; science_G5_P1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

science_G5_P1

VIEWS: 2,641 PAGES: 130

 • pg 1
									µ W UF « ÂuKF «
‰Ë_« ¡e'«
             5D K W ˜
         w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
             rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
               5D K W ˜
            w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
      W UF « ÂuKF «
         w U _« f U)« nBK
               =
              ‰Ë_« ¡e'«
                                  ÊuH R*«
   tKë dB½ U¹d“                          ž .œ
                           åUI‡‡ MÄò ÊUŠdÝ ÊU
                            Î
     Ê«b¼Ë bL×Ä                       wU wU
åZ¼UM*« eÂdÄò dLŽ Uý—                       uÁ“ ÊUMŠ
 5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞µ /≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ »U²Jë «c¼ f¹—bð
               Î                                           ÂUFë ·«d‡ýù«
                              hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
                               5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ


                                           Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                                   hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ÍuÐdð ·«dý≈

                                             WOMHë …dz«bë
                                     U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
                                      Vð«— œ«d‡‡‡‡Ä ∫ rOLBð
                           Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                              WMÞ«uÐ ‰ULÂ ¨rK Ä dLŽ ∫ ÍuGÃ d¹d%
                                  rÃU‡Ý W‡MOÄ√ ∫ bO‡‡‡‡CMð


                           »dŠ qOLł Æœ ¨WJЫuý e¹eŽ Æœ ∫ wLKŽ rOJ%

                               WÄUFë ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
                            …uDŽ d¼«“        ©Î UI MÄ® …œuŽ œULŽ Æœ
                          fOLš bÄUŠ Æœ             Užü« ÊU Š≈ Æœ
                          WJЫuý e¹eŽ Æœ           qÄUJë b³Ž wÄUÝ
                            `³ ÕU$                wLO*« œULŽ
                             œ«uŽ wKŽ              Ê«d³ł bOŠË                WO d « WO U « WF D «
                 ‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
       Z¼UM*« eÂdÄØwÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
     WM¹b*« eÂdÄ WNł sÄ 5LOë vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
              5D K ≠ tKë «— ≠ ∑±π »Æ ’
       +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fÂU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
     pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²JÃô« Ê«uMFë ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²JÃô« W×HBë
                                               bONL
VFAë  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
V?F?A?Kà WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã U?LNÄ U?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5?Ð t½UJÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë
                ÎÒ Î
                                                Î
UN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë
                                          Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä
…—«“u?ë w?Ãu?ð «c?à ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VÃUDÃ«Ë rKF*« bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ
j?zU?Ýu?ë s?Ä U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?Ã«Ë W?O?K?;« W? UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈
                                                   Æ…bŽU *«
nBë V²Jà ¨wMOD KHë Z¼UMLKà UN²Dš sÄ WÝœU ë WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
V?²? i?F?Ð d¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨wMI²Ã«Ë wMN*«Ë WO½U ½ô« ÂuKFÃ«Ë wLKFë tŽËdHÐ ©dAŽ ÍœU(« ® Íu½U¦Ã« ‰Ë_«
…—«“Ë Êu?J?ð U?N?ÐË ¨ÂœU?I?ë ÂUFë w ©±≤®Íu½U¦Ã« w½U¦Ã« nBë ÃUNMÄ V²Â UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*«
…—«“u?ë q?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?B?Kà ÂUFë rOKF²Kà WOÝ—b*« V²Jë lOLł oO³Dð XKL« bÁ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã«
      Î     Î
W?K «u* ¨©U?¹œuLŽË U?O?I? √® Y?ŠU?³?*« l?O?L?ł w? ¨Àö¦Ã« qŠ«d*« Z¼UM* tOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽ vKŽ U?OÃUŠÎ
                                    ƉË_« wMOD KHë ÃUNMLKà ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã«
     Î
…eO— ¨UÐU²Â ≥µ∞ »—U?I¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
dO u²Ã ªwIDMÄË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽ  UÄuKFÄË  U½UOÐ sÄ tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√
                     Ô
¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š
                                     ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ
                                  ÎÒ
…—«“uë ÈdðË ¨UN ¹—b²Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U¹uMÝ U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
w?L?K?Fë ÂbI²Ã« w  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vë vÃË_« sÄ  UF³Dë
W—UAÄ sÄË œuNł sÄ tO ‰c³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë
          ÎÒ   Î
s?Ä ¨rOKF²Ã« w U?¹d¼uł «d?O?O?G?ð Êu?Łb?×?¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√
sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä w Z¼UM*« eÂdÄ UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš
                                            ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë
¨WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
                 ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbëË
‰öš sÄ w ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
         y
¨tFÁuÄ V Š q ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë
¨q?L?F?ë  U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HÃR*«Ë ¨—«dÁù«Ë ¨Z¼UM*«eÂdÄË ¨W¹—«“uë Z¼UM*« ÊU' qLAðË
 ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*« V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë

 wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
     Z¼UM*« e‡ÂdÄ
     Â ≤∞∞µ ‰uK¹√
                                                W bI
             ª©¶® bL×Ä U½bOÝ 5KÝd*«Ë oK)« bOÝ vKŽ Âö Ã«Ë …öBÃ«Ë ¨5*UFë »— ˇ bL(«

   Íb¹√ ‰uŠ »U²Jë  «bŠË sÄU¦Ã« nBKà —dI*« WÄUFë UIOI%Ë ¨WÄUFë ÂuKFë …œUÄ w u¼ «c¼
                               Î
 UłUO²Š« 5Ð tFC½ ¨wÝUÝ_« —u×9 ¨WÄuÝd*« ·«b¼úà ÂuKFë »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e'« bL²F*« ZNM*UÐ UÄ«e²ÃU  Î
    ¼U? K?Fë ÃUNMÄ sÄ e$√ UÄ rNð«—bÁ WOLMð vÃ≈ U? w w?M¼cë WOKLFÃUÐ 5OMF*« WHK² Ä  UŽu{uÄ w
¨r?O?Âu?H*«Ë ozUI×Kà rN«—œ≈Ë lÄ qÄUJ²Oà ¨U½œöÐO?F?Ý W¹uÐd²Ã« r¼u/ Èu² Ä w qÂË UM²³KÞË UMOLKFÄ cOÄö²Ã«
                          Î
   U½œuNł  eJð—« bÁË ÆÃUNM*« «cNà WOÝ—b*« V²Jë WK KÝ w WIKŠ ÊuJ¹Ë ¨WIÐU ë ·uHBKÃ
s?¹bL²FÄ ¨bOF³Ã« Èb*« w rNÂuKÝË WOÄuOë rNðUOŠ w ‰UF —Ëœ UNà ÊuJ¹ wªrOIÃ«Ë nÁ«u*«Ë  «—UN*« WOLMðË
                              Ò
   v?K?Ž ¨wMOD KHë ÃUNM*« WDš XžU w²Ã« …dO³Jë WOMÞuë œuN'« vKŽ »U²Jë «c¼ l{Ë w
    ²Ý«  «—UNÄ »U ²Âô rN²łUŠË ¨WOH oOI% vKŽ WDA½_«Ë W¹dEMë ·—UF*« 5Ð Ê“«uð nK² Ä
«b WKŠdLKà ÂuKFë f¹—b²Ã WÄUFë ·«b¼_«öÃ«Ë WOHBëqLFë w pÃcÐ 5LN Ä ¨tðU¹u² ÄœułË vKŽ pÖ w
      ÆWHK²<« w WOKFHë cOÄö²Ã« W—UAÄ ‰öš sÄ pÖ oOI% sJ1Ë ¨rNÃuŠ sÄ …eNł_«Ë  «Ëœ_«Ë œ«u*«
W?O?L?O?K?F?²?ë WOKLFë tÃuB Ë tð«bŠË w ·«b¼√ sÄ nBë «c¼ ÃUNMÄ tŠdD¹ UÄ ‰öš sÄ WOÝUÝ_«
                                  ÆÍœd qLŽ ‰öš sÄ Ë√ ¨WOŽULł  U—UAÄ sL{
   p?Ã–Ë ¨V?ÃU?D?Ã«Ë r?K?F?*« 5?Ð qŽUH²Ã« oKš ”UÝ√ vKŽ ÃUNM*« «c¼ ¡UMÐ vKŽ U½bNł UMKLŽ bÁË
                ∫w¼¨ «bŠË lЗ√ rKF*« lOD² ¹ YO×Ð ¨ULNMÄ q Ÿ«bÐù ·U sÄ dO u²Ð
   f¹—b²Ã« »uKÝ√ —UO²š«Ë ¨tÝË—œ rOLBðwÝUÝ_« fÄU)« nBKà WÄUFë ÂuKFë »U²Â eOŠ¡e'« «c¼ sLCð
   ?Ž X? ? ² W?¦?à s? …b?ŠuÃ«Ë  U?ł—b?Ð ÃU²½ù« V?ÃU? Ê«uMFÐ WO½U¦Ã« ¨W?L?zö?*« W?D?A?½_«Ë ¨V?ÝU?M?*«
Ê«u?M·U??A%? Âô«U?¦?ë?Ä W?ðËU?H?²?Ĩ©wŽ«—eëÂu?I?¹ Ê√…œU¹“®D?ë l?O?D?²? ?¹Ë…bŠuÃ«Ë ¨© UðU³Më® Ê«uMFÐ vÃË_« …bŠuë
                        Æ©tðeNł√Ë ÊU ½ù« UMOLKFÄ Èbà WFЫdë …bŠuÃ«Ë ¨©UMðUOŠ
   rN H½√ d¹uDð vKŽ ’dŠ sÄ tÐ ÊuF²L²¹ UÄË ¨ «d³š sÄr ł® Ê«uMFÐUÄ Ê√ 5MÁuÄ ¨¡UBI²Ýô«Ëw WÁUDë®
                                                  Î
   w?D?F?ð W?O?ðU?O?(«Ë W?I?ÐU? ë WOÝ«—bë W³KDë  «d³š Ê√Ë ¨W³ÝUM*« WLN*« …cNÐ ÂUOIKà rNK¼R¹ U?O1œUÂ√
            d U? Ëb? ¨WOKLFë ÊS pÃcà ÆÁU&ô« «c¼ w wCLKà rNOLKF*Ë rNà W×½UÝ W d
                            Î
ÁU& WOÐU−¹≈ nÁ«uÄ w? u¹ ½Ê√Ë×?¹ qÄ_«  «d³)« sÄ «—bÁ cOÄö²Ã«  «d³š vÃ≈ nOCð Ê√ »U²Jë «c¼ …œUÄ sÄ qÄR¹
   ”Ë—œ q?¹u?%
                                            ÆrN²¾OÐË rNFL²−ÄË
    U?¼U?&ô«Ë ¨w?L?K?F?ë d?O?J?H²Ã«  «—UNÄ »U ²Â«Ë ¨W dFLKà —bBÄË ¨◊UAMKà ‰U−Ä vÃ≈ ÂuKFë cOÄö²Ã«
        »U²Jë «c¼ ÊuJ¹ Ê√ w vÃ≈ U¼dŁ√ b²1 VÃUDKà …—uD²Ä WOB ý ¡UMÐ «cNà vKŽ ¨WOLKFë
…—uBë vKŽ ÆWHK²<« …UO(«  ôU−Ä…bOÂ_« UM²³ž— sÄ UÁöD½«Ë ¨WO³¹d& WF³Þ ÂUFëo¹dÞ»U²Jë «c¼ WF³Þ Ê≈
                         Î      Î
    UÐuFBë q rž— XK «uð bÁ wMOD KHë ÃUNM*« w nOÃQ²Ã« œuNł ÊS ¨·ËdFÄ u¼ ULÂË
   «c¼ sÄ WO³¹d−²Ã« WOLOKF²Ã« WOKLFÃUÐ “U$≈ ·ËdEë ¨5LKF*« sÄË ¨5¹uÐd²Ã« 5 dA*« sÄ w²Ã«
rNðUEŠö0 U½ËœËe¹ Ê√vÃË_« WF³Dë Ác¼5L²N*« q sÄËÁc¼ sL{ UMFD²Ý« bÁË ÆUM³Fý UNýUŽ qÄQ½ ¨vKCHë
                                ÆWÄœUÁ q œuN−Ð ‰uײð »U²Jë ¨»U²Jë
   qI?Bð W?Ðd?& v?Ã≈ W¹uÐd²Ã« WOKLFÃUÐ 5OMF*« sÄ 5BK<«  UF³Þ w tMO %Ë Ê√ 5KĬd¹uDð UMà vM ²¹ v²Š
    Ó Ú Ô
    «—«œù«Ë ¨Êu?¹u?Ðd?²?ë Êu dA*«Ë ÊuLKF*« ÂuI¹ YO×Ð ¨Ê«bO*« w oO³D²Ã« ‰öš sÄ —uDðË        ] Ó Ô
   ØZ?¼U?M?*« e?ÂdÄ vÃ≈ rNðUŠ«d²Á«Ë rNðUEŠöÄ .bI²Ð ¨—uÄ_« ¡UOÃË√Ë ¨ÊuO1œUÂ_«Ë ¨W¹uÐd²Ã«
                             o O u ²Ã« w ÃË tK à « Ë
           ÆWÄœUIë WF³Dë w UNMÄ …œUH²Ýô« sÄ sJL²½ v²Š ¨wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë

  Íu'« ·öGë ∫WÝœU ë …bŠuë ∫w¼Ë  «bŠË lЗ√ vKŽ »U²Jë sÄ w½U¦Ã« ¡e'« Íu²×¹
  Êu‡‡HÃR*« ¡uCë∫WMÄU¦Ã« …bŠuë ¨ uBÃ«Ë WOłu*« WÂd(« ∫WFÐU ë …bŠuë ¨¡U*« —U ÐË
  ¨ U¹dB³Ã«Ë
                                ÆWO LAë WŽuL:« ∫WFÝU²Ã« …bŠuë
                               U‡‡‡¹u‡‡²;«
                                     u«
                                UU M«
                                    v Ë_« …b
≥              U M « w qIM « ∫      ‰Ë_« ”—b «

±∞              U U M « nOMB ∫      w U « ”—b «
                    w «— e « ÃU ù« …œU “
        WO «— e « w{«—_« ÕöB      «∫    ‰Ë_« ”—b «
                                     u«
≤
                                    WO U « …b
≥≥                 bOL     «∫   w U « ”—b «

≥π          W b   « Íd « VO U √ ∫ Y U « ”—b «

         WO «— e «   U ü« W    UJ ∫   l «d « ”—b «
¥¥
                       UM UO w W UD «

µµ          UM UO w W UD « ∫         ‰Ë_« ”—b «

                                      u «
∂∞            W UD « ‰UJ √        ∫ w U « ”—b «
                                     W U « …b
∂π          WOzU dNJ « W UD «     ∫ Y U « ”—b «

       l{u « W U Ë W d     «W U   ∫   l «d « ”—b «

∏≥              W UD «   ôu   ∫ f U)« ”—b «

   W O « vK ÿUH  «Ë W UD « «b      « ∫ ”œU   « ”—b «
∏∂


                 t eN √Ë ÊU        ù« r
                                      u «
π¥                  WOK)« ∫     ‰Ë_« ”—b «
                                     WF «d « …b
π∏              Ê«—Ëb « “UN      ∫ w U « ”—b «

±∞π             w u « “UN'«    ∫ Y U « ”—b «

±±≥                   bK  «∫    l «d « ”—b «
  ±
 U‡‡‡ðU‡‡³Më
      Æ U³Më w qIMë
      Æ UðU³Më nOMBð
               ≤
            ±
    U³Më w qIMë


              ∫s??Ä  U??ðU??³?M?ë r?E?F?Ä Êu?J?²?ð
              ¨‚«—Ë√Ë ¨ÊU?? ? ? I? ? ? O? ? ? Ý˨—Ëc?? ? ?ł
              n?zUþË ¡eł qJÃË.—ULŁË¨—U¼“√Ë
     …d¼“       ¡U??L? ë h??²? L? ð —Ëc??−? ÃU? ¨W?M?O?F?Ä
              ¨ÆÆÆWÐd²Ã« sÄ WO½bFLë ÕöÄ_«Ë
              ‚«—Ë_«Ë r?Ž«d?³?ë qL×ð ÊUIO ëË
              q? e?O?L²¹Ë ¨«cJ¼Ë ¨ÆÆÆ—UL¦Ã«Ë
  ‚UÝ               Æ UHBë sÄ WŽuL−LÐ ¡eł
              q? U?N?Ð Âu?I?¹ w?²Ã« nzUþuë UÄ
  WÁ—Ë
                  ø U³Më ¡«eł√ sÄ ¡eł
              Õö??Ä_«Ë ¡U??L? ë q??I? ²?M?¹ n?O?Â
         —Ëcł
              v??Ã≈ —Ëc??−? ë s??Ä W??O? ½b??F? L?ë
                     ø U³Më ¡«eł√dzUÝ
≥
                                   WKÁUMë WOŽË_«
 Î
¨U?I?Šô tOKŽ ·dF²²Ý Ícë Ê«—Ëbë “UNł ∫UNMÄ ¨…eNł√ …bŽ sÄ ÊU ½ù« r ł ÊuJ²¹
œ«uLÃUÐ qL×Lë Âbë qIMÐ ÂuIð w²Ã« sO¹«dAÃ«Ë …œ—Ë_« w¼Ë ¨WKÁU½ WOŽË√ sÄ ÊuJ²¹ ÍcëË
w?²?ë V?O?ÐU?½_« W?J?³ý t³Að w¼Ë ¨r −ë ¡«eł√ lOLł vÃ≈ sO− Â_«Ë UNLC¼ bFÐ WOz«cGë
                                   .‰“UMLë vÃ≈ ÁUOLë qIMð
   øUNKIMð w²Ã« œ«uLë UÄË øÊU ½ù« r ł w UL WKÁU½ WOŽË√ vKŽ  UðU³Më Íu²×ð q¼
                 ø U³Më qš«œ dš¬ vÃ≈ ¡eł sÄ œ«uLë Ác¼ qI²Mð nOÂ
                    ∫WOðü« WDA½_UÐ ÂuÁ√ WK¾Ý_« Ác¼ sŽ WÐUłûÃ


                           ∫WKÁUMë WOŽË_« ∫©±® ◊UA½

—U?D?Á_« W?H?K?²? ?ÄË sO dDë WŠu²HÄ WFO — WOłUł“ VOÐU½√ ¨ÊuKÄ ¡UÄ tO ‚—Ëœ¨włUł“ ÷uŠ ∫“«uKë
                                 Ɖ«uÞ_« W¹ËU ²ÄË

                                      ∫qLFë  «uDš
                     q?J?A?Ð ‚—Ëb?ë w? WŁö¦Ã« V?O?ÐU½_« d?Lž√ ±
                                  Ó     Ô
                            Æ©qJAë w UL® ÍœuLŽ
           ÊuKÄ ¡UÄ
                                    Ô =
                     w ¡ULë ŸUHð—« YOŠ sÄ wðUEŠöÄ q−Ý√ ≤
                                    Æ»u³½√ qÂ


                ø U³Më w Àb×¹ UÄ t³A¹ oÐU ë ◊UAMë w ÀbŠ UÄ q¼
                    ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√  U³Më w Àb×¹ UÄ W dFLÃ
                                              ¥
                    W²³Më w ¡ULë œuF ∫©≤® ◊UA½
                                       ∫“«uKë
          Æ¡UĨW½uKÄ œ«uÄË ¨—U³²š« VOÐU½√ WŁöŁË¨¡UCOÐ qH½dÁ  «d¼“ ÀöŁ
                                   ∫qLFë  «uDš
d?L?Š√ ‰u?K?×?L?Ð w?½U?¦?Ã«Ë ¨‚—“_« d?³?×ë ‰uK×LÐ U¼bŠ√® W¹d³ Ä VOÐU½√ WŁöŁ úÄ√ ±
                           .©jI ¡ULÃUÐ YÃU¦Ã«Ë ¨ÊuKë
¨wÃU²Ã« ÂuOKà Ë√ ¨ UŽUÝ …bFà qJAë w UL WŁö¦Ã« qOÃU×LÃUÐ Àö¦Ã«  «d¼eë kHŠ√ ≤
               ]
                               .wðUEŠöÄ V²Â√ rŁ
            .⁄U³ _« qOÃU×LÐ t Lž bFÐ qH½dIKÃ ÀbŠ UÄ n √
                .⁄U³ _« qOÃU×LÐ t Lž bFÐ qH½dIKÃ ÀbŠ UÄ n √
                         ø‚U ë w ÊuKLë ¡UÄ« bF nOÂ
         øpÖ h× sJL¹ nO øW Uš  «—U LÐ ⁄U³ _«Ë ¡ULë —UÝ q¼
       øUOKFë  U³Më ¡«eł√ vÃ≈ —Ëc−ë sÄ ÊuKLë ¡ULë qIMÐ XÄUÁ ¡«eł_« Í√
µ
                         ∫W²³Më w WKÁUMë WOŽË_« Ÿ«u½√
         ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ WKÁUMë WOŽË_« w ¡ULë qI½ —U Ä vKŽ ·dFð_


                        WKÁUMë WOŽË_« Ÿ«u½√ ∫©≥®◊UA½

                                           ∫“«uKë
                .dJÝ ¨…d³JÄ WÝbŽ ¨‰u W²³½ ‚UݨÊuKÄ ‰uK×Ä UNO ”QÂ
                               Ò
                                       ∫qLFë  «uDš
                Î
                U½uKÄ ¡UÄ Íu²×ð w²Ã« ”QJë qš«œ ‰uHë W²³½ ‚UÝ l{√ ±
                  .qÐUILë qJAë w UL ¨dJ ë sÄ qOKÁ tO UЫcÄ
                                     Î
                                        Ô
                © ¥-≤® s?Äe?ë s?Ä …d?² fLAKà W²³MÃ«Ë ”QJë ÷dŽ√ ≤
                                      =
                                     . UŽUÝ
                w? d?E?M?ë s?F?Ä√Ë ¨l?ÞU?I?Ä W? Lš vÃ≈ W²³Më ‚UÝ lDÁ√ ≥
                 .WÝbFë …bŽU LÐ lDIÄ qJà vKH Ã«Ë UOKFë sO²N−ë
                                 Ò
                ÆÊuKë eÂdð sÂUÄ√Ë ‚U ë w ¡ULë eÂdð sÂUÄ√ kŠô√ ¥

        ∫UL¼ ¨WKÁUMë WOŽË_« sÄ sOŽu½ œułË WIÐU ë WDA½_« sÄ kŠö½
                      WOŽË√ sÄ ÊuJ²¹ ¨wKš«œ ZO ½ ∫VA ë ±
                      —Ëc−ë sÄ WO½bFLë ÕöÄ_«Ë ¡ULKà WKÁU½
                              Æ‚«—Ë_«Ë ÊUBž_« vÃ≈
                      s??Ä Êu??J? ²? ¹ ¨w?ł—U?š Z?O? ?½ ∫¡U??×?K?ë ≤
                      WOz«cGë œ«uLë qIMÐ ÂuIð ¨WK¹uÞ VOÐU½√
¡U×à                    ¡«eł√ dzUÝ vÃ≈ ‚«—Ë_« sÄ  U¹dJ ÃUÂ
       WKÁUMë VOÐU½_«
                                        ÆW²³Më
    VAš
                                               ∂
                                  Î
        ∫wðQ¹ UÄ kŠö½  «b¼UALë sÄ dO¦Â œbŽ vKŽË ¨o³Ý UÄ vKŽ «œUL²Ž«
 UŽUHð—« vÃ≈ UNCFÐ lHðd¹ pÃcà ¨ U³Më Ÿu½ vKŽ U¼œbŽË WKÁUMë WOŽË_«—UDÁ√ bL²Fð ±
¨ «d²LO²MÝ …bŽ sŽ UNCFÐ ŸUHð—« b¹e¹ ô ULMOÐ .ÕUH²Ã«Ë ¨Ëd] Ã«Ë ¨sO²Ã« ∫q¦Ä¨WOÃUŽ
                            Ú
                                .fłdMë ∫q¦Ä
         fłd½ W²³½       ËdÝ …d−ý        sOð …d−ý                 Î
          ∫—U−ý√ w UL ¨U½UOŠ√ —U−ý_« iFÐ ÊUIOÝ w ŒUH²½« Àb×¹ ≤
          W−ðU½ w¼Ë ¨qÐUILë qJAë w Ëb³ð UL .VMFÃ«Ë ¨“uKÃ«Ë ¨sO²Ã«
                      ÆWKÁUMë WOŽË_« w lDÁ ÀËbŠ sŽ
  sOð …d−ý      Ò
          vKŽ ‰b?¹ U?L?Ä ªWŽuDILë ÊUBž_« sÄ …—UBF?ë  «dDÁ jÁU ²ð ≥
                             Ô
          ¡U?L?K?à V?A? ?ë˨ U³Më ‚«—Ë√ w …e¼U−ë …—UBFKà ¡U×Kë qI½
          lOLł Íu²×ð q¼ sJÃË ¨qÐUILë qJAë w Ëb³ð UL ÆÕöÄ_«Ë
                           øWKÁU½ WOŽË√ vKŽ  UðU³Më
                             W dFLë ‚ËbM
                   oý À«bŠ≈ o¹dÞ sŽ ◊UDLë vKŽ qB×½
                   Ò
                   —Ëœ p?Ö s?O³¹Ë ¨◊UDLë —U−ý√ ¡U×à w
                        ÆWOz«cGë œ«uLë qI½ w ¡U×Kë∑
                      ∫‚U ë uL½Ë W¹uM ë  UIK×ë
                        Ì
             …d?L?FÄ …d?−?ý ‚U?Ý sÄ l?D?I?Ä w? s?F?L?²?ë bMŽ
              ] Ô
             qJý vKŽ dNEð ¨ÊuKë w sOHK² Ä sO²IDMÄ kŠö½
             s??J? L? ¹ w??²?ë ¨W?¹u?M? ?ë  U?I?K?×?ë v?L? ?ð  U?I?K?Š
             ÊuJð sŽ W−ðU½ w¼Ë ¨…d−Aë dLŽ b¹b×ð UN²ÞUÝuÐ
             w W½uJ²Lë WOŽË_« eOL²ð˨WO³A ë WKÁUMë WOŽË_«
    VAš
             W½uJ²Lë  UIK×ë pKð sŽ U¼U¹öš d³JÐ lOÐdë qB
       ¡U×Ã
                                 .nOBë qB w
             s??Ä W??½u??J? Ä …b??Š«Ë W??I?K?Š Êu?J?²?ð W?M?Ý q? w? Ë
             Î
             ¨U??O? ³? ?½ W?C?¹d?Ž …d?O?³? U?¼U?¹ö?š v?ÃË_« ∫s?O?²?I?D?M?Ä
                         .WIO{ …dOG U¼U¹öš Èdš_«Ë
                          Ò
               …d−Aë dLŽ W dFÄ ∫©¥® ◊UA½

                 Æ UðU³½ ÊUIOÝ sÄ lDÁ …bŽ dCŠ√ ±
                      ÆW¹uM ë  UIK×ë bFÐ ÂuÁ√ ≤
                              = Ó
            U?I?K×ë œbŽ ‰öš sÄ —U−ý_« Ác¼ dLŽ œbŠ√ ≥
                             Ò
¡U×à  VAš                     ÆWFO dë Ë√ WJOL ë    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÐUILë qJAë w W¹uM ë  UIK×ë œbŽ
                 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d−Aë dLŽ


                                           ∏
                            ”—bë WK‡¾Ý√

                           ∫sÄ qJÐ œuBILë `{Ë√ ≠±
                               .WKÁUMë WOŽË_« -√
                              .W¹uM ë  UIK×ë -»
                         ørÝô« «cNÐ UNMÄ q XOLÝ «–ULÃË
                          ∫wðQ¹ ULÄ q w ⁄«dHë úÄ√ ≠≤
    .................. Ë ................. WKÁU½ WOŽË√ sÄ ÊuJ²¹ ZO ½ VA ë -√
    .................. vKŽ qOÃœ WŽuDILë ÊUBž_« sÄ ¡ULë  «dDÁ jÁU ð -»
¨WIÄUž UN½QÐ ................... qB w …d−Aë Ÿcł w t½uJ²Lë  UIK×ë eOL²ð -‡ł
                            Ò
                   .ÊuKë W×ðU ULN½QÐ ............. qB w Ë
                          Ò

            ∫wðü« ‰Ëb−ë úÄ√Ë ¨¡U×KÃ«Ë VA ë sÄ q sOÐ Ê—UÁ√ ≠≥

    qIMë ÁU−ð«      WHOþuë       lÁuLë     WHBë qÁUMë ¡UŽuë
                                      VA ë
                                      ¡U×Kë


                                      Ô Ô
                                 ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≠¥
              Æ…bAÐ tÃuŠ w½bFÄ pKÝ jЗ bMŽ sBGë aH²M¹ ≠√
                    ÆUNMŽ ¡U×Kë Wë“≈ bMŽ  UðU³Më  uLð ≠»
                      ÆUNðUŽUHð—« w  UðU³Më  ËUH²ð ≠‡ł
               Æ¡ULÃUÐ dLž «–≈ tL−Š œ«œe¹Ë ¨VA ë aH²M¹ -œπ
                     ≤
                 UðU³Më nOMBð
nA²Â« bÁË . UðU³Më sÄ Ÿu½ ÊuOKÄ nB½ wëuŠ dO¦Jë qOL−ë VÂuJë «c¼ vKŽ gOF¹
œu?łË v?KŽ ¡UMÐ  UðU³Më nOMB²Ð «uÄUI WKÁU½ WOŽË√ vKŽ Íu²×ð ô  UðU³Më iFÐ Ê√ ¡ULKFë
            ÆUN²Ý«—œ qON ²Ã WOzUŽË  UðU³½Ë ¨WOzUŽËô  UðU³½ ∫vÃ≈ WKÁUMë WOŽË_«
                          ønB²¹ «–ULÐË øŸu½ qJÐ œuBILëUÄ
                                   =

                                      Î
                           ∫WOzUŽËöë  UðU³Më ∫ôË√
v?K?Ž Ë√ ¨W³Þdë sÂUÄ_« »dÁ uLMð YOŠ ¨WKÁU½ WOŽË√ vKŽ Íu²×ð ô w²Ã«  UðU³Më w¼
 U³½ tMÄË ¨© U¹“«e×ë® UNOKŽ WK¦Ä_« sÄË ÆÁUOLë  U½«eš »dÁ Ë√ ¨W³Þdë WOMÐ_« …—U−Š
                                        ÆU¹—U½uOHë
                ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ WOzUŽËöë  UðU³Më  UH vKŽ ·dF²KÃË


                           U¹“«e×ë  UH ∫©±®◊UA½
                 Æ¡UÄ ¨U¹—U½uOHÃUÐ W¾OKÄ W¹d  WFDÁ ¨…d³JÄ WÝbŽ ∫“«uKë
                                     ∫qLFë  «uDš
                  .…d³JLë WÝbFë UÄb ² Ä U¹—U½uOHë  U³½ h×Hð√ ±
                          Î            Ô Ò Ó
                        .Ÿu³Ý√ …bÄ ¡ULÃUÐ U¹—U½uOHë  U³½ ‘—√ ≤
                            Ò
                          .UN½uÃË UNL−×à Àb×¹ UÄ kŠô√ ≥
      U¹—U½uOHë                      ÆwðUEŠöÄ V²Â√ ¥
                                             ±∞
X?³¦¹ .¨Y?O?Š W?I? ö?²?Ä  U?F?L−ð qJAÐ —u Bë iFÐ vKŽ U¹—U½uOHë  UðU³½ bł«u²ð
Ô =ÓÔ
 tÃË ¨—Ëc−ë ÁU³ý√ vL ð ¨—Ëc−ë ÂUIÄ ÂuIð ¨WFO —  «dOFAÐ ÷—_« w t H½  U³Më «c¼
             .‚«—Ë_« ÁU³ý√ vL ð U¹ö ë sÄ …bŠ«Ë WI³Þ sÄ ÊuJ²ð WDO Ð ‚«—Ë√
 U³Më uL½ ‰öšË ¨ UðU³Më WOI³Â wzuCë ¡UM³Ã« o¹dÞ sŽ UN HMÐ U¼¡«cž U¹—U½uOHë lMBð
¨⁄«u?Ð_« Z?C?½ b?FÐ WE U×ë d−HMð .⁄«u?Ð_« v?K?Ž Íu?²?×?ð WE UŠ t²¹UN½ w ‚UÝ t³ý Êu?J¹
                                         Ò
             .…b¹bł U¹—U½uO  UðU³½ ÊuJ²Ã ¨…—ËU−Lë oÞUMLë w UNðU½uJÄdAMðË

                                      ∫ U¹“«e×ë bz«u
                               ∫q¦Ä ¨WLł bz«u  U¹“«e×KÃ
                .qIMë bMŽ UN UHł lMLà  UðU³Më —Ëcł nà w UNÄ«b ²Ý« ±
                ÁU?O?Ä ’U?B?²?Ä« w? …b?ŽU? ?L?Kà WOŽ«—eë WÐd²Kà UN² U{≈ ≤
                              .UNOKŽ WE U×LÃ«Ë ¨—UDÄ_«
   ©WÝbŽ® X×ð U¹—U½uO         .WOŽ«—eë WÐd²Kà ö¹bÐ  U¾O bë w UNÄ«b ²Ý« ≥
                             Î
             .sOFë …dDÁ ∫q¦Ä ¨W¹uO×ë  «œUCLë WŽUM w UNÄ«b ²Ý« ¥

 ÁU?³?ý√Ë ¨—Ëc?ł ÁU?³?ý√ U?N?ÃË ¨W?K?ÁU?½ WOŽË√ vKŽ Íu²×ð ô ∫W?O?zU?ŽËö?ë  U?ðU³Më
                       .⁄«uÐ_UÐ dŁUJ²ðË ¨ÊUIOÝ ÁU³ý√Ë ¨‚«—Ë√

