mof1_1995_010 by tradetrek

VIEWS: 36 PAGES: 8

									                                PARTEA        I
Anul VII Ñ Nr. 10                                                     Vineri, 20 ianuarie 1995
                   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

                                 SUMAR
               Nr.                                         Pagina
                             DECRETE
               235/1994. Ñ Decret privind conferirea medaliei ,,Crucea
                  comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial,
                  1941Ð1945Ò ................................................................   1Ð4
                    DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
               Decizia nr. 76 din 13 iulie 1994.........................................       4Ð5
               Decizia nr. 119 din 16 noiembrie 1994 .............................           6
                              «
               Decizia nr. 80 din 14 iulie 1994.........................................        7
               Decizia nr. 129 din 16 noiembrie 1994 .............................           8

                            DECRETE
                          PREªEDINTELE ROMÂNIEI

                                DECRET
              privind conferirea medaliei ,,Crucea comemorativã
               a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò
             În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor Legii
          nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ,,Crucea comemorativã a celui de-al
          doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò,
             Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
             Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
          celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ,,Crucea comemorativã
          a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò persoanelor prevãzute în anexa
          la prezentul decret.
                            PREªEDINTELE ROMÂNIEI
                                 ION ILIESCU

                                          În temeiul art. 99 alin. (2) din
                                        Constituþia României, contrasem-
                                        nãm acest decret.
                                                 PRIM-MINISTRU
                                              NICOLAE VÃCÃROIU

             Bucureºti, 25 noiembrie 1994.
             Nr. 235.
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10
                                                       ANEXÃ


 1.  Ababei I. Mihai         70.  Canache Constantin Andrei    140.  Dobre I. Dumitru
 2.  Acojocãriþei Filaret Mircea   71.  Capetti Cristea Radu      141.  Dobre Dumitru Ioan
 3.  Afloarei Gheorghe Gheorghe    72.  Caraman V. Constantin      142.  Dobre Gheorghe Nicolae
 4.  Agache Vasile ªtefan       73.  Caraman G. George        143.  Dobrescu Mihai Gheorghe
 5.  Albeanu I. Ion          74.  Carucinschi Rudolf Iulian    144.  Dobricã Gheorghe Nicolae
 6.  Alexandru M. Vasile       75.  Cãldãrescu I. Vasile      145.  Dobrin Gheorghe Iuliu
 7.  Amariþei Negroaiei Vasile    76.  Cealâcu I. Victor        146.  Dobrin Virgil Virgil
 8.  Anderson Nicolae Traian     77.  Chihaia M. Constantin      147.  Dolþu I. Pintilie
 9.  Andrei Andrei Marin       78.  Chimirel Dumitru Iancu     148.  Dombrovschi P. Oleg
10.  Andrev Ioan Traian        79.  Chioreanu I. ªtefan       149.  Dorin Vasile Ovidiu
11.  Andronescu V. Mircea       80.  Chirea Gheorghe Petre      150.  Draga M. Petru
12.  Andone V. Costache        81.  Chirulescu C. Apostol      151.  Dragomir T. Gheorghe
13.  Anton I. Gheorghe        82.  Ciobanu S. Aurel        152.  Dragomirescu T. Teodor
14.  Antone T. Dragomir        83.  Ciobanu D. Dumitru       153.  Dragnea Badea Marin
15.  Arsenescu I. Nicolae       84.  Ciobanu V. Pavel        154.  Drãgãnescu P. Ion
16.  Arsenie M. Victor        85.  Ciocârlan Nicolae Ion      155.  Drãgãnescu I. Radu
17.  Aºtefanei N. Costache      86.  Cipãianu I. Vasile       156.  Drãghicescu I. Mihai
18.  Atanasiu Dumitru Stelian     87.  Ciucu T. Dumitru        157.  Drãghici Teodor Teodor
19.  Atanasiu F. Bonifaciu      88.  Ciuhat Mihai Iancu       158.  Drãguþ Gheorghe Teodor
20.  Atanasiu Gheorghe Constantin   89.  Ciurea C. Ion          159.  Drîmbã Gheorghe Gheorghe
21.  Atanase Stere Gheorghe      90.  Ciureanu Ioan Dumitru      160.  Dulea Ion Ion
22.  Avram Gheorghe Ion        91.  Ciuvãþ C. Petre         161.  Dumitrele N. Constantin
23.  Babeþiu V. Iuliu Corneliu    92.  Câlþosu Paraschiv Ilie     162.  Dumitrescu Traian Basarab
24.  Baciu Mihai Mihai        93.  Cârjan S. Mihai         163.  Dumitrescu Teodor Florea
25.  Badea Ilie Marin         94.  Cârstea M. Gheorghe       164.  Dumitrescu Fl. Mihai
26.  Badea ªtefan Crãciun       95.  Clonaru A. Victor        165.  Dumitrescu Ion Valerie
27.  Badic V. Nicolae         96.  Coardã Ilie Mihai        166.  Dumitrescu I. Virgiliu
28.  Baloºin D. Mircea        97.  Cociº Gheorghe Gheorghe     167.  Dumitriu Ion Florea
29.  Barbu Vlad Ion          98.  Codrea Fl. Dumitru       168.  Dumitru M. Victor
30.  Barbut M. Ion          99.  Codreanu Ioan Coriolan     169.  Dvornic I. Mihail
31.  Barbu Zaharia Nicodim      100.  Codreanu T. Chiril       170.  Eftimie V. Cãlin
32.  Bardan Gheorghe Toader     101.  Cojocaru V. Ioan        171.  Ene D. Gheorghe
33.  Baron I. Mihail         102.  Cojocaru F. Petre        172.  Epuran Tãnase Ion
                   103.  Colban I. Ilie         173.  Epuran Vasile Nicolae
34.  Basov Alexei Constantin
                   104.  Colibãºanu Simion Nicolae    174.  Falcan C. Ion
35.  Bãdescu S. Gheorghe
                   105.  Colþeanu Oprea Vasile      175.  Fecioru Nicolae Petre
36.  Bãdulescu Gheorghe Mihai    106.  Constantin Ioan Aurel      176.  Filip Gheorghe Mihai
37.  Bãdescu Radu Ion        107.  Constantinescu Nicolae Mircea  177.  Fîrtat Ion Cicero
38.  Bãgulescu Petre Vasile     108.  Cornea I. Dumitru        178.  Floarea Petre Emil
39.  Bãieþan A. Alexandru      109.  Cornescu Grigore Grigore    179.  Florescu Marin Ioan
40.  Bãlan V. Tudorache       110.  Costea Alexandru Petre     180.  Floria I. Dumitru
41.  Bãrboi Dumitrachi Vasile    111.  Costescu Ion Ion        181.  Florian Ion Alexandru
42.  Bãrbatu Simion Gheorghe     112.  Cozma I. Vasile         182.  Fluture Mihai Constantin
43.  Bercea C. Constantin      113.  Crainic V. Nicu         183.  Fometescu Gheorghe Dumitru
44.  Birovescu D. Gheorghe      114.  Crãpãtureanu I. Alexandru    184.  Frãþilã S. Ioan
45.  Bîrsan Ion Teodor        115.  Creþu P. Dumitru        185.  Frãþilã Vasile Ioan
46.  Blãnaru Eftimie Iustin     116.  Cristea G. Gligor        186.  Furnicã N. Dumitru
47.  Blãgniceanu I. Nicu       117.  Cristea Marin Gheorghe     187.  Gafar M. Abdul Reuf
48.  Boca D. ªtefan         118.  Cristea Radu Ion        188.  Galeº A. Ion
49.  Bogdan Ion Basarab       119.  Cristescu Mihai Cristea     189.  Garaz I. Ilie
50.  Boloanþã A. Gheorghe      120.  Croitoru Alexandru Ioan     190.  Gavrilã Alexandru Gheorghe
51.  Boldescu Gheorghe Virgil    121.  Cucu Dumitru Constantin     191.  Gavriliu D. Vasile
52.  Bordea Anghel Dumitru      122.  Cucu I. ªtefan         192.  Gârbea Ion Titus
53.  Borºan I. Ioniþã        123.  Cupºa Petre Laurenþiu Romulus  193.  Gãletuºe Alexandru Sorin
54.  Bota V. Aurel          124.  Dambischi M. Vasile       194.  Gãvãnescu I. Gheorghe
55.  Bozianu C. ªtefan        125.  Damian V. Iosif         195.  Geanu M. Gheorghe
56.  Brandabur Mihai Vasile     126.  David Petre Costache      196.  Gionea Gh. Vasile
57.  Brãcãcilã A. Petrachi      127.  Dãnescu V. Vasile        197.  Georgescu T. Mihai Alexandru
58.  Brezeanu M. Alexandru      128.  Dãrãban I. Nicolae       198.  Georgescu I. Miron
59.  Brâncoveanu A. Mircea      129.  Dãrãban Teodor Teodor      199.  Gheba T. Grigore
60.  Bucur V. Tãnase         130.  Demetrescu I. Anghel      200.  Ghencea I. Ion Gheorghe
61.  Bubureanu I. Alexandru Dorin  131.  Diaconescu Vasile Marcel    201.  Gheorghe V. Constantin
62.  Bucoº Gheorghe Constantin    132.  Diaconescu Titus Marcel     202.  Gheorghe Florian
63.  Bugnariu A. Traian       133.  Di-Cezare Ion Antonie      203.  Gheorghe D. Gheorghe
64.  Brumã C. Eugen         134.  Dicu Ioan George Matei     204.  Gheorghe V. Iulian
65.  Brudaºcã Gheorghe Vasiliu    135.  Didulescu Ion Constantin    205.  Gheorghiþã N. Emil
66.  Bunescu Gheorghe Iosif     136.  Dima C. Constantin       206.  Gherase D. Ion
67.  Burileanu Vasile Corneliu    137.  Dima M. Constantin       207.  Gherasim C. Gheorghe
68.  Burtea S. Ion          138.  Dimitriu C. Mircea       208.  Gherchiu Costache Costicã
69.  Buzea F. Valeriu        139.  Dinu C. Petre          209.  Ghiþã I. Pavel
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10                  3

