Docstoc

Arabic_Language_G8

Document Sample
Arabic_Language_G8 Powered By Docstoc
					∏ W uGK « ÂuKF «
‰Ë_« ¡e'«
             5D K W ˜
          w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
          rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
              5D K W ˜
           w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë       W¹uGKëÂuKFë
          wÝUÝ_« sÄU¦Ã« nBKÃ

           ‰Ë_« ¡e−ë
                              ÊuH R*«
WO Lý uÐ√ v OŽ Æœ            wŁužd³Ã« nODKë b³ŽÆœÆ√
                       åUÎI‡‡ MÄò

   œULŠ qOKš Æœ                 rK Ä dLŽ Æ√
  …d UMÄ wKŽ Æ√               wÂdJë qOLł Æ√
       ©Z¼UM*« eÂdÄ ® VOD)« bL×Ä bLŠ√
    5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
               Î
Â≤∞∞≥ Ø≤∞∞≤ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð                                ∫ ÂUFë ·«dýù«
                       Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
                     Æ Z?¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö       Æœ

                  ∫ WOÐdFë WGKë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
  åo MLKà U³zU½ò Í—uMë œ«uł bL×Ä Æœ Æ√
      Î                       åUI MÄò WO Lý uÐ√ v OŽ Æœ
                              Î
               VOD)« bLŠ√                 —uHGë b³Ž 5Ä√
          ÊUAš uÐ√ .dJë b³Ž Æœ                    œULŠ qOKš.œ
            å «—dIÄò rK Ä dLŽ
             Î                           Ê«bOLŠ wKŽ
                 “U³Ã« dO Oð                  »u³NÞ vMÄ
                                      U dŽ Èu$ Æœ


               hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ÍuÐdðË w‡‡M ·«dý≈
                    Ê«u d¼UÄ ∫ w‡‡M ·«dý≈
                Í—uMë œ«uł bL×ÄÆœÆ√ ∫ r‡‡‡‡O‡Jײë
                     bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡‡‡OLB²Ã«
                    Í“u ÊUNLÝ√ ∫WŽU‡³‡‡‡‡‡‡Þ


            WO d    « WO U « WF D «
               ‡¼ ±¥≤¥ØÂ≤∞∞≥
    Z¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł c
     5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
        ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
            E-mail: PCDC@PALNET.COM
                                  bONL

Z?¼U?M?*« d?¹u?D?ð Ÿu?{uÄ UNðQA½ cMÄ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë XF{Ë
           Î
5Ð ÃUNM*« bOŠu²Ð ö?F?  √bÐ WNł sÄ wN ¨UNKLFà WO−Oð«d²Ýô« ·«b¼_« bŠ√
Z?¼U?M?*« w? W?K?I?½ Àb%  √bÐ Èdš√ WNł sÄË ¨…ežË WHCë w sÞuë wŠUMł
ÃUNM*« WDš —«dÁ≈ cMÄË ¨wLKFÃ«Ë włuÃuMJ²Ã« ÂbI²Kà …UŽ«dÄ ªÁ«u²×Ä YOŠ sÄ
WD)« cOHMð vKŽ qLFð …—«“uÃ«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ wF¹dA²Ã« fK:« sÄ wMOD KHë
¨—«dÁù«Ë ¨nOÃQ²Ã«Ë ¨rOJ×²Ã«Ë ¨WC¹dFë ◊uD)« WžUO ∫XKLý qŠ«dÄ …bŽ vKŽ
r?E?F?Ä s?Ä 5?HÃR*«Ë 5¹uÐd²Ã« sÄ lÝ«Ë ŸUDÁ „«dý≈ w …—«“uë WÝUOÝ o Ë
                               ÆlL²:«  UŽUDÁ
”œU Ã«Ë w½U¦Ã«Ë ‰Ë_« ·uHBë V²Â ÃU²½ùWO½U¦Ã«Ë vÃË_« 5²KŠd*« ¡UN²½« lÄË
                     Î
ÂbIð ¨Â≤∞∞± ‡ ≤∞ ∞∞ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNIO³Dð - w²Ã« WOÝUÝ_« lÐU ëË
V²Â UN³IFð ¨5OÝUÝ_« sÄU¦Ã«Ë YÃU¦Ã« 5HBKà W¦ÃU¦Ã« WKŠd*« V²Â ÂUFë «c¼ …—«“uë
lOL' XKL²Â« bÁ Z¼UM*« WDš ÊuJð pÃcÐË ¨WÄœUIë  «uM ë w Èdš_« ·uHBë
                          Î
¨s¹d¹bÄË ¨5 dAÄ sÄ Ê«bO*« w W¹uÐd²Ã« …œUOIë vKŽ «œuIFÄ qÄ_« qE¹Ë¨·uHBë
d?³²Fð YOŠ ¨rNz«—¬Ë rNðUEŠöÄ ¡«bÐ≈Ë WD)« Ác¼ ÕU$ù ª—uÄ√ ¡UOÃË√Ë ¨5LKFÄË
   ÆWIŠöë a Më WŽU³Þ bMŽ pÖ …UŽ«d* ¨WO³¹d& UÎ ½ vÃË_« WM ë w V²Jë
d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨W Uš uJ ½uOë Ë WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈
       ÆŸËdALKà wÃU*«Ë wMHë ULNLŽbà ¨W Uš UJO−KÐË UOÃUD¹≈ w²ÄuJŠË
                   Î
¨WC¹dŽ ◊uDš ‚d sÄ tFÁuÄ V Š ö ¨WOMÞuë ÊU−Kë …—«“uë dJAð ULÂ
W?A?ÁU?M?Ä q?L?Ž  U?ý—Ë w? 5?—U?A?ÄË ¨r?OJ%Ë d¹d% ÊU'Ë ¨nOÃQð ‚d Ë
vKŽ qLŽË ¨wMÞuë ŸËdA*« «c¼ “U$≈ w „—Uý sÄ qÂË ¨—«dÁ≈ ÊU'Ë ¨»U²Jë
               ÆWÃËbÃ«Ë sÞuë ¡UMÐ w rN Oà ª—uMë vÃ≈ tł«dš≈
  wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
      Z¼UM*« eÂdÄ
     ≤∞∞≤ ‡ ‰uK‡‡‡‡¹√
                                               WÄbIÄ
…œUÄ n Ë o Ë wMOD KHë ÃUNM*« w W¹uGKë ÂuKFë V²Â WK KÝ w ‰Ë_« u¼Ë »U²Jë «c¼ l{Ë∫WÄbIÄ
 ÆUNЫœ¬Ë WOÐdFë WGKë Y׳* WC¹dFë ◊uD)« w œ—Ë UL wÝUÝ_« sÄU¦Ã« nBë W³KDà W¹uGKë ÂuKFë
ÆU¼d UMŽË ¨UNŽ«u½√ ∫WKL'« ∫q¦Ä WO dBÃ«Ë W¹u×Më YŠU³*« iF³Ã WÄUŽ WFł«dÄ vKŽ »U²Jë Íu²×¹
W?×?B?ë Y?O?Š s?Ä q?F?H?ë Ÿ«u?½√¨ Ær? ?Á q?  U?Äö?ŽË ¨·d?(«Ë ¨q?F?H?Ã«Ë ¨r?Ýô« ∫W?L?K?J?ë ÂU Á√Ë
Æ`?O?×?B?Ã«Ë ¨œËb?L?*«Ë ¨’uIM*«Ë ¨—uBI*« ∫‰ö²Žô«Ë W×Bë YOŠ sÄ rÝô« Ÿ«u½√Ë ¨‰ö²Žô«Ë
    ÆsÄU¦Ã« nBë w W¹uGKë ÂuKFë œ«uÄ WÝ«—bà tMÄ bÐ ô Ícë ”UÝ_« WÄUFë WFł«d*« œ«uÄ qJAðË
¨W?ÄU?F?ë W?F?ł«d?*« W?Ý«—œ ‰Ë_« w?Ý«—bë qBHë w r²¹ ¨5OÝ«—œ 5KB vKŽ »U²Jë œ«uÄ XŽ“Ë bÁË
s?Ä U?¹U?C?Á ”—b?²? w½U¦Ã« wÝ«—bë qBHë w UÄ√ ÆWO dBë U¹UCIë iFÐË ¨ «u _« rKŽ w WÄbIÄË
                                              ÆwÐdFë u×Më
W?Ðd?& 5?D? ?K? ”—«b?Ä w? 5?J?L?²Ã« WKŠdÄ w WÝ«—bÃ«Ë WEŠö*UÐ wðuBë Èu² *« ‰ËUMð bF¹Ë
 U?ÞU?A?½ ‰ö?š s?Ä U?N?{d?Ž r?²? ¨W?Áu?A?Ä W?KNÝ WI¹dDÐ W¹uGKë  «u _« …œUÄ .bIð wŽË— «cà ª…bz«—
¨Z?zU?²?M?ë b dðË ¨WOð«cë WEŠö*« vKŽ bL²Fð ¨ UŽuL−Ä Ë√ œ«d √ qJý vKŽ W³KDë UNÐ ÂuI¹ ¨WŽuM²Ä
d¼«uEë iFÐ WEŠöÄ w WKŽU WOÐU−¹≈ W—UAÄ W³KDë „—UA¹ pÃcÐË ¨tNOłuðË rKF*« W³Á«d0 ¨q− ðË
                         Î
       ÆUNà oK²Ä œd−Ä ô W dF*« lM w U—UAÄ VÃUDë bF¹Ë ¨UNMÄ WOKJë bŽ«uIë ◊U³M²Ý«Ë W¹uGKë
                                 Ò
r?Ý« ∫q?¦?Ä ¨ U?I?²?A?*« i?FÐË ¨b¹e*«Ë œd:«Ë ªw dBë Ê«eO*« ‰ËUMð - w dBë Èu² *« sÄË
WO{—√  UŽu{u*« Ác¼ qJAðË ÆqOCH²Ã« rÝ«Ë ¨WN³A*« WHBÃ«Ë ¨WGÃU³*« mO Ë ¨‰uFH*« rÝ«Ë ¨qŽUHë
                    Î
ÂuKF*« sL ¨‚UI²ýô« …d¼Uþ u¼Ë UOzUMÐ WOÐdFë tÐ “U²9 UÄ r¼√ fJFðË ¨w dBë ”—bë UNOKŽ ÂuI¹ W³K
w? v?Ðd?I?ë s?Ä  ö? U?NDÐdð  UŽuL−ÄË dÝ√ w Ÿ“u²ð WOÐdFë  «œdH*« Ê√Ë ¨WOÁUI²ý« WGà WOÐdFë Ê√
     ÆV Më q √ w …bŠË rNFL& –U √Ë ÊuDÐË dzUAŽË qzU³Á w »dFë œ«d _« Ÿ“u²¹ UL w½UF*«
            Î
u?×Më »«uÐ√ qJà U?ÝU?Ý√ bFð u×Më rKŽ sÄ  UŽu{uÄ XÄbÁ bI w½U¦Ã« wÝ«—bë qBHë w UÄ√
b?ÁË ÆU?Nð«eO2 r¼√ sÄ »«dŽù« Ê√Ë ¨WÐdFÄ WGà WOÐdFë Ê_ »«dŽù« …d¼Uþ vKŽ eOÂd²Ã« - bI ¨wÐdFë
»«dŽù«  UÄöŽ Ê√ vKŽ bOÂQ²Ã« -Ë ¨·d(«Ë ¨qFHÃ«Ë ¨rÝô« ∫WLKJë ÂU ÁQÐ »«dŽù« Ÿu{uÄ jЗ
w? ¡UM³Ã« …d¼Uþ ‰ËUMð - UL ¨qJAë Ë√ WGOBÃ«Ë WHOþuë ∫UL¼ 5 Oz— 5KÄUŽ vKŽ nÁu²ð ¡ULÝ_« w
 UŽu{uÄ iFÐ ◊U³ð—ô qNÝ√ t½√ rž— ¡UM³Ã« Ÿu{uÄ dš√ bÁË ¨·Ëd(«Ë ‰UF _«Ë ¡ULÝ_« w WOÐdFë
tÐ Âe−¹ UÄ vKŽ dÄ_« qF vM³¹® Ÿ—UC*« qFHë Âeł vKŽ nÁu²¹ Ícë dÄ_« qF ¡UMÐ q¦Ä ¨»«dŽùUÐ ¡UM³Ã«
                                                Æ©tŽ—UCÄ
W?¹U?M?F?Ð …—U?²? ?Ä W?K?¦?Ä√Ë ’u?B?½ w? d?E?Më ÂUF½≈Ë ¡«dI²Ýô« WI¹dDÐ »U²Jë  UŽu{uÄ X{dŽË
’uB½ ‰öš sÄ WÝ«—bë œ«uÄ .bIð vKŽ UM dŠ bÁË ¨WŠËdD*«  UŽu{uLKà WOKJë bŽ«uIë ◊U³M²Ýô
                                   Î
VÃUDë vKŽ qI¦½ ô v²Š ŸuM²ðË bŽ«uIë VFA²ð UÄbMŽ WK¦Ä_« vÃ≈ U½UOŠ√ U½Q'Ë ¨pÖ sJÄ√ ULK WKÄUJ²Ä
                                        ÆtM¼– X²A½Ë ¨¡«dI²Ýô« w
v?K?Ž —U?J _«Ë 5ÄUC*UÐ oKF²ð WK¾Ý√ UNOKð ¨WK¦Ä√ Ë√ ’uB½ qJý vKŽ  ¡Uł bI ”Ë—bë WOMÐ sŽ UÄ√
rKF*« ÂUÄ√ Õu²HÄ ‰U:«Ë ¨’uBMKà oOÁbë rNHKà WKOÝË ô≈ bŽ«uIë UÄË ¨W¹UGë u¼ hMë rN Ê√ —U³²Ž«
œuI¹Ë ¨”—bë Ÿu{u0 WIKF²*« W¹uGKë d¼«uEë ¡«dI²Ý« WK¾Ý_« wK¹Ë ÆW³ÝUMÄ U¼«d¹ w²Ã« WK¾Ý_« W U{ù
¨bOIF²Ã« sÄ WOÃUš ¨‰ËUM²Ã« W³¹dÁ WKNÝ WGKÐ bŽ«uIë WžUO - bÁË ¨WOKJë bŽ«uIë ◊U³M²Ý« vÃ≈ ¡«dI²Ýô«
¨»«d?Žù« s?Ä W?Ãu?K×Ä Ã–ULMÐ √b³ð  U³¹—bð pÖ wK¹Ë Æwð«cë rKF²Ã« vKŽ W³KDë  «—bÁ “eF²ð pÃcÐË
                                           Î
w? U?M? d?Š b?ÁË ¨W?¾?ýU?M?ë t?MÄ UJý U*UÞ Ícë »«dŽù« vKŽ VÃUDë »—b²¹ v²Š ö?O?K?Á U?NMÄ U½d¦Â√ bÁË
 UOze' WKÄUý WŽuM²Ä ÊuJð Ê√Ë ¨wÐU²Jë vÃ≈ ÍuHAë sÄË ¨VFBë vÃ≈ qN ë sÄ Ã—b²Ã« vKŽ  U³¹—b²Ã«
                            ÆW¹uGKë  UIO³D²Ã« vÃ≈ ÊuJð UÄ »dÁ√ w¼Ë ¨”Ë—bë
                                                  Î
 U? d?A?*«Ë 5?L?K?F?*«Ë  U?L?K?F?*« s?Ä q?ÄQ?M? ¨W?O?³?¹d?& W?F?³Þ »U²Jë sÄ WF³Dë Ác¼ Ê√ vÃ≈ dOA½ «d?Oš√Ë
d?¹u?D?ð q?ł√ s?Ä r?N?ðU?E?Šö?ÄË rNðUŠ«d²ÁUÐ U½ËœËe¹ Ê√ WÁöŽ tà sÄ qÂË W³KDÃ«Ë 5B²<«Ë ¨5 dA*«Ë
                     Î
                     ÆUHKÝ U½d¹bIðË ¨U½dJý q¹eł lÄ ¨U¼UML²½ w²Ã« …—uBë vÃ≈ »U²Jë

                           oO u²Ã« wÃË tKëË
 ÊuHÃR*«
                           U‡‡‡¹u‡‡²;«

                    W UF « WF «d*«
                                        u «
                                      v Ëô« …b
≥              WKL'« Ÿ«u √ ∫ ‰Ë_« ”—b «
                                       Ë_«
               WLKJ « Ÿ«u √ ∫ w U « ”—b «
±≤  ‰ö ô«Ë W B « YO s qFH « Ÿ«u √ ∫ Y U « ”—b «
±µ      WOM « YO s r ô« Ÿ«u √ ∫ l «d « ”—b «
               «u _« rK w W bI
                               WO U U« «…b…bu «u «
±π                 bON9∫ f U)« ”—b «

≤±
          uB « W U u eOOL « ∫”œU     « ”—b «
                               WO
≤¥
           d ¬s   u   eOO9 ∫ l U  « ”—b «

≤∂
      WO dF « W uGK « «u _« œb ∫ s U « ”—b «

≤π
      ÊU  ù« bM w uB « “UN'«∫   l U « ”—b «

≥∞
         WO dF « «u _« ×U   ∫ d UF « ”—b «


             ·dB « rK s        U u{u
                                …b u «
≥µ           w dB « Ê«eO*« ∫dA ÍœU(« ”—b «
¥≥            b e*«Ë œd:«∫ dA w U « ”—b «
                               W U «µ∞          q UH « r « ∫ dA Y U « ”—b «

µ∂           ‰uFH*« r «∫ dA l «d « ”—b «

∂≥          WG U *« mO ∫ dA f U)« ”—b «

∂         WN A*« WHB «∫ dA ”œU       « ”—b «

 ≥          qOCH « r «∫ dA l U      « ”—b «
                              ±
                              …b‡Šuë

                          Ô
                       ∫WFł«d*«
 © WOKFHë WKL−Ã«Ë ¨WOLÝô«WKL−ë ® WKL−ë
  Ô    Ô    Ô   Ô     Ú Ô ∫ ‰Ë_« ”—bë
                       ] Ô Ú]
                        Ò Ô ÚÒ
     ©Ô·d×Ã«Ë ¨qFHÃ«Ë ¨rÝô« ® ÔWLKJë ∫ w½U¦Ã« ”—bë
          Ô    Ô
Ô     ÔÒ    Ô
‰ö²Žô«Ë W×Bë YOŠ sÄ qFHë Ÿ«u½√ ∫ YÃU¦Ã« ”—bë
                   Ô     Ò Ô ÚÒ
  Ô∫               Ô
    WOM³Ã« ÔYOŠ sÄ rÝô« Ÿ«u½√ ∫ lЫdë ”—bÃ«Ò Ô Ú]
© `O×BÃ«Ë ¨ œËbLLÃ«Ë ¨ ’uIMLÃ«Ë ¨ —uBILë®
 Ô Ò    Ô     Ô     Ô
                                   ≤
                                              ±
                                             ”—bë
                          WKL'« Ÿ«u½√
                        WKL'«

                  WOKF WKLł         WOLÝ« WKLł
  r?¼√ s?Ä UN½√ U?L¨ t H?½ sŽ ¡d?*« U?NÐ d³F¹ w?²Ã« q?zUÝuë r?¼√ sÄ W?GKë bF?ð¨W?³KD?ë U½¡«eŽ√
  =     ] Ó     Ú ÓÚ Ó Ô      =Ó Ô       =    Ô   ^ Ó Ô  ]   Ó
   ÊUJà U¼ôuÃË ¨W³ÁUF²*« ‰UOł_« d³Ž W dF*« XKI½ UNÐ ¨ dA³Ã« wMÐ 5Ð q «u²Ã«Ë ‰UBðô« qzUÝË
   Ó        Ó       Ó ÚÓ Ô        Ô             ]    =
                             ÆWÃuN−Ä rÝöÞ bOF³Ã«Ë V¹dIë w{U*«
                              Î  Ó Ó  Ô    Ô

     Ô        Ô      Ô    Ô ]   ] Ó    
   ô ÊU? ½ù«® qL'« sÄÔ W?ŽuL−Ä u¼ ÊU? ½ù« tLK?J²¹ UÄ Ê√ WIÐUÒ Ã« ·u?HBë w r²Ú d?Ž bIÃ
                                    ^    Ô Ó Ó
  WO?ÐdFë w WKL'« Ê√ r² dŽËÆÂUð b?OHÄ vMFÄ vKŽ ‰«bë Âö?Jë w¼ W?KL'«Ë¨©qL−Ð ô≈ rKJ²¹
   ]     Ó   ]     Ò Ì    Î    Ò ] Ô      Ô        Ô ]
            Ó      Ô
           Æ÷—_« ÕöHë Àd×¹ ∫q¦Ä ¨WOKF Ë ¨WOÐdŽ ”bIë∫ q¦Ä¨ WOLÝ«∫ ÊUŽu½
               Ô           ]   Ï  Ô    Ó  Ò

                                       ∫Ê√ dÂc²½
                                  Ò Ò
                           ÆÂUð vMFÄ vKŽ ‰«bë ÂöJë w¼ WKL'«

                                   ∫ UL¼ ÊUŽu½ WKL'« ≠≤
ô≈ √b?²?³?*« ÊuJ¹ ô˨ l dë ULNL?J?ŠË¨d³šË √b²³Ä sÄ Êu?J²ðË∫ W?O?LÝ« WKLł ≠±
  Ô             ÔÔ           Ò
                 Î   Î              Î
    ∫ ÊuJO d³)« UÄ√Æ WKLł Ë√¨öF Ë√¨ U dŠ √b²³*« ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ö ¨ ULÝ«
           Ò Î

                                Î   Î
                       Æ wMÞË sOD K ∫q¦Ä¨«œdHÄ ULÝ« ≠√
                           Ô   Ó
                   Ò   Ô Ô Ô
                 Æ‚dAë sÄ lKDð fLAë ∫q¦Ä¨WOKF WKLł ≠»
                                 Î
                  ÆWKNÝ t²K¾Ý√ ÊUײÄô« ∫q¦Ä ¨WOLÝ« WKLł≠Ã
                  Ï   Ô   Ô
                ÆlOL−ë ‚u Êu½UIë ∫q¦Ä¨©·dþ® WKLł t³ý ≠œ
                    Ó Ô
           dŽUAë sDÐ w vMFLë ∫q¦Ä¨©—Ëd−ÄË —Uł®WKLł t³ý≠ ‡¼
≥
       Æ¡U*« »cŽ∫q¦Ä ÌWMOFÄ Ì ôUŠ w √b²³*« vKŽ d³)« ÂbI²¹ Ê√ sJ1Ë
          Ï Ú Ó   Ò           Ô   Ò
∫‡Ð qŽUHë bFÐ vðR¹ bÁ˨d U *« œUŽ ∫q¦Ä¨qŽU Ë qF sÄ ÊuJ²ðË∫WOKF WKLł ≠≤
            Ô   Ó           Ò   Ï

                    Æ WÃUÝdë  √dÁ ∫q¦Ä ¨tÐ ‰uFH*« ≠√
                     Ó    Ô

Æ©±∫`²Hë®            Î
             åUMO³Ä Uײ pà UMײ U½≈ ò∫q¦Ä ¨oKD*« ‰uFH*« ≠»

             Î
       ÆWH UFë sÄ U uš XO³Ã« sÄ Ãdš√ rà ∫q¦Ä ¨tKł_ ‰uFH*« ≠Ã

                        Î
                       Æ«bž wI²K½∫q¦Ä ¨·dEë ≠œ

                 Æs¹dB²MÄ Êu³Žöë œUŽ ∫q¦Ä ¨‰U(« ≠‡¼
                      Ó

            Î
           ÆUÐU²Â s¹dAŽ WÝ—b*« W³²JÄ X¹b¼√ ∫q¦Ä ¨eOOL²Ã« ≠Ë

wðQO tÐ ‰uFH*« UÄ√ ¨WIÐU ë WK¦Ä_« q w 5³²¹ UL qFHë vKŽ qŽUHë ÂbI²¹ ôË
                             ∫WOðü« —uBë vKŽ

            WOÐdFë WGKë bL×Ä V×¹ ∫q¦Ä¨qŽUHÃ«Ë qFHë bFÐ ≠√
             ]   Ó   Ï  ^

           bL×Ä WOÐdFë WGKë V×¹∫q¦Ä ¨qŽUHÃ«Ë qFHë sOÐ ≠ »
           Ï  Ó    Ó   ^

                bL×Ä V×¹ WOÐdFë WGKë ∫q¦Ä¨qFHë q³Á ≠Ã
                Ï  ^ Ô ]    Ó

                                  U³¹—bð
                                  ©±® V¹—bð
                                     Ô
                 ∫t?O?K¹ Ícë ‰«R ë sŽ VOł√ Ë ¨wðü« hMë √dÁ√
                                   ]
X OÃË ¨v{uÓ X Oà w¼Ë¨UNà lC ð w²Ã« …—dI*« b?Ž«uIÃ«Ë WLE½_« sÄ Ô WŽuL−Ä WGKë
        Ú Ú       Ô      ]              Ô     Ô
 
UNðULK ¡UMÐ w …œb×Ä Ã–U/ UNÃ˨UNð«u √ l¹“uð w Ô ÂUE½ WGKà qШ UNMOÐ jЫ— ô ¡UOý√ sÄ nÃQ²ð
        Ï Ò  Ô    Ó   Ó     Ô             Ó    Ô ]
Æ WÝ«—bKà ôU−Ä ÊuJð Ê√ XIײݫ ôË¨Ô ·b¼ UNà oI% UÄ WLE½_« Ác¼ ôuÃ˨UNKLł VOÂdðË
    = Î     Ó ÓÚ ÓÚ Ò    Ô     Ó Ò   Ô           Ó Ô 
i?F?Ð vCÁ bI ¨ W?Oz«bÐ U?¼d?¦Â√ w v²?Š¨ r?ÃUFë  U?Gà q w Íu?G?Kë ÂU?EMë `?Cð« bÁË
Ô       Î Ô         Ò          =  ^    Ô    Ó Ò
                                             ¥
  Âö sÄ bŽ«uIë ◊U³M²Ý« «uÃËUŠË¨ UOI¹d ≈  UNł iFÐ w rNðUOŠ sÄ «dDý 5¹uGKë s¹dÄUG*«
          Ó       Ó                   Î   Ó   Ò
    Ú Ò Ò      Ó Ò Ò       Ó                     Ó
   ¨ÊËbð U* r?¼bMŽ W?GKë Ê√ r?ž—¨ rNÄö? ÂUE½ w W?³?O−Fë WÁb?ë p?Kð rN²?K¼–Q ¨ „U?M¼ ”UMë
                          Ô     ÔÒ=      Ú        Ò
  ·dB²Ð ¨WO*UFÃ«Ë WOÄuIë 5Ð WGKë∫ fO½√ rO¼«dЫ Æœ          ÆWÐU²Jë Êu dF¹ ô rN½√ vMF0
                                      Ó   Ó     Ò

                          Ó Î
          ∫w?ðQ¹ ULO ©WOKF Ë√ WOLÝ«® WKL'« Ÿu½ U¹uHý œb?Š√Ô hMë …¡«dÁ bFÐ
                               ÔÒ
                          Æ rNÄö ÂUE½ w W³O−Fë WÁbë pKð rN²K¼–√ ≠√
                              Ó     Ô   ÔÒ=     ÚÓ Ó
                           Æ rÃUFë  UGà q w ÍuGKë ÂUEMë `Cð« ≠»
                                  =  ^ Ò Ô Ò     Ò
                           Ó]               Ô ^
                         Æ …—dI*« bŽ«uIÃ«Ë WLE½_« sÄ WŽuL−Ä WGKë ≠‡ł
                                       Ï
                          Æ „UM¼ ”UMë Âö sÄ bŽ«uIë ◊U³M²Ý« «uÃËUŠ ≠œ
                              Ò         Ó
                                      Æv{u X Oà w¼ ≠“
                                          Ú
                                           Ï  Ò
                                 ÆUNð«u √ l¹“uð w ÂUE½ WGKà ≠‡¼
                                      Ó Ú Ò Ò Ô Ò
                                    Æ r¼bMŽ ÊËbð U* WGKë ≠Õ
          ÆUOI¹d ≈  UNł iFÐ w rNðUOŠ sÄ «dDý 5¹uGKë s¹dÄUG*« iFÐ vCÁ ≠Ë
                        Ó  Î  Ó  Ò      Ô
                                        ©≤® V¹—bð
                                         Ó   Ô Ò Ô
                                ∫WOðü« qL'« w d³)«Ë √b²³*« sOŽ√
                                       Ó
                   Ó
   l³Ý UNMĨ jHMKà …—bBÄ WÃËœ …dAŽ ÀöŁ rCð¨ Ô WO*UŽ Ô WŽuL−Ä ©pOÐË_« ® ≠√
   Ô      = Î =   Î Ó      ^   ÔÒ   Ô
                                        Ì
                                     ÆWOÐdŽ ‰Ëœ
                                    Ó Ô 
                                 Æ»UIFë q³Á »U²Fë ≠»

                                      Ô ÓÔ
                                      iOÐ√ d׳ë ≠Ã

                                        Ô 
                                   …dOš_« wMHÝ Ác¼
   ©5D K Ø g¹Ë—œ œuL×Ä®                Ô ÓÓ Ú Ó     
                          w²¹«— lÓ dð w¼Ë WM¹b*« lÄœ vKŽ uÝdð
                                           Ó

                                 tFOÐ√ ô√ XOÃ¬Ô sÞË wÃË ≠œ
                                 ÔÓ    Ô   Ô
  ©wÄËdë sЫ®           UJÃUÄ d¼bë tà ÍdOž È—√ ô√ Ë
                   Î   Ó ]       Ó Óµ
                                       ©≥® V¹—bð
                                     Ó    Ó
                              ∫WOðü« qL'« w qŽUHÃ«Ë qFHë 5Ž√

  ©                                   ®vÃUFð ‰UÁ ≠√
©≤≠±∫b *«®
©f½uð/wÐUAë rÝUIë uÐ√®  ¡ULAë WLIë ‚u dÚ MÃUÂ
               Ò ] Ò Ó  ]        ¡«bŽ_«Ë ¡«bë rž— gOŽQÝ ≠»
                                  Ò Ó Ú Ô
                                       Ó Ò
                            °Ô Ô d−Š t³KÁ∫ «uÃUÁË „ËdOŽ bÁ ≠Ã
                               Ó Ó ÔÔ
    ©WC¹dŽ VO ½®                Ô   Ì   Î
                   °w½UIë dLŠ_« qO ¹ d Bà U¼«Ë
                       Ó
                                 Ú ÓÔ
                           UM{—QÐ bOB¹ Ê√ lLD¹ d Më ≠ œ
                               Ó      Ô Ò
©dBÄØ rO¼«dÐ≈ k UŠ®             Ô  Ô ÔÔ Ó Ó Ú  ÔÓ
                       ‰uKž“ ÁbOB¹ nOÂ t¹dMÝ
                                               ∂
                                           ≤
                                           ”—bë
                         WKL'« Ÿ«u½√
                      WLKJë

     ·dŠ                 qF                    rÝ«             dÄ√        Ÿ—UCÄ      Ì ÷UÄ

                                      ∫ dÂc²½
                     Ó  Ì           
                    ∫ w¼ Ÿ«u½√ WŁöŁ vÃ≈ WOÐdFë UM²Gà w WLKJë rÓ Ið
                                          Ô Ô

       ∫ q¦Ä¨ÊUÄeÐ Êd²IÄ dOž ÀbŠ Ë√  «– vKŽ ‰«bë kHKë u¼Ë ∫ rÝô« ∫ôË√
          Ì   Ì     Ó Ó  Ì    Ò Ò   Ò        Î

                   Ú Ó ÚÔ
            Æd¹d%¨‰ö²Š«¨dB½¨rKþ¨‰bŽ¨nÝu¹¨bLŠ√¨dO³Ž¨q³ł¨rKÁ
                       Ú Ó

                                  ∫ UNMÄ  UÄöŽ rÝöÃË
        Î     Ú Ó]  Ò
     ∫q¦Ä ¨ULÝ« ÊuJð Ê√ bÐ ô WOÐdFë w …—Ëd:« WLKJÃU ¨«—Ëd−Ä ÊuJ¹ Ê√≠ √
          Ó           Ô   Ô    Î   Ó Ó  Ú Ó
                          Æ ‚—UÞ XOÐ w ÔXMÂ
                           Ì
  Ó Ò Ô     Ò  Ô Ò ÔÓ        ]           Î ] Ô Ó  Ú Ó
  s¹uM²Ã« q³Ið w²Ã« Ë√ W½uM*« WLKJÃU ¨tOKŽ s¹uM²Ã« ‰ušbà öÐUÁ Ë√ U½uMÄ ÊuJ¹ Ê√≠ »
                         Î Ó Î Ô ÓÓ
                        ÆöOLł U²OÐ XOMÐ∫q¦Ä¨rÝ« w¼
   ÆÕU−Më¨dOOG²Ã«¨‰ö²Šô« ¨sÞuë ∫ q¦Ä tOKŽ n¹dF²Ã« ©‰«® ‰ušœ q³I¹ Ê√≠ Ã
     Ò    Ò                 ]    Ó  Ó Ú Ó
∑
        Ó  Î Ó              ] Ô     Ó Ú Î
WÄöŽ wHJð qШULÝ« ÊuJð v²Š rÝô«  UÄöŽ q WLKJë q³Ið Ê√ UÞdý fOÃ
Ï
                                            …bzU
 U?Nà ÌW?Äö?Ž sŽ Y?×?³?Kà wŽ«œ ö ¨ U¼d?O?GÐ f?³?²Kð ô W?O?LÝô« W?×{«ËÔ ¡U?L?Ý√ „UM¼ËÆ…b?Š«Ë
                       Ô      Ò   Ô    Ô       Ï
          Ò                       Ò
ÆÂUNH²Ýô« ¡ULÝ√Ë ¨◊dAë ¡ULÝ√Ë ¨WÃu u*« ¡ULÝ_«Ë¨…—Uýù« ¡ULÝ√˨ dzULCë∫q¦Ä

