arabic_G7_P2 by uaz90

VIEWS: 2,497 PAGES: 155

									∑ WKOL
w U « ¡e'«
       « UM G     5D K W Ëœ
           w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
              rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
                5D K W ˜
            w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
         WKOL'« UM G
           w U _« l U       « nBK

                w U « ¡e'«
                                 ÊuH R*«
      s Jë —bÐ 5Ä√ ÆœÆ√            åUI MÄò Í—uMë œ«uł bL×Ä ÆœÆ√
                           Î

       ‘UOŽ VKÞ VM¹“                     bLŠ qOKš wKŽ
©Z¼UM*« eÂdÄ® VOD)« bL×Ä bLŠ√                …d UMÄ …œU×ý wKŽ
    5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
              Î
Â≤∞∞≤ Ø≤∞∞±wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð
                                   ÂUFë ·«dýù«
                      Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
                     Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö Æœ

                         WOÐdFë WGKë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë

 åU³zU½ò Í—uMë œ«uł bL×Ä Æœ Æ√
 Î                            Î
                             åUI MÄò WO Lý uÐ√ v OŽ Æœ
           VOD)« bLŠ√                   —uHGë b³Ž 5Ä√
             “U³Ã« dO Oð                 œULŠ qOKšÆ œ
     ÊUAš uÐ√ .dJë b³Ž Æœ                     Ê«bOLŠ wKŽ
       å «—dIÄò rK Ä dLŽ
        Î                           »u³NÞ vMÄ
                                    U dŽ Èu$ Æœ                          hL(« uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈
                             Ê«u d¼UÄ ∫ wM ·«dý≈
                           d³ł vO׹Ɯ Æ√ ∫r‡‡‡OJײë
                             bLŠ ”UM¹≈ ∫ r‡‡OLB²Ã«
                          vÝuÄ ¡UOKŽ ∫ W‡ŽU³Dë Ë cOHM²Ã«         WO d « WO U « WF D «
           ‡¼ ±¥≤≥ØÂ≤∞∞≤
   Z¼UM*« eÂdÄØ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł c
  5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
     ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
         E-mail: PCDC@PALNET.COM
                                               bON9

·«b?¼_« b?Š√ Z?¼U?M?*« d?¹u?D?ð Ÿu?{u?Ä U?N?ðQ?A?½ c?M?Ä w?ÃU?F?ë r?O?K?F?²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë XF{Ë
                       Î
W?H?C?ë w? s?Þu?ë w?ŠU?Mł 5Ð Z¼UM*« bOŠu²Ð ö?F?  √b?Ð W?N?ł s?Ä w?N? ¨U?NKLFà WO−Oð«d²Ýô«
w?łu?Ãu?M?J?²?ë Âb?I?²?K?à …U?Ž«d?Ä U?¼«u?²?×Ä YOŠ sÄ Z¼UM*« w WKI½ Àb% Èdš√ WNł sÄ˨…ežË
…—«“u?Ã«Ë ¨Â±ππ∏ ÂU?Ž w?F?¹d?A²Ã« fK:« q³Á sÄ wMOD KHë ÃUNM*« WDš —«dÁ≈ cMÄË ÆwLKFëË
¨rOJ×²Ã«Ë ¨nOÃQ²Ã«Ë ¨WC¹dFë ◊uD)« WžUO XKLý qŠ«dÄ …bŽ vKŽ WD)« cOHMð vKŽ qLFð
 U?ŽU?D?Á r?E?F?Ä s?Ä 5?H?ÃR*«Ë 5¹uÐd²Ã« sÄ lÝ«Ë ŸUDÁ „«dý≈ w …—«“uë WÝUOÝ o Ë ¨—«dÁù«Ë
                                               ÆlL²:«
UNIO³Dð - w²Ã«Ë 5OÝUÝ_« ”œU Ã«Ë ‰Ë_« 5HBKà V²Jë ÃU²½ù vÃË_« WKŠd*« ¡UN²½« lÄË
                                             Î
5?H?B?K?à W?O?½U?¦?ë W?K?Šd*« V²Â ÂUFë «c¼ …—«“uë ÂbIð ¨Â≤∞∞± ‡ ≤∞∞∞ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ
p?Ãc?ÐË ¨W?ÄœUIë Àö¦Ã«  «uM ë w Èdš_« ·uHBë V²Â UN³IFð ¨5OÝUÝ_« lÐU Ã«Ë w½U¦Ã«
               Î
Ê«bO*« w W¹uÐd²Ã« …œUOIë vKŽ«œuIFÄ qÄ_« qE¹Ë¨·uHBë lOL' XKL²Â« bÁ Z¼UM*« WDš ÊuJð
¨rNz«—¬Ë rNðUEŠöÄ ¡«bÐ≈Ë ¨WD)« Ác¼ ÕU$ù ª—uÄ√ ¡UOÃË√Ë ¨5LKFÄ˨ s¹d¹bÄ˨ 5 dAÄ sÄ
                         Î
    ÆWIŠöë a Më WŽU³Þ bMŽ pÖ …UŽ«d* ¨WO³¹d& U       ½ vÃË_« WM ë w V²Jë d³²Fð YOŠ
¨ U? ?ÝR?*« v?Ã≈ d?¹b?I?²?Ã«Ë d?J?A?ë q?¹e?−?Ð Âb?I?²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ ô rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
U?J?O?−?KÐË UOÃUD¹≈ w²ÄuJŠË ¨WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨W Uš uJ ½uOë Ë ¨WOÃËbë  ULEM*«Ë
                             ÆŸËdALKà wÃU*«Ë wMHë ULNLŽbà ¨W Uš
                     Î
¨nOÃQð ‚d Ë ¨WC¹dŽ ◊uDš ‚d sÄ ∫tFÁuÄ V Š ö ¨WOMÞuë ÊU−Kë …—«“uë dJAð ULÂ
w? „—U?ý s?Ä q?ÂË ¨—«d?Á≈ ÊU?'Ë ¨ V?²?J?ë qLŽ  Uý—Ë w 5—UAÄË ¨rOJ%Ë d¹d% ÊU'Ë
   ÆWÃËbÃ«Ë sÞuë ¡UMÐ w rN Oà ª—uMë vÃ≈ tł«dš≈ vKŽ qLŽË ¨wMÞuë ŸËdA*« «c¼ “U$≈


 wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
      Z¼UM*« eÂdÄ
   ≤∞∞≥ ‡ w½U¦Ã« Êu½UÂ
                                                                                                                       W bI

                 ÔÚÓ Ó             Î Ú Ó                    Ó 
                 ¨bFÐË 5?*U?FKà WLŠ— Àu?F³*« ¨5Ä_« t?ÃuÝ— vKŽ Âö?] Ã«Ë …öB?Ã«Ë ¨5*UFë »— ˇ b?L(«                    Ô               Ô ]          Ó              =        Ô Ó
W?G^K?ë ÃUNÚMÄ  UIK?Š sÄ …b?¹bł WIKŠ q?¦1 w?ÝUÝ_« lÐUÒ Ã« n?B?K?à åW?KOL'« UM²GÃò »U?²Jë «c¼ ÊS
                         ÓÓ       Î           Î Ó ÚÓ Ô = =              Ó                = ]                               Ó                    ]
                   Ó Ó                      ] Ó  ÚÓ  ÚÓ
  vKŽ ÿUH×ë lÄ ¨…d³)«  «– WOÐdFë —UDÁ_« iFÐ w U½dOž »—U−ð sÄ ¨tHOÃQð w ¨U½bÓ √Ó bÁË Æ WOÐdFë                           ÚÓ              Ó           ÚÓ             Ú              
                       ] Ú ] Ú                        ] Ó  Ó Ó Ó 
                       ÆWO½U ½ù«Ë WOÄöÝù«Ë WOÐdFë rOIë lÄ ÂU− ½ô« …UŽ«dÄË ¨wMODÚ KHë lÁ«uë WO uBš                    Ú              Ô =  Ó    Ò                                  Ô
                                        Ó Ú          Ú Ú Ô 
    U?NOKŽ XB½ w²Ã« ¡ÈœU?³*UР«e²Ãô« ¨t¹√Óe?−Ð »U?²Jë «c¼  «bŠË w ¨ tOÃ≈ U?M³¼– UÄ q? w ¨ UMOŽ«—Ë
               ] Ó                                                              Ó Ó                Ú ÚÓ Ó =                          ÚÓ
                                            DÚ KHë WOÐdFë WÓGKë ÃUNÚMLà ÔWC¹dFë ◊uD)«Ë ¨wMOD KHë ÃUNM*« ÔWDš
                                      ÆwMO Ó ]  Ó
                                       =                        ^                Ó              Ô Ô                        Ó 
     Ì Ó  Ì                     Ú  ÌÓ = ÓÓ Ô ] 
    ¨h?BÁË  ôU?IÄ s?Ä ¨WŽu?M²?Ä WO?L?KŽË WOÐœ√Ó ’u?B½ v?KŽ ö?L²?AÄ ¨o?KD?M*« «c?¼ sÄ »U?²?Jë ¡UłË    Ì] Ì            Ô          Î  Ó Ô  Ó ÚÔ                          Ú  Ô
    ¨WO?ŽU?L²łô«Ë ¨W¹uÐd?Ò²Ã«Ë ¨W¹u?ÓGKÃ«Ë ¨W?OÐœ_«Ë ¨WO?M¹bë ¨W?O d?FLë WL?EÚ½_« n?KÓ²Ú ?Ä ÚsÄ ¨ÌW¹d?Fý bzU?BÁË
      Ò                 ] ÓÚ               ] ^          ] ÓÓ         ]           Ò  ÚÓ Ó Ó                           Ô             ] Ú Ó
        =  Ó  ÓÚ Ô                        Ó           Ú Ó  Ó 
      ÆwMODÚ KHë UMFL²−Ä w …bŽ«uë ‰UOł_« WÓ UIŁ ¡UM³Ã W¹Ëd{ ·—UFÄ sÄ U¼dOžË ¨WOLKFÃ«Ë ¨WO ¹—U²Ã«Ë                Ì  Ó Ó   Ú  Ú                                  Ò Ú            Ò          Ò
  W?F?OÓ — ÌWO?Ðœ√Ó Ã–U?LÓ½ œ«d¹≈ v?K?Ž ¨»U?²Jë  «b?ŠË nK?Ó²Ú ?Ä w? ¨’uB^M?K?à U?½—UO²Úš« w? ¨ U?MÚ dŠ b?ÓÁË
     Ó          Ò Ó              Ú                          Ó Ó            Ô                                                      ÓÓ Ú
   ÂUL²¼ô« «c¼ dB²I¹ rÃË ÆsOÓ M'« ö sÄ V½Uł√Ë ¨»dŽË ¨5OMODÚ K s¹dJHÄË »U²ÂË ¡UÐœ_ Èu²Ú *«
   Ô        Ú         Ú ÓÚ                Ú Ú             Ú   Ó  Ó Ì ÓÓ Ó                                Ó Ó =ÓÔ Ì                      Ó Ó Ó             Ó Ô
             Ô         ÚÓ Ú        ]           Ú ]  Ó Ó
”Ë—œ w U¼U½œ—Ë√ w²Ã«  UM¹dL²Ã«Ë WK¦Ä_« w UC¹√Ó pÖ q¦9 UL½≈Ë ¨ «bŠuë w WÓ Ozdë ’uBMë vKŽ                Î Ú Ó Ó ]Ó ]  Ó Ó                                               ]              ^
                                                                                                                     
                                                                                                                 Æ¡ö?Äù«Ë b??Ž«u?I?ë         
     ∫5O³½Uł ÚsÄ UN²−ÃUF0 UMÄÓeӲë bI ¨»U²Jë «c¼  «bŠË w ¨W?Ó Ozdë ’uB^MKà UMԲݫ—œ YOŠ ÚsÄË
           ÚÓ              Ó Ó Ô Ú Ú Ú                                    Ó Ó                     ]                       Ó  Ô ÚÓ
   Ú                Ó]                Ô            Ô  Ú Ó Ì Ó Ú  Ó Ú Ó 
   „«—œ≈ v?KŽ W?³KD?ë …b?ŽU Ä v?Ã≈ ·b?Nð W?K¾?Ý√Ó WŽu?L−?Ä ‰öš s?Ä p?Ã–Ë ¨»U?F?O²Ýô«Ë rN?H?ë ∫ ULN?ÃË√Ó ™                            Ú  Ó               Ô     Ú             ÔÚ Ó           Ô Ô]
              Æp?Ãc „«—œù« «c?¼ .uÚIÓð v?KŽË ¨W?ÓHKÓ²?Ú *« t?z«eł√ Ós?OÐ W?LzU?Ië WOÃôb?ë  U?ÁöFÃ«Ë ¨=h]M?ë ÊuL?CÄ
                        Ú                                  Ô   Ú             ÚÓ                 ] ]              Ó                    Ú Ó
    ] Ú]   Ó                               Ó  ÚÓ
   ¨WO dBë V½«u'UÐ VÃUDë WK oOLFð vÃ≈ wÄdð ¨ WK¾Ý√Ó WŽuL−Ä ‰öš sÄ pÃ–Ë ¨ hMë ¡UMÐ ∫dšü«Ë ™           Ú Ó Ì ÓÚ                    Ú Ó   Ú  Ó                     = ] Ô  ÔÓ
                                                                                                  Æ’uB^MKÃ WOÃUL'«Ë WOL−F*«Ë
                                                                                                                 ] Ó              ] Ó ÚÔ
        Ú Ó
        WK¦Ä_« ÷dŽ vKŽ ÂuIð w²Ã«Ó WOz«dI²Ýô« WI¹dDë ¨¡öÄù«Ë bŽ«uIë WK¦Ä√Ó W'UFÄ w ¨U½bL²Ž« bÁË
                     ÚÓ         Ô Ó ] ] Ú Ú                      Ó ]              Ú   Ó                                               Ú ÓÚ Ó
    Ôo=I×Ôð w²Ã« Ò        WÄUFë bŽ«uÓIë ÃU²M²Ý« rŁ ¨”—bë Ÿu{uLÐ WKÒBë  «– W¹uGKë d¼«uEë WEŠöÄË ¨…—U²Ú *«
                                             Ú        ]                  Ó                       Ò ^  ] Ó Ó Ô                                     Ô
                                                                                                        Ú
                                                                                                     ÆÃUNM?*« w …Ušu²?*« ·«b¼_«    Ó Ò ÓÔ Ó Ú Ó
                      Î Ó                            ÚÓ
        ]n]Bë ÓÊ_ «dEÓ½ ª»U³Ã« «c¼ w WÓ dF*« ÓWOÃuLý ¡öÄù« ”Ë—œ w ¨UMOŽ«— UM]½√Ó vÃ≈ ¨Ô…—Uýù« —bÚ&Ë      Ô       Ú                 Ô            ÚÓ                            Ô
                                          = Ô = Ó^ 
                                         ÆrN*« ÍuGKë ŸdHë «c¼ ”Ë—œ U¼bMŽ wN²Mð w²Ã« …dOš_« WIK(« bF¹ lÐU ë
                                                                 Ô         Ô        Ú    Ó ÚÓ Ó Ó                    Ó Ó Ó ÚÓ Ò Ó Ô Ó
            «bŠuë ’uBÔMà W³KDë WÓ dFÄ jЗ ¨UNz«—Ë ÚsÄ ¨vÒšuÓ²Ó½ UÒM bÓI ¨WDAÚ½_«Ë dO³F]²Kà W³Ú ÒMÃUÐ UÄ√Ó
                Ó Ó                   ÓÒ           ÚÓ Ó ÚÓ                                   Ô Ú          Ó Ó  Ú                     Ó            Ú
          Ó  Ó Ú         Ú Ó
         ¨sJ?Ä√ UÄ ¨ Y×?³?ë vKŽ rNF?O−?A?ðË ¨rN¹bà WO?ÐU−¹ù«  U?¼U−ðô«Ë r?OIë a?OÝdðË ¨l?Á«u?ÃUÐ WÝË—b*«
                                         Ó Ó      Ú           ]                        =        Ó Ó           ÚÓ                             ÚÓ
                                                                                           ÆWÓMJL*«Ë WÓHKÓ²Ú *« WÓ dF*« —œUBÄ w
                                                                                                  ÚÔ           Ô             Ó 
            Ú ] Ó                     Ó  Ó Ó
           ’d(« bý√ ÊuB¹dŠ ¨e¹eFë UMMÞË w ¨ UÝ—b*«Ë 5Ý—b*« sÄ ¨U½¡öÄ“ Ê√Ó 5I¹ vKŽ s×½Ë                 = ÓÔ Ó = Ó  Ó Ô ] Ì Ó                                                  Ô Ú Ó
         ¨ ÓÊË—œUÁ r¼Ë ¨ = Ô  Ú        ÌWŽuÓMÓ²Ä ÌÓWDA½√Ë œ«uÄ sÄ »U²Jë «c¼ tÓMLCð U0 ŸUH²Ú½ô« ÓsÄ ¡«ÒeŽ_« W³KDë 5JLÓð vKŽ
                                                  ] Ó       Ô             Ô ]Ó                                                       Ú
                          ÚÓ  ] ^                     
           ôU−Ä w UNHOþuðË ¨ W?¹uGKë rNð«—UNÄË W³KD?ë ·—UFÄ WOLMð vKŽ ¨ WOŽ«bÐ≈  U?ÁUÞ sÄ ÊuJKL¹ U0      ÓÒ                     ÚÓ                 Ì] Ú Ì                      Ó Ú Ó
                                ÓÓÚ Ô                       ]Ô Ú  
                              Æq³I² *«Ë d{U(« w …ułd*« …bzUHÃUÐ rNMÞË vKŽË ¨rNOKŽ œuF¹ U0 WHK²Ú *« …UO(«            Ú Ó                     Ú ÚÓÓ Ô Ó  Ó Ó Ô  Ó
                                          Ú Ó    Ú  Ô   Ú Ò ^ Ó Ô
                                          bBIë ¡«—Ë sÄ u¼Ë ¨oO u²Ã« wÃË ˇ«Ë
ÊuHÃR*«
                                                                               U‡ u ;«
                                          …b u «
                                                                                          …b u «
                         UO d                                             ÷—_«
                                               U)«
∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WJ `                   ≤ÆÆÆÆ................ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷—_« UN √
                                                                                                …d UF «
∏∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WK Ë …d M                  ∂ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W OD « ÷—_«
                                               dA W
π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t ‰uFH*«                 π Æ.......ÆÆ.....ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ÷—_« V
πµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆåôò ‡ q u w « ULKJ «                        ±± .ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ.ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uBI*« r ô«
                                                     ±µ ..ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ n Q WON M*« ¡UL _«Ë —uBI*« r ô«
                                                                                          …b u «
                                          …b u «
                                                           WOMOD KH « ULEM*« s
               5OM R*« UH « s
                  WOMI                                         5OM R*« UH s


                                               «
                                                             WO Ëb «Ë WO dF «Ë
                                                                                                 dA W œU(«
 π∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOMI «                ±π ÆÆÆÆÆÆ...ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wMOD KH « dL _« ‰öN «
±∞≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆq Ë “ bL √          dA W œU   ≤≤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuKF «Ë W UI «Ë WO d K WO dF « WLEM*«
±∞¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X d ù«             ≤¥ ÆÆ.ÆÆ...ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nO O uO «
±∞∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w ö « qFH « ؉uN LK wM *« qFH «                          ≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆ.ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ’uIM*« r ô«
±±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±® rO d « U ö                    ≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLKJ « ‰Ë√ w …eLN «
                                                                                            …b u «
                                          …b u «
                    WL d        hB                                      ⁄«dH «     U Ë√Ë qLF «
                                               «
                                                                                                  dA WO U «
 ±±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uAO ÊËœ                   ≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …UO(« —u qLF «
                                               dA WF U
±±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X d J « WFzU                ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ⁄«dH « U Ë√
±≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO ö « ‚u ‰UF _« ؉uN LK wM *«                         ¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ULF « UN √
±≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤® rO d « U ö                     ¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œËbLL « r ô«
                                                     ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLKJ « j Ë w …eLN «
                                                                                            …b u «
                                          …b u «
                  ‰U √Ë nz«d Ë rJ                                             WO dF « …√d*«
                                               dA WM U «
                                                                                                  dA W U «
±≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂU9 w √ rJ s
                                                     µ±  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍË«dF Èb
±≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w M *« rJ s
                                                     µ∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œdO u WKOL
±≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÍ“Ë d*«Ë w «dF «                µπ  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w d
±≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—u Q ‰«u √
                                                     ∂≤  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W dF*«Ë WOM *« ¡UL _«
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eOOL «
                                                     ∂∂  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLKJ « d ¬ w …eLN «
                                                                                          …b u «
±¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥® rO d « U ö
                                                                 5D      K w rOKF «
                                                                                                 dA WF «d «
                                                      ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”bI « w WO dF « WOKJ «
                                                     ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOM L « ¡UL _«
                                                      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆåU ò ‡ q u w « ULKJ «
                                      ∫ qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ                                        ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
  Í“U−Š UOÝuà ‡     d¹“uë VM¹“≠        g³Š VM¹“ ≠        hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
            ÆW½—U“ œUNł ≠       b¹UJë w׳ ≠       rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠
           hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠       5ÝU¹ o uÄ ≠         5ÝU¹ Õö Æœ ≠
                                          ·U Ž bOFÝ Æœ -
                            ∫ WOÐœ_« YŠU³LKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ≈ WM'

»uÃUŠ uÐ√ bL×Ä ≠     —œUIë b³Ž ÂUNÃ≈ ≠   WëežuÐ√ œUN½ ≠     © UÎ Oz— ®W½—U“ œUNł ≠
           w UL'« qOŽULÝ≈ ≠       wÄËbÁ œUFÝ ≠    © «—dIÄ ® hL(« uЫ dLŽ Æœ ≠
                                     Î
              ÊUOKŽ WMOJÝ ≠     …d UMÄ wKŽ ≠           ÃU(« vÝuÄ ≠
            ∫wÝUÝ_« lÐU ë nBKà w½U¦Ã« ¡e'« Ø WKOL'« UM²Gà »U²Â qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

    w UŠ œ«R -       tOIHë qÄ√ ≠   »uIF¹ ÊUCÄ— ≠           ÕU³BÄ rO¼«dÐ≈ ≠
    WODŽ ÊULF½ -      …uKŠ …bz«— ≠     ÊU×Dë ¡UM¼ ≠          VOD)« ‰ULł ≠
               tÞ uÐ√ vKOà ≠     pÐdý dONÝ ≠             d³MŽ œUNÝ ≠
                                  ∫ WOÐdFë WGKë ÃUNMÄ rOJ% WM'

            Íœ«uK ë s ŠÆœ Æ√≠   W²Â uÐ√ œuL×ÄÆœ ≠     wŁužd³Ã« nODKë b³ŽÆœ Æ√ ≠
               tKë bL×Ð w½U¦Ã« ¡e'« -
                                       …dýUFë …bŠuë
                                       ÔÓ    ÔÓ Ú Ó

                                          Ô Ú Ó
                                          ÷—_«


                            ÷—_« UN²¹√Ó
                            Ô Ó Ô]
                             °„UNÐ√ UÄË °÷—_« UN²¹√ pKLł√ UÄ
                               ÚÓ   Ô ÚÓ  Ô]Ó Ó Ú Ó
                        ]  Ó  Ô Ó ÚÓÓ  Ò   Ó Ú ] ÓÓ
                       °fLAKà pŽuCš q³½√Ë °—uMKà pÃU¦²Ä« rð√ UÄ
      WODG²Ä ∫W×A²Ä
        = Ó ÓÔ Ó ]Ô
                 °vłbÃUÐ UFMIÄ pNłË `KÄ√ UÄË °qEÃUÐ W×A²Ä pÓ dþ√ UÄ
                   ^ Î ]Ó Ô Ó Ú Ó Ó ÓÚ Ó Ó = = Î Ó ]Ô     ÓÚ Ó
 ÔÓ Ú Ó
t²LKÔþË qO]Kë œ«uÝ ∫vłbë
          Ó  ^
                      °pzU Ä qOÃUNð ‰u¼√ UÄË °„d−Ó w½Už√ »cŽ√ UÄ
                        Ó Ó   Ó Ó Ú Ó    Ú Ó ÓÓ Ó Ú Ó
        Ó Ó
       «u √∫qOÃUNð
           Ó
  ÓÚÓ     Ú Ó
Æp½Qý rEŽ√ UÄ∫„UMÝ√ UÄ                   Ú Ó Ó Ô     Ô]  ÓÓ Ú Ó
                            °„UMÝ√ UÄË °÷—_« UN²¹√ pKLÂ√ UÄË
               vÃ≈ X?D?³¼Ë ¨p?ÃU?³ł v?KŽ  bF?Ó Ë ¨p?Ãu?NÝ w  d?Ý bI?Ã
                 Ô Ú Ó Ó         Ô Ú  Ó     Ô  Ô Ú Ú Ó Ó
                 Ó Ú Ô  Ó      Ô Ô Ú ÓÓ  Ó     Ô Ú ] ÓÓ  Ó Ú Ó
               w pL?KŠ XÚ d?FÓ ¨pÓ u?N XK?šœË ¨„—u Ô XI?KÓ ðË ¨p?²¹œË√
     ÆpðeŽ∫p²H½√
       ]  ÓÓ ÓÓ       ÓÚ Ó           Ó Ô    ÓÓ Ú    Ó Ó ÓÓÓ  Ú
               w? p?Äe?ŽË ¨Íœ«u?ë w? „¡Ëb?¼Ë ¨q??³?−?ë v?K?Ž p?²?H??½√Ë ¨q?N?] ?ë
               WOÃUF²L?ë ¨UNðuIÐ WD ³MLë X½√ X½Q ¨nNJ?ë w pL²JðË ¨dÚ Bë
               ÔÓ Ô       ] Ô Ô Ó ÓÚÔ   ÚÓ ÚÓ    ÚÓ   Ó ^Ó ÓÓ  ]
               U¼—«dÝQÐ W?×{«u?ë ¨UN²ÐöB?Ð WMOK?ë ¨U¼uK?FÐ WCH?Ó ML?ë ¨UNF{«u?²Ð
                  Ú Ô Ó         Ó Ó  Ô =]   = ÔÔÓ  ÚÔ     Ô  
                                               = Ó ÔÓ
                                            ÆUNðU½uJÄË
                           Ú Ó Ó Ó Ô Ú Ú Ó  Ò  Ú]
               pOÃ≈ XłdšË ¨UNЫuÐ√Ë w H½ c «u½ X×²Ó bÁ WO UBë WKOKë w Ë
                 Ô Ú ÓÓ    Ó ÚÓ
      Æ«bOIÄ∫ö³JÄ
       Î ] Ô Î ] Ô          Î Ó   ÔÚÓ ÚÓ   ] Ó   Î ]Ó Ô    Ó  Î ÚÔ
               w¼Ë V«uJÃUÐ WBšUý p²OHÃQÓ ¨w²O½U½√ œuOIÐ ö³JÄ ¨wFÄUDLÐ öI¦Ä
               f?H?Më ‰e?M?Ä Ê√ X?LK?ŽË ¨w?ÃU?IŁ√Ë Íœu?O?Á wM?Ž X?Že?MÓ ¨p?à r? ?²³?ð
                ] Ó  Ó ] ÓÔ Ú Ó Ó      ÚÓÓ    Ô Ò Ó Ô Ú Ó Ó  Ó Ô ÓÚ Ó
               w UNðœUFÝË ¨p²ÄöÝ w UN²ÄöÝË ¨p³zUž— w UN³zUž—Ë ¨„ƒUCÓ
                 ÓÓ   Ó   Ó Ó    ÓÓ        Ó   Ó ÓÓ    Ô
                           Æ„bÓ ł vKŽ Âu−Më Ád¦Mð Ícë w³¼cë —U³Gë
                             Ó   Ô ^ ÔÔ ÚÓ ] = Ó ]  Ô Ú

                        ≤
                        Ô Ó ÓÚ Ó Ô ÚÓ Ú ÓÓ  Ú  Ó] ÓÔ  ÓÚ]
                Xłdš ¨ÍœuLłË w²KHž XKKÄ bÁË ¨ÂuOGÃUÐ WMD³Lë WKOKë w
                Ô Ú Ó
                Ó        Ô  Ó   Ú Î Ó ] Ô Î Ó Ó Î Ò Ó  ÔÚ Ó Ó  
                p?O{U?Ä s?O?ЗU?×ð ¨W?H? U?F?ÃU?Ð W×?K?Ó ?Ä W?KzU?¼ …—U?³?ł p?ðb?łuÓ p?O?Ã≈
                    Ó 
     ÆsOK²Ið∫sOŽdBð
     Ó ÔÚ Ó   Ú Ó  ¨pFOKCÐ p?KO¾{ s¹d¦F³ðË ¨„b¹b−Ð pL?¹bÁ sOŽdBðË ¨„d{U×Ð
                  Ó   Ó Ó Ó Ú ÓÔÓ     Ó             
                                    Ó Ó Ó Ó Ú ÓÓ
ÆÊu½UIë ¨WF¹d]Aë ∫”uÄUMë
     Ô     Ô  Ò         ÆpÝuÄU½ rNÝuÄU½Ë ¨pÄUE½ W¹dA³Ã« ÂUE½ Ê√ XLKFÓ
                        Ô  ÓÚ ÔÓ   Ó   Ô   ] ÓÚ Ó ] Ó Ô Ú Ó
                            °pðU½√ ‰uÞ√ UÄË °÷—_« UN²¹√ pÄdÂ√ UÄ
                              Ó ÓÓ Ó Ó Ô ÚÓ     ^ Ó ÓÓÚÓ
                  Ú Ó Ú  Ó Ó    Ó  Ó ÚÔ Ú   ÚÓ   Ó Ó ] Ó
               ¨rNÄU¼Ë√ vÃ≈ rN²IOIŠ sŽ sO dBMLë pzUMÐ√ vKŽ p½UMŠ bý√ UÄ
                                        ÓÓ Ó ÚÓ Ó  ]
                               °tMŽ «ËdBÁ UÄË tOÃ≈ «uGKÐ UÄ sOÐ sOFzUCë
                               Ô ÚÓ  ] Ó
      Æ`OB½∫ZC½
       Ô Ó ^ Ó                         Ó Ó Ú Ó Ú Ó ^  ÓÔ Ú Ó
                                   ÆsOJ×Cð X½√Ë ZC½ s×½
       ÔÚ Ó Ô = Ó Ô
      ÆdHJ½ ∫·b−½                        ÆsO—U³ð X½√Ë ·b−½ s×½
                                    Ó  Ô ÚÓÓ Ô = Ó Ô Ô Ú Ó
       Ô Ó Ú Ó Ô Ú Ó
      ÆÕd−½∫rKJ½
                 Ó Ô Ó Ô Ú Ó  ÚÓÓ  =             ÓÚ Ô Ú ÓÔ Ú Ó
               U?MÄu?K? s?¹dL?G?ð X½√Ë ¨ÕU?Äd?Ã«Ë ·u?O^ ?ÃU?Ð „—bÓ r?K?J?½ s×?½
                                          ÆrÓ K³Ã«Ë X¹eÃUÐ
                                            ÚÓ    Ú]
               Î Ú Ó Ó  ÚÓ Ó  ÚÓÓ Ó  Ó Ó Ú Ó  Ú  
               «—uŠ U?NM?O²³?M²Ú ?ð X½√Ë ¨r?łUL−?Ã«Ë ÂU?EFë pðU?Š«— Ÿ—e½ s?×½
                                          Ô ÓÚÓÔ Ú Ó
                                             Î
                                            ÆU UÓBÚHÓ Ë
                                                 Ó
 ÆÂe×ë UNÐ bBI¹∫—ULž_«
  ÓÔ    Ô Ó ÚÔ Ú Ó     Ú      Ó  Ó Ó Ó Ú Ó  ÚÓÓ Ó Ó  Ú  Ô  Ú Ó Ó Ô Ú Ó
               ¨—U??L?ž_U?Ð U?½—œU??O?Ð s?O?¾?K?L??ð X?½√Ë ¨n?O?−??ë p?Žœu?²?? ?½ s?×?½
                                              ÓÚ Ó
                                            ÆbOÁUMFÃUÐ U½d UFÄË
                                                     ÓÓ
                                Ú Ó  ÓÓ  ]  Ó Ú Ó Ô ÔÚ Ó Ô Ú Ó
                  ÆdŁuJÃUÐ UM¼ułË sOK Gð X½√˨ÂbÃUÐ pNłË m³B½ s×½
                    ÓÚ Ó Ú Ó Ô Ó
               XÚ½√Ë ¨n?z«c?I?Ã«Ë l «b?L?ë U?NM?Ä l?M?BM?à „d? U?MŽ ‰ËU?M?²?½ s×?½
                 ÓÓ Ó  Ó Ú Ó Ó Ú Ú Ó Ó Ú Ó Ó             Ó Ô Ó ÓÓÔ Ú Ó
                                       Ú Ó = Ó ÔÓ Ó
                          ÆoÐU½eÃ«Ë œË—uë UNMÄ 5½uJð˨U½d UMŽ sOÃËUM²ð
                           Ó  ] Ó Ó Ô                   Ó Ó Ó ÓÓ
                       °pÓ UDF½« d¦Â√ UÄË °÷—_« UN²¹√ „d³Ó lÝË√ UÄ
                            Ú Ó ÓÚ Ó Ó Ô Ú Ó  Ô]Ó Ó Ú Ó Ó Ú Ó
                               ÚÓ Ú Ó Ó   Ó Ô]Ó  ÚÓ
                             øX½√ sÄË ø÷—_« UN²¹√ X½√ UÄ
                                   Ô Ú
   ÆÍdOJHð …uÁ ∫w²KÁUŽ
     ÚÓ Ô] Ô  Ó Ó         Ú ÓÓ  Ó Ó   Ó  ÚÓ      Ó Ó  ÚÓ
                   ÆwÄöŠ√Ë wÃUOšË w²ÓKÁUŽ X½√ ¨wðdOBÐË ÍdBÐ X½√
                                    Ó ÓÓ


                          ≥
                   Ó Ú Ó  ÚÓ         ÓÓ  ÚÓ    Ó Ó Ó    Ô  ÚÓ
                 w??²?K?H??ž X?½√ ¨Í—Ëd??ÝË w??L?Ã√ X?½√ ¨w??A?D??ŽË w??Žu?ł X?½√
                             Ô Ó
                                                Æw¼U³²½«Ë
                                                   Ú
                       Ú   ÚÓ Ô ]          Ô Ó Ú  ÚÓ
                 ÆwŠË— w œuKÔ Ã«Ë ¨w³KÁ w ‚uAÃ«Ë ¨wMOŽ w ‰UL−ë X½√
                   Ô  Ô                ÚÓ
                             ÚÔ Ó Ó Ú Ô Ó Ú Ó  Ô ÚÓ  Ô]Ó Ó  ÚÓ
                           ÆXM ULà sÂ√ rà uKÓ ¨÷—_« UN²¹√ U½√ X½√

                 ©nz«dDÃ«Ë lz«b³Ã«∫Ê«d³ł qOKš Ê«d³ł®
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ

Ó Ó ÚÓ    Ú Ô Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ô Ó  ÓÓ  Ú Ó  Ó     Ó Ó    Ô 
 YF³Ä X½U Èdš√ ¡UOý√ WŁöŁ dÂc½ ÆUNzUNÐË ÷—_« ‰ULł sÄ ¨t¦¹bŠ W¹«bÐ w ¨VðUJë V−F𠇱
                                       Ó ] ÓÓ
                             Æ÷—_UÐ VðUJKà »U−Ž≈
                               ÚÓ     Ú Ì  Ú
                      > Ô  Ô ] ÓÓ  Ó Ô     ÓÓÓ ] Ó ] Ô
                   øUNMÄ q sÄ rKF²½ «–UÄË øVðUJë U¼d– w²Ã« WFO³Dë d¼UEÄ UÄ ‡≤
                                              Ó
                             Î ÓÚÓ  ÚÓÓ Ó Ô  ÚÓÓÚÓ Ô 
fH½ w sO²KOKë sOðU¼ dŁ√ sO³½ ÆÂuOGÃUÐ WMD³Ä WKOÃË ¨WO U WKOà ∫sO²HK²Ú Ä sO²KOà VðUJë nÓ Ë ‡≥
 Ú Ó  ÚÓÓ ]  ÚÓ Ó ÓÓ Ô =ÓÔ  Ô Î Ó] ÓÔ Î ÓÚÓÓ Î                     Ó Ó
                                             
                                           ÆVðUJë

         Ó ÓÓ Ô  Ó Ô = Ó Ô   Ô   Ô Ô Ó  Ó ÔÓ Ú Ó Ó ÚÓ Ô 
         ÆW½“«uLë Ác¼ `{u½ ÆtÐ ÷—_« UMKÐUIð UÄË ¨÷—úà tKFH½ UÄ sOÐ VðUJë Ê“«Ë ‡¥
                                          Ó Ó
¨U?½d UMŽ sOÃËU?M²ð X½√Ë ¨nz«cIÃ«Ë l? «bLë UNMÄ l?MBMà „d UMŽ ‰ËU?M²½ s×½ò ∫VðU?Jë ‰uI¹ ‡µ
  Ó   Ó Ó ÓÓ ÚÓÓ Ó  Ó Ó Ó         Ú Ó ÓÚ Ó Ó     Ó Ô Ó ÓÔ Ú Ó Ô      Ô
           Æ’U ë UMÐuKÝQÐ ‰uIë «c¼ WžUO bOF½ÆåoÐU½eÃ«Ë œË—uë UNMÄ sO½uJðË
            =    Ú Ô  Ú Ó Ú   ÓÓ   Ô Ô ÓÓ ] Ó        Ú Ó = Ó ÔÓ
   Æ…bŠuë Ác¼ d¼UEÄ iFÐ sOF½ Æ«bŠ«Ë U¾Oý ¨hMë W¹UN½ w ¨÷—_«Ë tÓ H½ VðUJë bŽ ‡∂
     Ó Ú Ó     Ó Ó Ú Ó Ô =Ó Ô Î  Î Ó = ] Ó       Ó Ú  Ô ÚÓÔ     ] Ó
                           ¥
                        
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ò ] Ô 
                        hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                              
                                  Ó Ú Ó] Ô  Ó Ó Ô ÒÓ Ô
                          ∫hMë w WOðü«  ULKJKà …œUCLë  ULKJë sOF½ ‡±
                           = ]
          Æw²KHž ¨Í—ËdÝ ¨rN²IOIŠ ¨pL¹bÁ ¨WO UBë WKOKë ¨WOÃUF²Lë ¨ bFÓ
           ÓÚÓ   Ô   Ó Ó    Ó Ó ]     Ó ]   Ó Ô     Ú
                                              ] Ó Ó Ô = Ó Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ‡≤
                                     Ó
                    ^ Î ]Ó Ô Ó Ú Ó Ó ÓÚ Ó = = Î Ó  ]Ô 
                 °vłbÃUÐ UFMIÄ pNłË `KÄÓ√ UÄË °qEÃUÐ W×A²Ä pÓ dþ√ UÄ ≠
                 ÆdŁÚuJÃUÐ UMÓ¼ułË ÓsOK GÓð X½√Ë ¨ÂbÃUÐ pNłË m³B½ s×½ ≠
                  Ó Ó       Ô   Ú   ÚÓÓ  ]       Ó Ú Ó Ô ÔÚ Ó Ô Ú Ó
    Æ„d{U×Ð pO{UÄ ÓsOÐ—U×ð ¨WH UFÃUÐ W×KÓ Ä WKzU¼ …—U³ł pðbłuÓ pOÃ≈ Xłdš ≠
           Ó     Ô Ó       Î Ó ] Ô Î Ó Ó ÎÓ ]Ó    ÔÚ Ó Ó       Ô Ú Ó
            Ú Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓ Ó  ÚÓÓ Ó  Ó         Ó Ó   
         ÆÎU UBHÓ Ë «Î—uŠ UNMO²³M²Ú ð X½√Ë ¨rłUL−Ã«Ë ÂUEFë pðUŠ«— Ÿ—e½ s×½ ≠   Ô ÓÚÓÔ Ú Ó
    Ó  Ô ] Ó ÓÓ Ó ÚÓ  Ú  Ó  Î = Ó ÓÔ     ] Ó ÓÓ Ú Ó   Ô      Ô
∫WOðü« sÄ V−F²½ nOJÓ ¨÷—_« ‰ULł sÄ U³−F²Ä ¨å°÷—_« UN²¹√ pKLł√ UÄ ò∫ VðUJë ‰uI¹ ‡≥
                       Ô Ú
                                ÆrKFë WOL¼√ ≠
                                  Ú   ]= Ó Ó
                                         ÆsÞuë …eŽ ≠
                                            Ó ]
                                             Ó Ó
                                       Æ‰ö²Šô« WŽUAÐ ≠
                                          Ú
                                           Ó Ó Ó ÚÓ
                                         Æ»dFë …d¦Â ≠
                        ∫wðQ¹ ULO WOLÝô« qL−Ã«Ë WOKFHë qL−ë sOÐ eOL½ ‡¥
                          Ó    ] Ú  Ó Ô    ] Ú  Ó Ô Ó ÚÓ Ô =Ó Ô
                                    ÆpÃuNÝ w  dÝ ≠
                                          Ô  Ô Ú
                                  Ó Ó Ú Ó  ÚÓ ^  Ó Ô Ú Ó
                                 ÆsOJ×Cð X½√Ë ZC½ s×½ ≠
                                      ÆwADŽË wŽuł X½√ ≠
                                        Ó Ó Ó      ÚÓ
                                Æ„ÔƒUCÓ fHMë ‰eMÄ Ê√ XLKŽ ≠
                                       Ú ] Ó  ÚÓ ] Ó Ô Ú Ó
ÆÌrÚ Á qÔJà U³ÝUMÄ ÎU½«uMŽ lC½Ë ¨rÚ Á qÔ w —dJ²Lë dOL]Cë Ÿu½ VÓ ×Ð ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ‡µ
    = Î Ô        Ô Ô Ó ÓÓ Ì =     = ÓÔ       Ú Ó Ó Ì        ] ] Ô ÚÓ
                                 Ô     Ô Ú Ú Ó Ô 
WGOÒBë V½Uł vÃ≈ © ® Ó…—Uýù« lC½ ÆåUNðU½uÓJÄË ÆÆÆÆ pÃuNÝ w  dÝ bIà ò∫VðUJë ‰uI¹ ≠∂
 Ó                 Ô Ó Ó   = Ô                         Ô Ó
                                    Ó Ú      Ú Ó]Ó Ó ]
                                   ∫…dIHë Ác¼ w  —dJð w²Ã«
                                —bBLë ≠
                                Ó Ú Ó      w{ULë qFHë ≠
                                            
                              Ú Ó =
                             —Ëd−LÃ«Ë —U'« ≠     lL−ë WGO ≠
                                          Ú Ó  Ó
                              ÓÓ Ô Ó
                              WGÃU³Lë WGO ≠       dÄ_« qF ≠
                                            ÚÓ  Ú

                           µ
                                W³ODë ÷—_«
                                Ô Ó=] Ô Ú
       Ú Ó Ó Ô Ó ÚÓ
      Æl²L²Ú ð ∫rFMð   rà ULÐ rFMð ULNMOÐ w¼Ë ¨UNHKš ‰UIðd³Ã«  UMłË ¨UNÄUÄ√ d׳ë
                Ú Ó   Ô Ó ÚÓ Ô ÓÚÓ Ó Ó  ÓÚÓ   Ô ÔÚ Ô ]Ó Ó  Ó Ó Ô Ú ÓÚ
       ^  Ú ^ Ó
   ÆqLFë w b−ë ∫bJë
    Ó Ó           ¨wFÝË ¨yb UNÄU¹√ÓË ¨ «d¼«“ ÏÕöÄ UNOÃUOà ¨q³ÓÁ sÄ WÓM¹bÄ tÐ rFÚMð
                  Ï ÚÓ Ó   Ó Ô ]Ó Ï  Ó         Ó Ô Ú Ú Ï Ó  Ú Ó Ó
       ÚÔ
     UNÐ vMF¹ ∫U¼bNF²¹
           Ô ] Ó ÓÓ  ÓÊUÓ ‰UIÔðd³Úë …dÓ−ý ¨U¼dÚOÓš Ôœ—ÚuÄ dÚ׳ÚÃ«Ë ‰UIðdÔ³Úë ÔW]³ÓŠ ÆÏdOڳ ςړ—Ë
                        ÔÓ Ó          Ó Ô Ó Ó     Ô          Ó    Ó
        Æe²¼« ∫·—
        ]   ] Ó
                ¨ U¼UŽÚd¹ÓË U¼Ôb]NÓFÓ²Ó¹ ^qÓEÓ¹ÓË ¨V=O]Dë X³ÚMÓLÚë w ÁbÓOÐ UNÔÝdÚGÓ¹ UNÔ³ŠU
                                  ÚÓ Ó Î ÓÓ Ô ÔÚÓ =Ô  Ú
                ULKÂË ¨UNÐ ‰uGAÄ t³KÁË ¨UNOKŽ «bÐ√ tMOŽ ¨t³ŠË tÃUÄ sÄ UNOKŽ iOH¹Ë
                  ]Ô Ó    Ï Ú Ó Ô ÔÚÓÓ                        ÚÓÓ Ô    ÔÓ
 Ò = Ó Ô Ó Ú Ô Ú Ó    Ó
ÆqEë u¼Ë ¨¡wÓ lLł ∫¡UOÚ √
                          Ú ÔÓ Ó    Ô Ó Ú Ó ÔÓ Ó  Ú
                ·—Ë ¨UNŽËdÔ  d¦ÂË ¨UNÁUÝ XEKžË ¨÷—_« w U¼—Ëcł Ú bӲī
                ] ÓÓ    Ô                       Ô Ô  ] Ú
       Ó Ó Ú Ó Ó ]Ó Ó
       Æ‚dý√∫qKNð
                 ¨UŠÓdÓ qKÓNÓ𠨡UOÚ Ó_«Ë ‰öEë UNÃuŠ ÚsÄ Ú ÓdA²Ú½«Ë ¨ÔdCÚš_« UNÁ—Ë
                 Î   Ó ]   Ô     Ô =    Ú Ó    Ó Ó   Ó Ó   ÔÓ Ó
                             Ú  =Ó Ó ] Ó Ó ] Ó  Ó Ó Î ÚÓ Ó Ó ÚÓÚ
                       Æ©¶® r¹dJë tO³½ vKŽ vKÓ Ë ¨tKë bLŠË ¨«dOš dA³²Ý«Ë
                           
Æ`²H²Ã« q³Á …d¼eë ∫WLŽd³Ã«
  ^Ó ] Ó ÚÓ Ô Ú ]  Ó Ô ÚÔ   ‚«—ÚËÓ_« sOÓÐ ÚsÄ qDÔð ÎWÓLÔŽÚdÔÐ ÈdÓ¹ ÓÂÚuÓ¹ ¨ÈdÚ³ÔJÚë ÔtÔ²ÓŠÚdÓ ÚXÓ½UÓÂÓË
                             ^
       ÆdA²MÄ ∫Õ«uÓ
         ÓÚÔ  ]      Ô ^ Ô           ] Ú Ô ] Ó ÓÓ Ï ] Ï Ó Ó Î Ó Ó Ó Ó ÚÓ  Ú Ú
                ª—uMë UNJŠUC¹Ë ¨ÈbMë UNMÄ dDI²¹ Õ«uÓ dO³Ž UNà WF U½ ¡UCOÐ dCÔ Ã«
                           ÔÓ
       Æ`²H²ð ∫o²H²ð
        ]Ó ÓÓ ]Ó ÓÓ
                                     Ó ^ Ô Ó Ó Ô ÚÔ
                 ¨WLŽd³Ã« o²H²ðË ¨sO²MŁô« w …UO×ë dÝ ¡ULÃ«Ë ¨WLŽd³Ã« w WÃUIðd³Ã« dÝ
                   Ô Ó Ô Ú Ô Ô ] ÓÓÓ  ÓÚ                         Ó ÔÚ ÔÚ 
                                                          ^
        Ô Ô ÚÓ Ô  ÓÚ
       Æ“d³ð ∫o¦³MðÓ   qEðË ¨WLŽd³Ã« dA²Mð rŁ ¨UNMO³²ð sOFë œUJð ô ¡«dCš W³Š UNMÄ o¦³MðË
                ^ ÓÓ Ô Ó Ô Ú Ô Ô ÓÚÓ ] Ô       Ô] ÓÓ Ô ÚÓ Ô Ó Ô Ú Ó Ï ]Ó Ú Ô ÓÚÓÓ
        ÚÓ
      ÆnDFð ∫uM×ð      Ô Ú Ú Ô Ú Ó ÚÓÓ Ú ÓÓ Ô ^ Ó Ô              = Ó Ô  Ú Ô  Î Ó  Ô ]Ó Ú
                ¨dCÔ Ã« UNÁ«—Ë√ UNOKŽ uM×ðË ª—uMÃ«Ë ¡ULë UN¹cG¹ UNŽËdHÐ WIÃUŽ W³×ë
           Ú Ó
                uLM¹Ë ¨d³JðË W³×ë uLMðË ¨¡u^ ë UNMŽ lÓ bðË ¨È–_« sÄ UN½uBðË
                    ÚÓÓ Ô ÓÚ ÓÓ Ô ]Ó Ú   ÚÓÓ Ó       ÚÓ Ô Ú ÓÓ     Ó Ó  Ô ÓÓ
                 …dO³Â W³Š w¼ «–S ¨ÌÂu¹ Ó «Ó– `³ÚBÔðË ¨wÃUOÃË UÄU¹√ ÆÆd³J¹Ë qÄ_« UNO
                 Ï Ó Ï ]Ó Ó     Ú Ó    Ô   Ó Ó Ó Î Ó Ô ÓÚ ÓÓ Ô Ó Ó
                Ú bž bÁË ¨tð«dDÁ vÃË√ W³×ë vIK²ð v²Š ¡U²Aë q³I¹ Ê≈ UÄË ¨¡U KÄ
                  Ó Ó Ú ÓÓ  Ó Ó     Ô ÒÓ Ú ] ÓÓÓ ]Ó Ô = Ô Ú Ô Ú  Ó Ô ÚÓ
  Ú Ó Ô Ï  Ó ]Ó Ô
Æ»«b¼√  «– WLŽU½ ∫WOKLÚ Ä      ]  ÚÓ  Î] Ô Ú Ó Ì ] Ó Ô Ì Ú Ó Ó ÚÓ  Ó ] Ó   Ó ] Ó  ÎÓ Ô
                ªsOL¦Ã« U¼eMJÐ …u¼eÄ ¨WOKLÚ Ä ‚«—Ë√ sOÐ sO²Š«dë ¡qÄ V¼cë sÄ …dÂ
     Æ…d ²HÄ ∫…u¼eÄ
      Ó ÓÚ Ô ] Ô Ú Ó
                 Ì Ó Ó  ^ ÔÓÓ Ì   ÔÓ ÓÓÓ    ÚÓ     ^ ÓÚ ÓÓ   Ú Ô Ó Ô Ó
                ‚—uÐ UNHKðË ¨oÚ dÐ UNÃËUM²ðË ¨Íb¹_« UNOÃ≈ b²LðË ¨·UDIë Ê«Ë√ 5×¹Ë
       ÆXÁË∫Ê«Ë√
        Ó               Ú   ÎÓ  Ó     Ú        Ô Ó ÓÓ Ì Ò Ó Ì ] Ô Ì 
                UHÓ Ë ¨Èdš_« V½U−Ð …bŠ«Ë ∫UNÁËbMÔ w UNFCðË ·UHý ÊuKÄ rŽU½Ó
                 ÎÒ Ó
                Ô Ó Ú Ô Ô ÚÓ  Ó    Ó Ô Ó Ú Ô] Ô ÏÓ Ó Ì
                qL×ð YOŠ WMOH] ë dÐUMŽ vÃ≈ qÝdð rŁ ªWÁ–UŠ ŸUMÓÒ b¹ UNLEMð ¨nÓ bFÐÓ
                                            Ô Ó Ô = ÓÔ >   Ó Ú
        Ó  Ó
      ÆÊ“U Ä∫dÐUMŽ
                 t Lý sÄ f³Á UNO ¨‚dAë sÄ ¨U U¹ sÄ WÓ OH½ W¹b¼ —U׳ë ¡«—Ë UÄ vÃ≈
                  Ú Ó Ú  Ï ÓÓ     ] Ó     Ó Ú  Î Ú Ó Î ] Ó  Ú Ó Ó      
        ÓÚ Ô
       ÆWKFý ∫f³Á
           ÓÓ
                            Ó Ú  Ï Ó Ú Ô Ï Ó ÚÓÓ   Ú  Ó    Ï Ó ÓÓ    Ó
                         ÆtIOŠ— sÄ …uKŠ WF³½Ë ¨ÁdDŽË t³OÞ sÄ WLÚ ½Ë ¨t¾Ú œË
      ÓÏ Ó
    Æc¹cà »«dý ∫oOŠ—
           Ó
                ©”UMë lÄ∫w½«d¹ù« s¹bë nOÝ œuL×Ä ®

                            ∂
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           …¡U{≈
                           ÏÓ 
                                   w½«d¹ù« s¹bë nOÝ œuL×Ä
 Ì          Ó]  Ó Ó ]                 Ó Ô y   Ó Ï 
 ôUIÄ dA½ ÆsODÚ KHÐ Íu½U¦Ã«Ë wz«b²Ðô« tLOKFð vIKð ¨Â±π±¥ WMÝ U UOÐ bÃË ¨wMODÚ K VðUÂ
       ÓÓ Ó Ó           Ú ÔÓ Ó ] Ó    Ó ÓÓ
   ]Ó Ó  Ô ^  Ó  ]     Ó          Ó  Ú  ] Ó  Ô ^
   WOÐdFë n×Bë w Ë ¨WOÄöÝù« WFÄU−Ã«Ë ¨ŸU bÃ«Ë ¨sODÚ K ∫q¦Ä ¨WOMODÚ KHë n×Bë w …dO¦Â
                        =  Ó                 Î Ó
       Ú Ó ÔÓ    Ó ÓÓ Ó Ô Ô = Ô Ú Ô   ]   Ó  ]  Ó ]  Ú   Ó  Ó ÓÓ Ô
 UŽuL−Ä tà Ʊπ∑¥ WMÝ w= uð ÆÊœ—_« w WÓ UI¦Ã« …—«“ËË rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« pKÝ w qLŽ ÆWHK²Ú Lë
Ï
          ÚÓ  ] Ó  Ô        Ó Ó ] ] Ó      ] Ó Ó   Ú Ï ] Ó Ó
        Æå»dGÃ«Ë ‚dAë sÄ hO UÁ√ ò Ë ¨å°sL¦Ã« qÁ√ UÄ òË ¨å”UMë lÄò ∫UNMÄ ¨WOBBÁ


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                                Ó ] Ó   ÚÓ Ó Ú Ó ÎÓ  Ó Ô Ó Ó
                          ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ lC½ ‡±
                            Ó

             Ó ÚÓ  ÔÚ Ô Ô ]Ó Ó  Ó ÓÔÚ Ó    Ó     Ô    Ô ] ÓÓ
         ∫sŽ åUNHKš ‰UIðd³Ã«  UMłË ¨UNÄUÄ√ d׳ë ò∫ …—U³Fë w VðUJë Àbײ¹ ™
          Ú Ó
                                      ‰UIðd³Ã« …—UOÐ ≠√
                                       Ô ÔÚ Ó ]Ó
                                   UN³Š√ w²Ã« …U²Hë ≠»
                                    ]Ó Ó ] Ó
                                             Ó Ó
                                           U U¹ WM¹bÄ ≠‡ł
                               ∫w WÃUIðd³Ã« w …UO×ë dÝ sLJ¹ ™
                                   ÔÚ Ô     Ó ^ Ô Ô Ú Ó
                                       UN¹Ëd¹ Ícë ¡ULë ≠√
                                          ÚÓ ]
                                        Ó =Ó ÓÔ  Ó Ô Ú Ô
                                       WײH²*« WLŽd³Ã« ≠»
                                  ÔÚ Ô  ]Ó   Ó  Ú ]
                                 ‰UIðd³Ã« W³×à qOL−ë ÊuKë ≠‡ł
                                 ÔÚ Ô ÓÓ Ó Ó Ô Ó Ô ] Ó ÓÓ Ó ÚÓ
                               ø‰UIðd³Ã« …d−ý ÕöHë bNF²¹ nO ≠≤
            Æåd³ÚJ¹Ë ÔqÄÓ_« UNO uLM¹Ë ¨d³ÚJðË ÔW³×ë uLMðË ò∫ …—U³FÐ œuBILë `{u½ ≠≥
             Ô Ó ÓÓ Ó      ÚÓÓ Ô Ó ÓÓ ]Ó     ÚÓÓ   Ó Ó ÚÓ Ô = Ó Ô
                             Ó Ó Ú Ô Ú Ó Ó Ú Ó  Ô Ô  ]Ó  Ô Ô Ú Ó Ó
                            ønDIð Ê√ bFÐ ‰UIðd³Ã« W³×à Àb×¹ «–UÄ ≠¥
                     = ] Ó  Ô ÚÓ Ó Ó  ÔÚ ÔÓ     Ó ÚÓ  Ó] Ô Ú Ó
                     øhMë sÄ Z²M²Ú ½ UL UNÃUIðdÐË U U¹ sOÐ t³Aë tłË UÄ ≠µ
  øUM¼ ¡uÒ Ã«Ë È–Ó_UÐ œuBÚILë UÄ Æå¡uÒ Ã« UNMŽ lÓ bÓðË ¨È–_« sÄ UN½uBðË ò∫hMë w ¡Uł ≠∂
   Ô         Ô  Ó    Ó     Ó Ô Ú Ó   Ó Ó   Ô ÓÓ = ]        Ó


                           ∑
                        
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ò ] Ô 
                        hMë ¡UMÐ     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                  ÆhMë sÄ vÃË_« …dIHë w vMFLë w WKŁUL²Lë  ULKJë sOF½ ‡±
                   = ] Ó   Ú   ÓÚ     ÚÓ   Ó Ó ÓÔ      Ó Ô =Ó Ô

      Ó Ó Ó Ó Ô = Ó Ô = ] Ó   Ó ] Ó Ú  ÌÓ ÚÓ  Ó Ó  Ô Ó Ó Ô     Ó Ó Ú ÓÚ
    ÆpÖ WÃôœ `{u½ ÆhMë sÄ WO½U¦Ã« …dIHë w …d¦JÐ WŽ—UCLë ‰UFÚ _« VðUJë qLF²Ý« ‡≤
                             Ï  Ó ÚÔ Ô Ó  ] Ï Ú Ó Ó Ô Ô ÔÓ
                          ÆtÐ qGAMÄ ∫‰uI½ ô˨¡wAÃUÐ ‰uGAÄ u¼∫‰uI½ ≠≥

      ÔÚ Ó Ú Ó ]Ô     Ó ]Ô Ô Ó     ÔÚ Ó Ú Ó   Ó Ó ] Ô Ô Ó ÓÓ
     Æt²ÄdÂ√ ULK wI¹bÓ w½—«“ ULK ∫‰uI½ ôË ∫t²ÄdÂ√ wI¹bÓ w½—«“ ULK ∫‰uI½Ë
                              Ó
         ]Ó Ô = Ô Ú Ô Ú Ó         ]Ó Ô = Ô Ú Ô Ú  Ó Ô Ó ÓÓ
      ¨ÆÆÆv²Š ¡U²Aë q³I¹ Ê√ UÄ ∫‰uI½ ô˨ÆÆÆ v²Š ¡U²Aë q³I¹ Ê≈ UÄË ∫‰uI½Ë
                     Ó
               Ï  ÓÚ Ô   Ô Ó Ô Ó      Ï  ÓÚ Ô   Ô Ô Ô Ó ÓÓ
              Ɖb²FÄ U½œöÐ ŒUMÄ ∫‰uI½ ô˨‰b²FÄ U½œöÐ ŒUMÄ ∫‰uI½Ë
                    Ó   Ó Ô Ú Î Ó Ô  Ú Ú  ÎÓ Ô Î Ô Ô ÔÚ Ó
          ÆUN²žUO w WIÐU] ë qL−Kà WKŁULÄ UMzUA½≈ sÄ …bOHÄ öLł V²J½ ™
             Ó
                               ÔÓÚ Ô  Ú Ï
 ÆÆÆÆÆÆÆ dHÚ √Ó ¨ÆÆÆÆÆÆdCš√Ó ¨ÆÆÆÆÆÆdLŠ√Ó ¨ÆÆÆÆÆ œuÝ√Ó ∫qLJ½Ô ¨l U½ iOÐ√Ó ∫ ‰uI½Ó ≠¥
     ÔÓ        ÔÓ Ú        ÔÓ Ú               Ô   Ô
                 ÆWNÐUAÄ Èdš√ WK¦Ä√ wDF½ ÆUMOMÞ sÞË ¨UHO — ·— ∫‰uI½ ≠µ
                   ÎÓ Ó Ô  Ú ÔÎÓ ÚÓ   Ô Î Ó ] Ó Ó Î Ó ] Ó Ô Ó
                          = ] Ó  Ú  Ì  = Ô  Î  Ô Î ÚÔ Ô Ó Ó
                         ÆhMë wLÚ Á sÄ rÚ Á qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½ ≠∂
                     Ó Ô =Ó Ô  Ó = Ó Ó  Ó ]  
 ÆhMë «c¼ w WÓKOL−ë WOÐœÓ_« —uBë ÓiFÐ sOF½ ÆqOL−ë wÐœ_« lÐUDÃUÐ VðUJë »uKÝ√ rÓ ð« ≠∑
 = ]       Ó ]Ó      ^                     Ô Ú ÔÓ ]
                           ∏
                                     ÷—_« VŠ
                                      Ú Ó ^ Ô
                                         wðUH B Ð UN ðUH Ô XÚ łÓ eÓ Ä Ï ÷Ú —Ó √
       ÓÓÓ   Ô Ó
    ÆUNMÄ dNþ UÄ∫UNL¹œ√            wðULÓ BÓ Ð UN L¹œÓ √ Ó ‚Ú uÓ Ô XÚ ÂÓ dÓ ðÓ Ë
        Æ bFÐ∫X¹Q½
         Ô Ú Ô Ó Ô ÚÓÓ                          Ú XÓ ÃÓ ¡U Ó ð Ô XÚ ¹Ó QÓ ½ Î UÓ ÄÚ uÓ ¹ «– ≈ Ï ÷Ú —Ó √
                         wð«Ò —Ó – Ú sÓ Ž Ô  «Ò —] cë UN ³Ú KÓ Á w
       Ô ÔÔ
      ÆUNðUÁdÞ∫UNÐË—œ
           Ô Ô                                  UNÔ ²Ú ŽÓ —Ó cÓ UNÔ ÐË—Ô œ ] wÃ ≈ Ú X] AÓ ¼
   Ô Ú
ÆUNO  dÝ ¨UN²FDÁ ∫UN²Ž—–
      ÔÚ Ó Ó ÔÚ Ó Ó               wð«uÔ DÔ š UN zUłÚ —Ó √ w Ô XÚ ŽÓ —Ó “Ó Ë

      ÆUNzU×½√∫UNzUł—√
        ÚÓ  Ú Ó
                                              Ú XÓ ¦] ³Ó AÓ ²Ó UNÓ FOÐÓ — Ô XÚ Ó Ó ł UÄU¹
                             UŠ dÓ Hë wF ÐU Ó Q Ð UNÔ ÐUAÚ ŽÓ √
        Ô ÚÓ Ó Ô Ú ÓÓ
       Æ dA½∫XŽ–√                                  UN MÚ Ô Š  b ÐUFÓ Ä w Í= d Ý Ô XÚ ŽÓ –Ó √Ó Ë
                           wðUL KÓ Â U¼ dO³Ó F Ð Ú  Ó Q] {Ó uÓ ðÓ Ë
    Î U O= KÓ BÔ Ä ∫Î « b= −Ó NÓ ²Ô Ä
              ÆqOKÃUÐ
                                             Î «b= −Ó NÓ ²Ô Ä UN Ыd× Ä w Ô  Ú uÓ ¦Ó łÓ Ë
                Ú]
                            «Ó uÓ K] Bë Ó d] NÓ DÔ Ä  ¡UŽ^ bë Ó »Ú cÓ Ž
    Ï WÓ ³ÚKÔ Ï …Òœ UÄ ∫ dÓ ³ÚMÓ Ž                          Ì dÓ ³Ú MÓ Ž Ú s Ä UNÓ Ð«dÔ ð ] ÊÓ QÓ Â Ï ÷Ú —Ó √
    Ï WÓ × z«— UNMÄ Ô Y FÓ³ÚMÓ ð          UÓ ×Ó H] Më  dÓ Ú –Ó √ Ì pÚ  Ä  XO²Ó Ó Ë
        ÆXÓÁdÓ²Š« «–≈ ÏWOÂÓ“
          Ó Ú     ]                            U¼= dÓ Ð Ó f łÚ dÓ ½Ó Ë U¼dÓ ²Ú FÓ ^ rÓ ²Ú ýÓ √
      dÓ –√ ÌpÚ Ä XO²Ó ÓË
      Ô ÚÓ     Ô                UŠ«] dë Ó d] DÓ FÔ Ä  œ«RÔ HÚ Ã« Ó Õ dÓ
 pÚ Ä ‚u×Ú Ä∫ U×HMë
    Ô     Ó    Ó]                               UN Ð Ú X] KÓ Š Ì W] L KÔ Ä ] qÔ Â Ô  Ú dÓ UŽ
  ÆUN³OÞË W×z«dë ÍuÁ Ì
     Ô= Ó Ó  Ò ^  Ó               U³Ó ¦ Ð Ì WÓ ³OBÔ Ä ] qÔ Â Ô XOIÓ ÃÓ Ë
                                             UNÓŠ«dł `¹dÓ−ë w³ÚKÓÁ w ÔXÚKÓLÓŠÓË
    ∫ U¹«]dë  ÔV]CÚ Ô Ä             U¹«] dë Ó V] CÓ Ô Ä  ¡U Ó uÚ Ã«  ÂÓ b Ð
         ÚÓ Ô Ú Ó
        ÆÂöŽ_« ⁄u³BÄ
                                             w ðÓ QÚ AÓ MÓ qÓ O Š] dë wÒ M Ä «u³Ô KÚ DÓ ð ô
    ÍœułËË ÍbÃuÄ∫wðQA½Ó
      ÔÓ   ÚÓ  Ú            w ðULÓ Ä Ô ÊuJÓ ¹ UMÔ ¼Ó Ë ÆÆ UMÔ ¼ Ú XÓ ½UÂ

                      ©WO MÄ dFý oÐU½“ ∫…dB½ bÃUš®
                       Ò
                                 π
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ô  Ú  Ô ÚÓ
                     Ó Ô = Ó Ô Ï ÓÓ Ô Ó ÏÓ Ó > Ô Ô Ó Ó  Ó  ] Ô Ú Ó
                    ÆpÖ `{u½ ÆWÃœU³²ÄË …bOÞË VŠ WÁöŽ ÷—_UÐ dŽUAë jÐd𠇱
  XO³Ã« sOF½ Æs?ODÚ K UMMÞË w X³Mð w²Ã« —U¼“_«Ë  UðU³Më iFÐ ¨tðbOBÁ w ¨ dŽUAë d– ‡≤
  Ó Ú Ô =Ó Ô Ó   Ó Ó Ó     Ô ÔÚÓ ]  Ú        ] Ó ÚÓ  Ó Ó       Ô ] ÓÓÓ
      ÆsODÚ K w WÓ ËdFLë W¹d³Ã« —U¼“_«Ë  UðU³Më iFÐ œbF½ rŁ ¨pÖ sLCð Ícë
       Ó   Ó      Ú Ó ]= Ó  Ú        ] Ó ÚÓÔ= ÓÔ] Ô      Ó ] Ó Ó ]
 ÓiF?Ð dÂc?½ rŁ ¨pÖ v?Ã≈ d?OA¹ Ícë X?O³Ã« s?OF?½ ÆÁU³ c?MÄ Ì U?³¦Ð t?MÞË Âu?L¼ dŽU?Aë q?LŠ ‡≥
   Ú ÓÔÔÚ Ó] Ô Ó      Ô Ô ] Ó ÚÓ Ô =Ó Ô Ô      Ô ÚÔ     Ó Ó Ô Ô Ò Ó Ó Ó
                            Ú     Ó Ó     Ú ]Ó
                     Æw{ULë ÊdIë w sÞuë «cNÐ XKŠ w²Ã«  ULKLë]  Ò Ô
                  Æt¹bà —«dÚ ù« «c¼ YF³Ä `{u½ ÆtMÞË w ¡UI³Ã« vKŽ dŽUAë dB¹ ‡¥
                   ÚÓ Ó      Ó Ó ÚÓ Ô = Ó Ô Ó Ó       Ô ] ^ Ô
        «uK]Bë Ód]NÓDÔÄ ¡UŽ^bë Ó»ÚcÓŽ      Ϋb=−ÓNÓ²ÔÄ UNЫdÚ×Ä w Ô ÚuÓ¦ÓłÓË∫dŽUAë ‰uÁ ÕdA½ ‡µ
                                                 ] Ó Ú Ó Ô ÓÚ Ó
                                         Ó ÓÚ Î  Ô Ó Î Ô Ô Ó Ó
                                        Æ…bOBIKà U³ÝUMÄ dš¬ U½«uMŽ —U²Ú ½ ‡∂
                            
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                            Ò ] Ô 
                            hMë ¡UMÐ         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                     ∫WOðü« ‰UFÚ _« …bOBIë sÄ vÃË_« WŁö¦Ã«  UOÐ_« w  œ—Ë ‡±
                      ÔÓ Ô Ó Ó Ó Ó                  Ó ]       Ú     Ú ÓÓÓ
  Æ‰UFÚ Ó_« ÁcNà ÓsOKŽUHë ¡ULÝ√ VÔ²JÓ½ ÆUN²Ž—– ¨XA¼ ¨XáU ð ¨X¹Q½ ¨XÂdð ¨XłeÄ
                Ó    Ô Ú     ÔÚ Ó Ó Ú ] Ó Ô ÚÓ Ó Ô ÚÓÓ Ô Ú Ó Ó Ô Ú Ó Ó
                     ∫sÄ q lLł UL Æå  ULÓBÐ ò vKŽ å ÌWLÚBÐ ò ÔWLK lL−ð ≠≤
                         > Ô Ô Ú Ó            Ó        Ó Ó Ó Ó Ô Ó Ú Ô
                                   Ì ÓÚ Ó Ì Ó Ú Ó Ì Ó Ú Ó Ì ÓÚ Ó Ì Ó Ú Ó
                                   ÆWÐd{ ¨WIKÞ ¨WF— ¨W³KŠ ¨WIKŠ
                                          ÚÓ        ] Ó Ó Ô = Ó Ô
                                       ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠≥
                                                 Ô Ô ]  ] Ó
                                                UNÐË—œ wÃ≈ ÚXA¼ ≠
                                          wðULKÂ U¼dO³FÐ Ú Q{uÓð ≠
                                              Ó         Ó] ]
                                                  ¡UŽbë »cŽ ≠
                                                     ^ Ó Ú Ó
                     ÓÔ Ó                   Ô  Ó  Ó Ó
                   ÆUNà ¡U uÃ«Ë ¨÷—_« f¹bIð ∫UL¼ ÊU²HÞUŽ …bOBIë w œu 𠇥
                                 Ô    ÚÓ                     Ô Ó
                       ÆsO²ÓHÞUFë sOðU¼ ÚsÄ q UNO vK−Ó²Óð w²Ã« Ó UOÐ_« ÔsOFÔ½
                        Ú             y Ô     Ò      ]         =Ó
                       Æ…bOBÓIë w Ó…œ—«uë WOM¹bë WÃôbë Ó «Ó–  «œdÚHLë ÔsOFÔ½ ≠µ
                         Ó       Ó     ] Ò Ó ]              Ó Ô     =Ó
                   ÚÓ            ÚÓ Ô = ÔÓ  Ó] Ó Ô   Ó Ú
                 ∫wðQ¹ ULO vMFLë w UNMOÐ eOL½Ë ¨W½uKLë  ULKJë w ¡U³Ã« qJA½ ≠∂
                         ÚÓ                             Ó Ô Ô Ú Ó
                                        = Ó  Ú ÓÓ Ó ÓÚ ^ ÓÚ Ó
                                      ÆU¼dÐ fłd½Ë U¼d²FÓ r²ý√ ≠
                                        ÆÊU Šù« ÓsÄ s¹bëuë dÐ ≠
                                           Ú          Ú     ^
                                            Æd³Ã« ÓsÄ e³Ô ë lÓMÚB¹ ≠
                                             =      ÔÚ Ô Ô
                              ±∞
                                          Ô  Ó
                                          bŽ«uIë
                   —uBILë rÝô«
                   Ô Ú  ÔÚ
                                            Ô ÚÓ
                                           ∫√dI½
                            ˝              ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠±
                                             Ó
©± ∫vKŽ_« …—uÝ®

         Æ˝                                   ÓÓ Ó
                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≤

©±≥π ∫Ê«dLŽ ‰¬®
   Ò Ó  Ó Ô Ó ÓÓ Ú Ó ] Ó = Ó Ú Ó Ô Ú Ô Ú Ô Ó Ú ÓÓ  Ú]  Ú Ô     Ô  ] Ó Ó
øwÃUOKë dNÝ öFë VKÞ sÄ Ê√ U³Bë …dC½ w sKF½ sJ½ rÃ√ ∫aOAë Á–U²Ý_ v²Hë VÃUDë ‰UÁò ≠≥
            Ó ÓÓ Ó Î  Ó Ô Ô Ó Ó Ú Ó Ó       Ó  Ú Ô Ú] Ô Ú Ô Ó Ó
       ÆåÆÆÆ ‰UMLë …bOFÐ WOÃUž öFë ÊuJð sOŠ pÖ ∫v²Hë ÁcOLK²Ã aOAë –U²Ý_« ‰UÁ
      ] ÒÓ
©5 Š tÞ ∫„uAë WMł®
             w??½U?Ä√ g?¹—Ë Âö??Š√ g?¹— u??¼
                 ÓÔ   Ó Ì Ú ÓÔ      Ó Ô  U?L?M?Jà Èu?N?ë g?¹— U? ?³?K?¹ r?Ã≠¥
                                    ] Ó   Ó Ó     ÓÚÓÚ Ó
              Ó ]      Ó Ó Ô Ó
              ÊU?¹b?B?ë w?I?²?K?O?à „U?M?¼ U?šd?Ó        Ú    ÓÓ Ó ÓÓ
                                 bÁË Íœ«u?ë vKŽ UHÁË U?LÃUDÃË
                                 Ú ÓÓ
©dOGBë qDš_«®
·cI¹ sO?Š ¨sÄeë Âu?L¼ sÄ …dŁRÄ …—u? bNý√ w½√ w?à qOÓ O?Ó ¨UNÄ√ W³?×Ô w U¼«—√ X?MÂò ≠µ
Ô Ú Ó Ó Ú Ó  Ó ]  Ô Ú ÎÓ =Ó Ô ÎÓ   Ô Ó Ú Ó =Ó Ô ] Ô    =Ô ÓÚ       Ó Ô ÚÔ
                           Æå…UO×ë tOð w sO²HOF{ sOO¦½QÐ
                              Ó       ÚÓÓ Ó  Ú ÓÚÔ
©sNðUOŠ sÄ —u ∫TÞUAë XMЮ
        Ú Ó Ô Ó  Ó Ó  Î Ó Ô ÔÚ Ó Ô  Ó   ÚÓ ] Ô Ó Ó Ô Ô
 ÊUJL?ë u¼ vHA²Ú L?Ã«Ë ¨t{dLà ¡«Ëœ VKD¹ i?¹dLë tOÃ≈ wðQ?¹ Ícë ÊUJLë u¼ nÓ u?²Ú Lë ≠∂
 Ô Ó Ó Ô                                     Ú Ó Ô
Ô Ó Ô Ó Ú          Ô Ô ] ÓÓ     ]  Ú Ó Ú Ó     ]  Ô Ô Ú Ó Ò
bOÃuë ÁUMÐ ÂöÝù« w  UOHA²Ú Lë ‰Ë√Ë ÆÆÆ VO³Dë ·«dý≈ X×ð ÍË«b²Kà tO YJL¹ Ícë
                                   ÆpKLë b³Ž sЫ
                                      Ó  ÚÓ Ô
©»dFë bMŽ ÂuKFë a¹—Uð ∫ŒËd dLŽ®
                        ±±
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Ô  Ô
                        kŠö½      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