                                       Î
                             ∫WOzUŽuë  UðU³Më ∫UO½UŁ
                      q?L?A?ðË ¨W?KÁU½ WOŽË√ vKŽ Íu²×ð  UðU³½ w¼
                      ¨ u?²?Ã«Ë ¨ÊU?Ädë˨“uKë ∫q¦Ä ¨ UðU³Më WO³ÃUž
                                  ÆÆÆd¾³Ã« …dÐeÂË ¨—UAM ëË
        —UAM ë  U³½                               Î
                      v?Ã≈ U?N?H?O?M?B?ð s?Ä b?Ðô ÊU? ¨U?N?Žu?M?²?à «d?E?½Ë
…—c?³Ã« vKŽ «œUL²Ž« - s?O?²ŽuL−Ä vÃ≈ ¡ULKFë UNHM bÁË ¨UN²Ý«—œ qN ð v?²Š  UŽuL−Ä
      Î
                                    ∫UL¼ - nOMB²Kà UÝUÝ√
                                            Î
                  .W¹—cÐ  UðU³½ ≤           .W¹—cÐ ô  UðU³½ ±
±±
                             ∫WOzUŽuë  UðU³Më
                 ∫WOzUŽuë  UðU³Më nOMBð wðü« jD Lë `{u¹

                WOzUŽuë  UðU³Më
                   vÃ≈ r Ið  W¹—cÐ  UðU³½                      W¹—cÐ ô  UðU³½
       vÃ≈ r Ið
                             q¦Ä

     W¹d¼“              W¹d¼“ ô     ©—UAM ë®  UO šd ë


  —Ëc³Ã« …UDGÄ            —Ëc³Ã« …«dFÄ
                         Ò Ô
                              ∫W¹—cÐöë  UðU³Më-
                     q¦Ä
       vÃ≈ r Ið                      ⁄«uÐ_UÐ dŁUJ²ð
                     U¹dÐuMBë     ∫W¹—c³Ã«  UðU³Më-
                                 —Ëc³ÃUÐ dŁUJ²ð
sO²IKHë  «Ë–    …bŠ«Ë WIK  «Ë–

  q¦Ä         q¦Ä

 ‰UIðd³Ã«       `LIë                                        ±≤
                                       Î
                   ∫©W¹d¼“öë ®W¹—cÐöë WOzUŽuë  UðU³Më ∫ôË√
—U?A?M ë  U³½ ”—bMÝ ©—ËcÐ v?K?Ž Íu?²?×ð ô® W¹—cÐöë WOzUŽuë  UðU³Më vÃ≈ ·dF²KÃ
                                        Î
                     ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ pÖ W dFLÃËÆUNOKŽ ôU¦Ä


                    —UAM ë  U³½ hzUBš ∫©≤®◊UA½

                                             ∫“«uKë
                  ¨W?Ðd?𠨡U?ŽË ¨…d?³?J?Ä W?Ýb?Ž ¨W−{U½ —UAMš ‚«—Ë√
                                               Æ»U²Â
                                        ∫qLFë  «uDš
                       Î
                  W?Ýb?F?ë U?Äb? ?²? ?Ä —U?A?M? ?ë ‚«—Ë√ h?×Hð√ ±
                  l?I?Ð s?Ž W?Á—u?ë q?H?Ý√ w? Y?×?Ð√Ë ¨…d?³JLë
                                Æ”UOÂ_« t³Að ¡«œuÝ
                     .n−ð w »U²Â U¹UMŁ sOÐ ‚«—Ë_« l{√ ≤
                  W?Ðd?ð v?K?Ž U?N?F?{√Ë ¨¡«œu? ?ë ”UOÂ_« jAÂ√ ≥
                                             Ó
                  ¨s??O? Žu??³?Ý√ …b??Ä ¡U??L? ÃU??Ð U??N? ¹Ë—√Ë ¨h??O? √
                          Ò
                                 ÆwðUEŠöÄ q−Ý√Ë
                                      Ò


”UOÂ_« Ác¼ Æ—UAM ë  U³½ WÁ—Ë qHÝ√ ¡«œuÝ ”UOÂ√ œułË oÐU ë ◊UAMë sÄ kŠö¹
     .Í—cÐöë  U³Më vL ¹ pÃcÃË Æ U³Më «c¼ UN²ÞUÝuÐ dŁUJ²¹ ¨⁄«uÐ√ vKŽ Íu²×ð
                 Î
U?L?MOÐ ¨‚U ë t³ý vKŽ√ w WKBHMÄ U?ž«u?Ð√ ≠WOzUŽËöë  UðU³MKà ‰U¦LÂ≠U¹—U½uOHë ÊuJð
                                        Ò
       .‚«—Ë_« qHÝ√ Už«uÐ√≠W¹—cÐöë WOzUŽuë  UðU³Më vKŽ ‰U¦LÂ≠—UAM ë ÊuJð
              Î                          Ô = Ó Ó
                                     Ò
          Æ—UAM ë  U³½ WÁ—Ë sÄ vKH ë WN−ë w ⁄«uÐ_« œułË V³Ý ∫qKŽ√


±≥
                                          Î
                            ∫W¹—c³Ã« WOzUŽuë  UðU³Më ∫UO½UŁ
¨W¹d¼“ô ÌW?¹—cÐ ÌWOzUŽË Ì U?ðU?³½∫vÃ≈ r IðË ¨—Ëc³ÃUÐ dŁUJ²ð ¨WKÁU½ WOŽË√ UNà  UðU³½ w¼
      Ò
           .‰UIðd³Ã«Ë `LIë∫q¦Ä ¨ÌW¹d¼“ ÌW¹—cÐ ÌWOzUŽË Ì UðU³½Ë ¨dÐuMBë ∫q¦Ä
                                       Ú Ó]
                             W¹d¼“öë W¹—c³Ã«  UðU³Më √
       Î
Âu?I?½Ë¨UNOKŽ ôU?¦?Ä d?Ðu?M?B?ë  U?³?½ ”—b?½ W?¹d?¼“öë W¹—c³Ã«  UðU³Më vKŽ ·dF²KÃ
                                  Æwðü« ◊UAMÃUÐ


                        dÐuMBë j¹—U Ä ∫©≥®◊UA½

                                          ∫“«uKë
                         .WHK² Ä dÐuM j¹—U Ä ¨dÐuM ÊUBž√
                                      ∫qLFë  «uDš
                         q?? ¼ ¨‚«—Ë_« q?? J? ?ý h?? ×? H? ð√ ±
                             ø U³Më vKŽ —U¼“√ błuð
                         vÃ≈ UNHM √Ë ¨j¹—U Lë h×Hð√ ≤
                         j¹—U ÄË ¨r−×ë …dO³Â j¹—U Ä
                                  .r−×ë …dOG
                         w? W?½u?J?²?L?ë —Ëc?³?ë s?Ž Y?×?Ð√ ≥
                            ÆZ{UMë Íu¦½_« ◊Ëd Lë
                         œu?łË k?Šô√Ë ¨—Ëc?³Ã« h×Hð√ ¥
                                     .W×Mł_«
                                 .wðUEŠöÄ V²Â√ µ                                              ±¥
                                                    ∫dÐuMBë
                                                     Ú Ó]
             ¨d??Žd??F? Ã«Ë ¨d??Ðu??M?B?ë q?L?A?ð © U?O?ÞËd? ?L?ë ®  U?¹d?Ðu?M?B?ë
             W?¹d?Ð≈ ‚«—Ë√  «–  U?¹d?Ðu?M?B?ë r?E?F?ÄÆÆÆ·U?BHBÃ«Ë ¨ÊU¹bM ëË
             ‰U³−Ã«Ë …œ—U³Ã« oÞUMLë w uLMë vKŽ …—œUÁ w¼Ë …dC ë WLz«œ …dOG
                                              Æ¡«d×Bë ·«uŠË
   Íu¦½_« ◊Ëd Lë           Ì   Ó
             ÆW¹u¦½√ Èdš√Ë W¹d– j¹—U Ä s¹uJ²Ð lOÐdë qB w dÐuMBë  U³½ √b³¹
             v?KŽ bł«u²ðË .W?¹d?Âcë sÄ U?L?−?Š d?³Â√ W¹u¦½_« j¹—U Lë ÊuJð
                           Î
             W?O?ł—U? ?ë ÊU?B?ž_« v?K?Ž W?¹d?Âc?ë b?łu?ð U?LMOÐ ¨WOKš«bë ÊUBž_«
                                       ÆdÐuMBë …d−Aà W¹uKFëË
             q?J?ý v?K?Ž Êu?J?ð w?²?ë ÕU?I?Kë »u³Š ÍdÂcë ◊Ëd Lë Íu²×¹
             Íu¦½_« ◊Ëd Lë vÃ≈ ÕUIKë »u³Š ‰u Ë bMŽ .ÊuKë dH √ ‚u× Ä
             ]
   ÍdÂcë ◊Ëd Lë
                              U?C?¹u?³?ë v?K?Ž Íu?²?×¹ Ícë
                                   W−{U½ —ËcÐ s¹uJ²Ã UNFÄ ZÄbMð
                  WGÃUÐ …d−ý
                      Ï
                                   v??K? Ž U??¼b?ŽU? ?¹ ÕU?M?−?Ð …œËe?Ä
                                   ¨…—ËU??−?Ä s?ÂU?Ä√ v?Ã≈ —U?A?²?½ô«
                                   Î
                                   «—U??−? ý√ W??½u??J? Ä u??L? M? ð Y??O? Š
                                                        Æ…b¹bł
 ÕUIKë  U³O³Š           Íu¦½√ ◊Ëd Ä
           WC¹uÐ
                                   l?Á«u?Ä ·ö?²?š« V?³Ý ∫qKŽ√
                             W−{U½ …—cÐ

                »UBšù«
                                   W??¹d??Âc??ë j??¹—U? ?L?ë
                                   v?? ? ?K? ? ?Ž W?? ? ¹u?? ? ¦? ? ?½_«Ë
                                             .ÊUBž_«
         WOł–uL½ W¹dÐuM …UOŠ …—Ëœ
                                              Y׳KÃ
.X½d²½ù« WJ³ýË W³²JLë UÄb ² Ä ¨ UOÞËd LKà W¹œUB²Á«Ë WO³Þ bz«u w Y×Ð√
            Î
±µ
                                 W¹d¼eë W¹—c³Ã«  UðU³Më »
                                         Ô
Î
UC¹√ e?O?L?²?²? W?¹d¼eë  UðU³Më W?O?³?ÃU?ž U?Ä√ ¨t?½u?ÃË t?KJAÐ  UðU³Më sÄ Ÿu½ q e?O?L²¹
   Ô              Ô                        ^ Ô
            .…dDFë UN×z«Ë—Ë ¨…œbF²Lë Ê«uÃ_«  «– ¨WKOL−ë U¼—U¼“QÐ
               Ó
                                           Ô Ó
                            øUNðbzU UÄÆ UðU³Më Ác¼ ¡ULÝ√ d–√

                                          ∫…d¼eë
o¹dÞ sŽ UNO `OIK²Ã« Àb×¹ YOŠ ¨W¹u¦½_«Ë W¹dÂcë dŁUJ²Ã« ¡UCŽ√ vKŽ …d¼eë Íu²×ð
Æ—Ëc³Ã« vKŽ Íu²×ð w²Ã« …dL¦Ã« ÊuJ²ð »UBšù« ÀËbŠ bMŽË ¨q×MÃU  «dA×ë Ë√ ÕU¹dë
            Ô

                             ø…d¼eë w dŁUJ²Ã« WOKLŽ r²ð nOÂ
              øsOHK² Ä sOŽu½ sÄ sOðd¼“ sOÐ `OIK²Ã« Àb×¹ Ê√ sJL¹ q¼
                                          ∫…d¼eë bz«u
                           ∫UNMÄ ¨÷«dž√ …bFà —U¼“_« Âb ² ð
                   .fłdMÃ«Ë ¨sOLÝUOÃ«Ë ¨qH½dIë ∫—U¼“Q WM¹eë ±
                    ÆsOLÝUOÃU —U¼“√ sÄ Z²Mð w²Ã« —uDFë WŽUM       ≤
                                ÆjO³½dIë —U¼“Q ¡«cGë ≥
                  s?Ä l?M?B?ð w?²?ë W?O?M?DIë fÐöLÃU W ³Ã_« WŽUM     ¥
                                       ÆsDIë …d¼“
       sDÁ …d¼“
                                  W dFLë ‚ËbM
             ÆŸu½ nÃ√ ≤µ∞ wëuŠ W¹d¼eë  UðU³Më ·UM √ œbŽ mK³¹
                                                  ±∂
                         ∫—U¼“_« bz«u ∫ ©∑®◊UA½
                    ø—U¼“úà Èdš√ bz«u sŽ Y×Ð√
         Æ—U¼“_« sÄ —uDFë WŽUM WOHO ‰uŠ d¹dI𠜫bŽSÐ ÂuÁ√
             Ô Ô
V?²Â√Ë ¨Êuðd Õu?à v?KŽ UNIBÃ√ r?Ł ¨UNH?H?ł√Ë ¨—U¼“_« sÄ  UMO?Ž lLł√
Ô                   Ô           Ò
                  ÆWÁUDÐ vKŽ UNMÄ …bzUHÃ«Ë ¨…d¼eë Ÿu½                      WFO³Dë w WÃuł ∫©∏® ◊UA½

t?O? b?ł«u?²?ð ÊU?J?Ä Í√ Ë√ W?Ý—b?L?ë W?I?¹b?Š w? ‰u−²Mà w²LKFÄØwLKFÄË wzöÄ“ lÄ Ãdš√
                      ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« ‰ËUŠ√Ë ¨ UðU³½
                ÆUNOKŽ X dFð w²Ã«  UðU³MÃ«Ë —U¼“_« ¡ULÝ√ œbŽ√ ±
                                 Ó
       ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
                               Ì
            øUNð«eOLÄ UÄ ÆWÐd²Ã«Ë —u Bë vKŽ X³M¹  U³½ rÝ« V²Â√ ≤
                                  Ó
         ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ        ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
                               Î Ò
                           ÆUNÄU Á√ UMO³Ä …d¼“ rÝ—√ ≥
                            Ó

                         Æ`OIK²Ã« WOKLŽ r²ð nO d–√ ¥
      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
                  Æ`OIK²Ã« WOKLŽ w bŽU ð w²Ã« qÄ«uFë V²Â√ µ
      ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
                           
    ÆUNOKŽ XHÁË w²Ã«  «dA×ë ¡ULÝ√ d–√ rŁ ¨ozUÁœ fLš …bÄ W²³½ VÁ«—√ ∂
                        Ó     Ò Î
     ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±∑
                            ∫W¹d¼eë  UðU³Më nOMBð
                                
                  ∫vÃ≈ —Ëc³Ã« Ÿu½ V Š W¹d¼eë  UðU³Më ¡ULKFë rÒ Á
                            Ó        Ô
                             .…bŠ«Ë WIK  «–  UðU³½ ±
                                 ÓÚ
                               .sO²IK  «–  UðU³½ ≤
                                  Ú
             ÓÚ          Ú
‰Ëb−ë w UL  UH …bFÐ sO²IKHë  «–Ë ¨…bŠ«uë WIKHë  «–  UðU³Më sOÐ «ËeOÄ bÁË
                                    Ò
                                       ∫wðü«

            sO²IKHë  «Ë–             WIKHë  «Ë– WO U ë/WHBë
   ¡UOÃu UHë WÁ—Ë q¦Ä¨ ôU×ë VÃUž w W{dF² Ä        WFO —Ë WK¹uÞ WÁ—uë qJý
                         wJ³ý     “«u²Ä qJAÐ ‚«—Ë_« ‚dFð
                       sO²IK  «– …bŠ«Ë WIK  «–         —Ëc³Ã«
                 ‰UIðdÐ ¨¡UOÃu U ¨ “uà qO ½ ¨`LÁ ¨…—–         WK¦Ä√


                    sO²IKHë  «–Ë WIKHë  «– ∫©π® ◊UA½

         Æ…—cë ∫ U³Më rÝ«                        ∫“«uKë

     Æ…bŠ«uë WIKHë  «– ∫tHOMBð  …œUÄ ¨Êuðd Õuà ¨ UðU³½ —u ¨WŽuM²ÄË W Uł —ËcÐ
                                           .WI ô
                                      ∫qLFë  «uDš
                    W? U?−?ë —Ëc?³?ë s?Ä W?Žu?L?−?Ä—U?C?Š≈ ‰ËUŠ√ ±
                    —u Ë ¨ UðU³Më pKð —u Ë ¨WHK² Ä  UðU³MÃ
                            ÆsJÄ√ Ê≈ ¨UNÁ«—Ë_ Èdš√
                    …—u? Ë t?²?³?M?ë …—u? V?½U−Ð …—cÐ q oBÃ√ ≤
                     U?ÁU?DÐ qJý vKŽ ¨Êuðd Õuà vKŽ WÁ—uë
                                  ÆqJAë w ULÂ
                                              ±∏
                                ∫ UðU³Më WOL¼√
Âu?Á√ ¨U?N?C?F?Ð v?K?Ž ·d?F²KÃË WHK² Lë UMðUOŠ V½«u−Ð oKF²ð …dO¦Â bz«u  UðU³MKÃ
                                 ∫WOðü« WDA½_UÐ
                    qÄUJ²Lë U½ƒ«cž  U³Më ∫ ©±®◊UA½
                          Î
∫WOðü« nÁ«uLë  UŽuL−Ä qJAÐË ¨WIÐU ë UMðUÄuKFÄ vKŽ «œUL²Ž« wzöÄ“ lÄ gÁU½√
      .jI WOðU³Më WLFÞ_« ‰ËUMð vKŽ ÊËbL²F¹ ÊuOðU³½ ”UMë iFÐ ±
            .jI w½«uO×ë ÂUFDë vKŽ ÊËbL²F¹ ”UMë iFÐ ≤
 UOÐU−¹ù« UÄË ø w× qJAÐ …UO×ë w —«dL²Ýô« lOD² ð sO²ŽuL−Lë Í√
        Ò                      ^
                 Ò
             øWŽuL−Ä qJà wz«cGë „uK ë w  UO³K ëË

                          UðU³Më ŸuMð ∫ ©≤®◊UA½


p?K?ð w? g?O?F?ð w?²?ë  U?ðU³Më lOLł  uÄ vÃ≈ Èœ√ ¨WOzU½ …d¹eł vKŽ —UBŽ≈ √bÐ ∫nÁuLë
   ÆÊUJ ë tÐ Õd Ícë UÞUD³Ã« u¼Ë jI bŠ«Ë Ÿu½ UL½ sÄeë sÄ …d² bFÐË ¨…d¹e−ë
               Î
       ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ U³O−Ä ¨oÐU ë nÁuLë  UŽuL−Ä qJAÐË gÁU½√
       øUÞUD³ÃUÐ ¡UH²Âô«Ë gOFë w —«dL²Ýô« …d¹e−ë ÊUJÝ lOD² ¹ q¼ ±
             ∫wðQ¹ ULÄ q vKŽ W¹cž_« sÄ bŠ«Ë Ÿu½ œułË dOŁQð UÄ ≤
                     Ô
             øWOLJÃ«Ë Ê“«u²Ã« YOŠ sÄ Ê«uO×Ã«Ë ÊU ½ù« ¡«cž ≠√
                 Ô
                        øUNŽuMðË  U½«uO×ë bł«uð ≠»
                         Ô        Ô
                             ø…d¹e−ë ‰ULł ≠‡ł
                              øUNšUMÄ ŸuMð ≠œ
       øWHK² Lë rNðUłUO²Š«Ë ¨rN ÐöÄË ¨rNŁUŁ√Ë ¨ÊUJ ë ‰“UMÄ ≠‡¼
                             
         Æ…UO×ë w —«dL²Ýô« «uFOD² ¹ w …d¹e−ë ÊUJ à `zUB½ ÂbÁ√ ≥
                                Ó

±π
                      ”—bë WK‡¾Ý√

              ∫wðQ¹ ULO WOzUŽuë  UðU³Më ‰uŠ …dz«œ rÝ—√ ≠±
     .Ëd ë ≠‡¼   .`LIë ≠‡ł. U¹—U½uOHë ≠» .—UAM ë ≠√
     ∫qOKF²Ã« lÄ ¨WŽuL−Ä q w nK² Lë  U³Më ‰uŠ …dz«œ rÝ—√ -≤
              ‰u      dOFý     U¹—U½uO  ≠√
             ‰UIðdÐ    ¡UOÃu U       …—– ≠»
             ”bŽ       `LÁ      dÐuM ≠‡ł
                            ∫wðQ¹ UÄ d √ ≠≥
           Î
ÆÕUIKë »u³Š sÄ WKzU¼ «œ«bŽ√  U¹dÐuMBë w W¹dÂcë j¹—U Lë Z²Mð ≠√
                  ÆdÐuMBë …—c³Ã ÕUM−ë œułË ≠»
         Æ «d²OL²MÝ …bŽ sÄ d¦Â_  U¹“«e×ë ŸUHð—« ÂbŽ ≠‡ł
                  Ó
             ÆqðUALë w …d¦JÐ  U¹“«e×ë «b ²Ý« ≠œ
     ∫YOŠ sÄ dÐuMBë  U³Mà Íu¦½_«Ë ¨ÍdÂcë ◊Ëd Lë sOÐ Ê—UÁ√ ≠¥
                            Ær−×ë ≠√
                      ÆsBGë vKŽ lÁuLë ≠»
          ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√Ë ¨qÐUILë qJAë vÃ≈ dE½√ -µ
                     øqÐUILë  U³Më rÝ« UÄ ≠√
                    øwL²M¹ WŽuL−Ä Í√ vÃ≈ ≠»
                           Ò
                          ødŁUJ²¹ nO ≠‡ł
                  øt²AOFLà WLzöLë ·ËdEë UÄ ≠œ
                                      ≤∞
                             …bŠuë WK‡¾Ý√

d?O?ž …—U³Fë ÂUÄ√ ©   ® Q?D?š …—U?ý≈Ë ¨W?×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® `? …—Uý≈ l{√ -±
                             ∫UN×× √Ë ¨W×O×Bë
                  ÆWOzUŽËöë  UðU³Më sÄ ‰UIðd³Ã« ≠√   ©   ®
   ÆU¹ö ë sÄ …bŠ«Ë WI³Þ sÄ U¹—U½uOHë  U³½ ‚«—Ë√ t³ý ÊuJ²ð ≠»     ©   ®
ÆUNO WOÞËd Lë ÂU ł_« vÃ≈ W³ ½ rÝô« «cNÐ  UOÞËd Lë XOLÝ ≠à        ©   ®
            ÆWÁ—uë qHÝ√ —UAM ë  UðU³½ w ⁄«uÐ_« błuð -œ    ©   ®
            ÆW¹d¼eë W¹—c³Ã«  UðU³Më sL{ Ëd] ë nMB¹ ≠‡¼
                           Ô Ú         ©   ®
                     Æ—Ëc³ÃUÐ —UAM ë dŁUJ²¹ ≠Ë   ©   ®
                  ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ rÝ—√ -≤
               ∫…bŠ«uë WIKHë  «Ë– sÄ w¼ WOðü«  UðU³Më ÈbŠ≈
                                  Æ”bŽ ≠√
                                 ÆdOFý ≠»
                                ÆhLŠ -‡ł
                                   Æ“uà ≠œ
            ∫W³z«cë WO½bFLë ÕöÄ_«Ë ¡ULë tÃöš sÄ qIM¹ Ícë ¡e−ë
                                  .WÁ—uë ≠√
                                 Æ¡U×Kë ≠»
                                Ær OLë -‡ł
                                  Ú
                                ÆVA ë ≠œ
                   ∫W¹d¼“ ô  UðU³½ w¼ WOðü«  UðU³Më ÈbŠ≈≤±
              ÆÊu²¹eë ≠√
              Æ—UO ë ≠»
              ÆUÝuJë ‡ł
              .dÐuMBë ≠œ
         ∫w ÕUIKë »u³Š ÊuJ²ð
               .Z¹u²Ã« ≠√
                 Ò
              .WKÐdJë ≠»
               ÓÚ Ó
              .iO³Lë -‡ł
                Ó
               .…«b] ë ≠œ
            ∫sÄ —UAM ë bF¹
                  ^
            . UOÞËd Lë ≠√
            . U¹“«e×ë ≠»
            . UO šd ë -‡ł
            . UOzUŽËöë ≠œ
∫U¹ö ë sÄ …bŠ«Ë WI³Þ sÄ ÊuJÄ WOðü« bŠ√
                .“uKë ≠√
              .—UAM ë ≠»
             ÆU¹—U½uOHë -‡ł
               .Ëd] ë ≠œ
                Ú
                      ≤≤
                                 ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ -≥
                             Ì
    ÆdÐuMBë —U−ý√ UN³½Uł vÃ≈ w²Ã« „d³Ã« `DÝ vKŽ ¡«dH WI³Þ —uNþ ≠√
                          Ó
                  ÆVA ë Õ«uÃ√ Ê«uÃ√ w  UłuLð b¼UAð ≠»
                              Ò
                   ÆW³Þdë sÂUÄ_« »dÁ U¹—U½uOHë uLMð ≠‡ł
                                 Ô ] Ô
             ÆWIKGLë ·dGë w …d¦JÐ  UðU³Më œułË ÂbŽ qCH¹ ≠œ


—UL¦Ã« œbŽ sJÃË ¨t²Ž—eÄ w ‰UIðd³Ã« —U−ý√ vKŽ —U¼“ù« …d¦Â sOŽ—«eLë bŠ√ kŠô -¥
                           Î
     Æt²Ž—eÄ w —ULŁù« …œU¹“ vKŽ Ÿ—«eLë «c¼ bŽUÝ√ÆöOKÁ ÊU X½uJð w²Ã«


             ∫ ULKJë sÄ UN³ÝUM¹ ULÐ wðü« ‰Ëb−ë w  Už«dHë úÄ√ -µ

                                   WHBë
    WKÁUMë WOŽË_« œułË  —U¼“_« œułË dŁUJ²Ã« WI¹dÞ  UIKHë œbŽ      rÝ«
                                        U³Më
                                   U¹—U½uOHë

                                     `LIë

                                    fÄd²Ã«

                                    ‰UIðd³Ã«

                                    dÐuMBë
                                    ÓÚ Ó]
≤≥
    ≤
wŽ«—eë ÃU²½ù« …œU¹“
      ÆWOŽ«—eë w{«—_« ÕöB²Ý«
           Æ…bLÝ_« «b ²Ý«
          .W¦¹b×ë Ídë VOÃUÝ√
               Ò
        .WOŽ«—eë  U ü« W× UJÄ


                     ≤¥
                      ±
           WOŽ«—eë w{«—_« ÕöB²Ý«


Ì                                       Î
 s?J? Ä sÄ WOÝUÝ_« dA³Ã«  UłUO²Š« …œU¹“ VKD²ð w²Ã« …d?L² Lë WO½UJ ë …œU?¹eKà «dE½
                  Ó   Ô
                                 Ì   Ì
w{«—_« ÊU ½ù« qG²Ý« bI ¨fOzdë ÊU ½ù« ¡«cž —bBÄ  UðU³Më Ê√ ULÐË ¨¡«cžË f³KÄË
    Ô                  Ô
                             Ì
w?{«—_« »U? ?Š v?K?Ž X?½U sJ LKà t²?łUŠ s?J?ÃË ¨W?H?K² Ä  U?ŽË—e?Ä ÃU?²½ù WOŽ«—eë
                  Ó   ]
                             Î
                         ÆÂu¹ bFÐ UÄu¹ hÁUM²ð  √bÐ w²Ã« ¨WOŽ«—eë
              øWOŽ«—eë w{«—_« hÁUMð WKJAÄ vKŽ ÊU ½ù« VKGð nOÂ
                 øwŽ«—eë tłU²½≈ …œU¹eà ÊU ½ù« UNF³ð« w²Ã« VOÃUÝ_« UÄ
   øWHK² Lë tðUłUO²Š« sOÄQð t²ÃËU×Ä ¡UMŁ√ W¾O³Ã« vKŽ ÊU ½ù« UNŁbŠ√ w²Ã«  «dOŁQ²Ã« UÄ
W?ŠU? ?Ä …œU¹“ ≠±∫sO¼U−ðUÐ qLF ¨tMO ×ðË wŽ«—eë ÃU²½ù« …œU¹“ ÊU ½ù« ‰ËUŠ bIÃ
                  ÆwŽ«—eë ÃU²½ù« ‚dÞ sO ×ð ≠≤ .WŽË—eLë w{«—_«


                        ∫WŽË—eLë w{«—_« WŠU Ä …œU¹“ -ôË√
                                       Î
                    w?? {«—_« W?? ŠU?? ? ?Ä …œU??¹“ ÊU?? ? ½ù« ‰ËU??Š b??I? Ã
                    ]Ó
                    WK?G?²? ?L?ë dOž w{«—_« q¹u×ð o¹dÞ sŽ WŽË—eLë
                              ÚÔ       Ì
                    Ác??¼ X?O?L??ÝË ¨W?−?²?M?Ä W??O?Ž«—“ ÷«—√ v??Ã≈ ©—u?³?ë®
                         Ò
                    v??K?Ž ·d?F?²?K?ÃË ¨ w??Ž«—e??ë Õö?B?²?ÝôU?Ð W??O?K?L?F?ë
       …dŽË oÞUMÄ             .wð_« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ ÕöB²ÝôUÐ œuBILë
≤µ
                 WOŽ«—eë w{«—_« ÕöB²Ý« ∫©±®◊UA½

                              ∫w²IDMÄ w sOŽ—«eLë ‰QÝ≈
  Î
sŽ «d¹dIð V²Â√Ë ¨XF³ð« w²Ã« ‚dDÃ«Ë UN²Ž«—“Ë UNŠöB²Ý« rðË —uÐ X½U ÷«—√ sŽ ≠±
                                  .wŽ«—eë ÕöB²Ýô«                  ∫UNMÄ ‚dÞ …bFÐ wŽ«—eë ÕöB²Ýô« WOKLŽ r²ð
                               
                     Æ…dŽuë oÞUMLë sÄ —u Bë Ÿö²Á«
                  . UÐUGÃ«Ë WOłd×ë —U−ý_« sÄ dO¦Jë Wë“≈
                      .WOz«u²Ýô«  UÐUGë w Àb×¹ ULÂ
                                 Ô
                  .WOK³−ë oÞUMLë w W¹œUM²Ýô« Ê«—b−ë ¡UMÐ
                  —u?³?ë w?{«—_« ‰ö?G²Ý« Ê√ ÊU ½ù« błË ULÃË
      W¹œUM²Ý« Ê«—bł                     Î
                  ÆW¹Ë«d×Bë w{«—_« vÃ≈ t−ð« bI ¨UO U bF¹ rÃ
                                     Ú ÔÓ
                                  Î
                     ∫W¹Ë«d×Bë w{«—_« ÕöB²Ý« ≠UO½UŁ
                  W¹Ë«d×Bë w{«—_« q¹u×ð sÄ ÊU ½ù« sJLð
                  ‰öGë sÄ dO¦Jë ÃU²½≈ w rN ð ¨WOŽ«—“ Ì÷«—√ vÃ≈
                  ¨W?¦¹bŠ WOLKŽ qzUÝË ŸU³ðUÐ ¨WOŽ«—eë qO U×LëË
                                ∫q¦Ä ¨ «uDš …bŽ oÚ Ë
                                        Ó Ó
                  —U??Ðü« d??H? Š Ë√ ¨¡«d?×?B?ë v?Ã≈ ÁU?O?L?ë q?I?½ ±
      WŽË—eÄ ¡«d×                        ÆW¹“«uð—ô«
   Æ¡«d×Bë ·«uŠ vKŽ WOłd×ë —U−ý_« ”dž q¦Ä ¨ÕU¹dë  «bBÄ qLŽ ≤
.WÐdð_«Ë qÄdÃUÐ UN²ODGð rŁ ¨UN²O eð Ë√ ¨WOJO²Ýö³Ã« WODž_UÐ w{«—_« iFÐ WODGð ≥
                     .…—uD²Lë ‰Ëbë iFÐ w ÀbŠ ULÂ

                                              ≤∂
¨d×B²Ã« …d¼Uþ nÁËË WOŽ«—eë w{«—_« u×½ ¡«d×Bë nŠ“ nÁË ‰ËU×¹ pÃcÐ u¼Ë
 ^
                          ÆW¹dBLë ¡UMOÝ ¡«d× w ÀbŠ ULÂ
                           Ò
                              øtÐU³Ý√ UÄË ød×B²Ã« UL
                                     Ò

                               d×B²Ã« ∫©±®◊UA½

øpÖ sŽ «Îd¹dIð V²Â√Ë ¨WŽ«—eKà W×ÃU bFð rÃË WOŽ«—“ X½U ÷«—√ sŽ w²IDMÄ w Y×Ð√ ≠±

                                        ∫d×B²Ã«
                                         ^
                —u?¼b?ð vÃ≈ ÍœR¹ ¨WÐd²Ã« WÐuBš w dL² Ä hI½ u¼
                ¨wŽ«—eë ÃU²½ù« vKŽ ÷—_« …—bÁ ÂbŽË ¨wðU³Më ¡UDGë
                .W?¾?ÞU?š W?¹d?A?Ð  U?Ý—U?L?ÄË ¨W?O?FO³Þ qÄ«uŽ qFHÐ pÖË
                ·Ëd?E?Ð t?NO³ý ·Ëdþ …d×?B²L?ë o?ÞU?M?Lë vKŽ dDO ðË
                           Ò  Ô
                                          .¡«d×Bë

