mof4_2004_0032

Document Sample
mof4_2004_0032 Powered By Docstoc
					                                     PARTEA A IV-A
Anul 172 (XIV) — Nr. 32                                                            Mar˛i, 6 ianuarie 2004
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI         PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
     Societatea Comercial„               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Strada Istriei nr. 25, bl. 2,         Societatea Comercial„
   HERR DAN IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           sc. 1, et. 3, ap. 18, sectorul 3, posesoare a C.I. seria      CAVEX TRADING - S.R.L., Bucure∫ti
                              R.D. nr. 299966 eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie
         ACT ADIfiIONAL               Bucure∫ti la data de 24 februarie 2003, cod numeric             HOT√R¬REA NR. 10
                              personal 2750410434525, Ón calitate de asocia˛i ai
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Societ„˛ii Comerciale MIGA IMPCOM - S.R.L., cu         din data de 1 octombrie 2003, a adun„rii
   HERR DAN IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón         sediul Ón Bucure∫ti, Strada Confedera˛iei nr. 12,       generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
  Bucure∫ti, str. Miercani nr. 48, sectorul 1,      sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului         CAVEX TRADING - S.R.L., cu sediul Ón
    Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.          Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 38, bl. E 5, sc. 1,
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        J 40/9592/1997, cod fiscal R 9997546, av‚nd Ón         ap. 35, sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul
  J 40/10452/2003, cod unic de Ónregistrare        vedere prevederile legale ∫i dispozi˛iile actului        Registrului Comer˛ului al Municipiului
            15637320               constitutiv al societ„˛ii, ∫i ca urmare a hot„r‚rii      Bucure∫ti cu nr. J 40/8650/2001, cod unic de
  Subsemnatul Vitcovschi Daniel-C„t„lin, cet„˛ean     adun„rii generale nr. 1 din data de 4 noiembrie              Ónregistrare 14235830
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Miercani nr. 48,    2003, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele modific„ri        Subsemna˛ii Verdes Valentin, cet„˛ean rom‚n,
sectorul 1, identificat cu C.I. seria R.D. nr. 322428    actului constitutiv al societ„˛ii care se refer„ la     domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os. Olteni˛ei nr. 38, bl. E5,
eliberat„ de Sec˛ia 5 Poli˛ie la data de 26 iunie 2003,   suspendarea temporar„ a activit„˛ii Societ„˛ii        sc. 1, ap. 35, sectorul 4, identificat cu B.I. seria G.T.
cod numeric personal 1770223416023, Ón calitate de     Comerciale MIGA IMPCOM - S.R.L. pentru o           nr. 174605 eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie Bucure∫ti la
asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii         perioad„ de trei ani, Óncep‚nd cu data de 10
                                                             data de 17 octombrie 1995, ∫i Verdes C„t„lin,
Comerciale HERR DAN IMPEX - S.R.L., Ón baza         noiembrie 2003 p‚n„ la data de 10 noiembrie 2006.
                                                             cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, ™os.
deciziei asociatului unic din data de 3 noiembrie       Celelalte dispozi˛ii ale statutului Societ„˛ii
2003, am decis modificarea actului constitutiv al                                    Olteni˛ei nr. 38, bl. E 5, sc. 1, ap. 35, sectorul 4,
                              Comerciale MIGA IMPCOM - S.R.L. r„m‚n
societ„˛ii Ón sensul c„ societatea Ó∫i completeaz„                                    identificat cu B.I. seria G.N. nr. 401951 eliberat de
                              neschimbate.
obiectul de activitate cu urm„toarele activit„˛i:       Actul adi˛ional face parte integrant„ din statutul    Sec˛ia 16 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 18 aprilie
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume     societ„˛ii.                         1994, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
proaspete;                           Redactat ∫i editat la sediul Societ„˛ii civile de     CAVEX TRADING - S.R.L., am hot„r‚t urm„toarele:
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i cu        Avocatur„ “Pavel&Papuc”, azi, data atest„rii, Ón        Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
produse din carne;                     patru exemplare, fiecare av‚nd aceea∫i for˛„         Bucure∫ti, bd. Ghencea nr. 30, sectorul 6.
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse      juridic„, din care trei au fost eliberate p„r˛ii.         (4/647.944)
de patiserie ∫i produse zaharoase;               Bucure∫ti, 4 noiembrie 2003.                             *
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine           (2/647.942)
specializate, cu produse alimentare.                          *                    Societatea Comercial„
  Restul articolelor din actul constitutiv al                                     EUROLEASING ROMANIA - S.R.L., Bucure∫ti
Societ„˛ii Comerciale HERR DAN IMPEX - S.R.L.             Societatea Comercial„
r„m‚ne neschimbat.                       BLACK AND WHITE ROMIMPEX - S.R.L.                      ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional va fi Ónregistrat Ón              Bucure∫ti
registrul comer˛ului Ón termen de 15 zile de la                                       Óncheiat la actul constitutiv al Societ„˛ii
autentificarea prezentului act ∫i publicat Ón                   DECIZIE                Comerciale EUROLEASING ROMANIA - S.R.L.,
Monitorul Oficial al Rom‚niei.                                                 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
  Redactat ∫i editat la Biroul notarului public       a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
Tamara Elena Laz„r din Bucure∫ti, ast„zi, data        BLACK AND WHITE ROMIMPEX - S.R.L., cu             J 40/4887/1999, cod unic de Ónregistrare
autentific„rii, Ón 5 exemplare din care 4 exemplare      sediul Ón Bucure∫ti, str. Arge∫elu nr. 23-25,       11805596, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Corneliu
s-au eliberat p„r˛ii.                    bl. 39, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 4, cod unic     Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. C, ap. 51, sectorul 3
   (1/647.941)                        de Ónregistrare 11360048, Ónmatriculat„ la
                                                              Subscrisa Societatea Comercial„ MARTIN ASLEY
              *                Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
                                                             LEASING LLC, cu sediul Ón S.U.A., localitatea
                                Bucure∫ti cu nr. J 40/13010/1998, atribut
                                                             Delaware, Wilmington, str. Center Road 1013, prin
      Societatea Comercial„                           fiscal R
                                                             Ómputernicit Dinu Mihail, domiciliat Ón Bucure∫ti,
    MIGA IMPCOM - S.R.L., Bucure∫ti             Subsemnata Dogaru Mihaela, cet„˛ean rom‚n,        Strada Pridvorului nr. 21, bl. 19, sc. 2, ap. 24,
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Arge∫elu nr. 23-25, bl.
                                                             sectorul 4, identificat cu C.I. seria R.D. nr. 039021
         ACT ADIfiIONAL               39, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 4, identificat„ cu B.I.
                                                             eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 10
                              seria G.T. nr. 055086 eliberat de Sec˛ia 16 Poli˛ie
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                     august 1998, Ón baza procurii nr. 1424/16.04.2003 ∫i
                              Bucure∫ti la data de 8 august 1995, cod numeric
        MIGA IMPCOM - S.R.L.                                           a Ómputernicirii nr. 1/28.03.2003, Ón calitate de
                              personal 2761223443040, Ón calitate de asociat unic
                                                             asociat unic, a decis modificarea actului constitutiv
  Subsemna˛ii:                       Ón cadrul societ„˛ii de mai sus, am decis
  - Fudulic„ Toma-Gabriel, cet„˛ean rom‚n, sex       urm„toarele:                         astfel:
masculin, c„s„torit, n„scut la data de 29 septembrie      Art. 1. Se deschide un punct de lucru Ón           Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
1977 Ón Bucure∫ti, fiul lui ™tefan ∫i al Dorinei,      Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 2, bl. R 1, parter,      Bucure∫ti, str. Corneliu Coposu, nr. 5, bl. 103, sc. C,
domiciliat Ón Bucure∫ti, Strada Istriei nr. 25, bl. 2,   sectorul 3, cu desf„∫urarea activit„˛ii principale, cod   ap. 51, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, aleea Baraj Bicaz nr.
sc. 1, et. 3, ap. 18, sectorul 3, posesor al C.I. seria   CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine         9, bl. M 31, sc. B, et. 5, ap. 493, sectorul 3.
R.D. nr. 299968 eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie       nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de           Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
Bucure∫ti la data de 24 februarie 2003, cod numeric     produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.            neschimbate.
personal 1770929434536,                    Celelalte prevederi din actul constitutiv al         Redactat Ón 3 exemplare ast„zi, data semn„rii
  - Fudulic„ (fost„ Cr„ciun) Mioara, cet„˛ean       societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                actului.
rom‚n, sex femeiesc, c„s„torit„, n„scut„ la data de       (3/647.943)                         (5/647.945)
10 aprilie 1975 Ón Bucure∫ti, fiica lui Ilie ∫i a Anic„i,                *                              *
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 32/6.I.2004
      Societatea Comercial„                 - Ionescu-Heroiu Mihai-George, domiciliat Ón      Poli˛ie la data de 18.10.1996, av‚nd codul numeric
  CAUTIS JB ‘93 PRODCOM IMPEX - S.R.L.            Bucure∫ti, str. Theodor Pallady nr. 24, bl. PM25,     personal 1461210400084, av‚nd o cot„ de
         Bucure∫ti                  sc. 3, et. 5, ap. 95, sectorul 3, ∫i            participare de 95 % la capitalul social, ∫i
                                 - Ionescu-Heroiu Cristian-Aurel, domiciliat Ón      - Cautisanu Cristina Georgeta, domiciliat„ Ón
         HOT√R¬REA NR. 5               Bucure∫ti, str. Soldat Stelian Mihale nr. 2, sc. 2,    Bucure∫ti, str. Govora nr. 4, bl. 79, ap. 12, sectorul 4,
                               et. 2, ap. 68, sectorul 3,                 identificat„ cu B.I. seria G.V. nr. 426238, eliberat de
  din data de 1 septembrie 2003, a adun„rii           Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale                                     Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 16.08.1996, av‚nd codul
                               ROMAGENT 94 GC IMPORT-EXPORT - S.R.L., cu         numeric personal 2711116461517, av‚nd o cot„ de
 CAUTIS JB ‘93 PRODCOM IMPEX - S.R.L., cu          sediul Ón Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 24, bl.
  sediul Ón Bucure∫ti, str. Luic„ nr. 170-172,                                     participare de 5 % la capitalul social, Ón calitate de
                               R11, sc. A, et. 3, ap. 16, sectorul 3, Ónmatriculat„ la
 sectorul 4, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului                                    asocia˛i,
                               Oficiul    registrului   comer˛ului    cu  nr.
 Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.                                        Óntruni˛i Ón adunarea general„ a asocia˛ilor, la
                               J 40/19056/1994, cod fiscal R6422136, Ón urma
          J 40/5460/1993               hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor, am hot„r‚t   sediul societ„˛ii, Ón unanimitate de voturi, am
                               urm„toarele:                        hot„r‚t:
  Subsemna˛ii:
  - Cautisanu Janica, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón       Domnul GÓlea Constantin-Panainte cesioneaz„        1. Completarea obiectului de activitate al
Bucure∫ti, str. Govora nr. 4, bl. 79, ap. 7, sectorul 4,   c„tre domnul Ionescu-Heroiu Mihai George un        societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i, conform CAEN:
legitimat cu B.I. seria G.V. nr. 862614 eliberat de      num„r de 9 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de       2523 - fabricarea articolelor din material plastic
Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 18 octombrie      100.000 lei, Ón valoare total„ de 900.000 lei,       pentru construc˛ii;
1996, cod numeric personal 1461210400084,           reprezent‚nd 17 %, ∫i c„tre domnul Ionescu-Heroiu       2524 - fabricarea altor produse din material
  - Cautisanu Marius Bogdan, cet„˛ean rom‚n,         Cristian-Aurel un num„r de 8 p„r˛i sociale, Ón       plastic;
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Govora nr. 2, bl. 74, ap.    valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de     2611 - fabricarea sticlei plate;
12, sectorul 4, posesor al C.I. seria R.X. nr. 004617     800.000 lei, reprezent‚nd 16 % din capitalului social     2614 - fabricarea fibrelor din sticl„;
eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 16    pe care Ól de˛ine la Societatea Comercial„          2612 - prelucrarea ∫i fasonarea sticlei plate;
august 1996, cod numeric personal 2711116461517,       ROMAGENT 94 GC IMPORT-EXPORT - S.R.L.             2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
  - Raduca Roxana Maria, cet„˛ean rom‚n,             Domnul Ionescu-Heroiu Mihai-George prime∫te      componente ale structurilor metalice;
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Govora nr. 2, bl. 74,     de la GÓlea Constantin-Panainte un num„r de 9         2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
sc. 2, ap. 24, sectorul 4, posesoare a C.I. seria R.T.    p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón   t‚mpl„rie din metal;
nr. 040466 eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti      valoare total„ de 900.000 lei, reprezent‚nd 17 % din     3420 - produc˛ie de caroserii, remorci ∫i
la data de 8 septembrie 1999, cod numeric personal      capitalul social al acestei societ„˛i, prelu‚nd
                                                             semiremorci;
2740508441561,                        drepturile ∫i obliga˛iile ce implic„ aceste p„r˛i
                                                              4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie.
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale      sociale, iar domnul Ionescu-Heroiu Cristian-Aurel
                                                              2. Se modific„ obiectul principal de activitate din
CAUTIS JB ‘93 PRODCOM IMPEX - S.R.L., Ón temeiul       prime∫te de la domnul GÓlea Constantin-Panainte
                               un num„r de 8 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de    cod CAEN 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru
actelor constitutive ale societ„˛ii, precum ∫i a                                     afaceri ∫i management, care devine obiect secundar
                               100.000 lei, Ón valoare total„ de 800.000 lei,
prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990, am                                    de activitate, Ón cod CAEN 2523 - fabricarea
                               reprezent‚nd 16 % din capitalul social al acestei
hot„r‚t urm„toarele:                                                   articolelor din material plastic pentru construc˛ii.
                               societ„˛i, prelu‚nd drepturile ∫i obliga˛iile ce
  Societatea deschide punct de lucru Ón comuna                                       Prezenta hot„r‚re a fost luat„ conform
                               implic„ aceste p„r˛i sociale.
Pope∫ti-Leordeni, ™os. Olteni˛ei km 11, Enclava 2,                                    prevederilor art. 5 din actul constitutiv al societ„˛ii
                                 Subsemnatul GÓlea Constantin-Panainte se
jude˛ul Ilfov.
                               retrage din societate, declar‚nd c„ a primit        pe care Ól completeaz„ Ón mod corespunz„tor.
  Prezenta hot„r‚re completeaz„ Ón mod
                               contravaloarea p„r˛ilor sociale nemaiav‚nd nici un      Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
corespunz„tor statutul ∫i contractul Societ„˛ii
                               fel de preten˛ie fa˛„ de asocia˛i sau fa˛„ de societate.  neschimbate.
Comerciale CAUTIS JB ‘93 PRODCOM IMPEX -             Ca urmare a cesiunii capitalul social va fi de˛inut    (9/647.948)
S.R.L.                            astfel:
  Restul clauzelor neafectate r„m‚ne valabil.
                                                                          *
                                 - Ionescu-Heroiu Cristian-Aurel de˛ine astfel un
   (6/647.946)                       num„r de 25 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de           Societatea Comercial„
              *                 100.000 lei, Ón valoare total„ de 2.500.000 lei,         VIZITIU PROD - S.R.L., Bucure∫ti
                               reprezent‚nd 49,67 % din capitalul social al
    Societatea Comercial„                 Societ„˛ii Comerciale ROMAGENT 94 GC IMPORT-
ROMAGENT 94 GC IMPORT-EXPORT - S.R.L.                                                   ACT ADIfiIONAL
                               EXPORT - S.R.L.;
       Bucure∫ti                      - Ionescu-Heroiu Mihai-George de˛ine astfel un         la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               num„r de 26 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de       VIZITIU PROD - S.R.L., Ónmatriculat„ la
         HOT√R¬REA NR. 1               100.000 lei, Ón valoare total„ de 2.600.000 lei,        Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
        din data de 28.08.2003            reprezent‚nd 50,33 % din capitalul social al                 40/8303/1993
                               Societ„˛ii Comerciale ROMAGENT 94 GC IMPORT-
  Asocia˛ii:                                                        Subsemnatul Vizitiu I. Valentin, cet„˛ean rom‚n,
                               EXPORT - S.R.L.
  - Ionescu-Heroiu Cristian-Aurel, av‚nd codul                                     domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Valea Buz„ului nr. 12,
                                 Se revoc„ din func˛ia de administrator domnul
numeric personal 1691124434534, domiciliat Ón         GÓlea Constantin-Panainte.                 bl. G29, parter, ap. 32, sectorul 3, n„scut la data de
Bucure∫ti, str. Soldat Stelian Mihale nr. 3, bl. 2,        Œn urma cesiunii asocia˛ii r„ma∫i au hot„r‚t      14.07.1942 Ón comuna M„gura, jude˛ul Buz„u,
sc. 2, ap. 68, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RX    majorarea capitalului social de la 5.100.000 lei la    posesor al B.I. seria B.Z. nr. 401936, eliberat de
nr. 081839, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data de     10.000.000 lei, cu 4.900.000 lei.             Circa 13 Mili˛ie la data de 8.11.1984, prelungit„
19.11.1998, ∫i                          Astfel, Ón urma major„rii, capitalul social va fi   valabilitatea la data de 16.11.1994, av‚nd codul
  - Ionescu-Heroiu Mihai-George, av‚nd codul         de˛inut de asocia˛i astfel:                numeric personal 1420714400178, Ón calitate de
numeric personal 1671105434548, domiciliat Ón           - Ionescu-Heroiu Cristian-Aurel va de˛ine un      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale VIZITIU PROD
Bucure∫ti, bd. Theodor Pallady nr. 24, bl. PM25,       num„r de 50 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de     - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Valea Buz„ului
sc. 3, et. 5, ap. 95, sectorul 3, identificat cu C.I. seria  100.000 lei, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,      nr. 12, bl. G29, sc. 4, parter, ap. 32, sectorul 3,
RR nr. 192677, eliberat„ de Sec˛ia 13 Poli˛ie la data     reprezent‚nd 50 % din capitalul social al Societ„˛ii    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
de 21.02.2002,                        Comerciale ROMAGENT 94 GC IMPORT-EXPORT -         nr. J 40/8303/22.03.1993, av‚nd cod unic de
  au hot„r‚t modificarea actelor constitutive dup„      S.R.L.                           Ónregistrare R3742233, Ón baza hot„r‚rii/deciziei
cum urmeaz„:                           - Ionescu-Heroiu Mihai-George va de˛ine un       asociatului unic, nr. 2 din data de 31.10.2003, am
  - radierea Óntregului obiect secundar de          num„r de 50 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de     Óncheiat prezentul act adi˛ional la statutul Societ„˛ii
activitate;                          100.000 lei, Ón valoare total„ de 5.000.000 lei,      Comerciale VIZITIU PROD - S.R.L., Ón urm„toarele
  - declararea noului obiect de activitate clasificat    reprezent‚nd 50 % din capitalul social al Societ„˛ii    condi˛ii:
conform codului CAEN astfel:                 Comerciale ROMAGENT 94 GC IMPORT-EXPORT -
                                                              1. Se Ónfiin˛eaz„ punctul de lucru situat Ón satul
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei     S.R.L.
                                                             Tanganu, str. Burebista nr. 42, comuna Cernica,
prelucrate;                            Participarea la pierderi ∫i beneficii va fi conform
                                                             jude˛ul Ilfov, av‚nd ca obiecte de activitate
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i        aportului la capital de 50 % fiecare.
                                 Celelalte articole din actul constitutiv/statut    urm„toarele activit„˛i conform CAEN:
Ónc„l˛„minte;
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de        r„m‚n nemodificate.                      2513 - fabricarea altor produse din cauciuc;
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;        Redactat ∫i editat Ón patru exemplare din care un     5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i       exemplar r„m‚ne Ón arhiva notarului public, iar      consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
articole din piele;                      trei exemplare se elibereaz„ p„r˛ilor.            5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine             (8/647.947)                     lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produsele derivate;
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„                   *                 5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i
parte;                                                          de construc˛ii;
  - declararea unui sediu secundar Ón Bucure∫ti,            Societatea Comercial„                5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
Str. Oble˛ilor nr. 32A, sectorul 2.              CAUTIS JB MANAGEMENT - S.R.L., Bucure∫ti          furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
  Celelalte prevederi din actele constitutive ale                                    Ónc„lzire;
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                         HOT√R¬REA NR. 1                5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
   (7/647.947)                        din data de 10.05.2003 a adun„rii generale a         5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale CAUTIS JB       specializate, cu diferite produse neclasificate Ón alt„
          ACT ADIfiIONAL
                                  MANAGEMENT - S.R.L., Ónmatriculat„ la         parte.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale           Oficiul registrului comer˛ului cu nr.          2. Se introduce Ón obiectul de activitate codul
 ROMAGENT 94 GC IMPORT-EXPORT - S.R.L.,              J 40/3293/2003, cod unic de Ónregistrare        CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului        15263021, societate cu sediul Ón Bucure∫ti, str.      specializate, cu diferite produse neclasificate Ón alt„
 cu nr. J 40/19056/1994, cod fiscal R6422136               Luic„ nr. 170-172, sectorul 4          parte.
  Subsemna˛ii:                         Subsemna˛ii:                        Celelalte dispozi˛ii ale statutului r„m‚n
  - GÓlea Constantin-Panainte, domiciliat Ón          - Cautisanu Janic„, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.    neschimbate.
Bucure∫ti, str. Gura Ialomi˛ei nr. 7, bl. 8, sc. 2, ap.    Govora nr. 4, bl. 79, ap. 7, sectorul 4, identificat cu    (10/647.949)
46, sectorul 3;                        B.I. seria G.V. nr. 862614, eliberat de Sec˛ia 15                   *
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004                    3
     Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„               Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al
 ACMA PROD COM IMPORT EXPORT - S.R.L.            F.W.Q. TRADING IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti         Societ„˛ii   Comerciale    ASIAN    RIVER
        Bucure∫ti                                               INTERNATIONAL - S.R.L. r„m‚n neschimbate.
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 22              Tehnoredactat Ón 5 exemplare azi, data semn„rii.
         ACT ADIfiIONAL                                             (15/647.954)
                                     din data de 4.11.2003                          *
 la statutul Societ„˛ii Comerciale ACMA PROD         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
 COM IMPORT EXPORT - S.R.L., cu sediul Ón         F.W.Q. TRADING IMPEX - S.R.L., autentificat            Societatea Comercial„
Bucure∫ti, str. Œmp„ratul Traian nr. 3, bl. B12,       cu nr. 296/22.02.2001 la Biroul notarului         ROMDATA SYSTEM - S.R.L., Bucure∫ti
sc. 1, et. 8, ap. 34, sectorul 4, Ónmatriculat„ la       public Ghe. Chivulescu, Ónmatriculat„ la
   Oficiul registrului comer˛ului cu nr.        Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului                ACT ADIfiIONAL
  J 40/25519/1992, cod unic de Ónregistrare         Bucure∫ti cu nr. J 40/2237/2001, av‚nd cod         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  3168506, atribut fiscal R, capitalul social              fiscal R 13740000                ROMDATA SYSTEM - S.R.L., cu sediul Ón
          2.000.000 lei               Subsemna˛ii Wang Qiang, Lin Yong, Cao Jie ∫i      Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 4, et. 8,
  Subsemnata Tudose Valentina, cet„˛ean rom‚n,      Zhang Xianhua, Ón calitate de asocia˛i ∫i              ap. 131, sectorul 3, nr. ORCMB
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Œmp„ratul Traian nr. 3,   administratori ai Societ„˛ii Comerciale F.W.Q.         J 40/4308/1996, cod unic de Ónregistrare
bl. B12, sc. 1, et. 8, ap. 34, sectorul 4, av‚nd codul   TRADING IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.                8564358
numeric personal 2620907400359, identificat„ cu      Constantin R„dulescu Motru nr. 16, bl. 21, sc. B,       SLK INVESTMENTS INC, cu sediul Ón Insulele
C.I. seria RR nr. 057539, eliberat„ de Sec˛ia 16      et. 7, ap. 75, sectorul 2, am hot„r‚t modificarea     Virgine ale Marii Britanii, PO BOX 3152, Road
Poli˛ie la data de 15.12.1998, Ón calitate de asociat   actului constitutiv al societ„˛ii astfel:         Town, Tortola, Ónregistrat„ Ón Registrul
unic, aduc urm„toarele modific„ri la statutul         1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Complex     Companiilor Interna˛ionale cu nr. IBC 348435, Ón
                              Comercial - NIRO CHINA STORE - Stand F 286,        calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
societ„˛ii:
                              situat Ón Bucure∫ti, str. Moroieni nr. 98-100,      ROMDATA SYSTEM - S.R.L., prin reprezentant
  1. Declararea punctului de lucru situat Ón
                              sectorul 2, unde se va desf„∫ura activitatea de      Podocea-Constantinescu Raluca, cet„˛ean rom‚n,
Bucure∫ti, Drumul Taberei nr. 92, bl. C7, sectorul 6,
                              comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte    n„scut„ la data de 14.03.1975 Ón Bucure∫ti,
unde se va desf„∫ura activitatea cod CAEN 5212 -
                              - cod CAEN 5142, precum ∫i alte activit„˛i prev„zute   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. 13 Septembrie nr. 111,
comer˛ cu am„nuntul Ón magazine nespecializate,      Ón actul constitutiv al societ„˛ii.            bl. 107, et. 6, ap. 24, sectorul 5, posesoare a C.I. seria
cu v‚nzare predominant„ de produse nealimentare.       Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al   RT nr. 035501, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data
  2. Radierea punctului de lucru situat Ón        Societ„˛ii Comerciale F.W.Q. TRADING IMPEX -       de   18.08.1999,    cod  numeric    personal
Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 59, sectorul 6, ∫i a    S.R.L. r„m‚n neschimbate.                 2750314450028, Ómputernicit conform deciziei din
celui situat Ón Bucure∫ti, calea Vitan nr. 13-19,       Tehnoredactat Ón 5 exemplare azi, data semn„rii.    data de 26.05.2003, Ón baza deciziei din data de
sectorul 3.                          (13/647.952)                     31.10.2003 ∫i Ón conformitate cu prevederile Legii
  Celelalte prevederi din statut r„m‚n                       *                nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998, a hot„r‚t
neschimbate.                                                     urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
  (11/647.950)                           Societatea Comercial„              societ„˛ii, astfel:
              *                 CHEN JIU 2001 IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           Art. 1. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
                                                           Panait Aurel Cezar.
      Societatea Comercial„                    ACT ADIfiIONAL NR. 20               Art. 2. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator
  ANAIS CONSULTING - S.R.L., Bucure∫ti                                       dna Panait Liliana, cet„˛ean rom‚n, sex feminin,
                                     din data de 31.10.2003           c„s„torit„, n„scut„ la data de 1.12.1959 Ón Bucure∫ti,
                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Gh. Bari˛iu nr. 9, ap.
         ACT ADIfiIONAL
                              CHEN JIU 2001 IMPEX - S.R.L., autentificat cu       2, sectorul 1, posesoare a C.I. seria RT nr. 103172,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      nr. 435/8.02.2001 la Biroul notarial public nr.      eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la data de 30.06.2000,
  ANAIS CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón           110 I. Negrea, Ónmatriculat„ la Oficiul        cod numeric personal 2591201400068.
Bucure∫ti, str. Dimitrie Anghel nr. 10, bl. M59,        Registrului Comer˛ului al Municipiului          Art. 3. Se completeaz„ obiectul de activitate cu
sc. 1, et. 3, ap. 43, sectorul 3, Ónmatriculat„ la     Bucure∫ti cu nr. J 40/2567/2001, av‚nd cod        urm„toarele activit„˛i secundare: depozit„ri - cod
   Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                fiscal R 13756864             CAEN 6312; editare de programe - cod CAEN 7221;
  J 40/13468/2002, cod unic de Ónregistrare                                     consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse software -
                               Subsemnata Yang Yan, cet„˛ean chinez,         cod CAEN 7222.
