Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

math_G5_P2

VIEWS: 2,344 PAGES: 146

									 µ
w U « ¡e'«
       UO{U d «     5D K W Ëœ
            w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
        rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
          5D K W ˜
       w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
     U‡O{U¹dë
     wÝUÝ_« fÄU)« n‡BKÃ
         w½U¦Ã« ¡e‡'«
                           ÊuH R*«
 WOÃUŽ bL×Ä                 åUI‡‡ MÄò bF
                       Î     Ä 5D Æœ
 q³IÄ bL×Ä                    bLŠ qOKš wKŽ
w×Ädë ¡U —                     —UHë “UMNý

       ©Z¼UM*« eÂdÄ® wÝbIë qBO
      5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞µ /≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFKà UNÝ—«bÄ w fÄU)« nBKà  UO{U¹dë »U²Â f¹—bð


                                           ÂUFë ·«d‡ýù«
                              hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
                              5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ


                                          Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                                   hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈


                                             WOMHë …dz«bë
                                      U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
                                     »u³Š w½UÄ√ ∫ r‡‡OL‡‡B²Ã«
                            Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                                     rÃUÝ WMOÄ√∫ bO‡‡‡‡CM²Ã«
                                  Ê«b¹uÝ w½UNð ∫ Âu‡‡‡‡‡Ý—
                            UO{U¹dë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
              jO³{ ”UOëƜ      Ê«bLŠ bL×ÄÆœ        åUI MÄò bF Ä 5D Æœ
                                         Î
                q³IÄ bL×Ä      bLŠ qOKš wKŽ             WHOKš wKŽÆœ
                pA qz«Ë         d³ł W½UOë            —UHë “UMNý                 WO d    « v Ë_« WF D «
                   ‡¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥
        Z‡¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
        5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
            ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
                  e-mail:pcdc@palnet.com
                                              bONL
  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
 WOMÞuë …œUO ë ¡UM³Ã ULNÄ UÝUÝ√ bF¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»uFAë 5Ð t½UJÄ cšQ¹ w wMOD KHë VFAë
            ÎÒ Î
                                        Î
 WÄ«b² *« W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë VFAKÃ
                               Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä UN² Ý— w²Ã«
 w?Ãu?ð «c?à ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
 bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ …—«“uë
 Íd?Ý_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ ¨VÃUDÃ«Ë rKF*«
                                      Æ…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË
 V²Jà wMOD KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ W ÄU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
 sÄ WOÝUÝ_« ·uHBKà w¼Ë WIÐU ë qŠ«d*« V²Âd¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUFÃ«Ë fÄU)« 5HBë
                ÆW¹u½U¦Ã« WKŠd*« V²Â UNF³²²ÝË ¨lÝU²Ã« vë ”œU ë sÄË ¨lЫdë vë ‰Ë_«
  Î
 ¨UÐU²Â ≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
 q?NÝ »uKÝQÐ X{dŽ  U?Äu?K?F?ÄË  U?½U?O?Ð s?Ä tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
             Ô
 WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ªwIDMÄË
                    ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë
                            ÎÒ
 ¨U?N? ?¹—b?²?Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U?¹u?M?Ý U?¼ƒ«d?Ł≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vë vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðË
 ‰c?³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã« w
 ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł sÄ tO
                                              ÎÒ
 w? Z?¼U?M?*« e?Âd?Ä U?N? Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w U?¹d¼uł «d?OOGð Î
                    ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä
  U?L?EM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
        ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨WOÃËbë
 w? ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
 ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš sÄ
 ¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?ÃR?*«Ë ¨—«d?Áù«Ë ¨Z?¼U?M?*«e?Âd?ÄË ¨W?¹—«“u?ë Z?¼U?M?*« ÊU' qLAðË ¨tFÁuÄ V Š q?   y
 V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë  Uý—uÐ 5—UA*«Ë
                                     ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*«
wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
    Z¼UM*« e‡ÂdÄ
  Â≤∞∞µ w½U¦Ã« Êu½UÂ
                                            W bI