                                     ∫d×B²Ã« »U³Ý√
                                      ^
                             ∫UNL¼√Ë WOFO³Dë qÄ«uFë √
          …œU¹“Ë ¨…—«d×ë  Uł—œ ŸUHð—«Ë ¨‰UÄdë nŠ“Ë ¨—UDÄ_« WKÁ
                                    .WÐd²Ã« WŠuKÄ
                          ∫UNL¼√Ë ¨W¹dA³Ã«  UÝ—ULLë »
             .·«d−½ô« vÃ≈ WÐd²Ã« ÷dF¹ ULÄ ¨ UÐUGÃ«Ë —U−ý_« lDÁ
                       Ò
          w?? d??ŁR??¹ U??L? Ä ¨ÂU??F? ë w?? ‰u?B?×?Ä s?Ä d?¦?ÂQ?Ð ÷—_« W?Ž«—“
                                      .UN²ÐuBš
¨t²ÁUÞ sŽ b¹eð ¨WOýULë sÄ …dO³Â œ«bŽ√ q³Á sÄ vŽdLë ‰ULF²Ý« u¼Ë ∫dzU−ë wŽdë
          .WKŠUÁ ÷—√ vÃ≈ ‰uײO ¨ U³Më —Ëcł ÁbIH¹Ë ¨tHFC¹ ULÄ


≤∑
                                    ∫d×B²Ã« dÞU Ä
                                     Ò
           .‰UÄdÃUÐ UNMÄ ¡eł WODGð o¹dÞ sŽ WOŽ«—eë WŠU Lë hOKIð ±
                        .w½«uO×Ã«Ë wðU³Më ÃU²½ù« nF{ ≤

                         d×B²Ã« W× UJÄ∫©±®◊UA½

                            Î           Î
                    Æd×B²Ã« W× UJLà UÁdÞ Õd²Á√ o³Ý UÄ vKŽ «¡UMÐ

                     ∫…d×B²Lë w{«—_«Ë Í—U×Bë sOÐ ‚dHë
                      Ò
‰U?L?F?²?Ýô« sŽ Z²M¹ t½S d×B?²Ã« UÄ√ .U?N?O? ÊU? ?½ûà qšœ ô ¨WOFO³Þ …d¼Uþ Í—U×Bë
               Ò
s?Ä UNÃu?×?ð v?Ã≈ ÍœR?ð ¨W?MOFÄ WOFO³Þ ·Ëdþ œułË vÃ≈ W U{≈ ¨WOŽ«—eë w{«—úà TÞU ë
    Ò
             .©…d×B²Ä® WŽ«—eKà W×ÃU dOž ÷«—√ vÃ≈ WŽ«—eKà W×ÃU ÷«—√
                =  Ô          Ì           Ì                         WOŽ«—eë  «Ëœ_« ∫©≤®◊UA½
      Î
  «Ëœ_« sÄ «d?O?¦? W?Ž«—e?K?à W?K?ÐUIë w{«—_« ÕöB²Ýô tOFÝ w ÊU ½ù« Âb ²Ý«
                    Æ¡«uÝ bŠ vKŽ W¦¹b×Ã«Ë WL¹bIë WOŽ«—eë
       W¦¹bŠ WOŽ«—“  «Ëœ√               W¹bOKIð WOŽ«—“  «Ëœ√


                   Î
            ÆUNðUÄ«b ²Ý« UMO³Ä W¦¹b×Ã«Ë W¹bOKI²Ã« WŽ«—eë  «Ëœ√ iFÐ d–√
               .w²IDMÄ w WOŽ«—eë w{«—_« …œU¹eà VOÃUÝ_« iFÐ Õd²Á√
                 Ó Ú

                                            ≤∏
                    W¾O³Ã« vKŽ wŽ«—eë ÕöB²Ýô« dOŁQð
Èœ√ ULÄ ªWOŽ«—eë w{«—_« ÕöB²ÝUÐ tÄUOÁ ¡UMŁ√  UÐUGÃ«Ë —U−ý_« lDIÐ ÊU ½ù« ÂUÁ
                                 Ô
Î   Î
U?O³KÝ «d?OŁQð „dð UL?Ä ¨W?¹d?³?ë  U?ðU³MÃ«Ë  U½«uO×ë bł«uð oÞUMÄ ¡UH²š«Ë WÐd²Ã« ·«d−½« vÃ≈
          Ò
                              ÆWIDMLë w ÍuO×ë ŸuM²Ã« vKŽ
                       øWIDMLë w ÍuO×ë ŸuM²ÃUÐ œuBILë UL                          ÍuO×ë ŸuM²Ã«∫©≥®◊UA½

w gOFð WOŠ  UMzU ¡ULÝ√ WÐU²JÐ WŽuL−?Ä q ÂuIðË  UŽuL−Ä qOJA²Ð wzöÄ“Ë ÂuÁ√
                                 ∫ WOMOD KHë W¾O³Ã«
               ÆUNHMBðË WHK² Ä  UðU³½ ¡ULÝ√ V²Jð vÃË_« WŽuL−Lë
               Î
ÁU?M?L?K?Fð Ícë UNHOMBð vKŽ «¡U?M?Ð W?H?K?² Ä  U½«uOŠ ¡ULÝ√ V²Jð Èdš_«  UŽuL−Lë
                                    Î
                                   ÆUIÐUÝ
           .nBë vKŽ UN²³²Â w²Ã« WO×ë  UMzUJë ¡ULÝ√ WŽuL−Ä q ÷dFð
                  .U¼d– r²¹ rà Èdš√ WOŠ  UMzU ¡ULÝ√ dÂcð ‰ËU×½
                             ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Z²M² ½

                               W dFLë ‚ËbM
    .WL ½  «—UOKÄ ∏ wëuŠ Â≤∞±∞ ÂUŽ rÃUFë ÊUJÝ œbŽ mK³¹ Ê√ lÁu²¹
 ÊUJÝ ± b¹bNð vÃ≈ ÍœROÝ ULÄ W ÐUOë `DÝ ± UOÃUŠ ¡«d×Bë nŠ“ œbN¹
                     Î
    ∏                    ≥
                           ÆWŽU−Lë dD Ð rÃUFë
≤π
                                ∫ÍuO×ë ŸuM²Ã«
 U?½«u?O?ŠË  U?ðU³½ sÄ WO{—_« …dJë vKŽ …œułuLë …UO×ë ‰UJý√ lOLł sŽ …—U³Ž u¼
       Ó    = Ô
gOFð w²Ã« sÞ«uLÃ«Ë ¨UNKJAð w²Ã«  UŽUL−ë vÃ≈ W U{ùUÐ ¨Èdš√ WIOÁœ  UMzUÂË  U¹dD Ë
                                         ÆUNO
                                ∫ÍuO×ë ŸuM²Ã« WOL¼√
                             Î
s?Ä Ÿ«u?½_« œb?Ž œ«“ U?L?K?J ¨wFO³Dë U¼—uDðË W¾O³Ã« W×Bà «d?ýR?Ä ÍuO×ë ŸuM²Ã« bF¹
    ∫w ÍuO×ë ŸuM²Ã« WOL¼√ sLJðË ÆÂUEMë «c¼ WŽeŽ“ WO½UJÄ≈ XKÁ WO×ë  UMzUJë
WK K ë  U½uJÄ bŠ√ qJA¹ Ÿu½ q Ê_ ª÷«dI½ô« sÄ Ÿ«u½_« Ác¼ vKŽ WE U×Lë ±
                                   ÆWOz«cGë
                                  Î
W?O?Žu?½ s?O? ?×?ðË d?¹u?D?ð  U?O?K?L?Ž ‰ö?š s?Ä W?M ×Ä  ôöÝ ÃU²½ù «—b?B?Ä t?½u ≤
                        ÆWHK² Lë  UðU³MÃ«Ë  U½«uO×ë
                               Î   Î
  ÆU¼dOžË WOz«ËbÃ«Ë WOz«cGë  UŽUMBKà WOÃË_« œ«uLÃ«Ë ¡«cGKà U Oz— «—bBÄ t½u ≥
                    .UN²O³¦ðË ¨WÐd²Ã« sO ×ð WOKLŽ w tÄUNÝ≈ ¥
                                  ©¥®◊UA½
t²ÃËU×Ä ¡UMŁ√ ÊU ½ù« UNNł«Ë w²Ã« qÂUALë  UŽuL−Ä qJAÐË wzöÄ“ lÄ gÁU½√
          .WDO×Lë W¾O³Ã« w pà –  «dOŁQðË ¨…b¹bł ÷«—√ ÕöB²Ý«
                             Ì

                                    ÒÔ
                 øWŽË—eLë w{«—_« …œU¹eÐ ¡«cGë WKJAÄ XKŠ q¼ sJÃ
wŽ«—eë ÃU²½ù« sO ײà W¦¹bŠ VOÃUÝ√ l³ð« qÐ ¨WŽË—eLë w{«—_« …œU¹eÐ ÊU ½ù« n²J¹ rÃ
           Î   Ó
                       ∫q¦Ä ¨WÄœUIë ”Ë—bë w UNOKŽ ·dF²MÝ
          .UNO WO½bFLë d UMFë hI½ sŽ i¹uF²Kà WÐd²Kà œUL ë W U{≈
             .WOJO²Ýö³Ã«  uO³Ã« ¡UMÐË ¨Ídë w W¦¹bŠ VOÃUÝ√ ŸU³ð«
                     .WHK² Ä ‚dDÐ WOŽ«—eë  U ü« W× UJÄ
   . UŽË—eLë sÄ WMÒ ×Ä Ÿ«u½√ »U ²½ô WOŽ«—eë ÀU×Ð_« ZzU²½ sÄ …œUH²Ýô«
                                           ≥∞
                            ”—bë WK‡¾Ý√

                   øWOŽ«—eë w{«—_« WŠU Ä …œU¹“ sJL¹ nO -±
   ∫t½“«uðË w¾O³Ã« ÂUEMë vKŽ ÿUH×ë  UOKLŽ w ‰UF qJAÐ ÍuO×ë ŸuM²Ã« rN ¹ -≤
                         Ò
                        ÆÍuO×ë ŸuM²ÃUÐ œuBILë UÄ ≠√
                         øÍuO×ë ŸuM²Ã« WOL¼√ UÄË ≠»
                 øÍuO×ë ŸuM²Ã« vKŽ WE U×Lë sJL¹ nO ≠‡ł
                                     ∫qKŽ√ -≥
                 Æ¡«d×Bë ·«uŠ ‰uŠ dCš√ «eŠ WÄUÁ≈ ≠√
         ÆWOŽ«—eë w{«—_« ‰uŠ WÄUILë W¹œUM²Ýô« Ê«—b−ë WOL¼√ ≠»
            Æd×B²Ã« …d¼Uþ  U³³ Ä bŠ√ ÊU ½ù«  UÝ—ULÄ bFð ≠ ‡ł
             Ò
W?OŽ«—“  «Ëœ√ d? «u?ð sÄ rždÃUÐ W?¹b?OKIð WOŽ«—“  «Ëœ√ Âb? ?²? ¹ ÊU ½ù« ‰«“UÄ -œ
    Ì            Î     Î   Ì   Ô
                                  .W¦¹bŠ
w?{«—_« W?ŠU? ?Ä h?K?I?ð s?Ž Z?ðUMë ¡«cGë hI½ WKJAÄ v?KŽ ÊU? ?½ù« V?KGð nO -¥
                              Ô
                                   øWOŽ«—eë
`{Ë√ øW¹Ë«d×Bë w{«—_« Ë —u³Ã« w{«—_« ÕöB²Ýô UN H½ ‚dDë Âb ² ð q¼ -µ
                                    Æw²ÐUł≈
≥±
                    ≤
                bOL ²Ã« «b ²Ý«
                  ]

v?L?K?Ý X?ÄU?Á —u?N?ý …b?Ž bFÐË ¨WOÃeMLë UN²I¹bŠ w W²³½ Èb¼Ë vLKÝ sÄ q? XŽ—“
                                   y Ú
   Æ¡wDÐ U¼uL½Ë ¨¡«dH UN²²³½ Ê√ sOŠ w ¨WF½U¹ ¡«dCš UN²²³½  błu ¨Èb¼ …—U¹eÐ
          Ô              Ó
           ÆUN²²³½ sÄ qC √ qJAÐ Èb¼ W²³½ uL½ ¡«—Ë d ë sŽ vLKÝ XÃQ
                              Ò
.wŽ«—eë ”bMNLë  ULOKFð WF³²Ä ¨ÂUE²½UÐ UN²²³½ vÃ≈ œUL ë nOCð X½U Èb¼ Ê√ `Cð«
              Ò           Ó   Ô
                             ø U³MKà t²OL¼√ UÄË øœULÒ Ã« UL
U?N?łU?²?×?¹ w?²?ë W?O½bFLë ÕöÄ_« q¦Ä ¨W¹—ËdCë œ«uLÃUÐ ÌW?O?Mž œ«u?Ä vKŽ W?Ðd?²Ã« Íu²×ð
                                 ]     Ô
  .uLMÃ«Ë wzuCë ¡UM³ÃU WOÝUÝ_«  UOKLFÃUÐ ÂUOIë lOD² ¹ v²Š ¨UNMÄ bOH² ¹Ë ¨ U³Më
       Ú ]
w? œ«u?L?ë Ác?¼ h?ÁU?M²ð tOKŽË ¨—Ëc−ë WÞUÝuÐ WÐd²Ã« sÄ œ«u?L?ë Ác?¼  UðU³Më h²Lð
                             ]
                              ÆWHK² Ä »U³Ý_ —«dL²ÝUÐ WÐd²Ã«
                                               ≥≤
                   ∫WÐd²Ã« w WO½bFLë ÕöÄ_« WOL hÁUMð »U³Ý√
                                    Ô
                    Æ U³Më sÄ œ«uLë ÁcNà b¹«e²Lë „öN²Ýô« ±
                                Ô
                                  Ì Ô
ÆWO{—_« …dAIë sÄ vKH ë  UI³Dë vÃ≈ UNÐd ðË ¨¡ULë w œ«uLë Ác¼ sÄ ¡eł ÊUÐË– ≤
    ƉuO Ã«Ë —UDÄ_« qFHÐ ¨Èdš√ vÃ≈ WIDMÄ sÄ œ«uLë Ác¼ ©·«d−½«® ‰UI²½« ≥
                    W??Ðd??ð v?Ã≈ œ«u??Ä …b??Ž Êu??Ž—«e?L?ë ·U?{√ p?Ãc?Ã
                           ]
                    uLMà WÄ“öë W¹—ËdCë d UMFë vKŽ Íu²×ð ¨ U³Më
                     Ò
                     UHK Lë® œUÄdë UNMOÐ sÄË ¨W×O× …—uBÐ  U³Më
                    t?½√ b?FÐ ULO sO?³?ð Íc?ë ¨© U?ðU³Më ‚dŠ sŽ W−ðUMë
                           Ó ]
                    —U?L?¦?ë r?−?Š …œU?¹“ v?Ã≈ ÍœR?¹Ë ¨ U?³?M?ë u?L?M?à bOHÄ
                                           Æ—U¼“_«Ë

 ·b?N?Ð …œËb?×?Ä  U?OLJÐ WÐd²Kà UN² U{≈ r²¹ WOzUOLO Ë√ W¹uCŽ …œUÄu¼ ∫œUL ë
               . UðU³Më WOłU²½≈ …œU¹“Ë ¨UNO ÊœUFLë hI½ i¹uFð

                        ∫UL¼ ¨ÊUŽu½ œUL ë    ∫œUL ë Ÿ«u½√
                   œU?L?Ý ‰Ë√ u?¼Ë ∫©w?F?O?³?D?ë® Íu?CFë œUL ë ±
                   ÀË— l??L? −? Ð ÂU??Á Y??O? Š ¨ÊU? ?½ù« t?Äb? ?²?Ý«
                   Ú
                    ö³DÝù«  U¹UH½Ë —uODë ‚—˓˨ U½«uO×ë
     .WÐd²Kà …dO¦Jë Ábz«uHà œUL  UNÄb ²Ý« rŁ sÄË ¨qKײ²Ã »«d²ÃUÐ U¼UDžË

                    ∫wðQ¹ ULO q¦L²ð  UO³KÝ tà wFO³Dë œUL ë sJÃ
.tMŽ WN¹d `z«Ë— —Ëb       .tO …—UCë  «dA×ë uL½
                          Ò         .tL−Š d³Â

                                W dFLë ‚ËbM
 dBMŽ vKŽ tz«u²Šô W¹uCFë …bLÝ_« Ÿ«u½√ qC √ sÄ ©—uODë  UHK Ä® —uODë ‚—“ bF¹
 ÆtÄ«b ²Ý« q³Á WK¹uÞ …d² tÂd²Ð `BM¹Ë ¨WÐd²Ã« w tKK×ð WÃuN ÃË ¨WOÃUŽ W³ MÐ sOłËd²OMë

≥≥
          ©‰UÐbë® WÝ—bLë w ÍuCŽ œULÝ ÃU²½≈ ∫©±®◊UA½
            ^
       .t«uHÃ«Ë  «Ë«dC Ã«Ë gzUA×Ã«Ë WLFÞ_« U¹UIÐ lOL−ð ±
            ÆqOÄdÐ Ë√ …dHŠ w  UI³Þ qJý vKŽ UNF{Ë ≤
                       .»«d²ÃUÐ WI³Þ q WODGðË ≥
ªUNÐdIÐ ‰UF²ýöà WKÐUÁ œ«uÄ œułË ÂbŽË ¨UNÃuŠ sÄ W¹uN²Kà sÂUÄ√ œułË sÄ bÂQ²Ã«
s?Ž W?−?ðU?M?ë  «“U?Gë ‰UF²ý« w V³ ²¹ bÁ ULÄ UNKš«bÐ lHðdð …—«d×ë Wł—œ Ê_
                                      ..UNÃu×ð

                    d? U?M?F?Ð WOMž  U³ÂdÄ ∫w?zU?O?LOJë œUL ë ≤
                    ·UCð ¨sOłËd²OMÃ«Ë ÂuOÝUðu³Ã«Ë —uH Hë
                                     Î     Î
                    d?L?ŽË ¡ö?²?¹ U?L?Ð W?Ðd?²Ã« vÃ≈ U?¹Ëb?¹ Ë√ U?O?ì
                    ƉuB×Lë WłUŠË ¨WÐd²Ã« Ÿu½Ë ¨ U³Më
                    …b?Ž s?Ä w?zU?OLOJë œUL ë vKŽ ‰uB×ë r²¹Ë
                                          ∫UNMÄ —œUBÄ
    ÆWOðUHÝuHë …bLÝ_« vKŽ Íu²×ð w²Ã« WO{—_« …dAIë —u          iFÐ -√
W?O?zU?O?L?O?J?ë …b?L?Ý_« —œU?B?Ä r?¼√ s?Ä b?F?¹ Ícë ¨XOLë d׳ë q¦Ä ¨—U׳ë -»
                             ÆWOÝUðu³Ã« …bLÝ_UÂ
                                       ∫©≤®◊UA½
W?Äb? ?²? Lë …bLÝ_« Ÿ«u½√ sŽ d¹dI𠜫bŽù qðUALë bŠ√ …—U?¹eÐ wzöÄ“ lÄ ÂuÁ√
                         
                         Î
  ÆnBë w t²AÁUMÄË ¨wFO³Dë œUL ë dOL ð WOKLŽ U uBšË ¨U¼d¹œUIÄË

                                W dFLë ‚ËbM

.ÂuOÝUðu³Ã«Ë ¨—uH Hë˨sOłËd²OMëË∫UNL¼√ sÄ UOÝUÝ√ «ÎdBMŽ ±∑ vÃ≈  U³Më ÃU²×¹
                      Î
      .WDO×Lë W¾O³Ã«Ë ÊU ½ù« vKŽ WO× —«d{√ …bLÝúà bz«eë ‰ULF²ÝöÃ
                      Ï
                                               ≥¥
V³ ð bÁ UN½√ ô≈ ¨qC √ qJAÐ uLMë vKŽ UNðbŽU Ä w  UðU³MKà …bLÝ_« bz«u sÄ rždÃUÐ
  Ô
                                        Î
             ÆUNÄ«b ²Ý« s ×½ rà «–≈ ¨WDO×Lë W¾O³Ã«Ë ÊU ½ûÃË  U³MKà «—«d{√

                            …bLÝ_« lÄ qÄUF²Ã«∫©≥®◊UA½
                                              = Ô
                        ÆWO³KÝË WOÐU−¹≈ vÃ≈ ÁU½œ√ —uBë w  UÂuK ë nM √
         ............................ „uKÝ         ............................ „uKÝ
      ............................ „uKÝ         ............................ „uKÝ
                        ÆbOL ²Ã« bMŽ UNŽU³ð« sJL¹ Èdš√  UÂuKÝ Õd²Á√
                                           Ô

                                          ∫gÁU½√
v?K?Ž ‰u?B×Kà  U³Më UNłU²×¹ w²Ã« œUL ë WOL wHF{ sOŽ—«eLë bŠ√ ·U{√
                               .dJ³Ä ZC½Ë ¨d³Â√ ÃU²½≈

                                        Ú Ó
 ∫wðüUÐ ÂUI ¨W¹—ËdCë œ«uLë Ê«bI sŽ WÐd²Ã« i¹uF²Ã œUL ë «b ²ÝUÐ ÊU ½ù« n²J¹ rÃ
                              Æ—UDÄ_« rÝuÄ q³Á WÐd²Ã« WŁ«dŠ ±
                               ÆoÐU ë ‰uB×Lë U¹UIÐ s œ ≤
                                ÆWOŽ«—eë …—Ëbë «b ²Ý« ≥
≥µ
                                ∫WOŽ«—eë …—Ëbë
                     
UNB²Lð w²Ã« WOz«cGë œ«uLë WOL w nK² ð  UðU³Më Ê√ sÄeë r¹bÁ cMÄ ÊuŽ—«eLë ·dŽ
                  Ô
U?N?C?F?ÐË Æ—u?H Hë sÄ qOKIÃ«Ë ÂuOÝUðu³Ã« sÄ d?O¦Jë h?²?L?ð ∫ U?ðU³Më iF³ ¨WÐd²Ã« sÄ
                       Ó    ^
rNÃuIŠ rO I²Ð ÊuŽ—«eLë ÂUÁ pÃcà ƗuH Hë sÄ dO¦JÃ«Ë ÂuOÝUðu³Ã« sÄ qOKIë h²L¹ dšü«
                                     Ò
                      Î
`C²¹ UL ¨Èdš_« uKð WMÝ qO U×Lë sÄ WHK² Ä U UM √ UNO ÊuŽ—e¹ ¨lDÁ vÃ≈ WOŽ«—eë
                                    ÆÁU½œ√ ‰Ëb−ë sÄ
         YÃU¦Ã« rÝuLë w½U¦Ã« rÝuLë ‰Ë_« rÝuLë
           ‰u     qBÐ       …—–     ©√® qIŠ
           …—–     ‰u      qBÐ     ©»® qIŠ
           qBÐ      …—–     ‰u     ©‡ł® qIŠ

         ^
—UA²½«Ë dŁUJð sÄ qKIðË ¨WÐd²Ã« sÄ UNłU²×ð w²Ã« œ«uLë lOLł vKŽ  UðU³Më qB×ð «cNÐË
                     .WOŽ«—eë …—ËbÃUÐ ·dF¹ UÄ «c¼Ë ÆWOŽ«—eë  U ü«

   ÆWMÝ q qIŠ q w WŽË—eLë qO U×Lë l¹uMð WOKLŽ ∫WOŽ«—eë …—Ëbë
     ] Ì  =

                               ∫r²¹ ÂUEMë «c¼ ŸU³ðUÐË
 .WÐd²Ã« w …œułuLë WOz«cGë œ«uLë sÄ …bzU d³Â√ vKŽ ‰uB×ë sÄ  U³Më sOJLð
            ÆWÐd²Ã« WÐuBš vKŽ k U×LÃ«Ë ¨œ«uLë Ác¼ ·«eM²Ý« lMÄ
                            .WOŽ«—eë  U ü« dŁUJð lMÄ
                                       Ô
                         .qO U×Lë dFÝ vKŽ WE U×Lë

                                  ∫©¥®◊UA½
∫w?¼Ë v?ÃË_« W?M? ë ‰öš tÃuIŠ w WOðü« ·UM _« WŽ«—eÐ sOŽ—«eLë bŠ√ ÂUÁ
‰U¦Lë w UL ¨sOÄœUIë sOÄUFKà …—Ëbë Ác¼ qLÂ√ Æ©…—ËbM³Ã« ¨`LIë ¨rOÝd³Ã«®
                                    ÆÁöŽ√
                                            ≥∂
                               ”—bë WK‡¾Ý√
                                     ∫⁄«dHë úÄ√ -±
    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ wFO³Dë œUL ë Ÿ«u½√ qC √ -√
    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOŽ«—eë …—Ëbë bz«u sÄ -»
    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆÆÆÆ WOzUOLOJë …bLÝ_« vKŽ WK¦Ä_« sÄ -‡ł
    ÆÆÆÆÆÆ Ë ÆÆÆÆÆ o¹dÞ sŽ WOzUOLOJë …bLÝ_« vKŽ ‰uB×ë r²¹ -œ
                        ∫VÝUMLë ÂuNHLë …—U³Ž qJà V²Â√ -≤
                          …—U³Fë
            .WMÝ bFÐ WMÝ ‰uI×ë w ÕöHë UNŽ—e¹ w²Ã« qO U×Lë l¹uMð ≠±
                     .WMHF²Lë  U¹UHMë sÄ tłU²½≈ r²¹ Ícë œUL ë ≠≤
         .UNO ÕöÄ_«Ë ÊœUFLë w hIMë i¹uF²Ã  U³Më WÐd²Ã ·UCð …œUÄ ≠≥
                                  ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ -≥
                ÆÁbOL ð bFÐ ‰uI×ë bŠ√ w  UŽË—eLë nKð ≠√
                       Æ—«dL²ÝUÐ WÐd²Kà …bLÝ_« W U{≈ ≠»
                ÆÎU¹—Ëœ WÐd²Ã« VKÁ vÃ≈ wMOD KHë Ÿ«—eLë bLF¹ ≠‡ł
                                     Ó ÚÓ
bFÐ …dL¦Lë —U−ý_« ÈbŠ≈ w W¹b¹bŠ dOÄU Ä …bŽ “dGÐ Á—Uł sOŽ—«eLë bŠ√ `B½ -¥
«c¼ ·dBð ÊU q¼Æb¹b×ë UNBIM¹  U³Më «c¼ WÐdð Ê√ wŽ«—eë býdLë sÄ rKŽ Ê√
                               Î
                           ø«–ULà øU³zU Ÿ—«eLë
¨—œU?B?L?ë˨W?H?K?J?²?ë∫Y?O?Š s?Ä w?zU?O?L?O?J?ë œU?L? ?Ã«Ë Íu?C?Fë œUL ë sOÐ Ê—UÁ√ ≠µ
                   ƉËbł w w²ÐUł≈ rE½√Ë ¨…bzUHÃ«Ë ¨ÀuK²Ã«Ë
                         Î
p?Ã–Ë ©—U?O?š ≠ ¡U?O?Ãu U ≠ q− ® ∫WOðü« qO U×Lë U?Äb? ?² Ä WOŽ«—“ …—Ëœ Õd²Á√ ≠∂
                                   Æ «uMÝ ≥ …bLÃ≥∑
                      ≥
               W¦¹b×ë Ídë VOÃUÝ√

                  W?¹u?O?×?ë  U?O?K?L?F?ÃU?Ð Âu?I?O?à ª¡U?L?ë v?Ã≈  U?³?M?ë ÃU²×¹
                  UNłU²×¹ w²Ã« ¡ULë WOL  ËUH²ðË ¨wzuCë ¡UM³Ã«Ë ¨uLMÃUÂ
                  W??F? O? ³? ÞË ¨u??−? ë …—«d??Š W?ł—œË ¨t?Žu?½ ·ö?²?šU?Ð  U?³?M?ë
                                                Æ÷—_«
                               ø¡ULë vKŽ  U³Më qB×¹ s¹√ sÄ
         dDÄ         øUN H½ WI¹dDÃUÐ ¡ULë vKŽ  UðU³Më lOLł qB×ð q¼
                  b?I ¨W?O?ÝU?Ý√ …—u?B?Ð —U?DÄ_« ÁUOÄ vKŽ  UðU³Më bL²Fð
                  v?Ã≈ d?D?L?ë ÁUOÄ »UO ½« bFÐ ‰Ë_« ÊU ½ù«  UŽË—eÄ XL½
                  V?O?ÃU?Ý√ ÊU? ?½ù« d?J?²?Ы p?Ö b?F?ÐË ¨—Ëc?³?ÃU?Ð ¡wKLë tHNÂ
                               ∫wðQ¹ UÄ UNMÄ ÆtðUŽË—eÄ Ídà WHK² Ä
                                             Î
                                      ∫w×D ë Ídë ∫ôË√
 «uMÁ
                    l?O?L?ł q?L?A?¹Ë ¨ÊU ½ù« t dŽ Í— ÂUE½ ÂbÁ√ u¼
                    ‚u ÁUOLë l¹“uð UN²ÞUÝuÐ r²¹ w²Ã« Ídë VOÃUÝ√
                    «c¼ qLA¹Ë . U³MKà UNKO u²Ã …dýU³Ä WÐd²Ã« `DÝ
                    ∫wðQ¹ UÄ —UDÄ_« ÁUOLÐ Ídë vÃ≈ W U{ùUÐ ÂUEMë
                            ÆWLNLë ÁcNà WOЫd²Ã«  «uMIë oý ±
    ÆÍdÃUÐ W Uš WO²MLÝ≈  «uMÁ                   .WO²MLÝù«  «uMIë ¡UMÐ ≤

                                                     ≥∏
                  ∫UNMÄ  öJALÐ «c¼ w×D ë Ídë ÂUE½ ÂbD « bÁË
                       .‚uIAë d³Ž ÁUOLë »d ðË ¨d ³²Ã«         -√
                           .‰ULFë sÄ dO³Â œbŽ ÃUO²Š« -»
                  —«b?×?½ô« …b?¹bAë w{«—_« w tIO³Dð sJL¹ ô -‡ł
                                        .WÃuN Ð
                                W dFLë ‚ËbM
                   b?Ãu?Ä q?³?Á Íd?ë  «uMÁ ¡UA½≈ w ÊUÄËdë √bÐ
                               .Âö ë tOKŽ `O Lë
                   w? Íd?K?à …U?M?Á d?H?×?¹ u¼Ë Ÿ—«eLà gI½ błË
                   ÆWL¹bIë WO½UÄËdë  «—UC×ë —UŁ¬ sÄ …bŠ«Ë                                           Î
                                   ∫jOIM²ÃUÐ Ídë ∫UO½UŁ
                            v?K?Ž V?K?G?²?ë ÊU? ?½ù« ‰ËUŠ
                            Âb?? ? ²?ÝU? ¨d? ?³?²?ë W?K?J?A?Ä
                            w??²? ë W??O?J?O?²?Ýö?³?ë V?O?ÐU?½_«
                            s??Ä ¡e??ł V??O?Þd?ð t?Ã X?ŠU?ð√
                            ‰ö?š s?Ä W²³½ q ‰uŠ WÐd²Ã«
          jOIM²ÃUÐ Ídë             .WHK² Lë l¹“u²Ã«  UײÔ
∫WI¹dDë Ác¼  «eOLÄË ¨ U³Më UNMÄ bOH¹ ¨W¹œUB²Á« WI¹dÞ jOIM²ÃUÐ Ídë Ê√ o³Ý ULÄ sO³²¹
                       Æ—U−ý_«Ë ‰U²ý_« Ídà UN²OŠö            -√
                                     ÆÁUOLë dO uð ≠»
          Æ UŽË—eLë sOÐ UNO »uždLë dOž »UAŽ_« uL½ sÄ b×ë ≠‡ł


≥π
                           i?F?Ð W?I?¹d?D?ë ÁcNà ÊU sJÃË
                                          ∫q¦Ä ¨ UO³K ë
                                ÆWOÃUFë WHKJ²Ã« ≠√
                           v?K?Ž W?O?³?K? ?ë U?N?ð«d?O?ŁQð ≠»
                           œ«u?? ?L? ? ë Ê_ ªW?? ¾? ?O? ?³? ?ë
                           w qKײð ô WOJO²Ýö³Ã«
                                       ÆWÐd²Ã«
                                        Î
                                ∫ UýUýdÃUÐ Ídë ∫U¦ÃUŁ
                     Î
v?K?Ž_« s?Ä Ídë ¡UÄ jI ¹ YOŠ ¨WFO³Dë sÄ U?Ðd?Á V?OÃUÝ_« d¦Â√ WI¹dDë Ác¼ bFð
                                      Ò
qJAë w UL WO½bFLë Ë√ WOJO²Ýö³Ã« VOÐU½_« WI¹dDë Ác¼ w Âb ² ðË ¨dDLÃUÂ
                    ∫wðQ¹ UÄ WI¹dDë Ác¼  «eOLÄË ¨qÐUILë
                               .ÁUOLë —b¼ qOKIð -√
             .¡«uÒ Ã« vKŽ WD ³MLÃ«Ë …—b×MLë w{«—úà W³ÝUMÄ -»
¨…—UCë »UAŽ_«Ë  UOKOHDë uL½ ∫q¦Ä ¨ UO³K ë iFÐ WI¹dDë ÁcNà ÊU sJÃË
            .UN²½UO Ë  UýUýdÃUÐ Ídë ÂUE½ qOGA²Ã WOÃUFë WHKJ²Ã«Ë
                   UýUýdÃUÐ Ídë

                                               ¥∞
«b ²ÝUÐ UN²O³¦ð r²¹ YOŠ ¨WÐdð «b ²Ý« ÊËœ WOzUÄ ÷«uŠ√ w  UðU³Më WŽ«—eÐ Êu¦ŠUÐ ÂUÁ
Æ—«dL²ÝUÐ …bLÝ_« qJý vKŽ WOz«cGë d UMFë sÄ UNOÃ≈ WÄ“öë d¹œUILë ·UCðË ¨vB×ë
           ÆUNOÃ≈ …bLÝ_« W U{≈ r²¹Ë ¨vB×ÃUÐ W²³¦Ä WOzUÄ ÷«uŠ√ w  UðU³½