           15104212               posesoare a pa∫aportului P seria CHN nr.           Art. 4. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
  Asociatul unic al societ„˛ii, Predescu Ana       146508924/20.10.1999, emis de autorit„˛ile chineze    Bucure∫ti, bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, sectorul 2.
Isabella, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 149992,    competente, domiciliat„ Ón China, localitatea       La punctul de lucru se vor desf„∫ura urm„toarele
eliberat„ de Sec˛ia 21 Poli˛ie la data de 7.12.2000, a   Henan, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii     activit„˛i: intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
hot„r‚t modificarea actului constitutiv al societ„˛ii   Comerciale CHEN JIU 2001 IMPEX - S.R.L., cu sediul    minerale ∫i produse chimice pentru industrie - cod
astfel:                          Ón Bucure∫ti, str. Herta nr. 7, bl. B13, sc. 2, et. 1,  CAEN 5112; intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
  1. Se schimb„ sediul social al societ„˛ii din      ap. 63, sectorul 2, am hot„r‚t modificarea actului    echipamente industriale, nave ∫i avioane - cod
Bucure∫ti, str. Dimitrie Anghel nr. 10, bl. M59, sc. 1,  constitutiv al societ„˛ii astfel:             CAEN 5114; intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
                               1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Complex     articole de menaj ∫i de fier„rie - cod CAEN 5115;
et. 3, ap. 43, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, str. Tudor
                              Comercial - NIRO CHINA STORE - Stand F 34, situat     comer˛ cu ridicata cu calculatoare, echipamente
™tefan nr. 54, sectorul 1.
                              Ón Bucure∫ti, str. Moroieni nr. 98-100, sectorul 2,    periferice ∫i software - cod CAEN 5184; comer˛ cu
  2. Se nume∫te un nou administrator al societ„˛ii
                              unde se va desf„∫ura activitatea de comer˛ cu       ridicata cu alte ma∫ini ∫i echipamente de birou -
Ón persoana dlui Paul ™tefan, cet„˛ean rom‚n,
                              ridicata cu produse textile - cod CAEN 5141, precum    cod CAEN 5185; comer˛ cu ridicata cu alte
n„scut la data de 17.07.1977 Ón Alba Iulia, jude˛ul    ∫i alte activit„˛i prev„zute Ón actul constitutiv al   componente ∫i echipamente electronice - cod CAEN
Alba, domiciliat Ón Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu   societ„˛ii.                        5186; comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi utilizate
nr. 1, bl. 280, sc. G, et. 1, ap. 241, jude˛ul Alba, cod   Toate celelalte clauze ale actului constitutiv al   Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi - cod CAEN
numeric personal 1770717011118, identificat cu C.I.    Societ„˛ii Comerciale CHEN JIU 2001 IMPEX - S.R.L.    5187; comer˛ cu ridicata cu alte produse - cod CAEN
seria AX nr. 038578, eliberat„ de Poli˛ia Alba Iulia    r„m‚n neschimbate.                    5190; Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor de
la data de 8.05.2000.                     Tehnoredactat Ón 5 exemplare azi, data semn„rii.    birou, inclusiv a calculatoarelor - cod CAEN 7133;
  3. Se majoreaz„ capitalul social cu suma de         (14/647.953)                     Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
6.000.000 lei, de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei,                 *                neclasificate Ón alt„ parte - cod CAEN 7134; editare
prin aportul celor doi noi asocia˛i, dl Paul ™tefan,                                 de programe - cod CAEN 7221; consultan˛„ ∫i
cu datele de identificare prezentate mai sus, care          Societatea Comercial„              furnizare de alte produse software - cod CAEN 7222.
vars„ Ón numerar suma de 4.000.000 lei ∫i va primi      ASIAN RIVER INTERNATIONAL - S.R.L.             Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
Ón schimbul aportului s„u 40 p„r˛i sociale a 100.000            Bucure∫ti                 societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
lei fiecare, respectiv dl Predescu Florian C„t„lin,                                   Redactat la sediul Cabinetului Individual de
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 1.01.1978 Ón             ACT ADIfiIONAL NR. 25             Avocatur„ îNicolescu Octavian”, ast„zi, data
                                                           atest„rii, Ón patru exemplare originale, din care trei
Bucure∫ti, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion               din data de 4.11.2003            s-au eliberat p„r˛ii.
Manolescu nr. 2, bl. 129, sc. 3, et. 10, ap. 130,
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        (16/647.955)
sectorul 6, cod numeric personal 1780101463073,                                                 *
identificat prin C.I. seria RT nr. 119315, eliberat„ la    ASIAN RIVER INTERNATIONAL - S.R.L.,
                              autentificat cu nr. 1149/24.04.2001 la Biroul
data de 31.08.2000 de Sec˛ia 21 Poli˛ie, care va                                        Societatea Comercial„
                                notarului public Ni˛u Marina Elisabeta,
participa la majorare cu suma de 2.000.000 lei ∫i va                                   CASA TABACALERA - S.R.L., Bucure∫ti
                                 Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
primi Ón schimbul aportului s„u 20 p„r˛i sociale a
                              Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
100.000 lei fiecare.                                                          ACT ADIfiIONAL
                              J 40/4256/2001, av‚nd cod fiscal R 13854323
  4. Structura aporturilor la capitalul social va fi
                               Subsemna˛ii Sun Xuya ∫i Zhou Hexin, Ón calitate      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
urm„toarea:
                              de asocia˛i ∫i administratori ai Societ„˛ii Comerciale     CASA TABACALERA - S.R.L., cu sediul Ón
  Paul ™tefan de˛ine 40 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                              ASIAN RIVER INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul Ón      Bucure∫ti, Str. G‚rlei nr. 30A, sectorul 1, nr.
fiecare, Ón valoare total„ de 4.000.000 lei,
                              Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr. 268, bl. 12, sc. 2, et. 1,  de Ónmatriculare J 40/12170/2003, cod unic de
reprezent‚nd 50 % din capitalul social;                                              Ónregistrare nr. 15725970
                              ap. 34, sectorul 2, am hot„r‚t modificarea actului
  Predescu Ana Isabella de˛ine 20 p„r˛i sociale a     constitutiv al societ„˛ii astfel:               Subsemna˛ii Panait Aurel Cezar, cet„˛ean rom‚n,
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,   1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Complex     sex masculin, c„s„torit, n„scut la data de 28.07.1958
reprezent‚nd 25 % din capitalul social;          Comercial - NIRO CHINA STORE - Stand F 205,        Ón Buz„u, jude˛ul Buz„u, domiciliat Ón Bucure∫ti,
  Predescu Florian C„t„lin de˛ine 20 p„r˛i sociale a   situat Ón Bucure∫ti, str. Moroieni nr. 98-100, sectorul  str. Gh. Bari˛iu nr. 9, ap. 2, sectorul 1, posesor al C.I.
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 2.000.000 lei,  2, unde se va desf„∫ura activitatea de comer˛ cu     seria RR nr. 091972, eliberat„ de Sec˛ia 4 Poli˛ie la
reprezent‚nd 25 % din capitalul social.          ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte - cod      data de 9.02.2000, cod numeric personal
  (12/647.951)                      CAEN 5142, precum ∫i alte activit„˛i prev„zute Ón     1580728400356, ∫i Societatea Comercial„
              *                actul constitutiv al societ„˛ii.             PROMOTIONAL INTERSERVICE - S.R.L., persoan„
 4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 32/6.I.2004
juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii     cod CAEN 5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne       Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 21.03.2000, cod numeric
nr. 70, bl. J4, sc. 4, et. 8, ap. 131, sectorul 3,    ∫i produse din carne;                    personal 2681016134012, ∫i
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      cod CAEN 5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te,        - Florentina Ionescu, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
nr. J 40/19221/1994, cod unic de Ónregistrare nr.     crustacee ∫i molu∫te;                    data de 10.07.1972, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
6320195, legal reprezentat„ de Panait Aurel Cezar,      cod CAEN 5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine,      Nicolae Golescu nr. 14, ap. 8, sectorul 1, identificat„
administrator, asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     produse de patiserie ∫i produse zaharoase;         cu C.I. seria RD nr. 014365 eliberat„ de Sec˛ia 1
CASA TABACALERA - S.R.L., Ón baza hot„r‚rii         cod CAEN 5225 - comer˛ cu am„nuntul cu
                                                           Poli˛ie la data de 4.11.1997, cod numeric personal
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de        b„uturi;
                                                           1720710410011,
31.10.2003 ∫i Ón conformitate cu prevederile Legii      cod CAEN 5226 - comer˛ cu am„nuntul cu
                                                             Ón calitate de asociate ale Societ„˛ii Comerciale
nr. 31/1990, republicat„ Ón 1998, am hot„r‚t       produse din tutun;
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al        cod CAEN 5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón         REAL ADWISER - S.R.L., ca urmare a contractului
societ„˛ii astfel:                    magazine specializate, cu produse alimentare;        de cesiune nr. 3/8.09.2003, Óncheiat de c„tre avocat
  Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón        cod CAEN 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu          George Chitu, care a atestat data, calitatea p„r˛ilor
Bucure∫ti, bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, sectorul 2.    produse cosmetice ∫i de parfumerie;             ∫i con˛inutul actului ∫i, Ón baza hot„r‚rii adun„rii
La punctul de lucru se vor desf„∫ura urm„toarele       cod CAEN 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu          generale din data de 10.09.2003, am hot„r‚t
activit„˛i:                        Ómbr„c„minte;                        modificarea actelor constitutive ale societ„˛ii, astfel:
  - intermedieri Ón comer˛ul cu produse           cod CAEN 5245 - comer˛ cu am„nuntul cu            1. dispozi˛iile privitoare la asocia˛i, ca urmare a
alimentare, b„uturi ∫i tutun - cod CAEN 5117.       articole ∫i aparate electromenajere, cu aparate de     cesion„rii p„r˛ilor sociale de c„tre cei doi asocia˛i
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al     radio ∫i televizoare;                    Manolica Lorena Maria ∫i Ionescu Florian, c„tre
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                cod CAEN 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón         Doina Topal„ ∫i Ionescu Florentina, acestea din
  Redactat la sediul Cabinetului Individual de      magazine specializate, cu alte produse neclasificate    urm„ devin asociate ale societ„˛ii, urm‚nd ca Doina
Avocatur„ îRaluca Podocea”, ast„zi, data atest„rii,    Ón alt„ parte;                       Topal„ s„ de˛in„ 100 p„r˛i sociale a 100.000 lei
Ón patru exemplare originale, din care trei s-au       cod CAEN 5530 - restaurante;
                                                           fiecare, Ón valoare total„ de 10.000.000 lei,
eliberat p„r˛ii.                       cod CAEN 5540 - baruri;
                                                           reprezent‚nd 50 % din capitalul social, iar
  (17/647.956)                       cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
             *                 cod CAEN 7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i    Florentina Ionescu tot 100 p„r˛i sociale a 100.000 lei
                             de sondaj;                         fiecare, Ón valoare total„ de 10.000.000 lei,
     Societatea Comercial„               cod CAEN 7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru     reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
   SAMDOR IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti          afaceri ∫i management;                     2. se schimb„ sediul social al societ„˛ii din
                               cod CAEN 7415 - activit„˛ile de management ale      Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 31A, bl. N21,
         DECIZIA NR. 1              holdingurilor;                       sc. A, et. 10, ap. 37, sectorul 3, Ón Bucure∫ti, bd. Iuliu
                               cod CAEN 7420 - activit„˛i de arhitectur„,        Maniu nr. 52-72, bl. 3, sc. B, et. 6, ap. 66, sectorul 6;
       din data de 24.10.2003
                             inginerie ∫i servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de     3. se revoc„ din func˛ia de administrator dna
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale      acestea;                          Manolica Lorena Maria ∫i dl Ionescu Florian ∫i se
        SAMDOR IMPEX - S.R.L.             cod CAEN 7485 - activit„˛i de secretariat ∫i       numesc Ón aceast„ func˛ie dnele Doina Topal„ ∫i
  Subsemnatul Samir Derian, cet„˛ean libanez,      traducere;                         Florentina Ionescu.
n„scut la data de 8.01.1951 Ón Israel, cu domiciliul     cod CAEN 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate     Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
stabil Ón Liban, ∫i cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, calea   Ón principal Óntreprinderilor;
                                                           neschimbate.
Giule∫ti nr. 107, bl. 10M, et. 8, ap. 134, sectorul 6,    cod CAEN 5523 - alte mijloace de cazare;
                                                              (20/647.959)
posesor al pa∫aportului cu nr. 0457763 de          cod CAEN 9213 -proiec˛ie de filme
                             cinematografice.                                    *
autorit„˛ile libaneze ∫i nr. de legitima˛ie de ∫edere
Ón Rom‚nia cu nr. 0126935 ∫i seria H, eliberat„ la      Art. 5. Se radiaz„ obiectele de activitate din
                             statutul societ„˛ii.                          Societatea Comercial„
data de 18.02.2003, cu valabilitate p‚n„ la data de
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n         ALMO STIL - S.R.L., Bucure∫ti
11.02.2004, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
Comerciale SAMDOR IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón      neschimbate.
                               (18/647.957)                                  DECIZIE
Bucure∫ti, str. Agnita nr. 44, sectorul 6,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                  *
                                                             a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/13720/1991, CF                                    ALMO STIL - S.R.L. din data de 27.10.2003,
R 459098, am decis urm„toarele:                   Societatea Comercial„
                               NIRO PROD IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
  Art. 1. Se schimb„ sediul social de la adresa mai
                                                            cu nr. J 40/5846/1998, av‚nd codul unic de
sus men˛ionat„ la urm„toarea adres„: Bucure∫ti,
                                      HOT√R¬REA NR. 1              Ónregistrare 10688030 ∫i atributul fiscal R, cu
calea Giule∫ti nr. 107, bl. 10M, sc. D, et. 8, ap. 134,
sectorul 6.                                                        sediul Ón Bucure∫ti, str. Feldioara nr. 4,
                                  din data de 4 noiembrie 2003                   parter, sectorul 1
  Art. 2. Se Ónfiin˛eaz„ punct de lucru la
urm„toarea adres„: Bucure∫ti, Str. M„rgeanului nr.         a adun„rii generale a asocia˛ilor           Asociatul unic al Societ„˛ii Comerciale ALMO
42, sectorul 5.                       Subsemna˛ii Maroiu Nicu∫or, domiciliat Ón        STIL - S.R.L., dna Oranici Viorica, domiciliat„ Ón
  Art. 3. Se declar„ obiect principal de activitate   Bucure∫ti, Aleea Stupilor nr. 7, bl. F8, sc. 1, et. 2,   Bucure∫ti, str. Feldioara nr. 4, sectorul 1,
clasa CAEN 521, cod CAEN 5211 - comer˛ cu         ap. 9, sectorul 4, cod numeric personal           identificat„ cu C.I. seria RT nr. 268858 eliberat„ de
am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare     1661011441518, posesor al C.I. seria RD nr. 098602,     Sec˛ia 5 Poli˛ie, cod numeric personal
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      eliberat„ de Sec˛ia 15 Poli˛ie la data de 30.11.1999,    2550601400851, Ón temeiul actului constitutiv ∫i al
tutun.                          ∫i Ro∫ca Radu-Cristian, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.    Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, a
  Art. 4. Se declar„ obiectul secundar de activitate  Re∫i˛a nr. 35, bl. 34, sc. 4, et. 3, ap. 74, sectorul 4,  decis:
cu:                            posesor al C.I. seria RX nr. 216533, eliberat„ de
                                                             Societatea Comercial„ ALMO STIL - S.R.L. Ó∫i va
  cod CAEN 3612 - produc˛ia mobilierului pentru     S.E.P. la data de 10.09.2003, Ón calitate de asocia˛i Ón
birou ∫i magazine;                                                  deschide un punct de lucru Ón Bucure∫ti, Str.
                             cadrul Societ„˛ii Comerciale NIRO PROD IMPEX -
  cod CAEN 3613 - produc˛ia mobilierului pentru     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Aleea Stupilor nr. 7,    Torentului nr. 2, et. 3, camera 5, sectorul 2, unde se
buc„t„rii;                        bl. F8, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 4, Ónmatriculat„ la  vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i cod CAEN:
  cod CAEN 3614 - produc˛ia altor tipuri de       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J            1822 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
mobilier;                         40/14064/22.10.2003, av‚nd cod unic de           (exclusiv lenjeria de corp);
  cod CAEN 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;   Ónregistrare 15833157, aducem urm„toarele           1740 - fabricare de articole confec˛ionate din
  cod CAEN 4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie   modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:       textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de
anticorosiv„;                        1. se completeaz„ obiectul de activitate cu       corp);
  cod CAEN 4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-    restaurante - cod CAEN 5530;                  1751 - fabricare de covoare ∫i mochete;
sanitare;                          2. se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón suprafa˛„      1752 - fabricare de fr‚nghii, sfori ∫i plase;
  cod CAEN 4541 - lucr„ri de ipsos„rie;         de 3,75 m2 situat Ón Bucure∫ti, zona de est, latura      1753 - fabricare de textile ne˛esute ∫i articole din
  cod CAEN 4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare    metrou a Complexului BIG BERCENI, Pia˛a           acestea, cu excep˛ia confec˛iilor de Ómbr„c„minte;
a pere˛ilor;                       Sudului, sectorul 4.                      1754 - fabricarea altor articole textile
  cod CAEN 4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli     Œn acest sens, se modific„ ∫i se completeaz„
                                                           neclasificate Ón alt„ parte;
∫i mont„ri de geamuri;                  prevederile actului constitutiv al societ„˛ii, celelalte
  cod CAEN 4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i                                       1760 - fabricare de metraje prin tricotare sau
                             prevederi ∫i dispozi˛ii r„m‚n‚nd neschimbate.
dulgherie;                           (19/647.958)                      cro∫etare;
  cod CAEN 5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu                   *                  1771 - fabricare de ciorapi, ∫osete ∫i ciorapi
produse diverse;                                                   pantalon, tricota˛i sau cro∫eta˛i;
  cod CAEN 5118 - intermedieri Ón comer˛ul             Societatea Comercial„                1772 - fabricare de pulovere, veste ∫i articole
specializat Ón v‚nzarea produselor cu caracter         REAL ADWISER - S.R.L., Bucure∫ti           similare tricotate sau cro∫etate;
specific;                                                        1810 - fabricarea articolelor de Ómbr„c„minte din
  cod CAEN 5142 - comer˛ cu ridicata cu                  ACT ADIfiIONAL               piele;
Ómbr„c„minte ∫i Ónc„l˛„minte;                                              1821 - fabricare de articole de Ómbr„c„minte
  cod CAEN 5145 - comer˛ cu ridicata cu produse     la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
                                                           pentru lucru;
cosmetice ∫i de parfumerie;                   REAL ADWISER - S.R.L., cu sediul Ón
                               Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 31A, bl.        1823 - fabricare de articole de lenjerie de corp;
  cod CAEN 5146 - comer˛ cu ridicata cu produse
                                 N21, sc. A, et. 10, ap. 37, sectorul 3,         1824 - fabricarea altor articole de Ómbr„c„minte
farmaceutice;
                               Ónmatriculat„ cu nr. J 40/10225/13.12.2001,       ∫i accesorii neclasificate Ón alt„ parte;
  cod CAEN 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte
                                 cod unic de Ónregistrare 14348103           1920 - fabricare de articole de voiaj ∫i
produse;
  cod CAEN 5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón          Subsemnatele:                      marochin„rie ∫i articole de harna∫ament;
magazine nespecializate, cu v‚nzare predominant„       - Doina Topal„, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data      5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
de produse nealimentare;                 de 16.10.1968, domicilat„ Ón Bucure∫ti, Str. Secuilor    confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.
  cod CAEN 5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe     nr. 6, bl. 23, sc. 4, et. 4, ap. 77, sectorul 4,        (21/647.960)
∫i legume proaspete;                   identificat„ cu C.I. seria RR nr. 101679 eliberat„ de                  *
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004                   5
     Societatea Comercial„                 Completarea obiectului de activitate cu          Ivanca Riba, av‚nd un aport de 4.000.000 lei, adic„
 EUROCIP EXPORT-IMPORT TRADE - S.R.L.            urm„toarele activit„˛i:                    40 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000
        Bucure∫ti                    0501 - pescuitul;                     lei, reprezent‚nd 40 % din capitalul social total;
                                0502 - piscicultur„;                      2. Ahmad Dib Ali El-Ghoul, cet„˛ean libanez,
         ACT ADIfiIONAL                 5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte      domiciliat Ón Liban, Bakhoun, str. El Shalfe, blocul
                               alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;        Samad, et. 1 av‚nd un aport de 3.000.000 lei, adic„
 la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
                                5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee       30 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100.000
 EUROCIP EXPORT-IMPORT TRADE - S.R.L., cu
                               ∫i molu∫te;                          lei, reprezent‚nd 30 % din capitalul social total;
 sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr.
                                9262 - alte activit„˛i sportive;                3. Nassim Mohamad Kammoun, cet„˛ean
   23, bl. 10, sc. 1, et. 2, ap. 37, sectorul 1
                                9272 - alte activit„˛i recreative.             libanez, domiciliat Ón Liban, Tripoli, str. Tabane,
  Subsemna˛ii:                         (23/647.962)                       blocul Kammoun, av‚nd un aport de 3.000.000 lei,
  1. Ciobotaru Florin Aurelian, cet„˛ean rom‚n,                    *                 adic„ 30 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de
domiciliat Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr.                                      100.000 lei, reprezent‚nd 30 % din capitalul social
118, bl. 60-62, sc. 1, ap. 9, sectorul 5, posesor al C.I.        Societatea Comercial„               total.
seria RD nr. 295337 eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la       HAPPY BABY MED - S.R.L., Bucure∫ti              Adunarea general„ este legal ∫i statutar
data de 5.02.2003, cod numeric personal                                          convocat„. Asocia˛ii prezen˛i sau reprezenta˛i,
1470328400090,                                                       de˛in‚nd 100 % capitalul social adopt„ cu
                                    HOT√R¬REA NR. 2/2.11.2003
  2. Ciobotaru Lucian Daniel, cet„˛ean rom‚n,                                      unanimitate de voturi urm„toarea hot„r‚re:
domiciliat Ón Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu nr. 24, bl.     a adun„rii generale a asocia˛ilor din cadrul          Art. 1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón incinta
331, ap. 10, posesor al pa∫aportului seria 07939654       Societ„˛ii Comerciale HAPPY BABY MED -          industrial„ de la Filatura Rom‚neasc„ de Bumbac
eliberat la data de 22.08.2003 de c„tre Direc˛ia        S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Burebista       (actuala Societate Comercial„ SANTER SYSTEM -
Pa∫apoarte Bucure∫ti, cod numeric personal           nr. 4, bl. D13, tronsonul IV, ap. 118, sectorul       S.A.) la adresa din Bucure∫ti, ™os. Morarilor nr. 2,
1660112221173,                        3, av‚nd cod unic de Ónregistrare 15594700 ∫i        sectorul 2, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile
  3. Ciobotaru Florian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat      num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului         comerciale declarate ini˛ial Ón actul constitutiv:
Ón Piatra-Neam˛, pia˛a ™tefan cel Mare, nr. 4, bl. C2,            J 40/9628/16.07.2003
sc. A, et. 2, ap. 10, posesor al C.I. seria NT nr.                                     CAEN 5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
                                 Subsemna˛ii:                       CAEN 5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
007365 eliberat de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la data de
                                 - ™erban Gabriela-Sorina, cet„˛ean rom‚n,         Ónc„l˛„minte; CAEN 5241 - comer˛ cu am„nuntul cu
27.12.1999, cod numeric personal 1690321374078,
                               domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr.      textile ∫i CAEN 5242 - comer˛ cu am„nuntul cu
  4. Ciobotaru Aureliea, cet„˛ean rom‚n,
                               234, bl. 77, sc. C, ap. 111, sectorul 2, identificat„ cu   Ómbr„c„minte.
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr.
118, bl. 60-62, sc. 1, ap. 9, sectorul 5, posesoare a C.I.  C.I. seria RD nr. 246033 eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie,      Art. 2. Celelalte prevederi din actul constitutiv ∫i
seria RD nr. 253573 eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie la    ∫i                              actele adi˛ionale anterioare r„m‚n nemodificate.
data de 3.07.2002, cod numeric personal             - Hochman Raz, cet„˛ean israelian, n„scut la data       Redactat„, editat„ ∫i semnat„ de p„r˛i Ón 5
2500108400042,                        de 15.06.1954 Ón Israel, domiciliat Ón Israel, Arimon     exemplare, azi, 28.10.2003.
