telawah_7 by uaz90

VIEWS: 925 PAGES: 82

									∑bu
A-PDF MERGER DEMO
          «Ë …Ëö «     5D K W Ëœ
                w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
          rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
              5D  K W ˜
            rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
    bu            «Ë …Ëö «
       w U _« l U        « nBK
                              ÊuH R*«

…bOL vHDB ‚ —U           å UI
                   Î  M  ò UMN . dJ « b  œuL

    åZ UM*« e d ò  ÍË«dBI « Í“u       U d
    5D K WÃËœ w rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞≤ Ø≤∞∞± wÝ«—bë ÂUFKà UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð                                   ÂUFë ·«dýù«
                     Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
                    Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö               Æœ

             ∫WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
      »UDŠ bOý— d¼UÄ           åUI MÄò wÄËbIë wKŽ Ê«ËdÄ Æœ
      ÕbÐ s Š Íb−Ä                vHDBÄ V¹– …eLŠ Æœ
     wŽU dë 5 Š UNÄ              gD³Ã« 5 Š e¹eFë b³Ž
                             WKAë qOKš ÊU ž                 5?I¹ 5 % ∫ Íu?‡GKë d¹dײë
              Õu?³×Ð l¹UÞ Ê«bLŠ ∫  r?‡?‡‡‡OLB²Ã«
                  Í“U?ž ¡UOKŽ ∫ W?ŽU?‡‡‡‡³Dë


                            ·«dŽ_« …—uÝ sÄ ©≤∞∂® W¹¬ ∫ ·öGë vKŽ WÐU²Jë
                     åÊËb− ¹ tÃË t½u׳ ¹Ë tðœU³Ž sŽ ÊËd³J² ¹ ô pЗ bMŽ s¹cë Ê≈ò
          WO d    « WO U « WF D «
             ‡¼ ±¥≤≥ØÂ≤∞∞≤
    Z¼UM*« eÂdÄØ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł c
    5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
      ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
          E-mail: PCDC@PALNET.COM
                                              bON9
·«b??¼_« b??ŠQ?? Z??¼U?M?*« d?¹u?D?ð Ÿu?{u?Ä U?N?ðQ?A?½ c?M?Ä r?O?K?F?²?Ã«Ë W?O?Ðd?²?ë …—«“Ë X?F?{Ë
                      Î
¨…ežË WHCë w sÞuë wŠUMł 5Ð Z¼UM*« bOŠu²Ð öF  √bÐ WNł sÄ wN ¨UNKLFà WO−Oð«d²Ýô«
ÆwLKFÃ«Ë włuÃuMJ²Ã« ÂbI²Kà …UŽ«dÄ U¼«u²×Ä YOŠ sÄ Z¼UM*« w WKI½ XŁbŠ√ Èdš√ WNł sÄË
v?K?Ž qLFð …—«“uÃ«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ wF¹dA²Ã« fK:« q³Á sÄ wMOD KHë ÃUNM*« WDš —«dÁ≈ cMÄË
W?ÝU?O?Ý o? Ë ¨—«d?Áù«Ë ¨n?O?ÃQ?²?Ã«Ë ¨W?C?¹d?Fë ◊uD)« WžUO      XKLý qŠ«dÄ vKŽ WD)« cOHMð
        ÆlL²:«  UŽUDÁ rEFÄ sÄ 5HÃR*«Ë 5¹uÐd²Ã« sÄ lÝ«Ë ŸUDÁ „«dý≈ w …—«“uë
‰U?šœ≈ - w?²?ë l?ÐU? ?Ã«Ë w?½U¦Ã« 5HBë V²Â sÄ WO½U¦Ã« WF³Dë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë ÂbIð
 UEŠöÄ vKŽ ¡UMÐ —uBë iFÐ q¹bFðË ¨UNOKŽ WO×O{u²Ã«  U U{ù«Ë ¨W¹uGKë  U³¹uB²Ã« iFÐ
      Î
s?ÄU?¦?Ã«Ë Y?ÃU?¦?ë 5HBë V²Â ÃU²½ù W¦ÃU¦Ã« WKŠd*« …—«“uë  e$√ bI t H½ XÁuë w Ë ÆÊ«bO*«
Êu?J?ð p?ÃcÐË ¨tKë Ê–SÐ WÄœUIë Àö¦Ã«  «uM ë w Èdš_« ·uHBë V²Â ULN³IFð ·uÝ w²Ã«
                Î
∫Ê«bO*« w W¹uÐd²Ã« …œUOIë vKŽ «œuIFÄ Êü« qÄ_« qE¹Ë ¨UNFOLł ·uHBKà XKL²Â« bÁ Z¼UM*« WDš
¨r?N?z«—¬Ë r?N?ðU?E?Šö?Ä ¡«bÐ≈Ë WF³Dë Ác¼ ÕU$ù¨—uÄ √ ¡UOÃË√Ë ¨5LKFÄ˨ s¹d¹bÄË 5 dAÄ sÄ
Æ…b¹b'« a Më WŽU³Þ bMŽ pÖ …UŽ«d* ¨WO³¹d& UÎ      ½ WO½U¦Ã«Ë vÃË_« 5²M ë w V²Jë bFð YOŠ
 U? ?ÝR?*« v?Ã≈ d?¹b?I?²?Ã«Ë d?J?A?ë q?¹e?−?Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ ô rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
U?J?O?−?K?ÐË U?O?ÃU?D?¹≈ w?²?Äu?J?ŠË W?I?¹b?B?Ã«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë W Uš uJ ½uOë Ë WOÃËbë  ULEM*«Ë
                                   ÆŸËdALKà wÃU*«Ë wMHë ULNLŽbÃ
               Î
W?C?¹dŽ ◊uDš ‚d sÄ ∫tFÁuÄ V Š ö? ¨W?O?M?OD KHë WOMÞuë ÊU−Kë …—«“uë dJAð ULÂ
sÄ qÂË ¨»U²Jë WAÁUMÄ qLŽ  Uý—Ë w W—UAÄË —«dÁ≈Ë rOJ%Ë d¹d% ÊU'Ë ¨nOÃQð ‚d Ë
               Æ—uMë vÃ≈ tł«dš≈ vKŽ qLŽË ¨wMÞuë ŸËdA*« «c¼ “U$≈ w „—Uý


   rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
        Z¼UM*« eÂdÄ
     ≤∞∞≤ ‡ ‰uK‡‡‡‡¹√
                                                   W bI
          Î   Î           Î   Î   Î   Î    Î
ʬdIë tOKŽ ‰e½√Ë ¨«d?OMÄ U?ł«dÝË t½–SÐ tKë vÃ≈ UOŽ«œË¨«d¹c½Ë «dOAÐË U?O³½ ¶ «b?L×Ä qÝ—√¨5*UFë »— tKà bL(«
U?N?Ð »d?I?²?¹ w?²?ë  «œU?³?Fë qł√ sÄ tÄUJŠ√Ë tO½ UFÄ rN Ë tðËöð qFłË ¨tHKš sÄ ôË t¹b¹ 5Ð sÄ qÞU³Ã« tOðQ¹ ô Ícë
                              Ò                  Ò
u?¼ r?K?F?²?ë «c?¼  U?Äe?K² Ä ‰Ë√Ë ÆvÃUFð tKë vÃ≈  UÐdIë q?ł√Ë ¨Âu?K?F?ë ·d?ý√ s?Ä tLOKFðË tLK?F?ð ÊU?J? ¨tЗ vÃ≈ b³Fë
                                  ƶ t?K?ë ‰u?Ý— sŽ qI½ UL ¨tà WMI²*« WLOK ë …¡«dIë
                   Î                   Î
WOÐd²Ã« ÃUNM* WC¹dFë ◊uD)« w ¡Uł U* ULłd²ÄË ¨‰Ë_« wMOD KHë ÃUNM*« WDš lÄ UL− MÄ »U²Jë «c¼ ¡Uł bIÃË
w b¹u−²Ã« rJŠ —dJð «cNà ¨tÄUJŠ√ ÊUIð≈Ë .dJë ʬdIë …Ëö²Ã W³KDë ¡«œ√ 5 % tMÄ wÝUÝ_« ·bNë ÊUJ ¨WOÄöÝù«
ÂU?J?Š√ v?K?Ž »U?²?J?ë w? Y?¹b?(« d?B?²?Á« p?Ãc?ÃË ¨W?O?IO³D²Ã« WOKLFë WOŠUMë vKŽ eJðdð b¹u−²Ã« WÝ«—b ¨ ”—œ sÄ d¦Â√
rKFLKà 5—Uð ¨…Ëö²Ã« —dIÄ fOÃË WOÄöÝù« WOÐd²Ã« pÖ l{uÄ Ê≈ YOŠ ¨  U¹ü« Õdý vë ‚dD²Ã« ÊËœ ¨ jI b¹u−²Ã«
                  Î
vë ÃU²% w²Ã«  «œdH*« w½UFÄ `O{u²Ð UC¹√ UMLÁ UM½√ lÄ ¨ pÃcà …—Ëd{ È√— Ê≈ ¨ U¹ü« iFÐ w½UFÄ `O{uð w W¹d(«
    Æd? ?¹Ë W?Ãu?N? Ð  U¹xà wÃULłù« vMF*« rN rKF²LKà vM ²¹ w ¨ U¹ü« V½Uł vÃ≈ XF{ËË ¨qOBH²ÃUÐ `O{uð

¨ U?¹ü« v?K?Ž ÂU?J?Š_« o?O³DðË ¨  «œdH*« w½UFÄ rN WÃuNÝ w …œU¹“Ë ¨W³KDë ÁƒdI¹ Ícë n×B*« jš bOŠu²ÃË
               Ì
n×BLKà W³KDë qLŠ sŽ ¡UMG²Ýô« ‰U×Ð «c¼ wMF¹ ôË ¨w½UL¦Fë rÝdÃUÐ »U²Jë w UNðËö𠜫d*«  U¹ü« h½  U³ŁSÐ UMLÁ
           Î                 Î
n×B*« vë rKF²*« lłd¹ UÞUA½ ”—œ q W¹UN½ w UMF{Ë pÖ vKŽ «bOÂQðË ¨dO¦Jë dO)« sÄ pÖ w U* ¨tðU¹¬ `HBðË
                                             Î
                                           Ætà «d?łU?¼ Êu?J?¹ ô v?²?Š ¨XO³Ã« w

 U?¹¬ W? U?{≈Ë ¨…—d?I*«  U¹ü« …Ëöð ‰öš sÄ ¨UN½UIð≈ »uKD*« ÂUJŠ_« vKŽ WOIO³Dð  U³¹—bð ”—œ q w œ—Ë bÁË
—U?Þ≈ w? ÊU?ł—b?M?O? w?²?O³Ã« Vł«uÃ«Ë .uI²Ã« UÄ√ ¨WOH  U³¹—b²Ã« Ác¼ qÂË ¨ ÊUIðSÐ UNðËöð 5LKF²*« sÄ VKD¹ Èdš√
                                                      ÆWO²OÐ  U³¹—bð
                Î   Î
sÄ qÄQ½ ¨œuAM*« ·bNë oIײ¹ v²Š «dÐbðË UŽUL²Ý«Ë …Ëöð qłË eŽ tKë »U²JÐ ◊U³ð—ô« …—Ëd{ vKŽ bÂR½ –≈ UM½≈Ë
sÄ d Oð UÄË ¨W¦¹b(« f¹—b²Ã« qzUÝË sÄ VÝUM*« «b ²ÝUÐ ¨WFÝ«uë rNð«d³ Ð »U²Jë «c¼ «Ë“eF¹ Ê√ 5LKF*« UM½«uš≈
                                             ÆU¼dOžË W¹dBÐË WOFLÝ qzUÝË


U½Ëb d¹ Ê√ 5KĬ ¨q{U _« UMOLKFÄ Íb¹√ w UNFC½ ¨d¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d& W                Î
                                               ½ »U²Jë «c¼ ÊS «dOš√Ë
                       ÆvÃUFð tKë ¡Uý Ê≈ WÄœUIë   UF³Dë w UNÐ cšúà rNðUŠ«d²Á«Ë rNðUEŠö0
                          ÆV?K?I?M*« s ŠË ¡«œ_« s Š rÂU¹≈Ë UMLNK¹ Ê√ qłË eŽ tKë ‰Q ½
                                                  oO u²Ã« wÃË tKëË
ÊuH R*«
                                               U‡ u ;«
 ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤π ≠±  U ü«®   U UB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰Ë_« ”—b‡ «

 ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © ¥ ≠¥∞   U ü«®   U UB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w‡ U « ”—b «

 π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±±≥ ≠ µ    U ü«®   U UB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Y‡ U « ”—b «

±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±¥∏≠±±¥     U ü«®   U UB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l «d « ”—b «

±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±∏≤ ≠±¥π      U ü«®   U UB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ f‡ U)« ”—b «

±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≥ ≠±  U ü«® s‡‡'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”œU‡        « ”—b «

≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤∏ ≠±¥   U ü«® s‡‡'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l U‡        « ”—b «

≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤¥ ≠±   U ü«® W‡ U(« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s‡ U « ”—b «

≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µ≤ ≠≤µ    U ü«® W‡ U(« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l‡ U « ”—b «

≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © ≠±  U ü«® W‡ œU:« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡‡ UF « ”—b «

≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≥ ≠∏  U ü«® W‡ œU:« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A ÍœU‡(« ”—b «

≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≤ ≠±¥   U ü«® W‡ œU:« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A w‡ U « ”—b «

≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±∞ ≠±   U ü«® b‡ b(« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A Y‡ U « ”—b «

¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©± ≠±±    U ü«® b‡ b(« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A l‡ «d‡ « ”—b «

¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤¥ ≠±∏   U ü«® b‡ b(« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A f U)« ”—b «

¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤π ≠≤µ   U ü«® b‡ b(« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A ”œU         « ”—b «

¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤≥ ≠±  U ü«® r‡ M « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A l U       « ”—b «

µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥≤ ≠≤¥   U ü«® r‡ M « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A s U « ”—b «

µ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©∂≤ ≠¥≥   U ü«® r‡ M « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d‡A l U « ”—b «

µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥∂ ≠±   U ü«® t‡‡ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF « ”—b «

∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µµ ≠≥    U ü«® t‡‡ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dA‡F « ÍœU(« ”—b «

∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © ∂ ≠µ∂   U ü«® t‡‡ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF « Ë w U « ”—b «

∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©π¥ ≠     U ü«® t‡‡ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË d‡AF « Ë Y U « ”—b‡ «

 ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±±¥ ≠πµ    U ü«® t‡‡ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF « Ë l «d « ”—b «

 ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±≥µ ≠±±µ     U ü«® t‡‡ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË d‡AF « Ë f U)« ”—b «
                   r¹dJë ʬdIë …Ëö²Ã  «œUý—≈Ë ÂUJŠ√Ë »«œ¬
                                    ∫bFÐË tKë ‰uÝ— vKŽ Âö Ã«Ë tKà bL×ë

                                                ˚vÃUFð tKë ‰UÁ

  ˝
≥∞≠≤π dÞU
    Í—U ³Ã« Á«Ë—  åtLKŽË ʬdIë rKFð sÄ rÂdOš ò ∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ∫‰UÁ tMŽ tKë w{— ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž sŽ

                                               ʬdIë …Ëöð »«œ ¬
                              ÆvÃUFð tKë Âö uN t²LEŽË t²ÃeMÄ uKŽ —UFA²Ý« ≠©±
      ≤±∫dA×ë˝                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ

                                   ÆŸUL²Ýô« s ŠË tðËöð bMŽ »œQ²Ã« ≠©≤
        ≤∞¥ ∫·«dŽ_« ˝                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ

                  Î      Ò
      ÆÊU ½ûà WOÐdðË dO³F²Kà U−NMÄ ÊuJOà ô≈ r¹dJë ʬdIë vÃUFð tKë ‰eM¹ rK ¨tÐ dŁQ²Ã«Ë ʬdIë d¹bIð ≠©≥
                   ≤¥ ∫bL×Ä ˝                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                     ¥ ∫qÄeLë ˝         ˚∫vÃUFð tÃuIà ¨ r¹dJë ʬdIë qOðdð ≠©¥

                                           r¹dJë ʬdIÃUÐ oKF²ð ÂUJŠ√
            Ædš¬ ÊUJÄ Í√ sÄ Â√ …—u ë ‰Ë√ sÄ …¡«dIë X½UÂ√ ¡«uÝ …¡«dIë W¹«bÐ bMŽ …–UF²Ýô« V−ð ≠©±

               π∏∫q×Më
                     ˝                            ˚∫vÃUFð tÃuIÃ
               Æ…—u ë ‰Ë√ dOž sÄ …¡«dIë W¹«bÐ w Vײ ðË jI …—u ë W¹«bÐ bMŽ WKL ³Ã« V−ð ≠©≤

                                     r¹dJë ʬdIë …Ëöð sO ײà  «œUý—≈
                            Î   Î
                 Æ UM Š dAŽ ·dŠ q wH ¨ULOEŽ «dł√ pÃcà Ê_ ʬdIë …Ëöð sÄ —U¦Âù« ≠©±
    Æ…Ëö²Ã« sŽ qI¹ ô pÖ dł√Ë lO³²²Ã« vKŽ ’d×ë lÄ r¹dJë ʬdIKà WK− Lë WÞdý_« vÃ≈ ŸUL²Ýô« ≠©≤
w ÂuÁ lL²ł« UÄË ò ∫©¶® ‰UÁ …d¹d¼ wÐ√ sŽÆbłU Lë w W U ÐË r¹dJë ʬdIë WÝ—«bÄË WOŽUL−ë …¡«dIë ≠©≥
W?J?zö?Lë rN²HŠË WLŠdë rN²OAžË ¨WMOJ ë rNOKŽ XÃe½ ô≈ rNMOÐ t½uÝ—«b²¹Ë tKë »U²Â ÊuK²¹ tKë  uOÐ sÄ XOÐ
                                            ÆåÁbMŽ sLO tKë r¼d–Ë
                                        rK Ä Á«Ë—
tÐU³Š√Ë Ê¬dIë q¼√ sÄ rÂU¹≈Ë tKë UMKFł


                             ≤
                   ‰Ë_« ”—b «
                     Ô Ú]

                    U UBë …—uÝ

                        ©≥π≠±®  U¹ü«
 …œU³FKà nDBð WJzö*« ∫ U UBëË
 5ÞUOAë œdDð WJzö*« ∫ «dł«eÃU
  tKë WŽUÞ sŽ ×Uš∫œ—UÄ ÊUDOý
        WJzö*« ∫vKŽ_« ú*«
           «œdÞ ∫«—uŠœ
           Î
       lDIM¹ ô rz«œ ∫V «Ë
    WLKJë fK²š« ∫WHD)« nDš
WÁ—UŠ WKFý tI(√ ∫VÁUŁ »UNý tF³ðQ
  iF³Ð tCFÐ oB²KÄ ∫»“ô sOÞ
      ¡ô–√ ÊËdžU ∫ÊËdš«œ

    …bŠ«Ë W×O ∫…bŠ«Ë …dł“


       WÄUOIë Âu¹∫qBHë Âu¹

       rN¼U³ý√ ∫rNł«Ë“√Ë
                     ≥
 o×ë sŽ UM½u dBð ∫sOLOë sŽ UM½uðQð
     ÊUOGÞË —u− rJO ∫5žUÞ
                                   ∫…—u ÃUÐ ÂUŽ n¹dFð
                Æ©±∏≤® UNðU¹¬Ë ©≥∑®n×BLë w UNLÁ— WOJÄ …—uÝ  U UBë …—uÝ ™
 UMÐ WJzöLë ÊuJð Ê√ wHMðË ¨bÃuÃ«Ë p¹dAë sŽ t¼eMðË ¨vÃUFð tKë WO½«bŠË √b³Ä …—u ë bÂRð ™
                              ÆVOGë vKŽ ÊuFKD¹ s−ë Ê√ Ë√ tKë
Æs¹d UJÃ«Ë sOMÄRLë ¡«eł sO³ðË ¨WÄUOIë Âu¹ b¼UAÄ ÷dFðË ¨YF³Ã« ÍdJMÄ vKŽ …—u ë œdð ™
                 Æ«dJë ¡UO³½_« hBÁ sÄ b¼UAÄ ÷dFðË ¨©¶® bL×Ä …u³½ bÂRð ™
                          ¥
                            b‡‡Lë
                            Ò

                 ÆUNÞËdAÐ WKFë ·ËdŠ bŠQÐ  uBë WÃUÞ≈ u¼ bLë ∫tH¹dFð
                                     Ò
                                              ∫bLë ·ËdŠ
         rKFð√
                        ƉUÁ ¨UNMÄ ∫q¦Ä ¨ UNK³Á UÄ Õu²HLë WMÂU ë nÃ_« ≠±
                          Ó Ó
  W?O?½¬d?Ië WLKJë XMLCð           Ô    Ô
                       ÆÊuKLF¹ ¨◊uà ∫q¦Ä ¨ UNK³Á UÄ ÂuLCLë WMÂU ë Ë«uë ≠≤
  b??L? ë ·Ëd?Š ©U?N?O?Šu?½®             
                       Æf¹—œ≈ ¨dO³š ∫q¦Ä ¨ UNK³Á UÄ —u JLë WMÂU ë ¡UOë ≠≥
                        Ú
  ÆU?? ?N? ? ÞËd?? ?A? ?Ð W?? Łö?? ¦? ?ë

                                              ∫ U³¹—b²Ã«
                       ∫bÄ ·ËdŠ WKFë ·ËdŠ ÊuJð v²Ä WOðü«  U¹ü« w eOL½
                        Ò
           ∑∫ WÃeÃeë  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁÆ√

  ˝                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ .»
∏∫bŽdë
                                                ∫kŠô√
Êu?M?Ã«Ë r?O?L?ë ÂU?JŠ√ w UNEŠö½ WM?G?ÃU ¨b?LÃ«Ë WM?G?ë r?¹d?J?ë ʬd?I?ë …¡«dÁ eOL¹ UÄ d¦Â√ Ê√
                  Ò    Ò    Ò
 ÆUNÝ—bMÝ w²Ã« tŽ«u½√ V ×Ð WðËUH²Ä d¹œUILÐ …Ëö²Ã« w tFL ½ bLÃ«Ë ¨sOðœbALÃ«Ë sO²MÂU ë


                                                ∫r¹uI²Ã«
                                    ÆbLë ·ËdŠ d–√ ∫±”
                                    Ò
                        Æ·dŠ q sŽ ‰U¦Ä lÄ bLë ·ËdŠ ◊Ëdý d–√ ∫≤”
                                 Ò
  ÆvÝuĨ ÊË“uÄ ¨«uKLŽ ¨ qOÁË∫WOðü«  ULKJë w bL¹ Ícë Ë«uë ·dŠ œbŠ√ ∫≥”
                        Ò
          Î
  ÆWO½«œ¨ V¹dÁ ¨ «—u OÄ ¨XOL¹∫WOðü«  ULKJë w bL¹ Ícë ¡UOë ·dŠ œbŠ√ ∫¥”
                         Ò


                             µ
                    w U « ”— b «
                       Ô Ú]

                     U UBë …—uÝ

                         ©∑¥≠¥∞®  U¹ü«


       s¹—U² Lë ∫sOBK Lë
         ‰ËUM²Ã« qNÝ ∫sOFÄ

 b Hð ô∫Êu eM¹ UNMŽ r¼ ôË ‰už UNO ô
ÊËdJ ¹ ôË rNÃuIŽ

sNł«Ë“√ dOž vÃ≈ ÊdEM¹ ô∫·dDë  «d UÁ
         ÊuOFë  UFÝ«Ë ∫sOŽ
           ÿuH×Ä ∫ÊuMJÄ
         oO —Ë VŠU ∫s¹dÁ
        Êu³ÝU×Là ∫ÊuM¹bLÃ
        UNDÝË ∫rO×'« ¡«uÝ

              ÚÔ Ò
W¹«uGÃUÐ wMJKNð Ê√ XЗUÁ∫s¹œd²Ã  bÂ
                Î
            W UO{ ∫ôe½           U¼dLŁ ∫UNFKÞ
                       ∂
       Î       Î
 —UŠ ¡UÄ sÄ U−¹eÄ ∫rOLŠ sÄ UÐuAÃ

          «ËbłË ∫«uHÃ√
    dOJHð ÊËœ ÊuŽd ¹ ∫ÊuŽdN¹
        W¹UN½Ë ¡«eł ∫W³ÁUŽ
                   bLë ÂU Á√
                   Ò
                           ÆwŽd Ë wFO³Þ∫ÊUL Á bLë
                                    Ò
…eL¼ ÁbFÐ fOÃË ¨…eL¼ tK³Á fOÃË bLë ·dŠ wðQ¹ Ê√ ∫©wK _«® wFO³Dë bL멱
                Ò                 Ò
                   Æ«u½U ¨«uÃuÁ¨r¼dO³Â ∫q¦Ä ÊuJÝ Ë√
    ÆtC³Á Ë√ l³ ù« r{ —«bIÄ w¼ WÂd×Ã«Ë ¨ÊU²ÂdŠ∫wFO³Dë bLë —«bIÄ
                               Ò
  ÆÊuJÝ Ë√ …eL¼ ÁbFÐ wðQ¹ Ë√¨…eL¼ tK³ÁË bLë ·dŠ wðQ¹ Ê√ ∫wŽdHë bLë ©≤
                                  Ò
                        Æ¡u ë ¨¡UL ë ¨ÊUL¹≈ ∫q¦Ä

                                      ∫ U³¹—bð
                   ∫WOðü«  U¹ü« sÄ wFO³Dë bLë l{«uÄ Ãd ² ½
                               Ò
                              ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠√
        ∂∫WFL−ë  ˝

˝                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ≠»
 ±∞∫WFL−ë
                     ∑
                                    ∫r¹uI²Ã«
                        ÆwFO³Dë bLë ·dŽ√ ∫±”
                            Ò   Ò
                       øwFO³Dë bLë —«bIÄ UÄ ∫≤”
                           Ò
            ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« vKŽ …dz«œ l{√ ∫≥”
                           Ò
           ∫WOðü«  ULKJë sÄ wŽd bÄ UNO w²Ã« WLKJë ≠√
                      Ò
                  qzUÁ       ÊuLÃUÝ
                  rOŠ—        błUÝ


               Î   Î          Ò
              ∫UOFO³Þ «bÄ Ë«uë UNO bLð w²Ã« WLKJë ≠»
                         Ò
               rJ½uÄu ¹          ¡uÝ
                  ¡ËdÁ      Ê˃eN² ¹                                ∫w²OÐ Vł«Ë
ÆwFO³Dë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ²Ý√ Ë ¨Ê«dLŽ ‰¬ …—uÝ sÄ ©±¥π ®W¹ü« vÃ≈ lł—√
                ∏
            Y U « ”—b «

             U UBë …—uÝ

                 ©±±≥-∑µ®  U¹ü«
tŽU³ð√Ë t½«uŽ√ ∫t²FOý
    i¹dÄ ∫rOIÝ
  WOHš V¼– ∫⁄«d
        Ó
  ÊuŽd ¹ ∫ÊuÒ e¹
               π
    Âö ë tOKŽ qOŽULÝ« ∫rOKŠ ÂöGÐ
         tKë dÄ_ UÐU−²Ý« ∫ULKÝ√
      tNłË vKŽ tŽd ∫5³−Kà tKðË ÒÓÓ
                                             dÂcð√
w UNà VÝUMÄ UNK³Á UÄË WMÂUÝ  ¡Uł «–≈ bLð ©¡UOÃ«Ë Ë«uÃ«Ë nÃ_«® WŁöŁ bLë ·dŠ√ Ê√ UMFÄ dÄ
   Ï               Ò               Ò
         Î   Î
        ÆUOŽd «bÄ ÊuJ² ÊuJÝ Ë√ …eL¼ UNF³ð Ë√ …eL¼ ·dŠ_« Ác¼ o³Ý «–≈ËÆWÂd×ë


                                          ∫ U³¹—b²Ã«
              ∫tŽu½ ÊUOÐ lÄ bLë ·dŠ√ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                     Ò
  ˝                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁÆ√
±≥≥∫tÞ

˝                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ »
≥µ∫¡«dÝù«

                      ±∂∫nÝu¹  ˝         ˚∫vÃUFð ‰UÁ .Ã


                             ±∞
                                                                        ∫r¹uI²Ã«
  ∫‰Ëbł w ULNF{√Ë wŽdHë bLÃ«Ë wFO³Dë bLë l{«uÄ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√∫±”
             Ò       Ò

                                                            ˚∫vÃUFð ‰UÁÆ√
                 ±∂∞∫ÂUF½_«  ˝

                 ≤µ∫…bzULë  ˝                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ .»

