZzU²Më Ác¼ d   ¨…bF−Ä ÊËdIÐ  UðU³Më iFÐ  dNE ‰Ë_«

       Æ…bF−Lë ÊËdIKà m eÄdÃ«Ë ¡U KLë ÊËdIKà M eÄdë Âb ²Ý« ∫WEŠöÄ
                                                     ±∂
                         P1 ¡UÐxà WOKJAë “dDë ∫ ÊËdIë …bF−Ä x ©WOI½® ÊËdIë ¡U KÄ
                        P1  ¡UÐxà WOMO−ë “dDë ∫        mm   x    MM

                               nBMÄ ÂU I½«

                                   U²OÄUGë ∫       m  x M
                           F1 œ«d  _ WOMO−ë “dDë ∫         M m

                         F1 œ«d  _ WOKJAë “dDë ∫        ÊËdIë ¡U KÄ

                                  ‰Ë_« qO−ë œ«d _ wð«– `OIKð
                                      P2  ∫     ¡U KÄ x ¡U KÄ
                               nBMÄ ÂU I½«         Mm x     Mm
      ∫WEŠöÄ                          U²OÄUGë ∫      M ,m x     M, m
¡UMŁ√  U²OÄUGë ¡UI²Ã« WOKLŽ
Ê√ Í√¨WOz«uAŽ »UBšù«              F2 œ«d  _ WOMO−ë “dDë ∫ M M, Mm, Mm, mm
Í√ wI²K¹ Ê_ ÎôUL²Š« „UM¼
   Ædšü« XOÄU'« lÄ UNMÄ            F2 œ«d    _ WOKJAë “dDë ∫    ÊËdIë ¡U KÄ ∫ ÊËdIë …bF−Ä
                                              •∑µ   ∫ •≤µ
                             W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫        ≥   ∫ ±

                pÃcÐ wLÝË ¨XO½UÐ lÐdÄ vL ¹ lÐdLÐ w½U¦Ã« qO−ë œ«d √ WÐU²Â sJL¹ oÐU ë ‰U¦Lë w
                  Ò
                `O{u²Ã lÐdLë «c¼ ‰ULF²Ý« Õd²Á« sÄ ‰Ë√ ÊU Ícë ©Punnet® XO½UÐ WŁ«—uë rÃUŽ vÃ≈ W³ ½
                                      Î
                  ∫wðQ¹ UL w½U¦Ã« qO−ë œ«d √ WÐU²Â sJL¹ ö¦L Æ¡UMÐ_« w WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë


                                           ¡U KÄ Mm
                            U²OÄUGë          M        m
                            M          ¡U KÄ        ¡U KÄ
                                         MM       Mm
                                       ¡U KÄ        …bF−Ä
                   ¡U KÄ Mm
                            m            Mm       mm

     ±∑
                                      ‰«R???Ý
qO−ë œ«d √ sÄ ÊËdIë ¡U KÄ ¡ö¹“UÐ  UðU³½ sOÐ `OIKð ÍdłÔ√ «–≈ ¨oÐU ë ‰U¦Lë w            ÆÆÆdJ
                                           tÐUA²Ã« WŁ«—uë 5½«uÁ `{uð
                      ¨ ÊËdIë …bF−Ä ¡ö¹“UÐ  UðU³½ lÄ ‰Ë_«   «–U* ¨‰UOł_« 5Ð ·ö²šô«Ë
                                           fOà tMJÃË t¹bÃ«Ë ÊU ½ô« t³A¹
                  øW−ðUMë œ«d úà WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë UÄ ≠√              Î
                                                 øULNMÄ Í_ UIÐUDÄ
       ø ±∫±    ≠   ±∫≥ ∫WOðü« WOŁ«—uë V Më vKŽ qB×½ v²Ä ≠»
Ê√ sO³ðË ¨ÊU ½ù«Ë Ê«uO×ë w …dO¦Â  UH    vKŽ ‰bMÄ »—U−ð WŁ«—uë ¡ULKŽ —dÂ
Êu½UÁ UNOKŽ o³DM¹Ë ¨‰bMÄ UNH Ë w²Ã« ¡ö¹“U³Ã«  U³½ À—«uð WOì fHMÐ À—uð UNMÄ Î«dO¦Â
                                    ƉË_« ‰bMÄ

             ∫…—cë w —Ëc³Ã«  UH iFÐ WŁ«—Ë WÝ«—œ ©≥® ◊U?A½
                    Î
¨ÊuKë YOŠ sÄ nK² ð —Ëc³ÃU ¨Á—ËcÐ kŠôË ¨U Uł ¡«dH …—– ”u½dŽ dCŠ√ ≠
        Æ…bF−LÃ«Ë ¡U KLë UNMÄ Ê√ UL ¨¡«œu ë UNMÄË ¨¡«dHBë UNML
          ø…bzU ë w¼ sO²HBë Í√ ¨¡«œu Ã«Ë ¡«dHBë —Ëc³Ã« bFÐ rÁ ≠
          ø…bzU ë w¼ sO²HBë Í√ ¨…bF−LÃ«Ë ¡U KLë —Ëc³Ã« bFÐ rÁ≠
                                                ∫r?KFð q¼
                                           WÝ«—œ Èdł√ ÊUž—uÄ rÃUFë Ê√
                WOŁ«—uë qÄ«uFÃ«Ë  UÄuÝuÄËdJë ≥≠≤          ±π∞∞ ÂUŽ UO³ÄuÃu WFÄUł w
                                           qÄ«uFë Ê√ vKŽ qOÃœ ‰Ë√ UNO ÂbÁ
                                                         Ò
ÊUJÄùUÐ `³ √ ¨‰bMÄ  uÄ bFÐ ¡Uł Ícë WÄbI²Lë d¼U−Lë ·UA²Â« rð UÄbMŽ         w¼  UMO'« U¼ULÝ w²Ã« WOŁ«—uë
 UÄuÝuÄËdJë „uKÝ WÝ«—œ rðË ¨ UÄuÝuÄËd sÄ UNO ULÐ …«uMë  U¹u²×Ä …b¼UAÄ       vLÝË ¨ UÄuÝuÄËdJë sÄ ¡«eł√
                                           w  UÄuÝuÄËdJë W¹dEMÐ t²¹dE½
qÄ«uFë qL×ð  UÄuÝuÄËdJë Ác¼ ÊQÐ ÃU²M²Ýô« vÃ≈ œUÁ Ícë ¨nBMLë ÂU I½ô« ‰öš
                                           vKŽ pÃcà W−O²½ “UŠ bÁË ÆWŁ«—uë
               ∫Ê√ błË YOŠ ¨tЗU−ð w ‰bMÄ UNH Ë w²Ã« WOŁ«—uë       Æ Â±π≥≥ ÂUŽ qÐu½ …ezUł
ë˓√ w ÊuJð  UÄuÝuÄËdJë Ê√ b−½ pÃcÂË ¨Ã«Ë“√ w ÊuJð WOŁ«—uë qÄ«uFë ≠±
             ÆnBMLë ÂU I½ô« sÄ vÃË_« WKŠdLë w WKŁUL²Ä
Íu²×¹ YO×Ð  U²OÄUGë s¹uJð bMŽ iFÐ sŽ UNCFÐ qBHMð WOŁ«—uë qÄ«uFë ≠≤
nB½ Íu²×ð  U²OÄUGë pÃcÂË ¨qÄ«uFë ÃË“ sÄ jI bŠ«Ë qÄUŽ vKŽ XOÄUGë
WOKLŽ ‰öš qBHMð WKŁUL²Lë  UÄuÝuÄËdJÃU Æ UÄuÝuÄËdJë sÄ qO _« œbFë
                         ÆnBMLë ÂU I½ô«
Í√¨»UBšù« ÀËbŠ bMŽ ‰UL²Âöà œuF¹  UÄuÝuÄËdJë œbŽ pÃcÂË WOŁ«—uë qÄ«uFë œbŽ ≠≥
                 ÆÍu¦½_« XOÄUGÃ«Ë ÍdÂcë XOÄUGë œU×ð« bMŽ
UNH Ë w²Ã« WOŁ«—uë qÄ«uFÃU ·dB²ð  UÄuÝuÄËdJë Ê√ XM¼dÐ WŁö¦Ã« —uÄ_« Ác¼ Ê≈
w²Ã« qÄ«uFë sÄ dO¦Jë Íu×ð  UÄuÝuÄËdJë Ác¼ Ê√ pÖ bFÐ ¡ULKFKà sO³ð bÁË Æ‰bMÄ
  Î
sŽ ôËR Ä ÊuJ¹Ë ¨DNA sÄ Î«¡eł qJA¹Ë ¨WŁ«—uë …bŠË sO−ë bF¹Ë Æ UMO−ÃUÐ XOLÝ
                                 ÆWMOFÄ WOŁ«—Ë WH
                                                       ±∏
                                        qBHë WK¾???Ý√

     ø UHBë ‰«eF½« Êu½UÁ ≠ ?ł WOMO−ë “dDë ≠» bzU ë sO−ë ≠ √ ∫sÄ qJÐ œuBILë UÄ ±

                 ø UMO−ë WKŁUL²Ä dOž WH Ë  UMO−ë WKŁUL²Ä WH sOÐ ‚dHë UÄ ≤

 øWHBë ÁcNà t H½ wMO−ë “«dDë ÊuKL×¹ WMOFÄ WHBà wKJAë “«dDë fH½ rNà s¹cë œ«d _« lOLł q¼ ≥
                                    ƉU¦LÐ p²ÐUł≈ `{Ë `OIKð Ídł√ ¨©g® ¡«dHBë ÊËdIë Êuà sOł vKŽ ΫbzUÝ ©G® ¡ö¹“U³Kà ¡«dC ë ÊËdIë Êuà sOł ÊU «–≈ ¥
 fÝ√ vKŽ ZzU²Më Ác¼ d ¨ÊËdIë ¡«dH  UðU³½  dNE ¨ÊËdIë dCš√ UL¼ö ¨¡ö¹“UÐ wðU³½ sOÐ
                                           ÆWOŁ«—Ë WFÁu²Lë WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë UÄ ¨WO×M²Ä WHBë Ác¼ Ê√ XLKŽ «–S ¨—Ëc³Ã« dCš√ ¡ö¹“UÐ  U³½ µ
                          Æ©b® ©B® s¹eÄdë Âb ²Ý« øW²³Më Ác¼ ¡UÐü ‚U ë ‰uÞ sO−à U½eÄ— «–S ¨dBIë WH vKŽ …bzUÝ ¡ö¹“U³Ã«  U³½ w ‚U ë ‰uÞ WH Ê√ XLKŽ «–≈ ∂
                  ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ ¨©t® eÄdÃUÐ dBIë sO−ÃË ©T® eÄdÃUÐ
 q¹uÞ dš¬ lÄ ‚U ë dOBÁ ¡ö¹“UÐ  U³½ `OIKð rð «–≈ ‚U ë …dOBÁ  UðU³½ vKŽ ‰uB×ë WO½UJÄ≈ UÄ ≠√
                                  ø©WHBKà wI½® ‚U ë
 UL  UMO−ë qŁUL²Ä dOž ‚U ë q¹uÞ  U³½ lÄ oÐU ë ‰«R ë w W−ðUMë F1 œ«d √ `OIKð rð «–≈ ≠»
                           øW−ðUMë ‚U ë …dOBÁ  UðU³Më W³ ½


 F1  ‰Ë_« qO−ë œ«d √ lOLł ÊUJ —U¼“_« WO dÞ  UðU³½ lÄ —U¼“_« W¹—u×Ä ¡ö¹“UÐ  UðU³½ `OIKð rð ∑
 W¹—u×Ä ±µ≥ w½U¦Ã« qO−ë œ«d √ X½UJ ‰Ë_« qO−ë œ«d √ sOÐ wð«– `OIKð Ídł√ Æ—U¼“_« W¹—u×Ä
 —U¼“_« WH qOÃ_Ë ¨(a) eÄdÃUÐ WO dDë —U??¼“_« qOÃ_ U½eÄ— «–S Æ—U¼“_« WO dÞ ¥∏ Ë ¨—U??¼“_«
                                     ¨(A) eÄdÃUÐ W¹—u×Lë
                                 øs¹uÐúà WOMO−ë “dDë UÄ ≠√
                  øw½U¦Ã«Ë ‰Ë_« sOKO−ë œ«d _ WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë UÄ ≠»


±π
              WOÃbMÄ dOž  U?H Ë WOÃbMÄ  U?H                  q?BHë
                                            ≥
¨‰bMÄ UNH Ë w²Ã« À—«u²Ã« WOÃPÐ WO×ë  UMzUJë w  UHBë iFÐ À—«uð WOì tÐUA²ð
Ác¼ iFÐ —uNþ dŁQ²¹Ë ¨WOÃbMLë À—«u²Ã« WOì sŽ UNŁ—«uð WOì w  UHBë iFÐ nK² ðË
Èdš_«  UMzUJë w WOŁ«—uë  UHBë WÝ«—œ WÃuN ë sÄ ÊuJ¹ bÁË ¨WO¾O³Ã« qÄ«uFÃUÐ  UHBë
Ác¼ øUNŁ—«uð WOì UÄË øÊU ½ù« w  UHBë WÝ«—œ sÄ ¡ULKFë sJLð nOJ ¨ÊU ½ù« «bŽ
Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_«
                                      ∫Ê√ vKŽ
              ÆÊ«uO×Ã«Ë ÊU ½ù« w WOÃbMLë  UHBë iFÐ dÂcð
   ÆfM−ÃUÐ WD³ðdLë  UHBÃ«Ë ¨WÄU²Ã« dOž …œUO ë sÄ qJÐ œuBILë `{uð
     ÆWOÃbMLë dOž  UHBÃ«Ë WOÃbMLë  UHBë iFÐ WŁ«—Ë vKŽ WK¾Ý√ q×ð
                   ÆÊU ½ù« w fM−ë b¹b×ð WI¹dÞ d Hð
                                                       d–
       Æw×ë szUJë w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ —uNþ vKŽ W¾O³Ã« dŁ√ sO³ð                  v¦½√
                                                 œb×Ä dOž fM'«
pÃ–Ë ¨Èdš_« WO×ë  UMzUJë w UNMÄ WÐuF d¦Â√ ÊU ½ù« w WŁ«—uë WÝ«—œ Ê≈
                                              Ϋ“«dÞ ÊËdNE¹ ’U ý«
                                 ∫UNMÄ …bŽ »U³Ý_
                                                    UMOFÄ UÎ OKJý
                    ÆWKzUFë œ«d √ œbŽ WKÁË ÊU ½ù« dLŽ ‰uÞ
                                                  »—UÁ_«dOž ÃË«eð
                      Î
sÄ ·ôü«  «d??A?Ž œu?? łËË ¨UN³OÂdð bOIFðË ¨©U? ? łË“ ≤≥®  UÄuÝuÄdJë œb??Ž …d¦Â
                                   Æ UMO−ë           »—UÁ_« ÃË«eð

    ÆWOÁöš√Ë WOŽUL²ł« »U³Ý_ œ«d _« sOÐ ÃË«eð »—U−ð rOEMð WO½UJÄ≈ ÂbŽ          rÝ— w WÄb ² *« “uÄdë
                                               WKzUFÃ WÃöÝ jD Ä
    øÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë WÝ«—œ r²ð Ê√ sJL¹ nO ¨ ÂbIð UÄ vKŽ ¡UMÐ
rz«u²Ã«  ôUŠ WÝ«—œ ‰öš sÄ ÊU ½ô« w WOŁ«—uë  UHBë WÝ«—œ sÄ ¡ULKFë sJLð
b¹bײèWMOFÄ WHBà WKzUŽ a¹—Uð sŽ …d «u²Lë  UÄuKFLë q lLłË ¨ UłË«e²Ã« ZzU²½ qOK×ðË
WÃöÝ jD Ä rÝ— r²¹ UNMÄË ¨sOÐUBLë dOž œ«d _«Ë ÀU½ù«Ë —uÂcë sÄ sOÐUBLë œ«d _«
Ác¼ h ¹ ULO UNCFÐ lÄ ‰UOł_« WÁöŽ `{u¹ uN ¨…œb×Ä WH ‰UI²½UÐ WIKF²Lë WKzUFë         WKzUŽ WÃöÝ jD Ä
                    ÆUNÃUI²½« WOÃ¬Ë UNŁ—«uð jL½ b¹b×ð ·bNÐ ¨WHBë        UÄ WHBÃ

 Æ…eOLÄ WOLÃUŽ Ϋ“uÄ— WŁ«—uë ¡ULKŽ Âb ²Ý« ¨UÄ WHBà WKzUŽ WÃöÝ jD Ä rÝ— r²¹ v²ŠË
                                                        ≤∞
     ∫r?KFð q¼                                 ÊU ½ù« w WOŁ«—Ë  UH              ±≠≥
fMł vKŽ 5ëbë s¹eÄdë Ê√
Ϋcš√ WŁ«—uë rKŽ w œdHë                          ∫ÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ wðQ¹ ULO
  eÄdÃU w½UÄË— œUI²Ž« sÄ
 …¬d*« vÃ≈ dOA¹Ë ¨v¦½√ wMF¹                                           Î
                                            Ê–_« WL×?ý qJ?ý WH WŁ«—Ë ôË√
   eÄdë˔uMO WNÃxà jA*«Ë
 `Ädë vÃ≈ dOA¹Ë ¨d– wMF¹
               U¼œb×¹ WHBë Ác¼ Ê√ X³Ł bIÃË ¨WLײKÄ Ë√ …dŠ ÊuJð Ê√ UÄ≈ ÊU ½ù« w Ê–_« WL×ý
    Æ”—UÄ tÃûà ”d²Ã«Ë    WLײKLë Ê–_« WL×ý sOł vKŽ bzUÝ (E) …d×ë Ê–_« WL×ý sOł Ê√Ë ¨ UMO−ë sÄ ÃË“
                   ÆUÄ WKzUŽ w Ê–_« WL×ý WH À—«uð `{u¹ Ícë wÃU²Ã« jD Lë dE½« Æ©e®
                øZ²M² ð «–UÄ Æ—U¼“_« Êuà WHBà ¡ö¹“U³Ã«  U³½ À—«uð WOì sŽ t²Ý—œ ULÐ pÖ Ê—UÁ

                    s¹uÐúà WOKJAë “dDë ∫ WLײKÄ Ê–_« WL×ý            x     …dŠ Ê–_« WL×ý

qł— ÃËe𠉫R???Ý
t½–√ WL×ý UL¼ö …√dÄ«Ë
    Î
WL×ý öHÞ U³$Q ¨…dŠ
pÖ d ¨WLײKÄ t½–√
                       s¹uÐúà WOMO−ë “dDë ∫          ee       x      Ee
    ÆWOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ
                           nBMÄ ÂU I½«

                               U²OÄUGë ∫          e      x      E,e
                        ¡UMÐúà WOMO−ë “dDë∫             ee ,      Ee
                        ¡UMÐúà WOKJAë “dDë∫ WLײKÄ Ê–_« WL×ý ∫ …dŠ Ê–_« WL×ý
                         W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫           •µ∞    ∫     •µ∞
                                              ±     ∫      ±
                           WLײK*« Ê–_« WL×ý WH —UA²½« W³ ½ ·dFð ©¥® ◊U?A½
                       ÆpÖ q−ÝË p²KzUŽ w …d×ë Ë√ WLײKLë Ê–_« WL×ý kŠô ≠±
               …—u³ ë vKŽ UN½ËœË ¨„ƒöÄ“ UNOKŽ qBŠ w²Ã«Ë ¨UNOKŽ XKBŠ w²Ã« ZzU²Më V²Â√ ≠≤
                                          Î
                                  ∫wðü« ‰Ëb−Kà UF³ð pLKFÄ ·«dýSÐ
               lOLł w ÃU²M²Ýô« lOD² ð q¼ Æ¡UMÐ_« sÄ ¡UÐxà WOMO−ë “dDë Z²M² ð Ê√ ‰ËUŠ≠≥
                                                     ø«–ULÃË ø ôU×ë
               WLײKLë Ê–_« WL×ý ÍË– WKzUFë œ«d √ œbŽ …d×ë Ê–_« WL×ý ÍË– WKzUFë œ«d √ œbŽ      ZzU²Më
                                                         ©√ ® VÃUDë WKzUŽ
                                                        ©»® VÃUDë WKzUŽ
                                                        ©?ł® VÃUDë WKzUŽ
                                                        ©œ ® VÃUDë WKzUŽ
                                                        ©?¼ ® VÃUDë WKzUŽ
               WL×ý WH ÊuKL×¹ s¹cë œ«d _« œ«bŽ√ ‰öš sÄ WHBë Ác¼ …œUOÝ sŽ Z²M ð «–UÄ
                                                     øWLײKLÃ«Ë …d×ë Ê–_«
     ≤±
                       s¹bOë lÐU √ pÐUAð WH WŁ«—Ë UO½UŁ
Ë√ sL¹_« ‚u d ¹_« pÄUNÐ≈ lÁË q¼ ¨iF³Ð UNCFÐ p¹b¹ lÐU √ p³Að Ê√ ‰ËUŠ
‚u d ¹_« ÂUNÐù« ÊuFC¹ rN½√ ”UMë rEFÄ bMŽ b−½ s¹bOë lÐU √ pÐUAð bMŽ øfJFë
sO³¹ Ícë wðü« jD Lë ”—œ«Æ(R) bzUÝ sOł U¼œb×¹Ë …bzUÝ WH UN½√ Í√ ¨sL¹_«
                        ÆUÄ WKzUŽ w WHBë Ác¼ À—«uð


  ¡UÐúà WOKJAë “dDë∫     sL¹_« ‚u d ¹_« ÂUNÐù« x      sL¹_« ‚u d ¹_« ÂUNÐù«        ∫r?KFð q¼
  ¡UÐúà WOMO−ë “dDë∫          Rr       x       Rr         vL ð WOzUOLO …œUÄ „UM¼ Ê√
                                               UNÁËcð —U³²š«Ë b¹UÄUЗUÂuOŁ qOM
                                               P.T.C (Phenyl Thio- vL ¹
    nBMÄ ÂU I½«

        U²OÄUGë∫          R,r       x       R,r        Ác¼Ë carbamide Test)
                                               ”UMëiFÐ Èbà UNÁËcð r²¹ …œU*«
  ¡UMÐúà WOMO−ë “dDë∫         RR , Rr , Rr ,         rr         5ł U¼œb×¹Ë Î«bł dÄ rFDÐÒ
                                               ö dšü« rNCFÐ UÄ√ ©T® bzUÝ
  ¡UMÐúà WOKJAë “dDë∫      sL¹_« ‚u d ¹_« ÂUNÐô‫إ‬    d ¹_« ‚u sL¹_« ÂUNÐù«    d³²F¹Ë ‚öÞô« vKŽ UNÁËc²¹
                                                ÆWO×M²Ä WH UNÁËcð ÂbŽ
                           Êu??OFë Êuà W?H WŁ«—Ë U¦ÃUŁ
   pzöÄ“ ÊuOŽ ÊuÃË ¨pOMOŽ Êuà kŠô øÊuOFë Êuà sŽ ‰ËR Ä sOFë sÄ ¡eł Í√
   øsOFë WOŠeÁ Êuà w s¹U³²Ã« «c¼ V³Ý UÄ Èdð øÊuKë fH½ rNà q¼ ¨p²KzUŽ œ«d √Ë
        ∫sOŽu½ vÃ≈ ÊU ½ù« w ÊuKë YOŠ sÄ ÊuOFë WŁ«—uë ¡ULKŽ nMB¹
     Æ¡«œu Ã«Ë ¨WOM³Ã«Ë ¨WOK FÃ«Ë ¨¡«dC ë ÊuOFë qLAðË ∫W½uKÄ ÊuOŽ ≠±
                 ÆjI ¡UÁ—eë ÊuOFë qLAðË ∫W½uKÄ dOž ÊuOŽ ≠≤
sL ¨WOŁ«—uÃ«Ë WO³OÂd²Ã« WOŠUMë sÄ ·ö²šô« vÃ≈ ÊuOFë Êuà w ·ö²šô« œuF¹Ë                 ∫r?KFð q¼
                                               sÄ œbFÐ œbײ¹ ÊuOFë Êuà Ê√
¨sO²I³Þ sÄ ÊuJ²ð ©W½uKÄ dOž® ¡UÁ—eë ÊuOFë ÍË– ’U ý_« WOŠeÁ b−½ WO³OÂd²Ã« WOŠUMë
                                               kŠö½ «cNÃË WOŁ«—uë  UMO'«
WO×DÝ WI³Þ błuð YOŠ ª UI³Þ ÀöŁ sÄ rN¹bà WOŠeIë ÊuJ²² W½uKLë ÊuOFë ËË– UÄ√           ÆÊuOFë Êuà w ×b²Ã«
·ö²šUÐ ÊuOFë Êuà nK² ¹Ë ¨W¹Ëdž …œUÄ Íu²×ð sO²IÐU ë sO²I³Dë vÃ≈ W U{ùUÐ ¨W¦ÃUŁ
                     ÆUNO W¹ËdGë …œULë W U¦ÂË WI³Dë Ác¼ WÂULÝ
WI³Dë s¹uJð vÃ≈ ÁœułË ÍœR¹Ë ¨bzUÝ A W½uKLë ÊuOFë sOł ÊS WOŁ«—uë WOŠUMë sÄ UÄ√
włË“ qJAÐ ÁœułË ÍœRO a `M²Ä dšô« sO−ë UÄ√ ¨WOŠeIë `DÝ ÊuK¹Ë WOŠeIKà W½uKLë W¦ÃU¦Ã«
              Ì
 Ò
ô≈ u¼ UÄ ‚—“_« ÊuKÃ«Ë Æ¡UÁ—“ WÃU×ë Ác¼ w sOFë ÊuJ² ¨W½uKLë W¦ÃU¦Ã« WI³Dë s¹uJð ÂbŽ vë
                                 ÆÍdB³Ã« Ÿ«b ë sÄ Ÿu½        sOFë WOŠeÁ


                 ∫wðQ¹ ULŽ Vł√ ¨o³Ý UÄ vKŽ ΫœUL²Ž« ‰«R???Ý
  Æ¡UÁ—eë ÊuOFë ÍË– œ«d _«Ë W½uKLë ÊuOFë ÍË– œ«d úà WOMO−ë “dDë V²Â√ ≠√
V²Â« ¨ UMO−ë qŁUL²Ä dOž UL¼öÂË ¨Ê«Ë«dCš ULNMÄ q UMOŽ …√dÄ≈Ë qł— ÃËeð ≠»
                        ø¡UMÐúà WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë
 Æ“uÄdÃUÐ `{Ë øÊ«Ë«dCš ÁUMOŽ qHÞ »U−½≈ ¡UÁ—“ ULN½uOŽ s¹uÐ_ sJL¹ q¼ ≠ ?ł
                                                           ≤≤
                ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ ÊU ½ù« w Èdš_« WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ·dF²²ÃË
                          ÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ·dFð ©µ® ◊U?A½
                     ÆÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ‰uŠ wðü« ‰Ëb−ë ”—œ√ ≠±
              ‰ËUMð r²Oà pzöÄ“ lÄ oO M²ÃUÐ p²KzUŽ w UN²Ý«—bà  UHBë Ác¼ iFÐ —UO²šUÐ rÁ ≠≤
                                      Æ UHBë sÄ sJLÄ œbŽ d³Â√
                    Æ©±® rÁ— ‰Ëbł —«dž vKŽ  U½UO³Ã« rOEMð bFÐ UNAÁU½Ë ZzU²Më ÊËœ ≠≥
                                                 Ò
                    WO×M²Lë WHBKà wKJ?Aë “«dDë    …bzU? ë WHBKà wKJAë “«dDë
                              WIO{ ÊuOFë           WFÝ«Ë ÊuOFë
                             wFO³Dë dEMë             dEMë dBÁ
                             wFO³Dë dEMë             dEMë ‰uÞ
                           WIO{ n½_« Wײ          WFÝ«Ë n½_« Wײ
                   W Lš sŽ qIð Ë√ b¹eð lÐU _« œbŽ     ©wFO³Þ® W Lš lÐU _« œbŽ
                      ÊU Kë wMŁ vKŽ …—bIë ÂbŽ       ÊU Kë wMŁ vKŽ …—bIë
ÊU Kë wMŁ vKŽ …—bIë WH           tłuë w gLMë œułË       tłuë w gLMë œułË ÂbŽ

                           ÊU ½ù« w WOŁ«—uë  UHBë iFÐ ∫ ©±® ‰Ëbł
                                  ÊU??? ½ô« w f?M'« b?¹b% ≤≠≥
              Î
              UłË“ «bŽ UÄ WNÐUA²Ä ÀU½ù«Ë —uÂcë U¹öš  UÄuÝuÄd Ê√ ±∏π∞ ÂUŽ ¡ULKFKà sO³ð
              Ê√ sO³ð –≈ ¨WO M−ë  UÄuÝuÄËdJë ÃË“ tOKŽ oKÞ√ ÊU ½ù« fMł œb×¹ ΫbŠ«Ë
               UÄuÝuÄËdJë WOIÐ XOLÝË ¨œdHë fMł b¹b×ð sŽ ÊôËR Ä sOÄuÝuÄËdJë s¹c¼
                                  Æ©±≤® qJý dE½« ÆW¹b −ë  UÄuÝuÄËdJÃUÐ
                 ÊU ½ù« d–  UÄuÝuÄËd ∫©»®           ÊU ½ù« v¦½√  UÄuÝuÄËd ∫©√®
                     ÆÊU ½ù« w WO M−Ã«Ë W¹b −ë  UÄuÝuÄËdJë ∫©±≤® qJAë
      ≤≥
ÃËeë «c¼ ÊuJ¹Ë ¨ÊU ½ù« w WO M−ë  UÄuÝuÄËdJë ÃË“ ©≤≥® rÁ— ÃËeë q¦L¹
             Î                     Î
¨wðü« jD Lë ”—œ« Æ©xy® UHÃU ²Ä ÊuJO dÂcë w UÄ√ ©xx® ÊU ½ù« v¦½√ w öŁUL²Ä
                        ∫tOKð w²Ã« WK¾Ýô« sŽ Vł√ rŁ          ∫r?KFð q¼
                                         ÀöŁ ‰uÞ√ ©x® ÂuÝuÄËd Ê√
                                         ¨©y® ÂuÝuÄËd sÄ UÎ ³¹dIð  «dÄ
                                         w²Ã«  UMO'« œbŽ ÊS tOKŽË
                                         U¼œbŽ vKŽ b¹e¹ v¦½_« UNJK9
      P   ¡UÐü« ∫  v¦½√ *  d–                            ÆdÂcë bMŽ
               XX * XY


     nBMÄ ÂU I½«
        U²OÄUGë ∫ X    * X,Y              X      Y
                          X

                                                X    Y
                                         w½Ëd²JÃù« dN−*UÐ …—u
                                         w (X)Ë(Y) wÄuÝuÄËdJÃ
  F1 ‰Ë_« qO−ë œ«d   √ ∫ XX ¨ XY
                                                 ÊU ½ù«
               v¦½√ ∫ d–


  W−ðUMë œ«d _« W³ ½∫   •µ∞ ∫ •µ∞
                ±∫±                          ÆÆÆ‘UIMKÃ WOCÁ
                                         ëËeë vÃ≈ ‰Ułdë iFÐ Q−K¹
                                         Ê√ ‰UŠ w  U¹dš√ sÄ
                                Î
     øWO M−ë  UÄuÝuÄËdJKà W³ MÃUÐ …√dLë Z²Mð  U²OÄUGë sÄ UŽu½ r ≠±    qN ¨ÀU½ù« 6−M¹ rNðUłË“
                                          ôËR Ä s¼—U³²Ž« rNà o×¹
                               Î
    øWO M−ë  UÄuÝuÄËdJKà W³ MÃUÐ qłdë Z²M¹  U²OÄUGë sÄ UŽu½ r ≠≤         ø¡UMÐ_« fMł b¹b% sŽ
          Æp²ÐUł≈ d   ø»_« Â√ Â_« ø¡UMÐ_« fMł œb×¹ Ícë sÄ ≠≥
   øv¦½√ œuÃuÄ vKŽ ‰uB×ë W³ ½ UÄË ød– œuÃuÄ vKŽ ‰uB×ë W³ ½ UÄ ≠¥
                                 ‰«R???Ý
             pOÐ√ ≠√ ∫ sÄ q sŽ t²Ł—Ë Ícë w M−ë ÂuÝuÄËdJë UÄ

            øpÄ√ ≠»


                                                     ≤¥
                                     WOÃbMÄô  UH       ≥≠≥
        bÁË ÆWŁ«—uë rKŽ w …dO³Â WOLKŽ …—uŁ W¹«bÐ ¡ö¹“U³Ã«  U³½ vKŽ ‰bMÄ »—U−ð X½UÂ
        ‰«R Ã«Ë ¨WOÃbMLë WŁ«—uë o Ë UN²Ł«—Ë r²ð w×ë szUJë  UH sÄ Î«dO¦Â Ê√ vÃ≈ ¡ULKFë q Ò uð
           øUNŁ—«uð WOì w ‰bMÄ sO½«uÁ UNFOLł WOŁ«—uë  UHBë l³²ð q¼ ¨UM¼ t H½ ÕdD¹ Ícë


                                     W?ÄU²Ã« dOž …œUO?? ë ±
          økŠöð «–UÄ ¨(Snap dragon)WJL ë r  U³½ WŁ«—Ë ‰uŠ wðü« jD Lë qÄQð
        œ«d √  dNþ WW —U¼“_« iOÐ√ dš¬ lÄ RR —U¼“_« dLŠ√  U³½ `OIKð bMŽ t½√ kŠöð
        dLŠ_« sO½uKë wMOł sÄ Í_ WÄUð …œUOÝ błuð ô t½√ Í√ ¨ÊuKë W¹d¼“ UNFOLł ‰Ë_« qO−ë
        UM¼ …œUO ÃU ¨Íd¼eë ÊuKë w¼Ë s¹uÐ_« w²H sOÐ jÝË WH  dNþ wÃU²ÃUÐË ¨iOÐ_« Ë√
          Æw½U¦Ã« qO−ë w WŁö¦Ã« Ê«uÃ_«  dNþ ¨ F1 œ«d _ wð«– `OIKð ¡«dł≈ bMŽË ÆWÄUð dOž

WJL ë r  U³½      P1 ¡UÐxà WOKJAë “dDë ∫ —U¼“_« dLŠ√ X —U¼“_« iOÐ√
                 WOMO−ë “dDë ∫  RR X WW
                nBMÄ ÂU I½«

                    U²OÄUGë ∫    R X W
             F1 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫     RW
            F1 œ«d _ WOKJAë “dDë ∫    ÊuKë W¹d¼“


                           F1 œ«d _ wð«– `OIKð
                          Íd¼“ X Íd¼“
                 (P2) F2 ¡UЬ ∫   RW    X    RW
                     U²OÄUGë∫  R,W   X    R,W

             F2 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫  RR, RW, RW, WW

            F2 œ«d _ WOKJAë “dDë ∫dLŠ√ ∫ Íd¼“ ∫ iOÐ√
              W−ðUMë œ«d _« W³ ½ ∫•≤µ ∫ •µ∞ ∫ •≤µ
                         ± ∫ ≤ ∫ ±
        ÃË«eð bMF ¨—uODë Ÿ«u½√ bŠ√ w g¹dë Êuà À—«uð WOì sO³¹ Ícë wðü« jD Lë qÄQð
        lOLł  dNþ ¨WW wMO−ë U¼“«dÞ ÊuKë ¡UCOÐ v¦½√ lÄ BB wMO−ë Á“«dÞ ÊuKë œuÝ√ d–
        ¡«dł≈ bMŽË ¨s¹uÐ_«  UH sOÐ WDÝu²Ä WH w¼ w²Ã«Ë ¨ÊuKë W¹œUÄ— ‰Ë_« qO−ë œ«d √
               Æw½U¦Ã« qO−ë œ«d √ w WŁö¦Ã« Ê«uÃ_«  dNþ ¨‰Ë_« qO−ë œ«d √ sOÐ ÃË«eð
   ≤µ
       P1 s¹uÐúà WOKJAë “dDë : ÊuKë ¡UCOÐ x ÊuKë œuÝ√

       s¹uÐúà WOMO−ë “dDë ∫                WW     x   BB

                   U²OÄUGë∫             W     x    B

       F1 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫                     WB
      F1 œ«d _WOKJAë “dDë ∫                     ÊuKë ÍœUÄ—
                                  ÍœUÄ—       ÍœUÄ—
                       P2 ∫          WB      x WB

                   U²OÄUGë∫            W,B     x  W,B

      F2 œ«d _ WOMO−ë “dDë ∫              WW, WB,WB BB

      F2 œ«d _ WOKJAë “dDë ∫              iOÐ√     ÍœUÄ—   œuÝ√
          W−ðUMë œ«d _« W³ ½ ∫              •≤µ ∫ •µ∞ ∫ •≤µ
                                   ± ∫ ≤ ∫ ±

                                   fM'UÐ WD³ðd*«  UHBë ≤
WKŁUL²Ä ÊuJð w²Ã« W¹b −ë  UÄuÝuÄËdJë vKŽ bł«u²ð WO×ë  UMzUJë w  UMO−ë rEFÄ
WÃËR Ä Èdš√  UMOł œułË sO³ð bI WO M−ë  UÄuÝuÄËdJë ÃË“ w UÄ√ ¨v¦½_«Ë dÂcë sOÐ
ÆÀU½ù«Ë —uÂcë sOÐ UN²Ł«—Ë w nK² ðË ¨fM−ÃUÐ WD³ðdLë  UHBë vL ð …œb×Ä  UH sŽ
nK² ð ZzU²½ »—U−²Ã« Ác¼ XDŽ√ ¨©öO uÝË—bë® q ë WÐUЖ vKŽ ¡ULKFë »—U−ð ‰öš ö¦LÎ
rðË Æ…dA×ë Ác¼ ÀU½≈Ë —u– sOÐ V Më w  U ö²šô« Ác¼  dNþË Æ‰bMÄ  UFÁuð sŽ
   Æ©x® w M−ë ÂuÝuÄËdJë vKŽ błuð UNB× rð w²Ã«  UMO−ë Ê√ ÷«d² UÐ pÖ dO Hð


r ¡UCO³Ã« ÊuOFë Êuà sOł vKŽ bzUÝ R q ë WÐUЖ w ¡«dL×ë ÊuOFë Êuà sOł ö¦L
                                                           ∫r?KFð q¼
                                                     ÂUŽ nA²Â« ÊUž—uÄ rÃUFë Ê√
    ∫wðQ¹ UL ÀU½ù«Ë —uÂcKà WOMO−ë “dDë ÊS tOKŽË ¨fM−ÃUÐ WD³ðdÄ WH w¼Ë               ¨fM'UÐ WD³ðd*«  UHBë ±π±∞
                                                     qLŽ ZzU²½ lÄ ZzU²Më Ác¼ ZÄœË
                                                      UÄuÝuÄËdJë „uKÝ lÄË ‰bMÄ
                                                     l{ËË ¨nBM*« ÂU I½ô« ‰öš
       ∫ ©WOI½® ÊuOFë ¡«d??L?Š v¦½√                      ∫ ÊuOFë dLŠ√ d–   UÄuÝuÄËdJë W¹dEMà ”UÝ_«
                                                              ÆWŁ«—uë w
       ∫©WOI½dOž® ÊuOFë ¡«dLŠ v¦½√                      ∫ ÊuOFë iOÐ√ d–   chromosome theory of
                                                           .inheritance
       ∫Êu?? ?O? ??F? ??ë ¡U?? ?C? ??O? ??Ð v?? ??¦? ? ?½√                                                                ≤∂
                                                       ±   ‰U¦Ä

                 V²Â« ¨©WOI½dOž ® ÊuOFë ¡«dLŠ v¦½√ lÄ ÊuOFë iOÐ√ qš WÐUЖ d– sOÐ ÃË«eð qBŠ
                                          ƉË_« qO−ë œ«d _ WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë


                 P1 ¡UÐxà WOKJAë “dDë ∫       ÊuOFë ¡«dLŠ * ÊuOFë iOÐ√       ¡«dLŠ   X  iOÐ√                 P1 ¡UÐxà  W?? OMO?−ë “dDë ∫       XR Xr   *    Xr y
                      nBMÄ ÂU I½«
                                                      ¡«dLŠ
                          U²OÄUGë ∫        XR , Xr  *    Xr,y
                                                      ¡UCOÐ

                 F1 œ«d  _ WOMO−ë “dDë ∫   XR Xr , XrXr , XR y , Xry        dLŠ√

                 F1 œ«d  _ WOKJAë “dDë∫    ¡«dLŠv¦½√ ¡UCOÐ v¦½√ dLŠ√ d– iOÐ√ d–  iOÐ√
                                   ÊuOFë  ÊuOFë   ÊuOFë ÊuOFë
¡UCOÐ Èdš√Ë ¡«dLŠ ÊuOŽ                                               ‰U¦Ä
       Æq)« WÐUЖ w
                 “dDë V²Â√ ¨ÊuOFë ¡UCOÐ v¦½√ lÄ ÊuOFë dLŠ√ qš WÐUЖ d– sOÐ ÃË«eð qBŠ
                                              ƉËô« qO−ë œ«d ô WOKJAÃ«Ë WOMO−ë      ∫r?KFð q¼       P1 ¡UÐxà WOKJAë “dDë∫      ÊuOFë ¡UCOÐ   * ÊuOFë dLŠ√        ¡UCOÐ X dLŠ√
Íu²% q)« WÐUÐcà W¹b '«WOK)« Ê√
                                      r  r      R
¨ UÄuÝuÄËdJë sÄ Ã«Ë“√ WFЗ√   P1  ¡UÐxà WOMO−ë “dDë∫        XX      * X Y
¨5ł ·ô¬ …dAŽ u×½ qL%Ë                                    R
Íu²% ÊU ½ûà W¹b '« WOK)« ULMOÐ            U²OÄUGë ∫       Xr     * X ,Y
       Î
u×½ qL%Ë ¨UÄuÝuÄËd ¥∂                                             ¡«dLŠ
            Î
     Æ UMO'« sÄ UHÃ√¥∞    F1 œ«d  _ WOMO−ë “dDë ∫       XRXr     ,    Xr Y
                                                         iOÐ√
                 F1 œ«d  _ WOKJAë “dDë ∫ ÊuOFë ¡«dLŠ ÀU½≈ ÊuOFë ¡UCOÐ —u–
     ≤∑
vLŽ WH q¦Ä ¨©x® w M−ë ÂuÝuÄËdJë vKŽ błuð fM−ÃUÐ WD³ðdLë  UHBë rEFÄË
lÄË ¨ÂœUIë qBHë w UNOKŽ ·dF²²Ý w²Ã« ÊU ½ù« w ©UOKO uLONë® Âbë ·e½ ÷dÄË ¨Ê«uÃ_«
…—uÂcKà …œb×Lë  UMO−ë «bŽ Y w M−ë ÂuÝuÄËdJÃUÐ WD³ðdLë  UHBKà WKOKÁ WÃœ√ „UM¼ Ê√
      ÆY ÂuÝuÄËd vKŽ …bŽ  UMOł qL×ð Èdš√  UMzU „UM¼ Ê√ ô≈ ¨ÊU ½ù« w


                WOŁ«—uë  UHBë —uNþ vKŽ W¾O³Ã« dŁ√ ¥≠≥
„bKł w sO½öOLë WG³ eOÂdð œU¹œ“« W−O²½ ¨nOBë ‰öš pðdAÐ —«dLÝ« kŠöð
    ÆWO¾O³Ã« qÄ«uFÃUÐ  dŁQð bÁ WOŁ«—uë  UHBë Ê√ Í√ ÆfLAë WFý_ ÷dF²Ã« V³ Ð
© UMO−ë® WOŁ«—uë qÄ«uFë dŁ_ WKB×Ä w×ë szUJë  UH Ê√ Z²M² ½ pÃcÐË
                                                   ∫r?KFð q¼
‰bFð WO¾O³Ã« qÄ«uFÃ«Ë WOŁ«—uë WHBë œb×ð  UMO−ÃU ¨ULNMOÐ qŽUHð „UMN ªWO¾O³Ã« qÄ«uFëË
 Ò                                            UNOKŽ fIH¹ w²Ã« …—«d(« Wł—œ Ê√
¨…œb×Ä  UMOðËdÐ vÃ≈ WOŁ«—uë qÄ«uFë WLłdð ÈbÄ vKŽ W¾O³Ã« dŁRð YOŠ ¨ UMO−ë Ác¼ dŁ√    dŁR¹ w¾OÐ qÄUŽ q)« WÐUЖ iOÐ
                                             l{Ë «–S ¨ÕUM'« qJý vKŽ
       Î
      ÆUÄULð UNOGKð Ë√ ¨UNłU²½≈ w —u×ð Ë√  UMO−ë qLŽ sÄ b¹eð bÁ WO¾O³Ã« qÄ«uFÃU
                     =                        ” ≤µ …—«dŠ Wł —œ vKŽ iO³Ã«
                                              Ú
XŽ—“ UÄ «–≈Ë ¨¡«dC ë qO Ë—uKJë WG³ ÃU²½ô WOŁ«—Ë  UMOł  UðU³Më pK²Lð ö¦L Î       ¨W×Mł_« ”uIÄ »UЖ sŽ fIH¹
                                             …—«dŠ Wł—œ vKŽ fI «–≈ UÄ√
WG³ s¹uJð lOD² ð ô UN½√ Í√¨¡«dH ÊuJð W−ðUMë  UðU³Më ÊU ÂöEë w —Ëc³Ã« iFÐ
                                             "UMë q Më ÊuJO ”±∂   Ú
                    ÆfLAë WFý√ »UOž W−O²½ ¡«dC ë qO Ë—uKJë           ÆW×Mł_« rOI² Ä

              qO uÃËdJë WG³ ÃU²½≈ vKŽ ¡uCë dŁ√ ©∂® ◊U?A½
UNF{Ë Èdš√ Ϋ—ËcÐ Ÿ—“«Ë ¨¡wCÄ ÊUJÄ w UNF{Ë ‰u Ë√ hLŠ —ËcÐ WŽ«—eÐ rÁ
                                ] 
          øsOðU³Më sÄ q ‚«—Ë√Ë ÊUIOÝ Êuà vKŽ kŠöð «–UÄ ¨rKEÄ ÊUJÄ w
WÐd²Ã« Ÿu½  U³Më uL½ vKŽ …dŁRLë WO¾O³Ã« qÄ«uFë  «dOŁQð vKŽ Èdš_« WK¦Ä_« sÄË
                                  Î
¨WOL×ÃË …d¹b² Ä ÊuJð ÂuOÝUðu³ÃUÐ WOMž WÐdð w WOÄUMë UÞUD³Ã« ö¦L ¨œUL ë Ÿu½Ë
             ÆWÐd²Ã« w dBMFë «c¼ qI¹ UÄbMŽ WOÃeGÄË WK¹uÞ `³Bð UNMJÃË
…—«d×ë Wł—œ —Ëœ w WOKJý vÃ≈ WOMO−ë “dDë WLłdð w WO¾O³Ã« qÄ«uFë dŁ√ dNE¹Ë
Êuà Ê√ kŠöð ©±≥®qJAë dE½« U¹ôULONë V½—√ ¡«d ÊuÃ˨wÄUO ë jIë ¡«d Êuà vKŽ
                   Î
V³ Ð ¨n½_«Ë Ê«–_«Ë ·«dÞ_« w ©ULðUÁ® oLž√ ÊuJ¹ U¹ôULONë V½—√Ë WOÄUO ë jDIë
                     Ær −ë sÄ ¡«eł_« Ác¼ …—«dŠ Wł—œ ÷UH ½«
      ÆU¹ôULONë V½«—√Ë WOÄU ë jDIë ¡«d Êuà vKŽ w¾O³Ã« qÄUFë dOŁQð ∫©±≥® qJAë
                                                         ≤∏
                                         qBHë WK¾??Ý√

øWÄU²Ã« dOž …œUO ë ≠ ?ł fM−ÃUÐ WD³ðdLë WHBë ≠» WKzUFë WÃöÝ jD Ä ≠√ ∫sÄ qJÐ œuBILë UÄ ±

qHÝ√ vÃ≈ ô“U½ Ë√ Ϋ—b×MÄ ”√dë dFý UNO ÊuJ¹ ¨ÊU ½ù« w WOŁ«—Ë WH ©widows peak® WKÄ—_« WLÁ ≤
     Î
vKŽ(W) bzUÝ sOł U¼œb×¹ …bzUÝ WH w¼ËÆ”√dë WN³ł eÂdÄ w WLÁ Ë√ W UŠ qJA¹ t½√ Wł—bà WN³−ë
WKŁUL²Ä …√dÄ« lÄ WKÄ—_« WLÁ WHBà  UMO−ë qŁUL²Ä qł— ÃËeð «–S Æ(w) WKÄ—_« WLIà w×M²Lë qÐUILë sO−ë
                                  ÆWHBë Ác¼ œułË ÂbFà  UMO−ë
                                     ∫‰UHÞ√ »U−½« WO½UJÄ≈ UL
                                  øWKÄ—_« WLÁ WH ÊuJKL¹ ≠√
                                øWKÄ—_« WLÁ WH ÊuJKL¹ ô ≠»


       øbLŠ_ wMO−ë “«dDë UÄ ¨WLײKÄ UN½–√ WL×ý tÄ√ sJÃË ¨ÁbÃ«Ë q¦Ä …dŠ bLŠ√ Ê–√ WL×ý ≥
bŠ√ ÊU lÐU _« dOBÁ qł— ÃËeð «–S ¨lÐU _« ‰uÞ sOł vKŽ bzUÝ ¨lÐU _« dBÁ sOł ÊU ½ù« w          ¥
           ø¡UMÐúà WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë UL ¨lÐU _« WK¹uÞ …√dÄ« sÄ lÐU _« q¹uÞ t¹bëË
                         ø„bł sŽ pLŽ tŁ—Ë Ícë w M−ë ÂuÝuÄËdJë UÄ µ

