madanya_G7 by uaz90

VIEWS: 940 PAGES: 58

									A-PDF MERGER DEMO
   ∑ WO b*« WO d «     5D K W Ëœ
            w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
        rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
          5D  K W ˜
         rOKF «Ë WO d « …—«“Ë   WO bL « WO d «
        wÝUÝ_« lÐU ë nBKÃ
                        ÊuH R*«

bLŠ_« ÂU ²Ð«              åUÎI MÄò 5 UF ë d U½
Í—Ë—UFë b¹d                  ÕU³Bë XF —
          Z¼UM*« eÂdÄ sŽ
   hL(« uÐ√ dLŽÆœ wÐdG*« sLŠdë b³ŽÆœ
5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞≤ /≤∞∞± wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ »U²Jë «c¼ f¹—bð
               Î                                          ÂUFë ·«d‡ýù«
                               hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
                               5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ


                                          Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                                    hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ÍuÐdð ·«dý≈

                                           WOMHë …dz«bë
                                    U‡‡ÂdÐ b‡‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
                                        bFÝ√ X √— ∫ rOLBð
                           Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                            WMÞ«uÐ ‰ULÂ ¨5I¹ 5 % ∫ ÍuGÃ d¹d%
                                   bLŠ√ ÂUBŽ ∫ Âu‡‡‡‡‡Ý—
                              WO½b*« WOÐd²Ã« ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
                bLŠ_« ÂU ²Ð«             åUI MÄò w½öOJë b¹“ U1—
                                   Î
                 W½—U“ œUNł                   «—UAÐ rO¼«dÐ≈
            åΫ—dIÄò WA¹dë ÊU ž             åo MLKà U³zU½ò ‰UL …dO¼“
                                       Î
                Íb¹UFë bL×Ä                   ÍœUNë b³Ž UMOÃ
                                      ÍdB*« «uAë ¡UHO¼

                WO d «W U « WF D «
                ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
      Z¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
    WM¹b*« eÂdÄ WNł sÄ 5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
             5D K ≠ tKë «— ≠ ∑±π »Æ ’
      +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fÂU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
   pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
                                                  bONL
V?FAë  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
V?F?A?K?à W?OMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã U?LNÄ U?ÝU?Ý√ b?F?¹ w?M?OD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5?Ð t?½U?JÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë
                  ÎÒ Î
                                                   Î
U?N?² Ý— w²Ã« WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë
                                            Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä
…—«“u?ë w?Ãu?ð «c?à ªl?L?²?:« ·«b?¼√ o?Iײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ
Æ…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË ÍdÝ_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈
nBë V²Jà ¨wMOD KHë Z¼UMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
V?²? i?F?Ð d?¹u?D?ð v?Ã≈ W? U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë wMN*«Ë WO½U ½ô« ÂuKFÃ«Ë wLKFë tŽËdHÐ ©dAŽ ÍœU(« ® Íu?½U¦Ã« ‰Ë_«
…—«“Ë Êu?J?ð U?N?ÐË ¨ÂœU?I?ë ÂU?F?ë w? ©±≤®Íu?½U?¦?ë w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*«
Î
UOÃUŠ …—«“uë qLFðË ¨©±≤≠±®·uHBKà ÂUFë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł œ«bŽ≈ XKL« bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã«
 q?Š«d?*« Z?¼U?M?* t?OKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË¨ w½Ëd²JÃù« rOKF²Ã«Ë  UJ³Aë ‰U−Ä w WO²×²Ã« WOM³Ã« lOÝuð vKŽ
                                      Î    Î
 w?M?O?D? ?KHë ÃUNMLKà rOKF²Ã« WOŽu½ 5 %Ë ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« WK «u* ¨©U?¹œuLŽË U?O?I √® YŠU³*« lOLł w ¨Àö¦Ã«
                                                        ƉË_«
      Î
 …e?O— ¨UÐU²Â ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v?²?Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
 d?O u²Ã ªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dÔŽ  U?Äu?K?F?ÄË  U½UOÐ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√
 ¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š
                                       ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ
                                    ÎÒ
 …—«“uë ÈdðË ¨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
 w?L?K?F?ë Âb?I?²?ë w?  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë v?ë vÃË_« sÄ  UF³Dë
 W—UAÄ sÄË œuNł sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë
              ÎÒ    Î
 ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w U¹d¼uł «dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√
 Íc?ë s?Þu?ë w? dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë
                                                  ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹
 ¨W?O?ÃËb?ë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
                   ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbëË
 ‰öš sÄ w ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
           y
 ¨tFÁuÄ V Š q ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë
 ¨q?L?F?ë  U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?ÃR?*«Ë ¨—«d?Áù«Ë ¨Z?¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU' qLAðË
   ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë

   wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
       Z¼UM*« e‡ÂdÄ
       Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
                                                    W bI

‚uIŠ U¹UCIÐ r²N¹ Ícë w½b*« lL²:« qJA²Ã UNMOÐ ULO nÃP²ð  U ÝRÄ ¡UMÐ ‰öš sÄ d9 `łUMë lL²:« ¡UMÐ WOKLŽ Ê≈
                                     ÆUNÐ WD³ðd*«Ë UNMŽ WŽdH²*« U¹UCIÃ«Ë ÊU ½ù«
            Î
Ê√ V−¹  UłUŠ w¼ qÐ ¨V × «—UJ √ X Oà UN½≈ ¨lL²:« WO½bÄ œb% …“—UÐ rO¼UHÄ q¦9 ‰bFÃ«Ë WOÃËR *«Ë WDK ÃU
       ÆUNOKŽ W³þ«u*«Ë UN²Ý—U2 ÁU&UÐ l bð UNFÄ r− Mð WOLOÁ WÄuEMÄ ¡UMÐ rŁ sÄË UNÐUFO²Ý« ·bNÐ UNÐ p L²Ã« r²¹
                                             Î  Î
w ˨UM²Ä√ UNÐ vKײð w²Ã«  UL ë pKð ¨UMŁ«dðË UMLOÁË UM²¹dŠ W¹ULŠ ·bNÐ ULNKLŠ UMOKŽ s¹dO³Â öIŁË UMLŁ „UM¼ Ê√ pý ô
W?O?½b?*« …UO(«  «eJðd* wLKŽ wŽË s¹uJ²Ð WKOH lÐU ë nBKà WO½b*« WOÐd²Ã« ÃUNMÄ UNOKŽ e— w²Ã« lO{«u*« ÊS pÖ ¡u{
                                          Î
sÄUC²Ã«Ë W—UA*« ÕË— qOFHð vÃ≈ ÍœRð UN½√ UL ¨wÂd× HMÃ«Ë wÃUFH½ô«Ë ÍdLFë Èu² *« lÄ UÄU− ½« cOLK²Ã« UNłU²×¹ w²Ã«
                                                  Æ·œUNë w½öIFë
l?Ä q?ŽU?H?²?ÄË Ÿ«Ë s?Þ«u?Ä o?K?) WKOÝË UNKFł vÃ≈ WÄuKF*« »U ²Â« ÈbF²¹ wÝUÝ√ ·b¼ vKŽ eJðd¹ ÃUNM*« «c¼ Ê√ ULÂ
            Î
     ÆsÞuë «c¼ w UMÞ«uÄ t²HBÐ cOLK²Ã« tł«uð U¹UCIà ‰uKŠ ◊U³M²Ý« vKŽ Y(« vÃ≈ W U{ùUÐ «c¼ ¨sÞuÃ«Ë W¾O³Ã«
                                                 Î
÷d?Ž l?ÐU?²?²ÃUÐ w¼ WOÝUÝ√ ÂU Á√ WFЗ√ XMLCð »U²Jë «c¼ ”Ë—œ ÊS ‰ËR *«Ë wŽ«uë ÊU ½ù« ¡UMÐ o¹dÞ w «dOÝË
                         Î
              ∫wðüU rOOI²Ã« WK¾Ý√ «dOš√Ë ¨WOIO³D²Ã« WDA½_«Ë ”—bë Èu²×Ä rŁ sÄË ¨’uB½Ë —uBÃ
                                                      Î
                                              Æ’uBMÃ«Ë —uBë ∫ôË√
Î
ôu Ë lÁ«uë w dOJH²Ã« vKŽ bŽU ð w²Ã« ∆œU³*«Ë bŽ«uIë iFÐ ÃU²M²Ý«Ë ¨ U×KDB*« Õdý …—UNÄ e¹eFð vÃ≈ ·bNð
W?O?K?I?F?ë c?O?L?K?²?ë h?zU?B?š U?¼—U?O?²š« w wŽË— bÁË ª ”—bë vKŽ cOLK²Ã« ‰ušœ qON ð ·bNÐ UNOKŽ rJ(«Ë UNKOK% vÃ≈
              Æ…œU*« WO uBš pÃc ¨”—bKà tLKFð ·«b¼√Ë ¨wM¼cë Á«u² ÄË WOŽUL²łô«Ë WOÃUFH½ô«Ë
                                                      Î
                                               Æ”—bë Èu²×Ä ∫UO½UŁ
U¼dO Hð r²¹ w²Ã« WOÝUÝ_« rO¼UH*« hMë sLC²¹ UL ¨—uBë sÄ UNMÄ d³Â_« ¡e'« ÃU²M²Ý« sJ1 w²Ã« WOÝUÝ_«  UÄuKF*« sLC²¹
              Æj ³Ä qJAÐ ”—bë Ÿu{u0 WIKF²*« vM³Ã« iFÐ dO Hð vÃ≈ W U{ùUÐ «c¼ ¨”—bë dOÝ ‰öš sÄ
                                                       Î
                                                   ÆWDA½_« ∫U¦ÃUŁ
Ë√ Íœd qJAÐ cOÄö²Ã« q³Á sÄ U¼cOHMð r²¹ YOŠ ¨WB(« ‰öš t²'U?FÄ X9 U0 qB²ð  UIO³DðË s¹—U9 WŽuL−Ä sLC²ð
          Î
ÆqC √ qJAÐ cOHM²Kà öÐUÁ rKF*« Á«d¹ UÄ Ë√ cOLK²Ã« —UO²š« V Š UNF¹“uð sJ1Ë ¨UNł—Uš Â√ WB(« w ¡«uÝ qLŽ ‚d —UÞ≈ w
                                                       Î
                                                 Æw H½ d³²š√ ∫UFЫ—
                         Î
Ác?¼ ¡«d?ł≈ r?K?F*« ÃU²×¹ YOŠ ¨qOK×²Ã«Ë »UFO²ÝôUÐ «—Ëd?Ä n?O?ÃQ?²Ã«Ë VOÂd²Ã« Èu² Ä vÃ≈ w dF*« Èu² *« 5Ð ŸuM²ð
 Æ cOÄö²Ã« »UFO²Ý« ÈbÄ h× Ë ¨f¹—b²Ã« WI¹dÞ ÕU$Ë ¨t «b¼_ ”—bë oOI% sÄ bÂQ²Kà ¨d¦Â√ Ë√ WBŠ q bFÐ …uD)«
                                               oO u²Ã« wÃË tKëË
                                                    ÊuHÃR*«
                                  U¹u²×Lë
                ‰Ë_« qBHë
                                     vÃË_« …bŠuë

   ≤                            qšbLë
                                        w½bLë lL²−Lë
 µ≠≥        w ÝRÄ lL²−Ä w½bLë lL²−Lë     ‰Ë_« ”—bë
  ∏≠∂    w½bLë lL²−Lë ¡UMÐ w W—UALÃ«Ë WOÃËR Lë  w½U¦Ã« ”— bë
 ±≥≠π             w½bLë lL²−Lë rOÁ sÄ   YÃU¦Ã« ”—bë
                                      WO½U¦Ã« …bŠuë
  ±¥                            qšbLë
±∏-±µ              sNLÃ«Ë qLFë «d²Š«   ‰Ë_« ”—bë
                                        qLFë
≤≤≠±π           sNLë ŸuM²Ã lL²−Lë WłUŠ    w½U¦Ã« ”— bë
≤∑≠≤¥             qÄUFë ‚uIŠË  U³ł«Ë    YÃU¦Ã« ”—bë

                w½U¦Ã« qBHë
                                      W¦ÃU¦Ã« …bŠuë                                         q «u²Ã«Ë ‰UBðô«
  ≤∏                            qšbLë
≥±-≤π                tÃUJý√Ë ‰UBðô«    ‰Ë_« ”—bë
≥¥≠≥≤              ÂUFë Í√dÃ«Ë ÂöŽù«   w½U¦Ã« ”— bë
≥∑≠≥µ    ©X½d²½ù«®  UÄuKFLë WJ³ý d³Ž ‰UBðô«     YÃU¦Ã« ”—bë
                                     WFЫdë …bŠuë
  ≥∏                            qšbLë
                                        WOŽUL²ł« U¹UCÁ
   ¥≤-≥π       …dÝ_« w WOÞ«dIL¹bë W¾AM²Ã«   ‰Ë_« ”—bë
¥∂≠¥≥              ÊU ½ù« ‚uIŠ WOCÁ    w½U¦Ã« ”— bë
µ∞ - ¥∑                  dIHë WOCÁ  YÃU¦Ã« ”—bë
                         vÃË_« …bŠuë

               w½bLë lL²−Lë
                                        qšbÄ

¨WO½U ½ù« …—UC×ë  ULÝ sÄ WLÝ w½bLë lL²−Lë w h ý q W—UAÄ XðUÐ bIÃ
«d²Š«Ë WOÞ«dIL¹bë ∆œU³LÐ ÊUL¹ù« fJF¹ Ícë „uK ë sÄ ôUJý√ cšQð w²Ã« W—UALë Ác¼
                    Æ WOÃËR Lë qL×ðË WëbFÃ«Ë s¹dšü« WO uBš
bOÂQð ‰öš sÄ “d³ð w½bLë lL²−Lë w W—UALë sÄ UN«—œ≈ sJL¹ w²Ã« WOL¼_« Ê≈
¨ÂUFë `ÃUBKà WOÃUFHÃ«Ë ◊UAMë œ«œe¹ UNðœU¹eÐ w²Ã« W¹uCFë pKð ¨lL²−Lë w œdHë W¹uCŽ
ÁU−ð WOÃËR Lë qL×ð Èu² Ä sÄ l d¹Ë ¨WOŽUL²łô« W¹uCFÃ«Ë ¡UL²½ô« fJF¹ Ícë dÄ_«
          Ò
¨WO½bÄ rOÁ bO −ð UNK×Ä q×¹ w²Ã«  UŽ«eMÃ«Ë  U ö²šô« sÄ pÖ b×OÝ YOŠ s¹dšü«
Æ UŽ«eMë qŠË ¨·ö²šô« …—«œ≈Ë ¨W¹œbF²Ã« …—«œ≈Ë ¨·ö²šô« ‰u³ÁË ¨W¹œbF²Ã« ‰u³Á ∫q¦Ä
¨WOŽUL²łô«Ë ¨W¹œUB²Áô«Ë ¨WOÝUO ë  U ÝRLë sÄ nÃQ²¹ w½bLë lL²−Lë Ê≈
    Î
¨WOÝUOÝ U{«dž√ oIײà WÃËbë WDKÝ sŽ qI² Ä qJAÐ WHK² Ä s¹œUOÄ w qLFð w²Ã« WO UI¦Ã«Ë
                           Ó
                         Æ WOŽUL²ł«Ë ¨WO UIŁË ¨WOMNÄË WOÐUI½Ë
rÃUFë sÄ …b¹bŽ Ê«bKÐ w t²²Að sÄ rždÃUÐ t½√ kŠö½ wMOD KHë lL²−Lë vÃ≈ dEMÃUÐË
UO½bÄ UFL²−Ä fÝR¹ Ê√ ŸUD²Ý«¨ WÃËœ »UOž vÃ≈ W U{ùUÐ «c¼ ¨ …bŠ«Ë WFIÐ w ÁœułË ÂbŽË
Î   Î
YOŠ ©WOÄuJ×ë dOž® WOK¼_« tðULEMÄË W¹dO¼UL−ë ÁdÞ√Ë tðULEMÄ ŸU ð« ‰öš sÄ tÁUD½ l ð«
              Æ UN «b¼√ ŸuMð YOŠ sÄ Ë√ ¨U¼œbŽ YOŠ sÄ …b¹bŽ X׳ √
                     ≤
                          ‰Ë_« ”—bë


        w ÝRÄ lL²−Ä w½b*« lL²:«
                        WOKOIKÁ W¹bKÐ
X¹“ dOÐ WFÄUł

                 ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√

           øsO² ÝRLë sOðU¼ q¦Ä tOÃ≈ ·bNð Ícë „d²ALë ·bNë u¼ UÄ ≠±
              Æ U ÝRLë Ác¼ sÄ q tO qLFð Ícë ‰U−Lë œbŠ√ ≠≤
         ø…—uÂcLë o «dLKà UNðUÄbš w WNÐUAÄ W ÝRÄ pðbKÐ w błu¹ q¼ ≠≥


                   ≥
                                   ∫w½bLë lL²−Lë
¨UNKLŽ w WÄuJ×ë bŽU ð w²Ã«  ULOEM²Ã«Ë  U ÝRLë WŽuL−Ä w w½bLë lL²−Lë q¦L²¹
¨”—«bLÃ«Ë ¨ UFÄU−Ã«Ë ¨ UO½ËUF²Ã«Ë ¨W¹b½_«Ë ¨ UÐUIMÃ«Ë ¨ UOFL−Ã«Ë ¨»«eŠ_« ∫q¦Ä
                     Æ  U¹bK³Kà W U{ùUÐ WOLOKF²Ã«  U ÝRLë nK² ÄË
YOŠ ¨…dOAFë Ë√ WKO³IÃ«Ë WKzUFKà ¡UL²½ô« “ËU−²¹ tà ¡UL²½ô« Ê_ ¨w½bLë lL²−Lë vL ¹Ë
¨fM−Ã«Ë ¨WKzUFë sŽ dEMë iGÐ ¨ÌËU ²Ä qJAÐ w½bLë lL²−Lë  ULEMLà ÊuMÞ«uLë wL²M¹
                                    Æs¹bÃ«Ë ¨ÊuKëË                          ∫wMOD KHë w½bLë lL²−Lë  ULNÄ
       ÆwMÞuë ‰öI²Ýô« “U−½≈ WÃQ Ä ∫q¦Ä ¨WLÝU×ë WOMÞuë qzU Lë w WL¼U Lë ≠±
                   ÆlL²−Lë w ÊU ½ù« ‚uIŠË tOÞ«dIL¹bë rOÁ dA½ ≠≤
                       ∫w½bLë lL²−Lë  U ÝRLÐ WÃËbë WÁöŽ
 UNKLFà WÄ“öë hOš«d²Ã« UN×MLðË ¨w½bLë lL²−Lë  U ÝRÄ fOÝQ²Ð WÃËbë sO½«uÁ `L ð
 l?L?²?−Lë  U ÝRÄ —Ëœ qÄUJ²¹ Ê√ wG³M¹Ë ÆlL²−Lë ·«b¼√ lÄ r− Mð w UN «b¼√ W dFÄ bFÐ
 ÆULNMOÐ W—UALÃ«Ë ÊËUF²Ã« vKŽ ÂuIð WÁöFà WłUŠ „UM¼ ÊS pÃcà ¨WÃËbë  U ÝRÄ lÄ w½bLë
                                    Ô
 WOMOD KHë WOMÞuë WDK ë ÂUOÁ q³Á w½bLë lL²−Lë  U ÝRÄ sÄ b¹bFë X Ý√ sOD K w Ë
 qOFHðË ¨rz«œ d¹uDð vÃ≈ ÃU²×ð WOÃUFHÐ UNðUÞUA½ ÍœRð v²ŠË ¨ ôU−Lë nK² Ä w qLFð ¨U¼bFÐË
 . U ÝRLë sÄ UNðöO¦Ä lÄ oO M²Ã« ‰öš sÄ ¨sOMÞ«uLë WÄbš w VBð Ê√Ë ¨dO¼UL−ë lÄ UN²ÁöŽ
                     ¥
                    WDA½_«