                                                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ .Ã
  µ¥∫¡U Më  ˝

                                       ∫WOðü«  ULKJë w bLë ÂbŽ V³Ý qKŽ√ ∫≤”
                                     ÆÁËdýË ¨bŽuÄ ¨dJL¹ ¨d OLë ¨Ê“uë

                                                                      ∫w²OÐ Vł«Ë
      Î        Ò                Ò
Ãd ²Ý√ rŁ ¨UIÐUÝ wFÄ  dÄ w²Ã« WMÂU ë ÊuMë ÂUJŠQÐ w½dÂcð w²Ã« WOðü« W¹dFAë  UOÐ_« √dÁ√
                          ∫‰Ëbł w UNF{√Ë s¹uM²Ã«Ë WMÂU ë ÊuMë ÂUJŠ√ ”—bë  U¹¬ sÄ
                                           Ò
                                                        ∫Í—ËeL−ë ‰UÁ
                           Ì
          w?? ?M? ?O? ?O? ?³? ?ð c?? Ô ? ?Ó ÂU?? ?J? ?Š√ l?? З√
                     Ú            Ô ÓÚ                  Ú Ô Ó Ú  Ò
                                            s??¹u??M?²??K? ÃË s??J?? ? ð Ê≈ Êu??M??K? Ã
                                                 ]
            Ú ÓÚ Ú = >
          ·d??F??²??K?? X??³? ð— X??Ý o?K??×??K? Ã  Ú Ó            Ô Ú Ó Ú Ó Ô         Ô ]
                                             ·d?? Š√ q??³?? Á —U?? N? þù« ‰Ë_U??
               Ï Ú Ó Ò 
          ¡U?? ? š s?? ?O?? ? ž r?? ?Ł ÊU?? ? ²? ? ?K? ? L?? ?N?? ? Ä
          Ô                       Ó Ú Ô        ¡U?? ?Š s?? ?O?? ?Ž r?? ? Ł ¡U?? ?N? ? e?? ?L?? ?¼
                                            Ô    Ï Ú Ó ] Ï           Ï Ú Ó
          X??²?³??Ł b??Á r??¼b?M??Ž Êu??K? Äd?¹ w??
          Ú ÓÓÓÚ Ó Ô Ó Ú Ó                Ú Ó          X?? ?ð√ ÌW?? ?²?? ? ? ? Ð ÂU?? ?žœ≈ ÊU?? ? ¦?? ?ëË
                                             Ú Ó ]           Ï      ]
          ¡U?? ? H? ? šù« l?? ?Ä ÌW?? ? M?? ? G? ? Ð U?? ? L? ? O? ? Ä
                  Ó Ó ]           Î            ¡U??³? ë b??M??Ž »ö?? Áù« Y??ÃU??¦??ëË
                                                   Ú Ô      Ô   ]
                 Ï    
          q??{U??H?K?à V??ł«Ë ·Ëd??×?ë s?Ä Ó                 
                                            q?{U?H?ë b?M?Ž ¡U??H?šù« l?Ыd?ëË
                                                  Ú Ô      Ô Ò
            ÔÚ]      Ú      Ú
          U?N?²?M?L?{ b?Á X?O?³?ë «c?¼ rK? w?                 ÔÚ ÌÚ    Ú ÓÚ  Ì Ú 
                                            U?¼eÄ— dA?Ž bF?Ð sÄ W? L?š w
          U??L?ÃU?þ l??{ v?I?ð w?? œ“U??³?O?Þ Âœ
               Ú Ó   Ô   ÚÎ ] ÚÔ                  ULÝ bÁ h ý œUł r UMŁ «– n
                                              Ú ÓÏ  Ó Ú Ó Ó Ú


                                          ±±
           l «d « ”—b «
              Ô Ú]

            U UBë …—uÝ

                ©±¥∏≠±±¥®  U¹ü«   UMLF½√ ∫UMMÄ
        Ò
     Î
 rM rÝ« ∫öFÐ
sOJÃUNë ∫s¹dÐUGë
              ±≤
           Ê–≈ dOGÐ d ∫oÐ√
                ]
   WKL;« WMOH ë ∫Êu×A*« pKHë
    Ò              ÚÔ
      WŽdIë w „—Uý ∫r¼U
     WŽdIÃUÐ 5ÐuKG*« ∫5CŠb*« Ó
          Ó     Ô Ï Ô
        tKLŽ vKŽ ÂöÄ ∫rOKÄ
                        wŽdHë bLë
                           Ò
        ∫UL¼ sO Oz— sOL Á vÃ≈ wŽdHë bLë r I¹ ∫ wŽdHë bLë Ÿ«u½√
                      Ò         Ò
     ©qBHMLë ¨qB²Lë ¨‰b³Ã«® eLNë V³ Ð bLë≠√
                         Ò
 ©Â“öë ¨sOKë ¨ÊuJ Kà ÷—UFë® ÊuJ ë V³ Ð bLë ≠»
                       Ò
                                                Î
                                          ‰b³Ã« bÄ ∫ ôË√
                                             Ò
    Î
Æ«uðË√ ¨U½UL¹≈ ¨˝            ˚ ∫q¦Ä ¨…eL¼ bLë ·dŠ q³Á wðQ¹ Ê√ u¼Ë ∫ tH¹dFð
                    Æ©wFO³Dë bLë q¦Ä® sO²ÂdŠ —«bILÐ bL¹Ë
                                     Ò
                                              ∫ U³¹—bð
                            ∫WOðü«  U¹ü« sÄ ‰b³Ã« bÄ l{«uÄ Ãd ² ½
                                       Ò

                         ∂∫’  ˝         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                       π≥ ∫r¹dÄ  ˝        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»


                              ±≥
≥∂∫hBIë  ˝                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

    ±∞±∫¡«dÝù«   ˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ

                                        ∫r¹uI²Ã«
                                Ɖb³Ã« bÄ ·dŽ√ ∫±”
                                   Ò  Ò
                ∫wðQ¹ ULO `O×Bë »«u−ë eÄ— ‰uŠ …dz«œ l{√ ∫≤”
                 ∫u¼ wðQ¹ ULO ‰bÐ bÄ tO fOà Ícë l{uLë ™
                          Ò
      ≤≤ ¡UO³½_«  ˝                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                ¥±∫×UFLë  ˝      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

              ≤µ∫Õu½  ˝           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

        ≥∫WFL−ë  ˝                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
                   ∫wðQ¹ ULÄ ‰bÐ bÄ tO Ícë bOŠuë l{uLë™
                          Ò
                ±∫ÃËd³Ã«  ˝         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
 ∂¥∫ WFÁ«uë  ˝                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                ¥ ∫…dI³Ã«  ˝       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
          ±∞ ∫ UŽ“UMë  ˝            ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ


                                      ∫w²OÐ Vł«Ë
        Ɖb³Ã« bÄ UNMÄ Ãd ²Ý√Ë ·«dŽ_« …—uÝ sÄ © ≤∑ ® W¹ü« vÃ≈ lł—√
            Ò                         ±¥
            f U  « ”—b «

              U UBë …—uÝ

                  ©±∏≤≠±¥π®  U¹ü«
   rNÃQÝ« ∫rN²H²ÝU
  ÊËd{UŠ ∫ÊËb¼Uý


    Ò
—U²š«Ë qC q¼∫vHD √


 ÊU¼dÐË W−Š ∫ÊUDKÝ

      s'« ∫WM'«
    sOKCÄ ∫sOMðUHÐ
U¼dŠ oz«– ∫rO×'« ‰U
               ±µ
   rNMŽ ÷dŽ√ ∫rNMŽ ‰u²

       rN{—QÐ ∫rN²ŠU Ð
                                          Î
                                   qB²Lë bLë ∫ UO½UŁ
                                      Ò
                ÆUN H½ WLKJë w …eL¼ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√ ∫ tH¹dFð
                           Ò
            Æ UÂdŠ ©µ≠¥® —«bILÐ bL¹Ë ©X¾Oݨ¡u 먡UL ë® ∫q¦Ä
                      Ò
        Æ UÂdŠ lЗ√ sÄ qÁ√ ÁbÄ “u−¹ ô t½_ Vł«uë bLÃUÐ qB²Lë bLë vL ¹
                  Ò          Ò      Ò

                                       ∫ U³¹—bð
            ≠∫qB²Lë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                Ò
       ππ∫ÊuMÄRLë  ˝                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

    ≤∫q×Më  ˝                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

    µ∫…dI³Ã«  ˝                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                 ≤µ ∫Õu½  ˝           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ

≤π ∫…bzULë  ˝                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-‡¼                        ±∂
                                         ∫r¹uI²Ã«
                              ÆqB²Lë bLë ·dŽ√ ∫±”
                                  Ò   Ò
                       ∫wðQ¹ ULO qB²Lë bLë l{«uÄ œbŠ√ ∫≤”
                                Ò
                 ≤≤ …dI³Ã«  ˝         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

        ≥∂∫’   ˝                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

     ≥∫WÐu²Ã«  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
                              Ò Ô
        ø‰b³Ã« bLÃ«Ë qB²Lë bLë w …eLNë l{uÄ sOÐ ‚dÓ √ ∫≥”
            Ò      Ò
       ∫WOðü«  U¹ü« sÄ qB²Ä bÄ tO fOà Ícë l{uLë œbŠ√ ∫¥”
                  Ò
 ≤∑ ∫XKB   ˝                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

 ±π ∫—uDë
     ˝                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
            ≤≤∫f½u¹
               ˝                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã                                     ∫w²OÐ Vł«Ë
ÆqB²Lë bLë sÄ UNO œ—Ë UÄ Ãd ²Ý√Ë Z×ë …—uÝ sÄ ©µ ®W¹ü« vÃ≈ lł—√
    Ò
                        ±∑
                      ”œU  « ”—b «

                       s‡−ë …—uÝ
                       Ò

                             ©±≥≠±®  U¹ü«
              WŽULł ∫dH½
        t½UDKÝË tÃöł ∫UMЗ bł
                 Ò
            WłË“ ∫W³ŠU
             fOKÐ≈ ∫UMNOHÝ
            Î   Î
         o(« sŽ «bOFÐ ∫UDDý

          ÊËdO−² ¹ ∫ÊË–uF¹


               ULŁ≈ ∫UI¼—
               Î   Î

UNK¼√ Âö vÃ≈ ŸUL²Ýô« UMÃËUŠ∫¡UL ë UM *


             Î  Î
          —U½ sÄ öFý ∫U³NýË
           Î  Î
       WHK² Ä UÁdÞ∫«œbÁ oz«dÞ
             Î
        »«u¦Ã« sÄ UBI½ ∫U Ð Î
              Î     Î
               U³Fð ∫UI¼—
                         ±∏
                                     ∫…—u ÃUÐ ÂUŽ n¹dFð
                     Æ©≤∏® UNðU¹¬ œbŽË ©∑≤® n×BLë w UNLÁ— WOJÄ s−ë …—uÝ™
                                        Ò Ò
w Ë ¨tÐ rN½UL¹≈ rŁ t²¹«bNÐ rNÐU−Ž≈Ë r¹dJë ʬdIKà s−ë sÄ WŽULł ŸUL²Ý« sŽ …—u ë XŁb×ð™
                         Ò
   ÆtÐ ÊUL¹ûà s−ë ŸdÝ√ ULMOÐ ©¶® w³Më ÂuÁ r¼Ë tMŽ «u{dŽ√ s¹cë g¹dÁ —UHJà aOÐuð «c¼
         Ò
ÊËbŠu¹ rN½√Ë ¨vÃUFð tKë vKŽ fOKÐ≈ ‰«uÁ√ sÄ s−ë sÄ dHMë ¡ôR¼ …¡«dÐ sŽ  U¹ü« XŁb×ð rŁ ™
                      Ò
                                  Î
                                 Æ«bÃË ôË WłË“ tà Êu³ M¹ ôË tKë
Êu?L? ?IM¹ rN½√Ë ¡UL ë —U³š√ vKŽ ·dF²Ã« ôË f½ù« lH½ vKŽ ÊË—bI¹ ô s−ë Ê√  U¹ü« XÃœ™
                                 Ò
                                   Æs¹d UÂË sOMÄRÄ ∫sOI¹d vÃ≈
                         ∫dJ √
                        Î
                   w sOðdÄ UI¼— WLK  œ—Ë
                   w UN²Ãôœ UL ¨WIÐU ë  U¹ü«
                       ø…dÄ qÂ

                                            ∫ U³¹—bð
              ≠∫qB²Lë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½

                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
            ±±∂∫¡U Më  ˝


                                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
  ±¥≥-±¥≤∫¡U Më  ˝


  ˝                                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
 ∑≥∫·«dŽô«
                           ±π
                                          ∫r¹uI²Ã«
                    ∫‰b³Ã« bÄË qB²Lë bLë l{«uÄ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√
                        Ò     Ò
  ˝                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
 ±∂±∫∫·«dŽ_«


                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
±π≥∫·«dŽ_«  ˝


                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
         ≥±∫‰UH½_«  ˝


                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ


                 ∑≠∏∫f½u¹  ˝
                                       ∫w²OÐ Vł«Ë
 Æf½u¹ …—uÝ sÄ ©≤≤ - ≤±®  U¹ü« sÄ qB²Lë bLÃ«Ë s¹uM²Ã«Ë WMÂU ë ÊuMë ÂUJŠ√ Ãd ²Ý√
                     Ò            Ò
                          ≤∞
                  lU  « Ô”Ú—b «
                        ]
                   s‡−ë …—uÝ
                       ©≤∏≠±¥®  U¹ü«      ÊuLÃUEë ∫ÊuDÝUIë

