geography_G7 by uaz90

VIEWS: 939 PAGES: 89

									∑  5D K WO «dG     5D  K W Ëœ
         w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
           rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
             5D   K W ˜
          w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë   5D         K WO «dG
          wÝUÝ_« lÐU ë nBKÃ
                            ÊuH R*«
WK¹UÄ uÐ√ nÝu¹ Æœ               åUI MÄò ÕU²Hë b³Ž ‰UL Ɯ
                        Î
   5ÝU¹ wHDÃ                      ÃU(« vÝuÄ
           wÐdG*« sLŠdë b³ŽÆœ
           wðu¹dIë g¹UŽ dOMÄ
             ©Z‡¼UM*« eÂdÄ®
   5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
               Î
Â≤∞∞≤≠≤∞∞± wÝ«—bë rÃUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð

                                     ÂUFë ·«d‡ýù«
                       hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
                       5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ                                   Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                           hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈


                                       WOMHë …dz«bë
                            U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
                   Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                     bFÝ√ X √—≠Vð«— œ«d‡‡‡Ä ∫ r‡OL‡Bð
                           5I¹ 5 % ∫ ÍuGÃ d¹d%                         fÂdý ÊUL¦Ž .œ ∫ wLKŽ rOJ%

          WOMÞuÃ«Ë WOŽUL²łô« ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
       åo MLKÃò U³zU½ 5 Š œULŠ .œ
           Î      Ò               åUI MÄò uK(« ÊU žÆœ
                                 Î
             vHDBÄ ÊU Š≈                å«—dIÄò g Ëœ qOKš
                                   Î
            ÁdLÝ uÐ√ tKë b³Ž               dI —uýUŽ bLŠ√
             WA²Më nÝu¹ .œ                 Ê«b¹“ Èd ¹ .œ

                 WO d « W U « WF D «
                  ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
      Z‡¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
           5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ
             5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’
          ©π∑∞®≤≤π∂π≥∑∑ fÂU ©π∑∞®≤≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
      pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
                                                     bONL
V?F?A?ë  U?Šu?L?Þ o?O?I?×?²?à ªW?O?M?O?D KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
wMOD KHë VFAKà WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã ULNÄ UÝUÝ√ bF¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»uFAë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë
                      ÎÒ Î
W?D?)« ∆œU?³?Ä U?N?²? ?Ý— w?²?ë WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã U?ÝUÝ√Ë Î
                                                       Æ…—«“uKÃ WO L)«
W?¹U?M?Ž …—«“u?ë w?Ãu?ð «c?à ªl?L?²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
vÃ≈ W U{≈ ¨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš
        Æ…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË ÍdÝ_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž
‰Ë_« nBë V²Jà ¨wMOD KHë Z¼UMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
WOÝUÝ_« WKŠd*« V²Â iFÐ d¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë wMN*«Ë WO½U ½ô« ÂuKFÃ«Ë wLKFë tŽËdHÐ ©dAŽ ÍœU(« ® Íu½U¦Ã«
bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë ÊuJð UNÐË ¨ÂœUIë ÂUFë w ©±≤®Íu½U¦Ã« w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±®
                Î
WO1uIð  UÝ«—œ qLŽ vKŽ U?O?ÃU?Š …—«“uë qLFðË ¨©±≤≠±®·uHBKà ÂUFë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł oO³Dð XKL«
                               Î    Î
ƉË_« wMOD KHë ÃUNMLKà ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« WK «u* ¨©U¹œuLŽË UOI √® YŠU³*« lOLł w ¨Àö¦Ã« qŠ«d*« Z¼UM* tOKOK%Ë
          Î
WOÝUÝ√ …eO— ¨UÐU²Â ≥µ∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË  U½UOÐ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w
                                Ô
W?D?)« ∆œU?³?Ä l?Ä Â¡ö?²?ðË ¨.u?I?²?ë VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð
                                                   ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)«
                                       ÎÒ
…—«“u?ë Èd?ðË ¨U?N? ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U¹u?M?Ý U?¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
w?L?K?F?ë Âb?I?²?ë w?  «d?O?G?²?ë l?Ä Â¡ö?²?ð w? ªd?¹u?D?²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë v?ë v?ÃË_« s?Ä  U?F³Dë
d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë
                   ÎÒ   Î
 UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w U¹d¼uł «dOOGð ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë
W?O?ÃËb?ë W?O?Žd?Aë oO³Dð bMŽË ¨W¹dA³Ã«Ë WOFO³Dë UO «dG'« —uEMÄ sÄ WO ¹—U²Ã« 5D K WO «dGł »U²Jë «c¼ ‰ËUM²¹
Î
«dÄ√ WOÝUO ë UO «dG'« `³Bð WOMOD KHë WOCIKà qÄUýË ‰œUŽ qŠ vë q u²Ã«Ë 5D KHÐ W U)« …bײ*« 3_«  «—«dÁË
                                                        ÆtÃËUMð sJ1
‰ËbÃ«Ë ¨WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
                        ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë
‰ö?š s?Ä w? ?¹—U?²?ë w?M?Þu?ë q?L?F?ë «c?¼ “U?$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
       y
¨t?FÁuÄ V Š q? ¨…e?O?L?*« r?¼œu?N?−?Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë
¨5LLB*«Ë ¨qLFë  Uý—uÐ 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU' qLAðË
           ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdëË
 wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
     Z¼UM*« e‡ÂdÄ
     Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
                                          W bI

          Î
Ícë b¹b'« ÃUNMLKà UI Ë wÝUÝ_« lÐU ë nBë W³KÞ UMzUMÐ_ 5D K WO «dGł »U²Â ÂbI½ Ê√ U½bF ¹
  Î   Î
sÄ ôuIFÄ «—bÁ wDF½ Ê√ »U²Jë «c¼ w UM dŠ bÁË ÆUMMÞË WO «dGł rKF²½Ë rKF½ Ê√ W³KDë UMzUMÐ_Ë UMà `O²¹
                     Î       Î   Î
W?OMÞËË WO½U ½≈  UNłuð W dF*« Ác¼ sLC½ Ê√ U½bNł UMÃcÐË ÆU³FýË U?{—√ 5D K sŽ WO «dG'« W dF*«
                ÆVÃUDë qIŽ vÃ≈ Ÿu{u*« »dIð W×{«ËË WKNÝ WGKÐË ¨wLOKFð »uKÝQÐ
            ÆW³KDë ÊU¼–√ vÃ≈ rO¼UH*« V¹dI²Ã —uBÃ«Ë jz«d)UÐ ŸUD² *« —bÁ »U²Jë U½œË“Ë


                    Ò Î
    ∫wðü« u×Më vKŽ 5OÝ«—œ 5KB vKŽ WŽ“uÄ UÝ—œ s¹dAŽË WF³Ý sÄ »U²Jë ÊuJ²¹Ë
  dAŽ ÍœU(« ”—bë v²ŠË ‰Ë_« ”—bë ‰öš sÄ - YOŠ UÝ—œ dAŽ WFЗ√ rC¹ ∫‰Ë_« qBHë
                        Î
   Ÿ«u½√Ë `D ë d¼UEÄË œËb(«Ë WŠU *«Ë lÁu*« ¨q¦Ä 5D K WO «dGł w wFO³Dë V½U'« WÝ«—œ
     WOFO³Dë  UðU³MÃ«Ë 5D K w ÁUO*« —œUBÄ Ë WOšUM*« rOÃUÁô«Ë 5D K ŒUMÄË »d²Ã«Ë —u Bë
   ÊUJÝ XÃËUM² dAŽ lЫdÃ«Ë dAŽ YÃU¦Ã«Ë dAŽ w½U¦Ã« ∫”Ë—bë ULMOÐ ¨W¹d×³Ã«Ë W¹d³Ã«  U½«uO(«Ë
l¹“u²Ã«Ë ¨w½UJ ë eÂdL²Ã« ŸU{Ë√Ë ÊUJ Kà ÍdLFÃ«Ë wŽuMë VOÂd²Ã«Ë w½UJ ë uLMë YOŠ sÄ 5D K
                          Æ U²AÃ«Ë sÞuë w wMOD KHë VFAKà w «dG'«
     lÐU ë ”—bë v²ŠË dAŽ fÄU)« ”—bë sÄ √b³ð ¨UÝ—œ dAŽ WŁöŁ rC¹ ∫w½U¦Ã« qBHë
                           Î
  ö U(«Ë WŽ«—eë ◊U/Q WHK²<« WO½U ½ù«Ë W¹œUB²Áô«  UÞUAMë WÝ«—œ UNO - YOŠ ÊËdAFëË
    UŽUMBÃ«Ë WÁUDë ÃU²½≈Ë WO½bF*«  UÄU)« —UL¦²Ý« pÃcÂË ¨UNðöJAÄË WO½«uO(« …Ëd¦Ã«Ë WOŽ«—eë
  ÆWOMOD KHë Êb*« r¼√Ë  ö «u*« ‚dÞ r¼√Ë ¨UN²OL¼√Ë 5D K w …—U−²Ã« vÃ≈ W U{ôUÐ ¨UNðöJAÄË
        ÆbBIë ¡«—Ë sÄ tKÃ«Ë ¨tOÃ≈ UMOFÝ ULO UMI Ë bÁ ÊuJ½ Ê√ qÄ√ UMKÂËÊuHÃR*«
                                      U¹u²×Lë
                 ‰Ë_« qBHë
 ≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆœËb(«Ë WŠU *«Ë lÁu*«           ‰Ë_« ”—bë
 ∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æt²OL¼√Ë wJKHë 5D K lÁuÄ           w½U¦Ã« ”—bë
 ∏  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w `D ë d¼UEÄ             YÃU¦Ã« ”—bë
±≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5D K —u                lЫdë ”—bë
±¥  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5D K »dð             fÄU ë ”—bë
±∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K ŒUMÄ            ”œU ë ”—bë
≤∞  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w WOšUM*« rOÃUÁ_«           lÐU ë ”—bë
≤≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5D K w ÁUO*« —œUBÄ            sÄU¦Ã« ”—bë
≤∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w wFO³Dë wðU³Më ¡UDGë         lÝU²Ã« ”—bë
≤π  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w WOFO³Dë WOðU³Më oÞUM*«        dýUFë ”—bë
≥≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w W¹d×³Ã«Ë W¹d³Ã«  U½«uO(«       dAŽ ÍœU×ë ”—bë
≥¥  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w w½UJ ë uLMë          dAŽ w½U¦Ã« ”—bë
≥∏  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K ÊUJ à ÍdLFÃ«Ë wŽuMë VOÂd²Ã«        dAŽ YÃU¦Ã« ”—bë
¥≤  ÆÆÆÆÆÆ ÆÁbł«uð sÂUÄ√ V Š wMOD KHë VFAKà w «dG'« l¹“u²Ã«     dAŽ lЫdë ”—bë


                 w½U¦Ã« qBHë
¥∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w WOŽ«—eë  ö U(«          dAŽ fÄU ë ”—bë
¥π  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w WŽ«—eë ◊U/√         dAŽ ”œU ë ”—bë
µ≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w WO½«uO(« …Ëd¦Ã«         dAŽ lÐU ë ”—bë
µ¥  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w UNF¹“uðË WO½bF*« …Ëd¦Ã«        dAŽ sÄU¦Ã« ”—bë
µ∏  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w WÁUDë           dAŽ lÝU²Ã« ”—bë
∂∞  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w WŽUMBë a¹—Uð           ÊËdAFë ”—bë
∂≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ5D K w  UŽUMBë r¼√        ÊËdAFÃ«Ë ÍœU×ë ”—bë
∂¥  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆsOD K w WŽUMBë  öJAÄ         ÊËdAFÃ«Ë w½U¦Ã« ”—bë
∂∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆsOD K w …—U−²Ã«        ÊËdAFÃ«Ë YÃU¦Ã« ”—bë
∑∞  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆUNðöJAÄË WOMOD KHë …—U−²Ã« WOL¼√     ÊËdAFÃ«Ë lЫdë ”—bë
∑≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆsOD K w  ö «uLë —uDð        ÊËdAFÃ«Ë fÄU ë ”—bë
∑¥  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆsOD K w  ö «uLë ‚dÞ        ÊËdAFÃ«Ë ”œU ë ”—bë
∑∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆWOMOD K ÊbÄ         ÊËdAFÃ«Ë lÐU ë ”—bë
           œËb(«Ë WŠU *«Ë lÁu*«
                                                        ±    ”—b‡Ã«
                                                       …b‡‡Šuë

                                                ∫©±® rÁ— WD¹d)« qÄQ²½

                     b½öM¹dž


                                            UOÝ√ …—UÁ

          …—UÁ                 UÐË—Ë√ …—UÁ
        WOÃULAë UJ¹dÄ√    w KÞ_« jO×Lë    jÝu²Lë d׳ë
 ÊUÞd ë —«bÄ                               sOD K                ∆œUNë jO×Lë
 ©‘Ú ≤≥[µ®                                               jO×Lë
                            UOI¹d ≈ …—UÁ
© ® ¡«u²Ýô« jš           …—UÁ
                  UJ¹dÄ√                     ÍbMNë jO×Lë
Íb−ë —«bÄ            WOÐuM−ë
 ©ÃÚ ≤≥[µ®            ©WOMOðöë®                            UOëd²Ý√ …—UÁ


                                                          sOD K lÁuÄ

                    rÃUFë WD¹dš vKŽ sOD K lÁuÄ ©±® rÁ— WD¹dš
                                              ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½

                                      Æ5D K lIð …—UÁ Í√ w dÂc½ ≠±
         ÆUNOKŽ qDð w²Ã« —U×³Ã«Ë UNO lIð w²Ã« …—UIKà W³ MÃUÐ 5D K lÁuÄ œb×½ ≠≤
                                Æ5D K UNMOÐ lIð w²Ã«  «—UIë œbF½ ≠≥


                                                            ≤
                                                              ∫©≤® rÁ— WD¹d)« qÄQ²½
                       UÐË—Ë√
                ë                                     UOÂdð
            O  ×L                                                           UOݬ …—UÁ
         _  «j
      KÞ                                                   U¹—uÝ              Ê«d¹≈
  w                                                    ÊUM³Ã
                     ë           f½uð        jÝu²Lë d׳ë             ‚«dFë
                  »dGL                                 sOD K               wÐ
                                                          —_«             dF
                                                         ʜ               ë Z
                         dz«e−ë                                              OK
           ë
      ×B
                                                   dBÄ                          ë
    ¡«d
                                            UO³Oà                 W¹œuF ë
    ë
  dG
 WOÐ
                                                          dL
                                                                                  ÊULŽ
                                                           Š_
                                                                                   Ô
  UO½U²¹—uÄ
                                                            «d
                                                              ׳
                                                               ë
                                UOI¹d √ …—UÁ             Ê«œu ë              sLOë           d ×Ð
                                                                             d Fë
                                                                            »
                                                                 wðu³Oł
                                                                        ‰UÄuBë
                                                                                     ë
                                                                                    ×L
                                                                                  jO
                               wÐdFë sÞuë sÄ ÍuOÝü« ÕUM−ë
                                                                                 MNë
                                                                              Íb
  r ∏∞∞           ¥∞∞    ∞          wÐdFë sÞuë sÄ wI¹d _« ÕUM−ë

                                                                      ¡«u²Ýô« jš
                              wÐdFë sÞuKà W³ MÃUÐ sOD K lÁuÄ ©≤® rÁ— WD¹dš                                                             ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                                       ÆwÐdFë sÞuKà W³ MÃUÐ w «dG'« 5D K lÁuÄ œb×½


                                                               wLOKFð h KÄ
                                                   ∫5D KHÃ w «dG'« lÁu*« ≠√
j?Ýu²*« d׳ë ‚dý ¨UOݬ …—UÁ sÄ wÐdGë V½U'« w 5D K lIð ¨rÃUFKà W³ MÃUÐ ≠±
                ÆjÝu²*« d׳ë ‰öš sÄ UÐË—Ë√ Ë UOI¹d √Ë ¨UOݬ  «—UÁ vKŽ ·dAðË
»dž »uMł wÐdFë sÞuë sÄ ÍuOÝü« ÕUM'« w lIð wN ¨wÐdFë sÞuKà W³ MÃUÐ ≠≤
                               Î        Î
                              ÆUÁdý Êœ—_« dN½Ë UÐdž jÝu²*« d׳ë 5Ð ÂUAë œöÐ ≥
                           ∫w «dG'« 5D K lÁuÄ WOL¼√ ≠»
ÆUÐË—Ë√Ë UOI¹d ≈Ë UOݬ .bIë rÃUFë  «—UÁ 5Ð WOFO³Þ q Ë WIKŠË rÃUFë VKÁ UN½√ ≠±
Z?O?K?)«Ë Ê«d?¹≈Ë ‚«d?F?ë q?¦?Ä j?Ýu?²?*« ‚d?ý ‰ËœË j?Ýu²*« d׳ë 5Ð q Ë WIKŠ ≠≤
                                         ÆwÐdFë
                                Î
              Æd{U(«Ë w{U*« w …—U−²Ã«Ë qIMë ‚dDà «d³FÄ XKJý ≠≥
                                      ∫ 5D K œËbŠ ≠‡ł
                          UL WOFO³Dë 5D K œËbŠ dÂc½ ≠±
                           Æ©≥® rÁ— WD¹d)« w œ—«Ë u¼
                                          Î
                          …—ËU?? ?−? ? Ä W?? ?O? ? Ðd?? Ž ôËœ d?? ?Âc?? ½ ≠≤
                               ÆWD¹d)« vKŽ 5D KHÃ
                          ‰Ëb?ë lÄ 5D K WŠU Ä Ê—UI½ ≠≥
                                   Æ…—ËU:« WOÐdFë
                          s??¹d??×? ³?ë v?K?Ž 5?D? ?K? ·d?A?ð ≠œ
                                        ∫5Oðü«
                             Æ»dGë sÄ jÝu²*« d׳ë ≠±
            r ≤µ∞ ≤∞∞ ±µ∞ ±∞∞ µ∞  ∞
                             Æ»uM'« sÄ dLŠ_« d׳ë ≠≤
 sOD KHà …—ËU−Lë WOÐdFë ‰Ëbë ©≥® rÁ— WD¹dš


tMŽ Z²M¹ U2¨qOD² Ä qJý  «– w¼Ë ≤r nÃ√≤∑[∞≤∑ 5D K WŠU Ä mK³ð ≠‡¼
        ∫wðü« u×Më vKŽ WOÐdFë UNð«—Uł lÄ œËb(« ‰«uÞ√ w s¹U³ð
jÝu²*« d׳ë vKŽ qŠU ë ‰uÞ UÄ√ r ≥∂∞ Êœ—_«Ë 5D K 5Ð œËb(« ‰uÞ mK³¹ ≠±
                                    Ær ≤¥∞ mK³O
‰uÞ mK³¹ 5Š w ¨ rÂ∑∂ U¹—uÝ lÄË rÂ∑π 5D K Ë ÊUM³Ã 5Ð œËb(« ‰uÞ mK³¹ ≠≤
                             ÆrÂ≤¥∞ dBÄ lÄ œËb(«
         Æ≤rµ∏¥≤XO*« d׳ë WŠU Ä UNO U0 WOÐdGë WHCë WŠU Ä mK³ð ≠≥
                          Æ≤rÂ≥∂µ …ež ŸUDÁ WŠU Ä mK³ð ≠¥

                                                    ¥
                     w  H d     √

           .UOݬ …—UIà W³ MÃUÐ 5D K lÁuÄ œbŠ√    ±
         .wÐdFë sÞuKà W³ MÃUÐ 5D K lÁuÄ œbŠ√     ≤
            Æw «dG'« 5D K lÁuÄ WOL¼√ 5Ð√      ≥
           .5D KHà …—ËU:« WOÐdFë ‰Ëbë d–√    ¥
  .5D K lÄ …—ËU:« WOÐdFë ‰Ëbë œËbŠ ‰«uÞ√ 5Ð Ê—UÁ√     µ
                     WDA _«
                          ∫± ◊UA½
          ∫wðQ¹ UÄ UNOKŽ 5Ž√Ë 5D KHà WD¹dš rÝ—√
            ÆUNà …—ËU:« ÊU−K)«Ë —U׳ë r¼√ ≠√
            Æ5D KHà …—ËU:« WOÐdFë ‰Ëbë ≠»

                          ∫≤ ◊UA½
                      Î
   ÆjÝu²*« d׳ë vKŽ 5D K ·«dý≈ WOL¼√ sŽ «d¹dIð V²Â√
µ
    t²OL¼√Ë wJKHë 5D K lÁuÄ
                                                                                     ≤      ”—b‡Ã«
                                                                                   …b‡‡Šuë
                                                                 ∫©¥® rÁ— WD¹d)« qÄQ²½
                                                        UÁdý ≥∞
                                      U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ÐË—Ë√
                              g²M¹dž jš
                                                           Ú
            ×  Lë                                               UOÂdð                   UOݬ …—UÁ
          jO
                                                        Î
        _«
     KÞ                                                            U¹—uÝ               Ê«d¹≈
  w                                                            ÊUM³Ã
                     Lë               f½uð         jÝu²Lë d׳ë                ‚«dFë
                     G
                   »d                                          sOD K                wÐ
                                                                  —_«             dF
                                                                 ʜ                ë Z
                                                                                    OK
        ë
       B
                         dz«e−ë                                                           ë
     «d×
                                                           dBÄ
                                                  UO³Oà                   W¹œuF ë
    ë ¡
 dG
                                 Ú
                           ÊUÞd ë —«bÄ ≤≥\µ
 WOÐ
                                                                  dL
                                                                                           ÊULŽ

                                                                   Š_
                                                                                             Ô
  UO½U²¹—uÄ

                                                                     «d
                                                                      ׳
                                                                        ë
                                     UOI¹d √ …—UÁ              Ê«œu ë                 sLOë            d  ×Ð
                                                                                       d  Fë
                                                                                     »
                                                                          wðu³Oł
                                                                                 ‰UÄuBë
                                                                                                ë
                                                                                              ×L
                                                                                           jO
                                                                                          MNë
                                                                                       Íb
  r ∏∞∞          ¥∞∞       ∞
                                                                               ¡«u²Ýô« jš
                          g²M¹dž jšË ¡«u²Ýù« j à W³ MÃUÐ sOD K lÁuÄ ©¥® rÁ— WD¹dš

                                                                     ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                         ø¡«u²Ýô« jšË g²M¹dž jš sÄ qJà W³ MÃUÐ 5D K lIð WNł Í√ w
          rKF q‡‡

W? U *« wMFð © Ú ® W?O?JKHë Wł—bë
                                                                        wLOKFð h KÄ
ÍËU ð w¼Ë ÷dŽ w²ł—œ q 5Ð
            Î
           ÆU³¹dIð r ±±±                  d?z«ËœË ‰u?D?ë ◊u?Dš 5Ð 5D K lÁuÄ u¼ ∫wJKHë lÁu*« ≠±
r ±[∏µ ÍËU ð © ® WOJKHë WIOÁbë
                                    ≥µ\¥∞Ë ≥¥¨ ±µ ‰u?Þ w?D?š 5?Ð l?I?ð U?N?½√ Y?O?Š ÷dFë
                                    Ú Î  Ú  Î
               Î Î
               ÆU³¹dIð
ÆU³¹dIð  ≥∞ ÍËU ð © ® WOJKHë WO½U¦Ã«
 Î                                   .ôULý ≥≥\±µ Ë ≤π¨ ≥∞ ÷dŽ wðdz«œ 5Ð lIð UL ¨UÁdý
                                    Î  Ú Î   Ú  Î             Î
                   Ó                                                                        ∂
      Æg²M¹dž jš sÄ ‚dAë vÃ≈Ë ¨¡«u²Ýô« jš sÄ ‰ULAë vÃ≈ lIð 5D K Ê√ ≠≤
¨5D KHà WOÐuM'«Ë WOÃULAë oÞUM*« 5Ð UÄ wK;« ŒUM*« vKŽ 5D KHà wJKHë lÁu*« dŁR¹ ≠≥
ÆWOÃULAë WIDMLKà ͗«d(« jÝu²*« sÄ vKŽ√ WOÐuM'« WIDMLKà ͗«d(« jÝu²*« Ê√ YOŠ
¨5?D KHà WOł—U)«Ë WOKš«bë WŠUO ë WÂd( WF−A*« d UMFë sÄ wšUM*«  ËUH²Ã« bF¹ ≠¥
                                     Ò ÓÔ
vDÝuë  UN'« UÄ√ ¨wðUAÄ ÊuJð Ê_ `KBð W¾ «bë WOÁdAë WOÐuM'«Ë WOÐuM'«  UN'U
                         Æn¹UBÄ ÊuJð Ê_ `KB² WOÃULAëË


                                   w  H d    √

              .÷dFë dz«ËœË ‰uDë ◊uD) W³ MÃUÐ wJKHë 5D K lÁuÄ œbŠ√    ±
                   .◊UÐdÃ«Ë ”bIë 5Ð Ê«–_« bŽuÄ  ËUHð V³Ý Z²M²Ý√    ≤
           ÆwK;« ŒUM*« vKŽ 5D KHà wJKHë lÁu*« dŁR¹  ≠√  ∫wK¹ UÄ qKŽ√    ≥
   ÆWŠUO ë WÂd( WF−A*« d UMFë sÄ wšUM*«  ËUH²Ã« bF¹ ≠»

                                   WDA _«
                                        ∫ ◊UA½
                     lIð w²Ã« ÷dFë dz«ËœË ‰uDë ◊uDš  Uł—œ V²Â√
                        Æ…—ËU:« WD¹d)« w dNE¹ ULÂ 5D K UNMOÐ
   l³ ë dOÐ
 r µ≤[µ ≥µ ±∑\µ ∞
 ∑
    5D K w `D] ë d¼UEÄ
                                                ≥  ”—b‡Ã«
                                        wLOKFð h KÄ
         …—uÁUMë ”√—


                   nÃ√ ≤∑[∞≤∑ W?G?ÃU?³?ë 5?D? ?K WŠU Ä dG sÄ rždë vKŽ
                   U?M?¹d?ð Y?OŠ ¨UNO `D] ?ë d?¼U?E?* `?{«Ë ŸuM²Ð “U²9 UN½√ ô≈ ¨≤rÂ
                 Ý
                   W Oz— ÂU Á√ WFЗ√ ·öGë vKŽ …œułu*« WD¹d)«Ë ©µ® rÁ— WD¹d)«
               qN
              dÄ
            «Ã
            sÐ
          UŽ
                               ∫wðü« u×Më vKŽ U½œöÐ w `D ë d¼UE*
         dÄ
     U U¹                                     Î
                                   ∫WOKŠU ë ‰uN ë ∫ôË√
                   …—u?ÁU?M?ë ”√— 5?Ð U?Ä j?Ýu?²?*« d?׳ë TÞUý …«–U×0 b²9 w¼Ë
                      Î                 Î      Î
                   d×³Ã«Ë U?Ád?ý WOK³'«  UFHðd*« 5Ð dB×MðË ¨U?ÐuMł ` — Ë ôULý
 ` —                                             Î
                                              ÆUÐdž jÝu²*«