                                         ◊UA½
lL²−Ä  U ÝRÄ Ë√ WOÄuJŠ  U ÝRÄ UN½u V Š WOðü« WOMOD KHë  U ÝRLë nMB½
                                           Æw½bÄ

 w½bÄ lL²−Ä W ÝRÄ       WOÄuJŠ W ÝRÄ                W ÝRLë rÝ«
                                        …ež W¹bKÐ
                             WE U;« w rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« W¹d¹bÄ
                                   wÐdFë qHDë —«œ
                                     dLŠ_« ‰öNë
                              WOMOD KHë s¹œUOBë WOFLł
                                      WŽ«—eë …—«“Ë
                                  WOÄöÝù« ÂU²¹_« —«œ
                                 UNO rKFð√ w²Ã« WÝ—b*«
                                     W¹—U−²Ã« W dGë
                                     d¼“_« WFÄUł                                      w H½ d³²š√
            ø«–ULÃ˨lL²−Lë w  U ÝRLë œułuà …—Ëd{ „UM¼ Ê√ Èdð q¼ ≠±
  øWOÄuJ×ë dOž  U ÝRLÃ«Ë  «—«“uÃU WOÄuJ×ë  U ÝRLë sOÐ jÐdð w²Ã« WÁöFë WFO³Þ w¼ UÄ ≠≤
      øw½bLë lL²−Lë  U ÝRÄ sÄ …bŠ«uà UNO sJ ð w²Ã« p²IDMÄ WłUŠ ÈbÄ UÄ ≠≥
 vKŽ ‰uB×ë ·bNÐ fOà lL²−LKà  UÄbš ÂbIð  U ÝRÄ fOÝQ²Ð œ«d √ WŽuL−Ä ÂUOÁ V³Ý qKŽ√ ≠¥
                                         ÆÕUЗ√

                      µ
                             w½U¦Ã« ”—bë


      w½b*« lL²:« ¡UMÐ w W—UA*«Ë WOÃËR *«
wMOD KHë w½bLë ŸU bë
      —ËdÄ …—Uý≈
                  ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ∫dJ √Ë ¨kŠô√

                  ∫WOðü« ‰ULŽ_« sÄ q sŽ WÃËR Lë W ÝRLë rÝ« UÄ
     ø UF¹dA²Ã«Ë sO½«uIë sÝ ¨Ÿ—«uAë nOEMð ¨—ËdLë  «—Uý≈ l{Ë ¨o¹d×ë ¡UHÞ≈                    ∂
                                          ∫WOÃËR Lë
 U³ł«uë ¡«œ√Ë ¨WÝ—bLë vÃ≈ »U¼cë Vł«Ë q¦Ä ÊU ½ûà qÂu¹ sOFÄ qLFÐ ÂUOIë »ułË w¼
     ÆW¾O³Ã«Ë ¨Ÿ—UAÃ«Ë ¨XO³Ã« W UE½ vKŽ WE U×LÃ«Ë ¨dO ë bŽ«uIÐ sÞ«uLë «e²Ã«Ë ¨WO²O³Ã«

                               ∫s¹dšü« ÁU−ð WOÃËR Lë qL×ð
¨ UOÃËR Lë iFÐ qLײ½ Ê√ UMOKŽ «cà ¨lL²−LÃ«Ë WÝ—bLÃ«Ë …dÝ_« w s¹dš¬ lÄ gOF½ UM½≈
¡bÐ XÁuР«e²Ãô«Ë ªXO³Ã« qš«œ œ«d _« h ð WOÃËR Lë ÁcN ¨XO³Ã« W UE½ vKŽ WE U×Lë ∫q¦Ä
¨—ËdLë  «—UýSР«e²Ãô«Ë ¨WÝ—bLë w sOLKFLë ÁU−ð pIðUŽ vKŽ lIð WOÃËR Ä ÁcN ¨WB×ë
                                   Î
‚öš√ ÁU−ð UNKLײð WOÃËR Ä Ác¼Ë ¨lL²−Lë w tÁuIŠ vIK²¹Ë tðU³ł«uÐ ÂuI¹ «uCŽ gOFð YO×Ð
                                        ÆtMO½«uÁË Ÿ—UAë

                                 ∫p¼U−ð s¹dšü« WOÃËR Ä
WOÃËR Ä ∫q¦Ä ¨p¼U−ð WOÃËR Lë «uKLײ¹ Ê√ rNOKŽ ÊS ¨ s¹dšü« ÁU−ð WOÃËR Lë pKLײÐ
qł— WOÃËR ÄË ¨ÁcOÄöð …bŽU Ä ÁU−ð rKFLë WOÃËR Ä˨ÂUFDÃ«Ë ÈËQLë dO uð w p¼U−ð q¼_«
                                      Æo¹d×ë bMŽ ¡UHÞù«

                                   ∫WOÃËR Lë qL×ð WOL¼√
tà VK−OÝ UNà œdHë qLײ ¨ ¡«u ë vKŽ lL²−Lë Ë œdHKà W³ MÃUÐ rNÄ dÄ√ WOÃËR Lë qL×ð Ê≈
Ær¼U{— ÂbŽË ¨s¹dšü« j Ý vKŽ “u×OÝ t½S ¨tOKŽ …UIKLë WOÃËR LÃUÐ rI¹ rà «–≈ UÄ√Æs¹dšü« U{—
     Î
UM½S ¨UÄ UB ý —ËeMà …—UO ÃUÐ d U ½ UÄbMF ¨rNðULNÄ ¡«œQÐ «uÄuI¹ wJà œ«d _« vKŽ bL²F½ UM½≈
UL ¨—UODë …œUOIÐ ÊuI¦¹ rN …dzUDÃUÐ ÊËd U ¹ s¹cKà W³ MÃUÐ ‰U×ë pÃc ¨ …—UO Kà ozU ë …œUOIÐ o¦½
            Æ…—œUGLÃ«Ë WÄœUIë  «dzUDë ÊuNłu¹ s¹cë W³Á«dLë ÃdÐ w sOKÄUFÃUÐ o¦½
                       Î
Ê√ pMÄ lÁu²ð pðdÝQ ¨pÖ VKD²ð w²Ã« lÁ«uLë w ôËR Ä ÊuJð Ê√ pMÄ ÊuFÁu²¹ s¹dO¦Jë Ê≈
Î
UMÞ«uÄ ÊuJð Ê√ pMÄ lÁu²¹ lL²−Lë˨ pðU³ł«Ë ¡«œ√ pMÄ lÁu²¹ pLKFÄË ¨œb×Ä XÁË w XO³Kà œuFð
                          Î                 Î
Æ…bzUHÃUÐ s¹dšü« vKŽË pOKŽ œuFð w²Ã« lL²−Lë WÄbš w U—UAÄË ¨WÄUFë o «dLë vKŽ k U×¹ U×ÃU


                        ∑
                   WDA½_«

                                      ± ◊UA½
                 Ì   Ì      Î
 —Ëœ UMÄ qJà ÊU ¨WŽuL−L tÐ UMLÁ qLŽ sÄ ¡eł sŽ tO ôËR Ä XM nÁuÄ sŽ Àb×ð√
 Ï
  øUNð“dŠ√ w²Ã«  P UJLë w¼ UÄË ¨X½U sÄ ÁU−ðË ¨WOÃËR Lë pKð `O{uð lÄ ¨tO WOÃËR ÄË

                                      ≤◊UA½
      Î
 wJà ªUNMÄ UŁöŁ —U² ½Ë¨s¹dšü« ÁU−ð UNKL×ð UMOKŽ V−¹ w²Ã«  UOÃËR Lë iFÐ V²J½
                          ÆÊuJð sÄ ÁU−ðË UNKL×ð V³Ý œb×½
                                      ≥◊UA½
 qLײ¹ Ícë h AKà pÖ WOL¼√ ÊUOÐ lÄ UM¼U−ð s¹dš¬ ”U½√  UOÃËR Ä iFÐ V²J½
                                  ÆUM¼U−ð WOÃËR Lë
                                    w H½ d³²š√

                          Î
                       ÆUNOKŽ ôU¦Ä wDŽ√ øWOÃËR LÃUÐ œuBILë UÄ ≠±
   «¡«e−ë w¼ UÄË ¨V−¹ UL w²OÃËR Ä XKL×ð «–≈ U¼UIKð√ Ê√ sJL¹ w²Ã«  P UJLë w¼ UÄ ≠≤
                    øwG³M¹ UL w²OÃËR Ä qL×ð√ rà «–≈ UNF œ√ w²Ã«
Y¹b×ë UNKL×¹ w²Ã« W Ozdë …dJHë UÄ åt²OŽ— sŽ ‰ËR Ä rJKÂË ¨Ÿ«— rJKÂò ∫©¶® ‰UÁ ≠ ≥
                                     øn¹dAë


                     ∏
                           YÃU¦Ã« ”—bë


                w½b*« lL²:« rOÁ sÄ
                  © W¹d×Ã«Ë WëbFë ®
                            ∫vÃUFð ‰UÁ

        ˝                           ˚
      ¡U Më …—uÝ sÄ µ∏ W¹¬
             ∫’UFë sÐ ËdLFà »UD ë sÐ dLŽ ‰uI¹
           Î
          åø «—«dŠ√ rNðUNÄ√ rNðbÃË bÁË ”UMë rðb³F²Ý« v²Äò


                     ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√

                             øvÃË_« …—uBë dOAð «–UÄ vÃ≈ ≠±
rNðbÃË bÁË ”UMë rðb³F²Ý« v²Ä ò ∫’UFë sÐ ËdLFà dLŽ ‰uÁ sÄ tÞU³M²Ý« sJL¹ Ícë UÄ ≠≤
                                   Î      Ô
                                  åø«—«dŠ√ rNðUNÄ√

                      π
                                                ∫rOIë ÂuNHÄ
UNMÄ bL² ¹ YOŠ ¨sOFÄ lL²−Ä œ«d √ UNÐ sÄR¹Ë lL−¹ w²Ã« ∆œU³Lë WŽuL−Ä rOIë wMFð
«d²ŠUÐ vE×ð Ê√ V−¹ rOIë Ác¼Ë ¨ lL²−Lë w WF³²Lë bOÃUI²Ã«Ë  «œUFÃ«Ë ·«dŽ_«Ë dO¹UFLë
                             ∫rOIë Ác¼ sÄËÆr¼d¹bIðË lL²−Lë ¡UMÐ√ lOLł
                                        ÆtKÃUÐ ÊUL¹ù« e¹eFð≠±
                                            ÆsÞuë VŠ≠≤
                                           ÆsO½«uIë «d²Š« ≠≥
                           sO½«uÁ Âd²Š√ wM½_          ÆÊËUF²Ã« ≠¥
                            XLKŽ bÁ˨ÍbKÐ
                             ]              ÆrKFë «d²Š« ≠µ
     U??¹ »d??N? ð ô «–U?L?Ã                             Æ¡UL²½ô« ≠∂
                           wðUOŠ WKOÞ UNÄ«d²Š«
        ø◊«dIÝ                                   Æ‚bBë ≠∑
                                              ÆWëbFë ≠∏
                                             ÆW¹d×ë ≠π
                                            Æ…—œU³Lë ≠±∞
                                   s¹dšü« WO uBš «d²Š«≠±±
                                     ÆfHMë vKŽ œUL²Žô« ≠±≤
                                         ÆVBF²Ã« ÂbŽ ≠±≥
                                             ÆrŠ«d²Ã« ≠±¥
rNð« bÁË ¨UNÄ«d²Š« UMOKŽË ¨WÄuL¹bë WH UNà fOÃË ¨·ËdEë lÄ dOG²ð sO½«uIë ÊQÐ ‰UÁ w½U½u¹ ·u KO ÂÆ‚≥ππ/¥∂π ◊«dIÝ *
                ÆpÖ i — t½√ ô≈ ¨s− ë sÄ »dNë tà «uMÄ√ bÁ ÁcOÄöð ÊUÂË ¨Â«bŽùUÐ tOKŽ rJŠË œU×ÃùUÐ


                           ±∞
                                            Î
                                     ∫W¹d×ë WLOÁ≠ ôË√
vKŽ ¡«b²Žô« ÂbŽ ◊dAÐ ¨tðU dBð q w ÊU ½ûà d³−Lë dOž —UO²šô« w W¹d×ë WLOÁ q¦L²ð
                               ÆWÄUFë W UI¦Ã«Ë ¨s¹dšü«  U¹dŠ
                                 ∫vÃ≈ W¹d×ë WLOÁ UMF bð
                      ÆwMÞuë —d×²Ã«Ë ‰öI²Ýô« qO½ qł√ sÄ qLFë ≠±
      ÆwMOD KHë VFAë ’uB Ð WOÃËbë WOŽdAë UNOKŽ XB½ w²Ã« ‚uI×ÃUÐ p L²Ã« ≠≤
                                Ædšü« Í√dë W¹dŠ «d²Š« ≠≥

                                            Î
                                     ∫WëbFë WLOÁ ≠UO½UŁ
sÄ ¡«uÝ ¨rNMOÐ ‚d ô ¨WOÝ«uÝ ”UMë lOLł vKŽ Êu½UIë oO³Dð lL²−Lë w WëbFë wMFð
¨‚uI×ë sÄ WŽuL−LÐ l²L²Ã« oŠ h ý qJà Ê≈ –≈ ªWKzUFë Ë√ ¨dJHë Ë√ ¨s¹bë Ë√ ¨fM−ë YOŠ
               ÆUNz«œQÐ Âe²K¹ Ê√ V−¹ w²Ã«  U³ł«uë sÄ WŽuL−Ä tOKŽ lI¹ t½√ ULÂ
                                   Ï
                                 ∫vÃ≈ WëbFë WLOÁ UMF bð
                              Æ Êu½UIë ÂUÄ√ ÍËU ²Lë qÄUF²Ã« ≠±
                            Æ¡UCIë vÃ≈ ¡u−KÃUÐ  U ö ë qŠ ≠≤
                                 Æs¹dšü« ‚uIŠ «d²Š« ≠≥
¨WëbFë WLOÁ vKŽ bÂRð ÊU ½ù« ‚uI( w*UFë ÊöŽù« sÄ …œUÄ ‰Ë√ X½U WëbFë WLOÁ sÄ bÂQ²KÃË
       Î
w? s?¹ËU? ²ÄË «—«d?Š√ ”U?M?ë lOLł bÃu¹ ò∫v?K?Ž …œU?*« Ác?¼ XB½ YOŠ ¨”U?M?ë l?OLł 5Ð ÍËU ðË
       Î
Æå¡Ušù« ÕËdÐ UCFÐ rNCFÐ «uKÄUF¹ Ê√ rNOKŽË ¨Ê«błuÃ«Ë qIFë «u³¼Ë bÁ r¼Ë ¨‚uI(«Ë WÄ«dJë
                      ±±
                    WDA½_«          WDA½_«
                                       ±◊UA½
                         ∫UNOK¹ ULŽ VO−½Ë WOðü« WBIë √dI½

             »UD ë sÐ dLŽË ÍdBLë WBÁ
sÄ qł— dC× ¨»UD ë sÐ dLŽ bMŽ fK−½ UM ∫‰UÁ ≠tKë tLŠ—≠ pÃUÄ sÐ f½√ sŽ
XIÐUÝ ∫ÍdBLë ‰UÁ øpÃUÄ∫ dLŽ ‰UI pÐ czUFë ÂUIÄ «c¼ ∫ sOMÄRLë dOÄ√ U¹ ‰UI dBÄ q¼√
                       Î
o³ ð√ ∫‰uI¹Ë wÝ√— vKŽ ◊u ÃUÐ wMÐdC¹ qF− ¨t²I³ «bL×Ä ’UFë sÐ ËdLŽ sЫ wÝdHÐ
tà ‰UI ¨ dCŠË XÐdN ÆÆÆÆÆpOÃ≈ wð¬ Ê√ ·uš wM ³Š ÁbÃ«Ë rKŽ ULK °øsOÄdÂ_« sЫ
«dCŠ ULK Z×ë rÝuÄ w UOðQ¹ Ê√ bL×Ä ÁbÃËË ’UFë sÐ ËdLŽ vÃ≈ V²Â rŁ ¨fKł« dLŽ
                   Î
øÍdBLë s¹√ ∫WHOK ë ‰UÁ Æ¡UIKë rðË ¨«bŽuÄ ÍdBLKÃË ULNà »UD ë sÐ dLŽ »d{ ¨rÝuLë
UNKFł«∫WHOK ë ‰UI ¨tÐdC ÂUI ÆsOÄdÂ_« sЫ »d{« …—bë p½Ëœ ∫tà ‰UI ÆrF½ ∫‰UI
XÐd{ bÁ sOMÄRLë dOÄ√ U¹ ∫ ÍdBLë ‰UI ¨t½UDKÝ qCHÐ ô≈ pÐd{ UÄ tKëu ¨ËdLŽ dNþ vKŽ
   Î
rŁ ø «—«dŠ√ rNðUNÄ√ rNðbÃË bÁË ”UMë rðb³F²Ý« v²Ä ¨ËdLŽ U¹√ ∫WHOK ë ‰UI ¨wMÐd{ Ícë
                     Î
         ÆwÃ≈ V²ÂU ¡wý pÐU √ ÊS ¨«bý«— ·dB½« ∫‰UÁË ¨ÍdBLë vÃ≈ XH²Ã«
©·dB²Ð®π∏ W×H »UD ë sÐ dLŽ sOMÄRLë dOÄ√ VÁUMĨ sLŠdë b³Ž¨ Í“u−ë sЫ