           Î
o(« oO³Dð w «ËbN²ł« ∫«bý— «Ëd%

          Î
          «dO¦Â ∫UÁbž
       r¼d³² MÃ ∫rNM²HMÃ
         tKšb¹ ∫tJK ¹
          Î   Î
          UÁUý ∫«bF
              Î
         sOLŠ«e²Ä ∫«b³Ã
        w½cIM¹ ∫w½dO−¹
      Î   Î   Î
      Q−KÄË UOÄUŠ ∫«bײKÄ
        «bOFÐ U½UÄ“ ∫«bÄ√
        Î   Î   Î

          lKD¹ ∫dNE¹
              Ô
                     ≤±
                                          Î
                                   qBHMLë bLë ∫U¦ÃUŁ
                                       Ò
            ÆÈdš√ WLK w …eL¼ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√∫tH¹dFð
                      Æ©rN H½√ w Ë ¨ X½√ UÄ ®∫q¦Ä
Æ UÂdŠ lЗ√ sÄ qÁ√ Á bÄ “«u−à ezU−ë bLÃUÐ vL ¹Ë ¨ UÂdŠ ©µ≠≤® Á—«bIÄË
           Ò        Ò                         ∫dJ √
                     ∫ Ê«bÄ UNO ¡ôR¼ WLKÂ
                       Ò
                   sO³½Ë UL¼œbŠ√ qBHMÄË qB²Ä
                        ÆV³ ë
                                        ∫ U³¹—bð
       ∫UNO qBHMLë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
             Ò
     ππ∫Ê«dLŽ ‰¬  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
            ±∞∞∫nÝu¹  ˝                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

         ¥π∫d−×ë  ˝                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
                         ≤≤
                                     ∫r¹uI²Ã«
                          ÆqBHMLë bLë ·dŽ√ ∫±”
                              Ò
                ∫WOðü«  U¹ü« w …eLNë V³ Ð bLë Ÿu½ œbŠ√ ∫≤”
                              Ò
±µ∂∫ÂUF½_«
     ˝                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

        ≥∂ ∫bŽdë  ˝              ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                 µ∞∫nNJë  ˝      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
            ”—bë  U¹¬ w qBHMLë bLë Ícë l{«uÄ œbŠ√ ∫≥”
                                 ∫w²OÐ Vł«Ë
 ∫WOðü«  U¹ü« sÄ …eLNë V³ Ð bLë Ÿ«u½√ Ãd ²Ý√Ë n¹dAë n×BLë vÃ≈ lł—√
                              ≥∂ ∫·«dŽ_« ≠√
                             ±∞∫ …b− ë ≠»
                              ±∞ ∫ÂËdë ≠‡ł
                    ≤≥
                    s U « ”—b «

                    W‡ÁU×ë …—uÝ
                     Ò

                           ©≤¥≠±®  U¹ü«
  WÄUOIë Âu¹ ¡ULÝ√ sÄ rÝ« ∫WÁU×ë

     …dÄbLë W×OBë ∫WOžUDÃUÐ

œU²FLKà …“ËU−²Ä …b¹bý ∫WOðUŽ d d


              Î
          UFÐU²²Ä ∫UÄu Š


WDÁUÝ q ½ ŸËcł ∫W¹ËUš q ½ “U−Ž√

Âö ë tOKŽ ◊uà ÂuÁ ÈdÁ ∫ UJHðR*«Ë

       Î   Î
       «bz«“ UÂö¼ ∫WOЫ— …cš√
                Î
          WMOH ë ∫W¹—U'«
           WHOF{ ∫WO¼«Ë

          UN³½«uł ∫UNzUł—√
        «ËdE½«Ë «Ëcš ∫ƒU¼
                       ≤¥
       W³¹dÁ ∫WO½«œ
                                   ∫…—u ÃUÐ ÂUŽ n¹dFð
                 Æ©µ≤ ® UNðU¹¬Ë © ∂π ® n×BLë w UNLÁ— WOJÄ WÁU×ë …—uÝ ™
                                    Ò
                            ÆWÄUOIë Âu¹ sŽ Y¹b×ÃUÐ …—u ë √b³ð ™
                             Ò
                  ÆWÄUOIë ÂuOÐ «uÐc s¹cë WIÐU ë rÄ_« „ö¼≈ sŽ Àbײð rŁ ™
Æ—UMë q¼√Ë WM−ë q¼√ ∫sOI¹d vÃ≈ ”UMë ÂU I½«Ë ¨WÄUOIë Âu¹ ‰«u¼√ …—u ë  —u bÁË ™
     ÆvÃUFð tKë bMŽ sÄ r¹dJë ʬdIë Ê√˨ ©¶® bL×Ä …u³½ bOÂQ²Ð …—u ë XL²šË ™
                                          ∫ U³¹—bð
            ≠∫qBHMLë bLë UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                 Ò
             ±∞∑∫¡UO³½_«  ˝               ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
       ±∞∑∫ÊuMÄRLë  ˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã


                ±≤∫œu¼  ˝                        ≤µ
                                            ∫r¹uI²Ã«
                       ∫qBHMLë bLë l{«uÄ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√
                            Ò

                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√


               π≤ ∫WÐu²Ã«  ˝


                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
     ±≤π ∫WÐu²Ã«  ˝


                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã


   ≥±∫œu¼  ˝
                                         ∫w²OÐ Vł«Ë
                                    Ò
r?O?L?ë ÂU?J?Š√ ”—b?ë  U?¹¬ s?Ä Ãd? ²Ý√ rŁ¨WMÂU ë rOLë ÂUJŠ√ sO³ð w²Ã« W?O?ðü«  UOÐ_« √dÁ√
                                            ∫WMÂU ë
               Ò
              ¡«dIKà ÍuHAë tLÝË
                  ]    ] Ó                Ô
                              ¡U‡‡³Ã« bMŽ ¡UHšù« ‰Ë_U
                                    Ô
              v² U¹ «dOG UÄUžœ≈ rÝË
                 Î  Î   = Ó Ó     vð√ UNK¦LÐ ÂUžœ≈ ÊU¦Ã«Ë
                                    Ï   
              W¹uHý UNLÝË Ì·dŠ√ sÄ
              Ò    ]   ÔÚ                Ô
                              W‡‡OI³Ã« w —UNþ≈ YÃU¦Ã«Ë
                               ]    Ï
                          ≤∂
                  l U « ”—b «

                   W‡ÁU×ë …—uÝ
                    Ò

                        ©µ≤≠≤µ®  U¹ü«
wðuÁË wJKÄ ‰«“ ∫tO½UDKÝ wMŽ pK¼
                ÒÔ
        t¹b¹ «uDЗ« ∫ÁuKG

                Ò
        —UMë ÁuKšœ√ ∫ÁuK

             Ò
          Y×¹ ∫i×¹

         o¹b ∫rOLŠ
 ‚d²;« bK'« sÄ ‰eM¹ `OÁ ∫5K ž

       ÊuÄd:« ∫Êu¾ÞU)«
   VOGë W dFÄ wŽb¹ sÄ ∫s¼UÂ
       oMFë w ‚dŽ∫5ðuë


         rOEŽ Âb½∫…d ×Ã
                     ≤∑
                                               ∫dÂcð√
                            ∫Ÿ«u½√ WŁöŁ …eLNë t³³Ý Ícë wŽdHë bLë Ê√
                                              Ò

      ‰U¦Ä              Á—«bIÄ          tH¹dFð         bLë Ÿu½
                                              Ò

        sĬ              ÊU²ÂdŠ    .…eL¼ bLë ·dŠ q³Á wðQ¹ Ê√
                                 Ò               ‰b³Ã« ≠±
      ¡UL ë            UÂdŠ µ≠¥      …eL¼ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√
                                 Ò             qB²Lë ≠≤
                                   .UN H½ WLKJë w
  Ê√ wM½e×Oà              UÂdŠ µ≠≤      …eL¼ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√
                                 Ò            qBHMLë ≠≥
                                    .Èdš√ WLKÂ w

                                                ∫ U³¹—bð
              ∫ eLNë V³ Ð bLë Ÿ«u½√ UNO œb×½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½ ≠±
                    Ò

                                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
                  ≤∫ÂUF½_«  ˝

¥∫ÂUF½_«  ˝                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
          ≤∞∫ÂUF½_«  ˝

                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
              π≥∫ÂUF½_«  ˝
 ππ∫ÂUF½ô«  ˝                               ˚∫vÃUFð ‰UÁ-‡¼                              ≤∏
                       ∫dJ √
         ÆwŽdHë bLë Ÿ«u½√ WO³ÃUž vKŽ bLë …—Uý≈ l{uð w½¬dIë rÝdë w ™
                                Æ…—Uýù« Ác¼ œbŠ√
                                           ∫r¹uI²Ã«
                      ∫ WOðü«  U¹ü« sÄ eLNë V³ Ð bLë l{«uÄ Ãd ²Ý√
                                    Ò
                ±±∫—uMë  ˝             ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
  ≥≤∫—uMë  ˝

 ±≤∑∫¡«dFAë  ˝                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
  ˝
∑∂-∑µ∫qLMë
                                        ∫w²OÐ Vł«Ë
         Î
  ÆdO H²Ã« V²JÐ UMOF² Ä UNO½UFÄ `{Ë√Ë ¨U¼d–√¨ WÄUOIë ÂuOà ¡ULÝ√ WŁöŁ …—u ë w œ—Ë
                      Ô
                          ≤π
                   d UF « Ô”—b «
                       Ú]

                   WÃœU−Lë …—uÝ

                         ©∑≠±®  U¹ü«
        „—ËU×ð ∫pÃœU−ð

rNðUNÄQ r¼¡U ½ ÊuÄd×¹ ∫ÊËd¼UE¹
      b³Ž ‚U²Ž≈ ∫W³Á— d¹dײ
       tÄ—U×Ä ∫tKë œËbŠ

    ÊËœUF¹Ë ÊËb½UF¹ ∫ÊËœU×¹
         Ô    Ô   Ô
      «uJK¼√ Ë√ «uÖ√ ∫«u²³Â           ‰cÄ ∫5NÄ

      Î
      ULKŽ tÐ ◊UŠ√ ∫ÁUBŠ√
                      ≥∞
                                  ∫…—u ÃUÐ ÂUŽ n¹dFð
              Æ©≤≤® UNðU¹¬ œbŽË ©µ∏® n×BLë w UNLÁ— ¨WO½bÄ WÃœU−Lë …—uÝ ™
UNłË“ wJ²Að w¼Ë ©¶® ‰uÝdë lÄ ©UNMŽ tKë w{—® W³KFŁ XMÐ WÃuš WOÐU×Bë WBÁ dÂcÐ …—u ë √b³ð ™
  ÆpÖ w wŽdAë rJ×ë sOÐË ¨U¼«uJAà tKë »U−²ÝU ¨wÄ√ q¦Ä wKŽ WÄd×Ä X½√ ∫UNà ‰UÁ Ícë
                              Ò
                           Ò
                Æ»«cŽË Íeš sÄ tÃuÝ—Ë tKà s¹b½UFLë dE²M¹ ULŽ XŁb×ð rŁ ™
              ÆfÃU−Lë »«œ¬Ë ¨włUM²Ã« ÂbŽ∫q¦Ä WOŽUL²łô« »«œü« iFÐ XMOÐ ™
                  Æ»cJÃ«Ë nK×ë …d¦Â ∫q¦Ä sOI UMLë  UH iFÐ  d– ™                                         ∫ U³¹—bð
          ∫…eLNë V³ Ð bLë Ÿ«u½√ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                Ò
      ±±∫d−×ë  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
                 ≤±∫bŽdë  ˝                         ≥±
˝                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
  ππ∫…dI³Ã«

                              ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
          ±∞π ∫¡UO³½_«  ˝


                                      ∫r¹uI²Ã«
                    ÆqBHMLÃ«Ë qB²Lë bLë sOÐ Ê“«Ë√ ∫±”
                            Ò
        Ɖb³Ã« bÄ Ë ¨qB²Lë bLë sÄ q w …eLNë lÁuÄ œbŠ√ ∫≤”
            Ò      Ò
                      ∫WOðü« l{«uLë w bLë Ÿu½ d–√ ∫≥”
                              Ò
                             ÆtKë ¡UA¹ Ê√ ô≈
                              Æ UMÄuÁ ¡ôR¼
                             ÆqOz«dÝ≈ wMÐ U¹                                  ∫w²OÐ Vł«Ë
                    ∫…dI³Ã« …—uÝ sÄ © ≤∏≤ ® W¹ü« vÃ≈ lł—√
                      Æ…eLNë V³ Ð bLë ÂUJŠ√ UNMÄ Ãd ²Ý√ ≠
                            Ò
                       øW¹ü« Ác¼ tÐ  dN²ý« Ícë rÝô« UÄ ≠
                   ≥≤
                 dA ÍœU   « ”—b «

                  WÃœU−Lë …—uÝ

                        ©±≥≠∏®  U¹ü«
     «dÝ Àbײë ∫Èu−Më
     Î
        «uFÝuð ∫«u× Hð

qLŽ vÃ≈Ë …öBë vÃ≈ «uÄuÁ∫«ËeA½«
              dO)«
                     ≥≥
        r²Hš q¼ ∫r²IHý√¡
                   ©±® WKBë bÄ
         ∫sOÂd×²Ä sO dŠ sOÐ WFÁ«uë WÂdײLë dOLCë ¡U¼ q Ë∫tH¹dFð
                       ÆWÄuLCÄ X½UÂ «–≈ Ë«uÐ ≠
                      Æ…—u JÄ X½U «–≈ ¡UOÐ Ë√ ≠