 ULÝ« UNMÄ q vLÓ ¹Ë ¨ÌWÄ“ô ÌnÃQÐ WON²MÄ WÐdFÄ ¡ULÝ√ ∫w¼ jš UN²×ð w²Ã«  ULKJë Ê√
 Î     y Ô ] ÔÓ Ó      Ó Ï Ó ÓÚÔ Ï ÓÓ Ú Ô Ï Ú Ó Ó  y Ó ÓÚ Ó Ò   Ó ] Ó
                                          Î
                                         Æ«—uBIÄ
                                           ÚÓ
 ¨v²HÃ«Ë ¨öFÃ«Ë ¨U³Bë ∫q¦Ä ¨Ì·dŠ√ WŁöŁ sÄ nÃQ²¹ ¡ULÝ_« Ác¼ iFÐ Ê√ kŠö½Ë
   Ó Ó  Ô Ó   =  Ó Ú   Ô Ú Ó Ó Ó Ú Ô ]ÓÓÓ Ú Ó  Ó Ó Ú Ó ] Ó Ô         ÔÓ
                  Ú Ó  Ú Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ì Ô Ú Ó  Ó ÓÚ Ó Ú  Ô ]ÓÓÓ Ó Ó
         ÆvHA²Ú LÃ«Ë ¨vKŽ_« ∫q¦Ä ¨d¦Â√ Ë√ ·dŠ√ WFЗ√ sÄ nÃQ²¹ dšü« UNCFÐË
            Ó Ô                                 Ó Ú ÓÓ
  Ì¡U¹ vÃ≈ tO nÃ_« XÃu×ð bÁË ¨åÈbBëò vM¦Ä w¼Ë åÊU¹bBëò WLK Ê√ UC¹√ kŠö½Ë
       Ô Ó     Ó] Ó Ó Ú ÓÓ   ]   ÒÓÔ Ó Ó  Ó ]   Ó Ó Ó ] Ó Î ÚÓ Ô   ÔÓ
 …œUÄ r−F*« WFł«dLÐ pÖ sÄ bÂQ²Ã« UMMJL¹Ë ¨¡U¹ nÃ_« qÚ √ Ê√ vÃ≈ bzUŽ pÃ–Ë ¨WOM¦²Ã« bMŽ
   ] Ó  Ó ÚÔ ÓÓ    Ó Ó Ú Ô Ô ÓÓ Ô Ú ÔÓ Ï Ó    Ó Ó Ó ] Ó  Ï  Ó Ó Ó Ó Ú] Ó ÚÓ
   ÓÚ] Ó Ú Ó Ó ]       Ó Ó Ú Î Ó   ÚÓ  Ú     Ó Ô Ó Ó
  WOM¦²Ã« bMŽ nÃ_« ÊS ¨UBŽ ∫q¦Ä ¨«Ë«Ë —uBI*« rÝô« w nÃ_« qÚ √ ÊU «–≈ UÄ√¨åÍbÓ ò  ÒÓ Ó 
                                   Ô Ó     Ô Ú Ô
                               ÆÆÆÆÆ ∫‰uIMÓ ¨ÆÆÆÆ ∫`³Bð
      Ì     Ó Ú] Ó Ú Ú ÓÓÓ Ú  Ó ÚÔ         Ó Ó  ] Ó Ó ] Ó Ô
  ‰U¦Lë w ¡U¹ vÃ≈ WOM¦²Ã« bMŽ X³KI½« bÁ åv¦½√ ò —uBILë rÝô« w WFЫdë nÃ_« Ê√ kŠö½Ë
                           ÚÓ  Ú               ÔÓ
                                     ÚÓÓÚÔ  Ó  Ó  
                                   ÆåsOO¦½√ ò WLK w fÄUÓ Ã«
 WLK w ULÃUÝ dÂcÄ lLł lLł bÁ ¨åvKŽ_«ò —uBILë rÝô« Ê√ b−½ ¨w½U¦Ã« ‰U¦Lë w Ë
  Ó Ó  Î Ó Ì=Ó Ô Ó Ú Ó Ó Ô Ú Ó    Ú Ó Ó  ÚÓ Ó Ú ] ÓÔ Ó   ]      Ó
            ÚÓ Ó Î Ó Ô Ó ÚÓ  Ó ÓÓ      Ô Ó Ú  Ô Ô ÚÓ    Ó Ú Ó
          ÆUNOKŽ öOÃœ WײHë XOIÐË ¨—uBILë rÝô« nÃ√ XÓ cŠ YOŠ ¨åÊuKŽ_«ò
                          ÚÓ  Ú
 ¨WÝœUÝ nÃ_« tO  ¡Uł Ícë ¨åvHA²Ú Äò —uBILë rÝô« lLł ¨dOš_« ‰U¦Lë w Ë
   ÎÓ  Ó Ô Ó  Ú Ó Ó  ]   Ú Ó Ô Ô   ÚÓ Ô Ú  Ó Ô  Ó        Ó
       Ô Ú Ó Ô Ó Î Ô Ó    Ú ÓÔ Ú ÓÓ Ì   Ó Ô Ó Ó   Î Ó Ì ]Ó Ô Ó Ú Ó
 lLł w ‰U×ë u¼ UL ¨¡U¹ nÃ_« UNO X³KÁ bÁ˨å UOHA²Ú Äò WLK w ULÃUÝ Y½RÄ lLł
  Ú Ó
                       ÌÓ Ó   Ô ÔÚ ÓÔ Ó ] 
                       ÆWŁöŁ vKŽ tÔ dŠ√ b¹eð Ícë —uBILë rÝô«
                                      ÚÓ  Ú
  Ô ] Ú  Ô Ó Ó Ó     ÔÓÚ Ó  Ó     ÓÚ Ó         ] Ó Ô  ÔÓ
  ¨WOЫdŽù« WÂd×ë Ádš¬ vKŽ dNEð ô ¨WIÐUÒ Ã« WK¦Ä_« w ¨—uBILë rÝô« Ê√ kŠö½Ë
                              Ó  ÚÓ Ó Ú
  =Ó  Ú Ó        Ó Ó Ó  Ú Ó Ô Ó Ó Ô ] Î ] Ó Ú Ó Î Ó Ó Ú Ó Î Ó Ú Ú Ó Ó Ï Ó
 `³Ý ∫q¦Ä wHÓ ¨Ádš¬ vKŽ WÂd×ë d¹bI²Ð »dF¹ UL½≈Ë ¨tL{ Â√ ¨ÁdÚ Â Â√ ¨W×²Ó X½UÂ√ ¡«uÝ
 vKŽ …—bILë …dÚ Jë U¼dł WÄöŽË ¨…—Ëd−Ä WH åvKŽ_«ò WLK »dFð ¨vKŽ_« pЗ rÝ«
   ÔÓ ] ÓÔ ÔÓ Ó   = Ó ÔÓ Ó Ó ÎÓ Ú Ó ÎÓ  Ú Ó ÔÓ Ó Ô ÓÚÔ   Ú Ó Ó =Ó Ó Ú
                           Æ—cF²Ã« U¼—uNþ sÄ lMÄ U¼dš¬
                            Ô ^ Ó ]  Ô Ú Ó ÓÓ 
                        ±≤
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô ÚÓ Ó
                        Z²M²Ú ½     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ¨vÃË_«Ë ¨ÈbÔNë ∫Óq¦Ä ¨ÏWÓÄ“ô nÃÓ√ Ádš¬ Íc]ë »ÓdFLë rÝô« u¼ —uBILë rÝô« ™
   Ô       Ú     Ï   ÔÔ     Ô ÚÔ Ô Ú   Ó Ô Ô ÚÓ Ô Ú
                                             Ó Ú Ô
                                            ÆvHDBLëË
 ¨d¦ÂQÓ Ì·dŠ√ WFЗ√ Ë√ ¨öFÃ«Ë ¨v²Hë ∫q¦Ä ¨Ì·dŠ√ WŁöŁ sÄ UHÃRÄ —uBILë rÝô« œd¹ ™
  ÓÚ Ó Ô Ú Ó Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ô    Ó Ó Ú    Ô Ú Ó Ó Ó Ú ÎÓ ]Ó Ô Ô  ÚÓ Ô Ú ÔÓ
                                 Ú Ó ÔÓ     Ú Ó Ó Ú
                              ÆvHA²Ú ÄË ¨UO½œË ¨vKŽ_« ∫q¦Ä
                                      ÔÓ
  Ó Ó Ú     Ó Ô Ó Ó Ó       Ô Ô Ó Ô ÓÚ Ô = ^   Ó  Ú   ÓÚÓ Ó Ú
 ∫UBŽ ∫q¦Ä ¨«ÎË«Ë nÃ_« qÚ √ ÊU «–≈ ¨«ÎË«Ë tHÃ√ VKIð wŁö¦Ã« —uBI*« rÝô« WOM¦ð bMŽ ™
                  Ó       Ó Ú Î  Ó Ô Ó Ó  Ì     Ó
                ÆÊUO²Ó ∫v²Ó ∫q¦Ä ¨¡U¹ nÃ_« qÚ √ ÊU «–≈ ¡U¹ vÃ≈Ë ¨Ê«uBŽ
                                           Ó Ó
 ¨ÊUOFÚ Ä ∫vFÚ Ä ∫q¦Ä ¨ULz«œ ¡U¹ VKIð tHÃ√ ÊSÓ ¨d¦ÂQÓ UOŽUЗ —uBILë rÝô« ÊU «–≈ UÄ√
  Ó Ó    Ó Ó Ú Î  Î Ó Ô ÓÚ Ô Ô Ó Ó ]  Ó Ú Ó ÎÒ Ô Ô     ÚÓ Ô Ú   Ó  Ó ]Ó
                                      Ó Ó Ô
                                   ÆÊUOHA²Ú Ä ∫vHA²Ú ÄË
                                             Ó ÔÓ
 öOÃœ UNK³Á WײHë vI³ðË ·c×ð tHÃ√ ÊSÓ ¨ULÃUÝ dÂcÄ lLł —uBILë rÝô« lLł bMŽ ™
 Î Ó ÓÚÓ Ô ÚÓ    ÚÓÓ Ô Ó Ú Ô Ô Ó Ó ]  Î Ó Ì ] Ó Ô Ó Ú Ó  ÚÓ  Ú   Ú Ó  Ú
 ¨d'«Ë VBMë w²ÃUŠ w ÌWMÂUÝ Ì¡U¹Ë ¨ÊuKŽ_« ∫q¦Ä ¨lÚ dë WÃUŠ w ÌWMÂUÝ Ë«uÐ l³²ðË ¨UNOKŽ
 = Ó  Ú ] ÓÓ       Ó Ó    Ó  Ú ÓÚ Ó Ó Ú  ] Ó Ó    Ó Ó Ì  Ô ÓÚÔÓ   ÚÓÓ
                                           Ó ÚÓÚ Ó Ó Ú
                                          ÆsOKŽ_« ∫q¦Ä
  ÓÚ]  Ó    Ó Ó Ó Ó Ô Ô Ó Ô Ô Ó Ó ]  Î Ó Ì ]Ó Ô Ó Ú Ó   Ú Ó  Ú  Ú Ó Ó Ú Ó
 ¨WOM¦²Ã« WÃUŠ w nÃ_« WKÄUFÄ qÄUFð tHÃ√ ÊSÓ ¨ULÃUÝ Y½RÄ lLł —uBILë rÝô« lLł bMŽË
                             ÆÌ UOKCÔ Ë ¨Ì «uBŽË ¨Ì U¹b¼ ∫q¦Ä
                                ÓÚ Ó    Ó Ó Ó   Ó Ô Ó Ú
            Æ—uBILë rÝô« dš¬ vKŽ WHK²Ú Lë UNŽ«u½QÐ WOЫdŽù« WÂd×ë —bIð ™
              ÚÓ  Ú        Ó Ó Ô      ÚÓ Ô ] Ú Ô Ó Ó Ó Ô ] Ó Ô
                         ±≥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   UM¹dLð        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ï  Ú Ó
                            ÚÓ      Ú Ó Ó Ú Ó Ô =Ó Ô
                          ∫wðQ¹ ULO …—uBILë ¡ULÝ_« sOF½ ≠±
                                 ÓÓ
                   Æv²AÄ ¨Ìb¹Ó“ UÐ√ ¨vFÚ Ä ¨ÈdIë ¨öFë ¨«c¼
                      Ú Ó Ú Ó       Ó   Ô  Ô
          Ú Ô   Ó          Ó Ó   Ú Ó  Ú Ó  ]ÓÔ Ô ÔÚ Ó
  ÆvN²MÄ ¨ÈdšÔ√¨vLEŽ ¨vLà ¨Èb½ ¨UHÓ ¨«cÓý ∫WOðü« …—uBILë ¡ULÝ_«  UOM¦Ä V²J½ ≠≤
   ÓÚÔ  Ú         Ó
         ÚÓ   Ú Ó    ÓÚÔ  Ú    Ó Ó   Ú Ó  Ú Ó Ó Ô Ô ÔÚ Ó
       Æv½œ√ ¨vLŽ√ ¨UBŽ ¨vI²KÄ ¨vKCÔ ∫WOðü« …—uBILë ¡ULÝ_« ŸuLł V²J½ ≠≥
               Ó
                          ÆÌWNÐUAÄ ÌWK¦ÄQÐ wðQ½ ¨vFÚ Ä ‡‡‡‡‡‡ vFÝ ∫ ‰uI½ ≠¥
                            Ó Ú Ô Ó Ú Ó ÓÓ       Ó     Ó Ô Ó
                           ÆÌWNÐUAÄ ÌWK¦ÄQÐ wðQ½ ¨vI²KÄ ‡‡‡‡‡‡ vI²Ã« ∫‰uI½
                             Ó  Ô Ó Ú Ó ÚÓ     ÓÚÔ     Ó Ô Ó
              Ú ÓÓ Ú Ó Ó Ú Ó Ô =ÓÔÓ         Ô  Ó Ú Ô Ô ÔÚ Ó
             ∫UNMÄ …—uBILë ¡ULÝ_« sO³½Ë ¨wðü« hMë w ŸuL−ë  «œdHÄ V²J½ ≠µ
                              = ]
¨⁄«dHë WOłeð w Êu³ž«dë U¼œUðd¹ WÄUŽ sÂUÄ√ ≠w¼UIÄ …UL] Lë≠ …uNIë ‰ËUMð  U¹b²MÄ d³²Fð ò
  Ó Ó ÚÓ Ó       Ò   Ô ÚÓÎ] Ó Ó   Ó Ó  Ó Ô   Ô   Ó ÚÓ  Ô ÓÔ   ÓÚÔ Ô ÓÓÚ Ô
                                          ÆåXÁuë q²ÁË
                                              ÚÓ  ÚÓÓ
© ¡«Ëbë ô ¡«cGë ∫w½U³Ië Íd³ ®
                                         Ú  Ó  Ï Ó Ó
                                        ∫»«dŽù« sÄ Ã–uL½ ≠∂
                            Ò     Ô ]     ÓÔÓ Ó Ô ÚÔ
                          ∫å tKë Èb¼ ÈbNë Ê≈ ò∫vÃUFð tÃuÁ »dF½ ™
                               Ô
                          Æ`²Hë vKŽ wM³Ä ÌVB½Ë bOÂuð ·dŠ ∫Ê≈
                            ÚÓ    y ÚÓ Ú ÓÓ Ì Ó Ô Ú Ó ]
Æ—^cF²Ã« U¼—uNÔþ sÄ lMÄ nÃ_« vKŽ …—bILë ÔWײÓHë t³ÚBÓ½ ÔWÄöŽË ¨»uBÚMÄ ]Ê≈ rÝ« ∫ÈbNë
  Ô Ó]       Ú Ó ÓÓ   Ó  ÔÓ ] ÓÔ Ó Ú       Ó Ó Ó Ï   Ó Ô Ú    Ô
 Ô ^ Ó ]  Ô Ú Ó ÓÓ  Ó         ÔÓ ] ÓÔ Ô] ]   Ó ÔÓ Ó Ó Ï
¨—c?F²Ã« U¼—u?Nþ sÄ l?MÄ ¨nÃ_« v?KŽ …—bIL?ë WLCë t?FÚ — WÄö?ŽË ¨Ÿu dÄ Ê≈ d³?š ∫Èb¼
                                      Ó ] ÔÓÓ   Ô
ÔÓ         = Ó Ô Ó Ó Ó Ï Ú Ó  Ó Ï   Ô Ò   Ó Ô Ú ÓÓ Ï      Ô Ó  Ó
…d?¼U]Eë …d?Ú ÓJë Ád?ł WÄöŽË ¨—Ëd−?Ä tOÃ≈ ·U?CÄ åtK?ëò WÃö−ë k?HÃË ¨·U?CÄ w¼Ë
     ÔÓ
                                        ÆÁdš¬ vKŽ
                                         
                              ∫wðQ¹ ULO Ï◊uDÔš UN²×ð w²Ã«  ULKJë »dF½
                               ÚÓ       ÓÚ Ó Ò     Ó Ô ÚÔ
             ] Ó Ó Ô  ] Ó
           ÈbHë oŠË œUN−ë o×Ó               Ó Ó  Ò ÓÓ Ó
                                  ÈbLë ÊuLÃUEë “ËUł wš√ ≠ Ó
©tÞ œuL×Ä wKŽ®
   Ú]     Î ÚÓ Ô Ó Ó  Ó^Ó]      Ú Ó Ó ÓÚ Î Ú Ó Î  Ó       Ô  Ó Ó Ó
w? dOJH²?ë w UÁdG²Ú ?Ä ÊUÂË ¨tOÃ≈ œœd²?ë vðuLë œU²Ž« v?NIÄ w U ?ÃUł w½öOJë q?ÄU ÊU ò ≠
 Î Ó Ú Ó Ó  Ó     Ô Ó Ó Ó ] Ô ] Ó Ó ÎÒÓ Ó ÎÓ Ô  Ú Ó     Ó   Ò Ó
ÆåUMÓ Š «ÎdÄ√ ÊU tðUOŠ w tKFÓ UÄ q Ê√ È√dÓ ¨UOÐdŽ UMÞ«uÄ ÷—_« vKŽ UNýUŽ w²Ã« 5M= ë
 ©œU−Ä√ »dŽ U¹ œU−Ä√ ∫dÄUð U¹d“®                Ær¼œË o³²Ý«Ë sO½œ_« sŽ rK×ð ≠
                                 Ô ] Ô  ÚÓÚ Ó ÚÓÚ Ó Ú ]Ó Ó

                           ±¥
                                                                    ¡öÄù«
                                                                    Ô 
             Ì   Ô Ó ÓÚÔ Ô Ú Ó Ô
              nÃQÓÐ WON²MLë ¡ULÝ_«Ë —uBILë rÝô«
                           Ú Ó ÔÚ
                                                                      ÔÓ Ú Ó
                                                                     ∫√dI½
              ]   Ó   Ú           Ó ] Ó Ó
         U?? ?³? ?B?? ë `?? ?¹— d?? D?? ?F?? ?ÃU?? Ð a?? L?? ?{Ë        Ê«u?? ? ? ł—_U?? ? ? Ð ÷—_« t?? ? ? Äœ U?? ? ? ? ? ? ? ≠±
                                                  Ú      Ó ÚÓ Ô ÔÓ           Ó
         ȃd?? ? ?ë v?? ? K? ? ?ŠQ?? ? Ð t?? ? ?O? ? ? Q?? ? M?? ? N?? ? ¹Ë
          ^           Ú Ó              Ó Ú ÓÓ      œu?? ? K? ? Ô ? ? ë r?? ? K?? ?Š r?? ? K?? ?×?? ? O?? ?à ÂU?? ? ½Ë
                                                       Ó Ú Ô Ó Ô Ú Ó Ó Ó
©œuL×Ä rOŠdë b³Ž®
Æ UNð«—uBð Èdš_« sŽ wHÚ ð UMÄ qÂË ¨ Èb¼ dOž vKŽ s×½Ë ¨ »UOGë qOKFð UFÄ ‰ËU×½ U½cš√ ≠≤
    ^ Ó Ú Ô  Ó   Ô ] y ÔÓ Î Ô  Ó     Ô Ú Ó     Ó ÚÓÎ Ó Ô  Ô Ú Ó Ó
© WÃU¼  UOÄu¹ ∫ —UH(« wHDÃ vLKÝ®
   Ó Ó Ú  Ú  Î Ó ] Ó Ô  Ú Ó Ó Ò Ó Ú Ó Ô Ú Ó ]ÓÓ ^ Ó  ]  Ô ] Ú Ô Ó Ó Ó  Ó
ÆöOðUýË«d³Ó Èd– «bž Ê√ ·dF½ s¹cë U½bŠË s×½ UM½Q ¨ dÔ ðô ”UMKà W¹œUO²Žô« WÂd×ë Ác¼ ≠≥
©W¹d³Ã« ëuÄ_« ∫ tKë dB½ rO¼«dÐ≈®

             Æ˝                                                        ÓÓ
                                                                   ˚∫ vÃUFð ‰UÁ ≠¥

©≥π≠≥∑ ∫  UŽ“UMë®
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                  Ô  Ô
                                        kŠö½          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ nÃ_« öJý ¡Uł ¨‰Ë_« ‰U¦Lë w ¨åȃdëò Ë å U³Bëò sOOŁö¦Ã« s¹—uBILë sOLÝô« Ê√
    Ó Ú Ó Ó Ó  ] Ó          ^     ]  Ú] ^  ÚÓ     ÚÓ  Ú ] Ó
  Ó  Ó Ò  Ó Ó      ÓÚÓ Ó      Ó Ó   Î Ó  Ó Ô Ó Ú ÓÔ Ú Ó  Ó Ô 
 w Ë ¨WO½U¦Ã« WLKJë w ¡UOë W¾O¼ w Ë ¨vÃË_« WLKJë w WLzUÁ nÃ_« X³²Â bIÓ ¨sOHK²Ú Ä ULNOÓ
 w ¡U¹Ë ©  u³Ó UMÃuÁ sÄ pÖ sO³²¹ ® vÃË_« w Ë«Ë wNÓ ¨nÃ_« qÚ √ vÃ≈ …—Uý≈ WÐU²Jë Ác¼
   Ï Ó Ô Ú Ó    Ú Ó Ú  Ó Ó Ô ]ÓÓÓ  Ú    Ï Ó   Ó  Ó  ÏÓ  Ó             Ó
                               Æ© X¹√— UMÃuÁ sÄ pÖ sO³²¹ ® WO½U¦Ã«
                                  Ô ÚÓÓ Ú Ó Ú     Ô ]ÓÓÓ Ó Ò
   Ú           Ò Ó   Ò  ÚÓ        ÚÓ Ó     
  ÊULÝ« ULNÓ ¨lЫdë Ë YÃU¦Ã« sOÃU¦Lë w ¨åÈËQÄòË åÈd–ò Ê«—uBILë ÊULÝô« UÄ√
        Ô                                ÚÓ  Ú     ]Ó
 ÔW³ÃUGë Ô…bŽUIë w¼ Ác¼Ë Æ¡UOë W¾O¼ w ULNO nÃ_« X³²Â bÁË ¨ ÌWŁöŁ vKŽ ULNMÄ q ·dŠ√ b¹eð
   Ó    Ó    Ó    Ó     ÓÚÓ     Ô Ó Ú Ó Ô Ú ÓÓ    Ó     ÔÚ > Ô Ô ÔÚ ÓÔ Ó
                                         Æ¡ULÝ_« Ác¼ q¦Ä w
                                            Ú Ó    Ú
 w WF³²Lë …bŽUIë w¼ Ác¼Ë WLzUÁ UNHÃ√  ¡Uł bIÓ ¨lЫdë ‰U¦Lë w ¨åUO½œò WLK UÄ√Ë
   Ô Ó Ó]Ô Ô   Ó     Ó ÎÓ   Ô Ó Ó Ú Ó  ]              Ô Ô Ó Ó Ò ÓÓ
 vM¦Ó²Ú ¹Ë ¨U¹«Ë“Ë ¨U¹dŁ ∫q¦Ä ¨Ì¡UOÐ WÁu³Ú Ä UNHÃ√ X½U «–≈ ¨ÌWŁöŁ vKŽ UNÔ dŠ√ b¹eð w²Ã« ¡ULÝ_«
     Ô   Ó   ÒÓ Ô Ó Ú    ÎÓ Ó Ô Ó          Ó Ó     ÔÚ ÓÔ Ó Ò     Ó


                                       ±µ
                ÆåUO×¹ò qFHë sOÐË tMOÐ WÁdH²Kà ¨åvO×¹ò ∫q¦Ä ¨ÂöŽ_« ¡ULÝ√ pÖ sÄ
                  Ú Ó  Ú Ó ÚÓÓ Ô ÓÚÓ Ó  Ú ]    Ú Ó Ó Ú  Ú Ó Ô   ÓÓ   Ú
  Ó     Ó Ó Ú      Ú] Ó Ú Ó  Ó Ú   Î Ó  Ó Ô Ó Ú ÓÔ  ]  
 Ác¼Ë ªåöOðUý ò Ë å«d³Ó ò sOOL−Ž_« sOLÝô« w WLzUÁ nÃ_« X³²Â ¨YÃU¦Ã« ‰U¦Lë w Ë   Ó
  Æv OŽË ¨vÝuÄ ∫q¦Ä ¨WKOKÁ ¡ULÝ√ UNMÄ vM¦²Ú ¹Ë ¨WOL−Ž_« ¡ULÝ_« w WF³²Lë …bŽUIë w¼
     Ó      Ó Ú ÏÓ Ó Ï Ú Ó Ú    ÚÓ ÔÓ ] Ó Ú Ó     Ú Ó Ô Ó Ó]Ô ÔÓ    Ó○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                   Ô ÚÓ Ó
                                   Z²M²Ú ½
 ª«—–Ë ¨öŽË ¨U?BŽ ∫q?¦?Ä «Ë«Ë U?NKÚ √ ÊU? «–≈ ¨WL?zUÁ n?Ã_« V²?J?ð wŁö?¦Ã« —u?BI?L?ë w ≠
   ÔÓ  Ô Ó  Ó Ó Ú Î Ó Ô ÓÓ Ó  ÎÓ  Ó Ô Ó Ô ÓÚ Ô=           ^    Ú Ó
          ÓÓ          Ó Ú Î Ó Ô Ó Ó Ó    ÓÚÓ
         ÆÈ–√Ë ¨ÈdÁË ¨v²Ó ∫q¦Ä ¨¡U¹ UNKÚ √ ÊU «–≈ ¨¡UOë W¾O¼ w V²JðË
                ÔÓ                         Ô ÓÚ ÔÓ
  Ô ÓÚ Ô Ì Ó Ó    Ô Ú Ó Ô Ó ] Ì ]  Ì Ó  Ó ÓÚÔ  Ú Ó Ó Ó    ÚÓ  Ú Ó
  V²Jð ¨WŁöŁ vKŽ UNÔ dŠ√ b¹eð w²Ã«¨ WÄUFÐ ¨nÃQÐ WON²MLë ¡ULÝ_«Ë ¨…—uBILë ¡ULÝ_« w ≠
    ÚÓ Ô Ó Ó  Ú  Ó ÔÓ                 ÚÓ  Ú     Ô Ó
 nÃ_« o³Ý WÃUŠ pÖ sÄ vM¦²Ú ¹Ë ÆvHA²Ú ÄË ¨ÈdÂ–Ë ¨vKOà ∫q¦Ä ¨¡UOë W¾O¼ w nÃ_«
                    Ó ÔÓ   Ú Ó         ÓÚÓ
              ÆvO×¹ ∫q¦Ä ¨ULKŽ rÝô« sJ¹ rà UÄ ¨U¹«b¼Ë UO½œ ∫q¦Ä ¨Ì¡UOÐ
                 Ó Ó Ú Î ÓÓ Ô Ú     Ô ÓÚ Ó     Ó Ó Ô  Ú   
    ÔÚ ÔÓ           Ó Ú Î Ó  Ó Ô = Ó ÓÔ Ô Ó Ô ÓÚ Ô  ] Ó Ú Ó  Ú Ó
 ªUOëd²Ý√Ë ¨U ½dÓ Ë ¨UHOŠË ¨UMÁ ∫q¦Ä ¨WLzUÁ WÓ dD²Lë nÃ_« V²Jð ¨WOL−Ž_« ¡ULÝ_« w ≠
        ÓÓ Ó   ÚÓ Ó
                                Ó  Ï Ú Ó  Ú  ÚÓ ÔÓ
           ÆÈ—U ÐË ¨ÈdÚ ÂË ¨v OŽË ¨vÝuÄ ∫w¼ ¡ULÝ√ pÖ sÄ vM¦²Ú ¹Ë
               ÔÓ         Ó
                    Ó


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             UM¹dLð        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                     Ï  Ú Ó
                                                            ∫¡öÄ≈ ≠±
                        ÆåvKH^ ë bOë sÄ dOš UOKFë bOë ò ∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ≠
                          Ú  Ó Ó Ï ÚÓ ÚÔ Ô Ó          Ò Ô Ô Ó
©n¹dý Y¹bŠ®
           ¡U?? ?O? ? ×?? ?Ã«Ë Èb?? N?? ?Ã«Ë  «¡Ëd?? ?L? ? ëË
           Ô Ó           Ô    Ô  Ô             v?? ? O?Ž b?Ãu??Ä Âu?¹ o??Ú d?ë b??ÃË ≠
                                                 Ú Ó ÓÚ ÓÔ = Ó Ô
©wÁuý bLŠ√®
          f?? ?H?? ½_« «d?? ? w?? ?O? ? ×?? ¹ v?? ?Ý_U?? ?
           Ô ÚÓ Ó Ó            Ú Ô         Ó       Ó ÚÓ Ú  Ô 
                                            ”Q??O??ð ô g??Ž T??łö??ë U??N?¹√ ≠
                                                             ^Ó
         ”b?? ? I?? ?L?? ? ë X?? ? O?? ?ÐË U?? ? U?? ? ¹ U?? ?Ðd?? ? Ã
              Ú Ó        Ú ÓÓ             Ô     V?? ł«Ë ÷d??Ó …œu??F?? ë U??L? ½≈
                                           Ï     Ó Ï Ú ÔÓÚ Ó      ]
©d U½ ‰UL®


                                     ±∂
    Ò Ó    Ó Ú       Ô     Ó ]Ó Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓ Ó  Ô Ú Ó Ú Ô ÓÚ Ó
v?Ã≈ V¼«c?Ã«Ë ¨U?HOŠ sÄ ÂœU?Ië —U?DIë d?O?HÓ nÁu?ð Ê√ bFÐ ¨…b?K³?ë ¡UCÓ ú?L¹ U?Ä bF?¹ rà ò ≠

©`¹dë ¡«—Ë …dO×Ð ∫nK ¹ vO×¹®     ÆåWMO½QLDÃUÐ wŠu¹ UÄ WLŁ bF¹ rà ¨oKIë ÈuÝ ¨UŽ—œ
                       ÚÓ ^      Ó] Ó Ú Ô Ó Ú Ó  ÓÓ    

                                      Æ”ËUÞ sÄ v¼“√ ≠
                                        Ó Ú   ÚÓ

                        Ó Ò  Ì Ú = Ô   Ó ] Ó Ò    Î Ó Ô ÔÔ Ó
                      ∫wðQ¹ ULÄ rÝ« q dš¬ w W×O×Bë …—uBÃUÐ UHÃ√ V²J½ ≠≤

ÆƇÐË—Ë√    ÆƇ¹dŁ ÆƇÃË_«
         ÒÓ Ô           ÆƇ½—
                        Ó     
                           ÆƇMÄ ÆƇŠdł
                                 Ó      ÆƇ U¹
                                         Ó    ÆƇLKÝ
                                                Ó
                                   ∫wðQ¹ ULÄ qJà vM¦Lë V²J½ ≠≥
                                    ÚÓ Ò > Ô    Ô Ô ÔÚ Ó

                            Ú Ô
                          ÆÈdš√ ¨ÈuBÁ ¨vŽdÄ ¨UNÄ ¨UBŽ ¨v²Ó
                               Ú Ô  Ó  Ó  Ó
                    ÚÓ      Î Ó  Ó Ú Ó  ÓÚ Ô  Ú Ó Ó Ú Ó Î Ó Ó Ô Ó Ó
                  ∫wðQ¹ ULO W×O×Ó WÐU²Â WÐu²JLë WKL−ë eÄ— ‰uŠ …dz«œ lC½ ≠¥
                       ÎÓ

                                      Ó Ú Ó 
                                     ÆUBŽ sLà vBFë ≠√
                                          Ó
                                   ÆvBŽ sLà vBFë ≠»
                                     Ó Ú Ó Ó Ó
                                    ÆvBŽ sLà UBFë ≠‡ł
                                      Ú Ó  Ó

                                       Ó Ú Ó  Ó
                                     ÆUBŽ sLà UBFë ≠œ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○           ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          ^ Ó
                          j)«

                              ∫WFÁdÃ«Ë aÚ Më w]DÓ Ð V²J½ ™
                               Ó Ú^  ]       Ô ÔÚ Ó
                     fMł q sÄ dODKà ‰öŠ
                      Ú = Ô Ú  Ú] Ï Ó      Ô Ú ]   Ó   Ï Ó Ó
                                    ÕËbë tKÐöÐ vKŽ «dŠ√
                          ±∑
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     dO³F²Ã«     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ô Ú]

         ∫«dDÝ dAŽ wMŁ« vKŽ b¹e¹ ô UÄ sOOðü« sOŽu{uLë bŠ√ w V²J½ ™
         Î Ú Ó Ó Ó Ó ÓÚ  Ô      ÚÓ  ÚÓ  Ú Ó  Ó Ó Ô ÔÚ Ó
                          Ó                  Ò Ú Ó
                         ∫WOðü« d UMFÃUÐ sOMOF²Ú Ä åsODÚ K w  UOCL×ë ò ≠±
                               ÓÚ Ó   Ó Ô Ó   Ó
                        ÆsODÚ K w  UOCL×ë UNO Ÿ—eð w²Ã« sÂUÄ_« ≠
                         Ó   Ó   Ô Ò Ú Ó    Ô ÓÚÔ ] 
                                        Ò Ú Ó 
                             ÆsODÚ K w WŽË—eLë  UOCL×ë Ÿ«u½√ ≠
                              Ó   Ó
                                     Ò Ú Ó  Ú Ó  ] Ó Ó
                          ÆwÄuIë qšbë w  UOCL×ë d¹bBð WOL¼√ ≠
                           = Ú Ó Ú ]               =
                     ÆÓsODÚ K w  UOCL×ë WŽ«—“ tł«uð w²Ã«  öJALë ≠
                        Ó      Ò Ú Ó Ó  Ô   Ô ]     Ú Ô
                                                Ô]Ó
                                           å¡UL] ë UN²¹√ ò ≠≤
                                            Ô

                Ô ÚÓ  Ô]Ó  = Ó Ó ÚÔ Ó    Ô
               Æå÷—_« UN²¹√ ò ∫tB½ w Ê«d³ł »uKÝ√ Ÿu{uLë «c¼ w wÂU×½
                                 Ú Ó      Ô

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    WDA½_«       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ô Ó ÚÓ
        Ó     ] =  Ú Ó       ÓÓ Ú Ó ]  ]Ú       Î ÚÓ^ Ô
       ÆUM²EÓ U×Ä w WOŽ«—eë ÷—_« w Ê«dLFë UNŁbŠ√ w²Ã« WO³K] ë —UŁü« sŽ «d¹dIð bF½ ≠±
           Ô          Ô Ú Ô
  ÆUNÐ …dB½ bÃUš ¨dŽUAë WÁöŽË ¨÷—_UÐ ¨Ê«d³ł qOKš Ê«d³ł ¨VðUJë WÁöŽ sOÐ Ê“«u½ ≠≤
     Ó Ú Ó        Ó    ÚÓ   ÚÔ  Ó  ÚÔ      Ó Ó   Ô  Ô
                            ±∏
                                         …d?AŽ W?¹œU(« …b?Šuë
                                         Ó Ú Ó Ó Ó  ÔÓ Ú Ó
                    WOÃËbÃ«Ë WOÐdFÃ«Ë WOMODÚ KHë  ULEMLë sÄ
                                   Ó     ] ÓÔ Ó
                     ] Ú ]   ] Ó Ó Ó ]


                 wMOD KHë dLŠ_« ‰öNë
                 ^   Ó Ô Ó Ú Ó Ô 
 = Ó Ó  Ú ]  Î Ó  Ó Ó  Ú Ô  Ó Ó        Ó Ô ] Ó  Ú ] Ô Ó ] ÓÔ Ú = Ô
 wÐdFë VFAKà …œUOÁ ÊuJ²Ã ¨”bIë WM¹bÄ w ±π∂¥ ÂUŽ WOMODÚ KHë d¹dײë WLEMÄ XÓ Ý√
tÁuIŠ q?O½Ë ¨tMÞË d¹d×ð w tO½UÄ√ o?OI×ð qł√ sÄ ¨WOÃUCMë t?ðUÁUÞ T³FðË tNłuð ¨wM?ODÚ KHë
    Ô  ÚÓÓ   Ó Ó  Ú Ó  = Ó    Ó Ú ÓÚ   Ó] =        Ô =Ó ÔÓ Ô Ô = Ó Ô = Ó
                                     Ô ÓÚ Ó   ]Ó Ô ÚÔ Ó Ó ]
                               Ʊπ¥∏ ÂUŽ W³J½ tÐ XKŠ cMÄ U¼bIÓ w²Ã«

  ^  Ó Ú Ó Ô Ú Ó   ^ Ó Ó Ô Ú Ó Ó  Ì Ó Ì Ú Ó  Ó Ó Ú  Ú ] Ô Ó ] ÓÔ Ô ] Ó ÓÓ
 ¨ÍeÂdLë fK−LÃ«Ë ¨wMÞuë fK−Lë ∫w¼ ¨WÓ Oz— ÂU ł√ WŁöŁ sÄ d¹dײë WLEMÄ ÊuJ²ð
Ìb?ÄU W ÝRÄ ∫q¦Ä ¨U?Nà WFÐU²?ë Èdš_«  U¾ONÃ«Ë  U?LEMLë sÄ œbŽ sÄË ¨W?¹cOHM²Ã« W?M−KëË
       ] Ó Ô Ó Ú  Ó Ó ]   Ú Ô   ÚÓ Ó    ] ÓÔ Ó Ì Ó Ó Ú Ó Ô ] Ú] Ô ÓÚ ]
        ÚÓ Ó =  Ó  Ó Ú Ó    ] Ú Ó Ó =  Ó =  Ú Ó  Ú^
    ÆU¼dOžË ¨wMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLłË ¨wMODÚ KHë wÄuIë ‚ËbMBÃ«Ë ¨W¹œUB²Áô« ] Ú
  UÄb ë s?Ä UFÝ«Ë ÈbÄ ÂbIð WOMÞË W?O½U ½≈ WOFLł wM?ODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WO?FLł bFð
   Ó   Ó Î     Î Ó Ô = Ó Ô Î ] Ó Ó Î ] Ú Î ] Ú Ó =   Ó Ó Ú Ó   Ô] Ú Ó ^ ÓÔ
XÓ ÝQð bÁË ªUNł—UšË sODÚ K w ¨wMODÚ KHë wÐdFë VFAKà WO½U ½ù«Ë WOŽUL²łô«Ë WO×Bë
Ú ] ÓÓ Ú ÓÓ      Ó Ó     Ó    =   Ó = Ó Ó  Ú ] Ú ] Ú    ]   Ú   ] =
 Ú]        Î ÓÚÓ    Ó  ] Ó Ó  ÚÓ Ú  Ó Ú  Ó      Ô ] Ú Ó 
 V?FAë  U?łU×à WO³Kð ¨Â±π∂∏ ÂU?Ž ‰Ë_« Êu½U dNý s?Ä s¹dAFÃ«Ë ”œUÒ ?ë w WOFL?−ë Ác¼
  Ô ] Ó Ó Ô Ú      ÚÓ ]  Ú ]  Ú     Ô   ] Ú Ó  ]= = =  Ó
 Æ…U½UFLë bý√ ULNMÄ v½UŽ s¹cKë b¹dA²Ã«Ë ‰ö²Šô« ·Ëdþ w WOŽUL²łô«Ë WO×Bë wMODÚ KHë
   Ó Ú    Ó  Ó   Ó Ó Ô  Ú Ó  Ó Ó Ú Ó  Ú  Ú          ] Ú Ó Ô Ú Ó Ô ]Ó ÓÓÓ
  À—«uJë U¹U×{ l?OL−à …bŽU Lë r?¹bI²Ã qLFÃ«Ë ¨œ«bF²?Ýô« w WOFL−ë ·«b¼√ q?¦L²ðË
        Ú Ó Ó  ÚÓ Ú      ÚÓ Ó Ó Ô Ó    ÚÓ Ó    Ú Ó  Ú Ó ]
s¹eÚ ðË ¨ÈdÝ_«Ë ¨»d×ë wÐuJMÄ …bŽU ÄË ¨vŠd−Ã«Ë v{dLë qI½ ULOÝ ô ¨U¼dOžË WOFO³Dë
     ÓÓ                                           ÚÓ Ó  ] ]
WÓ U{≈ ¨ÊQAë «cNÐ ÓnOMł Ô UOÁUH=ð« tOKŽ ÚX]BÓ½ ULÄ pÖ dOÓžË ¨·UFÝù«Ë W¹Ëœ_«Ë ¡«u¹ù«  «bFÄ
  Î    Ú]        Ò     ÚÓÓ     Ò Ó   Ú      Ú     Ó Ú Ó Ó        Ò ÓÔ
                          Ó  Ô  ]= = Ó  Ú  =  Ó   Ú
                        ÆWHK²ÓÚ Lë WO×BÃ«Ë WO]ŽUL²łô« W¹ÓUŽdë  UÄbš r¹bIðÓ vÃ≈

   >  ÚÓ ÓÚ Ó      Ú Ó > Ì Ó ÓÚ Ú  =  Ó  Ó Ó   Ô  Ó Ô ]ÓÓÓÓ
¨ÍcOHMð ÌV²JÓÄË ¨>Í—«œ≈ ÌfK−ÄÓË ¨ÂUŽ dLðRÔÄ sÄ wMODÚ KHë dLÚŠ_« ‰öNë W]OFÚLł nÃQ²ðË
                                         ÆUNŽËdHÐ ÌWÄUŽ Ì UOFLłË
                                             Ô ]     Ò Ú Ó Ó


                           ±π
                    Ó Ú Ó    Ì ]Ó Ó Ì ] Ú Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ô ] Ú Ó  Ó Ó Ó Ú Ó Ó
                  ¨dLŠ_« ‰ö?NKà WOÐdŽ WOF?Lł d³Â√ Êü« WOFL−?ë X×³Ú √ bÁË
                  Ó Ó Ó ÌÓ   Ó  ÓÓ Î Ú Ó Ô Ó ÚÓ Ú  Ô ÓÚ Ó
                  «dAŽË ¨…œUOŽ W¾LŁöŁË vHA²Ú Ä sOF³Ý sÄ d¦Â√ UNO WJ³ý d¹bð w¼ËÎ Ó ÓÓ Ô Ô Ó  Ó
                 wM?ODÚ K?Hë VFA?Kà ̠UÄb?š ÂbIð w?²Ã« WOŽU?L²łô«Ë WO?×Bë e«d?Lë
                 =     Ó  Ú]      Ó Ô= ÓÔ ] ]       Ú    ]= =  Ó
                  Ó Ó Ú  Ú Ó   Ú  Ì Ú Ú  Ú Ó  Ú Ó Ô Ó Ó  Ó Ó  Ô ÔÚÓ
                 ¨qLFë r¹uIð ‰öš sÄ —«dL²ÝUÐ UN H½ d¹uD²Ð ÂuIð w¼Ë ¨błË UL¦OŠ
                                        Ú ] Ó  Ó Ú ] Ó
                                       ÆV¹—b²Ã«Ë ¨WOŽu²Ã«Ë
                  Ú Ó  Ó Ô =  Ó  Ó Ú Ó    ] Ú Ó Ô     Ô  ÓÚÓÓ
                 ¡Uł—√ nK²Ú Ä w wMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł ŸËdÔ dA²MðË
                 Ô ÚÓ     Ú  Ì Ú Ú   Ó   Ô Ú  ÏÓ  Ô Ô Ó Ó  Ó Ó
                 YOŠ ¨UNŽËdÔ sÄ ŸdÓ sÄ uKÚ ð tðUEÓ U×Ä sÄ WEÓ U×Ä œUJð ôË ¨sÞuë
                 WO×?Bë  UÄb? ë r¹bI?²Ð ¨W×B?ë …—«“Ë lÄ ¨ÌVMł v?Ã≈ U³Mł ¨Âu?Ið
                  ]= =    Ó    Ú Ó ] =      Ó  Ó Ó  ÚÓ    Î ÚÓ Ô Ó
                                          ÆW] UÂ sODÚ K ¡UMÐ_
                                          Î Ó     Ó  ÚÓ
                   Ó Ú Ó Ô Ó   ] = =  Ó  Ò Ó  Ô ]  Ú Ó Ô ÓÓ
                 ¨ U?O?HA?²Ú ?L?ë …—«œSÐ ¨W?O?×B?ë WO?ŠU?Më s?Ä ¨WO?F?L−?ë Âu?IðË
                  U?Äb??šË ¨ÊU??M?Ý_«  «œU??O?ŽË ¨W?O??ÃË_« W?O??×?B??ë W?¹U??Žd?ë e??«d?ÄË
                   Ó Ó  Ú Ó          Ó   ] ] Ó ]= =        Ó =        ÓÓ
                 ·«d?Þ_«Ë W??¹Ëœ_« l??O? M?B??ð e??«d??ÄË ¨q??O?¼Q??²??ë e??«d?ÄË ¨∆—«u??D??ë
                   Ú Ó Ó Ó Ú Ó  Ú Ó          ÓÓ  Ú ]          ÓÓ   ]
                 Ó Ó Ó         ÚÓ Ó    ÓÔ  Ó Ó  Ó Ó Ô   ]  
                 sÄË ªsOÁUFLÃ«Ë v?Šd−ë sÄ wÄUM²L?ë œbFë WNł«uLà ¨WO?ŽUMDÚ ô«
                       Ô Ó
                    ] Ó Ô Ó  Ì Ó Ó Ó  Ó Ô ] Ú Ó Ô  Ú Ô  ]  Ú    Ó ]
                 ¨ U ÝR?Lë sÄ œbŽ …—«œ≈ vKŽ WOFL−ë ·dAð ¨WO?ŽUL²łô« WOŠUMë
ÂU²¹_« ¡«u¹≈ sÂUÄ√ ∫rðUOLë
  ÚÓ     Ô     Ó Ú   ¨rðU?OLë˨ U{ËdÃ«Ë ¨‰U?HÞ_«  U?½UCŠË ¨sOM ?Lë e«dÄ ∫q?¦Ä
                  Ó Ú     Ú ] Ó  Ú Ó        Ó Ó Ó Ò Ô  Ó  Ú
                             ÆWOŁ«d²Ã« e«dLë˨ UO²Hë qO¼Qð e«dÄË
                               ] ^  Ó Ó       ÓÓ  ÚÓ  Ó Ó
                 U¼dNý√ ¨ U¹—ËbÃ«Ë  UŽu³DLë sÄ «dO³Â «œbŽ WOFL−ë —bBð
                  ÔÓÚ Ó  Ò Ú ]     Ú Ó Ó Î Ó Î Ó Ó Ô] Ú Ó Ô Ú Ô
                                 Ú ÓÔ ] ÓÓÓ    ]   ÚÓ Ô]Ó Ó
                          Ʊπ∑¥ ÂUŽ U¼œ«bŽ√ ‰Ë√ —bÓ w²Ã« årÓ KÐ ò WK−Ä
                            ≤∞
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                                Ô ] Ó  Ú ] Ô Ó ] ÓÔ Ô ] Ó ÓÓ ] 
                                øWOMODÚ KHë d¹dײë WLEMÄ ÊuJ²ð rÄ ≠±
                           øwMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł X¾A½√ «–ULà ≠≤
                            =   Ó  Ó Ú Ó   Ô ] Ú Ó Ú Ó ÚÔ
   ÆwMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł UNÐ ÂuIð w²Ã« WOŽUL²łô«Ë WO×Bë WDA½_« iFÐ dÂc½ ≠≥
    =   Ó Ó Ú Ó      Ô] Ó    Ô Ó ] ]      Ú   ]= =  Ó ÚÓ Ó Ú Ó Ô Ô Ú Ó
       Ó  Ô = Ó Ô Ú Ó  Ó Ó Ó  =  Ó  Ó Ú Ó    ] Ú Ó Ô Ó Ô  Ó ÚÓ
       ÆpÖ `{u½ ÆjIÓ sÞuë qš«œ wMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł ◊UA½ dB×M¹ ô ≠¥
  øWOÐdFë dLŠ_« ‰öNë  UOFLł d³Â√ wMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł qFł Ícë V³] ë UÄ ≠µ
   ]Ó Ó  Ó Ú Ó     Ò Ú Ó Ó ÓÚ Ó =  Ó Ú Ó Ú Ó   Ó] Ú Ó Ó ÓÓ   ] Ô Ó
                            øwMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł nÃQ²ð rÄ ≠∂
                             =   Ó Ó Ú Ó      Ô ] Ú Ó Ô ]ÓÓÓ ]
              Ó   Ó Î  Ô = Ó Ô y  ÚÓ Ï  =   Ó  Ó Ú Ó    ] Ú Ó 
             ÆpÖ vKŽ ôU¦Ä ÂbI½ ÆwHOI¦ð V½Uł wMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFL−à ≠∑
                      ørÝô« «cNÐ wMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł XOLÝ rà ≠∏
                        Ú   =    Ó  Ó Ú Ó   Ô ] Ú Ó Ú Ó= Ô Ó


                         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ò ] Ô 
                         hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                    Ô Ô=ÓÔ Ó ÓÓ Î ÓÓ  Ó ] Ó   Ô  ÚÓÓ Ú  Ú Ó  y Ô Ú Ó] Ó Ó
                   ÆULNMO³½ ÆW−O²½Ë U³³Ý W¦ÃU¦Ã«Ë vÃË_« sOðdIHë sÄ q XMLCð ≠±
Ì    Ô         Ú Ó  Ú Ó ] Ó    ] Ú Ó Ô
  «—U³Ž ⁄uB½ ÆåvŠd−Ã«Ë v{dLë qI½ ULOÝ ôËÆÆÆÆ WOFL−ë ·«b¼√ q¦L²ðË ò hMë w ¡Uł ≠≤
                               Ó Ô ]Ó ÓÓÓ = ]
      Ó   ÚÓ Ó                             Ó
                    ]  Ú Ô Ó Ú  Ì Ó  ÔÒ Ô Ô  Ó Ú Ó  Ú
          Æå ULOÝ ô ò hOBÚ ²Ã« »uKÝ√ vKŽ UNMÄ …bŠ«Ë q qL²Að UMzUA½≈ sÄ
            ]
           ÆU¼—dJð WÃôœ sO³½Ë ¨UNMOF½ ¨ «—U³FÃ«Ë  ULKJë iFÐ hMë w  —dJð ≠≥
              ^ Ó Ó Ó Ó Ó Ô =ÓÔÓ Ô=Ó Ô     Ó    Ó Ô Ú Ó = ÓÒ  Ú Ó]Ó Ó
       ∫WOðü« ‰UFÚ _« —œUBÄ vKŽ qL²Að öLł ÊuJ½ Æå¡«u¹≈ò t²OÐ vÃ≈ qłdë Èˬ∫‰uI½ ≠¥
        Ó  Ó   Ó Ó Ô ÓÚ Ó Î Ó Ô Ô = Ó Ô Î         ÚÓ  Ó Ô ]    Ô Ó
                                    Ú Ó  ÚÓ
                                 Ævð¬¨v Ë√ ¨v{—√ ¨vì ¨È–¬
                   ÆUNMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë ¨ÌWOŽdÓ ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠µ
                     Ú > Ô Î Ô Î Ô Ô Ó ÓÓ ] Ú Ì Ú Ó  ] ] Ô Ú Ó
                           ≤±
             Ô Ú Ó  ] Ó  ÓÚ ]  Ô ]Ó Ó Ô Ó ] ÓÔ
            ÂuKFÃ«Ë WÓ UI¦Ã«Ë WOÐd²Kà WOÐdFë WLEM*«
 ‰Ëbë sOÐ jЫËdÃ«Ë  UÁöFë XO³¦²à ¨Â±π¥µ ÂUŽ —«–¬ dNý w WOÐdFë ‰Ëbë WFÄUł XÓ ÝQð
  Ó ^ Ó ÚÓ  ] Ó     Ó   ÚÓ     Ó Ó ÚÓ     ]Ó Ó  Ó ^ Ô Ó    Ú ] ÓÓ
oOI×ðË ¨UNK³I²Ú Ä sOÄQðË ¨UNëuŠ√ ÕöÓ Ë ¨W³ÞUÁ WOÐdFë œö³Ã« dOš tO UÄ vÃ≈ UNNOłuðË ¨WOÐdFë
 Ú ÓÓ    ÓÚ Ó Ô  ÚÓÓ    Ú Ó   Ó ÎÓ   ]Ó Ó   Ô ÚÓ         Ú ÓÓ ]Ó Ó
                                                  Ó = Ó
                                               ÆUNÃUÄ¬Ë UNO½UÄ√
 W?M¹bÄ U?¼dIÄË ¨WÃËœ s?¹dAŽË s?O²M?Ł« ¨s?ODÚ K U?NMOÐ Ús?ÄË ¨WOÐd?Fë WF?ÄU−ë ¡U?CŽ√ œbŽ ÔmK?³¹
 Ô Ó Ó ^ Ó Ó Ó Î ÓÚ Ó Ó Ú Ó  ÚÓÓ Ú Ô         Ó  ÚÓ Ó ]Ó Ó Ú Ó          Ú Ó Ô Ó Ó Ô ÚÓ
    ÌÓ = Ó ÓÔ Ì ]= Ì Ó  ]    Ó Ó     Ó     Ú Ó Ó Ô ]Ó Ó Ô Ó      Ô  ÓÚ ÓÓ Ó 
  «– …œbF²Ä W?OMÓ ÊU−ÃË ¨W?ÄUFë W½U?Ä_«Ë ¨WFÄU−ë f?K−Ä v?KŽ WOÐdF?ë WFÄU−ë q?L²AðË ª…d?¼UIë
 ÓÚ ]  Ô ]Ó Ó Ô Ó ] ÓÔ Ó Ô ]Ó Ó Ú  Ó Ó Ú Ô Ó ] ÓÔ Ó ^ Ó Ó  Ú ] Ô Ú      Ú Ì Ó Ó Ô Ì
 WOÐd²Kà WOÐdFë WLEMLÃ«Ë ¨WOÐdFë qLFë WLEMÄË ¨wÐdFë bIMë ‚ËbMÔ ∫UNMÄ ¨WHK²Ú Ä  U UB²š«         Ú
                                ÆU¼dOžË Alecso ©u JÃ√® ÂuKFÃ«Ë WÓ UI¦Ã«Ë
                                  Ô ÚÓ Ó      Ó  Ô Ó     ] Ó
The Arab League Educational, cultural ®u           Ó Ô Ó  ] Ó  ÓÚ ]  Ô ]Ó Ó Ô Ó ] ÓÔ Ú  Ó ÚÔ
                             JÃ√ ÂuKFÃ«Ë WÓ UI¦Ã«Ë WOÐd²Kà WOÐdFë WLEMLë X¾A½√
W?O U?I¦Ã«Ë W¹u?Ðd]²Ã«  U?ÞUAM?Kà o?O M]²Ã«Ë d?¹uÚD²?ë qł√ sÄ Â±π∑∞ W?MÝ© and, Scientific organization.
  ] ] Ó ] ÓÚ          ]     Ú       ]  Ú ÓÚ        Ó ÓÓ
    Æ ôU−Lë Ác¼ w WOÐdFë Ê«bK³Ã«  UłUO²Š« lÄ r−Ó M¹ ULÐ pÃ–Ë ¨wÐdFë sÞuë w WOLKFëË
          Ó       ] Ó Ó  ÚÔÚ         Ú Ó Ó Ô   ÚÓ  Ó Ó = Ó Ó Ú  Ó Ó      ] Ú Ó
                       Ú Ó Ó Ú  Ó ] ÓÔ        Ú Ó ÔÓ Ó Ó
UNOÃ≈ XL?C½«Ë ¨‰Ëœ w½ULŁ ±π∑∞ W?MÝ UN OÝQ?ð bMŽ ¨WLE?MLë Ác¼ w ¨¡U?CŽ_« œbŽ ÊUÂ
 ÚÓ ] Ó Ú Ì Ó Ô Ó Ó       Ó ÓÓ
    Ó ÓÓ Î ÓÚ Ó Ó Ú  Ó Ú Ó ÔÚÓ  Ó ] ÓÔ
¨±π∏∂ WMÝ WÃËœ s¹dAŽË ÈbŠ≈ mK³Oà WLDMLë ¡UCŽ√ œbŽ lHð—« pÖ bFÐË ¨Æ±π∑± ÂUŽ sODÚ K
                          Ú Ó Ô Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ú ÓÓ     Ó Ô Ó
                                            Æf½uð ÂUFë U¼dIÄË
                                             Ô ^     ^ÓÓÓ
Í—«œ≈ rÚ ÁË ¨ÍcOHMð rÚ ÁË ¨ÂUŽ dLðRÄ vKŽ ÂuKFÃ«Ë WÓ UI¦Ã«Ë WOÐd²Kà WOÐdFë WLEMLë qL²AðË
>  Ì Ó >        ÚÓ Ì   > Ó Ì Ó ÓÚ Ô Ó  Ô Ú Ó     ] Ó Ó Ú ] Ô ] Ó Ó Ú Ô Ó ] ÓÔ Ô ÓÚ ÓÓ
 ¨oAÄœ ÁdIÄË ¨dAMÃ«Ë nOÃQ²Ã«Ë WLłd²Ã«Ë V¹dF²Kà wÐdFë eÂdLë ∫UNMÄ ¨ÌWOLOKÁ≈ Ì «bŠËË ¨wMÓ Ë
 Ô Ú Ó Ô^ ÓÓÓ  Ú ] Ó    Ú] Ó Ó Ó Ú ] Ó  Ú ] ^ Ó Ó Ô Ó Ú Ó Ú      Ú    ] Ú   Ó Ó Ó > = Ó
  ÔÓ   Ô ^ Ó Ó Ó  ]Ó Ó    =     ÔÚ Ô Ó Ú Ó Ó ÔÓ    Ô ^ Ó Ó Ó  ]Ó Ó Ú 
 ¨…d¼UIë ÁdIÄË ¨WOÐdFë  UÝ«—bÃ«Ë Àu?׳ë bNFÄË ¨…d¼UIë ÁdIÄË ¨WOÐdFë  U?ÞuDÚ Lë bNFÄË    Ó Ô ÓÚÓÓ
        Ô = Ô^ Ó Ó Ó  Ú ]  ÚÓ Ô ÓÚ Ó Ó Ô Ú    Ô ^ Ó Ó Ó  ]Ó Ó  Ó ^   Ô Ô Ó Ú Ó Ó
        Æ◊UÐdë ÁdIÄË ¨V¹dF²Ã« oO Mð V²JÄË ¨ÂuÞdÔ Ã« ÁdIÄË ¨WOÐdFë WGKà ÂuKFë bNFÄË

  Ô Ú ÓÓ  ÓÚ ]  Ô ]Ó Ó Ô ]   Ú   Ú Ï Ó = ÓÓÔ Ï   Ú Ó  Ó ] ÓÔ  Ú Ó Ô Ô Ú ÓÓ
ÂUE½ V¹dFðË ¨WOÐd²Kà WOÐdFë WO−Oð«d²Ýô« ∫UNMÄ ¨WŽuM²Ä  UŽu³DÄ WLEMLë Ác¼ sŽ —bBðË
 Ô ] Ó Ú Ô Ó Ú Ó     ÚÓ Ú     Ú Ó Ó      Ó Ó  ÏÓ Ú ÓÓ = Ú ÓÚ
¨WOMODÚ KHë WŽuÝuLë ∫UNMOÐ sÄ ¨ UŽuÝuLÃ«Ë f?OÄ«uIë sÄ WŽuL−ÄË ¨ÍdAFë Íu¹œ nOMBð      Ó
¨WÓ UI¦Kà WOÐdFë WK−LÃ«Ë ¨ÂuKFKà WOÐdFë WK−LÃ«Ë ¨WOÐd²Kà WOÐdFë WK−Lë ∫UNMOÐ sÄ WŽuM²Ä  ö−ÄË
    ] Ô] Ó Ó Ô]Ó Ó Ó  Ô Ú Ô] Ó Ó Ô]Ó Ó Ó Ó Ú ] Ô] Ó Ó Ô]Ó Ó             ÚÓ Ú Ï Ó = ÓÓÔ Ï Ó Ó Ó
                       ÆU¼dOžË ¨wÐdFë ÊU Kë WK−ÄË ¨V¹dF²Kà WOÐdFë WK−LëË
                         Ô ÚÓ Ó = Ó Ó  = Ô ] Ó Ó Ó  Ú ] Ô ]Ó Ó Ú Ô ] Ó Ó Ó                           ≤≤
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                      Ú Ó Ô Ó Ó Ô Ô ÚÓ Ú Ó Ó  ]Ó Ó  Ó ^ Ô Ó  Ú ] ÓÓ Ó
                 øÊü« UNzUCŽ√ œbŽ mK³¹ rÂË øWOÐdFë ‰Ëbë WFÄUł XÓ ÝQð v²Ä ≠±
                  Ó
                             ]Ó Ó  Ó ^  Ó   Ì Ó Ì ÚÓ ÓÓ
                           øWOÐdFë ‰Ëbë WFÄUł w W Oz— ÂU Á√ WŁöŁ wL ½ ≠≤
                                                Ò Ô
                  øÂuKFÃ«Ë WÓ UI¦Ã«Ë WOÐd²Kà WOÐdFë WLEMLë fOÝQð sÄ ·bNë sO³½ ≠≥
                   Ô Ó     ] Ó Ó Ú ] ] Ó Ó Ó ] ÓÔ        ÚÓ Ú Ó Ó Ó Ô =ÓÔ
                                  Ó ] ÓÔ 
                                øWLEMLë Ác¼ vÃ≈ 5D K XLC½« v²Ä ≠¥
                                         Ô Ó Ú ] Ó  Ó
                               ÆWLEMLKà ÌWFÐUð ÌWOLOKÁ≈ Ì «bŠË ÀöŁ dÂc½ ≠µ
                                Ó ] ÓÔ Ú Ó  ] Ú      Ó Ó Ó ÓÔÔÚ Ó
                      ÆUNMÄ U Lš dÂc½ Æ UŽu³DLë sÄ «œbŽ WLEMLë —bBð ≠∂
                       Ú Î Ú Ó ÔÔÚ Ó    Ú Ó Ó Î Ó Ó Ô Ó ] ÓÔ Ô  Ú Ô


                         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   Ò ] Ô 
                         hMë ¡UMÐ       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                               Ó  Ó Ú Ì  Ô = ] Ó  Ô  Ó Ó
                             ∫WOðü«  ULKJKà  U œ«dÄ hMë sÄ ÃdÚ ²Ú ½≠±
                                   Ó ÚÔ
                                  ÆX¾A½√ ¨XIײë ¨W] U ¨‰UĬ
                                        Ó Ó
                     Ó  Ô Ô Ó Ú Ô     ]Ú Ô ÔÔ Ó Ú Ô Ï Ú Ó Ò  Ó Ô Ó Ó
                   øWOðü« ŸuL−ë  «œdHÄ UÄ ÆåWOMÄ√ò ÁœdHÄ lLł åw½UÄ√ò WLK ≠≤
                                   Ò     Ó Ò  Ó Ò 
                                   wŠU{√ ¨wÝUÄ√ ¨w½Už√
 sÄ Ì…bOHÄ ÌWKL?ł w UNMÄ ö ÂbÚ ²Ú ½Ë ¨h?Më sÄ vÃË_« …dIHë w  œ—Ë w²Ã« —œU?BLë sOF½ ≠≥
   Ó Ô ÓÚ Ô    Ú Ô Ô  Ó ÓÓ = ] Ó       Ô ÓÚ     Ú Ó Ó Ó ] Ó  Ó Ô =Ó Ô
                                         øUMzUA½≈
                                            Ú
 Ê«dþUMð sO²KÃ«Ë ¨ÂuKFÃ«Ë WÓ UI¦Ã«Ë WOÐd²Kà WOÐdFë WLEMLÃUÐ sO²] U ë sOðdIHë ¨hMë sÄ ¨sOF½ ≠¥
    Ô  ÚÓ] Ó  Ô Ó     ] Ó ÓÚ ] ]Ó Ó Ó ] ÓÔ   ÚÓ         ÚÓÓ Ú    = ] Ó     Ô =Ó Ô
                                 ]Ó Ó  Ó    Ó Ó =Ó ÓÔ Ó Ó ] ÓÓ Ú 
                               ÆWOÐdFë WFÄU−ÃUÐ WIKF²Lë WO½U¦Ã« …dIHë
                   ÆUNMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë ¨ÌWOŽdÓ ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠µ
                     Ú > Ô Î Ô Î ÚÔ Ô Ó ÓÓ ] Ú Ì Ú Ó  ] ] Ô Ú Ó
                            ≤≥
                       nO O½uOë
 Ê√ bFÐ ¨Â±π¥µ ÂUŽ ‰Ë_« s¹dAð dNý sÄ s¹dAFÃ«Ë lЫdë w …b×]²Lë rÄ_« ÔW¾O¼ ÚXLOÁ√
 Ú ÓÓ ÚÓ          ] Ó Ó Ú ÚÓ Ú Ó Ú Ó   ]         Ó Ô  Ó Ô ÓÚÓ Ó Ô
  Ó ÚÓÓ  Ú]Ú ]  Ú Ó Ó  Ú     Ó  Ô  Ó ÓÓ  Ó     Ó Ú Ó Ô Ó ] Ô ] Ó Ô Ú Ó Ú  Ó ÚÓ
WOLMðË ¨sOOÃËbë sÄ_«Ë rK= ë vKŽ WEÓ U×Lë ·bNÐ pÃ–Ë ¨U¼—«“Ë√ WO½U¦Ã« WOLÃUFë »d×ë XIÃ√
   ]  Ú  ]  Ó       Ú Ô = Ó    Ó = Ú ]     ] Ó  Ó Ô Ó Ú Ó  ]= Ô 
¨W?¹œU?B?²?Áô« W?O?L?ÃU?F?ë  ö?J?A?L?ë q?Š v?K?Ž w?ÃËb?ë ÊËU?F?²?Ã«Ë ¨r?Ä_« s?O?Ð W?¹œu?ë  U?Áö?F?ë
                                                  Ó
  ] Ó   Ò= Ô Ó  Ú  Ô  Ú  Ú Ó Ó  Ó Ó Ó  ] Ú       ] ] Ó  ] Ú
ÆWOÝUÝ_« tðU¹dŠË ÊU ½ù« ‚uIŠ «d²Š« e¹eFð vKŽ qLFÃ«Ë ¨WO½U ½ù«Ë ¨WO UI¦Ã«Ë ¨WOŽUL²łô«Ë
   Ó]  Ô   Ú ÓÔÓ Ó        Ó ] Ô Î ÓÚ Ó Ó Ú Ó Ó  Ú   Ó  ]Ô  Ó Ô Ô Ó ÚÓ Ú ÓÓ Ó
¨s?Äeë —ËdLШU?NzUCŽ√ œbŽ v?ÄUMð rŁ ¨WÃËœ s?O LšË ÈbŠSÐ …b×?²Lë rÄ_« W¾?O¼  √bÐ
∫w¼ ÌWOLÝ— Ì UGà X Ð W¾ONë ¡UCŽ√ qÄUF²¹Ë ªWÃËœ sO½ULŁË ÊULŁË ÌW¾Ä vKŽ Êü« qL²A¹ `³Ú QÓ
 Ó   ] Ú Ó  Ô=    ÓÚÓ Ô Ú Ó Ô Ó ÓÓÓ Î ÓÚ Ó Ó    Ó Ì Ó Ó     Ó Ó Ô ÓÚ Ó Ó Ó Ó
               ÆWO½U³Ýù«Ë ¨WOÝËdÃ«Ë ¨WO ½dHÃ«Ë ¨W¹eOK−½ù«Ë ¨WOMOBë˨WOÐdFë
                Ô ] Ú Ó Ô ] ^ Ó Ô ] ÚÓ Ó Ó Ô ] Ú         Ô] =     Ô ]Ó Ó Ú
 Ó Ó Ú ÓÓ ] Ó      Ó  Ú Ó   Ú Ó  ] Ú  ] Ú Ó Ú Ó Ó  ]Ô  Ó Ô Ô ÓÚÓ Ô  ÓÚ ÓÓ
WLJ×ÄË ¨WÄUFë W½UÄ_«Ë ¨sÄ_« fK−ÄË ¨WÄUFë WOFL−ë vKŽ …bײLë rÄ_« W¾O¼ qL²AðË
W?OÃËb?ë ÂU? ł_« s?Ä œbŽ t?MÄ Ÿd?H²?¹ Ícë w?ŽU?L²łô«Ë ÍœU?B?²Áô« f?K−?LÃ«Ë ¨W?OÃËb?ë ‰bF?ë
  ] Ú ]  Ú Ó Ó ÏÓ Ó Ô Ú Ô ] ÓÓÓ Ò =          Ú  =    Ú  Ú Ó Ó     ] Ú ]  Ú Ó Ú
                            © UNICEF ®ÆnO O½uOë UNMÄË ¨WBBÓ ²Lë
                                     Ô Ú Ó Ó = ÓÔ
United Nations® ‰U?HÞ_« WŁUžù w?ÃËb?ÃU‡ …bײ?Lë r?Ä_« ‚ËbMÔ
         Ú Ó Ó  ^ Ú ]       Ó ]Ô  ÓÔ Ô Ú          Ë√ ¨n?O? O½uO?ë X¾?A½√
                                      Ú Ó Ô    Ô   Ó ÚÔ
 rÄú?à W?ÄU?F?ë W?OF?L?−?ë  b?B?Á bÁË ¨Â±π¥∂ W?M?Ý ©International Children’s Emergency Fund
  ÓÔ Ô ]     Ô ] Ú Ó Ú Ó Ó Ó Ú ÓÓ        Ó ÓÓ
 Ó  Ú ÓÓ  ] Ó             ÓÚ Ó Ó Ó Ó Ó Ó  Ú Ó  Ô Ó Ó    Ú Ú   Ó  ]Ô Ú
 ’dÔ lOÝuðË ¨WOÝUÝ_« rNðUłUŠ WO³Kð vKŽ qLFÃ«Ë ¨‰UHÞ_« ‚uIŠ W¹ULŠ tzUA½≈ sÄ …bײLë
                                        Ó      Ú Ó
                                        ÆWKÄUJë rNðUÁUDà rNIOI×ð
  Ì ÓÚ Ì Ú ÓÓ Ì       Ô Ú  Ó      ÔÓ ]  Ú Ó Ì      Ì Ó   Ú Ó Ô
¨W³FÓ ŸU{Ë√Ë ·Ëd?þ sÄ Êu½UF¹ s?¹cë ‰UHÞúà W?] Uš W¹ULŠ d?O u²Ð n?O O½uOë Âe?²KðË        Ô Ô  ÓÚÓÓ
   Ú  Ú Ó  ÚÔ Ú  Ú Ó  Ó Ó   Ú Ô Ú  Ú Ó Ó   Ó Ó 
 ¨‰öG²?Ýô«Ë nMFë ‰UJý√ l?OLłË ¨lÁbLë dIHÃ«Ë ¨À—«u?JÃ«Ë »Ëd×ë U¹U×{ ‰U?HÞ_« q¦Ä   Ô Ú    Ó  Ú Ó  Ú
rÚŽÓœÓË ¨ UOÓ²ÓHëÓË ¡U =MKà ÌWÓ¹ËU Ó²ÔÄ ‚uIÔŠ dO ÚuÓð vÃ≈ ÔnO O½uÔOë vFÚ Óð ¨pÖ ÚsÓŽ öCÓ ÓË ªWÓÁUŽù«ÓË
                       Ì                   Ó     Î Ú       
                    ÆsNðUFL²−Là wŽUL²łô«Ë wÝUO= ë d¹uD²Ã« w WKÄUJë sN²Â—UAÄ
                     ]   Ó ÓÚ Ô =    Ú  =      Ú ]     Ó    ]  ÓÓ Ô
  Ú Ó  Ó  Ú Ó Ì ] Ó Ó  Ó  Ó Ú    
¨‰UHÞ_« ÁU — sO ײà WÄUŽ ZÄ«dÐ WÄbš vÃ≈ nO O½uOë œuNł XNłË ¨Â±πµ∞ ÂUŽ cMÄË
                           Ô Ô Ô Ú Ó= Ô          Ô ÚÔ Ó
w²Ã« WLEMLë rÝ« vKŽ nO O½uOë ÂUL²¼« w ‰uײë «c¼ fJF½« bÁË ¨WOÄUMë Ê«bK³Ã« w ÌW] U ÐË
 ] Ó ] ÓÔ  Ú   Ó    Ô  Ú     Ô ^ Ó ]   Ó Ó Ó Ú  ÓÓ Ó Ò  ÚÔ        Ó
                       ƉUHÞúà …bײLë rÄ_« ‚ËbMÔ vLÓ ð X×³Ú √
                         Ú Ó Ó ]Ô  Ó Ô Ó Ú       Ò ÔÚ Ó Ó Ó
‰UHÞ_«  öJAÄ qŠ qł√ sÄ ¨WIDMÄË «bKÐ 5²ÝË bŠ«ËË ÌW¾Ä w Êü« nO O½uOë qLFðË
 Ú Ó     Ú Ô = Ó  Ú ÓÚ   ÎÓÓ Ú Ó Î ÓÓ = Ó Ì   Ó  Ó Ô     Ô Ô Ó Ú ÓÓ
   ÆWOJ¹dÄ_« „—u¹uO½ WM¹bÄ ÂUFë U¼dIÄË ¨rNÁuIŠ vKŽ rNÃuBŠ ‚dÞË ¨r¼dÝ√Ë ¡«dIHë
    Ô]   Ó Ó Ú    ÔÓ Ó ^    ^ÓÓÓ   Ô  Ó    Ô  Ô Ô Ó Ú   Ó ÔÓ Ó Ô
                          ≤¥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                        øUNKł√ sÄ …bײLë rÄ_« W¾O¼ XLOÁ√ w²Ã« »U³Ý_« UÄ≠±
                           Ú Ó Ú Ó ]Ô  Ó Ô Ô ÓÚÓ Ú Ó Ô ] Ô Ú Ó
                      Ó  ]Ô  Ó Ô  ÓÚÓ Ó ÓÓ Ú Ó Ô Ó ] Ú ]  ^ Ô Ô Ú Ó
                      Æ…bײLë rÄ_« W¾O¼ w WKLF²Ú Lë WOLÝdë  UGKë dÂc½ ≠≤
                Ó  ]Ô  Ó Ô Ô ÓÚÓ   Ô Ó ÚÓ ]  ]  ÚÓ Ó  Î Ó Ó Ò Ô
               Æ…bײLë rÄ_« W¾O¼ UNOÃ≈ r IMð w²Ã« WÓ Ozdë ÂU Á_« sÄ WŁöŁ wLÓ ½ ≠≥
                              ÆnO O½uOë WLEMLà WÓ Ozdë ·«b¼_« œbF½ ≠¥
                                 Ô Ó ] ÓÔ Ó ] Ó Ú Ó Ô = Ó Ô
                                     Ó  ÓÓ Ó Ô   Ô= Ó Ô
                               ÆnO O½uOë sÄ …bOH²Ú Lë  U¾Hë œb×½ ≠µ
                                           Ó Ô Ú Ó
                                   ∫wðü« hMë w  Už«dHë úL½ ≠∂
                                      = ]
   Ó Ó Ó      Ú Ó Ó   ] Ú    Ó  Ó ]Ó Ó ] Ô
 ¨ÆÆÆÆ`³Ú QÓ w{ULë ÊdIë sÄ  UOMO LÓ Ã« W¹«bÐ w dOGð rŁ ¨ÆÆÆÆ nO O½uOë rÝ« ÊU ™
                                     Ô Ó
                             ÆÆÆÆÆÆ pÖ fJF¹Ë
                                 Ó  Ô Ú ÓÓ
        ÆÆÆÆÆ WM¹bÄ U¼dIÄË ¨WIDMÄË «bKÐÆÆÆÆ w Êü« nO O½uOë qLFð ™
              ÔÓ Ó ^ ÓÓÓ ÎÓÓ Ú Ó Î ÓÓ      Ó Ô    Ô Ô Ó ÚÓ
                         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ò ] Ô 
                         hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○           øpÖ WÃôœ UÄË øhMë sÄ vÃË_« WŁö¦Ã«  «dIHë w  —dJð w²Ã« …—U³Fë UÄ≠±
            Ó  ÔÓ Ó Ó = ] Ó         Ò    Ó    Ú Ó ] Ó Ó ] ÔÓ
                             ÚÓ  Ó  Ô  Ó = ] Ó  Ô  Ó Ó
                           ∫wðQ¹ ULà WÓ œ«dLë  ULKJë hMë sÄ ÃdÚ ²Ú ½ ≠≤
                            Æ·Ëdþ ¨ÊuÝUI¹ ¨XLOÁ√ ¨b¹«eð ¨WOÃËbë
                               Ô      Ô  Ó Ô   Ó ] Ú ]
                     Ó  Ó Ô  Ó       Ò Ó Ú  Ú Ï Ó Ú Ó Ì Ó ÚÓ Ô Ó Ó
                    ∫WOðü« ‰UFÚ _« —œUBÄ ULÓ åvL½ò qFHKÃ —bBÄ åWOLMðò WLKÂ ≠≥
                                ÒÓ
                            Æv³Ã ¨vKŠ ¨vÒ Ë ¨vLÝ ¨vЗ ¨Èœ√
                             Ò       Ó    Ò Ó  ÒÓ   ÒÓ
                                        ÚÓ    Ú ] Ó Ó Ô =ÓÔ
                                    ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sO³½ ≠¥
                              ÆU¼—«“ËÓ√ ÔWO½U¦Ã« WOLÃUFë »d×ë XIÃ√ ≠
                               Ó Ú Ó Ò Ô] Ó Ô ÚÓ          Ó ÚÓ
                                            ÆlÁbLë dIHë ≠
                                             Ô Ú Ô ÔÚÓ
                                 Ó]  Ô  
                                ÆsÄeë —ËdLÐ UNzUCŽ√ œbŽ vÄUMð ≠
                                          ÔÓ Ó  Ó
                   ÆUNMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë ¨ÌWOŽdÓ ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠µ
                     Ú > Ô Î Ô Î ÚÔ Ô Ó ÓÓ ] Ú Ì Ú Ó  ] ] Ô Ú Ó