   ∫sO²Oðü« sO²ÃU×ë w WJL ë r  U³½ `OIKð ¡«dł≈ sÄ W−ðUMë œ«d úà WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë V²Â« ∂
                        Æ—U¼“_« Íd¼“  U³½ X —U?¼“_« dLŠ√  U³½ ≠√
                        Æ—U¼“_« Íd¼“  U³½ X —U¼“_« iOÐ√  U³½ ≠» ∫wðQ¹ UL ‰Ë_« qO−ë œ«d √ ÊUJ ¨ÊuOFë ¡«dLŠ v¦½√ lÄ ÊuOFë dLŠ√ qš WÐUЖ d– sOÐ ÃË«eð qBŠ ∑
                               Æ¡«dLŠ ÊuOŽ  «Ë– ÀU½ô« lOLł ≠ ±
                     ÆÊuOFë iOÐ w½U¦Ã« nBMÃ«Ë ¨ÊuOFë dLŠ —uÂcë nB½ ≠ ≤
             ÆR ¨ r s¹eÄdë UÄb ² Ä ‰Ë_« qO−ë œ«d _ WOKJAÃ«Ë WOMO−ë “dDë V²Â«
                     Î“«dDë fH½ UNÂö²Ä« sÄ rždë vKŽ WO×ë  UMzUJKà WHK² Ä WOKJý  UH —uNþ w W¾O³Ã« dŁ√ vKŽ WK¦Ä√ jŽ√ ∏
                                             ÆwMO−ë
 ≤π
                      WŁ«—uë rKŽ w  UIO³Dð          q?BHë
                                         ¥
 UIO³Dð r¹bIð w r¼UÝË ¨dš¬ vÃ≈ qOł sÄ  UHBë ‰UI²½« WOì WŁ«—uë rKŽ d
÷«dÄ_« hO AðË j³{ q¦Ä ¨ÊU ½ù« UNMÄ bOH² ¹ WHK² Ä WOðUOŠ  ôU−Ä w WOKLŽ
wŽUMBÃ«Ë wŽ«—eë ‰U−Lë w Èdš√  UIO³DðË .UNłöŽË UNFÄ qÄUF²Ã« WOHOÂË ¨WOŁ«—uë
«c¼  «“U−½« r¼√ sÄ wMO−ë ÃöFÃ«Ë ŒU M²Ýô«Ë WOMO−ë WÝbMNë bFð YOŠ ¨w×BëË
eOŠ qšbOà Íd³ Lë qLFë qI×ë «c¼ “ËU−ð bI .s¹dAFÃ«Ë ÍœU×ë ÊdIë w rKFë
w WBB ²Ä  UÂdý rÃUFë ‰Ëœ Èbà X׳ √Ë ¨…UO×ë wŠ«u½ sÄ dO¦Â w oO³D²Ã«
          Î
l¹—UAÄ rOIðË ¨WKzUÞ UŠUЗ√ UNz«—Ë sÄ wM−ðË ¨UNðUIO³DðË WOŁ«—uë WÝbMNë  U−²MÄ
                         .…dO³Â WO× Ë WOŽ«—“Ë WOŽUM
     ø÷«dÄ_« ÁcNÐ ÊU ½ù« »UB¹ nOÂË øWOŁ«—uë ÷«dÄ_UÐ œuBILë UL
         øUNIO³Dð r²¹ nOÂË øŒU M²Ýô«Ë WOŁ«—uë WÝbMNÃUÐ wMF½ «–UÄË
¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼
                             ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË
ÆŒU M²Ýô« ¨ UMO−ë WÝbM¼ ¨wŁ«—uë ÷dLë ∫WOðü« rO¼UHLÃUÐ œuBILë `{uð
vLŽË ¨UOLOÝôU¦Ã«Ë ¨WOÃuGMLë W¼ö³ÃU WOŁ«—uë ÷«dÄ_« iFÐ À—«uð WOì nBð
                     Æ©UOKO uLONë® Âbë ·e½Ë ¨Ê«uÃ_«
           ÆlL²−LÃ«Ë q Më vKŽ WOŁ«—uë ÷«dÄ_« …—uDš ·dF²ð
                      ÆWOŁ«—uë …—UA²Ýô« WOL¼√ gÁUMð
           ÆŒU M²Ýô«Ë WOŁ«—uë WÝbMNë UNÐ o³Dð w²Ã« WOÃü« nBð
            ÆWŁ«—uë rKŽ  UIO³Dð  ôU−Ä w ¡ULKFë œuNł —bIð                        WOŁ«—uë ÷«dÄ_« ±≠¥
bÁË ¨ tO q Më nF{ vÃ≈ ÍœRð w²Ã« lL²−Lë w WOŁ«—uë ÷«dÄ_« iFÐ dA²Mð
rJHDMà «ËdO ðò∫‰UÁ YOŠ q Më WÄö Ð ÂUL²¼ô« vÃ≈ UŽb pÖ vÃ≈ ©¶® tKë ‰uÝ— —Uý√
     Ò
                øwŁ«—uë ÷dLÃUÐ œuBILë UL ¨å”UÝœ ‚dFë ÊS

                                               ≥∞
                 VOÂdð w qKš Ë√ wMOł qKš œułË sŽ ZðUMë ÷dLë pÖ u¼ ∫wŁ«—uë ÷dLë

                                      .W¹dA³Ã« WOK ë w U¼œbŽ Ë√  UÄuÝuÄËdJë

      ∫r?KFð q¼                    ∫wðQ¹ UÄ ÊU ½ù« w WOŁ«—uë ÷«dÄ_« vKŽ WK¦Ä_« sÄË
W³ ½ sÄ %±µ wëuŠ Ê√
vÃ≈ W U{ôUÐ ¨ U{UNłô«
                        Down Syndrome ©ÊË«œ WÄ“ö²Ä® WOÃuGM*« W¼ö³Ã«           ôË√
w ‰UHÞ_«  UO Ë sÄ %±µ
¨WOŁ«—Ë »U³Ý_ œuFð 5D K
5ÁUF*« sÄ %∏∞ wëuŠ ÊQÐ bI²F¹Ë
             Î
vÃ≈ rN²ÁUŽ≈ V³Ý œuF¹ UOKIŽ
        .WOŁ«—Ë »U³Ý√
                     wÃuGMÄ qHÞ ∫©»®             wÃuGMÄ d–  UÄuÝuÄËd ∫©√®
                               WOÃuGMLë W¼ö³Ã« ∫©±¥® qJAë                 øsOOFO³Dë ‰UHÞ_« sŽ ÁdNEÄ w nK² ¹ q¼ ¨©»≠±¥® qJAë w qHDë vÃ≈ dE½«

                 W¹b −ë  UÄuÝuÄËdJë œbŽ nK² ¹ nO ©√≠±¥® qJAë vÃ≈ dEMÃUÐ.·ö²šô« «c¼ n

                         øWOÃuGMLë W¼ö³Ã« ÷dLÐ WÐU ù« Àb×ð nO øoÐU ë w t²Ý—œ ULŽ

                 Ë√ sOO²OB ë w WOKÝUM²Ã« U¹ö ë w Àb×¹ Ícë nBMLë ÂU I½ô« Ê√ pFÄ dÄ
                                                  Ò
    WOÃuGMÄ WKHÞ
                         Î
                 ÂU I½ô« ÍœR¹ qN ¨UÄuÝuÄËd ≤≥ UNÐ  U²OÄUž ÃU²½≈ vÃ≈ ÍœR¹ ÊU ½ô« w sOCO³Lë

                                     ø ôU×ë lOLł w W−O²Më Ác¼ vÃ≈ nBMLë
                 Î
                 UÄuÝuÄËd „UM¼ Ê√ kŠöð ÆWOÃuGMLë W¼ö³Ã« ÷dÄ À—«uð WOì ‰uŠ ©±µ® qJAë ”—œ«
                                                    Î
                  UÄuÝuÄËdJë ÃË“ ‰UBH½« ÂbŽ W−O²½ ©≤±® rÁ— wÄuÝuÄËdJë ÃËeë vÃ≈ nO{√ U¦ÃUŁ
                                              Î   Î
                 ≤¥ tÐ XOÄUž Z²MO ÆnBMLë ÂU I½ô« sÄ WO½U¦Ã« WKŠdLë ¡UMŁ√ UOFO³Þ ôUBH½« ©≤±® rÁ—
                       Î                          Î
                  u−¹“ Z²MOÝ ¨UÄuÝuÄËd ≤≥ wFO³Dë œbFë qL×¹ XOÄUGÐ tÐUBš≈ bMŽË ¨UÄuÝuÄËdÂ
                          Î         Î        Î Î
                 ¨WOÃuGMLë W¼ö³ÃUÐ UÐUBÄ œdHë ÊuJ¹Ë ¨UÄuÝuÄËd ¥∂ sÄ ôbÐ UÄuÝuÄËd ¥∑ Íu²×¹

                 Æ (Langdon Down) ÊË«œ ÊËbG½ô rÃUFë sÄ Â±∏∂∂ ÂUŽ WÃUŠ ‰Ë√ ·UA²Â« rð bÁË
     ≥±
         U²OÄUGë s¹uJð             U²OÄUGë s¹uJð
         wFO³Þ qJAÐ              wFO³Þ dOž qJAÐ

      ÂuÝuÄËd                ÂuÝuÄËd  ¥∂
            ¥∂
                                 ‰UBH½« ÂbŽ

                                   ÂuÝuÄËdJë
              ≤≥             ≤≤   ≤¥ rÁ— w w U{ù«
         ≤≥
                                       ≤±
                 ≤≥ »UBšù«           ≤≥ »UBšù«
                                  XOÄUGÐ
                                   wFO³Þ
                                                   ∫WEŠöÄ
                                             bMŽ ‰UBH½ô« ÂbŽ ÊuJ¹ bÁ
                                             vÃ≈ ÍœR¹ËdÂcë  U²OÄUž ÃU²½«
                                             ≤¥ qL% W¹uMÄ  U½«uOŠ ÃU²½«
                                             —uÂcë bMŽ Àb×¹Ë ¨ UÎ ÄuÝuÄËdÂ
                                                   Æ…dšQ²Ä sÝ w

              ¥∂   wFO³Þ œd            ¥∑ wÃuGMÄ œd

      ÂbŽ ‰UŠ w Ë WOFO³Dë WÃU×ë w »UBšù« WOKLŽ ZzU²Mà jD Ä ∫©±µ® qJAë
              Æ ÊU ½ù« w ≤± rÁ— ÂuÝuÄËdJë ‰UBH½«
t³Að sOFë sHł w WO U{≈ WOMŁ œułuÐ v{dLë ¡ôRNà wł—U ë dNELë eOL²¹Ë
¨WÄUIë ËdOBÁ r¼Ë .WOL ²Ã«  ¡Uł UM¼ sÄË ¨wÃuGMLë fM−ë ÊuOŽ eOLð w²Ã« WOM¦Ã«
dO³ÂË sO Ł rN½U ÃË ¨…“—UÐ rN²N³łË ¨WD ³MÄ rNÝ˃—Ë ¨…dOBÁ «bÁ√Ë b¹√ ËË–Ë
                  Î
¨WOFO³Dë sŽ WHK² Ä rNFÐU √ WLBÐË ¨UOzeł WŠu²HÄ rN¼«u √ qF−¹ ULÄ ¨r−×ë
’U ý√ …œôË sOÐË Â_« dLŽ ÂbIð sOÐ WIOŁË WÁöŽ „UM¼Ë .wKIŽ nK ð sÄ Êu½UF¹Ë
                               .WOÃuGMLë W¼ö³ÃUÐ sOÐUBÄ


    B-Thalassemia  jÝu²*« d׳ë ÷uŠ Âœ dI ≠UOLOÝôU¦Ã« ÷dÄ UO½UŁ
¨©±±®rÁ— Íb −ë ÂuÝuÄËdJë vKŽ błu¹ sOł w qKš sŽ ÷dLë «c¼ Z²M¹
¨UNO sOÐuKžuLONë VOÂdð w ‰ö²šô W−O²½ ¡«dL×ë Âbë U¹ö à l¹dÝ d Jð vÃ≈ ÍœR¹Ë
r C²¹Ë .sO− Â_UÐ U¹ö ë b¹Ëeð hI½ vÃ≈ ÍœR¹ ULÄ b¹bý Âœ dIHÐ i¹dLë »UB¹Ë
                                                    ∫r?KFð q¼
sÄ hK ²Ã« w tKLŽ w …œU¹eKà W−O²½ © «dĵ Ë√ ¥® dO³Â qJAÐ v{dLë Èbà ‰U×Dë        UOLOÝôU¦Ã«i ¹dÄ vÃ≈ ÂbëqI½ …d¦Â Ê√
                                             dO³Â qJAÐ b¹b(« VÝdð V³ ¹
WýUA¼ sÄ i¹dLë w½UF¹Ë tłuë ÂUEŽ W UšË ÂUEFë r C²ð pÃcÂË ¨WHÃU²Ã« Âbë U¹öš      ¡UCŽ√ sÄ b¹bFÃUÐ —dCë o×K¹ U2
                                    .ÂUEFë wÁUÐ w  œbGÃ«Ë b³JÃ«Ë VKIë q¦Ä tL ł
                                                         ÆU¼dOžË
             Î
sÄ Êu½UF¹ r¼Ë rNðUOŠ ‰«uÞ U¹dNý Âœ  UŽdł vÃ≈ UOLOÝôU¦Ã« v{dÄ ÃU²×¹Ë
          ø÷dLë «c¼ À—«uð r²¹ nOJ .W¹UGKà W³F WO× Ë WO H½ ·Ëdþ
ŸUL²ł« bMŽ dNE²Ý ÷dLë WH ÊS ¨WO×M²Ä WOŁ«—Ë …dHÞ sŽ Z²M¹ ÷dLë «c¼ Ê√ ULÐ
                                                          ≥≤
          ∫r?KFð q¼                                                 Î
                                                             Í√ ¨UFÄ sOO×M²Lë …dHDë wMOł
 sÄ q w wMOD KHë VFAë w½UF¹                                              Î
                                                             öÄUŠ s¹uÐ_« öÂ ÊuJ¹ UÄbMŽ
 —UA²½« sÄ …ež ŸUDÁË WOÐdGë WHCë
 Êu½UÁ l¹dAð - bÁË ¨÷d*« «c¼                ¡UÐü«∫
                                                             .©±∂® qJAë dE½« .÷dLë «cNÃ
 5ÄbI*« ÂeK¹ 5D K w ’Uš
 h×Hë ¡«dł≈ t³łu0 ëËeë vKŽ                               X                h Aë Ê√ vÃ≈ UM¼ …—Uýô« —b−ðË
 bÂQ²Kà ʫdIë bIŽ r²¹ Ê√ q³Á w³Dë                   WKÄUŠ               qÄUŠ      w½UF¹ô ÷dLë «c¼ sO−à qÄU×ë
                                   UOLOÝôU¦KÃ            UOLOÝôU¦KÃ
                                                                   .÷dLë ÷«dŽ√ sÄ
 ÊöL×¹ ô 5³ÞU)« ö Ê√ sÄ
 ‰UŠ w Ë ¨÷d*« «c¼  UMOł
 ö WHBKà qÄUŠ UL¼bŠ« Ê√               WOMO'« “dDë∫         A A*  X   A A*
          ÆpÖ w dO{
                             U²OÄUGë ∫      A , A*   X   A , A*

                        ¡UMÐúà WOMO'« “dDë∫ A A*, A* A*, A A, A A*                       ¡UMÐúà WOKJAë “dDë∫                         WOŁ«—Ë …dHÞ qL×¹ 5ł :A*

U×¹—√Ë r( XOÐ
 …ež ŸUDÁË WOÐdGë WHCë w v{d*« l¹“uð V ½


                               .UOLOÝôU¦Ã« ÷dÄ ‰UI²½« ∫©±∂® qJAë
          ∫r?KFð q¼
 sÞ«uÄ nÃ√±∞∞≠∏∞ wëuŠ Ê√
 …ež ŸUDÁË WOÐdGë WHCë oÞUMÄ w
 ÷dLKà WOŁ«—uë WHBë ÊuKL×¹          WŁöŁ ¡UMÐ√ …bŽ U³$Q ¨UOLOÝôU¦Ã« ÷d0 »UBÄ dOž UL¼ö …√dÄ≈Ë qł— ÃËe𠉫R???Ý
 ¨≤∞∞≤ ÂUŽ WOzUBŠ≈ w pÖË
 W−O²½ r¼ v{d*« sÄ %∑∂ Ê√Ë                             ÆWOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ d      ¨÷d*« «cNÐ 5ÐUBÄ rNMÄ
         .»—UÁ_« ë˓

                                               UOLOÝôU¦Ã« ÷d* WO×Bë WOŽu²Ã« ©∑® ◊U?A½
                         vKŽ ·dF²Kà UOLOÝôU¦Ã« e«dÄ w sOÃËR Lë lÄ ‰UBðô« r²¹ pLKFÄ lÄ ÊËUF²ÃUÐ
     ÆÆÆY׳Kà WOCÁ                                                    ∫wðQ¹ ULÐ ÂUOIÃ«Ë ÷dLë «c¼
 Èdš√ WOŁ«—Ë ÷«dÄ√ sŽ Y×Ы             «dA½ vKŽ ‰uB×ë rŁ sÄË ¨UOLOÝôU¦Ã« v{dÄ tO½UF¹ UÄ vKŽ V¦Â sŽ ·dF²Ã« ≠±
      Æ5D K w …dA²MÄ                     ]
                         oKF²¹ ULO W UšË „bKÐ q??¼√Ë pzUÐdÁ√ vKŽ UNF¹“uðË ¨÷d??L?ë «cNà WOŽuð
                                                .ëËeë q³Á w³Dë h×HÃ«Ë WO³Dë …—UA²ÝôUÐ
                         ¨UOLOÝôU¦Ã« v{dÄ `ÃUBà Âb??à U??Ð Ÿd³ð WKOLFÐ ÂUOIKà sOÃËR Lë l??Ä oO M²Ã«≠≤
                         ¡«dL×ë Âbë U¹öš sŽ tC¹uF²Ã Í—Ëœ qJAÐ Âœ vÃ≈ WłU×Ð UOLOÝôU¦Ã« i¹dL
                                                                     .d J²ð w²Ã«
                         r¹bIðË  UOHA² Lë w UOLOÝôU¦Ã« v{dÄ iFÐ …—U¹eà sOÃËR Lë lÄ oO M²Ã« ≠≥
                                                                     .rNà rŽbë

        ≥≥
            (Hemophilia)     UOKO uLONë ≠ Âbë ·e½ ÷dÄ U¦ÃUŁ
‰öš nÁu²¹ Â√ øWK¹uÞ …d²Hà „bMŽ Âbë ·e½ dL² ¹ q¼ ¨jO Ð Õd−Ð p²ÐU ≈ bMŽ
                             øÂbë ·e½ ÷dLÐ wMF½ «–UÄ øozUÁœ
ÂbŽ ≠ Ϋ—UA²½« d¦Â_« UL¼Ë (B) Ë (A) wŽu½ ©UOKO uLONë® Âbë ·e½ ÷dLÐ bBI¹
sŽ V³ ²¹ u¼Ë ¨Âbë w …d¦ Lë  UMOðËd³Ã« bŠ√ »UOž W−O²½ d¦ ²Ã« vKŽ Âbë …—bÁ
«cNÐ W U Ã«Ë (x)w M−ë ÂuÝuÄËdJë vKŽ WÃuL×Lë  UMO−ë w WO×M²Ä WOŁ«—Ë …dHÞ
sOÐ ÷dLë «cNà WÐU ù« W³ ½ nK² ð pÖ vKŽ ¡UMÐË ¨fM−ÃUÐ j³ðdÄ t½√ Í√ ¨÷dLë
                                                      ∫r?KFð q¼
dÂcKà w M−ë wÄuÝuÄËdJë VOÂd²Ã« Ê_ ª—uÂcë w vKŽ√ ÊuJ² ¨ÀU½ù«Ë —uÂcë            sÄ Èdš√ Î UŽ«u½√ „UM¼ Ê√
(x) w M−ë ÂuÝuÄËdJë vKŽ WO×M²Ä …bŠ«Ë WOMOł …dHÞ rN¹bà ÊuJ¹ Ê√ wHJ¹Ë (xy)          vKŽ UNðUMOł qL% UOKO uLONë
                                               W¹b '«  UÄuÝuÄËdJë
UN³OÂdð Ê_ ¨÷dLë —uNEà sOO{dLë sOMO−ë ö ÃU²×² v¦½_« UÄ√ ¨÷dLë —UNþù              Æ—UA²½ô« WKOKÁ UNMJÃË

                                Æ(xx)w M−ë wÄuÝuÄËdJë
dÂcà wÄuÝuÄËdJë “«dDë ÊS d¦ ²Ã« sOł w WO×M²Ä …dHÞ w¼ (h) Ê√ UM{d² « uÃË
                               .XhXh v¦½_«Ë XhY u¼ »UBÄ

                                    ‰«R???Ý
                                                      ∫r?KFð q¼
                       ∫sÄ qJà wÄuÝuÄËdJë “«dDë V²Â«         UOKO uLONë v{d* n¹eMë nÁË r²¹
                         .÷dLKà WKÄUŠ dOžË WLOKÝ v¦½√ ≠±       sÄ …eÂdÄ  UOL sIŠ ‰öš sÄ
                                                     Æ…dÒ¦ *«  UMOðËd³Ã«
                           .÷dLKà WKÄUŠË WLOKÝ v¦½√ ≠≤
                                      .rOKÝ d– ≠≥
                                                      ∫r?KFð q¼
                                          ± ‰U¦Ä  w ŸUý UOKO uLONë ÷dÄ Ê«
   Î   Î                                         ¨UÐË—Ë√ w WJÃU*«  özUFë
·eMÐ UÐUBÄ öHÞ U³−½Q Âbë ·e½ sÄ WLOKÝ …√dÄUÐ Âbë ·e½ sÄ rOKÝ qł— ÃËeð
                                               X½UÂ U¹—u²JO UO½UD¹dÐ WJKL
                                 .WOŁ«—Ë fÝ√ vKŽ d .Âbë  UNO²MÐô t²Ł—ËË ÷dLKà WKÄUŠ
                           H                   WKzUFKà ÊuL²M¹ œ«d _ U²łËeð ÊU²Kë
                         X YqłdKà wÄuÝuÄËdJë “«dDë         UO½U³Ý≈Ë UOÝË— sÄ q w WJÃU*«
          UÐUBÄ öHÞ X³−½√ UN½_ XH Xh …√dLKà wÄuÝuÄËdJë “«dDë
          Î   Î                                 s¹cë —uÂcë ULNzUMÐ_ ÁU²Ł—ËË
                                                UMOŁö¦Ã«Ë  UM¹dAFë w «uðUÄ
                                                          ÆdLFë sÄ

       ¡UÐü« ∫        XH Xh      ™       XH Y
      U²OÄUGë∫      XH , Xh        ™       XH , Y                    ‰«R???Ý
              H  H      H  h       H       h
¡UMÐúà WOMO−ë “dDë∫  X X     , X X        ,  X Y ,     X Y      w ÷dLëdÂcë sÐô«Àd¹sLÄ
                                               fM−ÃUÐ WD³ðdLë ÷«dÄ_« WÃUŠ
¡UMÐúà WOKJAë “dDë∫  WLOKÝ v¦½√   WLOKÝ v¦½√       rOKÝ d–   i¹dÄ d–          øÂ_« Â√ »_« sÄ
                   ÷dLKÃ WKÄUŠ

                                                            ≥¥
                                   (Color Blindness)  w½uKë vLFë ÷dÄ UFЫ—
                 ÂuÝuÄËdJë vKŽ WÃuL×Lë  UMO−ë w WO×M²Ä WOŁ«—Ë …dHÞ sŽ Z²M¹ wŁ«—Ë ÷dÄ
                    .UOKO uLONë ÷dÄ À—«uð WOì tŁ—«uð WOì t³AðË ¨÷dLë «cNÐ W U ë x w M−ë
      ∫r?KFð q¼                       .ÀU½ù« bMŽ UNMÄ vKŽ√ —uÂcë sOÐ WÐU ù« W³ ½Ë
w½uKë vLFë÷d0 WÐU ù« W³ ½ Ê√
             Î
—uÂcë 5Ð sÄ ±≤ر mK³¹ UO*UŽ   Î Î
                 U²¼UÐ U½uà ÈdO ¨dCš_«Ë dLŠ_« sO½uKë sOÐ eOOL²Ã« lOD² ¹ ô ÷dLë «cNÐ »UBLëË
     .ÀU½ù« 5Ð ≤∞∞رË
                 h Aë ¨©±∑® qJAë dE½« .÷dLë «c¼ h×Hà WOł–uL½  UÁUDÐ „UM¼Ë .sO½uKë sOÐ
                 »UBLë h Aë ULMOÐ ¨©»® WÁUD³Ã« w (±µ® rÁdÃ«Ë ©√® WÁUD³Ã« w ©∑¥® rÁ— Èd¹ rOK ë
                                .sOLÁdë s¹c¼ eOL¹ Ê√ lOD² ¹ ö ¨Ê«uÃ_« vLŽ ÷dLÐ

         ‰«R???Ý
vLŽ ÷d* WKÄUŠ …√dÄ« XłËeð
         B  b
»UBÄ qł— sÄ ¨ X X Ê«uÃ_«
       b
“dDë UÄ Æ X Y w½uKë vLFÃUÐ
¡UMÐúà WFÁu²*« WOKJAÃ«Ë WOMO'«
      øÀU½ù«Ë —uÂcë

                                »                    √
                          .Ê«uÃ_« vLŽ h×Hà ÊU²Oł–uL½ ÊU²ÁUDÐ ∫ ©±∑® qJAë

                                                WOŁ«—uë …—UA²?Ýô«
       ∫r?KFð q¼
         Î
¡«dł≈ 5D K w UOÃUŠ r²¹ t½√    V³ ²ð w²Ã«  UMO−ë iFÐ w WOŁ«—uë  «dHDë sÄ b¹bFë b¹b×ð vÃ≈ ¡ULKFë q uð
                                              .WOŁ«—uë ÷«dÄ_« —uNþ w
sŽ nAJKÃ WO³Þ  U u×
W³³ *« WOŁ«—uë  «dHDë œułË
UNÐ qLF¹ e«dÄ w ÷«dÄúà                    Î
                 ¨UNà sOKÄUŠ ’U ý√ ë˓  ôUŠ w UFÄ  «dHDë Ác¼ ¡UI²Ã« bMŽ …—uD ë “d³ðË
          ÆÊuB² Ä
                 qKI½ Ë√ VM−²½ Ê√ UMà sJL¹ nOJ ¨÷dLÃUÐ sOÐUBÄ ‰UHÞ√ »U−½≈ r²¹ WÃU×ë Ác¼ w Ë
                                                    ø ôU×ë Ác¼
    ‘UIMKÃ WOCÁ
bŽU ¹ »—UÁ_« sÄ Ã«Ëeë q¼    ’U ý_« sÄ sOB² LÃ«Ë ¡U³Þ_« vÃ≈ ¡u−KÃU ¨WOŁ«—uë …—UA²Ýô« ‰öš sÄ pÖ sJL¹
w WOŁ«—uë ÷«dÄ_« —uNþ w
           ø¡UMÐ_«
                 WKzUFKà wŁ«—uë q− ÃUÐ W½UF²Ýô«Ë ¨rNà WO³Dë  U u×Hë ¡«dł≈Ë ¨Ã«Ëeë vKŽ sOÄbILë
V³ ²ð »—UÁ√ ë˓ WÃUŠ q q¼Ë       Î                 Ò
                 t¹bà UÄ UB ý Ê√ W dFÄ sÄ wŁ«—uë —UA² Lë sJL¹ ¨WOŁ«—uë ÷«dÄ_« œułuÐ oKF²Lë
  øWOŁ«—Ë ÷«dÄ√ —uNþ w
                 `BMë r¹bIðË rN²OŽuð r²¹ pÖ  u³Ł WÃUŠ w Ë ¨÷dLë «c¼ sOł qL×¹ Ë√ ¨wŁ«—Ë ÷dÄ
                 r²¹ YOŠ ¨Ã«Ëeë bFÐ WOŁ«—uë …—UA²Ýô« —Ëœ “d³¹ pÃc ¨Ã«Ëeë «c¼ ÂULð≈ ÂbŽ w rNÃ
                          .vÃË_« qL×ë qŠ«dÄ w WMłúà W³ÝUMLë WO³Dë  U u×Hë ¡«dł≈
                 WO{dLë  UMO−ë ŸUL²ł« W³ ½ qOKIð vÃ≈ ÍœR¹ Ícë bŽUÐ_« ëËeÐ `BM¹ UÄ Î«dO¦ÂË
                                         .åÕUJMë «uÐdžò ©¶® ‰uÝ— ‰UÁ ¨UFÄ
                                                        Î
     ≥µ
                           WOŁ«—uë W??Ýb?MNë ≤≠¥
`³ √  UMO−ë qLŽ WOÃ¬Ë DNA WOŁ«—uë …œULë VOÂdð W dFÄ w ¡ULKFë oLFð W−O²½
                                       Î
WOKLŽ w …b¹bł WOMOł VO«dð s¹uJð UNÐ r²¹ ¨WHK² Ä  UMOł sÄ ¡«eł√ jЗ …œUŽ≈ UMJLÄ
W¹dO²JÐ  ôöÝ ÃU²½≈ WOŁ«—uë WÝbMNë ‰öš sÄ ¡ULKFë sJLð bÁË . UMO−ë WÝbM¼ vL ð
       .WODHMë lI³Ã«Ë  öCHë sÄ W¾O³Ã« hOK ð q¦Ä W Uš nzUþË UNà …b¹bł
ÊuÄd¼ q¦Ä ÊU ½ù« UNłU²×¹ WHK² Ä  UMOðËdÐ ÃU²½≈ vë WOŁ«—uë WÝbMNë Ác¼  œ√ UL         vKŽ …“—UÐ W¹dAÐ Ê–√ Ê«uO
 dNþË . UŠUIKÃ«Ë ¨W¹uO×ë  «œUCLÃ«Ë ¨ÍdA³Ã« uLMë ÊuÄd¼Ë ¨ÍdA³Ã« sOÃu ½ù«           W½UF²ÝôUÐ X−²½ —Q dNþ
¨ «bO³LKà WÄËUIÄ Èdš√Ë ¨ÕöÄúà ÂËUIÄ UNCFÐ UOMOł WÝbMNÄ WOŽ«—“ qO U×Ä pÃc              ÆWOMO−ë WÝbMNÃUÐ

                                  .‰uÐcKà WÄËUIÄ Èdš√Ë
               .…b¹bł WOMOł VO«dð s¹uJð WOì ©±∏® qJAë h K¹Ë
 ÂuÝuÄËdJë              bOÄ“öÐ
  ÍdO²J³Ã«                                ÊU ½≈ WOKš

  W¹dO²JÐ WOKš
                                       DNA             ∫r?KFð q¼
                                     sO−ëvKŽ Íu²×¹   ¨wIKŠ DNA q¦1 bOÄ“ö³Ã« Ê√
                                     .tO »uždLë    q¦Ä WO(«  UMzUJë iFÐ w błu¹
 r¹e½UÐ bOÄ“ö³Ã« lDÁ
  w lDI¹ ’Uš                                         UMO'« qL×¹Ë ¨…dOL)«Ë U¹dO²J³Ã«
   WMOFÄ lÁ«uÄ                            WOFO³Þ DNA WFDÁ   u¼Ë ¨U¹dO²J³Kà W¹u½UŁ UH œb% w²Ã«
                                               ÂuÝuÄËdJë w DNA sŽ qI² Ä
                                    rð UOMOł WÝbMNÄ Ë√
                                    ’Uš r¹e½UÐ UNKB
                                               W¹uO(« WDA½_UÐ’U)«Ë ÍdO²J³Ã«
   ‰uK×Ä w Õu²HLë bOÄ“ö³Ã« l{u¹                             bOÄ“ö³Ã« nŽUC²¹Ë ¨WOÝUÝ_«
    tKI½ w »uždLë sO−ë Íu²×¹                              ÂuÝuÄËdJë sŽ WKI² Ä …—uBÐ
                                                           .ÍdO²J³Ã«
    bOÄ“ö³Ã« lÄ ÍdA³Ã« sO−ë jЗ
         ’Uš r¹e½UÐ


   VOÂd²Ã« œUFÄ ≠ ‰bFÄ DNA ¡Íeł
           ]
     ©Recombinant DNA®
                         WOKš vÃ≈ VOÂd²Ã« œUFÄ DNA qIM¹
                              U¹dO²J³Ã«


                                                  ÆÆÆY׳Kà WOCÁ
                                               lł«d*«Ë X½d²½ù« w Y×Ы
                                               WÝbMNë  UIO³Dð sŽ W³ÝUM*«
                         …b¹bł U¹öš vÃ≈ U¹dO²J³Ã« nŽUCð       WOŽUMBë Àu׳ë w WOŁ«—uë
                         tO »uždLë sO−ë vKŽ Íu²×ð         WO×Bë Àu×³Ã«Ë WOŽ«—eëË
                                               dÞU *« sŽË ¨wMO'« ÃöFëË
                                               WOŁ«—uë WÝbMNë Àu׳à WKL²;«
                                                     Î
                                               Æs¹bŠ «– UŠöÝ UN½uJà ΫdE½            …b¹bł WOMOł VO«dð s¹uJð  «uDš ∫©±∏®qJAë
                                                            ≥∂
                                              ŒU?? M²??Ýô« ≥≠¥
                 w²Ã«Ë wKÃËœ W−FMë ŒU M²Ý« sŽË ¨ÂuNHLë «c¼ ΫdO¦Â ÂöŽù« qzUÝË XÃË«bð
                               øŒU M²ÝôUÐ wMF½ «–UL . a¹—U²Ã« w W−F½ dNý√ X׳ √
                 ŒU M²Ýô« ¡ULKFë r I¹Ë ¨UÄ ¡wý sŽ q _« o³Þ W     ½ ÃU²½≈ wMF¹ WGà ŒU M²Ýô«
                                                     ∫sOŽu½ vÃ≈
                                   ¨WMł_« dDý tÐ bBI¹Ë ∫wMOM−ë ŒU M²Ýô«
                                   YOŠ ¨r −ë ×Uš WOKLFë Ác¼ ¡ULKFë Íd−¹Ë
                                   U¼bFÐ √b³ð ¨ÍuMÄ Ê«uO×Ð WC¹uÐ »UBš≈ ¡«dł≈ r²¹
r²¹ …œdÁ ‰Ë√ w¼ (Tetra) …œdIë                    pFÄ dÄ Ícë ÍËU ²Lë ÂU I½ôUÐ W³B Lë WC¹u³Ã«
ŒU M²Ýô« o¹dÞ sŽ UNšU M²Ý«
vKŽ XOIÐ w²Ã« …bOŠuÃ«Ë ¨wMOM'«
                                                      Î
                                   U¹ö ë Ác¼ qB sJL¹ ¨U¹öš ∏ WKŠdÄ w Ë ¨UIÐUÝ
WFЗ_« WMł_« 5Ð sÄ …UO(« bOÁ                     …—œUÁË WBB ²Ä dOž ÊuJð w²Ã«Ë ¨iFÐ sŽ UNCFÐ
      Æ≤∞∞¥ ÂUŽ pÖË
                                   rz«uð ÃU²½≈ r²¹Ë ¨qÄU ʫuOŠ ÃU²½≈Ë ÂU I½ô« vKŽ
                                   ¨sO²OKš Ë√ WOKš vKŽ Â√uð q Íu²×¹ YO×Ð ¨WKŁUL²Ä
                                   sJL¹ pÃcÐË ¨WKL²JÄ  UMzU ÊuJ²Ã rz«u²Ã« uLMðË
                                   Âb ² ð w²Ã«  UMzUJë sÄ a ½ …bŽ vKŽ ‰uB×ë
                 …œdIKà wMOM'« ŒU M²Ýô« ∫©±π®qJAë      Æ©±π®qJAëdE½« ¨WOLKFë »—U−²Ã« w
      ∫r?KFð q¼
ŒU M²Ýô« WOKLŽ ÕU$ W³ ½ Ê√
•∞[± 5Ð ÕË«d²ð ªWKO¾{ W¹b '«   ¨WGÃUÐ U¹öš sÄ …–ušQÄ W¹b ł U¹öš sÄ œ«d √ ÃU²½≈ ∫Íb −ë ŒU M²Ýô«
WÃËU×Ä ±∞∞∞5Ð sÄ Ê√ Í√ ¨•≥ ≠
©≥∞≠±® jI `−Mð ŒU MÝöà               .W¹b −ë WOK Kà `½ULë œdHë  UHBà öÄUŠ ZðUMë œdHë ÊuJ¹Ë
                                            Î
          ÆWÃËU×Ä
                 œbFë nB½ Íu²×ð w²Ã« W³B Lë dOž WC¹u³Ã« …«u½ Wë“SÐ WOMI²Ã« Ác¼ h K²ðË
                 qÄUJë œbFë Íu²×ð UN½UJÄ W¹b ł WOKš …«u½ l{ËË ¨ UÄuÝuÄËdJë sÄ qO _«
                 rŁ ¨WOzUOLO …œUÄ Ë√ WOzUÐdN …—«dý WÞUÝuÐ ÂU I½öà eH×ð rŁ ¨ UÄuÝuÄËdJë sÄ
                 ÊËd² łËd³Ã« ÊuÄdNÐ UNMIŠ o¹dÞ sŽ qL×ë WOKLFà U¼dOC×ð rð v¦½√ rŠ— w Ÿ—eð
                                   .©≤∞® qJAë dE½« ¨…œôuë v²Š sOM−ë sCײÃ
            W UÄ                Î
                 ·«d Ã«Ë Ê«d¾HÃ«Ë ŸœUHCÃU UOMOł WKŁUL²Ä  U½«uOŠ ÃU²½ù WI¹dDë Ác¼ Âb ² ðË
W UÄ Â«b ²ÝUÐ WC¹u³Ã« …«u½ Ÿe½
                                   .wLKFë Y׳ë  «d³² Ä w Âb ² ð w²Ã« U¼dOžË
           ÆW Uš
                 UNF{ËË ¨ U³Më w U¹ö ë iFÐ cšQÐ pÃ–Ë ¨ U³MKà U¹ö ë WŽ«—“ WOMIð o³DðË
                           Î
                 UNðUH w WIÐUD²Ä …dOG ôU²ý√ wDF²Ã U¹ö ë Ác¼ uLM² ¨U¼uLMà W³ÝUMÄ WOz«cž W¾OÐ w
                                             .tMÄ  cš√ Ícë  U³Më lÄ

     ≥∑
                           UNMÄ  cš√ iOÐ√ tłË  «– W−F½
      œuÝ√ tłË  «– W−F½               ŸdCë sÄ W¹b −ë WOK ë
       WC¹u³Ã« UNMÄ  cš√                                               UN M²Ý« w²Ã« wKÃËœ W M² *« W−FMë
                                               …œUOIÐ 5Ó˗ bNFÄ w ÍbMK²JÝô« o¹dHë
                                                  Ʊππµ ÂUŽ  uLK¹Ë ÊU¹≈ rÃUFë

  WC¹uÐ

                                       sÄ W¹b ł WOKš         ∫r?KFð q¼
XŽe½ WC¹uÐ                               W¾OÐ w l{uð ŸdCë   Êu½U w «uMKŽ√ ¡ULKFë iFÐ Ê√
   UNð«u½                                  W Uš WOz«cž  «u M²Ý« rN½QÐ Â ≤∞∞≤ ÂUŽ ‰Ë_«
                                               XOLÝË ¨v¦½√ w¼Ë ÊU ½≈ ‰Ë√
                                                       .(Eve) ¡«uŠ
                                                            Ò
                             ÃUÄb½ô« WOKLŽ
                            …—«dý «b ²ÝUÐ
                                WOzUÐdNÂ
        lÄ W¹b −ë WOK ë …«u½ ÃUÄb½«
        jÝË w UN²¹cGð r²ðË ¨WC¹u³Ã«                                ‘UIMKà WOCÁ
                ’Uš wz«cž                           vKŽ dA³Ã« ŒU M²Ý« WOKLŽ UÎ OÃUŠ —U¦¹
                                               Ætà lz«dAë lOLł .d% sÄ rždë
                                               WOKLFë Ác¼ dŁRð Ê√ sJ1 nOJ
                                               ÕUL ë ‰UŠ w lL²−*« vKŽ
               sOMł vÃ≈ —uD²Ã«                         W¹dÝ_«  UÁöFë YOŠ sÄ UNÐ
                                               U¼dOžË À«dO*« fÝ√Ë WOŽUL²łô«Ë
               «– wKÃËœ W−FMë  bÃË              rŠ— w Ÿ—e¹        ÆdÞU *«Ë  öJA*« sÄ
               WIÐUDLë iOÐ_« tłuë              W¦ÃUŁ W−F½
              UNMÄ  cš√ w²Ã« W−FMKÃ
                  W¹b −ë WOK ë
          ÆwKÃËœ W−FMKà Íb −ë ŒU M²Ýô«  «uDš ∫ ©≤∞® qJAë
                                                            ≥∏
                                           qBHë WK¾???Ý√

                             øwŁ«—uë ÷d*« ≠√ ∫sÄ qJÐ œuBI*« UÄ    ±
                            øWOMO'« WÝbMNë ≠»


                 ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ WOÃuGM*« W¼ö³Ã« ÷d* p²Ý«—œ ‰öš sÄ     ≤
                           ÆWOÃuGM*« W¼ö³Ã« ÷dÄ À—«uð WOì `{Ë ≠√
                            .v{d*« ¡ôRNÃ wł—U)« dNE*« n ≠»


    .÷d*« 5' öÄUŠ s¹uÐ_« ö ÊuJ¹ UÄbMŽ UOLOÝôU¦Ã« ÷dÄ À—«uð WOì “uÄdë «b ²ÝUÐ `{Ë
        Î                                         ≥


           .…—U³Fë Ác¼ d  ¨w½uKë vLFÃ«Ë UOKO uLONë v{dÄ sÄ q À—«uð WOì tÐUA²ð  ¥


fÝ√ vKŽ d  .Ê«uÃ_« vLFÐ WÐUBÄ WKHÞ U³$Q ¨÷d*« sÄ WLOKÝ …√dÄUÐ Ê«uÃ_« vLFÐ »UBÄ qł— ÃËeð     µ
                             .©b® ¨©B® s¹eÄdë UÄb ² Ä WOŁ«—Ë
                                      Î          .lL²−*« w WOŁ«—uë ÷«dÄ_« —UA²½« sÄ qOKI²Ã« w WOŁ«—uë …—UA²Ýô« WOL¼√ gÁU½   ∂


                             .wKÃËœ W−FMë ŒU M²Ý«  «uDš `{Ë     ∑


                         .wMOM'« ŒU M²Ýô«Ë Íb '« ŒU M²Ýô« 5Ð Ê—UÁ     ∏
≥π
                                         …bŠuë WK¾??Ý√
                              ∫WOðü«  «—U³FKà W×O×Bë WÐUłù« d²š« ±

                            o¹dÞ sŽ dšü qOł sÄ  UMO−ë qI²Mð -±

                                     UC¹u³Ã«Ë Âbë ≠ √

                                        U²OÄUGë ≠»

                                W¹uMLë  U½«uO×Ã«Ë Âbë ≠?ł

                                       jI Âbë ≠ œ

wI½ —Ëc³Ã« dH √  U³½ `OIKð bMŽ .©y®¡«dC ë —Ëc³Ã« vKŽ …bzUÝ (Y) ¡«dHBë —Ëc³Ã« ¡ö¹“U³Ã« w - ≤
            UðU³½ ZðUMë qO−ë œ«d √ ÊuJ¹ Ê√ lÁu²ð p½S ¨—Ëc³Ã« dCš√  U³½ lÄ WHBKÃ

                    .±∫≥ W³ MÐ ¡«dCš U¼—ËcÐ Èdš√Ë ¨¡«dH U¼—ËcÐ ≠√

                       .±∫± W³ MÐ ¡«dCš Èdš√Ë ¨¡«dH U¼—ËcÐ ≠»

                                    .¡«dH UNFOLł≠?ł

                                    .¡«dCš UNFOLł≠œ

…œb×Lë dOž vKŽ …bzUÝ ©pointed eyebrows® …œb×LÃ«Ë W³ÐbLë W¹UNMë  «– Vł«u×ë ¨ÊU ½ù« w -≥
dOž Vł«uŠ sN¹bà UNÄ√Ë w¼ UNMJÃË ¨W¹UNMë …œb×Ä Vł«uŠ t¹bà …dOLÝ bÃ«Ë .(Smooth eyebrows)
                              ∫»úà wMO−ë “«dDë ÊS ¨…œb×Ä
                                         BB ≠√
                                          Bb≠»

                                          bb ≠?ł
                        .WIÐU ë WOMO−ë “dDë sÄ …bŠ«Ë Í√ qL²×¹≠œ

    wðü« wMO−ë “«dDë ÃË«eð bMŽ (s) sA ë dFAë vKŽ bzUÝ (S)fKÄ_«dFAë UOMOž d¹“UMš w -¥
                  ∫fKÄ_« dFAë Ë– ZðUMë qO−ë w œ«d _« œbŽ ÊS ¨Ss x Ss
                                         .jI ≥ ≠√
                                .ZðUMë qO−ë ≥ wëuŠ ≠»
                                       ¥
                                .ZðUMë qO−ë ± wëuŠ ≠?ł
                                       ¥
                                         .jI ≤ ≠œ
                                Î
    ∫UNMÄ ÃË“ q sOÐ o «u²Ã« sOÐ ¨sOFÐdÄ q sOÐ o «uð błu¹Ë UFÐdÄ ©±≤® błu¹ wðü« qJAë w             ≤

  w²Ã«  UMO−ë Ÿ«u½√      ÊUHK² Ä ÊUMŁ≈ ÊöOÃ√
ÁU¹öš w œdHë UNKL×¹        Rr q¦Ä WHBKà            F١             Mm x Mm
            ¥                ≥              ≤               ±

  UHBë ‰«eF½« Êu½UÁ         wMO−ë “«dDë       wH² ð w²Ã« WHBë         WHÃU ²Ä  UMOł
            ∏                ∑              ∂               µ
                ¡UÐü« ÊQÐ ‰bMÄ ÃU²M²Ý«
  ‰Ë_« qO−ë         jI bŠ«Ë qOÃ√ ÊuŁ—u¹Ò       WO×M²Lë WHBë       ± ∫ ≥ W³ ½ wDF¹ ÃË«eð
                ZðUMë qO−ë w WH qJà                       W−ðUMë œ«d _« w
         ±≤                 ±±              ±∞              π
                         VOÂd²Ã« YOŠ sÄ RNA Ë    DNA ¡Íeł sOÐ ‰Ëbł w      Ê—UÁ ≥

                               ÆDNA ÍËuMë iL×ë ¡Íeł q¦L¹ wðü« qJAë ¥

         T    A   G           A   T  T           A  C   A
         A    T   C          T   A  A           T  G   T


                                  Æ¡Íe−ë «c¼ nŽUCð  «uDš rÝdÃUÐ sOÐ                         ÆWOŁ—«uë …œULë w  «dHDë ÀËb×à W¹œRLë »U³Ý_« `{Ë µ

                              øtЗU−ð w UNOKŽ qBŠ w²Ã« t−zU²½ ‰bMÄ d      nO ∂

                    Æ…—U³Fë Ác¼ d   ÆtЗU−ð ¡«dł≈ w ‰bMÄ bŽUÝ ¡ö¹“U³Ã« …d¼“ VOÂdð ∑

  vÃ≈ œUÁ ÍcÃ«Ë ¨‰bMÄ UNH Ë w²Ã« WOŁ«—«uë qÄ«uFë lÄ  UÄuÝuÄËdJë „uKÝ WIÐUDÄ rð nO `{Ë ∏
                         ÆWOŁ«—uë qÄ«uFë qL×ð  UÄuÝuÄËdJë Ác¼ ÊQÐ ÃU²M²Ýô«

    Æp²ÐUł≈ d    øÊU Kë wMŁ vKŽ —œUÁ qHÞ »U−½≈ ÊU Kë wMŁ wKŽ s¹—œUÁ dOž sO¹uÐ_ sJL¹ q¼ π

         Æ¡UŽœô« «c¼ W× ÈbÄ gÁU½ Æ‚—“√ tOMOŽ Êuà qHÞ …uMÐ wMÐ ULN½uOŽ Êuà ʫuÐ√ vŽœ« ±∞
                               Ò
  WOMO−ë “dDë V²Â«¨b …dOBIë »«b¼_« sOł vKŽ bzUÝ B sOFKà WK¹uDë »«b¼_« sOł ÊU ½ù« w ±±
            Æ»«b¼_« ‰uÞ WHBà  UMO−ë wKŁUL²Ä dOž UNO s¹uÐ_« ¨WKzUŽ w ¡UMÐöà WOKJAëË

                   ÆjD Ä ‰öš sÄ pÖ `{Ë ø Â_« Ë√ »_« ¨sOM−ë fMł —dI¹ ULN¹√ ±≤

                    ÆULOÝôU¦Ã« Ë ©Âbë ·e½® UOKO uLONë ÷dÄ sÄ q Y¹—uð WOì sOÐ Ê—UÁ ±≥
                                                               ∫ WOðü«  «—U³Fë d   ±¥
                                ÆÀU½ù« bMŽ UNMÄ d³Â√ W³ MÐ —uÂcë sOÐ Ê«uÃ_« vLŽË UOKO uLONë ÷«dÄ√ dA²Mð ≠√
                                         ÆWOŁ—«uë ÷«dÄ_« —uNþ WOÃUL²Š« sÄ qKI¹ bŽUÐ_« sÄ Ã«Ëeë ≠»

wðQ¹ ULÐ „b¹Ëeð rð ¨ÊuKë WOMÐ …—QHà Íb ł ŒU M²Ý« WOKLFÐ ÂUOIë b¹dðË ¨ŒU M²Ýô« d³² Ä w rÃUŽ p½√ —uBð ±µ
        Ò
ÊUI³Þ ¨W                     M² Lë …—QHë sCײà ¡UCOÐ …—Q ¨WC¹u³Kà W×½UÄ ÊuKë ¡«œuÝ …—Q ¨ÊuKë WOMÐ …—Q ∫WLNLë ÁcNÐ ÂUOIKÃ
eOHײà WOzUOLO …œUÄ ¨…«uMKà W Uš W UÄ ¨dšü« w W¹b −ë WOK Ã«Ë UL¼bŠ√ w WC¹u³Ã« l{uà Íd²Ð ‚U³Þ√ sÄ
                                            ÆWLNLë Ác¼ cOHM²Ã UNF³²²Ý w²Ã«  «uD ë sOÐ ÆÂU I½ô« WOKLŽ
                                                       Ò         Ò

                       ≤∞
  ©±∞∞∞ qJà ÷dLÃUÐ sOÐUBÄ ‰UHÞ√ …œôË  ôUŠ
                                               qHÞ »U−½≈  ôUŠ lÄ Â_« WÁöŽ sO³¹ —ËU−Lë qJAë ±∂
                       ±∏

                       ±∂                               Î
                                               »U−½≈ ‰bFÄ ÊuJ¹ ö¦L ¨WOÃuGMLë W¼ö³ÃUÐ »UBÄ
                       ±¥                                  Î
                                               WÃUŠ ±∞∞∞ q sÄ ± u¼ UÄUŽ ≥∞ U¼dLŽ Â_ wÃuGMÄ qHÞ
                       ±≤
                                               ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ rŁ ΫbOł qJAë ”—œ« Æ…œôË
                       ±∞

                       ∏                        «dÄ dAŽ W³ Më tO œ«œe??ð Íc??ë Â_« dLŽ r ≠√
                       ∂                                     ø±∞∞ر `³B²Ã
                       ¥
                                               W??ÐU?? ô« W³ ½ tO `³Bð Íc??ë Â_« dLŽ r?? ≠»
                       ≤
                                                                 øµ∞ر
                          ≤∞  ≤µ   ≥∞   ≥µ    ¥∞  ¥µ
                                 «uM ÃUÐ Â_« dLŽ                       øZ²M² ð «–UÄ≠?ł
 Â_« dLŽ lÄ WOÃuGMLë W¼ö³Ã« ÷dLÐ WÐU ù« WÁöŽ sO³¹ vM×MÄ


W×H V Më q−Ý “uÄ— w½UFÄ sŽ t²Ý—œ ULÐ W½UF²ÝôUÐÆWMOFÄ WKzUŽ w UÄ ÷dÄ WŁ«—Ë wðü« V Më q−Ý sO³¹ ±∑
                                 øWKzUFë œ«d √ sÄ œd qJà WOMO−ë “dDë UÄË ø÷dLë «c¼ À—«uð WOì Z²M²Ý« ¨©≤∞®
       …b?????Šuë