  ˝         ˚∫q¦Ä © ® …—UýSÐË ˝       ˚∫q¦Ä © ® …—UýSÐ tOÃ≈ —UA¹Ë


                                      ∫tŽ«u½√
 ˝   ˚ wFO³DÃU sO²ÂdŠ bL²Ó ¨…eL¼ dOLCë ¡U¼ bFÐ  Q¹ rà «–≈ ∫ÈdG WK bÄ ≠±
             Ò Ô                         Ò
 U?ÂdŠ ©µ≠≤® q? uë ‰UŠ UM¼ b?L²Ó ¨…e?L?¼ d?OLCë ¡U¼ bFÐ lÁË «–≈ ∫Èd?³? WK bÄ ≠≤
              Ò Ô                       Ò
                               Æ˝     ˚ qBHMLÃUÂ
                   ÆWK bÄ ÊuJ¹ ô dOLCë ¡U¼ vKŽ nÁuë bMŽ ™
                      ≥¥
                                            ∫ U³¹—bð
                          ÆUNO WKBë bÄ Ÿu½ sO³½Ë WOðü«  U¹ü« uK²½
            ≤±∫d−×ë  ˝                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                    ≤∂ ∫nNJë  ˝         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

   ≤∑ ∫…dI³Ã«  ˝                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                       ±∫¡«dÝù«  ˝      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
                                            ∫r¹uI²Ã«
             øqBHMLë bLÃ«Ë Èd³Jë WKBë bÄ sOÐ t³Aë tłË UÄ ∫±”
                  Ò         Ò
                       ∫ WOðü« l{«uLë w WKBë bÄ Ÿu½ d–√ ∫≤”
                                   Ò
              ≤ ∫q×Më  ˝               ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

  ≥∏∫¡«dÝù«  ˝                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

∂¥∫q×Më  ˝                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
                  ∂±∫r¹dÄ  ˝           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
                     ørÝô« «cNÐ Èd³Jë WKBë bÄ wLÝ «–ULà ∫≥”
                                 Ò                                        ∫w²OÐ Vł«Ë
               Î
            ÆtŽu½ UMO³Ä WKBë bÄ sÄ œ—Ë UÄ Ãd ²Ý√Ë qOKë …—uÝ vÃ≈ lł— √
                     Ò
                          ≥µ
               dA w U « ”—b «

                WÃœU−Lë …—uÝ

                     ©≤≤≠±¥®  U¹ü«
     Î
     «d²ÝË W¹UÁË ∫WMł
            ÒÔ
rNÃuIŽ vKŽ vÃu²Ý« ∫–uײݫ
 ÊuHÃU ¹Ë ÊËœUF¹ ∫ÊËœU×¹
           Ò Ô
                   ≥∂
   rNÐuKÁ w t cI¹ —u½ ∫tMÄ ÕËdÐ
                        ©≤®WKBë bÄ
sÄ vM¦² ¹Ë ¨sOÂd×²Ä sOÐ WÂd×²Ä dOLCë ¡U¼ wðQð Ê√ u¼ WKBë bÄ ◊dý Ê√ UM dŽ
    Ô                         Ò
                    ∫w¼Ë r¹dJë ʬdIë sÄ  ULK lЗ√ pÖ

                ÆWK dOž sÄ rCÃUÐ √dI²Ó ¨dÄeë …—uÝ w ˝
                      Ò    Ô                   ˚ Ʊ

              ÆWMÂUÝ √dI² ¨¡«dFAÃ«Ë ·«dŽ_« wð—uÝ w ˝             ˚ Æ≤

             Æ¡UOÐ WÃu uÄ √dI²Ó ¨ ÊUÁdHë …—uÝ w ˝
                     Ô                        ˚ Æ≥

                      ÆWMÂUÝ √dI²Ó ¨qLMë …—uÝ w ˝
                           Ô                  ˚ Æ¥                                            ∫ U³¹—bð
                              Î
                  ∫tÄbŽ Ë√ WKBë bÄ œułuà UF³ð UNHMB½ rŁ WOðü« WK¦Ä_« dÐb²½
                          Ò        Ò
                                     Î
                                     Æ«—uH tÐdà Ʊ
                                   Î
                                  Æ«bײKÄ t½Ëœ sÄ Æ≤
                                       Î
                                      Æ«bÐ√ tO Æ≥
                                   Æ»UNý tF³ðQ Æ¥
                                       Ó ÓÚ
                                     ÆtЗ Áö²Ð« Ƶ
                                      Ô
                                       Î
                                      ÆUÐ√ tà Ê≈ Æ∂
                                          Ò


                          ≥∑
                                      ÆtKë tLKF¹ Æ∑
                                          Ú Ú
                                     Æs¹cë tLKFà Æ∏
                                    ÆUNCF³Ð ÁuÐd{« Æπ
                                    ÆUO½bë Ác¼ w Ʊ∞
                               ÆdO Ð  Q¹ ô tNłu¹ ULM¹√ Ʊ±
                                      Ú
                                      Î
                                      ÆöOà Áb³FРƱ≤
                                  ÆÕu½ U¹ t²Mð rà s¾Ã Ʊ≥
                                    Æ¡ULë vÃ≈ tOH Ʊ¥
                                          ÚÒ
                                     Î
                                    ÆU½UDKÝ tOÃuà Ʊµ

                                               ∫r¹uI²Ã«
                        ∫WOðü« l{«uLë w WK bÄ œułË ÂbŽ qKŽ√ ∫±”
                                  Ò
             ±∂∫…bzULë  ˝                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
           ∂±∫ÂUF½_«  ˝                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

           ±¥∏ ∫ÂUF½_«  ˝                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

       µ∑∫·«dŽ_«  ˝                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ

           ±∂±∫·«dŽ_«    ˝                ˚∫vÃUFð ‰UÁ≠‡¼
         ∫WOðü« W¹ü« w ©tIH½® WLK w ¡UNë w WKBë bÄ œułË ÂbŽ V³ÝUÄ ∫≤”
                              Ò
              π± ∫œu¼˝                ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                                           ∫w²OÐ Vł«Ë
    ˝                ˚∫vÃUFð tÃuÁ w WKBë bÄ WLJŠ sŽ dO H²Ã« V²Â bŠ√ w Y×Ð√
                              Ò
∂π ∫ÊUÁdHë
                            ≥∏
                dA Y U « ”—b «

                 b¹b×ë …—uÝ

                      ©±∞≠±®  U¹ü«
          Ò Ò
 hzUIMë sŽ t¼e½ ∫tKà `³Ý
        Ò
   W¹«bÐ Áœułuà fOÃ∫‰Ë_«
   W¹UN½ tzUI³Ã fOà ∫dšü«Ë
  tÃUF √Ë tðUÁuK 0∫d¼UEëË
sŽ tð«– WIOI×Ð wH)«∫sÞU³Ã«Ë
       ‰uIFë


            Ó
        qšb¹ ∫ ZK¹


        bFB¹ ∫ ÃdF¹
                   ≥π
 WJÄ `² ∫`²Hë
                            ∫ …—u ÃUÐ ÂUŽ n¹dFð
         Æ ©≤π® UNðU¹¬ œbŽË ©µ∑® n×BLë w UNLÁ— WO½bÄ b¹b×ë …—uÝ ™
                            Ò
            Æ tÃUF √Ë tðUH sÄ œbFÐ n¹dF²Ã«Ë tKà `O³ ²ÃUÐ …—u ë √b³ð ™
                  Æ tKë qO³Ý w ‚UH½ù« vÃ≈ sOMÄRLë uŽbð rŁ ™
                 ÆWÄUOIë Âu¹ sOI UMLÃ«Ë sOMÄRLë ‰UŠ ÷dFð rŁ ™
               ÆWM−Ã«Ë …dHGLë vÃ≈ oÐU ²Ã« vÃ≈ ÊUL¹ù« q¼√ uŽbðË™
       Æ ¡UOý_« rOÁ b¹b×ðË ¨‰bFë WÄUÁ≈ w¼Ë qÝdë ‰UÝ—≈ W¹Už sO³ð rŁ ™
             ÊuJ ë V³ Ð bLë
                   Ò

                                     Î
                          ÊuJ Kà ÷—UFë bLë ∫ ôË√
                                 Ò
Æ©nÁuë V³ Ю÷—UŽ ÊuJÝ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√ u¼ ∫ tH¹dFð
            Ò
                 Æ © »U³Ã_« ¨sOLÃUFë ¨ÊËd UJë® ∫q¦Ä
                   Ú    Ú     Ú
                      Æ UÂdŠ ©∂ ≠ ≤® ∫Á—«bIÄË
                  ¥∞
                 ∫…bzU
                          Ò
          Æ„dײLÐ Òô≈ √b³ð ôË ¨sÂUÝ vKŽ ô≈ nIð ô »dFë ™
                           ∫ÊUŽu½ ÊuJ ë ™
               Î    Î
        Æ©Úq¼® q¦Ä ¨ ö ËË UHÁË sJÝ UÄ u¼Ë ∫wK √ ≠ √
    ¨ ÎUÂd×²Ä q _« w ÊUÂË nÁuë V³ Ð sJÝ UÄ ∫÷—UŽ ≠ »
                   Æ©ÚÊuKLF¹® q¦Ä                                      ∫ U³¹—bð
                              Ò
       ∫wðQ¹ ULO nÁuë bMŽ ÊuJ Kà ÷—UŽ bÄ UNO fOà w²Ã« l{«uLë œb×½
                       Ò
                      dO³š ≠  tOÃUÄ wMŽ vMž√ UÄ ≠
                    Êu×KHð ≠   ÍdÄU ë rNK{√Ë≠
                      Î
                      «b¹bý≠    ULNLŠ—« »— ≠
                             «d×ë XO³Ã« ≠                                       ∫r¹uI²Ã«
                      øÊuJ Kà ÷—UFë bLë V³Ý UÄ ∫±”
                             Ò
                   øÊuJ Kà ÷—UFë bLë ·dŠ lI¹ s¹√ ∫≤”
                           Ò
            Æ”—bë  U¹¬ w ÊuJ Kà ÷—UFë bLë l{«uÄ œbŠ√ ∫≥”
                          Ò


                                  ∫w²OÐ Vł«Ë
ÆjI  U¹ü« W¹UN½ bMŽ ÊuJ Kà ÷—UFë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ²Ý√Ë r−Më …—uÝ vÃ≈ lł—√
                 Ò
                   ¥±
                  dA l «d « ”—b «

                    b¹b×ë …—uÝ
                           ©±∑≠±±®  U¹ü«
           Î  Î
    tKë tłuà WIH½∫UM Š U{dÁ
         U½uKNÄ√ ∫U½ËdE½«
        Ϋ—u½ cšQ½∫f³²I½
5MÄR*« WNł sÄ —u ë qš«œ∫tMÞUÐ
 5I UM*« WNł sÄ tł—Uš ∫Ád¼UþË
         ÊUDOAë∫—ËdGë
              Ó
        wÃUÄ ÷uŽ∫W¹b
     XÁuë  Q¹ rÃ√ ∫ÊQ¹ rÃ√
          XÁuë∫bÄ_«
  WŽUDë sŽ Êuł—Uš∫ÊuIÝU
                      ¥≤
                                                 Î
                                       wLKJë “öë bLë ∫ UO½UŁ
                                             Ò
          Æ WLK w …bý Ë√ wK √ ÊuJÝ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√ ∫ tH¹dFð
                       Ò
   ∫…bzU                              Î
                                  Æ UÐułË  UÂdŠ ©∂ ®∫ Á—«bIÄË
ÊuJ²¹ œbALë ·d×ë
                               Æ© WÁU×ë ¨ WšUBë¨ w½ËdÄQð® ∫q¦Ä
                                 ]    Ò    Ò
sONÐUA²Ä sO dŠ sÄ
 ÆsÂUÝ ULNÃË√
                                              ∫ U³¹—bð
        ∫wLKJë “öë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë t×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
               Ò
                µ∂ ∫sLŠdë  ˝                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                   ≥∂ ∫Z×ë  ˝             ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                     µπ∫ qLMë  ˝            ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                                              ∫ r¹uI²Ã«
                                 Æ wLKJë “öë bLë ·dŽ√ ∫±”
                                         Ò
                                 ø wLKJë “öë bLë —«bIÄ UÄ ∫≤”
                                        Ò
                       Æ ÊuJ Kà ÷—UFÃ«Ë wLKJë “öë bLë sOÐ ‚d √ ∫≥”
                                      Ò
                           ∫ wðQ¹ ULO wLKJë “öë bLë l{uÄ œbŠ√ ∫¥”
                                       Ò
   π±∫f½u¹  ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

          ∑ ∫W×ðUHë  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                ±¥≥ ∫ÂUF½_«  ˝                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                                            ∫w²OÐ Vł«Ë
  ÆUN²Ý—œ w²Ã« bLë Ÿ«u½√ sÄ UNO œ—Ë UÄ Ãd ²Ý√Ë …dI³Ã« …—uÝ sÄ ©∑∂ ®W¹ü« vÃ≈ lł—√
         Ò


                              ¥≥
                    dA f U   « ”—b «

                      b¹b×ë …—uÝ

                           ©≤¥≠±∏®  U¹ü«
tKë sÄ r¼¡Uł UÄ qJÐ ÊuÁbB*«∫ÊuI¹bBë
            Ò    Ò
             Ò
   tKë qO³Ý w «uK²Á s¹cë∫¡«bNAëË
           …U¼U³Ä∫dŁUJðË
           d¹ež dDÄ∫YOž
            Ÿ«—eë∫—UHJë
            f³O¹ ∫ZON¹
             ¡U³¼∫UÄUDŠ
             Î
      U¼błu½Ë UNIK ½∫U¼√d³½
                        ¥¥
               «u½e%∫«uÝQð


               d³J²Ä∫‰U² Ä
                                                ∫ U³¹—bð
              ∫wLKJë “öë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë t×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                     Ò

                      ±≤≤∫WÐu²Ã«  ˝              ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
                        ±∞∑∫f½u¹   ˝           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

  ∂∫œu¼  ˝                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

˝                                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
±∂∫È—uAë

                                                ∫ r¹uI²Ã«
                           Î
                      ∫bLë V³Ý UMO³Ä wLKJë “öë bLë WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√
                       Ò              Ò