                           ≤µ
                                          bŽ«uIë
                      ’uIMLë rÝô«
                      Ô ÚÓ ÔÚ
                                             ÔÓ Ú Ó
                                            ∫√dI½
                   Ò ^ Ó Ó Ó  Ó Ï ] ÓÓ Ô
                 w½U¦Ã« q×Lë w¼Ë ‰Ë√ u¼       ÊUF−Aë WŽU−ý q³Á Í√dë ≠±
                                    Ú ^ Ó Ó Ó ÚÓ Ô ]
©w³M²*«®

                   Ó ÚÔ
                UMO U−ð U½UOIà VOÞ sŽ »U½Ë
                          Ú Ó Ó Ó        ÓÚ  Î Ó      Ú Ó
                                  UMO½«bð sÄ ö¹bÐ wzUM²Ã« v×{√ ≠≤
                                            ]
©ÊËb¹“ sЫ®

                     ] Ó Ï  Ó Ú Ô ^Ô Ó Ì Ú Ô ^Ô  Ò Ô Ó Ó
                   Æåt²OŽ— sŽ ‰ËR Ä rJKÂË Ÿ«— rJKÂò ∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ≠≥
                             Ó Ì  Ó ÚÓÓ
                          bÃUš ôË ‚U³Ð fOÃË     t H½ vKŽ v OŽ d²I¹ ≠¥
                                        ÚÓ      Ô= Ô
©wÄËdë sЫ®
                         bŠ«Ë dÓ MÄ sÄ fHMð
                            Ì Ú Ú Ó ] ÓÓ      ÁdO²I²à lOD²Ú ¹ uÃË
                                          ÚÓ Ô Ó Ó Ó
 ©rO¼«dЫ k UŠ®            Ô Ó] Ô     ÚÓÓ ^ Ô Ó
                    »√bÃ«Ë œu−ë tO²OŠU½ n×¹   Ô ÓÓÚ  Ô Ó Ò Ó Ó  ÚÓ 
                                   t²OAÄ dÚ Hë vALð sO¹œ«uÃUÐ ≠µ
                                        bNFë vKŽ ÊuÁUÐ U½≈ ≠∂
                                         ÚÓ   Ó   ]
©œU¹“ oO uð®
          Ú Ó      Î  Ó ÚÔ Ô  ÓÚÓ ^ Ó  Ú Ô Ó Ô Ó Ô Ó Ú^ Ó 
      ÆåWÓ zU³Ã« —«dÝ_« vKŽ U¹uDMÄ bF²³¹ rÓ _« s−= ë »UÐ u¼ U¼Ë ¨œuFð UO½bë w¼ U¼ ò ≠∑
    ^ Ò
©»öJÃ«Ë hKë ∫ÿuH×Ä VO$®
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   Ô  Ô
                          kŠö½      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       Ó ÚÓ Ì Ú Ó Ì Ó  Ì  Ï Ó ÓÚÔ Ï ÓÓ Ú Ô Ï Ú Ó Ó  y  Ú Ó ]  Ó ] Ó
  vLÓ ¹Ë ¨UNK³Á UÄ —u JÄ WÄ“ô ¡UOÐ WON²MÄ WÐdFÄ ¡ULÝ√ ∫w¼ ◊uDš UN²×ð w²Ã«  ULKJë Ê√
  Ò ÔÓ                            Ó
                                   ÆU uIMÓÄ ULÚÝ« UNMÄ qÂ
                                    Î  Ú Î    Ú y

                         ≤∂
  Ó  Î  Ó        Ô Ô ÓÓ   Ò                    ] Ó Ô  ÔÓ
  sÄ U?OÃUš ¡U?ł åwŽ«—ò tKÚ √Ë ¨Y?ÃU¦Ã« ‰U?¦L?ë w ¨åŸ«—ò ’uIM?Lë rÝô« Ê√ k?Šö½Ë
                           Ì  Ó   ÚÓ Ó Ú
  ¨lЫdë ‰U¦Lë w å‚UÐò ’uIMLë rÝô« Ê√Ë ¨d³š t½_ lÚ — WÃUŠ w ÊuMÄ …dJ½ rÝ« t½√Ë ¨¡UOë
    Ò        Ì Ó    ÚÓ Ó Ú ] ÓÓ Ï ÓÓ Ô ]Ó Ì Ó Ó    Ï ] ÓÔ Ï Ó Ó Ï Ú Ô ]ÓÓ
       ÆÆÆÆt½_ dł WÃUŠ w ÊuMÄ …dJ½ rÝ« t½√Ë ¨UC¹√ ¡UOë sÄ UOÃUš ¡Uł ¨åwÁUÐò tKÚ √Ë
         Ô ]Ó > Ó Ó   Ï ] ÓÔ Ï Ó Ó Ï Ú Ô ]ÓÓ Î ÚÓ   Ó Î    Ó      Ô Ô ÓÓ
  w ¡UOë X³¦Ä ¡Uł bIÓ ¨…dJ½ rÝ« u¼Ë ¨lÐUÒ Ã« ‰U¦Lë w ¨åU¹uDMÄò ’uIMLë rÝô« UÄ√
      Ó ÓÚÔ Ó Ú Ó ÏÓ Ó Ï Ú Ó Ô Ó            Î  Ó ÚÔ Ô ÚÓ Ô Ú   ]Ó
             ÚÓ Ô ÚÓ  Ú Ó Ô Ó Ó Î   Ô Ï  ÚÓ Ï Ú Ó Ô Ó  
        ÆÁdš¬ w `²Hë s¹uMð t³B½ WÄöŽË ¨ôUŠ tŽuÁuà »uBMÄ rÝ« u¼Ë ¨Ádš¬
  ’u?I?M?L?ë r?Ýô« v??M?¦?Ä w?¼ ¨ås?O?¹œ«u?ë ò W?L??K? Ê√ ¨f?ÄU? ?ë ‰U?¦?L??ë w? ¨k?Šö?½Ë
      ÚÓ  Ú     Ô Ó   Ú Ó     Ó Ó Ó ] Ó                Ô   ÔÓ
   Ó Ú   ÚÓ  Ú Ó Ô Ó Ô             Ó Ó Ô    Ú Ó  Ú ÓÓ
   bMŽ WÓ uIMLë ¡ULÝ_« ‰UŠ u¼ «c¼Ë ¨åÍœ«Ë ò WLK ¡U¹ UNO X×²Ô bÁË åÍœ«Ëò tK √˨圫Ëò
                    Ó                           Ô   Ì
                                                 ÓÚÓ
                                               ÆUN²OM¦ð○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô ÚÓ Ó
                        Z²M²Ú ½      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○        ÓÚÓ Ï Ú Ó Ï Ó  Ï ÔÔ     ] Ô ÓÚÔ Ô Ú
      Æ UNK³Á UÄ —u JÄ WÄ“ô ¡U¹ Ádš¬ Ícë »dFLë rÝô« u¼ ∫’uIMLë rÝô« ™
                              Ó Ô Ô ÚÓ Ô Ú
 «c¼ ∫q¦Ä ¨d−Ã«Ë l?Ú dë w²ÃUŠ w U½uMÄ …dJ½ ÁœË—Ë bMŽ ’u?IMLë rÝô« ¡U¹ ·c×ð ™
    Ó Ú =Ó    ]   ÓÓ   Î ] ÓÔ ÎÓ  Ô Ó Ú     ÚÓ  Ú  Ô Ô Ó Ú Ô
      Ó Ó Î  Ô ÚÓÓ Ô Ó Ó             Ô Ô Ô ÚÓÓ Ì   Ô ÚÓ ÓÓ Ì
 ¨w?{U?Ië ¡UłË ¨U?O{UÁ X?¹√— ∫‰u?IMÓ ¨p?Ö «b?Ž U?LO ¡U?Oë X³?¦ðË ¨÷U?IÐ  —d?ÄË ¨÷UÁ
                           Ó Ó Ú Ó   ÓÓ Ó Ó   Ô ÚÓÓÓ
                           ÆWLJ×Lë w{UÁ dCŠË ¨w{UIÃUÐ  —dÄË

         Ò Ó Ú Î  Ì ] Ó Ô Ó Ú Ó   Ú Ó Ó Ú 
 ÆsO{«dÃ«Ë ¨Êu{«dë ∫q¦Ä ¨ULÃUÝ dÂcÄ lLł tFLł bMŽ ’uIMLë rÝô« ¡U¹ ·c×ð ™
  Ó  Ò   Ó                      ÚÓ  Ú Ô Ô Ó Ú Ô
        Æd−Ã«Ë lÚ dë w²ÃUŠ w ’uIMLë rÝô« dš¬ vKŽ WOЫdŽù« WÂd×ë —bIð ™
        =Ó Ó  ]   ÓÓ    ÚÓ  Ú     Ó Ô ] Ú Ô Ó Ó Ó Ô ] Ó Ô
             Ú ] Ó    ÚÓ  Ú     Ó Ô ] Ú Ô Ó Ó Ó Ô Ó Ú Ó
           ÆVBMë WÃUŠ w ’uIMLë rÝô« dš¬ vKŽ WOЫdŽù« WÂd×ë dNEð ™
                         ≤∑
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      UM¹dLð    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ï  Ú Ó
                                   ÚÓ     ÚÓ Ó Ú Ó Ô =Ó Ô
                                 ∫wðQ¹ ULO WÓ uIMLë ¡ULÝ_« sOF½ ≠±
                                      Ó
                                              Ï Ó
                          ÆÌœ«Ë ¨wN²MLë ¨w uë ¨Ícë ¨w{ULë ¨wKŽ
                               ÓÚÔ  Ò Ó    ]
                             Ó  Ú Ó   Ó     ] Ó Ô Ó Ú Ó Ô ÔÚ Ó
                            ∫WOðü« ¡ULÝ_« sÄ rÃUÒ Ã« dÂcLë lLł V²J½ ≠≤
                                          Ì
                        ÆwJ²ÚALë ¨ŸbÄ ¨wðü« ¨wýULë ¨œUý ¨ÂUŠ ¨Â«—
                          Ó Ô   Ì ] Ô            Ì   Ì
                                         y Ó Ô ÓÚ Ó Ô  Ú Ô
                                        ∫jš t²×ð UÄ »dF½ ≠≥
                               ] = Ó  Ì ÔÓ
                              ÆW×Bë sÄ —UŽ d³Ó ë «c¼ ∫ ÖuL½
                                             Ï Ó Ó
                         ÔÓ ] ÓÔ Ô] ]  Ó ÔÓ Ó Ó Ï
              ÆWÓ Ëc×Lë ¡UOë vKŽ …—bILë WLCë tFÚ — WÄöŽË ¨Ÿu dÄ d³š ∫—UŽ
                 Ú Ó                       Ó Ï ÓÓ Ì
      Î        Ó    Ô Ò Ó Ó Ó    Ô Ô Ó Ó
wà cÔ Ó ¨wà U?J¹œ `Ж «c¼ ¨w{UIë t?Kë `KÚ √ ∫UL¼b?Š√ ‰UIÓ ¨Ê«dŠ w{UÁ v?Ã≈ Êöł— ÂbIð ò≠
  Ú       Ó ÓÓ                      Ó ]Ó    Ô Ó Ó] ÓÓ
              =   Ô Ô ÚÓ Ô ]  Ó Ú ^      Ô ÚÓÓ  Ó   =Ó 
            Æå¡UÄbë w dEM¹ t½SÓ ¨WÞdAë VŠUBÐ ULJOKŽ ∫w{UIë ‰UIÓ ¨wI×Ð
©sOKHGLÃ«Ë vIL(« —U³š√®
                           ≤∏
                                                  ¡öÄù«
                                                  Ô Ú
                    WLKJë ‰Ë√Ó w …eLNë
                     Ó Ó  ]    Ô Ó Ú Ó
                                                   ÔÓ Ú Ó
                                                   ∫√dI½
                    ^ Ó     Ú Ó Ó ] Ó Ú  Ó Ó
                  U?³?E??ë V??O?K?I?ð ÍU?H?? l?D?²??Ú ?ð  r??ÃË w??Äd??ë s?? ? Š√ r??à Ê≈ U??½√ ≠±
                                       Ú ÓÓ Ó Ú ]  Ú Ô Ú Ó Ú  Ó
                  U??³?J??½ s?Ä v??žu??ë w? w?Ý«Ë√Ë
                      ÔÚ Ó   Ó       ÔÓ        Ú ÓÓ ÚÓ Ô Ú Ó
                                       rNIŠ w?CÁ√Ë vŠd−?ë Âbš√
                                        Ô]Ó
©rO¼«dЫ k UŠ ®

Ó Ú ÓÓ Ó Ò Ó Ó Ú Ó Ú Ô Ó Ó ÓÚÓÓ                   Ô  Ó Ú Ó Ó
ÊuŽb¹Ë ¨tK?ë ÊËbL×¹ r¼Ë ÊuCNM?¹ ÊuKÂü« «–≈Ë ¨⁄dHð  œU Êu×B?ë «–S ¨ozUÁœ XCÄ ò ≠≤
                      Ó Ô ÓÚÓÚ Ó Ô   ^
                           ÆåULz«œ «—ËdÚ Ä qE¹ ÊQÐ »úÃ
                            Î   Î  Ó ] Ú Ó Ó
©·dB²Ð oOLFë ‚bM)« ∫f¹—œ≈ qONÝ ®

 Æ˝                                                   ÓÓ
                                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≥
©∏≤∫…dI³Ã«®

ô Ì…“dÓ Ð WMOLŁ WðuÁU¹ ŸUÐ Ícë dłU²ÃU ÊuÂ√ ö¾à ¨…dšü« ¡UG²Ð« VDÃUÐ ‰UG²ýô« VKÞ√ Ê√ X¹√— ò ≠¥
  ÓÓ ÎÓ ÓÎÓ      Ó   Ò  Ò Ó Ó Ó Ó         Ó Ú = = Ó Ú Ó ÔÚ Ó Ú Ó Ô ÚÓÓ
©WMÄœË WKOK®                                          Î ÚÓ
                                               ÆåU¾Oý ÍËU ð
                                                     Ô
                            Ó Ô Ó ÚÓ   ÓÚ ] Ó Î Ó Ó Î Ó Ú Ó Ó Ú ÓÓ Ó
                    ø”UMë lHM¹ ôË ¨pFHM¹ ô ULO UNðœbÐ …dO³Â …ËdŁ XJKÄ «cz√ ≠µ
                     Ó Ò Ô Ó ÚÓ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    Ô  Ô
                               kŠö½         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Î Ó Ú ÓÔ ]ÓÓ Î Ó Ú Ó Ó Î Ó Ú Ó Ó Î Ó Ú Ó  ] Ó  
 UHÃ√ X³²Â UN½√Ë ¨WÄuLCÄË ¨…—u JÄË ¨WŠu²HÄ ¨‰Ë_« ‰U¦Lë w              Ú Ó  Ú Ó ÓÓ Ú Ó ] Ó
                                          ¨ ¡Uł lDIë …eL¼ Ê√
       ÆU¼dÚ Â bMŽ …dÚ Â UN²×ð UHÃ√Ë ¨UNL{ bMŽ WL{ UNÁuÓ
          Ó Ó Ú Ï Ó Ó ÓÚ Ó Î ÓÓ    = Ó Ó Ú Ï] Ó ÓÚ         ÎUHÃ√Ë ¨UN×Ú²Ó bÚMŽ Ï…ÓeL¼ UNÁuÓ
                                            ÓÓ     Ó     Ú Ó ÓÚ
                         Ú     Ô Ô ÚÓÚ ÓÓ Ó
 ¨åÂöëò Ë ¨å‰« òË ¨åË«uë ò ˨å¡U?Hëò ∫q¦?Ä ·Ëd×ë i?FÐ XK?šœ ¨w½U¦?ë ‰U¦L?ë w Ë    ]        Ó
 ÚXÓ½U uà UL ԅÓeLNë XKÄuŽË ¨UN ÚHÓ½ …ÓeLNë WÐU²JÐ ÔoKFÓ²¹ ULO ÔWÓIÐU] ë Ô…bŽUIë dOÓGÓ²Óð rÃË ªå¡U³Ã«òË
     Ó Ó Ú Ó     Ó Ó         Ú Ó Ó       ]Ó Ó          Ó Ú  ] Ú ÓÓ
            ÆWÐU²Jë w UNÐ XKBð« bÁ ·Ëd×ë Ác¼ iFÐ sJð rà Ê≈Ë ¨WLKJë ‰Ë√ w
              Ó       Ú ÓÓ ]  Ó      Ô  Ô ÚÓÚ Ô ÓÚ ÓÚ Ó Ó Ó  ] Ó


                              ≤π
 W³KIMLë nÃ_«Ë å…dšü« ò WLK w nÃúà …eLNë o³Ý bMFÓ ¨lЫdÃ«Ë YÃU¦Ã« sOÃU¦Lë w UÄ√
  Ó Ó ÚÔ     Ó Ó      Ó Ó       Ó Ú Ó  ÚÓ Ó Ú   Ò     Ò  ÚÓ      ÒÓ
       ÆUN²×ð Ì…bŠ«Ë ÌnÃQÐ wH²Â«Ë ©~® bLë WÄöŽ …eLNÃUÐ XÃb³²Ý« ¨å«uMĬò w Ì…eL¼ sŽ
          Ú Ó Ó      Ó Ó ÔÚ      = Ó Ô Ó Ó Ó Ú Ó  Ú Ó ÚÔÚ     Ó    ÓÚ Ó Ú Ó

  Ó ÔÓ Ó  ÓÔ Ó Ú Ó Ó Ú Ó      Ó  Ú Ú ÔÓ Ú Ó Ú ÓÓ Ó  Ó  
 v?KŽ …dOš_« X³²JÓ ¨…—u? JLë …eLNë vKŽ ÂU?NH²Ýô« …eL¼ XKšœ ¨d?Oš_« ‰U¦Lë w Ë  Ó
           Æåö¾à ò WLK w ‰U×ë ÊU pÃcÂË ªWLKJë jÝË w  d³²Ž«Ë ¨Ì…d³½
             Ó Ó Ó     Ô   Ó Ó ÓÓ Ó Ó      Ó Ó Ú Ó ÔÚ  Ó ÚÓ


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○              ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          Z²M²Ú ½
                          Ô ÚÓ Ó
  ¨U?N×²Ó ‰U?Š w WŠu?²HÄ …eL¼ U?NOK?Ž ÌnÃ√ …—uBÐ ¨W?LKJë ‰Ë√ w? ¨lDI?ë …eL¼ V²?Jð≠
     Ú     Ï Ó Ú Ó Ï Ó Ú Ó ÚÓ Ó   Ó Ó     Ó Ó  ] Ó       Ú Ó ÔÓ Ú Ó Ô ÓÚ Ô
    ÆU¼dÚ Â ‰UŠ w …—u JÄ …eL¼ UN²×ð ÌnÃ√ …—uBÐË ¨UNL{ ‰UŠ w WÄuLCÄË
       Ó     ÏÓ Ú Ó ÏÓ Ú Ó ÓÚ Ó Ó Ó       Ó   = Ó       ÏÓ Ú ÓÓ
  Ó          Ó Ú Ó Ú Ó   Ó    Ô  Ú Ó    Ô Ó Ú Ô Ó    ÔÓ 
 Ë«uÃ«Ë ¨å«–S ò ¡UHë ∫q?¦Ä …eLNë vKŽ ·Ëd×ë iF?Ð ‰ušœ bMŽ WIÐU] ë …bŽU?Ië o³DMð ≠   Ô Ó ÚÓ
 = Ó  Ó Ô Ó Ú ÓÓ          Ì Ó ÓÓ = Ó  Ó Ó Ú Ó = Ó  Ó
 d−ë ÂôË ¨åV?¼–QÝò sO= ?Ã«Ë ¨åbÝQÂò d−ë ·U?ÂË ¨åsÓ ŠQÐò d?−ë ¡UÐË ¨åÊ≈Ëò
  n?¹dF²?ë ‰√Ë ¨åbFÝ_ò ¡«b?²Ðô« ÂôË ¨å·U?š_ ò œu×−?ë Ë√ q?OKF²?ë ÂôË åqÄ_ò
    Ú ]  ÓÓ Ô Ú Ó      Ú  Ó Ó     Ó  Ô Ú Ó    Ú]   Ó Ó ÓÓ
                      Æås¾Ãò Ë åö¾à ò …bŽUIë sŽ cýË ªåqÄ_«ò
                        Ó Ó  Ó Ó       Ó ] Ó Ó ÓÓ
            Ú Ì Ó Ú Ó Ú Ó ÓÓ ÚÔ  Ó Ú Ó Ì   Ú    Ó Ú Ó  ÚÓ Ó Ú
 ÎôbÐ V²ÚJ¹ ¨ÔqÔ¬ ∫q¦Ä …eL¼ sŽ W³KI?MLë nÃ_« Ë√¨nݬ ∫q¦Ä nÃúà …eLNë o³Ý bMŽ ≠
  Ó ÓÔ Ó Ô
                    Æ©~® bLë WÄöŽ UNÁuÓ nÃ√ nÃ_«Ë …eLNë sÄ
                       = Ó Ô Ó Ó ÓÚ Ï Ó  Ó Ó Ó Ú Ó Ó 
 vKŽ ∫ÊuJ²Ó ¨UN²ÂdŠ VÓ ×Ð Ác¼ V²Jð ¨lDIë …eL¼ vKŽ ÂUNH²Ýô« …eL¼ ‰ušœ bMŽ ≠
   Ó Ô Ó      ÓÓÓ   Ó    Ô ÓÚ Ô  Ú Ó Ó Ú Ó    Ú Ú   ÓÚ Ó    Ô Ó Ú
 ø«cz√ ∫q¦Ä `²Hë WÃUŠ w ÌnÃ√ vKŽË ¨rCë WÃUŠ w Ë«Ë vKŽË ¨dÚ Jë WÃUŠ w Ì…d³½
   Ó  Ú  ÚÓ Ó       Ó  Ó = ]   Ó   Ì  Ó Ó  Ó Ó      Ó ÚÓ
                                    Ó ÚÓ Ó  Ô Ó
                                   øX½√√Ë øcšƒ√Ë
   Ú ÌÓ           Ó Ì Ó Ó Ú Ó Ó ]  Ó Ó Ú Ó           ÔÓ 
 ∫Óq¦Ä ¨…—u ÚJÄ ËÓ√ ¨ÌWÄuLÚCÄ qÚ Ë …eLNà WOÃU²Ã« lÚDIë …eL¼ vKŽ WIÐU] ë …bŽUIë o³DMð ≠
        Ó Ú   Ó                      ÔÓ       Ô Ó ÚÓ
                                     ÆsL²z«¨sLðƒ«Ô
                                      Ó Ó ÓÚ
                          ≥∞
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         UM¹dLð        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                               Ï  Ú Ó

                                   ÓÓ    Ú Ó Ú ÓÓ Ó  Ó ÓÓ Ú Ó Ô =Ó Ô
                                 ∫wðQ¹ ULO lDIë …eL¼Ë qÚ uë …eL¼ sOF½ ≠±

Ó             Ú Ó ÚÓ Ó Ô Ú Ô Ú Ô Ï Ó                ÚÓ ]Ó Ú Ó
w¼ U?NÓ ÆÂuMë W?ŽU?Ý w½UHł√ U?NOK?Ž o³Þ√ Èd?š√ —uÔ w½d?O×ð X?½U? ULÓ ¨—uÔ w?MðdOŠ s?¾Ã ò ≠√
      ] Ó Ó                    Ô =Ó Ô Ú Ó   ÏÓ
                        ^ Ô ]Ó    ^ Ô Ò Ó  Ú Ó ]
                      ÆåwM³×ð UN½_ ¨UN³Š√ wM½≈Ë ¨UNÔ dŽ√ wM½≈ ¨wÄ√ÒÔ
©ÊuF³Ý ∫WLOF½ qOzU OÄ®

                 
                 —U?? Łü« v?? Ã≈ U?? ½b?? F?? Ð «Ëd?? E? ?½U??
                           Ó Ú Ó        Ú     U?? M? ?O?? K?? Ž ‰b?? ?ð U?? ½—U?? Ł¬ p?? K?? ð≠»
                                              Ú Ó Ó ^ Ô Ó Ô Ó Ú
©Ê«dDÄ qOKš®

                                         Ò Ô    Ó
                                    ∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ≠‡ł
Ô Ó Ó Ó  Ó ÚÓ  Ú  Ó Ó Ú Ó Ú     Ú Ó Ó Ú Ó Ú    Ó Ô Ú =Ó ÔÚ Î Ó ÚÔ Ú Ô Ú ÓÓ Ú Ó
nFÚ{√ pÃ–Ë t³KI³Ó lD²Ú ¹ rà ÊSÓ ¨t½U K³Ó lD²Ú ¹ rà ÊSÓ ¨ÁbOÐ ÁdOGOKÓ «dJMÄ rJMÄ È√— sÄ ò
                                         
                                       ÆåÊUL¹ù«
©n¹dý Íu³½ Y¹bŠ®

        w?? K? ?¼√ q??¼_«Ë w?? M? ?Þu??Ä «c?? ¼Ë
            Ú ÓÔ Ú Ó       Ú Ó          v??H?½ƒ√ W?K??zU?Á œU??C?ë X??F?L??Ý∫dŽUAë ‰UÁ≠ œ
                                     ÚÔ Ó Î Ó  Ó ] Ô Ú Ó Ô Ò Ó
         Ì Ú  ] Ô Ú Ó ÚÓÓ Ô Ú  Ú Ó Ó
        øq?HÞ q? X?L?½√Ë r?JM?Ä  c?ž                 Ó  ] ÓÔ      ÓÓ
                                  wŠË—Ë w?Äb?Ð w?²?ë U½√ X?Ú ?Ã√
                                    Ó
                                      ∫sÄ qJà w{ULë qFHë V²J½ ≠≤
                                        Ú > Ô Ó       Ó Ú Ô ÔÚ Ó
                                     Æcš«R¹ ¨sLðQ¹ ¨nÝR¹ ¨rÃR¹
                                         Ô Ô ÓÚ        Ú Ô Ú Ô
                                    Ó Ó ÔÓ Ú Ó    Ú ÓÔ ] Ó ÓÚ Ô Ô =Ó Ô
                                   ∫QDš …eLNë UNO X³²Â w²Ã« WKL−ë sOF½ ≠≥
                                        Æ¡UHFCë ·UB½ù XKLŽ ≠√
                                           Ó^    Ú Ô Ú Ó
                                         Ô ÚÓ Ú Ó Î Ú Ó Ô Ô =Ó ÔÓ
                                         ÆÁU M¹ sà UÝ—œ tLKŽQÝ ≠»
                                          Ó  Ú  Ô Ú ÓÚ Ó
                                         ÆpÐ ŸUL²łûà XŽdÝ√ ≠‡ł
                                          Ó Ô  Ô Ó Ó ]Ó Ô
                                     Æ¡UÁbÚ _« qÄUŽ√ UL pMKÄUŽ_ ≠œ
                                      Ó
                                           
                                         ∫‰U¦Lë w UL dÄ_« qF V²J½ ≠¥
                                               Ó  Ú Ó Ó Ú Ô ÔÚ Ó
                                                   X¹« ∫ vð√
                                                     ∫ sÄ√
                                                      Ó Ó
                                                         ∫nÝ√
                                                           Ó

                               ≥±
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                  ^
                                  jÓ Ã«

                                         Ó Ú ^  ]  ]  Ô ÔÚ Ó
                                        ∫WFÁdÃ«Ë aÚ Më wDÓ Ð V²J½ ™
           Ô Ú Ó           Ú Ó  Ô 
         U?? Äd?? ?J?? L?? ?ë ¡U?? ?L? ?Ð X?? O?? ?I?? Ý «–≈           ] Ó Ô Ô Ú ÓÔ Ú Ó Ó 
                                         U?? ?³? ?M?? ?ÃU?? ? X?? ³?? ?M?? ?ð ‚ö?? š_« w?? ?¼

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○          dO³F²Ã«        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                  Ô Ú]
                ÚÓ    Ú Ó  Ó Ó  Î Ú Ó Ó Ú         Ô ÔÚ Ó
               ∫sOOðü« sOŽu{uLë bŠ√ w ¨«dDÝ s¹dAŽ vKŽ b¹e¹ ô UÄ ¨V²J½ ≠
                   ÚÓ               Ô Ó
                               Ó         Ó Ô Ô ]    Ó  Ú ] Ô Ó ] ÓÔ
                             ∫WOðü« d UMFÃUÐ sOMOF²Ú Ä ¨WOMODÚ KHë d¹dײë WLEMÄ ≠±
                                    Ó Ó
                                            ÆU¼—uDðË UN OÝQð ≠
                                               Ô Ó ÓÓ   ÚÓ
                                 ÆUNðœUÁË ¨UNO W—UALë qzUBHÃ«Ë UN²OMÐ ≠
                                    Ó Ó    Ó  Ô   Ó Ó ÓÚ
                                                        ÆUNÁU¦OÄ ≠
                                                          Ó Ó
                                                    Æ‰öI²Ýô« WIOŁË ≠
                                                      Ú Ú
                                                        ÆUN «b¼√ ≠
                                                            Ú Ó
                                          ^     Ó ÚÓ Ô ]Ó Ó Ô Ó 
                                        ÆÕuLDÃ«Ë lÁ«uë sOÐ WOÐdFë WFÄU−ë ≠≤

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                  Ô Ó  ÚÓ
                                  WDA½_«            ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                   Ó    =   Ó  Ó Ú Ó    ] Ú Ó  Ú Ú Ó Î Ú Ó Ô ÔÚ Ó
                  ÆUM²EÓ U×Ä w wMODÚ KHë dLŠ_« ‰öNë WOFLł ŸdÓ sŽ «d¹dIð V²J½≠±
                      Ô
                            ÆsODÚ K w dLŠ_« VOKBë WÓ ÝRÄ sŽ «d¹dIð V²J½ ≠≤
                             Ó  Ó  Ó Ú Ó  ]    ] Ó Ô Ó Î Ú Ó Ô ÔÚ Ó
                                   Ô Ó ]  ] Ó Î Ú Ó Ô ÔÚ Ó
                       ÆsODÚ K w nO O½uOë tÐ ÂuIð Ícë ◊UAMë sŽ «d¹dIð V²J½ ≠≥
                       Ó  Ó

                   Ú > Ô Ó Ó Ó  ]Ó Ó  Ó 
                 ÆUNMÄ q WL UŽË ¨WOÐdFë WFÄU−ë w ¡UCŽ_« WOÐdFë ‰Ëbë wLÓ ½ ≠¥
                                   Ó Ú Ó Ó ]Ó Ó Ó Ó ^  Ò Ô
                            ∫WOðxà …dB²Ú Lë UNGO Ë W¹eOK−½ù«  öÐUILë V²J½ ≠µ
                              Ó ÓÓ Ó Ó Ô     Ó Ó Ó ] Ú       Ô Ô ÔÚ Ó
 WÓŁUž≈Ë q?O?GÚAÓð ÔW?ÓÃUÂË ¨ÔW?OM?O?DÚ ÓK?Hë d?¹d×?²Ã« WL?EM?Ä ¨…b×?²L?ë rÄ_« ¨u? ?JÃ√ ¨n?O? O½u¹ ≠
    Ó          Ó   ]           Ú ] Ô Ó ] Ó Ô ÔÓ ]Ô Ô Ó Ô             Ô
                                     Ó  ]Ô  Ó Ô  Ô Ó  Ò Ó 
                                    Æ…bײLë rÄúà WFÐU²Ã« sO¾łöë
                                    ≥≤
                                        …dAŽÓ WO½U¦Ã« …bŠuë
                                        ÓÚ Ó     ÔÓ Ú Ó
                                      Ó Ô Ú Ó Ô Ó Ó
                                     ⁄«dHë  UÁË√ÓË qLFë                        …UO×ë —u×Ä qLFë
                          Ó Ô Ó Ú Ô Ó Ó
           U¼d?O Ä nÁu²¹ tOKŽ ¨…UO×ë —u×Ä ¨‰«uŠ_« l?OLł w ¨qLFë
            Ô Ó Ô ]Ó ÓÓ ÚÓÓ    Ó Ú ÔÓ Ú   Ú Ó  Ó     Ô Ó Ó
                                  ÆU¼—«dL²Ý«Ë UNÄbIðË
                                   Ô Ú Ú    Ô ^ Ó ÓÓ
            Ó ÓÚ  ]     Î Ó ] Ó Ô Ô Ú Ô  Ú Ó Ó Ó ] Ó ^  Ó Ó Ô Ó
           qLFë sŽ bÓ «–≈ ¨…œbNÄ `³Bð ¡dLë WÄ«d Ê_ ªÍ—Ëd{ u¼Ë
sJÝË ÊQLÚÞ« ∫bKšÓ√ rà t{—√ w qLF¹ rà «–≈ ÕöHÃUÓ ¨qÓ JÃ«Ë WŠ«dë vÃ≈ bKš√Ë ¨b−ëË
Ó Ó Ó ] Ó   Ó ÓÚ  Ú Ó ÚÓ Ú Ó ÚÓÚ Ó Ô ] ÓÚ  Ó Ó Ó ]            Ó ÓÚ ÓÓ = Ú Ó
           bÂË ÕöHë «c¼ qLŽ uÃË ¨ÌWÐdð VBš√ UN²Ðdð X½U uÃË ¨U¾Oý tà X³Mð
           ] ÓÓ Ô ] Ó    Ó Ó ÓÓ     Ú Ô Ó Ó Ú Ó ÔÓÚ Ô Ú Ó Ú ÓÓ Î ÚÓ Ô Ó Ú ÚÔ
  Ó
 W³BÓ Ã« dOž ∫WÐb−ë
     Ô ÚÓ ÓÚ Ó        Ô  ÚÔÓ Ô ÚÔ Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ó Ó ÓÓ  Ú Ó Ó Ó Ú Ó
                 ÆdL¦ðË X³Mð WÐb−ë ÷—_« qF−ÃË ¨÷—_«  «uÄ UOŠ_
            Ó ÓÚ ÓÓ Ô ÓÓ Ó Ó   Ó
            kH²×¹Ë ¨t²Ä«d pÃcÐ ÊuBOà ¨qLFÃUÐ ÂeKÄ œułuë w sÄ qJÓ
                        Ó  Ó Ó Ï Ó ÚÔ  Ô Ú  Ú Ó ^ Ô
                               Ó Ó ÔÓ ÔÚ ÓÚ  Ú Ó  
           ÊuJ¹ q¼Ë ¨sOM ×LÃ«Ë sOÁbB²Lë »«uÐ√ vKŽ tI¹d¹ Ê√ sÄ tNłË ¡ULÐ
           Ô ÓÚ Ó Ó Ó    Ú Ô Ó Ó = Ó ÓÔ 
            Ì  ÚÓ Ô Ó    Ú Ó Ó Ô Ó Ú Ó     ÔÓ Ó^ Ô ÓÚ Ó  =  
           ø ULN¹—œ ¡UIà tNłË ¡UÄ lO³¹ Ë√¨‰«R^ ÃUÐ Áb¹ bL¹ sÄ ‰Ułdë œ«bŽ w

           Ô ] ]               ]Ó Ó ] Ó Ì  = Ô  Ó  Ó Ú ÓÓ
           WOBÚ Aë Ác¼ uLÚMÓðË ¨UNÐ ÔeOLÓ²¹ ÏWOBÚ ý ÊU Ú½≈ qJKÓ ¨pÖ bFÐË
                         Ó
              ]  Ó ÓÚ Ô       Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ô = Ó Ô ÓÓ ÓÓ   Ó Ó
            Ícë lL²−Lë vÃ≈ ÁbNł …dLŁ ÂbI¹ √bÐË ¨t?KLŽ w ÊU ½ù« ÂbIð ULK  Ô Ú Ó ] Ó Ó ] Ô
            Ú Ó Ó ÓÚ Î ÚÓ Ó Î ] = Ó Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ó ÓÚ Ó Ô Ú Ó ] Ó Ó ]Ô Ó  Ô
            XFH𗫨U?HOÂË WO?L lHð—«Ë ¨d?N²ý«Ë ÃU?²½ù« ÂbIð U?LKÂË ¨tO g?OF¹           Ó
  ÂbI²Ã« ∫…—«bBë
   ^ Ó]  Ó ]    w?? …—«b?]B?ë ÓÊU??J?Ä ÚX?K??Ó²?Š«Ë¨ÚX?L??Ó½Ë ÊU? ?Ú½ù« «c??¼ ÔW?O??B?Ú ?ý p??Ãc?Ð
               Ó         Ó ] Ú         Ó Ó         ]    Ó Ó    
             Ì Ó Ì ÚÓ Ú  Ô Ô = Ó Ô
            ¨d?O Ë dOš sÄ tÄbI?¹ ULO Ë ¨tM ?×¹ ULO ÊU? ½ù« WLOÁ Ê_ ªlL²?−Lë
                             Ó ÔÔ Ú Ô        Ú Ó Ó ] Ó  Ó Ó Ú Ô
           Î Ú Î     Î Ú Ô Ô Ú Ó Ô Ó Ó  Ó Ì Ô Ì Ó Ó Ó Ì Ó  Ì Ó ÓÓ
           U½U ½≈Ë U?F U½ «uC?Ž ¡dLë Êu?J¹ pÃcÐË ªb?OHÄ qL?ŽË ¨WF½U¹  «d?LŁË
                                   Î Ó Î  Ô Ó Î =Ó
                                  ÆUL¹d UMÞ«uÄË ¨«dOš

             Ô= ÓÔÔ Ó  Ó  Ô Ó     Ó Î  Ú Ô Ô Ú Ô Ô Ú Ô Ô Ú
           w? dJH¹ Á«d?½ ¨…UO×ë ÊËRý i?FÐ U—bÄ `?³B¹ cM?Ä ¨ÊU ½ù«Ë

                       ≥≥
                Ó  Ó Ó  Ú Ô ]Ó Ï Ô Ó Ô Ó Ó Ô Ú Ó Ô Ú ]    Ô ÔÓ Ú ÓÓ  ÓÚ Ó Ô
                bŽ«uÁ wÝd¹ v²Š ‰UÐ tà √bN¹ ô u¼ qÐ ¨dOJH²Ã« «c¼ tKGA¹Ë ¨tK³I²Ú Ä
                  Ó Î  Î Ó Î Ú Ó Ô Ó Ó Ú Ó Î  Ô  Ô ]  ÓÚ Ó Ô
                vKŽË ¨«d¼«“ «bOFÝ ö³I²Ú Ä ÊuJ¹ Ê√ «b¼Uł ‰ËU×¹ Ícë q³I²Ú Lë «c¼
                Ó Ó Ú Ó Ú  Ô Ú Ó  ÓÚ Ó      Ó  Ó Ó Ó  Ú Ó] Ô
                ÊuJ¹ Ê√ ‰ËU×¹ sÄË ¨q³I² Lë «c¼ ÊULCà qLFë sÄ Ê–≈ bÐ öÓ ¨«c¼
                            Ô  ÔÓ Ô Ó Ó ÚÓÚ ÓÓ   Ì Ó Ì ÓÚ Ó Ô
                aHMë Ë√ ¨Âu−Më œUODÚ « ‰ËU×¹ uNÓ ¨qLF¹ Ê√ ÊËœ ¨r¹d q³I²Ú Ä «–
                Ó Ú]    ^ Ó
                                         Ì Ó ÚÓ Ì ÓÚ 
                                        ÆWÐuI¦Ä WÐdÁ w
                ¨Ád{UŠ sÄ «d?Oš fOà tK³I²?Ú Ä Ê≈ øqLF¹ ô sLà q³?I²Ú Ä Í√Ë
                   Ú Î ÚÓ Ó ÚÓ Ô ÓÓÚ Ó Ô ]  Ô Ó Ú Ó Ú Ó Ì Ó Ú Ó Ó ^ Ó
                Ô Ó Ó Ô Ó Ó Ô ]Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ó Ô Ó Ó Ô ] Ì Ó  Ô Ú Ó Ó Ô Ú
                »«cFÃ«Ë ¨Ê«u?NÃ«Ë W?ÃcLÃ«Ë ¨d?IHÃ«Ë ÷d?Lë t½≈ ¨d?O?¦JÐ √uÝ√ u?¼ qÐ
                          Î Ó ^ Ô Ó Ô Ó Ô Ó Ó Ó Ô ^ Ó ] Ô ] Ô ÓÒ Ó
                         ÆUFÄ UNK u¼ Ë√ ¨WL¹d−Ã«Ë œdA²Ã« t½≈ ¨¡UIAëË
                   ]  ÓÚ Ó Ô   Ó    Ó  Ó Ô  ÓÚÓ Ì Ó Ó Ì  Ì Ó Ô ]Ó
                ¨f?F²Ã« tK³I²?Ú Ä w qÄU ë ‰u? Jë dE²Mð W?³O¾Â WÓ zU?Ð …UOŠ W¹√
   Ô Ó Ó ÚÓ Ó  Ó
  ÆtCGÐ√ ¨t¼d ∫Á«u²ł«
                  Ó Î Ó Ó    Ó Ô Ó ÓÚ Ô Ú Ô ÓÚ Ô Ó Ô ÚÓ Ó Ó Ô Ó Ó
                ÎUMONÄ öOÖ ‘UŽË ¨lL²−?Lë Á«u²ł«Ë …UO×ë t²EH?à t½Qý «c¼ ÊU sÄË
                                               Ó Ú ÓÓ
       Î Ó Î Ó
       ÆUHOF{∫UMONÄ                           Ó^ Ó        Î Ó
                                     Æ¡U dAë sOKÄUFë vKŽ öOIŁ
                         Ì ÚÓ ^ Ó  Ú Ó Ó Ì Ó Ô ]Ó  Ó Ó   Ú  Ó Ó
                        ødOš Í√ UNO q¼Ë øWLOÁ W¹√ …UO×ë pKð q¦Là q¼Ë
dOI×ë ¡Íœdë ∫ŸU?²Lë jIÝ
Ô Ó Ú Ô Ò       Ô ÓÓ          Ó Ó Ú  ] Ô
                 ŸU?²?L?ë j?I?Ý s?Ä b?Ž U?Ä «–≈ Ì…U?? O? Š w?? d?? O?? š ¡d?? L?? K?? à U?? ÄË
                  Ó                    Ó   Ï Ú Ó Ú Ó Ú
          ]
        Æ¡wAë sÄ
                =  Ô         Ó  ÓÚ Ó Ú Ó Î ÓÓ Ô Ó ÓÚÓ ] Ó
                b−Lë qÄUFë »UÐ sÄ »d²I¹ Ê√ «bÐ√ lOD² ¹ ô dIHë Ê√ wMOI¹ w Ë Ó Ó
                w ŒdH¹Ë ÔgAF¹ tMJ?ÃË ¨ÁUDš tOÃ≈ tKL×ð öÓ ¨ÁUAÚ ?¹ t½_ ¨jOAMë
                  Ô = Ó ÔÓ = Ó Ô Ô ] Ó Ô Ô  ÚÓ Ô Ô Ú Ó     Ô  Ó Ô ]Ó   ]
                 Ó Ó ÚÓ Ó ] Ó Ó         Ú ÔÓ Ó  ÓÔ         Ô  ÚÓ
                ¨Êu?KL?F¹ ô s?¹c?ë WÃU?D³?ë w?MÄbÄË ¨s?O?K«u²?L?Ã«Ë ¨v?ÃU Jë Œ«u?Â√
                 Ó ] Ó Ô Ú  Ô Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ó    Ô Ú Ó Ô ] Ó Ó     Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ó Ú ÓÓ
                UN²FÁdÄ sÄ WÁUHë rNðuÞË ¨tÐUMÐ dIHë rNCŽ uÃË ¨«uKLF¹ Ê√ Êu¼dJ¹Ë
     Ó Ï      Ó
    ÆWOÃUÐ »UOŁ ∫‰ULÝ√                            Ó     Ú ÓÓ  Ó  Ó
                                       ÆWOÃU³Ã« UNÃULÝ√Ë ¨…—cIë
                  ^ Ó Ó Ò  ÓÓ   Ó      Ú Ó Ú Ó   ÚÓ Ó  Ó Ó = Ó Ú  Ó
                t?ÄbI?²Ã «Ëb−?¹Ë ¨t²?FÚ d?à «u?KLF¹ Ê√ t?zUMÐ√ v?KŽ s?Þuë o?Š sÄË
                ]    Ó Ó = Ó   Ó Ó  Ó Ô        Ô  ÓÚ Ó Ì Ó  Ô ]Ó   Ú
                Ê≈ °øt?MÞË o?Š w? qL?Fë s?Ž bŽU?I?ë UN³?Jðd?¹ W¹U?Mł W?¹QÓ ¨Á—U?¼œ“«Ë
                ‰U?L?F??ë b?Ž«u?Ý v??K?Ž ¨b??L?²?F??¹ U?Ä ‰Ë√ ¨b?L??²?F??¹ s?Þu??ë «c?¼ —U?¼œ“«
                 ] Ô       Ó   Ó Ô ÓÚ Ó Ó ] Ó Ô ÓÚ Ó Ó Ó             Ó Ú
                sŽ ¡dL?ë nKÓ ²¹ sOŠ s?ÞuÃUÐ q×ð Ê√ sJ?L¹ ÌWŁ—U W¹QÓ ¨s?OŠöHëË
                Ú Ó Ô Ó Ô ] ÓÓ Ó      Ó Ó  ] Ó Ú Ó Ô Ú Ô Ó Ô ]Ó Ó           Ó Ó
dAë s¹dE²?MLë ∫sOBÐd?²Lë   Ú Ó Ó  Ó Ó  Ú Ó Ó Ô Ó Ú ÓÓ    Ô ] ÓÓÓÓ Ì ÓÓ  Ó Ó
                tKFłË ¨sÞuë Âb¼ vKŽ qLF¹Ë ¨t³ł«uà dJM²¹Ë ¨V³Ý ÊËœ sÄ tKLŽ
]] Ó   Ó ÚÔ  Ó =Ó ÓÔ
            Ætà                     Ó =Ó ÓÔ Ó Ó Î Ó   Ú Ó Ó Î =Ó
                                øtÐ sOBÐd²Lë ÂUÄ√ UHOF{ ¨tz«bŽ√ vKŽ UMO¼
                           ≥¥
                 ¨”UMë s?O¹öÄ sÄ tðU?³Mł sOÐ rC¹ U?LÐ t½Qý lHðd?¹ ô sÞuë Ê≈
                   ]    Ó Ú  ÓÓ Ó Ó ^ Ô Ó  Ô ÔÚÓ Ô ÓÚ Ó Ó Ó Ó ] 
                 Ô Ó Ú Ó Ó  Ó Ó  ÚÔ Ó ÚÔ      Ó     Ó  Ó  ^ Ô Ó Ú Ó
                 dHE¹ pÃcÐË ¨sOŽb³Lë sO−²MLÃ«Ë ¨sOŠœUJë sOKÄUFë sÄ rC¹ ULÐ qÐ
        Ó ÚÓ Ô
        lDIð∫»u−ð
            Ó     Ô ÔÓ  Ô     ÓÓ Ì Ó = Ô     Î ] Ó Ô Ô ÓÓ Ú ÓÓ  Ú    
                 tð—U−ð »u−ðË ¨ÊUJÄ q w UÁUHš tLKŽ ËbG¹Ë ¨‰öłù«Ë —U³ÂùUÐ
         Ó
       dO¦Jë ∫rOLFë
             Ó
                 ¨r?O?LÓF?ë d?O? ÃUÐ s?ÞÓu?ë v?KŽ pÖ œu?F?¹Ë ¨‚«uÝ_« Ëe?GðË ¨‚U? ü«
                           Ó      Ó   Ô ÓÓ Ó Ú     ÓÓ Ó
      rOEFë ∫rO −ë                                  Ó  Ú] Ó
                                              ÆrO −ë lHMëË
        Ó    Ó
                   ÓÓ Ó Ó    Ó   Ó        Ú      Ó Ó    
                 ¨U?M?²?Ä«d?? p?Ãc?Ð Êu?B?M?à ¨Ÿ«b?Ðù«Ë ÃU?²?½ù« v?Ã≈¨q?L?F?ë v?ÃS?Ó
                               ÆUM²Ä√Ë U½œöÐ ÊQý wKF½Ë ¨UMK³I²Ú Ä sLC½Ë
                                 ] ÔÓ   Ó ÚÓ Ó ÚÔ    Ó Ú Ó Ô Ó Ó Ú ÓÓ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                            ÆpÖ `{u½ ÆÊU ½ûà ͗Ëd{Ë rNÄ qLFë ‡±
                             Ó  Ô = Ó Ô  Ú y  Ó Ó y  Ô Ô Ó Ó

                                  Ì  = Ô  Î  Ú Ô Ô Ó Ó ^ Ó Ô 
                                 øÊU ½≈ qJà UÄeKÄ qLFë bF¹ «–ULà ≠≤

                                   Ú  ] Ó    Ó Ó Ô ÓÓ
                                  øÊU ½ù« WOBÚ ý w qLFë dŁ√ UÄ ≠≥

                                    Ó Ó ÓÓ  Ô  Ú Ô
                     ÆåÆÆÆÆÆÆÆqLF¹ ô sÄ q³I²Ú Ä ò ∫WOðü« …—U³Fë qLJ½ ≠¥
                          Ô Ó ÚÓ Ú Ó Ô Ó Ô
                         =  Ô      Ú  Ó  ÓÚ Ó Ú Ó Ô Ú Ó Ô Ó Ó
                     ø«–ULà Æb−Lë qÄUFë »UÐ sÄ »d²I¹ Ê√ dIHë lOD² ¹ ô ≠µ

                          ^ Ó Ô Ú Ó Ô  Ú Ô Ó ÚÓ Ó   Ó Ó  Ó Ó ^
                    øo×ë «c¼ «ËœR¹ Ê√ sJL¹ nOÂË øtzUMÐ√ vKŽ sÞuë oŠ UÄ ≠∂
                     ] Ó

  Ô Ó ÓÓ Ô =ÓÔÓ  Ú ÓÓ  Ú Ó Ô = Ô Ô Ô ^ Ó Ó  Ó Ô  Ú  ÚÓ Ó Ô  ÓÚ Ó  ÓÓ Ô 
w UL¼d?Ł√ sO³½Ë ¨sO?²¾Hë sO?ðU¼ sOF½ Æt?ÄbIðË sÞuë —U?¼œ“« ULNOK?Ž bL²F¹ s?O²¾ VðU?Jë d– ≠∑
                                             ÓÓÓ
                                 Æt½Qý ¡öŽ≈Ë sÞuë WOLMð
                                   ÚÓ  Ú Ó  Ó Ó Ó ÚÓ

                        ÆUNMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë¨ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠∏
                          Ú > Ô Î Ô Î ÚÔ Ô Ó ÓÓ Ì Ú Ó  ] ] Ô Ú Ó
                           ≥µ
                           
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ò ] Ô 
                           hMë ¡UMÐ        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                              ∫WOðü«  ULKJKà ̠U œ«dÄ hMë sÄ ÃdÚ ²Ú ½ ‡±
                               Ó      Ó Ú    Ô = ] Ó Ô  Ó Ó

                                  Ó     Ó       ]Ó Ó
                                 ÆW³BÓ Ã« ¨‰u Jë ¨»«cFë ¨WÃcLë
                                           Ó

                               ∫WOðü«  ULKJë œ«b{√ hMë sÄ ÃdÚ ²Ú ½ ≠≤
                                Ó      Ó Ó   Ó= ]   Ô  Ó Ó
                                ÆW³BÓ Ã« ¨bOFÝ ¨WFÚ — ¨b−ë ¨qLFë
                                 Ó      Ó      Ò      Ó Ó
                                  ∫sOOðü« s¹dO³F²Ã« sÄ q WÃôœ `{u½ ≠≥
                                   Ó     Ú] Ó > Ô     Ó Ô = Ô
                                            Ú Ó   Ô  ÓÚ Ó
                                         ÆtNłË ¡ULÐ kH²×¹ ≠
                                           Ì Ó ÚÓ Ì Ú  Ô Ô ÚÓ
                                          ÆWÐuI¦Ä WÐdÁ w aHM¹ ≠
 U?LKÓJ?ë d?OGBÓð VÔ²?ÚJÓ½ Æår?¼—œò WLK?Ó d?OGÚBÓð rN?¹—œ ¨årN¹—œò W?LK l?Lł åÌ U?LN¹—œ ò WL?K ≠¥
       Ó    Ô      Ó Ú   Ó Ô       ÔÓ Ú Ó Ô   ÚÓ Ô    Ó Ô Ú Ó     ÚÓ Ô Ô Ó Ó
                                                   ∫WOðü«
                                                    Ó
                                          ÓÚÓ    ÚÓ Ó Ó
                                       Æ»U²Â ¨bNFÄ ¨‰eMÄ ¨d²Ú œ
                                    ÚÓ    Ú ] Ó Ó Ô = Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠µ
                   ÆÓsOK«u²LÃ«Ë vÃU ÔJë Œ«uÂ√ w ÔŒdÓH¹Ë ÔgAF¹ dIHë sJÃË ≠
                       ÓÔ         Ó    = ÔÓ = Ó Ô Ó Ú Ó ] Ó
                                                  Ô Ú Ó Ô ÓÒ Ó
                                              ÆtÐUMÐ dIHë rNCŽ ≠
                                          Ó Ô  Ó ÚÔ Ó  Ô  Ó Ó
                                  ∫WOðü«  ULKÓJë ŸuLł r−FLë sÄ ÃdÚ ²Ú ½ ≠∂
                                    Ó
                                                   Ú Ó
                                        ÆÊxÄ ¨ÊUEI¹ ¨ÊU³Cž ¨ÊöÚ Â
                                          Ó    ÚÓ          Ó
                            å ULN¹—œÆÆÆÆ œułuë w sÄ qJÓ ò ∫VðUJë ‰uI¹ ≠∑
                                 ÚÓ Ô      Ô    Ú Ó ^ Ô    Ô    Ô Ó
 Ác¼ Ôs?OF?Ô½ ÆfÚH?]Më …]e?ŽË WÄ«d?ÓJ?ë vMF?LÐ q?B²?ð Ì «—U?³ŽË Ì U?LK¨h?Më s?Ä ¨…dI?Hë Ác?¼ XM?LC?ð
     =Ó           Ó Ó       Ú Ó Ô ]Ó         Ó    Ó = ] Ó     ÔÓ Ú  Ú Ó] Ó Ó
                                                    Ó  Ó
                                              Æ «—U³FÃ«Ë  ULKJë
                                     ÚÓ
                                   ∫wðQ¹ ULO W−O²MÃ«Ë V³] ë sOF½ ≠∏
                                         Ó Ó ] Ó Ó Ó Ô =Ó Ô
                       Æb−Ã«Ë qLFë sŽ bÓ «–≈ …œbNÄ `³Bð ¡dLë WÄ«dÂ≠
                        =    Ó Ó  Ó ]   ÎÓ] Ó Ô Ô Ú Ô Ú Ó ÔÓ Ó
                    ÆUM²Ä«dÓ pÃcÐ ÓÊuBMà ¨Ÿ«bÐù«Ë ÃU²½ù« vÃ≈ ¨qLFë vÃ≈ ≠
                      ÓÓ Ó       Ó  Ú     Ú       Ó Ó                               ≥∂
                            Ó Ô Ú
                           ⁄«dHë  UÁË√Ó
              Ó   Ó = Ó Ó Ú  Î Ó Î Ú Ú  Ó  Ú Ó Ó Ú Ú ] 
             …UO×ë qzU Ä r¼√ sÄ U?MÓ Š ôULF²Ý« ⁄«dHë  U?ÁË√ ‰ULF²Ý« Ê≈
  Æ…bzU öÐ ∫ÈbÝ V¼cÓð ¨ÎÈbÔÝ ÔVÓ¼cð U½—U?LŽ√ d¦Â√ ÊSÓ ¨UNO d?OJH²Ã«Ë ¨UNÐ W¹UMF?ë V−¹ w²Ã«
        Ô Ô Ó Ú        Ú Ó  Ú Ó Ó ÓÚ Ó ]   Ô Ú] Ó     ÔÓ    Ô Ó ]
                 Ú  Ô Ú Ó     Ú Ó  Ó Ó Ú Ó Ô  Ú Ó Ó Ó ÚÓ Ô  Ú Ó ]Ó
             «—U×ë w ‰UHÞ_« UNOCI¹ ¨⁄«dHë  UÁË√ qLF²Ú ½ nO ·dF½ ô U½_
               Ô ÚÓ       Ó Ô ÔÒ        Ú ÓÓ ÌÓ     ] Ó
              ô YOŠ ¨w¼UILë vKŽ ŒuOAÃ«Ë ÊU³Aë UNOCI¹Ë ¨…bzU öÐ Ÿ—«uAëË
                     Ó           Ô ]^
                          Ó Î ]Ó Ó Ó Ó  Ó Î Ó Î Ó ÚÓ Ó ÎÒ Ó Ó Ó
              WK?¹uÞ  UÁË√ ¨W¹dJ? ôË WO½b?Ð W{U¹— ôË ¨U?MÓ Š «dE?MÄË ¨UOI?½ ¡«u¼
              Ï Ó Ó Ï Ú Ó Î ] Ú
              q²?Áò ô≈ tM?Ä bB?I¹ ôË ¨b?O?H¹ ô ÌVF?à Ë√ ¨tà W?L?OÁ ô Âö w? V¼c?ð
              Ô ÚÓ ÔÚ Ô Ó ÚÔ Ó Ô Ô         ÓÚ Ó ÔÓÓ Ó    Ì Ó  Ô Ó Ú Ó
              ô¨uNK¹ nO ·dF¹ ô sLÓ ¨dO³Â qLFë  UÁË√ w pÖ dŁ√Ë ¨åXÁuë
                 ÚÓ Ó ÚÓ Ú  Ú Ó Ú Ó Ï Ó  Ó Ó      Ú Ó Ó Ô ÓÓÓ     ÚÓ
                                          ^  Ó Ó ÚÓ Ú  Ú Ó
                                          Æb−¹ nOÂ ·dF¹
              vKŽ U½ËUF²ð rà WÄuJ×Ã«Ë WÄ_« Ê√ ¨pÃcà »U³Ý_« r¼√ sÄ qFÃ
               Ó Ó ÓÓ Ú Ó Ó Ó Ô Ó Ó ] Ô ] Ó Ó       Ú Ó = Ó ÓÚ ] ÓÓ
              ô ¡UOŠ_« d¦Â√ w?HÓ ¨WHK²Ú Lë ¡UOŠ_« w? WO½b³Ã« W{U¹d?Kà ÌW¹b½√ œU−¹≈
                 Ú Ó  ÓÚ Ó    Ó Ó Ô     Ú Ó   ] Ó Ó Ó = Ó ÚÓ 
ÆW{U¹— VFK¹¨ÕËd¹ ∫÷Uðd¹Ô
 Ó  Ó ÚÓ Ô = Ó Ô  Ú     ] Ô Ó ÚÓ Ó Ó Ú Ó Ô  Ó       Ó ]   Ô ÚÔ Î Ó Ô  Ó
              VFKë W¹b½√ ÊuJð Ê√ V−¹ ÆvNILÃ«Ë ¨Ÿ—UAë ô≈ tO ÷Uðd¹ U½UJÄ b−ð
                              ÚÓ
                             Ú Ó Ó  = Ó = Ô  Ô  Ó Ô  Ó
                           Æ¡UOŠ_« sÄ wŠ q w VðUJLÃ«Ë oz«b×ëË
              b? H?¹ W×?O?×Bë W?OÐd?²Ã« Âb?ŽË WÄ_« q?Nł Ê√ ¨p?Ö vÃ≈ n?{√
              Ô Ú ÔÓ     ]  ÓÚ ] Ó Ó Ó Ó  ] Ô Ó Ú Ó ] Ó Ó    Ú  Ó
              ÓÓÓÚ Ó Ó Ó Ó Ú ] Ó      Ú Ó Ô  Ó Ó ]Ó
              W³?²?J?L?Ã«Ë W?{Ëd?Ã«Ë v?N?IL?ë b?−?ð p?½√ w? V?³?] ë u?¼ «c?¼Ë ¨U?N?ÁË–
                                      Ô Ó Ó Ô    Ó    ÓÚ Ó
              ÆÓs¹dz«ÒeÃUÐ dÄUFë u¼ ÁbŠË vNÚILë b−Óð rŁ ¨bŠ«Ë wŠ w VFKLëË
                     Ó    Ó Ô ÔÓ Ú Ó   Ó Ô ] Ô Ì    > Ó    Ó Ó ÚÓ Ó
              q?Fł U?M?ðu?OÐ w W?OÃe?M?Lë …œU?F] ?ë Ê«b?I Ê√ u?¼Ë ¨YÃU?Ł V³?ÝË
              Ó Ó Ó  Ô  ] Ú Ó Ó         Ó Ú ] ÓÓ Ô Ó Ï  Ï ÓÓ Ó
              r¼b?MŽ Ì¡wý eŽ√ ÊuJð Ê√ V−¹ ÊU w²Ã« ≠  uO³Ã« sÄ ÊËdH¹ ‰Ułdë
               Ô Ó Ú   Ó ]Ó ÓÓ ÓÚ ÓÔ ÓÓ         ]    Ô Ó Ó Ò ÓÓ =
              …œUF] ë Ê«bI V³ÝË ÆrNðUÁË√ fH½√ UNO ÊuCL¹ WÄUFë W¹b½_« vÃ≈ ≠
               Ó     Ú Ô ÓÓ Ó     Ú Ó Ó Ó ÚÓ Ó   Ú Ô ]    Ó ÚÓ
               Ó Ó Ó  ÚÓ Ú ]  Ú Ó Ó  Ú Ó  Ú     ÓÚ Ó     Ô  Ú Ó  ] ÚÓ
              ÂbŽË ¨sOłËeë qNłË ¨dIHë —UA²½« vÃ≈ ¨VKž_« w ¨lłd¹ WOÃeMLë
                                       
                                     Æå…UO(« sÓ ò ULN²Ó dFÄ
                                         ÓÒ       ÚÓ
              ·ö²š« vKŽ ¨WO{U¹dë »UFÃ_« ⁄«dHë  UÁË√ tO vCIð UÄ ‰Ë√
                 Ú Ó Ô] = Ô Ú  Ó Ô Ú Ó         Ô Ô ] Ó
               ] =   Ô Ó Ó  ]   ÚÓ = Ó Ó  Ú]  Ó         ÚÓ
              ¨W×Bë w b¹e¹ pÖ ÊSÓ ¨Õu²HLë u'«Ë ¨oKDë ¡«uNë w ¨UNŽ«u½√
                                     Ô = Ó ÔÓ Ó Ú ] Ô = Ó ÔÓ
                               ÆqLFë vÃ≈ UNÁuA¹Ë ¨fHMë œb−¹Ë
                                 Ó Ó
                       ≥∑
                ¨rNž«dÓ  UÁË√ iFÐ w ”UMKà W{U¹— ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ ∫ »U²Jë
                       Ó Ú Ó  ] Î Ó  Ó Ó Ú Ó ÓÚÓ Ô
               Ô Ó Ó Ú  Ô ] Ì  ÚÓ Ô Ó Ì Ó Ó Ì ] Ó Ô Ó Ì  Ó ÚÓ Ó 
               fOK−ë rF½ t½SÓ ¨”bMNÄË VO³ÞË nþuÄË qÄUŽ sOÐ pÖ w ‚dÓ ô  Ó Ú
               > Ó = Ô       Ô Ú Ó ÓÓ ÚÔ Ú Ó Ó   Ú Ó Ú 
               wŠ q w WÄU?Fë  U³²JL?ë QAMð Ê√ ¨pÖ qł√ s?Ä ¨wG³M¹Ë ªb?OHLë
                     Ô]                    ÓÚÓÓ Ô Ô
               U½dBÁ ÊSÓ ¨»U²Jë √dI½ nO rKF²½ Ê√ UC¹√ wG³M¹Ë ¨WM¹bLë ¡UOŠ√ sÄ
                Ú] Ó Ú  Ó    ÔÓ Ú Ó Ó ÚÓ Ó ]Ó ÓÓ Ú Ó Î ÚÓ ÓÚÓÓ Ó Ó   Ú ÓÚ
                  Ú    Ó Ú  Ó  Ú Ô Ú Ó Î ] Ó Ô  Ó Ú ÔÓ  Ú Ó
               »U²Jë —UO²š« w dJHë qLF½ Ê√ ôË√ V−¹ ¨tMÄ …bzUHë XŽU{ pÖ wÓ 
              Ó Ú     Ú Ó Ú  Ó          Ú]      Ó Ó Ú Ó ÓÚ Ó Ô Ô
              —U?O²?šô« U?ML?Lð√ «–S?Ó ¨p?Ö w Í√d?ë ÍËc?Ð býd?²Ú ?½ Ë√ U?M³?ÝU?M¹ Íc?ë        ]
                 Ó Ó Ó  Ó       Ú Ó ÔÚÓ Ó ] Ó ÓÓ Ó Ó Ó Ó Ó 
               U³I?Fë sÄ U?MÚ œU? ULNÄ ≠tM?Ž ‰uײ?½ ô√ VłË ¨…¡«dI?ë w? UMŽdýË          Ú ÓÓ Ó
    ÆqKÓLë ∫WÓÄP] ë Èdš√ vÃ≈ ÌW×HÓ sÄ qI²M½ ô√Ë ¨tL²½ v²Š ≠ WÄPÒ Ã« sÄ U½«d²Ž« ULNÄË
     Ó           Ú Ô  Ó Ú Ú Ó ÓÚÓ ÓÓ Ô ] Ô ÒÓ              Ó    Ó    ÓÚ Ú Ó Ó
             Ó ‰U?Á ÆU?M?Ãu?I?Ž U??N?²?L?C?¼ b??Á U?M?à U?J?K??Ä `?³?B?ðË ¨U?N?O??K?Ž d?D?O?Ó ? ½ v?²?Š
                   Ô Ô Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ó Î Ú Ó  Ú ÔÓ             ÚÓÓ Ó Ú Ô ÒÓ
                Ó Ô Ú Ó Ô  Ú ÔÓ  ] Ú  ÔÔ       ] Ô ÔÓ Ú Ó Ú Ó Ú  Ú Ó
               U?L ≠ bFÐ `³?BðË W¹e?OK−½ù« V²Jë —«œ w? UÄ q √dIð b?Áò∫©sJÝ—®
  Ú Ú Ì ]  Ì Ú 
Æ¡UBI²Ý«Ë WÁbÐ∫ÊUFÄSÐ      Ì Ú  Ì   Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓ Ó Ó ÚÓ  Ú  Ó Ì = Ó ÓÔ Ó ÚÓ Î Ú Ó ÚÔ
               w ÊUFÄSÐ  U×HÓ dAŽ  √dÁ X½√ «–≈ sJÃË ¨rKF²Ä dOž U½U ½≈ ≠ XMÂ
                ∫©„uà Êuł® ‰UÁË ¨åULKF²Ä U½U ½≈ ≠UÄ ÌWł—œ vÃ≈ ≠XM VOÞ »U²Â
                       Ó Ó Î = Ó ÓÔ Î Ú      Ó Ó Ó  Ó ÚÔ Ì =Ó Ì
               uNÓ √dI½ ULO dOJH²Ã« UÄ√ ¨WÓ dFLÃUÐ qIFë b¹Ëeð sÄ d¦Â√ …¡«dIë qFHð ôò
               Ó Ô ÔÓ Ú Ó  Ô Ú ] Ò Ó  Ú Ó   Ú Ó  Ú Ó Ú Ó ÓÚ Ó ÔÓ       Ô ÓÚÓ
               d?E?M?ë r?F?M½ Ê√ U?M?²?F?O?³Þ s?Ä Ê≈ ¨U?M? ?H?½√ sÄ «¡e?ł √d?I?½ U?Ä q?F−?¹ Íc?ë
               Ó Ó ] Ó  ÚÔ Ú Ó  Ó Ó       ]     Ô ÚÓ Ú  Î Ú Ô ÔÓ Ú Ó Ô Ó Ú Ó   ]
     Ô=Ó   Ô = Ó
   ÆUNÄuJ½Ô∫UNÝbJ½Ô         Ô = Ó Ô Ó Ó        Ú Ó  Ô ÚÓ Ó  ÚÔ Ú Ó Ú Ó Ó Ú ÓÓ Ó = Ó ÔÓ
               ULÓ ¨U?NÝbJ½ …dO¦J?ë  UÄuKFLÃU?Ð UMÓ H½√ qI?¦½ Ê√ wHJ¹ fO?Ã˨dJH½Ë
                             Æå…uÁ UM³ Jð sÃË U½cGð rà UNLCN½Ë UNGCL½ rÃ
                              Î ] Ô Ó Ú Ô ÓÓ = Ó Ô Ú Ó Ú Ú ÓÓ Ú Ú Ó Ú Ó

                 Ó   Ó Ó   Ó  ÓÓ Ú  ÏÚ Ô Ô Ó Ú Ô Ô  Ó
               «c?¼Ë ¨bz«d−ë …¡«d?Á w ⁄«dH?ë sÄ“ sÄ ¡e?ł ·dB¹ ∫bz«d?−ë
               Àœ«u?×Ã«Ë —U?JÚ _« ÷dF?Ä wNÓ ¨s?Äeë ·dÓ »«u?Ð√ sÄ sÓ ?Š »UÐ
                  Ó Ó  Ó Ô Ú Ó Ó        Ó]  Ú   ÚÓ Ú Ï Ó Ï
               U?Ä vKŽ UFK?DÄ ¨tÄu¹ s?Ы ÊU ½ù« ÊuJ¹ U?NÐ ¨‰uIFÃ«Ë —u?FAë WN?³MÄË
                  Ó Î ] Ô  Ú Ó Ó Ô Ú Ô Ó   Ô Ó  ^ Ô Ó ÓÚÓ Ó
               Ô Ú ÓÚ Ó= Ó    Ó     Ó ÓÚ Ó Ú Ó ^  Ó Ú  Ó Ô ÓÚ Ó
               t?Ó dB¹ Ê√ bŠ vÃ≈ U?Nð¡«dÁ sÄ d¦J?² ¹ Ê√ `B¹ ô sJÃË ¨t?ÃuŠ Íd−¹  Ú Ó
                                                 Ó Ó Ú Ó Ó 
                                             ÆVł«uë qLŽ sŽ pÖ
                rÃË ¨qO¦L²Ã«Ë ¨ULMO= ë X³Á«— WÄuJ(« Ê√ uà ∫qO¦L²Ã«Ë ULMO= ë
                Ú ÓÓ Ó ] Ó             Ú ÓÓ Ó Ó Ô ] Ó Ú Ó Ô ] Ó
               Ô Ú Ó  Ô Ó Ú Ô  ÚÓ Ú  Ó  Ó Ó  Ó] Ó Ô 
                UÁË√ t?O ·dBð U?Ä dOš s?Ä pÖ ÊUJà W?ÐcNLë  U?¹«ËdÃUÐ ô≈ `L?Ú ð      =  Ú Ó Ó
                   Ó =                                   Ó
               Ól?zU?³Þ ÔrK?ÓFÔð Î…Ób?OHÔÄ ÎW?ÓÝÓ—ÚbÓÄ q?O?¦L]²?ëÓË U?LMO= ?ë Ô—Ëœ ÚXÓ×?Ó³Ú _ÓË ¨⁄«d?ÓHë
               ¨nÞ«uFë »cNðË ¨—uFAë wÁdðË ¨dþUM*« qLł√ ÷dFðË ¨ÊU ½ù«
                 Ó   Ó Ô = Ó ÔÓ Ó ^          =Ó ÔÓ        Ó Ó Ú Ó Ô  Ú ÓÓ  Ú
                          ≥∏
                 vÃ≈ WHK²Ú Lë ”UMë  «œUŽ ÕdAðË ¨WÁUOKë »«œü WKOLł …—u ÂbIðË
                  Ó Ó Ô  ]        Ô Ó Ú ÓÓ Ó =     ÎÓ Ó ÎÓ  Ô = Ó ÔÓ
                                          Ó   ÚÓÚ  Ì Ó
                                         ÆpÖ ‰U¦Ä√ sÄ dO¦Â
                 Èu?¼ ÊU? ½û?à Êu?J¹ Ê√ ¨⁄«d?H?ë XÁË t?O? ·dB?¹ U?Ä d?Oš s?ÄË
                  Î Ó   Ú Ó Ó Ú Ó  Ó Ô ÚÓ  Ô Ó Ú Ô  ÚÓ Ú Ó
                  ^  Ó  ^  ÓÚ Ó     Î Ó Ô Ó Ó Ó Ú ÓÓ Ì Ô Ì Ó
                 ¨—u¼eë Ë√ ¨—uODë WOÐdð w Èu¼ tà ÊuJ¹ ÊQ ¨bOHÄ ¡wý w © W¹«u¼®ÏÓ 
                    Ì Ú Ó  Ú Ó  ÓÓ Ô Ó  Ó  Ó Ô 
                 wHÓ ¨iF³Ð UNCFÐ W½—UIÄË ¨WHK²Ú Lë —uBFë w —UŁü« ÷«dF²Ý« Ë√
                                       Ô         Ú  Ó
                                     ÆWLOEŽ …bzU Ë ¨Èd³Â …cà pÖ
                                      ÏÓ Ó ÏÓ  Ó   ÚÔ Ï] Ó Ó
                 Ú Ó ]  Ô ]   Ô Ó ÚÓ Ó        Ô ÚÓ  Ô Ó Ú Ô ^ Ó Ó
                 sÄ Ê≈ ¨W?ÄU?Fë W?¹b?½_«Ë åw?¼U?I?Lëò XÁu?ë t?O ·d?B?¹ UÄ d?ýË
                 ö?Oà ≠ UÄu?¹ dA?Ž WÓ ?Lš lO?C¹ ‰U?×L?ë Ác¼ w W?ŽUÝ Âu?¹ q ·d?B¹
                 Î ÚÓ Î Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ú = Ó Ô = Ó         Î Ó Ì Ó] Ô Ú  Ú Ó
                  WO U …bÄ w¼Ë ¨sOMÝ dAŽ w dNý√ WÓ Lš lOCOÓ ¨WM] ë w ≠«—UN½Ë
                  ÏÓ Ï] Ô Ó  Ó Ó     Ú Ó Ì Ô Ú Ó Ó Ú Ó Ô =Ó Ô Ó     Î ÓÓ
   Ì Ì   Ó Ô ÚÓ ^Ó ] Ú Ó  Ó ÚÓ Ì Ô Ú   ^Ó ] Ú Ó Ì Ú    Ú Ó Ú Ó ÌÓ Ó Ì Ó Ô  ^Ó Ó
  Æd «Ë VOB½ qO½∫lKC²Ã« sLÐ n?OJÓ ¨Âu?KŽ s?Ä lKC?²Ã« Ë√ ¨rK?Ž WÓ d?FÄ Ë√ ¨…b?¹bł WGà r?KF?²Ã

                                  Ó Ó Ú Ó Ú Ó Î Ó Ú Ó  Ú Ó Ó Ì ÓÒ Ô Ó  Ú Ô
                                 ø d¦Â√ Ë√ UŁöŁ Ë√ sO²ŽUÝ Âu¹ q ÊuIHM¹
                 ©≤≥π≠≤≥∑ sOÄ√ bLŠ√ ¨‚öš_«®