210.  Ghiþescu Gheorghe Dumitru     282.  Maximiuc I. Vasile        354.  Penciuc Nicolae Dumitru
211.  Ghiurcã Dumitru Emil       283.  Mazilu V. Gheorghe        355.  Penþa I. Augustin
212.  Golcea Nicolae Aurel       284.  Mãndicescu Gh. Vasile      356.  Perianu T. ªerban
213.  Grama M. Gheorghe         285.  Meculescu T. Grigore       357.  Perºa I. Ionescu
214.  Gramescu Ion Clement       286.  Melinte Nicolae Gheorghe     358.  Petrache R. Manea
215.  Gribînceanu David ªtefan     287.  Mihai P. Ion           359.  Petrescu Nicolae Iulian
216.  Grigorescu T. Vicenþiu      288.  Mihalcea E. Gheorghe       360.  Pisiceanu Gheorghe Florea
217.  Grosu Gheorghe Nicolae      289.  Mihãilescu N. Nicolae      361.  Piºcãrac G. Ion
218.  Grozav I. Petru          290.  Mihãilescu M. Savu        362.  Pizzone Benedict Alexandru
219.  Gurgui Gheorghe Gheorghe     291.  Mihuleac T. Emil         363.  Pâniºoarã Ion Dumitru
220.  Gurguþã T. Dumitru        292.  Mihuþ I. Gheorghe        364.  Pârãu Ion Ernest
221.  Gutui R. Stan           293.  Mihuþi Gheorghe Ion       365.  Pâslaru Ion Gheorghe
222.  Hagiu Grigore Spiru        294.  Milea V. Tãnase         366.  Platon Gheorghe Constantin
223.  Halic Teodor Teodor        295.  Milcu Ion Radu          367.  Poenaru C. Stan
224.  Hãinealã Grigore Pintilie     296.  Milescu Gheorghe Dumitru     368.  Poenãreanu D. Nicolae
225.  Hãulicã I. Alexandru       297.  Mincea Ioan Virgil        369.  Pomîrleanu D. Constantin
226.  Herescu D. Mircea         298.  Minculescu Ion Aurelian George  370.  Pop A. Alexandru
227.  Hreamãtã Gheorghe Vasile     299.  Mirescu Gheorghe Ion       371.  Pop V. Vasile
228.  Hulubei A. Traian         300.  Mircea Gheorghe Mihail      372.  Popa Constantin Constantin
229.  Iacob M. Iancu          301.  Mocanu Andone Neculai      373.  Popanã Teodor Dumitru
230.  Iacobescu Petre Ion        302.  Mocatin I. Ioan         374.  Popescu Gheorghe Grigore
231.  Iatropol N. Valentin       303.  Molnar Artenie Iosif       375.  Popescu Florea Horia
232.  Igiescu C. Vasile         304.  Moreanu Ion Ilie         376.  Popescu D. Ioan
233.  Iliescu G. Aurel         305.  Moscu Soare Zaharia       377.  Popescu P. Nicolae
234.  Iliescu M. Mircea         306.  Mosora Nicolae Nicolae      378.  Popescu Ilie Titus
235.  Ilie C. Gheorghe         307.  Mureºan I. Gabriel        379.  Popescu Horia Traian
236.  Ionescu Constantin Alexandru   308.  Mureºan N. Gabriel        380.  Popescu V. Vasile
237.  Ionescu D. Constantin       309.  Mureºan T. Ion          381.  Popovici Nicanor Mihai
238.  Ionescu Octavian Alexandru Ioan  310.  Nãstase Grigore Marin      382.  Prundeanu T. Gheorghe
239.  Ionescu Vasile Gheorghe      311.  Neamþiu Ioan Eugen Nicolae    383.  Pruteanu Grigore Constantin
240.  Ionescu Gheorghe Mihai      312.  Nechelciuc Toader Ion      384.  Pruteanu Dumitru Nicolae
241.  Ionescu Heroiu Spiridon      313.  Necºoiu C. Aristicã       385.  Puchiu Toader Gheorghe
242.  Ionescu Gheorghe Vasile      314.  Necula Gheorghe Stroe      386.  Puescu C. ªtefan
243.  Ionescu Alexandru Procopie    315.  Neagrã N. Octavian        387.  Puºcaºu G. Ion
244.  Ioniþã G. Tudor          316.  Neagrã Gheorghe Ion       388.  Radu M. Anghel
245.  Iosipescu Gheorghe Emanoil    317.  Negreanu T. Radu         389.  Radu M. Costache
246.  Irimescu D. Constantin      318.  Negru Georgiu Georgiu      390.  Radu Petre Ion
247.  Isãceanu O. Victor        319.  Negruþi C. Costache       391.  Raþiu N. Simion
248.  Ispas Constantin Constantin    320.  Nemeº V. Vasile         392.  Rãducu Nicolae Nicu
249.  Istrate Toma Ilie         321.  Nica Ene Constantin       393.  Rãdulescu T. Adalbert
250.  Ivanovici A. Nicolae       322.  Nica T. Nicolae         394.  Rãdulescu I. Gheorghe
251.  Jelev I. Ioan           323.  Nichi O. Virgil         395.  Rãucea Mihai Gheorghe
252.  Joia T. Marin           324.  Nichiforescu I. Radu       396.  Roman Ion Mircea
253.  Joldoº ªtefan Traian       325.  Nicosevici Mihai Iacob      397.  Roºca I. Augustin
254.  Laurenþiu Ioan Pavel       326.  Nicolae Alexandru Thoma     398.  Roºescu S. I. Alexandru
255.  Lazãr I. Grigore         327.  Nicolaescu Nicolae Constantin  399.  Roºu L. Mihai
256.  Leucean Ioan George        328.  Niculescu M. Alexandru      400.  Roºu N. Marin
257.  Liþu Ilie Constantin       329.  Niculescu Ilie Jean       401.  Rotaru Ion Traian
258.  Lozincã E. Gheorghe        330.  Niculescu M. Minea        402.  Rotariu Dumitru Ilie
259.  Luca M. Ichim           331.  Niculescu S. Toma        403.  Rufã Petrea Ioan
260.  Lucaciu V. Ioan          332.  Niculescu Constantin Vasile   404.  Rusu T. Fãnicã
261.  Lungu G. Marin          333.  Niþã P. Mihail          405.  Rusu Ioan Ioan
262.  Lup Dionisie Ioan         334.  Niþã Stancu ªtefan        406.  Rusu Paraschiv Nicolae
263.  Lupea G. Petre          335.  Nuþescu Victor Teodor      407.  Sãcuiu I. Mircea
264.  Macovei Ion Gheorghe       336.  Oancea Nicolae Ioan       408.  Sãmureanu E. Emil
265.  Macoveiciuc G. Simion       337.  Olaru I. Traian         409.  Sãveanu Gheorghe Gheorghe
266.  Maican Ilie Dumitru        338.  Ogescu I. Nicolae        410.  Scarlat Alexandru Nicolae
267.  Manafu I. Constantin       339.  Ogiolan I. Ion          411.  Scolaru M. Dumitru
268.  Manciu Gheorghe Ilie       340.  Onofrei Maria Ioan        412.  Sima N. Neculae
269.  Mardale ªtefan Gheorghe      341.  Onu I. Liviu           413.  Sima V. Ioachim
270.  Marian Vasile Dumitru       342.  Oprea V. Marin          414.  Simon Grigore Vasile
271.  Marian D. Trandafir        343.  Oprescu I. Mircea        415.  Sitaru I. Auricã
272.  Marian A. Vasile         344.  Orban I. Octavian        416.  Sîrbu Ilarion Mihai
273.  Marin V. Dumitru         345.  Oscoboiu I. Alexandru      417.  Sîrbu M. Valerian
274.  Marinescu I. Constantin      346.  Panã Gheorghe Ion        418.  Slujitoru Vasile Ion
275.  Marinescu Gheorghe Constantin   347.  Paraschiv Rafira Nicolae     419.  Smãrãndoiu I. Nicolae
276.  Marinescu Dumitru Jean George   348.  Paraschiv Stan Virgil      420.  Smoleanu N. Alexandru
277.  Marinescu H. Leon         349.  Pascu V. Sava          421.  Snopol Vasile Anatolie
278.  Marinescu Ivan Teodor       350.  Pavel G. Paraschiv        422.  Socol Fr. Ioan
279.  Marinescu Gheorghe Tomiþã     351.  Pavloff G. Paul         423.  Soºoi Constantin Nicolae
280.  Marinescu Grigore Vasile     352.  Pãrãianu Dumitru Marcu      424.  Spineanu I. Virgil
281.  Matei Constantin         353.  Pãunescu V. Teodor        425.  Spiridon V. ªtefan
  4                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10