            ∏∞∫ÂUF½_«  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

   ˝                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
∑µ∫dÄeë

   µ∫WÃœU−Lë  ˝                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                                             ∫w²OÐ Vł«Ë
          ÆÂUF½_« …—uÝ sÄ © ∑π-∑¥ ®  U¹ü« sÄ sO²MÂU ë rOLÃ«Ë ÊuMë ÂUJŠ√ Ãd ²Ý√
                                     Ò                                 ¥µ
                    dA ”œU    « ”—b «
                      b¹b×ë …—uÝ
                            ©≤π≠≤µ ® U¹ü«
      WÃœUFë WF¹dAë ∫ Ê«eO*«Ë
        ‰bFÃ«Ë o(« ∫j IÃUÐ
              …uÁ ∫”QÐ
   r¼bFÐ UM¦FÐ ∫ r¼—UŁ¬ vKŽ UMOHÁ
                 Ò
…œU³FKà ⁄dH²Ã«Ë ”UMë ‰«e²Ž« ∫WO½U³¼—

    s¹bë vKŽ U¼Ëœ«“ ∫ U¼uŽb²Ð«
       U¼UM{d UÄ ∫ U¼UM³²Â UÄ
           sO³OB½ ∫sOKHÂ
                         ¥∂
                                          Î
                               ©±®w d×ë “öë bLë∫ U¦ÃUŁ
                                       Ò
ÊuJ¹ ô «c¼Ë ® ·dŠ w …bý Ë√ wK √ ÊuJÝ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√ ∫ tH¹dFð
                   Ò
           Î
          Æ UÐułË  UÂdŠ ©∂® —«bILÐ bL¹Ë © —u ë `ð«u w ô≈
                      Ò
                                 Æ © ’ ¨ rÃ√ ¨ rŠ ® q¦Ä
                 ∫…bzU
                 Ò
          `ð«u w wðQð w²Ã« ·Ëd×ë w ÊuJ ë
          ƶ w³Më …¡«dÁ vKŽ ¡UMÐ ¨wK √ —u ë
                   Î

                                          ∫kŠô√
 ∫‰uIM UNðUOL LÐ √dIðË ¨r¹dJë ʬdIë sÄ …—uÝ ©≤π® WOŠU²² « w wðQð ·Ëd×ë Ác¼ Ê√
                                        Ò
     Ò         Î   Î                    Î
w?N?²Mð w²Ã« ·Ëd?×?ë sJÃË ¨ U?HÁËË ö? Ë Êu?J? ?ë vI³¹ qÐ U¼dš«Ë√ „d×ð ôË Æ ö?¦?Ä ©rOÄ UŠ®
       Î   Î
       ÆUOFO³Þ «bÄ ·Ëd×ë Ác¼ bLðË © «— ¨ U¼ ¨ UÞ ¨ U¹ ¨ UŠ ® …eLNë UNO ·c×ð …eLNÐ
                  Ò Ô                      Ô

                                         ∫ U³¹—bð
Æ © Ê ¨ f‡¹ ¨ dLë ¨ r Þ ¨ hFON ® ∫ w d×ë “öë bLë ÂUJŠ√ WOðü« `ð«uHë w œb×½
                         Ò

                                         ∫r¹uI²Ã«
                          Æ w d×ë “öë bLë ·dŽ√ ∫±”
                                 Ò
                     Æ wLKJÃ«Ë w d×ë “öë bLë sOÐ ‚d √ ∫≤”
                                Ò
  Æ © o Ž rŠ ¨ ‚ ¨ rì ¨ tÞ ® ∫WOðü« l{«uLë sÄ Â“öë bLë rJŠ Ãd ²Ý√ ∫≥”
                            Ò

                                      ∫w²OÐ Vł«Ë
w d×ë “öë bLë rJŠ UNMÄ Ãd ²Ý√Ë © —«dJð dOž sÄ ® r¹dJë ʬdIë w —u ë `ð«u V²Â√
       Ò
                                    Æ …—u ë b¹b×ð bFÐ
                                      Î
                   Æ `ð«uHë Ác¼ w œ—Ë WOÐdFë WGKë sÄ U dŠ r d–√                       ¥∑
                     dAŽ lÐU ë ”—bë

                      r−Më …—uÝ
                       Ò

                            ©≤≥-±® U¹ü«
              jIÝ ∫Èu¼
             ·d×½« ∫q{  Ò
 rKÝË tOKŽ tKë vK bL×Ä ∫rJ³ŠU
           ÎöÞUÐ bI²Ž« ∫Èuž
   Âö ë tOKŽ q¹d³ł ∫ÈuIë b¹bý
                 Ò
         W½U²Ä VŠU ∫ …dÄ Ë–
               »dÁ ∫ U½œ


»dIë sŽ W¹UM sOÝuÁ W U Ä ∫ sOÝuÁ »UÁ

         t½uÃœU−ð√ ∫ t½Ë—UL² √
            Ô     Ô
»dFë U¼b³Ž ÂUM √ ∫ …UMÄË ÈeFÃ«Ë  öë
                  
       WÃœUŽ dOž …dzUł ∫ ÈeO{
                        ¥∏
                                ∫ …—u ÃUÐ ÂUŽ n¹dFð
             Æ ©∂≤®UNðU¹¬ œbŽË ©µ≥®n×BLë w UNLÁ— WOJÄ r−Më …—uÝ ™
                                Ò   Ò
            ëdFLÃ«Ë ¡«dÝù« WKOà © ¶® w³Më ëdFÄ sŽ vÃË_«  U¹ü« Àbײð ™
                          Ò
           Æ tKë  UMÐ WJzöLë Ê√ r¼¡UŽœ«Ë ¨ ÂUM úà »dFë …œU³Ž dJM² ð rŁ ™
                  ÆtOKŽ ¡«e−Ã«Ë tKLŽ sŽ ÊU ½ù« WOÃËR Ä vKŽ bÂRðË ™
XÐc w²Ã« WIÐU ë rÄúà tÂö¼≈ w Ë ¨ oK ë w qłË eŽ tKë …—bÁ d¼UEÄ sŽ …—u ë Àbײð ™
 ]
                                       Æ qÝdÃUÐ

                                        Î
                            ©≤® w d×ë “öë bLë∫ U¦ÃUŁ
                                     Ò
Î                              Ò Ó
U? d?Š d?A?Ž W?F?З√ w?¼Ë © r?Ã√ ¨ r?Š ® q¦Ä —u ë `ð«u w WFDI?L?ë ·Ëd×ë
                        Î
 s¹dAŽË l ð `ð«u w XFÁË bÁË © pFDÁ sÄ «dO×Ý tK ® pÃuÁ w WŽuL−Ä
                                   .…—uÝ
                           ∫ÂU Á√ WŁöŁ vKŽ ·Ëd×ë Ác¼Ë
          Æ © rJK Ž hI½ ® pÃuÁ w WŽuL−Ä t ËdŠË ¨ w dŠ “ô bÄ ©±®
                                  Ò
              Æ © dNÞ wŠ ® pÃuÁ w WŽuL−Ä t ËdŠË ¨wFO³Þ bÄ ©≤®
                                   Ò
       Æ bÄ ·dŠ fOà UNDÝË Ê_ nÃ_« ·dŠ u¼Ë ¨bÄ dOž sÄ wŁöŁ ·dŠ ©≥®
                         Ò

                                      ∫  U³¹—bð
                                   Î
                     ∫wðQ¹ ULŽ VO−½ wðü« ‰Ëb−ÃUÐ UMOF² Ä ≠ √
                    ø © rŠ ¨ rÃ√ ® sÄ q  —dJð …—uÝ r w ≠
                      Ò
            Æ Â“ô bÄ UNO fOà w²Ã« WFDILë ·dŠ_« sÄ WOŠU²² ô« dÂc½ ≠
               Ò
                    Æ WFDILë ·dŠ_« sÄ WOŠU²² « ‰uÞ√ œb×½ ≠
         ø r¹dJë ʬdIë w U¼bFÐ ULÐ ©f¹® …—uÝ WOŠU²² « q Ë bMŽ rJ×ë UÄ≠


                     ¥π
   Æw d×ë “öë bLë l{«uÄ UNO œb×½Ë W×O× …Ëöð —u Kà WOðü« `ð«uHë uK²½ ≠»
          Ò
  —«dJ²Ã«      UNO  œ—Ë w²Ã« —u ë        UNð¡«dÁ WOHO   W×ðUHë   rÁdë
     ∂     u³JMFë ¨ Ê«dLŽ ‰¬ ¨ …dI³Ã«       rOÄ Âô nÃ√     rì     ±
            …b− ë¨ ÊULIè ÂËdë
     ±              ·«dŽô«      œU rOÄ Âô nÃ√    hLë      ≤
     µ  d−×ë¨rO¼«dÐ≈¨nÝu¹¨œu¼¨f½u¹          «— Âô nÃ√    d‡Ã«    ≥
     ±               bŽdë      «— rOÄ Âô nÃ√    d‡Lë    ¥
     ±                r¹dÄ    œU sOŽ U¹ U¼ ·UÂ  hFONÂ      µ
     ±                 t‡Þ          U¼ UÞ    t‡Þ     ∂
     ≤          hBIë ¨ ¡«dFAë        rOÄ sOÝ UÞ   r Þ      ∑
     ±                qLMë         sOÝ UÞ    f‡Þ      ∏
     ±                f‡¹         sOÝ U‡¹    f‡¹     π
     ±                 ’           œU‡     ’    ±∞
     ∂       ·dšeë ¨ XKB ¨ d Už           rOÄ UŠ    rŠ    ±±
           ·UIŠ_«¨WOŁU−ë¨ÊUšbë
     ±               È—uAë ·UÁ sOÝ sOŽ rOÄ UŠ     o Ž rŠ    ±≤
     ±                 ‚           ·UÁ      ‚   ±≥
     ±                rKIë          Êu½      Ê   ±¥

           Æ ÁöŽ√ …—uÂcLë `ð«uHë w sO²MÂU ë ÊuMÃ«Ë rOLë ÂUJŠ√ œb×½ ≠Ã
                              Ò

                                      ∫ w²OÐ Vł«Ë
                           ÎÒ
ÆWKI² Ä W¹¬ X½U oÐU ë ‰Ëb−ë w  œ—Ë w²Ã« `ð«uHë sÄ U¹√ œbŠ√˨ r¹dJë ʬdIë vÃ≈ lł—√
              Æ `ð«uHë Ác¼ sÄ …bŠ«Ë vMFÄ V²Â√Ë dO H²Ã« V²Â bŠ√ vÃ≈ lł—√


                         µ∞
                      dA s U « ”—b «

                        r−Më …—uÝ
                         Ò

                              ≥≤≠≤¥  U¹ü«
         rN²ÞUÝË ∫ rN²ŽUHý
                Ô Ô ÓÚÔ
    rNLKŽ W¹UH ∫ rKFë sÄ rNGK³Ä
q²IÃ«Ë „dAÃU …dO³Jë »u½cë ∫ rŁù« dzU³Â
   U½eÃU W×O³Ië »u½cë ∫gŠ«uHëË
        »u½cë dzUG ∫r‡LK‡Ã«              Ò
     U¼uŠb9 ô ∫rJ H½√ «uÂeð ö
                          µ±
                                               Ò    Î
                                              sOKë bÄ ∫UFЫ—
ÊuJÝ UL¼bFÐË Õu²HÄ ULNK³ÁË sOMÂUÝ ¡UOë Ë√ Ë«uë ·dŠ wðQ¹ Ê√ u¼Ë ∫tH¹dFð
                         .© nÁuë V³ Ð ®÷—UŽ
                     Æ  UÂdŠ © ∂≠≤® ∫ Á—«bIÄ Æ©¡wý ¨ ·uš ¨ ŸËd‡Ã« ® q¦Ä
                                         Ú ]

                                    Ò Ò
            ÊS œËbLë wÁUÐ w UÄ√Ë WײHÐ ¡UOÃ«Ë Ë«uë o³ ð sOKë bÄ w
            Ò
                                              ∫…bzU
                  Æ…d JÐ ¡UOÃ«Ë WLCÐ o³ ðË«uë
                               Ô                                                  ∫ U³¹—bð
        ∫tŽu½ sO³½Ë “öë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë ¨W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                 Ò
 ≤≤ ∫ ‰UH½_«  ˝                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
               ≥∂∫WÐu²Ã«  ˝


                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã


          ≥∂∫Z×ë  ˝

                                 ± ∫ ¡«dFAë  ˝r Þ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ


                                                  ∫ r¹uI²Ã«
                          ∫“öë bLë ÂUJŠ√ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√ ∫±”
                             Ò
  ≥-±∫ U UBë   ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√                             µ≤
  µ±∫f½u¹  ˝                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                                   ±∫bŽdë  ˝  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
            ±≥π∫…dI³Ã«  ˝                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
                                       Ô
               Æ”—bë  U¹¬ dš«Ë« w ÊuJ Kà ÷—UŽ bÄ œułË ÂbŽ qKŽ√ ∫≤”
                               Ò

                                               ∫ w²OÐ Vł«Ë
                          ∫s¹uM²Ã«Ë WMÂU ë ÊuMë ÂUJŠ√ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√
                   ∏µ ∫f½u¹  ˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

   ˝                                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
±∂¥∫ÂUF½_«

   ±∞≤ ∫…bzULë  ˝                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                     ¥¥ ∫Ê«dLŽ ‰¬  ˝                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
                               µ≥
                    dA l U « ”—b «
                     ©≥® r−Më …—uÝ
                          ©∂≤≠ ≥≥®  U¹ü«
      Î         Ú
      ö Ð ¡UDFë lDÁ ∫ÈbÂ√Ë
                 Ò
V½– fH½ qL% ô∫Èdš√ —“Ë …—“«Ë —eð ô√
            Ï
     U¼dOž
    qLÂ_« ¡«e−ë ∫ v Ë_« ¡«e−ë
         5HMBë ∫ 5łËeë

  WðUÄ_« bFÐ ¡UOŠù« ∫ Èdš_« …QAMë
            dI √ ∫ vMÁ√Ë

               =
     ÊuÂdA*« Áb³Ž r$ ∫ ÈdFAë

   Âö ë tOKŽ ◊uà ÂuÁ ∫ WJHðR*«Ë
      UNF — bFÐ UNDIÝ√ ∫ Èu¼√
          U¼UDG ∫ U¼UAG
              Ó
              rF½ ∫ ¡ô¬
            pAð∫È—UL²ð
     WÄUOIë XÐd²Á« ∫W “_« X “√