  ÆWÄ«dJë w ÍËU ²Ã«Ë W¹œdHë W¹d×ë Èu² Ä vKŽ WJN²MLë ‚uI×ë sL{ WBIë d H½ ≠±
           Æ U ö ë i w Êu½UIë ÂUÄ√ …«ËU Lë Èu² Ä vKŽ WBIë d H½ ≠ ≤
Ÿułdë ÊËœ ’UFë sÐ ËdLŽ sЫ sÄ ’UB²Áô« ÍdBLKà qC _« ÊU t½QÐ bI²Fð q¼ ≠≥
                                     ø¡UCIKÃ
                               Ô
     øÊu½UIë vÃ≈ Ÿułdë ÊËœ rÃUEë sÄ ’UB²Áô« ‰ËU×¹Ë ¨rKþ ÊU ½ù ‰uIð «–UÄ ≠¥
ølL²−LKà Àb×¹ Ê√ sJL¹ «–UÄ ¨¡UCIKà ¡u−Kë ÊËœ iFÐ sÄ rNCFÐ —Q¦¹ Ê√ ”UMKà „dð uà ≠µ
                                      Ô                     ±≤
                                     ≤◊UA½
           ∫WOðô« rOIë sÄ WLOÁ q sŽ d³Fð W U ë w²GKÐ …bŠ«Ë WKLł V²Â√

                ÆWëbFë ≠         ÆtKÃUÐ ÊUL¹ù« e¹eFð≠
                 ÆW¹d×ë ≠            sÞuë VŠ≠
                               ÆsO½«uIë «d²Š« ≠
                Æ…—œU³Lë ≠
                                  ÆÊËUF²Ã« ≠
         s¹dšü« WO uBš «d²Š«≠
                                ÆrKFë «d²Š« ≠
           ÆfHMë vKŽ œUL²Žô« ≠              Æ¡UL²½ô« ≠
              ÆVBF²Ã« ÂbŽ ≠              Æ‚bBë ≠
             Æs¹dšü« «d²Š« ≠
                                   w H½ d³²š√

                 ÆœdHë …UOŠ w WLNÄ U¼bŽ√ w²Ã«  U¹d×ë Ÿ«u½√ œbŽ√ ≠±
                           Ò
          ø U¹d×ë Ác¼ WÝ—ULÄ sÄ ÊU ½ù« sJL²¹ rà uà tŁËbŠ lÁuð√ Ícë UÄ≠≤
øsO½«uIë vKŽ œUL²Žô« ÊËœ sOLN²Lë vKŽ ÊuLJ×¹ …UCIë Ê√ uà Àb×¹ Ê√ sJL¹ Ícë UÄ ≠≥
              Î
     ÆpðdE½ d H¹Ë oI×¹ ôU¦Ä jŽ√ ø rÃUFë w WëbFë oO³Dð Èu² Ä vÃ≈ dEMð nO ≠¥
                   ±≥
                          WO½U¦Ã« …bŠuë

                     qLFë
                                          qšbÄ

                            Î  Î
«˜ ôË —«dI²Ý« ô –≈ ¨¡«u ë vKŽ lL²−LÃ«Ë ÊU ½ô« …UOŠ w ULNÄ «—Ëœ qLFë VFK¹
 ÆW¹dA³Ã«  —uDð ULà WL¹bIë —uBFë cMÄË »Ëƒbë qLFë ôuà t½√ UL ¨qLŽ ÊËœ lL²−LÃ
W U{ùUÐ «c¼ ¨ UMà s¹dšü« «d²Š« r²×¹Ë UN «b¼√ oI×¹Ë UN²LOÁ …UO×Kà wDF¹ qLFë Ê≈
                          Æ —uD²¹ Ë lL²−Lë ÂbI²¹ qLFÃUÐ t½√ vÃ≈
tKLFÐ ”UIð t²Ä«d Ê_ ªqLF¹ Ê√ ÊU ½ù« vKŽ –≈ ªqLFë ÂbŽ —d³¹ ô …dO³Â …ËdŁ „ö²Ä« Ê≈
»U ²Â«Ë ¨w½U ½ù« —uC(« bOÂQðË dJHë WOLMðË ¨”«u(« WOLMð w bŽU ¹ qLFë Ê_ pêtðËd¦Ð ô
W¹œËb×ÄË q JÃ«Ë e−FÃUÐ —uFAë sŽ ÊU ½ù« bF³¹ t½√ UL ¨WOMÞuë …Ëd¦Ã« ¡UMž≈ Ë ¨ WO U{≈  «—UNÄ
v²Š nzUþuë Ë√ ·d(« Ë√ sN*« sÄ bŠ«Ë Ÿu½ vKŽ Á—UB²Á« ÂbŽË tŽuMð sÄ bÐ ô pÃcà ªdJHë
sÄ qO¾{ œbŽ Ë√ ¨…bŠ«Ë WMN0 iNM¹ Ê√ lL²: sJ1 ô –≈ ª—uD²¹ Ë iNM¹ Ê√ lL²−LKà vM ²¹
                                           ÆsN*«
WMNLë WLOÁ Ê√ vKŽ bÂRð WO½bÄ WLOÁ aÝd¹ lL²−Lë w ‰ULŽ_« ŸuMð …—ËdCÐ ÊUL¹ù« Ê≈
’öšù« sŽ d³F¹ Ícë ÊUIðù« pÖ ¨ UNÐ qLF¹ sÄ ÊUIð≈ Wł—bÐ qÐ UNLÝ« Ë√ UNŽuMÐ fOÃ
WŠ«dÃUÐ —uFAÃ«Ë ÕU−MÃ«Ë ¡UIð—ô« ’d sÄ Ád u¹ UÄ vÃ≈ W U{≈ «c¼ ¨sÞuKà ¡UL²½ô«Ë qLFKÃ
          Æs¹dšü« WIŁ V ÂË ¨W¹uMFLë ÕËdë ŸUHð—«Ë ¨fHMÃUÐ WI¦Ã«Ë ¨WOKš«bë
                      ±¥
                         ‰Ë_« ”—bë


         sN*«Ë ‰ULŽ_« «d²Š«
nBë w rKFÄ              ¡UMÐ ‰ULŽ
                ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√

       øULNO qLFë WFO³Þ UÄ Ë øsO²IÐU ë sOð—uBë sL{ Íd−¹ Ícë UÄ ≠±
             øWIÐU ë ‰ULŽ_UÐ ÂUOIë ‰öš sÄ oIײð w²Ã« W¹UGë UÄ ≠≤
             ølL²−LKà WLNÄ ‰ULŽ_«Ë sNLë Ÿ«u½√ lOLł bFð «–ULà ≠≥
                                Ò Ô


                 ±µ
                                         ∫qLFë

¨s¹dšxÃ Ë qÄUFë h AKà …bzU oOIײà ¨ÊU ½ù« tÃc³¹ Ícë ÍdJHë Ë√ wKCFë bN−ë u¼
sÄ UNO UÄ V ×Ð UNMÄ iH ¹ Ë√ l dO ¨WÄbILë WÄb ë Ë√ W−²MLë WFK ë WLOÁ w qšb¹ u¼Ë
              ÆUNðœuł Èu² ÄË ¨UNO XKšœ w²Ã« œ«uLë WOŽu½Ë ¨UN½UIð≈ Èu² Ä
qÐ ¨VFð Ë bNłË b sÄ tO UÄ vKŽ …dB²IÄ w½bLë lL²−Lë w qLFKà ÊU ½ù« …dE½ bFð rÃ
        Ò
    Î
ÁœułuÐ «—uFý t×ML¹ Ë ¨ÊU ½ù« wŽË Íd¦¹ t½√ vÃ≈ W U{ùUÐ ¨WOÝUÝ_«  UłU×ë ŸU³ýù WKOÝuÂ
                      Æ tÂuKÝ WOLMð Ë t²OKIŽ d¹uDð Ë ¨t²Ä«dÂ Ë t²¹dŠË


                                      ∫qLFë Ÿ«u½√
Ë√ h ý »U ×à qLFÃUÐ pÃ–Ë ¨dł_« vKŽ ‰uB×ë tz«—Ë sÄ qÄUFë ·bN¹ —ułQÄ qLŽ ≠±
lMBÄ Ë√ W ÝRÄ —UÞ≈ w ÊuKLF¹ s¹cë ¨w d×ë Ë√¨wMNLÃ«Ë ¨nþuLë ∫q¦Ä ¨W ÝRÄ
                                      ÆaÃ≈ÆÆÆ
          Î
¨…d×ë sNLë ∫q¦Ä ¨«bŠ√ l³²¹ Ê√ ÊËœ ’U ë tÐU ×à h ý tÐ ÂuI¹ qLŽ u¼Ë ∫qI² Ä qLŽ ≠≤
                             ÆWŽ«—eÃ«Ë …—U−²Ã« w qLFëË
oLFÐ œułuLë ¡UL²½ô«Ë Vł«uë l «ËbÐ ÊU ½ù« tÐ ÂuI¹ wK¼√ w½U ½≈ qLŽ u¼Ë∫wŽuDð qLŽ ≠≥
qL×ð vKŽ qOÃœË ¨lL²−LÃ«Ë œdHë sOÐ ÊËUF²Ã«Ë W—UALë d¼UEÄ sÄ dNEÄ u¼Ë ªtKš«œ
                        ÆWOFL²−Lë WOLM²Ã« w W³ždÃ«Ë WOÃËR Lë


                           ∫qLFë VŠU Ë qÄUFë sOÐ WÁöFë
÷dFë Êu½UIà WÁöFë Ác¼ lC ð ô√ V−¹ ¨‰ULFÃ«Ë qLFë »U× √ sOÐ WÁöFë rOEMð ÷dGÃË
œułË sÄ bÐ ô pÃcà ª‰ULFKà WO½U ½ù« ‚uI×ë —U³²Žô« sOFÐ cšQð Ê√ V−¹ qÐ ¨jI VKDëË
    Ò
w²Ã« dCײLë rÃUFë ‰Ëœ nK² Ä w qLFë sO½«uÁ sÝ rð bÁË ¨rNÁuIŠ rNà sÄR¹ ’Uš l¹dAð
                        Ò Ó           Ò
            ÆWOłU²½ù« WOKLFë kH×¹ ULÄ ¨sO dDë `ÃUBÄ sOÐ Ê“«uð œU−¹≈ vÃ≈ vF ð                     ±∂
                                    ∫lL²−LÃ«Ë qLFë
¨tÁ“— vKŽ ‰uB×Kà q «u²ÄË »Ëƒœ wFÝ w u¼Ë ¨÷—_« vKŽ ÊU ½ù« tKë błË√ cMÄ
rŁ ªÊU ½ù« UN dŽ w²Ã« sNLë vÃË√ X½UJ ¨wŽdë rŁ ©—UL¦Ã« lLł® ◊UI²Ãô«Ë bOBÃUÐ qLŽ bI
¨UOłuÃuMJ²ÃUÐ tOKŽ `KDB¹ UÄ vÃ≈ q Ë v²Š WOJO½UJOLë WÃü« —uÞË …œ«b×Ã«Ë WŽ«—eë w qLŽ
                             Ò
wFO³Þ q K ð w —uD²Ã« «c¼ —UÝ bÁË ª…—uD²LÃ«Ë W¦¹b×ë  UŽUMBë ÂUÄ√ o¹dDë  bNÄ w²Ã«
 «eOLLë w¼ UL ¨qLFë qCHÐ ô≈ —uD²Oà ÊU ½ù« sJ¹ rÃË ÆW³ÁUF²Lë U¼—uBŽ d³Ž W¹dA³KÃ
                             Î
             øÍdA³Ã« qFHë «cNÐ p L²Kà ÊU ½ûà UF «œ X½U w²Ã«Ë UNÐ eOL²¹ w²Ã«
                ∫WOðü« qLFë  «eOÄ qÄQð ‰öš sÄ pÖ d H½ Ê√ lOD² ½
            ÆtMÄ ‘U²FOà tÁ“— vKŽ UNÃöš sÄ ÊU ½ù« qB×¹ WKOÝË qLFë Ê≈ ≠±
             Æs¹dšü« vKŽ œUL²Žô« ÂbŽË WOÃöI²ÝôUÐ ÊU ½ù« dFA¹ qLFÃUÐ ≠≤
 ÆUNðU ËdBÄË WÃËbë ¡U³Ž√ sÄ nH ¹ Ícë dÄ_« lL²−Lë w WÃUD³Ã« W³ ½ sÄ nOH ²Ã« ≠≥


                    WDA½_«

                                       ±◊UA½
          ÆwðdÝ√ œ«d √ bŠ√ tÐ ÂuI¹ Ícë qLFë WOL¼√ sŽ wzöÄeà Àb×ð√

                                       ≤◊UA½
sÄ qJà œ«uLë ÁcNР«e²Ãô« WOL¼√ gÁUM½Ë ¨wMOD KHë qLFë Êu½UÁ sÄ WOðü« œuM³Ã« √dI½
                                 ÆqLFë VŠU Ë qÄUFë
                                    ∫≤∏ …œULë
                     Î
¨qLFë Ÿu½Ë ¨dł_« W Uš WOÝUÝ_« qLFë ◊Ëdý UMLC²Ä WOÐdFë WGKÃUÐ qLFë bIŽ rEM¹
         Î
W UJÐ tÁuIŠ  U³Ł≈ qÄUFKÃË ¨qÄUFKà tMÄ W   ½ vDFð˨ tO dÞ sÄ lÁu¹Ë ÆtðbÄË ¨t½UJÄË
                                 ÆWO½u½UIë  U³Łù« ‚dÞ

                     ±∑
                                      ∫≤π …œULë
bMŽ …bŠ«Ë …dÄ sÄ d¦Â_ U¼—«dJð “u−¹ ôË ¨dNý√ ≥ UNðbÄ WÐd−ð …d²HÐ qLFë bIŽ √b³¹ Ê√ “u−¹
                                    Æ qLFë VŠU fH½
                                      ∫ ≥± …œULë
  Æt²ÄUÁ≈ ÊUJÄ dOOGð vÃ≈ Èœ√ «–≈ bIFë w tOKŽ oH²Lë dOž ÊUJÄ w qLFÃUÐ qÄUFë ÂeK¹ ô
                                      ∫≥≤ …œULë
                     Î Î
¨ qLFë bIŽ w tOKŽ oH²Lë qLFë WFO³Þ sŽ UMOÐ U ö²š« nK² ¹ qLFÐ qÄUFë nOKJð “u−¹ ô
                           Î
pÖ ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ¨…d¼UIë …uIë WÃUŠ w Ë√ ¨ÀœUŠ ŸuÁuà UFMÄ pÖ vÃ≈ …—ËdCë XŽœ «–≈ ô≈
                              Æs¹dNý “ËU−²¹ ô ULÐ W²ÁRÄ WHBÐ
                                      ∫ ≥≥ …œULë
qÄUFë bF¹ ôË ¨tð«Ëœ√Ë qLFë —«dÝ√ vKŽ WE U×LÃUÐË W½UÄ√Ë ’öšSÐ tKLŽ W¹œQ²Ð qÄUFë Âe²K¹
    Ò
                                       Î
    Æ…d¼UÁ …uÁ Ë√ t𜫗≈ sŽ ×Uš ∆—UÞ ·dþ Í√ W−O²½ UNŽUO{ Ë√  «Ëœ_« qKš sŽ ôËR Ä

                                      w H½ d³²š√
                        ∫wðQ¹ ULO ⁄«dHë qLÂ√Ë ¨Íd² œ vÃ≈ qI½√ ≠±
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©Ã ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©» ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©« ≠ ∫qLFë WOL¼√ ≠«
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©Ã ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©» ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©« ≠ qLFë Ÿ«u½√ ≠»
                   ÆWÃUD³Ã«Ë ¨qLFë ∫sOOðü« sOÄuNHLë dÒ √ Ê√ ‰ËUŠ√ ≠≤
              ø «–ULà ø qLFKà WłU×Ð …dO³Â …ËdŁ pKL¹ Ícë wMGë Ê√ Èdð q¼ ≠≥
                    Î
                ƉULFKà «bOŽ WMÝ q sÄ —U¹√ sÄ ‰Ë_« —U³²Ž« ‰b¹ «–UÄ vKŽ ≠¥
                        Æt²LOÁ bÂRðË ¨qLFë vKŽ Y×ð …dI V²Â√ ≠µ
                      ±∏
                            w½U¦Ã« ”—bë


           sN*« ŸuM²Ã lL²:« WłUŠ
                                 œ«bŠ
W³O³Þ

                  ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√

 øsO²IÐU ë sOð—uBë w …œ—«uë ·d×ë Ë√ sNLë sÄ Í√ sŽ lL²−Lë wMG² ¹ Ê√ sJL¹ q¼≠±
                                   ø «–ULÃË


                    ±π
                              ∫sNLë ŸuM²Ã lL²−Lë WłUŠ
 dB²Á« «–≈ Èdš_«  UFL²−LÃUÐ ‰UBðô«Ë ÂbI²Ã«Ë —«dL²Ýô« lL²−Lë WŽUD²ÝUÐ bF¹ rÃ
            Î   Î
sOÄQ²Ã wHJ¹ ô sNLë sÄ «œËb×Ä «œbŽ Ê_ ªsNLë sÄ bŠ«Ë Ÿu½ vKŽ tO WOKLFë …UO×ë d¼UEÄ
w²Ã« W U ë tðU³ž—Ë tðUłUŠ tà œd q Ê≈ –≈ ªrNð«—bÁË ¨rNðU³ž—Ë ¨rNÃuOÄË ¨”UMë  UłUŠ
                                 ÆUNŽU³ý≈Ë UNIOI×ð V−¹
WMNLÐ iNM¹ ô lL²−Lë Ê≈ –≈ ªW¹œUB²Á«Ë WOŽUL²ł«Ë WOMÞË …—Ëd{ UNKÄUJðË sNLë ŸuMð Ê≈
                           Ï
gFM¹Ë ¨…UO×ë wMG¹Ë ¨Í—U−²Ã« ‰œU³²ÃUÐ `L ¹ sNLë ŸuM² ¨sNLë sÄ qO¾{ œbŽ Ë√ …bŠ«Ë
                    Æ ÍœdHÃ«Ë wMÞuë qšbë …œU¹eÐ `L ¹ ULÄ ªœUB²Áô«
ÂuI¹ Ícë —U−MKà ÃU²×½ UM½S pÃcÐ ÂuI½ wJK ¨ ÁbOA½ Ê√ b¹d½ ‰eML lL²−Lë vÃ≈ U½dE½ «–≈
                        Ò
œ«uL XMLÝ_«Ë sODë lÄ qÄUF²¹ Ícë ¡UM³Ã«Ë ¨WOÃË√ …œUL VA ë vKŽ bL²Fð w²Ã« …—U−Më ‰ULŽQÐ
                   Ò
ÊU¼bÃ«Ë …—U½ù« qł√ sÄ WOzUÐdNJë  «b¹bL²Ã« œbL¹Ë Ê«—b−ë dH×¹ Ícë wzUÐdNJë pÃc ¨WOÃË√
 Ò
qÄUŽË ¨”bMNLÃ«Ë ¨œ«b×Ã«Ë ¨UNOÃ≈ ‰u uë sÄ WÐuÞdë lMLÃË UNKOL−²Ã Ê«—b−ë wKD¹ Ícë
                              ÆÆÆÆ r¼«uÝË WO×Bë  «Ëœ_«
¨lL²−Lë ‰UŠ u¼ «c¼ Ë ¨ …—uÂcLë ·d×ë »U× √ lOLł bŽ«uÝ vÃ≈ WłU×Ð ‰eMLë “U−½≈ Ê≈
s¹œUOLë nK² Ä w ¨nzUþuÃ«Ë ¨·d×Ã«Ë ¨sNLë q œuNł  d UCð «–≈ ô≈ ÁƒUMÐ qL²J¹ sà t½S
                                       Æ ôU−LëË

