science_G6_P2 by uaz90

VIEWS: 2,591 PAGES: 177

									 ∂ W UF « ÂuKF «
w U « ¡e'«
             5D K W ˜
          w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
       rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
          5D   K W ˜
        rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
    W UF « ÂuKF «
     w U _« ”œU        « nBK
         ≠ w U « ¡e'« ≠
                           ÊuH R*«
   WK−Š uÐ√ bLŠ√ qÄ√            tF¹dý vHDBÄ œU¹“
                    å UÎI MÄò
tKë b³Ž tKë ÷uŽ œ«dÄ             WKLFë rÃUÝ bL×Ä Æœ
   dODŽ qOŽULÝ« vN½             ÍdOL ë tЗ b³Ž .dÄ
       5D K WÃËœ w rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
                 Î
   Â≤∞∞±≠≤∞∞∞ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð                                      ÂUFë ·«dýù«
                           Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
                         Æ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö     Æœ

                          ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
               Užü« ÊU Š« ÆœÆ√             ©UI MÄ® ÁœuŽ œULŽ Æœ
                                    Î

                  …uDŽ d¼«“                 fOLš bÄUŠ
                WJЫuý e¹eŽ Æœ               qÄUJë b³Ž wÄUÝ
                 wLO *« œULŽ                    œ«uŽ wKŽ
                 Ê«d³ł bOŠË                  `³ ÕU$
ÍËU1dëbL×ÄÆœ¨Ê«d³ł bOŠË ¨…œuŽ œULŽ Æœ ¨qÄUJë b³Ž wÄUÝ ∫ w‡LKŽ d¹d%
                      5I¹ 5 % ∫   Íu‡‡Gà d¹d%
                    w½UO²Hë ÕU³ ∫ ÂuÝdÃ«Ë rOLB²Ã«
               tKë ÷uŽ œ«dÄ ∫ Z¼UM*« eÂdÄ sÄ »U²Jë o MÄ
                 WO d « WO U « WF D «
                  ‡¼ ±¥≤≤ØÂ≤∞∞±
         Z¼UM*« eÂdÄØ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł c
         5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
            ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
                E-mail: PCDC@PALNET.COM
                                        bON9

·«b?¼_« bŠQ Z¼UM*« d¹uDð Ÿu{uÄ UNðQA½ cMÄ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë XF{Ë
                       Î
w? s?Þu?ë wŠUMł 5Ð Z¼UM*« bOŠu²Ð ö?F?  √b?Ð W?Nł sÄ wN ¨UNKLFà WO−Oð«d²Ýô«
ÂbI²Kà …UŽ«dÄ U¼«u²×Ä YOŠ sÄ Z¼UM*« w WKI½ Àb% Èdš√ WNł sÄ˨…ežË WHCë
w?F?¹d?A?²Ã« fK:« q³Á sÄ wMOD KHë ÃUNM*« WDš —«dÁ≈ cMÄË ÆwLKFÃ«Ë włuÃuMJ²Ã«
◊u?D?)« W?žU?O? X?K?L?ý q?Š«d?Ä vKŽ WD)« cOHMð vKŽ qLFð …—«“uÃ«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ
5¹uÐd²Ã« sÄ lÝ«Ë ŸUDÁ „«dý≈ w …—«“uë WÝUOÝ o Ë ¨—«dÁù«Ë ¨nOÃQ²Ã«Ë ¨WC¹dFë
                             ÆlL²:«  UŽUDÁ rEFÄ sÄ 5HÃR*«Ë
w²Ã«Ë ”œU Ã«Ë ‰Ë_« 5HBë V²Â sÄ WO½U¦Ã« WF³Dë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë ÂbIð
¡UMÐ —uBë iFÐ q¹bFðË WO×O{u²Ã«  U U{ù«Ë W¹uGKë  U³¹uB²Ã« iFÐ ‰Ušœ« -
V?²? ÃU?²?½ù W?O?½U?¦?ë W?K?Šd?*« …—«“u?ë  e?$« t? H½ XÁuë w ¨Ê«bO*«  UEŠöÄ vKŽ
Àö?¦?ë  «u?M? ?ë w? Èd?š_« ·u?H?B?ë U?L?N³IF¹ ·uÝ w²Ã« lÐU Ã«Ë w½U¦Ã« 5HBë
q?Ä_« q?E?¹Ë ¨·uHBë lOL' XKL²Â« b‡Á Z¼UM*« WDš ÊuJð pÃcÐË ˇ« Ê–SÐ WÄœUIë
¡U?O?ÃË√Ë 5LKFÄË ¨s¹d¹bÄË ¨5 dAÄ sÄ Ê«bO*« w W¹uÐd²Ã« …œUOIë vKŽ «œuIFÄ Êü«     Î
vÃË_« WM ë w V²Jë d³²Fð YOŠ ¨rNz«—¬Ë rNðUEŠöÄ ¡«bÐ≈Ë WF³Dë Ác¼ ÕU$ù ª—uÄ√
                   Æ…b¹b'« a Më WŽU³Þ bMŽ pÖ …UŽ«d* ¨WO³¹d& UÎ ½
v?Ã≈ d?¹b?I?²?Ã«Ë d?J?A?ë q?¹e?−?Ð Âb?I?²?ð Ê√ ô≈ U?N?F? ?¹ ô r?O?K?F?²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
w²ÄuJŠ Ë WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë W UšuJ ½uOë Ë WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*«
                    ÆŸËdALKà wÃU*«Ë wMHë UNLŽbà W Uš UJO−KÐË UOÃUD¹«
                   Î
◊u?Dš ‚d? sÄ t?FÁu?Ä V ?Š ö ¨W?OM?OD? K?Hë W?OM?Þuë ÊU?−K?ë …—«“uë d?JA?ð UL?Â
WAÁUMÄ qLŽ  Uý—Ë w W—UAÄË —«dÁ≈ Ë rOJ%Ë d¹d% ÊU'Ë ¨nOÃQð ‚d Ë ¨WC¹dŽ
   Æ—uMë vÃ≈ tł«dš≈ vKŽ qLŽË ¨wMÞuë ŸËdA*« «c¼ “U$≈ w „—Uý sÄ qÂË ¨»U²Jë

    rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
      Z¼UM*« eÂdÄ
     ≤∞∞± ‡ ‰uK‡‡‡‡¹√
                                          W bI

              ¨ bFÐË ¶ bL×Ä U½bOÝ vKŽ Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨sOLÃUFë »— tKà bL×ë
                                         Ò
                               Î     Î
ÊdIë  U³KD²ÄË wMI²Ã«Ë wLKFë dBFë hzUBš W³Â«uLà ¨«dL² Ä «—uDð ÂuKFë rOKFð bNA¹
”œU ë nBKà WÄUFë ÂuKFë »U²Â ¡Uł —UÞô« «c¼ w Ë ¨WOK³I² Lë tðU¹b×ðË s¹dAFÃ«Ë ÍœU×ë
     Ò
¡UM³Ã rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOŽu½ sO ×ð vë W œUNë ‰Ë_« wMOD KHë ÃUNMLë WDš vKŽ ¡UMÐ wÝUÝ_«
                                           Î
                     ÆwLKFë dOJH²Ã«Ë qOKײë vKŽ …—œUIë WOMOD KHë WOB Aë
 UOKLFÃ«Ë ¨ÊU ½ù« r ł …eNł√ ∫w¼  «bŠË fLš ‰Ë_« ¡e−ë sLC²¹ ¨ s¹√eł w »U²Jë ¡Uł bÁË
 sLC²O ¨w½U¦Ã« ¡e−ë UÄ√ ÆÕU¹dÃ«Ë ¨Íu−ë jGCÃ«Ë ¨…uIÃ«Ë WÂd×Ã«Ë ¨d UMFÃ«Ë ¨ UðU³Më w W¹uO×ë
XL Á bÁ˨UMðUOŠ w ¡UÐdNJÃ«Ë ¨WOFO³Dë —œUBLÃ«Ë  «Ëd¦Ã«Ë ¨ WIOÁbë WO×ë  UMzUJë ∫w¼  «bŠË ÀöŁ
                      Ɣ˗bë sÄ œbŽ vë qB qÂË ¨‰uB …bŽ vë …bŠË qÂ
t —UFÄ wM³¹ jOA½ rKF²Lë Ê√ Èdð w²Ã« rKF²Ã« w WOzUM³Ã« W¹dEMë »U²Jë nOÃQð w UMOŽ«— bÁË
                         Ò
dO¦¹ »uKÝQÐ WOLKFë …œULë X{dF Æb¹b−ë rKF²Ã« dO HðË rNHà WIÐU ë tð«d³š nþu¹Ë ¨t HMÐ
s¹cš¬ UNŁËbŠ »U³Ý√ sŽ Y×³Ã«Ë ¨UNH ËË d¼«uEÃ«Ë À«bŠ_« WEŠöÄ vKŽ rNF−A¹Ë W³KDë dOJHð
Î     Î                Ò
 UNłuÄË «d OÄ rKFLë —Ëœ ÊuJ¹ sOŠ w ¨rKF²Ã« WOKLŽ w wÝUÝ√ —Ëœ W³KDKà ÊuJ¹ Ê√ —U³²Žô« sOFÐ
                              Ï
                                            ÆWOKLFë ÁcNÃ
                 Ò
 w Âb ² ð Ê√Ë ¨WHK² Ä WOLKFð≠ WOLOKFð  U¹u² Ä vKŽ ÊuJð Ê√ WDA½_« rOLBð w UM dŠË
 WOLOKFð nÁ«uÄ rNà TONðË ¨WOK×Lë W¾O³Ã« w Ë ”—«bLë  «d³² Ä w …d u²Ä œ«uÄË  «Ëœ√ U¼cOHMð
 vKŽ bÂRð UL ƅUO×ë lÁ«uÐ UNDÐ—Ë UN UA²Â«Ë UNzUBI²Ýô …b¹bł WOLKŽ WK¾Ý√Ë  öJAÄ ÕdDð
 rN H½QÐ rN²IŁ YOŠ sÄ sOLKF²Lë ¡UMÐË wð«cë rKF²Ã« W¹—«dL²Ý«Ë tÁdÞË ¨rKFë  UOKLŽ  «—UNÄ
 rNðU¼U−ð«Ë ¨ rN³¼«uÄ d¹uDðË rNŠuLÞ Èu² Ä …œU¹“Ë ¨rNð «Ëcà rNÄ«d²Š«Ë “U−½ùUÐ r¼—uFýË
                                              ÆWOLKFë
 bOÃ«Ë ¨rKF²LÃ«Ë rKFLë b¹ w …«œ√ œd−Ä »U²Jë Ê≈Ë ÆWO³¹d−ð ÂUFë «c¼ w »U²JKà vÃË_« WF³Dë Ê≈
sÄ W¹uÐd²Ã« WOKLFë w sOL¼U Lë W U sÄ qÄQ½ pÃcà UN H½ …«œ_« sÄ r¼√ Î ULz«œ w¼ …«œ_UÐ p Lð w²Ã«
rNðUEŠöLÐ Z¼UMLë eÂdÄ b¹Ëeð —uÄ√ ¡UOÃË√Ë sOOL¹œUÂ√Ë sO¹—«œ≈Ë sO¹uÐdð sO dAÄË sOLKFÄ
ÊuLKFLë `³B¹ wÃU²ÃUÐË WÄœUÁ  UF³Þ w tMO ×ðË »U²Jë d¹uDð w UNMÄ …œUH²Ýöà rNðUŠ«d²Á«Ë
                            ÆtF{Ë w sO—UAÄ ÊuLKF²LÃ«Ë Êu¹uÐd²Ã«Ë
vÃ≈ »U²Jë «c¼ ëdš≈ w «u—Uý s¹cë lOLł vë q¹e−ë dJAÃUÐ tłu²½ Ê√ UMðuH¹ ô UÄU²šË  Î
        Æ¡UFLł WO½U ½ù«Ë UM²Ä√Ë UMMÞuà WÄbš tHOÃQð w UMI Ë bÁ ÊuJ½ Ê√ sOKĬ ¨œułuë eOŠ
                                      oO u²Ã« wÃË tKëË
ÊuHÃR*«
                                  U‡ u ;«
                                          u «
                  WIO b « WO(« UMzUJ «
                                         v Ëô« …b
            WIO b « WO(« UMzUJ « nOMB ‰Ë_« qBH «
 ≥                WIO b « WO(« UMzUJ «    ‰Ë_« ”—b «
 µ                        dN:«   w U « ”—b «
 π                      VU D«      Y U « ”—b «
 ±±                      U dDH «    l «d « ”—b «
 ±                        UO Ë_«  f U)« ”—b «
 ±π                      U dO J «   ”œU   « ”—b «
 ≤µ                     U Ë dOH «   lU    « ”—b «
         W O « w WIO b « WO(« UMzUJ « w‡ U « qBH «
 ≥±          …UO(« w WIO b « WO(« UMzUJ « d √    ‰Ë_« ”—b «
 ≥µ               ÷dLK r '« W ËUI       w U « ”—b «
 ¥±  WOz«cG « œ«u*« W UM w WIO b « WO(« UMzUJ « —Ëœ     Y U « ”—b «
 ¥µ                WLF _« kH ‚ d       l «d « ”—b «
                                         u«
              WOFO D « —œUB*«Ë «Ë d «
                                         WO U « …b
                   —u B «Ë ÊœUF*« ‰Ë_« qBH «
 µ             UNHOMB Ë WOFO D « «Ë d «     ‰Ë_« ”—b «

 µπ                     ÊœUF*«     w U « ”—b «

 ∂                UNBzUB Ë —u B «       Y U « ”—b «

 ±                   —u B « Ÿ«u «     l «d « ”—b «
                          ÁUO*« w U « qBH «
 π                WFO D « w UN —ËœË ÁUO*«   ‰Ë_« ”—b «

∏±           W –UHM «Ë WO U *«≠ WO u'« ÁUO*«   w U « ”—b «

∏≥          W “«u —ô« —U ü«Ë WO u'« ÁUO*« ÷«u √  Y U « ”—b «

∏                        ¡U*« bz«u   l «d « ”—b «

∏π                         Õö _«  f U)« ”—b «
                        jHM « Y U « qBH «
 π                    jHM « u U      ‰Ë_« ”—b «

 ππ               Ád dJ Ë jHM « ëd  «    w U « ”—b «
                                          u«
                    UM UO w ¡U dNJ «
                                         W U « …b
                   WM U   « ¡U dNJ « ‰Ë_« qBH «
±∞π           WM A « U u Ë p b U »dNJ «       ‰Ë_« ”—b «
±±µ              UOzU dN ÂU _« s         w U « ”—b «
±±π                wzU dNJ « ·UAJ «      Y U « ”—b «
±≤≥             W “UF « œ«u*«Ë WK u*« œ«u*«      l «d « ”—b «
±≤µ         W b*« ÕuD « vK UM A « lL&        f U)« ”—b «
                  W d *« ¡U dNJ « w U « qBH «
±≥           wzU dNJ « —UO «Ë WOzU dNJ « …—«b «     ‰Ë_« ”—b «
±µ±              WOzU dNJ « …—«b « qO u     w U « ”—b «
±µπ                   W UF « W ö «     Y U « ”—b «
         WIOÁbë WO(«  UMzUJë
                              …bŠuë

±
                 Æ ÁöŽ√—uBë kŠô Ʊ
        øWO(«  UMzUJë Ác¼ q¦Ä Èd½ Ê√ sJ1 s¹√ Æ≤
  ø…œd:« 5FÃUÐ WO(«  UMzUJë Ác¼ q¦Ä Èd½ Ê√ sJ1 q¼ Æ≥  6
                    ‰Ë_« qBH «
   WO(«          UMzUJ « nOMB
  Ò
w?²Ã« W?O?(«  U?M?zU?JÃUÐ …b¹bŽ  UÁöŽ tDÐdð ¨ÂbIë cMÄ ÷—_« Ác¼ vKŽ ÊU ½ù« gOF¹
U?N?ÃU?J?ý√ w? n?K² ð ¨WO(«  UMzUJë sÄ Ÿu½ 5¹öÄ ±∞ s?Ä d?¦?Â√ „U?M?N ¨UNOKŽ gOFð
UNFÄ qÄUF²Ã«Ë  UMzUJë Ác¼ WÝ«—œ qON ²ÃË ¨UNO gOFð w²Ã« W¾O³Ã«Ë UN³O«dðË UNÄu−ŠË
U?¼e?O9 WMOFÄ  UHBÐ UNMÄ WŽuL−Ä q „d²Að …b¹bŽ  UŽuL−Ä vÃ≈ ¡ULKFë UNL Á bI
                            Æ UŽuL:« sÄ U¼dOž sŽ

                                Ô
 UŽuL:« Ác¼ ÈbŠ≈Ë ¨WO(«  UMzUJë nOMBð Ác¼ rO I²Ã« WOKLŽ vKŽ oKÞ√ bÁË
·dF²Ã«Ë UN²Ý«—œ r²ð nOÂË øUNBzUBš w¼ UÄË øUNÐ œuBI*« UL ¨WIOÁbë WO(«  UMzUJë
                           ø…UO(« w U¼dOŁQð UÄË øUNOKŽ
     ÆqBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼

                          Î
                      ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJð Ê√ pMÄ lÁu²¹Ë
                   ÆWIOÁbë WO(«  UMzUJÃUÐ œuBI*« `{uð ≠±
                   ÆWIOÁbë WO(«  UMzUJë vKŽ WK¦Ä√ wDFð ≠≤
       ÆWIOÁbë WO(«  UMzUJë WÝ«—bà Âb ² ð w²Ã«  «Ëœ_« vÃ≈ ·dF²ð ≠≥
                ÆWIOÁbë  UMzUJë WÝ«—œ w dN:« Âb ² ð ≠¥
            ÆW Ozdë UNðUŽuL−Ä vÃ≈ WIOÁbë WO(«  UMzUJë nMBð ≠µ
                        Ò
 ÆWIOÁbë  UMzUJë  UŽuL−Ä sÄ WŽuL−Ä q eO9 w²Ã« WÄUFë hzUB)« dÂcð ≠∂
              ÆÊU ½ûà WIOÁbë WO(«  UMzUJë iFÐ bz«u œbFð ≠∑
              ÆÊU ½ûà WIOÁbë WO(«  UMzUJë iFÐ —UCÄ œbFð ≠∏
                                          ≤
    ‰Ë_« ”—b «


               WIOÁbë WO(«  UMzUJë
  …œu?łu?*« WO(«  UMzUJë wL ð Ê√ ‰ËU?ŠË ¨p?²?Ý—b?Ä Ë√ pÃeM0 WDO;« W¾O³Ã« w qÄQð
               Ò Ô
           ø…œd:« pMOFÐ UN²¹ƒ— lOD² ð ô Èdš√ WOŠ  UMzU błuð q¼ ¨UNO
                               ∫wðü« ◊UAMÃUÐ rÁ pÖ W dF*
                               WIOÁbë WO(«  UMzUJë  ◊UAM «
                                    ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ±∫∂
    W×¹dý ¡UDž ¨WOłUł“ W×¹dý ¨„d³Ã« ¡UÄ sÄ WOL ¨dN−Ä ¨…d³JÄ WÝbŽ
                              =
                                   Ò
                                 Æ…—UDÁ ¨WOłUł“
                                     ∫qLFë  «uDš
       ÆWOłUłeë W×¹dAë `DÝ vKŽ …—UDIë WÞUÝuÐ „d³Ã« ¡UÄ sÄ …dDÁ l{√ Ʊ
                ÆÆÆÆÈ—Q ¨¡U*« …dDÁ w …œd:« wMOFÐ dEMë oÁœ√ Æ≤
             ÆÆÆkŠôQ ¨¡U*« …dDÁ h×Hð_ …d³J*« WÝbFë Âb ²Ý« Æ≥
     l{√ rŁ ¨¡«u¼  UŽUI „dð ÊËœ ¡U*« …dDÁ ‚u WOłUłeë W×¹dAë ¡UDž l{√ Æ¥
                          ÆÆÆb¼UýQ ¨dN:« X% W×¹dAë
                           Ò
          Æ©±≠∂® qJAÃUÐ UN½—UÁ√Ë ¨UNðb¼Uý w²Ã« ‰UJý_« Íd² œ w rÝ—√ Ƶ
       «dOłËdO³Ý«                             ÂuO Ä«dÐ
                     UMOKłu¹
≥               WIOÁœ WOŠ  UMzU ©±≠∂® qJAë
r?Ý« …œd?:« 5?F?ÃU?Ð U?N?B?× Ë UN²¹ƒ— sJ1 ô w²Ã« WO(«  UMzUJë vKŽ ¡ULKFë oKÞ√ bIÃ
∫ w¼ fLš  UŽuL−Ä w ¡ULKFë UNHM …dOG  UMzU w¼Ë ¨WIOÁbë WO(«  UMzUJë
               Ò
 UŽuL:« Ác¼ WÝ«—œ r²OÝË ¨ UÝËdOHÃ«Ë U¹dO²J³Ã« Ë  UOÃË_« Ë  U¹dDHÃ«Ë VÃU×Dë
                ÆWOðü« ”Ë—bë w UNðUH Ë UNBzUBš vKŽ ·dF²Ã«Ë
                                           ¥
   w U « ”—b «


                    dN:«
      …œułu*« WO(«  UMzUJë iFÐ W¹ƒ— lD² ð rà p½√ XEŠô oÐU ë ”—bë w
            pÄ«b ²Ý« bMŽ UN²¹ƒ— X9 5Š w ¨…œd:« pMOFÐ ¡U*« …dDÁ w
                     øtŽ«u½√ UÄË øt²HOþË UÄËødN:« UL ¨dN−LKÃ
                                 dN:«    ◊UAM «
                               ∫vÃ≈ ÃU²Š√     ≤∫∂

                             ÆVÂdÄ dN−Ä

                ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ wÄUÄ√ Ícë dN:« h×Hð√
                            ødN−LKà błu¹ WÝbŽ r Ʊ
                         øUNB× bMŽ W×¹dAë l{√ s¹√ Æ≤
                      øW×¹dAë sÄ W³¹dIë WÝbFë wLÝ√ «–UÄ Æ≥
                    Æ©≤≠∂® qJAÃUÐ wÄUÄ√ Ícë dN:« Ê—UÁ√ Æ¥
                              Î
                        øÍdN−Ä vKŽ UOKLŽ ¡«eł_« œbŠ√ Ƶ

                     Ò
  ¨WOMOFë WÝbFë vL ðË UNÃöš sÄ dEM½ w²Ã« W¹uKFë ¨5²ÝbŽ vKŽ VÂd*« dN:« Íu²×¹
                                  Ò
   U?ÝbFë qLFðË ÆWO¾OAë WÝbFë vL ðË tB× œ«d*« ¡wAë ‚u ÊuJð w²Ã« WOKH ëË
                                 Î
        Æ…œd:« 5FÃUÐ U¼«d½ ô w²Ã« WIOÁbë ¡UOý_« dO³Jð vKŽ UFÄ WO¾OAÃ«Ë WOMOFë

µ
                                 WOMOŽ WÝbŽ    dO³Jë jÐUCë

                                 W½«uDÝ«
    dOGBë jÐUCë
      Ÿ«—cë
         ’dIë                       WO¾OAë  UÝbFë
        jÁô
                                    …bCMÄ

                                    wÁb(« »U−(«                                  © wzu{ —bBÄ® …¬dÄ

            …bŽUÁ


                 VÂd*« wzuCë dN:« ©≤≠∂® qJAë
                                       d¼U:« WOL¼√
                              ∫UN½√ w d¼U:« WOL¼√ lłdð
ÆUN²OL¼√ vKŽ ·dF²Ã« wÃU²ÃUÐË WIOÁbë WO(«  UMzUJë sÄ b¹bFë ·UA²Â« w ¡ULKFë  bŽUÝ Æ±
            ÆUNHzUþËË UNz«eł√ vKŽ ·dF²Ã«Ë WOK)« W¹ƒ— sÄ ¡ULKFë XMJÄ Æ≤
                                       Ò
                                              ∂
                                   ∫d¼U:« Ÿ«u½√
  Ê√ vÃ≈ dAŽ lÐU ë ÊdIë w …dÄ ‰Ë_ XFM Ê√ cMÄ dO³Â qJAÐ d¼U:« WŽUM  —uDð
  d¼U:« sÄ W Oz— Ÿ«u½√ WŁöŁ pÃUM¼Ë ¨dO³J²Ã« …uÁË WÁbë sÄ ‰UŽ Èu² Ä vÃ≈ ÂuOë XK Ë
                        Æw½Ëd²JÃù«Ë w×¹dA²Ã«Ë VÂd*« ∫ w¼

                    ∫ d¼U:« Ác¼ vKŽ ·dFðË ©≥≠∂® qJAë dE½√
                             Ò
                    w×¹dA²Ã« dN:«     w½Ëd²JÃô« dN:«                      VÂd*« dN:«

                 d¼U:« Ÿ«u½√ ©≥≠∂® qJAë                                  ∫wKLŽ V¹—bð
      Æ VÂd*« dN:« ‰ULF²Ýô W×O×Bë  «uD)« vKŽ ·dFð ¨pLKFÄ …bŽU 0
                          Ò


∑
                              ∫w H½ d³²š√

                        ∫wK¹ U0 œuBI*« `{Ë√ ±”
    ÆdN:«      Æ WIOÁbë WO(«  UMzUJë    ÆnOMB²Ã«
         ø—«dL²ÝUÐ d¼U:« WŽUM d¹uDð vKŽ ¡ULKFë qLF¹ «–U* ≤”
                     Ò
¨WIOÁœ WOŠ  UMzU vKŽ Íu²% UN½QÐ vŽœ«Ë 6Kë sÄ …dO³Â WOL VÃUÞ dCŠ√ ≥”
                  Ò
                         øpÖ sÄ oIײ½ nOÂ
                                     ∏
   Y U « ”—b «


                     VÃU×Dë
  w?¼ U?L? ¨V?ÃU?×?D?ë v?Žbð WO(«  UMzUJë sÄ WŽuL−Ä ©¥≠∂® q?J?A?ë w —uBë q¦9
                øUN²OL¼√ w¼ UÄË øÊ«uÃ_« Ác¼ q¦0 dNEð «–U*Ë øVÃU×Dë
               VÃU×Dë sÄ WHK² Ä Ÿ«u½√ ©¥≠∂® qJAë

  WÐcFë  UFIM² *« ÁUOÄ w gOF¹ UNMÄ qOKIÃ«Ë ¨—U׳ë ÁUOÄ w UNLEFÄ gOF¹ WOŠ  UMzU VÃU×Dë
          ÆWŠU³ ë ÷«uŠ√Ë ÁUO*«  U½«eš sÄ »dIÃUÐ W³Þdë sÂUÄ_« w Ë W ÐUOë vKŽË

  ¨q?O? Ë—u?KJë …œUÄ vKŽ Íu²% w²Ã«Ë ¨U¼U¹öš w ¡«dC)«  «bO²Ýö³Ã« œułuÐ VÃU×Dë eOL²ð
                              øUNz«cž vKŽ VÃU×Dë qB% nOÂ
         Î
  W U{≈ ¨WHK² Ä UžU³ √ Íu% VÃU×Dë ÊuJà œuF¹ Íd׳ë ŸUIë w WHK² Ä Ê«uÃ√ —uNþ Ê≈
  Ê«u?Ã_« Ác?¼ q?¦?Ä  d?N?þ q?O Ë—uKJë vKŽ ⁄U³ _« Ác¼ XGÞ «–S ¨qO Ë—uKJë WG³BÃ
                                         Î
                             Æ¡«dL(«Ë WOM³Ã«Ë WO³¼cë U uBš
π
 ¨”U½uÄËbOÄöJë VK×Þ q¦Ä WOK)« bOŠË UNCF³ ¨qJAÃ«Ë r−(« w VÃU×Dë  ËUH²ð
            Æ©µ≠∂® qJAë dE½« «dOłËdO³ ë VK×Þ q¦Ä U¹ö)« œbF²Ä dšü«Ë


    «dOłËdO³ ë                           ”U½uÄËbOÄöJë
   ©U¹ö)« œbF²Ä®                            ©WOK)« bOŠË®


           ¡«dC)« VÃU×Dë sÄ WHK² Ä Ÿ«u½√ ©µ≠∂® qJAë
                                  ∫ÊU ½ù«Ë VÃU×Dë
                           Î   Î
b?M?Ž ¡«c?G?K?à f?O?z— —bBL qLF² ð wN ¨ÊU ½ù« …UOŠ w U?ÄU¼ «—Ëœ V?ÃU?×Dë VFKð
„U?M?¼ Ê√ UL Æ5ðËd³Ã« sÄ WOÃUŽ W³ ½ vKŽ UNz«u²Šô pÃ–Ë ¨5O½UÐUOÃU »uFAë iFÐ
         ÆW¹uO(«  «œUC*«Ë  UMOÄU²OHë WŽUM w qšbð VÃU×Dë Ÿ«u½√ iFÐ

                                    ∫ w H½ d³²š√

                                        Ó
                               ∫wK¹ ULO ⁄«dHë úÄ√ ±”
 Æflflflflflflflflflfl Ë flflflflflflflflflfl WŽUM w VÃU×Dë qšbð Ʊ
                 Î
     Æflflflflflflflflfl VÃU×Dë vKŽ ôU¦Ä ”U½uÄËbOÄöJë VK×Þ bF¹ Æ≤


                                    Ô
                              ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≤”
                   Æ dCš_« ÊuÒKÃUÐ VÃU×Dë rEFÄ —uNþ

                         ø¡«dL(« VÃU×Dë ÈcG²ð nO ≥”


                                             ±∞
    l «d « ”—b «


                        U¹dDHë
   nOCð w¼Ë pðbÃ«Ë X¹√— q¼Ë øtHÃUð WÃUIðdÐ Ë√ W1bÁ e³š WFDÁ u J¹ Ícë sHFë  b¼Uý q¼
                                            Î
                               ø5−Fë WŽUM bMŽ …dOL)« sÄ U¾Oý
   Ác?¼ w?¼ U?L? ¨W?I?O?Áb?ë W?O?(«  U?M?zU?J?ë i?F?Ð œu?łË s?Ž V³ ²¹ 5−Fë dL ðË e³)« sHFð Ê≈
                     ø…UO(« w UN²OL¼√ UÄË ødŁUJ²ðË ÈcG²ð nOÂË ø UMzUJë
   WFÝ«Ë WOŠ  UMzU w¼Ë¨ U¹dDHë vŽbð WOŠ  UMzU vKŽ WK¦Ä√ »«dGë gOŽË …dOL)«Ë sHFë
   dN:« X% ô≈ Èd¹ ô WOK)« bOŠË UNCFÐ Æbł«u²Ã« ÊUJÄË qJAÃ«Ë r−(« w nK² ð —UA²½ô«
   Æ ©∂≠∂® qJAëƻ«dGë gOŽ q¦Ä …œd:« 5FÃUÐ t²¹ƒ— sJ1 U¹ö)« b¹bŽ rEF*«Ë ¨…dOL)UÂ
   »«dGë gOŽ                        …dOL)« dD

                  WHK² Ä  U¹dD ©∂≠∂® qJAë

                                        ∫ U¹dDHë Ÿ«u½√
                            ∫UNMÄ  U¹dDHë sÄ WHK² Ä Ÿ«u½√ błuð

                                         ∫sHFë dD ≠√
                   t«uHÃ«Ë e³)« q¦Ä WLFÞ_« Ÿ«u½√ nK² Ä vKŽ sHFë gOF¹
                  ÆWLFÞ_« Ác¼ w ÊËe<« ¡«cGë vKŽ ÈcG²¹Ë  «Ë«dC)«Ë
                       ÆWNÂUHë sHŽ vL ¹ WNÂUHë vKŽ uLM¹ Ícë sHFë
±±    WNÂUHë sHŽ ©∑≠∂® qJAë                         ©∑≠∂® qJAë
                     Æe³)« sHŽ vL ¹ e³)« vKŽ uLM¹ Ícë sHFë

                                 e³)« sHŽ ◊UAM «
                                ∫vÃ≈ ÃU²Š√ ≥∫∂
ÆdN−Ä ¨W¹dN−Ä W×¹dý ¨…d³JÄ WÝbŽ ¨≤ œbŽ ÊuK¹U½ fO ¨¡UÄ ¨≤ œbŽ e³š WFDÁ
                                   ∫qLFë  «uDš
                                   = Ô
 ƉË_« fOJë qš«œ WŽd Ð UNF{√Ë ‚d²% Ê« ÊËœ VNà vÃ≈ vÃË_« e³)« WFDÁ ÷dŽ√ Ʊ
       ø«–U* 5²ŽUÝ Ë√ WŽUÝ …b* Íu'« ¡«uNë w W uAJÄ WO½U¦Ã« e³)« WFDÁ „dð√ Æ≤
   fOJë l{√ rŁ ¨w½U¦Ã« fOJë qš«œ UNF{√Ë ¨W uAJ*« e³)« WFDÁ ‚u ¡U*« ‘—√ Æ≥
                             ÆÂU¹√ …bFà T «œ ÊUJÄ w
            ÆÆÆÆkŠôQ ¨ w½U¦Ã«Ë ‰Ë_« fOJë w e³)« w²FDÁ 5Ð Ê—UÁ√ Æ¥
    nO øe³)« WFDÁ vKŽ sHFë ¡Uł s¹√ sÄ Æ…d³J*« WÝbFë WÞUÝuÐ sHFë vÃ≈ dE½√ Ƶ
       ø◊uO)« Ác¼ qL% «–UÄ øsHFë ◊uOš È—√ nO øtz«cž vKŽ sHFë qB×¹
                    ÆW¹dN−Ä W×¹dý nB²MÄ vKŽ ¡UÄ …dDÁ l{√ Æ∂
                                   Î
  ÆÊUMÝ_« WýUJ½ WÞUÝuÐ ¡U*« …dDÁ lÄ nDKÐ tłeÄ√Ë ¡U*« vKŽ e³)« sHŽ sÄ UCFÐ l{√ Æ∑
                      ÆÆÆÆÈ—Q dN:« X% W×¹dAë h× « Æ∏
                                 ÆÁb¼Uý√ UÄ rÝ—√ Æπ
          Î                 Î
ÂU ł√ UNKš«bÐ błuð UÝUOÂ√ UNðU¹UN½ w qL% …dO¦ÂË WFO — UÞuOš sHFKà Ê√ XEŠô pKFÃ
                                   Î
                     Æ©∏≠∂® qJAë Æ ⁄«uÐ_« vL ð «bł …dOG
               Ò
¡«u?N?ë w? dA²Mð UÄ ÊUŽdÝ w²Ã« ⁄«u?Ð_« U?N?M?Ä Ãd? ?ðË ¨d−HMð ”UOÂ_« Ác¼ ZCMð UÄbMŽË
dŁUJ²ðË uLMð UN½S ¨WLzö*« ·ËdEë  d uð UÄ «–S ¨e³)« Ë« WNÂUHë vKŽ lI¹ UNCF³ ¨Íu'«
                              Î   Î
ÆWHK²<« WLFÞ_« qš«œ W½Ëe<« œ«u*« sÄ tz«cž vKŽ sHFë qB×¹Ë ¨ «b¹bł UMHŽ WODFÄ

                                            ±≤
       wžuÐ fOÂ


   ⁄«uÐ_«        qÄUŠ
              wžuÐ
                   e³)« sHŽ ©∏≠∂® qJAë

                                       …dOL)« dD ≠»

                          U?¹d?D?Hë d¦Â√Ë r¼√ sÄ …dOL)« dD bF¹Ô
                                          Ò
                                        Î
                         ©π≠∂® q?JAë¨ÊU ½ù« q³Á sÄ UÄ«b ²Ý«
                         e??³? )«Ë p??F? J? ë W??ŽU??M? w?? q??šb?¹ u?N?
                         s??¹√Ë ød??D? H? ë «c??¼ u??¼ U?L? ¨ U?M?−?F?*«Ë
                         U??ÄË øt?z«c?ž v?K?Ž q?B?×?¹ n?O?ÂË øb?łu?¹
                                      øt¹bà dŁUJ²Ã« WKOÝË
       …dOL)« dD ©π≠∂® qJAë

                                    …dOL)« dD     ◊UAM «
                                    ∫vÃ≈ ÃU²Š√      ¥∫∂
   ÆW Uł …dOLš ©ÕUHð Ë√ ÂULý® WNÂU …dLŁ ¨5JÝ ¨włUł“ ¡UŽË ¨¡UÄ

                                        ∫qLFë  «uDš
   ULNłeÄ«Ë włUłeë ¡UŽuë w ¡v «œ ¡UÄ WIFKÄ lÄ W Uł …dOLš WIFKÄ nB½ l{√ Ʊ
±≥                                           Î
                                            Æ«bOł
 Î
Æö¦Ä ÂULAë …dL¦Ã wKš«bë —«b'« ` Ä√Ë ©‰uK;«® Z¹e*« w 5J ë ·dÞ fLž√ Æ≤
                          ÆÆÆkŠôQ ¨sÄeë sÄ …bÄ dE²½√ Æ≥
                        w √b³ð ¡UCOÐ …œUÄ —uNþ XEŠô pKFÃ
                        WNÂUHë …dL¦Ã wKš«bë —«b'« vKŽ uLMë
                           ©±∞≠∂® qJAëƅdOL)« dD vŽbð
                        œułu*« dJ ë vKŽ ÈcG²¹ …dOL)« dD
                             Æd³J¹Ë uLMO WNÂUHë …dLŁ w
 ÂULAKà wKš«bë `D ë vKŽ …dOL)« dD ©±∞≠∂® qJAë