   ʬdIë «cN³ √ ∫Y¹b×ë «c¼ sL √
                        µ¥
                                     ∫ U³¹—bð
          Ò Ò
        ∫sOKë bÄ l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð g¹dÁ …—uÝ uK²½ ≠
                     ∫kŠô√
rN ö¹≈ WLK vKŽ nI½ ôË ¨U¼bMŽ W¹ü« ¡UN²½ô g¹dÁ WLK vKŽ ÊuJ¹ nÁuë Ê√
                                  Ò
                   ÆvMFLë ‰UL²Â« ÂbFÃË nÁË WÄöŽ œułË ÂbFÃ


                                       ∫ r¹uI²Ã«
                 Æ sOKë bÄË ÊuJ Kà ÷—UFë bLë sOÐ Ê“«Ë√ ∫±”
                     Ò         Ò
            Æg¹dÁ …—uÝ w rN ö¹≈ WLK vKŽ nÁuë lMÄ qKŽ√ ∫≤”
          øsOKë bÄ w q uë WÃUŠ w ¡UOÃ«Ë Ë«uë sÄ q bLð rÂ∫≥”
                                Ò
            ∫UNOKŽ nÁuë bMŽ sOà bÄ UNO WOðü« l{«uLë sÄ Í√ ∫¥”
                     Ò Ò
              ≥µ∫…bzULë  ˝          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
           ±µ∞∫·«dŽ_«  ˝             ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
  ∑µ∫·«dŽ_«  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
             ¥¥∫ÂUF½_«˝             ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
                   Ær−Më …—uÝ w …Ëö²Ã« œu−Ý l{uÄ œbŠ√∫µ”
                     Ò                       µµ
                                      ∫w²OÐ Vł«Ë
  ÆUNOKŽ nÁuë bMŽ sOà bÄ UNO w²Ã«  ULKJë œbŠ√Ë ¡U Më …—uÝ sÄ © ±± ® W¹ü« vÃ≈ lł—√                   …Ëö²Ã« œu−Ý
ø˝             ˚∫vÃUFð tÃuÁ ∫q¦Ä ¨ …b−Ý UNO W¹¬ lLÝ Ë√ öð Ê≈ rK Lë qFH¹ «–UÄ
 Æ© …Ëö²Ã« œu−Ý ® vL ð …bŠ«Ë …b−Ý b− ¹ Ê√ …b−Ý UNO W¹¬ lLÝ Ë√ öð «–≈ rK LKà s] ¹
                      Ú                   Ô Ô
ÆrOK ð ôË bNAð öÐ UNMÄ l dKà d³J¹ rŁ ¨…b−Ý b− ¹Ë …b− ë W¹¬ …¡«dÁ bFРʬdIë ∆—UÁ d³J¹ YOŠ
 Ò
w²Ã« W?¹ü« V½U−Ð © ® …—U?ý≈ l{uðË œu− Kà U?F?{u?Ä dAŽ W Lš r¹dJë ʬdIë w œ—Ë bÁË
                     Î
                                        Æ…b−Ý UNO


                                …Ëö²Ã« œu−Ý qC Ë rJŠ
Ê≈Ë ¨»«u?¦?Ã«Ë d?ł_« t?ÃË b?−?Ý …b−Ý vKŽ —ËdLë bMŽ rK Lë ¡Uý ÊS ¨WMÝ …Ëö²Ã« œu−Ý
                                 ÆtOKŽ rŁ≈ôË b− ¹ rà ¡Uý
‰e²Ž« ¨b− …b− ë Âœ¬ sЫ √dÁ «–≈ ® ∫ ‰UÁ ¶ tKë ‰uÝ— Ê√ …Ëö²Ã« œu−Ý qC vKŽ ‰b¹Ë
            Ô Ô             Ô
Æ©—UMë wK XOBF œu− ÃUÐ  dÄ√Ë ¨WM−ë tK b− œu− ÃUÐ dÄ√ tK¹Ë U¹ ∫‰uI¹ ¨wJ³¹ ÊUDOAë
  Ò              Ò
rK Ä Á«Ë—


                                 …Ëö²Ã« œu−Ý ◊Ëdý
                            ∫w¼ ◊Ëdý WŁöŁ …Ëö²Ã« œu− Ã
                     Æ¡u{Ë vKŽ rK Lë ÊuJ¹ Ê√ Í√ ¨…—UNDë ≠±
                                  ÆWK³Ië ‰U³I²Ý« ≠≤
                                   Æ…—uFë d²Ý ≠≥
                       µ∂
              ÊË dAF « ”—b «

               tÞ …—uÝ

                    ©≥∂ ≠±®  U¹ü«
     VF²²Ã ∫ vIA²Ã
     »«d²Ã« ∫ Èd¦Ã«
    —U½ WKFAÐ ∫ f³IÐ
”bILë Íœ«uë rÝ≈ ∫ ÈuÞ
     pKN² ∫ Èœd²
                µ∑
            Ô
         bL²Ž√ ∫QÂuð√

         UłUŠ ∫ »—PÄ
        p³Mł ∫pŠUMł
          …e−FÄ ∫W¹¬
         wðuÁ ∫ Í—“√
  p³KÞ VO−²Ý« ∫ pÃRÝ XOðË√
                                 ∫ …—u ÃUÐ ÂUŽ n¹dFð
                Æ©±≥µ® UNðU¹¬ œbŽË ©≤∞® n×BLë w UNLÁ— WOJÄ tÞ …—uÝ ™
                                      Ò
                   Æ Ê¬dIë ‰Ëe½ sÄ ·bNë ÊUO³Ð ¶ w³Më W³ÞU LÐ √b³ð ™
                     Î
pÖ w Ë ¨ tà tKë W¹UŽ—Ë WÃUÝdë WE×à sÄ «¡bÐ Âö ë tOKŽ vÝuÄ WBÁ sŽ  U¹ü« Àbײð rŁ ™
                          Æ tÐU× √Ë ¶ bL×Là sOLDðË W¹d ð
Æ ÊUDOAë lÄ Âö ë tOKŽ Âœ¬ WBÁ vÃ≈ U¼dš¬ w ÷dF²ðË WÄUOIë Âu¹ sÄ b¼UAÄ …—u ë ÷dFð ™


                                         ∫dÂcð√
 Î    Î   Î
ÆUO dŠË« UOLK UÄ“ô «bÄ Ë√ UMOà «bÄ Ë√ ÊuJ Kà U{—UŽ «bÄ ÊuJ¹ Ê√ u¼ ÊuJ ë V³ Ð bLë Ê√
          Î   Î Î        Î   Î             Ò                       µ∏
                              ÊuJ ë V³ Ð bLë
                                    Ò
Á—«bIÄ tOKŽ ‰U¦Ä                       tH¹dFð                 bLë Ÿu½
                                                   Ò
 ∂≠≤      ÊËbÃUš                ÷—UŽ ÊuJÝ bLë bFÐ wðQ¹ Ê√
                                Ò              ÊuJ Kà ÷—UFë bLë
 ∂≠≤ V¹— ¨·uš
   Ú             ÷—UŽ ÊuJÝ UNK³Á UÄ Õu²HLë ¡UOë Ë√ Ë«uë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√        Ò Ò
                                                    sOKë bÄ
 ∂       WÁU×ë        WLK w …bý Ë√ wK √ ÊuJÝ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√
                                Ò                wLKJë “öë bLë
                                                      Ò
 ∂         ’       —u ë `ð«u w …bý Ë√ wK √ ÊuJÝ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√
                                Ò               w d×ë “öë bLë
                                                      Ò

                                                  ∫  U³¹—bð
          ∫ ÊuJ ë V³ Ð bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                 Ò
                    ± ∫nÝu¹  ˝                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

             ≤≠± ∫XKB  ˝                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
                 ±π ∫WÐu²Ã«  ˝

        π≤ ∫ÂUF½_«  ˝                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ


                                                   ∫ r¹uI²Ã«
                         Æ tÞ …—uÝ WOŠU²² « w “ô bÄ œułË ÂbŽ qKŽ√ ∫±”
                                      Ò
                             Æ wK _«Ë ÷—UFë ÊuJ ë sOÐ ‚d √ ∫≤”
                            ∫WOðü«  U¹ü« w ÊuJ ë V³ Ð bLë œbŠ√ ∫≥”
                                          Ò

                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
 ≥≠± ∫…dI³Ã«  ˝

µ± ∫f½u¹  ˝                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»


                                µπ
                    ÊË dAF «Ë ÍœU   « ”—b «

                        tÞ …—uÝ

                             ©µµ≠ ≥∑ ® U¹ü«            UMLF½√ ∫UMMÄ
            tOÐd¹ ∫tKHJ¹
       pzUIKÐ d ð ∫UNMOŽ dIð
                Ò
w²ÃUÝdà pðœbŽ√ ∫w HMà p²FMD «Ë
              ÓÓ
        «d²Hð ôË ∫UOMð ôË
                Ó ÔÚÓ
  WÐuIFÃUÐ UMOKŽ q−F¹ ∫UMOKŽ ◊dH¹
                         ∂∞
WIÐU ë 3_« ‰UŠ UL ∫vÃË_« ÊËdIë ‰UÐ UL


  ¡wý tLKŽ sŽ VOG¹ ô∫wЗ qC¹ ô

                Î
        ‘«dHÃUÂ …bNLÄ ∫ «bNÄ

         Î      Î
      WHK² Ä U UM √∫ v²ý Uł«Ë“√

    ‰uIFë »U× _ ∫vNMë vÃË_
                                                ∫dÂcð√
                                   ≠∫ Ÿ«u½√ WŁöŁ …eLNë V³ Ð bLë
                                                Ò
 Á—«bIÄ        ‰U¦Ä                    tH¹dFð            ŸuMë
     ≤ ˝          ˚               Æ…eL¼ bLë ·dŠ q³Á wðQ¹ Ê√
                                   Ò              ‰b³Ã«
   µ-¥          ¡U‡A¹ ÆUN H½ WLKJë w ÁeL¼ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√ qB²Lë
                            Ò
   µ-≤     rJÃQÝ√ UÄË Èdš√ WLK w …eL¼ bLë ·dŠ bFÐ wðQ¹ Ê√ qBHMLë qBHMLë
                        Ò


                                              ∫  U³¹—bð
             ∫…eLNë V³ Ð bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
                    Ò
    ≤∂ ∫Z×ë  ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√
        ±∞≥∫ nÝu¹  ˝                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                     ±π ∫·«dŽ_«  ˝             ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã


                              ∂±
                                              ∫ r¹uI²Ã«
            Æ …eLNë V³ Ð bLë ÂUJŠ√ sÄ UNO œ—Ë UÄ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√ ∫±”
                   Ò
         ±≤∞∫œu¼  ˝                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

         ≥∏∫ nÝu¹  ˝                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
                ±∞∞ ∫ÊuMÄRLë  ˝

                    Æ V³ ë d–√Ë UL¼œbŠ√ bLë sÄ ÊUŽu½ ©¡ôR¼® WLK w ∫≤”
                               Ò
                            ∫ jI ‰bÐ bÄ UNO WOðü«  U¹ü« sÄ Í√ ∫≥”
                                Ò
  ±∂∞∫ ÂUF½_«  ˝                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
   ∂∫…bzULë  ˝

˝                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
  ©¥≤ ∫·«dŽ_«®


                                          ∫w²OÐ Vł«Ë
              Æ …eLNë V³ Ð bLë ÂUJŠ√ UNMÄ Ãd ²Ý√Ë ÂUF½_« sÄ ©±¥± ®W¹ü« vÃ≈ lł—√
                             ∂≤
             ÊË dAF «Ë w U « ”—b «

                tÞ …—uÝ

                    ©∑∂≠µ∂ ®  U¹ü«      lM²Ä« ∫vÐ√Ë
Î  Î   Î Ô Î
UDÝË U½UJÄ ∫ÈuÝ U½UJÄ
  rÂbO³OÓ ∫rJ²×Ú OÓ
     Ô  Ô Ó Ô
    vKCHë ∫vK¦Lë
         Ô
    fŠ√ ∫fłËQ
    Ò
                 ∂≥
              Ó
    U½błË√Ë UMŽbÐ√ ∫U½dDÓ
            Ò
    f½bë sÄ dNDð ∫vÂeð
                wŽdHë bLë
                    Ò               ≠∫dÂcð√


     ÊuJ ë V³ Ð                  eLNë V³ Ð

sOKë     “öë ÊuJ Kà ÷—UFë      qBHMLë   qB²Lë   ‰b³Ã«

  w d×ë       wLKJë


                   ∂¥
                                                ∫ r¹uI²Ã«
                             ÆÊuJ Kà ÷—UFÃ«Ë Â“öë bLë sOÐ ‚d √ ∫±”
                                        Ò     Ò
                      øqBHMLë bLÃ«Ë Èd³Jë WKBë bÄ sOÐ t³Aë tłË UÄ∫≤”
                           Ò         Ò
                         ÆwŽdHë bLë l{«uÄ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√ ∫≥”
                             Ò

                                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√


   π∞∫f½u¹   ˝


                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
                     ∂≤∫‰UH½_«  ˝

                                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
 ∑µ∫Ê«dLŽ ‰¬  ˝

                                ∫wðQ¹ ULO `O×Bë »«u−ë —U²š√ ∫¥”
                         ∫u¼ wðQ¹ ULO Èd³Â WK bÄ tO Ícë l{uLë≠
                                    Ò
∑∂∫Ê«dLŽ ‰¬  ˝                              ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

             ≤≥±∫…dI³Ã«  ˝                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

            ±π∂∫…dI³Ã«˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

           ∑≥∫…dI³Ã«  ˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
                               ∂µ
π∏∫ÂUF½_«  ˝      ˚∫vÃUFð tÃuÁ w bLë rJŠ ≠
                    Ò
                  qB²Ä bÄ ≠√
                    Ò
                qBHMÄ bÄ≠ »
                   Ò
               Èd³Â WK bÄ≠ Ã
                   Ò
              ÊuJ Kà ÷—UŽ bÄ≠œ
                    Ò

        ∫ÊuJ Kà ÷—UFë w bLë ·dŠ l{uÄ ≠
                 Ò
              dOš_« ·d×ë q³Á≠√
                WLKJë jÝË≠»
                 WLKJë ‰Ë√≠Ã
               d– ULO ¡wý ô≠œ