                                             Î
                                    ∫WOK³'«  UFHðd*« ∫UO½UŁ
                   ¨»u?M?'« w? V?IMë v²Š 5D K ‰ULý vBÁ√ sÄ b²9 w¼Ë
                   v?Ã≈ r IMðË ¨ UÐdž WOKŠU ë ‰uN Ã«Ë U?Ádý —«už_« 5Ð dB×MðË
                          Î           Î
                                           ∫UL¼ 5 Oz— 5L Á
                   w? W?O?K?³?'« r?L?I?ë v?K?Ž√ U?N?O? ∫‰ULAë w qOK'« ‰U³ł ≠±
                   q³ł UNLLÁ sÄË ©—U²Ä√±≤∞∏ ® oÄd'« q³ł u¼Ë 5D K
                        Î           Î
                   Èu² Ä sŽ © «d²Äπ≥∂® ÊUFM q³łË © «d²Ä±∞±¥ ® —bOŠ
      ‘«dýdë «
                                         Æd׳ë `DÝ

sOD K `DÝ d¼UEÄ ©µ® rÁ— WD¹dš
                      ÆsOD K f¹—UCð dNEð w²Ã« »U²Jë nKš ·öGë vKŽ W½uKLë WD¹d ë dE½«

                                                  ∏
   Î             Î
sÄË ¨UÐuMł l³ ë dOÐ WIDMÄ v²Š ôULý dÄUŽ sЫ ÃdÄ qNÝ sÄ b²9 ∫vDÝuë WOK³'« WK K ë ≠≤
  Î           Î           Î
Æ© «d²Ä∏∂µ® d³J*« q³łË¨© «d²Äπ¥∞® ‰U³OŽ q³łË¨© «d²Ä±∞≤∞® ‰u×KŠ q³ł UNÃU³ł dNý√
                           ÆvDÝuë WOK³'« WK K Ã«Ë qOK'«  UFHðdÄ 5Ð dÄUŽ sЫ ÃdÄ qNÝ qBH¹
        d³JLë q³ł                                      ‰U³OŽ q³ł              qOK−ë ‰U³ł

                                  N½
                               ë d                                         Î
                                                                     ∫—«už_« ∫U¦ÃUŁ
                              U×
                                    N½
                           U³
                                   «d
                          w½
                                 bKÃ
                                Ê«
                                                      Î                Î
                                              r? IðË ¨U?ÐuMł WÐdŽ Í«œË v²Š ôU?Lý WÃu(« qNÝ sÄ b²9
                                     N½
                                   UÐ d
                     Ý


                                  UO½
                 WÃu×ë qN


                                ”
                                                              Æ©∂® rÁ— WD¹d)« dE½√ ∫WOðü« ÂU Á_« vÃ≈
                                                                     ∫©Êœ—_« dN½ ÷uŠ® ≠±
                   U¹d³Þ …dO×Ð
                                          «d
                                            N½             .XO*« d׳ë v²Š WÃu(« qNÝ sÄ b²1Ë
                                         OÃ
                                        Äd
                                      „u                                  ∫©XO*« d׳ë® -≤
                                              u?×?½ Êœ—_« Íœ«u?à w?F?O?³Dë œ«b²Äô« XO*« d׳ë b?F¹      Ò
   œuÃUł dN½
                                                               ∫wðQ¹ UÄ tBzUBš sÄË »uM'«
                                UÁ—eë dN½                          Î
                                              `?D?Ý Èu?²? ?Ä X% «d?²Ä¥±≤ —«b?I?0 i?H? ?M¹ ≠√
                                                                     ÆjÝu²*« d׳ë
    WŽ—UHë Íœ«Ë
                                              —U??×? ³? ë ÁU??O? 0 W??½—U??I? *U?Ð W?Šu?K?*« …b?¹b?ý t?¼U?O?Ä ≠»
          XOLë d׳ë
                                                                         ÆÈdš_«
                                              q??³? I? ²? ?*« w? ·U?H?'« d?D?š d?×?³?ë «c?¼ t?ł«u?¹ ≠‡ł
                                              ÁU??O? *« W?K?ÁË ¨b?¹b?A?ë d?Ò ? ³? ²?ë V?³? ?Ð ¨V?¹d?I?ë
     w³O−ë Íœ«Ë                                    t?¼U?O?* ‰öG²Ýô«Ë ¨Êœ—_« dN½ sÄ tOÃ≈ WK «uë
   Z¹d ë q³ł
                                                         ÆWŽuM²*« Õ öÄ_« ëd ²Ý« ·bNÐ
    WÐdŽ Íœ«Ë
                            Êœ—_« dN½
                 Êœ—_« dN½ b «Ë—
                                              UÄ√ ≤r±∞∞∞ w?ëu?Š X?O*« d׳ë WŠU Ä X½U ≠œ
                                              w? …c?š¬ w¼Ë¨≤r?Â∂µ∞ w?N? W?O?ÃU?(« t?²?ŠU Ä
 W³IFë ZOKš
                                              t?Ãu?Þ U?L?M?O?ШrÂ∏∞ ÊU?J? t?Ãu?Þ U?Ä√ ¨h?ÁU?M²Ã«
                            r ≤∞ ±∞ ∞
 dLŠô« d׳ë                                        wëuŠ tà ÷dŽ vBÁ√Ë ¨r µ∂ wëuŠ wÃU(«
 Êœ—_« dN½ ÷uŠ ©∂® rÁ— WD¹dš
                                                                         Ær±∑
 π
                          ∫©WÐdŽ Íœ«ËË w³O'« Íœ«Ë® ≠≥
¨XO*« d׳ë w w³O'« Íœ«Ë VB¹ –≈ ÆW³IFë ZOKš v²Š XO*« d׳ë wÐuMł sÄ Ê«b²1Ë
Èu² Ä ‚u © «d²Ä≤∞∞® Z¹d)« q³ł ULNMOÐ qBH¹ËÆW³IFë ZOKš w VB¹ WÐdŽ Íœ«ËË
      Î
                                  Æd׳ë `DÝ

                                       Î
                                   ∫VIMë ∫UFЫ—
                       5D K WŠU Ä nB½ VIMë WIDMÄ qJAð
                                          Î
                       W?³?I?F?ë Z?O?K?š 5?Ð YK¦*« qJý c ²ð˨U?³?¹dIð
                              Î          Î
                       W Uł WIDMÄ w¼Ë¨ôULý l³ ë dOÐË …ežË UÐuMł
                       W?O?½b?F?*«  «Ëd¦Ã« WOŠU½ sÄ WÄU¼ WIDMÄ UN½√ ô≈
                       ÆUNà Ídë ÁUOÄ  d uð «–≈ WOŽ«—eë  U½UJÄù«Ë
         VIMë


                             rKF q‡‡

              .W Uł ÷—√ w¼ 5D K »uMł w WFÁ«uë VIMë ÷—√ Ê√
   ¨…œb?F?²Ä WO¾OÐ —«d{√ tMŽ Z²½  ±πµ∑ ≠ ±πµ≤ w?ÄU?Ž 5Ð WÃu(« …dO×Ð nOH& Ê√
                ÆUNO gOFð X½U w²Ã« —uODë œbŽ w hIMë ∫q¦Ä
    U¾O³Ã« sÄ qÄUJ²Ä ÂUE½ vKŽ Íu²% UNKFł 5D K w WO ¹—UC²Ã« ‰UJý_« ŸuMð Ê√
             Æ©¡«d×Bë ¨—«už_« ¨‰U³'« ¨‰uN ë ¨qŠU ë® WOFO³Dë
   ÆW ÐUOë `DÝ vKŽ ŸUI³Ã« iHš√ w¼ 5D K —«už√Ë …—œU½ WO ¹—UCð …d¼Uþ —«už_«
     ÆUNO Ê«uO(«Ë  U³MÃ«Ë ŒUM*« ŸuMð vÃ≈ 5D K w w ¹—UC²Ã« ŸuM²Ã« Èœ√ bIÃ
   Æ5D K w WŠUO ë lO−Að qÄ«uŽ sÄ qÄUŽ f¹—UC²Ã« sÄ WŽuM²Ä d¼UEÄ œułË Ê√


                                           ±∞
                                                   w    H d       √

                                 ∫wðQ¹ ULO ⁄«dHë qLÂ√Ë Íd² œ vÃ≈ qI½√               ±
t?? ? ŽU?? ? H? ? ?ð—«ËÆÆÆÆÆÆ q?? ? ³? ? ?ł v?? ? K? ? ?Ž_« q?? ?O? ? K? ? '« ‰U?? ?³? ? ł r?? ?L? ? Á v?? ?K? ? Ž√ s?? ?Ä ≠√
                          ÆÆÆÆÆÆtŽUHð—«Ë ÆÆÆÆÆÆq³łËÆÆÆÆÆÆ
ÆÆÆÆÆÆ t??ŽU??H? ð—«ËÆÆÆÆÆÆ ∫q??³? ł v??D?Ýu?ë 5?D? ?K? ‰U?³?ł r?L?Á v?K?Ž√ s?Ä ≠»
                                 ÆÆÆÆÆÆtŽUHð—«ËÆÆÆÆÆÆq³łË
                                    Æ5D K `DÝ f¹—UCð ÂU Á√ œbŽ√                 ≤
œuLFë w …—U³Fë rÁ— l{uÐ pÃ–Ë ©»® œuLFÃ«Ë © √ ® œuLFë 5Ð o Ë√Ë Íd² œ vÃ≈ qI½√                           ≥
                              Æ©»® œuLFë w UNà hB<« ÊUJ*« w ©√®
              ©»® œuLFë                               © √ ® œuLFë

    ÆXOLë d׳ë v²Š WÃu×ë qNÝ sÄ ©                ®      sOD K w WOKŠU ë ‰uN ë b²Lð
  ÆYK¦Ä qJý c ²ðË sOD K »uMł w ©                   ®          WOK³−ë  UFHðdLë b²Lð
 Æl³ ë dOÐ WIDMÄ vë sOD K ‰ULý vBÁ√ sÄ ©              ®            Êœ—_« Íœ«Ë b²L¹
           Î
  ÆUÐuMł ` — v²Š ôULý …—uÁUMë ”√— sÄ ©
  Î                                 ®             VIMë ÷—√ b²Lð
   ÆYK¦Ä qJý c ²ðË sOD K ‰ULý w ©                  ®

                                        ∫mK³¹ r                       ¥
                              øwÃU(« XO*« d׳ë ‰uÞ ≠√
                              øXO*« d׳Kà ÷dŽ vBÁ√ ≠»
                   ød׳ë `DÝ Èu² Ä sŽ XO*« d׳ë Èu² Ä ÷UH ½« ≠‡ł

                                                    WDA _«
                                                            ∫± ◊UA½
       .VA)« Ë√ pO²Ýö³Ã« Ë√ ZMHÝù« sÄ WŽuMBÄ WOFO³Dë 5D K WD¹d) ÖU/ bŽ√


                                                            ∫≤ ◊UA½
                          ÆXO*« d׳Kà WOŠUO Ã«Ë W¹œUB²Áô« WOL¼_« sŽ Y×Ð√

 ±±
             5D K —u
                                        ¥  ”—b‡Ã«
                                wLOKFð h KÄ
             ¨5D K WŠU Ä sÄ •π∏ wëuŠ WOÐuÝdë —u Bë wDGð
             W?Ãu?ײ*« —u BÃ«Ë ¨•±[∏ w?ëu?Š w?D?G² W¹—UMë —u Bë UÄ√
                            Æ5D K ÷—√ sÄ •∞[≤ wëuŠ

                  ∫UNO W Ozdë —u Bë Ÿ«u½√ wK¹ ULO Ë
                                       Î
                              ∫WOÐuÝdë —u Bë ∫ ôË√
   WOÐuÝ— —u
             q?OK'« ‰U³ł w dA²MðË ¨5D K ‰U³ł rEFÄ qJAð w¼Ë
             W?¹d?O?ýU?³?D?ë —u? ?B?ë∫U?N?Ž«u?½√ s?ÄË V?I?M?Ã«Ë qOK)«Ë fKÐU½Ë
             .¡UM³Kà …—U−× Âb ² ð w²Ã« WO KJÃ«Ë 5DÃ«Ë Ê«uBÃ«Ë WOKÄdëË
                                   Ò
                                        Î
                                ∫W¹—UMë —u Bë ∫UO½UŁ
             błu¹Ë ¨w½UÂd³Ã« ◊UAMë W−O²½ X½uJð WOŽU b½« —u     w¼Ë
 W¹—U½ —u  ≠ XÓUÐ   WHK²<« tÃUJýQÐ XÓU³Ã« UNŽ«u½√ sÄ˨wÁdAë qOK'« w UNLEFÄ
             Z?O?K?š ‰u?Š 5?D? ?K »uMł vBÁ√ w błu¹ Ícë XO½«d'«Ë
                       .◊ö³Ã«Ë …bLŽ_U ¡UM³Kà Âb ² ðË ¨W³IFë
                                       Î
                               ∫WÃuײ*« —u Bë ∫U¦ÃUŁ
             —u   vÃ≈ W¹—UMë Ë√ WOÐuÝdë —u Bë sÄ XÃu% w²Ã« w¼Ë
             q¦Ä¨jGCÃ«Ë …—«d×Kà UN{dFð W−O²½ …eO2  UH Ë hzUBš UNÃ
WÃuײLë —u Bë ≠ ÂUš—  .VIMÃ«Ë vKŽ_« qOK'« sÄ …dOG oÞUMÄ w błu¹ Ícë ÂUšdë


                                          ±≤
                             rKF q‡‡

  w¼Ë ¨5D K w{«—√ s¹uJð w wÝUÝ_« dBMFë WOÐuÝdë —u Bë qJAð
                  Æ5D K ÷—√ sÄ ÊUJÄ q w …œułuÄ
  ¡U³BŠË ‰UÄ—Ë …—U−Š sÄ ¡UM³Ã« œ«u* ”UÝ_« —bB*« WOÐuÝdë —u Bë qJAð
                                ÆXMLÝ≈Ë
  —œU?B?Ä q?O?K'«Ë fKÐU½Ë tKë «—Ë ”bIÃ«Ë qOK)« w …—U−(« lÃUIÄ qJAð
  rÃUFÃ«Ë ¨WOÐdFë ‰ËbKà —b?Bð w?²Ã«Ë ÂUšdÃ«Ë ¡UM³Ã« …—U−Š sÄ …bOł Ÿ«u½_
              ] Ó Ô
                                 ÆwÐdGë
                                 w  H d     √

                     ∫5D K w …dA²M*« —u Bë Ÿ«u½√ d–√      ±
                      ∫wðü« ⁄«dHë qLÂ√Ë Íd² œ vÃ≈ qI½√ ≤
W¹—UMë —u Bë UÄ√ ¨ 5D K WŠU Ä sÄ •ÆÆÆÆÆÆ W³ ½ WOÐuÝdë —u Bë wDGð ≠√
               .5D K WŠU Ä sÄ • ÆÆÆÆÆÆwëuŠ wDG²
        ÆÆÆÆÆÆ ËÆÆÆÆÆÆ ËÆÆÆÆÆÆ WOÐuÝdë —u Bë Ÿ«u½√ sÄ ≠»
                               ∫wðQ¹ U0 œuBI*« UÄ    ≥
                             . W¹—UMë —u Bë ≠√
                             . WÃuײ*« —u Bë ≠»
             ÆtðUOŠ w ÊU ½ù« bOHð —u BKà  UÄ«b ²Ý« WŁöŁ œbŽ√       ¥

                                 WDA _«
                                       ∫ ◊UA½
   ÆUNł«d ²Ý« WIDMÄ V Š 5D K w ¡UM³Ã« …—U−Š Ÿ«u½√ qC √ ¡ULÝ√ sŽ Y×Ð√


 ±≥
                            5D K »dð
                                                 µ  ”—b‡Ã«


   WÐd²Ã« n¹dFð
 WJJH*« WIOÁdë WI³Dë w¼                             wLOKFð h KÄ
 …d? ? A? ? Á w?? ?D? ? G? ? ð w?? ?²? ? ë
 jÝuë UN½√ UL ¨÷—_«             W?O?šUM*« ·ËdEÃ«Ë UNà W½uJ*« —u Bë ŸuMð V Š »d²Ã« ŸuM²ð
   UðU³Më b1 Ícë wFO³Dë                    ÆUNO uLM¹ Ícë wðU³Më ¡UDGÃ«Ë UNðbłË√ w²Ã«
  Êu?J?²?ðË u?L?M?ë d? U?M?F?Ð
  œ«u*« ¨ WO½bF*« œ«u*«∫sÄ                        ∫5D K w »d²Ã« Ÿ«u½√
  Æ¡«uNë ¨ ¡U*« ¨W¹uCFë
                                               Î
                        ∫wðü« u×Më vKŽ nMBðË jÝu²*« d׳ë rOKÁ≈ »dð ∫ôË√
                                  Ô
5D K ‰ULý WOK³'«  UFHðd*« w UNLEFÄ błu¹Ë ∫©WILÒ Ã«®¡ «dL(« jÝu²*« d׳ë WÐdð             ≠±
                                      ÆUNDÝËË
WDÝ«uÐ ‰U³'« sÄ WÃuIM*« ¡«dL(« »d²Ã«Ë ‰UÄdë sÄ jOKš w¼Ë ∫¡«dL(« WOM³Ã«Ë WOKÄdë WÐd²Ã«       ≠≤
Æ…œb×Ä  UÁUD½ qJý vKŽ WOKŠU ë ‰uN ë w błuð˨jÝu²*« d׳ë vÃ≈ WON²M*« W¹œË_«
¨UJŽ qNÝ TÞ«uý oÞUMÄ w d¦JðË ¨jÝu²*« d׳ë …«–U×0 b²9∫ WOKÄdë ÊU³¦JÃ«Ë ‰UÄdë            ≠≥
                    Æ …ežË ¨ÊöI ŽË ¨œËbÝ√ TÞ«uýË ¨ UHOŠ
Ãd?Ä q?¦?Ä ‰u?N? Ã«Ë  UCH M*« w Ë W¹œË_« Í—U−Ä w dA²Mð ∫©W¹dNMë®WOOLDë WÐd²Ã«           ≠¥
      .W U'« W¹œË_« ÊuDÐË ¨·uD³Ã«Ë ¨WÃu(« ‰uNÝË ¨—u½U ÃdÄË dÄUŽ sЫ
                                           Î
                  ∫wðü« u×Më vKŽ nMBð w¼Ë ¡«d×Bë t³ýË ¡«d×Bë »dð ∫UO½UŁ
                    Æ VIMë w dA²Mð w¼Ë ∫ W¹œUÄdë W¹Ë«d×Bë WÐd²Ã«       ≠±
 d uð UÄ «–≈ W³Bš ÊuJðË ÕU¹dë WDÝ«uÐ ¨WÃuIMÄ WLŽU½ ¡«dH WÐdð w¼Ë ∫ f¹uKë WÐdð           ≠≤
                                     Æ Ídë ÁUOÄ UNÃ
   Æ XO*« d׳ë »uMłË WÐdŽ Íœ«Ë w dA²Mð W(UÄ WÐdð w¼Ë ∫ WO×K*«  U ³ ë WÐdð            ≠≥
¨V?I?M?ë ‰ö?²?à W?O?K?Äd?ë ÊU?³¦Jë  UM¹uJð sÄ qJA²ðË …dOI WÐdð w¼Ë ∫WÂdײ*« ‰UÄdë        ≠¥
W?K?ÐU?Á `³BðË ¨…ež ŸUDÁ sÄ wÁdAë »uM'« vÃ≈ W¹dB*« œËb(« sÄ W³¹dIë WIDM*« w Ë
                            ÆÈdš√ »d²Ð UNDKš bFÐ WŽ«—eKÃ
                                                   ±¥
            rKF q‡‡                 ∫5D K w »d²Ã«  öJAÄ
                            o?ÞU?M?*« w WÐd²Ã« ·«d$« WKJAÄ ≠±
 W?¹d Bë  UM¹uJ²Ã« sÄ ÊuJ²ð WÐd²Ã« Ê√
                            ‰u?O? ?Ã«Ë —U?D?Ä_« q?F?HÐ WOK³'«
 X?²?H?ð w?¼Ë® t¹u−²Ã«  UOKLŽ o¹dÞ sŽ
 WOzUOLOÂË WOJO½UJOÄ qÄ«uŽ qFHÐ —u Bë               ÆwðU³Më ¡UDGë WKÁË
 s?Ž ¨—u? ?B?ë p?J?H?ð w?²?ë Æ©W?¹u?OŠË        o?ÞU?M?Ä w? W?Ðd?²?ë `?K?9 W?K?J?A?Ä ≠≤
             Æ¡«uNÃ«Ë ¡U*« o¹dÞ        Ærz«bë Ídë oÞUMÄË —«už_«
 …d?ŁQ?²?Ä U?N?ðQA½ bFÐ uLMðË —uD²ð WÐd²Ã« Ê√             Æd×B²Ã« WKJAÄ ≠≥
 ÆwðU³Më ¡UDGÃ«Ë ŒUM*« q¦Ä …œbF²Ä qÄ«uFÐ           Æw½«dLFë nŠeë WKJAÄ ≠¥


                                     w   H d     √

                        Æ»d²Ã« ŸuMð vÃ≈ ÍœRð w²Ã« qÄ«uFë d–√ ±
                        ∫wðQ¹ ULO ⁄«dHë úÄ√ rŁ Íd² œ vÃ≈ qI½√      ≤
ÆÆÆÆÆÆ »dðË jÝu²*« d׳ë rOKÁ≈ »dð UL¼ 5 Oz— 5L Á vÃ≈ 5D K w »d²Ã« r Ið ≠√
          ÆÆÆÆÆÆ ËÆÆÆÆÆÆ ËÆÆÆÆÆÆ5D K w »d²Ã«  öJAÄ sÄ ≠ »
         ÆÆÆÆÆÆËÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆ jÝu²*« d׳ë rOKÁ≈ »dð Ÿ«u½√ sÄ ≠ ‡ł
                Æ5D K w ¡«d×Bë t³ýË ¡«d×Bë »dð Ÿ«u½√ nM √           ≥
                           øÊuKë «cNÐ ¡«dL(« WÐd²Ã« eOL²ð «–U*    ¥
∫ULNMOÐ q uÃUÐ pÃ–Ë © » ® œuLFë  «—U³Ž sÄ UN³ÝUM¹ UÄË © √ ® œuLFë  «—U³Ž 5Ð o Ë√ µ

                © » ® œuLFë                   © √ ® œuLFë
ÆUHOŠ ≠UJŽ qNÝ TÞ«uý w d¦JðË jÝu²*« d׳ë TÞUý …«–U×0 b²9         W¹dNMë WOOLDë WÐd²Ã«
         ÆWOKš«bë ‰uN ë w Ë W¹œË_« Í—U−Ä w dA²Mð       WOKÄdë ÊU³¦JÃ«Ë ‰UÄdë
                        ÆVIMë w dA²Mð      WO×K*«  U ³ ë WÐdð
            ÆXO*« d×³Ã«Ë WÐdŽ Íœ«Ë oÞUMÄ w dA²Mð     W¹œUÄdë W¹Ë«d×Bë WÐd²Ã«

                                     WDA _«

 ÆWÝ—b*« w włUł“ ‚ËbM w UNEHŠ√Ë UNHOMB²Ð ÂuÁ√Ë WOK;« »d²Ã« sÄ WHK² Ä UŽ«u½√ lLł√
                                   Î         ∫ ◊UA½

 ±µ
                                 5D K ŒUMÄ
                                    ”œU                     «
                                                           ∂
                                                       « ”—b ”—b‡Ã«
                                                   wLOKFð h KÄ

                                                 Î
                               ∫5D K ŒUMÄ w dŁRð w²Ã« qÄ«uFë r¼√ ∫ôË√
        dÂc²½                     l?I?ð Y?O?Š ® ÷d?F?ë d?z«Ëb?à W?³? ?M?ÃU?Ð wJKHë lÁu*« ≠±
                         ?M?L?ë                Æ© WÃb²F*« WIDM*« w 5D K
 …d?²? ‰ö?š u?−?ë W?ÃU?Š u?¼ ∫ŒU
                       ? O? ?M? ?Ä“
 d?? ?N? ?ý√ …b? ?F? ?à Í√® W?? K? ?¹u?? Þ W?         d?×?³?ë …«–U?×?0 5?D K lIð YOŠ® w «dG'« lÁu*« ≠≤
                   Æ© «uMÝË
                          ?I?Dë   W?O?K?³?'«Ë W?O?K?ŠU ë oÞUM*« ŒUMÄ qFł U2 © jÝu²*«
 …d?²? ‰ö?š u?−?ë W?ÃUŠ u¼ ∫f
       ÆŸu³Ý_ Ë√ ÂuOà …dOBÁ WOMÄ“                                Î
                                d׳ë vKŽ ÕU¹dë —ËdÄ Ê√ UL ¨UHO ŒUM*« WÃb²FÄ
                        jGCë
  ¡«uNë œuLŽ Ê“Ë u¼ ∫Íu−ë                  Æ—UDÄ_« jÁU ð vÃ≈ ÍœR¹ ¡U²Aë qB w jÝu²*«
       ÆWŠU Lë …bŠË vKŽ lÁ«uë
                          u?²?L?ë   v?Ã≈ ‰U?L?A?ë s?Ä wÃuÞ qJAÐ …b²L*« ® f¹—UC²Ã« ≠≥
  u?¼ ∫Íu??M? ? ë Í—«d??×? ë j?Ý
                            L−Ä
  …—«d×Kà W¹dNAë  UDÝu²Lë Ÿu                 ÕU?¹d?ë ‰u? Ë l?MÄ vÃ≈ Èœ√ ©5D K w »uM'«
       Æ«dNý ±≤vKŽ UÄu IÄ WM Ã
         Î           Î
                                 o??ÞU??M? *« v?Ã≈ j?Ýu?²?*« d?×?³?ë s?Ä W?ÄœU?I?ë W?³?Þd?ë
                                                         ÆWOÁdAë
                                                         Î
                                                 ∫ ŒUM*« d UMŽ ∫UO½UŁ
                                                  ∫ …—«d(« Wł—œ ≠±
w «dG'« Ë wJKHë lÁu*« V Š dšü dNý sÄË ¨Èdš√Ë WIDMÄ 5Ð …—«d(« Wł—œ nK² ð
         Ú
 q?−? ¹ ULMOÐ ¨ Â≤∞ w?K?ŠU? ?ë q?N? ?ë w? ÍuM ë …—«d(« Wł—œ jÝu²L ¨f¹—UC²Ã«Ë
        Ú
d?Ný bF¹Ë ¨ Â≤≥ Êœ—_« Íœ«Ë w Ë ¨ÂÚ±∂w?ëu?Š W?F?Hðd*« oÞUM*« w ÍuM ë UNDÝu²Ä
Î                           Î
UŽUHð—« WM ë —uNý d¦Â√ bFO “u9 dNý UÄ√¨5D K w «œdÐ WM ë —uNý d¦Â√ w½U¦Ã« Êu½UÂ
                                 Æ …—«d(«  Uł—œ w