                    Ì   Ì    Ò Ò Ô Ò         Î
                ÆÊUÄeÐ Êd²IÄ ÀbŠ vKŽ ‰«bë kHKë u¼Ë ∫qFHë ∫UO½UŁ

   ^  Ô ÔÚ Ó Ô Ó Ó                  ^ Ô Ó Ó ÓÓ
 vKŽ ‰bð ©V²J¹® WLKÂ˨ w{U*« w XŁbŠ UN½√ vKŽË¨ WÐU²Jë vKŽ ‰bð©V²Â® WLKJ
                   Ó Ò
V?KÞ vKŽ ‰bð ©ÚV²Â«® W?LKÂ˨ q³I² *« w Àb?ײÓÝ ÚË√¨ Êü« Àb% UN½√ vKŽË ¨W?ÐU²Jë
  ÓÓ   ^   ÔÚ Ô         Ô     Ó   Ô    ÒÓ
                                      Æ«cJ¼Ë¨ WÐU²Jë

                                   ∫ UNMÄ  UÄöŽ qFHKÃË

       ∫q¦Ä ¨UNOKŽ WMÂUÒ Ã« YO½Q²Ã« ¡Uð Ë√ rKJ²*« ¡Uð ‰ušbà WLKJë ‰u³Á ≠√
              Ó       ]                  Ô Ó

   XMÂ
   Ô         X ³ÃÓ
            Ô      XOÚFÝ
                  Ô ÓÓ      uŽœ
                        Ô ÚÓÓ    Ô Ú
                               XK³Á√      XFł—
                                       Ô
  X½UÂ
  Ú         X ³ÃÓ
           Ú       XFÝ
                  Ú      XŽœ
                         Ú Ó     Ú Ó
                               XK³Á√     XFł—
                                      Ú Ó Ó
w?¼Ë ¨ öF Êu?Jð W?MÂUÒ Ã« Y?O½Q²?ë ¡Uð Ë√ rK?J²*« ¡Uð ‰u?šœ q?³Ið w²Ã« W?L?KJÃU
    Î Ô            Ò       =     Ó  Ô    Ò Ô
 =      
 Ê«œb%˨qFHë »UÐ w WLKJë ÊUBBÓ ð ÊU²ÄöFë ÊUðUN ¨ ÷UÄÔ qF pÖ ‚u
            Ó     = Ô Ó             Ì  Ô Ó
                                   Æw{U*UÐ tMÄ“

                         ÓÓ   
                      ∫q¦Ä W³ÞU Lë ¡UOà WLKJë ‰u³Á ≠»
Æs¹dE²Mð X½√ sOM ×ð X½√
 Ó    ÚÓ   Ú Ô ÚÓ       sOKLF² ð X½Ú√
                  Ó      Ó       Ó Ô Ú Ó  Ó
                           sOKÂQð X½Ú√ sO³²Jð X½Ú√
 ÆÍdE²½«      wM Š√
            Ú Ó        wKLF²Ý«       wK       w³²Â«

      Î Ó   Ú Ó]      Ó    Ó  Ô   Ò Ô
pÖ ‚u w¼Ë¨ öF ÊuJð Ê√ bÐ ô UNOKŽ W³ÞU<« ¡U¹ ‰ušœ q³Ið w²Ã« WLKJÃU
                        Ì
                        ÆdÄ√ qF Ë√ Ÿ—UCÄ qF
                             Ï    Ï

                         Ò       
                 ∫ q¦Ä ¨UNOKŽ bOÂu²Ã« Êu½ ‰ušbà WLKJë ‰u³Á ≠Ã
                                   Ô
 ÆsOF OÃ
  ]          s³²JOÃ
            ]         sÝ—bOÃ
                     ] Ó      6²Â«
                            ]         sÝ—œ«
                                     ] Ó
                                                 ∏
           Î Ó    Ú Ó]      ]  Ó     Ô   Ò Ô
     pÖ ‚u w¼Ë¨ öF ÊuJð Ê√ bÐ ô UNOKŽ bOÂu²Ã« Êu½ ‰ušœ q³Ið w²Ã« WLKJëË
       Ó
                               ÆdÄ√ qF Ë√ Ÿ—UCÄ qF
                               Ì Ô     Ï  Ï
           ∫u×½ tOKŽ WÄ“U−ë © rà ® ‰ušœ tÃu³Á Ÿ—UCLë qFHë WÄöŽË
                         Ô Ô Ó         Ô  Ó
                            Æ«u³²J¹ rèÍdC×ð rèr²¹ rèdC×¹ rÃ
                                   Ó  Ò Ú Ú
    ] Ó    Ú            Ò 
    ¨sÄdÂ√∫ q¦Ä¨dÄ_« vMFÄ vKŽ t²ÃôœË¨ bOÂu²Ã« ÊuMà tÃu³Á t²ÄöF dÄ_« qF UÄ√
                 ÔÔ          Ô   Ô ÔÓ    Ô Ò
                                  ÆsOFÝ« ¨sÝ—œ«
                                   ] ÓÓ Ú ] Ó

              Ì   Ì             Ò       Î
              qF ôË rÝUÐ fOÃ˨ÁdOž lÄ vMFÄ vKŽ ‰œ UÄ u¼ ∫·d(«∫U¦ÃUŁ
                    Ó Ó

vMFÄËÆqFHë  UÄöŽ ôË rÝô«  UÄöŽ q³Ið ô UNMJÃË ¨‚uÓ U¼UMFÄ ©vKŽ® WLKJ
                 Ô    ]    Ú       Ô
¨qFHë  UÄöŽ ôË rÝô«  UÄöŽ q³Ið ô UNMJÃ˨ rNH²Ý√u¼ ©q¼ ®vMFÄË ¨qš«œ ©w ®
                  Ò    Ô ÚÓ   Ú Ó    Ó
       ÆU dŠ ÊuJð qFHë  UÄöŽ ôË rÝô«  UÄöŽ UNOKŽ o³DMð ô w²Ã« WLKJÃU
       Î   Ô     Ô       Ô  Ó    Ô Ó Ú   Ò Ô
                    Ì  Ó  ]      Î
  ¨nDFë ·ËdŠË¨ d'« ·ËdŠ ∫q¦Ä ¨Èdš√Ë WLK 5Ð jÐdë WHOþuÐ U½UOŠ√ ·d(« ÂuI¹Ë
         =                        Ô  Ô
                               Ì Ô   ]
                 Æ nDFë ·ËdŠ q¦Ä ¨Èdš√Ë WKLł 5Ð jÐdë Ë√
  q??¦?Ä U?N?O?K?Ž q?šb?¹ w?²?ë W?K?L?'« Êu??L?C?Ä v?K?Ž b?¹b?ł v?M?F?Ä ‰U??šœS?Ð U?½U?O?Š√ Âu?I?¹Ë
          Ó Ô Ú Ó Ò                 Ì            Î     Ô   Ó
                     ÆaÃ≈ÆÆÆÆ ◊dAë˨bOÂQ²Ã«Ë¨ÂUNH²Ýô«Ë¨wHMë∫·ËdŠ
                              Ò                 Ò   U?LK ÀöŁ sŽ …—U³Ž© UN²¹√—® ‡? ¨ U¼bŠË WLK q V²Jð Ê√ UÞdý fOÃ
                              Î                …b?zU
  Æ© t?Ð ‰u?FHÄ u¼Ë dOL{ ØrÝ«®¡UNë˨© q?ŽU u¼ËdOL{Ø rÝ«®¡U?²Ã«Ë¨©qF ®È√— w¼Ë
                        ÆtÐ ‰uFHÄË qŽU Ë qF ∫WÄUð WKLł UN²¹√— Ê√ Í√
π
                                  U³¹—bð
                                         ∫ Öu/
              ∫q(« kŠô√˨ ÁƒdÁ√ WLKJë Ÿ«u½√ 5OF²à ‰uK×Ä Ã–u/ UM¹b¹√ 5Ð
              Ò                  Ï   Ï      Ó
                                  Æ Ã–uLMë «c¼ √dÁ√≠
          å                              òvÃUFð ‰UÁ
©µ∂∫hBIë ®

      UNŽu½           WLKJë         UNŽu½        WLKJë
   Ÿ—UCÄ qF             ÍbN¹         bOÂuð ·dŠ          Ê≈
  ‰u uÄ rÝ«               sÄÓ     qB²Ä dOL{Ø rÝ«         ·UJë
  Ÿ—UCÄ qF              ¡UA¹         wH½ ·dŠ          ô
  nDŽ ·dŠ               Ë«uë        Ÿ—UCÄ qF        ÍbNð
   dOL{ØrÝ«              u¼         ‰u uÄ rÝ«         sÄ
                                            Ó
     rÝ«              rKŽ√         ÷UÄ qF         VŠ√
                                           Ò
    dł ·dŠ              ¡U³Ã«     qB²Ä dOL{Ø rÝ«          ¡U²Ã«
      rÝ«            s¹b²N*«        nDŽ ·dŠ          Ë«uë
       rÝ«     © WÃö'« kHà ® tKë       „«—b²Ý« ·dŠ        sJÃ

                                     ©±® V¹—bð
   ∫wðQ¹ ULO Ì ULK sÄ Êuà ULO ·Ëd(« sÄ ‰UF _« sÄ ¡ULÝ_« U¹uHý eOÄ√
            Ú Ó =Ô                Î
 © dBÄ Ø wÁuý bLŠ√®        
                 ôö)« t³½«uł sÄ oAMðË
                        Ô Ó ÚÓ    Á«dŁ w …bOIFë —u½ Èdð -±
                                       Ó
 © U¹—uÝ Ø WA¹— uÐ√ dLŽ®      VN²K*« ×ULKà sJð rÃ
                         Ú      Î] ÚÓÓ Ì Ó
                                …uÁ UMOMÐ nF{ sÄ s×½ ≠≤
   ¡«cGë WKIà Ë√ Ìn¹e½ V³ Ð tÄœ w b¹b(« hIMà ÊU ½ù« tÐ »UB¹ ÷dÄ UOLO½_« ≠≥
        ] Ú Ó         Ó       Ô     Ô ÔÏ
                                     Î Ô Ô
                                    ÆU³F²Ä ÂUM¹ UM¼ ≠¥
                                           Ô
                               ‰uBHÃ«Ë ÂU¹_« VFð√ sÄ
                                   Ó   Ó   Ó


                                                ±∞
                     ]  Ò       Ô Ô Ú ÓÓ Ó
                    sÄeÃ«Ë fLAë 5³ł ‚u tÃuOš  d³Ž sÄ
                            Ó Ó
                              s¼Ë ôË v½Ë ULÓ
                               Ó   Ó
                            ‰uO)« t²×ð sÄ X½Ë v²Š
                                  Ó Ú ÓÓ ÒÓ
                            Æ sHJë WŠ«dà XLK ²Ý«Ë
                                 Ó   Ú
 © sLOÃ«Ø `ÃUI*« e¹eFë b³Ž®


                                  ©≤®V¹—bð
            Ó
wðü« ‰Ëb'« VÚ Š ·Ëd(«Ë ‰UF _«Ë ¡ULÝ_« Íd² œ vKŽ sOÐ√Ë ¨wðü« hMë √dÁ√
      Ó Ó Ó        Ó        Ô Ò     Ò Ò
 jO×¹ Ícë s−= ë «c¼ p H½ sŽ ‚eL ¨ hHÁ w 5−Ò Ã« dzUDÃU¨dŽUAë UN¹√¨ X½√
 Ô Ô Ò Ó          Ó     Ú =   Ì Ó      Ò   Ô    ^
             ÒÓ  Ó  Ú Ó  Ó  Ó              Ó   Ú Ó Ó 
 n²¼«Ë¨t UMÂ√Ë tðUMł w X¾ý UÄ qIMð˨`O Hë j ³M*« rÃUFë «c¼ ¡«uł√ w pŠUM−Ð dÞ˨pÐ
 Ú
   s−= Kà oK?Ú ð rà X½Q ¨Á—UN½√ ·UH{˨ Á—U−ý√ ”˃—˨tÃU³ł rLÁ ‚u? WKOL'« „b¹—UžQÐ
       Ú Ó Ô Ó Ó          Ó            Ó      Ó 
   ©‰uKž“ wHDî                        Ò  Ô       
                               Æb¹dG²Ã«Ë ·U²NKà qШ bOIëË                 qF
   ·dŠ                              rÝ«    WLKJë
             dÄ√  Ÿ—UCÄ         ÷UÄ
                                  ©≥®V¹—bð
WÄöFë sOÐ√Ë ¨·Ëd(«Ë ‰UF _«Ë ¡ULÝ_« UNMÄ Ãd ²Ý√˨ r¹dÄ …—uÝ sÄ ÓWOðü«  U¹ü« √dÁ√
Ó   Ô =  Ó   Ó    Ó      Ô     Ó             Ô
                Ï       ÒÓ           Ô Ú Ó Ó
          Æ ·dŠ Ë√¨ qF Ë√¨ rÝ« UN½QÐ WLKJë vKŽ UNÃöš sÄ XLJŠ w²Ã«
            Ï        Ï                    Ò
                                      òvÃUFð ‰UÁ
                         å

 ©≤≥≠≤≤ .dÄ®


±±
                                             ≥
                                             ”—bë
          Ô   
   ‰ö²Žô«Ë W×Bë YOŠ sÄ qFHë Ÿ«u½√
       ^         Ô

                                      ∫ dÂc²½
       Æ© UÂdŠ®W²zU Èdš√˨©·ËdŠ®W²ÄU  «u √ WOÐdFë WGKë w ≠±
        Ï          Ï  ÏÓ   Ï        ^
‘ ” “ — – œ Œ Õ Ã À   » ¡∫ w¼ Uðu ÊËdAŽË WO½ULŁ W²ÄUBë  «u _« œbŽ ≠≤
               Î  Ó   Ï    Ó        Ô
                    Æ Í Ë ‡¼ Ê Â ‰ „ ‚ · ⁄ Ÿ ÿ ◊ ÷ ’
                    Ó    Ï]    
W?ײHë ∫w¼Ë©  UÂdŠ® …d?OBÁ Xz«u? ∫ÊUŽu½ w¼Ë ¨W²?Ý W?²zUBë  «u _« œbŽ ≠≥
     Ó  Ï ÓÓ                          Ô
                                  ]
WLCë˨«∫WK¹uDë WײHë®∫w¼ ©WK¹uÞ  UÂdŠ® WK¹uÞ Xz«u Ë ¨…d JÃ«Ë WLCëË
               Ï  Ï      Ô
             ]
            ÆWKFë ·ËdŠ vL ðË © Í ∫WK¹uDë…d Jë˨ Ë ∫WK¹uDë
                   Ò Ô
     ∫wðü« ‰Ëb'« w UL ¨ t ËdŠ V Š ¨q²FÄË ¨`O× ∫vÃ≈ r I¹ qFHë ≠¥

       ‰U¦Ä              `O{u²Ã«              ŸuMë
  dÄ√    Ÿ—UCÄ   Ì ÷UÄ

 ”—œ«
 Ú Ô      ”—b¹
        Ô    ”—œ
            Ó    W??K? F? ë ·d??Š√ s??Ä Á—c??ł ö??šU??Ä   rÃUÝ `O×
                         nOFC²Ã«Ë …eLNëË
   qÂ
   Ú Ô    Ô
        qÂQ¹    qÂ√
             Ó   ·d?? ? ?Š√ s?? ? ?Ä Á—c?? ? ?ł ö?? ? ?š U?? ? Ä “uLNÄ `O×
‰QÝ«Ø qÝ ‰Q ¹
Ú Ó  Ú Ó Ô       Ó
             ‰QÝ   b?Š√ …e?L?N?ë X?½U? s?J?Ã˨WKFë
  √dÁ«
  ÚÓ      √dI¹
        Ô     Ó
              √dÁ            WOK _« t dŠ√
 ÓbŽØ œbŽ«
 Ò Ô ÚÔ    bF¹
        ^ ÔÓ   bŽ
             ]   tÓ H½ ·d×ë tÄôË tMOŽ X½U UÄ
                    Ó                  nFCÄ `O×

  ‰eÓ
  Ú     Ô 
       ‰eÃe¹   ‰eÓ
             Ó    s?Ä vÃË_« tÄô Ë Áƒ U? X?½UÂUÄ
                         Ô            nŽUCÄ `O×
                 s?Ä W?O½U¦Ã« tÄôË tM?OŽË¨ fMł
                        Ô  Ô                 wŽUЗ
                             Ó Ì
                             Ædš¬ fMł
                                                 ±≤
         ‰U¦Ä             `O{u²Ã«           ŸuMë
   dÄ√     Ÿ—UCÄ   Ì ÷UÄ
   n
   Ú       nB¹ n Ë
          Ô Ó Ó      Ë√Ë«uë∫WKŽ ·dŠ ÁƒU X½U UÄ     ‰U¦Ä q²FÄ
                                        Ï
   f³¹«     f³O¹  f³¹                ¡UOë
    ÓÚ      ÓÚÓ

    rÁ
    Ú Ô    ÂuI¹
         Ô     ÂUÁ
              Ó        ] Ó
                      WKŽ ·dŠ tMOŽ X½UÂ UÄ    Ô Ó y
                                    ·uł√ q²FÄ

     Ú 
     lÐ   lO³¹
         Ô     ŸUÐ
               Ó
    Ÿœ«   uŽb¹    UŽœ      ÌWKŽ ·dŠ tÄô X½U UÄ
                       ] Ó   Ô         hÁU½ q²FÄ
                                    Ï   y
    Ô Ú
     Ú
     —«   wÄd¹    vÄ—
    lݫ
    Ó Ú   vF ¹   vFÝ


    uÞ«
     Ú   ÍuD¹    ÈuÞ    ] Ú Ó Ô
                   WKŽ wÓ dŠ tÄôË tMOŽ X½UÂ UÄ
                           Ô         ÊËdIÄ nOHÃ
                                    Ï   Ï
      Ÿ
         wF¹   vŽË             Ô
                    WKŽ wÓ dŠ tÄôË ÁƒU ÊU UÄ
                    ]               ‚ËdHÄ nOHÃ
                                   Ï     Ï

                                U³¹—bð
                                   ©±® V¹—bð
              Ì  Ì   Ì             Ó
              ∫dÄ√˨Ÿ—UCÄ˨÷UÄ vÃ≈ UNHM √˨ wðQ¹ ULO ‰UF _« 5Ž√
                          Ò           Ô
                  Ó
                  Æq Ë »—bë vKŽ —UÝ sÄ˨ błË bł sÄ ≠±
                     Ú]      Ú Ó  Ó Ó Ò

 å                               ò∫vÃUFð ‰UÁ ≠≤
 ©≥≠± WÃeÃeë®

                         Æ tOÃ≈ XMÓ Š√ sÄ dý oð« ≠≥
                             Ó  Ú Ó ] Ò

 ©w½«bO*«Ø‰U¦Ä_« lL−Ä®             ÆU³K bŽ√ Vzcë wAš sÄ ≠¥
                           ] ÓÓ Ò Ó Ó

±≥
                               ÆwMÞuÄ U¹ ≠µ
                    Âu¹ q …ËbFë qO)« dBÐ√ Ê√ wMðœuŽ
                    Ì ] Ó Ò Ó      Ó ÚÔ Ú Ó ÓÚ ]
                         wÄœ sÄ lO$ w Ì UCzUš
                             Ì
                       =
                     UN'« q sÄ ¡w& ÂUNÒ Ã« vIÃ√ wMðœuŽ
                          Ô  Ó       ÓÚ ]
©5D K ØdLŽ rOŠdë b³Ž®              Ô y Ó
                        wÄ— UÄ j×Ä wNłË w fOK
                                 Ó


                                 ©≤® V¹—bð

                Ú Ô     Ó ] Ô Ó            Ô
              ∫ WOM³Ã« YOŠ sÄ W½uK*« ‰UF _« nM √Ë ¨wðü« hMë √dÁ√
                             Ô Ò     ]
                   Î  Ó         Ì
ÊuJ¹ Ê√ vHM ÆÆÆ øWLIKŽ pà ‰UÁ «–UÄ∫ «bÃUš ‰QÝ˨ WLIKŽË bÃU Ð UŽbÓ ¨dLŽ `³ √Ë
Ó         Ô                Ó          Ô Ó
                             ÆÂö ULNMOÐ Èdł Ë√ tOIà bÁ
                                    Ó   Ô
 lÝu*U WLIKŽ ‰UI ÆÆÆ U¾Oý tMÄ lLÝ ô˨ Á¬— UÄ tKÃUÐ bÃUš r ÁQ ¨‰«R^ ë dLŽ —dÂË
     Ô       Î ÔÚ Ó Ó            Ï  Ó   Ó      Ó]
 Æ Y¹b(UÐ UL¼d³š√Ë dLŽ rÒ ³ð v²Š tDKGà sDH¹ rÃË ÆÆÆÊUOHÝ UÐ√ öš∫ Õdł sÄ tÐ
       Ó   Ô Ó    Ò    Ú
©œUIFë ”U³ŽØbÃUš W¹dI³Ž®
                                           ±¥
                                        ¥
                                        ”—bë
               Ô
           WOM³Ã« YOŠ sÄ rÝô«
           Ô       Ô
             `O×Bë˨ œËbL*«Ë ¨’uIM*«Ë ¨—uBI*«
              ]   Ô    Ô    Ô

                                  ]
                               ∫ Ê√ dÂc²½
     Ì   Ì   Ì    Ì         Ô
    Æ `O× Ë¨ œËb2Ë ¨’uIMÄË ¨—uBIÄ ∫vÃ≈ WOM³Ã« YOŠ sÄ rÓ I¹ rÝô«
                     Ô       Ô ÚÔ

                              ∫—uBI*« rÝô« ≠±
                               Ô   Ô
 ¨UNÝ ¨U½—¨Èb¼¨vHDBÄ∫ q¦Ä X½U WOK √¨ ÌnÃ_UÐ Âu²<« »dF*« rÝô« u¼
                Î       Ô   Ô   Ô
   Æ vLEŽ¨ vKC ¨Èd³Â¨ ÈdG ∫ q¦Ä ¨YO½Q²Kà …bz«“ Ë√¨Èb½¨«cý¨vЗ¨UЗ
                      Î


                              ∫ ’uIM*« rÝô«≠≤
                               Ô   Ô
              ©WOK √ Í √® ÌWÄ“ô bÄ ¡UOÐ Âu²<« »dF*« rÝô«u¼
                       >    Ô   Ô   Ô
              ÆÆÆÍ—«u'«¨w½«Ë_«¨w½«bë¨w UIë¨w{UIë∫q¦Ä


                                Ú Ó Ô Ú
                              ∫œËbL*« rÝô« ≠≥

     ∫ ÊuJ² …eLNë UÄ√¨ Ì…bz«“ ÌnÃQÐ ÌWÁu³ Ä Ì…eLNÐ Âu²<« »dF*« rÝô« u¼
      Ô  Ô    Ò           Ó   Ô   Ô   Ô
              ÆÆÆ¡UDš√¨¡U³½√¨¡«b²Ð«¨¡UA½≈∫ q¦Ä¨ ÎWOK √ ≠ √
                                  ]
                       Ì
     Æ¡«b½¨¡«Ëœ¨¡U−¼¨¡ULݨ¡UMШ¡U Â∫ q¦Ä¨ ¡U¹ Ë√ Ë«Ë sŽ W³KIMÄ ≠ »
                              Î
             Æ¡«d× ¨¡UCOШ ¡«dLŠ∫ q¦Ä¨ YO½Q²Kà …bz«“ ≠ Ã
                              Î

                  ÓÔ  Ó Ô   Ô
                Æ¡UÐœ√¨¡UÝRШ ¡«dFý∫ q¦Ä¨ lL−Kà …bz«“ ≠œ
                                Î


±µ
                                ∫`O×Bë rÝô« ≠¥
                                Ô ] Ô
                      Î
  sÄ ·dŠ ÍQÐ ÎUÄu² Ä ÊU UÄ Í√ ¨Î«œËb2 Ë√ U uIMÄ Ë√ Ϋ—uBIÄ ÚsJ¹ rà UÄ u¼
     =
 UÄ UÄ√ ¨…bz«“ nÃQÐ WÁu³ *« …eLNë˨WOK _« b*« ¡U¹Ë nÃ_« «bŽ UÄ WOÐdFë ·ËdŠ
                      =
                          ÚÓ   = Ì
 ¨u×Ó Ë ¨uÃœ ∫q¦Ä Ë«uÃUÐ UÄu² Ä ÊU UÄ pÃcÂË ¨w³þ∫ q¦Ä WMOà ¡UOÐ UÄu² Ä ÊUÂ
  Ú     ÚÓ                             Ó
                            ÆÊU×O× ÊULÝ« ULN


w¼¨u×Ó ¨uÃœ∫q¦Ä WMOà ˫uÐ WÄu²<«Ë¨w³þ q¦Ä WMOà ¡UOÐ WÄu²<« ¡ULÝ_« ∫…bzU
  Ú  ÚÓ    Ò        ÚÓ    =    Ô   Ô
                                ÆW×O× ¡ULÝ√


                     ∫ rÝô« Ÿ«u½_ w×O{uð ‰Ëbł
     ¨U½—¨Èb¼¨ vHDBÄ Ì…b??z«“ Ë√ ÌW??Ä“ô Ìn?? ÃQ??Ð Âu?? ²? <« »d??F? *« r?? Ýô« u??¼
                            Ô     Ô     Ô       —uBILë rÝô«
             UOKŽ¨UO½œ v?K?ŽË√ W?LzUÁ nÃ_« qJý sŽ dEMë i?G?Ð ¨YO½Q²KÃ
                                   =

                                      Æ¡UOë qJý

     ¨w{ULë¨w{UIë
¨Í—«u−ë¨w{ULë¨ w{UIë            Ì   >  Ô
                       ÆWÄ“ô bÄ ¡UOÐ Âu² Lë »dFLë rÝô« u¼
                                  Ô   Ô        ’uIMLë rÝô«
         Íœ«uMë¨Í—«u−ë
            Íœ«uMë

                  Ì  Ì   Ì
    WOK √ …eLNë≠ ¡UA½≈ ≠√ …bz«“ nÃQÐ WÁu³ Ä …eLNÐ Âu² Lë »dFLë rÝô« u¼
                           Ô    Ô   Ô            œËbLLë rÝô«

¡U¹ sŽ W³KIMÄ …eLNë ≠¡UMÐ ≠»

s?Ž W?³?K?I?MÄ …eLNë ≠¡U Â≠Ã

                 Ë«Ë

…b?? z«“ …e?? L? ?N? ?ë ≠¡«d?? L? Š ≠œ

               YO½Q²KÃ

 l?L−Kà …bz«“ …eLNë≠¡UÐœ√≠ ‡¼
             Ô

   ÍbŽ¨ uÃœ¨»œ√¨ s Š
   Ò                   «œËbLÄôË U uIMÄôË «—uBIÄ sJ¹ rà UÄ u¼
                      Î    Î    Î               `O×Bë rÝô«
                                                      ±∂
                                                       U³¹—bð
                                                           ©±® V¹—bð
                                               ] Ò Ô
 ¨…œËb?? L? *«Ë¨ W?? u?? I? M? *«Ë ¨…—u?? B? ?I? *« ¡U??L? Ý_« t??M? Ä Ãd?? ? ?²? Ý√˨ w??ðü« h??M?? ë √d??Á√
 Ó       Ó         Ó                 Ô
                   ∫ hMë wK¹ Ícë ‰Ëb'« w UL UN³²Â√˨W×O×BÃ«Ë Ô   Ó
                                 Íu³Më bÃu*«
      ¡U?? ? M? ? ?ŁË r?? ? ^ ? ? ?³? ? ?ð ÊU?? ? Äe?? ? ë r?? ? Ë
      Ô        Ï         Ó Ò Ô                                  Ô Ó Ô
                                           ¡U??O? {  U?? M? ?zU??J? ÃU?? Èb??N?? ë b??ÃË
                                           Ô    Ô

      Ô Ó Ô                    Ò
      ¡«d?? ? A?? ?Ð t?? ? Ð U?? ? O? ? ½b?? ?Ã«Ë s?? ? ¹b?? ? K? ? Ã
                       Ò                   Ô Ó
                                           t?? ? Ãu?? ? Š p?? ? zö?? ? *« ú?? ? *«Ë ÕËd?? ? ë
                                                  Ô        Ô     Ô Ò

                          ÓÚ Ô
      ¡U?? L? B?? F??ë …—b?? = ? ?Ã«Ë v?? N? ²??M?? *«Ë
      Ô Ú Ó ÔÓ Ú                                         Ó     Ô
                                           w??¼œe?ð …d??O?E?(«Ë u?¼e?¹ ‘d??F?ëË
                                             Ú ÓÔ

      Ô ÚÓ Ó Î            Ú Ò ÓÓ
      ¡«d??³??G??ë p??Ð U?? J? Ú ? Ä X??Žu??C? ðË                               Ò Ó ] ÓÓ 
                                           Ú X?? M? ¹e??Ó ¡U??L? ] ? ë t??K?? ë d??A??Ð p??Ð
                                               =Ô Ó
      ¡«u?? à t?? O? ?K? ?Ž u?? K? ?F? ¹ ô p?? K? ?*« w??           d?? H?? E??Ä t?? O? ? s??Âd?? ë w?? ÃU??Ž o?? («
                                           Ï ] Ó Ô          Ò        Ò

         Ó Ô
      ¡U??L?K??F??ë p??Ð X??½«œ Ê√ r??K?F?ë w?                      Ó Ô Ó ^
                                           W?? ?³? ?ð— p?? ³?? ?Ú ? ? Š w?? ?Ä_« U?? N? ?¹√ U?? ?¹
                                           Î                       Ò
               Ú Ô
      ¡U?? M? ž  «e?? −??F?? *« w?? žU?? ³? ?Ã U?? N? O?
          Ó                                     Ò    Ú Ô
                                           w?? ²? ?ë Èd?? ³??J?? ë p?? З W?? ¹¬ d??Âc?? ë
                                                          = Ô      Ò
   `O×               œËbLÄ                 ’uIMÄ            —uBIÄ
          t?ðeL¼ W³KIMÄ tðeL¼ tðeL¼                                                    rÝô«
               q √ sŽ WOK √
                                              …bz«“ tHÃ√        WOK √ tHÃ√
           …bz«“

                                                                  ™      ÈbNë
   ™                                                                     UMzUJë
                               ™                                          ¡UO{
   ™™                                                                  ÊUÄeë r

                                                           ©≤® V¹—bð
 d?Ož X½U «–≈ Èdš√˨W¦ÃUŁ nÃ_« X½U «–≈¨…—u?BILë ¡ULÝ_« WÐU²Jà WO?zöÄ≈ …bŽUÁ „UM¼
 Ó          ÎÓ Ô                       Ï]   Ï
                                                       Ô =
                                           ÆÍd² œ w sOðbŽUIë sOðU¼ q−Ý√¨ pÖ
±∑
                      ≤
                      …b‡Šuë

     «uÚ Ó_« rKŽ w WÄbIÄ
         Ú  Ï Ó = Ó Ô
          bON9 ∫ fÄU)« ”—bë
   uBë WÞUÝuÐ eOOL²Ã« ∫ ”œU ë ”—bë
  dš¬ sÄ  u eOO9 ∫lÐU ë ”—bë
WOÐdFë W¹uGKë  «u _« œbŽ ∫ sÄU¦Ã« ”—bë
ÊU ½ù« bMŽ wðuBë “UN'« ∫ lÝU²Ã« ”—bë
 W¹uGKë  «u _« ×U Ä ∫ dýUFë ”—bë
                         ±∏
                                                  µ
                                                  ”—bë
                                     bON9
                           =         Ô
 pKð˨ UMÃuŠ —b?Nð  «—UO ë  UÂd×Ä  «u? √ ÁcN ¨  UN'« q sÄ  «u? _« UMÐ jO%
       Ô     Ò    =  Ô            Ô
                           Ò
 …—Uý≈ Ÿd²š« bÁ ÊU ½ù« Ê≈ v²Š ¨WÁ“_«Ë  «—U(«Ë Ÿ—«uAë w W−ŽeÄ oKDMð UNÁ«uÐ√  «u √
 Î           Ò     Ò            Î     Ô    Ô
                           Ò     Ó
             Æw UA*«Ë ”—«b*« sÄ »dIÃUÐ  «—UO ë ‚«uÐ√ ‰ULF²Ý« dE% W¹—ËdÄ
                                     Ô  ÎÒ

            Ò                  
  ÊU ½ù« fH½ U¼UA ð WFO³Dë  «u √ iFÐ pKð˨dłU;«Ë l½UB*«  ô¬  «u √ pKðË
     Ô                           Ô
                             Ò 
                  Æ dO UŽ_«Ë WOðUFë ÕU¹dë nBŽË¨ œuŽdë nBIÂ

                  
 ∫q?? ¦? Ä ¨W??O??I? O? Ýu??*«  ôü«  «u?? Q??¨ U??N? I??A? F? ðË Ê–_« U??N? à ÕU?? ðd??ð  «u?? √ „U??M? ¼Ë
        Ò                   Ô      Ô      Ô     Ï
                                    Æ aëÆÆÆ œuFë˨u½UO³Ã«Ë¨ÍUMë
                                                 Ò

 ÁU?OÄ d¹dšË ¨ÂUL(« q¹b¼Ë¨ dO UBFë W?ÁeÁe fHMë UNà ÕU?ðdð WFO³Dë w  «u √ „UM¼Ë
                   ÓÓ ÚÓ Ô Ò    Ô     Ò   Ï
                                    Æ aë ÆÆƉ˫b'«