        ∂
   W¹uCFë ¡UOLOJë vÃ≈ qšbÄ
¥≥
                        U???????½UJÃ_«    ±   qBHë
                                     q?BHë
 U½U¼bÃ«Ë pO²Ýö³Ã«Ë W¹Ëœ_«  UŽUM     tðbNý Ícë qzUNë ÂbI²Ã« ÊUÂ
¨ÂUŽ qJAÐ ¡UOLOJë rKŽ ÁbNý Ícë dO³Jë—uD²Kà W−O²½ WOz«cGë œ«uLÃ«Ë W ³Ã_«Ë
œUI²Žô« ÊU dAŽ fÄU ë ÊdIë jÝ«Ë√ v²× Æ’Uš qJAÐ W¹uCFë ¡UOLOJëË
¨jI  U½«uO×Ã«Ë  UðU³Më sÄ hK ² ð W¹uCFë  U³ÂdLë Ê√ ¡ULKFë sOÐ bzU ë
   ÆW¹uCFÃUÐ UN²OL ð  ¡Uł UM¼ sÄË ¨WOŠ  UMzUJë W− ½√ sÄ ÊuJ²ð UN½√Ë

Ác¼ eGà sÄ ¡eł qŠ tO¹“«u ô w ½dHë rÃUFë ŸUD²Ý« ±∑∑∑ ÂUŽ w
w Ë ¨ sO− Â_«Ë sOłË—bONÃ«Ë ÊuÐdJë sÄ ÊuJ²¹ UNLEFÄ Ê√ sOÐË  U³ÂdLë
w U¹—uOë VÂdÄ dOC×ð dK¼u w½ULÃ_« rÃUFë ŸUD²Ý« dAŽ lÝU²Ã« ÊdIë W¹«bÐ
Æd³² Lë w U¼dOC×ð sJL¹ ô  U³ÂdLë Ác¼ Ê√ …bzU ë …dJHë Ϋœb³Äd³² Lë
                                          dK¼u w½ULÃô« rÃUFë
sO¹öLÃUÐ X׳ √ v²Š d³² Lë w W¹uCFë  U³ÂdLë dOC×ð pÖ bFÐ vëuð          ©Â±∏∏≤≠±∏∞∞®

UNðUH w UNNÐUAð V Š  UŽuL−Ä vÃ≈ ¡ULKFë UNHM UN²Ý«—bà öON ðË
ø U½UJÃ_« UL Æ U½UJÃô«  UŽuL−Lë Ác¼ dNý√ sÄË ¨WOzU¹eOHÃ«Ë WOzUOLOJë
bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼øUNBzUBš UÄË
              ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ

      .WOzU¹eOHÃ«Ë WOzUOLOJë ÊuÐdJë dBMŽ hzUBš iFÐ ·dF²ð
       .UNðU³ÂdÄ iF³Ã WO¾¹eł UGO V²JðË ¨ U½UJÃô« ·dF²ð
                  Î
             . U½UJÃ_«  U³ÂdÄ iF³Ã WOzUMÐ UGO V²Jð
                            Î
        . U½UJÃúà WOzUOLJÃ«Ë WOzU¹eOHë hzUB)« iFÐ ·dF²ð
      .  U½UJÃ_«  öŽUHð iF³Ã W½Ë“uÄ WOzUOLO  ôœUFÄ V²Jð
              . U½UJà úà WOŽUMBë  UIO³D²Ã« iFÐ dÂcð
                                                     ¥¥
                                            tBzUBšË ÊuÐdJë ±≠±
                   ¡ULKFë iFÐ oKD¹Ë ¨W¹uCFë  U³ÂdLë ¡UMÐ w ”UÝ_« d−Š ÊuÐdJë dBMŽ bF¹
                    U³ÂdLë Ác¼ w œułuÄ dBMFë «c¼ Ê_ ªÊuÐdJë  U³ÂdÄ rÝ« W¹uCFë  U³ÂdLë vKŽ
                                          ÆUN³OÂdð w w Ozdë dBMFë u¼Ë¨UNFOLł


                                           WFO³Dë w ÊuÐdJë œułË
                   ÂUFDë w œułuÄ uN ¨WFO³Dë w Ϋ—UA²½« WOzUOLOJë d UMFë d¦Â√ sÄ ÊuÐdJë dBMŽ bF¹
        ∫r?KFð q¼           Î
                   Âu−Më w UC¹√ błu¹Ë ¨qLF² ½ Ícë œuÁuë w Ë ¨f³K½ w²Ã« fÐöLë w Ë ¨qÂQ½ Ícë
   qJAÐ błu¹ ÊuÐdJë Ê√
   ¨sOKJý vKŽ WFO³Dë w dŠ     dBMŽ błuO dŠ qJAÐ UÄ√ ¨V«uJë sÄ œbFà W¹u−ë tHKž_« w Ë ¨ U³½cLÃ«Ë „“UOMëË
   ”ULë Ë XO «d−ë q¦Ä —uK³²Ä         .©±® qJAë dE½« .XO «d−Ã«Ë ”ULë UNMÄ ‰UJý√ …bŽ vKŽ WFO³Dë w ÊuÐdJë
   ÊuÐdJÃ«Ë r×Hë q¦Ä —uK³²ÄdOžË
             ÆiOÐ_«          ÆÆÆdJ
   sÄ vKŽ√ ”U*« —UNB½« Wł—œ
     .XO «d'« —UNB½« Wł—œ
                         XO «dł                 ”ULë sÄ lDÁ

                               XO «d−Ã«Ë ”ULë ‰UJý√ bŠ√ ∫©±®qJAë

                   W¹uÁ WOL¼U ð jЫËdÐ UNCFÐ lÄ XO «d−Ã«Ë ”ULë sÄ q w ÊuÐdJë  «—– j³ðdð
                                            Î
                   ”ULë —UNB½« Wł—œ qBð YOŠ ¨W¹œUFë …—«d×ë  Uł—œ w U³K ÊuÐdJë XKFł
                   VOÂd²Ã« `{u¹ ©≤® qJAëË.XO «d−ë WÃUŠ w UNMÄ qÁ√Ë W¹u¾Ä Wł—œ ≥∏∞∞vÃ≈
                                            .XO «d−Ã«Ë ”ULë sÄ qJà ͗uK³Ã«
                    .XO «d−ë w ÊuÐdJë  «—– ◊U³ð—«∫©»≠≤®qJAë   ”ULë w ÊuÐdJë  «—– ◊U³ð—«©√≠≤®qJAë

¥µ
                            ÊuÐdJë dBMŽ ◊UA½
      H                    ∫Í—Ëbë ‰Ëb−Kà ŸułdÃUÐ
                dBMŽ błu¹ WŽuL−Ä Í√ w Ë …—Ëœ Í√ w ≠
H C H                                    øÊuÐdJë      ∫r?KFð q¼
                     .ÊuÐdJë …—cà w½Ëd²JÃô« l¹“u²Ã« V²Â« ≠
                                            ÃUłeëhÁw Âb ² ¹”ULëʫ
                                              Æt²Ðö V³ Ð d−×ëË

 H              Ê√ b−ð ÊuÐdJë …—cà w½Ëd²JÃù« l¹“u²Ã« sÄ
w jЫËdë qO¦Lð ∫©¥® qJAë   WFЗ√ vKŽ Íu²×¹UNà dOš_« WÁUDë Èu² Ä
   jIMÃUÐ ÊU¦OLë
                …—– vF ð —«dI²Ýô« WÃUŠ vë ‰u uKÃ˨ U½Ëd²JÃ≈
jЫ˗ WFЗ√ ÊuJÔð UN½U pÃcè U½Ëd²Jë WO½ULŁ dOš_« U¼—«bÄ w ÊuJ¹ Ê√ vÃ≈ ÊuÐdJë
       =
q¦Ä WOzUOLO d UMŽ lÄ Ë« Èdšô« ÊuÐdJë  «—– lÄ W¹uÁ W¹œUŠ√ ©WOL¼U ð® WO—UAð
ÊU¦OLë VÂdLà WO¾¹e−ë WGOBë wH ÆU¼dOžË sOłËd²OMÃ«Ë sO− Â_«Ë sOłË—bONë
sJL¹ ¨WOL¼U ð jЫËdÐ sOłË—bO¼  «—– lЗ√ lÄ j³ðdð ÊuÐdJë …—– Ê√ b−ð (CH4 )
                          Æ ©¥® qJAë w UL jIMÃUÐ UNKO¦Lð
—«bLë w `³ √ WFЗ_« WOL¼U ²Ã« jЫËdë s¹uJð bFÐ t½√ ©¥® qJAë sÄ `C²¹
¨ WÐuKDLë —«dI²Ýô« WÃUŠ vÃ≈ XK Ë UN½√ Í«  U½Ëd²Jë WO½ULŁ ÊuÐdJë …—cÃdOš_«
sOłË—bONë …—– sÄ UL¼bŠ√  U½Ëd²JÃù« sÄ ÃËeÐ WDЫ— qJà U½eÄ— UM½√ UC¹√ kŠöðË         w½Ëd²JÃù« l¹“u²Ã«
                            ÆÊuÐdJë …—– sÄ dšü«Ë         ÊuÐdJë …—cÃ

WOL¼U ²Ã« WDЫdë q¦L¹ dOBÁ j Ð ©¥® qJAë w sO²DI½ q sŽ W{UF²Ýô« sJL¹Ë
œUFÐ_« wŁöŁ ÖuLMÐ pÖ `O{uð sJL¹ËÆ©√≠µ® qJAë w UL sOłË—bONÃ«Ë ÊuÐdJë sOÐ
UL¨…œULë ¡Íeł qš«œ w iFÐ lÄ UNCFÐ  «—cë ◊U³ð—« WOHO `{u¹ ÊU¦OLë ¡Íe−Ã
                                  Æ©»≠µ® qJAë w
                                  H
                        H          C     H

                                  H
       ©»≠µ® qJAë                    ©√≠µ® qJAë
             ÊU¦OLë VÂdLà WOzUM³Ã« WGOBë ∫©µ® qJAë
                                                        ¥∂
                …œUŽ WF³²Lë WGOBë w¼Ë¨ÊU¦OLKà WOzUM³Ã« WGOBë w¼ ©√≠µ® qJAë w tOKŽ XKBŠ UÄ Ê≈
 «—cë ÖUL½ «b ²ÝUÐ
p²Ý—bÄ d³² Ä w …d u²Lë
                ¨¡Íe−ë w iFÐ lÄ UNCFÐ  «—cë ◊U³ð—« WOHO sO³ð UN½_ ¨W¹uCFë  U³ÂdLë WÐU²Â w
VÂdLà ÖuL½ qLŽ ‰ËUŠ      ¡Íe−ë qJý sO³ð wN ¨©»≠µ® qJAë w UL œUFÐ√ WŁöŁ w WOzUM³Ã« WGOBë qO¦Lð rð «–≈Ë
         ÆÊU¦OLë
                                                       ÆWÁbÐ
                ÊuÐd …—– lÄ tOL¼U ð jЫ˗ ¨s¹uJð vKŽ UNð—bÁË ÊuÐdJë …—– r−Š dG Ê≈
                WK¹uÞ WO½uÐd WK KÝ  «– WOzUOLO  U³ÂdÄ s¹uJð sÄ dBMFë «c¼ XMJÄ Èdš√
                lÄ j³ðdð WO½uÐdJë qÝö ë Ác¼ X½U «–≈ËÆÊuÐdJë sÄ  «—cë  U¾Ä Íu²×ð
                ¨WO½uÐdÂË—bONë  U³ÂdLÃUÐ  U³ÂdLë Ác¼ U¼bMŽ vL ð ¨jI sOłË—bO¼  «—–
                             ÆW¹uCFë  U³ÂdLë lOLł tMÄ o²Að Ícë ”UÝ_« bFðË

                           ø U½uÐdÂË—bONë sÄ d³²F¹ WOðü«  U³ÂdLë sÄ Í√ ‰«R???Ý
     ∫r?KFð q¼                 C6H6, C12H26,C2H6, CH2O, C3H6, CCl4
ÊuÐdJë  U³ÂdÄ œbŽ Ê«
…dAŽ vë Êô« v²Š XK Ë
      ÆVÂdÄ sO¹öÄ                                 ø U?????½UJÃ_« UÄ ≤≠±
                               Î
                sOÝËdOJë q¦Ä œ«uLë sÄ WHK² Ä UŽ«u½√ b−²Ý p½S œuÁuë  UD×Ä ÈbŠ≈ pð—U¹“ bMŽ
                          øUN³OÂdð UÄË øœ«uLë Ác¼ UL ¨©—ôu ë® ‰e¹bÃ«Ë sOÃË“UGÃ«Ë ©“UJë®
                UNCFÐ ÊuÐdJë  «—– j³ðdð ¨WO½uÐdÂË—bO¼  U³ÂdÄ w¼Ë ¨ U½UJÃ_« sÄ œ«uLë Ác¼ lOLł

 ∫VÂdLKà WOzUM³Ã« WGOBë   —bBLë jHMë bF¹Ë ¨ÊuÐdJë  «—– sÄ WŠu²HÄ WK KÝ W½uJÄ ¨W¹œUŠ√ WOL¼U ð jЫËdÐ iF³Ð
VÂdLKà WOzUOLOJë mOBë ÈbŠ«  VÂdLë w ÊuÐd …—– q Ê_ ¨WF³AÄ  U½uÐdÂË—bO¼ UN½QÐ n uð w²Ã«  U½UJÃúà fOzdë
 «—cë VOðdð WOHO `{uð
  Æ¡Íe−ë w jЫËdÃ«Ë       ÆÈdš√ …—– W¹√ lÄ ◊U³ð—ô« UNMJL¹ ôË ¨W¹œUŠ_« WOL¼U ²Ã« jЫËdë sÄ UN²łUŠ  bHM²Ý«


                                           U½UJÃöà WÄUFë WGOBë
                ÊU¦OLÃU jO Ð u¼ UÄ UNMĨ  U³ÂdLë sÄ …dO³Â WŽuL−Ä  U½UJÃ_« WKzUŽ rCð
                qBð  «—cë sÄ dO³Â œbŽ sÄ ÊuJ²¹ UÄ UNMÄË ¨ …bŠ«Ë ÊuÐd …—– sÄ ÊuJ²¹ Ícë CH4
                                              ÆÊuÐd …—– sO Lš vÃ≈
                W¹uCFë  U³ÂdLë  özUŽ sÄ U¼dOž sŽ U¼eOLð WÄUŽ WGO w  U½UJÃ_« „d²AðË
                Z²M² ²Ã˨VÂdLë w sOłË—bONÃ«Ë ÊuÐdJë  «—– œbŽ sOÐ WÁöFë œb×ðË ¨Èdš_«
                               Æ WOðü«  U½UJÃúà WO¾¹e−ë mOBë sFLð ¨WÁöFë Ác¼
                                CH4 , C2H6 ,C10H22 , C6H14 , C3H8
                     øVÂd*« w ÊuÐdJë  «—– œbŽË 5łË—bONë  «—– œbŽ 5Ð WÁöFë UÄ
¥∑
                              ∫Ê√ vÃ≈ XK uð pKFÃ
              ≤´ÊuÐdJë  «—– œbŽ nF{ Ω 5łË—bONë  «—– œbŽ
  tOKŽË .WŠu²HÄ WO½uÐd qÝöÝ sÄ ÊuJ²ð w²Ã«  U½UJÃ_« lOLł vKŽ o³DM¹ «c¼Ë
  .ÊuÐdJë  «—– œbŽ q¦9 n YOŠ¨ CnH2n+2 w¼  U½UJÃúà WÄUFë WGOBë ÊuJð

WOðü« W¹uCFë  U³ÂdLë sÄ Í√ b¹bײà  U½UJÃúà WÄUFë WGOBë Âb ²Ý« ‰«R???Ý
                             . U½UJÃ_« sÄ
              C5H12, C1OH2O, C7H16, C7H14, C10H22               WŠu²HÄ WO½uÐd WK KÝ                               U??½UJÃ_« WOL??? ð
ÊUJÃ_« rÝU ¨ VÂdLë w ÊuÐdJë  «—– œbŽ  U½UJÃ_« WOL ð w WF³²Lë WI¹dDë sO³ð
¨ÊU¦OLë VÂdÄ w ö¦L ¨VÂdLë w ÊuÐdJë  «—– œbŽ vÃ≈ eÄd¹ ‰Ë_« sOFDIÄ sÄ ÊuJ²¹
ÊU¦¹ù« VÂdÄ w ˨± ÍËU ð ÊuÐdJë  «—– œbŽ Ê√ WOMOðöë WGKÃUÐ wMF¹ © ?¦?OÄ® ‰Ë_« lDILë
„d²A² w½U¦Ã« lDILë UÄ« ¨ «cJ¼Ë ¨≤ÍËU ð ÊuÐdJë  «—– œbŽ Ê√ wMF¹ © ?¦?¹«® ‰Ë_« lDILë
                                               ÆÆÆY׳Kà WOCÁ
                      Ʃʬ® lDILë u¼Ë  U½UJÃ_« lOLł tO      w²Ã«  U½UJÃô« ¡ULÝ« w Y×Ы
                                             «—–±∞˨π˨∏ vKŽ Íu²×ð
∫wðü« ‰Ëb'« sF9 ¨WO¾¹e'«Ë WOzUM³Ã« UNGO Ë ¨U¼¡ULÝ√Ë ¨ U½UJÃ_« iFÐ ·dF²²ÃË
       ]                                               Æ ÊuÐdÂ
     WOzUM³Ã« WGOBë       WO¾¹e'« WGOBë     ÊUJÃô« rÝ«    rÁdë

                     C H4          ÊU¦OÄ      ±

                     C2 H 6         ÊU¦¹≈      ≤

                     C3 H 8        ÊUÐËdÐ      ≥

                     C4H10         ÊUðuOÐ      ¥

                     C5H12         ÊU²MÐ      µ

                     C6H14        ÊU J¼       ∂

                     C7H16         ÊU²³¼       ∑

                                                        ¥∏
                                                  ©±® ◊U?A½
                WOzUMÐ mO qLŽ ‰ËUŠ p²Ý—bÄ d³² Ä w …d «u²Lë  «—cë ÖUL½ «b ²ÝUÐ
                               ÆÊU J¼ ¨ ÊUÐËdÐ ¨ ÊU¦¹≈ ¨ ÊU¦OÄ∫WOðü«  U½UJÃúÃ


                                             qJA²Ã« …d¼Uþ
                U½œ—√ uK ¨WOzUMÐ Ë√ WO¾¹eł UÄ≈ ¨sO²GO vKŽ V²Jð WOzUOLOJë  U³ÂdLë Ê√ UMLKFð
                w¼ WO¾¹e−ë t²GO Ê√ U½błuà ΠÊUðuO³Ã« VÂdLà WOzUM³Ã«Ë WO¾¹e−ë WGOBë WÐU²Âö¦Ä
                   ∫sOOðü« sOKJAë ÈbŠ≈ vKŽ ÊuJð Ê√ sJLO WOzUM³Ã« t²GO UÄ√ ¨©C4H10®
         ÆÆÆdJ               ©»≠∂®                ©√≠∂®
                UM½S WOzUM³Ã« t²GO WÐU²Â U½œ—√ «–≈Ë ¨©C5H12® WO¾¹e−ë t²GOB ÊU²M³Ã« VÂdÄ UÄ√
   WÁöŽ ÃU²M²Ý« pMJL¹ q¼
    «—– œbŽ sOÐ WO{U¹—
   œbŽË  U½UJÃ_« w ÊuÐdJë                      ∫WOðü« ‰UJý_« ÈbŠ≈ vKŽ ÊuJð UN½√ b−½
          ÆUNðöJA²Ä
                    ©?ł≠∑®            ©»≠∑®            ©√≠∑®

          ‰«R???Ý   WOzUMÐ WGO ô≈ tà błu¹ ôË ©C3H8® WO¾¹e−ë t²GO Ícë ÊUÐËd³Ã« VÂdÄ ULMOÐ
   øÊU²ÂË_«  öJA²Ä œbŽ UÄ                                       w¼ …bŠ«Ë


                                    ©∏® qJ?Aë

                             øÊU¦¹ù« VÂdLà WOzUMÐ WGO sÄ d¦Â√ błu¹ q¼ ‰«R???Ý

                WGOBë w nK² ðË ¨WO¾¹e−ë WGOBë w „d²Að  U³ÂdÄ „UM¼ Ê« Z²M² ½ o³Ý ULÄ
                   .qJ ÓAÓ²LÃUÐ VÂdÄ q vL ¹Ë .qJA²Ã« …d¼Uþ vL ð …d¼UEë Ác¼ Ê≈ ¨WOzUM³Ã«
                    = Ô
¥π
                   U½UJÃúà WOzU¹eOHë hzUB)« ≥≠±
ÊuÐdJë  «—– œbŽ œU¹œ“UÐ ÂUŽ qJAÐ  U½UJÃúà —UNB½ô«Ë ÊUOKGë  Uł—œ œ«œeð
ÈuÁ …œU¹“ vKŽ qLFð w²Ã« VÂdLKà WOÃuLë WK²Jë œU¹œ“« vÃ≈ pÖ œuF¹Ë ¨VÂdLë w
w sFLð  U½UJÃ_« iFÐ ÊUOKžË —UNB½«  Uł—œ ·dF²²ÃË ¨ U¾¹e−ë sOÐ jЫd²Ã«
                                 ∫wðü« ‰Ëb−ë
 ©”® —UNB½ô« Wł—œ
 Ú         ©”® ÊUOKGë Wł—œ
           Ú           WO¾¹e−ë WGOBë      ÊUJÃ_«
   ±∏≤≠         ±∂¥≠         CH4          ÊU¦OÄ
   ±∏≥≠         ∏π≠         C2 H 6         ÊU¦¹≈
   ±π∞≠         ¥≤≠         C3 H 8        ÊUÐËdÐ          ∫r?KFð q¼
                                           ÊUOKGÃ«Ë —UNB½ô«  Uł—œ Ê√
   ±≥∏≠         ∞[µ≠        C 4H10         ÊUðuOÐ     jGCë rOÁ dOG²Ð dOG²ð  U½UJÃúÃ
   ±≥∞≠         ≥∂         C5H12          ÊU²MÐ
                                                      ÆÍu−ë

    πµ≠         ∂π         C6H14         ÊU J¼
    π±≠         π∏         C7H16          ÊU²³¼
    µ∑≠         ±≤∂         C8H18         ÊU²ÂË√

                   ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ oÐU ë ‰Ëb−ë sÄ
   øW dGë …—«dŠ Wł—œ bMŽ ‰Ëb−ë w …œułuLë  U½UJÃúà WOzU¹eOHë WÃU×ë UÄ ≠±
   øUNMÄ ÊuJ²¹ w²Ã« ÊuÐdJë  «—– œbŽË ÊUJÃúà WOzU¹eOHë WÃU×ë sOÐ WÁöFë UÄ ≠≤
‰Ëb−ë sFLð øiFÐ sŽ UNCFÐ  öJA²Lë ÊUOKž  Uł—œ nK² ð q¼ Êü« ‰«R ëË
                   .ÊUðuO³Ã«  öJA²Ä ÊUOKž  Uł—œ sO³¹ Ícë ¨wðü«
   UŽdH²Ã« œbŽ   ÊUOKGë Wł—œ       WOzUM³Ã« WGOBë     VÂdLë
                                                   ÆÆÆdJ
                                           WOzU¹eOHë WÃU×ë lÁu²ð «–UÄ
                                   ÊUðuOÐ
     ∞      ∞[µ≠                             sÄ Íu²×ð w²Ã«  U½UJÃúÃ
                                           Wł—œ bMŽ ÊuÐd …—– ≥∞≠π
                                                  .”≤µ …—«dŠ
                                                   Ú     ±      ±±[∑≠                     ÊUðuOÐ
              ø«–ULÃË øÊUOKž Wł—œ vKŽ√ ULN¹√ oÐU ë ‰Ëb−ë sÄ


                                                        µ∞
                     UNMÄ q ÊUOKž Wł—œË ÊU²M³Ã«  öJA²Ä sO³¹ Ícë wðü« ‰Ëb−ë w sFLð pÃcÂ
                       UŽdH²Ã« œbŽ   ÊUOKGë Wł—œ       WOzUM³Ã« WGOBë     VÂdLë                        ∞       ”≥∂
                               Ú                       ÊU²MÐ


        ∫r?KFð q¼
   V²J¹ ŸdH²Lë dOž ÊU²M³Ã« Ê√
    ∫wðü« qJAë vKŽ tLÝ«          ±        ”≤∏
                               Ú                       ÊU²MÐ
      ÊU²MÐ≠ ?Ž
    lOLł vKŽ o³DM¹ «c¼Ë
   ÆWŽdH²Lë dOž  U½UJÃ_«                          ≤     ”π[µ
                               Ú                       ÊU²MÐ
                      øVÂdLë ÊUOKž Wł—œË  UŽdH²Ã« œbŽ sOÐ WÁöFë UÄ oÐU ë ‰Ëb−ë sÄ
                              Ò
                  pÖ œuF¹Ë ¨t½UOKž Wł—œ XKÁ ÊUJÃ_« w  UŽdH²Ã« œbŽ œ«“ ULK t½√ X−²M²Ý« pKFÃ
                  ÆVÂdLKà ÊUOKž Wł—œ qKIð pÃcÐË ¨VÂdLë  U¾¹eł sOÐ jЫd²Ã« nFCð  UŽdH²Ã« Ê√ vÃ≈
                      Î             Î
                  Âb ² ¹ ö¦L ¨œ«uLë sÄ dO¦Jà ΫbOł U³¹cÄ Âb ² ðË ¨¡ULë w W³z«– dOž  U³ÂdÄ  U½UJÃ_«Ë
                             Æ¡UOý_« sŽ  U½U¼bë U¹UIÐ Wë“ô sOÃË“U−ë Ë√ ©“UJë® sOÝËdOJë


                                       U½UJÃúà WOzUOLOJë hzUB)« ¥≠±
                  ¡ULKFë UNOKŽ oKÞ√ pÃcà “—UÐ wzUOLO ◊UA½ Í√ UNà fOK ¨‰uL ÃUÐ  U½UJÃ_« nB²ð
        ∫r?KFð q¼
   d UMŽ lÄ qŽUH²ð  U½UJÃ_« Ê√  d UMŽ lÄ WMOFÄ ·Ëdþ X×ð qŽUH²ð UNMJÃË Æ‰uL ë wMF¹ wMOðô rÝ« u¼Ë ¨ UMO «—UÐ
   ‰Ëb−ë w WFÐU ë WŽuL−Lë    öŽUHð dNý√ sÄË ÆsOłËd²OMÃ«Ë sO− Â_« lÄË Í—Ëbë ‰Ëb−ë w WFÐU ë WŽuL−Lë
     Æ¡uCë œułuÐ Í—Ëbë
                  ¨WÁUÞË ¨¡UÄË ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁ qŽUH²Ã« «c¼ sŽ Z²M¹ YOŠ ¨‚«d²Šô« qŽUHð  U½UJÃ_«
                          ∫WOðü« WÃœUFLë tMO³ð Ícë ÊU¦OLë “Už ‚«d²Š« qŽUH²Ã« «c¼ vKŽ WK¦Ä_« sÄË

       ÆÆÆWEŠöÄ
   ÊuÐdJë  «—– œbŽ ÊUÂULK          CH4 + 2O2              CO2 + 2H2O + WÁUÞ
   X½U ULK d³Â√ VÂdLë w
   ‰uÄ ‚«d²Š« sÄ W−ðUMë WÁUDë  ÍcÃ«Ë ©ÊUðuO³Ã«´ÊUÐËd³Ã«® sÄ Z¹eÄ sÄ ÊuJ²¹ Ícë a³Dë “Už ‚«d²Š« pÃcÂ
    Æd³Â√ VÂdLë sÄ bŠ«Ë


µ±
                           :WOðü«  ôœUFLë V Š ‚d²×¹
      C3H8 + 5O2              3CO2 + 4H2O + WÁUÞ
            13
      C 4H10 +     O2          4CO2 + 5H2O + WÁUÞ
            2

          ÆsO− Â_« lÄ ÊU²Â_«Ë ÊU²³Në sÄ q qŽUHð WÃœUFÄ V²Â« ‰«R???Ý
                          ]
                                                   ∫r?KFð q¼
                                              sO½uJLë ÊUðuO³Ã«Ë ÊUÐËd³Ã« Ê√
                       jHMë sÄ  U½UJÃ_« qB µ≠±           ¨W×z«— ULNà fOà a³Dë “UGÃ
                                              …eOLÄ W×z«— ULNÃ ·UC¹ pÃcÃ
¨w¾¹e−²Ã« dODI²Ã« WOKLFÐ tðU½uJÄ qB r²¹ YOŠ ¨ U½UJÃúà fOzdë —bBLë jHMë d³²F¹      “UGë »d ð ·UA²Â« r²¹ v²Š
                                                       Æ…u³Fë sÄ
 U½uJÄ qB WI¹dÞ ·dF²²ÃË ¨jHMë  U½uJÄ ÊUOKž  Uł—œ ·ö²š« vKŽ WOKLFë Ác¼ bL²FðË
                              ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ jHMë
                      w¾¹e−²Ã« dODI²Ã« WOKLŽ ©≤® ◊U?A½
                                  ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
¨¥ œbŽ —U³²š« »u³½√ ¨‰e¹bë sÄ ≥rݱ∞ ¨sOÝËdOJë sÄ ≥rݱ∞ ¨sOÃË“U−ë sÄ ≥rݱ∞
.wzUÐdN ÊU Ý ¨włUł“ qO uð »u³½√ ¨”¥∞∞ v²Š fOI¹ …—«dŠ Ê«eOÄ ¨ÊU³IŁ UNà sOK …œ«bÝ
                 Ú
                                 ∫qLFë  «uDš
»u³½√ w sOÃË“U−ë sÄ ≥rݱ∞Ë ¨‰e¹bë sÄ ≥rݱ∞Ë ¨sOÝËdOJë sÄ ≥rݱ∞ jKš« ≠±
                  .—ËU−Lë qJAë w UL“UN−ë V— rŁ ¨—U³²š«
‰Ë√ U¼bMŽ √b³ð w²Ã« …—«d×ë Wł—œ q−ÝË ¨Ê«eOLë …—«dŠ Wł—œ VÁ«—Ë ¨nDKÐ s Ò Ý ≠≤
                                  .nŁUJ²ÃUÐ …œUÄ
tODFð Ê√ bFÐ vÃË_« …œULë tO XFLł Ícë —U³²šô« »u³½√ ‰b³²Ý« nŁUJ²Ã« wN²M¹ UÄbMŽ ≠≥
                                .⁄—U dšPÐ ©±® rÁ—
.nŁUJ²ÃUÐ WO½U¦Ã« …œULë U¼bMŽ √b³ð w²Ã« …—«d×ë Wł—œ q−ÝË Ê«eOLë …—«dŠ Wł—œ VÁ«— ≠¥
Ê√ bFÐ ©≤® rÁ— …œULë tO XFLł Ícë —U³²šô« »u³½√ ‰b³²Ý« ¨nŁUJ²Ã« wN²M¹ UÄbMŽ ≠µ           ÆÆÆWEŠöÄ
                                              œ«uLë lOLł ¨©≤® ◊UA½ w
                            .⁄—U dšPÐ ¨©≤® rÁ— tODFð      UNMŽ bFЫ pÃcà ‰UF²ýûà WKÐUÁ
                                                        ÆVNKë
¨nŁUJ²ÃUÐ W¦ÃU¦Ã« …œULë U¼bMŽ √b³ð w²Ã« …—«d×ë Wł—œ q−ÝË ¨Ê«eOLë …—«dŠ Wł—œ VÁ«— ≠∂
                         .nŁUJ²Ã« WOKLŽ wN²Mð v²Š dE²½«Ë
              .pðUEŠöÄ q−ÝË ¨UN²FLł w²Ã« Àö¦Ã« œ«uLë h×Hð ≠ ∑
                                   Ò


                                                           µ≤
                             ∫wðü« ‰Ëb−ë w UN½UOKž Wł—œ V Š Àö¦Ã« œ«uLë Vð— ≠∏

                            ÊUOKGë Wł—œ          …œULë rÝ«        rÁdë
                                                         ±
                                                         ≤
                                                         ≥
               øqÁ√ UN¹√Ë øÊuÐdJë  «—– sÄ d³Â√ œbŽ vKŽ Íu²×¹ Àö¦Ã« œ«uLë sÄ Í√ ‰«R???Ý
                                                        ø«–ULÃË

               włUłeë »u³½_« vÃ≈ XK Ë w²Ã« …œULë Ê√ pà sO³ð oÐU ë ◊UAMKà pz«dł≈ bFÐ
               «cJ¼Ë ¨qOKIÐ vKŽ√ UN½UOKž Wł—œ w²Ã« qBð rŁ .qÁ√ UN½UOKž Wł—œ ÊuJð ôË√ XHŁUJðË
                                                Î
                                       .UNCFÐ sŽ Àö¦Ã« œ«uLë qB r²¹ v²Š
                        Î
               ◊UAMë w XLÁ ULà UÄULð tÐUAÄ u¼ jHMë  U½uJÄ qB WOKLŽ w Àb×¹ UÄ Ê≈
               √b³² ¨ WK «u²Lë sO   ²Ã« WOKLŽ √b³ðË ¨d¹dJ²Ã« ÃdÐ qHÝ√ w jHMë l{u¹ YOŠ ¨oÐU ë
                               Î
               ¨UNFLł r²¹Ë ¨nŁUJ²² ¨Ãd³Ã« vÃ≈ ôË√ œuFBÃUÐ qÁ_« ÊUOKGë Wł—œ  «– œ«uLë …d Ð√
               d¹dJ²Ð WOKLFë Ác¼ vL ðË iFÐ sŽ UNCFÐ jHMë  U½uJÄ lOLł qB r²¹ v²Š «cJ¼Ë
                      .UNðUÄ«b ²Ý« iFÐË jHMë d¹dJð Zð«u½ sO³¹ ‰Ëbł wðQ¹ ULO Ë .jHMë
   jHMë d¹dJð ÃdÐ


                        UÄ«b ²?? ?Ýô«        ©”®ÊUOKGë Wł—œ
                                      Ú            d¹dJ²Ã« Zð«u½
                          W¾ b²Ã«Ë ¨a³Dë “Už     ¥∞ sÄ qÁ√         «“Už
                             «—UO Kà œuÁË      ±∑∞≠¥∞        sOÃË“UGë
                       .W¾ b²Ã« ¨ «dzUDKà œuÁË     ≤µ∞≠±∑∞        sOÝËdOJë
                 U¼dOžË W¾ b²Ã«Ë  UMŠUAÃ«Ë  «—UO Kà œuÁË   ≥≤∞≠≤µ∞         ‰e¹bë
                           rO×A²Ã«  u¹“      µ∞∞ ≠≥≤∞        qOI¦Ã« X¹eë
     ∫r?KFð q¼
‰Ëb−ë w …œułuLë œ«uLë                 .‚dDë bO³Fð       VK          X eë
jOKš w¼ qÐ WOI½ dOž —ËU−Lë
     Æ U³ÂdÄ …bŽ sÄ

               ‰uı∞‚dŠ sÄ d³Â√ ©—ôu ë® ‰e¹bë sÄ ‰uı∞‚dŠ sŽ W−ðUMë WÁUDë ‰«R???Ý
                                   ø«–ULà ¨sOÝËdOJë sÄ

µ≥
                                            qBHë WK¾??Ý√
                                    ∫WOðü« rO¼UHLÃUÐ œuBILë `{Ë ±
                               ÆqJA²Ã« ¨ U½uÐdÂË—bONë ¨WOzUM³Ã« WGOBë

                                    ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« d²š« ≤
                            ∫ U½uÐdÂË—bONë sÄ u¼ WOðü«  U³ÂdLë bŠ√ ≠ √

             C2H5OH©¥         CCl4©≥   C6H12O6©≤     C5H10 ©±

                              ∫ U½UJÃ_« sÄ fOà WOðü«  U³ÂdLë bŠ√ ≠»
               C8H18©¥        C6H14©≥     C9H18©≤    C3H8 ©±

                           ∫u¼ ÊuÐd  «—– 10 vKŽ Íu²×¹ Ícë ÊUJÃ_« ≠?ł
               C10H12©¥     C10H22©≥      C10H20 ©≤   C10H10©±

                             ∫ÊUðuO³Ã«  öJA²Ä sÄ WOðü«  U³ÂdLë bŠ√ ≠œ
     H H H H       H H H       H  H H H H       H H H H H H
     -C-C-C-C- ©¥ -C-C-C- ©≥ -C-C-C-C-C- ©≤             H -C-C-C-C-C-C- H
   H        H  H      H  H          H
     H H H H       H H H       H  H H H H       H H H H H H
                                               ©±

                    ∫ÊUOKž Wł—œ vKŽ√ tà ÊuJð Ê√ lÁu²Ä WOðü«  U³ÂdLë sÄ Í√≠?¼
               C7H16 ©¥       C6H14©≥     C10H22©≤    C5H12©±

                            ÆÊU JNë VÂdÄ  öJA²Là WOzUM³Ã« mOBë V²Â« ≥

                                 ÆjHMë sÄ  U½UJÃ_« qB WOHO Õdý« ¥

ÆqŽUH²Ã« w²ÃœUFÄ V²Â« rŁ ¨p²ÐUł≈ qKŽ øÊU½uMë sÄ ‰uÄ Â√ ÊU²³Në sÄ ‰uÄ ‚«d²Š≈ ¨d³Â√ WÁUÞ Z²M¹ sOKŽUH²Ã« Í√ µ

                                           ÆÆÆÆ WOðü« qKŽ ∂
                             ÆWF³AÄ  U½uÐdÂË—bO¼  U½UJÃ_« d³²Fð ©±
                                 ÆÃUłeë hÁ w ”ULë Âb ² ¹ ©≤
                 ÆUNO ÊuÐdJë  «—– œbŽ œU¹œ“UÐ  U½UJÃ_« ÊUOKž  Uł—œ œ«œeð ©≥
                                                        µ¥
                 U???????MOJÃ_«     ≤ qBHë q?BHë
                Ó
   ·dF²²Ý ¨UNBzUBš iFÐË  U½UJÃ_« WKzUŽ vKŽ oÐU ë qBHë w X dFð Ê√ bFÐ
   UL ¨ UMOJÃ_« w¼ W¹uCFë  U³ÂdLë  özUŽ sÄ Èdš√ WKzUŽ vKŽ qBHë «c¼ w
   p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼ øUNBzUBš UÄËø UMOJÃ_«
                           ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË qBHë «cNÃ
                           . UMOJÃ_UÐ œuBILë `{uð
                          . UMOJÃ_« WOL ð WI¹dÞ ·dF²ð
                     .UNðU³ÂdÄ iF³Ã WOzUMÐË WO¾¹eł mO V²Jð
                    . UMOJÃúà WOzUOLOJë hzUB ë iFÐ sO³ð
                       . U½UJÃ_«Ë  UMOJÃ_« sOÐ UOKLŽ eOLð
                                   Î
                . UMOJÃ_«  öŽUH²Ã W½Ë“uÄ WOzUOLO  ôœUFÄ V²Jð
                     . UMOJÃúà WOŽUMBë  UIO³D²Ã« iFÐ dÂcð


                            ... UMOJÃ_« WO¼UÄ ±≠≤
   WOL¼U ð jЫ˗ w¼  U½UJÃ_« w ÊuÐdJë  «—– sOÐ jЫËdë lOLł Ê√ XLKFð Ê√ bFÐ
   œułuÐ Èdš_« WO½uÐdÂË—bONë  U³ÂdLë  özUŽ sŽ eOL²ð  UMOJÃ_« WKzUŽ ÊS ¨W¹œUŠÔ√
        ∫WOðü«  U³ÂdLë w sFLð ¨VÂdLë w ÊuÐd wð—– sOÐ WOzUMŁ WOL¼U ð WDЫ—
   ¨W¹œUŠ√ UNK X Oà WIÐU ë  U³ÂdLë w ÊuÐdJë  «—– sOÐ jЫËdë Ê√ XEŠô pKFÃ
   lOLł ÊS pÃcà ¨WIÐU ë Àö¦Ã«  U³ÂdLë w ÊuÐd wð—– sOÐ WOzUMŁ WOL¼U ð WDЫ— błuð qÐ
    «—– œbŽ sOÐ WÁöŽ Z²M² ð Ê√ XÃËUŠ «–≈Ë. UMOJÃ_« WKzUŽ vÃ≈ wL²Mð WIÐU ë  U³ÂdLë
    ∫ Ê√ vÃ≈ q u²²Ý p½S WIÐU ë Àö¦Ã«  U³ÂdLë w sOłË—bONë  «—– œbŽË ÊuÐdJë

               .ÊuÐdJë  «—– œbŽ nF{ Ω sOłË—bONë  «—– œbŽ
µµ
…bŠ«Ë WOzUMŁ WOL¼U ð WDЫ— vKŽ Íu²×ð w²Ã«  UMOJÃ_« lOLł vKŽ o³DMð WÁöFë Ác¼ Ê≈
YOŠ ¨CnH2n  UMOJÃúà WÄUFë WGOBë Ê√ vÃ≈ U½œuI¹ «c¼Ë ¨VÂdLë w ÊuÐd wð—– sOÐ
                         .VÂdLë w ÊuÐdJë  «—– œbŽ w¼ n
 ∫sOðü«sO³ÂdLëw sFLðpÖvMFÄ·dF²²Ã˨WF³AÄdOž U³ÂdÄUN½QРUMOJÃ_«n uðË
              ©»®                  ©√®
    øsO³ÂdLë sÄ q w sOłË—bONë  «—– œbŽ UÄË ÊuÐdJë  «—– œbŽ UÄ ≠±
  ÊuÐdJë  «—– XK Ë nOÂË øVÂdÄ q w ÊuÐdJë  «—– sOÐ jЫËdë Ÿu½ UÄ ≠≤
                          ø—«dI²Ýô« WÃUŠ vÃ≈
                     øVÂdÄ q wL²M¹ WKzUŽ Í√ vÃ≈ ≠≥

                     Ì
VÂdLë w sOłË—bONë  «—– œbŽ Ê√ ô≈ ËU ²Ä sO³ÂdLë w ÊuÐdJë  «—– œbŽ Ê√ kŠöð
¨ UMOJÃ_« sÄ u¼Ë ©»® VÂdLë w sOłË—bONë  «—– œbŽ sÄ d³Â√  U½UJÃ_« sÄ u¼Ë ©√®            ∫r?KFð q¼
WOzUMŁ WOL¼U ð WDЫ— błuð ULMOÐ W¹œUŠ√ WOL¼U ð ©√® VÂdÄ w ÊuÐdJë  «—– sOÐ jЫËdë lOLłË  sÄ d¦Â√ błuð Ê√ sJL¹ t½√

     . WF³AÄ dOž  U³ÂdÄ UN½QÐ  UMOJÃ_« n uð pÃcà ¨©»® VÂdLë w ÊuÐd wð—– sOÐ
                                              w WOzUMŁ WOL¼U ð WDЫ—
                                              sJÃË ¨ UMOJÃ_«  U³ÂdÄ
                                              vKŽ o³DMð ô WÃU×ë Ác¼ w
 øC3H6 ,C9H12 , C3H3 , C10H20  UMOJÃ_« sÄ WOðü«  U³ÂdLë sÄ Í√ ‰«R???Ý          WÄUFë WGOBë  U³ÂdLë Ác¼
                                                     Æ UMOJÃúÃ


                            U?MOJÃ_« WOL? ð ≤≠≤
vKŽ …bL²FLë  U½UJÃ_« WOL ð WI¹dÞ fH½ w¼  UMOJÃ_« WOL ð w WF³²Lë WI¹dDë
    Î
sOJÃ_« ö¦L ¨©s¹® lDILÃUÐ ©Ê¬® lDILë ‰b³² ¹ sJÃË ÆVÂdLë w ÊuÐdJë  «—– œbŽ
¨«cJ¼Ë sOðuO³Ã« u¼ ÊUðuO³Ã« VÂdLà qÐUILë sOJÃ_«Ë ©sO¦¹ù«® u¼ ©ÊU¦¹ù«® VÂdLà qÐUILë
                ∫wðü« ‰Ëb−ë sFLð  UMOJÃ_« iFÐ ¡ULÝ√ ·dF²²ÃË
           WOzUM³Ã« WGOBë     WO¾¹e−ë WGOBë       sOJÃ_«


                           C2H4          sO¦¹≈                           C3H6         sOÐËdÐ
                                                    ÆÆÆdJ
                                               ÆsO¦OLë VÂdÄ błu¹ ô                           C4H8         sOðuOÐ

                                                         µ∂
                                                       ©≥® ◊U?A½
                            .ÊuÐd  «—– ∏ Íu²×¹ Ícë sOJÃ_« v²Š oÐU ë ‰Ëb−ë qLÂ√

                                  Î
                   WOzUM³Ã« mOBë w sFLð¨ Ϋb¹bł U³ÂdÄ wDF¹ VÂdLë w WOzUM¦Ã« WDЫdë lÁuÄ q¼ Êü«Ë
                ©?ł®               ©»®                 ©?ł®


                                                          ∫WOðü«
                   wMF¹ «c¼Ë ¨WIÐU ë Àö¦Ã« mOBë w nK² ¹ WOzUM¦Ã« WOL¼U ²Ã« WDЫdë lÁuÄ Ê√ kŠöð
       ∫r?KFð q¼
WOzUM¦Ã« WOL¼U ²Ã« WDЫdë lÁuÄ Ê√   öJA²Ä q¦Lð WIÐU ë Àö¦Ã« mOBë —U³²Ž« sJL¹Ë¨WHK² Ä  U³ÂdÄ WŁöŁ vKŽ UMKBŠ UM½√
◊UAMÃUÐ WÁöŽ tà VÂdLë w
                   sÄ lOD² ð  UMOJÃ_« WOL ²Ã WI¹dÞ vKŽ WÄœUIë  «uM ë w ·dF²²ÝË ¨sO JNë VÂdÄ
      ÆVÂdLKà wzUOLOJë

                                       .VÂdLë w WOzUM¦Ã« WDЫdë lÁuÄ b¹b×ð UNÃöš


                                                       ©¥® ◊U?A½
                                  .sOðuO³Ã« VÂdLà WKL²×Lë WOzUM³Ã« mOBë V²Â« ‰«R???Ý
                    .sOÐËd³Ã« VÂdLà WOzUM³Ã« WGOBë q¦= Ä p²Ý—bÄ d³² Ä w …d u²Lë  «—cë ÖUL½ «b ²ÝUÐ
                                      Ó                                  UMOJÃúà WOzUOLOJë hzUB)« iFÐ ≥≠≤
                                             Î
                   w WOzUM¦Ã« WDЫdë œułË vÃ≈ pÖ œuF¹Ë ¨ U½UJÃ_« sÄ UOzUOLO jA½√  UMOJÃ_« bFð
                            ∫ UMOJÃ_«  öŽUHð sÄË . U½Ëd²JÃûà ULNÄ Î«—bBÄ bFð w²Ã« VÂdLë
                                            Î


                                                 ‚«d²Šô« qŽUHð ±
                                         Ì
                   ¨¡UÄË ¨ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁ W−²MÄ sO− Â_« sÄ ·U uł w  UMOJÃ_« ‚d²×ð
                          ∫WOðü« WOzUOLOJë WÃœUFLë w UL sO¦¹ù« ‚«d²Š« UNOKŽ WK¦Ä_« sÄË ¨WÁUÞË

                               C2H4+3O2          2CO2+2H2O+WÁUÞ
                     .VÂdLë w ÊuÐdJë  «—– œbŽ œU¹œ“UÐ ‚«d²Šô« qŽUHð sÄ W−ðUMë WÁUDë œ«œeðË
                             .sOÐËd³Ã« VÂdÄ ‚«d²Š« q¦Lð W½Ë“uÄ WOzUOLO WÃœUFÄ V²Â√ ‰«R???Ý
µ∑
                                 W U?{ù« q?ŽUHð ≤
sÄ ŸuMë «cNà wzUOLOJë ◊UAMë —bBÄ w¼ sOJÃ_« w …œułuLë WOzUM¦Ã« WDЫdë Ê√ ULÐ
sÄË ¨…b¹bł …œUÄ Z²MðË WDЫdë Ác¼ vKŽ qŽUH²ð sOJÃ_« vÃ≈ …œUÄ W U{« bMF ¨ U³ÂdLë
                                  ∫W U{ù«  öŽUHð r¼√
                                5łË—bONë W U{≈ √
W U{« bMŽ pÃcà sOłË—bONÃUÐ WF³AÄ dOž WO½uÐdÂË—bO¼  U³ÂdÄ  UMOJÃ_« Ê√ UMLKFð
¡Íeł Uð—– bײðË ¨U¼d  r²¹ w²Ã« WOzUM¦Ã« WDЫdë rłUN¹ t½S ¨ UMOJÃ_« vÃ≈ sOłË—bO¼             ÆÆÆdJ
                                              u¹eë ‰ËUMð ÂbFÐ `BMÔ¹ «–ULÃ
‰uײ¹ Ícë sOJÃ_« VÂdÄ w WOzUM¦Ã« WDЫdë w sO²Â—UALë ÊuÐdJë wð—– lÄ sOłË—bONë     dOž  u¹eÃUÐ UNëb³²Ý«Ë WF³ALë
                                                       ÆWF³ALë
            ∫WOðü« WÃœUFLë w sFL𠨩ÊUJÃ√® l³AÄ ÊuÐdÂË—bO¼ vÃ≈ U¼bMŽ


                           bŽU Ä qÄUŽ
                      + H2


        l³AÄ dOž VÂdÄ                     l³AÄ VÂdÄ

ÊuÐdJë  «—– sOÐ jЫËdë lOLł Ê_ ¨l³AÄ qŽUH²Ã« sÄ ZðUMë VÂdLë Ê√ kŠô
q¹u×ð u¼  öŽUH²Ã« sÄ ŸuMë «c¼ vKŽ  UIO³D²Ã« r¼√ sÄË ¨W¹œUŠ√ WOL¼U ð X׳ √
UNMJÃË  UMOJÃ_« sÄ X Oà UN½√ lÄ WF³AÄ  U³ÂdÄ vÃ≈ WF³ALë dOž WO½«uO×Ã«Ë WOðU³Më  u¹eë
∫wðü« qŽUH²Ã« w sFLð ¨ u¹eë Wł—bNÐ WOKLFë Ác¼ vL ðË ¨WOzUMŁ WDЫ— vKŽ Íu²×ð
                                                   ∫r?KFð q¼
                         bŽU Ä qÄUŽ               bŠ√ w½«uO×Ã«Ë wðU³Më sL ë Ê√
                    + H2                          ÆWF³ALë  u¹eë ‰UJý√


           ©qzUÝ® l³AÄ dOž X¹“            ©VK ® l³AÄ s¼œ

                                5łuÃU¼ W U{≈ »
 öŽUHð dNý√ sÄ ¨sOJÃ_« vÃ≈ ©WFÐU ë WŽuL−Lëd UMŽ®  UMOłuÃUNë bŠ√ W U{« bFð
w sFLð ¨sOJÃ_« VÂdÄ w qšb¹Ë ¨WłËœeLë WDЫdë sOłuÃUNë rłUN¹ YOŠ ¨W U{ô«
                   ∫sO¦¹ù« vÃ≈ —uKJë W U{≈ q¦Lð w²Ã« WOðü« WÃœUFLë

                           CCl4
                    + Cl2                                                            µ∏
                 «c¼ eOL²¹Ë ¨ UMOJÃ_« vÃ≈ ÂËd³Ã«W U{≈ u¼  UMOłuÃUNë W U{≈  öŽUHð r¼√ sÄË
                 w sFLð ≠sOJÃ_« w WłËœeLë WDЫdë lÄ tKŽUHð bMŽ wÃUIðd³Ã« ÂËd³Ã« Êuà ‰«ËeÐ qŽUH²Ã«
                                                  ∫WOðü« WÃœUFLë