  5. Ciobotaru Ciprian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat     nr. 3, Gan Haim 44910, identificat cu pa∫aportul nr        (25/647.964)
Ón Bucure∫ti, Bd. 1 Mai nr. 30, bl. OD15, sc. 1, et. 6,   9771406 eliberat de autorit„˛ile israeliene la data de                  *
ap. 28, sectorul 6, posesor al C.I. seria DP nr. 038549   4.07.2003, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 31.03.2000,    Comerciale HAPPY BABY MED - S.R.L., cu sediul Ón             Societatea Comercial„
cod numeric personal 1741018463021,             Bucure∫ti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, tronsonul IV,        JV CHIMTEX - S.R.L., Bucure∫ti
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     ap. 118, sectorul 3, av‚nd codu unic de Ónregistrare
EUROCIP EXPORT-IMPORT TRADE - S.R.L., cu           ∫i num„r de ordine Ón registrul comer˛ului                   ACT ADIfiIONAL
sediul Ón Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 23, bl.     J 40/9628/16.07.2003, am hot„r‚t adoptarea
10, sc. 1, et. 2, ap. 37, sectorul 1, Ónmatriculat„ la    prezentului act adi˛ional la actul constitutiv al       la statutul Societ„˛ii Comerciale JV CHIMTEX -
Oficiul   registrului    comer˛ului    cu  nr.  societ„˛ii:                          S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii
J 40/10083/11.12.1997, av‚nd codul unic de            Art. 1. Se schimb„ activitatea principal„ din        nr. 20, bl. 5C, sc. 1, et. 6, ap. 44, sectorul 4,
Ónregistrare 10096992, Ón conformitate cu hot„r‚rea     activit„˛i referitoare la s„n„tatea uman„ (fertilizare     Ónmatriculat„ Ón registrul comer˛ului cu nr.
adun„rii generale nr. 3 din data de 6.11.2003, am      Ón vitro) - codificare CAEN 8514, care devine astfel          J 40/5024/1993, atribut fiscal R
hot„r‚t de comun acord urm„toarele:             activitate secundar„, Ón activit„˛i de asisten˛„         Subsemnatul Vegh Joseph, cet„˛ean israelian,
  Art. 1. Se va majora capitalul social cu suma de     medical„ ambulatorie - codificare CAEN 8512.         n„scut la data de 23.07.1946 Ón Rom‚nia, domiciliat
3.900.000.000 lei, de la 100.000.000 lei, din care      Aceast„ clas„ cuprinde servicii de asisten˛„         Ón Israel, Beit Shamai 10 Ramat Hasharon 47278,
11.000.000 lei Ón natur„, divizat Ón 1.000 p„r˛i       medical„ ambulatorie - consulta˛ii ∫i tratamente       posesor al pa∫aportului nr. 904833 eliberat la data
sociale a 100.000 lei/partea social„, la 4.000.000.000    medicale efectuate de personal medical specializat      de 17.04.1996 de c„tre autorit„˛ile statului Israel ∫i
lei, din care 11.000.000 lei aport Ón natur„, divizat    Ón medicin„ general„ sau Ón alte specialit„˛i         valabil p‚n„ la data de 21.03.2006, reprezentat de
Ón 40.000 p„r˛i sociale a 100.000 lei/partea social„.    (inclusiv ginecologie, chirurgie pediatric„, chirurgie    Gliga Sorin Alin, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
Majorarea de capital social se face cu dividende,      plastic„ ∫i reparatorie, oncologie, urologie etc),      Izvorul Cri∫ului nr. 7, bl. A5, sc. 3, et. 2, ap. 39,
transfer‚ndu-se suma de 3.900.000.000 lei din        efectuate Ón policlinici, clinici, dispensare, cabinete    sectorul 4, identificat cu C.I. seria RT nr. 116300
contul îdividende” (contul 457), Ón contul îcapital     medicale sau la domiciliul pacientului, consulta˛ii      eliberat„ de Sec˛ia 16 Poli˛ie la data de 17.08.2000,
subscris ∫i v„rsat” (contul 1.012).             ∫i tratamente medicale efectuate de personal         Ón calitate de asociat unic, Ón baza deciziei
  Art. 2. Structura capitalului social total pe      medical specializat Ón medicin„ general„ ∫i Ón alte      asociatului unic, conform Legii nr. 31/1990,
asocia˛i se va prezenta astfel:               domenii (de ex. boli interne, mici interven˛ii        republicat„, modific statutul dup„ cum urmeaz„:
  - Ciobotaru Florin Aurelian de˛ine 24.000 p„r˛i     chirurgicale de cabinet, diagnostic ∫i endoscopie        Art. 1. Se va majora capitalul social de la
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de     ginecologic„ - FIV, efectuarea de video-endoscopii,      2.500.000.000 lei (echivalentul a 111.000 $ ∫i
2.400.000.000 lei, din care 6.050.000 lei aport Ón      ecografii).                          54.000.000 lei), cu 70.000 $, echivalentul a
natur„, reprezent‚nd 60 % participare la capital,        Art. 2. Se schimb„ denumirea societ„˛ii Ón        2.310.000.000 lei ∫i 145.000 euro, reprezent‚nd
beneficii ∫i pierderi;                    CENTRUL MEDICAL MED NEW LIFE, dovada             168.200 $, echivalentul a 5.640.500.000 lei. Œn urma
  - Ciobotaru Lucian Daniel de˛ine 4.000 p„r˛i       anteriorit„˛ii f„c‚ndu-se la Oficiul Registrului       major„rii, capitalul social subscris este de
sociale a 100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de     Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr. J         10.450.500.000 lei, reprezent‚nd 2.500.000.000 lei
400.000.000 lei, din care 2.475.000 lei, aport Ón      40/224656/27.10.2003.                     (echivalentul a 111.000 $ ∫i 54.000.000 lei); 70.000
natur„, reprezent‚nd 10 % participare la capital,        Art. 3. Se deschide un punct de lucru Ón         $, echivalentul a 2.310.000.000 lei ∫i 145.000 euro,
beneficii ∫i pierderi;                    Bucure∫ti, str. Romulus nr. 57, sectorul 3, unde       reprezent‚nd 168.200 $, echivalentul a
  - Ciobotaru Florian de˛ine 4.000 p„r˛i sociale a     societatea va desf„∫ura activit„˛i de asisten˛„        5.640.500.000 lei, iar asociatul unic de˛ine 104.505
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 400.000.000
                               medical„ ambulatorie - codificare CAEN 8512 , a∫a       p„r˛i sociale.
lei, din care 2.475.000 lei aport Ón natur„,
                               cum aceasta este detaliat„ Ón art. 1 din prezentul act      Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
reprezent‚nd 10 % participare la capital, beneficii ∫i
                               adi˛ional.                          neschimbate.
pierderi;
                                 Celelalte clauze din actul constitutiv al societ„˛ii     Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
  - Ciobotaru Aureliea de˛ine 4.000 p„r˛i sociale a
                               r„m‚n nemodificate.                      Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 400.000.000
                                  (24/647.963)                      Oficiul Registrului Comer˛ului - Biroul Unic.
lei, reprezent‚nd 10 % participare la capital,
beneficii ∫i pierderi;
                                             *                   (26/647.965)
  - Ciobotaru Ciprian de˛ine 4.000 p„r˛i sociale a                                                 *
100.000 lei fiecare, Ón valoare total„ de 400.000.000        Societatea Comercial„
lei, reprezent‚nd 10 % participare la beneficii ∫i       MANTERO COMIMPEX - S.R.L., Bucure∫ti                 Societatea Comercial„
pierderi.                                                           STANDARD TOBACCO - S.R.L., Bucure∫ti
  Art. 3. Celelalte prevederi ale statutului ∫i               HOT√R¬REA NR. 4
contractului societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                                                  ACT ADIfiIONAL
                                a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
  Redacat de avocat Giugea Raluca Ón 6 exemplare,      Comerciale MANTERO COMIMPEX - S.R.L. din               al Societ„˛ii Comerciale STANDARD
din care 5 s-au Ónm‚nat p„r˛ilor azi, data semn„rii.              data de 28.10.2003              TOBACCO - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.
   (22/647.961)                                                       Unirii nr. 27, bl. A4, sc. 4, et. 4, ap. 88,
              *                  Azi, 28 octombrie 2003, Ón Bucure∫ti, str. Sf‚nta
                               Vineri nr. 32, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 3, are       sectorul 3, Ónmatriculat„ cu nr.
                               loc adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii          J 40/5425/2001, cod unic de Ónregistrare
     Societatea Comercial„
                               Comerciale MANTERO COMIMPEX - S.R.L., num„r                     11129443
  SANCRIS IMPEX 93 - S.R.L., Bucure∫ti
                               de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe        Subscrisa OMNINVEST LIMITED, Ónregistrat„ Ón
          DECIZIA NR. 10              l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti J 40/11093/2000, cod        British Virgin Islands, Road Town PO Box 438,
                               unic de Ónregistrare 13571874, atribut fiscal R.       Tortola, Incorporation nr. 472390/2001, Ón calitate
     a asociatului unic din 4.10.2003          Adunarea general„ este convocat„ ad-hoc, cu          de asociat unic, reprezentat„ de Adnan Yousef
  Subsemnatul Ionescu Sandu, cet„˛ean rom‚n,        acordul tuturor asocia˛ilor. Sunt prezen˛i la         Mutie Issa, n„scut la data de 1.08.1970 Ón Iordania,
identificat cu B.I. seria B.T. nr. 029245 eliberat de    adunare asocia˛ii:                      Ar Ruseifa, fiul lui Yousef ∫i Azizeh, posesor al
Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 10.03.1994, domiciliat Ón      1. Mustapha Mounir Chahine, reprezentat de        pa∫aportului seria G nr. 310070, eliberat de
Bucure∫ti, Str. ™colarilor nr. 4, bl. S3, sc. 1, ap. 26,   Chahine Mohamad Walid, cet„˛ean rom‚n,            autorit„˛ile iordaniene la data de 3.04.1999,
sectorul 3, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii    domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Transilvaniei nr. 56,      conform Legii nr. 31/1990, republicat„, ∫i a
Comerciale SANCRIS IMPEX 93 - S.R.L., am hot„r‚t       et. 1, ap. 2, sectorul 1, Ón baza procurii autentificate   deciziilor din 3.10.2003, modific„ actul constitutiv
urm„toarele:                         cu nr. 859 din 7.10.2003 la Biroul notarului public      astfel:
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 32/6.I.2004
  1. Se va majora capitalul social de la 86.660.000      Redactat, procesat de Ionescu Toma Petre ∫i         - Arma∫u Eusebiu-Felix aduce ca aport o sum„ de
lei, echivalentul a 10.000 $, cu 58.600 $,          autentificat la Biroul notarului public, Ón 5        40.000.000 lei, reprezent‚nd 40 p„r˛i sociale, cota de
echivalentul a 1.932.518.000 lei. Œn urma major„rii,     exemplare azi, data autentific„rii, din care 4       participare la beneficii ∫i pierderi fiind de 5 %;
capitalul social subscris este de 2.019.178.000 lei     exemplare au fost Ónm‚nate p„r˛ii.               - Anghelu˛„ Octavian aduce ca aport o sum„ de
(reprezent‚nd 86.660.000 lei, echivalentul a           (28/647.967)                      40.000.000 lei, reprezent‚nd 40 p„r˛i sociale, cota de
10.000 $ ∫i 58.600 $, echivalentul a 1.932.518.000                   *                participare la beneficii ∫i pierderi fiind de 5 %;
lei), iar asociatul unic OMNIAINVEST LIMITED                                        - Marin Marin aduce ca aport o sum„ de
de˛ine 2330 p„r˛i sociale cu valoarea unei p„r˛i            Societatea Comercial„              40.000.000 lei, reprezent‚nd 40 p„r˛i sociale; cota de
sociale de 866.600 lei.                       SGH ACTION - S.R.L., Bucure∫ti           participare la beneficii ∫i pierderi fiind de 5 %.
  2. Se prelunge∫te mandatul administratorului                                       P„r˛ile sociale nu sunt negociabile ∫i sunt
Grigore Nicolae Sorin, c„s„torit, n„scut la data de                 DECIZIE               indivizibile fa˛„ de societate, care nu recunoa∫te
26.01.1961 Ón Cugir, jude˛ul Alba, fiul lui Niculae ∫i                                  dec‚t un singur proprietar pentru fiecare parte
                                Subsemnata Thiel Elena, domiciliat„ Ón
Raveca, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Soldat Stelian                                   social„. Patrimoniul societ„˛ii nu poate fi grevat de
                               Bucure∫ti, str. Zeme∫ nr. 3, bl. M29A, sc. A, et. 9,
Mihale nr. 9, bl. PM96, sc. 1, et. 5, ap. 32, sectorul 3,                                datorii sau alte obliga˛ii personale ale asociatului.
                               ap. 48, sectorul 3, Ón calitate de asociat unic al
cod numeric personal 1610126400083, posesor al                                       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
                               Societ„˛ii Comerciale SGH ACTION - S.R.L., cu
B.I. seria G.T. nr. 145202 eliberat de Sec˛ia 13                                     societ„˛ii r„m‚n neschimbate.
                               sediul Ón Bucure∫ti, str. Zeme∫ nr. 3, bl. M29A, sc.
Poli˛ie la data de 30.09.1995, cu mandat nelimitat,                                     Prezentul act adi˛ional constituie anex„ la actul
                               A, et. 9, ap. 48, sectorul 3, Ónmatriculat„ Ón registrul
acesta put‚nd fi revocat din aceast„ func˛ie oric‚nd.                                  constitutiv al societ„˛ii ∫i face parte integrant„ din
                               comer˛ului cu nr. J 40/15173/1992, cod unic de
  Celelalte clauze r„m‚n neschimbate.                                          acesta.
                               Ónregistrare 39299, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui
   (27/647.966)                                                      Redactat de avocat Beatrice Mocanu Ón 5
                               punct de lucru Ón Bucure∫ti, Str. Horei nr. 7 bis,
              *                                              exemplare originale ∫i semnat de dl Eusebiu
                               sectorul 2, av‚nd ca obiect de activitate cod CAEN
                               7460 - activit„˛i de investiga˛ie ∫i protec˛ie a      Arma∫u, Ón calitate de administrator ∫i asociat,
      Societatea Comercial„                                            conform Ómputernicirii adun„rii generale a
    HOUSE COMPANY - S.R.L., Bucure∫ti           bunurilor ∫i persoanelor.
                                 (29/647.968)                      asocia˛ilor.
                                            *                   (31/647.970)
          ACT ADIfiIONAL                                                          *
   la statutul Societ„˛ii Comerciale HOUSE             Societatea Comercial„
  COMPANY - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,          CREATIS CONCEPT - S.R.L., Bucure∫ti                 Societatea Comercial„
 Calea 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, sc. 3, et.                                         UNIFERTRANS - S.A., Bucure∫ti
  4, ap. 96, sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul               HOT√R¬REA NR. 1
 registrului comer˛ului cu nr. J 40/8603/2003,                                               ACT ADIfiIONAL
     cod unic de Ónregistrare 7799615           a adun„rii generale din 30 octombrie 2003
                                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  Subsemnatul Vasiliu Mihai, cet„˛ean rom‚n,         Subsemnatele Palos Alina Beatrice, domiciliat„
                                                             UNIFERTRANS - S.A., Ónmatriculat„ la Oficiul
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Feleacu nr. 16, bl. 8A,    Ón Bucure∫ti, Str. Fluerului nr. 23, sc. A, et. 2, ap. 5,
                                                              registrului comer˛ului cu nr. J 40/7575/1999,
sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 1, posesor al C.I. seria RR  sectorul 2, ∫i Bondarenco Raluca C„t„lina,
                                                              cod unic de Ónregistrare 12082357, cu sediul
nr. 183262 eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os. Mihai Bravu nr. 132,
                                                             Ón Bucure∫ti, str. Nicolae G. Caramfil nr. 63A,
27.11.2001, cod numeric personal 1710918040039,       bl. D22, sc. A, et. 8, ap. 30, sectorul 2, asociate Ón
                                                                        sectorul 1
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     Societatea Comercial„ CREATIS CONCEPT - S.R.L.,
                               cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Fluerului nr. 23, sc. A,      Subsemna˛ii:
HOUSE COMPANY - S.R.L., ca urmare a deciziei                                         - Societatea Comercial„ UNICOM TRANZIT - S.A.,
asociatului unic din data de 3.07.2003 ∫i a         et. 2, ap. 5, sectorul 2, av‚nd codul unic de
                               Ónregistrare 15761026, ∫i num„r de Ónmatriculare      cu sediul social Ón Bucure∫ti, str. Nicolae G.
contractului de cesiune nr. 631/3.07.2003, am                                      Caramfil nr. 63A, sectorul 1, Ónregistrat„ la Oficiul
hot„r‚t urm„toarele modific„ri ale statutului        J 40/12711/2003, am hot„r‚t Ónfiin˛area unui punct
                               de lucru - magazin, Ón Bucure∫ti, Calea Mo∫ilor nr.     registrului comer˛ului cu nr. J 40/27513/1994, cod
societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                                               unic de Ónregistrare 6770181, atribut fiscal R,
  1. Cesionarea p„r˛ilor sociale ale societ„˛ii cu     201, sectorul 2, Ón care se vor desf„∫ura activit„˛ile
                               prev„zute Ón codul CAEN 5242 - comer˛ cu          reprezentat„ legal prin dl Ion Bucur, Ón calitate de
retragerea cedentului dup„ cum urmeaz„:
                               am„nuntul cu Ómbr„c„minte.                 director general, posesor a 15.490 ac˛iuni
  - Vasiliu Mihai se retrage din societate ∫i
                                Se Ómputernice∫te dl Andrei Constantin,         nominative, numerotate de la 22.511 la 38.000,
cesioneaz„ cele 20 p„r˛i sociale pe care le de˛ine Ón
                               domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Sl„nic nr. 14-18, ap. 1,   reprezent‚nd 29,78 % din capitalul social al
cadrul societ„˛ii, de c‚te 100.000 lei, Ón valoare
                               sectorul 3, posesor al C.I. seria RR nr. 095968,      societ„˛ii;
total„ de 2.000.000 lei, dlui Damian C„t„lin-D„nu˛,
                               eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie la data de 24.02.2000,      - Societatea Comercial„ UNICOM OIL TERMINAL
cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón comuna Bicazu
                               pentru a Óntocmi formele legale, Ón vederea aducerii    - S.A., cu sediul Ón Gala˛i, str. Port Bazinul Nou,
Ardeleanu, jude˛ul Neam˛, la data de 2.06.1963, fiul
                               la Óndeplinire a prezentei hot„r‚ri.            Dana 54, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
lui Traian ∫i Maria, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd.
                                 (30/647.969)                      comer˛ului cu nr. J 17/980/1992, cod unic de
Camil Ressu nr. 9, bl. 58, sc. 4, et. 6, ap. 160,
                                            *                Ónregistrare 1638660, atribut fiscal R, reprezentat„
sectorul 3, posesor al C.I. seria RT nr. 120409
                                                             legal prin dl Mihai Baltacov, Ón calitate de
eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 5.09.2000,
                                    Societatea Comercial„               pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, de˛in„tor
cod numeric personal 1630602040011,
                                 CAPITAL INVEST CONSULTING - S.R.L.           a 14.000 ac˛iuni nominative, reprezent‚nd 26,92 %
  Astfel, dl Damian C„t„lin-D„nu˛ va r„m‚ne unic
                                       Bucure∫ti                  din capitalul social al societ„˛ii;
asociat, iar capitalul social va fi de˛inut Ón totalitate
                                                               - Constantin Iavorski, cet„˛ean moldovean,
de asociatul unic. Acest capital social este Ón valoare
de 2.000.000 lei, format din 20 p„r˛i sociale, fiecare             ACT ADIfiIONAL               c„s„torit, n„scut Ón Republica Moldova, localitatea
Ón valoare de 100.000 lei. Beneficiile reale ∫i                                     Taraclia Borceag, la data de 30.04.1950, domiciliat
                                la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Ón Bucure∫ti, ™oseaua Nordului nr. 122, vila C,
eventualele pierderi ale societ„˛ii vor fi distribuite
                               CAPITAL INVEST CONSULTING - S.R.L., capital         sectorul 1, identificat cu pa∫aportul seria MDA nr.
asociatului unic Damian C„t„lin-D„nu˛ pe baza
                               social 800.000.000 lei, cod unic de Ónregistrare      A0515568 eliberat de autorit„˛ile Republicii
bilan˛urilor Ón propor˛ie de 100 %.
                               15211359, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       Moldova la data de 18.06.1999, de˛in„tor a 20.000
  2. Completarea obiectului de activitate al
                                 comer˛ului cu nr. J 40/2194/14.02.2003,        ac˛iuni nominative, numerotate de la 1 la 20.000,
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:
                                cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu       reprezent‚nd 38,47 % din capitalul social al
  - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj - cod
                                          nr. 16, et. 3             societ„˛ii;
CAEN 7413;
  - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i        Potrivit Legii nr. 31/1990, republicat„, Ón         - Ion Bucur, cet„˛ean rom‚n, c„s„torit, n„scut Ón
management - cod CAEN 7414;                 conformitate cu hot„r‚rea adun„rii generale         Bucure∫ti, la data de 25.04.1947, domiciliat Ón
  - activit„˛i de management al holdingurilor - cod    extraordinare nr. 2 a asocia˛ilor din data de        Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 66, bl. K3, sc. 2, ap. 42,
CAEN 7415;                          5.11.2003, prin care s-au aprobat cesiuni de p„r˛i     sectorul 3, posesor al C.I. seria DP nr. 077003
  - publicitate - cod CAEN 7440.              sociale, ∫i Ón baza contractului de cesiune de p„r˛i    eliberat„ la data de 7.03.2002 de c„tre I.G.P.-D.E.P.,
  3. Schimbarea domeniului principal de activitate     sociale nr. 9/5.11.2003, asocia˛ii societ„˛ii -       cod numeric personal 1470425400061, de˛in„tor a
al societ„˛ii din: comer˛ cu am„nuntul Ón magazine      reprezenta˛i la semnarea prezentului act adi˛ional,     unui num„r de 1.500 ac˛iuni nominative,
specializate - grupa CAEN 521 ∫i a activit„˛ii        conform Ómputernicirii adun„rii generale          numerotate de la 20.001 la 21.500, reprezent‚nd
principale din : comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine      extraordinare a asocia˛ilor, dl Eusebiu Arma∫u, Ón     2,88 % din capitalul social al societ„˛ii;
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de          calitate de administrator, domiciliat Ón Bucure∫ti,       - Constantin Lauren˛iu Pestrea, cet„˛ean rom‚n,
produse nealimentare - cod CAEN 5212, Ón           str. Theodor D. Speran˛ia nr. 100, bl. S27, sc. 1, ap.   c„s„torit, n„scut Ón Buz„u la data de 20.07.1946,
domeniul de activitate principal: activit„˛i juridice,    25, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RT nr. 230951,  domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. 18, sc. C, ap. 12,
de contabilitate ∫i revizie contabil„, consultan˛„ Ón    cod numeric personal 1641008040013, eliberat„ de      et. 3, posesor al B.I. seria G.N. nr. 199385 eliberat
domeniul fiscal; activit„˛i de studii de pia˛„ ∫i de     Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 26.04.2002, au hot„r‚t     de Poli˛ia Buz„u la data de 18.02.1994, cod numeric
sondaj; consultan˛„ pentru afaceri ∫i management -      modificarea ∫i completarea actului constitutiv al      personal 1460729100029, de˛in„tor a 1.010 ac˛iuni
grupa CAEN 741, ∫i activitate principal„: activit„˛i     Societ„˛ii   Comerciale    CAPITAL    INVEST   nominative, reprezent‚nd 1,95 % din capitalul social
de consultan˛„ pentru afaceri ∫i management - cod      CONSULTING - S.R.L., dup„ cum urmeaz„:           al societ„˛ii,
CAEN 7414.                            Art. 6 al capitolului III din actul constitutiv -      ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale UNIFERTRANS
  4. Revocarea din func˛ia de administrator al       Capitalul social - va avea urm„torul con˛inut:       - S.A., Ón urma hot„r‚rii adun„rii generale
societ„˛ii a dlui Vasiliu Mihai, cet„˛ean rom‚n,         Art. 6.1. Capitalul social subscris ∫i v„rsat este de  extraordinare a ac˛ionarilor din data de 25.07.2003
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Feleacu nr. 16, bl. 8A,    800.000.000 lei, Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 800 p„r˛i     privind modificarea structurii ac˛ionariatului Ón
sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 1, posesor al C.I. seria RR  sociale indivizibile ∫i nominative, fiecare Ón valoare   baza contractelor de cesiune de ac˛iuni Óncheiate la
nr. 183262 eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la data de     de 1.000.000 lei.                      data de 25.07.2003 Óntre Societatea Comercial„
27.11.2001, cod numeric personal 1710918040039.         Art. 6.2. Capitalul social prev„zut la articolul    UNICOM TRANZIT - S.A., Ón calitate de cedent,
  5. Numirea Ón func˛ia de administrator a dlui      precedent este constituit din aporturi Ón numerar,     Constantin Lauren˛iu Pestrea, Larisa Iavorski ∫i
Damian C„t„lin-D„nu˛, cet„˛ean rom‚n, domiciliat       dup„ cum urmeaz„:                      Claudiu Nicolaie Giamba∫u, Ón calitate de cesionari,
Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 9, bl. 58, sc. 4,       - Iacobov Corneliu aduce ca aport o sum„ de       pe de o parte, Óntre Societatea Comercial„ UNICOM
et. 6, ap. 160, sectorul 3, posesor al C.I. seria RT nr.   480.000.000 lei, reprezent‚nd 480 p„r˛i sociale; cota    OIL TERMINAL - S.A., Ón calitate de cedent, ∫i dna
120409 eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de       de participare la beneficii ∫i pierderi fiind de 60 %;   Larisa Iavorski, Ón calitate de cesionar, ∫i dl Ion
5.09.2000, cod numeric personal 1630602040011.          - ™erban Andrei aduce ca aport o sum„ de        Bucur, Ón calitate de cedent, ∫i dna Iulia Gu˛u ∫i dl
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    200.000.000 lei, reprezent‚nd 200 p„r˛i sociale; cota    Constantin Pestrea, Ón calitate de cesionari, pe de
statutul societ„˛ii.                     de participare la beneficii ∫i pierderi fiind de 25 %;   alt„ parte, am consim˛it la modificarea ∫i
                    MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004                     7
reactualizarea actului constitutiv al societ„˛ii, dup„       a) primul alineat din art. 8.1 va avea urm„torul     administrarea societ„˛ii, Ón interesul acesteia, cu
cum urmeaz„:                          con˛inut:                          excep˛ia celor atribuite Ón competen˛a exclusiv„ a
  Art. 1. Realegerea consiliului de administra˛ie, pe      “Capitalul social al societ„˛ii subscris ∫i v„rsat Ón  consiliului de administra˛ie, conform art. 18.1;
o perioad„ de 4 ani, 25.07.2003 - 25.07.2007, Ón        Óntregime de c„tre ac˛ionari este de 5.200.000.000        d) verific„ ∫i controleaz„ activitatea directorilor
aceea∫i structur„.                       lei, constituit din:                     executivi, directorilor sediilor secundare ale
  Art. 2. Cesionarea num„rului de 15.490 ac˛iuni         a) aport Ón numerar, totaliz‚nd 2.251.000.000 lei,    societ„˛ii, precum ∫i a personalului de conducere a
nominative de˛inute de c„tre Societatea Comercial„       din care 500.000.000 lei, reprezent‚nd 31.000 $, la     compartimentelor societ„˛ii.
UNICOM TRANZIT - S.A., reprezent‚nd 29,78 % din        cursul convenit de ac˛ionari de 16.077 lei/$, precum       21.2. Directorul general, directorii executivi,
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale           ∫i din b) aport Ón natur„ (o locomotiv„ LDE 1300 CP     precum ∫i directorii sediilor secundare ale
UNIFERTRANS - S.A., astfel:                  de cale normal„ ∫i o locomotiv„ LDE 1300 CP de        societ„˛ii, sunt r„spunz„tori fa˛„ de societate ∫i fa˛„
  a) 12.795 ac˛iuni, numerotate de la 22.511 la       cale larg„), Ón valoare total„ de 2.949.000.000 lei.     de ter˛i, ca ∫i administratorii societ„˛ii, pentru
35.305, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón          Capitalul social este Ómp„r˛it Ón 52.000 ac˛iuni,    neÓndeplinirea sau gre∫ita Óndeplinire a
valoare total„ de 1.279.500.000 lei, reprezent‚nd       cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, dup„ cum        Óndatoririlor lor, potrivit prezentului act constitutiv
24,60 % din capitalul social al societ„˛ii, c„tre Larisa    urmeaz„:                           ∫i legii rom‚ne.
