Docstoc

Islam_G10

Document Sample
Islam_G10 Powered By Docstoc
					±∞
‰Ë_« ¡e'«
      WO ö  ù« WO d «   5D  K W Ëœ
              w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
                 rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
                     5D K W ˜
                  w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
          WOÄöÝù« WOÐd²Ã«
                wÝUÝ_« dýUFë nBKÃ
                     ‰Ë_« ¡e'«
                                    ÊuH R*«
·U Ž oKDÄ bL×Ä Æœ       …bO   uÐ√  UÂdÐ WFLł .œ      Î
                                 åUI MÄò ‘UOŽ vÝuÄ oOHý Æ œ

ÍËUM(« wM Š ÊU1≈        ÊU¹— kOH(« b³Ž œuF Ä              dŽUAë ‰UL ÂU9
                                              Ò

          åZ¼UM*« eÂdÄ sŽò ÍË«dBIë Í“u   UÂdÐ
        5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞µ /≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w wÝUÝ_« dýUFë nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â f¹—bð
               Î
                                                ÂUFë ·«d‡ýù«
                                 hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
                                 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ


                                               Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                                      hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

                                                 WOMHë …dz«bë
                                         U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡‡ý≈
                                        Ê«u‡ d¼UÄ ∫ w‡‡M ·«d‡ý≈
                                        vÝuÄ ¡UOKŽ ∫ r‡‡‡‡‡‡OL‡Bð
                                 Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                                 bF Ä ezU rFM*« b³Ž.œ.√ ∫ Íu‡Gà d¹d%
                                       dÄUŽ dLÝ ∫ bO‡‡‡‡‡‡‡CMð

                       Íd³    WÄdJŽ …ËdŽ .œ ¨oOIë bOFÝ.œ ∫ wLKŽ rOJ%

                               WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
                  vHDBÄ V¹– …eLŠ Æœ            åUÎI MÄò wÄËbIë wKŽ Ê«ËdÄ Æœ
                    ÕbÐ s Š Íb−Ä                   »UDŠ bOý— d¼UÄ
                   wŽU dë 5 Š UNÄ               gD³Ã« 5 Š e¹eFë b³Ž
                                            WKAë qOKš ÊU ž


                   WO d    « WO U « WF D «
                     ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
           Z‡¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
           5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
              ©π∑∞®≤≤π∂π≥∑∑ fÂU ©π∑∞®≤≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
                     e-mail:pcdc@palnet.com
                                               bONL

  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
 …œU?O? ë ¡UM³Ã UL?NÄ U?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5?Ð t?½U?JÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë VFAë
         ÎÒ Î
                                       Î
 W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë VFAKà WOMÞuë
                             Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä UN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *«
 w?Ãu?ð «c?à ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
 bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ …—«“uë
 Íd?Ý_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ ¨VÃUDÃ«Ë rKF*«
                                        Æ…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË
 V²Jà wMOD KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ W ÄU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
 sÄ WOÝUÝ_« ·uHBKà w¼Ë WIÐU ë qŠ«d*« V²Âd¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUFÃ«Ë fÄU)« 5HBë
                  ÆW¹u½U¦Ã« WKŠd*« V²Â UNF³²²ÝË ¨lÝU²Ã« vÃ≈ ”œU ë sÄË ¨lЫdë vÃ≈ ‰Ë_«
  Î
 ¨UÐU²Â ≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
 q?NÝ »uKÝQÐ X{dÔŽ  U?Äu?K?F?ÄË  U?½U?O?Ð s?Ä tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
 WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ªwIDMÄË
                      ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë
                              Î
 ¨U?N? ?¹—b?²?Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U?Ò¹u?M?Ý U?¼ƒ«d?Ł≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vÃ≈ vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðË
 ‰c?³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã« w
 ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł sÄ tO
                                                 Î
 w? Z?¼U?M?*« e?Âd?Ä U?N? Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w U?Ò¹d¼uł «d?OOGð   Î
                      ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä
  U?L?EM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
          ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨WOÃËbë
 w? ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
 ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš sÄ
 ¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?ÃR?*«Ë ¨—«d?Áù«Ë ¨Z?¼U?M?*«e?Âd?ÄË ¨W?¹—«“u?ë Z?¼U?M?*« ÊU' qLAðË ¨tFÁuÄ V Š ö?     Î
 V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë  Uý—uÐ 5—UA*«Ë
                                        ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*«
wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
    Z¼UM*« e‡ÂdÄ
    Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
                                                  W‡‡ÄbIÄ
    Î   Î    Î    Î Ò
”UMKà «d¹c½Ë «dOAÐË U¹œU¼Ë ULKFÄ ¨sOLÃUFKà WLŠ— ÀuF³Lë vKŽ Âö Ã«Ë …öBë˨sOLÃUFë »— tKà bL×ë
                          Î                             Ò
                                              Î
W¹œu³Ž sÄ ÊU ½ù« —d×OÃË ¨—uMë vÃ≈  ULKEë sÄ ”UMë Ãd Oà ¨¡wý qJà U½UO³ð »U²Jë tOÃ≈ tKë ‰e½√ ¨sOFLł√
  Ò    Ó    Ò Ô
¨t½U×³Ý tKë ZNMÄ ”UÝ√ vKŽ UNð—ULŽË ÷—_« w ·ö ²Ýô« W½UÄ√ ÊU ½ù« qL×Oà ¨ÁbŠË tKë …œU³Ž vÃ≈ dA³Ã«
                                        Î
WOŽUL²łô«Ë WO HMÃ«Ë WOŠËdÃ«Ë WOKIFë uLMë V½«uł lOLł w Î öÄUý öÄUJ²Ä ¡UMÐ rK Lë ÊU ½ù« WOB ý wM³¹ Ícë
 Ò       Ò    Ò         Ò
                                      Î    Î      Î    Î
                 ÆtFL²−ÄË tMÞËË tÒ²Ä√Ë tM¹œ WÄbš w UL¼U Ä U−²MÄ U×ÃU U½U ½≈ ÊuJOà ¨WOL −Ã«Ë     Ò
UM dŠ UL ÆVÃUDë WOB ý w UNK WIÐU ë uLMë V½«uł …UŽ«dÄ vKŽ »U²Jë «c¼ nOÃQð w UM dŠ bIÃË
qOK×²Ã«Ë dOJH²Kà rNÃuIŽ eH×ðË rNðU¹u² Ä lÄ VÝUM²ð W×{«Ë …—uBÐ ¡«eŽ_« W³KDë UMzUMÐ_ W dFLë r¹bIð vKŽ
                Ò
¨W?³²JLë v?Ã≈ rNŽuł— VK?D²ð WDA½QÐ »U²Jë ¡«d?Ł≈ v?K?Ž UM dŠ UL ¨rNðUOŠ lÁ«uÐ W dFLë jÐ—Ë ¨VOÂd²Ã«Ë
                    Ò
             ÆdBFë UN³KD²¹Ë W¦¹b×ë WOLKFë WOMI²Ã« UN×O²ð w²Ã« WHK² Lë rKF²Ã« qzUÝË sÄ …œUH²Ýô«Ë
                            Ò
¡«—¬ s?Ä s¹bOH² Ä ¨WH¹dAë WÒM? Ã«Ë r¹dJë ʬdIë ’uBMÐ UNz«dŁ≈ v?KŽ »U²Jë ”Ë—œ ÷dŽ w UM dŠË
                   ÆWO³¼cLÃ«Ë WONIHë  U ö ë sŽ œUF²Ðô« vKŽ ’d×ë lÄ ¨rNð«œUN²ł«Ë ¡ULKFë
                     Ò   Ò
U?M½«uš≈ sÄ ułd½Ë Æw?ÂuK Ã«Ë w?½«b?łu?ë V?½U−ÃUÐ W¹UMFÃ«Ë  U¼U−Òðô«Ë r?O?I?ÃUÐ ÂUL²¼ô« vKŽ UM dŠ ULÂ
           Ò        Ò
     ÆrNðd³šË rN öš≈Ë r¼œuN−Ð ô≈ o]Iײð sà »U²Jë sÄ …bzUHë ÒÊ_ÆtK pÖ vKŽ ’d×ë sOLKFLë
                                         ∫w¼ »U²Jë UNÒMLCð w²Ã«  «bŠuëË
                                 Ì
sOLK Lë WÁöŽ `O{uð w WOL¼√ sÄ UNà ULà ¨WÐu²Ã« …—uÝ sÄ  U¹ü «dO Hð XMLCðË ∫r¹dJë ʬdIë …bŠË ≠±
                 Ò                     Î     Ò
                                                        Ær¼dOGÐ
U‡Lè»U‡‡³Ý_« –U ð«Ë qLFKà rK Lë l bð UNÒ½√ ÊU‡OÐË ¨—bIë …bOIFÐ n‡¹dF²Ã« XÃËUMðË ∫…bOIFë …bŠË ≠≤
 ‚“dÃ«Ë …UO×ë vKŽ ÊUM¾LÞô« sÄRLë fH½ w ”dGð UN½√ UL ¨tÃULŽ√ sŽ ÊU ½ù« WOÃËR Ä sÄ ÁbÂRð
                                          Æt½U×³Ý ÁbŠË tKë bOÐ pÖ Ê_
                                   Î
WM ë WÄbš w årNOKŽ tKë Ê«u{—ò sOFÐU²Ã«Ë WÐU×Bë œuN−Ð UH¹dFð XÒMLCðË ∫n¹dAë Y¹b×ë …bŠË ≠≥
                          ÆUNÒ²OL¼_ …UI²MLë W¹u³Më Y¹œUŠ_« iF³Ã UŠdýË ¨W¹u³Më
                                    Ò                  Î
                                     Î
   ”Ë—bë sÄ pÖ w UÄ ÊUOÐË „u³ðË sOMŠ wðËežË WJÄ `²HÐ UH¹dFð XMLCðË ∫W¹u³Më …dO ë …bŠË ≠¥
                                             Î
              Æt²OB ýË ©tMŽ tKë w{—® o¹bBë dJÐ wÐ√ …dO Ð UH¹dFð XMLCð ULÂÆd³FëË
ÂUJŠ_ U½UOÐË ¨WONIHë V¼«cLÃ«Ë wŽdAë rJ×ë Ÿ«u½√Ë tÃu √Ë tIHë rKFÐ UH¹dFð XÒMLCðË ∫tIHë …bŠË ≠µ
     Î                                      Î
                                       Æ…—Ułù« ÂUJŠ√Ë UNŽ«u½√Ë  UÂdAë
                                  Î
 UŽu{uÄ X¦×Ð UL ¨UNÃuLýË ÂöÝù« w ‚öš_« WOL¼QÐ UH¹dFð XMLCðË ∫V¹cN²Ã«Ë ‚öš_« …bŠË ≠∂
                                         Ò
                                               Æ…ÒeFÃ«Ë d³BÃ«Ë ’öšù«
       ÆoO u²Ã« wÃË tKÃ«Ë ¨t «b¼√ oOI×ð d] O¹ Ê√Ë ¨»U²Jë «cNÐ lHM¹ Ê√ vÃUFðË t½U×³Ý tKë ‰Q ½
                             Ô


 ÊuHÃRLë
                                                                             U‡‡‡¹u‡‡²;«
                                                               t uK Ë . dJ « ʬdI «
                                                                                   u «
                                                                                  v Ë_« …b
 ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∂≠±® W u « …—u      ∫ ‰Ë_« ”—b «
 ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±∂≠ ® W u « …—u      ∫ w U « ”—b «
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤∏≠± ® W u « …—u       ∫ Y U « ”—b «                                                                 WO ö ù« …bOIF «
                                                                                       …b u «
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —bI U ÊU1ù«   ∫ l «d « ”—b «
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t UL √ s ÊU       ù« WO ËR        ∫ f U)« ”—b «
                                                                                    WO U «
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v UF tK « bO q _«Ë ‚ “ d « ∫ ”œU           « ”—b «
                                                            t uK Ë n dA « Y b(«
                                                                                   …b u «
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ åbM  «ò Y b(« …«Ë — ∫ l U « ”—b «
≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rKE « V «u            ∫ s U « ”—b «
                                                                                   W U «
≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO)« l «u         ∫ l U « ”—b «                                                             WH dA « W u M « …dO          «


                                                                                   u «
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‡ ∏® WJ `                  ∫ d UF « ”—b «

µ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‡ ∏® 5M          …Ë e    ∫ dA ÍœU(« ”—b «     WF «d « …b
µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©‡ π® „u …Ë e   ∫ dA w U « ”—b «
µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o bB « dJ u √ ∫ dA Y U « ”—b «                                                                    w ö ù« tIH «
                                                                                  …b u «
∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WONIH « V «c*«Ë tIH « rK                ∫ dA l «d « ”—b «
∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w dA « rJ(«Ë tIH « ‰u √ rK                 ∫ dA f U)« ”—b «
                                                                                  U)«
 ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN «u √Ë       U dA « ∫ dA ”œU « ”—b «
 ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U ù« ∫ dA l U « ”—b «
                                                                                  Wu «
                                                                   V cN «Ë ‚ö _«
                                                                                  « …b
  π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âö ù« w ‚ö _«          ∫ dA s U « ”—b «
 ∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ’ö ù«   ∫ dA l U « ”—b «
                                                                                  W œU
 ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rK *« …e         ∫ ÊË dAF « ”—b «

 π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d B « ∫ ÊË dAF «Ë ÍœU(« ”—b «
    …b‡‡‡‡Šuë     ±
tÄuKŽË .dJë ʬdIë
           ≤
                     ©±®
                      ©∂≠±® WÐu²Ã« …—uÝ              ±   ”—b??ë
               kHŠË dO Hð
      «ËdOÝ∫

        ÂöŽ≈∫

  Âu¹∫
    åv×{_« bOŽòd×Më
   «uHÃU ¹ rÃ∫
          Î
  …b¼UF*« ◊Ëdý sÄ UÞdý
  rJOKŽ «Ëd UM¹∫

      vCI½«∫
∫
      rNðUÂd% «u³Á«—  ÊUÄ_« VKÞ ∫
                         ÆUNEHŠ W³KDë vKŽ qN Oà ªqBHë —«bÄ vKŽ …¡«dÐ …—uÝ  U¹¬ Ÿ“uð ©±®


≥
                                      …—u ë Íb¹ 5Ð
w³Më …œuŽ bFÐ …d−Në sÄ WFÝU²Ã« WM ë w XÃe½ ¨W¾ÄË ÊËdAŽË l ð UNðU¹¬ œbŽË¨WO½bÄ WÐu²Ã« …—uÝ
= ]     Ó                         Ï      Ô   Ò
                                         .„u³ð …Ëež sÄ ©¶®
                                           ÔÓ 
       dJ √
UN½√ …¡«dÐ …—uÝ vKŽ oKÞ√                .©…¡«dÐ …—uÝ® UC¹√ UNzULÝ√ sÄ∫…—u ë ¡ULÝ√
                                   Î   
  .W×{UHÃ«Ë ¨WHýUJë
       ÆpÖ qKŽ√      .r¼œuNŽË sOÂdALë sÄ UNO √d³ð tKë Ê√∫rÝô« «cNÐ UN²OL ð V³ÝË
                              Ó] Ó Ò ]            Ô
r¼œuNŽ «uCI½ s¹cë ÊuÂdALë ¡ôR¼Ë¨ÊUÄ_«Ë WLŠdë Ê«uMŽ WKL ³Ã« Ê√∫WKL ³Ã« sÄ U¼uKš V³ÝË
 Ó   Ô   ] Ó                Ô   Ó    ]        = ÔÔ Ô
                                    .ÊUÄ√ ôË rNà WLŠ— ô sOLK Lë lÄ
                                          Ó   Ó    Ó
                                  ∫sŽ …—u ë XŁb×ð∫UNðUŽu{uÄ
                                    Ô       Ô
                          .Èdš_«  UFL²−LÃUÐ wÄöÝù« lL²−Lë WÁöŽ -
                                   Ò       

       .rNFÄ r¼œuNFà r¼c³½Ë sOLK Lë vKŽ r¼dÄPðË r¼bIŠ ÊUOÐË ¨sOÂdALë WIOIŠ nA -
                  Ó            

                           .rNM³łË rNÝuH½ nF{ ÊUOÐË sOI UMLë `C -
                             ÚÔ         Ó     

rNëuÄ√Ë rNÓ H½√ sOÖUÐ ¨ÁdA½Ë t²¹ULŠË tKë s¹œ sŽ ŸU bKà «uIÐU ð s¹cë sOÁœUBë sOMÄRLë  UH ÊUOÐ -
 Ó                  Ò       =   Ô    ] Ó     Ó      
                                            
                                          ÆpÖ qO³Ý w

                                       ©∂≠±®  U¹ü« Õdý
                   WOÐdFë …d¹e−ë w sOÂdALÃUÐ sOLK Lë WÁöŽ
                                      Ô
               Æ˝                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ
t?Kë V? ½ bÁË ¨WO?ÐdFë …d?¹e?−ë w r¼œu?N?ŽË s?OÂdALë sÄ tÃuÝ—Ë t?Kë …¡«dÐ Êö?ŽSÐ …—u^ ?ë  √bÐ
Ô  Ó       Ò                          Ò        Ô
 W?KBë l?DÁ »u?łË sÄ …¡«d?³Ã« Ác¼ t²?ML?C?ð ULР«e²Ãô« »u?łË vKŽ «b?OÂQ𠨩¶® tÃu?ÝdÃË t ?HMà …¡«d?³Ã«
   Ò  Ú        Ô      Ú Ò              Î                 Ó
 ÓlÄ r¼œuNFà rNCI½ V³ Ъ«d²Šô« Ë√ WLBFë sÄ Ÿu½ ^Í√ rNà ӜuF¹ô v²Š ª»dFë …d¹eł w sOÂdALÃUÐ
        Ú                  Ì                      Ó
                                                   Ò 
                                               Æ©¶®tKë ‰uÝ—

 Æ˝                                           ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ

¨-qłË eŽ- tKë s¹œ sÄ rNHÁu?Ä UNO ÊuFł«d¹ dNý√ WFЗ√ »d?Fë wÂdAÄ W¹ü« Ác¼ w - t½U׳?Ý- tKë qNL¹Ô
 ]   ] Ò       Ó        Ì   Ó                     ÔÒ Ô Ú
sÄ rNHÁuÄ U¼bFÐ ÊË—dI¹ rŁ ¨bŠ√ rNà ÷dF²¹ Ê√ ÊËœ rNÃÓULŽ√ ÊuÝ—UL¹Ë ¨ÊUÄ√Ë W¹]d×Ð s¹bë «c¼ UNO ÊuÝ—b¹Ë
   Ó   Ó   = Ô] Ï     Ó ]   Ó      Ó        Ì = Ó        Ó

                                                     ¥
    Ò     Ò         = 
ª‰U²Ië ô≈ rNà fOK tKë s¹bà ¡«bFÃ«Ë „dAÃUÐ p^ L²Ã« vKŽ «Ëd √ ÊS ¨—«dIë «c¼ Ó VÁ«uŽ ÊuKLײ¹Ë ¨ÂöÝù«
                             ^ Ú              ]
 .sOÂdALë bOÚ sÄ t²¹ULŠË tM¹œ vKŽ UþUHŠ pÖ˨ „dAë sÄ ≠»dFë Ó …d¹eł ≠ WÃUÝdë bNÄ dND¹Ô Ê√ b¹d¹ tKë Ê_
        Ó           Î        Ú=              = Ó Ó=      Ò ]
        ] Ú        Î                             ÔÒ Ô= ]
sÄ  ö ù« sÄ «uMJL?²¹ sà rN½]√ rNà UMO=³?Ä ¨tÓ H½ rNÔ u= ¹Ô˨ r¼—«dÁ V?Á«uŽ sÄ sOÂdALë vÃUF?ð tKë —c×¹ rŁ
                                       Ó
                                   Ó
   Æ…dšü« w b¹bAë »«cFë˨UO½bë w dÝ_« Ë√¨q²IÃUÐ rNÃ^c¹ÔË sOÂdALë Íe−OÝ t½]√Ë ¨t²LI½Ë tKë VCž
                                                  Ò 

                                     d×Më Âu¹ ”UMë vÃ≈ tKë ÊöŽ≈
                                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ
     Æ˝
      rKFð√
      Ò            ÂuOë u¼Ë- d×Më Âu¹ w WFÝU²Ã« WM ë w sOÂdALë œuNŽ sÄ …¡«d³Ã« ÊöŽ≈ ¡Uł
                  Ô      Ú ]            Ó            Ô
w?? ²? ?ë ÔW?? F? З_« d?? N? ?ý_« ¨ÂuOë pÖ w ”UMë sÄ œbŽ d³Â√ lL²−¹ YOŠ -bOFë Âu¹ ¨W−×ë Í– sÄ dýUFë
            Ô              Ò   Ì Ô Ô      Ô     Ó   Ò       Ô
s??Ä √b?³?ð  U?¹ü« U?N?ðd?–
d?ýU?F?ë w? Êö?Žù« Âu?¹       Ì
                   dJÐ wÐQÐ o×KOà ¨ÊöŽù« «cNÐ ©
                        Ó                       Ô   Ó
                                    ® VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ©¶®‰uÝdë qÝ—√ bÁË
                                         Ó ]
                                                      
d?L² ðË ¨W−×ë Í– sÄ                            
                   ∫wðü« sLCð ÍcÒë ÊöŽù« «cNÐ Ád³ ¹Ë ¨WM ë pKð w Z(« dOÄ√ ©
                    Ó   Ò           Ó         =       ®o¹bBë
                                                    Ò Ò
^        
 l??O? З s??Ä d??ýU??F? ë v?²?Š
 dNý_« dOž w¼Ë ¨dšü«                          Ó        
                              ÆdNý√ WFЗ√ rNÃUNÄ≈Ë sOÂdALë œuNŽ sÄ …¡«d³Ã« ±
                                 Ó       Ó        Ó
        .Âd×ë WFЗ_«
                                         Ô 
                   …œUŽ sÄ ÊU bI ¨ÊU¹dŽ XO³ÃUÐ ·uD¹ ôË ¨„dAÄ ÂUFë «c¼ bFÐ Z×¹ ô ≤
                                  Ô             Ó ^ Ô Ó
                              Æ…«dŽ t³ý «d×ë XO³ÃUÐ ·«uDë »dFë iFÐ
                                Ô Ú         Ô ] 
       dÂcð√   bNŽ tà sJ¹ rà sÄË ¨tðbÄ vÃ≈ tKłQ bNŽ ©¶® ‰uÝdë sOÐË tMOÐ ÊU sÄ ≥
             Ï   Ú   Ú    ]    Ô  Ï     ] Ó    Ó
  ¨W¹d−Në d?Ný_« œbŽ√
   ]   Ó   ÔÒ                         Ì       Ô
                                   ÆdNý√ WFЗ√ tKłQ
                                       Ô
    .UNMÄ Âd×ë sOŽ√Ë
       ÓÔÔ Ô =
                                         Ô Ï   Ó] Ô
                                      ÆWLK Ä fH½ ô≈ WM−ë qšb¹ ô ¥
          dJ √
                   Ú ]
                   «uK ðË ¨o×ë vÃ≈ «Ëb²¼«Ë ¨«uÐUð Ê≈ rN½√ sOÂdALKà WL¹dJë W¹ü« Ác¼ XMOÐ bÁË
                       Ò     Ú Ó    Ô Ú   ]      Ô    Ô    Ú ]
          Ú
»U??Ð Âö??Ýù« q??H? I? ¹ r??Ã
Ó   Ô        Ô
 v?²Š ”U?Më ÂU?Ä√ W?¹«b?Në «uK?þË ¨qÞU³ÃUÐ «uJ] LðË o(« s?Ž «u{dŽ√ Ê≈Ë ÆrNà d?Oš uN ªÊUŁË_« …œU³Ž sŽ
      Ò Ó         Ò           =     Ô  Ú    Ï
      .rNMÄ sOÂdALë ÆrOÃ_« tЫcŽË t³CžË tKë »UIŽ sÄ «u²KH¹ sK ≠ qłË eŽ ≠ tKë s¹bà rNz«bŽ vKŽ
                          Ò           ]   ]  Ò    
                                  Ô
  øW¹ü« w pÖ bł√ s¹√
           Ô
      .tOKŽ ‰b¹ UÄ sOÐ√
         ^    Ô =
                                     UNðbÄ vÃ≈ œuNFÃUÐ ¡U uë »ułË
                                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                                        Æ˝
Ì◊dAÐ q ¹ rÃË ¨tOKŽ k UŠË ¨bNŽ sOLK Lë sOÐË tMOÐ ÊU sÄ …¡«d³Ã« Ác¼ sÄ ≠t½U×³Ý ≠ tKë vM¦²Ý«
     Ô         Ï                            ÔÒ


µ
       dJ √          - tK?ë d?ÄQ¹ ¡ôR?N? ¨s?O?L?K? Lë vKŽ sOÂdALë sÄ «b?Š√ ÊËU?F?¹ rÃË ¨tÞËdý sÄ
                    ÔÒ Ô                       Î   Ú
Áœu?? N? F? Ð w??H? ¹ s?? ÄR??L? ë sO³ðË.UNOKŽ oH²Lë …bLë ¡UCI½« v²Š rNFÄ r¼bNFÐ «uÔ u¹ Ê√ sOMÄRLë ÁœU³Ž-vÃUFð
            Ô       Ô =       ] Ò           Ó       ÔÚ Ó     Ó
f?O?ÃË ¨vÃUFð tKÃ ¡U{—≈ Î      Ì            Ó           
                 Ë√ W×KBÄ o?OI×ð fOà r¼dOž l?Ä r¼b?NFÐ sOMÄRLë ¡U uà l «bë Ê√ W?L¹dJë W¹ü«
                      Ó                           ] Ô     Ô
   ÆWOB ý ÌW×KBLÃ
     ]
                                              Ó
                                   ^  ÔÔÒ      Ò       Ò Ì
w?? ? p?? Ö o?? ³?? Þ√ n?? O? ? v?KŽ Êu?E U×¹ s¹cë s?OI²Lë ÁœU?³Ž V×¹ tK?ÃU? ¨vÃUFð tK?ë ÈuIð u¼ UL½≈ ¨W?FHMÄ
       Ô =            Ó       Ó Ò    Ó
      øWOÄuOë wðUOŠ
        ]                                              
                                                    Ær¼œuNŽ


                                      ”UMë W¹«b¼ vÃ≈ ·bN¹ ÂöÝù«
                                                     ˚∫vÃU‡Fð ‰UÁ
             .˝
     Ò
    rKFð√                                        ÔÒ Ó
                                Ô Ì
                       sOMÄRLë W¹ü« dÄQð¨dNý√ WFЗ√ w¼Ë¨sOÂdALë tKë qNÄ√ w²Ã« …d²Hë ¡UN²½« bFÐ
                       Ó      Ô       Ô      Ó               Ó
                                                 
‰U?? ? ?²? ? ? Á s?? ? Ä Ô·b?? ? ?N? ? ? ë dOND²Ã pÖ˪rNðUÂd×ð W³Á«dÄË rNðd U×ÄË ¨»dFë …d¹eł w sOÂdALë ‰U²IÐ
                                                            
                                  ^
 r?¼d?¹d?×ð u¼ sOÂdALë tKë …œU³Ž vÃ≈ ”U?Më W¹«bNÃË ¨„dA?ë  ULKþË ÊUŁË_« …œU?³Ž sÄ WOÐdFë …d?¹e−ë
    Ô                     Ò       Ò       Ú=                ]
              ^
¨W?¹œu??³?F?Ã«Ë r?K?E??ë s?Ä
   ]
                            Ó Ô           
                         sOÐË rNMOÐ ‰u×ð w²Ã« qÞU³Ã« ÈuÁ WЗU×ÄË ¨qN−Ã«Ë rKEë sÄ r¼d¹d×ðË ¨vÃUFð
                         Ó       Ó             ÚÓ   Ú^     
X?O?ž«uDë sÄ r¼–UI½≈Ë
W?¹d?Š r?N?½u?³?K? ?¹ s?¹c?ë                              ÆW¹«bNë Ác¼
         . —UO²šô« ÊS? ªÂUJŠ_« sÄ U¼dOžË Ì…UÂ“Ë Ì…ö? sÄ ÂöÝù« dzUFý «uÄe?²Ã«Ë «uÐUð ÊS
                                 
               ]                    Ó    Ô     Ô Ú
                             
             ôË ¨s¹bë w …u?š≈ «Ë—U rN½_ªrNÃU²Á sŽ«uHÁu²¹ Ê√ s?OLK Lë sÄ VKD¹ tKë
                 =   Î   Ô   Ò        ] Ú        Ô   Ó
ÁœU³FÐ r?OŠ— ¨»Uð sLà —UÒHž tKÃ«Ë ¨tK³Á UÄ V−¹ ÂöÝô« Ê_ªrNÃU?LŽ√ sÄ o³Ý UÄ vKŽ «u³ÝU×¹ Ê√ `B¹
    Ï       Ï   Ô    Ó   ^ ÓÓ   ]               Ó ÔÚ ^
                                                           ÆsO³zU²Ã«

                             Ô Ú               Ó
                          ÁËdO−¹ Ê√ rNOKŽ V−¹ sOLK LÃUÐ —U−²Ý« sÄ
                                  Ô
                                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                                                  Æ˝

       dJ √                ¨«ËbłË U?LM¹√ WO?ÐdFë …d?¹e−ë wÂdAÄ ‰U?²Á »ułË W?IÐU ë W¹ü« XMO?Ð Ê√ bFÐ
                             Ô    ]             Ó    Ô    Ô    ] Ú Ó
         Ô              Ô           Ú Ô    Ó    Ô             ] 
 s?? ? ?¹d?? ? Ä√ Z?? ? ?²? ? ? M? ? ?²? ? ?Ý√ VKD¹ sÄ oÐU] ë rJ×ë sÄ wM¦² ²Ã W¹ü« Ác¼  ¡Uł ¨rNà …UDFLë …bLë ¡UN²½« bFÐ   Ó
 W??¹ü« s??Ä U?L?¼b??O? H? ²?Ý√
             Ô            Ò Ó              Ú Ó Ô        Ò       
                         ≠ tKë Âö «uFL Oà ÓÊUÄ_« ÊuDF¹ ¡ôRN ¨≠vÃUFð≠ tKë Âö ŸULÝ bBIÐ ÓÊUÄ_«
         .©∂®rÁ—
             t?O «uKšœ ÊS ¨s¹bë «c¼ W?I?OIŠ «u dF¹Ë s?O?LK Lë «uDÃU OÃË ¨ÁËdÐb?²¹Ë≠vÃUFð
                   Ú   =   Ó       Ó            ]
            Ær¼—U¹œ vÃ≈ ÓsOLÃUÝ rNÃu Ë sOÄQð V−O rNM¹œ vKŽ «uIÐ Ê≈Ë ¨s¹bë w …uš≈ rN
                           Ô            ÔÓ    =    Ï
                                                               ∂
                                   r‡¹u‡I²Ã«


                                =
               ∫WOðü« VO«d²Ã«Ë  «œdHLë w½UFÄ `{Ë√
                            Ó          ±

                   .     ¨       ¨
  øWÄdJLë WJÄ vÃ≈ ÌVÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ tÐ qÝ—√ Ícë ÊöŽù« sLCð «–UÄ
    ]   Ó]        Ô ^    Ó ÚÔ ] Ô     Ó ]       ≤


                     ∫WOðü«  U¹üUÐ œuBILë `{Ë√
                             Ó    Ô =    ≥
                      .˝         ˚ -√
                     Æ˝         ˚ -»

                .˝              ˚ -‡ł


     ÆÍd² œ w UN³²Â√˨WOðü« w½UFLë vÃ≈ dOAð w²Ã«  U¹ü« Ãd ²Ý√ ¥
           Ô            Ô   ]     Ô
          Æ sOLK Lë dOž sÄ ¨t³KD¹ sLà ÊUÄ_« ¡UDŽ≈ - √
                     Ô       Ô
                .œuNFë vKŽ WE U×Lë »ułË - »
                            Ô
                    Ò   
             ÆsOÂdALë sÄ WOÐdFë …d¹e−ë dONDð ≠Ã
                            Ô
             ÆÂöÝù« w ‰ušbë vKŽ bŠ√ ÁdJ¹ ô ≠œ
                     ^    Ï ÔÓ Ô
             Æ©¶® tÃuÝdÃË tà …¡«d³Ã« tKë V ½ ≠√ ∫qKŽ√
                      Ó    Ô Ó     Ô = Ô    µ
                    Ó 
              Æd³Â_« Z(« Âu¹ …¡«d³Ã« ÊöŽ≈ ≠»
                  =         Ó
           ÆrNÃU²Á q³Á dNý√ WFЗ√ sOÂdALë ‰UNÄ≈ ≠ Ã
               Ó Ì   Ó       Ó
             ÆU³Ož WÐu²Ã« …—uÝ sÄ©∂-±® WL¹dJë  U¹ü« uKð√ ∂
             Î    ]         Ó
∑
                    ©±∂≠∑® WÐu²Ã« …—uÝ    ”—b??ë
                              ≤
             kHŠË dO Hð
rJOKŽ «ËdB²M¹ ∫
   «uŽ«d¹ ô ∫
       WЫdÁ ∫
      «bNŽ ∫
      Î
     «uCI½ ∫

 «uBI²½«Ë «uÐUŽ∫


”˃— ∫
          ]
         ‰öCë
                                     ∏
 ∫
sÄ 5MÄR*« —Ëb w UÄ q¹e¹Ô
 .rNz«bŽ√ vKŽ r¼dBMÐ kOž
        Ú
   ÊuÐdIÄË W½UDÐ∫                      tÐ Âe²Ã« sÄ lÄ bNFë vKŽ ÿUH×ë »ułË
                                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                   .˝
 Ô          Ó  Ó   Ó     Ó   Ú Ó Ô ÚÔ Ô          
«uCI½ s¹cë sOÂdALë lÄ r¼œuNŽ ÊuLK Lë Âd²×¹ Ê√ dJMð W¹üU ¨—UJ½ù« vMFLÐ W¹ü« w ÂUNH²Ýô« Ô   
     Ó Ú Ô        Ú            
Êu?LK Lë √b?³¹ Ê√ “u?−¹ ö tC?I?M?¹ rÃË sOÂdALë sÄ Áb?NFÐ v] Ë sÄ U?Ä√ ¨s?O?LK Lë «u½UšË œu?NFë Ác¼
                                Ú Ó Ò         Ô   Ó
                      .tðbÄ vÃ≈ r¼bNFÐ «uH¹ Ê√ rNOKŽ V−¹ qÐ ¨tFÄ bNFë iIMÐ
                        ]       ÔÓÚ     Ô  Ú   Ó     Ú

 tÐU× √ Âe²Ã« ‚U¦OÄË bNŽ q w WÄUŽ UN½√ ô≈ ¨tOKŽ tK¼√ k UŠ sOFÄ bNŽ sŽ Àbײð X½U Ê≈Ë W¹ü«Ë
 ÔÔ    Ó Ú Ì   Ì = Ô    ÏÒ   ] Ò    Ô Ó    Ì ] Ì    Ô ]  Ú  Ú Ô
Ót?Kë Ê_ ªb?NFë vKŽ ¡ôR?¼ r?OI² ¹ Ê√ ◊d?AÐ ¨r¼d?Ož lÄ r¼œu?NŽ v?K?Ž «uE U×¹ Ê√ o?Š√ Êu?MÄRLÃU ¨tÐ
  Ò ]           Ó            Ó             Ú ^
                                     ] Ó ]      ^  Ô
                   ÆoOŁ«uLÃ«Ë œuNFë vKŽ ÊuE U×¹ s¹cë sOI²Lë sOMÄRLë V×¹ vÃUFð

                                sOÂdALë ‰U²Á  «—d³Ä
                                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ               .˝

 Ó       
¨s?O?ÂdALë ¡ôR¼ ‰U?²Á w bŠ√ œœd?²¹ Ê√ d?JMð wN ¨Í—U?J½ù« ÂU?NH²Ýô« »u?KÝQÐ  U?¹ü« Ác¼  ¡Uł
             Ï Ó] Ú Ô Ô       Ò           Ô Ô      Ú
                             ∫w¼Ë ¨rNÃU²Á Vłuð w²Ã«  «—d³Lë sO³ðË
                                   Ó Ô   Ô    =   Ô = Ô
ÊËdB¹ rN½≈ qШbNFà U½“Ë ÊuLOI¹ ô˨ÌWЫdIà WÄdŠ ÊuŽ«d¹ ô rN½≈ Í√ªWÄ– ôË ô≈ sÄRÄ w Êu³Ád¹ ô rN½√ ±
 ^ Ô ]    Ì Î      Ô      Î Ô       Ò Ú  Ò   ÎÒ Ì     Ô Ó   ]


π
                                          Ó
W d œuNFë Ác¼ ÊËd³²F¹Ë¨sOLK Lë lÄ r¼œuNŽ ÊuÄd²×¹ ô ÊuÂdALë ¡ôRN ¨sOMÄRLKà rNðË«bŽ vKŽ
 Î   Ó             Ó  Ó
Ì                                            
WЫdIà U½“Ë ÊuLOI¹ô˨«bNŽ ÊuŽ«d¹ô rN½S rNOKŽ ÊËdNE¹Ë¨sOLK Lë sÄ ÊuMJL²¹ UÄbMŽË¨rN H½√ W¹uI²Ã
    Î     Ô  Î        ]               ]
           Æ˝                                Ì 
                                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨rŠ—ôË

       dJ √                  Ô Ó ]  =] 
                r?NMJÃ˨rN²?M Ã√ vKŽ d?NE¹ Ícë VOD?ë Âö?JÃUÐ sOLK Lë ¡U?{—≈ ÊuÃËU×¹ ≤
                  ]                          Ó
                 Ò               Ò Î Ú Î ÚÔ 
s?Ä >q?? v?K?Ž ÎôU??¦?Ä d?–√ ¨tK?ë W?ŽU?Þ s?Ž Êuł—Uš ÊuIÝU rN½_ª«bIŠË U?CGÐ r¼—Ëb? w? ÊuH ¹   Ô
s?Ä …—u?Âc?L?ë  «—d?³L?ë .˝
           =                               ˚∫vÃUFð ‰UÁ
 …dO= ë w t²Ý—œ UÄ ‰öš
       Ô    
          .W¹u³Më
             Ò ]
                             ÚÓ   Ò 
               w ‰ušb?ë sÄ ”U?Më lM?ÄË ¨tK?ë q?O³Ý sŽ b?BKà W? d? Êu?Âd²¹ ô rN½√ ≥
                    ^                  = ] Î          ]
                           
ÌW¹u?O½œ l? U?MÄ ÓqÐU?IÄ ·b?Në «c¼ o?O?I?×?²ÃªrNà W?ŠU?²Lë q?zUÝuë «b? ?²Ý« sŽ ÊuŽ—u?²?¹ ô˨tM¹œ
 ]   Ó                                       ]    
                                   ˚∫≠vÃUFð≠ ‰UÁ . W¹œUÄ V‡ÝUJÄË
                                            Ì Ò= Ó
                                         Æ˝

                                   lOL−Kà Õu²HÄ WÐu²Ã« »UÐ
                                      Ï    ]
                                            ˚∫ vÃUFð ‰UÁ
˝
       dJ √         WÐu²Ã« »UÐ Ê√ sOÂdALë ¡ôR¼ rz«d−à U¼dÂ– ‚UOÝ w WL¹dJë  U¹ü« `{uðË
                    ] Ó ] Ó              Ú     Ô    Ô   Ô =
W?? ÄU??Á≈ d?? – ^‰b??¹ Âö?? Ž- «uÄUÁ√Ë «uÐUð ÊS ¨ÂöÝûà rNðË«bŽË rNÃö{ sŽ WÐu²Kà W d rNODFð˨rNà Õu²HÄ
      Ô       Ó                             ] Î
                   Ô   Ô Ú                          Ô   Ï
          ]
w …UÂeë ¡U²¹≈Ë ¨…öBë
          øW¹ü«
              U?Ä r?N?O?K?ŽË¨rNà UÄ rNèsOMÄRLKà …u?š≈ U¼b?M?Ž Êu½uJ¹ rN½S …U?Âeë «uð¬Ë …ö?Bë
                               Î    Ó         Ó ] Ô Ó Ó ]
WL?z√ W?¹ü« XB?š «–ULÃ- sOLK Lë sÄ «Ëb−¹ sK s¹bë w rNMFÞË œuIFKà rN¦J½ vKŽ «uKþ Ê≈ UÄ√ ¨rNOKŽ
Ó] Ô      ]                                     ^ Ú Ò
       ødÂcÃUÐ dHJë .rNLKþË rNOGÐ sŽ «uŽbðd¹ v²Š ‰öCë ”˃—Ë dHJë WLz_ WЗU×LÃ«Ë ‰U²Ië ô≈
         =        ÚÔ             ]                   Ó   Ò
                     ÚÓ                    ] Ó

                            sOÂdALë ‰U²Ià Èdš√  «—d³Ä
                                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                            .˝

       dJ √      «ułdš√ rN ¨WJÄ wÂdALà sOLK Lë ‰U²Á —d³ð Èdš√ «—uÄ√ W¹ü« Ác¼ `{uð
                 Ô Ó     Ó]         Ó Ô =Ô     Î  Ô   Ô = Ô
                Ô    ] Ô                  ^   Ó]     Ó ]
 tÔÃu?Á tOKŽ ^‰b?¹ UÄ Z²M²Ý√ «u¦J½ s¹cë r¼Ë ¨pÖ bFÐ sOMÄRLKà rNðË«bŽ vKŽ «uKþË ¨WJÄ sÄ ©¶® ‰uÝdë
                          Ó
 .˝...       ˚∫vÃUFð d?JÐ wMÐ WKO³Á  b?²Ž« UÄb?M?Ž¨‰U²IÃUÐ sOLK Lë «Ë√bÐ˨r¼œuNŽ «uC?I½Ë rN½UL¹√
               Ì                              Ô
                   Ô   Ú    Ó               Ó       Ó
                         .©¶® tKë ‰uÝ— bNŽ w XKšœ w²Ã« WŽ«eš wMÐ WKO³Á vKŽ
                            Ò       ÚÓ Ú    ] Ó     


                                                     ±∞
               Ò                Ú
¨vA ¹ Ê√ oŠ√ ≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKÃU ¨rNMÄ ·u Ã«Ë sOÂdALë sÄ WOAÓ Ã« sÄ sOMÄRLë W¹ü« —c%Ë
  ÔÚ ^                                    Ô Ô=
                            Ô    Ú Ô
                        Ætz«bŽ√ ‰U²ÁË ÁdÄQР«e²Ãô« sOMÄRLë vKŽ V−¹Ë
                                            Ô

                                                   dBMÃUÐ sOMÄRLë tKë bŽË
                                                    ]
                                                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                                Æ˝

                         Íb¹√ v?KŽ rOÃ_« »«c?F?ÃUÐ s¹d UJë bŽu?²?ðË ¨d?BMÃUÐ sOMÄRLë  U¹ü« b?Fð
                                          Ô ]            Ô   Ô Ó
         Ò
         rKFð√
                         t½U×³Ý t½√Ë ¨÷—_« w sOJL²Ã«Ë dBMÃUÐ sOMÄRLë bŽË -vÃUFð- tKÃU ªsOMÄRLë
                              ]          Ú ]    ]       Ó       ÔÒ
t?? ? ?K?? ? ? ë ‰u?? ? ? Ý— q?? ? ?¾?? ? ? Ý
    Ò Ô          Ó  Ô
                         d?F?A?¹ U¼b?M?ŽË ¨s?O?M?ÄR?Lë Íb¹√ v?K?Ž s?O?Âd?A?LÃUÐ W?×?ÝU?Jë W?L?¹e?N?ë o×?KO?Ý
                         Ô      Ó                      Ó     Ó        Ô
b?? ?ý√ ”U?? M?? ë Í√ò∫©¶®
^ Ó Ó ] ^ Ó
                         Ó ÚÓ Ô  Ô         Ú Ô ]      ] 
                sÄ r¼«–¬ sLÄ rNEOž V¼cð˨r?¼—Ëb wHAð w²Ã« WÄ«dJÃ«Ë …eFÃUÐ ÊuLK Lë
                      Ò            Ó
                  ø ¡öÐ
                   Î Ó
Ô Ó Ú Ó ] Ô Ô Ó Ú
 q¦?Ä_« r?Ł ¨¡UO?³½Ó_«∫ Ó‰U?Á                                   . sOÂdALë
               Ó
 Ôq?łd?ë vK?²?³?O?Ó ªq¦?Ä_U?Ó ÔWOÂeð˨sOMÄRLë Ô—U³²š« w¼ ‰U²Ië WÒOŽËdAÄ sÄ ÓWLJ×ë ]Ê√ Ô U¹ü« XMÒOÐ rŁ
  Ô ]  ÓÓÚÔ Ô ÓÚÓ
 ÊU ÊSÓ ªtM¹œ VÓ Š vKŽ
 Ó Ó Ú        Ó ÓÓ     . -vÃUFðË t½U׳Ý- tKë s¹œ sŽ UŽU œ ¡UDFÃ«Ë ‰c³Ã« vKŽ U¼b¹uFðË ¨rN H½√
                            Ò      Î      Ú     Ô       Ô
Ú Ó Ô Ô Ó ] ÓÚ Î Ú
Ê≈Ë ¨ÁƒöÐ b²ý« U³KÔ           ÔÔ 
                     tM¹œ
                  r¼–U? ð«Ë ¨r?NOÃ≈ ÊuÂd?Ã«Ë tz«bŽ√ …ô«u?Ä s?Ä s?OMÄRLë -v?ÃUFð- tKë —c?×¹Ë
                    Ò         Ô^                   ÔÒ Ô= Ô
 vKŽ wK²Ð« WÁ— tM¹œ w
 ÓÓ Ó ÔÚ Ï ]             ÊUÂ
                    Ó Ó
         .©±®åtM¹œ VÓ Š
                  -v?ÃUFð- tKë Ê√ r?¼U¹≈ «dÂcÄ ¨r?N?O?Ã≈ ÊËQ?−K¹Ë ¨rNÐ ÊuL²×¹Ë ¨rN½uëu¹ W?½UDÐ
                       ÓÒ ]    Ò Î =                         Î
                 Ó
                                          .r¼—Ëb tOHÚ ð UÄË rNÐuKIÐ rOKŽ
                                            Ô     Ô        Ï