                                                              ±∂
                              ∫Íu'« jGCë ≠≤
                                    Î
  «dŁR*« lMLO ¨lHðd*« wÃULAë Í—«b*« Íu'« jGCë eÂdÄ dOŁQ²Ã 5D K lC ð ∫UHO
       Æ·UH'« œu ¹Ë¨ÕU¹dë WÂdŠ nFCð˨»dGë sÄ WÄœUIë W¹d×³Ã«Ë WODO;«
 d?ŁQ?²?ðË ¨ »u?M?'« u?×?½ l?H?ðd?*« Í—«b*« Íu'« jGCë eÂdÄ lł«d²¹ ¡U²Aë qB w ∫¡U?²ý
                                        Î
 ŸU?{Ë_« w? —«d?I?²?Ýô« Âb?Ž V?³? ?¹ U?2 ¨—œUB*« WHK² Ä WOz«u¼ q²Â ‰u uÐ 5D K
                                  Æ—UDÄ_« jI ðË W¹u²Aë WOšUM*«
                        ∫5D K qBð w²Ã« WOz«uNë q²Jë Ác¼ r¼√ sÄË
 ÆwÁdAë ‰ULAÃ«Ë ‰ULAë sÄ wðQ𨠩UÐË—Ë√Ë UOÝ√ …—UÁ W ÐU¹ sÄ® …œ—UÐ W¹—UÁ WOz«u¼ q²Â
                               Æ—bB*« WOÃULý WO³DÁ WOz«u¼ q²Â
               ÆWÐuÞdë qL% …œ—UÐ WODO×Ä W¹d×Ð WOÐdž WOÃULý WOz«u¼ q²Â
                                               ∫ÕU¹dë ≠≥
                             ∫ WOðü« ÕU¹dë nOBë w œu ð ∫nOBë ÕU¹—
 «—UN½ WÄœUÁ W¹d×Ð WL ½√ qJý vKŽ VNð UN³Kž√ ∫WOÐdGë WOÃULAÃ«Ë WOÐdGë ÕU¹dë ≠√
 Î
               ôË ¨ n?O?B?ë —u?N?ý …—«d?Š n?D?Kð w¼Ë ÆjÝu²*« d׳ë sÄ
   gÁUM½                                Æ WOK³'« WIDM*« ULOÝ
·U?H?ł w V³ ë
               ÕU?¹d?ë s?Ä «¡e?ł d?³?²FðË ∫W?O?Ád?A?ë W?O?ÃU?L?A?Ã«Ë W?O?ÁdAë ÕU¹dë ≠»
                     Î
s??O?ÝU?L? ?ë ÕU?¹—
                          Î
               ÆnOBë dš«Ë√ ‰öš VNðË UO³ ½ …—UŠË W Uł w¼Ë ¨ WOLÝu*«
W?? ? ł—œ ŸU?? ? H? ? ð—«Ë
               W Uł …—UŠ ÊuJðË WOÐuM'« oÞUM*« sÄ VNðË ∫WOMOÝUL)« ÕU¹dë ≠Ã
      ÆUNð—«dŠ
                                  ÆnOBë w —U³GÃUÐ WKL×Ä
                              ∫ WOðü« ÕU¹dë ¡U²Aë w œu ðË ∫¡U²Aë ÕU¹—
 ÕU¹— »u³¼Ë ¡«uNë »«dD{« UNOKŽ Vðd²¹Ë ∫W¹u'«  UCH MLKà WI «d*« ÕU¹dë ≠√
                           ÆVÃUGë w …dD2 WH UŽ WOÐdž WOÐuMł
 vKŽ qLFð ¨UO³ ½ …œ—UÐ WOÐdž WOÃULý ÕU¹— w¼Ë ∫W¹u'«  UCH M*« VIFð ÕU¹— ≠»
      Î
                                    ÆÂuOGë sÄ u'« WOHBð
 ÷uŠ ‚dý w eÂd²ð w²Ã« W¹u'«  UCH M*« —ËdÄ q³Á VNð w¼Ë ∫WOÁdAë ÕU¹dë ≠‡ł
     Æ…œ—U³Ã« WOÁdAë WOÃULAë oÞUM*« sÄ UNÄËbIà W Uł …œ—UÐ w¼Ë¨jÝu²*« d׳ë

±∑
                                                 ∫—UDÄ_« ≠¥
                        sŽ ¡U²ý 5D K vKŽ qDNð w²Ã« —UDÄ_« r−Mð ≠√
                          Î
                                        ÆW¹u'«  UCH M*«
                         ËU?H?²?ð Y?O?Š U?N?ÄU?E?²?½« Âb?F?Ð —U?D?Ä_« e?O?L?²ð ≠»
                        W?M?Ý s?Ä˨d?šü ÊU?J?Ä s?Ä W?¹u?M? ?ë U?NðôbFÄ
   U‡‡ U‡¹            U×¹—√                          ÆÈdš_
        n¹dAë ”bIë          …dO³Â  UOLJÐ qDNð wN ¨eÂd²ÃUÐ —UDÄ_« eOL²ð ≠‡ł

…ež
                                        Æ…dOBÁ …d² ‰öš
                          ∫ w¼  «d² ÀöŁ vÃ≈ —UDÄ_« rÝuÄ r I¹ ≠œ
   l³ ë dOÐ                            Æ©WOH¹d)«® …dJ³*« —UDÄ_«
                                   Æ©W¹u²Aë® WOKBHë —UDÄ_«
                                   Æ©WOFOÐdë® …dšQ²*« —UDÄ_«
                        U?Ä 5?D? ?K? vKŽ WDÁU ë —UDÄ_« WOL ÕË«d²ð ≠‡¼
                        ÆÍu??M? ?ë j?Ýu?²?*« w? r?K?Ä ∏∞∞ ≠ ≤µ∞ 5?Ð
            rKÄ ≥∞∞ sÄ d¦Â√
            rKÄ ≥∞∞ ≠±µ∞ sÄ     U??Ðd??žË ôU??L? ý ÁU??&ôU??Ð —U??D? Ä_« œ«œe??ð Y??O?Š
                        Î     Î
            rKÄ ±µ∞ sÄ qÁ√
                        ULMOÐ ÆWM ëØrKÄ ∏∞∞ ≠ ∂µ∞ 5Ð UÄ ÕË«d²ðË
                        ¡«d?×? œu?łË V?³? ?Ð U?Ðu?M?ł® ÁU?&ô« w? qIð
             r ¥∞   ≤∞    ∞
                                        Î
                        e?? ł«u?? (« œu??łË V??³? ? Ð ®¨U?? Ád??ýË ©V??I? M? ë
                        .WMÝ /rKÄ µ∞∞ ≠ ≤µ∞ 5Ð UÄ ÕË«d²ð˨©WOK³'«
sOD K w —UDÄ_« l¹“uð ©∑® rÁ— WD¹dš
                        Æ5D K w —UDÄ_«  UOL l¹“uð ©∑® rÁ— WD¹d)« dE½√

                                              ∫5D K ŒUMÄ  «eO2
ŒU?M?*«Ë ÆW?OÐdGë  UFHðd*«Ë wKŠU ë qN ë w jÝu²*« d׳ë ŒUMÄ vÃ≈ 5D K wL²Mð
ÆVIMë WIDMÄË Êœ—_« Íœ«ËË WÐdŽ Íœ«Ë w q¦L²¹ Ícë ©Í«Ëd×Bë®·U'« t³ýË ·U'«
WOKŠU ë oÞUM*« ŒUMÄ Ê√ b$ YOŠ ¨ Èdš_ WIDMÄ sÄ 5D K w …—«d(«  Uł—œ  ËUH²ð
                                   Î
    Æ © VIMë ¡«d× Ë Êœ—_« Íœ«Ë® WOÐuM'«Ë WOÁdAë oÞUM*« ŒUMÄ sÄ ô«b²Ž« d¦Â√
oÞUM*«Ë WNł sÄ WOÐdGÃ«Ë WOÃULAë oÞUM*« 5Ð UÄ 5D K w —UDÄ_« ◊uIÝ WOL nK² ð Ó Ó
                         .Èdš√ WNł sÄ WOÁdAÃ«Ë WOÐuM'«
                                                      ±∏
      Æ5D K sÄ WOÁdAë WOÐuM'«Ë WOÐuM'« oÞUM*« w ·U'« t³ý ŒUM*« œu ¹
             Æ5D K sÄ WOÃULAë oÞUM*« w VÞdë ŒUM*« œu ¹
                               w   H d     √

                                    ∫wK¹ UÄ ·dŽ√
                ÆÍu'« jGCë¨ ÍuM ë Í—«d(« jÝu²*«¨ŒUM*«       ±
                     Æ5D K ŒUMÄ w …dŁR*« qÄ«uFë œbŽ√      ≤
          Æ—UDÄ_« ‰uD¼ w WOÐdGë WOÐuM'«Ë WOÐdGë ÕU¹dë —Ëœ Z²M²Ý√    ≥
                     Î
                 Æ¡U²ýË UHO 5D K vKŽ WÐUNë ÕU¹dë nM √
                  Î                        ¥
                           ÆŒUM*« d UMŽ œbŽ√       µ
  WD¹d)« dE½√ Æ…—«d(«Ë —UDÄ_« WOL ∫YOŠ sÄ U×¹—√ WM¹bÄË UHOŠ WM¹bÄ 5Ð Ê—UÁ√    ∂
                                  Æ©∑®rÁ—
                                ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√    ∑
         Æ5D K sÄ WOKš«bë oÞUM*« vÃ≈ W³Þdë ÕU¹dë ‰u Ë ÂbŽ ≠√
     Æ‚dAÃ«Ë »uM'« u×½ ÁU&ôUÐ 5D K vKŽ WKÞUNë—UDÄ_«  UOL WKÁ ≠»
                  Î
                  ÆUHO 5D K vKŽ —UDÄ_« ‰uD¼ ÂbŽ ≠ ‡ł                                WDA _«

                                     ∫± ◊UA½
                 Î
ÆUNKLF² ð w²Ã« …eNł_«Ë UNÄUNÄ sŽ «d¹dIð V²Â√Ë UM²IDMÄ w W¹u'« œU —_« WD×Ä —Ë“√

                                     ∫≤ ◊UA½
   ÆWOÝ—b*« WŽ«–ù« w UNOIÃ√Ë “UHK²Ã« vÃ≈ ŸUL²ÝôUÐ fIDë WÃUŠ sŽ W¹uł …dA½ bŽ√


 ±π
   5D K w WOšUM*« rOÃUÁ_«                  ”œU     « ”—b « ∑  ”—b‡Ã«
                                     ∫wðü« hMë √dI½
              Ú Î      Ú  Î
…c ²Ä ¡«u²Ýô« jš ‰ULý ¨≥≥\±µ vÃ≈≤π \≥∞ ÷d?Ž wðdz«œ 5Ð WOMOD KHë ÷—_« b²9
Î
 …dz«œ Ê√ b$ ¨wMOD KHë wJKHë œ«b²Äô« «c¼ UMKÄQð UÄ «–≈Ë ¨WOÝbMNë WOŠUMë sÄ qOD² *« qJAë
                                  Ú
Æ·U?ł t?³?ýË —UŠ vÃ≈ T «œ wÐuMłË ¨VÞ— ‰b²FÄ wÃULý ¨ 5L Ià 5D K r Ið ≥± ÷dFë
d?¼U?E?* `?{«Ë Ÿu?M?ð o Ë dO ¹ ¨tIO{ rž—¨ ‚dAë u×½ »dGë sÄ w{dFë U¼œ«b²Ä« ÊS pÃcÂ
w? `?{«Ë s?¹U?³?ð v?Ã≈ Èœ√ U?2 W¹—uGë  UCH M*« v?Ã≈ W?O?K?³?'«  U?F?Hðd*« vÃ≈ qŠU ë sÄ `D ë
            Æ5D K d³Ž dš¬ vÃ≈ ÊUJÄ sÄ ‰UI²½ô« bMŽ oÞUMLKà WOšUM*« hzUB)«


                                 ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                                         Ò
                        Ú
    ÆhMë w œ—Ë UÄ ‰öš sÄ 5D K ŒUM* W³ MÃUÐ ≥± ÷dFë …dz«œ WOL¼√ Z²M² ½ ≠±
               Æ5D K d³Ž ‚dAë vÃ≈ »dGë sÄ wšUM*« ŸuM²Ã« d H½ ≠≤


                                   wLOKFð h KÄ
U¼eO9 WOðU³½Ë WOšUMÄ hzUBš UNà UOJK Ë UO «dGł …œb×Ä WIDMÄ sŽ …—U³Ž ∫u¼ wšUM*« rOKÁù«
                Î   Î
                                    ÆoÞUM*« sÄ U¼dOž sŽ

       ©∏® rÁ— WD¹d)« dE½√ ∫w¼ W    Oz— WOšUMÄ rOÃUÁ√ WŁöŁ 5D K œu ¹
                                          Î
                        ∫‰b²F*« dÞU*« jÝu²*« d׳ë rOKÁ≈ ∫ ôË√
—U?(« t?šU?M?0 n?B?²¹Ë ¨  UFHðdLKà WOÐdGë ÕuH Ã«Ë WOKŠU ë ‰uN ë w rOKÁù« «c¼ q¦L²¹

                                            ≤∞
                                                 Î
                            tO —UDÄ_«  UOL ÕË«d²ð˨¡U²ý dDL*« ‰b²F*«Ë UHO ·U'«
                                        Î
                 bH
          UHOŠ
                                           Î
                            WŽuM²*« WŽ«—eÃUÐ `L ð WOL w¼Ë¨U¹uMÝ rKÄ ∑∞∞≠≥∞∞ 5Ð
                                                 ÆrOKÁù« «c¼ w
                                                  Î
                                 ∫©ÍË«d×Bë t³ý® ·U'« t³ý rOKÁù« ∫UO½UŁ
     U‡‡ U‡¹
                            WÐdŽ Íœ«Ë sÄ jÝË_«Ë wÃULAë ¡e'« w rOKÁù« «c¼ lI¹
          n¹dAë ”bIë                     Î
                            T «bÃ«Ë ·U'« t³ýË UHO —U(« tšUM0 nB²¹Ë ¨VIMë ‰ULýË
  …ež
                                Î
                            qF−¹ U2¨ U¹uMÝ rKÄ ≥∞∞≠±µ∞ 5Ð ÕË«d²ð WKOKÁ Á—UDÄ√Ë ¡U²ý
                                                     Î
  l³ ë dOÐ                     ÆWŽ«—eë w WGÃUÐ WOL¼√ rOKÁù« «c¼ w Ídë ÁUOÄ vKŽ œUL²ŽöÃ
                                              Ò
                                                  Î
                                     ∫©ÍË«d×Bë® ·U'« rOKÁù« ∫ U¦ÃUŁ
                            w²IDMÄË WÐdŽ Íœ«ËË VIMë ¡«d× w rOKÁù« «c¼ œu ¹
                            —U?(« t?šU?M?0 n?B?²?¹Ë ÆWOÐuM'« —«už_«Ë U×¹—√Ë XO*« d׳ë
                                                   Î
                            tOKŽ WDÁU ë —UDÄ_« WOL ÕË«d²ðË ¨¡U²ý T «bÃ«Ë UHO ·U'«
                                             Î
              jÝu²*« d׳ë rOKÁ«                      Î
                            œ—«u*« WKOKÁ WKŠUÁ t³ý oÞUMÄ w¼Ë¨ U¹uMÝ rKÄ ±µ∞≠µ∞ 5Ð
           ÍË«d×Bë t³ý ·U'« t³ý
              ÍË«d×Bë ·U'« rOKÁô«
                                                 ÆWOzU*«Ë WOðU³Më
                r ¥∞ ≥∞ ≤∞ ±∞ ∞


WOšUMLë rOÃUÁ_« l¹“uð ©∏® rÁ— WD¹dš
       sOD K w

                                             w   H d    √

                                   Æ 5D K w WOšUM*« rOÃUÁ_« œbŽ√      ±
                                  ÆrOKÁ≈ qJà WOšUM*« hzUB)« nM √      ≤
                          Æ5D K WD¹dš vKŽ WOšUM*« rOÃUÁ_« —UA²½« sÂUÄ√ œbŠ√     ≥
                                       Î
                                       ÆUOšUMÄ w²ÄUÁ≈ WIDMÄ œbŠ√    ¥


                                             WDA _«
                                                    ∫◊UA½
                             ÆWOšUM*« rOÃUÁ_« UNOKŽ Ÿ“Ë√Ë 5D K WÞ—Uš rÝ—√

 ≤±
       5D K w ÁUO*« —œUBÄ
               ”œU                    «
                                     ∏
                                 « ”—b ”—b‡Ã«                                   ∫vÃUFð ‰UÁ


©≤¥® ÂËdë …—uÝ                           ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                              ÆÁUO*« WOL¼√ Z²M² ½


                             wLOKFð h KÄ

                 ∫wðüUÐ 5D K w ÁUO*« —œUBÄ q¦L²ð
                              ∫—UDÄ_« ÁUOÄ ≠±
                 5D K vKŽ jI ð w²Ã« —UDÄ_« w¼Ë
                 r??¼√ s?Ä b?F??ðË ¡U??²? A? ë q??B? ‰ö?š
                      Ò Ó Ô
                 πw?ëu?×?Ð U?N?²OL —bIðË ÁUO*« —œUBÄ
                 s?Ä q?Jà —bBÄ w¼Ë WM Ã«Ø ≥ —UOKÄ
                 q?¦?L?²?ðË ¨W??O? u?'«Ë W?O?×?D? ?ë ÁU?O?*«
                             ∫wðQ¹ U0 UN²OL¼√
                  ÆWOKF³Ã« WŽ«—eKà dýU³*« Ídë     -√
         Ê«–U³Ã« Íœ«Ë

                                        ≤≤
                                 ÆWO u'« ÁUO*« W¹cGð -»
                          ÆWOzU*«  U×D *«Ë W¹œË_« W¹cGð ≠‡ł


                                      ∫ WO u'« ÁUO*« ≠≤
         …—uÁUMë ”√—    ∫U¼d¼UEÄ sÄË ÷—_« sÞUÐ w błuð w²Ã« ÁUO*« pKð w¼Ë
                                  ∫lOÐUMOÃ«Ë ÊuOFë ≠√
                   W?D?ÁU? ë —UDÄ_«  UOLJÐ lOÐUMOÃ«Ë ÊuOFë dŁQ²ð
                               Î
                   w?ëu?×?Ð U?¼œb?Ž —b?I¹Ë¨U?¹u?M?Ý 5?D? ?K? v?K?Ž
                 Ý
               qN
              dÄ
            «Ã
                   ¨ Êœ—_« d??N?½ l?O?ÐU?M?¹ U?N?M?Ä ¨l?³?½Ë 5?Ž ±µ∞∞
            sÐ
          UŽ
         dÄ
                                Æ Ê«–U³Ã«Ë ¨UłuFëË
     U U¹
                                   ∫ WO u'« —UÐü« ≠»
                   5?D K oÞUMÄ n?K?²? Ä w UNMÄ ·ôü« błu¹
                               Î   Î
                      Æ»dAÃ«Ë Ídë ÁUO* U Oz— «—bBÄ d³²FðË

` —


                                     ∫ WO×D ë ÁUO*« ≠≥
                           ∫WOKš«bë  «dO×³Ã«Ë W¹œË_«Ë —UN½_UÐ q¦L²ðË

                                              Î
                             Æ©π® rÁ— WD¹d)« dE½√ ∫—UN½_« r¼√ ∫ôË√
                   t??Ãu??ÞË X?O?*« d?×?³?ë w? V?B?¹Ë ¨Êœ—_« d?N?½ ≠√
                                     Æ©rÂ≥∑∞®
                   w½UŁ u¼Ë WA¹d'« dN½ rÝUÐ ·dF¹Ë ¨UłuFë dN½ ≠»
                   w? V?B¹Ë ¨© r ≤∂® t?Ãu?ÞË 5?D? ?K? —UN½√
                              ÆU U¹ ‰ULý jÝu²*« d׳ë
         ‘«dýdë «
                   t?Ãu?ÞË 5?D? ?K? —U?N?½√ YÃUŁ u¼Ë ¨l?D?I?*« dN½ ≠‡ł
                           ÆUHOŠ ‰ULý VB¹Ë ¨©r±∂®
 sOD K —UN½√ dNý√ ©π® rÁ— WD¹dš


≤≥
 ÆW¹—U OÁ ‰ULý jÝu²*« d׳ë w VB¹Ë ÕU L²Ã« dN½ rÝUÐ ·dF¹Ë ¨UÁ—eë dN½ ≠œ

                                        Î
                                  ∫W¹œË_« r¼√ ∫UO½UŁ
ÁU?O?*« t?O? d?O ð VÞ— œ«Ë u?¼Ë Êœ—_« d?N?½Ë f?K?ÐU?½ ‰U?³ł 5Ð lI¹Ë∫W?Ž—U?Hë Íœ«Ë ≠√
            Ì
Ícë Ê«–U³Ã« Íœ«Ë Áb «Ë— r¼√ sÄË ¨ÂUFë ‰«uÞ UNFOÐUM¹Ë fKÐU½ ‰U³ł sÄ WFL−²*«
                    ÆWÄU¼ WOŠUOÝ WIDMÄË WOFO³Þ WOL×Ä bF¹
                                     Ò Ô
«—Ëd?Ä q?O?K?)« ‰U³ł sÄ —b×M¹Ë ¨dD*« ◊uIÝ rÝuÄ w ÁUO*« tO Íd&∫…ež Íœ«Ë ≠»
Î
             Æ…ež WM¹bÄ »uMł jÝu²*« d׳ë w VB¹Ë l³ ë dO³Ð
5D K w WOÃULAë  UFHðd*« sÄ t¼UOÄ —b×MðË 5D K ‰ULý lI¹Ë ∫ÊdIë Íœ«Ë ≠‡ł
           ÆUJŽ WM¹bÄ ‰ULý V¹eë W¹dÁ bMŽ jÝu²*« d׳ë w VB¹Ë                            ∫5D K w WOzU*«  öJA*«
                                     Î
  ∫WOðü«  öJA*« sÄ w½UFð –≈ 5D K sÄ WOÐuM'« WIDM*« w W Uš WO u'« ÁUO*« ∫ôË√
  ÆdO³Jë „öN²Ýô« V³ Ð UNO ÁUO*« VOÝUMÄ ÷UH ½«Ë —UÐü« Ác¼ WOłU²½≈ hI½ ≠√
n?F?{Ë „ö?N?²?Ýô« WOL …œU¹“ V³ Ð WO u'« ÁUO*« w W³z«cë ÕöÄ_« W³ ½ œU¹œ“« ≠»
                                   ÆU¼œ—«uÄ
       Æåw×Bë ·dBë  UHK Äò rOŁ«d'UÐ ÀuK²Kà WO u'« ÁUO*« ÷dFð ≠‡ł
                                          Î
                         ÆWOzU*« œ—«u*« vKŽ qOz«dÝ≈ …dDOÝ ∫UO½UŁ
                                   w   H d     √


                      ∫wðQ¹ ULO ⁄«dHë qLÂ√ rŁ Íd² œ vÃ≈ qI½√     ±
   ÆÆÆÆÆÆË ÆÆÆÆÆÆË ÆÆÆÆÆÆ∫ w¼ —œUBÄ WŁöŁ sÄ 5D K ÁUOÄ wðQð ≠√
                 Æ 5D K w ÁUOLKÃ —bBÄ r¼√ ÆÆÆÆÆÆbFð ≠»
                                 Ò ÓÔ

                                              ≤¥
      ÆÆÆÆÆÆ d׳ë w VB¹Ë ÆÆÆÆÆÆ ‰U³ł sÄ Êœ—_« dN½ l³M¹ ≠‡ł
                ÆÆÆÆÆÆ ‰U³ł sÄ …ež Íœ«Ë ÁUOÄ —b×Mð ≠œ
                      Î
    ÆÆÆÆÆÆ tÃuÞ mK³¹ Ícë ÆÆÆÆÆÆ dN½ u¼ ôuÞ 5D K —UN½√ w½UŁ ≠‡¼
   ÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆ∫ 5D K »uMł w WO u'« ÁUO*« ÀuKð »U³Ý√ sÄ ≠Ë
      ø5D K w ÁUO*« —œUBÄ r¼√ sÄ —UDÄ_« ÁUOÄ qF& w²Ã« »U³Ý_« d √       ≤
           Æ5D K w WO u'« ÁUO*« UNMÄ w½UFð w²Ã« qÂUA*« r¼√ d–√     ≥
                               WDA _«
                                    ∫± ◊UA½

                        ∫d² bë vÃ≈ tKI½ bFÐ ⁄«dHë úÄ√
               ∫5D K w ÁUO*« —bNà W³³ *«  UOÂuK ë sÄ ≠ √
                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠±
                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠≤
                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠≥
                         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≠¥


                                    ∫≤ ◊UA½

                Æ—UN½_« dNý√ UNOKŽ 5Ž√Ë 5D K WD¹dš rÝ—√
≤µ
    5D K w wFO³Dë wðU³Më ¡UDGë
                                        π ”—b‡Ã«                                   ∫ wðü« hMë √dI½
       Î    Î        Î
œb?Ž mK³¹Ë Æ «—U¼“√Ë UÐUAŽ√Ë  «dO−ýË «—U?−?ý√ W?OFO³Dë  UðU³Më Ÿ«u½√ …d¦JÐ 5D K “U²9
 UðU³Më Ÿ«u½√ œbŽ vKŽ œbFë «c¼ b¹e¹Ë Æ Ÿu½ ≤¥∞∞ w?ëuŠ 5D K w WOFO³Dë WOðU³Më Ÿ«u½_«
Ÿ«u½√ iFÐ q¦9 w²Ã« —uBë dE½√ÆUO½UD¹dÐË dBL 5D K sÄ dO¦JÐ WŠU Ä d³Â√ œöÐ w WOFO³Dë
                          Æ5D K w WOFO³Dë —U−ý_«Ë  UðU³Më
     ©g²½® Êö³Ã«         ©o³½® —bÝ            ◊uK³Ã«
      WOL¹dOÄ
       ]              d²Ž“             fłd½