  Ô Ò                          = Ó
  …d?¼UEë Ác¼¨t?²Gà ¨ÊU ½ù«  u? u¼  «u _« sÄ q?zUNë rJ?ë «c?¼ s?Ä UMOMF¹ UÄ Ê√ dOž
        Ô       Ô                         Ò
                 ÚÓ ^
 ŸeHë Ÿ—eð˨ fHMë dH?Mð Ë√¨ WMO½QLD?ë vKŽ YF³ð˨bF³ð Ë√ »dIð w²Ã«¨ W?³O−Fë WOŽUL²łô«
 Ó    Ô     Ú] =               Ò    Ò  Ò      ÔÒ
                                  Ò ^ ÔÓ
                     Æ ÊU ½ù« bMŽ —Ëd Ã«Ë ÕdHë uł Y³ð Ë√ ¨lKNÃ«Ë ·u)«Ë
                                        Ó   Ó

 q? UNÐ d³?F¹  «u √ò ∫ ‡¼ ≥π≤ W?M?Ý v? u?²*« wMł sЫ WÄöFë UN dŽ UL W?GKëË
 ^    Ò Ï                          Ò   Ô
                               ÆårN{«dž√ sŽ ÂuÁ
   ©≥≥Ø ± hzUB)«®

 Î Ò  Ò Ì      Ò
 W³ÂdĨWÄUð ÊUFÄ vKŽ Wëbë qL'« sÄ WŽuL−Ä ÁU½błuà ÊU ½ù« Âö vKŽ WOKOK% …dE½ UMOIÃ√ uÃË
                  Î                Ò  Î   Ú
                Æ u×ÒMë rKŽ vŽb¹ rKŽ UNLE²M¹¨ 5½«uÁË bŽ«uÁË ÌWLE½√ oÚ Ë
                    Ó Ú  Ú Ô       Ó    Ó      Ó Ó

 U?NLE²M¹¨ mO Ë VëuÁË Ì U?¾O¼ w  U?LKJë X³Ô  U?LKJë sÄ œbŽ sÄ W?KL'« ÊuJ²ðË
      Ì  Ó        Ô     ]       Ì   Ô    Ò
                              Æ ·dBë rKŽ vŽb¹ rKŽ
                                Ú] Ó Ú     Ï Ú

±π
ÌWLE½√ oÚ Ë  «u _« nÃP²ð ¨©  UÂdŠË Ì·ËdŠ®  «u _« sÄ œbŽ sÄ ÊuJ²² WLKJë UÄ√
    Ó Ó Ô                     Ì   Ò      Ò
                          Ô Ú
                     Æ  «u _« rKŽ UNLE²M¹ ¨5½«uÁË bŽ«uÁË
                                Ó   Ó

 Ú Ó  ÔÓ Ó Ô   Ú Ó  Ô      Ì
w XLE½ qL'«Ë¨qLł w XLE½ bÁ  ULKJë˨  ULK w X− ½ bÁ  «u _« Ê√ dOž
        Ó Ô              Ú Ó Ô Ó        ]
                     Æ UJÝUL²Ä U¹uCŽ ¡UMÐ WHÃRÄ Ì «dI
                      Î   Ô ÎÒ Ú Ô Î Î Ó ]   Ú

                                   ∫ WK¾Ý√
                               Ó  ÔÔÚÓ
                   Æ UMÃuŠ sÄ  «u _« —œUBÄ iFÐ d–√ ≠±
       Æ Ÿu½ q vKŽ WK¦Ä√ d–√¨ `¹dÄ UNCFÐË ¨ZŽeÄ  «u _« iFÐ ≠≤
          = Ô        Ï   Ô   Ï      Ô
                                   ^ Ô =Ó Ô
                      Æ uBÃUÐ UN²ÁöŽ sOÐ√˨ WGKë ·dŽ√ ≠≥
                       Ú ]    Ó  Ò
 sOÐ√˨U¼dÔ–Ó√¨WGKë sÄ WHK²Ú Ä Ì U¹u²Ú Ä ”—bð ÂuKŽ WŁöŁ ”—bë «c¼ w œ—Ë ≠¥
 Ô Ò   Ô Ú       ÎÓ Ó Ô    Ó Ô Ô ÔÚ ÓÌ  Ô    Ú]
                             Æ UNMÄ q sÄ œuBI*«
                                         ≤∞
                                        ∂
                                        ”—bë
          uBë WÞUÝuÐ eOOL²Ã«
                               ∫WOðü«  UÞUAMÃUÐ ÂuÁ√
                                     Ò

                                     ©±®◊UA½
   Ó ÓÚ Ó    Ô ÓÚ Ô                    ]
 ÁdNþ qF−?¹ Ê√ tMÄ VKD¹Ë¨‰U?¦*« qO³Ý vKŽ©√® eÄd?ÃUÐ tà eÄd¹Ë¨W³KD?ë bŠ√ —UO²š« r²¹
                       Ú]    ÔÓÚÔ
           Ò  Ô ÓÚ Ô  Ó ] Ô ÚÓ Ó       Ì   ^  ] ] Ô
 rÝ« œb×¹ Ê√©√® VÃUDë sÄ VKD¹Ë≠ W³KDë iFÐ≠…bŠ vKŽ VÃUÞ q rKJ²¹ rŁ¨tzöÄeÃ
 Ó Ó=
                       Ô Ó Ó Ó Ú    Ó ]     Ò
                   Æ ŸUD²Ú *« —bÁ tðu ‰öš sÄ rKJð Ícë VÃUDë

                                     ∫W−O²Më
                                       Ò
                    ∫ W?×?O×Bë W−O²Më rÁ— ‰uŠ …dz«œ l{√
                      ]     =     Ô Ò
                    Æ«uLKJð s¹cë q vKŽ ©√® VÃUDë ·dFð ≠±
                                    ]ÓÓ
                   ]             Ò
                Æ «uLKJð s¹cë sÄ Í√ vKŽ ©√® VÃUDë ·dF²¹ rà ≠≤
                         >         Ò
               Æ «uLKJð s¹cë W³KDë iFÐ vKŽ ©√® VÃUDë ·dFð ≠≥
                  ]      ÓÓ]   ÚÓ      Ò Ó ]
                       =Ó
                     ø 5LKJ²*« vKŽ ·dF²Ã« - nO ∫ ‰«RÝ
                            Ô ^ ] ]
                                    ©≤® ◊UA½
                   ÆWO³Aš WFDÁ¨ włUł“ ÕuÃ∫ WÄ“öë  «Ëœ_«
                    Ò   ÓÚ y    Ï      Ô

       Ô Ó Ô                        Ò  Ô
 ÂuI¹Ë¨tzöÄeà ÁdNþ qF−¹Ë¨ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ©»®eÄdÃUÐ tà eÄd¹Ë¨ W³KDë bŠ√ —UO²š« r²¹
 Ô                       ]   Ô ÚÔ           Ò
        Ú Ó
  v?KŽË¨w?³Aš Õu?à vKŽË¨ w?łUł“ Õuà v?KŽ U?H?OHš UÁdÞ ‚d?D?ÃU?Ð W³KDë i?FÐ Ë√ rK?F*«
     Ò        Ò   Ô Ì Ú Ó  Î    Î ÚÓ Ú ]     Ò Ô      Ô =
          Ô Ú] ] Ó                Ò   Ô ÓÚ Ô
      ÆUNOKŽ ‚dDë rð w²Ã« ÂU ł_« vKŽ ·dF²Ã« ©»® VÃUDë sÄ VKD¹Ë¨jzU(«
                      Ó ] ]
≤±
                                            ∫ W−O²Më
                         ∫ W×O×Bë W−O²Më rÁ— ‰uŠ …dz«œ l{√
                      Ó  Ú Ó = Ô    Ô Ò Ó ]ÓÓ
                   ÆWÁËdD*« ÂU ł_« q vKŽ ©»® VÃUDë ·dFð ≠±
                               Ô Ò
                ÆWÁËdD*« ÂU ł_« sÄ Í√ vKŽ ©»®VÃUDë ·dF²¹ rà ≠≤
                          =        ]
                                Ô Ò Ó ]Ó
                  ÆWÁËdD*« ÂU ł_« iFÐ vKŽ ©»®VÃUDë ·dFð ≠≥


                    ø WÁËdD*« ÂU ł_« vKŽ ·dF²Ã« - nOÂ∫ ‰«RÝ
                              ÓÔ ^ Ó ] ]

                                           ©≥® ◊UA½
   Ô         Ô        Ï
w? U¼d– œ—«uë  «u? _« i?FÐ tOKŽ WK−? Ä j?¹dý¨qO− ð “U?Nł∫WÄ“öë  «Ëœ_«
                 Ï Ò        Ô
                                  Æ ◊UAMë

                                           Ó Ô
                                     ∫ qLFë  «uDš

                                  Ò     Ô Ú Ô
                     ÆqO− ²Ã« “UNł vÃ≈ ¡UG ù« W³KDë q sÄ VKD¹ ≠±
                              Ô
                      Ò
∫ u?? q??¦? Ä  U??½«u??O? Š  «u?? √ j??¹d??A??ë v??K? Ž q??−?? ? Ä® q??O? −? ? ²??ë “U??N? ł —«b??¹ ≠≤
              Ô                ]   Ô       ]          Ô
     ]                          Ú ]
q?¦?Ä WFO³D?ë  «u? √ i?FÐ pÃc tOKŽË¨© …dI³Ã« Ë√ —u¦?ë˨VKJë˨j?Ië˨”dHë   Ò
                         Æ ©WH UFë `¹dë˨bŽdë˨¡U*«®∫  u
                               Ò   Ò
               ÆVOðd²Ã« vKŽ tFLÝ Ì u q rÝ« s¹Ëb²Ð VÃUÞ q ÂuI¹ ≠≥
                 Ú]        = Ô      Ì  ^ Ô

                       ∫ W öš
                      Ó
Ê≈  uBë VŠU œb×O ¨  uBë Ë√ ÂöJ?ë ‰öš sÄ ’U ý_« 5Ð eO1 Ê√ ¡d*« lOD² ¹
   Ú ] Ó     Ô=     Ú ]                 =   Ô Ô
© «dO³ÂË√ «dOG ® tMÝ —bI¹ Ê√Ë ¨©v¦½√ Ë√ «d–®t Mł œb×¹ Ê√ pÃc lOD² ¹Ë¨ö √ t dF¹ ÊUÂ
 Î    Î    ] Ó= ÓÔÚ Ó       Î     Ó=      Ô    Î
  Æ bOKI²Ã« WÃËU×Ä Ë√ ¨ uBë `ÄöÄ dOOGð WÃËU×Ä ÊËœ¨ ÌWOFO³Þ Ì…—uBÐ ÂöJë r²¹ Ê√ ◊dAÐ
     ]         ]      ÚÓ     Ó   ]       Ô  ]
Ó = Ú Ô Ô Ú
—bI¹ Ê√ tMJ?L¹ q?ШtOKŽ ‚dDë ‰öš sÄ ¡U*« Ê«eš w ¡UÄ œułË sÄ bÂQ²¹ Ê√ pÃc tMJ1Ë
                                    Ò Ó     Ó ] Ó
                                  ÆÊ«e)« qš«œ ¡U*« WOLÂ

                                                      ≤≤
     Ô =Ó Ô   Ô         Ú Ó 
 h ý UMLKJ¹ UÄbMŽ Àb?×¹ UL¨r¼«d½ Ê√ ÊËœ ’U ý_« 5Ð eOOL²Kà WKOÝË  uBë bF¹Ë
 Ï                                    Ô Ò ^
         Ô ÓÚ Ô Ó        Ô    
 ‰«R ë nðUNë w ÕdD¹ UÄ d¦Â√ UÄË ¨W³ÝUM*« »UD)« WGOBÐ t³ÞU ½Ë¨ tÓ Mł —bIM ¨nðUNë d³Ž
                            Ô       Ò      Ó
                                         ∫ wðü«
                       ø bFÐ wðu ·dFð rÃ√ø bFÐ wMÚ dFð rÃ√
                             Ú
 ¡U?I?²?ë ÊU?B ý wI²K¹ œUJ¹ ö ¨ WLB?³?ÃU? ’U ý_« 5Ð eOOLÒ²?Kà W?KOÝË  uB?ë¨ rF½
 Î                Ó Ú Ó             Ï   Ô Ò
                      Ì
                 Æ WOFO³Þ …—uBÐ  uBë r²¹ Ê√ ◊dAÐ ULNOðu w UIKDÄ
                   Ò     Ô   ]         Ú
                           Î        
  Àb?×¹ UL ¨ dLFë sÄ …b¹bł WKŠdÄ tÃušœ vKŽ öOÃœ U?½UOŠ√ ÊU ½ù«  u dOGð bF¹Ë
                                      ÔÒ ^ ÓÔ
 v?KŽ √dDð Ì «dOG²Ã UF³ð »UAë  u dOG²¹ –≈¨⁄uK³Ã« sÝ rNÃušœ bMŽ ÊU³Aë Ë√ ÊUO²Hë lÄ
   Ô    Ò Î =      Ô  Ò Ú      ]        Ò^
                                  ÆwðuBë Á“UNł
                                    ]
                      Ò    Î
 l?O?D?² ¹Ë¨ ÷d*« vÃ≈ W×B?ë sÄ ÊU ½ù« ‰U?Š dO?Gð vKŽ ö?O?Ãœ U½UOŠ√  u?Bë bF¹ U?LÂ
 Ô           ] =                      Ô   ^ ÓÔ
                   Ì Ó Ó Ì          ] 
    u dOGð ‰öš sÄ …—UO ë „d×Ä w UÄ VDŽ Ë√ qKš œułË vKŽ ‰b² ¹ Ê√ …—UO ë ozUÝ
     Ò       Ò  =                        Ò
                                        Æ „d;«
                                         Ò
≤≥
                                          ∑
                                         ”—bë
            dš¬ sÄ  u eOO9
                         ∫ wðQ¹ UÄ »d$ dš¬ sÄ  u eOOL²Ã
                              Ò

                                       ∫◊UA½

       ÎÒ Î    Î     Î Î      ÓÚ Ó     Ò    Î
k?Šö½Ë ¨Èdš√ …dÄ U?HOHš U?ÁdÞË …dÄ U¹uÁ U?ÁdÞ © bFI?*« Ë√ WÃËUD?ë® UÄ UL ł ‚d?D½ ≠±
                                      Ô
                                Æ  uBë w ‚dHë
                                   ]
         ÚÓ Ú ] Ò           ÓÓ Ô Ú Ò Ú      Ô Ú Ô
‚dHë kŠö½Ë¨ UN H½ ‚dDë …uIÐ ULNÁdD½Ë¨‰uDë w²HK²Ú Ä sO²½U½— sO²Âuý dC×½ ≠ »
 ÚÓ Ô  Ô            Ô
                                 Æ  uBë w
                                   ]
ÃUłe?ë sÄ W?Žu?M?BÄ UL¼«bŠ≈ s?J?Ã˨ r−(«Ë qJA?ë w sO?²?KŁUL²?Ä sO?²?MOMÁ ‚d?D½ ≠ Ã
  Ò    Ï         Ò        Ò    ÚÓ ÓÔ Ú Ò Ô        Ó
                   Ô
          Æ  uBë w ‚dHë kŠö½Ë¨ pO²Ýö³Ã« sÄ WŽuMBÄ Èdš_«Ë
             Ò   Ó              Ï
…dÄ q tOKŽ ‚dD½Ë¨ Ábý Wł—œ w dOG½Ë¨œuFë dðË qJý vKŽ 5L ł 5Ð UDOš jÐd½ ≠ œ
 Ò ]    Ô    = Ó     Ô=      ÓÓ     Ó    Î   Ô
                                  Ó Ó
               Æ  uBë w ‚dHë kŠö½Ë¨ UN H½ ‚dDë Wł—bÐ
                  Ò      Ô

                                      ∫W−O²Më
                                        Ò

                   Ò Ì        Ô Ô
               ∫UNMÄ …bŽ Õ«u½ w iFÐ sŽ UNCFÐ  «u _« nK² ð

                               Ô
                              ∫t{UH ½«Ë  uBë uKŽ ≠±
                                    Ò Ò
WðËUH²Ä Ì «u √ vKŽ UMKBŠ ‚dDë …uÁ  ËUHð lÄ Ì…dÄ sÄ d¦Â√ «bŠ«Ë UL ł UMÁdÞ «–S
             Ú] Ò         Ò Ú Ó Î      Î
               ÚÔ Ô
ÆW²ÐUŁ ‚ËdD*« r '«Ë lÄUÒ Ã« Ê–√ 5Ð W U *« vI³ð Ê√ ◊dAÐ ¨÷UH ½ô«Ë uKFë w
                        Ú         Ò

                                  ∫  uBë Wł—œ ≠≤
                                    Ú ] Ô
 Êu?J?²?Ý  u?Bë W?ł—œ ÊS? ‰u?D?ë w?²?H?K?²? ?Ä sO?²?½U½— s?O?²?Âu?ý ‚d?D?½ U?Äb?MŽ
       ] Ó                 Ú Ò Ú        Ô
 Ó ÚÓ          Ú ] Ó              Ú ] ÔÒ
  UÐcЖ œb?Ž vKŽ nÁu²ð  u?Bë Wł—œ Ê_¨ …bŠ«Ë ‚dD?ë …u?Á X½U Ê≈˨WHK² Ä
         Ô            ]   Î

                                             ≤¥
  ÊU d³Â√ e²N*« Ë√ ‚ËdD*« r '« r−Š ÊU ULKÂ˨ ‚dDë W−O²½ WO½U¦Ã« w e²N*« rÚ '«
    Ó Ò           Ô     Ò    ]      Ò   Ò
 Î         Î
 ôuÞ dBÁ_« Ë√ UL−Š dG _« r '« UÄ√¨ kKž√ tðu ÊuJ¹ wÃU²ÃUÐ˨qÁ√ tðUÐcЖ œbŽ
             Ô   Ô   Ò    Ô        Ò   Ò     Ô
       Î]  Ó
  UÄ «c¼Ë¨ …bŠ d¦Â√ Ë√ ‚—√ tðu ÊuJ¹ wÃU²ÃUÐ˨d¦Â√ ÊuJ¹ WO½U¦Ã« w tðUÐcЖ œbŽ ÊS
            ] Ô    Ô   Ò   Ó Ô     Ò       Ó ]
 ÂöJë Ë√ oDMë ‰UŠ Ê«e²N¹ s¹cKë sOOðuBë s¹dðuë Ê_¨ …√d*«Ë qłdë  u 5Ð eO1
       ^ Ó   Ò   Ú    Ò ]   Ú   Ò       ]  Ú   Ô=
 Wł—œ n?Áu?²?ð˨‰UHÞ_«Ë ¡U? Më b?MŽ ‚—√Ë d?B?Á√ U?L¼Ë¨ ‰Ułd?ë bMŽ k?Kž√Ë ‰u?Þ√
 Ô  Ô ]           = Ó Ú ^   Ô         Ò    Ô   Ô
 Ó Î            ]   Ó = Ó Ò   Ò
 d?¦Â√ «œËbAÄ d?ðuë ÊU ULKJ ¨dðu?ë bý …uÁ vKŽ W¹d?ðu?ë ÂU ł_« w pÃc  uBë
        Ô                               Ú ]
    ] Ó Ú          Î
 w Âb?I²?ë bM?Ž©…√dÄ« Ë√ ÊU ö?ł—®ÊU? ½ù«  uÓ d?O?Gð d= ?H¹ «c¼Ë Æb?Š√ tðu? ÊUÂ
                      Ó Ú Ó Ò Ô        ] ÔÔ
                                     Î
                                    Æ«dO¦Â Òs ë

                                   ∫  uBë Ÿu½ ≠ ≥
                                    Ú ] Ô
             ÚÓ Ó  Ú ] Ô] Ú           
 "UM?ë  uBë ÊS? ¨U?LNOK?Ž ‚dD?ë …uÁ  ËU? ?ð˨ r−(« w ÊU?L? ł ÈËU ð «–≈
 Ó Ò Ó Ú Ò Ò
          Ó Ô Ú Ò Ô Ô            > Ô ]
 w? UðËU ð Ê≈Ë 5²HK²Ú Ä sOðœUÄ W?K²Â nK² ð UL¨ ULNMÄ q …œU?Ä ·ö²šUÐ nK² OÝ
      Ú                             Ô
  ÚÓ      ÓÓ                        Ú
 X¹“ WJMðË ¡UÄ WJMð WK²Â Ë√ ¨`LIë sÄ dš¬Ë s³²Ã« sÄ fO WK²Â 5Ð ‚dHÃU ¨r−(«
                 Ú Ó  Ó   Ú=
                    Ì
 …uÁ  dO?Gð «–≈ rÚ '«  «– sŽ Ë√¨ WHK² Ä ÂU ł√ sŽ …—œUB?ë  «u _« s¹U³²ð «cJ¼
 Ô] Ô Ú ]                    Ô Ò Ô      Ô
                Æ ‚ËdD*« rÚ '«  UH «uÄ iFÐ  dOGð Ë√¨‚dDë
                           Ô Ô   Ú Ò     Ú]

                                       ∫WK¾Ý√
                 Æ UNMOÐ√¨ dš¬ sŽ  u UNO nK² ¹ …bŽ Õ«u½ „UM¼ ≠±
                   ÔÒ       Ï  Ô   Ï] Ì
                          Ì
                      Æødšü sOŠ sÄ ÊU ½ù«  u dOG²¹ «–ULÃ ≠≤
                                Ô  Ô]
                                     Ó
         ÆWLB³ÃU ’U ý_« sOÐ eOOL²Kà WKOÝË  uBë∫WOðü« …—U³Fë Õdý√ ≠≥
          Ú Ó         ] Ï    Ô Ú ]        Ô
                             ø  uBë Wł—œ bL²Fð ÂöŽ ≠¥
                              Ú ] Ô   Ô   Ó
   ÆåULNMÄ qJà  uBë w UL¼dŁ√ sOÐ√Ëò …√dLÃ«Ë qłdë bMŽ sOOðuBë s¹dðuë n √ ≠µ
       ÒÌ Ô  Ú ]    Ó  Ò            Ò Ò  Ú     Ô Ó
                     øpÄ√  u Ë pOÐ√  uÓ sOÐ Ô‚dHð nO ≠∂
                       Ò         Ú    Ò
              ød³Â_« pOš√  u Ë dG _« pOš√  u sOÐ ‚dHë UÄ ≠∑
                     Ú        Ú   Ô
                    ÆpÖ `{Ë√¨WGKë rKFð w «bł rNÄ lLÒ Ã« ≠∏
                       Ô Ò Ô Ò ^ Ó Î y Ô Ú
            Ú  Ô Ô ]                   Ô
       ø©r _«®lL] ë bÁU rKF²¹ nOJ ¨©q¹dЮ WI¹dDÐ V²J¹Ë ¨nOHJë √dI¹ ≠π
        Ò
≤µ
                                       ∏
    WOÐdFë W¹uGKë  «u _« œbŽ
     Ò    Ò       Ô                      ”—bë


 Ú Ó Ô] Ï              ÌÓ
—c'« WOŁöŁ W?Gà WOÐdFë Ê√˨·dŠ_« sÄ œb?Ž sÄ ÊuJ²ð WL?KJë Ê√ r?² dŽ¨W³KDë U½¡«eŽ√
         Ò   Ò           Ô ]  Ó  ]      Ò   Ó
                          ÏÚ Ó ]        ÚÔ  Î
                    ∫u×½ wŁöŁ —cł WOÐdFë  ULKJë rEFLK ©U³ÃUž®
                       y

 vŽb²Ý« WÃUIÄ      bF³²Ý«  q²Š«   lł«dð
                        Ó     ]
                             rKFð    rNH²Ý« ∫WLKJë

 UŽœ    ‰UÁ      bFÐ
               ÔÓ  qŠ    lł—
                       Ó Ó Ó    Ó Ó
                             r KŽ    Ó 
                                  rN Ó   ∫U¼—cł

Ô] Ô         Ó Ú Ó ÓÚÓ
WO?ÝU?Lš Èdš√˨d?HFł¨‰Ëb?ł¨d¦?FÐ∫ q?¦Ä ¨—c'« W?O?ŽU?З  ULKJë i?F?Ð „UM¼ s?JÃË
         ÓÚÓ           Ú Ó Ô         Ô     Ú
                           Æ qłdHݨ‚œ“dÓ ∫q¦Ä ¨—c'«
                             Ó ÚÓÓ  ÓÚÓ

     Ó Ó ÓÚ Ô ] >                             Ô
b?F?ë w? bL?²?F?*« Ê√ w?ÝU?LšË w?ŽU?Ð—Ë w?Łö?Ł∫v?Ã≈  U?L?K?J?ë —Ëc?ł r?O Ið w k?Šö?¹Ë
=                >    >
                               Ô Ó Ò Ô
W²zUBë  «u _« ÊËœ© Í Ë ‡¼ ÆÆ  » ¡ ∫¡U−Në ·ËdŠ® W²ÄUBë  «u _« u¼ ¡UBŠù«Ë
 Ó Ò        Ó
            Ó Ú Ó       Ô ÓÚ
  øvMF*« dOOGð w UNà qšœ ô ÂöJë w Ô WOKŠ © UÂd(«® W²zUBë  «u _« qN ¨ © UÂd(«®
                             Ô Ò Ô

dOG?ð V³Ý œb?×?½Ë ¨W?Oðü«  ULKJë 5Ð vMF*« w ‚dHë k?Šö?½¨ ‰«R ë «c¼ sŽ WÐUłûÃ
 ^Ó Ó Ó Ô=                 Ó Ú Ô
                                       ∫vMF*«

           Ú Ó
          ‚ d AÄ            Ó Ó
                        bÝ√             rNÓ
                                      Ó
           Ú Ô
          ‚ d AÄ            Ú Ô
                        bÝ√             rNÓ
                                       Ú

           œUŽ            Ê–≈
                        Ú Ó             qÂ√
                                      Ó Ó
           œuŽ            Ê–√
                        Ï ÔÔ            Ó Ô
                                      qÂ√
           bOŽ            Ê–√
                        Ó Ó

           ÚÓ Ô
          dLF²Ú Ä           sÔ Š
                        Ó Ó             Ó Ó
                                      √dÁ
          dLF²Ú Ä
           Ó ÚÓ Ô           sÚ Š
                          Ô            ∆dÁ
                                      Ó Ô

                                           ≤∂
                    ∫W öš
 t−ð« b?ÁË ¨tÃUHž≈ “u?−?¹ ô vMF*« dOOGð w «—Ëœ © W?K¹uÞË …d?OBÁ®  U?Âd×Kà Ê√ X dŽ
  ]     Ô   Ô           Î       Î         ] Ó
      Ì   Ì               Ò Ô =
 ©·ËdŠ® W?²?ÄU  «u? √ s?Ä W?K?L'« Ë√ WLKJë  U½u?JÄ q?J?Ð W?¹UMFë vÃ≈ Íu?G?Kë ”—bë
                                    ^    Ô Ú]
                                 Ì Ó Ì
 vÃUFð tÃuIà wЫdŽ√ …¡«dÁ w ©tÃuÝ—® WLK w …d? Jë Ê≈ qШ©  UÂdŠ® t²zU  «u √Ë
       >               Ó
 Î      Ì
  «e UŠ Èdš√ »U?³Ý√ vÃ≈ W U{ùUÐ X½U ©≥ ∫WÐu²Ã«®å                 ò
     Î                              Ò ÎÒ
 ÊU à vKŽ QDš  œ—Ë w²Ã« …d Jë Ác¼ Ê_¨ wÐdFë ÂöJKà bŽ«uIë l{Ë w dOJH²Kà U¹uÁ
            Ó     ]
                                ÓÓÓ =
                      Æ iOIMë vÃ≈ vMF*« XKI½ bÁ wЫdŽ_«
                         ]
 q?L'«Ë  U?LKJë i?FÐ w W?²zUB?Ã«Ë W²ÄU?Bë  «uÚ _« b?¹d?& rJ¹b¹√ 5Ð l?C½ Êü«Ë
  Ó Ô       ÚÓ   Ó Ò    Ó ]      Ó Ó         Ô  Ó
                                       Æ WDO ³Ã«

                    ©Wײ ¨5ݨ Wײ ¨¡«—¨Wײ ¨‰«œ®∫”—œ ≠
                                  Ó ÓÓ
                                     ÚÓ 
 UNOKŽ nÁuë bMŽ WÞuÐd*« ¡U²Ã« Æ©¡U¼¨Wײ ¨5ݨWK¹uÞ Wײ ¨¡«—¨…d ¨‰«œ® ∫WÝ«—œ ≠
                          ÎÒ    Ô
                  Æ©¡U¼ UN½√ vKŽ UOðu UNFÄ qÄUF²½Ë¨ ¡U¼
                      Ò                 oDMð

                                   ÏÓ 
 w bF¹ s¹uM²Ã«® ©Êu½¨WL{¨¡Uð¨Wײ ¨5ݨWK¹uÞ Wײ ¨¡«—¨…d  ¨‰«œ® ∫WÝ«—œ ≠
  ^ ÔÔ ]
                          Æ©WMÂUÝ U½u½ WOðuBë WÝ«—bë
                           Ó   Î   ] Ú ]    =

                                   ] Ó Ó
 ‰Ë_«¨ sO dŠ œbA*« ·d(« bF¹ ® © Wײ ¨¡UШ¡UШWײ ¨¡UŠ¨ Wײ ¨…eL¼ ® ∫ VŠ√ ≠
 Ô ]  Ú  Ô]  Ô ÚÓ ^ ÓÔ
                   ÓÓÓ Ô               
                 Æ© WÂdŠ ÊuJ^ ë bF¹ ôË „d×²Ä dšü«Ë¨ sÂUÝ
                         ^ ÓÔ  = Ó ÓÔ Ô Ó

                                    ÒÓ Ó
 ô WÁ—UHë nÃ_«® ©å WK¹uÞ WÂdŠò bÄ Ë«Ë¨¡UÐ ¨¡UШWײ ¨ ¡UŠ ¨Wײ ¨…eL¼®∫«u³Š√ ≠
  Ô    Ô
                       Ó ÚÔ
                     Æ© oDMð ô UN½_ wðuBë ”—bë w UNÐ b²F¹
                           Ò  Ú ]  Ú]     ^ Ô

          Æ ©¡«—¨Wײ ¨rOĨWײ ¨·UÁ¨Âô ¨Wײ ¨ q Ë …eL¼®∫ dLIë ≠
                                  Ó Ó
≤∑
©µ∫ W%UHë®                      å             ò≠

¨Wײ ¨¡UÞ¨WK¹uÞWײ ¨¡«—¨…d ¨œU ¨Wײ ¨Êu½¨…d ¨‰«œ¨¡U¼¨…d ¨q Ë …eL¼
             ÆrOĨ©bÄ ¡U¹ ® WK¹uÞ…d ¨·UÁ¨Wײ ¨¡Uð¨sOÝ ¨WL{ ¨rOÄ ¨Âô
                       Ô Ó
        Æ©ÎU²ÄU U dŠ bFð WÂd×Lë Ë√ WMÂUÒ Ã« Ë«u뮉«œ¨¡«—¨Wײ ¨Ë«Ë ∫ œ—Ë ≠
            Î ÚÓ ^ ÓÔÔÓ]         Ô             ÚÓ
         Æ©U²ÄU U dŠ bFð WÂd;« Ë√ WMÂUÒ Ã« ¡UOë® ¡Uð¨¡U¹¨Wײ ¨¡UÐ ∫ XOÐ ≠
          Î   Î ÚÓ ^ ÓÔÔÓ]   ÔÓ    Ô             ÚÓ
j?ÝË w? XDIÝ Ê≈˨ …e?L¼  bŽ Âö?J?ë ‰Ë√ w? XID½ «–≈ q uë…eL¼®
         Ú     Ú Ò Ô                      …bzU
                                   Î
              Æ©wðuBë ”—bë w UNÐ b²F¹ö WÐU²Â XOIÐ√Ë UID½ ÂöJë
sO dŠ b?F?¹ tOKŽË ¨Âöë sÄ ôbÐ «œbAÄ `?³B¹ n?¹dF²Ã«©‰«® bFÐ w LA?ë  uBëË
   ^          Î Î ]   Ô            ^ Ò Ô ]
                              ÆwðuBë qOKײë w sOK¦Ä
                              = ]


                                 U³¹—bð
                                      ∫± V¹—bð
             ÚÓ Ò        Ó Ó ]  Ó Ó      Ó Ô= Ô
           ∫ wðQ¹ U2 ≠ UMFÄ dÄ ULÂ≠ W²zUBÃ«Ë W²ÄUBë  «u _« œdł√ ≠ ±
                  ÓÓ ]             Ó
        «uKBÃ«Ë ÂuBÃ«Ë vI²Ã« dNý
         Ó]  Ú ]    ^ ÔÚÓ      Ó ] Ó = ÔÚÓ Ô ÓÓ
                           UÁbBÃ«Ë d³Ã« dNý ÊUCÄ— ≠ √
å5D K ØqÄU ͜UNë b³Žò

          Ó Ú  Ú ÓÓ
         b¹bł sÄ UMÝdž «uFKÁ ÊSÓ
                  Ó Ú    Î  Ô ÔÚÓ Ú Ô Ô 
                        ôUł— UNÝdG½ ”bIë ‰U³ł ≠ »
å 5D K Ø—«dŽ ÍbNÄÆœ ò


        Î     ÔÒ Ï Ô]      Ô       
        ÆU³ÃUž —c'« WOŁöŁ WGà WOÐdFë WGKë ∫ WOðü« …—U³FÃUÐ œuBI*« `{Ë√ ≠ ≤
                                  Ó   Ô = Ó Ô