                                                                  w²OÐ Vł«Ë
                                                         Ì
                                        Æ©±∂-∑® WL¹dJë  U¹ü« UNOÃ≈ býdð —uÄ√ W Lš V²Â√
                                            Ô    Ô      Ô     Ó                                                                   r‡¹u‡I²Ã«

                                      ∫WOðü« WO½¬dIë VO«d²Ã«Ë  «œdHLë w½UFÄ `{Ë√
                                           Ò              Ó   Ô = Ô          ±
                                    .    ¨          ¨     ¨

                              ÆsOÂdALë ‰U²Ià  U¹ü« UNðd– w²Ã«  «—d³Lë sÄ WFЗ√ d–√ ≤
                                      Ô    Ú   Ò   =    Î    Ó

                                     . U¹ü« UN²×{Ë UL sOÂdALë ‰U²Á sÄ W¹UGë sOÐ√ ≥
                                     Ô    Ú Ò            Ó   Ô = Ô
                             .`O× s Š Y¹bŠ ‰UÁË ¨ ¡ö³Ã« vKŽ d³Bë w ¡Uł UÄ »UÐ ¨tKë ‰uÝ— sŽ b¼eë »U²Â w ÍcÄd²Ã« tłdš√ ©±®


±±
            ∫WOðü« WO½¬dIë  U¹üUÐ œuBILë `{Ë√ ¥
                 Ò        Ó    Ô = Ô
  .˝                       ˚ ≠√
     .˝                   ˚ ≠»
 .˝                        ˚≠Ã


          ∫WOðü« w½UFLë vÃ≈ dOAð w²Ã«  U¹ü« Ãd ²Ý√ µ
                   Ô   ]     Ô
           .œuNFë iIMÐ ÊË√b³¹ ô ÊuLK Lë ≠√
            Ô Ô  Ú Ó
              .vAÚ ¹ Ê√ oŠ√-vÃUFð- tKë ≠»
                 Ô ^      ÔÒ
            .tÒKë s¹œ w ÊuMFD¹ ÊuÂdALë ≠Ã
               
           Æ”UMë W¹«b¼ vKŽ ’d×¹ ÂöÝù« ≠œ
             ]      Ô   Ô

∫ vÃUFð tÃuÁ sÄ r¼œuNFÐ ¡U uKà sOMÄRLë l b¹ Ícë l «bë Z²M²Ý√ ∂
                    Ô        Ô
     .˝                        ˚
                 Î Ó      Ú] 
                ÆU³Ož WL¹dJë ”—bë  U¹¬ uKð√ ∑
                                  ±≤
                  ©±®                     ”—b??ë
                   ©≤∏≠±∑® WÐu²Ã« …—uÝ        ≥
           kHŠË dO Hð
      XKDÐ ∫
    rz«œ ∫   Ê«uŽ√Ë —UB½√ ∫
  ]
 «uKC Ë «ËdŁ¬ ∫
                          Æ 5MŠ …Ëež ”—œ bFÐ ¨”—bë «c¼ vDF¹ Ê√ qCH¹ ©±®±≥
   U¼uL²³ ²Â«∫
    UNHKðË UNÂö¼∫


       «ËdE²½« ∫
    UNFÝË rž— ∫
        WMO½QLÞ ∫
œU  w¼Ë W¹uMF*« WÝU−Më ∫
         …bOIFë
           Î
           «dI ∫     Ò
    rKFð√
 U?¹¬ d?O Hð w r?N*« sÄ
           =
  U?Áö?F?ë W?Ý«—œ ʬd?I?ë
        Ô                            UNK³Á ULà  U¹ü« W³ÝUMÄ
 U?ÄË W?¹ü« s?OÐ  ö?B?ëËÒ            ÚÓ                  ]
                 XMKŽ√Ë ¨œuNFKà rNCI½Ë sOÂdALë rz«dł sŽ WIÐU] ë  U¹ü« XŁb×ð Ê√ bFÐ
                                     Ô    Ô
 U?Ä «c?¼Ë¨U?¼ö?ðË√ U?NI³Ý
             Ô Ó Ú Ô  Ô         =    Ì     
 ¨W?³?ÝU?M?L?ë r?K?FÐ ·d?F?¹ rNFMÄ w¼Ë ¨sOÂdALë o×Ð Èdš√  «¡«dł≈ cOHM²Ã  U¹ü« Ác¼  ¡Uł¨ rNMÄ …¡«d³Ã«
                                       Ô     Ú      Ó
  .‰ËeMë
     ^ »U³Ý√ dOž u¼Ë
            Ô                                   
                               Ætð—ULŽ vKŽ ·«dýù«Ë «d×ë XO³Ã« …—U¹“ sÄ

                                                  ±¥
                                         U¹ü« Õdý
                               y 
                        sOMÄRLKà hÃUš oŠ błU Lë …—ULŽ
                             Ï        Ô
                                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                           .˝

X½UÂ√ ¡«uÝ ¨tKë błU Ä sÄ U?¾Oý ÊËdLF¹ rN½√ «uLŽe¹ Ê√ s?OÂdALKà `B¹ ô t½√ ÊU?²¹ü« ÊUðU¼ XMOÐ
   Ï   Ò       Î         Ò    Ú       ^     Ò        Ú ]
           W¹b³F²Ã« dzUFAë ¡«œQ ªW¹uMFÄ Â√¨UN½ËRAÐ ÂUOIÃ«Ë UNLOÄdðË UNzUM³Â¨W¹œUÄ …—ULFë
            ] ^  ]         Î Ò                     Î ]Ò Ô
     Ò
    rKFð√
                               Ó    Ó Ò
             «uFL−¹ Ê√ `B¹ ôË ¨r¼dH vKŽ …b¼Uý rNÃUF √Ë rNëuÁ√ Ê√ pÖ V³ÝË ¨UNO
                Ú    ^      Ï                   Ô
ô W¹œULë błU Lë …—ULŽ
   ]=
U?N?MO¹eð w W?G?ÃU³Lë wMF𠨉UF _«Ë ‰«uÁ_« w „d?Aë sOÐË Â«d×ë b?− Lë …—ULFÐ -vÃUFð- tK?ë WŽUÞ sOÐ
        Ó                Ú = Ó                  Ò
s?Ä «c?¼ Ê_ ªU?N?² dš“Ë -t?½U׳Ý- tK?ë d?OGà tłu?²¹ sÄË ¨b?Š√ tKë l?Ä U?N?O vŽb¹ Ê√ `B¹ ô t?Kë  u?O³
       ]            Ò    Ú]      Ï Ò Ó        ÔÚ ^     Ò Ô
            Ó 
V?? K? Á q?? G? ?A? ¹ Ê√ t??½Q?? ý
Ó    Ó                     Æ—UMë ‰ušœ o×²Ý«Ë tKLŽ j³Š√ bÁ ÊuJ¹ t½S …œU³FÃUÐ
                             Ó        Ó Ó
                                ]            Ô    ]
    .t ðö sŽ wKB*«  =
                                      y 
          ô˨v?ÃU?Fð t?K?ë ÊËbŠu?¹ s?¹cë s?O?M?ÄR?LKà h?ÃUš o?Š b?łU? ?Lë …—U?LŽ Ê≈
                Ó     =            Ï          Ó   ]
                  Ò                
ÊuðR¹Ë¨…öBë vKŽ ÊuE U×¹Ë ¨tðœU³ŽË tKë WŽUÞ vKŽ ÊuLOI² ¹Ë ¨dšü« ÂuOÃUÐ ÊuMÄR¹Ë¨U¾Oý tÐ ÊuÂdA¹
  Ô   ]                                     Î      Ô
rN ¨ÁdOž ÊuAÚ ¹ ôË ¨ÁbŠË tà ô≈ …œU³Fë w ÊuNłu²¹ ôË ¨rNÃUF √Ë rNëuÁ√ w tKà ÊuBKÚ ¹Ë¨…UÂeë
   Ó Ó Ú Ó Ó       Ò         ]                 ]     Ô Ó
                              . s¹b²NLë ÁœU³Ž sÄ Êu½uJ¹  UHBë ÁcNÐ
                                              =

                                   Ó
                              ‰ULŽ_« ‰u³Á ”UOIÄ ÊUL¹ù«
                                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ                                          .˝
                            Ò
 ¨Â«d×ë b− Lë …—ULF ¨WM ×ë ‰ULŽ_« iF³Ð ÊuÄuI¹ s¹cë sOÂdALë sOÐ …«ËU Ä ô t½√  U¹ü« —dIð
                                      Ó    ] Ô   Ô=
             ] Ó
W¹œu³FÃUÐ ÁbŠË ÁËœd √Ë ¨tKà qLFë «uBKš√ s¹cë sOMÄRLë sOÐË ¨ÊUDKÝ Ë√ ÁUł Ë√ W×KBLà ZO−×ë WÄbšË
                        ]    Ó   Ì     Ì   Ì         
  ]
            .t½ÓU×³Ý tKë qO³Ý w «Ëb¼UłË¨dšü« ÂuOÃ«Ë tKÃUÐ rN½UL¹≈ vKŽ «uÄUI²Ý«Ë ¨WŽUDëË
                 Ò               Ò                ]

ÊUL?¹ù« Ê√ w¼Ë ¨-vÃUFð-tKë b‡MŽ ‰U‡LŽ_« ‰u‡³Ià «Î—UOFÄË UÝU?OIÄ qJAð WLOEŽ …bŽUÁ `{uð  U¹ü«Ë
Ó     ]         Ò Ó       Ó     Î    Ô = ÔÎ   Î   Ô =  Ô
 «uÂdý√ sOŠ «ÎdO³Â ULKþ «u³Jð—« ÊuÂdALë ¡ôR¼Ë ¨‰ULŽ_« ‰u³Á ”UÝ√ u¼ -t½U׳Ý- tà ’öšù«Ë ‚œUBë
     Ó      Î                   Ó Ô           Ó    Ó ]
   Æ Â«d×ë tKë XOÐ ÃU−×à rN²Äbš Óq³Ið sà pÃcÃË ªÊUŁË_« …œU³Fà U½UJÄ Â«d×ë b− Lë «uKFłË ¨tKÃUÐ
     ÓÓ   Ò      Ò   Ô    Ô             Î  Ó   Ó     Ô   Ò


±µ
         dJ √       rN½U?ÞË√ «uÂdðË ¨tÃuÝ—Ë t?KÃUÐ «u?MĬ s¹cë Ê√-v?ÃU?FðË t½U׳Ý- tKë sO?³¹ rŁ
                     Ó   Ô         Ò Ô    ] ]          ÔÒ Ô =
s??¹c??ë »«u??Ł ÊU?? «–U??L?Ã
     Ô             d³Â√Ë  Uł—bë rEŽ√ rNèrN H½√Ë rNëuÄQÐ tKë qO³Ý w «Ëb¼UłË¨rNM¹bÐ «—«d
                  Ô       Ô                Ò             Î
w?? «Ëb?? ¼U?? łË «Ëd??łU??¼
  Î        Ò
sÄ U?ЫuŁ rEŽ√ tK?ë qO³Ý       UNO ÊËbK ¹ w²Ã« tðU?MłË t½«u{—Ë t²LŠdÐ r¼dAÐ bI ¨-t½U׳Ý- tKë bMŽ dł_«
                           Ò Ò               ]
                                                   Ò Ó Ú
      Ó
              
Êu?? Äu?? I? ?¹ s??¹c??ë »«u?? Ł                       ÆtHÚ Ë sŽ ‰uIFë e−Fð rOIÄ rOF½ w
                                              Ô   Ô   Ì   Ì
ø«d×ë b− Lë      …—ULFÐ

                                  ]     Ó 
                             `ÃUB*«Ë Âbë jЫ˗ ‚u …bOIFë WDЫ—
                                            Ô
                                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                                     Æ˝
      ]      Ó        = Ó      Ó   ]   Î   Î Î Ô
 W?ЫdIÃ«Ë Âbë j?ЫËdà W?LOÁ ö ¨W?DЫ— q ‚u? …b?OIFë W?DЫ— Ê√ u¼Ë U?×{«Ë U?²ÐUŁ √b?³Ä W¹ü« Ác¼ —d?Ið
                                                  Ô= Ô
5MÄR?Lë ÁœU³Ž sÄ -vÃUFð- tKë VKD¹ «cÃË ¨s¹bë WDЫ— lÄ X{—UFð Ê≈ …uš_«Ë ¡UÐxà ¡ôuë w WK¦L²Lë
               ÔÒ Ô            Ó Ú      Ú               =
          
t½S ¡UOÃË√ s¹d UJë c ²¹ sÄË ¨5MÄRLë …«œUFÄË dHJë vKŽ «Ëd √ Ê≈ ¡UOÃË√ rN½«uš≈Ë r¼¡UЬ «Ëc ²¹ ô Ê√
 Ò Ó           Ú Ó                ^ Ú Ó     Ó    Ó    Ò Ú
                            Æb¹bAë »«cFë oײ ¹Ë¨t HMà ULÃUþ ÊuJ¹
                             Ó   Ó    ^        Î  Ô

                                    VŠ q ‚u vÃUFð tKë VŠ
                                    Ò Ô = Ô     Ò Ò Ô
                                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                                              .˝
         dJ √
                   q v?KŽ Âb?I¹ Ê√ w?G³M¹ t?Kë V?Š Ê√ W?¹ü« Ác¼ w -v?ÃU?F?ðË t½U×³Ý -tK?ë sO?³¹
                  Ò Ô   Ó] Ô       Ò ] Ô ]                  ÔÒ =
       ] Ô
 ©¶®‰uÝdë …UOŠ X½UÂ
ÎU?ÒO?K?LÓŽ U?I?O?³?Dð t?ÐU?× √Ë ]
       Î
                  Âb?Ã«Ë v?ÐdIë jЫ˗ l?Ä t?K?O³Ý w œU?N?−Ã«Ë tÃu?Ý—Ë tK?ë VŠ ÷—U?Fð «–≈Ë ¨V?Š
                             Ó       Ô         Ò ^   Ó      Ò Ô
 .pÖ `{Ë√ .ÓW¹ü« ÁcNà ÂbI¹ Ê√ wG³MO ¨dłU²LÃ«Ë sÂU LÃ«Ë ‰«uÄ_U¨W¹uO½bë l UMLÃ«Ë W¹œULë `ÃUBLëË
      Ô =          Ó= ÔÚ                       ]       ]Ò  
                  ÆW¹œULë rOIë ‚u rN½UL¹SÐ «uKF² ¹ Ê√Ë ¨pÖ q vKŽ -vÃUFð- tKë VŠ ÊuMÄRLë
                   ] Ò   Ó Ó         Ô   Ú    = Ô       ] Ô

     Ú          ÚÓ           ]  
VKD¹ qÐ ‰«uÄ_UÐ W¹UMFë „dð Ë√ ¨WЫdIë ‰UL¼≈ Ë√¨rŠdë WK lDÁ vÃ≈ uŽb¹ ÂöÝù« Ê√ wMF¹ ô «c¼Ë
                                         ] Ó
Ô                                      Ó
   
       ^         Ô   Ô Ó                
 ¨tð—U?−²Ð r²N¹Ë ¨tЗUÁ√ vÃ≈ s ׹˨tLŠ— q?B¹ rK LÃU ¨t½UL¹ù rK *« …U?OŠ w vÃË_« WLOIë ÊuJð Ê√
                         Ô                   Ô Ó  Ú
 .tЗ ÁU−ð tðU³ł«Ë sŽ tKGAð ô Ê√ ◊dAÐ  U³ODë sÄ tKë tKŠ√ U0 l²L²¹Ë ¨tÃUOŽ ‚“—Ë tÁ“— V Jà vF ¹Ë
  = Ó Ô        Ó    Ú     =]   ÔÒ ]    Ô ]          

p?Ö «u?KF ÊS -t?½U?×³Ý -tK?ë VŠ v?KŽ ‰U*« Ë√ q¼_« V?Š .b?Ið sÄ 5M?ÄRLë -v?ÃU?Fð- tKë —c?×¹Ë
      Ú       Ò = Ô          = Ô               ÔÒ Ô= Ô
                             .…dšü«Ë UO½^bë w rNà tKë Ó»UIŽ «ËdE²MOK
                                         ]        Ú
                                                     w²OÐ Vł«Ë
         .sOLK Ä dOž «u½U uà v²Š »—UÁ_« vÃ≈ ÊU Šù« »ułË vKŽ Êôb¹ UH¹dý U¹u³½ U¦¹bŠË√ WO½¬dÁ W¹¬ d–√
                                      Î   ÎÒ Î     ÎÒ Î Ô


                                                            ±∂
                                        t½U×³Ý tKë bMŽ sÄ dBMë
                                         Ó    Ò      ÔÚ ]
                                                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ                                   Æ˝
r?¼œb?Ž …d?¦?JÐ «Ëd?²ž« s?O?Š ¨r?NðU?O?Š sÄ ôU?¦?Ä  U?¹ü« Ác?¼ w? s?O?M?ÄRLë ÁœU?³?Fà -v?ÃU?Fð- t?K?ë »d?C¹
          ^ Ó            Î                          Ô Ò Ô
         ÓÓÚÔÚ Ò Ô      Ú     ]
w? ÊuLK Lë ÂeN¹ Ê√ tK?ë WLJŠ  ¡UA ¨WKÁ s?Ä ÂuOë VKG½ s?à ∫«uÃUÁ sOŠ¨sOMŠ Âu?¹ pÖ˨rNðbŽË
                             Ó  Ó ÓÚ Ô      Ó    Ì ÚÓÔ         ]
¨rNðb?Ž ôË rNðd?¦Â rNF?HMð rK ¨sOMŠ Íœ«Ë s?DÐ w n?OIŁË Ê“«u¼ sOLJ?Ð «u¾łu s?O?Š ¨WÂdFLë W¹«bÐ
   Ô]     Ô   Ú       ÚÓÔ     Ó   Ó    Ó    Ô  Ó
      ^ ÔÒ Ó       Ì] Ó    Ò Ô  Ò Ú ÔÚÓ
WMO½QLDë tKë ‰e½Q ¨tÐU× √ sÄ WKÁ lÄ ©¶®tKë ‰uÝ— ô≈ X³¦¹ rÃË ¨sOЗU¼ «uÃu ¨÷—_« rNOKŽ XÁU{Ë
Ó                                    Ú ]  Ô   Ô  Ú
 ¡«eł WŠœU dzU š rNÐ «uI×Ã√˨rNz«bŽ√ vKŽ «ËdB²½« v²Š rNFÄ qðUIð WJzöLÃUÐ r¼b¹√Ë rN²³ŁË ¨rNOKŽ
 Ó   Î   Ó     Ô                 Ó Ô         ]  ]
»U−²Ý«Ë ¨tOKŽ qÂuðË ¨tÐ sĬ sLà t³N¹ -t½U׳Ý- tKë bMŽ sÄ dBMë Ê√ sOLK LKà ”—œ «c¼ w Ë ¨r¼dHÂ
 Ó        Ó ]         Ô       Ò      Ó  ]      Ï
Ê≈ rNà ÏÕu²HÄ t²LŠ— Ó»UÐ Ê√ WÂdFLë sÄ «Ë^d Ë rNðd¦JÐ «Ë^d²ž« s¹cë sOMÄRLë -t½U׳Ý- bŽË rŁ ÆÁdÄ«Ë_
Ú             ]                   Ó ]           Ó    
                                                          .«u×K √Ë «uÐUð
                                                            Ô    Ô

                            «d×ë b− Lë «uÐdI¹ Ê√ sOÂdALë lMÄ
                            Ó   Ó       Ú
                                                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ
          Æ˝
Y³) ªW?¹u?MFÄ W?ÝU$ w¼ U?L½≈Ë ¨r?N½«bÐ√ w X? ?Oà W?ÝU−Më Ác?¼Ë ¨f−½ 5?ÂdA*« Ê√ W?¹ü« Ác¼ —d?Ið
    ]   Ï       Ò       Ú   Ô        Ó Ó    ] Ô     Ô=
         . r¼dzUFý ¡«œ_ «d(« b− *« «uÐdI¹ Ê√ 5ÂdALKà “u−¹ ô «cÃË ªrNÃULŽ√ œU Ë rNðbOIŽ
                Ó   Ó             Ô               

tKë dÄ√ cOHMð ÂUÄ√ UIzUŽ ÊuJ¹ Ê√ `B¹ ô W¹œULë VÝUJLë vKŽ ’d×ë Ê√ sOMÄRLKà -vÃUFð -tKë sO³¹Ë
]       Ó Î    Ó    ^    ]=        Ó    ]            ÔÒ Ô Ò
-t?½U׳Ý- tK?ë ÊS ‰U?Lë iFÐ 5?MÄR*« Âd?×OÝ l?M*« «c¼ ÊU? ÊS ¨Â«d?×ë X?O³Ã« …—U?¹“ s?Ä sOÂdALë lM?LÐ
      Ó] ]      Ó     Ô    Ô   Ó Ú                       ÚÓ
                                     .r¹dJë ‚«“dë uN ¨tKC sÄ rNOMG¹Ë rNÁ“dOÝ
                                         Ô Ò]         Ô  Ô
                                                             …bzU
 Ó Ó Ú Ó Ú Ó  ÓÔ Ó Ï Ô Ó Ó Ó        ]  Ô Ó  ÓÚ Ó Ú Ô ÚÔ Ó Ó Ì  Ó Ô Ú Ô Ó Ú ^
 qLŽ√ ô Ê√ wÃUÐ√ UÄ∫qł— ‰UIÓ ¨©¶® tKë ‰uÝ— d³MÄ bMŽ XMÂ∫‰UÁ dOAÐ sÐ ÊULFMë sŽ∫u¼ ©±π®W¹ü« ‰Ëe½ V³Ý
 ‰UÁË.«d×ë b−Ú Lë dLŽ√ Ê√ ô≈ ÂöÝù« bFÐ öLŽ qLŽ√ ô Ê√ wÃUÐ√ UÄ ∫dš¬ ‰UÁË .ÃU×ë wIÝ√ Ê√ ô≈ ÂöÝù« bFÐ öLŽ
 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó  Ó Ú Ó Ô Ú Ó Ú Ó   Ú  Ó Ú Ó Î Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ó  ÓÔ Ó Ô Ó Ó Ó Ó ] Ó Ú Ó  Ú Ô Ú Ó   Ú  Ó Ú Ó Ó Ó
 Âu¹ u¼Ë ©¶® tKë ‰uÝ— d³MÄ bMŽ rJð«uÚ √ «uFÓ dð ô∫‰UÁË dLŽ r¼dłeÓ .r²KÁ ULÄ qCÚ √ tKë qO³Ý w œUN−ë∫dš¬
 ÔÚ ÓÓ Ô Ó       ]  Ô Ó  ÓÚ Ó Ú Ú Ô Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ó Ó Ó Ô Ó Ô Ú Ô Ó Ó Ó Ú ÔÚÔ ]  Ô Ó Ó  ]  Ó         Ô Ó Ú ÔÓ
 ÃU×ë W¹UI?Ý r²KFł√ò ∫- qłË e?Ž - tKë ‰e½QÓ ¨tO r?²HK²š« UL?O t²O²H²?ÝUÓ XKšœ WFL−?ë XOKÓ «–≈ sJÃ˨W?FL−ë
 = Ó Ú Ó Ó Ó  Ú ÔÚÓ Ó Ó      ] Ó Ó ] Ó Ô ] Ó Ó ÚÓ  Ú ÔÚ Ó ÓÚ Ó Ô ÔÚÓÚ Ó Ú Ô Ú Ó Ó Ó Ó Ô Ô Ú Ô Ú] Ó  Ú  ÓÓ  Ó Ô Ô Ú
  .vÃUFð tKë qO³Ý w …œUNAë qC »UÐ ¨…—UÄô« »U²Â w rK Ä Á«Ë— Æ U¼dš¬ vÃ≈ W¹ü« ådšü« ÂuOÃ«Ë tKÃUÐ sĬ sL «d×ë b−Ú Lë …—ULŽË
                                 Ó  Ó Ó Ó     Ú ÓÚ Ó  ]  Ó Ó Ú Ó Ó  Ó Ó Ú   Ó Ú ÓÓ Ó  Ó


±∑
                                     r‡¹u‡I²Ã«

                         ∫WOðü«  ULKJë w½UFÄ `{Ë√
                                 Ó   Ô = Ô  ±

                     .   ¨    ¨      ¨

                                   Ô = Ô
                            ∫wðüUÐ œuBILë `{Ë√
                               Ó         ≤
                         Æ˝        ˚ ≠√
                       Æ˝          ˚ ≠»
                   .˝              ˚ ≠Ã
             .˝                     ˚ ≠œ

                               Ò 
                  ∫WOðü« w½UFLë vÃ≈ dOAð w²Ã«  U¹ü« Ãd ²Ý√
                           Ô        Ô     ≥
                  .sOMÄRLKà hÃUš oŠ błU Lë …—ULŽ ≠√
                       Ï  y     Ô
                    .‰ULŽ_« ‰u³Á ”UÝ√ u¼ ÊUL¹ù« ≠»
                         Ó Ô     Ô
                      .WDЫ— q ‚u …bOIFë WDЫ— ≠Ã
                         = Ó      Ô

Æ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ   ¥
                  
       ÆpÖ gÁU½√ ¨rŠdë WK lDÁ vÃ≈ uŽb¹ ʬdIë Ê√ wMFð ô W¹ü« Ác¼
                            ]
   ø”—bë  U¹¬ UN²ÃËUMð w²Ã«  UŽu{uLÃ«Ë sOMŠ Âu¹ sŽ Y¹b×ë sOÐ WÁöFë UÄ
      Ô    Ú    Ò       Ì ÚÓÔ          Ô       µ
               Æ…¡«dÐ …—uÝ sÄ ©≤∏-±∑ ® WL¹dJë  U¹ü« U³Ož uKð√
                           Ó       Î      ∂
                                           ±∏
      …b‡‡‡‡Šuë       ≤
   W?O?Äö?Ýù« …bOIFë
±π
                                                                      ”—bë
                                            —b‡‡IÃUÐ ÊU‡‡1ù«             ¥

             dJ √                     
             ‰u?Ià ªtÐ ô≈ ÊU?L¹ù« `?B¹ ôË ¨W²? ë ÊUL¹ù« ÊU?—√ s?Ä —bIÃUÐ ÊU?L¹ù« b?F¹
                    Ô    ^      ]              Ô    ^ ÓÔ
      JM¹ sÄ rJŠ UÄ 
  ø—bIë d Ú Ô Ú Ó Ô
     Ô         Ó  ÓÓ ] Ó Ú ÔÚ Ó
             ¨t²?JzöÄË ¨tKÃUÐ s?ÄRð Ê√ò ∫ÊU?L¹ù« sŽ tÃQÝ ULà Âö? ë tOKŽ q¹d³−à ©¶®w?³Më
                                    Ò Ô      Ó       Ò
                                  © ±®
                                     = Ó Ó  ÚÓ  Ó Ó Ú  Ó  Ú ÔÓ    Ú ÓÚ Ó  Ô Ô Ó  ÔÔ Ó
                                    Æå ÁdýË ÁdOš —bIÃUÐ sÄRðË ¨dšü« ÂuOÃ«Ë ¨tKÝ—Ë ¨t³²ÂË

Ó     ]    
rKFë «c¼ Ê√ ô≈¨UNŁËbŠ q³Á ¡UOý_« rKF¹ ≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKë Ê√ vKŽ bÂRð ÂöÝù« w —bIë …bOIŽË
            Ó Ó     Ó          ÓÒ ]    Ô =        Ô
                .pÖ sO³MÝ ”—bë «c¼ w Ë .—UO²šô« W]‡¹dŠ tÄd×¹ ôË ¨ÊU ½ù« d³−¹ ô
                   Ô Ò              Ó = Ô Ó   Ó    Ô

                                                                —bIë ÂuNHÄ
                                                                Ó
ö ¨tÃuBŠ q³Á ÊuJë «c¼ w l?IOÝ UÄ q ‰“_« cMÄ rKŽ-t½U׳Ý- tKë Ê√ s?ÄR½ Ê√∫ÁUMFÄ —bIÃUÐ ÊUL¹ù«
      Ó        Ô    ] Ô    Ô         Ó ] Ó      Ô   Ó
      Ó Ï ] Ô ^     Ô   ÔÔ      Ô         Ú Ó Ó
∫vÃUFð ‰UÁ¨ÁbMŽ …—bIÄ UNK rNÃUł¬Ë rNÁ«“—√Ë œU³Fë ‰UF Q ¨Ád¹bIðË tKë rKŽ oÚ Ë ô≈ ÊuJë «c¼ w ¡wý lI¹
                                                Ï  Ô
˝                                                                           ˚
≥∫Q³Ý

szU u¼ ULÐ WŽU] ë pKð w Èd−Ó V²Â√∫‰UÁ rŁ¨rKIë vÃUFðË „—U³ð tKë oKš UÄ ‰Ë√ Ê≈ ò∫©¶® ‰UÁË
Ï  Ó Ó Ô Ó  Ó   Ó Ú   Ó Ó Ú ÔÚ Ó Ó ] Ô Ó ÓÓ Ú Ó Ó ÓÓ Ó Ó ÓÓ Ô ] Ó ÓÓ Ó Ó ] Ó ] 
                                               .åWÄUOIë Âu¹ vÃ≈
                                             ©≤ ® 
                                                Ó Ó Ú  Ú Ó Ó
        Ò
        rKFð√
                        t?²?¹dŠ w?G?K¹ ôË ¨ÊU? ?½ù« d?³−¹ ô U?N?ŁËbŠ q?³?Á ¡U?O?ý_UÐ o?³? Lë t?K?ë rK?ŽË
                          Ó ]= Ô   Ô    Ó    Ô Ô       Ó        Ô     Ò Ô Ú
     Ï
 ô qÄU t½U×³Ý tKë rKŽ
           Ó          Ô
 l??I?ð ôË ¨h?I?½ t?¹d?²?F?¹
 Ô                       Ó q³Á ÁcOÄöð ZzU²½ lÁu²¹ bÁ ö?¦Ä rKFLÃU ªUNO dŁR¹ ô ¡U?Oý_UÐ rKFë Ê_ªÁ—UO²š«Ë
                                Ó  Ô Ò   Î Ô Ò        =        Ó Ú ]      Ó
  ¨t?L?K?Ž oÚ Ë ô≈ ¡U?O?ý_«
          Ó Ó      Ô                                          ] Ú
                        ¨UNOKŽ ÊuKB×¹ w²Ã« rN−zU²½ w dŁR¹ ô «c¼ Ê√ ô≈ ¨rNÐ tðd³ à ÊUײÄöà «uÄbI²¹ Ê√
  d??³?−?¹ ô u??N? p?Ö l?ÄË
                             Ô          Ô =      ] Ó]       
  Ô      Ô
   W?H? r?K?F?ë Ê_¨œU?³?F?ë
   Ï      Ó     ]     Ó     vKŽ ÓÊU? ½ù« «c¼ d?³−¹ ô ÔÊU ½ù« tK?F?H?O?Ý ULÐ ≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKë rK?Ž pÃcÂË
                                 Ô         Ô                Ô Ú
    ô˨…d?ŁR??Ä d?O?ž W??H?ýU?Â
          = Ô Ï            wFDÁ≠t½U׳Ý≠tKë rKŽ Ê√ vKŽ bOÂQ²Ã« lĨÁ—UO²š«Ë t𜫗SÐ tÐ ÂuI¹ uN ªqFHë «c¼
                        Ï Ú Ó       Ò Ó Ú ]      Ó           Ô
   dBILë Ë√ w UFKà `B¹
    =
                                   .QD Kà ÷dFÄË œËb×Ä rKFLë rKŽ ULMOÐ ¨tO QD Kà ‰U−Äô
                    ^
                                       Ï ]  Ï   =   Ô Ú         Ó
   t?? K? ?ë r?? K? ?F? Ð ]Z?? ²? ?×? ¹ Ê√
                 ÆÁ—bÁË    ≠ t?Kë …œ«—≈ oÚ Ë l?I¹ UL½≈ Êu?Jë «c¼ w l?I¹ UÄ q Ê√ r?¹dJë ʬdIë  U?¹¬ bÂRðË
                           Ò     Ó Ó Ô    Ò        Ô    ] ]         Ô   =
                                              ÆÊU Šù«Ë ÂöÝù«Ë ÊUL¹ù« »UÐ ¨ÊUL¹ù« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®
            ÆXÄUBë sÐ …œU³Ž Y¹bŠ w bLŠ√ËÆ—bIë w »UÐ ¨WM ë »U²Â w œË«œ uÐ√ËÆV¹dž `O× s Š ‰UÁË ¨rKIÃ«Ë Ê »UÐ ¨dO H²Ã« »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©≤®


                                                                           ≤∞
vKŽ …—bIÃ«Ë …œ«—ù« W‡¹dŠ tODF¹Ë¨qIFÃUÐ ÊU ½ù« eOL¹ Ê√ ≠t½U׳Ý≠ t𜫗≈  ¡Uý bÁË .t²¾OAÄË ≠t½U׳Ý
         Ó] = ÔÓ       Ó   Ó= Ú       Ô        
   Æ≠t½U׳Ý≠ tKë …œ«—≈ sŽ Ãd ¹ ô sO²ÃU×ë w u¼Ë¨dAëË√ dO ë o¹dÞ —U² ¹ ÊU ½ùU ª—UO²šô«
         Ò      Ô    Ú       =]    Ó   Ô  Ô

                                        »U³Ý_UÐ cš_«Ë qLFë vÃ≈ l b¹ —bIÃUÐ ÊUL¹ù«
                                             Ú       Ô   Ó
          dJ √        œ«—√ sL? .U?NÐU³ÝQÐ Z?zU?²Më tO j?³ðdð oOÁœ r?J×Ä ÂU?E½ o Ë ¡U?Oý_« tKë o?Kš
                   Ó Ú Ó        Ô      Ô   Ì  Ì Ó Ú Ô Ì  Ó Ó Ó    Ô Ò Ó
`{uð Èd?š√ W?K¦Ä√ d–√
Ô =        Î           vÃ≈ ¡«b²¼ô« œ«—√ sL ªUNOÃ≈ tK uð w²Ã« »U³Ý_UÐ cš_« tOKF ZzU²Më vÃ≈ ‰u uë
                      Ó   Ó Ú Ó      Ô         Ô           Ó
—b?IKà `O×Bë r?NHë Ê√
  Ó  Ó     Ó  ]
  q?LFë vÃ≈ ÊU ½ù« l? b¹
        Ó           Ó      ]  Ó    
                   bN²−¹Ë tO b−¹ Ê√ tOKF tKLŽ w ÕU−Më œ«—√ sÄ˨÷dLë h= A¹ Ê√ tOKF ¡«Ëbë
                                   Ó     Ú Ó     Ó   ÔÚ    
           Ô
      .œUN²łô«Ë b'«Ë
         Ò                Î Ó Ô
                   t?? Ãu?? I? à U?? I? ?Ú Ë¨q?? L? ?F? Ã«Ë w?? F? ? ? ?ë t?? O? ?K? F? ‚“d?? ë œ«—√ s?? Ä˨ÊU?? I? ðS?? Ð q?? L? ?F? ¹Ë
                                        Ô              Ó       Ú Ó      Ú Ó
             ±µ∫pKLë  .˝                                                    ˚∫vÃUFð
               Ú Ó Ú
»U?³Ý_UÐ cšQð rÃË WŠ«dë vÃ≈ XMÂ—Ë X?K«uð Ê≈˨WÄbI²ÄË W¹u?Á X׳ √ »U³Ý_UÐ  cš√ «–≈ WÄ_«Ë
     Ú      ]           Ú  Î =   Î]              Ô]
                                      . dšQðË XHK ð
                                      Ú ]   Ú ]
                                                                    Z²M²Ý√
                                                                    Ô
Y?×³Ã«Ë ¨»U³Ý_UÐ cš_«Ë¨œUN²łô«Ë b'«Ë¨»Ëƒbë qLFë vÃ≈ rK Lë l b¹ —bIKà `O×Bë rNHë
                =    ]       Ó   Ô    Ó Ô     Ô
                              . UNMÄ …œUH²Ýöà ¡UOý_« sO½«uÁ sŽ
                                         
                                   Ú          ] 
                              »U³Ý_UÐ cš_« vKŽ WÐU×BÃ«Ë ©¶®‰uÝdë …UOŠ sÄ nÁ«uÄ
                                                    Ô
          dJ √                              =          Ò 
                     UÄ ·«b¼_«Ë  U¹UGë oOI×ð vÃ≈ W¹œRLë »U³Ý_« –U ð« »ułË vKŽ ‰b¹ ULÄ      ^     Ò
 Ì     Ì
W?IÐUÝ ·u?H w? XÝ—œ     Ô          Î       =                 Ô
                     U?ÄbMŽ ö?¦L ¨U?NK —u?Ä_« w »U?³Ý_UÐ c?šQ¹ ÊU Y?OŠ ¨©¶® tKë ‰u?Ý— t?KF
                                             Ô             Ò Ô
           
    »U³Ý_« d–√ …d−Në WŁœUŠ
        Ô        Ó
    Ò Ô
t?K??ë ‰u?Ý— U??¼c? ? ð« w?²??ë
               Ò                    Ó         ]  
                     tOKŽ —UýQ ¨r¼—UA²Ý«Ë tÐU× √ lLł …—uMLë WM¹bLë ËeGà »«eŠ_« lL−²Ð rKŽ
                                                              ^
g??¹d?Á s??Ä …U??−??M?K??à ©¶®
  Ì                          Ô           
                    r−N¹ ÚÊ√ ÔsJL¹ w²Ã«  UN−ë sÄ WM¹bLÃ«Ó ‰uŠ
                    Ó                          Ì‚bMš dÚH×Ð © ® wÝ—UHë ÔÊULKÝ

W?? M??¹b?? L??ë v??Ã≈ ‰u?? u??ëË
            
                                                          ^
                   t¹b?O?Ð q?L?ŽË ¨W?×?O?B?M?ë ÁcNÐ c?šÚ_U?Ð ©¶® t?K?ë ‰u?Ý— œœd?²?¹ r?K ¨Ëb?F?ë U?N?MÄ
                      Ú  Ó  Ó                     Ò Ô      Ú]      ^
             Æ…—uMLë]         Î    Ó     ]      ÔÓ =        Ó
                   ”QOë sŽ «bOFÐ œUN²łô«Ë b−ë rNLKFOà ¨‚bM ë dÚHŠ w tÐU× √ lÄ sO²H¹dAë         Ú
                                                            .Âö ²Ýô«Ë  
  ]   Ó Ó       Ô Ú 
»UD ë sÐ dLŽ sOMÄRLë dOÄ√ rNÓ »U³Ý_UÐ cš_« w UM¹ ô —bIÃUÐ ÊUL¹ù« Ê√ `{uð w²Ã« WK¦Ä_« sÄË
                     Ó Ú      Ó   Ó   ] Ô =     
           ] Ô
¨œUMł_« ¡«dÄ√ tOIK ¨WÐU×Bë —U³Â tFÄ˨„UM¼ sOLK Lë gOł bIH²¹ ÂUAë vÃ≈ UÄu¹ Ãdš bI ¨—bIKà ©
    Ô             Ó    Ó    Ó  Ô ]  ]    Î Ó   Ú  Ó                                  ®
  ÓÓ Ó                                    ] 
u?Ð√ ‰UIÓ ¨…—uMLë W?M¹bLë vÃ≈ ŸułdÃUÐ dÄ√ rŁ ¨tÐU?× √ —UA²ÝU ¨ÂUAë ÷—Q?Ð lÁË bÁ ¡UÐuë Ê√ ÁËd³š√Ë
        ]                 ]   Ó                    Ó   ]
             sÄ dH½ ¨rF½¨…bO³Ž UÐ√ U¹ UNÃUÁ „dOž uÃ∫dLŽ ‰UIÓ øtKë —bÁ sÄ «—«d √∫Õ«d−ë sÐ …bO³Ž
             Ú ^ Ó Ú Ó Ó ÓÓ ÚÓÔ Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ô ÚÓ Ú Ó Ô Ó Ô Ó Ó ]  Ó Ó Ú Î Ó Ó  ] Ó Ú Ô Ú ÓÓ ÚÓÔ
Íœ«uë U²Nł ∫ÊUðËbŽ W³?Bš U?L¼«b?Š≈¨ÊUðËb?Ž tà U¹œ«Ë X?D³?¼ qÐ≈ p?à ÊU uà X?¹√—√¨tK?ë —bÁ v?Ã≈ tK?ë —bÁ
          ÓÚÔ ÏÓ  Ó Ô Ó Ú     ÓÓ Ú Ô Ô Ó Î Ó Ú Ó Ó Ó Ï  Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓÓ Ó  ]  Ó Ó Ó  ]  Ó Ó
     ©±® 
       ø tKë —bIÐ UN²OŽ— WÐb−ë XOŽ— Ê≈ËøtKë —bIÐ UN²OŽ— W³BÓ Ã« XOŽ— Ê≈ fOÃ√ ¨WÐbł Èdš_«Ë
         ] Ó Ó  Ó ÓÚÓ Ó Ó ÓÚ Ó Ú Ó ÚÓ Ó Ú Ó ] Ó Ó  Ó ÓÚÓ Ó Ó ÓÚ Ú Ó ÚÓ Ó Ú  Ó ÚÓÓ Ï ÓÚ Ó Ó Ú Ô Ó
      ÆÊuŽUDë w ¡Uł UÄ »UÐ w pÃUÄË ÆW½UNJÃ«Ë …dODÃ«Ë ÊuŽUDë »UÐ ¨Âö ë »U²Â w rK ÄËÆÊuŽUDë w dÂc¹ UÄ »UÐ ¨VDë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


≤±
vÃ≈ q ËË »U³Ý_UÐ cš√ «–≈ ÊU ½ù« Ê√ åtKë —bÁ vÃ≈ tKë —bÁ sÄ d √ò∫© ® dLŽ ‰uÁ sÄ∫Z²M²Ý√
                   Ò Ó    Ò Ó    ^ Ó
cš_« w dBÁ «–≈Ë ¨»U³Ý_« Ác¼ błË√ Ícë u¼ ≠t½U׳Ý≠ tKë Ê_¨ tKë —bÁ pÃc U¼ułd¹ w²Ã« ZzU²Më
    Ó] Ó   Ó                    ÓÒ ]    Ò Ô        
                               ÆUC¹√ tKë —bÁ pÃc qAH »U³Ý_UÐ
                                Î   Ò ÔÓ
                                          w²OÐ Vł«Ë
          ] Ô Ô
 rNHë ULMOШdŁUFë tEŠ »bM¹Ë ¨VzUBLKà rK ² ¹Ë ¨qLFë sŽ fŽUI²O ª—bIKà tLN w TDÚ ¹ ”UMë iFÐ
 Ô                   Ô         Ô    Ó        Ô
                ÆVzUBLÃ«Ë Ê«eŠúà Âö ²Ýô« ÂbŽË ¨◊UAMÃ«Ë b'« vKŽ YF³¹ —bIKà `O×Bë
                                  ] =    Ô   Ó Ô ]
      Æ—bIë WIOIŠ rNH¹ dšü«Ë¨—bIKà `O× dOž UÄuNHÄ qL×¹ UL¼bŠ√ ∫sOB ý sOÐ «—«uŠ V²Â√
       Ó Ó    Ô  Ô   Ó    Ó Î    Ô    Ô   Ú  Ó Î    Ô


                                           r‡¹u‡I²Ã«

 ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√
        ]        Ó    Ó      ]      Ó    Ó   Ô   ±
                      Î
                      ÆULz«œ »U³Ý_UÐ rK Lë cšQ¹ Ê√ wG³M¹ ≠ √
                             Ô   Ó  Ú
                          ]
       ÆlÁ«uKà Âö ²Ýô« wMF¹ —bIë Ê√ rNH¹ »UD ë sÐ dLŽ sOMÄRLë dOÄ√ ÊUÂ≠»
           Ó      ÓÓ ] Ô        Ô Ô       Ô

      Ï            Ò        Ì
Æ—UO²šô« w —Ëœ ÊU ½ûà sJÃË ¨Ád¹bIðË tKë …œ«—S³ dý Ë√ dOš sÄ ÊU ½ù« »U √ UÄ ≠Ã
           Ú             >      Ó