                              ∫ÊËUF²Ã« vÃ≈ ÍœR¹ sNLë ŸuMð
sOÐ qÄUJð tMŽ Z²M¹ sNLë w ŸuM²Ã« ÊS ¨sÞuë ·«dÞ√ sOÐ ÊËUF²Kà W³ MÃUÐ ‰U×ë u¼ ULÂ
                    ÆWÂd²ALë rNðUłUŠ oOI×ð w bŠ«uë lL²−Lë œ«d √
qÄUJ²ð UNFOLł UN½√ vKŽ WHK² Lë nzUþuÃ«Ë ·d×Ã«Ë sNLKà dEMë UMOKŽ ÊS ¨pÖ dŁ√ vKŽ
                ÆtÄbIðË Á—«dL²Ý« w rN ðË ¨lL²−Lë qJA²Ã iFÐ lÄ UNCFÐ

                                      ∫WMNLë —UO²š«
wJà t½√ Z²M² OÝ t½S øq³I² Lë w tÐ qLŽ√ Ê√ Vž—√ Ícë qLFë UÄ ∫t H½ ‰QÝ «ÎbŠ√ Ê√ uÃ

                      ≤∞
qLF¹ Ê√ UÄ h ý œ«—√ «–S ¨qLFë «c¼  U³KD²LÐ ÂUOIë sÄ tMJLð  ö¼RÄ sÄ tà bÐ ô qLŽ Í√ qLF¹
 Î                          Î Î             Î
¨UOÞdý qLF¹ wJà wHJð ô Ác¼ t²³ž— sJÃË ¨lL²−Lë tłU²×¹ ULNÄ öLŽ —U²š« bÁ ≠pý ô≠ t½S UOÞdý
w²Ã« WOKLFÃ«Ë W¹dEMë W dFLë t×MLð W Uš WO³¹—bð W ÝRÄ w V¹—bðË  «—U³²šô lC ¹ Ê√ bÐ ô qÐ
            ƉULŽ_«Ë ·d×Ã«Ë sNLë lOL−à W³ MÃUÐ dÄ_« pÃc ¨WMNLë Ác¼ UNłU²×ð

                                 ∫sNLë ŸuMðË f¹—UC²Ã«
¨W¹—uGë oÞUMLë UNOH ¨wšUMLÃ«Ë w «dG−ë ŸuM²ÃUÐ eOL²ð UN½√ b−½ sOD K WO «dGł vÃ≈ dEMÃUÐ
u¼ UL ¨W¹Ë«d×BÃ«Ë WOÐdGë WHCë ‰U³ł w u¼ UL ¨WOK³−Ã«Ë ¨U×¹—√ —«už√ w ‰U×ë u¼ ULÂ
¨…—uÁUMë ”√— v²Š ` — sÄ b²LLë wKŠU ë j¹dAë w u¼ UL ¨WOKŠU Ã«Ë ¨VIMë w ‰U×ë
ªWOŠUOÝË W¹d×ÐË W¹—U−ðË WOŽUM Ë WOŽ«—“ oÞUMÄ „UMN ¨ UBB ²Ã«Ë œ—«uLë sÄ Ÿu½ Ícë dÄ_«
                                     Ò
oÞUMLë wH ªsNLë ŸuM²Ð eOL²ð ¨a¹—UðË f¹—UCðË ŒUMÄ sÄ tÐ eOL²ð UÄ rJ×ÐË sOD K ÊS «cNÐË
ÊUJÝ UÄ√Ë ¨WŽ«—eë w —«už_« oÞUMÄ w ÊUJ ë qLF¹ UL ¨bOBë w ÊuOMOD KHë qLF¹ WOKŠU ë
rN ¹—Uð d³Ž sOD K ÊUJÝ Ê√ UL ¨wŽdÃ«Ë WŽ«—eÃ«Ë WŽUMBë w ÊuKLF¹ rN½S vDÝuë oÞUMLë
sÄ dO¦Jë ‰U−Lë «c¼ w «uÄbÁË ¨rOKF²Ã« sÄ WÄbI²Ä  U¹u² Ä vKŽ «uKB× ¨rOKF²ÃUÐ «uL²¼«
                          Î
                   Æ…—uD²ÄË W¦¹bŠ UMNÄ «uLKFðË ¨…—ËU−Lë ‰ËbKà  «¡UHJë                     WDA½_«

                                        ±◊UA½
                    ∫tOKð w²Ã« WK¾Ý_« sŽ VO−½Ë ¨wðü« ‰Ëb−ë √dI½ ≠±

          ÍœUB²Áô« ◊UAMë V Š sOKÄUFKà w³ Më l¹“u²Ã«
  ±ππ∏     ±ππ∑     ±ππ∂      ±ππµ       ÍœUB²Áô« ◊UAMë
   ±≤[±    ±≥[±       ±¥[≤       ±≤[∑    ëd×Ã«Ë bOBÃ«Ë WŽ«—eë


                      ≤±
   ±µ[π    ±∂[¥      ±∂[∏       ±∏[∞       dłU×LÃ«Ë s¹bF²Ã«
   ≤≤[∞    ±∏[¥      ±∂[∏       ±π[≤         bOOA²Ã«Ë ¡UM³Ã«
   ±∏[≤    ±π[±      ±∏[≤      ±π[∂    ‚œUMHÃ«Ë rŽUDLÃ«Ë …—U−²Ã«
    ¥[∂    ¥[∏       ¥[∏     ¥[∂  ôUBðô«Ë  ö «uLÃ«Ë qIMë
   ≤∑[±    ≤∏[≤      ≤π[≤       ≤µ[∂ Èdš_« ŸËdHÃ«Ë  UÄb ë


    ±∞∞    ±∞∞       ±∞∞       ±∞∞         ©•® ŸuL−Lë


          ÆÂUFë pÖ sÄ ‰Ë_« lÐdë qLAð ô ±ππ∑ ÂUFë  U½UOÐ ∫WEŠöÄ ™


lOLł w ÁöŽ√ V Më ‰öš sÄ wMOD KHë lL²−Lë tÐ ÂuI¹ ÍœUB²Á« ◊UA½ W³ ½ vKŽ√ UÄ ≠±
                                    ø «uM ë
                                Î    Î
                     ÆÂπ∏ ≠ πµ ÂUŽ sÄ ÂbIð U¹œUB²Á« UÞUA½ œb×½ ≠≤
          øÂU¹_« Ác¼ t²Ý—ULÄ w »U³Aë Vžd¹ Ícë ÍœUB²Áô« ◊UAMë u¼ UÄ ≠≥
                                     w H½ d³²š√

               ÆÂuOë w²¹dÁ Ë√ w²M¹bÄ UNÐ dN²Að W dŠ Ë√ WMNÄ sŽ Àb×ð√ ≠±
        ø«–ULà øUNà WOÝUÝ_«  «—UNLë „ö²Ä« ÊËœ WMNLÐ ÂUOIë ÊU ½ù« lOD² ¹ q¼ ≠≤
             Î
qC √ WMNÄ Ë√ qLŽ sÄ qC √ öLŽ „UM¼ Ê√ —U³²Ž«Ë WHK² Lë ‰ULŽ_« sOÐ W½—UILë UM½UJÄSÐ q¼ ≠≥
                                    øÈdš√ sÄ
                     ≤≤
                                                  YÃU¦Ã« ”—bë


               qÄUFë ‚uIŠË  U³ł«Ë

        
q?³Á Ádł√ dOł_« j?Ž√ò ∫©¶® ‰UÁ                       q?L?Ž «–≈ V?×?¹ tKë Ê≈ò ∫©¶® ‰U?Á
               åtÁdŽ n−¹ Ê√                                              Î
                                                              åtMI²¹ Ê√ öLŽ rÂbŠ√
©WłUÄ sЫ®                                 ©w½«d³Dë®        iH ½« ULK uKFð UMMÞË ULNÐ d¼œe¹ Ë ÈuI¹ w²Ã« ÃU²½ù« …œuł Ë …œU¹“ Ê≈
          ÆW¹dA³Ã« t²ÁUÞ nFCð Ë sÞuë …uÁ ÷uIð w²Ã« Àœ«u×ë œbŽ
                                              d?? ? ? O? ? ? š W?? ? ?¹U?? ? ?ÁË r?? ? ?¼—œ
                                              Ãö?? ? ?Ž —U?? ? ?D? ? ? M? ? ? Á s?? ? ?Ä
   ÆsOKÄUFë vKŽ WÄUFë WÄö ë  «Ëœ√ Ÿ“u¹ l½UBLë bŠ√ w  «eON−²Ã« r Á ‰ËR Ä

                            ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√
                       øWH¹dAë W¹u³Më Y¹œUŠ_« UNKL×ð w²Ã« WÃôbë w¼ UÄ ≠±
                                           øWO½U¦Ã« …—uBë sÄ Z²M² ½ «–UÄ ≠≤


                               ≤≥
                                       ∫qÄUFë  U³ł«Ë
WÝ—ULLÐ ¡b³Ã« lÄË ¨sOFÄ qLŽ ¡«œ√ vKŽ qLFë VŠU Ë qÄUFë tO oH²¹ Ícë XÁuë w
‚uIŠ tà `³B¹ UL ¨tMÄ »uKDLë ÍœR¹ YO×Ð qLFë ÁU−ð tðU³ł«uÐ ÂUOIÃUÐ ÂeKÄ t½S tKLŽ qÄUFë
Ï                                  Ï
                             Ætà UN¹œR¹ Ê√ V−¹ qLFë VŠU vKŽ
                    Î
UL¨qLFKà UNÝUÝ√ vKŽ dO²š« w²Ã« tð¡UHJà UI Ë tKLŽ ÍœR¹ Ê√ qÄUFë vKŽ Vłu²¹∫qLFë ÊUIð≈ ≠±
qLFë  UŽUÝ qÄUFë ’UI½≈ vÃ≈ ÍœR¹ qLFë sŽ VOG²Ã« Ê_ ªqLFë bOŽ«uÄ Â«d²Š« tOKŽ Vłu²¹
                      Æt²OłU²½≈ iHš vÃ≈ ÍœR¹ ULÄ ¨qLFKà WBB Lë
                        Î
  Æ—d³Ä ÊËœ ÃU²½ù« nOÃUJð b¹e¹ ö qLFë VŠU lÄ UMOÄ√ ÊuJ¹ ÊQÐ tÄ«e²Ã« wMFðË∫ W½UÄ_« ≠≤
V−¹Ë¨qLFë w s¹dšü« tzU݃—Ë qLFë VŠU «d²Š« qÄUFë vKŽ Vłu²¹∫WKÄUFLë s Š ≠≥
              Î
        Ær¼dOHMð w U³³Ý ÊuJ¹ ô w ªq×Lë szUГ lÄ WKÄUFLë s ×Ð Âe²K¹ Ê√ tOKŽ
ÿUH×Kà ¨qLFë ÊUJÄ w …œułuLë W¹UÁuë qzUÝË ‰ULF²ÝUÐ r²N¹ Ê√ qÄUFë vKŽ ∫W¹UÁuë qzUÝË ‰ULF²Ý« ≠¥
   ÆfÐöÄË ¨WOÃË√ œ«uÄË ¨ÊU³ÄË ¨ ô¬ sÄ UNÐ UÄË W ÝRLë WÄöÝË ¨tzöÄ“Ë t H½ WÄöÝ vKŽ
qÄUFë k U×¹ Ê√ qLFë  UOÁöš√ sÄ t½≈ –≈ ∫qLFë VŠU —«dÝ√ vKŽ ÿUH×ÃUÐ qÄUFë «e²Ã« ≠µ
                   ÆU¼ƒUA ≈ tà “u−¹ ôË tO qLF¹ Ícë qLFë —«dÝ√ vKŽ


          å≤∞∞∞ÂUFKà wMOD KHë qLFë Êu½UÁ V Š ò qLFë VŠU  U³ł«Ë

               ∫wðQ¹ UÄ dł_« ÂuNHÄ qLA¹Ë ¨dł_« ¡«œQÐ qLFë VŠU «e²Ã« ≠±
                                      ÆqLFë sLŁ ≠√
                  Æ©WÄb ë W¹UN½ …Q UJÄ® Êu½UIë UN{dH¹  UÁUIײݫ ≠»
                   Æ© WKzUFë …ËöŽ®qLFë bIŽ UN{dH¹  UÁUIײݫ ≠‡ł
   Ë√dAŽ YÃU¦Ã« dNAë Vð«—®  U ÝRLë iF³Ã wKš«bë ÂUEMë UN{dH¹  UÁUIײݫ ≠œ
              ÆUNÃULFà  U ÝRLÃ«Ë „uM³Ã« iFÐ tODFð Ícë dAŽ lЫdë
qLFë  UŽU à vBÁ_« b×ë Êu½UIë œbŠ bÁË ¨qLFë  UÁË√ b¹bײРqLFë VŠU «e²Ã« ≠≤
                       ÆŸu³Ý_« w WŽUÝ ©¥µ® vKŽ b¹eð ô YO×Ð


                       ≤¥
                       Æw U{ù« qLFë  UŽUÝ sŽ —uł_« l œ ≠≥
                       ƉUHÞ_« qOGAð ÂbFÐ qLFë VŠU «e²Ã« ≠¥
                  ÆwÄuOë qLFë  UŽUÝ sOÐ WŠ«— …d² b¹bײРtÄ«e²Ã« ≠µ
         Î
        ÆUOŽu³Ý√ qÁ_« vKŽ bŠ«Ë Âu¹ U¼—«bIÄ WOŽu³Ý√ WKDŽ qÄUFë `MLÐ tÄ«e²Ã« ≠∂
                              ÆW¹uMÝ …“Uł≈ `MLÐ tÄ«e²Ã« ≠∑
                          ÆWO{dÄ …“Uł≈ qÄUFë `MLÐ tÄ«e²Ã« ≠∏
                     ÆWŽU{—Ë WÄuÄ√ …“Uł≈ WKÄUFë Â_« `MÄ tÄ«e²Ã« ≠π
                ÆqLFë dÞU Ä sÄ W¹UÁuKà WÄö ë qzUÝË dO u²Ð tÄ«e²Ã« ≠±∞
ÆWÄb ë …œUNý Á¡UDŽ≈Ë ¨WÄb ë W¹UN½ …Q UJÄ w¼Ë ¨qÄUFë ‚uI×Ð bIFë W¹UN½ bMŽ tÄ«e²Ã«≠±±
                    Æ¿rNÁuIŠ w ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë sOÐ eOOL²Ã« ÂbŽ ≠±≤
                      ÆjI qLFë VŠU  U³ł«Ë r¼√ vKŽ eOÂd²Ã« sJL¹¿                    ≤µ
                   WDA½_«

                                            ± ◊UA½
     ∫tO …œ—«uë ‚uI×ë vKŽ …√dLë ‰uBŠ WOL¼√ gÁUM½Ë ¨wðü« hMë √dI½

                                   ∫±± …œULë
…√dLë b{ eOOL²Ã« vKŽ ¡UCIKà W³ÝUMLë dOЫb²Ã« lOLł ·«dÞ_« ‰Ëbë c ²ð ≠±
¨qłdë sOÐ …«ËU Lë ”UÝ√ vKŽ ¨ UNà qHJð wJà ªqLFë Ê«bOÄ w
                      ∫ULOÝ ôË ‚uI×ë fH½ ¨…√dLëË
            Æd A³Ã « lO L− à ΠU² ÐU Ł ÎU I Š t H uÐ q L F ë w o × Ã« ≠√
—UO²š« dO¹UFÄ oO³Dð pÖ w ULÐ WÃULFë ’d fHMÐ l²L²Ã« w o×ë ≠»
                     Æ « b ² Ýô « Ê Ë R ý w … bŠ« Ë
vKŽ sÄ_«Ë WOÁd²Ã« w o(«Ë ¨qLFë Ÿu½Ë ¨WMN*« —UO²š« W¹dŠ w o(«≠‡ł
…œUŽ≈Ë V¹—b²Ã« wIKð w o(«Ë ¨WÄb)« ◊Ëdý U¹«eÄ lOLł w Ë ¨qLFë
V¹—b²Ã«Ë ÂbI²*« wMN*« V¹—b²Ã«Ë WO d(« …cLK²Ã« pÖ w U0 ¨wMN*« V¹—b²Ã«
                                  Æ—dJ²*«
…«ËU *« w o(«Ë ¨ UÁUIײÝô« pÖ w U0 ¨dł_« w …«ËU *« w o(« ≠œ
…«ËU Lë pÃcÂË ¨W¹ËU *« WLOIë Í– qLFÃUÐ oKF²¹ ULO WKÄUF*« w
                   ÆqLFë Ÿu½ rOOIð w WKÄUFLë w
WÃUD³Ã«Ë bŽUI²Ã«  ôUŠ w ULOÝ ôË ¨wŽUL²łô« ÊULCë w o(« ≠‡¼
WOK¼_« ÂbŽ  ôUŠ sÄ pÖ dOžË ¨Wšu OAÃ«Ë ¨e−Fë˨÷d*«Ë
           Ædł_« WŽu bÄ …“Uł≈ w o(« pÃcÂË ¨qLFKÃ
WHOþË W¹ULŠ pÖ w U0 ¨qLFë ·Ëdþ WÄöÝË WO×Bë W¹UÁuë w o(« ≠Ë
© ±π∑π/±≤/±∏w …—œUBë …√dLë b{ eOOL²Ã« ‰UJý√ W U WC¼UMÄ WOÁUHð«® Æ»U$ù«
                    ≤∂
                                     ≤ ◊UA½
                 ∫UNOKð w²Ã« WK¾Ý_« sŽ VO−½Ë ¨WOðü« WOCIë gÁUM½
 kŠô nB½Ë WMÝ …bÄ XKLŽ Ê√ bFÐË ¨WOK×Lë  UÂdAë ÈbŠ≈ w WHOþuà vKOà XÄbIð ò
        Ò
       ÆÆƨUN²Äbš ¡UN½≈ —dÁ sOHþuLë qJAÐ r²N¹ t½_Ë ¨qÄUŠ vKOà Ê√ WÂdAë d¹bÄ