426.  Stancovschi Anton Alexandru        450.  Tãbârcã Ion Petruº              474.  Ungureanu T. Andrei
427.  Stanciu N. Gheorghe            451.  Tãcutu Ioan Traian              475.  Ungureanu I. Xeofonte
428.  State M. Vasile              452.  Tãnase M. Tãnase               476.  Unteanu Gheorghe Gheorghe
429.  Stãnculeasa Nilã Ion           453.  Tãnãsoiu Gh. George Emil           477.  Unteanu I. Natalia
430.  Stãnescu M. Constantin          454.  Tãutu I.E. Done                478.  Varachiu Ioan Vladimir
431.  Stãnculescu Dumitru Radu         455.  Teicã Constantin Petre            479.  Vasilescu ªtefan Mircea
432.  Sterpu D. Ioan              456.  Teodorescu Dumitru Dumitru
433.  Stoian I. Andrei Iulian          457.  Teodorescu Nicolae Ilie            480.  Vasilescu Gheorghe Nicolae
434.  Stoian E. Ionel              458.  Teodorescu C. Ioan              481.  Vasiliu Vasile Vasile
435.  Stoica Dumitru Aurelian          459.  Teodorescu I. Vasile             482.  Vasiliu Ioan Dumitru
436.  Stoica Ilie Constantin          460.  Timofciuc Mihai Ioan             483.  Velica N. Alexandru Alexandru
437.  Stoica Gheorghe Victor          461.  Toma Ioan Vasile               484.  Velicu Constantin Mircea
438.  Stoleru Isac Ilie             462.  Tomnaru Ilie Petre              485.  Venetic M. Ion
439.  Strãchinaru A. Gheorghe          463.  Tomulescu G. Mircea              486.  Vieru Ion Constantin
440.  Suciu Ion Ion               464.  Toncea Octavian Marin             487.  Vâlcu Ion Neculai
441.  Susan Petru Dumitru            465.  Trandafirescu Constantin Mihai        488.  Vlad Nicolae Mircea
442.  Susanu V. Gheorghe            466.  Trifescu Dumitru Marin            489.  Voinescu I. Romulus
443.  Seicãrescu Matei Anton          467.  Trifu Vasile Ioan
444.  ªtefan I. Gheorghe            468.  Tudora M. Alexandru              490.  Warodin D. Vasile Victor Wilson
445.  ªtefãnescu Enache Marin          469.  Tudorache M. Nicolae             491.  Zahariuc Gheorghe Victor
446.  ªtefãnescu I. Nicolae           470.  Turcu O. Constantin              492.  Zamfir Gheorghe Nicolae
447.  ªtreangã I. Emilian            471.  Tutoveanu Petre Ion              493.  Zgripcea Nicolae Nicolae
448.  Tabarcea V. Dumitru            472.  Tucudean I. Iosif               494.  Zotter Toma Cornelius
449.  Tatu Eugen Pamfil             473.  Udrea I. Virgil                495.  Zvarici Ion Gheorghe.
    DECIZII           ALE       CURÞII          CONSTITUÞIONALE
                           CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                             D E C I Z I A Nr. 76*)
                                din 13 iulie 1994