                                …dOL)« dD qJý  ◊UAM «
                                  ∫vÃ≈ ÃU²Š√  µ∫∂
    sÄ nH Ä …dOLš ‰uK×Ä ¨dJÝ ¨`z«dý WODž√ ¨WOłUł“ `z«dý ¨dN−Ä
                                 Æ©¥≠∂® ◊UA½
                                    ∫qLFë  «uDš
                    Î
  ÆWOłUł“ W×¹dý vKŽ dJ ë sÄ qOKÁ tOÃ≈ U UCÄ …dOL)« ‰uK×Ä sÄ …bŠ«Ë …dDÁ l{√ Ʊ
ÆÍd² œ vKŽ Áb¼Uý√ UÄ rÝ—√ ÆÆÆkŠôQ ÆdN:« X% UNB× √ rŁ UNOKŽ W×¹dAë ¡UDž l{√ Æ≤
                            ø…dOL)« dD w dŁUJ²Ã« WI¹dÞ UÄ Æ≥
Íc?ë …d?OL)« dD q¦9 UNMÄ WOKš q ¨qJAë W¹ËUCOÐ U¹öš sÄ  UFL& œułË XEŠô pKFÃ
       Æ©±±≠∂® qJAë ¨rŽd³²Ã« vL ð WI¹dDÐ WLzö*« ·ËdEë d uð ‰UŠ w dŁUJ²¹
            rŽd³ð WÃUŠ w …dOLš WOKš ©±±≠∂® qJAë               ±¥
   tÐUA²ðË ÆUMÃuŠ ÊUJÄ q w dA²Mð WIOÁœ WOŠ  UMzU  U¹dDHë           ∫Z²M²Ý√
   ô w?N? ©q?O? Ë—u?K?J?ë® ¡«d?C?)« …œU?*« v?K?Ž Íu?²?% ô U?N?½√ w?
   W?O?ð«– dOž  UMzUJë lÄ nMBð «cà ¨UN HMÐ UNz«cž lM lOD² ð
                                ÆW¹cG²Ã«

                        U¹dDHÃ«Ë ÊU ½ù«
        Î
   q¦Ä ¨…b¹bŽ U{«dÄ√ V³ ¹ YOŠ ¨Ê«uO(«Ë  U³MÃ«Ë ÊU ½ûà —U{ u¼ UÄ  U¹dDHë sÄ
   q¦Ä ÊU ½ûà bOHÄ u¼ UÄ UNMÄË ¨`LIë √b dD Ë w{U¹dë ÂbIë ÷d* V³ *« dDHë
    Ò                   Ò
   Ícë ÂuOKO M³Ã« dD Ë ¨e³)« WŽUM w qšbð w²Ã« …dOL)«Ë Æ»«dGë gŽ Ÿ«u½√ iFÐ
                 Ò
   ÆW²O*« ÂU ł_« Ë  öCHë qK% w²Ã«  U¹dDHë pÃc ¨5K M³Ã« ¡«Ëœ tMÄ Ãd ² ¹                                        ø rKF q
                        WHK² Ä oÞUMÄ w »«dGë gOŽ dD błu¹
                        U?Ä t?M?ÄË ¨ÂU? ?ë t?M?Ä ¨5?D? ?K? W?¾?O?Ð sÄ
                        b¹bFë w tÄb ² ¹Ë ÊU ½ù« tOKŽ ÈcG²¹
   ÂUÝ dOž dD        ÂUÝ dD                     ÆWLFÞ_« sÄ
±µ
                               ∫w H½ d³²š√
            ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« rÁ— ‰uŠ …dz«œ l{√ ±”
                     sÄ 5K M³Ã« Ãd ² ¹ ≠√
                               Ô
     UOÃË_« ≠¥    U¹dDHë ≠≥  UÝËdOHë ≠≤  U¹dO²J³Ã« ≠±


                  ÆWÞUÝuÐ e³)« sHŽ dD dŁUJ²¹ ≠»
     …œôu‡‡Ã« ≠¥    —Ëc³Ã« ≠≥   rŽd³²Ã« ≠≤    ⁄«uÐ_« ≠±                    ÆUN½QÐ  U¹dDHë lOLł eOL²ð≠ Ã
      U¹ö)« …b¹bŽ ≠≤                WOK)« …bOŠË ≠±
ÆqO Ë—uKJë vKŽ Íu²% ô ≠¥          qO Ë—uKJë vKŽ Íu²% ≠≥
                     ø U¹dDHKà bz«u ÀöŁ d–√ ≤”                            ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≥”
        ÆqI(« w U¼bł«uð sÄ d¦Â√ WÐUGë w  U¹dDHë bł«u²ð ≠
            ÆW¹cG²Ã« WOð«– dOž  UMzUJë lÄ  U¹dDHë nMBð ≠
                                 Ò


                                      ±∂
   f U)« ”—b «


                      UOÃË_«
   ‰ËUŠË UNOÃ≈ dE½« ¨…œd:« 5FÃUÐ Èdð ô WIOÁœ WOŠ  UMzU ©±≤≠∂® qJAë w —uBë q¦9
                                ∫ WOðü« WK¾Ý_« sŽ VO& Ê«     Âu¹œuÄ“öÐ
                         UO³OÄ√
       ÂuO OÄ«dÐ
                                   UÄuÝu½U³¹dð
                UOÃË_« ‰UJý√ iFÐ ©±≤≠∂® qJAë

                 øWO(«  UMzUJë Ác¼ q¦Ä b$ Ê√ lÁu²ð s¹√ Ʊ
           ød¦Â√ Â√ …bŠ«Ë WOKš sÄ W½uJÄ  UMzUJë Ác¼ ÂU ł√ q¼ Æ≤
                      ø UMzUJë ÁcNà WÂd(« WKOÝË UÄ Æ≥

   w?¼Ë Æ U?O?ÃË_« v?L? ?ð W?O(«  UMzUJë sÄ WŽuL−Ä vë ©±≤≠∂® q?J?A?ë w? —uBë l³²ð  Ú
   Ë« `?ÃU?*« ¡U?*U? W?OzU*« ◊UÝË_« w gOFð ¨…œd:« 5FÃUÐ ÈdðÔ ô W?O?K?)« …bOŠË WOŠ  UMzUÂ
               Æ÷«dÄ_« iFÐ V³ ðË dI² ð YOŠ ¨ÂbÃU Èdš√ qz«uÝ Ë√ »cFë
    Î
    UF³ð  UOÃË_« ¡ULKFë nM bÁË ¨WÂd(« WKOÝËË r−(«Ë qJAë w  UOÃË_« nK² ð
±∑       ∫WÞUÝuÐ „dײð  UOÃË√ w¼Ë W Oz—  UŽuL−Ä lЗ√ vÃ≈ UNO WÂd(« WKOÝuÃ
            ÆUO³OÄ_« q¦Ä                      WЖUJë «bÁ_« Ʊ

          ÆÂuO OÄ«d³Ã« q¦Ä                         »«b¼_« Æ≤

        ÆUÄuÝu½U³¹d²Ã« q¦Ä                         ◊«uÝ_« Æ≥

        ÆÂu¹œuÄ“ö³Ã« q¦Ä                           ‚ôe½ô« Æ¥

                                    ∫ÊU ½ù«Ë  UOÃË_«
                          Î
UNMÄË ¨W¹œUÄË W¹dAÐ dzU š V³ ðË ¨UMðUOŠ w dŁRð …bŽ U{«dÄ√  UOÃË_« iFÐ V³ ð
—U?Še?ë ÷d?Ä p?Ãc?ÂË ¨Âu?¹œu?Ä“ö?³?ë sŽ V³ ²¹ Ícë U¹—ö*« ÷dÄ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ
U?³?O?ÄU?²?½ô«® W?O?K?O?H?D?ë U?³?O?Ä_« v?L? ?ð U?³?O?Ä_« s?Ä ’U?š Ÿu?½ s?Ä V?³? ?²?¹ Íc?ë w?³?OÄ_«
                                          Æ©UJO²OÃu² ¼

                                         ∫ w H½ d³²š√

  ∫wðQ¹ ULO W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✗ ® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓ ® …—Uý« l{√ ±”
                      ÆU¹ö)« …b¹bŽ  UMzU  UOÃË_« Ʊ
                    Æ»«b¼_« WÞUÝuÐ ÂuO OÄ«d³Ã« „dײ¹ Æ≤
                        ÆWÐcFë ÁUO*« w  UOÃË_« gOFð Æ≥
                            Æ◊«uÝ_UÐ U³OÄ_« „dײð Æ¥

                                    ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≤”
                   ÆUN HMÐ UNz«cž lM  UOÃË_« lOD² ð ô ≠
                    Æ ÊU ½ûà W³ MÃUÐ WLNÄ  UOÃË_« WÝ«—œ ≠
                                                    ±∏
   ”œU     « ”—b «                      U¹dO²J³Ã«
                                Î
   ÂbIð lÄË Æi¹d*« r ł vÃ≈ qšbð …d¹dý Õ«Ë—√ sŽ Z²Mð ÷«dÄ_« Ê√ U1bÁ ”UMë bI²Ž«
   ¨÷«dÄ_« Ác¼ sÄ b¹bFKà V³ *« b¹b% sÄ ¡ULKFë sJ9 ¨d¼U:« WŽUM —uDðË ÂuKFë
   øW Ozdë UNÃUJý√ w¼ UÄË øbłuð s¹√Ë øU¹dO²J³Ã« w¼ UL ¨U¹dO²J³Ã«  U³³ *« Ác¼ sÄË
   w¼Ë¨ …bŠ«Ë WOKš sÄ UNL ł ÊuJ²¹ YOŠ ¨WO(«  UMzUJë —u j Ð√ sÄ U¹dO²J³Ã« d³²Fð
   W? d?F?ÄË U?N?²?Ý«—b?à d?N?:« v?Ã≈ ÃU?²?%Ë ¨…œd?:« 5?F?ÃU?Ð Èd?ð ô W?¹d?N?−?Ä  UMzU pÃcÐ
                                Æ ©±≥≠∂ ® qJAë ÆUNBzUBš
                 WHK² Ä W¹dO²JÐ U¹öš ©±≥≠∂ ® qJAë

                                   ∫U¹dO²J³Ã« œułË sÂUÄ√
              ø rKF q
                           d??G? B? ¨ÊU?J?Ä q? w? U?¹d?O?²?J?³?ë b?łu?ð
        Î
     Y?O×Ð «b?ł …d?OG U¹dO²J³Ã« Ê√        U?N?K?F?ł W?O?z«c?G?ë UNðUłUO²Š« WKÁË UNL−Š
     Áb?Š«Ë ≤∞\∞∞∞ l?{Ë pMJ1           ÊU?J?Ä q? w? d?ŁU?J?²Ã«Ë gOFë vKŽ …—œUÁ
       rÝ ± tÃuÞ jš vKŽ UNMÄ                             Î
                           w?? Ë ¨W??Ðd?²?Ã«Ë ¡U?*«Ë ¡«u?N?ë w? ¨U??³?¹d?I?ð
                           ÊËb?Ð w?¼Ë ¨ U?ðU?³MÃ«Ë  U½«uO(« ÂU ł√
                              Î
                           v?K?Ž «—U?A?²?½« d?¦?Â_« W?O?(«  UMzUJë pý
±π                                              ÆUM³ÂuÂ
                               U¹dO²J³Ã« ‰UJý√
                                   ◊UAM «
                            ∫vÃ≈ ÃU²Š√
                                    ∂∫∂
ÆWO²¹“ WÝbŽ tà VÂdÄ dN−Ä ¨WHK²<« U¹dO²J³Ã« ‰UJý_ …e¼Uł `z«dý

                               ∫qLFë  «uDš
      ÆÆÆb¼UýQ ÆUNB× «Ë dN:« X% lÐU²²ÃUÐ …e¼U'« `z«dAë l{√ Ʊ
                       ÆÍd² œ vKŽ Áb¼Uý√ UÄ rÝ—√ Æ≤
                øWNÐUA²Ä U¼b¼Uý√ w²Ã« ‰UJý_« lOLł q¼ Æ≥
             Æ©±¥≠∂® qJAë w Á«—√ U0 tOÃ≈ XK uð UÄ Ê—UÁ√ Æ¥
 Æw½ËeK(«Ë ÍuBFÃ«Ë ÍËdJë UNMÄ WHK² Ä ‰UJý√ UNà U¹dO²J³Ã« Ê√ XEŠô pKFÃ
     Æ U¹dO²J³Kà qC √ W¹ƒ— vKŽ ‰uB×Kà WO²¹eë WÝbFë «b ²Ý« - bÁ t½√Ë
     WO½ËeKŠ                      W¹ËdÂ
                  W¹uBŽ
          U¹dO²J³Ã« ‰UJý√ iFÐ ©±¥≠∂® qJAë
                                        ≤∞
                                    ∫U¹dO²J³Ã« w W¹cG²Ã«
                                       Î
     ‰uB(« w UN²I¹dÞ Ê√ błË ¨WHK² Ä  U¾OÐ w gOFKà UNHOJðË U¹dO²J³Ã« ŸuM²Ã «dE½
    ∫5 Oz— 5L Á vÃ≈ UN²¹cGð ‚dÞ YOŠ sÄ r Ið pÃcà ¨bŠ«Ë j/ w r²ð ô ¡«cGë vKŽ

   W?O?z«c?ž œ«u?Ä s?Ä t?łU?²?% UÄ wM³ð Ê√ lOD² ð ô w²Ã« w¼Ë ∫W?¹c?G?²?ë W?Oð«– dOž U¹dO²J³Ã« ≠√
                  ∫WOðü« ‚dDë bŠQÐ UNz«cž vKŽ qB% wN pÃcà ¨UN HMÐ

                     Î
      Èdš_« WO(«  UMzUJë ÂU ł√ sÄ «e¼Uł UNz«cž vKŽ U¹dO²J³Ã« qB% ∫qHD²Ã« ≠±
                               Î
     vKŽ qHD²ð w²Ã« «dOÃuJë U¹dO²JÐ UN²K¦Ä√ sÄË ¨WHK² Ä U{«dÄ√ UNà W³³ Ä
                     Æ«dOÃuJë ÷dÄ tà V³ ðË ÊU ½ù« r ł
       UMzUJë  UHK ÄË U¹UIÐ sÄ tz«cž vKŽ U¹dO²J³Ã« sÄ ŸuMë «c¼ qB×¹ ∫3d²Ã« ≠≤
       ÂU ł√ qOKײРÂuIð w²Ã« WÐd²Ã« U¹dO²JÐ UN²K¦Ä√ sÄË ¨UNðuÄ bFÐ WO(«
     U³Më UNKLF² ¹ ¨WDO Ð  U³ÂdÄ vÃ≈ UNK¹u%Ë ¨UNðuÄ bFÐ WO(«  UMzUJë
     øU¼d–√ øU¹dO²J³Ã« sÄ ŸuMë «c¼ q¦* Èdš√ bz«u „UM¼ q¼ ¨tz«cž w                                   ∫W¹cG²Ã« WOð«– U¹dO²J³Ã« ≠»
   n?O ÆUN²¾OÐ sÄ tOKŽ qB% WDO Ð œ«uÄ sÄ ¡«cž sÄ tłU²% UÄ wM³ð w²Ã« U¹dO²J³Ã« w¼Ë
                                            øpÖ r²¹
≤±
                                     ∫U¹dO²J³Ã« dŁUJð

øU¹dO²J³Ã« w dŁUJ²Ã« WOKLŽ r²ð nOJ ¨dŁUJ²ðË uLMðË ÈcG²ð WO(«  UMzUJë wÁU³Â U¹dO²J³Ã«
ô r?Ł ¨5?F?Ä r?−?Š v?Ã≈ q?B?ð v?²?Š d?³JðË uLMð U¹dO²J³Ã« ÊS W³ÝUM*« ·ËdEë d uð bMŽ
Æ©±µ≠∂® qJAë w UL —UDA½ùUÐ vL ¹ UÄ «c¼Ë ¨5KŁUL²Ä 5L Á vÃ≈ r IMð Ê√ Y³Kð
                     ≤

                                     ±
       ≥
                                   ¥

                µ

             U¹dO²J³Ã« w wzUM¦Ã« —UDA½ù« ©±µ≠∂® qJAë              ø rKF q
 sJ1 WOÃU¦Ä WOz«cž ·Ëdþ d uð WÃUŠ w
 q ÂU I½ù«Ë WHŽUC*« WOKLŽ —dJ²ð Ê«
              Æ WIOÁœ ≤∞
                                              ≤≤
                                   ∫U¹dO²J³Ã« WOL¼√
                                Î
    Ê√ Â√ øÊU ½ûà …—U{ UNŽ«u½√ lOLł qN ¨U¹dO²J³Ã« sÄ WHK² Ä UŽ«u½√ „UM¼ Ê√ UMFÄ dÄ
                                          Ò
                                       Î
                                 øUNMÄ …bOHÄ UŽ«u½√ „UM¼
   —U{ UNCFÐË ¨ÊU ½ûà …bOHÄ U¹dO²J³Ã« Ÿ«u½√ rEFÄ Ê√ …b¹bŽ  UÝ«—œ bFÐ ¡ULKFë q uð
           ÆU¹dO²J³Ã« —UCÄË bz«u iFÐ `{u¹ wðü« ‰Ëb'«Ë ¨÷d*« tà V³ ¹


               U¹dO²J³Ã« —UCÄË bz«u iFÐ `{u¹ ‰Ëbł


          U¹dO²J³Ã« —UCÄ                 U¹dO²J³Ã« bz«u

    ÷«dÄ_« sÄ b¹bFë ÊU ½ûà V³ ð      WOz«cGë  UŽUMBë sÄ dO¦Â w qšbð ≠±
   «dOÃuJë ¨q ë∫ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ UNMÄ           Ò
                       ¨ öK<«Ë Vz«dë 6KÃ«Ë ¨q)« WŽUMBÂ
         ÆWODÃU*« vL(« ¨bOzuHO²Ã«
              Ò          Æ œuK'« WžUÐœË WŽUM vÃ≈ W U{ùUÐ


     UNHKðË WLFÞ_« œU  vKŽ qLFð      Íu'« 5łËd²OMë XO³¦ð vKŽ qLFð ≠≤
   Æ—UC)«Ë t«uHÃ«Ë VOK(« W UšË                Æ UðU³Më —Ëcł w                         ö?C?H?Ã«Ë W?²?O?*« ÂU? ł_« qOK% vKŽ qLFð
                        v?ë U?N?Ãu?%Ë U?N?L?«d?ð s?Ä ÊU ½ù« hK ðË
                                Æ U³Më UNMÄ bOH² ¹ …bLÝ√
≤≥
                            ∫w H½ d³²š√

                             Î
        Æ WO½ËeK(« U¹dO²J³Ã«Ë W¹uBFë U¹dO²J³Ã« sÄ ö rÝ—√ Ʊ”

                øUNz«cž vKŽ U¹dO²J³Ã« qB% nO Æ≤”


                      øU¹dO²J³Ã« dŁUJ²ð nO Æ≥”


pÖ dŁR¹ nO¨5łËd²OMë XO³¦ð vKŽ UNð—bÁ  bI U¹dO²J³Ã« Ê√ ÷d² « Æ¥”
                  øÈdš_« WO(«  UMzUJë vKŽ


    Æ WÃUŠ q sÄ ‰U¦Ä ÕdAÐ pÖ `{Ë√Æ —UCÄË bz«u U¹dO²J³KÃƵ”
                                    ≤¥
   lU     « ”—b «


                    UÝËdOHë
   5ÐUB*« sÄ b¹bFë „UM¼ Ê√Ë ¨W¹u²KÄË WAÁd³Ä  UðU³Më iFÐ ‚«—Ë√Ë —ULŁ Ê« ÊU ½ù« kŠô
   ¨÷«dÄ_« Ác¼ q¦Ä —UA²½« »U³Ý√ sŽ Y׳ë w ¡ULKFë √b³ ¨W³B(«Ë `ýdÃ«Ë «e½uKH½_UÐ
   Ÿu½ ·UA²Â« vÃ≈ «uK uð Ê√ vë ¨ UOÃË_« Ë√  U¹dDHë Ë√ U¹dO²J³Ã« sŽ V³ ²ð ô UN½√ W Uš
   øXHA²Â« v²ÄË ø UÝËdOHë w¼ UL ¨ UÝËdOHë rÝ« UNOKŽ «uIKÞ√ WIOÁbë  UMzUJë sÄ b¹bł
                                øWÄUFë UNBzUBš w¼ UÄË


   t½√ Wł—bà ¨dO¦JÐ U¹dO²J³Ã« sÄ dG √ szU u¼Ë ¨r ë wMFð WOMOðô tEHà ”ËdO WLK Ê≈
   bÁË ¨ «d*« 5¹öÄ ¡UOý_« d³J¹ ÍcÃ«Ë ¨w½Ëd²JÃù« dN:« «b ²ÝUÐ ô≈ t²¹ƒ— sJ1 ô
               = Ô
           ÆwJ u½UH¹« wÝËdë rÃUFë b¹ vKŽ ±∏π≤ ÂUŽ ”ËdOHë ·UA²Â« -                                 ∫ UÝËdOHë lÁuÄ
   œ«u?*«Ë W?O?(«  UMzUJë 5Ð q uë WIKŠ w¼ qÐ ¨WOIOIŠ WOŠ  UMzU  UÝËdOHë bFð ô
                                       Ò
    U?M?zU?J?ë ÂU? ł√ qš«œ ÊuJ¹ UÄbMŽ ô≈ ÍuOŠ ◊UA½ Í√ Íb³¹ ô ”ËdOHÃU ¨WO(« dOž
                                         ÆWO(«

                             ∫WBB ²Ä  UMzU  UÝËdOHë
                                 Î
   Ê√ UNMJ1 ô  U³Më rłUNð w²Ã«  UÝËdOHÃU ¨UNLłUN¹ WMOFÄ U¹öšË UMzU ”ËdO qJà Ê≈
   q?K?ý Ë« “b?¹ù« ÷d?Ä V?³? ?¹ ô `?ýd?ë ÷dÄ V³ ¹ Ícë ”ËdOHÃ«Ë ¨ÊU ½ù« rłUNð
                                      Î
                                     Æö¦Ä ‰UHÞ_«

≤µ
                            ∫ UÝËdOHë ‰UJý√
©±∂≠∂® qJAë dE½« ÆV½c*«Ë ÍuBFÃ«Ë ÍËdJë UNML ¨WHK² Ä ‰UJý√  UÝËdOHKÃ
              Ò    Ò
               Æ UÝËdOHë sÄ WHK² Ä Ÿ«u½_  UÄuÝ— sO³¹ Ícë
                                Ò
          UÝËdOHKà WHK² Ä ‰UJý√ ©±∂≠∂® qJAë
                               ∫w H½ d³²š√

                         ∫wK¹ ULO  Už«dHë úÄ√ ±”
        Æflflflflflfl ·UA²Â« vÃ≈ w½Ëd²JÃù« dN:« Ÿ«d²š« Èœ√ Ʊ
  Æflflflflflfl Ë flflflflflfl ÷dÄ  UÝËdOHë UN³³ ð w²Ã« ÷«dÄ_« sÄ Æ≤                            ∫ wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≤”
                     ÆWBB ²Ä  UMzU  UÝËdOHë

                                      ≤∂
   qBH « «c s XLKF

    UOÃË_«Ë  U¹dDHÃ«Ë VÃU×Dë w¼  UŽuL−Ä vÃ≈ WIOÁbë WO(«  UMzUJë nMBð ≠
                            Æ UÝËdOHÃ«Ë U¹dO²J³Ã« Ë
                              Î
         VÂd*« wzuCë dN:« ∫ UNMÄ d¼U:« sÄ WHK² Ä UŽ«u½√ ¡ULKFë —uÞ ≠
                     Æw½Ëd²JÃù« dN:«Ë w×¹dA²Ã« dN:«Ë

             Î Î
    WŽ«—eÃ«Ë WŽUMBë w UÄU¼ «—Ëœ VFKð YOŠ ÊU ½ûà l U½ u¼ UÄ WO(«  UMzUJë sÄ ≠
         Æ ÊU ½ûà ÷«dÄ_« V³ ¹ —U{ u¼ UÄ UNMÄË ¨w¾O³Ã« Ê“«u²Ã« kHŠË

    qJAë w nK² ðË ¨WÐd²Ã«Ë ¡«uNÃ«Ë ¡U*« w  U¾O³Ã« nK² Ä w U¹dO²J³Ã« błuð ≠
                               ÆW¹cG²Ã«Ë r−(«Ë

        UMzU UN½S pÃcà ¨qO Ë—uKJë WG³ vKŽ UNz«u²Š« ÂbFÐ  U¹dDHë eOL²ð ≠
                                ÆW¹cG²Ã« WOð«– dOž

               ÆWÂd(« WKOÝËË W¹cG²Ã«Ë qJAë w  UOÃË_« nK² ð ≠     ÆqO Ë—uKJë WG³ vÃ≈ W U{≈ ¨WHK² Ä  UG³ vKŽ UNz«u²ŠUÐ VÃU×Dë eOL²ð ≠             ÆWO(«  UMzUJÃ«Ë  «œUL'« 5Ð q uë WIKŠ  UÝËdOHë q¦9 ≠
≤∑
qBH « WK      √

                                  ∫ w H½ d³²š√

                       Î          Ô
     ÆUN²¹cGð WI¹dÞ YOŠ sÄ WO(«  UMzUJë UHMBÄ wðü« ‰Ëb'« Vð—√ ±”
                  WO(«  UMzUJë         W¹cG²Ã« ‚dÞ
                 qKײë U¹dO²JÐ         WOð«– W¹cGð
                ”U½uÄËbOÄöJë          WOKOHÞ W¹cGð
                 «dOÃuJë U¹dO²JÐ         WOÄ— W¹cGð
                  q ë U¹dO²JÐ
               w{U¹dë ÂbIë dD

 ∫wðQ¹ ULO W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✗® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓® …—Uý« l{√Ó ≤”
              ÆqK Ä vÃ≈ —UO)« q¹u% vKŽ  U¹dDHë qLFð Ʊ
                  ÆWЖUJë «bÁ_« WÞUÝuÐ U³OÄ_« „dײð Æ≤
            ÆWBB ²*« WIOÁbë  UMzUJë sÄ  UÝËdOHë bFð Æ≥
                 ÆY¦'« qK% w  U¹dDHë iFÐ r¼U ð Æ¥
       ÆdN:« w WOMOFë WÝbFë X% tB× œ«d*« r '« l{Ë r²¹ Ƶ
                     Æ«dOÃuJë ÷dÄ  U¹dDHë V³ ð Æ∂
             Æw{U¹dë ÂbIë ÷dÄ W¹uBFë U¹dO²J³Ã« V³ ð Æ∑
                  Æ‚ôe½ô« WDÝ«uÐ Âu¹œuÄ“ö³Ã« „dײ¹ Æ∏ øsHFÃUÐ UN²ÐU « sÄ oIײð nO ¨¡«œuÝ WI³Þ UNOKŽ e³š WFDÁ pOÃ≈ h ý dCŠ√Ó ≥”


                                           ≤∏
                                       Ô
                         ∫ WOðü« WOLO¼UH*« WD¹d)« qLÂ√ ¥ ”
                       UOÃË_«
                      q‡‡¦Ä
                              ÂuO Ä«d³Ã«     U³OÄ_«
   WÞUÝuÐ „d×²ð   WÞUÝuÐ „d×²ð           WÞUÝuÐ „d×²ð  WÞUÝuÐ „dײð

             ◊«uÝ_«
   ÷dÄ V³ ¹                               ÷dÄ V³ ¹
     U¹—ö*«      VOB¹      ÊU ½ù«       VOB¹   ÊUJÄ ¨W¹cG²Ã« ∫YOŠ sÄ VÃU×DÃ«Ë  U¹dDHë 5Ð Ê—UÁ√ ¨wðü« ‰Ëb'« w µ”
                            ÆUN³³ ð w²Ã« ÷«dÄ_« ¨œułuë

    VÃU×Dë             U¹dDHë
                                       W¹cG²Ã«

                                    œułuë ÊUJÄ

                                 UN³³ ð w²Ã« ÷«dÄ_«


                                       Ô
                                 ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ∂”
          Æ «œUL'«Ë ¡UOŠ_« 5Ð jÐd¹ Ícë d '«  UÝËdOHë bFð Ʊ
                         ÆW¹cG²Ã« WOð«– dOž  U¹dDHë Æ≤
≤π
w U « qBH «


 W O « w WIO b « WO(«               UMzUJ «
                      Æ…—uBë w Á«dð UÄ n ≠
   ø…—uBë w Á«dð UÄË WIOÁbë WO(«  UMzUJë 5Ð WÁöŽ błuð q¼ ≠
        Î
    ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJð Ê√ qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ pMÄ lÁu²¹ ≠


              Æ…UO(« w WIOÁbë  UMzUJë dŁ√ 5³ð Ʊ
                  Æ÷d*UÐ œuBI*« `{uð Æ≤
         ÆWIOÁbë  UMzUJÃ«Ë ÷d*« 5Ð WÁöFë Z²M² ð Æ≥
    ÆUNMÄ W¹UÁuë ‚dÞË W¹bF*« ÷«dÄ_« iFÐ ÷«dŽ√ nBð Æ¥
             Æ÷dLKà r '« WÄËUIÄ qzUÝË 5³ð Ƶ
     ÆWOz«cGë œ«u*« WŽUM w WIOÁbë  UMzUJë —Ëœ `{uð Æ∂
              ÆWLFÞ_« kHŠ ‚dÞ iFÐ `{uð Æ∑
                                  ≥∞
   ‰Ë_« ”—b «


          …UO(« w WIOÁbë WO(«  UMzUJë dŁ√
                         Î
    Ê«u?O(«Ë ÊU ½ù« vKŽ dŁRð wN ¨…UO(« w WLNÄ «—«Ëœ√ WIOÁbë WO(«  UMzUJë VFKð
                                Î     Î
                      ø—«Ëœ_« Ác¼ w¼ UL ÆUÐU−¹≈ Ë√ U³KÝ W¾O³Ã«Ë


                            ÆWIOÁbë WO(«  UMzUJë bz«u ≠√
   œułË ôuà t½√ ‰uIë UMMJ1Ë ¨UNÐ W½UN²Ýù« sJ1 ô WFÝ«Ë  «—bÁ WIOÁbë ¡UOŠ_« pK²9
    UMzUJë Ác¼ dOŁQð dNE¹Ë Æ÷—_« tłË vKŽ WMJ2 dOž …UO(« X׳ _ WIOÁbë  UMzUJë
                                ∫UNMÄ …bŽ  ôU−Ä w

   qšbð U¹d²J³ÃU ¨WIOÁbë WO(«  UMzUJë vKŽ bL²Fð …b¹bŽ  UŽUM „UM¼ ∫WŽUMBë ≠±
   ∫ q¦Ä W¹Ëœ_« iFÐË œuK'« WžUÐœË ÍuCFë œUL Ã«Ë ÊU³Ã_« WŽUM w
   ∫ q¦Ä W¹Ëœ_« ÃU²½≈ w  U¹dDHë Ÿ«u½√ iFÐ sÄ œUH² ¹ UL Æ5Ãu ½_«
                    Æ UM−F*«Ë e³)« WŽUM Ë 5K M³Ã«

    ¨hL(«Ë ‰uHë q¦Ä  UOÃuI³Ã« —Ëcł vKŽ U¹dO²J³Ã« Ÿ«u½√ iFÐ gOFð ∫WŽ«—eë ≠≤
   qLFð UL ¨…bOH*« WOMOłËd²OMë  U³Âd*« Ÿ«u½√ iFÐ ÃU²½≈ vKŽ qLFð YOŠ
    U2  U½«uO(«Ë  UðU³Më U¹UIÐ qOK% vKŽ  U¹dDHÃ«Ë U¹dO²J³Ã« Ÿ«u½√ iFÐ
                         ÆWÐd²Ã« WÐuBš sÄ b¹e¹
                     Î
     Âb ² ð wN ¨W¾O³Ã« nOEMð w ULNÄ «—Ëœ WIOÁbë  UMzUJë ÍœRð ∫W¾O³Ã« WOIMð ≠≥
      qOKײà W U{ùUÐ  öCHë sÄ hK ²Ã«Ë WÄœUFë ÁUO*« W'UFÄ w
                        ÆW²O*«  UMzUJë ÂU ł√

≥±
                         ∫WIOÁbë WO(«  UMzUJë —UCÄ ≠»
b?¹bFë œuF¹ Ábłu ¨5D K w UAÄ ÈbŠ≈ w VO³Dë ÁbÃ«Ë …—U¹eà s¹bë Õö V¼–
s¹bë Õö ‰QÝ ÆbOzuHO²Ã« ÷dÄ sÄ „«–Ë ÍdJ ë ÷dÄ sÄ w½UF¹ «cN ¨v{d*« sÄ
ø÷«dÄ_« b{ t H½ sŽ r '« l «b¹ nOÂË øtðU³³ Ä w¼ UÄË ø÷d*UÐ œuBI*« UÄ ÆÁbëË
¨r? ?'« w? d¦Â√ Ë√ “UNł Ë√ uCŽ WHOþË w qKš ÀËbŠ u¼ ÷d*« Ê√ b?ëuë tà dÂc
                      ∫UL¼ 5 Oz— 5L Á vÃ≈ ÷«dÄ_« r IðË

WOŠ  UMzU sÄË√ ¨dš¬ vÃ≈ h ý sÄ ‰UI²½ûà WKÐUÁ ÷«dÄ√ w¼Ë ∫ W¹bFÄ ÷«dÄ√ ≠±
  q¦Ä r '« VOBð WIOÁœ  UMzU sŽ Z²MðË ¨ÊU ½ù« vÃ≈ Èdš√
               Æ U¹dDHÃ«Ë U¹d²J³Ã«Ë  UÝËdOHë
  VKIë ÷«dÄ√ q¦Ä dšü h ý sÄ qI²Mð ô ÷«dÄ√ w¼Ë ∫W¹bFÄ dOž ÷«dÄ√ ≠≤
                    ÆÕU JÃ«Ë ÍdJ ëË
                  ∫UNMÄË W¹bF*« ÷«dÄ_« iFÐ sŽ wMÐ U¹ pŁbŠQÝË

                                ∫«e½uKH½_« ÷dÄ
–«–dÃ«Ë ‚UB³Ã« o¹dÞ sŽ tÐ ÈËbFë r²ðË ¨¡U²Aë w W Uš —UA²½ô« l¹dÝ wÝËdO ÷dÄ
p H½ wIð nO ©±∑≠∂® qJAë dE½« ƉUF Ã«Ë fDFë ¡UMŁ√ tH½√Ë i¹d*« r sÄ bŽUB²*«
                            ø÷d*« «c¼ sÄ s¹dšü«Ë
    «e½uKH½ù« ÷dÄ ©±∑≠∂® qJAë                         ≥≤
                                    ∫÷d*« ÷«dŽ√
            ∫wðQ¹ UÄ qLAðË 5Äu¹ Ë√ Âu¹ ‰öš «e½uKH½_« ÷dÄ ÷«dŽ√ dNEð
                       Ær '« …—«dŠ Wł—œ w TłUHÄ ŸUHð—« ≠±
                             ÆoK(« w ·UHłË Ÿ«b ≠≤
      Æ uBë w W×ÐË nOHš ·Uł ‰UFÝË 5MOFë w —«dLŠ« lÄ ÂUŽ nF{ ≠≥
                         ÆdNEÃ«Ë ·«dÞ_«  öCŽ w Âô¬ ≠¥
                                    ∫bOzuHO²Ã« ÷dÄ
   »U?B?Ä ÊU? ?½≈ “d?³?²¹ UÄbMF ÆÊU ½ù« ¡UFÄ√ w gOFð W¹uBŽ U¹dO²JÐ ÷d*« «c¼ V³ ¹
   ÊU? ?½≈ ¡«c?ž t?Ð ÀuK¹Ë »UB*« “«dÐ sÄ bOzuHO²Ã« U¹dO²JÐ qIMÐ »UÐcë ÂuI¹ ¨÷d*« «cNÐ
   v?K?Ž 5?Žu³Ý√ ‰öš ÷d*« ÷«dŽ√ dNEðË ©±∏≠∂® q?JAë Æt?ð«Ëœ√ Ë√ tЫdý Ë« rOKÝ
                                      ∫wðü« u×Më
    bOzuH²Ã« ÷dÄ ©±∏≠∂® qJAë
                                    ∫÷d*« ÷«dŽ√
              Æ…—«d(« Wł—œ w ŸUHð—« lÄ WONAKà ʫbI Ë ‰uLšË Ÿ«b ≠±
                                 ÆWÐu³Ož t³ýË ¡UOŽ≈ ≠≤
                  ÆsD³Ã« w Âô¬ lÄ b¹bý ‰UNÝ≈ vÃ≈ ‰uײ¹ „U Ä≈ ≠≥
≥≥                       Æ r '« vKŽ …d¦F³Ä W¹œ—Ë lIÐ —uNþ ≠¥
                                 ∫w{U¹dë ÂbIë ÷dÄ
 «c?¼ Z?²?M?¹Ë ¨Âb?I?ë l?ÐU? √ 5?Ð g?O?Fð  U¹dDHë sÄ ’Uš Ÿu½ sŽ ÷d*« «c¼ V³ ²¹
 5?Ð W?O?Ád?F?ë  «“«d? ù« r?«d?²?ð Y?O?Š ¨W?K?¹uÞ …d²Hà ¡«c(« qš«œ ÂbIë ¡UIÐ sŽ ÷d*«
 «–U* ¨ ©±π≠∂® q?JAë ÆÂb?I?ë s?Ä W?I?D?M?*« p?Kð w  U¹dDHë u/ l−A¹ U2 ¨lÐU _«
     ø÷d*« «c¼ q¦0 WÐU ù« sÄ pOÄbÁ wIð nOÂË ørÝô« «cNÐ ÷d*« «c¼ wLÝ                                    ∫÷d*« ÷«dŽ√
                 ÆÂbIë lÐU √ 5Ð WIIA²ÄË …dL×Ä W¹bKł WI³Þ —uNþ ≠±
                               ÆWN¹d W×z«— œułË ≠≤
w{U¹dë ÂbIë ÷dÄ ©±π≠∂® qJAë
                                        ∫V¹—bð
 t?{d?F?ð W−O²½ ÊU ½ù« VOBð w²Ã« ÷«dÄ_« ¡ULÝ√ sÄ t dFð UÄ —ËU:« ‰Ëb'« w ÊËœ
                                     =
                               ÆWHK²<«  U³³ LKÃ

