mof1_1995_121 by tradetrek

VIEWS: 0 PAGES: 8

									                                             PARTEA     I
Anul VII Ñ Nr. 121                                                                          Vineri, 16 iunie 1995
                              LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                             SUMAR

Nr.                                           Pagina  Nr.                                             Pagina
                    DECLARAÞII                        388.    Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, situat
                                                       în municipiul Suceava, judeþul Suceava, în admi-
Declaraþia Camerei Deputaþilor privind integrarea României                          nistrarea Ministerului de Interne...............................          5Ð6
   în structurile politice, strategice ºi economice euro-
   atlantice ......................................................................   1Ð2  392.    Ñ Hotãrâre privind aprobarea clasãrii accesului pe
                                                       coronamentul digului între Brãila ºi Galaþi, ca drum
         HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                              judeþean sub denumirea DJ 221 A .........................               6
382.   Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                   393.    Ñ Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, situat
     economici ai obiectivului de investiþii ”Blocuri de                        în municipiul Bucureºti, în administrarea Curþii de
     locuinþe de serviciu pentru cadrele militare din muni-                       Conturi........................................................................    6
     cipiul Botoºani, judeþul BotoºaniÒ .............................          3  395.    Ñ Hotãrâre privind reglementarea operaþiunii de
383.   Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-                        menþinere a valorii cotei din capitalul subscris de
     economici ai obiectivului de investiþii ”Blocuri de                        România la Banca Internaþionalã pentru
     locuinþe de serviciu pentru cadrele militare din ora-                       Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.), vãrsatã în lei
     ºul Dorohoi, judeþul BotoºaniÒ ..................................         3        ºi existentã în contul B.I.R.D. la Banca Naþionalã a
386.   Ñ Hotãrâre privind alocarea unor sume din buge-                          României la data de 30 iunie 1994 ........................              7
     tul de stat pe anul 1995 pentru continuarea lucrã-
     rilor de înlãturare a efectelor calamitãþilor naturale                 396.    Ñ Hotãrâre privind autorizarea efectuãrii unei plãþi
     care au avut loc în judeþul Hunedoara...................              4        refuzate la vizã de controlul preventiv al Curþii de
                                                       Conturi........................................................................    7
387.   Ñ Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
     economici ai obiectivului de investiþii ”Casa de copii                 397.    Ñ Hotãrâre privind stabilirea cuantumului alocaþiei
     din comuna Cozmeºti, judeþul IaºiÒ .........................            5        de stat pentru copii la 8.000 lei pe lunã ...............               8

                                     DECLARAÞII
                                       PARLAMENTUL ROMÂNIEI
                                     CAMERA DEPUTAÞILOR


                 DECLARAÞIA CAMEREI DEPUTAÞILOR
      privind integrarea României în structurile politice, strategice ºi economice euroatlantice
       Camera Deputaþilor, întrunitã în ºedinþa din 12 iunie 1995,
    subliniind opþiunea fundamentalã a României privind integrarea þãrii în structurile politice, strategice ºi economice
euroatlantice,
     reamintind constituirea Consiliului Naþional Consultativ pentru Integrare Euroatlanticã din care fac parte, fãrã excep-
þie, toate partidele reprezentate în Parlament,
    luând notã cu satisfacþie de acþiunile întreprinse de România, în urma cãrora þara noastrã are, în prezent, la
N.A.T.O., Uniunea Europei Occidentale ºi Uniunea Europeanã, un statut asemãnãtor cu cel al celorlalte state din Europa
Centralã cu vocaþie de integrare,
  2                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121