                          Ì   Î Ó Ô = Ó Ô
       ÆvMF*« w © UÂd(«® W²zUBë  «u _« WOL¼√ WK¦ÄQÐ UMOF² Ä `{Ë√ ≠ ≥
                        Ó
                                            ≤∏
                                                                π
                                                                ”—bë
       ÊU ½ù« bMŽ wðuBë “UN'«
            ^ Ò Ô
                    Ú ] Ô            Ì Ú =
 “UN'«® v?L ¹ “U?Nł ÊU ½ù« bMŽ ÍuGKë  uBë —b?BÄ˨ tMŽ Z²M¹ —b?BÄ  uÓ qJÃ
 Ó     Ò Ï        =             Ô   Ï
  tzUCŽ√ sÄ uCŽ qJà qШV × W¹uGKë  «u _« ÃU²½SÐ UÒ Uš «“UNł fOà u¼Ë¨© wðuBë
       Ì Ú Ô = Ô      ]         Î   Î       Ò ]
 ÃU?²½≈ w rN?Ú ð w?²Ã« ÊUMÝ_U? ¨W¹u?GKë  «u _« ÃU?²?½≈ w ÂUNÝù« V?½Uł vÃ≈ Èdš√ n?zUþË
      Ô  Ô    Ô  Ó   ]              Ú         Ô
 Ó ] Ô = Ò Ò                    Ô Ò         ] Ô ÓÔ
 ÂUFDë „d×¹ wðuBë “UN'« ¡UCŽ√ r¼√ sÄ bF¹ Ícë ÊU Kë˨ tGC9Ë ¨ÂUFDë lDIð  «u _«
                  =    ^ ÓÔ       ÔÔ
      Ó  ]  Ô Ó        Ó Ó]
   ÆqÂ_« ¡UMŁ√ ÂUFDë ÃËdš ÊËœ Êôu×ð ÊU²HAë˨ÂuFK³Ã« vÃ≈ tÐ l b¹Ë¨tÁËc²¹Ë rHë w
                          Ô     Ô   ÔÔ]

                                   = Ú ] 
                             ÆÊU ½ù« bMŽ wðuBë “UN−Kà …—u Ác¼Ë
                                          Ï


                              wH½_« n¹u−²Ã«

                    VKBë        pM×ë
                                  wÄ     sOK
                         wHKš          UÄ √   ë
                                         wHK
                       Ä√                    š
                    wÄU
                           wLHë n¹u−²Ã«
    UOKFë WHAë
    UOKFë ÊUMÝ_«                   wDÝË
                    wÄUÄ√
    vKH ë WHAë                           wH                     …UNKë
                                      Kš
                           ÊU Kë ¡«eł√
    ÊU Kë ·dÞ
   vKH ë ÊUMÝ_«                                           n¹u−²Ã«
                                                    wÄuFK³Ã«


             wKH ë pHë
                                            M×ë
                 ÊUOðuBë Ê«dðuë                  …d−
                                           WOz«uNë W³BIë


                                                       ¡ÍdLë
≤π
                                          ±∞
           W¹uGKë  «u _« ×U Ä
           ] Ó^      Ô                        ”—bë


                     © UŽuL−Ä qJý vKŽ Ë√¨ Íœd ® ∫ ◊UA½
                               Ò
ÃU?²?½≈ bMŽ Àb?×¹ UÄ kŠô√˨«Îb?ł ÌWH?OHš q? Ë …e?LNÐ U?M?O?F² Ä wðQ¹ U2 Ì u? q o?D½√
      Ô Ô   Ô    Ò   Ó   Ì      Î            ] Ô Ô
                ∫‰U¦*« w UL© uBë ÃdÚ Ä vKŽ VBM¹ eOÂd²Ã«®  uBë
                        Ú ]    Ó Ó    ^   Ô    Ú ]

                                      »   ‡Ã«  u

   Ó= Ó Ó Ú Ô Ô         Ó ÚÓ        Ó    ÓÚÓ Ú = Ó  Ô Ó Ô
v?Ã≈ W¹œR*« W?ײ?H?ë ·œU?B¹Ë¨ …d−?M(U? ¨ W?O?z«uNë W?³?B?Ië d³?Ž sO?²?zdë s?Ä ¡«uN?ë Ãd? ¹
                      Ò
ÊUłdHMð rŁ ¨ UÄUð ¡UI²Ã« ÊU²HAë wI²Kð rŁ¨rHë n¹u& d³Ž ÁdOÝ q «uO ¨WIKGÄ wH½_« n¹u−²Ã«
     ] ÎÒ Î       Ó]     ]        Ó Ó Ô        ÎÓ Ô =      ]
                       Æ¡U³Ã«  u U½uJÄ ULNHKš sÄUJë ¡«uNë l bMO
                           Ó Î =   Ó Ô     Ô   Ô
                                              Â
                                             ·
                                          ÿ¨À¨–
                                            ʨ‰
                                            Õ¨Ÿ
                                           ¡¨ ‡¼
UNF{Ë ≠sJÄ√ UÄ≠ ‰ËUŠ√˨W¹uGKë  «u _« ÃU²½≈ bMŽ Àb×¹ UÄ “U−¹SÐ n √ Êü«Ë
 Ó   ÓÚ   Ô    Ò ^         Ó Ô     Ì   Ô  Ó
                              ∫  UŽuL−Ä w
                                      Ë ¨ » ¨ Â ≠±
                             Î     ]
 u ÃU²½≈ bMŽ ¡«uNë Ê√ dOž¨¡U³Ã«Ë rOLë wðu ÃU²½≈ bMŽ UÄUð ¡UI²Ã« ÊU²HAë wI²Kð
            ] Ó
]ÊS Ë«uë lÄ UÄ√ÆrHë W×²Ô sÄ ¡U³Ã« ÃU²½≈ bMŽ Ãd ¹ sOŠ w n½_« W×²Ô sÄ Ãd ¹ rOLë
     Ó       Ó Ú          Ô         Ó Ú  Ô
                                  Ó Ú ]
ÊU?ðu Ë«uÃ«Ë ¡U³Ã«Ë¨wH½√ ÍuHý  u? r?OLÃU ¨ÂUÄ_« u×½ ÊUF bMðË Ê«d¹b² ð sO²HAë
          y  Ï  Ï
                                  ÆÊU¹uHý
                                    Ò
                                                ≥∞
                                    ∫· ≠≤
   Æw½UMÝ√ ÍuHý  uBÃU ¨UOKFë ÊUMÝ_« ·«dÞ√ sÄ vKH^ ë WHAë sÞUÐ »d²I¹
       y  Ô Ú ]   Ô               Ó] Ô   Ô

                                 ∫ ÿ ¨ –¨ À≠≥
                                Ò Ô Ó Ô
            Æ WO½UMÝ√ sOÐ WO½U à wN ¨ÊUMÝ_« sOÐ ÊU Kë ·dÞ l{u¹
              Ò     Ï]

       Æ© Èd³Jë WŽuL:«® Ê ¨ — ¨ ‰ ¨“ ¨ ’¨ ” ¨ ÷¨ ◊ ¨ œ ¨   ≠¥
          ÚÔ
 sJ1˨UOKFë U¹UM¦Ã« ‰u √Ë t dÞË ÊU Kë ÂbIÄ 5Ð  «u _« Ác¼ ÃdÚ Ä dB×M¹ œUJ¹
 Ô    Ô   ]          Ò ]          Ô Ó Ó Ô    Ô
    Ì                   Ò Ó=  ]    Ô Ô
  dG √  UŽuL−Ä w rÓ Ið Ê√ sJ1 UNMJÃ˨ W¹u¦Kë WO½UMÝ_UÐ Èd³Jë WŽuL:« vL ð Ê√
  Ó          Ó ÚÔ Ô     Ò                   Ò
                               ∫ wðü« u×Më vKŽ w¼Ë
                                   Ò
                              ÷¨◊¨œ¨  ≠√
                              “¨’¨”≠»
                                ʨ—¨‰≠Ã
                                ∫Í ¨ ‘ ¨ à ≠µ
   wN ¨vKŽ_« pM×ë jÝËË tÄbIÄË ÊU Kë jÝË sOÐ sÄ  «u _« Ác¼ Ãd ð
               ]    Ò       Ô     Ô
                              ÆWOJMŠ WO½U Ã  «u √
                               ]   Ò   Ï
                                ∫ Œ ¨ ⁄ ¨ „ ≠∂
              Ò ]      Ò ]
 WO½U à  «u √ wN ¨ ©o³Dë® sOKë pM×Ã«Ë ÊU Kë dšRÄ sOÐ sÄ  «u _« Ác¼ Ãd ð
 ÏÒ   Ï                         Ô     Ô
                                    ÆWOI³Þ
                                      ]
                                    ∫ ‚ ≠∑

        Ò ÓÓ      ]    = ]
        ÆÍuNà  u uN ¨ …UNKÃ«Ë ÊU Kë dšRÄ sOÐ sÄ  uBë «c¼ Ãd ¹
                            Ô ]    Ô
                                    ∫Õ¨ Ÿ ≠∏
                 Æ ÊUOIKŠ ULN oK×ë sÄ ÊUðuBë Ê«c¼ Ãd ¹
                   Ò          Ú ]    Ô
                                   ∫¡ ¨ ‡¼ ≠π
                ÆÊU¹d−MŠ ULN …d−M×ë sÄ ÊUðuBë Ê«c¼ Ãd ¹
                 Ò            ]    Ô
≥±
l?Ä ‰U?×?ë u¼ UL ×U? ?Ä U?Nà fOK ¨ W?K¹uÞË …d?O?BÁ © UÂd×ë® W?²?zUBë  «u? _« UÄ√
            Ô           Î   Î          Ô Ò Ô        Ò
tI¹dÞ q «u¹ ULNÐ rDðd¹Ë sOOðuBë s¹dðuë sOÐ sÄ ¡«uNë —UOð dL¹ Ê√ bF³ ¨W²ÄUBë  «u _«
     Ô       Ô    Ò ]    Ú          Ô ]          Ò 
         ÚÓÓ ]     Ò     Ï Ò Ô
ÃdHMð –≈¨sO²HAÃ«Ë ÊU Kë ‰UŠ vKŽ  «dOGð √dDð sJÃ˨wLHë n¹u−²Ã« o¹dÞ sŽ UIOKÞ «ÎdŠ
Ô                                 Ó     ]       Î    Ò
 ¡U?¹® ¡UOÃ«Ë …d? Jë l?Ä UÄ√¨ rH?ë dFÁ w? ÊU? Kë d?I?² ¹Ë ¨nÃ_«Ë W×?²Hë ÃU?²½≈ ‰U?Š ÊU?²HAë
              Ó Ò   Ó ÚÓ    Ô Ò ^        Ó  Ó ÚÓ     Ó     ]
ÊËœ ¡«uNë ÃËd Ð `L ð ULNMOÐ W U Ä „UM¼ ÊuJð sJÃ˨ —UGë u×½ ÊU Kë ÂbIÄ lHðdO ©bLë
Ó         Ô      Ï                   Ò ] Ô
                             Ô Ó Ò ] Ô
sJÃ˨ bLë ¡U¹ Z²Mð UL Z²M² ©aë ÆÆÆVFK¹¨ XOÐ w ¡UOë® WMOKë ¡UOë UÄ√ Æ „UJ²Š« ŸULÝ
    = Ó Ô      Ô          Ó  Ú          Ò
                                     Ò ]
                 ÆbLë ¡U¹ w tOKŽ w¼ ULÄ vKŽ√ Wł—œ ÊU Kë ÂbIÄ ŸUHð—UÐ
                 Ò          Ò
U?L?NMOÐ ÌW? U Ä ¡UIÐ lÄ w?HK)« Íu?K?F?ë pM(« u×½ ÊU Kë dšRÄ l?HðdO Ë«uÃ«Ë WL?Cë UÄ√Ë
             =   =              Ò  Ô      Ô] ]  Ò
  =]               Ô = Ó
W?MOK?ë Ë«uë X½u?Jð vKŽ√ Wł—œ ÊU? Kë l?H?ð—« «–S? ¨ „UJ²Š« ŸULÝ ÊËbÐ ¡«uNë ÃËd Ð `?L ð
         Ó]     Î                             Ô
                                      ÓÓ
                                 Æ©aëÆÆÆbÃ˨bŽuÄ w Ë«uë®
                                        Ú Ó

                                         ∫ Z²M² ½
Î              Î                       
 U?ðu? ÊËd?A?ŽË W?²?Ý UNMĨU?ðu? ÊËd?A?ŽË W?O½ULŁ u¼ W?²?ÄUBë W?O?Ðd?Fë  «u _« œb?Ž
                                         Ô
ÊUðu Ë©‡¼ Ê Â ‰ „ ‚ · ⁄ Ÿ ÿ ◊ ÷ ’ ‘ ” “ — – œ Œ Õ Ã À   » ¡®∫U×O×       Î
XOШiÂd¹¨bÃuĨbÃË∫u×½©sOMÂUÝË sOÂd×Ä® ¡UOÃ«Ë Ë«uë UL¼Ë W×O×BÃUÐ ÊUNO³ý
 Ú   Ó Ú Ú Ó     Ú     Ú ]
         ∫ ÊUŽu½ w¼Ë¨W²Ý © UÂd×ë®W²zUBë WOÐdFë  «u _« œbŽ
               Ô Ò                  Ô
               Æ…d Jë¨ WLCë¨ WײHë∫ …dOBÁ W²zU  «u √ ≠ √
¨ ©Ë«u?ë®W?K?¹u?D?ë W?LCë˨©nÃ_«® WK¹uDë WײHë ∫W?K?¹uÞ W²zU  «u √ ≠ »
                               Æ©¡UOë®WK¹uDë …d JëË
            Î
            ÆUðu ÊuŁöŁË WFЗ√ u¼ WOÐdFë  «u _« ŸuL−Ä ÊS tOKŽË
l?Ä w?H?K? ?ë pM×ë u×½ ÊU Kë dšRÄ ŸUHð—« u¼ s?O?K?ë Ë«ËË W?K¹uDë WLCë s?OÐ ‚dHë
                             ÆbLë Ë«Ë lÄ tMÄ d¦Â√ WMOKë Ë«uë
¡UOë lÄ wÄUÄ_« pM×ë u×½ ÊU Kë ÂbIÄ ŸUHð—« u¼ sOKë ¡U¹Ë WK¹uDë …d Jë sOÐ ‚dHë
                 Ò
                           ÆbLë ¡U¹ lÄ u¼ ULÄ öOKÁ d¦Â√ WMOKë
                                    Ò
                         ÆWK¹uÞ WÂdŠ ô≈ ÊuJð ô WK¹uDëWײHë
          Î     Î        Î
         Æ ©U¹bŽUBð Ë√ UOÓUMð ® UOłd Ä U³Oðdð WOÐdFë  «u _« Vðdð Ê√ sJL¹
                            Ô    Ô   Ó Ò

                                                  ≥≤
 ¨Í ‘ à ¨ Ê — ‰ ¨“ ’ ” ¨÷ œ ◊   ¨ÿ À – ¨ · ¨Ë »  ∫ wÓUM²Ã« VOðd²Ã«
             Æͨ˨«Æ W²zUBë  «u _«Ë ¨ ¡ ‡¼¨ Õ Ÿ¨ ‚ ¨ Œ ⁄ „

                                U³¹—bð
                                   ± V¹—bð
                        
 Æ W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©
            Ó    Ó            Ó       ® …—Uý≈ l{√
                                    Ó   Ô
                              ÆÍuHý  u ¡U³Ã« ≠±
                                 y   Ï   Ô
                            ÆwH½√ ÍuHý  u rOLë≠≤
                             y  y   Ï   Ô
                              Æw½UMÝ√  u ¡UHë ≠≥
                                y   Ï   Ô
                    ÆWOJMŠ WO½U à  «u √ ¡U Ã«Ë ¡U×Ã«Ë rO−ë ≠¥
                    ÏÒ   ÏÒ  Ï          Ô
               ÆÎUðu ÊËdAŽË WO½ULŁ u¼W²ÄUBë WOÐdFë  «u _« œbŽ ≠µ
                      Ï
            Ô               ÓÓ
        ÆÃd Lë YOŠ sÄ ©—Ëœ® WLK w Ë«uÃ«Ë © bÃË® WLK w Ë«uë sOÐ ‚d ô ≠∂
         Ô        Ô                    Ó
                          Î   Î
                   Æ©WK¹uÞ WÂdŠ® U²zU Uðu ô≈ ÊuJð ô nÃ_« ≠∑
                        Ì
                       ÆbŠ«Ë vL Là ÊULÝ« nÃ_«Ë …eLNë ≠∏
                           Ò     Ô   Ô
                                  ≤ V¹—bð
               ∫ UNO …œułu*«  «u _« UNMÄ Ãd ² ½Ë ¨WOðü« W¹ü« √dI½
                                    ò∫ vÃUFð ‰UÁ
   Æå

 ©≤π ∫`²Hë ®
≥≥
                        ≥
                        …b‡Šuë

         ·dBë rKŽ
          ÓÒ Ô
            Ó Ó
w dBë Ê«eOLë ∫dAŽ ÍœU×ë ”—bë
   Ò                Ô Ú]
             Ó Ó
 b¹eLÃ«Ë œd−Lë ∫ dAŽ w½U¦Ã« ”—bë
    Ó   ] Ô         Ò Ô ÚÒ
             Ó Ó Ó Ò Ô ÚÒ
     qŽUHë rÝ« ∫ dAŽ YÃU¦Ã« ”—bë
         Ô
              Ó Ó Ó Ò Ô Ú]
    ‰uFHLë rÝ« ∫dAŽ lЫdë ”—bë
      ÚÓ Ô
 WGÃU³Lë mO ∫dAŽ fÄU ë ”—bë
  Ó Ô ÔÓ      Ó Ó Ó      Ô Ú]
WN³ALë ÔWHBë ∫dAŽ ”œUÒ Ã« ”—bë
 Ó] Ô     =   Ó Ó Ó       Ô Ú]
            Ó Ó Ó
  qOCH²Ã« rÝ« ∫dAŽ lÐUÒ Ã« ”—bë
       ] Ô            Ô Ú]
                           ≥¥
                                               ±± ”—bë
                        w dBë Ê«eO*«
                                          ∫wðü« hMë √dÁ√
                                             Ò Ò
     ] Ó     Ó  ] Ô         Ì Ô    Ô   Ó 
 b??O?A?M?ë ¡«b?? √ ≠Ÿ—«u?A?ë »u??ł√ U?½√Ë ≠b?F?Ð s??Ž X??F?L?ݨW??M?¹b?*« v?Ã≈ X??³?¼–¨f?Ä√
                                         Ô    
                              Ï  Ô
                     Æ Íd−¹ UÄ W dF* W×ÄUłÔ W³ž— wKŽ  dDOݨwMÞuë
                                      ] Ó Ú    ÚÓ = Ó Ó
  UNÚðQA½√ WÝ—b* b¹bł vÎM³Ä 5ýb²Ð ÊuKH²×¹ ÌWŠUÝ w ”UÒMë sÄ dOHÓž lLł «–S ¨ÔXÐd²Á«
          Ì                          Ï   Ï        Ú
                                      ÆrOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
                                          ]     Ô
 Ô   Ó     Ô  Ô Ó    ÓÓ Ó      Ò
 lHðd¹Ë¨ UIOÝu*« ÂUG½√ ÕbBð˨ rKFë WO% ÍœRð¨W³KDë sÄ WKŁ dL𨠗UE²½ô« sÄ WNOM¼
                            Ï]Ô ^ Ó       ÏÓ Ô
  Ï Ú Ô = Ô Ô          Ì             ]
  WHÁË ¨d³Jð dłUMŠË¨ oHBð b¹√˨»U−ŽSÐ tIÄdð ÊuOŽ¨ W¹—UÒ Ã« WLÁ vÃ≈ UOÃUŽ ÍœöÐ rKŽ
              Ì                    Î
                     ÔÔ Ï                  Ô
 XŠ—¨ W?F dÃ«Ë b:«Ë WÄ«dJÃUÐ «—uFý ÷d²F¹ ‰öłùUÐ —u?Fý¨ wðUOŠ w UNK¦Ä ÚnÁ√ rÃ
 Ô Ú Ô   =          Î   Ô      Ï      Ó    Ó
             Ú Ó Ó  ^ Ô              Ò     Ô 
 UN²−OÝË ¨5× UJ*« Íb¹√ UN²LŠË¨ ¡«bNAë ¡UÄœ UNð“dÞ∫UNO½UFÄ qШW¹«dë vMFÄ ÷dF²Ý√
  Ú ]  Ó                  ÚÓ ]
 X?—œQ?? ¨ U?O?×?²?à ¡U??O? Ë√  U?Ä˨ l??H?ðd?²?à Y?¦?ł X??D?I?ݨU?N?zU??I?³?Ð 5?M?ÄR?*« b??M?'« ‚œU?M?Ð
 Ô Ú         Ô        Ó      Ï Ô Ú            Ó         Ô
                 Ì    Î Ó Ò Ó         Ì      Î Ó ] Ô Ú
   Æ 3_« 5Ð tà W½UJÄ ô W¹«— öÐ UMÞË Ê√˨tà WÄ«d ô sÞË öÐ U³Fý Ê√ XMĬ˨UN²LOÁ
            Ó                Ó                     Ó
 ©·dB²Ð¨ÊËdš¬Ë »uIF¹ qOÄ≈Æœ ¨WOł–uLMë ’uBMë®

                        ∫ WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√¨ hMë WÝ«—œ bFÐ
                                    Ò Ò
                              Ô 
                øWM¹b*« Ÿ—«uý »u−¹ ÊU UÄbMŽ VðUJë tFLÝ Ícë UÄ ≠±
                    Ó   Ô Ó         ÔÓ
                                    Ó
                        ÆWÝ—b*« ¡UMÐ vKŽ rKFë l — dEMÄ n √ ≠ ≤
                                      Ò
                           øW¹«dë sÄ UNOŠu² ½ w²Ã« w½UF*« UÄ ≠ ≥
                             Ò
   ] Ó       Ì   Î Ó ]
   Ê√Ë ¨tà WÄ«d ô sÞË öÐ U³Fý Ê√ XMĬò∫WOðü« …—U³Fë sÄ œuBI*« `{Ë√ ≠ ¥
       Ó                       Ó   Ô =
                               Ì
                   å 3_« 5Ð tà W½UJÄ ô W¹«— öÐ UMÞË
                       Ó Ô           Î
≥µ
                                           ∫WAÁUM*«
     Ú Ó Ó          Ò               Î
Ë√ ¨ «Ë«d?C?)« i?F?Ð X?¹d?²?ý«Ë¨ ÊU?Âb?ë v?Ã≈ Ë√ ¨‚u?Ò ? ë v?Ã≈ U?Äu?¹ X?³?¼– p?½√ b?Ð ô
           Ó                          Ó    ] ]
  > Ú Ì      Ó]   Ì                        Ú
w ¨w?LÁ— Ê«eOÄ Ë√ ¨5²H ͖ Ê«e?OÄ vKŽ¨ X¹d²ý« UÄ Ê“Ë bÁ lzU³Ã« Ê√ X?EŠô˨t«uHë
                     Ó Ú      Ó Ó      ]
                                ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ pÖ ¡u{
                                         Ô  Ó  Ú Ó
                        Ô Ó Ò       
            øWNÂUHë Ë√  «Ë«dC ë tÐ Êe½ Ícë Ê«eOLë w Ê“uë …bŠË UÄ ≠±
             Ó                        ÔÓ Ú Ó
                     Ô         
                 ølzU³Ã« qFH¹ «–UÄ ¨»uKDLë Ê“uë sŽ ÊË“uLë œ«“ «–≈ ≠ ≤
                 Ô                 Ô
               ølzU³Ã« qFH¹ «–UÄ ¨»uKDLë Ê“uë sŽ ÊË“uLë hI½ «–≈ ≠ ≥
                Ô   Ô              Ô    Ó ÓÓ
”UOIÄ u¼ ¨qÐ ¨lzU³Ã« Ê«eOL fOà tMJÃ˨ pÃc tÐ Ê“uð Ê«eOÄ WOÐdFë UM²Gà w  ULKJKÃË
 Ï     Ô              ÔÒ    Ó    Ô ÔÏ     ]       
   Ò     Ò Ó       
 h??I?M?ë Ë√ …œU?¹e??ë ÊU?J?Ä˨h??I?M?ë Ë√ …œU?¹e?ë ·d??Š√Ë ¨©U?¼—c?ł® W??L?K?J?ë q? √ t??Ð ·d?F?½
                    Ò    Ó Ò Ó     Ó    Ó        Ó   Ô
                                   
                                ∫ô≈ tÐ ÔÊ“uÔð ô ÔÊ«eOLë «c¼Ë¨pÃcÂ

             Ó ÓÚ ÓÚ Ó Ó Ú ÔÚ Ô ÔÚ Ó Ó ÓÓ
          © ÆÆÆV²J²Ý«¨VðU¨V²Â«¨ V²J¹¨V²Â∫q¦Ä® W dB²*« ‰UF _«≠√
                             Ô =   Ô
     ©ÆÆƨbM¼¨œUFݨdO³Ž¨ÂdÂ√¨ÊUL¦Ž¨sÞ˨bL×Ä∫q¦Ä® WÐdF*« ¡ULÝ_«≠»    Ô      Ô
       Ú ]              
¡U??L?Ý√˨ ◊d?A?ë ¡U??L?Ý√˨ ÂU??N?H?²?Ýô« ¡U?L?Ý√Ë ¨d??zU?L?C??ë ∫q?¦?Ä W?O??M?³?*« ¡U??L?Ý_« U?Ä√
                          Ó    ]        Ô ]     Ô
                                     
l?OLłË f¾Ð˨r?F½Ë¨v ŽË¨fOà ∫q?¦?Ĩ …bÄU'« ‰UF _«Ë ¨WÃu u*« ¡U?LÝ_«Ë¨…—Uýù«

     Ô Ó Ô       =   Ó   Ú             
 Ê«eO*UÐ Ê“u?ð ö U¼d?OžË¨¡«bMë˨n?DFë˨Âe'«Ë¨V?BMë˨d?'« ∫·ËdŠ q¦Ä ·Ëd(«
                          ]   =
                                               Æw dBë
                                                Ò Ò

                                 ∫WOðü«  ULKJë qÄQð√¨Êü«Ë
                                 Ó       Ô ]

                         UĨ jIݨ dĨÈdł¨lLݨV¼– ≠√
                        Ó  Ó ÓÓ ]Ó  Ó Ó Ó Ó Ó Ó
                              VFý¨ sÞ˨ b−Ĩ rKŽ ≠ »
                              Ï Ú Ó Ï Ó Ó Ï Ú Ó Ï ÓÓ
¨W?²?ÄUBë  «u? _« o?Ú Ë ®j?I W?O?Łö?Ł W?O?{UÄ ‰U?F? √ vÃË_« X?= ë  U?L?K?Jë Ê√ k?Šô√
    Ò      Ó Ó    Ï ]   Ï    Ï      ]          ] Ó
      Ì
t ËdŠ sÄ ·dŠ Í√ ö¦ÄåV¼–òqFHë sÄ ·c% Ê√ XÃËUŠ uÃËÆ©bFë w V ×ð ô  UÂd(U
        ] Î   Ó Ó Ó          Ú Ó     Ó =     Ô    Ô Ô
                                  
UNFOLł ©V¼–®q?FHë ·dŠ√ Ê√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë¨pÖ XFD²Ý« UÄ ÂU?Fë vMF*UÐ ÿUH²Šô« lÄ
 Ô Ó Ó Ó Ó    Ó ÔÚ ÓÒ Ó  ^ Ô Ó         =           Ó Ó
                       
                       ÆWLKJë —c−Ð vL ¹ UÄ u¼Ë¨WOK √
                               Ò Ô     Ï]
                                                      ≥∂
 «–U??Ä ¨ U??Ĩj??I? ݨ d??ĨÈd??ł¨l??L? ݨ‰U??F? _« W??O??I? Ð s??Ä Ì·d??Š Í√ ·c??% Ê√ ‰ËU??Š
            ]                Ò          ] ÓÓ     Ú
                                         ÆÆÆÆøkŠöð
   Ó          Ï ] Ï
 sÄ ·c% Ê√ XÃËUŠ uÃ˨WOŁöŁ ¡ULÝ√ w¼ ©VFý ¨b−Ä ¨sÞ˨rKŽ®∫©»® WŽuL:«
        Ó Ú
 Ê√ WGKë ¡U?LKŽ kŠô bÁË ¨vMFÄ UNà wIÐ UÄ Ë√ ¨UOK W?LKJë vMFÄ dOG²Ã Ì·dŠ Í√ UNMÄ Í√
 ] Ó Ò Ô     Ó Ó     Î   Ó Ó    Î =Ô        ]     ]    >
  ©qF ® Ê“uÐ qÐuÁË ¨Ê“uë qÚ √ u¼ d³²Ž« «cè wŁöŁ —cł vÃ≈ bðdð UM²Gà w  ULKJë rEFÄ
       Ó      Ô    Ó Ô    > ÔÌÚ Ó    ^ ÓÚ Ó         Ó Ó
 ·d?(« Ë ¨WLKJë 5?Ž w½U¦Ã« ·d?(«Ë¨ WLKJë ¡U w?Łö¦Ã« —c'« sÄ ‰Ë_« ·d?(« wLÝË
 Ô         Ó   Ò Ô         Ó =  ^       Ô   Ô   Ó = Ô
                                       Ó Ô Ò
                           ∫ÊuJ¹ «cNÐ Ë ¨WLKJë Âô YÃU¦Ã«
   Ó Ó
   qFÓ u¼ Èdł Ê“Ë
       Ó              Ó   Ó  Ó
                     qFÓ u¼ lLÝ Ê“Ë         qFÓ u¼ V¼– Ê“Ë
                                     Ó Ó  Ó Ó Ó

   Ó Ó
   qFÓ u¼  UÄ Ê“Ë            qFÓ u¼ jIÝ Ê“Ë
                     Ó Ó  Ó ÓÓ            Ó Ó
                                       qFÓ u¼ dÄ Ê“Ë
                                          ]Ó

   Ï Ó  Ï Ó Ó
   qFÓ u¼ sÞË Ê“Ë            Ï Ú
                      qFÓ u¼ b−Ä Ê“Ë
                         Ï Ú Ó           qFÓ u¼ rKŽ Ê“Ë
                                      Ï Ó  Ï ÓÓ

                                     Ï Ú  Ï ÚÓ
                                    ÆqFÓ u¼ VFý Ê“Ë

     Æœd−Ä »dFÄ wŁöŁ rÝ« q Ë√ ¨Ì·dB²Ä œd−Ä wŁöŁ qF q ʓu¹ «cJ¼Ë
      Ì]   Ì    >     ^    =   Ì]  >  Ì ^ Ô Ô Ó Ô
            Ô Ó Ó Ó  Ú ÓÚ      Ì
 q?¼ øÔkŠö?ð «–U?L ¨ t? dŠ√ b?Š√ ·c% Ê√ ‰ËU?Š¨ ÷UÄ q?F? uN ©d?DO?Ý® q?F?Hë UÄ√
                           Ï    Ó Ó ÚÓ      Ò
                                     ÆÆÆøvMF*« nK²š«
                                          Ó
 «c¼ Ê“u¹Ë¨ÌWOK √ Ì·dŠ√ WFЗ√ sÄ ÊuJ²¹ t½≈ –≈¨ q _« wŽUЗ öF ©dDOÝ®qFHë wL ½
   Ô Ó Ô  ] Ó      Ó   Ô ]  Ô ]    ]   Î  Ó Ó ÚÓ Ó    Ô
           Æ©qFÓ ® dš¬ w Âô WÓ U{SÐ pÖ˩qKF ® Ê“Ë vKŽ tNÐUý UÄË qFHë
             Ó Ó     Ì        Ó Ó  ÚÓ    ÔÓÓ  Ô
                    øq _« WOŽUÐdë ‰UF _« iFÐ dÂcð Ê√ lOD² ð q¼
                        ] ^       Ó  ÓÔÚ ÓÚ ÓÔ