                                    W dFLë ‚ËbM
 b¹b×ð UMMJL¹ YOŠ ¨bOL ²Ã«Ë Ídë WOKLŽ rOEMð w »uÝU×ë Âb ² ¹
    Æ UðU³Më sÄ Ÿu½ qJà œUL Ã«Ë ¨¡ULë sÄ Â“öë —«bILÃ«Ë XÁuë
¥±
                              ”—bë WK‡¾Ý√

¨W×O×Bë dOž …«—U³Fë ÂUÄ√ ©    ® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—Uý≈ l{√ -±
                                ∫wðQ¹ ULO UN×× √Ë
                           Î
                   Æd ³²Ã« ‰bFÄ sÄ UŠU³ Ídë qKI¹ ©         ®
             ÆÍdë WJ³ý «b ²ÝUÐ  UŽË—eLë bOL ð sJL¹ ©          ®
                Æ UOKOHDë uL½ vKŽ jOIM²ÃUÐ Ídë bŽU ¹ ©        ®
   Æ ÁUOLë rOÞ«dš «b ²ÝUÐ WNÂUHë —U−ý√Ë  «Ë«dC ë Í— qCH¹ ©           ®
øpÖ r²¹ nO sOÐ√Ë ÆWŽ«—eë w ÁUOLë „öN²Ý« bOýdð vKŽ qLFð w²Ã« Ídë ‚dÞ d–√ -≤
     ∫YOŠ sÄ jOIM²ÃUÐ Ídë WI¹dÞË WO²MLÝù«  «uMIÃUÐ Ídë WI¹dÞ sOÐ Ê—UÁ√ -≥

   WO²MLÝù«  «uMIÃUÐ Ídë           jOIM²ÃUÐ Ídë       WI¹dDë
                                            YOŠ sÄ
                                          ÁUOLë —b¼

                                            WHKJ²Ã«

                                       WÐd²Ã« ·«d−½«                                        ∫qKŽ√ -≥
                   .»ËdGë bMŽ Ë√ UŠU³ Ídë WOKLFÐ `BM¹ ≠√
                          Î
          ÆWFO³Dë w Àb×¹ ULà Ídë ‚dÞ »dÁ√  UýUýdÃUÐ Ídë ≠»
ÂU?O?I?ë q?³?Á W?O?M?O?Dë WÐd²Ã« sÄ  UOLJÐ WOKÄdë WÐd²Ã« jK Ð sOŽ«—eLë iFÐ ÂuI¹ ≠‡ł
                                  .UNO WŽ«—eÃUÐ                                               ¥≤
                  ¥
          WOŽ«—eë  U ü« W× UJÄ

                               Ì    Ô
         Ë√ W³ŠUý ¡«dH W³I¦Ä  UðU³Më ‚«—Ë√ Ê√ …dO¦Â ÊUOŠ√ w kŠö½
           Ï   Ô
               Æ¡«œu ë lI³Ã«Ë »uI¦ÃUÐ  ú²Ä« bÁË ¨WHÃUð —UL¦Ã« Ê√
                                       ]
                         ø÷«dÄ_« Ác¼  U³³ Ä UL
                       øUNMÄ  U³Më W¹ULŠ sJL¹ nOÂË
         ¨œ«d−Ã«Ë ¨sLë∫q¦Ä¨WOŽ«—eë  U ü« q³Á sÄ  UðU³Më rłUNð
              Ò                      Ô
         U?N?à W³³ Ä WIOÁbë  UMzUJë iFÐË ¨©ÕUH²Ã« ‚UÝ …œËb® Ê«b¹bëË
            .wŽ«—eë ÃU²½ù« ÷UH ½«Ë qO U×Lë nKð vÃ≈ ÍœRð U{«dÄ√
                                   Î
                         Î
    ∫UNMÄ  U ü« Ác¼  U³³ Ä vKŽ VKG²Kà WHK² Ä UÁdÞ ÊuŽ—«eLë l³²¹ pÃcÃ
              ª©b?O?A?ë® d?O?−ÃUÐ …dL¦Lë —U−ý_« ÊUIOÝ ¡öÞ ±
                      ÆWOŽ«—eë  U ü« sÄ UN²¹UL×Ã
                    ÆW¹dA×ë  «bO³LÃUÐ —U−ý_« ‘— ≤
              Ê«b¹bë Ë√  «dA×Kà sOOFO³Dë ¡«bŽ_« «b ²Ý« ≥
                      Î
              ¨ U³Më WÐU ≈ sÄ U?F?MÄ UNOKŽ ¡UCIKà dO UBFÃUÂ
                    ÆW¹uO×ë W× UJLÃUÐ vŽb¹ UÄ «c¼Ë

                              ∫©±®◊UA½
¨”—bë «c¼ w  d– w²Ã« dOž wMOD KHë ÕöHë UNÄb ² ¹ Èdš√ W× UJÄ ‚dÞ sŽ Y×Ð√
                   ÆtðUO³KÝË UNMÄ q «b ²Ý«  UOÐU−¹≈ d–√ rŁ
¥≥
                            Î
 «bO³Lë UL ÆW¹dA×ë  «bO³Lë ‘— WOŽ«—eë  U ü« W× UJLà UŽuOý ‚dDë d¦Â√ sÄ
                                 øÂb ² ð nOÂË øW¹dA×ë
                                 ∫W¹dA×ë  «bO³Lë
‘dë w ŸËdAë q³ÁË ¨U¼dŁUJð lMÄË ¨WOŽ«—eë  U ü« …œUÐù Âb ² ð WOzUOLO œ«uÄ w¼
         .÷dLÃUÐ  U³Më WÐU ≈ Wł—œË ¨UNÃUI²½« ‚dÞË ¨W ü« Ÿu½ W dFÄ V−¹
                        ∫W¹dA×ë  «bO³Lë «b ²Ý« ‚dÞ
‰Ëbë iFÐ Âb ² ð YOŠ ¨qI×ë WŠU Ä vKŽ «c¼ bL²F¹Ë ¨wÃü« Ë√ ÍËbOë ‘dë ±
                      Æ…dO³Jë ‰uI×ë ‘— w  «dzUDë
                        Î
       ÆVMFÃ«Ë ¨UÝuJÃU  UðU³Më iFÐ vKŽ U¹Ëb¹ X¹d³Jë ‚u× Äd¦½ ≤
                  ÆÍdë ÁUOÄ lÄ  «bO³Lë Ÿ«u½√ iFÐ W U{≈ ≥
                   Ÿ—«eLë vKŽ V−¹ w²Ã«  ULOKF²Ã« iFÐ „UM¼
                                   ∫q¦Ä ¨‘dë bMŽ UNŽU³ð«
                   …u??³?Ž v?K?Ž …œu?łu?L?ë  U?L?O?K?F?²?ë …¡«d?Á ±
                                  ÆÍdA×ë bO³Lë
                    «“U?? H? ?I? ?ÃU??  W?? O? ?Á«u??ë f??Ðö??L? ë f??³? à ≤
                                      Æ «—UEMëË
                              Î
                   ¨‘d?ë b?F?Ð …d?ýU?³Ä «b?O?ł Íb?¹_« q? ?ž ≥
                         Î
                                ÆÂULײÝô« rŁ sÄË
                                                  ¥¥
                   …dO¦Â  UO³KÝ UNà ÊS  «bO³Lë Ác¼ bz«u rž— sJÃË
                                          ∫q¦Ä
                   ÆWO u−ë ÁUOLKà  «bO³Lë »d ð ‰UL²Š«       ≠√
                   …—b?I?ë W?¹d?A?×?ë  U? ü« iFÐ »U Â≈ ≠»
                        Æ©WŽUMLë® bO³Lë WÄËUIÄ vKŽ
                   W??−? ? ½√ w??  «b??O? ³? L?ë s?Ä ¡e??ł ¡U??I?Ð -‡ł
                  .Ê«uO×Ã«Ë ÊU ½ù« vÃ≈ UNÃUI²½«Ë ¨ UðU³Më
                         Ò
ÆW×O× WI¹dDÐ UNMÄ hK ²Ã« r²¹ rà «–≈  UðU³Më vKŽ ‘Òdë  «u³Fà w³K ë dOŁQ²Ã« ≠œ
                             Ò
                                Y׳Kà WOCÁ
           .‘dë  «u³Ž sÄ hK ²Kà WLOK Ã«Ë WO×Bë ‚dDë sŽ Y×Ð√
           Ò
                              W dFLë ‚ËbM
 —u?O?D?ÃU? s?O?O?FO³Dë ¡«bŽ_« «b ²ÝUÐ WOŽ«—eë  U ü« iFÐ W× UJÄ r²¹
               Æ÷uO³Ã«Ë¨Ê«b¹bÃ«Ë ¨œ«d−ë vKŽ ¡UCIKÃ
 `? U?J?𠜫u?ÄË ¨ «d?A?×?Kà …dHMÄ …—UOÞ  u¹“ vKŽ ÊuO?D?ë  U?³½ Íu²×¹
                          Ò
                        ÆwIOÁbë ÷UO³Ã« ÷dÄ
 V³ ð ULÄ ªÂ±∏¥µ ÂUŽ «bMÃd¹≈ w UÞUD³Ã« ‰uB×Ä WOŽ«—eë  U ü« XHKð√
          .…bײLë  U¹ôuë vÃ≈ ÊUJ ë sÄ WOŽULł …d−¼ w

¥µ
©WOJO²Ýö³Ã«  uO³Ã«® WOŽ«—eë  U¾O bë     …—ËbM³Ã« Ÿ—eð «–ULÃ
     XO³Ã« qš«œ —UO ëË
     øÍbł U¹ wJO²Ýö³Ã«

              X?³?M?ð Ê√ s?J?L?¹ôË ¨¡U?²?ý q?B?H?ë
              w? W? u?A?J?Ä w?¼Ë  U?ðU³Më Ác¼
              .WM ë sÄ qBHë «c¼ w qI×ë
    ø UðU³MKà U¼bz«u UÄË øWOJO²Ýö³Ã«  uO³Ã« UÄ
                                  ¥∂
Ÿ«u??½√ q??J? Ð  ú??²? Ä« b??Á˨Êb??L? Ã«Ë Èd?I?ë n?K?²? ?Ä w? W?O?J?O?²?Ýö?³?ë  u?O?³?ë d?A?²?M?ð
                      ∫WOðü« »U³Ýúà ÊuŽ—«eLë UNOÃ≈ Q−K¹Ë¨ UŽË—eLë
                .WM ë —«bÄ vKŽ WHK² Ä WOŽ«—“ qO U×Ä vKŽ ‰uB×ë ±
            .¡U²ý  UðU³Më uLMà WÄ“öë …—«d×ë Wł—œË rzöLë u−ë d «uð ≤
             Î
             .W¾O ë W¹u−ë ·ËdEÃ«Ë WOŽ«—eë  U ü« sÄ  UðU³Më W¹ULŠ ≥
      .ÂUFë —«bÄ vKŽ —ULŁù« w dL² ð  UðU³Më Ê_ªqšbKà ULz«œ «—bBÄ bFð ¥
                               Î   Î   ^ Ô ¨·UHAë ÃUłeë Ë√ pO²Ýö³ÃUÐ vDGÄ w½bFÄ qJO¼ ∫©W¾O bë® wJO²Ýö³Ã« XO³Ã«
 lOLł w tO WŽ«—eë r²ðË ¨tKš«bÐ …—«d×ÃUÐ kH²×¹Ë ¡uCë —ËdLÐ `L ¹ YO×Ð
                                           .‰uBHë                                        ∫©≤®◊UA½
¨Ídë ‚dÞË ¨tO  «Ë«dC ë Ÿ«u½√ WEŠöÄË ¨WOJO²Ýö³Ã«  uO³Ã« bŠ√ …—U¹“ -√
                                ÆpÖ sŽ d¹dI𠜫bŽ≈Ë
ÆUNO  «Ë«dC ë iFÐ WŽ«—“Ë ¨WÝ—bLë WI¹bŠ w …dGBÄ WOŽ«—“ W¾O œ WÄUÁ≈ -»
¥∑
                          ”—bë WK‡¾Ý√

                         ∫wðQ¹ ULÄ qJÐ œuBILë UÄ -±
             ÆW¹uO×ë W× UJLë ¨ÍdA×ë bO³Lë ¨WOŽ«—eë  U ü«
              Æ «bO³Lë ‘— bMŽ UNŽU³ð« V−¹ `zUB½ lЗ√ Õd²Á√ -≤
UL ÆWOŽ«—eë ÈdIÃ«Ë ÊbLë rEFÄ w ©WOŽ«—eë  U¾O bë® WOJO²Ýö³Ã«  uO³Ã« dA²Mð ≠≥
                              øp¹√— w V³ ë
                                   ∫qKŽ√ -¥
                         Î
                  ÆUNÃËUMð q³Á «bOł WNÂUHë q ž V−¹ ≠√
                      Î
            Æ`¹dë ÁU−ð« fJFÐË ¨UŠU³  «bO³Lë ‘— V−¹ ≠»
        Æ©bOAë® dO−ÃUÐ —U−ý_« ÊUIOÝ ¡öDÐ sOŽ—«eLë iFÐ ÂuI¹ ≠‡ł
úÄ√Ë ¨W¹dA×ë  «bO³Lë «b ²ÝUÐ W× UJLÃ«Ë  U xà W¹uO×ë W× UJLë sOÐ Ê—UÁ√ -µ
                               ∫wðü« ‰Ëb−ë

    W¹uO×ë W× UJLë       ÍdA×ë bO³Lë «b ²Ý«    WI¹dDë
                                     YOŠ sÄ
                                     WHKJ²Ã«

                                     ÀuK²Ã«

                                 W−ðUMë —«d{_«

                                 U¼d «uð WO½UJÄ≈
                                         ¥∏
                            …bŠuë WK‡¾Ý√

¨W?×?O?×?Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©  ® …—U?ý≈ ¨W?×?O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—U?ý≈ l{√ -±
                              ∫wðQ¹ ULO UN×× √Ë
        ÆÁUOLë dO uð vKŽ WOJO²Ýö³Ã« VOÐU½_UÐ Ídë qLF¹ ≠√     ©   ®
ÆU¼dŁUJð lMÄË WOŽ«—eë  U ü« …œUÐù Âb ² ð WOzUOLO …œUÄ u¼ bO³Lë ≠»   ©   ®
        ÆUN UHłË  UŽË—eLë nKð vÃ≈ bOL ²Ã« ÍœR¹ bÁ ≠‡ł      ©   ®
                 ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ rÝ—√ -≤
                             ∫w¼ WOŽ«—eë …—Ëbë
              ÆWMÝ bFÐ WMÝ WŽË—eLë qO U×Lë w l¹uM²Ã« ≠√
                        ÆWOŽ«—eë  U ü« W× UJÄ ≠»
                      Æ UŽË—eLë Í— ‚dÞ ÈbŠ≈ ≠‡ł
                 Æ÷—_« `DÝ vKŽ …UO×ë ‰UJý√ lOLł ≠œ
                   ∫sÄ WOzUOLOJë …bLÝ_« vKŽ ‰uB×ë rð
                             Æ—U׳ë ÕöÄ√ ≠√
                        ÆWO{—_« …dAIë —u    ≠»
                            .l½UBLë  U¹UH½ ≠‡ł
                               Æ©» ´ √® ≠œ
           ∫«bŽ wðQ¹ UÄ lOL−Ð ÂuI½ WÐd²Ã« w ÊœUFLë hI½ i¹uF²Ã
                             ÆWOŽ«—eë …—Ëbë ≠√
                      ÆWIÐU ë qO U×Lë U¹UIÐ s œ ≠»
                               ÆbOL ²Ã« ≠‡ł
                             Æ÷—_« WŁ«dŠ ≠œ

¥π
                        Î
                ∫Ídë w¼ ¡ULKà «dO uð Ídë qzUÝË qC √
                           ÆdDLë ¡ULÐ ≠√
                           Æ UýUýdÃUÐ ≠»
                             ÆjOIM²ÃUÐ ≠‡ł
                        ÆWŠu²HLë  «uMIÃUÐ ≠œ
               ∫vÃ≈ ÍœR¹ UNO WŽ«—eë qł√ sÄ  UÐUGë lDÁ
                        ÆWÐd²Ã« WOłU²½≈ …œU¹“ ≠√
                 ÆUN²ÐuBš —u¼bðË ¨WÐd²Ã« ·«d−½« ≠»
                  .WŽË—eLë —U−ýúà WŽUMLë dO uð -‡ł
                 ÆdO³Â r−Š  «– —ULŁ vKŽ ‰uB×ë ≠œ
            ∫ UO³K Ã«Ë  UOÐU−¹ù« YOŠ sÄ wðQ¹ ULÄ q sOÐ Ê—UÁ√ -≥
                ÆWŠu²HLë  «uMIÃUÐ ÍdÃ«Ë jOIM²ÃUÐ Ídë ≠√
                 ÆW¹uCFë …bLÝ_«Ë WOzUOLOJë …bLÝ_« ≠»
    ø«–ULÃË øWOÃeMLë oz«b×ë w —U−ý_« ‘dà h ý Í√ ¡UŽb²Ý« sJL¹ q¼ -¥
W?O?³?KÝ —UŁ¬ „UM¼ q¼¨wŽ«—eë ÃU²½ù« sO ×ð vKŽ W¦¹b×ë WOŽ«—eë  ôü«  bŽUÝ -µ
                           Ò
                      Æw²ÐUł≈ `{Ë√ ø«b ²Ýô« «cNÃ
                                        µ∞
   ∫WO½U¦Ã« WLzUIë sÄ UNà VÝUMLë ÂuNHLë rÁ— vÃË_« WLzUIë w …—U³Ž qJà V²Â√ -∂

       WO½U¦Ã« WLzUIë                 vÃË_« WLzUIë
           .d×B²Ã« ≠±    U??O? L? J? Ð W?Ðd?²?ë s?Ä  U?³?M?ë U?N?łU?²?×?¹ œ«u?Ä
                                         Æ…œb×Ä
      ÆWOFO³Dë …bLÝ_« ≠≤
                  V??K? ž√ —U?L?¦?Ã«Ë —U?C? ?ë d? «u?ð v?K?Ž b?ŽU? ?ð
     ÆWOzUOLOJë …bLÝ_« ≠≥                       .ÂUFë  UÁË√
   ÆW¦¹b×ë WOŽ«—eë  ôü« ≠¥    Æ U½«uO×ë ÀË—Ë —U−ý_« U¹UIÐ sÄ ÊuJ²ð
                     ÆWOŽ«—eë w{«—_«u×½ ¡«d×Bë nŠ“
     ÆWOJO²Ýö³Ã«  uO³Ã« ≠µ
                    ƉULÃ«Ë bN−Ã«Ë XÁuë dO uð vKŽ bŽU ð
       .WOŽ«—eë  U ü« ≠∂  WÄ“öë d UMFë vKŽ Íu²×ð WOzUOLO  U³ÂdÄ
       WO½bFLë ÕöÄ_« ≠∑                      Æ U³Më W¹cG²Ã


                                      ∫wðQ¹ UÄ d √ -∑
             ÆbOL ²Ã« bFÐ …dýU³Ä …bL Lë  UŽË—eLë Í— qCH¹ ≠√
                        Ò
                  ÆÂUFë ‰«uÞ W«uHÃ«Ë  «Ë«dC ë d «uð ≠»

ÁUOLÃ«Ë —UN½_« ÁUOÄ vÃ≈ W¹dA×ë  «bO³LÃ«Ë …bLÝ_« »d ð vKŽ W³ðd²Lë ZzU²Më `{Ë√ ≠∏
                                         .WO u−ë
µ±
∫t³ÝUM¹ ULÐ wðü« jD Lë qLÂ√ .tMO ×ðË wŽ«—eë ÃU²½ù« …œU¹eà …bŽ UÁdÞ ÊU ½ù« l³ð« ≠π
                                Î


                wŽ«—eë ÃU²½ù« …œU¹“

                  sO¼U−ðUÐ r²ð


                    Ë
                           WOŽ«—eë w{«—_« WŠU Ä …œU¹“

     o¹dÞ sŽ                        o¹dÞ sŽ


                                Ì
                             …b¹bł ÷«—√ ÕöB²Ý«
          Ë              Ë           Ë
            WOŽ«—eë  U ü« W× UJÄ                …bLÝ_« «b ²Ý«
                                               µ≤
   ≥
   WÁUDë
             ÆUMðUOŠ w WÁUDë
              ÆWÁUDë ‰UJý√
             ÆWOzUÐdNJë WÁUDë
        Æl{uë WÁUÞË ¨WÂd×ë WÁUÞ
              ÆWÁUDë  ôu×ð
    ÆW¾O³Ã« vKŽ ÿUH×Ã«Ë ¨WÁUDë «b ²Ý«
µ≥
                      ±
                UMðUOŠ w WÁUDë


sÄ ¡UOý_« „dײð UL „dײ½Ë ¨»dA½Ë ¨qÂQ½ ¨WOÄuOë UMðUOŠ w WHK² Ä ‰ULŽQÐ ÂuI½
                         øpÖ Àb×¹ nOJ .WHK² Ä ‚dDÐ UMÃuŠ
                      øÍd−Ã«Ë wALë vKŽ s¹—œUÁ UMKF−¹ Ícë UÄ
                             Î
                             ø«—UN½ UMÃuŠ sÄ ¡wC¹ Ícë UÄ
                       øUNÄb ² ½ w²Ã« qIMë qzUÝË dO ¹ Ícë UÄ
                                     Ò


UMÄU ł√ Ê≈ .÷—_« `?D?Ý v?K?Ž …UOŠ błuð ô UN½ËbÐË ¨WÁUDë V³ Ð ¡wý q Àb×¹
ÂU?F?Þ s?Ä t?ÃËU?M?²?½ U?Ä ‰ö?š s?Ä U?N?O?K?Ž qB×½Ë ¨WHK² Lë ‰ULŽ_UÐ ÂUOIKà WÁUÞ vÃ≈ ÃU²×ð
    .WMJLÄ …—u qC QÐ UMðUOŠ dO ²Ã WÁUDë Âb ² ðË Æ¡«u¼ sÄ t HM²½ UÄË ¨»«dýË
                 Ò
                          øUNOKŽ qB×½ s¹√ sÄË øWÁUDë UL
w? W?½Ëe? ?Ä W?ÁU?D?ë Ác?¼ X?½U?Â√ ¡«u?Ý UMÃULŽ√ “U−½≈ sÄ UMMJLð WÁUDë Ê≈ ∫‰uIë UMMJL¹
                .Èdš_« …eNł_«Ë  «Ëœ_« «b ²Ý« o¹dÞ sŽ Â√ UMÄU ł√


                                    ‘UIMKÃ
                 .ÂU ł_« w WÁUDë œułË vKŽ UMÝ«u×Ð ‰b² ½


                                              µ¥
                                 ∫WÁUDë —œUBÄ
tðUłUO²Š« b à tÃuŠ sÄ UNHA²Â« w²Ã« …œbF²Lë WÁUDë —œUBÄ ÊU ½ù« qG²Ý« ÊUÄeë r¹bÁ cMÄ
                                  ÆWHK² Ä ‰UJýQÐ ¨WOÄuOë
                     Æ«—UN½ tÃuŠ UÄ …¡U{≈Ë W¾ b²Kà fLAë WÁUÞ qG²Ý«
                     Î
               l?D?I?¹ ÊUJ ¨dš¬ vÃ≈ ÊUJÄ sÄ qIM²Kà W?OKCFë t²ÁUÞ q?G²Ý«Ë
                                 .tOÄbÁ vKŽ «dOÝ  U U Lë
                                       Î
t?ðU?łU?O?²?Š« b à UNCFÐ sOłbð ŸUD²Ý«Ë ¨¡«c?G?ë s?Ä t?²?łUŠ b à  U½«uO×ë ÊU ½ù« œUD «
               ¨»uÂdKà  U½«uO×ë iF³Ã WOKCFë WÁUDë qG²ÝU ¨WHK² Lë
               ÆU¼dOžËÆÆÆt{—√ WŁ«d×ÃË ¨ dš¬ vÃ≈ ÊUJÄ sÄ t{«dž√ qIMÃË
               ¨t?z«c?G?à U?¼—U?LŁË U¼—ËcÐ lL− ¨tÃuŠ sÄ  UðU³Më błË
                        .Èdš√ …œbF²Ä ÷«dž_  UðU³Më Âb ²Ý« rŁ
                 ÊU? ?½ù« n?A²Â« UÄbMŽ ÊU  UÄ«b ²Ýô« Ác¼ r¼√Ë
                 ∫q¦Ä ¨‰UF²ýöà WKÐUIë œ«uLë ‚«d²Š« sŽ Z²Mð w²Ã« ¨—UMë
                 …—«d?Š Wł—œ vÃ≈ UNÃu Ë bMŽ W U−ë  UðU³MÃ«Ë ¨VA ë
                 q?F?ýQ? ¨¡«u?N?ë w? œu?łu?L?ë s?O?−? ?Â_« œu?łu?Ð W?MOFÄ
                          Î
                 ¡·b?ë vKŽ qBŠË ¨ö?Oà tÃuŠ UÄ —U½√˨W U−ë  UðU³Më
UN²ÁUÞ sÄ œUH²Ý«Ë ¨tMŽ WÝd²HLë  U½«uO×ë dý œUFÐ≈Ë ¨tÄUFÞ uNDà UNÄb ²Ý« UL¨¡U²ý
                                       Î
    ÆWOŽUMBë …—u¦Kà  bNÄ w²Ã«  «eKHë dN UNL¼√ sÄË ¨WHK² Ä ÷«dž_ W¹—«d×ë
             Ò

                                W dFLë ‚ËbM
¨Âu?O?K?O?N?Ã«Ë ¨s?O?łË—b?O?N?ë ∫q?¦?Ä ¨ «“U?G?ë s?Ä d?O¦Jë vKŽ Íu²×ð ¨W³N²KÄ …d ∫f?L?Aë
                  Ú
±µ∞ w?ëu?Š ÷—_« sŽ bF³ðË ¨” Êu?OKÄ ±µ U?¼e?Âd?Ä w? …—«d?×ë Wł—œ mK³ðË ¨UL¼dOžË
              Ú
                      ÆWMÝ ÊuOKÐ µ sÄ d¦ÂQÐ U¼dLŽ —bI¹Ë ¨r ÊuOKÄ

µµ
                               Î
                           ∫U¦¹bŠË UL¹bÁ WÁUDë
                           Î
             «Ëœ√ lM ŸUD²Ý«Ë¨sÄeë ÂbIð lÄ …UO×ë w ÊU ½ù« —uDð
               Ó
            —œUBÄ ‰öG²Ý« rKFðË ¨t²AOFÄ Èu² Ä XMÒ Š ¨WHK² Ä  ô¬Ë
            Ó
            WŽd Ð WOŽ«dAë sH ë dOO ²Ã ÕU¹dë WÁUÞ qG²ÝU ¨WÁUDKà Èdš√
                                ]
            WÞUÝuÐ »u³×ë sŠUDÄ qGý UL ¨bFÐ√ sÂUÄ√ vÃ≈ ‰u uÃ«Ë d³Â√
                   Ó   ]
            ÆÁƒ«cŽ s ײ ¨UNOKŽ qB×¹ w²Ã« sO×Dë  UOL sÄ ÕU¹dë WÁUÞ
            b?O?Ãu?²Ã rŁ qIM²Ã«Ë »UAš_« qIMà ¡U?Lë ÊU¹dł WÁUÞ q?G²Ý«Ë
                                  ÆbFÐ ULO ¡UÐdNJë
            U?Äb?M?Ž dAŽ sÄU¦Ã« ÊdIë w WOKFHë WOŽUMBë …—u¦Ã« XŁbŠË
            œ«u?Ä ‚d?Š s?Ž W?−ðUMë WÁUDë W?ÞU?Ýu?Ð q?LFð w²Ã«  ôü« Ÿd²š«
                    Æ©UL¼dOžË ¨r× Ë ¨VAš® WHK² Lë œuÁuë
            rÃUŽ w …—uŁ dAŽ lÝU²Ã« ÊdIë w ‰Ëd²³Ã« ·UA²Â« ÀbŠ√Ë
          Î   Î
‰u uë sÄ ”UMë sÄ «dO³Â «œbŽ XMJÄ w²Ã« ¨WHK² Lë qIMë qzUÝË  —uDð UL ¨WŽUMBë
              Æ…b¹bł oÞUMÄ ·UA²Â«Ë ¨…dOBÁ …d² w …bOFÐ sÂUÄ√ vÃ≈
            U?N?łU²½≈Ë ¡U?Ðd?NJë ·UA²Â« b?M?Ž Àb?Š dO³Jë ‰uײë Ê√ ô≈
            w?²?ë …e?N?ł_« s?Ä d?O?¦?J?ë «b ²Ý« sJÄQ ¨WHK² Ä —œUBÄ sÄ
            WHK² Lë  ôUBðô« …eNł√ UNL¼√ sÄË ¨WOzUÐdNJë WÁUDÃUÐ qLFð
            XMJL ¨fJFÃUÐË WOðu WÁUÞ vÃ≈ WOzUÐdNJë WÁUDë XÃuŠ w²Ã«
            sÂUÄ√ w Ë ¨”UMë sÄ …dO³Â œ«bŽ√ lÄ q «u²Ã«Ë ‰UBðô« sÄ œdHë
                              .WO{—_« …dJë sÄ WHK² Ä
                             W dFLë ‚ËbM
                    Î
      Ʊ∞∞WMÝ wëuŠ w ÊUÄËdë r¼ «œuÁË r×Hë Âb ²Ý« sÄ ‰Ë√
     .Â∂µ∞ WMÝ wëuŠ w ”dHë r¼ WOz«uNë sOŠ«uDë Âb ²Ý« sÄ ‰Ë√
     Ʊ∏πµ WMÝ …bײLë  U¹ôuÃUÐ ©UO½UHK MЮ w jH½ d¾Ð ‰Ë√  dHŠ

                                           µ∂
               ∫WOðü« WDA½_UÐ ÂUOIë ‰ËUŠ√ ¨WIÐU ë ’uBMë WÝ«—œ bFÐ

                              WÁUDë —œUBÄ ∫ ©±® ◊UA½
               ÆWIÐU ë ’uBMë w  œ—Ë w²Ã« WÁUDë —œUBÄ d–√
 .........................................................................................
 .........................................................................................