                                  + Br2

                         sOÐËdÐ     wÃUIðdÐ qzUÝ         ÊuKë r¹bŽ VÂdÄ

                 ¡«dłSÐ rÁ pÖ ·dF²²ÃË ¨ UMOJÃ_«Ë  U½UJÃ_« sOÐ eOOL²Kà qŽUH²Ã« «c¼ Âb ² ¹Ë
                                                   ∫wðü« ◊UAMë

                                    5JÃ_«Ë ÊUJÃ_« 5Ð eOOL²Ã« ©µ® ◊U?A½
                                                ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                 .CCl4 w nH Lë ÂËd³Ã« qzUÝ ¨—U³²š« wÐu³½√Ë ¨sO J¼ ≥rÝ µ ˨ÊU J¼ ≥rݵ

                                               ∫qLFë  «uDš
                               .‰Ë_« —U³²šô« »u³½√ w ÊU JNë sÄ ≥rݵ l{ ≠±
       ÆÆÆWEŠöÄ
   «b ²Ý«pMJL¹ ¨©≤® ◊UA½w
   w d «u²Lë sOJÃ_«Ë ÊUJÃ_«                .w½U¦Ã« —U³²šô« »u³½√ w sO JNë sÄ ≥rݵ l{ ≠≤
       Æp²Ý—bÄ d³² Ä
                        .‰Ë_« —U³²šô« »u³½√ vÃ≈ nH Lë ÂËd³Ã« qzUÝ sÄ öOKÁ n{√≠≥
                                               Î
                        .w½U¦Ã« —U³²šô« »u³½√ vÃ≈ nH Lë ÂËd³Ã« qzUÝ sÄ öOKÁ n{√≠¥
                                                Î

       ÆÆÆWEŠöÄ                     ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ oÐU ë ◊UAMKà pz«dł≈ bFÐ
   wN ¨ÂËd³Ã« …d Ð√ sÄ t³²½«
      ÆΫbł …—U{ …d Ð√        ø«–ULÃË.‰Ë_« —U³²šô« »u³½√ vÃ≈ ÂËd³Ã« qzUÝ W U{≈ bMŽ qBŠ «–UÄ ≠±
                      ø«–ULÃË.w½U¦Ã« —U³²šô« »u³½√ vÃ≈ ÂËd³Ã« qzUÝ W U{≈ bMŽ qBŠ «–UÄ ≠≤
                                           .qŽUH²Ã« w²ÃœUFÄ V²Â«≠≥                                  UMOJÃ_« vKŽ WOŽUM  UIO³Dð ¥≠≤
                  «ËdC ë ”UOÂ√ Ë√ ¨UN ³Kð w²Ã« fÐöLë ◊uOš WŽUM WOHO sŽ XáU ð pKFÃ
                 lOLł Ê≈ ¨W¹“UGë  UÐËdALë VKŽË WO½bFLë ÁUOLë VKŽ Ë√ ¨qLF² ð w²Ã«  U¹UHMëË
                  UŽUMBë sÄ w¼Ë ¨…dLK³Ã« vL ð WOKLŽ sŽ Z²Mð w²Ã«  «dLK³Lë sÄ  U−²MLë Ác¼
                 ÁcNà WÄ“öë œ«uLë r¼√ sÄ bFð w²Ã«  UMOJÃ_« W UšË jHMë  UI²AÄ vKŽ bL²Fð w²Ã«
                                                     ÆWŽUMBë


µπ
                        Polamarization     …d?LK?³Ã«
vL ð …dOG  U¾¹eł sÄ …dO³Â œ«bŽ√ tO bײð wzUOLO qŽUHð UN½QÐ …dLK³Ã« ·dFÔð
                                   Ó
                         Î  Î
sŽ tðUH w nK² ¹ ¨dLK³Ä vL ¹ …dO³Â WO¾¹eł WK²Â «– UL { U¾¹eł ÊuJ²Ã ¨ «dL½uÄ
                           Î
                       Æ Î«dO³Â U ö²š« tà W½uJLë …dOGBë  U¾¹e−ë        ∫r?KFð q¼
                                              sÄ WOŽUMBë  «dLK³Lë Ê√
q¦Lð YOŠ …dOG   …—U−Š sÄ Î«bł r { —«bł ¡UMÐ WOKLFÐ …dLK³Ã« WOKLŽ tO³Að sJL¹Ë       UN½_ W¾O³Kà WŁuKLë œ«uLë d¦Â√
    Î
ΫdO³Â Uł«Ë— WŽUMBë Ác¼ XOIÃË ¨dLK³Lë ZðUMë —«b−ë q¦L¹Ë ¨ «dL½uLë …dOGBë …—U−×ë        ÆWÐd²Ã« w qKײð ô

Ϋ¡eł X׳ √Ë ¨UMðUOŠ XKNÝ w²Ã«  U−²MLë sÄ dO¦JÃUÐ UMðœË“ YOŠ ¨…dOš_«  «uM ë w
 «Ëœ_«Ë  U¹UHMë ”UOÂ√Ë ¨ÁUOLë rOÞ«dšË WOzUÐdNJë „öÝúà WHKGLë …œULë q¦Ä UNMÄ
           ÆU¼dOžË  Ułu MLë˜U− ë ·UOÃ√Ë W¹Ëœ_« kHŠ VKŽË WOÃeMLë


                                   «dLK³*« Ÿ«u½√           ∫r?KFð q¼
                                              dLK³Ä sŽ …—U³Ž u¼ UAMë Ê√
‰ËUM²MÝË ¨pO²Ýö³Ã« q¦Ä WOŽUM Ë ¨“uKOK Ã«Ë UAMë q¦Ä WOFO³Þ vÃ≈  «dLK³Lë nMBð       dJÝ  U¾¹eł sÄ ÊuJ²¹
                                               UMOðËd³Ã« pÃcÂË ¨“uÂuKł
YOŠ ¨UN²ŽUM   w ”UÝ_« d−Š  UMOJÃ_« bFð w²Ã«Ë WOŽUMBë  «dLK³Lë sÄ Î«œbŽ UM¼        U¾¹eł sÄ ÊuJ²ð  «dLK³Ä w¼
…dO³Â œ«bŽ√ j³ðd² ¨ UMOJÃ_« sÄ  «dLK³Lë sÄ b¹bFë ÃU²½≈ W U{ù« qŽUHð WÞUÝuÐ r²¹            ÆWOMOÄ√ ÷uLŠ

           Î
sÄ dO³Â œbŽ vKŽ Íu²×¹ UL { ΫdLK³Ä Z²M²Ã ¡Íeł ≤∞∞∞∞∞ vÃ≈ qBð bÁ UNðU¾¹eł sÄ
                       ∫ «dLK³Lë Ác¼ vKŽ WK¦Ä_« sÄË ¨ «—cë


                                  ∫5KOŁ≈ w?Ãu³Ã«           ∫r?KFð q¼
                                              qOMO wÃuЮ PVC ?ë  U−²MÄ Ê√
wMFð WOMOðô WLK w¼Ë wÃuÐ ‰Ë_« sOFDIÄ sÄ ÊuJ²¹ t½√ dLK³Lë «c¼ rÝ« sÄ kŠöð         WLOÁ  «–  «dLK³Ä w¼ ©b¹«—uKÂ
                                              sÄ Z²Mð˨Ϋbł …dO³Â W¹œUB²Á«
ÊuJ¹ UM¼Ë ¨sOK¦¹ù« dO¦Â t½√ wMF¹ `³ √ dLK³Lë «c¼ rÝ« Ê√ Í√ ¨sOK¦¹≈ w½U¦Ã« lDILÃ«Ë dO¦Â
                                              qOMO  U¾¹eł sÄ dO³Â œbŽ qŽUHð
                ÆdLK³Lë u¼ sOK¦¹« wÃu³Ã«Ë dL½uLë u¼ (C2H4 ) sOK¦¹ù«              Æb¹«—uKÂ

œułuÐË ¨…dO³Â ◊uG{ X×ð sOK¦¹ù« “Už sO      ð o¹dÞ sŽ sOK¦¹≈ wÃu³Ã« ÃU²½≈ r²¹Ë
                                                          Cl
                  ∫WOðü« WOzUOLOJë WÃœUFLë V Š pÃ–Ë ¨bŽU Ä qÄUŽ         b¹«—uK qOMO
                                        ~~~~~                  ~~~~~
                                  jG{
 ÆÆÆÆ ´         ´        ´       ´ ÆÆÆÆ    …—«dŠ
                                   ´
                                 bŽU Ä qÄUŽ
       dL½uÄ     dL½uÄ       dL½uÄ                       dLK³Ä
                                                             ∂∞
                   sJL¹ W³K …œUÄ vÃ≈ ‰uײ¹ sOK¦¹ù« “Už ÊS WIÐU ë WOzUOLOJë WÃœUFLë vKŽ ¡UMÐË
                                                        Î
                    «Ëœ_«Ë ÁUOLë rOÞ«dšË  «ËdC ë ”UOÂ√ UNMÄ WHK² Lë WOJO²Ýö³Ã« œ«uLë sÄ dO¦Â WŽUM
                                                         ÆU¼dOžË WOÃeMLë

                                                          ©∂® ◊U?A½
                          .p²Ý—bÄ d³² Ä w ÖULMë «b ²ÝUÐ 5K¦¹≈ wÃu³Ã« ÃU²½≈ qŽUHð q¦Ä
                                    sOK¦¹≈ wÃu³Ã«  UŽUM iFÐ     ∫r?KFð q¼                                       ∫5KÐËdÐ wÃu³Ã«
sO¦¹ù« VÂdLà lzUAë rÝô« Ê√
u¼ sOÐËd³Ã« VÂdLÃË sOKŁù« u¼    j³ðdð YOŠ ¨dO³Â jG{ X% 5KÐËd³Ã« “Už 5       ð o¹dÞ sŽ dLK³*« «c¼ lMB¹
         ÆsOKÐËd³Ã«
                  ∫WOðü« WÃœUF*« 5³ð UL 5KÐËdÐ wÃu³Ã« dLK³Ä W½uJÄ iF³Ð UNCFÐ ¨5KÐËd³Ã«  U¾¹eł

                                               CH 3     CH 3   CH 3
             CH 3        CH 3       CH 3
                                 ´ ÆÆÆ ÆÆÆ ~~~~~                     ~~~~~
                                    jG{
   ÆÆÆ ´           ´        ´
                                    …—«dŠ
        sOÐËdÐ       sOÐËdÐ      sOÐËdÐ
                                              sOÐËdÐ wÃuÐ

                . Ułu MLÃ«Ë œU− ë ·UOÃ√ UNMÄ œ«uLë sÄ dO¦Jë WŽUM w sOKÐËdÐ wÃu³Ã« Âb ² ¹Ë
∂±
                                   qBHë WK¾??Ý√

                       ∫WOðü« rO¼UHLÃUÐ œuBILë `{Ë ±
          ÆdL½uLë ¨W U{ô« qŽUHð¨dLK³Ä ¨l³AÄ dOž ÊuÐdÂË—bO¼
                           Ô
                       ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« d²š« ≤
                     ∫ UMOJÃ_« sÄ WOðü«  U³ÂdLë bŠ√ ≠√
   C2H6 ©¥ C2H5OH ©≥        C3H3 ©≤         C 4H8 ©±
                  ∫ÊuÐd …—– ±± Íu²×¹ Ícë sOJÃ_« ≠»
C11H9 ©¥     C11H22 ©≥     C11H18 ©≤        C11H24 ©±
                ∫sOðuO³Ã« q¦L¹ ô WOðü« WOzUM³Ã« mOBë ÈbŠ« ≠?ł                  ©≤                   ©±                   ©¥                   ©≥             ∫sOJÃ_«Ë ÊUJÃ_« sOÐ eOOL²Kà WÄb ² Lë …œULë ≠œ
  .œuOë ≠¥    ÂËd³Ã«≠≥      —uKHë ≠≤         —uKJë≠±
                      Î
             ∫V³ Ð  U½UJÃ_« sÄ UOzUOLOÂ jA½√  UMOJÃ_« bFð≠?¼
  Æd³Â√ sOJÃ_« w ÊuÐdJë  «—– œbŽ ≠≤          ÆVÂdLë ‰uÞ≠±
         .W¹œUŠ√ WDЫ— œułË ≠¥       .WOzUM¦Ã« WDЫdë œułË ≠≥

                      ∫WOðü«  UMOJÃúà WOzUMÐ WGO V²Â√ ≥
                          .sO²ÂË√ ¨sO J¼ ¨ sOÐËdÐ

             .UNOKŽ UOKLŽ UIO³Dð jŽ√Ë ¨Wł—bNÃUÐ œuBILë `{Ë ¥
                 Î   Î

                                 ∫WOðü« qKŽ µ
                   .WF³AÄ dOž  U³ÂdÄ  UMOJÃ_« vL ð ≠√
               ∫ «dLK³Lë lOMBð w  U½UJÃ_« Âb ² ð ô ≠»


                                           ∂≤
                                            …bŠuë WK¾??Ý√
                                    ∫WOðü« rO¼UHLÃUÐ œuBILë `{Ë ±
                         .Wł—bNë ¨w¾¹e−²Ã« dODI²Ã« ¨ UMO «—UÐ ¨ U½UJÃ_«
                                    ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« d²š« ≤
                               U½uÐdÂË—bONë sÄ WOðü«  U³Âd*« bŠ√ ≠±
 C2H3Br ©œ         CCl4 ©?ł         C5H10 ©»         CH2OH ©√

                                   U½UJÃ_« sÄ WOðü«  U³Âd*« bŠ√ ≠≤
   C2H2 ©œ    CH3COOH ©?ł            C3H8 ©»           C5H10 ©√

                                    öJA²Ä tà WOðü«  U³Âd*« bŠ√ ≠≥
  .ÊU J¼ ©œ        5ÐËdÐ ©?ł        ÊUÐËdÐ ©»           5¦¹≈ ©√

                                 u¼ ÊUOKž Wł—œ vKŽ√ tà Ícë VÂd*« ≠¥
 C8H18 ©œ         C4H10 ©?ł        C5H12 ©»            C3H8 ©√

                            WF³A*« dOž  U³Âd*« sÄ WOðü«  U³Âd*« bŠ√ ≠µ
  C4H8 ©œ        C8H18 ©?ł       C10H22 ©»            C2H6 ©√

                           WOzUMŁ WOL¼U ð WDЫ— Íu²×¹ WOðü«  U³Âd*« bŠ√ ≠∂
  C2H2 ©œ        C15H32 ©?ł        C6H14 ©»           C4H8 ©√

w½«Ë√ w Âb ² Lë ÊuKH²Ã« dLK³Là dL½uÄ u¼ © F      F
                              ® WOzUM³Ã« t²GO Ícë sOKO¦¹≈Ë—uK wŽUЗ VÂdÄ ≥
                     F       F
               . dLK³Lë «c¼ s¹uJð WOHO sO³ð WÃœUFÄ V²Â« ¨UNÐ ÂUFDë ‚UB²Ã« lMLà a³Dë

                           ∫wðQ¹ ULO A,B,C,D,E ∫sÄ q WGO V²Â√ ¥
                                       Ì

                             E
                            …—«dŠ
                            jG{
                        O2         H2
            C + B + WÁUÞ           A
                              Br2

                             D
∂≥
  .pðUOŠ w UNÄb ² ð  «dLK³Ä vKŽ WK¦Ä√ jŽ√Ë ø…dLK³ÃUÐ œuBILë `{Ë µ
                  Î
 U³ÂdLë w WOzUM¦Ã« WDЫdë œułË sŽ UOKLŽ nAJë pMJL¹ nO Õdý« ∂
                              ÆW¹uCFë
                      Ò
 ÆW¹uCFë  U³ÂdLKà WOzU¹eOHë hzUB ë vKŽ qJA²Ã« …d¼Uþ dŁRð nO `{Ë ∑
                                 Ò

                        ∫WOðü«  ôœUFLë qLÂ√ ∏
             C4H10 + O2              ©±
             C5H12 + Br2              ©≤
             C18H36 + H2              ©≥
                .
      .... + C2H4 + C2H4 + ....  jG{
                    …—«dŠ         ©¥
                                   ∂¥
      …b?????Šuë       ∑
   l???z«u*« j??G?{
∂µ
    Hydrostatics            WMÂU ë lz«u*« jG{            q?BHë
                                         ±
iFÐË t² U¦ÂË qzU ë ŸUHð—UÐ t²ÁöŽË qzU ë jG{ ÂuNHÄ lÐU ë nBë w X dŽ
iFÐË ‰UJÝUÐ √b³Ä sŽ  UÄuKFLë iFÐ pÃc X dŽË ¨pÖ vKŽ WOKLFë  UIO³D²Ã«
WMÂU ë lz«uLë jG{ sŽ p² dFÄ w oLF²²Ý qBHë «c¼ w Ë ÆtOKŽ WOKLFë  UIO³D²Ã«
                 Æ’Uš qJAÐ WMÂU ë qz«u ë jG{Ë ¨ÂUŽ qJAÐ
¨lz«uLë jGCÐ WÁöFë  «– ÊU ½ù« …UOŠ w  UÞUAMÃ«Ë  UIO³D²Ã« sÄ dO¦Jë „UM¼
WÂdŠË ¨ U «uGÃ«Ë  «dzUDÃ«Ë sH ë WŽUM Ë œËb ë ¡UMÐ pÖ vKŽ WK¦Ä_« sÄË
…eNł_« rEFÄ w qz«u ë WÂdŠ vÃ≈ W U{ùUÐ ¨W¹uÄbë WOŽË_« w Âbë ÊU¹dÝ˨ÁUOLë
                       Æ¡«uNë  UHOJÄ˨ …—UO ë „d×Ä ∫q¦Ä
¡ÈœU³Lë UÄË øUNO …dŁRLë qÄ«uFë UÄË øUNDG{Ë lz«uLÃUÐ œuBILë UÄ ∫XáU ð pKFÃ
uHDð «–ULÃË ø¡ULë w WKOI¦Ã« ÂU ł_« l — qN ¹ «–ULÃË øqz«u ë jGCÐ WÁöFë  «–
dO Hð sJL¹ nOÂË øUN²ŽUM w qšb¹ b¹b×ë Ê√ rž— tO ‚dGð ôË ¡ULë w WMOH ë
                    ølz«uLë jG{ vKŽ WOKLFë  UIO³D²Ã« iFÐ
ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼
                                   ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ
                            Ælz«uLÃUÐ œuBILë `{uð
                            jGCÃUÐ œuBILë `{uð
                ÆWŠU LÃ«Ë jGCÃ«Ë …uIë sOÐ WO{U¹dë WÁöFë sO³ð
«c¼ UNOKŽ bL²F¹ w²Ã« qÄ«uFë sO³ðË ¨tO WMOFÄ WDI½ bMŽ qzU ë jGCÐ œuBILë `{uð
                            ÆtOKŽ UNMÄ q dŁ√Ë jGCë
           Æt² U¦ÂË tILŽ sÄ qÂË qzU ë jG{ sOÐ WÁöFë UOKLŽ Z²M² ð
            ÆtKš«bÐ jI½ bMŽ qzU ë jG{ »U ×à WO{U¹— qzU Ä q×ð
       Æ UN−ë lOLł sÄ tO œułuLë r −ë vKŽ jGC¹ qzU ë Ê√ `{uð
                         ÆtŠdAðË ‰UJÝUÐ √b³Ä h½ dÂcð
                      ÆUNŠdAðË ”bOLš—√ …bŽUÁ h½ dÂcð
ÆULNMÄ q vKŽ WOKLFë  UIO³D²Ã« iFÐ dO H²Ã ”bOLš—√ …bŽUÁË ‰UJÝUÐ √b³Ä Âb ² ð
                 Æqz«u ë W U¦Â ”UOIà d²OÄË—bONë “UNł Âb ² ð
                                                ∂∂
                                             l?z«u*« j??G{ ±≠±
             pÝUL²Ã« ÈuÁ Ê_ ÊU²ÐUŁ qJýË r−Š UNà ÊuJ¹ W³KBë WÃU×ë w …œULë Ê√ UIÐUÝ XÝ—œ
             ¨WHOF{ WKzU ë WÃU×ë w …œULë  U¾¹eł sOÐ ÈuIë Ác¼ ÊuJð sOŠ w ¨…dO³Â UNðU¾¹eł sOÐ
                             ÆW¹“UGë WÃU×ë w …œULë  U¾¹eł sOÐ «bł WHOF{ ÊuJðË
             WKNÝ œ«uLë Ác¼ ÊS  «“UGÃ«Ë qz«u ë  U¾¹eł sOÐ pÝUL²Ã« ÈuÁ nF{ V³ ÐË
             WO U Ð nB²ð UNKF−¹ ULÄ ¨UNKJý dOOGð ‰ËU×ð w²Ã« WOł—U ë ÈuIë dOŁQ²Ã WÐU−²Ýô«
              «“UGÃ«Ë qz«u ë XOLÝ pÃcà Ơ«“UGë w UL —UA²½ô« Ë√ qz«u ë w UL ÊU¹d−ë
                    Æ—UA²½ô« Ë√ ÊU¹d−ë WO U Ð nB²ð …œUÄ q vMFð lzUÄ WLKJ Ælz«uLÃUÐ
             vKŽ U¹œuLŽ …dŁRLë …uIë ‰bFÄ u¼ `DÝ vKŽ jGCë Ê√ lÐU ë nBë w X dŽË
                                           Æ`D ë «c¼ w WŠU Lë …bŠË
                                                 Î
                                ∫WOÃU²Ã« WÁöFÃUÐ vDF¹ ©÷® jGCë ÊS UO{U¹—Ë
                 W¹œuLFë …uIë q¦9 ©‚® YOŠ                        ‚
                                    ................................
                       ©Â® WŠU *« vKŽ   ©±®                    Ω÷


             ©‰UJÝUÐ w ½dHë rÃUFë vÃ≈ W³ ½® ‰UJÝUÐ vL ðË ¨≤ÂØsðuO½ w¼ jGCë ”UOÁ …bŠËË
                                             ÆwÃËbë ÂUEMë  «bŠË o Ë
             lI¹ w²Ã« WŠU Lë lÄ UO JŽË ¨…uIë lÄ U¹œdÞ VÝUM²¹ jGCë Ê√ ©±® WÁöFë sO³ðË
                                                      ÆjGCë UNOKŽ


             YOŠ ¨©±® WÁöFë sÄ `DÝ vKŽ r ł UNÐ jGC¹ w²Ã« WOKJë …uIë œU−¹≈ sJL¹Ë
                                                        ∫Ê√ b−½
                    ©WŠU Lë …bŠË vKŽ lÁ«uë® jGCë X `D ë WŠU Ä Ω WOKJë …uIë

         ÷    Æ©`D ë ◊UI½ lOLł w ËU ²Ä Í√® ULE²MÄ jGCë ÊU «–≈ ÷ X  Ω ‚
         ±
             Æ©Èdš_ WDI½ sÄ nK² ¹® ULE²MÄ jGCë sJ¹ rà «–≈ jGCë ‰bFÄ X  Ω ‚


                                                qzU ë jG{
         ≤
           ÷  WOŽË_« Ê«—bł vKŽ W¹œuLŽ ÈuÁ TAM¹ tDG{ ÊS qzU Kà ÊU¹d−ë WO Uš V³ Ð

≤
  ÷´±÷         w `{uÄ u¼ UL  U¼U−ðô« lOLł w jGCë ÊuJ¹Ë ¨tO …—uLGLë ÂU ł_« `DÝ√Ë
     ΩjGCë ‰bFÄ
   ≤                                                    Æ©±® qJý


   ∂∑
      tO —uLGLë r −ë `DÝ√ vKŽ ÍœuLŽ qzU ë jG{ ∫©±® qJAë

U¹œuLŽ lIð w²Ã« ©qzU ë Ê“Ë® …uIë sŽ …—U³Ž t½QÐ tO WDI½ bMŽ qzU ë jG{ ·dF¹Ë
                            ÆqzU ë sÄ WŠU Lë …bŠË vKŽ
UL ¨© À ® t² U¦Â qzUÝ qš«œ © · ® oLŽ vKŽ ©  ∆ ® U¼—«bIÄ WŠU Ä U½cš√ «–S
  ∫WOÃU²Ã« WÁöFÃUÐ vDF¹ WŠU Lë Ác¼ vKŽ lÁ«uë qzU ë jG{ ÊS ¨©≤® qJý sO³¹
                ·


                        Â∆             qzUÝ w WDI½ bMŽ jGCë ∫©≤® qJAë

            ∆ WŠU Lë w qzU ë UNÐ dŁR¹ w²Ã« …uIë
                                   Ω qzU ë jG{
                   Â∆ WŠU Lë
                             ‚
                             Â∆
                               Ω÷

                  ∆ WŠU Lë ‚u qzU ë œuLŽ Ê“Ë Ω ‚ sJÃ
                 WOЖU−ë Ÿ—U ð X qzU ë œuLŽ WK²Â Ω
         WOЖU−ë Ÿ—U ð X qzU ë W U¦Â X qzU ë œuLŽ r−Š Ω
 WOЖU−ë Ÿ—U ð X qzU ë W U¦Â X œuLFë ŸUHð—« X œuLFë …bŽUÁ WŠU Ä Ω
                         ?ł X À X · X Â ∆ Ω
                     ©?ł X À X · X Â ∆®  ‚ ÷
                              Ω  Ω ∫Ê–≈
                        Â∆      Â∆
            ©≤®  ................................  ?ł X À X · Ω
                                           ∂∏
                ∫UL¼ sOKÄUŽ vKŽ bL²F¹ tKš«œ WDI½ Í√ bMŽ qzU ë jG{ Ê√ © ≤ ® WÁöFë sO³ðË
                                       ÆU¹œdÞ tFÄ VÝUM²¹Ë ¨qzU ë oLŽ
                                       ÆU¹œdÞ UNFÄ VÝUM²¹Ë ¨qzU ë W U¦Â

              pMJL¹ nO®  U¼U−ðô« lOLł w W¹ËU ²Ä UÞuG{ tKš«œ WDI½ W¹√ bMŽ qzU Kà błu¹Ë
                                        Æ©øWDO Ð WÐd−²Ð UOKLŽ pÖ sÄ oIײë
              jGCë tOÃ≈ nO{√ «–≈Ë ¨©”UILë jGCë Ë√® —UOFLë jG{ qzU ë jG{ wL ¹Ë
                    Æ©wKJë jGCë Ë√® qzU Kà oKDLë jGCë czbMŽ tOKŽ oKD¹ ©Æ÷® Íu−ë

                                 qzU ë jG{ ´ Íu−ë jGCë Ω oKDLë jGCÃU

                    ................................  ?ł À · ´ Æ÷ Ω
                 ©≥®                              Â÷
                                                      ± ‰U¦Ä

              ∫wðQ¹ UÄ V Š« ÆΫd²Ä ±∂∞ tðbŽUÁ ‰uÞË ¨Î«d²Ä ¥∞ tO ¡ULë ŸUH𗫠ΫbÝ ©≥® qJAë sO³¹
       ÆÆÆdJ     WFÁ«uë ©” ® WDI½Ë ¡ULë `DÝ vKŽ WFÁ«uë © ’® WDI½ sÄ q bMŽ oKDLë jGCë ≠±
jGCë —«bIÄ nK² ¹ ô «–U*
bMŽ b ë —«bł vKŽ lÁ«uë                                    ÆtðbŽUÁ vKŽ
‰uÞ œ«œ“« ULNÄ 5FÄ oLŽ
     øUN{dŽË …dO׳ë                     Æb Kà wKš«bë —«b−ë vKŽ …dŁRLë WOKJë …uIë ≠≤
                                        ¨≥ rG ±∞∞∞ ¡ULë W U¦Â Ê√ ULKŽ
                                        π[∏ WO{—_« WOЖU−ë Ÿ—U ðË
                                        ±∞∞∞∞∞ Íu−ë jGCÃ«Ë ≤ÀØÂ
                                                  Æ≤Â Ø sðuO½

        ‰«R???Ý
                      ¡UÄ bÝ ∫©≥® qJý                        ∫q×ë
X¹eë W×OH VI¦ð «–ULÃ
                          ∫b−½ ©”® ¨ © ’ ® w²DI½ sÄ q bMŽ © ≥ ® WÃœUFLë oO³D²Ð
v²ŠU¼öŽ√w ÊU³IŁWO½bFLë
                                        ?ł À ±· ´ Æ÷ Ω ©’ bMŽ® ±÷
 øX¹eë V sÄ sJL²½
                          ±∞∞∞∞∞ ´ ∞ Ω π[∏ X ±∞∞∞ X ∞ ´ ±∞∞∞∞∞ Ω
                               ƉUJÝUÐ µ±∞ X± Ω ‰UJÝUÐ ±∞∞∞∞∞ Ω

                                        ?ł À ≤· ´ Æ÷ Ω ©” bMŽ® ≤÷
                           ≥π≤∞∞∞ + ±∞∞∞∞∞ Ω π , ∏ X±∞∞∞ X ¥∞+ ±∞∞∞∞∞
                            ‰UJÝUÐ µ±∞X ¥,π≤ Ω ‰UJÝUÐ ¥π≤∞∞∞ Ω
  ∂π
 ¡ULKà WNł«uLë t×DÝ WŠU Ä X jGCë ‰bFÄ Ω b Kà wKš«bë —«b−ë vKŽ …dŁRLë WOKJë …uIë
                         ©≤÷ ´ ±÷ ®
                 © ¥∞ X ±∂∞® X          Ω
                            ≤
                ∂¥∞∞ X ©¥π≤∞∞∞´ ±∞∞∞∞∞®
                            Ω
                      ≤
                     ÆsðuO½ µ±∞X ±[∏π Ω


Ê«—bł pLÝ œ«œe¹ «–ULà d ¨oÐU ë ‰U¦Lë sÄ UNOKŽ XKBŠ w²Ã« ZzU²Më ¡u{ w ‰«R???Ý
                              øtðbŽUÁ u×½ UMN−ð« ULK b ë


       ∫wðü« ◊UAMÃUÐ rÁ ¨tDG{Ë qzU ë oLŽ sOÐ WÁöFë œU−¹≈ WOHO ·dF²²ÃË

               tDG{Ë qzU ë oLŽ 5Ð WÁöFë ©±® ◊U?A½
                               ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
◊UDÄ WFDÁË ¨włUł“ lLÁË ¨X¹“Ë ¨w³Aš qÄUŠË ¨U·dŠ qJý vKŽ włUł“ »u³½√
  Æw½UOÐ rÝ— WÁ—ËË ¨¡UÄË ¨wÞUDÄ »u³½√Ë ¨…dD ÄË ¨włUł“ ÷uŠË ¨©ÊuÃUЮ WIOÁ—


                               ∫qLFë  «uDš
¨UOÝ√— włUłeë »u³½_« X³Ł rŁ ¨w³A ë qÄU×ë vKŽ w½UO³Ã« rÝdë WÁ—Ë X³Ł ≠±
               ÆX¹eë tO l{ rŁ ¨tHKš rÝdë WÁ—Ë lIð YO×Ð
                ÆwłUłeë lLIë W¼u vKŽ ◊UDLë WFDÁ X³Ł ≠≤
vKŽ »u³½_« w²³Fý ÈbŠSÐ ¨wÞUDLë »u³½_« WÞUÝuÐ ¨włUłeë lLIë q ≠≥
                              ÆU ·dŠ qJý
”UOÁ w bŽU ²Ã qJAë w UL włUłeë ÷u×ë V½Uł vKŽ …dD Lë X³Ł ≠¥
                                   ÆoLFë
¨¡ULÃUÐ ¡uKLLë włUłeë ÷u×ë w ¨qHÝ_ t²¼u ÊuJð YO×Ð ¨lLIë dLž« ≠µ
      Æ÷u×ë w WHK² Ä ‚ULŽ√ vKŽ lLIë qFł«Ë ¨©¥® qJý w ULÂ
w dÞ sOÐ X¹eë Èu² Ä w ‚dHë —«bIÄË ¨oLŽ q —«bIÄ ‰Ëb−ë w q−Ý ≠∂
                        ÆU ·dŠ qJý vKŽ »u³½_«
Ë√ ® w½UO³Ã« rÝdë WÁ—Ë vKŽ lLIë oLŽË X¹eë Èu² Ä w ‚dHë sOÐ WÁöFë rÝ—« ≠∑
              Æ©»uÝU×ë vKŽ EXCEL q Â≈ WO−ÄdР«b ²ÝUÐ
                                             bMŽ qzUÝ jG{ ”UOÁ ∫©¥® qJAë
                                                  WHK² Ä ‚ULŽ√
                                                         ∑∞
                X¹eë Èu² Ä w ‚dHë  W³FAë w X¹eë ŸUHð—«  W³FAë w X¹eë ŸUHð—« `DÝ X×ð lLIë oLŽ
                    ©rÝ®         ©rÝ® »          ©rÝ® √    © rÝ® ÷u×ë w ¡ULë
                oLŽ sOÐ WÁöFë ◊UAMë «c¼ sÄ UNOKŽ XKBŠ Ícë w½UO³Ã« rÝdë sÄ Z²M²Ý« ‰«R???Ý
                                           ÆtDG{Ë qzU ë


                               tDG{Ë qzU? ë W U¦Â 5Ð WÁöFë ©≤® ◊U?A½
sÄ b¹bFÃUÐ jGCë ”UI¹
                        ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłUÐ rÁ tDG{Ë qzU ë W U¦Â sOÐ WÁöFë Z²M² ²Ã
Ë√ qLFë ‰U−Ä V Š  «bŠuë
 ∫w¼  «bŠuë Ác¼Ë ÆY׳ë                                     ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
   Æ≤ÂØsðuO½ Ë√ ‰UJÝUÐ ≠  ¨©ÊuÃUЮ WIOÁ— ◊UDÄ WFDÁË ¨włUł“ lLÁË ¨U ·dŠ qJý vKŽ włUł“ »u³½√
     ƉUJÝUÐ µ±∞Ω—UÐ≠
   ƉUJÝUÐ ≤±∞ Ω—UÐ wKÄ ≠  rÝ— WÁ—ËË ¨wÞUDÄ »u³½√Ë ¨…dD ÄË ¨WKŁUL²Ä WOłUł“ ”ËRÂË ¨WHK² Ä qz«uÝË
µ
 ±∞x±[∞±≥ Ω Íuł jG{ ≠                                ÆÊuKÄ ¡UÄË ¨w½UOÐ
         ƉUJÝUÐ
   Æo³z“ rKÄ Ë√ o³z“ rÝ ≠                                   ∫qLFë  «uDš
       Æ©Torr ® —uð ≠
                               ÆwłUłeë lLIë W¼u vKŽ ◊UDLë WFDÁ X³Ł ≠±
                włUłeë »u³½_« w²³Fý ÈbŠSÐ ¨wÞUDLë »u³½_« WÞUÝuÐ ¨włUłeë lLIë q ≠≤
                                       ÆoÐU ë ©¥® qJý w ULÂ
                Ícë ”QJë w sOFÄ oLFà qB¹ v²Š ¨qHÝ_ t²¼u ÊuJð YO×Ð ¨lLIë dLž« ≠≥
                »u³½_« w²³Fý w ÊuKLë ¡ULë Èu² Ä w ‚dHë q−Ý rŁ ¨qz«u ë bŠ√ tO błu¹
                                      Æwðü« ‰Ëb−ë w włUłeë
                w²Ã« ”ËRJë w oLFë fH½ vÃ≈ WI¹dDë fHMÐ lLIë dLGð YO×Ð WÐd−²Ã« bŽ√ ≠¥
                wðü« ‰Ëb−ë w WMO³Lë qz«u ë iFР«b ²Ý« pMJL¹® Èdš_« qz«u ë Íu×ð
                q−Ý …dÄ q w Ë ¨©WMĬ Èdš√ qz«uÝ W¹√ «b ²Ý« pMJL¹Ë ¨p¹bà  d «uð «–≈
                ÊuKLë ¡ULë Èu² Ä w ‚dHë     ©≥ÂØrG® t² U¦Â          qzU ë
                                    ∏≤∞             sOÝËdOÂ
                                    π≤∞              X¹“
                                   ±∞∞∞              ¡UÄ
                                   ±≤∂∞             s¹d Kł
  ∑±
         ÆwłUłeë »u³½_« w²³Fý w ÊuKLë ¡ULë Èu² Ä w ‚dHë
W U¦ÂË włUłeë »u³½_« w ÊuKLë ¡ULë Èu² Ä w ‚dHë sOÐ WÁöFë r??Ý—« ≠µ
WO−ÄdР«b ²ÝUÐ Ë√ ® w½UOÐ rÝ— WÁ—Ë vKŽ WÐd−²Ã« w UN²Äb ²Ý« w²Ã« qz«u ë
                       Æ©»uÝU×ë vKŽ EXCEL q Â≈


 øtDG{Ë qzU ë W U¦Â sOÐ WÁöFë tOKŽ XKBŠ Ícë w½UO³Ã« rÝdë sÄ Z²²M²Ý« ‰«R???Ý


                                «“UGë jG{
YOŠ ¨©µ® qJAë w sO³Lë d²Äu½ULë “UNł Âb ² ¹ —uB×Ä “Už jG{ ”UOIÃ
©o³zeë q¦Ä® VÝUMÄ qzUÝ tO l{u¹ ¨©‰® ·dŠ qJý vKŽ »u³½√ sÄ “UN−ë «c¼ ÊuJ²¹
                                   Æ©À® t² U¦Â
·dDë „d²¹Ë ¨tDG{ ”UOÁ œ«dLë —uB×Lë “UGÃUÐ d²Äu½ULKà dOBIë ·dDë q u¹Ë
       ÆøUIKGÄ »u³½úà w½U¦Ã« ·dDë „dð «–« ‚dHë UÄ ø«–ULà ¨UŠu²HÄ tà w½U¦Ã«
  ∫WOðü« WÁöFë V Š —uB×Lë “UGë jG{ ”UOÁ sJL¹ ¨qzU ë —«dI²Ý« bMŽË
· ∆ tÃuÞ Ícë qzU ë œuLŽ jG{ ´ Íu−ë jGCë Ω —uB×Lë “UGKà oKDLë jGCë
       ?ł X À X · ∆   ´   Æ÷    Ω÷


                                                ‰ ·dŠ qJý vKŽ d²Äu½UÄ ∫©µ® qJAë

                                    ≤ ‰U¦Ä

ÆWO½bFÄ …d w —uB×Ä ¡«u¼ jG{ ”UOIà ‰ ·dŠ qJý vKŽ wI³z“ d²Äu½UÄ Âb ²Ý«                    WO½bFÄ …d w —uB×Ä ¡«u¼

¨≥ÂØrG ±≥∂∞∞ o³zeë W U¦Â Ê√ ULKŽ ©∂® qJý w √ WDI½ bMŽ ¡«uNë jG{ —«bIÄ V Š«
                                                                √
                            ≥
       ƉUJÝUÐ ±∞∞∞∞∞ wëuŠ Íu−ë jGCÃ«Ë ÂØrG ±∞∞∞ ¡ULë W U¦ÂË
                   ≤
                    Àر∞ Ω ?ł WO{—_« WOЖU−ë Ÿ—U ð d³²Ž« ≠
                                                             ¡UÄ     rݵ∞ Ω± ‰
                                             ?Â
                                                   rݱ∞ Ω≤ ‰
                                   ∫q×ë        ?ł                     »
     ©?ł® Èu² Ä sŽ jGCë Ω            ©»® Èu² Ä bMŽ jGCë
 o³zeë œuLŽ jG{ ´ Íu−ë jGCë Ω     ¡ULë œuLŽ jG{ ´ …dJë w ¡«uNë jG{
    ?ł X ≤‰ X ≤À ´ ±∞∞∞∞∞ Ω               ?ł X ±‰ X ±À ´ √÷
                                           o³z“
 ±∞ X ∞[± X ±≥∂∞∞ ´±∞∞∞∞∞ Ω           ±∞ X ∞[µ X ±∞∞∞´ √÷         ≤  À

                ‰UJ??ÝUÐ ¥±∞X ±,≥± ∫√ WDI½ bMŽ jGCë Ê–≈            ¡«u¼ jG{ ”UOÁ ∫© ∂ ® qJý
                                                   …d w —uB×Ä

                                                                    ∑≤
                                                      Íu'« jGCë ”UOÁ
         ∫r?KFð q¼           ¨©∑®qJAë w sO³Lë wI³zeë d²OÄË—U³Ã« u¼ Íu−ë jGCë ”UOIà Âb ²Ý« “UNł j Ð√ Ê≈
wI³zeë d²OÄË—U³Ã« Ÿd²š« sÄ ‰Ë√ Ê√
wKKOý—uð wÃUD¹ù« rÃUFë u¼           ¡uKLÄ d²Ä wëuŠ tÃuÞ włUł“ »u³½√Ë ¨o³z“ tO dOG ÷uŠ Ë√ ”Q sÄ ÊuJ²¹ YOŠ
       Æ©±∂¥∑≠±∂∞∏®                              ÆÍœuLŽ l{Ë w o³zeë ÷uŠ w t OJMð r²¹Ë o³zeÃUÐ
                                              »u³½_«Ë ÷u×ë w tO×DÝ sOÐ o³zeë ŸUHð—« Ê≈
                                              ÊuJ¹ ö¦L Æ «d²OL²M ÃUÐ Íu−ë jGCë ”UOIÄ u¼
                                              ¨rÝ ∑∂ d׳ë `DÝ Èu² Ä bMŽ ŸUHð—ô« «c¼ —«bIÄ
                               o³z“ rÝ∑∂
                                              ∑∂∞ Ë√ o³z“ rÝ ∑∂ czbMŽ Íu−ë jGCë Ê≈ ‰uIM
           ÆÆÆdJ
       ∫«–≈ Àb×¹ «–UÄ                                                      Æo³z“ rKÄ
wI³zeë d²ÄË—U³Ã« lÄ U½bF ≠
                                              `DÝ Èu² Ä bMŽ Íu−ë jGCë —«bIÄ »U ×ÃË
       øq³ł WLÁ vÃ≈
w wI³zeë d²ÄË—U³Ã« UMF{Ë ≠                                    ©≤® WÁöFë Âb ² ½ ‰UJÝUÐ …bŠuÐ d׳ë
   ø¡«uNë sÄ ⁄dHÄ ÊUJÄ                 qzUÝ w WDI½ bMŽ jGCë ∫©∑® qJý                   ∫UIÐUÝ  dÄ w²Ã«

                                                          ?ł X À X · Ω ÷
                         Æ,∑∂ Ω o³z“ rÝ ∑∂ Ω o³zeë œuLŽ ŸUHð—« ∫· YOŠ
                           ≥
                                                     π[∏ X ±≥∂∞∞ X ∞[∑∂ Ω ÷ Ê–≈
                              ØrG ±≥∂∞∞ Ω o³zeë W U¦Â ∫À
                        ≤
                        ÀØ π[∏ Ω WO{—_« WOЖU−ë Ÿ—U ð ∫?ł       ƉUJÝUÐ µ±∞ X ±[∞±≥ Ω ±∞±≥∞∞ Ω

                       dE½√ w½bFLë d²OÄË—U³Ã« UNMÄ Íu−ë jGCë ”UOIà Èdš√ …eNł√ „UM¼ Ê√ dÂcÃUÐ d¹b−ë sÄË
                                                                Æ—ËU−Lë qJAë

      w½bFÄ d²OÄË—UÐ                                              ‰UJ??ÝUÐ √b?³Ä ≤≠±
                           øczbMŽ qzU Kà Àb×¹ «–UL Æwł—Uš jG{ vÃ≈ U½UOŠ√ —uB×Lë qzU ë ÷dF²¹
                                                 ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłS¹ rÁ ‰«R ë «c¼ sŽ WÐUłûÃ

                                                       ‰UJ??ÝUÐ √b?³Ä ©≥® ◊U?A½
                                                              ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
             ‰«R???Ý
                          Æw³Aš jIKÄË ¨lLýË ¨¡UÄË ¨Í—«dŠ —bBÄË ¨—UL ÄË ¨ÁUOLKà WOJO²ÝöÐ …—Ë—UÁ
 »u??³? ½_« ‰u?? Þ mK³¹ r?? Â
                                                             ∫qLFë  «uDš
 q??L? F? à t?? łU?? ²? ?×? ?ð Íc?? ? ? ë
                          »uIŁ WŁöŁ …—Ë—UIë VIŁ« rŁ VNKë vKŽ tM ÝË ¨w³A ë jIKLÃUÐ —UL Lë p Ä√ ≠±
 ¡ULë «b ²ÝUÐ d²OÄË—UÐ
                                     Æ©∏® qJAë w sO³Ä u¼ UL UNO³½Uł bŠ√ vKŽ …bŽU³²Ä …dOG
           øo³zeë ‰bÐ
                                                  ÆUNÁu lLAë dNBÐ «bOł »uI¦Ã« oKž√ ≠≤
                                                  Æ…œ«b ÃUÐ UNIKž√ rŁ ¡ULÃUÐ …—Ë—UIë úÄ≈ ≠≥
   ∑≥
                 UL vKŽ_« sÄ …—Ë—UIë w³½Uł vKŽ p¹bOÐ jG{« ≠¥
  jG{        jG{
                  økŠöð «–UÄ Æ»uI¦Ã« VÁ«— rŁ ¨qJAë w
‰UJÝUÐ √b³Ä vKŽ oO³Dð ∫©∏® qJýÍËU ¹ —«bILÐ œ«œe¹ qzU ë «c¼ jG{ ÊS ¨UÄ jG{ vÃ≈ —uB×Ä qzUÝ ÷dFð «–≈
¨t¹u×¹ Ícë ¡UŽuë Ê«—bł vKŽ qzU ë jG{ pÃcÐ b¹eO ÆtOKŽ lÁË Ícë w U{ù« jGCë
qzU ë vKŽ …dŁRLë …uIë sŽ ZðUMë jGCë Ê√ Í√ Æ—«bILë fHMÐ tKš«œ WDI½ Í√ bMŽË
                              ÆtzU×½√ lOLł vÃ≈ qI²M¹
‰UJÝUÐ √b³Ä rÝ« oKÞ√ «cà ¨‰UJÝUÐ w ½dHë rÃUFë u¼ …d¼UEë Ác¼ nA²Â« sÄ ‰Ë√ Ê≈
                   ∫wK¹ UÄ vKŽ √b³Lë «c¼ hM¹Ë Æ…d¼UEë Ác¼ vKŽ

   lOLł vÃ≈ qI²M¹ jGCë «c¼ ÊS ¨—uB×Ä qzUÝ vKŽ wł—Uš jG{ lÁË «–≈
                           ÆÍËU ²ÃUÐ qzU ë ¡«eł√

sÄË ¨lL²−Lë UNMÄ bOH² ¹ w²Ã« WOKLFë  UIO³D²Ã« sÄ b¹bFë ‰UJÝUÐ √b³Là błu¹Ë
d UFÄË  —UO ë qO ž  UD×Ä w Âb ² Lë wJOÃË—bONë f³JLë pÖ vKŽ WK¦Ä_«
                          Æ «—UO ë w `ЫuJÃ«Ë ¨Êu²¹eë


                          wJOÃË—bONë f³J*« ±
l{uÄ bMŽ nIð …—UO ë Ê√ UN²½UO Ë  «—UO ë qO ž  UD×Ä iFÐ vÃ≈ dz«eë b−¹
wMHë qÄUFë ÂuI¹ rŁ Æ©WOJOÃË—bONë WF «dë® wJOÃË—bONë f³JLë vL ¹ “UNł vKŽ sOFÄ
         ÆvKŽ√ vÃ≈ …—UO ë lHðd² ¨f³JLë w UÄ —“ vKŽ jGCÃUÐ WD×Lë w
¨X¹eÃ«Ë ¡ULë q¦Ä qz«uÝ tO Âb ² ð Ícë f³JLë «cNà UODOD ð ULÝ— ©π® qJý sO³¹
UN ³JÄ `DÝ WŠU Ä Èd³Â Èdš√Ë © ±Â® UN ³JÄ `DÝ WŠU Ä ÈdG W½«uDÝ≈ tO dNEðË
©±÷ ® UDG{ UNMŽ Z²M¹ ÈdGBë W½«uDÝ_« f³JÄ `DÝ vKŽ ©±‚ ® …uÁ  dŁ√ «–S ¨©≤®
Æf³JLë w ©…œUŽ X¹eë® qzU ë ¡«eł√ lOLł vÃ≈ ÍËU ²ÃUÐ ‰UJÝUÐ √b³Ä V Š qI²M¹
        ÆÈd³Jë W½«uDÝ_« f³JÄ `DÝ vKŽ ©≤÷® tà U¹ËU Ä UDG{ TAMO
                            ÊS ≤÷ Ω ±÷ Ê√ ULÐË
                                           ∑¥
                           ±
                             ‚
                                 ±
                                   Â             Â
                                              ≤
 WO½«bOÄ …—U¹“    ◊U?A½
ÊuMJ ¹ s¹cë W³KDë iFÐ ÂuI¹                                      ≤
                                                      ‚
qO ž Ë√ rO×Að WD×Ä —«u−Ð                   wJOÃË—bO¼ f³JLà wDOD ð rÝ— ∫© π ® qJý
Êu²¹“ …dBFÄ Ë√  «—UO Kà                                            ±
                                                        ‚ ≤‚
       Î
wJOÃË—bO¼ U ³JÄ UNO Âb ² ¹Ë                                          ±
                                                         Ω ≤Â
wMHë qÄUFë WKÐUIÄË WD×Lë …—U¹eÐ                                         ≤‚
                                                        ≤
«uŠdD¹Ë¨f³JLëvKŽ·dA¹Ícë                                             Ω     Ë√
ÊuÄbI¹rŁWK¾Ý_«sÄWŽuL−ÄtOKŽ                                           ±
                                                          ±‚
nBKà  UÐUłù«Ë WK¾Ý_UÐ «d¹dIð
        ÆWOÃU²Ã« WB×ë w
                   vL ðË ÆsO²½«uDÝ_« w ³JÄ `DÝ w²ŠU Ä sOÐ W³ Më ÍËU ð sOðuIë sOÐ W³ Më Ê√ Í√

                        ÆWOJOÃËbONë WF «dë Ë√ wJOÃË—bONë f³JLKà WOJO½UJOLë …bzUHÃUÐ W³ Më Ác¼


                                                          ©¥® ◊U?A½
                   WŠU Ä w sOHK² Ä sOO³Þ sOMI×Ä Â«b ²ÝUÐ wJOÃË—bONë f³JLKà ÖuL½ cH½Ë rL
                                                   Î
                                         ÆwÞUDÄ »u³½√ WÞUÝuÐ UFÄ ÊöB²¹Ë lDILë                                                          ≥ ‰U¦Ä

                   lDIÄ WŠU Ä wzUÄ f³JÄ Â«b ²ÝUÐ sÞ ∂ UN²K²Â …—UOÝ l dà WÄ“öë …uIë V Š«
                         Æ≤rÝ ≤∞∞∞ Èd³Jë t²½«uDÝ√ lDIÄ WŠU Ä˨≤rÝ ≥∞ ÈdGBë t²½«uDÝ√

                                                          ∫q×ë
                                     ÆWO{—_« WOЖU−ë Ÿ—U ð WK²Jë Ω Ê“uë Ω …uIë