                               ÆqLJð Ê√ pOKŽË ¨UNCFÐ pOÃ≈
                               Ó  Ô Ó      Ó
                       ÆÆÆs¼dШÃdŠœ¨ÂbÄœ¨”uÝ˨d−Ä“
                        Ó Ó ÚÓ Ó ÓÚ Ó ÓÓ ÚÓ Ó Ó Ú Ó ÓÓ ÚÓ
                 Î   ] Ó Ó Ú      ÔÎÒ ] ] Ó ]Ó
 sÄ W½uJÄ hMë w ‰UF _«Ë ¡ULÝ_« sÄ «dO¦Â Ê√  błË¨Èdš√ …dÄ hMë XKÄQð «–≈Ë
   Ï Ó] = ]
             Ì ÔÚ Ó                  Ì  Ó
 UNK √ vÃ≈ U¼œ— XÃËUŠ uè·dŠ√ WFЗ√ sÄ W½uJÄ ©W³ž—® WLK ö¦L ¨·dŠ√ WŁöŁ sÄ d¦Â√
       ]             Ï ]    Ï ÓÚ Ó Ô Ó Î       Ó
                    Ó  Ó ]        Ú Ó  Ô
 w? Y?O?½Q²?ë ¡U?ð U?N?O?K?Ž  b?¹“ bÁË ©V?ž—® œd?:« q?Ú _« s?Ä  c?š√ b?Á U?N?ðb?łuà œd?:«
     ] Ô                                    ]
≥∑
¨ÂöÃ«Ë 5FÃ«Ë ¡UHÃUÐ W?OK _« ·dŠ_« qÐUIð Ê√ ô≈ p?OKŽ UL ¨ UN½eð Ê√  œ—√ «–S ¨U¼dš¬
           Ó ]    Ó    Ó  ÔÚ Ó       Ó Ú ÓÓ Ú     
             ÏÓÚ                Ó  Ó
             ©WKFÓ ®u¼ ©W³ž—® Ê“Ë ÊuJO ¨t½UJÄ w tEHKÐ bz«eë ·d(« lCðË
                  Ï   Ô Ô                 Ó ÓÓ
                                      W‡ ‡Ð ‡ž —
                                      Ï Ó Ú Ó
                                        Ó Ú
                                      ÏW‡ ‡Ã ‡F‡ Ó ‡
 ¡U? b?FÐ n?Ã_« ¨ U?N?O?K?Ž ÊU? dŠb¹“ bÁË ¨© `?Lł® U?N?K √ ÊS? ©W?×ÄU?ł® W?L?K? pÃcÂË
      Ô                  Ó Ó Ó     ]   Ï
                 ÏÓ                        
                © WKŽU ® UN½“Ë ÊuJ¹ «cà ¨WLKJë Âô bFÐ WÞuÐd*« ¡U²Ã«Ë¨WLKJë
                     Ô Ô             ÔÓ    Ô Ò
                                     W‡ ‡Š ‡Ä « ‡ł
                                     Ï Ó
                                     W‡ ‡Ã ‡Ž « ‡
                                     Ï Ó
¡U³Ã« nOFCðË ¨WLKJë W¹«bÐ w ¡U²Ã« ¨ÊU dŠ UNO b¹“ bÁË ¨©d³Â® UNK √ © d³Jð ® WLKÂË
    Ô           Ó    Ô ]            Ó Ó Ô   Ô =Ó Ô Ô Ó Ó
                          Ô =ÓÔ Ô Ô     Ó
                          ©qFHð® UN½“Ë ÊuJO ¨WLKJë 5Ž w¼Ë
                                       Ô Ó

                                        = Ó Ô
                                      — ‡Ð ‡Â ‡ð
                                      ‰ ‡F‡ ‡Ó Ô ‡ð
                                       =
                                  ∫ÊuJ¹ «cJ¼Ë
                                  Ô
    Ó Ó
    qH Š     tK √ Ê≈ YOŠ
             ]       ‰ « ‡ ‡ð   ‡Š
                            Ú   «  ∫u¼ ‰UH²Š« Ê“Ë
                    ‰ « ‡F‡ ‡ð  ‡Ú  «
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  tK √ Ê≈ YOŠ
             ]        Ê ‡¹ ‡ý     œ
                             Ú  ‡ð
                               Ó  ∫u¼ 5ýbð Ê“Ë
                                    Ú

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  tK √ Ê≈ YOŠ
            ]           « ‡G‡ ‡½ √       u¼ ÂUG½√ Ê“Ë
                                      Ú

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  tK √ Ê≈ YOŠ Ê ‡¹ ‡Š ‡ « ‡Â ‡Ä
            ]            Ô         u¼ 5× UJÄ Ê“Ë
                                      Ô
                     l‡ ‡ ‡ð — ‡¹
                        Ó Ú Ó
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  tK √ Ê≈ YOŠ
            ]                     u¼ lHðd¹ Ê“Ë
                                     ÓÚ Ó
   Ô Ú  Ô
 WLK ¡U XÓ cŠ bÁË©nÁË® œd:« qÚ _« sÄ Ÿ—UCÄ qF UN½S hMë w ©nÁ√® WLK UÄ√
           Ó ÓÓ ]        Ï    Ï   ] = ]    Ô       Ò
 ©qŽ√® u¼ ©nÁ√Ó® Ê“Ë ÊuJO ¨Ê«eO*« w UNKÐUI¹ UÄ ·c×¹Ô «cà ¨Ÿ—UC*« qFHë sÄ ©Ë«uë w¼Ë®
  Ô Ó    Ô     Ô        Ô     Ô        
                                       · ‡Á Ó √
                                       Ô
                                        ‰ ‡Ž √
                                        Ô   Ó
                                               ≥∏
   Æ Ê«eO*« w tKÐUI¹ UÄ ·c×¹ YOŠ¨ WOKÚ _« UN ËdŠ sÄ ·dŠ ·cŠ ÌWLK q ʓuð «cJ¼Ë
         Ô    Ô      ]         Ï  Ó   Ó Ó ^ Ô Ó

 ©qFÓ ® t½“ËË ¨©Õ«—® u¼ U¼—cłË ¨©XŠ— ®WLK ʓ√ Ê√ Êü« ‰ËUŠ√
 Ó Ó ÔÔ         ÔÚ Ó  Ô Ú Ô ÓÓ Ó Ó  Ú ÓÓ Ô                ‡Š —
                                         Ô Ú Ô
    u¼ ©XŠ—® Ê“Ë `³B¹ «cà © nÃ_« ·dŠ® WLKJë 5Ž X cŠ bÁË
      Ú Ô   Ô Ú Ô       Ô      Ô               Ô Š
                                           ‡‡Ã ‡Ô—
                                           ÚÚ
                                ©XKÔ ®
                                         Ô
                                 Ô Ú
   Âô X cŠ bÁ˨ ©qFÓ ® Ê“Ë vKŽ ©vLŠ ®Áœd−Ä ©UN²LŠ® qFHëË
   Ô Ú       Ó Ó          ÔÔ]  ÚÓ Ó Ô         « ‡N‡ ‡ð ‡Ä ‡Š
                                          Ú Ó Ó
   Æ«cJ¼Ë ¨©UN²FÓ ® UN½“Ë ÊuJ¹ «cè ©UN²LŠ® w nÃ_« w¼Ë WLKJë
        ÚÓ            ÚÓ Ó   Ô            « ‡N‡ ‡ð ‡F‡ ‡Ó
                                         Ú Ó

                  Ú = ]           Ó Ó  Î
                 ∫UNMĨ hMë w  œ—Ë Ê“uð ô  ULK „UM¼ «dOš√Ë
                          Ô   Ï

                        Æ© w ¨sĨvKŽ¨vÃ≈®∫d−ë ·dŠ√ ≠√
                                 Ò
 s?Ä W?Žu?L?−Lë Ác¼ËÆ©UÄ® ‰u? u?Lë r?Ýô«Ë¨© U½√® d?O?L?Cë ∫UNM?Ä ¡U?LÝ_« i?FÐ≠»
   Ô            Ô      Ô       Ô       Ú    Ô
 ¡U?LÝ√ ˨ d?zULC?ë ∫U?NMÄË ¨WO?M?³Lë ¡U?LÝ_«Ë¨WH?K?²? Lë UNŽ«u?½QÐ ·dŠ_«∫w¼Ë  U?L?KJë
 Ô     Ô  ]       Ô]    Ô    Ó          Ô Ú   
                             ] Ô      Ú
 Ê_¨Ê“uð ô UNFOLł Ác¼¨WÃu uLë ¡ULÝ_«Ë¨…—Uýù« ¡ULÝ√Ë ¨ ◊dAë ¡ULÝ√˨ÂUNH²Ýô«
 ]      Ô         Ô         Ô
                 ÆjI WÓ dB²Lë ‰UF _«Ë WÐdFLë ¡ULÝ_« u¼ Ê“u¹ UÄ
                   Ô Ò    Ô    Ô Ó   Ô     Ô Ó Ô

                                      ∫ Z²M² ½
                =        
     Æ WÐdF*« ¡ULÝ_«Ë WÓ dB²*« ‰UF _« WOMÐ√ ”UOIà —UOFÄ w dBë Ê«eO*« Ê√
        Ó                      Ï   ]    Ó    ]
Î         
WÃuJAĨÂöÃ«Ë 5FÃ«Ë ¡UHÃUÐ Ê“u?ë bMŽ qÐÓUIð˨ q _« wŁöŁ WOÐdFë WG?Kë  ULK d¦Â√ Ê√
                   Ô      ^  ]    Ò     Ó Ò
            Ó Ô ÓÔÓ     Ó Ó Ó Ó Ó Ô ÚÓ Ô
       ÆÆÆ «cJ¼Ë qFÓ ∫ Âd ʓË˨ qFÓ ∫ qLŠ Ê“Ë Êu?JO ÊË“u*« qJAÐ
                                  Ú

             Ó Ó    Î       ] ^ 
     Ê“Ë ÊuJO ¨Ádš¬ w qFÓ Âô bFÐ UÄô b¹“√ qÚ _« WOŽUÐdë WLKJë Ê“Ë bMŽ
                    Ï ÓÚ        Ó ÓÚ Ó ÓÚ Ó
               ÆÆÆ«cJ¼Ë ¨qKFÓ u¼ dHFł Ê“Ë˨ qKFÓ ∫d¦FÐ
                        ÏÓÚÓ
   w tKÐUI¹ UÄ —«dJ²Ð Ê“uë ÊuJ¹ ¨WLKJë ‰u √ sÄ q √ —«dJ²Ð Ì·dŠ …œU¹“ bMŽ
    Ô        Ô   Ô           Ì   
                            Ó ]
                          ÆqFÓ UN½“Ë rNÓ ∫q¦Ä Ê«eO*«
                                Ó ]


≥π
     b¹“√ wM½S ¨WLKJë —cł vKŽ ©UNO½uL²ÃQÝ® …œU¹eë ·ËdŠ sÄ Ì·dŠ Í√ b¹“ «–≈
     Ô                              ^ Ó
                     ∫q¦Ä¨Ê«eO*« w t H½ l{u*« w tÓ H½ ·d(«
                                      Ó
                         ÆqŽU UN½“Ë » ‡ð « ‡Â VðU ≠√
                               ‰ ‡Ž « ‡
                         Ó Ó Ú Ó Ú
                   qFH²Ý« UN½“Ë » ‡ð ‡Â ‡ð ‡Ý « V²J²Ý« ≠»
                          Ó‰ ‡F‡ ‡Ú ‡ð ‡Ý «
                            Ó   Ó Ú

        Ú Ô                        Ì
      u¼© qÁ® Ê“u ¨Ê«eO*« w tKÐUI¹ UÄ ·cŠ vÃ≈ ÍœR¹ ÊË“u*« w ·dŠ ·cŠ
                  Ô                 Ô
       ÆÆÆ«cJ¼Ë ¨©lH¹® rà u¼ ©l ¹® rà ʓË˨ ©qŽ® u¼ ©nÁ® Ê“Ë˨© qÔ ®
            Ó      Ó       Ú     Ú      Ú


                       ∫  ULKJë sÄ Ê“u¹ U* w×O{uð rÝ— wK¹ ULO Ë
                       WLKJë

   ·dŠ                  qF                   rÝ«

                 bÄUł         ·dB²Ä        wM³Ä     »dFÄ

Ê“u?? ? ? ? ? ?¹ ô®
Ê«e?? ? ? ?O? ? ? ? *U?? ? ? Ð ©fOèv Ž¨f¾Ð¨rF½® ©√dÁ¨»dý¨qÂ√®     ©Ê“u¹ ô®   ©Ê“u¹®
   ©w dBë
               ©Ê“u¹ ô®          ©Ê“u¹®


                         b¹eÄ    œd−Ä
                                     wÝULš wŽUЗ wŁöŁ
                                    qłdHÝ r¼—œ sÞË
                            wŽUЗ wŁöŁ
                            ”uÝË V²Â
                             d¦FÐ  ‰QÝ
                                             ¥∞
                                 U³¹—bð
                                  ∫W¹uHý  U³¹—bð

                                   ©±® V¹—bð
                                     
                                  ∫WOðü«  ULKJë Ê“√
                                  Ó       Ô
 Ï Ó Ó Ï Ú Ï Ú Ó Ï Ó Ó Ó Ï Ó Ó ] Ô Ó Ô Ó Ó Ó Ó  Ó Ó Ó Ó Ó Ó
 ¨qÄ√¨d¾Ð¨dN½¨‚—˨”Q¨dLÁ¨œ—¨d³ł¨‰UÁ¨oŁË¨vÄ— ¨ÊeŠ¨·dŽ¨ rKÝ
                                Æ bHMÁ
                                 Ô ÚÔ

                                   ©≤® V¹—bð
          ∫UN½“√ rŁ¨…bz«eë ·dŠ_« kŠô√˨ U¼—Ëcł vÃ≈ WOðü«  ULKJë œ—√
           Ô ] Ó Ò Ó      Ô        Ó       ^
                      ]Ó Ó ]Ó
 ¨ÊËd??H? G?²? ?ĨW??Áö?D?½«¨V??Ó ?²??«¨r?K?J??ð¨ r?K?Ž¨Âd??Â√¨ÂËU??Á¨q?I?²?½«¨ œd??²?Ý«
 Ó        Ï Ó    Ó   Ó               ÓÓ       Ò Ó
                         ÆVŽöð¨WAÁUMĨqz«“ ¨.dJð¨fÐöÄ
                           Ô Ó   Ó Ô            Ó

                                   ©≥® V¹—bð
                     Ô           
         ∫UN½“√ rŁ¨WÓ Ëc;« ·dŠ_« kŠô√Ë U¼—Ëcł vÃ≈ WOðü«  ULKJë œ—√
          Ô       Ó           Ó       ^
      ÆÌ÷UÁ¨ bŽ¨ gÚ ¹ rèbF¹ rèWIŁ¨ oŁ¨ Êœ«¨ tMðô¨qI¹ rè ÷—«
          Ú Ô Ó Ó   Ú ÔÓ  Ó Ú Ô Ú Ó ÚÓ Ú Ô Ó     Ó Ú
                                   WO²OÐ  U³¹—bð

                                      ©±® V¹—bð
                                  
                      ∫ Íd² œ w V²Â√Ë ¨WOðü«  ULKJë Ê“√
                           Ô   Ó       Ô

                       Ï ÚÓ Ô Ó Ó Ó ] Ó Ó Ó Ó 
               Ær¼UHð¨ÂUNH²Ý«¨rNH²Ú Ĩr¼U ¨rNÓ ¨rNÚ √¨rNÓ ≠
                Ï Ô Ó Ï
                    Ó Ï Ó Ï ] Ó Ú Ô Ú ÔÓ  Ô Ó
                 ÆÊuÃuI¹¨WÃUIÄ ¨‰«uÁ¨qÁ¨qI¹ rè‰uI¹¨ ‰UÁ ≠
                 Ó


¥±
                  Ó   Ó Ì  ÚÓ
                ÆvL𗫨 ÊUOÄd¹¨ «—¨Â—«¨Âd¹ rèwÄd¹¨vÄ— ≠
                                 Ó  Ó

                                  ©≤® V¹—bð
                      ∫V³ ë d–√˨© ô Ë√ rF½® ‡Ð VOł√
                       Ò Ô            Ô
 Æ©qŽU u¼ ©—UÄ® Ê“Ë≠»
      Ò                     Ó Ó
                 ÆUNÃ Ê“Ë ö ©öŽ® UÄ√ qFÓ u¼©vKŽ® Ê“Ë≠√

 Æ©„U ®u¼ ©„«–® Ê“Ëflœ            Æ©qF² « ®u¼ ©l b½«® Ê“Ë≠Ã

Æ©UN²KF ® u¼ ©UN²−OÝ® Ê“ËflË
   Ò      Ò             ÚÓ       
                     ©lH¹®u¼ ©6¹ rî w ©6¹® Ê“Ëfl ‡¼

                                  ©≥® V¹—bð
 ‰Ëb'« qLÂ√ rŁ¨ WÓ dB²*« ‰UF _«Ë¨ WÐdF*« ¡ULÝ_« Ãd ²Ý√Ë ¨wðü« hMë √dÁ√
    Ô Ú ] Ó =     Ó    Ó   Ó   Ô       ]
                            ÆÖuLMë w ULÂ
                             ∫g¹Ë—œ œuL×Ä ‰uI¹
        Ô 
      sÞ«u*« WÄ«d eÄ— sÞuë∫ÖuLMë
             Ô Ô
                     UNŽu½ WLKJë    wÄ√ e³š vÃ≈ sŠ√
                               ÒÔ    ^
 ·Ëd(« ·Ëd(« UN½“Ë U¼œd−Ä
X cŠ w²Ã«  b¹“ w²Ã« b¹d−²Ã« q³Á     qF rÝ«           wÄ√ …uNÁË
                                   ÒÔ Ó
 ≠     ‰« qFHë sÞË
            ÓÓ          X sÞuë          ÒÔ
                                   wÄ√ WÓ *Ë
  ≠      ≠    qFÓ
              Ú   eÄ—    X   eÄ—    ÔWÃuH^Dë w d³JðË
                                    ] Ô ÔÚ ÓÓ
        …¨«   WÃUFÓ   Âd     X WÄ«d    wÄ√ —b vKŽ UÄu¹
                              ÒÔÚ   Î
  ≠    «¨Â؉« qŽUH*«
            Ô     sÞË    X sÞ«u*«    ÒÓ  Ô Ô Ó Ó
                              w½_ ÍdLŽ oAŽ√Ë
                                    ^ 
                                    XÄ «–≈

                              ÒÔ ÚÓ  Ô Ó Ú Ó
                              wÄ√ lÄœ sÄ q−š√                                          ¥≤
                                                 ±≤ ”—bë
                            b¹e*«Ë œd:«
                                ]
                                                 ∫WK¦Ä_«

                                                   Î
                                                  ∫ôË√
                       Ò  Ó       
                     Æ»UD)« sÐ dLŽ WHOK)« bNŽ w dBÄ ÊuLK *« `² ≠√
                                   Ó  Ó    Ó
                                    ÌWÃcÐ …UO(« ”Q wMI ð ô ≠»
                                     ]      Ó
    ©w ³Fë …d²MŽ ®              qEM(« ”Q eFÃUÐ wMIÝU qÐ
                            Ó ÚÓ =    Ú
    ©≤≠± ®WÃeÃeë …—uÝ  å                             ò∫ vÃUFð ‰UÁ ≠Ã

                                                  Î
                                                 ∫UO½UŁ
                             Æt½U à ¡UIð« ”UMë tÄdÂ√ sÄ ”UMë dý≠√
                                 Ó Ò   Ò     Ú Ó  Ò ^
 ©wÁuý bLŠ√®           Ú Ó ] Ó Ó ÚÓ Ó 
               UÐU ²½« wà Ê√ bOÐ pŠb0                Ò
                                  Í—bÁ  “ËUł bÁ ¡«d¼eë UÐ√≠»
                                   Ú Ó Ô Ú
 ©w³M²*«®          Ô
               ‰uIFë sNÐuKÁ X½UšË U¼
                  ] ÔÓ Ú Ó Ó                 
                                     UMOŽ  U½UÄ_« UMMOÐ XÁdÓ ≠ Ã
                                             Ó ÓÚ ]
 ©dOGBë qDš_«®         vKÚ Â …dÝ_« vKŽ  uKð
                   Ó ]     Ú ] Ó      U¼«œU½ b'« «–≈ WÄ√ XOIý≠œ
                                     ^    ÏÒÔÚ
   ©e¹U²ý®                          Ó    Ô Ò Ô 
                 Æ ÍËU LMë rÃUFë UNHA²Â« bÁ˨qzUB lЗ√ Âbë qzUB ≠‡¼
                      Ò Ô    Ó
                             Ú Ô     Ó
                            U¼dLŽ w XHD½«Ë W½«u×Á_« nO — X] —≠Ë
                                Ú        Ó  Ú Ó
 ©U¹—uÝ/qBMÁ w“®                     Ú
                             U¼d−Ó w Èœdë U¼bOBð v²Š XMł «–UÄ
                                      ]   Ó ] Ó Ò Ú ÓÓ
 ÓrÝ« Ôt?à ÓVÓ²?JÓ ¨V?O?³D?ë vÃ≈ ÎUŽd?Ú Ä t²?K?L× ¨ÏW?ÓFH?ÓðdÄ t?ðÓ—«d?×Ð «–S ¨q?HD?ë ÔtÚłË ]d?LÚŠ«≠“
             ]       Ô ÔÔÚ                     =
           ÆÈdš√ …]dÄ VFÒKà ӜUŽË¨ tð—«dŠ XCH ½«¨tÃËUMð Ê√ bFÐ˨¡«Ëbë
                ÔÎ Ó         Ô ÔÓ    Ú Ó         ÓÚ ÓÓ      ]
                         Ó ] Ó Ó Ó    Ú ÓÔ    Ó ÚÓ
                 ÆtFOCð ô√ lOD² ð pMJèpÄu¹ wI³² ð Ê√ lOD² ð ô X½√≠Õ
                 ÔÓ=   Ô

¥≥
                                                Î
                                                ∫U¦ÃUŁ
                                           ÓÓ
                                 Æ÷—_« vKŽ ‚«—Ë_«  d¦F³ð ≠√
                                      Ô
                          Ó ÓÚ Ó           ] ÓÓ
                    ÆÂuMë vÃ≈ bKš√ rŁ ¨wðuš≈ vKŽË wKŽ wÐ√ ÊQLÞ« ≠»
                      Ò              ] Ó

                                             ∫WAÁUM*«
                                    Ó        Ú Ò
                              ∫WIÐU ë WK¦Ä_« VÃUDë Íe¹eŽ qÄQð

                                          ∫vÃË_« WŽuL−Lë
Ï q?? ? F? ? ? u¼Ë ©`²Ó ® qFHë tO ‰Ë_« ‰U¦*« Ê√ b& ¨ UNO ‰UF _« kŠô
          Ó Ó Ô        ] Ó Ó ] ÓÚ     Ó    
                         Ì Ô Ó                   Õ ‡ð ‡Ó
                                               Ó Ó
           Ó Ó                   Ï ]Ó Ô Ì
 Ê√ XÃËU?Š uÃË ©qFÓ ® u¼ w? dBë t½“ËË ¨·dŠ√ WŁö?Ł sÄ nÃRÄ ÷UÄ
    Ó ÚÓ            ^    ÔÔ
 ·dŠ_ œbŽ qÁ√ ]Ê_¨ ÓXFD²Ý« UÄ ÂUFë vMF*« ¡UIÐ lÄ t dŠ√ bŠ√ Ó·c%
   Ô    Ì ]    Ó         =     Ó     Ó Ó Ó
                                              Ó‰ ‡F‡ ‡Ó
                                                Ó
            Æ «œd−Ä UOŁöŁ öF ©`²Ó ® qFHë wL ½ «cèWŁöŁ qFHë
              Î ] Ó Ô ÎÒ Î Ú Ó Ó Ó     Ô  Ï    

¨w??M? I? ? ð® 5??K??F? H? ë b??& v??ÃË_« W??Žu??L? :« s??Ä w?½U?¦??ë ‰U??¦? *« w?? Ë
         Ó                        Ò 
©vIÝ® UL¼œd−Ä˨ VOðd²Ã« vKŽ ¨dÄ√Ë Ÿ—UCÄ∫ÊöF UL¼Ë¨©wMIÝ«Ë                  È ‡Á ‡Ý
                                                 Ó
 Ó      Ô]         ]     ÏÚÓ Ï 
     Ô ÚÓ Ì Ó Ó Ô Ô Ú Ó    
sÄ qFHë qIM¹ WŽ—UCÄ ·dŠ wN ©wMI ð® w ¡U²Ã« UÄ√¨wŁöŁ qF u¼Ë                ‰ ‡F‡ ‡Ó
                                                Ó
                     Ô ] ÒÓ y  Ï Ú
         ÆdÄúà ©wMIÝ«® w q uë …eL¼Ë¨Ÿ—UC*« vÃ≈ w{U*«
                    Ô    

ÓÓ    Ï ] Ô Ì                 Ô Ò Ô
WFЗ√ sÄ Êu?JÄ ÷UÄ qF u¼Ë¨ ©‰eÓ ®qFHë tOHÓ Y?ÃU¦Ã« ‰U¦*« UÄ√
              Ï        Ô            Ò
                                              Ó Ó Ú
                                              ‰ “ ‡Ã    “
                                                    Ó
         Ó           Ó Ó Ó  Ó Ú Ó Ú     Ì  Ó
v??M?F?*« v?K?Ž W?E??Ó U?;« l?Ä ·d?Š_« Ác?¼ b?Š√ ·c??×?ð Ê√ ‰ËU?Š¨·d?Š√
                                              ‰ ‡Ã ‡F‡
                                              Ó Ó Ú     ‡
                                                     Ó
                             øpÖ lOD² ð q¼¨ÂUFë
                               Ô  Ó  Ò
   Ì   Ì Ó     Ô ] Ô] =  ^ ]
  ÆWOK √ ·dŠ√ WFЗ√ sÄ nÃQ²¹ t½_ ¨wŽUÐdë œd:« qFHÃUÐ tNÐUý UÄË qFHë «c¼ wL ½
                                 Ó
                            ÓÓÓ          Ô
                                                       ¥¥
                                        ∫ WO½U¦Ã« WŽuL−Lë
                                         Ó Ò Ó
    Ú ÓÓ Ò Ó
 ¨UNO  œ—Ë w²Ã« ‰UF _« Ãd ²Ý«Ë ¨WO½U¦Ã« WŽuL:« WK¦Ä√ qÄQð Êü«Ë                    — ‡Â √
                                              Ó     Ó Ú Ó
 w …eLNÃ«Ë ¨©Âd® t?K √ ©ÂdÂ√® qFHë Ê√ b?−²Ý ¨UN dŠ√ œbŽ kŠôË
  Ô      ÓÓ    ÓÓÚ Ó Ó  ] ÓÔ      Ô Ó Ú              Ó‰    ‡F‡ ‡Ú √
                                                  Ó    Ó
                       Ó Ó ÓÔ Ô Ó Ï   
 ˨“u?ł® U?L?N?K √ ¨ÈœU?½Ë¨“ËU?ł ∫Êö?F?H?Ã«Ë ¨q?FÚ √ t?½“ËË …b?z«“ t?ÃË√
  ÓÓ Ó   Ô Ô                                     Ó“   Ë « ‡ł
                                                 Ó
             Ó Ó   Ô          Ô 
            Æ© qŽU ® ULN½“ËË ¨…bz«“ ULNzU bFÐ nÃ_«Ë ¨©Èb½
                     ÏÓ                      Ó
                                            ‰    ‡Ž « ‡
                                                Ó
         
 ≠©qFÓ ® t½“ËË n?OFC²ÃUÐ …bz«“ tO ¡«dÃ«Ë ¨‚dÓ tK √¨ ‚d qFHëË
    Ò ÔÔ        ] ÏÓ     Ô Ò   Ó Ó ÔÔ   Ó ] Ô               ‚  — ‡
                                                  Ò
  ]                 Ó      ÓÔ Ô
 ¨t?ÃË√ w? ¡U?²?ë U?L?¼ Ê«b?z«“ ÊU? d?Š t?O? Ë ¨Èu?à t?K? Q Èu?K?ð q?F?H?ë U?Ä√
      Ô ]    Ô                    Ò ÓÔ      Ò        ‰  ‡F‡ ‡
                                                   Ò Ó
                 ÆqFHð t½“ËË ¨©Ë«uë® qFHë 5Ž nOFCðË
                   Ò               Ô Ú Ó
        t½“ËË
        ÔÔ          Ô       
                  UL¼ Ê«bz«“ ÊU dŠ tO Ë              ÔÔ Ó Ó
                                          tKÚ √Ó nA²Ó« qFHëË

        t½“ËË
        ÔÔ          UL¼ Ê«bz«“ ÊU dŠ tO Ë
                    Ô                         ÔÔ
                                             tKÚ √ ¨vHD½«Ë

        t½“ËË
        ÔÔ           Ô       
                   UL¼ Ê«bz«“ ÊU dŠ tO Ë                tKÚ √ ¨bOBðË
                                              ÔÔ Ó Ó ] Ó

        t½“ËË
        ÔÔ            Ô       
                    UL¼ Ê«bz«“ ÊU dŠ tO Ë                tKÚ √ ¨dLŠ«Ë
                                              ÔÔ Ó ] Ú

        t½“ËË
        ÔÔ            Ô       
                    UL¼ Ê«bz«“ ÊU dŠ tO Ë                  ÔÔ Ó Ó Ó
                                                tKÚ √ ‰ËUMðË

        t½“ËË
        ÔÔ            Ì   Ì Ú ÓÔ
                   w¼ …bz«“ ·dŠ√ WŁöŁ tO Ë             ÔÔ Ó Ó
                                           tKÚ √ ¨lOD² ðË
                                                 Ó
  b¹“ bÁ©‚dÓ Ë¨“ËUłË ¨ÂdÂ√® ‰UF _« Ê√ b−ð Èdš√ …dÄ ‰UF _« ¨VÃUDë Íe¹eŽ ¨kŠô
      Ó ]  ÓÓ     ÓÓÚ Ó Ó   ] ÓÚ Ó   ÔÎ] Ó Ó            Ú
  ¨©“ËU?ł® w q?FHë ¡U? bF?Ð nÃ_«Ë ©Âd?Â√® qFH?ë ‰Ë√ w …e?L?Në ∫u¼ j?I bŠ«Ë ·d?Š U?NO
    Ó          Ó Ú Ô    ÓÓ Ú         Ô    Ú Ï    Ï
  ©‰ËUMð¨d?LŠ«¨ bOÓBÓð¨ vHD½«¨ Ón?AӲ«¨ ÈuKÓð® ‰U?F _« UÄ√ Æ©‚d ® w qFHë sOŽ n?OFCÓðË
       Ò  Ó ]        Ó     Ò Ô      Ò  ]    Ú  ÚÓ
 qFHë Ê√ kŠôË ÆUNMÄ q w s¹bz«eë 5 d(« ·dF²ð Ê√ ‰ËUŠ ÆÊU? dŠ UNMÄ q w b¹“ bI
 Ó    Ò Ó       >           Ó ] Ó ÓÓ Ú Ú     Ó Ú >
 ©  ” «® w¼ Ì·dŠ√ WŁöŁ tO b¹“ bÁ¨ ŸUD²Ý« tO{UÄË ¨©lOD²Ú ¹® u¼ WŽuL:« Ác¼ w dOš_«
         Ô Ó Ó              Ô Ó Ó     Ó        Ó
                                 Ó Ó Ú ÓÚ Ô Ó ] Ô
                              Æ©qFH²Ý«® t½“Ë Ê≈ YOŠ
         Ì Ô  Ó    Î ÓÔ ]    ] Ò  Ò Ó
 ·d?Š UNOKŽ b¹“Ë ¨·dŠ√ W?ŁöŁ sÄ öÚ √ Êu?J²ð UN½_ ¨w?Łö¦Ã« b?¹eÄ vL ð W?ŽuL:« Ác¼
 Ï     Ó                           ÔÔ
                Ì Ó Ì         Ì ÔÚ ÔÓ         Ï 
           ƉUF _« w WMJ2 …œU¹“ vBÁ√ w¼Ë ¨·dŠ√ WŁöŁ Ë√¨ ÊU dŠ Ë√ ¨bŠ«Ë
¥µ
                       ∫UL¼ ÊöF UNOH W¦ÃU¦Ã« WŽuL−Lë UÄ√
                                  Ô     Ò

 — ‡Ł ‡Ž ‡Ð ‡ð w ©¡U²Ã«® u¼ bŠ«Ë ·dŠ tO b¹“ bÁ˨ ©d¦FЮ tK √Ë ©d¦ÓF³ð ®qFHë≠±
          Ò    Ï  Ï         Ú Ó Ô ÔÚ Ó Ó Ú ÓÓ Ô Ú
 ‰ ‡Ã ‡Ž ‡ ‡ð                 ©qKFHð® w dBë t½“ËË tÃË√
                                 Ô  
                              ^    Ô     Ò
 Ê √ ‡Ä ◊ « t½“ËË ¨ÆÆÆUL¼ ÊU dŠ tO b¹“ bÁË ©ÊQLÞ® tKÚ √ÓË ÊQLÞ« qFHëË≠≤
                      Ó ÓÚ Ó Ô Ô Ó ] ÓÓ Ô Ú 
 ‰ ‡Ã ‡Ž ‡ «                      Ò
                            ©qKF «® w dBë
                                ^

              ]    Ó Ú Ò   Ò  Ò Ô  Ú       Ú Ó Ó] Ó
Æ©wŽUÐdë b¹eÄ® ‰UF _« sÄ ŸuMë «c¼ q¦Ä wL ½ UM½S ¨ÊUOŽUЗ sOKFHë s¹c¼ wKÚ √ Ê_Ë
 = ^ Ó

                                  ∫ Z²M² ½
                        Ì   Ì       Ó
                        Æb¹eÄË œd−Ä vÃ≈ r IM¹ qFHë Ê√
                                Ô      ]

    Ó ÓÚ Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó  Ó
   Æ d¦FШ qÂ√¨lLł¨ VFà ∫q¦Ä ¨WOK √ t dŠ√ lOLł X½U UÄ œd−Lë qFHë Ê√
                Î]     Ô      Ó]   Ó   ]
                                    ∫ÊUL Á u¼Ë

       ÆV Š¨ ·dý¨f³¹¨V¼– ¨vÄ—¨dB½∫q¦Ä wŁöŁ œd−Ä ≠√
        Ó Ó Ó ÔÓ      ÓÓ ÓÓ Ó  y  Ï]Ó Ô

    Ó Ó Ó Ó Ó ÚÓ Ó Ó Ú Ó Ó ÓÚ
    ÆqLÚ Ð¨dDOݨÃdŠœ ∫q¦Ä¨qKFÓ Ê“Ë vKŽ wðQ¹Ë ¨wŽUЗ œd−Ä ≠»
                         y   Ï]Ó Ô

                 ÓÏ                Ó   ] Ó
     ÆoA½«¨vDŽ√ ∫q¦Ä ¨d¦Â√ Ë√ ·dŠ Áœd−Ä vKŽ b¹“ UÄ u¼ ∫b¹e*« qFHë Ê√
      ]        Ô                Ó

