Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Conversion -

Document Sample
Conversion - Powered By Docstoc
					โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)
            วิธีการเตรียมข้อมูลเก่าเข้าระบบ GFMIS-SOE
            ผ่าน Conversion Template สาหรับรัฐวิสาหกิจ
                      1 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)


                                  สารบัญ

 1 ข้อมูลทางการเงิน ........................................................................................ 4
  1.1    ข้อมูลงบการเงิน....................................................................................................................... 4
  1.2    ข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน .......................................................................................................... 6
 2 ข้อมูลทั่วไป .................................................................................................. 7
  2.1    ข้อมูลกิจการ............................................................................................................................ 7
  2.2    ข้อมูลการได้รับยกเว้นกฏระเบียบ สิทธิพิเศษ ............................................................................. 7
  2.3    ข้อมูลผู้ถือหุ้น .......................................................................................................................... 8
  2.4    ข้อมูลเพิ่ม/ลดทุนของรส. .......................................................................................................... 8
  2.5    ข้อมูลการเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนของรส. ........................................................................................ 9
  2.6    ข้อมูลกองทุนของรส. .............................................................................................................. 10
  2.7    ข้อมูลผลตอบแทนของคกก. รส ............................................................................................... 10
  2.8    ข้อมูลสิทธิ์ประโยชน์ของ คกก รส. ........................................................................................... 11
  2.9    ข้อมูลจานวนพนักงาน ตามอายุ และวุฒิการศึกษา .................................................................. 11
  2.10   ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน ตาแหน่งงาน .................................................................................... 12
  2.11   ข้อมูลโบนัสและอัตรากาลัง ..................................................................................................... 13
  2.12   ข้อมูลประวัติผู้บริหาร ............................................................................................................. 13
  2.13   ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ .................................................................................................... 13
 3 แผนงบลงทุนประจาปี 2551 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ......... 13
 ข้อควรระวังในการกรอก Conversion Template ............................................... 14
                                    2 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)


 วิธีการเตรียมข้อมูลเก่าเข้าระบบ GFMIS-SOEผ่าน Conversion Template สาหรับรัฐวิสาหกิจ
                                            ั
   การนาข้อมูลเก่าของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE นั้น สามารถแบ่งประเภทข้อมูลได้ดงนี้ คือ
   1. ข้อมูลทางการเงิน
       1.1 ข้อมูลงบการเงิน
       1.2 ข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน
   2. ข้อมูลทั่วไป
       2.1 ข้อมูลกิจการ
       2.2 ข้อมูลการได้รับยกเว้นกฏระเบียบ สิทธิพิเศษ
       2.3 ข้อมูลผู้ถือหุ้น
       2.4 ข้อมูลรายชื่อ คกก. ย่อย
       2.5 ข้อมูลเพิ่ม/ลดทุนของรส.
       2.6 ข้อมูลการเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนของรส.
       2.7 ข้อมูลกองทุนของรส.
       2.8 ข้อมูลผลตอบแทนของคกก. รส.
       2.9 ข้อมูลสิทธิ์ประโยชน์ของ คกก รส.
       2.10ข้อมูลจานวนพนักงาน ตามอายุ และวุฒิการศึกษา
       2.11ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน ตาแหน่งงานข้อมูลโบนัสและอัตรากาลัง
       2.12ข้อมูลประวัติผู้บริหาร
       2.13ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ
   3 แผนงบลงทุนประจาปี 2551 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

                    ้
   หมายเหตุ : ข้อมูลทั้งหมดที่นามาตังต้นจะมาจาก Web ของสคร. ที่เริ่มเปิดใช้งานปี 2549
   ในกรณีที่ข้อมูลใน Web มีปริมาณน้อยมาก ทางบริษัทจะให้รส. กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ใน ฟอร์มเปล่า
   (Blank Form)
                         3 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) 1 ข้อมูลทางการเงิน