     W¹dD ÷«dÄ√          WOÝËdO ÷«dÄ√          W¹dO²JÐ ÷«dÄ√
                                    ∫w H½ d³²š√

                                 Ô
              Æ ÍbF*« ÷d*« ¨÷d*« ∫sÄ qJÐ œuBI*« `{Ë√ ±”

                                  Ô
        ∫W¹bFÄ dOžË W¹bFÄ vÃ≈ WOðü« ÷«dÄ_« sÄ q ‰Ëbł w nM √ ≤”
       Æ ‰UHÞ_« qKý ¨ÕU Jë ¨w{U¹dë ÂbIë ¨«dOÃuJë ¨bOzuHO²Ã« ¨ÍdJ ë
                                              ≥¥
   w U « ”—b «


                ÷dLKÃ r '« WÄËUIÄ
   Â√ U?¹d?O?²JÐ X½UÂ√ ¡«u?Ý ¨÷d?L?K?à W?³?³? ?*«  U?M?zUJë 5¹ö0 W¾OKÄ W¾OÐ w ÊU ½ù« gOF¹
             Î
   ¨÷d?*U?Ð W?ÐU? û?à p?{d?F?¹ b?Á p?L ł vÃ≈  UMzUJë Ác¼ sÄ Í√ ‰ušœË ¨ UÝËdO
       Î     Î    Î
   U?¼u?LMà U?³?ÝU?MÄ U?Oz«cž U?D?ÝË d? u?ð Ê«u?O?(«Ë ÊU? ?½ù« ÂU? ?ł√ q?z«uÝË W− ½√ Ê√ W Uš
                             Î
                       ÆUNMÄ WKzU¼ «œ«bŽ√ W½uJÄ …dO³Â WŽd Ð U¼dŁUJðË
                 Î
   øpÖ r²¹ nOJ Æ÷dLKà ÷dF²½ UÄ «—œU½Ë ¨wFO³Þ qJAÐ WOÄuOë UMÃULŽ√ ”—U/ UM½√ ô≈
         ø÷d*«  U³³ Ä b{ t H½ sŽ ŸU bKà r '« UNJK²1 w²Ã« qzUÝuë w¼ UÄË
≥µ
Ác¼ sÄË ¨÷«dÄ_«  U³³ Ä b{ WFÐU²²Ä WOŽU œ qzUÝuÐ ÊU ½ù« r ł qłË eŽ tKë œË“
               ∫wðQ¹ UÄ ÷«dÄ_«  U³³ Ä r '« UNÐ ÂËUI¹ w²Ã« qzUÝuë

                                                ∫bK'« ≠±
÷d?*«  U?³?³? ?Ä lM1˨ ÊU ½ù« r ł wDG¹ bK'U ¨r '« w ‰Ë_« ŸU bë jš u¼Ë
øb?K'« ‰öš r '« ‰ušœ sÄ WIOÁbë  UMzUJë sJL²ð q¼ ÆtOÃ≈ ‰ušbë sÄ tÐ WDO;«
                                             øpÖ r²¹ nOÂ
                            ™∫WOÞU<« WOAž_«Ë WOFÄbë œbGë ≠≤
qšbð Ê√ sJ1 ¨rHÃ«Ë n½_«Ë Ê–_« Ë 5Fë q¦Ä WHK² Ä  Uײ ÊU ½ù« r ł w błu¹
5?(« 5?Ð 5?F?ë s?Ä q?O? ?ð w?²?ë Ÿu?Äb?ë qLFðË ¨r '« vÃ≈ UNI¹dÞ sŽ ÷d*«  U³³ Ä
                      Æ÷d*«  U³³ Ä sÄ 5Fë hOK ð vKŽ dšü«Ë                                             Ó   Ô
                                           Y×Ð√Ë dJ √
 ¡UCIë vKŽ qLFð w²Ã«Ë rHÃ«Ë Ê–_«Ë n½_« sÄ q w …d u²*« ŸU bë qzUÝË w¼ UÄ
                              Æ÷«dÄ_«  U³³ Ä rEFÄ vKŽ
            r '« w ‰Ë√ ŸU œ j  WOFÄbë œbGÃ«Ë WOÞU<« WOAž_«Ë bK'« WOLKFë lł«d*« iFÐ d³²Fð ™  ≥∂
                                 ∫¡UCO³Ã« Âbë U¹öš ≠≥
   ÷dÄ  U³³ Ä XMJ9 «–S ¨¡UCO³Ã« Âbë U¹öš vL ð …dOG ÂU ł√ ÊU ½ù« Âœ w błu¹
           ÆUNFK²³ðË  U³³ *UÐ jO% U¹ö)« Ác¼ sÄ UŽ«u½√ ÊS r '« ‰ušœ sÄ UÄ
        ¡UCO³Ã« Âbë  U¹dÂ
                                  ∫…œUC*« ÂU ł_« ≠¥
   ¡U?C?I?ë w? W?I?ÐU? ?ë ◊u?D?)« XKA UÄ «–S ¨ÊU ½ù« r ł w dOš_« ŸU bë jš w¼Ë
   v?L? ?ð W? U?š œ«u?Ä Z²Mð ¡UCO³Ã« Âbë U?¹öš s?Ä Èd?š√ U?Ž«u?½√ ÊS? ÷d*«  U³³ Ä vKŽ
           Æ÷d*«  U³³ Ä vKŽ ¡UCIë w U¼—ËbÐ qLFð w²Ã« ¨…œUC*« ÂU ł_«
   Î                           Î
   øULOKÝ œuF²Ã pMŽ ŸU bë w „—Uý r '« ◊uDš ÍQ ¨W³B(« ÷d0 UÄu¹ X³ √ pKFÃ
                           øÈdš√ …dÄ ÷d*« «cNÐ X³ √ q¼Ë
   p?L? ?ł w ¡UCO³Ã« Âbë U¹öš Ê_ ¨Èd?š√ …d?Ä W?³B(« ÷d0 VBð rà p½√ bÂR*« sÄ
   w ÂU ł_« Ác¼ XOIÐ rŁ ¨tOKŽ XCÁË W³B(« ”ËdO XLłU¼ …œUCÄ UÄU ł« X½uÂ
                              Î
   pL ł Ê√ ‰uI½ U¼bMŽË ÆÈdš√ …dÄ r '« tÃušœ WÃUŠ w ”ËdOHë «c¼ sÄ tÝd% pÄœ
                         ÆW³B(« ÷dÄ b{ WŽUMÄ t¹bà `³ √ bÁ
   W?¹b?F?*« ÷«dÄ_« b{ …œUC*« ÂU ł_« qLŽ W−O²½ r '« UN³ ²J¹ w²Ã« WŽUM*« vKŽ oKD¹
     ø÷«dÄ_« WÄËUI* …bOŠuë WKOÝuë w¼ WOFO³Dë WŽUM*« q¼ sJÃË ÆWOFO³Dë WŽUM*UÐ
≥∑
                           rOFD²Ã« WÁUDÐ   ◊UAM «

                            ∫vÃ≈ ÃU²Š√      ∫∂


                                ∫qLFë  «uDš
     Ô        Ô                       Ô
  ÆUNO V²Â «–UÄ qOBH²ÃUÐ √dÁ√Ë wðuš≈ bŠQÐ Ë√ wÐ W U)« rOFD²Ã« WÁUDÐ dCŠ√ Ʊ
                                   Ô
   Æ©≤∞≠∂® qJAë w WÄuÝd*« WÁUD³ÃUÐ rOFD²Ã« WÁUDÐ w œułuÄ u¼ UÄ Ê—UÁ√ Æ≤
                                    Ô
ÆpÖ gÁU½«Ë ¨wMJÝ WIDMÄ w rOFD²Ã« eÂdÄ vÃ≈ ŸułdÃUÐ WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ Æ≥
                          ørOFD²ÃUÐ œuBI*« UÄ ≠
        ø÷d*« b{ ‰UHÞ_« rOFD²Ã  öLŠ W×Bë …—«“Ë rEMð «–U* ≠
                       ørFÞ ‰Ë√ qHDë cšQ¹ v²Ä ≠
                    øW³B(« ÂuFDÄ qHDë cšQ¹ v²Ä ≠
              Æ U¼b{ ‰UHÞ_« rOFDð r²¹ ÷«dÄ_ WK¦Ä√ jŽ√ ≠
                         rOFD²Ã« WÁUDÐ ©≤∞≠∂® qJAë
                                          ≥∏
   Æ÷«dÄ_« sÄ dO¦Â b{ WŽUMÄ r '« V Jð ¨Èdš√ WOŽU œ WKOÝË w¼ rOFD²Ã« WOKLŽ Ê≈
                  ÆWOŽUMBë WŽUM*UÐ rOFD²Ã« sŽ W&UMë WŽUM*« vL ðË
   ∫UNMÄË ÷«dÄ_« sÄ b¹bFÃUÐ WÐU ù« sÄ tOL% UN½S h Aë UNF³ð« «–≈ WO×  «œUŽ „UM¼


                        ÆUNÃËUMð q³Á —UC)«Ë t«uHë q ž Ʊ
   Æ÷UŠd*« sÄ ÃËd)« bFÐË ÂUFDë ‰ËUMð q³Á W Uš ¨ÂuOë w  «dÄ …bŽ s¹bOë q ž Æ≤
                    ÆU¼bŽuÄ w WÄ“öë ©ÂuFDë® rOŽUD*« cš√ Æ≥
                  Î
             ÆqÁ_« vKŽ UOÄu¹ 5ðdÄ Êu−F*«Ë …UýdHÃUÐ ÊUMÝ_« nOEMð Æ¥
     ÂbŽË ¨ «e½uKH½_«Ë `ýdÃU W¹bF*« ÷«dÄ_UÐ 5ÐUB*« ’U ý_« sŽ œUF²Ðô« Ƶ
                            ÆW U)« rNð«Ëœ√ «b ²Ý«
                                   ∫Y׳Kà WOCÁ
                                   Î
   ‰U¦Ä√ WÃbOBë ¨VDë ‰U−Ä w 5LK *«Ë »dFë ¡ULKFë  «“U$≈ tO `{uð «d¹dIð V²Â√
                           ÆUMOÝ sЫ ¨—UDO³Ã« sЫ ¨Í“«dë
≥π
                                ∫w H½ d³²š√


Æ÷d*«  U³³ Ä ‰ušœ sÄ r '« W¹ULŠ vKŽ Ê–_«Ë 5Fë qLFð nO `{Ë√Ô ±”                              Ô
d? ? √ øÈdš√ …dÄ tÐ »UB¹ Ê√ lÁu²ð qN ¨¡U*« Í—bł ÷d0 qHÞ VO √ ≤”
                            Î   Î
                            ÆUOLKŽ «dO Hð pÖ


                            ; wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≥”
                                  Ô
 ÆWHK²<« WOŠ«d'«  UOKLFÃUÐ ÂUOIë ¡UMŁ√ WŠ«d'«  «Ëœ√Ë W dž rOIFð r²¹
                                       ¥∞
   Y U « ”—b «


        WOz«cGë œ«u*« WŽUM w WIOÁbë WO(«  UMzUJë —Ëœ
                           Î  Î
   WÐuždÄ W¹cž√ ÃU²½≈ rCð w²Ã« WOz«cGë  UŽUMBë w ULNÄ «—Ëœ WIOÁbë WO(«  UMzUJë ÍœRð
                Æ©≤±≠∂® qJAë¨e³)«Ë  öK<«Ë ÊU³ł_«Ë ÊU³Ã_« q¦Ä
                WHK² Ä WOz«cž  UŽUM ©≤±≠∂® qJAë

                                  6Kë WŽUM   ◊UAM «
                                   ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ∏∫∂
   ¨s MÐ bÁuÄ ¨…dO³Â WOłUł“ ”Q ¨dO³Â r−Š ¥ œbŽ —U³²š« VOÐU½√ ¨Vz«— 6Ã
   ¨`KÄ ¨dJÝ ¨≥rÝ©±∞∞® Á—«bIÄ VOKŠ ¨WO½bFÄ WJ³ý ¨wŁöŁ w½bFÄ VBMÄ
                          ÆVOÐU½√ qÄUŠ ¨…dOG WIFKÄ


¥±
                             ∫qLFë  «uDš
 ÆVOK(« wKG¹ v²Š s MÐ bÁuÄ vKŽ UNF{√ rŁ WOłUłeë ”QJë w VOK(« l{√ Ʊ

              Æ©µ¥∞ wëuŠ® U¾ «œ `³B¹Ë œd³¹ v²Š VOK(« „dð√ Æ≤
                     Î
         Î
        Æ «bOł Z¹e*« „dŠ√Ë Vz«dë 6Kë sÄ …dOG WMOŽ VOK(« w l{√≠≥
  w UNF{√ rŁ ¨¥≠± sÄ UNLÁ—√Ë Z¹e*« sÄ ≥rÝ≤µ —U³²š« »u³½√ q w l{√ Æ¥
                               Æw³A)« qÄU(«

     Î
    Æ«bOł Z¹e*« „dŠ√Ë ± rÁ— »u³½_« w `K*« sÄ …dOG WIFKÄ lЗ nO{√ Ƶ
   Î
   Æ«bOł Z¹e*« „dŠ√Ë ≤ rÁ— »u³½_« w dJ à « sÄ …dOG WIFKÄ lЗ nO{√ Æ∂
     Î
    Æ«bOł Z¹e*« „dŠ√Ë ≥ rÁ— »u³½_« w dJ à « sÄ nB½Ë WIFKÄ nO{√ Æ∑
                  Æ ¡wý Í√ W U{« ÊËœ ¥ rÁ— »u³½_« „dð√ Æ∏

W?ł—œ ® ¥∞w?ëu?Š T? «œ ÊU?J?Ä w? U?N?F?{√Ë 5?KHÃUÐ WFЗ_« VOÐU½_«  U¼u wDž√ Æπ
                         Æ‘ULÁ WFDIÐ UNODž√Ë © W¹u¾Ä

   WK¾Ý_« sŽ VOł«Ë ¨WFЗ_« VOÐU½_« sŽ nAÂ√ rŁ  UŽUÝ ¥≠≤sÄ dE²½√ Ʊ∞
                                  ∫WOðü«
                  ø»u³½√ q w VOK(« rFÞ UÄ ≠
                       Ò
           ø6à vÃ≈ tO VOK(« ‰u% Ícë »u³½_« rÁ— UÄ ≠
        ø¡Uł s¹√ sÄË ø6à vÃ≈ VOK(« ‰u% sŽ ‰ËR *« sÄ ≠
         ø6à vÃ≈ Èdš_« VOÐU½_« w VOK(« ‰uײ¹ rà «–U* ≠
                                         ¥≤
                             © 5−Fë dL ð ® ◊UAM «
                                 ^
                               ∫vÃ≈ ÃU²Š√  π∫∂

   WIFKÄ ¨≤ œbŽ włUł“ ¡UŽË ¨W Uł …dOLš ¨T «œ ¡UÄ ¨≤ œbŽ dO³Â r−Š »uÂ
                          ÆdOG ÊU−M ¨…dOG
                                 ∫qLFë  «uDš
       Æ5OłUłeë 5zUŽuë bŠ√ w W U'« …dOL)« sÄ …dOG WIFKÄ nB½ l{√ Ʊ
                                 Î
             Æ5OłUłeë 5zUŽuë sÄ q w T «bë ¡U*« sÄ U½U−M l{√ Æ≤
      Î
      Æ«bOł Z¹e*« jKš« rŁ dO³Â 5×Þ ÊU−M ¡UŽË q w l{√ ozUÁœ fLš bFÐ Æ≥
                          Î
   ÆT «œ ÊUJÄ w UNF{√Ë ‘ULIë sÄ WFDIÐ UNHÃ√ rŁ ¨«bOł WOłUłeë WOŽË_« wDž√ Æ¥
                  økŠô√ «–UÄ Æ5zUŽuë vÃ≈ dE½√ WIOÁœ ≤∞ bFРƵ
¥≥
¨W?O?z«cGë  UŽUMBë w ULNÄ «—Ëœ W?I?O?Ábë WO(«  UMzUJë VFKð
            Î  Î
                                    ∫ Z²M²Ý√
       Î  Î
U¹dO²J³Ã« sÄ U Uš UŽu½ „UM¼ Ê√ U½błË Vz«dë 6Kë WŽUM ¡UMŁQ
s?Ä U?¹d?²?J³Ã« Ác¼  ¡Uł bÁË ¨6à vÃ≈ VOK(« q¹u% sŽ ‰ËR Ä
     ÆWFЗ_« VOÐU½_« w UNF{Ë - w²Ã« Vz«dë 6Kë WMOŽ
d?D? d?ŁUJðË u/ bMŽ t½√ UMEŠô UM½S ¨e³)« WŽUMBÐ oKF²¹ ULO UÄ√
Èb?ÃË ¨W¹“Už  UŽUI ÃËdš pÖ VŠU ¨5−Fë w …dOL)«
ŒU?H?²?½« V?³?Ý U?2 l?D?² ¹ rà 5−Fë sÄ ÃËd)« “UGë «c¼ WÃËU×Ä
                     ÆtL−Š d³ÂË 5−Fë
                                    ∫w H½ d³²š√
                                       Ô
                                 ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ±”
       Æt²{uLŠ œ«œe𠨜«d³Ã« ×Uš nOBë qB w 6Kë l{Ë bMŽ


                øe³)« WŽUM bMŽ …dOL Kà ¡«cGë —bBÄ u¼ UÄ ≤”
                                           ¥¥
   l «d « ”—b «


                  WLFÞ_« kHŠ ‚dÞ
    W?ÐU?łù« ‰ËU?ŠË U?N?OÃ≈ dE½« ¨WOz«cGë œ«u*« sÄ WŽuL−Ä ≤≤≠∂ q?J?Aë w —uBë q¦9
                                       ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ
               WþuH×Ä WOz«cž œ«uÄ ©≤≤≠∂® qJAë

               øWLFÞ_« Ác¼ q¦Ä pÃeMÄ w d u²¹ q¼ Ʊ
           ø U³KF*«Ë  öK<« qLŽ vÃ≈ ”UMë Q−K¹ «–U* Æ≤
                 øWLFÞ_« Ác¼ kHŠ WOKLŽ r²ð nO Æ≥
   r?²?¹Ë ¨WMJ2 …bÄ ‰uÞ√ …bOł WÃUŠ w UNzUIÐ vKŽ bŽU ¹ W×O× WI¹dDÐ WLFÞ_« kHŠ Ê≈
   u?¼ ‚d?D?ë Ác?¼ q?¦?Ä ŸU?³ð« sÄ ·bNÃ«Ë ¨WIOÁbë WO(«  UMzUJë ◊UA½ nÁË ‰öš sÄ pÖ
   s?Ä Ÿ«u?½√ d?O? u?ð W?O?½U?J?Ä≈ v?Ã≈ W? U{≈ ¨WłU(« XÁuà UNM¹e ðË ¨œU Hë sÄ WLFÞ_« W¹ULŠ
           ∫UNMÄ WLFÞ_« kH( ‚dÞ …bŽ „UM¼Ë ¨UNLÝ«uÄ dOž w WHK²<« W¹cž_«

                      k??H?Š v?K?Ž W?I?¹d?D?ë Ác?¼ b?L?²?F?ð ∫`?O?K?L?²?ë Ʊ
                      «b?ł W?OÃUŽ WŠuK*« W³ ½ tO ÊuJð ¡UÄ w WLFÞ_«
                      Î
                      W?I?O?Áb?ë W?O?(«  U?M?zU?J?ë rEF* `L ¹ ô YO×Ш
                      k?H?% w?²?ë W?L?FÞ_« sÄË ÆtO dŁUJ²Ã« Ë√ gOFÃUÐ
¥µ                         ÆÊU$–U³Ã«Ë Êu²¹eë˗UO)« ∫WI¹dDë ÁcNÐ
                     ∫dOJ ²Ã« Æ≤
d?J? ?ë W? U?{≈ v?KŽ WLFÞ_« iFÐ kHŠ bL²F¹
`L ¹ ô dJ Kà wÃUFë eOÂd²Ã« Ê√ YOŠ ¨UNOÃ≈
sÄË ÆdŁUJ²Ã« Ë√ gOFÃUÐ WIOÁbë WO(«  UMzUJKÃ
Ác??N? Ð k??H? % w?²?ë W?O?z«c?G?ë œ«u?*« v?K?Ž W?K?¦?Ä_«
         ÆWHK²<« tŽ«u½QÐ vÐd*« ¨WI¹dDë

                    ∫VOKF²Ã« Æ≥
           Î
Ÿ«u?½√ q?J?à `?K?BðË U?O?ŽU?M? r?²?ð W?I?¹dÞ w¼Ë
    Ì
WLJ×Ä Ê«Ë√ w ¡«cGë kHŠ r²¹ YOŠ WLFÞ_«
 U?ł—œ «b ²ÝUÐ ¡«uNë sÄ WždHÄË ‚öžù«
W?I?OÁbë WO(«  UMzUJë q²Ià wHJð WOÃUŽ …—«dŠ
w²Ã« WLFÞ_« sÄË ¨WLFÞ_« œU sŽ WÃËR *«
            ∫WI¹dDë ÁcNÐ UNEHŠ r²¹
        Æ «ËdC)«Ë Âu×KÃ«Ë pL ë


                     ∫nOH−²Ã« Æ¥
 ¨WLFÞ_« kHŠ w WÄb ² *« ‚dDë ÂbÁ√ sÄ w¼Ë
 Ác?¼ b?L?²?F?ð Æn?OÃUJ²Ã« WKÁË WÃuN ÃUÐ eOL²ð YOŠ
 ÆU?¼œU? ? l?M?* W?L?FÞ_« sÄ ¡U*« Wë“≈ vKŽ WI¹dDë
    ∫WI¹dDë ÁcNÐ UNEHŠ r²¹ w²Ã« WLFÞ_« sÄË
       ÆWOÄU³Ã«Ë d²ŽeÃ«Ë lMFMÃ«Ë WOšuK*«
 ÆWI¹dDë ÁcNÐ kH% Èdš√ WOz«cž œ«u* WK¦Ä√ jŽ√≠        ¥∂
                                 ∫…—«d(UÐ rOIF²Ã« Ƶ
                         w? g?O?F?ð ô W?O?(«  U?MzUJë rEFÄ
                         Âu?I?½ p?Ãc?à ¨W?O?ÃU?Ž …—«d?Š  Uł—œ
                         q??³? Á ÂU?F?D?ë w?N?ÞË V?O?K?(« w?K?G?Ð
                                         ÆtÃËUMð                                      ∫b¹d³²Ã« Æ∂
                        W?łö?¦?ë w? WLFÞ_« kHŠ tÐ bBI¹
                        ≠ d?H ® 5Ð ÕË«d²ð …—«dŠ Wł—œ w
                        r?E?F?Ä u?/ n?I?¹ p?ÃcÐË © Uł—œ ∑
                        b? ?H?¹ ö? ¨W?I?O?Áb?ë W?O?(«  U?MzUJë
                        Ÿ«u?½_ W?I?¹dDë Ác¼ `KBðË Æ¡«cGë
                             ÆWł“UDÃ«Ë WOND*« WLFÞ_«


   Î     Î
   «eOÂdð Ë√ U×KÄ Íu% w²Ã« VOÐU½_« w 6à vÃ≈ VOK(« ‰uײ¹ rà «–U* X dŽ q¼ Êü«Ë
                                       Î
                                  ødJ ë sÄ UOÃUŽ
¥∑
                          ∫wðQ¹ UÄ wŽ«—√

          Æ WOz«cGë …œULKà WOŠöBë ÈbÄË ÃU²½ù« a¹—Uð dE½√ ≠±
       Æ dEMKà XHKÄ qJAÐ sL¦Ã« WBOš— œ«u*«Ë  U³KF*« sŽ bF²Ð≈ ≠≤
            Æ aH²MÄ ¡UŽË Ë√ W³KFÐ WþuH×Ä …œUÄ Í√ d²Að ô ≠≥
         Æ …bÝUHë œ«u*UÐ ÊËdłU²¹ s¹cë 5FA'« —U−²Ã« »—UŠ ≠¥
                              ∫w H½ d³²š√

¨6'« ¨—UO)« ¨XHKë ¨ŸUMFMë ¨WOšuK*« ∫wK¹ U2 q kH( WI¹dÞ qC √ UÄ ±”
                            ø‰UIðd³Ã«

                         Ô      Ó
  ÆUNEHŠ ‚dÞË UM²OÐ w WþuH;« W¹cž_« Ÿ«u½√ tO 5Ð√ Î ôËbł qLŽ√ ≤”
                                     ¥∏
   ∫qBH « «c s XLKF

              Ær '« w d¦Â√ Ë√ “UNł Ë√ uCŽ WHOþË w qKš ÀËbŠ u¼ ÷d*« ≠
           ÆW¹bFÄ dOž ÷«dÄ√Ë W¹bFÄ ÷«dÄ√ ∫ÊUŽu½ ÊU ½ù« VOBð w²Ã« ÷«dÄ_« ≠

     ÆrOK ë h Aë vÃ≈ i¹d*« h Aë sÄ ‰UI²½ûà WKÐUIë ÷«dÄ_« w¼ W¹bF*« ÷«dÄ_« ≠
                    ÆÈËbFë UNÐ Àb% WMOFÄ WI¹dÞË V³ Ä bFÄ ÷dÄ qJà ≠

   Æ÷dÄ qJà …eO2 ÷«dŽ√ w nK² ð ULMOÐ ¨WO{d*« ÷«dŽ_« iFÐ w W¹bF*« ÷«dÄ_« tÐUA²ð ≠
   W× UJÄË W¾O³Ã«Ë ‰eM*« W UE½Ë WOB Aë W UEMë ∫ W¹bF*« ÷«dÄ_« sÄ W¹UÁuë w WLN*« ‚dDë sÄ ≠
                       Æi¹d*«  «Ëœ√ «b ²Ý« ÂbŽË …—UCë  «dA(«

   WOÞU<« WOAž_«Ë bK'« ∫q¦Ä ÷d*«  U³³ Ä b{ t H½ sŽ ŸU bKà …dO¦Â qzUÝË r '« pK²1 ≠
                   Æ…œUC*« ÂU ł_«Ë ¡UCO³Ã« Âbë U¹öšË rHÃ«Ë n½úà WMD³*«
     ÆWOŽUMBë WŽUM*«Ë WOFO³Dë WŽUM*« ∫UL¼ 5 Oz— 5L Á vÃ≈ ÊU ½ù« r ł w WŽUM*« r Ið ≠


            ÆWOFO³Dë WŽUM*« qzUÝË sÄ ÊU ½ù« r ł w WHK²<«  «“«d ù«Ë bK'« bF¹ ≠
                ÆW¹bF*« ÷«dÄ_« sÄ W¹UÁuKà WI¹dÞ r¼√ ‰UHÞ_« bMŽ rOFD²Ã« bF¹ ≠


   w pÃcÂË ¨ öK<«Ë ÊU³Ã_« WŽUM w qšbð wN ¨…dO³Â W¹œUB²Á« WOL¼√ WO(«  UMzUJKà ≠
                                 Æ UMOÄU²OHÃ«Ë W¹Ëœ_« ÃU²½≈
            Æ„öN²Ýöà W(U vI³ð YO×Ð WK¹uÞ …bÄ WLFÞ_« kH( ‚dÞ …bŽ „UM¼ ≠¥π
qBH « WK      √ ∫wðQ¹ ULO W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✗® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✓® …—Uý« l{√Ó ±”
             Ædš¬ vÃ≈ h ý sÄ W¹bF*« ÷«dÄ_« qI²Mð Ʊ
              Æw{U¹dë ÂbIë ÷dÄ U¹dO²J³Ã« V³ ð Æ≤
                               Ô
     ÆfHM²Ã« WOKLŽ ‰öš ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁ “Už …dOL)« Ãd ð Æ≥
                              Ô
                ÆWLFÞ_« kHŠ ‚dÞ ÈbŠ≈ dOJ ²Ã« Æ¥
  Æ÷«dÄ_« sÄ t²¹UL( r '« U¹öš iFÐ UN−²Mð …œUC*« ÂU ł_« Ƶ
         ø «e½uKH½_« ¨bOzuHO²Ã« ∫ sÄ qJà WO{d*« ÷«dŽ_« w¼ UÄ ≤”
                               Ô
  Æøw{U¹dë ÂbIë ÷dÄË «e½uKH½_« ÷dÄ sÄ W¹UÁuë sJ1 nO `{Ë√ ≥”
      Ô
 ÆpÖ gÁU½√ÆÊU ½ù« …UOŠ vKŽ WO³KÝ Èdš√Ë WOÐU−¹≈ —UŁ¬ WO(«  UMzUJKà ¥”
                                          µ∞
      …b u « WK      √


                                             Ó
                         ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ l{√

                            ∫vÃ≈ tHOMBð w ”U½uÄbOÄöJë l³²¹ Ʊ
       UOÃË_« ≠œ       U¹dO²J³Ã« ≠à     U¹dDHë ≠»      VÃU×Dë ≠√                              ∫t½QÐ U¹d²J³Ã« sŽ ”ËdOHë eOL²¹ Æ≤
   U¹dO²J³Ã« sÄ d³Â√ ≠œ  VÂd*« dN:UÐ Èd¹ ≠à   W¹cG²Ã« wð«– ≠»  U¹dO²J³Ã« sÄ ‚œ√ ≠√
              ∫ sŽ V³ ²ð WN¹d W×z«— ÂbIë …d w³Žô iFÐ lÐU √ 5Ð sÄ oKDMð Æ≥
          U¹dDHë ≠œ      UOÃË_« ≠à     UÝËdOHë ≠»     U¹dO²J³Ã« ≠√                       ∫ «bŽ UÄ  UÝËdO UN³³ ð WOðü« ÷«dÄ_« lOLł Æ¥
       «dOÃuJë ≠œ     «e½uKH½_« ≠à     ‰UHÞ_« qKý ≠»    “b¹_« ≠√                                  Î
                 ∫ vKŽ œUL²ŽôUÐ r²ð  UOÃË_« nOMBð w UŽuOý d¦Â_« WI¹dDë Ƶ
       Æ öCHë ëdš≈ ≠œWÂd(« WKOÝË ≠à     ¡«cGë vKŽ ‰uB(« ≠» dŁUJ²Ã« WI¹dÞ ≠√


µ±
 ∫wðQ¹ ULO W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ ©✗® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓ ® …—Uý« l{√ ≠≤”
                                       Ó
                         ÆUN HMÐ U¼¡«cž  U¹dDHë lMBð Ʊ
           ÆqO Ë—uKJë …œUÄ vKŽ WIOÁbë WO(«  UMzUJë lOLł Íu²% Æ≤
                       ÆZMLK rÃUFë ”ËdOHë nA²Â≈ Æ≥
                                   Ó
                      ÆÎU³¹dIð ÊUJÄ q w U¹dO²J³Ã« błuð Æ¥

                                      Ô
                            ∫ sÄ qJÐ œuBI*« `{Ë√ ≥”
                 b¹d³²Ã« ¨dOJ ²Ã« ¨WOŽUMBë WŽUM*« ¨WOFO³Dë WŽUM*«


                                 Ó
 w ÷«dÄ_UÐ WÐU ù« sÄ rOK ë h Aë W¹ULŠ w bŽU ð WO×  «œUŽ ÀöŁ d–√ ¥”
                                   ÆUNŽU³ð« ‰UŠ

                                       Ó
                           ∫wK¹ U2 q vKŽ 5ÃU¦Ä d–√ µ”
        UOÃË_« ≠œ      U¹dO²J³Ã« ≠à      U¹dDHë ≠»    VÃU×Dë ≠√


         øÈdš_« WO(«  UMzUJë vKŽ VÃU×Dë Ÿ«u½√ lOLł  uÄ dŁ√ u¼ UÄ ∂”


                                        Ô
                                  ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ∑”
                         Æ WHK² Ä Ê«uÃQÐ VÃU×Dë —uNþ Ʊ
                           Æ  UÝËdOHë ·UA²Â« dšQð Æ≤

                                      Ó
vKŽ sÄ U¹dO²J³Ã«Ë  UÝËdOHë lOLł vKŽ wCI¹ ¡«Ëœ d¹uDð vKŽ …—bIë Íbà Ê√ qO ð√ ∏”
                                Ò
                              Ô
Æ¡«Ëbë «c¼ dÞU ÄË l UMÄ tO n √ b¹b'« wz«Ëbà WOŽuð WKLŠ rL √ Æ÷—_« tłË                                            µ≤
   WOFO D « —œUB*«Ë  «Ë d «
                 …bŠuë

µ≥
               7
   WOFO D « —œUB*«Ë                 «Ë d «

            Ædš¬ vÃ≈ ÊUJÄ sÄ qIM²Kà …—UO à ÃU²×½ s×½
                ø…—UO ë UNMÄ lMBð w²Ã« œ«u*« UÄ ≠
                         Ô
                øœ«u*« Ác¼ vKŽ ‰uB(« r²¹ nO ≠
                  ÆtO gOF½ w XO³Ã ÃU²×½ s×½
                øXO³Ã« «c¼ ¡UM³Ã ÂeKð w²Ã« œ«u*« UÄ ≠
               øœ«u*« Ác¼ vKŽ ‰uB(« r²¹ s¹√ sÄ ≠
                         ÆWOŠ  UMzUÂ s×½
                     øgOF½ w ÃU²×½ «–UÄ ≠
            ø¡«cGÃ«Ë ¡«uNÃ«Ë ¡U*« vKŽ qB×½ s¹√ sÄ ≠
                  Æ„dײð w œuÁuà ÃU²% …—UO ë
                      øœuÁuë «c¼ —bBÄ UÄ ≠
                    øtOKŽ ‰uB(« r²¹ nOÂ ≠
Æ…bŠuë ÁcNà UM²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²MÝ U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼
                                    µ¥
µµ
‰Ë_« qBH «           —u BÃ«Ë ÊœUF*«


       ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJð Ê√ qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ pMÄ lÁu²¹
           Î
                   ÆWOFO³Dë  «Ëd¦Ã« vÃ≈ ·dF²ð ≠
           ÆW¹eKHë ÊœUFLKà WOFO³Dë  UHBë vÃ≈ ·dF²ð ≠
                   ÆWHK²<« ÊœUF*« bz«u œbFð ≠
          ÆWO{—_« …dAIë w WHK²<« —u Bë sŽ nAJð ≠
                  ÆWHK²<« —u Bë bz«u dÂcð ≠
                         Î
               Æ —u Bë w ÷uL(« dŁ√ UO³¹d& 5³ð ≠
                                   µ∂
   ‰Ë_« ”—b «


             UNHOMBðË WOFO³Dë  «Ëd¦Ã«
                                  ∫©±≠∑® qJAë dE½√
                               ø…—uBë w b¼Uý√ «–UÄ ≠
                                 Ò
                         ÆWOFO³Þ  «ËdŁ ¡UOý_« Ác¼ ”UMë iFÐ wL ¹
                            øp¹bà WOFO³Dë …Ëd¦Ã« ÂuNHÄ UÄ ≠
                                         Ó
                           ÆWOFO³Þ  «Ëd¦Ã Èdš√ WK¦Ä√ d–√ ≠
                            øÊU ½ûà  «Ëd¦Ã« Ác¼ …bzU UÄ ≠
   WHK² Ä WOFO³Þ  «ËdŁ ©±≠∑® qJAë

                                         ◊UAM «
                          Æ WOFO³Dë  «Ëd¦Ã« nOMBð
                                          ±∫
                    ∫ WOðü« WOFO³Dë  «Ëd¦Ã« WŽuL−Ä nM √
   ÆfLý ¨—uHBŽ ¨ÂUFÞ `KÄ ¨b¹bŠ ¨ÂUš— ¨ U³½ ¨ÊUBŠ ¨¡«u¼ ¨¡UÄ