   Mihai Constantinescu Ñ preºedinte                   din Constituþie ºi, în consecinþã, sunt abrogate potrivit
   Viorel Mihai Ciobanu Ñ judecãtor                   art. 150 alin. (1) din legea fundamentalã.
   Ioan Muraru       Ñ judecãtor                    Judecãtoria Târgoviºte, prin Încheierea din 12 octombrie
   Ioan Griga        Ñ procuror                  1993, a sesizat Curtea Constituþionalã cu soluþionarea excep-
   Constantin Burada    Ñ magistrat-asistent             þiei, fãrã însã a-ºi exprima opinia în legãturã cu aceasta,
   Pe rol pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionali-       ceea ce a dus la restituirea ei.
tate a prevederilor art. 32 alin. 1 lit. a) ºi c) ºi ale alin. 2        Conformându-se art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992,
lit. a) ºi b) din Legea nr. 26/1976 privind economia vâna-         Judecãtoria Târgoviºte a sesizat din nou Curtea
tului ºi vânãtoarea, invocatã de inculpaþii ªchiopu Toader ºi       Constituþionalã prin Încheierea din 22 martie 1994. În opi-
Gurgu Ion în Dosarul nr. 3176/1993 al Judecãtoriei             nia exprimatã, instanþa apreciazã cã excepþia nu este înte-
Târgoviºte, judeþul Dâmboviþa.                       meiatã, textele de lege contestate fiind în concordanþã cu
   Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 5 iulie 1994,     prevederile constituþionale. Se aratã cã animalele ºi pãsã-
concluziile pãrþilor ºi ale reprezentantului Ministerului Public      rile sãlbatice, în baza dreptului de accesiune prevãzut de
fiind consemnate în încheierea din aceeaºi datã, când           art. 503 din Codul civil, devin proprietatea celor pe ale cãror
Curtea, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat          terenuri se aflã. În speþã, vânatul, asupra cãruia inculpaþii
pronunþarea pentru 13 iulie 1994.                     au tras, aparþine proprietarului fondului Ñ domeniul public
         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,                 Ñ potrivit art. 5 din Legea nr. 18/1991, astfel încât nu sunt
                                      incidente prevederile art. 49 alin. (1) din Constituþie. Se con-
  având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
                                      siderã cã ºi în situaþia în care vânatul s-ar fi aflat pe un
urmãtoarele:
  Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângã Tribunalul         teren proprietate privatã, dispoziþiile Legii nr. 26/1976 sunt
Dâmboviþa au fost trimiºi în judecatã inculpaþii ªchiopu          constituþionale deoarece, conform art. 134 alin. (2) lit. e) din
Toader ºi Gurgu Ion pentru sãvârºirea infracþiunii prevãzute        Constituþie, statul este obligat sã asigure refacerea ºi ocro-
de art. 32 alin. 1 lit. a) ºi c), combinat cu alin. 2 lit. a) ºi b)    tirea mediului înconjurãtor, precum ºi menþinerea echilibru-
din Legea nr. 26/1976 privind economia vânatului ºi vânã-         lui ecologic, iar potrivit art. 41 alin. (6) din legea
toarea, cauzã ce formeazã obiectul Dosarului nr. 3176/1993         fundamentalã, dreptul de proprietate obligã la respectarea sar-
al Judecãtoriei Târgoviºte.                        cinilor privind protecþia mediului.
  La termenul din 12 octombrie 1993, inculpaþii au ridicat          Deoarece instanþa apreciazã cã dispoziþiile atacate, ante-
excepþia de neconstituþionalitate a textelor de lege în temeiul      rioare Constituþiei, sunt constituþionale, Curtea Constituþionalã
cãrora au fost trimiºi în judecatã, susþinând cã acestea con-       este competentã sã se pronunþe asupra excepþiei de necon-
travin dispoziþiilor art. 22 alin. (2), art. 37 alin. (1) ºi art. 135   stituþionalitate invocate.