                              WÁUDë ‰UJý√ ∫ ©≤® ◊UA½

‰Ëb?−?ë q?L?Â√ ¨WÁUDë ‰UJý√ sÄ d¦Â√ Ë√ qJý «b ²ÝUÐ WOÄuOë UMðUÞUA½ cOHMð UMMJL¹
            ∫◊UA½ q cOHM²Ã VÝUMLë WÁUDë qJý qHÝ√ © ® …—Uý≈ l{uÐ wðü«

  öCŽ WÁUÞ                   öCŽ WÁUÞ  ÊU¹dł WÁUÞ
  U½«uO×ë   œuÁuë WÁUÞ   ÕU¹dë WÁUÞ  ÊU ½ù«     ¡ULë   fLAë WÁUÞ       ‰ULŽ√
                                            qO ž nOH−ð ≠±

                                               ¡UÐdNÂ ÃU²½≈ -≤

                                            »u³×ë s×Þ -≥

                                               WK UŠ dOO ð -¥

                                           ‰U³−ë d³Ž qIM²Ã« -µ

                                             ÂbÁ …d VFà ≠∂


    .WK¦Ä√ wDŽ√ øWÁUDKà —bBÄ sÄ d¦ÂQÐ t H½ ◊UAMë cOHMð pMJL¹ t½√ XEŠô q¼
         Ô
     .WK¦Ä√ wDŽ√ øWÁUDKà bŠ«Ë —bBÄ Â«b ²ÝUÐ WHK² Ä  UÞUA½ cOHMð pMJL¹ q¼
          Ô


                                        ‘UIMKÃ
    ÆÊU ½ù« …—UCŠ tOKŽ XOMÐ Ícë ”UÝ_« d−Š WÃeMLÐ —UMë ·UA²Â« bF¹
             Ú Ó Ô
µ∑
                                     ”—bë WK‡¾Ý√
                     øÂu¹ q »«dAÃ«Ë ÂUFDë ‰ËUM²Ã UMF b¹ Ícë UÄ -±
                    ø—UNMÃ«Ë qOKë w …—«d×ë Wł—œ ·ö²š« V³Ý UÄ -≤
          .U¦¹bŠË UL¹bÁ tðUOŠ w ÊU ½ù« UNÄb ²Ý« w²Ã« qIMë qzUÝË œbŽ√ -≥
          Î   Î
                                                   ∫qKŽ√ -¥
             ÆU½œöÐ w WL¹bIë qIMë qzUÝË Âb ² ¹ ÊU ½ù« ‰«“UÄ ≠√
                        ÆW¾O³Ã« ÀuKð vÃ≈ Èœ√ wŽUMBë —uD²Ã« ≠»
                 .qIMë qzUÝË w …—uŁ  ö−Fë ·UA²Â« ÀbŠ√ ≠‡ł
WŽuM²Lë WÁUDë —œUBÄ ‰öG²Ý« t²ÃËU×Ä ¡UMŁ√ W¾O³Kà WHK² Ä «—«d{√ ÊU ½ù« V³Ý bIà -µ
                             Î
                         ÆpÖ `O{u²Ã WK¦Ä√ d–√ ¨tðUłUO²Š« b Ã
                                         ∫wðü« jD Lë qLÂ√ -∂
                               WÁUDë
                               U¼—œUBÄ
               Ë           Ë            Ë            Ë
        œuÁuë œ«uÄ                  ÕU¹dë                   fLAë

                   XÄb ²Ý«           XÄb ²Ý«
                                               sÄ

          q¦Ä

                    Ë    ¡UÐdNJë bOÃu²Ã  »u³×ë s×DÃ
                                          Ê«uO×ë    Ë    ÊU ½ù«

      Ë    VA ë     Ë            Ë  wFO³Þ “UGë

                                                          µ∏
                    WÁUDë ‰UJý√

                 Î
Ë√ ¨¡u?{ q?Jý vKŽ dNEð bI ¨WHK² Ä ôU?Jý√ WÁUDKà Ê√ oÐU ë ”—bë sÄ `C²¹
                                   Ò
                         Î
‰U?Jý√ „UM¼Ë ¨l{Ë WÁUÞË√ ¨WÂdŠ WÁUÞ qJý vKŽ ÊuJð U½UOŠ√˨¡UÐdN Ë√ ¨…—«dŠ
Ÿ«u?½√ w? Ë√ œu?Áu?ë w? W?½e² Lë WOzUOLOJë WÁUDë Ë√ ¨WOðuBë WÁUDë ∫q¦Ä ¨UNà Èdš√
∫s?O?²?ÁU?D?ë v?K?Ž ”—b?ë «c?¼ w? ·d?F?²?M?ÝË ÆW?¹Ëu?Më WÁUDë Ë√ ¨WOzUÐdNJë  U¹—UD³Ã«
q?O?B?H?²?Ð Èd?š_« WÁUDë ‰UJý√ iFÐ vKŽ WÄœUIë ”Ë—bë w Ë ¨W¹—«d×Ã«Ë ¨WOzuCë
                                                  .d¦Â√

                          ∫W¹—«d×Ã«Ë WOzuCë WÁUDë
                        s??O? ²? ÁU??D?K?à f?O?zd?ë —b??B? L?ë f??L?A?ë b??F?ð
                                      Ó      Ô     ^
                              Æ÷—_« `DÝ vKŽ W¹—«d×Ã«Ë ¨WOzuCë
                                    øULNMÄ qJÐ œuBILë UL
                                       ÔÔ
                        s??O? ðU??¼ s??Ä q??J? Ã Èd??š√ —œU??B? Ä „U??M? ¼ q?¼
                                            øsO²ÁUDë   WOJKHë  UÐuJ K²Ã« w dNEð UL fLAë …—u
µπ
                                  ∫WOzuCë WÁUDë
w²Ã« w¼Ë ¨÷—_« `DÝ vKŽ błË Ê√ cMÄ ÊU ½ù« UN dŽ WÁUÞ ‰Ë√ WOzuCë WÁUDë bFð
                                    ^ ÓÔ
                            .UMÃuŠ sÄ ¡UOý_« W¹ƒ— vKŽ U½bŽU ð

                                     ∫¡uCë —œUBÄ
           u?¼ U?Ä U?N?M?ÄË ¨w?F?O?³?Þ u¼ UÄ UNMÄ ¨ …œb?F?²?Ä ¡uCë —œU?BÄ
                                Ï        Ô
                                       ∫wðQ¹ ULÂ wŽUM
           ¡u?C?ë l?A?ð w?²?ë —œU?B?Lë pKð w¼ ∫W?O?F?O?³?D?ë —œUBLë ±
           U?N?²K¦Ä√ sÄË ¨U¼œułË w ÊU ½ù« qšb²¹ Ê√ ÊËœ U¼bŠË
                                  ÆfLAÃU Âu−Më
           ÊU ½ù« UNFM w²Ã« —œUBLë pKð w¼ ∫WOŽUMBë —œUBLë ≤
           `??O? ÐU??B? ÄË ¨X??¹e?ë q?¹œU?M?Á ∫U?N?M?Ä ¨t?ðU?O?Š …d?O? ?Ä d?³?Ž
                  Æ¡UÐdNJë `OÐUBÄË ¨ŸuLAÃ«Ë ¨sOÝËdOJë

                                   ∫WOzuCë WÁUDë bz«u
                            ∫UNMÄ …dO¦Â bz«u WOzuCë WÁUDKÃ
                                  Ô
                              ÆÊ«uO×Ã«Ë ÊU ½ûà W¹ƒdë ±
                                   ÆtŽ«u½QÐ d¹uB²Ã« ≤
                                 Ætz«cGà  U³Më lM      ≥


                       .WOzuCë WÁUDKà Èdš√ bz«u d–√ ∫‰«RÝ
                                ÔÓ


        .wzu{ —bBÄ sŽ Z²M¹ WÁUDë ‰UJý√ sÄ qJý ∫WOzuCë WÁUDë


                                                 ∂∞
                                              ∫W¹—«d×ë WÁUDë
                U?M?ðU?O?Š w? U?M?à W?Ä“ö?ë …—«d×ÃUÐ U½b?L?ð w?²?ë w?¼ W?¹—«d?×?ë WÁUDë
                                    ^
                                  .fLAë U¼—œUBÄ sÄ —bBÄ r¼√Ë ¨WOÄuOë
                                      ÔÔ
                       øW¹—«d×ë WÁUDë vKŽ ‰uB×Kà Èdš√ —œUBÄ „UM¼ q¼

             .Í—«dŠ —bBÄ sŽ Z²M¹ WÁUDë ‰UJý√ sÄ qJý ∫W¹—«d×ë WÁUDë

         ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ W¹—«d×ë WÁUDë vKŽ ‰uB×Kà Èdš√ —œUBÄ vKŽ ·dF²KÃ


                                                 ∫©±® ◊UA½

   .UNÄ«b ²Ý« sÄ ÷dGÃ«Ë ¨UNMÄ q w WÁUDë —bBÄ V²Â√Ë ¨WOðü« —uBë w oÁœ√
............................. ∫WÁUDë —bBÄ  ............................. ∫WÁUDë —bBÄ  ............................. ∫WÁUDë —bBÄ

.................. ∫UNÄ«b ²Ý« sÄ ÷dGë    .................. ∫UNÄ«b ²Ý« sÄ ÷dGë    .................. ∫UNÄ«b ²Ý« sÄ ÷dGë
............................. ∫WÁUDë —bBÄ  ............................. ∫WÁUDë —bBÄ  ............................. ∫WÁUDë —bBÄ

.................. ∫UNÄ«b ²Ý« sÄ ÷dGë    .................. ∫UNÄ«b ²Ý« sÄ ÷dGë    .................. ∫UNÄ«b ²Ý« sÄ ÷dGë

∂±
                                   ∫W¹—«d×ë WÁUDë bz«u
       ∫q¦Ä ¨ ôU−Ä …bŽ w W¹—«d×ë WÁUDë sÄ …œUH²Ýô« sJL¹ t½√ UMà sO³²¹
                                         ∫W¾ b²Ã« ±
              m?K?³?ð w?²?ë t?ð—«d?Š W?ł—œ v?K?Ž ÿU?H×ë r −ë ‰ËU×¹
                Î
              UL «d?O?¦? u−ë …—«dŠ Wł—œ XKÁ «–S ¨”Ú ≥∑ wëuŠ
              b?L?ð W?¾? b?ð —œU?BÄ vÃ≈ WłU×Ð UM׳ √ ¡U²Aë qB w
                                   .…—«d×ÃUÐ UMÄU ł√
                      .÷dGë «cNà Âb ² ð …eNł√ Ë√  «Ëœ√ d–√
                               Î
                                  ∫ÂUFDë ©a³Þ® uNÞ ≤
                 s??Ä q??K? I? ¹ U?¼u?N?Þ b?F?Ð W?O?z«c?G?ë œ«u?L?ë q?Â√ Ê≈
                 r?C?¼ w? r? ?−?ë t?Ãc?³?¹ Íc?ë d?O?³?J?ë œu?N−Lë
                  Î
                 sÄ«d?O?¦Â ÊU ½ù« Ÿd²š« bÁË ¨t UB²Ä«Ë ÂUFDë
                  U??O? K? L?Ž w? Áb?ŽU? ?ð w?²?ë …e?N?ł_«Ë  «Ëœ_«
                                          ÆuNDë
                       Î
                      ÆUL¹bÁ ÂUFDë uNDà XÄb ²Ý« …eNł√d–√
                                     ∫ÁUOLë sO    ð ≥
w?½«Ë√˨U?M? ?Ðö?Ä q? ?žË¨U?½œU? ?ł√ n?OEMð UNMÄ ¨÷«dž√ …bFà ÁUOLë sO       ²Ð ÂuI½
                          ÆÈdš√ …dO¦Â ÷«dž_Ë ¨ÂUFDë
                            .W¹—«d×ë WÁUDKà Èdš√ bz«u d–√
                                                 ∂≤
                                ∫…—«d×ë ‰UI²½« ‚dÞ
           øpÖ r²¹ nOJ ¨WHK² Ä ‚dDÐ dš¬ vÃ≈ r ł sÄ …—«d×ë qI²Mð
                   ∫WOðü« WDA½_UÐ ÂuÁ√ ¨‚dDë Ác¼ vKŽ ·dF²KÃ

                    qO u²ÃUÐ …—«d×ë ‰UI²½« ©≤® ◊UA½
                                        ∫“«uKë
                         ÆWO½bFÄ WIFKÄ ¨sšUÝ ¡UÄ ¨”QÂ
                                    ∫qLFë  «uDš
                             .sšUÝ ¡ULÐ UÝQ úÄ√ ±
                                   Î
                 Æ…bŠ«Ë WIOÁœ …bÄ ”QJë w WO½bFÄ WIFKÄ l{√ ≤
                        ]
                 ÆwðUEŠöÄ V²Â√ ÆÍbOÐ WIFKLë ·dÞ p Ä√ ≥
                       Ô          Ó   Ô ÚÔ
W?I?F?K?Lë vÃ≈ ”QJë w sšU ë ¡ULë sÄ XKI²½« …—«d×ë Ê√ oÐU ë ◊UAMë sÄ UMà sO³²¹
Ác?¼ Ê≈ ÆU?L?N? ?Äö?ð W?−?O?²?½ Íb?¹ vÃ≈ WIFKLë sÄ …—«d×ë XKI²½« pÃcÂË ¨ULN Äöð W−O²½
                    ÆqO u²Ã« WI¹dÞ vL ð …—«d×ë ‰UI²½« sÄ WI¹dDë
                        Ó   Ò Ô
                 .qO u²ÃUÐ …—«d×ë ‰UI²½« WOHO vKŽ Èdš√ WK¦Ä√ d–√
                                     Î
                          ø…—«d×ë q u𠜫uLë lOLł q¼

                WÓUFë œ«uLÃ«Ë WK uLë œ«uLë ∫ ©≥®◊UA½
Æ…bГ WFDÁ ¨»UIŁ W³KŽ ¨WFLý ¨pO²Ýö³Ã« sÄ Ë√ w³Aš i³IÄ tà t«u sOJÝ ∫“«uKë

                                 ∫qLFë  «uDš
                               ÆWFLAë qFý√ ±
                 ÆWFLAë VNà sÄ …bÐeÃUÐ wKDLë sOJ ë »dÁ√ ≤
                                    Ò
                 øtC³IÄ Â√ sOJ ë qB½ ¨s ¹ ULN¹√ kŠô√ ≥
                              .wðUEŠöÄ d √ ¥


∂≥
 «eKHÃU ¨…—«d×Kà UNKO uð Wł—œ w  ËUH²ð W³KBë œ«uLë Ê√ oÐU ë ◊UAMë sÄ `C²¹
 Ò               Ô     ^ Ô               Ò
V?A ë ULMOÐ ÆW?K uÄ œ«uÄ v?L? ?ðË …—«d?×?ë q uð WCHÃ«Ë ÂuOMLÃ_«Ë b¹b×Ã«Ë ”U×MÃUÂ
            Ò
       ÆWÓUŽ œ«uÄ vL ð Ë ¨…—«d×ë q uð ô ¡«uNÃ«Ë sz«bKÃ«Ë ◊UDLÃ«Ë ÃUłeëË
           Ò                        Ò

                      qL×ÃUÐ …—«d×ë ‰UI²½« ©¥® ◊UA½
                                         ∫“«uKë

 sšU ë ¡ULë œuFÔ           ÆÍ—«dŠ —bBÄ ¨Êu ½U¹ ¨¡UÄ ¨włUł“ ‚—Ëœ
                                     ∫qLFë  «uDš
           ¡U?L?ë ◊u?³¼      Î
                    VŠ sÄ öOKÁ tO l{√Ë ¨¡ULÃUÐ ‚—Ëbë úÄ√ ±
            œ—U³Ã«                     ÆÊu ½UOë
                    wKG¹ Ê√ vÃ≈ Í—«dŠ —bBÄ ‚u ‚—Ëbë l{√ ≤
             .wðUEŠöÄ V²Â√Ë ÆÊu ½UOë  U³Š WÂdŠ VÁ«—√Ë ¨¡ULë
                              Ô
‚—Ëbë dFÁ lÄ UN Äöð W−O²½ sÔ
           Ó        ð UÄbMŽ ¡ULë  U¾¹eł Ê√ oÐU ë ◊UAMë sÄ UMà sO³²¹
                   
v?Ã≈ œuF² œd³ð Ê√ Y³Kð ô rŁ ¨Êu ½UOë  U³Š UNFÄ W?KÄUŠ vKŽ√ vÃ≈ lHðdð —UMë sÄ V¹dIë
                        Î
      ÆqL×ë WI¹dÞ vL ð …—«d×ë ‰UI²½« sÄ WI¹dDë Ác¼ Ê≈ Æ«cJ¼Ë ¨WO½UŁ qHÝ√
                                    Î

            øUN¾ bÐ dFAM ÷—_« vÃ≈ fLAë sÄ …—«d×ë qI²Mð nOÂ
                        øUMOÃ≈ …Q bLë sÄ …—«d×ë ‰UI²½« ‚dÞ UÄ
  Ô
Ác¼ q?I?²?MðË ¨r −ë …—«dŠ Wł—œ œU¹œ“UÐ œ«œeð W?¹—«d?Š  U?ŽUFý≈ oKDð ÂU ł_« lOLł
                       Î
ÕuD ë UNB²LðË ¨WÃuIBLë ÕuD ë sŽ WFý_« Ác¼ fJFMðË ¨¡uCë WŽd Ð  UŽUFýù«
                                 Ô
                                         ÆWM«bë
           rž— UN¾ bÐ dFAM ÷—_« vÃ≈ fLAë sÄ …—«d×ë ‰UI²½« pÖ ‰U¦ÄË
           s?Ä W?I?¹d?Dë Ác¼ Ê≈ÆUNKL×¹ ôË …—«d×ë q u¹ ô ⁄«dHÃ«Ë ¨⁄«d œułË
                   ÆŸUFýùUÐ …—«d×ë ‰UI²½« WI¹dÞ vL ð …—«d×ë ‰UI²½«
                               Ó

                                             ∂¥
              ∫sO²I¹dDÐ UMOÃ≈ …Q bLë sÄ qI²Mð …—«d×ë Ê√ dÂcÃUÐ d¹b−ë sÄË
   .dš¬ vÃ≈ ÊUJÄ sÄ UNFÄ ¡·bë qL×ð „dײLë ¡«uNë  «—UOð Ê√ –≈ ∫qL×ë ±
                                        .ŸUFýù« ≤
   .©“Už ¨qzUÝ ¨VKÔ ® ÍœUÄ jÝË vÃ≈ qL×ÃUÐ Ë√ qO u²ÃUÐ …—«d×ë ‰UI²½« ÃU²×¹

 w? Ë W? U?H?A?ë W?¹œU?Lë ◊UÝË_« w …—«d×ë UNÐ qI²Mð w²Ã« WI¹dDë u¼ ∫ŸU?Fýù«
                  Æ÷—_« vÃ≈ fLAë …—«dŠ ‰UI²½« ∫q¦Ä ¨⁄«dHë


                             ∫W¹—«d×ë WÁUDë vKŽ WE U×Lë
                       Î
w W UšË ¨UNð—U š ÂbŽ w UM²³ž—Ë UNOÃ≈ UM²łU×à «dE½Ë ¨‚dÞ …bFÐ qI²Mð …—«d×ë Ê_
                  ∫q¦Ä ¨WHK² Lë Í—«d×ë ‰eFë qzUÝË Âb ² ½ ¡U²Aë qB
      ‰eMLë w ÃËœeÄ ÃUł“                 ¡U²Aë w WO u fÐöÄ
      WJOLÒ Ã« XO³Ã« Ê«—bł                 sšU ë ÂUFDKà ¡UDž
       WOMDÁ Ë√ WO u WODž√                qz«u Kà ”uÄdOð …—«d×Kà k UŠ

∂µ
                          …—«d×ë dO uð ∫©µ® ◊UA½
              ÔÔ
¨Ê«—b−ë d³Ž …—«d×ë WOL YKŁ wëuŠ bIH² ¨WÃuN Ð w½U³Lë sÄ …—«d×ë »d ²ð
                              Ô
…—«d×ë Ê«bI qOKI²ÃË ¨ UO{—_«Ë c «uMë d³Ž wÁU³Ã«Ë ¨nI ë sÄ UNFЗ wëuŠË
                  Î
       ÆÍ—«d×ë ‰eFë qzUÝuÐ «bOł w½U³Lë eON−ð wG³M¹ v½œ_« b×ë vÃ≈
                    ÆqzUÝuë Ác¼ iFÐ sŽ Y×Ð√
    ÆWOÄuOë wðUOŠ w W¹—«d×ë WÁUDë vKŽ UNÐ k UŠ√ ‚dÞ lЗ√ d–√


                            ”—bë WK‡¾Ý√
                  ∫wðQ¹ ULÄ WÃUŠ q w …—«d×ë ‰UI²½« WI¹dÞ UÄ ≠±
               ø…Q bLë¨ÁUOLë wKž ¨fÐöLë w ¨dFAë nOH−ð
                             Ò
∫W³ÝUMLë WÁUDë ‰UJýQÐ wðü« ‰Ëb−ë qLÂ√Ô ÆWHK² Ä  UIO³Dð WÁUDë ‰UJý√ sÄ qJý qJà ≠≤

             WÁUDë qJý             oO³D²Ã«
                               ‰öEë s¹uJð
                                ÂUFDë uNÞ
                            tz«cGà  U³Më s¹uJð
                              ÂU ł_« d¹uBð

                                     ∫qKŽ√ ≠≥
                 .ÌWÓUŽ œ«uÄ sÄ wNDë w½«Ë√ iÐUIÄ lMBð -√
                     >
            .WOJO²Ýö³Ã«  uO³Ã« w UNLÝuÄ dOž w  UðU³Më uLMð -»
     .nOBë qB w UNײH½Ë ¨¡U²Aë qB w c «uMÃ«Ë »«uÐ_« oKG½ -Ã
                          Ó
         .UHO …œ—UÐË ¡U²ý W¾ «œ sODë sÄ WOM³Lë WL¹bIë  uO³Ã« -œ
          Î       Î  Ï
   ∫…—«d×Kà qO u²Ã« W¾¹œ—Ë …—«d×Kà qO u²Ã« …bOł œ«uÄ vÃ≈ WOðü« œ«uLë nM √ ≠¥
                          ]
                       ©ÂuOMLÃ√ ¨‘ULÁ ¨VAš ¨b¹bŠ ®

                                            ∂∂
                                             Ò
                                         ∫wðü« jD Lë qLÂ√ ≠µ
                     fLAë
                       ∫w¼              ‡Ã fOzdë —bBLë            ‡Ã fOzdë —bBLë        W¹—«d×ë WÁUDë                             WOzuCë WÁUDë
                                                 Èd
                                        UNÃ
                                                  š√
                                      u
                                                    —œU
                                     bz«
                                                     BÄ
                                                       UNÃ
                                        ∫q¦Ä                ∫q¦Ä

                                           -±              -±
                       Èd
         U NÃ             š√
                          —œU                -≤              -≤
      b z«u                   BÄ
                             UN  Ã   ∫q¦Ä         ‚dÞ …bFÐ qI²Mð                  ∫q¦Ä

   -±                                    -±

   -≤                                    -≤

                w¼
           Ë    qO u²Ã«     Ë
∂∑
                    ≥
               WOzUÐdNJë WÁUDë
                   w²Ã« WÁUDë ‰UJý√ r¼√ sÄ WOzUÐdNJë WÁUDë bFð
                                         ^
                   ¨d?A?Ž l??ÝU??²?ë Êd?I?ë W?¹U?N?½ w? ÊU? ?½ù« U?N?H?A?²?«
                    Ó   Ó
                   `³ √ v²Š rÃUFë ‰Ëœ q w dO³Â qJAÐ  dA²½«Ë
                               ÆUN½Ëœ sÄ gOFë VFBë sÄ
         .…eNł_« Ác¼ sÄ q «b ²Ý« ÷dž d–√Ë ¨«bOł —uBë w oÁœ√
                            Î       =
       øWOzUÐdNJë WÁUDÃUÐ œuBILë UÄË øWOzUÐdNJë WÁUDë vKŽ qB×½ s¹√ sÄ
¨«dOÄUJÃ«Ë ¨ŸU¹cLë ∫q¦Ä¨ U¹—UD³ÃUÐ qLF¹ UNCF³ ¨¡UÐdNJÃUÐ WIÐU ë …eNł_« qLFð
s?Ž Z?²?M?ð w?²Ã« WÂdײLë ¡UÐdNJë w¼Ë ¨ uO³ÃUÐ WÃu uLë ¡UÐdNJÃUÐ qLF¹ dšü« UNCFÐË
                                ÆWOzUÐdNJë  «bÃuLë o¹dÞ
                  ∫UNL¼√ sÄ —œUBÄ …bŽ sÄ ¡UÐdNJë vKŽ qB×½
                       Ó
         .W¹ËULOJë  öŽUH²Ã« sÄ W−ðU½ UN²ÁUÞ   ∫WHK² Lë UNÃUJýQÐ  U¹—UD³Ã« -±
.w OÞUMGLë ‰U−Lë qš«œ  UHKLë WÂdŠ sÄ W−ðU½ UN²ÁUÞ         ∫WOzUÐdNJë  «bÃuLë -≤
            .fLAë ¡u{ sÄ W−ðU½ UN²ÁUÞ            ∫WO LAë U¹ö ë -≥

     .wzUÐdN —bBÄ sŽ W−ðUMë WÁUDë ‰UJý√ sÄ qJý ∫WOzUÐdNJë WÁUDë

                                               ∂∏
                            Ò
                    ∫w OÞUMGÄËdNJë Y×ë …d¼Uþ
                          Ò
         ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ w OÞUMGÄËdNJë Y×ë …d¼Uþ vKŽ ·dF²KÃ


                              Y×ë ∫©±®◊UA½
                              Ò
                                       ∫“«uKë
                .d²OÄ u½UHKł ¨qO uð „öÝ√ ¨fOÞUMGÄ ¨wÝU×½ nKÄ
                                   ∫qLFë  «uDš
                  .qJAë w UL d²OÄu½UHK−ÃUÐ nKLë q Ë√ ±
               .tMÄ tł«dš≈Ë nKLë w tÃUšœSÐ fOÞUMGLë „dŠ√ ≤
                                   Ò
             .wðUEŠöÄ V²Â√Ë ¨d²OÄu½UHK−ë dýRÄ WÂdŠ kŠô√ ≥


   Î          Î                  Ô 
¨tMÄ U?ł—Uš Ë√ nKLë w öš«œ w OÞUMGÄ V?OCÁ „d×ð «–≈ t½√ Íœ«—U rÃU?Fë nA²Â«
               y    Ï                Ó
  Î    Î          Ó             ] Î     Î
  ÆUOzUÐdN «—UOð nKLë w Yײ ¹ „dײLë fOÞUMGLë Ê_ªtO bÃu²¹ UOzUÐdN «—UOð ÊS
                     Ó
        Ï  Ó ]            Ô
w³DÁ sOÐ nKÄ Ë√ pKÝ „d?×ð «–≈ wzUÐdN —UOð vKŽ ‰uB×ë s?JL¹ t½√ nA²Â« pÃcÂË
                           Ô
            .w OÞUMGÄËdNJë Y×ë …d¼Uþ ·UA²Âô« «c¼ wLÝË ¨fOÞUMGÄ
                    Ò  Ó         Ò
W?O?zUÐdNJë  «—UO²Ã« X½U a¹—U²Ã« pÖ v?²?Š t½_ ªWGÃUÐ WOL¼√ ·UA²Âô« pÃcà ÊU bÁË
                 Ú Ó 
WOÂd×ë WÁUDë q¹uײà …b¹bł  ôU−Ä X×²Ô Íœ«—U ·UA²ÂUÐË ¨jI  U¹—UD³Ã« sÄ bÃu²ð
           Ï   Ï
Æ·UA²Âô« «c¼ vKŽ  UIO³D²Ã« r¼√ sÄ wzUÐdNJë bÃuLë Ÿ«d²š« ÊU bÁË .WOzUÐdN WÁUÞ vÃ≈

             .wzUÐdNJë —UO²Ã« sŽ nAJKà “UNł u¼ ∫d²OÄu½UHK−ë


                            øqLF¹ nOÂË øbÃuLë UL


∂π
                                    ∫wzUÐdNJë bÃuLë
WÂd×Kà WKÐUÁ ¨ UHKÄ …bŽ Ë√ nKÄË ¨fOÞUMGÄ sÄ wÝUÝ√ qJAÐ wzUÐdNJë bÃuLë ÊuJ²¹
w?³?D?Á s?O?Ð w?J?K?Ý n?K?Ä p?¹d?×?ð w?¼ √b?³?L?ë «c?¼ o?O?³?D?²?à W?I?¹dÞ qNÝ√Ë ¨w½«—Ëœ qJAÐ
       ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuI½ tKLŽ WOHOÂË ¨bÃuLë VOÂdð vKŽ ·dF²KÃË ¨fOÞUMGÄ
                       wzUÐdNJë bÃuLë qLŽ ∫©≤®◊UA½

                                           ∫“«uKë
                    .„öÝ√ ¨wzUÐdN ÕU³BÄ ¨dOG wzUÐdN bÃuÄ
                                       ∫qLFë  «uDš
                »ôËœ
                                   Î
                          wzUÐdNJë bÃuLKà Uł–uL½ dCŠ√ ±
                          ·d?F?ð√Ë ¨W?Ý—b?L?ë d?³?²? Ä sÄ
  fOÞUMGÄ U³DÁ                             .tðU½uJÄ vÃ≈
 ÕU³BÄ
                          ¨w??zU??Ðd?N?J?ë ÕU?³?B?L?ÃU?Ð t?K? √ ≤
                                    .Ád¹Ëb²Ð √bÐ√Ë
                          ¨Ÿd?? Ý√ q?? J? ?A? Ð t??ð—«œ≈ ‰ËU??Š√ ≥
        nKÄ
              Ê«—Ëœ —u×Ä               .Àb×¹ UÄ VÁ«—√Ë


                                  =
Ác¼ WÂdŠ WŽdÝ  œ«“ ULKÂË ¨fOÞUMG*« w³DÁ 5Ð  UHK*« WÂdŠ u¼ ¡UÐdNJë bÃu¹ UÄ Ê≈
                     .UNOKŽ qB×½ w²Ã« WOzUÐdNJë WÁUDë  œ«“  UHK*«


                            ø—Ëbð  UHKLë Ác¼ qF−½ nOJ

                                                ∑∞
                ∫WOzUÐdNJë  «bÃuLë w  UHKLëd¹bð w²Ã« WÁUDë —œUBÄ

s?J?1Ë ¨…d?O?³? W?Žd? ?Ð Ê«—Ëb?K?à q?ÐU?Á —u?×?0 U?¼U?MK Ë «–≈  UHK*« Ë√ nK*«d¹Ëbð sJ1
                                      Ô
            ∫q¦Ä ¨…bŽ —œUBÄ sÄ  UHK*« d¹Ëb²Ã WÄ“öë WÁUDë vKŽ ‰uB(«
                Ò Ó

                                 ∫ W¹—U‡−ë ÁUOLë ±
                                Î
                           ÷d?Ž w? U?ÐôËœ U?M?F?{Ë «–≈
                            Ú Ô
                                 Ò    Ì
                           ¨—Ëb¹ t½S ¨‰öý Ë√ —Uł dN½
                           WDÁU ë ÁUOLë Âb ² ð pÃcÃ
                           …—«œù  ôöAÃ«Ë œËb ë sÄ
                           U?L ¨…dO³Â WŽd Ð  «bÃuLë
                           W?¹—uNLł w wÃUFë b ë w
                                   ÆWOÐdFë dBÄ

                                     ∫ ÕU¹dë ≤
                     Æ «bÃuLë iFÐ d¹Ëbð vKŽ …—bÁ ÕU¹dKÃ
          
 «bÃuLÐ ÕË«dLë Ác¼ q Ë bMŽË ¨Ídz«œ qJAÐ ÕË«dLë „d×ð WÁUÞ „dײLë ¡«uNKÃ
l?M? UMFD²Ý« uÃË ¨WHK² Ä ÷«dž_ Âb ² ðË Êe ð WOzUÐdN WÁUÞ vKŽ qB×½ ¨WOzUÐdNÂ
                   Æd³Â√ WOzUÐdN WÁUÞ vKŽ UMKB×à …dO¦ÂË …dO³Â ÕË«dÄ
                                         Ó
                  ‰ö?G?²?Ýô ÃU²×¹ WI¹dDë ÁcNÐ ¡UÐdNJë bOÃuð sJÃ
                               .÷—_« sÄ WFÝ«Ë  UŠU Ä
                  WOzUÐdN …eNł√ qOGA²Ã —bBLë «c¼ «b ²Ý« sJL¹Ë
                  ÕU?¹d?ë W?Žd?Ý ·ö?²š« Ê√ ô≈ ¨…—U½ù« `OÐUBL WDO Ð
                     ÆUN²ÁUÞ vKŽ rz«bë œUL²Žô« sÄ qKI¹ UNðU¼U−ð«Ë


∑±
                                          ∫œuÁuë ≥
W?L {  «bÃuÄ  UHKÄ p¹dײРÂuI¹ —U Ð vÃ≈ UNK¹u×ðË ¨ÁUOLë sO         ²Ã œuÁuë Âb ² ¹
           Î
w? ¡U?ÐdNJë bOÃuð w U?Ä«b? ²Ý« d¦Â_« WI¹dDë Ác¼ b?F?ðË ¨¡U?ÐdNJë bOÃuð vKŽ qLFð
                         ^
                                           .rÃUFë
                                 W dFLë ‚ËbM
 lL−² ¨sOM ë sO¹öÄ cMÄ WO×ë  UMzUJë qK×ð W−O²½ ÊuJð jHMë Ê√ ¡ULKFë bI²F¹
                          Ò
 ÊU? U?L?З˨j?H?Më bzUBÄ UNOKŽ oKD¹ s?ÂU?Ä√ w? —u Bë sOÐ ÷—_« ·uł w
                   Ô
 w? U?¼d?O?ž ÊËœ o?ÞU?M?Ä Ë√ Ê«b?K?Ð w? …œu?łu?Ä jHMë ‰uIŠ Ê√ w V³ ë u¼ «c¼
                                    .WO{—_« …dJë

                                 ∫WO LAë U¹ö ë
                    U?M?K?B?ð w²Ã« WOzuCë WFý_« Ê√ ¡ULKFë nA²Â«
                    «uÄUÁË ¨wzUÐdN —UOð vÃ≈ UNK¹u×ð sJL¹ fLAë sÄ
                    ¨fLAë ¡u{ ’UB²Ä« vKŽ …—œUÁ …eNł√ rOLB²Ð
                    …eNł_« Ác¼ vL ðË ¨WOzUÐdN WÁUÞ vÃ≈ UNK¹u×ðË
                    U?¹ö?š l{uðË .q?J?A?ë w? U?L? W?O LAë U¹ö ÃUÐ
                    —U??O? ²? ë b??O?Ãu?²?à ¨W?O?ŽU?M?B?ë —U?L?Á_« v?K?Ž W?O? ?L?ý
   ©WO Lý U¹öš vKŽ Íu²×ð Õ«uÃ√®
                     .—ULÁ_« pKð w …eNł_« qLFà “öë wzUÐdNJë


                                                  ∑≤
                    WOzUÐdNJë WÁUDë  «eOLÄ ∫©≥® ◊UA½
                .UNMŽ t dŽ√ UÄ V²Â√ ¨…bŽ  «eOÄ WOzUÐdNJë WÁUDKÃ

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
                               W dFLë ‚ËbM
    Ʊ∏∏∞ W‡MÝ «d²K−½SÐ ÊbMà w ¡UÐdNJë bOÃu²Ã WD×Ä ‰Ë√ XOMÐ
WMÝ UO½ULÃ√ w ©¡ULë o¹dÞ sŽ ¡UÐdNJë bOÃu²Ã® WOzUÄËdN WD×Ä ‰Ë√ XOMÐ
                                Ʊ∏π±
 U?¹ôu?ë w? W?¹Ëu?M?ë W?ÁU?D?ë v?K?Ž q?LFð ¡UÐdNJë bOÃu²Ã WD×Ä ‰Ë√ XOMÐ
                          ÆÂ±πµ± WMÝ …bײLë
∑≥
                        ”—bë WK‡¾Ý√

             ∫wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ l{√ -±
                      ∫WÞUÝuÐ ŸU¹cLë qLF¹ -√
                          ÕU¹dë WÁUÞ -±
                        WO LAë U¹ö ë -≤
                      WOzUÐdNJë  U¹—UD³Ã« -≥
         ∫WÁUÞ nKÄ qš«œ fOÞUMGÄ VOCÁ p¹d×ð sŽ Z²M¹ -»
                             WÂdŠ -±
                            WOzUÐdNÂ -≤
                            WOzu{ -≥
      ∫sÄ UNðeNł√ qLFà WÄ“öë ¡UÐdNJë WOŽUMBë —ULÁ_« bL² ð -‡ł
                         WO Lý U¹öš -±
                    WL { WOzUÐdNÂ  U¹—UDÐ -≤
                        WOzUÐdNÂ  «bÃuÄ -≥
      ÆU½œöÐ w UNMÄ Âb ² ¹ UÄ œbŠ√ ø¡UÐdNJë vKŽ ‰uB×ë ‚dÞ UÄ ≠≤
                             ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ -≥
                        Î
               ÆrÃUFë w WO¼U dKà «—bBÄ ¡UÐdNJë bFð ≠√
ÆU½œöÐ w wzUÐdNJë —UO²Ã« bOÃuð w W¹—U−ë ÁUOLë vKŽ œUL²Žô« sJL¹ ô ≠»
         Æ…dO³Â WLF½ VIMë ¡«d× w w LAë ŸUFýù« bF¹ ≠‡ł
                                      ∑¥
                                   ∫wðü« jD Lë qLÂ√ -¥
                                         Ô Ú Ô