   ÆÆÆÆ    ÆÆÆÆ    ÆÆÆÆ     ÆÆÆÆ   ÆÆÆÆ    ÆÆÆÆ    ÆÆÆ  «ËdŁ
   ÆÆÆÆ    ÆÆÆÆ    ÆÆÆÆ     ÆÆÆÆ   ÆÆÆÆ    ÆÆÆÆ    ÆÆÆ  «ËdŁ

                      ønOMB²Ã« w tOKŽ  bL²Ž« Ícë ”UÝ_« UÄ
µ∑
                                  ∫ Z²M²Ý√
bL²F¹ ¨ÊU ½ô« lM sÄ fOà WFO³Dë w Tý q w¼ ∫WOFO³Dë …Ëd¦Ã« ™
b?L?²?F?¹ UL ¨sJ ÄË f³KÄË »dAÄË qÂQÄ sÄ tðUłUO²Š« b?Ý w UNOKŽ
                          Ò
              Æt²O¼U — oOI%Ë tðUOŠ —«dL²Ý« w UNOKŽ
         ∫UNMÄ …bŽ  UHOMBð vÃ≈ WOFO³Dë  «Ëd¦Ã« nMBð ™
  UI²AÄ sÄ UNMŽ Z²M¹ UÄË WO(«  UMzUJë sŽ …—U³Ž ∫WO(«  «Ëd¦Ã« ™
                          Ò
        Æ—U¼“_«Ë VA)«Ë Âu×KÃ«Ë VOK(« ∫q¦Ä WHK² Ä
© «œULł® WOŠ dOž ¡UOý√ sÄ cšRð w²Ã« œ«u*« pKð ∫WO(« dOž  «Ëd¦Ã« ™
    Æ¡«uNÃ«Ë fLAë ¨ÕöÄ_« ¨ÁUO*« ¨—u Bë ¨ÊœUF*« ∫q¦Ä
                                ∫w H½ d³²š«

                                     Ó
                 ∫wðQ¹ ULO WO(« dOž  «Ëd¦Ã« ‰uŠ …dz«œ l{√
    ÆÃUłœ ¨d    ¨V¼– ¨·Ëdš ¨fLý ¨V½—√ ¨Êu²¹“ ¨…d−ý ¨b¼b¼
                                        µ∏
   w U « ”—b «


                     ÊœUF*«
   l?O?L?ł X½U YOŠ ¨ÊU ½ù« UNOÃ≈ q uð w²Ã«  U UA²Âù« r¼√ sÄ ÊœUF*« «b ²Ý« ÊUÂ
                               Ò
   VA)« Ë« Ê«uBë d−Š sÄ lMBð ÊœUF*« ·UA²Â« q³Á UNÄb ²Ý« w²Ã«  ôü«Ë W×KÝ_«
        Ò
   WŽUMB  UŽUMBë sÄ dO¦Jë w UNÄb ²Ý« ÊœUF*« ·UA²Â« sÄ sJ9 Ê√ bFÐË ÆÂUEFë Ë«
               WM¹eë  «Ëœ√ WŽUM w UNÄb ²Ý« UL¨5ÂUJ Ã«Ë ”ËRHë
                       «—U?O? ?ÃU? W?HK²<« qIMë jzUÝË WŽUM w Ë
                            ©≤≠∑®qJAëƠ«dzUDÃ«Ë sH ëË
             ÊœUF*« sÄ WŽuMBÄ œ«uÄ ©≤≠∑ ® qJAë

µπ
 ÆÊbFLKà wÄuNHÄ W U)« w²GKÐ V²Â« ¨ÊU ½ûà ʜUF*« WOL¼√ X dŽ Ê« bFÐ Êü«Ë
                           øÊœUF*« błuð s¹√
                           Ó
                        ∫ UN dŽ√ w²Ã« ÊœUF*« iFÐ d–√
flflflflflflflflflfl ¨ flflflflflflflflfl ¨ flflflflflflfl ¨ flflflflflflfl
          ∫WO½bFÄ dOž Ë√ WO½bFÄ œ«uÄ vÃ≈ WOðü« œ«u*« nM √
                                 Ô  ◊UAM «

¨X?¹d?³? ¨b¹b(« bO Â√ ¨WC ¨5ðöÐ ¨ÂuOM*_« bO Â√¨b¹bŠ ¨”U×½       ≤∫

        ÆÂUFDë `KÄ ¨©eð—«uJë® ÊuJKO ë bO Â√ w½UŁ ¨V¼–
  ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠   W‡‡O½bFÄ œ«uÄ
  ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠≠ ¨≠≠≠≠≠≠≠≠  WO½bFÄ dOž œ«uÄ
                                        ∂∞
                                    ø ÊbF*« u¼ UÄ
   w? b?łu?ð ¨U?N?M?¹u?J?ð w? qšœ Í√ WO(«  UMzUJKà fOà VOÂd²Ã« W ½U−²Ä W³K …œUÄ
   —U?×?³?Ã«Ë —U?N?½_« ÁU?O?Ä w? b?łu?ð U?L? W?O?F?O?³?Þ …—u?B?Ð W?O?{—_« …dAIë ¡«eł√ lOLł
                                        Æ UDO;«Ë


                                  ∫ ÊœUF*« nOMBð
   wHÃ√ sÄ d¦Â√ WFO³Dë w błu¹ YOŠ ¨—u Bë s¹uJð w WOÝUÝ_« WM³Kë ÊœUF*« bFð
                ∫ vÃ≈ wzUOLOJë UN³OÂdð V Š ÊœUF*« r IðË ¨UNMÄ nM
    ÊuÐdJë¨V¼cë¨X¹d³Jë ∫q¦Ä ¨bŠ«Ë dBMŽ sÄ ÊuJ²ð ÊœUFÄ ≠√
             Æ© XO «dłË ”UÄ W¾O¼ vKŽ WFO³Dë w błu¹ Ícë ®
           XO «dł

    `KÄ ® ¨Íd Bë `K*« ∫q¦Ä ¨dBMŽ sÄ d¦Â√ sÄ ÊuJ²ð ÊœUFÄ ≠ »
                  Æ ÍdO'« d−(«¨XO KJÃ«Ë ©ÂUFDë
            XO KÂ

                                      Íd Bë `K*«
∂±
                         ø ÊœUF*« błuð s¹√
 U?ÄU?š U?N?O?K?Ž o?KD¹ WOÃUŽ W³ MÐ  UFL& qJý vKŽ WFO³Dë w ÊœUF*« błuð
                      ∫ vÃ≈  UÄU)« Ác¼ r IðË ¨ÊbF*«
    Æ b¹b(« tMÄ Ãd ² ¹ Ícë XOðULONë ∫ q¦Ä W¹eK  UÄUš ≠ √
          XOðULONë


…dýU³Ä Âb ² ¹ Ícë ÍdO'« d−(«Ë f³'« ∫ q¦Ä W¹eK ô  UÄUš ‡ »
                           Æ ¡UM³Ã« w
        W¹dO'« —u Bë


                                      ∂≤
                                ∫ÊœUF*«  ôULF²Ý«
             ÊœUF*«  ôULF²Ý« ©≥≠∑® qJAë
   t?M?Ä Ãd? ?²? ¹ Ícë ÊbF*« rÝ« UÄË ©≥≠∑® qJAë w  «Ëœ_« lMBð  «eKHë Í√ sÄ
                        Æflflflflflflflflflfl eKHë «c¼
∂≥
i?F?Ð W? U?{≈ s?Ä b?Ðô t?½√Ë ¨W?ŽU?M?Bë w ‰ULF²Ýöà `ÃU dOž t½QÐ wIMë b¹b(« eOL²¹
d¦Â√ `³B¹Ë …b¹bł ’«uš V ²J¹ tKF−¹ U2 ¨ÊuÐdJë W Uš WHBÐË tOÃ≈ Èdš_« œ«u*«
                              ÆWŽUMBKÃ WÄ¡öÄË WÐö
              WŽuM²Ä  «d¼u−ÄË wKŠ ©¥≠∑® qJAë


           ø ©¥≠∑® qJAë w ©  «d¼u:« ® wK(« lMBð ÊœUF*« Í√ sÄ

  V? ?MÐ jK ¹ «c?à ©d? ?J?ë q?N?Ý® g?¼Ë VK ÊbFÄ t½QÐ wIMë V¼cë eOL²¹
       Ô
                  Î  Î
  Æ©V× KÃË ‚dDKî qOJA²Kà öÐUÁË UMOà `³BOà WCHë Ë« ”U×Më sÄ WHK² Ä
  Âu?O?M?*_« q?¦?Ä U?N?²?ŽU?M? w? ÊœU?F*« qšbð w²Ã« œ«u*« sÄ b¹bFë błu¹ pÃcÂ
                      Æ œ«u*« Ác¼ iFÐ d–√ Æ”U×MëË


  V?ł«uë ◊ËdAë w¼ UÄË ¨eKHÃ«Ë ÊbF*« 5Ð ‚dHë `{Ë pLKFÄ …bŽU 0       ◊UAM «

               Æ ÊbFÄ WLK …œUÄ Í√ vKŽ oKD½ v²Š U¼d uð       ≥∫
                                            ∂¥
                                ø rKF q
        ÊœU?F?Ä s?Ä …d?OG  UOL W¹eKHë ÊœUF*« iFÐ vÃ≈ XH{√ «–≈
        UNL¼√ sÄË Æ©pzU³ ÃUЮ vŽbð …bzU d¦Â√ œ«uÄ Z²M¹ Èdš√ W¹eK
        w? Âb ² ðË d?¹b?B?IÃ«Ë ”U×Më sÄ ÊuJ²ðË ∫e½Ëd³Ã« WJO³Ý
              Ô
        s?Ä Êu?J?²?ð –ôu?H?ë W?J?O?³ÝË ÆœuIMÃ«Ë wK(«Ë qOŁUL²Ã« WŽUM
        œ«u*« WŽUM w Âb ² ðË ¨ÊuÐdJÃ«Ë ÂËdJÃ«Ë qJOMÃ«Ë b¹b(«
                      Ô
        r?G?K?Ä® o?³?ze?Ã«Ë W?C?H?ë W?J?O?³ÝË ¨ UÄbBÃ«Ë √bBKà WÄËUI*«
                  ÆÊUMÝ_« …uAŠ w Âb ² ¹ Ícë ©WCHë
                            Ô                                      ∫w H½ d³²š«
   ∫wðQ¹ ULO W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✗ ® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓® …—Uý« l{√ ≠±
              Æ¡UÐdNJÃ«Ë …—«d×Kà qO u²Ã« bOł eK ÂuOM*_« © ® ≠√
               ÆwIMë V¼cë sÄ  «d¼u:«Ë wK(« lMBð © ® ≠»
                               Ô
                      ÆW¹eKHë ÊœUF*« sÄ X¹d³Jë © ® ≠ 
        Æ UDO;«Ë —U׳ë ÁUOÄË WO{—_« …dAIë w ÊœUF*« błuð © ® ≠À
                                Ô


                                        Ô
                              ∫WOðü«  «—U³Fë qL √ ≠≤
                    Æflflflflflflfl  «Ëd¦Ã« sÄ ÊœUF*« bFð ≠√
                                  Ò Ô
                   Æflflflflflflflflfl ÊœUF*« sÄ eð—«uJë ≠»


∂µ
                                Ó
 Æ©»® œuLFë w tà VÝUM*« ⁄«dHë w ©√® œuLFë w œułu*« …œU*« l{√ ≠≥


       ©»® œuLFë                 ©√® œuLFë
 flflflflfl sÄ —u '«Ë  UÐUÐbÃ«Ë  «—UO ë lMBð
                    Ô
                              ”U×Më
  flflflflfl sÄ a³Dë w½«Ë√Ë  «dzUDë qÂUO¼ lMBð
                      Ô        ÂuO½u*_«
      flflflflfl sÄ  «d¼u:«Ë wK(« lMBð
                   Ô            b¹b(«
flflflflfl sÄ  «—uðu*«  UHKÄË ¡UÐdNJë „öÝ√ lMBð
                     Ô         d¹bBIë
                               V¼cë


                                Ô
                      ∫WOðü«  «—U³Fë qKŽ√ ≠¥
     ÆÊU¼bë sÄ WI³DÐ b¹b(« sÄ WŽuMB*«  «Ëœ_«Ë  ôü« vKDð ≠√
                              Ô
           Æd¹bBIë sÄ WI³DÐ WOÝU×Më a³Dë w½«Ë√ vKDð ≠»
                                Ô
    ÆWŽUMBë w tÄ«b ²Ý« bMŽ wIMë b¹b×Kà ÊuÐdJë dBMŽ ·UC¹ ≠ 
                              Ô
                                    ∂∂
   Y U « ”—b «


               UNBzUBšË —u Bë
   U¼bł√ ¨…dOGBë UNMÄË …dO³Jë UNMÄ WHK² Ä ÂU−Š√Ë ‰UJý√ w —u Bë błQ wÃuŠdE½√Ó
    øÊuJ²¹ 3Ë ød Bë u¼ UL ÆWÄUFë oz«b(«Ë ‰U³'«Ë ‰uI(« w Ë d׳ë TÞUý vKŽ
                               ∫d Bë
      s?Ä U?Ä≈Ë b?Š«Ë ÊbFÄ sÄ UÄ≈ ÊuJ²ð ¨W³K WOFO³Þ …œUÄ sŽ …—U³Ž
          ÆWO{—_« …dAIë sÄ ¡eł ¡UMÐ w „d²AðË ¨ÊœUFÄ …bŽ


∂∑
                                  ∫—u Bë hzUBš

                                  ∫vÃ≈ ÃU²Š√  ◊UAM «
¨X?O?½«d?ł ¨w?K?Ä— d?−?Š ¨w?M?O?Þ d?−?Š ¨d?O?ýU?³?Þ ∫WOðü« —u Bë sÄ  UMOŽ    ¥∫
   ÆnH<« b¹«—uKÂË—bONë iLŠË ÂUFDë `KĨ ÂUš—¨ ‰UBK ¨f³ł

                                    qLFë  «uDš
            økŠô√ «–UÄ ¨WIÐU ë —u Bë sÄ q `DÝ ÍbOÐ f %√ ≠√
                                   Ó
                                      Ô
                         ∫wðü« ‰Ëb'« w wðUEŠöÄ ÊËœ√
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  rŽU½ fLKÄ UNà —u
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  sAš fLKÄ UNà —u                Ô                Ó
   ∫wðü« ‰Ëb'« w wðUEŠöÄ ÊËœ√ rŁ WIÐU ë —u Bë sÄ q Êuà h× √ ≠ »
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  …d Bë rÝ«
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UN½uÃ
                          ø—u Bë Ê«uÃ√ ·ö²š« V³Ý UÄ


  Ô
ÊËœ√ ÆWIÐU ë —u Bë sÄ …d                      Ô
                 q vKŽ wFÐU QÐ jGCÃUÐ d Bë o×Ý ‰ËUŠ√ ≠ Ã
                            ∫wðü« ‰Ëb'« w wðUEŠöÄ
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  pÝUL²Ä d
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  X²H²Ä d

                                             ∂∏
        Ô
   wðUEŠöÄ ÊËœ√ ÆWIÐU ë —u Bë sÄ …d               Î   Ó
                         q `DÝ vKŽ ¡U*« sÄ öOKÁ V √ ≠± ≠ œ
                                     ∫WOðü«  Už«dHë w
      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ¡U*«UNMÄ cHMð —u
     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ   ¡U*« UNMÄ cHMð ô —u

                                    Ó
            ∫…d³JÄ WÝbŽ WDÝ«uÐ ¡U*« cHM¹ Ícë d Bë `DÝ h×Hð√ Æ≤
              ødOG « dO³Â UNL−Š q¼ øtðU³O³Š 5Ð  Už«d błuð q¼ ≠
                                     Ó
              Æ…d³J*« WÝbFÃUÐ ¡U*« cHM¹ ô Ícë d Bë `DÝ h×Hð√ Æ≥
                             øtðU³O³Š 5Ð  Už«d błuð q¼       Æ¡U*«Ë d Bë sÄ WMO−Ž qLŽ ‰ËUŠ√Ë ¡UÄ tÐ ”Q w d Bë WMOŽ l{√ ≠ ‡¼
                            ∫wðü« ‰Ëb'« w wðUEŠöÄ ÊËœ√
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ¡U*« lÄ WMO−Ž ÊuJ¹ d
   ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ¡U*« lÄ WMO−Ž ÊuJ¹ ô d   ÆW?M?O?F?Ä …b?* U?N?Âd?ð«Ë ¨U?N?Âd?Š√ rŁ ¡U*UÐ …¡uK2 WOłUł“ ”Q w d Bë WMOŽ l{√Ó ≠ Ë
                               ∫wðü« ‰Ëb'« w wðUEŠöÄ ÊËœ√ËÔ
      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ¡U*« w »Ëc¹ d
      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ¡U*« w »Ëc¹ ô d∂π
 `DÝ ‚u nH<« p¹—uKÂË—bONë iLŠ sÄ  «dDÁ lCÐ l{√ wLKF0 W½UF²ÝôUÐ ≠“
                     ∫wðü« ‰Ëb'« w wðUEŠöÄ ÊËœ√ Æd Bë
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  tOKŽ iL(« l{Ë bMŽU½«—u Àb×¹ d
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  tOKŽ iL(« l{Ë bMŽU½«—u Àb×¹ ô d                                    ∫ Z²M²Ý√
            ÆsAš fLKÄ UNà UNCFÐË rŽU½ fLKÄ UNà —u Bë iFÐ ™
ÆUNMÄ ÊuJ²ð w²Ã« ÊœUF*« Ê«uÃ√ ·ö²šô pÖ lłd¹Ë UN½«uÃ√ w —u Bë nK² ð ™
       ÆqÄdÃU WJJHÄ Ë« XO½«d'U WJÝUL²Ä WFO³Dë w —u Bë błuð ™
 qÄdë q¦Ä ©…–UH½ —u   ®vL ðË ¨UNÃöš sÄ ¡U*« —Ëd0 —u Bë iFÐ `L ð ™
                                  ÆdOýU³DëË
 q¦Ä ©…–UH½ dOž —u    ® vL ðË UNÃöš sÄ ¡U*« —Ëd0 `L ð ô —u Bë iFÐ ™
                               ÆXO½«d'«Ë 5Dë
 ¡U*« w »Ëcð Èdš«Ë WOMODë —u Bë q¦Ä ¡U*« lÄ WMO−Ž —u Bë iFÐ ÊuJð ™
                    Æ Íd Bë `K*U WO×K*« —u Bë q¦Ä
                     Î
 bŽUB²¹Ë UNOKŽ p¹—uKÂË—bONë iLŠ l{Ë bMŽ U½«—u —u Bë iFÐ Àb% ™
       ÆW¹dO'« —u Bë q¦Ä WO KJë —u BÃU ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁ “Už
                                          ∑∞
   l «d « ”—b «


                   —u Bë Ÿ«u½√
   X?HMÔ b?ÁË ÆU?N?Ð X?½uJðË  QA½ w²Ã« ‚dDë vÃ≈ —u Bë  UH w ·ö²šô« lłd¹
                                     Ó
                                          Î
                           ∫w¼ W Oz— Ÿ«u½√ WŁöŁ vÃ≈ pÃcà UF³ð
                                    ∫W¹—UMë —u Bë ≠±
                             ÂbÁ√ W¹—UMë —u Bë bFð
   b?F?Ð …—U?N?B?ë bL& W−O²½ X½uJð w²Ã« WO{—_« …dAIë —u         Ò
   Ÿ«u½√ lOLł tMÄ X½uJð Ícë ”UÝ_« —u Bë Ác¼ d³²FðË ¨÷—_« ·uł sÄ UNłËdš
                            Æ©µ≠∑® qJAë ÆWHK²<« —u Bë
               W¹—UMë —u Bë ©µ≠∑® qJAë

                              ∫W¹—UMë —u Bë vKŽ WK¦Ä_« sÄË
                  w Âb ² ¹Ë t½«uÃ√ œbFðË t²ÐöBÐ “U²1 ∫XO½«d'« Æ√
                        Ô
                   ÆWM¹eë —U−Š√Ë ¡UM³Ã« …bLŽ√Ë aÐUD*«
    XO½«dł


                    w Âb ² ¹ ÊuKë s«œ d
                        Ô        u¼Ë ∫XÓU³Ã« Æ»
                            Æ‚dDë n —
      XÓUÐ
∑±
                                ∫WOÐuÝdë —u Bë ≠≤
 jÃeÃ«Ë vB(«Ë qÄdë sÄ  UI³Þ VÝdð qFHÐ ©∂≠∑® qJAë WOÐuÝdë —u Bë X½uJð
               ^
ÆW¹—UMë —u Bë X²Hð qFHÐ X½uJð w²Ã« —u Bë sÄ Ë√ U1bÁ —U׳ë ÊUFOÁ w XFL& w²Ã«
                          Î
            WOÐuÝdë —u Bë ©∂≠∑® qJAë

                        ∫WOÐuÝdë —u Bë vKŽ WK¦Ä_« sÄË
                                  ∫WOKÄdë —u Bë Æ√
                    l?Ý«u?ë U?¼—U?A?²?½U?Ð W?O?K?Äd?ë —u? ?B?ë “U²9Ë
                    W?ŽU?M? w? U?N?ðU?Ä«b? ?²?Ý«Ë U?N?Ž«u?½√ œb?F?ðË
       WOKÄ— —u          w? Ë ‚d?D?ë n? —Ë ¡U?M?³Ã« …bLŽ√ Ë »uDë
                                    ÆÃUłeë WŽUM

                                 ∫W¹dO'« —u Bë Æ»
                      Íc??ë Íd??O? '« d??−?(«Ë d?O?ýU?³?D?ë U?N?M?ÄË
                                  Æ¡UM³Ã« w Âb ² ¹
                                 Æ WOMODë —u Bë ÆÃ
     W¹dOł —u
                                               ∑≤
                                    ∫WÃuײ*« —u Bë ≠≥
                 WÃuײ*« —u Bë ©∑≠∑® qJAë


   …—«d?(« Ë√ q?zU?N?ë j?G?C?ÃU?Ð XÃu% UNMJÃË ¨WOÐuÝ— Ë√ W¹—U½ q _« w X½U —u      w¼
   q?J?A?ë w? W?O?K? _« —u? ?B?ë s?Ž n?K?²? ?ð …b?¹b?ł —u  vÃ≈ UF?Ä U?L?N?O?K? Ë√ …b?¹bAë
                                   Î
   iFÐË …bLŽ_« lM w Âb ² ¹ Ícë ÂUšdë ∫UN²K¦Ä√ sÄË Æ©∑≠∑® qJAë ÆVOÂd²Ã«Ë
                                ÆWO dšeë w½«Ë_«Ë qOŁUL²Ã«
               ÂUš—                ÂUš—


∑≥
                            ∫5D K w —u Bë         5D K sÄ ‰U³ł          ∫ÂuKFë rKFÄË bLŠ√ 5Ð —«uŠ
                     ø5D K w —u      błuð q¼ ∫bLŠ√
                   Æ—u BÃUÐ wMž UMMÞË bLŠ√ U¹ ¨rF½ ∫rKF*«
                        Î
       °d׳ë TÞUý vKŽ ”UMë UNF{Ë WKOKÁ «—u   ô≈ È—√ ô sJÃË ∫bLŠ√
         ÆWOKNÝ WIDMÄ w¼Ë …ež w gOFð p½_ bLŠ« U¹ `O× «c¼ ∫rKF*«
                              Î
                      ∫ rKF*« ‰Q ¹ rŁ öOKÁ bLŠ√ XLB¹
            ø5D K sÄ WOK³'« sÂUÄ_« w d¦Jð —u Bë Ê√ bBIð q¼
              ÆU¼dOžË fKÐU½Ë qOK)«Ë ”bIë ‰U³ł w ¨rF½ ∫rKF*«
           ød BÃUÐ rNðuOÐ oÞUM*« Ác¼ ÊUJÝ sÄ dO¦Â wM³¹ «cNÃ√ ∫bLŠ«
  ød−×Ä vL ¹ d Bë tMÄ lDI¹ Ícë ÊUJ*« Ê√ bLŠ√ U¹ rKFð q¼ sJÃË ¨rF½ ∫rKF*«
              Î
ÆtMÄ d Bë lDI¹ nO X dŽË «d−×Ä “UHK²Ã« ZÄ«dÐ bŠ√ w  b¼Uý bIà ¨rF½ ∫bLŠ√

                                   bŠ_ …—u
                                   w dłU;«
                                    5D K
                                        ∑¥
                                  Î
                             ∫WOðü« sÄ «bŠ«Ë UÞUA½ —U²š√

          Î                       Ó
    ·dFð√Ë ¨UNà «—u lLł√Ë 5D K w …—uNA*« dłU;« iFÐ ¡ULÝ√ sŽ Y×Ð√ ≠±
             Î    Î
   XKBŠ w²Ã«  UÄuKF*UÐ UMOF² Ä U¦×Ð V²Â√ rŁ ¨tKOJAðË d Bë lDÁ WI¹dÞ vKŽ
      ÆWÝ—b*« W³²JÄË ¡UÐdÁ_«Ë ¡UÁb _«Ë rKF*UÐ sF²Ý√ ÆrKFLKà tÄbÁ√Ë UNOKŽ                   Ó
   Âb ² ð w²Ã« —u Bë Ÿ«u½√ vKŽ ·dFð√Ë ÂUšdë Ë√ ◊ö³Ã« qÄUFÄ bŠ√ vÃ≈ …—U¹eÐ ÂuÁ√ ≠≤
      Ô
                            Ó
   Ê« —uBë iFÐ jI²Ã√ rŁÆ◊ö³Ã« lM WOHO vKŽ ·dFð√Ë ¨aÐUD*«Ë ‰“UM*« ¡UMÐ w
                               Î
                      ÆqLFLKà wð—U¹“ sŽ «d¹dIð V²Â√ Ë sJÄ√
                  Ô    Ô                 Ó
   ·u dë vKŽ UNFCOèrKFLKà UNLKÝ√Ë UNHM √Ë —u Bë sÄ WHK² Ä Ÿ«u½√ lL−Ð ÂuÁ√ ≠≥
                                 Æd³²<« W dž w
∑µ
qBH « WK       √


                                 ∫w H½ d³²š√

∫wðQ¹ ULO W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ ©✗ ® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✓ ® …—Uý« l{√ Ʊ
                                      Ó
             ÆWOFO³Dë  «Ëd¦Ã« sÄ ÁUO*«Ë —u Bë bFð © ® Æ√
                               Ò Ô
              Î
     ÆWOÐuÝ— Ë√ W¹—U½ «—u  q _« w WÃuײ*« —u Bë X½U © ® Æ»
         ÆWO{—_« …dAIë —u    ÂbÁ√ w¼ WÃuײ*« —u Bë © ® ÆÃ
         ÆW¹—UMë —u Bë sÄ XÓU³Ã«Ë XO½«d'« —u     bFð © ® Æœ
                                  Ô

                                    Ô
                          ∫wðQ¹ ULO ⁄«dHë qLÂ√ Æ≤
         Æflflflflflflflflflflflfl …–UHMë —u Bë WK¦Ä√ sÄ ≠√
 Æ flflflflflflflflflflflflfl ÊuJ¹ ¡U*« lÄ WOMODë —u Bë jKš ≠»
          Ò              Ó
        Æflflflflflflflflflflfl WŽUM w ÂUšdë Âb ² ¹ ≠ 
                         Ô
        Æ flflflflflflflflfl 5D K w —u Bë œułË d¦J¹ ≠À
                          Ó
     Æflflflflflflflflflflfl d Bë tMÄ lDI¹ Ícë ÊUJ*« vL ¹ ≠Ã
                          Ô                                 Ó
                ∫wðQ¹ ULO nK²<« ¡wAë ‰uŠ …dz«œ l{√ Æ≥
            WC          XO½«dł         ÂUš—
           ÊœUFÄ          jH½          UðU³½
           XÓUÐ          ÂUš—        XO½«dł


               Î   Î              Ô
               ÆU¦¹bŠË U1bÁ —u Bë  UÄ«b ²Ý« 5Ð Ê—UÁ√ Æ¥


                                          ∑∂
   w U « qBH «
            ÁUO*«
   ¡UO³½_«≠ ≥∞W¹ü«
∑∑
∫ Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJð Ê√ qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ VÃUDë Íe¹eŽ pMÄ lÁu²¹
     Î                            Ô
                 Æ WFO³Dë w ÁUO*« …—Ëœ vÃ≈ ·dF²ð ≠
                    ÆWO u'« ÁUO*« ÂuNHÄ `{uð ≠
                     ÆW¹–UHMÃ«Ë WOÄU *« 5Ð eO9 ≠
                    ÆWOzU*« ÷«uŠ_« vÃ≈ ·dF²ð ≠
                     Æ W¹“«uð—ù« —UÐü« nBð ≠
                    ÆWHK²<« ÁUO*« bz«u `{uð ≠
                 Æ ÕöÄ_« œułË sÂUÄ√ vÃ≈ ·dF²ð ≠
                  ÆÕöÄ_« ëd ²Ý« WI¹dÞ nBð ≠
                    ÆÕöÄ_«  UÄ«b ²Ý« œbFð ≠
                                    ∑∏
   ‰Ë_« ”—b «


              WFO³Dë w UNð—ËœË ÁUO*«
                  błuð ô ¡U*« ÊËb³ ¨ UMzUJë …UO( Í—Ëd{ ¡U*«
                   s?Ä U?N?F?O?L?ł  U?M?zU?J?ÃU? Æ÷—_« v?K?Ž …UOŠ
                        Æ¡ULKà ÃU²% Ê«uOŠË  U³½Ë ÊU ½≈
                     ÷—_« `DÝ sÄ •∑µ sÄ d¦Â√ ¡U*« wDG¹
                      U?D?O?;« w? ÷—_« `DÝ vKŽ błu¹Ë
                     s?ÞU?Ð w? Ë ¨ «d?O?×³Ã«Ë —UN½_«Ë —U׳ëË
                    b?łu?¹ U?L? ¨W?O? u'« ÷«uŠ_« w ÷—_«
                   “U?ž q?J?ý v?K?Ž t? ?H?M?²ð Ícë ¡«uNë w UC¹√
                                   Æ©¡U*« —U Ю

                             ∫WFO³Dë w ¡U*« …—Ëœ

                                      ◊UAM «
                              ∫vÃ≈ ÃU²Š√
                                       µ∫
            Æ5   ð WJ³ý ¨s MÐ bÁuÄ ¨‚—Ëœ ¨WO½bFÄ WOMO


                                 ∫ qLFë  «uDš
                                     Ó
               ÆWIOÁœ ±µ …b* ©—e¹dHë® bL:« qš«œ WOMOBë l{√ Ʊ
                                    Ó
                       Æ‚—Ëbë w ¡U*« sÄ WOL V √ Æ≤
                                    Ó
         Æ—U ³Ã« bŽUB²¹Ë ¡U*« wKG¹ v²Š dE²½√Ë VNà vKŽ ‚—Ëbë l{√ Æ≥
                                     Ô
   «–UÄ Æ‚—Ëbë sÄ bŽUB²*« —U ³Ã« ‚u W¹Ë«eÐ UNF{√Ë bL:« sÄ WOMOBë Ãdš√ Æ¥
                                   økŠô√
∑π
                ∫YOŠ WFO³Dë w —dJ²¹ oÐU ë ◊UAMë w Àb×¹ UÄ Ê≈
                            Î
 ¡U*« bŽUB²¹ Ë  «dO×³Ã«Ë —UN½_«Ë —U×³Ã«Ë  UDO;« ÁUOÄ sÄ «¡eł fLAë …—«dŠ d ³ð
                                      Ô
          Î
          ∫U½uJÄ nŁUJ²O …œ—U³Ã« u'«  UI³Þ fÄö¹ Ê√ vÃ≈ —U Ð qJý vKŽ

ÆœdÐ Ë√ ÃuKŁ Ë√ —UDÄ√ qJý vKŽ bFÐ ULO jI ð w²Ã« UOKFë u'«  UI³Þ w ÂuOGë Ʊ
                         ÷—_« `DÝ sÄ »dIÃUÐ »U³Cë Æ≤
                       Æ÷—_« `DÝ vKŽ lOIBÃ«Ë ÈbMë Æ≥


                 ©∏≠∑® qJAëÆWFO³Dë w ÁUO*« …—ËbÐ ·dF¹ UÄ «c¼Ë            ÂuOž

        —UDÄ√                            fLý


                              d ³ð
                                     d ³ð
                                 jO×Ä
               WFO³Dë w ÁUO*« …—Ëœ ©∏≠∑® qJAë                                         ∏∞
    w U « ”—b «


                W¹–UHMÃ«Ë WOÄU *« ≠ WO u'« ÁUO*«


                                            dD*« qD¼
    W¹d    WI³Þ                                ÁUO*« qGKGð
         …–UH½


                                           WO uł ÁUOÄ
    W¹d    WI³Þ
       …cHMÄ dOž           WO u'« ÁUO*« ©π≠∑® qJAë
                       WO u'« ÁUO*« ©π≠∑® qJAë
       ø—UDÄ_« ÁUOÄ V¼cð s¹√ p H½ XÃQÝ q¼ ¨¡U²Aë qB w —UDÄ_« ‰uD¼ X¹√— pKFÃ
   U?Ä√ ¨d?š¬ ¡e?ł d? ?³?²?¹Ë ÷—_« `?D?Ý vKŽ  «—U Ä w UNMÄ ¡eł Èd−¹ —UDÄ_« ‰uD¼ bMŽ
   WÐdð_« Ë√ —u Bë w …œułu*« ‚uIAë Ë√  UÄU *« ‰öš ÷—_« sÞUÐ vÃ≈ cHMO wÁU³Ã« ¡e'«
   lL−²O ¨UNÃöš qGKG²ÃUÐ tà `L ð ô …cHMÄ dOž W³K W¹d         WI³Þ vÃ≈ qB¹ rŁ ¨UNF³A¹ v²Š
                         Î
   Æ ©π≠∑® qJAë ÆWO u'« ÁUO*« WIDM0 vL ð WIDMÄ U½uJÄ WI³Dë Ác¼ ‚u ÁUO*« sÄ ¡e'« «c¼
   U?Ä√ ÆÁU?O?L?K?à …c?H?MÄ dOž W¹d  WI³Þ ‚u ÷—_« `DÝ X% W½Ëe<« ÁUO*« w¼ WO u'« ÁUO*U
   W?I?³?D?ÃU?Ð v?L? ð UNðUÄU Ä ‰öš sÄ —UDÄ_« ÁUOÄ »d ²Ð X×LÝ w²Ã« WÐdð_«Ë —u Bë WI³Þ
   v?K?Ž W?K?¦Ä_« sÄË ¨W¹–UHMÃUÐ WI³Dë Ác¼  UÄU Ä ‰öš sÄ ÁUO*« —ËdÄ WOKLŽ vŽbðË ¨…–UHMë
   s?ÞU?Ð v?Ã≈ ÁU?O?L?K?à …cHM*« WI³Dë ‰öš sÄ …—U*« ÁUO*« WOL bL²FðË ÆwKÄdë d−(« …–UHMë œ«u*«
             ÆWI³Dë Ác¼  U³O³Š 5Ð …œułu*« © Už«dHë®  UÄU *« r−Š vKŽ ÷—_«
                                            øWOÄU *« UL
∏±
                                 W¹–UHMÃ«Ë WOÄU *« ÂuNHÄ
                                  ∫ vÃ≈ ÃU²Š√   ◊UAM «
W?Ðd?ð ¨W?O?M?OÞ WÐdð ¨WOKÄ— WÐdð ¨sDÁ ¨≥ œb?Ž WOłUł“ ”ËR ¨≥ œb?Ž lLÁ        ∂∫
                      Æ©WOMODÃ«Ë WOKÄdë sÄ Z¹eÄ® WOM¹dž

                                       ; qLFë  «uDš
   sÄ W¹ËU ²Ä  UOL ÀöŁ rŁ …dOG WMDÁ WŁö¦Ã« ŸULÁ_« sÄ lLÁ q w l{√ Ʊ
                   Ô
                Æ…bŠ vKŽ q WOM¹dGÃ«Ë WOMODëËWOKÄdë WÐd²Ã«
                          ÆUł—bÄ «—U³ Ä lLÁ q X% l{√ Æ≤
                           Î   Î
 ∫ ©±∞≠∑® qJAë ÆÀb×¹ UÄ kŠô√Ë WŁö¦Ã« ŸULÁ_« w ¡U*« sÄ W¹ËU ²Ä d¹œUIÄ WŁöŁ V √ Æ≥


               WOM¹dž WÐdð      WOKÄ— WÐdð    WOMOÞ WÐdð
                   ©±∞≠∑® qJAë

W?Ðd?²?ë Êu?J?à œu?F?¹ «c?N ¨WŁö¦Ã« VOÐU½_« w WÐd ²*« ÁUO*« WOL ·ö²š« XEŠô pKFÃ
¨V?O?ÐU?½√ q?J?ý vKŽ W³ðdÄ  UÄU Ä vKŽ UNz«u²Š« V³ Ð U¼dOž sÄ d¦Â√ ¡U*« cHMð WOKÄdë
U¼–UH½ ÂbŽË  UÄU *« Ác¼ w ÁUO*« lL& vÃ≈ Èœ√ U2 W³ðdÄ dOž UNðUÄU Ä WOMODë WÐd²Ã« ULMOÐ
     Æ…cHMÄ dOž WOÄU Ä WOMODÃ«Ë …cHMÄ WOÄU Ä WOKÄdë WÐd²Ã« Ê√ ‰uI½ pÃcÐË ÆUNMÄ
                                               ∏≤
   Y U « ”—b «


           W¹“«uð—ô« —UÐü«Ë WO u'« ÁUO*« ÷«uŠ√
                                     WO u'« ÁUO*« ÷«uŠ√

   WOzUÄ  UI³Þ …bŽ Ë√ …bŠ«Ë WI³Þ vKŽ Íu²% WO u'« ÁUOLKà WOFO³Þ  U½«eš sŽ …—U³Ž w¼
                                     Î
                                     ÆUCFÐ UNCFÐ lÄ WKB²Ä