   1.1     ข้อมูลงบการเงิน
   ข้อมูลงบการเงินของปี 2549-2550
 วิธีการกรอกข้อมูลงบการเงิน
    กรณีรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
      กรอกงบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ที่ผ่านการรับรองของสตง. กรณีงวดไหน สตง.
 ยังไม่รับรองงบการเงิน ให้รัฐวิสาหกิจกรอกข้อมูลงบเบื้องต้นมาแทน (สามารถระบุ Version ว่าเป็นงบเบื้องต้น
 หรืองบสตง. จากหัวของ column ในแต่ละไตรมาส และแต่ละปี)
 ใน Excel file จะให้เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจดังรูป
 เมื่อเลือกรัฐวิสาหกิจแล้วให้ดาเนินการระบุ Version ของข้อมูลงบการเงินที่ต้องการดังรูป
 กรอกตัวเลขรายการในงบการเงินในบรรทัดที่เป็นสีเหลืองตามต้องการ                          4 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)


    กรณีรัฐวิสาหกิจทีใช่สถาบันการเงิน
             ่
      กรอกงบดุล    และงบกาไรขาดทุนเท่านั้นที่ผ่านการรับรองของสตง.  กรณีงวดไหน      สตง.
 ยังไม่รับรองงบการเงิน ให้รัฐวิสาหกิจกรอกข้อมูลงบเบื้องต้นมาแทน (สามารถระบุ Version ว่าเป็นงบเบื้องต้น
 หรืองบสตง. จากหัวของ column ในแต่ละไตรมาส และแต่ละปี

 ใน Excel file จะให้เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจดังรูป
 เมื่อเลือกรัฐวิสาหกิจแล้วให้ดาเนินการระบุ Version ของข้อมูลงบการเงินที่ต้องการดังรูป
 กรอกตัวเลขรายการในงบการเงินในบรรทัดที่เป็นสีเขียวตามต้องการ
                          5 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)


                 ่    ั
 ชื่อ File การกรอกงบการเงินทีเ่ กียวข้องมีดงนี้ คือ

 ปีบัญชี      ชื่อ File Excel งบการเงินสาหรับ NonFinance ชื่อ File Excel งบการเงินสาหรับ Finance
 2542-2548     ผังบัญชีที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน.xls     ผังบัญชีที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน.xls
 2549-2550     ผังบัญชีที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน_Q.xls    ผังบัญชีที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน_Q.xls

   1.2      ข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน
   ข้อมูลค่าใช้จ่ายพนักงาน ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส.
   สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล         ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
            ่
 2_3 รายละเอียดค่าใช้จายเกี่ยวกับพนักงาน SXXX.xls 2.3
                                      ่
                         แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จายเกี่ยวกับพนักงาน.JPG
                           6 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)


 2 ข้อมูลทั่วไป

   2.1     ข้อมูลกิจการ
     ข้อมูลกิจการ ลักษณะของข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเป็น Record แต่ละรส. จะมีแค่ 1
     รายบรรทัด รส. สามารถกรอกข้อมูลที่ขาดไปให้ครบถ้วนได้ทันที
     ในกรณีที่ไม่แน่ใจลักษณะของข้อมูลที่ต้องกรอก โปรดอ้างอิงรูปจาก Web site สคร. ดังนี้ คือ
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล             ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_1_1 ฐานข้อมูลกิจการรัฐวิสาหกิจ SXXXX.xls        1.1.1.ฐานข้อมูลกิจการรัฐวิสาหกิจ.JPG
   2.2     ข้อมูลการได้รับยกเว้นกฏระเบียบ สิทธิพิเศษ
     ข้อมูลการได้รับยกเว้นกฏระเบียบ สิทธิพิเศษ เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่มีในระบบ Web ของสคร. มากนัก
     จึงขอความร่วมมือให้รส. กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ ในกรณีที่ไม่แน่ใจลักษณะของข้อมูลที่ต้องกรอก
     โปรดอ้างอิงรูปจาก Web site สคร. ดังนี้ คือ
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล             ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 Q_การได้รับยกเว้นกฏระเบียบ และสิทธิพิเศษ.xls       1.1.1.ฐานข้อมูลกิจการรัฐวิสาหกิจ.JPG
                         7 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)