                              .—bIÃUÐ ÊUL¹ù« ÂuNHÄ `{Ë√ ≤
                                     Ó   Ô = Ó Ô

                          .ÂöÝù« w —bIÃUÐ ÊUL¹ù« W½UJÄ sOÐ√ ≥
                               Ó      Ó   Ô =ÓÔ

         .¡wý qJÐ ◊UŠ√ bÁ ≠t½U׳Ý≠ tKë rKŽ Ê√ vKŽ r¹dJë ʬdIë sÄ ‰b²Ý√
            =          Ò Ó Ú ]            ^      ¥

                .»U³Ý_UÐ cš_« »ułË vKŽ ©¶® ‰uÝdë …dOÝ sÄ q¦Ä√ µ
                             ]       =Ó Ô

         Æ©          Ó      Ó               Ô = Ó Ô
             ® …bO³Ž wÐ√ lÄ »UD ë sÐ dLŽ sOÐ —«u×ë sÄ ÁbOH²Ý√ UÄ `{Ë√ ∂
              Ó
                                                 ≤≤
                                                            ”—bë
                       tÃULŽ√ sŽ ÊU ½ù« WOÃËR Ä
                                ]                        µ
 Ó Ó Ó ^        Ô               Ú Ó     ]     
tLKŽ pÖ q ¨ÊU ½ù« tKFH¹ UÄË ¨…UO×ë w Íd−¹ UÄË ¨ÊuJë w lI¹ UÄ Ê√ oÐU ë ”—bë w X dŽ
                                Ô            Ó
UÄË øqLF¹ ULO dO] Ä Ë√ tÃUF √ vKŽ d³−Ä ÊU ½ù« qN ¨tŽuÁË q³Á ÿuH×Lë ÕuKë w t³²ÂË ≠t½U׳Ý≠ tKë
       Ï Ô         Ï  Ô          Ó           Ó      Ô
                             Ï               ]=
                       øtÃULŽ√ sŽ ‰ËR Ä u¼ q¼Ë øt𜫗≈Ë ÊU ½ù« W¹dŠ ÈbÄ

                                                dO ÄË dO Ä ÊU ½ù«
                                                ]  ÓÒ
                           Ú                    Ó
                          ∫sOL Á vÃ≈ r IMð ¨tOKŽ Ë√ ÊU ½ù« sÄ lIð w²Ã« ‰UF _« Ê≈
                               Ô            Ô
ôË UNF?Ú œ l?O?D² ¹ ôË ¨tMŽ «d?³ł tOKŽ Ë√ ÊU? ½ù« sÄ l?Ið ‰U?F √∫w¼Ë¨W¹œ«—≈ dOž ‰U?F √∫‰Ë_« r? Ië
   Ó Ô          Î            Ô Ï       ] Ô Ï
Ô    Ú            ]             Ó    ^   
lIð w²Ã« dO] ë Àœ«uŠË¨VKIë  UÁœË¨÷dLë˨ uLë˨dBIë˨‰uDë˨…dA³Ã« ÊuK¨U¼œ—      ]
-vÃUFð- tKë WLJŠ XCÁ tN³A¹ UÄË tK «cN ¨tMÄ bBÁ d‡‡Ož sÄ ÊU ½ù« sÄ l‡‡I¹ UÄ˨‰UL¼≈ ÊËœ
         Ò Ô    Ú     Ô Ô      ^Ô        Ì                Ô          Ó
           dJ √ ‰U?Á ¨tMÄ …œ«—≈ d?O?GÐ tMŽ «d³Úł l?I¹ t½_ªÊU? ?½ù« tOKŽ VÝU×¹ ô Ê√ t?ÃbŽË
                         Ì          Î Ó Ô       Ô        Ó      Ú Ô
 W?? O?? ÃËR?? ? Ä `?? {Ë√
 Ó ]          =        Æ©±® åtOKŽ «u¼dJ²Ý« UÄË ÊUOÚ MÃ«Ë QDÓ Ã« w²Ä√ sŽ “ËU−ð tKë Ê≈ ò∫©¶®
                         ÚÓÓ Ô  Ú ÔÚ Ó Ó Ó Ó = Ó ÓÓ Ú ] Ô Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó ] ] 
 s?Ä t?  ÃU??L?Ž√ s?Ž ÊU? ?½ù«                                   Ï ]
                 uN? ¨Á—UO²?š«Ë t𜫗SÐ ÊU ?½ù« sÄ lI?ð ‰UF √ w¼Ë¨W?¹œ«—≈Ï ‰UF √∫w?½U¦Ã« r ?Ië
                                          Ô Ï
     ∫v‡‡ÃUFð tÃuÁ ‰öš
             Ó
                   Ì Ó              
                ˚ Ë√dÚ Á ÊËœ ¨ Á—UO²š«Ë t𜫗SÐ dAë qFH¹ Ë√ dO ë qFH¹Ë ÂUM¹Ë »dA¹Ë qÂQ¹
                                       ]] Ô      Ó         Ô Ô    Ô
                                                   Ô
                 Ó ]                         ] ^
                 Âu¹ W?OÃËR ?Lë l{uÄË ¨»U?IFÃ«Ë »«u¦?ë q×Ä w?¼ ‰UF _« Ác¼Ë¨—U?³ł≈
                              Ô                        Ô
                  tKë tÐUŁ√ ÁœU³Ž lHM¹Ë vÃUFð tKë w{d¹ ULÐ qLŽË ÊU ½ù« s Š√ ÊS ¨WÄUOIë
                  ÔÒ       Ó Ô           ÓÒ     Ô Ó     Ô     Ó   Ú  
 ±µ∫¡«dÝù« .˝              ∫vÃUFð ‰UÁ¨tKë tÐcŽ tëuÁ√Ë tÃUF √Ë tðU dBð w ¡UÝ√ Ê≈˨-t½U׳Ý-
                                ÔÒ ]              ^
 ±∞≠∑∫fLAë  Æ˝                                                    ˚

                                                Ô ]
                                         tÃULŽ√ W−O²½ qLײ¹ ÊU ½ù«
                                             Ó
   ÌÓ Ú Ô Ì
v?KŽ …—bÁË W?¹dŠË q?IŽ sÄ tÐ vÃUFð t?Kë ÁeO?Ä ULŽ W?−ðU½ U¼—U?² ¹ w²Ã« t?ÃULŽ√ sŽ ÊU? ½ù« WO?ÃËR Ä Ê≈
         Ì        Ô Ò ]      Ï    Ô    ]           Ó]    ]
             w²OÐ Vł«Ë rŁ ¨t?K p?Ãc?Ð tÄdÂË ÓÊU? ½ù« Óo?Kš -t?½U?׳Ý- t?K?ÃU? ¨—UO²šô«
                      Ò   =Ô      ]                Ô Ò
 Íd² œ w V²Â√Ë ¨dO H²Ã« V²Â vÃ≈ lł—√         ‰UÁ .d?Aë sÄ Á—c?ŠË ¨q?Ýd?ë o¹dÞ sŽ d?O? ?ë qF vÃ≈ Ábý—√
                              = ]    ]           
        Æ˝           ˚∫vMFÄ          ≥∫ÊU ½ù«  .˝                       ˚∫vÃUFð
                                          ±∞∫bK³Ã«  .˝           ˚∫và UFð ‰UÁË
                                         ÆwÝUMÃ«Ë ÁdJ*« ‚öÞ »UÐ ¨‚öDë »U²Â w WłUÄ sЫ tłdš√ ©±®


≤≥
U¼b?MŽ ÊU ½ù« ‰U?M?O ¨vÃUFð t?Kë Z?NMÄ oÚ Ë d?O ë o?¹d?Þ w UNH?Oþuð s?JL¹ tð«—bÁË ÊU? ½ù«  U?ÁUD
 Ó Ô     Ô        Ò     Ó Ó          Ô   Ô   Ô        Ô
                 Ô Ó Ô =]             Ô     ]
   ÆÁ—UO²š« vKŽ U¼bMŽ ÊU ½ù« VÁUFO ¨dAë o¹dÞ w UNHOþuð sJL¹Ë ¨t²³×LÐ “uH¹Ë vÃUFð tKë v{—
           Ó Ô                   Ô           Ô      Ò Ó 

                                        
u¼ ÊU? ½ù«Ë¨Â«d×ë o¹dDÐ l?³Að Ê√ s?JL¹Ë ¨‰ö×ë o¹dDÐ l?³Að Ê√ sJL¹ tðUłUŠË ÊU? ½ù« ez«džË
  Ô            Ó ÔÚ Ô             Ó ÔÚ Ô    Ô       Ô
WO M−ë tðe¹dž l³A¹ Ê√ tMJL¹Ë .«d×ë Ë√ ‰ö×ë qLFÃUÐ tÁ“— vKŽ qB×¹ Ê√ sJL¹ ÊU ½ùU ª—U² ¹ Ícë
Ó]    ÔÓ   Ó Ú Ô  Ô                   Ó Ô   Ô  Ô
    Î       
WF¹dAÐ UÄe²KÄ ‰ö×ÃUÐ tðUłUŠË Áez«dž ÊU ½ù« l³ý√ ÊS ªÂd×Lë U½eë o¹dÞ sŽ Ë√¨‰ö×ë ëËeë o¹dÞ sŽ
                Ó  Ô    Ó   Ú  ]    =          ]
                  .tÐUIŽË tЫcŽ oײݫ «d×ÃUÐ UNF³ý√ Ê≈Ë ¨t½«u{—Ë tЫu¦Ð “U -vÃUFð- tKë
                   Ó   Ó ]           Ú
W‡?O= Uš U?LNO -v?ÃUFð- tK?ë oKš dL²Ã«Ë V?MFÃU ¨d?Aë Ë√ d?O ë w UNH?Oþuð s?JL¹ ¡UOý_« h?zUBšË
Ó]              ÔÒ   Ô   Ô      = ]      Ô   Ô       Ô
 Ê≈˪v?ÃUFð tK?ë U?M?ÐU?Ł√ ¨t²LF½ vKŽ-v?ÃUFð- tK?ë U½d?Jý˨ôö?Š U?L¼UMKÂ√ ÊS ¨d?L? ²Ã« W‡?O= UšË ¨ŸU?³ýù«
       ÔÒ                 ÓÒ Ú     Î       Ú   ^   Ó]
                          ÆpÖ vKŽ-vÃUFð- tKë UM³ÁUŽ dL ë lM w UL¼UMÄb ²Ý«
                                  ÔÒ        


                                                       Z²M²Ý√
                                                       Ô
‰«uÁ√ sÄ tM?Ž —bB¹ UÄË ¨‰UF √ s?Ä tÐ ÂuI¹ UL?Ž WKÄUÂË WKÄU?ý WOÃËR Ä vÃU?Fð tKë ÂUÄ√ ‰ËR ?Ä ÊU ½ù« Ê√
Ì         Ô             Ò Î       Î    Î]   Ò Ó Ï      Ó    ]
 Ó   Ú  Ú Ó Ó Ô Ó Ó  Ô Ô Ú Ó Ó Ó Ô ]Ó  Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ì ÚÓ Ó Ó Ó Ô Ô Ó
rO tLKŽ sŽË ¨ÁUMÚÓ √ rO ÁdLŽ sŽ ‰QÚ ¹ v²Š WÄUOIë Âu¹ b³Ž UÄbÁ ‰Ëeð ô ò∫©¶® ‰UÁ ¨t𜫗SÐ tMÄ lIð  U dBðË
                                               Ô Ì   ^
¨dOš s?Ä tÐ ÂuI¹ U?Ä vKŽ »U¦¹ ÊU? ½ùU ª©±®åÁöÐ√ rO? tLÚ ł s?ŽË ¨tIH½√ rO? Ë ¨t³ÓÓ ²Â« s?¹√ sÄ tÃUÄ s?ŽË ¨qFÓ
              Ô        Ô ÚÓ Ó    Ú Ó Ó Ô Ó Ó ÚÓ Ó Ó Ô ÓÚ Ó ÚÓ Ú    Ó Ú Ó Ó Ó Ó
- qłË eŽ- tKÃUÐ ÊUL¹ù«Ë ¨-vÃUFð- tKë ‰bŽ  UOC²IÄ sÄ »UIFÃ«Ë »«u¦Ã« «c¼Ë .dý sÄ tÔ d²I¹ UÄ vKŽ VÁUF¹Ë
 ]  ]     Ô          Ò  Ú        Ô    Ô ]      Ò            Ô Ó
                                 ^        
               Æ…dšü«Ë UO½bë w …œUF] ÃUÐ “uHOà ¨UO½bë …UO×ë w t²HOþuÐ ÂuI¹ ÊU ½ù« qF−¹
                      ^        Ó                Ô Ó      Ô

                                               
                                    rK *« „uKÝ vKŽ —bIÃUÐ ÊU1ù«—UŁ¬
                                            Ó

                                     Ï Ó    
         ∫—UŁü« Ác¼ sÄË ¨rK Lë lL²−LÃ«Ë œdHë …UOŠ w WLOEŽ WOÐU−¹≈ —UŁ¬ —bIÃUÐ ÊUL¹ûÃ
                               Ï   Ï]
             . dOJH²Ã«Ë Y×³Ã«Ë œUN²łô«Ë b−Kà tF œË¨tð«—bÁË sÄRLë  UÁUÞ …—U¦²Ý« ±
                           =    Ô                    Ô
             .VzUBLKà Âö ²Ýô«Ë ”QOÃ«Ë qKJë sŽ «bOFÐ ◊UAMÃ«Ë W¹uO×Ã«Ë ‰ƒUH²Ã« ≤
                              ÓÓ     Î   Ô ] ÔÒ          Ô  ]
         Ú Ô
v?Ã≈ ‰u uK?à tFÝË w? UÄ q ‰c?³¹Ë¨»U³?Ý_UÐ cšQ?¹ Ê√ bFÐ r?K ?LÃU ªf?HMë W?Š«—Ë ÊUM¾?LÞô« ≥
                ] Ó         Ó   Ú Ó Ô          Ú] Ô     Ô
      ]                      ÔÒ ]
‰UÁ Æbz«bAÃ«Ë VzUBLë ÂUÄ√ d³B¹Ë ¨t?à ≠t½U׳Ý≠ tKë —bÁ ULÐ lMI¹Ë v{d¹ U¼b?¹d¹ w²Ã« ZzU²Më
               Ó Ô                    Ô         Ô    ]  ]
 Ó Ó Ó Ô ] Ó Ô Ú Ó Ó Ú    Ú Ô Ú  Ì Ó Ó Ó Ó Ó Ú ÓÓ Ï ÚÓ Ô ]Ô ÔÓ Ú Ó ]    Ú Ô Ú  Ú Ó Î Ó Ó
¨dJý ¡«dÝ t²?ÐUÓ √ Ê≈ ¨sÄRLKà ô≈ bŠ_ „«– fO?ÃË ¨dOš tK ÁdÄ√ Ê≈ ¨sÄRL?ë dÄ_ U³−Žò ∫©¶®
                       .©≤®åtà «ÎdOš ÊUJÓ ¨ d³ÓÓ ¡«d{ t²ÐUÓ √ Ê≈Ë ¨tà «ÎdOš ÊUJÓ
                             ÚÓ Ó Ó  Ó Ô ] Ó Ô ÚÓ Ó Ú Ó Ô Ó ÚÓ Ó Ó
d?Ož Ìb?Š_ wM×M¹ ô t½UL¹SÐ ÎU?O?KF² Ä Î«e¹eŽ gOF¹ s?ÄR?LÃU ≠vÃUFð≠ tK?ë dOGà W¹œu³Fë sÄ —d?ײë ¥
                       Ô    Ô         ]    ]      Ô ^
                        Æ`O×Ó sÓ Š Y¹bŠ ‰UÁË .»U ×ë ÊQý w ¡Uł UÄ »UÐ ¨WÄUOIë WH »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®
                           Ï Ó Ï  Ó
                                   .dOš tK ÁdÄ√ sÄRLë »UÐ ¨ozUÁdÃ«Ë b¼eë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©≤®


                                                                ≤¥
·U ¹ ô˨ÊU UL¦OŠ o×ë ‰uI¹Ë ¨Ê«uNÃ«Ë ‰cÃUÐ v{d¹ ôË ¨tÐU √ rKþ vKŽ XJ ¹ ôË ¨tKë
Ô            ]   Ô      Ó = ^               Ô      Ò
    Ô     Ô      ^   Ì             
 vKŽ ·u ë tF b¹ ôË ¨œœdð Ë√ ·uš ÊËœ tMÞËË tðbOIŽË tM¹œ sŽ l «b¹Ë ¨rzô WÄuà tKë w
                                  Ô    Ì ÓÓÚ Ó Ò
 ÔtKë V²Â UÄ ô≈ tÓ³OB¹ sà t½√˨ʫ—]bIÄ tÁ“—Ë tKł√ Ê√ sÄR¹ t½_ ªÊ«uNÃ«Ë ‰cKà ‚“dë Ë√¨…UO×ë
  ]            ]      Ó    Ó   Ô  ]      = ^ 
                                              .tÃ

                                              r‡¹u‡I²Ã«

 ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈˨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√
        ]        Ó    Ó     ]      Ó                 ±
                   .tMŽ «d³ł lIð w²Ã« ‰ULŽ_« sŽ ‰ËR Ä ÊU ½ù« ≠√
                     Î  Ô   ]      Ï   Ô
        .WÄUOIë Âu¹ UNOKŽ VÝU×¹ ÊU ½ù« dOBIð sŽ WLłUMë dO ë Àœ«uŠ ≠ »
             Ó     Ô  Ô        Ô       Ô
               .dAë Ë√ dO ë o¹dÞ oÚ Ë l³Að tðUłUŠË ÊU ½ù« ez«dž ≠Ã
                Ò]        Ó Ó Ô ÓÚ Ô Ô      Ô
                 .tMŽ «d³ł tOKŽ Ë√¨ÊU ½ù« sÄ lIð w²Ã« ‰UF _« vKŽ q¦Ä√
                    Î                     Ô =Ó Ô   ≤

        .tÃUF √ vKŽ ÊU ½ù« d³−¹ ô UNŽuÁË q³Á ¡UOý_UÐ o³ Lë tKë rKŽ -√∫qKŽ√
              Ó   Ô      Ó       Ó  Ò Ô    Ô =      ≥

        .Á—UO²š«Ë t𜫗SÐ tMÄ lIð w²Ã« ‰ULŽ_« vKŽ jI VÝU×¹ ÊU ½ù« -»
                  Ô         Ú Ô Ó  Ô

        .pÖ `{Ë√ÆdAë Ë√ dO ë w ¡UOý_« hzUBš nþu¹ Ê√ ÊU ½ù« lOD² ¹
          Ô = Ò]          Ó   Ó = Ú Ô    Ô              ¥

                                           Ô =
                                      ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ µ
                               Ô
                     Ætð«—bÁË sÄRLë  UÁUÞ eH×¹ —bIÃUÐ ÊUL¹ù« ≠ √
                                    Ó
                   ÆvÃUFð tKë dOGà W¹œu³Fë sÄ —dײ¹ —bIÃUÐ sÄRLë≠ »
                      Ò     ]     Ô]   Ó   Ô
                     .W¹uO×ë rz«œ UDA½ özUH²Ä qE¹ —bIÃUÐ sÄRLë ≠Ã
                      ]   Ó Î    Î   ^  Ó   Ô
≤µ
                          Ò  Ô                               ”—bë
                       vÃUFð tKë bOÐ qł_«Ë ‚“dë
                                 Ô =                     ∂
     Ó
—bÁ UL tKł√Ë tÁ“— w u² ¹ v²Š  uL¹ sà ÊU ½ù« Ê√Ë ¨rNÃUł¬Ë œU³Fë ‚«“—√ —bÁ vÃUFð tKë Ê√ X dŽ
Ó] Ó      Ó Ó      Ó    Ó   ]     Ó      Ó  ]    ÓÒ Ò Ó
        øÊU ½ù« „uKÝ vKŽ ULNÐ ÊUL¹ù« dŁ√ UÄË øqł_«Ë ‚“dë sÄ q ÂuNHÄ UL Ætà vÃUFð tKë
                       Ô      Ó   Ú=  >           ÔÒ

                                                   ‚“dë ÂuNHÄ
¨sJ LÃ«Ë ¨»«dAÃ«Ë ¨ÂUFD?ÃU UO½bë ŸU²Ä sÄ ª UÁuK Lë vKŽ tÐ vÃUFð tKë rFM¹ UÄ q u¼∫‚“dë
       ]    ]     ^                  Ô ] Ô ÚÔ ^ Ô    Ô Ú=
                                                           
                                                       ÆÁdOžË ¨‰ULëË

vÃUFð tKë ŸœË√ bÁË ÆoKš UÄ qÂË Ê«uO×Ã«Ë ÊU ½ù« ‚“d¹ Ícë uN ¨ÁbŠË ≠vÃUFð≠ tKë bOÐ ‚“dëË
   ÔÒ Ó         ]  Ó    Ó   Ô    ]   Ó       Ò  Ô Ú=
   ±∞∫XKB Æ˝                          ]  Ú= 
               ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ¨ UÁuK Lë  UłU×Ð wHð w²Ã« ‚“dë »U³Ý√ q ÊuJë w
                                          ] 
                                             ÓÒ ]      Ú]
                                  ˚∫vÃUFð tÃuÁ¨‚«“dë u¼ tKë Ê√ vKŽ bOÂQ²KÃË
                                        Ô ÒÒ
     µ∏∫ U¹—«cë Æ˝                   ˚∫UC¹√ vÃUFð ‰UÁ˨≤≥≠≤≤∫ U¹—«cë ˝
                                Î

                                    Î UŽdý »uKDÄ ‚“dë VKDà wF] ë
                                        Ï    Ú=    Ô Ú
¨e−FÃ«Ë ‰uL Ã«Ë q Jë sÄ —cŠË.qLFÃ«Ë b−Ã«Ë ÕbJÃ«Ë bJÃ«Ë ‚“dë VKÞ w wF] ë vKŽ ÂöÝù« YŠ
 Ú Ó           ]     =   Ú Ó = Ó  =            Ô   ]
   ±µ∫pKLë ˝                              ˚∫‰uI¹ t½U×³Ý tKÃU
wF] ë vKŽ rN¦×ðË ¨ «dOš sÄ UNO ULÐ «uFH²MOà ”UMKà ÷—_« d] Ý ≠t½U׳Ý≠ tKë Ê√ sO³ð WL¹dJë W¹üU
 Ú     ^    ÚÓ              Ó         ÓÒ ] Ô = ÔÔ      Ô
                                     .◊UA½Ë b−Ð UN³ÂUMÄ w
                                          >   

         Ò     ^  Ó       Ú
∫©¶® ‰UI ¨t½U×³Ý tKë vKŽ qÂu²Ã« sOÐË »U³Ý_UÐ cš_« sOÐ lL−¹ rK Lë Ê√ ©¶® w³Më sOÐ bÁË
                            Ô  Ó   Ò   ^ ] ]
 WFzUł∫UÓ ULš ÕËdðË U? ULš ËbGð d?ODë ‚“d¹ U?L rJÁ“dà t?KÂuð oŠ t?Kë vKŽ r?²KÂuð r?J½√ uà ò
     Î    Ô Ô ÓÓ Î Ó  Ô Ú Ó Ó Ú] Ô Ô Ú Ó Ó Ó Ú Ô Ó Ó Ó Ó  ^ Ó Ó ] Ó  ] Ó Ó Ú ÔÚ ] Ó Ó Ú Ô ]Ó Ú Ó
   WF³ý∫U½UDÐ pÃcÂË ≠t½U׳Ý≠ tKë UNÁ“dO ¨UNš«d ‚“—Ë UNÁ“— VKDà …dJ³Ä vF ð dODÃU .©±®åU½UDÐ
      Î Ó                                               Î Ó 
                  ÔÒ Ô                     Î       Ô
bÁË ¨‚«“dë u¼ vÃUFð tKë Ê√ rKF¹ t½_ªtOKŽ qÂu²Ä tKÃUÐ oKFÄ t³KÁË ¨b−¹Ë qLFO »U³Ý_UÐ cšQ¹ sÄRLë
   Ô ]]      ÓÒ Ò Ô    ]    Ï =  Ò Ï ] Ô     ^ Ó Ô       Ô  Ô
    =         Ô     ^  Ò    Ú= 
qÐ ¨5?KÂu²?Lë r² Ã∫rNà ‰uI¹Ë¨qÂu?²Ã« W−×Ð ‚“dë V?K?Þ sŽ œuFIÃUÐ —c²F¹ sÄ —e?F¹ ©
                                   Ô     Ô=   ® dLŽ ÊUÂ
                                             ÔÓ
                          ÆWC ôË U³¼– dDLð ô ¡UL ë Ê≈ ¨ÊuK«u²Lë r²½√
                            Ò    Î Ô Ô Ó          ÓÔ
      Æ»UD ë sÐ dLŽ Y¹bŠ w bLŠ√ËÆb¼eë »U²Â w WłUÄ sÐ«Ë .`O× s Š Y¹bŠ ‰UÁ˨tKë vKŽ qÂu²Ã« »UÐ ¨b¼eë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®
                                    Ï


                                                                ≤∂
       dJ √   »dI²¹ WÁb ‰UOFÃ«Ë fHMë vKŽ ‚UH½ô«Ë ‚“dë VK−à wF] ë ÂöÝù« bŽ ULÂ
             Ô ] Ó ÓÔ Î      Ú]       Ú=     Ó Ú Ô    ]
      ∫vÃUFð ‰UÁ ÊU? ?½ûà v{d¹ ô Âö?Ýù« Ê_ ¨¡UŽbÃ«Ë …ö?B?ÃUÐ »dI?²¹ U?L?¨vÃUFð tK?ë v?Ã≈ UNÐ
                  Ó  Ó    ]   ^  ]    Ô ] Ó ÓÔ      Ò
          ˚
                                      Ó
            ÆtłË s Š√ vKŽ …UO×ë w t²HOþuÐ ÂuI¹ Ê√ tà b¹d¹ qÐ ¨q JÃ«Ë œuFIÃ«Ë q«u²Ã«
                            Ó Ú   Ô        Ó     Ó Ô ]

             qÂ√ UÄò∫©¶® t?Ãu?Á UNMÄ ¨…d?O¦Â q?LFë v?KŽ i?×ð w²Ã« W¹u?³Më Y?¹œUŠ_«Ë
             Ó Ó Ó Ó                   ^   Ò Ô] ] Ô
   .˝                      Ï
                              ©±®
±≤∫È—uAë                           Æå Áb¹ qLŽ sÄ qÂQ¹ Ê√ sÄ «dOš jÁ UÄUFÞ bŠ√
                                   Ó  Ó Ó Ú Ó Ô ÚÓ Ú Ó Ú Î ÚÓ ^ Ó Î Ó Ó Ï Ó Ó
 Ác??¼ s??Ä Z??²? M? ²? Ý√ «–U?Ä
             øW¹ü« vÃUFð tKë tL Á ULÐ lMI¹Ë v{d¹ ¨»U³Ý_UÐ cšQ¹Ë bJ¹Ë b−¹ Ê√ bFÐ sÄRLëË
                   ÔÒ      Ô          Ó   ]  ]  Ú Ó Ô
                           .ÁbŠË vÃUFð tKë bOÐ ‚“dë Ê√ rKF¹ t½_ª‚“— sÄ tÃ
                            Ó     Ò  Ó     ] ÓÔ   ]
       dJ √
                                 ÓÒ ]
 s??Ä W?? L? ?J? ×? ë `?? {Ë√ ‚“dë Ê√Ë ¨‚«“dë u¼ vÃUFðË t½U×³Ý tKë ÊQÐ rK Lë ÊUL¹≈ Ê√ `C²¹ pÃcÐË
    Ó         =
                Ó Ú= Ò    Ò]                  Ó   ] Ô ]
 U??L? O? ”U??M? ë
          ·ö??²? š«
                  = 
                ª‚“dë VKDà wF] Ã«Ë qLFë sŽ œuFIë vÃ≈ ÊU ½ûà UF «œ ÊuJ¹ Ê√ `B¹ ô —bIÄ
                       Ú                 Î   Ó    Ú ^  Ï]
 .‚“— sÄ rNà tKë r Á Ò
           Ô                       .ÂöÝù« tÄdŠ Ícë q«u²Ã« sÄ «c¼ Ê_
                                         ]    Ò  Ô           Ò

                            vÃUFð tKë bOÐ ‚“dë ÊQÐ ÊUL¹ù« —UŁ¬
                                Ò    Ó Ú= ]      Ô
           Î Ô                        ÓÒ ] Ô
ªtðUOŠ w WLOEŽ WOÐU−¹≈ «—UŁ¬ „d²¹ «c¼ ÊS ª—bIÄ ‚“dë Ê√Ë ‚«“dë u¼ vÃUFð tKë Ê√ rK Lë sĬ «–≈
     Î   Î]           ]  Ï] Ó Ú= Ò Ô ÒÒ
                                               ∫UNMÄ

             .tÃUOŽ ‚“—Ë tÁ“— vKŽ oKIÃ«Ë ·u ë sÄ —d×²Ã«Ë WMO½QLDÃUÐ —uFAë ±
                              ^    Ú ^ Ô

        ]            Ò     
Ê√ rKF¹ sÄRLë Ê_ªWłU×Ã«Ë dIHë WÃUŠ w v²Š¨Â«d×ë ‰ULë »UM²ł«Ë¨WŽËdALë ‚dDÃUÐ ‚“dë VKÞ ≤
] Ô Ó                          Ô          ^    = Ô
 ≥≠≤∫‚öDë.˝                                    Ò 
                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨tÚÁ“d¹ vÃUFð tKë o]²¹ sÄ

hIMð ô WÁb?Bë Ê√ rKF¹ sÄRLë Ê_ªq? ³Ã«Ë `Aë sŽ œU?F²Ðô«Ë¨vÃUFð tKë q?O³Ý w ‚UH½ù« ≥
Ô Ô ÚÓ Ó    ] Ô   Ó   ]     = ^   Ô        Ò     Ô
                               .t—U³ðË Áb¹eð qÐ ‰ULë
                                Ô    Ô   Ó

bOÐ ‚“dë Ê√ rKŽ «–≈ sÄRLë Ê_ªÊ«uNÃ«Ë ‰cë sÄ —dײë˨o(« ‰uÁ w …√d−Ã«Ë WÄ«dJÃ«Ë …eFë ¥
  Ó = ]      Ó    ]      = ^   Ô^   =    Ô   Ô    Ô] 
          .W¹œULë `ÃUBLKà U³KÞ rNI UM¹ sÃ˨s¹dšü« Íb−² ¹ sK ÁbŠË vÃUFð tKë
            Ò      Î    Ó    Ó   Ó     Ó      Ò

                                     vÃUFð tKë bOÐ  uLë
                                        Ò    Ô
              ˚∫v‡ÃUFð ‰UÁ¨Á—U³²š«Ë ÊU ½ù« ¡ö²Ðô …UO×Ã«Ë  uLë vÃU‡Fð tKë q‡Fł
                                Ó    Ó      ÔÒ Ó
tðUOŠ qG² O ¨…dšü« vÃ≈ o¹dÞ UO½bë …UO×ë Ê√ „—b¹ rK LÃ«Ë ≤∫pKLë .˝
 Ó ^          Ï    ^ Ó    Ò Ô ÔÔ
    Æ V¹dÁ  uLë Ê√Ë …dOBÁ …UO×ë Ê√ rKF¹ t½_ ªqł_« ‰uDÐ tÓ H½ wML¹ôË ¨vÃUFð tKë WŽUÞ w
        Ó   ] Ï     Ó   ] Ô   Ò          = Ô      Ò
                                 ÆÁbOÐ tKLŽË qłdë V  »UÐ ¨ŸuO³Ã« »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


≤∑
    Ó Ó                             Ó
tÃuIèUNKł√ w u² ð v²Š fH½  uLð sÃ˨XOLLÃ«Ë wO×Lë uN ¨ÁbŠË vÃUFð ÁbOÐ …UO×Ã«Ë  uLë Ê√ rKF¹ rK LëË
            Ï Ó       Ô        Ó           Ó   ] Ô Ô
         dJ √          ±¥µ ∫Ê«dLŽ ‰¬  Æ˝                                  ˚ ∫≠t½U׳Ý≠
       ^
 ÊU?ðU¼ tOKŽ ‰b?ð UÄ d–√
    .ÊU²L¹dJë ÊU²¹ü«
                    ≥¥∫·«dŽ_« Æ˝                                 ˚∫≠t½U׳Ý≠tÃuÁË

Ó       ]    Ó     Ô      Ì Ô Ì   Ì
 Àœ«u×à Êu{dF²¹ s¹cë d¦Â√ UÄË ¨tðUOŠ XÃUÞ ‰UCŽ ÷dLÐ i¹dÄ Ë√ s= ë w sŽUÞ aOý sÄ rÂË
                                  =    Ì   Ì
 V³ ë Ê√Ë ¨ ≠t½U׳Ý≠ Áb?ŠË tKë bOÐ …UO×Ã«Ë  uLë Ê√ vKŽ qOÃœ ô≈ pÖ UÄË ¨UNMÄ Êu−M¹Ë «Îbł Ì…dDš
 Ó   ]         Ó      Ó    Ó   ]    Ï Ò             Ò
                                                       
                                           ÆdOž fOà qł_« ¡UN²½« u¼  uLKà wIOI×ë
                                            Ô      Ô        ]
           w? WÐU×Bë sÄ d?O¦Â  uÄ Ê≈ «uÃUÁ s¹cë s?OI UMLë vKŽ -v?ÃUFð- tKë œ— bÁË
         dJ √       Ì Ó    ] Ô     Ò             ÔÒ ]
sÄ©±µ¥® W¹ü« ‰bð ÂöŽ
       ^                     = Ô  Ó        
                  ˚∫≠t½U׳Ý≠ ‰UI ËbFë WKðUILà rNłËdš V³ Ð ÊU bŠ√ …Ëež  Ì 
     øÊ«dLŽ ‰¬ … —uÝ                          ±µ¥ ∫Ê«dLŽ ‰¬ Æ˝
                          rK *« „uKÝ w tKë bOÐ qł_« ÊQÐ ÊU1ù« dŁ√
                                             ÔÓ
                  
         ∫UNMÄ tÂuKÝË rK Lë fH½ w WLOEŽ —UŁ¬ pÃcÃË ªÁbŠË tKë bOÐ …UO×Ã«Ë  uLë Ê√ rK Lë sÄR¹
                      Ï   Ï      Ó  Ò  Ó      Ó   ] Ô    Ô

         dJ √        w r?OI² O ¨vÃUFð tKÃUÐ ÌWLz«œ ÌW?K vKŽ tKF−¹  uLÃUÐ r?K Lë ÊUL¹≈ ±
                    Ô        Ò          Ô          Ô
                               ]  ]     Ó]    Ô  ÓÚÓ   
                   ªW?Ðu²Ã« vÃ≈ Ÿd ¹Ë ¨qz«–dÃ«Ë W?Äd×Lë  «u?NAë sŽ b?F²³¹Ë ¨t?ÂuKÝ
                         Ô
  Ô ‰u?Á t?O?K?Ž ‰b?¹ Íc?ë U?Ä
          ^
 Ú   ÔÚÓ
 s?Ä «Ëd¦?Â√ò∫©¶®w?³Më  = Ò    ÌWKHž WE×à w WOBFLë tMÄ XFÁË «–≈Ë ¨WE×à q w  uLë dE²M¹ t½_
                             Ô       Ú               =  Ó      Ô    ]
     .å «cKë –U¼ d–
    ©±® 
         ]  ]  Ú
                                    =                  ]
                   s??Ð d??L? Ž l?? œ U??Ä «c?¼Ë¨t??З ¡U??I? K? à «Îb??F? ²? ? Ä q?þË W??Ðu?²??ë v??Ã≈ Ÿ—U??Ý
                   Ó Ó      Ó                  Ò
         dJ √          Ô    Î                Ó ÔÎ
                   ÆådLŽ U¹ UEŽ«Ë  uLÃUÐ vHÂò tOKŽ gI½ ULðUš f³K¹ Ê√ ©      Ó           Ò
                                                            ®»UD ë
   u?Lë ÊQ?Ð ÊU?L¹ù« ÊUÂ
  Ó     ] Ô                   Ó ]         Ò  Ó
                   ôË b¹e¹ ô —bIÄ tKł√ Ê√˨ÁbŠË vÃUFð tKë bOÐ  uLë Ê√ rK Lë ÊUL¹≈ ≤
                                            ]     Ô
                     Ô   Ï]        Ó
    Ò  Ó
  tK?ë bOÐ ‚“d?Ã«Ë …U?O×ëË
             Ó      
                   tK?ł√ w b?¹e?¹ sà s?³?−ë Ê_ª u?Lë ·U? ¹ ô U?ŽU−ý t?K?F−¹ h?I?M¹
                       Ó     Ó   ]  Ó   Ô    Î   Ô Ô  Ô
 »U??³? Ý√ r??¼√ s?Ä Áb??ŠË
 Ó      =       Ó
   w? s??O?L?K? ?L?ë —U?B?²?½«
     Ó              Ô   Ó    ] ^    Î      Ô  ÚÔ Ô
                   VKD¹Ë ¨Ê«uNÃ«Ë ‰cë vÐQO ¨U¾Oý ÁdLŽ sÄ hIMð ô WŽU−AÃ«Ë ¨WE×Ã
                                                Î
   .pÖ `{Ë√ ¨rN—UFÄ
      Ô =                               ]          Ó]
                              ˚∫vÃUFð ‰U‡Á¨t²Ä√Ë t HMà W‡Ä«dJÃ«Ë …eF‡Ã«
                                           Ó
                                             ∑∏∫¡U Më Æ˝


                                                               r‡¹u‡I²Ã«

                                                        Ô =
                                                  Æ‚“dë ÂuNHÄ `{Ë√ ±
                                                   = Ó

                   Î      Ò 
                   ÆUŽdý »uKDÄ ‚“dë VKDà wF ë Ê√ vKŽ r¹dJë ʬdIë sÄ ‰b²Ý√ ≤
                      Ï        Ó   ]           ^
                          ÆV¹dž `O× s Š Y¹bŠ ‰UÁË ¨ uLë ¡«œ w ¡Uł UÄ »UÐ ¨tKë ‰uÝ— sŽ b¼eë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ©±®
                                 Ï


                                                                     ≤∏
            ÆrK Lë „uKÝ vKŽ tKë bMŽ sÄ ‚“dë ÊQÐ ÊUL¹ù« —UŁ¬ sÄ s¹dŁ√ d–√ ≥
                      Ò     Ó Ú= ]           Ú

      
     ÆtÂuKÝË rK Lë fH½ w ÁbŠË tKë bOÐ …UO×Ã«Ë  uLë ÊQÐ ÊUL¹ù« —UŁ¬ sÄ s¹dŁ√ d–√
               ÔÓ  Ò  Ó      Ó   ]          Ú     ¥

   .˝                        ˚ -√∫≠t½U׳Ý≠ tÃuIÐ œuBILë `{Ë√ µ
                                      Ó    Ô =

              .˝            ˚ -»

‚“d¹ UL r‡JÁ“dà tKÂuð oŠ tKë vKŽ r²KÂuð r‡J½√ uà ò ∫©¶® ‰uÝdë ‰uÁ sÄ Z²M²Ý√ «–UÄ
Ô Ô Ú Ó Ó Ó Ú Ô Ó Ó Ó Ó ^ Ó Ó ] Ó ] Ó Ó Ú ÔÚ ] Ó Ó Ú Ô ]Ó Ú Ó  ]     Ô        ∂

                              Ó  Ô Ô ÓÓ Î Ó  Ô Ú Ó Ó Ú]
                            øåU½UDÐ ÕËdðË U ULš ËbGð dODë

                                          Ô =
                                     ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√  ∑
Æqł_« ‰uDÐ tÓ H½ wML¹ ôË ¨tKë WŽUÞ vÃ≈ Ÿ—U ¹ tKF−¹ œb×Ä qł_« Ê√ rK Lë ÊUL¹≈ ≠√
         Ò    Ò       Ô   Ô  Ï]  Ó  ]     Ô
                   = ^ Ô     Ó  ]     
              ÆÊ«uNÃ«Ë ‰cë i — ∫œb×Ä qł_« ÊQÐ ÊUL¹ù« —UŁ¬ sÄ ≠»
                        Ï]

ÊU ½ù« œuFIà ÎW−Š ÊuJ¹ Ê√ `B¹ ô ≠t½U׳Ý≠ tKë sÄ —bIÄË œb×Ä ‚“dë ÊQÐ ÊUL¹ù« ≠Ã
       Ò Ô Ó   ^        Ò   Ï ] Ï]   Ó   ] Ô
                                   Ú
                                Æt³KDà wF] ë sŽ
≤π
   …b‡‡‡‡‡‡‡‡Šuë    ¥ …d?O ë
W?¹u?³?M?ë
            ¥¥
                                   Ó]Ó Ô Ú
                                ©‡¼ ∏® WJÄ `²Ó                ±∞     ”—b??ë
      dÂcð√         Ì   Ó Ó  ÓÚÓ Ô Ó  Ó Ó ÚÓ    ] ] ] Ó Ì  Ì
              ÊUÂË ¨g?¹dÁ lÄ WO³¹b×ë `?KÔ ÂdÐ√ ©¶® w³Më Ê√ W?IÐUÝ ”Ë—œ w X dŽ
                                            Ó
 Ô‰uÝdë ÓbIŽ ÌWMÝ Í√ w ÁbNŽË ©¶® ÌbL×Ä nKŠ w qšb¹ Ê√ qzU³Ië sÄ ¡Uý sÄ t½√ `KBë «c¼ œuMÐ sÄ
          =          ]     Ú  Ó             Ó  Ú^  
 `?K?Ô Ìg?¹d?Á l?Ä ©¶® nKŠ w WŽ«eš XKšb ¨pÖ tK g¹dÁ nKŠ w qšb¹ Ê√ ¡Uý sÄË . pÖ tK
 Ó Ú      Ó      Ú   Ô   Ú         Ì        Ó
         ÓÚÓ Ô
        ø WO³¹b×ë
                            .g¹dÁ nKŠ w dJÐ uMÐ ÚXKšœË¨©¶®‰uÝdë
                                  Ú    Ì         ]
UNOKŽ «Ë—UžQ ªWŽ«eš WKO³Á v?KŽ Ê«ËbFë vKŽ dJÐ wMÐ lÄ  dÄP² ¨bNFë vKŽ k U×ð rà UA¹dÁ sJÃË
        Ó ÓÔ             Ì    Ó Ó Ú        Ú     Î  ]
wMÐË g?¹dÁ W½UO Ð Ád³ 𠩶®‰uÝ— vÃ≈ W?Ž«eš XKÝ—Q ¨ÊuMĬ ÊuM?¾LDÄ r¼Ë öOà UNÃUł— i?FÐ «uK²ÁË
   Ì      Ô Ô         Ô   Ú        ^     Î     Ó
                                                           .Áb−M² ðË dJÐ
                                                            Ô    Ì
                 w²OÐ Vł«Ë i?? I? ?½ s?? Ä t??²?? Ó d?? ²? ?Á« U?? Ä v?? K? Ž Âb?? M?? ÃU??Ð g?? ¹d?? Á X??] ? ?Š√
                      Ì        Ô Ú                Ó ] Ï          Ú
Ë√¨W?¹u?³M?ë …d?O?= ?ë V?²Â b?Š√ v?Ã≈ l?ł—√
   ] ]                Ô       ÊUOHÝ UÐ√ UNLOŽ“ XKÝ—Q ¨UNà sOLK Lë ‰U²Á XOAšË¨bNFKÃ
                                    Ó                 Ó Ú
¨W?¹u??³?M?ë …d??O?= ? ë å CD òZ??Äb?L?ë ’d??I?ë t?K??F?H?O?Ý U?Ä l??K?D?²? ?¹Ë¨W?½b?N?ë œb??−?¹Ë¨—c?²?F?O?à W??M?¹b?L?ë v?Ã≈
  ] ]                          Ô        Ó        Ú Ô Ó=      Ó
                  Î                       Ú Ô
bMŽ ÓÊU?O?HÝ wÐ√ lÄ Èdł ULà UB] ?KÄ V²Â√Ë lłd ¨œ«—√ U?Ä vÃ≈ t³−¹ r?à ©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ ô≈¨Êu?LK Lë
Ó                                                Ò Ó    ] Ó Ò
                   .WM¹bLë tÄËbÁ
                    Ó                 .ÊuLK Lë tOKŽ ÂbIOÝ UÄ ·dF¹ ô U³zUš WJÄ vÃ≈
                                               Ô ÚÔ Ô        Î    ÓÒ