                                ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                    ÆUMðuOÐ »dÁ uLMð WOFO³Þ  UðU³½ ¡ULÝ√ dÂc½ ≠±
                    ÆÊU ½ûà WOFO³Dë  UðU³Më iFÐ bz«u œbF½ ≠≤
                                          ≤∂
                                                wLOKFð h KÄ

                                     ∫5D K w wðU³Më ¡UDGë ŸuMð »U³Ý√
                      —U?¼“√Ë »U?A?Ž√Ë —U?−?ý√ sÄ 5D K w wðU³Më ¡UDGë ŸuMð œuF¹
       ∫wðU³Më ¡UDGë                                    ∫vÃ≈
 w??²? ë  U??ŠU? ?*« u?¼
  U?ðU?³?M?ë U?N?OKŽ uLMð         r??O? K? Áù«  U?ðU?³?½ U?N?O? b?łu?¹ Y?O?Š ∫W?O?šU?M?*« U?N?L?O?ÃU?Á√ Ÿu?M?ð ≠±
  U??ÐU??G?ë® W?O?F?O?³?D?ë           ÆjÝu²*« d׳ë rOKÁ≈Ë ÍË«d×Bë t³ýË ÍË«d×Bë
 W? U?¦?ÂË ©»U?A?Ž_«Ë
  U?? ? ?ðU?? ? ?³? ? ?M? ? ?ë Ác?? ? ¼  WOKN Ã«Ë WOK³'« oÞUM*«  UðU³½ UNO błu¹ YOŠ ∫UN ¹—UCð ŸuMð ≠≤
          ÆUNL−ŠË                                      Æ—«už_«Ë
                                   ∫tFł«dðË wðU³Më ¡UDGë w …dŁR*« qÄ«uFë
              Î
  XBÁUMð w²Ã«  UÐUGë W Uš «dOI `³ √ t½√ ô≈ wðU³Më UNzUDGÐ 5D K vMž sÄ rždë vKŽ
            Î
                               ∫vÃ≈ pÖ w V³ ë œuF¹Ë WKOKÁ X׳ √Ë UNðUŠU Ä
                   ÆUNMÄ …dO³Â  UŠU Ä vKŽ ¡UCIë vÃ≈ Èœ√ U2 UNOŽ—Ë —U−ý_« lDÁ ≠±
             ÆWOFO³Dë »UAŽ_« u/ nF{ vÃ≈ Èœ√ U2 wŽ«dLKà rEM*« dOž dzU'« wŽdë≠≤
  WOFO³Dë —U−ý_«Ë  UðU³Më uLMÐ `L ¹ ô U2 WOK³'« ÕuH ë vKŽ Î W Uš WÐd²Ã« ·«d$« ≠≥
                                                     ÆUNOKŽ
                                                 ∫wðU³Më ¡UDGë W¹ULŠ
  l?ł«d?ðË —u?¼b?ð s?Ä b×KÃË ¨W¹uOŠË …bOł WOFO³Þ W¾OÐË ¨dCš√ qOLł sÞË vKŽ ÿUH×KÃ
  l?DÁ nÁuÐ W?O?I?³?²?*« W?K?O?K?I?ë WOFO³Dë WOðU³Më …Ëd¦Ã« vKŽ ÿUH(« sÄ bÐ ô t½S ¨W?¾?O³Ã« Ác¼ d UMŽ
  W?Ðd?²?ë ·«d?$« l?M?Ä v?K?Ž q?LFë sÄ bÐ ôË ÆwŽ«d*« oÞUMÄ w wŽdë rOEMðË WOFO³Dë —U−ý_«
  5 % sÄ bÐ ôË ¨UNMÄ œułu*« vKŽ WE U;«Ë W¹d−(« Ê«—b'« ¡UMÐË WOK³'« w{«—_« dO−A²Ð
  W?¹U?M?F?Ã«Ë U?N²¹ULŠË …b¹bł  UÐUž Ÿ—“Ë Z¹dײë …œUŽ≈ o¹dÞ sŽ wFO³Dë wðU³Më ¡UDGë ‰«uŠ√
  ™
  W?OFO³Þ  UOL×Ä o?ÞU?M?*« Ác?¼ ÊöŽ≈ qC _« sÄË UNOKŽ ÿUH×Kà ¨”UMë 5Ð wŽuë dA½Ë UNÐ
  UNMÄ …œUH²Ýô« rŁ sÄË ¨UNMO %Ë ¨UNOKŽ ÿUH(«Ë UN²¹ULŠ vKŽ WOLÝdë dz«ËbÃ«Ë ”UMë ÊËUF²¹
                                    ÆWOŠUO Ã«Ë W¹œUB²Áô« ÷«džúÃ

s?Ä s?O?½«u?I?Ð W?O?L?×?Ä Êu?J?ð W?¹dŁ√ sÂUÄ√ Ë√ W¹dÐ  U½«uOŠ Ë√ WOFO³Þ  UðU³MÐ dN²Að ÷—_« sÄ WŠU Ä w¼ ∫W?O?F?O?³Dë  UOL×Lë ™
                                                 ÆUNOKŽ ÿUH×ë ·bNÐ WÄuJ×ë

 ≤∑
                                  ∫wðU³Më ¡UDGë WOL¼√
  UŽUL'«Ë œ«d _« Vł«Ë u¼ UN²¹ULŠË 5D K w WOFO³Dë  UðU³Më vKŽ ÿUH(« Ê≈
                   ∫w rNÄ wðU³Më ¡UDGë Ê_ WOFL²:«  U ÝR*«Ë
                            Æ…—«d(« Wł—œ nODKð≠√
                             ÆWÐd²Ã« ·«d$« lM1 ≠»
                                Î
                            ÆW¾O³Kà ôULł wDF¹ ≠‡ł
                                 w   H d     √

                                  ∫ wðQ¹ UÄ qKŽ√    ±
                    Æ5D K w wðU³Më ¡UDGë ŸuMð ≠√
       Æ5D K w WOFO³Dë  UðU³MÃ«Ë  UÐUGë  UŠU Ä hÁUMð ≠»
                                  ∫wðQ¹UÄ ·dŽ√     ≤
                             ÆwðU³Më ¡UDGë ≠√
                            ÆWOFO³Þ WOL×Ä ≠»
                           ÆwðU³Më ¡UDGë WOL¼√ `{Ë√     ≥
                                   Î
                    ÆwFO³Dë wðU³Më ¡UDGë W¹UL( UÁdÞ d–√      ¥


                                  WDA _«
                                        ∫± ◊UA½
w?F?O?³?D?ë w?ðU?³?M?ë ¡U?D?Gë ‰«uŠ√ vKŽ ·dFð_ WÝ—b*« sÄ W³¹dIë oÞUM*« …—U¹eÐ ÂuÁ√
                                   ÆtŽ«u½√ iFÐË

                                        ∫≤ ◊UA½
                        ÆWOFO³Dë  UOL;« WOL¼√ sŽ Y×Ð√


                                            ≤∏
              WOðU³Më oÞUM*« ±∞
                   ”œU   «
            5D K w WOFO³Dë « ”—b ”—b‡Ã«
                                        ∫©±∞® rÁ— WD¹d)« qÄQ²½

                     UJŽ
                         bH
                   UHOŠ


                        fKÐU½
                       U×¹—√
                      ”bIë
              …ež
                        jÝu²Lë d׳ë WIDMÄ  UðU³½
                         ¡«d×Bë t³ý WIDMÄ  UðU³½
                             —«už_« WIDMÄ  UðU³½

                            ¡«d×Bë WIDMÄ  UðU³½
               ‘«dýdë Â√
                            r ¥∏ ≥∂ ≤¥ ±≤ ∞


            sOD K w WOFO³Dë WOðU³Më oÞUMLë ©±∞® rÁ— WD¹dš


                                        ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
        ÆWD¹d)« ÕU²HÄ vÃ≈ dE½√ ø5D K w WOFO³Dë WOðU³Më oÞUM*« UÄ ≠±
                 øp²M¹bÄ ¨p²¹dÁ lIð WOFO³Þ WOðU³½ WIDMÄ Í√ w ≠≤
              øWOðü« lÁ«u*« sÄ q lIð WOFO³Þ WOðU³½ WIDMÄ Í√ w ≠≥
 ÆU U¹ ¨f½uO½Uš ¨”bIë ¨…ež ¨U×¹—√ ¨ÊU OÐ ¨fKÐU½ ¨UJŽ ¨l³ ë dOÐ ¨bH

≤π
                                      wLOKFð h KÄ
    ∫wðü« u×Më vKŽ ÊU²OAÄU¼ ÊU²IDMÄË ÊU² Oz— ÊU²OðU³½ ÊU²IDMÄ 5D K w błuð
                                             Î
                                 ∫W Ozdë oÞUM*«  UðU³½ ∫ôË√
                           ∫jÝu²*« d׳ë  UðU³½ WIDMÄ ≠√
     Î
‰U³ł v²Š ôULý qOK'« ‰U³ł sÄ …b²L*« WOMOD KHë ‰U³'« WIDM*« Ác¼ qLAðË
                                Î
d?×?³?ë v?K?Ž W?OMOD KHë WOKŠU ë ‰uN ë WIDMÄ UC¹√ qLAð UL ¨U?ÐuMł qOK)«
Íd?³?ë Êu?²?¹e?Ã«Ë r?D?³?Ã«Ë ©ÊU?¹b?M? ?ë® ◊u?K?³?ë W?O?FO³Dë UNðUðU³½ dNý√ËÆjÝu²*«
                         
¡UÐbMNÃ«Ë …eO³)«Ë ÁbF'«Ë ·uKÃ«Ë WO1d*«Ë d²ŽeÃ«Ë Êö³Ã«Ë —ËdŽeÃ«Ë dÐuMBëË
                            ÆÊULFMë ozUIýË »uJFëË
”b?Ië W¹dÐË VIMë »uMłË jÝË w{«—√ rEFÄ qLAðË ∫W¹Ë«d×Bë  UðU³Më WIDMÄ ≠»
©o?³?M?ë® —b? ?Ã«Ë `?O?AÃ«Ë ÂuBOIÃ«Ë jM Ã«Ë `KDë∫WOFO³Dë UNðUðU³½ dNý√Ë ÆqOK)«Ë
                                       ÆqŁ_«Ë

                                             Î
                                 ∫WOAÄUNë oÞUM*«  UðU³½ ∫UO½UŁ
                          ∫W¹Ë«d×Bë t³ý  UðU³Më WIDMÄ ≠√
-d?ë ∫ U?N?ðU?ðU?³?½ d?N?ý√Ë l?³? ?ë d?O?³Ð WDO;« VIMë ‰ULý w w{«—_« qLAðË
                             ÆnDIÃ«Ë `OAÃ«Ë qŁ_«Ë
vÃ≈ WÃu(« sÄ b²1 wMOD KHë —uGë w UIO{ UD¹dý qLAðË ∫—uGë  UðU³½ WIDMÄ ≠»
                  Î  Î
 ÆUHK(«Ë „«—_«Ë UCGÃ«Ë —b ë UNðUðU³½ dNý√˨t³IFë ZOKš vKŽ ‘«dýdë Â√

          ∫w¼ WOšUM*« rOÃUÁ_«Ë 5D K w WOFO³Dë WOðU³Më oÞUM*« Ê√ Z²M² ½
o «u²ð w¼Ë 5D K »džË ‰ULýË jÝË oÞUMÄ w dA²MðË jÝu²*« d׳ë WIDMÄ  UðU³½
                            ÆjÝu²*« d׳ë rOKÁ≈ lÄ tÐUA²ðË
 ÆÍË«d×Bë rOKÁù«Ë jÝu²*« d׳ë rOKÁ≈ 5Ð dA²Mð W¹Ë«d×Bë t³ý oÞUM*«  UðU³½
r?OKÁù« lÄ o «u²ðË 5D K w WOÐuM'« oÞUM*« w dA²MðË W¹Ë«d×Bë oÞUM*«  UðU³½
                                   ÆÍË«d×Bë wšUM*«

                                             ≥∞
                                w   H d     √

            Æ5D K w WOAÄUNÃ«Ë W Ozdë WOFO³Dë WOðU³Më oÞUM*« œbŽ√ ±
            Æ5D K w WOFO³Þ WOðU³½ WIDMÄ qJà WO «dG'« oÞUM*« œbŠ√      ≤
             ÆWOFO³Þ WOðU³½ WIDMÄ q w uLMð w²Ã«  UðU³Më r¼√ œbŽ√ ≥
          ÆjÝu²*« d׳ë  UðU³½ WIDMÄ lÄ o «u²¹ WOšUM*« rOÃUÁ_« Í√ d–√ ¥
          ÆW¹Ë«d×Bë  UðU³Më WIDMÄ lÄ o «u²¹ WOšUM*« rOÃUÁ_« Í√ d–√ µ
           Æ 5D K w UN dŽ√ w²Ã« WOFO³Dë  UðU³MÃUÐ WOMGë oÞUM*« d–√    ∂
                                 WDA _«
                                       ∫ ◊UA½
   w UNEHŠ√ rŁ UNOKŽ UNzULÝ√ V²Â√Ë WOFO³Dë »UAŽ_«Ë  UðU³Më iF³Ã  UMOŽ lLł√
                             ÆWOLOKFð WKOÝu WÝ—b*«
≥±
                                    ±±
               ”œU
  5D K w W¹d×³Ã«Ë W¹d³Ã«  U½«uO(«                     «
                                   « ”—b ”—b‡Ã«                              ∫WOðü« —uBë qÄQ²½


    Êu ×ë         ÍdÐ ÂULŠ
    Í—uÐ pLÝ        ©q−Š® —UMý           ‰«ež

                             ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
               Æ5D K w gOFð Èdš√ W¹dÐ  U½«uOŠ ¡ULÝ√ dÂc½ ≠±
             Æ5D K w W¹d³Ã«  U½«uO(« iFÐ œ«bŽ√ ÷UH ½« d H½ ≠≤


                               wLOKFð h KÄ
        Î
…b¹bFë Ÿ«u½_UÐ UOMžå5D K ò U½bKÐ XKFł f¹—UC²Ã«Ë ŒUM*« ŸuMðË jÝu²*« w «dG'« lÁu*« Ê≈
 ∫UNMÄË W¹d³Ã«  U½«uO(« Ÿ«u½QÐ WOMž 5D K XKFłUN H½ »U³Ý_« Ác¼Ë¨WOFO³Dë  UðU³Më sÄ
         ÆÍd³Ã« V½—_«Ë l−³Ã«Ë Èˬ sÐ«Ë wK³'« fO²Ã«Ë ‰«eGÃU ∫  UO¹b¦Ã« ≠±
                  Æ¡UÐd(«Ë ÊË–d(«Ë WOK× Ã«Ë WO(U ∫ nŠ«Ëeë ≠≤
                   ÆnŠö Ã«Ë ÊUÞd Ã«Ë ŸbHCÃU ∫ UOzUÄd³Ã« ≠≥
          ÆÍd³Ã« ÂUL(«Ë Êu («Ë Í—ËbÃ«Ë d MÃ«Ë dIBÃ«Ë q−(U ∫—uODë ≠¥
              ÆqLMÃ«Ë ÷uF³Ã«Ë —uÐbÃ«Ë »bM'«Ë Wý«dHÃU ∫  «dA(« ≠µ
                                       ≥≤
…b¹d Ã«Ë WDOK*«Ë rO¼«dЫ ÊUDKÝË wDK³Ã«Ë Í—u³Ã« Ÿ«u½Q ∫ WOzU*«  U½«uO(«Ë „ULÝ_« ≠∂
                                  ÆeIKÃ«Ë jA*«Ë
                                   Ô
—uODë Ÿ«u½√  U¾ÄË nŠ«Ëeë Ÿ«u½√  «dAŽË W¹d³Ã«  UO¹b¦Ã« Ÿ«u½√  «dAŽ 5D K w „UM¼Ë
          Æ «dA(« sÄ ·ôü«  «dAŽË W¹d׳ë  U½«uO(«Ë „ULÝ_« Ÿ«u½√  U¾ÄË
…œU¹“Ë Ê«dLFë …œU¹“ Ê√ dOž UNO W¹d³Ã«  U½«uO(« sÄ WMOFÄ Ÿ«u½√ —UA²½UÐ oÞUM*« iFÐ eOL²ðË
vÃ≈Ë ¨ U½«uO(« Ác¼ sÄ dO¦Jë œ«bŽ√ lł«dð vÃ≈ Uðœ√ W?¹d³Ã«  U½«uO(« WÄËUIÄ vKŽ dA³Ã« …—bIÄ
                        Ò
ô 5D KHà WOFO³Dë W¾O³Ã« sÄ ¡eł W¹d³Ã«  U½«uO(«Ë Æ —uLMÃ«Ë œuÝ_U UNCFÐ sÄ 5D K uKš
     Ì
ÊUOŠ_« sÄ dO¦Â w …bOHÄ UN½√ qШW¹–RÄ dOžË …—U{ dOž wN UNMÄ dO³Â r Á vKŽ WE U;« sÄ bÐ
                            ∫ o³Ý U2 Z²M² ½ ¨—uODÃ«Ë „ULÝ_UÂ
 U½«uO(UÐ 5D K vMž »U³Ý√ w¼ f¹—UC²Ã«Ë ŒUM*« ŸuMðË jÝu²*« w «dG'« lÁu*« Ê≈
                                      ÆW¹d³Ã«
¨—u?O?Dë ¨nŠ«Ëeë ¨ UO¹b¦Ã« w¼ 5D K w W¹d³Ã«  U½«uO×Kà W Ozdë qzUBHë Ê≈
                         Æ «dA(« ¨„ULÝ_« ¨ UOzUÄd³Ã«
         Æ5D K w W¹d³Ã«  U½«uO(« w hI½ vÃ≈ U¹œ√ ÂbI²Ã«Ë Ê«dLFë Ê≈
             Æ —U{ dšü« UNCFÐË bOHÄ W¹d³Ã«  U½«uO(« Ÿ«u½√ iFÐ Ê≈


                                  w   H d     √

                 Æ U½«uO(« Ÿ«u½QÐ 5D K vMGà »U³Ý√ WŁöŁ d–√       ±
                ÆÊU ½ûà …bOHÄ WOMOD K W¹dÐ  U½«uOŠ W Lš wLÝ√        ≤
                ÆÊU ½ûà …—U{ WOMOD K W¹dÐ  U½«uOŠ W Lš wLÝ√        ≥
                 Æ5D K w W¹d×³Ã«Ë W¹d³Ã«  U½«uO(« r¼√ nM √        ¥

                                   WDA _«
                                        ∫± ◊UA½
     .UNO W¹d³Ã«  U½«uO(« Ÿ«u½√ r¼√ vKŽ ·dFð√Ë  U½«uO(« WI¹b( …—U¹eÐ ÂuÁ√
                                        ∫≤ ◊UA½
 .WOÝ—b*« WŽ«–ù« w tOIÃ√Ë ¨UNOKŽ ÿUH(« …—Ëd{Ë w²IDMÄ w W¹d³Ã«  U½«uO(« sŽ «d¹dIð V²Â√
                                     Î

≥≥
        ”œU
5D K w w½UJ ë uLMë
                              ±≤«
                            « ”—b ”—b‡Ã«                        ∫wðü« ‰Ëb'« qÄQ²½

    *5D K w w½UJ ë uLMë ‰Ëbł

  • w½UJ ë uLMë ‰bFÄ       WM ë


     ≥[π∑           ±ππ∑
     ¥[∞∏           ±ππ∏
     ¥[≤∑           ≤∞∞∞

     ¥[µ≤           ≤∞∞µ
     ¥[∞µ           ≤∞±∞
     ≤[∏≥           ≤∞±µ
     ≤[µ±           ≤∞≤∞

          ©±® rÁ— ‰Ëbł

                       ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½

                  øw½UJ ë uLMÃUÐ œuBI*« UÄ ≠±
    ø«–U* ødOG²Ä Â√ XÐUŁ 5D K w w½UJ ë uLMë ‰bFÄ q¼ ≠≤

                  ±ππ∑ÍeÂd*« ¡UBŠù« “UNł ©±® rÁ— ‰Ëb'«*

                                 ≥¥
                                wLOKFð h KÄ

                                   ∫w½UJ ë uLMë
 U?* W?−O²½ dL² Ä dOGð w u¼Ë ¨oÐU ë ÂUFë w r¼œbŽË 5FÄ ÂUŽ w ÊUJ ë œbŽ 5Ð ‚dHë u¼
                                     Ó
          ∫wK¹ U* W−O²½ w½UJ ë uLMë qB׹˨dOGð sÄ UNMÄ q œ«bŽ√ vKŽ qB×¹
                  ÆWOFO³Dë dOž …œU¹eë ≠≤    ÆWOFO³Dë …œU¹eë ≠±


                                ∫WOFO³Dë …œU¹eë ≠±
 d?¦Â√  «œôuë œbŽ ÊU «–S ¨UÄ WMÝ w  UO uë œbŽ sŽ bOëu*« œbŽ ‚d w U      w¼Ë
  U?O? u?ë l?Ä  «œôuë  ËU ð «–≈ Ë ¨ `O× fJFÃ«Ë W³łuÄ …œU¹eë ÊuJð  UO uë œbŽ sÄ
                                 Î
                      ÆåÍdHBë uLMëò vL ðË «dH …œU¹eë ÊuJ²


                 ∫ 5D K w bOëu*« ‰bFÄ ŸUHð—« »U³Ý√ r¼√ sÄË
                                  ∫dJ³*« ëËeë≠√
 U?LMOÐ ‰UHÞ√ å∂ ò wëuŠ uN WOMOD KHë …√d*« Èbà WÐuB)« ‰bFÄ ŸUHð—« vÃ≈ ÍœR¹
                      ÆqHÞ ≤\∑π w*UFë Èu² *« vKŽ u¼
                 ƉUHÞ_« »U$≈ rOEMð ‰uŠ …dÝ_« W UIŁ nF{ ≠»
    Æwz«cGÃ«Ë w×Bë Èu² *« s % V³ Ð bOëu*« 5Ð  UO uë œbŽ ÷UH ½« ≠ ‡ł


                             ∫WOFO³DëdOž …œU¹eë ≠≤
 b?K?³?ë vë s¹dłUN*« œbŽ 5Ð ‚dHë wMFð w²Ã« ¨ …d−Në w U sŽ W&UMë …œU¹eë w¼
                         ÆbK³Ã« fH½ sÄ s¹dłUN*« œbŽË
  ôbF*« sÄ bF¹ 5D K w w½UJ ë uLMë ‰bFÄ ÊS ¨WIÐU ë  UODF*« vKŽ ¡UMÐË
      Ò Ô
    
 UOI¹d ≈ w Ë •±[¥ ÂbI²*« rÃUFë w u¼ ULMOÐ •≥[π∑ wëuŠ uN rÃUFë w WOÃUFë
                                   Æ •≤[∂


≥µ
                              ∫WOMOD KHë  «d−Në Ÿ«u½√
   ÆsÞuë qš«œ Êb*« vë r¼«dÁ sÄ 5OH¹dë …d−¼ q¦Ä ¨5OMOD KHKà WOKš«bë  «d−Në
 ÆWO³Mł_«Ë WOÐdFë —UDÁ_« vë 5D K sÄ rNð«d−¼ q¦Ä ¨5OMOD KHKà WOł—U)«  «d−Në

                                   ∫…d−Në l «Ëœ
±π¥∏ ÂU?Ž w?ÐdŠ »UIŽ« w ÍdÒ ?I?ë d?O?−?N?²?K?à Êu?O?MOD KHë ÷dFð YOŠ ¨WOÝUOÝ ≠±
ÆU¼dOžË Êœ—_«Ë U¹—uÝË ÊUM³Ã ∫q¦Ä WOÐdFÃ«Ë WO³Mł_« ‰Ëbë sÄ b¹bFë vÃ≈ ¨Â±π∂∑Ë
‰Ëbë iFÐ w U¼d uðË 5D K w  UÄb)«Ë qLFë ’d hIM ¨WOŽUL²ł«Ë W¹œUB²Á« ≠≤
              Î
ÆUNOë …d−NKà 5MOD KHë sÄ «œ«bŽ√ l−ý U2 wÐdFë ZOK)« ‰Ëœ ∫q¦Ä WOÐdFÃ«Ë WO³Mł_«
                                 w  H d     √


                                       Ó
               Æ∫UN³ÝUM¹ U0 WOðü«  Už«dHë úÄ√ rŁ¨Íd² œ vÃ≈ qI½√    ±
      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW−O²½ w½UJ ë uLMë qB×¹ ≠√

ÆÆÆÆÆÆÆ ÊUJ Kà WOFO³Dë …œU¹eë X½U  UO uë œbŽ sÄ d¦Â√  «œôuë œbŽ ÊU «–≈ ≠»
ÆÆÆÆÆÆÆ ÊUJ Kà WOFO³Dë …œU¹eë ÊuJð  UO uë œbŽ lÄ bOëu*« œbŽ ÈËU ð «–≈Ë

v?K?Ž u?¼ U?LMOÐ ‰UHÞ√ ÆÆÆÆÆÆÆ wëuŠWOMOD KHë …√d*« Èbà WÐuB)« ‰bFÄ mK³¹ ≠Ã
                     ÆqHÞ ÆÆÆÆÆÆÆ w*UFë Èu² *«

r?ÃU?F?ë w? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ôb?F?*« s?Ä 5?D? K w w½UJ ë uLMë ‰bFÄ d³²F¹ ≠œ
• ÆÆÆÆÆÆÆ UOI¹d ≈ w Ë • ÆÆÆÆÆÆÆ rÃUFë w ULMOÐ • ÆÆÆÆÆÆ wëuŠ uN