             ∫dO³Â bŠ vÃ≈ t³A¹ sOKë bÄ ≠
                Ò
              ÈdGBë WKBë bÄ≠√
                     Ò
               qBHMLë bLë≠»
                   Ò
                 “öë bLë≠Ã
                    Ò
             ÊuJ Kà ÷—UFë bÄ≠œ
                    Ò
          ∂∂
                  ÊË dAF «Ë Y U « ”—b «

                      tÞ …—uÝ

                           ©π¥≠∑∑®  U¹ü«    Î    Ú     Ú
dBÄ sÄ öOà rNÐ dÝ ∫ÍœU³FÐ dÝ√

           Î   Î
           UÁU( ∫U—œ
     q Fë t³A¹ ÂUFÞ ∫s*«
     w½UL ë dzUÞ ∫ÈuK ë
      r¼UMOK²Ð« ∫pÄuÁ UM²Ó
              ÒÓ

       U³{Už UM¹eŠ ∫UHÝ√
       Î   Î   Î
    U½—UO²š«Ë UM𜫗SÐ ∫UMJK0
                       ∂∑
     Î   Î   Î
     UÐu½–Ë ôUIŁ√ ∫«—«“Ë√


      dI³Ã«  u ∫—«uš
               qOD² Lë dHBÃ«Ë d¹b² Lë dHBë
pÃ–Ë kHKë w UNLJŠ vKŽ WÃôbKà ·Ëd×ë ‚u ¡ULKFë ULNF{Ë sOð—Uý≈ kŠö½
                         ≠∫©¶® w³Më …¡«dÁ vKŽ ¡UMÐ
                 Î   Î
                 ÆUHÁËË ö Ë ·d×ë kHà ÂbŽ vKŽ ‰b¹Ë © ®d¹b² Lë dHBë ≠√
                                   Ú
                             Æ©WzUÄ® ©p¾ÃË√® © «uÃUÁ® ∫‰U¦Ä
                               ÓÚ    Ú   Ú
              Î
 ÆtEHà V−O nÁuë bMŽ UÄ√ ¨ö Ë ·d×ë kHà ÂbŽ vKŽ ‰b¹Ë © ®qOD² Lë dHBë≠»
                                 Æ©    ®¨©  ® ∫‰U¦Ä
                          ∂∏
                                          ∫ U³¹—bð
                   Ò
       ∫V³ ë d– lÄ jš t²×ð Ícë ·d×ë rJŠ sO³½Ë W×O× …Ëöð WOðü«  U¹ü« uK²½
∏≥ ∫…dI³Ã«  ˝                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

                  ±¥µ ∫·«dŽ_«  ˝        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

 ±¥≥∫·«dŽ_«   ˝                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

˝                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-œ
±∂≠±µ ∫ÊU ½ù«
                                        ∫r¹uI²Ã«
                               Ò
iFÐ ‚u d¹b² Lë dHBÃ«Ë qOD² Lë dHBë l{Ë w ¡ULKFë ÁbL²Ž« Ícë ”UÝ_« UÄ∫±”
                                    ø·Ëd×ë
             Æ·Ëd×ë vKŽ nÁuë bMŽ qOD² LÃ«Ë d¹b² Lë s¹dHBë sOÐ ‚d √ ∫≤”
                                        Ò
           ∫nÁuë q uë w jš UN²×ð w²Ã« nÃ_« rJŠ wðü« hMë sÄ Ãd ²Ý√ ∫≥”

                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                    ∂∏-∂∂∫»«eŠ_«  ˝
                                       ∫w²OÐ Vł«Ë
©π≤® W¹ü«Ë nNJë …—uÝ sÄ ©≤µ≠≤≤®  U¹ü« Ë ¨ÂUF½_« …—uÝ sÄ © ≥¥ ®  U¹ü« vÃ≈ lł—√
                  ÆUNO qOD² LÃ«Ë d¹b² Lë dHBë l{«uÄ œbŠ√Ë ¨f½u¹ …—uÝ sÄ
                            ∂π
                 ÊË dAF «Ë l «d « ”—b «

                     tÞ …—uÝ

                          ©±±¥≠πµ® U¹ü«


   dOD)« p½Qý UÄ ∫p³Dš UL

q¹d³ł ”d dŁ√ sÄ∫‰uÝdë dŁ√ sÄ
   Âö ë tOKŽ
          XM¹“ ∫XÃuÝ


     Î Ô Ó
UO½bë w WÐuIŽ pÒ 1 sÃ∫”U Ä ô
   Î
   U¹√— rNKC √ ∫WI¹dÞ rNK¦Ä√


       Î   Î  Î
W¹u² Ä ¡U KÄ U{—√ ∫UHBH UŽUÁ
                      ∑∞
       Î    Î
       U{UH ½« ∫UłuŽ
         Î    Î ÚÓ
         UŽUHð—« ∫U²Ä√
 XFCšË XÖ ∫Áułuë XMŽË ÓÓ Ó
 oK)« ÊËRý vKŽ rzUIë ∫ÂuOIë
             Ò

 Î   Î     Î
 «dHÂË UÂdý qLŠ ∫ULKþ qLŠ

         Î   Î
     tЫuŁ sÄ UBI½ ∫ULC¼


  v²ý VOÃUÝQÐ U½—d ∫UM d Ë
                 s¹uM²Ã« vKŽ nÁuë

         ∫t½S s¹uMð U¼dš¬ WLK vKŽ ʬdIë ∆—UÁ nÁË «–≈
¨…eL¼Ë√ nÃ√ vKŽ ÊU «–« …œËbLÄ nÃ√ vÃ≈ `²Hë s¹uMð ‰u×¹ ≠√
                          Ò Ô
                  ÷uFë bLÐ vL ¹Ë
                Î Î     Î
               Æ¡UĨUłU¼Ë ¨ULOKŽ∫ q¦Ä
             Ò ÔÓ
    ÆÊuMLë ·d×ë sJÓ ¹Ë d JÃ«Ë rCë s¹uMð ·c×¹ ≠»
     ]             Ò       Ó Ô
                  ÆqOKÁ ¨ rOKŽ ∫q¦Ä
                       Ï


                    ∑±
                                             ∫ U³¹—bð
                            Ò
              ∫UNOKŽ nÁuë bMŽ jš UN²×ð w²Ã« ·Ëd×ë rJŠ dÂc½Ë WOðü«  U¹ü« uK²½
                       ±∑∫bŽdë  ˝           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

    ˝                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
≤∑∫f½u¹

±≤µ∫WÐu²Ã«  ˝                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã


                                             ∫r¹uI²Ã«
                            Æs¹uM²Ã«Ë WMÂU ë ÊuMë sOÐ Ê“«Ë√ ∫±”
                               ø`²Hë s¹uMð vKŽ nI½ nO ∫≤”
                  ∫tOKŽ nÁuë bMŽ WOðü«  U¹ü« w s¹uM²Ã« rJŠ d–√ ∫≥”

                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

  ±±∞∫nNJë
         ˝

    ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»
 ≤π∫—uMë                                          ∫w²OÐ Vł«Ë
           Æ`²Hë s¹uM²Ð UNðU¹¬ rEFÄ wN²Mð —uÝ lЗ√ Ãd ²Ý√Ë r¹dJë ʬdIë vÃ≈ lł—√
                            ∑≤
               ÊË dAF «Ë f U   « ”—b «

                   tÞ …—uÝ

                       ©±≥µ ≠±±µ®  U¹ü«


     ÁU½dÄ√ ∫Âœ¬ vÃ≈ U½bNŽ
     ŸUM²Äù« bý√ lM²Ä« ∫vÐ√
fLAë dŠ p³OB¹ ô ∫v×Cð ôË
   Ò        ‰Ëe¹ ô ∫vK³¹ ô
      ULNð«—uŽ ∫ULNð«¡uÝ
  ÊUIBK¹ «cš√ ∫ÊUHB ¹ UIHÞË
          Ò
            Î
     W OFðË …b¹bý ∫UJM{
                    ∑≥
    ‰uIFë »U× _ ∫vNMë vÃË_
            U UM √ ∫Uł«Ë“√
            Î    Î
   UN²−NÐË UN²M¹“ ∫UO½bë …UO×ë …d¼“
        W−O²Më dE²MÄ ∫hÐd²Ä


   rOI² *« ◊«dBë ∫Íu ë ◊«dBë
                                        ∫dÂcð√
Æ©UNOŠu½® ∫q¦Ä¨UNà W³ÝUMÄ UNK³Á UÄ WÂdŠ X½UÂË WMÂUÝ  ¡Uł «–≈ ©Í ¨Ë ¨«® w¼ bLë ·ËdŠ
          Î                           Ò
                            
             Æ˝         Î Ò
                   ˚ ∫q¦Ä¨ôbÐ bLë wLÝ …eL¼ bLë ·dŠ q³Á ¡Uł «–≈
                             Ò Ô  Ò
                              
                    Î    Î
           Æ©¡ôR¼® ∫q¦Ä¨öBHMÄ Ë√ öB²Ä wLÝ …eL¼ bLë ·dŠ bFÐ ¡Uł «–≈
                               Ò Ô  Ò


                      ∑¥
                         
             Î       Î     Ò Ô Ï
      ©·uš ¨ÊuKLF¹®ÆUMOà Ë√ ÊuJ Kà U{—UŽ wLÝ ÷—UŽ ÊuJÝ bLë ·dŠ bFÐ ¡Uł «–≈
       Ú                        Ò
                      
                 Î  Î
             Æ©WЫœ® UÄ“ô «bÄ wLÝ …bý Ë√ wK √ ÊuJÝ bLë ·dŠ bFÐ ¡Uł «–≈
                       Ò Ô        Ò
                ÚÔ
    VÝUMÄ Ë«Ë Ë√ ¡U¹ ·d×Ð o×Kð sOÂd×²Ä sOÐ WÂd×²Ä  ¡Uł «–≈ œdHLë qB²Lë dOLCë ¡U¼
                          Î
                         Æ©UÄd−Ä tðQ¹ sÄË® ©lOL ë u¼ t½≈® WKBë bÄ vLÓ ¹Ë UNF{uLÃ
                                             Ò  ] Ô

                                                  ∫ U³¹—bð
    ∫ ÁbÄ —«bIÄË tLJŠ sO³½Ë wŽdHÃ«Ë wFO³Dë bLë l{«uÄ UNMÄ Ãd ² ½Ë WOðü«  U¹ü« uK²½
      Ò                  Ò
        ∂± ∫¡«dÝù«  ˝                              ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

            ∏¥∫tÞ  ˝                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

                                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã
          π∞∫¡UO³½_«  ˝

                                                   ∫r¹uI²Ã«
                                 ÆqBHMLÃ«Ë qB²Lë bLë sOÐ ‚d √ ∫±”
                                         Ò
                                ÆwK _«Ë ÷—UFë ÊuJ ë sOÐ ‚d √ ∫≤”
                         ÆqBHMLë bLë rJŠ cšQ¹ Èd³Jë WKBë bÄ ∫qKŽ√ ∫≥”
                              Ò             Ò
        .—u ë  U¹«bÐ w w²Ã« ·Ëd×ë w ô« ÊuJ¹ ô w d×ë “öë bLë∫`{Ë√∫¥”
                 Ò      Ò           Ò
                          .…eLNë V³ Ð bLë ÂUJŠ√ WOðü«  U¹ü« sÄ Ãd ²Ý√∫µ”
                                Ò
            ∑≤∫‰UH½_«   ˝                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ-√

            ±∞∫ ÂËdë ˝                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ-»

±∏± ∫Ê«dLŽ ‰¬  ˝                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ-Ã

                   ±∫r¹dÄ  ˝hFONÂ˚∫ vÃUFð tÃuÁ w w d×ë “öë bLë rJŠ sOÐ√∫∂”
                                         Ò
                                       .WKBë bÄ ◊dý d–√∫∑”
                                           Ò


                                ∑µ
                                  ∫ qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ                                    ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
 hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠    5ÝU¹ o uÄ ≠     ·U Ž bOFÝ Æœ ≠      hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
  Í“U−Š UOÝuà ‡      d¹“uë VM¹“≠      Wž«eë bOÃË ≠       WK−Š uÐ√ lODÄ ≠
             ÆW½—U“ œUNł ≠      g³Š VM¹“ ≠      rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠
                         b¹UJë w׳ ≠        5ÝU¹ Õö Æœ ≠


                         ∫ WOÐœ_« YŠU³LKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ≈ WM'
  ÊUOKŽ WMOJÝ ≠   —œUIë b³Ž ÂUNÃ≈ ≠   Wëež uÐ√ œUN½ ≠     åU Oz—ò W½—U“ œUNł ≠
»uÃUŠ uÐ√ bL×Ä ≠  w UL'« qOŽULÝ≈ ≠     wÄËbÁ œUFÝ ≠   å «—dIÄ- ò hL(« uЫ dLŽ Æœ ≠
                        …d UMÄ wKŽ ≠          ÃU(« vÝuÄ ≠


                  ∫ lÐU ë nBKà b¹u−²Ã«Ë …Ëö²Ã« »U²Jà qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

   —uLG¹ ÊUMŠ ≠     Wł—UHÄ s Š ≠       ÊU?Ä— V?Š öŽ ≠   Í—uFë —cMÄ aOAë ≠
    ‰œUŽ s¹“ ≠     WÄöÝ tKë b³Ž ≠        UMNÄ WLÞU ≠     ‰uKž“ v OŽ ≠
   bLŠ√ Èb¼ ≠       VÂUÝ o¹U ≠      e?¹eFë b³Ž bL×Ä ≠     ÍËU1dë ¡UM¼ ≠
   Í“u  UÂdÐ ≠      Íœ«Ë v OŽ ≠      g¹ËUý uÐ√ ÂdÂ√ ≠      bLŠ√ ÊU1—U½ ≠

                             ∫ WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNMÄ rOJ% WM'
           ‘UOŽ oOHý Æœ ≠     WC¼«u½ qOŽULÝ« Æœ ≠     d³ł rON bLŠ√ Æœ ≠
                 tKë bL×Ð -

								
To top