                                                   Ó]
                                                   WJÄ `² lzUÁË
                                                      Ô
     ] ]
XKšœ w²Ã« WOÐdFë qzU³Ië vÃ≈ qÝ—√Ë ¨«ËeN−²¹ Ê√ WM¹bLë w sOLK Lë dÄ√Ë ¨WJÄ `² ©¶® w³Më —dÁ
               Ó     ]              Ó   Ó] Ó   ^ ] Ó ] Ó
ÃËd ë W¹dÝ vKŽ ©¶® ‰uÝdë ’dŠ bÁË .WM¹bLë vÃ≈ —uC×ÃUÐ U¼dÄQ¹Ë U¼dHM² ¹ ≠WM¹bLë ×Uš ≠ÂöÝù«
    ]=       Ô ] Ó ÓÓ               Ô    Ô    Ó    Ó
                Ì    Ó    Ó        Ï     Ò        
               ƉU²Á ÊËœ rK ² ² UN¾łUH¹ v²Š ÁdO LÐ g¹dÁ rKFð ö¾Ã …ËeGë Ác¼ w WÂd×ëË
                            Ò       Ó
                 ]                 ] Ó         ^ ] Ó ]Ó
¨U?N?M?Ä s?O?ł—U Ã«Ë UNOÃ≈ sOKš«bë W? dFÄË ¨W?M?¹bLë ‚dÞ W?³Á«dLÐ W?ÐU×B?ë iFÐ © ¶® w?³Më n?KÂË
pKð vÃ≈ tłu²Ã« b¹d¹ ©¶® t½√ ”U?Më sEOà WÄdJLë WJÄ ÁU−ð« d¹UG¹ ÌÁU−ð« vÃ≈ …œU?²Á wÐ√ …œUOIÐ W¹dÝ qÝ—√Ë
     Ó^   Ô      Ò Ô    ]   ]    ÓÒ Ó Ò Ô      Ò  Ó        Î Ò Ó Ó
                                                               ÆWOŠUMë
                                                                 ]
 rNKÐ≈ ÊuD²L¹ …d?−NKà WMÄU¦Ã« WM] ë w ÊUCÄ— sÄ XKš dAFà w?ÄöÝù« gO−ë Ãdš œ«bF²Ýù« bFÐË
  Ó            ]       Ó    Ú  ÌÚ ^      Ô   Ó       Ó
Ì·UAJ²Ý«Ë ŸöD²Ý« WÁd rNKFłË¨ÍbMł w²¾Ä w ©
      Ì     Ó      Ó    Ò          ] Ó Ó Ó ÚÓ^
                             ® «uFë sÐ dOÐeë ©¶®‰uÝdë ÂbÁË ¨rNÃuOšË
                                        Ô ] ]     Ó
                                                            ÆgO−ë ÂUÄ√
                                                               Ó

¥µ
           dJ √              Ú  Ò    
                      Ì bOFÝ wÐ√ sF ¨ËbFë lÄ WNł«uLKà «œ«bF²Ý« —UD ùUÐ ©¶®‰uÝdë dÄ√ bÁË
                                      Î         ^   Ó
 
 d?? ?Ä√ s?? Ä W?? L? ?J? ?×? ?ë U?? Ä ¨rJà ÈuÁ√ dDHë˨ rÂËbŽ u׳BÄ rJ½≈ò ∫‰UÁ ©¶®tKë ‰uÝ— Ê√ Í—b)«
        Ô
                     Ú Ô Ó Ó Ú Ó Ô Ú  Ú Ó Ú Ô = Ô Ó Ô =Ó Ô Ú Ô ]  Ó  ] =
  s??O?L?K? ?L?ë ©¶®w??³?M?ë
              =
            ø—UD ùUÐ                                 Æ©±®å«ËdDÚ QÓ
                                                    Ô Ó
                    WJ?Ä sŽ b?F³¹ ©Ê«d?NEë d?Ä® tLÝ« ÊU?J?Ä vÃ≈ q Ë v?²Š UL²?J²?Ä g?O−ë —UÝ
                    ÓÒ    Ô    ] ^ Ó Ô Ì              Î = Ó Ô
            dJ √       ^ Ó Ú Ô Ó         ^ ] Ó              
                    q q?FA¹ Ê√ œuM−ë ©¶® w³Më d?Ä√Ë ¨tO ÊuLK Lë dJ F ¨ «d?²Ä uKO …dAŽ
d?? Ä√ s?? Ä ÔW?? L? ?J? ?×? ?ë U?? Ä
 
Áœu?? M? −? à ©¶®‰u?? Ýd??ë
          
                     Ó             Ú ] 
                     ÊUOHÝ uÐ√ V¼–Ë ¨…—uŽcÄ X³N WHO¦Jë Ê«dOMë ÁcNÐ g¹dÁ X¾łu Æ«—U½ rNMÄ bŠ«Ë
                                             Ï  Ú     Î    Ì
               ]       
        ø—UMë ‰UFýSÐ sJL² ¨sOLK Lë gOł sÄ «uÐd²Á« v²Š «Ë—U
                                                    Ì    Ì
                                               ¨dÄ_« ŸöD²Ýô g¹dÁ sÄ ‰Uł— w
                      ÁU?Žb ¨©¶® tKë ‰uÝ— v?Ã≈ Ácš√Ë ¨ÊUOHÝ UÐ√ ”U?³Fë —UłQ .r?¼dÝ√ sÄ ÊuLK? Lë
                                    Ó   Ó    Ô Ò Ó      
                                   Ó  Ú Ô  ÚÓ    Ó
                               ÆtŠ«dÝ oKÞQÓ sOðœUNAë bNýË ÊUOHÝ uÐ√ rKÝQ ¨ÂöÝù« vÃ≈
                                Ó
s?Ä ¨rF½ ∫‰UÁ ÆU¾O?ý tà XKFł uK?Ó ¨dÚ Hë «c¼ V×?¹ qł— ÊUOHÝ UÐ√ Ê≈ t?Kë ‰uÝ— U¹ ∫”U³F?ë ‰UIÓ ò
Ú Ó Ú Ó Ó Ó Ó Î Ú Ó Ô Ó Ó Ú Ó Ó Ú Ó  Ó Ú Ó Ó ^  Ô Ï Ô Ó Ó ÓÚ Ô ÓÓ ]  ] Ó Ô Ó Ó Ô ]Ó Ú Ó Ó
                     Æ©≤®åsĬ uNÓ tÐUÐ tOKŽ oKž√ sÄ˨sĬ uNÓ ÊUOHÝ wÐ√ —«œ qšœ
                        Ï Ó Ô Ô Ó Ó  ÚÓ Ó Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ó Ï Ó Ô Ó ÓÚ Ô Ó Ó Ó Ó Ó Ó
           dJ √                  
                       dL¹ v²Š Íœ«uë oOCLÐ ÊUOHÝ UÐ√ f³×¹ Ê√ ”U³Fë sÄ ©¶® ‰uÝdë VKÞË
                       ]            Ó   Ó    Ú  Ò       Ô ]
   
wÐ√ f?³Š sÄ W?LJ×ë UÄ Ô                       ]Ô                    Ò Ô
                      ”U³Fë ‰QÝ W³O²Â  dÄ ULK¨tÄUÄ√ sÄ VzU²Jë lOLł  dL ¨U¼«dO tKë œuMł tÐ
                      Ó       Ï   Ú              Ô Ú ]
      
Íœ«u?ë o?O?C?L?Ð ÊU?O?H?Ý  Ó
                       ¨ —U?B?½_«Ë ÊËdłUNLë UNO ¡«dC ë t²?³O²Â w ©¶® tK?ë ‰uÝ— tÐ d?Ä v²Š UNMŽ
                        Ô                         Ò Ô     ]
œu?? ?M? ? ł t?? Ð d?? ?L? ?ð v?? ?²? ?Š
Ô         ]
           øsOLK Lë              ø¡ôR¼ sÄ ”U³Ž U¹ tKë ÊU׳Ý∫ÊUOHÝ uÐ√ ‰UI ¨b¹b×ë Êu ³K¹Ë
                                 Ú Ó Ô Ò   Ò Ó     Ó     Ó
                                .—UB½_«Ë s¹dłUNLë w tKë ‰uÝ— «c¼ ∫”U³Fë ‰UI
                                           Ò Ô      Ô ]
°ULOEŽ …«bGë pOš√ sЫ pKÄ `³ √ bIà qCHë UÐ√ U¹ tKë˨WÁUÞ ôË q³Á ¡ôRNÐ bŠ_ UÄ∫ÊUOHÝ uÐ√ ‰UI
 Î   Ó       Ô   Ó          ]      Ï Ó    Ì   Ó
                                         .…u³Më UN½≈ ¨ÊUOHÝ UÐ√ U¹ ∫”U³Fë ‰UI
                                          Ô] Ô^ Ò Ó         Ô Ò
                                                        ÆÊ–≈ rFM ∫‰UÁ
                                                         Ú Ó Ú
dAFÄ U¹ ¨tðu vKŽQÐ ÍœUM¹ ÃdšË ¨©¶® tKë ‰uÝ— UNKB¹ Ê√ q³Á WJÄ qšœ v²Š ÊUOHÝ uÐ√ ŸdÝ√Ë
Ó                     Ò Ô   Ó Ú Ó Ó] Ó       Ò Ó   Ó
                              Ó              Ì
uN tÐUÐ tOKŽ oKž√ sÄË ¨sĬ uN ÊUOHÝ wÐ√ —«œ qšœ sL ¨tÐ rJà q³Á ô ULO r¡Uł bÁ bL×Ä «c¼ ¨g¹dÁ
  Ó    Ó        Ó     Ó                   Ï ]
              .b− Lë vÃ≈Ë r¼—Ëœ vÃ≈ ”UMë ‚dH² ¨sĬ uN b− Lë qšœ sÄË ¨sĬ
                          Ô  Ó ]      Ó

           dJ √
                                             Ó   Ó]    Ô
                                                WJÄ ‰ušœ WOHOÂ
                                                  ]
      = ] 
©¶® w³Më W¾O¼ sOÐ Ê—UÁ√   Ô
         ÓÒ                Ó ] Ó Î
Êu?J?¹ UÄË WJ?Ä `?²? b?MŽ tÄdÂ√ UÄ È√— sOŠ tKà tÝ√— U¾ÞQDÄ UF{«u²Ä ÊUÂË ¨WJÄ sÄ ©¶® w³Më »d²Á«
                     Ó              Î        Ó]     ^ ]
…œU?? I? ë s??Ä Ád?? O? ?ž t??O? K? Ž
          Ô          ¨ tAOł Ÿ“Ë „UM¼Ë¨t²ÁU½ fL¹ œUJOà t²O×à dFý Ê√ v²Š ¨`²Hë sÄ tÐ t½U×³Ý tKë
                      Ó            Ô Ó     Ó ] Ó Ò            ÔÒ
           .s¹dB²MLë
                        ]Ó    Ó ^                      Ó
                                        ÆqLFë vÃuð «–≈ dH ë w dDHLë qC »UÐ ¨ÂuBë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®
                                     ÆWJÄ d³š w ¡Uł UÄ »UÐ ¨¡wHÃ«Ë …—UÄù«Ë ëd ë »U²Â w œË«œ uÐ√ Á«Ë—©≤®


                                                                      ¥∂
                        Ê√ b?O?Ãuë s?Ð b?ÃU?š dÄ√Ë ¨l?З_« U?NðU?N?ł sÄ W?J?Ä qšœË
                              Ó Ó                 Ó
               WJÄ `² sO³ð WD¹dš
                          Ó]         Ó     Ó     Ó Ú Ó
                        s?Ä WJ?Ä Êu?L?K Lë q?šb? ¨UNK?H?Ý√ sÄ tF?Ä s?LÐ q?šb¹
                                    Ò Î               Ó Ô
                             s?Ы b?ÃUš ô≈ W?ÄËU?I?Ä r?NMÄ b?Š√ b?−?¹ rÃ˨r¼d?Ä√ Y?OŠ
                             Ó Ó              Ï Ú
                              ÔsЫ ÔW?Äd?JŽ rNO sOÂdALë sÄ l?Lł tOIà bIK ¨bOÃuë
                                               Ï
                                Ó
                             rNMÄ q²I ¨bÃUš rNKðUI ¨WOÄ√ sÐ Ê«uH Ë ¨qNł wÐ√
                                   Ï      ÓÒ Ô Ô
                                                 ] Î
                             ·uO^ ë WÁ—UÐ ©¶® ‰uÝdë È√—Ë ¨ÊuÁU³Ã« d Ë «œbŽ
                                 Ó     Ô
                             ¨qðUI qðuÁ bÃUš t½≈ ∫tà qOI ¨pÖ dJ½Q ¨bOFÐ sÄ
                                   Ï   Ò
                                            Ï ÚÓ  Ò Ô
                                           ÆdOš tKë ¡UCÁ ∫‰UI
                             Î               Ò Ô
                             UFýUš ÊUÂË ¨Â«d×ë XO³Ã« vÃ≈ ©¶®tKë ‰uÝ— t−ð«
                                                  ÓÓ Ò
                                          Ô     Î   Î    Î        ]
                             v??K? Ž `??²? H?ë …—u??Ý √d??I?¹ ¨«b??ÐU?Ž «d??«– ¨U??F? {«u??²?Ä t?K??Ã
                                       Ó
                             q?F− ¨U?L?M Êu²?ÝË ÌW?¾LŁö?Ł W?³?FJë ‰u?Š ÊUÂ˨t²?ÁU½
                                   Î      ^     Ô        Ó
                                        Ì
                              Êu?L?K? Lë˨Áb?¹ w œu?FÐ Èd?š_« u?Kð …b?Š«u?ë UNM?F?D¹
                                                 Ó Ó         Ô
                             o?¼“Ë o??×?ë ¡U?ł∫‰u??I?¹ u?¼Ë ¨t?H??K?š s?Ä U??N?½u?L?D??×?¹
                             Ó Ó Ó ^       Ô         ÚÓ        =
                          ]                   Î      Ô
                        Ê–√Ë W?? ³? F? J? ë d??N? þ ‚u?? b??F? B? ôö?? Ð d??Ä√˨q??ÞU??³? ë
                                       Ó
                                    Ò Ó
»«eŠ_« Âe¼Ë¨Áb³Ž dB½Ë ¨ÁbŽË ‚b ¨tà Óp¹dý ô ÁbŠË tKë ô≈ tÃ≈ô∫‰UI ”UMë w VDšË¨…öBKÃ
Ó         Ó Ó    Ó Ó Ó           Ó                 Ò   Ó       ]
 sÄ Âœ¬Ë¨Âœ¬ sÄ ”UM먡UÐüUÐ UNL^EFðË WO?K¼U−ë …u ½ rJMŽ V¼–√ bÁ tKë Ê≈ ¨g¹dÁ dAFÄ U¹ÆÆÆÁbŠË
   Ô  Ó   Ô       Ó    ]    Ó        Ó      ÓÒ Ò Ì     Ó       Ó
                                                       Ó
                                                  ˚∫vÃUFð tÃuÁ öð˨»«dð
                                                    ±≥∫ «d−×Ã«Æ˝


       Ì         Ï Î         Ï
«u³¼–« ∫‰UI ¨r¹d Œ√ sÐ«Ë r¹d Œ√ ¨«dOš ∫«uÃUÁ ørJÐ qŽU w½√ ÊËdð UÄ ¨g¹dÁ dAFÄ U¹ ∫‰UÁ rŁ
         Ì Ô   Ï               Ò Ó Ú ÓÓ     Ó
                                         Ô Ó^ Ô
                                        Æ ¡UIKDë r²½Q

   Ô ] Ó Ú = Ó Ô Ú ÓÓ Ô ] Ó Ó ] Ó Ó ] Ó ]  
öÓ ¨”UMë UNÄd×¹ rÃË tKë UNÄdŠ WJÄ Ê≈ò∫`²Hë Âu¹ ”UMë tÐ VÞUš ULO ‰UÁ ©¶® t½Ò√ ÊU OAë ÈË—Ë
                             Ó Ó              
      lDI¹ ∫bCF¹ ÊSÓ ¨…d?−ý UNÐ bC?F¹ ôË ¨UÄœ UNÐ p?HÚ ¹ Ê√ dšü« ÂuOÃ«Ë t?KÃUÐ sÄR¹ ∆d?Äô q×¹
           ÚÓ Ú  ÎÓ Ó Ó Ó  Ó Ú Ó Ó Î Ó Ó  Ó       ÓÚ Ó  Ú ÓÚ Ó  ]  Ô Ú Ô Ì  Ú ^ Ó
          ] Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ú ÓÓ   Ô Ó  Ó  Ó Ú Ó Ó ] ]        ]  Ô Ó  Ó  Ó ] Ó Ó Ï Ó Ó
  tKFHà Z²Š«∫hšdð Ê–Q?¹ rÃË ¨tÃuÝdà ʖ√ bÁ t?Kë Ê≈ ∫«uÃuIÓ UN?O ©¶® tKë ‰uÝ— ‰U²I?à hšdð bŠ√
                                 Ô Ô Ó
              U?N??²?Äd??×? Âu?O??ë U?N??²?Äd??Š  œU?Ž r?Ł¨—U??N?½ s??Ä W?ŽU??Ý U?N??O? w?à Ê–√ U??L?½≈Ë ¨r??J?Ã
               Ó ÓÚ Ô Ó ÓÚ ÓÚ Ó ÔÓÚ Ô Ú Ó Ó ] Ô Ì Ó ÓÚ Î Ó Ó Ó                  Ó Ó Ó ]Ó Ú Ô Ó
        dJ √                                 . ©±®åVzUGë b¼UAë mK³OÃ˨fÄ_UÐ
                                                 Ó Ú Ô  ]  Ò Ó Ô Ú Ó  Ú Ó 
           Ó Ò
ÂU??J?Š√ W??Äd??J?L?ë W?J??L?à WŽUDÃ«Ë lL ë vKŽ t½uF¹U³¹Ë rNÄöÝ≈ ÊuMKF¹ ©¶® w³Më vKŽ WJÄ q¼√ q³Á√Ë
Ï                                            ÓÒ Ô
                               Ó     Ô   =
 UNMÄ sOMŁ« Z²M²Ý√ .WÒ Uš
                                               .tÃuÝ—Ë tKÃ
                                                    Ò
   .©¶® w³Më W³Dš sÄ
       Ò ]    Ô

                        ÆWJÄ r¹d×ð »UÐ ¨Z×ë »U²Â w rK ÄË ¨VzUGë b¼UAë mK³Oà »UÐ ¨rKFë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®


¥∑
                                                Ó]  Ô
                                                WJÄ `² ZzU²½
      Ó]  Ú Ó    = ]          Ì                    
X½U UN½_ ¨WJÄ `²Ó bFÐ UNK WOÐdFë …d¹e−ë w WŽd Ð ÂöÝù« dA²½« bI WLOEŽ ZzU²½ `²Hë «cNà ÊUÂ
                            Ô          Ï   Ô
XK³Á√Ë ¨ÂöÝù« —UA²½« ÂUÄ√ …dO³Â W³IŽ Xë“ UNײHÐË ¨WOÐdFë …d¹e−ë w WOÝUO= Ã«Ë WOM¹bë …œUOIKà eÂdÄ r¼√
           Ó Ï    Ï Ú      Ú   ]          ]      = =      Ì  ]
                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ .UNÄöÝ≈ sKF𠩶® ‰uÝdë vKŽ WOÐdFë …d¹e−ë sÄ œu uë
                          Ó  Ô     ]     ]       Ô
≥-±∫dBMë .˝


                                            WJÄ `² sÄ d³ŽË ”Ë—œ
                   .sOÁœUBë ÁœU³Ž vKŽ tÐ sL¹ t½U×³Ý tKë bMŽ sÄ dBMë Ê≈ ≠±
                               ^ Ó Ó   Ò     Ó   ]
—U³ł =o(« Íb¹ sOÐ W½UJ²Ýô«Ë q^Ãc²Ã«Ë ¨qÄUJë »œ_«Ë¨ r'« l{«u²ÃUÐ ÊuJ¹ dBMÃUÐ ‰UH²Šù« - ≤
  Ò                          = Ó  Ô ] Ô     Ú ] Ô
      ÆtKà ÎöÃc²Ä ÎUFýUš tÝ√— U¾ÞQDÄ WJÄ ©¶® ‰uÝdë qšœ bI ¨÷—_«Ë  «ËUL ë
        ] =        Ó Î    ÓÒ    Ô ]             
                            Ô ]
«c¼Ë ¨tOKŽ «ËdÄPðË ÁuЗUŠË ÁbKÐ sÄ Áułdš√Ë ÁË–¬ sLŽ ©¶® ‰uÝdë UHŽ bI ¨…—bILë bMŽ uHFë ≠≥
       ÔÓ              ÔÚ Ó Ò               Ó Ô ÚÓ
                                  
                             ÆÁuHŽË tLKŠ WFÝ vKŽ ‰b¹ ULÄ
                                        ^  Ò
                                …bzU
dOÐeÃ«Ë U½√ ©¶®tKë ‰uÝ— wM¦FÐ∫‰uI¹ ≠tMŽ tKë w{—≠ UOK?Ž XFLÝ ∫‰UÁ ¨l «— wÐ√ sÐ tKë bO³Ž sŽ
Ó ÚÓ^ Ó ÓÓ     ] Ô Ô Ó ÓÓ Ó Ô Ô Ó Ô ÚÓ Ô ] Ó Ó ÎÒ Ó Ô Ú Ó Ó Ó Ì Ó Ó  Ú ]  ÚÓÔ
     .UNMÄ ÁËcÔ Ó ¨ »U²Â UNFÄË WMOFþ UNÐ ÊSÓ ¨ŒUš W{Ë— «uðQð v²Š «uIKD½«∫‰UÁ ¨œuÝ_« sÐ œ«bILëË
      Ó Ú Ô Ô   Ï Ó Ó Ó Ó Ó Î Ó  Ó Ó  ]  Ì Ó Ó Ó Ú Ó ÔÚÓ ]Ó Ô Ó Ú Ó Ó  Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ó Ú  Ú Ó
     . »U²Jë włdš√ ∫UMKIÓ ¨WMOFEÃUÐ s×½ «–SÓ ªW{Ëdë vÃ≈ UMON²½« v²Š UMKOš UMÐ ÈœUFð UMIKD½UÓ
      Ó Ó Ú   Ú Ó ÓÚÔ  Ó  ]  Ô Ú Ó Ó   Ó Ú ] Ó ÓÚÓ ÓÚ ]Ó ÓÔÚÓ Ó Ó Ó Ó ÓÚ ÓÓ Ú
                                              .»U²Â sÄ wFÄ UÄ∫ XÃUIÓ
                                               Ó Ú   Ó Ó Ú Ó Ó
             ÎÓ Ó
      dH ë w …√dLë∫WMOFþ
      dFAë …dOH{∫UÓN UIŽ
                     .UN UIŽ sÄ t²łdšQÓ . »UO¦Ã« sOIKMà Ë√ ¨»U²Jë słdÚ ²Ã ∫UMKIÓ
                      Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ú Ó Ó Ó= ] Ó ÚÔÓ Ú Ó Ó Ó Ú ]  ÔÓ ÓÚÔ
               Ó
            Î Ó ÚÔ
  rNMÄ fOÃË rNà UHOKŠ∫UIBKÄ
         Î                               ∫tO «–SÓ ©¶® tKë ‰uÝ— tÐ UMOðQÓ
                                          Ó      ] Ó Ô Ó   ÓÚÓÓ
              iF³Ð r¼d³Ú ¹ ¨WJÄ q¼√ sÄ sOÂdALë sÄ ”U½√ vÃ≈ WF²KÐ wÐ√ sÐ VÞUŠ sÄ
                Ú Ó Ú Ô Ô  Ô Ó ] Ó  Ú Ó Ú Ó  Ú Ô Ú Ú Ì ÓÔ Ó Ó Ó ÓÚ Ó Ó  Ú   Ó Ú
       dJ √ tKë ‰uÝ— U¹Ó ∫‰UÁ ø«c¼ UÄ VÞUŠ U¹Ó ∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UIÓ ¨©¶® tKë ‰uÝ— dÄ√Ó
              ] Ó Ô Ó     Ó Ó Ó Ó Ó Ô  Ó       ] Ô Ô Ó Ó Ó       ]  Ô Ó Ú
 UN−²M²Ý√ Ì—uÄ√ ÓWŁöŁ d–√ pFÄ sÄ ÊUÂË ¨UN H½√ sÄ sÂ√ rÃË ¨g¹dÁ w UIBKÄ √dÄ« XM w½≈¨wKŽ q−Fð ô
  Ô            Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ô ÚÓ Ú Ú Ô Ó Ú ÓÓ Ì ÚÓ Ô Î Ó Ú Ô ÎÓ Ú Ô ÚÔ = ] Ó Ó Ú Ó Ú Ó
    ÆVÞUŠ WBÁ sÄ
        Ò
              Ó Ó Ó Ú  Ô ÚÓÚ Ó Ú Ô Ó Ó Ú ÓÓ Ú  Ú Ó Ó  Ó Ô Ú Ó Ó ] Ó  Ï Ó Ó Ó Ú Ô Ó Ó   Ó Ô Ú Ú 
              pÖ wMðUÓ –≈ X³³ŠQÓ ¨rNëuÄ√Ë rNOK¼√ UNÐ ÊuL×¹ WJLÐ  UЫdÁ rNà s¹dłUNLë sÄ
.ÂöÝù« bFÐ dHJÃUÐ U{— ôË «œ«bð—« ôË «dH XKFÓ UÄË ¨w²Ð«dÁ UNÐ ÊuL×¹ «b¹ r¼bMŽ c ð√ Ê√ rNO VÓ Më sÄ
   Ú  Ó Ú Ó ÚÔ Ú Î  Ó Î Ó Ú Ó Î ÚÔ Ô ÚÓ ÓÓ       Ó Ó Ó Ó  Ó Ô Ú Ó Î Ó Ú Ô Ó Ú Ó ]Ó Ú Ó Ú   ] Ú 
b?Á t½≈ ∫Ó‰UÁ. o U?MLë «c¼ oM?Ž »d{√ wMŽœ ¨t?Kë ‰uÝ— U¹ ∫dL?Ž ‰UÁ .rJÁbÓ b?IÃ∫©¶® tKë ‰u?Ý— ‰UIÓ
Ú Ó Ô ]   Ó  ÓÔ Ú Ó Ó Ó Ô Ô Ú  Ú Ó Ú Ó  ] Ó Ô Ó Ó Ô Ó Ô Ó Ó Ú Ô Ó Ó Ú Ó Ó           ] Ô Ô Ó Ó Ó
  Æ©±®rJà ԠdHž bIÓ r²¾ý UÄ «uKLŽ«∫‰UIÓ —bÐ q¼√ vKŽ lKÞ« bÁ ÊuJ¹ Ê√ tKë qFà p¹—b¹ UÄË ¨«—bÐ bNý
     Ú Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ú ÔÚ Ó ÔÓ Ú Ó Ó Ì Ú Ó  Ú Ó ÓÓ Ó Ó] Ú Ó Ó Ô Ó Ú Ó Ó ] ] Ó Ó Ó  Ú Ô Ó Ó Î Ú Ó Ó  Ó

                 Æ—bÐ q¼√ qzUC sÄ »UÐ ¨WÐU×Bë qzUC sÄ »U²Â w rK ÄË Æ”uÝU−ë »UÐ ¨dO Ã«Ë œUN−ë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë—


                                                                ¥∏
                                        r‡¹u‡I²Ã«
                             Ò           Ô = Ô
                            ÆWJÄ `²Hà dýU³Lë V³ ë sOÐ√
                                 Ó    Ó       ±

                           .WJÄ `² ZzU²½ sÄ sO²−O²½ d–√
                            Ó]        Ú       ≤

                       .WJÄ `² sÄ UNLKFð√ ”Ë—œ WŁöŁ Z²M²Ý√
                        Ó]     Ô ] Ì   Ó  Ô      ≥

                                   ÓÒ  Ô
                 øWOÐdFë …d¹e−ë w ÂöÝù« —UA²½« vKŽWJÄ `² dŁ√ UÄ
                  Ò                         ¥

                                        Ô = Ô
                                       ∫qKŽ√  µ
               ÆWJÄ `² w ÃËd ë W¹dÝ vKŽ ©¶® ‰uÝdë ’dŠ ≠√
                Ó]          =        ] Ó
                           
   ÆWÄd]JLë W]JÄ ÁU−ð« d¹UG¹ ÁU−ð« vÃ≈ …œU²Á wÐ√ …œUOIÐ W¹dÝ ©¶®‰uÝdë qÝ—√ ≠»
        Ó Ó    Ô ÔÌ =              Î ] Ó Ô ] Ó
              ÆåsĬ uNÓ ÊUOHÝ wÐ√ —«œ qšœ sÄò∫©¶® ‰uÝdë ‰uÁ ≠Ã
                Ï Ó Ô Ó ÓÚ Ô Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó      ] Ó


                                   
                         ∫wðQ¹ UÄ vKŽ ‰b¹ UÄ ”—bë sÄ d–√
                               ^            ∂
                      ]          ] Ô
               ÆWÂdFLë w WOMÄ_« dOЫb²Kà ©¶® ‰uÝdë «b ²Ý« ≠√
                            ]
               ÆåtLz«eŽ vðRð UL tBš— vðRð Ê√ V×¹ tKë Ê≈ ò≠»
                 Ô     ÓÚ Ô   Ô Ó Ô ÓÚ Ô ^ Ô Ó ]
                    Ú]    ]   ÔÒ    Ú Ó Ô
                ÆUNO bOBÃ«Ë WÄdJLë WJÄ —U−ý√ lDÁ r¹d×ð ≠Ã
                                Ú Ó Ô
                          Æ—bÐ …Ëež bNý sÄ W½UJÄ ≠œ
                           Ú Ó
   ÆWJÄ ‰ušœ bMŽ ©¶® ‰uÝdë qF ‰öš sÄ dBM]Ã«Ë “uHÃUÐ ‰UH²Šù« ÊuJ¹ nO Z²M²Ý√
   Ó]    Ó     ]  Ú      Ú       Ô   Ô           ∑
¥π
                                                      ”—b??ë
                           ©‡¼∏® 5MŠ …Ëež                ±±
                                                …ËeGë V³Ý
          dJ √         `² b?FÐË ¨WOÄöÝù« …u?ŽbKà W?¹œUFLë q?zU³Ië sÄ nOIŁË Ê“«u?¼ U?²KO³Á X½UÂ
                       Ó   Ò                      Ó
Ì·u??Ž s??Ð Ôp?? ÃU??Ä b??A? Š sÐ p?ÃUÄ ÊUÂË ¨rN²?L?łUNÄË sOLK Lë ‰U?²Á vKŽ U²LLB ¨¡«b?Fë «c¼ œ«œ“« WJÄ
    Ô                         
                    Ô Ô                        Ò   Ô         Ò
              Î
 »d?? ×? ?à Ϋd?? O? ?³?  U?? A? ?O? ł
                    sÄ «dO³Â U?AOł lL− ¨sOLK Lë ‰U²Ià UÝULŠ ”U?Më bý√ sÄ Ê“«u¼ rOŽ“ Ì·uŽ
                      Î  Î                Î      =   Ó    Ô
t?F?Ä Ãd?š√Ë ¨sOLK Lë
                       ‰UHÞ_«Ë ¡U? ?Më rNFÄ «u³×D «Ë ¨WÂdALë q?zU³Ië sÄ UL¼dOžË n?OIŁË Ê“«u¼
                       Ó    Ó                         Ó   Ó
ÓœôË_«Ë ¡U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ë
     Ó
          .WOýULÃ«Ë                      .gO−ë dš¬ w r¼uKFłË ÌWOýUÄ sÄ ÊuJKL¹ UÄË
                                        
   øpÖ sÄ ÔWLJ×ë UÄ
                                           …ËeGKà œ«bF²Ýô«
          dJ √
w?³?Më …—U?F?²Ý« ‰b¹ Âö?Ž ÂU?Äù« ÈË— bÁË .»d?×Kà b?F?²ÝU ¨sOÂdALë gOł „d?ײР©¶® w³M?ë rKŽ
=    Ô    ^ Ó   Ô              ]             ^      ^ ]
 ÓÊ«u?H? s?Ä U?Ž«—œ√©¶® ∫‰UIÓ ¨UŽ«—œ√ sOMŠ Âu¹ tMÄ —UF²Ý« ©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ò WOÄ√ sÐ Ê«uHÓ sŽ bLŠ√
        Î Ú      Ó Ó Î Ó Ú Ó Ì ÚÓÔ Ó Ú Ó Ô Ú Ó Ó ÓÚ     ] Ó Ô Ó ] Ó ]Ó Ô  Ú Ó Ó Ú Ú Ó Ô
   ø „dAÄ u¼Ë WOÄ√ sÐ
          Ó                      Æ©±®åW½uLCÄ W¹—UŽ qÐ∫‰UÁ ø bL×Ä U¹ U³Bž√
                                   ÏÓ Ú Ï  Ú Ó Ó
                                      Ô  Ó Ò Ó    Ó     Î Ú Ó Ó
                                                    Ô ] Ó Ô Ó
                 Ì        Î Ó     Ô Ì    Ì      ^ ] Ó
¨W?J?Ä r?N?Ð `?² s¹cë tÐU× √ sÄ ·ô¬ …dAŽ ¨U?HÃ√ d?A?Ž UMŁ« tÄ«uÁ r?OEŽ g?O?ł w ©¶® w³M?ë Ãdš
  Ò                  Ô Ó
            .…d−NKà sÄU¦Ã« ÂUFë sÄ ‰«uý dNý w pÖ ÊUÂË ¨«uLKÝ√ sLÄ WJÄ q¼√ sÄ ÊUHÃ√Ë
                       Ó Ò Ó              Ò ÓÒ
tÃuIÐ —ËdGë «c¼ r¹dJë ʬdIë —u bÁË ¨WKÁ sÄ ÂuOë VKG½ sà ∫ «uÃUÁË rNðd¦JÐ sOLK Lë iFÐ V−Ž√
   Ó     Ô   Ô    ]    Ò   Ó   Ó ÓÚ Ô               Ô  Ó  Ô
                ≤µ ∫WÐu²Ã«  Æ˝                                ˚∫vÃUFð

                                           WÂdFLë lzUÁË
                                               Ô
¨s?OMŠ v?Ã≈ s?OLK Lë g?O?ł —UÝ ¨ …d−NKà W?MÄU¦Ã« W?M ë w ‰«uý d?Ný sÄ ”œUÒ ?ë X³] ë Âu?¹ w Ë
 Ì ÚÓÔ        Ô                   Ó ] Ó            
            =        ^
r¼bzUÁ rNOÃ≈ —b √Ë ¨»UFAÃ«Ë qš«bLÃ«Ë ‚dDë w szUL «uÁdHðË ¨UNOÃ≈ rNI³Ý bÁ sOÂdALë gOł ÊUÂË
  Ô                         Ó    ÔÒ               Ô
        ÆbŠ«Ë qł— …bý rNOKŽ «ËbA¹ rŁ ¨Íœ«uë rNÃušœ bMŽ ‰U³MÃUÐ sOLK Lë «uIýd¹ ÊQÐ ÁdÄ√
            Ì Ó]      Ò Ò             Ó  =            Ú Ó
        Ò
«u?¾łuH ¨ ËbFë WD Ð ÊË—b¹ ô r¼Ë ¨tO ÊË—b?×M¹ «uŽdýË ¨sOMŠ Íœ«Ë «u?K Ë v²Š ÊuLK Lë —UÝ
     Ò                      Ì ÚÓÔ Ó
¨rNÔ uH XÐdD{U ¨ UN−ë lOLł sÄ rNOKŽ ÊuKL×¹Ë ¨…—U−×ÃUÐ rN½uIýd¹Ë ¨ÂUN= ÃUÐ rN½uÄd¹ r¼ËbFÐ
    Ú                                         =
      ˚∫≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKë Á—u ULOEŽ U³Dš pÖ ÊUÂË ¨rNMÄ dO³Â œbŽ d Ë ¨dŽcë rNO »œË
               ÔÒ ] Î     Î Ú Ó        Ï Ï ]     ÔÚ ^   ]
  ≤µ∫WÐu²Ã«  .˝
                                        ÆÊ«uH Y¹bŠ »UÐ ¨qzU³IëbM Ä w bLŠ√ Á«Ë—©±®


                                                           µ∞
                          sOMŠ …Ëež sO³ð WD¹dš
 wÐ√ sÐ wKŽË ¨dLŽË ¨d?JÐ wÐ√ ∫q¦Ä ¨WÐU×Bë iFÐ tFÄ X³ŁË ¨sOLOë  «– ©¶®tKë ‰uÝ— “U×½«
    =   Ó   Ì     Ô   ] Ô      Ó Ó     Ó    Ò Ô   Ó
sÐ bL×Ä U½√ ¨tKë ‰uÝ— U½√¨wÃ≈ ø”UMë UN¹√ s¹√∫ÍœUM¹ cš√ËÆr¼dOžË ¨VKDLë b³Ž sÐ ”U³FÃ«Ë ¨ÌVÃUÞ
Ô Ô Ò    Ò Ô     Ò      ^              ]    ]
»U?×? √ U?¹ ¨s?¹d?łUNLë d?A?FÄ U¹ ¨—U?B?½_« d?A?F?Ä U?¹∫‰UI ¨”UM?ë w? ÍœU?M¹ Ê√ ”U?³?Fë dÄ√Ë .t?K?ëb?³Ž
Ó             Ó        Ó          ]    Ó  Ú Ó         Ò 
 Ó ‰uÝ— U¹ pO³?Ã∫Áu?ÐUłQ ¨sOLK Lë ”uH½ w W?ŽU−AÃ«Ë ÊUL¹ù« dŽUAÄ  U?LKJë Ác¼ XÂÒd×? ¨…d−Aë
      Ó Ú]                  ]    Ó    Ô       Ú         ]
                                                  Ú]  Ò
                                               ÆpO³Ã tKë
                                            Ô
n?²?ÃU? ¨W?ÂdFLë v?K?Ž ©¶® ‰uÝd?ë ·dý√˨ ‰U?²?Ië b?²?ý«Ë ¨Èdš√ …d?Ä s?O?L?K? Lë g?Oł r?E?²½«Ë
]               Ô ] Ó       Ô    ]      Î]           Ó
s?Ä tFÄ s?ÄË Ì·uŽ sÐ p?ÃUÄ d Ë . —U?Ðœ_« «uÃËË ¨Êu?Âd?A?Lë ÂeN½« v²Š ÌW?ÃU? ³Ð «uKðUÁ˨tÃu?Š Êu?LK Lë
   Ó Ú Ó     Ô Ô   ]       ]                       Ó
                                  ]             
             Æ…dO¦Â r½UGÄ r¼¡«—Ë sO—Uð UNÐ «uMBײ ¨ nzUDë vÃ≈ «uK Ë v²Š ¨tÄuÁ  ôUł—
             Î   Ó    Ó         ]
       dJ √
Ô       ^       Ó       Ô  Ô    Ú Ó         ]     Ó      ^ ] Ó Ò
…u?? ? ? ? ?Žœ ‰b?? ? ? ? ? ð Âö?? ? ? ? ?Ž ·c?Ið n?OIŁ  c?š√Ë ¨U?¼Ëd? U× n?zUD?ë vÃ≈ tF?Ä s?LÐ ©¶® w³?Më t?−ð«Ë
           
 q?? ? ¼_ ©¶®‰u?? ? ?Ýd?? ? ?ë w ©¶® ‰uÝdë qþË ¨s?OLK Lë sÄ œbŽ q²?IÓ ¨‰U³MÃUÐ U?N½u?BŠ sÄ sOLK Lë
                ]         Ô ] ] Ó         Ï Ó Ô      =
            ]
       øW¹«bNÃUÐ nzUDë
                            ƉU×ð—ô« U¼bFÐ —dÁ UÄu¹ dAŽ WFCÐ nzUDKà Á—UBŠ
                                  Ó  Ò Î ÓÓ Ó      ]           

Ô                                 Î     ] Ô   Ó
 iFÐ tà ‰UÁËÆåÊËbÄUŠ UMÐdà ÊËbÐUŽ Êu³zUð Êu³¹¬ò «uÃuÁ ∫tÐU× _ ‰UÁ ¨«bzUŽ ©¶® tKë ‰uÝ— qHÁË
            =
         ÆsOLK Ä rNÐ  √Ë UHOIŁ b¼« rNKë ∫‰UI ¨nOIŁ vKŽ tKë Ÿœ« ¨tKë ‰uÝ— U¹ ∫WÐU×Bë
                 Ú Î    ]            ÓÒ    Ò Ó       ]
ÆUNÄöÝ≈ sKFð WM¹bLÃUÐ ©¶®tKë ‰uÝ— vÃ≈ ÌnOIŁ œu Ë  ¡UłË ¨tO³½ …uŽœ t½U×³Ý tKë »U−²Ý« bÁË
  Ó  Ô                  Ô      = Ó    Ó   ÔÒ Ó
Ó   ] ^          Î  Î Ó ÚÓ   Ì ÚÓ Ô           Ô
 ‰uÝ— Ê√ Í—U? ³Ã« ÈË— bI ¨U?M Š ¡öÐ sOKÐ√Ë ¨sOM?Š W?ÂdFÄ w sOLK Lë ¡U ½ i?FÐ X—Uý bÁË
                                        Ú
]Ô     Ò Ô         Ó    
Â√∫©¶® tKë ‰uÝ— UNà ‰UI ¨W×KÞ wÐ√ UNłË“ l?Ä X½UÂË ¨ ÊU×KÄ XMÐÌ rOKÝ Â√ È√d XH²Ã« ©¶® tKë
                       Ó Ú        Ó    ]Ô    Ó Ú   Ò
                  Ó Ú Ó
d−M ë «c¼ UÄ ∫W×KÞ uÐ√ UNà ‰UI ≠d−Mš UNFÄ ÊUÂË ≠¨tKë ‰uÝ— U¹ wÄ√Ë X½√ wÐQÐ ¨rF½ ∫XÃUÁ ørOKÝ
ÔÓ Ú      Ó                   Ò Ó    =
                 ÔÚ        Ï  Ò   Ú  Ô  Ï Ó Ú
              ÆtÐ t²−FÐ sOÂdALë sÄ bŠ√ wMÄ U½œ Ê≈ ¨tðcš√ d−Mš ∫XÃUÁørOKÝ Â√ U¹ pFÄ
                                            ]   Ó


µ±
                                                       rzUMGë l¹“uð
     Ì   ÓÒ           Ô Ó ]   ]              ^ ]
rzUMGë sÄ b¹eLÐ ≠WJÄ q¼√ sÄ r¼Ë ≠ rNÐuKÁ WHÃRLë hšË ¨sOKðUILë vKŽ rzUMGë ©¶® w³Më r] Á
                                    Ó
.UMÂd²¹Ë UA¹dÁ wDF¹ ¨tKë ‰uÝdà tKë dHG¹ ∫«uÃUÁË ¨pÖ sÄ rNÝuH½ w —UB½_« iFÐ błu ¨ UODŽ_«Ë
  Ô   Î      Ò     ÔÒ Ô                   Ó  Ó      Ú Ô

∫‰UÁ rŁ ¨q¼√ tà u¼ ÍcÃUÐ tOKŽ vMŁ√Ë tKë bL×Ó ò∫rNO VDšË rNFL− ¨©¶® tKë ‰uÝ— pÖ mK³
 Ó Ó ] Ô Ï Ú ÓÔÓÓ Ô    ] ÚÓÓ ÓÚÓÓ Ó ] Ó Ó        Ó     Ó        Ò Ó
     VCž∫…błË rJð¬ rÃ√ ørJ? H½√ w U¼uL?ðbłË …błË ørJMŽ w?M²GKÐ WÃU?IÄ UĨ—UB½_« dA?FÄ U¹
          Ó  Ó Ú Ô Ú ÓÓ Ú Ô Ô ÚÓ    Ó Ô ÔÚ Ó Ó ÏÓ  Ó Ú Ô ÚÓ ÚÓ ÓÓ Ï Ó Ó Ó  Ó ÚÓ Ó Ó Ú Ó Ó
          Î Ó Ó qÐ∫«uÃUÁ ørJ?ÐuKÁ sOÐ tK?ë nÃQ ¡«bŽ√Ë øtKë rÂU?MžQ WÃUŽË øtKë r?«bN ôö{
       ¡«dI ∫WÃUŽ
               Ô Ó Ú Ô ÔÔ Ó ÚÓ Ô ] Ó ]ÓÓ Î Ó Ú ÓÓ Ô ] Ú Ô ÓÚ ÓÓ Î Ó Ó Ó Ô ] Ú Ô Ó Ó Ó Î Ô
    ÎUÄËeNÄ∫ôËcÚ Ä Ó
        Î Ô Ó
 sÄ dO Oë ¡wAë∫ÌWŽUFà p³O−½ «–ULÐË∫«uÃUÁ ø—UB½_« dAFÄ U¹ wM½u³O−ð ô√ ∫‰UÁ .qCÚ √Ë sÄ√ tÃuÝ—Ë tKë
               