                                   ‰ULF²Ýô« WKNÝ           XO³Ã« qš«œ qLF² ð
              tł—UšË                        UNð«eOLÄ

                     WOzUÐdNJë WÁUDë
                        U¼—œUBÄ
   WO LAë U¹ö ë                                   «bÃuLë   W−ðU½ UN²ÁUÞ              W−ðU½ UN²ÁUÞ              W−ðU½ UN²ÁUÞ
     sŽ                   sŽ                   sŽ

                      W¹ËULO  öŽUHð

                                           w  UHKLë WÂdŠ
                                           w OÞUMGÄ ‰U−Ä                                         WÞUÝuÐ  UHKLë „dײð
                               ÕU¹dë WÁUÞ
∑µ
               ¥
     l{uë WÁUÞË WÂd×ë WÁUÞ
                         ∫WÂd×ë WÁUÞ
øÕU³ q WÝ—bLë vÃ≈ W³KDë qIMð w²Ã« WK U×ë UNKL×ð w²Ã« WÁUDë qJý UÄ
               ø„dײð WÐdFë qF−¹ Ícë UÄË øWÂd×ë UÄ
                øWÂd×ë WÁUÞ UNOKŽ bL²Fð w²Ã« qÄ«uFë UÄ
 .„d×²Ä r ł sŽ Z²M¹ WÁUDë ‰UJý√ sÄ qJý ∫WÂd×ë WÁUÞ

              ∫WOðü« WDA½_UÐ ÂuI½ WK¾Ý_« Ác¼ sŽ WÐUłûÃ

                                     ∑∂
                      WK²JÃ«Ë WÂd×ë WÁUÞ ∫©±®◊UA½


                                          ∫“«uKë
                    Æ⁄—U Êuðd ‚ËbM ¨sO²HK² Ä sO²K²JÐ ÊUðdÂ
     ÆbŠ«Ë d²Ä wëuŠ W U Ä tMŽ bF²Ð√Ë ¨÷—_« vKŽ ÊuðdJë ‚ËbM l{√ ±
                ÆWMOFÄ WŽd Ð ‚ËbMBë u×½ WK²Â qÁ_« …dJë l œ√ ≤
W?O?½U?¦?ë …d?J?ë l? œ√Ë ¨t?M?Ž UN H½ WIÐU ë W U Lë bF²Ð√Ë ¨t½UJÄ vÃ≈ ‚ËbMBë bOŽ√ ≥
                    Î
                   ÆU³¹dIð UN H½ WIÐU ë WŽd ÃUÐ ‚ËbMBë u×½
                .d³Â√ W U Ä ‚ËbMBë „d×ð sO²ÃU×ë Í√ w kŠô√ ¥


¨bFÐ√ W U Ä ‚ËbMBë XF œ bÁ ©WK²Â d³Â_«® WO½U¦Ã« …dJë Ê√ oÐU ë ◊UAMë sÄ UMà sO³ð
   ÆWŽd ë fH½ ULNà ÊU «–≈ d³Â√ WÂdŠ WÁUÞ X³ ²Â« d³Â√ WK²Â pK²Lð w²Ã« …dJë Ê√ wMF¹

                      WŽd Ã«Ë WÂd×ë WÁUÞ ∫©≤®◊UA½

                                          ∫“«uKë
                             Æ⁄—U Êuðd ‚ËbM ¨…dÂ
                   b?F?²?Ð√Ë ¨÷—_« v?K?Ž ÊuðdJë ‚ËbM l{√ ±
                            Î
                            ÆU³¹dIð bŠ«Ë d²Ä W U Ä tMŽ
                      ÆWMOFÄ WŽd Ð ‚ËbMBë u×½ …dJë l œ√ ≤
…d?Ä U?N? ?H?½ …d?J?ë l? œ√Ë ¨tMŽ UN H½ WIÐU ë W U Lë bF²Ð√Ë ¨t½UJÄ ‚ËbMBë bOŽ√ ≥
                        Æ‚ËbMBë u×½ d³Â√ WŽd Ð Èdš√
                .d³Â√ W U Ä ‚ËbMBë „d×ð sO²ÃU×ë Í√ w kŠô√ ¥∑∑
„d?×?ð ‚Ëb?M?B?ë u?×?½ W?Žu bLë …dJë WŽdÝ  œ«“ ULK t½√ oÐU ë ◊UAMë sÄ UMà sO³ð
…œU¹eà W−O²½ ¨d³Â√ ÌWÂdŠ WÁUÞ X³ ²Â« WO½U¦Ã« WÃU×ë w …dJë Ê√ Í√ ¨‰uÞ√ W U Ä ‚ËbMBë
       Ó
                                           ÆUN²ŽdÝ


           ∫sÄ q vKŽ bL²Fð WÂd×ë WÁUÞ Ê√ sOIÐU ë sOÞUAMë sÄ sO³²¹
                           Ú
                               .„dײLë r −ë WK²Â ±
                                       .t²ŽdÝ ≤
 «—UO ÃU ¨r −ë pÖ UN³ ²Â« w²Ã« WŽd ë W−O²½ WÂdŠ WÁUÞ pK²L¹ „d×²Ä r ł q Ê≈
    .WÂdŠ WÁUÞ pK²Lð W¹—U−ë ÁUOLÃ«Ë ¨WÂdŠ WÁUÞ pK²Lð ÕU¹dÃ«Ë ¨WÂdŠ WÁUÞ pK²Lð
                     ÆWÂdŠ WÁUÞ WÂdײLë ÂU ł_« qJà Ê√ Í√
                        Ó          =

                         .WÂdŠ WÁUÞ pK²Lð Èdš√ ¡UOý√ d–√
                                    Ó

                                 ∫l{uë WÁUÞ
U?N?³? ²J¹ w²Ã« WÂd×ë WÁUÞ vÃ≈ W U{ùUÐ r −ë l{uLÐ j³ðd¹ WÁUDë sÄ dš¬ Ÿu½ „UM¼
                                    .t²Âd×à W−O²½ r −ë
            øsOFÄ ŸUHð—« vKŽ Ÿu{uÄ r ł UNJK²L¹ w²Ã« WÁUDë qJý UÄ
                  ø◊UDÄ WFDIÐ œËbAÄ r ł UNJK²L¹ w²Ã« WÁUDë UÄ
                  V?³? ?Ð W?ÁU?Þ Êe?²? ?ð q?ÐUILë qJAë w …dJë Ê≈
                  U??N?à `?L?Ý «–≈ „d?×?²?ë v?K?Ž …—b?I?ë U?N?ÃË ¨U?N?F?{u?Ä
                         .UNÂdð œd−LÐ qHÝ√ vÃ≈ „dײ² ‰U−Lë
                  ¨l?{u?ë W?ÁU?Þ ‰U?J?ý√ s?Ä W?O?zUOLOJë WÁUDë b?Fð
                                          Ò
                  i?ÐU?½ Ë√ œËb?A?Ä d?ðË w? W?½e?²? ?L?ë W?ÁU?D?ë p?Ãc?ÂË
                                     Æ◊uGCÄ ©„d³Ä“®
                                              ∑∏
                     ∫WO{—_« WOЖU−ë sŽ W¾ýUMë l{uë WÁUÞ
Âu?I?½ W?O?{—_« W?O?ЖU?−ë sŽ W¾ýUMë l{uë WÁUÞ UNOKŽ bL²Fð w²Ã« qÄ«uFë vKŽ ·dF²KÃ
                                   ∫sOOðü« sOÞUAMÃUÐ


                       WK²JÃ«Ë l{uë WÁUÞ ∫©≥®◊UA½
                                        ∫“«uKë
               ÆqÄ— ÷uŠ ¨r−×ë fH½ ULNÃË sO²HK² Ä sO²K²JÐ ÊUðdÂ
                                 Î
                             ÆqÄ— tO U{uŠ dCŠ√ ±
             ¨r?Ý ≥∞ s?J?O?ÃË ¨sOFÄ ŸUHð—« sÄ WHOH ë …dJë jIÝ√ ≤
                  ÆqÄdë w …dJë UNŁb×ð w²Ã« …dH×ë kŠô√Ë
              ÆU¼dŁ√ kŠô√Ë ¨ŸUHð—ô« fH½ sÄ WKOI¦Ã« …dJë jIÝ√ ≥
                       øqÄdë w d¦Â√  dHŠ sOðdJë Í√ ¥

Ê√ w?MF¹ ULĨoLŽ√ …d?H?Š q?Äd?ë w  dHŠ qIŁ_« …dJë Ê√ oÐU ë ◊UAMë sÄ UMà sO³²¹
         Î
              Ô Ó
ÆWHOH ë …dJë l{Ë WÁUÞ sÄ d³Â√ jI ð Ê√ q³Á WKOI¦Ã« …dJë UNJK²Lð X½U w²Ã« l{uë WÁUÞ

   Æ©r −ë Ê“Ë œ«“ ULK l{uë WÁUÞ œ«œeð Í√® r −ë WK²Â …œU¹eÐ l{uë WÁUÞ œ«œeð

                     ŸUHð—ô«Ë l{uë WÁUÞ ∫©¥®◊UA½
                                        ∫“«uKë
                                  ÆqÄ— ÷uŠ ¨…dÂ
           …dH×ë kŠô√˨rÝ ≥∞ sJOÃ˨ sOFÄ ŸUHð—« sÄ …dJë jIÝ√ ±
                          ÆqÄdë w …dJë UNŁb×ð w²Ã«
          ÆrÝ ∂∞sJOÃË ¨vKŽ√ ŸUHð—« sÄ Èdš√ …dÄ UN H½ …dJë jIÝ√ ≤
                  øZ²M² ð «–UÄ øoLŽ√ …dH×ë X½U WÃUŠ Í√ w ≥

∑π
          ÆtF{uÄ W−O²½ r −ë UNJK²L¹ w²Ã« WÁUDë w¼ ∫l{uë WÁUÞ

         Ó Ú Ó           Ó
Ê√ Í√ ¨oLŽ√ …dHŠ ÀbŠ√ vKŽ√ ŸUHð—« sÄ …dJë ◊u?IÝ Ê√ oÐU ë ◊UAMë sÄ UMà sO³²¹
      Î
              Æ…dJë tMÄ XDIÝ Ícë ŸUHð—ô« œ«“ UÄbMŽ  œ«œ“« l{uë WÁUÞ
                         Ô
    ∫sÄ q vKŽ bL²Fð ÷—_« »cł sŽ W−ðUMë l{uë WÁUÞ Ê√ o³Ý ULÄ Z²M² ½
                                  Ær −ë WK²Â ±
                        Æ÷—_« `DÝ sŽ r −ë ŸUHð—« ≤

UNÞuIÝ ¡UMŁ√ ÌWÂdŠ WÁUÞ vÃ≈ WÁUDë Ác¼ ‰u×ð l{Ë WÁUÞ pK²Lð w²Ã« ÂU ł_« Ê√ `C²¹
               Ó     Ô = ÔÌ Ú Ó
                          .qHÝ√ vÃ≈ qzUÄ `DÝ vKŽ UN²ÂdŠ Ë√

               iÐUMë w W½e² Lë l{uë WÁUÞ ∫©µ® ◊UA½

                                         ∫“«uKë
                         ÆWO³Aš WK²Â ¨ ©„d³Ä“® iÐU½
                                        Ô ÚÔ
                      ¨W??ÃËU??D?ë v?K?Ž i?ÐU?M?ë ·d?Þ X?³?Ł√ ±
                                     Ó
                                      Ô
                                Ær −ë tÐ oBÃ√Ë
                      „dð√ rŁ ¨WK²Jë WÞUÝuÐ iÐUMë jG{√ ≤
        iÐU½Ë WK²Â
                                 ÆWÂd×Kà r −ë
       ÆWÂd×Kà UNÂdð√ rŁ ¨d³Â√ W U Là WK²Jë WÞUÝuÐ „d³Äeë jG{ —dÂ√ ≥
                                .Àb×¹ UÄ kŠô√ ¥


Ác?¼Ë ¨WO³A ë WK²JKà WÂdŠ WÁUÞ vÃ≈ XÃu×ð iÐUMë w X½e²š« w²Ã« l{uë WÁUÞ Ê≈
       .iÐUMë UNMÄ lM w²Ã« …œULë Ÿu½Ë iÐUMë ◊UGC½« —«bIÄ vKŽ bL²Fð WÁUDë


                                             ∏∞
                           ”—bë WK‡¾Ý√

    øUÄ r −à l{uë WÁUÞË WÂd×ë WÁUÞ sÄ q UNOKŽ bL²Fð w²Ã« qÄ«uFë d–√ -±
                     y
U?NMÄ Í√ w Ë øl{Ë WÁUÞ d?³?Â√ ‰Ëb?M?³Ã« …d XJK²Ä« ◊UIMë Í√ w ¨ÁU½œ√ qJAë w ≠≤
   Ò        Ó
                          øWÂdŠ WÁUÞ d³Â√ XJK²Ä«
             Ã                √

                    »

                                ∫wðQ¹ UÄ qKŽ√ ≠≥
                        Î
«b?D « dOŁQð ÊuJ¹ sOŠ w ¨t²Äb «–≈ —«bł w …dO³Â «—«d{√ WMŠUý V³ ð ≠√
                            .qÁ√ WOz«u¼ Wł«—œ
    .”UMÃUÐ WE²JLë sÂUÄ_« w  UÐdFKà WMOFÄ WŽdÝ dO ë sO½«uÁ œb×ð ≠»
               .‰UŽ —«bł vKŽ sÄ ÁeHÁ bMŽ È–QÐ h ý dFA¹ ≠‡ł
               Ì
                    .iÐU½ vKŽ »UFÃ_« iFÐ Íu²×ð ≠œ
    .Ì ôöý W½uJÄ qHÝ√ vÃ≈ WFHðdLë oÞUMLë sÄ W¹—U−ë ÁUOLë jI ð ≠‡¼
        Î =
∏±
                    µ
               WÁUDë  ôu×ð


¨WOzUOLOJë W?ÁUDÃ«Ë ¨WOzUÐdNJë WÁUDÃ«Ë ¨W¹—«d×ë WÁUDë ∫W ËdFLë WÁUDë ‰UJý√ sÄ
      Ó
             .…—«d×Ã«Ë ¡uCë vKŽ WKL²AÄ WOŽUFýù« WÁUDë fLAë UMODFðË
                       Î
              .dš¬ vÃ≈ qJý sÄ WÁUDë sÄ ‰UJý_« Ác¼ ‰uײð Ê√ sJL¹Ë


                            ∫UMðUOŠ w WÁUDë  ôu×ð
                            Î
             qJAë u¼ «c¼Ë ¨¡UÐdNJÃUÐ qLFð ö¦Ä WOzUÐdNJë …«uJLë Ê≈
qJAë u¼ «c¼Ë ¨UM ÐöÄ wJà …—«dŠ vKŽ UMKBŠ UMMJà ¨…«uJLë qGý Ícë WÁUDë sÄ ‰Ë_«
           =                    Ò
            WÁUDë Ê≈ ∫‰uI½ WÃU×ë Ác¼ w ÆtOKŽ UMKBŠ Ícë WÁUDë sÄ w½U¦Ã«
                          ÆW¹—«dŠ WÁUÞ vÃ≈ XÃu×ð WOzUÐdNJë
                Î
             UN½S ¨UHO UMðuOÐ w UNÄb ² ½ w²Ã« WOz«uNë WŠËdLë pÃcÂË
                          Ì
             ô rŁ¨WŠËdLë  «dHAà WOÂdŠ W?ÁUÞ vÃ≈ WOzUÐdNJë WÁUDë ‰u×ð
                                        = Ô
             ¨WÂdŠ WÁUÞ t³ Jð UN½√ Í√ ¨UNÐ jO×Lë ¡«uNë „d×ð Ê√ Ác¼ Y³Kð
                Ó   Ô Ú Ô               Ò
             W?¹—«dŠ W?ÁU?Þ V? ?²?J?O ¨tO qLFð Ícë ÊUJLë w ¡«uNë —ËbO
                 Î
                             Î
                       Æ«cJ¼Ë ¨UMŽ «bOFÐ U¼cšQ¹Ë ¨U½œU ł√ sÄ


                                           ∏≤
                              WÁUDë  ôu×ð ∫©±®◊UA½

                                         ∫WOðü« —uBë w oÁœ√
     ∫©ZðUMë® w½U¦Ã« WÁUDë qJý œbŠ√ rŁ ¨©qš«bë® ‰Ë_« WÁUDë qJý œbŠ√ ±
                                    Ô=
.............. qš«bë WÁUDë qJý .............. qš«bë WÁUDë qJý .............. qš«bë WÁUDë qJý
................ ZðUMë WÁUDë qJý ................ ZðUMë WÁUDë qJý ................ ZðUMë WÁUDë qJý
.............. qš«bë WÁUDë qJý .............. qš«bë WÁUDë qJý .............. qš«bë WÁUDë qJý
................ ZðUMë WÁUDë qJý ................ ZðUMë WÁUDë qJý ................ ZðUMë WÁUDë qJý

                          .WÁUDë  ôu×ð vKŽ Èdš√ WK¦Ä√ d–√ ≤
                                     Î

                                         ∫WÁUDë kHŠ Êu½UÁ
                         Ì
                         qJý sÄ ‰uײð WÁUDë Ê√ o³Ý ULÄ UMà `C²¹
                                            Ò
                         ¨W?ÁU?D?ë kHŠ Êu½UIÐ vL ¹ UÄ «c¼Ë ¨d?š¬ vÃ≈
                                           Ó
                         ôË ¨v?? M? ?H? ?ð ô W?? ÁU?? D? ?ë Ê√ v??K? Ž h??M? ¹ Íc??ë
                           Ædš¬ vÃ≈ qJý sÄ ‰uײð UL½≈Ë ¨Àbײ ð
                                   Ò
    »ôËœ ‰öý w WÃuײLë WÁUDë ‰UJý√
∏≥
Ô
‰u?×?²ð  ôU×ë sÄ dO¦Â w t½√ Í√ ¨WÞU ³Ã« ÁcNÐ X Oà WOKLFë …UO×ë w —uÄ_« sJÃ
                                  Ó   ]
                         Ó Ô Ú Ó   Ì
 ôöAë sÄ WDÁU ë ÁUOLÃU Æb¹d½ Ícë qJAÃUÐ UNOKŽ qB×½ v²Š ‰UJý√ …bŽ vÃ≈ WÁUDë
U?ÐôËœ U?N?I?¹d?Þ w?  błË «–≈Ë ¨t H½ ¡ULë w WÂdŠ WÁUÞ vÃ≈ ‰uײð ¨l{Ë WÁUÞ pK²Lð
Î
¡U?Lë »ôËbë qL×¹ UNMOŠ ¨»ôËbKà WÂdŠ WÁUÞ vÃ≈ UN²ÁUÞ sÄ ¡eł ‰uײ¹ …—uŽUMë q¦Ä
v?Ã≈ U?NK¹u×ð sJL¹ Ë ¨Èdš√ …dÄ l{Ë WÁUÞ vÃ≈ XÃu×ð »ôËbë WÂdŠ WÁUÞ Ê√ Í√ ¨tFÄ
                .wzUÐdN bÃu0 ôu uÄ »ôËbë ÊU «–≈ WOzUÐdN WÁUÞ
                     = Î

 q?Jý sÄ ‰uײð UNMJÃË ¨Àbײ ð ôË vMHð ô WÁUDë ∫WÁUDë kHŠ Êu½UÁ
                      Ædš¬ vÃ≈


                          ”—bë WK‡¾Ý√
                  ∫wðQ¹ UL WÁUDë  ôu×ð vKŽ WK¦Ä√dCŠ√ ≠±
                               Î
                         ÆWOÂdŠ vÃ≈ WOzUÐdN -√
                         ÆWOzu{ vÃ≈ WOzUÐdN -»
                          Æl{Ë vÃ≈ WOÂdŠ -‡ł
                          ÆWOÂdŠ vÃ≈ l{Ë -œ
                         ÆW¹—«dŠ vÃ≈ WOzu{ -‡¼
                         ÆWOðu vÃ≈ WOzUÐdN -“
       Ó
WÁUDë  ôu×ð ‰UJý√ œbŠ√Ë W?OÄuOë UMðUOŠ w UNKLF² ½ …eNł√ ¡ULÝ√ W Lš d–√ ≠≤
          Ô=
                               .UNMÄ q w
                                        ∏¥
                   ∂
             Ô
       W¾O³Ã« vKŽ ÿUH×Ã«Ë WÁUDë «b ²Ý«
                    Ô

             
pÖ —U?B²š« s?JL¹ ¨V?½«uł …b?Ž w? U?M?ðU?O?Š w? U?½b?OHð WÁUDë Ê√ vÃ≈ o³Ý ULO UM dFð
  Ô    Ô   Ó
                Î
ÆUNÄb ² ½ w²Ã« WÁUDë —œUBÄ sÄ «dO¦Â „UM¼ Ê√ vÃ≈ UM dFðË ÆUMðUOŠ UMOKŽ dÒ Oð UN½≈∫‰uIÃUÐ
       Ô
   øWÄœUIë ‰UOł_« UNMÄ bOH² ²Ã ©÷—_«® UM³Âu vKŽ WÁUDë —œUBÄ vKŽ k U×½ nOÂ
             Ó
                 øUMðUOŠ vKŽ —«d{_« qÁQÐ WÁUDë «b ²Ý« sJL¹ nOÂ
                          =      Ô    Ô Ú Ô

                          ∫…œb−²Lë WÁUDë —œUBÄ
tKLF²Ý« ¨ÁUOLë sO  ²Ã VDŠ tO bÁuÄ vÃË_« …—uBë w ∫sO²Oðü« sOð—uBë w oÁœ√
vÃ≈ ·dF²Ã« ‰ËUŠ√ Æw Lý ÂULŠ WO½U¦Ã« …—uBë w Ë ¨ÂULײÝô«Ë fÐöLë q Gà U½œ«bł√
WK³ILë ‰UOł_« …UOŠ w U¼dŁ√ pÃcÂË ¨UM²× vKŽ UNMÄ q dŁ√Ë ¨WÄb ² Lë WÁUDë —œUBÄ
                         >
                  Æ¡UMÝË —cMÄ s¹uš_« sOÐ Èdł Ícë —«u×ë ‰öš sÄ
           w Lý ÂULŠ             VDŠ bÁuÄ


∏µ
                             øVD×ë vKŽ qB×½ s¹√ sÄ ¡UMÝË —cMÄ sOÐ —«uŠ
                                  Ô
U?N?½√ l?Ä ¨—U?−?ý_« l?D?Á s?Ä
       .UM²¾O³ÃË UMà …bOHÄ
              Ï
                                                 ø—U−ý_« bz«u UÄË                   ÆwKEÐ ÊuKE² ðË Í—ULŁ ÊuKÂQð
                Í—Ëc?−?ÐË ¨r?J?ÃuŠ sÄ u−ë n?DÃ√     = Ô
                           ÆWÐd²Ã« ·«d−½« lMÄ√
                 Æ…dDFë w×z«ËdÐË wÃUL−Ð rÂbFÝ√    Ô Ô
                l?? M? √ s??O? Š s??O? −? ? Â_U??Ð r??œ˓√
                                    =
                                  Æwz«cž
        —U??C? Ä s??Ä „U??M? ¼ q?¼
        ]
           øVD×ë ‚d×Ã
                                           ¨rF½
                               V??D? ×? ë ‚d??Š s??Ž Z??²? M?¹
                               v?K?Ž Íu²×¹ ¨nO¦Â ÊUšœ
                                        Ì
                               ¨W¾O³Ã« ÀuKð ¨WÄUÝ  «“UžÌ
                               U??{«d??Ä√ ”U??M? K? à V??³? ? ðË
                               Î
                                          .WHK² Ä  UN½S W?²?³?½ Ÿ—e½ UÄbMŽ UM½√ dÂc²½ Ê√ UMOKŽ sJÃË .U?NMÄ ôb?Ð Ÿ—e?½ Ê√ V−¹ …d−ý lDI½ sOŠ
     Î                         Î
                         .…dO³Â …d−ý `³Bð v²Š q¹uÞ sÄ“ vÃ≈ ÃU²×ð
                             Î
                                                        ∏∂
    ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ .¡UMÝË —cMÄ sOÐ —«œ Ícë oÐU ë —«u×ë vKŽ «œUL²Ž«
                                    Î
        øVD×ë Â√ ¡ULë sO   ²Ã w LAë ÂUL×ë «b ²Ý« ∫qC √ ULN¹√ ±
                                    Ò
                        øULNMÄ q w WÁUDë —bBÄ UÄ ≤
                            Î
               øWÁUDë vKŽ ‰uB×ë w d³Â√ «bNł ‰c³½ ULN¹√ w ≥
                              Î
                    øW¾O³Ã« ÀuKð w rN ¹ «—bBÄ bF¹ ULN¹√ ¥
                                 Ò


                                 ∫©±®◊UA½

         ∫VÝUMLë ÊUJLë w ©ô® WLK Ë√ ©rF½® WLK l{uÐ ‰Ëb−ë úÄ√


     W¾O³Kà ÀuKÄ   sÄeë lÄ hÁUM²¹       WÁUDë —bBÄ
                              s¹eM³Ã«  -√
                          Íd−×ë r×Hë -»
                           fLAë ¡u{ -Ã
                              ÕU¹dë -œ
                           wðU³Më r×Hë -‡¼

p?zö?Ä“ l?Ä U?N?²?A?ÁUMÄ bFÐ s¹œuLFë ö w ©rF½® UNÄUÄ√ XF{Ë w²Ã« WÁUDë —œUBÄ Ê≈
—œUBÄ ©ô® UNÄUÄ√ XF{Ë w²Ã« pKð vL ð ULMOÐ ¨…œb−²Lë dOž WÁUDë —œUBÄ vL ð pLKFÄË
                Ò               Ó
                                   Æ…œb−²Lë WÁUDë


                      .WÁUDKà …œb−²Ä Èdš√ —œUBÄ sŽ Y×Ð√
                                Ó∏∑
W¾O³Kà WŁuK*« dOžË ¨œUHMKà WKÐUIë dOž —œUBLë pKð w¼ ∫…œb−²Lë WÁUDë —œUBÄ
     =
U?N?à W?ÄœU?I?ë ‰UOł_« «b ²Ý« vKŽ wÃU×ë UNÃULF²Ý« dŁR¹ ôË ¨UNÄ«b ²Ý« bMŽ
                                .fLAë q¦Ä
bMŽ W¾O³Kà WŁuKLÃ«Ë œUHMKà WKÐUIë —œUBLë pKð w¼ ∫…œb−²Lë dOž WÁUDë —œUBÄ
   .jHMë ∫q¦Ä UNMÄ …œUH²Ýô« sÄ WÄœUIë ‰UOł_« Âd×ð w²Ã«Ë ¨UNÄ«b ²Ý«                                ‘UIMKÃ
     .W¾O³Ã« vKŽ WO³KÝ Èdš√Ë WOÐU−¹≈ —UŁ¬ WHK² Lë UNÃUJýQÐ WÁUDKÃ                           ”—bë WK‡¾Ý√

  ø…œb−²Lë dOž WÁUDë —œUBÄË ¨…œb−²Lë WÁUDë —œUBÄ sÄ qJÐ œuBILë UÄ ≠±
       øU¼dOž vKŽ WÁUDë —œUBÄ iFР«b ²Ý« qOCH²Ã U½uŽb¹ Ícë UÄ ≠≤
     ∫…œb−²Ä dOž —œUBÄË ¨…œb−²Ä —œUBÄ vÃ≈ WOðü« WÁUDë —œUBÄ nM √ ≠≥
        Ær×Hë ¨fLAë ¨W¹—U−ë —UN½_« ÁUOÄ ¨ÕU¹dë ¨“UGë ¨VD×ë
   ødOG²Ã« «cNÐ wðUOŠ dŁQ²²Ý nO ¨ bH½ bÁ rÃUFë w jHMë —œUBÄ Ê√ qO ð√ ≠¥
                            .wzöÄ“ lÄ pÖ gÁU½√
                                        ∏∏
                             …bŠuë WK‡¾Ý√

              ∫WOðü« …eNł_« sÄ UNOKŽ qB×½ w²Ã« WÁUDë qJý sOÐ√ ≠±
                    ÆWŠËdÄ -»        ÆwzUÐdNÂ ÕU³BÄ -√
                 ÆwzUÐdN bFBÄ -œ            ÆWK UŠ -‡ł
                                  Î
                ÆWK¦Ä√ tOKŽ wDŽ√Ë ¨WÁUDë ‰UJý√ sÄ öJý œbŠ√ ≠≤
Ê√ v?K?Ž ¨ÁU?½œ√ ‰Ëb?−?ë w? ¨U?N?à W?³?ÝU?M?L?ë …—U³Fë ÂUÄ√ WOðü«  ULKJë ÈbŠ≈ l{√ ≠≥
                        ∫jI …bŠ«Ë …dÄ WLK q qLF² ð

 VD×ë ¨jHMë ¨fOÞUMGÄ ¨fLAë ¨W¹—«dŠ ¨WÂdŠ ¨l{Ë ¨¡UÐdNJë ¨qL×ë

   WLKJë                     …—U³Fë
                             .…œb−²Lë WÁUDKà —bBÄ r¼√ -±

                                 .tÁ«d²Š« bMŽ W¾O³Ã« ÀuK¹ -≤

                        .UMðUOŠ w UÄ«b ²Ý« WÁUDë ‰UJý√ d¦Â√ -≥
                             Î

                      .œËbALë iÐUMë UNJK²L¹ w²Ã« WÁUDë qJý -¥

                         .qz«u ë qš«œ …—«d×ë ‰UI²½« WI¹dÞ -µ

                            .wzUÐdNJë bÃuLë  U½uJÄ sÄ -∂

                      .…Q bLë «b ²Ý« bMŽ W−ðUMë WÁUDë qJý -∑

                          .WÂd×²Ä …—UOÝ UNJK²Lð w²Ã« WÁUDë -∏

                        .WŽUMBë rÃUŽ w …—uŁ t UA²Â« ÀbŠ√ -π


∏π
                          ∫…—«d×ë ‰UI²½« ‚dÞ œbŠ√ -¥
                                     = Ô
                     .¡ULë ÊUOKž ¡UMŁ√ ÍUý o¹dÐ≈ w -√
                     .—UMë vKŽ UNF{Ë bMŽ —bIë w -»
                         .÷—_« vÃ≈ fLAë sÄ -‡ł
sOÐ√Ë ¨l{Ë WÁUÞd³Â√ V ²Â« bÁ rN ë ÊuJ¹ v²Ä sOÐ√ ¨œËbAÄ rNÝ tO UÝuÁ rÝ—√ -µ
                                Î
                     .WÂdŠ WÁUÞ d³Â√ V ²Â« bÁ ÊuJ¹ v²Ä
UN¹√Ë ¨ÀuKÄ UN¹√ ∫œbŠ√Ë ¨UMðuOÐ w UNÄb ² ½ w²Ã« WÁUDë —œUBÄ iFÐ ÷dF²Ý√ -∂
 ^      ^
                               øW¾O³KÃ ÀuKÄ dOž
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ


 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ


`ÃUBà W¾O³Ã« w …d «u²Lë WÁUDë —œUBÄ vKŽ ÿUH×ë sÄ UMMJ9 w²Ã« ‚dDë iFÐ Õd²Á√ -∑
                            =
                               ÆWÄœUIë ‰UOł_«
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ


 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ


 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

                                          π∞
UMOF² Ä pÖ `{Ë√ .÷—_« v?KŽ WÁUDë ‰UJý√ lOL−à UOÝUÝ√ «—b?BÄ fLAë bFð -∏
Î      =                 Î   Î      Ò
                               .qJAÃUÐ
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ


 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ


 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ


 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
π±
    ¥
tðeNł√Ë ÊU ½ù« r ł
          ÆWOK ë
       ÆÊ«—Ëbë “UNł
       ÆwÃu³Ã« “UN−ë
           ÆbK−ë


                π≤
                   ±
                    WOK ë
              ¡UMŁ√ Ʊ∂∂µ ÂUŽ w ©„u¼  dÐË—® ÍeOK−½ù« rÃUFë b¼Uý
               «–  U?ž«d? d?N?−?L?ë WÞUÝuÐ sOKHë sÄ WIOÁ—  UŽUDIà tB×
              .q×Më U¹öš t³Að UN½_ªU¹ö ë rÝ« UNOKŽ oKÞ√ WOÁËbM ‰UJý√
              ô ¨dGBë w WO¼UM²Ä U¹öš sÄ WO×ë  UMzUJë lOLł ÊuJ²ð
               ö?ŽU?H?ð U?N?K?š«œ w? Àb?×?ðË ¨…œd?−?Lë sOFÃUÐ UN²¹ƒ— sJL¹
       U?N?C?FÐ ÊuJ²¹ ¨…UO×Kà W¹—ËdCë ÂUNLë ¡«œ√ vÃ≈ ·bNð ¨WÁbë WGÃUÐ WOzUOLOÂ
       U?¹ö? ?ë s?Ä d?O³Â œbŽ sÄ dšü« UNCFÐ ÊuJ²¹Ë ¨U³OÄ_« q¦Ä …bŠ«Ë WOKš sÄ
                                     .ÊU ½ù« w ULÂ
       W? U ë UN²HOþË UNMÄ qJÃË ¨WHK² ÄË …œbF²Ä …eNł√ sÄ UMÄU ł√ ÊuJ²ð
       U?M?ÃU?L?ŽQÐ ÂuI½Ë dJH½Ë „dײ½ Ê√ lOD² ½ pÃcÐË ¨UNÐ
       Âu?I¹ w²Ã« W¹uO×ë  UOKLFë vKŽ bL²Fð w²Ã« WHK² Lë
       ¨n?O?J?²?Ã«Ë ¨f?H?M?²?Ã«Ë ¨W?¹c?G?²?ë ∫q?¦?Ĩr? ?−ë UNÐ
                    Æ—uD²Ã«Ë ¨ŸuM²Ã«Ë ¨dŁUJ²Ã«Ë       U³OÄ√