                                          W¹“«uð—ù« —UÐü«
          ø©±±≠∑® qJAë ÆUNO bł«u²*« ÷—_« WFO³Þ UÄË øÍ“«uð—ô« d¾³Ã« UÄ

                                 WDÁU ë —UDÄô«            Í“«uð—« d¾Ð
                    »dA²Ã« WIDMÄ
                     Ô                  —uB×Ä Ê«eš
                                       WO u'« ÁUOLKÃ
                         ¡UL W¹d
                          Ò    WI³Þ  ¡ULKÃ …cHMÄ WI³Þ
                                         ¡ULKÃ …cHMÄ dOžWI³Þ                Í“«uð—≈ d¾Ð ©±±≠∑® qJAë

   5?ðc?H?M?Ä d?Ož 5²I³Þ 5Ð …—uB×Ä WOzUÄ WI³Þ ‚d² ð d¾Ð W¹√ vKŽ ©Í“«uð—« d¾Ð® rÝ« oKD¹
   ¨tO u¼ Ícë Èu² *« sÄ vKŽ√ Èu² Ä vÃ≈ d¾³Ã« qš«œ sÄ ¡U*« o b²¹ YOŠ¨WO u'« ÁUOLKÃ
        Æ¡ULKà …cHM*« dOž  UI³Dë 5Ð …—uB;« ÁUO*« WI³Þ vKŽ lÁ«uë jGCë V³ Ð
∏≥
                 ∫5Þdý d uð sÄ bÐ ô W¹“«uð—« d¾³Ã« ÊuJð wJÃË
                           Î
  ÷—_« `DÝ vKŽ UNO dÞ bŠ√ dNE¹ WKzUÄ WOzUÄ WI³Þ w «—uB×Ä ¡U*« ÊuJ¹ Ê√ Æ√
                           Î
                          Æ¡U*« sÄ b¹e*« ‰U³I²Ýô
      Æ¡U*« »d ð lM* …cHMÄ dOž  UI³Þ UN²%Ë WOzU*« WI³Dë ‚u błu¹ Ê√ Æ»
             ™
              5D K w WO u'« ÁUO*«
‚dAë Ê«bKÐ ·ö Ð ¨5D K w ÁUO*« —œUBÄ sÄ r¼_« ¡e'« WIOLFë WO u'« ÁUO*« qJAð
                                     Ô
vKŽ 5D K w WO u'« ÁUO*« bL²FðË Æ—Ëbë «cNÐ —UN½_« UNO ÂuIð w²Ã« Èdš_« jÝË_«
                           ∫w¼ WOÝUÝ√ ÷«uŠ√ WFЗ√
≠ ÂdJÃuÞ WIDMÄ sÄ b²1Ë ¨jÝu²*« d׳ë u×½ U?Ðdž tO ¡U*« t−²¹ ∫wÐdGë ÷u(« ≠±
                     Î
ÕU? ?L?²?ë ≠ U?łu?F?ë ÷u?Š v?K?Ž q?L?²A¹Ë ¨»uM'« w qOK)« vÃ≈ ‰ULAë w WOKOIKÁ
     Î
     ÆU¹uMÝ ≥ ÊuOKÄ ≥∂∞ wëuŠ wzU*« Á«u²×Ä mK³¹Ë ¨l³ ë d¾Ð qOK)« ÷uŠË
ÊU OÐ qNÝ vÃ≈ wÁdAë ‰ULAÃ«Ë ‰ULAë u×½ tO ¡U*« t−²¹ ∫wÁdAë wÃULAë ÷u(« ≠≤
ÊU? ?O?Ð oÞUMÄ ÍcGð w²Ã« Êu³KłË 5MłË fKÐU½ ÷«uŠ√ vKŽ qL²A¹Ë ,d?ÄUŽ sЫ ÃdÄË
        Î
       ÆU¹uMÝ ≥ ÊuOKÄ ±¥∞ wzU*« Á«u²×ÄË pMFðË Êu³Kł ÷uŠË WŽ—UHëË
                                         ∏¥
   d×³Ã«Ë ‚—“_« dN½ »u wÁdAë »uM'«Ë ‚dAë u×½ tO ¡U*« t−²¹ ∫wÁdAë ÷u(« ≠≥
   q?¹U?B? Ë W?Ž—U?H?Ã«Ë `?ÃU?*«Ë W?F?O?I?³Ã«Ë WÃœdÐ ÷«uŠ√ vKŽ qL²A¹Ë ¨WÐdFë Íœ«ËË XO*«
   ≥ Êu?O?KÄ ±∞∞ w?ëu?Š w?zU?*« Á«u?²?×?ÄË ¨”bIë ¡«d× Ë ”bIÃ«Ë tKë «—Ë UłuFëË
                                          Î
                                         ÆU¹uMÝ
   w?K?ŠU? ?ë w?zU?*« Ÿœu² LKà «œ«b?²?Ä« …e?ž w? W?O? u?'« ÁUO*« ÷uŠ d³²F¹ ∫…e?ž ÷uŠ ≠¥
                 Î
               Î
   ‚dAë sÄ tO ¡U*« t−²¹Ë ¨U¹uMÝ ≥ ÊuOKÄ ∑µ wëu×Ð wzU*« t½Ëe Ä —bI¹Ë ¨wMOD KHë
                                       Æ»dGë vÃ≈


                          ø rKF q
        WÞUÝuÐ WO u'« Áež ÁUOÄ sÄ t³×Ý r²¹ UÄ Ê√
        d?²?Ä Êu?O?KÄ ∂∞ w?ëu?×?Ð U¹u?M?Ý b?¹e?¹ —UÐü«
                      Î
        «c?¼Ë ¨w? u?'« ÷u×Kà qB¹ ULŽ VFJÄ
        d?׳ë ÁUOÄ ‰ušœË tO ÁUO*« WŠuKÄ vÃ≈ Èœ√
        Àu?K?ð W?KJAÄ sÄ …ež —UЬ w½UFð UL ¨tOÃ≈
        ÁU??O? Ä U??N? O?Ã≈ »d? ?²?ð Y?O?Š ¨W?O? u?'« ÁU?O?*«
                        ÆU½UOŠ√ Í—U:«
                         Î
∏µ
                                       jI ŸöÞöÃ ™
                              ∫ w H½ d³²š√


                     sÄ qJÐ œuBI*« UÄ ∫‰Ë_« ‰«R ë
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹“«uð—ô« —UÐü«
 Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫WOzU*« ÷«uŠ_«

      øW¹“«uð—« ÊuJ²Ã d¾³Ã« w U¼d «uð Vł«uë ◊ËdAë UÄ ∫w½U¦Ã« ‰«R ë
                          Æ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ Ʊ
                          Æ ≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ Æ≤


                         Î    Ó
                    Æ W¹“«uð—« «d¾Ð rÝ—√ ∫YÃU¦Ã« ‰«R ë
                                       ∏∂
   l «d « ”—b «


                   ¡U*« bz«u
   błuð ¡U*« błu¹ ULM¹Q ¨÷—_« `DÝ vKŽ WOFO³Dë  «Ëd¦Ã« r¼√ sÄ bŠ«Ë ¡U*« Ê√ XLKŽ
                                            Æ…UO(«

                                  UMÄU ł_ Í—Ëd{ ¡U*«
             ÊU ½ù« r ł w¦KŁ wëu× ¨pL ł sÄ d³Â_« ¡e'« ¡U*« ÊuJ¹
                 «d?²Ã WFЗ√ vÃ≈ WŁöŁ sÄ UO?Äu¹ ÃU²×¹ r 'U Æ¡U*« sÄ
                             Î
                                          Æ¡U*« sÄ
                   ø¡U*« sÄ WOLJë Ác¼ »dAð «–U* p H½ XÃQÝ q¼
                  r?C?N?ÃU ÊU ½ù« r ł w W¹uO(«  UOKLFë lOLł
                  bLFO Æ¡U*« œułuÐ ô≈ r²ð ô fHM²Ã«Ë ’UB²Äô«Ë
                  ‚dFë “«d ≈Ë fHM²Ã« bMŽ ÁbIH¹ UÄ i¹uFð vÃ≈ r '«
                              ∫UNMÄ WHK² Ä ‚dDÐƉu³²Ã«Ë
                            ÆWHK²<« qz«u Ã«Ë ¡U*« »dý ™
                             ÆWHK²<« ¡«cGë Ÿ«u½√ ‰ËUMð ™

                                     U³MKÃ Í—Ëd{ ¡U*«
                       vKŽ qLF¹ YOŠ ¡U*« vKŽ  UðU³Më Íu²%
                           Î
                       t½√ sŽ öC ¨UNKJAÐ ÿUH²Šù«Ë UN²¹uIð
                       ¨WHK²<« W¹uO(«  UOKLFÃUÐ ÂUOIKÃ UNÄeK¹
                       q??I? ½Ë w??zu??C? ë ¡U??M?³?ë W?O?K?L?Ž W? U?šË
                             Æ U³Më vÃ≈ WÐd²Ã« sÄ ÕöÄ_«


∏∑
                                                WÁUDÃ«Ë ¡U*«
Æ©±≤≠∑® qJAÃ«Æ WOzU*«  UMOЗu²Ã« «b ²ÝUÐ WOzUÐdNJë WÁUDë bOÃu²Â WÁUDë sÄ WHK² Ä Ÿ«u½√ bOÃuð vKŽ ¡U*« qLF¹
  UMOЗu²Ã«   UMOЗu²Ã« qOGAð o¹dÞ sŽ WOzUÐdNJë WÁUDë bOÃu²Ã qG² ¹ dBÄ w Ê«uÝ« bÝ ©±≤≠∑® qJAë


                                             ∫ w H½ d³²š√
             Ô
  W??¹ü« Ác??¼ g??ÁU??½√                      ∫v??ÃU??F? ð ‰U??Á∫‰Ë_« ‰«R?? ?ë
                    ø U³MÃ«Ë Ê«uO(«Ë ÊU ½ù« sÄ qJà ¡U*« WOL¼√ U×{uÄ
                                         Î

                                       Ó
                             ø¡ULKà bz«u ÀöŁ d–√ ∫w½U¦Ã« ‰«R ë


                            Î    Ó
  UNAÁU½√Ë ÁUO*« „öN²Ý« bOýd²Ã UNÄb ²Ý√ w²Ã« ‚dDë sÄ U Lš Õd²Á√ ∫YÃU¦Ã« ‰«R ë
                                              øwzöÄ“ lÄ

                                                        ∏∏
   f U)« ”—b «


                     ÕöÄ_«
   b¹bFë UNOKŽ bL²Fð UL ¨Ê«uO(«Ë ÊU ½ù« …UO( WÄUNë WOFO³Dë  «Ëd¦Ã« sÄ ÕöÄ_« d³²Fð
                                           Ô
   5?¹ö?Ä c?M?L? ¨÷—_« s?ÞUÐ w Ë —U׳ë w ÕöÄ_« błuðË ÆWOzUOLOJë  UŽUMBë sÄ
   ÀbŠ UL ¨d׳ë sÄ «¡e?ł X½U w²Ã« ÊU−K)« iFÐ ÁUOÄ sÄ ¡«eł√ d ³ð ÀbŠ 5M ë
            Î
   X?O?Dž W?K?zU?¼ W?O?×?K?Ä V?Ý«Ë— X?½u?J?ð W?I¹dDë ÁcNÐË ¨W(U*«  «dO׳ë iFÐ w pÖ
     Ô
   ‚U?LŽ√ w XEHŠ W?I?¹d?D?ë Ác?NÐË ¨¡ULKà …–UH½ dOž UNKFł U2 5Dë sÄ WOÐuÝ—  UI³DÐ
         Ô
          ÆWO×K*« —u BÃUÐ VÝ«Ëdë Ác¼ vL ðË ¨÷—_« sÞUÐ sÄ WHK² Ä

                            ∫—U׳ë sÄ `K*« ëd ²Ý«
                                ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ◊UAM «
     ¨wŁöŁ VBMÄ ¨5     ð WJ³ý ¨s MÐ VNà ¨WOłUł“ ”Q ¨d×Ð ¡UÄ       ∫
                              Æ…dOG WIFKÄ

                                   ∫ qLFë  «uDš
                                      Ó
                     ÆWOłUł“ ”Q w d׳ë ¡UÄ sÄ WOL l{√ Ʊ
                                      Ô
              Æ—U ³Ã« bŽUB²¹Ë ¡U*« wKG¹ v²Š VNà vKŽ ”QJë s Ý√ Æ≤
              Æ”QJë w œułu*« ¡U*« qÂd ³²¹ v²Š 5          Ó
                                    ²Ã« w dL²Ý√ Æ≥
                                        Ó
                         Æ”QJë ŸUÁ w WOI³²*« …œU*« lLł√ Æ¥
                            øUNLFÞ UÄË øWOI³²*« …œU*« Êuà UÄ


                                 ∫ Z²M²Ý√
            Æ dO ³²ÃUÐ d׳ë ¡UÄ sŽ `K*« qBH¹
                            Ô

∏π
                               ø`K*« hK ² ¹ nOÂ

pÖ Àb×¹Ë ÆfLAë WFý√ WÞUÝuÐ dO ³²Ã« o¹dÞ sŽ d׳ë ÁUOÄ sÄ `K*« hK ² ¹ ≠√
                                   Ô
                            ∫WOðü«  «uD)« o Ë
        Æ UŠöÄ vL ð oLFë WKOKÁ WFÝ«Ë ÷«uŠ√ w d׳ë ¡UÄ l{u¹ Ʊ
                                  Ô
WKOKÁ ÕöÄ_« ‰Ë_« ÷u(« w VÝd²² ¨fLAë …—«dŠ WÞUÝuÐ ¡U*« sÄ ¡eł d ³²¹ Æ≤
                                 Ó
                 ÆÂuO ÃUJë ÕöÄ√ q¦Ä ¡U*« w ÊUÐËcë
¨f?LAë WFý_ ÷dF²¹ YOŠ ¨dš¬ ÷uŠ vÃ≈ ÕöÄ√ sÄ tÐ vI³ð UÄË ¡U*« V× ¹ Æ≥
                                Ô
            ÆÂUFDë `KÄ ÷u(« ŸUÁ w VÝd²¹Ë tMÄ ¡eł d ³²O
¨fLAë WFý_ ÷dF²¹ YOŠ ¨YÃUŁ ÷uŠ vÃ≈ W³z«– ÕöÄ√ sÄ tÐ vI³ð UÄË ¡U*« V× ¹ Æ¥
                                   Ô
     Æ ÕöÄ_« lOLł ëd ²Ý« r²¹ «cNÐË ÂuO MžU*«Ë ÂuOÝUðu³Ã« ÕöÄ√ VÝd²²
                                Æ©±≥≠∑® qJAë
          d׳ë ÁUOÄ sÄ ÕöÄô« ’ö ²Ý« ©±≥≠∑® qJAë


ÆW Uš l½UBÄ w UN²OIMð r²ð YOŠ ¨WOI½ dOž ÊuJð WI¹dDë ÁcNÐ W³Ýd²*« ÕöÄ_« ∫WEŠöÄ

                                         π∞
   «b ²ÝUÐ ÷—_« `DÝ vKŽ sÂUÄ√ w …œułu*« WO×K*« —u Bë sÄ `K*« hK ² ¹ ≠»
   ¨V?z«u?A?ë s?Ä `K*« WOIM²Ã ¨W Uš qÄUFÄ vÃ≈ `K*« —u    cšRð YOŠ ¨W Uš  «bFÄ
           ÆXO*« d׳ë »uMł w Âb √ q³ł —u       WO×K*« —u Bë WK¦Ä√ sÄË

   sÞUÐ w œułu*« `K*« Ÿœu² Ä vÃ≈ ¡U*« l œ o¹dÞ sŽ ÷—_« sÞUÐ sÄ `K*« Ãd ² ¹ ≠ÃÔ
   `?D?Ý v?Ã≈  U? ?C?Ä W?ÞU?Ýu?Ð `?K?*« ‰u?K?×?Ä V?× ¹ rŁ ¨tMÄ ¡eł »Ëc¹ YOŠ ÷—_«
                          ÆdO ³²ÃUÐ ¡U*« sŽ qBH¹ YOŠ ¨÷—_«


                                     ∫ÕöÄ_« Ÿ«u½√
   ¨ÃöFë Ë√ WŽ«—eë Ë√ WŽUMBë Ë√ W¹œUFë UMðUOŠ w UNÄb ² ½ ÕöÄ_« sÄ …dO¦Â Ÿ«u½√ błuð
   w? W?Äb? ?² *« ÕöÄ_« sÄ b¹bFë vKŽ Íu²% w²Ã« ¨”UÐuÞ wÁdý `ÃU*«  UÄULŠ q¦Ä
   i?F?Ð ‰ËU?M?²?½ ·u?ÝË W?H?K?²<« q UH*« ÷«dÄ√Ë ÂeOðUÄËdë q¦Ä ÷«dÄ_« iFÐ W'UFÄ
        ÆÂuOÝUðu³Ã«Ë ÂuO ÃUJÃ«Ë Âu¹œuBÃ«Ë ÕöÄ√ q¦Ä ¨‰ULF²Ýô« WFzUý ÕöÄ_«                          ∫©Âu¹œuBë b¹—uK® ÂUFDë `KÄ
   ¨ÂUFDë `KÄ sÄ qOKÁ vÃ≈ ÃU²×¹ ÊU «–S ¨UMÄUFÞ ‚Ëc²½ …bzU*« WÃËUÞ vÃ≈ fK$ UÄbMŽ
                     Î
   `?³?B?¹ v?²?Š UMÄUFÞ vKŽ tFC½Ë ¨tMÄ ö?O?K?Á c?šQ?Mà W×KL*« vÃ≈ U½b¹ b/ Ê√ Y³K½ ô UM½U
     øtðôULF²Ý«Ë tBz UBš r¼√ UÄË øVÂd²¹ 3Ë øÂUFDë `KÄ u¼ UL ÆU³ÝUMÄ tÁ«cÄ
                                  Î
π±
          sÄ ÊuJð√ ¨VÂdÄ U½√

          …—–          …—–               ∫ÂUFDë `KÄ
         Âu¹œu          —uKÂ


                    wzUOLOJë wLÝ≈
      Âu¹œuBë b¹—uKÂ


                          p HMÐ w «uš ·UA²Â« pOKŽ Êü«Ë

                                ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ◊UAM «

 ¡«d?L?Š f?L?ý œU?³?Ž w?²?Á—Ë ¨¡U?Ä ¨…—U?D?Á ¨—U?³?²?š« »u?³?½√ ¨ÂU?F?Þ `?K?Ä  ∏∫

                                  Æ¡UÁ—“Ë
                                    ∫ qLFë  «uDš
                                     Ó
                ÆdNE*«Ë qJAÃ«Ë ÊuKë YOŠ sÄ `K*« WMOŽ h× √ Ʊ
        Ó     Î    Ô              Î   Ó
¨…bAÐ »u³½_« ×√Ë ¡U*« sÄ öOKÁ nO{√ rŁ ¨—U³²š« »u³½√ w `K*« sÄ öOKÁ l{√ Æ≤
                                        Ô
                                 ÆÀb×¹ UÄ VÁ«—√Ë
                               Î    Ó
 dNþ vKŽ tMÄ …dDÁ l{√ rŁ ¨…—UDÁ WÞUÝuÐ oÐU ë `K*« ‰uK×Ä sÄ öOKÁ V×Ý√ Æ≥
                           Æw½U à ·dDÐ UNÁËcð√Ë ¨Íb¹
  UÄ VÁ«—√Ë ÁbŠ vKŽ q »u³½_« w ¡UÁ—eÃ«Ë ¡«dL(« fLAë œU³Ž w²Á—Ë dLž√ Æ¥
                                      ÆÀb×¹
                           ∫ÂUFDë `KÄ     ∫ Z²M²Ý√
             Æ`ÃUÄ UNLFÞ ÊuKë ¡UCOÐ W³K …œUÄ Æ±
                        Æ¡U*« w »Ëcð Æ≤
  Æ¡UÁ—eÃ«Ë ¡«dL(« fLAë œU³Ž w²Á—Ë w tÃuK×Ä dŁR¹ ô Æ≥
                                             π≤
                                  ÂUFDë `KÄ  ôULF²Ý«
                                ∫w ÂUFDë `KÄ qLF² ¹
                               ÆÊ«uO(«Ë ÊU ½ù« ¡«cž Ʊ
                          Æ„ULÝ_«Ë Âu×Kë kHŠË b¹d³²Ã« Æ≤
                                     ÆœuK'« WžUÐœ Æ≥
   ÆÂu¹œuBë  U²¹d³ÂË Âu¹œuBë  U½uÐdÂË W¹ËUJë «œuBë ∫q¦Ä Âu¹œuBë  U³ÂdÄ dOC% Æ¥
    Æ·e)«Ë —U HÃ«Ë ‚—uÃ«Ë ÃUłeÃ«Ë ÊuÐUBë WŽUM q¦Ä WOzUOLOJë  UŽUMBë sÄ dO¦Â Ƶ
   Æ Ułu M*« w Ê«uÃ_« iOO³ð  UOKLŽ w Ë ¡U*« rOIFð w Âb ² ¹ Ícë —uKJë “Už ëd ²Ý« Æ∂
                                    Âu¹œuBë  U½uÐdÂ
                                  ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ◊UAMë
   ¡«dL(« fLý œU³Ž w²Á—Ë ¨¡UÄ ¨—U³²š« »u³½√ ¨Âu¹œuBë  U½uÐd sÄ WMOŽ      π∫∑
                                  Æ¡UÁ—eëË
                                      qLFë  «uDš
              ÆqJAÃ«Ë ÊuKë YOŠ sÄ Âu¹œuBë  U½uÐd WMOŽ h×Hð√ Ʊ
             Î
    U¹u²×Ä Ã—√Ë ¡U*« sÄ öOKÁ UNOÃ≈ nO{√ rŁ ¨—U³²š« »u³½√ w WMOFë sÄ öOKÁ l{√ Æ≤
                                ÆÆkŠôQ Æ»u³½_«
                  Î
    U½uÐd ‰uK×Ä tÐ ”Q w ÁbŠ vKŽ ö ¡UÁ—eÃ«Ë ¡«dL(« fLý œU³Ž w²Á—Ë dLž√ Æ≥
                                  økŠô√ «–UÄ ÆÂu¹œuBë

                        ∫Âu¹œuBë  U½uÐdÂ
                                     ∫ Z²M²Ý√
     Æ¡U*« w »Ëcð Æ≤        ÆÊuKë ¡UCOÐ W³K …œUÄ Æ±
    dŁRð ôË ‚—“_« ÊuKë vÃ≈ ¡«dL(« fLAë œU³Ž WÁ—Ë tÃuK×Ä dOG¹Æ≥
                   Æ¡UÁ—eë fLAë œU³Ž WÁ—Ë w
π≥
                  ∫Âu¹œuBë  U½uÐd  ôULF²Ý«
                  ∫w Âu¹œuBë  U½uÐd qLF² ð
           Æ©qO Gë «œu ® ÊuÐUBÃ«Ë  UHEM*« WŽUM Ʊ
                        Æ¡U*« d Ž Wë“≈ Æ≤
                 ÆÂu¹œuBë bO ÂË—bO¼ dOC% Æ≥
                    Æ‚—uÃ«Ë ÃUłeë WŽUM Æ¥

                          ∫wz«dŁ≈ ◊UA½
             Æ5D K w ÕöÄ_« —œUBÄ sŽ Y×Ð√ Ʊ
∫UNðôULF²Ý≈ sŽ V²Â√Ë WOðü« ÕöÄ_« sŽ w²Ý—bÄ W³²JÄ w Y×Ð√ Æ≤
  ÆÂuOÝUðu³Ã« b¹—uK ¨ÂuO ÃUJë  U²¹d³Â ¨Âu¹œuBë  U½uÐdJ¹UÐ                         ∫ w H½ d³²š√

              øÂUFDë `K* wzUOLOJë rÝô« UÄ ∫±”

                            Ó
             øÂUFDë `K*  UÄ«b ²Ý« WŁöŁ d–√ ∫≤”

                          Ó
            ∫WOðü« ÕöÄ_« sÄ q hzUBš d–√ ∫≥”
                     ÆÂUFDë `KÄ ≠
                  ÆÂu¹œuBë  U½uÐd ≠

            ød׳ë ¡UÄ sÄ ÕöÄ_« Ãd ² ð nO ∫¥”

                                  π¥
   Y U « qBH «
              jHM «


   5 b « ŸuM2
   πµ s¹eMÐ  π∂ s¹eMÐ
                      ø«–U*Ë ø…—UO ë nIð s¹√
                  øWD;« w œułu*« œuÁuë Ÿ«u½√ UÄ
                      øœuÁuKà fOzdë —bB*« UÄ

πµ
Y U « qBH «
 lÁu²¹Ë ¨qBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼
                       ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJð Ê√ pMÄ
                            Î
                        ÆjHMÃUÐ œuBI*« `{uð ≠
                        ÆjHMë hzUBš dÂcð ≠
                          ÆjHMë …QA½ nBð ≠
             ÆjHMë ëd ²Ý« WOHO WK K ²Ä  «uD Ð `{uð ≠
                 ÆjHMë  UI²AÄ  UÄ«b ²Ý« r¼√ dÂcð ≠
                                     π∂
   ‰Ë_« ”—b «


                    øjHMë u¼ UÄ

                                Æ jHMë hzUBš    ◊UAM «
                                   ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ±∞∫
    «—U?O?Ý X?¹“ Ë —ôu? ?ë Ë “U?J?ë Ë s?¹e?M?³Ã«∫ q¦Ä jHMë  UI²AÄ sÄ  UMOŽ
        ÆÃUłeë sÄ ÕuÃË WOłUł“ ”QÂË WOJO²ÝöÐ …—Ë—UÁË ¡UÄË t² eëË

                                      ∫qLFë  «uDš
                                         Ó
                     ÆWOJO²Ýö³Ã« …—Ë—UIë w WIÐU ë  UMOFë l{√ Ʊ
                                        Ô
    øt²×z«— UÄ ø"UMë Z¹e*« Êuà UÄ Æœ«u*« Ác¼ ÃeÄ ‰ËUŠ√Ë ÂUJŠSÐ …—Ë—UIë oKž√ Æ≤
                     Î               Ô
   økŠô√ «–UÄ ÆZ¹e*« iFÐ tOKŽ VJÝ√ rŁ ¨ öOKÁ qO1 tKFł√Ë ÃUłeë Õuà p Ä√ Æ≥
          Î             Î          Î    Ô
   «–UÄ ÆZ¹e*« sÄ öOKÁ tOÃ≈ nO{√ rŁ ¨¡U*« sÄ öOKÁ UNO l{√Ë WOłUł“ UÝQ dCŠ√ Æ¥
                                        økŠô√
   WÃuN Ð »U M¹ ô® WOÃUŽ WłËeÃË ©WN¹d® W×z«— Ë– ÊuKë œuÝ√ Z¹eÄ ÊuJð XEŠô pKFÃ
     Î
   ULO UIŠô UN dFMÝ Èdš√ œ«u* W U{ùUÐ Z¹e*« «c¼ ¨¡U*« ‚u uHD¹Ë ©włUłeë ÕuKë sŽ
                         øÊuJð nOÂË øtK √ u¼ UL ¨jHMë vL ¹
                                          Ô
   w? X?³Ýdð ©  U½u²J½ö³Ã« ® vL ð W¹d?×?Ð WIOÁœ WO?Š  U?M?zU U¹UIÐ r«dð W−O²½ jHMë ÊuJð
                   Ô Ò      Ò                  Ò
   q?F?H?Ð Ë ¨5?M ë 5¹öÄ cMÄ WOMOÞË WOKÄ—  UI³Þ UNÁu X³ÝdðË ¨ UDO;«Ë —U׳ë ÊUFOÁ
   ¨W¹d׳ë WIOÁbë WO(«  UMzUJë XKK% ¨s¹b¹bAë …—«d(«Ë jGCë œułËË WOz«u¼öë U¹dO²J³Ã«
            Ò
   —u? ? v?Ã≈ q? Ë v²Š ¨…cHM*« WOÄU *« —u Bë ‰öš vKŽ√ vÃ≈ »d ð jH½ vÃ≈ XÃu%Ë
   WIDM*« Ác¼Ë ¨UNKHÝ√ e−×O ¨vKŽ√ vÃ≈ jHMë o bð —«dL²Ý« lM9 WE UŠ WI³D qLF𠨡UL
                         Æ ©±¥≠∑® qJAë ÆWODHMë …bOB*UÐ vL ð
π∑
                              cHMÄ dOž d


                                wFO³Þ “Už                                  jH½       ¡UÄcHMÄ dOž d
          jH½ …bOBÄ ©±¥≠∑® qJAë


                   øjHMë WI³Þ qHÝ√ błu¹ «–UÄ ≠
                ø¡U*« WI³Þ ‚u jHMë WI³Þ błuð «–U* ≠
                  øvKŽ√ vÃ≈ jHMë »d ²¹ ô «–U* ≠
                                      π∏
   w U « ”—b «


              Ád¹dJðË jHMë ëd ²Ý«
   —u Bë sÄ WE UŠ WI³Þ qHÝ√ ÷—_« sÞUÐ w …dO³Â  U½«eš w błu¹ jHMë Ê√ X dŽ
            Î
       ø‰ULF²Ýöà U(U `³B¹ nOÂË øÃd ² ¹ nOJ ¨vKŽ_ tI bð —«dL²Ý« lM9


      jHMë “Už
                                    jH½
      “Už »u³½«
                                    jH½ »u³½«
         “Už

        jH½
                                       jH½

                                       ¡UÄ


                   jH½ d¾Ð ©±µ≠∑® qJAë

   VOÐU½_« Ác¼ XK Ë «–S ¨ÁœułË ÊUJÄ w WL { VOÐU½√ ‚bÐ ÷—_« sÞUÐ sÄ jHMë Ãd ² ¹
   U?N?M?ÄË ¨t?×?DÝ ‚u …œułu*«  «“UGë jG{ qFHÐ VOÐU½_« qš«œ jHMë l bM¹ ¨jHMë …bOBÄ
   ©±µ≠∑® ÆqJAë jHMë  UŽœu² Ä vL ð ¨W Uš  UŽœu² Ä vÃ≈  U CÄ WÞUÝuÐ V× ¹
                                           Æ
ππ
              ¨W?H?K?²? Ä œ«uÄ sÄ jOKš jHMë Ê√ X dŽ bIÃ
                       øœ«u*« Ác¼ qB r²¹ nOJ                     U??³? Âd??*« v?K?Ž ‰u?B?(« s?J?1
                    tMO   ²Ð ÂU)« jHMë sÄ WHK²<«
                    ¨WOÃUŽ …—«dŠ Wł—œ vÃ≈ Ê«d √ w
                    W?H?OH)«  U³Âd*« ‰uײð pÃcÐË
                     U??³? Âd??*« q??E? ðË ¨…d?? ? Ð√ v?Ã≈
                    l b¹ rŁ ¨qzUÝ W¾O¼ vKŽ WKOI¦Ã«
                    qz«u Ã«Ë …d Ð_« sÄ jOK)« «c¼
                    s??Ä Êu??J? ²? ¹ ¨’U??š Ãd??Ð v??Ã≈
                    …d? ?Ð√ n?O?¦?J?ð UNO r²¹  UI³Þ
                    Y?O?Š ¨…bŠ vKŽ q œ«u*« Ác¼
                    Z?¹—U?N vÃ≈ œ«u*« Ác¼ V× ð
                    «c¼ w błuð  Uײ sÄ W Uš
                       Æ©±∂≠∑® qJAë Æ Ãd³Ã«
dODI²Ã« ÃdÐ ©±∂≠∑® qJAë
                                         ±∞∞
                         ∫vÃ≈ UN²ÃUŠ V Š œ«u*« Ác¼ XHM bÁË
   ÆW¾ b²Ã«Ë wNDë w ULNDOKš Âb ² ¹Ë ÊUðuO³Ã«Ë ÊUÐËd³Ã« “Už q¦Ä ∫W¹“Už œ«uÄ Æ±
                   Ô
                                q¦Ä ∫WKzUÝ œ«uÄ Æ≤
                                ™
              Æ «dzUDÃ«Ë  «—UO Kà «œuÁË qLF² ¹Ë ∫ 5ÃË“U'« ≠
                        Î      Ô
      ÆœuÁuÃ«Ë …¡U{ù« w qLF² ¹ ·UHý qzUÝ u¼Ë ∫©“UJë® 5ÝËdOJë ≠
      Æ «—«d'« Ë ‰e¹bë  «—UOÝ w œuÁu Âb ² ¹Ë ∫©—ôu ë® ‰e¹bë ≠
       ÆŸ—«uAë n — w Âb ² ¹ Ícë ©XKHÝù«® —UIë q¦Ä ∫W³K "«u½ Æ≥
                    Ô
    ÆUOI¹d √ ‰ULýË wÐdFë ZOK)« ‰ËœË ‚«dFë jHMKà W−²M*« WOÐdFë ‰Ëbë sÄ                               ∫Y×Ð WOCÁ
   Æ—U׳ë sŽ ΫbOFÐ błu¹ ÊUOŠ_« iFÐ w t½√ ô≈ ¨Íd×Ð QAMÄ sÄ jHMë Ê√ lÄ
                             ø…—U³Fë Ác¼ gÁU½
           Æ lzUý QDš u¼Ë  «—UO ë œuÁuà 5ÃË“Uł sÄ ôbÐ s¹eMÐ WLK ”UMë sÄ dO¦Â qLF² ¹
                               Î                   ™
±∞±
                              ∫w H½ d³²š√
                         sÄ qJÐ œuBI*« UÄ ≠±”
             ø jHMë …bOBÄ ≠            ø jHMë ≠
                 øjHMë ÊuJð WK K ²Ä  «uD Ð d–√ ≠≤”

                         øjHMë …bOBÄ rÝ—√ ≠≥”

                      ∫W×O×Bë WÐUłù« —U²š√ ¥”
                          sŽ …—U³Ž ÂU)« jHMë Æ√
  ◊uK Ä ≠≥            VÂdÄ ≠≤          dBMŽ ≠±
                         ∫jHMë hzUBš sÄ Æ»
¡U*« w »Ëc¹ ≠≥     W¹“UGë WÃU(« w błu¹ ≠≤     WÐuFBÐ »U M¹ ≠±
                    ∫jHMë  UI²AÄ sÄ 5ÝËdOJë ÆÃ
   W³KBë ≠≥           WKzU ë ≠≤         W¹“UGë ≠±
           ∫ Ÿ—«uAë n — w Âb ² ð w²Ã« jHMë  UI²AÄ sÄ Æœ
   —UIë ≠≥          ‰e¹bë ≠≤       5ÃË“U'« ≠±

                           ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ µ”
  ÆWODHMë …bOB*« vÃ≈ VOÐU½_« qBð UÄbMŽ ÷—_« `DÝ vÃ≈ jHMë l bM¹Æ±
                                 Ó
         ÆWOÃUŽ …—«dŠ  Uł—œ vÃ≈ Ád¹dJð ¡UMŁ√ ÂU)« jHMë s  ¹ Æ≤
                                  Ô

              Æ ©…UO(« VBŽ jHMë ®WOð_« …—U³Fë gÁU½√ ∂”


                                      ±∞≤
    …b u « Ác s XLKF


        ÆUNFM w ÊU ½ù« qšbð ÊËœ WFO³Dë w błu𠜫uÄ w¼ WOFO³Dë  «Ëd¦Ã« ≠


             ÆWOŠ dOž  «ËdŁË WOŠ  «ËdŁ vÃ≈ WOFO³Dë  «Ëd¦Ã« rO Ið sJ1 ≠


            ÆÕöÄ_«Ë ÁUO*« ¨ ÊœUF*« ¨ —u Bë ∫WO(« dOž  «Ëd¦Ã« WK¦Ä√ sÄ ≠


   WKÐUÁË ¨¡UÐdNJÃ«Ë …—«d×Kà qO u²Ã« …bOł UN½√ UNBzUBš sÄË ¨W³K œ«uÄ ÊœUF*« VKž√ ≠
                              ÆwM¦Ã«Ë V× Ã«Ë ‚dDKÃ


    ”U×Më˨ √bB¹ b¹b(U ¨W¹u'« qÄ«uFKà W{dFÄ XÂdð «–≈ nK²Kà ʜUF*« ÷dF²ð ≠
                          Ô
               Æt½UF* qIO ÂuOM*_« UÄ√ ¨WÄUÝ ¡«dCš Á—U$“ WI³DÐ vDG²¹


                 ÆtðUOŠ w WHK² Ä ÷«dž√ w ÊœUF*« ÊU ½ù« Âb ² ¹ ≠


   …bŽ sÄ jOKš VÃUGë w w¼Ë ¨WO{—_« …dAIë sÄ «¡eł qJAð WOFO³Þ œ«uÄ —u Bë ≠
                         Î
                                      ÆÊœUFÄ


                         ∫w¼ Ÿ«u½√ WŁöŁ vÃ≈ —u Bë r Ið ≠Ô
                   ÆXÓU³Ã«Ë XO½«d'« UN²K¦Ä√ sÄË ∫ W¹—UMë —u Bë ™
           ÆW¹dO'« —u BÃ«Ë WOKÄdë —u Bë UN²K¦Ä√ sÄË ∫ WOÐuÝdë —u Bë ™
                       ÆÂUšdë UN²K¦Ä√ sÄË ∫ WÃuײ*« —u Bë ™