    evidenþiind prezenþa României în Consiliul Consultativ al Atlanticului de Nord, cât ºi activitatea susþinutã, desfãºu-
ratã de instituþiile competente române în cadrul Parteneriatului pentru Pace, þara noastrã fiind primul semnatar al acestui
important instrument de colaborare politico-militarã cu N.A.T.O.,
    reliefând importanþa obþinerii de cãtre România a statutului de partener asociat la Uniunea Europei Occidentale,
    reamintind Declaraþia din 8 februarie 1995, prin care Parlamentul României a salutat intrarea în vigoare a Acordului
european de asociere a României la Uniunea Europeanã, ca un pas deosebit de semnificativ pe calea integrãrii þãrii noas-
tre în Uniunea Europeanã,
    luând în considerare Hotãrârea Guvernului nr. 111 din 27 februarie 1995 privind constituirea ºi funcþionarea Comisiei
de elaborare a Strategiei naþionale de pregãtire a aderãrii României la Uniunea Europeanã, din care fac parte ºi experþi
desemnaþi de partidele politice parlamentare,
    relevând activitatea delegaþiilor Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord, la Adunarea Uniunii Europei
Occidentale, cât ºi la prima sesiune de constituire a Comitetului Parlamentar Mixt RomâniaÑUniunea Europeanã, activitate
consacratã integrãrii României în aceste structuri,
    luând notã cu îngrijorare de unele puncte de vedere exprimate la Sesiunea Adunãrii Atlanticului de Nord din 27Ñ
29 mai 1995 de la Budapesta, care aduc atingere intereselor României de integrare în N.A.T.O.,
    declarã urmãtoarele:

  1. Camera Deputaþilor îºi reafirmã voinþa sa politicã de       4. Camera Deputaþilor se pronunþã ferm pentru integra-
a acþiona în vederea integrãrii în structurile politice, econo-   rea României în N.A.T.O., o datã cu extinderea Alianþei spre
mice ºi strategice euroatlantice ºi considerã cã acestea repre-   Est, încã din prima etapã a acestui proces, ºi declarã cã
zintã un obiectiv politic major, a cãrui realizare este în      aceastã integrare nu este îndreptatã împotriva nimãnui ºi ser-
concordanþã cu apãrarea intereselor naþionale ºi constituie     veºte proceselor democratice, stabilitãþii ºi progresului eco-
un sprijin nemijlocit pentru evoluþia democraticã, pluralistã a   nomic ºi social în România. În acest scop, Camera
societãþii româneºti.                        Deputaþilor cere Guvernului sã întreprindã toate demersurile
  2. Camera Deputaþilor, luând act de eforturile Comisiei      pe care le considerã necesare în vederea atingerii acestui
de elaborare a Strategiei naþionale de pregãtire a aderãrii     obiectiv.
României la Uniunea Europeanã, în vederea realizãrii obiec-       5. Camera Deputaþilor cere Guvernului sã depunã, în con-
tivului propus, solicitã Guvernului sã ia toate mãsurile pen-    tinuare, toate eforturile pentru finalizarea negocierilor trata-
tru ca cererea oficialã de aderare a României la Uniunea       telor de bazã cu þãrile vecine, având în vedere necesitatea
Europeanã sã fie depusã pânã la sfârºitul lunii iunie 1995.     asigurãrii securitãþii ºi independenþei naþionale, în condiþiile
În acest cadru, Camera Deputaþilor considerã cã armoniza-      respectãrii ordinii constituþional-democratice din România,
rea legislaþiei României cu legislaþia comunitarã constituie un   cât ºi interesele României de integrare în structurile euro-
factor hotãrâtor în pregãtirea aderãrii României la Uniunea     atlantice.
Europeanã ºi cere Guvernului sã adopte mãsurile necesare        6. Camera Deputaþilor cere delegaþiilor sale care parti-
pentru a transmite Parlamentului României proiectele de legi,    cipã la Adunarea Atlanticului de Nord, Adunarea Parlamentarã
cât mai urgent posibil, dupã aprobarea de cãtre Consiliul      a Uniunii Europei Occidentale ºi la Comitetul Parlamentar
European la Cannes, la sfârºitul lunii iunie 1995, a Cãrþii     Mixt RomâniaÑUniunea Europeanã sã depunã eforturi sus-
albe a armonizãrii legislative, elaboratã de Comisia         þinute în vederea promovãrii obiectivelor prioritare ale
Europeanã.                              României de integrare cât mai urgentã în aceste structuri.
  3. Camera Deputaþilor considerã cã este importantã pen-       7. Camera Deputaþilor îºi exprimã speranþa cã
tru securitatea naþionalã ºi integritatea teritorialã a României   Parlamentele naþionale ale þãrilor membre N.A.T.O. ºi ale
conectarea structurilor sale de securitate cu cele ale N.A.T.O.   Uniunii Europei Occidentale, cât ºi Parlamentul European,
ºi ale Uniunii Europene. În acest cadru, Camera Deputaþilor     vor sprijini îndeaproape eforturile României de integrare în
sprijinã participarea instituþiilor guvernamentale la Consiliul de  aceste structuri euroatlantice, ceea ce va contribui în mod
Cooperare Nord-Atlantic, Parteneriatul pentru Pace ºi la re-     decisiv la consolidarea democraþiei ºi reformei în þara noas-
uniunile Uniunii Europei Occidentale.                trã, la asigurarea securitãþii ºi stabilitãþii în Europa Centralã.