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
           Ó    Ó ÚÓ Ô = Ó Ô    Î Ô Ô Ó Ú Ó  Ú Ó Ó ÓÚ Ó ]  Ô  Ô Ó
          Æ…—U³Fë ÁcNÐ œuBILë `{u½ ÆåÈbÝ V¼cð U½—ULŽ√ d¦Â√ Ê≈ ò∫VðUJë ‰uI¹ ‡±
              ÆUMÓ Š ôULF²Ý« XÁuKà UMÃULF²Ý« ÂbŽ vKŽ ‰bð hMë w d¼UEÄ dÂc½ ≠≤
               Î Ó Î Ú Ú    ÚÓ Ú    Ú Ú Ó Ó Ó ^ Ô Ó= ]   Ó Ó ÔÔÚ Ó
              øUMÓ Š ôULF²Ý« ⁄«dHë  UÁË_ UMÃULF²Ý« ÂbŽ ¡«—Ë WMÄUJë »U³Ý_« UÄ ≠≥
              Î Ó Î    Ú  Ó     Ú Ó   Ú Ú Ó Ó Ó Ó ÔÓ     Ô Ú Ó
    Ó   Ó  Ú ]  ÚÓ Ó Ô Ó   Ó  Ú Ó  Ó Ô  Ô ]   Ó Ó  Î ÓÚ Ó Ô Ô Ú Ó
   Æ…œUF] Ã«Ë lHMÃUÐ UMOKŽ œuF¹ ULÐ ⁄«dHë  UÁË√ ¡UCÁ w bŽU ð w²Ã« qzUÝuë sÄ UFЗ√ dÂc½ ≠¥
  ÆpÖ w UNŽU³ð« Vł«uë ‚dDë dÂc½ Æå»U²Jë √dI½ nO rKF²½ Ê√ wG³M¹ ò∫ VðUJë ‰uI¹ ≠µ
   Ó    Ô = Ó     Ó Ô^ ÔÔÚ Ó Ó     ÔÓ Ú Ó Ó ÚÓ Ó ]Ó ÓÓ Ú Ó ÓÚÓ Ô   Ô Ó
                        øpÖ vKŽ tI «uð q¼Ë ø∆—UIë sÄ ©sJÝ—® VKÞ «–UÄ ≠∂
                         Ó   Ó ÔÔ ÔÚ Ó Ó      Ó    Ú Ó Ó ÓÓ
                             ] Ú ÓÚ Ó Ó Ú Ó  Ú   Ú Ó ] Ô  Ó
                            øWOÄuOë …b¹d−ë …¡«dÁ sÄ UNOM−½ w²Ã« bz«uHë UÄ ≠∑
                                   ∫WOðü«  «—U³Fë qLJ½ ≠∏
                                    ÓÓ        Ô Ú Ô
                                  ÚÓ  Ó  Ì Ó Ó Ô ÚÓ
                 ÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫w¼ ¨VðUJë dÓE½ w ¨XÁuë ¡UCIà WKOÝË dOš
                      Ó         Ó
                           ≥π
                     Ó      Ó Ó   ÚÓ  Ó ÌÓ Ó ^ Ó Ó
                ÆÆÆÆÆÆÆÆ∫w¼ ¨VðUJë dE½ w ¨XÁuë ¡UCIà WKOÝË dýË
                                  ÒÓÓÔ  =]   Ó
                                 ∫w³M²Lë VODë uÐ√ ‰UÁ ≠π
    »U² ÊU?Ä]eë w Ìf?OKł d?OÓšË
    Ô           Ó Ô Ú Ó `ÐUÝ ÃdÝ U½b?ë w ÊUJÄ eŽ√
                    Ì   Ô ÚÓ ^    Ì Ó ^Ó Ó
                                      Ô Ô ] Ó ÓÚ Ô Ô =Ó Ô
                       ÆhMë w vMFLë «c¼ vÃ≈ dOAð w²Ã« WKL−ë sOF½
                        = ]      ÚÓ
                               Ó Ô ] Ó ÓÓ ] Ó Ú  Ó Ó  Ô Ô
        Æ’U ë UMÐuKÝQÐ hMë w qO¦L²Ã«Ë ULMOÒ Ã« sŽ Àbײð w²Ã« …dIHë WÐU²Â bOF½ ≠±∞
         =      Ô = ]    ]
                         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ò ] Ô 
                         hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                           ÆhMë sÄ vÃË_« …dIHë w WÓ Ozdë WKL−ë sOF½ ‡±
                           = ] Ó      ÓÚ    Ó ] Ó ÓÚ Ô Ô =Ó Ô
                            ÚÓ   Ó ]Ú  Ó Ó Ô Ó Ó ] Ú  Ó Ó Ô Ô =Ó Ô
                           ∫wðQ¹ ULO WOKFHë qL−Ã«Ë WOLÝô« qL−ë eOL½ ≠≤
                             Æ”UMKà W{U¹— ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ »U²Jë ≠
                               ] ÎÓ  Ó ÓÚ Ó      ÚÓ Ô
                            Æs¹dz«eÃUÐ dÄUFë u¼ ÁbŠË vNILë b−ð ≠
                             Ó  Ò Ó     Ó Ô ÔÓ Ó   ÚÓ Ô Ó
                              Ó ]  Ú  ÚÓ  Ï Ó Ï
                            ÆsÄeë ·dÓ »«uÐ√ sÄ sÓ Š »UÐ «c¼ ≠
                                       Ì Ó ÔÓ Ó Ô Ó Ú Ô
                        ∫sÄ >q lLł ULÓ ålzU³Þò vKŽ åWFO³Þò WLK lL−ð ≠≥
                         Ú   Ô Ô Ú Ó   Ó  Ó
                           Ó Ó
                          ÆW³¹d{ ¨W×OHÓ ¨WHO×Ó ¨W−O²½ ¨W³OIŠ
                               Ó    Ó     Ó Ó Ó Ó
                 ∫wðQ¹ ULO åvCÓÁò qFHë UNO qLF²Ý« w²Ã« WHK²Ú Lë w½UFLë eOL½ ≠¥
                  ÚÓ      Ô Ú    Ó Ú ÔÚ   ] Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ô =Ó Ô
©≤≥ ∫¡«dÝù«®Æ˝                                      ÓÓ
                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠
                       ÆW¹dŁ_« ”bIë rÃUFÄ …—U¹“ w sOÄu¹ `zUÒ Ã« vCÁ ≠
                        ] ÓÓ  Ú Ô  Ó Ó       ÚÓ Ú Ó Ô   Ó

                                             ÓÓ
                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠
©≤≥∫»«eŠ_«®               Æ˝
                              Ì Ó Ì  Ó Ú Ó Ô ÓÓ  Ô Ô ]
                             Æq¹uÞ —UE²½« bFÐ t²łUŠ qłdë vCÁ ≠
                                             Ó
                      Ó  Ô     Ô Î Ó Î ÚÓ Ô Ó ÚÓ      Ó ]Ó Ô Ó
                      Æs¹b¼UALë ”uH½ w «dO³Â «dOŁQð dEMLë «c¼ dŁ√ ∫ ‰uI½ ≠µ
                            ÆbŽ«uÓIë rKŽ sÄ VÃUDë lKCð
                                   Ú   Ô    Ó ]Ó Ó
                           Æ”bIë WFÄUł w œUFÝ XłdÓ ð
                             Ú Ô Ó      Ô Ô Ú Ó ] Ó
                                Ó Ú ]  Ó Ó ] Ô Ô ] Ó Ó ÚÓ
                                ÆWŠuKë w dEMë qłdë rF½√

                           ¥∞
   Æ©dEMë® rF½√ ¨ÃdÓ ð ¨lKCð ¨dŁ√ ∫‰UFÚ _« UNO qLF²Ú ½ UMzUA½≈ sÄ …bOHÄ öLł V²J½
    Ó Ó ] Ó Ó ÚÓ Ó ] Ó Ó ] Ó Ó Ó ]Ó Ó Ó     Ô Ú Ó Ó  Ú Ú ÎÓ Ô Î Ô Ô ÔÚ Ó
              ∫tÃuÁ w W−O²MÃ«Ë V³] ë sOÐ jÐdKà ¡UHë ·dŠ VðUJë ÂbÚ ²Ý« ≠∂
                Ú Ó  Ó ] Ó  Ó Ó ÚÓ Ú]        Ó ÚÓ Ô   Ó Ó ÓÚ
    ] =    Ô ÓÓ  ]       Ô ] = Ô ÚÓ  Ó Ô Ú Ó
   ÆåW×Bë w b¹e¹ pÖ ÊSÓ ÆÆÆÆÆ WO{U¹dë »UFÃ_« ⁄«dHë  UÁË√ tO vCI¹ UÄ ‰Ë√ òÚÔ Ô ] Ó
               Ó  Ó ] Ó  Ó ]         Ú ÎÓ Ô Ì    Ú Ú Ô =Ó Ô
           ÆWÓ ÄU Ã«Ë ¨W¦ÃU¦Ã«Ë ¨WO½U¦Ã« ∫ «dIHë w ¡UHKà WKŁULÄ  ôULF²Ý« sOF½
                           ∫VðUJë ‰uÁ w d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠∑
                                Ú Ó     ] Ó    Ô = Ó Ô
                              ÆXÁuë q²Á ô≈ tMÄ bBI¹ ôË ≠
                                ÚÓ Ô ÚÓ Ô Ú Ô Ó Ú Ô Ó
Ú Ó  Ú  ÚÓ  Ú Ô Ú Ó       Ô = Ó ÔÓ Ó       Ú Ó  Ô ÚÓ Ó  ÚÔ Ú Ó
rà ¨U?NLCN½Ë ¨UNG?CL½ rà ULÓ ¨U?NÝbJ½ …d?O¦Jë  UÄuKF?LÃUÐ UMÓ H?½√ qI¦½ Ê√ w?HJ¹ fOÃË ≠Ó Ó ÚÓÓ
                                   Æ…uÁ UM³ Jð rÃË U½cGð
                                   Î] Ô Ú Ú Ô Ú ÓÓ = Ó Ô
         ÆUNÚMÄ qJà ÓW Ozdë Ó…dJHë q¦L¹ U³ÝUMÄ U½«uMŽ lCÓ½Ë ¨ÌÂU Á√ vÃ≈ ]h]Më r I½ ≠∏
             > Ô    ] Ó Ú Ô =Ó Ô Î Ô Î Ô Ô Ó Ó           Ó      Ô ÚÓ
                        ¥±
                                 ‰ULFë UN¹√Ó
                                  Ò Ô  ^
 Ó Ó     Î        Î
 V??K?? Þ w?? U?? ŠU?? ×? Ã≈ ∫«b??                 Ú ] Ó Ó Ú Ô
                          Î                         ÓÔ Ò Ô        ^Ó
                           U?? ÐU?? ? ²??Â«Ë «Îb?? d??L?? F?? ë «u??M? Ú √ ‰U??L??F?? ë U??N? ¹√
              Ú=
             Æ‚“dë

         ÆUЫdš∫UÐU³¹                   ÚÓ
                          U?ÐU?³?¹ X?Ó ?Ä√ r?J?OF?Ý ôu?K?Ó ÷—_« «Ëd?L?Ž«Ë
                              ÓÓ      ÔÚ Ó    Ó    Ô Ú Ó
           Ó   Ó
   wKF¹ ∫UÐUMł rJFÓ d¹
     Ô   Ó   ÚÓ              U?? ÐU??M? ł r??J?? F??Ó d?? ¹Ë t??K?? ë r??J??³?? ³??×?? ¹ «u?? M? I??ð√
                                Ó Ú Ô Ú Ú ÓÓ Ô ] Ô Ô Ú  Ú Ô                 Ú
    ÓÓ ÚÓ Ó  ÓÚÓ
  ÆrJ²ÃeMÄË rJ½Qý

                                           ™™™


 Î
 UŠU³Ó Êu³¼«cë∫ÊËœUGë
      ]                    U?? Ðö?? ÞË «œU?? O? ?ð—« q?? ×? ?M?? ?ÃU??  ÊËœU?? G? ?ë U?? N? ?¹√
                                Ó Î      Ú     ]      Ó           ^
         Î Ó Î
        ÆU³KÞ∫«œUOð—«
                               Ó Î       Ó  Ú=  ] 
                          U?? ÐU??¼–Ë U?? ¾? ?O? ?−? Ä ‚“d?? K? à d?? O? D?? ë —u?? J? Ð w??
                                                         Ô

>     Î   Ô Ó
b−Ð wMFðË UÐ√œ UNKÚ √∫UЫœ
                              Ó          Ú Ì  ] Ó
                          U??Ыœ V??ł«u??ë «u??K? F? ł«Ë o??Ú d??Ð o??(« «u??³? K? Þ«
Î        Ì
U?C¹√ wMF?ð UL ¨—«d?L²Ý«Ë
    Ú Ó
             Æ…œUFë
              Ó            Î      Î
                          U?? ÐU??³? Ó U?? ÐU??Ð r?? J?? à t??K?? ë `??²?? H??¹ «u?? L? ?O? I? ²?? Ý«Ë
                                      Ú Ô ÓÔ ]  Ó Ú Ó                Ó Ú

                                           ™™™

                          U?? ÐU?? ? Š d?? ¼b?? K? à q?? F? −??¹ s?? Ä q??ÁU?? F? ?ë U??L? ½≈
                          Î        Ú ]     Ô Ú ÓÚ Ó Ô               ]

  Æ«—«bIÄ UM¼ wMFð∫UÐUB½
   Î Ú Ô     Ó                    Ú] Ó  Ú] Ú Ô  Ú 
                          U?ÐU?B½ n?FC?Ã«Ë VO?A?Kà r?JÃU?Ä s?Ä «u?KFłU?
                                               Ú
                                           ™™™
                   ©wÁuý bLŠ√®
                          ¥≤
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                             …¡U{≈
                             ÏÓ 
                                 ∫© ±π≥≤ ≠ ±∏∂∏® wÁuý bLŠ√
 rŁ ¨dBÄ ”—«b?Ä w ”—œ ¨Íu¹b)« dBÁ w QA½Ë ¨…d¼UIë w bÃË ¨d? UFÄ ÍdBÄ dŽUý
 ] Ô ÓÚ   Ó        Ó ÓÓ      Ú Ó   ÓÓ ÓÓ Ó      Ó Ô Ï   Ô y Ú Ï
  Ì «uÓM?Ý lЗ√ …bÄ UO½U³Ý≈ v?Ã≈ wH½ ¨WO ½dH?ë »«œü«Ë ‚uI(« ”—bOà U? ½dÓ vÃ≈ oO uð Íu?¹b)« t¦FÐ
     Ó  ÓÚ Ó Ó ] Ô  Ú   Ó Ô Ó ] ÚÓ Ó Ó     Ó Ô Ó Ô Ú Ó ÚÓ        Ú Ó     Ô ÓÓ Ó
        Ï Ó Ï Ô Ó  Ó ^  Ó  Ô ] Ó Ô Ó       Ú = Ó  Ó  Ú ÓÓ Ó Ú 
Ê«u?¹œ UNMÄ …d?O¦Â —U?Ł¬ tà ¨¡«dF?Aë dOÄQ?Ð VIK?¹ —UBÓ ¨d?FAë …—U?ÄSÐ l¹u?Ð bÁË ¨dBÄ v?Ã≈ U¼bF?Ð œUŽ
Ô                                               Ó Ú ÓÓ
                    ÚÓ Ô Ú Ó         Ô Ó Ú Ó Ô Ò Ó Ó Ó Ô Ò Ú ]  Ú 
       ÆU¼dOžË åeO³MÁË ò Ë åvKOà ÊuM−Ä ò Ë å«dðUÐuKO ŸdBÄ ò  UOŠdÚ ÄË ¨å UOÁuAëò ÁdFý
          Ô ÚÓ Ó Ô ÚÓÓ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                        ø…bOBIë sÄ ‰Ë_« lDILë w ‰ULFë wÁuý VÃUD¹ rÐ ‡±
                          Ó Ó Ó  ] Ó  Ó ÚÓ    Ó ] Ô   Ó Ô  ÔÓ
                     Ó  Ô = Ó Ô  ] Ô  Ó Ó  ]= Ó Ó Ú Ó ] Ô ÚÓ Ô ] Ó ÓÓ
                     ÆpÖ `{u½ ƉULFë qLŽ WOL¼√ sŽ w½U¦Ã« XO³Ã« Àbײ¹ ≠≤
                                  Ó ^ Ó Ó ] Ô ^ Ô ÔÓ
                                 ø—uODÃ«Ë q×Më ‰ULFë tÐUA¹ rO ≠≥
                                Ó= Ó Ô Ú Ó Ô  ] Ô Ô ] Ô Ó Ó
               øVł«uÃ«Ë o×ë lÄ ‰ULFë UN½uJ¹ Ê√ dŽUAë b¹d¹ w²Ã« WÁöFë UÄ ≠¥
                     = Ó Ó Ó Ô ] Ô
q¦Lë «c¼ vMFÄ qL×¹ Íc]ë ÓXO³Ã« dÂc½ Æå œuÝ_« ÂuOKà ÔiOÐ_« ‘dIëò ∫‰uI¹ wÐdŽ q¦Ä „UM¼ ≠µ
 ÓÓ     ÚÓ Ô Ú Ó       ÔÔÚ Ó   Ó Ú Ó  Ú ÓÚ   ÓÚÓ Ô Ú      Ô Ó y Ó Ó Ï ÓÓ Ó Ô
                                          Æ…bOBIë w
                                            Ó Ó
                             Ú Ô Ó Ó Ó   ÚÓ Ó  Ó Ó Ô Ó Ú Ó
                     Æ=’U ë UMÐuKÝQÐ …bOBIë sÄ s¹dOš_« sO²O³Ã« ÕdA½ ≠∂
                           
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ò ] Ô 
                           hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 Ó Ó     Ó ] Ó Ú         Ó Ó  ÓÔ  ÚÓÓ  Ó     ÚÓÓ ÓÔ  Ó Ó Ô =Ó Ô
Æ…bOBIë sÄ WO½U¦Ã« …dIHë w vMFLë w sO²HÃU ²Ä sO²LKÂË ¨vMFLë w sO²KŁUL²Ä sO²LK sOF½ ≠±
                ÚÓ             ÚÓ
   ÆUNà dŽUAë ‰ULF²Ý« qKF½Ë ¨UNMOF½ ƉUFÚ _« sÄ WMOFÄ WGO …bOBIë w dŽUAë qLF²Ý« ≠≤
     Ó  ] Ó Ú Ú Ô = Ó ÔÓ    Ô=Ó Ô  Ó Ó Î Ó]Ó Ô Î Ó    Ó Ó   Ô Ò Ó Ó Ú ÓÚ
                             ÆÌWNÐUAÄ ÌWK¦Ä√ WŁöŁ wDF½ Æ «œUOð—« œUð—« ∫‰uI½ ≠≥
                               Ó Ô Ó ÚÓÓÓ Ó ÚÔ Î Ú Ó           Ô Ó
                Ó Ó Ó   Ó Ò Ó Ú  Ó   ] Ó  ÚÓ   Ó ]Ó Ó Ó Ó ^ Ô = Ó Ô
                Æ…bOBIë sÄ WO½U¦Ã« …dIHë sÄ ‰Ë_« XO³Ã« w WOÐœ_« …—uBë `{u½ ≠¥
                     Æ…bOBIë sÄ dOš_« XO³Ã« w åsÄò d−ë ·dŠ vMFÄ dÂc½ ≠µ
                      Ó Ó Ó              =   ÚÓ   ÔÔÚ Ó
sÄ q w ‰UFÚ _« mO dÂc½Ë ¨ULNMOF½ ÆÌW−O²½Ë ÌV³Ý vKŽ lÐU] Ã«Ë YÃU¦Ã« sO²O³Ã« sÄ q qL²ý« ≠∂
  > Ô     Ó Ó Ô Ô Ú ÓÓ Ô Ô=Ó Ô Ó ÓÓ ÓÓ    Ó        ]  ÚÓÚÓ Ó y Ô Ó Ó ÓÚ
                                    ÆW−O²MÃ«Ë V³] ë
                                      Ó ] Ó  Ó
                             ¥≥
                                                    bŽ«uIë
                                                    Ô Ó

                           œËbLLë rÝô«
                           Ô  Ó ÔÚ
                                                      ÔÓ Ú Ó
                                                     ∫√dI½
  Ô Ô  Ó Ú Ó Ó  Ô ] Ó Ó Ô Ô ÚÓ Ô Ú Ó   Ó Ô      ]       Î
 w tLÝ«uÄ X½UÂË ¨qłdë WÄUÁ mK?³¹ tKIŠ qÐUMÝ ‰uÞ ¨‰ULA?ë ÈdÁ ÈbŠ≈ w UŽ—«eÄ ÊU ò ≠±
                                Ô  Ú    Ô Ó
    Ó Ú ]  Ó ÓÔ  Ô  Ó Ú Ô Ó Ú ÓÓ Ï Ó Ú Ó ÔÓÚ ÔÓ Ï ] Ó Ô
  Æå…ušdë WÖU ²LÃUÐ U½bŽ«uÝ sJð rÃË ¨W×LÝ UM²ÐdðË ¨WO Ý U½ƒULÓ Ó ¨¡«dCš U½œöÐ
                                    Ó Ú Ó  
   Ú Ô Ó
 ©ÊU ½ù«Ë WŽUÒ Ã« ∫«eŽ …dOLÝ®
           ]Ó   Ó
                                                 Ô Ó Ô    Ó Ó
                                            ∫—U²Ú Lë dLŽ ¡UŁ— w wÁuý ‰UÁ ≠≤
      ¡«d?×??B??ë ŸœË√ W??Ád??³?Ð b??Ó ? ł
      Ó Ú ] Ó Ú Ô Ó ÓÚ Ô Ï Ó                 t??E?H?ŠË .d??ÓJ?ë t??K?ë W??Ä– w?
                                      Ú Ó         ]  ]

                                        Ó     ^  Ô Î Ó Ó] Ó^ Ô Ó
                                        ådšü« ¡«c¹≈ V×¹ «bŠ√ Ê√ sþ√ ô ò ≠≥
                                           Ó
 ©”«u×ë v{u ∫wL½UG² Ä ÂöŠ√®

             Ô ÓÓ Ï
             ¡U?? ?M? ?ŁË r?? ^ ? ?³?? ?ð ÊU?? Äe?? ?ë r?? Ó Ë
                        Ó Ó  ] Ô Ó             ¡U??O?{  U?M?zU?J?ÃU?Ó Èb?N?ë b?ÃË ≠¥
                                           Ô    Ô         Ô Ó Ô
 ©wÁuý bLŠ√®
                               åŸuÄœ ULNO sJ¹ rà sJÃË ¨s¹Ë«dLŠ ÁUMOŽ X½UÂò ≠µ
                               Ï Ô    Ú Ô Ó Ú Ó Ú Ó  ÚÓ Ú Ó Ô ÚÓ Ú Ó
 ©jÝu²Lë ‚dý ∫nOMÄ sLŠdë b³Ž®
                                             ∫dBÄ wÄd¼ nB¹ dŽUAë ‰UÁ ≠∂
                                              ÓÚ Ú ÓÓÓ Ô    ÓÔ ] Ó
      Ú ] Ó ÓÚ      Ú ÓÚ ÓÌ Ó Ó Ú Ó
      d?¼b?ë W??Ãu?Ó U??³?K?G?¹ Ê√ V?−??Ž s?ÄË            Ô Ó Ú ] ÓÚ      ÒÓ    
                                    U?L?NÚM?Ž d¼b?ë ÓWÃu?Ó «œ— Ê«¡U?MÐ

 ©±∫dA×ë®                 ˝                                    ˚ ≠∑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             Ô  Ô
                                   kŠö½      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ì…eLNÐ WÄu²Ú Ä WÐdFÄ ¡ULÝ√ w¼ ¨WIÐU ë WK¦Ä_« w ¨jš UN²×ð w²Ã«  ULKJë Ê√ kŠö½ ™
 ÓÚ Ó ÏÓ   Ó Ï ÓÓ Ú Ô Ï Ú Ó Ó  Ó     Ó ÚÓ   y Ó ÓÚ Ó ]     Ó ] ÓÔ     Ô
                          Æ«œËbLÄ ULÝ« UNMÄ q vLÓ ¹ Ì…bz«“ ÌnÃQÐ ÌWÁu³Ú Ä
                           Î Ú Ó Î Ú  Ú ÏÒ Ô ] Ô Ó      Ó Ó Ó
UN½√Ë ©¡U{ qFHë sÄ® ¨WOKÚ √ ¨å¡UO{ò q¦Ä  ULKJë Ác¼ iFÐ w ¨…eLNë Ê√ kŠö½Ë ™
  ]ÓÓ Ó  Ú Ó     Ï] Ó       Ú    Ó     ÚÓ  ÓÓ Ú Ó ] ÓÔ  ÔÓ
q w qÚ _« «c?¼ sOF½ Æ¡UOë Ë√ Ë«uë u?¼ qÚ √ sŽ W³KIM?Ä ¨¡UMŁË ¨¡«c¹≈Ë ¨¡ULÝ ∫ U?LKJë w
= Ô   Ó Ó    Ô =Ó Ô Ô  Ó Ô   Ó Ô Ì ÓÚ Ó ÏÓ ÓÚÔ    ÓÓ    Ó   Ó    Ó

                                  ¥¥
                                         Ó Ú  Ú  ÌÓ Ó
                                        Æ ULKJë Ác¼ sÄ WLKÂ
        Æ¡«d×Ó Ë ¨¡U×LÝË ¨¡«dCš ∫ ULKJë w …bz«“ …eLNë  ¡Uł 5Š w
         Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ú Ó      Ó   ÎÓ   ÔÓ Ú Ó Ú Ó
 Ó Ú Ó Ú  Ú Ó   ÚÓ Ú Ó      Ó Ú Ó= Ô     Ú Ó Ó Ó Ó ] Ó      
 …eL?Në VK?IÐ ås¹Ë«d?LŠò v?KŽ XOM?Ł Æå¡«dLŠò W?LK Ê√ ¨f?ÄU)« ‰U?¦Lë w ¨k?Šö½Ë     Ô  ÔÓ
W³KIMLë …eLNë ¡U?IÐSÐ ¨åÊ«¡UMÐ ò u¼Ë åÌ¡UMÐò WLK vM¦Ä ¡U?ł ¨”œU] ë ‰U¦Lë w Ë ¨«Ë«Ë … bz«eë
  Ó Ó ÚÔ Ó Ú Ó     Ú        Ó Ô Ó     Ó Ó ÓÔ Ó              Î     ]
bMŽ …eLNë X³KI½« bÁË åÌ¡ULÝò WLKJà rÃUÝ ÌY½RÄ lLł ¨å «uL] ëò WLK Ê√ kŠö½Ë ¨¡U¹ sŽ
Ó Ú ÔÓ Ú Ó Ú ÓÓÓ Ú  ÓÓ   Ó Ó Ó Ï      ]Ó Ô Ô Ú Ó      ÓÓ Ó ] ÓÔ   ÔÓ    Ú Ó
                                        Ì     Ú Ó
                                        ÆË«Ë vÃ≈ lL'«○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○              ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          Ô ÚÓ Ó
                          Z²M²Ú ½
 ¨¡U{Ë ∫q¦Ä ¨Ì…bz«“ ÌnÃQÐ WÁu³Ú Ä …eL¼ Ádš¬ Ícë »dFLë rÝô« u¼ ∫œËbLLë rÝô«
   ] Ó Ú   Ó    Ó Ï Ó Ó ÏÓ Ú Ó ÔÔ   ] Ô ÓÚÔ Ô Ú Ó Ô Ô   Ó Ô Ú
                                    Æ¡UŽœË ¨¡«d×Ó Ë
                                      ÔÓ   Ú Ó
 ¨wzU¹ Ë√ ÍË«Ë qÚ √ sŽ W³KIMÄË ª¡«dÁË ¨¡UO{ ∫q¦Ä ¨WOKÚ √ œËbLLë rÝô« …eL¼ œdð ™
  =  Ú Ó >  Ì Ó Ú Ó Î Ó Ó ÚÔ Ó  ] ÓÓ    Ó Ú Î] Ó Ú Ó  Ú ÔÓÚ Ó ÔÓ
                     ¡«d×Ó Ë ¨¡«dCš ∫q¦Ä ¨…bz«“˨¡UMÐË ¨¡ULÝ ∫q¦Ä
                      Ú Ó    Ú Ó    Ú ÎÓ  Ó  Ó   Ó Ó Ú
                               ∫œËbLLë rÝô« WOM¦ð bMŽ ™
                                Ú Ó  Ú    Ó ÚÓ Ó Ú
             Æs¹¡U]{ËË ¨Ê«¡U]{Ë ¨¡U]{Ë ∫q¦Ä ¨WOKÚ √ X½U «–≈ …eLNë X³¦ð ≠±
               Ó  Ó     Ó     Ó Ó Ú Î] ÓÚ Ó     ÔÓ Ú Ó Ô ÔÚÓ
                    Ì Ó Ú Ó Î ÓÓ Ú Ô Ú Ó    Ú]
 ¨Ê«¡ULÝ ∫¡U?LÝ ∫Óq¦Ä wzU¹ Ë√ ÍË«Ë qÚ √ sŽ W³KIM?Ä X½U «–≈ WOM¦²Ã« w UC¹√ …e?LNë X³¦ð ≠≤
    Ó   Ó    Ú >  Ú Ó>                    Î ÚÓ ÔÓ Ú Ó Ô ÔÚÓ
          ÓÚ]
 ∫¡ULÝ ∫q¦Ä w ¨WOM¦²Ã« w «Ë«Ë …eLNë VKIð Ê√ “u−¹Ë ¨s¹¡UMÐË Ê«¡UMÐ ∫¡UMÐË ¨s¹¡ULÝË
   Ó Ó Ú         Î ÔÓ Ú Ó Ó ÓÚ Ô Ú Ó Ô ÓÓ  ÚÓ         Ó  ÚÓ Ó Ó
                                         ÚÓ Ó Ó 
                                        Æs¹ËULÝË Ê«ËULÝ
                                               Ó
    Ú ÓÓ  ÚÓ Ó Ó         Ú Ó Ó Ú  Ú]Ú Î Ó  Ú Ó  Ì    ÔÓ Ú Ó Ô ÓÚÔ
 ∫¡UOLÃË ¨s¹Ë«dLŠË ¨Ê«Ë«dLŠ ∫¡«dLŠ ∫q¦Ä ¨YO½Q²Kà …bz«“ X½U «–≈ Ë«Ë vÃ≈ …eLNë VKIð ≠≥
                Ó
                 Æs¹Ë«d×Ó Ë Ê«Ëd×Ó ∫¡«d×Ó Ë Æs¹ËUOLÃË Ê«ËUOLÃ
                   ÚÓ   Ó  Ú      Ú Ó  ÚÓ  Ó     Ú Ó
   Ô Ó Ó Ô Ô Ó Ô Ô ] Î  Ì ]Ó Ô Ó Ú Ó Ú Ó Î  Ì ] Ó Ô Ó Ú Ó  Ú Ó  Ú     Ú Ó Ó Ú
 w t?²KÄUFÄ qÄUF¹ t½S?Ó ¨ULÃUÝ Y½RÄ lLł Ë√¨U?LÃUÝ dÂcÄ lLł œËbLLë r?Ýô« lLł bMŽ ≠¥
                             Ò Ó  ] Ó Ô Ó   ÒÓÔ
                 Æ «Ë«d×Ó ∫¡«d×Ó Ë ¨Ê˃U{Ë ∫¡U{Ë ∫‰uIMÓ ¨vM¦Lë
                    Ú   Ú Ó                          ¥µ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    UM¹dLð     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ï  Ú Ó
                                   ÚÓ ]  ÓÓ Ú Ó Ó Ú Ó Ô =Ó Ô
                                ∫wðQ¹ ULÄ …œËbLLë ¡ULÝ_« sOF½ ≠±
                                Ú Ú     
                           Æ¡«bŽ ¨¡UOײݫ ¨¡U²ý ¨¡«œ ¨¡UÄ ¨¡UCOÐÚÓ
                             ∫WOðü« …œËbLLë ¡ULÝ_«  UOM¦Ä V²J½ ≠≤
                              Ó    Ó Ú Ó    Ú    ] Ô Ô ÔÚ Ó
                            Æ¡«œuÝ ¨¡Ušd²Ý« ¨¡Uł— ¨¡UŽœ ¨¡«u¼
                              Ú Ó     Ú     Ó  Ô    Ó
                               Ó Ó Ú Ó  Ú Ó Ó Ô Ô ÔÚ Ó
                             ∫WOðü« …œËbLLë ¡ULÝ_« ŸuLł V²J½ ≠≥
                                             
                                 Æ¡«dLÝ ¨¡U  ¨ ¡ULÝ ¨¡UMÐ
                                   Ú Ó      Ó
                          ∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²×ð w²Ã«  ULKJë »dF½ ≠¥
                            ÚÓ   Ï Ô ÓÚ Ó ]      Ó Ô ÚÔ

                      Ó  ÚÓ Ô Ó Ô Ô Ó      Ì  Ú] ÓÓ ÚÓ Ó
                    rOLFë YOGë nŽUCÄ ÁUIÝ œ«Ë ¡UCÄdë W×Hà U½UÁË ≠
                    Æ Ê«Ë«œuÝ U¼UMOŽË ¨qOKÃUÂ U¼dFý ¨WKOLł …U²Ó …bOLŠ ≠
                         Ó    Ó  ] Ó Ô Ú Ó ÏÓ Ó Ï ÔÓ Ó
tà Èdð ô√ ÆÆÆ wBF²Ú Lë ¡«bë «c¼ ÆÆÆ ¡öGë sŽ ô≈ ÂuOë ”UMKà Y¹bŠ ô ∫UBFë XÃUÁ ≠
ÔÓ Ó Ó     ÚÓ Ô Ô Ò         Ó    ÓÚ Ó  ] Ó Ó      Ó   Ó
                                         øÌ¡«Ëœ sÄ
                                            Ó Ú
©rOJ×ë UBŽ ∫rOJ×ë oO uð®
                         ¥∂
                                         ¡öÄù«
                                         Ô Ú
                WLKJë jÝË w …eLNë
                 Ó Ó   Ó Ó ÔÓ Ú Ó
                                          ÔÓ Ú Ó
                                         ∫√dI½
          Æ˝                                 ÓÓ
                                         ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠

©≤¥π∫…dI³Ã«®
             ∫œœdð dOGÐ »«u−ë ÊuJ¹ øU½ƒ«cž u¼ UÄ ∫—uNL−ë œ«dÚ √ bŠ√ q¾Ý «–≈ ≠
              Ì ^ Ó Ó  ÚÓ  Ô Ó Ô Ó Ô     Ó Ô    Ú Ô  Ó Ô Ó Ó Ô
                          Ô Ó Ú ÓÓ       Ó Ú ] Ó Ó Ú Ô Ô ÚÓ
             Æ¡«uNë f]HÓMÓ²Ó½Ë ¨¡ULë »dA½Ë ÆÆÆ s³−ë˨ r×KÃ«Ë e³Ô ë qÂQ½
              Ó Ó Ô      Ó Ó         Ó ÚÔ
©VDë gÄU¼ vKŽ ∫wÄeŽ ÊULKÝ®
             ÆU½—Ëcł sÄ UMÃUB¾²Ý« vÃ≈ XON²½« v²Š s¹dÄc²ðË sOFłu²ðË sOM¾ð XOIÐ ≠
               Ô Ú   ÚÚ      ÚÓ Ú   Ó ] Ó ÓÓÓ Ó ] Ó ÓÓÓ Ó Ò Ó  Ó
 »œ_« WŽuÝuÄ∫Õd —«uFÁ Èu−½®
 ©d UFLë wMOD KHë

fH½ w U½QA½ bÁË ¨ÌW?OÝUÁ ÌWOz«bŽ Ì «dEMÐ —«dL²ÝU?Ð wMIýdð ¨wMŽ UNOÃUFðË UNF^ d²?Ð wMÐcFð X½U ≠
 ÚÓ  ÚÓ Ó Ú ÓÓ  Ó    ] Ó   Ó Ó Ì Ú Ú    Ô Ô Ú Ó ÒÓ   ÓÓ    Ó Ó  Ô= Ó Ô Ú Ó
                                          Ó Ó  ÚÓ
                                       ÆW¾O³Ã«Ë XO³Ã«
©W³F WKŠ— WOK³ł WKŠ— ∫ÊUÁuÞ ÈËb ®

                      Æ˝                     ÓÓ
                                         ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠

©∏π∫…bzULë ®
          ÆUNðU³×¹uÔ  d¦JÓ ¨nÃRðË nÃQð Ê√ vKŽ UNð—bÁ w …√dÄ« UNO¼UCð ô ≠
            Ô ÚÓ   Ó ÔÓ Ó ÓÚ Ô Ó ÓÚÓ Ó Ó Ó Ú Ô Ï ÓÓ Ú       Ô
©wKOK ë ÊUš ∫ÿuH×Ä VO−½®
                                  rNOÃ≈ ‰Ułdë ÊUÞË√ V³ŠË ≠
                                  Ô ÚÓ  = Ó Ú Ó Ó ]Ó Ó
                      Ô Ô ]    ] Ó Ô 
                    UJÃUM¼ »U³Aë U¼UCÁ »—PÄ
©wÄËdë sЫ®

©≥± ∫ UŽ“UMë®                ˝                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠
                                            ÓÓ

                       ¥∑
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  kŠö½
                         Ô          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ô
  …dÚ Â œułË kŠö½ ¨W¾?O³Ã«Ë ¨WOz«bŽË ¨UMÃUB¾²Ý«Ë ¨5M¾ðË ¨q¾?ÝË ¨W¾ ∫ ULKJë w
  Ì Ó Ó Ô Ô  Ô Ó           ] Ó       ÚÚ     Ò Ó  Ô   Ó  Ó
 W³Ú MÃUÐ …dÚ Jë …uÁ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ªÌ…d³½ vKŽ X³²Â …eLNë Ê√Ë ¨UNà oÐU] ë ·d×ë Ë√ …eLNë w
   Ó =  Ó Ó ] Ô Ó ^ Ô Ó Ó Ó ÚÓ Ó Ú Ó Ô Ó Ó Ú Ó ] ÓÓ             Ó   ÚÓ  Ó ÓÚ Ó
       ÆåW¾O³Ã«ò WLK w …dÚ JKà öŁULÄ «dOŁQð ¡UOKà Ê√ kŠö½ UL ¨ÊuJ^ Ã«Ë WײHÃ«Ë WLCKÃ
         Ó    Ó Ó   Ó Ó Ú Î   Ô ÓÎ Ú Ó Ú Ò Ó Ô    Ô Ó      Ó Ó ÚÓ Ó ] ]
 ·d×ë Ë√ …eL?Në w ÌWL{ œułË kŠö½ ¨nÃRðË ¨rÂcš«R¹Ë ¨U?½ƒ«cž ∫ ULKJë w Ë
   ÚÓ  Ó ÓÚ Ó     ] Ó Ó Ô Ô      Ô Ó ÓÚ Ô   Ô  ÔÓ   Ô       Ó Ó
  ÆÊuJ^ Ã«Ë WײHKà W³Ú MÃUÐ WLCë …uÁ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ªË«Ë vKŽ X³²Â …eLNë Ê√Ë ¨UNà oÐU] ë
       Ó Ó ÚÓ Ú Ó =  ] ]     ] Ô Ó ^ Ô Ó Ó Ì     Ó Ú Ó Ô Ó Ó Ú Ó ] ÓÓ Ó 
  Ú Ó  ÓÓ Ú Ó   Ó ÚÓ Ó Ô Ô  Ô ÚÓ ÓÓ        ÓÚÓÓ ÓÓ Ú Ó  Ô ÚÓ  Ó
 ·d×ë Ë√ …eLNë w WײHë œułË kŠö½ ¨U½QA½Ë ¨nÃQðË ¨…√dÄ«Ë ¨qÂQ½ ∫ ULKJë w Ë      Ó
      ÆÊuJ^ Kà W³Ú MÃUÐ WײHë …uÁ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ÌnÃ√ vKŽ X³²Â …eLNë Ê√Ë ¨UNà oÐU] ë
            Ó =  Ó ÚÓ ] Ô Ó ^ Ô Ó Ó       Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ú Ó ] ÓÓ   Ó 

 Ó Ô Ó     Ú ]    Ó ÓÔ Ó Ó Ó ] Ó Ó Ó ÓÓ Ú Ó ]        Ó  ÚÓ  
 u¼ UL ¨©¬ ® u×Më «c¼ vKŽ U²³²Â UNà WOÃU²Ã« nÃ_«Ë …eLNë ÊSÓ ¨dOš_« q³Á ‰U¦Lë w UÄ√   ]Ó
                       ÆWLKJë ‰Ë√ w …eLNKà WOÃUð nÃ_« ŸuÁË bMŽ ‰U×ë
                        Ó Ó  ] Ó   ÓÚ ÓÚ ÎÓ     Ó  Ô Ó Ú Ô
        ÎÓ  Ó Ú Ô Ú Ó Ô  Ó Ó Ú Ó Î Ó Ú Ó ÔÓ Ú Ó  Ó     Ó  
 ‰U?×ë ·ö ?Ð ¨…œdHM?Ä X³²?JÓ ¨nÃ_« bF?Ð WŠu?²HÄ …eL?Në  ¡Uł ¨d?Oš_« ‰U¦L?ë w Ë
                                          Ó
                ÆW¾O³Ã« w UL …—u JÄ Ë√ ¨åU½ƒ«cžò w UL WÄuLCÄ UNŽuÁË bMŽ
                 Ó     Ó ÎÓ Ú Ó Ú Ó        Ó ÎÓ Ú Ó    Ô Ó Ú
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Z²M²Ú ½
                         Ô ÚÓ Ó
  Ú Ó Ú  Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ú  Ó Ó Ó  ÚÓÓ Ó Ó ÚÓ Ô  Ô Ó Ô Ó = Ó ÓÔ ÔÓ Ú Ó Ú Ô ÓÚ Ô
 ·d×?ë WÂdŠË …eLNë W?ÂdŠ ∫sO²Âd?×ë ÈuÁ√ f½U−¹ U?Ä vKŽ WDÝu?²Lë …eLNë V?²Jð ≠
 Ô] Ô Ô ÚÓ Ú  Ô ] Ó Ô Ó Ó Ó ÚÓ Ú Ó Ô  Ó ] ] Ó Ô Ú ÓÓ Ó Ô  Ô Ô ÚÓ    Ó 
 …uIë YOŠ sÄ VOðd²Ã«ËÆnÃ_« WײHÃ«Ë ¨Ë«uë WLCÃ«Ë ¨¡UOë …dÚ Jë f½U−¹ YOŠ ¨UNà oÐU] ë
                                     Ô] ]  ÔÓ Ó
                            ÆÊuJ^ ÃU ¨WײHÃU ¨WLCÃU ¨…dÚ Jë ∫u¼
                             Ô    Ô Ó ÚÓ         Ó Ô
           Ó Ú     Ú ]    Ó  ÓÚ Ô Ì Ó Ì  Ó Ó Ú Ó  Ú Ú
         ÆdŁPÄ ∫q¦Ä ¨©¬® u×Më «c¼ vKŽ ÊU³²Jð UNà WOÃUð nÃ√Ë …eLNë ŸUL²ł« bMŽ ≠
 ¨U½ƒ«cž ∫q¦Ä ¨…œdH?MÄ Ë√ ¨UN²ÂdŠ f½U−¹ U?Ä vKŽ V²Jð UN½SÓ ¨nÃ_« …e?LNë XKð «–≈ ≠
      Ú Î Ó  Ó ÚÔ Ú Ó  ÓÓ Ó Ó Ô Ô    Ó Ô ÓÚ Ô ] Ó    ÔÓ Ú Ó  ÓÓ
                                        Ó     
                                      ÆU½¡«cž ¨UMz«cž


                          ¥∏
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○         UM¹dLð           ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                              Ï  Ú Ó
                        ∫…—uBë Ác¼ vKŽ jš t²×ð ULO …eLNë WÐU² V³Ý sO³½ ≠±
                          Ó Ò       y Ó Ô ÓÚ Ó  ÓÚ ÓÚ     Ó ÓÓ Ô =ÓÔ
                 Æåt²OŽ— sŽ ‰ËR Ä rJKÂË Ÿ«— rJK ò∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ≠
                   ] Ó Ú Ó Ï  Ó Ú Ô ^Ô Ó Ì Ô ^Ô    ] Ô Ó Ó
©n¹dý Íu³½ Y¹bŠ®
 Æb¹b×ë  «—cÐ WKL×Ä sO−Ô Â_« sÄ Ì U¾¹eł Íu×ð WzdKà UNÂdð bMŽ ¡«dL×ë WOKÓ Ã« Ê≈ ≠
   Ó    Ò Ó  ÎÓ] Ó Ô ÚÔ Ó    ÚÓ Ô Ú Ó Ó Ò Ú   ÚÓÓ Ú Ó Ú Ó Ó]      ] 
©·uL¹“√ o×Ý≈ ∫w×ë dNMë ®
        Ò
          Ú Ó Ú
         s?O?M?Ł≈ v?K?Ž v?H? ¹ ô o×?ÃU?
                     Ó ^ Ó                      Ô ]
                              dA²Ý«Ë „dOž Í√— p¹√dÐ ÊdÁ« ∫dŽUAë ‰UÁ ≠
                              Ú Ó   Ó  ÚÓ Ó ÚÓ Ó ÚÓ Ú 
          ÚÓ   Ú Ó Ô Ó
          s??O??ð¬d??Ä l??L??−?Ð ÁU??H? Á Èd??¹Ë
                            ÓÓ  t?? ?N?? łË t?? ?¹d?? ð …¬d?? ?Ä ¡d?? L?? ?K?? Ã
                              Ô Ó Ú Ó        ÔÏ      Ú Ó Ú

                               ÆUNÔ UDÁ ÊUŠË XFM¹√ bÁ UÝ˃— È—_ w½≈ ≠
                                    Ó Ó Ú Ó ÓÚÓ Ú Ó Î Ô  Ó Ò
  Ò
©wHI¦Ã« nÝu¹ sÐ ÃU−×ë®
         Ò
                                                ÚÓ Ò  = Ô Ó  Ô Ô Ô Ó
                                              ∫wðQ¹ ULÄ q Ÿ—UCÄ V²J½ ≠≤
                                                          ÓÓ
                                                    ÈQð—« ¨‰QÝ ¨qł√
                                                       ÓÚ       ] Ó
                                              ∫wðQÓ¹ UÒLÄ qJà ÓlÚLÓ−ë ÔVÔ²JÓ½ ≠≥
                                                Ú     > Ô        Ú
                                             Ó
                                          ÆÊQý ¨…QAMÄ ¨WI¹bŠ ¨¡UÐË
                                                Ô     Ó   Ó
                                        ÚÓ Ò  Ì Ú = Ô  Ó Ó Ú Ó Ú Ô ÔÚ Ó
                                      ∫wðQ¹ ULÄ qF q sÄ —bBLë V²J½ ≠¥
                                             ÆÊ–Q²Ý« ¨È√— ¨‰QÝ ¨‰¡UHð
                                               Ó      Ó    Ó   Ó Ó
                                              ∫wðQÓ¹ UÒLÄ qJà vÒM¦ÔLë ÔVÔ²JÓ½ ≠µ
                                                Ú    > Ô   Ó     Ú
                                                    Æ¡ULÝ ¨√b³Ä ¨¡eł
                                                       Ó   ÚÓ   Ô
                                                          Ó Ô  Ú Ô
                                                    ∫‰U¦Lë w UL qLJ½ ≠∂
                                               Ó Ó
                                             ÆÊôQÚ ¹            ‰QÝ
                                                            Ó ÓÓ
                                         Ó       Ó Ó
                                       ÆÆÆ QÓHÓDÚ½« ¨ÆÆÆQ]³½           ÓÓ Ó
                                                          ¨ÆÆÆ √dÁ
ÆWNÐUAÄ Èdš√ WK¦Ä√ dÂc½ Æ…¡u³½ ∫q¦Ä ¨Ë«Ë bFÐ WŠu²HÄ X½U «–≈ …œdHMÄ WDÝu²*« …eLNë V²Jð ≠∑
 ÎÓ Ô  Ú ÔÎÓ ÚÓÔÔÚ Ó Ó Ô Ó Ú Ì Ó ÚÓÎÓ ÚÓ Ú Ó        ÎÓ  Ó ÚÔ Ô Ó = Ó ÓÔ ÔÓ Ú Ó Ú Ô ÓÚ Ô                              ¥π
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○              ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           ^
                           jÓ Ã«

                                   ∫WFÁdÃ«Ë aÚ Më wDÓ Ð V²J½ ™
                                     Ó Ú ^ Ó  ]  ]  Ô ÔÚ Ó

                  ] ^ Ó Ó Ó  Ó Ï ] ÓÓ Ô
               w??½U?¦??ë q??×??L?ë w??¼Ë ‰Ë√ u??¼    ÊU?F?−?A?ë W?ŽU?−ý q?³?Á Í√d?ë
                                      Ú ^     Ó Ó Ó ÚÓ Ô ]

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     dO³F²Ã«      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ô Ú]
              Æ«dDÝ dAŽ WÓ Lš vKŽ b¹e¹ ô UÄ ¨WOðü«  UŽu{uLë bŠ√ w V²J½≠
              Î Ú Ó ÓÓ Ó Ó Ú Ó Ó Ô Ó Ú Ó           Ú Ó  Ó Ó Ô ÔÚ Ó
                                 ÆtM ×¹ UÄ Ì¡ÈdÄ« q WLOÁ ≠±
                                  Ô Ú Ô    Ú = Ô ÔÓ
                            ÓÚ  ÚÓ  Ó ÔÓ] ÓÔ      Ó Ó
                          Æ⁄«dHë XÁË ¡UCIà WKCHLë w²I¹dÞ ≠≤
©±∞µ∫WÐu²Ã«®         Æ˝                               ÓÓ
                                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≥
             ÆåtMI²¹ Ê√ öLŽ rÂbŠ√ qLŽ «–≈ V×¹ tKë Ê≈ ò∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ≠¥
              Ó ÚÔ Ú Ó Î Ó Ó Ú Ô Ô Ó Ó Ó Ó  ^ Ô Ó ] ]     ] Ô Ó Ó


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    Ô Ó  ÚÓ
                           WDA½_«       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
               ∫÷—UF¹ dšü«Ë ¨l «b¹ UL¼bŠ√ W³KDë sÄ sOI¹dÓ sOÐ «—«uŠ Íd−½ ≠±
                Ô  ÔÔÓ   Ô Ô Ô Ô Ó Ó ÓÓ] Ó  ÚÓ Ó ÚÓ Î         Ú Ô
                             = Ó Ó Ô      ÚÓ Ô Ó
                            Æ“UHK²Ã« …b¼UAÄ w XÁuë ¡UCÁ ≠√
                                       Ó Ó Ó  Ô Ó Ó
                                      ÆsÞuë ×Uš qLFë ≠»
               ÆWOŽu³Ý_« UM²KDŽ Âu¹ w XÁuë wCI½ nO tO `{u½ «d¹dIð V²J½ ≠≤
                ] Ú Ô    ÓÚ Ô  Ú Ó Ó ÚÓ  Ú Ó Ó ÚÓ  Ô = Ó Ô Î Ú Ó Ô ÔÚ Ó
                           µ∞
                                          …dAŽ W¦ÃU¦Ã« …bŠuë
                                          ÓÓ Ú Ó ÓÓ Ò ÔÓ Ú Ó
                                           WOÐdFë …√ÓdLë
                                            Ô ]Ó Ó Ô Ú Ó                                 Ú Ó
                               ÍË«dFý Èb¼
                                   Ô
                                              ÓÚ ÓÓ Ú Ó
                                            ∫wðQA½Ë ÍbÃuÄ
                 WMÝ U?OML?ÃUÐ  bÃË ¨U?ýU?Ð ÊUDKÝ bL×Ä W?MЫ ¨ÍË«dFý Èb?¼ U½√
                 Ó ÓÓ Ú  Ô Ú Ô          Ô ] Ó Ô Ô ÓÚ   ÚÓ  Ô Ó
                 Ó Ú Ó  Ó Ó  ] Ó  Ó Ó Ó  Ó ]  Ó  Ô Ì ÚÓ
                 ÊU bIÓ ¨WI¹dFë bOÃUI²Ã«Ë ¨WÃU _«Ë ¨WÄUŽeÃUÐ ·dŽ XOÐ w ±∏∑π
                   Ó Ú Ó  ÒÓ       ÚÓ Ô  Ó Ò Ô Î Ô Ô] ÔÓ  Ó
                 ¨◊uOÝQÓ ¨ÂuOHÃUÓ ¨n¹uÝ wMÐ  U¹d¹bLà «d¹bÄ ¨tKë tLŠ— ¨ÍbÃ«Ë  
ÆdBÄ »uMł ∫wK³Ië tłuë
 Ú Ô Ó ^ Ú ÔÚ Ó         bF?Ð ¨`³ √ r?Ł ¨wK³I?ë tłuK?à UÄUŽ U?A²HÄ q?LFKà q?I²½« r?Ł ¨WOÐdG?ÃUÓ
                 Ó Ú Ó Ó Ó Ó] Ô = Ú     Ú Ó Ú Î] Î =Ó Ô  Ó Ó Ú Ó Ó ÓÚ ] Ô ] Ú Ó
                 È—u?ý f?K?−?L?à U? ?Oz— r?Ł ¨d?B?L?Ð w?ÐU?O?½ f?K−?Ä f?O?z— ‰Ë√ ¨p?Ö
                      Ú Ó Î Ó ] Ô Ó Ú >  Ì Ú Ó              Ó Ó ] Ó Ó
                   ÓÔ Ó  ÓÓ Ó Ú ^  Ô Ó  Ú Ó Î Ú            Ó Ó 
                 ¨¡ULKFë fÃU−ÄË rKFë V×¹ ¨pÖ sŽ öCÓ ¨ÍbÃ«Ë ÊUÂË ÆsO½«uIë        Ó
                              ] ÚÓ   ]Ó Ó  ÔÔ  Ï ]Ó Ï ÓÓÚ Ó Ô Ó Ú
                             ÆWO−½dÚ ù«Ë WOÐdFë V²JÃUÐ WOMž W³²JÄ tà X½UÂË Ó
                  Ó   Ó Ú ÔÓ Ó   Ú    Ô Ú Ó   ] Ô ]      ÚÓ Ú ÓÚ
                 s?Ž ¨w?ðd?Ý√ l?Ä t?½U?CŠ√ w?  Q?A?½ Íc?ë ¨¡«d?¦?ë w?MK?G?A?¹ r?Ã
                   ] =  Ú   Ú  ÚÓ     Ú    ]  Ó
                 Ícë ¨ÍdBLë ÊU ½ù« i³MÐ ”U Šù«Ë ¨WÄUFë …UO×ë w ”ULG½ô«     Ú
 ÎÓ Ó Î Ô
Æ…b¹bý …U½UFÄ w½UF¹ ∫Õ“d¹
         Ô Ô ÓÚÓ    UL ¨ÍeOK−½ù« œU³F²Ýô«Ë —ULF²Ýô« …QÞË X×𠨄«c½¬ ¨Õ“d¹ ÊUÂ
                  Ó =  Ú  Ú Ú      Ú Ú    ÓÚ Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ô Ó Ú Ó Ó
    ] ÔÓ Ú]    Ú Ó
 Æ…b¹bAë WDGCë ∫…QÞuë           Ô ÓÚ Ó Ô Ô Ó Ú Ó   ] Ò Ó ÓÔ  Ú Ó               ÚÔÚ Ó
                       …√dLë tAOFð X½U Ícë Íœd²Lë l{uë vKŽ œdL²Ã« sŽ pÖ wMNK¹ rÃ
                                            Ó ^Ó ]  Ó Ó
    Ú Ó Ô        ÒÓ Ó Ô       Ô   Ó  Ó        Ú Ô Ô  Ó Ó Ó Ú ÓÓ Ú ÓÎ  Ó Ô ] Ú 
¨—u?? ?¼b?? ?Ó²?? L?? ?ë ∫Íœd?? ?²?? L?? ?ë d¹d×ðò sOÄ√ rÝUÁ ¨dO³Jë `KBLë »U²Â dNþ Ê√ bFÐ W] UšË ¨W¹dBLë
                                
               Ò ÚÔ
              Æj×MLë                                     ÓÚ Ó
                                                    Æå…√dLë
                 UŠuLÚ Ä v²Š Ë√¨«—u OÄ «dÄ√ ¨w?ÄU¹√ w ¨…√dLë rOKFð sJ¹ rÃ
                 Î     Ó ]Ó Ú Ó Î  ÚÓ Î Ú Ó  ÒÓ    ÓÚ Ó Ô Ú Ó Ú Ô Ó Ú
                     Ú Ó Ú Ó  Ú Ó Ô Ú Ó Ó  Ú Ó       Ú  ÓÚ Ó Ú Ó ] Ó  
                  ¨w HMÐ w H½ rOKFð w XŽdAÓ ¨l{uë «cNà rKÚ ²Ý√ rà wMMJÃË ¨tÐ
                 Ô Ô Ú Ó Ô ÚÔ Ó  Ó = Ó  ÔÔ  Ó        Ó ÓÚ Ó  Ó Ú  ÎÓ Ó Ô
                 d?Fý√ X?MÂË ÆW?LO?Ië V?²J?ÃUÐ …dÄU?F?ë ÍbÃ«Ë W³?²J?Ä ¡«dŁ s?Ä …b?OH²?Ú Ä

                           µ±
            ¨W?OÐdFë WG?KÃUÐ WHK?²Ú Lë V²J?ë lÃUÞ√ U½√Ë ¨WO? HMÃ«Ë WO?KIFë WF²?LÃUÐ
              ]Ó Ó Ó ^  Ó Ó Ó Ô Ú Ó ÔÔ Ô Ô ÓÓ ] Ú ] Ó ] Ú Ó Ó Ú Ô 
                                            ]ÓÚ Ó  ^ Ó
                                          ÆWO³Mł_«  UGKëË
                               ∫WOŽUL²łô«Ë WOÝUO= ë wð«e−MÄ
                               Ô]   Ú  Ô]       Ó ÚÔ
             w dO³Â qCÓ tà ÊU ¨tO  QA½ Ícë XO³Ã« Ê√ ¨tO pý ô ULÄ
               Ï Ó Ï Ú ÔÓÓ         Ô ÚÓ Ó ] Ó ÚÓ ] Ó      ] Ó   Ò
            W×?²?H²?L?ë w?ðU?OŠ …d?OÝ W?žU?O w? Ë qÐ ¨W?OÃU?C?Më w?²?OB?Ú ?ý qI?Ó
              Ó =ÓÓÔ      Ó Ó     Ó     Ú Ó ]     =    ]   Ó  Ú
              Ú ÓÓ Ì Ó  Ú  =          ÚÚ   Ú Ó      ^ Ó ] Ó  ]= Ô Ú
             ‰öž√Ë ¨WNł s?Ä w½UD¹d³?ë —ULF²?Ýô« ‰öž√ vKŽ œd?L²Ã«Ë ¨W¹d?×KÃ
                               Ú Ô Ì Ó  Ú   Ó  ] Ó 
                              ÆÈdš√ WNł sÄ WOÃU³Ã« bOÃUI²Ã«Ë  «œUFë
            sÄ Ÿd³²Kà dBÄ ¡U ½ …uŽbÐ ¨Â±π∞∑ WMÝ w wÞUA½  √bÐ bIÃ
            Ú  ^ Ó] Ó Ú       Ó Ú Ó     ÓÓ     ÓÔ Ó ÓÚ ÓÓ
                                 Ú =  Ó  Ì ] Ú Ó  Ú  Ú Ó
                               ÆqHDë W¹UŽdà WOFLł ¡UA½≈ qł√
  ÆtŽuKÞ √bÐ ∫⁄eÐ
   Ô Ô Ô ÓÓ Ó Ó Ó Ó  UÄbMŽ ¨Â±π±∞ WM?Ý UNK dB?Ä ¡ULÝ w U?FÞUÝ wL−?½ ⁄eÐ rŁ
              Ó Ú     ÓÓÓ =Ô Ó Ú    Ó  Î      Ú ÓÓ ÓÓ] Ô
ÆW¹dOš WÓ ÝRÄ ∫…d³Ä
 Ï ] ÚÓ Ï ] Ó Ô ] ÓÓ   ] Ô ] ÓÓ  Ú    Ó  ÚÓ  Ó Ó  Ó =Ó Ô Ó Ó = Ó Ô Ó Ú Ó Ô ÚÔ
            bL×Ä …d³Ä ¡U?A½≈ w ¨…UO×ë sOŽ …dOÄúà dÐbLÃ«Ë dJ?HLë qIFë XMÂ
                                           ÆwKŽ
              Ú ]  Ó Ú  Ì ]  ÌÓ Ó Ô Ó ] Ó Ô Ú Ô     ÓÓ
            ‰ö²Šô« b{ dBÄ w W¹uÚ ½ …d¼UEÄ ‰Ë√  bÁ ±π±π WMÝ w Ë  Ó
                ÚÓ         Ú   Ô Ô  Ú ÓÓ =       
            Êu?AD³?¹ «u?Š«dÓ ¨Èd?ł U?LÐ ‰ö?²Šô« œu?Mł T?łu b?ÁË Æw?½U?D¹d³?ë
            Ó          Ó
                        Ó    ]  Ú Ó  Ô  ] Ó Ò  Ó ÔÚ ÓÓ
            …bONAë sNÝ√— vKŽË ¨ «bONAë iFÐ ◊uIÝ vÃ≈ Èœ√ ULÄ ¨ÊuK²I¹Ë
            Ô Ó ] ]  ÚÓ
             eOK−Ú½ù« ÊUÝdÔHë b?zUÁ vKŽ ÔXL−¼ ÚÊ√ ô≈ wMÄ ÓÊU ULÓ ¨qOKÓš …bOLŠ
                  Ú        Ó Ú Ó Ó ÓÒ               Ó
                                        Ó Ó Ó ÎÓ
            ¨—œUGë rJ U dÐ …bOLŠ r²Ðd{ UL w½uÐd{U ¨rJÄUÄ√ «c½Q¼ ∫WKzUÁ
                 Ô   Ó  Ó Ó Ó ÔÚÓ Ó   Ó   Ú
   Ô ^
   Ɖcë ∫ Ê«uNë
       Ô Ó                             Ó = Ô Ô Ô ]
                     ^  Ó Ó Ô    Ú Ó Ú ÓÓ
                °ÊUÝdHë UN¹√ Ê«uNÃUÐË rJÐ v{d½ sÃË ¨U½œö³Ã W¹d(« b¹d½ UM½≈
                Ô ÚÔ
            X³?¼– ¨Â±π≤≥ WMÝ UÄË— w …√d?LKà wÃËœ d?LðRÄ bIŽ U?ÄbMŽË
            Ô ÚÓ Ó       Ó ÓÓ     ÓÚ Ó y Ú Ó Ï Ó ÓÚ Ô Ó Ô Ó Ú Ó
             Ì ] Ó Ó Ó Ú Ô ] Ó    Ú  Ó Ú Ó Ó Ú ÓÓ  Ó ÓÚ Ô 
             WK−Ä ¡UA½≈  —dÁ ¨UÄË— sÄ wðœuŽ bFÐË ÆdLðRLë —uC×à „UM¼ vÃ≈ Ô Ó Ô 
               Ó Ú    = Ú Ó  Ó   = Ó Ó  Ó      Ú Ó  ] Ú   ÓÚ Ó
             ¨d?BÄ ¡U? MÐ wÐdGë r?ÃUFÃ«Ë wÐd?Fë rÃUFë n?¹dF²Ã ¨W?¹dBLë …√d?LKÃ
                       ÆWO ½dHÃ«Ë WOÐdFë sO²GKÃUÐ WK−Lë Ác¼  dNþ bÁË
                        ] ÚÓ Ó Ó ]Ó Ó  ÚÓÓ ^  Ô ] Ó Ó  Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ó
                            ÓÓ      ÚÓÓ
            w?zU Më œU?×ðô« XÚ Ý√ ±π≤≥ WMÝ w Í√ ¨U?N H½ WM?] ë w Ë
            ]  = Ó = Ô ] Ó          Ú Ó          Ó


                       µ≤
                  X½UÂË Æ…√dLë ‚uI×Ð VÃUD¹ œU×ð« ‰Ë√ œU×ðô« «c¼ ÊUÂË ¨ÍdBLë
                  Ú Ó Ó ÓÚ Ó  Ô  Ô      ÔÌ = Ó ] ÓÔ =       Ó Ó ] Ú
                                    ÚÓÓ
                  ¨q?OKÁ q³Á UNO?Ã≈  dý√ w²Ã«Ë ¨U?N H½ WM?] ë w UNð—b?Ú √ w²Ã« WK?−Lë
                   Ì Ó Ó ÚÓ Ú Ó Ô Ú Ó Ó ] Ó            ÔÚ Ó   ] Ô]Ó Ó
                              =  =  =   Ó Ú Ó Ì Ú Ó Ó Ó Ó ÎÓ =Ó Ô
                             ÆwzU Më œU×ðô« VÃUDÄ sŽ dO³Fð ‚bÚ √ …d³FÄ
                   Ó Ó  ]Ú    Ó Ó   Ó Ó  Î Ó Î Ó Ó Ô ] Ó Ó
                  TłöLÃ«Ë WOMNLë qžUALÃ«Ë ”—«bLë sÄ «dO³Â «œbŽ XÚ Ý√ ULÂ
                      Ò Ú   = Ó  ÓÓ Ú =  Ò Ó    Ó       Ó 
                    Æ U¹dBLë ¡U MÃ«Ë  UO²HKà ¨w½U−Lë ÃöFë —ËœË ¨vÄU²OKÃ

                    Ó  Ô Ú ÓÚ ÓÓ ] Ó Ó Ó Ò         ÓÓ
                  U?¹UCIà X?BKš√Ë ¨w?ÐdF?ë œU?×ðô« Â±π¥¥ WMÝ w?  Q?A½√ rŁ
                                           Ô   ÚÓ ] Ô
   Ô Ú Ó    Ó Ú Ó ^  Ô
w??M?Äd?×??ð ∫w??F?−?C??Ä i?I??ð     Ó Ú Ó ^ ÔÓ   Ó Ô Ó  Ú Ô Ú Ó Ó = Ó Ó Ó =  Ú   Ó
                  ¨w?F−CÄ iIð s?ODÚ K WKJ?AÄ X½UÂË ÆwÐd?FÃ«Ë ÍdBLë d?OBLë
            ÆÂuMë
             ÓÚ ]   WM?Ý w?ðU Ë s?Ä ÂU¹√ q?³?Á X?KÝ—√ w?M½√ ¨a?¹—U²?ë dÂc?¹Ë Æw?ÃUÐ q?GA?ðË
                  ÓÓÓ      Ó Ú Ì ]Ó Ó Ú Ó Ô Ó Ú Ó ]Ó Ô      Ò Ô Ô Ú ÓÓ    Ô Ó Ú ÓÓ
                  r?O? ÚI?Óð ŸËdA?Ä v?KŽ …b?×]²?L?ë rÄ_« v?Ã≈ U?š—U U?łU?−²?Š« ¨Â±π¥∑
                          Ú Ó Ó Ó Ô        ÓÔ   Î    Î   Ú
                                                    ÆsODÚ K
                                                    Ó    Ó

                   ÓÚ     Ô =Ó Ô Ó  Ô ÚÔ Ó ÎÓ Ó Î ]Ú Ó Ì Ó ÓÚ Ô Ô Ú Ó Ó
                  dBÄ ÕË— sŽ d³Ž√ UNÃöš XMÂË ¨…dO¦Â WOÃËœ  «dLðRÄ  dCŠ
                  sÃË ¨…dB²MÄ …d Uþ  «dLðRLë pKð sÄ  bŽ ULÃUÞË ¨WOÐdFë WÄ_«Ë
                  Ú ÓÓ ÎÓ ÓÚÔ ÎÓ     Ó ÓÚ Ô Ó Ú Ú Ô Ú Ô Ó Ó ]Ó Ó ] Ô Ó
                   Ó ÓÚ Ô Ó     Ó Ó  Ô   ] Ó ÚÓ Ú  Ó ÓÚ Ô
                  d?LðRÄË ¨Â±π≥µ ÂU?Ž bI?Ž Ícë ‰u?³M²?Ý« dLðR?Ä w wà ÊU? U?Ä v ½√
                                              Ó     ÚÓ
                     Ô Ú Ó  Ô Ú       ] Ó      Ó Ó  Ô  ]  Ú Ô
                  ‚u?I?Š s??Ž t?O? X?F?Ó «œ Íc?Ã«Ë ¨Â±π≥π ÂU?Ž b?I?Ž Íc?ë s??łU?N?M?Ðu?Â
                  ÂU?Ž tÔðd?CŠ Íu?Ú ½ d?LÓðR?Ä d?š¬ v? ½√ sÃË Ær?NM?ÞË w s?OO?M?ODÚ ?KH?ë
                    Ô Ú Ó Ó >  Ì Ó Ú Ô Ó      ÚÓ Ú ÓÓ    Ó Ó  Ó Ò     Ó
                          ÆW¹—cë W×KÝ_« ‰ULF²Ý« sÄ  —cŠ tO Ë ¨Â±π¥∂
                            ]= ] Ó Ú Ó       Ú   Ô Ú] Ó  Ó
                                           ∫dLFë WKŠ— W¹UN½
                                             Ú Ô ÓÚ  ÔÓ

                       Ô ÔÚ Ó Ó Î Ó Ò Ó Ì Ó Ó Ú  Ô Ô Ú Ó Ô Ú  Ú Ó Ó
                  sÄ W?× UJÄ UN²O?CÁ ¨UÄUŽ sO²ÝË W?O½ULŁ sÄ »dI¹ UÄ X?AŽ bIÃ
                    Î Ó
    ÆÂUL²¼UÐ lKD²¹ ∫u½d¹
       Ú Ô ]Ó ÓÓ   Ó   u×?½ u½d¹ ÊU Ícë sÞu?ë qł√ sÄ ∫ÊU ½ù« qł√ s?ÄË ¨sÞuë qł√
                  Ó Ú Ó ÚÓÓ     ]  Ó Ó  Ú ÓÚ    Ú  Ú ÓÚ Ó  Ó Ó  Ú Ó
                  X½U? w²Ã« ¨…√dLë ULOÝ ôË ¨ÊU? Ú½ù« qł√ ÚsÄ˪‰öI²?Ýô«Ë W¹d×ë
                  Ú Ó   ] Ô ÓÚ Ó   ]   Ó        Ú Ó Ó  Ú Ú      ]= Ô
                   Ú Ó  ] Ô Ó  Ó       ]  ] Ô  Ú   ^ ]       Ô Ó Ú Ó
                  qN?−ë W¹œu?³ŽË ¨WO?ÃU³Ã« b?OÃUI²?ë W¹œu?³Ž œuOÁ s?Ä hKÓ ²?ë vÃ≈ `L?Dð
                                             Ú] Ó   Ú Ó
                                           ÆrOKF²Ã« sÄ ÊUÄd×ëË
                  ¨…d¼U?I?ÃUÐ d?¹dײ?ë Ê«bO?Ä ¡«“SÐ U?LŁU?ł ‰«“ U?Ä Ícë ¨ÍdB?Á Ê≈
                   Ó     Ú ]  ÚÓ  Î               ]   Ú Ó ] 
                         ]    Ú Ô  ÓÚ  Ó   Ô Ú Ô     ] 
                  X?Á– U?Ä w?²Ã« ¨ÍdL?Ž W?KŠ— ‰ö?š tÐ X?L?Á Ícë ‰U?CM?ë v?KŽ b?NA?¹
                  Ô ÚÔ                             =   Ó Ô ÓÚ Ó

                            µ≥
       Ú Ó ^
 W?? M? ?O? ½Q?? L?? D??ë ∫W?? M? ?O? ?J? ] ? ?ë   ¨5OÝUO= Kà vI²KÄ dBIë «c¼ ÊU bIà ÆWMOJ] Ã«Ë WŠ«dKà ULFÞ UNÃöš
                             Ó Ò       Î ÓÚÔ Ô Ú Ó Ó Ú ÓÓ Ó     Ó Ó Ò Î ÚÓ Ó
               Ô
              Æ—«dÚI²Ýô«Ë Ú       Ó ] Ó Ô Ú Ô Ú Ó Ó   Ó Ó  Ó Ó  ÔÒ Ó Ó  Ú Ô Ó Ó  Ô Ó
                           ‰Ë√ XM bIà ÆV½Uł_«Ë »dFë ·uOCÃ«Ë ¨sO×KBLÃ«Ë sOK{UMLëË
           Ú Ó Ó Ú Ó Ó
           ÆXÄbÁ ∫ bÓ Ë           Ô ÚÔ Ó Ó Ú  Ó Ú Ó Ó Ó Ú            ÓÓ Ó Ó Ó Ó Ó ] Ó Ú Ó
                           X?M UL ¨dBÄ v?KŽ  bÓ Ë UÄbMŽ ¨…œU?¹“ wÄ …dO³Jë W?³¹œ_« Âd sÄ
                                               ÆUNðuÄ bFÐ U¼«dÂ– Âd sÄ ‰Ë√
                                                 Ú Ó Ó ÚÓ  Ú Ó]Ó Ú Ó Ó ] Ó
                           Ú Ó  Ó Ó ÚÎÓ  Ô =  =  Ú Ó             Ó Ô Ú Ó Ó
                           dO?Ó Ã«Ë W?I?OI×?K?à WB?KÚ ?Ä ¨wÃU?CM?ë l{u?ë «c?¼ vKŽ X?KK?þË
                           wŠË— XLKÝQÓ ¨ö¹uÞ tKL×ð oD¹ rà n¼dLë ÍbÓ ł sJÃË ¨ÂUFë
                               Ô Ú ÓÚ Ó Î Ó ÔÓ^ Ó Ó Ú Ô Ú Ó Ó Ú Ô        Ó ] Ó =
         ÆoOÁdë ∫n¼dLë
           ]    Ó Ô
                           Ʊπ¥∑ ÂUŽ ‰Ë_« Êu½U dNý sÄ dAŽ lÐU] ë ÂuOë ¡U Ä w UNz—U³Ã
                                 Ó   ] Ó    ÚÓ Ú ÓÓ Ó Ó     Ú Ò   Ó   
         ÆUNIÃU Ã∫UNz—U³Ã
                
                                 Ú Ó  Ú Ó Ú    Ô Ú Ô ] Ô Î Ó ÓÚ Ô Î ] Ú Ó Î Ó
                           ¨ÊU ½ù«Ë ÷—_« qł√ sÄ ¨tÐ X?LÁ UÄ q W³? ²×Ä ÆWO{d?Ä WO{«—
                             Ú
 bMŽ dł_« …dšbÄ ∫W³ ²×Ä
 Ó Ú Ó Ú ÎÓ  ] Ô Î Ó ÓÚ Ô
                                                  ÓÓ Ô Ó ÚÔ  ] Ó Ú
                                               ÆvÃUFðË t½U×³Ý tKë bMŽ
             ]
            ÆtKë
                           dJHë ÂöŽ√ sÄ ∫Í—uMë œ«uł bL×Ä œÆ√®
                           ©≤≥¥≠≤≥±∫’ wÐdFë À«d²Ã« w
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○          »UFO²Ýô«Ë rNHë     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                Ô  Ú  Ô ÚÓ
                       ÆÍË«dFý Èb¼ tO  QA½ Ícë XO³Ã« nB½ ≠±
                           ÚÓ     Ô   Ú ÓÓ Ó ] Ó ÚÓ Ô    Ó
                      ÆU¼œbF½ ÆV UMÄ …bŽ ÍË«dFý Èb¼ bÃ«Ë bKIð ≠≤
                       Ô= ÓÔ Ó     Ó ]      ÚÓ   Ô Ô Ó ]ÓÓ
     Ô = Ó Ô  Ó Ú Ô Ó Ó Ú Ó Ú  Ô Ó       ] Ô     ^  Ô
   ÆpÖ `{u½ ¨UNðdÝ√ ¡«dŁ rž— UN³FÓý …U½UFÄË ¨UN²Ä√ U¹UCIÐ f×ð ÍË«dFý Èb¼ X½U ≠≥
                                         ÚÓ   Ô Ú Ó
   ÚÓ  Ô Ú Ó ÓÓ ] ÔÓ           ÚÓ    Ô Ó Ó Ó  ÓÚ Ó  Ú Ó  Ô Ó ÚÔ Ó Ó ÚÓ
øÍË«dFý Èb¼ UNÐ XL]KFð w²Ã« WI¹d]Dë UÄË øÍË«dFý Èb¼ sÄ“ …√dLë rOKFð vÃ≈ dEM¹ ÊU nO ≠¥
                    Ó
                ÆUNMÄ WŁöŁ dÂc½ ¨Ì…dO¦Â Ì UÞUA½ w ÍË«dFý Èb¼ X—Uý ≠µ
                  Ú ÎÓ ÓÔÔÚ Ó Ó Ó         Ó     ÚÓ   Ô Ú ÓÓ
                           ÆpÖ `{u½ ÆÍË«dFý Èb¼  «e−MLÐ ö UŠ ±π≤≥ ÂUŽ ÊU ≠∂
                              Ô = Ó Ô    ÚÓ  Ô    Ó ÚÔ  Î   Ô Ó
                                 Ô = Ó Ô  ]  Ó  ] Ó    ÚÓ
                              ÆpÖ `{u½ ÆWOMODÚ KHë WOCIÃUÐ ÍË«dFý Èb¼ XL²¼« ≠∑
                                                  Ô Ú ] Ó
                                  ÔÚ Ô Ó Ú Ó    ÚÓ
                            ø„«c½¬ U¼dLŽ ÊU rÂË øÍË«dFý Èb¼ XO= uð v²Ä ≠∏
                                              Ô Ú Ó Ô Ô Ó
ÆWOLÓÃU?Fë U¹UCÓIë vÃ≈ U¼«bFÓð ÚqÐ ¨W?OÄuÓIÃ«Ë WOMÞu?ë U¹UCIë vKŽ ÍË«dFý Èb¼ ◊UA½ d?B²I¹ rà ≠π
  ]              Ò   Ó ] Ú Ó ] Ó Ó          Ó  Ó   ÚÓ  Ô Ô Ó Ú ÓÚ Ó Ú
                                         ÆpÖ vKŽ WK¦Ä√ dÂc½
                                             Ó ÎÓ ÚÓÔÔÚ Ó