±∞≥
  ÆqOK)«Ë fKÐU½Ë ”bIë ‰U³ł q¦Ä 5D K sÄ WOK³'« sÂUÄ_« w —u Bë d¦Jð ≠


                    Æ U³MÃ«Ë Ê«uO(«Ë ÊU ½ûà ͗Ëd{ ¡U*« ≠


»d ²ð w²Ã« —UDÄ_« ÁUOÄ sÄ UNK √Ë ¨WÐd²Ã« `DÝ X% …œułu*« ÁUO*« w¼ WO u'« ÁUO*« ≠
          Æ—u Bë w ‚uIAÃ«Ë  «u−HÃ«Ë  UÄU *« d³Ž ÷—_« qš«œ


               ÆtðU³O³Š 5Ð ¡U*« —«dÄ≈ vKŽ tð—bÁ w¼ d Bë W¹–UH½ ≠


    tÄ«b ²Ý« vKŽ Vðd²¹ ôË ¨ …œb−²*« WÁUDë —œUBÄ sÄ UÄU¼ «—bBÄ ¡U*« bF¹ ≠
                             Î Î      Ò
                           ÆÀuK²ÃU WO¾OÐ  öJAÄ


                Æ÷—_« sÞUÐ w Ë —U׳ë ÁUOÄ w ÕöÄ_« błuð ≠

                     ÆWMOFÄ  ôULF²Ý«Ë ’«uš `KÄ qJà ≠


      ÆWHK² Ä  U³ÂdÄ …bŽ sÄ jOKš sÄ ÊuJ²¹ nO¦Â qzUÝ sŽ …—U³Ž jHMë ≠


 qÄ«uŽ qFHÐ XKK% ¨W¹d×Ð  U½«uOŠË  UðU³½ r«dð W−O²½ ÊuJð bÁ jHMë Ê√ bI²F¹ ≠
                                     Ô
                         Æs¹b¹bAë …—«d(«Ë jGCë
                                         ±∞¥
   …b u « WK      √

                                     ∫ w H½ d³²š√
   ∫wK¹ ULO W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ ©✗ ® …—Uý«Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓® …—Uý« l{√ ≠±
      Æ¡UMÐ …—U−× XO½«d'«Ë wKÄdë d−(«Ë ÍdO'« d−(« Âb ² ¹ ©        ® Æ√
     ÆdLŠ_« ÊuKë vÃ≈ ¡UÁ—eë fLAë œU³Ž WÁ—Ë Êuà dOG¹ ÂUFDë `KÄ ©    ®Æ»
                    ÆW³KBë ‰Ëd²³Ã«  U−²MÄ sÄ ÊU¦O*« ©    ® ÆÃ
                   Æb¹b(« √bBà ÊU¹—Ëd{ ¡«uNÃ«Ë ¡U*« ©    ® Æœ
                              ∫ WOðü«  «—U³Fë qLÂ√ Æ≤
                 flflflflfl vÃ≈ —u Bë  UH w ·ö²šù« lłd¹ Æ√
                         flflflflflfl sŽ …—U³Ž jHMë Æ»
                  Æ flflflflflflfl ÁUOÄ u¼ WO u'« ÁUO*« —bBÄ ÆÃ
                   ∫ wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« ‰uŠ …dz«œ l{√ Æ≥
                                      Ô
                  flflflfl ÊU ½ù« r ł Ê“Ë sÄ¡U*« W³ ½ qJAðÆ√
                                   Ô
               ≤ ≠à      ± ≠»         ± ≠√
               ≥        ≤          ≥
                       ∫—u Bë sÄ XO½«d'« bF¹ Æ»¸
          W¹—UMë ≠à        WOÐuÝdë ≠»          WÃuײ*« ≠√
                          ∫ÂUFDë `K* wzUOLOJë rÝô« Æø
       ÆÂuO ÃUJë b¹—uK ≠à Âu¹œuBë b¹—uK ≠»       ÂuOÝUðu³Ã« b¹—uK ≠√
                            ∫WKzU ë jHMë  U−²MÄ sÄ Æœ¸


         Æ X eë ≠à        Æ ÊU¦¹ô« ≠»        Æ5ÝËdOJë ≠√
±∞µ
±∞µ
                        Ó
             ∫sÄ qJà …bŠ«Ë …bzU d–√ Æ¥
                   ÆÂUFDë `KÄ Æ√
                      Æs¹eM³Ã« Æ»
                      ÆÂUšdë ÆÃ
                        Æ¡U*« Æœ
                      ÆÂuOM*_« Æ“          øWFO³Dë w ÁUO*« …—ËbÐ œuBI*« UÄ Æµ


            øÊœUFLKà WÂd²A*« hzUB)« UÄ Æ∂              øjHMë d¹dJð "«u½ r¼√ UÄ Æ∑                           Ô
              øWOÄU *«Ë W¹–UHMë 5Ð eOÄ√ Æ∏                         Ô
               ∫5²Oðü« 5ð—U³Fë qKŽ√ Æπ
ÆVA)« sÄ UNCÐUIÄ ULMOÐ ÂuOM*_« sÄ wNDë w½«Ë√ lMBðÆ√
                         Ô
    Æ…cHMÄ dOž WOMODë ULMOÐ …cHMÄ …œUÄ WOKÄdë WÐd²Ã«Æ»
                               ±∞∂
     UM UO       w ¡U dNJ «
                              …bŠuë

±∞∑
   Âb? ?²? ð YOŠ …bOHÄ WKL−Ð U¼b¼UAð w²Ã« —uBë sŽ d³Ž
                    ÆUNO ¡UÐdNÂ WLKÂ
                              8
‰Ë_« qBH «


         WM U         « ¡U dNJ «
                                      Ò
                       øWÃU(« Ác¼ w …U²Hë lÄ Àb×¹ Ícë UÄ
Èd?š√ …œU?Ä s?Ä l?M? w?Ýd? v?K?Ž f?K?&Ë ¨W?ALÁ_« sÄ 5FÄ Ÿu½ sÄ fÐö*« iFÐ Íbðdð U?Äb?MŽ
 øpÖ Àb×¹ nO ø«–U* Èdð ÆÆÆ WMOFÄ WIDIDÐ dFAð p½S ¨w½bFÄ r ł Í√ fLKð rŁ ¨WHK² Ä
         ÆqBHë «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNOKŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼
                             Î
                         ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJð Ê« pMÄ lÁu²¹Ë
Æ‚d³Ã« ¨Y(UÐ »dNJ²Ã« ¨fLKÃUÐ »dNJ²Ã« ¨pÃbÃUÐ »dNJ²Ã« ¨»dNJ²ÃUÐ œuBI*« `{uð ≠
                              ÆwzUÐdNJë ·UAJë nBð ≠
              ÆW½u×A*« ÂU ł_« sŽ nAJKà wzUÐdNJë ·UAJë Âb ² ð ≠
                           ÆWOzUÐdNJë  UM×Aë Ÿ«u½√ dÂcð ≠
                                       Î
                ÆUNà WÓUFë œ«u*«Ë ¡UÐdNJKà WK u*« œ«u*« 5Ð UOKLŽ eO9 ≠
                                   Î
                    ÆW³Ðb*« ÕuD ë vKŽ  UM×Aë lL& UOKLŽ 5³ð ≠
                          ÆoŽ«uBë WF½UÄ qLŽ √b³Ä `{uð ≠     ±∞∏
   ‰Ë_« ”—b «


            WM×Aë UŽu½Ë pÃbÃUÐ »dNJ²Ã«
                                 Î
   ¨WLKEÄ W dž w …¬dÄ ÂUÄ√ XHÁËË ¨·uBë sÄ …“dł X% ÊuK¹UMë sÄ UBOLÁ X ³Ã «–≈
       øpÖ Àb×¹ «–U* p H½ XÃQÝ q¼ ÆÆÆ …“d'« ŸeMð UÄbMŽ  UCÄuë b¼UA²Ý
              ∫UCFÐ ULNCF³Ð 5L ł pÃœ bMŽ Àb×¹ «–UÄ ·dŽ_ ◊UAM «
                                  ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ±∫∏

   sÄ  U UBÁ ¨d¹dŠ WFDÁ ¨·u WFDÁ ¨włUł“ VOCÁ ¨WOJO²ÝöÐ …dD Ä
         ÆÊu×DÄ dJÝ ¨Êu×DÄ œuÝ√ qHK ¨pO²ÝöÐ d³Š rKÁ ¨‚—uë
                                    ∫qLFë  «uDš
            Æ©±≠∏® qJAÃ«Æ ·uBë WFDIÐ WOJO²Ýö³Ã« …dD *« pÃbÐ ÂuÁ√ Ʊ
   økŠô√ «–UÄ ÆÆÆdJ Ã«Ë œuÝ_« qHKHÃ«Ë ‚—uë  U UBÁ sÄ q sÄ WÂuÃb*« …dD *« »dÁ√ Æ≤
              økŠô√ «–UÄ ÆÆÆ ‚—uë  U UBÁ sÄ ·uBë WFDÁ »dÁ√ Æ≥
        ÆwðUEŠöÄ q−Ý√ ÆÆÆ d³(« rKÁ «b ²ÝUÐ sJà WIÐU ë  «uD)« —dÂ√ Æ¥
                         Æd¹d(« WFDIÐ ÃUłeë VOCÁ pÃœ√ Ƶ
            økŠô√ «–UÄ ÆÆÆ ‚—uë  U UBÁ sÄ „uÃb*« VOCIë »dÁ« Æ∂
               økŠô√ «–UÄ ÆÆÆ ‚—uë  U UBÁ sÄ d¹d(« WFDÁ »dÁ√ Æ∑
                          »c& WIÐU ë œ«u*« lOLł q¼
                                ø ‚—uë  U UBÁ
                                 øpÖ d √ nOÂ
                         œ«u*« sÄ tJÃœ r²¹ rà Ícë ·dDë »dÁ√Æ∏
                                ø kŠô√ «–UÄ Æ WIÐU ë

±∞π           ©±≠∏® qJAë
                                  ∫ t½√ kŠô√
  ¨d¹d(«Ë ·uBÃU œ«u*« iFÐ lÄ ÃUłeÃ«Ë pO²Ýö³ÃU ÂU ł_« iFÐ pÃœ bMŽ
  …dOGBë ozUÁbë »cł WO Uš WJëbë œ«u*«Ë WÂuÃb*« ÂU ł_« sÄ q V ²Jð
  ¨»dNJ²ÃUÐ WO U)« Ác¼ vL ðË ¨dJ ë Ë√ Êu×D*« œuÝ_« qHKHë Ë√ ‚—uë  U UBIÂ
             ÆWO U)« Ác¼ jI „uÃb*« ¡e'«Ë pëbë ¡e'« V ²J¹Ë
                 Ô
Í√ pÃbÃUÐ UÐdNJð Ë« ¡UÐdNJÃUÐ UM×ý ULN½QÐ „uÃb*«Ë pëbë r '« sÄ q sŽ ‰UI¹Ë
                 Ì
  UNÐ „uÃb*«Ë WJëbë ÂU ł_« sÄ q vKŽ WOzUÐdN  UM×ý  bÃË pÃbë WOKLŽ Ê√
                ÆUNMÄ UN³¹dIð bMŽ ‚—uë  U UBÁ »c& UN²KFł

Ÿu½ sÄ d¹d(«Ë ·uBÃ«Ë pO²Ýö³Ã« vKŽË ÃUłeë vKŽ …bÃu²*« WOzUÐdNJë  UM×Aë q¼
                             øUNMOÐ eO9 nO øbŠ«Ë

 ÆpO²Ýö³Ã« vKŽ …bÃu²*« pKðË ÃUłeë vKŽ …bÃu²*«  UM×Aë 5Ð eOÄ_    ◊UAM «
                            ∫vÃ≈ ÃU²Š√    ≤∫∏

¨ pÝUÄ ¨w³Aš qÄUŠ ¨WO UHý ¨ÃUłeë sÄ VOCÁ ¨pO²Ýö³Ã« sÄ …dD Ä
           ÆhIÄ ¨ d¹d(« sÄ WFDÁ ¨ ·uBë sÄ WFDÁ jOš
                                ∫qLFë  «uDš
        hI*« «b ²ÝUÐ WO UHAë sÄ © rݱµ x rÝ≥® WFDÁ vKŽ qBŠ√Ʊ
                       Î           Î
√ ©≤≠∏® qJAë w UL w³A)« qÄU(« w UNIKŽ√ rŁ ¨UDOš tO l{√Ë WFDIë w U³IŁ lM √ Æ≤
                Æ  «dÄ …bŽ ·uBë WFDIÐ WIKF*« WFDIë pÃœ√ Æ≥
 økŠô√ «–UĨWO UHAë sÄ UNÐdÁ√ rŁ ·uBë sÄ WFDIÐ WOJO²Ýö³Ã« …dD *« pÃœ√ Æ¥
»©≤≠∏® qJAë w UL ¨WO UHAë sÄ tÐdÁ√ rŁ d¹d(« sÄ WFDIÐ włUłeë VOCIë pÃœ√ Ƶ
                                økŠô√ «–UÄ
                                         ±±∞
                                       pO²ÝöÐ
                ÃUł“
            »                        √                   ©≤≠∏® qJAë   V?¹d?I?ð bMŽ qÄU(UÐWIKF*«Ë ·uBÃUÐ WÂuÃb*« WOJO²Ýö³Ã« WO UHAë œUF²Ð« XEŠô pKFÃ
   w?łU?łe?ë V?O?C?I?ë s?Ä U?N?Ыd²Á« XEŠô UL ¨UNMÄ ·uBÃUÐ „uÃbÄ wJO²ÝöÐ VOCÁ
                                     Æd¹d(UÐ „uÃb*«


   „uÃb*« ÃUłeë vKŽ …bÃu²*« WM×Aë tK¦9 Ÿu½ ∫WOzUÐdNJë  UM×Aë sÄ ÊUŽu½ pÃUM¼
   t?K?¦?9 d?šü«Ë ¨©´® e?Äd?ÃU?Ð U?N?à e?Äd¹Ë¨W³łu*« WM×AÃUÐ UN²OL ð vKŽ oHð«Ë ¨d¹d(UÐ
   ¨W³ÃU ë WM×AÃUÐ UN²OL ð vKŽ oHð«Ë ¨·uBÃUÐ „uÃb*« pO²Ýö³Ã« vKŽ …bÃu²*« WM×Aë
   b?FÐ ÂU ł_« vKŽ WOzUÐdNJë  UM×Aë bÃuð d Hð nO sJÃË Æ©≠® eÄdÃUÐ UNà eÄd¹Ë
                                          øUNJÃœ±±±
                           Î
 U?M?×?A?ë œb?Ž ÍËU? ?¹ U?N?O? W³ÃU ë  UM×Aë œbŽ ® U?O?zU?Ðd?N? W?ÃœU?F²Ä ÂUŽ qJAÐ …œU*«
                  Î
qI²Mð W³ÃU ë WOzUÐdNJë  UM×Aë sÄ «¡eł ÊS ¨ W³ÝUMÄ …œU0 UÄ …œUÄ pÃœ bMF ¨©W³łu*«
t?½QÐ ∫  UM×Aë tMÄ XKI²½« Ícë r '« sŽ ‰UI¹Ë ¨Èdš_« …œU*« vÃ≈ 5ðœU*« ÈbŠ≈ sÄ
ÆW³ÃU ë  UM×Aë V ²Â« t½QÐ ¨ UM×Aë tOÃ≈ XKI²½« Ícë r '«Ë ¨W³ÃU ë  UM×Aë bI
                                      Î
v?Ã≈ ·u?B?ë s?Ä W?³?ÃU? ?ë  U?M×Aë sÄ ¡eł qI²½« ¨·uBÃUÐ pO²Ýö³Ã« pÃœ bMŽ ö?¦L
 UM×Aë œbŽ sÄ d¦Â« X׳ √Ë ¨pO²Ýö³Ã« w W³ÃU ë  UM×Aë œbŽ œ«œ“U ¨pO²Ýö³Ã«
W?³?łu?*«  UM×Aë œbŽ `³ √ ULMOÐ ÆW³ÃUÝ WM×ý qL×¹ pO²Ýö³Ã« ÊQÐ ‰UI¹ «cà ¨W³łu*«
W³łuÄ WM×ý qL×¹ ·uBë Ê≈ ∫ ‰UI¹ pÃcà ¨W³ÃU ë  UM×Aë œbŽ sÄ d¦Â√ ·uBë w
                                 Æ©≥≠∏® qJAë w ULÂ

                       ·u                                       pO²ÝöÐ


                                  ©±®


              ©≤®
                         ©≥®                     ©≥≠∏® qJAë

        ød¹d(UÐ ÃUłeë pÃœ bMŽ Àb×¹ Ê« lÁu²ð «–UÄ ¨rÝdÃUÐ UMOF² Ä ∫‰«RÝ
                                 Î              ±±≤
                                      ∫ Z²M²Ý√
   o?K?D?¹Ë W?H?O?H?)« ¡UOý_« »cł vKŽ …—bIë UN³ J¹ Èd?š√ ÂU? łQÐ ÂU ł_« pÃœ Ʊ
                           Ô
                        ÆpÃbÃUÐ »dNJ²Ã« rÝ« …d¼UEë Ác¼ vKŽ
                     Æ©W³ÃUÝË W³łuÄ®  UM×Aë sÄ ÊUŽu½ „UM¼ Æ≤
                Æ»–U−²ð WHK²<«  UM×AÃ«Ë d UM²ð WKŁUL²*«  UM×Aë Æ≥
              Æ„uÃb*«Ë pëbë r '« …œUÄ Ÿu½ vKŽ bL²Fð r '« WM×ý Æ¥
   W?³?ÃU? ?ë  U?M?×?A?ë œb?Ž ÍËU ¹ 5ðœU*« ÈbŠ≈ U¼bIHð w²Ã« W³ÃU ë  UM×Aë œbŽ Æ µ
   5²¹ËU ²Ä ÊU½uJð pÃbÃUÐ …bÃu²*«  UM×Aë WOL Ê√ Í√ Æ Èdš_« …œU*« UN³ ²Jð w²Ã«
               Æ ŸuMë YOŠ sÄ ÊU²HK² Ä ULNMJà œbFë YOŠ sÄ 5ðœU*« w
±±≥
                                ∫ w H½ d³²š«
              ∫WOðü«  ôU(« sÄ WÃUŠ q w Àb×¹ «–UÄ ±”
           Æ‚—uë  U UBÁ sÄ t³¹dIðË …uIÐ dFAÃUÐ jA*« „d ≠√

               s?Ä W?F?D?I?Ð W?Âu?ÃbÄ WOJO²ÝöÐ …dD Ä V¹dIð ≠»
                   Æ—u³MBë sÄ ‰eM¹ lO — ¡UÄ —UOð sÄ ·uBë

                                   Ô
                             ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≤”
                            Î
              ÆUNÐ ‚UB²Ãûà qO1 t½S pðeMJÐ U½uÃUÐ XJÃœ «–≈ ≠√
ÆW³ÃUÝ WM×ý d¹d(« V ²J¹Ë W³łuÄ WM×ý d¹d(UÐ „uÃb*« ÃUłeë VOCÁ V ²J¹ ≠»
               Æ·uBÃUÐ ÊUÂuÃb*« pO²Ýö³Ã« U³OCÁ d UM²¹ ≠ 

√ VOCIë WM×ý Ê√ XLKŽ «–≈ ¨pÃbë WI¹dDÐ W½u×AÄ ©Ã ¨» ¨√® ÊU³CÁ WŁöŁ ≥”
       Ò
        ∫«–≈ wðQ¹ U2 WÃUŠ q w Ã Ë » VOCIë sÄ q WM×ý UL W³ÃUÝ
             Æ»–U& ÀËbŠË » VOCIë sÄ √ VOCIë »dÁ ≠√
                              Ô
             Æd UMð ÀËbŠË à VOCIë sÄ √ VOCIë »dÁ ≠»
                               Ô
      ø©Ã® VOCIë sÄ ©»® VOCIë »dÁ «–« Àb×¹ Ê√ lÁu²ð «–UÄ ≠ Ã
                    =Ô

                               Ô
       Æ©Ã ¨» ¨√ ® WOðü«  «b¼UA*« vKŽ W U)« wðULKJÐ oKŽ√ ¥”
   Ã             »             √
                                        ±±¥
   w U « ”—b «


                 Î
                 UOzUÐdNÂ ÂU ł_« s×ý
                         Î
   Ác?¼ s?×?ý W?I¹dÞ X dŽ UL ¨wFO³Dë UNF{Ë w U?O?zU?ÐdN WÃœUF²Ä ÂU ł_« Ê√ X dŽ
                     øUNM×AÃ Èdš√ ‚dÞ „UM¼ qN ¨pÃbÃUÐ ÂU ł_«

                           Î
                       ÆfLKÃUÐ UL ł s×ý√ nOÂ ·dŽ_      ◊UAM «
                                   ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ≥∫∏
    ¨‚—Ë  U UBÁ ¨·u WFDÁ ¨…dO³Â W¹eK ÂUFÞ WIFKÄ ¨pO²ÝöÐ …dD Ä
                      ÆjOš ¨w³Aš qÄUŠ ¨w³Aš pÝUÄ

                                       ∫qLFë  «uDš
                                 Ô Î   Î    Ô
                        ÂUFÞ WIFKÄ tOKŽ oKŽ√Ë UO³Aš öÄUŠ dCŠ√ ≠±
                                       ÆjO)« WDÝ«uÐ
                                         Ó
                            Æ·uBÃUÐ pO²Ýö³Ã« …dD Ä pÃœ√ ≠≤
                                             Ó
                        p?O?²?Ýö?³?ë …d?D? ?* „u?Ãb?*« ·d?D?ë qFł√ ≠≥
                                Ò Ô
                        ‚—uë  U UBÁ »dÁ√ rŁ ¨WIFK*« ·dÞ fÄö¹
                          økŠô√ «–UÄ Æ©¥≠∏® qJAë w UL UNMÄ
            ©¥≠∏® qJAë   ÊS? ¨W?¹e?K?Hë WIFK*« fÄöð UÄbMŽË ¨W³ÃUÝ WM×ý V Jð UNJÃœ bFÐ pO²Ýö³Ã« …dD Ä Ê≈
                                             Î
   W?O?zU?Ðd?N? W?M?×?ý W?IFK*« V ²Jð pÃcÐË ¨WIFK*« vë UNMÄ qI²Mð W³ÃU ë  UM×Aë sÄ «œbŽ
                        ÆUNOÃ≈ ‚—uë  U UBÁ »cł vKŽ qLFð W³ÃUÝ


±±µ
                  ∫dOŁQ²ÃUÐ UL ł s×ý√ nO ·dŽ_
                       Î            ◊UAM «

                             ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ¥∫∏

 ¨W?¹eK WIFKÄ ¨ w³Aš qÄUŠ ¨w³Aš pÝUÄ ¨·u ¨WOJO²ÝöÐ …dD Ä
                     ÆÊuK¹U½ jOš ¨‚—Ë  U UBÁ
                               ∫qLFë  «uDš
                                    Ò Ô
Æw³A)« qÄU(« w X³¦Ä ÊuK¹U½ jOš WÞUÝuÐ UNHB²MÄ sÄ W¹eKHë ÂUFDë WIFKÄ oKŽ√ ≠±
                                 Ó
            ÆW³ÃUÝ WM×ý V ²J² ·uBÃUÐ WOJO²ÝöÐ …dD Ä pÃœ√ ≠≤
                Ô                  Ô
W³¹dÁ ÊuJð YO×Ð 5FÄ l{Ë w UN²³Ł√Ë WIFK*« ·dÞ sÄ UNM×ý bFÐ …dD *« »dÁ√ ≠≥
              Æ©µ≠∏® qJAë w UL Æt Äöð Ê√ ÊËœ WIFK*« sÄ
                                   Ô
                   Æ WIFK*« q¹– sÄ ‚—uë  U UBÁ »dÁ√ ≠¥
                  Ô                  Ô
                økŠô√ «–UÄ ÆWIFK*« sŽ W½u×A*« …dD *« bFÐ√ ≠µ
                ©µ≠∏® qJAë                   ±±∂
    U?M?×Aë ÊS ¨W¹eKHë WIFK*« sÄ W³ÃUÝ WM×AÐ W½u×A*« WOJO²Ýö³Ã« …dD *« V¹dIð bMŽ
                            Ò
   ·dDë vÃ≈ WN−²Ä ¨ WIFK*« vKŽ …œułu*« W³ÃU ë  UM×Aë lÄ d UM²ð …dD *« vKŽ W³ÃU ë
                     ÆWM×Aë VłuÄ V¹dIë ¡e'« W—Uð¨ UNMÄ bOF³Ã«
   WM×ý ÊuJð ULMOÐ ¨sŠUAë r '« WM×Aà WHÃU Ä eKHë sÄ V¹dIë ·dDë WM×ý ÊuJð Ê–≈
                      ÆsŠUAë r '« WM×Aà WNÐUAĨ bOF³Ã« ·dDë
                      Î
    Æ©sŠUAë r '« ‰«ËeÐ ‰Ëe¹Ë® dOŁQ²ÃUÐ UM×ý WIÐU ë WI¹dDÃUÐ ÂU ł_« s×ý vL ¹Ë
                                     ∫ Z²M²Ý√
                                Î
                      ∫WOðü« ‚dDë ÈbŠSÐ UOzUÐdN ÂU ł_« s×Að
       œbŽ qI²MO ¨ U¹eK UL ł Êu×AÄ r ł fÄö¹ UÄbMŽ Àb%Ë ∫fLKÃUÐ s×Aë Æ√
             Î Î
    V ²JO ¨ ÍeKHë r '« vë Êu×A*« r '« sÄ W³ÃU ë  UM×Aë sÄ
                      Ætà WNÐUAÄ WOzUÐdN WM×ý
   ¨t Äö¹ Ê« ÊËœ dš¬ r ł sÄ Êu×AÄ r ł V¹dIð bMŽ Àb×¹Ë ∫dOŁQ²ÃUÐ s×Aë Æ»
             Î
    WM×Aà WHÃU Ä WM×AÐ U½u×AÄ r −Kà V¹dIë ·dDë `³B¹ YOŠ
                           ÆdŁR*« r '«
     UNCFÐ V ²J¹ YOŠ Èdš√ ÂU łQÐ ÂU ł_« pÃœ bMŽ Àb×¹Ë∫ pÃbÃUÐ s×Aë ÆÃ
   Æ UNà W¹ËU Ä W³ÃUÝ WM×ý dšü« iF³Ã« V ²J¹ ULMOÐ ¨W³łuÄ WM×ý


±±∑
                               ∫w H½ d³²š√
VOCIÐ UN² ÄöÄ - ©√® WÃU(« w ¨ÊU² Äö²Ä ÊU²O½bFÄ ÊUðd wðü« qJAë w ±”
r?à sJÃË pO²ÝöÐ VOCÁ UNMÄ »dÁ ©»® WÃU(« w Ë W³ÃUÝ WM×AÐ Êu×AÄ pO²ÝöÐ
            øV³ ë d– lÄ WÃUŠ q w  «dJë WM×ý UÄ ¨UN Äö¹            ©»®                  ©√®
dOŁQ²Ã« WI¹dDÐ dš¬ r ł s×Aà Âb ²Ý« «–« t²M×ý sÄ sŠUAë r '« bIH¹ v²Ä ≤”
                        Æ «–U*Ë ø fLKë WI¹dDÐ Â√
                                      ±±∏
   Y U « ”—b «


                 wzUÐdNJë ·UAJë
                 Î
   Ë√ W³ÃUÝ WOzUÐdN WM×AÐ UÄ UL ł s×A½ nO WIÐU ë WDA½_«Ë »—U−²Ã« w X dŽ bIÃ
                 Î
   w?²Ã« WM×Aë Ÿu½ UÄË øô Â√ U?½u?×?A?Ä r '« ÊU Ê≈ W dFÄ lOD² ð nO sJÃË ¨W³łuÄ
                                       øUNKL×¹
            ÆÁ¡«eł√ ·dŽ√Ë 5²O½bFÄ 5²Á—Ë «– UOzUÐdN U UA lM _ ◊UAM «
                            Î    Î
                                   ∫vÃ≈ ÃU²Š√  µ∫∏

     ÂuOM*√ U²Á—Ë ¨‰ËeFÄ dOž pOLÝ wÝU×½ pKÝ ¨wJO²ÝöÐ ¡UDž Ë– ÊU³ÞdÄ
      ÆÊu×AÄ r ł ¨ÂuOM*_« ‚—Ë sÄ …d ¨o ô j¹dý ¨©rÝ≤ x rݱ®
                                    ∫qLFë  «uDš
               Î                       Ô
       Æ¡UDGë ‚u rÝ ≤ UFHðdÄ tÝ√— vI³¹ YO×Ð ÊU³Þd*« ¡UDž w pK ë qšœ√ Ʊ
                                      Ó
                 ÆWÁöFÃU `³BOà pK ë sÄ dšü« ·dDë wM¦Ð ÂuÁ√ Æ≤
                                     Ó
             Æo öë j¹dAë «b ²ÝUÐ Èdš_UÐ UL¼«bŠ≈ 5²Á—uë q √ Æ≥
                      Ô                 Ó
    tKš«œ ÊU²Á—uë ÊuJð YO×Ð ÊU³Þd*« oKž√ rŁ pK ë ‰uŠ 5²O½bF*« 5²Á—uë l{√ Æ¥
                              Æ©∂≠∏® qJAë w ULÂ
                                        Ó
                     pK ë sÄ ÍuKFë ·dDë w ÂuOM*_« …d “dž√ Ƶ
                                         ÆwÝU×Më
                                           Ó
                     «–U?ÄÆÆÆ Êu?×?A?*« r? ?'UÐ WO½bF*« …dJë f*√ Æ∂
                                          økŠô√                            ©∂≠∏® qJAë
±±π   ÆUÄ r ł vKŽ WM×Aë bÃuð sŽ nAJKà t²FM Ícë ·UAJë «b ²Ý« ÊUJÄùUÐ t½√ XEŠô
           ÆUÄ r ł vKŽ …bÃu²*« WOzUÐdNJë WM×Aë Ÿu½ ·dŽ_  ◊UAM «

                            ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ∂∫∏

ÆpÃbÃUÐ Êu×AÄ włUł“ VOCÁ ¨wzUÐdN ·UA ¨pÃbÃUÐ Êu×AÄ pO²ÝöÐ VOCÁ
                              ∫qLFë  «uDš
             Æ©√® qJAë w UL wF³ QÐ wzUÐdNJë ·UAJë f*√ Ʊ
    Æ©»® qJAë w UL Êu×A*« pO²Ýö³Ã« VOCÁ «b ²ÝUÐ W³ÃUÝ WM×AÐ tM×ý√ Æ≤
   økŠô√ «–UÄ ÆÆƩî qJAë w UL Êu×A*« ÃUłeë VOCIÐ ’dIë f*√ Æ≥
                        √
           »                                        ±≤∞
               Ã
                 ©∑≠∏® qJAë                                Z²M²Ý√
            Î
   Æt²M×ý Ÿu½Ë ô Â√ U½u×AÄ r '« Êu W dF* Âb ² ð …«œ√ wzUÐdNJë ·UAJë
±≤±
                             ∫w H½ d³²š√

                              Ó
           ÆÁ¡«eł√ tOKŽ l{√Ë wzUÐdNJë ·UAJë rÝ—√ ±”

                             Ô
            Æ 5Oðü« 5KJAë w  «b¼UA*« vKŽ oKŽ√ ≤”
               Ô
      ÆÊu×AÄ r −Ð tðd X * «–≈ ·UAJë w²Á—uà Àb×¹ «–UÄ ≥”


øUÄ r ł WM×ý Ÿu½ ·dF²Ã tÄb ² ð nO W³łuÄ WM×AÐ Êu×AÄ wzUÐdN ·UA ¥”


                      Ô
        ÆwzUÐdNJë ·UAJKà ÀbŠ «–UÄ d √ ∫wðü« qJAë w µ”
                                    ±≤≤
     l «d « ”—b «


              WÓUFë œ«u*«Ë WK u*« œ«u*«
            Î
      øpÃcÐ `L ð ô «œ«uÄ „UM¼ Ê√ Â√ ¨U¼d³Ž  UM×Aë ‰UI²½UÐ `L 𠜫u*« lOLł q¼

                   Æ¡UÐdNJKà WÓUFë œ«u*«Ë WK u*« œ«u*« ·dŽ_
                                       Ó   ◊UAM «

                                    ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ∫∏

    …dD Ä ¨lO — ”U×½ pKÝ ¨pO²ÝöÐ ”uÐœ ¨ÍeK ”uÐœ ¨pO²ÝöÐ …dD Ä
    ¨w?zUÐdN ·UA ¨‚—Ë  U UBÁ ¨·u WFDÁ¨ włUł“ VOCÁ ¨VAš
                                   Æw³Aš jIKÄ

                                      ∫qLFë  «uDš
                                         Ó
                       ÆUNM×Aà ·uBÃUÐ WOJO²Ýö³Ã« …dD *« pÃœ√ Ʊ
                                       Ó
                 ÆwzUÐdNJë ·UAJë ’dÁ fÄö¹ „uÃb*« ·dDë qFł√ Æ≤
                Ó                   Ô
      ·UAJë ’dÁ fÄö¹ tKFł√Ë w³A)« jIK*« WÞUÝuÐ ÍeKHë ”uÐbë p Ä√ Æ≥
                      Æ©∏≠∏® qJAë w UL ÆÊu×A*« wzUÐdNJë
                                       Ó
                   økŠô√ «–UÄ Æ‚—Ë  U UBÁ dšü« t dÞ vKŽ d¦½√ Æ¥
                       Î             Ô
          ¨pO²ÝöÐ …dD Ä ¨VAš …dD Ä ∫ UÄb ² Ä WIÐU ë  «uD)« —dÂ√ Ƶ
                 ·u WFDÁ ¨ÃUł“ VOCÁ ¨lO — ”U×½ pKÝ
           w³Aš jIKÄ
                                         Î
                                ÆÍeKHë ”uÐbë sÄ ôbÐ
                                   ∫sÄ qJà Àb×¹ «–UÄ Æ∂
                    wzUÐdNÂ ·UAÂ
   ‚—Ë  U UBÁ
           ÍeK ”uÐœ        Êu×AÄ          ø‚—uë  U UBÁ ≠√
                             øwzUÐdNJë ·UAJë w²Á—Ë ≠»


±≤≥                          ©∏≠∏® qJAë
ôË ¨b?¹b?(«Ë ”U?×?M?ë s?Ä q? ·d?Þ v?ë »c?−?M?ð ‚—u?ë  U UBÁ Ê√ XEŠô pKFÃ
      Æd¹d(«Ë ·uBÃ«Ë pO²Ýö³Ã«Ë ÃUłeÃ«Ë VA)« sÄ q ·dÞ vÃ≈ »c−Mð
b?¹b?(« V?O?C?Á f?Äö?ð b?M?Ž Êu?×?A?*« w?zU?Ðd?N?J?ë ·UAJë w²Á—Ë ‚U³D½« XEŠô ULÂ
Æd¹d(«Ë ·uBÃ«Ë ÃUłeÃ«Ë VA)« fÄöð bMŽ 5²łdHMÄ U²OIÐ ULMOÐ t dÁ lÄ ”U×MëË

                                        ∫ Z²M²Ý√
                                    ∫œ«u*« sÄ ÊUŽu½ „UM¼
ÃU?łeÃU WÐuFBÐ WOzUÐdNJë  UM×Aë U¼d³Ž qI²Mð w²Ã« œ«u*« pKð w¼Ë ∫ WÓUŽ œ«uÄ ≠
                                        ÆpO²Ýö³Ã«Ë
b¹b(U WÃuN Ð WOzUÐdNJë  UM×Aë U¼d³Ž qI²Mð w²Ã« œ«u*« pKð w¼Ë ∫ WK uÄ œ«uÄ ≠
                                         Æ”U×MëË

                                       ∫w H½ d³²š«
                                    ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ±”
           ÆW¹eK œ«uÄ sÄ tO²Á—ËË tÁUÝË ·UAJë ’dÁ sÄ q lMB¹ ≠±
                                   Ô
                      Ó
              ÆwF³ SÐ t dÁ f*√ t²M×ý sÄ ·UAJë hOK ²Ã ≠≤


                                        Ô
                         ∫ WOðü«  «b¼UA*« w Àb×¹ UÄ d √ ≤”
                       Ð
           b¹bŠ        Ýö
                 p O²
                                pO²ÝöÐ
                                           pO²ÝöÐ
                                Êu×AÄ
                                           Êu×AÄ
       ·UAÂ
       Êu×AÄ
                                         ”U×½
                               VAš
                                                ±≤¥
   f U)« ”—b «