  Aceastã declaraþie a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 iunie 1995.

                       PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
                            ADRIAN NÃSTASE
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121               3

 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
               GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTÃRÂRE
    privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 ai obiectivului de investiþii ”Blocuri de locuinþe de serviciu
    pentru cadrele militare din municipiul Botoºani,
            judeþul BotoºaniÒ

   Guvernul României h o t ã r ã º t e :
    Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de inves-
tiþii ”Blocuri de locuinþe de serviciu pentru cadrele militare din municipiul
Botoºani, judeþul BotoºaniÒ prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
    Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiþii aprobate în baza
legii ºi potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 521/1992.
                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VÃCÃROIU
                            Contrasemneazã:
                          Ministrul apãrãrii naþionale,
                            Gheorghe Tinca
                       Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                            Florin Georgescu
    Bucureºti, 6 iunie 1995.
    Nr. 382.


    *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
               GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
    privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
 ai obiectivului de investiþii ”Blocuri de locuinþe de serviciu
 pentru cadrele militare din oraºul Dorohoi, judeþul BotoºaniÒ

   Guvernul României h o t ã r ã º t e :
    Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de inves-
tiþii ”Blocuri de locuinþe de serviciu pentru cadrele militare din oraºul Dorohoi,
judeþul BotoºaniÒ, prevãzuþi în anexele nr. 1Ñ4*) la prezenta hotãrâre.
    Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiþii aprobate în baza
legii ºi potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 521/1992.
                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VÃCÃROIU
                            Contrasemneazã:
                          Ministrul apãrãrii naþionale,
                            Gheorghe Tinca
                       Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                            Florin Georgescu
   Bucureºti, 6 iunie 1995.
   Nr. 383.
    *) Anexele se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121

                            GUVERNUL ROMÂNIEI

                         HOTÃRÂRE
             privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995
          pentru continuarea lucrãrilor de înlãturare a efectelor calamitãþilor naturale
                   care au avut loc în judeþul Hunedoara

    Guvernul României h o t ã r ã º t e :
  Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 600 milioane lei      diere a unor poduri ºi punþi pietonale, prevãzute în anexa
din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului pe anul      la prezenta hotãrâre, iar administrarea acesteia se face de
1995, pentru judeþul Hunedoara, în vederea continuãrii lucrã-    cãtre organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor.
rilor de înlãturare a efectelor calamitãþilor naturale care au      Art. 3. Ñ Sumelor neutilizate pânã la data de 31 decem-
avut loc în judeþul Hunedoara.                    brie 1995, alocate potrivit art. 1, li se aplicã prevederile
  Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de    art. 72 din Legea nr. 10/1991 privind finanþele publice.
cãtre ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziþiilor     Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
legale, pentru continuarea ºi finalizarea lucrãrilor de reme-    corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995.

                               PRIM-MINISTRU
                             NICOLAE VÃCÃROIU
                                             Contrasemneazã:
                                       Secretar de stat, ºeful Departamentului
                                        pentru Administraþie Publicã Localã,
                                            Octav Cozmâncã
                                        Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                            Florin Georgescu    Bucureºti, 6 iunie 1995.
    Nr. 386.
                                                              ANEXÃ
                                LUCRÃRILE

       care se executã în continuare, în judeþul Hunedoara, pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor
                   naturale care au avut loc în lunile iunieÑseptembrie 1994


                                                   Suma alocatã
      Nr.                                           pentru executarea
                       Denumirea lucrãrilor
      crt.                                            lucrãrilor
                                                   Ñ mil. lei Ñ      1. Pod în satul Ludeºti pe DC 58, Ocoliºu Mic Ñ Ludeºtii de Jos                 75
      2. Douã poduri pe DC 57, BoºorodÑLuncaniÑTârsa                         100
      3. Pod pe DC 13, Buceº Ñ Dupã Piatrã Ñ Tarniþa                          75
      4. Trei poduri ºi trei punþi pietonale peste pârâul Grãdiºtea, comuna
          Orãºtioara de Sus                                    175
      5. Pod peste pârâul Sibiºel în zona comunei Beriu                        50
      6. Pod peste pârâul Geoagiu în comuna Geoagiu                          50
      7. Pod ºi punte pietonalã peste valea Sibiºelului, în zona comunei
          Sântãmãria-Orlea                                     75