Iavorski, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,        • Larisa Iavorski, ac˛ionar majoritar, a subscris ∫i     21.3. Directorul general, directorii executivi,
™os. Nordului nr. 46, sectorul 1, identificat„ cu C.I.     v„rsat Ón Óntregime un aport Ón natur„ de          precum ∫i directorii sediilor secundare r„spund fa˛„
seria RR nr. 102354, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la     2.679.500.000 lei, reprezent‚nd 51,52 % din capitalul    de societate pentru actele Óndeplinite de personalul
data de 24.03.2000, cod numeric personal            social al societ„˛ii, pentru care i s-a repartizat un    de conducere a compartimentelor societ„˛ii ∫i
2500510400841;                         num„r de 26.795 ac˛iuni nominative, numerotate        Óntreg personalul societ„˛ii, c‚nd dauna nu s-ar fi
  b) 2.690 ac˛iuni, numerotate de la 35.306. la       de la 1 la 26.795;                      produs dac„ ar fi exercitat supravegherea impus„
37.996 ac˛iuni, cu o valoare nominal„ de 100.000          • Constantin Iavorski a subscris ∫i v„rsat Ón      de Óndatoririle func˛iei lor;”
lei, Ón valoare total„ de 269.000.000 lei,           Óntregime un aport Ón numerar de 2.000.000.000 lei,       i) art. 26 va deveni art. 25 ∫i va avea urm„torul
reprezent‚nd 5,17 % din capitalul social al societ„˛ii,    din care 1.500.000.000 lei, ∫i 500.000.000 lei,       con˛inut: “administratorii, precum ∫i cenzorii sunt
c„tre Constantin Lauren˛iu Pestrea, cet„˛ean rom‚n,      reprezent‚nd echivalentul a 31.100 $, la cursul       ale∫i de adunarea general„ care le stabile∫te
domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. 18 sc. C, ap. 12,    convenit de ac˛ionari de 16.077,16 lei/$,          remunera˛ia (indemniza˛ia sau tantiemele). Restul
et. 3, jude˛ul Buz„u, identificat cu B.I. seria G.N. nr.    reprezent‚nd 38,47 % din capitalul social al         personalului este angajat de pre∫edintele consiliului
199385, eliberat de Poli˛ia Buz„u la data de          societ„˛ii, pentru care i s-a repartizat un num„r de     de administra˛ie;”
18.02.1994, n„scut la data de 29.07.1946 Ón Buz„u,       20.000 ac˛iuni nominative, numerotate de la 26.796        j) art. 37 va deveni art. 36;
av‚nd codul numeric personal 1460729100029;          la 46.795;                            k) art. 38 va deveni art 37;
  c) 5 ac˛iuni, numerotate de la 37.996 la 38.001,        • Constantin Lauren˛iu Pestrea a subscris ∫i         l) art. 39 va deveni art. 38.
cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare        v„rsat Ón Óntregime un aport total de 519.900.000        Art. 7. Aprobarea reactualiz„rii actului constitutiv
total„ de 500.000 lei, reprezent‚nd 0,01 % din         lei, din care Ón numerar de 250.900.000 lei, ∫i Ón      al societ„˛ii, Ón sensul Ónlocuirii vechiului act
capitalul social al societ„˛ii, c„tre Claudiu Nicolaie     natur„, 269.000.000 lei, reprezent‚nd 9,99 % din       constitutiv cu un nou act constitutiv care s„ con˛in„
Giamba∫u, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti,       capitalul social al societ„˛ii, pentru care i s-a      toate modific„rile operate asupra ac˛ionariatului,
str. R‚mnicu V‚lcea nr. 9, bl. S35, sc. 1, ap. 12,       repartizat un num„r de 5.199 ac˛iuni nominative,       consiliului de administra˛ie, obiectului de activitate
sectorul 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 153499,      numerotate de la 46.796 la 51.994;              etc., p‚n„ Ón prezent, referitor la Societatea
eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de 27.12.2000,       • Claudiu Nicolaie-Giamba∫u a subscris ∫i v„rsat     Comercial„ UNIFERTRANS - S.A.
n„scut la data de 7.11.1970 Ón Buz„u, av‚nd codul       Ón Óntregime un aport Ón natur„ de 500.000 lei,         Prezentul act adi˛ional a fost redactat Ón 5
numeric personal 1701107100072.                reprezent‚nd 0,01 % din capitalul social al societ„˛ii,   exemplare originale la S.C.P.A. Teodoru ∫i asocia˛ii,
  locomotiva LDE 1300 CP de cale normal„ adus„        pentru care i s-a repartizat un num„r 5 ac˛iuni       cu sediul Ón Bucure∫ti, Str. Foi∫orului nr. 4A, bl.
de c„tre Societatea Comercial„ UNICOM TRANZIT -        nominative, numerotate de la 51.995 la 51.999;        F1C, ap. 16, sectorul 3, ast„zi, data certific„rii ∫i face
S.A., r„m‚ne Ón continuare aportul Ón natur„ la          • Iulia Gu˛u a subscris ∫i v„rsat Ón Óntregime un    parte integrant„ din actul constitutiv al societ„˛ii.
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale           aport Ón numerar de 100.000 lei, reprezent‚nd 0,01         (32/647.971)
UNIFERTRANS - S.A.
                                % din capitalul social al societ„˛ii, pentru care i s-a                 *
                                repartizat un num„r de o ac˛iune, nominativ„
  Art. 3. Cesionarea num„rului de 14.000 ac˛iuni
                                numerotat„ cu 21.500.”                         Societatea Comercial„
nominative de˛inute de c„tre Societatea Comercial„
                                  Celelalte articole r„m‚n nemodificate.            HOLLAND TRUCKS ROMANIA - S.R.L.
UNICOM OIL TERMINAL - S.A., reprezent‚nd
                                  b) art. 9 intitulat “ac˛iunile” va avea urm„torul            Bucure∫ti
26,92 % din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
                                con˛inut:
UNIFERTRANS - S.A., astfel:
                                  “9.1. Capitalul social al societ„˛ii este Ómp„r˛it Ón            DECIZIA NR. 3
  - 14.000 ac˛iuni, numerotate de la 38.001 la
                                52.000 de ac˛iuni nominative, emise Ón forma
52.000, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón                                       din data de 5 mai 2003, a asociatului unic al
                                dematerializat„, prin Ónscriere Ón cont.
valoare total„ de 1.400.000.000 lei, reprezent‚nd                                        Societ„˛ii Comerciale HOLLAND TRUCKS
                                  9.2. Participarea la distribuirea beneficiilor sub
26,92 % din capitalul social al societ„˛ii, c„tre Larisa                                   ROMANIA - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
                                forma dividendelor ∫i suportarea pierderilor este
Iavorski, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                                     Ion Maiorescu nr. 25, sectorul 2, Ónmatriculat„
                                propor˛ional„ cu num„rul ac˛iunilor de˛inute la
™os. Nordului nr. 46, sectorul 1, identificat„ cu C.I.                                      la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
                                data la care adunarea general„ extraordinar„
seria RR nr. 102354, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie la                                      J 40/2255/1997, cod fiscal R9312340/1997
                                aprob„ bilan˛ul anual;”
data de 24.03.2000, cod numeric personal                                            Subsemnatul Millio Mihai, cet„˛ean rom‚n,
                                  c) lit. a) din cadrul art. 13.2 va avea urm„torul
2500510400841;                                                       domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ion Maiorescu nr. 25,
                                con˛inut: “ alege administratorii din consiliul de
  Locomotiva LDE 1300 CP de cale larg„ adus„ de       administra˛ie al societ„˛ii, pe directorul general,     et. 1, ap. 2, sectorul 2, Ón calitate de asociat unic al
c„tre Societatea Comercial„ UNICOM OIL             precum ∫i pe cenzorii societ„˛ii, stabile∫te         Societ„˛ii Comerciale HOLLAND TRUCKS ROMANIA -
TERMINAL - S.A., r„m‚ne Ón continuare aportul Ón        Ómputernicirile ∫i remunera˛ia (indemniza˛ia sau       S.R.L., prin prezenta decid:
natur„ la capitalul social al Societ„˛ii Comerciale      tantiemele) fiec„ruia, Ói descarc„ de activitatea        1. Se modific„ art. 3 din contractul de societate
UNIFERTRANS - S.A.                       depus„ ∫i Ói revoc„;”                    cu privire la obiectul de activitate al societ„˛ii,
  Art. 4. Cesionarea num„rului de 1.500 ac˛iuni         d) expresia “capitalul social” din cadrul lit. i) art.  astfel:
nominative de˛inute de c„tre Ion Bucur,            18.1, se va Ónlocui cu expresia “valoarea activelor       Se precizeaz„ obiectul principal de activitate al
reprezent‚nd 2,88 % din capitalul social al Societ„˛ii     contabile;”                         societ„˛ii, respectiv: 6024 - transporturi rutiere de
Comerciale UNIFERTRANS - S.A., astfel:               e) art. 19.4 va avea urm„torul con˛inut: “consiliul   m„rfuri (inclusiv Ónchirierea mijloacelor de
  a) 1.499 ac˛iuni, numerotate de la 20.001 la        de administra˛ie este condus de pre∫edinte, iar Ón      transport rutier al m„rfurilor, cu ∫ofer sau
21.499, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei, Ón        lipsa acestuia de un alt administrator delegat de      operator).
valoare total„ de 149.900.000 lei, reprezent‚nd        c„tre pre∫edinte s„ exercite atribu˛iile sale;          Societatea va mai desf„∫ura urm„toarele
2,88 % din capitalul social al societ„˛ii, c„tre          f) expresia “directorul general executiv” din      activit„˛i secundare:
Constantin Lauren˛iu Pestrea, cet„˛ean rom‚n,         cadrul art. 19.10 se va Ónlocui cu expresia “director      5010 - comer˛ cu autovehicule (noi ∫i uzate);
domiciliat Ón Buz„u, Str. Unirii, bl. 18 sc. C, ap. 12,    executiv;”                            5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
et. 3, jude˛ul Buz„u, identificat cu B.I. seria G.N. nr.      g) art. 20.1 va avea urm„torul con˛inut:           5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
199385, eliberat de Poli˛ia Buz„u la data de            “Pre∫edintele consiliului de administra˛ie este     autovehicule;
18.02.1994, n„scut la data de 29.07.1946 Ón Buz„u,       director general al societ„˛ii ∫i reprezentant legal,      5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
av‚nd codul numeric personal 1460729100029;          de drept, al societ„˛ii, ca persoan„ juridic„, Ón fa˛a    diverse;
  b) o ac˛iune, numerotat„ cu 21.500, cu o valoare      autorit„˛ilor publice ∫i Ón rela˛iile cu persoanele       6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
nominal„ de 100.000 lei, Ón valoare total„ de         fizice ∫i juridice, rom‚ne ∫i/sau str„ine, iar prin     ocazionale;
100.000 lei, reprezent‚nd 0,01 % din capitalul social     semn„tura sa angajeaz„ patrimoniul societ„˛ii. El        6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
al societ„˛ii, c„tre Iulia Gu˛u, cet„˛ean rom‚n,        posed„ ∫i exercit„ competen˛ele de conducere,        terestre (inclusiv servicii de parcare ∫i alte activit„˛i
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. C.A. Rosetti nr. 36A, et.    coordonare, supraveghere ∫i control al execut„rii      auxiliare ca: depan„ri, remorc„ri etc.);
5, ap. 6, sectorul 2, posesoare a C.I. seria RD nr.      opera˛iunilor societ„˛ii de c„tre ceilal˛i            6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i activit„˛i
252764, eliberat„ de Sec˛ia 8 Poli˛ie la data de        administratori, directori executivi, directorii       de asisten˛„ turistic„;
1.07.2002, cod numeric personal 2600731400646.         filialelor ∫i sucursalelor ale societ„˛ii, precum ∫i de     7440 - publicitate.
  Art. 5. Renumerotarea ac˛iunilor cesionate de cei     c„tre personalul societ„˛ii;”                  Celelalte activit„˛i necodificate ale societ„˛ii se
doi ac˛ionari ∫i Ónregistrarea lor Ón registrul de         h) art. 21 se va intitula directorul general ∫i va    radiaz„.
ac˛iuni Ón forma modificat„, astfel Ónc‚t fiecare       avea urm„torul con˛inut:                     Societatea va efectua activit„˛i specifice de
dintre ac˛ionari s„ aib„ un num„r compact de            21.1. Principalele competen˛e ale directorului      comer˛ exterior, cu produsele men˛ionate mai sus,
ac˛iuni numerotate consecutiv.                 general al Societ„˛ii sunt urm„toarele:           respectiv opera˛iuni de import-export, intermediere
  Art. 6. Eliminarea din actul constitutiv al          a) angajeaz„ ∫i concediaz„ personalul societ„˛ii,    pe baz„ de comision (intern sau extern),
societ„˛ii a urm„toarelor articole ∫i puncte: art. 9      potrivit organigramei ∫i schemei de personal         consigna˛ie-engineering, leasing, lohn, processing,
pct. 1, 2, 3, 4; art. 10 pct. 2, 4, 9, 10; art. 11 pct. 2,   aprobate de consiliul de administra˛ie, potrivit legii;   know-how, factoring, reprezentare comercial„ Ón
3, 8; art. 16 pct. 3, 5, 8, 13; art. 17 pct. 10, 12, 13, 14,    b) aduce la Óndeplinire hot„r‚rile adun„rii       ˛ar„ ∫i/sau Ón str„in„tate.
15, 16; art. 18 de la pct. 1 numai lit. d) ∫i f); art. 21;   generale a ac˛ionarilor ∫i ale consiliului de          Se vor efectua, de asemenea, alte activit„˛i legate
art. 26 pct. 2, 3; art. 27 pct. 2, 3, 6, 8; art. 29 pct. 2;  administra˛ie;                        direct sau indirect de obiectul de activitate ∫i
art. 31 pct. 2; art. 36.                      c) aprob„ opera˛iile curente, de zi cu zi, specifice   profitabile societ„˛ii.
  Art. 7. Modificarea unor articole din vechiul act     scopului ∫i obiectului de activitate al societ„˛ii,       2. Sediul societ„˛ii este Ón Bucure∫ti, str. Ion
constitutiv, Ón sensul reformul„rii lor, astfel:        put‚nd efectua orice opera˛ie care se refer„ la       Maiorescu nr. 25, et. 1, ap. 2, sectorul 2, conform
  8                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 32/6.I.2004
titlului de proprietate apar˛in‚nd asociatului unic,     îSubcapitolul III                      Se declar„ urm„toarele obiecte secundare de
respectiv contractul de v‚nzare-cump„rare          Consiliul de administra˛ie                activitate:
autentificat cu nr. 576 la Biroul notarului public      Art. 16                           2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;
State Florica la data de 20.06.2001.             16.5. Administratorul societ„˛ii, numit pe o       impregnarea lemnului;
  Celelalte dispozi˛ii statutare r„m‚n nemodificate.   perioad„ de patru ani, va fi:                 2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;
  Prezentele modific„ri vor deveni opozabile        - dl Bernd Richard Künzel, cet„˛ean german,         2051 - fabricarea altor produse din lemn;
ter˛ilor o dat„ cu Óndeplinirea formalit„˛ilor cerute   n„scut la data de 10.02.1954 Ón Gudensberg,          3611 - produc˛ia de scaune;
de lege pentru societ„˛i privind publicitatea ∫i      Germania, cu re∫edin˛a Ón Bucure∫ti, str. Teodor       3612 - produc˛ia mobilierului pentru birouri ∫i
Ónregistrarea la autorit„˛ile competente.         ™tef„nescu nr. 7, sectorul 3, identificat prin       magazine;
  Redactat ∫i semnat de asociatul unic ast„zi, data   pa∫aport nr. D 3540004891, eliberat de Ambasada        3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
deciziei Ón 5 exemplare originale, din care un       Germaniei din Rom‚nia la 17.05.1999.”             3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
exemplar Ón arhiva societ„˛ii.                Toate celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv     3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;
   (33/647.972)                     vor r„m‚ne neschimbate.                    5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
              *                 Prezentul act adi˛ional a fost redactat de p„r˛i ∫i   consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
                              semnat ast„zi, 31.10.2003, Ón 4 exemplare originale.     5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
       Societatea Comercial„               (35/647.974)                      nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
     CALISTRO - S.R.L., Bucure∫ti                        *                produse nealimentare;
                                                             5271 - repara˛ii de Ónc„l˛„minte ∫i alte articole
          DECIZIA NR. 3                  Societatea Comercial„               din piele;
                              CROSMAN ANTICHIT√fiI- S.R.L., Bucure∫ti            5272 - repara˛ii de articole electrice de uz
     din data de 1 noiembrie 2003                                        gospod„resc;
  Subsemnata PÓrvu Cristina, cet„˛ean rom‚n,                ACT ADIfiIONAL                5273 - repara˛ii de ceasuri ∫i bijuterii;
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Eufrosina Popescu                                     5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      de iluminat ∫i alte articole de uz casnic;
nr. 40, sectorul 3, av‚nd codul numeric personal
                              CROSMAN ANTICHIT√fiI- S.R.L., Bucure∫ti, str.         5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
2700108433018, identificat„ cu B.I. seria G.K. nr.
                               Tache Ionescu nr. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 1,      efectueaz„ prin magazine;
661593, eliberat de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
                              cod unic de Ónregistrare 15829687 din data de         5274 - alte repara˛ii de articole personale
4.04.1994, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
                              21.10.2003, atribut fiscal R, num„r de ordine       neclasificate Ón alt„ parte;
Comerciale CALISTRO - S.R.L., cu sediul Ón
                              Ón registrul comer˛ului J 40/14034/21.10.2003         6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
Bucure∫ti, str. Eufrosina Popescu nr. 40, sectorul 3,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      Subsemnata Crosman Ligia, cet„˛ean rom‚n,         6311 - manipul„ri;
nr. J 40/6272 din 12.05.2003, av‚nd codul numeric     domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Constantin           6312 - depozit„ri;
personal 15421997, am decis Ónfiin˛area unui sediu     Br‚ncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 2, et. 2, ap. 34,       7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
secundar: restaurant situat Ón Bucure∫ti, Str.       sectorul 4, Ón calitate de asociat unic ∫i         principal Óntreprinderilor.
Ritmului nr. 17, et. 2, sectorul 2, av‚nd ca activitate:  administrator al Societ„˛ii Comerciale CROSMAN        III. Administratori
restaurant - cod CAEN 5530.                ANTICHIT√fiI- S.R.L., am hot„r‚t:               Se prelunge∫te mandatul de administrator al dlui
  (34/647.973)                       1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru al societ„˛ii la  Constantin Cornel pe o perioad„ de 4 ani.
              *                adresa din Bucure∫ti, str. Covaci nr. 7, sectorul 3,     Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii r„m‚n
                              spa˛iu comercial Ón suprafa˛„ de 33,32 m2, Ón care     neschimbate.
     Societatea Comercial„              urmeaz„ s„ se desf„∫oare activitatea de: comer˛ cu      Semnat de parte Ón 5 exemplare, din care s-au
 RAIFFEISEN LEASING - S.R.L., Bucure∫ti          am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute prin         eliberat p„r˛ii 4 exemplare atestate.
                              magazine, cod CAEN 5250.                    (38/647.977)
         ACT ADIfiIONAL                Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv r„m‚n                 *
                              neschimbate.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Redactat ∫i editat la Biroul notarului public Vi∫u        Societatea Comercial„
   RAIFFEISEN LEASING - S.R.L., societate        Corneliu Ón 5 exemplare, ast„zi, data autentific„rii,   COLUMNA ACTIV-SERVICE - S.R.L., Bucure∫ti
  comercial„ rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti,       din care s-au eliberat p„r˛ii 4 exemplare.
 Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 9, tronson III,        (36/647.975)                              HOT√R¬REA NR. 3
 sectorul 5, Ónregistrat„ la Oficiul registrului                   *
 comer˛ului cu nr. J 40/6468/1999, cod unic de                                            din 5 noiembrie 2003
  Ónregistrare 11972373, cu capital social Ón           Societatea Comercial„                Subsemnatele Bu∫cu Crinu˛a, domiciliat„ Ón
      valoare de 76.434.000.000 lei            DER ROM IMPEX - S.R.L., Bucure∫ti           Bucure∫ti, Str. ™apte Drumuri nr. 18, bl. PM40A, sc.
  Subscrisele:                                                   2, ap. 113, sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RT nr.
  1. RAIFFEISEN BANK - S.A., persoan„ juridic„               DECIZIA NR. 6              098794, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de
rom‚n„, cu sediul social Ón Bucure∫ti, bd. Mircea                                   12.06.2000, cod numeric personal 2740715034971,
                                din data de 4.11.2003 a asociatului unic        ∫i Codi˛„ Elena, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd. Liviu
Vod„ nr. 44, bl. M17, tronson II, sectorul 3,
                               Mahmoud Khalil, cet„˛ean sirian, domiciliat Ón     Rebreanu nr. 17, bl. N4, sc. 1, et. 9, ap. 194,
Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
                              Republica Arab„ Siria, Damasc, str. Der Mokarin nr.    sectorul 3, identificat„ cu C.I. seria RX nr. 065688,
Municipiului Bucure∫ti cu nr. J 40/44/1991 ∫i cod
                              50, identificat cu pa∫aport nr. N 0000105547,       eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie la data de 24.08.1998,
unic de Ónregistrare 361820, av‚nd atribut fiscal R,
                              eliberat de autorit„˛ile siriene, la data de        cod numeric personal 2540914034981, asociate la
Ón calitate de asociat al Societ„˛ii Comerciale
                              26.11.2002, asociat unic Ón cadrul Societ„˛ii       Societatea Comercial„ COLUMNA ACTIV-SERVICE -
RAIFFEISEN LEASING - S.R.L. (denumit„
                              Comerciale DER ROM IMPEX - S.R.L., a decis:        S.R.L., am hot„r‚t:
îSocietatea”), de˛in‚nd 382.170 p„r˛i sociale, cu o
                               1. Œndreptarea erorii materiale: data na∫terii       1. Œnfiin˛area unui punct de lucru situat Ón
valoare nominal„ total„ de 38.217.000.000 lei,
                              (corect): 25.10.1955.                   Bucure∫ti, Complex Alimentar 9, Pia˛a Mini∫,
reprezent‚nd 50 % din capitalul social al Societ„˛ii,
                               2. Schimbarea sediului social Ón Bucure∫ti, ∫os.    sectorul 3, unde se desf„∫oar„ activitatea: 5250 -
reprezentat„ prin dra Hagima Nicoleta M„d„lina,
                              Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P3, sc. 3, et. 10, ap. 130,   comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie v‚ndute
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Ma∫ina de P‚ine nr. 1,
                              sectorul 2.                        prin magazine (second hand).
bl. 1, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 2, identificat„ cu
                                (37/647.976)                        (39/647.978)
B.I. seria G.V. nr. 415674, Ón calitate de Ómputernicit
                                           *                             *
Ón baza hot„r‚rii asocia˛ilor nr. 5 din data de
1.10.2003, ∫i                             Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„
  2. RAIFFEISEN-LEASING INTERNATIONAL              DANCO PROD - S.R.L., Bucure∫ti              KLEV MONTAJ - S.R.L., Bucure∫ti
GESELLSCHAFT G.m.b.H, societate Ónfiin˛at„ ∫i
func˛ion‚nd conform legisla˛iei Ón vigoare Ón
                                       ACT ADIfiIONAL                       ACT ADIfiIONAL
Austria, av‚nd sediul social Ón Austria, Viena, Am
Stadtpark 9, 1030, Ónregistrat„ la Oficiul registrului        la statutul Societ„˛ii Comerciale          privind modificarea actelor constitutive ale
comer˛ului din Viena cu nr. FN 157024, Ón calitate             DANCO PROD - S.R.L.             Societ„˛ii Comerciale KLEV MONTAJ - S.R.L.,
de asociat al Societ„˛ii, care de˛ine 382.170 p„r˛i      Constantin Cornel, domiciliat Ón Bucure∫ti,           Ónmatriculat„ cu nr. J 40/2561/2003
sociale, cu o valoare nominal„ total„ de          intrarea C‚mpene∫ti nr. 42, sectorul 5, identificat cu     Subsemnatele:
38.217.000.000 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul    B.I. seria B.T. nr. 636899, eliberat de Circa 16 Mili˛ie    Hidan Eugenia, cet„˛ean italian, n„scut„ la data
social al societ„˛ii, reprezentat„ prin dra Hagima     la data de 7.06.1983, prelungit p‚n„ la data de      de 26.12.1943 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Italia, via
Nicoleta M„d„lina, Ón calitate de Ómputernicit Ón     23.07.2003, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii   Frateli Grondona 12/03, 17100 Provincia Savona,
baza hot„r‚rii asocia˛ilor nr. 5 din data de        Comerciale DANCO PROD - S.R.L., cu sediul Ón        pa∫aport nr. 779887L, eliberat de autorit„˛ile
1.10.2003,                         Bucure∫ti, intrarea C‚mpene∫ti nr. 42, sectorul 5,     italiene la data de 29.06.1994, ∫i
  Ón baza hot„r‚rilor adun„rii generale ale       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     Avramoaei Florica, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
Societ„˛ii Comerciale RAIFFEISEN LEASING - S.R.L.     J 40/1744/1992, cod fiscal 8807988, a consim˛it la     data de 25.08.1965 Ón comuna Orbeasca, jude˛ul
nr. 5 din data de 1.10.2003, au hot„r‚t Ón         modificarea statutului societ„˛ii, astfel:         Teleorman, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Acvila
unanimitate Óntocmirea prezentului act adi˛ional,       I. Obiectul de activitate                nr. 39A, ap. 2, sectorul 5, posesoare a C.I. seria G.V.
prin care se aduc urm„toarele modific„ri           Se declar„ obiectul principal de activitate al     nr. 443553, eliberat„ de Sec˛ia 17 Poli˛ie, cod
con˛inutului actului constitutiv al Societ„˛ii       societ„˛ii, astfel:                    numeric personal 2650825400304,
Comerciale RAIFFEISEN LEASING - S.R.L.:            - domeniul principal de activitate: fabricarea de      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
  1. Modificarea actului constitutiv al Societ„˛ii -   elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru         KLEV MONTAJ - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.
Subcapitolul III, art. 16, paragraful 16.5 privind     construc˛ii - cod CAEN 203;                Ion Mihalache nr. 335, bl. 16, sc. A, et. 1, ap. 6,
administratorii societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„: dl       - obiectul principal de activitate: fabricarea de    sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
Thomas Tolazzi este revocat din func˛ia de membru     elemente de dulgherie ∫i t‚mpl„rie pentru         Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.
al consiliului de administra˛ie al Societ„˛ii       construc˛ii, cod CAEN 2030.                J 40/2561/2003, cod unic de Ónregistrare 15226651,
Comerciale RAIFFEISEN LEASING - S.R.L., Óncep‚nd       Se radiaz„ textul de obiect necodificat din       av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a
cu data de 15 octombrie 2003.               statutul   societ„˛ii,  autentificat   cu  nr.  asocia˛ilor din data de 10.09.2003, cu unanimitate
  Ca urmare, subcapitolul III, art. 16, paragraful    18246/21.11.1991 la Notariatul de Stat al Sectorului    de voturi am aprobat:
16.5 din actul constitutiv al societ„˛ii se modific„ ∫i  5 Bucure∫ti ∫i toate obiectele de activitate existente     Art. 1. Cesionarea de p„r˛i sociale de˛inute de
va avea urm„torul con˛inut:                Ón statut.                         c„tre asociata Avr„moaei Florica c„tre Gutcan
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004                    9
Daniela (un num„r de 2 p„r˛i sociale, Ón valoare      urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv al       5020 - Óntre˛inere ∫i repara˛ii auto;
total„ de 200.000 lei).                  societ„˛ii comerciale men˛ionate mai sus:           5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
  Art. 2. Ca urmare a cesiunii, intervine retragerea    1. Retragerea din calitatea de asociat a lui Anghel   produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
dnei Avr„moaei Florica ∫i cooptarea unui nou        Constan˛a, care cesioneaz„ toate cele 10 p„r˛i        5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
asociat, Ón persoana dnei Gutcan Daniela,         sociale, de˛inute Ón societate, Ón valoare de 100.000   consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Coliba∫i nr. 6, sectorul  lei fiecare, adic„ 1.000.000 lei c„tre Soricica Silvia,    5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,
5, n„scut„ la data de 14.08.1967 Ón Bucure∫ti,       care devine asociat unic.                 echipamente periferice ∫i software;
identificat„ cu B.I. seria D.B. nr. 441529, eliberat de    2. Societatea va func˛iona cu asociatul unic
                                                             5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Sec˛ia 18 Poli˛ie la data de 10.02.1997, cod numeric    Soricica Silvia, care de˛ine Óntregul capital social, Ón
                                                           nespecalizate, cu v‚nzare predominant„ de produse
personal 267081441511.                   valoare de 2.000.000 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale,
                              Ón valoare de 100.000 lei fiecare, numerotate de la    alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Art. 3. Schimbarea sediului societ„˛ii din
                              1 la 20.                           6023 - transporturi terestre de c„l„tori,
Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 335, bl. 16, sc. A,
et. 1, ap. 6, sectorul 1, la urm„toarea adres„:        3. Participarea asociatului unic la beneficii ∫i    ocazionale;
Bucure∫ti, bd. Ion Mihalache nr. 166, bl. 2, sc. A,    pierderi este de 100 %.                    6312 - depozit„ri;
et. 3, sectorul 1.                      Celelalte prevederi ale actului constitutiv al       7110 - Ónchirierea autoturismelor de capacitate
  Art. 4. Schimbarea unui administrator al        societ„˛ii comerciale r„m‚n nemodificate.         mic„;
societ„˛ii din persoana dnei Avr„moaei Florica Ón        (41/647.980)                       7412 - contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„
cea a dnei Gutcan Daniela, domiciliat„ Ón                                       Ón domeniul fiscal.