          Ó ÓÔ Ó Ô Ô Ó Ó Ó
                     Ô Ó  Ó ÚÓ Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ô  Ô Ó Ó Ó Ô Ó ÓÓ ^ Ó Ó Ô Ô Ô Ó Ó Ô ]
        UO½bë      r²ÁbB?KÓ r²KI?à r²¾ý uà t?KÃ«Ë UÄ√∫‰UÁ øqC?HÃ«Ë sLë tÃu?ÝdÃË tKÃË tK?ë ‰uÝ— U¹
                Ú ÔÚ Ó Ó Ó Ú ÔÚÔ Ó Ú ÔÚ Ú Ó ] Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ú Ó ^ Ó Ú   Ô Ó Ó ] Ó ] Ó Ô Ó Ó
          ÔÓ Ú Ó Î 
      «uKKÐ∫«uKCš√ özU?ŽË¨„UM?¹ËP «b?¹dÞË ¨„U?½dB?M? ôËc ?Ä˨„UM?ÁbB? UÐc?JÄ U?M²?Oð√¨r?²Áb? Ë
       ]
               Ó Ó Ó Ó ÚÓ Ó Î  Ó Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ó Î Ô Ú Ó Ó Ó Ó Ú ] Ó Ó Î ] Ó Ô ÓÓ ÚÓÓ Ú ÔÚ = Ô Ó
vÃ≈ rJ²K?ÂË˨«uLKÚ O?à UÄuÁ UNÐ XH?ÃQð UO½bë s?Ä ÌWŽUFà w —U?B½_« dAFÄ U?¹ rJ H½√ w? rðbłË√ ¨„UMO?MžQÓ
 Ó Ú Ô ÔÚ Ó Ó Ó  Ô Ô Î Ú Ó Ó Ô Ú ]ÓÓ ÓÚ^ Ú Ó Ó Ô  Ó ÚÓ Ó Ó Ú Ó Ó Ú Ô Ô ÚÓ Ú ÔÚ Ó Ó Ó Ó ÓÚ ÓÚ Ó
       ]  Ô Ó  Ó Ô  Ú ÓÓ   ÓÚ Ó  ]  Ô ] Ó Ó Ú Ó Ú Ó  Ó ÚÓ Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ú Ô  Ú 
w ©¶® tKë ‰u?ÝdÐ ÊuF?łdðË ¨d?OF³Ã«Ë …U?AÃUÐ ”UM?ë V¼c¹ Ê√ —U?B½_« dA?FÄ U¹ Êu{d?ð öÓ √ ø rJ?ÄöÝ≈

Ô Ó ÚÓ Ú Ó Ó Ó Ó Î Ú  Ô ] Ó Ó Ó Ú ÓÓ  Ó ÚÓ Ú  ÎÓ Ú Ô ÚÔ Ó ÔÓ Ú  Ú Ú Ó  Ó Ì ] Ó Ô Ô Ú Ó  ] Ó Ú Ô  Ó 
—UB½_« XJKÝË U³Fý ”UMë pKÝ uÃË ¨—UB½_« sÄ √dÄ« XMJà …d−Në ôuà ÁbOÐ bL×Ä fH½ ÍcëuÓ ørJÃUŠ—

Ô Ú Ó Ú Ó Ó Ó Ó  Ó ÚÓ  ÓÚÓ Ó ÓÚÓÓ  Ó ÚÓ Ó ÓÚÓÓ Ó Ó ÚÓ  Ó Ú ] Ô ]  Ó ÚÓ Ó Ú  Ô Ú Ó Ó Î Ú 
ÂuIë vJ³Ó ∫‰UÁ ¨—UB½_« ¡U?MÐ√ ¡UMÐ√Ë ¨—UB½_« ¡UMÐ√Ë ¨—UB½_« rŠ—« rNKë ¨—UB½_« V?Fý XJKÓ Ã U³Fý
    Æ©±®åUMÁdHðË ©¶® tKë ‰uÝ— ·dB½« rŁ.UÎEŠË ULÚ Á tKë ‰uÝdÐ UMO{— ∫«uÃUÁË ¨r¼U×à «uKCš√ v²Š
       ÓÚ ] Ó ÓÓ  ] Ô Ô Ó Ó ÓÓ Ú ] Ô Ò Ó Ó Î    ]  Ô Ó Ó Ó     Ô ÓÓ Ú Ô Ó   ÔÓ Ú Ó ]Ó

        rKFð√                                     5MŠ …Ëež sÄ d³ŽË ”Ë—œ
        Ô ]
   ¡U?? ? ? ? M? ?ë q?? ?²? ? Á Âö?? Ýù« Âd?? ?Š
            Ó                ]                      Ò Ì
                                                           Ì
                                  ”Ë—bë sÄË ¨wÄöÝù« a¹—U²Ã« w WÄUNë  «ËeGë sÄ sOMŠ …Ëež bFð
                                    ^    =                        Ô  ^ ÓÔ
   È   Ó√— bI ¨»Ëd×ë w ‰UHÞ_«Ë                                             …œUH² Lë d³FëË
                                                       ∫wðQ¹ UÄ UNMÄ        Ó
 sOÓ       ÓÚ Ô Ó ]
       FL²−Ä ”UMë ©¶® tKë ‰uÝ—    ]
                     Ì¡w?? ý v?? ?K?? ?Ž .tÐU³ÝQÐ «Ëcš√ «–≈ sOLK Lë vKŽ tÐ sL¹ ¨ÁbŠË tKë bMŽ sÄ dBMë ≠±
                               Ô Ó                          Ò 
                                                 ^    Ó           ÔÚ ]
 Î         Ó
  ö?? ÔłÓ— Y?? ?ÓF?? ?Ó³?? ?Ó ª Ú Ó            Ó
                                             .…bFÃ«Ë œbFë …d¦JÐ —«d²žô« “u−¹ ôË
                                              ] Ô              Ô
   ø¡ôRÓ¼ ÓlÓL²?Úł« ÓÂöÓŽ ÚdE½«∫‰U?IÓ
         Ô    Ó           Ô Ú Ó Ó                             Ô
   ¨q??O?²?ÓÁ Ì…√Ód?ÚÄ« v?K?ÓŽ∫‰U?ÓI??Ó Ó¡U?Ó−?Ó ¨W?L?Šd?ë s?Ä ”U?Ý√ v?K?Ž r?N²?K?ÄU?F?ÄË ¨ s?¹dšü« v?Ã≈ ÊU? ?Šù« ≠≤
     Ì      Ó       Ó Ó                 ]  Ì        Ô       Ó      Ô
   Ác?? ? ? ¼ X?? ? ? ?½U?? ? ?  U?? ? ? Ä∫‰U?? ? ? I?? ? ? Ó
         Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó                                        .ÂöÝù« sÄ rNÔ?Ð dI¹  =
 Ô  Ó  Ó Ò Ó Ô Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó  Ó Ô 
 bÃUš WÄbILë vKŽË∫‰UÁ¨qðUI²Ã             Æ·ËdEë dDš√ w tðU³ŁË ¨»d×ë w ©¶® w³Më …√dł ≠≥
                              ^      Ô         =   Ô
 qÁ∫‰UIÓ öł— YF³Ó ¨bOÃÓuë sÚÐ ‰«u?Ä_« v?K?Ž ÁËd?Ł¬ b?I ¨©¶® ‰uÝd?K?à r?N³?ŠË —U?B?½_« q?C ≠¥
 Ú Ô Ó Ó Î Ô Ó Ó ÓÓ   Ú Ô                        ]    ^     Ô
 ôË …√d?? Ä« s?? K?? ?²?? I?? ?¹ ô Ìb?? ?ÃU?? Ó ? ?Ã
   Ó ÎÓÓ Ú ] Ó Ô Ú Ó                                   .rzUMGëË
              .©≤®åUHO Ž
                 Î Ó                  . rN³½Uł sÄ√ «–≈ sOÂdALÃUÐ W½UF²Ýô« “«uł ≠µ
                                      Ô Ó Ô               Ô
                                                     .Í—b ë bOFÝ wÐ√ bM Ä w bLŠ√ Á«Ë—©±®
                                        .dOł_« u¼ nO FÃ«Ë Më q²Á w »UÐ ¨œUN−ë »U²Â w œË«œ uÐ√ Á«Ë—©≤®
                                                Æ¡U


                                                                      µ≤
                                        r‡¹u‡I²Ã«
                   ∫W×O×Bë WÐUłùUÐ WOðü«  «—U³Fë w ⁄«dHë úÄ√
                     ]                Ó      ±
                      Ì Ô         
                  ÆÆÆÆÆÆÆÆsOMŠ w sOÂdALë gOł bzUÁ ÊU ≠ √
                                    Ô
                      Ì        
                ÆÆÆÆÆÆÆÆsOMŠ w sOLK Lë gOł œbŽ mKÐ ≠»
                                 Ô
                            Ì
             Æ…d−NKÃÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WM] ë w sOMŠ …Ëež XFÁË ≠Ã
                               Ô   Ú
         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ sOMŠ …Ëež w ‰U²Ië w s—Uý wð«uKë ¡U Më sÄ ≠œ
              Ì           Ó Ú        =
                         Ì      Ô
                  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÃuIÐ nOI¦Ã ©¶® ‰uÝdë UŽœ ≠‡¼

                                   
                                ÆsOMŠ …Ëež V³Ý sOÐ√
                                     Ó  =    ≤

             Ò               Ì]Ô
   ø s¹dO¦Jë —«d sÄ rždÃUÐ WÂdFLë W¹«bÐ w tÐU× √ sÄ WKŁË ©¶®‰uÝdë  U³Ł ‰b¹ ÂöŽ
                                 ] Ô Ó^ Ó      ≥

                       .sOMŠ …Ëež sÄ U¼bOH²Ý√ ”Ë—œ WŁöŁ d–√
                       Ì Ô       Ô   Ì  Ó  Ô    ¥

     ÆWLJ×ë Ác¼ `{Ë√ Æ©¶® ‰uÝdë WLJŠ vKŽ ‰b¹ sOMŠ …Ëež bFÐ rzUMGë l¹“uð
      Ó     Ô =     ]       ^ Ì      Ó      Ô     µ

                                        Ô =
                                    ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√  ∂
        Ɖ«uÄ_«Ë ¡U MÃ«Ë ‰UHÞ_« rNFÄ sOMŠ …Ëež w ÊuÂdALë V×D « ≠ √
        Ó    Ó = Ó      Ó Ì
                              Ì  
                        ÆrÝù« «cNÐ sOMŠ …Ëež WOL ð ≠»
                                   Ô
                     Ú ]      
                ÆWÂdFLë w dBMë »U³Ý√ sÄ …QłUHLë dBMŽ bF¹ ≠ Ã
                                 Ô  ^ ÓÔ
                               ^        = Ô
                         ∫wðQ¹ UÄ vKŽ ‰b¹ Ícë nÁuLë œbŠ√
                                    Ó        ∑
                                   = ] Ô
                          Æ »d×ë w ©¶® w³Më …√dł ≠√
                                  ] Ô
                        ÆsOÂdALÃUÐ ©¶® ‰uÝdë WLŠ— ≠»
                          ]Ô     
                         Æ—UHJë W×KÝQÐ W½UF²Ýù« “«uł ≠Ã
                                      Ô
                                 ] ^ Ô
                     ÆrNà Ád¹bIðË —UB½úà ©¶® ‰uÝdë VŠ ≠œ
                        Ô
µ≥
   …b‡‡‡‡‡‡‡‡Šuë   µ t?I?H?ë
w?Äö?Ýù« Ú
Ò           Ô
              ∂¥
                                                           ”—bë
                       WONIHë V¼«cLÃ«Ë tIHë rKŽ                   ±¥
       Ò
       rKFð√              sO³ð wN ªUNFOLł WHK² Lë  ôU−Lë w ”UMë Ó…UOŠ ÔWÒOÄöÝù« ÔWF¹dAë ÔrEÓMÔð
                       Ô =                                     =
                       ÓW?D?³?ðd?L?ë ÂU?J?Š_«Ë .Z?×?Ã«Ë ¨…U?Âe?Ã«Ë ¨Âu?B?Ã«Ë ¨…ö?B?ÃU? ∫ «œU?³?F?ë ÂU?J?Š√
t?? ?I? ?H? ?ë r?? K? ?Ž n?? ¹d?? F? ?ð
                              Ó     Ò       ]     ]     ]          Ó
          Î
r?? ?K? ? F? ? ë ∫U?? ? Šö?? ?D? ? «
Ò      Ò
                       ¨ UÂdAÃ«Ë ¨…—Ułù«Ë ¨lO³ÃU ∫ öÄUFLë ÓÂUJŠ√Ë .‚öDÃ«Ë Ã«ËeÃU ∫…dÝ_UÐ
                            ]                         ]  ]
WOKLFë WOŽdAë ÂUJŠ_UÐ
   Ò       
U??N? ²??Ãœ√ s??Ä W??³? ? ²? J? L?ë    ÂUJŠ_« Ác¼ ”—b¹ Ícë rKFë ∫u¼ tIHë rKŽËÆ”UÒMë …UO×Ð ÔoKF²¹ ULÄ pÖ dOžË
                      Ó          Ô     ] Ô        Ô          ]Ó       
             ÆWÒOKOBH²Ã«                                          Ó] Ô =
                                                      ÆWOŽdAë UN²Ãœ√ sO³¹Ë
                                                       Ò

                                                    tIHë rKŽ …QA½
                                                         Ô
…U?O×Ð WD³ðdLë WOŽdAë ÂUJŠ_« sÄ «dO¦Â sOÐ t½√ pÖ sÄ˨rNL?OKFðË ”UMë W¹«bNà r¹dJë ʬdIë ‰e½
          ]        Î   ]Ó Ò            ]      Ô   Ô   Ó
Ô  Ô
V?O−¹ ÊU? U?L¨rNà UNK?O UHð sO?³¹Ë ¨ÂU?JŠ_« Ác¼ ”UMë r?KF¹ ©¶® ‰uÝd?ë ÊU?ÂË ¨rNðU dBðË ”U?Më
           Ó    Ô =   Ó      Ó Ò Ô =    Ô ]         ^    Ò
                     ÆU¹UCÁ sÄ rNà ÷dF¹ ULO vÃUFð ˇ« rJŠ ÔsO³¹Ë ¨rN²K¾Ý√ vKŽ
                            Ô ÚÓ      Ó Ô Ò
w tOÃ≈ «ułU²Š« dÄ√ q w rNM¹œ ÂUJŠ√ sOLK LKà ÊuMO³¹ © ® tÐU× √ ÊU ©¶® ‰uÝdë …U Ë bFÐË
         Ì =       Ó         =      Ô         ]       Ó
r¹dJë ʬdIë w tLJŠ b−¹ rÃË dÄ√ sŽ UL¼bŠ√ q¾Ý «–≈ ©
          Ó Ô Ú   Ì         Ô     ® dLŽË dJÐ uÐ√ ÊUÂË ¨rNðöÄUFÄË rNð«œU³Ž
                               Ô  Ì                
 ÆtOKŽ ÊuIH²¹ ULÐ qLŽË r¼—UA²Ý«Ë ¨WÐU×Bë ¡UNI sÄ rKFÃUÐ dN²ý« sÄ lLł WH¹dAë W¹u³Më WM^ ë w ôË
      Ò   Ó Ó         ]                   ] Ò      Ò
       Ï          Ó
ª»dFë dOž sÄ d?O¦Â ÂöÝù« w qšœË ¨WOÄöÝù« WÃËb?ë XF ð« sOFÐU²?ë wFÐUðË sOFÐU²?ë bNŽ w Ë
                     Ô Ò   Ô ]    Ò   ]       ]
           Î                       Ô
            UЫuÐ√ ¡U?NIHKà Xײ ¨…UO×ë ÊËRý nK²? Ä w …dO¦Â qzU ÄË l?zUÁË pÃcÐ  QAM
                    Ú             Ï      Ô      Ú
       Ò
       rKFð√
                      öI² Ä ULKŽ `³ √Ë ¨tIHë rKŽ d¼œ“«Ë ¨l¹dA²Ã« Ê«bOÄ l ðU ¨dEMÃ«Ë Y׳ë sÄ
                      ÒÎ  Î         Ô Ó      Ú ] Ô   Ó Ò Ó ]
w?? ? ¹—U??²? ë q?? ? K? ?²??ë-
^           Ô     ]
                                                  ÆÁƒULKŽË tðUHÃRÄ tà tð«cÐ
                                                   Ô      Ô ]    
            
 ∫W??]O?? N? I? H? ë V?? ¼«c??L? K? Ã
 r?Ł WO?J?ÃU?L?ë r?Ł WO?H?M?×ë rNÁdÞ rNà ÊU ¡ULKŽ Íb¹√ vKŽ Íd−Në w½U¦Ã« ÊdIë W¹«bÐ w tM¹Ëbð √bÐ bÁË
     Ò         Ò       Ô                       Ò           Ô
                                      Ò
   ÆWKÐUM×ë rŁ WÒOF UAë
                    X?³ ?½ W?O?N?I? V?¼«c?Ä r?N?à X?½U?ÂË ¨WO?Žd?A?ë ÂU?J?Š_« ◊U?³?M?²?Ý« w? r?N−?¼U?M?ÄË
                    Ú Ó ÔÏ Ò     Ô            ] ]                  Ô
                                                   ∫V¼«cLë Ác¼ sÄ˨rNOÃ≈


                                                   Ò ÓÓ Ô
                                                   wHM×ë V¼cLë
                                                            Ô
                                                        ∫V¼c*« ÂUÄ≈ …UOŠ
                  ^    Ì
¨ ‡¼ ∏∞ WMÝ bÃË ¨ö √ wÝ—UHÃ«Ë «bÃuÄ w uJë ¨XÐUŁ sÐ ÊULFMë tLݫ˨WHOMŠ uÐ√ u¼ V¼cLë «c¼ ÂUÄ≈
         Î  ^    Î         Ô Ô     Ô  Ó           Ô

∂µ
            
·dŽ b?ÁË ¨‘ULIë …—U−ð w q?G²A¹ ÁbNŽ ‰Ë√ w? ÊUÂË ¨UNO s? œË ¨œ«bGÐ w ‡¼ ±µ∞ W?MÝ w= uðË
   Ô            Ô     Ò          Ó Ô Ó        Ó Ó
 …—U?−²ÃUÐ ‰UG²ýô« s?OÐ lL− ªÁdG? cMÄ r?KFKà t−ð« U?L¨s¹dšü« ‰ö?G²Ý« Âb?ŽË ¨WKÄUFLë ‚b?BÐ UNO
           Ó      Ó Ô       ]     Ó             
w U?MD UO?– ÊUÂË ¨tO U¾¹dł o×?ë w U?³K ¨WOB Aë Íu?Á-tKë tLŠ—- ÊUÂË ¨r?KFë fÃU?−Ä —uCŠË
 Î ÎÒ        Î   =    Î    ]    ]   ÔÒ     Ó           
”UMÃU t?IHë w d׳²¹ Ê√ œ«—√ sÄ® ∫w?F UAë ÂU?Äù« tO ‰UÁ bI ¨tOKŽ ¡U?LKFë ¡UMŁ sÄ pÖ `C²?¹Ë ¨tIHë
  ]      ÓÒ        ^    Ô                       Ô ]
                                                 Ï
                                         Æ©WHOMŠ wÐ√ vKŽ ‰UOŽ
                                          Ó
  Ó     Ó     Ó
u¼ t²I¹dÞ tMŽ cš√Ë ¨tLKŽ d¦Â√ tMŽ vIKð Ícë Á–U²Ý√ s?JÃË ¨¡ULKFë sÄ dO¦Â sŽ WHOMŠ uÐ√ cš√ bÁË
                  Ò   ] ÔÓ   ]        Ì    Ó
Ƈ¼ ±≤∞ WMÝ tðU Ë bFÐ ”—bë WIKŠ w t½UJÄ fKł rŁ¨WMÝ …dAŽ w½ULŁ tÄ“ô Ícë ÊULOKÝ wÐ√ sÐ œULŠ
     Ó     Ó  Ò       Ó       Î Ó Ú Ó          Ò Ó     Ô Ô Ò
    
¨ÁdA½Ë V¼cLë s¹Ëbð w qCHë lłd¹ rNOÃ≈Ë ¨Í√dë Áu—UýË tëuÁ√ tMŽ «uIKð cOÄöð WHOMŠ wÐ_ ÊUÂË
           Ô   Ô      Ó Ú]      Ó     Ú Ò Ô   Ó
                                         
            Æq¹cNë sÐ d “Ë ¨s ×ë sÐ bL×ÄË ¨nÝu¹ uÐ√∫cOÄö²Ã« ¡ôR¼ dNý√ sÄË
             ÚÓ Ô Ô        Ô Ô ]    Ó Ô            
                                           ∫t²I¹dÞË t−NMÄ
                                           Ô    Ô
 UOB ý ÊuJð vÃ≈ Èœ√ ULÄ ªUN½QAÐ r¼—ËU×¹Ë r¼dþUM¹Ë WÃQ Lë ÁcOÄöð vKŽ ÷dF¹ tHOMŠ uÐ√ ÊUÂ
     ^
  Ò       Ò Ò       Ô    Ô   Ó          Ô  Ó
                              ÆtðUNOłuð qþ w ˨tðUOŠ w ÁcOÄöð
                                   =
     ]                                   Ú     Ô
  Æ廫uBÃUÐ vÃË√ uN UMÃuÁ sÄ s ŠQÐ U½¡Uł sL ¨tOKŽ U½—bÁ UÄ s Š√ «c¼ UM¹√—ò∫ÁcOÄö²Ã ‰uI¹ ÊUÂË
                Ó      Ú Ó      Ú   Ô
  błË «–≈ tKë »U²JÐ cš¬ò∫‰UÁ t½√ pÖ sL ¨œUN²łô« w t²I¹dÞ vKŽ ‰b¹ UÄ WHOMŠ wÐ√ sŽ qI½ bÁË
 Ô     Ò     Ô                        ^    Ó       Ó Ô
Ÿœ√Ë rNMÄ X¾ý ÚsÄ ‰uIÐ Ôcš¬¨t?ÐU× √ ‰uIÐ Ô cš√ bł√ rà ÚÊS ¨©¶® ˇ« ‰uÝ— WÒMÔ ³ ô≈Ë ¨rJ×ë tO
Ô     Ô    Ó                  Ú                Ò    Ó Ú Ô
              Æ«ËbN²ł« UL bN²−¹ ÓWHOMŠ uÐ√ ÊU bI sOFÐU²Ã« vÃ≈ dÄ_« vN²½« «–≈ UÄ√ÆåÔX¾ý ÚsÄ
                    Ô                   Ô       Ò     Ó
WOK _« l?ł«dLë s ×ë sÐ bL×Ä  UHÃRÄ bFðË ¨tMŽ UN½uKIM¹Ë tëuÁ√ ÊuEH×¹ WHOMŠ wÐ√ cOÄöð ÊUÂ
ÓÒ   Ó        Ò   Ô ] ^ ÓÔ          Ó      Ó     Ô
Æw šd Kà ◊u ³Lë˨nÝu¹ wÐ_ ëdÓ Ã« »U²Â∫UC¹√ …—uNALë V¼cLë V²Â sÄ˨wHM×ë V¼cLKÃ
  Ò    Ô     Ó Ô        Ô   Î          
    ÆÈdš_« —UDÁ_« iFÐË sOD K Ë ¨Êœ—_«Ë ¨dBÄË ¨ÊU² ÂUÐË ¨‚«dFë w wHM×ë V¼cLë dA²M¹Ë
              Ó  Ó  =     Ó    Ó         ^    Ô  Ô

                                       wJÃULë V¼cLë
                                       Ò    Ô
                                          ∫V¼cLë ÂUÄ≈ …UOŠ
                                                 Ô
  Ó      ]
UNO w= uðË ¨…—uM?Lë WM¹bLë w? ‡¼π≥ WMÝ bÃË ¨w׳ _« f?½√ sÐ pÃUÄ ÂUÄù« u¼ V?¼cLë «c¼ ÂUÄ≈
                   Ó     ^     Ì    Ô Ô   Ô          Ô
      ^     ÚÓ            Ô Ó Ô Ì 
»U²Jë w tIH²Ã«Ë tD³{Ë Y¹b×ë W¹«ËdÐ ÁdG cMÄ wMŽ¨r?KŽ XOÐ w pÃUÄ ÂUÄù« QA½ bÁËƇ¼±∑π WMÝ
                                     Ï   Ô            Ó
 vKŽ ¡ULKFë oHð« bÁ˨ÁdBŽ w “U−×ë q¼√ ÂUÄ≈ ˇ« tLŠ— bF¹Ë ¨Y¹b×Ã«Ë tIHë w UÄUÄ≈ ÊUJ ¨WM^ ëË
   Ô     ]             Ó Ó       ^ ÓÔ             Î    ]
             bNý Ê√ bFÐ ô≈ Y¹b×Ã«Ë ¡U² ûà pÃUÄ ÂUÄù« fK−¹ rÃË ¨tM¹œ w t²Ðö Ë t²ÄUÄ≈
               Ú Ó Ò           Ï    Ô                 
       dJ √
                                               Î
                                       ÆrKFë q¼√ sÄ U Oý ÊuF³Ý tÃ
Ìp?ÃU?Ä ÂU?Äù« v?KŽ o?K?D?¹
          Ô   Ô
                  ^ ^ Ì        ÔÚÔ Ô          
Æ…d?−?N?ë —«œ ÂUÄ≈ ∫VIà tðcÄöð UÄ√¨Íd¼eë »UNý s?Ð«Ë ¨eÄd¼ sÐ sLŠdë b³Ž ∫tšuOý dNý√ sÄË
             Ô            Ô          ] Ô
        ^
     øpÖ ‰b¹ ÂöŽ           Ô         Ú Ó Ô Ò Ô        Ï ÓÔ
                 ÆrÝUIë sÐ sLŠdë b³ŽË ¨V¼Ë sÐ tKë b³Ž ∫r¼dNý√ sÄË ¨d¦Â rN
                        ] Ô

                                                   ∂∂
                                                                 ∫t²I¹dÞË t−NMÄ
                                                                 Ô    Ô
ÊU?ÂË ¨—UÁuÃ«Ë W?MOJ] ÃUÐ tÝ—œ w? ·dŽË ¨ÂöJë u?GÃË ‰b?−ë sŽ t ¹—bð w b?F²³¹ p?ÃUÄ ÂUÄù« ÊUÂ
     Ó          ÚÓ  Ó Ô      ÚÓ           Ô  Ï   Ô
                   Æ uBë lÚ —Ë jGKÃ«Ë ¡«dLë sÄ ¡wý t K−Ä w fOà öO³½ U³ONÄ ULÃUŽ
                                   Ï        Î Î    Î
             ÒÔ         ]               Ô
tÐ ‰UÁ UÄË ¨©¶® tÃuÝ— WMÝË ¨ˇ« »U²Â vKŽ WONIHë ÂUJŠ_« ◊U³M²Ý« w bL²F¹ ≠ ˇ« tLŠ— ≠ ÊUÂË
                                   Ô
                 Ò 
       ÆWM¹bLë ¡UNI sÄ ÈuI²Ã«Ë rKFë q¼√ tOKŽ lLł√ UÄË ¨WÐU×Bë Á«Ë— UÄË ¨ÊËbý«dë ¡UHK ë
                      Ô           ]
©W?½Ëb?Lë® ∫»U?²ÂË ¨tÔ H½ p?ÃUÄ ÂU?Äù« tHÃ√ Íc?ë QÞu?Lë ∫»U?²Â w?J?ÃU?Lë V¼cLë V²Â d?Ný√ sÄË
   ]    Ô       Ï   Ô    ]   Ò ÓÒ     Ô  Ò           
                                    Ì  
                            ÆÁcOÄöð WÞUÝuÐ pÃUÄ ÂUÄù« ¡«—¬ tO X½Ëœ Ícë
                                          Ô   Ú Ó= Ô ]
                                        
                     Æ—UDÁ_« sÄ U¼dOžË UOI¹d ≈ VKž√Ë dBÄË »dGLë w wJÃULë V¼cLë dA²M¹Ë
                                     Ó       ^    Ô   Ô

                                                          wF UAë V¼cLë
                                                          ^    Ô
                                                                     Ô
                                                                 ∫V¼c*« ÂUÄ≈ …UOŠ
      Ó  Ó Ó]    Ô Ó
¨‡?¼±µ∞ WMÝ s?OD KHÐ …e?ž w bÃË ¨f¹—œ≈ sÐ b?L×Ä tL?Ý«Ë ¨wF UAë ÂU?Äù« u¼ V?¼cLë «c¼ ÂUÄ≈
                    Ô Ô    Ô   Ò    Ô           Ô
                                  Ƈ¼≤∞¥ WMÝ dBÄ w w= uðË
                                      Ó Ó     Ó
             dJ √                 = Ó   Ô
               u¼Ë ¡UÂcë  UÄöŽ tOKŽ  dNþ ¨ÊU Kë `OB ≠ ˇ« tLŠ— ≠ wF UAë ÊUÂ
                   ] Ô      Ú                ^
q? ¡U?M?Ł s?Ä Z?²?M?²Ý√ «–UÄ ¨sOMÝ dAŽ s?Ы u¼Ë pÃUÄ QÞuÄ kHŠË ¨sOMÝ l ²Ã r?¹dJë ʬdIë kHŠ ¨dOG
                Ó   Ú Ó Ô   Ì   ]      Ó   Ó    Ó
øWLz_« sÄ ÁdOž vKŽ ÂUÄ≈
                        ÂU?Äù« tMŽ ‰UI ¨¡U?L?K?Fë tOKŽ vMŁ√ bÁË ¨WMÝ …d?AŽ fLš s?Ы u¼Ë ”U?Më v² √Ë
                        Ô        Ô             Î ÓÚ   Ó   Ô   Ó
                                                    Î
                          Æ©wF UAë sÄ wF UAë sÄ“ w ÂöÝù« vKŽ WMÄ rEŽ√ «bŠ√ rKŽ√ UÄ® ∫bLŠ√
                           Ò      =                Î Ó     Ô     Ô
                                                 ]    
                        r?K Ä Ë¨wŽ«“Ë_«Ë ¨pÃUÄ ÂUÄù« ∫tIHë rNMŽ vI?Kð s¹cë tšuOý “dÐ√ sÄË
                        Ô    Ò       Ô         Ò
        Ò
        rKFð√              ÆÍœ«dLë lOÐdÃ«Ë ¨w½eLë vO×¹ sÐ qOŽULÝ≈ ∫rNMÄ ÊËdO¦J tðcÄöð UÄ√ÆbÃUš sÐ
                         Ò    Ô    Ò    Ó Ô Ô            Ô       Ô
Z?N?M?Ä∫Y?¹b?×?ë WÝ—bÄ
Ï                                                                ∫t²I¹dÞË t−NMÄ
                                                                  Ô   Ô
 W??M? ¹b??L? ë w? Q?A?½ w??N?I?   y                             =    
                         tN?I ÊUJ ¨t½UÄ“ w W? ËdFLë V?¼«cLë vKŽ ŸöÞô« wF UAë ÂU?Äûà d Oð
                          Ô                     Ô
 ◊U?? ³? ?M? ?²? Ý« w?? b?? L? ?²? ?F? ¹
                Ô
         Ò
  v?K?Ž W?O?Žd?A?ë ÂU?J?Š_«          Ó   ^    Ó ]    Î                    Î
                        »U²Â wF UAë nÃ√ÆULNMOÐ UDÝËË Í√dë q¼√ WÝ—bÄË Y¹b×ë WÝ—bÄ sOÐ UFÄUł
  ¨©¶®‰u??Ýd??ë Y??¹b??Š ]                       .tIHë w ©Â_«® »U²ÂË ¨tIHë ‰u √ w ©WÃUÝdë®
                                           =   Ó            =
            Ò
   c?š_« w? l?Ýu?²Ã« Âb?ŽË       
                        Ê√ WÃUÝdë »U²Â w sOÐË ª◊U³M²Ýô« ‚dÞ ÁcOÄöð rKF¹ ≠ ˇ« tLŠ— ≠ ÊUÂË
                        ]    =         ]          Ó      Ó    Ô =   Ô
                  ÆÍ√dÃUÐ
   Z?? N? ?M? Ä∫Í√d?? ë W?? Ý—b??Ä
   Ï          Ò                   ] ]  ]                         Ú
                        ¨ŸU??L? łù«Ë ¨W??¹u??³? M??ë W??M??^ ? Ã«Ë ¨r??¹d??J?ë ʬd??I? ÃU??Ð c??š_« v??K? Ž Âu??I? ¹ t??³??¼c??Ä
                                                                   Ô      Ó
    ‚«d??F? ë w?? Q??A? ½ w??N? I?
                   y            
                        V?¼cLë u¼Ë ¨s?L?OÃ«Ë s?O?D K Ë d?BÄ w w?F UAë V?¼cLë d?A?²?M¹ËÆ”UOIëË
                        Ô           Ó     Ó   ^    Ô    Ô
     Ú
    c?? ? ?š_« w?? ? ? l?? ? ? Ýu?? ? ?ðË
               Ó Ò                                  ÆUO O½Ëb½√ w VÃUGë
                                                         Ô
                  ÆÍ√dÃUÐÚÒ


∂∑
                                     wK³M×ë V¼cLë
                                     Ò    Ô
            w²OÐ Vł«Ë                              Ô
                                         ∫V¼c*« ÂUÄ≈ …UOŠ
 V²Â√Ë ¨rł«d²Ã« V²Â bŠ√ vÃ≈ lł—√
 Ô     Ò        Ô
                 bÃË ¨w?½U³O?A?ë q³MŠ sÐ b?LŠ√ ÂUÄù« ∫u¼ V?¼c?Lë «c¼ ÂUÄ≈
                    Ò Ú]       Ô Ô   Ô            Ô
    .q³MŠ sÐ bLŠ√ ÂUÄù«  UH sŽ
        Ó                  Ƈ¼≤¥± WMÝ UNO w= uð˨ ‡¼±∂¥ WMÝ œ«bG³Ð
                                Ó    Ó Ô       Ó Ó
                     sÄ Xłdš®∫tO wF UAë ‰UÁ ÆWM^ ÃUÐ ULÃUŽË UNOI ÊU bÁË
                       Ô       ^        ]  Î  Î
∫rNMÄ s?¹dO¦Â ŒuOý sŽ r?KFë bLŠ√ ÂUÄù« cš√ b?ÁËÆ©bLŠ√ sÄ rKŽ√ ôË tI √ ôU?ł— UNO XHK?š UL œ«bGÐ
        Ì     Ó   Ô   Ô            Ó     Ó Î     Ô ]   Ó
d?JÐ uÐ√Ë ¨tKë b?³ŽË `?ÃU? ÁU?M?Ы∫rNMĨÊËdO¦J Ác?O?Äöð UÄ√ËÆWH?OMŠ w?Ð√ VŠU n?Ýu¹ u?Ð√Ë ¨wF U?Aë
      Ò     Ì             Ô     Ò        Ô  Ó     Ò
                                              Ɖö ë
                                         ∫t²I¹dÞË t−NMÄ
                                          Ô    Ô
                               
ªY¹b×ë w ÂUÄ≈Ë Ÿ—UÐ tOI uN ¨t¹b¹ vKŽ tIHð t½_ ªwF UAë ÂUÄù« WI¹dÞ sÄ W³¹dÁ bLŠ√ ÂUÄù« WI¹dÞ
      Ï   Ï Ï          ] ] Ò             Ï   Ó     Ô
                 Ô ÔÔ Ì
©wMGLë® ∫UNMÄ …dO¦Â wK³M(« tIHë V²ÂËÆY¹bŠ nÃ√ sOFЗ√ sÄ d¦Â√ vKŽ Èu²Š« Ícë ©bMÚ Lë®∫ nÃ√ bÁË
        Ï   =           Ó       Ó          ] Ó Ó Ô   Ó ]
                                                
                                        ÆwÝbILë WÄ«bÁ sÐô
                                        Ò     Ó
                                           r‡¹u‡I²Ã«
        ∫Íd² œ vÃ≈  «—U³Fë qI½ bFÐ wðQ¹ ULÄ …—U³Ž q ÂUÄ√ ©✘® Ë ¨©✔® …—Uý≈ l{√
                     ÚÓÓ         = Ó       Ó   Ô    ±
                              
  ÆWKÐUM×ë rŁ WOJÃULë rŁ WOF UAë rŁ WOHM×ë ∫u¼ WFЗ_« V¼«cLKà w ¹—U²Ã« VOðd²Ã« ≠ √
         ÔÒ     ÔÒ     ÔÒ             ^    Ô
                            Ï          Ó Ó
                         ÆtÔ H½ pÃUÄ ÂUÄù« ©W½ËbLë® V²Â ≠»
                               Ô   Ó
                           Ó Ó] Ó          Ô
                       ÆsOD KHÐ …ež w wF UAë ÂUÄù«Ó bÃË ≠Ã
                        Ó        ^    Ô
                  ]               
            Æs ×ë sÐ bL×Ä ÂUÄù« V²Â w¼ wHM×ë V¼cLë V²Â dNý√ ≠œ
                       Ô   =         Ô
                       Ó   
                   Æq³MŠ sÐ bLŠ√ ÂUÄù« aOý u¼ wF UAë ÂUÄù« ≠‡¼
                             Ô   ^    Ô
                       Ƈ¼≤∞¥ WMÝ dBÄ w bLŠ√ ÂUÄù« w= uð ≠ Ë
                           Ó Ó     Ô  Ô   Ó Ô
            Æ©   ®WÐU×Bë bNŽ vKŽ tð«cÐ ÎöI² Ä ULKŽ `³ √Ë tIHë ÊËœ ≠“
                   ]        Ò     Î   Ó  Ô   Ó = Ô
                                        Ô = Ô
                                ÆÕöD ô« w tIHë ·dŽ√
                                     Ó          ≤
                                         Ô =
                           ∫bNŽ vKŽ tIHë rKŽ ÊU nO `{Ë√
                                   Ô            ≥
      ÆsOFÐU²Ã« wFÐUðË sOFÐU²Ã« ≠Ã
         Ò        ]     Æ©   ® WÐU×Bë ≠»
                             ]      Æ©¶® ‰uÝdë ≠√
                                       ]
                  ] ]                    Ô =
                 ÆWOŽdAë ÂUJŠ_« ◊U³M²Ý« w wF UAë ÂUÄù« V¼cÄ `{Ë√
                              =       Ó          ¥

           ÆWONIHë V¼«cLë »U× √ VBFð ÂbŽ vKŽ ‰b¹ UÄ ”—bë sÄ Ãd ²Ý√ µ
            ]            ^      ^    ]   Ô

                                                 ∂∏
               wŽdAë rJ(«Ë tIHë ‰u √ rKŽ                         ”—b??ë
                                                  ±µ
 ] ]            Ó] Ô = Ó ] ] Ó            Ó ]       ]
øWOŽdAë ÂUJŠ_« Ÿ«u½√ UL ÆUN²Ãœ√ sO³¹Ë WOŽdAë ÂUJŠ_« ”—b¹ tIHë rKŽ Ê√ oÐU] ë ”—bë w UMÚ dŽ
        Ô                    Ô
                     øUN²Ãœ√ sÄ ÂUJŠ_« j³M² ð nOÂË øUNMÄ cšRð w²Ã« WÃœ_« UÄË
                        ]   Ô   Ô Ó Ô        Ô Ô Ò ÔÒ
                                              tIHë ‰u √ rKŽ
                                               Ú     Ô Ú
       Ò
      rKFð√        Ô =  ]             Ô Ô ] Ô      
               ∫sO³¹ Ícë uN ªWIÐU] ë WK¾Ý_« sŽ VO−¹ Ícë rKFë ∫u¼ tIHë ‰u √ rKŽ
                                               Ô
                                    Ô Ó Ô ] Ó]
tIHë ‰u √ rKŽ n¹dFð ¡UNIHë UNOKŽ dO ¹ w²Ã« fÝ_«Ë bŽ«uIÃ«Ë ¨UNMÄ j³M² ð w²Ã« WÃœ_«Ë ¨ÂUJŠ_« Ÿ«u½√
               Ô      Ô    Ó    Ó                   Ó
r??K? F? ë u?¼ ∫ÎU??Šö??D? «                        ] ]       
                                     ÆWOŽdAë ÂUJŠúà rNÞU³M²Ý« w
w?²?ë f?Ý_«Ë bŽ«u?I?ÃU?Ð
    
◊U?³?M?²?Ý« vÃ≈ UNÐ qÓ u²?¹ q?zU? Lë w Y?×?³¹ t?IHë r?KŽ Ê√ ∫t?IHë ‰u √ r?KŽË t?I?Hë rKŽ s?OÐ ‚d?HëË
            ÓÔ       Ô      Ó ]                 Ó Ô
WOKLFë WOŽdAë ÂUJŠ_«
   ÆWOKOBH²Ã« UN²Ãœ√ sÄ ‰«uÄ_«Ë ¨…öBë ÊU—√ w ö¦Ä Y׳¹ tOIHÃU ª öÄUFLÃ«Ë  «œU³Fë w WOze−ë
                     ]       Î     Ô                 Ò
                          Ò Ó ] Ô= Ô      
             l?C¹ uN tIHë ‰u? √ rKŽ UÄ√Ær?zUBë dDHð w?²Ã« —uÄ_«Ë ¨…UÂe?ë UNO V?−ð w²Ã«
             Ô          Ô                 Ô ]     Ô
                       Ô=     
’uBMà tz«dI²Ý« ‰öš sÄ tIHë ‰u √ rÃUŽ —dI¹ ‰U¦Lë q?O³Ý vKF ¨tOIHë UNOKŽ dO ¹ w²Ã« WÄUFë bŽ«uIë
                     Ô                   Ô     ÓÒ  Ó
 tÞU³M²Ý« w WÄUFë …bŽUIë Ác¼ tOIHë cšQO ¨r¹dײë bOH¹ wNMë Ê√˨»ułuë bOH¹ dÄ_« Ê√ WM^ Ã«Ë »U²Jë
       ÓÒ   Ó      Ô   Ô     ] Ô Ó     ]      Ô Ó   ] ]
…ö?? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ë »u?? ? ? ? ?łË ±±∞∫…dI³Ã« .˝                         Ò
                                        ˚∫vÃUFð tÃuÁ sÄ j³M² ¹Ë ¨WOŽdAë ÂUJŠúÃ
                                                Ô
                             ÆU½=eë ÓWÄdŠ ≥≤∫¡«dÝù« .˝      ˚∫vÃUFð tÃuÁ sÄ˨…UÂeëË

      rKFð√
       Ò                                     Ò ]  Ú Ô Ô
                                            wŽdAë rJ×ë ÂU Á√
 w?ŽdAë r?J?×ë n?¹d?Fð ¨W¼«dJÃ«Ë ¨»bMÃ«Ë ¨r¹d×²Ã«Ë »U−¹ù«∫wHOKJ²Ã« wŽdAë rJ×ë ÂU Á√ sÄ
 Ò            Ô    Ô Ô   Ô  ] Ô         Ò ]     
           Î
  »U??D? š u?¼∫U??Šö?D? «
  Ô                                         ÆWŠUÐù«Ë
   ‰U?F QÐ ÔoK?F²*« v?ÃUFð tKë
         =      Ò
          Î
Ϋd?O?O ðË√ U?³?KÞ sOHK?JLë ]                Ì ] Ô 
                       ÆÂU Á_« Ác¼ sÄ r Á q ”—bë «c¼ w ·dFMÝË
                                         Ô =
             Î Ú
            ÆUF{Ë Ë√
                                                        Î
                                                    Vł«uë ∫ôË√
VÁUF¹Ë tKŽU »U¦¹ Y?O×Ð ¨Â«eÃù« tłË vKŽ tKF nK?JLë sÄ ≠ t½U×³Ý ≠ ˇ« VKÞ UÄ ∫u¼ Vł«uë
Ô  Ô Ô Ô ÔÔ               Ó  ]          Ô Ó       Ô
                                     
                           ÆÊUCÄ— Âu Ë ¨fL ë  «uKBÃU ªt—Uð
                           Ó             ]   Ô
                                        
                    ÆbOIÄ Vł«Ë˨oKDÄ Vł«Ë∫sOL Á vÃ≈ tz«œ√ XÁË —U³²ŽUÐ Vł«uë r IM¹Ë
                    Ï ] Ï   Ï  Ï                Ô   Ô


∂π
 Ú                    Î Ô     = Ô
 Ê≈ tMOL¹ w YMŠ sL ¨ «—UHJë∫q¦Ä ¨tz«œ_ U²ÁË Ÿ—UAë sOF¹ rà Ícë u¼Ë∫oKDLë Vł«uë ≠
             Ò                           Ô
                                         Ó Ó
            ÆÁ—U² ¹ Ícë XÁuë vÃ≈ d]š√ ¡Uý ÚÊ≈Ë ¨Î…dýU³Ä YM×ë bFÐ d]H ¡Uý
              Ô                        Ó
             Ì ] Ì     Ó
Âu? Ë ¨fL ë  «u?KBÃU ¨sO?FÄ X?ÁË w tK?F ≠ t½U×³Ý ≠ ˇ« V?KÞ UÄ u¼∫bO?ILë Vł«uë ≠
          ]                   Ô Ó      ]    Ô
                                            
                                          ÆU¼dOžË ¨Z(«Ë ¨ÊUCÄ—
                                               =   Ó
                                
             ÆwzUH Vł«ËË ¨wMOŽ Vł«Ë ∫sOL Á vÃ≈ tz«œQÐ VÃUDLë —U³²ŽUÐ Vł«uë r IM¹Ë
              y   Ï   y  Ï                   Ô   Ô
                          Ì ] =
                  √d³ð ôË ¨t?M?OFÐ nK?JÄ q s?Ä tK?F ˇ« V?KÞ Ícë u¼∫w?MOFë V?ł«uë ≠
                  Ô               Ó Ô Ó        Ò    Ô
         dJ √          ÆZ×Ã«Ë ¨…UÂeÃ«Ë ¨fL ë  «uKBë pÖ ‰U¦ÄË ¨tKFHÐ ô≈ t²Ä–
                     ^     Ô ]  Ô    Ô  ]    Ô       Ò Ô]
 o?? ?O? ? I? ?% d?? ?Ł√ s?? O?? ?Ð√
                    