     *) A se vedea ºi Decizia nr. 119 din 16 noiembrie 1994, publicatã în continuare la pag. 6.
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10                          5

  În baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, s-au soli-    Convenþia împotriva torturii ºi altor pedepse ori tratamente
citat puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului      cu cruzime, inumane sau degradante (art. 1 ºi art. 16). În
ºi Guvernului.                            acelaºi sens sunt ºi dispoziþiile art. 3 din Convenþia pentru
  Guvernul apreciazã cã excepþia este nefondatã, deoarece      apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, rati-
dispoziþiile legale atacate nu contravin Constituþiei. Astfel:    ficatã recent de Parlamentul României prin Legea nr. 30/1994.
  Ñ art. 22 alin. (2) din Constituþie interzice pedepsele inu-   Dar, interzicerea torturii ºi a pedepselor sau tratamentelor
mane ori degradante, nu orice pedeapsã care este rezulta-       inumane ori degradante nu înseamnã nicidecum oprirea apli-
tul unei mãsuri sancþionatoare luate de societate împotriva      cãrii sancþiunilor legale în cazul sãvârºirii unei infracþiuni. Mai
celor care au încãlcat ordinea de drept;               mult, dupã cum se aratã în art. 16 pct. 1 din convenþia împo-
  Ñ art. 37 alin. (1) din Constituþie garanteazã dreptul de     triva torturii, termenul torturã ,,nu se referã la durerea ori sufe-
asociere liberã în partide, sindicate ºi în alte forme de aso-    rinþele rezultând exclusiv din sancþiuni legale, inerente acestor
ciere, dar nu în scopul sãvârºirii de infracþiuni;          sancþiuni sau ocazionate de eleÒ. Aºa fiind, susþinerea cã
  Ñ art. 49 din Constituþie lasã posibilitatea existenþei unei   textele legale atacate ar fi contrare dispoziþiilor art. 22 alin. (2)
legi de restrângere în scopuri bine precizate, printre care ºi    din Constituþie este vãdit neîntemeiatã.
apãrarea ordinii publice;                         Textele din Legea nr. 26/1976 atacate nu contravin nici
  Ð art. 41 alin. (6) din Constituþie prevede cã dreptul de     prevederilor art. 37 alin. (1) din Constituþie, în conformitate
proprietate obligã, între altele, la respectarea sarcinilor pri-   cu care ,,Cetãþenii se pot asocia liber în partide politice, în
vind protecþia mediului, ºi deci nu se poate pretinde cã regle-    sindicate ºi în alte forme de asociereÒ. Este de notorietate
mentarea modului de efectuare a vânãtorii, indiferent dacã      cã vânãtorii erau constituiþi înainte de decembrie 1989 în
terenul este proprietate publicã sau privatã, ar fi neconsti-     Asociaþia generalã a vânãtorilor ºi pescarilor sportivi ºi cã
tuþionalã.                              în prezent sunt mai multe astfel de asociaþii. De altfel, incul-
  Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele      paþii sunt membri ai unei asemenea asociaþii ºi deci nu acest
lor de vedere.                            aspect este avut în vedere. Faptul cã art. 32 alin. 2 lit. b)
         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,               din Legea nr. 26/1976 prevede o sancþiune mai gravã pen-
                                   tru ipoteza în care infracþiunile menþionate în alin. 1 al ace-
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al        luiaºi articol sunt sãvârºite ,,de douã sau mai multe persoane
Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile orale ale  împreunãÒ nu contravine art. 37 alin. (1) din Constituþie care,
pãrþilor ºi ale reprezentantului Ministerului Public, precum ºi    desigur, nu are în vedere asocierea în scopul sãvârºirii de
concordanþa dintre textele legale, a cãror constituþionalitate a   infracþiuni, ci vizeazã asociaþii cu scopuri politice, religioase,
fost contestatã, ºi dispoziþiile Constituþiei, reþine urmãtoarele:  culturale etc., în care cetãþenii sã-ºi poatã exprima în mod
  Potrivit art. 32 alin. 1 lit. a) ºi b) din Legea nr. 26/1976
                                   liber gândurile, opiniile, credinþele etc.
,,Constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amendã de la 3.000 la 15.000 lei          Nu este întemeiatã nici susþinerea cã textele legale ata-
uciderea, rãnirea sau capturarea vânatului, cãutarea, pândi-     cate sunt în contradicþie cu art. 135 din Constituþie. Sesizarea
rea, urmãrirea, hãituirea sau orice altã activitate ce consti-    nu precizeazã care anume dispoziþie din art. 135 este soco-
tuie vânãtoare, în scopul uciderii sau capturãrii acestuia, dacã   titã a intra în conflict cu textele din Legea nr. 26/1976 ata-
fapta este sãvârºitã:                         cate, dar din dezvoltare rezultã cã sunt avute în vedere
  a) fãrã permis sau autorizaþie;                  prevederile art. 135 alin. (4), care stabilesc bunurile ce fac
  b) asupra animalelor a cãror vânare este interzisãÒ, iar     obiectul exclusiv al proprietãþii publice, susþinându-se cã ani-
la alin. 2 lit. a) ºi b) se precizeazã: ,,Faptele prevãzute în    malele sãlbatice nu fac parte din aceastã categorie ºi deci
alineatul precedent se pedepsesc cu închisoare de la un an      vânarea lor nu poate fi sancþionatã. În analiza problemei nu
la 4 ani, dacã sunt sãvârºite:                    intereseazã felul proprietãþii, deoarece nici proprietatea publicã
  a) în timpul nopþii;                       ºi nici proprietatea privatã nu implicã în mod automat libe-
  b) de douã sau mai multe persoane împreunãÒ.           ralizarea vânãtorii. Conþinutul ºi limitele dreptului de pro-
  Se susþine, în primul rând, cã aceste dispoziþii legale ar    prietate se stabilesc, potrivit art. 41 alin. (1) din Constituþie,
fi contrare art. 22 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora    prin lege, iar alin. (6) din acelaºi articol stabileºte chiar el
,,nimeni nu poate fi supus torturii ºi nici unui fel de pedeapsã   o limitã, prevãzând cã dreptul de proprietate obligã, între
sau de tratament inuman ori degradantÒ, arãtându-se cã        altele, la respectarea sarcinilor privind protecþia mediului. De
,,pedepsirea unui cetãþean cã a ucis un animal sãlbatic este     asemenea, în temeiul art. 134 alin. (2) lit. e) din Constituþie,
inumanã, degradantã, discriminatoarie, în defavoarea speciei     statul trebuie sã asigure refacerea ºi ocrotirea mediului
umaneÒ. Constituþia României a înscris dispoziþia mai sus       înconjurãtor, precum ºi menþinerea echilibrului ecologic. Aºa
citatã, corelatã cu prevederea de la alin. (1) care consacrã     fiind, stabilirea unor reguli privind economia vânatului ºi vânã-
dreptul la viaþã ºi la integritate fizicã ºi psihicã, asigurând    toarea, inclusiv a unor sancþiuni în caz de nerespectare a
concordanþa cu importante instrumente juridice internaþionale:    lor, nu poate fi privitã ca neconstituþionalã.
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului (art. 5), Pactul        Faþã de cele de mai sus, excepþia de neconstituþionali-
Internaþional cu privire la Drepturile Civile ºi Politice (art. 7),  tate urmeazã sã fie respinsã.
     Vãzând ºi dispoziþiile art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
                           CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
                              În numele legii
                            D E C I D E :
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 32 alin. 1 lit. a) ºi c) ºi ale alin. 2 lit. a) ºi b)
din Legea nr. 26/1976 cu privire la economia vânatului ºi vânãtoarea, invocatã de cãtre ªchiopu Toader, domiciliat în
Târgoviºte, str. Belºugului, bloc 61D, et. 2, ap. 11, ºi de cãtre Gurgu Ion, domiciliat în Târgoviºte, str. Evoluþiei, bloc 18D,
et. 2, ap. 5, în cauza ce formeazã obiectul Dosarului nr. 3176/1993 aflat pe rolul Judecãtoriei Târgoviºte.
    Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
    Pronunþatã în ºedinþã publicã la 13 iulie 1994.
              PREªEDINTE,
          dr. Mihai Constantinescu
                                               Magistrat-asistent,
                                              Constantin Burada
  6                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 119
                            din 16 noiembrie 1994