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO−Nð u¼±π∂∑˱π¥∏ ÂUŽ wÐdŠ »UIŽ√ w ÊuOMOD KHë dO−Nð ≠‡¼
                                           ≥∂
                      ∫WOðü«  U×KDB*«Ë rO¼UH*« ·dŽ√    ≤
                              Æw½UJ ë uLMë
                              ÆWOFO³Dë …œU¹eë
                       ÆWOFO³Dë dOž WO½UJ ë …œU¹eë
                              Æ…d−Në w U
                Æ5D K w bOëu*« ‰bFÄ ŸUHð—« »U³Ý√ `{Ë√     ≥
               Î
        Æl «œ q vKŽ ôU¦Ä wDŽ√ ÆÊUJ ë …d−Nà W¹œR*« l «Ëbë r¼√ 5Ð√   ¥
                                WDA _«
                                     ∫± ◊UA½
                       Î Î
   ÆWOMOD KHë w{«—_« w w½UJ ë uLMë `{u¹ UO½UOÐ ULÝ— bŽ√ ©±® rÁ— ‰Ëb'« sÄ


                                     ∫≤ ◊UA½
                           Æ∫wðQ¹UÄ »U³Ý√ w Y×Ð√
                   Æ5D K w lHðd*« w½UJ ë uLMë ‰bFÄ ≠ √
              ÆWO³Mł_«Ë WOÐdFë —UDÁúà 5OMOD KHë iFÐ …d−¼ ≠»
≥∑
            wŽuMë VOÂd²Ã«                    ±≥
                 ”œU
          5D K ÊUJ à ÍdLFÃ«Ë                      «
                                      « ”—b ”—b‡Ã«                                       Î
                              ∫ wŽuMë VOÂd²Ã« ∫ôË√
                    ∫WO*UŽ …d¼Uþ q¦1 Ícë ©± ® rÁ— qJAë qÄQ²½
              •µ∞[∏ —u–      •¥π[≤ ÀU½≈
              sOD K ÊUJ à wŽuMë VOÂd²Ã« ©±® rÁ— qJý  rKFð q¼
d¦Â√ —uÂcë W³ ½ Ê≈
                                  ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
¨ÀU??½ù« W?³? ?½ s?Ä
W?OFO³Þ …d¼Uþ w¼Ë           øÆŸuMë V Š ÊUJ ë l¹“uð vKŽ oKD¹ «–UÄ ≠±
 ¡U? ×? ½√ l? O? L? ł w?    øå± ò rÁ— qJý w ÀU½ù« Â√ —uÂcë W³ ½ d¦Â_« sÄ ≠≤
        ÆrÃUFë

                                          ≥∏
                                         Î
                                 ∫ÍdLFë VOÂd²Ã«∫UO½UŁ
ÂUŽ WOMOD KHë w{«—_« w dLFë V Š ÊUJ Kà w³ Më l¹“u²Ã« ©≤® rÁ— qJAë qÄQ²½
                                               Æ≤∞∞≥


    W¹u¾*« W³ Më
                             µ∞\∏
     µ∞                ¥∂\±
     ¥µ
     ¥∞
     ≥µ
     ≥∞
     ≤µ
     ≤∞
     ±µ
     ±∞
                                     ≥\±
     µ
                      ±¥-∞     ∂¥-±µ      ´∂µ     W¹dLFë W¾Hë

                     ©≤® rÁ— qJý

            Æ…—uAMÄ dOž  U½UOÐ Æt×IMÄ  «d¹bIð ¨≤∞∞≥ ¨wMOD KHë ¡UBŠûà ÍeÂd*« “UN'«
                       Ò                         ∫ —bB *«
                                    ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½

                       ødLFë V Š ÊUJ ë l¹“uð vKŽ oKD½ «–UÄ ≠±
                 ø—ULŽ_«  U¾ V Š ÊUJ ë rO Ið sJ1 r Á r vë ≠≤
                ø5D K w …dAŽ WFЫdë sÝ ÊËœ r¼ sÄ W³ ½ mK³ð r ≠≥
                ø «–U* øWO²Hë  UFL²:« sÄ wMOD KHë lL²:« bF¹ q¼ ≠¥
                                     Ò ÓÔ

 ≥π
                                       wLOKFð h KÄ
                                       ∫wŽuMë VOÂd²Ã«
 —uÂcë W³ ½ wMF¹Ë wŽuMë VOÂd²Ã« å ÀU½ù«Ë —uÂcë òŸuMë V Š ÊUJ ë l¹“uð vKŽ oKD¹
 ©v¦½√ ±∞∞ rNKÐUI¹ d– ±∞≥\≤ q Í√® ±∞≥\≤ wëuŠ 5D K w u¼Ë Æ ÀU½ù« œbŽ vÃ≈
         Ì
 sÄ  UÄb Kà ULNMÄ q  UłUO²Š«Ë ÀU½ù« œbŽË —uÂcë œbŽ W dFÄ ¨q¦Ä WOL¼√ ÂuNH*« «cNÃË
                                          ÆU¼dOžË ”—«bÄ

                                       ∫ÍdLFë VOÂd²Ã«
 r¼—ULŽ√  U¾ V Š ÊUJ ë rO Ið Í√ åÍdLFë VOÂd²Ã« òdLFë V Š ÊUJ ë l¹“uð vKŽ oKD¹
 r?N?L?O? ?I?ð s?J?L?O? 5D K ÊUJ à W³ MÃUÐ UÄ√ © s ë —U³Â W¾ Ë ¨ »U³Aë W¾ ¨ s ë —UG W¾ ®
              Æ©≤® rÁ— ‰Ëb'« w u¼ UL wðü« u×Më vKŽ W¹dLFë  U¾Hë V Š

            5D K ÊUJ à ÍdLFë VOÂd²Ã« ©≤®‰Ëbł
  sÄ W¹dLFë W¾Hë W³ ½       sÄ W¹dLFë W¾Hë W³ ½          «uM ÃUÐ dLFë W¾
  rÃUFë ÊUJÝ ŸuL−Ä         5D K ÊUJÝ ŸuL−Ä
      •≥≤                •¥∂[±                ±¥ - ∞

      •∂≤                •µ∞\∏                ∂¥ - ±µ

      •∂                 •≥\±               ∂µ sÄ d¦Â√
       Æ…—uAMÄ dOž  U½UOÐ Æ t×IMÄ  «d¹bIð Æ≤∞∞≥ ¨wMOD KHë ¡UBŠûà ÍeÂdLë “UN−ë
                   Ò


W¹dLFë W¾Hë W dFÄ ∫q¦Ä *WO «dG1bë  UOKLFë `O{uð w WOL¼√ ÍdLFë VOÂd²Ã« ÂuNH* Ê≈
 UOHA² *« œbŽ q¦Ä q³I² LKà jOD ²Ã«  UOKLŽ w bOH¹Ë …d−Në W³ ½ rNMOÐ lHðdð s¹cë ÊUJ KÃ
                     ÆU¼dOžË qLFë ’d dO uðË ”—«b*«Ë ‰UHÞ_« ÷U¹—Ë


                               ÆÊUJ ÃUÐ WIKF²*« —uÄ_« ∫ WO «dG1bë WLK wMFð *

                                                  ¥∞
                                     w   H d     √

                 Æ∫ UN³ÝUM¹ U0 WOðü«  Už«dHë úÄ√ rŁ¨ Íd² œ vÃ≈ qI½√       ±
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÃ≈ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W³ ½ wMF¹ ÊUJ Kà wŽuMë VOÂd²Ã« ≠√

ÆrÃUFë ¡U×½√ lOLł w ÆÆÆÆÆÆÆÆ …d¼Uþ w¼ ¨ ÀU½ù« W³ ½ sÄ d¦Â√ —uÂcë W³ ½ ≠»

          Æ5D K w v¦½√ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rNKÐUI¹ d– ±∞≥[≤ q ≠Ã

W?¾? w?¼Ë W?¹d?L?F?ë r?N?ðU?¾? V? ?Š ÊU?J? ?ë l?¹“u?ð u?¼ ÊU?J? ?K?à Íd?L?F?ë VOÂd²Ã« ≠œ
 Æs ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë s ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë s ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

s?Ä •ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5?D? ?K? w? ÊU?J? ?K?à W?M?Ý∂¥≠±µ W?¹d?L?Fë W¾Hë qJAð ≠‡¼
                                  Æ t½UJÝ ŸuL−Ä

ŸuL−Ä sÄ •ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 5D K w ÊUJ Kà WMÝ ±¥≠∞ÍdLFë W¾Hë qJAð ≠Ë
                                      ÆUN½UJÝ
       ÆÍdLFë VOÂd²Ã« ¨wŽuMë VOÂd²Ã« ∫ WOðü«  U×KDB*«Ë rO¼UH*« ·dŽ√            ≤
            ÆÊUJ Kà ÍdLFÃ«Ë wŽuMë VOÂd²Ã« WFO³Þ W dFÄ WOL¼√ 5Ð Ê—UÁ√         ≥
øwMOD KHë lL²:« w s ë —U³Â W¾ Ë s ë —UG W¾ W³ ½ ŸUHð—« vKŽ Vðd²¹ UÄ Z²M²Ý√           ¥                                      WDA _«
                                             ∫ ◊UA½
              Î
ÆÍdLFÃ«Ë wŽuMë rN³OÂdð V Š U¹œbŽ rNHM √Ë …dO³Jë wðdÝ√ œ«d √ œbŽ ◊UAMë d² œ vKŽ V²Â√
 ¥±
      VFAKà w «dG'« l¹“u²Ã«                         ±¥
                                             ”—b‡Ã«
  Ábł«uð sÂUÄ√ V Š wMOD KHë

                      Æ ©¥≠≥® 5KJAÃ«Ë ©≥® rÁ— ‰Ëb'« qÄQ²½

         wMOD KHë VFAKà w «dG'« l¹“u²Ã« ‰Ëbł
*
Â≤∞∞∞ ÂUŽ nB²MÄ ÊUJ ë œbŽ                   WÄUÁù« ÊUJÄ

       WL ½ ≤[∞±±[π≥∞                        WOÐdGë WHCë

       W‡L ½ ±[±≥∏[±≤∂                         …ež ŸUDÁ

       WL ½ ±[±±≥[∞∞∞                     ±π¥∏ ÂUŽ w{«—√

        WL ½ ¥[µ≥¥[≤∑∑                           U²Aë

       WL ½ ∏[∑π∑[≥≥≥                       wKJë ŸuL:«

                   ©≥® rÁ— ‰Ëb−ë
  Æ5D K ≠tKë «— ÆwMOD KHë VFAë œ«bFð sÄ …¡«dÁ¨Â≤∞∞∞ ¨wMOD KHë ¡UBŠûà ÍeÂd*« “UN'« ∫—bB*« *


                                              ¥≤
   r¼UMJÝ ÊUJÄ V Š ÊUJ ë l¹“uð W³ ½                   …ež ŸUDÁË WOÐdGë WHCë w ÊUJ ë l¹“uð W³ ½
                                              …ež ŸUDÁ
  •≤∏\µ n¹—
                                              •≥∂\∂
                •µ∂\¥ dCŠ                                      WOÐdGë WHCë
     ULO Ä
                                                            •∂≥\¥
    •±µ\±


          ©¥® rÁ— qJAë                                  ©≥® rÁ— qJAë

              Æ…—uAMÄ dOž  U½UOÐ Æt×IMÄ  «d¹bIð ¨≤∞∞≥ ¨wMOD KHë ¡UBŠûà ÍeÂdLë “UN−ë
                         Ò                                        ∫—bBLë


                                                   ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                                    ø ©≥® rÁ— ‰Ëb'« ÊuLCÄ u¼ UÄ d–√ ≠±
                                      ø ©¥ ¨ ≥® 5KJAë ÊuLCÄ u¼ UÄ ≠≤
                                      Î
                  ø«–U* ø  U²Aë w Â√ 5D K w ÊuOMOD KHë ∫«œbŽ d¦Â√ sÄ ≠≥

                                                     wLOKFð h KÄ
          ∫w¼ WO «dGł oÞUMÄ lЗ√ w rOI¹ wMOD KHë VFAë Ê√ ©≥ ® rÁ— ‰Ëbł dNE¹
ÊU?J? ?ë ¡ôR?¼ l?¹“uð Ê√ kŠö¹Ë¨  U²AÃ«Ë ¨±π¥∏ ÂU?Ž w?{«—√¨…e?ž ŸU?D?Á¨W?OÐdGë WHCë
                                                          *
¨…b?Š«u?ë W?IDM*« qš«œ v²Š Èdš√ vÃ≈ WIDMÄ sÄ  ËUH²ð qÐ WLE²MÄ X Oà                          W?O½UJ ë rN² U¦ÂË
                                      ∫UL¼ qÄ«uFë sÄ ÊU²ŽuL−Ä pÖ w rJײðË
                             Î
tKFł t×DÝ WÃuNÝË ¨t²Ðdð WÐuBšË wKŠU ë qN ë ŒUMÄ ‰«b²Ž« ö¦L ∫WOFO³Dë qÄ«uFë ≠±
o?ÞU?M?Ä UNKFł VIMë ¡«d× Ë ¨—uGë WIDMÄ ·UHł ULMOÐ ÆWOÃUŽ WO½UJÝ W U¦Â  «– WIDMÄ
                                               ÆWKOKÁ WO½UJÝ W U¦Â  «–
  Æ t ² ŠU Ä vK Ž U Ä ÊU J Ä w Ê U J à « œ b Ž WL I Ð U N Ð U ² Š« r ²¹ Ë ¨ WŠ U * « … b Š Ë w Ê U J à « œ b Ž wM F ð ∫ WO ½U J à « W U ¦ J à « *

 ¥≥
                            Î
UNKFł vÃ≈ WOMOD KHë Êb*« w  UÄb)«Ë ¨qLFë ’d d uð Èœ√ ö¦L ∫W¹dA³Ã« qÄ«uFë ≠≤
W U¦Jë lHðdð UL ÆW¹œU³Ã«Ë n¹dë oÞUMÄ sÄ fJFë vKŽ ¨WOÃUŽ WO½UJÝ W U¦Â  «– oÞUMÄ
             ÆÍd Ië r¼dO−Nð V³ Ð WOMOD KHë  ULO<« w WO½UJ ë
                                  w   H d     √

       ∫UL¼ 5²IDMÄ vKŽ ©≥® rÁ— qJAë V Š ÊuOMOD KHë ÊUJ ë Ÿ“u²¹         ±
                  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN²³ ½Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠√
                  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UN²³ ½Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠»
               ∫vKŽ r¼UMJÝ ÊUJÄ V Š ÊuOMOD KHë ÊUJ ë Ÿ“u²¹        ≤
                   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rN²³ ½Ë dC(« ≠√
                       ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rN²³ ½Ë n¹dë ≠»
                   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rN²³ ½Ë  ULO<« ≠Ã
                  ÆÊUJ ë l¹“uð w …dŁR*« qÄ«uFë WŽuL−Ä d–√       ≥                                  WDA _«

                                        ∫± ◊UA½
                                     Î
          ÆnBë w tOIÃ√Ë Êb*« w WO½UJ ë W U¦Jë ŸUHð—« dŁ√ sŽ «d¹dIð bŽ√

                                        ∫≤ ◊UA½
                                   Î
                           ∫‰uŠ nBë qš«œ UýUI½ Ídł√
              ÆwMOD KHë VFAë UNà ÷dFð w²Ã« W¹d Ië  «d−Në      ≠√
                          ÆUNOKŽ W³ðd²*« WO½UJ ë ZzU²Më ≠»


                                             ¥¥
                                                       ∫≥ ◊UA½
                  ∫tOKð w²Ã« WK¾Ý_« sŽ VOł√Ë ©¥® rÁ— ‰Ëb'« kŠô√

    …ež ŸUDÁË WOÐdGë WHCë w WO½UJ ë W U¦JÃ«Ë WŠU *«Ë ÊUJ ë œbŽ

   W U¦Jë       WŠU *«       ÊUJ ë œbŽ              WIDM*« rÝ«
                      ÂUŽ nB²MÄ
lÐdÄ rÂ/WL ½     ™
             lÐdÄ rÂ/       Â≤∞∞∞               UNðUE U×ÄË

   ≥∂∂       ≤[≤∞∂         ∏∞∂[∑±≥          W?O?Ðd?G?ë W?H?Cë ‰ULý
                                   ¨Âd??J? Ãu?Þ¨”U?Ðu?Þ 5?M?ł®

                                   ©f?K?ÐU?½¨X?O?H?K?ݨ W?O?K?O?IKÁ

   ≥±≥       ≤[¥µ≤         ∑∂∏[µ∏∞         W?O?Ðd?G?ë W?H?C?ë j?ÝË
                                   ”b??I? ë ¨…d??O? ³? Ã«Ë t??K?ë «—®

                                   ©r?? ? ? ?( X?? ? ? ?O? ? ? ?Ð ¨U?? ? ? ×? ? ? ?¹—√

   ¥≥∏         ππ∑        ¥≥∂[∂≥∑          W?O?Ðd?Gë WHCë »uMł
                                   ©q?? O? ?K? )« »u??M? łË ‰U??L? ý®

   ≥µ∂       µ[∂µµ        ≤[∞±±[π≥∞          WOÐdGë WHCë ŸuL−Ä
                                   …e?? ? ? ? ? ? ?ž ŸU?? ? ? ? ? ? ?D? ? ? ? ? ? ?Á
 ≥∞∏∞          ≥∑∞       ±[±≥∏[±≤∂
                                   ¨ …e?? ? ? ž ¨ …e?? ? ? ž ‰U?? ? ? L? ? ? ?ý®

                                   ©` — ¨f½uO½Uš ¨`K³Ã« d¹œ

   µ≤≥       ∂[∞≤µ        ≥[±µ∞[∞µ∂         Ÿu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :«

                © ¥® rÁ— ‰Ëb−ë                 XOLë d׳ë WŠU Ä qLAð ô*

                    ø…ež ŸUDÁ w WOÃUFë WO½UJ ë W U¦Jë V³Ý UÄ ≠±
   ÆWŠU *« lÄ W½—UI*UÐ WOÃUŽ WO½UJÝ W U¦Â  «– WOÐdGë WHCë w oÞUM*« Í√ kŠö½ ≠≤

             Æ…—uAMÄ dOž  U½UOÐ ¨jz«d)« …dz«œ ¨≤∞∞± ¨wMOD KHë ¡UBŠûà ÍeÂd*« “UN'« ∫—bB*«

¥µ
                                       w½U¦Ã« qBHë

                                       ±µ
5D K w WOŽ«—eë  ö ”œU
          U(«                              «
                                      « ”—b ”—b‡Ã«                                ∫ ©±±®rÁ— WD¹d)« qÄQ²½
       ≥∂          ≥µ                 ≥∂         r ∑µ µ∞ ≤µ ∞

       ≥≥                            ≥≥
       ≥¥                            ≥¥
                                 ÂËdÂ
       ≥±                       UOCLŠ
                                  —u9
                                 Êu²¹“
                     WŠU ë sÄ•±∞≠•µ dOFýË `LÁ

                     WŠU *« sÄ •±∞ sÄ d¦Â√ dOFýË `LÁ

                      WŠU ë sÄ •µ v²Š dOFýË `LÁ

       sOD K w WOŽ«—eë  ö U×ë ©±±® rÁ— WD¹dš

                                ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
  ø5D K w WOŽ«—eë  ö U(« r¼√ UÄ ©±±® rÁ— WD¹d)« ‰öš sÄ ≠±
                 ÆwðbKÐ w WOŽ«—eë  ö U(« r¼√ œbŽ√ ≠≤
                                          ¥∂
                                wLOKFð h KÄ
W?O?Ž«—e?ë w?{«—_« q?JAð YOŠ ¨5D K ÊUJÝ sÄ dO³Â ¡e' W Ozdë W d(« WŽ«—eë d³²Fð
w? WOŽ«—eë  ö U(« ŸuM²ðË ¨≤r nÃ√ ≤∑ w?ëu?Š WGÃU³Ã« 5D K WŠU Ä wÃULł≈ sÄ •≤∏
ÍË«d?× t³ýË ‰b²FÄ® UNšUMÄ ŸuMðË ©—«už√Ë ‰U³łË ‰uNÝ ® U?N ¹—UCð ŸuMð V³ Ð 5D K
                                  Æ©ÍË«d× Ë


    ∫5D K w UNà w «dG'« l¹“u²Ã« V Š WOŽ«—eë  ö U(« r¼_ ÊUOÐ wK¹ ULO Ë
                                   Î
                      ∫WOKŠU ë oÞUM*«  ö UŠ ∫ôË√
o?ÞU?M?Ä w? Ÿ—eðË ¨»u³(«Ë ¨sDIÃ«Ë ¨ «ËdC)«Ë ¨t«uHÃ«Ë ¨ UOCL(« UNL¼√
ÆUNšUMÄ ‰«b²ŽUÐ oÞUM*« Ác¼ “U²9Ë ¨…ežË ¨WOKOIKÁË ¨ÂdJÃuÞË ¨U U¹Ë ¨UHOŠË ¨UJŽ
                                     Î
                          ∫WOK³'« oÞUM*«  ö UŠ ∫UO½UŁ
Æ UOŠUH²Ã«Ë ¨»u³(«Ë ¨ UOÃuI³Ã«Ë ¨ U¹“uKÃ«Ë ¨ ÂËdJÃ«Ë ¨5²Ã«Ë ¨Êu²¹eë UNL¼√
o?ÞU?M?*« Ác?¼ “U?²?9Ë ¨q?O?K?)«Ë ¨”bIÃ«Ë ¨fKÐU½Ë ¨5MłË qOK'« oÞUMÄ w Ÿ—eðË
                              ÆUNšUMÄ ‰«b²ŽUÐ
                                     Î
                              ∫—uGë  ö UŠ ∫U¦ÃUŁ
¨ÊU OÐ oÞUMÄ w Ÿ—eðË ¨ UOCL(«Ë ¨ «Ë«dC)«Ë ¨sDIë ¨qO M먓u*« UNL¼√
        ÆÍË«d×Bë t³ý ŒUM*« WIDM*« Ác¼ vKŽ VKG¹Ë ¨U×¹—√Ë ¨U¹d³ÞË

                        ∫5D K ÊUJ à W³ MÃUÐ WŽ«—eë WOL¼√
            ∫ UN½u 5D K ÊUJ à WLN*« W¹œUB²Áô« WDA½_« sÄ WŽ«—eë bFð
                               Î Î
                           Æ¡«cGKÃ UÄU¼ «—bBÄ ≠±
                               Î
                        ÆqšbÃ«Ë qLFKà U d d uð ≠≤
                                 Î
              Æ UŽUMBë sÄ dO¦Jà WÄ“öë ÂU)« œ«uLKà «—bBÄ ≠≥
 ¥∑
                         w  H d     √

             Æ5D K w WOŽ«—eë  ö U(« ŸuMð d √       ±
        ÆÊUJ Kà W³ MÃUÐ WOŽ«—eë  ö U(« ŸuMð WOL¼√ Z²M²Ý√    ≤
               ÆWŽUMBÃ«Ë WŽ«—eë 5Ð WÁöFë Z²M²Ý√    ≥
 ÆW Ozdë WOŽ«—eë  ö U(« WŽ«—“ oÞUMÄ 5Ž√ ¨5D K WD¹dš vKŽ       ¥
                          WDA _«
                               ∫± ◊UA½
                             Î   Ô
         ∫ U¾HKà WFÐU²Ã« WOŽ«—eë  ö U(« tO 5Ð√ ôËbł bŽ√
                  Æ»u³(« ≠  U¹“uKë ≠  UOCL(«

                               ∫≤ ◊UA½
                            Î
ÆUNOKŽ ÿUH(« WOHOÂË 5D K w WOŽ«—eë w{«—_« WŠU Ä …œU¹eà UÁdÞ Õd²Á√
                                    ¥∏
                                            ±∂
             ”œU
     5D K w WŽ«—eë ◊U/√                               «
                                          « ”—b ”—b‡Ã«                                      wLOKFð h KÄ

                ∫UL¼ 5L Á vÃ≈ 5D K w ”—U9 w²Ã« WŽ«—eë ◊U/√ r Ið

                                         Î
                                ∫W¹Ëd*« WŽ«—eë ∫ôË√
                                   ∫jLMë «c¼ hzUBš sÄË
Ì
q?J?A?Ð Ë√  U?¾?O? œ q?J?A?Ð UÄ≈ ¨WM ë w …bŠ«Ë …dÄ sÄ d¦Â√ WOŽ«—eë  ö U(« WŽ«—“ ≠±
                            ÆÍdë ÁUOÄ vKŽ œUL²ŽôUÐ ·uAJÄ
    Æ¡«uÝ ÌbŠ vKŽ …dOD*«Ë W U'« oÞUM*« w W¹Ëd*« WOŽ«—eë  ö U(« WŽ«—“ sJ1 ≠≤
ÆXÐUŁ wzUÄ œ—uÄ vKŽ bL²Fð UN½_ w³ Më  U³¦ÃUÐ W¹Ëd*« WŽ«—eë w wŽ«—eë ÃU²½ù« eOL²¹ ≠≥
q?ŠU? ?ë o?ÞU?M?Ä q?¦?Ä 5D K w WOKN ë oÞUM*« rEFÄ w WŽ«—eë sÄ jLMë «c¼ œu ¹ ≠¥
¨ «Ë«dC)«Ë ¨sDIë ∫jLMë «c¼  ö UŠ dNý√ sÄË …ežË WOKš«bë ‰uN Ã«Ë —uGëË
                        Æo² HÃ«Ë ¨—U¼“_«Ë “u*«Ë ¨ UOCL(«Ë

                                          Î
                                 ∫WOKF³Ã« WŽ«—eë ∫UO½UŁ
                                   ∫jLMë «c¼ hzUBš sÄË
U?N?L?¼√ s?ÄË ¨¡U?²?Aë qB w Ÿ—eð tðö UŠ VKž√ ÊS pÃcà —UDÄ_« ÁUOÄ vKŽ œUL²Žô«≠±
W? U?{ùUÐ ”bFÃ«Ë hL(«Ë ¨‰uHë∫q¦Ä  UOÃuI³Ã«Ë ÆdOFAÃ«Ë ¨`LIë ∫q¦Ä »u³(«
a?O?D?³?ë q?¦?Ä ¨ U?O?zU?¦?I?Ã«Ë ¨¡U?O?Ðu?K?Ã«Ë ¨W?O?ÄU?³?Ã«Ë ¨…—Ëb?M?³Ã« ∫q¦Ä  «Ë«dC)« iF³Ã
¨5?²?Ã«Ë ¨Êu?²?¹e?ë ∫q?¦?Ä ¨…d?L?¦?*« —U?−?ý_«ËÆUÝuJë ¨”uIHÃ«Ë ¨—UO)«Ë ¨ÂULAëË
                                      Æ“uKÃ«Ë VMFëË
 ¥π
          Æ5D K sÄ WOKš«bÃ«Ë WOK³'« oÞUM*« w WOKF³Ã« WŽ«—eë œu ð≠≤
           Æ5D K w WŽË—e*«  UŠU *« rEFÄ WOKF³Ã« WŽ«—eë qJAð ≠≥
                                   Ô
   ÆÈdš_ WMÝ sÄ —UDÄ_« ◊uIÝ WOL »cÐcð V³ Ð »cÐc²ÃUÐ UNłU²½≈ eOL²¹ ≠¥