Bucure∫ti, str. Coliba∫i nr. 6, sectorul 5, n„scut„ la        Societatea Comercial„               Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii
data de 14.08.1967 Ón Bucure∫ti, identificat„ cu B.I.      CASA RETRO COM - S.R.L., Bucure∫ti          r„m‚n neschimbate.
seria D.B. nr. 441529, eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie la                                 Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón
data de 10.02.1997, cod numeric personal                     DECIZIE               Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la
2670814451511.                        a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       Oficiul registrului comer˛ului.
  Art. 5. Modificarea actului constitutiv, care s„     CASA RETRO COM - S.R.L., Ónmatriculat„ cu          Redactat ∫i dactilografiat la Biroul notarului
reflecte aceste schimb„ri, astfel:             nr. J 40/12864/2003, cod unic de Ónregistrare       public Totis Andreia Mura din Bucure∫ti azi, data
  Preambulul actului constitutiv va avea                    R 15768245              autentific„rii.
urm„torul con˛inut:
                               Subsemnata Soricica Silvia, cod numeric           (43/647.981)
  Asocia˛ii societ„˛ii vor fi:
  - Hidan Eugenia, cet„˛ean italian, n„scut„ la data   personal 2530417400243, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,                   *
de 26.12.1943 Ón Bucure∫ti, domiciliat„ Ón Italia, via   bd. Timi∫oara nr. 7, bl. B5, sc. 1, ap. 8, sectorul 6,
                              identificat„ cu C.I. seria DP nr. 000053, eliberat„ de        Societatea Comercial„
Frateli Grondona 12/03, 17100 Provincia Savona,
                              I.G.P.-D.E.P. la data de 27.10.1998, Ón calitate de       MOBEXPERT PANTELIMON - S.R.L.
pa∫aport nr. 779887L, eliberat de autorit„˛ile
                              asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CASA RETRO              Bucure∫ti
italiene la data de 29.06.1994, ∫i
                              COM — S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Poiana
  - Gutcan Daniela, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.
                              Mare nr. 6, bl. B8, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 6,        HOT√R¬REA NR. 3/30.10.2003
Coliba∫i nr. 6, sectorul 5, n„scut„ la data de
                              av‚nd cod unic de Ónregistrare 15768245, atribut
14.08.1967 Ón Bucure∫ti, identificat„ cu B.I. seria
                              fiscal R ∫i num„r de ordine la Oficiul Registrului      a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
D.B. nr. 441529, eliberat de Sec˛ia 18 Poli˛ie la data
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bucure∫ti,          Comerciale MOBEXPERT PANTELIMON -
de   10.02.1997,   cod   numeric   personal
                              Ónmatriculat„ cu nr. J 40/12864/25.09.2003, decid:     S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Fabrica de
2670814451511.
                               1. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Bucure∫ti,     Glucoz„ nr. 21, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
  Art. 3 din actul constitutiv va avea urm„torul
                              Str. Transilvaniei nr. 70, sectorul 1.              Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
cuprins: Sediul societ„˛ii este Ón Bucure∫ti, bd. Ion
                               Celelalte prevederi ale actului constitutiv vor      J 40/10291/2003, cod unic de Ónregistrare
Mihalache nr. 166, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 15,
                              r„m‚ne neschimbate.                      15630357, atribut fiscal R, capital social
sectorul 1.
                                (42/647.980)                             5.550.000.000 lei
  Art. 6 din actul constitutiv va avea urm„torul
                                           *
cuprins:                                                         Subsemna˛ii:
  Capitalul social este de 10.000.000 lei, Ómp„r˛it Ón                                 Sucu Dan-Viorel, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                   Societatea Comercial„
100 p„r˛i sociale, a 100.000 lei fiecare, subscris dup„      AQUAPROIECT - S.A., Bucure∫ti           Dealul fiugulea nr. 24-30, bl. 16, sc. 1, ap. 8,
cum urmeaz„:                                                     sectorul 6, identificat cu C.I. seria RD nr. 112628,
  - de la num„rul 1 la 2, dou„ p„r˛i sociale                                    eliberat„ de S.E.P. la data de 13.07.2000, cod
                                    ACT ADIfiIONAL NR. 10
reprezint„ aportul asociatei Gutcan Daniela, Ón
                                                           numeric personal 1630425400117, ∫i
valoare de 200.000 lei, respectiv 2 % din capitalul      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                             Sucu Camelia-Georgeta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,
societ„˛ii;                         AQUAPROIECT - S.A., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                                           str. Dealul fiugulea nr. 24-30, bl. 16, sc. 1, ap. 8,
  - de la num„rul 3 la 100, 98 de p„r˛i sociale,       Splaiul Independen˛ei nr. 294, sectorul 6,
reprezint„ aportul asociatei Hidan Eugenia, Ón                                    sectorul 6, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 112627,
                                num„r de ordine Ón registrul comer˛ului
valoare de 9.800.000 lei, respectiv 98 % din capitalul     J 40/2518/1991, cod unic de Ónregistrare       eliberat„ de S.E.P. la data de 13.07.2000, cod
societ„˛ii.                                    448510               numeric personal 2650412400234,
  Art. 9 alin. II din actul constitutiv va avea                                    Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                                Subscrisa Societatea Comercial„ AQUAPROIECT -
urm„torul con˛inut:                    S.A., reprezentat„ la perfectarea prezentului act     MOBEXPERT PANTELIMON - S.R.L., Óntruni˛i Ón
  Administratorii Societ„˛ii Comerciale KLEV       adi˛ional de dna Dr„gan Liliana Ioana, conform       adunarea general„, la sediul societ„˛ii, am hot„r‚t:
MONTAJ - S.R.L. vor fi asociatele Hidan Eugenia ∫i     hot„r‚rii adun„rii generale ordinare a ac˛ionarilor      1. Deschiderea unui punct de lucru situat Ón:
Gutcan Daniela.                      nr. 6/22.09.2003, ∫i a deciziei nr. 8 a consiliului de   Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 18, sectorul 2, denumit
  Œn afara acestor modific„ri celelalte prevederi ale  administra˛ie din data de 18.09.2003 ∫i Ón         îComplexul Comercial Mobexpert Pantelimon”,
actului constitutiv r„m‚n valabile ∫i urmeaz„ a se     conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,       unde se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
aplica Óntocmai.                      modificat„ ∫i republicat„, a hot„r‚t Óntocmirea        5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
  Redactat ∫i dactilografiat Ón 3 exemplare       prezentului act adi˛ional, cu privire la modificarea    de iluminat ∫i alte articole de uz casnic;
originale.                         actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:          5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
   (40/647.979)                       1. Se nume∫te, Óncep‚nd cu data de 1.10.2003,     consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte
              *                dna Ilie Leontina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón     (inclusiv import-export);
                              Bucure∫ti, str. Maria Rosetti nr. 8, et. 4, ap. 9+10,     6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
      Societatea Comercial„              sectorul 2, n„scut„ la data de 4.12.1947 Ón F„lticeni,
                                                             6311 - manipul„ri;
   CASA RETRO COM - S.R.L., Bucure∫ti          jude˛ul Suceava, sex feminin, identificat„ cu B.I.
                                                             6312 - depozit„ri.
                              seria G.V. nr. 000664, eliberat de I.G.P.-D.E.P. la data
         ACT ADIfiIONAL                                             Œn conformitate cu cele de mai sus s-a Óncheiat
                              de   10.09.1996,   cod   numeric    personal
                              2471204400071, administrator ∫i pre∫edinte al       prezenta Ón 3 exemplare, care a fost citit„ ∫i
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                   semnat„.
                              consiliului de administra˛ie.
   CASA RETRO COM - S.R.L., cu sediul Ón                                        (44/647.983)
                                2. Se revoc„ din func˛ia de administrator al
  Bucure∫ti, aleea Poiana Mare nr. 6, bl. B8,                                                  *
                              consiliului de administra˛ie dna Culea Mirela
      sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 6
                              Mihaela ∫i se radiaz„ de la Oficiul registrului
  Subsemna˛ii:                      comer˛ului.                              Societatea Comercial„
  - Anghel Constan˛a, cod numeric personal          3. Ca urmare a actului adi˛ional nr. 4 la            PAV OPTIC - S.R.L., Bucure∫ti
2540422400470, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ∫os.       contractul de v‚nzare de ac˛iuni nr. B041/4.06.1999,
Fundeni nr. 229, bl. 115, sc. 1, et. 6, ap. 35,      Óncheiat Óntre APAPS ∫i Societatea Comercial„ APA               DECIZIA NR. 1
sectorul 2, identificat„ prin C.I. seria RD nr. 023882,  PROIECT - S.R.L., prin care se transmite ac˛iunea
eliberat„ de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 5.02.1998;    nominativ„ de control, Ón valoare de 25.000 lei,          din 7.11.2003 a asociatului unic
  - Soricica Silvia, cod numeric personal        ac˛ionarului majoritar Societatea Comercial„ APA       Subsemnata Pavel Tatiana, domiciliat„ Ón
2530417400243, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, bd.        PROIECT - S.R.L., transform‚ndu-se Ón ac˛iune       Bucure∫ti, aleea Posada nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap.
Timi∫oara nr. 7, bl. B5, sc. 1, ap. 8, sectorul 6,     comun„ conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a           19, sectorul 5, legitimat„ cu C.I. seria RD nr. 135452,
identificat„ cu C.I. seria D.P. nr. 000053, eliberat„   Guvernului nr. 31/2003, Societatea Comercial„ APA     asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PAV OPTIC -
de I.G.P. - D.E.P. la data de 27.10.1998,         PROIECT - S.R.L. va de˛ine un num„r de 268.406       S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Posada nr. 8, bl.
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale CASA RETRO      ac˛iuni nominative, Ón valoare nominal„ de 25.000     31, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 5 , Ónmatriculat„ cu
COM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Poiana     lei fiecare, reprezent‚nd 6.710.150.000 lei, din care
                                                           nr. J 40/5294/2003, cod unic de Ónregistrare
Mare nr. 6, bl. B8, sc. 1, et. 4, ap. 20, sectorul 6,   aport Ón natur„ realizat din surse proprii Ón valoare
                                                           15377867, am decis deschiderea unui punct de
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     de 4.462.750.000 lei, echivalentul a 134.082 USD,
nr. J 40/12864/25.09.2003, atribut fiscal R ∫i cod     av‚nd o cot„ de participare la capitalul social ∫i la   lucru Ón Bucure∫ti, Str. 11 Iunie nr. 75A, sectorul 4.
unic de Ónregistrare 15768245, am decis, Ón baza      beneficii/pierderi de 89,676 %.                Activitatea desf„∫urat„ este cod 5248 - comer˛ cu
hot„r‚rii adun„rii generale nr. 1 din data de         4. Se completeaz„ obiectul de activitate al      am„nuntul Ón magazine specializate, cu alte
20.10.2003 ∫i a contractului de cesiune nr. 2042 din    societ„˛ii, respectiv art. 3 din actul constitutiv al   produse neclasificate Ón alt„ parte.
data de 20.10.2003, autentificat la Biroul notarilor    Societ„˛ii Comerciale AQUAPROIECT - S.A., cu          (45/647.984)
publici asocia˛i Florea Maria ∫i Florea BrÓndu∫a,     urm„toarele activit„˛i, codificate conform CAEN:                   *
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 32/6.I.2004
      Societatea Comercial„               5. Poulton James, cet„˛ean britanic, cu domiciliul   Purfleet Industrial Park, South Ockendon, Essex
    DOMUS-MEX - S.R.L., Bucure∫ti           Ón Marea Britanie, 292 Shirley Rd, Shirley,        RM15 4YE, Anglia.”
                              Southampton, n„scut la data de 21.07.1967 Ón          IV. Articolul 5 - îObiectul de activitate” devine
        HOT√R¬REA NR. 3              Manchester, c„s„torit, identificat cu pa∫aport nnr.    articolul 6, se modific„ integral ∫i va avea
                              014337062, eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la   urm„torul cuprins:
 din data de 30.10.2003 a adun„rii generale a       data de 11.11.1994, asociat al Societ„˛ii Comerciale      îArt. 6 - Obiectul de activitate
asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale DOMUS-MEX -       CELLULAR REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L.,           (1) Domeniul principal de activitate al societ„˛ii
  S.R.L., cu sediul social Ón Bucure∫ti, ∫os.      care a v‚ndut toate p„r˛ile sociale de˛inute la      este cod CAEN 642 - telecomunica˛ii.
    Fabrica de Glucoz„ nr. 21, sectorul 2,       Societatea Comercial„ CELLULAR REPAIR             (2) Activitatea principal„ a societ„˛ii este cod
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului      COMPANY ROMANIA - S.R.L., c„tre SHIELDS          CAEN 6420 - telecomunica˛ii.
  cu nr. J 40/801/2000, cod fiscal 12639530,       ENVIRONMENTAL GROUP PLC, reprezentat de            (3) Societatea va putea desf„∫ura ∫i urm„toarele
     capital social 5.000.000.000 lei         c„tre Levy Stephen, cet„˛ean britanic, cu domiciliul    activit„˛i:
  Subsemna˛ii:                      Ón Marea Britanie, Fairway, Weymouth Walk,           (i) comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i de uz
  Sucu Dan-Viorel, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.     Stanmore, n„scut la data de 7.04.1949 Ón Londra,      gospod„resc, cu aparate de radio ∫i televizoare - cod
Dealul fiugulea nr. 24-30, bl. 16, sc. 1, ap. 8,      c„s„torit, identificat cu pa∫aport nr. 093024283,     CAEN 5143;
sectorul 6, identificat cu C.I. seria RD nr. 112628,    eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la data de       (ii) comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i aparate
eliberat„ de S.E.P. la data de 13.07.2000, cod       13.09.2001, Ón calitate de Ómputernicit, conform      electromenajere, cu aparate de radio ∫i televizoare -
numeric personal 1630425400117, ∫i             procurii din data de 17.09.2003, autentificat„ de     cod CAEN 5245;
  Sucu Camelia-Georgeta, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,    notarul public Terovan Maria Magdalena, denumi˛i        (iii) repara˛ii de articole electrice de uz
str. Dealul fiugulea nr. 24-30, bl. 16, sc. 1, ap. 8,    Ón continuare individual îasociat” ∫i colectiv       gospod„resc - cod CAEN 5272;
sectorul 6, identificat„ cu C.I. seria RD nr. 112627,   îasocia˛i”.                          (iv) telecomunica˛ii - cod CAEN 6420.”
eliberat„ de S.E.P. la data de 13.07.2000, cod        Av‚nd Ón vedere:                      V. Articolul 6 devine articolul 7, se modific„
numeric personal 2650412400234,                • Decizia adun„rii generale a asocia˛ilor din      integral ∫i va avea urm„torul cuprins:
  Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    cadrul Societ„˛ii Comerciale CELLULAR REPAIR          îArt. 7
DOMUS-MEX - S.R.L., Óntruni˛i Ón adunarea general„     COMPANY ROMANIA - S.R.L., din data de             (1) Capitalul social al societ„˛ii este de 32.000.000
la sediul societ„˛ii, am hot„r‚t:             19.09.2003 care prevede modificarea ∫i completarea     lei fiind divizat Ón 320 p„r˛i sociale indivizibile cu
  I. Deschiderea unui punct de lucru situat Ón      actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        o valoare nominal„ de 100.000 lei.
Bucure∫ti, ™os. Vergului nr. 18, sectorul 2, denumit    CELLULAR REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L.),           (2) Asocia˛ii, num„rul de p„r˛i sociale de˛inute,
îComplexul Comercial Mobexpert Pantelimon”,        autentificat cu nr. 2660/25.10.2002 de notarul       valoarea nominal„ a p„r˛ilor sociale, precum ∫i
unde se vor desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:       Terovan Maria Magdalena (denumit Ón continuare       cotele de participare la profit ∫i pierderi sunt
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor     îact constitutiv”),                    urm„toarele:
imobiliare proprii sau Ónchiriate, ∫i             Asocia˛ii hot„r„sc Óncheierea prezentului act        (i) Rizea Andrei Constantin de˛ine un num„r de
  7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife    adi˛ional la actul constitutiv, actul constitutiv     2 p„r˛i sociale, fiecare av‚nd o valoare nominal„ de
sau contract.                       urm‚nd s„ fie modificat ∫i completat dup„ cum       100.000 lei, av‚nd valoarea total„ de 200.000 lei,
  Œn conformitate cu cele de mai sus, s-a Óncheiat    urmeaz„:                          reprezent‚nd 0,625 % din capitalul social;
prezenta Ón trei exemplare, care a fost citit„ ∫i       Articolul 2 - îForma juridic„ a societ„˛ii”,        (ii) Buck Paul Donald Philip de˛ine un num„r de
semnat„.                          alineatul 2, se modific„ ∫i va avea urm„torul       26 p„r˛i sociale, fiecare av‚nd o valoare nominal„
   (46/647.985)                     cuprins:                          de 100.000 lei, av‚nd valoarea total„ de 2.600.000
              *                 î(2) Societatea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón      lei, reprezent‚nd 8,125% din capitalul social;
                              conformitate cu dispozi˛iile prezentului act          (iii) Levy Stephen de˛ine un num„r de 26 p„r˛i
      Societatea Comercial„             constitutiv ∫i cu dispozi˛iile legale.”;          sociale, fiecare av‚nd o valoare nominal„ de
     CELLULAR REPAIR COMPANY               II. La articolul 3 - îSediul societ„˛ii”, dup„     100.000 lei, av‚nd valoarea total„ de 2.600.000 lei,
     ROMANIA - S.R.L., Bucure∫ti           alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5,   reprezent‚nd 8,125% din capitalul social;
                              av‚nd urm„torul cuprins:                    (iv) SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP PLC
         ACT ADIfiIONAL                î(5) Societatea poate Ónfiin˛a puncte de lucru.     de˛ine un num„r de 266 p„r˛i sociale, fiecare av‚nd
                              Societatea are un punct de lucru la urm„toarea       o valoare nominal„ de 100.000 lei, av‚nd valoarea
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      adres„: Bucure∫ti, str. Pui∫or nr. 40, sectorul 5.”;    total„ de 26.600.000 lei, reprezent‚nd 83,125% din
  CELLULAR REPAIR COMPANY ROMANIA -             III. Capitolul II - îAsocia˛ii fondatori” se modific„  capitalul social;
 S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel     integral ∫i va avea urm„torul cuprins:             VI. Articolul 7 devine articolul 8.
   Mare nr. 32, bl. 26A, sc. 1, et. 5, ap. 31,       î Capitolul II - Asocia˛ii                 VII. Articolul 8 devine articolul 9.
 sectorul 2, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       Art. 5 - Asocia˛ii                     VIII. Articolul 9 devine articolul 10.
 comer˛ului cu nr. J 40/12052/27.11.2002, cod        (1) Societatea a fost constituit„ prin actul        IX. Articolul 10 devine articolul 11.
      unic de Ónregistrare 15042519          constitutiv Óncheiat Óntre asocia˛ii fondatori:        X. Articolul 11 se elimin„.
  Œncheiat la data de de 19.09.2003, Óntre:         (i) Rizea Andrei Constantin, cet„˛ean rom‚n,        XI. Œn cadrul articolului 17, alineatul 2, litera d
  1. Rizea Andrei Constantin, cet„˛ean rom‚n, cu     domiciliat Ón Pite∫ti, str. Negru Vod„ nr. 30, bl. P2,   expresia îdirectorului” se elimin„ ∫i se Ónlocuie∫te
domiciliul Ón Pite∫ti, str. Negru Vod„ nr. 30, bl. P2,   sc. B, et. 3, ap. 10, jude˛ul Arge∫, n„scut la data de   cu expresia îadministratorului”;
sc. B, et. 3, ap. 10, jude˛ul Arge∫, n„scut la data de   20.05.1977 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, nec„s„torit,       XII. Articolul 17, alineatul 2, litera h se modific„
20.05.1977 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, nec„s„torit,     legitimat cu C.I. seria AS nr. 148652 eliberat„ de     ∫i va avea urm„torul cuprins:
identificat cu C.I. seria A.A. nr. 148652, eliberat„ de  Poli˛ia Pite∫ti la data de 28.08.2001, cod numeric       îh. Œl nume∫te ∫i Ól revoc„ pe administrator.
Poli˛ia Pite∫ti la data de 28.08.2001, cod numeric     personal 1770520034993;                  Administratorul poate fi revocat de c„tre adunarea
personal 1770520034993, asociat al Societ„˛ii         (ii) Buck Paul Donald Philip, cet„˛ean britanic,    general„ a asocia˛ilor, f„r„ a fi necesar„
Comerciale CELLULAR REPAIR COMPANY             domiciliat Ón Marea Britanie, 52 Foxglove Way,       Óndeplinirea vreunei condi˛ii, cum ar fi, dar f„r„ a
ROMANIA - S.R.L.;                     Thatcham, n„scut la data de 22.03.1968 Ón         se limita la, culpa administratorului.
  2. Buck Paul Donald Philip, cet„˛ean britanic, cu   Cuckfield, c„s„torit, legitimat cu pa∫aport nr.        Adunarea general„ a asocia˛ilor nu este obligat„
domiciliul Ón Marea Britanie, 52 Foxglove Way,       006705265, eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la   s„ motiveze sau s„ justifice hot„r‚rea de revocare a
Thatcham, n„scut la data de 22.03.1968 Ón         data de 16.06.2002;                    administratorului Ón nici un caz ∫i Ón nici o
Cuckfield, c„s„torit, identificat cu pa∫aport nr.       (iii) Levy Stephen, cet„˛ean britanic, domiciliat Ón  Ómprejurare.”;
050286525, eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la   Marea Britanie, Fairway, Weymouth Walk,            XIII. Œn cuprinsul articolului 17, aineatul 2, litera
data de 16.06.2002, asociat al Societ„˛ii Comerciale    Stanmore, n„scut la data de 7.04.1949 la Londra,      j expresia îdirectorului” se elimin„ ∫i se Ónlocuie∫te
CELLULAR REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L.,         c„s„torit, legitimat cu pa∫aport nr. 093024283,      cu expresia îadministratorului”;
reprezentat de c„tre Daniel Olteanu, cet„˛ean       eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la data de       XIV. Œn cuprinsul articolului 17, alineatul 2, litera
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Poet Panait      13.09.2001;                        k expresia îadministratorului-director” se elimin„
Cerna nr. 10, bl. M43, sc. A, et. 6, ap. 26, sectorul 3,   (iv) Poulton James, cet„˛ean britanic, domiciliat    ∫i se Ónlocuie∫te cu expresia îadministratorului”;
c„s„torit, identificat cu C.I. seria RD nr. 182656,    Ón Marea Britanie, 292 Shirley Rd, Shirley,          XV. Articolul 18, alineatul 1 se elimin„;
eliberat„ de Sec˛ia 10 Poli˛ie la data de 27.07.2001,   Southampton, n„scut la data de 21.07.1967 Ón          XVI. Œn articolul 18, alineatul 2, devenit 1, se
Ón calitate de Ómputernicit, conform procurii       Manchester, c„s„torit, legitimat cu pa∫aport nr.      modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
semnate la data de 17.09.2003, autentificat„ de      014337062, eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la     î(1) Adunarea general„ a asocia˛ilor poate fi
notarul public Richard W. S. Drake;            data de 11.11.1994;                    convocat„ de c„tre:
  3. Levy Stephen, cet„˛ean britanic, cu domiciliul     (2) Œn prezent societatea are urm„torii asocia˛i:      (a) administrator; sau
Ón Marea Britanie, Fairway, Weymouth Walk,          (i) Rizea Andrei Constantin, cet„˛ean rom‚n,        (b) direct de c„tre oricare dintre asocia˛ii
Stanmore, n„scut la data de 7.04.1949 Ón Londra,      domiciliat Ón Pite∫ti, str. Negru Vod„ nr. 30, bl. P2,   reprezent‚nd Ón total cel pu˛in 25 % din capitalul
c„s„torit, identificat cu pa∫aport nr. 093024283,     sc. B, et. 3, ap. 10, jude˛ul Arge∫, n„scut la data de   social al societ„˛ii, f„r„ a fi condi˛ionat„ de
eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la data de     20.05.1977 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, nec„s„torit,     implicarea administratorului Ón cadrul procedurii
13.09.2001, asociat al Societ„˛ii Comerciale        legitimat cu C.I. seria AS nr. 148652 eliberat„ de     convoc„rii”;
CELLULAR REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L., ∫i        Poli˛ia Pite∫ti la data de 28.08.2001, cod numeric       XVII. Œn articolul 18, alineatul 3, devine alineatul 2.
  4. SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP PLC o          personal 1770520034993;                    XVIII. Articoul 18, alineatul 4, devenit alineatul
societate Ónregistrat„ Ón Anglia ∫i fiara Galilor cu      (ii) Buck Paul Donald Philip, cet„˛ean britanic,    3, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
num„rul 01429915 cu sediul Ón Kerry Avenue,        domiciliat Ón Marea Britanie, 52 Foxglove Way,         î(3) Adunarea general„ a asocia˛ilor se convoac„
Purfleet Industrial Park, South Ockendon, Essex      Thatcham, n„scut la data de 22.03.1968 Ón         ∫i se ˛ine de regul„ la sediul societ„˛ii. Adunarea
RM15 4YE, Anglia (denumit„ Ón continuare          Cuckfield, c„s„torit, legitimat cu pa∫aport nr.      general„ a asocia˛ilor poate fi convocat„ ∫i ˛inut„ Ón
îSHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP PLC”), asociat        006705265, eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la   orice alt loc din Rom‚nia sau din Marea Britanie.”
al Societ„˛ii Comerciale CELLULAR REPAIR          data de 16.06.2002;                      XIX. Articoul 18, alineatul 5, devenit alineatul 4,
COMPANY ROMANIA - S.R.L., reprezentat„ de           (iii) Levy Stephen, cet„˛ean britanic, domiciliat Ón  se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
Kathleen Woodward, cet„˛ean britanic, cu          Marea Britanie, Fairway, Weymouth Walk,            î(4) Convoc„rile pentru adun„rile generale vor fi
domiciliul Ón Kaadan, High Easter Road,          Stanmore, n„scut la data de 7.04.1949 la Londra,      trimise prin po∫t„ prin scrisoare recomandat„ cu
Leadenroding, Essex, CM6, 1QG, Marea Britanie,       c„s„torit, legitimat cu pa∫aport nr. 093024283,      confirmare de primire sau prin fax cu confirmare
n„scut„ la data de 6.08.1952 Ón Leeds, c„s„torit„,     eliberat de autorit„˛ile Marii Britanii la data de     de primire, la adresele puse la dispozi˛ie prin
identificat„ cu pa∫aport nr. 060088366, eliberat de    13.09.2001;                        prezentul de asocia˛i (sau la adresele communicate
autorit„˛ile Marii Britanii la data de 17.07.2001, Ón     (iv) SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP PLC o         Ón scris societ„˛ii). Convoc„rile vor trebui
calitate de Ómputernicit conform procurii din data     societate Ónregistrat„ Ón Anglia ∫i fiara Galilor cu    recep˛ionate de c„tre asociat cu cel pu˛in 10 zile
de 12.09.2003, ∫i                     num„rul 01429915 cu sediul Ón Kerry Avenue,        Ónainte de data convenit„ pentru adunare.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004                   11
Calcularea acestui termen nu include data trimiterii   contract sau act juridic ∫i renun˛area la invocarea     REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L., autentificat
convoc„rii, nici data la care adunarea are loc. Cu    Ónc„lc„rii unui astfel de contract sau act juridic. O    cu nr. 2660/25.10.2002 de notarul public Terovan
toate acestea, convocarea va fi considerat„ ca      îpersoan„ apropiat„“ Ónseamn„ o persoan„ care        Maria Magdalena (denumit Ón continuare act
primit„ de c„tre asociatul convocat dup„ cum       este so˛ul/so˛ia, copilul sau copilul so˛ului/so˛iei     constitutiv)” se va insera îHot„r‚rea adun„rii
urmeaz„: (i) Ón cazul expedierii prin po∫t„ Ón      administratorului sau directorului sau o societate,     generale a asocia˛ilor din cadrul Societ„˛ii
termen de 4 zile de la data expedierii Ón cazul Ón    asociere Ón participa˛iune sau asocia˛ie Ón care       Comerciale CELLULAR REPAIR COMPANY
care convocarea este trimis„ din Rom‚nia Ón Marea     directorul sau administratorul este asociat, director    ROMANIA - S.R.L., din data de 19.09.2003 care
Britanie sau din Marea Britanie Ón Rom‚nia ∫i Ón     sau administrator;                      prevede modificarea ∫i completarea actului
termen de 2 zile de la data primirii Ón cazul Ón care    6. delegarea de c„tre administratorul societ„˛ii a    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CELLULAR
convocarea este trimis„ Ón interiorul Rom‚niei sau    oric„ror dintre puterile lor unui comitet;          REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L., autentificat
Ón interiorul Marii Britanii ∫i (ii) Ón cazul        7. suportarea de c„tre societate a obliga˛iilor      cu nr. 2660/25.10.2002 de notarul public Terovan
transmiterii prin fax la efectuarea transmiterii cu    referitoare la orice Ómprumut sau insolvabilitate      Maria Magdalena (denumit Ón continuare act
condi˛ia primirii de c„tre expeditor a confirm„rii    sau r„spundere de tipul r„spunderilor generate de      constitutiv)”, ∫i
tip„rite a efectu„rii transmisiei. Convocarea trebuie   un Ómprumut, altele dec‚t Ómprumuturile bancare         Œn pagina a zecea a actului, punctul XXVII Ón loc
s„ cuprind„ data, locul ∫i ordinea de zi a adun„rii    aprobate de c„tre adunarea general„ a asocia˛ilor;      de: îCelelalte prevederi ale actului constitutiv
generale. Adunarea general„ a asocia˛ilor se poate      8. suportarea de c„tre societate a oric„rei        r„m‚n nemodificate”, va avea urm„torul cuprins:
Óntruni f„r„ respectarea formalit„˛ilor mai sus      cheltuieli de capital de peste 100 lire sterline sau     îCelelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
prev„zute, cu condi˛ia ca to˛i asocia˛ii s„ fie      echivalentul Ón lei sau Ón alt„ moned„;           nemodificate. La data semn„rii prezentului act
prezen˛i sau reprezenta˛i ∫i s„ fie de acord cu       9. Óncheierea de c„tre societate a oric„rui        adi˛ional, p„r˛ile semneaz„ ∫i forma actualizat„ a
ordinea de zi. Numerele de fax ale asocia˛ilor sunt    contract de Ónchiriere, contract de servitute sau      actului constitutiv.”
urm„toarele:                       asumarea oric„rei obliga˛ii similare;              V„z‚nd eroarea, eu, avocat Silvan Gavenea, am
  (i) Andrei Rizea - fax nr. +40248.215.940;        10. Óncheierea de c„tre societate a oric„rui       procedat la:
  (ii) Buck Paul Donald Philip - fax nr. +44 (0) 1635  contract de Ónchiriere cu op˛iune de cump„rare,         rectificarea actului adi˛ional atestat cu nr.