             W³Ðb*« ÕuD ë vKŽ  UM×Aë lL&
   W?Ž«–ù«  U?D?×?Ä d?³?Ž Èd?ðË l?L? ðË ¨bŽdÃ«Ë ‚d³ÃU WOFO³Þ d¼«uþ ¡U²Aë qB w bNAð
   —U?−?ý√ r?L?Á b?¼U?Að p½√ bÐ ôË ¨rÃUFë «c¼ w WHK² Ä WMJÄ√ w oŽ«u ÀËbŠ “UHK²Ã«Ë
      øU¼dDš wI²½ nOÂË ød¼«uEë Ác¼ dO Hð UL ¨UN²Ád× WIŽU UN²Ðd{ bÁË Ëd ë
        …dI³Ã« ≠≤∞W¹ü«
±≤µ
 w²Ã« …bŽUBë WOz«uNë  «—UO²Ã« d¦JðË ¨WDA½ ÕU¹dë ÊuJð WH UFë ¡U²Aë ÂU¹√ w
                 Î
W³ÃUÝ WM×ý qL%  «dDÁ vÃ≈ ÂuOGë w UOzUÐdN WÃœUF²*« ¡U*«  «dDÁ q¹u% vKŽ qLFð
 dE½√® WÐU× Ã« vKŽ√ w ÊuJð W³łuÄ WM×ý qL%  «dDÁË ¨WÐU× Ã« qHÝ√ w ÊuJð
U½u×AÄ UL¼«bŠ≈ ·dÞ ÊUÂË ¨ UCFÐ ULNCFÐ sÄ ÊU²ÐU×Ý XÐd²Á« «–S Æ©π≠∏ qJAë
Î             Î
                    Î
 WOzUÐdNJë  UM×Aë »c−Mð ÆW³łuÄ WM×AÐ U½u×AÄ qÐUI*« ·dDÃ«Ë ¨W³ÃUÝ WM×AÐ
bÃuð vë ÍœR¹ ¡«uNë d³Ž  UM×Aë ‰UI²½« Ê≈ ÆWO½U¦Ã« vÃ≈ ¡«uNë d³Ž vÃË_« sÄ W³ÃU ë
   Î
 vë UC¹√ …—«d(« ÍœRðË ¨‚d³ÃUÐ ·dFð …—«dý qJý vKŽ ¡u{ UN³×B¹ ¨WKzU¼ …—«dŠ
                       Î   Î
                ÆbŽdë  u u¼ UOÃUŽ Uðu WŁb×Ä TłUHÄ qJAÐ ¡«uNë œb9
 WLÁ bMŽ W³łu*«  UM×Aë t−²ð n «uFë ÀËbŠ ¡bÐ bMŽ
                                     Î
                                     ÆUOzUÐdN WÃœUF²Ä WÐU× Ã« w ¡U*«  «dDÁ ÊuJð
   ÆWÐU× Ã« …bŽUÁ bMŽ W³ÃU ë  UM×Aë lL−²ðË WÐU× Ã«


                             ©π≠∏® qJAë®
                                                            ±≤∂
                 Î
   s?×?A?ð U?N?½S ¨÷—_« `DÝ sÄ «b?ł W?³?¹d?Á W?½u?×?A?Ä W?LOž „UM¼ X½UÂË ÀbŠ «–≈ UÄ√
   W?L?O?G?ë 5?Ð W?O?zU?Ðd?N?J?ë  U?M?×?A?ë ‰U?I?²?½« v?Ã≈ ÍœR?¹ U?2¨ d?O?ŁQ²ÃUÐ —U−ý_«Ë  «—ULFë
         Æ©±∞≠∏® qJAë dE½√ ÆWIŽUBë vL ð W¹uÁ …—«dý qJý cšQð˨÷—_«Ë
                         Ô
          Æ ©±≥® W¹¬ bŽdë
                     ©±∞≠∏® qJAë
±≤∑
° ÷—_« `DÝ vÃ≈ ÂuOGë sÄË ÂuOGë 5Ð WOzUÐdNJë  UM×Aë qI²Mð nO ‰¡U ²ð pKFÃ


                         ÆWOzUÐdNÂ …—«dý b¼Uý_  ◊UAM «
                              ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ∏∫∏
                                 Ò Ô
                           ·«dž Íœ ÊU bÃuÄ

                                  ∫qLFë  «uDš
                                 Ò Ô
    UM×Aë sÄ …dO³Â  UOL t²³Á vKŽ bÃu²¹ v²Š ·«dž Íœ ÊU bÃuÄ qGý√ Ʊ
                              ÆWOzUÐdNJë
                                  Ô
         økŠô√ «–UÄ Æ©±±≠∏® qJAë w UL W³Ië sÄ …dJë »dÁ√ Æ≤
                         Ò

                      W³Á
                       Ò


                                  …dÂ
          ·«dž Íœ ÊU bÃuÄ ©±±≠∏® qJAë                  ±≤∏
   W³ÃU ë  UM×Aë ‰UI²½« sŽ X−²½ …dJÃ«Ë bÃu*« W³Á 5Ð WOzUÐdN …—«dý bÃuð XEŠô pKFÃ
               Æ ·«dž Íœ ÊU bÃuÄ W³Á sÄ dOŁQ²ÃUÐ …dJë s×Aà W−O²½ ULNMOÐ
                         Ò


                                     oŽ«uBë WF½UÄ
                         w?? o??Ž«u??B? ë ÀËb??Š w?? ö??ð s??J?L?¹
                                              Ô
                         W?F?½U?Ä vL? ¹ “U?N?ł l?{u?Ð ¨ «—U?LFë
                              Ò Ô
                               ÆW¹UM³Ã« vKŽ√ vKŽ oŽ«uBë
                         WO½bFÄ UBŽ sÄ oŽ«uBë WF½UÄ nÃQ²ðË
                         w??K? H? ?ë U?N? d?Þ q?B?¹ V?Ðb?Ä s?Ý U?N?Ã
                         W?O½bFÄ „öÝQÐ WÃu uÄ WOÝU×½ …bŽUIÐ
                         `?D?Ý X?% V?Þ— ÊU?J?0 U?N? d?Þ w?N?²M¹
                               Æ©±≤≠∏® qJAë¨÷—_«
            oŽ«u WF½UÄ ©±≤≠∏® qJAë


±≤π
          Æ·UAJë w²Á—Ë Ã«dH½« vKŽ VÐb*« ”√dë dŁ√ ·dŽ_ ◊UAM «
                             ∫vÃ≈ ÃU²Š√    π∫∏

                Ò
5²¹eK 5ðd ¨ÍeK ”uÐœ ¨wzUÐdN ·UA ¨·u WFDÁ ¨WOJO²ÝöÐ …dD Ä
                      Æw³Aš …d qÄUŠ ¨5²KŁUL²Ä

                                ∫qLFë  «uDš
        Æ·uBë sÄ WFDIÐ UNJÃœ o¹dÞ sŽ WOJO²Ýö³Ã« …dD *« s×ý√ Ʊ
                           Ó
        ÆWÂuÃb*« …dD *« WÞUÝuÐ 5ðdJë ÈbŠ≈ s×ý√ fLKë WI¹dDÐ Æ≤
   økŠô« «–UÄ Æ©¡¨±≥≠∏® qJAë w UL ·UAJë sÄ W½u×A*« …dJë »dÁ√ Æ≥
                 ÆÈdš_« …dJë vKŽ ÍeKHë ”uÐbë X³Ł√ Æ¥
            ÆWÂuÃb*« …dD *« WÞUÝuÐ fLKë WI¹dDÐ UNM×AÐ ÂuÁ√ Ƶ
   økŠô√ «–UÄ Æ©∑\±≥≠∏® qJAë w UL ¨wzUÐdNJë ·UAJë sÄ UNÐdÁ√ Æ∂


                             ·u
                    √   pO²ÝöÐ                                 WO½bFÄ …dÂ

                             »

                 Ã
      ¡
                   ©±≥≠∏ ®qJAë                ±≥∞
          Ë                            ‡¼
                           “


                    ©±≥≠∏ ®qJAë


   ¨©∑® rÁ— …uD)« w t dIà …dJë W ÄöÄ bMŽ ·UAJë w²Á—Ë Ã«dH½« ÂbŽ XEŠô pKFÃ
   vKŽ lL−²ð WOzUÐdNJë  UM×Aë sÄ …dO³Â WOL Ê_ ¨W½u×AÄ dOž …dJë Ê√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë
                               Æ…dJë W—Uð ”uÐbë ”√—


                                    ∫ Z²M²Ý√
    ¡«eł« 5ÐË UOKFë u'«  UI³Þ w WOzUÐdNJë  UM×Aë ‰UI²½« r²¹ UÄbMŽ ‚d³Ã« Àb×¹ ™
                      Æ5²HK² Ä 5²ÐU×Ý 5Ð Ë√ …bŠ«uë WÐU× Ã«
   Æ÷—_«Ë W½u×AÄ WÐU×Ý 5Ð WOzUÐdNJë  UM×Aë ‰UI²½« r²¹ UÄbMŽ WIŽUBë Àb%Ë ™
                        Æ W³Ðb*« ÕuD ë vKŽ  UM×Aë lL−²ð ™
    UNÝ√— vÃ≈ WÐU× Ã« sÄ WOzUÐdNJë  UM×Aë qI²Mð UÄbMŽ w½U³*« oŽ«uBë WF½UÄ wL% ™
                           Î
               Æw½U³*« vÃ≈ UNÃUI²½« sÄ ôbÐ ÷—_« sÞU³Ð ‰u u*« VÐb*«
±≥±
                      ∫w H½ d³²š√

      ÆU¼¡«eł√ UNOKŽ l{√Ë oŽ«uBë WF½UÄ rÝ—√ ±”
                  ∫ wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≤”
          ÆWH UFë ÂU¹_« w V× Ã« s×Að Ʊ
                       Ô
        ÆW³ÐbÄ WO½bFÄ UBFÐ oŽ«uBë WF½UÄ œËeð Æ≤
           Î              Ô
Æ÷—_« `DÝ X% s b¹ w½bFÄ pK Ð oŽ«uBë WF½UÄ œËeð Æ≥
        Ô               Ô
                             ±≥≤
   qBH « «c w XLKF


             dOŁQ²Ã« ¨fLKë ¨pÃbë ∫UNMÄ WHK² Ä ‚dDÐ ÂU ł_« s×Að ™


                ÆW³łuÄË W³ÃUÝ ∫WOzUÐdNJë  UM×Aë sÄ ÊUŽu½ „UM¼ ™


               Æ»–U−²ð WHK²<«Ë d UM²ð UNKÐUIð bMŽ WNÐUA²*«  UM×Aë ™


   U¼d³Ž  UM×Aë qI²Mð WÓUŽ Èdš√Ë WÃuN Ð U¼d³Ž  UM×Aë qI²Mð WK uÄ œ«uÄ „UM¼ ™
                                      ÆWÐuFBÐ


                     ∫ wðQ¹ UÄ W dF* wzUÐdNJë ·UAJë Âb ² ¹ ™
                              Î
                           Æô Â√ U½u×AÄ r '« ÊU «–≈ Ʊ
                         ÆÊu×AÄ r ł vKŽ WM×Aë Ÿu½ Æ≤
                          ÆWÓUFë œ«u*« sÄ WK u*« œ«u*« Æ≥


   ÆW½u×A*« V× Ã« 5Ð WOzUÐdNJë  UM×Aë ‰UI²½« bMŽ Àb% WOzUÐdN …—«dý ∫ ‚d³Ã« ™
    Æ÷—_«Ë W½u×A*« WÐU× Ã« 5Ð WOzUÐdNJë  UM×Aë ‰UI²½« bMŽ Àb% ∫ WIŽUBë ™
                        ÆW³Ðb*« ÕuD ë vKŽ  UM×Aë lL−²ð                       ÆoŽ«uBë WF½UÄ WÞUÝuÐ w½U³*« vL% ™
±≥≥
qBH « WK     √


                              ∫w H½ d³²š√

                            ∫ wðQ¹ UÄ qKŽ√ ±”
·uBë vKŽË ¨W³ÃUÝ WM×ý tOKŽ bÃu²ð ·u WFDIÐ wJO²ÝöÐ VOCÁ pÃœ bMŽ Ʊ
                            ÆW³łuÄ WM×ý
      Æs×Aë ‚dÞ ÈbŠSÐ tM×ý bMŽ wzUÐdNJë ·UAJë U²Á—Ë ÃdHMð Æ≤                            Ô     Ô
   Æ»–U−²ð WHK²<«Ë ¨d UM²ð WKŁUL²*«  UM×Aë Ê√ UNO 5Ð√ WÐd& rL √ ≤”

 WOðü«  ôU(« w tO²Á—uà Àb×¹ UÄ Õdý≈ ¨Êu×AÄ wzUÐdN ·UA p¹bà ≥”
                           ∫t * bMŽ pÖË
                      ÆÊu×AÄ dOž włUł“ VOCIÐ ≠±
                              Æl³ ùUÐ ≠≤

                                 Ô
            ∫Ê√ W dF* wzUÐdNJë ·UAJë Âb ² ¹ nO `{Ë√ ¥”
                            Ô
                                Î
             øt²M×ý Ÿu½ UÄË ¨Êu×AÄ dOž Â√ Êu×AÄ UÄ UL ł ≠√
                     ÆWÓUŽ Èdš√Ë WK uÄ œ«uÄ „UM¼ ≠»

                                  Ô
                ∫WOðü«  «b¼UA*« vKŽ W U)« wðULKJÐ oKŽ√ µ”
   qÄUŠ

           …dÂ

              ‚—Ë  U UBÁ


           ≠»                      ≠√   ±≥¥
   w U « qBH «


        W d     *« ¡U dNJ «
±≥µ         ø…eNł_« Ác¼ qOGA²Ã ÃU²% «–UÄ
w U « qBH «
  Î   Î            Î
sÄ UOÝUÝ√ «¡eł X׳ √ v²Š ¨ Âu¹ bFÐ UÄu¹ WOzUÐdNJë WÁUDë vKŽ U½œUL²Ž« b¹«e²¹
 W×O×Bë ‚dDë UÄË øqI²Mð nOÂË øU¼bOÃuð r²¹ nO sJà ¨W¦¹b(« UMðUOŠ d¼UEÄ
  «cNà p²Ý«—œ bFÐ UNOKŽ WÐUłù« sÄ sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼ øUNFÄ qÄUF²KÃ
                                  ÆqBHë                          Î
                      ∫Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊuJð Ê√ pMÄ lÁu²¹Ë
  ÆWOzUÐdNJë …—«bÃ«Ë wzUÐdNJë —UO²Ã« ¨WÂdײ*« ¡UÐdNJÃUÐ œuBI*« `{uð ≠
               ÆWÂdײ*« ¡UÐdNJÃ«Ë WMÂU ë ¡UÐdNJë 5Ð eO9 ≠
                          ÆWOzUÐdN …—«œ ÊuJð ≠
         ÆÍ“«u²Ã« vKŽ qO u²Ã«Ë wëu²Ã« vKŽ qO u²Ã« 5Ð Ê—UIð ≠
                             Î
    ƉeM*« w WOzUÐdNJë …eNł_«Ë `OÐUB*« qO uð r²¹ nO UOKLŽ 5³ð ≠
                        Î   Î
          ÆWOzUÐdNJë  öO u²Ã« ‰U−Ä w UOKLŽ UŽËdAÄ rLBð ≠
      ÆtÄ«b ²Ý« bMŽ wzUÐdNJë “UN'« WÄöÝË p²ÄöÝ vKŽ k U% ≠
                                        ±≥∂
   ‰Ë_« ”—b «


             wzUÐdNJë —UO²Ã«Ë WOzUÐdNJë …—«bë
   W?M?×?ýË ¨Êu?ÃU?³?ë v?K?Ž W?³?ÃU?Ý W?M×ý tMŽ bÃu²¹ ·uBë sÄ WFDIÐ ÊuÃUÐ pÃœ Ê√ X dŽ
   ·d?F?ð «c?à ¨s?Äe?ë s?Ä …d?²? U?N?½U?J?Ä v?I?³?ð  U?M?×Aë Ác¼Ë ¨·uBë WFDÁ vKŽ W³łuÄ
                         Æ©±¥≠∏® qJAë w UL WMÂU ë ¡UÐdNJÃUÐ
                                     Î
   ¨÷—_« vÃ≈ oŽ«uBë WF½UÄ d³Ž WLOGë sÄ qI²Mð WOzUÐdNJë  UM×Aë Ê√ ¨ UC¹√ X dŽË
   v?L? ?¹ U?Ä W?½u?J?Ä W?K? u?*« œ«u?*« q?š«œ „d?×?²?ðË ¨U?N½UJÄ „d²ð  UM×Aë Ê√ wMF¹ «c¼Ë
                                      ÆWÂdײ*« ¡UÐdNJë
       s×Aë bFÐ                    s×Aë q³Á
                         ·u WFDÁ
                                        ÊuÃUÐ

                      ©±¥≠∏® qJAë


              ∫ ö u*« d³Ž „dײð WOzUÐdNJë  UM×Aë Ê√ ·dŽ_        ◊UAM «

                                     ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ±∞∫∏

     p?K?Ý ¨Âu?O?M?*√ ‚—Ë ¨·u? W?F?D?Á ¨p?O?²?Ýö?Ð …dD Ä ¨wzUÐdN ·UAÂ
                                      Æq uÄ
                                       ∫qLFë  «uDš
                                      Ó
             Æ·uBë WFDÁ WÞUÝuÐ pÃbë WI¹dDÐ pO²Ýö³Ã« …dD Ä s×ý√ Ʊ
                         Ô            Ô
   qJý ÂuOM*√ ‚—uÐ wKH ë tzeł sÄ Ã—U)« sÄ tHKž√Ë ¨wzUÐdNJë ·UAJë dCŠ√ Æ≤
±≥∑
                                       Æ©√±µ≠∏®
                                  Ó
 økŠô√ «–UÄ ÆfLKë WI¹dDÐ W½u×A*« …dD *« WÞUÝuÐ wzUÐdNJë ·UAJë s×ý√ Æ≥
       økŠô√ «–UÄ ÆpK Ð w½bF*« ·öGÃ«Ë wzUÐdNJë ·UAJë ’dÁ q √ Æ¥
                                   ©√®

         ©»®
                ©‡ł®                     ©±µ≠∏® qJAë

W?M×Aë WÂd( W−O²½ Àb×¹ © ‡ł¨±µ≠∏® q?JAë wzUÐdNJë ·UAJë w²Á—Ë ‚U³D½« Ê≈
Ác?¼Ë Æ÷—_« w?Ã≈ U?N?ÃU?I?²?½« r?Ł w?ÝU?×?M?ë p?K? ?ë d?³Ž w½bF*« ·öGë vÃ≈ ’dIë sÄ
d?³?Ž W?O?zU?Ðd?N?J?ë W?ÁU?D?ë q?I?M?Ð ÂuIð w²Ã« w¼ 5FÄ ÁU&« w WÂdײ*« WOzUÐdNJë  UM×Aë
  ø ö u*« d³ŽË 5FÄ ÁU&UÐ WOzUÐdNJë  UM×Aë WÂdŠ vL ð «–UÄ Èdð ¨ ö u*«


                                               ±≥∏
                         Î
                         «dO¦Â —UOð WLK WOÄuOë UMðUOŠ w qLF² ½
                         w? U?L? ¡U?Ä —U?O?ð Ë√ ¨¡«u?¼ —U?O?ð ‰u?I?M?
                                     Æ©±∂≠∏® qJAë                         ÁU?&« w? ¡U?*«  U?¾?¹eł WÂdŠ vKŽ oKD½
                          U?¾?¹e?ł WÂdŠ pÃcÂË ¨¡U*« —UOð 5FÄ
                         Ê√ l?O?D?²? ?½ p?Ãc?à ¨¡«u?N?ë —U?O?ð ¡«u?Në
                         W?O?zU?Ðd?N?J?ë  U?M×Aë WÂdŠ vKŽ oKD½
                            ÆwzUÐdNJë —UO²Ã« rÝ« 5FÄ ÁU&UÐ         ©±∂≠∏® qJAë   ¨¡«u?N?ë ozUÁœ sÄ ÊuJÄ —UOð t½QÐ ·dF½ s×½ «c¼ lÄË ¨¡«uNë —UOð W¹ƒ— lOD² ½ ô s×½
   lOD² ½ ô pÃc ¨¡«uNë W½uŠUÞ Ë√ d−Aë ‚«—Ë√ WÂdŠ bMŽ —UO²Ã« «c¼ dŁ√ kŠö½ YOŠ
   q?L?F?¹ UÄbMŽ —UO²Ã« «c¼ dŁ√ kŠö½ sJà ¨ ö u*« qš«œ WOzUÐdNJë  UM×Aë —UOð W¹ƒ—
                                    ÆWÃU Gë Ë√ ÕU³B*«
±≥π
                                  ∫ Z²M²Ý√
    w? W?O?zU?Ðd?NJë  UM×Aë WÂdŠ sŽ …—U³Ž ∫ wzUÐdNJë —UO²Ã«
     ÆWOzUÐdNJë WÁUDë qIMà WO½bF*«  ö u*« d³Ž 5FÄ ÁU&«
                                  ∫Y׳Kà WOCÁ
               Î     Ô                Ó
    Æ—œUB*« Ác¼ sŽ rKFLKà «d¹dIð ÂbÁ√ rŁ ¨¡UÐdNJë bOÃuð —œUBÄ sŽ Y×Ð√ ≠
 W&UMë WÁUDë ‰UJý√Ë  ôu% d– lÄ Æ¡UÐdNJKà  ôULF²Ý« W²Ý Íd² œ w V²Â√ ≠
                                   ÆUNMÄ q w
wzUÐdN —UOð —ËdÄ Í√ ¨w½bFÄ q uÄ w WOzUÐdNJë  UM×Aë —ËdÄ sŽ W&UMë —UŁü« bŠ√
—U? ?*« w?L? ?½ «–U?ÄË øÕU?³?B?*« ¡wC¹ wJà U¼d uð Vł«uë —uÄ_« UL ¨ÕU³B*« …—U½≈ u¼
                         øWOzUÐdNJë  UM×Aë tJK ð Ícë                                           ±¥∞
             ∫wzUÐdNJë —UO²Ã« tJK ¹ Ícë —U *« hzUBš ·dŽ_      ◊UAM «
                                 ∫vÃ≈ ÃU²Š√    ±±∫∏
   ¨WOŠU 9 pÐUAÄ lÄ qO uð „öÝ√ ¨≤ œbŽ W¹—UDÐ ¨≤ œbŽ wzUÐdN ÕU³BÄ
            ÆqO uð „öÝ√ ¨≤ œbŽ ÕU³BÄ …bŽUÁ ¨wzUÐdN ÕU²HÄ


                                   ∫qLFë  «uDš
                                     Ó
   Æ©√≠±∑≠∏ ®qJAë w UL bŠ«Ë pK Ð wzUÐdNJë ÕU³B*UÐ  U¹—UD³Ã« ÈbŠ≈ q √ Ʊ
                                      Ó
   Æ©»≠±∑≠∏ ®qJAë w UL 5JK Ð w½U¦Ã« wzUÐdNJë ÕU³B*UÐ Èdš_« W¹—UD³Ã« q √ Æ≤
                                         Ô
   Æ≤ rÁ— …uD)« w 5JK ë fJŽ√ pÃcÂË ± rÁ— …uD)« w W¹—UD³Ã« lÄ qO u²Ã« WDI½ dOž√ Æ≥
          ·dDÐ „öÝ_« w dÞ qO uð X JŽ «–≈ ø«–U*Ë ø¡U{√ 5ŠU³B*« Í√
                          ø«–U* øÕU³B*« ¡wC¹ q¼ ¨W¹—UD³Ã«
        ´       ≠
          »                             √
±¥±                   ©±∑≠∏® qJAë
øV³ ë UÄ Èdð ¨Èdš_« WÃU(« w ¡wC¹ ôË WÃUŠ w ¡wC¹ ÕU³B*« Ê√ XEŠô pKFÃ
WOzUÐdNJë  UM×AKà ÀbŠ «–UÄ ø„öÝ_« XK Ë s¹√ øÕU³B*« vÃ≈ ¡UÐdNJë XK Ë nOÂ
                  Ó Ô
                                 ø„öÝ_« qš«œ
w?zUÐdN ÕU³BÄË ©WOzUÐdNJë WÁUDKà —bBÄ Í√ Ë√® W¹—UDÐ sÄ ÊuJ*« oKG*« —U *« vL ¹
                ÆWOzUÐdNJë …—«bÃUÐ WK uÄ œ«uÄË ©wzUÐdN “UNł Í√ Ë√®
Î    Î
UOzUÐdN UŠU³BÄ Íu% w²Ã« WOzUÐdNJë …—«bë ÊuJð UÄbMŽ t½√ WIÐU ë  «uM ë w XLKFð bIÃ
ô t?½S? W?Šu?²?H?Ä W?O?zU?ÐdNJë …—«bë ÊuJð UÄbMŽ t½√Ë ¨¡wC¹ ÕU³B*« ÊS ¨WIKGÄ W¹—UDÐË
włUł“ ”uÁU½ qš«œ Z¼uð pKÝ sÄ ÊuJ²¹ wzUÐdNJë ÕU³B*« Ê√ XEŠô pKFÃË Æ¡wC¹
ô ÕU?³?B?*« ÊS? ¨Z?¼u?²Ã« pKÝ lDIM¹ UÄbMF Æ©±∏≠∏® q?J?A?ë w? UL ¡«uNë sÄ ⁄dHÄ
w WÄb ² *« W U'« W¹—UD³Ã« Ê√ XEŠô p½√ bÐô UL ÆnKð bÁ ÕU³B*« Ê√ ‰uI½Ë ¨¡wC¹
                     Î
…—U?ýù« vDF¹Ë VÃU ë VDIë vŽb¹ U?L¼bŠ√ ¨U?³DÁ vŽb¹ ·dÞ q ¨ÊU dÞ UNà …—«bë
               Ô
                Æ©´® …—Uýù« vDF¹Ë Vłu*« VDIë vL ¹ dšü«Ë ©≠®


                                Z¼u²Ã« pKÝ

    włUł“ ”uÁU½
       qO u²Ã« w²DI½                   ©±∏≠∏® qJAë
                                             ±¥≤
        ∫UNOKð w²Ã« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ©±π≠∏® qJAë w …œułu*«  «—«bë ”—œ√
                              ©≤®
         ©≥®
                                              ©±®
                          ©µ®         ©∂®
                             ©±π≠∏® qJAë          ©¥®


                       ø«–U* øÕU³B*« ¡wC¹ WIÐU ë ‰UJý_« Í√ w ≠±
                 ø¡wC¹ tKF& nO ÕU³B*« UNÐ ¡vC¹ rà w²Ã«  «—«bë w ≠≤
   W?ÁU?D?ë q?I?²?M?ð ¨Íe?K pKÝ WÞUÝuÐ ÕU³B*UÐ W¹—UD³Ã« qO uð bMŽ t½√ XEŠô p½√ bÐ ô
   u?¼ U?M?¼ w?zU?Ðd?N?J?ë —U?O?²?ë —b?B?Ä Ê≈ Æ„ö?Ý_« d?³?Ž ÕU?³?B?*« vÃ≈ W¹—UD³Ã« sÄ WOzUÐdNJë
   W¹—UD³Kà VÃU ë VDIë sÄ „öÝ_« d³Ž WÂd×Kà  UM×Aë l œ vKŽ qLFð w²Ã« ¨W¹—UD³Ã«
   `³Bð v²Š «cJ¼Ë ¨Èdš√ …dÄ WÁUDë qL( W¹—UD³Kà Vłu*« VDIë vÃ≈ rŁ ¨ÕU³B*« vÃ≈
   —U?O?²?ë ÁU?&« Êu?J?¹ Ê√ v?K?Ž «u×KD « ¡ULKFë Ê√ ô≈ ÆWÁUDë ÃU²½≈ vKŽ …—œUÁ dOž W¹—UD³Ã«
   U?N?³?D?Á vÃ≈ „öÝ_« d³Ž W¹—UD³Kà Vłu*« VDIë sÄ Í√ ¨W³ÃU ë  UM×Aë WÂdŠ fJŽ
±¥≥
                                             Æ VÃU ë
—ËdÄ dO³Â bŠ vÃ≈ t³A¹ W¹—UDÐË ÕU³BÄ vKŽ Íu% WOzUÐdN …—«œ w wzUÐdN —UOð —ËdÄ Ê≈
 uO³Ã« iFÐ w …œułu*« W¹eÂd*« W¾ b²ÃUÐ W U)« W¾ b²Ã«  UŠuà w ÁUO*« VOÐU½√ qš«œ ¡U*«
                        Æ©√≠≤∞≠∏® qJAë w UL  U ÝR*«Ë
          »         ©≤∞≠∏® qJAë          √¨W?O?zU?Ðd?N?J?ë …—«b?ë w wzUÐdNJë ÕU³B*« qÐUIð W¹eÂd*« W¾ b²Ã« …—«œ w W¾ b²Ã« WŠuà Ê≈
W?¾? b?²?ë w? ÁU?O?*« V?O?ÐU?½√ q?¦?9Ë ÆW¹—UD³Ã« qÐUI¹ W C*« Íu×¹ Ícë ¡U*« ÷uŠ Ê√ ULÂ
w ÁUO*« —Ëd0 rJײ¹ Ícë ¡U*« ÂUL UÄ√ ÆWOzUÐdNJë …—«bë w WK u*« „öÝ_« W¹eÂd*«
   ÆwzUÐdNJë —UO²Ã« —Ëd0 rJײ¹ Ícë wzUÐdNJë ÕU²H*« qÐUIO tÁöž≈ bMŽ VOÐU½_«


d?³?Ž …bzUŽ W¾ b²Ã« WŠuà vÃ≈ VOÐU½_« d³Ž ¡U*« l bÐ W¹eÂd*« W¾ b²Ã« w W C*« ÂuIð ULK¦Ä
÷u?(« s?Ä UNKIM¹Ë ¨W¹—«d(« WÁUDë ¡U*« qL×¹ wÃU²ÃUÐË ¨WO½UŁ ¡U*« ÷uŠ vÃ≈ VOÐU½_«
¨W¹—UD³Kà VÃU ë VDIë sÄ „öÝ_« d³Ž  UM×Aë l bÐ W¹—UD³Ã« ÂuIð ¨W¾ b²Ã« WŠuà vÃ≈
W?¹—U?D?³?ë s?Ä W?OzUÐdNJë WÁUDë pÃcÐ WKÄUŠ W¹—UD³Kà Vłu*« VDIë vÃ≈ rŁ ÕU³B*« vÃ≈
                                      ÆÕU³B*« vÃ≈
                                              ±¥¥
     Î
   sÄ «dBMŽ eÄ— q q¦1 YOŠ ¨“uÄdë qLF² ð WOzUÐdNJë  «—«bë jOD ð WOKLŽ qON ²Ã
                        Ô
   ¨W¹—UD³Ã« ¨wzUÐdNJë ÕU³B*« w q¦L²ð w²Ã«Ë ¨UN²Ý«—œ - w²Ã« WOzUÐdNJë …—«bë d UMŽ
                         Î
   …œu?łu?*« W?OzUÐdNJë …—«bë qO¦9 …œUŽ≈ sJ1 ö?¦?L? ÆWO½bF*« „öÝ_«Ë wzUÐdNJë ÕU²H*«
           Æ©»¨≤±≠∏® qJAë w UL `³B²Ã “uÄdÃUÐ © √¨≤±≠∏® qJAë w
                           √
   »
                     ©≤±≠∏® qJAë   ∫WOzUÐdNJë …—«bë d UMŽ ©±≠∏® ‰Ëbł w …œułu*« WOÃU²Ã« “uÄdë q¦9 Ê√ vKŽ oHð√ bÁË


       ÁeÄ—            dBMFë qJý            …—«bë dBMŽ
                                    wzUÐdNÂ ÕU³BÄ

                                     wzUÐdNÂ ÕU²HÄ

                                     wzUÐdNÂ —bBÄ

                                      qO uð pKÝ
±¥µ
                     ©±≠∏® ‰Ëbł
   ∫WIKGÄ ÊuJð v²ÄË WŠu²HÄ WOzUÐdNJë …—«bë ÊuJð v²Ä w HMÐ ·dŽ_  ◊UAM «

                            ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ±≤∫∏

¨W?O?³?A?š …b?ŽU?Á ¨q?O uð „öÝ√ ¨WIKŠ Í– ÕU²HÄ ¨ «b¹b9 pKÝ ¨W¹—UDÐ
                             Æs¹—UL Ä
                              ∫qLFë  «uDš
              Î                     Ó
             ÆU uAJÄ `³BOà pK ë sŽ wJO²Ýö³Ã« ¡UDGë Ÿe½√ ≠±
                                   Ó
                     ÆÃdF²*« dL*U `³BOà pK ë wMŁ√ ≠≤
                                   Ô
pK ë ‰uÞ ÍËU ð W U Ä ULNMOÐ qBHð YO×Ð WO³A)« …bŽUIë vKŽ s¹—UL *« X³Ł√ ≠≥
                                ÆÃdF²*«
                                    Ô
               Æ©≤≤≠∏® qJAë w UL WOzUÐdNJë …—«bë Vð—√ ≠¥
                         Ô         Ô
         ÆpÖ sJÄ√ UÄ pK ë f*√ ô Ê√ ‰ËUŠ√Ë ¨ÕU²H*UÐ Íb¹ „dŠ√ ≠µ
                                   Ô
         ÆÃdF²*« pK ë sÄ dšü« ·dDë vÃ≈ ÕU²H*UÐ q √ Ê√ ‰ËUŠ√ ≠∂
                            øÕU³B*« ¡wC¹ v²Ä
                           øÕU³B*« ¡wC¹ ô v²Ä    ±¥∂
            ©≤≤≠∏® qJAë
   ÕU?³?B?*« ¡w?C?¹ Ê√ ÊËœ w½U¦Ã« ·dDë vÃ≈ ‰Ë_« ·dDë sÄ ÕU²H*« —dÄ√ Ê√ XFD²Ý« «–≈
                                     øpÖ wà wMF¹ «–UÄ


            ∫…—«bë ‚öž≈ w Á—Ëœ ·dŽ√Ë w HMÐ …—«bë ÕU²HÄ lM _       ◊UAM «

                                    ∫vÃ≈ ÃU²Š√  ±≥∫∏

   l?Ä ÕU?³?B?ÄË W?¹—U?D?Ð ¨q?O uð „öÝ√ ¨p³AÄ ¨5ÝuÐœ ¨ÈuIÄ Êuðd WFDÁ
                                      Æ…bŽUÁ
                                    ∫qLFë  «uDš cH½√
                         ÆrÝ ∂ x rÝ≥ ÈuIÄ Êuðd WFDÁ dCŠ√ ≠±
                                         Ô
                                       ÔÓ
                 Æ©√≠≤≥≠∏® qJAë w UL ÕU²H*« ÊuÂ_  «Ëœ_« V—√ ≠≤
                  ÆÕU³B*UÐ dšü«Ë W¹—UD³ÃUÐ UL¼bŠ√ ÕU²H*« w dÞ q √ ≠≥
          ÆpKÝ WDÝ«uÐ W¹—UD³Kà w½U¦Ã« ·dDÃUÐ ÕU³BLKà w½U¦Ã« ·dDë q √ ≠¥
                          økŠô√ «–UÄ ÆÕU²H*« WDÝ«uÐ …—«bë oKž√ ≠µ
                          økŠô√ «–UÄ ÆÕU²H*« WDÝ«uÐ …—«bë `² √ ≠∂
                  ÆÍd² œ vKŽ “uÄdë «b ²ÝUÐ 5²IÐU ë 5ð—«bë rÝ—√ ≠∑
          w½bFÄ p³AÄ
          w½bFÄ ”uÐœ


                           ©√®
±¥∑                  © ‡ł ®                      ©» ®
                        ©≤≥≠∏® qJAë
wN²M¹Ë W¹—UD³Ã« w³DÁ bŠ√ sÄ √b³¹ oKGÄ w½bFÄ —U Ä œułË sÄ bÐ ô t½√ XEŠô pKFÃ
                             Ò
                              Ò
5?F?Ä ÁU?&U?ÐË ÂUE²½UÐ WOzUÐdNJë  UM×Aë l œ sÄ W¹—UD³Ã« sJ?1 v²Š dšü« VDIë bMŽ
        Î    Î     Î
        ÆUOzUÐdN «—UOð UNO U½uJÄ …—«bë ¡«eł√ lOLł vÃ≈ WOzUÐdNJë WÁUDë qIMÃ                                   w H½ d³²š√

          ∫YOŠ sÄ WÂdײ*« ¡UÐdNJÃ«Ë WMÂU ë ¡UÐdNJë 5Ð Ê—UÁ√ ±”
                         ÆUNOKŽ ‰uB(« ‚dÞ ≠±
                              ƉULF²Ýô« ≠≤

      Æw²ÐUł≈ d √ øoŽ«uBë WF½UÄ w WOzUÐdNJë  UM×Aë qI²Mð q¼ ≤”

          Ô
 ∫qJý qJà w²ÐUł≈ d √ ø¡wC¹ ô UN¹√ w Ë ÕU³B*« ¡wC¹ WOðü« ‰UJý_« Í√ w ≥”
                                            ±¥∏
       ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ …—U³Ž q tOKŽ ‰bð Ícë wLKFë ÂuNH*« d–√ ¥”
   ÆWOzUÐdNJë  UM×Aë Ád³Ž „dײðË WK uÄ œ«uÄ sÄ ÊuJ²¹ Ícë oKG*« —U *« ≠±
        ÆWO½bF*«  ö u*« d³Ž 5FÄ ÁU&« w WOzUÐdNJë  UM×Aë WÂdŠ ≠≤
             ÆsÄeë sÄ …d² UÄ r ł vKŽ WOzUÐdNJë  UM×Aë r«dð ≠≥
                          ÆUNײH¹Ë WOzUÐdNJë …—«bë oKG¹ ≠¥