                           = Ò Ô
                   ÆwŽUÐdë b¹eÄË wŁö¦Ã« b¹eÄ∫ÊUL Á u¼Ë
                    =    Ô
                      ÂU Á√ WŁöŁ vÃ≈ wŁö¦Ã« b¹eÄ r I¹ ≠
                      Ì∫       = Ò Ô
         Ó
  ÆqF ¨qŽU ¨qF √ ∫Ê«“Ë√ vKŽ ÊuJ¹Ë ¨bŠ«Ë ·dŠ Áœd−Ä vKŽ b¹“ UÄ ≠√
   ]  Ó          Ô   Ï  Ï

 Ò Ò                   
¨qFHð¨qF «¨qF² «¨ qFH½« ∫Ê«“Ë√ vKŽ ÊuJ¹Ë ¨ÊU dŠ Áœd−Ä vKŽ b¹“ UÄ≠»
                  Ô
                              ÆqŽUHð
                   Ì
      Æ qFH²Ý« Ê“Ë vKŽ ÊuJ¹Ë ¨·dŠ√ WŁöŁ Áœd−Ä vKŽ b¹“ UÄ≠ Ã
                Ô      Ô
                                           ¥∂
                      ∫5L Á vÃ≈ wŽUÐdë b¹eÄ r I¹Ë
                           = Ò Ô
           Ó ÓÚ ÓÓ
           qKFHð Ê“Ë vKŽ ÊuJ¹Ë¨ bŠ«Ë ·dŠ tO b¹“ UÄ ©√
                     Ï  Ï

            ] ÓÓ         
            qKFÚ √ Ê“Ë vKŽ ÊuJ¹Ë ¨ÊU dŠ tO b¹“ UÄ ©»
                    Ô


 Ï         Ì              ^
 ‚d? „UMN ¨vMF*« w …œU¹“ vÃ≈ ÍœRð vM³*« w …œU¹“ q?Â∫ÊuO dBë ‰uI¹
                           Ò       …bzU
        ÆWÄœUÁ Ì·uH w tÝ—bMÝ UÄ «c¼Ë ¨rKF²Ý«Ë rKŽ√Ë rKŽ 5Ð vMF*« w
                ÔÔ        Ó Ó  Ó ÓÚ Ó Ó Ó                              U³¹—bð
                              ∫W¹uHý  U³¹—bð

         ∫ÖuLMë w UL bŠ«Ë ·dŠ …œU¹eÐ wðü« ‰Ëb'« qLÂ√Ô ≠±
                              Ô Ú

     qŽU         qF
                Ò         qF √       Ê“uë
                                   qFHë

     r¼U         rN
                ]         rN √         rN
                                   fKł
                                   ÀbŠ
                                    ‰e½
                                   ÷dŽ
                                   vAÄ
¥∑
∫©sJ1 YOŠ® ‰Ëb'« w UL¨̷dŠ√ WŁöŁ Ë√ sO dŠ …œU¹eÐ wðü« ‰Ëb'« qLÂ√≠≤
                    Ú           Ô Ô
 qF² «        qŽUHð             qFHð
                           Ò            qFH²Ý«          Ê“uë


                                                      qFHë

                                                      r Á
                                                      lLł
                                                      ÈË—
                                                     w{—
                                                       «bŽ
                                                      dHž


                                          U³¹—bð
                                             ∫WO²OÐ  U³¹—bð

                                                  ©±®V¹—bð
             >                  Ó
    ∫w dBë t½“Ë˨UNMÄ q Ÿu½ d–√˨wðQ¹ ULO …b¹e*«Ë …œd:« ‰UF _« Ãd ²Ý√
    Ò Ò           Ô        Ó   Ó ]     Ô
©w½UM³Ã/ÕbO ×uł®      ÕU²K*« bëuë VKÁ XŠdý
                Ô     Ó  Ó Ò              Ò Ó Ú     Î
                                      Õ«d'« lC³Ä U¹ UNÐ UI — ≠±
      „U?? ?M? ? O? ? Ž ÌW?? ? M? ? O? ? H? ? Ý q?? ? ”u?? ?&Ë U??M?Žu??ł— 5?³?Ád??ð „d??L?Ž X?I??H?½√ ≠≤
                            ] Ô         Ó   Ó Ô    Ó     Ú

       „ö?? _« f?? Ä«Ëœ ‚«d?? ²? ?š« w?? G? ?³? ?ð ÌW?? K??I? 0 b?? O? F? ³? ë o??Ô _« v?? Ã≈ u??½d??ð
             Ó                  Ó            

                Ó            Ô ^          Ô 
      øw??ÂU??J?Ó —U?Ýù« s??Ä Êu??J? ¹ v?²?ÄË ør?N?K?×?Ä s?¹√∫—U??L?Á_« q?zU? ?ðË
                                  Ó
 © UŠd ”UOÃ≈®

©‚œ“dHë®             Ô ] Ô
            r ²³¹ 5Š ô≈ rKJ¹ UL
            Ô   Ó                    Ó
                                  t²ÐUNÄ sÄ vCG¹Ë ¡UOŠ wCG¹≠≥
                                        Ô Î    Ô
                                                           ¥∏
 w? W?½UÄ√¨Â_« U?N?²?¹√ ¡ôR?¼ U?M?ÃU?HÞ√˨ U?N?Ä_« l?O?Lł U?C?¹√ V?×?½ p?K?ł_˨p³?×?½ ≠¥
  Ï   Ô     ]       Ô         Ó   Î   ^  Ô      ^
                                           Ò   ÓÔ
                    ÆlOM*« sÞuë˨bOFÒ Ã« XO³Ã« wM³ð ¨rNOÐc¼Ë rNOLKŽ¨pIMŽ
                    Ó   Ó Ó   Ó   Ó    Ó     = Ó

                                        ò∫vÃUFð ‰UÁ ≠µ

 ©∑∑∫nNJë®                            å

 ]   Ó ^  Ó       Ó]  =              = ÓÔ ÓÚÔ
 dJÒ Ã« »d ð ÊUFM9˨Âbë w ¡U*« WOL ÊULEMð˨  öCHë sÄ r '« ÊUHEMð ÊU²OKJë ≠∂
           Ò                 Ó
                          Ær −Kà t½«bOFðË ¨‰u³KÃ
                                Ô 
           Ò Ó Î
 sJÃ˨WÐU²Jë lOD²Ý√ wKFèU¾Oý WFO³Dë ‰ULł sÄ rNK²Ý√ Ê√ ‰ËUŠ√¨…c UMë »dÁ fKł√ ≠∑
       Ô                            Ó  Ô
 w?M?O?Ž w? ‚d?Ád?²?ð˨Âu?L?N?ë w?³?K?Á v?K?Ž ‰U?¦?M?ð˨ U?¹d?Âcë w?K?Ž v?Ž«b?²?ð U?Ä ÊU?Žd?Ý
 Ò                                 ]
                             ÆÊuJ ë dOž pKÄ√ ö ¨ UFÄbë
¥π
                                       ±≥ ”—bë
                         qŽUHë rÝ«
                                Ô       Ô
                    ∫tOKð w²Ã« WK¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨wðü« hMë √dÁ√
                               Ô      ]
      Ú    Ô  Ú
…bF−²Ä UN×DÝ vKŽ UNÃUÄ— XD ³½« bÁ¨ ¡«œdł …dHÁ w wAÄ√ wM½√ ¨rzUMë Èd¹ ULO X¹√—
 Ó =Ó               Ó    ÚÓ       Ô       Ô
       Ú ÓÓÓ                 Ú Ó        
—√ rK ¨»U¹ûà X?KHÞ bÁ fLAë X½UÂË ¨jO;« ”uÄUIë `DÝ v?KŽ …dÒ J²*« ëuÄ_« bF&
Ó Ú                                      Ó ^
                                 Ó Î   
                ÆfLAë b¹ t²LÝ— Ícë¨ qOD² *« wKþ dOž öþ UNzU×DÐ w
                   Ô Ú          Ò

         Ô                  Ò Î
ÃdH½«Ë¨ UNJÃU Ä XNÐUAð bÁ ¡«d× w pÖ ÊuJ¹ v½√Ë ¨U³¼cÄ wà ·dŽ√ ô wAÄ√  QA½√
Ó          Ú     Ó        Ô                 Ô Ú
 Âö?Eë d?A½ Ê√ UÄ˨tMLJ?Ä s?Ä qOKë d?zUÞ —UÞË ¨f?LAë XÐd?ž v?²?Š¨U?NO½«œË UNO UÁ 5Ð UÄ
 Ô    Ó      Ó Ú Ó     Ô      Ô Ò   ÓÓ Ó
       ^ Ô       ÓÚÔ Ì        ÓÚ Ó ÔÚ     
  UNFM1Ë V(« UNF b¹ oýUŽ WKIÄ w błË WFÄœ sÄ dOŠ√ wMðbłË v²Š oÔ _« w ¡«œu ë t²×Mł√
   Ô      Ô                             Ó    Ó
 ‰“√ r?Ã˨ ¡U?*« ‚U?LŽ√ w »d?D?CÄ  uŠ Ë√ ¨¡U?L?KE?ë w s?ÄU d?Ý U?½√ q¼ r?KŽ√ ôËÆ¡U?O(«
 Ú             Ï    Ï    Ú Ó    ]  Ï  y     Ô    Ô
  —«b?ł u¼ UL½Q ¨‰UŽ q?³?ł Íb¹ 5Ð U½√ «–S ¨t²G³? iH?M¹ √bÐ ÂöEë ÊQÐ  d?F?ý v²Š pÃcÂ
  Ï     Ò  Ì Ì             ÓÓ Ú Ô Ô   Ó   Ò Ô Ú
XOKB ¨U¼dÐbÄË  U?MzUJë oÃUš tKë  dÂcð ÌczbMŽ ¨÷—_« vKŽ lIð Ê√ ¡U?LÒ Ã« p 1 rzUÁ
Ô ÚÒ      =       Ó  Ó Ô ÚÒ             Ó   Ó   Ô   Ï
                     ÎÒ      Î Ô Ú 
                    Æ UM¾LDÄ UzœU¼ UÄu½ XL½Ë¨5K²³²*« 5FýU)« …ö tOÃ≈
                                  =
©∂≤ ’ ® èwÞuKHM*«¨  «dEMë sŽ ·dB²Ð®
    ±

                                     ∫WK¾Ý_«
                    Æ UNÐ t½√ VðUJë rKŠ w²Ã« ¡«œd'« ÷—_« n √≠±
                       Ò Ô    Ó    Ó   Ó  Ô Ó
             = Ô Î
          øpÖ qKŽ√¨ U³¼cÄ tà ·dF¹ rè¡«d×Bë w VðUJë vAÄ UÄbMŽ ≠≤
                    Ú         Ô
                                       Ô = Ô
                        ∫WOðü« …—U³Fë w d¹uB²Ã« ‰ULł `{Ë√≠≥
                                  Ò
WKIÄ w błË WFÄœ sÄ d?OŠ√ wMðbłË v²Š o _« w ¡«œu ë t²×?Mł√ ÂöEë dA½ Ê√ UÄË
    Ì      Ó    ÔÚ        Ó    Ó    Ô
                             Ò Ô    Ì
                     Æ¡UO(« UNFM1Ë¨Ô V(« UNF b¹¨oýUŽ
                          Ô
              øhMë w pÖ b& s¹√¨…bAë w tIÃUš vÃ≈ ÊU ½ù« Q−K¹≠¥
                        Ò

                                            µ∞
                                          ∫WAÁUM*«
               ÒÚ Ô
 ‰b¹Ë¨qFHë sÄ o²AÄ rÝ« t½√ r² dŽË¨qŽUHë rÝ« WIÐUÝ ·uH w r²Ý—œ¨W³KDë U½¡«eŽ√
  Ò      Ï   Ï          Ó Ú          ÔÚ
 ÌqŽU rÝ« sŽ …—U³Ž årzUMëò WLK Ê√ b$¨vÃË_« …dIHë wH Æ tÐ nBÒð« Ë√ ÂUÁ sÄË Àb(« vKŽ
   
 W??L? K?  p??Ãc?ÂËÆt?Ð ÂU?Á s?Ä v?K?ŽË¨åÀb?(«òÂu?M?ë v?K?Ž ‰b?ð U?N?½√˨ ÂU?½ w??Łö??¦?ë q?F?H?ë s?Ä
                                    Ò
 UÄ vKŽË¨ Àb(« u¼Ë åbF−²Ã«ò vKŽ ‰bð åbF&ò wÝUL)« qFHë sÄ qŽU rÝ« w¼Ë¨…bF−²Ä
              ]   ^   ] =          Ì  Ô      =
                   ^
 t?Ð nBð« UÄ˨ d^ ?J²Ã« u¼Ë Àb(« vKŽ ‰b?𨠅dÒ J²*« W?L?K pÃcÂË ¨‰UÄdë u¼Ë tÐ nBð«
    Ò
                                        Æ«cJ¼Ë¨Ã«uÄ_«u¼Ë
 U¼œbŽË ¨WOI³²*« 5KŽUHë ¡ULÝ√ Ãd ² ½Ë ¨Èdš√ …dÄ hMë vÃ≈ W³KDë U½¡«eŽ√ œuF½¨ Êü«Ë
  Ô   Ó Ò       Ó   Ô         Ò =
                                    Ì
                 ∫WOðü« WK¦Ä_« w UL UNMÄ œuBI*« sO³½Ë¨qŽU rÝ« dAŽ W²Ý
                             Ó   Ô Ò    Ó Ó   Ó

                        ^
 u?¼Ë t?Ð n?B?ð« U?Ä˨ W?ÞU?Šù« u?¼Ë Àb?(« v?KŽ ‰b?¹Ë ¨◊U?Š√ t?K?F? ¨q?ŽU? rÝ« j?O?;«
       Ò
                                               Æ”uÄUIë

                              Ì
 ÆÊUJ*« u¼Ë tÐ nBð« UÄ˨ uBIë u¼Ë Àb(« vKŽ ‰b¹Ë ¨UBÁ tKF ¨qŽU rÝ« UNO UÁË
             Ò
                                    Æ UNð«– WI¹dDÃUÐ qLJ½
                 Î
 ∫U?NMĨ qŽU Ê“Ë vKŽ ¡Uł bÁ UNMÄ U?CFÐ Ê√ U½błË¨Èdš√ …dÄ 5KŽUHë ¡U?LÝ√ UMKÄQð «–≈Ë
                           Ò     Ó     Ò
                                    Ì
                                ÆaëÆÆÆ ‰UŽ¨oýUŽ¨UNO½«œ¨rzUMë

             Ú Ó  Ô
 v?K?Ž W?O?ðü« ‰UF _« sÄ  cš√ U?N?½√ b?−?M? ¨U?N?ÃU?F? √ vÃ≈ Ác¼ 5KŽUHë ¡U?LÝ√ œd?½¨ Êü«Ë
                   Ô                  Ó   ^
           Ô
 U?NMÄ qŽUHë rÝ« wMÐ b?Á˨WOŁöŁ ‰U?F √ UNFOLł ‰UF _« Ác¼Ë¨ öŽ¨oAŽ ¨U½œ¨ ÂU½∫V?Oðd²Ã«
        Ô         Ï
 o²?ý«¨rÃUÝ `O× qF u¼ oAŽ q?F?HÃU ¨qFHë ¡U bFÐ nÃ√ W U{SÐ pÖËåq?ŽU ò Ê“Ë vKŽ
 ] Ô
        =
 Ì`O× wŁöŁ qF q w r²¹ «cJ¼Ë ¨åoýUŽò`³ Q qFHë ¡U bFÐ nÃ√ W U{SÐ qŽUHë rÝ« tMÄ
    >      ^
                                       Ì
                           ÆtMÄ qŽUHë rÝ« ¡UMÐ bMŽ rÃUÝ

 ·dŠ VKÁ qŽU Ê“Ë vKŽ wMÐ UÄbMŽË¨·uł√ qF u¼ËåÂU½ ò tKFH ©rzU½® qŽUHë rÝ« UÄ√
    Ô        Ô                       Ô
                        =
 5KŽU ULÝ« „UM¼ÆqŽUHë rÝ« tMÄ wMÐ «–≈ ·uł√ qF q w «cJ¼Ë¨ …eL¼ vÃ≈ tDÝË w WKFë
                    Ó
                            ÔÒÓ Ô
                         Æ ULNMOŽ√¨hMë w «œ—Ë 5 uł√ 5KF sÄ UI²ý«
                                           Ò

µ±
åöŽË U½œò 5BÁUMë 5KFHë sÄ UI²ý« bÁåwÃUŽò UNK √ Ì ‰UŽË åw½«œò åUNO½«œò5KŽUHë ULÝ«Ë
Ê≈ ‰UŽ WLK w UL qŽUHë rÝ« sÄ ·c% ¡UOë Ác¼Ë¨¡U¹ vÃ≈ UL¼dš¬ w WKFë ·dŠ VKÁ bÁË
Ú Ì
                          Î    Î       Î ]
                          ÆU UCÄ Ë√ UÐuBMÄ Ë√ ‰QÐ U dFÄ sJ¹ rÃ

‰UF _« sÄ XI²ý« bÁË U¼dOžË¨jO;«¨…d= J²*«¨…bF−²Ä UNMÄË Èdš_« 5KŽUHë ¡ULÝ√Ë
     Ú ]                 =
          Ì
qŽUHë rÝ« wMÐ bÁ˨ WOŁöŁ ‚u ‰UF _« Ác¼ lOLłË¨©◊UŠ√¨dÒ Jð¨bF&® VOðd²Ã« vKŽ WOðü«
    Ô   Ô      Ô       Ô         Ò    Ò
            Î  Ó Ô     
·d(« q³Á UÄ d ÂË ¨WÄuLCÄ ULOÄ WŽ—UC*« ·dŠ ‰«bÐ≈ lĨ tŽ—UCÄ vÃ≈ qFHë q¹uײРUNMÄ
    Î
WÄuLCÄ ULOÄ©qFHë ‰Ë√ w ¡UOë®WŽ—UC*« ·dŠ ‰«bÐSÐ˨ bF−²¹ tŽ—UCÄ bF& qFHÃU ¨dOš_«
                                 Ò
     Æ«cJ¼Ë¨©bF−²Ä® UNMÄ qŽUHë rÝ« `³B¹ ¨5Fë ·dŠ u¼Ë¨ dšü« q³Á UÄ d ÂË
          = Ô

¡U¹ vÃ≈ VKIð «cèWKŽ ·dŠ qFHë «c¼ 5Ž ÊS ◊UŠ√ tKF Ícë ÆåjO;«ò qŽUHë rÝ« UÄ√
         Ò
                                Æ«cJ¼Ë¨ qŽUHë rÝ« w

            ÆÆÆw{UIë¨rzUMë∫q¦Ä «dÂcÄ «œdHÄ Âb ² ¹ bÁ∫ qŽUHë rÝ«Ë
                      Î   Î

                 ÆÆÆ…dÒ J²Ä¨…bF−²Ä∫ q¦Ä U¦½RÄ «œdHÄ Âb ² ¹ bÁË
                        Ò     Î

                   ÆÆÆ Ê«d= J²Ä˨ ÊULzU½∫ q¦Ä vM¦Ä Âb ² ¹ bÁË

     Ì         Ì ] Ó Ó   Î Ì= Ó    Î
  ∫q¦Ä¨ dO Jð lLł Ë√ ¨U*UÝ Y½RÄ lLł Ë√¨ U*UÝ dÂcÄ lLł UŽuL−Ä Âb ² ¹ bÁË
        Ó Ú                      Ô
     Æ5KŽU ¡ULÝ√  ULKJë vI³ð  ôU(« Ác¼ lOLł w ˨ Âu½¨ ULzU½¨ÊuLzU½
         Ó  Ô                  Ò Ô

                                    ∫ Z²M²Ý√

 ]              ^
oKFð Ë√ qFHë tMÄ lÁË sÄ vKŽ ‰b¹Ë¨ ÂuKFLKà wM³*« qFHë sÄ o²AÄ rÝ«∫qŽUHë rÝ«
                             y  Ï
                                      ÆtÐ
                             
Æ»—U{˨ d U½Ë ¨VÃUž∫ q¦Ä ¨©qŽU ® Ê“Ë vKŽ wŁö¦Ã« qFHë sÄ qŽUHë rÝ« o²A¹
                     =           Ô ^
q³Á UÄ d ÂË WÄuLCÄ ULOÄ WŽ—UC*« ·dŠ ‰«bÐ≈ lĨtŽ—UCÄ Ê“Ë vKŽ wŁö¦Ã« dOž sÄË
      Î   Î   Ó         Ó         =
                     Ú Ó Ô  Ó Ô  Ô
                   ÆÃdŠbĨÃd ²Ú Ĩ„—UAÄ∫q¦Ä¨dšü«
                ÌÓ Ú Ó  Ú Ó= Ô Ì Ò Ó    
ÆqzUÄË qzUÁ∫ q¦Ä ¨qŽUHë rÝ« w …eL¼ vÃ≈ XÃuŠ WKŽ ·dŠ wŁö¦Ã« qFHë 5Ž X½U «–≈
                           =      Ô
                                            µ≤
 ¨s?¹u?M²Ð UNMŽ ÷u?F¹Ë ¨q?ŽUHë r?Ý« w ·c×ð ÌW?KŽ ·dŠ w?Łö¦Ã« q?FHë Âô X?½U «–≈
        Ô Ò          Ô Ó Ú Ô Ò Ó  =       Ô
                            Æ«—¨ ÂUݨÌ÷UÁ ∫q¦Ä
                             Ì   Ì
  ÆœUĨœUŽ¨’UÁ∫ q¦Ä ¨qŽUHë rÝ« w nOFC²Ã« wIÐ UHFCÄ wŁö¦Ã« qFHë ÊU «–≈
   Ò Ò      Ò                   Ô   Ò      Î ]   ^      Ô
             Ì      Ú Ó Ô Ì ] Ó           ^  Ó
 ¨q??ŽU??H? ë r??Ý« w?? ¡U??¹ v??Ã≈ X?? ³??K??Á W??K??Ž ·d??Š w??Łö??¦??ë d??O? ž q?? F? H? ë 5??Ž X??½U?? «–≈
                                =                 Ô
                                 ÆqOI² ĨdOAĨ5FĨlODÄ∫q¦Ä
                                      Ô    Ô     Ô   Ô

                                            U³¹—bð
                                              ∫W¹uHý  U³¹—bð

                                                ©±® V¹—bð
                                      ∫ »uKDÄ u¼ UL qLÂ√Ô ≠±
                    ∫ sÄ qŽUHë rÝ« UL ‰“U½ u¼ ‰e½ sÄ qŽUHë rÝ« ≠√
   øp×{¨√dÁ¨nÁË ¨f³¹¨f³Ž¨oKŽ¨»d{¨úĨdł“¨b³Ž¨VFèf³Ã
                  ∫sÄ qŽUHë rÝ« UL ¨ œUł u¼ bł sÄ qŽUHë rÝ« ≠»
                            Ò   ] Ó

                           Ò Ò Ò ]Ó ÒÓ Ò
                           øjÁ¨bĨœ—¨dĨdݨhÁ¨Ê√¨bŽ
                                    Ò Ò
                    ∫sÄ qŽUHë rÝ« UL ¨qzUÁ u¼ ‰UÁ sÄ qŽUHë rÝ« ≠Ã
                        ø‰UÝ ¨Â«—¨Â«œ¨»Už¨ÂU¼¨‰UĨœUݨŸUÐ
                  ∫ sÄ qŽUHë rÝ« UL ¨Ì ÂUÝ u¼ ULÝ sÄ qŽUHë rÝ« ≠œ
                    ø U$¨Èb ¨Uł—¨Èuž¨Èu¼¨vMШUŽœ¨vCÁ

                  ∫sÄ qŽUHë rÝ« UL ¨q¬ u¼ qÂ√ sÄ qŽUHë rÝ« ≠ ‡¼

                                ø sÝ√¨nÃ√¨sÄ√¨cš√¨dÄ√

 ∫sÄ qŽUHë rÝ« UL ¨ `¹d² Ä u¼ Õ«d²Ý« sÄË ¨rOIÄ u¼ ÂUÁ√ sÄ qŽUHë rÝ« ≠Ë

               ø œ«e²Ý«¨ÊUF²Ý«¨‰UI²Ý« ¨—UA²Ý«¨œUŽ√¨—U½√¨ŸUÞ√¨‰UÁ√
µ≥
            ∫wK¹ U2 qŽUHë rÝ« UL ¨oKDMÄ u¼ oKD½« sÄ qŽUHë rÝ« ©“
               Ò          Ô

        Ò
  ødDOݨlł«—¨nÃ√¨dL²Ž«¨÷—UŽ¨‚bBð¨bFÐ√¨ZÃUŽ¨ œd²Ý«¨rN ¨Õd²Á«¨l b½«
                Ò       Ò   ]

                                    ©≤® V¹—bð
                       ∫ wðü« hMë sÄ 5KŽUHë ¡ULÝ√ Ãd ²Ý√
                          =        Ó   Ô
Î     Ó ÚÔ    Î =                 Î
Uz“U¼¨dA³Ã« rKþ vKŽ «œdL²Ä t²³Â—¨ «ÎœUł qL'« U½√ X?³Â— bI ¨ UO¼ô …—UODë X½√ X³Â— «–≈
                   Ò      Ô         Ó Ò
                     Î  Ó ÔÚ       Ó 
 s?Ä wà wIÐ UÄ n?Á√Ë ¨Í—b vÃ≈ pL{_ ö?HÞ p²Âd?ð bÁË pOÃ≈ lł—_ t?²?³Â—¨—UDš_UÐ
        Ô         ]                  Ô
                   ÆWD³žË U dý pÄd²Š√ Ê√ w³ ŠË¨ p²Äbš w …UO(«
                    Î Ú Î ÓÓ   Ó         Ó
 ©wMOÂUJ ë qOKšØÍdÝ »U²Â®

                                    ∫WO²OÐ  U³¹—bð

                                       ©±® V¹—bð
                       ∫ÂU²Ã« j³Cë lÄ wK¹ U2 qŽUHë rÝ« UÄ
               ø v½œ√¨v½«bð¨v½œ«¨U½œ ≠≥
                 ÚÓ     Ò         ø Ê–Q²Ý«¨Ê–√¨Ê–¬¨Ê–√≠±
                                    ]Ó Ó Ó Ó
             ø q UGð¨qHž¨q Už¨ qHž ≠¥
                 ]                  Ò ]
                              ø oŁu²Ý«¨o¦ð«¨oŁË¨oŁË ≠≤

                                       ©≤® V¹—bð
               ∫ wðQ¹ ULO ◊uDš t²% ULO ÁdOž sÄ qŽUHë rÝ« eOÄ√Ô
                                    Ô=
                                           Î
                                          ∫ôË√
 ©ÊUM³ÃØdOGBë qDš_«®  U½U dŽ cÄ WÄ– U½dHš q¼
                 Ô ÎÒ ÚÓÓ                      
                                ÊUÄeë Ë UMŽ ¡UOKFë qzUÝ≠√
                                Ó ]    Ò Ó

 ©± ∫ ×UF*«®                     å              ò ≠»
                                               µ¥
                                            Î
                                           ∫UO½UŁ
                                  o(« sÄ ô≈ 5ÃeŽ√ d MK ≠√
                                  =        Ú ÓÚ

 ©ÊUM³ÃØWC¹dŽ VO ½®                bzUÁË ÌœUŠ dJHÃ«Ë UŠöÝ
                               Ô   Î
                                    Ï
               ÆU¾Oý ÂöÝù« o¹dÞ sŽ œUŠ UL ≠tMŽ tKë w{—≠ ‰öÐ »cŽ ≠»
                         Ó             Ó Ò Ô

                                            Î
                                           ∫U¦ÃUŁ
     ©wÄUN²Ã« s (« uÐ√®     —UðË_«Ë ÊUÞË_« gŠuÄ U¹
                          Ó         Ì Ó
                                   —Uł wFÄœ Ê≈ „—Uł tKë
                                          Ô Ô


                                         ©≥® V¹—bð
                  ∫UNMÄ q qF sOÐ√˨wðQ¹ ULO 5KŽUHë ¡ULÝ√ sOŽ√Ô
                     > Ó Ú Ò Ô          Ó   Ô =
                                       ò vÃUFð ‰UÁ ≠±
                      å
 ©¥∑≠¥µ®d−(« …—uÝ

                    
             °w½U³Ã« ÂœUNë V¹œúà U¼bÄ√
                         Ò     UÄË tO dFAë  ULNK*« d¦Â√ UÄ≠≤
                                         Ó

             ° ÊU(√ d×Ý sÄ U¼—UOÞ_ rÂË
                 Ú             s² sÄ Ê«œuÒ Ã« w WFO³DKà rÂ
                              Ì Ó          ]

 ©Ê«œu ëØsLŠdë tKë b³Ž®

                                 Î
                                 U*U Ä X dŠ Ê≈Ë ÊUÄeë fOÃ≠≥

 ©wÄUN²Ã« s (« uÐ√®                 Ô ÔÔ
                 —«dŠ_« …Ë«bŽ ÊUÄeë oKš
                    Ô
                                  Î Ô    Ì   ^
                                  UÄu¹ »ËROÝ d U Ä qÂË≠¥

 ©dBÄØwÁuý bLŠ√®                    Ó Ô
                    UÐU¹ù«Ë WÄö ë ‚“— «–≈
                        Ó
 5ŁöŁË WO½ULŁ Ê“Ë ÍËU ¹ tMÄ bŠ«uë «dGë Ê“Ë˨©Í—u «bÄ ®w¼ Âu¹œ«dë WHA²JÄ≠µ
                                         Î Î
                                        Æ U³¼– UÄ«dž


µµ
                                      ±¥ ”—bë
                       ‰uFH*« rÝ«
                                     Ó   Ô
                                 ∫WOðü« WK¦Ä_« √dÁ√

                                        Î
                                        ∫ôË√
    ] Ï    Î
   Æ dAÃUÐ ÃËe2 ULz«œ dO)« Ê√Ë ¨„«uý_UÐ ULz«œ ·uH×Ä ‰UL'« Ê√ …œ—uë UM²LKŽ ≠±
            Ó  ]      Î   Ï   Ó   Ò Ô     ÚÓ Ò
©dBÄ∫5Ä√ bLŠ√ /dÞU)« iO ®

 ©≤∫ ÃËd³Ã« ®         å                  ò vÃUFð ‰UÁ ≠≤


                                 Ô
                         sÂ√ rà Ê≈ XAŽ ôøgOFë UÄË≠≥
                         Ú Ú    Ô
© 5D  K ØœuL×Ä rOŠdë b³Ž®         Ó    Ó Ó
                     vL(« «dŠ »UM'« ·u Ä
         Ú Î
 ÆWÄUÝ√ rNI¹b ”dFÐ ¡UH²Š« V«u*« vÃ≈ «uLC½« rŁ¨¡«bGë ÂUFÞ ÊËuŽb*« ‰ËUMð ≠¥
                      Ò       Ó   Ò
`OBð˨WOM;« ”˃dë vÃ≈ Íb¹_« lHðdðË ¨WOÐ_« —ËbBÃ«Ë »uKIë ZK² ð t²¹ƒ— bMŽ ≠µ
Ô     ]            Ô    ÔÒ Ô Ò     Ô   Ô
                       
         © ÊUM³ÃØqOL'« ÊuD½√®ÆÂöÝ WÐu³;« W¹«dë vKŽ∫ Á«u _« q³Á …b¾ _«
                    Ï                 Ô
                       Ì
                  Æ ”UMë sÄ dO¦Â Èbà UNO »uždÄ VDë WÝ«—œ ≠∂
                              Ï   Ò
                                        Î
                                       ∫UO½UŁ
                            WłdCÄ Xë“ UÄ ÂuIë W¹dŠ ≠±
                            Î ] Ô         Ò

©U¹—uÝØÍd³ł oOHý ®                 Î
                      UN¹ËUDÄ Užu³BÄ Âbë w½UIÐ
                              ]
                           Ò         Ô
                          Æ—dAë dGB²Ú Ä sÄ —UMë rEFÄ ≠≤
                              ÓÚ Ó Ô
  Æ5¹«dÒAë V^KB²Ð 5ÐUB*« —U³Jë bMŽ ÌWÒ U ÐË ¨VKÓIë VF²¹ rz«bë i³Më Ÿ—U ð ≠≥
                         Ó Ú Ô ÚÔ Ò      Ú] Ô
                                        Î
                                        ∫U¦ÃUŁ
‘ULÁ WÞUÝuÐ Õd'« vKŽ jGCë u¼ ¨·eM¹ `¹dł ÁU−ð Áƒ«œ√ V−¹ Ícë „uKÒ Ã« Ê≈ ≠±
Ì       ÚÔ    Ú]    Ô ÚÓ Ì   Ó Ô Ô       Ó
                 Æœb2 Ë√ fÃUł Ë√ VB²MÄ `¹d'«Ë ¨ÌnOE½
                  Ò   Ï    Ï   Ô
©dBÄØwÁuý bLŠ√ ®         ¡UDÁ— WOŠ —d−¹ bÝ√
                 Ó   Î] Ô= Ï      Ó Ú^
                            ÁœuOÁ qIŁ d−¹ dOÝ_« ¡Uł ≠≤
                                            µ∂
                                          ∫WAÁUM*«
                                              Ô
                           ∫ w¼Ë vÃË_« WŽuL−Lë w W½uKLë  ULKJë qÄQð√
                                      Ó