                                    µ¥
                         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ò ] Ô 
                         hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                   ÚÓ    Ú ] Ó Ó Ô = Ó Ô
                                 ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠±
   ÆWÄUFë …UO×ë w ”ULG½ô« sŽ wðdÝ√ lÄ t½UCŠ√ w  QA½ Ícë ¡«d¦Ã« wMKGA¹ rà ≠√
     ]     Ó     Ú  Ó ÓÚ ÔÓ Ó     Ú Ó Ô ÚÓ Ó ] Ô ]    ÚÓ Ú Ó Ú Ó
                       =Ô Ó Ú   Ó  Î 
                      ÆUNKÂ dBÄ ¡ULÝ w UFÞUÝ wL−½ ⁄eÐ rŁ ≠»
                                    Ú ÓÓ ÓÓ] Ô
       Ó  ]  ] Ô  Ô Ú   ^ ]       Ô Ó Ú Ó    ] Ô Ó    ] Ó
     ÆWOÃU³Ã« bOÃUI²Ã« W¹œu³Ž œuOÁ sÄ hKÓ ²Ã« vÃ≈ `LDð X½U w²Ã« …√dLë ULOÝ ôË ≠‡ł
                       øpÖ ÔWÃôœ UÄË ø^h]Më tOKŽ wMÐ Ícë dOLCë UÄ ≠≤
                        Ó    Ó Ó Ó      ÚÓÓ Ó Ô ] Ô ]
                             ∫hMë sÄ ‰Ë_« rÚ Ië sÄ ÃdÚ ²Ú ½ ≠≥
                              = ] Ó  ] Ó       Ó Ô  Ó Ó
                                             Ú ÓÓÓ Ó
                                      ÆsOKŽU ¡ULÝ√ WŁöŁ ≠√
                                      Ó
                                       Ì ]ÓÚ Ô Ì Ó Ó Ó Ó
                                      ÆWK²FÄ ‰UFÚ √ WŁöŁ ≠»
                                         Ó Ó ÓÓ Ó
                                        Æ—œUBÄ WŁöŁ ≠‡ł
                   ©W×O×]Bë WÐUłù« —U²Ú Ó½®∫vKŽ =hMë ÓsÄ w½U¦Ã« rÚ Ië ¡UMÐ bL²Ž« ≠¥
                   ÓÓ    ÓÓ   Ô     Ó  ]     Ò      Ô  Ó Ó ÓÚ
                                    Ó ÚÔ   ] =  ]= Ó Ó
                                  Æ «e−MLKà WO³Ú Më WOL¼_« ≠√
                                       = Ó] 
                                      ÆwMÄeë VOðd²Ã« ≠»
                                             ]
                          ÆWOÃËbÃ«Ë ¨WOÐdFë˨ WOK×Lë œUFÐ_« ≠‡ł
                           ] Ú ]    ] ÓÓ    ]= Ó Ó  ÚÓ
            øÓpÖ dOA¹ Âô≈ ÆårÃò wH]Më Ô…«œ√ ¨=hMë sÄ ‰Ë_« rÚ Ië w ¨ —dJð ≠µ
                Ô ÔÓ  Ú Ó Ú        Ó  ] Ó  ] Ó         Ú Ó]Ó Ó
                         ]  Ú  Ó Ô Ú Ó = ]
¨U¼—dÓJð lÁ«uÄ sOF½ ÆsODÚ ÓK ¨eOK−½ù« ¨bOÃUI²Ã« ∫q¦Ä ¨ ULKJë iFÐ ¨hMë w ¨ —dJð ≠∂
   ^ Ó Ó Ó Ô =Ó Ô         Ú                            Ú Ó]Ó Ó
                                              ÓÓ ÓÓ
                                           ÆpÖ WÃôœË
                           µµ
                  œdOŠ uÐ WKOLł
                   ÚÓ Ô Ô Ó Ó

                       œdOŠ uÐ WKOLł ∫rÝô«
                         ÚÓ Ô Ô Ó Ó Ô Ú
                         U½uFÚ ð ∫W½«e½eë rÁ—
                           Ô    Ó Ó Ú= Ô Ú Ó
   Ó
 Ædz«e−ë w WM¹bÄ ∫Ê«d¼Ë
       Ï Ó    Ú Ó        Ê«d¼uÐ wÐd×ë s−= ë w
                      Ó Ú Ó  = Ú Ó  Ú
                        U½ËdAŽË ÊUMŁ« dLFë
                          ÔÚ Ó  Ú ÔÚ Ô
 Æ`OÐUBLë sÄ Ÿu½ ∫q¹bMÁ
    Ó Ó Ï Ú Ó    Ú             b³FÄ wK¹bMIÂ ÊUMOŽ
                         Ú ÓÚ Ó Ú Ó Ú Ó  Ó Ó
                        Ú Ó Ó Ó ^ Ó Ó Ô Ú ]
                        œuÝ_« wÐdFë dFAëË
                               nOBÃUÂ
                                 ]
                          Ê«eŠ_« ‰öAÂ
                          Ú ÓÚ Ó  ] Ó Ó
                      ÚÊU−ÝË ÆÆÆ ¡ULKà o¹dÐ≈
                       ] Ó Ó    Ú Ï  Ú
                               Ó ^ Ó ÚÓ Ï ÓÓ
                        ʬdIë vKŽ rCMð b¹Ë
                        Ú ÚÔ
                       `³Bë ¡u{ w …√dÄ«Ë
                         Ú^   Ú Ó    Ï ÓÓ Ú
      œœdð ∫lłd²Ú ð
       =ÓÔ Ô ÚÓ Ó            Õu³Ã« q¦Ä w lłdÓ²Ú Óð
                         Ú Ó Ú     Ô Ú
          Ú Ó
      ÊöŽù« ∫Õu³Ã«              ÊU½—ù« W½e×Ä Ì U¹¬
                          Ú Ú  Ó Ó Ú Ô
ÆrOGM²Ã« ¨X¹uB²Ã« ∫ÊU½—ù«
                     ©`²Hë® Ë ©r¹dÄ® …—uÝ sÄ
                      ÚÓ Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ô Ú
  Ú] Ô Ú ]     Ú
                            ™ ™ ™
                       Ú  ÚÓ Ô Ô Ó  Ó Ô Ú
                       œdOŠ uÐ WKOLł ∫rÝô«
                       Ú  Ú Ó Ú Ì ÓÚ Ô Ô Ó Ú
                       »dGLë wÓ WOMž√ qLł√
                             WKÚ ½ ‰uÞ√
                             ÚÓ ÓÔ Ó Ú Ó
                      »dGLë  UŠ«Ë UN²×LÃ
                      Ú ÚÓ Ô Ó      ÚÓ Ó Ó
                             ÚÓÚ Ô Ó Ú Ó
                             WKHÞ qLł√
                      Ú Ó ÚÓ Ú ÓÓ Ó Ú ]  ÓÓ ÚÓ
                      VF²ð rÃË fLAë X³Fð√
 Ú ]  Ô Ó ÚÔ
ÆfLAë tÐ bBI¹ ∫VÂuJë
         ÓÚ Ó
                    øVÂuJë X×ð q¼ ¨wЗ U¹
                     Ú ÓÚ Ó Ú Ó Ú ÓÚ Ó    =Ó
                             ÊU ½≈ błu¹
                             Ú Ú Ô Ó Ú Ô
                   »dA¹ Ê√ ÆÆÆ qÂQ¹ Ê√ v{d¹
                   Ú ÓÚ ÓÚ Ó   Ó Ô ÚÓ Ú Ó Ó Ú Ó

               µ∂
                                   Ú ÓÚ Ô ÌÓ  Ô  Ú Ó Ú 
                                   VKBð …b¼U−Ä r×à sÄ
                                        ™   ™   ™
                                   œdOŠ uÐ WKOLł ∫rÝô«
                                   Ú Ó ÔÔ Ó Ó Ô Ú
                                   ÍœöÐ t¹Ëdð ÆÆÆ a¹—Uð
                                        ÚÓ   Ï
                                        Ó Ó ÔÔ ÓÚ Ó
                                     ÍœôË√ ÍbFÐ tEH×¹
                                     wMÞË w Ì…√dÄ« a¹—Uð
                                      Ó Ó  ÓÓ Ú Ô
»U?Á— U?N?Ð lD?I?ð W?ì ∫W?KB?I?Ä
Ô      Ô Ó Ú Ô    ÓÓ Ú                    œö−ë WKBIÄ  bKł
                                    ] Ó ÓÓÓ Ú Ú Ó ÓÓ
     ÚÓ     ÚÓÓ 
   Æq²IÃUÐ rNOKŽ ÂuJ×Lë   Ó                    fLAë XšËœ …√dÄ«
                                    Ó Ú ]    Ó ] Ó Ï ÓÓ Ú
 Ú Ò Ò Ô ÚÔÏÚ Ó   ÓÚ]
ÆÊuKë w½«uł—√ d¼“ ∫pKOKë                        ÚÓ Ó ÚÓ Ú Ó Ó Ó
                                  ÆÆÆ œUFÐ_« œUFÐ√ XŠdł
                                   fKÞ_« q³ł ÚsÄ Ï…dzUŁ
                                   Ú ÓÚ Ó   ÓÓ     Ó
  Ó Ó Ú  Ô Ó Ô Ï Ó  Ó
 ÁdLŁ s?Ä lMB¹  U³½ ∫œU?³Jë                    fłdMë˨ pKOKë U¼dÂc¹
                                  Ú Ú]   Ô ÓÚ]    ÔÔÚ Ó
          ÆqÂR¹ »—
           Ó Ôy Ô                      ÒÓ Ô Ó Ó   ÔÔÚ Ó
                                ÆÆÆ œU³Jë d¼“ ÆÆÆ U¼dÂc¹
  ÆWO ½dÓ WKDÐ ∫„—«œ ÊUł
   Ï ] ÚÓ Ï Ó Ó Ó                                ÓÓ Ó
                                 U ½dÓ ©„—«œ ÊUł® dGÚ √ UÄ
                                  Ó
                   ©w½U³Á —«e½®      Æ ÍœöÐ ©„—«œ ÊUł® V½Uł w
                                            Ú

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     …¡U{≈      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                  ∫©Â±ππ∏≠±π≤≥® w½U³Á —«e½
                                          ÒÓ
Ì…bOBÁ ‰Ë√ V²ÂË ¨UIOÝuLÃUÐ r²¼« rŁ ¨rÝdÃUÐ wMŽ UÄ ‰Ë√ wMŽ ¨oAÄœ w bÃË Í—uÝ dŽUý
  Ó Ó Ó ] Ó Ó ÓÓ Ó        ] ÓÚ ] Ô  Ú ]  Ó Ô Ó ] Ó Ó Ô Ó Ú Ó   Ó Ô y    Ï
 ÌWOÐË—Ë√ ‰Ëœ vÃ≈ d?Ó UÝË ¨WOł—U? ë …—«“uÐ qL?ŽË ¨‚uI×ë ”—œ ¨Ád?LŽ sÄ …dA?Ž WÝœUÒ ?ë w tÃ
  ]=   Ì Ó Ô   Ó Ó ]         Ó  Ó Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ó  Ú Ô Ú ÓÓ Ú Ó ÓÓ         ÔÓ
              Ó Ú Ô Ú ]              Ú ÏÓ Ó Ï ] Ú  Ô    Ó ÔÓ Ì Ó
ådCš√ q¹bMÁ dFAë ò Ë å ULKJÃUÐ rÝdëò Ë å¡«dL] ë wà XÃUÁ ò ∫UNMÄ …dO¦Â W¹dFý s¹Ë«Ëœ tà ƅdO¦Â
  ÔÓ Ú ÓÏ    ÔÚ=               Ô    Ú Ó
                                  ÆåWÓ JMë d²Ú œ vKŽ gÄ«u¼ ò Ë
                                     Ú ] Ó Ó     Ô   Ó
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ô  Ú  Ô ÚÓ
                  Ó Ó      ÔÓÚ Ó Ó  Ú         ÚÓ Ó Ó Ó Ó Ó Ô  Ó
                 Æ…bOBIë w dNEð UL ¨s−= ë w œdOŠuÐ WKOLł …UOŠ nB½ ≠±
             øÓpÖ `LK½ s¹√ ÆwÐdFë »dGLë sÄ WKOLł Ê√ sO³¹ UÄ …bOBIë w œ—Ë ≠≤
                Ô Ó Ú Ó Ó ÚÓ = Ó Ó   Ú Ó Ó Ó Ó Ó ] Ó Ô =ÓÔ Ó Ó       ÓÓÓ
       Ó      ÓÓÓ ÓÓ Ó      ÔÌ    Ô Ô Ú Ó Ì ÓÚ Ô Ô Ó Ú Ó ]Ó Ó Ó Ó 
       Æ…bOBÓIë w Ú œ—Ë WKOL−à Èdš√  UH dÂc½ ÆWOMž√ qLł√ UN½√ WKOLł  UH sÄ ≠≥     Ú 

                           µ∑
                                    Ó Ô = ] Ó  ÚÓ Ó Ó  Ô Ô
                               ∫W] U ë UM²GKÐ hMë sÄ wðQ¹ UÄ WÐU²Â bOF½ ≠¥
                                     Ú ÓÚ Ó Ó Ú ÓÚ Ó
                                    øVÂuJë X×ð q¼ ¨wЗ U¹
                                             ÒÓ
                                            ÊU Ú½≈ ÔbÓłuÔ¹
                                            Ú 
                                    »dA¹ ÚÊ√ ÆÆ ÓqÔÂQ¹ Ê√ v{d¹
                                    Ú ÓÚ Ó Ó     ÚÓ Ú Ó   Ó
                                      Ú Ó Ô ÌÓ  Ô  Ú Ó Ú 
                                    ÆÆÆ VKÚBð …b¼U−Ä r×à sÄ
        Ó  Ô = Ó Ô Ô ÚÓ Ô Ô Ó Ú ÓÓ Ô ]Ó Ó Ô   Ú Ó Î    ÚÓ Ô Ó Ó Ú Ó Ó Ó
        ÆpÖ `{u½ ÆU¼ƒUMÐ√ tEH×¹Ë WOÐdFë œö³Ã« t¹Ëdð U ¹—Uð œdOŠuÐ WKOLł X×³Ú √ ≠µ
                                       ∫ÔdŽUAë ‰uIÓ¹ ≠∂
                                          ] Ô
                                     ÚÓ Ó      ÓÓ Ó
                                    U ½dÓ ©„—«œ ÊUł® dGÚ √ UÄ
                                            
                                   ÆÍœöÐ ©„—«œ ÊUł® V½Uł w
                                              Ó Ú Ô   Ô =Ó Ô
                                              ÆrJ×ë «c¼ qKF½
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Ò ] Ô 
                          hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                               ∫WOðü« dDÝ_« w d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠±
                                 Ó Ô Ú Ó    Ú ] Ó Ó Ô = Ó Ô
                                         ÓÚ Ó Ú Ó Ú Ó  Ó
                                        b³FÄ wK¹bMIÂ ÊUMOŽ
                                        Ô Ó Ú Ó ^ Ó Ó Ô Ú ]
                                        œuÝ_« wÐdFë dFAëË
                                               nOBÃUÂ
                                                Ú]
                                            Ú Ó  Ó Ó
                                          ÆÊ«eŠ_« ‰öAÂ
              ÎÓ Ô   Ô Î ÓÚ Ó Ô Ô Ú Ó Ï Ú Ó Ô Ú Ó Ó       Ó ÚÓ Ô Ó
              ÆWNÐUAÄ Èdš√ WK¦Ä√ dÂc½ ¨ÂUÁ—√ UNFLłË ¨©·UIë ÊuJÔ Ð® rÁ— ‰uI½ ≠≤
                         Ó ^ Ô Ó ]      Ó Ó ÚÓ = ] Ó  Ô  Ó Ó
                     ∫vKŽ ‰bð w²Ã«  «—U³FÃ«Ë ÿUHÃ_« hMë sÄ ÃdÚ ²Ú ½ ≠≥
                                        Æ…U½UFLë ≠√
                                           Ô
                                      Æ…œ«—ù«Ë rOLB²Ã« ≠»
                                        Ó  Ó  Ú ]
       Ó Ú    Ó                  Ô Ô Ú Ó Ó Ó Ó ÔÓ Ó Ó Ó
 Ær−FLÃUÐ W½UF²ÝôUÐ WLKÓJë ÁcNà ÌWHK²Ú Ä ÌÊUFÄ WÓŁöÓŁ dÂc½ ÆåfKÚÞ√ò WLK …bOBIë w  œ—Ë ≠¥
  Ó ÚÔ                Ó Ó Ô    Ó Ó                    Ú ÓÓÓ
                                 Ô =Ó Ô Ì ÚÓ  Ó Ó
                                ∫sOF½ ÆÂU Á√ WŁöŁ vÃ≈ …bOBIë r IMð ≠µ
                                            ÔÓ Ó Ô Ó ÚÓ
                                  ÆrÚ Á q UNÐ √bÐ w²Ã« WKL−ë ≠√
                                   Ì ^ Ô    ÓÓ Ó ] Ó ÓÚ Ô
                             ÆrÚ Á qÔ tÃuŠ —«œ Ícë ÂUFë vMFLë ≠»
                              Ì ^ ÔÓ Ó Ó      ] ]     ÚÓ
                       ÆrÚ Á =qÔ dDÝ√ dš«Ë√ w  —dJð w²Ã« ·dŠ_« ≠‡ł
                       Ì      Ô Ú Ó    Ú Ó]Ó Ó ] Ó ÔÚ Ó
                            µ∏
                           w²¹dŠ
                            ]= Ô

                               ]= Ô  = Ó Ô  ] =
                              °w²¹dŠ ∫Ê«œœdð ÊU²HCëË
                                »uCGë `¹dë dÐUFÄË
                                  Ó  = Ô ÓÓ
                          Ó Ó Ô ÚÓ Ó Ô Ú  Ô Ú ]
                         wMÞË w —UDÄ_«Ë —UBŽù«Ë bŽdëË
                                     ∫wFÄ U¼œœdð
                                      Ó Ô=ÓÔ
                               °w²¹dŠ °w²¹dŠ °w²¹dŠ
                                ]= Ô  ]= Ô  ]= Ô
                              Ô ÓÓ Ó Ú Ô  Ú Ó ^ Ó ÓÓ
                            q{U½√ U½√Ë UNLÝ« dHŠ√ qþQÝ

 Ó  Ó Ì Ú Ô Ô Ú Ó
 w??¼Ë ¨t??Ó d?ý l??L?ł∫·d??ý
              Ó Ô   ‰“UMLë ·dý w »«uÐ_« w Ê«—b−ë w ÷—_« w
                   Ó    ÓÔ   ÚÓ    Ú Ô    ÚÓ
Ô Ú  ÔÒ  Ô Ô Ú Ó   Ï  Ï 
tM?Ä qD½ XO³Ã« sÄ Ã—Uš ¡UMÐ
                    Ÿ—«eLë ‚dÞ w »«d×Lë w ¡«—cFë qJO¼ w
                      Ó  ÔÔ           Ú Ó  Ó ÚÓ
                             Ú
          ÔÓ Ó
          ÆtÃuŠ UÄ vKŽ Ó
            Ó ÚÓ
        Æb³FÄ ∫qJO¼
                         Ó Ì Ó Ó ÚÔ Ó Ì Ó Ó ÚÔ Ó Ì Ó ÓÚ Ô = Ô
                        Ÿ—UýË nDFMÄË —b×MÄË lHðdÄ q w
         ÓÚ Ó
s?Ä ÂUÄù« ÊU?JÄ ∫»«d?×L?ë
                     o½UALë œuŽ w V¹cF²Ã« W½«e½“ w s−= ë w
                       Ó      Ú ] Ó Ú     Ú
Ó   Ô        Ú
     Ó Ô Ú Ó Ó   Ó
 ÆV¹—U×Ä lL−Ã«Ë b−Ú Lë        oz«d×ë vEà rž— —Ëbë nÚ ½ rž— qÝö] ë rž—
                     Ó   ÓÓ Ú Ó  ^   ÓÓ Ú Ó     Ó Ú Ó
      Ò Ô ÓÓ   Ó
 ÆhÃU ë —UMë VNà ∫vEà                   Ó ÒÓ Ó Ú Ô  Ú Ó ^ Ó ÓÓ
                             Á«—√ v²Š UNLÝ« dHŠ√ qþQÝ

                                 ÓÚ ÓÓ Ó Ó
                                 d³J¹Ë wMÞË w b²L¹
                                       ^ ÓÚ Ó
                                       ÓÚ Ó ^ Ó ÓÓ
                                      d³J¹ qE¹Ë

                                       ÓÚ Ó ^ Ó ÓÓ
                                      d³J¹ qE¹Ë
                              Á«dŁ w d³ý q wDG¹ v²Š
                               Ó Ì Ú ] Ô Ò Ó Ô ]Ó
      Ô Ô Ô ÚÓ    Ó
    Æ©tЫdð® t{—√ ∫Á«dŁ
                           ] Ô Ô ÓÚ Ó Ó Ú Ó Ó ]= Ô Ó ÒÓ
                         »UÐ q `²Hð ¡«dL×ë W¹d(« È—√ v²Š
                        ] ÓÓ  Ú Ó ^ Ô Ó Ô = Ô ÔÚÓÔ ] Ó
                       »U³Cë …bLŽ√ „b¹ ¡UOCÃ«Ë »dN¹ qOKëË
                                        °w²¹dŠ
                                         ]= Ô
                      µπ
                                             °w²¹dŠ
                                              ]= Ô
                                ∫—u −Ã«Ë ”bILë dNMë œœd¹Ë
                                  Ô  Ô ] Ó Ô Ô Ú ] Ô = Ó ÔÓ
                                             °w²¹dŠ
                                              ]= Ô
                                      Ó  = Ô ÓÓ
                                     »uCGë `¹dë dÐUFÄË

    Æ…b¹bý `¹— ∫—UBŽ≈
    ÏÓ Ó Ï    Ú                  Ó Ó Ô ÚÓ Ô Ú 
                             wMÞË w —UDÄ_«Ë —UBŽù« Ë bŽdëË
                                         Ô Ú ] Ó
                                          ∫wFÄ U¼œœdð
                                           Ó Ô=ÓÔ
                                     w²¹dŠ w²¹dŠ w²¹dŠ
                                      ]= Ô ]= Ô ]= Ô
                 ©WKÄUJë W¹dFAë ‰ULŽ_«∫ÊUÁuÞ ÈËb ®
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  …¡U{≈       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                         ∫ÊUÁuÞ ÈËbÓ
                                             Ú
           Ó   Ú Ó Ú=  Ó            Ó ÓÓ Ó ÚÔ  Ó Ó Ú Ó Ô
 ¨ÊUÁuÞ rO¼«dÐ≈ UNOš√ o¹dÞ sŽ dFAë rÃUŽ vÃ≈ XÓ dFðË ¨Â±π±∑ WMÝ fKÐU½ WM¹bÄ w  bÃË
                       Ú ] Ó ÓÓ
    Ú Ó Ó  Î Ó Ú Ó Ó Ó  ]Ó Ó Ú  ] Ú       Ú Ó Ú   Î Ó Ú    Ú Ó Ó
  U?ŽuL−Lë s?Ä «œbŽ  —bÚ √ ¨W?OMÞu?Ã«Ë WOŽU?L²łô«  U?Žu{uL?ë sÄ «d?O¦Â U¼dF?ý w X−?ÃUŽ
ÆåW³FÓ WKŠ— ‡ WOK³ł WKŠ— ò Ë åÊUÝdHëò Ë åqOKëò Ë ¨åUNðbłËò Ë åÂU¹_« lÄ ÍbŠË ò UNMÄ W¹dFAë
 Ï ÓÚ Ï ÓÚ  Ï ] ÓÓ Ï ÓÚ   Ô ÚÔ    Ô Ú]     ÔÚ Ó Ó   ÒÓ Ó Ó  Ú Ó  Ú ] Ú =
 ÓÚÓ  Ú Ó  Ú Ó   ] ] ]       Ó Ú] ÔÓ     Ú   Ó Ó  Ì ÚÓ Ì Ó Ó   Ú ÓÓ Ó
i?OÐ_« d×?³Ã« ÷u×à W?O UI¦?ë WO?CHë W½u²¹e?ë …ezU?ł UNMÄ ez«u'« s?Ä dO³Â œb?Ž vKŽ XK?BŠ
            Æ”bIë ÂUÝËË ¨…d UF*«  UÐU²JKà wLÃUFë ÊUłdN*« …ezUłË ¨jÝu²Lë
             Ú Ô Ô  Ó Ó        Ô     Ú = Ó  Ó Ú Ó ÔÓ       = Ó ÓÔ
                         ∂∞
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
   Ú  Ô ÓÓ Ó Ú Ô  Ú Ó ^ Ó ÓÓ  Ó Ò  Ú Ó     Ú  Ó Ó  Ô  ]Ô Ô ] Ô Ó
∫vKŽ åq{U½√ U½√Ë UNLÝ« dHŠ√ qþQÝò ∫…dŽUAë ‰uÁ w ¨åUNLÝ«ò WLKJÐ qB²Lë dOLCë œuF¹ ≠±
                  Ó Ó  Ó
                 ÆWL¹dJë …UO×ë ≠‡ł       ÆsODÚ K ≠»
                                  Ó  Ó    ] Ò Ô
                                        ÆW¹d×ë ≠√
                        ønOÓÂË øåw²¹dŠò rÝ« …dŽUÒAë dH×²Ý s¹√ ≠≤
                         Ó Ú Ó     ]= Ô Ó Ú ÔÓ    Ô Ú ÓÓ Ó ÚÓ
 Ó  Ó   Ô Ô Ú Ó  Ú Ó  Ó  Ó       Ô ]  Ô   Ó  Ú Ó ÔÓ  Ò Ô Ô
Æd¼UELë Ác¼ dÂc½ Ɖö²Šô« sÄ ÊuOMODÚ KHë UNO½UF¹ w²Ã« …U½UFLë d¼UEÄ iFÐ vÃ≈ …dŽUAë dOAð ≠ ≥
                              ]= Ô Ô  Ú Ó ÔÓ  Ò   ÚÓ Ó 
                          øåw²¹dŠò dH×ð …dŽUAë vI³ð v²Ä vÃ≈ ≠¥
            Ó  Ó  Ô Ô Ú Ó Ó  Ò Ó Ó   ]= Ô Ó Ó Ó Ô = Ó Ô  Ó ]   Ó Ô Ú Ó
            Æd¼UELë Ác¼ dÂc½ Æ…dŽUAë lÄ åw²¹dŠò WLK œœdð WFO³Dë d¼UEÄ iFÐ ≠µ
                                      ∫…dŽUAë ‰uÁ ÕdA½ ≠∂
                                        Ó ] Ó Ú Ó Ô ÓÚ Ó
                                 ] Ô Ô ÓÚ Ó Ó Ú Ó Ó ]= Ô Ó ÒÓ
                               Æ»UÐ q `²Hð ¡«dL×ë W¹d×ë È—√ v²Š
               > Ô  Ó Ú Ó Ô = Ô Ô Ô Ó Ô ] Ó Ô Ô Ú ] Ô = Ó ÔÓ ÔÓ  Ò Ô Ó
             ∫sÄ qJÐ œuBILë sOF½ ¨—u −Ã«Ë ”bILë dNMë œœd¹Ë ∫…dŽUAë ‰uIð ≠∑
                                          ] Ô Ú]
                                         Æ”bILë dNMë ≠√
                                           Æ—u −ë ≠»
                                             Ô
                          
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Ò ] Ô 
                          hMë ¡UMÐ     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                       Ì  = Ô  Î  Ô Î ÚÔ Ô Ó ÓÓ Ì Ú Ó  ] ] Ô Ú Ó
                    ÆUNMÄ rÚ Á qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠±
               Ô =Ó Ô Ó Ó      Ì] Ó Ú  Ó ÓÚ Ó Ú Ó ] Ó Ó Ï  Ú ÓÓ Ï  Ó Ó Ô
 ¨ «d?O³F²Ã«Ë  ULK?ÓJë Ác¼ sO?F½ Æ…bOBI?ë w …dÄ sÄ d¦?Â√  —dJð  «d?O³FðË  ULK? „UM¼ ≠≤
     Ú] Ó
                                         ÓÓ Ó Ô = Ó Ô
                                      ÆU¼—«dJð WÃôœ `{u½Ë
                                    ÚÓ    Ú ] Ó Ó Ô = Ó Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠≥
                            ] Ó Ó  Ú Ó ÔÒ Ô Ó Ô =    Ô Ô Ú Ó Ô Ú] Ó
                          »U³Cë …bLŽ√ „b¹ ¡UOCÃ«Ë »dN¹ qOKÃ«Ë ≠√
                      Ó Ô=ÓÔ Ó Ó      Ô ÚÓ Ó Ô Ú  Ô Ú ] Ó
                   ÆwFÄ U¼œœdð wMÞË w —UDÄ_«Ë —UBŽù«Ë bŽdÃ«Ë ≠»
             Ú               Ó ÔÒ Ô Ó ]      Ú ] Ó  Ó Ô  Ó Ó
           ÆÔ‰ö²Šô« UN³³Ó ¹ w²Ã« …U½UFLë vKŽ ‰bð w²Ã«  «dO³F²Ã«Ë  ULKJë ÃdÚ ²Ú ½ ≠¥
                 Ô= Ô ]      Ô
                    Ó Ó Ô ] Ó ÓÓÓ  Ó Ó       Ú ÓÓÓ ] Ó Ó Ô  Ó Ó
                   ÆUN½UÄ“ ·dF²½Ë …bOBIë w  œ—Ë w²Ã« ‰UFÚ _« ÃdÚ ²Ú ½ ≠µ
                 Ó Ó      ÌÚ Ó = Ô Ó  Ú Ó]Ó Ó ] Ó ÔÚ Ó Ô  Ó Ó
                Æ…bOBIë w dDÝ q W¹UN½ w  —dJð w²Ã« ·dŠ_« ÃdÚ ²Ú ½ ≠∂
                               Ó Ó   Ó] ÓÔ  Ó Ô  Ó Ó
                               Æ…bOBIë w …œUC²Lë  ULKJë ÃdÚ ²Ú ½ ≠∑

                            ∂±
                                                    Ô  Ó
                                                    bŽ«uIë
                   »dFLÃ«Ë wM³Lë
                   Ô Ó Ô Ó ^ ÚÓ
               åÔWÐdFLÃ«Ë WOM³Lë ¡ULÝ_« ò
                 ÓÓ Ú Ô Ó Ô ] ÚÓ Ô Ú Ó
                                                     ÔÓ Ú Ó
                                                    ∫√dI½
Ô ÚÓ Ó  Ó  Ó ÚÓ Ô Ú Ó Ô = Ô Ó Ô ÓÓÓ  Ó ÚÓ Ô ÓÓ Ó Ì  ^ Ô    Ó =Ó ÔÚ Ó Ó Ô 
kHKð w¼Ë ¨U¼dOÝ qÁdF¹ UÄ q vKŽ W³KGë …UO×KÃË ¨tKLŽ szU q UNO ÍœR¹ Ê√ …UO×ë ÂUE½ ≠±
    Ó  Ó Ó Ó  ÚÓÔ  ÔÓ      Ó ÚÓ  =       Ó Ô Ô Ó ] Ô  Ô Ó 
 Âu?J×Ä ¨…UO×ë ÂU?E½ pKODF²?Ð b½UFð sOŠ X?½QÓ ªÂUEMë «c?¼ vKŽ ÃdÚ ¹ UÄ q œu?łuë sÄ
 Ï
©—uLOð œuL×Ä®                                    Ú  ÓÓ Ó    Ó ÚÓÓ
                                         Æ¡UBÁùUÐ ¨WÃU×Ä ô ¨pOKŽ


                                                       Ó
                                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≤
©≤∏¥ ∫…dI³Ã«®                                ˝

            Æ˝                                          Ó
                                                  ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠≥
©∑µ∫Ê«dLŽ ‰¬®


      ] ] = Ô ^  ÔÓ Ô Ó        Ú  Ú Ó Î   = Ú Ô     Ô =Ó Ô Ó Ó ÚÓ Ó
 w Ícë Âbë q?JÐ f×¹ u?¼Ë «c¼ ÂUIÓ ¨·«d?B½ôUÐ tO?Ã≈ …—Uý≈ tOÝd? w oI×?Lë qLK?Lð ò ≠¥
                   Ó
Ôj³ÚNÓ¹ Óu?Ô¼ÓË ¨tI¹dÞ fLK?²¹ nO ͗b¹ ô œU?ŽË ¨tÝ√— vÃ≈ ÊuM−?Ð …bŠ«Ë …dÄ lÓ «b²¹ t?LÚ ł
         Ô Ó Ó Ô ] Ó ÓÓ Ó ÚÓ  Ú Ó Ó Ó   ÚÓ  Ì Ô Î Ó     Î] Ó Ô ÓÓ
©ÊU ½ù« WŽU ë ∫«eŽ …dOLÝ®                              ÓÚ Ó  Î  Ó ]
                                          ÆåV²JLë vÃ≈ «bzUŽ rK^ ë


©w³M²Lë®               Ì = Ó Ì Ú Ô
               Âö?? ?¹≈ X?? ? O?? ?L?? ? Ð Õd?? ?−?? ? Ã U?? ?Ä
               Ô                          t?O?K?Ž Ê«u?N?ë q??N?Ú ?¹ s?N?¹ s?Ä ≠µ
                                          ÚÓÓ Ô Ó  Ô ÓÚ Ô ÓÚ Ó
                              ∂≤
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  kŠö½
                        Ô  Ô      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○^ Ô Ú Ó Ú Ó y Ô Ï       Ô Ó  ] Ó     ^ Ó Ô ÓÚ Ó  ÚÓ]  ÚÓÓ Ó ] Ó Ô  Ô
q  ¡Uł bÁ ¨qÂ˨ÂUE½Ó ∫UL¼Ë ¨‰Ë_« ‰U?¦Lë w jš ULN²×ð sO²Kë sO²LKJë Ê√ kŠö½
  Ú  Ô   Ó Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ó Î Ó ÎÓ Î Ó Ú Ó Ó Î Ó ÎÓ Î Ó ÚÓ Ó Î Ó Î Ó Ú Ó Ô Ú Ì Ó 
¨»«dŽù«  UÄöŽ  dNþbÁË ÆW¦ÃUŁ …—Uð …—Ëd−ÄË ¨WO½UŁ …—Uð WÐuBMÄË ¨…—Uð WŽu dÄ ULNMÄ …bŠ«Ë
       ÆwЫdŽù« UNFÁuÄ VÓ ×Ð sO²LKJë sOðU¼ sÄ q dš¬ vKŽ …dÚ JÃ«Ë ¨WײHÃ«Ë ¨WLCë
       =  Ú     Ú Ó  Ó   ÚÓÓ Ó  ÚÓ Ú > Ô      Ó ÔÓ Ó   Ô Ó ÚÓ Ó Ô ] ]

 Ô Ú ] Ó Ô ] Ô ÚÓ Ú      ÓÔ   Ó Ô Ó] ÓÓ ]  Ú Ó Ó   ÚÓÓ Ó  ÚÓ Ó Ú ] 
¨VB?MÃ«Ë ¨lÚ dë YOŠ sÄ ¨U¼d?š«Ë√ ‰«uŠ√ dOG²ð w²Ã« ¡U?LÝ_« sÄ sO²LKJë s?OðU¼ q¦Ä Ê≈
                                      Ó Ò Ô ^Ó Ó
                               ÆWÐdFÄ ¡ULÝ√ vL ð ¨d−ëË
                                Î ÓÓ Ú Ô Î
     Ó     Ó   Ó Ú Ó Ó   Ú Ó Ó Ú ] Ó       Ò   Ò  ÚÓ 
¨vÃË_« W¹ü« w ¨¡Uł bÁ åsÄò ‰u uLë rÝô« Ê√ ¨YÃU¦Ã«Ë ¨w½U¦Ã« ∫sOÃU¦Lë w kŠö½Ë     Ô  ÔÓ
w¼ Ì…bŠ«Ë WÃU×à UÄ“ô Ádš¬ ÊUÂË ¨lÚ — lÁuÄ w WO½U¦Ã« W¹ü« w ¡UłË ¨ ÌVB½ lÁuÄ˨dł lÁuÄ w
Ó Ó      Ó Î  ÔÔ Ó Ó Ì Ó  Ú Ó        Ó ] Ó      Ó Ó   Ú Ó Ú ÓÓ >Ó  Ú Ó
      ÆlÚ dÃ«Ë ¨VBMÃ«Ë ¨d−ë YOŠ sÄ ¨wЫdŽù« tFÁuÄ ·ö²š« sÄ rždë vKŽ ¨ÊuJ^ ë
       Ô ] Ó Ô Ú ] Ó ^ Ó Ô ÚÓ Ú    =  Ú  Ú Ó     Ú Ú  Ú ]     Ô

    Ó ^ Ó Ó Ô Ú ] Ó Ô ] Ô ÚÓ Ú    Ô Ô ]Ó ÓÓ             Ó Ú ] 
rždë vKŽ ¨d−Ã«Ë ¨VBMÃ«Ë ¨lÚ dë YOŠ sÄ ¨Ádš¬ ‰UŠ dOG²ð ô Ícë ¨rÝô« «c¼ q¦Ä Ê≈
 Ú ]                             ] 
                     ÆUOM³Ä ULÝ« vLÓ ¹ ¨wЫdŽù« tFÁuÄ ·ö²š« sÄ
                      ÎÒ ÚÓ Î Ú Ò Ô =  Ú   Ú Ó        Ú
 Ó   Ú Ó Ó Ú Ó Ó Ô Ó ] Ó        Ó  Ó Ú ] Ó     Ó  ÚÓ     Ô  ÔÓ
 ‰u u?Lë r?Ýô«Ë ¨u¼ d?O?LCÃ«Ë ¨«c?¼ …—Uýù« r?Ý« Ê√ ¨s?¹dOš_« s?OÃU?¦L?ë w ¨k?Šö½Ë
dŁQ²ð Ê√ ÊËœ Ì…bŠ«Ë ÌWÃU×à WÄ“ô U¼d?š«Ë√  ¡Uł ¨sÄ ◊dAë rÝ«Ë ¨nO ÂUNH²Ýô« rÝ«Ë ¨Ícë
Ó ]ÓÓÓ Ú Ó Ó  Ó    Ó ÎÓ    Ô   ÓÚ Ó   Ú Ó Ú ÓÒ Ó Ú   Ó ÚÓ  Ú Ú   Ó Ó   ]
                                ÆtO  œ—Ë Ícë wЫdŽô« lÁuLÃUÐ
                                  Ú ÓÓ   ] =  Ú  Ú Ó 
l?ÁuLë Ê√ s?Ä ržd?ë vKŽ ¨dšü« s?ÂUÝ ¨l?Ыdë ‰U?¦L?ë w ¨å«c¼ò …—Uýù« r?Ý« ¡Uł ö?¦LÓ
Ó Ú Ó ] ÓÚ  Ú ]           Ó    Ò              Ó   Ô Ú Ó Î Ó
                ÆWLCë WÂdŠ wC²I¹ Ícë qŽUHë lÁuÄ u¼ tO œ—Ë Ícë wЫdŽù«
                  ] ] ÓÓÓÓ     ÓÚ Ó ]      Ô Ú Ó Ó Ô  ÓÓÓ  ] ]  Ú 
                   ÚÓ      Ó Ô Ô ] Ó Ó  Ó
¨ÆÆÆÆÆÆ åÍcëò ‰u uLë rÝô«Ë ¨ÆÆÆÆÆ t H½ ‰U¦Lë w åu¼ò dOLCë ¡Uł pÃcÂË
      ] Ô  Ú Ó Ô Ú Ó
                 ÆÆÆÆÆ dOš_« ‰U¦Lë w åsÄò ◊dAë rÝ« ¡Uł ULÂ
                      Ó       Ú Ó Ú] Ô Ú Ó    Ó
                        ∂≥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   Z²M²Ú ½        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          Ô ÚÓ Ó
                                         Ô Ú Ó
                                    ∫ÊULÚ Á ¡ULÝ_« ≠±
   Ó Ú  ] Ú    Ó  ^Ó Ó   Ó Ô Ú Ó Ô ]Ó ÓÓ ] Ô Ú Ó Ó  Ó Ï ÓÓ Ú Ô Ï
¨»U²Â ∫q¦Ä ¨WOЫdŽù« UNFÁ«uÄ dOG²Ð U¼dš«Ë√ ‰«uŠ√ dOG²ð w²Ã« ¡ULÝ_« w¼Ë ∫WÐdFÄ ¡ULÝ√ ≠
                                        ÆWÝ—bÄË ¨…d−ýË
                                         ÓÚ ÓÓ    Ó Ó Ó
               Ó ^Ó Ó   Ó                Ô Ú Ó Ó  Ó Ï ] ÚÓ Ï Ú ÓÓ
∫Óq¦Ä ¨WOЫdŽù« U?NFÁ«uÄ dOG²Ð U?¼dš«Ë√ Ô‰«uŠ√ dOG²ð ô w?²]ë ¡ULÝ_« w¼Ë ∫WOM?³Ä ¡ULÝ√Ë ≠
  Ú   ] Ú                    Ú Ó Ô ]Ó ÓÓ
                                          ] Ó Ú Ô Ó
                                    ÆÆƨÍcÃ«Ë ¨r¼Ë ¨sÄ     Ó
                                ∫WOðü« Ÿ«u½_« vÃ≈ WOM³Lë ¡ULÝ_« r IMð ≠≤
                                  Ó  ÚÓ       Ô ] ÚÓ Ô Ú Ó Ô Ó ÚÓ
                 ÆÆÆÆÆƨs×½Ë ¨UL¼Ë ¨s¼Ë ¨r¼Ë ¨u¼ ∫q¦Ä ¨dzULCë ≠
                       Ô Ú Ó     Ô Ó ] Ô    Ú Ô Ó Ó Ô Ó Ú   ÓÒ
                         Ô Ó      Ó Ú Ó   Ú Ó
                 ÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨¡ôR¼Ë ¨Ác¼Ë ¨«c¼ ∫q¦Ä ¨…—Uýù« ¡ULÝ√ ≠
                          ] Ó ] Ó Ú  Ó Ú Ó  Ú Ó
                ÆÆÆÆÆ ¨UÄ˨sÄË ¨w²Ã«Ë ¨Ícë ∫q¦Ä ¨WÃu uLë ¡ULÝ_« ≠
                    Ó Ú ÓÓ
               ÆÆÆƨs¹√Ë ¨nOÂË ¨UÄË ¨sÄ ∫q¦Ä ¨ÂUNH²Ýô« ¡ULÝ√ ≠
                   Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ Ó   Ó Ú Ó Ó Ú  Ú Ú      Ú Ó
          ÆÆÆƨ«–≈Ë ¨UL¦OŠË ¨ULNÄË ¨Ós¹√Ë ¨v²ÄË ¨ÚsÄ ∫q¦Ä ¨◊dAë ¡ULÝ√ ≠
                ÔÚÓ Ó   ÚÓÓ   ÚÓÓ  ÓÓ  Ó Ó Ú  Ú]    Ú Ó○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    UM¹dLð        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ï  Ú Ó
                                    ∫wðQ¹ ULO WOM³Lë ¡ULÝ_« sOF½ ≠±
                                      ÚÓ   Ó ] ÚÓ Ó Ú Ó Ô =Ó Ô
                    Ú  Ú  ÎÓ  Ô  Ú Ó Ú Ó Ó Ô Ó ] ÓÔ ] Ó ^ Ô Ó Ú Ó Ô  Ô
 UÞuý lDÁ sÄ Ë√ ¨ UFÄU−ë ÈbŠ≈ sÄ …œUNý qL×¹ sÄ u¼ nI¦Lë Ê√ sE¹ sÄ TDÚ ¹ ò≠
 Î Ú Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ó
 Ô Ó Ô ] Ó         Ú  Ô ] ÓÔ Ó Ó ÎÒ Ó Ó ÚÓ Ú = Ó Ó  Ú 
 ÊuJ¹ bÁ tMJÃË ¨¡ôR¼ sÄ nI?¦Lë ÊuJ¹ Ê√ U¹—Ëd{ fOà –≈ ¨sHÃ«Ë rKFë s¹œUOÄ w        Ó
     Ó]  Ó Ó           ÓÔ  Ó ]Ó ÓÓ Ó ]   ÚÓ Ú  Ô Ó Ú Ó Ô ]Ó Ó Ú Ô Ú
  Æ Uł—bë lO — ôË  UFÄU−ë VðdÐ ÊuF²L²¹ ô s¹cë r¼dOž sÄ ÊuJ¹ bÁ t½√ UL ¨rNMÄ
   ] ÓÓ ÔÓ ÔÓ  Ô Ó Ó Ó ÔÓ  ÔÓ Ó Ô Ó Ú Ó            ] Ô               ÓÔ
  ”UM?ë ÓWK?ÄU?FÄË ¨Áb?zUÁ t?KÚI?ŽË ¨Ábz«— Ád?O?L{ qF?−¹ Íc?ë r?OIÓ²?Ú L?ë »]cN?Lë u?¼ Ôn]I?¦L?ë
                                      Ô Ô Ó Ô Ó Ô
  ©»œ_«Ë rKFë sOÐ ∫ÊUÁuÞ Í—bÁ®                        ÔÓ 
                                        åÁ—UFý vMÚ ×ÃUÐÔ 


 Ú  Ó Ó Ú Ó Ú     Ú  Ó Ó Ú Ó Ú    Ô Ú =Ó ÔÚ Î Ó ÚÔ Ô Ú Ó Ú Ó         Ó
 lD?²Ú ¹ r?à ÊSÓ ¨t?½U? K³Ó l?D²? ¹ rà ÊS?Ó ¨Áb?OÐ ÁdOG?OK?Ó «dJ?MÄ rJ?MÄ È√— s?Ä ò∫©¶® ‰UÁ ≠                           ∂¥
                                  ÆåÊUL¹ù« nF{√ pÃ–Ë ¨t³KI³Ó
                                      Ô Ó Ú Ó Ó Ó  ÚÓ 
                                                       ÓÓ
                                                     ∫vÃUFð ‰UÁ ≠
  ©∂∑ - ∂≥ ∫ÊUÁdHë®                    ˝
                               ∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²×ð w²Ã«  ULKJë »dF½ ≠≤
                                 ÚÓ   Ï    Ô ÓÚ Ó ]       Ó Ô ÚÔ
  ©g¹Ë—œ œuL×Ä®                      ÆdH] ë «cNà «ÎbŠ ·dFMà rKJð rKJð ∫ÖuL½
                               Ó       Ò Ó Ó  Ú Ó Ú ]Ó Ó Ú ]Ó Ó Ï Ó Ó
                Ó Ô  ]  ÚÓ Ô ÚÓ  Ú Ó Ô Ó Ó Ó Ï     ÚÓ   Ï Ú Ó Ò Ó
             ÆÁdš¬ vKŽ d¼UEë `²Hë s¹uMð t³B½ WÄöŽË ¨»uBMÄ tÐ ‰uFHÄ ∫«ÎbŠ
                            Ó   Ó y ÚÓ = Ó Ô Ú Ó Ô
                          ÆdÚ Jë vKŽ wM³Ä dł ·dŠ ∫ Âöë ∫«cNà   
                ÆÂöë d−ë ·d×Ð dł q×Ä w ÊuJ^ ë vKŽ wM³Ä …—Uý≈ rÝ« ∫«c¼
                     =Ó    ÚÓ >Ó = Ó Ó           Ó y ÚÓ Ó  Ô Ú
ÚÊÓ√ b?¹d¹ Ós?¹Ó√ vÃ≈Ë ¨U?½dE?²?Mð w?²Ã« W?ÐdF?ë Ác?¼ UÄË ¨t?½«u¹œ s?Ä Ãdš n?O t?ÃQÝ√ Ê√ ‰ËU?Š√ò ≠
   Ô Ô Ú         Ô Ó ÚÓ ] Ô Ó Ó         Ó       Ú Ó Ó Ó Ó ÚÓ Ô ÓÚ Ó Ú Ó Ô  Ô
                                       ÆåVO−¹ ô tMJÃË ªV¼c¹
                                         Ô Ô] Ó Ó Ó Ú Ó
Æ©V¹œ√ ∫sO Š tÞ®
     Ô Ó    Ú Ó         Ó Ú Ó Ó Ú ÓÓ
     r??L?? Ó t??Ð s??Ä w?? ðU??L? K?? X??F?? L??Ý√Ë    w?? ?Ðœ√ v?? ?Ã≈ v?? ? L? ? Ž_« d?? ?E?? ?½ Íc?? ?ë U?? ?½√ ≠
                                   ÓÓ          Ú Ó Ó Ó Ó       ] Ó

Æ©w³M²Lë®
                              ∂µ
                                            ¡öÄù«
                                            Ô Ú
                   WLKJë dš¬ w …eLNë
                    Ó Ó       Ô Ó Ú Ó
                         = Ó ÓÔ
                       ©WÓ dD²Lë®
                                              ÔÓ Ú Ó
                                             ∫√dI½
 Ï Ó Ú Ô ]Ó     Ó Ú Ó Ô  ÚÔÓ Ó  Ó Ô  Ú ÓÓ Ó    Ô Ú ÓÓ Ó Ú Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ó Ô Ó Ô
 WłU²×Ä UN½_ ÆÆÆ‚«uÝ_« TAMðË ¨rłUMLë dH×ðË ¨¡ULë lÓ dðË ¨÷—_« Àd×ð X½U rÄ_« ≠±
       Ô ÓÚ ÓÚ ÓÓ Ô    Ó Ô ]Ó Ó ] Ô Ô Ú Ó Ô Ó Ó Ó     Ô ÓÓ   =Ô Ó 
 t½_ ¡U?Lë »dA?¹ sÄË ¨Ÿu?−¹ t½_ ÂU?FD?ë qÂQ?¹ sÄ q¦?Ä pÖ w? UN?K¦Ä ÆÆÆ t?K p?Ö vÃ≈
 Ô] Ó                                           
  ©…UO×Ã«Ë V²Jë w  UFÃUDÄ ∫œUIFë œuL×Ä ”U³Ž®                   ÔÓ Ú Ó
                                         ÆQLE¹


 ©wÁuý bLŠ√®           ¡UMÓ Ó ÊuM= ë tKJONÐ XAÄË
                 Ó         Ó ÚÓ Ú Ó Ó Ó    RM¹ rKÓ œuOIë tOÁU Ð XCŽ ≠≤
                                    Ú ÔÓ Ó Ô Ô ÚÓ Ú ] Ó


 ©wÁuý bLŠ√®              sÞuë ‰bF¹ ¡wý ô
                    Ú Ó Ó Ô  ÚÓÓ Ó            sLOë bKÔ Ã« WMł V¼ ≠≥
                                        Ú Ó Ó  Ú Ó ]Ó Ú Ó

 ©±π ∫¡U Më®
           Æ˝                                     ÓÓ
                                             ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ‡¥
                     ÆöOIŁ U¾³Ž …UO×ë sE¹ sÄ
                     Î ÓÎ Ú Ó Ó ^ Ô ÓÚ Ó       ÏqOIÓŁ …UO×ë vKŽ ¡VŽ u¼ ≠µ
                                           Ó   Ó Ï  Ó Ô
 ©w{UÄ uÐ√ UOK¹≈®                   kŠö½
                            Ô
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○        Ô    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ¡U?ł åTA?Mð ò w Ë ¨W?ײ?H?ë UNK³?Á UÄ WÂd?Š Ê√Ë ¨ÌnÃ√ v?KŽ  ¡Uł åQ?LE¹ò w? Ó…ÓeL?Në ]Ê√
Ú Ó    Ô ÚÔ   Ó Ô Ó ÚÓ   Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó ] ÓÓ  Ó Ó Ú Ó     ÔÓ Ú Ó   Ú Ó Ó
  ÓÚÓ Ô Ó Ó Ó Ó Ì                   ÔÓ Ó    Ó ÚÓ Ô Ó Ó Ó Ó Ì
U?NK³?Á UÄ W?ÂdŠË ¨Ë«Ë v?KŽ …eL?Në  ¡U?ł åRM?¹ò w Ë ¨…dÚ ?J?ë UNK?³Á UÄ W?ÂdŠË ¨¡U?¹ v?KŽ …eL?Në
             Ó ÔÓ Ú Ó Ú Ó     ÔÓ                    Ó ÔÓ Ú Ó
                                                 Ô] ]
                                                ÆWLCë
   Ô Ó Ú Ó  Ó         Ó = Ó  Ú Ó Ó Ú Ó  Ô Ó Ú Î Ó  Ó ÚÔ ÔÓ Ú Ó  Ó Ó
UNŽuÁË bMŽ pÃcÂË ¨å¡UMÓ ò w ånÃ_«ò bLë ·dŠ bFÐ UNŽuÁË bMŽ …œdHMÄ …eLNë  ¡UłË
  Ó = Ó ÓÔ Ó Ú Ó Ó ÓÓ Ô Ú Ó Ú Ó  Î Ú          Ú            
¨WDÝu²Lë …eLNë WKÄUFÄ XKÄuŽ bIÓ ¨åU¾³ŽòÓ Ë åU¾Oýò w UÄ√ ªå¡VŽò Ë å¡wý ò w sÂUÒ Ã« bFÐ
                       Î ÚÓ   Ó          Ó     Ó ÚÓ
                         Æ ÁbFÐ ULÐ qB²¹ Ì·d×Ð XI³ÝUN½_ Ì…d³½ vKŽ X³²ÂË
                           Ó Ú Ó Ô ]Ó Ú Ó Ú Ó Ô ]Ó Ó ÚÓ Ó Ú Ó Ô Ó

                           ∂∂
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                             Ô ÚÓ Ó
                             Z²M²Ú ½        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○           ÚÔ Ó Ú   ÓÚÓ Ó Ó Ó Ó Ô  Ô Ì Ú Ó  Ó Ó Ó        ÔÓ Ú Ó Ô ÓÚ Ô
 Æ√dI¹Ë ¨RÔ UJðË ¨∆d³¹ ∫q¦Ä ¨UNK³Á UÄ WÂdŠ f½U−¹ ·dŠ vKŽ ¨WLKJë dš¬ w ¨…eLNë V²Jð ™
  Ó Ú ÓÓ   Ó
            Æ¡«b²Á«Ë ¨¡«u¼Ë ¨¡UÄ ∫q¦Ä ¨bÄ ·dŠ UNI³Ý «–≈ …œdHMÄ …eLNë V²Jð™
               Ú Ó   Ó Ó    Ó Ú > Ó Ô Ó   Ó ÓÓ  Î Ó  Ó ÚÔ ÔÓ Ú Ó Ô ÓÚ Ô
 © ÌnÃ√ dOžË® UMÂUÝ …e?LNKà oÐUÒ Ã« ·d×ë ÊU «–≈ WÐuBMLë WLKJë dš¬ w s¹uM²Ã« nÃ√ ·UCð ™
    Ó Ó ÚÓ Ó Î    Ó Ú ÓÚ Ô    Ô ÚÓ Ó    Ó ÚÓ Ú Ó Ó         Ú] Ô Ó Ô   Ô
                                    Î Ú Î Ú Ô Î ÚÓ Ó Ú
                                   ÆU¾³Ž ¨«¡eł ¨U¾Oý ∫q¦Ä○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○        UM¹dLð        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                              Ï  Ú Ó
              ∫—uBë Ác¼ vKŽ UNLÝ— V³Ý sO³½Ë ¨wðQ¹ ULO WÓ dD²*«  «eLNë sOF½ ≠±
              Ó ^       Ú Ó Ó ÓÓ Ô =ÓÔÓ ÓÓ   Ó Ò Ó Ó Ô  Ú Ó Ú Ô =Ó Ô
          Æ˝                                            ÓÓ
                                                   ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠

©≤∞¥ ∫·«dŽ_«®
                                             szUMJë úLð ¡UÄdë q³Á ≠
                                             Ô  Ó Ô Ú Ô = Ó ÚÓ
                                                Ó ÓÚ Ó Ó
                                              rNOÐ√ …dJÐ vKŽ «ËƒUł ≠
                                             tM ×¹ UÄ ∆dÄ« q WLOÁ ≠
                                             ÔÔ Ú Ô Ì Ú = Ô ÔÓ
©WOÐdŽ ‰U¦Ä√®
                    øQ−K½ ÌnIÝ ÍúÓ …“u−×Ä
                     ÔÓ ÚÓ Ú Ó Ò    ÏÓ Ú Ó          =Ô       Ó ^ Ô
                                          UNK w¼UILë w bz«uLë q ≠
                                              Ó
                     QÓ dLë ÔoOC¹ UMÐË ÆÆ UMÐU³IÐ
                     Ô ÚÓ    Ó Ó            ÚXL²Š«Ë ”—«uMë UM¾Ó dLÐ XLF½
                                          Ó ÓÚ Ô  ]  Ó  Ú Ó Ó
©rÝUIë `OLÝ®
      ÚÓ Ú Ó Ú                 ] Ô   Ú Ó Ô Ò Ó Ô ] Ô Ô  Ó ÚÓ Ó Ú
 ”œUÒ Ã« bIFKà ¨sK «u¹Ë¨ ÊuJë «c¼ w  UNÄ_« dzUÝ sŽ  UOMODÚ KHë  UNÄ_« œdHMð UÄbMŽ ≠
                ÔÓ  Ú Ó
                                     ] ]  Ú ÓÓ Ó
                                ° b¹—UžeÃUÐ sNÃUHÞ√ sÚ œ¨wëu²Ã« vKŽ  ]    Ó
   ° W]OIӳë ¡UH¹SÐ bÚŽÓËÓËÆÆ ‘QÓł WÞUÐÓdÐ Èd¦Ã« rNzUMÚÐ√ …«—«uÔÄ w ÓÊuÒOMODÚ KHë Ô¡UÐü« ^dLÓ²Ú Ó¹ UÄÓbÚMŽ
              Ì     Ì Ú Ó      ]    Ó             Ó
            ° bONý ŸËdAÄ ÁƒUL²½«Ë ¨tÔ MłË ¨tM¹œË ¨ÁdLŽ ÊU U¹√ wMODÚ KHë `³B¹ UÄbMŽ
                Ó Ó Ú Ó Ô   Ú Ó Ô Ú Ó Ô Ô Ó ÔÔ Ú Ô Ó ÎÒ ^            Ó Ô Ú Ô Ó Ú
       ° WOMODÚ KHë …dÝ_« WLÝ WKÝ«dLë ë˓ËÆÆ UFzUý qÄd²Ã«ËÆÆU uÃQÄ r²Oë `³B¹ UÄbMŽ
         ]  Ó Ó Ú   ÓÓ  ÓÓ Ô Ô Ó Ó    Î  Ô ^ Ó ] Ó Î Ó Ô ÚÔ Ô Ú Ô Ó Ú
  Ò  Ó Î] Ó  Ó    =  ÚÓ    Ó Ô =     Ó   Ú ÔÓ Ú ] Ô  Ú Ô    Ó  = Ô Ó Ú
Î UO?MÓÞË UI?Š W¹—U−ë ¡U?Äbë qO?Ý Èu² Ä v?Ã≈ ÂUFë ¡«œ_U?Ð ¡UIð—öà …u?Žbë `³?Bð ÆÆ pÖ q b?MŽ

                              ∂∑
                             Ô        Ô ÚÓ Ô Ô ] Ô ] Ó ÓÓ Î ] Ó Ô
                          Æ tO q¼U ²Ã« Ë√ tMŽ ‰“UM²Ã« —cF²¹ UÝbIÄ
                                 ]
        Ú Ó Ô                 Ó ÓÎ]
 ‰u?−Ó Ã« fLN?ÃUÐ ¡UH²?ÚÂô« `³B¹Ë ¨WáU? Lë Vłu?²Ú ð WO?ÃËRÚ Ä ¨ —uBÁ Í√ s?Ž XLBë `?³B¹Ë
                Ô Ú ÔÓ Ó ÓÓ Ô Ô           Ó Ì     Ô = Ú Ó Ô Ú ] Ô Ú ÔÓ
 Ó  Ú Ó Ó ÎÒÓ Ó Î          Ó    Ì Ó Ú Ô Ó Ú ] Ô Ú ÔÓ Î Ó Ó Ó Î Ô Ó Ô ÓÚ Ó
qÚ uà ÎUÞdýË ¨ UOMÞË U³ł«Ë ¡«œ_« Ë …—«œù« w W{UH²½ô …uŽbë `³BðË Æ W¾ODšË «RÞ«uð tÃuŠ
  ÂUFë ¡«œ_« wIðd¹ Ê√ sJL¹ q¼ ∫ fO×KÄ WO½Už      Æ ‰öI²Ýô« W{UH²½UÐ vBÁ_« W{UH²½«
                                Ú    Ó    Ú   ÚÓ Ó     Ú
© ≤∞∞∞ر±Ø±µ ∫ ±∑∂¥ œbFë ÂU¹_«Ø …œUNAë Èu² Ä vÃ≈
                 ∫wðQ¹ ULO UN½Ëœ sÄ Ë√ s¹uM²Ã« nÃQÐ …eLNë X³²Â «–ULà `{u½ ≠≤
                  ÚÓ        Ú Ó  Ú]    Ó ÔÓ Ú Ó  Ó Ô     Ô = Ó Ô
                       ÎÓÓ Î Ô Î Ú Î Ó Î Ó Î Ú Ó
                      ÆQ³½ ¨ «¡Ëb¼ ¨ ¡«b²Ð« ¨ ¡ULÝ ¨ ¡«u¼ ¨ «¡u{
                                  ÔÓ Ú Ó  Ó  Ô  Ô = Ó Ô
                              ∫ «cJ¼ …eLNë XLÝ— «–ULà `{u½ ≠≥
                            Æ RÔ UJð ¨ ¡u{ ¨ ¡UA½≈ ¨ ¡vÞUý
                                Ó Ú Ó     Ú
                       ∫ WOðü« WO{ULë ‰UFÚ _« sÄ Ÿ—UCLë qFHë ÊuJ½≠¥
                         Ó    Ó     Ó Ó Ó  Ô Ó Ú Ô = Ô
                                Ó Ó Ó] Ó ÓÓÚÓ Ó Ó
                          Æ √d−²Ý« ¨ QÞU³ð ¨ √eł ¨ Q³½√ ¨ ¡U{√
                            Ú ÓÚ
                                     ÚÓ
                                   ∫ wðQ¹ ULO »«uBë sOF½ ≠µ
                                         Ó ] Ô =Ó Ô
                                        ÔÒ Ó
                                       Æ tKë ¡UAÚ½≈ ≠
                                        ÔÒ Ó Ú
                                       ÆtKë ¡Uý Ê≈ ≠
                                         ÔÒ
                                        ÆtKë UA½≈ ≠
                                             Ú
                        ∂∏
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○              ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           ^ Ó
                           j)«

                                 ∫WFÁdÃ«Ë aÚ Më wDÓ Ð V²J½ ™
                                   Ó Ú^  ]  ]  Ô ÔÚ Ó
        Ó      Ó     Ó Ó
   v?? L? ?(« V?? O? ?N? Ä »U?? M? ?'« ·u?? ? ?Ä
                         Ó    s??ÔÂ√ r?? à Ê≈ X?? A??Ž ô g?? O?? F?? ë U??ÄË
                             Ú   Ú ÓÚ Ô Ú  Ô Ú Ó            Ó

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     dO³F²Ã«      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ô Ú]

          Ó    Ú Ó  Ó Ó  Î Ó Ó Ú  Ó Ô Ó     Ô ÔÚ Ó
         ∫WOðü«  UŽu{uLë bŠ√ w ¨«dDÝ s¹dAŽ vKŽ b¹e¹ ô UĨV²J½ ™
                              ∫©WOðü« d UMFÃUÐ sOMOF² Ä® …√dLë rOKFð ≠±
                                Ó      Ó Ó    Ó Ô ÓÚ Ó Ô Ú Ó
                                       Ó ÓÚ Ô Ô Ú  Ô ÓÚ Ó
                                     ÆlL²−Lë nB½ …√dLë ≠√
                                Ó Ú Ô Ó     Ó ÔÓ  Ô ÓÚ Ó
                              ÆUNðdÝ√ vKŽ wM−ð WK¼U−ë …√dLë ≠»
                        ÆwÐdFë rÃUFë w …√dLë rOKF²à wÃU×ë l{uë ≠‡ł
                         = ÓÓ        Ó Ó  ÚÓ ^       Ô Ú Ó
                           Æ…—UC×ë˨ rKFë lMÔ w s—Uý ¡U ½ ≠œ
                             Ó Ó       Ú  Ú     Ó ÚÓ Ï
                                           ÚÓÓ Ú Ó Ï ]Ó Ó Ï Ó 
                                        ÆwM²³−Ž√ WOÐdŽ …dŽUý ≠≤
                                ÆUNMÞË qO³Ý w X×{ WOMODÚ K …√dÄ« ≠≥
                                  Ó Ó  Ó  Ú ] Ó Ï ] Ó Ï ÓÓ Ú


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    WDA½_«
                           Ô Ó ÚÓ       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
             Æ…—U−×ë ‰UHÞ√ sŽ tðbOBÁ tO √dI½Ë ¨w½U³Á —«e½ Ê«u¹œ vÃ≈ lłd½ ≠±
               Ó     Ú Ó Ú Ó Ô ÓÓ Ó  ÔÓ Ú ÓÓ  ÒÓ       Ô ÚÓ
      ÚÓ   Ô Ú Ó Ô ÚÓ Ó         Ó  Ó  ] Ó  Ó Ó  Î ] ÎÓ Ô ÔÚ Ó
   ÆåÍË«dFý Èb¼ò sŽ ÁU½√dÁ UÄ —«dž vKŽ ¨å…œU¹“ wÄò WOMODÚ KHë W³¹œúà WOð«– …dOÝ V²J½ ≠≤
 ] Ó ÓÔ  ÓÔ ] Ô Ï ÓÚ Ï ÓÚ  Ï ]ÓÓ Ï ÓÚ         ]  Ó Ó  Ò    Ô Ó
 r¼√ h= K½ rŁ ÆåW³FÓ WKŠ— ¨WOK³ł WKŠ—ò ÊUÁuÞ ÈËb WOMODÚ KHë …dŽUAë »U²Â vÃ≈ œuF½ ≠≥
                                        ÆÌÀ«bŠ√ sÄ tO œ—Ë UÄ
                                          Ú ÓÚ  ÓÓÓ
                           ∂π
                                     …dAŽ WÓFЫdë …bŠuë
                                     ÓÓ Ú Ó ÓÓ Ò Ó Ú Ó
                                     5DÚ K w rOKF²Ã«
                                       Ó  Ô Ó ]                           Ô ]  Ó Ó Ô ] =Ô
                       ”bIë w WOÐdFë WOKJë
                       Ú Ô
     Æ…dO¦Â ∫WLł      Ú  Ú Ó   Î ] Ó Ì
               »«b?²?½ô« bN?Ž w? W?L?ł  U?Ðu?FÔ s?O?D?Ú ?K w?
                               Ó    Ó  r?O?K?F?²?ë v?½UŽ
                                      Ô    ]
          ] Ó
             ÊËRý n?¹dB?²Ð »«b²?½ô« WÄu?JŠ  b?³²Ý« b?IÓ
              Ô      Ú Ó     Ú Ô Ó Ô Ú ] ÓÓÚ Ú Ó   ¨i?OG³?ë w½U?D?¹d³Ã«
                                           Ó =
Æ‡Ð  œdH½« ∫‡Ð  b³²Ý«
         Ò
              sÄ •∑∞ wÓëuŠ Ê≈ v²Š ¨dÂcë o×²Ú ¹ U¾OÓý tOÓKŽ oHMð Ê√ ÊËœ rOKF²Ã«
              Ó    Ú Ó ]  ÒÓ Ó Ú = ^ Ó Ó Î Ú Ú Ó Ó ÚÔ Ú Ó Ó  Ú ]
             Ó Ú  Ú  Ó ÓÚ Ó  Ô Ó Ú Ó Ô Ú Ó Ó ÔÓ Ú] =         Ó Ò Ó
             s¹dAŽ sÄ d¦Â√ —ËdÄ bFÐ tMÄ sOÄËd×Ä «uIÐ rOKF²Ã« sÝ w sOOMODÚ KHë
                                    Ú  Ú Ô
                                  Æ»«b²½ô« rJŠ vKŽ UÄUŽ   Ó Î
             Èu²Â« qÐ ¨ÁbŠË ÂUF?ë rOKF²Ã« vKŽ  UÐuFBë pKð dB²Ið rÃË
               ÓÚ  Ó ÔÓ Ú Ó =     ]  Ó Ô  ^ Ó Ú Ú ÓÚ Ó Ú ÓÓ
             ¨UNK sODÚ K bNAð rKÓ ¨UC¹√ wÃUFë rOKF²Ã«Ë Íu½U¦Ã« rOKF²Ã« U¼—UMÐ
               ^Ô Ô   Ó Ú Ó Ú Ó Ú Ó Î ÚÓ   Ô ] Ó ^  Ó ] Ô ]  
               ^  Ì Ó Ì ] Ó Ì ] Ô Ó  Ó      Ó   Ú Ó ÓÓ
             ¨»öD?Kà WKÄU? W¹u½U?Ł WOÄu?JŠ ”—«bÄ Àö?Ł ÈuÝ ¨»«b²?½ô« sÄ“
             Ô ]=Ô Ó  Ú Ô   Ô Ó Ô ] ] Ô Ó Ó Ú Ó Ó Ô ]Ó Ó Ô ]= Ô
             WOKJÃ«Ë ¨”bIë w UL¼Ë ¨W¹bOýdë WÝ—bLÃ«Ë ¨WOÐdFë WOKJë ∫w¼ËÓ  Ó
                     Ʊπ¥∂ ÂUŽ W¹u½UŁ X×³Ú √ w²Ã« U U¹ w W¹dÄUFë
                          Ó Î ] Ó Ú Ó Ó Ó ]      Ô ]
             w?²?ë ¨W?OÐd?F?ë W?OK?J?ÃUÐ s?O?D?Ú K? w? w?ÃU?Fë r?O?KF?²?ë Êd?²Á« b?ÁË
               ] ] Ó Ó ]= Ô Ó            Ó        Ô Ú ] Ó Ó ÓÚ  ÓÓ
             X½UÂË ¨Â±π±π ÂUŽ ”bIÃUÐ WOÄuJ×ë sOLKFLë —«œ rÝUÐ ¨XÓ ÝQð
               Ó Ó              Ú Ô  ] Ô Ó =Ó Ô    Ú ] ÓÓ
                     Ô Ô Ó Ó Ó             ^ Ó Ó Î ] Ó Î Ó Ó Ú Ó  Ó 
             ¨„«c½¬ ¨U¼d¹bÄ ÊUÂË ¨…d¼UÒ Ã« »UÐ U¼dIÄ ¨W¹u½UŁ WÝ—bÄ W¹«b³Ã« w
                                    Ô
                          Ó                ÚÓ ] 
              dOGð ±π≤∑ ÂUŽ w Ë ¨wMOÂUJ] ë qOKš ·ËdFLë wMODÚ KHë V¹œ_«
              Ó ]Ó Ó                     Ó Ó        Ó Ó Ó
              ÂU?Ž w? ¨U¼d?I?Ä q?I?²?½«Ë ¨WO?Ðd?F?ë W?O?KJ?ë v?Žb?ð X?×?³Ú √Ë ¨U?N?L?Ý«
                     ^ Ó Ó Ó Ó ÓÚ Ó] Ó Ó Ó ]=Ô        Ú ÔÚ Ó Ó Ó     Ô Ú
              d?O³Jë wÐdLë …—«œS?Ð ¨d³JLë q?³ł vKŽ b?¹b−ë vM³?Lë vÃ≈ ¨Â±π≥¥
              Ó    ÒÓ Ô Ó   =Ó Ô  ÓÓ         Ó  Ó    ÚÓ   
                                               Ó Ú Ó
                                        ÆÍbÃU ë `ÄUÝ bLŠ√

                      ∑∞
           s?OFЗ√Ë W?O½U?LŁ »—U?I?ð U?Nà WB?BÓ ?Lë ÷—_« W?ŠU? Ä X½U?ÂË
           Ó ÓÚ ÓÓ Î Ó Ó Ô  Ô Ó Ó ] Ô  Ú Ó Ô Ó           Ú Ó Ó
                                            Î Ô
                                           ÆUL½Ëœ
       
   Æ`O²ð ∫‰u ð
     Ô Ò Ô     ÊôuÓ ð sO?²MŁ« ¨Ì «uMÝ l?З√ WOKJ?ë Ác¼ w WÝ«—bë …b?Ä X½UÂ
             = Ô  Ú ÓÓÚ    ÓÓ Ó ÓÚ Ó ]= Ô      Ó = Ô] Ô Ú Ó
            ÚÓ]   ÚÓÓÚ Ó  ]    ] Ó ]  Ó = Ó Ó   Ó Ó   Ô Ó  ]
            sO²OFÄUł sO²MŁ«Ë ¨WÄUFë W¹u½U¦Ã« WÝ«—bë …œUNý vKŽ ‰uB×ë VÃUDë
              ÚÓ  Ô ] Ó ÓÓ  ]Ó Ó  ]= Ô                  ÚÓÚ 
            ∫s?OLÚ Á s?LC²¹ W?OÐdFë W?OKJ?ë w wÃUFë r?OKF²?ë ÊUÂË ÆUL¼b?FÐ sÄ
                                   Ô ] Ó Ó
            WGK?Ã«Ë ¨WOÐdF?ë WGK?ë VFý v?KŽ qL²A?¹ Ícë ÍuÐd?²Ã« wÐœ_« rÚ ?Ië
             Ó^ Ó ] ÓÓ Ó^         ÓÔ  Ó Ô ÓÚ Ó ] ] ÓÚ ] ] Ó Ó Ó
                                       Ú Ó  ] Ú
           w²³Fý vKŽ qL²A¹ Ícë wLKFë rÚ IÃ«Ë ¨ UOŽUL²łô«Ë ¨W¹eOK−½ù«
            ÓÓÚ Ô   Ó Ô ÓÚ Ó ] ] Ú Ó           Ò
                            ]   Ó  ] Ú    Ô Ó  Ò =
                           ÆWOzUOLOJÃ«Ë WOzU¹eOHë ÂuKFÃ«Ë ¨ UO{U¹dë
            WOL?OKF?²Ã«  U? ÝRL?ë ÊQý U?N½Qý ¨WO?ÐdFë W?OKJ?ë XLN?Ý√ bÁË
             ] Ú ]      ] Ó Ô Ô ÚÓ ÔÚÓ Ô ] Ó Ó Ô ]= Ô         Ó Ú Ó Ú ÓÓ
             =         Ú ]  =  Ó Ó       =       Ú Ô ]
            ¨w?½U?D¹d³?ë »«b?²½ô« b?{ wM?Þuë ‰U?CM?ë w? ¨Èdš_« WO?M?ODÚ ?KH?ë      Ó
               Ó  Ú Ô     Ô Ô Ó Ú     ÚÓÚ  Ó     Ó        ] ÔÓ
            q?O?K?š –U?²Ý_« U?¼d?¹b?Ä W?ÃU?I²?Ý« U?N?M?O?Ð s?Ä ÊU ¨W?¦?O?³?Ó ?ë t?ðU?DD?Ó ?ÄË
            ‰Ë√ U?OÄUÝ U?ÐËbM?Ä q?¹uLÓ  d?Ðd¼ s?O?OFð v?KŽ U?łU?−²Š« w?M?O?ÂUJ] ë
           Ó ] ÓÎ     Î ÚÓ             ÚÓ Ó Î         Ú
              ÚÓ Ò Ó Ó Ó Ó Ú            ÓÓÓ ÔÓ Ú Ó Ú Ó Ó
           —uHKÐ œ—uKë dCŠ UÄbMŽ ¨Â±π≤µ ÂUŽ w UN²³KÞ …—uŁ UNMÄË ¨sODÚ KHà    Ó
              Ô Ó Ó  Ô Ó ] Ú Ó Ó  Ú]  ÓÓ      Ó  ] Ú  Ó    
           U¼d¹bÄ WÃUÁ≈ W−O²Më X½UÂË ¨Êu²¹eë q³ł vKŽ W¹d³Fë WFÄU−ë ÕU²²Ú ô
             ]=Ô Ó  ] Ó  Ô ÔÓ  Ô Ô Ú ÓÓ      Ó  Ú       Ó  Ú Ô
           WOKJë —UFý Ê√ vÃ≈ UM¼ …—Uýù« —b−ðË ÆUNð—«œ≈ sÄ `ÞuÞ qOKš –U²Ý_«
Æs¹eLë ∫`ýuLë
 ]Ó Ô  ] Ó Ô    r?KFë Ê«u?ÃQÐ `?ýuLë w?ÐdF?ë dIB?ë ¨Â±π≥≥ ÂUŽ c?MÄ ¨ÊU W?OÐd?Fë
            ÓÓ  ÚÓ Ó ] Ô ] Ó Ó Ó Ú ]              Ô ÚÔ Ó    ] Ó ÓÚ
                                              ÆwMODÚ KHë
                                              =   Ó
                Ô Ó Ó    Ó Ú Ô Ú Ó  ]=Ô    ] Ó Ô Ó  Ó Ó
            w? v?ÃË_« W?F?ÄU?−?ë `??³?B?ð Ê√ W?O?K?J?ë Ác?N?à —d??I?L?ë s?Ä ÊU?ÂË
           ÊËœ XÃUŠ ¨œu?NOÃ«Ë »dFë sOÐ ¨Â±π¥∏ ÂU?Ž »dŠ sJà ¨s?ODÚ K
           Ó Ú Ó      Ó Ó  Ó Ó Ó ÚÓ           Ó ÚÓ ]       Ó  Ó
           ¨ÂU?Fë p?Ö w W?O½u?ON?B?ë  «uI?ë U?N²K?²Š« b?I?Ó ¨W¹U?Gë Ác?¼ o?OI×?ð
               Ó     Ô ] Ú ^ Ô Ò Ô       Ú] ÓÚ  Ó    Ó     Ú Ó
             Ó Ú  Ï Ó Ú Ô Ï ] Ó Ó Ó Ï ] Ú  Ï Ó Ú  Ú Ó Ó Ú Ó Ó Ú
             U×HÓ sÄ W?ÁdAÄ WO?MÞËË WOLK?Ž W×HÓ ‰ö?²Šô« «c¼ lÄ  u?D½U
                                     ÆsÞuë «c¼
                                        Ó
             Ó  Ó Ó     Ó Ó Ú   Ô ]Ó Ó Ô ] = Ô  Ó ÓÚ Ú Ó Ó
           ¨W?³BÓ Ã« …d?OBIë UNðU?OŠ …d²Ó w ¨W?OÐdFë WO?KJë X³Ó ?²Â« bÁË
Æ…—U²Ú Ä W¾ ∫W³Ú ½
 Ó Ô ÏÓ    Ó Ô  UNO Ë ¨UNOLKFÄË sODÚ K »öÞ W³Ú ½ rCð X½UÂ UN½_ªW] Uš WOL¼√
              Ó   =Ó ÔÓ Ó   Ó  Ô ÓÓ Ô^ Ô ÓÚ Ó      ]Ó Î    Î ]= Ó