                    …öB ¨sOÁU³Ã« sŽ rŁù« jIÝ iF³Ã« tÄUÁ√ «–≈ Ícë u¼∫wzUHJë Vł«uë ≠
                             Ô      Ô           Ô    Ô
         Ó Ô =
             
…eŽ w WOzUHJë  U³ł«uë U??N?×?ÃU??B? L?Ð o??K?F?²?¹ t?½_ª W??Ä_« Ÿu??L?−?Ä s?Ä »u??K? D?Ä u?N? Æ…“U??M?−?ë
  ]                        Ô    Ò    Ò        Ï
         ÆUN²CN½Ë WÄ_«
                  Ò  dÄ_UÂ˨WÄ_« UNłU²×ð w²Ã« ÂuKFÃ«Ë ·d×Ã«Ë  UŽUMBë œU−¹S¨WÄUFë
                        Ô]   Ô                Ò         Ò
                  w²OÐ Vł«Ë                   ÆdJMLë sŽ wNMÃ«Ë ·ËdFLÃUÐ
                                           Ô    ]
  ¨wMOFë Vł«uë vKŽ WK¦Ä√ WŁöŁ d–√
  Ò                Ó            »uKDÄ t]½√ ô≈ ÔiF³Ã« tÐ ÂuI¹ ÊU Ê≈Ë wzUHJë Vł«uëË
                              Ï            Ô  Ó Ú ^      Ô
 Ó    Ò                   Ó
 d??O? ž ¨w??zU??H? J?ë V??ł«u??ë v??K? Ž U??N?K??¦? ÄË  bŠ√ rI¹ rà «–≈ËÆrNà d= Oð Ê√Ë ¨¡ôR¼ 5Fð Ê√ WÄ_« WOIÐ sÄ
                               Ï Ú ÔÓ       Ó ÔÚ       Ó ÔÚ Ò     Ò
              .”—bë w …—uÂcLë
                Ò                      ÆUNFOLł WÄ_« XLŁ√ wzUHJë Vł«uë oOIײÐ
                                                    
                                       Ô   ÔÒ   Ó Ó=        
                                                        Î
                                                    »ËbM*« ∫UO½UŁ
sÄËÆt—Uð VÁUF¹ ôË ¨tKŽU »U¦O ¨Â«eÃ≈ dOž sÄ tKF nKJLë sÄ - t½U׳Ý- ˇ« VKÞ UÄ ∫u¼ »ËbMLë
   Ô Ô       Ô Ô           Ó  ]         Ô       Ô
                             ] Ô         Ó Ô Ô
                    ÆÊUCÄ— dNý w `¹Ë«d²Ã« …ö Ë ¨WFL−ë Âu¹ qÚ Gë t²K¦Ä√
                     Ó
                                                        Î
                                                     «d(« ∫U¦ÃUŁ
                     Ó  ]
»U¦¹Ë ¨tKŽU VÁU?F¹ YO×Ð ¨Â«eÃù« tłË v?KŽ tÂdð nK?JLë sÄ ‡ t½U×³Ý ‡ ˇ« V?KÞ UÄ u¼∫«d×ë
Ô      Ô Ô Ó ÔÔ                        Ô
  Æ˝               ˚∫vÃUFð tÃuIà ¨d¹eM ë r×ÃË ÂbÃ«Ë W²OLë qÂ√ r¹dײÂÆt—Uð
                               Ò             Ô
 ≥∫ …bzULë                     Ï]
                   ∫ÁdOGà Âd×ÄË tð«cà Âd×Ä∫sOL Á vÃ≈ Âd×Lë r IM¹Ë
                     Ï                Ô]
              
¨W²OLë qÂ√ q¦Ä ¨—UCLÃ«Ë bÝUHLë sÄ tOKŽ Vðd²¹ ULà ¡«b²Ð« ‡ t½U×³Ý ‡ ˇ« tÄdŠ UÄ u¼ ∫tð«cà Âd×LÃU
     Ó   ]            Ô ]    Î         Ô  ]        Ô]
                                            ÆdL ë »dýË
                                            
    
ÆWFL−ë …ö XÁË lO³ÃU ¨tL¹d×ð wC²I¹ UÄ tà ÷dŽ rŁ ¨tK √ w UŽËdAÄ ÊU UÄ ∫ÁdOGà Âd×LëË
      Ó      Ô           ] Ô    Î          Ô]
                                                        Î
                                                    ÁËdJ*« ∫UFЫ—
VÁUF¹ ôË ¨t—Uð »U¦¹ YO×Ð ¨ÂeKÄ dOž U³KÞ tÂdð nKJLë sÄ ‡ t½U×³Ý ‡ tKë VKÞ UÄ ∫u¼ ÁËdJLë
Ô Ó Ô   Ô Ô    Ô    Ó Î     Ó   ]          ÔÒ
                                  Ó      Ú ] 
                        Æb− Lë vÃ≈ »U¼cë q³Á qB³Ã«Ë Âu¦Ã« qÂQ¨tKŽUÔ                                                          ∑∞
                                          ÕU³*« ∫UÎ ÄUš
 Ô    Ô Ô Ó    Ô Ô Ô         Ó Ó ]         Ô ]
¨t—Uð ôË tKŽU VÁUF¹ ôË »U¦¹ ô YO×Ð ¨tÂdðË tKF sOÐ nKJLë ‡ t½U×³Ý ‡ ˇ« dOš UÄ∫ u¼ ÕU³Lë
                                          Ô
                    ÆWŠU³Lë WÐdý_«Ë WLFÞ_« sÄ ¡UA½ UÄ ‰ËUMð ∫t²K¦Ä√ sÄË
                                   Ô   Ô

                                           r‡¹u‡I²Ã«
   ∫wðQ¹ ULO W×O×BëdOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈ Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√
          ]        Ó    Ó      ]      Ó    Ó   Ô   ±
                                    Ô
                          ÆwzUHÂ Vł«Ë ÊUCÄ— dNý ÂUO ≠√
                           Ò   Ï  Ó
                                  Ô
                      Æ¡u{uë sMÝ sÄ ‚UAM²Ýô«Ë WCLCLë ≠»
                               Ô
                     Ætð«cà Âd×Ä WFL−ë …ö XÁË lO³Ã« r¹d×ð ≠Ã
                        ÏÒ        Ó     Ô
                          Ô Ô      Ô
                         ÆtKŽU VÁUF¹ ôË t—Uð »U¦¹ ÕU³Lë ≠œ
                                     ÔÔ
                                  
                            ÆwMOŽ Vł«Ë …“UM−ë …ö ≠‡¼
                             Ò  Ï      Ô
                                        Ô =
                            ÆtIHë ‰u √ rKFÐ œuBILë `{Ë√
                                     Ó         ≤

                                    
                        øtIHë ‰u √ rKŽË ¨tIHë rKŽ sOÐ ‚dHë UÄ  ≥

                                      Ò ÒÎ  = Ô
                                   ∫wðQ¹ ULÄ ö ·dŽ√   ¥
                  Æ«d×ë ¨»ËbMLë ¨wzUHJë Vł«uë ¨wMOFë Vł«uë
                  Ó    Ó    Ò    Ó    Ò   Ó
                                      Ò > Ô =
          ÆÁËdJLë ¨Â«d×ë ¨wzUHJë Vł«uë ¨oKDLë Vł«uë ∫wðQ¹ U2 qJà q¦Ä√
                   Ò    Ô       Ô               µ

                              ∫wðQ¹ ULO wŽdAë rJ×ë sOÐ√
                                   ]   Ó   Ô =    ∂
                             ÆW{ËdHLë  «uKBë ¡«œ√ ≠√
                                    ] Ô
                                   Ó Ô
                               ÆWFL−ë Âu¹ q Gë ≠»
                                      Ô
                                Æd¹eM ë r×à qÂ√ ≠Ã
                                =]   ] Ô
                               ÆVODë ÂUFDë q √ ≠ œ
                                       
                              ÆVF²Ã« bFÐ WŠ«d²Ýô« ≠‡¼
                               ]    Ô
                           Ô   Ô   
                         Ætz«œ√ XÁË YOŠ sÄ Vł«uë ÂU Á√ œbŽ√
                                      Ó   Ô=     ∑
∑±
                              UNŽ«u½√Ë  UÂdAë             ±∂    ”—b??ë
    Ó             Ô = Ì]
bŠ«uë œdHë Ê_ ªrN²AOFÄ w rNOKŽ lÝuð W¹œUB²Á« l¹—UAÄ WÄUÁù ¨rNMOÐ ULO ÊËUF²Ã« vÃ≈ ”UMë ÃU²×¹
Ó      ]                 Ó       Ó      ]    Ô Ò Ô
                   ] Ô
                ÆWÂdAë ÂöÝù« Ÿdý pÃcÃË ¨pÃcÐ ÂUOIKà ÂeK¹ UÄ dO uð lOD² ¹ ô bÁ
                                     Ô    Ó  Ô
qLA¹Ë ¨ÕUЗ_« oOI×ð bBIÐ sOFÄ ÍœUB²Á« Ì◊UAMÐ ÂUOIë vKŽ tO ÊUIH²¹ d¦Â√ Ë√ sOMŁ« sOÐ bIŽ WÂdAÃU
Ô            Ì ] ÒÌ               ] Ó         Ï Ô ]
                                       Ó = Ô
 ÆWALÁ_« ÃU²½ù lMBÄ `² vKŽd¦Â√ Ë√ ÊUMŁ« oH²¹ ÊQ¨pÖ dOžË WŽ«—eÃ«Ë WŽUMBÃ«Ë …—U−²Ã« ◊UAMë «c¼
              Ô       Ó Ò Ú    Ó  Ó = Ó =
   ÓÓ  Ó =               Ô                  Ô ]
lMÄ˨t²HOþË ÍœROà ‰ULë ‰Ë«bð √b³Ä oOI×ð vKŽ qLFð w¼Ë ¨tKOB×ðË ‰ULë —UL¦²Ý« ‚dÞ sÄ WÂdAëË
                                  Ì ] Ì         
                             Æ”UMë sÄ WMOFÄ W¾ b¹ w ÁdBŠ Ë√ Á“UM²Â«
                              Ò
                   ]             Î       Ô ]
 «c¼ w Ë ¨”UMë UNOÃ≈ ÃU²×¹ w²Ã«  UÂdAë Ÿ«u½√ sÄ Ÿu½ qJÐ WÒ Uš UÄUJŠ√ WOÄöÝù« WF¹dAë XMOÐ bÁË
     Ô Ò                     = Î        ÔÒ       Ó]Ó
WÂdA?ë˨W?ЗU?CLë WÂdýË ¨‰ULŽ_« WÂdýË ¨ÊUMFë W?Âdý∫w¼Ë ¨UNMÄ Ÿ«u½√ WFЗ√ sŽ Àb?ײMÝ ”—bë
Ô ]                         Ô         Ì      Ô ]     ]
                                                        
                                                      ÆWL¼U Lë


                                                 ÊUMFë WÂdý

  
UÄ VÓ ?×?Ð ULNMOÐ `ÐdÃ«Ë ¨t?MÄ ÊU?³ J¹ q?LFÐ ÂU?OIKà ULNÃU?LÐ d¦Â√ Ë√ ÊU?MŁ« „d?²A¹ Ê√ w¼ ∫ÊU?MFë WÂdý
         Ô =         Ì         Ô         Ó   Ú       Ô
                           .Ÿu bLë ‰ULë V ×Ð Ÿ“uð …—U Ã«Ë ¨tOKŽ ÊuIH²¹
                                        Ô ] Ô          ]
        dJ √                                     
                                   ÚÓ
                 ”√— ÊU? «–S ¨‰ULë ”√— w sO?J¹dAë ÍËU ð ÊU?MFë WÂdý w ◊d?²A¹ ôË
                 Ô                                   Ô
W??Âd??ý ‰U?Ä ”√— ÊU? «–≈
         Ô
l?? œ∫—U?M?¹œ n??Ã√ ÊU??M?F?ë
          Ó
                  W?¾?LFЗ√ d?šü« l? b¹Ë ¨—UM¹œ W?¾?L²Ý s?OJ?¹dAë b?Š√ l b¹ Ê√ “U?ł —U?M¹œ nÃ√ ‰U?Lë
                     Ó Ô Ó Ó            ]  Ú     Ô Ó    Ú     Ì  Ó 
l? œË ¨ ]ÌW??¾?L?²?Ý U?L?¼b?Š√
              Ô                  Ô ]Ô         
                  VÓ ×Ð Ÿ“u² dzU ë UÄ√ ¨tOKŽ oH²¹ UÄ VÓ ×Ð ÊUMFë WÂdý w `Ðdë Ÿ“u¹ËÆ—UM¹œ
                     Ô ] Ô Ô    Ò                 Ô = Ô ]
       ÌW?¾?LF?З√ d?šü«
X?½UÂË ¨ Ó Ô Ó
r?J ¨—UM¹œ W¾Ä …—U? ë
                      Î                              
                     ÆU¹ËU ²Ä ‰ULë ”√— ÊU «–≈ ô≈ ¨ÍËU ²ÃUÐ UN²L Á “u−¹ ôË ¨‰ULë ”√—
                                       ]   Ô   Ô
           Ó Ô
     øULNMÄ q d ¹ y            ]                      Ì
                 Ë√ UNHKð sLC¹ WÂdAë ‰«uÄ√ sÄ Áb¹ w UÄ vKŽ sOÄ√ ÊUMFë WÂdý w p¹dý qÂË
                   ÓÓ Ô                 Ï            ^
       > Ó Ô     Ó                   Ï
  Æj¹dHð ôË bFð ÊËœ ‰«uÄ_« pKð XJK¼ «–≈ sLC¹ ô˨kH×ë w dOBIð Ë√ j¹dHð tMÄ qBŠ «–≈ UNŽUO{
                     Ô        Ï              Ó

                                                 ‰ULŽ_« WÂdý
        dJ √         ^  Ó
                 ¨¡UÂdAë q³Á s?Ä ‰ULŽ_UÐ ÂU?OIë ”UÝ√ vKŽ Âu?Ið w²Ã« w¼ ∫‰U?LŽ_« WÂdý
                                     Ô
W?Âdý s?O?Ð ‚d?Hë `?{Ë√
    Ó Ó     Ô =
.‰ULŽ_«  WÂdýË ¨ÊUMFë           Ó ÚÔ  = Ó           Ô
                  ÆrNMOÐ Âd³Lë ‚UHðô« VÓ Š ÕUЗ_« ÊuL ²I¹ YO×Ð ¨5O d(« Ë√ 5OMN*« q¦Ä
                               Ó           =    Ó =


                                                            ∑≤
s¹—U−½ Ë√¨rNCFÐ lÄ s?¹—U−½ ‚UHðU¨ÌWHK² Ä Ë√ ÌWIH²Ä Ì·dŠ Ë√ sN?Ä »U× √ „d²A¹ Ê√ pÖ ‰U¦ÄË
Ó ]         Ó Ò  =            ]  Ó   Ì Ó Ô    Ó   Ú   Ô
                    .tOKŽ ÊUIH²¹ ULÐ ULNMOÐ V Jë ÊuJ¹Ë¨‰ULŽQÐ ÂUOIë vKŽ s¹œ«bŠË
                         Ò       Ô   Ô   Ì        Ó ]
                                               
                                       ∫‰ULŽ_« WÂdý ÂUJŠ√ sÄ
Ê√ “u−¹ ö ¨WÂdAë ‰UÄ sÄ bF¹ qLŽ sÄ tÐ ÂuI¹ UÄ vKŽ `З sÄ ¡UÂdAë bŠ√ tOKŽ qB×¹ UÄ q ±
Ú Ô      ]     ^ ÓÔÌ           Ì     Ó^ Ô     Ô    ^
                    Ó  Ò       
                  ÆrNMOÐ ‚UHðô« VÓ ×Ð tzUÂdý lÄ tL ²I¹ qÐ ¨tÐ œdHM¹
                                 Ó Ô       Ó

            ] Ô       =     ^ Ó Ò
   Æ`Ðdë l¹“uð w ÍËU ²Ã« ◊d²A¹ ôË ¨‚UHðô« VÓ ×Ð ¡UÂdAë sOÐ WOÃULë ÕUЗ_« l¹“uð r²¹ ≤
    =            Ô                      Ô   ^

  >        Ò    Ó  Ô     Ó  Ô   Ï         Ì   ^
Ë√ bFð tMÄ qBŠ «–≈ ô≈ ‰ULë nKð sLC¹ ôË ¨t³ŠU Êu ¹ ô sOÄ√ ‰ULŽ_« WÂdý w p¹dý q ≥
                                     ÆdOBIð

                                          WЗUCLë WÂdý
     Ò
    rKFð√    q?LFÃUÐ dšü« ÂuI¹Ë ¨‰U?Lë UL¼bŠ√ l? b¹ sO? dÞ sOÐ bIŽ∫WЗU?CLë WÂdý
               Ô  Ô   Ó     Ô Ô     Ú    Ï   Ó   Ô
h ÒAë u¼ ∫»—UCLë ƉULë ”√— VŠU vKŽ …—U Ã«Ë ¨‚UHðô« V ×Ð ULNMOÐ `Ðdë ÊuJ¹ Ê√ vKŽ
Ô                      Ô        =  Ó    Ó Ô  Ó   Ú
s?? ?¹c?? ?ë ’U?? ? ? ? ý_« Ë√
       Ô
WÂdý w qLFÃUÐ ÊuÄuI¹ .lL²−LÃ«Ë »—UCLÃ«Ë ‰ULë VŠU sÄ qJà W×KBLë oI×ð WЗUCLë WÂdýË
                          > Ó     Ô =      Ô
          .WЗUCLë
                                    ∫wðQ¹UÄ ‰öš sÄ pÖ `C²¹Ë
                                             Ô ]
                               Ì Ó 
vKŽ —bI¹ Ícë »—UCLë vÃ≈ UNF bO ¨‰«uÄ√ sÄ ÁbOÐ UÄ —UL¦²Ý« vKŽ —œUÁ dOž ‰ULë »— ÊuJ¹ bÁ ±
  Ô            Ô                         ^ Ô
                                         
                    ƉULë »— W×KBÄ oIײð pÃcÐË ¨tà UNOLMO U¼—UL¦²Ý«
                        = Ô   Ô ]        =
            Ó Ô
r? ?²I¹Ë ¨tO d?łU²Oà Ád?Ož ‰UÄ c?šQ?O ¨‰ULë pKL¹ ô …—U?−²Ã« s? ×¹ Ícë »—U?CLë Êu?J¹ bÁË ≤
Ô      Ó                   Ó    Ô  Ô   Ô    Ô
                                     = Ó
                  Æ»—UCLë W×KBÄ oIײð pÃcÐË ¨‚UHðô« VÓ Š tFÄ `Ðdë
                       Ô    Ô ]             Ó Ó
     Ì ] Ì 
     ÆWMOFÄ W¾ b¹ w ‰ULë dB×M¹ ôË ¨…—U−²Ã« jAMðË ¨lL²−Lë W×KBÄ oIײð WЗUCLÃUÐË ≥
            Ô   Ô       = Ô        Ô   Ô ]  
                                 Ô ^
                              ∫WOðü« ◊ËdAë WЗUCLë WÂdý w ◊d²A¹Ë
                    Ó ]                  Ó = ÔÚ
           ÆqLFÃUÐ ÂUOIë sÄ sJL²Oè»—UCLë vÃ≈ ‰ULë ”√— ‰ULë VŠU rK ¹ Ê√ ±
                                Ó     Ô
U?LNMÄ bŠ«Ë q VOB½ Êu?J¹ Ê√ vKŽ ¨‚UHðô« VÓ ×Ð ‰U?Lë VŠU Ë »—UCLë s?OÐ `Ðdë Ÿ“u¹ ≤
    Ì  = Ô   Ó     Ú      Ò                      Ó Ô = Ô ] Ô
           s?]O?ÓF?Ô¹ Ê√ “u?−?¹ôË ¨ö?¦?Ä Y?K^¦?ë Ë√ n?B?M?ÃU? ¨`?=Ðd?ë s?Ä W?F?zUý W?B?Š
           Ó     Ú Ô     Î            =          Î    Î
       dJ √      Ó Ô ] Ó       Ú         
            «c?¼ dOž W?ÂdA?ë `Ðdð ô Ê√ ‰U?L²Šô ¨‰U?Lë sÄ Âu?KFÄ —«b?I?Ä UL¼bŠ_
                                         Ï   Ï      
 d??B? Á s??Ä W?? L? J? ×? ë U??Ä
         Ô                                  Æ—«bILë
 V??ŠU? v?K?Ž …—U?? ? ?ë
 W?? ? ?Âd?? ? ?ý w?? ? ? ‰U?? ? ? L? ? ? ë     Ô            
                       Ô        Ô]
             øWЗUCLë »—UCLë ÊuJ¹Ë ¨‰U?Lë VŠU UNKL?ײ¹ WЗUCLë W?Âdý w …—U ë ≥
                         Ô                  Ô


∑≥
.…—U   Ó ^              
    ë qL×ð Ë√ ¨‰ULë ÊUL{ »—UCLë vKŽ ‰ULë VŠU ◊d²A¹ Ê√ `B¹ ôË ¨ÁbNł d š bÁ
             Ó           Ô  Ó   Ú ^     Ó

ªdOBIð Ë√ j?¹dHð tMÄ qBŠ «–≈ ô≈ WÂdAë ‰«u?Ä√ sÄ Áb¹ w UÄ ŸUO{ Ë√ nKð »—U?CLë sLC¹ ô ¥
     Ï     Ó    Ò   ]           Ó    Ó   Ô    Ô
                                   ] 
                                ÆWÂdAë ‰«uÄ√ vKŽ ÏsOÄ√ tÒ½_


                                             
                                          WL¼U Lë WÂdAë
                                                Ô    ]
 ¨Èd³Jë W¹œU?B²Áô« l¹—UALë c?OHM²Ã Ì U?Âdý ÂUOIà WÒÝUÄ ÔWłU×ë X?׳ √ W]¹œUB²Áô« …U?O×ë —uDð lÄ
      Ò                     Î                      ^ Ó
Ì      ]  
rNÝ√ vÃ≈ WÂdAë ‰UÄ ”√— rO Ið vKŽ WL¼U Lë  UÂdAë ÂuIðËÆWÄUFë …—U−²Ã«Ë ¨WLNLë  UŽUMBë ∫q¦Ä
                     Ô    Ô    ] Ô    Ò     =  ] Ô       =
                                                  Ì Ì
 bŠ«uë ÔpKL¹ UÄ —«bILÐ UNð—U š ÊuKÒLײ¹Ë ¨WÂd]Aë ÕUЗ√ sÄ ¡UÂdAë bOH² ¹ËÆ¡«dAÃ«Ë lO³Kà WKÐUÁ W¹ËU ²Ä
 Ô             Ó                  Ô ^ Ô        =
                                                 
                                              ÆUNLNÝ√ sÄ rNMÄ
        
 ÕUЗ√ sÄ …œUH²Ýô« w lzU³Ã« ÊUJÄ q×¹ Íd²ALë ÊS ¨ÁdOž U¼«d²ý«Ë tLNÝ√ lO³Ð ¡UÂdAë bŠ√ ÂUÁ «–≈Ë
              Ó  ^  Ó    Ò   Ô          ^ Ô
¡«dł√ Êu½uJO WÂdAë ÊËd¹b¹ s¹cë ÊuHþuLë UÄ√ÆUNLNÝ√ sÄ pKL¹ UÄ —«bILÐ UNð—U š qL×ð Ë√ ¨WÂdAë
Ó Ô      Ó ]      Ô    ]  Ò       Ô             ^      ]
                         Ó     Ú Ó
                      ÆrNKLŽ qÐUIÄ UN½u{UI²¹ WÒ Uš  U³ðdÄ rNà ¨sOL¼U Lë bMŽ
                                 Ï   Ï ]          Ó
Ó ] Ú 
VM−²ð Ê√ ◊dAÐË ¨WŠU³Ä UNÐ ÂuIð w²Ã« ‰ULŽ_« ÊuJð Ê√ ◊dAÐ ¨UŽdý …ezUł UN½√  UÂdAë Ác¼ rJŠË
        Î     Ô     Ô      Ú     Î  Ï   ]    ]   Ô Ú Ô
                       Î                 
                      ÆôœUŽ UNŠUЗ√ l¹“uð ÊuJ¹ Ê√Ë ¨UNëuÄ√ —UL¦²Ý« w UÐdë
                             Ô    Ó              =

                                              r‡¹u‡I²Ã«

…—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√Ë ¨d² bë vÃ≈ WOðü«  «—U³Fë qI½√ ±
    Ó    Ó      ]      Ó       Ô        Ó       Ô
                                         ∫W×O×Bë dOž
                                           ]
                           Ó     
      Æ‚UHð=ô« VÓ ×Ð ô ‰ULë ”√— VÓ ×Ð sO—UA²Lë sOÐ ÊUMFë WÂdý w …—U ë Ÿ“uðÔ ≠√
                                     Ô   Ô ]
                      Ú                Ô
              ƉULë ”√— w sOJ¹dAë ÍËU ð ÊUMFë WÂdý w ◊d²A¹ ≠»   Ô
       ^ Ó     = Ô                  
    ÆÊU¦K¦Ã« dšxÃË ¨`Ðdë YKŁ UL¼bŠ_ ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ÊUMŽ WÂdý w ÊUMŁ« „d²ý«≠Ã
                     Ó  Ú
    ÆdOBIð Ë√ j¹dHð tMÄ qBŠ «–≈ WÂdAë ‰«uÄ√ sÄ Áb¹ w UÄ nKð »—UCLë sLC¹ ≠ œ
         Ï     Ó      ]           Ó  Ô    Ô
 ÎÒ  Ì          
¨U¹dNý —UM¹œ W¾Ä ÕUЗ_« sÄ »—UCLë WBŠ ÊuJð Ê√ vKŽ »—UCLÃ«Ë ‰ULë VŠU oHð« ≠‡¼
       Ó           Ô  Ó  Ú   Ô       Ô  ]
                                 
                        ƉULë VŠUBà ÊuJð ÕUЗ_« sÄ vI³ð UÄË
                              Ô        ]
  ]      Î Ò Ì     Ô       Ú  Ó            Ó
¨WÂdAë ÕUЗ√ sÄ U¹dNý —UM¹œ W¾Ä mK³Ä tà ÊuJ¹ Ê√ WЗUCLë WÂdý w ‰ULë VŠU ◊d²ý« ≠Ë
                     Ó               Ô
              
             Æ»—UCLë sOÐË tMOÐ WH UMÄ pÖ sŽ …bz«eë ÕUЗ_« r Ið Ê√ vKŽ
                 Ó   Ó Î        Ô    Ô   Ó ÔÚ

                                                    ∑¥
          Ó  Ó     Ô   Ô]       ]
 ÆrNÝ√ sÄ ÊuJKL¹ UÄ VÓ Š sOL¼U Lë lOLł UNKLײ¹ WL¼U Lë WÂdAë w …—U
                                 Ô   ë ≠“

                               ∫wðQ¹ ULÄ Îö ·dŽ√
                                  Ò Ò Ô = Ô   ≤
                                 ]   ]
      ÆWЗUCLë WÂdý ¨‰ULŽ_« WÂdý ¨ÊUMFë WÂdý ¨WL¼U Lë WÂdAë¨WÂdAë
                  Ô      Ô
                                  Ó ^ Ô= Ô
                  ÆWЗUCLë WÂdý w U¼d^ uð Vł«uë ◊ËdAë œbŽ√
                    Ó        Ô Ó            ≥

                > Ó                Ô = Ô
 ÆlL²−LÃ«Ë »—UCLÃ«Ë ‰ULë VŠU sÄ qJà W×KBLë WЗUCLë WÂdý oI×ð nO `{Ë√
                           Ô  Ô = Ô         ¥

                     =
                   ∫sÄ q w dzU
                       Ô              Ô =
                           Ã«Ë ÕUЗ_« r] Ið nO `{Ë√
                             Ô   Ô ÓÔ       µ

                                     ]
          ÆWЗUCLë WÂdý ¨‰ULŽ_« WÂdý ¨ÊUMFë WÂdý ¨WL¼U Lë WÂdAë
           Ó
∑µ
                                             …—Ułù«         ±∑    ”—b??ë
Ì «—UO?Ý Ë ¨UN½uMJ ¹ «—Ëœ ÊułU²×¹ ”UMÃU ¨UNOÃ≈ rN²łU×à ”U?Më vKŽ «dO Oð …—Ułù« ÂöÝù« Ÿdý
   ]        Î Ô      Ô Ò           Ò   Î    Ó    Ô   Ó
                             Ì
Êu?ÄuIO ¡U?Oý_« Ác¼ ¡«d?ý Êu?F?O?D?²? ¹ ô bÁË ¨UN½uKLF² ¹  ô¬Ë r?NF?zU?C?Ð U?N?O?KŽ ÊuKL×¹Ë ¨UN½u³Âd¹
          Ó                       Ó
     rKFð√
      Ò                                          .rNðUłUŠ oOIײà U¼—U−¾²ÝUÐ
                                                         
v?? ?K? ? Ž b?? ?I? ? Ž∫…—U?? ?łù« Ì…d?ł√ qÐUIÄ ÁdłQ²Ý« Ícë ¡wAÃUÐ ŸUH²½ô« sÄ d?łQ² Lë sJL¹ bIŽ∫…—UłùU
      Ï      Ô        ÔÓ    Ó              Ó     Ô = Ó ÔÏ Ô
         Ì
 ÆWÄuKFÄ …dłQÐ l UMLë                          .t³ŠUBà UJKÄ dłQ² Lë vI³¹Ë ¨WÄuKFÄ
                                          Î  ÚÓ      ÔÓ   Ú Ô
                         ] Ò ] ]              
                      ∫WH¹dAë W¹u³Më WM^ Ã«Ë ¨r¹dJë ʬdIÃUÐ …—Ułù« WOŽËdAÄ X²³Ł bÁË
                                              Ô]   Ú
≤∂∫hBIë.˝                                                  
                                              ˚∫vÃUFð ‰UÁ r¹dJë ʬdIë wH

 t?K?ë ‰u?Ý— ‰U?Á W?H?¹d?A?ë W?¹u?³?M?ë W?M?] ?ë w? Ë ∂∫‚öDë …—uÝ˝
 Ò Ô           ]    ] ]                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁË
                                        .åtÁdŽ n−¹ ÊÓ√ Óq³Á ÁdłÓ√ dOł_« «uDŽ√ò∫©¶®
                                     ©±®

                                         Ô Ô Ó Ó ] Ó Ú ÚÓ ÔÓ Ú Ó  Ó   Ô Ú Ó
                   Ò Ó     ]              Ô ]
        ÆrNMOÐ Ÿ«eMë lMÄË ¨”UMë sOÐ qÄUF²Ã« j³Cà …—Ułù« ÂUJŠ√ WOÄöÝù« WF¹dAë XMOÐ bÁË
         Ó  =                     Ó   Ô ]        ]

                                                     …—Ułù« Ÿ«u½√
                                                      
                                                   ∫UL¼ ÊUŽu½ …—Ułù«
                  .U¼dOžË  ôü«Ë  «—UO] Ã«Ë sJ] ë —ËbÂ∫¡UOý_« l UMÄ vKŽ …—Uł≈ ±
                           Ò                 Ï

                 Ô Ô       ]
            ∫sOL Á vÃ≈ rÓ I¹ …—Ułù« sÄ ŸuMë «c¼ w dOł_«Ë∫qLFë vKŽ …—Uł≈ ≤
                               Ô        Ï
¨‰eMLë w ÂœU ÃU ¨ÁdOž ÊËœ sOFÄ h ý bMŽ qLF¹ Ícë h Aë u¼Ë ∫’U ë dOł_« ≠√
           Ó Ì ] Ì       Ô     Ô  ]   Ò  Ô
                              Î >   Ì   
                             Æö¦Ä ÍdNý dłQÐ ”—U×ë Ë√
                                Ò
t³KD¹ sÄ =qJà q?LFÃUÐ ÊuÄuI¹ ¡ôRN ¨ UŽUÒ Ã« `=KBÄË ⁄U³BÃ«Ë ◊UO? ÃUÂ∫ÂUFë dOł_« ≠»
 Ô                          ]]       Ò  Ô
                                      Ì Ó
                                  Æœb×Ä dł√ qÐUIÄ
                                   ]
                                                       …—Ułù« ◊Ëdý
                                
w? Â√¨¡U?Oý_« …—U?ł≈ w pÖ ÊU ¡«u?Ý ¨bI?Fë w? dÞ sÄ ‰u?³?IÃ«Ë »U?−¹ùUÐ ô≈ r?²¹ ô b?IŽ …—Ułù«
                Î    Ú Ó                 ^   Ï Ô
                                                       .qLFë vKŽ …—Ułù«
                                                             
                                             .dOł_« dł√ »UÐ ¨ÂUJŠ_« »U²Â w WłUÄ sЫ Á«Ë—©±®


                                                                  ∑∂
                                             ∫wðü« …—Ułù« ◊Ëdý sÄË
                                                 Ó
                                          Ó  Ú ] Ó
                               ˚∫vÃUFð tÃuIêÁ«dÂ≈ UL½Ëœ sO dDë v{dÐ bIFë r²¹ Ê√ ±
                                                   Ô   ] Ú
                                Æ˝
                            ≤π∫¡U Më
        Ò
       rKFð√
V?? −? ?¹ w?? ²? ?ë ◊Ëd?? A? ë       Ô   Î Ï               Î
                   r?ÃË ¨tJKL¹ ô U?¾Oý h ý dł√ «–S? ¨ÁdłR¹ ULà U?JÃUÄ dłR?Lë ÊuJ¹ Ê√ ≤
                                ]    Ô=       Ô=   Ó  Ú
d?? łR?? ?Ô*« w?? ? U?? ¼d?? ? «u?? ð
  = Ó         Ô           ÆbIFMð ô …—Ułù« ÊS tð—UłSÐ tKÂË bÁ ¡wAë pÖ pÃUÄ sJ¹
                        Ô     Ó  ]      ]     ]   Ô   Ú
        ∫dłÚQ²Ú LëË
          Ó
               Ô
                   ÎÒ Î                  Î
                 ö ¨UÄUð UH Ë n uÃUÐ Ë√ ¨…b¼UALÃUÐ pÖ r²¹Ë ¨UÄuKFÄ dłRLë ÊuJ¹ Ê√ ≥
ÊU?? ? ÊS?? ? ∫q?? ?I? ?F? ?ë-±                    ^      Ô]   Ó  Ú
   Î          
`Bð ô U½uM−Ä UL¼bŠ√ qÄUJë n uÃUÐ U¼œb×¹ Ë√ ¨U¼b¼UA¹ Ê√ ÊËœ …—UOÝ pðdł√∫‰UI¹ Ê√ `B¹
                  Ó=     Ó   Ú Ó Î     Ô ]   ÔÚ ^
^        Ô
ô p?? ?Ãc?? ?ÂË ¨t?? ?ð—U?? ?ł≈
           Ô
                                            Ô    Ô Ô
                                      ÆUNðUH Ë UNFM WMÝË UNŽu½ YOŠ sÄ
                                       Ô
Ê«d??J? ] ? ë …—U?ł≈ `??B? ð
           ]                                       ] Ô
                        …—Ułù« w bÐ ô «cà ¨lO³Ã« ·ö Ð XÁRÄ bIŽ UN½_ ∫…—Ułù« …bÄ b¹b×ð ¥
                            ] Ô         Ï ] Ï     Ò
    Ú Ó 
w?? ? ? s?? ? ?ÄË r?? ? ?zU?? ? M?? ? ?ëË
                Ò
                                     ÆbÁUF²Ã« bMŽ U¼b¹b×ðË …bLë W dFÄ sÄ
                                          Ó       Ò Ô
          ÆrNLJŠ     Ú Ô
`??B? ð ö?? ∫e??O?O?L?²?ë-≤ qLFë vKŽ …dł_« w ¡«uÝ bIFë w dÞ sÄ qJà WÄuKFÄ …dł_« ÊuJð Ê√ µ
^             ]             ÚÓ Ò    > Ï     Ô   Ó  Ú
  ] = ] Ô
 d??O?G?B?ë w??³?B??ë …—U?ł≈                           Î
                               Æ sO dDë sOÐ WŽ“UMLKà UFDÁ pÃ–Ë ª¡UOý_« …—Uł≈ Ë√
                                 Ú
             
e?O?LL?ë UÄ√ ¨e?O?L?Lëd?Ož
Ô =       =
   
 tà ʖ√ «–≈ tð—U?ł≈ `B?²
       Ô   ^ Ô
           ÆtOÃË^

                                                      r‡¹u‡I²Ã«

       ] ] ]                  ]     Î
      ÆW¹u³Më WM^ ë sÄ dš¬Ë ¨r¹dJë ʬdIë sÄ UN²OŽËdAÄ vKŽ öOÃœ V²Â√Ë ¨…—Ułù« ·dŽ√
                ÓÓ                    Ô    Ó   Ô =            ±

                                              Æ…—Ułù« Ÿ«u½√ œbŽ√
                                                  Ó   Ô=   ≤

                                             
                                     ∫WOðü« qzU Lë w ÂöÝù« rJŠ Z²M²Ý√ ≥
                                                Ó  Ô
                                                 Ô
                                     Æ…—Ułù« vKŽ s¹bÁUFë bŠ√ Á«dÂ≈ ≠√

                                        Ó    = =
                                    ÆtOÃË tà ʖ√ «–≈ eOL*« w³Bë …—Uł≈ ≠»
                                     ^             Ô
                            ÆdłQ² Lë sŽ ÊUCÄ— dNý ÂuBOà rK Ä —U−¾²Ý« ≠Ã
                                   Ó   Ó     Ì  Ô
∑∑
    …b‡‡‡‡‡‡‡‡Šuë   ∂‚öš_«
V¹cN²Ã«Ë
Ô  ]       Ô
             ∑∏
                                                      ”—bë
                          ÂöÝù« w ‚öš_«
                              Ô                  ±∏
Ì q?ÄUý ÂUE½ s?L{ ”UMë sÄ Ád?OGÐË t HMÐË tI?ÃU Ð t²?ÁöŽ b¹b×ðË ¨ÊU ½ù« …U?OŠ r?OEM²Ã ÂöÝù« ¡Uł
    Ì Ó     Ò                                 Ô
 ·bN¹Ë ¨U¼dOžË W¹uÐd²Ã«Ë WOIK Ã«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²Áô«Ë WO?ÝUOÒ Ã« …UO×ë V½«uł lOLł ‰ËUM²¹ qÄUÂË
 Ô        Ò ]    ]     ]      ]      ]            Ó  Ô   Ì
Ô]      ^ ]     ]          Ì    ]       
tЗ uŽb¹ ©¶® w³Më ÊUÂ˨lO dë oK Ã«Ë WKOCHë sÄ fÝ√ vKŽ WO½U ½ù« …UO×ÃUÐ ¡UIð—ô« vÃ≈ tK pÖ w
                                            =
                              .©±®å ‚öš_« sÓ Š_ w½b¼«Ë ò∫‰uIO
                                   Ú Ó  Ú Ó  Ú Ó Ô
UÄË ød?A?³Ã« UNF?{Ë w²Ã« rEM?ë w ‚ö?š_« sÄ U¼d?Ož sŽ U¼e?OL?ð w²Ã« h?zU?B ë UÄË ø‚ö?š_« UL
   Ô     Ó   Ò  Ô ^              Ô =   Ò Ô        Ô
                                                 ø…UO×ë w UN²OL¼√
                                                      Ô ]=

                                          ÂöÝù« w ‚öš_«
       
WK{UHë ‚öš_« ”džË UN²OÂeðË ¨WO½U ½ù« fHMë dONDð UNIOIײà tÐU²Â tKë ‰e½√ w²Ã« b UILë rEŽ√ sÄ
           Ô     Ô     ]   ] Ô      ÔÓ ÔÒ Ó    Ò      
                                       ]
                           ˚∫t½U×³Ý ‰UÁ¨»uOFÃ«Ë qz«–dë sÄ UNBOK ð˨UNO
                                            Ô
W?O?Âe?²?Ð “u?HÃ«Ë Õö?H?ë ʬd?I?ë j?З U?LÂ
      Ó    Ó    Ô          ˝
                   ≤∫WFL'«
                        ±¥∫vKŽ_« .˝                  
                                        ˚∫t½U×³Ý ‰UI ¨UN³¹cNðË fHMë
                                                    ]
UNÐ vKײ¹ w²Ã«  UHBë w¼ WOÄöÝù« ‚öš_«Ë .„uK^ ë —bB¹ UNMŽ w²Ã« l³DÃ«Ë WO−] ë u¼ ∫oK ëË
   ]   Ò Ô =    Ô]   Ô    Ô    Ô       Ô Ú] Ô ]
                    . -vÃUFðË t½U׳Ý- tKë dÄ_ WÐU−²Ý« UNÐ nB²¹Ë ¨rK Lë
                             Ò  Î        Ô  ]  Ô
…öBÃUÐ tKë dÄ√ ULJ .vÃUFð tKë s¹œ qJA²Ã  öÄUFLÃ«Ë  «œU³FÃ«Ë …bOIFë ÂUJŠ√ lÄ qÄUJ²ð ‚öš_«Ë
   ]  ÔÒ         Ò Ó Ú =                      Ó Ô    Ô
 .W½UO Ã«Ë —bGÃ«Ë »cJë sŽ vN½Ë¨¡U uÃ«Ë W½UÄ_«Ë ‚bBë VłË√ bI ¨…—Ułù«Ë lO³Ã« ÂUJŠ√ sOÐË ¨…UÂeëË
      Ú Ó   Ó          Ó   Ó = Ó              Ó     ]  ]
                                                  ^
                                       ˚∫vÃUFð tÃuÁ pÖ vKŽ ‰b¹ ULÄË
                                                    Ò      dJ √                                      ±∑∑∫…dI³Ã«Æ˝
 œ—Ë w²Ã« ÂUJŠ_« d–√
 Ú     Ó   Ô
                                     Ô = ÔÔ
…—u?Ý sÄ©±∑∑® W¹ü« w ¨WKÄUJ²LÃ«Ë …eOL²Lë t²OB ý sO³ðË ¨rK Lë …—u `{uð WL¹dJë W¹ü« ÁcN
             Ó      Ó =   Ó]   Ô =     Ó           Ô
        Æ…dI³Ã« W?K?ÄUJ²Ä …b?ŠË U¼—U?³²ŽUÐ ‚ö?š_«Ë  ö?ÄUFLÃ«Ë  «œU?³?FÃ«Ë …b?OIFë ‰ËU?M?²ð w¼Ë
            Î     Î        Ó                Ó    Ô
                                            ]     Ô =
                                        ÆrK Lë WOB ý V½«uł qJAð
                                               Ó
                               .…öBë w ¡UŽbë »UÐ ¨U¼dBÁË s¹d U Lë …ö »U²Â w rK Ä Á«Ë—©±®


∑π
                                                 ‚öš_« ÂU Á√
                                          ∫sOŽu½ vKŽ ÊuJð ‚öš_«
                                                Ô  Ô
  =       ]   ]
¨‚bBÃ«Ë ¨l{«u²Ã«Ë ¨WLŠdë˨d³BÃ«Ë ¨œu−ë˨rK×ÃU ¨sÄRLë UNÐ vKײ¹ …œuL×Ä  UH ±
                 ]        Ú  Ô      ] Ï     Ï
 Î  Î     Ô              ]                
¨ULOEŽ UЫuŁ UNÐ p] L²¹ sLà qFłË ¨ÂöÝù« UNOKŽ YŠ w²Ã«  UHBë sÄ U¼dOžË ¨bNFÃUÐ ¡U uëË
Ô ÔÚÓÓ  Ô Ú  Ô Ó   ] Ó  Ô Ú  Ô Ú  Ô Ó ÚÓ  Ó  Ú  Ô Ó ÔÌÚ Ó Ú  Ó
mK³Oà oKÔ Ã« sÚ Š VŠUÓ Ê≈Ë ¨oKÔ Ã« sÚ Š sÄ qIŁ√ Ê«eOLë w l{u¹ ¡wý sÄ UÄ ò∫©¶® ‰UÁ
                           ©±®
                             Æå…öBÃ«Ë ÂuBë VŠUÓ Wł—œ tÐ
                               ] Ó Ú ]    ÓÓ ÓÓ 

¨Ÿ«b ?Ã«Ë ¨WLOLM?ë˨W?³?OGÃU¨UNÐ nB²?¹ sÄ W?³ÁUŽ sÄ —c?ŠË¨UNMŽ t?K?ë vN½ WÄuÄcÄ  U?H ≤
        ]          Ô   ] Ú Ó      ]     Ô Ò   Ï   Ï
                      ÔÒ       =       Ú Ó     Ó
                   ÆUNMŽ tKë vN½ w²Ã«  UHBë sÄ U¼dOžË —bGÃ«Ë ¨»cJëË