   ∫W¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✗ ® …—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓ ® …—Uý≈ l{√ µ”
                 Æ¡UÐdNJë q uð WFO³Dë w œ«u*« lOLł ©    ® ≠±
                   ÆÕU³B*« ¡wC¹ WIKGÄ WOzUÐdN …—«œ w ©    ® ≠≤
    Î
    ÆU¾OCÄ vI³¹ ô ÕU³B*« ÊS ÕU³B*« w Z¼u²Ã« pKÝ lDIM¹ UÄbMŽ ©        ® ≠≥
              Æ◊UD*« sÄ wzUÐdNJë ÕU²H*«  U½uJÄ lOLł ©      ® ≠¥
                          ÆÊU³DÁ W¹—UD³KÃ błu¹ ©    ® ≠µ
         ÆWIKGÄ …—«œ w¼ nÃUð ÕU³BÄ vKŽ Íu²% WOzUÐdN …—«œ ©       ® ≠∂

   ÆUNO …bz«eë …«œ_« w¼ UÄ ¨¡wCÄ ÕU³B*« UNO WOzUÐdN …—«œ wðü« qJAë 5³¹ ∂”


                                       w½bFÄ ÕuÃ
            w½bFÄ jIKÄ


±¥π
¨W¹—UDÐË ÕU³BÄ vKŽË » Ë √ 5ŠU²HÄ vKŽ Íu²% WOðü« WOzUÐdNJë …—«bë ∑”
     ÆWÃUŠ q w ÕU³BLKà Àb×¹ UÄ ‰Ëb'« sÄ lЫdë œuLFë w V²Â√


           √
                      »


    ÕU³B*« WÃUŠ    å » ò ÕU²H*«   å√ò ÕU²H*«  WÃU(«
                oKGÄ      oKGÄ    ©±®
                oKGÄ     Õu²HÄ    ©≤®
               Õu²HÄ      oKGÄ    ©≥®
               Õu²HÄ     Õu²HÄ    ©¥®
                                    ±µ∞
    w U « ”—b «


                 WOzUÐdNJë …—«bë qO uð
                       Î
   o? b?²?ð Y?O?Š ¨W?IKGÄ WOzUÐdN …—«œ sÄ «¡e?ł Êu?J?¹ U?Äb?M?Ž j?I? wzUÐdNJë “UN'« qLF¹
   ¨”d'« ŸdI¹Ë ÕU³B*« ¡wCO ¨“UN'« vÃ≈  ö u*« d³Ž W³ÃU ë WOzUÐdNJë  UM×Aë
   r²¹ nOJ ¨bŠ«Ë “UNł sÄ d¦Â√ vKŽ Íu²% bÁ WOzUÐdNJë …—«bÃU Æ ÆÆÆ „d;« —Ëb¹Ë
                                         øUNKO uð                     Æ…eNł_«Ë `OÐUB*« qO uð ‚dÞ vKŽ ·dFð_ ◊UAM «
                                    ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ±¥∫∏

   Æ¥ œbŽ WOzUÐdN `OðUHÄ ¨ U¹—UDÐ ¥ ¨qO uð „öÝ√ ¨¥ œbŽ WKŁUL²Ä `OÐUBÄ
                                    ∫qLFë  «uDš cH½√
                 Æ» ¨ √≠≤¥≠∏ qJAë w UL 5²OzUÐdNJë 5ð—«bë V—√ Ʊ


         ≤Õ


                   ≥
           ≥Õ
   ’                    ”
           ¥Õ       ¥              ≤   ±     ±Õ


±µ±            ©»®                      ©√®
                          ©≤¥≠∏® qJAë
                                    Ó
                 ÆoÐU ë qJAë w UL `OÐUB*« rOÁd²Ð ÂuÁ√ Æ≤
                  Ô                  Ô
                økŠô√ «–UÄ ÆÆ 5ð—«bë w `OðUH*« W U oKž√ Æ≥
        ø¥ rÁ— ÕU²H*« `² Ë ≥ rÁ—Ë ≤ rÁ— ÕU²H*« ‚öž≈ bMŽ Àb×¹ «–UÄ ≠
       ø«–U* ø¡UCÄ ¥ rÁ— ÕU³B*« ¡UIÐ lÄ ≥ rÁ— ÕU³B*« ¡UHÞ≈ wMMJ1 q¼ ≠
       ø«–U* ø¡UCÄ ± rÁ— ÕU³B*« ¡UIÐ lÄ ≤ rÁ— ÕU³B*« ¡UHÞ≈ wMMJ1 q¼ ≠
                                Ó
                øÀb×¹ «–UÄ ÆÆÆ ≤ rÁ— ÕU³B*« qB √ ≠ √ Æ¥
                                Ó
                 øÀb×¹ «–UÄ ÆÆÆ ≥ rÁ— ÕU³B*« qB √ ≠»
Æ j?I? bŠ«Ë ÕU³BÄ vKŽ Íu²% YO×Ð © √≠≤¥≠∏® q?JAë w …—«bë VOÂdð bOŽ√Ô Æµ
                     øÕU³B*« …¡U{≈ dOG²ð q¼ økŠô√ «–UÄ
                     Î    Î
            Æ “uÄdë «b ²ÝUÐ UODOD ð ULÝ—  «—«bë lOLł rÝ—√ Æ∂
WÃu uÄ `OÐUB*« Ê√ 5³ð ©√≠≤¥≠∏® qJý …—«bë w ≤Ë ± 5ŠU³B*« qO uð WI¹dÞ Ê≈
                                   Î
¨ W?H?O?F?{ X?½U? `?OÐUB*« …¡U{≈ Ê√ XEŠô pKFÃË ¨j)« fH½ vKŽ dšü« uKð «bŠ«Ë
¨ÕU³BÄ q w W¹—UD³Kà VÃU ë VDIë sÄ W³ÃU ë WOzUÐdNJë  UM×Aë fH½ Íd ð YOŠ
                  Æ„öÝ_« ‰öš Vłu*« VDIë vÃ≈ œuFð rŁ
                                        ±µ≤
   „U?M?¼ Ê√ u?à ∫w?K?¹ U?L? t?K?O?¦?9 sJ1Ë ¨wëu²Ã« vKŽ qO u²ÃUÐ vL ð Ác¼ qO u²Ã« WI¹dÞ Ê≈
   «c¼ w „dײ𠠫—UO ë lOLł ÊS ¨ UŽdH²Ã« sÄ WOÃUš o¹dÞ vKŽ „dײ𠠫—UOÝ WŽuL−Ä
                Æ©≤µ≠∏® qJAë w UL t²¹UN½ vÃ≈ t²¹«bÐ sÄ bŠ«Ë ÁU&UÐ Ÿ—UAë
                        ©≤µ≠∏® qJAë

   q? ÊQÂË ¨W¹uÁ X½U ©»≠≤¥≠∏ ®q?JAë w ¥ Ë ≥ `?O?ÐUB*« …¡U{≈ Ê√ XEŠô pKFÃË
   VÃU ë VDIë sÄ WOzUÐdNJë  UM×Aë Íd ð YOŠ ¨ÁbŠ vKŽ W¹—UD³Ã« lÄ q Ë ÕU³BÄ
   ¨≥ r?Á— ÕU?³?B?*« w? d1 r Á ∫5L Á vÃ≈ r IMð ©”® WDIMë vÃ≈ qBð UÄbMŽË ¨W¹—UD³KÃ
   U¼—ËbÐ w²Ã« WOKJë WM×Aë U½uJOà ©’® WDIMë w ÊUOI²K¹ rŁ ¨¥ rÁ— ÕU³B*« w d1 dšü«Ë
   ¨Í“«u²Ã« vKŽ qO u²ÃUÐ vL ¹ qO u²Ã« sÄ ŸuMë «c¼ ¨W¹—UD³Kà Vłu*« VDIë vÃ≈ œuFð
   w?I?²?K?¹ r?Ł ¨5?Žd? v?Ã≈ Ÿd?H?²?¹ f?Oz— Ÿ—Uý w „dײ𠠫—UO ë sÄ WŽuL−0 tKO¦9 sJ1Ë
              Æ©≤∂≠∏ ®qJAë w UL w Ozdë Ÿ—UAë U½uJOà b¹bł sÄ ÊUŽdHë
±µ≥                     ©≤∂≠∏® qJAë
     ∫YOŠ sÄ Í“«u²Ã« vKŽ qO u²Ã«Ë wëu²Ã« vKŽ qO u²Ã« 5Ð Ê—UÁ ∫‰«RÝ

                      ÆqO u²Ã« WI¹dÞ ≠
                   ÆwzUÐdNJë —UO²Ã« rO Ið ≠
                       Æ…¡U{ù« …bý ≠
                                 Z²M²Ý√

∫UL¼ ¨WOzUÐdNJë …—«bë w ÕU³BÄ sÄ d¦Â« qO u²Ã ÊU²I¹dÞ „UM¼
q w wzUÐdNJë —UO²Ã« fH½ Íd ¹ YOŠ ∫wëu²Ã« vKŽ qO u²Ã« Ʊ
U¼bŠ√ qDFð «–≈Ë ¨nFCð UNð¡U{≈ Ê√ ô≈ ¨`OÐUB*« sÄ ÕU³BÄ
                  ÆWOzUÐdNJë …—«bë XKDFð
w wzUÐdNJë —UO²Ã« sÄ ¡eł Èd ¹ YOŠ ∫Í“«u²Ã« vKŽ qO u²Ã« Æ≤
qDF²ð ô U¼bŠ√ qDFð «–≈Ë ÆdŁQ²ð ô UNð¡U{≈ Ê√ ô≈ ¨ÕU³BÄ qÂ
wzUÐdNJë —UO²Ã« ÊS ¨WIÐU ë  ôU(« lOLł w Ë WOzUÐdNJë …—«bë
Íu?²?% W?O?zU?ÐdN …—«œ rLBð nO Êü«Ë ÆoKGÄ —U Ä w Èd ¹
           Î
          øUFÄ s¹“UNł Íu% Ë√ “UNłË ÕU³BÄ vKŽ
                                      ±µ¥
   ∫UOzUÐdN UÝdłË UŠU³BÄ Ë√ UÂd×ÄË UŠU³BÄ Íu% WOzUÐdN …—«œ rL _
    Î    Î   Î     Î   Î                   ◊UAM «

                                ∫vÃ≈ ÃU²Š√   ±µ∫∏

    Æ5ŠU²HÄ ¨qO uð „öÝ√ ¨„d×Ä ¨wzUÐdN ”dł ¨ÕU³BÄ ¨W¹—UDÐ

                                         Ô
                                 ∫qLFë  «uDš cH½√
                                      Ó
              Æ©≤∑≠∏® qJAë w UL ¨WOzUÐdNJë …—«bë VOÂd²Ð ÂuÁ√ Ʊ
                                     Ô
                    øÀb×¹ «–UÄ ÆÆÆ ≤Ë ± rÁ— 5ŠU²H*« oKž√ Æ≤
                                         Ó
                           øÀb×¹ «–UÄ Æ± rÁ— ÕU²H*« `² √ Æ≥
                                    Ô
   UNK Ë ÊUJÄùUÐ q¼ øwzUÐdNJë ”d'UÐ ÕU³B*« UNÐ q Ë w²Ã« WI¹dDë wLÝ√ «–UÄ ≠
                           Ô
                                 øÈdš√ WI¹dDÐ
                                     Ó
                  økŠô√ «–UÄ Æ„d;UÐ wzUÐdNJë ”d'« ‰b³²Ý√ Æ¥
                       ±Õ
                      ≤Õ                   ©≤∑≠∏® qJAë
±µµ
                 Íu?% W?O?zU?Ðd?N? …—«œ q?O? u?ð r?²?¹ n?O? XEŠô pKFÃ
                               Î    Î   Î
                  U¹—UD³Ã« Ê≈ ÆW³ÝUMÄ W¹—UDÐË UOzUÐdN UÝdłË UŠU³BÄ
                 w? U?L? ¨W?H?K?²?<« U?N?Ž«u?½Q?Ð U?N?K?L?F² ð w²Ã« WOzUÐdNJë
                 wzUÐdN —UO²Ð U½œËeð ‰ULF²Ýô« WKNÝ ¨©≤∏≠∏® qJAë
                 qOGA²Ã wHJð wN ¨UNŽu½ V Š Á—«bIÄ  ËUH²¹ nOF{
                 ÍËbOë ÕU³B*« Ë√ ŸU¹c*« Ë√ d³²<« w UL …dOG …eNł√
                  U¹—UD³Ã« lOD² ð ô …dO³Â …eNł√ qOGA²Ã WłU×Ð s×½Ë
                              Î
                 UÄbMŽ Æ¡UÐdNJë bOÃuð WD; ö¹bÐ qJAð ô «cà ¨UNKOGAð
                 ‰“U?M?*« w? W?H?K?²?<« U?M?ðU?łU?O?²?Š« d?O u²Ã ¡UÐdNJë ÃU²×½
                      Î
                 V?K?D?²?¹ «b??ł d??O?³? —U?O?²?Ð W?D?;« Ác?¼ U?½œËe?ð l?½U?B?*«Ë
                             Î Î Î
                 r²ð nO ·dFð qN ¨tð—uD) «dE½ UÄUð UOŽË tÄ«b ²Ý«
                 ø—UO²Ã« «c¼ «b ²Ýô ‰“UM*« w WOzUÐdNJë  «b¹bL²Ã«
       ©≤∏≠∏® qJAë


                          Î
       ø‰eM*« w fÐUI*«Ë `OÐUB*« qO uð r²¹ nO UOKLŽ 5³ð_             ◊UAM «

                                 ∫vÃ≈ ÃU²Š√       ±∂∫∏

 5ŠU³BÄ ≥ œbŽ ÕU²HÄ ¨WOŠU 9 pÐUAÄ lÄ qO uð „öÝ√ ¨VAš ÕuÃ
       ÆWÁdDÄ ¨dOÄU Ä ¨„d×Ä ¨ U¹—UDÐ WŽuL−Ä ¨…bŽUÁ lÄ
                                      ∫qLFë  «uDš
                                     Ó
            ÆWÁdD*« «b ²ÝUÐ w³A)« ÕuKë vKŽ dOÄU *« XO³¦²Ð ÂuÁ√ Ʊ
                                   Ó
      Æ©√≠≤π≠∏ ®qJAë w UL ÕuKë vKŽ `OÐUB*«Ë `OðUH*« XO³¦²Ð ÂuÁ√ Æ≤
U?L? d?O?ÄU *« lÄ  U¹—UD³Ã«Ë „öÝ_« qO u²Ð ÂuÁ√ VA)« ÕuKà Èdš_« WN'« sÄ Æ≥
                                Æ©»≠≤π≠∏® qJAë w          ±µ∂
      økŠô√ «–UÄ Æ≥ rÁ—Ë WŠuKë nKš l{u¹ Ícë ± rÁ— ÕU²H*« ‚öžSÐ ÂuÁ√ Æ¥
                                 økŠô√ «–UÄ Æ≤ rÁ— ÕU²H*« oKž√ Ƶ

                                                       oKGÄ
                                          ≤
         ±                                ≥
            nK)« sÄ  «b¹bL²Ã« WŠuà ≠»                ÂUÄ_« sÄ  «b¹bL²Ã« WŠuà ≠√

                          ©≤π≠∏® qJAë
                    økŠô√ «–UÄ Æ’ Ë ” dOÄU *UÐ „d;« w dÞ q √ Æ∂
                       økŠô√ «–UÄ Æ≥ rÁ— ÕU²H*«Ë ≤ rÁ— ÕU²H*« `² √ Æ∑

   ¨Áb?Š v?K?Ž U?NMÄ q qLF¹ YOŠ ¨Í“«u²Ã« vKŽ qB²ð …eNł_«Ë `OÐUB*« Ê√ XEŠô pKFÃ
                                 ƉeM*« w ¡UÐdNJë qLFð WI¹dDë ÁcNÐË
                           Î
   ·«dÝù« ÂbŽ V−¹ sJà ¨…dO¦Jë U¼bz«u Ë UNÄ«b ²Ýô «dE½ UMðUOŠ w …dO³Â WOL¼√ ¡UÐdNJKÃ
       Æ…dO³Â dÞU Ä sÄ pÖ w U* UNÄ«b ²Ý« …¡UÝ≈ ÂbŽË WOzUÐdNJë WÁUDë „öN²Ý« w
                                              ∫Y׳Kà WOCÁ
                                     Î     Ó
   5?ÐË U?N?OÃ≈ ¡UÐdNJë ‰UB¹≈ q³Á wMJÝ WIDMÄ w ”UMë …UOŠ 5Ð ‚dHë sŽ «d¹dIð V²Â√
                 Æw²IDMÄ w s ë —U³Â bŠ√ lÄ WKÐUIÄ o¹dÞ sŽ Êü« rNðUOŠ
±µ∑
                               ∫w H½ d³²š√

                øWOzUÐdNJë …—«bë qO uð ‚dÞ w¼ UÄ Æ√ ±” ∫WI¹dDÐ WK uÄ W¹—UDÐË `OðUHÄ ¥Ë `OÐUBÄ ≥ Íu% WOzUÐdN …—«œ rÝ—√ ≤”
                  Í“«u²Ã« ≠»          Æwëu²Ã« ≠√

«–UÄ ± r?Á— ÕU?³?B?*« Z?¼u?ð p?K?Ý lDI½« «–≈© » ®Ë ©√® WOzUÐdNJë …—«bë w ≥”
                       Æ≤ rÁ— ÕU³B*« …¡U{ù Àb×¹
             ±


                         ≤         ±


        ≤                       √

           »
                                        ±µ∏
    Y U « ”—b «


                   W UF « W ö         «
   ‰U?L?F?²?Ýô« Ê√ ô≈ ¨W?H?K?²?<« U?M?ðU?łU?O²Š« WO³K²Ã UNð—Ëd{Ë ¡UÐdNJë WOL¼√ —bIð Êü« X׳ √
        Î                        Î
        ÆöðUÁ ÊuJ¹ U0—Ë dODš UNCFÐ ÊU ½ûà  UÐU ≈Ë …eNłúà «—d{ V³ ¹ UNà TÞU)«
   XHAJ½«Ë ÀbŠ «–≈Ë ¨WÓUŽ …œUL WOJO²ÝöÐ WI³DÐ vDGð WOÝU×½ „öÝ√ WDÝ«uÐ ¡UÐdNJë qI²Mð
               Î
    Æo¹dŠ ÀËbŠ vÃ≈ ÍœR¹ bÁ «dDš qJA¹ pÖ ÊS nK²Ã« V³ Ð sÂUÄ_« iFÐ w „öÝ_«


                     ÆwzUÐdNJë fÄö²Ã« Àb×¹ nO ·dŽ_        ◊UAM «

                                     ∫vÃ≈ ÃU²Š√    ± ∫∏

                 ÆwzUÐdN ÕU³BÄ ¨qO uð „öÝ√ ¨W³ÝUMÄ W¹—UDÐ


                                        ∫qLFë  «uDš
                                          Ô
                    Æ©√¨≥∞≠ ∏® qJAë w UL WOzUÐdNJë …—«bë ÊuÂ√ Ʊ
         ©√¨≥∞≠ ∏® qJý                     Î    Ó
                       Æ…—«bë wJKÝ sÄ q ¡UDž sÄ «¡eł nAÂ√ Æ≤
                              ÔÓ              Ô
                           øb¼Uý√ «–UÄ ¨WOzUÐdNJë …—«bë oKž√ Æ≥

                            5JK ë sÄ 5 uAJ*« 5ze'« fÄô√ Æ¥
                            «–UÄ ©»≠≥∞≠∏® qJAë w UL ULNCF³Ð
                                ø«–U* øÕU³B*« ¡U{√ q¼ øb¼Uý√
         ©»¨≥∞≠ ∏® qJý
±µπ
V³ Ð pÃ–Ë 5JK ë sÄ …«dF*« ¡«eł_« fÄöð bMŽ ¡vC¹ rà ÕU³B*« Ê√ XEŠô pKFÃ
—U?O?²?ë —b?B?* V?łu?*« V?D?I?ë vÃ≈ VÃU ë VDIë sÄ WOzUÐdNJë  UM×Aë rEFÄ —ËdÄ
…—«dý Àb% YOŠ ¨wzUÐdNJë ”UL²Ã« vL ð WÃU(« Ác¼ q¦Ä ¨ÕU³B*« ‰öš d9 Ê√ ÊËœ
ʬ w? W?O?zU?Ðd?N?J?ë …e?Nł_« sÄ dO³Â œbŽ qOGAð bMŽ pÃc Æoz«d(« V³ ð bÁ WOzUÐdNÂ
…œU?*« —U?N?B?½« vÃ≈ ÍœRð bÁ …dO³Â Wł—bà lHðdð qO u²Ã« „öÝ√ …—«dŠ Wł—œ ÊS ¨bŠ«Ë
                  ÆwzUÐdNJë ”UL²Ã« V³ Ð —UMë ‰UF²ý«Ë ¨WÓUFë
Ác?¼ V?M?−?²?à ¨‰e?M?*« w? ¡UÐdNJë «b ²Ý« ¡UMŁ√ ÁU³²½ù« ÂbŽ sŽ r−M¹ dO³Â dDš „UM¼Ë
                    ∫wðQ¹ UÄ …UŽ«dÄ V−¹ UNMÄ W¹UL×KÃË —UDš_«

         ©≥±≠∏ ® qJAë w UL W Ozdë ‰eM*« ¡UÐdN `OðUHÄ fLKð ô Ʊ
                 ©≥±≠∏® qJAë
                                            ±∂∞
   Æ©≥≤≠∏® qJAë w UL pK ë bAÐ f³I*« sÄ wzUÐdNJë fÐUIë V× ð ô Æ≤
                 ©≥≤≠∏® qJAë

          Æ©≥≥≠∏® qJAë w UL W uAJ*« ¡UÐdNJë „öÝ√ fLKð ô Æ≥
                  ©≥≥≠∏® qJAë


                       U?Ž“u?ÄË f?Ыu?Á …bŽ Âb ² ð ô Æ¥
                          qJAë w UL …bŠ«Ë WDI½ w
                                  Æ©≥¥≠∏®
±∂±               ©≥¥≠∏® qJAë
ÆqJAë w UL WHÃUð WOzUÐdNJë …—«bë ¡«eł√ ÊuJð UÄbMŽ WOzUÐdNJë …eNł_« qGAð ô Ƶ
                                    Æ©≥µ≠∏®
                ©≥µ≠∏® qJAë
                  …d?zU?D?ÃU?Ð V?F?Kð ôË ¨¡UÐdNJë …bLŽ√ oK ²ð ô Æ∂
                    Æ©≥∂≠∏® ÆqJAë w UL UNMÄ »dIÃUÐ WOÁ—uë
                   ©≥∂≠∏® qJAë                    ±∂≤
   qJAë w UL W¹—UŽ pKł—√Ë ö¦Ä WÃU GÃU WOzUÐdNJë …eNł_« iFÐ qLF² ð ô≠∑
                Î
                                Æ©≥∑≠∏® Æ
                  ©≥∑≠∏® qJAë


   Æ©≥∏≠∏® ÆqJAë w UL wzUÐdNJë —UO²Ã« —bBÄ lÄ …dýU³Ä 5JKÝ qBð ô Æ∏
±∂≥                 ©≥∏≠∏® qJAë
                             ∫wKL ŸË dA
b?Š√ r?L? √ ¨W?D?O?;« W?¾?O?³?ë sÄ œ«uÄË  «Ëœ√Ë …eNł√ «b ²ÝUÐË ¨rKF*« ·«dý≈ X%
              Î
       ∫ WOðü«  «uD)« UF³²Ä WOzUÐdNJë …—«bë «b ²Ý« vKŽ WOKLFë  UIO³D²Ã«
                               ÆwŽËdAÄ œbŠ√ Ʊ
                                    Ô
                    ÆwLKFÄ …bŽU 0 WÄ“öë  «Ëœ_« lLł√ Æ≤
                                   Ó
            ÆwŽËdA0 ’Uš Öu/ sLC²ð W³ÝUMÄ qLŽ WDš l{√ Æ≥
                                Ó
                          ÆrKF*« vKŽ WD)« ÷dŽ√ Æ¥
                                    Ó
                 ÆrKF*« ·«dý≈ X% UOKLŽ ŸËdA*« rOLB²Ð rÁ√ Ƶ
                         Î
                   ÆnBÃUÐ wzöÄ“ lÄ tKLFÐ XLÁ UÄ gÁU½√ Æ∂
                                   Ô
                   Æ wŽËdAÄ d¹uDð w rN ð  UO uð ÂbÁ√ ≠∑
                                          ±∂¥
                       qBH « «c w XLKF   ÆWOzUÐdNJë WÁUDë qIMà oKGÄ —U Ä w WOzUÐdNJë  UM×Aë WÂdŠ ∫wzUÐdNJë —UO²Ã«                ÆWK uÄ œ«uÄ sÄ ÊuJÄ oKGÄ —U Ä ∫WOzUÐdNJë …—«bë


                      ∫UL¼ 5²I¹dDÐ …eNł_«Ë `OÐUB*« q uð
                                   Æ wëu²Ã« Ʊ
                                   ÆÍ“«u²Ã« Æ≤
±∂µ
                              qBH « WK        √


                                    w H½ d³²š√
∫wðQ¹ ULO QD)« …—U³Fë ÂUÄ√© ✗ ® …—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓ ® …—Uý≈ l{√Ó ±”
                       Ó Î
   ÆÍ“«u²Ã« vKŽ qO u²Ã« vL ¹ dšü« uKð «bŠ«Ë `OÐUB*« qO uð Ʊ
            Æwëu²Ã« vKŽ UNCFÐ lÄ qB²ð Ÿ—«uAë `OÐUBÄ Æ≤
        Æ5ÃËeFÄ 5JKÝ fÄöð bMŽ wzUÐdNJë ”UL²Ã« Àb×¹ Æ≥
       ÆWHOF{ `OÐUB*« …¡U{≈ qF−¹ wëu²Ã« vKŽ `OÐUB*« qO uð Æ¥
                     Ó           Ô
          ÆÊuðdJë sÄ ÕU²HÄ Âb ²Ý√ WOzUÐdNJë …—«bë oKž_ Ƶ
          Æf³I*« w ‰«e¹ ô u¼Ë wzUÐdNJë “UN'« Õö ≈ r²¹ Æ∂

                     Æ ø«–U*Ë ø…—«bë Ác¼ qLFð q¼ ≤”
  pO²ÝöÐ    VAš
                ‰ULŽ_ sĬ dOž ULN¹√  UJHÄ WŁöŁ pÄUÄ√ ≥”
                          ÆqOKF²Ã« lÄ ø¡UÐdNJë
               ”U×½
                                            ±∂∂
          …b u « WK          √
       ÆW¾ÞU)« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✗ ® …—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓ ® …—Uý≈ l{√ ±”
                                          Ó
             Æ©Y(«® dOŁQ²Ã« WI¹dDÐ W³ÃUÝ WM×AÐ pO²Ýö³Ã« VOCÁ s×A¹ © ® Ʊ
                                         Ô
                       Æ¡UÐdNJKà WK u*« œ«u*« sÄ ÊU ½ù« r ł bF¹ © ® Æ≤
                                              Ô
                     ÆW³Ðb*« ”˃dë vKŽ WOzUÐdNJë  UM×Aë lL−²ð © ® Æ≥
                                             Ó
     ÆWOzUÐdNJë …—«bë ¡«eł√ WOIÐ vÃ≈ W¹—UD³Kà Vłu*« VDIë sÄ WOzUÐdNJë  UM×Aë oKDMÓð © ® Æ¥
                          ÆWŠu²H*« WOzUÐdNJë …—«bë w ÕU³B*« ¡wC¹ © ® Ƶ
                                              Ô
                     Æ…—«bë w wzUÐdNJë ÕU²H*« vKŽ ©      ® eÄ— ‰b¹ © ® Æ∂
                                               Ó
               Æd¦Â√ …¡U{≈ …bý vKŽ ‰uB×Kà wëu²Ã« vKŽ `OÐUB*« q uð © ® Æ∑
                                        Ô

 Æw½U¦Ã« œuLFë w tOKŽ ‰bð w²Ã« …—U³Fë ÂUÄ√ ‰Ë_« œuLFë w œułu*« wLKFë ÂuNH*« rÁ— V²Â√Ó ≤”
                             tOKŽ ‰bð w²Ã« …—U³Fë       wLKFë ÂuNH*«
   ULN Äöð bMŽ dšü« VOCIë vÃ≈ Êu×A*« VOCIë sÄ WOzUÐdNJë  UM×Aë ‰UI²½«      wzUÐdNJë —UO²Ã« ≠±
      Æt²M×ý Ÿu½ UÄË ô Â√ Êu×AÄ UÄ r ł ÊU «–≈ UÄ W dFÄ vKŽ qLF¹ “UNł      fLKÃUÐ s×Aë ≠≤
            ÆWÁUDë qIMà WOzUÐdNJë …—«bë w WOzUÐdNJë  UM×Aë WÂdŠ   WMÂU ë ¡UÐdNJë ≠≥
         bŠ«Ë —U Ä w —UO²Ã« d1 YOŠ dšü« uKð «bŠ«Ë …—«bë ¡«eł√ q Ë
                           Î                WOzUÐdNJë …—«bë ≠¥
             UN½UJÄ U¼ƒUIÐË …œUÄ `DÝ vKŽ WOzUÐdNJë  UM×Aë lL&    wzUÐdNJë ·UAJë ≠µ
     Ædšü« VDIë vÃ≈ W¹—UD³Ã« w³DÁ bŠ√ sÄ WK uÄ œ«uÄ sÄ ÊuJÄ oKGÄ —U Ä    wëu²Ã« vKŽ qO u²Ã« ≠∂
                      WJKN² *« WOzUÐdNJë WÁUDë fOI¹ “UNł
                    ÆWOzUÐdNJë  UM×Aë m¹dHð vKŽ qLFð …«œ«

                        ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ l{√ ≥”
                        ÆWIKGÄ WOzUÐdN …—«œ q¦1 WOðü« ‰UJý_« bŠ√ Ʊ±∂∑
±∂∑
    ∫w¼ ¡wCð w²Ã« `OÐUB*« ÊS WOðü« WOzUÐdNJë …—«bë w » ÕU²H*« ‚öž≈ bMŽ Æ≤
                                          ÆjI ©≤ \±® ≠
                                          ÆjI ©¥ \≥® ≠
           √
                                        ÆjI ©≥ \≤ \±® ≠
           »
                                        ÆjI ©¥ \≥ \±® ≠

                               ∫ÕU³B*« ¡wC¹ WOðü« …—«bë w Æ≥
∫sÄ W Uł WFDIÐ …—ËU:« WOzUÐdNJë …—«bë w » Ë √ 5²DIMë 5Ð qB½ ÕU³B*« ¡wC¹ w ƥ
                                             ÆVA)« ≠
                                           ÆpO²Ýö³Ã« ≠
                                              Æb¹b(« ≠
                                              Æ‚—uë ≠
         »     √

                                              Ô
                                        ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ¥”
ÆÍ“«u²Ã« vKŽ ‰eM*« w `OÐUB*« q uð ≠
                Ô         ÆWÓUŽ …œU0 ‰eM*« w WOzUÐdNJë „öÝ_« vDGð ≠
                                             Ô

ÆUξÞUš UÎÂuKÝ q¦9 w²Ã« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✗ ® …—Uý≈Ë UÎLOKÝ UÎ dBð q¦9 w²Ã« …—U³Fë ÂUÄ√ © ✓ ® …—Uý≈ l{√ µ”
                   ÆWK²³Ä w¼Ë ÁbOÐ ¡UÐdNJë `OðUHÄ »UN¹≈ p L¹ ©
                                       Ô            ®
                                Î
                     Æf³I*« w b¹b(« sÄ «—UL Ä dzUŁ qšb¹ © Ô           ®
                ÆtK¹b³ð q³Á nÃU²Ã« wzUÐdNJë ÕU³B*« …—«œ bLŠ√ `²H¹ ©
                                        Ó           ®
            Î
Æd³²<« w —UO²Ã« —bBÄ sÄ ôbÐ ¡UÐdNJë »—U& w W U'«  U¹—UD³Ã« W³¼ Âb ² ð ©
                                   Ó                ®
      Æf³I*« fH½ vKŽ WOzUÐdNJë …eNł_« lOLł bOÃË …bÃ«Ë Âb ² ð ©  Ó               ®
           ÆWOzUÐdNJë  «b¹bL²Ã« w WÃËeFÄ dOž „öÝ√ bOÃË Âb ² ¹ ©
                                    Ó               ®  ±∂∏
                øWOzUÐdNJë …—«bÃ«Ë W¹eÂd*« W¾ b²Ã« ÂUE½ 5Ð WÁöFë UÄ ≠√ ∂”
           øW¹eÂd*« W¾ b²Ã« ÂUE½ w WOÃU²Ã« …—«bë ¡«eł√ qÐUI¹ Ícë UÄ ≠ »
     wzUÐdNJë —UO²Ã« ≠œ   ÕU³B*« ≠à   qO u²Ã« „öÝ√ ≠»     W¹—UD³Ã« ≠√


                                  Ò
   W?K? ?K? ²Ä  «uD Ð 5Ð ÍeK VOCÁË d¹d(« sÄ WFDÁË ÃUłeë sÄ VOCÁ p¹bà ∑”
              øfLKë WI¹dDÐ WLz«œ W³łuÄ WM×AÐ ÍeKHë VOCIë s×Að nOÂ                 ÆwzUÐdNJë ·UAJë ¡«eł√ l{√ qÐUI*« rÝdë vKŽ ≠√ ∏”
                      øwzUÐdNJë ·UAJë  UÄ«b ²Ý« w¼ UÄ ≠»


                ÆrÝdë lÄ WK K ²Ä  «uD Ð bŽdÃ«Ë ‚d³Ã« ÀËbŠ WOHO sŽ Àb%√ π”


                       ø‰“UM*« W¹ULŠ w oŽ«uBë WF½UÄ —Ëœ UÄ ±∞”


                   ∫YOŠ sÄ WÓUFë œ«u*«Ë WK u*« œ«u*« 5Ð Ê—UÁ√ ±±”
                        «b ²Ýô« ≠»      n¹dF²Ã« ≠√


   øU¼bŠ√ nKð «–≈ Èdš_« `OÐUBLKà Àb×¹ «–UÄ ∫ WOðü«  «—«bë sÄ …—«œ q w ±≤”
                                       Æp²ÐUł≈ d
±∂π
                                     ∫ qLFë «c¼ “U$≈ w r¼UÝ                                    ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
  5¼Uý 5¼Uý ≠        b¹U w׳ ≠       ·U Ž bOFÝ Æœ ≠     hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
 hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠      5ÝU¹ o uÄ ≠        Wž«eë bOÃË ≠     WK−Š uÐ√ lODÄ ≠
  Í“U−Š UOÝuà ‡       d¹“uë VM¹“≠      wA×Ä qOKš ≠     rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠
              ÆW½—U“ œUNł ≠      g³Š VM¹“ ≠       5ÝU¹ Õö Æœ ≠

                           ∫ WOLKFë YŠU³LKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ« WM'
 bLŠ qOKš wKŽ ≠     ÊUÄdÁ ÊULł ≠      ‚œU wM Š ≠        ©UI MÄ® Wž«eë bOÃË ≠
  WOÃUŽ bL×Ä ≠     WHOKš wKŽ Æœ ≠      n¹dÞ ‰ULł ≠   ©«—dIÄ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
                                        `ÃU ÍdBÐ ≠

            ∫ wÝUÝ_« ”œU ë nBKà WÄUFë ÂuKFë ÃUNMÄ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

 tKë b³Ž Ê«u{—  ≠    W*U Ä bLŠ√   ≠   5ÝU¹ b³Ž `ÃU  ≠     ÆrIKŽ bLŠ√ WOײ ≠
 ÁœuŽ bL×Ä qÄ√  ≠    qOMë uÐ√ ‰UÄ√  ≠   WLž«—œ nÞUŽ  ≠        UÂdÐ d U½ ≠
  vHDBÄ dÄUÝ   ≠    ÊöŽ ÕU³     ≠    ÆbL×Ä bL×Ä  ≠      WÄöÝ —bMJÝ« ≠
    —U−Š WÃuš  ≠     WKIÐ ‰U¹d   ≠    WLž«—œ fO½√  ≠      WK−Š uÐ√ …b¹u¼ ≠


                   ∫ wÝUÝ_« ”œU ë nBKà ÂuKFë »U²Â —«dÁ≈ w Êu—UA*«
œuL×Ä bLŠ√ s Š ≠     »ułdë œuL×Ä ≠        ”«—œ błUÄ ≠      5ÝU¹ b³Ž `ÃU ≠
Ê«u{— nODKë b³Ž ≠       œ«uŽ œU¹“ ≠      dHMš dOAÐ ≠        ÷uŽ ‰UO½— ≠
    ÁuDŽ d¼«“ ≠    q¹u×Ý WLÂUŠ ≠       ◊Ë—UIë WKłœ ≠        …œuŽ œULŽ ≠
    bL×Ä ÊöŽ ≠    ÍœUNë b³Ž bL×Ä ≠     g¹dë uÐ√ ‰UMÄ ≠     qÄUJë b³Ž wÄUÝ ≠
  …œU×ý qÄU W¹¬ ≠    wM¦OF'« WLÞU ≠       WLž«—œ fO½√ ≠       Ê«d³ł bOŠË ≠
   Áb¹ULŠ bLŠ√ ≠    nÝu¹ nÞUŽ ≠         UÂdÐ ¡ULÝ√ ≠        WO²ý« WL$ ≠

                                  ∫ ÂuKFë ÃUNMÄ rOJ% WM'
              VOD)« s¹bë rKŽ Æœ ≠    qÄU w׳ Æœ ≠      WKLFë bL×Ä Æœ ≠
                tKë bL×Ð w½U¦Ã« ¡e'« -

								
To top