                     © UNO »uždĨWOM×ĨÊËuŽb*«¨·u ĨœuŽuĨÃËe2¨·uH×Ä®
                           Ò
     ∫ VOðd²Ã« vKŽ WOðü« WOŁö¦Ã« ‰UF _« sÄ XI²ý« bÁ˨¡ULÝ√ UNK  ULKJë Ác¼
                 Ò        Ú ]Ô       ^ Ô
 lÁË sÄ vKŽË ¨Àb(« vKŽ UNMÄ q ‰b¹Ë ©Vž—¨vMŠ¨UŽœ¨·Uš¨bŽË¨ÃeĨnŠ®
 Ó             y ^            Ó  Ó Ò Ó
 tOKŽ lÁË sÄ vKŽË¨n(« u¼Ë œd:« vMF*« vKŽ ‰bð ©·u?H×Ä® WLKJ ¨Àb(« «c¼ tOKŽ
   Ó      Ò    Ò       Ò         Ô
 t?OKŽ lÁË UÄ vKŽË ¨©Ãe*«® u¼Ë œd:« vMF*« vKŽ ‰bð ¨ÃËe?2 WLK pÃcÂ˨Àb(« «c¼
                 Ò       Ò           Ô
 sÄ v?KŽË ¨Àb(« vKŽ UNMÄ q ‰b¹ –≈¨W½uK*« ¡ULÝ_« WO?IÐ w ‰U(« «cJ¼Ë ¨Àb(« «c¼
 Ú Ó             y Ò    Ò      ]
                         
                 Æ©‰uFH*« rÝ«® ‡Ð ¡ULÝ_« sÄ ŸuMë «c¼ vL ¹Ë¨Àb(« tOKŽ lÁË UÄ Ë√
                              Ô Ò    Ò Ô Ô
                                     ∫wðü« ‰Ëb'« qÄQð√ Êü«Ë
    ÕUC¹≈                rÝ« Ê“Ë     qFHë Ÿu½   Áœd−Ä   ‰uFH*« rÝ«

                      ‰uFH*«
                       ‰uFHÄ    wŁöŁ nFCÄ     nŠ
                                       Ò      ·uH×Ä
                       ‰uFHÄ     rÃUÝ `O×     ÃeÄ      ÃËe2
                       ‰uFHÄ      ‰U¦Ä q²FÄ   bŽË     œuŽu*«
 X? cŠ rŁ ¨·Ëu Ä tK √             qFHÄ     ·uł√ q²FÄ    ·Uš     ·u Ä
      s¹Ë«uë ÈbŠ≈

 X?L?žœ√ r?Ł¨ Ëu?Žb?Ä t?K? √
 `?? ?³? ? Q?? ? Ë«u?? ë w?? Ë«u?? ë    ‰uFHÄ      hÁU½ q²FÄ    UŽœ      uŽbÄ
                                              Ò
              ©uŽbÄ®
               Ò
 X??³? K? Á r??Ł¨Íu?M?×?Ä t?K? √
 w ¡UOë XLžœ√˨ ¡U¹ Ë«uë          ‰uFHÄ     hÁU½ q²FÄ    vMŠ      wM×Ä
             ơUOë
                                              Ò
 t½_ ª —Ëd−ÄË —U−Ð 5F²Ý«
 s?? Ä ‰u??F? H? *« r??Ý« v??M? ³? ¹ô
 W?½U?F?²ÝôUÐ ô≈ “öë qFHë
                       ‰uFHÄ     rÃUÝ `O×     Vž—    tO »uždÄ
            WKLł t³AÐ
µ∑
         Ó Ô                      Ô Ò ÓÓ
WŠu²HÄ rOÄ tOÃ≈ XHO{√ bÁ t½√ U½błuà WIÐUÒ Ã« ‰UF _« sÄ ‰uFH*« rÝ« ¡UMÐ rð nO UMKÄQð uÃË
Ï    Ï        Ò                           Ò
 Øb??ŽË¨ÃËe??2ØÃe??Ĩ·u?H?×?ÄØn?Š¨t??ÄôË q??F? H? ë 5?Ž 5?Ð Ë«Ë  b?¹“˨q?F?H?ë ‰Ë√ w?
                Ó ] Ó                         ]
vMŠ¨Ë«uë w Ë«uë XLžœ√ rŁ¨ËuŽbÄØUŽœ s¹Ë«uë ÈbŠ≈ X cŠ rŁ ¨·Ëu ÄØ·Uš¨œuŽuÄ
                 Æ©wM×Ä® ¡UOë w ¡UOë XLžœ√ rŁ¨¡U¹ Ë«uë X³KÁ ÍuM×ÄØ
                  Ò              Î

—Ëd?:«Ë —U?'UÐ W½UF²Ýô« -¨t?O »uždÄØVž—©¡U?³Ã« ržb*« ·d(« p ® »u?³×ÄØVŠ
            ]                      Ò
                                Æ“ô qFHë Ê_

Ó                  
 ‰b?³?²? ½Ë¨ qFHë Ÿ—UC0 w?ðQ½ ÊQÐ ·u?ł_« q?F?Hë sÄ ‰uFH*« r?Ý« v?M?³¹ ∫‰uI½ dO O²?KÃË
             Ó                  Ô          Ò
                                     Î  Ó
 vÃ≈ œuF¹ ô WKFë ·dŠ ÊU «–≈ UÄ√ ¨©lO³Ä lO³¹ ŸUШ‰uIÄ ‰uI¹ ‰UÁ®WŠu²HÄ ULOÄ WŽ—UC*« ·dŠ
   Ô    Ò Ô        Ò    Ó       Ó                Ó
‰u?I?M? ¨‰u?FH*« rÝ« ¡UMÐ w q _« «c¼ wŽ«d½ UM½S ©·U? ¹ ·Uš®∫ q?¦?Ĩ Ÿ—UC*« w tK √
                        Æ©·uš® u¼ ·Uš qFHë —bBÄ Ê_ ©·u Ä®
                         Ï Ú Ó         Ò   Ó

Ó  Ô=   Î   Î  Ó      Ô ÚÔ            ^
·d(« œbA½Ë ¨WŠu²HÄ ULOÄ WŽ—UC*« ·dŠ ‰b³½ rŁ¨tŽ—UC0 wðQM ¨dšü« q²F*« qFHë UÄ√
                Ó                  Ô    Ò
              Ò  Ó      Ò ÚÓ
  Æ©nÃ_« q √ wŽË—® tOÃ≈ wFÚ Ä vF ¹ vFݨwÄdÄ wÄd¹ vÄ—¨uŽbÄ uŽb¹ UŽœ dOš_«
                              Ò Ô Ó     Ó

                      ∫ wN WO½U¦Ã« WŽuL−Lë w W½uKLë  ULKJë UÄ√
                                Æ 5ÐUB*«¨dGB² ĨWłdCÄ
                                         ]
     y    Ô                              ^
r?Ý« UNMÄ q?J ¨Àb?(« t?OKŽ lÁË UÄ Ë√ sÄ v?K?ŽË ¨Àb?(« vKŽ UC¹√  U?L?KJë Ác¼ ‰bðË
Ô                   Ú Ó            Ô
 ¨WOŁöŁ sÄ d¦Â√ ‰UF √ sÄ WI²AÄ ¡U?LÝ_« Ác¼ Ê√ vÃË_« WŽuL:« WK¦Ä√ sÄ U¼eO1 U2˨ ‰uFHÄ
  Ò Ú Ó Ì        ÏÒ  Ó                        Ì
            Ì   Ì                     
ÆpÖ `{u¹ wðü« ‰Ëb'«Ë¨ WOŁöŁ ‰UF √ sÄ WI²AÄ X½U w²Ã« vÃË_« WŽuL:«  ULK ·ö Ð
                   Î ]

 ‰u?FH*« rÝ« Ê“Ë  ‰uN−LKà w?M³*« Ÿ—UC*«   ÂuKFL?Kà wM³*« Ÿ—UC*«  w{U*«  ‰uF?H*« rÝ«

      WKFHÄ
       Ò       ÃdC¹
              ] Ô            ÃdC¹
                            = Ô       Ãd {
                                     ]Ò   tłdCÄ
                                         Ò
    qFH²Ú Ä
     ÓÚÓ Ô      dGB² ¹
             ÔÓ Ó Ô           ÔÚ Ó Ó
                          dGB²Ú ¹      dGB²Ý«  dGB² Ä
     5KFH*«      »UB¹
               Ô            VOB¹
                             Ô       »U √   5ÐUB*«
      qFHÄ
      Ò        œbL¹
               ] Ô            œb1
                             =       œbÄ
                                     ]    œb2
                                          Ò
                                             µ∏
 w?ðQ½ ÊQÐ wŁö¦Ã« dOž qFHë sÄ ‰uFH*« rÝ« ⁄uB½ UM½√ vÃ≈ dOA¹ ÁöŽ√ ‰Ëb'« w qÄQ²Ã« Ê≈
                         Ò             ^
                  Î
    Æ dšü« q³Á UÄ `²H½Ë WÄuLCÄ ULOÄ WŽ—UC*« ·dŠ ‰b³² ½ rŁ¨‰uN−LKà wM³*« tŽ—UC0

                                          ∫W¦ÃU¦Ã« WŽuL−Lë

 w??Łö??¦? ë q??F? H?ë s?Ä ÊU?I?²?A?Ä U?L?N? W?¦?ÃU?¦?ë W?Žu?L?:« w? © d?O?Ý√˨`?¹d?ł® ÊU??L?Ýô« U?Ä√
 q?F?H?ë s?Ä ‰u?F?H*« rÝ« lÄ ‰U(« ÊU UL ‰uFHÄ Ê“Ë vKŽ UžUB¹ rà ULNM?JÃ˨©dÝ√˨Õdł®
                                   Ò
       Ô    Ó            Ó     Ò  Ú
 s?Ä ULN ¨Àb(« tOKŽ lÁË UÄ Ë√ sÄ vKŽË ¨Àb(« vKŽ Êôb¹ sO?LÝô« s¹c¼ sJÃ˨ wŁö¦Ã«
                 Ú Ó                    Ò
 W?GO ÊS? tOKŽË¨ —uÝQÄ v?MF0 dOÝ√˨ÕËd?−Ä vMF0 `?¹dł Ê≈ –≈¨ ‰u?F?HÄ ULÝ« vMF*« YOŠ
   Ò                       Ò
                    Ó
      ÆÀb(« tOKŽ lÁË sÄ vKŽË ¨Àb(« vKŽ ‰bð Ê√ ◊dAÐ ‰uFHÄ rÝ« wðQð ©qOF ®
       Ô                 Ò Ú     Ì

                ∫WOðü« ‰UF _« sÄ qF q sÄ ‰uFH*« rÝ« ⁄u √ Êü«Ë
                              Ò
                           Æ—U²š«¨q²Š«¨‰UD²Ý«¨—UA²Ý«¨ÂUÁ√¨ŸUÞ√

                                            ∫ Z²M² ½

       ÆÀb(« tOKŽ lÁË UÄ Ë√ sÄ vKŽË Àb(« vKŽ ‰b¹ o²AÄ rÝ« ‰uFH*« rÝ«
        Ô     Ó     Ú     Ó   ^ y   Ï     Ô
               
    tŽ—UCÄ Ê“Ë vKŽ wŁö¦Ã« dOž sÄ˨ ‰uFHÄ Ê“Ë vKŽ wŁö¦Ã« sÄ ‰uFH*« rÝ« vM³¹
           =         ÚÓ     =        Ô   Ô
                  Î  Ó            
             ÆWÄuLCÄ ULOÄ WŽ—UC*« ·dŠ ‰«bÐ≈ lĨ ‰uN−LKà wM³*«
             Î                      =
    Ó                         
   WŽ—UC*« ·dŠ ‰«bÐ≈ lÄ ¨tŽ—UCÄ Ê“Ë vKŽ ·uł_« wŁö¦Ã« sÄ ‰uFH*« rÝ« vM³¹
            Ó            =        Ô   Ô
                                            Î
                                      ∫q¦Ä¨ WŠu²HÄ ULOÄ
   ÊuJ¹Ë¨ ©nÃ_« q √ wŽË—®·u Ä ·U ¹ ·Uš¨ lO³Ä lO³¹ ŸUШ ‰uIÄ ‰uI¹ ‰UÁ
                       
          Æ X cŠ ‰uFHÄ Ë«Ë Ê√ Í√¨ qFHĨ qFHÄ ‰uFH*« rÝ« Ê“Ë
                          Ô
 WŽ—UC*« ·dŠ ‰«bÐ≈ lĨtŽ—UCÄ Ê“Ë vKŽ hÁUMë wŁö¦Ã« qFHë sÄ ‰uFH*« rÝ« vM³¹
                     Ò = Ò           Ô   ÚÔ
 w?Äd?¹ vÄ—¨ u?Žb?Ä uŽb¹ UŽœ ∫©W?K?F?ë ·d?Š® d?O?š_« ·d?(« b?¹bAð lÄ WŠu²HÄ U?LOÄ
       Ò          Ò                      Î
                               Æ tOÃ≈ wF Ä vF ¹ vFݨvÄdÄ
                                   Ò       Ò
                ÓÚ Ô  Ô                
 ∫‰uI½©·dEë Ë√¨ —Ëd:«Ë —U'« ®WKL'« t³AÐ ÊUF² ¹ “öë qFHë sÄ ‰uFH*« rÝ« ¡UM³Ã

µπ
          ÆtÐ rB²FĨ tÄUÄ√ ·uÁuĨ tMÄ u½bĨtOKŽ ”uK−Ĩ tO ‰u−²Ä

l?ÁË UÄ Ë√ sÄ vKŽË Àb?(« vKŽ ‰b?ð Ê√ ◊dAÐ ‰uFHÄ r?Ý« ©qOF ® W?G?O U½UOŠ√ wðQð
      Ú Ó        Ò Ô     Ì   Ó      Ô
Ɖu×JÄ vMF0 qO×Â˨—uÝQÄ vMF0 dOÝ√˨ÕËd−Ä vMF0 `¹dł ∫q¦Ä¨ Àb(« tOKŽ
                             Ô


 ULNMOÐ eO1 UM¼Ë¨ WžUOBë w U½UOŠ√ ‰uFH*« rÝ«Ë qŽUHë rÝ« ÈËU ²¹ bÁ
     Ô ÒÔ     =   Î      Ô     Ô          …bzU
          ]  Ó    =
          Æq²;« ÂËUI¹ Ê√ q²;« Vł«Ë sÄ ∫u×½ WKL'« vMFÄ vKŽ œUL²ŽôUÐ
                           ÓÚ Ô  ÚÓ   
                             =  
   q²;« WLKJÐ˨‰uFHÄ rÝ« uN ¨ ‰ö²Šô« tOKŽ lÁË sÄ vÃË_« q²;« WLKJÐ œ«d*U
                    Ì
                   Æ qŽU rÝ« uN ¨‰ö²Šô« tMÄ lÁË sÄ Èdš_«
                      Ô           Ú Ó


                                U³¹—bð
                                 ∫W¹uHý  U³¹—bð

                                  ©±® V¹—bð
                                
                   ∫ WOðü« WOŁö¦Ã«‰UF _« sÄ ‰uFH*« rÝ« UÄ ≠±
                        Ò           Ô
        øvÄ—¨f³Ã¨ »dý¨cš√¨lMÄ ¨À—˨qGý ¨dݨÕbĨ ”dž
                        Ò
∫tF?Ä ·dEë Ë√ —Ëd:«Ë —U'« d– vÃ≈ t³²½«Ë¨ WOðü« WÄ“öë ‰UF _« sÄ ‰uFH*« rÝ« ⁄u √ ≠≤
     Æ©tHKš®nÁ˨ ©tÄUÄ√® bFÁ ¨©tOKŽ®d³     ¨©tЮoŁË ¨©tOÃ≈®V¼– ¨ ©tЮVFÃ

  Î Î      Ó Ô ÔÚ Ó     ]     
 ∫ UÄUð öJý ‰uFH*« rÝ« qJý√˨ WOðü« WOŁö¦Ã« dOž ‰UF _« sÄ ‰uFH*« rÝ« ⁄u √ ≠≥
                                 Ó Ô
     Æ©tЮvI²Ã« ¨b²Ž«¨d¦F³ð¨◊UŠ√¨dI²Ý« ¨d³D « ¨ÂbÁ¨rN √¨ VðU¨©tЮÊUF²Ý«
           ]               Ò
                                            ∂∞
                                           ∫tO²OÐ  U³¹—bð

                                               ©±®V¹—bð

               Ô       Ú ] Ó          
              ∫t½“√ rŁ ¨ÂU²Ã« qJAë lÄ WOðü« ‰UF _« sÄ ‰uFH*« rÝ« ⁄u √
                                      Ó Ô
                          ©tOKŽ®œuFð¨œUF²Ý«¨œU²Ž«¨œUŽ√¨œUŽ≠√
                              Ò

                        Æ©tMŽ® »Už¨Â«—¨œUÁ¨©tOÃ≈®—UݨŸUÐ ≠»

                     Æ w{—¨ULݨ«bŽ¨Èdݨ©tOÃ≈® vAĨöŽ ≠Ã

                               ©tMÄ® U½œ¨Èu¼¨ÈuÞ¨v½Ë ≠œ

                                              ©≤® V¹—bð

                  Ó Ô      ÔÔ       
              ∫‰uFH*« rÝ« Ê“√Ë ¨tKF d–√˨ wðQ¹ ULO ‰uFH*« rÝ« sOŽ√Ô
                                    Ó Ô =Ó
              Æ WÄUOIë Âu¹ vÃ≈ dO)« UNO «uMÐ œuIFÄ qO)« ∫Âö ë tOKŽ ‰UÁ ≠±
                                     Ú Ó
                                  U¼—Ë“√ Ê√ vKŽ vKOà WÐËdCÄ√ ≠≤
                                   Ó        Ï
   ©ÕuK*« sÐ fOÁ ®
    Ò                     Î Ï Ô
                  UO½«dð Ê√ UNà U³½– c] ²ÄË
 ÎU?L?O? ?I?ð W?L?] ?I?Ä …U??O? ŠË¨ ÂU?E?²?½U?Ð ÊU?³?ÁU?F?²?¹ —U?N?½Ë q?O?èœËb?×?Ä s?Ä“ w? g?O?F?½ U?½≈ ≠≥
       Ï Ó   Ô                                       Ò
 © ‚öš_«¨5Ä√ bLŠ√ ®                                   Î
                               ÏWšu OA ÏWÃuNJ »U³A U³ ¨«œËb×Ä
                                         Ï     Î
                                         Ì
                                 Áœuł X¹—«Ë nO sFÄ d³Á UO ≠¥
                                  Ó
   ©dODÄ sÐ 5 (« ®                UŽd²Ä d³Ã«Ë d׳ë tMÄ ÊU bÁË
                           Ó ÚÔ ^  Ô
                                  Ì·—UŽ WKIÄ q sŽ WÐu−×Ä ≠µ
                                        =   Ï
 ©dBĨwÁuý bLŠ√ ®                 lÁd³²ð rÃË  dHÝ w²Ã« w¼Ë
                           Ó     Ú ÓÓÓ
   Æ WO MÄ …—u−NÄ WKLNÄ UN½QÐ  dFý˨ U¼bŠË UNÓ H½  błË UNðUOŠ w …dÄ ‰Ë_ ≠∂
    Ï   Ï   Ï    ] Ú     Ó Ú Ó   Ú Ó      Ò
 © oOCë XÁË o¹bBëØWBÁ ®

    ÆnOEM²Ã« œ«uÄ UN½≈¨ ‰UHÞ_« Íb¹√ ‰ËUM²Ä w WÂËd²*« W¹Ëœ_« sÄ v¼œ√ dDš WLŁ ≠∑
       Ò ^                             Ï  Ó ]

∂±
  © ∏±≠∏∞∫’ ®        å                   ò∫vÃUFð ‰UÁ ≠∏
© w½UOÐcë WGÐUMë ®        Ô  Ú]     Ï
                 ÂULNë gFMë vKŽ ‰uL×Ä√ w½d³ ²Ã pOKŽ r Á√ rÃ√ ≠π
                              ÒÓ      Ú  Ú
                            Ì ‚uý dOž sÄ UN²ÁË VÁ«—√ ≠±∞
                                      Ô
     ©w³M²*« ®            Ó Ô
                   ÂUN²Ú *« ‚uA*« W³Á«dÄ

                                      ©≥® V¹—bð
            ∫ »uKDÄ u¼ UL qLÂ√Ë WÐUłù« d² œ vÃ≈ wðü« ‰Ëb'« qI½√
‰uFH*« rÝ« Ê“Ë      ‰uFH*« rÝ«    qŽUHë rÝ« Ê“Ë   qŽUHë rÝ«    qFHë

     ‰uFHÄ       –ušQÄ        qŽU        cš¬      cš√

                                        oKD½«

                                        ŸUÞ√

                                         bŽ
                                         Ò

                                         ULÝ

                                        d³²Ž«

                                        ÂUI²Ý«
                                            ∂≤
                                               ±µ ”—bë
                          tN³A*« WHBë
                          ÔÓ]Ó Ô ÔÓ=
                                               Ô
                                          ∫wðü« hMë √dÁ√Ó
                                             ]
  Ô                               
5?Ð g?O?F𨂫—Ë_« U¹—¨ ·dF?ë W?³?O?Þ¨ U¹UM¦Ã« W?K?O?L?ł W?− HMÐ …œd?H?M?Ä W?I¹bŠ w X½UÂ
          Ò  ÚÓ Ô          Ô
                                      Ô     
                               Æ»UAŽ_« 5Ð WŠd q¹UL²ð˨UNЫdð√
                                    Î
ÌWÄUIШöFë u×½ ‰ËUD²ð¨¡«dH …œ—Ë  √d UNOëuŠ  dE½Ë¨UNÝ√— XF — ÕU³Bë w Ë
     Ô   Ô    Ó   Î   Ú    Ú  Ú Ó   Ó Ú      ]
                        Ï ÚÔ Ò Î         Ì
                   Æ—U½ sÄ WKFý t½Q U ÄUA²Ä vÄU ²¹ ”√—˨¡UHO¼
                                        Ó
              ]                ÓÚ Ó Ô     
 XOð√ b?I? °5?ŠU¹dë 5Ð wEŠ q?Á√ UÄ ∫…bN?M?²Ä XÃUÁ˨‚—“_« U?¼dG?Ł W?−? HM³Ã« X?ײ
 Ô  Ú                =       Ó
     
 ¡UÁ—eë ¡UL] ë u×½ w²ÄUÁ l —√ Ê√ lOD²Ý√ ô˨ ÷—_« .œQÐ WIB²KÄ gOŽ√ ¨…dOIŠ …dOG
          Ó Ú    Ó    Ô               Î    Ô     Î    Î
 5??Ð „U?³?ž√ U?Ä∫X?ÃU?Á r?Ł¨ W?J?ŠU?{  e?²?¼U? ¨W?−? ?H?M?³?ë U?N?ð—U?ł t?²?ÃU?Á U?Ä …œ—u?ë X?F?L?Ý
             ] Î      ]     Ô         Ô    Ú     Ô
 sÄ d?O¦Jà jF¹ rà UÄ ‰U?L'«Ë VOD?ë sÄ XODŽ√ bI ¨UN²?LOÁ 5KN& ÌWLF½ w? X½Q °—U¼“_«
   Ì   Ó Ô          =      Ú Ô     Ó         ÚÓ     Ú
            ÓÔ                  Ó        Ò
         Æpà tKë rÓ Á U0 WŽuMÁ w½uÂË ¨¡UłuFë ‰uO*« Ác¼ pMŽ wK ¨5ŠU¹dë
               Ó Î
 5ÐdAðøW− HM³Ã« w²MЫ U¹ pà Èdł UÄ∫XÃUÁË W− HM³Ã«Ë …œ—uë 5Ð —«œ UÄ WFO³Dë XFLÝ
                                     Ô
W?H¹dý¨„d?ÓGB?Ð W?ÐcŽ¨pF{«u?²Ð W?H?O?D?à 5?A?OFðË ¨W¾ «bë WF?ý_« s¹c?G?²ð˨ «dH?ë ¡U*«
Î         Î    Ô    Î             Ó]   Ú      Ô Ó
         ø…—UCë WLEFë pKIŽ X³KÝ Â√øÔW×O³Ië lÄUD*« pÚðuN²Ý« qN ¨p²MJ 0
                              Ô
 ©WLOF½ qOzU OÄ ®

                                    ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√
                          øvÃË_« …dIHë w W− HM³Ã« XH Ë nO ≠±
                                  Ô     Ó Ô

                       øWO½U¦Ã« …dIHë w œ—Ë UL …œ—uë XH Ë nO ≠≤
                            ÓÚ        Ô    Ó Ô

                       ø5ŠU¹dë 5Ð UEŠ qÁ√ UN½√ W− HM³Ã« bI²Fð rà ≠≥
                          Ò   ÎÒ ^   ] Ô     Ô   Ó

       ø UNà XÃUÁ «–UL ¨WKOLł …d³FÄ UNðUOŠ ÊQÐ W− HM³Ã« lMIð Ê√ WFO³Dë XÃËUŠ ≠¥
          Ú        Ï =   Ó ] Ó       Ó ÚÔ Ô


∂≥
                                      ∫WAÁUM*«
                                 ∫ WOðü«  ULKJë qÄQð√Ó
                                          Ô ]
                                Ò
‰U?F? √ sÄ XI²ý« bÁ UNK UN½√ kŠô√˨W?ÐcŽ¨ «d? ¨‚—“√¨¡«dH ¨WŠdÓ ¨U¹—¨W?KOLł
                    Ú Ó
                Ó Ô Ó Ó Ô Ó Ó Ó  Ó   Ó Ó Ô Ó
‰UF √ UNFOLł w¼Ë¨ VOðd²Ã« vKŽ ¨»cŽ¨ dÓ ¨‚—“¨dHÓ ¨ÕdÓ ¨ÈË—¨qLł ∫w¼ WOŁöŁ
                       ÆtÐ ôuFHÄ cšQð ô˨ qŽUHÃUÐ wH²Jð WÄ“ô
              ^
w W²ÐUŁ Êu?Jð œU?Jð WH vKŽ ‰b?ð UN½√  b?łË  ULKJë Ác¼ vÃ≈ Èdš√ …d?Ä  dE½ «–≈Ë
  Î Ô     Ô         Ò Ó Ú             Ò
t³ý Ë√ W²ÐUŁ Ác¼ ‰UL'« WH ˨ UN³ŠU w ‰UL'« WH vKŽ ‰bð WKOL− ¨Àb(« VŠU
Ô   Ï                                
           Ì
ÆWHBë pKð w w³ ½  U³Ł lÄ UN³ŠU w Ídë WH vKŽ ‰bð wN ¨U¹— WLK pÃcÂË ÆW²ÐUŁ
         >            Ò         Ò
‰ËU?Š√ ¨©qŽUHë rÝUÐ WN³A*« WHBë ®UNFOLł vL ð YOŠ¨W½uK*«  U?LKJë WOIÐ «cJ¼Ë
                      Ò Ô    Ò       Ô
                   WLK Ê√ błQ  ULKJë Ác¼ Ê«“Ë√ ·dFð√ Ê√ Êü«
                                   ]
                   qOF t½“Ë˨ qOLł U¼dÂcÄ˨ WKOF UN½“Ë WKOLł
                    ÊöF t½“ËË ¨ÊU¹— U¼dÂcÄ˨ vKF UN½“Ë U¹—Ë
                           Ò           Ò
                  qF √ t½“ËË ¨dH √ U¼dÂcÄË ¨¡öF UN½“Ë ¡«dH Ë

       ÆÆÆÆÆÆÆÆt½“ËËÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼dÂcÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆUN½“Ë WŠd Ë

       ÆÆÆÆÆÆÆÆt½“ËËÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU¼dÂcÄËÆÆÆÆÆÆÆÆÆUN½“Ë WÐcŽË

 V Š UNHM √Ë ¨ œ—Ë w²Ã« WN³A*«  UHBë Ãd ²Ý√˨ Èdš√ …dÄ hMë vÃ≈ œuŽ√ Êü«Ë
    ÔÒ        Ó ] Ô     Ô       Ò =     Ô
                                            ÆUN½“Ë

                                      ∫ Z²M²Ý√
             ^                     
 r?Ý« t?OKŽ ‰b?¹ U?Ä vKŽ ‰b?¹¨ “ö?ë qFHë sÄ o?²?AÄ rÝ« ∫q?ŽUHë r?ÝUÐ W?N?³A*« W?HBë ≠
       ^                 Ï   Ï          Ô    Ô
                            Æ u³¦Ã« vKŽ WÃôbë lÄ qŽUHë
                                    ]
                      ∫U¼dNý√ Ê«“Ë√ …bŽ vKŽ WN³A*« WHBë wðQð ≠                                               ∂¥
    Æ¡«dIý t¦½RÄ dIý√ ∫q¦Ä¨¡öF t¦½RÄ Ícë qF √ ≠±

   Æv³Cž t¦½RÄ ÊU³Cž ∫q¦Ä ¨vKF t¦½RÄ Ícë ÊöF ≠≤

          Æt¹e½Ë¨qO Ð˨ .d ∫q¦Ä ¨qOFÓ ≠≥

             Æ «dÔ Ë ŸU−ý q¦Ä¨ ‰UFÔ ≠¥

                Æ»cŽ ∫q¦Ä¨ qFÓ ≠µ
                 Ú Ó    Ú

              Ó  Ó Ó     
              Æf−½¨ÕdÓ ∫ q¦Ä¨ qFÓ ≠∂                    U³¹—bð
                      ∫W¹uHý  U³¹—bð

                      ©±® V¹—bð
        Î∫ Î Ô              Ô  Ú
     UÄUð UD³{ j³{√Ë ¨ »uKDÄ u¼ UL UιuHý qLÂ√Ô
                      Ò
                   Ó Ó
        ¡UÁ—“ UN¦½RÄË ‚—“√ w¼ ‚—“ sÄ WN³A*« WHBë ©√
            ]          Ô ] Ô =

                  Ó  Ó
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄËÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ sŽ— sÄ WN³A*« WHBë

                  Ó  Ó
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ oLŠ sÄ WN³A*« WHBë

                  Ó Ó
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ œuÝ sÄ WN³A*« WHBë

   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ nO¼ sÄ WN³A*« WHBë
                  Ó Ó

   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ dCš sÄ WN³A*« WHBë
                  Ó Ó∂µ
          vADŽ UN¦½RÄË ¨ÊUADŽ w¼ gDŽ sÄ WN³A*« WHBë ≠»
           Ú Ó         Ó Ó

                       Ó 
        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ ÕdÓ sÄ WN³A*« WHBë
                           Ô Ò   Ò

                       Ó  Ó
        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ ÍË— sÄ WN³A*« WHBë
                            Ò   Ò

         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ dŠ sÄ WN³A*« WHBë
                        ]Ó   Ò   Ò

                       Ó  Ó
        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN¦½RÄË ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ wA½ sÄ WN³A*« WHBë
                            Ò   Ò

                   .d w¼ Âd sÄ WN³A*« WHBë ≠Ã
                       Ô

       ÔÓ               Ô Ó
ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ nF{ sÄ WN³A*« WHBë ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ ÂRà sÄ WN³A*« WHBë

        Ó              Ò
 ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ ‰uÞ sÄ WN³A*« WHBë ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ qÁ sÄ WN³A*« WHBë

 ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ nŽ sÄ WN³A*« WHBë ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ dHÓ sÄ WN³A*« WHBë
       Ò Ó              Ó

                  ŸU−ý w¼ l−ý sÄ WN³A*« WHBë ≠œ

  ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ Ã√ sÄ WN³A*« WHBë ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼  dÓ sÄ WN³A*« WHBë
        ÓÒ               Ó Ô

                  ÕdÓ w¼ ÕdÓ sÄ WN³A*« WHBë ≠‡¼
                  Ï   Ó 

       Ó Ó
 ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ »dÞ sÄ WN³A*« WHBëÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ f$ sÄ WN³A*« WHBë

                        Ó
                 ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ oKÁ sÄ WN³A*« WHBë

                  »cŽ w¼ »cŽ sÄ WN³A*« WHBë ≠Ë
                   Ú Ó  Ô Ó

 ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ VFÓ sÄ WN³A*« WHBë ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ qNÝ sÄ WN³A*« WHBë
       Ô                ÔÓ

                         Ó
                 ÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ rÔ { sÄ WN³A*« WHBë

                                   ∂∂
                                        WO²OÐ  U³¹—bð

                                           ©±® V¹—bð
               Î Î    ÔÔ      
          ∫ wðQ¹ ULO UÄUð öJý UNKJý√Ë ¨qŽUHë rÝUÐ WN³A*« WHBë V²Â√
                              Ó Ó ÓÓ= Ô
                       Æ VNý ¨ ÊeŠ ¨ l³ý ¨ ÃdŽ ¨ bFÝ
                        Ó  Ó Ó  Ó Ó Ó Ó  Ó Ó Ó