                øô Â√ w½u½UÁ WÂdAë d¹bÄ q³Á sÄ ¡«dłù« «c¼ q¼ ≠±
                 øUN H½ WI¹dDÃUÐ s¹d¹bLë lOLł ·dBð uà «–UÄ ≠≤
                        øvKOà qF œ— ÊuJ¹ Ê√ lÁu²ð «–UÄ ≠≥
              ÆnÁuLë «c¼ ‰uŠ ÍdŽUAÄ sO³ð Íd² œ w …dI V²Â√ ≠¥

                                     ≥ ◊UA½
                         ∫WOðü«  U×KDBLÃ«Ë qL−ë d H½ ≠±
                     Æ…bŠ«Ë —U³²š« dO¹UFÄ oO³Dð ∫©»® bMÐ ≠√
                        ÆwŽUL²łô« ÊULCë ∫©œ® bMÐ ≠»
                       Æ»U−½ù« WHOþË W¹ULŠ ∫©‡¼® bMÐ ≠‡ł
   ÆUNÐ wMOD KHë lL²−Lë «e²Ã« ÈbÄË ©‡Š® dł_« w …«ËU Lë w o×ë …—U³Ž gÁUM½ ≠≤


                                    w H½ d³²š√
                    ÆqLFë VŠU Ë qÄUFë  U³ł«Ë r¼√ sŽ Àb%√ ≠±
                         ÆqOBH²ÃUÐ qÄUFë …dł√ d UMŽ d–√ ≠≤
                ø‰ULŽ√ sÄ qÄUFë tÐ ÂuI¹ UÄ ÊUIðù lL²:« WłUŠ ÈbÄ UÄ ≠≥
        øW½UÄ_«Ë ‚bBë rOÁ lÄ UNDЗ sJ1 nOÂ˨WLOÁ ÊUIðù« Ê√ —U³²Ž« sJ1 q¼≠¥
      Ò
ødšü« ÁU−ð q ULNðU³ł«uÐ qLFë VŠU Ë qÄUFë sÄ q «e²Ã« ‰UŠ w tŁËb×Ð Q³Mð√ Ícë UÄ ≠µ

                    ≤∑
                         W¦ÃU¦Ã« …bŠuë

               q «u²Ã«Ë ‰UBðô«
                 Ò    Ò
                                            qšbÄ


¨nI¦²Ã« Ë —uD²Kà qO1 UOŽUL²ł« t½u w Èdš_«  UMzUJë WOIÐ sŽ ÊU ½ù« ·ö²š« Ê≈
W¹d−(« —uBFë cMÄË ÊU ½ùU ªtzUIÐ vKŽ WE U×LKà WLNÄ WłUŠ q¦9 ‰UBðöà t²łUŠ qF−¹
l?Ä t?K?ŽU?H?²?Ð t?½_ ¨ s?¹d?šü« l?Ä t?D?Ðdð w²Ã« ‰UBðô« w tKzUÝË d¹uD²Ã »Ëƒœ qJAÐ vF ¹
sÄ w²Ã« wŽUL²łô« q³I²Ã« w¼Ë ¨WLNÄ WłUŠ tà oI% W׳U½ ‰UBð« WKOÝË ‰öš sÄ s¹dšü«
ÆÊËdšü« UNÐ tK³I²¹ WOŽUL²ł« W½UJÄ “d×¹ wÃU²ÃUÐË ªt¹√— sŽ dO³F²Ã«Ë t² UIŁ qI½ tMJ1 UNÃöš
ª…d UF*« UMðUOŠ w WOÝUÝ√ …uÁ `³ √ t½√ UL ¨ Ÿ«d Ë ‚U Ë q ¡«—Ë ÊU UÄËœ ‰UBðô« Ê≈
…¡ËdI*« Ë√ WŽuL *« ‰UBðô« qzUÝË sÄ WKOÝË d³Ž UMKBð s¹dšü« WH K Ë —UJ √Ë W UIŁ Ê_ «dE½
                                          ÆWOzd*« Ë√
bÁ ¨©X½d²½ù«®  błË√ w²Ã«  ôUBðô« UOłuÃuMJð w ULOÝ ô włuÃuMJ²Ã« ÂbI²Ã« Ê≈
5Ð eł«u(« d  sÄ XMJÄ WO½u W¹dI `³BOà ÊUJ*« Ë ÊUÄeë YOŠ sÄ gLJM¹ rÃUFë qFł
‰U³I²Ý«Ë nðUNÃ«Ë ‚d³Ã«Ë b¹d³Ã« ‰öš sÄ qÝ«d²Ã« WOKLŽ qI½ vKŽ qLŽ UL ¨bOF³Ã«Ë V¹dIë
‰UI²½ô« «cNÐË ¨»uÝU(« ‰öš sÄ UNÃU³I²Ý« vÃ≈ Êu¹eHK²Ã«Ë WŽ«–ù« d³Ž WOÄöŽù« qzUÝdë
q?Ýd?*« 5?Ð ÁU?&ô« W?O?zU?M?Ł W?O?K?L?Ž v?Ã≈ ÁU&ô« W¹œUŠ√ WOKLŽ UN½u sÄ qÝ«d²Ã« WOKLŽ XHK²š«
      ƉUBðô« w dÞ 5Ð wÐU−¹≈ —«uŠ UNÃöš sÄ QAM¹ w²Ã« WOKLFë pKð ¨q³I² *«Ë
—c(« UMOKŽ  UO³KÝ œułË ÂbŽ wMFð ô W¦¹b(« ‰UBðô« qzUÝË w  UOÐU−¹ù« Ác¼ Ê≈
»užd*« dOž WOÄöŽù« qzUÝdë sÄ ”UMë W¹UL( W×KÄ WłUŠ „UM¼ Ê≈ –≈ ¨UNÄ«b ²Ý« bMŽ UNMÄ
     ÆdJ Ë W UIŁË rOÁ sÄ tÐ e²F½ UÄ vÃ≈ ¡w ð bÁ WO½u½UÁ œuOÁ ÊËœ sÄ UMKBð w²Ã« ¨UNO                      ≤∏
                            ‰Ë_« ”—bë


              ‰UBðô«Ë ÂöŽù«
 “UHK²Ã« b¼UAð WKzUŽ

UN H½ …bײLë rÄ_« ”dJð w²Ã«  U¹d×ë W UJà p×Lë u¼ ¨w½U ½≈ oŠ ÂöŽù« W¹dŠ
`MÄ vKŽ …—bIÃ«Ë œ«bF²Ýô« ¨tMŽ bŠ√ wMG² ¹ ô wÝUÝ√ dBMF ÂöŽù« W¹dŠ VKD²ðË ¨UNÃ
               Ï
ÊËœ ozUI×ë nKš wF ÃUР«e²Ãô« wÝUÝ√ ÂUEM VKD²ðË ª‰ULF²Ý« …¡UÝ« ÊËœ UNð«“UO²Ä«
                        ÆW¦O³š  UO½ ÊËœ W dFLë dA½Ë ¨qÄU×ð
                            Ò

                  ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√

        ø «–ULà ø XOÐ q w W¹—Ëd{ WOÄöŽ≈ WKOÝË q¦L¹ Êu¹eHK²Ã« Ê√ Èdð q¼ ≠±
            Æd UMŽ sÄ tO UÄ gÁUM½Ë ¨Á«u²×Ä qK×½Ë ¨oÐU ë hMë √dI½ ≠≤


                    ≤π
                                                    ∫ ÂöŽù«
qJ ýu ¼Ë ¨ q ³I ² L à « v à ≈ q Ýd Là « sÄ q zU Ýd ë t O łu ð WL N Ä v KŽ UÝ U Ý √  öŽù « Âu NH Ä eJð d¹
rO KF ²Ã «  U LN Ä vÃ≈ pà – “ ËU− ² ¹ q Ð qzU Ý dà « ⁄öÐ ≈ vKŽ d B² I¹ ô  öŽù « Ë ¨q « u²Ã « ‰UJ ý √ s Ä
       Ò
‰ ö š s Ä — ËU ײ ë Ë w½ Ë d² J à ù« b¹ d³ ë d³ Ž q Ý «d ²Ã « q LA ¹ u ¼Ë Æ  UÄ u KF L ë Ÿ Ułd ² Ý« Ë t O d² ë Ë
                                 ÆbFÐ sŽ  «dLðRLë bIŽË ‘UIMë  UIKŠ
                                     ∫ ‰UBð« jzUÝu ÂöŽù« qzUÝË
sÄ `³ √ w²Ã« ‰UBðô« qzUÝË sÄ dO¦Jë ÊU ½ù« —uÞ bI ªUMðUOŠ w ‰UBðô« WOL¼_ «dE½
ÊU ½ù« dJ²Ð« bÁË ¨WÃuNÝË WŽd Ð UNFÐU²¹ t²KFł À«bŠ√Ë —U³š√ sÄ tÃuŠ —Ëb¹ UÄ VÁd¹ UNÃöš
                                  ∫UNMÄ dÂc½ WHK² Ä qzUÝË
WOŽu³Ý_«  ö−LÃ«Ë ¨WOŽu³Ý_« nB½Ë ¨WOÄuOë n×Bë ∫q¦Ä ¨…¡ËdILë ÂöŽù« qzUÝË ≠±
¨WOÝUOÝ ¨W¹—U³š≈  ö−ÄË n× UNŽuL−LÐ w¼Ë ¨W¹dNAÃ«Ë ¨WOKBHÃ«Ë W¹dNAë nB½Ë
WBB ²Lë  ö−LKà W U{ùUÐ ¨»U³AÃ«Ë ‰UłdKÃË ¨WOLKŽË WÄUŽ n× Ë ¨‰UHÞúÃË ¨WOzU ½
                    ÆWO³DÃ«Ë WO×BÃ«Ë WOŽ«—eÃ«Ë WOMNLë  ôU−Lë w
             ÆÊu¹eHK²Ã«Ë WŽ«–ù« ∫q¦Ä ¨WOzdLÃ«Ë WŽuL Lë ÂöŽù« qzUÝË ≠≤
                         Æ© X½d²½ù« ® WOÃËbë  UÄuKFLë WJ³ý ≠≥
WÃUÝ— UN³łuLÐ qIM¹ ‰UBð« …«œ√ t½u sÄ wIðd¹ Ê√ bÐ ô ¨wIOI×ë t b¼ ÂöŽù« oI×¹ wJÃË
ÁU−ðô« wzUMŁ q «u²Ã« Èu² Ä vÃ≈ ¨q³I² LKà qÝdLë sÄ ÁU−ðô« ÍœUŠ√ w³KÝ qJAÐ sÞ«uLë U¼UIK²¹
ô pÃcà ¨UNMŽ dO³F²Ã«Ë ÁdE½ WNłË ÷dŽ w o×ë sÞ«uLë `ML¹ ÍcÃ«Ë q³I² LÃ«Ë qÝdLë vÃ≈Ë sÄ
ƉUBðô«  UJ³ý vÃ≈ –UHMë w …«ËU Lë sÄ v½œ_« b×ë ÊUL{Ë sÞ«uLë  U½UOÐ WO uBš W¹ULŠ sÄ bÐ
                                                 ∫ ÂöŽù« WGÃ
lI¹ «cà ¨ WÁuDMÄ Â√ WÐu²JÄ X½UÂ√ ¡«uÝ WGKà UÄ«b ²Ý« WOŽUL²łô« WDA½_«d¦Â√ ÂöŽù« bF¹
                                        Ò
  ÆWOÄöŽù« WÃUÝdë rN vÃ≈ W U{ùUÐ lL²−LKà ÍuGKë Èu² Lë WOLMð WOÃËR Ä ÂöŽù« WGà vKŽ

                                 ∫WOÄöŽù« WÃUÝdë  UOÁöš√Ë ◊Ëdý
∫U¼“dÐ√ sÄ ◊ËdAë sÄ œbŽ ¨WOzdLë Ë√ …¡ËdILë Ë√ WŽuL Lë ¡«uÝ WOÄöŽù« WÃUÝdë w d «u²¹ Ê√ r²×²¹
          ÆWOÄöŽù« WÃUÝdë w ¨eOײëË√ d¹Ëe²Ã« sŽ œUF²Ðô«Ë WOŽu{uLÃ«Ë ‚bBë ≠±
WÁdH²Ã«Ë WO³BFÃ«Ë VBF²Ã« WŽUý≈ sŽ …bOFÐË ¨wLÃUFë ‚U uÃ«Ë wŽUL²łô« jЫd²Kà WKOÝË ÊuJð Ê√ ≠≤
                                      Æ W¹dBMFÃ«Ë WOI³Dë


                           ≥∞
                           Î   Î
`ÃUBÄ …UŽ«dÄË WO³Kð sŽ œUF²Ðô«Ë sÞ«uLë W×KBÄ wŽ«dðË U¹uLMð U b¼ qL×ð WÃUÝ— ÊuJð Ê√ ≠≥
                  Æ lL²−Lë w –uHMë  «– W¹œUB²Áô« ÈuIë Ë ÂUJ×ë
                                 ∫ ÂöŽô« qzUÝË ·«b¼√
                           Æ —uNL−Kà WOÄöŽù« WIOI×ë ‰UB¹≈ ≠±
   Æ WÃËbë w wF¹dA²Ã« “UN−ë Ë WÄuJ×ë  UÝUOÝ w dŁRLë ÂUFë Í√dë oKš w ÂUNÝù« ≠≤
                        Æ sÞuë w WO UI¦Ã« Ë WOÐœ_« WÂd×ë d¹uDð ≠≥
                        Æ sÞuë ×Uš Àb×¹ ULÐ sOMÞ«uLë jЗ ≠¥
                     Î    Î     Î
                    ÆUO× Ë U¹œUB²Á« Ë U¹uLMð sÞ«uLë wŽuÐ ÷uNMë ≠µ
        ÆWHK² Lë ¡«—ü« «d²Š« lÄ sÞuë ¡UMÐ_ …bŠuÄ WOFL²−Ä Ë WOÝUOÝ W UIŁ oKš ≠∂
        ÆÊU ½ù« ‚uIŠË WOÞ«dIL¹bë dA½ w ÂUNÝù« Ë lL²−Lë sÄ√ vKŽ WE U×Lë ≠∑

                    WDA½_«
                                       ± ◊UA½
           ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VO−½Ë ¨—d×Lë WLK √dI½Ë ¨WHO× dC×½ ≠±
               ø—uNL−ë w VðUJë tŁb×¹ Ê√ b¹d¹ Ícë dOŁQ²Ã« UÄ ≠√
          øUNOKŽ rJ×ë pMJÄ√ nOÂË øVðUJë WOŽu{uÄ Wł—œ w¼ UÄ≠»
                         ø¡«—¬ Â√ ozUIŠ tÃuI¹ UÄ q¼ ≠ ‡ł

                                       ≤ ◊UA½
 „dE½ WNłË sŽ WHK² Ä dE½ WNłË sŽ UNŽu{uÄ w d³Fð WÃUIÄ WK−Ä Ë√ WHO× sÄ dCŠ√
                         Î


                                     w H½ d³²š√
            ÆpÖ gÁU½√ø ”—bë w  œ—Ë UL ”UMë sOÐ ‰UBðô« ‚dÞ w¼ UÄ ≠±
 ørNà W³ÝUMLë “UHK²Ã« ZÄ«dÐ —UO²š« w r¼bŽU ð pzöÄeà `zUB½ sÄ tL¹bIð pMJL¹ Ícë UÄ ≠≤
        ø «–ULÃË øÊu¹eHK²Ã« d³Ž UNðb¼UAÄ sŽ n×Bë w —U³š_« …¡«dÁ nK² ð q¼ ≠≥
        øWOFL²−Lë rOIë aOÝdðË W UI¦Ã«Ë WOŽu²Ã« e¹eFð w WOÝ—bLë WŽ«–ù« WOL¼√ UÄ≠¥

                     ≥±
                             w½U¦Ã« ”—bë


            ÂUFë Í√dÃ«Ë ÂöŽù«                       …√d*« —Ëœ
                     Î
         WOB Aë tðUÄUL²¼« V Š q UH× ÊuFÃUD¹ …dÝ√ œ«d √
              ∫wðü« ‰«R ë sŽ VOł√Ë ¨dJ √Ë ¨…—uBë kŠô√
ø…—uBë w ÊËdNE¹ s¹cKà WOB Aë  UÄUL²¼ô« ‰öš sÄ tOKŽ ‰b² ð Ê√ sJL¹ Ícë UÄ≠±                  ≥≤
sÄ b?Ð ôË ¨ÂUFë Í√dë vKŽ dOŁQ²Ã« vKŽ qLFð ÂöŽù« qzUÝË UN¦³ð w²Ã« ¡«—ü«Ë  UÄuKF*« Ê≈
  Ò
v?K?Ž 5?KÄUFÃUÐ sÔ ×¹Ë ¨r?N?K?L?Ž W?O?ÃËR? ?Ä qL% UNO ÊuKÄUFë s ×¹ YO×Ð ¨WOL¼_« Ác¼ „«—œ≈
           Ú Ó
          Î
fOÃË wŽuë vKŽ U?O?M?³?Ä pÖ ÊuJ¹ Ê√ ¨U¹UCIë sÄ WOCÁ vM³²¹ lL²:« qFł Ë√ ¨ÂUFë Í√dë dOOGð
                 ÆW×O× W׳«— ¡«— ¬Ë  UÄuKFÄ vÃ≈ …bM² *« dOž W³ždë œd−Ä

                                            Î
                               ∫ÂUFë Í√dÃUÐ ÂöŽù« WÁöŽ∫ôË√
sÄ WŽULł bI²Fð w²Ã«  ULOOI²Ã«Ë  UŽUMIÃ«Ë ¡«—ü« w q¦L²¹ Ícë ÂUFë Í√dë sÄ ÂöŽù« oKDM¹
d³M*« ÂöŽù« WKOÝË d³²FðË ¨UNð—u fJF¹Ë  UŽUMIë Ác¼ sŽ d³F¹ Ê√ V−¹ ÂöŽùU ªUN²× ”UMë
            Î
Ác¼ dA½ - Ícë ·bNKà UI Ë UNFÄ qŽUH²¹ YOŠ ¨ÂUFë Í√dKà WOÄöŽù« WÃUÝdë qBð tÃöš sÄ Ícë
                                    ÆtIOIײà WOÄöŽù« …œU*«