   2.3     ข้อมูลผู้ถือหุ้น
     ข้อมูลผู้ถือหุ้น ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส.
     สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
     รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running
                      ้
     เลขลาดับที่จาก 1,2,3…. ไมให้ซากันด้วย
     2.3.1 กรอกจานวนหุ้น ที่ถูกต้อง
     2.3.2 กรอกสัดส่วนการถือหุ้นเป็น % (1-100) กรณีของเก่าระบุมาเป็น
           ทศนิยมให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมที่เก็บใน Web สคร.
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล             ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_1_2 ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้น SXXX.xls            1.1.2 ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้น.JPG


   2.4     ข้อมูลเพิ่ม/ลดทุนของรส.
                          ี
   ข้อมูลเพิ่ม/ลดทุนของรส. เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่มในระบบ Web ของสคร. มากนัก จึงขอความร่วมมือให้รส.
                   ี่
   กรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ ในกรณีทไม่แน่ใจลักษณะของข้อมูลที่ต้องกรอก โปรดอ้างอิงรูปจาก Web site สคร.
   ดังนี้ คือ
                         8 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล          ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 Q_การเพิ่มลดทุนของรัฐวิสาหกิจ.xls          1.1.4
                           ฐานข้อมูลรายงานการเพิ่ม(ลด)ทุนของรัฐวิสาหกิจ.JPG


   2.5     ข้อมูลการเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนของรส.
   ข้อมูลการเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนของรส. ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด
   รส. สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.
                         9 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล          ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_1_5 การเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจ     1.1.5
 SXXX.xls                      ฐานข้อมูลการเข้าไปถือหุ้นร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจ.JPG


   2.6     ข้อมูลกองทุนของรส.
   ข้อมูลกองทุนของรส. ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส.
   สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล         ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_1_7 ฐานข้อมูลกองทุนต่างๆของรัฐวิสาหกิจ SXXX.xls 1.1.7 ฐานข้อมูลกองทุนต่างๆของรัฐวิสาหกิจ.JPG


   2.7     ข้อมูลผลตอบแทนของคกก. รส
   ข้อมูลผลตอบแทนของคกก. รส ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส.
   สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.                        10 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล          ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_2_1 ผลตอบแทนของคกกรัฐวิสาหกิจ SXXX.xls      1.2.1
                          ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคกกรัฐวิสาหกิจ.JPG


   2.8     ข้อมูลสิทธิ์ประโยชน์ของ คกก รส.
   ข้อมูลสิทธิ์ประโยชน์ของ คกก รส. ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส.
   สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล          ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_2_1 สิทธิประโยชน์ของคกกรัฐวิสาหกิจ SXXX.xls   1.2.1
                          ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของคกกรัฐวิสาหกิจ.JPG


   2.9     ข้อมูลจานวนพนักงาน ตามอายุ และวุฒิการศึกษา
   ข้อมูลจานวนพนักงาน ตามอายุ และวุฒิการศึกษา ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel
   จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส. สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.


                         11 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)
                            ิ
   ในการกรอกแต่ละบรรทัดรายการจะต้องกรอก ประเภท วุฒการศึกษา และอายุทีละรายการ
   หลังจากนั้นจึงกรอกจานวนพนักงาน
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล    ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 Q_จานวนพนักงานตามอายุและวุฒิการศึกษา 1.2.5
 SXXX.xls                ฐานข้อมูลการแบ่งกลุ่มพนักงานตามอายุและวุฒิการศึกษา.JPG


   2.10     ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน ตาแหน่งงาน
                            ่
   ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน ตาแหน่งงาน ลักษณะข้อมูลทีจะให้กรอกใน Excel
   จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส. สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล             ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_2_6 ฐานข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน ตาแหน่งงาน       1.2.6 ฐานข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน.JPG
 SXXX.xls