                                        
                                    ÂöÝù« w ‚öš_« hzUBš
                                           Ô
                                 
                             ∫WOðü« hzUB ÃUÐ ÂöÝù« w ‚öš_« eOL²ð
                                         Ô   Ô]
                    Ò Î                 Ò 
ŸuC ë sÄ «—d?×²Ä ¨tO¼«uMà U?ÐUM²ł«Ë tKà W?ŽUÞ UNÄe²K¹ r?K LÃU ∫tO¼«u½Ë tKë dÄ«Ë√ v?KŽ ÂuIð ±
       Î =       Î          Ô   Ô                Ô
]   
W¹œULë `?ÃU?BLë o?O?I×ð vKŽ UNР«e?²Ãô« ÂbI¹Ë ¨U?N²?HÃU Là tF? b?ð w²Ã«  «uNA?Ã«Ë  U¹dG?LKÃ
                 Ó    Ô=         Ô        ]   Ú
                      Ó  ]     Ô Ô Î Ô
ÆVŠ√ sLÐ Ë√ tÐ —«d{ù« vÃ≈ pÖ Èœ√ uÃ˨¡UCIë ÂUÄ√ …œUNAë w ‚bB¹ ö¦Ä rK LÃU ¨W³¹dIë
 Ò               ]

  Ì             ] 
sÄ V½Uł vKŽdB²Ið ô˨w½U ½ù« ◊UAMë tłË√ lOLł qLAð YOŠ∫WKÄUý ÂöÝù« w ‚öš_« ≤
      Ô    =          Ó  Ô  Ô           Ô
                                     
                        ∫wðüU pÖ ÊUOÐË ¨…UO×ë V½«uł
                             Ô
       ]           
‚bBÃ«Ë ¨W¼«eMÃ«Ë ¨ U½UÄ_« ¡«œ√ Ë ¨œuIFë «d²Š« vÃ≈ ÂöÝù« uŽb¹∫ öÄUFLë Ê«bOÄ w ≠√
   =                        Ô          
                           
gGë sŽ vNM¹Ë¨UNÐU× _ ‚uI×ë ¡«œ√ w WKÞULLÃ«Ë ‰öG²Ýô« sŽ vNM¹Ë¨qÄUF²Ã« w
]
                                     ÆŸ«b ëË
    ] ] Ó              
U‡L¨WOŽdë sOÐ …«ËU LÃ«Ë ‰bFÃUР«e²Ãô« rÂU×ë sÄ ÂöÝù« VKÞ∫WÝUO= ë Ê«bOÄ w Ë ≠»
                 Ó         Ô   Ó
                   Ó              
   Æ UFL²−Lë sÄ ÁdOžË rK Lë lL²−Lë sOÐ WÄd³Lë oOŁ«uLÃ«Ë œuNFë «d²ŠUÐ dÄ√
          Ó Ó Ú                    ] 
ÃU²½ù« w Ÿb³¹ Ê√Ë ¨tKLŽ sI²¹ Ê√ rK Lë sÄ ÂöÝù« VKÞ∫ÃU²½ù«Ë lOMB²Ã« ‰U−Ä w Ë ≠‡ł
     Ó Ú               Ô   Ó
                            ^   ]  
                          ÆUNÄbIðË WÄ_« dOš oOIײÃ
                         Ú Ô          
       Æ·«dÝù«Ë ¨d¹c³²Ã« sŽ vN½Ë¨WŽUMIë «e²ÃUÐ ÂöÝù« dÄ√∫‚UH½ù« Ê«bOÄ w Ë ≠œ
              ]                 Ó

     Ï Ó Ô Ò
»cJë˨sÓ Š ‚bBÃU ¨‰b³²ð ôË dOG²ð ô ‚öš_« Ê√ wMF¹  U³¦Ã«Ë∫W²ÐUŁ ÂöÝù« w ‚öš_« ≥
Ô Ó           Ô ]   Ô]   Ó     ]  Ô ]         Ô
 Î] Ó Ó Î     Ô = Ó   Ï    =  Ô   Ô     
 Æ…dCÄ Â√ WFHMÄ tà ‚bBë VKł√ ¡«uÝ ‚bBÃUÐ Âe²K¹ rK LÃ«Ë ¨`ÃUBLë sŽdEMë iGÐ ¨`O³Á
                                   ] =   Ï

                   ÆV¹dž Y¹bŠ tMŽ ‰UÁË oK ë s Š w ¡Uł UÄ »UÐ ¨tKë ‰uÝ— sŽ WKBÃ«Ë d³Ã« »U²Â w ÍcÄd²Ã« tłdš√ ©±®


                                                                ∏∞
 Ó „—U³ð- tKë sÄ Á«u½Ë dÄ«Ë√ wN ¨WOÄöÝù« …bOIFë sÄ UNÁU¦³½« ÂöÝù« w ‚öš_«  U³Ł V³ÝË
      Ò   Ì   Ô     ]         Ô            Ô
Âb?ŽË¨WO³ M?ÃUÐ r¼b?MŽ r ²ð –≈ ¨Èd?š_« »uFA?ë bMŽ ‚ö?š_« sŽ n?K² ð pÃcÐË ¨-v?ÃUFðË
       ] =    Ó Ô ] Ú        ^ Ó          Ô
Ó     Ô =  Ó Ò     Ô   Ô        
VÝUJÄ rNà oI×ð UÄbMŽ ô≈ UNÐ UNÐU× √ Âe²K¹ ö ¨WFHMLÃ«Ë W×KBLë ”UOILà ŸuC Ã«Ë  U³¦Ã«
                                        ]
                                      ÆWMOFÄ
                                       Î ]

fM−Ã«Ë ÊuKë sŽ dEMë iGÐ WO½U ½ù« WÄ«dJë «d²Š« vKŽ ÂuIð wN ∫WO½U ½≈ ÂöÝù« w ‚öš_« ¥
       Ò    ] =   ]            Ô     ]       Ô
 «e²ÃUÐ WO½U‡‡ ½ù« Ác‡‡¼d‡‡NEðË ∑∞∫¡«dÝù«Æ˝
     Ô]       Ô                ˚∫‰uI¹ -t½U׳Ý- tKÃU ¨s¹bëË
                                Ô      ÔÒ    =
 vKŽ ô≈ «uK?ÄUF¹ Ê√ “u−¹ ô ¡ôR¼ v²× ¨t½ËœUF¹Ë ÂöÝù« ÊuNł«u¹ s¹cë sOHÃU Lë lÄ ‰bFë
       ÔÓ Ú Ô               Ó                  Ó
ÆrJF b¹∫                                           Ì
                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨·UB½ù«Ë ‰bFë sÄ ”UÝ√
ÆÁdÂË iGÐ∫                 ≤∫…bzU*«
                          Æ˝
                                        ÚÔ
rNÁuIŠ ’UI²½«Ë¨ wÄöÝù« lL²−Lë w ÊuAOF¹ s¹cë sOLK Lë dOž rKþ sÄ ©¶® w³M]ë —cŠ bÁË
           =                                     ^ Ó]
ÓÚ ÓÔÔ  Ó    Ì Ú    ÚÓ Î Ó Ô Ú Ó Ó Ú  Ó Ó Ó Ú Ô Ó ] Ó Ú Ô Ó Ó Ú  Ó Ô Ó Ó Ó Ú Ó
Âu¹ t−O−Š U½ÓQÓÓ fH½Ó VOÞ dOGÐ U¾OÚý tMÄ cš√Ó Ë√Ó t²ÁUÞ ‚uÓ tHK Ë√Ó tBI²Ó½Ú« Ë√Ó «Îb¼UFÄ rKþ sÄ ô√Óò ∫©¶® ‰UI
                                                    Æ©±®åWÄUOIë
                                                        Ó Ó Ú
                 w²OÐ Vł«Ë
 ^ Î    Ô     Ò 
 ‰bð WŁœUŠ d–√Ë ¨a¹—U²Ã« V²Â vÃ≈ lł—√
                 Ô                 lL²−LÃ«Ë œdHë …UOŠ w ‚öš_« dŁ√
                                                  Ô
      Ó          ]
    ÆÁdOž lÄ tKÄUFð w rK Lë WO½U ½≈ vKŽ      œd??H?ë v??K? Ž W??L? O? E?Ž —U?Ł¬ W??K? {U??H?ë ‚ö??š_U??Р«e??²? Ãö?Ã
                                                           
                                    Ï      Ï
                                                         ∫UNMÄ ¨lL²−LëË

ÆrOFMë  UMł w WFO dë  Uł—bÃUÐ “uHÃ«Ë rOEFë »«u¦Ã« t³ JðË ¨t½U×³Ý tKë sÄ UN³ŠU »dIð ±
    ]   Ò    ]       ] Ó    Ó    Ó ] Ô             Ò Ó   Ô =
 Ó Ó Ó Ó ÔÚ ÓÚ Ó Ó    Ó Ó Ú Ó Ú Ó Î Ú Ó = Ú Ô Ó Ú ÓÓ ] Ó Ú Ô =Ó Ó Ú Ô Ô Ú Ô Ó
U¼œUŽQÓ ÂuIë XJÓ Ó øWÄUOIë Âu¹ U K−Ä wMÄ rJÐdÁ√Ë wÃ≈ rJ³ŠQÐ rÂd³š√ ô√ ò∫‰uI¹ ©¶® w³MÃU    ^ ]
                Æ©≤®åUIKÔš rJÔMÓ Š√ò∫‰UÓÁ¨tKë ‰uÝ— U¹ rFÓ½∫ÂuÓIë ‰UÓÁ¨UŁöŁ Ë√ sOÓðdÄ
                    Î Ô Ú Ô Ú Ó      ] Ó Ô Ó ÓÚ Ó ÔÚ Ú Ó    Î ÓÚ Ó Ú ]Ó
                 =  ] Ó         ] Ó
       Æ «cë sŽ v{dÃ«Ë fHMë ÊUM¾LÞ«Ë ¨dOLCë WŠ«—Ë fHMë ¡UH t³ JðË œdHÃUÐ wIðdð ≤
           ]                          ] Ó      Ô   
  s?Ž ΫbOFÐ ¨Â«d²Šô«Ë ÊËU?F²Ã«Ë W³?×LÃ«Ë …œuLë vKŽ Âu?Ið ”UMë sOÐ WO?ŽUL²łô«  U?ÁöFë qF−ð ≥
                   ]    ]      Ô   ] Ó Ó]               Ô
Ê√ rK LKà “u−¹ ôË ¨ÁbŽU ¹Ë t½ËUF¹ rK Lë uš√ rK LÃU ÆWO½U½_«Ë …¡UÝù«Ë ¡«b²Žô«Ë rKEë
Ú         Ô       Ô    Ô       Ô      ]                 ^
lL²−Lë sÄ qF−¹ Ê√ t½Qý sÄ «c¼ËÆrNOKŽ Óf] −²¹ Ë√ rNÐU²G¹ Ë√ ¨rNOKŽ bI×¹ Ë√¨t½«uš≈ dI²×¹
          Ó  Ú                   Ó          Ó    Ó   Ó
                           Æ’u dLë    ÊUOM³ÃU UJÝUL²Ä UH wÄöÝù«
                                         Î    ÎÒ =
  ¨dÄ_« w —ËUA²Ã«Ë ¨qLFë ÊUIð«Ë ¨XÁuë «d?²ŠU ∫…UO×ë  ôU−Ä lOLł w lL²−LÃUÐ wIðdð ¥
        Ó          Ô      Ô              
    = Ô                 Ó ÔÓ ^     Ó Ô
  ÆUNOÁ—Ë  UFL²−Lë ÂbI²Ã ”UÝ_« qJA¹ pÖ q ¨bŽuÃUР«e²Ãô«Ë ¨ÂUFë ‰ULë vKŽ ’d×ëË
                  Ó                              Ô
              ] Ó              ]          ]
             ÆWÄ√ dOš ÂöÝù« WÄ√ ÊuJ²Ã UNOKŽ YŠË ‚öš_« Ác¼ vKŽ iŠ ÂöÝù«Ë
                     Ô] Ó                   Ô
                 .gGÃ«Ë W½UO Ã«Ë WK¹–dÃ«Ë ·«d×½ù«Ë WL¹d−ë sÄ lL²−Lë wL×ð µ
                     Ó     ]              Ó    Ó
                  =
                                     WÄcë q¼√ dOAFð w »UÐ ¡wHÃ«Ë …—UÄù«Ë ëd ë »U²Â w œË«œ uÐ√ Á«Ë—©±®
                                               Æ’UFë sÐ ËdLŽ sÐ tKëb³Ž bM Ä w bLŠ√ Á«Ë— ©≤®


∏±
                                                              w²OÐ Vł«Ë
v?KŽ ‰b?¹ U?¦¹bŠ Ãd? ²Ý√Ë ¨Y?¹b×ë V?²Â b?Š√ Ë√ ¨n?¹dAë Y?¹b?×?ë W³²JÄ ©C.D® ZÄb?L?ë ’dIë v?Ã≈ lł—√
   ^ Î    Ô           ÔÔ       ]              Ó         Ô Ó
                                                                     ∫wðü«

                                ÆsOLK Lë dOž lÄ tKÄUFð w sÓ ×ë oKÔ ÃUÐ rK Lë «e²Ã« ≠±
                                      Ó Ó  Ô     Ó  Ô        Ô
                                                   ÆÊ«uO×ÃUÐ o dë ≠≤
                                                         Ô =
                                                             ÆW¾O³Ã« WÓ UE½ ≠≥
                                                                 Ô                                                               r‡¹u‡I²Ã«
  ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√
          Ò        Ó    Ó      Ò      Ó    Ó   Ô                       ±
                          Æ  U³¦ÃUÐ ÂöÝù« w ‚öš_« r ²ð ≠√
                            ]        Ô    Ô ÓÓ
                                 =  Ó        
                          Æs¹b¼UFLÃ«Ë WÄcë q¼√ ¡«c¹≈ rK Lë ‚öš√ sÄ ≠»
                                              Ú
                                          
                                      ÆÊUL¹ù« —ULŁ sÄ …dLŁ ‚öš_« ≠ Ã
                                              Ï Ô
                                                
                                           Æ…UO×ë w ‚öš_« WOL¼√ sOÐ√
                                                   Ó   Ô =           ≤

                                                           Ô =
                                                      ∫wðQ¹ UÄ `{Ë√ ≥
                                          Ï 
                                     ÆdOG²ð ô W²ÐUŁ ÂöÝù« w ‚öš_« ≠√
                                      Ò          Ô
                                       ÆWKÄUý ÂöÝù« w Ô‚öš_« ≠»
                                   ÆUNðeŽË WÄ_« WCN½ w ‚öš_« —Ëœ ≠Ã
                                     ]   Ò         Ô
                                        .ÂöÝù« w ‚öš_« ÂuNHÄ `{Ë√ ¥
                                                Ó   Ô =
                                     ∫WOðü« WOŽdAë ’uBMë sÄ Z²M²Ý√ «–UÄ µ
                                         ]      Ó Ô
   ø˝                                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠ √
             © ±®
                 Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ó ÓÓ ÓÚ Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó = Ó
               øå Óp½Uš sÄ sÔ ð ôË ¨pML²z« sÄ vÃ≈ W½UÄ_« œ√ò∫©¶® w³Më ‰UÁ ≠»
q?łd?ë w »UÐ ¨ŸuO³Ã« »U²Â w œË«œ uÐ√Ë V¹dž s Š Y¹bŠ∫‰UÁË ¨dL ë vÃ≈ l b¹ Ê√ rK LKà wNMë w ¡Uł UÄ »UÐ ¨tKë ‰uÝ— sŽ ŸuO³Ã« »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë—©±®
                                                             .Áb¹ X×ð sÄ tIŠ cšQ¹


                                                                       ∏≤
                                                                ”—bë
                                           ’öšù«             ±π
wÁUÐË rNÃULŽ√Ë rNëuÁ√ w tÐ «uÄe²K¹ Ê√ sOMÄRLë ÁœU³Ž -t½U×³Ý -tKë dÄ√ lO — wÄöÝ≈ oKš ’öšù«
                     Ú     Ó       ÔÒ Ó Ï y      Ï  Ô
                µ ∫WMO³Ã«Æ˝                          
                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨rNðUOŠ ÊËRý
Ì WFHMÄ vÃ≈ dE½ dOž sÄ tðU{dÄ wG²³¹Ë¨-vÃUFð -tKë tłË tKLŽË tÃuIÐ ÊU ½ù« bBI¹ Ê√ u¼∫’öšù«Ë
      Ì      Ó          Ò Ó       Ô     Ó  Ú
                                          ÆÊUDKÝ Ë√ ÌÁUł Ë√
                w²OÐ Vł«Ë
                                    Î     ]=
                          ‰ULŽ_« ‰u³Ià UÝUÝ√ WOMë w ’öšù« ©¶® w³Më bŽ bÁË
                                             Ó          ^ ] ]
            
 V²Â√Ë ¨Y¹b×ë V²Â ÕËdý vÃ≈ lł—√
 Ô                  Ô        qJà UL½≈Ë  UOMÃUÐ ‰ULŽ_« UL½≈ ò ©¶®tKë ‰uÝ— ‰UÁ ¨U¼œ— Ë√
                          = Ô Ó ]Ó     ]= Ô Ó Ú Ó Ó ]        Ò Ô        =
  Ô Ó Ú
  ‰U?L?ŽÓ_« U?L?½≈ò ∫©¶® ‰u?Ýd?ë ‰u?Á W?³?ÝU?M?Ä
        Ó ]      ]     Ó                                         Ì
                            Ó Ô  ÚÓ ÌÓÓ Ú Ó Ú Ó Ó Ô  Ô ÓÚÔ Ó Ô ÔÓ Ú  Ú Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó  Ú
                            UN×JM¹ …√dÄ« vÃ≈ Ë√ UN³OB¹ UO½œ vÃ≈ tðd−¼ X½U sLÓ Èu½ UÄ ∆dÄ«
                  å....  UOMÃUÐ
                       ]=                       © ±® 
                                                 ÆåtOÃ≈ dłU¼ UÄ vÃ≈ tðd−NÓ
                                                   ÚÓ Ó Ó Ó Ó Ó Ô ÔÓ Ú
  Î       Ò Ó                 Ò Ó Ô Ô Ó            ^ Ô
sŽ «b?O?FÐ ¨vÃUFð tK?ë tłË t³?ŠU? tÐ œ«—√ «–≈ ô≈ vÃUFð tK?ë bMŽ q?³I¹ ô q?LFë Ê√ v?KŽ ‰b¹ Y?¹b×ÃU
               Ô                          ]
   .dł√ tKLŽ vKŽ tà fOK ¨¡Ídł tMŽ ‰UIOà qðUI¹ Ë√ ¨r¹d ‰UIOà tÃUÄ …U“ l b¹ sL ¨¡U¹dÃ«Ë WFL^ ë
   Ï             Ï     Ó   Ú      Ï  Ó Ô  Ó Ú          = 
 q?O³?Ý w p?Ö Í√¨¡U?¹— qðU?I¹Ë¨W?OL?Š qðU?I¹Ë¨W?ŽU−?ý q?ðUI?¹ qłd?ë sŽ ©¶® t?Kë ‰u?Ý— q¾?Ý b?I
 Ó    Ó Ó ^ Ó Î Ó Ô Ó ÔÓ Î ] Ó Ô Ó ÔÓ Î Ó Ó Ó Ô Ó Ô  Ô ] Ú Ó          ] Ô Ô Ó Ó Ô
           © ≤®
                     Ó Ô ÓÚÔ Ú Ó   ] Ô Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ó Ó Ú Ó
             ÆåtKë qO³Ý w uNÓ UOKFë w¼ tKë WLK ÊuJ²Ã qðUÁ sÄò∫©¶®tKë ‰uÝ— ‰UIÓ øtKë
               ]  Ó                           ] Ô Ô Ó Ó Ó ]
                                                   Ô
                                             ‰ULŽ_« ‰u³Á ◊Ëdý
                 ÆwŽdý ÌqOÃœ vÃ≈ ÔqFHë bM² ¹ ÔYO×Ð ¨Ÿd]AKà ÎUI «uÄ ÔqLFë ÓÊuJ¹ Ê√ ±
                 >           Ô                      Ú

                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨-vÃUFð-tKë Ê«u{— qO½ qLFKà l «bë ÊuJ¹ Ê√ ≤
                               Ò     Ó     Ô Ò Ó    Ú
                                          ±±∞∫nNJë  Æ˝

                                                    ¡U¹dë sÄ ÂöÝù« d¹c×ð
                                                     =
                w²OÐ Vł«Ë tÃ«u?ÁQ?Ð ÊU ?½ù« b?BI?¹ Ê√∫ÁU?MF?ÄË ¨’öšù« f?J?Ž∫¡U¹d?ë
                           Ô    Ó   Ú         Ô
 ʬdIë ©C.D® Ë√ dO H²Ã« V²Â vÃ≈ lł—√
          Ò       Ô
                       ÁbŽË ¨ ÂöÝù« tЗUŠ bÁË .vÃUFð tKë ¡U{—≈ ô ”UMÒë ¡U{—≈ tÃULŽ√Ë
                       ]   Ô            Ò Ó        Ó
                               =    Ô         Ó  Ô   Î
 sÄ ©±±∞® rÚÁ— W?¹xà Ϋd?O Hð V²Â√˨r?¹dJë ∫©¶® ‰U?I ¨„dA?ë w tKšb?¹Ë ¨t³ŠU? qLŽ j?³×¹ UL?OÄ– UI?Kš   Î
               Ô
                      Ó  Ó Ú Ó ¨ Ú = Ú Ó  Ó Ó ^
                .nNJë …—uÝ qLŽ sLÓ „dAë sŽ ¡UÂdAë vMž√ U½√ ò ∫vÃUFðË „—U³ð tKë ‰uI¹
                                       ÓÚ Ó ÓÓ         ÔÒ Ô
                      tÓ H½ VÁ«d¹ sÄRLë˨©≥® åtÂdýË t²Âdð ÍdOž wFÄ tO „dý√ öLŽ
                         Ô   Ô      ÔÔ   Ô Ú Ó Ó Ó  ÚÓ Ó Ó  Ó Ó Ú Ó Î Ó Ó
                .Í—U ³Kà kHKÃ«Ë WOMÃUÐ ‰ULŽ_« UL½≈ tÃuÁ »UШ…—UÄù« »U²Â w rK ÄË .wŠuë ¡bÐ »UÐ wŠuë ¡bÐ »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©±®
                                  .tKë qO³Ý w uN UOKFë w¼ tKë WLK ÊuJ²Ã qðUÁ sÄ »UÐ …—UÄù« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©≤®
                                             . tKë dOž tKLŽ w „dý√ sÄ »UÐ ¨b¼eë »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©≥®


∏≥
Ò Ô     Ó ] Ó      Ó           ]       Ô Ó Ó  =
Ê√ rKF¹ t½]_ t²O½ VÁ«—Ë tÓ H½ VÝUŠ ‰U¦Lë q?O³Ý vKŽ ‚bBð «–≈ uN ¨tKLŽ j³×O ¡U?¹dë w lI¹ ô v²Š¨—c×¹Ë
                                            Ó      Ô
                                     y Ó Ó Ó    Ó ] Ô     ]
                      ˚∫vÃU‡Fð ‰UÁ¨¡U¹— Ë√¨ È–√ Ë√¨ sÄ UNDÃUš «–≈ WÁbBë q³I¹ô t‡Kë
                             Ï    Î
                                                                Æ˝
                                                           ≤∂¥ ∫…dI³Ã«


                                                          ’öšù« —u sÄ
                            ∫Á—u r¼√ sÄ˨…UO×ë  ôU−Ä v²ý w Í—Ëd{ ’öšù«
                              =           ]  y   Ô

Ô ]       Ò Ó   Ô      Ó   Ú 
…ö?B?ÃU? ªvÃUFð tKë t?łË r?K? Lë UNÐ b?BI¹ Ê√ …œU?³Fë ‰u?³Á ◊Ëd?ý sÄ ∫…œU?³?Fë w ’öšù« ±
                                           Ô
         ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨WOMÃUÐ ô≈ `Bð ô  «œU³Fë sÄ U¼dOžË Z×Ã«Ë …UÂeÃ«Ë ÂUOBëË
                  ]=   ^            Ô  ^ Ó   Ô ] Ô =
              µ∫WMO³Ã«
                  Æ˝

              ] =       
’öšù« ◊dAÐ ¨ÂöÝù« w t²OL¼_ pÃ–Ë ¨sÄRLë Wł—œ rKFÃUÐ tKë l d¹∫rKFë w ’öšù« ≤
                         Ó       ÔÒ Ô   Ô
w d³?B?ë vKŽ Áb?ŽU ¹Ë ¨t³?KÞ w b−?ë vKŽ r?K Lë s?OF¹ r?KFë V?KÞ w ’öšù« Ê_¨t?O
 Ú]     Ô         =     Ó    Ô Ô       Ó   Ò
 Ò Ó
 tKà hKš√ sÄË ¨ Uł—bë vKŽ√ vÃ≈ ‰u uKà dH] ë˨‚U¼—ù«Ë ¨dN] ë öL×²Ä tOÃ≈ ‰u uë
              ]            Ó     Ó       Ó   Î =       
 UÄ√ ¨vÃUFð tKë tłË tLKFÐ wG²³¹ t½_ ¨”UMë lHM¹ ULO tLKŽ d= ¹ Ê√ tOKŽ qNÝ rKFë VKÞ w
 Ò      Ò Ó         Ò Ó Ò Ô          Ó Ó      Ú      Ô      
 ¨t½UL²Â Ë√ ¨”UM?ë ¡«c¹ù ÁdO ð sŽ Ÿ—u²¹ ô t½S? ÍœULë VÚ Jë Ë√ ¨…dNAKà r?KFë VKÞ sÄ
           Ò          Ô ]      = =    Ó       
                                            ^ Ó    Ó   Ú Ó
÷«dž√ sÄ Ì÷dž oOIײà tLOKFð Ë√ rKFë rKFð sÄ ©¶® ‰uÝdë —cŠ bÁË ¨tMÄ ”UMë ÊUÄdŠË
                         ^        Ô ] ]             Ò 
 Ó Ô Ô   Ó  Ú Ó Ú Ó Ó Ó Ó   Ó  Ó Ô Ú Ó Ó Ó ÓÔ Ú   Ó  Ó Ô Ó Ú Ú Ó ÓÓ Ú Ó
 ÁułË tÐ ·dB¹ Ë√ ¨¡UNH^ ë tÐ Í—ULOà Ë√ ¨¡ULKFë tÐ Í—U−Oà rKFë VKÞ sÄ ò ∫©¶®‰UÁ¨UO½bë         ^
                                   © ±®
                                        Ó Ô ] Ô Ó Ú Ó  ÚÓ 
                                     Æå —U]Më tKë tKÓšœ√ ¨tOÃ≈ ”U]Më

                 Ò 
 U³KÞ WIALÃ«Ë VF²Ã« qLײ¹Ë¨vÃUFð tKë Ê«u{— ¡UG²Ð« tKLŽ sI²¹ rK LÃU ∫qLFë w ’öšù« ≥
Î Ó]     Ó ] Ô ]            Ó    Ó Ô Ô          Ô
                                        Ò 
                                   ÆvÃUFð tKë »«u¦Ã

                                                     
                                                  qLFë ÊUIð≈ vÃ≈ l b¹ ’öšù«
                                                          Ô
ÌW?½UÄQÐ t³ł«Ë ÍœRO? ¨tÃULŽ√ ÊUIðù h?K Lë l? bMO ¨WO?ÃËR LÃUÐ —uFA?ë fHMë w Y?F³¹ ’öšù«
     Ó   =          Ô    Ô     ]      Ó ^  ]      Ô
w ‚bB¹Ë ¨Ÿ«b Ã«Ë gGë sŽ bF²³O ªtKë Ê«u{dà U³KÞ tÝË—œ œ«bŽù dN ¹ VÃUDÃU ÆWLOEŽ WOÃËR ÄË
   Ô Ô        =
                 Ô   Ò      Î        Ô     ]    Ì]
            ÆUNOKŽ k U×¹Ë WÝ—bLë o «dÄ sŽ WOÃËR LÃUÐ f×¹Ë ¨tOLKFÄË tzöÄ“ lÄ t²KÄUFÄ
                Ô             ]    ^      =    Ó
ÎWOÐdð rN²OÐdð vKŽ ’d׹˨rN³¹cNðË rNLOKF²Ã tFÝË w UÄ ‰c³O ªtÐöÞ vKŽ sOÄ√ t½QÐ dFA¹ rKFLëË
          Ô                  Ô    Ò   Ï   ] Ô   Ô =
                    ]                   Ú Ó
                  ÆrN²Ä√Ë rNMÞËË rNM¹œ WÄbš w rN³ł«ËË r¼—ËbÐ «uÄuIOà ªWLOKÝ


 Ó Ó Ú  Ô ÚÓ Ï Ó Ï  Ó Ó Ó     ÔÓ Ó Ó
«c¼ sÄ ô≈ tÔ dF½ ô V¹dž Y¹bŠ «c¼ vÓ OŽ uÐ√ ‰UÁËÆUO½bë tLKFÐ VKD¹ sLO ¡Uł UÄ »UÐ ¨rKFë »U²Â w ÍcÄd²Ã«Ë ¨rKFÃUÐ ŸUH²½ô« »UÐ ¨WÄbILë w WłUÄ sЫ Á«Ë— ©±®
                                                                        Ú Ó Ú
                                                                      Æ tłuë


                                                                          ∏¥
  Ô   Ó Ô    Ò                       ]      Ô
tÐ ÂuI¹Ë tKLŽ sI²O ¨tKë …U{dÄ ¡U?G²Ð≈ UNO hK O ªtÃULŽ√ w W½UÄ_«Ë WO?ÃËR LÃUÐ f×¹ qÄUFëË
                Ó      Ô                 ^
    
‚uI×ë ¡«œ√ w qÞUL¹ ôË ¨ŸœU ¹ ô˨gG¹ ö ªs¹dšü« lÄ t²KÄUFÄ w ‚bB¹ dłU²Ã«ËÆtłË s Š√ vKŽ
        Ô      Ô      ^     Ó Ó       Ô   Ô Ò    
                 Ì                           
             ÆW½UÄ√Ë ‚bBÐ tMÞË sŽ l «b¹Ë ¨t²Ä√Ë tMÞË Êu ¹ ô sOÄ√ ÍbM−ëËÆUNÐU× _
                        Ô    Ó] Ó Ô      Ï  ^
 Ó       
 tłË ¡UG²Ð« tC¹dÄ WŠ«— vKŽ dN ¹Ë ¨VŽU²Lë qLײ¹Ë¨ rNłöŽ w hK ¹Ë ÁU{dÄ ZÃUF¹ VO³DëË
              Ô    Ó    Ô ]       Ô        Ô  Ô ]
 Æ¡UHAë w qÄ_« Ó»«uÐ√ rNÓÄUÄ√ Ô`²H¹Ë ¨rÃ_« qL×ð vKŽ rNMOF¹Ë¨WMO½QLDÃ«Ë WŠ«dÃUÐ ÁU{dÄ dFA¹Ë ¨tKë
   =                    ^     Ô     ^    Ò     Ô    Ò

 ^                      Ó Ô]                 ^Ô Ô
 qL?×?ð vKŽ rN½«bŽU ¹Ë ¨rN²?O?Ðd?ð ÊUM ×O ªrNzUMÐ√ ÁU?−ð WO?ÃËR LÃ«Ë W½UÄ_UÐ Ê«d?FA¹ Â_«Ë »_«Ë
               Ó
      ÆrN²Ä√Ë rNMÞË WÄbš w ÊuL¼U ¹ sO×ÃU sOMÞ«uÄ «u½uJOà ªrNðU³ł«Ë ¡«œ√Ë ¨rNðUOÃËR Ä
         ]                                     ]
   
sÄ ·u ÃUÐ dFA¹Ë¨rNà `BM¹ qШrNAG¹ ö ªœ«d _« ÊËRý W¹UŽ— s Š w bN²−¹Ë b−¹ rÂU×ëË
        Ô       Ô       ^                     Ô     ^  ÓÔ
‰uÁ «d?Âc?²? ĨrN²?¹U?Ž—Ë rN²?Š«— vKŽ ’d?×?Ã«Ë ¨rNM?OÐ ‰b?F?Kà pÖ tF? b?¹Ë ¨rNL?J?Š w ¡UÝ√ Ê≈ t?Kë
Ó Î                              Ó         Ô            Ú  ]
 © ±®
    Ó ]Ó Ú  ÚÓÓ Ô ] Ó ] Ó   ] Ó  y Ó Ó Ô Ó Ô Ô Ó Ó Ú Ó Ô Ô Ó Î ] Ó Ô ]   Ú Ó Ó Ì ÚÓ Ú  Ó
   ÆåWM−ë tOKŽ tKë ÂdŠ ô≈ t²OŽdà ‘Už u¼Ë  uL¹ Âu¹  uL¹ WOŽ— tKë tOŽd²Ú ¹ b³Ž sÄ UÄ ò ∫©¶®w³Më     = ]
Ó     Ó                 Ô   Ì   Ì   Ó
…UÐU×Ä ôË …uý— ö ¨W½UÄQÐ tFL²−Ä ¡UMÐ√ WÄb Ð ÂuI¹Ë ¨ÊUIð≈Ë ‚bBÐ tKLŽ ÍœR¹ rÂU×ÃU nþuLëË
                                    =     Ô ]
                                            
                              Æ¡«uÝ ÁdE½ w qJÃ«Ë ¨œ«d _« WKÄUFÄ w
                               Ï      ^ Ô
]     ^     
WOÃËR Lë qL×ðË ¨Vł«uë ¡«œ√Ë ¨dO ë qF vÃ≈ l bMO ªvÃUFð tKë WÐUÁ— rK Lë dFA² ¹ ’öšùUÐË
                      Ô      ] Ó    Ô   Ô   
                                   ÔÒ
                         ÆtMŽ vÃUFðË „—U³ð tKë v{d¹ Ê√ tL¼Ë¨”UMë sŽ
                                        Ú ^   Ò

                                                      r‡¹u‡I²Ã«
∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈ ˨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√
        ]        Ó    Ó      ]      Ó    Ó   Ô                 ±
                       Î     Ú Ò Ó      
                      ÆUЫu ÊuJ¹ Ê√ tKë bMŽ qLFë ‰u³Ià wHJ¹ ≠ √
                         Ó
     Ò    Î        Ó Ô              Ò Ô
 ÆvÃUFð tKë tłuà UBK Ä ÊU uÃË ¨tKLŽ qD³¹ dO ë qLFÐ ÊU ½ù« vKŽ ”UMë ¡UMŁ ≠ »

                       ^     Î
         ÆW×KBÄ tO ÊU «–≈ UL½≈Ë ¨·ËdEë lOLł w UÐuKDÄ fOà ’öšù« ≠Ã
                   ]               Ô
                            ]=          Ô
                          ÆWOMë ’öš≈ ÊËœ  «œU³Fë q³Ið ô ≠œ
                                  Ô
                                           Æ’öšù« ·dŽ√ ≤
                                           Ó   Ô =
                           .vÃUFð tKë bMŽ ‰ULŽ_« ‰u³Ià sOÞdý d–√ ≥
                               Ò Ó          Ú  Ô
         ÆWH¹dAë W¹u³Më WM^ ë sÄ˨r¹dJë ʬdIë sÄ ’öšù« »ułË vKŽ ‰b²Ý√ ¥
            ] ] ] ]                        ^
                               .—UMë t²OŽdà ‘UGë wëuë ‚UIײݫ »UÐ ¨ÊUL¹ù« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®


∏µ
                                   Ô        Ô ]
                                  ∫YOŠ sÄ ¡U¹dë sŽ Àb×ð√
                                        =                µ
                                             ÆtH¹dFð ≠√
                                              Ô
                                .lL²−LÃ«Ë œdHë vKŽ ÁdDš ≠»
                                          Ô
                                         Æt²ÄdŠ qOÃœ ≠Ã
                                             Ô
                                 . «œU³Fë sÄ tOKŽ ‰U¦Ä d–≠œ
                                          Ì Ô

                         ∫ sÄ q WHOþË ¡«œ√ w ’öšù« dŁ√ `{Ë√
                           > Ô           Ó Ô =               ∂
                                               ]
                                             ÆVÃUDë ≠√
                                             =
                                            ÆrKFLë ≠»
                                            ÆrÂU×ë ≠‡ł
                                             ÆdłU²Ã« ≠œ
                                               Ò
wFÄ tO „dý√ öLŽ qLŽ sLÓ „dAë sŽ ¡UÂdAë vMž√ U½√ ò∫vÃUFð tKë ‰UÁ∫©¶® ‰uÝdë ‰UÁ
 ÓÓ  Ó ÓÚ ÓÎ Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ú= Ú Ó Ó Ó^     ÓÚ Ó ÓÓ           Ô ]                 ∑

                 ÆY¹b×ë «c¼ sÄ ÁbOH²Ý√ UÄ `{Ë√ .å ÓtÂdýË t²Âdð ÍdOž
                          Ô     Ô =    Ô  Ô ÔÚ Ó Ó Ó  ÚÓ
 Ó Ú Ó Ó  ÚÓÓ Ô ] ÔÔ Ó Ú ÓÓ  Ú Ú Ú  Ó Ó Ó Ú Ô Ó Ú Ó Ó Ô ] Ó ÚÓÓ Ó    ]  Ô ÓÓ 
  pKð ∫‰UÁ øtOKŽ ”UMë ÁbL×¹Ë dOÓ Ã« sÄ qLFë qLF¹ qłdë X¹√—√ ò ©¶® tKë ‰uÝdà qOÁ              ∏
      ø¡U¹dë sÄ qLFë vKŽ ¡UM¦Ã« ©¶® ‰uÝdë bF¹ rà «–ULà ©±®.å  sÄRLë ÈdAÐ qłUŽ
        =        Ó ]     Ô ] ] ÔÓ           Ú Ô Ú ÓÚ ÔÔ Ó
                      ÆÁdCð ôË ÈdAÐ wN `ÃUBë vKŽ wMŁ√ «–≈ »UÐ ¨»«œü«Ë WKBÃ«Ë d³Ã« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®


                                                             ∏∂
                                      rK *« …eŽ
                                         Ô]           ≤∞     ”—bë
 tFÄ -t½U׳Ý- tKë Ê√ rKF¹ sÄRLÃU ªWÄ«dJÃ«Ë WF dÃ«Ë …eFÃUÐ —uFAë sOMÄRLë ”uH½ w ÂöÝù« Ÿ—e¹
 Ó       ÓÒ ] Ô  Ô          =   ]   Ó ^            Ô
    ÔÒ   ]    Ô]   Ô]          =        Ò ]
 „—U³ð tKë UNÄd w²Ã« WOÄöÝù« WÄ_« Ác¼Ë ¨rOEFë s¹bë «cNà wL²M¹ t½_ª …eFÃUÐ dFA¹ t½√ UL¨Áb¹R¹Ë t³×¹
                                        Ô   Ò   Ô =  ^
]hš bÁËÆvÃUFð tKë dOGà W¹œu³FÃ«Ë qN−Ã«Ë rKE?ë sÄ ÷—_« »uFý d¹d×ð ÓW½UÄ√ UNKLŠË U¼ÒeŽ√Ë vÃUFðË
           Ò    ]        ^                  ]
  ±∞∫dÞU ˝                              Ó        ]
                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨sOMÄRLë˩¶®tÃuÝ— UNÐ n ËË ¨…eFÃUÐ tÓ H½ tKë
                                         Ó          ÔÒ
              øtðUOŠË tÂuKÝ vKŽ U¼—UŁ¬ UÄË ørK Lë …UOŠ w oIײð nOÂË ø…eFë vMFÄ UL
                         Ô            Ô ]      ]
        
v?ÐQO ¨tðbOIŽË t½U?L¹SÐ ÍuÁ t½√ r?K Lë dFAO ¨WF d?Ã«Ë …uIÃUÐ —uFA?ë wMF¹ lO — wÄöÝ≈ o?Kš∫…eFë
            y  Ò Ô    Ô    = ]     Ó ^     Ï  Ï   Ï   ]
                                          Ó ]
                                         ÆnFCÃ«Ë W½UJ²Ýô«
                                              Ó
W?LOÄ– ‚öš√ Ác¼ Ê_ªd³?J²Ã«Ë ¡ö?F²Ýô«Ë —ËdG?ë sŽ Ôb?F²³¹Ë ¨l{«u²Ã«Ë …e?Fë sOÐ l?L−¹ r?K LëË
Ï   Ï     ]   ^ ]       Ô          Ô ]   ] Ó Ô      Ô
V³ Ð ”UMë sÄ ÁdOž sÄ qC √ t½QÐ dFA¹ ÊU ½ù« qF−ð wN ¨UNMŽ œUF²Ðô« vÃ≈ UŽœË UNЗUŠË ÂöÝù« UNÄ–
     Ò      Ô   Ò Ô   Ó   Ô                      Ô   ]
             w²OÐ Vł«Ë wGë vKŽ dB¹Ë o×Kà VO−² ¹ ö ªt¼Uł Ë√ ¨t³ Š Ë√ ¨tÃUÄ
                    Ò Ó   ^    =    Ô
 d?D?Ð ∫v?M?F?Ä d?= ? √Ë r?−?F?L?ë v?Ã≈ l?ł—√
        Ô                 Ô Ó Ó Ô Ú Ú  ^ ]
                          dDÐ d³Jëò ©¶® w³Më ‰UÁ «cÃË ªs¹dšü« dI²×¹Ë ¨‰öCëË
                                           Ó Ô      ]
             Æ”UMë jLžË ¨o×ë     ‰uI¹ò∫wÝbIë Y¹b×ë w ©¶® ‰UÁË©±®å”UMë jLžË o×ë
                          Ô ÔÓ Ò                   ] Ô Ú Ó Ó = Ó Ú
                          Î  Ó Ó Ó Ó Ú Ó  Ó  Ô Ó Ó Ó Ú Ó  Ó  Ô Ó Ú Ú Ô Ó Ó ÚÔ Ô ]
                          «bŠ«Ë w?MŽ“U½ s?Ä Í—«“≈ WLE?FÃ«Ë wz«œ— ¡U?¹d³J?ë t½U?×³Ý t?Kë
        Æ©≥®å d³ sÄ Ì…—– ‰UI¦Ä t³KÁ w ÊU sÄ WM−ë qšb¹ ôò∫©¶®‰UÁ˨©≤®årMNł w t²OIÃ√ ULNMÄ
           Ì Ú Ú ] Ó Ô Ó Ú ÚÓ Ó Ó Ú Ó Ó ]Ó Ú Ô Ô Ú Ó            Ó ]Ó Ó Ô ÔÚÓ ÚÓ Ó Ô Ú
Ô   Ò Ò       Ó ^   Ó            Ò     Ó ]
ÊuJ¹ t½S ¨tKë qO³Ý sŽ ÊËbB¹Ë¨tðuŽœ ÊuЗU×¹ s¹cë vÃUFð tKë ¡«bŽ√ ÂUÄ√ …eFÃUÐ dFA¹ –≈ rK LëË
                                        Ô  Ú Ô
 Æ˝                     ˚∫-vÃUFð -tKë ‰uIà ¨rNOKŽ d³J²¹ ôË wKF² ¹ ô ¨sOMÄRLKà UF{«u²Ä
                                    Ô]             Î
µ¥∫…bzU*«

                                              ] 
                                          rK Lë …eŽ d¼UEÄ sÄ
                             ]  ] Ò          Î      Ô
                     ∫pÖ d¼UEÄ sÄË ¨qłË eŽ tKÃUÐ t²K Ë t½UL¹SÐ «e¹eŽ rK Lë gOF¹
                                             Ô
                    Ò          Ò  ]
‰«R^ ÃUÐ tłu²¹ ô˨Á«uÝ lOD¹ ô˨vÃUFð tKà ô≈ lC ¹ ö ªvÃUFð tKë dOGà W¹œu³Fë sÄ —dײ¹ ±
     Ô]        Ô         Ô                Ô]
 .vÃUFð tKë bOÐ tK pÖ Ê_ªtKł√ Ë√¨tÁ“— Ë√¨t H½ vKŽ ·U ¹ô˨-t½U׳Ý- tà ô≈ VKDë Ë√
     Ò  ]      ]              Ô         Ò  ]
                                         t½UOÐË d³Jë r¹d×ð »UÐ ¨ÊUL¹ù« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©±®
                              Æ…d¹d¼ wÐ√ bM Ä w bLŠ√Ë d³Jë w ¡Uł UÄ »UÐ ¨”U³Kë »U²Â w œË«œ uÐ√ Á«Ë—©≤®
                                         Æt½UOÐË d³Jë r¹d×ð »UÐ ÊUL¹ù« »U²Â w rK Ä Á«Ë— ©≥®


∏∑
                  Ò                              
∫v?ÃU?F?ð ‰U?Á¨e?¹e?F?ë Íu?I?ë t?K??ë v?Ã≈ b?M?²? ?¹ t?½_ª…u?I?ÃU?Ð d?F?A?O? ¨t?ðb?O?I?ŽË t?½U?L?¹S?Ð w?K?F?²? ?¹ ≤
             =          Ô        ]    Ô
                  ≥∏∫…bzULë
                      Æ˝                                ˚