                                    ∫WŽ«—eë  öJAÄ

                               ∫w q¦L²ðË ÁUO*« WKJAÄ ≠±
                      Ædš_ rÝuÄ sÄ —UDÄ_« ÁUOÄ »cÐcð ≠√
                           ÆWLzUIë Ídë l¹—UAÄ WKÁ ≠»
                            Î
                           ÆU½UOŠ√ WFHðd*« ÁUO*« WHKJð ≠‡ł
                              ∫w q¦L²ðË WÐd²Ã« WKJAÄ ≠≤
                       Æ UFHðd*«Ë ÕuH ë »dð ·«d$« ≠√
   Æbz«eë Ídë sŽ WLłUMë ÊU OÐË ¨U×¹—√Ë ¨…ež w W¹Ëd*« WŽ«—eë WÐdð `K9 ≠»
                      Æ5Ž—«e*« iFÐ bMŽ WOŽ«—eë …d³)« nF{ ≠≥
                      ÆWOŽ«—eë w{«—_« vKŽ w½«dLFë nŠeë ≠¥
                          ÆWOŽ«—eë  U−²M*« o¹u ð WKJAÄ ≠µ


                              ∫wŽ«—eë l{uë 5 % ‚dÞ

u?×?½ t?łu?²?Ã«Ë Íd?ë l?¹—U?A?Ä sÄ b¹bFë WÄUÁSÐ WŽ«—eë  UłU( ÁUO*« sÄ WOL d³Â√ dO uð ≠±
   Æ—UÐü« w —UDÄ_« ÁUOÄ lOL& u×½ tłu²Ã«Ë ©jOIM²Ã«®W¦¹b(« Ídë WLE½√ «b ²Ý«
                Æ`KL²Ã«Ë ·«d$ô« sÄ WOŽ«—eë w{«—_« vKŽ WE U;« ≠≤
W UM*« sÄ UN²¹ULŠË WOŽ«—eë  Ułu²M*« o¹u ð WOKLŽ w 5Ž—«e*« bŽU ð  U ÝRÄ œU−¹« ≠≥
                                      ÆWOł—U)«
ÆW¦¹b(« WOŽ«—eë  ôü«Ë VOÃUÝ_« «b ²Ý« u×½ rNNOłuðË 5Ž—«eLKà wŽ«—eë œUý—ù« ≠¥
                                            µ∞
                                w   H d    √

            ÆWOKF³Ã« WŽ«—eÃ«Ë W¹Ëd*« WŽ«—eë sÄ q hzUBš 5Ð Ê—UÁ√     ±
            ÆWOKF³Ã« WŽ«—eÃ«Ë W¹Ëd*« WŽ«—eë sÄ q  ö UŠ r¼√ œbŽ√     ≤
                Æ5D K w WŽ«—eë tł«uð w²Ã«  öJA*« œbŽ√        ≥
                                ∫ wðQ¹UÄ qKŽ√    ¥
                 ÆÈdš_ WMÝ sÄ WOKF³Ã« WŽ«—eë ÃU²½≈  ËUHð ≠√
                  ÆÊu²¹eë WŽ«—eÐ wMOD KHë Ÿ—«e*« ÂUL²¼« ≠»
                                Î
         Æ5D K w WŽ«—eë tł«uð w²Ã« WÐd²Ã« ·«d$« WKJA* ôuKŠ Õd²Á√      µ
                 ø5D K w wŽ«—eë l{uë 5 % sJ1 nO          ∂                                WDA _«
                                      ∫± ◊UA½
             Î
   «b ²Ý« V³Ý qKŽ√ rŁ ©ö¦Ä pO²ÝöÐ XOЮ W¦¹bŠ WŽ—eÄ »dÁ_ WO½«bOÄ …—U¹eÐ ÂuÁ√
                        ÆtMÄ …bzUHÃ«Ë WŽ«—eë sÄ jLMë «c¼

                                      ∫≤ ◊UA½
                                  Î
     ÆwðbKÐ w WOHOBÃ«Ë W¹u²Aë WŽ«—eë tł«uð w²Ã«  öJA*« r¼√ sŽ «d¹dIð V²Â√
µ±
                                      ±∑
             ”œU
    5D K w WO½«uO(« …Ëd¦Ã«                         «
                                    « ”—b ”—b‡Ã«                                 wLOKFð h KÄ
¨sł«ËbÃ«Ë ¨—UIÐ_«Ë eŽU*«Ë ¨ÂUMž_« ∫q¦Ä 5D K w vÐdð w²Ã«  U½«uO(« sÄ b¹bFë „UM¼
                      ƉuO)«Ë ¨dOL(« q¦Ä »«ËbÃ«Ë ¨„ULÝ_«Ë
                 ∫5D K w WO½«uO(« …Ëd¦Ã« WOÐdð ◊U/√
                                        Î
                          ∫UNBzUBš ∫W¹bOKI²Ã« WOÐd²Ã«∫ôË√
  Æn¹dë w wŽ«—eë ◊UAMë V½Uł vÃ≈ ”—U9 W¹u½UŁ W dŠ UNO  U½«uO(« WOÐdð bFð ≠±
                                     Ò Ô
                         ÆWOFO³Dë wŽ«d*« vKŽ bL²Fð ≠≤
            Æ—UDÄ_«  UOLJÐ j³ðd*« wŽ«d*« vMž V Š »cÐc²Ä UNłU²½≈ ≠≥
∫UNMÄ »U³Ý√ vÃ≈ jLMë «c¼ w sł«ËbÃ«Ë  U½«uO(« WOÐd²Ð wMOD KHë Ÿ—«e*« ÂUL²¼« lłd¹Ë
       ÆWOŽ«—eë ÷—_«Ë XO³Ã« 5Ð qIMÃ«Ë qLFKà WKOÝu  U½«uO(« «b ²Ý« ≠±
     Æ U½«uO(«  UHK Ä sÄ WOŽ«—eë w{«—úà WOFO³Þ ÁbLÝ√Ë  U³B Ä dO uð ≠≤
        ÆUNðUłu²MÄ iFÐË WOŽ«—eë  ö U(«  UHK Ä vKŽ  U½«uO(« W¹cGð ≠≥
„UM¼ ¨Èdš√ WOŠU½ sÄË ÆiOÐË ¨ÊU³Ã√Ë ¨VOKŠË ¨Âu( sÄ ÊUJ Kà ÂU¼ —bBÄ dO uð ≠¥
w? Ë ¨r?N?à W?O?ÝU?Ý√ t dŠ wŽdë W dŠË  U½«uO(« WOÐdð sÄ ÊËc ²¹ s2 ÊUJ ë sÄ W¾
¨ÂU?M?ž_«Ë ¨—U?I?Ð_« sÄ œbFë …dO³Â ÊUFDÁ …—uBÐ ÊuJð  U½«uO(« WOÐdð ÊS WÃU(« Ác¼
÷—_« qš«œ …dŁUM²Ä ŸUÁ— w WOFO³Dë wŽ«d*« błuð YOŠ wŽdë vKŽ bL²Fð w²Ã« eŽU*«Ë
Æ—«už_« oÞUMÄË ¨qOK)«Ë ¨”bIë W¹dÐË ¨WOK³'«  «—b×M*« ‚u W U ÐË WOMOD KHë
                                       Î
                 ∫UNBzUBš ∫©W¦¹b(« WOÐd²Ã«® Ÿ—«e*« w WOÐd²Ã«∫ UO½UŁ
                         Æ…—uB×Ä Ÿ—«eÄ w ÊuJð ≠±
                        ÆWFMB*« ·öŽ_« vKŽ bL²Fð ≠≤
                                           µ≤
                                  ÆdO³Â UNłU²½≈ ≠≥
                             Æ…—U−²Ã« u¼ UNMÄ ·bNë ≠¥
¨w½«uO(« ÃU²½ù« u/ —uDð w rN ð „ULÝ_«Ë ¨sł«ËbÃ«Ë ¨WO½«uO(« …Ëd¦Kà W¦¹b(« Ÿ—«e*« Ê≈
W?O?Ðd?²?à Ÿ—«e?Ä v?K?Ž q?L?²?A?ð w?²?Ã«Ë ¨W?O?M?OD KHë oÞUM*« sÄ b¹bFë w Ÿ—«e*« Ác¼ q¦Ä dA²Mð YOŠ
               ÆdO uë ÃU²½ùUÐ “U²9 w²Ã« ÂUMž_«Ë ¨—UIÐ_«Ë ¨„ULÝ_«Ë ¨sł«Ëbë

                                ∫WO½«uO(« …Ëd¦Ã« WOÐdð  öJAÄ
                                  ÆwŽ«d*« WŠU Ä oO{ ≠±
                                  Æ·öŽ_« —UFÝ√ ¡öž≠≤
                                     Æ÷«dÄ_« —UA²½«≠≥
                         WOFO³Dë wŽ«d*« »UAŽ√ lł«dðË ·UH'« ≠¥
                          Æ U½«uO(« WOÐdð w Ÿ—«e*« …d³š hI½≠ µ
                          ∫5D K w  U½«uO(« WOÐdð 5 % ‚dÞ
                                  ÆW¦¹b(« Ÿ—«e*« ¡UA½« ≠±
                          Æ U½«uO(« sÄ …bO'«  ôö ë WOÐdð ≠≤
                                   ÆwŽ«d*UÐ ÂUL²¼ô« ≠≥
         Æ UNà  UŠUIKë dO uðË UNłöŽ o¹dÞ sŽ  U½«uO×Kà WO³Dë W¹UMFë dO uð ≠ ¥


                                     w   H d    √
       ÆULNBzUBš YOŠ sÄ Ÿ—«e*« w WOÐd²Ã«Ë W¹bOKI²Ã« WOÐd²Ã« wD/ 5Ð Ê—UÁ√ ±
                ÆwMOD KHë Ÿ—«eLKà W³ MÃUÐ WO½«uO(« …Ëd¦Ã« WOL¼√ `{Ë√      ≤
             Æ5D K w WO½«uO(« …Ëd¦Ã« WOÐdð tł«uð w²Ã«  öJA*« œbŽ√         ≥
                                  Î
                    Æ5D K w  U½«uO(« WOÐdð 5 ײà UÁdÞ d–√         ¥

                                     WDA _«
   ÆwK×Lë ‚u ë UNłU²×¹ w²Ã«  U½«uO×ë Ÿ—«eÄ sÄ …b¹bł Ÿ«u½√ w Y×Ð√ ∫± ◊UA½
                             Ì
 ÆwðbKÐ w W¹uŽdë w{«—_« WŠU ÄË  U½«uO(« œ«bŽ√ hÁUMð »U³Ý√ sŽ «d¹dIð V²Â√ ∫≤ ◊UA½
                               Î

 µ≥
   WO½bF*« …Ëd¦Ã«                  ±∏
       ”œU
 5D K w UNF¹“uðË                     «
                          « ”—b ”—b‡Ã«                      ∫©±≤®rÁ— WD¹d)« qÄQ²½
                  Êœ—_«
    ׳ë
   ²Lë d
  jÝu
r µ∂ ¥≤ ≤∏ ±¥ ∞


sOD K w WO½bFLë …Ëd¦Ã« ©±≤® rÁ— WD¹dš                      ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
          ø5D K w …œułu*« WO½bF*«  UÄU)« UÄ ≠±
        Æ¡UM³Ã« …—U−Š UNO eÂd²ð w²Ã« oÞUM*« dÂc½ ≠≤
                              µ¥
                                wLOKFð h KÄ
5D K w WO½bF*« …Ëd¦Ã« ŸuMð œuF¹Ë ¨WO½bF*«  UÄU)« sÄ …œbF²Ä Ÿ«u½√ 5D K w błu¹
eOMGM*«Ë b¹b(«Ë ”U×Më  UÄUš dA²Mð YOŠ ¨©—u Bë  UM¹uJð ® włuÃuO'« VOÂd²Ã« ŸuMð vÃ≈
                              .VIMë »uMł  UM¹uJð sL{
—u Bë sL{ ¡UM³Ã« —U−Š√ vÃ≈ W U{ùUШ VIMë jÝË  UHÝuHë q¦Ä W¹eK ô ÊœUFÄ błuð ULÂ
qŠUÝ WÃU³Á wFO³Dë “UGë˨ WOMOD KHë TÞ«uAë vKŽ ‰UÄdÃ«Ë WOMOD KHë ‰U³'« q w WOÐuÝdë
U¼dOžË ”Uðu³Ã«Ë ÂUFDë `KL WO½bF*« ÕöÄ_« sÄ WŽuM²Ä WŽuL−Ä XO*« d׳ë sÄ Ãd ² ¹Ë Æ…ež
     Î  Î                          Î
 UÄU)« sÄ ULNÄ UL Á ÊS pÃcÐË ¨qOL−²Ã« œ«uÄË W¹Ëœ_«Ë …bLÝ_«  UŽUMBà UÝUÝ√ d³²Fð w²Ã«
                       ∫UL¼ 5²IDMÄ w wÝUÝ√ qJAÐ eÂd²¹ WO½bF*«
                                   ÆXO*« d׳ë≠±
                                  ÆVIMë WIDMÄ ≠≤

                             ∫5D K w ÊœUF*« lГuð
               ÆXO*« d׳ë ÁUOÄ w błuð : WO½bF*« ÕöÄ_« WŽuL−Ä ≠±
ÆVIMÃ«Ë qOK)«Ë ”bIÃ«Ë fKÐU½ ‰U³łË qÄdJÃ«Ë qOK'« ‰U³ł w błuð ∫¡UM³Ã« …—U−Š ≠≤
                    .VIMë jÝË oÞUMÄ w błuð :  UHÝuHë ≠≥
         ÆVIMë »dž ‰ULýË qŠU ë w błu¹ ∫eð—«uJÃ«Ë włUłeë qÄdë ≠¥
—U Hë WŽUM w qšb¹Ë ¨5D K ‰ULýË jÝË w  UI³Þ qJAÐ błu¹ : ‰UBKBë ≠µ
                                    .·e)«Ë
             Æ5D K w WOK³'« oÞUM*« rEFÄ w błu¹∫ÍdO'« d−(« ≠∂
      ÆvÝuÄ w³Më WIDMÄ Ë XO*« d׳ë ‰uŠ błu¹∫XKHÝù«Ë w²¹eë d Bë ≠∑
                   Æ5D K »uMł w błuð : eOMGM*«Ë ”U×Më ≠∏
       .…ež TÞ«uýË WOÐuM'« WOKŠU ë ‰uN ë oÞUMÄ w błu¹ : “UGÃ«Ë jHMë ≠π


ÂËd?³Ã«Ë œuOÃ«Ë X¹d³Jë ÊœUFÄ q?¦Ä WKOKÁ  U?OLJÐ błuð Èdš√  UÄUš vÃ≈ W? U{ùUÐ «c¼
              Æ5D K sÄ WÁdH²Ä oÞUMÄ w …dA²M*« ÂUšdÃ«Ë XO½«d'« —u    Ë

 µµ
                                  w   H d     √

                ∫ UN³ÝUM¹ U0 WOðü«  Už«dHë úÄ√ rŁ¨ Íd² œ vÃ≈ qI½√    ±

        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÃ≈ 5D K w WO½bF*« …Ëd¦Ã« ŸuMð œuF¹ ≠√

Æ5D K sÄ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WIDM*« w eOOMGM*«Ë ”U×MÃ«Ë b¹b(«  UÄUš błuð ≠»

    Î
 UŽUMBà U?ÝU?Ý√ qLF² ð U¼dOžË ”Uðu³Ã«Ë ÂUFDë `KL WO½bF*« ÕöÄ_«  UÄUš ≠Ã

               ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆËÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫UL¼ 5²IDMÄ w wÝUÝ√ qJAÐ eÂd²ð 5D K w WOÝUÝ_« WO½bF*«  UÄU)« rEFÄ ≠œ

      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WIDMÄËÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆd׳ë WIDMÄ
          ÆU¼bł«uð oÞUMÄ œbŠ√Ë ¨5D K w WO½bF*«  «Ëd¦Ã« r¼√ œbŽ√        ≤
                     ø5D K w “UGÃ«Ë jHMë ‰uIŠ błuð s¹√       ≥
∫…—uÂc*« oÞUM*« UNłU²½≈ w dN²Að w²Ã« ÊœUF*« r¼QÐ wðü« ‰Ëb'« úÄ√ rŁ Íd² œ vÃ≈ qI½√    ¥

          ÊbF*« rÝ«                        WIDM*«
                                    XO*« d׳ë

                                    VIMë »uMł

                              5D KHà wÐuM'« qN ë

                               5D K ‰ULýË jÝË
                                             µ∂
                                WDA _«
                                    ∫± ◊UA½
   —U−Š√ ¨ UHÝuHë ¨ÂuOÝUðu³Ã« œułË sÂUÄ√ UNOKŽ 5Ž√ rŁ 5D K WD¹dš rÝ—√
                                     .¡UM³Ã«
                                    ∫≤ ◊UA½
                                  Î
       ÆUNOKŽ WLzUIë  UŽUMBÃ«Ë XO*« d׳ë w WO½bF*« ÕöÄ_« sŽ «d¹dIð V²Â√


                                    ∫≥ ◊UA½
   ÁbOH²Ý√ Ê√ sJ1 UÄ ÃU²M²Ý« ‰ËUŠ√ rŁ ¨ w²IDMÄ w …œułu*« —u Bë sÄ  UMOŽ lLł√
                                     .UNMÄ
µ∑
                                            ±π
                    ”œU
               5D K w WÁUDë                       «
                                         « ”—b ”—b‡Ã«                         ∫©»® Ë ©√® 5²ŽuL:« w WOðü« —uBë qÄQ²½
        ©»® WŽuL−Lë                    ©√® WŽuL−Lë
    Æ©–UHMKà WKÐUÁ® …œb−²Ä dOž —œUBÄ            Æ©WLz«œ® …œb−²Ä —œUBÄ


                                   ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                     Æ » ¨ √ 5²ŽuL:« w …œ—«uë WÁUDë —œUBÄ dÂc½ ≠±
                             .5²ŽuL:« hzUBš 5Ð Ê—UI½ ≠≤

                                     wLOKFð h KÄ
                                  ∫5D K w WÁUDë —œUBÄ
WO³ÃUž UNO lD ð fLAë Ê√ YOŠ WO LAë WÁUDÃUÐ WOMGë ‰Ëbë sÄ 5D K Ê≈∫fLAë≠±
∫Ád¼UEÄ sÄË WO LAë WÁUDKà wKFHë «b ²ÝôUÐ 5D K  √bÐË ¨WM ë ÂU¹√
                                             µ∏
               Ɖ“UM*« ÕuDÝ vKŽ WO LAë  UÄUL(« «b ²Ý« ≠√
 ÆW Ozdë ‚dDë ‚—UHÄ bMŽ UNðb¼UAÄ sJ1 w²Ã«Ë Ÿ—«uAë …—U½ù WOzuCë U¹ö)« ≠»
…œUH²Ýöà UNK¼R¹ U2 UNOKŽ WÐUNë ÕU¹dë  U¼U&« w w³ Më —«dI²ÝôUÐ 5D K “U²9 ∫ÕU¹dë ≠≤
                             ÆWÁUDë Ác¼ sÄ
d׳ë qŠ«uÝ˨r ≤¥∞ tÃuÞ qŠU Ð jÝu²*« d׳ë vKŽ 5D K qDð ∫ëuÄ_« WÂdŠ ≠≥
bOÃuð w ëuÄ_« WÂdŠ ‰ö?G²Ýô UNK¼R¹ U?2 r ±∞[µ ‰uDÐ dLŠ_«
                        ÆWOzUÐdNJë WÁUDë
                 Æ…ež qŠUÝ WÃU³Á t UA²Â« - Ícë ∫“UGÃ«Ë jHMë ≠¥
               ∫w UNÄ«b ²Ý« bOýdð WOL¼√Ë WÁUDë —œUBÄ vKŽ WE U;«
                                 UIHMë qKIð ≠ √
                          ÆÀuK²Ã« ÀËbŠ sÄ b% ≠»
                             Æœ—«u*« vKŽ k U% ≠‡ł


                                   w  H d   √

                         Æ5D K w WÁUDë —œUBÄ d–√      ±
              øUNÄ«b ²Ý« bOýdðË WÁUDë —œUBÄ vKŽ WE U;« WOL¼√ UÄ     ≤
                         ÆWO LAë WÁUDë  «eO2 Z²M²Ý√    ≥
                        ÆWO LAë WÁUDë  UÄ«b ²Ý« œbŽ√     ¥
            Æ–UHMKà WKÐUÁ Èdš√Ë ¨…œb−²Ä WÁUÞ —œUBÄ vKŽ WK¦Ä√ wDŽ√     µ

                                   WDA _«
                                        ∫± ◊UA½
               Æ5D K w …œb−²*« dOž WÁUDë WKJAÄ q( qz«bÐ Õd²Á√
                                        ∫≤ ◊UA½
                                   Î
              ƉeM*« w UNÄb ²Ý√ w²Ã« WÁUDë —œUBÄ r¼√ sŽ «d¹dIð V²Â√

 µπ
                                    ≤∞
         ”œU
 5D K w WŽUMBë a¹—Uð                          «
                                  « ”—b ”—b‡Ã«                                 ∫wðü« hMë √dI½

©U LMë WL UŽ® UMO ÷dFÄ w WOMOD KHë  UŽuMBLKà wÃËœ qO¦9 ‰Ë√ dNþ
w½«Ë_«Ë Êu²¹eë VAš sÄ WKOJAð sŽ …—U³Ž  UŽuMB*« X½U YOŠ ±∏∑≥ ÂUŽ
XKJý bI w{U*« ÊdIë W¹«bÐ v²ŠË¨ r( XOÐË qOK)«Ë ”bIë w XFM w²Ã« WO e)«
¨»u?³(« s?×?ÞË ¨W?žUÐbë W?ŽU?M q?¦Ä  U?ŽU?M?Bë i?F³Ã U?ÝU?Ý√ W?OŽ«—eë œ—«u?*«
                            Î
              ÆÊuÐUBÃ«Ë WO³A)«  UŽuMB*«Ë ¨ u¹eë ëd ²Ý«Ë
ÊU YOŠ À—«u²*« w d(« lÐUDÃUÐ dAŽ lÝU²Ã« ÊdIë W¹UN½ w  UŽUMBë  “U²Ä«
XÁuë pÖ w WŽUMBë X½UŽ bÁË ÆwK;« ‚u Ã«Ë …dÝ_« WłUŠ bÝ u¼ UNMÄ ·bNë
       Æ‚u ë oO{Ë …d³)« WKÁË  ö «u*« «bF½«Ë ÂU)« œ«u*« hI½ sÄ
sŽ WŽUMBë n?K ð sÄ pÖ œ«“ w½UD¹d³Ã« »«b²½öà 5D K ŸuCš …d² w
                          ∫UNMÄË qOÁ«dFë l{Ë o¹dÞ
                        ÆÂU)« œ«u*« œ«dO²Ý« lMÄ ≠√
                         ÆhOš«d²Ã« lMÄ ≠»
                  ÆWŽUMBë w …dL¦² *« ‰«uÄ_« WKÁ ≠Ã
                ÆWOMOD KHë  UŽUMBKà W¹œuNOë W UM*« ≠œ
 wŽUMBë ŸUDIë rKÚ ¹ rà w{U*« ÊdIë nB²MÄ lÄ w½UD¹d³Ã« »«b²½ô« ¡UN²½« bFÐË
        Ú Ó Ó
               Ɖö²Šô« ·Ëdþ sŽ W&UMë qOÁ«dFë sÄ 5D K w
 ‰U*« ”√— ∫q¦Ä UNðUÄuIÄ dO uð sÄ bÐ ö W׳U½ WOMOD K WŽUM d¹uDð qł√ sÄË
               Æ ö «u*«Ë ¨ÂU)« œ«u*«Ë ¨ …d³)«Ë WÁUDÃ«Ë ‚u ëË


                                       ∂∞
                                ∫o³Ý ULÄ Z²M²Ý√
ÆWOŽ«—eë  Ułu²M*« vKŽ U¼œUL²Ž«Ë WÞU ³ÃUÐ ÂUŽ qJAÐ WOMOD KHë  UŽUMBë  “U²Ä«
 Ułu M*«Ë ¨ÊuÐUBÃ«Ë ¨ —U HÃ«Ë ¨ ·e)« : W1bIë WOMOD KHë  UŽuMB*« r¼√ sÄ
                    ÆWOłUłeÃ«Ë WO³A)«  UŽuMB*«Ë¨WO uBë
UHOŠË U U¹Ë qOK)«Ë r( XOÐË ”bIë ¨ 5D K w W1bIë WOŽUMBë e«d*« r¼√ sÄ
                                 ÆfKÐU½Ë …ežË
                                 w  H d     √
           ÆWOMOD KHë  UŽUMBKà wÃËœ qO¦9 ‰Ë_ ÊUJ*«Ë a¹—U²Ã« œbŠ√     ±
Êd?I?ë W?¹«b?Ð c?MÄ wMOD KHë wŽUMBë ŸUDIë nK ð w w½UD¹d³Ã« »«b²½ô« r¼UÝ nO    ≤
                                    øw{U*«
                     Æ5D K w W1bIë  UŽUMBë r¼√ œbŽ√       ≥
                     Æ5D K w WŽUMBë  UÄuIÄ r¼√ œbŽ√       ¥                                 WDA _«
                                       ∫ ◊UA½
                Î                  Î
     ÆÁ—uDðË tKLŽ WFO³Þ sŽ «d¹dIð V²Â√Ë WOMOD KHë Êb*« ÈbŠ≈ w UFMBÄ —Ë“√
 ∂±
                                             ≤±
     5D K w  UŽUMBë ”œU
             r¼√                                «
                                           « ”—b ”—b‡Ã«                                      wLOKFð h KÄ
…dOG WŽUM UN½√ UL¨WOŽ«—eë  Ułu²M*« vKŽ UNLEFÄ w bL²Fð UN½QÐ WOMOD KHë WŽUMBë “U²9
s?ÂU?Ä√Ë W?O?M?O?D? ?K?H?ë  U?ŽU?M?B?ë r?¼√ 5³¹ Ícë ©µ®rÁ— ‰Ëb'« dE½√ Æ—uD²Ã« w …cš¬Ë r−(«
                                               ÆU¼bł«uð