872429;                          v‚nzare pe credit, v‚nzare condi˛ional„ sau contract     164/19.09.2003, de c„tre S.C.P.A. Olteanu ∫i
  (iii) Levy Stephen - fax nr. +44208 9549761;      de leasing;                         Asocia˛ii, reprezentat„ de subsemnatul, conform
  (iv) SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP PLC -          11. instituirea oric„rei ipoteci, privilegiu sau     solicit„rii dlui Andrei Constantin Rizea, respectiv:
fax nr. 00.44.1708.684.020 (Ón aten˛ia dlui Arthur    orice alt„ sarcin„ asupra oric„rui bun al societ„˛ii      Œn pagina a doua a actului, ultimul alineat, dup„
Crocker).”                        sau furnizarea oric„rei garan˛ii de c„tre societate;     îAv‚nd Ón vedere”, actul va avea urm„torul cuprins:
  XX. Articolul 19, alineatul 1 se modific„ ∫i va      12. Óncheierea de c„tre societate a oric„rui       îHot„r‚rea adun„rii generale a asocia˛ilor din adrul
avea urm„torul cuprins:                  contract sau act juridic Ón afara exercit„rii obi∫nuite   Societ„˛ii Comerciale CELLULAR REPAIR
  î(1) Adunarea general„ este prezidat„ de c„tre     a comer˛ului sau Óncheierea unui contract sau act      COMPANY ROMANIA - S.R.L. din data de 19.09.2003
persoana aleas„ de c„tre asocia˛ii prezen˛i cu o     juridic cu rea-credin˛„;                   care prevede modificarea ∫i completarea actului
majoritate reprezent‚nd cel pu˛in 75 % din capitalul     13. furnizarea de c„tre societate a oric„rui credit    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CELLULAR
social.”;                         (altul dec‚t creditul comercial Ón cursul obi∫nuit al    REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L., autentificat
  XXI. Articolul 20 se modific„ integral ∫i va avea   exercit„rii comer˛ului) sau Ómprumutarea de c„tre      cu nr. 2660/25.10.2002 de c„tre notar Terovan
urm„torul cuprins:                    societate a oric„rei ter˛e p„r˛i;              Maria Magdalena (denumit Ón continuare act
  îArt. 20                         14. constituirea unei filiale de c„tre societate sau   constitutiv), ∫i
  (1) Adun„rile generale sunt constituite Ón mod     achizi˛ionarea de c„tre societate a oric„rei filiale      Œn pagina a zecea a actului, punctul XXVII: va
valabil, la orice convocare, dac„ asocia˛ii prezen˛i   sau orice drept privind participarea la capitalul      avea urm„torul con˛inut: îCelelalte prevederi ale
reprezint„ cel pu˛in 75 % din capitalul social.      social al unei societ„˛i sau Ón orice structur„       actului constitutiv r„m‚n nemodificate. La data
  (2) Adun„rile generale vor hot„rÓ Ón mod valabil,   societar„ Ón general;                    semn„rii prezentului act adi˛ional, p„r˛ile
Ón orice materie, inclusiv, dar f„r„ a se limita la     15. ini˛ierea sau tranzac˛ionarea oric„rei        semneaz„ ∫i forma actualizat„ a actului constitutiv.”
modificarea actului constitutiv, la orice convocare,   proceduri litigioase judec„tore∫ti sau arbitrale de       Prezenta Óncheiere face parte integrant„ din
dac„ voteaz„ favorabil asocia˛ii reprezent‚nd cel     c„tre societate;                       actul adi˛ional mai sus men˛ionat ∫i se va depune
pu˛in 75 % din capitalul social. Pentru adoptarea      16. adoptarea oric„rui plan de afaceri sau        la autorit„˛ile competente.
oric„rei hot„r‚ri a adun„rii generale nu este       modificarea oric„rui plan de afaceri sau oric„rui        Redactat„ ∫i dactilografiat„ de subsemnatul, av.
necesar Ón nici un caz votul favorabil al majorit„˛ii   buget odat„ adoptate de c„tre adunarea general„ a      Silvan Gavenea, Ón 10 exemplare, ast„zi, 5.11.2003.
∫i/sau unanimit„˛ii asocia˛ilor.             asocia˛ilor;                           (48/647.986)
  (3) Votarea Ón cadrul adun„rilor generale ale       17. Óncheierea de c„tre societate a oric„rui                     *
asocia˛ilor se poate face prin po∫t„, respectiv, prin   contract sau act juridic de natura actelor
scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire,      constitutive ale unei societ„˛i, asocierii Ón             Societatea Comercial„
prin telefon, e-mail, telegram„ sau telefax. Votul    participa˛iune sau consor˛iu;                SUZANA DANA PROD COM - S.R.L., Bucure∫ti
astfel exercitat trebuie s„ fie primit de c„tre       18. stabilirea de c„tre societate a oric„rei scheme
societate Ónainte de data ˛inerii adun„rii generale.   de pensionare sau aranjament similar Ón beneficiul               ACT ADIfiIONAL
Dac„ votarea se face prin telefon, e-mail, telegram„   oric„rei persoane;
sau fax, o confirmare scris„ a votului exprimat va      19. Óncheierea sau modificarea oric„ror clauze a       la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
fi semnat„ ∫i trimis„ prin po∫t„ cu confirmare de     oric„ror contracte de consultan˛„ Ón care societatea      SUZANA DANA PROD COM - S.R.L., cu sediul
primire societ„˛ii.”;                   este parte.”                          Ón Bucure∫ti, bd. Camil Ressu nr. 20, bl. M6,
  XXII. La articolul 23, dup„ ultimul alineat al      XXIII. Œn cuprinsul articolului 24, alineatul 1,      sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
acestui articol se introduce un nou alineat, ∫i      expresia îdirectorul” se elimin„ ∫i se Ónlocuie∫te cu     comer˛ului cu nr. J 40/6491/1998, cod unic de
anume alineatul 4, care va avea urm„torul cuprins:    expresia îadministratorul”;                         Ónregistrare 10777625
  î(4) Nici un administrator nu va putea semna,       XXIV. Œn cuprinsul articolului 30, alineatul 2,        Subsemnata Vasile Susana Odorica, posesoare a
Óncheia sau Óndeplini f„r„ aprobarea adun„rii       expresia îdirector” se elimin„ ∫i se Ónlocuie∫te cu     B.I. seria G.T. nr. 054787, eliberat de Sec˛ia 12 la
generale a asocia˛ilor exprimat„ printr-o decizie,    expresia îadministrator”;                  data de 23.08.1995, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, ™os.
luat„ cu majoritatea de voturi prev„zut„ Ón articolul    XXV. Œn cuprinsul articolului 31, alineatul 2,      C‚mpia Libert„˛ii nr. 33, bl. 21, sc. 6, et. 4, ap. 220,
20 din actul constitutiv, oricare dintre urm„toarele:   expresia îdirectorul” se elimin„ ∫i se Ónlocuie∫te cu    sectorul 3, Ón calitate de asociat unic, aduc
  1. orice schimbare important„ Ón natura        expresia îadministratorul”;                 urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al
afacerilor societ„˛ii sau orice Ónstr„inare a Óntregii    XXVI. Œn cuprinsul articolului 32, expresia        societ„˛ii:
sau Ón mod esen˛ial a Óntregii afaceri a Societ„˛ii    îdirectorului” se elimin„ ∫i se Ónlocuie∫te cu          1. extindere obiect de activitate conform cod
Comerciale CELLULAR REPAIR COMPANY            expresia îadministratorului”;                CAEN:
ROMANIA - S.R.L. (îSocietatea”), numirea sau         XXVII. Celelalte prevederi ale actului constitutiv      5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi; 5227 -
revocarea oric„rui director al societ„˛ii, numirea ∫i   r„m‚n nemodificate.                     comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate, cu
revocarea oric„rui cenzor sau auditor al societ„˛ii,     Redactat ast„zi, 19.09.2003, la Bucure∫ti.        produse alimentare; 5233 - comer˛ cu am„nuntul cu
alta dec‚t renumirea unui cenzor sau auditor          (47/647.986)                      produse cosmetice ∫i de parfumerie; 5241 - comer˛
existent;                            ŒNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 1             cu am„nuntul cu textile; 5242 - comer˛ cu
  2. Ónstr„inarea sau achizi˛ionarea prin orice                                    am„nuntul cu Ómbr„c„minte.
mijloace de c„tre societate Ón orice an fiscal a:       privitoare la Óncheierea de atestare nr.          Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
  2.1 a unui activ semnificativ (∫i anume un activ       164/19.09.2003 din 5 noiembrie 2003          neschimbate.
av‚nd o valoare de peste 1.000 lire sterline sau       Ast„zi, 5.11.2003, Andrei Constantin Rizea,          Redactat ∫i atestat Ón patru exemplare la
echivalentul Ón lei sau Ón alt„ moned„;          domiciliat Ón Pite∫ti, str. Negru Vod„ nr. 30, bl. P2,    Cabinetul individual de avocatur„ Neagu Leti˛ia
  2.2 a unei Óntregi sau a unei p„r˛i semnificative   sc. B, et. 3, ap. 10, jude˛ul Arge∫, identificat cu C.I.   Carmen ast„zi, data atest„rii, trei exemplare fiind
din afacerile societ„˛ii sau dintr-o participare Óntr-o  seria AS nr. 148652 eliberat„ de Poli˛ia Pite∫ti la     Ónm‚nate p„r˛ii.
societate, asociere Ón participa˛iune sau asocia˛ie;   data de 28.08.2001, asociat al Societ„˛ii Comerciale       (49/647.987)
  2.3 a unei Óntregi sau a unei p„r˛i semnificative   CELLULAR REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L.,                        *
dintr-o participare Óntr-o alt„ societate, asociere Ón  cu sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. ™tefan cel Mare nr. 23,
participa˛iune sau asocia˛ie, apar˛in‚nd unei       bl. 26A, sc. 1, et. 5, ap. 31, sectorul 2, Ónregistrat„ la       Societatea Comercial„
societ„˛i Ón care societatea este asociat;        Oficiul   registrului    comer˛ului    cu  nr.    BILLING LABS INTERNATIONAL - S.R.L.
  3. modificarea datei de referin˛„ contabile a     J 40/12052/2002, cod unic de Ónregistrare 15042519,             Bucure∫ti
societ„˛ii sau modificarea oric„rei politici sau     a solicitat rectificarea actului adi˛ional la actul
practici contabile sau adoptarea oric„rei politici sau  constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CELLULAR                 ACT ADIfiIONAL
practici contabile noi;                  REPAIR COMPANY ROMANIA - S.R.L., Óncheiat la
  4. angajarea oric„rei persoane sau concedierea     data de 19.09.2003, atestat cu nr. 164 la aceea∫i dat„     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
oric„rui salariat al societ„˛ii sau modificarea      de c„tre S.C.P.A. îOlteanu ∫i Asocia˛ii”, reprezentat„     BILLING LABS INTERNATIONAL - S.R.L., cu
salariului sau a beneficiilor de care beneficiaz„ un   de subsemnatul, Ón sensul c„:                 sediul Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 75, bl. H1,
astfel de salariat;                     Œn pagina a doua a actului, ultimul alineat, dup„      sc. 1, et. 8, ap. 45, sectorul 3, cod unic de
  5. Óncheierea, Óncetarea sau modificarea oric„rui   îAv‚nd Ón vedere:”, Ón loc de îdecizia adun„rii       Ónregistrare 15814996, Ónmatriculat„ la Oficiul
contract sau act juridic Óntre (1) societate ∫i (2) un  generale a asocia˛ilor din cadrul Societ„˛ii              registrului comer˛ului cu nr.
director sau administrator sau o persoan„ care Ón     Comerciale CELLULAR REPAIR COMPANY                J 40/13725/15.10.2003, capitalul social
raport cu un director sau administrator este o      ROMANIA - S.R.L. din data de 19.09.2003 care                   2.000.000 lei
îpersoan„ apropiat„“, inclusiv modificarea        prevede modificarea ∫i completarea actului           Subsemnatul Morhan Georgiana, domiciliat„ Ón
remunera˛iei sau altor beneficii dintr-un astfel de    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CELLULAR        Bucure∫ti, Intrarea Semin˛elor nr. 4, bl. 131, sc. 1,
  12                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 32/6.I.2004
et. 4, ap. 21, sectorul 6, reprezentat„ de Iancu           Societatea Comercial„                - Golea Georgeta - 10 p„r˛i sociale a 157.000 lei
Teodor Octavian, domiciliat Ón Bucure∫ti, Str.          ROBERT COM - S.R.L., Bucure∫ti           fiecare, Ón valoare total„ de 1.570.000 lei,
Apusului nr. 34, bl. M6, sc. A, et. 4, ap. 17,                                    reprezent‚nd 50 % din capitalul social;
sectorul 6, n„scut la data de 18.04.1964 Ón                 ACT ADIfiIONAL                - Macry Mona-Beatrice - 10 p„r˛i sociale a 157.000
Bucure∫ti, identificat cu B.I. seria G.K. nr. 631895                                 lei fiecare, Ón valoare total„ de 1.570.000 lei,
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      reprezent‚nd 50 % din capitalul social.
eliberat de Sec˛ia 21 Poli˛ie, cod numeric personal             ROBERT COM - S.R.L.
1640418400011, conform procurii speciale                                         Distribuirea profiturilor ∫i a pierderilor se face
                                Subsemnatul Petrescu Ion, cet„˛ean rom‚n,       prin bilan˛ anual, aprobat de adunarea general„ a
autentificate cu nr. 4539/24.10.2003,
                              domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Barbu L„utaru nr. 2,     asocia˛ilor, propor˛ional cu aportul asocia˛ilor la
  av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale a
                              bl. 21, sc. 2, ap. 49, sectorul 1, cod numeric personal  constituirea capitalului social.
asocia˛ilor nr. 2 din data de 3.11.2003, asociatul     1511219400228, asociat unic al Societ„˛ii           Se schimb„ sediul social al societ„˛ii de la adresa
unic al Societ„˛ii Comerciale BILLING LABS         Comerciale ROBERT COM - S.R.L., cu sediul Ón        din Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 28, bl. G9, sc. A,
INTERNATIONAL - S.R.L., a hot„r‚t urm„toarele:       Bucure∫ti, str. Barbu L„utaru nr. 2, bl. 21, sc. 2,    et. 4, ap. 15, sectorul 3, la adresa din Bucure∫ti, str.
  I. Œnfiin˛are punct de lucru              et. 3, ap. 49, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul    Valea Buz„ului nr. 4, bl. G33, sc. A, parter, ap. 1,
  Societatea va avea un punct de lucru Ón         registrului comer˛ului cu nr. J 40/9340/23.08.1991,    sectorul 3.
Bucure∫ti, str. Mircea Vod„ nr. 47, et. 7, ap. 14,     cod unic de Ónregistrare 1580690, prin decizia         Se radiaz„ punctul de lucru de la adresa din
sectorul 3, conform contractului de Ónchiriere nr.     asociatului unic nr. 3 din data de 20 mai 2003, am     Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 28, bl. G9, sc. A, ap. 2,
76.74H.2003 Óncheiat Ón data de 1.11.20003 unde se     stabilit urm„toarele:                   sectorul 3.
va desf„∫ura activitatea cod CAEN 7221 - editare de      1. Se completeaz„ obiectul de activitate al        Se revoc„ din func˛ia de administrator Golea
programe ∫i cod CAEN 6420 - telecomunica˛ii.        societ„˛ii cu cod CAEN 5245 - comer˛ cu am„nuntul     Teodor ∫i se nume∫te Ón func˛ia de administrator al
  II. Se deschide activitatea societ„˛ii la sediul din  cu articole ∫i aparate electro-menajere, cu aparate    societ„˛ii, pentru o perioad„ nelimitat„, dna Golea
Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 75, bl. H1, sc. 1, et. 8, ap.  de radio ∫i televizoare.                  Georgeta.
45, sectorul 3, privind cod CAEN 7221 - editare de       2. Se precizeaz„ c„ punctul de lucru al societ„˛ii     Se recodific„ obiectul princial de activitate al
                              din Bucure∫ti, Bd. Uverturii nr. 87, sectorul 6, va    societ„˛ii din cod CAEN 2957 - fabricarea altor
programe ∫i cod CAEN 6420 - telecomunica˛ii.
                              func˛iona la parterul blocului O14, unde se vor      ma∫ini ∫i utilaje specifice Ón cod CAEN 2956 -
  III. Celelalte dispozi˛ii cuprinse Ón actul
                              desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: 5211 - comer˛ cu     fabricarea altor ma∫ini ∫i utilaje specifice.
constitutiv r„m‚n neschimbate.               am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare        Activit„˛ile secundare recodificate ale societ„˛ii
   (50/647.988)                     predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i       vor fi conform cod CAEN: 2875 - fabricarea altor
              *                tutun; 5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i      articole din metal; 2924 - fabricarea altor
                              aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i      echipamente de utilizare general„; 2953 - fabricarea
     Societatea Comercial„              televizoare; 5530 - braserie; 9271 - jocuri de noroc ∫i  utilajelor pentru prelucrarea produselor
   CARAMAN & TUR - S.R.L., Bucure∫ti           pariuri.                          alimentare, b„uturilor ∫i tutunului; 3310 - produc˛ia
                                Prezentul act adi˛ional va fi publicat Ón       de aparatur„ ∫i instrumente medicale; 5187 -
          DECIZIA NR. 8              Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i Ónregistrat la      comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi utilizate Ón
                              Oficiul registrului comer˛ului.              industrie, comer˛ ∫i transporturi; 7487 - alte
     din data de 5 noiembrie 2003             Redactat ∫i procesat la Biroul notarial public nr.   activit„˛i de servicii prestate Ón principal
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       319 din Bucure∫ti, cu sediul Ón bd. Iuliu Maniu nr.    Óntreprinderilor; restul activit„˛ilor se radiaz„.
 CARAMAN & TUR - S.R.L., Ónmatriculat„ la         65, bl. 7P, sc. 5, et. 1, ap. 143, sectorul 6, azi data    Celelalte dispozi˛ii din statutul ∫i contractul de
   Oficiul registrului comer˛ului cu nr.         autentific„rii, Ón patru exemplare din care trei s-au   societate r„m‚n neschimbate.
  J 40/9183/2001, cod unic de Ónregistrare        eliberat p„r˛ii.                        Redactat ∫i dactilografiat la sediul Biroului
                                (53/647.991)                     notarului public Mariana Dumitru, azi data
          14268969
                                           *                autentific„rii Ón 5 exemplare, din care 4 se
  Subsemnatul Caraman Alexandru, domiciliat Ón                                    elibereaz„ p„r˛ilor.
Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu nr. 160, bl. I, sc. B, et. 5,      Societatea Comercial„                  (54/647.992)
ap. 55, sectorul 6, posesor al B.I. seria B.X. nr.      CARDINAL SERV-COM - S.R.L., Bucure∫ti                        *
399810 eliberat de Sec˛ia 20 Poli˛ie la data de
27.01.1984, cod numeric personal 1500723400488,               ACT ADIfiIONAL                   Societatea Comercial„
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                    MARIUS-MAR TOP - S.R.L., Bucure∫ti
                               la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale
CARAMAN & TUR - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                               CARDINAL SERV-COM - S.R.L., cu sediul Ón                HOT√R¬REA NR. 2
str. Constantin Meri∫escu nr. 31A, sectorul 2,
                              Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 28, bl. G9, sc. A,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       et. 4, ap. 15, sectorul 3, Ónmatriculat„ la             din data de 28.10.2003
nr. J 40/9183/2001, cod unic de Ónregistrare           Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
14268969, am decis urm„toarele:                                                a adun„rii generale a asocia˛ilor
                              J 40/8562/13.08.1991, cod unic de Ónregistrare
  1. Se schimb„ obiectul principal de activitate din                333242                Azi, 28.10.2003 la sediul Societ„˛ii Comerciale
5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i pie˛e                                   MARIUS-MAR TOP - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
                                Subsemnatele:                     registrului comer˛ului cu nr. J 40/4983/2003, cod
Ón 4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.     - Golea Georgeta, cet„˛ean rom‚n, v„duv„,
  2. Se completeaz„ obiectul de activitate al                                    unic de Ónregistrare 15362475, atribut fiscal R, din
                              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Valea Buz„ului nr. 4,    Bucure∫ti, Str. Mun˛ii Buz„ului nr. 69A, sectorul 2,
societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i: 4511 -        bl. G33, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 3, legitimat„ cu  a avut loc adunarea general„ ordinar„ a asocia˛ilor.
demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i organizare    C.I. seria RX nr. 225248 eliberat„ de Sec˛ia 13 la      Asocia˛ii prezen˛i, respectiv Iordache Nica,
de ∫antiere; 4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;    data de 3.10.2003, cod numeric personal          Caciula Marius Marian ∫i Caciula ™tefan,
4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;   2471018400101, ∫i                     reprezent‚nd totalitatea capitalului social, au
4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare; 4534 -     - Macry Mona-Beatrice, cet„˛ean rom‚n,         hot„r‚t suspendarea activit„˛ii societ„˛ii pe o
alte lucr„ri de instala˛ii; 4541 - lucr„ri de ipsos„rie;  c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Poet      perioad„ de 3 ani Óncep‚nd cu data de 28.10.2003.
4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie; 4543 -      Grigore Alexandrescu nr. 108A, ap. 4, sectorul 1,       Redactat„ Ón 3 exemplare azi, 28.10.2003, la
lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor; 4544 -    legitimat„ cu C.I. seria RR nr. 264253 eliberat„ de    sediul societ„˛ii.
lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri de       Sec˛ia 1 la data de 12.02.2003, cod numeric personal      (55/647.993)
geamuri; 4545 - alte lucr„ri de finisare; 4550 -      2680403434518,                                    *
                                am hot„r‚t Óncheierea prezentului act adi˛ional
Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i demolare, cu
                              la contractul ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale            Societatea Comercial„
personal de deservire aferent.
                              CARDINAL SERV-COM - S.R.L., cu sediul Ón              ELECTRONICA CONSUMER
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n     Bucure∫ti, Str. Prevederii nr. 28, bl. G9, sc. A, et. 4,
neschimbate.                                                         ELECTRONICS - S.R.L., Bucure∫ti
                              ap. 15, sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul
  (51/647.989)                      registrului comer˛ului cu nr. J 40/8562/13.08.1991,             ACT ADIfiIONAL
              *                cod unic de Ónregistrare 333242.
                                ca urmare a decesului asociatului Golea Teodor      la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
      Societatea Comercial„             ∫i Ón conformitate cu certificatul de mo∫tenitor nr.     ELECTRONICA CONSUMER ELECTRONICS -
    ADRIAN AGER - S.R.L., Bucure∫ti          235/29.10.2003 eliberat la Biroul notarului public                 S.R.L.
                              Mariana Dumitru se modific„ preambulul             Ca urmare a hot„r‚rii adun„rii generale a
          DECIZIA NR. 1              statutului ∫i contractului de societate, precum ∫i     asocia˛ilor nr. 4 din data de 14.10.2003 la actul
                              toate dispozi˛iile referitoare la numele, preumele ∫i   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ELECTRONICA
  din data de 10.11.2003 a asociatului unic        domiciliul asocia˛ilor, Ón sensul c„ asocia˛ii       CONSUMER ELECTRONICS - S.R.L., cu sediul Ón
  Subsemnata Butoi Niculina, cet„˛ean rom‚n,       societ„˛ii sunt:                      Bucure∫ti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2,
domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Str. Lavandei nr. 1, bl. P34,    - Golea Georgeta, cet„˛ean rom‚n, v„duv„,       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
sc. 2, et. 1, ap. 16, sectorul 6, cod numeric personal   domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str, Valea Buz„ului nr. 4,    nr. J 40/13549/20002, av‚nd cod unic de
2540614400363, identificat„ cu C.I. seria RX nr.      bl. G33, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 3, n„scut„ la   Ónregistrare 15105145, cu un capital social de
121965 eliberat„ de sec˛ia 21 de Poli˛ie la data de    data de 18.10.1947 Ón Bucure∫ti, legitimat„ cu C.I.    10.000.000 lei, a intervenit prezentul act adi˛ional.