 Æ…UO×ë w —«dL²Ýô« vKŽ w×ë szUJë bŽU ð w²Ã«  UOKLFë ∫W¹uO×ë  UOKLFë

                               W dFLë ‚ËbM
           .WOŠ WOKš  «—UOKÄ ±∞ wëuŠ ÊU ½ù« r ł Íu²×¹
            Ò
                     Î
          bÁ w²Ã« WÄUFMë WCOÐ UL−Š U¼d³Â√ ¨U¹öš ÷uO³Ã« bFð
                                 Ò
                             ÆrÝ≤µ UNÃuÞ mK³¹
π≥
 ¨w?K?C?F?ë Z?O? ?M?ÃU WMOFÄ WHOþuÐ ÂuI¹ Ícë ZO Më qJA²Ã WNÐUA²Ä U¹öš …bŽ lL−²ð
 ¡UCŽ√ …bŽ qJAðË .VKIÃU WMOFÄ WHOþuÐ ÂuI¹ «uCŽ qJA²Ã UFÄ WHK² Ä W− ½√ …bŽ „d²AðË
                      Î     Î
                                                .Ê«—Ëbë “UN− WMOFÄ WHOþuÐ ÂuI¹ Ícë “UN−ë WHK² Ä
©Ê«—Ëbë q¦Ä® “UNł              ©VKIë q¦Ä® uCŽ                      wKCŽ ZO ½           U¹öš WŽuL−Ä       WOKš                                                   w? W?H?K?²? ?Ä U?¹öš sÄ ÊU ½ù« r ł ÊuJ²¹
                     WOM¼œ WO½«uOŠ WOKš                     w ‰U×ë u¼ UL ¨UNHzUþËË UNÄU−Š√Ë UNÃUJý√

                                 —uG¦Ã« ‰uŠ WOðU³½ U¹öš
                                                   W??O? ½«u??O? ×? ë Èd??š_« W??O? ×? ë  U??M? zU?J?ë ÂU? ?ł√
         OKš
        ŠW
      ½«uO
                                                                           ÆWOðU³MëË
    Ž WO
  WO³B
                                                   W?O?K? ë Ê«uO×ë w WOzUM³Ã« …bŠuë wL ½ «cÃ
                                                                     Ò
                   OKš
                  ŠW
                ½«uO                                 W?O?K? ?ë  U?³?M?ë w? W?O?zU?M?³?ë …bŠuÃ«Ë ¨WO½«uO×ë
              Ž WO
            WOKC
                                                   szUJë w jI ¡UMÐ …bŠË X Oà WOK Ã«Ë .WOðU³Më
                                     WOÃUÐdž WOðU³½ WOKš
                                                   w? W?H?O?þu?Ã«Ë d?ŁU?J?²?K?à …b?ŠË w?¼ U?L½≈Ë ¨w×ë
                         ¡«dLŠ Âœ WOKš                                    ÆWO×ë  UMzUJë lOLł


                                                Æw×ë szUJë w WOÝUÝ_« ¡UM³Ã« …bŠË ∫WOK ë
      ¨WHOþuÃ«Ë VOÂd²Ã«Ë qJAÃ«Ë r−×ë w WNÐUA²Lë U¹ö ë sÄ WŽuL−Ä ∫ZO Më
                                                   ÆÂbë U¹öšË rEFë U¹öš ∫q¦Ä
  .Wzdë∫q¦Ä ¨WMOFÄ WHOþuÐ ÂUOIë w „d²Að w²Ã« WHK² Lë W− ½_« WŽuL−Ä ∫uCFë
  Æw HM²Ã« “UN−ë∫q¦Ä¨WMOFÄ WHOþuÐ ÂuIð w²Ã« WHK² Lë ¡UCŽ_« sÄ WŽuL−Ä ∫“UN−ë

                                                                               π¥
                                               ∫WOK ë VOÂdð
                      Î   Î
            q?J?Aë w UL ÊuJ²¹ U?Ozu{ «d?N?−?Ä dC×½ WOK ë VOÂdð vÃ≈ ·dF²MÃ
            W?O?¾Oý WÐb?×?Ä W?Ýb?ŽË¨©U?N?²?ÞU?Ýu?Ð dEM½® WOMOŽ WÐb?×?Ä W?Ýb?Ž sÄ qÐUILë
                 Ò                     Ò
             .`z«dAë UNOKŽ lC½ …bCMÄË ¨UOzu{ «—bBÄË ¨©W×¹dAë UN²×ð l{uð®
                          Î   Î


                                     WOK ë  U½uJÄ ∫©±®◊UA½
                                                       ∫ “«uKë
U?¹ö? ?Ã W?¹d?N?−?Ä `?z«d?ý W?Žu?L?−?ÄË ¨W?O?ðU³½ U¹ö Ã W¹dN−Ä `z«dý WŽuL−ÄË ¨wzu{ dN−Ä
                                                        ÆWO½«uOŠ
                                                    ∫qLFë  «uDš
    =                    Î
r?Ł ÆwLK?FÄ …b?ŽU? ?L?Ð dN−Lë …bCMÄ ‚u …bŠ vKŽ ö? `?z«d?Aë WŽuL−Ä l{√ ±
                                               Î
                                               Æ«bOł UNOÃ≈ dE½√
  Î
vKŽ «bL²FÄ ¨UNðU½uJÄ l¹“uðË UNKJý YOŠ sÄ sOŽu½ vÃ≈ `z«dAë nOMBð ‰ËUŠ√ ≤
          .ÁU½œ√ sOð—uBë w W×{uLë WOðU³MÃ«Ë WO½«uO×ë WOK ë sÄ q ‰UJý√
                                      >

            ∫w¼ W Oz—  U½uJÄ sÄ WO½«uO×Ã«Ë WOðU³Më WOK ë ÊuJ²ð WÄUŽ …—uBÐË
b?łu?ð Èd?š√  U?½u?JÄË ¨…«uMÃ«Ë ¨©Â“öÐu²O ë® wÄöNë qzU Ã«Ë ¨wł—U ë ·öGë
                 ∫sOOðü« sOKJAë w dNE¹ UL ¨WO½«uO×ë WOK Ã«Ë WOðU³Më WOK ë w
            wÄ“ö³Ã« ¡UAGë
                    “öÐu²O ë qzUÝ       wÄ“ö³Ã« ¡UAGë

   WOK ë —«bł                                               «u−

                              «bO²ÝöÐ
                              ¡«dCš                        Á«uMë


   …«uMë

                              …u−     “öÐu²O ë


            WOðU³½ WOKš ≠» qJý                       WO½«uOŠ WOKš ≠√ qJý

πµ
nK² ðË ¨hzUB ë iFÐ w WOðU³Më U¹ö ë lÄ tÐUA²ð WO½«uO×ë U¹ö ë Ê√ ¡ULKFë błË
                                     .Èdš√ w


             ∫WOðü«  U½uJLë WOðU³Më WOK Ã«Ë WO½«uO×ë WOK ë w bł«u²¹
                 ÆÈdš_« U¹ö ë sŽ UNKBH¹ wł—Uš ·öž      ±
WÃËR Ä UN½_ÆUNO ¡eł r¼√ u¼Ë ¨WOK ë …«u½ vL ¹ ÊuKë rðUÁ dOG ÍËd r ł ≤
         .W¹uO×ë  UOKLFë sÄ dO¦Jë UNO Àb×ðË ÂU I½ô« WOKLŽ sŽ
          Ʃ“öÐu²OÝ® vL ¹ ·öGÃ«Ë …«uMë sOÐ qBH¹ wÄö¼ qzUÝ ≥
.© UOCŽ®vL ð WHK² Lë W¹uO×ë  UOKLFÃUÐ ÂUOIë vKŽ U¼bŽU ð …dOG  ULO ł ¥
         Æ öC Ë W½e Ä WOz«cž œ«uÄ vKŽ Íu²×ð U¹ö ë w  «u−       µ                ∫wðQ¹ ULO WOðU³Më WOK ë sŽ WO½«uO×ë WOK ë nK² ðË
wÄ“ö³Ã« ¡UAGKà W U{ùUÐ ¨©ÍuKš —«bł® Í“uKOKÝ —«b−Ð WÞU×Ä WOðU³Më WOK ë    ±
                    ÆWO½«uO×ë WOK ë w tK¦Ä błu¹ Ícë
Íu²×ð UL dCš_« ÊuKë UN³ Jð w²Ã«  «bO²Ýö³Ã« vKŽ jI WOðU³Më WOK ë Íu²×ð ≤
—Ëœ U?N?ÃË ¨ U?MOðËd³Ã«Ë WOz«cGë œ«uLë Êe ð ÊuKë WL¹bŽ Èdš√  «bO²ÝöÐ vKŽ
                          ÆwzuCë ¡UM³Ã« WOKLŽ w
           Î
           ÆU³¹dIð WOK ë jÝË w lIð ¨…dO³Â …u− WOðU³Më WOK ë w  ≥
                                         π∂
                                ”—bë WK‡¾Ý√
                        ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ q w ⁄«dHë úÄ√ -±
                    ............. sÄ WO×ë  UMzUJë lOLł ÊuJ²ð -√
      .WMOFÄ WHOþuÐ ÂuI¹ Ícë ............. qJA²Ã WNÐUA²Ä U¹öš …bŽ lL−²ð -»
     öC Ë WOz«cž œ«uÄ vKŽ Íu²×ð ............. WOðU³MÃ«Ë WO½«uO×ë WOK ë w -‡ł
........... vÃ≈ W U{ùUÐ .......... —«bł œułuÐ WO½«uO×ë WOK ë sŽ WOðU³Më WOK ë nK² ð -œ
    ............. …bŠ«Ë WHOþË ÍœR²Ã UFÄ „d²Að w²Ã« ¡UCŽ_« WŽuL−Ä vL ð -‡¼
                    Î
               ............. w¼ WOðU³Më WOK ë w  «bO²Ýö³Ã« WHOþË -“


                  ∫V³ ë ÊUOÐ lÄ wðQ¹ ULÄ q w Àb×¹ Ê√ sJL¹ «–UÄ-≤
                            øWOK ë sÄ …«uMë XK¹“√ «–≈ -√
                      øWL²FÄ W dž w dN−Lë XÄb ²Ý« «–≈ -»
                                Ô
                     øWOðU³Më WOK ë sÄ  «bO²Ýö³Ã« XK¹“√ «–≈ -‡ł
                    øWO½«uO×ë WOK Kà wÄ“ö³Ã« ¡UAGë ‚eLð «–≈ -œ
                                     Ò
π∑
                     ≤
                  Ê«—Ëbë “UNł

                               Î Î
r −ë b¹Ëeð w ÊUÂd²A¹ s¹cKë w HM²Ã« “UN−Ã«Ë wLCNë “UN−ë sÄ ö UIÐUÝ XÝ—œ
                               ÆW¹uO×ë  UOKLFÃUÐ ÂUOIKà WÁUDÃUÐ
Âu?C?N?L?ë ¡«c?G?ë Z?ð«u?½ q?I?½ t?²?H?O?þË Íc?ë Ê«—Ëb?ë “U?N?ł v?K?Ž ·d?F?²?M? ? ¨Êü« U?Ä√
    . öCHë sÄ hK ²Ã« w …bŽU Lë vÃ≈ W U{ùUÐ ¨r −ë U¹öš vÃ≈ sO− Â_«Ë
                                  ø“UN−ë «c¼  U½uJÄ UÄ
                               øtOKŽ WE U×Lë sJL¹ nOÂË

                        Î
                       ∫«bOł tO dEMë rF½√Ë ¨wðü« qJAë kŠô√
                   ∫ WOðü« W− ½_«Ë ¡UCŽ_« sÄ Ê«—Ëbë “UNł VÂd²¹
                                        ÆVKIë    ±
                                    .W¹uÄbë WOŽË_« ≤
                                          .Âbë   ≥
                    øWIÐU ë W− ½_«Ë ¡UCŽ_« sÄ ¡eł q ÊuJ²¹ rÄ
                                        ]
                                     ø¡eł q WHOþË UÄ

                                         ∫VKIë
                    ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ VKIë  U½uJÄ vKŽ ·dF²KÃ
       Ê«—Ëbë “UNł
                                                 π∏
                                     VKIë  U½uJÄ ∫©±®◊UA½
  W¹uzdë …œ—Ë_«  sL¹_« Íuzdë ÊU¹dAë
    vMLOë

                 ÊU¹dAë
                                                      ∫ “«uKë
                 Íuzdë
                 d ¹_«        VKIà r −Ä ¨fOÐUÐœ ¨`¹dAð Õuà ¨◊dAÄ ¨Ê«uOŠ VKÁ
               wHK ë b¹—uë                                   ÊU ½ù«
               d ¹_« sOD³KÃ


                                                  ∫qLFë  «uDš
                                      ÆtH √Ë ¨VKIë qJý kŠô√ ±
                                ÆVKIë nKG¹ Ícë wł—U ë ¡UAGë Ÿe½√ ≤
                            .fOÐUÐbë «b ²ÝUÐ `¹dA²Ã« Õuà vKŽ VKIë X³Ł√ ≥
                                .tKš«bÐ UÄ h×Hð√Ë ¨UOÃuÞ UFDIÄ qLŽ√ ¥
                                         Î   Î
                            ÊU?? ?½ù« V?K?Á ¡«e?ł√ l?Ä Ê«u?O?Š V?K?Á ¡«e?ł√ Ê—U?Á√  µ
                                 ÆwðUEŠöÄ V²Â√Ë ¨Ã–uLMë w …œ—«uë

     VKIë sÄ wÃuÞ lDIÄ

                                                ∫VKIë  U½uJÄ
                                ¡UAž vL ¹ oOÁ— ¡UAž ×U ë sÄ VKIÃUÐ jO×¹
                                Æt²ÂdŠ qON ðË VKIë W¹ULŠ vKŽ qLF¹Ë ¨—uÄU²Ã«
                  d ¹_« s¹–_«
                                ÊuJ²¹Ë .d ¹√Ë ¨sL¹√ ∫sOL Á sÄ VKIë ÊuJ²¹
                                WK błuð ôË ¨sODÐË ¨s¹–√ ∫s¹√eł sÄ r Á qÂ
                                                   ^
sL¹_« s¹–_«

                                   .d ¹_«Ë sL¹_« VKIë wL Á sOÐ …dýU³Ä
  sL¹_« sOD³Ã«
                                ÂUL?B?Ð t?K?H?Ý√ l?Á«u?ë s?OD³ÃUÐ s¹–√ q qB²¹
                                 Ò
                       d ¹_« sOD³Ã«
                                v?Ã≈ s?L?¹_« s?¹–_« s?Ä j?I? Âb?ë ‰U?I?²?½U?Ð `?L? ?¹
                   UÄUL
                    Ò
            VKIë                  s?O?D?³?ë v?Ã≈ d? ?¹_« s?¹–_« s?ÄË ¨s?L?¹_« s?OD³Ã«
                               .fÂUFLë ÁU−ðô« w ‰UI²½ôUÐ tà `L ¹ ôË ¨d ¹_«

ππ
WŽULÝ l{Ë bMŽË ¨sO¹«dAë w t COà ¨…œ—Ë_« sÄ Âbë VKIë q³I² ¹ ∫ VKIë qLŽ
Ê√ UMMJL¹  UC³Më sÄ WC³½ q w .©V?KIë WC³½® vL ¹ Uðu lL ½ —bBë vKŽ VO³Dë
                          Î
                 .WЗUI²Ä WOMÄ“ …bÄ w ÊUŁb×ð sO²OÝUÝ√ sO²KŠdÄ eOL½
        ÆsOMOD³Ã« ◊U ³½« ≤             .sOM¹–_« ÷U³I½« ±

¨WIOÁbë w …dÄ ∏∞ ≠ ∂∞ sÄ ‰bFLÐ ¨WK «u²Ä …—uBÐ Âbë a{ vKŽ VKIë WKCŽ qLFð
              Ò
q?B?¹ b?Á Ícë  UC³Më Èu² Ä lHðd¹ ¨÷dLë Ë√ ¨dD ÃUÐ ”U ŠùU WMOFÄ  ôUŠ w Ë
                       .pÖ sÄ d¦Â√ Ë√ WIOÁbë w …dÄ ±≤∞ vÃ≈
    ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ WHK² Ä ŸU{Ë√ w ¨WIOÁbë w w³KÁ  UC³½ ‰bFÄ ”UOIÃ

                        VKIë  UC³½ ∫©≤®◊UA½

                                ÆnÁË WŽUÝ ∫“«uKë
                                   ∫qLFë  «uDš
            U?ÐdCÐ ”U Šù« w vDÝuë Ë WÐU³ ë wF³ ≈ Âb ²Ý√ ±
                   ÆqJAë w UL Èdš_« Íb¹ w VKIë
      ÆÊ«uŁ ±∞ …bÄ UN Š√ w²Ã«  UC³Më bŽ√Ë ¨dHBë vKŽ WŽU ë X³Ł√ ≤
           Ò
                             Ó
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ω WIOÁbë w VKIë  UC³½ œbŽ V Š√ ≥
   ÆWIOÁbë w  UC³Më œbŽ V Š√ rŁ ¨w½UJÄ w U½√Ë wKCŽ œuN−LÐ ÂuÁ√      ¥
      ÆwðUEŠöÄ V²Â√Ë ÆsO²ÃU×ë w UNOKŽ XKBŠ w²Ã« ZzU²Më Ê—UÁ√     µ

 Í—bBë hHIë w lI¹Ë ¨U³¹dIð bOë WC³I UNL−Š W¹uÁ WKCŽ sŽ …—U³Ž ∫VKIë
            Î
                          Î
 Ær −ë ¡U×½√ lOLł vÃ≈ Âbë aCÐ ÂuI¹Ë ¨—U Oë vÃ≈ özUÄ sO²zdë sOÐ
                                       ±∞∞
                                       ∫W¹uÄbë WOŽË_«
                      ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ W¹uÄbë WOŽË_« vKŽ ·dF²KÃ

                      W¹uÄbë WOŽË_« vKŽ ·dF²Ã« ∫©≥®◊UA½

              Æ «dÄ …bŽ UNC³Á√Ë ¨Íb¹ j ³Ð ÂuÁ√ ±              ∫qLFë  «uDš
               ÆnJë d¼Uþ vÃ≈ dE½√Ë ¨Íb¹ i³Á√ ≤
       ÆÊuKë WIÄUGë W³FA²Lë ‚ËdFë iFÐ “ËdÐ kŠô√ ≥
                           Î
W?O?½«u?D?Ý√ VKIë sÄ  öCŽ ÃËdš ¨VKIë  U½uJÄ ◊UA½ w U?I?ÐUÝ XEŠô pKFÃ
w? W?H?K?²? ?Ä ÂU?−Š√Ë ‰UJýQÐ dA²MðË ¨W¹uÄbë WOŽË_« vL ð VOÐU½_« t³Að W u−Ä qJAë
                         ∫Ÿ«u½√ WŁöŁ w¼Ë ¨Âbë qIMðË ¨r −ë ¡U×½√ W UÂ
          Ær −ë ¡U×½√ lOLł vÃ≈ VKIë sÄ Âbë qLŠ UN²HOþË ∫sO¹«dAë             ±
           Ær −ë ¡U×½√ lOLł sÄ VKIë vÃ≈ Âbë …œUŽ≈ UN²HOþË ∫…œ—Ë_« ≤
‚œ√Ë s??O? ¹«d??A? ë ‚œ√ s??O? Ð q??B? ð W?I?O?Áœ W?¹u?Äœ W?O?ŽË√ w?¼Ë ∫W??¹u??Äb??ë  «d??O?F?A?ë  ≥
                               .UN½«—bł WÁbÐ “U²Lð˨…œ—Ë_«
Âb?ë s?O?Ð  ö?C?H?Ã«Ë W?O?z«c?G?ë œ«u?L?Ã«Ë ¨ «“U?G?ë ‰œU³ð UNÃöš sÄ r²¹ ∫ U?N?²?HOþË
                              .r −ë ¡U×½√ lOLł w U¹ö ëË
          ÊU¹dý           b¹—Ë
              W¹uÄœ  «dOFý


±∞±
                                          ∫Âbë
                     ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ Âbë  U½uJÄ vÃ≈ ·dF²KÃ


                            Âbë  U½uJÄ ∫©¥®◊UA½
                                            ∫ “«uKë
                              Æwzu{ dN−Ä ¨…e¼Uł Âœ W×¹dý
                                        ∫qLFë  «uDš
                        ¨dN−Lë …bCMÄ vKŽ W×¹dAë l{√ ±
                                       ÆUN²³Ł√Ë
                        sÄ sJLð_ ªdN−Lë ÕU³BÄ ¡w{√ ≤
                                 Î
                                Æ«bOł W×¹dAë W¹ƒ—
                        ¨W??O? M? O? F? ë W?Ýb?F?ë ‰ö?š s?Ä d?E?½√ ≥
    dN−Lë X×ð Ëb³ð UL œ …dDÁ       q?C? √ v?K?Ž q?B?Š√ v?²?Š UNÂdŠ√Ë
                                         ÆW¹ƒ—
               ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ rŁ ¨W×¹dAë w dEMë rF½√ ¥
                   ø…dO³Â  UOLJÐ Âbë w …œułuÄ U¹ö ë Í√ -√
            Æ◊UAMë w UNðb¼Uý w²Ã« Âbë ZO ½  U½uJÄ n √ -»`³ ð w²Ã« U¹ö ë sÄ WŽuL−Ä sÄ nÃQ²¹ ZO ½ sŽ …—U³Ž u¼Ë ¨dLŠ√ qzUÝ ∫Âbë
                       ÆUÄ“ö³Ã« vL ¹ Ãeà qzUÝ jÝË
                                               ±∞≤
                                  ∫Âbë  U½uJÄ
                                  ∫wðQ¹ ULÄ Âbë ÊuJ²¹
błu¹ ôË ¨qJAë w dNEð UL sONłuë …dFIÄ qJAë WO dÁ∫¡«dL×ë Âbë U¹öš ±
                     Âb?ë U?¹ö ë Ác¼ V J?ðË ¨…«u?½ UNÃ
                              Ô Ú Ô
                     W??G? ³? B?Ð W?O?M?ž U?N?½_ ªd?L?Š_« Êu?K?ë
                     r?? ? −? ë Âu??I? ¹Ë ¨s??O? Ðu??K? łu??L?O?N?ë
                            .rEFë ŸU ½ w UNM¹uJ²Ð
                                      ∫UN²HOþË
                     U?¹öš vÃ≈ sO²zdë sÄ sO− Â_« qI½
      ¡«dL×ë Âbë U¹öš
                     Êu?Ðd?J?ë b?O? ?Â√ w½UŁ qI½Ë ¨r −ë
                         ÆsO²zdë vÃ≈ r −ë U¹öš sÄ


Âb?ë U?¹ö? Ð W½—UIÄ r−×ë …dO³Â …«u½  «– ÊuKë WL¹bŽ U¹öš ∫¡U?CO³Ã« Âbë U¹öš ≤
                     q?J?A?ðË ¨Ÿ«u?½√ …b?Ž w¼Ë ¨¡«dL×ë
                                     Î
                     r? ?ł w? w?ŽU?M?L?ë “U?N−ë sÄ «¡e?ł
                                       .ÊU ½ù«
                                      ∫UN²HOþË
                     b??{ t??M? Ž ŸU?? b??Ã«Ë ¨r? ?−?ë W?¹U?L?Š
                         . U¹dO²J³ÃU ÷«dÄ_«  U³³ Ä
                     ¨…d?O?G ÂU ł√ ∫W?¹u?Äb?ë `?zUHBë ≥
        ¡UCO³Ã« Âbë U¹öš
                    .…«u½ UNà fOÃË ¨qJAë W¹dz«œ Ë√ W¹ËdÂ
   ÆÕËd−ë ÀËbŠ ¡UMŁ√ n¹eMë nÁËË ¨Âbë jK−ð vKŽ …bŽU Lë ∫UN²HOþË


±∞≥
•∞[µµ wëuŠ qJA¹Ë ¨—«dH ô« vÃ≈ qOL¹ ·UHý qzUÝ sŽ …—U³Ž ∫UÄ“ö³Ã« qzUÝ                 ¥
Âb?ë  U?½u?J?Ä t?O? b?łuðË ¨Èdš√ œ«uÄË  UMOðËdÐ ∫vKŽ Íu²×¹ ¨Âbë r−Š sÄ
                                           .WIÐU ë
                                           ∫t²HOþË
Âbë UÄ“öÐ
                s?Ä  ö?C?H?ë qI½Ë ¨r −ë U¹öš vÃ≈ ÂuCNLë ¡«cGë qI½
                                Æëdšù« e«dÄ vÃ≈ U¹ö ë
       Âbë sÄ tMOŽ
            Ò

   Âbë U¹öš
                                             W¹uÄœ `zUH
    ¡UCO³Ã«   Âbë U¹öš
    ¡«dL×ë
                             UÄ“ö³Ã« qzUÝ


                                    W dFLë ‚ËbM

               Î   Î
 gOF² ¡UCO³Ã« Âbë WOKš UÄ√ ¨U³¹dIð UÄu¹ ±≤∞ wëuŠ ¡«dL×ë Âbë WOKš gOFð
                                    .…bŠ«Ë WMÝ wëuŠ
              .sOÐUBLÃ«Ë v{dLë …UOŠ –UI½ù ÂbÃUÐ Ÿd³²ÃUÐ ÊuGÃU³Ã« `BM¹
                   .ÊU ½ù« ÷dÄ ¡UMŁ√ ¡UCO³Ã« Âbë U¹öš œbŽ lHðd¹¡«c?G?ë q?I?½ ∫q?¦?Ä ¨W?¹u?O?×?ë n?zU?þu?ë s?Ä œb?F?Ð Âu?I?ð w?²?ë Âb?ë  U?½u?J?Ä v?Ã≈ U?M? d?F?ð
øp?Ö r?²?¹ n?O?J? Æw?Ãu?³?ë “U?N?−?ë ‰öš sÄ r −ë ×Uš  öCHë ÕdÞË ¨sO− Â_«Ë
                    ÆW¹uÄbë …—Ëbë vÃ≈ ·dF²Ã« UMÄeK¹ ¨‰«R ë «c¼ sŽ WÐUłûÃ


                                                   ±∞¥
                                       ÊU ½ù« w W¹uÄbë …—Ëbë
                                           ∫UL¼ r −ë w ÊUð—Ëœ ÂbKÃ
             ÊU²zdë
                                 ∫©W¹uzdë …—Ëbë® ÈdGBë W¹uÄbë …—Ëbë ±
ÊU¹dý                Íuz— b¹—Ë
Íuz—                       w?²?ë W? U? ?L?ë d?B?I?à Èd?G?B?ë W?¹uÄbë …—ËbÃUÐ vL ð
                         ÓÚ Ô
                         l³ALë Âbë l bM¹ YOŠ Ætð—Ëœ ‰UL²Â« bMŽ Âbë UNFDI¹

                  d ¹√ s¹–√            ÚÓ Ô
                         sO²zdë vÃ≈ sL¹_« sOD³?ë sÄ ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁ “UGÐ
                                Î
                         s?O− Â_« “UGÐ U?O?M?ž œu?F¹Ë ¨W¹uzdë sO¹«dAë WÞUÝuÐ
sL¹√ s¹–√
                         UNHA²Â« bÁË .W¹uzdë …œ—Ë_« WÞUÝuÐ d ¹_« s¹–_« vÃ≈    Ú
                   d ¹√ sODÐ  d??A? Ž Y??ÃU??¦? ë Êd??I? ë w?? f?O?H?M?ë s?Ы w?Ðd?F?ë r?ÃU?F?ë
       sL¹√ sODÐ
                                                    ÆÍœöOLë
    ÈdGBë W¹uÄbë …—Ëbë


                                ∫©W¹“UN−ë …—Ëbë® Èd³Jë W¹uÄbë …—Ëbë ≤
                         U??¹ö??š l?O?L?ł v?Ã≈ V?K?I?ë s?Ä Âb?ë Ê«—Ëœ s?Ž …—U?³?Ž
                         W?ÞU?ÝuÐ WOz«cGë œ«uLÃ«Ë sO− Â_UÐ TK²LLë r −ë
                         W?H?K?²? ?L?ë r? ?−?ë U?¹ö?š s?Ä Âbë …œuŽË ¨sO¹«dAë
                         v?Ã≈ t? ?CÐ VKIë ÂuIOà ªVKIë vÃ≈ …œ—Ë_« WÞUÝuÐ
                         ©w —U¼ ÂUOÃË® ÍeOK−½ù« rÃUFë UNHA²Â« bÁË ¨sO²zdë
                                      ÆÍœöOLë dAŽ lÐU ë ÊdIë w

      Èd³Jë W¹uÄbë …—Ëbë

                                                    ∫Y׳KÃ
     Î
 ÆpÖ sŽ «d¹dIð V²Â√Ë ¨tð«e−MÄË fOHMë sЫ rK Lë rÃUFë …UOŠ sŽ Y×Ð√±∞µ
                             ∫ÂbÃ«Ë VKIë ÷«dÄ√
jG{ ŸUHð—« ∫q¦Ä ¨…b¹bŽ ÷«dÄQÐ WÐU ù« vÃ≈ W¹uÄbë WOŽË_«Ë ÂbÃ«Ë VKIë ÷dF²¹
                                 .©UOLO½_«® Âbë dI Ë ¨Âbë
                  ∫wðQ¹ ULÐ `BM¹ Í—Ëbë “UN−ë ÷ «dÄ√ sÄ W¹UÁuKÃ
                    s?Ä q?O?K?I?²?ÃU? ¨W?L?O?KÝ WOz«cž  «œUŽ ŸU³ð« ±
                    Êu?¼b?ë v?K?Ž Íu?²?×?ð w?²?ë WLFÞ_« ‰ËUMð
                                     .ÕöÄ_«Ë
                      . «Ë«dC Ã«Ë t«uHë ‰ËUMð sÄ —U¦Âù« ≤
                    w? w?A?L?ÃU? ¨W?O?{U?¹d?ë »U?FÃ_« WÝ—ULÄ ≥
                                  ÆoKDë ¡«uNë
                     sOÐ Á—UA²½« …d¦Jà Âbë dI ÷dÄ vKŽ ·dF²MÝ
                  .WOLÃUFë W×Bë WLEMÄ  UOzUBŠ≈ V Š ¨‰UHÞ_«


                                   ∫ ©UOLO½_«® Âbë dI
¨Âb?ë s?O?Ðu?K?łu?LO¼ ÃU²½≈ w qKš Ë√ ¨¡«dL×ë Âbë  U¹d s¹uJð ‰bFÄ w hI½ u¼
    Î
WOL w UBI½ V³ ¹ Ícë ¨¡«cGë w b¹b×ë dBMŽ hI½ UNL¼√ ¨WHK² Ä »U³Ý√ sŽ Z²M¹Ë
                              .U¹ö ë vÃ≈ qBð w²Ã« sO− Â_«
                            ∫wðüUÐ `BM¹ ÷dLë «c¼ sÄ W¹UÁuKÃ
 U?O?Ãu?I?³?Ã«Ë ¨U?N?Ž«u?½Q?Ð Âu?×?K?ë ∫q?¦Ä ¨b¹b×ë vKŽ Íu²×ð w²Ã« WOz«cGë œ«uLë ‰ËUMð
                     Æd²ŽeÃ«Ë …eO³ ÃU WOÁ—uë  «Ë«dC Ã«Ë ¨W U−ë

                                     Y׳KÃ
                              Î
¨W?¹u?Äb?ë W?O?ŽË_«Ë ¨ÂbÃ«Ë ¨VKIë VOBð w²Ã« ÷«dÄ_« bŠ√ sŽ «d?¹d?Ið V²Â√
                                    Î
                        ÆtMÄ W¹UÁuë ‚dÞË ¨t³³Ý U×{uÄ
                                             ±∞∂
                              ”—bë WK‡¾Ý√

W?×?O?×?B?ë d?O?ž …—U³Fë ÂUÄ√ ©  ® …—U?ý≈Ë W?×?O?×?B?ë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—U?ý≈ l{√ ≠±
                                    ∫UN×× √Ë
             ÆsO²zdÃ«Ë ÂbÃ«Ë VKIë sÄ Ê«—Ëbë “UNł ÊuJ²¹ ≠√ ©     ®
                  ÆsO¹«dAë sÄ Âbë ÊUM¹–_« q³I² ¹ ≠» ©     ®
 ÆjI bŠ«Ë ÁU−ð« w Âbë ‰UI²½UÐ `L ¹ ÂUL sODÐË s¹–√ q sOÐ ≠‡ł ©
                     Ò                    ®
…—Ëb?ë ‰ö?š r? ?−?ë ¡«e?ł√ l?OLł vÃ≈ sO− Â_UÐ wMGë Âbë l œ r²¹ ≠œ ©      ®
                             ÆÈdGBë W¹uÄbë
Æ÷«dÄ_« b{ tMŽ ŸU bÃ«Ë r −ë W¹UL×Ð ¡«dL×ë Âbë  U¹d ÂuIð ≠‡¼ ©         ®
               ÆÕËd−ë ÂU¾²Ã« w W¹uÄbë `zUHBë bŽU ð ≠Ë ©     ®
                             ∫sÄ qJà …bŠ«Ë WHOþË d–√ ≠≤
                                   ÆÂbë UÄ“öÐ -√
                              ÆW¹uÄbë  «dOFAë -»
                             Æ¡«dL×ë Âbë  U¹d -‡ł
                             Î    Î
        ÆÈdGBë W¹uÄbë …—Ëbë w Âbë —U Ä tO sOÐ√ UO×O{uð öJý rÝ—√ ≠≥
 .tO Âbë WÂdŠ ÁU−ð«Ë ¨tKL×¹ Ícë Âbë Êuà YOŠ sÄ b¹—uÃ«Ë ÊU¹dAë sOÐ Ê—UÁ√ ≠¥
W?N?−?ë w? œu?łu?L?ë Âb?ë l?Ä V?KIë sÄ Èd Oë WN−ë w œułuLë Âbë jK² ¹ q¼ ≠µ
                            .pÖ dÒ √ øVKIë sÄ vMLOë
±∞∑
                                        ∫wðü« jD Lë qLÂ√ ≠∂