   Vasile Gionea      Ñ preºedinte                Constituþie, nu poate fi primitã deoarece dispoziþiile consti-
   Mikl—s Fazakas      Ñ judecãtor                 tuþionale invocate, potrivit cãrora ,,nimeni nu poate fi supus
   Ion Filipescu      Ñ judecãtor                 torturii ºi nici unui fel de pedeapsã sau de tratament inu-
   Antonie Iorgovan     Ñ judecãtor                 man ori degradantÒ, nu sunt concludente în speþã. Într-ade-
   Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor                  vãr, aºa cum se prevede în art. 16 pct. 1 din Convenþia
   Ioan Griga        Ñ procuror                 împotriva torturii ºi altor pedepse ori tratamente cu cruzime,
   Constantin Burada    Ñ magistrat-asistent            inumane sau degradante, termenul de torturã nu se referã
   Pe rol pronunþarea asupra recursului declarat de Gurgu        la ,,durerea ori suferinþele rezultând exclusiv din sancþiuni
Ion împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 76 din 13 iulie     legale, inerente acestor sancþiuni sau ocazionate de eleÒ, ast-
1994.                                   fel cum corect s-a reþinut prin decizia primei instanþe.
   La apelul nominal au rãspuns Gurgu Ion ºi ªchiopu             Cea de-a doua criticã este, de asemenea, neîntemeiatã
Toader.                                  deoarece, pe de o parte, art. 37 alin. (1) din Constituþie nu
   Procedura legal îndeplinitã.                     are în vedere asocierea în scopul sãvârºirii de infracþiuni,
   Faþã de declaraþia pãrþilor cã nu au cereri de formulat,       iar, de pe altã parte, sancþionarea mai asprã în situaþia în
preºedintele completului de judecatã acordã cuvântul recuren-       care infracþiunea prevãzutã de art. 32 alin. 1 din Legea
tului Gurgu Ion.                             nr. 26/1976 este sãvârºitã de douã sau mai multe persoane
   Gurgu Ion susþine recursul astfel cum a fost formulat în       împreunã Ñ art. 32 alin. 2 lit. b) din aceeaºi lege Ñ se
scris ºi solicitã admiterea ºi modificarea deciziei atacate în      justificã prin pericolul social sporit pe care-l reprezintã ast-
sensul admiterii excepþiei.                        fel de fapte.
   ªchiopu Toader este de acord cu admiterea recursului.           Nici cea de-a treia criticã adusã deciziei, referitoare la
   Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea       faptul cã animalele sãlbatice nu ar fi protejate de dispoziþi-
recursului, deoarece textele contestate nu contravin preve-        ile art. 41 ºi ale art. 134 alin. (2) lit. e) din Constituþie, nu
derilor constituþionale ci, dimpotrivã, potrivit art. 134 alin. (2)    este fondatã. Instanþa de fond a constatat cã instituirea unor
lit. e) din Constituþie, statul trebuie sã asigure refacerea ºi      reguli privind economia vânatului ºi vânãtoarea, inclusiv a
ocrotirea mediului înconjurãtor, precum ºi menþinerea echili-       unor sancþiuni penale în cazul nerespectãrii lor, astfel cum
brului ecologic.                             prevede art. 32 din Legea nr. 26/1976, nu poate fi consi-
                                     deratã ca neconstituþionalã, fiind în concordanþã cu alin. (6)
         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,                 al art. 41 din Constituþie, potrivit cãruia dreptul de proprie-
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã          tate obligã, între altele, la respectarea sarcinilor privind pro-
urmãtoarele:                               tecþia mediului ºi cu art. 134 alin. (2) lit. e) din Constituþie,
   Prin Decizia nr. 76 din 13 iulie 1994, Curtea            în temeiul cãruia statul trebuie sã asigure refacerea ºi ocro-
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate pri-     tirea mediului înconjurãtor, precum ºi menþinerea echilibru-
vind dispoziþiile art. 32 alin. 1 lit. a) ºi c) ºi ale alin. 2      lui ecologic. Concluzia instanþei de fond este corectã întrucât,
lit. a) ºi b) din Legea nr. 26/1976 privind economia vâna-        chiar dacã Legea nr. 26/1976 a fost adoptatã anterior
tului ºi vânãtoarea, invocatã de ªchiopu Toader ºi Gurgu         Constituþiei, ea cuprinde, cel puþin în prevederile contestate,
Ion în Dosarul nr. 3 176/1993 al Judecãtoriei Târgoviºte.         norme cu caracter penal, de naturã a preveni ºi contracara
   Împotriva acestei decizii Gurgu Ion a declarat recurs, soli-     braconajul cu efecte dãunãtoare imediate ºi pe termen lung,
citând admiterea lui ºi modificarea deciziei în sensul admiterii     norme inerente societãþii contemporane, indiferent de regi-
excepþiei deoarece: dispoziþiile art. 32 din Legea nr. 26/1976      mul politic, ce se înscriu în spiritul valorilor ocrotite ºi de
nu se coreleazã cu prevederile art. 22 alin. (2) din Constituþie;     noua Constituþie. A se admite teza recurentului în sensul cã
ele sunt incompatibile cu art. 37 alin. (1) din Constituþie; este     animalele sãlbatice pot fi vânate de oricine ºi în orice con-
inexactã concluzia primei instanþe cã animalele sãlbatice, indi-     diþii ºi cã cei care încalcã regimul vânãtorii nu pot fi, sub
ferent de categoria proprietãþii de care aparþin Ñ publicã sau      nici o formã, traºi la rãspundere penalã, ar însemna sã se
privatã Ñ sunt protejate de dispoziþiile art. 41 ºi ale art. 134     nege una dintre sarcinile importante ce revin statului, pre-
alin. (2) lit. e) din Constituþie.                    vãzutã de art. 134 alin. (2) lit. e) din Constituþie, referitoare
   Examinând decizia criticatã, motivele de recurs invocate,      la ocrotirea mediului înconjurãtor, care, evident, cuprinde ºi
dispoziþiile art. 32 din Legea nr. 26/1976, prevederile          economia vânatului potrivit Legii nr. 9/1973 privind protecþia
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã       mediului înconjurãtor ºi înseºi legii ce face obiectul excep-
constatã cã recursul nu este întemeiat.                  þiei de neconstituþionalitate.
   Prima criticã fãcutã prin recurs, în sensul cã ,,aplicarea        Examinând ºi din oficiu decizia recuratã, se constatã cã
sancþiunii închisorii unui om pentru cã a vânat un iepure sãl-      nu sunt motive care sã justifice modificarea ei, astfel încât
baticÒ nu se coreleazã cu prevederile art. 22 alin. (2) din        recursul urmeazã a fi respins.
     Vãzând ºi prevederile art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi ale art. 1, art. 3, art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi art. 25 din Legea nr. 47/1992,
                           CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
                              În numele legii
                               DECIDE:
    Respinge recursul declarat de Gurgu Ion împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 76 din 13 iulie 1994.
    Definitivã.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 noiembrie 1994.
     p. PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
        acad. prof. dr. doc. Ion Filipescu                        Magistrat-asistent,
                                                Constantin Burada
                                   «
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10                         7