                                   ÆsðuO½ µ∏∏∞∞ Ω π[∏ ±∞∞∞ ∂ Ω ?ł „ Ω ≤‚
                                               ”
                                   ÆsðuO½ ∏∏≤ Ω ≥∞ µ∏∏∞∞ Ω ±” ≤‚ Ω ±‚
                                         ≤∞∞∞    ≤
   ∑µ
                       ©WOJOÃË—bONë qÄ«dHë® `ЫuJë ≤
Ë√ UN²ŽdÝ nOH ²Ã …dO³Â …uÁ vÃ≈ ¨WŽd Ä X½U «–≈ W Uš ¨WÂdײLë  «—UO ë ÃU²×ð
Æ…—UO ë w `ЫuJë WÝ«Ëœ vKŽ tÄbIÐ ozU ë jGC¹ UÄbMŽ …uIë Ác¼ dO uð r²¹Ë ¨UN UI¹ù
                             ø‰UJÝUÐ √b³LÐ pÖ WÁöŽ UÄ
nOH ð Ë√ ·UI¹≈ UN²ÞUÝuÐ r²¹ YOŠ ¨‰UJÝUÐ √b³Là dš¬ UOKLŽ UIO³Dð bFð `ЫuJë Ê≈
sO³Lë f³JLÃUÐ WKB²Lë WÝ«Ëbë vKŽ jGC¹ UÄbMŽ ozU ÃU ÆWÂdײLë  «—UO ë WŽdÝ
                            Î
jGCë «c¼ qI²M¹Ë ¨W Ozdë W½«uDÝ_« w qzU ë vKŽ ΫdO³Â UDG{ Àb×¹ ©±∞® qJý w
błu¹ YOŠ ¨ ö−Fë bMŽ …œułuLë  U½«uDÝ_« sÄ q vÃ≈ ©X¹eë® qzU ë WÞUÝuÐ
ÃUBë —«bł u×½ UN½UF bO ¨© UL×Hë® `ÐUJë wz«c×Ð ÊöB²¹ ¨WK−Ž q bMŽ ÊU ³JÄ
WŽdÝ nOH ð vÃ≈ ÍœR¹ WK−FÃ«Ë sOz«c×ë sOÐ b¹bý „UJ²Š« pÖ sŽ Z²M¹Ë ¨WK−FKÃ
                                  ÆUN UI¹≈ Ë√ …—UO ë  W Ozdë W½«uDÝ_« ÊuJð UÄbMŽ
                                             X¹eÃUÐ UÎ ÄU9 …¡uK2 WK u*« VO³ÐU½_«Ë
                                             ÊS ¨WOz«uNë  UŽUIHë sÄ WOÃUšË
                                                ÆWOÃUŽ …¡UHJÐ qLFð `ЫuJë
          …—UO ë w `ЫuJë ÂUEMà wDOD ð rÝ— ∫©±∞® qJAë

        ø…—UO ë `ÐU ÂUE½ w œułuLë ŸUł—ù« iÐU½ WHOþË UÄ ≠± ‰«R???Ý
 ø…—UO ë `ÐU ÂUE½ w X¹eë qzUÝ bIHð vKŽ …—UO ë ozUÝ ’d×¹ «–ULà ≠≤                            ”bOLš—√ …bŽUÁ ≥≠±
ÂU ł_« Ác¼ ÊuJð UÄbMŽ pÖ VFB¹ ULMOÐ ¡ULë X×ð WKOI¦Ã« ÂU ł_« l — qN ¹ «–ULÃ
    øUNKIŁ rž— ‚dGð Ê√ ÊËœ ¡ULë `DÝ vKŽ uHDë dš«u³Ã« lOD² ð nOÂË ø¡«uNë w
w U½“Ë qÁ√ Ëb³ð ÂU ł_« Ác¼ Ê√ vÃ≈ dOA¹ ¡ULë w WKOI¦Ã« ÂU ł_« l — WÃuNÝ Ê≈
Ëb³ð qN Æ`ÃULë ¡ULë w W UšË ¡ULë w ÕU³ ë tÐ dFA¹ UÄ «c¼Ë ¨¡«uNë w UNMÄ ¡ULë
      øW¹d¼UEë …—U                     Î
              ë Ác¼ —«bIÄ UÄË øqzU ë w dLGMð UÄbMŽ U½“Ë qÁ√ ÂU ł_«
                                                               ∑∂
              tO —uLG*« r '« Ê“Ë w …—U )«Ë qzU ë l œ …uÁ 5Ð WÁöFë ©µ® ◊U?A½
                                                   ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
           Íu²×ð ¨WOłUł“ ”ËR ÀöŁË ¨©wÂd³½“® iÐU½ Ê«eOÄË ¨WIKŠ UNO X³¦Ä WO½bFÄ …dÂ
           ÆÊ«eOÄË ¨WŠ«“≈ ‚—ËœË ¨Ã—bÄ —U³ ÄË ¨©‰u× ¨X¹“ ¨¡UÄ® nK² Ä qzUÝ vKŽ UNMÄ qÂ

                                                  ∫qLFë  «uDš
              Æ©øpÖ r²¹ nO® tK−ÝË …dJë r−Š ¡ULÃ«Ë Ã—bLë —U³ Lë «b ²ÝUÐ bł ≠±
                    ÆUN½“Ë q−ÝË iÐUMë Ê«eOLë WÞUÝuÐ ¡«uNë w b¹b×ë …d ʓ ≠≤
                                     UN½“Ë q−Ý rŁ ¡ULë w …dJë dLž« ≠≥
                                     qJý w UL iÐUMë Ê«eOLë dOA¹ ULÂ
                                     ”Q w Õ«eLë ¡ULë lLł«Ë ¨© ±± ®
                                     ¡ULë Ê“Ë błË√Ë t½“Ë ·ËdFÄ dOG
                                      Æwðü« ‰Ëb−ë w tK−ÝË Õ«eLë
                                     w …d?? Ä …d??J??ë d??L?G?Ð W??Ðd??−? ²? ë b?? Ž√ ≠¥
                                     q−ÝË ¨X¹eë w Èdš√Ë ‰u×Jë
                                     Ê“Ë błË√Ë ¨WÃUŠ q w …dJë Ê“Ë
                                            ÆtK−ÝË Õ«eLë qzU ë
                qzUÝ w …—uLGÄ …d ∫©±± ® qJAë

                       Ω ±Ë ¡«uNë w …dJë Ê“Ë              Ω Õ …dJë r−Š

    ΩÕ«eLë ¡ULë Ê“Ë        Ω ≤Ë ≠ ±Ë Ê“uë w W¹d¼UEë …—U  ë         Ω≤Ë ¡ULë w …dJë Ê“Ë

   ΩÕ«eLë X¹eë Ê“Ë        Ω ≥Ë ≠ ±Ë Ê“uë w W¹d¼UEë …—U   ë         Ω≥Ë X¹eë w …dJë Ê“Ë

   ΩÕ«eLë ‰u×Jë Ê“Ë        Ω ¥Ë ≠ ±Ë Ê“uë w W¹d¼UEë …—U   ë         Ω¥Ë ‰u×Jë w …dJë Ê“Ë

                      ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√Ë ¨‰Ëb−ë w  U½UO³Ã« vÃ≈ lł—« ≠µ
           …—U ë ÊuJð UN¹√ w Ë øsJL¹ UÄ d¦Â√ UN½“Ë sÄ U¹d¼Uþ …dJë d ð qz«u ë Í√ w ≠
                                         øsJL¹ UÄ qÁ√
                ø…dJë Ê“Ë w W¹d¼UEë …—U ë —«bIÄË qzU ë W U¦Â sOÐ WÁöFë UÄ ≠
                                  Î
           øWÃUŠ q w Õ«eLë qzU ë Ê“Ë sOÐË ¨UN½“Ë sÄ U¹d¼Uþ …dJë Ád ð UÄ sOÐ Ê—UÁ ≠
                                   Î
                              ÆÈdš√ W³K UÄU ł√ UÄb ² Ä WÐd−²Ã« ¡«dł≈ bŽ√ ≠∂

∑∑
 ∫wðQ¹ UÄ vÃ≈ ¨WKŁULLë »—U−²Ã« sÄ U¼dOžË WÐd−²Ã« Ác¼ ‰öš sÄ ¨q u²Ã« sJL¹Ë
l œ …uÁ V³ Ð UN½“Ë sÄ «¡eł  d š UN½QÂË qz«u ë w …—uLGLë ÂU ł_« Ëb³ð
             ÆvKŽ√ vÃ≈ UN¼U−ð« ÊuJ¹Ë ¨tO —uLGLë r −Kà qzU ë
                       Æt² U¦Â œU¹œ“UÐ qzU ë l œ …uÁ —«bIÄ œ«œe¹
                 ÆÕ«eLë qzU ë r−Š vKŽ qzU ë l œ …uÁ —«bIÄ bL²F¹
                  ÆÕ«eLë qzU ë Ê“Ë ÍËU ¹ qzU ë l œ …uÁ —«bIÄ Ê≈

rÃUFë vÃ≈ WÐu MLë ”bOLš—√ …bŽUÁ ÊuJÔð UNOÃ≈ XK uð w²Ã« WFЗ_«  ULOLF²Ã« Ê≈
                  =
                          ∫wðQ¹ UÄ vKŽ hMð w²Ã« ”bOLš—√ w½U½uOë


                                  ”bOLš—√ …bŽUÁ
   ¨vKŽ√ vÃ≈ UOÝ√— tF bð l œ …uIà UÄ qzUÝ w UOzeł Ë√ UOK —uLGLë r −ë ÷dF²¹
                          ÆÕ«eLë qzU ë Ê“Ë U¼—«bIÄ ÍËU ¹Ë

r −Ã«Ë —uLGLë r −ë w²ÃUŠ w WO{U¹— …—uBÐ ”bOLš—√ …bŽUÁ sŽ dO³F²Ã« sJL¹Ë
                                       ∫wðQ¹ UL w UDë


                          ∫qzUÝ w UOK —uLG*« r '« ôË√
                  ∫YOŠ       ÆÕ«eLë qzU ë Ê“Ë Ω l bë …uÁ       ·ö²š« sÄ l bë …uÁ QAMð
        Æ¡«uNë w r −ë Ê“Ë ∫Ë                             vKŽ qzU ë jG{ ÁU&«Ë —«bIÄ
Ê“uë Ë√® qzU ë w —uLGLë r −ë Ê“Ë ∫Ë Ó        À ?ł Õ Ω Ë ≠ Ë Ω ‚
                                 Ó               r −Kà ÍuKFÃ«Ë wKH ë 5×D ë
          Æ©r −Kà Íd¼UEë                               jGCë ÁU&« ÊuJ¹ YOŠ¨—uLG*«
            ÆqzU ë W U¦Â ∫À                            Á—«bIÄË vKŽ_ wKH ë `D ë vKŽ
ÆÕ«eLë qzU ë r−Š Ë√ r −ë r−Š ∫Õ                               vKŽ lI¹ `D ë «c¼ ÊuJà d³Â√
                                          ¥ ‰U¦Ä        ÆqzU ë w d³Â√ oLŽ


  UN½“Ë fOÁË qzUÝ w  dLž ¨¡«uNë w sðuO½ π∏∞ UN½“ËË ≥ ∞¨± UNL−Š …dÂ
                            ∫wðQ¹ UÄ błË√ ÆsðuO½ ≥∏∞ ÊUJ
                ÆqzU ë W U¦Â ©»      Æ…dJKà qzU ë l œ …uÁ ©√

                                         ∫q×ë           ‚
                      ÆsðuO½ ∂∞∞ Ω ≥∏∞ ≠ π∏∞ Ω Ó Ë ≠ Ë Ω ‚ ©√
                                                  ¡UÄ     Ê“uë
                               À ?ł Õ Ω ∂∞∞ Ω ‚ ©»
                                     ∂∞∞
                         Æ≥Â Ø rG ∂±≤ Ω       ΩÀ
                                   π[∏ ∞[±
                                                              ∑∏
                                     ∫qzU ë `DÝ vKŽ w UDë r '« UO½UŁ
               qzU ë w «—uLGÄ UNMÄ «¡eł ÊuJ¹ w²Ã« qzU ë `DÝ vKŽ WO UDë ÂU ł_« vÃ≈ Êü« qI²MMÃ

wIÐ Ë√ r '« UHÞ «–≈
                                 Æ¡ULë `DÝ vKŽ uHDð w²Ã« dš«u³Ã«Ë V«dLë WÃUŠ w ULÂ
l œ …uÁ ÊS qzU ë w UÎ IKFÄ  l œ …uÁË qHÝ√ vÃ≈ t½“Ë dOŁQð X×ð ÊuJOÝ r −ë «c¼ ÊS „dðË qzUÝ w r ł dLž «–≈
w t½“Ë ÍËU ð tOKŽ qzU ë
         Æ¡«uNë   …uÁ Ë√ l bë …uÁ ÊS ¨r −ë W U¦Â ‰bFÄ sÄ d³Â√ qzU ë W U¦Â X½U «–≈Ë ÆvKŽ√ vÃ≈ tOKŽ qzU ë
               ÆqzU ë `DÝ vÃ≈ qB¹ v²Š vKŽ√ vÃ≈ r −ë „dײ¹ wÃU²ÃUÐË ¨r −ë Ê“Ë sÄ d³Â√ ÊuJð uHDë
               Ê√ vÃ≈ ©ø«–ULî uHDë …uÁ hÁUM²ð v²Š qzU ë `DÝ ‚u “Ëd³ÃUÐ r −ë sÄ ¡«eł√ √b³ð Ê√ UÄË
               w Ë Æ`D ë vKŽ dI² ¹Ë r −ë œuF nÁu²¹ U¼bMŽË ¡«uNë w r −ë Ê“uà W¹ËU Ä `³Bð
                       ÆqzU ë `DÝ vKŽ uHD¹ r −ë Ê√ ∫‰uI½Ë ¨r −ë sÄ ¡eł dLGM¹ WÃU×ë Ác¼
                                  ∫Ê√ vKŽ WO UDë ÂU łúà ”bOLš—√ …bŽUÁ hMðË

                           Õ«eLë qzU ë Ê“Ë Ω ¡«uNë w r −ë Ê“Ë Ω ©l bë® uHDë …uÁ
                  VKBë r −ë r−Š q¦Lð Õ ∫YOŠ         ?ł „     Ω À X ?ł X Õ
                     r −ë t² U¦Â q¦Lð À       À X ?ł X Õ      Ω À X ?ł X Õ
                 Ë√ —uLGLë ¡e−ë r−Š q¦Lð Õ         ÀXÕ       Ω   ÀX Õ
                    Õ«eLë qzU ë r−Š

                    ÆqzU ë W U¦Â q¦Lð À
                                                      µ ‰U¦Ä
                ÆqzU ë W U¦Â V Š« ¨tL−Š YKŁ tMÄ dLGM¹Ë ¨qzUÝ vKŽ uHD¹ ≥ ØrG π∞∞ t² U¦Â r ł


                                                   ∫q×ë
                                        Õ«eLë qzU ë Ê“Ë Ω r −ë Ê“Ë
                                           À X ?ł X Õ Ω ÀX ?ł X Õ
                                            Ó    Ó
                                          ©À X Õ®
                                             Õ Ω À qzU ë W U¦Â

                                  ≥
                                         π∞∞ X Õ
                                   ÂØrGÂ ≤∑∞∞ Ω      Ω
                                          ÕX±
                                             ≥

                                                      ∂ ‰U¦Ä
               —uLGLë ¡e−ë r−Š W³ ½ V Š« ÆwÃULAë VDIë bMŽ `ÃULë ¡ULë w W¹bOKł WK²Â uHDð
               Ê√Ë ≥rÝ Ørž Æ,π≤ Ω ©À ® bOK−ë W U¦Â Ê√ XLKŽ «–≈ ©Õ ® wKJë UNL−Š vÃ≈ © Õ ® UNMÄ
                                       Æ≥rÝ Ørž ±, ∞≥ Ω © À® `ÃULë ¡ULë W U¦Â


∑π
                                  ∫q×ë
                           ∫ÊS uHDð WK²Jë Ê√ ULÐ
                  l bë …uÁ Ω ¡«uNë w W¹bOK−ë WK²Jë Ê“Ë
                    Ó À X ?ł X Ó Õ Ω À X X
                                  ?ł Õ
                           Æ,π≤  À  ÓÕ
                           ±,∞≥ Ó À
                    •∞[∏π Ω      Ω  Ω Õ
                                   ∑ ‰U¦Ä
∞[¥ UN² U¦ÂË ≥rÝ ≤∞∞ UNL−Š VAš WFDIÐ UNDЗ “öë –ôuHë WFDÁ r−Š V Š«
 Æ≥rÝ Ørž ∑ –ôuHë W U¦Â Ê√ ULKŽ ¨¡ULë qš«œ sO²IKFÄ ÊU²FDIë `³Bð v²Š ≥rÝ Ørž


                                  ∫q×ë
 ÆUNL−ŠË –ôuHë WFDÁ WK²Â∫ ≤Õ ¨≤„ ÆUNL−ŠË VA ë WFDÁ WK²Â∫ ±Õ ¨±„
                      ÆWO{—_« WOЖU−ë Ÿ—U ð Ã

                  ∫ÊS ¨¡ULë qš«œ ÊU²IKFÄ sO²FDIë Ê√ ULÐ
                  uHDë …uÁ Ω ¡«uNë w UFÄ sO²FDIë Ê“Ë
              ?ł Ó À ©≤Õ ´ ±Õ® Ω        ?ł ≤„ ´ ?ł ±„
           ?ł Ó À ≤Õ ´ ?ł Ó À ±Õ Ω     ?ł ≤À ≤Õ ´ ?ł ±À ±Õ
              ©±À ≠ Ó À® ±Õ Ω          ©À ≠ ≤À® ≤Õ
                                Ó
              ©±À≠Ó À® ±Õ Ω      Õ –ôuHë WFDÁ r−Š Ê–≈
                         ≤
              © Ó À ≠≤À®
              ©∞,¥≠±® ≤∞∞ Ω
               ©±≠∑®
                  Æ≥rÝ ≤∞ Ω
                                         ∏∞
                                        ¡«uNë w …—uLG*« ÂU ł_« ÎU¦ÃUŁ
                 ÊuÃU³Ã« ÊS sOłË—bONÃU ¡«uNë sÄ W U¦Â qÁ√ “UGÐ ÊuÃUÐ ¡qÄ bMŽ t½√ XEŠô pKFÃ
                 bMŽ ¡ULë w VA ë sÄ WFDÁ ŸUHð—« sOÐ t³ý tłË√ „UM¼ q¼ ¨vKŽ√ vÃ≈ ¡«uNë w lHðd¹
                            øÁc¼ t³Aë tłË√ UÄË ø¡«uNë w ÊuÃU³Ã« ŸUHð—« sOÐË tO U¼dLž
                 w²Ã« ÂU ł_U ÆjI qz«u ë w …—uLGLë W³KBë ÂU ł_« vKŽ l bë …uÁ dB²Ið ô
                 vÃ≈ l bë …uIÐ …uIë Ác¼ vL ðË ¨vKŽ√ vÃ≈ UNF bð …uIà UC¹√ ÷dF²ð  «“UGë w dLGð
                                                        ÆvKŽ√
                    wðü« u×Më vKŽ  «“UGÃ«Ë qz«u ë qLA²Ã ”bOLš—√ …bŽUÁ rOLFð sJL¹Ë

                  ÆÕ«eLë lzULë Ê“Ë U¼—«bIÄ ÍËU ¹ l œ …uIà ÷dF²¹ r −ë ÊS ¨lzUÄ w r ł dLž «–≈


                      Ær −ë r−Š ‰œUF¹ “UGë sÄ r−Š Ê“Ë Ω r −Kà “UGë l œ …uÁ Ê√ Í√
                 ©dI² ¹® oKF¹ Ë√ lHðd¹ ¡«uNë w —uLGLë r −ë ÊS ¨qz«u ë w ‰U×ë w¼ ULÂË
                                  ∫WOðü« ◊ËdAë o Ë ÷—_« `DÝ vKŽ iH M¹ Ë√
                 ÆvKŽ√ vÃ≈ tà ¡«uNë l œ …uÁ sÄ qÁ√ r −ë Ê“Ë ÊU «–≈ ¡«uNë w r −ë lHðd¹
                                Î
                 ÆvKŽ√ vÃ≈ tà ¡«uNë l œ …uIà ôœUFÄ r −ë Ê“Ë ÊU «–≈ ¡«uNë w r −ë oKF¹
                 vÃ≈ tà ¡«uNë l œ …uÁ sÄ d³Â√ r −ë Ê“Ë ÊU «–≈ ¡«uNë w r −ë iH M¹
                                                    ÆvKŽ√

      ∫r?KFð q¼
sLŠdë b³Ž `²Hë UÐ√ rÃUFë Ê√
Y×Ð Ê“U)UÐ ·ËdF*« —uBM*«
                                                    ∏ ‰U¦Ä
q³Á Íu'« jGCë …d¼Uþ w
…uÁ ¡«uNKà ÊS ‰UÁË ¨wKKOý—uð   —«bIÄ V Š«¨sOłË—bONë “UGÐ ¡uKLÄ d²Ã ≤∞∞∞ ÍËU ¹ tL−Š W¹uł œU —√ ÊuÃUÐ
¨qzU ÃU vKŽ√ vÃ≈ ÂU ł_« l dð
¡U*« w —uLG*« r '« Ê“Ë Ê√Ë             Æ≥ÂØrG ±,≥ ¡«uNë W U¦Â Ê√ XLKŽ «–≈ ÊuÃU³Ã« w …dŁRLë uHDë …uÁ
   ÆwIOI(« t½“Ë sŽ hIM¹

                                                    ∫q×ë
                                         Õ«eLë ¡«uNë Ê“Ë Ω uHDë …uÁ
                        WO{—_« WOЖU−ë Ÿ—U ð X ¡«uNë W U¦Â X ÊuÃU³Ã« r−Š Ω
        ÆÆÆdJ
∫d¦Â√ vKŽ√ vÃ≈ lHðd¹ ULN¹√                    ÆsðuO½ ≤,µ¥∏ Ω π,∏ ±,≥ ≤ Ω
5łË—bONÃUÐ ¡uK2 dOG ÊuÃUÐ
5łË—bONÃUÐ ¡uK2 dO³Â ÊuÃUÐ Â√
   ÆÆp²ÐUł≈ d øUC¹√ Î


  ∏±
                                 ”bOLš—√ …bŽUÁ vKŽ  UIO³Dð

                                       qz«u ë W U¦Â ”UOÁ ±
             ¨qzU ë W U¦Â V Š WHK² Ä ÂU−Š√ tMÄ dLGM¹ t½S WHK² Ä qz«uÝ w r ł dLž bMŽ
                      ∫YOŠ UIÐUÝ  d– w²Ã« WOðü« WÁöFë sÄ qzU ë W U¦Â œU−¹≈ sJL¹Ë
                                    Ó À XÓ Õ Ω ÀXÕ
                              ©À X Õ®
                                    Ω Ó À qzU ë W U¦Â ÊS wÃU²ÃUÐË
                                ÓÕ

                     ¡e−ë r−Š lÄ UO JŽ VÝUM²ð qzU ë W U¦Â Ê√ …dOš_« WÁöFë UMÃbð
                     qz«u ë w r −ë r−Š sÄ qÁ√ ¡eł dLGM¹ pÃcà ¨r −ë sÄ —uLGLë
                                              ÆW U¦Jë WOÃUŽ
                     W U¦Â ”UOIà “UNł lM w WÁöFë Ác¼ sÄ …œUH²Ýô« sJÄ√ bIÃ
                     W¹dE½ u¼ “UN−ë «cNà wLKFë ”UÝ_«Ë ¨d²OÄË—bONë vL ¹ qz«u ë
                     ¨©±≤® qJý sO³¹ UL ¨VÂd²¹ u¼Ë ÆqzUÝ `DÝ vKŽ VK r ł uHÞ
                     Ê«eðô« vKŽ ÁbŽU ²Ã ’U dë sÄ  «d tO błu¹ włUł“ Ÿœu² Ä sÄ
                     dOG dDÁ Í– q¹uÞ włUł“ ‚U Ð tŽœu² Ä qB²¹Ë ¨wÝ√— l{Ë w
                     W U¦Â vKŽ√ vÃ≈ wKH ë Z¹—b²Ã« dOA¹ YO×Ð ¨W U¦Jë  «bŠuР×bÄË
                       ÆUN OI¹ W U¦Â v½œ√ vÃ≈ vKŽ_« Z¹—b²Ã« dOA¹Ë ¨d²OÄË—bONë UN OI¹

                        Æd²OÄË—bONë «b ²ÝUÐ WHK² Ä qz«uÝ W U¦Â ”UOIÐ rÁ ∫»dł
d²OÄË—bONë ∫© ±≤ ® qJý

                                            WMOH?? ë u?HÞ ≤
             WOðü« WK¾Ý_« sŽ VO−ð Ê√ ‰ËUŠ Æ¡ULë `DÝ vKŽ uHDð WMOHÝ  b¼Uý p½√ bÐ ô
             WOÝ—bLë W³²JLë q¦Ä WOł—Uš —œUBÄ vÃ≈ ŸułdÃUÐ Ë√ ¨”bOLš—√ …bŽUIà pLN sÄ UIKDMÄ
                                   ∫©X½d²½ù«® WOÃËbë WJ³Aë Ë√ WÄUFë Ë√
                           øU¼uHDÐ WÁöŽ UNà w²Ã« WMOH ë w …dŁRLë ÈuIë UÄ
             vKŽ√ UN² U¦Â  «eK sÄ WŽuMBÄ UN½√ lÄ ¡ULë `DÝ vKŽ WMOH ë uHÞ d Hð nOÂ
                                            ø¡ULë W U¦Â sÄ
                               øWMOH ë W U¦Â jÝu²LÐ ¡ULë W U¦Â WÁöŽ UÄ
                   ø«–ULà ø¡U²AÃ«Ë nOBë sOÐ UNÐ ÕuL Lë WMOH ë WÃuLŠ nK² ð q¼

                      øUN² U¦Â fOÃË —U³²ŽôUÐ WMOH ë W U¦Â jÝu²Ä U½cš√ «–ULà ‰«R???Ý
                                                       ∏≤
                              …dšUÐ ∫©±≥®qJý

             qÁ√ UN² U¦Â jÝu²ÄË Î«dO³Â UNL−Š ÊuJ¹ V³ ë «cNÃË ¨«dO³Â UH¹u−ð WMOH ë Íu×ð
             WMOH ë r ł w VIŁ ÀbŠ «–≈Ë Æ¡ULë `DÝ vKŽ uHDð UN½S «cà ¨¡ULë W U¦Â sÄ dO¦JÐ
             √b³ðË ¨UN² U¦Â jÝu²Ä pÃcÂË ¨œU¹œ“ôUÐ cšQ¹ UN²ÃuLŠ Ê“Ë ÊS UNKš«œ vÃ≈ ¡ULë »d ðË
                                      ÆW¹UNMë w ‚dGðË ¡ULë w ’uGë w


                                                  π ‰U¦Ä
                      ≥
             dN½ ¡UÄ vÃ≈  d³Ž ¨ ÂØrG ±∞≥∞ t² U¦Â d×Ð ¡UÄ w dO ð sÞ ±≤∞∞ UN²K²Â WMOHÝ
                                      ∫wK¹ UÄ V Š« Æ≥ÂØrG ±∞∞∞ t² U¦Â
                      Æd׳ë ¡UÄ w X½U UÄbMŽ WMOH ë sÄ —uLGLë ¡e−ë r−Š ©√
                     Æ»cFë w ¡ULë w X׳ √ UÄbMŽ UNMÄ —uLGLë ¡e−ë r−Š ©»


                                                 ∫q×ë
                    ÆÕ«eLë qzU ë Ê“Ë ÍËU ¹ ¡«uNë w UN½“Ë ÊS WO UÞ WMOH ë Ê√ ULÐ
                                                 ∫Ê√ Í√
                                           ?ł X À X Õ Ω ?ł X „
                                             Ó  Ó
                                  Â ±±∂µ Ω ±∞ X±≤∞∞
                                         ≥
                                  ≥
                                                Ω Ó Õ ©√
                                        ±∞≥∞
  ÆÆÆY׳Kà WOCÁ
                                    Â ±≤∞∞ Ω ±∞ X±≤∞∞ Ω Õ ©»
                                        ≥
Èdš√ WOKLŽ  UIO³Dð „UM¼                        ≥
                                              Ó
Æ ”bOLš—√ …bŽUÁ vKŽ                                ±∞∞∞
      ÆUNMŽ Y×Ы
             WKL×Ä WMOHÝ sÄ —uLGLë ¡e−ë r−Š œ«œe¹ «–ULà dO Hð lOD² ½ ‰U¦Lë «c¼ ¡u{ w Ë
                               ÆdNMë vÃ≈ d׳ë sÄ qI²Mð UÄbMŽ UN²ÃuLŠ vBÁQÐ
 ∏≥
                                                 W «uGë qLŽ WOì ≥
                            UDO×LÃ«Ë —U׳ë ‚ULŽ√ w ’uGë vKŽ UNð—bIà «dE½ W «uGÃUÐ XOLÝ
                                                       ÆUNO ¡UH²šô«Ë

                                  ø¡ULë W U¦ÂË W «uGë W U¦Â jÝu²Ä sOÐ WÁöFë UÄ ‰«R???Ý


                           sJL¹Ë ¨UNO WHK² Ä lÁ«uÄ w dA²Mð …dO³Â  U½«eš vKŽ W «uGë Íu²×ð
                           W CLë WÞUÝu³ ÆUNÞu³¼Ë U¼œuF w rJײKà UNG¹dHðË ¡ULÃUÐ U¼RKÄ
                            U½«e ë úLð UÄbMŽË ÆUNMÄ tł«dš≈ Ë√  U½«e ë vÃ≈ ¡ULë ‰Ušœ≈ r²¹
   d׳ë w dO ð W «uGà …—u ∫©±¥® qJý       vÃ≈ j³N² ¨¡ULë W U¦Â sÄ d³Â√ `³BOà W «uGë W U¦Â jÝu²Ä œ«œe¹ ¨¡ULÃUÐ
                           lHðd² W «uGë W U¦Â jÝu²Ä qI¹ ¡ULë sÄ  U½«e ë m¹dHð bMŽË Æ‚ULŽ_«
                           oKFð UN½S ¨¡ULë W U¦ÂË W «uGë W U¦Â jÝu²Ä ÈËU ²¹ UÄbMŽË ¨vKŽ√ vÃ≈
                           ‚öžù« WLJ×Ä W «uGë Ê√ dÂcÃUÐ —b−¹Ë ÆlHðdð ôË j³Nð ö ¡ULë w
                                 ÆwFO³Þ qJAÐ UNKš«bÐ …UO×ë ÊULCà nOOJð …eNł√ Íu×ðË


                                                  ÊuÃU³Ã« qLŽ WOì ¥
                           sOłË—bO¼® “UGÐ …œUŽ úL¹Ë ¨WHOHš …œUÄ sÄ fO sÄ ÊuÃU³Ã« ÊuJ²¹
                           ÊuJ¹ UÄbMŽ vKŽ√ vÃ≈ ÊuÃU³Ã« bFB¹Ë Æ¡«uNë W U¦Â sÄ qÁ√ t² U¦Â ©ÂuOKO¼ Ë√
                           t² U¦Â jÝu²Ä `³ √ «–≈ qHÝ√ vÃ≈ j³N¹Ë ¨¡«uNë W U¦Â sÄ qÁ√ t² U¦Â jÝu²Ä
                           …uÁ hÁUMð V³ Ð sOFÄ ŸUHð—« bMŽ ÊuÃU³Ã« nÁu²¹Ë Æ¡«uNë W U¦Â sÄ d³Â√
                               ÆvKŽ√ vÃ≈ UMFHð—« ULK ¡«uNë W U¦Â ÊUBI½ W−O²½ tOKŽ ¡«uNë l œ
        ÊuÃUÐ ∫©±µ® qJý
                                             øÊuÃU³Ã«  UÄ«b ²Ý« UÄ ‰«R???Ý
¡UÄ


                       …dÂ
    Ê«e ë w ¡ULë `DÝ                             ¡U*« Ê«eš w WÄb ² *« WÄ«uFë µ
                           `DÝ vKŽ uHDð W u−Ä WOJO²ÝöÐ …d sÄ ¡ULë Ê«eš WÄ«uŽ ÊuJ²ð
   ¡ULë Ê«e à WOJO½UJOLë WÄ«uFë ∫©±∂ ® qJAë  ¡ULÃUÐ Ê«e ë ¡vK²L¹ UÄbMF Æ©±∂® qJý w UL …dOBÁ Ÿ«—– UNÃË ¡ULë
                           ‚öž≈Ë f³×Lë l bÐ UNŽ«—– ÂuIðË ¨uHDë …uÁ qFHÐ vKŽ√ vÃ≈ …dJë lHðdð
               ÆÆÆdJ         w ¡ULë ŸUHð—« hI½ «–≈Ë ÆÊ«e ë vÃ≈ ¡ULë U¼d³Ž o b²¹ w²Ã« WײHë
       ÁUO*« f³Š w WÄ«uFë qAHð «–U*
       UNðd w VIŁ ÀbŠ «–≈ Ê«e)« sŽ      o¹dDë `² Ë f³×Lë V× Ð UNŽ«—– ÂuIðË qHÝ√ vÃ≈ j³Nð UN½S ¨Ê«e ë
               øWOJO²Ýö³Ã«
                                                ÆÊ«e ë vÃ≈ ‰eMOà ¡ULKÃ
                                                             ∏¥
                                                 qBHë WK¾??Ý√

                                  Æ”bOLš—√ …bŽUÁË ‰UJÝUÐ √b³Ä sÄ q h½ d–« ±

                      ø ¡ULë Ê«eš ¡qÄ w rJײë w ÂU ł_« uHÞ …d¼Uþ «b ²Ý« sJL¹ nO ≤

                                                   ∫wK¹ UÄ qKŽ ≥
                             ÆWIOLFë —U׳ë ‚ULŽ√ vÃ≈ ’uGë Êu «uGë lOD² ¹ ô
                               Æb¹b×ë sÄ WŽuMBÄ UN½√ lÄ ¡ULë w WMOH ë uHDð
                        Æ`ÃULë ¡ULë w uHDð ULMOÐ ¨»cFë ¡ULë w Wł“UDë WCO³Ã« fDGð

  Ær −ë vKŽ qzU ë jG{ ·ö²š« sÄ qzUÝ w —uLGLë r −ë vKŽ vKŽ√ vÃ≈ l bë …uÁ QAMð ∫wK¹ UÄ d           ¥

ÊuJ¹ WOŽË_« Ác¼ Í√ w œbŠ ÆsOÝËdOJÃ«Ë ¨¡ULÃ«Ë ¨X¹eë qz«u Ð t H½ ŸUHð—ô« vÃ≈ WNÐUA²Ä WOŽË√ WŁöŁ X¾KÄ µ
                                  Æp²ÐUł≈ d  ÆsJL¹ UÄ d³Â√ …bŽUIë vKŽ jGCë

t² U¦Â Ícë s¹d OKGÃUÐ UOK X¾KÄ ÆrÝ ≤∞ ¨rÝ ≤∞ ¨rÝ ¥∞ U¼œUFÐ√  öOD² Ä Í“«u²Ä qJý vKŽ W×OH             ∂
                                         ∫wK¹ UÄ V Š« Æ≥ÂØrG ±≤∂∞
              rÝ ≤∞
                                    ÆW×OHBë …bŽUÁ vKŽ Í—UOFLë jGCë
                                 ÆW×OHBë vKŽ w³½U−ë Í—UOFLë jGCë ‰bFÄ
                    rÝ ¥∞
                                   Æs¹dO OK−ë sÄ …bŽUIë vKŽ …dŁRLë …uIë
                             ÆW×OHBë Ê«—bł bŠ√ vKŽ s¹dO OK−ë sÄ …dŁRLë …uIë
                rÝ ≤∞
    s¹d OKGÃUÐ …¡uKLÄ W×OH ∂ ‰«RÝ ∫©±∑® qJý

tO Èd³Jë W½«uDÝ_« f³JÄ `DÝ WŠU Ä wJOÃË—bO¼ f³JÄ WÞUÝuÐ WK GÄ w rG ±∞∞∞ UN²K²Â …—UOÝ l dð ∑
                    ∫wðQ¹ UÄ V Š« ≤ ∞,∞± ÈdGBë W½«uDÝ_« f³JÄ `DÝ WŠU ÄË Æ≤ ∞,≥
                                   ÆwJOÃË—bONë f³JLKà WOJO½UJOLë …bzUHë
                              ÆÈdGBë W½«uDÝ_« f³JÄ vKŽ UNÐ dOŁQ²Ã« “öë …uIë


±¥∞∞ r −ë W U¦Â Ê√ XLKŽ «–≈ qzU ë W U¦Â V Š« ¨tL−Š nB½ tO dLGM¹Ë ¨qzUÝ vKŽ r ł uHD¹ ∏
                                                    Æ≥ÂØrGÂ


 ∏µ
Íd¼UEë UN½“Ë `³ √ ≥ÂØrG ±∞∞∞ t² U¦Â Ícë ¡ULë w  dLž «–≈ ¨sðuO½ ±∞∞ ¡«uNë w UN½“Ë b¹bŠ …d π
       ÆqzU ë W U¦Â V Š« ÆsðuO½ ≤µ Íd¼UEë UN½“Ë `³ √ dš¬ qzUÝ w  dLž «–≈Ë ¨sðuO½ µ∞

≥
rÝ Ørž ∑,∏ b¹b×ë W U¦Â X½U «–S ÆwÝ√— l{Ë w o³zeë ‚u uHDð rÝ ≤∞,¥ UNŽUHð—« b¹b×ë sÄ W½«uDÝ√ ±∞
           Æo³zeë w W½«uDÝ_« sÄ —uLGLë ¡e−ë oLŽ V Š« Æ≥rÝØrž ±≥,∂ o³zeë W U¦ÂË
                                                  ∏∂
   Hydrodynamics      WÂdײ*« lz«u*« jG{               q?BHë
                                   ≤
       vÃ≈ ÷dF²MÝ Êü«Ë ¨WMÂU ë lz«uLë jG{ WÝ«—œ vKŽ ‰Ë_« qBHë w eOÂd²Ã« rð
       …œułuÄ wN ¨WOKLFë UMðUOŠ w WLNÄË …dýU³Ä WÁöŽ sÄ UNà ULà WÂdײLë lz«uLë WÝ«—œ
       dO H²Ã ÷dF²MÝË sO¹«dAÃ«Ë …œ—Ë_« w Âbë ÊU¹dłË ¨VOÐU½_« w jHMÃ«Ë ¡ULë ÊU¹dł w
                  Æ…—UO ë w ©d²¹—uЗUJë® ÓULë qLŽË …dzUDë l dð w²Ã« ÈuIë


       dDIÐ lzULë ÊU¹dł WŽdÝ WÁöŽ UÄ ∫‰U−Lë «c¼ w s¼cë vÃ≈ —œU³²ð w²Ã« WK¾Ý_« sÄË
       «c¼ sŽ d³F¹ Ícë √b³Lë UÄË øWÂdײLë lz«uLë jG{ sŽ dO³F²Ã« sJL¹ nOÂË øÈd−Lë
       bÃu²ð nOÂË øWOKLFë  UIO³D²Ã« iFÐ ÕdAà wÃu½dÐ √b³Ä «b ²Ý« sJL¹ nOÂË øjGCë
                                      ø…dzUDë vKŽ l dë …uÁ


       ÊuJ²ÝË ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼
                                          ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ
                              ÆwÃU¦Lë lzULë hzUBš dÂcð
                         ÆUNŠdAðË W¹—«dL²Ýô« WÃœUFÄ h½ dÂcð
                      ÆW¹œbŽ qzU Ä qŠ w W¹—«dL²Ýô« WÃœUFÄ o³Dð
                             ÆtŠdAðË wÃu½dÐ √b³Ä h½ dÂcð
                   ÆwÃu½dÐ √b³Ä vÃ≈ «œUM²Ý« WOzU¹eOHë d¼«uEë iFÐ d Hð
                 ÆwÃu½dÐ √b³Ä vKŽ WOKLFë  UIO³D²Ã« iFÐ vKŽ WK¦Ä√ wDFð
                         ÆW¹œbŽ qzU Ä qŠ w wÃu½dÐ WÃœUFÄ o³Dð
                              ÆÍ—u²M dOŁQ²Ð œuBILë `{uð
           Æ «—UO ë w ÓULÃ«Ë –«–dLÃ«Ë Í—u²M ”UOIÄ sÄ q qLŽ √b³Ä `{uð
∏∑
                        W¹—«dL²??Ýô« WÃœUFÄ ±≠≤
Æ «“UGë w UL —UA²½ô« WH Ë qz«u ë w UL ÊU¹d−ë WH lz«uLKà Ê√ UIÐUÝ U½d–
‰ËU×½ ·uÝ UM½S ¨…dO¦Â WO{U¹—  U−ÃUFÄ vÃ≈ ÃU²×ð WOIOI×ë lz«uLë WÂdŠ ÊuJà «dE½Ë
ÍdE½ ÖuL½ u¼ UL½≈ ¨WFO³Dë w błu¹ ô wÃU¦Ä lzUÄ ÷«d² « ‰öš sÄ WÂd×ë Ác¼ rN
      ∫WOðü«  UHBÃUÐ wÃU¦Lë lzULë l²L²¹Ë ¨lzULë „uKÝ n Ë vKŽ tÐ sOF² ½
jGCë dOG²Ð dOG²¹ ôË ¨U²ÐUŁ tL−Š ÊuJ¹ pÃcà ¨◊UGC½öà qÐUÁ dOž wÃU¦Lë lzULë
                     Æt²ÐUŁ t² U¦Â vI³ð rŁ sÄË ¨tOKŽ lÁ«uë
r¹bŽ® WÂd×ë ¡UMŁ√ wÃU¦Lë lzULë  UI³Þ sOÐ wKš«bë „UJ²Šô« ÈuÁ ‰UL¼≈ sJL¹
              ÆUNO dL¹ w²Ã« WOŽË_« Ê«—błË lzULë sOÐË©WłËeKë
ô W²ÐUŁ ÊuJð WMOFÄ WDI½ bMŽ lzULë ÊU¹dł WŽdÝ Ê√ Í√ ÆrE²MÄ wÃU¦Lë lzULë ÊU¹dł
         ÆÈdš√ vÃ≈ WDI½ sÄ WŽd ë ·ö²š« sÄ rždÃUÐ sÄeë lÄ dOG²ð


oÞUMÄ w oO{Ë oÞUMÄ w l ²Ä® lDILë rE²MÄ dOž »u³½√ w »U M¹ UFzUÄ —uBð
sŽ WÐUłù« ·dF²²Ã øtO lzULë ÊU¹dł WŽdÝ w »u³½_« lDIÄ ·ö²š« dOŁQð UL ¨©Èdš√
                           ∫wðü« ◊UAMë dł√ ¨‰«R ë «c¼

  tO qzUÝ o bð WŽdÝË »u³½√ lDIÄ WŠU Ä 5Ð WÁöFë ©∂® ◊U?A½
                                ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                  Æ©ÁUOÄ —u³M ® ÁUOLKÃ —bBÄË ¨wÞUDÄ »u³½√
                                ∫qLFë  «uDš
         Ædšü« ·dDë p Ä«Ë ¨—u³MBë w »u³½_« w dÞ bŠ√ l{ ©±
       Æ»u³½úà dšü« ·dDë sÄ ¡ULë ŸU b½« VÁ«—Ë ¨ÁUOLë —u³M `² « ©≤
 ÆtMÄ ¡ULë ŸU b½« WŽdÝ VÁ«—Ë ¨tÐ p Lð Ícë t dÞ bMŽ »u³½_« lDIÄ WŠU Ä dOž ©≥
ø»u³½_« lDIÄ WŠU Ä  dOGð UÄbMŽ ¡ULë WŽdÝ XHK²š« q¼ ÆkŠöð UÄ q−Ý ©¥
                                 øZ²M² ð «–UÄ


¨tMÄ »U M¹ Ícë Èd−Lë lDIÄ WŠU Ä dOG²Ð dOG²ð ¡ULë WŽdÝ Ê√ XEŠô pKFÃ
                 ÆUNðœU¹eÐ qIðË ¨lDILë WŠU Ä ÊUBIMÐ WŽd ë b¹e²
YO×Ð Æ» lDILë sÄ Ãd ¹Ë ¨√ lDILë bMŽ UFzUÄ UNO o b²¹ WÐu³½√ ©±∏ ® qJý sO³¹
                Æ»u³½_« qš«œ lL−²¹ ôË Î«dL² Ä lzULë ÊU¹dÝ ÊuJ¹
                                          ∏∏
                                                          »


                                                              ≤
                                                                Ÿ

                                                            ≤
                                                            ”
              √ ±”
          ±
            Ÿ

                          lDILë dOG²Ä o bð WÐu³½√ ∫©±∏® qJý
                             Ú


                            ∫wðQ¹ UÄ vKŽ hMð w²Ã« W¹—«dL²Ýô« WÃœUFÄ ÃU²M²Ý« rð UM¼ sÄË

                 WOL ÍËU ð © “ ∆®sOFÄ sÄ“ ‰öš ©√® lDILë bMŽ WKš«bë ©lzULë® …œULë WOLÂ
                               ÆsÄeë fH½ ‰öš ©»® lDILë bMŽ Wł—U ë ©lzULë® …œULë

                        » bMŽ Wł—U ë WK²Jë     Ω       √ bMŽ WKš«bë WK²Jë
                          ≤
                          W U¦Jë X ≤r−×ë     Ω         W U¦Jë X ±r−×ë
                                                ±

                  ≤
                   W U¦Jë X ≤W U Lë X ≤lDILë WŠU Ä    Ω     W U¦Jë X ±W U Lë X ±lDILë WŠU Ä
                                            ±
            ∫YOŠ
  ≥
 © ÂØrG® lzULë W U¦Â ∫À           ≤
                         À X ©“ X ≤Ÿ® X ≤”      Ω     ±
                                             À X ©“ X ±Ÿ® X ±”
©ÀØ® lzULë o bð WŽdÝ ∫Ÿ
   ©≤® lDILë WŠU Ä ∫”
                 …dOš_« WÃœUFLë `³Bð wÃU²ÃUÐË ¨W²ÐUŁ W U¦Jë ÊuJð YOŠ WOÃU¦Lë lz«uLë WÃUŠ w Ë
     ÆWOMÄeë …d²Hë ∫“
                                                            ∫wðQ¹ ULÂ
                                        Ÿ X ≤” Ω ±Ÿ X ±”
                                              ≤

                            Æ»u³½_« sÄ WDI½ Í√ bMŽ XÐUŁ —«bIÄ Ω Ÿ X ” ∫Ê√ Í√


                               Î
                 UÄ sO³ðË ¨WK²Jë kHŠ √b³Là UIO³Dð bFð w¼Ë ¨W¹—«dL²Ýô« WÃœUFÄ WÃœUFLë Ác¼ vŽbð
                 ∫wðQ¹ UÄ wMFðË ÆtMÄ »U M¹ Ícë Èd−Lë lDIÄ WŠU Ä  dOGð «–≈ lzULë WŽd à Àb×¹
                     Î
                    ÆU²ÐUŁ ©sÄeë …bŠË ‰öš o b²Lë lzULë r−Š® o b²Ã« ‰bFÄ —«bIÄ ÊuJ¹
                                  ÆlDILë WŠU Ä lÄ UO JŽ o b²Ã« WŽdÝ VÝUM²ð


                                                          ±∞ ‰U¦Ä
                 WŽd Ð ≤ ∞,∏ U¼bMŽ lDILë WŠU Ä WDI½ sÄ dLO ¨rE²MÄ dOž »u³½√ w qzUÝ o b²¹
                                             ∫wðQ¹ UÄ V Š« ÆÀØÂ ¥
  ∏π
           Æ≤ ∞¨∞∂ U¼bMŽ lDILë WŠU Ä WDI½ bMŽ qzU ë WŽdÝ ©√
                       Æ»u³½_« w o b²Ã« ‰bFÄ ©»

                                 ∫q×ë
                        ≤
                         Ÿ X ≤” Ω ±Ÿ X ±”      ©√
                         ≤ X∞,∞∂ Ω ¥ X ∞,∏
                         Ÿ
                   ÆÀØ µ≥, ¥ Ω ≥≤∞ Ω ¥ X ∞,∏ Ω ≤Ÿ
                         ∂     ∞,∞∂

            ÀØ≥ ≥[≤ Ω ¥ X ∞[∏ Ω ±Ÿ X ±” Ω o b²Ã« ‰bFÄ ©»
                          w??Ãu½dÐ √b?³Ä ≤≠≤
                       Î
WŽd à Àb×¹ UÄ UM dŽË ¨UNO …—uLGLë ÂU ł_« vKŽ UDG{ lz«uLKà Ê√ UIÐUÝ UM dŽ
lzULë WŽd à q¼ ∫Êü« ‰«R Ã«Ë ÆtO »U M¹ Ícë Èd−Lë lDIÄ WŠU Ä  dOGð «–≈ lzULë
                                øtDG{ vKŽ dŁ√
                  ∫wðü« ◊UAMë dł√ ‰«R ë «c¼ sŽ WÐUłûÃ

                     t²ŽdÝË lzU*« jG{ ©∑® ◊U?A½
                             ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                 ÆdOG ”QÂË ¨fMð …dÂË ¨‚—uë sÄ j¹dý
                             ∫qLFë  «uDš
                rÝ ≤∞ wëuŠ tÃuÞ ‚—uë sÄ UD¹dý dCŠ√ ≠±
                tO dÞ bŠ√ sÄ j¹dAë p Ä√ ÆrÝ µ t{dŽË
                ‚u …uIÐ aH½« ¨©±π® qJAë w UL p¹bOÐ
     ©±π® qJý                 økŠöð «–UÄ Æj¹dAë
                …d Íu×ð …dOG ”Q `DÝ ‚u …bAÐ aH½« ≠≤
                 økŠöð «–UÄ Æ©≤∞® qJAë w UL ¨fMð                …d Ê√Ë ¨lHðd¹ ‚—uë j¹dý Ê√ XEŠô pKFÃ
                            Æ”QJë w lHðdð fM²Ã«
     ©≤∞® qJý
                                         π∞
                  w ÀbŠ UÄ d H¹ Ícë ¨wÃu½dÐ √b³Ä rÝUÐ ·dŽ √b³Ä vÃ≈ wÃu½dÐ rÃUFë q uð bIÃ
                                            ∫wK¹ UÄ vKŽ hM¹ Ícë ¨sOIÐU ë sOÞUAMë

                                      t²ŽdÝ  œ«“ «–≈ wÃU¦Lë lzULë jG{ qI¹

                  qÁË  œ«œ“« ¡«uNë WŽdÝ ÊS ¨WIÐU ë  ôU×ë sÄ q w …bAÐ ¡«uNë aH½ rð UÄbMF
                  `DÝ ‚u jGCë qÁ wÃU²ÃUÐË ¨tÁu ¡«uNë WŽdÝ  œ«œ“« ¨‚—uë j¹dý ◊UA½ wH ÆtDG{
        ÆÆÆd
…c UMë ×Uš dzU² ë l bMð     jGCë sÄ d³Â√Ë U¹œUŽ wKH ë j¹dAë `DÝ vKŽ tDG{ ÊuJ¹ sOŠ w ¨ÍuKFë j¹dAë
Í“«uÄ ¡«u¼ dÄ «–≈ WŠu²H*«
qš«bKÃ l bMð ULMOÐ ¨…c UMKÃ
                        ÆvKŽ√ vÃ≈ j¹dAë l dð …uÁ bÃu¹ sODGCë sOÐ ‚dHÃ«Ë ¨ÍuKFë `D ë vKŽ
vKŽ ÍœuLŽ ¡«uNë —UOð ÊU «–≈
o³DMð WÃUŠ Í√ w Æ…—U² ë            Æ”QJë w fM²Ã« …d lHðdð «–ULà ¨wÃu½dÐ √b³Ä vKŽ «bL²FÄ `{Ë ‰«R???Ý
      øwÃu½dÐ …bŽUÁ
                                                   wÃu½dÐ W?ÃœU?FÄ ≥≠≤
                  lzUÄ sÄ WDI½ Í√ bMŽ ŸUHð—ô«Ë o b²Ã« Ë√ ÊU¹d−ë WŽdÝË jGCë sOÐ jÐdë sJL¹
                       ∫wðQ¹ UÄ WÃœUFLë Ác¼ hMðË ÆwÃu½dÐ WÃœUFÄ vL ð WÁöŽ WÞUÝuÐ „d×²Ä wÃU¦Ä