                      ∑±
     Ó Ô Ú Ó
 w?¼Ë ¨W?½U?M?Ð l?L?ł ∫ÊU?M?³?ë
               Ó     ∫rNMÄ ¨ÊUM³ÃUÐ rNOÃ≈ —UA¹ s¹cë sOOMODÚ KHë s¹dJHLë sÄ œbŽ ÃdÓ ð
                     Ô Ú  ÓÚ   ÚÓ Ô Ô Ó ] Ó =      Ó Ó = ÓÔ Ó ÏÓ Ó Ó ] Ó
        Æl³Ú ù« ·dÞ
         Ó   Ô ÓÓ                           Ô Ú ÓÓ
                    v?Ýu?Ä o?×Ý≈Ë ¨…œU?¹“ ôu?I½Ë ¨Íb?ÐU?Fë œu?L?×ÄË ¨q?J?O?¼ nÝu?¹
                       Ó         Ó   Ó              ÚÓ Ô
                                       Ú Ó    ÚÓ
                          Ær¼dOžË ¨”U³Ž ÊU Š≈Ë ¨wÄdJë sÓ ŠË ¨wMO ×ë
                             Ô ÚÓ Ó   ]Ó             Ó Ó    Ô○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
              ÆpÖ `{u½ Æ»«b²½ô« bNŽ w WLł Ì UÐuFÔ sODÚ K w rOKF²Ã« v½UŽ ≠±
              Ó  Ô = Ó Ô  Ú  ÚÓ  Î] Ó    Ó  Ó  Ô Ú]
        Ô Ô Ú Ó Ì ] Ó Ì ] Ô Ó  Ó Ô Ó = 
       ÆU¼dÂc½ ÆW¹u½UŁ WOÄuJŠ ”—«bÄ ÀöŁ ¨w½UD¹d³Ã« »«b²½ô« sÄ“ ¨sODÚ K w ÊU ≠≤
                             Ú Ó Ó Ó Ó    Ó
                    ÓÌ Ô  ] ÓÔ Ú         Ó ÚÓ  ]Ó Ó  ]= Ô Ô Ó
                  øUNà d¹bÄ ‰Ë√ rÝ« UÄË ø±π≤∑ ÂUŽ q³Á WOÐdFë WOKJë rÝ« ÊU «–UÄ ≠≥
                            Ó
              øpÖ bFÐ XKI²½« s¹√ vÃ≈Ë ø±π≤∑ ÂUŽ q³Á WOÐdFë WOKJë lÁuÄ ÊU s¹√ ≠¥
              Ó  Ó Ú Ó Ú ÓÓ ÓÚ Ó ÚÓ Ó     Ó ÚÓ ]Ó Ó ]= Ô Ô Ú Ó Ó Ó ÚÓ
   Ó  Ô = Ó Ô    Ú]       Ú ]  Ú ] Ó   ÚÓ Ú Ó Ó ÚÓ Ô ]Ó Ó Ô ]= Ô  Ó Ó Ó
   ÆpÖ `{u½ ÆwÃUFë rOKF²Ã«Ë ¨ÂUFë rOKF²Ã« ∫rOKF²Ã« sÄ sOŽu½ sOÐ WOÐdFë WOKJë XFLł ≠µ
                 =
 Î ÓÚ Ó Ô = Ó Ô =    Ú  ÚÓ    =   Ó = Ó Ó  =     Ô ] Ó Ó Ô ]= Ô  Ó Ó Ú Ó
 WK¦Ä√ ÂbI?½ Æw½UD¹d³Ã« »«b²?½ô« bNŽ w wMO?DÚ KHë wM?Þuë ‰UCMë w WO?ÐdFë WOKJ?ë XLNÝ√ ≠∂
                                          Ó 
                                        ÆpÖ vKŽ
                               ÌÓ     ]Ó Ó  ]= Ô Ó ^ Ó Ó Ó ÓÓ ]
                               øWFÄUł vÃ≈ WOÐdFë WOKJë ‰u×ð lMÄ Ícë UÄ ≠∑
                                     øWOÐdFë WOKJë —UFý eÄd¹ Âô≈ ≠∏
                                       ]Ó Ó ]= Ô Ô     ÔÔÚÓÓ
                            ∑≤
                         
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ò ] Ô 
                         hMë ¡UMÐ     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                    ÚÓ     ] Ó Ó Ô =ÓÔ
                                   ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sO³½ ≠±
                                  ^  Ó ] Ô Ú ]   ÓÚ
                                  ÆÍu½U¦Ã« rOKF²Ã« U¼—UMÐ Èu²Â« ≠
                     Ï Ó Ô Ï ] Ó Ó Ï ] Ú Ï Ó Ú  Ú
                    ÆWÁdÚAÄ WOMÓÞËË WOLKŽ W×HÓ ‰ö²Šô« «c¼ lÄ  uD½« ≠
                                           Ó Ó Ú Ó Ó
                                    Ó  Ó Ó     Ó ÔÓ Ú
                                  ÆW³BÓ Ã« …dOBIë UNðUOŠ …d²Ó ≠
                                      ÆÊUM³ÃUÐ rNOÃ≈ —UA¹ ≠
                                        Ó Ú ÚÓ Ô Ô

                         Ú Ó Ô Ó         Ó Ô Ô =Ó Ô Ô Ó
                        ∫sLO ‰uI½ «–ULÓ ¨·dBÄ uN —uÄ_« ·dB¹ ∫‰uI½ ≠≤
                                 = Ô
                                       Ó Ó] Ô =Ó Ô
                                      ÆWÓ³KDë rKF¹ ≠
                                          Ô Ó ÚÓ Ô = Ó Ô
                                         ÆÁ¡UMÐ√ »cN¹ ≠
                                         øW¹UGë oI×¹ ≠
                                          ÓÓ Ô =Ó Ô
                ∫WOðü« ‰UFÚ _« —œUBÄ UÄÆ»«b²½« ∫u¼ å»b²½«ò qFHë sÄ —bBLë ≠≥
                  Ó  Ó Ô Ó         Ú Ó Ô Ó Ó ÓÚ  Ú Ó Ô Ó Ú Ó
                            Ó Ó Ó Ú ÓÒ Ó Ú  Ó Ú   ÓÚ Ó Ó ÓÚ
                            ÆqI²½« ¨ q²Š« ¨ ÈuD½« ¨ Èu²Â« ¨ qL²ý«
r?OKF²?ë U¼—UMÐ Èu²?« qÐ ¨ÁbŠË ÂU?Fë rOKF?²Ã« vKŽ  U?ÐuFBë p?Kð dB²?Ið rÃË ∫hM?ë w ¡Uł ≠¥
Ô ]         ÓÚ  Ó ÔÓ Ú Ó =    Ú ]    Ó Ô   ^ Ó Ú Ú Ó Ú Ó Ú ÓÓ = ]     Ó
     ƉU¦Lë «c¼ —«dž vKŽ UMzUA½≈ sÄ Ì «—U³Ž ÀöŁ ÊuJ½ÆUC¹√ wÃUFë rOKF²Ã«Ë ¨Íu½U¦Ã«
               Ó  Ú Ú        Ó Ó Ô = Ó Ô Î ÚÓ    Ô ] Ó ^  Ó ]
øW−O²Më Ác¼ vÃ≈ Èœ√ Ícë V³] ë UÄ Æ`ÞuÞ qOKš U¼d¹bÄ WÃUÁ≈ W−O²Më X½UÂË ∫hMë w ¡Uł ≠µ
  Ó ]       ÒÓ ] Ô Ó          Ó  Ô ÓÓ ÔÓ ]      Ó Ó = ]   Ó
             Ó  Ó Ó Ó Ô =ÓÔ = ] Ó     Ó Ú  Ú ] Ó Ó ] Ó Ó Ó Ô =Ó Ô
             ÆpÖ WÃôœ sO³½Ë ¨hMë sÄ vÃË_« …dIHë w  —dJð w²Ã« WLKJë sOF½ ≠∂
                   ÆUNMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë ¨ÌW Oz— ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠∑
                     Ú > Ô Î Ô Î ÚÔ Ô Ó ÓÓ       Ó Ì ÚÓ  ] ] Ô ÚÓ
                           ∑≥
                                                   bŽ«uIë
                                                   Ô Ó
                      ^ ÚÓ
                »dFLÃ«Ë wM³Lë
                Ô Ó Ú Ô
                    ≠≤≠
                WOM³Lë ¡ULÝ_«
                Ô ] ÚÓ Ô Ú Ó
                                                      ÔÓ Ú Ó
                                                      ∫√dI½

       Æ˝                                                ÓÓ
                                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ≠±
©≥∞≠≤∑ ∫dŁb*«®

             ¡U Ä ÕU³Ó Íœ«uë iNM²Ú ¹
             Ó Ó Ó      Ô ÚÓ Ó               ¡«uà ‰UÄdë w pðU — «Ëe— ≠≤
                                       Ó  =     Ó Ó Ô   Ó
© UOÁuAë ∫wÁuý bLŠ√®

                            ˝                           ÓÓ
                                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≥
©¥∫ÂËdë®

                                    Ó Ú Ó ^ Ô ÓÚ Ó Ú Ó Ú Ô ÚÓ 
                                   årFAÁ Â√ UNKŠ— XIÃ√ YOŠ vÃ≈ò ≠¥
©wÐdŽ q¦Ä®

                                 t?? ? ?Ðd?? ? ? Á v?? ? ? K? ? ? Ž d?? ? ?Ä Íc?? ? ? ë f?? ? ?Ä√ ≠µ
                                 Ú Ô              Ó ] Ó        ]  ÚÓ
            Áœ— s?? ? ? Ž ÷—_« q?? ? ? ¼√ e?? ? ? −?? ? ? F?? ? ? ¹
             =Ó Ú Ó    ÚÓ Ô Ú ÓÔ            Ú Ó
©ÍdF*« ¡öFë uÐ√®

                    ÆwÐdFë u×Më w ‰Ë_« »U²Jë VŠU t¹u³OÝ ÊU ≠∂
                    = Ó Ó  Ú ]   ] Ó   Ó    ÚÓ Ó Ó
                                 ÓÚ Ô Ó Ú Ó Ô Ô Ô Ú Ô      Ò Ó
                              w?³B?²G?Ä r?×à q?¬ XF?ł UÄ «–≈ w?MJ?ÃË ≠∑
©g¹Ë—œ œuL×Ä®                          Ó Ó Ú Ó         Ó  Ó
                              w??³? C??ž s??ÄË w??Žu?ł s??Ä —«c??Š —«c??Š
                                         Ô
                       ∑¥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Ô  Ô
                         kŠö½      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 t½√ sÄ ržd?ÃUÐ ¨s¹√e−ë `²Ó vKŽ UOM?³Ä ådAŽ WFÚ ð ò VÂdLë œbF?ë¡Uł ‰Ë_« ‰U¦Lë w
 Ô ]Ó Ú  Ú ]     ÚÓÚ Ô Ú   Ó ÎÒ ÚÓ Ó Ó Ó Ó   Ô ]ÓÔ ÔÓ Ó Ó  ] Ó 
ÎUC¹√ tK¦ÄË ªdAŽ ÓWFÚ ð vÃ≈ dAŽ WŁöŁ sÄ W³ÂdLë œ«bŽ_« tK¦ÄË ªUŽu dÄ ÊuJ¹ √b²³LÃ«Ë ¨√b²³Ä
    ÚÓ Ô ÔÚ Ó Ó Ó Ó Ó    Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ô Ó] Ó Ô Ô Ú Ó Ô ÔÚ Ó Î Ú Ó Ô Ó ÔÓ ÓÚÔ Ó ÏÓ ÓÚÔ
                         Ò      Ô         Ô ]ÓÔ Ô Ú]
                      Æw½U¦Ã« ‰U¦Lë w œ—«uë å¡U Ä ÕU³Ó ò VÂdLë ·dEë
                                   Ó Ó
U?½uJ¹ Ê√ U?LN?IŠË ¨r?C?ë vKŽ s?OO?M³?Ä åbF?Ðò Ë åq³?Áò ÊU d?Eë ¡U?ł ¨YÃU?¦Ã« ‰U?¦L?ë w Ë
   ÓÚ Ó Ô ^Ó Ó = ]      Ó  Ú] Ú Ó Ô Ú Ó Ó Ô Ú Ó  Ú ] Ó        ]        Ó
        ÆWÓ U{ù« sŽ UFDÁ ULN½√ vÃ≈ ULNzUMÐ w V³] ë œuF¹Ë ¨sÄ d−ë ·d×Ð s¹—Ëd−Ä
             Ó   Ô Ô ]Ó     Ô Ó Ô ÓÓ Ú = Ó Ú Ú Ó   ÚÓ Ú Ó
 Ú ]  = ]  Ó ÎÒÚÓ    =Ó Ú  ÚÓ Î  Ó Ô ÚÓ Ô Ú ] Ó    ]  
rždÃUÐ ¨rCë vKŽ UOM³Ä ¨åvÃ≈ò d−ë ·d×Ð UÁu³Ú Ä åYOŠò ·dEë ¡Uł ¨lЫdë ‰U¦Lë w Ë
                                         Ó
                              ÆåvÃ≈ò d−ë ·d×Ð tI³Ý sÄ
                                  = Ó Ú Ú Ó   ÚÓ Ú

Ô ^ Ó Ó ÎÓ ÓÚÔ Ú Ó Ú  Ú ]   Ó   Ó Î ]ÚÓ  Ú Ó Ô Ó Ó Ú Ó     
tIŠË ¨√b²³Ä UN½u sÄ rždÃUÐ ¨dÚ Jë vKŽ WOM³Ä åfÄ√ò WLK  ¡Uł ¨fÄU ë ‰U¦Lë w Ë
                                        Ó
                                         ÆlÚ dë
                                          Ô ]
 Ó  Î Ú  Ú Ó Ú   Ú ]   Ó   Ó ÎÒÚÓ  ÚÓ Ó Ô Ú Ó         
¨ÊUJà ULÝ« t½u sÄ rždÃUÐ ¨dÚ Jë vKŽ UOM³Ä åt¹u³OÝò rÝô« ¡Uł ¨”œUÒ Ã« ‰U¦Lë w Ë
                                        Ó
                                          ÆlÚ dë tIŠË
                                           Ô ] Ô^Ó Ó
Ï Ú Ó  Ó Î ÚÓ  Ó   Ó Î ]ÚÓ Ú Ó Ú Ó  Ó       ÔÓ     Ó ÔÓ Ó ÒÓ
rÝ« w¼Ë ¨UC¹√ dÚ Jë vKŽ WOM³Ä  ¡Uł bIÓ ¨dOš_« ‰U¦Lë w …œ—«uë ¨å—«cŠò WLK UÄ√
                        ÆdÄ√ qF rÝ« vLÓ ðË å—cŠ«ò vMFÄ bOH¹
                        ÌÚÓ Ú Ó Ú   Ò ÔÓ Ú Ó Ú   ÚÓ Ô Ô
                        ∑µ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                Z²M²Ú ½
                                Ô ÚÓ Ó
                                         ∫vKŽ WOM³Lë ¡ULÝ_« W¾ qL²Að
                                          Ó ] ÚÓ     Ú Ó Ô Ó Ô ÓÚ Ó
                           Ú   Ó] Ó Ô  Ú Ó ÓÓ Ó Ó Ó Ó  ]ÓÔ Ó Ó
                      Ʊπ vÃ≈ ±≥ sÄ W³ÂdLë œ«bŽ_«Ë ©dAŽ bŠ√® VÂdLë œbFë ≠±
                    Æ¡U²ý nOÚ Ë ¨—UN½ qOÃË ¨¡U Ä ÕU³Ó ∫q¦Ä ¨W³ÂdLë ·ËdEë ≠≤
                    Ó   Ó  Ó Ó Ó Ó ÚÓ Ó Ó Ó     Ó Ú   Ó] Ó Ô   ^
                       ÆUI öÄ Í√ ¨XOÐ XOÐ Í—Uł X½√ ∫q¦Ä ¨W³ÂdLë ‰«uŠ_« ≠≥
                        Î  Ô Ú Ó Ó ÚÓ Ó Ú   Ó ÚÓ Ó Ú   Ó] Ó Ô  Ú Ó
                                      Ú Ó Ô ÚÓ Ó Ú  ^
                                    ÆÆÆfÄ√ ¨YOŠ ∫q¦Ä ¨·ËdEë iFÐ ≠¥
                                                 ÚÓ
    Ô Ú Ô ÚÓ Ó Ú Ô Ú Ó   ÚÔÓ  ÚÓ Ô Ô Ô Ó Ú Ô Ô ÚÓ     Ó Ó ÚÓ    ^
   ÆbFÐÓ ¨q³Á ∫q¦Ä ¨ÁUMFÄ ÈuM¹Ë tOÃ≈ ·UCLë ·c×¹ YOŠ ¨WÓ U{ù« sŽ WŽuDILë ·ËdEë ≠µ
                       ÆÆÆÆt¹uDH½Ë ¨t¹Ë—ULš ∫q¦Ä ¨©t¹Ë®‡Ð WÄu²Ú Lë ÂöŽ_« ≠∂
                          ÚÓ Ó Ú Ó ÚÓ Ó Ô Ó Ú     ÚÓ    Ó  Ó  Ú Ó
                              Ó ÚÓ Ó  ÓÓ  Ó Ó Ú  Ó  Ú Ó
                            ÆÆÆÆ UNO¼Ë ¨„«dðË ¨—«cŠ ∫q¦Ä ¨‰UFÚ _« ¡ULÝ√ ≠∑○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○           UM¹dLð         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                 Ï  Ú Ó
  Î          Î  Ô Ó Ô ÚÓ  Ì Ó Ô    Ó   Ó Ó Ó Ó Ú Ó ÓÓ Ó Ô  ÚÓ Ó
w t?Ð ôu?FHÄË ¨U?¼«bŠ≈ w öŽU? Êu?J¹ YO×?Ð qLł Àö?Ł w å d?AŽ WÓ ?Lšò œb?Fë qL?F²?Ú ½ ≠±
      ÚÓ    Ú
                       Æ…dOš_« w dł ·d×Ð UÁu³Ú ÄË ¨UN²O½UŁ
                        Ó Ó   ÒÎ    ÚÓ Î  ÓÓ  Ó
                              ÌÓ Ô ÌÓÚ Ô  Ó Ó Ó ÚÓ Ó ] Ó Ô Ó Ú ] Ô  Ú Ó Ó
                              Æ…bOHÄ WKLł w å—UN½ qOÃò VÂdLë ·dEë qLF²Ú ½ ≠≤
  ÆÌ…bOHÄ ÌWKLł w ULNMÄ ö qLF²Ú ½ ÆWÐdFÄ åfÄ_«ò sJÃË ¨dÚ Jë vKŽ WOM³Ä åfÄ√ò WLK ≠≥
   Ó Ô ÓÚ Ô    Ô Ú Î Ô Ô Ú Ó Ó Ï ÓÓ Ú Ô Ó Ú Ó ] Ó  Ó     Ó Ï ] ÚÓ  Ú Ó Ô Ó Ó
                                       ÚÓ  y Ó Ô ÓÚ Ó Ô  Ú Ô
                                    ∫wðQ¹ ULO jš t²×ð UÄ »dF½ ≠¥
                          ÆœuOÔÁ ÊËœ ÚsÄ ¡UA¹ YOŠ `zUÒ Ã« d U ¹ UM¼≠
                           Ì        Ô Ó Ô ÚÓ Ô      Ô Ô Ô
                   Ó Ó Ó Ú Ó  Ó Ú Ô       Ì ÚÓ Ô  Ú Ó  ÚÓ Ó Ú  Ó Ó ÓÚ
 ∫ÎözUÁ t¹uÓDH½ Ìb¹—œ sЫ U−NÓ ¨åWG^Kë …dNLł ò r−FÄ VŠU b¹—œ sЫ lÄ t¹uDH½ rB²š« ≠
      ÚÓ Ú ÚÓ Ô Ô Ú Ó

      Ú ÚÓÓ Î
      t?O??K?Ž U??D?Ú ? Ý w?Šu??ë „«– ÊU??J?Ã
               Ô Ô Ú Ó Ó Ó Ó                 ÚÓ Ó Ú        Ó Ô Ú Ó Ó  ÚÔ Ú Ó
                                      t??¹u??D?? H??½ v??K? Ž w??Šu??ë ‰e??½√ u??Ã
      Ú ÚÓ Ó Î
      t?? O??K?? Ž U?? š«d??Ô w?? ÁU?? ³? ?ë d??O?? Ó Ë
                          Ó ] Ó           t?? ?L?? Ý« n?? ?B?? ?M?? Ð t?? ?K?? ?ë t?? Ád?? ?Š√
                                       Ú         Ú      Ô Ò Ô ÓÓ Ú Ó

                                 ∑∂
                                          ¡öÄù«
                                          Ô Ú
                     Ô  Ô ] Ô   Ó
                 åUÄò‡Ð qÓ uð w²Ã«  ULKJë
                                            √dI½
                                            ÔÓ Ú Ó
                                          ÓÓ
                                       ∫ vÃUFð ‰UÁ ≠±
              ˝                         ˚
©≥∑ ∫ Ê«dLŽ ‰¬®
                                           ÓÓ
                                        ∫ vÃUFð ‰UÁ ≠≤

©±≥∫ …dI³Ã« ®
                         ˝             ˚

Ó  Ô Ú       Ó Ó Î Ó Ú Ó Ô Ú ÔÓ Î Ô Ô ÚÔ Ì ]Ó Ì Ó Ú Ó Ú  y Ó Ï Ú Ô Ô Ú Ô ÓÚ
pÖ ¨ ÊU? ½ù« «cJ¼ ÆÆ WÄd `³B?¹Ë «—Ëcł X³MOÓ WOŠ W?Äd sÄ wŠ sBž sÓ b¹ U?LK¦Ä ≠≥
 © œ«œdÄ ∫ WLOF½ qOzU OÄ®              Æ WONÃù« WÄdJë w w×ë sBGë
                             ]  ÓÚÓ      ^ Ó Ô Ú Ô

© ÍbÃË vÃ≈ ∫ sOÄ√ bLŠ√ ®    Ó ÚÓ Ó ^Ô Ó   Ó Ó Ó  Ó Ó Ó ÚÓ  Ô     Ó Ó ÚÓ Ú ] Ó Ó
                lHM¹ ôË dC¹ ULO © pðUOŠ® UN²Ú dÓ X½√ «–≈ dÓ Ú ð nOÂ —uBð ≠¥
©wÐdŽ q¦Ä®                       Æ ÔiOÐ_« —u¦Ã« qÂ√ Âu¹ XKÂ√ UL½≈ ≠µ
                                ÓÚÓ Ô Ú ] Ó Ô Ó Ú Ó Ô Ú Ô ]

                                      Ô Ô ÔÔ Ô ] 
                                     ÆU½bOH¹ rÂbOH¹ UÄ Ê≈≠∂
© wHI¦Ã« nÝu¹ sÐ ÃU−×ë ®             Æs²HÚë w r²FÓ{ËÓ√ ULÃUÞ rJ½_ wÐ rÂUÄ— ≠∑
                           Ó     ÔÚ Ú Ó Ú Ô ]Ó     Ú Ô Ó

                    = Ô Ó Ó  ] Ó  Ú Ó  ÚÓ  Ó Ó Ú Ó Ô ÔÚÓ Ó Ó
ô≈ UNł—Uš U¾Oý È√— ULKÁ tMJÃËÆÆ UNO UÄ q vKŽ lKDOà t H½ w tMOFÐ —Ëb¹ Ê√ tÐ√œ ÊUÂË ≠∏
Ò  Ó  Î ÚÓ   Ó ]Ó Ô] Ó
                                   Æ UNÃöš sÄÚ
© VðUJë rO¼«dÐ≈ ∫ w½“U*« —œUIë b³Ž rO¼«dÐ≈ ®
                         ∑∑
       ÆÆÆÆ o¹dDë ŸUDÁ sÄ öł— sOFЗ√ u×½ W²GÐ wKŽ Ãdš –≈ ¨pÃc U½√ ULMOÐË ≠π
           ]  ] Ô Ú Î Ô Ó Ó ÓÚ Ó Ô Ú Ó Î Ú Ó ] Ó Ó Ó Ó Ó Ú  Ó   Ó ÓÚÓÓ
                          Æ rBFLÃUÐ —«u= ë WÞUŠ≈ wÐ «uÞUŠQÓ
                             Ó Ú Ú      ÓÓ     Ó
© —UBÄ_« Vz«dž w —UEMë WH% ∫ WÞuDÐ sЫ®
                                           ÓÓ
                                        ∫ vÃUFð ‰UÁ ≠±∞

               ˝                        ˚
©±±µ ∫ …dI³Ã« ®
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  kŠö½
                        Ô  Ô       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


          ]Ô Ó  ] Ó Ú Ó   Ó Ó Ô] Ú ] Ò Ô ÔÓ Ó Ú ÓÓ ]  ] Ó 
  Ì◊dý …«œ√ Ác¼ ULKÂË ¨W¹—bBLë åUÄòWLKJÐ WO dEë åqÂò WLK XKBð« ¨‰Ë_« ‰U¦Lë w
   ÚÓ Ô Ó
  Ï Ó  ] Ó Ú Ó     Ô Ô Ú ÓÓ  Ú =  Ô  Ô  ÓÚ Ó Ì  Ô  ÚÓ ] Ô ] Ó Ú Ó Ó Ú ] Ô Ô
   ULK W¹—bBL?ë UÄ vKŽ qšbðË Æ ‚“dë œułu?Ð Êd²I¹ ‰ušœ XÁË q Ê√ Í√ ¨—«dJ?²Ã« bOHð
  ÔÓ Ó Ó  ]           ÚÓ ]   Ò       =Ó      Ô Ú  Ô  ]Ó Ú Ô
  WLKÂË ¨©”UMë ÊUL¹S «uMĬ® ∫ wMF¹ Ícë w½U¦Ã« ‰U¦L?ë w d−ë ·U ∫ q¦Ä UNÐ qB²ð Èdš√
                            ÆÆÆ ∫ wMF¹ Ícë YÃU¦Ã« ‰U¦Lë w ©q¦Ä®
                                ÚÓ ]     Ò        Ú

         ÔÓ  Ú ÓÓ  Ó Ú Ó      Ó Ó   ÔÓ Ó Ú ÓÓ ]   ]  
  w òådC¹ ULO ò …—U³Ž wMFðË ¨ WÃu uLë åUÄ ò WLKJÐ åw ò WLK XKBð« ¨lЫdë ‰U¦Lë w Ë
    ^Ô Ó                                        Ó
     ÚÓ Ó Ú  Ó Ú Ó Ô Ú           Ô Ó Ú Ó     Ó Ó  Ô  ]Ó Ú Ó Ó ^ Ô Ó ]
  ÆUL¼dOžË åsÄò Ë åsŽ ò∫ q¦Ä ¨Èdš√ dł ·ËdŠ WÃu uLë åUÄò WLKJÐ qB²ð bÁË ¨ådC¹ Ícë
                  Ú Ô>Ó Ô
              Ô ÔÓ Ó  ]      Ó Ó    ÔÓ Ó Ú ÓÓ ]      
  q¦Ä UNK¦Ä bOÂu²Ã« åUL½]≈ò bOHðË ¨ …bz«eë åUÄò WLKJÐ åÊ≈ ò WLK XKBð« ¨fÄU ë ‰U¦Lë w Ë
  Ô ÓÓ ÔÓÓ Ó Ú ]                                       Ó
  ] Ó   Ó ]  Ú  ]Ó Ú Ó              Ò Ó ]   Ó Ó Î ÚÓ   Ô Ó  Ó Ô  ]ÓÓ
  Ê_ åUÄò Ë åÊ≈ò qB?²ð rKÓ ¨”œUÒ ?ë ‰U¦Lë w U?Ä√ ¨åÊ≈ò  «ušQÐ UC?¹√ åUÄò WLK q?B²ðË ¨åÊ≈ò  
   Ó  Ó   Ò Ó     ÚÓ         Ô Ô ÔÔ Ô ] Ò       Ô Ó Ú Ô Ú Ú ÓÓ Ï Ó Ú Ó Ô
  ¨ pÃc sÄU¦Ã«Ë lÐUÒ Ã« sOÃU¦Lë w Ë ¨å U½bOH¹ rÂbOH¹ Ícë Ê≈ò ∫WKL−ë wMFðË WÃu uÄ UM¼ åUÄò
                   Ó
  Ì ]Ú Ì ÓÚ Ô  ] Ó Ó    Ó Ú  ÏÒ Ô Ó  Ú Ô Ú Ó Ó  Ó    Ó  Ó  ÓÒ Ó Ó Ó     Ú Ó Ó ]
  WOKF WKL−Ð å ULKÁò Ë ¨å ULÃUÞò sÄ q l³ð√ bÁË ¨ …bz«eë åUÄò WLKJÐåqÁò Ë ¨å‰UÞò ÊöFHë qBð«
          Ô ] Ó   Ú Ô ^ Ô Ó        Ú   Ô  Ó ÚÓ     ^ Ô ÓÓ
        Æ tŽuÁË WKÁ vKŽ Èdš_« ‰bð sOŠ w ¨ wÃU²Ã« qFHë ŸuÁË …d¦Â vKŽ vÃË_« ‰bðË ¨
  ª© s?¹√®◊dA?ë …«œ√Ë © sOЮ ·d?Eë …b?z«eë å UÄò W?LKJ?Ð qB?ð« ¨s¹d?Oš_« sOÃU?¦L?ë w Ë
   Ó ÚÓ Ú ] Ô ÓÓ Ó ÚÓ Ô Ú ] Ó  ]           Ó Ó  Ó Ó ]  ÚÓ Ó  ÚÓ       Ó
          Ô ÚÓ Ó Ú  Ó Ó ÚÓ Ó Ô ÚÓ           Ó Ó  Ô  ]Ó ]  Ú ]  Ó Ó Ú  Ó
       Æ U¼dOžËå Ê≈ò˨ånOÂò˨åYOŠò¨åUÄò WLKJÐ qB²ð w²Ã« ¨◊dAë  «Ëœ√ sÄË
                        ∑∏
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ô ÚÓ Ó
                           Z²M²Ú ½

                        ÔÓ  Ò Ó Ô Ó Ú Ó Ó Ô ] Ó Ú Ó     ÚÓ Ú 
                        Æ…bz«eÃ«Ë ¨WÃu uLÃ«Ë ¨W¹—bBLë ∫åUÄò Ÿ«u½√ sÄ
 bOHð Ì◊dý …«œ√ åULKÂò WLK Êu?Jð WÃU×ë Ác¼ w Ë ¨åqÂò WLK UNÐ q?Ó uð ∫W¹—bBLë UÄ ≠
 Ô Ô Ú Ó Ó Ó ]Ô ÔÓ Ó Ô Ó Ó            Ó Ò Ô ÔÓ Ó Ô     Ô Ô ] Ó Ú Ó
         Ô Ú = Ó Ô  Ô Ó Ó ÚÓ Ó Ó       Ó Ú Ô Ó     Ô
 ¨·UJÃ«Ë ¨¡U³Ã« ∫q¦Ä d−ë ·ËdŠË ¨åq³ÁòË ¨åsOŠò ¨∫åq¦Äò¨ ULKJë UNÐ qÓ uð UL ª—«dJ²Ã« Ô Ó Ó Ú ]
                                                  ÆÂöëË
   Ó         Ó Ú Ó Ó Ú  = Ó Ô      Ô Ô     Ô ÔÓ Ú Ó
 ¨Âö?Ã«Ë ¨å¡U?³Ã«òË ¨åw? òË ¨åsŽò Ë ¨ås?Äò ∫d?−ë ·Ëd?Š U?NÐ q?Ó u?ð ∫WÃu? u?L?ë UÄ ≠
         Ó
                                      ÒÓ Ó 
                                 Æ»—Ë ¨v²ŠË ¨·UJëË
                                  ] ÔÓ        Ó
  Ú ] Ô Ó ÓÓ  Ô Ô ÚÓ Ó ] Ó Ó Ó    Ô Ó Ó ]  ÔÓ Ó Ô     Ô ÔÓ  Ò
 ∫◊dAë  «Ëœ√Ë ¨UL¼dOžË ¨åqÁò Ë ¨å‰UÞ ò ∫‰UFÚ _«Ë ¨åÊ≈ò WLK UNÐ qÓ uð∫…bz«eë UÄ ≠
                   Ó ÚÓ Ô Ú ] Ó Ó ÚÓ Ó Ô ÚÓ Ó Ó ÚÓ Ó Ú 
                  ÆåsOÐò ·dEÃ«Ë ¨ånOÂòË ¨åYOŠòË ¨ås¹√òË ¨åÊ≈ò

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    UM¹dLð     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                            Ï Ú Ó
                             ∫wðQ¹ ULO åUÄò ‡Ð XKBð« w²Ã«  ULKJë sOF½ ≠±
                              ÚÓ       Ú ÓÓ ] ]     Ó Ô =Ó Ô
 ©∂∫XKB ®                           Æ˝              ÓÓ
                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠√
                     Æ˝                       ÓÓ
                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ≠»
©≥¥∫rO¼«dЫ®
                             ÚÔ   Ó Ó ÚÓ    Ó ] Ó ÓÚ Ó
                            ÆtO{d¹ô UÄ wIà tOMF¹ ô ULO qšbð sÄ ≠ ‡ł
©wÐdŽ q¦Ä®
 VAŽ WL{ uÃË ¡wý U?¼b¹ w Ë√ UNH²Â vKŽË ô≈ tO?Ã≈ œuFðË ¨XO³Ã« sÄ ÃdÚ ð U?N²¹√— ULKÁ ≠ œ
Ì Ú Ô Ô ] Ó Ú ÓÓ Ï Ú Ó  Ó Ú Ó  Ó Ó Ó   Ú Ó Ô ÓÓ   ÚÓÚ Ó Ô Ô Ó ÔÚÓÓ ]Ó
                                    
                                    Æ·ËdÓ KÃ  Ú
©ÊuF³Ý ∫WLOF½ qOzU OÄ®
                                     tOKŽ wÃUOKë  dÄ ULK ≠‡¼
                                      ÚÓÓ   ]   ] Ó ]Ô
                               ] Ô ÚÓ Ó ] Ó
                          wÒ Ið wÃUOKÃUÐ bNFÃ«Ë ‚—
                            ÓÔ
©wÁuý bLŠ√®
Ó Ô ]Ó     Ó ÓÚÔ Ó Ó Ó Ô Ó ÚÓ Ó Ú ] Ó        Ô  ÔÓ ÓÚÓÚ ÓÔ  ÓÌÚ Ó Ô ] Ó
u¼ UL½≈Ë ¨UNð«cà …UG²³Lë W¹UGë u¼ fOà ‰ULë Ê√ ÆƉULë VŠU tLNH¹ Ê√ V−¹ ¡wý ‰Ë√ ≠Ë

                            ∑π
 UłU×ë sÄ rÚ ?−ë W× vKŽ WEÓ U?×Lë w ·dB¹ UÄ q?JÓ
     Ó     Ú ]    Ó Ó    Ô Ú  Ô ÓÚ Ô ^ Ô        ¨Ì UłU×Ð ÂUOI?Kà WDÝ«Ë
                                        Ú ÏÓ
              Î ÚÓ Ï   Ú ] Ó  Ó ]  Ó
             ÆUC¹√ “ô rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« qO³Ý w      Ô ÓÚ Ô ^ ÔÓ Ó
                                    ·dB¹ UÄ qÂË ¨WÄ“öë
©WKÄUJë WŽuL:« ∫5Ä√ rÝUÁ®
 ÆU½√ WD³ž vÃ≈ U½b¼«Ë ¨U½√  ö¹Ë sÄ rNKë UM−½ ∫rJÐuKÁ w pÖ «uÃuÁ ¨U½√ ∫r²KÁ ULK ≠“
   Ó Ó Ú     Ú Ó   Ó  ÚÓ Ú ] Ô ] Ò Ó Ú Ô  Ô Ó          Ó Ú ÔÚÔ ]Ô
Æ©œ«œdÄ ∫WLOF½ qOzU OÄ®

                                           ÚÓ   ÓÓ Ú Ô =Ó Ô
                                          ∫wðQ¹ ULO QDÓ Ã« sOF½ ≠≤

                         ÔÔ Ú Ó ] Ó ]Ô  Ú Ó    Ô ÚÓ Ó  ]Ô
                         ÆtL−Š qÁ ULK —uB×Lë “UGë jG{ œ«“ ULK ≠√
                                       ÆU½bMŽ tON²Að ULKÂ ≠»
                                         Ó Ú  ÓÚ Ó ]Ô
                                    Ô ÚÓÓ ÒÓ Ô Ó  Ó ÓÚ
                                   ÆrJOKŽ vÃu¹ Êu½uJð ULK¦Ä ≠‡ł
                                    ÆtKLŽ sÄ ⁄dÓ UL¦¹— tðdE²½« ≠œ
                                     Ó Ó Ú Ó Ó   ÔÚÓ Ô ÔÚ Ó ÓÚ
                                   Ó ] ^  Ó Ô  Ô ]Ó
                                  ÆnOFCë ÍuIë bŽU ¹ ULKÁ ≠‡¼
                                ÆtOÃ≈ u³B½ UÄ oOI×ð sÄ UMJLð ULЗ ≠Ë
                                  ÚÓ  Ó  Ú Ó Ú Ò] Ó Ó ]Ô
                                        Ò=  Ô Ú Ó
                                       Æ UOMÃUÐ ‰ULŽ_« UL½≈ ≠“
                                                ]
                                  Î Ú Ó Î Ú Ó Ó ÚÓ  ÚÓ Ô Ó Ú Ó ]
                                 ÆöNÝ «dÄ√ fOà tOÃ≈ `LDð UL½≈ ≠‡Š○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○               ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                             ^ Ó
                             j)«

                                   Ó Ú ^ Ó  ]  ]  Ô ÔÚ Ó
                                  ∫WFÁdÃ«Ë aÚ Më wDÓ Ð V²J½ ™
      øôu?? I? ŽË U?? ? H??½√ ¡v?? A? M?? ¹Ë w?? M? ³??¹
          Ô Ó Î Ô ÚÓ Ô      Ú ÔÓ     ÚÓ       ] Ó  ] Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓÓ Ó
                                 Íc?? ?ë s?? ?Ä q?? ł√ Ë√ ·d?? ?ý√ X?? ?¹√—√
                            ∏∞
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  dO³F²Ã«     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          Ô Ú]
          ∫sOOðü« sOŽu{uLë bŠ√ w «dDÝ s¹dAŽ vKŽ b¹e¹ ô UÄ V²J½ ™
            ÚÓ     Ú Ó  Ó Ó Î Ú Ó Ó Ú   Ó Ô Ó    Ô ÔÚ Ó
                          ÓÚ Ó Ô   Ú Ó ÔÔ Ô ] ^  
                        Æq³I²Ú Lë w w HMà Áb¹—√ Ícë wFÄU−ë hBÓ ²Ã« ≠±
                                           Ô ^ ]
                           ∫©WOðü« d UMFÃUÐ W½UF²ÝôUЮ wMOÂUJ] ë qOKš ≠≤
                             Ó      Ó  Ó Ú 
                                         Ú ÓÓ  ÓÚ ÓÓ   Ú Ó
                                      ÆtLOKFðË tðQA½Ë ÁbÃuÄ ≠
                                              ÚÓ   ÓÓ
                                         ÆUJ¹dÄ√ vÃ≈ ÁdHÝ ≠
                          ÆsODÚ K w WOLOKF²Ã«  U ÝRLë w Á—Ëœ ≠
                           Ó    Ó   ] Ú]       ] Ó Ô     Ú Ó
                                   ÆWO UI¦Ã«Ë W¹uÐd²Ã« tðUHÃRÄ ≠
                                    ] ] Ó ] ÓÚ ]  ]Ó Ô
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    WDA½_«
                          Ô Ó ÚÓ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                    Æs¹“—U³Ã« WOÐdFë WOKJë w−¹dš bŠ√ sŽ …ełuÄ WÃUIÄ V²J½ ≠±
                    Ó     ] Ó Ó Ú ]=Ô    Ò  Ó Ó Ó ÎÓ Ó  Î Ó Ó Ô ÔÚ Ó
            Ú] Ó =      Ú  Ú Ó
    ÆÊü« sODÚ K w rOKF²Ã«Ë ¨w½UD¹d³Ã« »«b²½ô« bNŽ w ¨sODÚ K w rOKF²Ã« sOÐ Ê“«u½ ≠≤
    Ó Ó   Ó                    Ó  Ó   Ú ] Ó ÚÓ Ô  Ô
 Ác¼ ‰U?³ł sÄ UL¼dOžË ¨Êu?²¹eë q³łË ¨d³?JLë q³ł U?NO sO³½ ¨”bI?ë WM¹bLà WD?¹dš rÝd½ ≠≥
       Ú     Ó Ó  Ú] Ó ÓÓ Ó  = Ó Ô Ó ÓÓ    Ô =ÓÔ  Ô Ú Ó Ó Î Ó Ó Ô Ô Ú Ó
                                      Ó ] ÓÔ Ó Ó
                                     ÆWÝbILë WM¹bLë
                          ∏±
                                           …dAŽ W ÄU)« …bŠuë
                                            ÓÚ Ó Ó   ÔÓ Ú Ó
                                            Ï ]  Ó Ó Ï Ò  Ó Ó
                                             WOÐdŽ  UOŠdÚ Ä                                    Ó ] Ó Ô Ú
                                    WJÄ `²Ó

                                          ÊËdAFÃ«Ë ÍœU×ë dEMLë
                                          Ó Ú       Ô Ó ÚÓ
                      ÓÚ ÓÚ Ó Ó  Ô Ó ÚÓ ^ Ô Ó Ô Ó       = ]  Ó Ó Ô
                    w? WKG?³Ã« vKŽ s?OLK?Ú Lë s?OÐ dL?¹ ”U³F?ë ≠ w³Më d?JÚ F?Ä w ®
                                  Æ©ÆÆÆ ÊUOHÝ uÐ√ tHKšË w³Më vÃ≈ tI¹dÞ
                                       Ó Ô Ó Ô Ó ÚÓ Ó = ]     Ó
    ÆtðuÓ UC Uš ∫U² Uš
    Ô ÓÚ Î    Î               Ó Ó Ú Ó  Ú =Ó Ì ÓÓ Î
                        ÆpOš√ sЫ wà rK ©oKÁ w U² Uš ”U³FKî ∫ÊUOHÝ uÐ√
                         Ó                ]Ó   Ó Ô Ó

                                  Ô Ó Ó ÚÔ    Ó  Ô  ÓÚÓ Ï ] Ó Ô
                                °ÊUOHÝ UÐ√ ©ÊUOHÝ wÐ√ vÃ≈ XH²K¹® ∫bL×Ä
                                       ÆrÝUIë UÐ√ U¹ rF½ ∫ÊUOHÝ uÐ√
                                             Ó Ú ÓÓ Ó Ô Ó
r??Šd??²??K? à W??L??K?? ∫p??×??¹Ë
 ^ ] Ï Ó Ó Ó Ó ÚÓ                ÔÒ      Ô ]Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ó  ÚÓ Ú ÓÓ Ó Ó ÚÓ Ï ] Ó Ô
                         øtKë ô≈ tÃ≈ ô t½√ rKFð Ê√ pà ÊQ¹ rÃ√ °p×¹Ë ∫bL×Ä
                             Ó
             ^ Ó ] Ó
           Ælłu²Ã«Ë
                    Ó ÓÓ ÚÓ Ó Ó Ó            Ò ÔÓ Ó ÚÓ              Ó
                    p??Äd??Â√Ë p??L?? K??Š√ U??Ä ÆÆÆ ¨w??Ä√Ë X??½√ w??ÐQ??Ð ∫ÊU?? O? H??Ý u??Ð√
                                                Ó Ú Ô
 ÚÓ     Ú Ó 
vMFLÐ ¨v½√ qFHë sÄ ∫ÊQ¹
                           Ò Ô Ó Î ] Ó Ô ] ÓÓ Ô Ò      Ú ÓÔ ÓÚ Ó Ó Ó Ú
                          ÆtKë ‰uÝ— «bL×Ä Ê√Ë ¨tKë ô≈ tÃ≈ ô Ê√ bNý√°pKÓ Ë√Ë
                                         Ó
       ÓÚ Ó Ú Ó Ô Ó
      Æ»d²I¹ Ë√ ¨sO×¹
     Ó ÓÓ Ú Ó Ó Ú Ó
     ÆpHDŽ√ ∫pKÓ Ë√
                    Ú ÓÚ Ó Ó    ^  ÔÏ Ô Ó Ó Ô ]  Ò Ó
                    qFłU dÚ Hë «c¼ V×¹ qł— ÊUOHÝ UÐ√ Ê≈ ¨tKë ‰uÝ— U¹ ∫”U³Fë
                                              Ô ÒÓ
                                                Î ÚÓ Ô Ó
                                              ÆÆÆU¾Oý tÃ
                    tOKŽ oKž√ sÄË ¨sĬ uNÓ ÊUOHÝ wÐ√ —«œ qšœ sÄ ¨rF½ ∫bL×Ä
                     ÚÓÓ Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ó Ï Ó Ú Ó Ú Ô  ÓÓ Ó Ó Ó Ú Ó Ú ÓÓ Ï ] Ó Ô
                                 Ï  Ó Ú Ó  Ó Ú Ó Ó Ó Ú ÓÓ Ï  Ó Ú ÔÓ
                                ÆÆsĬ uNÓ b−Ú Lë qšœ sÄË ¨sĬ uNÓ tÐUÐ

                     Ï Ó Ó  Ò Ó Ó   ÒÓ Ó Ó Ï  Ó ÚÔ Ó Ô Ó = ]  Ó Ô Ó
                    ÆÆÆr¹dJà tKÃ«Ë p½]≈ ©”U³Fë lÄ ·dBMÄ u¼Ë w³MKî ∫ÊUOHÝ uÐ√


                              ∏≤
                                       ∫ÊËdAFÃ«Ë w½U¦Ã« dEMLë
                                       Ó Ú     Ò Ô Ó ÚÓ

     Ó Ô Ò Ô  ÓÓ Ú Ú Ó
   Æq³−ë ÂbIÄ∫q³−ë rDš       Ô ÒÓ   ÚÓ  y ^ ]  ÓÓ  Ú Ó Ó Ú          Ó
                     ”U³Fë ¨tAOł w —UÄ w³Më ≠ q³−ë rDš bMŽ Íœ«uë oOCLЮ
                          Æ©ÆÆÆ ULNÐ dLð œuM−ë vÃ≈ Ê«dEM¹ ÌWOŠU½ w ÊUOHÝ uÐ√Ë
                                ^Ô Ó Ô     Ô ÚÓ Ó     Ó Ô   Ó
                                     Ò  Ô    Ú Ô Ú Ô ÒÓ
                                     °tKë œuMł vÃ≈ dE½« ∫”U³Fë
          «—uN³Ä ∫«–ušQÄ
          Î ÚÓ Î    Ó        °UNK qzU³Ië Ác¼ UÄ ¨rF½ ¨rF½ ©«–ušQÄ® ∫ÊUOHÝ uÐ√
                          ^Ô Ô  Ó      Ú ÓÓ Ú ÓÓ Î  ÚÓ Ó Ô Ó
                            ÆÆÆ rOKÝ Ác¼ ©Ì…—UÄ ÌWKO³Á vÃ≈ dOA¹® ∫”U³Fë
                              Ï ÚÓÔ     ] Ó Ó     Ô Ô Ô ÒÓ
                                  Ô Ú ÓÓ Ú ÓÓ Ú ÓÓ Ó ÚÔ Ó
                                 ø¡ôR¼ sÄË ¨rF½ ¨rF½ ∫ÊUOHÝ uÐ√
                                      ÆÆÆWM¹eÄ ¡ôR¼ ∫”U³Fë
                                       Ô ÓÚÓ Ô Ô  Ô Ò
                                       Ú ÓÓ Ú ÓÓ Ó Ô Ó
                                      ÆÆÆrF½ ¨rF½ ∫ÊUOHÝ uÐ√

                            Ó ÓÚÓ Ô Ó Ì  Ó Ó Ú Ó Ô  Ó  Ô Ó Ô ÒÓ
                           ÆWMONłË ¨—UHžË ¨rKÝ√ qzU³Á ¡ôR¼Ë ∫”U³Fë

                                       Ú ÓÓ Ú ÓÓ Ó Ô Ó
                                      ÆÆÆrF½ ¨rF½ ∫ÊUOHÝ uÐ√
                                   Ó ^Ô Ó  Ó
                              ÆUNðU¹«— vKŽ dLð qzU³Ië vÃ≈ dE½« ∫”U³Fë
                                            Ú Ú Ô ÒÓ
                        Ô Ú Ó Ô ÒÓ  Ò Ó ÚÔ Ì Ó Ú      Ó ÚÔ Ó
                       ø¡ôR¼ sÄ °”U³Ž U¹ tKë ÊU×³Ý ©W×OÓ w ® ∫ÊUOHÝ uÐ√
                           ÆÆÆ¡«dCÓ Ã« t²³O²Â w tKë ‰uÝ— «c¼ ∫”U³Fë
                               Ú    Ó Ó   Ò Ô Ó     Ô ÒÓ
                              Ô Ú   ÔÓ Ó Ì   Ú    Ó ÚÔ Ó
                              °¡«dCÓ Ã« W³O²Jë ©»U−Ž≈ w ® ∫ÊUOHÝ uÐ√

                                 Ô ÚÓ Ó Ó  Ô
                                °—UB½_«Ë ÊËdłUNLë ¨rF½ ∫”U³Fë
                                          Ú Ó Ó Ô ÒÓ
                     rNMÄ tKÃ«Ë Èd?¹ ô °W³O²Jë Ác¼ w b¹b×ë …d¦?Jà U¹ ∫ÊUOHÝ uÐ√
                     Ú ÔÚ Ò Ó   Ô   Ó Ó       Ó ÓÚÓ Ó     Ó Ô Ó
 Ì ÓÓ Ó Ô Ú Ó
¨W?? Áb??Š l?? L??ł ∫‚b?? ×??ë
           Ó Ó
                                        Ó Ó  ^ Ó  Ô Ó Ó
                                       Æb¹b×Ã«Ë ŸË—bë sÄ ‚b×ë ô≈
                 Ó  Ó
d?? ¹b??²??Ú ? L??ë œ«u??] ? ë w??¼Ë
Ô Ó Ô Ô
             ÚÓ Ó Ó Ó
           ÆsOFë jÝË          ÆpÄuÁ vÃ≈ ¡U−Më ¨ÊUOHÝ UÐ√ U¹ ©tFÓ b¹® ∫”U³Fë
                           Ó Ú Ó  Ó ] Ó Ô Ó Ô Ô Ú Ó Ô ÒÓ
                                Ú Ó  Ô  Ó ÚÓ Ó ÚÓ Ó Ô Ó
                               Æ©tÄuÁ vÃ≈ ·dBM¹® XÁbÓ ∫ÊUOHÝ uÐ√

                              ∏≥
                                          Ú  Ú Ó Ô ÒÓ
                                          ÆŸdÝ√ ∫”U³Fë


                                      Ó Ú  Ó Ô Ò Ô Ó ÚÓ
                                     ∫ÊËdAFÃ«Ë YÃU¦Ã« dEMLë
                  r?N³D?Ú ¹ r?NMO?Ð ÊUOH?Ý uÐ√Ë ¨Êu?FL²?−Ä ”UM?ë ≠ WJ?Ä w ®ÆÆÆ
                  Ú ÔÔ Ó Ú ÓÚ Ó Ó Ú Ô ÓÓ Ó       ÓÚ Ô Ô ]   Ó] Ó
                                                 Æ©ÆÆÆ
                  bÁ bL×Ä «c¼¨ g¹dÁ dAFÄ U¹ ©tðuÓ vKŽQÐ ŒdB¹® ∫ÊUOHÝ uÐ√
                  Ú Ó Ï ] Ó Ô    Ì ÚÓ Ô Ó Ó Ú Ó   Ú   Ú Ó Ô ÔÚ Ó Ó ÚÔ Ó
                       ÆsĬ uNÓ ÊUOHÝ wÐ√ —«œ qšœ sLÓ ¨tÐ rJà q³Á ô ULO r¡Uł
                        Ï Ó Ú Ó ÚÔ      Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ô ÓÓ Ó   Ú ÔÓ
Ú Ô ÓÓÓ     Ô Ó Ó Ó
rJà WÁUÞ ô ∫tÐ rJà q³Á ô
              ÆtÐ                          Ô Ó Ó ÚÓÓ Ï Ú
                                       ø«c¼ ‰uIð X½√√ ∫bM¼

                             ]   ÓÚ    Ô Ó Ú ÓÓ Ó ÚÔ Ó
                             ÆwÃ≈ «uFL²ÝU «c¼ ‰uÁ√ ¨rF½ ∫ÊUOHÝ uÐ√
                              Æqłdë « c¼ vÃ≈ «uGBð ô ©”UMKî ∫bM¼
                               Ô ]     Ú Ô  ]      Ï Ú
   Ó  Ï Ô Ú Ô ÓÚÓ
 Æ»«cFÃUÐ ¡UŽœ ∫rJK¹Ë       bÁ t?½SÓ ¨r?J? H?½√ sÄ r?J?½dG?ð ô rJ?K?¹Ë ©”UM?K?î ∫ÊU?OHÝ u?Ð√
                  Ú Ó Ô ] Ú Ô Ô ÚÓ Ú  Ú Ô ]] Ô Ó Ú Ô Ó ÚÓ  ]  Ó Ô Ó
   ÆrJMŽbÚ ð ∫rJ½dGð
    Ú Ô ]Ó Ó Ó Ú Ô ]] Ô Ó          ÆsĬ uNÓ ÊUOHÝ wÐ√ —«œ qšœ sÄ ¨tÐ rJà q³Á ô UÄ r¡Uł
                         Ï Ó Ú Ó ÚÔ     ÓÓ Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ô ÓÓ Ó     Ú ÔÓ
        ÆlHMð ∫wMGð
        Ô Ó ÚÓ ÚÔ                  Ó Ô ]Ó Ú Ô Ó Ô ] Ó ÓÓ Ô Ò
                              ø„—«œ UMŽ wMGð UÄË °tKë pKðUÁ ∫”UMë

                   Ï  Ó Ú Ô Ó  ÚÓÓ Ó ÓÚ Ú Ó Ó  Ó           Ú Ô Ó
                  ¨s?Ĭ uNÓ t?ÐUÐ t?OKŽ o?Kž√ sÄË ©Âö?J?ë w wCL?¹® ∫ÊUOH?Ý uÐ√
                                          Ú Ó
                                       Ï  Ó Ú Ó  Ó Ó Ó Ó Ú ÓÓ
                                       ÆsĬ uNÓ b−Ú Lë qšœ sÄË
                  ©s?O?×¹U?B²?Ä s?OŽdÚ ?Ä Êu?ÁdH?²?OÓ ö?³?IÄ g?O−?ë ÊËd?¹® ∫”UM?ë
                   Ó      Ó Ô Ó  Ô Ó ] Ó Ó Ó Î  Ú Ô Ó ÚÓ Ó Ú Ó Ó Ô ]
 ÓÓ
 V?K?Þ w?? W?Žd?^ ?ë ∫¡U??−?M?ë
       Ó Ú    Ó ]           Ú Ô      Ó
                       Ær—˜ vÃ≈ ¨b−Ú Lë vÃ≈ °¡U−Më °bL×Ä °gO−ë °gO−ë
                                      Ó ] Ï ] Ó Ô Ó ÚÓ     Ó ÚÓ
             ]
            Æ…U−Më                   Æ©s¹d Uþ tAOłË w³Më qšb¹®
                                   Ó    Ô Ô ÚÓ Ó ^ ] Ô Ô Ú Ó
                  ‰uÝ— dÄ√ bIà ¨gO−ë ¡«dÄ√ U¹ ©gO−ë ¡«dÄ√ w U×zU ® ∫dLŽ
                  Ô Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó  ÚÓ Ó Ô  ÚÓ      ÓÔ Î      ÔÓ Ô
                            ÆrJKðUÁ sÄ ô≈ «uKðUIð ô√ ¨WJÄ r²Kšœ «–≈ ¨tKë
                             Ú Ô ÓÓ Ú Ó     Ô Ó Ó ] Ó Ú ÔÚÓ Ó   Ò

                   ÔÓ Ú Ó Ô Ò  Ó           Î  ]
                  ô ÁbŠË ¨t?Kë ô≈ t?Ã≈ ô ©¡U?L] ?ë vÃ≈ «dþU?½ t²?Ыœ v?KŽ® ∫bL?×Ä
                                              Ó Ï ] Ó Ô
                      Ô Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ó ÚÓ Ó Ó ÓÓ Ô Ó Ú Ó Ó Ó
                      ÆÁbŠË »«eŠ_« Âe¼Ë ¨Áb³Ž dB½Ë ¨ÁbŽË ‚bÓ ¨tà p¹dý ÔÓÓ Ó
                           ∏¥
                           Æ©W³FJë o¹dÞ w dO ¹Ë tÝ√— iHÚ ¹®
                             ÓÚ Ó  Ó   Ô ÓÓ Ô Ó ÚÓ Ô  Ó
                            Ú Ó Ó Ó ]Ó Ô Ó ÚÓ Ó Ú Ô Ó
                          ÆqCHë UÐ√ U¹ ©”U³Fë `LK¹® ∫ÊUOHÝ uÐ√
                Ò  Î Ô Ó Ô Ó ÚÓ Ô Ó Ó Ô ] = ]  Ú Ô Ú Ô Ú Ú Ó Ô ]Ó
               ¨tKà UF{«uð tÝ√— lC¹ t?½≈ °w³Më vÃ≈ dE½« ©tMÄ u?½b¹® ∫”U³Fë
                                       Æ`²Hë sÄ tÐ tÄdÂ√ ULÃ
                                        ÚÓ Ó     ÔÓÓÚÓ
                              Ú Ó Ó = ]  Î    Ó ÚÔ Ó
                              ÆrF½ ©w³Më vÃ≈ «dþU½® ∫ÊUOHÝ uÐ√
                     ƉU²Á dOGÐ WJÄ X×²Ô ¨bL×ë pà rNKë ∫”U³Fë
                      Ì  ÚÓ  Ô ] Ó Ú Ó  Ô Ú Ó Ú Ó Ó ] Ô ] Ô ÒÓ
                                ÆWJÄ w³Më mKÐ bIà ∫ÊUOHÝ uÐ√
                                Ó] Ó ^ ] Ó ÓÓ Ú ÓÓ Ó ÚÔ Ó

                               Ú Ó Ó ] ]  Ó Ó Ô ÓÚÓ Ô ÒÓ
                              ÆrF½ ©w³Më ÁdB³Ð l³²¹® ∫”U³Fë
                     ÆÌ¡wAÐ W³FJë w dÄ√Ë ¨Áb¹ lÓ — bÁ t½≈ ∫ÊUOHÝ uÐ√
                       Ó  ÓÚ Ó   Ó Ó ÓÓ Ô Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ô ] Ó Ô Ó
               ÆÂUMÚ _« vÃ≈ dOA¹ t½≈ ©ÂöJë pýË vKŽ «bL×Ä Èd¹® ∫”U³Fë
                 Ó   Ô Ô Ô ]  Ó   Ú Ó Ó Î ] Ó Ô Ó Ô ÒÓ
       Ú Ô Ì
       ÆXJÝ«∫tÓ
                               Ô ]Ó ÓÓ Ô ] Ì Ú ÓÓ Ó ÚÔ Ó
                              ÆrKJ²¹ t½≈ ¨tÓ ¨rF½ ∫ÊUOHÝ uÐ√
        Ó
        Ɖ«“ ∫o¼“
           Ó Ó Ó  Î Ó Ó Ó  ]  Ô               Î 
               UÁu¼“ ÊU? qÞU³Ã« Ê≈¨ qÞU³Ã« o?¼“Ë o×ë ¡Uł ©U×zU? ® ∫bL×Ä
                             Ó Ó ÓÓ ^ Ó Ó       Ï ] Ó Ô
                                                 ÆÆÆ
                 ÓÓ = Ó ÔÓ  Ô Ó Ú Ó       = Ó   ÔÓ Ô
               ÂUMÚ √ ÊuLD×¹ ÊuLKÚ Lë® —U−Š_« Ác¼ «uLDŠ ©tÃUłdî ∫dLŽ
               Ó
                                           ÓÚ Ó
                                         Æ©W³FJë
               ¨pà tKë dB½ rð bIà ¨tKë ‰uÝ— U¹ ©dŁQðË ÕdÓ w w³MKî dJÐ uÐ√
               Ó Ó Ò Ô Ú Ó ] Ó Ú Ó Ó Ò Ó Ó Ì ^ÓÓÓ Ì Ó     = ] ÌÚ Ó Ó
                                           ÆtÐ X¾ł ULÃË
                                            Ó Ú   Ó
                                        ©uK²¹® ∫bL×Ä
                                          Ó Ï ] Ó Ô

                                                ˚
     ˝

©≥≠± ∫dBMë®
©bL×Ä ∫ rOJ×ë oO uð®

                        ∏µ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
Î ] Ó Ô Ó =Ó  Ó Ô Ó Ó    Ó ] Ô =      Ô ÓÓ Ú Ó Ó ÓÓ Î ] Ó Ô Ó Ô ÓÓ Ó Ó
«bL×Ä U½bOÝ UNÐ ÊUOHÝ uÐ√ nÓ Ë w²Ã«  UHBë ULÓ ¨tðuŽœ q³ÁË ¨©¶® «bL×Ä ÊUOHÝ uÐ√ ÕbÄ ≠±
                                           øÂö] ë tOKŽ
                                           Ô    ÚÓÓ
               Ú ]    ÔÓÚ Ó  Ó] Ó  Ú ÓÚ ÓÓ ÚÔ Ó Ô      ÚÓÓ ^ ] Ó ] Ó
             ør¹dJ²Ã« «c¼ dNEÄ UÄ ÆWJÄ `²Ó Âu¹ ÊUOHÝ UÐ√ ≠ Âö] ë tOKŽ≠ w³Më Âd ≠≤
                  øU×ðU WJÄ ©¶® w³Më ‰ušœ bMŽ rNðUOŠ vKŽ ”UMë sÄ√ nO ≠≥
                  Î   Ó] Ó  = ]    Ô Ó Ú     Ó  Ó Ô ] Ó Ó Ó ÚÓ
                            Ó] Ó  Ú Ú ÓÓ  ]   Ó Ó Ú ÓÔÔÚ Ó
                           ÆWJÄ `²Ó w X—Uý w²Ã« qzU³Ië ¡ULÝ√ dÂc½ ≠¥
                          øÊUOHÝ uÐ√ UNHÓ Ë rÐË ø¡«dCÓ Ã« W³O²Jë rCð sÄ ≠µ
                          Ó ÚÔ Ó     Ó Ó Ó Ô Ú    ÔÓ Ó ^ Ô ÓÚ Ó
      ÒÓ  Ó        Ó Ì Ó= Ô    ÚÓ] Ó Ú Ó Ó  Ó  Ú Ó Ó ^ Ó Ó Ô Ó Ô Ó 
     ø”U³Fë Âö vKŽ ÊUOHÝ wÐ_ oOKFð q w sOðdÄ årF½ò »«u−ë ·dŠ —dJð d= H½ rÐ ≠∂
             Ó Ô
               ÆhMë w pÖ vKŽ ‰bð w²Ã« …—U³Fë dÂc½ ƉU²Á ÊËœ sÄ WJÄ X×²Ô ≠∑
               = ]  Ó   Ó ^ Ô Ó ] ÓÓ    ÔÔÚ Ó Ì  Ú Ô] Ó Ú Ó
               Ó ] Ó Ó Ó Ó Ó Ú  ]         ÚÓÓ  ] Ó Ô  Ó
               ÆWJÄ qšœ UÄbMŽ t²Ð«œ vKŽ u¼Ë ≠ Âö] ë tOKŽ ≠ ‰uÝdë ‰UŠ nB½ ≠∏
                          Ó Ó Ô Ó Ô
                   øWJÄ qšœ UÄbMŽ t²Ð«œ vKŽ u¼Ë ≠ Âö] ë tOKŽ ≠ w³Më UŽœ rÐ ≠π
                    Ó] Ó Ó Ó Ó Ó Ú ]     Ó Ó Ô Ó Ô    ÚÓÓ ^ ] Ó Ó
        Ú    ] Ó  ÌÓ Ó Ì Ú Ó      Ô Ô ] ÓÚÔ    = ] Ó  ÔÓ Ú Ó
       ÆÂöÝù« w ”UMë sÄ …dO³Â œ«bŽ√ ‰ušœ vÃ≈ dOA¹ Ícë ¡e−ë¨hMë sÄ ¨√dI½ ≠±∞
                       Ô
                     Æ’U ë UMÐuKÝQÐ WOŠdÚ Lë sÄ ÁU½√dÁ UÄ À«bŠ√ h= K½ ≠±±
                     =      Ú Ô ] Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ó        ÓÔ  ÓÔ
                           ∏∂
                        
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ò ] Ô 
                        hMë ¡UMÐ     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Ú Ô Ó Ó ] = ]     Ó Ó Ó Ó ] Ó Ó Ú Ó Ó   ]           Ó Ó Ó
ÆUNMÄ ÁU½√ÚdÁ Ícë hMë w ¨ÊUJLÃ«Ë ¨ÊUÄeÃ«Ë ¨À«bŠ_«Ë ¨ UOBÚ Aë ∫WO]ŠdÚ Lë d UMŽ `{u½ ≠±
                                           Ô = ÓÔ
 Ò ÔÌ     Ó ÓÚ Ô    ]  Ô ÓÓ Ô  ÓÚ Ó Ï Ó Ó  Ò Ó Ó ] Ô    Ô Ú Ó = ]
vLÓ ð Âô v?KŽ WKL−ë Ác¼ w åÊ≈ò d³š qL²A¹ Ær¹dJà tK?Ã«Ë p½≈ ∫VðUJë ‰uÁ hMë w ¡Uł ≠≤  Ó
                    Ú Ú   ]    Ú  Ì Ó Ô  Ó ÚÓ Ó Ó ÓÚ Ó Ô Ó
                 ÆUMzUA½≈ sÄ jLMë «c¼ sÄ qLł Àö¦Ð wðQ½ ÆåWIKŠeLë Âöëò
                      ÚÓ Ò  > Ô  Ô    Ô ÓÓ Ú ÓÚ ]  Ú Ô Ó Ú Ó Ô =ÓÔ
                    ∫wðQ¹ ULÄ q w VðUJë tKLF²Ý« Ícë »uKÝ_« Ÿu½ sO³½ ≠≥
                            Ú ÔÓ Ú Ó Ï ] Ó Ô   Ì ÚÓ Ô Ó Ó Ú Ó
                           Ær¡Uł bÁ bL×Ä «c¼ ¨g¹dÁ dAFÄ U¹ ≠
                                   Ô ]     Ú Ô
                                 Æqłdë «c¼ vÃ≈ «uGBð ô ≠
                                      Ó Ô ÒÓ Ú Ô Ó
                                     ø„—«œ UMŽ wMGð UÄË ≠
                            Ò  Î Ô Ó Ô Ó ÚÓ Ô Ó Ó Ô ] = ] Ú Ú
                          ÆtKà UF{«uð tÝ√— lC¹ t½≈ ¨w³Më vÃ≈ dE½«≠
                        Ô Ò  Ó  Ú Ó Ó ÓÚ Ó Ú Ó Ó Ó  ÚÓ Ú ÓÓ Ó Ó ÚÓ
                       ÆtKë ô≈ tÃ≈ ô Ê√ rKFð Ê√ pà ÊQ¹ rÃ√ °p×¹Ë ≠
                              Ï  Ó Ú Ó ÚÔ     Ó Ó Ó Ó Ú Ó
                             ÆsĬ uNÓ ÊUOHÝ wÐ√ —«œ qšœ sÄ ≠
Ó         Ú Ú         Ú Ó Ô = Ô    Ú Ô Ó ^  Ó Ó Ô Ó Ô  ÓÚ Ó
…—Uýù« ¡ULÝ√Ë ÂUNH²Ýô«Ë dÄÓ_« qLł ÓiFÐ sOF½ Æ—«u×ë »uKÝ√ vKŽ wŠdÚ Lë »œ_« bL²F¹ ≠¥
    Ó          Ú   Ó Ô
                             Ú Ô      Ú Ú
                      ÆhMë w »uKÝ_« «c¼ ‰ULF²Ý« vKŽ ‰bð w²Ã«
                       = ]                   ^ Ô Ó ]
           ∫wðQ¹ ULO å¡«dCšò WLKJà WHK²Ú Lë w½UFLë ¨r−FLë vÃ≈ ŸułdÃUÐ ¨eOL½ ≠µ
             ÚÓ    Ó Ú Ó Ó Ó ÓÓ Ó Ô Ó Ó          Ó ÚÔ    ^  Ô =Ó Ô
                               Ó = Ó Ú Ó Ó Ú Ô Ò
                             ÆsÄbë ¡«dCšË rÂU¹≈ ∫©¶® ‰UÁ ≠ Ó
          > Ó Ó Ú  Î Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ô ÚÓ  ]ÓÓ Ó Ô Ó Ú Ú  ]Ó Ó
         Æ—– wÐ√ sÄ W−Nà ‚bÚ √ ¡«d³Gë XKÁ√ ôË ¨¡«dCÓ Ã« XKþ√ UÄ ∫©¶® ‰UÁ ≠  Ó
                              Ú    Ó Ó   Ò Ô Ó
                            Æ¡«dCÓ Ã« W³O²Jë w tKë ‰uÝ— «c¼ ≠
                          ÆhMë dþUMÄ sÄ dEMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½ ≠∂
                           = ]  Ó Ú Ì Ó ÚÓ = Ô Î Ô Î ÚÔ Ô Ó Ó
                          ∏∑
                                                ÓÚ Ó Ó Ô Ó Ó Ú Ó
                                               WK³ŽË …d²MŽ
                                                                            ∫pÃUÄ
                                                                            Ï
                 «—U??L? Á√ U??N? zU??L? Ý w?? «u??F?K??Þ√ »U?? ?³? ? ý b?? ?−?? ?½ ÷—√ w?? ? ∫wGÚ √ q³Ž
                     ÚÓ  Ó             Ú Ô Ï      Ó Ì Ú Ó ÚÓ          Ó ÚÓ
                                   Ó Ó Î ÓÓ Î Ô Ô Ú Ô Ô Ú 
 ÊË—U??Á l?L??ł ∫ s??¹—«u?I?ë Ϋ—U?? ? ?¹Ë W?? ?L? ?F?? ½ s?? ¹—«u?? I?? Ã«Ë U??ðU?³?ŁË …√d??ł b?Ý_« r??N?M??Ä
 Ó    Ô Ú Ó      Ó        ÓÓ Î Ú Ó Ô
    Ó Ó ÓÚ Ï
 ÆvMGÃUÐ dN²ý« hÚ ý u¼Ë
           Ó
          Ú
 Æ¡U?šd??Ã«Ë v?M?G?ë∫—U?? ?¹
    ]           Ó                             Ï   Ó =Ó  Ú Ó Ó
                                            ødÚ Ó pÐdÐ sÄËdÚ Ó q¦Ä∫WK³ŽÔ Ú Ô ÓÚÓ
                           Ú Ú  y  
                 «—«œ b?? O? ³? ë l?? Ó —√ s??Ä Íd?? ÄU??Ž                     ∫ËdLŽÚ Ó
                                                        Ó Ú  Ï ÚÓ Ô
                «—U?? I? ?ŽË W?? ?F?? O?? {Ë ö?? ?O? ? ? ?½Ë ôU?Ä s?¹d?O?¦?J??ë d?²?ý_« w?M?Ð s?Ä∫dO¼“
                Î     Ó Ó Î Ó Ó Ú Ó Î          ÓÓ  Î Ó      Ó  ÓÚ Ó
 Ô ]
ÆnOFCë ‰ËeNLë∫uCMë
      ÚÓ  Ú =                «—U?? q?? ²??I?? ¹ o?? O? D? ¹ ô Íc?? ë
                             Ô ÔÚ ÓÔ        Ô    ]      uCMë v²Hë „«– ÂöGë XÚ dŽ bÁ∫WK³Ž
                                                   Ó Ú =      Ó Ô Ô Ó Ó Ú Ó Ô ÓÚÓ
                             Ó
                          «—UNÚ _« UL²OI²½« nO ËdLŽ
                               ÔÚÓ ÓÚ Ó ÚÓ Ô Ú Ó                  Ó Ó ÚÓÓ      Ó        Ó
                                                   U?? ? ¹ w?? ?š√ X?? ? ½√Ë w?? ?Ð√ U?? ? ¹ Èd?? ?ð√
                           «—U?O²?š« U?N?O?š√ ôË UNOÐ√ sÄ
                             Ú                             Ó Ó Ú Ó Ô ÓÓ
                                                   «d?? ? O? ? š W?? ?K?? ? O?? ?³?? ? Ž È—√ ô U?? ?½√Ë∫dO¼“
                                                                              Ï ÚÓ Ô
         Æw Â∫qÐdÓ ð
         Ó Ô ÓÚ Ó              «—U??Á q?Ðd?Ó ?ð U?M?L??Ž w?M?Ð s?Ä
                              Ó Ú Ó = Ó       Ó         b?? ³?? Ž œu?? ?ÝQ?? Ð W?? ?½u?? ?²? ?H? ?Ä X?? ½√
                                                   Ì Ú Ó Ó            Ï
           Î 
          ÆU² “∫«—UÁ           ø«—U Ó Ë «ÎœœR?Ý b?O?³Ã« U ÂË
                           Î                ÓÓ        f³Ž ÷uŠ vLŠ Ícë wMFð Ë√∫WK³Ž     ] Ú Ó Ó Ô ÓÚÓ
                                ÓÔ Ô Ó                    ÚÓ Ó Ú Ó      Ó
   Ô Ô Ó ÚÔ
 U?M¼ U?NÐ b?B?I¹ ∫÷u?Š
           Ú Ó                  Ú Ó Ó ] Ó Ó Î Ú Ó Ó
                          —U?? F? ý_« b?? K??šË U?? ? ³?? Ž «          ÒÓ Ó  Ó Ó ] Ó              ]
                                                   ‡?? ?¹_«Ë l?? ?zU?? Áu?? ?ë b?? ?K?? Á Íc?? ?ëË
             Ô Ó Ó
            ÆsÞuë           «—«d?? Š_« Âb?? N?? ðË w?? M? ?³?? ð Ê            ÚÓ  Ó
                              Ú Ó Ô Ú Ó       Ú ÓÔ                       Ó Ú ] Ô ÚÓ Ô
                                                        «uÃ_« X½U v²Ä b¾ð« dO¼“ U¹
 ¨Ô…œU?? ?O? ? ? ?ë ∫œœR?? ^ ? ? ë
            Ó                   Ô
                          «—U?L?×?ë ÷U?O³?ë l?Ó d?¹ r?ÃË          Ú Ó  Ó ÓÚ  Ô
                                   Ó  Ú Ó Ú ÓÓ                         ] Ô ÓÚ Ó
                                                   d?H?I?ë b?Ý√ s?Ä œ«u?] ?ë j?×?¹ r?Ã
                Ô ]
               Æ·dAë        ø«—U??N?M?ë ÷U?O?³?ë b?³??Ž U?L?Â
                              ] Ô    ÓÚ Ó ]Ó Ó              ] Ó ]Ó Ú Ó Ó
                                                 q??O? K??ë b??³??Ž b?? Á œ«u??] ? ë X??¹√—√  Ó ÚÓÓ Ó
 Ú ] Ó Ó Ú  ]
 Æq?? ? ? N?? ? ? ?L?? ? ? ð∫b?? ? ? ?¾?? ? ? ð«                                                  dO¼“ ∫pÃUÄ
                                                                          Ô Ô Ï
 Æd?? ÓÒ ? ? Ý ¨q?? Ö∫b?? ?³?? Ž
  Ó     Ó Ó ]Ó Ó ] Ó                                                                 Ó Ï ÚÓ Ô
                                                                            wÐ√ ∫dO¼“
                          b?? −?? ½ Ê√ U?? M? ?à ʬ Óq?? ³? ?Ž U?? ¹Ë l?? ? ? ?L?? ? ? ²? ? ? ?Ý« Ëd?? ? ? ?L? ? ? ?Ž m?? ? ? Ú √∫pÃUÄ
                          ÓÒ    Ó       Ó          Ú            Ú Ô               Ó Ï 
                                                              Î  Ô ÚÔ Ó ÓÚÓ
                                                          øwÐ√ U¹ WÓU¼ XM v²Ä ∫WK³Ž
                                        ∏∏
                         Ú Ó ]  ÚÓ Ó   Ó Ú  ÚÓ Ó
                         býd?ë X?F{√Ë w?²M?Ы XÃe?¼                                             ∫pÃUÄ
                          Ó      ÚÓ ÚÓ Ó ÚÓ Ó
                         b?Š√ v?{d¹ b?³?F?ÃU?Ð  U?NO?¼Ë               Î Ó Ú Ó  Ú Ó   Ú
                                                       W??½u?? ²? H??Ä b?? ³??F??ÃU??Ð X?? Ó U??ÄË
                         b?? F??Ð s?? Ä ôË v?? ½«b??ð s?? ÄôË
                         Ú Ô ÓÚ Ó Ó         ÓÚ Ó              „«u?? ?š√ ôË v?? ?{—√ U?? ?½√ ö?? ?Ó
                                                           Ó Ó     Ú    Ó