              5D K w  UŽUMBë r¼√ ‰Ëbł
           UN½UJÄ                       WŽUMBë rÝ«
                            VOKFðË ¨WOðU³Më  u¹eë ®WOz«cGë œ«u*«
           …ež ¨qOK)«¨fKÐU½       ©ÊU³Ã_«Ë ÊU³ł_«Ë VOK(«Ë ¨t«uHÃ«Ë —UC)«

            ”bIë ¨tKë «—                         W¹Ëœ_«

     Æ…d UMë ¨r( XOШ qOK)« ¨…ež                        Ułu M*«

           WOKOIKÁ ¨…ež ¨U×¹—√                    UOCL(« nOKGð

    ¨ …ež ¨…d UMë ¨r( XOÐ ¨”bIë ©VA)« vKŽ dH(«Ë  «“dD*« ®WOŠUO ë  UŽUMBë
                  qOK)«

              fKÐU½ ¨qOK)«                        W¹cŠ_«

                UN½UJÄË WOMOD KHë  UŽUMBë ©µ® rÁ— ‰Ëbł
                                                 ∂≤
                                ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                          ÆWOMOD KHë  UŽUMBë r¼√ œbF½ ≠±
                                      ∫qKF½ ≠≤
                ©WOŠUO ë  UŽUMBë ®·e)«Ë  «“dD*«  UŽUM eÂdð
                     .qOK)«Ë ¨”bIë ¨ r( XOÐ ¨ …d UMë w
 WOŠUO ë  UŽUMBKà ÖuL½                      w   H d    √

      Æ©»® œuLFë w UNÐ dN²Að w²Ã« WŽUMBÃ«Ë ©√® œuLFë w WM¹b*« 5Ð o Ë√      ±
           ©»® œuLFë               ©√® œuLFë
          WOðU³Më  u¹eë                fKÐU½
              ·e)«                ”bIë
               «“dD*«               …d UMë
              W¹cŠ_«                 …ež
             Ułu M*«                 qOK)«

               ÆUNO sJÝ√ w²Ã« WIDM*« w WOŽUMBë  U ÝR*« r¼√ d–√     ≤
                   ÆWŽUMBë ŸUDÁË WŽ«—eë ŸUDÁ 5Ð WÁöFë Z²M²Ý√    ≥

                                  WDA _«
                                        ∫ ◊UA½
              Æ UŽUMBë bł«uð sÂUÄ√ UNOKŽ 5Ž√ rŁ 5D K WD¹dš rÝ—√

∂≥
                                     ≤≤
             ”œU
    5D K w WŽUMBë  öJAÄ                         «
                                    « ”—b ”—b‡Ã«                                   ∫wðü« hMë √dI½
d?G? Ë ¨W? ? U?M?*« ∫U?NMÄ WOł—U)«Ë WOKš«bë qÂUA*« sÄ WŽuL−Ä 5D K w WŽUMBë tł«uð
           ÆlO−A²Ã«Ë wÃU*« rŽbë vÃ≈ WŽUMBë Ác¼ ÃU²%Ë ¨wK;« ‚u ë r−Š


                              ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½

                  ø5D K w WOK;« WŽUMBë rŽœ lOD² ½ nO ≠±
        Æ5D K w WOMÞuë WŽUMBë tł«uð w²Ã« qÂUA*« iF³Ã ôuKŠ Õd²Á√ ≠≤                                wLOKFð h KÄ

                                   Î
                ∫UNMÄ  öJAÄ …bŽ 5D K w WŽUMBë tł«uð ∫ôË√
                       ÆWŽUMBë w dL¦² *« ‰U*« ”√— WKÁ ≠±
               Æœ«dO²Ýô«  UÐuF Ë WŽUMBKà WÄ“öë ÂU)« œ«u*« WKÁ ≠≤
                 Æ×U Kà d¹bB²Ã«  UÐuF Ë ‚u ë r−Š dG     ≠≥
                               ÆWOł—U)« W UM*« ≠¥
               ÆWŽUMBë UOłuÃuMJð w l¹d ë ÂbI²Ã« W³Â«uÄ WÐuF  ≠µ
                       ÆWŽUMBë s¹œUOÄ iFÐ w …d³)« WKÁ ≠∂                                        ∂¥
                                 Î
·ËdEë sŽ W&U½ 5D K w WŽUMBë tł«uð w²Ã« WOŽUMBë  öJA*« rEFÄ Ê≈ ∫UO½UŁ
                       Æ5D K UNÐ  dÄ w²Ã« WOÝUO ë
                                  Î
         5D K w WŽUMBë tł«uð w²Ã« qÂUA*« q( WŠd²I*« ‰uK(« ∫U¦ÃUŁ
        ÆWŽUMBë w ‰«uÄ_« —UL¦²Ý« …œU¹“ vKŽ l−Að w²Ã« 5½«uIë sÝ ≠±
                        ÆW³ÝUMÄ WOŽUM oÞUMÄ œU−¹≈ ≠≤
                     ÆWOMÞuë  UŽUMBë „öN²Ý« lO−Að ≠≥
         ÆWOŽUMBë lK Ã«Ë ÂU)« œ«u*« qIMà W³ÝUM*« qIMë qzUÝË dO uð  ≠¥
                               w   H d    √

                 øUHOŠ WM¹bÄ w jHMë d¹dJð WŽUM eÂd²ð «–U*    ±
                   ÆwŽUMBë ÃU²½ù« —uDðË W UM*« 5Ð jЗ√     ≤
       Æ5D K w WŽUMBë tł«uð w²Ã« WOł—U)«Ë ¨ WOKš«bë qÂUA*« œbŽ√      ≥
                              Î
            Æ5D K w WŽUMBë tł«uð w²Ã« qÂUALKà ôuKŠ Õd²Á√       ¥


                                WDA _«
                                      ∫ ◊UA½
                                Î
      ÆWOMÞuë WŽUMBë lO−Að WOHO ‰uŠ …bŠ«Ë W×H sŽ b¹e¹ ô «d¹dIð V²Â√
 ∂µ
                                      ≤≥
                ”œU
            5D K w …—U−²Ã« « ”—b «                  ”—b‡Ã«                            ∫wðü« hMë √dI½
e??«d??Ä l??Ä W??ÄU??¼ W??¹—U?&  U?Áö?Ž .b?I?ë c?M?Ä 5?D? ?K? U?½œö?³?à ÊU?Â
Æs?L?O?ë˨ U?¹—u?Ý˨ d?B?Ä˨ s?¹d?NMë 5Ð UÄ œöÐ w W1bIë  «—UC(«
œöÐ sÄ Èdš√ oÞUMÄË 5D K vÃ≈ qBð WOÐdFë W¹—U−²Ã« q «uIë X½UÂË
    ÆånOBÃ«Ë ¡U²Aë WKŠ—ò .dJë ʬdIë w U¼d– œ—Ë bÁË ¨ ÂUAë
5?Ð W?O?*U?F?ë …—U?−?²?ë dÐUFÄ bŠ√ vDÝuë —uBFë w 5D K X½UÂË
U2¨WO½UŁ WNł sÄ UÐË—Ë√ 5ÐË WNł sÄ UOݬ »uMłË jÝËË vBÁ_« ‚dAë
 ÆjÝu²*« d׳ë qŠUÝ vKŽ WOMOD KHë T½«u*« —U¼œ“«Ë —«dL²Ý« vÃ≈ Èœ√
ô≈ w½UL¦Fë bNFë w 5D K w UO³ ½ …d¼œeÄ …—U−²Ã«  dL²Ý« bÁË
                   Î
W?O?M?O?D? KHë …—U−²Ã« l³ð√ Íc?ë w?½U?D?¹d?³?ë »«b²½ôUÐ pÖ bFÐ  dŁQð UN½√
              Ó
          ÆWO{dÄ …—uBÐ UNÄbIð ÂbŽ vÃ≈ Èœ√ U2 Í—U−²Ã« Á–uHMÃ
                            ∫VO$Ë wðQ¹ ULO dJH½
                      Î
                      ÆUO ¹—Uð W¹—U−²Ã« 5D K WOL¼√ Z²M² ½
                                         ∂∂
                                      wLOKFð h KÄ
   W?O?Ž«—eë® WHK²<« W¹œUB²Áô«  Ułu²MLKà ‰œU³ð  UOKLŽ w¼∫ÂU?Ž qJAÐ …—U−²Ã«
   …—U?−?²Ã« r IðË ÆW?J?K?N?²? ?*«Ë W?−?²?M*« oÞUM*« 5Ð ¡«dAÃ«Ë lO³ÃUÐ ©WO½bF*«Ë WOŽUMBëË
                                ∫5Žu½ vÃ≈ WOÃU(« WOMOD KHë


                                         Î
                               ∫WOKš«bë …—U−²Ã« ∫ ôË√
   ÈdIÃ«Ë Êb*«Ë  UE U;« 5Ð ¡«dAÃ«Ë lO³ÃUÐ r²ð w²Ã« W¹—U−²Ã«  ôœU³*« WOKLŽ w¼
   vÃ≈ ÃU²½ù« oÞUMÄ sÄ WHK²<« qIMë qzUÝË d³Ž UNFKÝ qIMð˨ WOMOD KHë  ULO<«Ë
                 ∫UNOKŽ WK¦Ä_«Ë WOMOD KHë w{«—_« qš«œ o¹u ²Ã« e«dÄ
   „U?L?Ý√Ë q?O?K?)« t?«u Ë VMŽË ¨WOKOIKÁË ÂdJÃuÞË …ež  «Ë«dCšË  UOCLŠ
   ¡U?M?³Ã« …—U−ŠË ¨tKë «—Ë fKÐU½ ÊuÐU Ë ¨ôUł XOÐË tKë «—Ë fKÐU½ Êu²¹“Ë ¨…ež
   ÊU?³?Ã_«  UI²AÄË ¨U×¹—√  «Ë«dCšË  UOCLŠË “uÄË ¨fKÐU½Ë qOK)«Ë 5Mł sÄ
       Î
   ‚«u?Ý√ w U?O?Äu?¹ ”—U?9 w?²?ë W?¹—U?−?²Ã« WÂd(« vÃ≈ W U{ùUÐ Ëb³Ã« oÞUMÄË ÈdIë sÄ
    Î   Î
   w «b?Š«Ë U?Äu?¹ r?O? ?Ä Ë√ W?¹d?Á Ë√ W?M?¹b?Ä q? hB ð UL ¨ ULO<«Ë ÈdIÃ«Ë Êb*«
                               Î
   ÆW{ËdF*« lK ë nK² Ä «uÃœU³²Oà ÊuMÞ«u*«Ë —U−²Ã« tO lL−²¹ UÁuÝ tO rOIð Ÿu³Ý_«


                                        Î
                               ∫WOł—U)« …—U−²Ã« ∫UO½UŁ
   WO³Mł_«Ë WOÐdFë ‰Ëbë vÃ≈ 5D K sÄ UNI¹dÞ cšQð w²Ã«  UŽuMB*«Ë lK ë w¼
   ¨WOŽ«—eë  U−²M*« 5D K U¼—bBð w²Ã« lK ë vKŽ WK¦Ä_« sÄË ¨ «—œUBÃUÐ vL ðË
   q?šb?ð w?²?ë  UŽuMBÄË lK ë UÄ√ ¨U¼dOžË WHOH)« WŽUMBë  U−²MÄË ¨¡UM³Ã« …—U−Š
   w?²Ã« lK ë vKŽ WK¦Ä_« sÄË  «œ—«uë v?L? ð WO³Mł_«Ë WOÐdFë ‰Ëbë sÄ 5D K vÃ≈
   ¨WOz«cGë œ«u*«Ë ¨W¹Ëœ_«Ë ¨WO½Ëd²JÃù« …eNł_U WŽuMB*« lK ë 5D K U¼œ—u² ð
   W?¹—U?−?²?ë l?K? ?ë r?¼√ 5?³?¹ Íc?ë ©∂® r?Á— ‰Ëb?'« d?E?½« Æ¡U?M?³?ë œ«uÄË ¨œuÁuë œ«uÄË
                ∫Â≤∞∞∞ ÂUŽ ‰öš U¼œ«dO²Ý«Ë U¼d¹bBð - w²Ã« WOMOD KHë


∂∑
        Â≤∞∞∞ ÂUŽ ‰öš WOMOD KHë WOł—U)« …—U−²Ã« lKÝ r¼√ ©∂® rÁ— ‰Ëbł
 —ôËœ ÊuOKÄ       …œ—u² *« lK ë      —ôËœ ÊuOKÄ         Ò Ô
                                      …—bB*« lK ë

   ±¥¥            ¡UÐdNJë WÁUDë     ¥±    …—uAMÄ Ë√ WŽuDIÄ ¨¡UMÐ —U−Š√
   ±¥±                 s¹eMÐ     ≥±      dÄdÄË ©5ðd «dð® ÂUš— ◊öÐ
   ±∞∑             œuÁË  u¹“       ±µ      œd³Ä Ë√ ÓUÞ tŽ«u½QÐ ‰UIðdÐ
                                    Ò
    ∑∑          ©b½öð—uЮ XMLÝ«       ±≤           œd³Ä Ë√ ÓUÞ —UOš
                                         Ò
    ¥∏           qO Ä wFO³Þ “Už
                Ò             ±∞                dzU−Ý
    ¥∂                 dzU−Ý     ±∞             …eN−Ä W¹Ëœ√
                                            Ò
    ≥π             …eN−Ä W¹Ëœ√
                  Ò           π         …œd³Ä Ë√ Wł“UÞ …—ËbMÐ
                                       Ò
    ≥±                Ò
          UO¹b¦Ã« 5L ²Ã ·öŽ√  «dC×Ä       ∏          ÂËd³Ä b¹bŠ ÊUM³CÁ


                  Æ…—uAMÄ dOž  U½UOÐ Æ≤∞∞≥ ¨wMOD KHë ¡UBŠûà ÍeÂd*« “UN'«  ∫—bB*«
                                    w   H d     √

                       Æ…—U−²Ã« ¨ «œ—«uë¨  «—œUBë ∫·dŽ√        ±
                                 ∫ wÄuNHÄ 5Ð Ê—UÁ√      ≤
                                ÆWOKš«bë …—U−²Ã« ≠√
                                ÆWOł—U)« …—U−²Ã« ≠»
            Æ5D K  UE U×Ä 5Ð UNÐ …—U−²Ã« r²¹ w²Ã« lK ë iFÐ d–√ ≥
             ÆÈdš_« ‰Ëbë lÄ 5D K  «œ—«ËË  «—œU dNý√ œbŽ√             ¥
                       ∫wK¹ ULO ⁄«dHë qLÂ√ rŁ Íd² œ vÃ≈ qI½√ µ
ÆÆÆÆÆÆÆË ÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆ lÄ W¹—U&  UÁöŽ ÂbIë cMÄ 5D KHà ÊU ≠√

   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U&Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U& vÃ≈ WOMOD KHë …—U−²Ã« r Ið ≠»


                                                ∂∏
                                  ∫ô Ë√ rFMÐ Vł√        ∂
              ÆwÐdFë sÞuë oÞUMÄ vÃ≈ ÊuÐUBë fKÐU½ —bBð ≠√
        ÆwÐdFë sÞuë oÞUMÄ vÃ≈ Êu²¹eë X¹“ ôUł XOÐ WM¹bÄ —bBð ≠»
                  ÆWOKš«œ …—U& Êœ—_« lÄ 5D K …—U& ≠‡ł
                          Î    Î   Î
Æ×U)« vÃ≈ WOMOD KHë  «—œUBë WLzUÁ vÃ≈ rCð Ê√ sJ1 UFKÝ Ë√ U¹—U& ôU−Ä Õd²Á«
                     Ó Ô                          ∑                                    WDA _«
                                            ∫± ◊UA½
        ÆUNð«—œU r¼√ UN³½U−ÐË Êb*« r¼√ UNOKŽ 5Ž√Ë 5D KHà WD¹dš rÝ—√

                                            ∫≤ ◊UA½
            ∫tOKð w²Ã« WK¾Ý_« sŽ VO$Ë ©∑®rÁ— wðü« ‰Ëb'« vKŽ lKD½

            WOł—U)« …—U−²Ã«  «¡UBŠ≈ ©∑® rÁ— ‰Ëbł
                  5D K w
                             wJ¹dÄ√ —ôËœ ÊuOK*UÐ ∫WLOIë
  ±ππ∑      ±ππ∂      ±ππµ         «œ—«uÃ«Ë  «—œUBë  «dýRÄ
   ≥∏±       ≥¥∞       ≥π¥         WOMOD KHë  «—œUBë wÃULł≈
  ≤[±∂¥      ≤[∞±∑      ±[∂µ∏          WOMOD KHë  «œ—«uë wÃULł≈
   ±∑∏≥      ±∂∑∑      ±≤∂¥       wMOD KHë Í—U−²Ã« Ê«eO*« w U

                       ±πππ ÂUÁ—√ w sOD K åwMOD KHë ¡UBŠûà eÂdLë “UN−ë ™
                         Æ «œ—«uë WLOÁ vÃ≈  «—œUBë WLOÁ u¼ ∫Í—U−²Ã« Ê«eOLë             øwMOD KHë Í—U−²Ã« Ê«eO*« w U »U ²Š« r²¹ nO ≠±
             øô Â√ wMOD KHë œUB²Áô« `ÃUBà ͗U−²Ã« Ê«eO*« q¼ ≠≤

∂π
                    …—U−²Ã« WOL¼√                 ≤¥
                UNðöJAÄË WOMOD ”œU
                         KHë                 «
                                         « ”—b ”—b‡Ã«                                     wLOKFð h KÄ

                                         Î
                                 ∫…—U−²Ã« WOL¼√ ≠ôË√
q¦Ä Èdš_« W¹œUB²Áô«  UŽUDIë jOAMðË WOLMð w U¼—Ëœ sÄ WOMOD KHë …—U−²Ã« WOL¼√ wðQð
q?I?M?K?à ŸU?D?Á œu?łË b?M?Ž a?Ýd?²?ð W?O?L?¼_« Ác?¼ Ê√ —U?³?²?Žô« 5?F?Ð c?š_« lÄ ¨WŽUMBÃ«Ë ¨WŽ«—eë
l?Á«u?Ä v?Ã≈ ÃU?²?½ù« l?Á«u?Ä s?Ä  U?łu?²?M?*« q?I?M?à W?Ä“ö?ë  öON ²Ã« .bIð vKŽ —œUÁ  ö «u*«Ë
                                            Æ„öN²Ýô«
                                   ∫WOKš«bë …—U−²Ã« WOL¼√
sÞuë oÞUMÄ 5Ð W¹—U−²Ã«  ôœU³LKà W−O²½ WOK;« ‚«uÝ_« w  Ułu²M*«Ë lK ë dO uð ≠±
                         Æ©qŠU Ã«Ë ¨q³'«Ë ¨—uGë® WHK²<«
          ÆWOÂöN²Ýô« WOŽUMBë lK Ã«Ë WOŽ«—eë  ö U(« ÃU²½« vKŽ l−Að ≠≤
                 ÆWHK²<« WOMOD KHë  U¾O³Ã« 5Ð W¹—U−²Ã« WÂd(« jOAMð ≠≥
                                   ÆqLFë ’d dO uð ≠¥
                                   ∫WOł—U)« …—U−²Ã« WOL¼√
               ÆUNO 5KÄUFë qšœ …œU¹“Ë WÃËbKà W³FBë  öLFë dO uð ≠±
5?D K 5ÐË WOŠU½ sÄ WOK;« WOMOD KHë oÞUM*« 5Ð WFHM*« ‰œU³ðË WM («  UÁöFë ¡UMÐ ≠≤
                            ÆWO½UŁ WOŠU½ sÄ Èdš_« ‰ËbëË
                           Î
                  Æ «œ—«uë ‰öš sÄ UOK×Ä Z²Mð ô w²Ã« lK ë dO uð ≠≥
                                               ∑∞
                                Î
           WOMOD KHë …—U−²Ã« tł«uð w²Ã« qÂUA*« iFÐ ≠UO½UŁ
               Æ‚«uÝ_« w WOMOD KHë lK Kà WO³Mł_« lK ë W UMÄ ≠±
    ÆWIDM*« w WOÝUO ë ·ËdEë UN²{d w²Ã« WÂd(« W¹dŠ ÂbŽË qIMë  UÐuF      ≠≤
                              ÆWOK;« ‚u ë oO{ ≠≥
   ÆWŽUMBÃ«Ë WŽ«—eë q¦Ä Èdš_« W¹œUB²Áô«  UŽUDIKà ÃU²½ù« Èu² Ä ÷UH ½« ≠¥
w?ÃU?²?ÃU?ÐË W?O?z«d?A?ë …—bIë nF{ vÃ≈ ÍœR¹ Ícë dÄ_« œ«d úà qšbë Èu² Ä ÷UH ½« ≠µ
                        ÆW¹—U−²Ã«  ôœU³*« ’d sÄ qKI¹                                 w   H d    √

                               ∫sÄ q WOL¼√ 5Ð√     ±
                               WOKš«bë …—U−²Ã« ≠√
                             ÆWOł—U)« …—U−²Ã« ≠»
                   ÆWOMOD KHë …—U−²Ã« tł«uð w²Ã« qÂUA*« œbŽ√    ≤
                                Î
             Æ5D K w Í—U−²Ã« ŸUDIë jOAMð vÃ≈ ÍœRð UÁdÞ Z²M²Ý«       ≥                                 WDA _«
                                       ∫± ◊UA½
                                     Î
                                   ∫sŽ «d¹dIð bŽ√
 Æ©…—U−²Ã«Ë ¨WŽUMBÃ«Ë ¨WŽ«—eë® WHK²<« ÃU²½ù«  UŽUDÁ 5Ð ÍœUB²Áô« qÄUJ²Ã« ≠√
                   Æ…—U−²Ã« ŸUDÁ ÂbIð w  ö «u*« —Ëœ ≠»
                                       ∫≤ ◊UA½
                               Î   Î
          ÆWOMOD KHë …—U−²Ã« WÁUŽ≈ w ‰ö²Šô« dŁ√ sŽ «dB² Ä «d¹dIð V²Â√ ∑±
                                        ≤µ
             ”œU
     5D K w  ö «u*« —uDð                           «
                                       « ”—b ”—b‡Ã«                                   wLOKFð h KÄ
∫UNMÄ WOMOD K WO uBš  «– qÄ«uŽ vÃ≈ 5D K w  ö «u*« ‚dÞ —uD²Ð ÂUL²¼ô« œuF¹
                 Æ «—UIë 5Ð 5D KHà jÝu²*« w «dG'« lÁu*« ≠√
        ÆUNð—U¹eÐ ”UMë r²N¹ WÝbIÄ sÂUÄ√ œułuÐ W U)« WOM¹bë qÄ«uFë ≠»
       Æ5D K vÃ≈ U¼–uH½ b²Ä« w²Ã« ‰Ëbë rNð W¹dJ ŽË WOÝUOÝ qÄ«uŽ ≠‡ł
                                WF U     « …b u «
                         ∫5D K w  ö «u*« ‚dÞ —uDð
                 w W? U?MB «   Î
UOݬ wð—UÁ 5Ð UÄ WÃUŠdÃ«Ë W¹—U−²Ã« q «uIÃ«Ë ‘uO−Kà «d³FÄ ÂbIë cMÄË 5D K XKJý ≠±
                                 5D K
ÂU?A?Ã«Ë d?B?Ä w? X?ÄU?Á w?²?ë  «—U?C?(«Ë 3_« 5?Ð r?z«œ Ÿ«e?½ q?×?Ä UNKFłU2 UOI¹d ≈Ë
                                      Æ‚«dFëË
                 Î
5?Ð …—U*« W¹—U−²Ã« q «uIë ‚dÞ sÄ «¡e?ł WOMOD KHë ÷—_« X½U vDÝuë —uBFë w ≠≤
                                   ÆsLOÃ«Ë ÂUAë
       Æ UÐdFKà W¹dÐ ‚dDÐ ”bIë WM¹bÄ lÄ U U¹ WM¹bÄ jЗ - ±∏∂µ ÂUŽ w ≠≥
     Æ…ežË UHOŠË UJŽ T½«uÄ V½Uł vÃ≈ U U¹ ¡UMOÄ ¡UMÐË lOÝuð - ±∏∏≤ ÂUŽ w ≠¥
         ÆW¹b¹b(« pJ Kà j Ð ”bIë lÄ U U¹ WM¹bÄ jЗ - ±∏π≤ ÂUŽ w ≠µ
             Æ“U−(« b¹bŠ WJÝ j Ð UHOŠ WM¹bÄ jЗ - ±π∞∂ ÂUŽ w ≠∂
ÂUAë ¡w½«uÄ r¼√ `³BOà UHOŠ ¡UMOÄ lOÝuðË ¡UM³Ð ÂUL²¼ô« - w½UD¹d³Ã« »«b²½ô« bNŽ w ≠∑
      Æ”bIë —UDÄË bKë —UDÄ ∫q¦Ä ¨ «—UD*« ¡UA½≈ - UL jÝu²*« d׳ë vKŽ
vKŽ …ež ¡UMOÄ ¡UM³Ã  «dOC% „UM¼Ë¨wÃËbë …ež —UDÄ ÕU²² « - Â≤∞∞∞ ÂUFë W¹UN½ lÄ ≠∏
                                   ÆjÝu²*«d׳ë

                                            ∑≤
                                   ∫o³Ý U2 Z²M² ½
          Æ «—UIë 5Ð q Ë WIKŠ UNMÄ qFł 5D KHà w «dG'« lÁu*« Ê≈ ≠±
—«Ëe?ë —U?E½√ j×Ä UNKFł WÝbI*« sÂUÄ_« vKŽ UNz«u²Š«Ë 5D KHà WOM¹bë WO uB)« Ê≈ ≠≤
bÁË ¨ÂbIë cMÄ UNO  ö «u*« ‚dÞ ¡UM³Ð ÂUL²¼ô« u×½ pÖ l œ U2 ¨”UMł_« W U sÄ
w? W?¹d?×?³Ã« T½«u*« ¡UMÐË  UÐdFë ‚dÞ oýË W¹b¹b(« pJ ë ◊uDš b?Ä vÃ≈ pÖ Èœ√
                                Î
                   Æ…—ËU:« oÞUM*« lÄ W½—UI*UÐ «bł dJ³Ä XÁË                                w  H d     √