14.05.1999, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale     seria RX nr. 225248 eliberat„ de Sec˛ia 13 la data de     Œntre:
ADRIAN AGER - S.R.L., am decis:              3.10.2003, cod numeric personal 2471018400101, ∫i       Subsemnatul Tuhari Gabriel, cet„˛ean rom‚n,
  1. Declararea punctului de lucru situat Ón         - Macry Mona-Beatrice, cet„˛ean rom‚n,         c„s„torit, n„scut la data de 19.12.1959 Ón Bucure∫ti,
                              c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Poet      fiul lui Ioan ∫i al Mariei, domiciliat Ón Bucure∫ti,
Bucure∫ti, Complex Nick Center, stand 46A,
                              Grigore Alexandrescu nr. 108A, ap. 4, sectorul 1,     Aleea Valea Florilor nr. 8, bl. Z10, et. 8, ap. 52,
Intrarea Sebastian nr. 2, sectorul 5, unde se vor
                              n„scut„ la data de 3.04.1968 Ón Bucure∫ti, legitimat„   sectorul 6, identificat cu C.I. seria RD nr. 101239
desf„∫ura activit„˛ile conform cod CAEN: 5241 -      cu C.I. seria RR nr. 264253 eliberat„ de Sec˛ia 1 la    eliberat„ de IGP-DEP la data de 7.10.1999, cod
comer˛ cu am„nuntul cu textile; 5242 - comer˛ cu      data de 12.02.2003, cod numeric personal          numeric personal 159129400119,
am„nuntul cu Ómbr„c„minte; 5243 - comer˛ cu        2680403434518.                         Subsemnatul Wang Zhenheng, cet„˛ean chinez,
am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele.        Capitalul social al societ„˛ii Ón sum„ de 3.140.000  c„s„torit, n„scut la data de 17.04.1970 Ón China,
   (52/647.990)                     lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 157.000 lei fiecare,  localitatea Shaanxi, fiul lui Chaowu ∫i Lian Huan,
              *                va fi repartizat asocia˛ilor astfel:            cu domiciliul Ón China, localitatea Xian, Rose
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004                   13
Building nr. 1105, New High Technology             4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv           Societatea Comercial„
Development Zone, identificat cu pa∫aport nr.        r„m‚n neschimbate.                        TOP SPIN GAMES - S.R.L., Bucure∫ti
147519488 eliberat de autorit„˛ile chineze la data       Redactat ∫i atestat Ón 3 exemplare de avocat
de 12.07.1999,                       Florentina Dolofan.                              DECIZIA NR. 1
  Subsemnatul Trasca Mihai, cet„˛ean rom‚n,          (57/647.995)
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Cornescu nr. 5, sectorul                                  din data de 28 octombrie 2003 a asociatului
                                            *                   unic al Societ„˛ii Comerciale TOP SPIN
1, identificat cu C.I. seria RR nr. 120752 eliberat„ de
Sec˛ia 1 Poli˛ie la data de 8.10.2000, ∫i                                                 GAMES - S.R.L.
                                     Societatea Comercial„
  Subscrisa Societatea Comercial„ EURODATA                                        Azi, 28.10.2003, la sediul Societ„˛ii Comerciale
                                     ICOM - S.A., Bucure∫ti            TOP SPIN GAMES - S.R.L. din Bucure∫ti, aleea B„iu˛
ECONOMIC CONSULTING - S.R.L., de na˛ionalitate
rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, aleea Lt. Av.                                      nr. 7, bl. M31, sc. B, et. 8, ap. 113, sectorul 6,
Gheorghe Stilpeanu nr. 5, bl. 5, sc. 6, et. 4, ap. 60,         ACT ADIfiIONAL NR. 6/2002             subsemnatul Vasilcan Ion, cet„˛ean rom‚n,
sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      la contractul de societate ∫i statutul Societ„˛ii      domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe Asachi nr. 11,
comer˛ului cu nr. J 40/6452/2001, reprezentat„ prin                                   sectorul 5, n„scut la data de 9.01.1971 Ón Bucure∫ti,
                                 Comerciale ICOM - S.A., cu sediul Ón
Druga Sorina, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón                                      fiul lui Gheorghe ∫i Valerica, identificat cu B.I. seria
                               Bucure∫ti, str. Econom Cez„rescu nr. 38-42,
Bucure∫ti, aleea Lt. Av. Gheorghe Stilpeanu nr. 5, bl.                                 G.T. nr. 217401, eliberat de Sec˛ia 17 Poli˛ie la data
                              sectorul 6, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
5, sc. 6, et. 4, ap. 60, sectorul 1, identificat„ cu C.I.                                de 9.01.1996, av‚nd codul numeric personal
                               Comer˛ului al Municipiului Bucure∫ti cu nr.        1710109450024, de˛in„tor a 100 % din p„r˛ile sociale
seria RD nr. 092794 eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛iie la
data de 14.10.1999, Ón calitate de administrator.        J 40/113/1991, cod unic de Ónregistrare         ale societ„˛ii, ∫i, Ón calitate de asociat unic am
  Œn calitate de asocia˛i am decis modificarea                R472550                 hot„r‚t:
actului constitutiv astfel:                  Œn baza hot„r‚rii nr. 1 din data de 20 martie        Art. 1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón
  1. Se completeaz„ obiectul de activitate cu       2002, adunarea statutar constituit„, Ón prezen˛a      T‚rgovi∫te, Str. Libert„˛ii, bl. D3, parter, imobil
urm„toarele activit„˛i:                   ac˛ionarilor reprezent‚nd 67,389 % din capitalul      denumit “Central”, jude˛ul D‚mbovi˛a, unde se vor
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime    social al societ„˛ii astfel: 43,523 % - APAPS; 16,461 %   desf„∫ura urm„toarele activit„˛i:
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu     - Asocia˛ia PASICOM, 2,353 % Societatea Comercial„       9271 - jocuri de noroc ∫i pariuri.
semiproduse;                        PROCEC - S.R.L. ∫i 5,052 % ac˛ionari P.P.M.          Se constat„ Óndeplinite prevederile Legii
  5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,                                  nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale statutului cu privire
                              reprezenta˛i de Becali Mihaela, cod numeric
minerale ∫i produse chimice pentru industrie;                                      la validitatea hot„r‚rii.
                              personal 2531201400528, n„scut„ la data de 1
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material                                       (60/647.998)
                              decembrie 1953 Ón C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i,                     *
lemnos ∫i de construc˛ii;
  5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,       domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Popa Tatu nr. 31,
articole de menaj ∫i de fier„rie;              sectorul 1, posesoare a C.I. seria RT nr. 259260,           Societatea Comercial„
  5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,       eliberat„ de Sec˛ia 3 Poli˛ie Bucure∫ti, la data de 21    KIRI FAIR PLAY EXIM - S.R.L., Bucure∫ti
confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;            februarie 2003, Ón baza hot„r‚rii nr. 1/2002, se aduc
  5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse       urm„torele modific„ri art. 34 din contractul de                DECIZIA NR. 7
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                societate ∫i art. 24.2 din statut care vor avea
                                                                 din data de 29 septembrie 2003
  7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de      urm„toarea formulare:
birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor.          Comisia de cenzori a fost aleas„, pe o perioad„       Azi, 26.09.2003, la sediul Societ„˛ii Comerciale
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    de trei ani Ón urm„toarea componen˛„: Moro∫an        KIRI FAIR PLAY EXIM - S.R.L. din Bucure∫ti, str.
nemodificate.                                                      Sibiu nr. 16, bl. E33, parter, ap. 5, sectorul 6,
                              Floarea, cod numeric personal 2550726400501,
  Consim˛„m‚ntul asociatului Wang Zhenheng a                                     subsemnatul Kirindongo Juanlino Andre, cet„˛ean
                              n„scut„ la data de 26 iulie 1955 Ón comuna
fost luat Ón limba rom‚n„, pe care acesta o                                       olandez, domiciliat Ón 31 Wijk-Zuit 17-7913 A.C.
                              Bragadiru, jude˛ul Ilfov (fost Teleorman), fiica lui
cunoa∫te.                                                        Holland Scheveld, n„scut la data de 23.09.1955 Ón
                              Ion ∫i Ioana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Tunari     Curacao, identificat cu pa∫aportul seria N nr.
   (56/647.994)
                              nr. 26, bl. 76 ABC, sc. C, et. 2, ap. 119, sectorul 5,   6159117, eliberat la data de 11.07.1996, de˛in„tor a
              *
                              poseoare a C.I. seria RX nr. 139930, eliberat„ de      100 % din p„r˛ile sociale ale societ„˛ii, ∫i, Ón calitate
      Societatea Comercial„              Sec˛ia 19 Bucure∫ti la data de 2 noiembrie 1999;      de asociat unic, am hot„r‚t:
   CAPITAL GROUP - S.R.L., Bucure∫ti           Boe˛i Eleonora-Ana, cod numeric personal            Art. 1. Ónfiin˛area unui punct de lucru Ón Pite∫ti,
                              2391213400031, n„scut„ la data de 13 decembrie       Bd. Republicii nr. 110, jude˛ul Arge∫, unde se vor
         ACT ADIfiIONAL               1939 Ón comuna Nicore∫ti, jude˛ul Gala˛i, fiica lui     desf„∫ura urm„toarele activit„˛i: 9271 - jocuri de
                              Nicolae ∫i Sultana, domiciliat„ Ón Bucure∫ti,        noroc ∫i pariuri.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                      Se constat„ Óndeplinite prevederile Legii
                              Intrarea Ion ™ulea nr. 5, bl. I.23, sc. B, et. 3, ap. 17,
  CAPITAL GROUP - S.R.L., Ónmatriculat„ la                                      nr. 31/1990, republicat„, ∫i ale statutului cu privire
                              sectorul 3, posesoare a B.I. seria D.B. nr. 813673
    Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                                      la validitatea hot„r‚rii.
                              eliberat de Circa 13 Mili˛ie la data de 20 martie
  J 40/12641/2003 ∫i cod unic de Ónregistrare                                       (61/647.999)
    15754088 cu sediul Ón Bucure∫ti, Bd.         1987, ∫i Bobonete Ioana, cod numeric personal
                              2390319400014, n„scut„ la data de 19 martie 1939
                                                                          *
 Tineretului nr. 31, bl. 37, sc. A, et. 9, ap. 37,
           sectorul 4              Ón comuna B„l„ne∫ti, jude˛ul Gorj, fiica lui Ion ∫i
                                                                  Societatea Comercial„
  Asocia˛ii:                       Maria, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Jean Atanasiu          SERVICII SALUBRITATE
  Anastassiades Costas, cet„˛ean cipriot, n„scut la    nr. 12, sectorul 2, posesoare a B.I. seria B.N nr.          BUCURE™TI - S.A., Bucure∫ti
data de 5.07.1965 Ón Atena, Grecia, c„s„torit, cu      079795, eliberat de Circa 9 Mili˛ie la data de 29
domiciliul Ón declarat Ón 2 Kozanis St. Strovolos      martie 1980, aplicat foto doi de Sec˛ia 9 Poli˛ie               ACT ADIfiIONAL
2002 Nicosia, Cyprus, identificat cu pa∫aport nr.      Bucure∫ti, la data de 8 aprilie 1994.
CO88199 eliberat la data de 21.08.1996 de           Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
autorit„˛ile din Cipru;                   contractul de societate ∫i statutul Societ„˛ii        SERVICII SALUBRITATE BUCURE™TI - S.A., cu
  Tripatsas George, de na˛ionalitate cipriot„,                                     sediul Ón Bucure∫ti, ∫os. Bucure∫ti-Ploie∫ti nr.
                              Comerciale ICOM - S.A., a∫a cum a fost modificat
n„scut la data de 21.09.1962 Ón Cipru, cu domiciliul                                     17, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul
                              p‚n„ la aceast„ dat„, celelalte prevederi ale acestuia
Ón declarat Ón Cipru, 6, Arcadiou St. Makedonitissa                                   registrului comer˛ului cu nr. J 40/3525/2000,
                              r„m‚n neschimbate.
2414 Nicosia, identificat cu pa∫aport nr. C364691,                                    av‚nd codul unic de Ónregistrare 12900081
                                Redactat ∫i procesat de reprezentantul societ„˛ii
eliberat de District Nicosia, Republica Cipru la data                                   Noi:
                              azi, data autentific„rii Ón trei exemplare din care
de 20.03.2002;                                                       1. Societatea Comercial„ IRIDEX GROUP
                              dou„ exemplare s-au Ónm‚nat p„r˛ilor.
  Kythreotis Nicholas Alexander, cet„˛ean britanic,                                  IMPORT-EXPORT - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
                                (58/647.996)                      Str. Frunzei nr. 41, sectorul 2, Ónmatriculat„ la
n„scut la data de 24.06.1965 Ón Londra, Anglia,
nec„s„torit, cu domiciliul declarat Ón Cipru, Nicosia,                 *                Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
1085, 6 Glafkou St. ap. 401, identificat cu pa∫aport                                  40/2292/1991, reprezentat„ prin administratorul
nr. 701994990 eliberat la data de 20.10.1997 de            Societatea Comercial„               Pascu Corneliu, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. E.
autorit„˛ile britanice,                     DENTA DUCAR 94 - S.R.L., Bucure∫ti           Porumbaru nr. 63-65, sectorul 1;
  Ón baza hot„r‚rii adun„rii generale a asocia˛ilor                                   2. Pascu Cristian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
nr. 1/9.10.2003 ∫i a contractului de cesiune atestat              DECIZIA NR. 1              Bucure∫ti, str. Petre Liciu nr. 10, sectorul 4,
de avocat Florentina Dolofan la data de 9.10.2003,                                   identificat cu B.I. seria G.T. nr. 736897, eliberat de
                                   din data de 10 noiembrie 2003
prin care s-a cesionat de c„tre Kythreotis Nicholas                                   Sec˛ia 14 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 22.05.1996,
Alexander lui Tripatsas George un num„r de 10         Subsemnata Cornil„ Claudia-Ecaterina, cet„˛ean      av‚nd codul numeric personal 1711020440020;
p„r˛i sociale, Ón valoare de 100.000 lei fiecare,      rom‚n, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, aleea C‚mpul cu        3. Pascu Florin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
numerotate de la 1 la 10, reprezent‚nd 33,33 % din     Flori nr. 1, bl. OD2, sc. C, et. 10, ap. 129, sectorul 6,  Bucure∫ti, str. Petre Liciu nr. 10, sectorul 4,
capitalul social al societ„˛ii, s-au Óncheiat prezentul   cod numeric personal 2450925400671, identificat„      identificat cu B.I. seria G.T. nr. 736898, eliberat de
act adi˛ional, prin care societatea va func˛iona cu     cu B.I. seria G.V. nr. 394017, eliberat de Sec˛ia 22    Sec˛ia 14 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 22.05.1996,
asocia˛ii:                         Poli˛ie la data de 13.05.1996, asociat„ unic„ Ón      av‚nd codul numeric personal 1711020440012, ∫i
  1. Tripatsas George, 10 p„r˛i sociale, Ón valoare    cadrul Societ„˛ii Comerciale DENTA DUCAR 94 -         3. Croitoru Bogdan, cet„˛ean rom‚n, domiciliat
de 100.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 10,      S.R.L., am decis:                      Ón Bucure∫ti, str. Gheorghe fii˛eica nr. 173-177,
reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social ∫i va        1. Declararea punctului de lucru situat Ón        ap. 6, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD nr.
participa cu 33,33 % la beneficii ∫i pierderi;                                     330730, eliberat„ de Sec˛ia 6 Poli˛ie Bucure∫ti la
                              Ploie∫ti, str. Malu Ro∫u bl. 4H, sc. A, parter, ap. 1,
  2. Kythreotis Nicholas Alexander, 10 p„r˛i sociale,                                 data de 1.08.2003, av‚nd codul numeric personal
                              jude˛ul Prahova, unde se va desf„∫ura activitatea:
Ón valoare de 100.000 lei fiecare, numerotate de la                                   1770326463026;
                              8513 - activit„˛i de asisten˛„ stomatologic„.         5. Poppa Nicoleta, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón
11 la 20, reprezent‚nd 33,34 % din capitalul social
∫i va participa cu 33,34 % la beneficii ∫i pierderi;      2. Radierea punctului de lucru situat Ón         Bucure∫ti, calea V„c„re∫ti nr. 234, bl. 83, sc. B, et. 6,
  3. Anastassiades Costas, 10 p„r˛i sociale, Ón      Bucure∫ti, str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 5A, bl.     ap. 63, sectorul 4, identificat„ cu C.I. seria RD nr.
valoare de 100.000 lei fiecare, numerotate de la 21     107, ap. 1, sectorul 6.                   155757/2001, eliberat„ de Sec˛ia 14 Poli˛ie
la 30, reprezent‚nd 33,33 % din capitalul social ∫i va     (59/647.997)                      Bucure∫ti, av‚nd codul numeric personal
participa cu 33,33 % la beneficii ∫i pierderi.                     *                2701102443052,
  14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004
  Ón calitate de ac˛ionari, ca urmare a hot„r‚rii     Bucure∫ti la data de 13.09.2000, av‚nd codul        5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
adun„rii generale a ac˛ionarilor din data de         numeric personal 1440409400075 - vicepre∫edinte;     articole din piele.
14.10.2003 din cadrul Societ„˛ii Comerciale           c) V„duva Mariana-Felicia, cet„˛ean rom‚n,        Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ ∫i
SERVICII SALUBRITATE BUCURE™TI - S.A., am          domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Theodor Pallady nr. 1,  completeaz„ dispozi˛iile statutului Societ„˛ii
hot„r‚t um„toarele:                     bl. 26, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3, nec„s„torit„,  Comerciale B & G PRODCOM 93 - S.R.L.
  • Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii Ón     n„scut„ la data de 15.08.1977 Ón Bucure∫ti,         Celelalte prevederi din statutul Societ„˛ii
Bu∫teni, Str. Pesc„riei, zona sta˛ie de transformare     posesoare a C.I. seria RD nr. 320777, eliberat„ de    Comerciale B & G PRODCOM 93- S.R.L. r„m‚n
- cod po∫tal 105500, jude˛ul Prahova, punct de lucru     Sec˛ia 13 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 18.06.2003,    neschimbate.
Ón care urmeaz„ a se desf„∫ura urm„toarele          av‚nd codul numeric personal 2770815433018 -        Eu, asociatul, m„ oblig s„ public prezentul act
activit„˛i: 9002 -colectarea ∫i tratarea altor reziduuri   administrator.                      adi˛ional Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i s„-l
(colectarea reziduurilor din gospod„rii ∫i           2. Domnul Diaconescu Grigore (cu datele de      Ónregistrez la Oficiul registrului comer˛ului Ón
Óntreprinderi cu ajutorul cazanelor de gunoi, a       identificare de mai sus) este numit Ón func˛ia de    termenul legal.
tomberoanelor, conteinerilor etc.) ∫i cod CAEN 9003     director general al societ„˛ii, pentru un nou mandat    Redactat ∫i autentificat la sediul Biroului
- salubritate, depoluare ∫i activit„˛i similiare       de 4 ani.                        Notarial Public din Bucure∫ti, bd. Nicolae
(colectarea gunoaielor din locuri publice, Ón co∫uri      3. Œn calitate de director general, dl Diaconescu   Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 4, sectorul 3, Ón 5
de gunoi; m„turarea ∫i stropirea str„zilor,         Grigore va reprezenta Ón mod legal societatea, Ón    exemplare, din care 4 exemplare au fost eliberate
scuarurilor, pie˛elor, gr„dinilor, incluz‚nd         raporturile cu ter˛ii f„r„ limite.            p„r˛ii.
pres„rarea de sare sau nisip, dez„pezire etc.).         Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al      (66/648.003)
  • Se retrage din func˛ia de director dl Pascu      societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                           *
Paul, ∫i se Ónlocuie∫te cu dl Pascu Cristian, cet„˛ean     Redactat ∫i editat Ón 6 exemplare originale, ast„zi
rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Petre Liciu nr.     data certific„rii, din care 5 exemplare au fost          Societatea Comercial„
10, sectorul 4, n„scut la data de 20.10.1971 Ón Cluj-    Ónm‚nate p„r˛ilor, iar un exemplar a fost depus Ón      DENTAL FRIENDS - S.R.L., Bucure∫ti
Napoca, jude˛ul Cluj, nec„s„torit, identificat cu B.I.    arhiva avoca˛ial„.
seria G.T. nr. 736897, eliberat de Sec˛ia 14 Poli˛ie       (63/648.001)                             HOT√R¬REA NR. 2
Bucure∫ti la data de 22.05.1996, av‚nd codul                      *
numeric persona 1711020440020.                                              din data de 6 noiembrie 2003 a adun„rii
  • Se extinde obiectul de activitate al societ„˛ii cu        Societatea Comercial„              generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
urm„toarele activit„˛i:                      NIDA MOBCOM - S.R.L., Bucure∫ti                 DENTAL FRIENDS - S.R.L.
  7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a                                    Subsemna˛ii Chiripuci Dana-Magdalena, cet„˛ean
cl„dirilor;                                 HOT√R¬REA NR. 1             rom‚n, n„scut„ la data de 4.02.1974 Ón R‚mnicu
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente                                  V‚lcea, jude˛ul V‚lcea, c„s„torit„, domiciliat„ Ón
neclasificate Ón alt„ parte (Ónchirierea de              a adun„rii generale a asocia˛ilor
                                din data de 14 octombrie 2003 a asocia˛ilor      Bucure∫ti, bd. Chi∫in„u nr. 4, bl. M1, sc. A, ap. 1,
echipamente ∫i recipien˛i pentru colectarea                                      sectorul 2, av‚nd codul numeric personal
de∫eurilor ∫i Ón general pentru activit„˛i de         Societ„˛ii Comerciale NIDA MOBCOM - S.R.L.,
                                cu sediul Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 61,     2740204482010, identificat„ cu C.I. seria RD nr.
salubrizare);                                                     086652, eliberat„ de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de
  7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i           bl. C3, sc. D, parter, ap. 63, sectorul 6,
                               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului     15.09.1999, ∫i Chiripuci Mirel-Sebastian, cet„˛ean
gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte (Ónchirierea                                 rom‚n, n„scut la data de 2.11.1973 Ón Giurgiu,
de echipamente ∫i recipien˛i pentru colectarea         cu nr. J 40/11648/2002, cod fiscal R15018450
                                                           jude˛ul Giurgiu, c„s„torit, domiciliat Ón Bucure∫ti,
de∫eurilor ∫i Ón general pentru activit„˛i de          Subsemna˛ii Zamfir Dan-Liviu, cet„˛ean rom‚n,
                                                           bd. Chi∫in„u nr. 4, bl. M1, sc. A, ap. 1, sectorul 2,
salubrizare);                        domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 61, bl. C3,
                                                           av‚nd codul numeric personal 1731102423018,
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se          sc. D, parter, ap. 63, sectorul 6, identificat cu C.I.
                                                           identificat cu C.I. seria RT nr. 229782, eliberat„ de
efectueaz„ prin magazine (v‚nz„rile cu am„nuntul       seria DP nr. 086461, eliberat„ de Sec˛ia 22 Poli˛ie la
                                                           Sec˛ia 9 Poli˛ie la data de 20.04.2001, Ón calitate de
ale oric„rui tip de marf„, Ón orice mod, neincluse Ón    data de 13.08.2002, ∫i Zamfir Nicoleta, cet„˛ean
                                                           asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DENTAL FRIENDS
clasele anterioare, inclusiv v‚nzarea de           rom‚n, domicilat„ Ón Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr.
                                                           - S.R.L., Óntruni˛i Ón conformitate cu prevederile
echipamente ∫i recipien˛i pentru colectarea         61, bl. C3, sc. D, parter, ap. 63, sectorul 6,
                                                           legale, am hot„r‚t s„ aducem urm„toarele
de∫eurilor ∫i folosite Ón general Ón activit„˛i de      identificat„ cu C.I. seria DP nr. 064630, eliberat„ de
                                                           modific„ri la actul constitutiv al societ„˛ii:
salubrizare).                        Sec˛ia 22 Poli˛ie la data de 1.08.2001, Ón calitate de
                                                             1. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,
  Celelalte dispozi˛ii din actul constitutiv al      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NIDA MOBCOM -
                                                           str. Ion Mortun nr. 20, mansard„, sectorul 3, unde
societ„˛ii r„m‚n nemodificate prezentul act         S.R.L., am hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru
                               Ón Bucure∫ti, Str. Emancip„rii nr. 25-29, sectorul 2,  se vor desf„∫ura activit„˛ile: 3310 - produc˛ie de
adi˛ional f„c‚nd parte integrant„ ∫i complet‚nd
                               cu activitatea de: 3614 - produc˛ia altor tipuri de   aparatur„ ∫i instrumente medicale.
dispozi˛iile acestuia Ón mod corespunz„tor.
                               mobilier.                          2. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
  Redactat ∫i dactilografiat Ón 5 exemplare.
                                 (64/648.002)                    cu urm„toarele activit„˛i: cod CAEN 3310 -
   (62/648.000)
                                            *               produc˛ie de aparatur„ ∫i instrumente medicale.
              *                                              Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                                    Societatea Comercial„             neschimbate.
     Societatea Comercial„
                                 B & G PRODCOM 93 - S.R.L., Bucure∫ti           (67/648.004)
   IMOBILIARA CHRISSOVELONI - S.A.
        Bucure∫ti
                                                                        *
                                        DECIZIA NR. 1
                                                                Societatea Comercial„
          ACT ADIfiIONAL
                                     din data de 1 august 2003            CREDISSON INTERNATIONAL - S.R.L.
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        Subsemnatul Gheorghe Viorel, asociat unic al             Bucure∫ti
    IMOBILIARA CHRISSOVELONI - S.A.            Societ„˛ii Comerciale B & G PRODCOM 93 - S.R.L.,
  Subsemnatul Vl„descu Lucian-Dan, domiciliat Ón      Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu           HOT√R¬REA NR. 3231
Bucure∫ti, Str. Piscului nr. 20, bl. 40, sc. 1, et. 6, ap.  nr. J 40/15230/1993, cod fiscal 4262357, decid:
                                                             din data de 7 noiembrie 2003 a adun„rii
25, sectorul 4, posesor al C.I. seria RR nr. 031337,      Articol unic: Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón
                                                             generale din cadrul Societ„˛ii Comerciale
eliberat„ de S.E.P. - Bucure∫ti la data de 6.04.1998,    Bucure∫ti, str. Post„varul nr. 62-68, sectorul 3, Ón
                                                             CREDISSON INTERNATIONAL - S.R.L., cu
av‚nd codul numeric pesronal 1730126340056, Ón        baza contractului de Ónchiriere Ónregistrat la
                                                           sediul Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 155, bl.
calitate de Ómputernicit al ac˛ionarilor Societ„˛ii     Administra˛ia Financiar„ a Sectorului 3 cu nr.
                                                            D1, tronson V, et. 8, sectorul 1, Ónmatriculat„
Comerciale IMOBILIARA CHRISSOVELONI - S.A.,         20587/2003.