                      Ω r−×ë …bŠuà l{uë WÁUÞ ´ r−×ë …bŠuà WOÂd×ë WÁUDë ´ jGCë
                          ÆlzULë Èd−Ä ‰uÞ vKŽ ◊UIMë lOLł w U²ÐUŁ «—«bIÄ

                  WŠU Ä YOŠ ±· ŸUHð—« vKŽ √ WDI½ sÄ ¨©≤±® qJý w UL ¨À t² U¦Â lzUÄ dÄ «–S
                  sÄ Ãd ¹ qzU ë «c¼ ÊS ¨sOFÄ sÄ“ ‰öš ±Ÿ o b²Ã« WŽdÝË ±÷ jGCÃ«Ë ±” lDILë
                      Æ≤÷ jGCÃ«Ë ≤” lDILë WŠU Ä YOŠ ≤Ÿ o bð WŽd Ð ≤· ŸUHð—« vKŽ » WDI½
                                                              ≤÷
                                                                    Ÿ
                                                                    ≤

                                        ±  ÷                      ≤
                                                                  ”»
                          · à „ Ωl{uë WÁUÞ ≠  Ÿ
                                      ±        ”
                ©ø«–U*® · ?ł À Ω r−(«…bŠuà l{uë WÁUÞ ≠        ±

                        © Ÿ x „® ± Ω WÂd(« WÁUÞ ≠
                        ≤                 √
                            ≤
                  ©≤Ÿx À® ± Ω r−(« …bŠuà WÂd(« WÁUÞ ≠
                       ≤                                             ·
                                                                  ≤
                                        ·
                                        ±
                                                »u³½√ w o b²¹ qzUÝ ∫© ≤± ® qJý


  π±
                       ∫ÊS wÃu½dÐ WÃœUFÄ vKŽ ¡UMÐË    5¹«dAë w Âbë Íd ¹
                                         UNFDIÄ WŠU Ä hÁUM²ð bÁ w²Ã«
 ≤
 · à À ´ ©≤Ÿ À®     ± ´ ÷ Ω · à À ´ ©≤Ÿ À® ± ´ ÷
             ≤ ≤  ±        ≤ ±
                                         œ«u*« r«dð W−O²½ ¡«eł_« iFÐ w
        ≤             ±                   Âbë WŽdÝ œ«œe² ¨UNO WOM¼bë
                                         qš«bë w Âbë jG{ hÁUM²¹Ë
                                    ∫Ê√ Í√  W&UMë ◊uGCë Ê“«u¹ ÊU Ícë
                                         ¨Ã—U)« sÄ ÊU¹dAÃUÐ jO×¹ ULŽ
             ÆU²ÐUŁ Ϋ—«bIÄ Ω · X à X À ´ ©≤Ÿ À® ± ´÷
             Î
                               ≤          ¨UOK ÊU¹dAë ‚öG½ô ÍœR¹ «c¼Ë
                                         ÍœRð bÁ  UÐuMÐ i¹d*« WÐU ≈Ë
                                                     ÆtðUO×Ð


                     UOI √ »u³½_« ÊUÂ «–≈ ∫W Uš WÃUŠ
              ∫`³Bð wÃu½dÐ WÃœUFÄ ÊS wÃU²ÃUÐ ¨ ≤·Ω ±· ÊS
               ≤        ≤
              © Ÿ À® ± ´ ≤÷ Ω © Ÿ À® ± ´ ±÷
                  ≤        ≤
               ≤        ±
                                    ±± ‰U¦Ä
jGCÃ«Ë ≤ ∞¨∞∞± UN²ŠU Ä WDI½ bMŽ ÀØ≥ ∞,∞∞¥ ‰bFLÐ wI √ »u³½√ sÄ ¡UÄ Ãd ¹
«–≈ »u³½_« w Èdš√ WDI½ sÄ ¡ULë o bð WŽdÝ —«bIÄ V Š« ƉUJÝUÐ¥±∞X±≤ U¼bMŽ
                      ƉUJÝUÐ µ±∞ X± U¼bMŽ jGCë ÊUÂ


                                    ∫q×ë
        ∞,∞∞¥
   ÀØ ¥ Ω    Ω±Ÿ Ê–≈        ∞,∞∞¥ Ω±Ÿ X ±” Ω o b²Ã« ‰bFÄ
       ∞,∞∞±

              ≤             ≤
              © Ÿ À® ± ´ ≤÷ Ω © Ÿ À® ± ´ ±÷
                 ≤        ≤
              ≤        ±


                 µ                µ
       ©≤Ÿ ±∞∞∞® ± ´ ±∞
            ≤         ± Ω © ≤¥ ±∞∞∞® ± ´ ±∞ ±,≤
                             ≤
        ≤
                   µ     ¥         µ
              ≤
                Ÿ µ∞∞ ´ ±∞ ± Ω ±∞ ∞,∏ ´ ±∞        ±,≤
              ≤
                                µ
                         ≤
                           Ÿ µ∞∞ Ω ±∞     ∞,≤∏
                         ≤
                              µ
                              ±∞ ∞,≤∏ Ω ≤Ÿ
                                   ≤
                               µ∞∞

                          µ
             ÀØ ∑,¥∏ Ω µ∂      Ω ±∞ ∞,≤∏ Ω ≤Ÿ
                           µ∞∞
                                                          π≤
                         wÃu½dÐ WÃœUFÄ vKŽ  UIO³Dð

                                  Í—u²M ”UOIÄ ±
   VO−² ¹ t½S ¨t½U¹dł lDIÄ WŠU Ä XÁU{ rŁ ¨»u³½√ ‰öš „dײLë lzULë dÄ «–≈
                                   Ò
   bFÐ lzULë ÊU¹dł lDIÄ l ð« «–≈Ë ¨tDG{ ◊u³¼ vÃ≈ ÍœR¹ UÄ «c¼Ë ¨WŽd ë …œU¹eÐ pÃcÃ
            ÆÍ—u²M dOŁQð …d¼UEë Ác¼ vL ðË ÆtDG{ lHð—«Ë t²ŽdÝ XKÁ ¨pÖ

   WŽdÝ ”UOIà Âb ² ¹ jO Ð “UNł u¼Ë ¨Í—u²M ”UOILà UDD Ä ©≤≤® qJý sO³¹
                              Æ»u³½√ w sOFÄ qzU à o b²Ã«


                 ·∆
             ±
               Ÿ               ≤
                                Ÿ

      ”               ≤
                      ”
     ±
                    Í—u²M ”UOIÄ ∫ ©≤≤® qJý


   qB²ÄË ©±Ÿ® WŽd Ð qzU ë tÃöš o b²¹Ë ¨©±”® tFDIÄ WŠU Ä wI √ »u³½√ qJAë w dNE¹
   tFDIÄ WŠU Ä `³B²Ã wI _« »u³½_« «c¼ oOC¹ ÆqzU ë jG{ ”UOIà wÝ√— »u³½√ »u³½_« «cNÐ
       ÆjGCë ”UOIà dš¬ wÝ√— »u³½QÐ UC¹√ UM¼ qB²¹Ë ¨©≤Ÿ® tO qzU ë WŽdÝË ©≤”®
   dLð …dO³Jë lDILë WŠU Ä Í– »u³½_« sÄ dLð w²Ã« qzU ë WOL ‰bFÄ fH½ Ê√ ULÐ
   ¨dOGBë »u³½_« sÄ d³Â√ WŽd Ð dL¹ qzU ë ÊS ¨…dOGBë lDILë WŠU Ä Í– »u³½_« sÄ
                       Æ»u³½_« «c¼ w jGCë w U{UH ½« V³ ¹ ULÄ
   «b ²ÝUÐË ¨sOOÝ√dë sOÐu³½_« w qzU ë Èu² Ä sOÐ ‚dHë W−O²½ jGCë ‚d »U Š sÄË
       Æ»u³½_« w ±Ÿ o b²Ã« WŽdÝ »U Š lOD² ½ W¹—«dL²Ýô« WÃœUFÄË wÃu½dÐ WÃœUFÄ
                                      ±≤ ‰U¦Ä
   ‚UM²š« tO błu¹Ë ¨≥ÂØrG ∏∞∞ t² U¦Â U²¹“ qIM¹ ¨≤rÝ µ∞ tFDIÄ WŠU Ä wI √ »u³½√
   w ‚dHë ÊU «–S ¨»u³½_« w X¹eë ÊU¹dł WŽdÝ ”UOÁ ÷dGÐ ≤rÝ ≥∞ tFDIÄ WŠU Ä
   X¹eë o bð WŽdÝ V Š« ¨‰UJÝUÐ≥±∞X±∞ ‚UM²šô«Ë »u³½_« sOÐ jGCë ”UOIÄ …¡«dÁ
                                     Æ»u³½_« w
π≥
                        ∫wðQ¹ UÄ b−½ W¹—«dL²Ýô« WÃœUFÄ oO³D²Ð
                           ≤
                            Ÿ ≤” Ω ±Ÿ ±”

                    Ÿ µ Ω± x ±∞ µ∞ Ω
                       Ÿ ¥≠              ±
                                       Ÿ   ”   ±
                                            Ÿ
                   ±
                     ≥  ¥≠
                        ±∞ ≥∞               ≤
                                          ” Ω≤


         ∫wðQ¹ UÄ b−½ wI √ »u³½_« Ê√ WEŠöÄ lÄ wÃu½dÐ WÃœUFÄ oO³D²ÐË
                          ≤
                            Ÿ À ± ´ ≤÷ Ω ≤Ÿ À ± ´±÷
                          ≤    ≤      ≤        ≤
                          ≤    ≤
                          ©±Ÿ ≠ ≤Ÿ® À ± Ω
                                ≤
                                         ÷ ≠±÷
                                         ≤
                  ≤  ≤
                  ©±Ÿ ≠ ≤Ÿ ≤µ ® ∏∞∞ ± Ω
                           ≤
                                           µ
                                           ±∞ ∞٫±
                          π
                                ≤
                                Ÿ ±∂ Ω        µ
                                             ±∞ ∞,±
                             π   ±
                                              ¥∞∞
                          ±∞∞ π Ω ≤Ÿ
                           ¥ ±∂ ±
                           ÀØ ≥∞ Ω ±Ÿ
                             ∏
                       ÀØÂ µ∞ Ω ≥∞ µ Ω Ÿ
                         ∏   ∏ ≥  ≤
                                                –«–d?*« ≤
 «u³ŽË¨dDFë  UłUł“ iFÐ w Âb ² ¹ u¼Ë ¨Í—u²M dOŁQð vKŽ «dýU³Ä UIO³Dð –«–dLë bF¹
 «dDÁ qJý vKŽ tO Ícë lzULë ‘d¹ YOŠ ¨W¹dA×ë  «bO³Lë  «u³Ž iFÐË WO²O³Ã«  UHEMLë
vÃ≈ lÝ«Ë »u³½√ sÄ ¡«uNë ŸU b½« vKŽ tKLŽ √b³Ä bL²F¹Ë Æ…dO³Â WŠU Ä vKŽ WŽ“uÄ©–«–—® …dOG
qzU ë `DÝ ‚u jGCë ÷UH ½« rŁ sÄË ¨¡«uNë WŽdÝ …œU¹“ pÖ sŽ Z²M¹Ë ¨oO{ »u³½√
l bMLë ¡«uNë ozUÁœ vKŽ ôuL×Ä «–«–— l bM¹Ë ¨vKŽ_« u×½ qzU ë lHðdO ¨»u³½_« qš«œ
                              Æ©≤≥® qJý w UL …dOGBë WײHë sÄ
                            »      √
                                     ?ł
                  W½«uDÝ«         œ
              Ÿ«—–
                       f³JÄ                       Íuł ¡«u¼
                                                        ÆÆÆY׳Kà WOCÁ
                                                      w Í—u²M dOŁQð «b ²Ý« r²¹
                    qzUÝ
                                                      ¡«uNë lÄ s¹eM³Ã« ÃeÄ WOKLŽ
                                                      Æ…—UO ë ©d²¹—uЗU® ÓUÄ w
                   WO½bFÄ W³KŽ
                                                          ÆpÖ r²¹ nO Y×Ы

                          –«–dLë ∫©≤≥® qJý
                                                                     π¥
                                l dë
                                                …dzUDë ÕUMł vKŽ l dë …uÁ ≥
                                                wI _«UN½«dOÞWÃUŠw …dzUDëvKŽdŁR¹
                                                Æwðü« © ≤¥ ® qJý sO³¹ UL ÈuÁ WFЗ√
                  ¡«uNë WÄËUIÄ                  l bë   …uÁË ¨qHÝ√ vÃ≈ UN½“Ë ∫w¼ ÈuIë Ác¼Ë
                                                …dzUDë „d×Ä l œ …uÁË ¨vKŽ√ vÃ≈ l dë
                                 Ê“uë             …uIà fÂUFÄ ÁU−ð« w dŁRð w²Ã« ÂUÄ_« vÃ≈
                          vKŽ …dŁRLë ÈuIë ∫© ≤¥ ® qJý
                            wI _« UN½«dOÞ ¡UMŁ√ …dzUDë
                                                           Æ¡«uNë WÄËUIÄ


                             ∫wðü« ◊UAMë dł√ ¨…dzUDë l dð w²Ã« …uIë QAMð nO rNHð wJÃË
                                           fMð …d vKŽ l dë …uÁ      ©∏® ◊U?A½
                                                        ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                             …uIÐ aH½«
                                                 ÆwłUł“ lLÁ ¨WÃËUÞ fMð …dÂ
                                                        ∫qLFë  «uDš
                                               YO×Ð „b¹ WŠ«— vKŽ fM²Ã« …d l{ ≠±
                                                  ÆöOKÁ …bŽU³²Ä pFÐU √ ÊuJð
         ÆÆÆdJ                                   aH½« rŁ ¨fM²Ã« …d ‚u lLIë l{ ≠≤
ÊuðdJë WFDÁ l — pMJ1 nO                                   w UL lLIKà W¹uKFë WײHë w …uIÐ
WMO³*« ©WO½bF*« œuIMë WFDÁ r−×Ю
                          fMð …d                  …dJà Àb×¹ UÄ kŠô Æ©≤µ® qJAë
UNÃUšœù UNF{uÄ sÄ ©≤∂® qJý w
Àb×¹ UÄ d ø—ËU−*« s×Bë w                                  dO H²Ã wÃu½dÐ √b³LÐ sF²Ý«Ë ¨fM²Ã«
      ÆwÃu½dÐ √b³0 UMOF² Ä
                       fMð …d vKŽ l dë …uÁ ∫©≤µ® qJý                    ÆÀbŠ UÄ
     s×
            Êuðd WFDÁ vKŽ l dë …uÁ ∫©≤∂® qJý
                   ¨…dO³Â t²ŠU ÄË ¨UÐb×Ä ÍuKFë UN×DÝ ÊuJ¹ YO×Ð …dzUDë W×Mł√ XLL bIÃ
    Êuðd WFDÁ          √b³Ä V ŠË ¨ÕUM−ë X×ð tÐUO ½« WŽdÝ sÄ d³Â√ ÕUM−ë ‚u ¡«uNë »UO ½« WŽdÝ qF−Ã
                   «c¼ w ‚dHë «c¼ sŽ QAM¹Ë Æt²×ð jGCë sÄ qÁ√ ÕUM−ë ‚u ¡«uNë jG{ ÊuJ¹ wÃu½dÐ
                                        ÆvKŽ√ vÃ≈ …dzUDë l — vKŽ qLFð w²Ã« l dë …uÁ jGCë

                                                jGCë X WŠU Lë Ω …uIë Ê√ ULÐË
                       5ŠUM'« WŠU Ä ∫” YOŠ           ∫WOðü« WÁöFë sÄ l dë …uÁ »U Š sJL¹ t½S
                    qHÝ√ 5Ð jGCë ‚d ∫÷
    …dzUÞ ÕUMł                  Æ5ŠUM'« vKŽ√Ë          jGCë ‚d X sOŠUM−ë WŠU Ä Ω ‚ l dë …uÁ
                                                  ÷ X”Ω
  πµ
      ∫Ê√ wÃu½dÐ WÃœUFÄ sÄ b−½ ≤· Ω ±· Í√ ¨ ÕUM−ë pLÝ ‰UL¼≈ lÄË
                                                      YOŠ
                       ©≤Ÿ ≠ ≤Ÿ® À ± Ω ÷
                       ±  ≤   ≤                  Æ¡«uNë W U¦Â ∫À
                                            ‚u ¡«uNë WŽdÝ ∫ ≤Ÿ
                                             Æ…dzUDë ÕUMł
                                            X% ¡«uNë WŽdÝ ∫ ±Ÿ
                                  ±≥ ‰U¦Ä        Æ…dzUDë ÕUMł
sOŠUM−ë X×ð t²ŽdÝË ¨ÀØ ¥∞ WHOHš …dzUÞ wŠUMł ‚u ¡«uNë WŽdÝ Ê√ XLKŽ «–≈
l dë …uÁ V Š« ¨≤ ¥∞ sOŠUM−ë WŠU Ä Ê√Ë XÐUŁ ŸUHð—« vKŽ dODð …dzUDà ¨ÀØ ≥∞      ÆÆÆY׳Kà WOCÁ
                                         WOŠËd*« …dzUDë sÄ q lHðdð nOÂ
               Æ≥ ØrG ±,≥ ¡«uNë W U¦Â Ê√ ULKŽ …dzUDë Ác¼ vKŽ         øWOÁ—uë …dzUDëË


                                 ∫q×ë
 ” X ÷ Ω ÕUM−ë WŠU Ä X jGCë w dOG²Ã« Ω             l dë …uÁ

            ©≤±Ÿ ≠ ≤≤Ÿ® X À X ± Ω ÷
                     ≤
                           jGCë w dOG²Ã« sJÃ

 ƉUJÝUÐ¥µµ Ω › ≤©≥∞® ≠ ≤©¥∞®¤ X ±[≥ X ± Ω
                    ≤
        ÆsðuO½≥∂¥∞∞ Ω ¥∞ X ≤ X¥µµ Ω      l dë …uÁ Ê–≈
                                                          π∂
                                            qBHë WK¾??Ý√
                      ÆÍ—u²M dOŁQð ©»   wÃU¦Lë lzULë ©√ ∫wðQ¹ ULÐ œuBILë `{Ë ±

                                             ∫wðQ¹ UÄ d   ≤
      ÆWF¹dÝ  «—UOÝ jš sÄ »dIÃUÐ Ë√ b¹bŠ WJÝ jš V½U−Ð ·uÁuë sÄ h ý d¹c×ð r²¹ «–ULà √
                      ÆUÐb×Ä tà ÍuKFë `D ë ÊuJ¹ YO×Ð …dzUDë ÕUMł rLB¹ »

             ∫wðQ¹ UÄ V Š« ≤ Æ,≤ U¼bMŽ lDILë WŠU Ä WDI½ sÄ dLO wI √ »u³½√ w ¡UÄ o b²¹ ≥
                 ÆÀØ≥ Æ,∏ o b²Ã« ‰bFÄ ÊU «–≈ WDIMë pKð bMŽ qzU ë WŽdÝ —«bIÄ √
                  ÆÀØ ≥,∏ U¼bMŽ qzU ë WŽdÝ WDI½ bMŽ »u³½_« dDÁ nB½ —«bIÄ »

±∞ tO o b²Ã« WŽdÝË rÝ ∑ w½U¦Ã« dDÁË ¨ÀØ ±π tO o b²Ã« WŽdÝË rÝ ±∞ ‰Ë_« dDÁ sOÐu³½√ w qzUÝ Íd ¹ ¥
»u³½_« w o b²Ã« WŽdÝ V Š« Æ—ËU−Lë qJAë w UL rÝ ±µ ÁdDÁ bŠ«Ë »u³½√ w ÊU³B¹ W¹UNMë w Ë ¨ÀØÂ
                                               ÆdO³Jë
ƉUJÝUÐ ±≤∞∞∞∞ U¼bMŽ jGCÃ«Ë ≤ ∞ ,∞∞± UN²ŠU Ä WDI½ bMŽ ÀØ≥ ∞ ,∞∞¥ ‰bFLÐ wI √ »u³½√ w ¡ULë o b²¹ µ
             ƉUJÝUÐ ±∞∞∞∞∞ ÁbMŽ jGCë —«bIÄ YOŠ »u³½_« w ‚UM²š« WŠU Ä —«bIÄ V Š«

¨rÝ ≤∞ tKšbÄ dDÁË rÝ ±∞ ‚UM²šô« dDÁ ÊU «–S ¨ ≥rÝØrž Æ,∏≤ t² U¦Â Í—u²M ”UOIÄ w sOÝËdO »U M¹ ∂
      ÆsOÝËdOJë »UO ½« WŽdÝ —«bIÄ V Š« ¨‰UJÝUÐ ≥∞∞∞∞ sO²DIMë sOÐ jGCë w ÷UH ½ô« ÊUÂË

ÕUM−ë X×ð t²ŽdÝË ¨Ã—bÄ vKŽ U¼dOÝ ¡UMŁ√ ÀØ ≥∂∞ …dOG …dzUÞ ÕUMł ‚u ¡«uNë ÊU¹dł WŽdÝ XK Ë ∑
≥
   ØrG ±,≥ ¡«uNë W U¦Â Ê√ XLKŽ «–≈ Æ≤ ±∞ ÕUMł q WŠU ÄË ¨sðuO½ ±∑∞∞∞ …dzUDë Ê“Ë ÊUÂË ÀØ ≤µ∞
                                    ø«–ULà `{Ë ø…dzUDë lHðdð q¼

U¼dDÁ nB½ Èdš√ WO½«uDÝ√ WÐu³½√ sÄ qzU ë dÄ Æ©o½® U¼dDÁ nB½ WO½«uDÝ√ WÐu³½√ ‰öš ©Ÿ® WŽd Ð »U M¹ qzUÝ ∏
       ÆWO½U¦Ã« W½«uDÝ_« w tI bð WŽdÝ vÃ≈ vÃË_« W½«uDÝ_« w tI bð WŽdÝ sOÐ W³ Më V Š« Æ©¥Øo½®
   π∑
                                               …bŠuë WK¾??Ý√
   ∫UNMÄ W¾ÞU ë  «—U³Fë `× rŁ ¨wðQ¹ ULO W¾ÞU ë …—U³Fë qÐUIÄ ©ô® WLKÂË W×O×Bë …—U³Fë qÐUIÄ ©rF½® WLK l{ ±
   ÆÍËU ²ÃUÐ tz«eł√ lOLł vÃ≈ qI²M¹ jGCë «c¼ ÊS ¨wł—Uš jGCà qzUÝ ÷dFð «–≈ t½√ vKŽ ”bOLš—√ …bŽUÁ hMð √
                        ÆvKŽ√ vÃ≈ UNF bð uHÞ …uIÐ ¡«uNë w …—uLGLë ÂU ł_« dŁQ²ð »
                            ÆwI √ »u³½√ w t²ŽdÝ …œU¹“ bMŽ lzULë jG{ qI¹ ?ł
           ÆÕUM−ë X×ð t²ŽdÝ sÄ qÁ√ ÕUM−ë ‚u ¡«uNë WŽdÝ ÊuJð Ê√ V−¹ …dzUDë lHðdð wJà œ
                       ÆXÐUŁ ŸUHð—« vKŽ dODð UÄbMŽ UN½“Ë lÄ …dzUDà l dë …uÁ ÈËU ²ð ?¼
                              ÆtO oLFë …œU¹eÐ sÂU ë qzU ë jG{ hÁUM²¹ Ë

                                            Æ wÃu½dÐ √b³Ä h½ V²Â« ≤

                 øUNMÄ q dŁ√ UÄË øsÂUÝ qzUÝ qš«œ WDI½ bMŽ jGCë —«bIÄ œb×ð w²Ã« qÄ«uFë UÄ ≥

                                              ∫wðQ¹ UÄ qKŽ ¥
                      ÆUNðbŽUÁ bMŽ WJOLÝ ¡ULë f³×ð w²Ã« œËb ë Ê«—bł ÊuJð √
     Æ¡ULë `DÝ X×ð —U²Ä√ ±∞ oLŽ vKŽ lIð WDI½ bMŽ ¡ULë jG{ ‰œUF¹ t½√ rž— ¡«uNë jGCÐ dFA½ ô »
≥
  ÂØrG ±∞∞∞ ¡ULë W U¦Â Ê√ XLKŽ «–≈ Æ…dO×Ð `DÝ X×ð Ϋd²Ä ≥∞ oLŽ vKŽ lIð WDIMà oKDLë jGCë —«bIÄ UÄ µ
                                   ƉUJÝUÐ ±∞∞∞∞∞ Íu−ë jGCëË

                ÆÍu−ë jGCë ‰U¦Ä√ WŁöŁ U¹ËU Ä oKDLë jGCë ÊuJ¹ …dO×Ð qš«œ oLŽ Í√ vKŽ ∂

UNzUDž WŠU Ä Wײ vKŽ d׳ë ¡UÄ jG{ UNÐ dŁR¹ w²Ã« …uIë —«bIÄ błË√ ¨d׳ë `DÝ X×ð d²Ä ≤∞∞ oLŽ vKŽ W «už ∑
                  Æ≥ÂØrG ±∞≤µ d׳ë ¡UÄ W U¦Â Ê√ ULKŽ ¨W «uGë vKŽ√ w …œułuÄ ≤ ≤

   ÆwðQ¹ UÄ V Š« Æ≥ÂØrG ±≤∂∞ t² U¦Â Ícë s¹d OKGë qzUÝ w rÝ ≥,µ ÁdDÁ nB½Ë¨rG ±,∂ t²K²Â ÍËd r ł dLž ∏
                                      ÆÍËdJë r −ë W U¦Â √
                                     Ær −Kà s¹d OKGë l œ …uÁ »
                                Æs¹d OKGë w r −Kà Íd¼UEë Ê“uë ?ł

t² U¦Â qzUÝ tÃöš sÄ o b²¹ ¨≤ ∞,± ‚UM²šô« lDIÄ WŠU ÄË ¨≤ ∞,µ tO qzU ë ‰ušœ lDIÄ WŠU Ä Í—u²M ”UOIÄ π
            ∫wK¹ UÄ V Š« ƉUJÝUÐ ≤ sOFDILë sOÐ qzU ë jG{ w ‚dHë ÊU «–≈ Æ≥rÝØrž ∞,π
                                 Æ‚UM²šô« bMŽ qzU ë o bð WŽdÝ √
                                 Æ‚UM²šô« bMŽ qzU ë o bð ‰bFÄ »

ÕUM−ë X×ð t²ŽdÝ X½U «–≈ ÕUM−ë ‚u ¡«uNë ÊU¹dÝ WŽdÝ UÄ Æ≤ÂØsðuO½ ±∞∞∞ U¼—«bIÄ l — …uÁ vÃ≈ …dzUÞ ÃU²×ð ±∞
                              Æ≥ÂØrG ±,≤π ¡«uNë W U¦Â Ê√ ULKŽ ÀØ ±∞∞

                                                           π∏
       …b?????Šuë        ∏
   …—«d??????????????(«
ππ
                               …—«d(« WOL         q?BHë
                                           ±
UÄ r ł sO   ð bMŽ t½√Ë ¨WÁUDë ‰UJý√ sÄ qJý …—«d×ë Ê√ WIÐUÝ ‰uB w X dFð
wDŽ√ «–≈Ë Ætð—«dŠ Wł—œ l — vKŽ ÊUOŠ_« rEFÄ w qLFð …—«d×ë sÄ WOL V ²J¹ t½S
UÄ ¨—«bILë fHMÐ ULNOð—«dŠ Wł—œ lHðdð qN ¨…—«d×ë sÄ sO²¹ËU ²Ä sO²OL ÊUL ł
UÄ r ł UN³ ²J¹ w²Ã« …—«d×ë WOL nK² ð q¼Ë ø…—«d×ë WOLÂË …—«d×ë Wł—œ sOÐ ‚dHë
                             øt²K²Â Ë tðœUÄ Ÿu½ ·ö²šUÐ
¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼
                               ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË

                   Æ…—«d×ë WOLÂË …—«d×ë Wł—œ sOÐ eOLð
      ÆUÄ r −à W¹—«d×ë WF Ã«Ë WOŽuMë …—«d×ë sÄ qJÐ œuBILë `{uð
         ÆW¹—«d×ë WF Ã«Ë …—«d×ë WOL vKŽ WDO Ð W¹œbŽ qzU Ä q×ð
            ÆWOŽuMë …—«d×ÃUÐ WIKF²Lë WOFO³Dë d¼«uEë iFÐ d Hð
        Æ…œULë  U¾¹e−à WOÂd×ë WÁUDÃ«Ë …—«d×ë Wł—œ sOÐ WÁöFë sO³ð
                  …—«d(« WOLÂË …—«d(« Wł—œ ±≠±
       Î
Wł—œ l — vÃ≈ U³ÃUž ÍœR¹ Í—«dŠ —bBÄ Â«b ²ÝUÐ ÂU ł_« sO     ð Ê√ ·ËdFLë sÄ
Wł—œ Ê≈ ÆUNð—«dŠ Wł—œ iHš vÃ≈ VÃUGë w ÍœR¹ ÂU ł_« b¹d³ð Ê√ UL ¨UNð—«dŠ
r −ë …—«dŠ Wł—œ Ê√ UL ¨…—«d×ë sÄ WOLJÐ r −ë œËe½ UÄbMŽ lHðdð r −ë …—«dŠ
                    Æ…—«d×ë sÄ WOL r −ë bIH¹ UÄbMŽ iH Mð

    ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ …—«d×ë WOLÂË …—«d×ë Wł—œ sOÐ ‚dHë `O{u²ÃË
                                                 ±∞∞
                              …—«d(« WOLÂË …—«d(« Wł—œ 5Ð ‚dHë ©±® ◊U?A½
                                                 ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                               Æs MÐ VNÃË ¨ X¹“Ë ¨¡UÄË ¨r−×ë UHK² Ä Ê¬¡UŽË

                                                ∫qLFë  «uDš
                         Æ—u³MBë sÄ ¡ULÃUÐ UL¼úÄ«Ë ¨r−×ë wHK² Ä sOzUŽË cš≠±
              ozUÁœ µ® UN H½ …bLKÃË ¨bŠ«Ë Í—«dŠ —bBLÐ s¹¡UŽuë sÄ q w ¡ULë sO      ²Ð rÁ≠≤
                                                   Î
                                          Æ©±® qJAë dE½√ Æ©ö¦Ä
              ¡UÄ vKŽ Íu²×¹ sOzUŽuë Í√ Æs??¹¡U??Žu??ë s??Ä q?? w?? ¡U??L?ë W½u Ý „bOÐ —b??Á ≠≥
Wł—œ sOÐ ‚dHë ∫©±® qJAë                                      øs Ý√
 …—«d×ë WOLÂË …—«d×ë       Î
                  Æö¦Ä ozUÁœ ÀöŁ …d²Hà ¡ULë ‰bÐ X¹eë «b ²ÝUÐ WIÐU ë  «uD ë —dÂ≠¥


              d³F¹Ë ¨dO³Jë ¡UŽuë w ¡ULë sÄ d¦Â√ s  ¹ dOGBë ¡UŽuë w ¡ULë Ê√ XEŠô pKFÃ
              ¡UŽuë w ¡ULë …—«dŠ Wł—œ sÄ vKŽ√ dOGBë ¡UŽuë w ¡ULë …—«dŠ Wł—œ Ê√ ‰uIÃUÐ pÖ sŽ
              «cJ¼Ë Æ…—«d×ë sÄ sO²¹ËU ²Ä sO²OLJÐ sO    ²Ã« …bÄ ‰öš «œË“ sOzUŽuë Ê√ lÄ ¨dO³Jë
                              Î
              ÆWHK² Ä d¹œUILÐ ¡ULë sÄ WHK² Ä ö²Â …—«dŠ Wł—œ l dð …—«d×ë sÄ WOLJë fH½ Ê√ Èdð
              ÊU¹ËU ²Ä sOL ł Ê√ ‰uI½ UÄbMF ¨ÊUHK² Ä ÊUÄuNHÄ …—«d×ë Wł—œË …—«d×ë WOL Ê≈
              WOLJÃUÐ «œË“ bÁ ULN½√ Ë√ ¨UN H½ W¹—«d×ë WÁUDë ULNà ʫ wMF¹ ô «c¼ ÊS ¨…—«d×ë Wł—œ w
                           Æ—«bILë fHMÐ ULNð—«dŠ Wł—œ XFHð—« v²Š …—«d×ë sÄ UN H½
              WLE½√ WŁöŁ „UM¼Ë ¨UÄ r ł …—«dŠ Wł—œ ”UOIà © d²OÄuÄdO¦Ã«® …—«d×ë Ê«eOÄ Âb ² ¹
              ÂUE½Ë ¨©Íu¾Lë® ”uO KÝ ÂUE½Ë w²¹UN½dNHë ÂUEMë ∫…—«d×ë Wł—œ ”UOIà Âb ² ð WOLÃUŽ
                             ÆbFÐ ULO qOBH²ÃUÐ WLE½_« ÁcNà ÷dF²MÝ˨wLKFë sHKÂ


                                WOŽuMë …—«d(«Ë W¹—«d(« WF ë ≤≠±
                              Î
              X dŽ bÁË ¨UNð—«dŠ Wł—œ l — vÃ≈ U³ÃUž ÍœR¹ pÖ ÊS …—«d×ÃUÐ …œULë œËe½ UÄbMŽ
              W¹ËU ²Ä  UOL …—«dŠ Wł—œ w t H½ ŸUHð—ô« V³ ð …—«d×ë sÄ W¹ËU ²Lë  UOLJë Ê√
                                                  Æ…œULë fH½ sÄ
              U¼b¹Ëeð rð «–≈ —«bILë fHMÐ WHK² Ä œ«uÄ sÄ W¹ËU ²Ä q²Â …—«dŠ Wł—œ lHðdð q¼ sJÃ
                                             ø…—«d×ë sÄ WOLJë fHMÐ
                               ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ ‰ƒU ²Ã« «c¼ sŽ WÐUłûÃ

 ±∞±
                        œ«uLKà W¹—«d(« WF ë ©≤® ◊U?A½
                                  ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
¨s¹dO² OÃu³Ã« sÄ ¡U½≈Ë ¨wzUÐdN ÊU ÝË ¨X¹eë sÄ rž ≤µ∞Ë ¨¡ULë sÄ rž ≤µ∞
                        ÆnÁË WŽUÝË ¨Ê«eOÄË ¨…—«dŠ Ê«eOÄË
                                 ∫qLFë  «uDš
wzUÐdNJë ÊU   ë dLž√ rŁ ¨s¹dO² OÃu³Ã« sÄ ¡U½≈ w œ—U³Ã« ¡ULë sÄ rž≤µ∞ l{-±
        Æ¡ULë …—«dŠ Wł—œ q−ÝË ¨ ©≤® qJAë w UL ¡ULë w d²ÄuÄd¦Ã«Ë
lHðdð Ê√ vÃ≈ ÊU   ÃUÐ p¹dײë lÄ sO  ²Ã« w dL²Ý«Ë ¨nÁuë WŽUÝË ÊU   ë qGý-≤
«c¼ vÃ≈ ‰u uKà ¡ULë tÁdG²Ý« Ícë sÄeë q−Ý Æ ”º ≤∞ ¡ULë …—«dŠ Wł—œ
                     Ò                          ∫©≤® qJAë
                           Æ …—«d×ë Wł—œ w ŸUHð—ô«       qz«u Kà W¹—«d×ë WF ë

Wł—œ l dà “öë sÄeë q−ÝË ¨X¹eë sÄ rž ≤µ∞ «b ²ÝUÐ WIÐU ë  «uD ë —dÂ-≥
                         Æ ”º ≤∞ —«bILÐ X¹eë …—«dŠ


d³Â√ ”º ≤∞ ¡ULë sÄ rž ≤µ∞ …—«dŠ Wł—œ l dà “öë sÄeë Ê√ XEŠô pKFÃ
‰bFÄ Ê√ YOŠË ¨ ”º ≤∞ X¹eë sÄ WK²Jë fH½ …—«dŠ Wł—œ l dà “öë sÄeë sÄ
…—«dŠ WOL vÃ≈ ÃU²×ð ¡ULë sÄ rž≤µ∞Ê√ Z²M² ½ UM½S ¨sO²ÃU×ë w XÐUŁ sO        ²Ã«
WK²Â Ê√ wMF¹ «c¼Ë Æt H½ —bIÃUÐ UNð—«dŠ Wł—œ lHðd²Ã X¹eë sÄ rž≤µ∞tłU²×ð ULÄd¦Â√
—«bILÐ UNð—«dŠ Wł—œ lHðd²Ã X¹eë sÄ WK²Jë fH½ sÄ d¦Â√ …—«dŠ WOL vÃ≈ ÃU²×ð ¡ULë
                               Æ…bŠ«Ë ”uO KÝ Wł—œ
œ«uLë sÄ W¹ËU ²Lë q²Jë Ê√ U½błuà Èdš√ œ«uÄ sOÄb ² Ä WIÐU ë WÐd−²Ã« U½—d uÃË
dO³F²Ã« sJL¹Ë Æt H½ —bIÃUÐ UNð—«dŠ Wł—œ lHðd²Ã WHK² Ä …—«dŠ  UOL vÃ≈ ÃU²×ð WHK² Lë
W¹ËU ²Ä  UOL WHK² Ä œ«uÄ sÄ W¹ËU ²Ä q²Â X³ ²Â« «–≈ t½≈ ‰uIÃUÐ Èdš√ WI¹dDÐ pÖ sŽ
                                             ”U×½     ÂuOMÄuÃ√
        Æ©≥® qJAë dE½« ÆWHK² Ä d¹œUILÐ lHðdð UNð—«dŠ  Uł—œ ÊS …—«d×ë sÄ     rG ±     rG ±
                                             ‰uł ±∞∞∞   ‰uł ±∞∞∞
…bŠ«Ë ”uO KÝ Wł—œ tK r −ë …—«dŠ Wł—œ l dà WÄ“öë …—«d×ë WOL vL ðË            ∫©≥® qJAë
UN³ ²J¹ w²Ã« …—«d×ë WOL ÊS ¨tOKŽ ¡UMÐËÆ©Õ”® eÄdÃUÐ UNà eÄd¹Ë ¨r −Kà W¹—«d×ë WF ÃUÐ    «eKHà W¹—«d×ë WF ë

            ∫WOðü« WÁöFÃUÐ vDFð ≤œ Wł—œ vÃ≈ ±œ Wł—œ sÄ tMO   ð bMŽ r ł


      …—«d×ë  Uł—œ ‚d × W¹—«d×ë WF ë Ω …—«d×ë WOLÂ
               ©±œ≠≤œ® × Õ ” Ω Õ „ ∫“uÄdÃUÐË

                                                          ±∞≤
                                                    WOŽuMë …—«d(« ≥≠±
                ÊUL − ¨t²K²Â Í√ ¨…œUÄ sÄ r −ë w UÄ —«bIÄ vKŽ UÄ r −à W¹—«d×ë WF ë bL²Fð
      ∫r?KFð q¼
    ∫© Í—uÃUJë ®dF ë
                WF ë W½—UIÄ qN ¹ v²ŠË ¨ÊU²HK² Ä …—«dŠ U²FÝ ULNà WK²Jë w ÊUHK² Ä …œULë fH½ sÄ
Wł—œ l dà WÄ“öë …—«d(« WOL                     Æœ«uLë sÄ W¹ËU ²Ä q²Â cš√ UMÄeK¹ t½S ¨ÂU łúà W¹—«d×ë
¡U*« sÄ bŠ«Ë «dž …—«dŠ
sÄ …bŠ«Ë ”uO KOÝ Wł—œ     W¹—«d×ë WÁUDë sÄ WOL vÃ≈ ÃU²×¹ b¹b×ë sÄ Â«dž uKO Ê√ WOKLFë »—U−²Ã« XMOÐ bÁË
¨ ©”º±µ[µ –”º ±¥[µ®      «dž uKO ÃU²×¹ ULMOÐ ¨…bŠ«Ë ”uO KOÝ Wł—œ tð—«dŠ Wł—œ lHðdð wJà ‰uł ¥¥∏ U¼—bÁ
©dFݱ∞∞∞® dFÝ uKOJë Âb ² ¹Ë
 ôU−*« sÄ œbŽ w WÁUDKà …bŠu  WOLJë Ác¼ vL ðË Æ…bŠ«Ë ”uO KÝ Wł—œ tð—«dŠ Wł—œ l dà ‰uł ¥±∏∂vÃ≈ ¡ULë sÄ
      ÆW¹cG²Ã«Ë VDÃU   ¨…œULKà …eOLÄ WO Uš w¼Ë ¨©ÊÕ® eÄdÃUÐ UNà eÄd¹Ë ¨…œULKà WOŽuMë …—«d×ÃUÐ …—«d×ë sÄ
                                        Æœ«uLë iF³Ã WOŽuMë …—«d×ë ©±® rÁ— ‰Ëb−ë sO³¹Ë


                  rG bŠ«Ë …—«dŠ Wł—œ l dà WÄ“öë W¹—«d×ë WÁUDë WOL ∫ …œULKà WOŽuMë …—«d×ë
                     Æ”uO KÝ Æ rG ؉uł …bŠuÐ —bIðË ¨…bŠ«Ë ”uO KÝ Wł—œ …œULë sÄ


                   WOŽuMë …—«d×ë         …œULë        WOŽuMë …—«d×ë      …œULë
                  ©º”ÆrGÂ؉uł®                      ©º”ÆrGÂ؉uł®
                     ¥¥∏                  b¹b×ë     ¥±∏∂                 ¡U*«
                     ≥∏∑                  ”U×Më     ≤µ∞∏      ©UMO²MÐd²Ã«® wKO¦Lë ‰u×Jë
                     ≥∑∂            dH _« ”U×Më        ≤¥≤¥             s¹d OK−ë
                     ≥≤≤              ÂuO½UÄd'«       ≤∞π∞               bOK−ë
                     ≤≥¥                 WCHë      ±∑µ∂                X¹“
                     ±≥∏                  o³zeë     ±∑∞∞               VA)«
                     ±≤π                  V¼cë       π∞∞            ÂuOMÄuÃ_√
                     ±≤∏                ’U dë        ∏≥∑               ÃUłeë
                                                ∏≥∂               qÄdë
                               œ«uLë iF³Ã WOŽuMë …—«d×ë ∫©±® rÁ— ‰Ëbł


                øW²ÐUŁ WLOÁ cšQð ULN¹√ø UÄ r −à WOŽuMë …—«d×Ã«Ë W¹—«d×ë WF ë sOÐ ‚dHë UÄ ‰«R???Ý
                                          ø «–ULÃË ø …dOG²Ä UN²LOÁ ÊuJð ULN¹√Ë
                            WÁöFÃUÐ vDFð …œuIHLë Ë√ W³ ²JLë …—«d×ë WOL Ê≈ YOŠË
                                ©±œ≠≤œ® × Õ” Ω Õ„
                ¨WOŽuMë tð—«dŠ w t²K²Â »d{ q UŠ ÍËU ð r −Kà W¹—«d×ë WF ë Ê√ ULÐË
                                 ∫ÍËU ð r −ë UN³ ²J¹ w²Ã« …—«d×ë WOL ÊS
                             © œ≠ œ® × Ê Õ × „ Ω Õ „
                             ±   ≤
±∞≥
                                     ± ‰U¦Ä
¨”º ÆrGÂ؉uł ≥∏∑ WOŽuMë tð—«dŠ Ícë ”U×Më sÄ rG ≤¨d³Â√ W¹—«dŠ WFÝ tà ULN¹√
         ø”º ÆrGÂ؉uł ¥¥∏ WOŽuMë tð—«dŠ Ícë b¹b×ë sÄ WKŁULÄ WK²Â Â√
                                   ∫q×ë              ∫r?KFð q¼
                                          W¾ b²Ã« w ¡U*« Âb ² ¹
                         ”U×MKà W¹—«d×ë WF ë       t?? ð—«d?? Š Ê_ W??O??Ãe??M??*«
                  ”º ؉uł ∑∑¥ Ω≥∏∑×≤ Ω Ê Õ × „ Ω ”    Õ
                                         Ϋb?? ?ł W?? O? ?ÃU?? Ž W?? O? ?Žu?? M? ?ë
                                          WOLÂ V ²J¹ p??Ã c??Ð Ë
                         b¹b×Kà W¹—«d×ë WF ë      bMŽ …—«d?? ?(« s??Ä …d??O?³?Â
                  ”º ؉uł ∏π∂ Ω¥¥∏×≤ Ω Ê Õ × „ Ω ”
                                                     Æ5 ²Ã«
                                      Õ

Æ”U×Më sÄ WK²Jë fHMà W¹—«d×ë WF ë sÄ d³Â√ b¹b×ë WK²Jà W¹—«d×ë WF ë ¨Ê–≈

                                     ≤ ‰U¦Ä
”º ≤µ sÄ ’U dë sÄ rž ≤∞∞ …—«dŠ Wł—œ l dà WÄ“öë …—«d×ë WOL X½U «–≈
                     ∫V Š« ¨ ‰uł ≤µ∂ ÍËU 𠔺 ≥µ vÃ≈
                        Æ ’U dKà WOŽuMë …—«d×ë ±
                  Æ’U dë sÄ WOLJë ÁcNà W¹—«d×ë WF ë ≤

                                 ∫q×ë
                      ’U dKà WOŽuMë …—«d×ë œU−¹ù ±
                       © œ≠ œ® × Ê Õ × „ Ω „
                         ±  ≤        Õ

                     ©≤µ≠≥µ® × Ê Õ × ∞[≤ Ω≤µ∂
                  ”º ÆrGÂØ ‰uł ±≤∏Ω≤Ø≤µ∂ Ω Ê Õ

                       r −Kà W¹—«d×ë WF ë ≤
            ”º ؉uł ≤µ[∂ Ω ±≤∏ × ∞[≤ Ω Ê Õ × „ ΩÕ ”

                                     ≥ ‰U¦Ä
WFý_ U²{dF𠨔º ±µ ULNð—«dŠ Wł—œË rG µ ULNMÄ q WK²Â qÄdÃ«Ë ¡ULë sÄ ÊU²OLÂ
          Ɖuł uKO ∏≥[∂ ULNMÄ q X³ ²Â« YO×Ð sÄeë sÄ …d² fLAë
                     Î
؉uł¥±∏∂ ÍËU ð ¡ULKà WOŽuMë …—«d×ë ÊQÐ ULKŽ ULNMÄ q …—«dŠ Wł—œ `³Bð r √
                ø”ºÆ rGÂ؉uł ∏≥∂ qÄdKÃË ¨”º ÆrGÂ
‰öš d׳ë ¡UÄË ÷—_« sÄ q …—«dŠ Wł—bÐ pÖ WÁöŽ UÄË ø pÖ sÄ Z²M² ð «–UÄ »
                           øqOKë ¡UMŁ√Ë —UNMë
                                                                ±∞¥
                                 ∫q×ë
                       ∫¡ULë WK²Â …—«dŠ Wł—œ œU−¹ù ©√
                           ©±œ≠≤œ® × Ê Õ × „ Ω Õ „
                        ©±µ≠≤œ® ×¥±∏∂×µΩ∏≥∂∞∞
                             ∏≥∂∞∞
                   ”º ±π Ω¥´±µ Ω         ´±µ Ω≤œ
                            ©¥±∏∂×µ®
                        ∫qÄdë WK²Â …—«dŠ Wł—œ œU−¹ù
                        © œ≠≤œ® × Ê Õ × „ Ω Õ „
                         ±

                       ©±µ≠≤œ® × ∏≥∂ × µ Ω ∏≥∂∞∞
                           ∏≥∂∞∞
                   ”º ≥µ Ω≤∞´±µ Ω ©∏≥∂×µ® ´±µ Ω≤œ

sÄ UN H½ WOLJë X³ ²Â« «–≈ ¡ULÃ«Ë qÄdë sÄ W¹ËU ²Lë  UOLJë Ê√ pÖ sÄ Z²M² ½ ©»
¨¡ULë …—«dŠ Wł—œ tFHðdð UÄ ·UF{√ W Lš lHðdð qÄdë …—«dŠ Wł—œ ÊS …—«d×ë
¨d×³Ã«Ë ÷—_« sÄ q vKŽ fLAë WFý√ jI ð UÄbMŽ —UNMë ‰öš Àb×¹ UÄ «c¼Ë
fÄöLë ¡«uNë s   O ¨ ¡ULë …—«dŠ Wł—œ lHðdð ULÄ d¦Â√ ÷—_« …—«dŠ Wł—œ lHðd²
rO MÐ vL ¹ UÄ u¼Ë ¨d׳ë sÄ ÂœUÁ œ—UÐ ¡«u¼ tK×Ä q×O vKŽ√ vÃ≈ bFB¹Ë ÷—úÃ
ÁbIH¹ ULÄ d¦Â√ …—«d×ë sÄ W ÐUOë bIHð YOŠ ¨qOKë ‰öš fJFë Àb×¹Ë ¨d׳ë        ∫©¥® qJAë
                                            d×³Ã«Ë d³Ã« rO ½
¡«u¼ tK×Ä q×¹Ë ¨vKŽ√ vÃ≈ bFB¹Ë ¨¡ULë `D à fÄöLë ¡«uNë s      O ¨¡ULë
         Æ©¥® qJAë dE½«Æd³Ã« rO MÐ ·dF¹ UÄ u¼Ë ¨W ÐUOë sÄ ÂœUÁ œ—UÐ


              …œU*«  U¾¹eł WÂdŠË …—«d(« Wł—œ ¥≠±
  WÂdŠ w  U¾¹e'« Ác¼Ë ¨ U¾¹eł sÄ ÊuJ²ð …œU*« Ê√ WIÐUÝ ·uH w X dŽ
  ŸUHð—« lÄ  U¾¹e'« Ác¼ WÂdŠ œ«œeðË .WHK² Ä ÈuIÐ iFÐ vKŽ UNCFÐ dŁR¹Ë ¨WLz«œ
                 .…œU*« …—«dŠ Wł—œ ÷UH ½UÐ qIðË ¨…œU*« …—«dŠ Wł—œ
 WÁUÞ pK²9 UN½S ¨…—«dŠ Wł—œ Í√ bMŽ WÂdŠ w ÊuJð …œU*«  U¾¹eł Ê≈ YOŠË
                    Î
dOG²ð UN²ÁUÞ Ê√ UL ¨WOÂd(« WÁUDë fH½ UFOLł pK²9 ô  U¾¹e'« Ác¼ Ê√ dOž ¨WOÂdŠ
  ¡UMÐ .Èdš_«  U¾¹e'« lÄ …—dJ²*«  UÄ«bD ô« W−O²½ UN²ŽdÝ dOGð V³ Ð rz«œ qJAÐ
  Î
 Wł—œ ÊuJðË ¨ U¾¹e−Kà WOÂd(« WÁUDë ‰bFÄ sŽ jI Y¹b(« UMMJ1 t½S ¨pÖ vKŽ
                   .…œU*«  U¾¹e' WOÂd(« WÁUDë ‰bF* UÝUOIÄ …—«d(«
                                    Î