                                           Î
                                ∫wÝUO ë wŽuÃ«Ë ÂöŽù« ∫UO½UŁ
vÃ≈ pÖ “ËU−²¹ qÐ ¨ UN²Ž«–≈Ë —U³š_« dA½ œd−Ä bMŽ lL²−Ä Í√ w ÂöŽù« —Ëœ nI¹ ô
WOÝUO ë œUFÐ_« vKŽ sÞ«uLë d¹uMð bBIÐ ¨lL²−Lë pÖ h ð w²Ã« WOÝUO ë À«bŠ_« qOK×ð
Ÿu{uLÃUÐ W¹«—œ vKŽ ∆—UIë ÊuJ¹ w ªÁ—uDð œdÝ w Â√ tOKŽ oOKF²Ã« w pÖ ÊUÂ√ ¡«uÝ ¨Àb×KÃ
sÞ«uLë ÊuJ¹ wÂË ¨UOKFë WOMÞuë W×KBLë Âb ¹ ULÐ WOÃËbë  UÁöFë w Àb×ÃUÐ t²ÁöŽË tðQA½Ë
                                         Î
»U²JKà W¹d×ë ¡UDŽ≈ sÄ ÒbÐ ôË ÆtO gOF¹ Ícë lL²−LKà Á¡UL²½« oI×¹ ULÐ ÁU¹UCÁ sŽ UF «bÄ
          ÆWHK² Lë ÂöŽù« qzUÝË w rNz«—¬ sŽ W¹d×Ð dO³F²Ã« w sOOÝUO ë sOKK×LëË

                                             Î
                                     ∫WOLM²Ã«Ë ÂöŽù« ∫U¦ÃUŁ
qJAÐ lL²−LÃ«Ë  UŽUL−Ã«Ë œ«d _« WCN½ vKŽ WKÄUFë W¹uLM²Ã« rO¼UHLë d H¹ Ê√ ÂöŽù« vKŽ V−¹
                  Î      Î
WOLOKF²Ã« s¹œUOLë w UNð«“U−½≈ vKŽ UE U×ÄË ¨UNO U—UAÄ ÊuJ¹Ë ¨W¹uLM²Ã« ·«b¼_« sÞ«uLë vM³²¹ v²Š ¨ÂUŽ
¨‰U−Lë «c¼ w sOBB ²Lë  «d³š dA½ ÂöŽù« vKŽË ¨WÄUFë o «dLÃ«Ë W¹œUB²Áô«Ë WO½UJ Ã«Ë WO×BëË
             ÆUNÐ ¡«b²Áöà W׳U½ W¹uLMð »—U−ð sÄ Àb×¹ UÄ sOMÞ«uLKà ÷dF¹ Ê√ tOKŽ Ê√ ULÂ

                                             Î
                                    ∫W UI¦Ã«Ë ÂöŽù« ∫UFЫ—
              Î
»œ_« rCð W UI¦Ã« X½U ULÃË ªU¹dJ tðUŽULłË Áœ«d QÐ ¡UIð—ô«Ë ¨lL²−Lë d¹uMð u¼ W UI¦Ã« —Ëœ Ê≈
ÊuMHÃ«Ë »«œü« dAMÐ ÊuJ¹ ÂöŽù« —Ëœ ÊS ¨UIOÝuLÃ«Ë ¨WOKOJA²Ã« ÊuMHÃ«Ë ¨ULMO Ã«Ë ¨Õd LÃ«Ë ÊuMHëË

                        ≥≥
vKŽ Ê√ UL ªwM ZÄU½dÐ Ë√ ¨WOŠd Ä Ë√ ¨rKO ÷dŽ Ë√ ¨W¹dFý WO Ä√ Ë√ ¨WOÐœ√ …ËbMÐ pÖ oKFð ¡«uÝ
  ]
«Î—Ëœ W UI¦Ã« VFKð YOŠ ¨sÞ«uLë fH½ w UNIOLF²Ã ÊuMHÃ«Ë »œ_« ‰uŠ »U²Jë  ôUIÄ dAM¹ Ê√ ÂöŽù«
                                            Î
dOš u¼ ULà ¨rNÐuKÁË rNÃuIŽ …—UŁ≈Ë rNŽU²Ä≈Ë ¨rN½«błËË r¼dŽUAÄ V¹cNðË dA³Ã« ŸU³Þ oOÁdð w ULNÄ
         ÆqOÞUÐ_«Ë dAÃ«Ë `³Ië b{ ÊU ½ûà …dB²MLë WFO dë WO½U ½ù« rOIë lÄ r− MÄË qO³½Ë

                                         Î
                              ∫WÄUFë WÄb Ã«Ë ÂöŽù«∫U ÄUš
qšb¹Ë ¨WÄUFë rNðUOŠË ¨rNðUÄUL²¼«Ë ¨rN×ÃUBÄË ¨dO¼UL−ë qÂUAÄ WÄUFë WÄb ë ZÄ«dÐ ‰ËUM²ð
`ÃUBLÐ UN½uLCÄ oKF²¹ w²Ã«  U½öŽù« vÃ≈ W U{ùUÐ WOÝ—bLÃ«Ë WOŽ«—eÃ«Ë WO×Bë ZÄ«d³Ã« —UÞù« «c¼ w
rÃUŽ w b¹b−Ã«Ë ¨WO×Bë  «œUý—ù«Ë ¨fIDë ‰uŠ W Uš  UÄuKFLÐ r¼œËeð w²Ã« lL²−Lë œ«d √
                                           Æ‚«uÝ_«
                      WDA½_«

                                          ±◊UA½
                                   Î
    ÆUMzöÄeà UNÃUB¹SÐ Vžd½ …dJ vKŽ qL²A¹ WOÝ—bLë WŽ«–ù« w tð¡«dIà ôUIÄ V²J½

                                          ≤◊UA½
 dÂc½ rŁ ¨WžUOBë ˨ÊuLCLë YOŠ sÄ sO²OK×Ä sOðb¹dł w dA½ «ÎbŠ«Ë «Îd³š Ê—UI½
                           ÆV³ ë d– lÄ d³Â√ qJAÐ UMO dŁ√ ULN¹√


                                       w H½ d³²š√

                         ø ÂUFë Í√dë w ÂöŽù« qzUÝË dŁRð nO ≠±
                øwMOD KHë Êu¹eHK²Ã« w WÄbILë ‰UHÞ_« ZÄ«dÐ w p¹√— UÄ ≠≤
                             Î
           ø«–ULÃËøpLNð w²Ã«  UŽu{uLë w¼ UL ¨UOÄu¹ W U×Bë √dIð XM «–≈≠≥
                             ÆÍuLM²Ã« ÂöŽù« —Ëœ sŽ Àb×ð√ ≠¥
                         øw UI¦Ã« ÂöŽù« sÄ œ«d _«  UłUŠ w¼ UÄ ≠µ


                       ≥¥
                              YÃU¦Ã« ”—bë


             UOłuÃuMJ²Ã« Ë ‰UBðô«
                 Ò    Ò
                   X½d²½ù« vKŽ WOMOD KHë Z¼UMLë eÂdÄ W×H
X½d²½ù« d³Ž q «u²Ã« WOKLŽ `{uð …—u
                   ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√

  ‰UB¹« ŸUD²Ý« «–≈ ¨WOMOD K W ÝRL Z¼UMLë d¹uDð eÂdÄ tMÄ bOH² ¹ Ê√ sJL¹ Ícë UÄ ≠±
   øvÃË_« …—uBë w dNE¹ UL ¨X½d²½ù« WJ³ý d³Ž rÃUFë ¡U×½√ nK² Ä vÃ≈ t²ÃUÝ—
            ø X½d²½ù« WJ³ý «b ²Ý« „—ËbILÐ `³ √ «–≈ bOH² ð Ê√ lÁu²ð «–UÄ≠≤


                     ≥µ
                            ∫d{U×Ã«Ë w{ULë sOÐ w½U ½ù« q «u²Ã«
                              Î Î
w½U ½ù« q «u²Ã« ÊU Ê√ bF³ ¨”UMë sOÐ q «u²Ã« ◊UL½√ dOOGð w «“—UÐ «—Ëœ włuÃuMJ²Ã« —uD²Ã« VFÃ
                                          Î
tðdO Ä q «u²Ã« √bÐ czbFÐ ¨ÊUÄeÃ«Ë ÊUJLë fH½ w lI¹Ë ¨VÞU ²Ã« o¹dÞ sŽ WN UAÄ r²¹ «dýU³Ä tðQA½ w
sÄ w³K ë wIK²ÃU ¨nðUN²Ã«Ë ‚d³Ã«Ë b¹d³Ã« ‰öš sÄ qÝ«d²Ã« `³ Q ÊUÄeÃ«Ë ÊUJLë ełUŠ d  w WK¹uDë
¨ÊUJLÃ«Ë ÊUÄeë vKŽ VKG²Ã« sÄ sJÄ Ícë dðuO³LJë ‰öš sÄ wÐU−¹ù« qŽUH²Ã« rŁ ¨Êu¹eHK²Ã«Ë WŽ«–ù« ‰öš
                Ò
ÆsOKÝ«d²Lë sOÐ WK UHë  U U Lë sŽ dEMë iGÐ WE×Kë fH½ w UNOKŽ œdÃ«Ë qzUÝdë qI½ ÊUJÄùUÐ qFłË

                             ∫WÃUIMë  UÄuKFLë …eNł√ sÄ b¹eÄ u×½
sÂUÄ√Ë ¨tðUÄuKFÄ —œUBLÐ dýU³ÄË rz«œ ‰UBð« vKŽ qE¹ Ê√ ÊU ½ù« vKŽ W¹dBFë …UO×ë ÷dHð
»uÝUŠË ¨‰UIMë nðUNë qLA²Ã WÃUIMë  UÄuKFLë …eNł√ ŸU ð« vÃ≈ Èœ√ Ícë dÄ_« ¨t²AOFÄË tKLŽ
                           ÆÆÆÆ WO½Ëd²JÃ_« VO−ë …d«–Ë ¨bOë WŠ«—

                               ∫q «uðË ÂöŽ≈ jOÝu X½d²½ù«
WOðUÄuKFÄ œ—«uÄ vKŽ qL²A¹ WDЫd²Ä WOÐuÝUŠ  UJ³Aà w*UŽ lL−Ä t½QÐ X½d²½ù« ·ÒdF¹
UNà lÁ«uÄ sŽ Y׳ë ‰öš sÄ pÃ–Ë ªd ¹Ë WÃuN Ð UNOÃ≈ ‰u uë sJ1Ë ¨W½e Ä ÊuJð ¨WL {
                                 Ò
                 ÆtÃuŠ  UÄuKFÄ vKŽ ‰uB(« œ«d*«Ë Àu׳*« Ÿu{u*UÐ WÁöŽ

                                       ∫X½d²½ù«  «eOLÄ
                     ∫U¼“dÐ√ sÄ ¨ «eOLLë sÄ WŽuL−LÐ X½d²½ù« eOL²ð
                                          Ò
vKŽ Íu²×ð wN ¨Èdš_« WOÃUBðô«Ë WOÄöŽù« jzUÝuë vKŽ wÄöŽ≈ jOÝu X½d²½ù« Íu²×ð ≠±
             Æ UÄuKFLë sŽ Y׳ë W d WŠUð≈Ë Êu¹eHK²Ã«Ë WŽ«–ù«Ë W U×Bë
ÆtÃuŠ  UÄuKFÄ vKŽ ‰uB×ë w h Aë Vžd¹ Ícë Ÿu{uLë Ë√ WÄuKFLë vKŽ ‰uB×ë w WŽd ë ≠≤
¨ÊUÄeÃ«Ë ÊUJLë œËbŠ “ËU−²¹ Ê√ œdHKà sJÄ√ –≈ ªWO½u W¹dÁ vë rÃUFë ‰u×ð Ê√ X½d²½ô« WJ³ý XŽUD²Ý« ≠≥
      ÆWOÝUOÁ WŽd Ð  U UIŁË rÄ√Ë  UŽULł sOÐË tMOÐ jÐdð  UÁöFë sÄ WJ³ý WÄUÁ≈ ŸUD²Ý« ULÂ
           Æd ¹Ë WÃuN Ð Èdš_ W×H sÄ ‰UI²½ô«Ë  U×HBë sÄ b¹bFë `HBð WO½UJÄ≈ ≠¥
                          Ò
«c¼ vKŽ œdë wIKðË ¨œËbŠ ÊËœË ¨…dýU³Ä Í√dë ÕdÞ sÄ sJLð WJ³Aë d³Ž  «—«uŠ w ‰ušbë WO½UJÄ≈ ≠µ
                  ÆrÃUFë w w½UJLë bF³Ã« sŽ dEMë iGÐ ¨WE×Kë fH½ w Í√dë

                       ≥∂
                                    ∫ X½d²½ù« ‰ULF²Ý« dÞU Ä
W dHë WIzöë dOž  U UI¦Ã« włËdÄ iFÐ ÊUODFð X½d²½ù« WJ³ý —UÞ≈ w tM¹e ð r²¹ UÄ WÄU {Ë WFÝ Ê≈
b?Ãu?ð v?Ã≈ ÍœR?O?Ý Íc?ë d?Ä_« ªU?NFÄ q «u²Ã«Ë UNÄ«b ²Ý« ¡U ¹ bÁ ¨UMFL²−Ä sŽ W³¹džË …—U{  U UIŁ ÃU²½ù
U?M?F?L?²−Ä UNÐ vKײ¹ w²Ã« ‚öš_«Ë dO¹UF*«Ë rOIKà ¡UL²½ôUÐ —uFAÃUÐ dCðË ¨…bzU ë W UI¦Kà ¡w ð WO UIŁ WKJAÄ
                               Ì      Î
                             Æozô qJAÐ tzUM³Ã UFOLł ` UJ½ Ê√ UMOKŽ Ícë

                       WDA½_«

                                             ± ◊UA½
    lL²−Lë UNÐ ÂuI¹ w²Ã«  UÞUAMë iFÐ ·dF²½Ë ¨X½d²½ù« vKŽ sOD K W×H `²H½
            øU½«d¹ Ê√ rÃUFKà vM ²Oà W×HBë Ác¼ vÃ≈ t² U{≈ Õd²Ið Ícë UÄË ¨wMOD KHë

                                             ≤ ◊UA½
    WO×O LÃ«Ë WOÄöÝù«  UÝbILë r¼√Ë ¨n¹dAë ”bIë WM¹bÄ sŽ d¹dIð dOCײРÂuI½
           ÆW³KDë vKŽ  UÞUAMë bŠQ tOIK½Ë ¨X½d²½ù« vKŽ lÁ«uLë bŠ√ ‰öš sÄ UNO

                                             ≥ ◊UA½
                                      Î
       ÆUNÃULF²Ý« WOHO w UM¹√— `O{uð lÄ U½bKÐ w X½d²½ù«  ôULF²Ý« sŽ «d¹dIð V²J½
          ÆWIÐU ë WDA½_« cOHMð qON ²Ã »uÝU×ë rKFLÐ W½UF²Ýô« sJL¹ ∫WEŠöÄ


                                           w H½ d³²š√
                            øX½d²½ù« WJ³ý sÄ …œUH²Ýô« sJL¹ nO ≠ ±
                      øWOLÃUFÃUÐ åX½d²½ù«ò  UÄuKFLë WJ³ý n uð «–ULà ≠≤
                        ø‰UBð« WKOÝË X½d²½ù« —U³²Ž« sJL¹ ÈbÄ Í√ vÃ≈ ≠≥
              øwMOD KHë lL²−Lë w X½d²½ù« w¼UIÄ —UA²½« …d¼Uþ vÃ≈ dEMð nO ≠¥

                         ≥∑
                         WFЫdë …bŠuë

                WOŽUL²ł« U¹UCÁ                   qšbÄ                Î   Î
Ác¼Ë ¨q¹ËQ²Ã« Ë√ ‘UIMë q³I¹ ô UIKDÄ UIŠ q¦L¹ WL¹d …dŠ …UOŠ w ÊU ½ù« oŠ Ê≈
  ∫vÃUFð tKë ‰uÁ sÄ pÖ vKŽ ‰œ√ fOÃ Ë ¨o×ë «c¼  bÂ√ w²Ã« W¹ËUL ë ÊU¹œ_« WF¹dý

                                            ˚
                    ∑∞∫ ¡«dÝù«˝
lOLł bÃu¹ò ∫‰uIð w²Ã« vÃË_« tðœUÄ w ÊU ½ù« ‚uI×à wLÃUFë ÊöŽù« bOÂQð Ê√ ULÂ
         Æo×ë «c¼ aÝd¹ å ÆÆÆÆÆ ‚uI×Ã«Ë WÄ«dJë w s¹ËU ²Ä «—«dŠ√ ”UMë
         Ò
w sLJð ÊU ½ù« ‚uI×à WLOEFë WLOIë Ê√ w q¦L²¹ pÖ sÄ t ×ð sJL¹ UÄ ÊS pÃcÃ
qLFë vKŽ …—bIë UMÄ bŠ«Ë q `MLð UN½√ UL ¨rN H½QÐ rN H½√ r¹dJð vKŽ ”UMë bŽU ð UN½uÂ
œôË_« W¾AM²Ð vMFð w²Ã«  U ÝRLë ÊS tOKŽË ¨rK ë W UIŁ tO œu 𠉜UŽ rÃUŽ ¡UMÐ qł√ sÄ
                                          Î
sÄ WÄœUIë ‰UOł_« sJLðË wŽUL²łô« ÂbI²Ã« w rN ð sÂUÄ√ vÃ≈ ‰uײð √ Ê√ UNOKŽ …dÝ_UÐ «¡bÐ
                               ÆWO½U ½ù« WÄ«dJë WLOÁ rN
w o×ë tÂö²Ä« wMF¹ ¨t²¹dŠË ÊU ½ù« WÄ«d vKŽ WOÃËbë oOŁ«uLÃ«Ë  U½U¹bë bOÂQð Ê≈
  ÆfM−ë Ë√ ÊuKë Ë√ ‚dFë w ·ö²š« Í√ sÄ rždë vKŽ ”UMë WOIÐ sOÐË tMOÐ …«ËU Lë
 «Ëd¦Ã« l¹“uð vKŽ ÂuIð w²Ã« WOŽUL²łô« WëbFë oOI×ð vKŽ qL²Að ÊU ½ù« ‚uIŠ Ê√ ULÂ
…b¹bŽ WOŽUL²ł«  öJAÄ “ËU−ð sJL¹ pÃcÐË ª UÁUIײÝô« w œ«d _« sOÐ …«ËU Lë —UÞ≈ w
¨W¹uLM²Ã« tðUNłuð d ×MðË pJH²¹Ë lł«d²¹ lL²−Lë qF−¹ UÄ WO³K ë —UŁü« sÄ tà Ícë dIHë U¼“dÐ√
„UN²½« Ë rNKOGAðË ¨‰UHÞ_« ‰öG²Ý« ∫q¦Ä ¨WOÁöš√  öJAÄ sÄ tMŽ Z²M¹ UÄ vÃ≈ W U{ùUÐ «c¼
                    Ɖu³IÄ dł√ Ë W¹e−Ä qLŽ ◊Ëdý w sOKÄUFë ‚uIŠ                      ≥∏
                       ‰Ë_« ”—bë