                                                              la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
persoan„ juridic„, cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.          (65/648.003)
                                                             J 40/13611/2002, cod unic de Ónregistrare
Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 3, ap. 102,            ACT ADIfiIONAL                         15104905
sectorul 1, cod unic de Ónregistrare 11405220, cu
num„rul de ordine la Oficiul registrului comer˛ului        la statutul Societ„˛ii Comerciale B & G        1. Andronescu Florin, domiciliat Ón Bucure∫ti,
J 40/216/1999, atribut fiscal R, av‚nd un capital       PRODCOM 93 - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,      str. ™tefan Negulescu nr. 17, sectorul 1, posesor al
social subscris ∫i v„rsat Ón valoare de 8.332.612.000    str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1, sc. 1, et. 2, ap. 7,    C.I. seria RT nr. 006610, eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie
lei, din care 2.171.443.000 lei, ∫i 1.616.228 $,       sectorul 3, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    Bucure∫ti la data de 22.10.1997, av‚nd codul
  Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea adun„rii generale        comer˛ului cu nr. J 40/15230/1993, cod fiscal      numeric personal 1570426400361, ∫i
extraordinare a ac˛ionarilor societ„˛ii nr. 1 din                  4262357               2.   Societatea   Comercial„     FLANCO
3.11.2003, ∫i pentru ducerea la Óndeplinire a          Subsemnatul Gheorghe Viorel, domiciliat Ón      INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti,
prevederilor acesteia, am decis redactarea ∫i        Bucure∫ti, str. Danubiu nr. 10, bl. 6D1, sc. 1, et. 2,  str. Briharia nr. 67-77, sectorul 1, Ónmatriculat„ la
semnarea prezentului act adi˛ional la actul         ap. 7, sectorul 3, identificat cu C.I. seria RR nr.   Oficiul   registrului   comer˛ului   cu  nr.
constitutiv al societ„˛ii, Ón conformitate cu        123637, eliberat„ de Sec˛ia 11 Poli˛ie la data de    J 40/22440/1994, cod unic de Ónregistrare 6549491,
urm„toarele clauze:                     16.10.2000, av‚nd codul numeric personal         reprezentat„ legal prin administrator Ghenea
  1. Societatea va fi administrat„ pentru un        1690801431518, Ón calitate de asociat unic al      Marius-Aurel,
mandat de 4 ani de un consiliu de administra˛ie cu      Societ„˛ii Comerciale B & G PRODCOM 93- S.R.L.,       Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
urm„toarea componen˛„:                    am decis modificarea statutului societ„˛ii, astfel:   CREDISSON INTERNATIONAL - S.R.L., au hot„r‚t
  a) Chrissoveloni Ion-Nicolae, cet„˛ean rom‚n,        Att. 1. Se renun˛„ la toate activit„˛ile societ„˛ii  urm„toarele:
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C„derea Bastiliei nr. 59,   cuprinse Ón statutul societ„˛ii.              Art. 1. Se deschid urm„toarele puncte de lucru
et. 3, ap. 4, sectorul 1, c„s„torit, n„scut la data de     Art. 2. Obiectul de activitate al societ„˛ii este:  ale   Societ„˛ii  Comerciale    CREDISSON
15.09.1943 Ón Bucure∫ti, posesor al B.I. seria D.V. nr.     • domeniul principal de activitate al societ„˛ii   INTERNATIONAL - S.R.L.:
001397, eliberat de Sec˛ia 3 Poli˛ie Bucure∫ti la data    este: 524 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         - punct de lucru “Credisson Elvila Brad” situat Ón
de 7.03.1991, av‚nd codul numeric personal          specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„   Brad, Str. Republicii, bl. 8, parter, jude˛ul
1430915400299 - pre∫edinte;                 parte;                          Hunedoara;
  b) Diaconescu Grigore, cet„˛ean rom‚n,           • obiectul principal de activitate este: 5242 -     - punct de lucru “Credisson Elvila C„l„ra∫i“
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. C‚mpia Libert„˛ii nr.     comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;           situat Ón C„l„ra∫i, Str. 1 Decembrie 1918, bl.
37, bl. IC3, sc. 1, et. 6, ap. 70, sectorul 3, c„s„torit,    • activit„˛ile secundare sunt:            Arcadia, parter, jude˛ul C„l„ra∫i;
n„scut la data de 9.04.1944 Ón satul Pe∫teana,         5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume      - punct de lucru “Credisson Elvila Curtea de
comuna B‚lteni, jude˛ul Gorj, posesor al C.I. seria     proaspete;                        Arge∫“ situat Ón Curtea de Arge∫, Str. Basarabilor, bl.
RT nr. 122141, eliberat„ de Sec˛ia 12 Poli˛ie          5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;        E4A, jude˛ul Arge∫;
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                a IV-a,  Nr. 32/6.I.2004                   15
  - punct de lucru “Credisson Elvila Petro∫ani”     Ón valoare total„ de 2.078.000.000 lei, numerotate de     Art. 2. Societatea Comercial„ DANUBIU RO 2002
situat Ón Petro∫ani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 79,    la 51 la 20.780 inclusiv, reprezent‚nd echivalentul    - S.R.L. deschide un punct de lucru situat Ón Tulcea,
jude˛ul Hunedoara;                    a 60.510 $, reprezent‚nd 100 % capitalul social,     Strada 1848, bl. 6, sc. B, ap. 3, jude˛ul Tulcea, unde
  - punct de lucru “Credisson Elvila Tecuci” situat   participare la beneficii ∫i pierderi.           va desf„∫ura activit„˛i administrative de birou.
Ón Tecuci, str. Ion Petrovici nr. 12, jude˛ul Gala˛i.    Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n     Dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri se vor Ónscrie la
  Art. 2. Œn vederea ducerii la Óndeplinire a      neschimbate.                       Oficiul Registrului Comer˛ului al Municipiului
prevederilor prezentei hot„r‚ri, se deleag„ s„        Dispozi˛iile prezentului act adi˛ional se vor     Bucure∫ti.
reprezinte Societatea Comecial„ CREDISSON         Ónscrie la Oficiul Registrului Comer˛ului al          (72/648.009)
INTERNATIONAL - S.R.L. Ón fa˛a autorit„˛ilor       Municipiului Bucure∫ti.                               *
competente de orice grad din ˛ar„, dna avocat        Redactat ∫i editat la Cabinetul de avoca˛i
Lenus Ianus, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón        Petrescu Adrian Lauren˛iu Ón 6 exemplare, din care          Societatea Comercial„
Bucure∫ti, Str. Voinicului nr. 8, sectorul 3,       5 se Ónm‚neaz„ p„r˛ii.                      MAD FASHION - S.R.L., Bucure∫ti
posesoare a C.I. seria RR nr. 242357, eliberat„ de      (70/648.007)
Sec˛ia 11 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 5.11.2002,                  *                        HOT√R¬REA NR. 30
av‚nd puteri depline.
   (68/648.005)                          Societatea Comercial„              a adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
             *                   KRALEX COM - S.R.L., Bucure∫ti                   25.09.2003
                                                            Zaharia D„nu˛ Iulian, domiciliat Ón Bucure∫ti,
      Societatea Comercial„
H.E.R.D.I.C.O. PRODCOM - S.R.L., Bucure∫ti          NUM√R DE ORDINE ŒN REGISTRUL COMERfiULUI
                                                          Calea C„l„ra∫ilor nr. 311, bl. 71, sc. 1, ap. 32,
                                       J 40/1050/2002
                                                          sectorul 3, posesor al B.I. seria RR nr. 107437, ∫i
         ACT ADIfiIONAL                                           Zaharia Ana-Maria, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Calea
                                  COD UNIC DE ŒNREGISTRARE 14450072        C„l„ra∫ilor nr. 311, bl. 71, sc. 1, ap. 32, posesoare a
  la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                  B.I. seria RR nr. 107438, asocia˛i ai Societ„˛ii
 H.E.R.D.I.C.O. PRODCOM - S.R.L., cu sediul Ón              MINISTERUL JUSTIfiIEI            Comerciale MAD FASHION - S.R.L., Ónregistrat„ la
   Bucure∫ti, str. Sinaia nr. 58, sectorul 2,                                  Oficiul registrului comer˛ului        cu nr. J
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                  40/7963/2001 ∫i cod unic de Ónregistrare 14185537,
    cu nr. J 40/9458/1997, cod unic de               TRIBUNALUL BUCURE™TI
                                                          au hot„r‚t declararea unui punct de lucru situat Ón
        Ónregistrare 10012630                                        Bucure∫ti, ∫os. Nicolae Titulescu nr. 92,. bl. 13,
                                    DOSAR NR. 235882/2003
  Subsemnatul Dinca Florin-Claudiu, cet„˛ean                                   sectorul 1.
rom‚n, n„scut la data de 8.08.1971 Ón Bucure∫ti,          ŒNCHEIEREA DE RECTIFICARE              (73/648.010)
sectorul 2, c„s„torit, av‚nd codul numeric personal                                              *
1710808421510, domiciliat Ón Bucure∫ti, aleea          din data de 13 noiembrie 2003
Sinaia nr. 20, bl. 84B, sc. 2, et. 6, ap. 104, sectorul   Judec„tor delegat                         Societatea Comercial„
2, identificat cu C.I. seria RX nr. 191209, eliberat„    la O.R.C. de pe l‚ng„                      YORK FARM - S.R.L., Bucure∫ti
de Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de 3.07.2003, Ón calitate    Tribunalul Bucure∫ti    - Elisabeta Gavrilescu
de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale          Referent          - Mitroi Maria               HOT√R¬RTEA NR. 3
H.E.R.D.I.C.O. PRODCOM - S.R.L., ca urmare a                      - Dumitrescu
deciziei asociatului unic nr. 2 din data de 7.11.2003,                                a adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
aduc urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al     Pe rol solu˛ionarea Ónregistr„rii din oficiu nr.            15.10.2003
societ„˛ii:                        235882 din 10.11.2003 privind rectificarea erorii
                                                            Subsemna˛ii:
  1. Schimbarea domeniului principal de activitate   materiale strecurate Ón dispozitivul Óncheierii nr.
                                                            - Becheanu Dorel Cristinel, domiciliat Ón
al societ„˛ii cod CAEN: 521 - comer˛ cu am„nuntul     1018/SC/14.02.2002 cu privire la numele dnei
                                                          Bucure∫ti, str. Soldat Ene Modoran nr. 8, bl. M89,
Ón magazine nespecializate, ∫i a activit„˛ii       Blagica Kostova, asociat al Societ„˛ii Comerciale
                                                          sc. 1, et. 4, ap. 28, sectorul 5, legitimat cu B.I. B.T.
principale: cod CAEN 5211 - comer˛ cu am„nuntul      KRALEX COM - S.R.L., cod unic de Ónregistrare
Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare          14450072, num„r de ordine Ón registrul comer˛ului     nr. 485484, eliberat de Mili˛ia Corabia la data
predominant„ de produse alimentare, b„uturi ∫i      J 40/1050/2002.                      14.09.1983, revizat la data de 23.09.1993, cod
tutun.                            Cererea a fost solu˛ionat„ Ón lipsa p„r˛ii.      numeric personal 1690912282228;
  2. Prelungirea mandatului de administrator al                                   - Becheanu Adina Maria, domiciliat„ Ón
                                    JUDEC√TORUL DELEGAT             Bucure∫ti, str. Soldat Ene Modoran nr. 8, bl. M89,
dlui Dinca Florin-Claudiu, cu o perioad„ de 4 ani,
Óncep‚nd cu data de 7.11.2003.                Asupra cererii de fa˛„:                sc. 1, et. 4, ap. 28, sectorul 5, legitimat cu C.I. seria
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n     Av‚nd Ón vedere Ónregistrarea din oficiu nr.      RX nr. 120882, eliberat„ de sec˛ia 19 Poli˛ie la data
neschimbate.                       235882 din 10.11.2003 privind rectificarea erorii     de   12.05.1999,    cod   numeric   personal
  Redactat Ón 5 exemplare, din care au fost       materiale strecurate Ón dispozitivul Óncheierii nr.    2761124282259, ∫i
eliberate 4 exemplare.                  1018/SC/14.02.2002, judec„torul delegat re˛ine c„,      - Mitrea Niculina, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, Valea
   (69/648.006)                     Ón mod eronat, Ón dispozitivul acestei Óncheieri la    C„lug„reasc„ nr. 8, bl. 7, sc. 7, et. 1, ap. 81,
             *                numele asocia˛ilor s-a strecurat Blaghita Kostova.    sectorul 6, legitimat„ cu B.I. seria B.T. nr. 005413,
                                                          eliberat de Sec˛ia 22 la data de 27.10.1995, cod
     Societatea Comercial„               Pentru aceste motive, Ón numele legii, dispune:     numeric personal 2430212400350,
   HAYASTAN IMPORT-EXPORT - S.R.L.             Œn baza art. 281 din Codul de procedur„ civil„      Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
        Bucure∫ti                 dispune Óndreptarea erorii materiale din         YORK FARM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, bd.
                             dispozitivul Óncheierii nr. 1018/SC/14.02.2002, Ón    Constantin Br‚ncoveanu nr. 110 B, sectorul 4, am
         ACT ADIfiIONAL              sensul c„ numele corect al asociatei este Blagica     hot„r‚t ad„ugarea urm„toarelor coduri CAEN:
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      Kostova.                           1. comer˛ cu am„nuntul cu produse farmaceutice
HAYASTAN IMPORT-EXPORT - S.R.L., cu sediul          Prezenta Óncheiere face parte integrant„ din      - cod CAEN 5231;
Ón Bucure∫ti, str. Doamna Ghica nr. 30, bl. 11,      Óncheierea nr. 1018/SC/14.02.2002.              2. fabricarea produselor farmaceutice de baz„ -
  sc. 2, et. 2, ap. 37, sectorul 1, cod unic de       Cu recurs, Ón conformitate cu art. 6 din Legea nr.   cod CAEN 2441.
Ónregistrare 11272736, Ónmatriculat„ la Oficiul      26/1990, republicat„, ∫i modificat„.              (74/648.011)
registrului comer˛ului cu nr. J 40/12088/1998        Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ ast„zi, 13.11.2003.                 *
  Subsemnatul Hovakimyan Karen, cet„˛ean           (71/648.008)
armean, domiciliat Ón Armenia, Erevan, str.                     *                      Societatea Comercial„
Ohanova nr. 13, ap. 18, posesor al pa∫aportului                                       ARTA FARM - S.R.L., Bucure∫ti
seria AF nr. 0327359, eliberat de autorit„˛ile           Societatea Comercial„
armene la data de 26.06.2001, Ón calitate de asociat     DANUBIU RO 2002 - S.R.L., Bucure∫ti                  HOT√R¬REA NR. 3
unic al Societ„˛ii Comerciale HAYASTAN IMPORT-
EXPORT - S.R.L., v„z‚nd dispozi˛iile deciziei nr. 2           HOT√R¬REA NR. 12              a adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
din 3.11.2003, am decis modificarea ∫i completarea                                          16.10.2003
                              a adun„rii generale a asocia˛ilor din data de
actului constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:            16.10.2003                  Subsemna˛ii:
  Art. 1. Se majoreaz„ capitalul social al Societ„˛ii                                 - Becheanu Dorel Cristinel, domiciliat Ón
Comerciale HAYASTAN IMPORT-EXPORT - S.R.L. cu        Subsemna˛ii:
                                                          Bucure∫ti, str. Soldat Ene Modoran nr. 8, bl. M89,
suma de 60.000 $, reprezent‚nd 2.073.000.000 lei, la     - Rusan Lucian Dan, domiciliat Ón Bucure∫ti, str.
                                                          sc. 1, et. 4, ap. 28, sectorul 5, legitimat cu B.I. B.T.
cursul stabilit de B.N.R. pentru data de ast„zi,     Witing nr. 6, et. 1, ap. 2, sectorul 1, posesor al B.I.
                                                          nr. 485484, eliberat de Mili˛ia Corabia la data
6.11.2003 ( 1 $ = 34.550). Subscrierea ∫i v„rsarea    seria G.V. nr. 519366, eliberat de Sec˛ia 3 Poli˛ie la
                                                          14.09.1983, revizat la data de 23.09.1993, cod
aportului la capitalul social se realizeaz„ ast„zi,    data de 28.11.1996, cod numeric personal
                                                          numeric personal 1690912282228, ∫i
6.11.2003, de c„tre asociatul unic Hovakimyan       1541021400157, ∫i
                                                            - Becheanu Adina Maria, domiciliat„ Ón
Karen prin virament bancar din contul personal Ón      - Nichifor Carmen, domiciliat„ Ón Tulcea, Str.
                             Sabinelor nr. 23, bl. C3, sc. A, et. 4, ap. 18, jude˛ul  Bucure∫ti, str. Soldat Ene Modoran nr. 8, bl. M89,
contul societ„˛ii.                                                 sc. 1, et. 4, ap. 28, sectorul 5, legitimat cu C.I. seria
  Art. 2. Majorarea capitalului social al Societ„˛ii   Tulcea, posesoare a C.I. seria TC nr. 0053680,
                             eliberat„ la data de 11.02.2002 de Poli˛ia Tulcea, cod  RX nr. 120882, eliberat„ de sec˛ia 19 Poli˛ie la data
Comerciale HAYASTAN IMPORT-EXPORT - S.R.L. se
                             numeric personal 2680106364213,              de   12.05.1999,    cod   numeric   personal
realizeaz„ prin emiterea a 20.730 p„r˛i sociale, cu o
                               Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    2761124282259,
valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i Ón valoare total„
de 2.073.000.000 lei, numerotate de la 51 la 20.730    DANUBIU RO 2002 - S.R.L., Óntruni˛i Ón ∫edin˛„        Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
inclusiv.                         extraordinar„, cu unanimitate de voturi, am hot„r‚t    ARTA FARM - S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str.
  Art. 3. Ca urmare a major„rii de capital social,    urm„toarele:                       Soldat Een Modoran nr. 8, bl. M89, sc. 1, et. 4,
intervenit„, structura capitalului social al Societ„˛ii   Art. 1. Societatea Comercial„ DANUBIU RO 2002     ap. 28, sectorul 5, am hot„r‚t ad„ugarea unui nou
Comerciale HAYASTAN IMPORT-EXPORT - S.R.L. se       - S.R.L. deschide un punct de lucru situat Ón       cod CAEN: fabricarea produselor farmaceutice de
modific„ ∫i va avea urm„toarea form„:           Bucure∫ti, str. Praga nr. 7, parter, ap. 2, sectorul 1,  baz„ - cod CAEN 2441.
  - Hovakimyan Karen de˛ine un num„r de 20.780      unde va desf„∫ura activit„˛i administrative de         (75/648.012)
p„r˛i social, cu o valoare nominal„ de 100.000 lei ∫i   birou.                                        *
  16                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 32/6.I.2004
     Societatea Comercial„              domiciliat„ Ón Bucure∫ti, calea Ferentari nr. 18, bl.      7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
  QUADRANT-AMROQ BEVERAGES - S.A.            125, sc. 1, et. 7, ap. 86, sectorul 5, cod numeric      imobiliare proprii;
        Bucure∫ti                 personal 2641024400524, identificat„ cu B.I. seria       7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                              G.R. nr. 061092, eliberat de Sec˛ia 9 Poli˛ie la data    imobiliare proprii sau Ónchiriate.
        HOT√R¬REA NR. 179              de 1.11.1994,                          Celelalte prevederi r„m‚n neschimbate.
                               asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MARTA LOGU         Actul a fost redactat de dr. avocat Al Jbour Al
    a adun„rii generale extraordinare a
                              TEXTIL IMPEX - S.R.L., au hot„r‚t:              Majali Abdel Alah, identificat cu carnetul de
    ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
                               1. Se radiaz„ din obiectul de activitate al        identitate pentru avoca˛i nr. 7033/1.02.2003,
   QUADRANT-AMROQ BEVERAGES - S.A.
                              societ„˛ii activitatea cod CAEN 6521 - activit„˛i de     eliberat de Baroul Bucure∫ti, Ón 4 exemplare, ast„zi,
        din data de 3.11.2003
                              creditare pe baz„ de contract (leasing financiar).      data semn„rii actului, eliber‚ndu-se p„r˛ilor 3
  Subscrisele                        2. Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Bucure∫ti,     exemplare.
  - QUADRANT-AMROQ BOTTLING COMPANY            bd. M„r„∫e∫ti nr. 42, bl. 1, sc. 3, et. 1, ap. 74,        (78/648.015)
(EUROPE) LIMITED, de˛in„toare a 1.783.273 ac˛iuni
                              sectorul 4, unde se va desf„∫ura activitate proprie                  *
nominative, echivalentul a 1,712697151 % din
                              de birou.
capitalul social, reprezentat„ de c„tre dl Elyakim
                               Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n            Societatea Comercial„
Davidai, Ómputernicit prin procur„;
                              neschimbate.                             ARTPRINT - S.R.L., Bucure∫ti
  - QUADRANT-AMROQ BOTTLING COMPANY
                                (77/648.014)
LIMITED, de˛in„toare a 102.303.536 ac˛iuni
nominative, echivalentul a 98,254711839 % din
                                            *                         DECIZIA NR. 328
capitalul social, reprezentat„ de c„tre dl Elyakim                                    din data de 7.11.2003, a asociatului unic al
                                    Societatea Comercial„
Davidai, Ómputernicit prin procur„;                                             Societ„˛ii Comerciale ARTPRINT - S.R.L.
  -  QUADRANT-AMROQ       INTERNATIONAL           AL AHRAM - S.R.L., Bucure∫ti
                                                              Subsemnatul Rasuceanu I. Miron, cet„˛ean
LIMITED, de˛in„toare a 17.681 ac˛iuni nominative,
                                       ACT ADIfiIONAL               rom‚n, domiciliat Ón Bucure∫ti, bd. Nicolae
echivalentul a 0,016981246 % din capitalul social,
                                                            Titulescu nr. 12, bl. 21A, ap. 16, sectorul 1, posesor
reprezentat„ de c„tre dl Elyakim Davidai,         la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AL       al B.I. seria D.K. nr. 047433, eliberat„ de Circa 4
Ómputernicit prin procur„;                   AHRAM - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul         Mili˛ie la data de 21.04.1989, cod numeric personal
  - QUADRANT ROMANIA LIMITED, de˛in„toare a        registrului comer˛ului cu nr. J 40/9341/1999,
16.252 ac˛iuni nominative, echivalentul a                                        1381115400164, Ón calitate de asociat unic ∫i
                              cu sediul social Ón Bucure∫ti, Bd. Unirii nr. 16,      administrator al Societ„˛ii Comerciale ARTPRINT -
0,015608801 % din capitalul social, reprezentat„ de     bl. 5A, ap. 13, sectorul 4, cod fiscal 12342287
c„tre dl Elyakim Davidai, Ómputernicit prin                                       S.R.L., Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului
procur„, ™I                          Subsemnatul Gomaa Mohamed Hassan El            cu nr. J 40/2076/19.04.1991, cod unic de
  - Societatea Comercial„ SITACO - S.A.,         Bahawashy, cet„˛ean egiptean, identificat cu         Ónregistrare 401053, cu atribut fiscal R, cu sediul Ón
de˛in„toare a unei ac˛iuni nominative, echivalentul    pa∫aportul nr. 240074, eliberat de autorit„˛ile       Bucure∫ti, str. Sulina nr. 26, sectorul 5, am decis
a 0,000000963 % din capitalul social, reprezentat„ de   egiptene la data de 6.01.2001 (pa∫aport anterior       urm„toarele:
c„tre dl Mihai Matyas, Ón calitate de reprezentant     536587) Ón nume propriu ∫i pentru Ahmed El Sayed        1. se recodific„ obiectul principal de activitate:
legal,                           Abdalla Elsisi, cet„˛ean egiptean, conform hot„r‚rii     2125 - fabricarea altor articole din h‚rtie ∫i carton,
  Ón calitate de ac˛ionari ai Societ„˛ii Comerciale    adun„rii generale a asocia˛ilor nr. 1/20.10.2003, Ón     neclasificate Ón alt„ parte;
QUADRANT-AMROQ BEVERAGES - S.A., cu sediul Ón       calitate de asocia˛i, am hot„r‚t:                2. se radiaz„ Óntreg obiectul secundar de
Bucure∫ti, ™os. Viilor nr. 55, sectorul 5, Ónregistrat„    Se schimb„ sediul social din Bucure∫ti, Bd. Unirii    activitate;
cu nr. J 40/27211/1994, cod unic de Ónregistrare      nr. 16, bl. 5A, ap. 13, sectorul 4, Ón Bucure∫ti, aleea     3. se majoreaz„ valoarea p„r˛ii sociale de la 5.000
6811508, capital social subscris ∫i integral v„rsat    Dobrina nr. 8, bl. 49C1, sc. 1, et. 2, ap. 35, sectorul 2.  lei la 100.000 lei, iar capitalul subscris ∫i v„rsat Ón
183.252.507.680 lei,                     Se prelunge∫te durata mandatelor celor doi        valoare de 90.000.000 lei va fi Ómp„r˛it Ón 900 p„r˛i
  Óntrunite Ón cadrul adun„rii generale          administratori Gomaa Mohamed Hassan El            sociale, fiecare Ón valoare de 100.000 lei;
extraordinare a ac˛ionarilor, legal constituit„ Ón     Bahawashy ∫i Ahmed El Sayed Abdalla Elsisi pe          4. se precizeaz„ noi activit„˛i secundare:
prezen˛a tuturor ac˛ioanrilor, care de˛in Óntregul     durat„ nedeterminat„.                      2211 - editarea c„r˛ilor;
capital social, renun˛‚nd la formalit„˛ile de         Se completeaz„ obiectul de activitate cu           2212 - editarea ziarelor;
convocare a adun„rii,                   urm„toarele coduri CAEN:                    2213 - editarea revistelor ∫i periodicelor;
  lu‚nd Ón dezbatere ordinea de zi, noi, ac˛ionarii,     0111 - cultivarea cerealelor, porumbului ∫i a altor     2215 - alte activit„˛i de editare;
au hot„r‚t:                        plante neclasificate Ón alt„ parte;               2221 - tip„rirea ziarelor;
  1. Se aprob„ Ónfiin˛area unui punct de lucru al      0112 - cultivarea legumelor, a specialit„˛ilor        2222 - alte activit„˛i de tip„rire neclasificate Ón
societ„˛ii situat Ón Bucure∫ti, str. Vasile Milea nr. 4,  horticole ∫i a produselor de ser„;              alt„ parte;
sectorul 6.                          0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor      2223 - leg„torie;
  2. Pentru ducerea la Óndeplinire a acestei       pentru b„uturi ∫i mirodenii;                  2224 - servicii preg„titoare pentru pretip„rire;
hot„r‚ri se Ómputernice∫te dna Petrescu Magdalena,      0121 - cre∫terea bovinelor;                 2225 - alte lucr„ri de tipografie;
posesoare a C.I. seria RX nr. 180896, eliberat„ de      0122 - cre∫terea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,     3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;
sec˛ia 15 Poli˛ie Bucure∫ti la data de 6.06.2003, cod   m„garilor, cat‚rilor ∫i asinilor;                5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
numeric personal 2760603274793.                0124 - cre∫terea p„s„rilor;                agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
  Celelalte clauze din statutul ∫i contractul        0125 - cre∫terea altor animale;              semiproduse;
societ„˛ii r„m‚n neschimbate.                 0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultur„ vegetal„      5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
   (76/648.013)                     combinat„ cu cultura animalelor);              diverse;
              *                 0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;      5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
                              gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);       furaje;
     Societatea Comercial„
                               0150 - v‚n„toare, ocrotirea v‚natului, inclusiv       5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i
   MARTA LOGU TEXTIL IMPEX - S.R.L.
                              activit„˛i de servicii anexe;                produse zaharoase;
        Bucure∫ti
                               0201 - silvicultur„ ∫i exploatare forestier„;        5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
                               0202 - servicii auxiliare silviculturii ∫i exploat„rii  condimente;
        HOT√R¬REA NR. 2
                              forestiere;                           5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte
  adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii        5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse        alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;
  Comerciale MARTA LOGU TEXTIL IMPEX -          alimentare, b„uturi ∫i tutun;                  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu
      S.R.L., din data de 5.11.2003           5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón      produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
  Mardare Ovidiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data     v‚nzarea produselor cu caracter specific            5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
de 29.08.1967 Ón comuna Tansa, jude˛ul Ia∫i,        neclasificate Ón alt„ parte;                 consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
domiciliat Ón Bucure∫ti, str. Soldat Radu Tina nr. 10,    5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i      5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
sectorul 3, cod numeric personal 1670829225662,      unelte agricole, inclusiv cu tractoare;             6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;
identificat cu B.I. seria G.K. nr. 797441, eliberat de    5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;          6312 - depozit„ri.
Poli˛ia Sc‚nteia la data de 21.12.1993, ∫i Cernat       5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse            Celelalte prevederi ale statutului r„m‚n
Dumitrela Daniela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data     cosmetice ∫i de parfumerie;                 nemodificate.
de 24.10.1964 Ón comuna Pope∫ti, jude˛ul Ia∫i,        6312 - depozit„ri;                       (79/648.016)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

        Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
                cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
                ∫i nr. 5069427282 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
        Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54. tel./fax 410.77.36.
        Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
                E–mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 32/6.I.2004 con˛ine 16 pagini.                        Pre˛ul 19.280 lei    ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:8/26/2010
language:Romanian
pages:16