                                                                  Ó ÚÓÓ Ú Ó Ó ÓÓ ÓÚÓ Ó Ô ÓÚÓ
                                                                 øXOMŽ bÁ wÐ√ U¹ …d²MŽ√∫WK³Ž
                                                                        qł√ ∫pÃUÄ
                                                                        Ú Ó Ó Ï
                       °b?? ?N? ?D?? C?? L?? ë …d?? ²?? ?M?? F?? à «Ë
                       Ú Ó Ú Ô ÓÓ Ó Ú Ó Ó                                                     ÓÚÓ
                                                                                    ∫WK³Ž
                                  Ô Ó Ó          Ó ]ÓÓ
¨Ì‘«Ë l?? ? ? L?? ? ?ł∫…U?? ? ? ýu?? ? ? ë b?? Ó ? ?×?? ?ë Âö??  p?? ?O? ? d?? Ł√Ë …U??ýu?ë p??M?Ä s?J??L?ð b??Á w?Ð√
   Ô Ú Ó           Ô            Ó                          Ô Ó Ú Ó ] Ó ÓÚ Ó Ó
 Æ»c tO ÂöJë ÔqÁU½u¼Ë øbÝ_« fOÃ√ øŸU−Aë fOÃ√ øœ«u−ë fOÃ√ øwLŽ sЫ fOÃ√
    Ó       Ó Ú     Ó Ô Ó    Ú Ó Ó Ó ÚÓÓ Ó ^ Ó ÚÓÓ Ó Ó Ó ÚÓÓ Ò Ó Ó Ú Ó ÚÓÓ
                       Ú Ó           >  ÚÓ 
                       b?? ? ? ? ³?? ? ? ? Ž ôË w?? ? ? ? ?−?? ? ? ? ½e?? ? ? ? Ð f?? ? ? ?O?? ? ? ?à …d?? ? ? ²?? ? ? ?M?? ? ? Ž ¨w?? ? ? ?Ð√
                                                         Ú ÓÏÓ Ó Ú Ó                    Ó
     ÆdBÄ »uMł ∫»uMë b?? M?? ?= ? ?ë s?? Ä d?? ?C?? ×?? ?¹ r?? ÃË »u?? ?M?? ?ë s?? ?Ä V?? ?K?? ?−?? ?¹ r?? ?ÃË
     ÓÚ   Ó  ^   Ú          Ú Ó Ú Ô Ú ÓÓ         ^ Ó  Ú Ó Ú Ô
 ^     ] ÔÚ Ô                  =      Ô  Ï
 w??ÃU??L? A?ë ¡e??−??ë ∫b??M? = ? ë b?? ? ? ? ?Ú d?? ? ? ? ë l?? ? ? ? ?Ý«Ë œ«u?? ? ? ? ?ł X?? ? ?O?? ? B?? ? ?ë l?? ? ?z«– ŸU?? ? ?−?? ? ?ý
                                                Ó        Ò     Ô  Ï           Ô
          Ú    ^  Ó
        ÆbMNë sÄ wÐdGë

   ÔÓ Ó   Ô Ó    =      Ú Ó Ô 
   ÆW½uFLë ¨¡UDFë ∫b dë U??½u??M?−?L??ë V?ÞU?? ?ð U??¦?³??ŽË U?? ?½u?? ²? ?H?? L?? ë l?? ł«d?? ?ð Èb?? Ý
                           Ô Î ÓÓ           Ú Ó Ô  Ô Î Ô                                     ∫ËdLŽ
                                                                                      Ú Ó
                                       U?½u?J¹ Ê√ X?¾?ý U?Ä sJ?¹ d?L?Ó
                                          ÓÚ ÓÓ Ú     Ú Ô ÓÚ Ô                              ∫dO¼“
                                                                                     ÚÓ Ô


                         ©WK³ŽË …d²MŽ ≠ wÁuý bLŠ√®
                                             ∏π
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○          »UFO²Ýô«Ë rNHë         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                Ô  Ú  Ô ÚÓ

                         ÆUNMOF½ ÆÌ UH …bFÐ «dÚ Ó dO¼“Ë ËdLŽ nÓ Ë ≠±
                           Ô=Ó Ô      ] Î     Ï Ó ÔÓ Ï Ó Ó     Ó
                                        Î    Ô ÚÓ Ú Ó Ó 
                                       ø«dÚ Ó WK³Ž XÐUŽ rÐ ≠≤
                         Ô = Ó Ô ÓÓ ÓÚÓ = Ó  Ú Î]  Ì
                       ÆUN×{u½ Æ…d²MŽ UNLŽ sÐô …bŽ  UH WK³Ž  d– ≠≥Ô ÓÚÓ Ú Ó Ó Ó
      ÓÚÓ Ô = Ó Ô  Ó     Ô Ô Ô Ú Ó ÓÓ ÓÚÓ = Ó  Ú  Ó Ú Ó Ó ÓÚÓ Ô  Ï  Ó Ó Ó 
    ÆUM¹√— `{u½ øt¹Ú√— w tI «u½ q¼ ø…d²MŽ UNLŽ sЫ sÄ UN−¹Ëeð WK³Ž bÃ«Ë pÃUÄ iÓ — rà ≠¥
               øÎUC¹√ rNN³ý rÐ ¨—ULÁ_UÐ ¨hMë lKDÄ w ¨b−½ »U³ý dŽUAë t³ý ≠µ
                  Ó Ô Ó ]Ó Ó  ÚÓ    = ]  ÓÚ Ó    Ì Ú Ó Ó Ó Ô ] Ó ]Ó
ÆårÔJÃULŽÓ√Ë rÔJÐuKÁ vÃ≈ dEM¹ sJÃË ¨rJÃUJý√Ë r—uÔ vÃ≈ dEM¹ ô tKë Ê≈ò ∫Âö] ë tOKŽ ‰uI¹ ≠∂
     Ú Ó Ú    Ô   Ô Ô ÚÓ Ú Ó Ú Ô Ú ÓÓ Ú Ô  Ó      Ô Ô ÚÓ Ó Ò ]  Ô        ÚÓÓ Ô Ó
                                 Ó ] Ó Ó Ú        Ô =Ó Ô Ô  Ó Ó ÚÓ
                           øhMë w n¹dAë Y¹b×ë «c¼ b¹R¹ UÄ b−½ s¹√
                            = ]
    Ó Ó Ú   Ô Ô Ú Ó  ]Ó Ó  Ó Ó  Ì Ó Ó   Ú  Ú  ]  Ó Ó ÓÚÓ  Ó Ó   Ô ÓÚÓ Ú Ó
   ÆrOIë Ác¼ dÂc½ ÆWOÐdFë rOIë sÄ œbŽ ‰öš sÄ UNMÄ Ã«ËeKà …d²MŽ …¡UH sŽ WK³Ž XFÓ «œ ≠∑
                  Æ’U ë UMÐuKÝQÐ ÁU½√dÁ ÍcÒë wŠdÚ Lë hMë À«bŠ√ h= K½ ≠∏
                   =      Ô Ô ÚÓ Ó   Ó = Ó Ó = ] Ó      ÓÔ  ÓÔ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○             hMë ¡UMÐ
                                     = ] Ô         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                       =  Ó Ó Ú = ]        Ú Ó Ó  Ò ]
                      ÆwŠdÚ Lë hMë «c¼ w À«bŠ_«Ë  UOBÚ Aë ÍdBMŽ `{u½ ≠±  Ô ÚÔ Ô = Ó Ô
                                            ÚÓ   Ú ] Ó Ó Ô =ÓÔ
                                         ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sO³½ ≠≤
                  «—ULÚÁ√ UNzULÝ w «uFKÞ√
                     Ó  Ó        Ú Ô »U?? ³? ý b??−?? ½ ÷—√ w?? ∫wGÚ √ q³Ž ≠√
                                  Ï    Ó Ì Ú Ó ÚÓ        Ó Ó ÚÓ
                  «—U? ¹Ë ÎW?LF?Ó½ Ôs?¹—«uÓI?ëË
                     ÓÓ Ú          Ó    ÓÓ Ô Ô Ú Ô Ô 
                                  U?ðU?³ŁË Î…√dł b?Ý_« r?NÚMÄ
                 «—U Ó Ë «œœRÝ bO³Ã« U ÂË
                     Î ÔÚ Ô Ó   ÓÓ              f³Ž ÷uŠ vLŠ Ícë wMFðË√ÌÓ ≠»
                                           Ì ÚÓ Ó Ú Ó    Ó   ]   ÓÓ
                                            ÚÓ  ÚÓÚÓ    ]  Ó ÓÓ Ó Ô = Ô
                                           ∫sOOðü« sO²O³Ã« w U¼b{Ë WLKJë sOF½ ≠≥

            Ú Ó Ô  Ú ÓÓ
    ø«—«d?? ? ? Š_« Âb?? ? ? N?? ? ? ðË w?? ? ? M? ? ? ?³?? ? ? ð Ê
                               Ú ÓÔ          Ó  Ó     Ó Ú ] ÔÚÓ Ô
                                         «u?Ã_« X?½U? v?²Ä b?¾?ð« dO?¼“ U?¹
               Ô     Ó  Ú Ó Ú ÓÓ
    «—U?? ? L? ? ×?? ?ë ÷U?? ?O? ? ³?? ?ë l?? ? Ó d?? ?¹ r?? ?ÃË      dH?Ië b?Ý√ sÄ œ«u] ?ë j×?¹ rÃ
                                         Ú Ó  Ó ÓÚ Ô      ] Ô ÓÚ Ó
                         ] ÓÓ   Ó Ó Ó Ò  ^  Ú  Ó  Ï Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ú Ô Ó  Ó
                       Æ剖√ò vMFLÐ åbN{ò wŁö¦Ã« qFHë sÄ …–ušQÄ åbND{«ò WLKÂ≠¥
                     ÆlKÞË ¨»d{Ë ¨ d³Ó ∫WOðü« ‰UFÚ _« sÄ WKŁULÄ Ì ULK ⁄uB½
                      Ó ÓÓ Ó Ó Ó Ó   ÓÓ   Ó  Ó Ó ÎÓ Ô         Ó Ô  Ó

                                      π∞
qF?Hë tO{UÄ dÄ√ qF ådÄò WLK ¨U½uJ¹ Ê√ X¾ý UÄ sJ¹ dL?Ó ∫dO¼“ ‰uÁ ¨hMë W¹UN½ w ¨¡Uł ≠µ
Ô Ú      ÌÚÓÔ Ú ÚÔ ÔÓ Ó     ÓÚ ÓÓ Ú   Ú Ô Ó Ú Ô Ì ÚÓ Ô Ô Ú Ó = ] Ó       Ó
                    ø‰QÝ ¨qÂ√ ¨cš√ ∫WOðü« ‰UFÚ _« sÄ dÄ_« UÄ ÆådÄ√ò
                     Ó ÓÓ Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó  Ó Ó Ô Ó          ÓÓÓ
             Ó ÚÓ Ó ÚÓ Ó ÚÓ Ú  > Ô Ô Ú Ó       Ô ÚÓ ÔÓ Ó Ú Ô Ï Ú Ó Ì Ô Ó Ó
            ø¡UHO¼ ¨¡«bOž ¨¡UCOÐ ∫sÄ q lLł UÄ Æå¡«bOÐò ÁœdHÄ lLł åbOÐò WLK ≠∂
                   ÚÓ    Ó Ô  Ó ] Ì ] Ú ÌÓ  = Ô Ó ÚÓ Ô  Ó
                  ∫wðQ¹ ULO W³ÝUMLë WÃôbÃ«Ë WOÄUNH²Ý« …—U³Ž q sOÐ qB½ ≠∑
               Æd¹dÚIð
                  Ó                     =Ó  Ú Ó Ó
                                  ødÚ Ó pÐdÐ sÄË ≠
                                   Ï
                 Ú
               Æ—UJ½≈          Ì ÚÓ Ó Ú Ó  ] ÚÓÓ
                           øf³Ž ÷uŠ vLŠ Ícë wMFð Ë√ ≠
                                 Ó
                ^ ÓÓ
               ÆrJNð                 Ó Î  Ô ÚÔ Ó
                                 øwÐ√ U¹ WÓU¼ XM v²Ä ≠
               ÆrOEFð
                 ÚÓ    Ó ^ Ó ÚÓÓ Ó Ó Ó ÚÓÓ Ò Ó Ó Ó ÚÓÓ
                     øŸU−Aë fOÃ√ øœ«u−ë fOÃ√ øwLŽ sЫ fOÃ√ ≠
                       π±
                                           Ô  Ó
                                           bŽ«uIë

                          Ô Ú Ó
                         tÐ ‰uFHLë
                                            ∫√dI½
                                             ÓÚÓ
                            sODÚ K ÚsŽ ÎWLNÄ ÓozUIŠ rÃUFë Ó·dŽ ≠±
                            Ó   Ó Ó ] Ô  Ó Ô Ó      ÓÓ
                         Ó Ú Ó Î ]  Ô Ó  Ó Ó Ó Ô Ó Ú  ] Ó
                     ÆsODÚ K sŽ WLNÄ ozUIŠ rÃUFë W{UH²½ô« XÓ dŽ ≠≤
                      Ó
                                                Î ôË√
                             Ô  ÚÓ Ú    ÓÓ  Ô Ó Ó Ó
                         ÆVÝUMLë XÁuë w …œUOFë `¹d−ë qÓ Ë ≠≥
                VÝUMLë XÁuë w …œUOFë `¹d−ë ·UFÝù« …—UOÝ XKÓ Ë√ ≠¥
                   Ô    ÚÓ Ú  ÓÓ    Ó Ó     Ú  ÔÓ ]Ó Ú Ó Ú Ó
                            WMOLŁ ez«uł sOÁuH²Lë WÃËbë `ML²Ý ≠±
                            Î Ó Ó Ó  Ó Ó = Ó ÓÔ Ú Ô ÓÚ ] Ô ÓÚ ÓÓ
                     ©±¥∫ÊuMÄRLë® ˝                ÓÓ
                                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≤
                                                   Î
                                                   UO½UŁ
                        ©±± ∫Q³Më® ˝            ÓÓ
                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≥
                                  ÎÓÚ Ó ÓÓ Ó ^ Ô Ó Ú Ó
                                  øWKNÝ WÃÓQÚ Lë sEð q¼ ≠¥

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     kŠö½
                           Ô  Ô     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Ó Ó  Ó Ó Ô Ó Ì    Ì Ú Ó  > Ó ÓÔ Ï Ú  ] Ó   Ú    Ó ÓÓ Ó Ú ] Ó
 w Ë ÆåozUIŠò u¼Ë ¨bŠ«Ë tÐ ‰uFHÄ vÃ≈ bF²Ä qF ¨‰Ë_« ‰U¦Lë w ¨å·dŽò qFHë Ê√
 ∫UL¼ sOÃuFHÄ vÃ≈ ÈbFð bÁ å·dŽò qFHë nFCÄ u¼Ë ¨å·dŽò qFHë Ê√ kŠö½ w½U¦Ã« ‰U¦Lë
  Ô  ÚÓ Ú Ó  Ò Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó  Ú Ô ] Ó Ô Ó Ô Ó Ó ] Ó Ó Ú ] Ó Ô  Ô ] 
                     Ì Ï ÚÓ Ó Ô Ó Ó  Ó Ó Ï ] ÓÏ ÚÓ Ó Ô Ó Ó Ó
                    ÆÊUŁ tÐ ‰uFHÄ u¼Ë åozUIŠòË ¨‰Ë√ tÐ ‰uFHÄ u¼Ë ¨årÃUFëò

 ]  Ó ÓÓ  Ó Ô Ì    Ì Ú Ó  > Ó ÓÔ Ï Ú   ]           Ó Ó Ó Ú ] Ó
 sJÃË ¨å…œUOFëò u¼ ¨bŠ«Ë tÐ ‰uFHÄ vÃ≈ bF²Ä qF ¨YÃU¦Ã« ‰U¦Lë w ¨åqÓ Ëò qFHë Ê√Ë
  ] Ó Ú Ó Ú ÓÓ Ú ÓÓ  Ó ÓÓ
 tÃË√ w  b¹“ Ê√ bFÐ pÃ–Ë å…œUOFë òË ¨å`¹d−ëò ∫UL¼ sOÃuFHÄ vÃ≈ U¹bF²Ä `³Ú √ bÁ qFHë «c¼
                   Ó Ó Ó     Ô  ÚÓ Ú Ó  Î = Ó ÓÔ Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ú
                                                Æ…eL¼
                                                 ÏÓ Ú Ó

 Ò Ó ÓÓ Ó Ó  ] ÓÓ
 ÈbF²ð ‰UFÚ _« Ác¼ Ê√Ë ¨ÌW] Uš ÊUFÄ  «Ë– ‰UFÚ √ vKŽ XKL²ý« WO½U¦Ã« WŽuL−Lë WK¦Ä√ Ê√Ë
                Ì Ó   Ó Ì Ó Ó Ú ÓÓ ÓÚ Ó ] Ó Ú Ó Ó Ó Ú Ó ] Ó
                                              ÚÓ Ú Ó 
                                            ∫sOÃuFHÄ vÃ≈
 sOÃuFHÄ vÃ≈ ÈbFð bÁ ¨¡UDŽù« vMFÄ bOH¹ u¼Ë ¨å`MÄò qFHë Ê√ b−½ ¨‰Ë_« ‰U¦Lë wHÓ
  ÚÓ Ú Ó  Ò Ó Ó Ú Ó   Ú   Ú Ó Ô Ô Ó Ô Ó ÓÓ Ó Ú Ú ] Ó Ô Ó  ] Ó 
         ] Ô ÚÓ Ú Ó Ô Ó Ó Ó Ó Ô ] Ó     Ô Ú Ó Ú Ó Ô Ó Ó = Ó ÓÔ Ú Ô  ÚÓÚ
       Æw½U¦Ã« tÐ ‰uFHLë u¼Ë ¨åez«ułòË ¨‰Ë_« tÐ ‰uFHLë u¼Ë ¨sOÁuH²Lë ∫UL¼ sOMŁ«

                            π≤
 Î ÚÓ ] Ó Ó Ú Ó  Ú   Ó  ÚÓ Ú Ú Ó Ô Ô Ó Ô Ó  Ó Ó Ú ] ÓÔ  Ó   ]   Ú Ó
 UC¹√ ÈbFð bÁ ¨¡UDŽù« Ë√ `MLë vMFÄ bOH¹ u¼Ë ¨åU Âò qFHë Ê√ b−½ ¨w½U¦Ã« ‰U¦Lë w Ë
                                            ÚÓ Ú Ó 
                                        ÆÆÆUL¼ sOÃuFHÄ vÃ≈

Ú Ó  Ú ] Ó  Ú ]             Ó ] Ó Ó Ú  ] Ó Ô  Ó  ÚÓ   ÚÓ  Ú Ó
bÁ¨dOOB²Ã«Ë q¹uײë vMFÄ bOH¹ u¼Ë ¨åqFłò ¨‰Ë_« qFHë Ê√ b−½ ¨s¹dOš_« sOÃU¦Lë w Ë
           ÚÓ Ô ÔÓ Ô Ó Ó ÓÓ
                                   ÚÓ Ú Ó  Î ÚÓ ] Ó Ó
                             ÆÆÆUL¼  sOÃuFHÄ vÃ≈ UC¹√ ÈbFð

    ÚÓ Ú Ó  Ò Ó Ó Ú Ó  Ú   Ó= ]   Ú Ó Ô Ô Ó Ô Ó ] Ó Ó Ó Ó Ú  ] ÓÓ
  ÆÆÆsOÃuFHÄ vÃ≈ ÈbFð bÁ ¨œUI²Žô« Ë√ pAë vMFÄ bOH¹ u¼Ë ¨åsþò dOš_« qFHë Ê√Ë


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    Z²M²Ú ½
                        Ô ÚÓ Ó        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                             ∫UNMÄË ¨sOÃuFHÄ vÃ≈ ÈbF²ð ‰UFÚ _« iFÐ
                               Ú Ó  ÚÓ Ú Ó  Ò Ó ÓÓ  Ó Ô Ú Ó
  …œU¹“ ËÓ√ ¨©sOF?ë® w½U]¦Ã« UN dŠ nOFÚCÓð b?FÐ ÌbŠ«Ë tÐ ‰uFHÄ vÃ≈ W¹bF²?Lë ‰UFÚ _« iFÐ ≠
   Ó Ú      ÚÓ         ÚÓ     Ó ÚÓ       Ì Ú Ó  ]= Ó Ó Ô Ú  Ó Ô Ú Ó
                              Ó Ó ÓÓ Ó ]   Ú   ] Ó Ó Ú Ó Ú
                             ÆrNÚ √Ë ¨rNÓ ∫q¦Ä ¨UNÃË√ w …eLNë
                     Ó Ú  ÚÓ Ú Ú Ó  ÚÓ Ú Ó ^ Ô Ó ] Ô Ó
    ÆÆƨÂdŠË ¨lMÄË ¨V¼ËË ¨vDŽ√ ∫q¦Ä ¨lMLë Ë√ `MLë vKŽ ‰bð w²Ã« ‰UFÚ _« ≠
       Ó Ó Ó Ó Ó ÓÓ Ó Ó Ó Ó Ó
      ÆÆƨ‰uŠË ¨qFłË ¨dOÓ ∫qÚ¦Ä ¨dOOB²Ã«Ë q¹uײë vKŽ ^‰bð w²Ã« ‰UFÚ _« ≠
           Ó ] Ó Ó Ó ÓÓ Ó Ó]     Ú ] Ó     ]  Ó Ô Ó ] Ô Ó
   ÆÆƨbŽË ¨V ŠË ¨sþ ∫q¦Ä ¨pAÃ«Ë ÊU׳dÃ«Ë œUI²Žô« vKŽ ‰bð w²Ã« ‰UFÚ _« ≠
     ] Ó Ó Ó Ó Ó ] Ó      Ú = ] Ó  Ú ^ Ó  Ú      Ó ^ Ô Ó ] Ô Ó
                         π≥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     UM¹dLð       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ï  Ú Ó
          ∫wðQ¹ ULO sOÃuFHÄ vÃ≈ W¹bF²LÃ«Ë ¨bŠ«Ë tÐ ‰uFHÄ vÃ≈ W¹bF²Lë ‰UFÚ _« sOF½ ≠±
           ÚÓ    ÚÓ Ú Ó  Ó Ó= Ó ÓÔ Ó         Ì Ú Ó  Ó Ó= Ó ÓÔ Ú Ó Ó Ô =Ó Ô
                         «d??B?Á p??³??K?Á w??à q??F?−??ð Ê√ V??K?Þ√ ô U??½√ ≠
                         Î Ú Ó Ó ÓÚÓ       Ó Ó Ú ÓÚ ÓÔ ÔÚ Ó      Ó
                           Î Ú  Ú Ó   Ó Ú Ó Ú Ó Ô Ú Ó ÔÒ Ô
                           «—bÓ Âö?Š_« vKŽ u?M×ð Ê√ Áuł—√ U?Ä qÂ
©ÕU³Bë œUFÝ®                    ] Ó Î      Ú  Î      Ú Ó] Ó Ú Ó
                          «d?? ÐË U?? ½U?? ? Š≈Ë U?? ½U?? M? ×??ð u?? −??ë q?? O? ?×? ðË
                                                        ÔÓ
                    ∫Ì…bOHÄ ÌqLł w sOÃuFÚHÄ vÃ≈ W¹bF²Ä WOðü« ‰UFÚ _« qLF²Ú ½ ≠≤
                      Ó Ô Ó Ô     ÚÓ Ó  Î Ó= Ó ÓÔ Ó Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ó
                                ÆvDŽ√ ¨V¼Ë ¨‰uŠ ¨V Š ¨bŽ
                                    Ú Ó Ó Ó Ó Ó ] Ó Ó Ó ] Ó
   ] Ó  Ó Ú Ó  Ó  Ú Ó  Ú ]   Ú Ó Ú Ó  Ú  Ì  ÔÒ Ô Ò Ó Ó Ó Ì Ó Ó Ú Ó Ô  Ú Ó Ó
w UNÃË√ w …eLN?ë …œU¹“ Ë√ nOFC²ÃUÐ sOÃuFHÄ vÃ≈ UNMÄ bŠ«Ë q ÈbF²?¹ ‰UFÚ √ WÓ Lš qLF²Ú ½ ≠≥
                                       ÌÓ Ô Ì Ó Ô
                                     Æ …bOHÄ qLł
                                        ÚÓ  y Ó Ô ÓÚ Ó Ô  Ú Ô
                                     ∫wðQ¹ ULO jš t²×ð UÄ »dF½ ≠¥
         ÆWÝ—bLÚÃUÐ UNÁU×²Ã« q³ÓÁ WÐU²JÃ«Ë …¡«dIë Ó∆œU³Ä UN²MЫ Â_« XLKŽ≠∫ ÖuL½
          Ó ÓÚ Ó        Ó Ú Ó      Ó Ó      Ó ÓÓÚ ^ Ô    Ó ]Ó
  Ô Ó Ô Ó      Ó ÔÓ     Ô Ó ÚÓ Ú   Ú Ó Ô Ó        ÚÓ Ï ] Ó   Ï Ú Ó Ó ÓÚ
¨·UCÄ u¼Ë ¨Ád?š¬ vKŽ …d?¼UÒEë W×?²Hë t³?B½ WÄö?ŽË »uBMÄ ‰Ë√ t?Ð ‰uFHÄ ∫W?MЫ ∫UN²?MЫ
 Ï                              Ó Ï                 Ó ÓÚ
                              Ó y ÚÓ Ï  ]Ô Ï Ó
      ÆtOÃ≈ Ì·UCÄ dł q×Ä w ÊuJ^ ë vKŽ wM³Ä qB²Ä dOL{ åU¼ò dOLCëË
        ÚÓ     Ô =Ó = Ó Ó                          Ô ] Ó
    ¨·UCÄ w¼Ë ¨Ádš¬ vKŽ …d¼UEë WײHë t³B½ WÄöŽË »uBMÄ ÊUŁ tÐ ‰uFHÄ ∫∆œU³Ä
    Ï Ô Ó Ó      Ó ÔÓ Ò Ô Ó ÚÓ Ú Ú Ó Ô Ó Ó Ó Ï    ÚÓ Ì   Ï ÚÓ Ó  Ó
           ÆÁdš¬ vKŽ Ô…d¼UEë Ô…dÚ Jë Ádł ÔWÄöŽË —Ëd−Ä tOÃ≈ Ï·UCÄ ∫…¡«dIë
                Ó Ó  Ò Ó Ó = Ó Ó Ó Ó Ï Ú Ó  ÚÓ      Ô Ó
   ©±±π∫œu¼®Æ˝                                      ÓÓ
                                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠√

                    =  ÒÓ  Ò       Î ^ ÓÓ Î  Ô ÓÚ Ô Ô ]
                    ÆwÐu¹_« s¹bë ÕöBÐ UMLOð UŠöÓ tMЫ qłdë vLÝ ≠»Ò Ó
                          ÆtÁdŽ n−¹ Ê√ q³Á Ádł√ dOł_« jŽ√ ≠‡ł
                           Ô ÔÓ Ó ] Ó Ú Ó Ó ÚÓ ÔÓ Ú Ó Ó Ó   Ú Ó
     Ʊππ∞ ÂUŽ sÄ w½U¦Ã« Êu½U w WF U½ ¡UCOÐ WKŠ ”bIë  «uЗ ÃuK¦Ã« XÓ Â ≠œ
           Ú   Ò Ó     Î   Ó ÚÓ Î ]Ô  Ú Ô   ÓÓ Ô ^    Ó
                           π¥
                                             ¡öÄù«
                                             Ô Ú

                 åôò ‡Ð qÓ uð w²Ã«  ULKJë
                     Ô  Ô ] Ô    Ó
                                              ÔÓ Ú Ó
                                              ∫√dI½
  ©wÄËdë sЫ®             Ó Ú ] Ô Ó ÚÓ Ó Ó Ò ÓÓ
                   UJÃUÄ d¼bë tà ÍdOž È—√ ô√Ë       tFOÐ√ ô√ XOì sÞË wÃË ≠±
                                       Ô Ó Ó Ò Ó Ô ÚÓ Ï Ó Ó Ó


                                          tKë ô≈ tÃ≈ ô Ê√ bNý√ ≠≤
                                          ÔÒ Ó  Ú ÓÔ ÓÚ Ó
  Æs¹Ó“u−Fë lÄ ÂöÓJë ÓsÄ wà lÓHÓ½ ô ÚÊÓ√ ÔXMÓI¹Ó√ Ú–≈ wð—«dÄ ^oÓAMÓð Ú œUÂË ¨Í—bÓ ‚U{ ÌczbMŽ ≠≥
   Ú  Ó Ó Ó         Ó       Ú Ú      Ó Ó   Ú Ó Ó      Ú Ó     Ó Ú
©œ«œdÄ ∫WLOF½ qOzU OÄ®
           ÆdCë pÖ vÃ≈ œuF¹ ö¾à nKÝ ULO tÐU √ Ícë dAë sÄ ›qÁUFë ¤ ”d²×¹ ≠¥
           =Ò Ó     Ó Ó Ó Ó ÓÓ    ÔÓ Ó ] =] Ó     Ô     Ô  ÓÚ Ó
©WMÄœË WKOK ∫lHILë sЫ®

             Æ˝                                  ÓÓ
                                            ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠µ

©≤≥∫b¹b×ë®
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  kŠö½
                         Ô          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ô
  Ÿ—UCLë vKŽ qšbð w?²Ã« ¨åÊ√ò WLK sÄ W½uJÄ w¼Ë åô√ò WLK? b−½ ¨‰Ë_« ‰U¦Lë w
    Ô     Ó Ô Ô Ú Ó ] Ú Ó Ó Ó Ú Ï Ó] Ó Ô Ó  Ó Ò Ó Ó Ó Ó Ô Ó  ] Ó 
   ] Ó Ú  ÏÓ ] Ô Ú Ó Ó Ó Ó ]    ] Ó    ÓÒ  Ú Ó     ÒÓ  Ó ]       Ó  Ó Ó Ô Ô ÚÓÓ
  åÊ√ò sÄ WH?HÓ Ä åÊ√ò W?LK? ÊSÓ ÆYÃU?¦Ã«Ë w?½U¦Ã« sO?ÃU¦L?ë w UÄ√ ªW?O UM?ë åôò WLK?ÂË ¨t³B?MðË
  Ó  Ó Ú Ó Ô ]Ó Ô ÚÓ ÚÓÓ Ô ]    Ó  Ô ]Ó Ô Ó Ú Ó Ú Ó  Ú Ó   Ô ]Ó ] Ó ^ ÓÓ  Ó ] Ó Ô
  sÄ wà l?H½ô t?½√ XMI?¹√Ë ¨tK?ë ô≈ tÃ≈ ô t½√ b?Ný√∫Í√ sO?ÃU?×ë w åt½√ò b?Ó Ä bÔ ?ðË ¨…œbA?Lë
                                               Ó
                                             ÆÂöJë
   Ó Ó     Ó Ó  Ú Ó ÔÓ Ó Ú ÓÓ ] Ú ÓÓ Ò Ó Ó Ó Ó Ô  Ó   ]  
  XKÄuŽË ¨åôò WLKJÐ åÊ_ò WLK UNO XKBð« bÁË åö¾Ãò WLK b−MÓ ¨lЫdë ‰U¦Lë w UÄ√  ÒÓ
  Ó  Ó ÚÓ  Ó Ó Ó Ô  Ó  Ó     Ó ÌÓ ÚÓ Ó Ú ÓÔ  Ó = Ó ÓÔ Ó Ú Ó Ó ÓÓ Ô ÔÓ Ú Ó
  w¼Ë åöOJÃò WLK b−½ ¨dOš_« ‰U¦Lë w Ë ª…d³½ vKŽ X³²JÓ ¨WDÝu²Lë …eLNë WKÄUFÄ …eLNë
                                    Æåö¾Ãò WLKJà WKŁULÄ
                                     Ò Ó Ó Ó ÏÓ Ô
                          πµ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  Z²M²Ú ½       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô ÚÓ Ó
  Ú Ó ÒÓ Ò Ó Ó              Ó   Ô  Ú ÚÓ ]          Ô Ó Ú
 åÊ√ò UÄ√ ªåô√ò …—uBÐ UFÄ ÊU³²Jð ¨åôò vKŽ ¨Ÿ—UCLë qFHKà W³ UMë ¨åÊ√ò ‰ušœ bMŽ ≠
            Î Ó  ÓÚ Ô                     Ú Ó 
               ÆU¼bFÐ WFÁ«uë åôò ÚsŽ ÎWÃuBÚHÄ VÓ²J²Ó …œbALë åÊ√ò sÄ WHHÓ Lë
                 Ó ÚÓ Ó      Ó Ó   Ó Ô Ú Ô Ó] Ó Ô ] Ó Ú ÔÓ] Ô
 Ô Ó  ÓÓ    Ó  Î Ó  ]Ô Ô ] Ô   Ó Ô ÓÚ Ô     Ó Ú Ó Ó Ò    Ô Ó Ú
  ‰UŠ p?ÃcÂË ¨åö¾?Ãò WK?B²Ä Àö?¦Ã«  U?LKJ?ë V²J?ð åôò vKŽ åÊ√òË Âö?ë ‰ušœ b?MŽ ≠
                              åöOJÃò w åôòË åwÂò Ë åÂöëò
                               ÚÓ     Ó Ú Ó Ó ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    UM¹dLð      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          Ï  Ú Ó

                          ÚÓ      Ú ÓÓ ] ]  Ó Ô =Ó Ô
                        ∫wðQ¹ ULO åôò ‡Ð XKBð« w²Ã«  ULKJë sOF½ ≠±
 øÎUFOLł ”UMKà ÎUI¹bÓ —U Ícë «c¼ ÌÊöÔHà ÓÊu³−FÓð ô√ ∫tzöÄÔ“ iF³à ¡UÐœ_« bŠ√ ‰UÁ ≠√
    Ó   Ò      Ó   ]        Ó Ú Ó  Ó  ÚÓ ÓÔ Ô Ó ÓÓ
   ÆÔ‰UM¹ ô ¡wý ÎUFOLł ”UMë U{— ]Ê_ ¨bŠ_ UI¹bÓ ÊuJ¹ ô√ vAš√ ∫¡öÄeë bŠ√ ‰UÁ
     Ô ÏÚ Ó     Ó  ]      Ì Ó Ó Î    Ó ÓÒ Ó    Ú Ó   Ó^ Ô Ó ÓÓ
 ©„uAë WMł ∫sO Š tÞ®
               ] Ô Ó Ú Ó Ô ] ÓÓ Ó Ò Ó Ì Ó Ó Ô Ô Ú Ó Ô ] Ô  Ó Ó ÓÓ
              ÆsNÃUHÞ√ ”UMë QD¹ ö¾Ã VCž w ŒdBð  UNÄ_«  cš√Ë ≠»
 ©W³ODë ÷—_« ∫pOÐ ‰dOЮ
                                   ÚÓ    ÓÓ   Ó ÓÚ Ô Ú Ô =Ó Ô
                                 ∫wðQ¹ ULO QDÓ Ã« WKL−ë sOF½ ≠≤
                             Ó Ó Ô Ú    ÔÚ Ó Ó Ó Ú Ô Ó ^  Ô Ú
                        Æw{ULÃUÐ …dšUHLë w UM²ÁË —bN¹ ô√ rNLë ≠√
                               ÆWAÁUMLë ‰uDð ö¾à XJÝ ≠»
                                ÔÓ Ó Ô Ó Ó Ó ^ Ó Ó
                               ÆY׳ë sÄ …bzU ô√ XMMþ ≠‡ł
                                 Ú Ó Ó ÓÓ  Ò Ó Ô ÚÓÓ
                          π∂
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○              ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           ^ Ó
                           j)«

                                ∫WFÁdÃ«Ë aÚ Më wDÓ Ð V²J½ ™
                                  Ó Ú^  ]  ]  Ô ÔÚ Ó
                ¡U ËË WÄ– „bNŽ lOL−Ó
                Ô Ó Ó Ï] Ó  ÚÓ Ô Ó         t²ODŽ√ Ë√ bNFë  cš√ «–≈Ë
                                  Ô ÓÚÓ Ú Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ó

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    dO³F²Ã«       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          Ô Ú]

        ∫«dDÝ dAŽ WÓ Lš vKŽ b¹e¹ ô UÄ WOðü«  UŽu{uLë bŠ√ w V²J½ ™
        Î Ú Ó ÓÓ Ó Ó Ú Ó Ó Ô Ó     Ó      Ú Ó  Ó Ó Ô ÔÚ Ó
                                     Ó 
                                  ∫WOðü« d UMFÃUÐ sOMOF² Ä ¨WJÄ `²Ó ≠±
                                            Ó Ó    Ó Ô Ó] Ó  Ú
                                       Ó ] Ó  ÚÓ   Ó Ô  Ó
                                      ÆWJÄ `²Hà dýU³Lë V³] ë ≠√
                                   
                                  Æ`Ú²ÓHë «c¼ w ÓÊUOÚHÝ wÐ√ —Ëœ ≠»
                                               Ô   ÓÚ Ó
                               Æ`Ú²Hë w WÂd²ALë WOÐdFë qzU³Ië ≠‡ł
                                 ÓÚ      Ó  ÓÚ Ô Ú ]Ó Ó Ú   Ó
                    ÚÓ ]Ó Ó Ú              ] ] Ô  Ú Ó
                   Æ`²Hë WOKLŽ ¡UMŁÓ√ w  dł w²Ã« WLNLë À«bŠ_« iFÐ ≠œ
                                Ú ÓÓ                   ÚÓ
                              Ó Ó Ó   Ú  Ú  Ó   Ó  Ú Ó  Ô Ú Ó Ó ÚÓ
                            ÆtKLŽË tLKFÐ sJÃË ¨tÃUÄË tKJAÐ ¡dLë fOà ≠≤


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   WDA½_«
                          Ô Ó ÚÓ        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                       ÔÔ Ó Ì ÓÓ =  Ô ÚÔ  ] Ó  Ú Ó Î Ó Ô ÔÚ Ó
                      ÆÁ—U²Ú ½ bKÐ w ÍdBMFë eOOL²Ã« …d¼Uþ sŽ «d¹dIð V²J½ ≠±
                           ] Ó
        ÆUNÃöš sÄ dŽU]Aë ”—UHë «c¼ WOBÚ ý vÃ≈ ·dF²½Ë ¨œ«bý sÐ …d²MŽ WIKFÄ √dI½ ≠≤
              Ú                   Ô ] Ó ÓÓÓ Ì Ò Ó  Ó Ó ÓÚÓ Ó Ó ] Ó Ô ÔÓ Ú Ó
sÐ dLŽ ‰œUFë WHOKÓ Ã« sÄ“ w ”bIë `²Ó Ë ¨©¶® bL×Ä ‰uÝdë sÄ“ w ¨WJÄ `²Ó sOÐ Ê“«u½ ≠≥
  ÓÓ Ô      Ó     ÓÓ   Ú Ô  Ú Ó      Ì ] Ó Ô  ]  ÓÓ      Ó ] Ó  Ú Ó ÚÓ Ô  Ô
                                                Ò
                                              Æ»UDÓ Ã«
                           π∑
                                      …dAŽ WÝœU] ë …bŠuë
                                      ÓÚ Ó ÓÓ    ÔÓ Ú Ó

                                            WOMI²Ã«
                                            Ô ] Ú =                               Ô ] =
                               WOMI²Ã«

                 Ó Ú ÓÓ Î = Ó ÓÔ   ÚÓ ÓÔÓ ÚÓÓ ÓÓ     ]  Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ
               UNCFÐË ¨UÄbI²Ä ÷—_« rÄ√ iFÐ qFł Ícë UÄ ∫XÃQÝ X½√ «–≈
               Ó ÓÒ  Ó ]     ]   Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ Ó Ô ]Ú =  ] Ó Ó Ó   Î = ÓÔ
               …eFë ‚d?Ó Ícë UÄ ∫X?ÃQÝ X½√ «–≈Ë ÆW?OMI?²Ã« U?N½≈ ∫pà qOÁ øU?HKÓ ?²Ä
                    Ô ]Ú = ] Ó    Ï Ó Ï Ú ÓÓ Ï Ó Ï Ú Ó Ó Ô Ó ÚÓ Ó ]= Ó
                    ÆWOMI²Ã« UN½≈ ∫qOÁ øqOÖ iFÐË ¨e¹eŽ iF³Ó rÄ_« sOÐ WÃcëË

Ó Ô Ó        Ó  ÚÓ
u?¼Ë ¨V?OB½ lL?ł ∫W³?B½√
      ÓÔ Ú Ó      Ì…Ëd?Ł s?Ä ”U?M?ë W?³?B?½√ s?O?Ð n?ÃU??š Íc?ë U?Ä ∫X?ÃQ?Ý X?½√ «–≈Ë
                Ó Ó Ú  Ò Ó ÚÓ Ó Ú Ó Ó Ó           ]    Ó ÚÓ Ó Ó ÚÓ Ó
    Æ¡wAë sÄ WB×ë
     Ú ] Ó Ô] Ú      Ô ]Ú = ] Ó Ó Ó   Ì Ó ÓÓ ÌÓ Ó Ó  ÓÓÓ Ì] Ó ÌÚ Ó
                ÆWOMI²Ã« UN½≈ ∫pà qOÁ øWÝUFðË ¨…œUFÝË ¨÷dÄ˨ W× ˨dIÓ Ë

                Ú ÓÒ   Ú Ó  Ó         ]  Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ
               ‚dAë w ¨÷—_« Ác¼ ‰uB×Ä qFł Ícë UÄ ∫XÃQÝ X½√ «–≈Ë
                           Ó Ó ÓÓ
               ^ Ó Ó ÓÓ Ó ÓÓÚÓ  ÚÓ    ÔÚ Ó  ] Ó Ú  Ó
               V×Ã«Ë ¨dAŽ WF³?Ý »dGë w UNK¦Ä w¼ w²Ã« pK?ð ‰uB×ÄË ¨WF³Ý
                                        Ú Ó Ó Î Ó ÚÓ
                             Ô ]Ú = ] Ó Ó Ó   Î Ú Ï
                            ÆWOMI²Ã« UN½≈ ∫pà qOÁ ø«—«bIÄ bŠ«Ë

   ÚÓ  Ó Ú Ó Ó Ú Ó
 ÆU¼dOGÐ WÞuÐdÄ ∫…—uDIÄ         Ú Ó  Ó Ó Ó Ó ÓÓ Ó Ú Ò Ó   ]    Ó ÚÓ Ó Ó ÚÓ Ó
               d?OžË …—u?DIÄ ¨ UÐd?FÃ«Ë WÐd?Fë dł Íc?ë UÄ ∫XÃQ?Ý X½√ «–≈Ë
               Ó ÚÓ Ó Î
                      Ô ]Ó = ] Ó       ^ Ô Ó Ì   ÚÓ  ÌÓ Ú Ó
                      ÆWOMI²Ã« UN½≈ ∫qOÁ ø—ULŠ ôË d−¹ ÊUBŠ dOGÐ ¨…—uDIÄ
               øÊULOKÝ ◊U Ð dOGÐ u−ë ÊU ½ù« V— nOÂË ∫XÃQÝ X½√ «–≈Ë
               Ó ÚÓÔ     ÚÓ  ] Ó Ú Ô Ú Ó Ó Ó ÚÓ Ó Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ Ó
                                     Ô ]Ú = ] Ó Ó Ó
                                     ÆWOMI²Ã« UN½≈∫pà qOÁ
                V½U−ë w U½U ½≈ Àb×¹ Ê√ U½U ½≈ sJÄ√ nO ∫XÃQÝ X½√ «–≈Ë
                     Î Ú Ó = Ó Ô Ú Ó Î Ú Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓ Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ Ó
                Ô ÚÓ Ó Ó ]ÓÓ Ô Ó= Ó Ô Ú ÓÓ  Ó Ó  Ú Ó Ú  Ì Ó
               ULN²FLł UL½Q tŁb×¹ Ê√Ë ¨t³KÞ bFÐ sÄ Ê«uŁ w ¨÷—_« sÄ dšü«ÚÓ Ó  Ó
                                 Ô ]Ú = ] Ó Ó Ó ÔÓ 
                               ÆWOMI²Ã« UN½≈∫pà qOÁ ø…bŠ«uë …d−×ë
                                              ÔÓ Ú Ô


                        π∏
         Æ—«Ëœ√ ∫‚U³Þ√      s?¹d?AŽË «d?AŽ U?ÁU?³Þ√ —Ëb?ë lÓ — Íc?ë UÄ ∫X?ÃQÝ X?½√ «–≈Ë
                      Ó Ú Ó Î Ú Ó Î Ú ÓÓ ^ Ó Ó           ]   Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ Ó
           ÚÓ
                      Ì   ÔÌ ÚÓ Ó ^       Ú Ó Ô  Ú Ó Ì Ú Ó  Ó ÓÓ Ó      ÓÓ
                       ·u?Ã√ »«u?Â√ w? —u?M?ë U?NO?Ã≈ q?L?×?ð „ö?ÝQ?Ð U?¼¡U?{√Ë ¨s?O?Łö?ŁË
                                          Ô ]Ú =  ] Ó Ó Ó
                                          ÆWOMI²Ã« UN½≈ ∫pà qOÁ øsO¹öÄË
                                                     Ó  ÓÓ
                       Ó] Ó Ó ÓÓ Ó Ó  Ó  Ó Ó        ]   Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ Ó
                      U¼œË“˨…dO³Jë sz«bLë Ác¼ lMÓ Ícë UÄ ∫XÃQÝ X½√ √–≈Ë
                          Ô ]Ú = ]Ó Ú Ó Ú  Ó Ó Ó Ó Ó Ó  Ó  = Ô 
                         ÆWOMI²Ã« UN½√ rKŽUÓ ø…dO¦Jë W³¹dGë W¦¹b×ë o «dLë Ác¼ qJÐ
 Æq UHë lÞUIë ∫rÝU×ë           Ó ÚÓ Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó       Ó Ó Ó
                       Ác¼ X½√ pà lMÓ sÄ ∫rÝU×ë dOš_« ‰«R^ ë pÓ H½ qÝ rŁÓ ÚÓÚ Ó Ò Ô
sÄ —«u= ë l{uÄ ∫rBFLë
      Ô Ú Ó  Ó Ú           Ô ] Ó ÓÓ ] Ó Ú  Ó Ô Ó Ú  ÓÓ Ó        ] ÓÓ Ó ÓÓ ] Ó Ó
                      rJ×?²ð w²Ã« pK?ð ¨pLBFÄ U?NKLŠ w?²Ã« ¨WKOKI?ë …dOGBë W?ŽUÒ Ã«
           ÆbOë
             Ó          ÆÓÊuJ^ ëÓË pà ÓWÂÓdÓ×ëÓË ¨pÓÄÚuÓ½ÓË pÓðÓuÚ×Ó ÔrEÓMÔðÓË ¨p½Qý q w
                             Ó Ó Ó      Ó     Ó     =    Ó ÚÓ = Ô
                             øpÄuÁ dOž Â√ pÄuÁ UNFMÓ øUNFMÓ sÄ ∫pÓ H½ qÝ
                              Ó Ú Ó Ô ÚÓ Ú Ó Ó Ô Ú Ó Ó Ó    ÓÓ Ú Ó Ó ÚÓÚ Ó
                       ^ Ó ] Ô Ú Ó Ú Ó Ò  Ó Ô Ú Ó Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ Ó ÚÓ Ô Ó Ú Ó Ì Ó Ú 
                      ¨Âb?I?²?ÃU?Ð Áu?L?Ý√ UL?Ä p?Äu?Á s?¹√Ë ¨X?½√ s?¹√ r?K?Fð c?zb?M?F?Ó
                                       Æ…d{U×ë …UO×ë Ác¼ w nKÓ ²Ã«Ë
                                        Ó               ^ ] Ó
                                          Ô ÓÚÓ Ô Ú Ó Ú Ó Ô ]Ú = Ó Ô Ú
                                        ∫ULNMOÐ ‚dHÃ«Ë WOMI²Ã«Ë rKFë
                        Ó Ú Ó  ]Ô Ó Ú Ó Î Ú        Ó Ú Ô  Ú Ô ÚÓ
                      sOŁbŠ_« »U²Jë bMŽ vMŽ ¨UÁöÞ≈ ¨«cJ¼ oKÞ√ «–≈ rKFë kHÃ
                      tKŁU?L¹ kHà U½“u?Ž√Ë ¨»dGë q¼√ bM?Ž© Science® kHKÐ ·d?F¹ UÄ
                      Ô Ô Ô Ï Ú Ó Ó Ó Ú ÓÓ   ÚÓ  Ú ÓÓ Ú        ÚÓ Ô Ó ÚÔ
                      Ó Ú Ó Ô Ú  =  ]  Ú Ó Ô Ú  Ô ] Ó Ó Ú Ó ^   Ô Ú   ÚÔ
                      ¡UOý√ rKŽ ¨wFO³Dë ÊuJë rKŽ t½≈ ∫‰uI½ Ê√ `Ó _«Ë ¨rKFë ∫UMKIÓ
                       = Ô Ú  Ó Ì Ó   ÚÓ Ó  Ó Ú  Ô ] ÓÓ Ó ÚÓ Ó Ô ]ÓÓÓ ] 
                        «– q sÄË ¨…UOŠ  «– dOž bÄ«uł sÄ ¨oKÓ ²ð nOÂË ¨nÃQ²ð rÄ
                                                       Ì Ó
                                                       Æ…UOŠ
¨h?? ?ÃU?? ? ? ? ë ∫X?? ? ×?? ?³?? ?ë
              Ú Ó        ] Ú    Ó Ó Ó ÓÌ ÚÓ    ] Ó Ô Ú Ó Ô Ú Ó
                      Ícë rKFë vKŽ ÕdÚ √ kHKÐ «c¼ ‰œ ¨X׳ë rKFë ∫qOÁ «–≈Ë  Ó
             ƷdBë
              Ú=        Ó ]   Ú   Ô ]Ó ÓÓ Ô Ú Ó Ô Ú  Ó  ] Ú = Î ÓÓ Ô Ô  Ú Ó
                      ¨WF?O³Dë rKŽ w q?¦L²¹ X×?³Ã« rKFÃ«Ë ÆWO?MI²ÃUÐ W?½—UIÄ ¨UM¼ t?OMF½
                             ÆUNOÃ≈ UÄË ¨pKHÃ«Ë ¨ U³MÃ«Ë ¨Ê«uO×Ã«Ë ¨¡UOLOJëË
                              ÚÓ Ó    ÓÓ Ó    ] Ó  ÓÓ         Ó
                         Ó  Ó  Ú Ó   Ó Ú Ó Ô  Ú Ó Ô Ú ÓÚ Ô Ú
                      ¨U¼dOGÓ Ë U¼dO³Â ¨ÊuJë ozUIŠ sŽ nAJ¹ X׳ë rKFëË
                                           Ó Ó    Ó
                                         ÆU¼dOIŠË ¨U¼dODš
                       ÓÓÓ    ] Ô  Ú Ó Ó   Ú Ó  Ú
                      UNà W¹Už ô w²Ã« WÓ dFLë w¼ X׳ë rKFë w …bOŠuë W¹UGëË
                                           ÔÓ Ó ÔÓ Ó

                              ππ
                       sJÚ Ä Ë√ fK−Ä w ÊU ½ù« lH½ vÃ≈ ·bNð ô wNÓ ¨UO½bë —uBð dOž
                        Ó Ó Ú Ó  Ú Ó   Ú  Ú Ó  Ô  Ú Ó Ó     ^  ^ Ó Ó Ó ÚÓ
                         Ú Ó Ó Ô ÚÓ Ì Ú Ó     Ï Ú Ó Ô Ú ÓÚ Ó^  Ó    ÓÚ Ó Ó
                       ¨t¦?×Ð w dEMOÓ Y×Ð V?ÃUÞ vÃ≈ –U²Ý√ qšb¹ Ê√ `B?¹ öÓ ªrFDÄ Ë√
                       Ò  Ô Ó Ó Ó Ú Ó Ó Ú Ó    ÔÓ     ÔÓÓ Ó Ï Ú ÓÏ  Ó Ô Ó
                       Ê≈ ∫tà ‰u?I¹ Ê√ “Uł Ê≈Ë ø«c¼ …bzU? UÄ ∫tà ‰u?IOÓ ¨X×Ð Y?ŠUÐ u¼Ë
                          ÆUO½bë —uBð ‰UL²Â« w t¦×Ð sÄ vÃË√ w¼ UÄ Àu׳ë sÄ „UM¼
                            Ú^  ^ Ó Ó      Ú ÓÚ   Ú ÓÓ     Ô Ó
                         Ò  Ì Ú Ó Ú   Ú Ó Ú       Ú Ó Ô Ô Ó Ó  Ô ]Ú = Ò Ó
                        UL?Ä ¨oO³D?ð sÄ X׳?ë rKF?ë «c¼ sŽ ÃdÚ ?¹ UÄ wNÓ W?OMI²?ë UÄ√
                        Ô  Ó Ô Ó  Ó   ÓÚÓ    Î ]Ó Ô Ô Ú Ó      ÚÓ
                       nIð WÓUGë w¼ f³KLë wHÓ ÆUI³DÄ rKFë wNÓ ÆrNAOŽ w ”UMë lHM¹
                                                     Ó Ò Ô Ó ÚÓ
                       Ô ÔÚÓ    Ô Ô Ó ]Ó Ô Î Ô          Ú Ô Ú Ô  Ó   Ú Ô 
                       ¡UÐdNJë U¼d¹bð ÎWHÃRÄ U uÃ√ UNF½UBÄ w UN²šQÓ UN²šQÓ WÓUGë UN²š√ vÃ≈
                        Ó Ó     Ô ]Ú = Ó ] Ô Ô   ]Ú =  Ú Ú  Î ÚÓ Ó  ] Ô Ó ]Ó
                       sJÚ Lë w WOMI²Ã«Ë ÆUNðuÁ œULŽ¨WOMI²Ã« lMÔ sÄ UC¹√ w¼ w²Ã« …—U³−ë
                       Ó Ó ÓÓ = Ó ] Ô     Ú  Ó  Ô ÓÚÓ Ó Ô Ú ] Ó Ô Ó Ó Ú Ó Ú Ó 
                       Wł—œË œ«uLë …u?Á »U Š sÄ p?Ö l³²¹ U?ÄË ¨rOLB?²Ã«Ë WÝbM?Në w¼
                       ÔXÚM?LÝ_« w¼Ë ÆÂËd?³Ä dO?ÓžË U?ÄËd³Ä b?¹b×ë pÃc? w¼Ë ÆU?NÃU?L²Š«
                         Ó Ú Ó Ó Ó   ÚÓ Ó Ú Ó Î ÚÓ Ô Ó Ó      Ó Ó Ó        Ú
 d?? ?H?? ?Ú √ s?? ? O? ? Þ ∫q?? ? H?? ?Þ
 Ô Ó Ó Ï             Ú Ó                    ÆdOłË qHÞ sÄ Èdš√ WOMIð t²FMÓ
                                         Ì Ó Ì ÚÓ Ú    Ú Ô Ï ] Ú Ô ÚÓ Ó
               ÆbL−Ó²Ä
                = Ó Ô      c ?²ð ¨r?Ýô« «cNÐ …d?¹b−?ë W¦?¹b×ë U?Lz«œ U?NÐ w?MF½Ë ¨WO?MI?²Ã«Ë
                        Ô ]Ó        ÓÓ Ó ÓÓ Ó Ú Î           Ú ÓÓ Ô ] Ú = Ó
                        ÊU ½ûà lMBð rà WFO³Dë Ê≈ ¨UNðU¹Už vÃ≈ ‰u uKà UNŽb²³ðË ¨ ôü«
                         Ú Ú ÓÚ Ó Ú Ó Ó Ó ] ]              Ô Ú Ô  ÓÚÓ
                          Ô  Ú  Î Ú Ó Ú Ó Ó Ó  Ó  ÚÓÚ  Î Ú ÓÓ  ÚÓ Ó Ó ÚÓ 
                       ÎUOz«bÐ ÊU ½ûà «bN?Ž XH w¼Ë ÆtOKł— U½UOŠ√Ë ¨t?¹b¹ dOž  ôü« sÄ      Ó 
                       Ó  Ô Ó Ó        ÚÓ ]  Ó  Ó Ó Ú    ÚÓ Ô Ó Ó Ú ÓÓ ÓÚ
                       pÖ ‰uI½ ôË ÆUN¹ËQ¹ w²Ã« rzUN³Ã« WÞU Ð sÄ tO gOFë WÞU Ð XÐd²Á«
                       ÊU Ú½ù« XÓH w²Ã« ÔW]OÓ×ë Ô ôü« Ów¼ÓË Ón?ÚOÂË ¨rzUN³Kà ôË ¨tà «dOI×ð
                       Ó       Ó ]     Ú         Ó Ó   ÓÚ Ó Ô Ó Î Ú Ó
                       dzU?Ý sÄË –ôu?Hë s?Ä  ôü« U?NÐ ‰b³?²Ú ?¹ Ê√ q³?Á ¨tðU?łUŠ s?Ä «d?O¦Â
                        Ú Ó       Ó       Ó  ÚÓ ÓÚ ÓÓ ÚÓ       Ú Î Ó
U??N? K??L??F??²?? Ú ? ¹ W??ì ∫◊d??A??Ä
   Ô Ú Ó Ó           Ó Ú
                        Ó Ú  Ó Ô ] = ]  Ó  Ú        Ô Ó ]Ú = Ó Ó Ú  ]    Ó
                        ◊dA?L ULN½≈ ¨dAë Ë√ dOÓ ?ÃUÐ ÊUHÓ u¹ ô WOMI²Ã«Ë rK?Fë Ê≈ øÊœUFLë
         Ú = Ó  Ô ]
       ÆbK−ë oAà VO³Dë           Ó Ô Ú Ó Ó  Ú Ó Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ú Ó   Ó Ô Ú Ó Ú Ó Ô Ó Ó Ò Ó
                       ¨¡U?L?ÃU U?L¼ Ë√ Æw?HA?Oà Õd?−?¹ Ê√ Ë√ ¨tÐ q?²?I¹ Ê√ l?O?D²?Ú ?¹ Õ«d−?ë
         Ó Ó
        ÆgDFë ∫QLEë
             Ó Ó             ÆÓ‚dÚGÔðÓË Ó”UHÚ½_« tÐ ]bÔ Óð ÚÊ√ ÔlODÓ²Ú ÓðÓË ¨QÓLEë tÐ qÔ³Óð Ê√ lOD²Ú ð
                                   Ó        Ó        Ó ]     ] Ú ÓÔ Ó Ó
                                 ±∞∞
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                          ÆUNMÄ UCFÐ dÂc½ Æ…œbF²Ä ‰UJý√ W¦¹b×ë WOMI²Kà ≠±
                             Ú Î Ú Ó Ô Ô Ú Ó ÏÓ = Ó ÓÔ Ï Ú Ó Ó Ó            ] Ú=
¨÷dÄË ÌW?× Ë ¨ÌdI?Ó Ë Ì…ËdÓŁ s?Ä ”UM?ë W³B?½Ó√ ÓsO?Ð nÃU?š Ícë UÄ X?ÃQÝ «–≈Ëò ∫VðU?Jë ‰u?I¹ ≠≤
   ÓÓÓ ] Ó Ú Ó Ó Ú Ú         Ò Ó Ú ÚÓÓ Ó           ] Ó ÚÓÓ Ó Ô              Ô Ó
                   Ô Ô Ú Ó Ô = Ó Ô Ô ]Ú = ]
           ÆÓpÃcÐ VðUJë ÁbBI¹ UÄ `{u½ ÆåWOMI²Ã« UN½≈ ∫pà qOÁ øWÝUFðË …œUFÝË
               Ô                            Ó    Ì Ó ÓÓ ÌÓ Ó Ó
                               Ú Ó  Ô Ú Ó Ô Ú Ô  Ú Ó ] ÔÓ
                            øUNIOI×ð vÃ≈ X׳ë rKFë ·bN¹ w²Ã« W¹UGë UÄ ≠≥
                                       øWOMÚI=²Ã«Ë rKFë ÓsOÐ ÔWÓÁöFë UÄ ≠¥
                                         ] Ó Ú          ÚÓ    Ó
                           ÆÓWÓÁöFë Ác¼ ÔsOFÔ½ Æ ôüUÐ ÏWÓIOŁË ÏWÓÁöŽ WOMÚI=²Kà ≠µ
                               Ó      =             Ó    Ó ]
                         Ó Ó      Ó  ÓÚÓ      Ô ]Ú = Ô Ó Ó ÚÓ Ô = Ó Ô
                       ÆsJÚ Lë w Ë ¨f³KLë w WOMI²Ã« ÊuJð nO `{u½ ≠∂
                                   Ó Ó  > Ô
                                 ∫WOðü« sÄ q w W−O²MÃ«Ë V³] ë sO³½ ≠∑
                                              Ó Ó ] Ó Ó Ó Ô =ÓÔ
UN½≈ ∫Óp?à qOÁ øUH?KÓ Ó²?Ä UNC?FÐË ¨UÄbÓI?Ó²Ä ÷—_« rÄ√ i?FÐ qF?ł Ícë UÄ ∫ÓXÃQ?Ý ÓXÚ½√ «–≈ ≠
 ]   ÓÓ  Î = Ô Ó Ú ÓÓ Î = Ô        ÚÓ  ÓÔÓ ÚÓÓ Ó Ó          ]      ÚÓ Ó     Ó 
                                                 ÆÔWOMÚI=²Ã«
                                                    ]
Ó Ó Ó Ó  Ó  = Ô  Ó] Ó Ó ÓÓ Ó Ó  Ó  Ó Ó
W³¹dGë W¦¹b×ë o «dLë Ác¼ qJÐ U¼œË“Ë ¨…dO³Jë sz«bLë Ác¼ lMÓ Ícë UÄ ∫XÃQÝ X½√ «–≈Ë ≠
                                          ]     Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ
                                    Ô ]Ú = ]Ó Ú Ó Ú
                                   ÆWOMI²Ã« UN½√ rKŽUÓ ø…dO¦Jë Ó Ó
                           
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                           Ò ] Ô 
                           hMë ¡UMÐ        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○              Ó  ÔÓ Ó   Ô ]Ú = ] Ó     Ó ÚÓÓ Ó ÚÓ  Ó Ó  Ô    Ó]Ó
              øpÖ WÃôœ UÄ ¨åWOMI²Ã« UN½≈∫qOÁ ÆÆÆ XÃQÝ X½√ «–≈ò …—U³Ž VðUJë —d ≠±
                        Ó  Ó Ú Ó] Ô  Ó = ] Ó  Ô  Ó Ó
                      ∫WOðü«  ULKJKà …œUCLë  ULKJë hMë sÄ ÃdÚ ²Ú ½ ≠≤
                              ÆU¼dO³Â ≠ …œUFÝ ≠ W× ≠ …ËdŁ ≠ …eFë ≠ UÄbI²Ä
                                 Ó  Ó Ó   ]   Ó Ú Ó ÓÒ    Î = Ó ÓÔ
                                       ÚÓ     ] Ó Ó Ô = Ó Ô
                                      ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠≥
                                          ] Ó Ô Ú Ó  Ó
                                       ÆÆÆ u−ë ÊU ½ù« V— ≠
                            Ì Ú Ó Ó ^ ÚÓ Ô  Ú Ó Ì Ú Ó Ó Ó
                          Æ»«uÂ√ w —uMë UNOÃ≈ qL×ð „öÝQÐ U¼¡U{√ ≠
                         ∫WOðü« qL−ë w jš t²×ð Ícë dOLCë œuF¹ ÂöŽ ≠¥
                          Ó  Ó Ô     y Ó Ô Ó Ú Ó ] Ô ÓÒ Ô Ó Ó Ó
                    ÆU¼dOGÓ Ë U¼dO³Â ÊuJë ozUIŠ sŽ nAJ¹ X׳ë rKFë ≠
                         Ó  Ó  Ú Ó   Ó Ú Ó Ô Ú ÓÔ Ú Ó Ô Ú
                            Ô Ú ] Ó Ô Ó Ó ÚÓ Ó   Ó Ó   Ô ]Ú = Ó
                           ÆrOLB²Ã«Ë WÝbMNë w¼ sJÚ Lë w WOMI²Ã«Ë ≠
                       Ó  Ú Ó       Ó       Ó  ÚÓ Ó Ú Ó Ó ÚÓ
                    øÊœUFLë dzUÝ sÄË –ôuHë sÄ  ôü« UNÐ ‰b³²Ú ¹ Ê√ q³Á≠
                    ÆWNÐUAÄ Èdš√ WK¦Ä√ dÂc½ ÆåW³B½√ò vKŽ åVOB½ò WLK lL−ð ≠µ
                    ÎÓ Ô   Ú ÔÎÓ ÚÓÔÔÚ Ó   Ó ÚÓ   Ó     Ó ÔÓ Ó Ô Ó Ú Ô
                             ±∞±
                    q¹Ë“ bLŠ√Ó
                        Ú
 tOKŽ XIKÞ√ bÁË ¨Â±πππ ÂUŽ ¡UOLOJKà qÐu½ …e?zU−Ð “uH¹ wÐdŽ ‰Ë√ q¹Ë“ bLŠ√ —u²Âbë ÊUÂ
 Ó Ú ÓÓÚ Ó Ú ÓÓ    Ó      Ú   Ô Ó   Ô Ó > Ó Ó Ó ] Ó    Ó Ú Ó Ú^ Ó

                        Ó Ó] Ó ÓÚ Ó ]      Ó Ó Ó Ô ] Ú Ó Ô =
                       ÆåsÄeë nÁË√ Ícë rÃUFëò VIà WOJ¹dÄ_« WÓ U×Bë

 ÚÓ Ô Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ó  Ó ^ Ó Ó  Î ]
 U¾¹e−ë WÂdŠ bÚ — w¼Ë ¨WÐuFBë WGÃUÐ WOzUOLO WKJAÄ q×¹ Ê√ q¹Ë“ bLŠ√ —u²Âbë ŸUD²Ý«
                         ÎÓ Ú Ô ] Ô ÓÚ Ó   Ú Ó Ô ^ Ó ÓÚ

 Ò  Ì Ó Ì ÓÓ  Ú ÓÓÓ Ó Ó  ] Ó Ó ]     Ó      ]     Ô ]  ÚÓ
«Îbł dOBÁ sÄ“ w Íd−ð WÂd×ë Ác¼ Ê_ª—eOKë WFý√ vKŽ œUL²ŽôUШWOzUOLOJë  öŽUH²Ã« ¡UMŁ√ w

                            Ó Ò Ó  Ì        Ú  ÌÚÔ Ô] ÓÔ
                           ÆWO½U¦Ã« sÄ ÊuOKÄ ÊuOKÄ ÊuOKÄ sÄ ¡e−Ð —bI¹

Ô Ô Ú Ó  Ó Ì]   Ô   Ó Ô Ó Ô        ÚÓ Ó Ó Ó ] Ô   Ú    Ô  ÔÓ
 Àb×¹ UÄ vKŽ WÁbÐ ·uÁuë vKŽ ¨dO³Jë rÃUFë «c¼ tOÃ≈ q] uð Ícë ¨·UA²Âô« «c¼ bŽU ¹Ë

  ] Ó Ó     Ú Ó Ó  Ô Ú Ó Ó   ÚÓ Ú  Ó  ÚÓ Ô      ]Ó  ] Ó 
¨WO{dLë  ôU×ë hO Að w rNÚ ¹ Ê√ pÖ ÊQý sÄË ¨ U¾¹e−ë Èu² Ä w WO×ë WOKÓ Ã« qš«œ
                              Ô
      ÆÊ«uO×Ã«Ë ÊU ½ù« bMŽ ÷«dÄ_« nK²Ú Ä V³Ó ð w²Ã« WOzUOLOJë  öŽUH²Ã« w rJײëË
        ÓÓ Ó  Ú Ó Ú     Ú Ó Ó Ó Ô Ô = Ô ] ]         Ô ]    ^ Ó ] Ó

ÍœU×ë Êd?Ië w WOłu?ÃuO³Ã« Âu?KFë ‰U?−Ä w dŁ_« mÃUÐ t?à ÊuJOÝ q?¹Ë“ —u²Âbë Áe?−½√ UÄ Ê≈
     Ú Ó   ]       Ô  Ó      Ó Ô Ô Ó Ô ÓÓ       Ô ^ Ô Ó Ó ÚÓ ] 
‰UM¹ Ê√Ë ¨sÄeë nÁË√ Ícë rÃUFë VIà q¹Ë“ —u²Âbë vKŽ UJ¹dÄ√ oKDð Ê√ U³¹dž fOÃË ¨s¹dAFëË
Ó Ó Ú ÓÓ Ó Ó ] Ó Ó Ú Ó ]     Ó ÓÓ    Ú^   Ó   Ú Ó Ó Ú Ô Ú Ó Î Ó Ó ÚÓÓ Ó Ú

Ú ÓÓ Ó Ú Ó Ó ÓÓ ] ÔÓ   Ó  Ó  Ú   Ó           Ú Ó       Ó 
XKBŠ Ê√ o³?Ý w²Ã« …ezU−ë w¼Ë ¨UOHÃœö?OÓ WFÄUł w ±ππ∏ ÂUŽ w ©sOKJ½«dÓ s?OÄU−MЮ ÂUÝË

              ÌÓ  Ó ] Ó ÓÚ  ]       Ó Ó Ó   Ú ÚÓ     Ó ÓÓ
              Æ…dzUÞ ‰Ë√ UŽd²š« Ê«cKë X¹«— Ê«uš_«Ë ¨s¹U²AM¹√Ë ¨Í—u «bÄ UNOKŽ

©·dB²Ð ≠ WO½UM³Kë œUOBë WK−Ä®
                       ±∞≤
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
              øUN UA²Â« w bL²Ž« ÂöŽË øq¹Ë“ bLŠ√ —u²Âbë UNKŠ w²Ã« WKJALë UÄ ≠±
                  Ú   Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ó      Ó Ú Ó ^   ]Ó  ] ÔÓ Ú Ô
                          ø¡UOŠ_« rKŽ w q¹Ë“ rÃUFë ·UA²Â« WOL¼√ UÄ ≠≤
                             Ú Ó  Ú            Ú Ô ]= Ó Ó
                   Ó Ó] Ó ÓÚ Ó ]       Ô ÓÓ     ^   Ó Ó Ú Ô
                 øåsÄeë nÁË√ Ícë rÃUFëò VIà q¹Ë“ —u²Âbë vKŽ oKÞ√ «–ULà ≠≥   
                         Ú   Ó    Ó Ó Ó ]  ÓÔ Ó Ú Ó Ô Ô Ú Ó
                  ÆsOKJ½«d sOÄU−MÐ ÂUÝË vKŽ «uKBŠ s¹cë ¡ULKFë iFÐ dÂc½ ≠¥
                    Ú
                          
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   hMë ¡UMÐ
                          Ò ] Ô      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○          ∫sÄ q UNOÃ≈ V ½ w²Ã« WLKJë ULÓ ¨åÌWOKšò vÃ≈ »u MÄ rÝ« åÍuKšò WLK ≠±
             y Ô ÚÓ Ó Ô ] Ô Ó Ó         ] Ó  Ï  ÚÓ Ï  >  ÓÓ ÔÓ Ó
                           Ò Ó Ó Ò Ó Ó Ò Ó Ô Ò ÓÓ Ò ÓÓ
                          ÆÍËb¹ ¨ÍuHý ¨ÍËd ¨ÍuKŽ ¨ÍuOŠ
                               Ú Ó = Ó Ó   ]  Ï Ó Ó ÒÓÓÔ
sÐ dLŽ ∫s?Ä >qÔ VIà dÂc½ ¨sOÓ ×?ë sÐ bLŠ√ tLÝ«Ë ¨—uNALë w?ÐdFë dŽUAKà VIà w?³M²Lë ≠≤
  ÓÓ Ô Ú     Ó ÓÓÔÔÚ Ó  Ú Ô Ô Ô Ó Ú ÓÔÔ Ú
                   Ú Ó Ó Ú Ó ÌÚ Ó Ú Ú Ó Ó  Ó          ]
                 ÆwÁuý bLŠ√Ë ¨d×Ð sÐ ËdLŽË ¨bOÃuë sÐ bÃUšË ¨»UDÓ Ã«
                    ÆpÖ ‰b¹ ÂöŽË ¨hMë w «—«dJð d¦Â_«  ULKJë dÂc½ ≠≥
                        ^ Ô ÓÓ Ó Ó = ]    Î Ú Ó Ó ÓÚ Ó   Ó ÔÔÚ Ó
              Æ¡UOLOJÃ«Ë ¡UOŠ_« wÃU−Ä w WKLF²Ú Lë  ULKJë hMë sÄ Ãd ²Ú ½ ≠¥
                      Ú Ó  Ó Ó   ÓÓÓ Ú Ó Ô   Ó = ] Ó Ô  Ó Ó
                                    = ]  Ó Ó Î ÚÔ Ô Ó Ó
                                   ÆhMKà dš¬ U½«uMŽ lC½ ≠µ
                    Ú > Ô  Î  Ô Î ÚÔ Ô Ó ÓÓ Ì ] Ú
                   ÆUNMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë ¨WOŽdÓ ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠∂
                                      ÚÓ   ] ] Ô ÚÓ
                            ±∞≥
                       X½d²½ù«
                       Ú Ú ÓÚ
  UJ³?ý sÄ W?Žu?L−Ä sŽ …—U?³Ž ¨W?OÃËbë  U?Äu?KFL?ë WJ³?ý Ë√ ¨©Internet) X½d?²½ù«
   Ó Ó  Ì Ó Ú Ó Ú Ó ÏÓ  Ô ]Ú ]       ÚÓ ÔÓ ÓÓ Ú Ó        Ú Ú ÓÚ
Ó Ó ]    Ó  ^ ÓÔÓ ]       Ó Ô  Ô Ô  Ó  ÚÓ Ó        Ó  ÓÔ 
q^ u²Ã« ¨sO¹öLÃUÐ ÊËbF¹ s¹cë ¨UNOÄbÚ ²Ú Là `O²ð ¨rÃUFë ¡U×½√ lOLł w WDЫd²Lë »uÝU×ë
                            Ó Ó     Ú Ó Ó  ÌÓÓ Ô Ó  Ó 
                          Æ UÄb Ã«Ë  UÄuKFLë sÄ WHK²Ú Ä —œUBÄ vÃ≈