                   ø5D K w  UÐdFKà o¹dÞ ‰Ë√  dNþ v²Ä       ±
        Æ5D K w  ö «u*« ‚dÞ —uDð w WÝbI*« sÂUÄ_« —Ëœ Z²M²Ý√         ≤
             ÆWÄU¼  ö «uÄ WD×Ä UNKFłË U U¹ WM¹b0 ÂUL²¼ô« d √      ≥
                   Æ5D K w  ö «u*« ‚dÞ —uDð ∫qKŽ√        ¥
                                WDA _«
                                      ∫ ◊UA½
       Æ «—UD*«Ë W¹b¹b(« pJ Ã«Ë T½«u*« r¼√ UNOKŽ 5Ð√ 5D KHà WD¹dš rÝ—√
 ∑≥
                                                       ≤∂
                    ”œU
            5D K w  ö «u*« ‚dÞ                                   «
                                                     « ”—b ”—b‡Ã«
            …—uÁUMë ”√—
                                                  wLOKFð h KÄ
                       bH
             UHOŠ
        ׳ë
                  …d UMë           ∫w¼Ë 5D K w WOðü«  ö «u*« ‚dÞ©±≥® rÁ— WD¹d)« UM¹dð
      ²Lë d
                    WÃuHFë
     jÝu
                   sOMł   ÊU OÐ                                 Î
                                             ∫UNL¼√ …b³F*« W¹d³Ã« ‚dDë ∫ôË√
            ÂdJÃuÞ   ”UÐuÞ
                  fKÐU½            ÊUM³Ã lÄ WOÃULAë œËb(« 5Ð jÐd¹ Ícë wKŠU ë o¹dDë ≠±
            WOKOIKÁ
        U U¹    XOHKÝ
          WKÄdë    tKë «—                        Î
                                            ÆUÐuMł W¹dB*« œËb(« 5ÐË
                      ”bIë
               r×à XOÐ               d?O?Ð ≠ d?O?H?(« U?łu?Ž sÄ √b³¹ Ícë 5D K jÝË o¹dÞ ≠≤
                          XO*« d׳ë
    …ež
`K³Ã« d¹œ          qOK ë
   f½u¹ ÊUš
                                        Î
                                        ÆôULý qOK'« v²Š ≠ qOK)« ≠ l³ ë
  ` —     l³ ë dOÐ
                                            ÆU×¹—√ ≠”bIë ≠ U U¹ o¹dÞ ≠≥
                                   ÆÊœ—_« ≠ U×¹—√ ≠fKÐU½ ≠ÂdJÃuÞ ≠U U¹ o¹dÞ ≠¥
   dOH×ë UłuŽ                              Æ”bIë ≠ qOK)« ≠ l³ ë dOÐ ≠ …ež o¹dÞ ≠µ
                                           ÆU¹d³Þ ≠ …d UMë ≠ UHOŠ o¹dÞ ≠∂
                                                         Î
                                              ∫UNL¼√ W¹b¹b(« pJ ë ∫UO½UŁ
                      …b³FÄ ‚dÞ
                       Ò          Î       Î
                                 ÆUÐuMł ` — v²Š ôULý …—uÁUMë ”√— sÄ qŠU ë jš ≠±
 r ¥∞     ∞
                         Ò
                      b¹bŠ WJÝ               Æ”bIë ≠ WKÄdë ≠ bKë ≠ U U¹ jš ≠≤
      ‘«dýdë «

 sOD K w  ö «uLë ©±≥® rÁ— WD¹dš
                                   ÆfKÐU½ ≠ ÂdJÃuÞ ≠5Mł ≠ WÃuHFë ≠ UHOŠ jš ≠≥
                                                          ∑¥
                                       Î
                               ∫W¹d׳ë T½«u*« ∫U¦ÃUŁ
                ¨œËbÝ« ¨U U¹ ¨UHOŠ ¨UJŽ ∫jÝu²*« d׳ë T½«uÄ ≠±
                                   Æ…ež
                     Æ‘«dýdë Â√ ∫dLŠ_« d׳ë T½«uÄ ≠≤
    wÃËbë …ež —UDÄ                          Î
                             ∫UNL¼√Ë  «—UD*«∫UFЫ—
             Æ”bIë —UDÄ UNMÄ WOK×Ä  «—UD* W U{ùUÐ wÃËbë …ež —UDÄ
 ∫WOðü« qÄ«uFë sÄ wðQð wMOD KHë ÊU ½ù« …UOŠ w WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²Áô«  ö «u*« WOL¼√
                  ÆW¹dA³Ã« WDA½_« w XÁuÃ«Ë bN'« dB² ð ≠±
                     ÆWHK²<« WOMOD KHë  U¾O³Ã« 5Ð jÐdð ≠≤
                  Æ÷—_« —ULŽ≈Ë ÊUJ ë l¹“uð vKŽ qLFð ≠≥
                              ÆWŠUO ë l−Að ≠¥
                          ÆÊU ½ûÃ qLŽ ’d d uð ≠µ


                               w  H d     √

     ÆdLŠ_« d×³Ã«Ë jÝu²*« d׳ë vKŽ WOMOD KHë W¹d׳ë T½«u*« r¼√ œbŽ√    ±
                      ∫wK¹ UÄ 5Ž√ 5D K WD¹dš vKŽ      ≤
                 Æ…ež ¨UHOŠ ¨UJŽ∫jÝu²*« d׳ë T½«uÄ ≠√
                        Æ”bIë ¨…ež ∫ «—UDÄ ≠»
              ÆwMOD KHë ÊU ½ù« …UOŠ w  ö «u*« WOL¼√ 5Ð√ ≥
                ÆWOÃËbë  «—UD*« ¡UM³Ã 5D K WOŠö Z²M²Ý√ ¥

                               WDA _«
                                     ∫ ◊UA½
                    ∫wK¹ UÄ 5Ž√ ¡ULBë 5D K WD¹dš vKŽ
                       Æ …b³F*« W¹d³Ã« ‚dDë r¼√ ≠√
                     ÆW¹b¹b(« pJ ë ◊uDš r¼√ ≠»

∑µ
                                         ≤∑
                     ”œU
                WOMOD K ÊbÄ                    «
                                       « ”—b ”—b‡Ã«                ∫WIÐU ë ©±≥® rÁ— WD¹d)« kŠö½Ë ¨wðü« hMë √dI½

  W?¹œUB²Áô« wŠ«uMë sÄ «d¼œeÄ «d?D?Á «c?¼ UMÄu¹ v²Š —uBFë dÄ vKŽ 5D K XOIÐ
              Î   Î
  ¨—U?¼œ“ô« «c?¼ o?Łu?ð w?²?Ã«Ë ¨UNzUł—√ q w WKŁU*« —UŁü« pÖ vKŽ bNA¹Ë ¨WO½«dLFëË
           Æ ÊbÄË  «bKÐË ÈdÁ sÄ W¹dA³Ã«  «dI² *UÐ W¾OKÄ UÄËœ 5D K bFðË
                                   Î     Ò Ô
  ¨U?¹d?³?ÞË ¨…d? U?M?Ã«Ë ¨U?J?ŽË ¨b?H? Ë å”b?I?*« X?O?Ðò n?¹d?Aë ”bIë U¼dNý√Ë
  ¨…dO³Ã«Ë ¨tKë «—Ë ¨W¹—U OÁË ¨WOKOIKÁË ¨ÂdJÃuÞË ¨fKÐU½Ë ¨5MłË ¨ÊU OÐ˨UHOŠË
  ¨…e?žË ¨œËb?Ý√Ë ¨Êö?I? ?ŽË ¨q?O?K)«Ë ¨r( XOÐË ¨U×¹—√Ë ¨U U¹Ë ¨WKÄdÃ«Ë ¨bKëË
                        Æl³ ë dOÐË ¨` —Ë ¨f½u¹ ÊUšË


                                 ∫5D K ÊbÄ r¼√
                                       ”bIë
                        W?O?M?¹b?Ã«Ë W?O?ÝU?O? ?ë 5D K WL UŽ
                        U* rÃUFë —UE½√ WK³ÁË ¨W¹œUB²Áô«Ë WO UI¦Ã«Ë
                        UNOH ¨WO×O ÄË WOÄöÝ≈  UÝbIÄ sÄ UNO
                        Y??ÃU??ŁË 5??²? K? ³?I?ë v?ÃË√® v?B?Á_« b?−? ?*«
                        W? ?O?M?ÂË …d? Bë W³ÁË ¨©5H¹dAë 5Äd(«
  Æ»uM'« w r( XOÐ WM¹bÄË ‰ULAë w tKë «— WM¹bÄ qBOà UNMÄ Ê«dLFë b²Ä« bÁË ¨WÄUOIë
WMÄ“_« ÂbÁ√ cMÄ XKþË UNK 5D K VKÁ w Ë vDÝuë 5D K ‰U³ł VKÁ w ”bIë lIðË
5?ÐË —«u?ž_«Ë j?Ýu?²?*« d?׳ë 5Ð WDÝu²Ä ¨5D K w fOzdë  ö «u*« eÂdÄ «c¼ UMÄu¹ v²Š

                                             ∑∂
UHOŠË bH Ë …d UMÃU 5D K ÊbÄ qJÐ lÁu*« «c¼ rJ×Ð ”bIë j³ðdðË UNÐuMłË 5D K ‰ULý
               ÆÊU OÐË U×¹—√Ë …ežË l³ ë dOÐË qOK)«Ë WKÄdÃ«Ë U U¹Ë fKÐU½Ë
X?Áu?ë p?Ö c?M?Ä X?K?þË e?OL²*« lÁu*« «c¼ w ÂUŽ ·ô¬ W Lš q³Á »dFë ÊuOÝu³Oë U¼UMÐ
ÂU?Ž »U?D?)« sÐ dLŽ ‰œUFë WHOK)« UNLK ðË ÊuLK *« UNײ Æ—uBFë dÄ vKŽ 5D KHà WL UŽ
                   Î
bÁË Æw½U ½ù«Ë wM¹bë `ÄU ²Ã«Ë ‰bFë w ôU¦Ä d³²Fð w²Ã« W¹dLFë …bNFë UNK¼_ vDŽ√Ë ¨‡¼±µ
p?K?*« b?³?Ž s?Ð bOÃuÃ«Ë Ê«ËdÄ sÐ pK*« b³F 5LK *« 5ÞöÝË ¡UHKš q U¼—ULŽ≈Ë ”bIÃUÐ r²¼«
WM¹bÄ d³²Fð˨w½UL¦Fë w½u½UIë ÊULOKÝ ÊUDK Ã«Ë wÐu¹_« s¹bë Õö ÊUDK Ã«Ë ÊuÄQ*« WHOK)«Ë
                   Æ…eOL²ÄË WÄU¼ WO*UŽ WO UIŁ WO ¹—Uð WOM¹œ …d{UŠ ”bIë

                             ©qÄdJë ”ËdŽ® UHOŠ
                 vKŽ lIð Ë ¨5D K T½«uÄ r¼√Ë jÝu²*« d׳ë vKŽ lIð
                 U?N?M?Ä d?O?³Â r Á wMÐ bÁË ÆUHOŠ ≠ UJŽ ZOK) wÐuM'« ·dDë
                 UNF½UBÄ sÄË …dO³Â WOŽUM WIDMÄ UNO Ë ¨qÄdJë q³ł vKŽ
                 UNO Ë XMLÝ_« lMBÄË  U¹ËULOJë l½UBÄË ‰Ëd²³Ã« …UHBÄ
                 bKÃ«Ë U UOÐ b¹b(« WJÝ jš UNDÐd¹Ë ¨»u³(« s¹e ð lÄ«u
       UHOŠ                                 Æ”bIëË

                              ©d׳ë ”ËdŽ® U U¹
  ÆUłuFë dN½ VBÄ »uMł …ežË UHOŠ 5Ð wMOD KHë TÞUAë nB²MÄ w U U¹ WM¹bÄ lIð
UÄËœ X½UÂË ¨ÂUŽµ∞∞∞ v?K?Ž U¼dLŽ b¹e¹ W1bÁ WO½UFM WM¹bÄ w¼Ë W³B)« ‰uN ÃUÐ WÞU×Ä
                                      Î
                 ”b?I?K?à W? U?šË 5?D K sÄ vDÝuë oÞUMLKà U?ÄU¼ ¡U?MOÄ
                                         Î
                 U?N?L?Ý« U? U?¹ X?D?Ž√Ë ‰U?I?ðd?³Ã«  «—UO³Ð  dN²ý« Æn¹dAë
                 w? p?Ãc?  d?N?²?ý« b?ÁË Ær?ÃU?F?ë w ‰UIðd³Ã« Ÿ«u½√ d¦Â_
                 U?L ʜUF*« lOMBðË VJÝË ÊuÐUBÃ«Ë ZO MÃ«Ë  UŽUMBë
                 U?N?O?  —b? b?ÁË w? U?I?ŁË Í—U?C?Š e?Âd?L? U? U¹  dN²ý«
                   ÆŸU bÃ«Ë 5D K …b¹d− WOMOD KHë n×Bë  UNÄ√
       U U¹
 ∑∑
                                       qOK)«
                 UNO Ë ¨W1bÁ WO ¹—Uð WM¹bÄ w¼Ë ¨r( XOÐ WM¹bÄ »uMł lIð
                 V?O?K?F?ð q?¦?Ä  U?ŽU?M?B?ë s?Ä œb?F?Ð d?N?²AðË ¨wLO¼«dÐù« Âd(«
                 ÆÃUłeÃ«Ë ·e)«Ë ·UOÃ_«Ë œuK'«Ë W¹cŠ_« l½UBÄË ¨—UC)«
                 U?L? Æq?OK)« q³ł WIDMÄ qJà fOzdë Í—U−²Ã« eÂd*« w¼Ë
       qOK ë                       ÆÍ—«œ≈Ë w UIŁË wM¹œ eÂdÄ UN½√


                                      r( XOÐ
d?N?²?A?ðË Âö? ?ë t?O?K?Ž `?O? ?*« b?O? ?ë b?ÃË YOŠ bN*« WO M UNO Ë ¨”bIë WM¹bÄ »uMł lIð
                  ·«b?? _«Ë n?×?²?ë W?ŽU?M? ∫q?¦?Ä ¨W?O?ŠU?O? ?ë  U?ŽU?M?B?ÃU?Ð
                                            Æe¹dD²Ã«Ë
                                           Î
                  WM¹bÄ sÄ UNÐdÁË …eOL²*« WO ¹—U²Ã«Ë WOM¹bë UN²OL¼_ «dE½Ë
                  WOL¼_ ÊU bÁË ÆÂU¼ wŠUOÝ eÂdL r( XOÐ  —uDð ”bIë
      r×à XOÐ        ÆU¼—U¼œ“«Ë U¼u/ w dŁ_« d³Â√ qOK)« ‰U³ł jÝË w UNFÁuÄ

                                       …d UMë
                  UNO Ë 5O×O *« bMŽ WÝbIÄ …bKÐ w¼Ë ¨UHOŠË U¹d³Þ 5Ð lIð
                  d¦JðË ¨©Âö ë tOKŽ® `O *« bO ë UNO ‘UŽË ¨…—UA³Ã« W OMÂ
                                 ÆÊu²¹eÃ«Ë VMFë —U−ý√ UNÃuŠ


       …d UMë
                                              ∑∏
                                       fKÐU½
                d?N?²?A?ðË .“d?łË ‰U?³?O?Ž w?K?³?ł 5?Ð ”b?Ië ‰ULý lIð
                                 Æ U¹uK(«Ë ÊuÐUBë WŽUMBÐ
                ‰U?³?ł W?I?D?M?* ÍœU?B²Áô«Ë w UI¦Ã«Ë Í—«œù« eÂd*« w¼Ë
                q?? w?? w??½«d??L? F?ë U?N?F?Ýu?ðË U?¼—U?¼œ“« v?Ã≈ Èœ√ U?2 f?K?ÐU?½
       fKÐU½                 Æ»dGÃ«Ë ‚dAë ÁU&UÐ W UšË  U¼U&ô«


                                        …ež
Î Î
UÄU¼ «eÂdÄ Â«Ëbë vKŽ X½UÂË ÆÂuOë v²Š 5M ë ·ô¬ cMÄ UNL¼√Ë 5D K »uMł ÊbÄ d³Â√
ÆWOÐdFë …d¹e'«Ë dLŠ_« d×³Ã«Ë jÝu²*« d׳ë 5ÐË dBÄË 5D K 5Ð …—U−²Ã«Ë ‰UI²½ô« ‚dÞ vKŽ
                Æ5D K »uMł WIDM* Í—«œù«Ë w UI¦Ã« eÂd*« pÃc w¼Ë
                ¨5D K »uMł w ¡UMOÄ d³Â√ ¡UM³Ã œ«bF²Ýô« r²¹ UNO Ë
                ÂU?Äù« b?ÃË U?N?O? Ë ¨ UOCL(«Ë  «ËdC(« WŽ«—eÐ dN²AðË
                …eGÐ XOLÝ pÃcÃË ·UMÄ b³Ž sÐ rýU¼ d³Á UNO Ë ¨wF UAë
                                              ÆrýU¼
       …ež
                                        bH
ÂËdÂË Êu²¹eë —U−ý√ UNÐ jO%Ë UNšUMÄ …œu−Ð “U²9Ë qOK'« ‰U³ł ‚dý w lIð WOK³ł WM¹bÄ
                                             ÆVMFë
                ◊uK³Ã«  UÐUž UNÐ WDO;« ‰U³'« oÞUMÄ w dA²M¹ t½√ ULÂ
                Æl? ?F?ÝË o?Äd?'« q?³?ł  UÐUž W UšË WOFO³Dë ÊU¹bM ëË
                Î Î     Î
                UÄU¼ U¹—«œ≈ «eÂdÄË …d¼œeÄ WM¹bÄ UN ¹—U𠉫uÞ bH X½UÂË
                                       Æ5D K ‰ULý w
       bH
 ∑π
                                    l³ ë dOÐ
                Áe?Âd?ÄË V?I?M?ë ÕU?²?H?Ä b?F?ðË 5?D? ?K? »u?M?ł w? l?Ið
                5?Ð ‚d?D?ë v?K?Ž W?ÄU?¼ W?D×Ä 5M ë ·ô¬ XKþË ÆfOzdë
                W?N?ł s?Ä WOÐdFë …d¹e'«Ë 5D K Ë WNł sÄ dBÄË 5D K
                U?N?²?ÞU?Š√ V?I?Më ‰ULý w jÝu²*« UNFÁuÄ rJ×ÐË ÆÈdš√
                     Î    Î
                …—U?−?²Ã U?D?ýU½ «e?Âd?Ä q?J?A?ð U?N?½S? W?¹Ëb?³?ë ÈdIë  «dAŽ
      l³ ë dOÐ                Æ·öŽ_«Ë »u³(«Ë WO½«uO(«  U−²M*«


                                      U×¹—√
ÂUA¼ dBÁË ÊUDK ë qð q¦Ä W1bIë —UŁü« UNÐ jO%Ë ¨“U²2 v²AÄ w¼Ë XO*« d׳ë ‰ULý lIð
                      Æ“u*«Ë  UOCL(«Ë  «Ë«dC)« WŽ«—eÐ dN²AðË
                ÂUŽ ·ô¬ …dAŽ sŽ U¼dLŽ b¹e¹Ë rÃUFë ÊbÄ ÂbÁ√ w¼Ë
                ‰U?L?'Ë U?N?O? …œu?łu?*« W?O? ?¹—U?²?Ã«Ë W?¹d?Ł_« lÁ«u*« WOL¼_Ë
                eÂdÄ vÃ≈ ‰uײð U×¹—√ ÊS ¡U²Aë w UN IÞ ¡·œË U¼dþUMÄ
                                       ÆjýU½ wŠUOÝ
       U×¹—√
                                            ∏∞
                                w  H d    √

                  ∫wðQ¹ ULO ⁄«dHë qLÂ√ rŁ Íd² œ vÃ≈ qI½√    ±
                            ∫WÝbI*« 5D K ÊbÄ r¼√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠œ    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠à ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠» ÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠√
                         ∫WOKŠU ë 5D K ÊbÄ r¼√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠œ    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠à ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠» ÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠√
                         ∫WOKš«bë 5D K ÊbÄ r¼√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠œ    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠à ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠» ÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠√
                    ∫WOðü« Êb*«Ë lÁ«u*«Ë ÂöŽ_« 5Ð jЗ√     ≤

           qOK)«        wF UAë ÂUÄù« ≠√
            U×¹—√
                       ÂUA¼ dBÁ ≠»
             …ež
           ”bIë        WÄUOIë WO M ≠‡ł
           r( XOÐ          bN*« WO M ≠œ


                                   Ô
         Æ—uBFë dÄ vKŽ ÍdAÐ dI² L WOL¼√  «– 5D K d³²Fð ∫qKŽ√      ≥


                                WDA _«
                                     ∫± ◊UA½
                   ÆÊb*« r¼√ UNOKŽ 5Ž√Ë 5D K WD¹dš rÝ—√


                                     ∫≤ ◊UA½
                             Î   Î
ÆU×¹—√Ë ¨r( XOÐË ¨”bIë sÄ q w W¹dŁ_«Ë WOM¹bë WOL¼_« sŽ «dB² Ä «d¹dIð V²Â√


∏±
                   lł«d*«
»uÝU(« ¨ WOMOD KHë W¾O³Ã« W¹ULŠ ∫©Â±ππµ® bLŠ qOKš wKŽË ¨rOKÝ bL×Ä ¨WO²ý«     ≠±
                                ÆfKÐU½ ¨wÐdFë

W?¹œU?B?²Áô« UO «dG'« w WÝ«—œ ¨ 5D K w ÁUO*« ∫©Â±π∏∑® g?O?DMÞ Vł— WFLł       ≠≤
ÆUO³Oà ≠Í“UGMÐ ¨ vÃË_« WF³Dë ¨ÊöŽô«Ë l¹“u²Ã«Ë dAMKà W¹dO¼UL'« —«bë ¨WOÝUO ëË

           Î    Î
  Æ‚ËdAë —«œ ¨ `ÃU ¨UO «dGłË UO «džu1œ ¨5D K ÊUJÝ ¨ —œUIë b³Ž s Š        ≠≥

ŸUDÁË WOÐdGë WHCÃ«Ë 5D K WOłuÃuOł ¨wŠUýuë dCš q¹U Ë ¨b³Fë —œUIë b³Ž      ≠¥
  Ʊππ∞ ¨W¾O³Ã«Ë ÁUO*« —œUBÄ d¹uD²Ã 5OMOD KHë 5OłuÃË—bONë WŽuL−Ä ¨…ež

¨w?M?O?D? ?K?H?ë a¹—U²Ã« w WÃQ *« —Ëcł WÃËbë ¨5D K ∫©Â±π∏∂® w?M?OM×Ý ÂUBŽ    ≠µ
                   ÆUJŽ ¨ —«uÝ_« —«œ  «—uAMÄ ¨WO½U¦Ã« WF³Dë

¨WOÐdFë  UFÄU'« œU%« 5D K w w½uONBë ÊUDO²Ýô« ∫©Â±π∏π® ÕU²Hë b³Ž ‰UL       ≠∂
r? ?I?ë ¨w½U¦Ã« ¡e'« ¨w½uONBë wÐdFë Ÿ«dBÃ«Ë WOMOD KHë WOCIë ¨WÄUFë W½UÄ_«Ë
            Æ©∑µ≥ ≠∑∞≥® ’¨ Í—Ëbë e¹eFë b³Ž Æœ d¹d% ¨w½U¦Ã«

¨ ËdOÐ ¨WFOKDë —«œ ¨WO½U¦Ã« WF³Dë ¨ 5D K U½œöÐ ©Â±π∑≥® ⁄UÐbë œ«dÄ vHDBÄ     ≠∑
                                  Æ¡«eł√ …dAŽ

WOŽUL²łô«Ë W¹dA³Ã«Ë WOFO³Dë WO «dG'«  UÝ«—bë ¨‰Ë_« bK:« ¨WOMOD KHë WŽuÝu*«   ≠∏
                 Ʊππ∞¨ ËdOÐ ¨vÃË_« WF³Dë ¨ W¹œUB²Áô«Ë

   Ʊππ∞ ¨WOMOD KHë d¹dײë WLEMÄ ¨ W UI¦Ã« …dz«œ ¨WOMOD KHë Êb*« WŽuÝuÄ   ≠π

   ÆdAMKà qOK'« —«œ ¨a¹—UðË ÷—√ 5D K ∫©Â±π∏¥® WÄöÝ bL×Ä ¨‰U Më ≠±∞
                                          ∏≤
                                  ∫ qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ                                     ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
hL(« uÐ√ dLŽÆœ ≠      5ÝU¹ o uÄ ≠     ·U Ž bOFÝÆœ ≠       hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
 Í“U−Š UOÝuà ≠       d¹“uë VM¹“≠      Wž«eë bOÃË ≠       WK−Š uÐ√ lODÄ ≠
              W½—U“ œUNł ≠     g³Š VM¹“ ≠      rFM*« b³Ž tKë b³ŽÆœ ≠
                        b¹UJë w׳ ≠         5ÝU¹ Õö Æœ ≠

                         ∫ WOÐœ_« YŠU³LKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ≈ WM'

   w UL'« qOŽULÝ≈ ≠         wÄËbÁ œUFÝ ≠          åU Oz—ò W½—U“ œUNł ≠
      ÊUOKŽ WMOJÝ ≠        …d UMÄ wKŽ ≠        å«—dIÄò hL(« uЫ dLŽ Æœ ≠
    »uÃUŠ uÐ√ bL×Ä ≠       —œUIë b³Ž ÂUNÃ≈ ≠           ÃU(« vÝuÄ ≠
                                      Wëež uÐ√ œUN½ ≠
              ∫ wÝUÝ_« lÐU ë nBKà UO «dG'« ÃUNMÄ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
             »UD(« ‰ULł -         …eFë Íb−Ä -      5ÝU¹ wHDà -
              +Už vHDBÄ -        …d UF'« qIŽ -      qL'« w½U¼ -
          ŸËUDÄ uÐ√ nODKë b³Ž -       `ÃU v OŽ -       s O×Ä rÝUÐ -
               ∫ wÝUÝ_« lÐU ë nBKà UO «dG'« »U²Â qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

            VODš vHDBÄ -        ·Ëƒdë b³Ž U1œ -      rÃUÝ ‰ULł -
           wðu¹dIë g¹UŽ dOMÄ-     bOL(« b³Ž ÊU1≈ -     WOH uÐ√ ÷U¹— -
                           s O×Ä rÝUÐ -        WO²ý« `ÃU -
      WOFO³Dë 5D K WD¹dš
○  ○  ○  ○       ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○

								
To top