.qLÂ_«Ë vLÝ_« w¼ -t½U×³Ý -tKë WF¹dý Ê√ rKF¹ t½_ ªvÃUFð tKë WF¹dý dOGà ŸuC ë i d¹ ≥
              Ò Ó    Ò Ô   ]     Ò      Ó     Ô

           
WÄ√ qF−¹ ULÄ ªtMÞËË tM¹œ sŽ UŽU œ tÃUÄË t H½ ‰c³Ã bF² ¹Ë s³−Ã«Ë nFCÃ«Ë s¼uë sÄ —dײ¹ ¥
Ó] Ô   Ò         Î          ^    Ô   Ú]        Ô]
                                       Î 
                                   Æ…e¹eŽ W]¹uÁ ÂöÝù«
        dJ √
 dLŽ ‰uÁ tOKŽ ‰b¹ UÄ sOÐ√ UNzœU?³Ä sŽ ‰“U?M?²ð ô˨UNÁu?I?Š vKŽÔ k? U%˨ o×?ë vKŽ W?Ä_« X?³¦ð µ
 Ó Ô           ^ Ô =         Ô                =    Ô ] Ô
 ©                
       ®∫ »U?? D? ? ë s??Ð UJ Lð  œ«œ“≈ U?LKÂËÆUN²?ÃUÝ—Ë U¼—Ëœ sŽ w?K ²ÃUÐ q?³?Iðô˨UNLOÁË
                   Î ^ Ú     Ò            =  Ô       
 t?? K? ë U??½e?? Ž√ Âu?? Á s??×? ½®
        ] Ï
                                  Ú    
                   ”uH½ w W³O¼  œ«“ UNzœU³Ä vKŽ XE UŠË¨UNHÁ«uÄ vKŽ X²³ŁË¨UNM¹bÐ
                       Î                     Ú      
 U??M? O? G? ²? Ы ÊS? ¨Âö?ÝùU?Ð
   Æ©tKë UMÖ√ ÁdOGÐ …eFë
          ÓÓ     Ò                              ÆUNz«bŽ√

                              …eFë vKŽ ‰bð WÐU×Bë …UOŠ sÄ nÁ«uÄ
                              ]     ^    ]      Ô
q³Á sÄ qÝ—√ U?LMOŠ ©
 Ó   Ó Ô Ó          ® ÌdÄUŽ s?Ð wFЗ nÁuÄ …e?FÃUÐ —uFAë vKŽ ‰b?ð w²Ã« WÐU×B?ë nÁ«uÄ sÄË
                     Ò   Ô   ]    ^    ^       ]
  Ó Ú       Ó Î    Ó Î
 UN³Â«— ‰e?¹ rK ¨tÝd?ð öÄUŠ tÝd? U³Â«— r?²Ý— vKŽ qšb? ¨r²Ý— vÃ≈ ôu?Ý— ©
                    Ó              Î          Ì Ò     
                                           ® ’UÁË wÐ√ sÐ b?FÝ
 t×Ä— v?KŽ QÂu?²?¹ q?³ÁQ ¨ÁuÂdð« ∫r²Ý— ‰UI ¨vÐQ pŠö?Ý l{ ∫tà «uÃUI ¨◊U? ³Ã« ·d?Þ UNÐ ”«œ v²Š
       ]                  Ó                  Ó     Ó
          ÓÒ Ò y
 sÄ Ãd Mà UM¦F²Ð« tKë Ê≈ ∫wFЗ ‰UI ørJÐ ¡Uł UÄ∫r²Ý— ‰UI ¨UNLEFÄ ‚dš v²Š ©œU− ë® ‚—ULMë ‚u
    Ó                    Ô       Ó    Ó                 Ó
‰bŽ vÃ≈ ÊU¹œ_« —uł sÄË ¨UN²FÝ vÃ≈ UO½bë oO{ sÄË ¨œU³Fë »— …œU³Ž vÃ≈ œU³Fë …œU³Ž sÄ ÁœU³Ž sÄ ¡UA¹
  Ú Ó      Ú Ó          ^        =                     Ô
                                                          ÆÂöÝù«


                                                      w²OÐ Vł«Ë
    .wÄöÝù« a¹—U²Ã« d³Ž rK Lë …eŽ vKŽ ‰bð nÁ«uÄ V²Â√ ¨X½d²½ù« «b ²ÝUÐ Ë√ ¨W³²JLë vÃ≈ ŸułdÃUÐ
                      Ô
                                                             ∏∏
                                             r‡¹u‡I²Ã«

 ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈ Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√
        ]        Ó    Ó      ]      Ó    Ó   Ô       ±
                         ÆrK Lë oKš sÄ —ËdGÃ«Ë d³J]²Ã« ≠√
                                  Ô   Ô^
                               = ^ Ô    Ô
                          ÆÊ«uNÃ«Ë ‰cÃUÐ rK Lë q³I¹ ô ≠»
            ÆÒo×ÃUÐ p^ L]²Ã« Ôi d¹Ë¨t³ MÐ ÊU ½ù« dšUH²¹ Ê√ wMF¹ d³Jë ≠Ã
                            Ô    Ó    Ú   Ô
                             ]
                          Æ…eFë oOIײРtà WÁöŽ ô rKFë ≠ œ
                                   Ó
                            Æ—U³J²Ýô«Ë …eFë sOÐ ‚dHë `{Ë√ ≤
                                   ] Ó Ó      Ô =
                          ÆrK Lë …UOŠ w …eFë oIײð nO sOÐ√
                                  ] Ô ]     Ô =    ≥

Ë√ UNzœU?³Ä sÄ Ì¡w?ý sŽ ‰“UM²ð ôË ¨o?×ë v?KŽ W²ÐUŁ W?Ä_« q?F−ð …eF?ëò ∫WOðü« …—U³Fë g?ÁU½√ ¥
            Ô     =     Î Ó ] Ô      Ô]       Ó    Ô
                                             
                                          ÆåUNÁuIŠ

                                            Ô =
                                       ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ µ
                    Æs¹dÓšü« vKŽ ¡öF²Ýô«Ë —ËdÔGë wMFð ô …eFë ≠ √
                           Ó      Ó       Ô]
                               Ô ^ ]  
                          ÆWÄ«dJÃUÐ —uFAë …eFë d¼UEÄ sÄ ≠»
                        ÆfHMë vMžË WHFÃUÐ rK Lë dFAð …eFë ≠Ã
                         Ú] Ó     ]   Ó   Ô Ô Ô]
∏π
                                                  ”—bë
                                       d³Bë
                                       Ú]      ≤±
¨ ö?J?ALÃ«Ë »U?FB?ë ÊU? ?½ù« UNO t?ł«u?¹ ¨ÊU×²Ä«Ë ¡ö?²Ð« —«œ U?O½b?ë -v?ÃU?F?ðË t½U׳Ý- t?Kë q?Fł
      Ó  = Ô        Ô         Ì   Ó   ^            Ô Ò Ó
                  .d³BÃUÐ wKײë tMÄ VKD²¹ ULÄ ªVzUBLÃ«Ë Á—UJLKà UNO ÷dF²¹Ë
                   Ú]  Ó =    Ô ]   Ò                 Ô ]
Ì      Ó     Ò                
fHMÐ Á—UJLë ‰UL²Š«Ë ¨ UOÃËR Lë qL×ðË ¨¡U³Ž_« WNł«uÄË ¨…œ«—ù« …uÁ wMF¹ d³Bë∫d³Bë ÂuNHÄ
                 Ó ^      Ó        Ó]    Ô Ú]    Ô
                           .—U J½ô«Ë nFCÃ«Ë s¼uë sŽ …bOFÐ W¹uÁ
                                          Ì  Ì]

oI×?OÃ˪WOŽdAë n?OÃUJ²?ÃUÐ ÂU?OIë sÄ sJL²Oà ÊU? ½ûà W¹—ËdCë  U?H=Bë sÄ d?³BëË∫d³Bë ÔW?OL¼√
Ó =     ] ]     ]        ]        ] ]          Ô       ]
vÃ≈ ÃU²×ð WLNLë Ác¼Ë .t½U×³Ý tKë ZNMÄ vKŽ …UO×ë WÄUÁ≈Ë ¨÷—_« …—ULŽ∫w¼Ë¨UNà oKš w²Ã« WHOþuë
   Ô    Ô]          Ò         Ô        Ô        Ó Ô   Ó
 d¦Â√ w d³BÃUÐ sOMÄRLë ÁœU³Ž tKë dÄ√ pÃcà ªWLz«œ Ì…dÐU¦ÄË ¨Ì…d?O³Â ÌœuNłË ¨Ì…dO¦Â Ì UO×CðË ¨ÌW¹uÁ Ì…œ«—≈
 Ó    Ú]       Ó ÔÒ Ó                                 ]
                                    .r¹dJë ʬdIë w UF{uÄ sOF ð sÄ
                                            Î   Ó

                                         
                                     ÊUL¹ù« —ULŁ sÄ d³Bë
                                             ÔÚ]
               Ò Î        ]            ÚÓ    
vÃ≈ b?M² ¹ t½√ d?FAO ªvÃUFð tKÃUÐ W?K œ«œ“« ULK ÊU? ½ù« fH½ w ÈuI¹ ÊU?L¹ù« —ULŁ sÄ …d?LŁ d³Bë
   Ô    Ò Ô                                       Ï  Ô
ÂU?Ä√ d?I?N?I²ð ôË ¨À«bŠ_« ÂUÄ√ —U?N?Mð ô  ÌW?³K …œ«—≈Ë ‘Q?ł W?ÞU?ÐdÐ …U?O×ë „d?²?FÄ q?šbO ¨Íu?I?ë e?¹eFë
                          Ì              Ó    Ô
Ó Ô             Ó Ô                                =
      Ò Ó            Î Ô =        ] ] 
¨vÃUFð tKÃUÐ t²K ÍuIðË ¨ÊU ½ûà «œ«“ qJAð w²Ã«¨WOŽdAë nOÃUJ²Ã« sÄ dO¦Jë tKë Ÿdý bÁË ¨»UFBë
           =                         ]   Ó    ÔÒ Ó       =
  Ô    Ô    ^ Ó    Ô ]     ]     
U¼dOžË ¨œUN−Ã«Ë ¨Z×Ã«Ë ¨ÂuBë˨…öBÃ«Ë ¨Ê¬dIë …¡«dÁ˨¡UŽbë∫UNMÄ ¨…dÐU¦LÃ«Ë ¨d³Bë vÃ≈ tF bðË
                             Ô   Ô ^             ]    Ô
                                              
                                           ÆÈdš_« nOÃUJ²Ã« sÄ
                                                 ]

                                »Ëƒbë qLFë vÃ≈ l b¹ d³Bë
                                 Ô]       Ô
¨tðU?¹UžË t «b¼√ oOI×ð q?O³Ý w ‚UALÃ«Ë »UFB?ë qL×ðË …d?ÐU¦LÃ«Ë qLFë vÃ≈ ÊU ½ù« l? b¹ d³Bë
                 =      =  ^              Ó   Ô   Ô
¨pÖ bÂRð Âö] ë rNOKŽ ¡UO³½_« dOÝË .nK ²ÃUÐ ‰u³Ië Ë√¨rKEÃUÐ U{dë Ë√ ¨lÁ«uKà Âö ²Ýô« wMF¹ ôË
    Ô = Ô           Ô Ó  ^        ^     =     Ó
.‚UALë «uNł«ËË bz«bAë vKŽ pÖ qO³Ý w «Ëd³B ªUNŠö ≈Ë  UFL²−Lë dOOG²Ã t½U×³Ý tKë rN¦FÐ bI
 ]        ]                               ÔÒ
          Ó Ó                      
¨t?ðuŽœ w w?³½ `−½ UL?à ¨tà Âö? ?²Ýô«Ë lÁ«uÃUÐ U{dë w?MF¹ s?×LÃ«Ë bz«b?Aë vKŽ d?³Bë ÊU uÃË
     y         Ó          =               Ô
           ÆtðU¹UžË tðUŠuLÞ vÃ≈ `KBÄ Ë√ rÃUŽ q] uð Ë√ ¨tÓ «b¼√ WOŽ«œ Ë√ dJHÄ oIŠ ULÃË
                       Ï    Ï    Ó        Ï    Ï=   ] Ó Ó


                                                     π∞
                                                   d³Bë —u sÄ
                      ∫wðQ¹ UÄ Á—u sÄË ¨tðUOŠ ÊËRý nK² Ä w ÊU ½ù« ÂeK¹ d³Bë
                                                  Ó     Ô Ô ]
w »uF^AÃ«Ë rÄ_« W?CN½ w ÌdŁ√ sÄ tà ULà ªq?LFë ÊUIð≈ vKŽ ÂöÝù« YŠ∫q?LFë vKŽ d³Bë ±
                         Ó             Ô     ]            Ô Ú]
v?Ã≈ ÌW?łU?×Ð q?L?F?ë ÔÊU?I?ðS? ªWO?ŽU?MB?Ã«Ë W?¹d?J?H?Ã«Ë U?NMÄ W?¹œU?B?²?Áô« ∫W?H?K?²? Lë …U?O?×?ë s?¹œU?OÄ
                  Ò =      Ò          Ò                  
ÆtłË s Š√ vKŽ t²¹Už oI×¹Ë tKLŽ ÊU ½ù« ÍœR¹ v²ŠªlDIMðô …dÐU¦Ä˨q «u²Ä qLŽË¨d³
           Ó Ó =      Ó Ô                    Ì    Ì      Ì     Ì
                           Ó =
dOGÐ Ì…bOHÄ ZzU²½ vÃ≈ Ÿd² Ä q] u?²¹ q¼Ë ø rz«œ Ì◊UA½Ë Ì…dÐU¦ÄË d³ dOGÐ t²?MNÄ VO³Þ sI²¹ q¼Ë
      Ó     Ï   Ô                 Ì    Ó Ï    Ô
                    Ó   Ô     Ì    Ò       Ì ^
               øq Jë Ë√ qKLë ·dFð ô …œ«—≈˨WIALÃ«Ë bN−Kà qL×ðË …U½UFÄÌ

Ú ]     Ò  = Ó      Ô      Ò
X?Ðdð «–≈ ô≈ »UFBë »u— —U² ð ôË ¨WŠ«dë vÃ≈ U?Lz«œ fHMë qOLð ∫rKFë V?KÞ vKŽ d³Bë ≤
                          Î   Ô ] Ô             Ô
 r?KFë o?¹dÞ Ê_ ª‰ULÃ«Ë b?N−Ã«Ë XÁuÃUÐ ÌW?O×CðË ÌW?F?ÐU²Ä vÃ≈ ÃU²×¹ r?KFÃU ªd?³Bë o?Kš vKŽ
     Ó   ]                        Ô   Ô      Ú] 
 Ê√Ë ¨tÓ b¼ ·dF¹ Ê√ tOKŽ rKFë VÃUD .VKDë w —«dL²Ýô«Ë …dÐU¦Lë vÃ≈ ÃU²×ð ¨WÁUýË WK¹uÞ
 Ú      Ó  Ú      Ô    ]                 Ô     ÏÒ  Ï
d?³Bë tF œ …dÄ qA ÊS ¨œuAMLë t b?¼Ë ÁUG²³Ä vÃ≈ qB¹ v²Š d?³BÃUÐ U×K ²Ä tI?OIײà vF ¹
Ô    Ó Î] Ó    Ú          Ô    Ó  ]     Î =
           ]     Ó        Ì         Ó ÎÒ 
  ÆUNOÃ≈ vF ¹ w²Ã« W−O²Më vÃ≈ qB¹ v²Š ◊U³ŠùUÐ —uFý ÊËœ ¨Èdš_« uKð …dÄ WÃËU×Lë vÃ≈
                           Ó

ÊuÁœUBë ÊuMÄRLë eOL²Oèr¼d³² ¹Ë ÁœU³Ž wK²³¹ tKÃU ª…UO×ë sMÝ sÄ WMÝ ¡ö²Ðô«∫¡ö²Ðô« vKŽ d³Bë ≥
   Ò      Ó]    Ô    Ó      Ò         Ï ]Ô         Ô
                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨¡UOH √Ë ¡«bNý t½U×³Ý rNMÄ c ²¹Ë¨ÊËdÐUBë
                         Ó     Ó        Ó ]     Ò
                w²OÐ Vł«Ë      ±µµ ∫…dI³Ã«  .˝
                          «cà ¨t½UL¹≈ —b?Á vKŽ rK Lë wK²³¹ vÃUFð tKëË
                                Ú    Ó         ÔÒ
 r−FLë Ë√ ¨r¹dJë ʬdIë ©C.D® vÃ≈ lł—√
          
                                                       bý√ ÊUÂ
                                                       ]
                  
 V?²?Â√Ë ¨r?¹d?J?ë ʬd?I?ë ÿU?H?Ã_ ”d?N?H?L?ë
 Ô                       …u?Žœ q?O?³Ý w È–_« «uKL?×?ð bI ¨¡U?O³½_« ¡ö?²Ð« ”U?Më
                                        ]      Ó   Î   Ò
       Æd³]Bë sŽ ÔÀ]bײð Ì U¹¬ ÀöŁ
                    Ó
                                      
                        v??K? Ž «u?²?³?ŁË ¨r?N?Ä«u?Á√ ¡«c??¹≈ v?K?Ž «Ëd?³? ˨ o??×?ë
                                                   =
Í√ ò∫©¶® Ô‰uÝd?ë q¾Ý b?Á˨WL¹eŽ rNà nFCð Ë√ ¨…U?MÁ rNà s?OKð Ê√ ÊËœ rNzb?³ÄË rNðuŽœ
^ Ó        ]   Ô            Ó        Ï     Ó   Ú Ó
ÔÔ  Ó Ó Ú                  ÓÓÚÔ Ô ÓÚ Ó Ô ÓÚ Ó ] Ô Ô ÓÚÓ Ó Ó Î Ó ^ Ó Ó  ]
tM¹œ ÊU ÊSÓ ¨t?M¹œ VÓ Š vKŽ qłd?ë vK²³OÓ ªq¦Ä_U?Ó q¦Ä_« rŁ ¨¡UO³½_«∫‰UÁ ø¡ö?Ð bý√ ”UMë
            Ó ÓÓ Ô Ô ]
              Õd³¹ ULÓ ¨tM¹œ VÓ Š vKŽ wK²Ð« WÁ— tM¹œ w ÊU Ê≈Ë ¨ÁƒöÐ b²ý« U³KÔ
              Ô Ó ÚÓ Ó        Ó ÓÓ Ó ÔÚ Ï ]   Ó Ó Ú Ó ÔÔ Ó ] ÓÚ Î Ú
        dJ √         .©±®åW¾ODš tOKŽ UÄ ÷—_« vKŽ wAL¹ tÂd²¹ v²Š b³FÃUÐ ¡ö³Ã«
                      Ï Ó  Ó  ÚÓÓ Ó  Ú Ó  ÓÓ  Ú Ó Ô Ó Ô ÚÓ ]Ó  ÚÓ Ú  Ô ÓÚ
      ˚∫vÃUFð ‰UÁ d ¹ Ë√ t²OÐ ÂbN¹ bI ¨tðUOŠ ‰öš ÌWLÃRÄ Ì…dO¦Â s×Ä vÃ≈ rK Lë ÷dF²¹ bÁË
            Ô      Ô ÔÓ           Ó        Ì     Ô      Ô ]
                    Ì                Ì          Î
            Ë√ ¨Ì‰UCŽ ÷dLÐ »UB¹ Ë√ ¨ tÐU³Š√ sÄ bŠ√ Ë√ tK¼√ Ê«bIHÐ UC¹√ vK²³¹ bÁ˨tÃUÄ
                          Ô                           Ó
 .˝          tÒKë bMŽ pÖ V ²×¹Ë d³B¹  ôU×ë Ác¼ q¦Ä w rK LÃU ¨tMÄ ¡ÍdÐ u¼ ULÐ rN²¹
                                                     ]
               Ó      Ô       Ô              Ô       Ï
  øW¹ü« Ác¼ ‰bð ÂöŽ
         Ó
≤¥∫…b− ë         Ï ÚÓ Ô ]Ô ÔÓ Ú Ó ]    Ú Ô Ú  Ú Ó Î Ó Ó    
            ¨dOš tK ÁdÄ√ Ê≈ ¨s?ÄRLë dÄ_ U³−Žò∫©¶® tÃu?Á w ‰uÝd?ë ÁUMŽ UÄ «c¼Ë ¨vÃUFð
                                           Ô ]

                      .`O×Ó sÓ Š Y¹bŠ ‰UÁËÆ¡ö³Ã« vKŽ d³Bë w ¡Uł UÄ »UÐ ¨tKë ‰uÝ— sŽ b¼eë »U²Â w ÍcÄd²Ã« Á«Ë—©±®
                      Ï  Ï Ó Ï  Ó Ó Ó


π±
   .©±®å tà «dOš ÊUJÓ ¨d³Ó ¡«d{ t²ÐUÓ √ Ê≈Ë ¨tà «dOš ÊUJÓ ¨dJý ¡«dÝ t²ÐUÓ √ Ê≈ ¨sÄRLKà ô≈ bŠ_ „«– fOÃË
      Ô Ó Î ÚÓ Ó Ó Ó Ó Ô ] Ó Ô ÚÓ Ó Ú Ó Ô Ó Î ÚÓ Ó Ó Ó Ó Ó Ô ] Ó Ô ÚÓ Ó Ú    Ú Ô Ú  Ì Ó Ó Ó Ó Ó ÚÓÓ

Ó      Ô =    
…œUF] ?ë tà oI×?ð w²Ã«  UŽUD?ë sÄ b¹bFë ¡«œ√ r?K Lë v?KŽ tKë VłË√ ∫ U?ŽUD?ë vKŽ d³Bë ¥
              Ò       Ó         ÔÒ Ó      Ò      ]
 d?Ä_«Ë¨q¼_« vKŽ ‚UH½ù«Ë¨s¹bëuë dÐ˨Z?×Ã«Ë ¨…UÂeÃ«Ë ¨ÂUOBÃ«Ë ¨…öBÃU¨W?MO½QLDëË
                    =  = Ó     Ò    =    ]     Ó ^
             Ì
 U¼—Ëb?Ð w?¼Ë ¨WL¹eŽË …œ«—≈Ë d³ vÃ≈ ÃU?²×ð  U?ŽUD?ë Ác¼Ë¨dJMLë sŽ w?NMë˨·Ëd?FLÃUÐ
                Ì    Ô    Ô  Ò          ]    
ÂU?OIë vKŽ tÓ H½ qL×Oà d³Bë vÃ≈ ÃU²×¹ ö¦Ä wKB?LÃU ¨d³Bë vKŽ tOÐdðË ÊU ½ù« …œ«—≈ ÍuIð
         Ó    ]   Ô   Î   =     ]    = Ô     Ó   =
  Î
  tKà WŽUÞ b?¹bAë d×ë w g?D?FÃ«Ë Ÿu−ë vKŽ d³B¹ r?zUBë˨’—UIë œd³Ã« w d?−Hë …öBÃ
       ] =               Ô  Ô               
 w dL² ¹Ë ¨ÌtłË q?LÂ√ vKŽ ÊU ½ù« UN¹œR?¹ v²ŠÌd³ vÃ≈ ÃU?²×ð  UŽUDë q? pÃcÂËÆvÃUFð
    ]           Ô    Ó =        Ô      Ò ^
       ¥µ∫…dI³Ã«Æ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ .UNz«œ√
                                                    
      Ì    Ì] Ì                              
Ê_ªW²ÐUŁ WL¹eŽË W¹uÁ …œ«—≈ vÃ≈ ÃU²×¹ w UFLë sŽ œUF²Ðô«∫w UFLë sŽ œUF²Ðô« vKŽ d³Bë µ
]                 Ô           Ô                 Ô ]
     Ò     Ó          Ú]
 ¨vÃUFð tKë …U{dÄ ¡UG²Ð« UNÂdð vKŽ d³Bë sÄ bÐ ô «cÃ˨ «cKLÃ«Ë  «uNAë ÈuNð W¹dA³Ã« fHMë
                         ] Ô     Ò       ]     Ó] Ó Ò
                   . ©≤®å «uNAÃUÐ —UMë XHŠË¨Á—UJLÃUÐ WM−ë XHŠò ©¶® ‰UÁ
                       Ó Ó ]  Ô ]  ] Ô Ó  Ó Ó Ú  Ô ]Ó Ú  ] Ô

                                       Ò 
v?KŽ rN¦?ŠË¨rNOÃ≈ ¡UÝ√ sLŽ u?HFÃ«Ë `HB?ÃU?Ð sOMÄRLë ÁœU³Ž tKë d?Ä√∫”UMë ¡«c¹≈ vKŽ d?³Bë ∂
    ]         ]      ]         Ó ÔÒ Ó              Ô Ò
‰U?Á ¨q?O?L?−ë `?HB?Ã«Ë r?K×?ë ”U?Ý√ u¼ d?³?B?Ã«Ë ¨ s?¹dšü« l?Ä W?Áö?Fë w r?K?×?ÃU?Ð oK? ?²Ã«
         ]       Ô    Ô ]       Ó                ^
   ]   Ú Ô Ú Ú  Î Ú Ó Ô Ó Ú Ó Ú Ô Ó Ó Ó Ó Ô  Ú ÓÓ Ó ] Ô  Ô  ] Ô  Ú Ô Ú
ô Íc?ë sÄR?Lë sÄ «d?ł√ rE?Ž√¨r¼«–√ vK?Ž d³?B¹Ë ”UM?ë jÃU?Ó ¹ Ícë s?ÄRL?ëò ∫©¶®‰uÝ—
                             Æ©≥®å ÚrÔ¼«–√ vKÓŽ Ôd³BÓ¹ ôÓË Ó”UMë jÃUÓ Ô¹
                                   ÓÓ Ó Ú         ] Ô

                                                   d³Bë bz«u
                                                    Ò
                                                 ]
                        ∫ UNMÄ ¨lL²−Lë vKŽË œdHë vKŽ œuFð …dO¦Â bz«u d³BKÃ
                                        Ô  Ï   Ô
    ±∞∫dÄeë  .˝                    ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ¨WÄUOIë Âu¹ rOEFë dł_« ±
                                         Ó Ô    Ô

ôË ÊeŠ ôË r¼ ôË ÌVÓ Ë ôË ÌVB½ sÄ rKÚ Lë VOB¹ UÄò ∫©¶®‰UÁ ¨U¹UD Ã«Ë »u½cë dOHJð ≤
 Ó Ì ÚÔ Ó > Ó Ó   Ó Ó Ó ÓÚ Ó Ô Ú Ô      Ô Ó              ^ Ô
                Ô Ó Ó Ó Ú  ÓÔ] Ó]Ó  ÓÔ Ó ÔÓÓ Ú ]
             ©¥®ÆåÁU¹UDš sÄ UNÐ tKë dH ô≈ UNÂUA¹ WÂuAë v²Š rž ôË È–√
                                    ]Ó > Ó Ó Î Ó

            .qLFë w b−Ã«Ë …dÐU¦LÃ«Ë d³BÃUÐ ô≈ ÊuJ¹ ô ÕU−Më Ê_ª…UO×ë w ÕU−Më ≥
                =         Ò  Ò Ô     Ó ] ]          Ô ]
                              . WÒO HMë WŠ«ÒdÃ«Ë ¨WMO½QLDÃUÐ —uFAë ¥
                               Ô Ò Ô          ] Ô ^

¨W¹dJHë …uIë „ö?²Äô ̻˃œ qLŽ vÃ≈ ÃU?²×¹ tK pÖ Ê_ ªU¼—U?B²½«Ë UNÄbIðË W?Ä_« WCN½ µ
  ]    ] Ô        Ì    Ô    ]   Ò   Ô     Ô^    ÒÔ Ô
                                        ÆdOš tK ÁdÄ√ sÄRLë »UÐ ¨ozUÁdë »U²Â w rK Ä Á«Ë—©±®
                                                ÆUNLOF½ WH Ë WM−ë »U²Â w rK Ä Á«Ë—©≤®
                          Æ¡ö³Ã« vKŽ d³Bë »UÐ ¨s²Hë »U²Â w WłUÄ sÐ«Ë ¨dLŽ sÐ tKëb³Ž bM Ä w bLŠ√ Á«Ë—©≥®
                                    Æv{dLë …—UH w ¡Uł UÄ »UÐ ¨v{dLë »U²Â w Í—U ³Ã« Á«Ë— ©¥®


                                                                π≤
lÄdBMë ÊS ¨tK pÖ oOI×ð vKŽ UNMOF¹ Ícë u¼ d³BÃ«Ë ¨WOŽUMBë WOłuÃuMJ²Ã«Ë ¨W¹dJ FëË
Ó Ó ] ]    =          Ô       Ô Ò    ]   Ò        ]
                                           .d³Bë
                                            Ò
¨UN²Ä«dÂË UNðeŽ UM²Ä_ oI×MÃ˨UMðU¹UžË UM «b¼√ oOI×ð vÃ≈ qBMÃd³Bë oK Ð wKײKà ÂuOë UMłuŠ√ UÄË
  Ó    ÓÒ     Ó Ò                 Ó   Ò     =   Ó    Ó
                                     .rÄ_« sOÐ UN²½UJÄ UNà œuFðË
                                        Ó   Ô     Ó

                                            r‡¹u‡I²Ã«

∫wðQ¹ ULO W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✘® …—Uý≈ Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√
       ]        Ó     Ó      Ò     Ó     Ó   Ô     ±
                   ÆWOÃËR LKà qL×ð˨W¹uÁ Ì…œ«—≈ vÃ≈ ÃU²×¹ d³ÒBë ≠√
                    Ò    Ì ^  Ò       Ô    Ô
                  =           Ò       
             Æd³BÃUÐ wKײë vKŽ ÁbŽU ð vÃUFð tKÃUÐ sÄRLë WK …œU¹“ ≠»
               Ò         Ô               Ô
                             Î ^  Ò ^
                         Æ¡ö²Ðöà U{dFð ”UMë qÁ√ ÊuMÄRLë ≠Ã
                           Ì        
                       ÆqL×ðË d³ vÃ≈ ÃU²×¹ ô  «œU³Fë ¡«œ√ ≠œ
                        ^       Ô        Ô
                          Ò ^  = =
                    ÆU¼—UB²½«Ë WÄ_« ÂbIð  UÄuIÄ r¼√ sÄ d³Bë ≠‡¼
                                      Ô Ò
                                   .d³Bë ÂuNHÄ `{Ë√
                                    Ò Ó    Ô =    ≤

                                .d³Bë bz«u sÄ UFЗ√ d–√
                                 Ò      Î   Ô    ≥

                           .pÖ qKŽ√ ¨d³Bë vÃ≈ l b¹ ÊUL¹ù«
                              Ô =   Ò    Ô  Ô      ¥

                 .pÖ gÁU½√¨d³Bë sÄ ŸuM Ã«Ë ŸuC ë Ê√ iF³Ã« rNH¹
                    Ô    Ò   Ó    Ó     Ô   Ô       µ

                           .d³ vÃ≈ ÃU²×¹  UŽUDë qF -√∫qKŽ√
                               Ô     Ò Ó    Ô =    ∂
                   .pÖ qKŽ√¨d³ vÃ≈ ÃU²×¹ w UFLë »UM²ł« -»
                      Ô =     Ô       Ô
π≥
        lł«dLÃ«Ë —œUBLë
                             ∫dO H²Ã« V²Â ≠√
              ÊuM×Ý —«œ ¨—uýUŽ sÐ d¼UDë bL×Ä ¨d¹uM²Ã«Ë d¹dײë ≠±
       ±π∏∏ WOLKFë V²Jë —«œ ¨ÍËUCO³Ã« dLŽ sÐ tKë b³Ž ¨ÍËUCO³Ã« dO Hð ≠≤
      ±πππ WOÃËbë —UJ _« XOÐ ¨dO¦Â sÐ dLŽ sÐ qOŽULÝ« ¨rOEFë ʬdIë dO Hð ≠≥
        ±ππµ WOLKFë V²Jë —«œ ¨ÍdA Äeë dLŽ sÐ bL×Ä ¨·UAJë dO Hð ≠¥
                  ±ππ± dJHë —«œ ¨wKŠeë W³¼Ë ¨dOMLë dO H²Ã« ≠µ
               ±π∏¥dJHë —«œ ¨Íd³Dë d¹dł sÐ bL×Ä ¨ÊUO³Ã« lÄUł ≠∂
      ±π∏µ À«d²Ã« ¡UOŠ≈ —«œ ¨w³ÞdIë bLŠ√ sÐ bL×Ä ¨Ê¬dIë ÂUJŠ_ lÄU−ë ≠∑
          ≤∞∞± wÐdFë »U²Jë— «œ ¨w½UÂuAë wKŽ sÐ bL×Ä ¨d¹bIë `² ≠∏
                  ±ππ≤ ‚ËdAë —«œ ¨VDÁ bOÝ ¨Ê¬dIë ‰öþ w ≠π
          ±π∏∑ dJHë —«œ ¨wLÝUIë s¹bë ‰ULł bL×Ä ¨q¹ËQ²Ã« sÝU×Ä ≠±∞

                             ∫…bOIFë V²Â -»
     Æ ËdOÐ ∫WÃUÝdë W ÝRĨeFë wÐ√ sЫ wKŽ sÐ wKŽÆW¹ËU×Dë …bOIFë Õdý ≠±
            Æ ËdOÐ ∫wÐdFë »U²Jë —«œ¨oÐUÝ bOÝÆWOÄöÝù« bzUIFë ≠≤
          ÆoAÄœ ∫rKIë —«œ¨WJM³Š s Š sLŠdë b³ŽÆWOÄöÝù« …bOIFë ≠≥
                ÆoAÄœ ¨rKIë —«œ¨wëeGë bL×ÄÆrK Lë …bOIŽ ≠¥
                            ∫Y¹b×ë V²Â ≠Ã
       ±ππ∏¡U uë —«œ ¨w³B×Oë vÝuÄ sÐ ÷UOŽ ¨rK Ä bz«uHÐ rKFLë ‰ULÂ≈ ≠±
        ‡¼±¥±¥ WOÄöÝù« W³²JLë ¨ÍËuMë ·dý sÐ vO×¹¨sO×ÃUBë ÷U¹— ≠≤
              ±ππ¥dJHë —«œ ¨ÍcÄd²Ã« v OŽ sÐ bL×Ä ¨ÍcÄd²Ã« sMÝ ≠≥
       ±ππµ ≠b¹R*« —«œ ¨ÍËuMë ·dý sÄ vO×¹ ¨ÍËuMë ÕdAÐ rK Ä `O× -¥
±πππ WOÃËbë —UJ _« XOÐ ¨w½öI Fë d−Š sÐ wKŽ sÐ bLŠ√ ¨`O× ÕdAÐ Í—U³Ã« `² -µ
 ≤∞∞±WOLKFë V²Jë —«œ ¨wMOFë bLŠ√ sÐ œuL×Ĩ͗U ³Ã« `O× Õdý Í—UIë …bLŽ -∂

                       ∫rł«d²Ã«Ë …dO ë V²Â ∫œ
          ±πππWOLKFë V²Jë —«œ ¨Íe¹dI*« wKŽ sÐ bLŠ√ ¨ŸULÝ_« ŸU²Ä≈ -±
        ±π∏π dJHë —«œ ¨wKON ë s (« wÐ√ sÐ sLŠdë b³Ž ¨n½_« ÷Ëdë -≤
         ±ππ∞WÃUÝdë W ÝRÄ ¨w³¼cë bLŠ√ sÐ bL×Ä ¨¡ö³Më ÂöŽ√ dOÝ -≥
                ±π∑µqO'« —«œ ¨ÂUA¼ sÐ pK*« b³Ž ¨W¹u³Më …dO ë -¥
      ±ππ∑ÊUÁdHë —«œ ¨”—U uÐ√ —œUIë b³Ž bL×Ä ¨WOKOK% WÝ«—œ W¹u³Më …dO ë -µ
        ±πππrKIë —«œ ¨W³Ný uÐ√ bL×Ä ¨WM Ã«Ë Ê¬dIë ¡u{ w W¹u³Më …dO ë -∂
              ±ππ∂ ”UHMë —«œ ¨wKFë rO¼«dÐ≈ ¨W¹u³Më …dO ë `O× -∑
         ±ππ∞WOLKFë V²Jë —«œ ¨lOMÄ sÐ bFÝ sÐ bL×Ä ¨Èd³Jë  UI³Dë -∏
               ±π∏∑ À«d²Kà ÊU¹dë —«œ ¨wëeGë bL×Ä ¨…dO ë tI -π
         ±ππ± dJHë —«œ ¨wÞu³Ã« ÊUCÄ— bOFÝ bL×Ä ¨W¹u³Më …dO ë tI -±∞
         ≤∞∞∞ÊU¹dë W ÝRÄ ¨iO³Ä bOFÝ bL×Ä ¨WÐU×Bë …UOŠ WŽuÝuÄ-±±
                                         π¥
                                  ∫wÄöÝù« tIHë -‡¼
           ±πππ ÂeŠ sЫ —«œ ¨Í«bG³Ã« wKŽ sÐ »U¼uë b³Ž ¨·ö)« YJ½ vKŽ ·«dýù« -±
                ±ππ≥ WÃUÝdë W ÝuÄ ¨d³Ã« b³Ž sÐ tKë b³Ž sÐ nÝu¹ ¨—UÂc²Ýô« ≠≤
                    ±ππ≥ WOLKFë V²Jë —«œ ¨wF UAë f¹—œ« sÐ bL×Ä ¨Â_« ≠≥
                    ±π∏± W UI¦Kà d U½ —«œ ¨ÂöÝ sÐ rÝUIë bO³Ž uÐ√ ¨‰«uÄ_« ≠¥
              ±ππ∑ WOLKFë V²Jë —«œ ¨w½UÝUJë œuF Ä sÐ dJÐ uÐ√ ¨lzUMBë lz«bÐ ≠µ
                   ±ππµ ÂeŠ sЫ —«œ ¨bý— sÐ bLŠ√ sÐ bL×Ä ¨bN²:« W¹«bÐ ≠∂
                      ±ππµ »dGë —«œ ¨w «dIë f¹—œ« sÐ bLŠ√ ¨…dOšcë ≠∑
                     ±ππ∑ dJHë —«œ ¨wKOŠeë W³¼Ë ¨t²Ãœ√Ë wÄöÝù« tIHë ≠∏
                       ±π∂π œUý—ù« —«œ ¨ÍËU{dIë nÝu¹ ¨…UÂeë tI ≠π
                            ±ππµ tIHë —«œ ¨oÐUÝ bOÝ ¨WM ë tI ≠±∞
                  ≤∞∞± WOLKFë V²Jë —«œ ¨w šd ë WLz_« fLý ¨◊u ³*« ≠±±
             ±ππµ À«d²Ã« ¡UOŠ≈ —«œ¨ÍËuMë ·dý sÐ vO×¹ ¨»cN*« Õdý ŸuL:« ≠±≤
                     ±ππ¥ dJHë —«œ ¨tÄ«bÁ sÐ bLŠ√ sÐ tKë b³Ž ¨wMGLë ≠±≥

                                 ∫V¹cN²Ã«Ë ‚öš_« -Ë
             ÆÂ≤∞∞± dAMÃ«Ë WŽU³DKà rÁ—_« —«œ ¨wëeGë bÄUŠ uÐ√ ¨s¹bë ÂuKŽ ¡UOŠ≈ ≠±
             Ʊππµ WOLKFë V²Jë —«œ ¨wëeGë bÄUŠ uÐ√ ¨WM'« vÃ≈ s¹bÐUFë ÃUNMÄ ≠≤
                   ÆÂ≤∞∞± ÂuOë —U³š√ W ÝRÄ ¨wëeGë bL×Ä ¨rK *« oKš ≠≥
           Ƈ¼±≥ππ rKIë —«œ ¨w½«bO*« WJM³Š sLŠdë b³Ž ¨UN Ý√Ë WOÄöÝù« ‚öš_« ≠¥
                        ÆW UI¦Ã« —«œ ¨iO³Ä bOFÝ bL×Ä ¨rK *« ‚öš√ ≠µ
                   ÆwÄöÝù« V²J*« ¨wŽU³ ë vHDBÄ ¨WOŽUL²łô« UMÁöš√ ≠∂
                            Æo¹bBë —«œ ¨WOLOð sÐ≈ ¨WOŽdAë »«œü« ≠∑
                             Æ…UO(« W³²JÄ ¨wëeGë ¨ s¹bë w »œ_« ≠∏


                         ∫WO½Ëd²JÃù«Ë W³Ýu×Lë lł«dLë -“
   www.directory.naseej.com
   www.raddadi.com
   www.islamicfinder.org
   www.al-hodaonline.com
   www.islam-online.net/Arabic
   www.hadith.al-islam.com
   www.quran.al-islam.com
   www.islamweb.net

                                   C.D .dJë ʬdIë
                               C.D n¹dAë Y¹b(« WŽuÝuÄ
                                  C.D WONIHë WŽuL:«πµ
                                        ∫qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ
                           ©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
    Î
    ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“≠         Î
                      ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠        ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
 ©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠            Î
                       ©«uCŽ® qO× ÂUA¼≠     ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠


                                               ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë
   Î
  ©«uCŽ® ÍbÃU)« dOMÄ Æ√ ≠      ©«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠
                     Î                       Î
                                            ©UI MÄ® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
©«uCŽ® .uI²Ã«Ë ”UOIëd¹bÄ≠
 Î                     Î
                     ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠           ©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
                   ©«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠
                    Î                          Î
                                             ©«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠


                 ∫wÝUÝ_« dýUFë nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNM* qLFë  Uý—Ë w Êu—UA*«
                 W(U —UB²½«   ≠       t½u Š dÐUł   ≠      ÕU²Hë b³Ž bL×Ä   ≠
                w(UBë ÊU½bŽ   ≠      wŽ«dë rO¼«dÐ≈  ≠          q u½ WKN½  ≠
                ÊöŠeë Õ«dA½«   ≠      ÁœULŠ uÐ√ wH   ≠      rOŠdë b³Ž ‰UMÄ   ≠
                 dIý_« Ê«ËdÄ   ≠       WFOЗ uÐ√ WLF½  ≠        dOÝ uÐ√ …UOŠ  ≠
               ÍbMNë ÈbNë —u½  ≠       w «dAë WMOÄ√  ≠        Íd³ ‰«u½    ≠


                 ∫ dýUFë nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â ‰uŠ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
   bOŽU Ä WLOF½ ≠   rÃUÝ œULŽ ≠    »u³NÞ ·UHŽ ≠     ‘uKŽ ÕU$ ≠ s¹—«b³Ã« bL×Ä ≠
    n¹U½ ÊULF½ ≠ …œuŽ wMР“UŠ ≠      …—UÄ« q¹U ≠   œU¹“ uÐ√ Ê«ËdÄ ≠ rýU¼ uÐ√ ‰ULł ≠
 WŠd uÐ√ .dJë b³Ž ≠ Íb¹—bë qOIŽ ≠      dLŽ Èb¼ ≠     Ê«bLŠ ÂUO¼ ≠  Âu¼dÐ rO¼«dÐ≈ ≠
   5 Š uÐ√ ‰öÐ ≠    «eŽ dŁu ≠   w−ÁbMš …bOГ ≠     …dL{ sFÄ ≠    d¹uÞ ÂöŠ√ ≠
     WÃËœ œUNÝ ≠ dIý_« ÊUNOł ≠     WIÞUIÞ bLŠ√ ≠    Ê«—bÐ ÈËb ≠ —U−Më Ê«błË ≠
    «œ«dł WOM Š ≠  —uCš« b¼U−Ä ≠       ÍbM¼ ¡UM¼ ≠  s¹bë d U½ vNÝ ≠ ÊuFLý uÐ√ bLŠ√ ≠
    Ê«bLŠ ÂUO¼ ≠ Vł— uÐ√ bL×Ä ≠      V¹Ë– .dÄ ≠     Í“u XFKÞ ≠    w OIë ÂU²š ≠
            tO²O²Ý« WMOJÝ ≠    ŸËbŽœ tOłË ≠ wM¹d³'« nODKë b³Ž ≠ gD³Ã« e¹eFë b³Ž ≠
            `ÃU WLŠ— ≠      Õö bL×Ä ≠ ÍË«dBIë  UÂdÐ ≠ tKë lM …b¹u¼ ≠
             dJFë b¹U ≠    rO¼«dЫ WMOJÝ ≠   ÿuH×Ä qO³½ ≠ WÃöł uÐ√ dO³Ž ≠
           VOD)« ÊUCÄ— ≠       Ê«bLŠ .— ≠   `O³ uÐ√ VKÞ ≠    bLŠ√ wÄUÝ ≠
             bOF ë b½— ≠    …dÄUFð WLÞU ≠  WA²Më d×Ð œ«uł ≠  ‘UOŽ V¹œ√ ≠
          .dJë b³Ž bL×Ä ≠    ‘dÞ_« dOLÝ ≠     p¹Ëbë ¡«b½ ≠ WÄöÝ tKë b³Ž ≠


                                      ∫ WC¹dFë ◊uD)« rOJ% WM'
          ‘UOŽ oOHý Æœ ≠        WC¼«u½ qOŽULÝ« Æœ ≠          d³ł rON bLŠ√ ÆœÆ√ ≠


                tKë bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2529
posted:8/27/2010
language:German
pages:78