 ±∞µ
                      ∫…œULKÃ  ôUŠ ÀöŁ eOO9 UMMJ1Ë
  w W³ðdÄ  «—– sÄ …œU*«  U¾¹eł ÊuJ²ðË ¨ö¦Ä  «eKHÃU ¨W³KBë WÃU(« -±
                    Î
                       Î
 …dO³Â ÈuIÐ iFÐ vKŽ UNCFÐ dŁRðË iFÐ sÄ UNCFÐ UO³ ½ W³¹dÁ w¼Ë ¨ U uHBÄ
  .W¹“«e²¼« Í√ ¨wK _« UNF{uÄ ‰uŠ ÊuJð  U¾¹e'« Ác¼ WÂdŠ ÊS tOKŽË ¨UO³ ½
                                 Î
√≠µ qJAë dE½«® ¨UNL−ŠË UNKJý vKŽ k U% …œU*« ÊS ¨…dO³Jë ÈuIë ÁcNà W−O²½Ë
                                        .©
5Ð W U *« sÄ d³Â√ WKzU ë …œU*«  U¾¹eł 5Ð W U *« ÊuJð ¨WKzU ë WÃU(« -≥
ôË .WKzU ë …œU*«  U¾¹eł 5Ð ÈuIë nF{ pÖ sŽ Z²M¹Ë ¨W³KBë …œU*«  U¾¹eł
                                            W³KBë WÃU(« ∫ ©√®
Ê√ UM¼ kŠö¹ .tO l{uð Ícë ¡UŽuë qJý cšQð qШXÐUŁ qJAÐ WKzU ë …œU*« kH²%
¨qzU ë tK²×¹ Ícë eO(« w …—uB×Ä vI³ðË ¨5FÄ o ½ w W³ðdÄ dOž qzU ë  U¾¹eł
                              .© »≠µ qJAë dE½«®
 W U *« sÄ dO¦JÐ d³Â√ W¹“UGë …œU*«  U¾¹eł 5Ð W U *« ÊuJð ¨W¹“UGë WÃU(« -≥
 vKŽ ¡UMÐ ¨…œU*«  U¾¹eł 5Ð dO³Â nF{ pÖ sŽ Z²M¹Ë ¨WKzU ë …œU*«  U¾¹eł 5Ð
   Î
qJý Ë√ r−Š UNà fOÃË ¨tO …œułu*« ¡UŽuë w dA²Mð W¹“UGë …œU*«  U¾¹eł ÊS pÖ
                           .©?ł≠µ qJAë dE½«® ¨ÊU²ÐUŁ
                                            WKzU ë WÃU(« ∫ ©»®
    UNð«“«e²¼« WFÝ Ë√ UNðU¾¹eł WŽdÝ …œU¹“ vKŽ bŽU ¹ …—«d(UÐ …œU*« b¹Ëeð Ê≈
  w W¹—«d(« WÁUDë Âb ² ð WMOFÄ …—«dŠ  Uł—œ bMŽË ¨UNð—«dŠ Wł—œ lHðd²
 lOLł ‰uײð Ê√ vÃ≈ …œU*« …—«dŠ Wł—œ X³¦ðË ¨Èdš√ vÃ≈ WÃUŠ sÄ …œU*« q¹u%
  tOKŽ wðQMÝ UÄ u¼Ë ¨W¹“UGë vÃ≈ WÃuO ë sÄ Ë√ ¨WÃuO ë vÃ≈ WÐöBë sÄ …œU*«
                              ÆÂœUIë qBHë w
w Àb%Ë ¨UÄ“ö³Ã« vL ð …œULKà WFЫ— WÃUŠ œułË vKŽ ¡ULKFë rEFÄ oH²¹
UNðU½Ëd²JÃ≈ lOLł …œU*«  U¾¹eł bIHð YOŠ¨ Ϋbł WFHðdÄ …—«dŠ  Uł—œ bMŽË  «“UGë      W¹“UGë WÃU(« ∫ ©?ł®

                                  ÆWM¹Q²Ä `³BðË  …œU*«  ôUŠ ∫ ©µ® qJAë
                                                       ±∞∂
                                        qBHë WK¾??Ý√
 ÆÂU łúà WOŽuMë …—«d×Ã«Ë ¨W¹—«d×ë WF Ã«Ë ¨…—«d×ë WOLÂË ¨…—«d×ë Wł—œ sÄ qJÐ œuBILë `{Ë   ±
                               Î
s Ý_« r −Kà …—«d×ë WOL Ê√ pÖ wMF¹ q¼Ë ødš¬ r ł sÄ s Ý√ UÄ UL ł Ê≈ ‰uIÃUÐ œuBILë UÄ     ≤
                          øW½u Ý qÁ_« r −Kà …—«d×ë WOL sÄ d¦Â√

o³zeKÃË ¨”ºÆrGÂ؉uł ∏≥∑ ÃUłeKÃË ¨”º ÆrGÂ؉uł ≥∏∑ ”U×MKà WOŽuMë …—«d×ë X½U «–≈        ≥
               WOðü« ÂU ł_« sÄ qJà W¹—«d×ë WF ë błËQ ¨”º ÆrGÂ؉uł±≥∏

                              rž ≤∞∞ t²K²Â ÃUłeë sÄ ‚—Ëœ ≠√
                              rG ± t²K²Â ”U×Më sÄ VOCÁ ≠»
                                    o³zeë sÄ ržµ∞∞ ≠?ł

      Æ”º ±∞ —«bILÐ WIÐU ë ÂU ł_« sÄ q …—«dŠ Wł—œ l dà WÄ“öë …—«d×ë WOL V Š« rŁ
Wł—œ ≤∞ vÃ≈ ”uO KÝ dH    sÄ ¡ULë sÄ rG ≤ …—«dŠ Wł—œ l dà WÄ“öë …—«d×ë WOL V Š«     ¥
                                         .”uO KÝ
”º.rGÂ؉ułπ∞∞ WOŽuMë UNð—«dŠË rž ≤µ∞ UN²K²Â ÂuOMLÃ_« sÄ WFDÁ U¼bIHð w²Ã« …—«d×ë WOL V Š«   µ
                             . ”º ≤µ vÃ≈ ” º π∞ sÄ œd³ð UÄbMŽ
        ∫ V Š« ¨ ”º.rGÂ؉uł ≥∏∑ WOŽuMë UNð—«dŠË «dž µ∞∞ UN²K²Â ”U×Më sÄ WFDÁ     ∂
                                  . WFDIKà W¹—«d×ë WF ë ≠√
         .‰uł ∏∞∞ U¼—«bIÄ …—«d×ë sÄ WOLJÐ  œË“ «–≈ UNð—«dŠ Wł—œ w dOG²Ã« —«bIÄ ≠»
                                  Í—«d(« Ê«eðô«          q?BHë
                                              ≤
Ê√ X dŽË ¨ÂU łúà WOŽuMë …—«d×Ã«Ë W¹—«d×ë WF ë sŽ oÐU ë qBHë w XÝ—œ
‚Ëd vKŽË WOŽuMë tð—«dŠË t²K²Â vKŽ bL²Fð r −ë U¼bIH¹ Ë√ UN³ ²J¹ w²Ã« …—«d×ë WOLÂ
`³Bð nO øœ—UÐ dšü«Ë sšUÝ UL¼bŠ√ ÊUL ł fÄöð «–≈ Àb×¹ «–UÄ ¨…—«d×ë  Uł—œ
bMŽ Àb×¹ «–UÄ Ë ødš¬ vÃ≈ r ł sÄ …—«d×ë qI²Mð nO øfÄö²Ã« bFÐ ULNð—«dŠ Wł—œ
      øUÄ r −à WOŽuMë …—«d×ë fOI½ nOÂË øZK¦Ã« sÄ WFDÁ vÃ≈ sšUÝ ¡UÄ W U{≈


¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼
                                  ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË
                   ÆUNOKŽ WK¦Ä√ wDFðË …—«d×ë ‰UI²½« ‚dÞ `{uð
…—«d×Ã«Ë ¨bOFB²Kà WMÄUJë …—«d×Ã«Ë ¨Í—«d×ë Ê«eðô« sÄ qJÐ œuBILë sO³ð
               Æ…—«d×Kà wJO½UJOLë T UJLÃ«Ë ¨—UNB½öà WMÄUJë
                      ÆW³K …œULà WOŽuMë …—«d×ë WÐd−²Ð fOIð
                 ÆÍ—«d×ë Ê«eðô« vKŽ WDO Ð W¹œbŽ qzU Ä q×ð
                          Æ—UNB½öà WMÄUJë …—«d×ë fOIð


                             …—«d(« ‰UI²½« ‚dÞ ±≠≤          qL(«
                                                     qO u²Ã«


      ÆŸUFýù«Ë qL(«Ë qO u²Ã« w¼ ‚dÞ …bFÐ ÂU ł_« 5Ð …—«d×Kà ‰UI²½« r²¹
                        ∫‚dDë ÁcNà n Ë wK¹ ULO Ë ¨©∂®qJAë dE½«              ŸUFýù«


                             Conduction  ∫qO u²Ã« ±      …—«d(« ‰UI²½« ‚dÞ ∫©∂®qJAë
                    ÂU ł_« w …—«d×ë ‰UI²½« WOHO wðü« qJAë `{u¹
                    ÍeK VOCÁ w dÞ bŠ√ l{Ë bMF ¨qO u²ÃUÐ W³KBë
                    dFA½ UM½S ¨dšü« ·dDÃUÐ „U Äù«Ë ¨VNÃ vKŽ
                    lHðdð XÁuë —ËdÄ lÄË ¨bOë vÃ≈ qBð W½u    ÃUÐ
                             Æd¦ÂQ d¦Â√ ·dDë «c¼ …—«dŠ Wł—œ

W³KBë œ«uLë w …—«d×ë ‰UI²½« ∫©∑® qJAë
                                                           ±∞∏
                 …œULë  U¾¹eł vÃ≈ VNKë sÄ …—«d×ë qI²Mð VNKë vKŽ Ÿu{uLë ·dDë bMF
                 WÂd×ë qI²MðË ¨W¹“«e²¼ô« UN²ÂdŠ WÁUÞ œ«œeð wÃU²ÃUÐË ¨UNð—«dŠ Wł—œ œ«œeð YOŠ W³¹dIë
                 …—«dŠ Wł—œ lHðdð Í√ ¨W¹“«e²¼ô« UN²ÁUÞ œ«œeð YOŠ ¨…—ËU−Lë  U¾¹e−ë vÃ≈ W¹“«e²¼ô«
                 WÁUÞ œ«œeð YOŠ bOë tÐ p Lð Ícë dšü« ·dDë vÃ≈ qBð v²Š «cJ¼Ë ¨ U¾¹e−ë Ác¼
                        ÆUNð—«dŠ Wł—œ œ«œeð wÃU²ÃUÐË ·dDë «c¼ bMŽ  U¾¹e−Kà W¹“«e²¼ô« WÂd×ë
                 ¨t½uJÝ l{uÄ ‰uŠ ¡Íeł q “«e²¼« o¹dÞ sŽ r²¹ …—«d×ë ‰UI²½« Ê√ UM¼ kŠö½
                                 Æ—ËU−Lë ¡Íe−ë vÃ≈ …—«d×ë wÃU²ÃUÐË ¨WÂd×ë qIM¹ YOŠ
                 lDIÄ WŠU Ä sÄ q lÄ U¹œdÞ VÝUM²ð ©Õ„ ∆® WKI²MLë …—«d×ë WOL Ê√ błË bÁË
                           Î
                 ULMOÐ ¨©œ ∆® sOL −ë …—«dŠ w²ł—œ sOÐ ‚dHë Ë ¨©“® ‰UI²½ô« sÄ“ Ë ¨©Â®q uLë
                                                    Î
                             ∫Ê≈ ‰uIë lOD² ½ UM½S pÃcà ¨©‰® q uLë ‰uÞ lÄ UO JŽ VÝUMð

       ∫r?KFð q¼                                       ‰Øœ ∆ “  √ Ω Õ„ ∆
q??C? √ u?? ¼ ¡«u?? ?N? ? ë Ê√
                 Í—«d×ë qO u²Ã« qÄUFLÐ vL ¹Ë ¨q uLë Ÿu½ vKŽ bL²F¹ XÐUŁ —«bIÄ √ YOŠ
„d²¹Ë ¨Í—«d?? Š ‰“U??Ž
Ê«—b?? ? ł 5?? ?Ð n?? ?¹ËU?? ?&                             ©”ºÆd²Ä® Ø◊«Ë ∫w¼ tÝUOÁ …bŠËË
¨Í—«d(« ‰eFKà WOMÐ_«
Î    Î
UŠ«uÃ√ UC¹√ Âb ² ¹ ULÂ
                 Í—«d×ë qO u²Ã« qÄUFÄ       …œULë   Í—«d×ë qO u²Ã« qÄUFÄ       …œULë
5Ð l{uð WÓUŽ œ«uÄ sÄ
         ÆÊ«—b'«       ©”ºÆd²Ä®Ø?Þ«Ë                 ©”ºÆd²Ä® Ø?Þ«Ë
                         ±      ÍœUFë ÃUłeë         ¥∞∞      dH _« ”U×Më
                  ∞[¥ ≠ ∞[±µ            VA ë          ≤±∞         ÂuOMLÃ_«
                       ∞[∂            ¡ULë         µ∞         b¹b×ë
                      ∞[∞¥      Íd Bë ·uBë           ≤[±          ZK¦Ã«
                      ∞[∞≤            ¡«uNë        ±[µ        XMLÝù«
                             œ«uLë iF³Ã Í—«d×ë qO u²Ã« qÄUFÄ ∫©≤® rÁ— ‰Ëbł                                               Convection    ∫qL(« ≤
                 r²¹ –≈ ¨o³Ý ULŽ WHK² Ä WI¹dDÐ ©  «“UGÃ«Ë qz«u ë® lz«uLë w …—«d×ë ‰UI²½« r²¹
                 w …œ—U³Ã« oÞUMLë vÃ≈ WMšU ë oÞUMLë sÄ wKFHë  U¾¹e−ë „d×ð o¹dÞ sŽ ‰UI²½ô«
                 ¨qL×ë  «—UO²Ð vL ð  «—UOð tMŽ QAM¹ ULÄ ¨W¹—«d×ë WÁUDë UNFÄ qL×ð YO×Ð lzULë
                 oÞUMLë w lzULë W U¦Â sÄ qÁ√ WMšU ë oÞUMLë w lzULë W U¦Â Ê√ pÖ w V³ ëË
                 ‰UI²½ô« Ê√ Í√ Æœ—UÐ lzUÄ tK×Ä q×¹Ë ¨vKŽ√ vÃ≈ sšU ë lzULë lHðd¹ wÃU²ÃUÐË ¨…œ—U³Ã«


±∞π
rÁ qL×ÃUÐ …—«d×ë ‰UI²½« WI¹dÞ vKŽ ·dF²KÃË ÆlzULë ‰öš Ê«—Ëbë o¹dÞ sŽ UM¼ r²¹
                              ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ
                       qL(UÐ …—«d(« ‰UI²½« ©≤® ◊U?A½
                               ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
        ÆW½uKÄ …œUÄË U ·dŠ qJý vKŽ WÐu³½√Ë ¨Í—«dŠ —bBÄË ¨ ¡UÄ
                                ∫qLFë  «uDš
         ÆW½uKLë …œULë sÄ  «dDÁ lCÐ n{√ ¡ULÃUÐ WÐu³½_« úÄ√ ≠±
                     ÆWÐu³½úà sL¹_« ŸdHë sO   ²Ð √bÐ√ ≠≤
                         ÆøZ²M² ð «–UÄË kŠöð «–UÄ
   ÆpłU²M²Ý«Ë pðUEŠöÄ q−ÝË ¨sO        ²Ã« w dL²Ý«Ë ¨—u³MBë `² « ≠≥
                                          qL×ÃUÐ …—«d×ë ‰UI²½« ∫©∏® qJAë
 ¡ULë Ê_ ¨sO   ²Ã« ¡bÐ sÄ WKOKÁ …d² bFÐ ŸdHë w ¡ULë ŸUHð—« XEŠô pKFÃ
 q×OÝ qÐUILë w Ë ¨vKŽ_« vë lHðd¹ «cJ¼Ë ¨t² U¦Â XKÁË ¨tL−Š œ«“Ë ¨œbLð
 ¡ULë Ê«—Ëœ dL² ¹ sO  ²Ã« —«dL²ÝUÐË ¨œ—U³Ã« d ¹_« ·dDë sÄ „dײ¹ œ—UÐ ¡UÄ tK×Ä
                        œ—U³Ã« ·dDë vÃ≈ sšU ë ·dDë sÄ
 sŽ œ—U³Ã« ŸdHë vÃ≈ sšU ë ŸdHë sÄ …—«d×ë ‰UI²½« w¼ WOzUNMë W−O²Më ÊuJðË
 Àb×¹ Ê√ sJL¹ ¡ULë w Àb×¹ UÄË ¨dš¬ vÃ≈ ÊUJÄ sÄ qzU Kà wKFHë ‰UI²½ô« o¹dÞ
 w Í—«d×ë ‰UI²½ô« ©π® qJAë sO³¹Ë ¨WFO³Dë w qL×ë  «—UOð QAMð YOŠ ¡«uNKÃ
                              ÆqL×ë WI¹dDÐ ¡«uNë
            ¡«uNë w qL×ë  «—UOð ∫©π® qJAë

                                                      ±±∞
                                           Radiation   ∫ŸUF??ýù« ≥
                  WOzuCë WÁUDÃUÐ U½bLð YOŠ ¨÷—_« UM³Âu vKŽ WÁUDë —bBÄ w¼ fLAë Ê√ X dŽ
                                                Î
                  UMOÃ≈ qBð Ê√ sJL¹ ô wÃU²ÃUÐË ¨⁄«d fLAë sOÐË UMMOÐ błu¹ t½« UC¹√ X dŽË ¨W¹—«d×ëË
                  jÝË vÃ≈ ÊUłU²×ð sO²I¹dDë sOðU¼ Ê_ ¨qL×ë o¹dÞ sŽ ôË qO u²Ã« o¹dÞ sŽ ô WÁUDë
                  ŸUFýù« o¹dÞ sŽ UMOÃ≈ qBð ÆøfLAë sÄ …—«d×ë UMOÃ≈ qBð nOJ ¨…—«d×ë qIMà ͜UÄ
       ∫r?KFð q¼        UłuÄ qJý vKŽ WÁUDë Ác¼ YF³ð˨fLAë `DÝ sÄ WÁUDKà dL² Lë ÀUF³½ô« wMF¹ Ícë
…—«dŠ Wł—œ bMŽ ÂU ł_« oKDð
w²Ã« ¡«dL(«X%  UŽUFýù« W dGë        Æ¡uCë WŽdÝ w¼ Ác¼Ë ¨ÀØ ∏±∞ × ≥ ÍËU ð WŽd Ð oKDMð WO OÞUMGÄËdNÂ
w Ë wKOKë d¹uB²Ã« w Âb ² ð
   ÆWOŽUMBë f −²Ã« —ULÁ√
                  bL²F¹ UÄ r ł `DÝ sÄ WOŽUFýù« WÁUDë ÀUF³½« ‰bFÄ Ê√ vKŽ »—U−²Ã« XÃœ bÁË
                                Æ tð—«dŠ Wł—œË t²FO³ÞË `D ë «c¼ WŠU Ä sÄ q vKŽ
                  ‰bFÄ bL²F¹ ULMOÐ ¨tð—«dŠ Wł—œ vKŽ bL²F¹ WÁUDKà r −ë YFÐ ‰bFÄ ÊS «cJ¼Ë
                                   Æ tÐ jO×Lë jÝuë …—«dŠ Wł—œ vKŽ UNà t UB²Ä«


                                             Í—«d?(« Ê«eðô« ≤≠≤
                                          Î   Î
                  œ—U³Ã« VOK×ë sÄ WOL W U{≈ vÃ≈ Q−Kð bI ÍUAë sÄ UMšUÝ UÐu »dAð Ê√  œ—√ «–≈
                                Î
                  sšU ë ÍUAë …—«dŠ Wł—œ sOÐ UDÝË jOK ë …—«dŠ Wł—œ `³Bð Ê√ W−O²Më ÊuJðË tOÃ≈
¡«dL×ë X×ð WFý_UÐ WOKOà U¹ƒ—
                                                  Æœ—U³Ã« VOK×ëË
                  œ—U³Ã« VOK×ë vÃ≈ sšU ë ÍUAë sÄ XKI²½« bÁ …—«d×ë sÄ WOL ÊuJð Ê√ bÐô Ê–≈Ë
                  w ‰UI²½ô« Ác¼ dL² ¹Ë ¨w½U¦Ã« …—«dŠ Wł—œ XFHð—«Ë ¨‰Ë_« …—«dŠ Wł—œ XCH ½U
                  Ê«eð« ÀbŠ bÁ t½≈ ‰uI½ U¼bMŽ ¨…bŠ«Ë …—«dŠ Wł—œ w ÊUMŁô« `³B¹ Ê√ vÃ≈ …—«d×ë
                                            Æ VOK×Ã«Ë ÍUAë sOÐ Í—«dŠ
                  WO U …d²Hà œ—UÐ dšü«Ë sšUÝ UL¼bŠ√ ¨ÊUL ł qBð« «–≈ t½√ wMF¹ Í—«d×ë Ê«eðôU
                  `³B¹ YO×Ð œ—U³Ã« r −ë vÃ≈ sšU ë r −ë sÄ qI²Mð …—«d×ë sÄ WOL ÊS sÄeë sÄ
                                           Æ …bŠ«Ë …—«dŠ Wł—œ w ÊUMŁô«
                  WOL V ²J¹ œ—U³Ã« r −ë Ê«Ë …—«d×ë sÄ WOL bIH¹ sšU ë r −ë Ê√ wMF¹ «c¼Ë
      ≤œ   ±œ
 ≤œ             ±œ  ŸUFýù« Ë√ qL×ë o¹dÞ sŽ jO×LKà W¹—«d×ë WÁUDKà bI „UM¼ sJ¹ rà «–S ¨…—«d×ë sÄ
    …—«d×ë ‰UI²½« ÁU−ð«                                     ∫ ÊS qO u²Ã« Ë√

      ∫©±∞® qJAë
   r −ë sÄ …—«d×ë ‰UI²½«            W³ ²JLë …—«d×ë WOL Ω …œuIHLë …—«d×ë WOLÂ
   œ—U³Ã« r −ë vÃ≈ sšU ë


 ±±±
                                       ± ‰U¦Ä
…—«d×Ã«Ë rž ±∞∞ t²K²Â © WOł—U ë W¹—«d×ë  «dOŁQ²Ã« sŽ ‰ËeFÄ® ÂuOMLÃ_« sÄ ¡U½≈
…—«dŠ Wł—bÐ œ—UÐ ¡UÄ sÄ rž ±µ∞ vKŽ Íu²×¹¨ ”º ÆrGÂ؉uł π∞∞ tðœULà WOŽuMë
Wł—œ X׳ Q ¨”º ±∞∞ Wł—bÐ wKG¹ ¡UÄ sÄ rž≤∞∞ ¡U½ù« vÃ≈ nO{√ ¨”º ≤∞
ÆW³ ²JLë …—«d×ë WOLÂË …œuIHLë …—«d×ë WOL V Š« ¨”º ∂≥ WOzUNMë jOK ë …—«dŠ
                                  øÊU²¹ËU ²Ä UL¼ q¼Ë


                          sšU ë ¡ULë U¼bI w²Ã« …—«d×ë WOLÂ
                            ©±œ≠≤œ® × Ê Õ × „ Ω Õ „
     ‰ułuKOÂ ≥∞[π∏ Ω‰uł ≥∞π≥∂ Ω ©∂≥≠±∞∞® × ¥±∏∂ × ∞[≤ Ω
                          œ—U³Ã« ¡ULë UN³ ²Â« w²Ã« …—«d×ë WOLÂ
                             ©±œ≠≤œ® × Ê Õ × „ Ω Õ „
     ‰ułuKOÂ ≤∑[∞∞ Ω‰uł ≤∂π∂± Ω ©≤∞≠∂≥® × ¥±∏∂ × ∞[±µ Ω
                         ÂuOMLÃ_« ¡U½≈ UN³ ²Â« w²Ã« …—«d×ë WOLÂ
                             ©±œ≠≤œ® × Ê Õ × „ Ω Õ „
      ‰ułuKOÂ ≥[∏∑ Ω ‰uł ≥π∂¥ Ω ©≤∞≠∂≥® × π∞∞ × ∞[±∞∞ Ω
          ‰ułuKO ≥∞[∏∑Ω≥[∏∑´≤∑[∞∞ Ω W³ ²JLë WOKJë …—«d×ë WOLÂ


                W³ ²JLë …—«d×ë WOL Ω …œuIHLë …—«d×ë WOL Ê√ Í√

b−ð bI ¨jK ë WI¹dDÐ Í—«d×ë Ê“«u²Ã« vKŽ WOKLFë »—U−²Ã« ÈbŠ≈ W−O²½ Ác¼Ë
                     Î                 Î
sÄ WOL bI V³ Ð …œuIHLë …—«d×ë WOL sÄ öOKÁ qÁ√ W³ ²JLë …—«d×ë WOL Ê√ U½UOŠ√
d²OÄuÄdO¦Ã« Ê√ UL ¨œ—U³Ã« r −ÃUÐ tDKšË sšU ë r −ë qI½ ¡UMŁ√ ¡«uNÃUÐ W¹—«d×ë WÁUDë
p²Ý«—œ sÄ ÆjOK ë lÄ Í—«dŠ Ê“«uð WÃUŠ w `³B¹ v²Š …—«d×ë sÄ …dOG WOL V ²J¹
  øVK   r ł Ë√ qzU à W¹—«d×ë WF ë sOOF²Ã WÐd−ð ¡«dł≈ pMJL¹ q¼ oÐU ë ‰U¦LKÃ

          jK)« WI¹dDÐ VK r ' WOŽuMë …—«d(« 5OFð ©≥® ◊U?A½
                                    ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
œU−¹« œ«dLë …œULë sÄ lDÁË ¨wzUÐdN ÊU ÝË ¨…—«dŠ Ê«eOÄË ¨¡UÄË ¨Í—«dŠ dF Ä
                                ÆWOŽuMë UNð—«dŠ
                                   ∫qLFë  «uDš
Æ W ËdFÄ UN²K²Â ¡ULë sÄ W³ÝUMÄ WOL tO l{ rŁ „d×Lë lÄ dF LKà wKš«bë ¡U½ù« WK²Â sOŽ

                                               ±±≤
              ÆUNK−ÝË ¨d²OÄuÄdO¦ÃUÐ dF Lë w ¡ULë …—«dŠ Wł—œ sOŽ
   …bÄ wKG¹ ¡UÄ w UNF{uÐ pÃ–Ë WOŽuMë UNð—«dŠ ”UOÁ œ«dLë …œULë sÄ UFDÁ s Ý
   q−ÝË ¨qzU ë „dŠË ¨dF Lë w WŽd Ð UNF{ rŁ ¨UNð—«dŠ Wł—œ q−ÝË ¨WO UÂ
                          ÆWOzUNMë jOK ë …—«dŠ Wł—œ
                Æd²OÄuÄd¦Ã« WÞUÝuÐ …b¹b−ë jOK ë …—«dŠ Wł—œ fÁ
                                       Ú
          Æ VKBë r −ë WK²Â V Š« UNMÄË ¨tðU¹u²×ÄË dF Lë WK²Â sOŽ
       ©¡ULÃ«Ë dF Lë WK²Â ≠tðU¹u²×ÄË dF Lë WK²Â® Ω VKBë r −ë WK²Â
   rŁ ¨dF Lë UN³ ²Â« w²Ã« …—«d×ë WOLÂË ¡ULë UN³ ²Â« w²Ã« …—«d×ë WOL V Š«
   WOŽuMë …—«d×ë V Š« UNMÄË ÆVKBë r −ë U¼bI w²Ã« …—«d×ë WOL V Š«
                                  ÆVKBë r −KÃ

                                         ≤ ‰U¦Ä


        ∫WOðü« ZzU²Më  błË b¹b×Kà WOŽuMë …—«d×ë sOOFð »—U−ð ÈbŠ≈ w
                   rž ≥∞∞ Ω     „d×LÃ«Ë wÝU×Më dF Lë WK²Â
             ”º rGÂ Ø ‰uł ≥∏∑ Ω           ”U×MKà WOŽuMë …—«d×ë
                   rž ¥∞∞ Ω                 ¡ULë WK²Â
           ”º rGÂ Ø ‰uł ©¥±∏∂® Ω              ¡ULKà WOŽuMë …—«d×ë
                   ”º ±∑ Ω WOz«b²Ðô« ¡ULÃ«Ë dF Lë …—«dŠ Wł—œ
                   rž ∏∞∞ Ω              b¹b×ë lDÁ WK²Â
                   ”º ±∞∞ Ω UNMO   ð bFÐ b¹b×ë lDÁ …—«dŠ Wł—œ
                   ”º ≥± Ω       WOzUNMë jOK ë …—«dŠ Wł—œ
                           Æ b¹b×Kà WOŽuMë …—«d×ë V Š«


                    …œuIHLë …—«d×ë WOL Ω W³ ²JLë …—«d×ë WOLÂ
     Ω ¡ULë UN³ ²Â« w²Ã« …—«d×ë WOL ´ „d×LÃ«Ë dF Lë UN³ ²Â« w²Ã« …—«d×ë WOLÂ
                       sšU ë b¹b×ë U¼bI w²Ã« …—«d×ë WOLÂ
                             © œ≠ œ® × Ê Õ × „ Ω Õ „
                              ±  ≤

    ©≥±≠±∞∞®×Ê Õ ×∞[∏∞∞ Ω∞[¥∞∞ × ©±∑≠≥±® × ¥±∏∂ ´ ©±∑≠≥±®×≥∏∑ × ∞[≥∞∞
                         Ê
                          Õ µµ[≤ Ω ≤µ∞µ∏[±∏
                             ”º ÆrGÂ؉uł ¥µ¥ ΩÊ Õ
±±≥
                                  …œU*«  ôUŠ dOGð ≥≠≤
„UM¼ sJÃË ¨ÊUOŠ_« rEFÄ w UNð—«dŠ Wł—œ sÄ l d¹ UÄ …œUÄ sO             Î
                                      ð Ê√ UIÐUÝ X dŽ
WÃUŠ pÃcà W−O²½ dOG²ð qÐ ¨U¼b¹d³ð Ë√ UNMO     ð bMŽ …œULë …—«dŠ Wł—œ UNO dOG²ð ô  ôUŠ
                        ÆdOOG²Ã« ¡UMŁ√ W²ÐUŁ UNð—«dŠ Wł—œ vI³ðË ¨…œULë

                              —UNB½öà WMÄUJë …—«d(«
                Î            Î
dOBFë …—«dŠ Wł—œ ÊS ¨ZK¦Ã« sÄ UFDÁ UNO XF{ËË ¨dOBŽ sÄ UÝQ XJ Ä√ uÃ
„UM¼ Ê√ ULÃUÞ dHBKà W¹ËU Ä dOBFë …— «dŠ Wł—œ vI³²ÝË ¨dHBë Wł—œ vÃ≈ iH M²Ý
                                   Î
 øpÖ Àb×¹ «–ULK ¨ŸUHð—ôUÐ dOBFë …—«dŠ Wł—œ cšQð pÖ bFÐË ¨”QJë w U−KŁ
…uÁ vKŽ VKG²Kà WÁUÞ ÂeK¹ t½S ¨ WKzU ë WÃU×ë vÃ≈ W³KBë WÃU×ë sÄ W³K …œUÄ ‰uײð UÄbMŽ
…—«dŠ Wł—œ w ΫdOGð Àb×ð ôË WOł—Uš …—«dŠ qJý vKŽ wðQð WÁUDë Ác¼Ë¨UNðU¾¹eł sOÐ »–U−²Ã«
ÊËœ—UNB½ô«Wł—œvL ðWMOFÄWł—œbMŽU¼—UNB½«vÃ≈ ÍœR¹W³K …œUÄsÄWOLÂsO               ðÊ≈ÆjOK ë
WÁUDë—«bIÄUN½QÐUÄ…œUL×UNB½öÃWMÄUJë…—«d×ën¹dFðsJL¹tOKŽË¨pKð…—«d×ëWł—œdOG²ðÊ√
Wł—œdOG²ðÊ√ÊËœWKzU ëWÃU×ëvÃ≈W³KBëWÃU×ësÄ…œULësÄq²Jë…bŠËq¹uײÃWÄ“öëW¹—«d×ë
WK²Â q¹uײà WÄ“öë …—«d×ë WOL ÊS tOKŽË ¨rGÂ Ø ‰u−ÃUÐ —bIð˨„ Õ eÄdÃUÐ UNà eÄd¹Ë ¨UNð—«dŠ
  „
    Õ× „ ΩÕ „ ∫WOðü« WÁöFÃUÐ vDFð UNð—«dŠ Wł—œ dOOGð ÊËœ WÃuO ë WÃUŠ vÃ≈ WÐöBë WÃUŠ sÄ

  ∫ œ«uLë iF³Ã —UNB½öà WMÄUJë …—«d×Ã«Ë —UNB½ô« Wł—œ sO³¹ wðü« ‰Ëb−ëË


      —UNB½öà WMÄUJë …—«d×ë    —UNB½ô« Wł—œ              …œULë
        rGÂ؉uł uKO           ©”º®
            µ[≤         ≤∂π[∂µ≠        He           ÂuOKNë
           ≤µ[µ         ≤∞π[π∑≠         N        sOłËd²OMë
           ±≥[∏         ≤±∏[∑π≠        O2        sO− Â_«
           ±∞¥[∞         ±±¥[∞∞≠     CHOH      wKO¦¹ù« ‰u×Jë
           ≥≥≥[∞            ∞[∞∞      H 2O             ¡ULë
           ≥∏[±          ±±π[∞∞         S         X¹d³Jë
           ≥¥[µ          ≥≤∑[≥∞        Pb         ’U dë
           π∞[∞          ∂∞∞[∞∞        Al        ÂuOMLÃ_«
           ∏∏[≤          π∂∞[∏∞        Ag           WCHë
           ∂¥[¥         ±∞∂≥[∞∞        Au           V¼cë
           ±≥¥[∞         ±∞∏≥[∞∞        Cu         ”U×Më
          Æœ«uLë iF³Ã —UNB½öà WMÄUJë …—«d×Ã«Ë —UNB½ô« Wł—œ ∫©≥®‰Ëbł

                                                    ±±¥
               ÃU²×¹ bOK−ë Ê√ Í√ ¨…dO³Â bOK−ë —UNB½ô WMÄUJë …—«d×ë WLOÁ Ê√ ‰Ëb−ë sÄ kŠö¹
               bMŽ …—«d×ë sÄ WOLJë fH½ oKD¹ ¡ULë Ê√ UL ¨—UNB½ô« bMŽ …—«d×ë sÄ …dO³Â WOL vÃ≈
                                            ∫ V³Ý W dFÄ pMJL¹ «cNÐË ¨bL−²Ã«
                                                b¹d³²Ã« w bOK−ë «b ²Ý«
                WOzU−  U½UCO ÀËbŠ ÂbŽ wÃU²ÃUÐË ¨WŽd Ð ‰U³−ë rLÁ vKŽ bOK−ë —UNB½« ÂbŽ
                 Î                    Î
               sÄ ô«b²Ž« d¦Â« U¼uł ÊuJ¹ ¨¡U²ý bL−²ð …dO¦Â U¼UOÄ Íu²×ð w²Ã« …œ—U³Ã« rOÃUÁô«
                                                 ÆÈdš_« …œ—U³Ã« oÞUMLë


                                              bOFB²Kà WMÄUJë …—«d(«
               dOG²ð Ê√ ÊËœ ÊUOKGë WDI½ bMŽ U¼d ³ð vÃ≈ ÍœR¹ WKzUÝ …œUÄ sÄ WOL sO        ð Ê≈
               WÄ“öë W¹—«d×ë WÁUDë —«bIÄ UN½QÐ dO ³²Kà WMÄUJë …—«d×ë n¹dFð sJL¹ tOKŽË ¨UN½UOKž Wł—œ
               …—«d×Kà eÄd¹Ë ¨UNð—«dŠ Wł—œ dOG²ð Ê√ ÊËœ —U Ð vÃ≈ UÄ qzUÝ sÄ q²Jë …bŠË q¹uײÃ
                     Õ ×„ΩÕ „ ∫ÊS tOKŽË rGÂ Ø ‰uł …bŠuÐ —bIðË ¨©  Õ® eÄdÃUÐ dO ³²Kà WMÄUJë
                    ∫ œ«uLë iF³Ã bOFB²Kà WMÄUJë …—«d×Ã«Ë ÊUOKGë Wł—œ sO³¹ wðü« ‰Ëb−ëË

                  bOFB²Kà WMÄUJë …—«d×ë    ©”º® ÊUOKGë Wł—œ                 …œULë
                    rGÂ؉uł uKOÂ
     ∫r?KFð q¼             ≤∞π            ≤∂∏[π≥≠          He       ÂuOKONë
—U ³Ã« UN³³ ¹ w²Ã« ‚Ëd(« Ê√
             ]          ≤∞±           ±πµ[∏±≠           N2     sOłËd²OMë
Ê_ pÃ–Ë Î «bł W*RÄ ÊuJð
…dO³Â WOL vKŽ Íu²×¹ —U ³Ã«          ≤±≥           ±∏≤[π∑≠           O2     sO− Â_«
         Æ…—«d(« sÄ
                       ∏µ¥             ∑∏[∞∞       CHOH     wKO¦¹ô« ‰u×Jë
                      ≤≤∂∞                ±∞∞        H2O        ¡ULë
                       ≥≤∂             ¥¥¥[∂           S      X¹d³Jë
                       ∏∑∞              ±∑µ∞         Pb      ’U dë
                      ±±¥∞∞               ≤¥µ∞          Al     ÂuOMLÃ_«
                      ≤≥≥∞               ≤±π≥         Ag       WCHë
                      ±µ∏∞               ≤∂∂∞         Au       V¼cë
                      µ∞∂∞              ±±∏∑         Cu       ”U×Më

                         Æœ«uLë iF³Ã bOFB²Kà WMÄUJë …—«d×Ã«Ë ÊUOKGë Wł—œ ∫©¥®‰Ëbł
±±µ
                                            ?¼
        ±∞∞                      œ                                 ¡ULKà 5   ²Ã« vM×MÄ
           ∑µ
                                               ¨¡ULKà sO  ²Ã« vM×MÄ q¦L¹ wÃU²Ã« qJAë ÊS o³Ý UÄ vKŽ ¡UMÐ
                                                                          Î
©”Ú ® …—«d×ë Wł—œ
           µ∞       Ã
                                               —u×Ä q¦L¹Ë ¨W³ ²JLë …—«d×ë WOL  UMO ë —u×Ä q¦L¹ YOŠ
           ≤µ

           ∞
               »                               WHK² Ä oÞUMÄ fLš UM¼ kŠö¹Ë ¨¡ULë …—«dŠ Wł—œ  «œUBë
        ≠≤µ    √                                                             ∫wK¹ ULÂ
        ≠µ∞                                         …—«dŠ W U{≈ ÊS ”º dH sÄ qÁ√ …—«dŠ Wł—œ vKŽ ∫√
               ¥∞∞    ∏∞∞  ±≤∞∞   ±∂∞∞   ≤∞∞∞  ≤¥∞∞  ≤∏∞∞  ≥≤∞∞
                       ©‰uł uKO® …—«d×ë WOLÂ
                                                                 ÆtMO   ð vKŽ qLF¹ ZK¦KÃ
                                                  V ²J¹Ë ”ºdH Wł—œ vKŽ ¡UÄ vÃ≈ ZK¦Ã« ‰uײ¹ ∫»
                                                Æ©rGÂØ ‰uł® ¥±∞ ≥≥[≥ ÍËU ð …—«d×ë sÄ WOLÂ
                                                Æ”º ±∞∞ Wł—œ v²ŠË ”º dH Wł—œ sÄ ¡ULë sO           ð ∫Ã
                                    ÍËU ð …—«d×ë sÄ WOL V ²J¹Ë ”º ±∞∞ Wł—œ vKŽ —U Ð vÃ≈ ¡ULë q¹u×ð ∫œ
                                                               Æ©rGÂØ ‰uł® µ±∞ ≤≤[∂
                                                         Æ”º ±∞∞ Wł—œ ‚u —U ³Ã« sO         ð ∫?¼

                                                                          ≥ ‰U¦Ä
                               ¡UÄ vÃ≈ ”o ¥≠ tð—«dŠ Wł—œ bOKł sÄ rž ≤∞ q¹uײà WÄ“öë W¹—«d×ë WÁUDë V Š«
                               Ë ¨”o ÆrGÂ؉uł ≤∞π∞ ÍËU ð bOK−Kà WOŽuMë …—«d×ë ÊQÐ ULKŽ ”º ∑∞ tð—«dŠ Wł—œ
                                                          Î
                               bOK−ë —UNB½ô WMÄUJë …—«d×Ã«Ë ¨”o ÆrGÂ؉uł ¥±∏∂ ÍËU ð ¡ULKà WOŽuMë …—«d×ë
                                                      ÆrGÂ؉uł µ±∞× ≥[≥≥ ÍËU ð
                                       ”o ¥≠ sÄ bOK−ë …—«dŠ Wł—œ l dà WÄ“öë W¹—«d×ë WÁUDë V ×½
                                                            ”o ∞[∞ —UNB½ô« Wł—œ vÃ≈
                                                          © œ≠ œ® × Ê Õ „ Ω ±Õ „
                                                           ±    ≤

                                                 ‰uł ±∂∑[≤Ω ©©¥≠® ≠ ∞® ≤∞π∞ ∞[∞≤∞
                                           ”o dHBë Wł—œ vKŽ bOK−ë dNBà WÄ“öë W¹—«d×ë WÁUDë V ×½
                                               ‰uł≥±∞ ∂[∂∂ Ω≥[≥≥ µ±∞ ∞[∞≤∞Ω ≤Õ „
                               vÃ≈ dHBë Wł—œ sÄ —UNB½ô« sŽ ZðUMë ¡ULë sO      ²Ã WÄ“öë W¹—«d×ë WÁUDë V ×½
                                                                  ∫ ”o ∑∞[∞ Wł—bë
                                                           ©±œ≠≤œ® Ê Õ „ Ω ≥Õ „
                                                 ‰uł µ∏∂∞Ω ©∞ ≠ ∑∞® ¥±∏∂ ∞[∞≤∞
                                                ∫ÍËU ð WÄ“öë WOKJë W¹—«d×ë WÁUDë ÊuJð pÃcÐË
                                              ‰uł ¥±∞ ±[≤∑ Ωµ∏∂∞      ≥
                                                             ±∞ ∂[∂∂ ±∂∑[≤
                                                                                ±±∂
                                       Í—«d(« vJO½UJO*« T UJ*« ¥≠≤
               WŽd ÐË iF³Ð ULNCFÐ p¹b¹ „dHÐ √b³ð WÞU ³Ð p½S ¡U²Aë ÂU¹√ w …œËd³ÃUÐ dFAð UÄbMŽ
                         Æø…—«d×ë Ác¼  bÃuð nOJ Æ„UJ²Šô« W−O²½ …—«d×ÃUÐ dFAð YOŠ
               ULNCFÐ ULNÂdHðË p¹b¹ „d×ð UÄbMŽ pÃ–Ë ¨wKCŽ œuN−ÄË wJO½UJOÄ qLFÐ XLÁ bIÃ
                 ÆWÁUDë —u sÄ ÊUð—u UL¼Ë ¨…—«dŠ vÃ≈ wJO½UJOLë qGAë ‰uײ¹ UM¼Ë ¨iF³Ð
               WÁUDë sOÐ W²ÐUŁ W³ ½ „UM¼ ÊuJ¹ qN W¹—«dŠ WÁUÞ vÃ≈ WOJO½UJOLë WÁUDë XÃu×ð «–≈
                                   ÆøW−ðUMë W¹—«d×ë WÁUDÃ«Ë WÃuײLë WOJO½UJOLë
                                            Î
               vÃ≈© ‰u−ë ® WOJO½UJOLë WÁUDë …bŠË sÄ q¹uײë qÄUFÄ UL U×O×     «c¼ ÊU «–≈Ë
               ø…—«d×ë sÄ bŠ«Ë dFÝ ÃU²½ù “öë qGAë —«bIÄ UÄË ø©dF ë ® W¹—«d×ë WÁUDë …bŠË
               WK¹uÞ …d² XÁdG²Ý« WO «Ë WIOÁœ »—U−²Ð ‰uł fLOł rÃUFë UNOKŽ »Uł√  ôƒU ²Ã« Ác¼
               qGAë œU−¹ù tLÝUÐ X dŽ WÐd−ð ¡«dłSÐ ÂUÁ t½√ pÖ sÄË Â ©±∏∑∞≠±∏¥≤ ® sÄeë sÄ
                                           Æ …—«d×ë sÄ dFÝ ÃU²½ù “öë
               WŠËdÄ WDÝ«uÐ eł«uŠ Í– dF Ä ¡UÄ w WO½ «—Ëœ WÂdŠ À«bŠ≈ w t²Ðd−ð h K²ðË

  ‰uł WÐd−ð            ©Õ„® …—«d×ë sÄ tOL bÃu²² ¡ULÃUÐ W×Mł_« p²×ð Ê«—Ëbë bMŽ ÆW³I¦Ä W×Mł√  «–
               »U Š sJL¹ …—«dŠ vÃ≈ ‰uײLÃ«Ë Ê«—Ëbë w ©‘®‰Ëc³Lë qGAë —«bIÄ »U ×ÐË
                                      Æ…—«d×ë sÄ dFÝ ÃU²½ù ‰Ëc³Lë qGAë
                                  ‘
                           dFÝ؉uł     Ω …—«d×ë sÄ dFÝ ÃU²½ù ‰Ëc³Lë qGAë
                                  Õ„                 …—«d×ë sÄ dFÝ ÃU²½ù “öë qGAë —«bIÄ Ê√ błË  «dÄ …bŽ WÐd−²Ã« —«dJ²ÐË
                                             Î
                                     ‰uł ¥[±∏∂ mK³¹ U²ÐUŁ Ϋ—«bIÄ ÍËU ¹
               Í—«d×ë wJO½UJOLë T UJLÃUÐ …—«d×ë sÄ dFÝ ÃU²½ù “öë qGAë —«bIÄ vL ¹Ë
 ∫WÁUDë kHŠ √b³Ä                                        Æ(J) eÄdÃUÐ tà eÄd¹Ë
sÄ ‰uײð sJÃË vMHð ô WÁUDë
      Ædš¬ vÃ≈ qJý    WÁUDë sÄ tà T UJÄ —bÁ dNE¹ WOJO½UJOLë WÁUDë sÄ ¡eł ‰uײ¹ UÄbMŽ t½√ «c¼ sÄ sO³²¹Ë
                       ÆWÁUDë ¡UIÐ √b³Ä lÄ W−O²Më Ác¼ oH²ðË ¨vMHð ô WÁUDë Ê√ Í√ ¨W¹—«d×ë

                                                     ¥ ‰U¦Ä
                ÆdFݵ∞∞∞ Á—«bIÄ qGAÐ Áb¹Ëeð bMŽ ¡ULë sÄ rGÂ≤ …—«dŠ Wł—œ w ŸUHð—ô« V Š«
                             ‰uł ≤∞π≥∞ Ω ¥,±∏∂ x µ∞∞∞ Ω ‰Ëc³Lë qGAë
                                              ©±œ ≠ ≤œ® x Ê Õx „ Ω ‘
                                     ≤∞π≥∞          ‘
                                ”º ≤,µ Ω           Ω Õx     Ω ©±œ ≠ ≤œ®
                                    ¥±∏∂ x ≤       Ê  „
 ±±∑
                                          qBHë WK¾??Ý√
WMšU ë qz«u ë …—«dŠ Wł—œ vKŽ ÿUH×ÃUÐ ”uÄdO¦Ã« ÂuI¹ nO `{Ë rŁ ¨…—«d×ë ‰UI²½« ‚dÞ d–«    ±
                                     ÆWK¹uÞ …d²HÃ tKš«bÐ
    øULNMOÐ …—«d×ë ÊU¹dÝ ÁU−ð« b¹b×ð r²¹ nOJ ¨…—«d×ë Wł—œ w ÊUHK² Ä ÊUL ł fÄöð «–≈    ≤
Wł—bÐ ¡ULë sÄ rž∏∏ lÄ ”o ≤≤ …—«dŠ Wł—bÐ ¡ULë sÄ rž ≥≤ ÃeÄ sŽ ZðU½ jOKš …—«dŠ Wł—œ błË√    ≥
                                       .”o ∑µ …—«dŠ
Wł—œ vKŽ —U Ð vÃ≈ ”o ±∞≠ …—«dŠ Wł—œ vKŽ bOK−ë sÄ rž ≤∞ q¹uײà WÄ“öë …—«d×ë WOL błË√     ¥
             Æ”o rGÂ؉uł ≤∞±∞ ÍËU ð —U ³Kà WOŽuMë …—«d×ë . ”o ±µ∞ …—«dŠ
Wł—œ vKŽ ¡ULë sÄ rž ±∞∞ w XF{Ë ¨”o ±∞∞ …—«dŠ Wł—œ vKŽ rž≤µ∞ UN²K²Â d¹bBIë sÄ WFDÁ       µ
       .d¹bBIKà WOŽuMë …—«d×ë V Š« .”o ≤∞ ¡ULë …—«dŠ Wł—œ `³ Q ”o ±∞ …—«dŠ
 øsO                          Î
     ²Kà fL ë qŠ«dLë w Àb×¹ «–UÄË ¨WHK² Lë Á¡«eł√ U×{uÄ ¡ULKà sO    ²Ã« vM×MÄ rÝ—«  ∂
ŸUHð—« bMŽ …—UO ë sÄ ¡ULë UNB²L¹ w²Ã« …—«d×ë WOL V Š« ¨¡UÄ rG ±≤ vKŽ …—UOÝ d²O¹œ«— Íu²×¹  ∑
                       .”o ∑∞ vÃ≈ ”o ≤∞ sÄ d²O¹œ«dë ¡UÄ …—«dŠ Wł—œ
πµ∞∞ …—«bIÄ qGý ‰cÐ «–≈ Í—«dŠ dF Ä w l{Ë X¹eë sÄ rG bŠ«Ë …—«dŠ Wł—œ w …œU¹eë V Š«      ∏
           Æ”o rGÂ؉uł ±∑µ∂ ÍËU ð X¹eKà WOŽuMë …—«d×ë .X¹eë sO     ð w ‰uł
                                                  ±±∏
                  …—«d(UÐ œ«u*« œb9                q?BHë
                                      ≥
          UNð—«dŠ Wł—œ ÊS ¨…—«d×ë sÄ WOL …œUÄ X³ ²Â« «–≈ t½√ oÐU ë qBHë w XÝ—œ
          ‰u×ð Ë√ ¨ZK¦Ã« sÄ WFDÁ —UNB½« bMŽ Àb×¹ UL Èdš√ vÃ≈ WÃUŠ sÄ UN²ÃUŠ dOG²ð Ë√ ¨lHðdð
          UNð—«dŠ Wł—œ ŸUHð—« W−O²½ …œULë vKŽ √dDð Èdš√  «dOŁQð „UM¼ q¼ sJÃË Æ—U Ð vÃ≈ ¡ULë
          sOÐ  U U Ä „d²ð «–ULà ø…œULë  U¾¹eł sOÐ WOMO³Ã«  U U LÃUÐ pÖ WÁöŽ UÄË øUN{UH ½« Ë√
              øQHO WO ðdÄË ¡U²ý …œËbAÄ ¡UÐdNJë „öÝ√ ÊuJð «–ULÃË øb¹b×ë WJÝ ÊU³CÁ
                    Î

          ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼
                                    ∫Ê√ vKŽ Ϋ—œUÁ ÊuJ²ÝË
                       Æ…œËd³ÃUÐ hKI²ðË ¨…—«d×ÃUÐ œbL²ð œ«uLë Ê√ ·dF²ð
                    Æœ«uLKà wL−×Ã«Ë wÃuDë œbL²Ã« qÄUFLÐ œuBILë `{uð
 ¡UÐdNJë ◊uDš
             Æœ«uLKà wL−×Ã«Ë wÃuDë œbL²Ã« qÄUFÄ UNOKŽ bL²F¹ w²Ã« qÄ«uFë Z²M² ð
                                     Ɖ—Uý Êu½UÁ h½ dÂcð
                      ÆÍ—«d×ë œbL²ÃUÐ WIKF²Lë WOFO³Dë d¼«uEë iFÐ d Hð


                              …—«d(UÐ W³KBë œ«u*« œb9 ±≠≥
          œbLð …d¼Uþ sOÐË UNMOÐ jÐdë ‰ËUŠË ¨WOÄuOë pðUOŠ sÄ WOðü«  «b¼UALë qÄQð
                                           ∫…—«d×ÃUÐ ÂU ł_«
  …œ—UÐ W³K …œUÄ
              Î
          …œËbAÄË UHO WO ðdÄ ¡UÐdNJë „öÝ√ ÊuJðË ¨b¹b×ë WJÝ ÊU³CÁ sOÐ q «u „UM¼
                 ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ  ôƒU ²Ã« Ác¼ sŽ WÐUłûà ¨pÖ V³Ý UÄ ¨¡U²ý
                                              Î

                             …—«d(UÐ W³KBë œ«u*« œb9 ©٤® ◊U?A½
                                           ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
WMšUÝ W³K …œUÄ   ˨ XÃu ∂ W¹—UDÐË ¨≤ œbŽ jÐdÄË ¨≤ œbŽ qÄUŠË ¨≤ œbŽ pOLÝ ÍeK pKÝ
                              ÆÊu MÐ VNà ¨dOG ÕU³BÄË ¨qO uð „öÝ√

                                           ∫qLFë  «uDš
          U dÞ ÊuJ¹ YO×Ð qÄU×ë vKŽ ULN²³Ł rŁ ¨sODÐdLë w sO¹eKHë sOJK ë w dÞ l{ ≠±
                 ÆU Äö²¹ Ê√ ÊËœ iFÐ sÄ ULNCFРΫbł sO³¹dÁ sOKÐUI²Lë sOJK ë
±±π
            ÆqJAë w UL ÕU³BÄË W¹—UD³Ð sOJK ë w dÞ q ≠≤
  økŠöð «–UÄ ¨ÕU³BLë VÁ«—Ë ¨s MÐ VNà WÞUÝuÐ sOJK ë w dÞ s Ý ≠≥


sŽ Z²½Ë ¨sO   ²Ã« qFHÐ ULNÃuÞ œ«“Ë «œbLð sO¹eKHë sOJK ë Ê√ o³Ý ULÄ Z²M² ½
wzUÐdNJë —UO²Ã« ÊU¹dÝË WOzUÐdNJë …dz«bë ‚öž≈ vÃ≈ Èœ√ ULÄ ¨sOJK ë w dÞ fÄöð pÖ
                                       ÆUNO
 Î
ÆUC¹√ pK ë dDÁ w …œU¹“ „UM¼ UL½≈Ë ¨pK ë ‰uÞ vKŽ ‰uDë w …œU¹eë dB²Ið ôË
ÊS ¨VNà vKŽ UNMO   ²Ð XLÁË  öOD² Ä Í“«u²Ä qJý vKŽ b¹b×ë sÄ WFDÁ  cš√ uÃË
 Î
ÆUC¹√ UNL−ŠË UNŠuDÝ WŠU Ä œ«œe²Ý wÃU²ÃUÐË ¨WŁö¦Ã«  U¼U−ðô« w œ«œe²Ý U¼œUFÐ√
               ∫w¼ œbL²Ã« sÄ Ÿ«u½√ WŁöŁ „UM¼ Ê≈ ‰uIë UMMJL¹ UM¼ sÄË
       Ætð—«dŠ Wł—œ l — ¡UMŁ√ r −ë ‰uÞ œ«œe¹ YOŠ ¨wÃuDë œbL²Ã« Ʊ
  Ætð—«dŠ Wł—œ l — ¡UMŁ√ r −ë `DÝ√ WŠU Ä œ«œeð YOŠ ¨w×D ë œbL²Ã« Æ≤
      Ætð—«dŠ Wł—œ l — ¡UMŁ√ r −ë r−Š œ«œe¹ YOŠ ¨wL−×ë œbL²Ã« Æ≥
wL−×ë œbL²Ã«Ë ¨W³KBë ÂU łúà wÃuDë œbL²Ã« WÝ«—bÐ qBHë «c¼ w wH²JMÝË
                              ÆW¹“UGÃ«Ë WKzU ë œ«uLKÃ


                  W³KBë ÂU łúà wÃuDë œbL²Ã« ≤≠≥
qN ¹ v²ŠË ¨ U¼U−ðô« lOLł w …—«d×ë qFHÐ QIÐUÝ U½d– UL W³KBë œ«uLë œbL²ð
·dF¹ UÄ «c¼Ë ¨bŠ«Ë ÁU−ð« w U¼œbLð WÝ«—œ dB²IMÝ UM½S ¨…d¼UEë Ác¼ WÝ«—œ UMOKŽ
¡UMŁ√ r −ë ‰uÞ w …œU¹eë UNOKŽ bL²Fð w²Ã« qÄ«uFë sŽ ‰¡U ²ð bÁË ¨wÃuDë œbL²ÃUÐ
              ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ ‰ƒU ²Ã« «c¼ sŽ WÐUłûà ÆtMO    ð

         wÃuDë œbL²Ã« —«bIÄ UNOKŽ bL²F¹ w²Ã« qÄ«uFë ©µ® ◊U?A½
                                 ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
Æ≤ œbŽ qÄUŠ ¨qIŁ ¨WOÝ√— …dD Ä ¨qÄUŠ ¨ ÊUDÐdÄ ¨Í—«dŠ —bBÄ ¨ ”U×Më sÄ pKÝ
                                ∫qLFë  «uDš
          Æ©±±® qJAë w UL qÄU×ë vKŽ sODÐdLë w pK ë X³Ł ≠±
 Æ…dD Lë qÐUIÄ pK ë vKŽ qI¦Ã« oKŽË ¨pK ë nB²MÄ bMŽ WOÝ√— …dD Ä X³Ł ≠≤         ∫©±±® qJAë
   ÆsO   ²Ã« WOKLŽ ¡UMŁ√ tzU ð—« ÈbÄ VÁ«—Ë ¨ozUÁœ fLš …bLà pK ë s Ý ≠≥      vKŽ pK ë ‰uÞ dŁ√
                                            wÃuDë œbL²Ã« —«bIÄ
 øZ²M² ð «–UÄ ¨Êü« tzU ð—« ÈbÄ VÁ«—Ë ¨Èdš√ ozUÁœ fLš …bLà pK ë s Ý ≠¥

                                                       ±≤∞
                                       ÆtMŽ Í—«d×ë —bBLë œUFÐSÐ œd³¹ pK ë „dð« ≠µ
        ÆÆÆdJ
 WOłUłeë w½«Ë_« Âb ² ð       ÆiFÐ sÄ ULNCFÐ sODÐdLë V¹dI²Ð nBMë vÃ≈ sODÐdLë sOÐ pK ë ‰uÞ dBÁ ≠∂
 w fÂd¹U³Ã« sÄ WŽuMB*«
 Î
 ôbÐ Ê«d _« w ÂUFDë wNÞ
                 Êü« tzU ð—« ÈbÄ Ê—UÁË ¨Í—«d×ë —bBLë fHMÐ ozUÁœ fLš …bLà pK ë s Ý ≠∑
 ÃUłeë sÄ WŽuMB*« w½«Ë_« sÄ                          øZ²M² ð «–UÄ ¨≥ …uD ë w tOKŽ XKBŠ ULÐ
          ÆÍœUFë


                 VÝUM²ð ¨©‰ ∆® pK ë ‰uÞ w …œU¹eë —«bIÄ Ê√ oÐU ë ◊UAMë sÄ XEŠô pKFÃ
                 …œU¹eë —«bIÄ Ê√ UL ¨©œ ∆® …—«d×ë  Uł—œ w ‚dHë lÄ Í√ ¨sO               Î
                                                       ²Ã« —«bIÄ lÄ U¹œdÞ
                                                   Î
                                          Æ©‰® pK ë ‰uÞ lÄ U¹œdÞ VÝUM²ð ‰uDë w
                 WÐUłûà øpK ë UNMÄ ŸuMBLë …œULë Ÿu½ vKŽ ‰uDë w …œU¹eë —«bIÄ bL²F¹ q¼ sJÃË
                                             Æwðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ ‰U ²Ã« «c¼ vKŽ

                                 wÃuDë œbL²Ã« —«bIÄ vKŽ …œU*« Ÿu½ dOŁQð ©∂® ◊U?A½
                                                       ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                                          qÄUŠ ¨Í—«dŠ —bBÄ ¨ÍeK wzUMŁ j¹dý
                                                       ∫qLFë  «uDš
                             ÆqJAë w UL qÄU×ÃUÐ t dÞ sÄ ÍeKHë wzUM¦Ã« j¹dAë X³Ł ≠±
                           ÆtKJAà Àb×¹ «–UÄ kŠôË ¨dšü« t dÞ sÄ j¹dAë sO         ²Ð rÁ ≠≤
                 pð«b¼UAÄ d     Ætà Àb×¹ «–UÄ kŠôË ¨œd³¹ v²Š XÁuë sÄ …d² j¹dAë „dð« ≠≥
                                                   Æ≥Ë ≤ sOðuD ë w

ÍeKHë wzUM¦Ã« j¹dAë ÊuJ²¹
5²¹eK 5ðœUÄ sÄ 5D¹dý sÄ      ¨sOHK² Ä s¹—«bILÐ UðœbLð wzUM¦Ã« j¹dAë w sO²¹eKHë sOðœULë Ê√ Z²M² ð o³Ý ULÄ
t H½ ‰uDë ULNà 5²HK² Ä
          Î
          UFÄ ÊU²²³¦ÄË  ‰uDë w …œU¹eë —«bIÄ ÊS tOKŽ ¡UMÐË ¨ t H½ ‰uDë ULNÃË ¨—«bILë fHMÐ U²M Ý ULN½√ rž—
                                Î
                                                      Î
                                              Æ…œULë Ÿu½ vKŽ UC¹√ bL²F¹
                                        ∫Ê√ vÃ≈ q u²Ã« UMMJL¹ sOIÐU ë sOÞUAMë sÄ
                                                        ¨‰   ‰∆
                                                      ¨œ ∆   ‰∆
                  r −ë ‰uÞ w …œU¹eë —«bIÄ ∫ ‰ ∆ YOŠ     ∫WOðü« WÁöFë vÃ≈ q u²Ã« UMMJL¹ ¨tOKŽ ¡UMÐË
                                                           Î
                 qÄUFÄ vL ¹ …bŠ«uë …œULKà XÐUŁ —«bIÄ ∫œÂ              œ ∆׉ ל Ω ‰ ∆
    ∫©±≤® qJAë                   …œULKà wÃuDë œbL²Ã«
   wzUM¦Ã« j¹dAë œbLð                             œbL²Ã« qÄUFÄ n¹dFð sJL¹ WIÐU ë WÁöFë sÄ
                          wK _« …œULë ‰uÞ ∫‰
      ÍeKHë                                sÄ bŠ«Ë d²Ä ‰uÞ w …œU¹eë t½QÐ …œULKà wÃuDë
                       …—«d×ë  Uł—œ w dOG²Ã« ∫œ∆
                                         Æ…bŠ«Ë ”uO KÝ Wł—œ tð—«dŠ Wł—œ l — bMŽ …œULë
 ±≤±
              Æœ«uLë iF³Ã wÃuDë œbL²Ã« qÄUFÄ sO³¹ wðü« ‰Ëb−ëË
               O
             ©” ر® wÃuDë œbL²Ã« qÄUFÄ            …œULë
                      ∂≠
                        ±∞× ≥          fÂd¹U³Ã«
                      ∂≠
                        ±∞× π           ÃUłeë
                     ∂≠
                      ±∞× ±±             b¹b×ë
                     ∂≠
                      ±∞× ±≤           XMLÝù«
                     ∂≠
                      ±∞× ±¥             V¼cë
                     ∂≠
                      ±∞× ±π            ”U×Më
                     ∂≠
                      ±∞× ≤µ            ÂuOMLÃ_«
                     ∂≠
                      ±∞× ≤π           ’U dë
               œ«uLë iF³Ã wÃuDë œbL²Ã« qÄUFÄ ∫© µ® rÁ— ‰Ëbł


                                     ± ‰U¦Ä

—«bILÐ tð—«dŠ Wł—œ  œ«“ YO×Ð VNà vKŽ s Ý ¨rÝ µ∞ tÃuÞ ”U×Më sÄ VOCÁ
           Æ”U×Më VOCÁ ‰uÞ w …œU¹eë V Š« ¨”uO KÝ Wł—œ ≤∞
                                   ∫ UODFLë
        ” ≤∞Ωœ ∆ ¨ ©
         O        ±
                   O
                     ® ∂≠±∞× ±π Ω ”U×MKà œ  ¨d²Ä∞[µ Ω‰
                 ”

                                     ∫q×ë
                              œ ∆׉ ל  Ω ‰ ∆
               d²Ä µ≠±∞× ±π Ω≤∞× ∞[µ × ∂≠±∞× ±π Ω
                          …—«d(UÐ lz«u*« œb9 ≥≠≥
  Î
sOÐ UO³ ½ …dO³Jë pÝUL²Ã« …uÁ V³ Ð UNKJýË UNL−Š  U³¦Ð W³KBë œ«uLë eOL²ð
 Î
¨UO³ ½ WHOF{ UNðU¾¹eł sOÐ pÝUL²Ã« WOЖUł ÊuJ𠜫uÄ wN ¨lz«uLë UÄ√ ¨UNðU¾¹eł
lz«uLë qLAðË ÆtO l{uð Ícë ¡UŽuë qJý cšQð qÐ ¨XÐUŁ qJý qNà fOà wÃU²ÃUÐË
                                        Î
                             Æ «“UGÃ«Ë qz«u ë sÄ öÂ
        ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ lz«uLë œbLð vKŽ …—«d×ë dOŁQð ·dF²²ÃË                                          ±≤≤
                                   …—«d(UÐ qz«u ë œb9 ©∑® ◊U?A½
                                                ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
               ¨lO — włUł“ »u³½√Ë ¨‚—ËbKà sOK WFDÁ Ë√ WOÞUDÄ …œ«bÝË ¨włUł“ ‚—Ëœ
                               ÆÍ—«dŠ —bBÄË ¨W½uKÄ …œUÄË ¨¡UÄ ÷uŠË
                                               ∫qLFë  «uDš
       ÆÆÆd Ò
WÐu³½_« w ¡U*« `DÝ iH M¹           Æs  ¹ v²Š Í—«d×ë —bBLë vKŽ tF{Ë ¨¡ULÃUÐ ÷u×ë úÄ« ≠±
‚—Ëbë l{Ë bMŽ WOłUłeë
œuF¹ rŁ ¨…dýU³Ä ÷u(« w   kŠôË ¨WOÞUDLë …œ«b ÃUÐ tIKž« rŁ ¨W½uKLë …œULë tOÃ≈ n{√Ë ¨¡ULÃUÐ ‚—Ëbë úÄ« ≠≤
         ÆœuFBKà      ÆWÐu³½_« w ¡ULë `DÝ bMŽ WÄöŽ l{Ë ¨WFO dë WÐu³½_« w ¡ULë ŸUHð—«
              w ¡ULë `DÝ Èu² Là Àb×¹ «–UÄ kŠôË ¨sšU ë ¡ULë ÷uŠ w ‚—Ëbë dLž« ≠≥
                                                 ÆWÐu³½_«
                     ÆX³¦¹ Ê√ bFÐ WÐu³½_« w ¡ULë `DÝ Èu² Ä bMŽ …b¹bł WÄöŽ l{ ≠¥
                       Î
              r−Š w …œU¹eë ÊS ¨UC¹√ …—«d×ÃUÐ œbL²¹ t½≈ YOŠ ¨‚—Ëbë r−Š w …œU¹eë UMKL¼√ «–≈Ë
                                              Î
                                 ÆsO²ÄöFë sOÐ qzU ë r−Š U³¹dIð ÍËU ð qzU ë

               ¡«dłSÐ rÁ ‰ƒU ²Ã« «c¼ sŽ WÐUłûà øqz«u Kà wL−×ë œbL²Ã« w dŁRð w²Ã« qÄ«uFë UÄ sJÃË
                                                 ∫wðü« ◊UAMë
                        qz«u Kà wL−(« œbL²Ã« w dŁRð w²Ã« qÄ«uFë ©∏® ◊U?A½
                                                ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                                  Î
               »u³½√Ë ¨≥ œbŽ WOÞUDÄ …œ«bÝË ¨¡UÄ ÷uŠË ¨UL−Š dG √ ‚—ËœË ¨≤ œbŽ ‚—Ëœ
                     Æ…—«dŠ Ê«eOÄË ¨Í—«dŠ —bBÄË ¨X¹“Ë ¨W½uKÄ …œUÄË ¨¡UÄË ¨≥ œbŽ lO —

                                               ∫qLFë  «uDš
               ¨ÊuKLë ¡ULÃUÐ dOGBë ‚—ËbÃ«Ë ¨X¹eÃUÐ dšü«Ë ÊuKLë ¡ULÃUÐ sOÁ—Ëbë bŠ√ úÄ« ≠±
                             ÆWFO dë VOÐU½_« UNMÄ cHM¹ YO×Ð …œ«b ÃUÐ UNIKž√Ë
                         Ætð—«dŠ Wł—œ fÁË ¨¡ULë ÷uŠ w WŁö¦Ã« ‚—«Ëbë dLž« ≠≤
                            Æ»u³½√ q w qzU ë `DÝ Èu² Ä bMŽ WÄöŽ l{ ≠≥
               w qzU ë r−Š w …œU¹eë kŠôË ¨sÄeë sÄ …d² ¡j³Ð ÷u×ë w ¡ULë s Ý ≠¥
  ∫©±≥®qJAë
                                øpÖ sÄ Z²M² ð «–UÄ ÆsOKŁUL²Lë sOÁ—Ëbë
qz«u Kà wL−×ë œbL²Ã«
               Z²M² ð «–UÄ ¨dOGBë ‚—ËbÃ«Ë dO³Jë ‚—Ëbë sOÐ ¡ULë r−Š w …œU¹eë sOÐ Ê—UÁ ≠µ
                                                øpÖ sÄ
               X½U UÄ lÄ Êü« qz«u ë r−Š w …œU¹eë Ê—UÁË ¨WO U{≈ …d² ÷u×ë ¡UÄ s Ý ≠∂
                                               Î
                                     øpÖ sÄ ZM² ð «–UÄ ¨UIÐUÝ tOKŽ
 ±≤≥
  ∫w¼ qÄ«uŽ WŁöŁ vKŽ bL²Fð qzU ë r−Š w …œU¹eë Ê√ s³²¹ oÐU ë ◊UAMë sÄ
       ÆtðœUÄ Ÿu½ ·ö²šUÐ qzU ë œbLð —«bIÄ nK² ¹ YOŠ ¨qzU ë …œUÄ Ÿu½
          Î
Æ©Õ® qzU ë r−Š lÄ U¹œdÞ ©Õ∆® qzU ë r−Š w …œU¹eë VÝUM²ð YOŠ ¨qzU ë r−Š
  Î
lÄ U¹œdÞ qzU ë r−Š w …œU¹eë VÝUM²ð YOŠ ¨qzU ë …—«dŠ Wł—œ w ŸUHð—ô«
                ∫YOŠ     Æ©œ ∆® qzU ë …—«dŠ Wł—œ w ŸUHð—ô«
  qzU ë r−Š w …œU¹eë —«bIÄ ∫Õ ∆
vL ¹ bŠ«uë qzU Kà XÐUŁ —«bIÄ ∫Õ Â     ∫Ê√ vÃ≈ q u²Ã« UMMJL¹ oÐU ë ◊UAMë sÄ
                                        Õ∆
  qzU Kà wL−×ë œbL²Ã« qÄUFÄ
                                    ¨Õ
      wK _« qzU ë r−Š ∫Õ
    …—«d×ë  Uł—œ w dOG²Ã« ∫œ ∆                 ¨œ ∆    Õ∆
                   ∫WOðü« WÁöFë vÃ≈ q u²Ã« UMMJL¹ ¨tOKŽ ¡UMÐË
                                      Î
                                œ ∆×Õ ×Õ Ω Õ ∆
w …œU¹eë t½QÐ UÄ qzU à wL−×ë œbL²Ã« qÄUFÄ n¹dFð UMMJL¹ ¨WIÐU ë WÁöFë sÄ
       Æ…bŠ«Ë ”uO KÝ Wł—œ tð—«dŠ Wł—œ l — bMŽ qzU ë sÄ VFJÄ d²Ä r−Š
          Æqz«u ë iF³Ã WOL−×ë œbL²Ã«  öÄUFÄ sO³¹ wðü« ‰Ëb−ëË
               O
             ©” ر® wL−×ë œbL²Ã« qÄUFÄ             …œULë
                    ¥≠
                     ±∞× ±[≤                s¹eMÐ
                    ¥≠
                     ±∞× ±[¥             ‰Ëd OKł
                    ¥≠
                     ±∞× ±[∏                o³z“
                    ¥≠
                     ±∞× ≤[¥               ‰u×Â
                    ¥≠
                     ±∞× ≤[π            Êu²¹eë X¹“

                 Æqz«u ë iF³Ã wL−×ë œbL²Ã« qÄUFÄ ∫© ∂® rÁ— ‰Ëbł

                                     ≤ ‰U¦Ä

w …œU¹eë ‰UL¼≈ lÄ Æ”uO KÝ ±∞ Wł—œ w X¹eÃUÐ ¡uKLÄ ≥rÝ ±∞∞ tL−Š ‚—Ëœ
tð—«dŠ Wł—œ XGKÐ —UŠ Âu¹ w ‚—Ëbë sÄ o b²Lë X¹eë r−Š V Š« ¨‚—Ëbë r−Š
                                  Æ”uO KÝ Wł—œ ≥µ
                          ∫q×ë
  ” ≤µ Ωœ ∆ ¨ VFJÄ d²Ä ∂≠±∞×±∞∞ΩÕ ¨ ¥≠±∞× ≤[π Ω Õ ∫ UODFLë
    O
                   œ ∆×Õ ×Õ Â Ω Õ ∆
    ≥
      Â ∑≠±∞ × ∑[≤µ Ω≤µ × ∂≠±∞ × ±∞∞ × ¥≠±∞× ≤[π Ω
                                            ±≤¥
                            …—«d(UÐ qz«u ë W U¦Â dOGð            ¥≠≥
           UNCFÐ tðU¾¹eł bŽU³²ð YOŠ tð—«dŠ Wł—œ ŸUHð—UÐ tL−Š œ«œe¹ qzU ë Ê√ X dŽ
           r '« WK²Â ÍËU ð r '« W U¦Â Ê≈ YOŠË .ŸUHð—ô« «cNÐ dOG²ð ô t²K²Â Ê√ ô≈ iFÐ sŽ
           ÷UH ½« Ê√ UL ¨tð—«dŠ Wł—œ ŸUHð—« lÄ qIð qzU ë W U¦Â ÊS ¨tL−Š vKŽ WÄu IÄ

 sšUÝ qzUÝ  U¾¹eł                 .t² U¦Â sÄ b¹e¹ wÃU²ÃUÐË tL−Š sÄ qKI¹ qzU ë …—«dŠ Wł—œ
           qBðË ¨t² U¦Â œ«œeðË ¨tL−Š qI¹ ¡U*« b¹d³ð bMF ¨¡U*« …bŽUIë Ác¼ sŽ cA¹Ë
             .t² U¦Â qIðË ¡U*« œbL²¹ ¨”o ¥ ÊËœ b¹d³²Ã« …œU¹eÐË ¨”o ¥ bMŽ UNà WLOÁ vKŽ√ vÃ≈
               ÁUOÄ √b³ð …œ—U³Ã« oÞUM*« wH ¨W¹d׳ë …UO(« vKŽ …dO³Â bz«u «c¼ ¡U*« –ËcAÃË
             ÊS ”o ¥ vÃ≈ Ác¼ …—«d(« Wł—œ XK Ë UÄ «–≈ v²Š ¨`D ë sÄ …œËd³ÃUÐ  «dO׳ë
             vKŽ ¡U*« bL−²¹ …—«d(« Wł—œ ÷UH ½UÐË ¨qHÝ_« vÃ≈ ‰eM¹Ë qIŁ√ ÊuJ¹ `D ë ¡UÄ
 œ—UÐ qzUÝ  U¾¹eł
                                         qÁ√ t² U¦Â ÊuJðË ¨`D ë
                                       ¨…dO׳ë dFÁ w ¡U*« W U¦Â sÄ
                                         WO−K¦Ã« WI³Dë b% pÃcÐË

          ”o
                                         d¦Â√ ¡U*« …œËdÐ sÄ W½uJ²*«
             ∞
          ”o  ±                                      .d¦ÂQ
          ”o  ≤
          ”o  ≥
                                          «dO׳ë ÊS tOKŽË
          ”o ¥                             ¨qHÝ√ vÃ≈ vKŽ√ sÄ bL&
                                        ¨vKŽ√ vÃ≈ qHÝ√ sÄ fOÃË
             ÊËœ UÄ vÃ≈ u'« …—«dŠ  Uł—œ ÷UH ½« sÄ rždë vKŽ ¡UI³Ã« W¹d׳ë …UO(« lOD² ðË
                                                  .dHBë


                                    …—«d(UÐ  «“UGë œb9 µ≠≥
                 «–UÄ ¨…œËd³ÃUÐ hKI²ðË …—«d(UÐ œbL²ð WKzU Ã«Ë W³KBë œ«u*« Ê√ X dŽ
                                 Ò
                                 Î
             qÄ«uFë w¼ UÄË ø…œËd³ÃUÐ hKI²ðË …—«d(UÐ UC¹√ œbL²ð q¼ ¨W¹“UGë œ«u*« ’uB Ð
                   ∫wðü« ◊UAMë ¡«dłSÐ rÁ  ôƒU ²Ã« Ác¼ vKŽ WÐUłûà øpÖ w dŁRð w²Ã«
±≤µ
                            …—«d(UÐ  «“UGë œb9 ©π® ◊U?A½
           .Í—«dŠ —bBÄË ¨¡UÄË ¨¡UÄ ÷uŠË ¨ÊuÃUÐ ∫ «Ëœ_«Ë œ«u*«
                             ∫qLFë  «uDš
                     .ÂUJŠSÐ tIKž√ rŁ ¨ÊuÃU³Ã« aH½« ≠±
  «–UÄ VÁ«—Ë ¨Í—«d(« —bB*« WÞUÝuÐ tM ÝË ¨wzU*« ÷u(« w ÊuÃU³Ã« l{ ≠≤
                     øtL−Š œ«œ“« q¼ ¨ÊuÃU³Kà Àb×¹
    øZ²M² ð «–UÄ ¨ÊuÃU³Ã« r−( Àb×¹ «–UÄ VÁ«—Ë ¨œd³¹ ÷u(« w ¡U*« Ÿœ ≠≥

                              Charles Law
                                ∫‰—Uý Êu½UÁ
Ác¼ lOD² ð pÃcÐË ¨WHOF{ ÊuJð W¹“UGë WÃU×ë w …œULë  U¾¹eł sOÐ ÈuIë Ê√ X dŽ
«c¼ r−Š fH½ tà ÊuJ¹Ë ¨tO l{u¹ Ícë ¡UŽuë qJý “UGë cšQ¹Ë ¨W¹d×Ð WÂd×ë  U¾¹e−ë
UDG{ …bÃuÄ ¨“UGë Íu²×¹ Ícë ¡UŽuë Ê«—b−Ð ÂbBð ¨ U¾¹e−ë Ác¼ WÂdŠ ¡UMŁ√Ë .¡UŽuë
Î
UF³ð œ«œe¹Ë ¨œ«œeð tðU¾¹eł WŽdÝ ÊS ¨…—«d×ë sÄ WOLJÐ “UGë b¹Ëeð bMŽË .Ê«—b−ë Ác¼ vKŽ
Î
UN½S ¨ÊuÃU³Ã« q¦Ä WÂd×Kà tKÐUÁ ¡UŽuë Ê«—bł X½U «–≈Ë .¡UŽuë Ê«—bł vKŽ tDG{ pÃcà                  ∫r?KFð q¼
                                                    qzUÝ vÃ≈ ÂuOKONë “Už ‰uײ¹
                    .“UGë r−Š sÄ b¹e¹ ULÄ jGCë qFHР×U ë vÃ≈ „d×²ð       u¼Ë ¨WIKDÄ ¥ …—«dŠ Wł—œ vKŽ
                                                    vÃ≈ ‰uײ¹ ô Ícë bOŠuë “UFë
            Î
 u³Ł bMŽ tð—«dŠ Wł—œ lÄ U¹œdÞ VÝUM²¹ —uB×Ä “Už r−Š Ê√ WÐd−²ÃUÐ błË bÁË                 ÍœUŽ Íuł jG{ X% W³K …œUÄ
bMŽ …—«d×ë Wł—œË —uB×Lë “UGë r−Š sOÐ WÁöFë `{u¹ wÃU²Ã« qJAÃ«Ë .“UGë jG{
                                                    ¨tð—«dŠ Wł—œ XCH ½« ULNÄ
                                                    W³K …œUÄ vÃ≈ tK¹u% sJÄ√ bÁË
XÐUŁ —«bIÄ …bŠ«Ë ”uO KÝ Wł—œ qJà “UGë r−Š w …œU¹eë Ê√ błË bÁË .jGCë  u³Ł                 ÆÍuł jG{ ≤µ X%

                   .”uO KÝ dH Wł—œ vKŽ “UGë r−Š sÄ       ±
                                            ÍËU ¹Ë
                                          ≤∑≥
                            wI²KOà rOI² Lë j ë U½œbÄ «–≈Ë
      ©≥rÝ® “UGë r−Š
                              Î
                            vÃ≈ U¹dE½ q u²½ UM½S ¨…—«d×ë —u×LÐ
            ≤¥∞
                 Õ
            ±∏∞               “UGë r−Š U¼bMŽ ÊuJ¹ w²Ã« …—«d×ë Wł—œ
                 œ
            ±≤∞
                            Wł—œ vKŽ Àb×¹ «c¼Ë ¨Î« dH    ÍËU ¹
            ∂∞
                            Wł—bë Ác¼ ·dFðË .” ≤∑≥≠ …—«dŠ
                                        O≥∞∞ ≤µ∞ ≤∞∞ ±µ∞ ±∞∞ µ∞      µ∞ ±∞∞ ±µ∞
                     O
                  ©” ® …—«d(« Wł—œ  …—«dŠ Wł—œ qÁ√ w¼Ë ¨oKDLë dHBÃUÐ    ©≥rÝ® “UGë r−Š

                                   Î             ≤¥∞
                            nÁu²ð U¼bMŽË ¨U¹dE½ UNOÃ≈ ‰u uë sJL¹
                                                 ±∏∞

rÝ√ tOKŽ oKÞ√ …—«d×ë Wł—œ ”UOIà b¹bł ÂUE½ bL²Ž« bÁË .WÂd×ë sŽ …œULë  U¾¹eł          ±≤∞
                                                 ∂∞
               O
bOK−ë —UNB½« Wł—œË ¨” ≤∑≥≠ ÍËU ð oKDLë dHBë Wł—œ ÊuJðË ¨oKDLë ÂUEMë                ∞  µ∞ ±∞∞ ±µ∞ ≤∞∞ ≤µ∞ ≥∞∞ ≥µ∞ ¥∞∞
                                                           O
                                            O             ©◊ ® WIKD*« …—«d(« Wł—œ
            Î   Î
WIKDLë tð—«dŠ Wł—œ lÄ U¹œdÞ U³ÝUMð “UGë r−Š VÝUM²¹ ÂUEMë «c¼ w Ë ¨WIKDÄ ≤∑≥
      .©œ® WIKDLë …—«d×ë Wł—œ x XÐUŁ Ω ©Õ® r−×ë Ê√ Í√ ¨tDG{  u³Ł bMŽ                ‰—Uý Êu½UÁ
                                                                       ±≤∂
                          ∫…—«d(UÐ œ«u*« œb9 vKŽ  UIO³Dð ∂≠≥
             ‚dD²MÝË ¨…—«d(UÐ œ«u*« œb9 vKŽ WOÄuOë UMðUOŠ w WOKLFë  UIO³D²Ã« sÄ dO¦Jë błu¹
             5—Uð ¨W¹“UGÃ«Ë WKzU Ã«Ë W³KBë œ«u*« œb9 sÄ qJà bŠ«Ë oO³Dð vÃ≈ »U³Ã« «c¼ w
                   ÆWOÄuOë tðUOŠ w  UIO³D²Ã« Ác¼ sÄ b¹eÄ sŽ Y׳Kà W dHë VÃUDKÃ
                                     ©…—«d(« rEMÄ®  U²ÝuÄdO¦Ã«    ±
             Wł—œ vÃ≈ …«uJ*« 5   ð bMŽ t½√ kŠöð p½S ¨fÐö*« wJà …«uJ*« pÄ«b ²Ý« bMŽ
             WO½UŁ wzUÐdNJë —UO²Ã« œuF¹ rŁ ¨Á«uJ*« sŽ wzUÐdNJë —UO²Ã« lDIM¹ t½S ¨WMOFÄ …—«dŠ
                                     Æs    Î
                                        ² öOKÁ …«uJ*« œd³ð Ê√ bFÐ
             ÍeK wzUMŁ j¹dý sÄ ÊuJ²¹Ë Æ U²ÝuÄdO¦Ã« Ë√ …—«d??(« rEMÄ WÞUÝuÐ pÖ r²¹Ë
 U²ÝuÄdO¦Ã« ∫©±¥®qJAë
             Íd ¹ WOzUÐdNJë …—«bë oKGð UÄbMF Æ©±¥® qJAë w UL WOzUÐdN …—«œ w ‰u uÄ
             WOzUÐdNJë …—«bë `²HðË ¨ø«–U* ¨”uI²¹Ë s    O wzUM¦Ã« j¹dAë w wzUÐdN —UOð
             …—«bë oKG¹Ë wFO³Dë tF{Ë vÃ≈ j¹dAë œuFO …«uJ*« œd³ð YOŠ ¨—UO²Ã« lDIMO
                    Æ«cJ¼Ë ¨…«uJ*«Ë j¹dAë s     O Ϋœb−Ä —UO²Ã« Íd ¹Ë ¨WOzUÐdNJë
             rOEM²Ã  U²ÝuÄdO¦Ã« Âb ² ð w²Ã« WOzUÐdNJë …eNł_« sÄ dO¦Â „UM¼ ¨…«uJLKà W U{ùUÐ
                     ø «Ëœ_«Ë …eNł_« Ác¼ sÄ iFÐ d– lOD² ð q¼ ¨UNO …—«d(«
                                             …—«d(« Ê«eOÄ  ≤
             o³zeÃUÐ ¡uK2 dOG włUł“ ŒUH²½« sÄ ÊuJ²¹Ë ¨wI³z“ …—«dŠ Ê«eOÄ ©±µ® qJAë 5³¹
             Ædšü« ·dDë sÄ WIKGÄË W UHý WFO — WOłUł“ WÐu³½√ tÐ qB²ð ¨Ÿœu² *« vL ¹
                        Æ…—«d(« Wł—œ ”UOÁ vKŽ ‰b¹ Z¹—b²Ð Wł—bÄ WÐu³½_« ÊuJðË
                          Temperature Scales  …—«d(« Wł—œ ”UOÁ WLE½√
             bÁË Æ…—«d(« Wł—œ —«bIÄ vKŽ œbL²Ã« —«bIÄ bL²F¹Ë ¨UNMO    ð bMŽ ÂU ł_« œbL²ð
             Âb ² ð …—«d(« s¹“«uÄ rEFÄ Ê≈ YOŠ ¨…—«d(« Wł—œ ”UOIà …d¼UEë Ác¼ XKG²Ý«
             Wł—bà fO¹UIÄ WŁöŁ błuð ÆUÄ r ' …—«d(« Wł—œ ”UOIà »u³½√ w qz«u ë œb9
                                                ∫w¼ …—«d(«
             w½U*_« rÃUFë tF{Ë ¨…—«d(« Wł—œ ”UOIà ÂUE½ ÂbÁ√ u¼Ë ¨w²¹UN½dNHë ÂUEMë ±
   ∫©±µ®qJAë              O
             Wł—œË ¨w²¹UN½dN ≥≤ ¡U*« bL& Wł—œ d³²Ž«Ë Æ ±∑∞∞ ÂUŽ XON½dN qOz«d³ł
   wI³z“ …—«dŠ Ê«eOÄ
                                           O
             «c¼ Âb ² ¹Ë ÆWł—œ ±∏∞ vÃ≈ ULNMOÐ W U *« r ÁË ¨w²¹UN½dN ≤±≤ ¡U*« ÊUOKž
                            ÆWOJ¹dÄ_« …bײ*«  U¹ôuë w Êü« v²Š ÂUEMë
 ±≤∑
s¹dAŽ bFÐ ”uO KÝ t¹—b½√ Íb¹u ë rÃUFë ÁbłË√ ¨©Íu¾*« ÂUEMë Ë√® ”uO KÝ ÂUE½ ≤
                                   Î
±∞∞ Wł—b ¡U*« ÊUOKž Wł—œ «b ²Ý« Õd²Á«Ë Æw²¹UN½dNHë ÂUEMë œU−¹≈ sÄ UÄUŽ
                                               O
Âb ² ¹Ë ÆWł—œ WzUÄ vÃ≈ ULNMOÐ W U *« r ÁË Æ”Ú ∞ Wł—œ ¡U*« bL& Wł—œË ¨”
                                  Î
                        ÆrÃUFë ‰Ëœ rEFÄ w UOÃUŠ ÂUEMë «c¼
     ≥∑≥     ≤±≤      ±∞∞ W?? ł—œ b??M? Ž t?? ?½√ X?? d?? Ž ¨s??H? K?  ÂU?? E? ?½ ≥
                  Wł—œ
                 ¡U*« ÊUOKž
                        …œU??*«  U??¾?¹e??ł ÊS?? ”Ú ≤∑≥≠ …—«d?? Š
                        Ác??¼ XOLÝ b?? ÁË ¨W??Âd??(« s??Ž n??Áu??²?ð
                        ¨WOLKŽ »U³Ý_Ë ¨oKD*« dHBÃUÐ Wł—bë
                 Wł—œ
                 —UNB½≈    b¹bł ÂUEMà W¹«bÐ Wł—bë Ác¼  bL²Ž« bI
                 bOK'«
                        ”uO KÝ ÂUEMÐ tO³ý u¼Ë ¨sHK ÂUE½ u¼
     ≤∑≥     ≥≤      ∞        O
                        Æ” ≤∑≥≠ ÍËU ð W¹«b³Ã« WDI½ Êu «bŽ
oKD*«   w²¹UN½dNHë   Íu¾*«       WLE½_« 5Ð WÁöFë `{u¹ ©±∂®qJAëË
 …—«d(« ”UOÁ Z¹—«bð ∫©±∂®qJAë                          ÆÀö¦Ã«                                                   qBHë WK¾??Ý√
                      ÆW³KBë ÂU łúà wÃuDë œbL²Ã« —«bIÄ UNOKŽ bL²F¹ w²Ã« qÄ«uFë d–«    ±
  s¹“«uÄ qLFà UNÄ«b ²Ý« sJL¹ w²Ã«Ë ¨…—«d×ë Wł—œ vKŽ bL²Fð w²Ã« œ«uLKà WOzU¹eOHë ’«u ë iFÐ d–√         ≤
                                                     Æ…—«dŠ
                                                   ∫wK¹ UÄ qKŽ  ≥
                  .sšUÝ ÁUOÄ dÐuM X×ð tF{Ë bFÐ ÊU³ÞdLà w½bFÄ ¡UDž `² qN ¹ ≠±
     .”uOKÝ dHBë ÊËœ UÄ vÃ≈ u−ë …—«dŠ Wł—œ j³Nð UÄbMŽ ‚uIý UNÐ błu¹ w²Ã« —u Bë ŸbB²ð ≠≤
        .dHBë ÊËœ UÄ vÃ≈ u−ë …—«dŠ Wł—œ ÷UH ½« bMŽ  UDO×LÃ«Ë —U׳ë ÁUOÄ ‚ULŽ√ bL−²ð ô ≠≥
     øfÂd¹U³Ã« sÄ ‚—Ëœ pÃcÐ dŁQ²¹ ô sJÃË ¨tà œ—UÐ ¡UÄ W U{≈ bMŽ ÃUłeë sÄ sšUÝ ‚—Ëœ d JM¹ ≠¥
                                  O
  Wł—œ vÃ≈ tMO   ð bMŽ pK ë ‰uÞ w œU¹eë V Š√ ¨” ±∏ Wł—œ vKŽ  ≤[≥ tÃuÞ ”U×Më sÄ pKÝ             ¥
               . © ® ∂≠±∞ x ±π ÍËU ¹ ”U×MKà wÃuDë œbL²Ã« qÄUFÄ Ê√ ULKŽ ¨”µ∞
                 ±
                    O
                                         Î   Ú
                  ”
                            O
  tMO   ð bMŽ ‰u×Jë r−Š w …œU¹eë błË√ ¨” ≤∞ …—«dŠ Wł—bÐ ‰u×Jë sÄ ≥rݱ∞∞ vKŽ Íu²×¹ ‚—Ëœ           µ
        ± ¥≠
     . © ® ±∞ x ≤[¥ ÍËU ¹ ‰u×JKà wL−×ë œbL²Ã« qÄUFÄ Ê√ ULKŽ ¨” ∑∞ …—«dŠ Wł—œ vÃ≈
        O
                                 Î               O


      ”

                                                            ±≤∏
                                                 …bŠuë WK¾??Ý√
T UJLÃ«Ë ¨bOFB²Kà WMÄUJë …—«d×Ã«Ë ¨—UNB½öà WMÄUJë …—«d×Ã«Ë ¨Í—«d×ë Ê«eðô« ∫WOðü« sÄ qJÐ œuBILë `{Ë ±
                                            ÆÍ—«d×ë wJO½UJOLë

                                                    ∫ wðQ¹ UÄ qKŽ ≤
                 Æd׳ë ¡UÄ …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—« sÄ d³Â√ Ϋ—UN½ ÷—_« …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—«≠
                           Î
                          Æ UO³ ½ u−ë …—«dŠ Wł—œ lHðdð ÃuK¦Ã« jÁU ²ð UÄbMŽ≠
                        Æ u−ë …—«dŠ Wł—œ iH Mð tÞuIÝ bFÐ ZK¦Ã« dNBM¹ UÄbMŽ≠
                                  Î
                                 Æ U¾ «œ u−ë `³B¹ »U³Cë ÀËbŠ bMŽ≠
                                        ∫wðQ¹ ULÄ `O×Bë »«u−ë d²š« ≥
                                  w¼ …bŠuÐ —bIð r −à W¹—«d×ë WF ë ≠±
                    O            O              O
       rGÂ Ø ‰uł ≠œ      ” ؉uł ≠ ?ł     ” Æ rGÂ؉uł ≠ »        ” Ɖuł ≠√
                                   ∫…bŠuÐ —bIð …œULà WOŽuMë …—«d×ë ≠≤
                      O          O              O
        rGÂ Ø ‰uł ≠ œ     ” ؉uł ≠?ł     ” Æ rGÂ؉uł ≠ »        ” Ɖuł ≠√
                                     …bŠuÐ —bI¹ wJO½UJOLë T UJLë ≠≥
       dFÝ Ø ‰uł ≠ œ    dFÝƉuł ≠ ?ł           ‰ułÆdFÝ ≠ »     ‰ułØdFÝ ≠√
                                  ∫vKŽ W¹eK …dJà WOŽuMë …—«d×ë bL²F²ð ≠¥
       …dJë …œUÄ Ÿu½ ≠œ    …dJë r−Š ≠ ?ł …dJë `DÝ WŠU Ä ≠»          …dJë WK²Â ≠√
                     Î
WOðü« hzUB ë sÄ Í√ ¨UNð—«dŠ Wł—œ lHðd²Ã UOzUÐdN s      ðË ¨…bCMÄ vKŽ WŽu{uÄ b¹b×ë sÄ WFDÁ ≠µ
                                    øtð—«dŠ Wł—œ ŸUHð—UÐ qIð b¹b×KÃ
 WFDIKà W¹—«d×ë WF ë ≠ œ         WK²Jë ≠ ?ł b¹b×Kà WOŽuMë …—«d×ë ≠ »       W U¦Jë ≠√
                              O
sÄ rG ≤ …—«dŠ Wł—œ l dà WÄ“öë …—«d×ë WOL błËQ ¨” rGÂ؉uł π∞∞ ÂuOMLÃúà WOŽuMë …—«d×ë X½U «–≈         ¥
                                                  O
                                                ” µ ÂuOMÄuÃ_«
                 O                    O
…œuIHÄ …—«dŠ pÃUM¼ sJð rà «–S Æ” ≤∞ Wł—œ w ¡ULë sÄ rž µ∞ lÄ ” π∞ Wł—œ w ¡ULë sÄ rž±µ∞ jKš rð           µ
     O
                        Î
  Æ” ÆrGÂ؉uł ¥±∏∂ Ω ¡ULKà WOŽuMë …—«d×ë Ê√ ULKŽ ¨jOK ë …—«dŠ Wł—œ błËQ ¨jO×Lë jÝuKÃ
 ±≤π
                              O
Æ”u OKOÝ dH Wł—bÐ ržµ∞UN²K²Â ZK¦Ã« sÄ WFDÁ tOÃ≈ nO{√ ¨” ∏∞…—«dŠ Wł—bÐ ¡ULë sÄ ržµ∞∞vKŽ Íu²×¹ ¡U½≈     ∂
     O
                         Î
ZK¦KÃË ¨” ÆrGÂ؉uł ¥±∏∂ ¡ULKà WOŽuMë …—«d×ë Ê√ ULKŽ ¨ZK¦Ã« —UNB½« bFÐ ¡ULë …—«dŠ Wł—œ `³Bð r V Š«
                                           O
                                         Æ” ÆrGÂ؉uł ≤∞π∞
                O     O
”U×MKà WOŽuMë …—«d×ë X½U «–S ¨” ∑∞vÃ≈ ” µ∞sÄ tð—«dŠ Wł—œ XFHð—« ¨rG ±t²K²Â ”U×Më sÄ ŸuMBÄ r ł     ∑
                                             O
             ÆpÃcà WÄ“öë …—«d×ë WOLÂË ¨”U×MKà W¹—«d×ë WF ë V Š« ¨” ÆrGÂ؉uł ≥π∞
  O                       O
Æ” ∑∑ …—«dŠ Wł—œ vÃ≈ ÊuÃU³Ã« w “UGë s Ý «–S ¨ ” ≤∑ tð—«dŠ Wł—œË ≥rÝ ±∞∞ tL−Š “Už vKŽ ÊuÃUÐ Íu²×¹     ∏
                            Î           Î
                           ÆU²ÐUŁ wIÐ “UGë jG{ Ê√ ULKŽ b¹b−ë “UGë r−Š V Š«
                                                        ±≥∞
                                           WOÐdFë lł«dLë WLzUÁ
         .l¹“u²Ã«Ë dAMKà ‚ËdAë —«œ ¨ÊULŽ ±◊ .WŁ«—uë rKŽ w WÄbIÄ ∫ ©±ππ∏®wH Ë …bzUŽ ¨ÍœUNë b³Ž ≠±
      .wÐdFë dJHë —«œ ∫…d¼UIë ¨¡UL ë l¹dAðË ¡ULKFë V¹d−ð sOÐ »U−½ô«Ë ŒU M²Ýô« .©±ππ∏® —U ¨rOMž ≠≤
                .±◊ ¨WO³Dë ÂuKFë »öDà ¡U¹eOHë ∫©±ππ≥® WLžbë bL×Ä .œ ¨dNýô« Âö ë b³Ž ≠≥
                                           WO³Mł_« lł«dLë WLzUÁ
   1- Bruce, Alberts, & other (2002). Molecular Biology of the Cell. 4th Ed., Garland Science.
     Newyork. USA.
   2- David L.Nelson. & Michael M.cox (2000). Lehninger Principles of Biochemisry. 3rd Ed.,
     worth Publishers, Newyork, USA.
   3- Weaver.F. Robert & Hedrick. w. Philp (2001). Genetics. 2end Ed. Wm.c.Brown Pub-
     lishers. IA. USA.
   4- Klug.S.William & Cummings R. Michael. (2000). Genetics. Sixth Ed. Hall, Inc Publishers,
     New Jersy. USA.
   5- Keeton T. William & Mcfadden. H. Carol. (1983). Elements of Biological Scinece. 3rd. Ed.
     Mcleod Limited publisher, Toronto Canada. USA.
   6- Mader, S. Sylvia (1993). Biology. 4th Ed. Wn.C. Brown communications. IA, USA.
   7- Modern Physics, Johne Williams & other
   8- Heat & Thermodynamics , Mzemansky
   9- Fundametal of Physics , Henry Semat.
                                          WO½Ëd²JÃù« lÁ«uLë WLzUÁ
   1- DNA, (2004) from: http://www.dnlc.org/.
   2- http://www.krysstal.com/organic.html
   3- http://www.members.tripod.com/~EppE/organic.htm
   4- http://www.nyu.edu/pages/mathmuls/carbon/carbon1.html
±≥±
                                ∫qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ

                    ©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
    Î
   ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“≠     Î
                 ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠      ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠       Î
                  ©«uCŽ® qO× ÂUA¼≠   ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠                                      ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë
  Î
  ©«uCŽ® ÍbÃU)« dOMÄ Æ√ ≠  ©«uCŽ® Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠
               Î                    Î
                                   ©UI MÄ® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
   ©«uCŽ® dDÄ bL×ÄÆ√≠
    Î              Î
                 ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠      ©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
               ©«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠
                Î                     Î
                                     ©«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠               ∫wÝUÝ_« dýUFë nBKà WÄUFë ÂuKFë »U²Â qLŽ Wý—Ë w Êu—UA*«
     WJЫuý e¹eŽ Æœ≠    nÝu¹ bL×Ä WKOC ≠             qÄUJë b³Ž e¹U ≠
      5Ž«dÁ qz«ËÆœ≠    »u³NÞ X−NÐ …ËdŁ ≠       WKłU−Š bL×Ä sLŠdë b³Ž ‡
       —ËUý dONÝ ≠        dOÂUÐ WEOHŠ ≠          ÕU³ b¹U bL×Ä ≠
     qÄUJë b³Ž wÄUÝ ≠      …dŽUOÝ bLŠ√ ≠              UÂdÐ bz«—≠
               tKë bL×Ð w½U¦Ã« ¡e'« -

								
To top