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 80*)
                             din 14 iulie 1994

   Florin Bucur Vasilescu   Ñ preºedinte             în vânzarea locuinþelor, pe bazã de contract de prestãri de
   Viorel Mihai Ciobanu    Ñ judecãtor             servicii cu un comision de 1% calculat la preþul de vânzare.
   Ioan Muraru        Ñ judecãtor               Prin locuinþe de intervenþie se înþelege locuinþele situate în
   Florentina Geangu     Ñ magistrat-asistent         incinta unitãþilor economice sau bugetare de stat, cât ºi cele
   Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor      legate nemijlocit de îndeplinirea atribuþiilor de serviciu ale
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã:          persoanelor care le ocupãÒ.
   În faþa Judecãtoriei Craiova s-a invocat, de cãtre         Cu privire la art. 7 din Legea nr. 85/1992, Curtea
Societatea Comercialã ,,AgroindÒ Ñ S.A. Craiova, excepþia      Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 10/1994, rãmasã
de neconstituþionalitate a art. 7 din Legea nr. 85/1992, în     definitivã prin nerecurare ºi publicatã în Monitorul Oficial al
douã dosare aflate pe rolul acestei instanþe (nr. 10.851/1993    României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, constatând cã
ºi nr. 10.852/1993), motivând cã acestea contravin dispozi-     dispoziþiile sale sunt constituþionale. În acelaºi sens sunt ºi
þiilor art. 41 din Constituþie.                   deciziile nr. 26, nr. 27 ºi nr. 28 din 23 martie 1994, rãmase
   Curtea Constituþionalã a fost sesizatã prin încheierile     definitive ºi publicate în Monitorul Oficial al României,
pronunþate la termenul din 24 mai 1994, formându-se         Partea I, nr. 143 din 6 iunie 1994. Constituþionalitatea art. 7
Dosarele nr. 58 C/1994 ºi nr. 59 C/1994.
   Având în vedere cã prin raportul întocmit în cauzã s-a     din Legea nr. 85/1992 s-a motivat în deciziile nominalizate
propus conexarea excepþiilor, întrucât ele privesc aceleaºi dis-   prin aceea cã:
poziþii legale, ºi pentru o mai bunã administrare a justiþiei,      Ñ art. 41 din Constituþie dã legii posibilitatea de a sta-
în ºedinþa din 14 iulie 1994 Curtea Constituþionalã a dis-      bili conþinutul ºi limitele dreptului de proprietate. Astfel, deºi
pus conexarea, urmând a se pronunþa asupra excepþiei prin      în proprietatea societãþilor comerciale sau a regiilor autonome
decizia de faþã.                           au intrat ºi locuinþele construite din fondurile proprii, legife-
                                   rarea, ulterior adoptãrii Constituþiei, a opþiunii ca fiecare chi-
         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,              riaº din asemenea locuinþe sã devinã proprietar nu poate fi
                                   privitã decât numai ca o limitã stabilitã de lege (art. 41 din
examinând încheierile de sesizare, raportul judecãtorului-      Constituþie) a dreptului de proprietate exercitat de societa-
raportor, dispoziþiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, precum ºi    tea comercialã în al cãrei patrimoniu se aflã locuinþele con-
prevederile art. 41, art. 43, art. 134 ºi ale art. 145 din      struite din fondurile proprii ale întreprinderii, aºa cum de altfel
Constituþie, reþine urmãtoarele:                   tot o limitã este ºi exceptarea de la vânzare a locuinþelor
   Curtea este competentã sã se pronunþe asupra excepþiei     de intervenþie;
invocate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 3     Ñ se asigurã chiriaºilor dreptul ºi prioritatea la cumpã-
alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în cauzã fiind vorba de o      rarea locuinþelor, dând astfel expresie dispoziþiilor art. 43 alin. (1)
lege ulterioarã adoptãrii Constituþiei.               ºi ale art. 134 alin. (2) lit. f) din Constituþie cu privire la
   Pe fond, prin art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânza-    obligaþia statului de a crea condiþii necesare pentru creºte-
rea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fon-   rea calitãþii vieþii ºi, mai ales, de a lua mãsuri de dezvol-
durile statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare  tare economicã ºi de protecþie socialã, de naturã sã asigure
de stat s-a stabilit cã ,,Locuinþele construite din fondurile uni-  cetãþenilor un nivel de trai decent;
tãþilor economice sau bugetare de stat, pânã la data intrãrii      Ñ este o normã de justiþie socialã ºi economicã, dând
în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinþele de inter-    posibilitatea chiriaºilor sã cumpere locuinþele la construirea
venþie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la  cãrora au contribuit direct sau indirect, în vechiul sistem sta-
cererea acestora, cu plata integralã sau în rate a preþului, în   tal juridic. Ca atare, dispoziþiile sale sunt nu numai conform
condiþiile Decretului-lege nr. 61/1990 ºi ale prezentei legi.    literei ºi spiritului art. 41 ºi al art. 135 din Constituþie, ci ºi
                                   legitimate din punct de vedere economic, social ºi moral.
   Art. 1 alin. 2 se aplicã în mod corespunzãtor.           Deoarece Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin deci-
   Beneficiazã de prevederile alin. 1 ºi chiriaºii care nu sunt  zii rãmase definitive asupra constituþionalitãþii art. 7 din
angajaþii unitãþilor proprietare.                  Legea nr. 85/1992 ºi nu au intervenit elemente noi care sã
   Evaluarea ºi vânzarea locuinþelor prevãzute la alin. 1, con-  conducã la o altã soluþie, urmeazã ca excepþia invocatã sã
form Decretului-lege nr. 61/1990 ºi prezentei legi, se fac de    fie respinsã ca vãdit nefondatã în temeiul art. 24 alin. (2)
cãtre unitãþile proprietare sau de cãtre unitãþile specializate   din Legea nr. 47/1992.
     Faþã de cele arãtate, potrivit prevederilor art. 144 lit. c) ºi art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi ale art. 13
alin. (1) lit. A.c), art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                          CURTEA CONSTITUÞIONALÃ
                              În numele legii
                              D E C I D E:
     1. Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate cu privire la art. 7 din Legea nr. 85/1992, invo-
catã de Societatea Comercialã ,,AgroindÒ Ñ S.A. Craiova în Dosarele nr. 10.851/1993 ºi nr. 10.852/1993 ale Judecãtoriei
Craiova.
     2. Constatã cã, în temeiul art. 145 alin. (2) din Constituþie, Decizia Curþii Constituþionale nr. 10/1994 este obliga-
torie, iar rezolvarea procesului în speþã, de cãtre Judecãtoria Craiova, urmeazã a se face cu luarea în considerare a
acestei decizii.
     Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare
     Pronunþatã astãzi, 14 iulie 1994.
               PREªEDINTE,
           Florin Bucur Vasilescu
                                               Magistrat-asistent,
                                              Florentina Geangu
    *) Definitã prin nerecurare.
  8                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10