                                                 TOTAL: 600
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121                5

               GUVERNUL ROMÂNIEI

             HOTÃRÂRE
    privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
       ai obiectivului de investiþii ,,Casa de copii
         din comuna Cozmeºti, judeþul IaºiÒ

     Guvernul României h o t ã r ã º t e :
     Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de inves-
tiþii ,,Casa de copii din comuna Cozmeºti, judeþul IaºiÒ, prevãzuþi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.
     Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite, conform lis-
telor de investiþii aprobate potrivit legii.
                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VÃCÃROIU
                             Contrasemneazã:
                             Secretar de stat,
                            ºeful Departamentului
                        pentru Administraþie Publicã Localã,
                             Octav Cozmâncã
                        Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                             Florin Georgescu
   Bucureºti, 6 iunie 1995.
   Nr. 387.
   *) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.               GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Suceava,
  judeþul Suceava, în administrarea Ministerului de Interne

   Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Imobilul proprietate publicã a statului, compus din construcþie
ºi terenul aferent, situat în municipiul Suceava, str. Petru Rareº nr. 70, jude-
þul Suceava, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, se transmite, fãrã platã, din administrarea Regiei Autonome de Utilitãþi
Comunale ºi Locative Suceava, aflatã sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Suceava, în administrarea Ministerului de Interne, pentru
Inspectoratul de Poliþie Judeþean Suceava.
   Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome de Utilitãþi Comunale ºi Locative
Suceava se diminueazã cu valoarea de inventar a imobilului la data de
31 decembrie 1994.
   Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol, încheiat între cele douã pãrþi, în termen de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VÃCÃROIU
                            Contrasemneazã:
                            Ministru de interne,
                            Doru Ioan Tãrãcilã
                             Ministru de stat,
                            ministrul finanþelor,
                            Florin Georgescu
                            Secretar de stat,
                           ºeful Departamentului
                        pentru Administraþie Publicã Localã,
                            Octav Cozmâncã
   Bucureºti, 6 iunie 1995.
   Nr. 388.
6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121
                                                      ANEXÃ

                       DATELE DE IDENTIFICARE
       a imobilului situat în municipiul Suceava, judeþul Suceava, care se transmite
                 în administrarea Ministerului de Interne

   Locul unde este situat     Persoana juridicã     Persoana juridicã     Caracteristici
  imobilul care se transmite  de la care se transmite   la care se transmite     tehnice

  Municipiul Suceava,     Regia Autonomã        Ministerul       Suprafaþa construitã:
  str. Petru Rareº nr. 70,   de Utilitãþi Comunale    de Interne       740,6 m2
  judeþul Suceava       ºi Locative Suceava                 Suprafaþa desfãºuratã:
                                           888,2 m2
                                           Terenul aferent:
                                           2.837 m2

                       GUVERNUL ROMÂNIEI
                      HOTÃRÂRE
            privind aprobarea clasãrii accesului pe coronamentul
              digului între Brãila ºi Galaþi, ca drum judeþean
                    sub denumirea DJ 221 A
            Guvernul României h o t ã r ã º t e :
            Articol unic. Ñ Se aprobã clasarea accesului pe coronamentul digului
         între Brãila ºi Galaþi, ca drum judeþean sub denumirea DJ 221 A, în lungime
         de 14,917 km.
                          PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VÃCÃROIU
                                Contrasemneazã:
                                Secretar de stat,
                               ºeful Departamentului
                            pentru Administraþie Publicã Localã,
                                Octav Cozmâncã
                               Ministrul transporturilor,
                                  Aurel Novac
            Bucureºti, 8 iunie 1995.
            Nr. 392.
                       GUVERNUL ROMÂNIEI
                     HOTÃRÂRE
               privind transmiterea unui imobil, situat
          în municipiul Bucureºti, în administrarea Curþii de Conturi
            Guvernul României h o t ã r ã º t e :
            Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului compus din construcþii în
         suprafaþã construitã desfãºuratã de 738 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de
         414 m2, situat în municipiul Bucureºti, str. Gabriel Pery nr. 3, sectorul 1, din
         patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
         în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Curþii de Conturi, în vede-
         rea folosirii acestuia ca sediu pentru Direcþia de control financiar a munici-
         piului Bucureºti.
            Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
         Protocolului de StatÒ se diminueazã cu valoarea din contabilitate a imobilu-
         lui transmis potrivit art. 1, pe data încheierii protocolului de predare-preluare.
            Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe
         bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate.
                          PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VÃCÃROIU
                                Contrasemneazã:
                            Secretarul general al Guvernului,
                                Viorel Hrebenciuc
                             Preºedintele Curþii de Conturi,
                                 Ioan Bogdan
                                Ministru de stat,
                                ministrul finanþelor,
                                Florin Georgescu
            Bucureºti, 8 iunie 1995.
            Nr. 393.
     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121              7

              GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
 privind reglementarea operaþiunii de menþinere a valorii cotei
 din capitalul subscris de România la Banca Internaþionalã
 pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.), vãrsatã în lei
 ºi existentã în contul B.I.R.D. la Banca Naþionalã a României
          la data de 30 iunie 1994

   Guvernul României h o t ã r ã º t e :
   Art. 1. Ñ Ca urmare a modificãrii cursului de schimb al monedei naþio-
nale faþã de dolarul S.U.A., se aprobã menþinerea valorii cotei de participare
a României la capitalul Bãncii Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
vãrsatã în lei ºi existentã în contul B.I.R.D. la Banca Naþionalã a României
la data de 30 iunie 1994, care se reîntregeºte cu suma de 25.927.879.028 lei.
   Art. 2. Ñ Operaþiunea menþionatã la art. 1 se va efectua prin emiterea
unui bilet la ordin semnat de ministrul finanþelor.
   Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va aduce la îndeplinire prevederile pre-
zentei hotãrâri.
                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VÃCÃROIU
                          Contrasemneazã:
                          Ministru de stat,
                         ministrul finanþelor,
                         Florin Georgescu
                           Guvernatorul
                       Bãncii Naþionale a României,
                          Mugur Isãrescu
   Bucureºti, 9 iunie 1995.
   Nr. 395.


              GUVERNUL ROMÂNIEI

            HOTÃRÂRE
   privind autorizarea efectuãrii unei plãþi refuzate la vizã
      de controlul preventiv al Curþii de Conturi
   În temeiul art. 25 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþio-
narea Curþii de Conturi,
   Guvernul României h o t ã r ã º t e :
    Articol unic. Ñ Se autorizeazã efectuarea de cãtre Ministerul Finanþelor
a plãþii sumei de 54.467.305,32 lei cãtre Banca Naþionalã a României, repre-
zentând contravaloarea regularizãrii de dobândã plãtitã la extern de Banca
Naþionalã a României, în numele României, în cadrul Acordului de împrumut
dintre România ºi Republica Austria, încheiat la Viena la 1 aprilie 1992 ºi
ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 51/1992, refuzatã la vizã de
controlul preventiv al Curþii de Conturi prin Decizia nr. 63 din 15 noiembrie
1994.
                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VÃCÃROIU
                          Contrasemneazã:
                          Ministru de stat,
                         ministrul finanþelor,
                         Florin Georgescu
                           Guvernatorul
                       Bãncii Naþionale a României,
                          Mugur Isãrescu
   Bucureºti, 9 iunie 1995.
   Nr. 396.
  8                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121

                               GUVERNUL ROMÂNIEI

                           HOTÃRÂRE
               privind stabilirea cuantumului alocaþiei de stat pentru copii
                          la 8.000 lei pe lunã

                 Guvernul României h o t ã r ã º t e :
                 Articol unic. Ñ Începând cu data de 1 iunie 1995, alocaþia de stat pen-
              tru copii se acordã în cuantum de 8.000 lei pe lunã.
                                  PRIM-MINISTRU
                               NICOLAE VÃCÃROIU
                                            Contrasemneazã:
                                       Ministru de stat, ministrul muncii
                                           ºi protecþiei sociale,
                                           Dan Mircea Popescu
                                       Ministru de stat, ministrul finanþelor,
                                           Florin Georgescu
                 Bucureºti, 9 iunie 1995.
                 Nr. 397.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
                    cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                    Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121/1995 conþine 8 pagini.                      Preþul 88 lei    40.816

								
To top