     Ó  ] Ó    Ò Ó Ó  Ô ^   Ó Ô Ó Ó  Ú ÓÚ      Ó Ô Ô
  U?ýUý vKŽ W?OLÃU?Fë  ö?−LÃ«Ë n?×Bë n?K²Ú ?Ä …¡«dÁ X?½d²½ù« u?ÄbÚ ²?Ú Ä l?O?D²Ú ¹
                                          Ó
 ‰œU³ðË ¨©e-mail) w½Ëd²JÃù« b¹d³Ã« WÄbš ‰öš sÄ UNÃU³I²Ý«Ë qzUÝdë ‰UÝ—≈Ë ¨rN³OÝ«uŠ
Ó Ô ÓÓ         Ú    Ó ÓÚ       Ú   Ó Ú Ú    ] Ó Ú Ó      Ó
 Ó Ô Ú  ÓÓ Ú          Ú    ÔÔ  Ô  Ò Ó  Ì Ó Ú Ó Ó Ô Ú > Ó ÚÓ 
 nK²Ú ?Ä sÄ …œU?H²Ýô«Ë ¨tðU?ÄUL²?¼«Ë tðU¹«u¼ Ád?ÞUAð ”U?Më sÄ W?ŽuL−ÄË r?NMÄ Í√ s?OÐ ¡«—ü«
v??²?ý w?? V??²?J??Ã«Ë ÀU??×? Ð_«Ë  U?Ý«—b??ë n??K??²?Ú ? Ä v??K? Ž Ÿö?Þô«Ë ¨»U??F? Ã_«Ë Z??Ä«d?³??ë
  ]Ó    ÔÔ Ó       ÚÓ     =       Ó Ô      Ó Ó = Ó      ÚÓ Ó     Ó
 Ó   Ó Ú Ó Ô ^ Ó] Ó  ] Ú    Ó  Ó Ó  Ô Ò ] Î ÚÓ   Ú Ô    Ó 
¨rÃU?Fë ‰uŠ qIM²Ã«Ë ¨WO½Ëd?²JÃù« dłU²Lë WÞUÝu?Ð ‚uÓ ²Ã« UC¹√ rNFÝË w? Ë ª UŽu{uLë
                                        Ú Ó
Ì U?Äbš s?Ä X½d²?½ù« tÄbI?ð ULÄ i?OÓ s?Ä iOž «c?¼Ë ¨Ì U¼eM?²ÄË nŠU?²Ä s?Ä t?O UÄ …—U¹“Ë
   Ó Ú Ú ÚÓÚ ÔÔ= Ó Ô Ò       Ú Ú Ï ÚÓ    Ó   ] Ó ÓÔ Ó Ó  Ó Ú      ÔÓ Ó
                                               Ì
                                              Æ UÄuKFÄË
                                                 ÚÓÓ
world ∫Í√ ¨©www) W?O?ÃËb?ë W?O?ðu?³?J?M?F?ë W?J?³?A??ë ¨X?½d?²?½ù«  U?Äb?š d?N?ý√ s?ÄË
    Ú Ó    Ô ] Ú ] Ô ]  Ó Ú Ó Ô Ó Ó ]       Ú Ú Ó Ú  Ó   Ó Ú Ó  Ó
—uÔ Ë ’u?B?½ s?Ä  U?½U?O³?ë n?K?²?Ú ?Ä vÃ≈ q?^ u?²?ë Âb?Ú ?²Ú ?L?K?à `?O?²ð w?²?ë ¨©wide) web
ÌÓ Ó Ì   ÔÚ       Ó     Ó Ô Ó Ó ]  Ó Ô Ú Ô Ô              ]
U?²? ? U?²Ã√Ë ¨©yahoo ®u?¼U?¹ q?¦Ä ¨`?H?B?²?Kà W?] U?š Z?Ä«d?Ð v?KŽ œU?L?²?ŽôUÐ p?Ã–Ë ¨ «u?Ú √Ë
                Ú  ^ Ó ]  Ì     Ó  Ó Ó  Ú Ó  Ó Ì         ÓÓ
                        ÆU?? ¼d?? O?? žË ¨© lycos)”u?? J? ?¹ôË ¨©altavista)
                            Ú Ó Ó

      ^ ] Ó  Î Ó  Ó Ú   Ú Ó Ó Ó Ú Ó ]Ó Ú Ó Ú Ú Ó Ú ]  Ô Ú Ó Ô  Ú ÔÓ
«c?¼ vÃ≈ tłu²?ë sÄ ôb³?Ó ¨rÃUFÃU?Ð ÊU ½ù« W?ÁöŽ  dOž b?Á X½d²?½ù« Ê≈ ∫‰uIë sJ?L¹Ë

   ÚÓ  Ô  Ô  Ô Ô     Ú Ó  Ú Ó Ó Ó    ÌÓ ÚÓ Ó  =  Ó       Ó
w? UMOÃ≈ UNÄËbIÐ UM¾?łUHð  UÄuKFLë Ác¼ X×?³Ú √ ¨UÄ WÄuKFÄ vKŽ Ÿö?Þöà ¨„«– Ë√ ¨ÊUJLë
                            Ó ÚÓ Ó Ó   Ó Ú Ó  Ô  ÚÓ  Ú Ó
                       Æ»uÝU×ë d³Ž UMKLŽ sÂUÄ√ Ë√ ¨UMðuOÐ vÃ≈ sOŽ WÓ dÞ


                                           Ô
                                        ·dF²Kà ÷«dF²Ýô«∫`HB²Ã«
                                        Ò       Ô ^Ó ]


                         ±∞¥
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ
                                          Ú ÓÚ  Ô Ú Ó
                                        øX½d²½ùUÐ œuBILë UÄ ≠±
                            ÆÚX½d²Ú½ù« UNÄbÓIÔð w²Ã«  UÄb ë iFÐ dÂc½ ≠≤
                               ÚÓ     Ô=   ]    Ó  Ó ÚÓÔÔÚ Ó
                 ø©www) ÔWOLÓÃUFë WOðu³JMFë WÓJ³]Aë UNÄbÓIÔð w²Ã«  U½UO³Ã« Ÿ«uÚ½√ UÄ ≠≥
                     ]     Ô ] Ó ÚÓ Ô Ó       Ô=    ]    Ó Ô Ó
                             Ô =ÓÔ Î ]  Î ]= Ó Ó Ó ÚÓ Ú Ú ÓÚ  Ó ÓÓ
                        ÆÓpÖ sO³½ ÆWO U{≈ WOL¼√ XO³Ã« X½d²½ù« X×MÄ ≠¥
                           Ó Ó    ÚÓ Ó Ú Ú ÓÚ Ô  ÓÚ Ó ] Ô Ó  Ú Ó
                        ÆøUNKLŽ w UNOKŽ X½d²½ù« bL²Fð w²Ã« …eNł_« UÄ ≠µ                          
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                          Ò ] Ô 
                          hMë ¡UMÐ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
               Ó  Ô Ó         Ú Ó     Ó Ô ÔÓ Ó = ]
              øpÖ WÃôœ UÄ Æå«bÚ ²Ý«ò Ë ¨åÂbÚ ²Ú Äò WLK hMë w  —dJð ≠± Ú Ó]Ó Ó
 ]ÓÓ     Ó  Ó                Ó^    Ó Ú Ô ÓÓ Ó Ô Ô Ì      ÔÓ Ó
∫WOÐdFë w WOðü«  ULKJë  öÐUIÄ dÂc½Ó ÆW¹eOK−½Úù« WGKë w ådðuO³LÂò WLK qÐUIð å»uÝUŠò WLK ≠≤
                Ô ÓÔÚ   ]
          Æ(Telephone) Êu?? H? ?K? 𠨩Satellite® X?? ¹ö?? ðU??Ý ¨(Fax® f?? ÂU??
                                     ÚÓ     ] Ó Ó Ô =ÓÔ
                                    ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł sO³½ ≠≥
                                       Ì Ú Ú  Ï ÚÓ
                                      ÆiOÓ sÄ iOž «c¼ ≠
                              ÆsOŽ WÓ dÞ w UMOÃ≈ UNÄËbIÐ UM¾łUHð ≠
                               ÚÓ Ú Ó      ÚÓ    Ô Ô Ô
                 ÆpÖ w V³] ë ÔsO³Ô½ ÆWO³Mł_«  ULKJë hMë «c¼ w  d¦Â ≠¥
                  Ó   Ó Ó     =Ó Ô ]ÓÚ Ó Ô     Ó = ]        Ú Ó ÔÓ
    Ô  Ú Ó Ó ] ÓÓÔ ÔÔ Ó Ú Ô Ï Ú Ó   ] ÓÓÔ Ô Ó Ó Ó
sÄ öÔ qLF²Ú ½ ÆåÁeM²Äò ÁœdHÄ lLł åÌ U¼eM²Äò WLKÂË ¨ånײÄò ÁœdHÄ lLł ånŠU²Äò WLK ≠µ
                                 Ó ÚÔ ÔÔ Ó Ú Ô Ï Ú Ó     Ó ÔÓ Ó
                              Ú Ú  ÌÓ Ô ÌÓÚ Ô     Ì] ÓÓÔ Ó Ì Ó ÚÔ
                          ÆUMzUA½≈ sÄ …bOHÄ WKLł w ÁeM²ÄË nײÄ
                   ÆUNMÄ qJà U³ÝUMÄ U½«uMŽ lC½Ë ¨ÌWOŽdÓ ÂU Á√ vÃ≈ hMë r I½ ≠∂
                     Ú > Ô Î Ô Î Ô Ô Ó ÓÓ ] Ú Ì Ú Ó  ] ] Ô Ú Ó
                            ±∞µ
                                                   Ô  Ó
                                                   bŽ«uIë
                  ‰uN−LKà wM³Lë
                   Ú Ó ^ ÚÓ
                   wŁö¦Ã« qFHë≠±
                   ^ ^ Ô Ú
                                                     ÔÓ Ú Ó
                                                    ∫√dI½
 Æ˝                                                    ÓÓ
                                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠±

©µ¥ ∫ÂUF½_« ®
                    Æ˝                                 ÓÓ Ó
                                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁË ≠≤
©±∏≥∫…dI³Ã«®
                    ÚÓ] Ó Ì Ú Ô Ú  Ô  Ú Ô Ô Ó ÚÔ Ò Ô Ó Ó
                  ÆåsOðdÄ d׳ sÄ sÄRLë ⁄bK¹ ô ò∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ≠≥
©n¹dý Y¹bŠ®
  Ú Ô Î] Ó Ô Ú Ó  ÓÔ Ó        Ó Ó ÚÓ     Ó Ó ] Ô Ì ÓÓ Ó Ó Ò Ô ^ Ó ] ÓÓ
¨Èdš√ …dÄ »«uÂ_« X¾KLÓ ¨…bzULë vKŽ »«uÂ_« «uF{Ë rŁ ¨qNÄ vKŽ ÍUAë ÊU³Aë nýdð ≠¥
   ÆÌ»«uÂ√ WŁöŁ tÐUB½ Ê_ W¦ÃU¦Ã« …—ËbÃUÐ ô≈ r²¹ ô ÍUAÃUÓ ¨—UMë vÃ≈ ÍUAë …«œ√  bOŽ√Ë
       ÚÓÔÓ ÓÔÓ  ] Ó Ó Ò ÓÚ ]       ^ Ó Ô ]      ]    ] Ô Ó Ú Ó ÔÓ
©ÂU¹_« ∫sO Š tÞ®
                     ÆåÌWHž—√ WFЗ√ ∫‰UÁ øsO²MŁ« w ÊUMŁ« r ∫wKOHDà qOÁ ò ≠µ
                       Ó Ú Ó Ô Ó ÓÚ Ó Ó  ÚÓÓÚ   Ú Ú Ó > ÚÓ Ô Ó
©sOO³²Ã«Ë ÊUO³Ã« ∫kŠU−ë®
   Ó
                                     ÆåŸUMIë q³Á sÄ wð√ UL½≈ tKFÃÆÆÆò ≠∂
                                           Ó Ú Ó Ô ] Ô ] Ó Ó
  ©¡ö ³Ã« ∫kŠU−ë®
                                              t?½«Ëb?Ž w V?zc?ë Âö?¹ ô ≠∑
                                              Ú Ô    Ô Ú= Ô Ô
                                  ] Ô ÓÚ 
               r?? ? M?? ? G?? ? ë Ëb?? ? Ž w?? ? Ž«d?? ? ë p?? ? ¹ Ê≈
                  Ó Ó ] Ô Ó
 ©WA¹— uÐ√ dLŽ®

                                               Ô Ó  Ú Ô  Ó ÚÓ Ú 
                                              å—c×ë vðR¹ tMÄQÄ sÄò ≠∏
  ©wÐdŽ q¦Ä®

                          ±∞∂
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   kŠö½
                          Ô           ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                            Ô
  Ô Ú                ÔÔ Ó Ó Ó Ô Ú  Ó Ô
 w qFHë vLÓ ¹Ë ªrJЗ u¼¨hMë w tKŽU Ë ¨åV²Âò qFHë d– vÃË_« WL¹dJë W¹ü« w
       Ò ÔÓ  Ô ^Ó Ó Ô = ]                    Ô Ó Ó Ó
 w tKŽU ÊËœ åV²Âò qFHë ¡Uł bIÓ ¨WO½U¦Ã« WL¹dJë W¹ü« w UÄ√ ªÂuKFLKà UOM³Ä WÃU×ë Ác¼ q¦Ä
      Ó  Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ó      Ó Ò Ó Ó Ó         ÒÓ   Ú Ó Ú ÎÒ ÚÓ Ó      Ú
                   ƉuN−LKà UOM³Ä WÃU×ë Ác¼ q¦Ä w qFHë vLÓ ¹Ë ¨hMë
                     Ú Ó Ú ÎÒ ÚÓ Ó        Ú     Ô Ú    Ò ÔÓ = ]
 = ÚÓ  Ú  Ú   Î Ú Ó  Ó   Î ÚÓ Ô Ó Ú ] Ó Ô Ó Ô Ú Ó Ó    ] Ó  
 wM³Lë qFHKà tÐ ôu?FHÄ t²HBÐ U?ÐuBMÄ ¨WLŠdë u¼Ë ¨»u²JLë ¡U?ł ¨‰Ë_« ‰U¦Lë w Ë Ó
  Ò ÔÓ Ô Ó Î ÚÓ Ó Ú Ó Ô = Ó Ô Ó Ó Ú Ó ]           Ò      Ò Ó Ó ÓÓ  Ú Ó Ú
  vLÓ ¹ u¼Ë ¨UŽu dÄ ¡Uł bÁ ¨ÂUOBë u¼Ë ¨»u²JLë ÊSÓ ¨w?½U¦Ã« ‰U¦Lë w UÄ√ ªV²Â ÂuKFLKÃ
                                          Ó  Ó
                                        ÆqŽU VzU½ WÃU×ë Ác¼ w 
 ¨‰u?N−LÚK?à wM³?Ä ÎUC¹Ó√ u?¼Ë ¨=h]Më w t?KŽU ÓÊËœ åÓT?KÄò ÔqF?Hë ¡Uł ¨lЫd?ë ‰U¦L?ë w Ë
    Ú Ó y ÚÓ Ú Ó Ô Ó                     Ô Ú Ó        ]        Ó
                                        Æ廫uÂ_«ò ¨tKŽU VzU½Ë
                                            ÚÓ         Ô  Ó
 ] Ô Ú Ó Ó Ò     Ó Ô Ó Ó Ô  Ú Ó Ú  Ò ÚÓ  Ò  ^  Ú  Ô  ÓÚ ÓÓ
 r?{ bI?Ó ªWG?OB?ë w åT?KÄòË ¨åV?²Âò∫‰u?N?−L?Kà ÊU?OM?³L?ë ÊUO?Łö¦?ë ÊöF?Hë „d?²A?¹Ë
                                     Ó ÚÓ Ó Ô Ó
                                ÆUL¼dš¬ q³Á UÄ d ÂË ¨ULNÃË√
                                             Ô Ô] Ó
  ] Ó  Ó  Ó   Ú  Ú Ó  Ó  Ú Ó Ú ^ ÚÓ Ô Ó Ú Ó Ô Ú  Ó        
 tÃË√ dÚ JШå‰UÁò qFHë sÄ åqOÁò ‰uN−LKà wM³Lë ·uł_« qFHë mO ¨fÄU ë ‰U¦Lë w Ë  Ó
       Ó  Ó Ú Ó  Ó ]  Ú Ó  Ú Ó  Ó     ÔÓ   Ó   Ó    Ò Ó  Ú Ó Î ÚÓ
  ÆUNO nÃ_« qÚ √ sŽ dEMë ·dBÐ ¡U u−ë ‰UFÚ _« w …bŽUIë w¼ Ác¼Ë ¨å¡UOëò bLë ·d×Ð UŽu³²Ä
 h?ÁUM?ë qFH?ë sÄ ¨åwð√ ò ‰u?N−?LKà w?M³L?ë hÁU?Më qF?Hë m?O ¨”œU] ?ë ‰U¦L?ë w Ë
     Ò  Ú Ó     Ó Ô  Ú Ó Ú ^ ÚÓ Ô       Ò Ô Ú Ó               Ó
  ‰U?FÚ _« w …bŽU?Ië w¼ Ác?¼ ªÁdš¬ w? ¡UOë —u?Nþ lÄ ¨Ád?š¬ q³Á U?Ä dÚ ?ÂË ¨tÃË√ rC?Ð ¨åvð√ò
       ÔÓ    Ó             Ô Ó Ó  Ó ÚÓ  Ó Ó  ] Ó = Ó         Ó
                            ÆUNO dOš_« ·d(« qÚ √ ÊU ULNÄ ¨WBÁUMë
                                 Ó    Ú Ô ÓÓ     ÚÓ Ó Ò
 =  ^ Ú  Ó   Ú Ó Ú y ÚÓ Ó Ô Ó Ô Ó ÚÔ Ó  Ô Ó Ú  ] Ó Ô    Ò  
 wŁö¦Ã« qFHë sÄ ¨‰uN−LKà wM³Ä u¼Ë ¨å⁄bK¹ò Ÿ—UCLë qFHë Ê√ b−½Ó ¨YÃU¦Ã« ‰U¦Lë w Ë Ó
  Ú ÓÓ  Ó        Ú Ô  Ú  Ô Ó  Ó Ó    Ó ÚÓ    Ú Ó  = Ó Ó
 bÁË ¨dOš_« ‰U¦Lë w ¨åvðR¹ò qFHë ‰UŠ pÃcÂË ªÁdš¬ q³Á UÄ `²Ó Ë ¡UOë rCÐ mO bÁË ¨å⁄bÃò
                                         Ú ÓÓ Ó Ó Ó
      Ó  ÚÓ Ô ÓÓ     ÚÓ Ó  Ò  Ó    ÔÓ   Ó  Ó  Ó Î  ÓÚÔ Ô Ú 
  ÆUNO dOš_« ·d(« qÚ √ ÊU ULNÄ WBÁUMë ‰UFÚ _« w …bŽUIë w¼Ë ¨nÃ_UÐ UON²MÄ qFHë «c¼ ¡Uł
                                             Ó
  wŁö¦Ã« qFHë sÄ ¨‰uN−LKà wM³Ä u¼Ë ¨åÂö¹ò Ÿ—UCLë qFHë b−½ ¨lÐUÒ Ã« ‰U¦Lë w Ë
  = ^ Ú Ó         Ú Ó Ú y ÚÓ Ó Ô Ó Ô Ô Ó      Ô Ó Ú Ô Ó           Ó
  ‰UFÚ _« w WF³²Lë …bŽUIë w¼ Ác¼Ë ¨dOš_« t dŠ q³Á nÃ_« —uNþË ¨¡UOë rCÐ mO bÁË ¨Âô
   Ó     Ô Ó Ó]Ô ÔÓ    Ó   Ó    Ó  Ú Ó Ó ÚÓ   Ó  Ô Ó    = Ó Ó  Ú Ó Ó
 wM?³Lë qFH?ÃUÐ vðR¹Ë ¨qL?−ë Ác¼ q¦Ä w? qŽUHë ·c×?¹ «–ULà ∫‰¡U ²½ b?ÁËÆ¡U u−ë WO?Łö¦Ã«
 = ÚÓ    Ú     Ú ÔÓ  Ó Ô     Ú   Ô    Ô Ó Ú Ô    Ô Ó ÓÓ Ú ÓÓ   Ó   ] ^
 ¨t dFð WÃuNÔ à UÄ≈ qŽUHë dÂcà WłUŠ ÂuIð ô 5Š Àb×¹ «c¼ Ê√ pÖ »«ułË øUNO ‰uN−LKÃ
   ^ÓÓ Ó      Ò     Ú ÏÓ   Ô Ó Ó Ô Ô Ú Ó   ] ÓÓ  Ô Ó Ó      Ú Ó Ú
    Æ»U³Ý_« sÄ pÖ dOGà Ë√ ¨tzUHš≈ w W³ždë Ë√ ÆÆÆ t²Ó dFÄ ÂbFà Ë√ ÆÆÆ ‰U¦Lë w ULÂ
     Ó Ú Ó      Ó    ÚÓ Ú Ó   Ú   ÓÚ ] Ó   ÚÓ Ó Ó Ú Ó         Ó

                           ±∞∑
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   Z²M²Ú ½
                         Ô ÚÓ Ó     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○              Î ÓÓ Ô =    Ó Ó Ú Ô Ô Ô Ó Ó Ó  Ô  Ú Ó ^ ÚÓ Ô Ú 
             ÆULKÁ cOLK²Ã« ÈdÐ ∫q¦Ä ¨tKŽU tFÄ d– UÄ ÂuKFLKà wM³Lë qFHë ™

  Ô ÓÓ Ó  Ô Ó Ú Ô ÚÓ Î    Ô Ú Ó Ó  Ô Ó Ô Ô Ó  Ô Ô Ú Ó ^ ÚÓ Ô Ú 
  ÆrKIë ÍdÐ ∫q¦Ä ¨tMŽ U³zU½ tÐ ‰uFHLë qFłË ¨tKŽU ·cŠ UÄ ‰uN−LKà wM³Lë qFHë ™
     ÆÂuKFLKà wM³Lë ÍbF²Lë qFHë sÄ ⁄UB¹ Ê√ ‰uN−LKà wM³Lë qFHë w qÚ _« ™
       Ú Ó Ú = ÚÓ   Ò Ó ÓÔ Ú Ó Ó Ô Ú Ó  Ú Ó Ú = ÚÓ      Ú    Ô Ó
     Ô = Ô Ô Ó Ú Ô Ó Ú  ÚÓ Ï Ó Ô Ï Ú Ó Ï Ú  ÚÓÓ Ó = Ô Ï Ú Ó Ï Ú 
    ÆrKFLë ÂdJ¹ ∫q¦Ä ¨tOÃ≈ bMÚ Ä ‰uN−Ä qF tOKŽ ÂbÁ Ÿu dÄ rÝ« ∫qŽUHë VzU½ ™
                                      Ô 
   ^Ó Ó Ô Ó Ó Ú Ó Ô ÔÓ Ú Ô Ú Ó   Ú Ô ÓÚ ] Ó   Ô Ú Ó Ú Ì Ú Ó Ô 
  oKFð ÂbŽ Ë√ ¨tðdNý Ë√ ¨tzUHš≈ w W³ždë Ë√ ¨tÐ qN−ë ∫UNMÄ »U³Ý_ qŽUHë ·c×¹ ™
                                     Ô Ó Ú Ô
                                       Ú   Ì Ó Ó
                                      ÆÁdÂcÐ ÷dž
    ] Ó = Ó Ó   Ó ÚÓ  Ó        =  ^ Ú Ó   Ú Ó Ô Ú
   ¨tÃË√ r?{Ë ¨Ádš¬ q³Á U?Ä dÚ JÐ w?{ULë w wŁö¦?ë qFHë s?Ä ‰uN−L?Kà qFH?ë vM³¹ ™
                                          ÚÔ
        Ò Ó Î  Ó  Ô Ó Ô Ô] Ó Ó Ô Ó Ó Ú Ó Ô Ú Ó Ô Ú  Ó     Ó Ó  Ô Ó  Ó Ó Ú
  ÊU «–≈ UÄ√ ¨¡U?¹ tO½UŁ q?FłË ¨tÃË√ d ? ·uł√ ÂuKF?Lë qFH?ë ÊU «–≈Ë ª»dý ¨»dý ∫q?¦Ä
  Ó
                      Ɖ«uŠ_« lOLł w ¡U¹ qF−¹ tMÄ dOš_« ·d×ë ÊSÓ UBÁU½
                       Ú Ó   Ó  Î Ô ÓÚ ÔÚ Ó Ó Ó ÚÓ ]  Î
   Ú Ó = Ó Ó   Ó ÚÓ    ÚÓ       =  ^ Ú Ó   Ú Ó Ô Ú
  ·dŠ r{Ë ¨Ád?š¬ q³Á UÄ `²HÐ Ÿ—UCLë w wŁö¦Ã« qFHë sÄ ‰u?N−LKà qFHë vM³¹Ë ™
                     Ô                  ÚÔÓ
   Ó Ú Î Ó   Ó ÚÓ Ó  Ô Ó Ó Ú Ó Ô Ú  Ó   Ó  Ô Ó Ú Ô Ô Ó Ú Ô Ó Ú  Ó Ó Ô
  ∫q¦Ä ¨UHÃ√ Ádš¬ q³Á UÄ qFł ·uł√ qFHë ÊU «–≈Ë ¨ÆÆƨqÂR¹Ë ¨»dA¹ ∫q¦Ä ¨WŽ—UCLë
      ÆÆÆvAÚ ¹Ë ¨vŽb¹ ∫q¦Ä UHÃ√ qF−¹ Ádš¬ ÊSÓ UBÁU½ ÊU «–≈ UÄ√ ¨ÆÆƨ‰UI¹Ë ¨œUB¹
         Ô   Ú Ô Ú Î Ó Ô Ó Ú Ô ÔÓ ] Î       Ó    ÒÓ    Ô ÔÓ Ô Ô○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    UM¹dLð     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                         Ï  Ú Ó
              ∫Ì…bOHÄ ÌWKLł w tKLF²Ú ½Ë ¨WOðü« ‰UFÚ _« sÄ ‰uN−LKà wM³Lë ⁄uB½ ≠±
               Ó Ô ÓÚ Ô   Ô Ô Ú Ó ÓÓ Ó  Ó Ó  Ú Ó Ú ] ÚÓ Ô          Ó
                              bý ¨UŽœ ¨sÄ√ ¨ŸUÐ ¨błË ¨fLÞ
                              ] Ó   Ó Ó Ó Ó   Ó Ó Ó Ó Ó Ó
              ÌÓ Ô ÌÓÚ Ô   Ô Ô  Ú Ó ÓÓ  Ó  Ó Ó   Ú Ó Ú  ] ÚÓ Ô
              ∫…bOHÄ WKLł w tKLF²Ú ½Ë ¨WOðü« ‰UFÚ _« sÄ ‰uN−LKà wM³Lë ⁄uB½ ≠≤  Ó
                               Ô Ó      Ó Ô Ô ÚÓ Ô Ó Ó
                               ƉuI¹ ¨vNM¹ ¨Èd¹ ¨qIM¹ ¨lC¹
                                   ÚÓ
 Ó     Ú ]  Ú  Ó Ó  Ú Ó Ú = ÚÓ  Ó    Ï   Ô ÓÚ Ó ] Ó Ó Ô = Ó Ô
 ∫WÄ“öë  ö¹bF²Ã« ‰Ušœ≈ lÄ ‰uN−LKà wM³Lë WGO vÃ≈ ¨◊uDš UN²×ð w²Ã« ¨‰UFÚ _« ‰u×½ ≠≥
       ÔÚ Ó Ú Ó Ó = Ó Ô Ó Ó ÓÓ  Ó Ó Ó Ó  Ó  Ú  ÔÓ   Ó ] ÓÓ Ô  Ú Ó
U¼uKF−¹Ë U¼u³²J¹ Ê√ sOš—RLë dÄ√Ë ¨V−Fë W¹Už w²¹UJŠ sÄ WHOKÓ Ã« V−Fð ∫œUÐbM= ë ‰UÁ ≠√
  Ó Ú ÓÓ
                                   ÆtMz«eš w
                                       Ó
©’uB½Ë U¹UCÁ wÐdFë »œ_« ∫—uBMÄ ·UMÄ®
                         ±∞∏
U¼dÄ√ w½błuÓ ¨UN½«bOŽ r−FÓ ¨t?¹b¹ sOÐ t²½UM d¦½ ¨Á¡UIÐ tKë ‰U?Þ√ ¨sOMÄRLë dOÄ√ Ê≈ ≠»
 ]ÓÓ Ó Ó Ó   Ó   Ó Ó Ó  ÚÓ Ó Ó ÚÓ Ô ÓÓ Ó ÓÓ ÔÓ Ó Ô ] Ó Ó      Ú Ô Ó Ó] 
         ÓÚ
       ÆWM²Hë w r²F{Ë√ ULÃUÞ rJ½_ wÐ rÂUÄdÓ ¨«d JÄ UN³KÚ √Ë ¨«œuŽ
              ÔÚ Ó Ú Ó Ó    Ô ]Ó  Ú Ô Ó Î Ú Ó ÓÓ ÓÓ Î
©wHI¦Ã« nÝu¹ sÐ ÃU−×Kà W³Dš sÄ®
                    Ó Ú Ó  Ú Ó  = ÚÓ  Ó  Ó Ô Ú Ó ÚÓ
                  ∫U¼bŠË ‰uN−LKà wM³Lë WGO w ‰UFÚ _« iFÐ wðQð ≠¥
                           ÊuM−Ä uNÓ qłdë sł
                           Ï Ú Ó Ó Ô Ô Ô ] ÓÒ Ô     Ô Ó
                                         ∫ ‰uI½
                          ÆÆÆÆÆÆÆ i¹dLë rŠ
                              Ô Ó ] Ô       ∫qLJ½
                                          Ô Ú
                                Ó Ô
                           ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tÐ wMŽ
                                ÚÓÓ Ó  Ô
                           ÆÆÆÆÆÆÆÆ tOKŽ wAž
                                       wЫdŽ≈ ÖuL½ ≠µ
                                       Ò Ú Ï     Ó
                                     ∫ÔÂUOBë ÔrJÚOKÓŽ ÓV²Â
                                        =   Ô Ó    Ô

                       Ó y ÚÓ  Ú Ó Ú y ÚÓ Ì Ï Ú Ó Ô
                  Æ`²Hë vKŽ wM³Ä ¨‰uN−LKà wM³Ä ¨÷UÄ qF ∫V²Â
                   ÚÓ
                                        Ô ÚÓÓ
                                  —Ëd−ÄË —Uł ∫rJOKŽ
                                  Ï Ú ÓÓ y
            ÆÁdš¬ vKŽ …d¼UEë WLCë tFÚ — WÄöŽË Ÿu dÄ qŽU VzU½ ∫ÂUOBë
                Ó ÔÓ ] Ô] ]      Ó ÔÓ Ó Ó Ï ÚÓ   Ô  Ô =
                                      Ô ÚÔÓ Ó
                                      ∫»dF½ Êü«Ë
                                  ÎÒ Î ÚÓ Ô Ô ] Ô ÓÚ Ô
                                 ÆUðUÐ UFMÄ sOšb²Ã« lML¹
                      ±∞π
                                           ¡öÄù«
                                           Ô Ú
                    
                    rOÁd²Ã«  UÄöŽ
                      ] Ô   Ó
                         ≠±≠
                                                 ] Ó
                                            ∫WDIMë ≠ôË√
                                             ÔÓ Ú^
                            ∫WOðü«  ôU×ë w ©Æ® WDIMë qLF²Ú ð
                             Ó       Ú     ÔÓ Ú^ Ô Ó ÚÓ Ô
¡dLë ∫Óq¦Ä ¨ÂUNÚH²Ýô« ËÓ√ ¨V−F]²Ã« vMFÄ ÔqL×Óð ô ¨vMFLë WÄUð ÌWKLł q W¹UN½ w ÂU²Ã« nÁuë ≠√
ÔÚÓ   Ú      Ú  Ú   ^ Ó   ÚÓ   Ú      Ú Ó ] ÓÚ Ô = Ô Ó      = ]   ÚÓ
                                        Ó  ÚÓ  ÚÓ Ó Ó
                                     Æt½U ÃË t³KÁ ∫t¹dGÚ QÐ
                                      Ó Ú Ó Ú   Ó 
                                     ∫q¦Ä ¨…dIHë W¹UN½ w ≠»
            ÆÌWŽuÓM²Ä ÌWOLKŽË ÌWOÐœ√ Ì UŽu{uÄ w ¨»U²Jë «c¼ sÄ ¨‰Ë_« ¡e−ë Y׳¹
              Ó = ÓÔ ] Ú Ó ] Ó Ó       Ú Ó        Ú   Ô ] Ó Ô Ú Ô Ú Ô Ó ÚÓ
                        Æ©œöOLë q³Á® ÆÂÆ‚ q¦Ä ¨ «—UB²šô« iFÐ w ≠‡ł
                             Ó ÚÓ    Ú       Ú      ÚÓ
                                      ÚÓ
                                   ∫wðQ¹ ULO »«uBë sOF½
                                         Ó ] Ô =Ó Ô
                      ÆÆÂÆ»∂≥∂ WMÝ w ”bIë »UDÓ Ã« sÐ dLŽ qšœ ≠±
                              ÓÓ   Ó Ú Ô  ]      Ô ÚÔÓ Ô Ó Ó Ó
                         ÔÚ Ó ÔÚ Ó  ]         Ó ^Ó
                        ÆUNK¼√ r²½Ó√Ë ÆWOÃËRÚ Lë ÓsÄ »dN]²Ã« «uÃËU×Ôð ô ≠≤
                                    Ó            
                                    ÒÓ      Ó Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓ
                                  ÆUMÄU¹√ w «c¼ lI¹ Ê√  UNO¼ ≠≥
                                    ÆtKŽUH dOÓ Ã« vKŽ ‰«bë ≠¥
                                         Ó Ú    Ó ÔÒ Ò
                                            ∫WK UHë ≠UO½UŁ
                                             ÔÓ    Î
                            Ó 
                           ∫WOðü«  ôU×ë w ©¨® WK UHë qLF²Ú ð
                                     ÔÓ    Ô Ó ÚÓ Ô
                                ∫q¦Ä ¨ Ì «—U³Ž Ë√ qLł nDŽ ≠√
                                Ó Ú       Ú ÓÌ Ó Ô   Ú Ó

       ÓÚÓ Ó Ô Ô  ÔÓ   ÚÓ    Ó ^ ÓÚ ÓÓ Ó Ó ^ Ô  ÚÔ Î  Î  Ô Ó Ô Ó
   Æ«u½U ULM¹√ …ôuë lÐU²¹Ë ¨¡U¹uÁ_« vKŽ b²A¹Ë ¨¡UHFCë nBM¹ ∫ôœUŽ ULÂUŠ dLŽ ÊUÂ
                           ∫q¦Ä ¨qÔ KÓ ð sL{  ULKJë nDŽ ≠»
                             Ó Ú Ì Ú ÓÓ Ú      Ó   Ú Ó
                     Ì Ú Ó Ó Ì Ú Ó Ì Ú Ì ÚÓ Ó Ó  Ô
                     Æ·dŠË ¨qF Ë ¨rÝ« ∫ÂU Á√ WŁöŁ vÃ≈ ÂöJë rÓ I¹
                                         Ô ÚÔ
                                Ó Ú    ÓÚ Ô  Ú
                                ∫q¦Ä ¨‰U×ë WKLł qBÓ ≠‡ł
                                   Ær ²³¹ u¼Ë ¨cOLK²Ã« ¡Uł
                                    Ô ÓÚÓ Ó Ô Ó Ô Ú= Ó
                        ±±∞
                      ÆUNFÄ UNÐU² ¨W³ÃUÞ  ¡Uł ∫q¦Ä ¨WHBë WKLł qBÓ ≠œ
                        ÓÓ Ô    ÏÓ Ú Ó    Ó Ú   Ó=   ÓÚ Ô Ú
                      Ó  Ú  Ô           ^Ó Ó Ú
                     ÆÓpÐUOž qDð ô ¨e¹eFë o¹bBë UN¹√∫q¦Ä ¨ÈœUMLë bFÐ ≠‡¼
                             Ô Ó Ô ]             Ô Ó ÚÓ
                              Ó Ó ] Ó  Ú Ó  Ò Ó Ó Ú  Ó Ó Ú Ó
                            ÆwMÞË sÄbš_ ¨tKëË∫q¦Ä ¨rÓ Ië bFÐ ≠Ë
                          ÆœuNAÄ Âu¹ t½≈ ¨rF½∫q¦Ä ¨»«u−ë ·dŠ bFÐ ≠“
                          Ï Ú Ó Ï Ú Ó Ô ] Ú Ó Ó Ó Ú   Ó  ÚÓ Ó ÚÓ
                                ∫q¦Ä ¨WK¹uDë ◊dAë WKLł qBHÃ≠‡Š
                                 Ó Ú   Ó ]   Ú ] ÓÚ Ô Ú Ó
                        Æp²³O¼ XKÁ ¨UMÝ pMÄ d³Â√ r¼ sÄ Âd²×ð rà «–≈
                         Ó ÔÓÚÓ Ú ]Ó ÎÒ Ó Ú Ô ÓÚ Ó Ú Ô Ú Ó Ú  ÓÚ Ó Ú Ó 
                                             ÚÓ   Ó
                                          ∫wðQ¹ ULO QDÓ Ã« sOF½ ™
                                                   Ô =Ó Ô
                                 ÆÌ»—œ qÔ w wFÄ X½√ ¨wš√ U¹ ≠√
                                   ÚÓ =      Ó Ó ÚÓ     Ó
                                 Ì         ] Ô
                                Ædš¬ sÄ qO]Kë «cNà bÐ ô ¨qł√ ≠»
                                       Ú       Ú Ó Ó
                        ÆÓqO³]Më ÓnÁuLë «c¼ pà v ½√ sà ¨pðUOŠË ≠‡ł
                               Ú Ó     Ó Ó  ÚÓ Ú Ó     Ó Ó
                                       Ú Ó ÚÓ Ú Ô Ú Ó Ú 
                                       Æ`−M𠨔—bð Ê≈ ≠œ
                                      ©ª®WÞuIMLë WK UHë ≠U¦ÃUŁ
                                       Ô Ó ÚÓ Ô Ó     Î
 ∫sO²KLł sOÐ ÊuJðË ¨WK UHë nÁË vKŽ b¹e¹ Ícë nÁuKà ©ª® WÞuIMLë WK UHë qLF²Ú ð
   Ú =Ú Ô Ó ÚÓ Ô ÓÓ Ó     ÚÓ Ó Ô Ó ] ÚÓ Ú       Ô Ó ÚÓ Ô Ó    Ô Ó ÚÓ Ô
                           Ó Ú    Ú Ô  Î ÓÓ Ô Ú  Ú Ó
                          ∫q¦Ä ¨Èdšúà U³³Ý UL¼«bŠ≈ X½U «–≈ ≠√ 
                          ^  Ô Ó ^  Ô Ô ] Ó Ó Ú Ó Ó Ó
                         Æf×ð UL f×¹ t½SÓ ªr−Ž_« Ê«uO×ë rŠ—«   Ó Ú
                         ∫q¦Ä ¨vMÚFÓLë w W—UAÄ sO²KL−ë sOÐ ÊU «–≈ ≠»
                          Ó Ú       Ï Ó Ó Ô  ÚÓÓÚ Ô Ó ÚÓ Ó
                          Î Ó Ó^ Ó Ó Ó ]        Î  Î
                         Æ«bŠ√ dÔ ¹ ô s¹e×ë ÊS ªULz«œ UýuAÐ s   ÓÚ Ô
                   Ó Ú    Ó     Ú  Ó Ó Ó  Ú  ÚÓÓ Ó Ó
     ∫ÓqÚ¦Ä ¨q «uÓ vKŽ ULNÃUL²Úý« bMŽ ÌW] U ÐË ¨jKÓ Ã« ÂbŽË ÕUOð—öà sO²K¹uÞ U²½U «–≈ ≠‡ł
              Ó
  Ú]Ú ]  ÚÓ ÓÓ            Ó Ó ÚÓ Ú                    Ó Ô Ú ^ Ô  ÓÚ Ó
ªsOOðuBë s?¹dðuë vKŽ q?L²Að w?²]ë ¨…d−M×ë ∫s?OÓ Oz— s¹u?CŽ vKŽ ÊU ½ù« Èb?à oDMë bL?²F¹
           Ó Ô ÓÚ Ó               Ó  ÚÓ Ú Ô   Ó  Ú
                          ÆsÚOÓ²ÓHAëÓË ÊU Kë vKÓŽ qLÓ²AÓ¹ Ícë rÓHëÓË
                            ]      =     Ô Ú     ] Ú
                                             ÚÓ    Ó
                                           ∫wðQ¹ ULO QDÓ Ã« sOF½
                                                    Ô =Ó Ô
                 ÚÔ Ú Ó  Î
               ÆbN−ë sÄ «dO¦Ó pOÓKŽ d= uð UN½SÓ ª—œUBLë ÀbŠÓ√ sŽ ULz«œ g²Ó ≠√
                          Ó Ú Ó Ô Ó Ô ]   Ó   Ó Ú Ú Ó Î   Ú =
             Ú            Ó ÚÔ Ó Ó ÓÔ]
        ÆÊUײÄöà œ«bŽù« w ΫdO³Â ΫbNł ‰cÐ t½Ó_ ªÌ‰UŽ ̉bFÄ vKŽ ÍœUý qBŠ ≠»
                   Ú                  ] ÓÔ      Ó Ó Ó
  øUNÓ²³ÂÓ— w²Ã« WÓMOH] ë ÓsOÐË UNMOÐ t³Aë ÔtłË UÄ ∫ÌWMOHÝ …—u “UHK²Ã« w XEŠô pKFà ≠‡ł
     Ú    ]        ÚÓÓ ÓÚÓ ] Ú Ó        Ó Ó ÓÓ  Ú=    Ó Ú Ó Ó ]Ó Ó


                          ±±±
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                              ^ Ó
                              j)«

                                    ∫WFÁdÃ«Ë aÚ Më wDÓ Ð V²J½ ™
                                     Ó Ú ^  ]  ]  Ô ÔÚ Ó
       Ó  Ó  Ô Ú Ó = Ó Ó 
      s??D??H?? ë s??Ä r??¼ö??š√ r??N??ë s??Ä u??K? Ú ? ¹
                                Ó    Ó]       Ï   Ú Ó Ò Ô        Ó
                                   s?? Äe?? ë «c?? à ÷«d??ž√ ”U?? M?? ë q??{U?? √

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       dO³F²Ã«       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                              Ô Ú]
          Ó    Ú Ó  Ó Ó  Î Ú Ó Ó Ú  Ó Ô Ó     Ô ÔÚ Ó
        ∫WOðü«  UŽu{uLë bŠ√ w ¨«dDÝ s¹dAŽ vKŽ b¹e¹ ô UÄ ¨V²J½ ™
                                   Æ×U ë vÃ≈ WOÐdFë ‰uIFë …d−Nà ô ≠±
                                         ] ÓÓ  ÔÔ ÓÚ
                                            ÆWLI½Ë WLF½ WOMI²Ã« ≠≤
                                             ÏÓ Ú Ó ÏÓ Ú Ô] Ú=
                                     =  Ú ^ Ó]        Ú
                                    ÆwLKFë ÂbI²Ã« w Á—ËœË »uÝU×ë ≠≥
                                             ÔÔ Ú ÓÓ Ô○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       WDA½_«
                             Ô Ó ÚÓ        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ÆÍdEMë rKFë Èdš_« qCHðË ¨WOMI²Ã« UL¼ôË√ qCHð W³KDë sÄ sO²ŽuL−Ä sOÐ «—«uŠ Íd−½ ≠±
 ] Ó ] Ó Ú   Ú Ô Ô = Ó Ô Ó ] Ú = Ô Ô Ô = Ó Ô ÓÓ] Ó  ÚÓÓ Ú Ó Ó ÚÓ Î       Ú Ô
            Ó       Ó ÓÔ Ú Ó Ì Ó  Ì ÚÓÓ     Ú ÓÚ Ô Ó Ó
   ∫ ôU−Ä w ¨qÐu½ …ezUł vKŽ «Ë“UŠ ¡ULKŽ sŽ ełuÄ d¹dIð WÐU²Â w X½d²½ùUÐ sOF²Ú ½ ≠≤
       Ó         Ó
                        = =         Ú      ÓÓ
                       ÆVDÃ«Ë ¨¡UOLOJÃ«Ë ¨¡U¹eOHÃ«Ë ¨»œ_«
                             ±±≤
                                     …dAŽ Ó WFÐU ë …bŠuë
                                     ÓÚ Ó     ÔÓ Ú Ó
                                      WLłd²Ä hBÁ
                                      Ï Ó Ó Ú ÓÔ Ï Ó


                             uAO ÊËœ
               åWJKÄ dO²Ož ʬò w²łË“ `³Bð˨U½√ `³Ú √Ë «c¼ Àb×¹ Ê√ bFÐËò
                Î Ó        Ó Ú Ó Ó Ú Ô Ó  ÔÓ   Ó Ô Ó Ú Ó Ó ÓÓ
                          Ó Ó ^ Ô Ó Ò Ó ÚÓ
                         øåpÖ w pA¹ Ícë «– sÄËò∫  uAO ÊËœ
                  Ú Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ô  Ú Ó ]Ó ^ Ô Ó Ó
               °WÓ dFLë ÂULð w²łË“ ·dŽ√ wM½_¨pý√ U½√ ÆÆ °U½√ò ∫uA½UÝ
                                      Ó    Ó
               Ó  Ô Ó Ô  Ú Ô Ï  Ó Ï Ó ÓÚÓ Ó Ó  Î   Ú ÓÓ ÚÓ Ó   ] Ó Ó
               VÝUM¹ Ê√ sJL¹ bŠ«Ë ÃUð UNMOÐ ÊU UĨU½U−Oð  dDÄ√ ¡UL] ë Ê√ uKÓ
               WJKÄ ÊuJð Ê√ lOD² Óð ÓnÚO ږ≈ ÆÆ ÓÊü« ÔcÚMÔÄ ¨„Ô—=cŠ√ wM]½≈ ÆÆ °UNÝ√—
               ÎÓ Ó Ó Ó Ú Ó Ô Ó     Ó           Ó  Ô       Ó ÚÓ
               U½√ ÆÆ WÒ O²½u ÊuJð Ê√ ÆÆ °ø©sOLOKÄ® sOMŁ« sOODЫdÄ ÍËU ð ô w¼Ë
                Ó     Ú Ô Ó Ó Ó      ÚÓ Ò  ÚÓÚ  Ú]        Ô Ó Ó
                 Ó Î Ó ÔÚ Ó Ó Ú Ó Ó            ÒÓ Ó   Ó Ó
               UL öNÝ dÄ_« ÊuJ¹ sà ¨WÃU×ë Ác¼ w v²ŠË ÆÆ °pÖ w l½UÄ√ ô    Ô  Ô
                                              Æå°wG³M¹
                                                 ÚÓ
                tKë Ê√ bÐ ö °wI¹bÓ U¹ ¨pÖ qł√ sÄ oKIð ôò ∫ uAO ÊËœ
                Ó Ò ] Ó] Ô       Ó Ó  Ú Ó Ú Ú ÓÚÓ
               Ò Ú ÓÚ Ó Ó Ó Î  ÓÔ Ú Ô Ó Ó ÚÓ Ò Ó    ÚÓ Ì Ó Ó Ó 
                ô≈ q³Ið ôË UF{«u²Ä sJð öÓ X½√ UÄ√ ÆÆ °tOÃ≈ WłUŠ w w¼ UÄ UN³NOÝ
                                             ÔÓ ÓÓ
                                       ÌÓ  Ó Ì Ó ÌÓ ÓÚ Ó 
                                     Æå°WLOÁ  «– …dO³Â WJKLLÐ

                ÚÓÓ Ï  Ó Ô Ó  Ó Ò   Ú  Ó ÔÓ Ó Ò Ó Ú Ô Ò Ó
               pOKŽ bL²FÄ U½Q °WOŠUMë Ác¼ sÄ ¨pðœUOÝ ¨s¾LÞ« Á«Ë√ò ∫uA½UÝ
                    Ô Ô   =Ó Ô  Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ó  Ú Ï =Ó Ó
               åÆÆÆ wM³ÝUM¹ UÄ «ÎbOł ·dF¹ p²³OÞË pðuDÝ q¦LÐ bOÝË ÆÆÆ dÄ_« «c¼ w
                                            ÚÓ

                Ú  Ó ÓÚ Ó Ú Ó Î Ó Ó Ó   Ó      Ó Ó Ó Ó Ú Ò
                sÄ sOFЗ√ Ë√ W½uŠUÞ sOŁöŁ  uAO ÊËœ b¼Uý WE×Kë Ác¼ w
                 Ó Ú]          ^Ó Ó     Ó  Ó Ó ÓÚ  Ó 
                …Ëd¦Ã«Ó w¼ U¼ °o¹bBë UN¹√ò ∫‰UÁË ¨tFÐUð vÃ≈ XH²ÃUÓ Æ¡«uNë sOŠ«uÞ
                         Ô ]                        Ó
¨‚ö?LF?ë l?Lł ∫W?I?ÃU?LF?ë
   Ú   Ô Ú Ó  Ó Ó
                  Ó Ô Ó     Ô ÓÓ Ó    Ô ÓÓ    ÚÓ   Ú ÓÓ Ô Ú Ó Ó
                 °ø„UM¼ ¨sOHO Lë WIÃULFë p¾ÃË√ Èdð√ ÆÆ °UNOÃ≈ vF ½ Ê√ ÊËœ UM² «Ë bÁ
 ^   Ô Ú Ô
‰uDë w tÓ Mł ‚uH¹ UÄ u¼Ë
           Ó Ô Ó
               °rNLłU¼QÝË ÆÆ pÖ wMLN¹ ô ¨sJÃË ÆÆ °«ÎbŽ sOŁö¦Ã« ÊuÁuH¹ rN½≈
                Ú ÔÔ  ÔÓ Ó  Ó Ó ^ ÔÓ   Ú      ] Ó Ó ] Ó Ô   Ô Ô ]
         Ó ] Ó
        ÆWÄU CëË

                         ±±≥
  ÌV??K??Ý l??L?ł ∫»ö??Ý_«
    Ó Ó Ô Ú Ó                               Æå°UMOMG²Ý rNÐöÝ√ Ê≈ ÆÆ
                                           ÔÓ   Ú ]
 Ì  Ú  Î Ú Ó Ô Ó ÓÚÔ Ó Ó Ô Ó
 »UOŁ sÄ «dNÁ Ÿe²M¹ UÄ u¼Ë                         åøÌWIÃULŽ Í√ò ∫uA½UÝ
                                        Ó Ó ^ Ó
          ÆÕöÝ Ë√
          Ì  Ú Ó
                  Ï Ó Ó Ï Ô Ú Ó Ú Ô ÓÓ      ] ÔÓ  Ó
                 ¨WK¹uÞ Ÿ—–√ rNÃË ¨„UM¼ r¼«dð s¹cë WIÃULFëò ∫ uAO ÊËœ
                            Ô Ô Ó
        Ú  Ô Ó Ó
 r?¹b?Á ”U??O?I?Ä ∫a?Ýd??H?ë
 Ï Ó ÏÚ                           å°ôuÞ sÚO ÓÝÚdÓ UNÚMÄ Ô…ÓbŠ«uë ÔmK³ð bÁ
                                Î                 ÔÚÓ Ú Ó
  Ì Ú Ó  Ó Ó Ô ] Ó Ô  ^
  ƉUOÄ√ WŁö¦Ð —bI¹ ‰uDKÃ
                  Ï Ò Ó Ô  Ó     Î =Ó Ú Ó       Ú  ÓÓ
                 ¨WOz«u¼ sOŠ«uÞ Ác¼ ÆÆ °«bOł t³²½«Ú ÆÍbOÝU¹ÆÆ sJÃËò ∫uA½UÝ
                                    =Ó
                                Ó    Ó ÚÓ Ó Ì Ô Ú Ó Ó Ó ÚÓ Ó
                           Æå°UNŠË«dÄ ÈuÝ fOà UNà Ÿ—–Q pà Ëb³¹ UÄË
                 Ì Ó Ô ÚÓ Ó =             ÎÓ Ó Ï
                 dO³š dOž p½≈ ¨sOJÚ Lë wI¹bÓ U¹ ¨UÄULð `{«Ëò ∫ uAO ÊËœ
                                           Ó
                     Ú ÔÚ ÓÔ Ú Ó       Î Ú Ó Î] Ó Ï  Ó  Ó  Ó Ô
                  ¡vDš√ Ê√ sJL¹ ô U½√Ë ÆÆ UÁb Ë UIŠ WIÃULŽ ¡ôR¼ Æ «dÄUGLë w
                               Ó
                  Í√ vÃ≈ V¼Ú–« ÆÆ °bFÓ²³Óð ÚÊ√ ô≈ pOKŽ ULÓ ¨UHzUš XM ÊSÓ °rN²Ó dFÄ w
                  = Ó Ú Ó       Ó Ú Ó Ó Ó        Î  Ó ÚÔ Ú     ÚÓ
                  …dDÓ Ã« WÂdFLë Ác¼ ÷uš√ U½√ ULMOÐ ¨…öBë w XÁuë iÁ«Ë ¨ÌWOŠU½
                  ÓÓ    ÓÓÓÚÓ   Ó Ô    Ó Ó ÚÓ    ]    Ó ÚÓ  Ú Ó Ó Ó
                                                åÆ…b¹dHë
                                                 ÓÓ Ó
   ÆtÓ Ó ½ ∫”dHë eL¼
    Ô  Ó Ó ÓÓ ÓÓ Ó      ¨oKD½«Ë ¨UFÄ s¹“ULNLÃUÐ tÝdÓ eL¼  ULKJë ÁcNÐ oD½ Ê√ bFÐË
                  Ó ÓÓ Ú Ó Î Ó ÚÓ Ú Ú Ô Ó Ó Ó Ó Ó      Ó   Ó Ó Ó Ó Ó Ú ÓÓ
dšR?Ä w …b¹bŠ ∫“ULNLë
] Ó Ô ÏÓ Ó           Ó     = Ô  Ô   Ó Ó   Ò         Ó  Ú Ó  Ì  ÓÚÔ Ó ÚÓ
                 wðË√ UÄ qJÐ ¨`OB¹ ÓÊU Ícë ¨sOJÚ Lë uA½UÝ d¹c×ð vÃ≈ XH²KÄ dOž
     Æ”—UHë ¡«cŠ
                          ÏÓ Ó Ì Ó Ô     Ó  Ó ] Ó  =  Î = Ó Ô Ì] Ô Ú 
                          ÆWIÃULŽ ô ¡«u¼ sOŠ«uÞ Ác¼ Ê√ ÁbOÓ Ã «bÂRÄ ¨…uÁ sÄ
                                  Î  Ô ÔÚ Ó      Ó Ó
                                  ∫«—œU¼ ŒdB¹  uAO ÊËœ ÊUÂ
                 UÝ—U Ê≈ ÆÆ °¡UM³−ë ’uBKë UN¹√ ¨«ËdE²½«Ú ÆÆ ∫«ËdE²½«ò ≠
                 ÎÓ  ]   Ô ÓÔ Ô   Ò   ^Ó            Ú
                                        å°rJLłUN¹ «bŠ«Ë
                                           Ô   ÔÎ Ó
                                     ]Ó  Ó Ú Ò  Ú Ó Ó
                 ÊËœ ÕUBÓ ¨—Ëbð ÕË«dLë  √b³Ó ¨`¹dë X³¼ WE×Kë fH½ w Ë
                   Ó   Ô ÓÔ  Ó    ÓÓ Ó Ô Ò
                                                ∫ uAOÂ
                     Ó    ÚÓ Ú Ó  Ô Ú Ó  ÔÚ ] Ó Ú Ó Ó ÔÚ
                 Æå°»UIFë sÄ «u−Mð sKÓ ¨Ÿ—–_« sÄ r²ÂdŠ ULNÄË ¨r²FMÓÓ ULNÄ ≠
                                             ÚÓ
W¹UÁuKà qLF²Ú ð …«œ√ ∫”d²Ã«
 Ó  Ô Ó ÚÓ ÔÏ Ó     ^      Ó Ó Ó Ó  Ó     ÔÓ ÚÔ ] Ó Ó ÔÓ ÚÔ ] Ó
                 vKŽ r−¼Ë ¨ÂUÄ_« vÃ≈ t×Ä— œbÝË ¨tÝdð tOÃ≈ r{ ¨«c¼ bFÐÓ Ú Ó
           ÚÓ
         Æ»d×ë w     Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ô Ó Ó Ú  Ô ÚÓ Ó    Ú   Ú Î Ó Ô ÌÓ Ó Ú  ] Ó
                 ¨”dHÃ«Ë u¼ WŠËdLë t²FÓ dÓ åtMO ÃËœò rÝUÐ UMOF² Ä ¨WŠËdÄ ‰Ë√
                 Ì Ó  Î Ó Ú Ô Ó  Ó Ú Ó Ó   Ó Ó ÚÓ Ó Ó Ó Î Ó   Ú Ó ÚÓÓ
                 czbMŽ Æ…uDš s¹dAŽ u×½ dšü«Ë bŠ«uë sOÐ ÊUÂË ¨«bOFÐ ULNÐ XIÃ√Ë

                          ±±¥
         Ó Ó Ó Ú ÓÓ ] Ó   Ó Ó ÔÓ =Ó Ó  Ú Ô ÔÓ 
      WÐuFÔ błË bÁË ÆtÐ qŠ UÄ Èd¹Ë ¨ÁbOÝ „—bOà ¨Á—ULŠuA½UÝ YŠ
       ÎÓ                           ] Ó
      Ó Ó ÎÒ Ó Î ] Ó Ú Ó Ó Ó Ú ] ]          Ó Ó Ô ÎÓ Ó
      ÊUÂË ÆUIŠ W¹uÁ X½U WÄbBë Ê_ ¨÷uNMë vKŽ tðbŽU Ä w …dO³Â
                          ^
                Ô ÓÓ  ] Ó Ó   Ô Ó Ó Ô Ó Ô ] Ó ÓÓ
               ∫‰uI¹Ë ¨WLNLë ÁcNÐ ÂuI¹ u¼Ë ¨Àbײ¹ uA½UÝ
      Ó Ó Ô ÓÓ Ô    Ó ÓÓ Ì Ó Ó ÚÔ       Ô Ò Ô Ó
      pà ‰uÁ√Ë ¨`O √ U½√Ë WŽUÝ cMÄ ÆÆ °w½uŽ w tKë sJOÃò ≠
                          Ó
          Ó Ó Ú Ó Ó Ì  ÚÓ Ó  Ô Ó ]Ó Ó Ô     Ì Ó Ô  Ó ]
       ÊU U¼dð rKÓ ¨dš¬ ¡wAÐ UNMŽ XKGý p½√ bÐô ÆÆ °¡«u¼ sOŠ«uÞ UN½≈
                                  Ædš¬ ¡wý pÝ√— w
                                   Ï Ï Ó Ó   Ó
        ÓÚ   Ô ] Ó ÓÓÓ Ó Ú Ó ]  Ú Ô Ú Ú Ô Ú
        WMNÄ w ¨÷dF²Oà ¡dLë Ê≈ °XJÝ« °XJÝ«ò ∫ uAO ÊËœ
      ÊU «–≈ W] Uš ¨Èdš√ ÌWMNÄ Í√ sÄ d¦Â√ ¨k×ë  U³KIð vÃ≈ ¨»d×ë
      Ó    Î Ó       Ô Ó Ú Ò Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ò Ó ^ÓÓ   ÚÓ
      UÄ UÄULð „—œ√ wM½≈ °åÊu² ¹d ò ¨V½U−ë »u¼dLë ¨dŠU] ë u¼ ÁËbŽ
        Î ÓÔ ÚÔ ]           Ó Ô Ô Ó Ô       Ó Ô ÔÒ Ô Ó
       ^Ó ] Ó Ú Ó Ó  Ú Ó Ó  Ó ÓÓ Ó      Ó ÓÓ Ú Ó   ÓÓ 
       VKG²Ã« b−Ä wMÄd×Oà sOŠ«uÞ WIÃULFë ©Êu² ¹d ® VKÁ bIÓ ∫wÐ qFÔ
dJÄ ∫¡U¼œ
 Ú Ó  Ó  vKŽ ¨WÓ¹UN=Më w ¨wHOÓÝ Ó“uHÓ¹ ÚÊÓ√ ]bÔÐ ô °Ó„ÓdÚ³Ó    ÆÆ ÚsJÃÓË °rNOKÓŽ
                                          å°tzU¼œ
                                             Ó

      Ô tÓ ÝÓ dÓ Ó n ÁuO Ã ÍdÚ −Ó ¹Ó Ë ¨Ô ÁÓ b= OÓ Ý Ô n ÁuÔ ¹ Ó uÔ ¼Ó Ë ¨uA½UÝ Ó ‰UÁ
                       ÌÓ      Ó Ó Ú  Ô Ô Ó Ú Ó
                      ∫WŽuKÚ Ä nB½ tH²Â X½U Ícë ¨X½UMOÝË—   Ò

                                   ÔÒ Ó Ú
                                  å°tKë ¡Uý Ê≈ò ≠
                  ∫tFÐUð tà ‰UIÓ ¨tÝdÓ dNþ vÃ≈ qD³Ã« œUŽË
                   ÔÔ Ó Ó     Ó ÚÓ Ô Ó Ó Ó Ó
                     Ó Ô Ú Ó Ó Ô ]Ó =Ó     Ó
                   åø¡«bGë XÁË ÊUŠ t½√ ÍbOÝ Èd¹ ô√ò ≠

          Ó Ô ]Ó Ì Ó         ]Ó
      wHÓ ¨u¼ UÄ√ ¨¡wý vÃ≈ ÔÃU²×¹ ô t½QÐ  uAO ÊËœ Ó»UłÓQÓ
                      Ó
      Ó ÓÚ ÒÓ     Ú         ]ÓÓÚ        Ó Ô Ú Ó Ú
      ‰b²Ž« v²Š ¨qÂ_UÐ Ê–ù« uA½UÝ vIKð Ê√ UL Æ¡Uý «–≈ qÂQ¹ Ê√ t½UJÄ≈
                 Ú            Ó
        Ó ÚÓ Ì ]Ó Ô ÔÚ Ó Ó        Ó ] Ó Ó ÓÓ    Ú Ó
       U¼bFÐ UÄ WONAÐ qÂQ¹ Õ«—Ë ¨ÃdÔ Ã« sÄ œ«eë ‰ËUMðË ¨Á—ULŠ dNþ vKŽ
                  ÆqOLł ¡wý  «dÄUGLë …UOŠ ÊQÐ «dŽUý ¨ÌWONý
                  Ï Ó Ï Ó     Ô Ó   ] Î Ó    ] Ó
      fO²M dÝ Íœ ‰UJOÄ Æ  uAO ÊËœ®

         ©wŽU dë bLŠ√∫WLłdð                 ±±µ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  »UFO²Ýô«Ë rNHë
                        Ô  Ú  Ô ÚÓ      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                               ]  Ó   Ó ÔÓ Ó Ó Ó
    ©W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ lC½®∫ uAO ÊËœ U¼b¼Uý w²Ã« ¡«uNë sOŠ«uÞ œbŽ ÊU ≠±
                           Ó Ó
                                             Ó
                                           ÆsOŁöŁ ≠√
                                           Ó

                                          Ó ÚÓ
                                         ÆsOFЗ√ ≠»

                                    Ó Ú ÓÓ Ó  Ó Ó ÚÓ
                                   ÆsOFЗ√Ë sOŁöŁ sOÐ ≠‡ł

                                        Ó Ú  Ó ÓÚ Ó
                                     ÆsOFЗ√ sÄ d¦Â√ ≠œ
                                      Ó

                     ÚÓ   ÓÚ ÓÓ Ú Ó ÔÚ   ] Ó Ú ]
                    øUNOÃ≈ vF ¹ Ê√ ÊËœ t²Ó «Ë w²Ã« …Ëd¦ÃUÐ  uAO ÊËœ vMŽ «–UÄ ≠≤
                                             Ó
         Ó ÓÚ  Ó  Ô Ï         Ó ] Ó Ô  ÓÚ Ó    Ó ÓÓ Ò
      øuA½UÝ dE½ sÄ ÊuЗU×Ä ÊUÝdÔ ¡«uNë sOŠ«uÞ Ê√ bI²F¹  uAO ÊËœ qFł Ícë UÄ ≠≥
                       Ó

                   øtà uA½UÝ W×OB½ iÚ — vÃ≈  uAO ÊËœ lÓ œ Ícë V³] ë UÄ ≠¥
                   ÔÓ     Ó Ó   Ó        Ó Ó  Ò Ô Ó

                                  Ó Ú  Ô Ú Ô Ó Ó Ó Ô Ó
          ©W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ lC½®∫vÃ≈  uAO ÊËœ bMŽ Ÿ—–_« WÂdŠ œuFð ≠µ

                                     Ì Ó Ô ÔÓ> Ó Ó
                                  Æt²Ó Ušù WÃËU×ÄË tà b×ð ≠√

                                       Ò  Ô
                                      Æ`¹dë »u³¼ ≠»

                                        ÆtÃU³I²Ý« ≠‡ł
                                          Ú Ú

  ÔÓ Ó Ú Ó Ó ÚÓ Ó Ì Ó Ó Ú   ] Ó Ó     Ó   ] ÓÓÓÚÓ = Ó     Ú Ô Ô  Ó
ÆUN²−O²½ X½U nOÂË ¨WŠËdÄ ‰Ë√ lÄ  uAO ÊËœ UN{Uš w²Ã« WÂdFLë ’U)« UMÐuKÝQÐ nB½≠∂

                           Ó ÚÓ              Ó Ó 
                           øWÂdFLë w Á—UB²½« ÂbŽ  uAO ÊËœ «eŽ Âô≈ ≠∑
                                   Ú ÓÓ Ó

                   ]  Ô Ó      ÔÓ Ó      ÓÓ Ô ÓÓ Ó Ô ÓÔ Ó 
                  øœ«eë ‰ËUMð w uA½UÝ tFÐUð  uAO ÊËœ W—UAÄ ÂbŽ d= Hð rÐ ≠∏

              ÆuA½UÝ bMŽ ÆÆÆ  uAO ÊËœ bMŽ ¨åÌWIÃULŽò Ë ¨åŸ—–√ò U²LK qÐUIð ≠π
                 Ó Ú        Ó Ú   Ó Ó Ó Ì ÚÓ Ó Ó  Ô


                           ±±∂
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  = ] Ô 
                           hMë ¡UMÐ     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                    ÚÓ        Ó Ô = Ó Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO d¹uB²Ã« ‰ULł `{u½ ≠±
                                         ]

                        ÆÆÆ…b¹dHë …dDÓ Ã« WÂdFLë Ác¼ ÷uš√ U½√ ULMOÐ ≠√
                         ÓÓ Ó ÓÓ     ÓÓÓÚÓ    Ô Ó Ó    Ó
             ÆtzU¼œ vKŽ ¨W¹UNMë w ¨wHOÝ “uH¹ Ê√ bÐ ô ∫„d³Ó ÆÆÆ sJÃË ≠»
              Ó     Ó Ò     ÚÓ Ó Ó Ú Ó ] Ô  Ó ÓÚ   Ú Ó

  Ó Ó  Ó Ó Ó Ó Ú  ÒÎ Ô   Ó Ó Ô Ô Ó         Ó Ó Ó  Ú  Ó   ÓÓ Ô ÔÓ
¨ÂU½ ¨p×?{ ¨eLà ∫s?Ä qJà W?GÃU?³Lë WG?O UL å…e?L¼ò w¼ åe?L¼ò qF?Hë sÄ W?GÃU?³Lë WG?O ≠≤
                     Ó ÏÓ Ó Ô Ó
                                                ÆŸdÓ
                                                Ó Ó

                  Ú  > Ô Ô Ú Ó    Ó    Ì   ÔÓ Ó Ô Ó Ú Ô
                  ∫sÄ q lLł ULÓ ¨åsOŠ«uÞò vKŽ åÊuŠUÞò WLK lL−ð ≠≥
                          Ó

                                            Ó
                           øŒË—UÓ ¨—uÞUÝ ¨”uÄUÁ ¨ÊuŽUÄ ¨ÊuÐUÞ
                                 Ó   Ó   Ó
                   Æ uAO ÊËœ dE½ WNłË sÄ UNŁ«bŠ√Ë WBIë  UOBÚ ý sOF½ ≠¥
                         Ó Ó ÓÚ Ô Ú   Ó Ú Ó ]      Ò  Ó =Ó Ô

                          ∫‰«uŠ√ sÄ tO œ—Ë UÄ ÃdÚ ²Ú ½Ë ¨wðü« hMë √dI½ ≠µ
                           Ì  ÓÚ    Ó Ó Ó Ô  Ó ÓÓ Ó    ] ] ÔÓ Ú Ó

   Ó  Ú Ó  Ì  ÓÚ Ô Ó ÚÓ Ó Ó Ó Ú Ó Î Ó ÚÓ Ú Ú  Ú Ô Ó Ó Ó Ó Ó   Ó    Ó Ó Ó Ó Ó Ú ÓÓ
u?A½UÝ d¹c×ð vÃ≈ X?H²KÄ dOž ¨oK?D½«Ë ¨UFÄ s¹“ULN?LÃUÐ tÝdÓ eL?¼  ULKJë ÁcNÐ o?D½ Ê√ bFÐË ò

 Ì Ó Ô    Ó  Ó ] Ó  =  Î = Ó Ô Ì] Ô Ú  Ó     = Ô  Ô  ÓÓ Ó   Ò     
ô ¡«u?¼ s?O?Š«uÞ Ác¼ Ê√ Áb?O?Ó Ã «b?ÂRÄ ¨…u?Á s?Ä wðË√ U?Ä qJ?Ð ¨`?O?B¹ ÊU Íc?ë ¨s?O?JÚ L?ë

                                              ÆåWIÃULŽ
                                                Ó Ó
                            ±±∑
                                Ô Ó 
                             X¹d³Jë WFzUÐ
             ÌWO Ä√ dš¬ WO Ä_« pKð w jÁU ²¹ ZK¦Ã«Ë ¨«Îbł «b¹bý œd³Ã« ÊUÂ
               Ò ÚÔ    Ò ÚÔ Ó    Ô Ó ÓÓ Ô ]    Ò Î Ó ÔÚÓ Ó Ó
  ÚÓ   Ó  
  Æœd³Ã« b¹bý ∫”—UIë                  Ó  Ú Ó Ó Ó Ó  Ó      Ì Ó  
                Ó Ó  ]     ]
             ÚX½U ¨b¹bAë ÂöEÃ«Ë ”—UIë œd³Ã« pÖ w Ë ¨WM] ë sÄ Âu¹ dšü
  Ô Ó Ó  ] Ô
UNO dO ð ∫Ÿ—«uAë »u−ð
           Ó   sJð rà UN½≈ ¨sOÄbIë WO UŠ ”√dë WÓ uAJÄ ¨Ÿ—«uAë »u−ð WKHÞ
              Ú Ô Ó Ú Ó ]      Ó ÓÓ Ó  Ó Ó Ô Ú Ó Ó  ] Ô        Ó ÏÓÚ
               ] Ó      Ó      ÚÓ Ó Ó Ó Ó Ú Ó Ó ÓÚÓ Ú Ó Ó
             ULNMJÃË ¨ÊUL¹bÁ Ê«¡«cŠ UNOÄbÁ w ÊU bIà ªUN²OÐ  —œUž ULMOŠ WO UŠ   Ó Î Ó
             sOÓFÝ«ÓË U½UÚÂÓË ¨UNðÓbëuà sÚ¹Ó¡«cŠ qÚ _« w U½UÓ ¨UN½«bOHÔ¹ U½uJÓ¹ rÓÃ
                                    Ó               Ú
             Ó  Ò Ó ÔÚ Ó Ú Ó Ô  Ô Ú Ó        ÓÚÓ ÚÓ Ó Ó Ú  Ó Ó Ó Ó Ó  ÚÓ] Ó Ô
             Ÿ—UAë d³Fð Ê√ ‰ËU×ð X½U ULMOÐ ¨UNOÄbÁ sÄ UDIÝ pÃcÃË ªsOÁeLÄ
             Ô Ó ÚÓ Ú Ó Ó  Ó ÓÓ Ó  ÚÓÓÓ Ó Ó ÚÓ Ó Ô Ó ] Ó Ì Ó Ú 
             Y׳𠠜UŽË ¨ÊUÄœUB²ð UðœU sO²ÐdŽ sOÐ ŸuÁuë VM−²²Ã ªWŽdÔ Ð
                                      ÆUOH²š« bÁ ULNðbłuÓ ¨ULNMŽ
                                        ÓÚ Ó Ô ÚÓ Ó Ó   Ô ÚÓ
                     Ô  Ú Ó Ú Ó Ó ÎÓ Ó Ó Ó Ú Ó Ú ]Ô Ú
              «œbŽ UNÐuŁ w qL×ð X½UÂË ¨WO UŠ dO ð Ê√  dD{« «cJ¼Ë
              Î Ó Ó Ú Ó                           Ó Ó
             Ú ÓÓ Ô ^Ô Ô ] Ó Ó Ó      Ú Î ÓÚÔ  Ó Ú ÓÓ Ó  Ú  ÓÔ Ú 
             rÃË ¨tK —UNMë vCÄË ¨UNMÄ W³KŽ U¼bOÐ XKLŠ ¨X¹d³Jë VKŽ sÄ
                ]  ] ÓÚ      ÚÓ     Ô Ó ÓÓ Ô Ú] Ó Ó ÓÓ Î Ó  Ó Î ÓÚ Ô Ú Ó
              Ícë ¨q¹uDë dIý_« U¼dFý vKŽ jÁU ²¹ ZK¦Ã« cš√Ë ª…bŠ«Ë W³KŽ l³ð
             c «uMë lOLł sÄ lDÚ ð —«u½_« X½U ¨WKOLł öBš UNIMŽ vKŽ dŁUMð
                 ]   Ó   Ô Ó Ó Ô ÚÓ     Ó ÎÓ Ó Î Ó Ô     ÔÔ    ÓÓ Ó
              Ó  Ú  Ó Ó Ó ÚÓ Ô Ú Ó  Ò   Ô Ó = ÔÓ  Ó     ÓÚ Ó Ò
             ¨WFzU−ë WLO²Oë n½√ úL²Ó Ÿ—UAë w ÕuHð ¡«uAë W×z«—Ë ¨UNÃuŠ w²Ã«
                                      Ó  Ó Ô Ó ÚÓ ]
                                   ÆWM] ë ”√— WKOà UN½≈
             UNÓ²Ú×Óð UNÚOÓÁUÓÝ ÚXÓMÓŁÓË ¨ÔWÓKÚH=Dë XÓ ÓKÓł ¨sOÓ²ÚOÓÐ ÓsÚOÓÐ ÌWÓ¹Ë«“ w ÓË
             rà w²Ã« X¹d³Jë VKFÐ XO³Ã« vÃ≈ …œuFë vKŽ ƒd−ð sJð rÃË ¨ULN¾ b²Ã
             Ú Ó ]  Ú  ÓÔ   ÚÓ                Ô Ô Ú Ó Ú Ô Ú ÓÓ      Ô Ó Ú Ô
                                   ÆUNOÐ√ »d{ sÄ UÓ uš U¾Oý UNMÄ l³ð
                                     Ó ÚÓ Ú Î Ó Î Ó           Ú Ó
             Ó Ú  ] Ó Ó ÓÓ  Ú Ó ]  Ú     ÚÓ 
             X¹d³Jë  dÂcðË ¨œd³Ã« …bý sÄ ÊU ³Oð ÊUðdOGBë U¼«b¹  œUÂ
                                      ]     Ú Ó
             Ô Ó ÚÓ Î Ó Ô Ô Ú Ó Ó Ó Ô ÚÓ Ó Ú ÓÓ Î Ô Ú ÓÓ Ó Ì Ú  Ú  
             YF³¹ öOLł Áƒu{ ÊU ¨t²KFý√Ë «œuŽ XÃËUM²Ó ¨¡·œ sÄ tO UÄË       Ó
              s¹bOë w ¡·bë WKFý YFÐË ¨Ì…dOGÓ ÌWFLAÐ t³ý√ ÊUÂË ¨…—«d×ë
               ÚÓ Ó   Ú = Ó Ó Ú Ô Ó Ó ÓÓ      Ó Ú Ó  Ó ÓÚ Ó &