       …dÝ_« qš«œ WOÞ«dI1bë W¾AM²Ã«
                          Êu?? ?G? ? B? ? ¹ …d?? Ý√ œ«d √
                          s?Ž b??F?ð w?²?ë r?N?²?M?Ðô
                             Ò
                          ÆUÄ dÄ√ w U¼dE½ WNłË
sÄ uCŽ q UNO „d²A¹ WKzUŽ
    ÆUÄ ◊UAMÐ UNzUCŽ√
              ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√
                øvÃË_« …—uBë tKL×ð Ícë ÊuLCLë UÄ ≠±
                øWO½U¦Ã« …—uBë sÄ tÞU³M²Ý« sJL¹ Ícë UÄ≠≤


               ≥π
                                   Î
WÝ—ULLÐ√b³ð w²Ã« vÃË_« W ÝRLë UN½√ ULOÝ ô WOŽUL²łô« W¾AM²Ã« WOKLŽ w ULNÄ «Î—Ëœ …dÝ_« VFKð
b¹b×ð Ë œdHë WOB ý qOJAð w WOÝUÝ_« W ÝRLë ÊuJ²Ý UN½√ vMFLÐ ªWOŽUL²łô« W¾AM²Ã« WOKLŽ
sŽ wðQ¹ ULO Y¹b×ë —ËbOÝ Ë ªUNzUMÐ√ lÄ tÝ—UL²Ý Ícë W¾AM²Ã« Ÿu½ w dÝ_« s¹U³²ð YOŠ ¨tÂuKÝ
               Æ dÝ_« qš«œ ”—ULð w²Ã« W¾AM²Ã« ‰UJý√ bŠQ ¨WOÞ«dIL¹bë W¾AM²Ã«

                               ∫…dÝ_« w WOÞ«dIL¹bë W¾AM²Ã«
‰ULŽ√ w U¼œ«d √ lOLł W—UAÄ u¼ …dÝ_« qš«œ WOÞ«dIL¹bë ÂuNHÄ œułË sŽ dO³Fð qC √ Ê≈
                Ætð—bIÄË ÁdLŽ V Š q UNðUOÃËR Ä qL×ðË ¨…dÝ_«  «—«dÁË
                         y
ÊËbF ¹ rN½S ¨UN½ËRýË …dÝ_« —uÄ√ w W—UALë W d ¨—U³Jë UL ¨—UGBë vDF¹ sO×
ÊuLKF²¹ rN½√ UL ¨UNMŽ ÊuHH ¹Ë r¼dÝ√ ÊËbŽU ¹ rN½S r¼uL½ lÄË ¨rN²LOIÐ Êu ×¹ Ë ¨UNÐ
          Ætł—UšË XO³Ã« qš«œ …dÝ_« ‰ULŽQÐ WIKF²Lë  ULNLë sÄ dO¦Jë “U−½≈ WOHOÂ

                                 øW—UALë tłU²×ð Ícë UÄ
ÊS ªWOÐU−¹ù« W—UALë W d rNà `O²ðË ¨U¼œ«d √ ¡«—¬ Âb ð WOÞ«dIL¹œ …dÝ_« ÊuJð v²Š
                             ∫WOðü« rOIë wŽ«dð Ê√ …dÝ_« Ác¼ vKŽ
bÃuë sOÐ Ë ¨WłËeÃ«Ë ÃËeë sOÐ  U³ł«uÃ«Ë ‚uI×ë w eOOLð ÊËœ …dÝ_« œ«d √ sOÐ …«ËU Lë ‡±
t²ŽUD²ÝUÐ ÊuJ¹ Ë ¨tOÃ≈ qÂu¹ Ícë Á—ËbÐ œd q ÂuI¹ YO×Ð ªw½U¦Ã«Ë ‰Ë_« bÃuë sOÐË ¨XM³Ã«Ë
                                          ÆtÐ ÂUOIë
V Š W—UALKà tà ‰U−Lë WŠUð≈Ë ¨tðUŠuLÞË ¨tðUłUŠ oOIײà WO UJë W dHë uCŽ q `MÄ ‡≤
                                           Æt²ÁUÞ
WOLMð V−¹ t H½ XÁuë w Ë ªW U ë tðUÄUL²¼« tà …dÝ_« w œd qJ ¨uCŽ q W¹œd «d²Š« ‡≥
w „d²ALë gOFKà WLNÄ WOŽUL−ë ÕËdÃU ¨¡UCŽ_« lOL−à WÂd²ALë W¹—ËdCë  UÄUL²¼ô«
                                        Æ bŠ«Ë XOÐ
                      ¥∞
                  øWOÞ«dIL¹œ dOž Èdš√ Ë WOÞ«dIL¹œ …dÝ√ sOÐ ‚dH½ nOÂ
 ∫WOðü« d¼UELë UNO Èd½ WOÞ«dIL¹bë …dÝ_U ¨¡UCŽ_« „uKÝ WEŠöÄ ‰öš sÄ pÖ W dFÄ UMMJL¹
ULO UNz«—¬ sŽ dO³F²Kà ’Uš qJAÐ …√dLKà ‰U−Lë WŠUð≈Ë ¨WłËeÃ«Ë ÃËeë sOÐ —«Ëœ_« rÝUI𠇱
…dÝ_« …bŽU Ä w U¼—Ëœ cš_ XO³Ã« ×Uš qLFÃUÐ UNà ÕUL Ã«Ë ¨UNK³I² ÄË …dÝ_« lÁ«Ë h ¹
U¼—ËœË UN²OL¼√Ë UN HMÐ U¼—uFý “eFOÝ Ícë ÍœUB²Áô« UNÃöI²Ý« bO −ðË ¨W¹œUB²Áô« WOŠUMë sÄ
                                       ÆlL²−Lë w
rNð«—bÁ lÄ WL− MÄ ÊuJðË ¨…dÝ_« h ðË rNB ð  UOÃËR Ä qL×ð w ‰UHÞ_« „«dý≈ ≠≤
                                   Æ W¹b −Ã«Ë WO dFLë
¨Èdš_« dEMë  UNłË rNHðË ¨—«u×ë o¹dÞ sŽ UNðUŽ«e½ W¹u ð vÃ≈ WOÞ«dIL¹bë …dÝ_« Q−Kð ≠≥
                                    Æ ¡«—ü« ÷d ÂbŽË
    Æ qLFë Â√ W—UALë Â√ rKF²Ã« w pÖ ÊUÂ√ ¡«uÝ  UM³Ã«Ë œôË_« sOÐ WKÄUFLë w ‰bFë ‡¥
           ÆWOÃeMLë ‰ULŽ_« w …bŽU Lë w ¡UMÐ_«Ë »_« rNMÄË lOL−ë W—UAÄ ‡µ
                   Î    Î
rNÐ W¹UMFë s ŠË ¨rNLOKFðË ¨rN²OÐdðË ¨UO H½Ë ¨UO× œôË_« W¹UŽ— w Â_« Ë »_« W—UAÄ ‡∂
                                      Î    Î
                                     ÆUO UIŁË UOŽUL²ł«

                        ∫ …dÝ_« ¡UCŽ√ vKŽ WOÞ«dIL¹bë W¾AM²Ã« dŁ√
          ∫wðQ¹ UÄ …dÝ_« qš«œ wÞ«dIL¹bë „uK ë sŽ Z²Mð w²Ã« W³ODë —UŁü« sÄ
w d «u²Lë ⁄«dHë XÁuÐ ŸU²L²Ýöà W dHë WŠUð≈ w bŽU OÝ Ícë dÄ_« ªÂUE½ Ë WŽd Ð ‰ULŽ_« “U−½≈ ‡±
 ÆqKLÃUÐ tO —uFAë ÂbŽË ¨XO³Kà rz«œ ‚uý w …dÝ_« ¡UCŽ√ qF−¹ ULÄ ªWÁuAÄ  UOÃUF Ë WDA½√
                        Æ¡ËbNÃ«Ë ÍdÝ_« œuë Ë V×ë ¡«uł√ …œUOÝ ‡≤
wLMðË U¼œ«d _ wGBð UN½_ ªW UI¦Ã«Ë W¹uO×Ã«Ë WOÃUFHÃUÐ eOL²ð ¨W−²MÄ …dÝ√ w¼ WOÞ«dIL¹bë …dÝ_« ‡≥
                               ÆfHMë sŽ dO³F²Ã« …—UNÄ rN¹bÃ
                      ¥±
                    WDA½_«

                                      ±◊UA½
ÆtO œb×Ä —Ëœ wðdÝ√ w h ý qJà ÊU ÍdÝ√ ◊UA½ sŽ wðöOÄ“ Ë√ wzöÄ“ ÂUÄ√ Àb%√


                                      ≤◊UA½
 tKFHð Ê√ p H½ sÄ lÁu²ð Ícë UL ¨Êu¹eHKð ZÄU½dÐ …b¼UAÄ ‰uŠ p²š√ lÄ XHK²š« «–≈
                                  ø·ö ë «c¼ q×Ã

                                      ≥◊UA½

                              Î
           ÆrNzUЬ sÄ WM Š WKÄUF0 ‰UHÞ_« oŠ bÂR¹ «—UFý V²Â√ Ë√ ¨rÝ—√
                                    w H½ d³²š√
          Æ…dÝ_« qš«œ W—UALë WOKLŽ UNłU²×ð w²Ã« WOÞ«dIL¹bë rOIë iFÐ d–√ ‡±
                 øtzUMÐ√ sOÐ t²KÄUFÄ w »_« eOÄ «–≈ Àb×¹ Ê√ lÁu²ð «–UÄ ‡≤
                              Ò
         Æ—UŁü« Ác¼ iFÐ sŽ Àb×ð√ ¨ …dÝ_« vKŽ W³OÞ —UŁ¬ wÞ«dIL¹bë „uK Kà ‡≥
lÄ r− Mð …dÝ_« qš«œ  UOÃËR Ä qL×ð w ‰UHÞ_« „«dý≈ wÞ«dIL¹bë „uK ë d¼UEÄ sÄ ‡¥
   ÆUNÐ  —dÄ w²Ã« »—U−²Ã« iFÐË WOÄuOë wðUOŠ lÁ«Ë sÄ …—U³Fë Ác¼ vKŽ oKŽ√ ¨rNð«—bÁ
                     ¥≤
                         w½U¦Ã« ”—bë


            ÊU ½ù« ‚uIŠ WOCÁ


                            Î
                       w s¹ËU ²Ä «—«dŠ√ ”UMë lOLł bÃu¹
  ‚U¦OLë sı∂ …œULë bÂRð
                       qIFë «u³¼Ë bÁ r¼Ë ‚uI×Ã«Ë WÄ«dJë
  …œU³Fë W¹dŠ vKŽ wMOD KHë wMÞuë
                       ÎUCFÐ rNCFÐ qÄUF¹ Ê√ rNOKŽË Ê«błuëË
     ÆsOD K w  U½U¹bë qJÃ
                                        ¡Ušù« ÕËdÐ
                       ©ÊU ½ù« ‚uI×à wLÃUFë ÊöŽù« sÄ ©±® …œULë®
                    ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√

ÆUN×{u² ð Ê√ ‰ËUŠ WLNÄ WÃUÝ— ÊU ½ù« ‚uI×à wLÃUFë ÊöŽù« sÄ ©±® …œULë qL×ð ≠±
      øwMOD KHë wMÞuë ‚U¦OLë sÄ ©±∂® …œULë h½ sÄ tłU²M²Ý« sJL¹ Ícë UÄ ≠≤


                     ¥≥
                                 ÊU ½ù« ‚uI×Ð œuBILë
                               Î
WDK ë vKŽ  U³ł«ËË ¨œ«d _« vKŽ  U³ł«Ë UNMÄ o²Að WOLKŽ WOÁöš√ ULOÁ ÊU ½ù« ‚uIŠ bFð
                                       ^
                            Æ¡UFLł W¹dA³Ã« vKŽ Èdš√Ë ¨WLÂU×ë

                     ∫ÊU ½ù« ‚uIŠ  bÂ√ w²Ã« WOÃËbë ozUŁuë r¼√
                       Ʊπ¥∏ ÂUFà ÊU ½ù« ‚uI×à wLÃUFë ÊöŽù« ≠
               Ʊπ∂∂ ÂUŽ WOÝUO Ã«Ë WO½bLë ‚uI×ÃUÐ ’U ë wÃËbë bNFë ≠
                       Ʊπ∏π ÂUFKà qHDë ‚uI×à wLÃUFë ÊöŽù« ≠

                                   ÊU ½ù« ‚uIŠ ÂU Á√
                   ∫UNMÄ  ULO I²Ã« sÄ œbŽ vÃ≈ ÊU ½ù« ‚uIŠ r IMð
                    ÆV¹cF²Ã« ÂbŽË …UO×ë w o×ë UNMÄ ¨WIKDÄ ‚uIŠ ≠±
        ÆWHOE½ W¾OÐ w gOFÃ«Ë sJ Ã«Ë ÂUFDÃ«Ë qLFë w o×ë UNMÄ ¨WOÝUÝ√ ‚uIŠ ≠≤
UN×MÄË ‚uI×ë Ác¼ oOI×ð w UNÄ«e²Ã« Èu² Ä w UNMOÐ ULO nK² ð rÃUFë ‰Ëœ Ê√ kŠöLë Ê≈
              Ì
Ë√ UNMÄ WIKDLë ¡«uÝ tÁuI×à  UÂUN²½« sÄ wMOD KHë VFAë tà ÷dF²¹ UÄ pÖ ‰U¦ÄËÆUNOMÞ«uLÃ
                                         ÆWOÝUÝ_«

                           ∫ÊU ½ù« ‚uI×à sOOMOD KHë …dE½
≥® œ«uLë  e— YOŠ wMOD KHë ÊU ½ù« ‚uIŠ wMOD KHë wMÞuë ‚U¦OLë œ«uÄ  bÂ√ bIÃ
  ÆdOBLë d¹dIðË ‰bFë ¡ÈœU³LÐ ÊUL¹ù«Ë dOBLë d¹dIð oŠ bOÂQð vKŽ ¨©≤∑¨ ≤µ¨ ≤¥¨ ±∂¨
¨dO³F²Ã«Ë Í√dë W¹dŠ sOOMOD KHë q sOÐ …«ËU LÃ«Ë …œuFë oŠ ‰öI²Ýô« WIOŁË  bÂ√ ULÂ
ÊöŽ≈ w œ—Ë UL ªWO½U ½ù« ‚uI×Ã«Ë  U¹d×ë ÊuB¹ Ícë w½ULÃd³Ã«Ë wÞ«dIL¹bë ÂUEMë fOÝQðË
WHK² Lë tÃUJýQÐ eOOL²Ã« XC —Ë sOOMOD KHë lOLł sOÐ …«ËU Lë  bÂ√ w²Ã« œuM³Ã« sÄ œbŽ ‰öI²Ýô«
             Æ…√dLÃ«Ë qłdë sOÐ Ë√ ¨ÊuKë Ë√ ¨s¹bë Ë√ ¨‚dFë V Š eOOL²Ã« ¡«uÝ
                      ¥¥
                                  ∫ÊU ½ù« ‚uIŠ d¼UEÄ

                  ∫UNÐ l²L²¹ Ê√ ÊU ½ù« vKŽ V−¹ w²Ã« ‚uI×ë “dÐ√ sÄ
                             ÆWOÐd²Ã« vKŽ ‰uB×ë w o×ë ≠±
                               ÆÍ√dë sŽ dO³F²Ã« w o×ë ≠≤
                                 ÆWO Mł „ö²Ä« w o×ë ≠≥
                  Æt²ÃËœ œËbŠ qš«œ WÄUÁù« q×Ä —UO²š«Ë qIM²Ã« w o×ë ≠¥
¨…√dLÃ«Ë ¨‰UHÞ_« ∫q¦Ä ¨W U ë  U¾Hë iFÐ UNÐ l²L²ð W Uš ‚uIŠ vÃ≈ W U{ùUÐ «c¼
                                    Î
        ÆU¼dOž sÄ d¦Â√ WHK² Lë rKEë ‰UJý_ ÷dF²ð  U¾Hë Ác¼ Ê_ «dE½ ªsOÁUFLëË

                              ∫ÊU ½ù« ‚uIŠ „UN²½« dÞU Ä
                   Î
ÂbŽË ¡ËbNÃ«Ë sÄ_«Ë —«dI²ÝôUÐ dFý «–≈ ¨UŽ«bÐ≈Ë WOłU²½≈ d¦Â√ ÊuJOÝ ÊU ½ù« ÊQÐ bOÂQð „UM¼
ÂbŽË ¨dðu²Ã«Ë ¨·u Ã«Ë ¨b¹bN²Ã« Ê√ vMFLÐ ¨Á—UJ √ ÊuÄd²×¹Ë ¨t½uÄd²×¹ s¹dšü« Ê√Ë b¹bN²Ã«
                   Æ¡UL²½ô« ÂbŽË WOłU²½ù« ÷UH ½« vÃ≈ ÍœROÝ —«dI²Ýô«