                                           ©≤® V¹—bð
                     ∫ wðQ¹ ULO qŽUHë rÝUÐWN³A*« WHBë Ãd ²Ý√
                                Ó ] ÓÓ= Ô
 ¡UCOÐË ¡«dLŠ —U¼“√ UNO ¨ ¡UMž ÌWKOLł WI¹bŠ jÝË lI¹ ¨ ¡UM³Ã« .bÁ ¨ oO½√Ë dO³Â UMÃeMÄ ≠√
 Ô   Ô   Ï       Ò          Ô            Ï   Ô
              Ì
  U?Šu?à ʫ—b'« vKŽ ¨WFÝ«Ë ‰U?³I²Ý« W? d?žË …d?O³Â ·dž lЗ√ ‰eM*« w Ë ¨ ¡«dH Ë
 Ï                 Ô                   Ô
                   Æ Ï…dO¦Â V²Â UNO Ï…dO³Â ÏW³²JÄ „UM¼Ë ¨ ÏWO¼«“
                        Ï
                     UMŽ—√ «d¹dž v² bOF³Ã« w{U*« w X×*√ ≠»
                      Ó Ú Î   Î         Ú ÓÓ
   ©w{UÄ uÐ√®                ÚÓ Ô ]  
                     U½b½bÄ rO MÃUÂ pÃuIŠ w ÕdL¹ Êôcł
                                 Ô ÓÚ ÓÓ
 ·d?še?Ã«Ë n?K?B?²?ë sÄ «b?O?F?Ð V?K?I?Ã«Ë qI?F?ë t?¹e?½ r?Ú ?'« n?O?E½ U?L?z«œ Êu?Â√ Ê√ œË√≠Ã
  Ú ^     ^ Ò    Î           Ú Ó Ó         Ó  ÓÎ    Ó   Ú Ò
 ©ÍËU1dë 5Ä√®             Æ »ÔcÐÓcÒ²Ã«Ë ·u)«Ë s³'« sŽ «bOFÐ ¨WF½UB*«Ë
                         Ú     Ú Ó  ÚÔ     Î       Ô

 rà ¨ ÊUCÄuð U²½U tOMOŽ sJà ¨ÊuKë VŠUý ¨ h−Ž√ ¨ öO×½ v² wDF*« b³Ž ÊUÂË ≠œ
             Ú       Ó     Ó Ú Î     Î    Ô
                                 Ò      Î
 ©ÃUłeë pKÄ∫w½«d¹ù« s¹bë nOÝ œuL×Ä® ÆÊü« u¼ UL r×Aë dO¦Â ¨ r×Kë eM²JÄ ¨ UMOLÝ sJ¹
                            Ó

     uKŠ UI³Ã ¨qIFë ÊUEI¹¨ …dOB³Ã« c U½ ¨ ¡UÂcë œUŠ tK «c¼ ‚u aOAë ÊUÂË ≠‡¼
     Ó ÚÔ Î     Ó        Ó       ]   =   Ó Ô
                  ]       Ó             Ú ^
              Æ —bÁË dJÓ sÄ »«uł t²ŽU à rN³O−O ”UMë tÃQ ¹¨oDMë
               ]      Ó        Ô   Ô
 Æ©…dO ë gÄU¼ vKŽ ∫5 Š tÞ®
∂∑
                                    ©≥® V¹—bð

             ] Ò Ô ÓÚ Ô ÔÚ Ó        Ò = ÓÚ Ô Ó ÚÓ Ô =Ó
             ∫w dBë t½“Ë V²Â√Ë ¨wðQÚ¹ ULO ÊuK*« o²A*« Ÿu½ sOÐ√Ô
                         Ó
     Ì  = Ó Ú Ó Ì = Ó  Ó          Ó ÓÓ ÓÒ ]   Ó Ú Ô Ó Ó Ú
Õö Ë ¨dzUł q bBÁË ¨qzUÄ q «uÁ ‰œUFë ÂUÄù« qFł tKë Ê√ ¨sOMÄR*« dOÄ√ U¹ rKŽ« ≠√
Ó
           = Ó =        = ÓÚ        = Ó
‰œUFë ÂUÄù«Ë ¨·uNKÄ q ÃdHÄ˨ ÂuKEÄ q WHB½Ë ¨nOF{ q …uÁ˨ bÝU qÂ
    Ô                                Ì  =
                            ]
  Æ wŽ«d*« VOÞ√ UNà œUðd¹ Ícë oO dë ¨ tKÐ≈ vKŽ oOHAë wŽ«dÃU 5MÄR*« dOÄ√ U¹
        Ó
Ê√ œuFð bI ¨ WOLÝ tłË“ tðdJ½√Ë tÓ H½ dJ½√ bÁ¨VKë œdAÄ ULł«Ë ö¼«– dÝU¹ `³ √≠»
  Ó]    Ô]   Ô         Ó    =    ] Î    Î  Ï
           Ó                 Ó Ô Ú Ó
ôË `?¹d?¹ ö ¨UNÃU?³łË W?JÄ ¡U?×?DÐ vKŽ U?¼¡u{ f?LAë d?AMð Ê√ q?³?Á tÄu½ s?Ä o?OH¹
  Ô                      Ô           Ú Ó Ó
   Ô ]   ] Ó         Ó Î   Î
vÃ≈ Àb?ײ¹¨ ◊UAMë —u? uÄ WÂd(« d?O¦Â UOzUł U?³¼«– —«bë w »d?D?C¹ U/≈˨`¹d² ¹
                              Ô
                           Ó        Ì Ú
              ÆÁbÃËË tK¼√ sÄ 5LzUMë kÁu¹ v²Š lHðdÄ  uBÐ t H½
                          ôu¹– »ËdGë vÃ≈ d& XÃe½ ≠Ã
                                  ^ Ú
©‚«dFëØw U dë ·ËdFÄ®           Î ÚÓ Î   Ô Ú Ô Ó
                      ôu³²Ä UIýUŽ t³Að ¡«dH


           Ô Ú Ô Ì Ô Ó Î         Î
      ÆaHë tOKŽ o³D¹ —uHBŽ q¦Ä UHOF{ ÊU¨U½UNÄ ö³JÄ  u³JMFë —bÐ ÊU ≠ œ
      Ò                           Ô
©5D K Ø nK ¹ vO×¹®

                             =
«c¼Ë¨WF¹œuë ÕU³ _« w ¨ w(« WEI¹ sÄ WD³Gë dFA²Ý« ULK dJH¹ bL×Ä ÃU(« ÊU ≠‡¼
                Ò  ÚÓ
Ô                 Ò   ^  Ó          =
‰«eð UL ¨dA³² Ä t½≈¨ w(« ÊUJÝ ‰U Ë√ w »b𠉫eð UÄ …UO(« Ê√ wMF¹ dJ³*« ◊UAMë
             Ò              Ó ]
           Ò
 ©»dG*«¨w{U*« U²Ò œ¨»öž .dJë b³Ž ®                
                        Æ WKFHMÄ W¹uÁ UNHÃ√ UL …UO(«
                          Î    Î ]     Ô
                                           ∂∏
                                             ±∂ ”—bë
                         WGÃU³*« WGO
                                       ∫WOðü« WK¦Ä_« √dÁ√

 © rKIë®                       å             ò∫vÃUFð ‰UÁ ≠±

 ©WA¹— uÐ√ dLŽ®                         Ú Ó   Ú
               —UDF*« UN−¹—√ œuK)« dLŽ WÐdð Íc¼ d³Jë ÕUMł iHšU ≠≤
               Ô    Ô  Ó   Ó Ó Ï
 ©w³M²*«®            ÏÒ Ó  Ú
         o½Ë—Ë uD ¹ 5Š bŠ nO] KÃË
          ÓÚ   Ó                           Ï
                              rNŽËd¹ u¼Ë ‰UDÐ_« vÃ≈ „u×{ ≠≥
                              Ú ÔÔ Ó
 ©nMš_« sÐ ”U³Fë®      rN] ë l{u0 rOKFë X½√
                Ú     Ô   Ó Ú        ÁbBÁQ w³KÁ vÄ— sÄ U¹ ≠¥
                                     Ó  Ú Ô Ó
                                   Æ—c(« vðR¹ tMÄQÄ sÄ ≠µ

                                           WAÁUM*«
                       Ò                Ó Ú]
               ∫ ‰Ë_« ‰U¦Lë w jš ULNMÄ q X×ð sO²Kë sO²LKJë XKÄQð uÃ
                                     Ò
 v??K?Ž ¨v??A?Ä˨e?L?¼ 5??Łö??¦? ë 5??K? F?H?ë s?Ä U?²?I?²?ý« b?Á˨©¡U?A??ÄË “U?L?¼® U??L?N?½√  b??łu?Ã
          Ó Ó                              Ò      Ò
                                     Ó
 t?OKŽ ‰b¹ UÄ «c¼Ë¨ tÐ n?Bð« Ë√ t?Ð ÂUÁ sÄ vKŽË ¨eLNë u¼Ë Àb(« v?KŽ “UL¼ ‰b?ð˨VOðd²Ã«
    ^        Ó  ]                              Ò ^
            Ó Ì
  ÀËb?Š …d¦Â u¼Ë b¹bł dš¬ ¡w?ý vKŽ XÃœ bÁ ©“UL¼® s?JÃ˨ UIÐUÝ XÝ—œ U?L qŽUHë rÝ«
         Ì              Ò ]    Î   Ó Ú
 Àb?(« vÃ≈ W U{≈ ‰b?ð UN½S ¨¡UAÄ W?L?K pÃcÂ˨eLN?ë dO¦Â vKŽ oK?Dð “UL¼ W?L?KJ ¨ qFHë
         ^      Ò        Ú Ó   Ó   Ô ÓÚ Ô Ò
 WGÃU³*« WGOBÐ vL ¹ UÄ «c¼Ë¨ t³ŠU sÄ Àb(« «c¼ ŸuÁË …d¦Â vKŽ ‰bð≠tÐ ÂUÁ sÄË wA*« u¼Ë
             
 ‰ËUŠ√¨ WGKë w ôULF²Ý« WGÃU³*« mO d¦Â√ sÄ u¼Ë ¨©‰UF ® Ê“Ë vKŽ ‰U¦*« «c¼ w  ¡Uł bÁ˨
         Î                Ò
           ÆÆƨ ‰U²Á¨„U×{¨ ”U³Ž q¦Ä ‰UF Ê“Ë vKŽ WGÃU³*« mO iFÐ d–√ Ê√
              Ò  Ò   Ò    Ò          Ó  Ó
                                      ∫ w½U¦Ã« ‰U¦Lë w Ë
 Àb(« ŸuÁË …d¦Â vKŽ pÃc ‰bðËådDŽò wŁö¦Ã« qFHë sÄ XI²ý« bÁË© —UDFÄ® WGÃU³*« WGO
 ëËeĨ ¡UDFÄ ∫q¦Ä ¨t H½ Ê“uë vKŽ ÌWGÃU³Ä mO d–√ Ê√ ‰ËUŠ√¨‰UFHÄ Ê“Ë vKŽ  ¡Uł bÁË
                      Ó Ó Ú Ô
                                                  ÆÆÆ
∂π
                                      ∫YÃU¦Ã« ‰U¦Lë w Ë
     ^                     Ó
vÃ≈ W U{≈ ‰bðË ¨©p×{® wŁö¦Ã« qFHë sÄ XI²ý« bÁ˨ „u×{ WGÃU³*« WGO  œ—Ë
                               Ô  Ú
                ]        
Ê“Ë vKŽ  ¡Uł bÁ˨ t³ŠU sÄ©p×Cë® Àb(« «c¼ ŸuÁË …d¦Â vKŽ tÐ ÂUÁ sÄË Àb(«
                     
   ÆÆÆƨ‰uÂ√¨Âu²Â ∫q¦Ä¨ ‰uFÓ Ê“Ë vKŽ WGÃU³*« mO iFÐ d–√ Ê√ ‰ËUŠ√¨‰uF
                          Ó  Ó   Ú Ô
                                      ∫lЫdë ‰U¦Lë w Ë
                   ^        
bÁË ¨t³ŠU sÄ ÆÆÆ Àb?(« ŸuÁË …d¦Â vKŽ ‰bð w¼Ë¨ å rOKŽòW?GÃU³*« WGO  œ—Ë
                               Ô
           Ó    Ó
ÆÆÆÆÆÆÆ Ê“uë «c¼ vKŽ WGÃU³*« mO iFÐ d–√ Ê√ ‰ËUŠ√¨ ÆÆÆÆÆÆÆ Ê“Ë vKŽ  ¡Uł
Àb(« vKŽ ‰bðË ¨qFÓ Ê“Ë vKŽ ÌWGÃU³Ä WGO w¼Ë dOš_« ‰U¦*« w ©—cŠ® WLK  œ—Ë
     ^            Ô Ô             Ó Ô
                Æ t³ŠU sÄ Àb(« ŸuÁË …d¦Â vKŽË¨t³ŠU vKŽË

                                         ∫ Z²M²Ý√
w? WGÃU?³*« Ë√ …d¦?J?ë vKŽ WÃôb?ë l?Ä ¨qŽUHë r?Ý« t?OKŽ ‰b?¹ U?Ä vKŽ W?GÃU³*« W?G?O ‰bð
   Ó Ô    ÚÓ       ]         Ô     ^           Ô   ^
                                         ÆÀb(«
                   ÆÂuKFLKà wM³*« wŁö¦Ã« qFHë sÄ WGÃU³*« WGO o²Að
                       =   =            Ô  ^ ÓÚ Ô
                      Ì     Ì        
                    ∫w¼ …—uNAÄ Ê«“Ë√ W Lš vKŽ WGÃU³*« mO wðQð
                                        Ô
                
      ¡UDFĨ—«cNÄ∫q¦Ä ‰UFHÄ ≠≤               Ò
                          ¡«dÁ¨»«dý¨‰UÂ√ ∫q¦Ä ‰UF ≠±
                           Ò   Ò       Ò
   lOLݨ rOŠ—¨ rOKŽ∫ q¦Ä qOFÓ ≠¥          Æ„u×{¨—uHž ∫q¦Ä ‰uF ≠≥
                             Æ sD ¨—cŠ ∫q¦Ä qFÓ ≠µ

                   Ú ]
5− ë Ãdš ∫ q¦Ä¨qFHë tOKŽ lÁË sÄ vKŽ XÃœ «–≈ ‰uFHÄ rÝ« ≠√ ∫qOF WGO wðQð
                Ú Ó         Ó
              Ó
s− ë tOKŽ lÁË Ícë Í√ Êu−Ú *« wMFð 5−] ë WLKJ ¨ dÝ_« sÄ
Ô
  ∫q¦Ä  u³¦Ã« vKŽ XÃœË Â“ô qF sÄ XI²ý« «–≈ WN³AÄ WH ≠»
                       Î ] Î

       ÔÓ
 w¼Ë “öë Âd qFHë sÄ .d XI²ý« YOŠ .d qłdë «c¼
    ÆtÐ nBð« Ë√ qFHÃUÐ ÂUÁ sÄ vKŽË  u³¦Ã« vKŽ ‰bð WH
           Ì
        ∫q¦Ä bF²Ä qF sÄ XI²ý« «–≈ WGÃU³Ä WGO qOF ≠ Ã
             ÆUNOKŽ UÄË ÷—_« w UÄ qJÐ rOKŽ tKë
                                                 ∑∞
                          U³¹—bð
                            ∫WOH  U³¹—bð

                           ∫W¹uHý  U³¹—bð
                            Ò
                    ÂUL½ w¼ r½ sÄ WGÃU³Lë WGO ≠±
                     Ò   ]
                                  ∫qLÂ√
   ≠≠≠≠w¼ f³Ã   ≠≠≠ w¼ VKÞ    ≠≠≠≠w¼ ‰UÁ∫ sÄ WGÃU³*« WGO
   ≠≠≠≠ w¼ lMÄ  ≠≠≠≠ w¼ »c    ≠≠≠≠ w¼ lLÞ

                    Ú  Ó Ó  
                   «bIÄ w¼ ÂbÁ sÄ WGÃU³Lë WGO ≠≤
                                   ∫qLÂ√

   ≠≠≠w¼ d¦Â   ≠≠≠ w¼ rFÞ          Ú 
                   ≠≠≠≠w¼ d×½∫ sÄ WGÃU³Lë WGO
          ≠≠≠ w¼ qÂ√    ≠≠≠w¼ sFÞ


                 „u×{ w¼ p×{ sÄ WGÃU³Lë mO ≠≥
                                   ∫qLÂ√

   ≠≠≠ w¼ d³   ≠≠≠ w¼ f³Ž    ≠≠≠≠ w¼ dJý ∫ sÄ WGÃU³Lë WGO
                         Ú
             Ó  Ó
          ≠≠≠ w¼ q−Ž    ≠≠≠ w¼ b Š

                   dOBÐ w¼ dBÐ sÄ WGÃU³Lë WGO ≠¥
                                   ∫qLÂ√

          ≠≠≠≠ w¼ dB½          Ú 
                   ≠≠≠w¼ V Š ∫ sÄ WGÃU³Lë WGO

          ≠≠≠≠ w¼ bŽ
              Ò    ≠≠≠ w¼ V Â


∑±
                                     ∫WO²OÐ  U³¹—bð
                          ∫ÆÍd² œ w WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√
                                 
                    ∫UN½“√ rŁ ¨wðQ¹ U2 qF qJà WGÃU³*« WGO V²Â√ ≠±
                                     Ó  Ô
                                  Ò
                        sÄ√¨—bÁ¨qC ¨VŁË¨‰e½¨qŠ
                      ∫UN½“√ rŁ ¨wðQ¹ ULO WGÃU³*« WGO Ãd ²Ý√ ≠≤
                                 Ó Ô Ó   Ô  Ó

©dOGBë qDš_«®            Î Ò Î
             U½«uNë vÐQð …—U³ł U H½√            Ï ÓÓ
                             tLFD½ Ê√  uLKà ·dý ≠ √
                                Ú

©w½«bL(« ”«d uÐ√®   —eAë dEMë UNëe½ vÃ≈ dO¦Â
           ÔÚ] ÔÓ ]    ]Ô   Ï     Ì      Ï Ò
                             WÓ u Ä qJÐ ‰«eMà w½≈Ë ≠ »

©WO¼U²Fë uÐ√®        ÕuL'« VKIë UN¹√
                      ^        ] Ô Ú]
                             ÕuLDë ·dDë p½Uš ≠ Ã

©w Ãb½_« WłUHš sÐ√®  »—UGÐ ¡UL ë ÊUMŽ√ ‰ËUD¹     Ì
                            Œ–UÐ WЫƒcë ÕULÞ sŽ—√Ë≠ œ
                                   Ò

©w³M²*«®         ‰uLŠ  U³zUMKÃ wMMJÃË
              Ó             …uKÝ W³Š_« b?FÐ sÄ XAŽ UÄË ≠‡¼
                             Ó

    ©±∫ pK*« ®    ©                       ®vÃUFð ‰UÁ ©Ë

    åÍc³Ã« ôË gŠUHë ôË ÊUFDë ôË ÊUFKÃUÐ rK *« fOÃò∫Âö ë tOKŽ ‰UÁ © “
               Ò
W?H Ë√ ¨‰u?F?HÄ rÝ« ÊU? U?Ä UNMÄ eO?Ä√ åq?OF ò Ê“Ë v?K?Ž  U?I?²?A?Ä WOðü« WK¦Ä_« w ≠≥
                  Ò
                              ∫ WGÃU³Ä WGO Ë√¨ WN³AÄ
©∂≥ q×Më®             å                ò∫vÃUFð ‰UÁ ≠√
©ÍdF*« ¡öFë uÐ√®    œUÐü«Ë ÊUÄ“_« q¹uÞ w       5 œ U¹UIÐ vKŽ 5 œË ≠»

©∂∫ WÃœU:«®                 å            ò vÃUFð ‰UÁ ≠ Ã

©w³M²*«®                       Ò
                qO Ð 5Ž—«bÃUÐ tMJÃË tK ‰U*UÐ  öFë vKŽ œ«uł ≠œ

©w³M²*«®               Ì
              öOKŽ f−¹ ”¬ t½QJ
                 Ò                Î
                             tNOð sÄ UI d²Ä Èd¦Ã« QD¹ ‡¼


                                             ∑≤
                                   ±∑ ”—bë
                 qOCH²Ã« rÝ«
                   Ú] Ô
                                    Ô
                              ∫wðü« hMë √dÁ√
                                 ]
                                
                            s¹d׳ë …RÃRà sÄ vI½√
                             Ú

                 ÚÓ Ú        Ô > ÓÚ Ó
                s¹dDý vÃ≈ ŸUFýù« U¼dDA¹ qÞ …dDÁ sÄ vH √

                  Ú ]    ÌÓÓ    >  Ú Ó
                  sO²HAë 5Ð dHš w d³Fð oŠ W L¼ sÄ vKŠ√
                                   Ú

                sO¹b¦Ã« w U½UMŠ iOHð Â_« VKÁ WAŽ— sÄ vLÝ√
                 ÚÓ    Î   Ô ÓÒ

                  sOMOFë —u½ sÄ sLŁ√Ë dLFë  UOMÄ√ sÄ vKž√
                   Ú       Ô   Ú Ô   Ò

                          Ò Ô ÓÚ Ô
                  s¹dLIë «—– ‚u v²Š „—b¹ ôUÄ WLÁ sÄ vKž√
                  Ú              ]

                    WOKOKë Í«ƒ— nOÞ U¹ «c¼ sÄ d¦Â√ qÐ «c¼
                     ] Ú     Ó       Ô

                           W¹d×Ð ÌnO WL ½ U¹
                            ]   Ú Ó

                              W¹dŠ U¹ w²MðU U¹
                               Ò
 ©f½uðØ w½ULDKë bLŠ√®

                          ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√
                               Ô ]
                     ø…bOBIë w dŽUAë Àbײ¹ rŽ ≠±
                                   Ó
             ÆpÖ `={Ë√¨ Ì…dO¦Â ¡UOý√Ë W¹d(« 5Ð dŽUAë q{U ≠≤
                      Ó    ]       Ó
              ø…bOBIë  UOÐ√ rEFÄ w  —dJð w²Ã« WGOBë UÄ ≠≥
                       ÚÔ  Ú Ò    Ô
∑≥
                                     ∫WAÁUM*«
W?GOBÐ ¡U?Oý_« sÄ d?O?¦? vKŽ UNKC? bÁË ¨W¹d?×ë sŽ WIÐUÒ ?ë  U?OÐ_« w dŽUAë Àb?×ð
          Ì       Ò     Ò               Ô    Ò
                                           ÆWMOFÄ
                                            Ò Ô

                                    ∫‰Ë_« XO³Ã« w
bÁ 5¾Oý Ê√ vKŽ XÃœ «c¼ w ©vI½√ ® WLKJ ¨s¹d׳ë …RÃRà sÄ vI½√ W¹d(« Ê√ Èd¹
                                  Ò
wL ½¨dšü« ÊËœ ¡wý w WHBë Ác¼  œ«“ bÁË ¨¡UIMë w¼Ë¨ …bŠ«Ë WH w UÂd²ý«
Ícë rÝô« wL ½ UL¨ © qF √® Ê“Ë vKŽ ULz«œ wðQðË qOCH²Ã« rÝ« UNKŁUÄ UÄË WGOBë Ác¼
   Ó               Î       Ò Ó Ú        Ó
   ÆtOKŽ öCHÄ©s¹d׳ë …RÃRî dšü« rÝô«Ë© qCHÄ®©W¹d(«® WHBë Ác¼ tO  œ«“
      Î                      Ô      Ú

                                   ∫w½U¦Ã« XO³Ã« w Ë
…dDÁË W¹d(« Ê√ vKŽ ‰b¹ u¼Ë ©uH ® qFHë sÄ o²AÄ u¼Ë ©vH √® qOCH²Ã« rÝ« œ—Ë
    ]      ^           Ï         Ú] Ô
                                    = Ó
  Æ W¹d(« w d¦Â√ X½U WHBë Ác¼ sJÃ˨¡UHBë w¼ …bŠ«Ë WH w U²Âd²ý« bÁ qDë

              Ô
 Æ UNMÄ XI²ý« w²Ã« ‰UF _« kŠô√˨ …bOBIë w WOI³²*« qOCH²Ã« ¡ULÝ√ Ãd ²Ý√ Ê√ ‰ËUŠ√
     Ú ]Ô                 Ò     ] Ó    Ó   Ú
sÄ XI²ý« bÁ˨©d¦Â√¨vKŽ√¨sLŁ√¨vKž√¨vLÝ√¨vKŠ√ ® w¼ qOCH²Ã« ¡ULÝ√ Ê√ bł√
                           ]     ]
          ©d¦Â¨öŽ¨sLŁ¨öž ¨ULݨ öŠ® VOðd²Ã« vKŽ WOðü« WOŁö¦Ã« ‰UF _«

 Î =   ÎÒ Ó                           Ô ^ ^
¨U dB²Ä ¨UOŁöŁ ÊuJ¹ Ê√ ◊dAÐ qFHë sÄ o²Að UN½√ vKŽ qOCH²Ã« ¡ULÝ√ w qÄQ²Ã« ‰b¹Ë
                   ^ Ô        ]
           Î
      Æ ËUH²Kà öÐUÁ ¨¡öF qF √ vKŽ tMÄ nÚ uë fOà U²³¦Ä ¨ÂuKFLKà UOM³Ä UÄUð
                        Ô      Î      ÎÒ ÎÒ

                                     ∫ Z²M²Ý√
 
w dšü« vKŽ UL¼bŠ√ …œU¹“˨ …bŠ«Ë WH w sOLÝ« „«d²ý« vKŽ qOCH²Ã« rÝ« ‰b¹ ≠±
                   Ú
                         ÓÚÓ
                    dONÝ sÄ t³½√ œU¹“∫ q¦Ä WHBë pKð
                                 Ò
ÊuJ¹ Ê√∫w¼ qOCH²Ã« Ô rÝ« tMÄ ^ o²A¹ Ícë qFHë w Ï ◊Ëdý „UM¼ ≠≤
t¦½RÄ Ícë qF √ Ê“Ë vKŽ tMÄ n uë fOè ÂuKFLKà UOM³Ä ¨UÄUð¨U dB²Ä¨U²³¦Ä¨UOŁöŁ
                        Î   ÎÒ Î    Î
                                      Æ¡öF

                                             ∑¥
   ¨©dý˨ dOš® «bŽ UÄ ¨qF √ Ê“Ë vKŽ UNFOLł WGKë w  œ—Ë w²Ã« qOCH²Ã« ¡ULÝ√ ≠≥
                                  Ú  Ô
                         ÆULNÃË√ sÄ …eLNë XÓ cŠ YOŠ

                                  U³¹—bð
                                     ∫ÍuHý V¹—bð
                          ∫ WOðü« ‰UF úà qOCH²Ã« rÝ« d–«
 ¨lMÄ¨Ò q{¨lÝ˨VFð¨‚b ¨ÂbÁ¨bý¨ŸdݨrKŽ¨ÍuÁ¨`LÝ
                  ÆoŁË¨Èb¼¨U½œ¨eŽ
                         Ò
                                    ∫WO²OÐ  U³¹—bð

                                      ©±® V¹—bð
                       >   Ô
                    ∫UNMÄ q qF d–√Ë wðQ¹ U2 qOCH²Ã« ¡ULÝ√ Ãd ²Ý√
                                   ] Ó    Ô
    ©±≤∫nNJë®       å                  ò ∫vÃUFð ‰UÁ ≠√

 ©tNłË tKë Âd wKŽ ÂUÄù«®
       Ò                    Î Ú ^ Î       ^
                          ÆULKŽ rNKÁ√ WLOÁ ”UMë qÁ√ ≠»

   ©ÍeOK$≈ q¦Ä®                  Ì
                   Æp²ÃUŠ sÄ fFð√ WÃUŠ w bŠ«Ë ULz«œ błu¹ ≠Ã
                        Ó      Ï

    åw³M²*«ò           Ì
           »U²Â ÊUÄeë w fOKł dOšË
               ]     Ô     `ÐUÝ ÃdÝ v½bë w ÊUJÄ eŽ√≠œ
                          Ì          ^Ó
 åwÁuý bLŠ√ò       oAÄœ U¹ nJHJ¹ ô lÄœË
                     Ï      ^ ÓÓ
                           ‚—√ ÈœdÐ U³ sÄ ÂöÝ ≠‡¼
                               Ó

   å ‰U¦Ä_« lL−Ĩw½«bO*« ò                   »«dÝ sÄ dž√ ≠Ë
                                     ^

         dÚ Ó ôË »«d²Ã« ‚u sÄ ÂdÂ√Ë
         Ô         Ú Ô      öFë ÍË– vKŽ√Ë UO½bë wMÐ eŽ√ ≠“
                          Ô            Ò
   åw½«bL(« ”«d uÐ√ ò

            Âd³²¹ ôË UNO v²Hë ÂUC¹
            Ô] Ó         Ô         ^ Ì   Ô
                           WFIÐ WÃułdÃUÐ ÷—√ q Ð√Ë≠Õ
                           ÏÓ Ô
 åÊ«bëØÍËU¼eë wÁb qOLłò
∑µ
                                       ©≤® V¹—bð
                    ∫w dBë t½“Ë V²Â√Ë ¨ ÊuK*« o²A*« Ÿu½ sOÐ√Ô
                     Ò      Ô    Ò = Ó Ó Ô =Ó
 ©w³M²*«®    ‰uÂ√ ‘uO−Kà »Ëdý wKŽ
         Ô      Ï  y        Ô     Ô
                         UN{dŽË ‘uO'« ‰uÞ rÂdž√ ≠√
                                  Ò

©‚«dFëØw U dë ®   Ó ÚÔ Ò
           ÂbIÄ WKFð ô≈ UJ³Ã« fOÃË       Ò Î
                        UJ³ÃUÐ tðeF UŽuł UNÃuŠ vJÐ ≠»

©ÊËb¹“ sЫ®      Î
        UM¹b¹QÐ ôu uÄ ÊU UÄ X³½«Ë
                  ]          Î       Ò
                         UM H½QÐ «œuIFÄ ÊU UÄ q×½U ≠Ã

        UOÄ«d*« s¹d²I*UÐ ÈuMë wÄdðË  rN{—QÐ ÊËdÝu*« ‰Ułdë rOI¹≠œ
© VðUJë bFÝ uÐ√ ®

        „UÄdÄ  bFÐ√ bIà ‚«dFë sÄ   Ì ÓÓ
                        rKÝ ÍcÐ tOÄ«—Ë »U √ rNÝ ≠‡¼

© w{dë n¹dAë ®


                      Ò    Î
vÃ≈ vN²½« v²Š¨ …u−Hë w —UÝË ¨t½UMÝ√ 5Ð WMOJÝ l{u ¨UIOLŽ ¡U*« sJ¹ rà ≠Ë
       Î                          Ì
      Æ«dŁ√ ÊUÞd Kà b−¹ rà tMJÃ˨…œuIFÄ W³Á t½Q nIÝ tOKŽ ¨ œËb Ä o¹dÞ
                       Ï Ò Ï Ú
å d׳ë gŠË lÄ Ÿ«d ¨u−O¼ —u²JO ò

        »«uł ·uOÒ Ã« Ê√ uÃË ‰ËRÁ
        Ô  Ó               WOIÐ wMÄ o³ð rà uÃË —u³
                              Ó         ≠“

UD³²GĨpzUJ³Ð «—Ëd Ä r ²³² ¨ œËRHÄ Ë√ ÊËe×Ä vKŽ „dE½ lÁË ULK wJ³ð p²Oà ≠Õ
Î       Î                      ]
—uDÝ w¼ U/≈ ¨nÁu*« «c¼ q¦Ä w p¹bš vKŽ —b×Mð w²Ã« ŸuÄbë Ê_¨ pŽuÄbÐ
Ï                Ò
          ÆÊU ½≈ p½√ ¡UCO³Ã« WHO×Bë pKð w pà q− ð¨—u½ sÄ
å «dEMë¨wÞuKHM*«ò

  åw½«bO*« ∫‰U¦Ä_« lL−Ä ò                   Ó
                           Æ `³Bë oKÓ sÄ dNý√ ≠◊

ÂuIÐ dše¹ ÊU¨ q¦*« dBŽ u¼ U/≈Ë ¨ sþ Ë√ ÌWLN²Ð –UFÄ vKŽ UOM−²Ä dLŽ ÊU UÄ ≠Í
Ì Ô                =           Î Ò
         Ô        =
¨h²I*« rNMÄË ‰ËdN*« rNMÄ˨ oK;« dzUDë rNML ¨—u O*« bLJë «—– vÃ≈ ÊuIÐU ²¹
 ^
  å‰uÝdë ‰uŠ ‰Uł— ∫bÃUš bL×Ä bÃUšò            Î
                    ÆÊËdzUÝ dO)« WK UÁ w UFOLł rNMJÃË


                                             ∑∂
                                ∫qLFë «c¼ “U$≈ w r¼UÝ


                                    ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠    W½—U“ œUNł ≠      g³Š VM¹“ ≠        hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
  w½öO U1— Æ√ ≠   hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠     b¹U w׳ ≠        rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠
…bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠   Í“U−Š UOÝuà ‡      5ÝU¹ o uÄ ≠         5ÝU¹ Õö Æœ ≠
 ÍbÃU)« dOMÄ Æ√ ≠    Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠     d¹“uë VM¹“≠         ·U Ž bOFÝ Æœ ≠


                            ∫WOÐœ_« YŠU³LKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ≈ WM'
   w UL'« qOŽULÝ≈ ≠          wÄËbÁ œUFÝ ≠        © UÎ Oz— ® W½—U“ œUNł ≠
     ÊUOKŽ WMOJÝ ≠         …d UMÄ wKŽ ≠       Î
                                © «—dIÄ ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
    »uÃUŠ uÐ√ bL×Ä ≠        —œUIë b³Ž ÂUNÃ≈ ≠           ÃU(« vÝuÄ ≠
                                        Wëež uÐ√ œUN½ ≠

           ∫ wÝUÝ_« sÄU¦Ã« nBKà WOÐdFë WGKë ÃUNMÄ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

     wÐËd)« ¡ULÝ√ ≠          d³MŽ œUNÝ ≠            ÕU³BÄ rO¼«dÐ≈≠
      wLK ë ÂUNÝ ≠        wJ¹uAë WLÝUÐ ≠            wÝuO'« ¡U Ë≠
      ÊU×Dë ¡UM¼ ≠        ÊU u WÃuš ≠           qOŽULÝ≈ qOLł ÂU²š≠                              ∫ WOÐdFë WGKë ÃUNMÄ rOJ% WM'

    W²Â uÐ√ œuL×Ä Æœ≠≥    Íœ«uK ë s Š ÆœÆ√ ≠≤       wŁužd³Ã« nODKë b³Ž ÆœÆ√ ≠±
                 tKë bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -
PANTONE 1665 CVU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2287
posted:8/27/2010
language:German
pages:83