                             CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                              D E C I Z I A Nr. 129*)
                                din 16 noiembrie 1994

  Ion Filipescu       Ñ preºedinte                            CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,
  Victor Dan Zlãtescu    Ñ judecãtor                  având în vedere actul de sesizare, raportul întocmit în
  Mikl—s Fazakas      Ñ judecãtor                  cauzã, dispoziþiile art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale art. 24
  Doina Suliman       Ñ magistrat-asistent              alin. (2) din Legea nr. 47/1992, reþine:
  Completul de judecatã, convocat fãrã citarea pãrþilor, potri-        Curtea a mai fost sesizatã cu excepþia de neconstituþio-
vit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, examinând excep-        nalitate a prevederilor art. 223 din Codul penal, iar prin
þia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 223 din Codul        Decizia nr. 32 din 26 mai 1993, definitivã prin Decizia nr.
penal, invocatã de inculpaþii Boca Gheorghe ºi Simon Sorin,         14 din 8 martie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al
prin reprezentanþi, în Dosarul nr. 1.586/1993 al Judecãtoriei        României, Partea I, nr. 126 din 23 mai 1994, s-a constatat
Cluj-Napoca, constatã urmãtoarele:                      cã art. 223 din Codul penal a fost abrogat parþial potrivit art.
  Judecãtoria Cluj-Napoca pe rolul cãreia se aflã cauza          150 alin. (1) din Constituþie ºi, în consecinþã, acestea
(Dosarul nr. 1.586/1993) spre soluþionare, prin Încheierea din        urmeazã a se aplica numai cu privire la bunurile prevãzute
6 septembrie 1994, a sesizat Curtea Constituþionalã cu
                                       de art. 135 alin. (4) din Constituþie, bunuri ce formeazã obiec-
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 223 din
Codul penal, invocatã de inculpaþi, prin reprezentanþi, care         tul exclusiv al proprietãþii publice.
au susþinut cã prevederile art. 223 din Codul penal au fost           În conformitate cu art. 145 alin. (2) din Constituþie, deci-
implicit abrogate având în vedere art. 150 din Constituþie.         ziile Curþii Constituþionale sunt obligatorii, erga omnes.
  Reprezentantul Parchetului s-a opus admiterii excepþiei ºi          În speþã, excepþia a fost ridicatã la 6 septembrie 1994,
trimiterii dosarului la Curtea Constituþionalã.               datã ulterioarã celei de 8 martie 1994 când Curtea consta-
  În legãturã cu excepþia ridicatã, Judecãtoria Cluj-Napoca        tase, prin decizie definitivã, ºi deci obligatorie, cã dispoziþi-
aratã cã ,,art. 223 Cod penal nu este în contradicþie cu pre-        ile art. 223 din Codul penal sunt parþial abrogate.
vederile constituþionale, infracþiunea incriminatã de acest text         În aceastã situaþie, se constatã cã excepþia invocatã a
de lege având un conþinut specific, diferit de al altor infrac-       rãmas fãrã obiect ºi, în consecinþã, urmeazã a fi respinsã
þiuni privitoare la proprietateÒ.                      ca vãdit nefondatã.

     Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
                              CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                                  În numele legii
                                   D E C I D E:
   Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 223 din Codul penal, invocatã de
Boca Gheorghe ºi Simon Sorin în Dosarul nr. 1.586/1993 al Judecãtoriei Cluj-Napoca, fiind lipsitã de obiect.
   Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
   Pronunþatã în ºedinþa din 16 noiembrie 1994.
                PREªEDINTE,
         acad. prof. dr. doc. Ion Filipescu
                                                    Magistrat-asistent,
                                                    Doina Suliman
     *) Definitivã prin nerecurare.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

              Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
                    cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
              Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
                    Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
              Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10/1995 conþine 8 pagini.                      Preþul 80 lei    40.816

								
To top