                       Ê«—Ëbë “UNł
                        sÄ ÊuJ²¹
        W¹uÄbë WOŽË_«     Ë              Ë       VKIë

          sÄ ÊuJ²ð        Ë         Ë
W¹uÄœ  «dOFý               sO¹«dý

                                          sÄ ÊuJ²¹
 UN²HOþË     UN²HOþË      UN²HOþË
          Âbë bOFð
          VKIë vÃ≈                     Ë         Ë   Ë
                                                  d ¹√ sODÐ
                        sÄ ÊuJ²¹


                 Ë Âbë UÄ“öÐ Ë         Ë ¡«dLŠ U¹öš           UN²HOþË       UN²HOþË   UN²HOþË       UN²HOþË
          vKŽ …bŽU Lë            sŽ ŸU bë
          Âbë jK−ð             r −ë
                                                    ±∞∏
                                ≥
                          wÃu³Ã« “UN−ë
b?¹b?F?ë U?NMŽ Z²M¹Ë ¨Ã«dšù«Ë rCNÃ«Ë fHM²ÃU W¹uO×ë  UOKLFÃUÐ w×ë szUJë ÂuI¹
∫WKzU ë Ë ¨¡ULë —U ÐË ¨ÊuÐdJë bO Â√ w½UŁ “Už ∫q¦Ä ¨W¹“UGë  öCHÃU ¨ öCHë sÄ
                                         Æ“«d³ÃU W³KBë Ë ¨‚dFÃ«Ë ‰u³ÃUÂ
                              ø‰u³Ã« sÄ hK ²Ã« w U½bŽU ¹ Ícë “UN−ë UÄ
                       øt²ÄöÝË t²× vKŽ WE U×Lë UMMJL¹ nOÂË øqLF¹ nOÂ


                                          ∫wÃu³Ã« “UN−ë ¡«eł√
ÊU ½ù« r ł w wÃu³Ã« “UN−ë lÁuÄ
            ∫sÄ ÊuJ²¹ Ícë qÐUILë qJAë kŠô√ wÃu³Ã« “UN−ë ¡«eł√ vKŽ ·dFð_
                          qHÝ√ Í—UIHë œuLFë w³½Uł vKŽ ÊUFIð ∫sO²OKJë ±

 vMLOë WOKJë           Èd Oë WOKJë  W?? ³? ?Š t?? ³? ?A? ?¹ U?? L? N? K? J? ý ¨e??łU??×? ë »U??−? ×? ë
                   ÊU¹dý    ∫U?L?N?²?H?O?þËË ¨rðUÁ dLŠ√ ULN½uÃ˨¡UOÃu UHë
         b¹—Ë
                 d ¹√ VÃUŠ
     sL¹√ VÃUŠ                         Æ öCHë sÄ Âbë WOIMð vKŽ qLFë
                 W½U¦Lë     U?L?N?M?Ä q? ‰u?Þ ÊU?I?O?{ ÊU?Ðu?³?½√ UL¼ ∫s?O?³?ÃU?×ë        ≤
                                                 .rÝ ≤µwëuŠ
                ‰u³Ã« Èd−Ä …UMÁ

       ÊU ½ù« w wÃu³Ã« “UN−ë
                          ÂœUIë ‰u³Ã« tO lL−²¹ ÊdÄ wKCŽ fO ∫W½U¦Lë              ≥
                                                  ÆsO³ÃU×ë sÄ
v?Ã≈ W?½U?¦?L?ë s?Ä ‰u?³?ë q?O? u²Ð ÂuIðË ¨W½U¦Lë W¹UN½ w błuð ∫‰u?³?ë Èd−Ä …UMÁ ¥
                                    ÆWOÃu³Ã« WײHë o¹dÞ sŽ ×U ë
Ɖu³²Ã« WOKLŽ w Íœ«—ù« rJײë vKŽ bŽU ð ‰u³Ã« Èd−Ä W¹UN½ bMŽ W¹œ«—≈ WKCŽ błuð
±∞π
                                ∫wÃu³Ã« “UN−ë qLŽ
ÍuKJë ÊU¹dAë
                 ÊU?¹d?A?ë o?¹d?Þ s?Ž s?O?²?O?K?J?ë v?Ã≈ Âb?ë q?šb?¹
 ÍuKJë b¹—uë          i?F?ÐË ¨W?K?zU? ?ë  ö?C?H?ÃU?Ð ö?L?×?Ä ÍuKJë
                               .¡ULÃ«Ë …bz«eë ÕöÄ_«
   VÃU×ë
                 Ác?¼ s?Ä t?B?O?K? ?ðË ¨Âb?ëW?O?I?M?²?Ð ÊU?²?OKJë ÂuIð
                                         .œ«uLë
        WOKÂ
                 Á—«bł Àb×¹ Ícë VÃU×ë d³Ž œ«uLë Ác¼ qI²Mð
                ÆW½U¦Lë u×½ œ«uLë Ác¼ l bð W¹œËœ WÂdŠ wKCFë
s?Ž t?M?Ä h?K? ?²?ë sO×à tM¹e ð r²¹ ¨‰uÐ qJý vKŽ W½U¦Lë w œ«uLë Ác¼ lL−²ð
                                 ÆWOÃu³Ã« …UMIë o¹dÞ
                     ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ WOKJë  U½uJÄ vÃ≈ ·dF²KÃ

                            WOKJë  U½uJÄ ∫©±®◊UA½
                             ÓÚ
                                            ∫ “«uKë
           ÆÊU ½≈ WOK ÖuLMà r −Ä ¨fOÐUÐœ ¨`¹dAð Õuà ¨◊dAÄ ¨Ê«uOŠ WOKÂ
                                        ∫qLFë  «uDš
                          .×U ë sÄ WOKJë qJý h×Hð√ ±
                 ÆfOÐUÐbë «b ²ÝUÐ `¹dA²Ã« Õuà vKŽ WOKJë X³Ł√ ≤
                             Î   Î
            ÆwðUEŠöÄ V²Â√Ë ¨tKš«bÐ UÄ h×Hð√Ë ¨UOÃuÞ UFDIÄ qLŽ√ ≥
ÆwðUEŠöÄ V²Â√ ¨Ã–uLMë w …œ—«uë ÊU ½ù« WOK ¡«eł√ lÄ Ê«uO×ë WOK ¡«eł√ Ê—UÁ√       ¥

                                       ∫WOKJë nzUþË
                              ∫UNL¼√ nzUþË …bFÐ WOKJë ÂuIð
                               Ò
         .wz«cGë qO¦L²Ã« WOKLŽ sŽ W−ðUMë  öCHÃ«Ë bz«eë ¡ULë sÄ hK ²Ã«
             Ær −ë W− ½√ w ÕöÄ_«Ë ¡ULë eOÂdð  U³Ł vKŽ WE U×Lë
                                  ÆÂbë jG{ rOEMð
                                              ±±∞
                                  ∫wÃu³Ã« “UN−ë ÷«dÄ√
‰u?³?²?ë ∫q?¦?Ä ¨W?H?K?²? ?Ä ÷«d?Ä√ v?Ã≈ ¨r? ?−?ë …e?N?ł√ W?O?I?³? ¨w?Ãu?³Ã« “UN−ë ÷dF²¹
             .U¼dOžË ¨WOÃu³Ã« Í—U−Lë »UN²Ã«Ë ¨ÍuKJë qAHÃ«Ë ¨Íœ«—≈öë


                    ∫wðQ¹ ULÐ `BM¹ wÃu³Ã« “UN−ë ÷«dÄ√ sÄ W¹UÁuKÃ
                         .Ê“«u²Lë w×Bë ¡«cGë ‰ËUMð ≠√
                          .WOB Aë W UEMÃUÐ ÂUL²¼ô« -»
                     .©ÁUOLë W UšË® W¾O³Ã« W UEMÐ ÂUL²¼ô« ≠‡ł
wëuŠ vÃ≈ ÃU²×¹ ÊU ½ù« r − ¨ÂuMë bMŽ W Uš qz«u ë ‰ËUMð sÄ —U¦Âù« ≠œ
                                 Î
                                ÆUOÄu¹ ¡UÄ d²Ã ≤
            .ÿUIO²Ýô« bMŽË ÂuMë q³Á ¡ULë sÄ »u »dAÐ `BM¹ ≠‡¼                                W dFLë ‚ËbM
 WLOKÝ WOKJÐ WÐUBLë WOKJë ‰«b³²Ý« sJL¹Ë ¨…bŠ«Ë WOKJÐ gOFë ÊU ½ù« lOD² ¹
                                 ÆVÝUMÄ Ÿd³²Ä sÄ                                     ∫Y׳KÃ
  ‚dÞË ¨UN{«dŽ√Ë ¨UNðU³³ Ä ∫wÃu³Ã« “UN−ë VOBð Èdš√ ÷«dÄ√ sŽ Y×Ð√
                                    ÆUNMÄ W¹UÁuë
±±±
                    ”—bë WK‡¾Ý√

                 ∫WOðü«  ôU×ë w Àb×¹ «–UÄ ≠±
               øWOÃuÐ Wײ ÊËbÐ qHÞ bÃË «–≈ -√
            øUÄ h Aà sO²OKJë ÈbŠ≈ XHKð «–≈ -»
                           ∫qKŽ√ ≠≤
           .ÂuMë q³Á ¡ULë sÄ »u »dAÐ `BM¹ -√
       .ÁUOLë  «—Ëœ W UE½ vKŽ WE U×Lë Í—ËdCë sÄ -»
               ÆsOMšbLë sŽ œUF²ÐôUÐ `BM¹ -Ã
.t³½U−Ð uCŽ q rÝ« l{√Ë ¨ÁU½œ√ qJAë w wÃu³Ã« “UN−ë rÝ— qLÂ√ ≠≥
                                ±±≤
                 ¥
                bK−ë


tFÁuÄ V Š tJLÝ nK² ¹Ë —«dL²ÝUÐ œb−²¹ ¨sO²Ä ÊdÄ wł—Uš ¡UDž ÊU ½ù« r ł wDG¹
                           ÆbK−ë vL ¹ ¨r −ë w
                       øtHzUþË UÄË øbK−ë ÊuJ²¹ rÄ
                        øtOKŽ WE U×Lë sJL¹ nOÂË
              ∫wðü« ◊UAMÃUÐ ÂuÁ√ bK−ë  UH iFÐ vÃ≈ ·dF²KÃ

                       bK−ë  UH ∫◊UA½
                            .WÐb×Ä WÝbŽ ∫“«uKë
                                ∫qLFë  «uDš
              .WÝbFë WÞUÝuÐ bK−ë wÃ≈ dE½√Ë ¨Íb¹ i³Á√ ±
            rŁ ¨Íb¹ dNþ vKŽ œułuLë ÍbKł sÄ WFDÁ p Ä√ ≤
            .sO²ÃU×ë w wðUEŠöÄ V²Â√ ...UNÂdð√ ¨öOKÁ U¼bý√
                              Î
            sOÐ Ê—UÁ√Ë ¨q UHLë vÃ≈ dE½√Ë ¨Íb¹ ÈbŠ≈ i³Á√ ≥
                           Ò
                     .s¹bOë U²K q UHÄ bMŽ bK−ë

 vL ð  UI³Þ sÄ ÊuJÄ u¼Ë ¨tFOLł ÊU ½ù« r ł u J¹ ¨wł—Uš ¡UDž ∫bK−ë
             ÆWÒ «d²Ä …dOG U¹öš sÄ ÊuJ²¹ ¨ZO Më

±±≥
                       …dFý
    …dA³Ã«
         ‚dFë …UMÁ
                                                        ∫bK−ë ¡«eł√
         uLMë U¹öš
                                             w UL sO² Oz— sO²I³Þ sÄ bK−ë ÊuJ²¹
                                                           ∫qJAë
         WOM¼œ …bž
                                                             ∫…dA³Ã« ±
WÄœ_«
                                             W?−? ?½Q?Ð jO×ð w²Ã« WOł—U ë WI³Dë
         WOÁdŽ …bž                                w¼Ë ¨©rÄ≤® wëuŠ UNJLÝ r −ë
                Âbë WOMÁ√     Âbë WOMÁ√ dFý n¹ËU−ð Âbë WOMÁ√          ∫UL¼ sO²I³Þ vÃ≈ r Ið
                        bK−ë W− ½√
                                             s?Ä Êu?J?²?ð ∫W?O?×?D? ?ë W?I?³?D?ë ≠√
                                                  .¡ULKÃ ÁcHMÄ dOž U¹öš
…b?¹b?ł W?¹b?K?ł U?¹ö?š s?¹u?J?ð v?K?Ž q?L?F?ð W?O?Š U?¹ö?š w?¼Ë ∫WOKš«bë WI³Dë ≠»
    ∫vKŽ Íu²×ðË ¨—«dL²ÝUÐ  uLð w²Ã« wł—U ë `D ë U¹öš sŽ i¹uF²KÃ
Êu?à `?³? √ W?G?³?Bë  œ«“ ULKÂË ¨ÊuKë bK−ë V Jð w²Ã« ¨sO½öOLë WG³
                                                      .oLž√ …dA³Ã«
                                            Æ‚dFë UNMÄ Ãd ¹ w²Ã«  UÄU Lë
            ∫vKŽ Íu²×ð ©rÄ ≥® wëuŠ UNJLÝ mK³¹Ë ¨bK−Kà WOKš«bë WI³Dë ∫WÄœ_« ≤
                                                 .»UBŽ√Ë W¹uÄœ WOŽË√ -√
                                                        WOÁdŽ œbž -»
                                         .W½uOKÃ«Ë W½ËdLë bK−ë V Jð WOM¼œ œbž -Ã
                .dFAë —Ëcł UNKš«œ w Íu×ð WIOÁœ VOÐU½√ w¼Ë ¨dFAë n¹ËU−ð -œ
ÆÈdš√ lÁ«uÄ w qIðË ¨tłuÃ«Ë ”√dë bKł w WOM¼bë œbGë sÄ dO¦Jë „UM¼
                                                     W dFLë ‚ËbM
     ÊuJðË ¨…dA³Ã« U¹öš sÄ W²OÄ U¹öš sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨WO×ë …dA³Ã« sÄ d Uþ_« uLMð
         .UNÃöš sÄ WÄœúà dLŠ_« ÊuKë W¹ƒ— lOD² ½Ë ¨WO U Ë W³K WLOK ë d Uþ_«
                                                                  ±±¥
                                    ∫bK−ë nzUþË
                              ∫ UNL¼√ WHK² Ä nzUþË bK−KÃ
              aLë
  WO ×ë WIDMLë
                 —U??³? G? ë ‰u??šœ s??Ä r?? ? −? ë w??L?×?¹ ∫W??¹U??L? ×?ë ±
                                       ÆrOŁ«d−ëË
                  «d?ŁR?L?ÃU?Ð ”U? ?Šù« v?KŽ bŽU ¹ ∫”U? Šù« ≤
                 U?¹ö ë o¹dÞ sŽ ¨…œËd³Ã«Ë W½u       ÃU WOł—U ë
                 ÆÁeOOL²Ã ⁄UÄbë vÃ≈ ”U Šù« qIMð w²Ã« WO³BFë

      U¹öš           U½uJÄ ’ö ²ÝUÐ WOÁdFë œbGë ÂuIð ∫ëdšù« ≥
     WO³BŽ
                 ‚dFë Íu²×¹Ë ¨ÂU Lë sÄ Ãd Oà Âbë sÄ ‚dFë
                 sŽ …bz«eë ÕöÄ_« iFÐË UMOÃu³ÃU …—U{ œ«uÄ vKŽ
                                     Ær −ë WłUŠ
tÃu Ë bMŽ …dýU³Ä d ³²¹ ‚dFë Ê_ ¨WHK² Lë ¡«uł_« w r −ë …—«dŠ Wł—œ rOEMð ¥
             ÆÊU ½ù« r ł …—«dŠ Wł—œ sÄ iH ¹ ULÄ ªbK−ë `DÝ


                                 W dFLë ‚ËbM
 WŠ«— w …d¦JÐ bł«u²ð ¨WOÁdŽ …bž sO¹öÄ ≥ wëuŠ vKŽ ÊU ½ù« r ł Íu²×¹
                 ÆsODÐù« X×ðË ¨sOÄbIë sÞUÐ w Ë ¨sOHJë
 WKOKÁ WOLÂ Ë ÂUFDë `KÄ U¼d¦Â√ ÕöÄ√ wÁU³Ã«Ë ¡UÄ ∞[ππ wëuŠ ‚dFë Íu²×¹
                                      ÆUMOÃu³Ã« sÄ
                        Î
 v?K?Ž p?Ö n?Áu?²¹Ë ¨bŠ«uë ÂuOë w ¡ULë sÄ «d?²?à ≤[µ w?ëuŠ r −ë bIH¹
 ô V?²?J?Ä w qLF¹ Ícë h AÃU ÆtÃc³¹ Ícë bN−Ã«Ë h Aë qLŽ WFO³Þ
          ÆwKCŽ œuN−LÐ ÂuI¹ Ícë h Aë q¦Ä ‚dFë sÄ WOL “dH¹

±±µ
                                 ∫bK−ë ÷«dÄ√
¨ U¹dDHÃ«Ë ¨WO bBÃ«Ë ¨»U³Aë VŠ ∫q¦Ä ¨÷«dÄ_« sÄ œbFà ÊU ½ù« bKł ÷dF²¹
b?Ž«uÁ ŸU³ð« ÂbŽ sŽ W−ðU½ w¼Ë .s?OÄbIë lÐU √ sOÐË ¨sO½–_« ‰uŠË ¨tłuë w W UšË
ÂU?L?²?¼ô« Âb?ŽË ¨f?L?A?ë W?F?ý√ s?Ä …d?O?³? W?O?L?J?à ÷d?F?²Ã« q¦Ä ¨WÄUFë WÄö Ã«Ë W×Bë
                                         ÆW UEMÃUÐ
                  ∫wðQ¹ ULÐ `BM¹ WHK² Lë W¹bK−ë ÷«dÄ_« sÄ W¹UÁuKÃ
                        Ô
                 .WŠ«dë sÄ j Á cš√Ë ¨Ê“«u²Ä ÂUFÞ ‰ËUMð ≠√
                         .WO{U¹dë »UFÃ_« WÝ—ULÄ ≠»
                   ÆW³ÝUMÄ …d²Hà fLAë WFý_ ÷dF²Ã« ≠Ã
                         ÆoKIÃ«Ë dðu²Ã« sÄ hK ²Ã« ≠œ
           Æ©WDO×Lë W¾O³Ã«Ë r −ë W UE½® W UEMë vKŽ WE U×Lë -‡¼
        Æ UOM¼bÃ«Ë ¨WOKILë WLFÞ_«Ë ¨ U¹uK×ë ‰ËUMð sÄ qOKI²Ã« ≠Ë
                               .sOÄbIë W¹uNð ≠“

                                 ∫VO−Fë U½bKł
              w? …œu?łuLë ◊uD ë sÄ WŽuL−Ä sŽ …—U³Ž ∫ ULB³Ã«
              Áe?O?L?ð ¨t?Ð W? Uš ©WLBЮ h ý qJà wDFð ¨lÐU _« ·«dÞ√
                    ÆtOKŽ ·dF²Kà Âb ² ðË ¨’U ý_« sÄ ÁdOž sŽ
                          l?ÐU? _« b?K?ł d?O?G?ð s?Ä rždë vKŽ
                          d?O?G²ð ô h Aë WLBÐ Ê√ ô≈ —«dL²ÝUÐ
                                           Î
                                           Æ«bÐ√
                                           ±±∂
                                     ∫Ê«uÃ√ ”UMKÃ
                  ¨d?š¬ v?Ã≈ h? ý sÄ r −ë …dAÐ Ê«uÃ√  ËUH²ð
                          Î
                  WG³ WOL  ËUH²Ã UF³ð dš¬ vÃ≈ r −ë w lÁuÄ sÄË
                  Êuà qOL¹ Æs«bë ÊuKë bK−ë V Jð w²Ã« ¨sO½öOLë
                  «b?ł W?I?O?Á— b?K−ë WI³Þ X½U «–≈ —«dLŠô« vÃ≈ …dA³Ã«
                  Î
                  Èd½ pÃcà ÆUN²×ð W¹uÄbë WOŽË_« WJ³ý —uNþ V³ Ð
                  Êu?à d?O?O?G?²Ã —U׳ë TÞ«uý vÃ≈ ÊuNłu²¹ ”UMë iFÐ
                              Æ—«dLÝô« vÃ≈ qOL²Ã rNðdAÐ

                                     ∫dFAë ÊuÃ
p?Ãc?ÃË ¨f?L?A?K?à t?{d?F?ð b?MŽ œ«œeð w²Ã« sO½öOLë WG³ sÄ WOL vKŽ dFAë Íu²×¹
                                 .UIÄUž dFAë Êuà `³B¹
                                  Î                              W dFLë ‚ËbM
                              ∫qOL−²Ã«  UOKLŽ
 v?Ã≈ ÍœR?ð w?²?ë ÕËd?−?Ã«Ë ¨‚Ëd?×ë ∫q¦Ä ¨Àœ«uŠ vÃ≈ h Aë ÷dF²¹ bÁ
 iFÐ tà V³ ð bÁ  U¼uAð —uNþ vÃ≈ ÍœR¹ ULÄ ªbK−ë sÄ ¡eł nKð Ë√ ‚eLð
               Æs¹bOÃ«Ë tłuë w X½U «–≈ W UšË ¨ UłUŽ“ù«
 ¨W?H?O?H?š W?ÐU? ù« X?½U? «–≈ œb?−?²?¹Ë u?LM¹ bK−ë Ê√ ÊU ½ù« vKŽ tKë rF½ sÄË
 WŽ«—“ ”UÝ√ vKŽ ÂuIð qOL−ð  UOKLŽ ¡«dł≈ sJL¹ …dO³Â WÐU ù« ÊuJð UÄbMŽË
                          ÆWÐUBLë sÂUÄ_« w bK−ë
±±∑
                           ”—bë WK‡¾Ý√

           ∫ W³ÝUMLë WLKJÃUÐ ⁄«dHë úÄ√ Ë ¨WOðü«  «—U³Fë √dÁ√ -±
.................... Ë .................... Ë WOÁdŽ œbž vKŽ WÄœ_« Íu²×ð -√
   ..................... sÄ .................... WOÁdFë œbGë hK ² ð -»
   .................... Ë .................... UNMÄ …b¹bŽ nzUþË bK−Kà -‡ł
         . t²ÄöÝ Ë ÍbKł W× vKŽ WE U×LKà `zUB½ lЗ√ Õd²Á« -≤
         ............................................................ -±
         ............................................................ -≤
         ............................................................ -≥
         ............................................................ -¥
                                     ∫qKŽ√ -≥
                 ÆnOBë qB w ‚dFë “«d ≈ œ«œe¹ ≠√
     Æ…dONEë XÁË …dýU³Ä fLAë WFý_ ÷dF²Ã« ÂbFÐ `BM¹ ≠»
                Î
               ÆUOÄu¹ ¡ULë sÄ WO U WOL »dAÐ `BM¹ ≠Ã
                          ÆW¹ULŠ WHOþË bK−Kà ≠œ
                   ÆbK−Ã«Ë WOKJë sÄ q qLŽ sOÐ Ê—UÁ√ -¥
                                          ±±∏
                                    W×Bë vKŽ WE U×Lë ∫ wÄU²š ◊UA½
                     .tO u¼ UÄ vÃ≈ t²K Ë√ WMOFÄ  UÂuKÝ ÁU½œ√ —uBë w h ý q l³ð«
                               Î   Ì              ^
                               ∫tà W³ÝUMLë  UÁUD³Ã« ÂUÁ—√ h ý qJà V²Â√
 ÷«dÄ_« …œUOŽ                           VKIë ÷«dÄ√ …œUOŽ                        “UN−ë ÷«dÄ√ …œUOŽ
  W¹bK−ë                                ÂbÃ«Ë                              wÃu³Ã«
            ½              ¥                       ≥
 µ      W? UE ë               w?²?OÐ W UEMÐ r²¼√          ‰ËU
    —Ëœ       ??                                   ?
                                          W? ? ?L ? ? ?M? ? ? ?ð√ ô
    « ? O? ? ? ? ?L? ? ô             WO×Bë tI «dÄË             ?
    ÁU? ? ? wMOMF
              ð                         W? ?O? ? ? ?F? ? ?Þ_
                                           ½«u? ?
                                               O? × «                              ±
                                         UNŽ        ? ë
                V?                            «u½Q
                                                 Ð                  w? ? ? ? ? C? ? ? ? ? Á√
             «d ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      ∂ w ÐöÄ ‰œU³ð√                        ≤
                         ?Š                                           w ? ² ? Á Ë rEF Ä
                 ?              l??Ä w?²?¹c?Š√Ë                       —U? ? ? ?Ä√
   ∑ W? ? L? ? F? ? J?L?ë √                                    »U?? ? ? F? ? ? Ã_« ”         fLAë w
                ?Þ                  wzUÁb √                       WO{ U¹dë
          WOM¼ _«Ë
               bë
 ±≤                     ±±               ±∞                π                              ∏
                          w?? ?ÄU?? ?F? ? Þ                             ? ? ?ž√    q? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  W? U?EMÐ r²¼√ ô                              s?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? šœ√  V? ? ? C ?ð_                         ? ? ?¬
                             Ê“«u²Ä                         t? ? ? ? ? ? H? ? ? ?    «Ë«d? ?C?
                                                                                      ? ë
  Íd?? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ý                       »d?? ? ? ? ? ? ? ? ý√Ë                 _« ÊËœ W? Â
                                                               »U³Ý          «u?H?ëË
     wL łË                                      ‰u×Jë
                                                                        UNK ž

±±π
                              WOH ë WLKJë ∫◊UA½

.qKELë œuLFë w WOH ë WLKJë vKŽ qBŠ√Ë WOðü«  UFÐdLë w  UÐUłù« q−Ý√


                             ©±®
                                  ©≤®
                                          ©≥®

                                       ©¥®

                                       ©µ®

                                             ©∂®

                          ©∑® ................................... ∫w¼          Æw×ë szUJë w ¡UM³Ã« …bŠË ≠±
 ................................... ∫u¼              ÆÊU ½ù« r ł wDG¹ ≠≤
 ................................... ∫w¼                 ÆbK−ë nzUþË sÄ ≠≥
 ................................... ∫u¼            ÆVKIÃUÐ jO×¹ oOÁ— ¡UAž ≠¥
 ................................... ∫u¼  ÆU¹ö ë sÄ WŽuL−Ä sÄ ÊuJÄ dLŠ√ qzUÝ ≠µ
 ................................... ∫w¼      ÆtMÄ hK ²Ã« r²Oà ‰u³Ã« UNO lL−²¹ ≠∂
 ................................... ∫w¼            ÆbK−ë sÄ WOł—U ë WI³Dë ≠∑


           ................................... ∫w¼ WOH ë WLKJë


                                             ±≤∞
                            …bŠuë WK‡¾Ý√

¨W?×?O?×?Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©  ® …—U?ý≈Ë W?×?O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ © ® …—U?ý≈ l{√ -±
                                  ∫UN×× √Ë
    Ær −ë ¡U×½√ lOLł vÃ≈ W¹uÄbë WOŽË_« w Âbë aCÐ VKIë ÂuI¹ ≠√     ©  ®
             Æw×ë szUJë r ł w ¡UM³Ã« …bŠË w¼ WOK ë ≠»     ©  ®
             ÆVKIë w WKzU ë  öCHë sÄ Âbë WOHBð r²ð ≠à     ©  ®
                    ÆrEFë ŸU ½ w Âbë U¹öš Z²Mð ≠œ    ©  ®
          Ær −ë U¹öš vÃ≈ ¡«cGë ¡«dL×ë Âbë  U¹d qL×ð ≠‡¼ ©      ®

             ∫WOðü« qL−ë w W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ rÝ—√ -≤
             ∫u¼ ÊU ½ù« r ł w  «“UGë ‰œU³ð tO r²¹ Ícë uCFë
                                  ÆVKIë ≠√
                                 ÆÊU²zdë ≠»
                                   .Âbë ≠‡ł
                          ∫w ‰u³Ã« sÄ Âbë WOHBð r²ð
                                  ÆW½U¦Lë ≠√
                                  ÆWOKJë ≠»
                                 ÆVÃU×ë ≠‡ł
                        ∫sÄ ÊU ½ù« r ł ¡«eł√ ×b²ð
                  ÆWOKš ¨ “UNł ¨ uCŽ ¨ ZO ½ ≠√
                  ÆZO ½ ¨ uCŽ ¨ “UNł ¨ WOKš ≠»
                  Æ“UNł ¨ uCŽ ¨ ZO ½ ¨ WOKš ≠Ã

±≤±
          u¼ r −ë ¡U×½√ vÃ≈ VKIë sÄ Âbë qIM¹ Ícë ¡UŽuë
                             Æb¹—Ë ≠√
                             ÆÊU¹dý ≠»
                          W¹uÄœ  «dOFý ≠‡ł
         ∫u¼ r −ë ¡U×½√ sÄ VKIë vÃ≈ Âbë bOF¹ Ícë ¡UŽuë
                             Æb¹—Ë ≠√
                             ÆÊU¹dý ≠»
                          W¹uÄœ  «dOFý ≠‡ł
               ∫vÃ≈ …dýU³Ä sO²zdë sÄ sO− Â_« qI²M¹
                             ÆVKIë ≠√
                           Æ öCFë ≠»
                               Âbë ≠‡ł
   ∫WOðü«  «—U³Fë sÄ …—U³Ž q tOKŽ ‰bð Ícë VÝUMLë ÂuNHLë V²Â√ -≥

ÂuNHLë                 …—U³Fë

                    ÆW½U¦LÃ«Ë WOKJë sOÐ qBð WFO — WÐu³½√

       ÆVKIë ÁU−ð« w Ë√ ¨VKIë vÃ≈ W− ½_« sÄ Âbë qL×ð W¹uÄœ WOŽË√

        Ær −ë U¹öš vÃ≈ ÂuCNLë ¡«cGë qIM¹ ÊuKë dH √ ·UHý qzUÝ

          ÆWHOþuÃ«Ë r−×Ã«Ë qJAë w WNÐUA²Lë U¹ö ë sÄ WŽuL−Ä


                                     ±≤≤
                   ∫t×× √Ë wðQ¹ ULÄ q w QD ë œbŠ√ -¥
       ÆÂuCNLë ¡«cGÃ«Ë sO− Â_« qI½ vKŽ w HM²Ã« “UN−ë qLF¹ -√
            ÆWHK² Lë …eNł_« sÄ WŽuL−Ä sÄuCFë ÊuJ²¹ -»
             Ær −ë …—«dŠ Wł—œ rOEM²Ð wÃu³Ã« “UN−ë ÂuI¹ -‡ł
               ÆÍuKš —«bł œułuÐ WO½«uO×ë WOK ë eOL²ð -œ
Àb?Š «–U?Ä ¨b?ŽU?I?L?ë b?Š√ v?K?Ž X Kł rŁ ¨WÝ—bLë WK UŠ VÂd²Ã …dOÄ√ XC— -µ
         øsÄeë sÄ …d² UNÝuKł bFÐ ÀbŠ «–UÄË øiÂdð w¼Ë UNC³MÃ
±≤≥
                                   ∫qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ


                    ©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
     Î
     ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“≠     Î
                   ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠       ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
  ©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠       Î
                   ©«uCŽ® qO× ÂUA¼≠      ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠


                                       ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë
©«uCŽ® .uI²Ã«Ë ”UOIëd¹bÄ≠
 Î                    Î
                    ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠        Î
                                      ©«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
                   ©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠          Î
                                         ©«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠
                    ©«uCŽ® ÍbÃU)« dOMÄ Æ√ ≠
                      Î                  Î
                                      ©«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠

                         ∫fÄU)« nBKà WOÐd²Ã« »U²Â —«dÁ≈ w Êu—UA*«
          …œu Ä ‰UC½ ≠        …b³Ã uÐ√ qOKš ≠        ©UÎ Oz—® 5ÝU¹ Õö  Æœ ≠
           b¹“ uÐ√ wKŽ ≠       w½öOJë U1— ≠       ©Î«—dIÄ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
                                           fOLš bÄUŠ ≠

              VOD)« s¹bë rKŽ ≠          Æœ ≠    WKLFë Êu—UA*«
                           qÄU w׳ ∫»U²Jë qLŽ Wý—Ë wbL×Ä Æœ ≠

   .bFÝ√ ‰U¹d   -±≥      .tKë dB½ s Š U¹d“ -∑       .ÊuMŠ œË«œ s Š …błUÄ -±
  .…dŽUOÝ bLŠ√   -±¥        .bLŠ√ wLKŠ UNÝ -∏     .qOŽULÝ≈ 5 Š bLŠ√ …błUÄ -≤
    .dLŽ Uý—   -±µ           .ÍdO¼“ «bOł -π
                             ÕU³   …œUž ≠ .5 Š wKŽ `ÃU -≥
    .dODŽ vN½   -±∂         .Ê«b¼Ë bL×Ä -±∞          .W*U Ä 5 Š bLŠ -¥
 .Í“U−Š wÄUÝ    -±∑         .ÊUŠdÝ ÊU ž -±±           .ÍbFÄ …œuŽ t¹e½ -µ
                .…uDŽ vHDBÄ d¼«“ -±≤           .Uł«uš t¹Uð bL×Ä bN -∂
                    ¨tKë bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -

								
To top