                       ∫ÊU ½ù« ‚uIŠ W¹UŽ— sŽ WÃËR Lë  UN−ë
W ÝRÄ ∫q¦Ä ¨ÊU ½ù« ‚uIŠ sŽ ŸU bKà WOÄuJ×ë dOž  UOFL−ë sÄ œbŽ ÷dGë «cNà fÝQð
U¼dOžË wMOD KHë sÞ«uLë ‚uI×ÃWKI² Lë WOMOD KHë W¾ONë˨…bײLë rÄ_« WLEMÄ ¨WOÃËbë o×ë
                              ÆWOK×LÃ«Ë WOÃËbë  U ÝRLë sÄ
                      ¥µ
                        WDA½_«
                                             ±◊UA½
   ∫UNOK¹ Ícë ‰«R ë sŽ VO−½ rŁ ¨wMOD KHë —u²Ýbë ¨…œu Ä sÄ œuMÐ vKŽ lKD½
eOOLð ÊËœ W¹ËU ²Ä  U³ł«Ë rNOKŽË ¨‚uI×ÃUÐ ÊuF²L²¹Ë ¨¡«uÝ Êu½UIë ÂUÄ√ ÊuOMOD KHë ≠≤¥
                          Î
                         ÆU¹—u²Ýœ ŸËdAÄ dOž V³Ý Í_
¡UÐü« sÄ qI²MðË ¨Â±ππ∏ u¹UÄ q³Á sOD K w rOI¹ ÊU wÐdŽ qJà W²ÐUŁ WOMOD KHë WO M−ë ≠≤µ
¨UNMŽ ‰“UM²Ã«Ë ¨UNÐU ²Â« ‚dÞ Êu½UIë rEM¹Ë sÄeë —ËdLÐ jI ð ôË ¨‰Ëeð ôË ¨¡UMÐ_« vÃ≈
               Ætà Èdš√ WO Mł œułË ‰UŠ w sÞ«uLë  UÄ«e²Ã«Ë ‚uIŠË
qJà W¹œUB²Áô«Ë WO UI¦Ã«Ë WOŽUL²łô«Ë WOÝUO Ã«Ë WO½bLë  U¹d×Ã«Ë ‚uI×ë —u²Ýbë qHJ¹ ≠ ≤∂
               Æ’dHë R UJðË …«ËU Lë …bŽUÁ vKŽ UNÐ ÊuF²L²¹Ë ¨sOMÞ«uLë
                           Î
sÄ «Î¡eł `³Bð w²Ã« WOÃËbë œuNFÃ«Ë oOŁ«uLÃ«Ë sO½«uIKà UI ËWOÝUÝ_« tðU¹dŠË ÊU ½ù« ‚uIŠ ≠≤∑
                         Æ«d²Šô« W³ł«Ë WÄeKÄ wKš«bë Êu½UIë
            Î
sO½«uIÃ«Ë —u²Ýbë ÂUJŠ_ UI Ë t²ÄöÝË tðU¹dŠË tÁuI×à W¹UL×Ã«Ë …UO×ë w o×ë ÊU ½≈ qJà ≠≤∏
                            Î
                   ÆWëbFë ¡ÈœU³Là UI Ë ¨ tà «ÎcOHMð …—œUBë
                              Î
¨ÁU{— ÊËœ w³Dë ÃöFKà bŠ√ lC ¹ ôË ¨WO³DÃ«Ë WOLKFë »—U−²Kà ö×Ä X Oà …UO×ë ≠≤π
 «b−² Ä sÄ U¼dOžË ¡UCŽ_« qI½ ÂUJŠ√ Êu½UIë rEM¹Ë ¨WOzUM¦²Ýô«  ôU×ë Êu½UIë rEM¹Ë
                     ÆWŽËdALë WO½U ½ù« ÷«džúà wLKFë ÂbI²Ã«
WÐuIFà Ë√ ¨V¹cF²Kà tŽUCš≈ Ë√ ¨WOÝUIë ¨WKÄUFLë Ë√ ¨È–_« sÄ W¹UL×ë w o×ë ÊU ½ûà ≠≥∞
                                   Æt²Ä«d sÄ j×ð WO½U ½≈ ô
   ÆUNOÃ≈ …œuFÃ«Ë UNł—UšË WÃËbë qš«œ qIM²Ã«Ë WÄUÁù« W¹dŠ sÞ«uÄ qJà —u²Ýbë qHJ¹ ≠≥±
ô w²Ã« WOFO³Dë ‚uI×ë sÄ wK _« tzUЬ sÞuÄË tMÞuÄ vÃ≈ wMOD KHë Tłöë …œuŽ oŠ ≠≥≤
             ÆUNMÄ t½UÄd×Ð rOK ²Ã« Ë√ ¨tMŽ WÐUO½ UNO ·dB²Ã« “u−¹ ôË ¨ÂœUI²ð

 ©Â≤∞∞± —«–¬ / —u²Ýbë WM−à / —u²Ýbë …œu Ä œ«bŽù W¹dOCײë ‰ULŽ_« WŽuL−Ä®
÷d²H¹ ‚uIŠ sÄ tMLC²¹ UÄ gÁU½√Ë ¨W¹UMFÐ ÁƒdÁ√Ë wMOD KHë —u²Ýbë œuMÐ bŠ√ —U²š√
                          ÆwMOD KHë ÊU ½ù« UNÐ l²L²¹ Ê√

                         ¥∂
                                        ≤◊UA½
                             ∫VO$ rŁ ¨wðü« nÁu*« √dI½
   œULŽ VKD ¨sšb¹ qł— UNO ÊU …dł√ …—UOÝ V— ¨lÐU ë nBë w VÃUÞ œULŽ
                 Æ sOšb²Ã« sŽ nÁu²¹ Ê√ »œRÄ qJAÐ qłdë «c¼ sÄ
                              Î
          øtł«dŠ≈ ÂbŽË qłdë …d¹U Ä tOKŽ V−¹ ÊU «œULŽ Ê√ bI²Fð q¼ ≠±
                            Î
                     øœULŽ ‚uIŠ sÄ UIŠ sšbLë pN²½« q¼ ≠≤
                  øqłdë lÄ qFH²Ý XM «–UÄ œULŽ ÊUJÄ XM uà ≠≥
                                      w H½ d³²š√
                            ø ÊU ½ù« ‚uI×Ð œuBILë UÄ ≠±
                      Î
                øWMOFÄ ‚uI×Ð UF²L²Ä gOF¹ Ê√ ÊU ½ù« vKŽ r²×²¹ «–ULà ≠≤
                       Î  Î     Î
                     øpà U Uš UIŠ pN²½« «bŠ√ Ê√ uà qFH²Ý «–UÄ ≠≥
øs¹dšü« ‚uIŠ lÄ qÄUF²Ã« w W U ë rNðU³ž— V ×Ð Êu dB²¹ ”UMë Ê√ uà tŁËbŠ lÁu²ð Ícë UÄ ≠¥
              ø „bKÐ w ÊU ½ù« ‚uIŠ «d²Š« Èu² Ä n Ë p½UJÄSÐ q¼ ≠µ
                      ¥∑
                          YÃU¦Ã« ”—bë


                dIHë WOCÁ
  ÎUN¹d ÎU¾Oý fOà dIHë             ∫»UD ë sÐ dLŽ ‰uI¹
  dÄbÄË w½U ½≈ dOž tMJÃË ¨V ×
  Ï   >                       Î
                        åt²K²Ià öł— dIHë ÊU uà ¨tKëËò
   ÆWOłU²½ù«Ë WOŽ«bÐù«  UÁUDKÃ
                  ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨dJ √Ë ¨kŠô√
           ø»UD ë sÐ dLŽ tL Á√ Ícë rÓ Ië sÄ tłU²M²Ý« sJL¹ Ícë UÄ ≠±
                           Ó
                      Ì
øtðUÁUÞË tŽ«bÐ≈Ë t²OłU²½≈Ë ÊU ½ù« vKŽ dIHKà —UŁ¬ sÄ w½U¦Ã« hMë w œ—Ë ULO p¹√— UÄ ≠≤                   ¥∏
                                      ∫dIHë n¹dFð
’dHë sÄ ÊUÄd×ë pÃcÂË ¨…UO×Kà WÄ“öë W¹œULë  U¹—ËdCë hI½ w dIHë q¦L²¹
                   Î
              ÆWÄ«dJÃUÐ UF²L²Ä W×O× …UOŠ gOF¹ ÊU ½ù« qF−ð w²Ã«  «—UO ëË
«cNÐ˨UNÄ«b ²Ý« sÄ WÄËd×Lë Ë√ …d «u²Ä œ—«uÄ vÃ≈ ‰u uë sÄ WÄËd×Lë  U¾Hë r¼ ¡«dIHëË
                          ÆWOÝUÝ_« rNðUłUŠ WO³Kð ÊuFOD² ¹ ô rN

                                       ∫dIHë d¼UEÄ
                                  Æb¹bAë ÊUÄd×ë ≠
                                ÆnFCÃ«Ë ·UAJ½ô« ≠
                           Æqšbë oOI×ð w …«ËU Lë ÂbŽ ≠

                                      ∫dIHë »U³Ý√
                               ÆÀ—«uJÃ«Ë  UŽU−Lë ≠
                             Æ`K Lë nMFÃ«Ë ‰ö²Šô« ≠
                       Æ…dO³Â  U¾ »U Š vKŽ WKOKÁ  U¾ ¡«dŁ ≠
                                 ødIHë ”UOÁ sJL¹ nOÂ
„öN²Ýô« vÃ≈ ÂUFDë „öN²Ý« W³ ½ sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨”UOÁ …«œQ WAOFLë Èu² Ä dýRÄ Âb ² ¹
¨sJ LKà Èdš_« hB×ë »U Š vKŽ ÊuJð UN½S ÂUFDë WBŠ  œ«“ «–≈ t½√ Í√ ¨…dÝúà wKJë
                         ÆU¼dOžË  ö «uLÃ«Ë ¨W×BÃ«Ë ¨rOKF²Ã«Ë
wKJë „öN²Ýô« sÄ •≤∞vKŽ b¹eð ô WOMGë ‰Ëbë w ÂUFDë „öN²Ý« W³ ½ Ê≈ ∫‰uIë sJL¹Ë
        Î
dO½U½œ ≤∞π UNMÄ «—UM¹œ µ≥∂ wëuŠ ±ππ∏ ÂUŽ sOD K w ÍdNAë …dÝ_« ‚UH½≈ jÝu²Lë mKÐ ULMOÐ
ª•≥∏[ππ Ω •±∞∞ X µ≥∂Ø≤∞π ÂUFë fHMà sOD K w WAOFLë Èu² Ä W³ ½ Ê√ Í√ ªÂUFDKÃ
¨…ež WM¹bÄ w UNMŽ …ež »uMł sÄ nK² ð wN ¨Èdš√ vÃ≈ WIDMÄ sÄ nK² ð W³ Më Ác¼ sJÃË
                  ÆUNÐuMłË UNDÝË w UNMŽ WOÐdGë WHCë ‰ULý w nK² ðË
„öN²Ýô« sÄ •±∞∞ ÂUFDë „öN²Ý« W³ ½ X½UÂË ¨dýR*« fH½ UMÄb ²Ý« uà ∫ lÁb*« dIHë


                      ¥π
                              Î
UÄ u¼Ë ÆÆÆW×BÃ«Ë rOKF²Ã«Ë sJ *« sÄ tðUłUO²Š« wÁUÐ WO³Kð sÄ UÄËd×Ä ÊuJ¹ œdHë ÊS ¨wKJë
                                 ÆlÁb*« dIHÃUÐ t²OL ð sJ1

                    ødIHë jš vKŽ …dÝ_« lÁuÄ b¹b×ð sJL¹ nOÂ
 Î
ÆUOÃUŽ ÊuJ¹ wAOFLë Èu² Lë ÊS •≥∞ sÄ qÁ√ ÂUFDë „öN²Ý« vKŽ …dÝ_« ·ËdBÄ ÊU «–≈≠±
      ÆjÝu²Ä wAOFLë Èu² Lë Ê√ vMF¹ «cN •¥¥ ≠ •≥± sÄ ÂUFDë „öN²Ý« ÊU «–≈ ≠≤
ÆdIHë jš X×ð u¼Ë ¨iH MÄ wAOFLë Èu² Lë Ê√ wMF¹ «cN •±∞∞ ≠ •¥µ sÄ ÂUFDë „öN²Ý« ÊU «–≈ ≠≥
                     Ò

                                ∫dIHKà W³ŠUBLë d¼«uEë
                          ÆU¼œuÂ—Ë W¹œUB²Áô« ŸU{Ë_« —u¼bð ≠±
                ÆrNðUO×à WOÝUÝ_«  U³KD²Lë dO uð vKŽ œ«d _« …—bIÄ ÂbŽ ≠≤
                             ÆWKÄUFë ÈuIë sOÐ WÃUD³Ã« wAHð ≠≥
                             ødIHë WKJAÄ sÄ b×ë sJL¹ nOÂ
                  ÆÈbLë …bOFÐ W¹uLMð WO−Oð«d²Ý≈ sL{ qLŽ ’d oKš ≠√
                         ÆÃU²½ù«Ë qLFë w U¼—Ëœ …√dLë ¡UDŽ≈ ≠»
ÆlL²−Lë w dÝ_« WÄb à włU²½≈ qJAÐ UNÞUA½ tOłuðË ¨WO½ËUF²Ã«Ë W¹dO ë  UOFL−ë jOAMð ≠‡ł
         Æ…œułuLë WOÃULFë WÁUDë »UFO²Ý« vKŽ …—œUÁ WOŽ«—“Ë WOŽUM l¹—UAÄ WÄUÁ≈ ≠œ


                    WDA½_«

                                       ±◊UA½
 ±ππ∑ ÂUŽ WOMOD KHë dÝ_« ‚UH½≈ mKÐ ¨wMOD KHë ¡UBŠù« …dz«œ tðdł√ Ícë ` Lë w
                                        ∫wðQ¹ ULÂ
                    Î
      ÆÂUFDë vKŽ —UM¹œ ≤∞± UNMÄ ¨«—UM¹œ µ±∏ WHCë ‰ULý  UE U×Ä •≥∏[∏∞
            Î        Î
      ÆÂUFDë vKŽ «—UM¹œ ≤∂± UNMÄ ¨«—UM¹œ ∑≤∞ WHCë jÝË  UE U×Ä •≥∂[≤¥                      µ∞
          Î        Î
    ÆÂUFDë vKŽ «—UM¹œ ≤≥± UNMÄ ¨«—UM¹œ µ∂∞ WHCë »uMł  UE U×Ä •¥±[≤µ
                Î        Î
         ÆÂUFDë vKŽ ¨«—UM¹œ ±π≥ UNMÄ «—UM¹œ µ¥µ …ež ŸUDÁ w •≥µ[¥±
                                      ∫Êü«
                     Î
                     Æ«dI qÁ_« vÃ≈ d¦Â_« sÄ  UE U×Lë nMB½ ≠±
                 ÆwMOD KHë lL²−Lë w dIHë W³ ½ ŸUHð—« V³Ý qKF½ ≠≤

                                      ≤◊UA½
                  ∫tOKð w²Ã« WK¾Ý_« sŽ VO−½Ë ¨wðü« —«u×ë √dI½
WłU×Ð wÐ√ ÊQÐ dFý√ wMJÃË ÆwLOKFð qLÂ√ Ê√ b¹—√Ë ‚uH²Ä w½√ wÄ√ U¹ sO dFð X½√ ∫bLŠ√
                           Ò
                               ÆtFÄ qLFÃUÐ wðbŽU Ä vÃ≈
                 øŸu{uLë «c¼ ‰uŠ „bÃ«Ë lÄ rKJ²ð ô «–ULÃ∫Â_«
  Æ WÝ—bLë „dð√ Ê√Ë ¨pKLŽ w „bŽUÝ√ Ê√ b¹—√ wÐ√ ∫‰UÁË ÁbÃ«Ë vÃ≈ bLŠ√ tłuð
                              ÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫»_«
                          ø»_« Í√— ÊuJ¹ Ê√ lÁu²ð nO ≠±
                    øtŠ«d²Á« V³Ý u¼ UÄË øbLŠ√ Õ«d²ÁUÐ p¹√— UÄ ≠≤
                         ÆXÁuë «c¼ w bLŠ√ —uFý n √ ≠≥


                                    w H½ d³²š√

                           ÆtÝUOÁ ‚dÞ d–√Ë ¨dIHë ·dŽ√ ≠±
                                        Ò
   Æ”—bë w  d– w²Ã« dOž …b¹bł d¼«uþ n{√ ødIHKà W³ŠUBLë d¼«uEë r¼√ w¼ UÄ ≠≤
                           ødIHë …d¼Uþ sÄ b×ë sJL¹ nO ≠≥
qÄUF²Ã« sJL¹ nOÂË øwMOD KHë lL²−Lë  öJAÄ sÄ …bŠ«Ë dIHë WKJAÄ bF½ Ê√ sJL¹ q¼ ≠¥
                                Ò
             øWHK² Lë  U ÝRLÃ«Ë œ«d _« Èu² Ä vKŽ WKJALë Ác¼ lÄ


                     µ±
                                      ∫ qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ                                         ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
     hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠     5ÝU¹ o uÄ ≠      ·U Ž bOFÝ Æœ ≠     hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
      Í“U−Š UOÝuà ‡      d¹“uë VM¹“≠      Wž«eë bOÃË ≠       WK−Š uÐ√ lODÄ ≠
                 ÆW½—U“ œUNł ≠      g³Š VM¹“ ≠     rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠
                             b¹UJë w׳ ≠        5ÝU¹ Õö Æœ ≠


                             ∫ WOÐœ_« YŠU³LKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ≈ WM'
     ÊUOKŽ WMOJÝ ≠    —œUIë b³Ž ÂUNÃ≈ ≠   Wëež uÐ√ œUN½ ≠     åU Oz—ò W½—U“ œUNł ≠
   »uÃUŠ uÐ√ bL×Ä ≠  w UL'« qOŽULÝ≈ ≠       wÄËbÁ œUFÝ ≠   å «—dIÄ- ò hL(« uЫ dLŽ Æœ ≠
                            …d UMÄ wKŽ ≠          ÃU(« vÝuÄ ≠


                 ∫ wÝUÝ_« lÐU ë nBKà WO½b*« WOÐd²Ã« ÃUNMÄ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
   wKŽ bL×Ä U¹d“ ≠  œuL×Ä qOŽULÝ« e¹U -  rO¼«dЫ bL×Ä Èd ¹ -       ÊULOKÝ WÄöÝ WOH -
 Âö ë b³Ž —bÐ bL×Ä ≠    5 Š rÃUÝ ÊUOHÝ ≠    rO¼«dЫ wKŽ WLÞU -       «dHë wH Ë œUL²Ž«-
  qOKš bL×Ä Íd“ ≠    5 Š bL×Ä dO Oð ≠   5 Š ÊULOKÝ ÕULÝ -       k U(« b³Ž 5Ä√ …b¼UŽ -
  «uAë Íbý— s Š ≠    œuL×Ä qÄU bL×Ä ≠ »U¼uë b³Ž 5 Š ÍbLŠ ≠          5 Š b³Fë ÊU1≈ -
gD³Ã« vHDBÄ uÐ√ dO Oð ≠   b³Fë bL×Ä vO×¹ ≠  ‰ôœ uÐ√ q¹d³ł œU¹“ -     —œUIë b³Ž s Š Èd ¹ ≠
   wKŽ dLŽ WO׳ ≠                  ∫ wÝUÝ_« lÐU ë nBKà WO½b*« WOÐd²Ã« »U²Â qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

     bLŠ_« ÂU ²Ð« -    wðu¹dIë g¹UŽ dOMÄ -       rÃUÝ bOÃË ≠     “«eIë q¹b¼ Æœ -
                  ÕU³Bë XF — -       ÍËU1dë pÃUÄ-       ÍbO — ÂUÝË-
                      tKë bL×Ð -

								
To top