                        12 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)
   2.11     ข้อมูลโบนัสและอัตรากาลัง
   ข้อมูลโบนัสและอัตรากาลัง ลักษณะข้อมูลที่จะให้กรอกใน Excel จะเรียงลาดับไปเป็นรายบรรทัด รส.
   สามารถเพิ่มบรรทัดเพื่ออกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยให้ copy
   รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานมาแสดงในบรรทัดที่สร้างใหม่ด้วย นอกจากนี้ต้อง running เลขลาดับที่จาก
   1,2,3…. ไมให้ซ้ากันด้วย รูปแสดงลักษณะของข้อมูลเดิมทีเ่ ก็บใน Web สคร.
 ชื่อ File Excel สาหรับกรอกข้อมูล              ชื่อ File รูปภาพแสดงหน้าตา Web ของสคร.
 1_2_7 โบนัสและอัตรากาลังของรัฐวิสาหกิจ.xls         1.2.7
                              ฐานข้อมูลโบนัสและอัตรากาลังของรัฐวิสาหกิจ.JPG


   2.12     ข้อมูลประวัติผู้บริหาร
   วิธีการกรอกข้อมูลจะกล่าวถึงแยกในเอกสารเรื่องประวัติผู้บริหารอีกฉบับหนึ่ง

   2.13     ข้อมูลประวัติคณะกรรมการ
                            ิ          ่
   วิธีการกรอกข้อมูลจะกล่าวถึงแยกในเอกสารเรื่องประวัตคณะกรรมการอีกฉบับหนึง

 3 แผนงบลงทุนประจาปี 2551 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
     ให้รัฐวิสาหกิจส่งข้อมูลแผนงบลงทุนที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ตาม Template Excel ของสศช.
 ทั้งนี้เพื่อลดเวลาในการ Re-key ข้อมูลใน template ใหม่ของระบบ GFMIS-SOE
                         13 / 14
โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS
เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) ข้อควรระวังในการกรอก Conversion Template
   1. เนื่องจาก Conversion Template เป็น Template
     ที่ออกแบบมาเพื่อการเตรียมข้อมูลเข้าระบบและมีการใช้งานเพียงครั้งเดียวตอนนาข้อมูลเข้าระบบเท่า
     นั้น ดังนั้น Template ดังกล่าวอาจไม่ได้มีการป้องกัน (Validation)
                     ้
     ในการบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนทังหมด
     จึงอยากขอความร่วมมือให้รัฐวิสาหกิจพยายามกรอกข้อมูลและตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้มากทีสุด   ่
     ด้วย
   2. ข้อมูลที่เป็นวันที่ ให้ระบุให้เป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ตามที่ Template กาหนด เนื่องจากระบบ Web
                         ั้           ้
     เดิมของสคร. อนุญาตให้กรอกเข้ามาได้ทง พ.ศ. และ ค.ศ. ทาให้ขอมูลในระบบยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร
     กรณีข้อมูลเดิมไม่ถูกต้อง ขอความร่วมมือรส. ให้แก้ไขให้ดวย ้
     หมายเหตุ : ถ้าเดิมในระบบ Web สครเก็บเป็น ค.ศ. ทางบริษัทคงต้องขออนุญาตแปลง format เป็น
                 ่
     พ.ศ.เหมือนกันทั้งหมด ซึงอาจส่งผลให้ data ที่รัฐวิสาหกิจเคย key เข้ามาผิดพลาดได้
     จึงขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
              ่
   3. ในกรณีที่มีการเพิมบรรทัดรายการใน Excel อย่าลืมว่าต้องมีการ copy
     รหัสและชื่อหน่วยงานลงมาทุกบรรทัดด้วย รวมถึงต้องมีการสร้าง ลาดับที่ ที่เป็น running no.
     ที่ไม่ซ้ากันด้วย
                        14 / 14

				
DOCUMENT INFO
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!