   UO{U¹dë »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e'« ¨W³KDë UMzUMÐ_Ë ¨ ULKF*«Ë 5LKF*« UMzöÄeà ÂbI½ «c¼
Íb¹√ 5Ð tFC½ ¨wÝUÝ_« sÄU¦Ã« nBKà —dI*« WÄUFë ÂuKFë »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e'« u¼Ê√ U½d ¹
Âu?K?Fë ÃUNMÄ sÄ e$√ UÄ lÄ qÄUJ²Oà ¨U½œöÐ w W¹uÐd²Ã« WOKLFÃUÐ 5OMF*« qÂË UM²³KÞË UMOLKFÄ
  ƉË_« wMOD KHë ÃUNM*« WDš sL{  UO{U¹dë Y׳* WC¹dFë ◊uD)« o Ë wÝUÝ_« fÄU)« nBKÃ
U½œuNł  eJð—« bÁË ÆÃUNM*« «cNà WOÝ—b*« V²Jë WK KÝ w WIKŠ ÊuJ¹Ë ¨WIÐU ë ·uHBKÃ
  K?Ž ¨wMOD KHë ÃUNM*« WDš XžU w²Ã« …dO³Jë WOMÞuë œuN'« vKŽ »U²Jë «c¼ l{Ë bIÃ
v?¨”U?O?I?Ã«Ë ¨W¹dAFë —u JÃ«Ë ¨W¹œUFë —u Jë ∫w¼  «bŠË lЗ√ vKŽ »U²Jë qL²ý« w
  UNO WOÝUÝ√ f¹—b²Ã WÄUFë ·«b¼_« oOI% vKŽ qLFë UFOLł Ác¼Ë Ä ¨tðU¹u² Ä nK² Ä
                            Î
WKŠdLKà ÂuKFërO¼UHÄ vKŽ ·dF²Ã« VÃUDKà o³Ý  «bŠËw pÃcÐ 5LN‰UL²Šô«Ë ¡UBŠô« ∆œU³ÄË
   ÆWHK²<« tÃuB U? ?OÝuðË w ·«b¼√ sÄ nBë «c¼ b?¹b'« Èu²;« ‰öš sÄ Ã« ·uHBë
  o?O?LFð ·bNÐ UNà ËFtð«bŠË vÃË_«  «eJðdLKà «œ«b?²?Ä« ÃUNMÄ tŠdD¹ UÄ¡U− WIÐU WOÝUÝ_« w
          Î              Î
  w?½UJ*«Ë ÍœbFë t Š wLMð w²Ã«  «—UN*« tÐU Â≈Ë ¨ UŽu{u*« Ác¼ w WO dF*« VÃUDë WKOBŠ
p?Ã–Ë ¨V?ÃU?D?Ã«Ë r?K?F?*« 5?Ð qŽUH²Ã« oKš ”UÝ√ vKŽ ÃUNM*« «c¼ ¡UMÐ vKŽ U½bNł UMKLŽ bÁË
  d¹bIðË ¨W¹dAFÃ«Ë W¹œUFë —u Jë vKŽ  UOKLFë ¡«dł≈ …—UNÄ pÖ w U0 qzU *« qŠ vKŽ tð—bÁË
f¹—b²Ã« »uKÝ√ —UO²š«Ë ¨tÝË—œ rOLBð rKF*« lOD² ¹ YO×Ð ¨ULNMÄ q Ÿ«bÐù ·U eOŠ dO u²Ð
  d? b?I ð ô« s? ?ŠË H?²?Ä −?(«Ë  U?ŠU? ?* V?ÃU?D?Ã l? ?D?² Ë ¨W? O ?zö?*« W?D?A?½_«Ë ¨V? U?M?*
·U??¹A? ²? ?ÂË »U??Ä W?ðËU?≠Âu? U?ł—b?Ð Âu?I?¹ Ê√«Ë ‰«u?Þ«_« O”U?? O?Á?¹≠”U?LIë …—UNÄË ¨ UOKLFëÝÁc¼« "«u½
    H½√ d¹uDð vKŽ ’dŠ sÄ tÐ ¨WOÝUÝ_«  UL :«Ë UMOLKFÄ Èbà UÄ Ê√ iF³Ã Âu−(«Ë  UŠU
rNUNKO¦9Ë  U½UO³Ã« rOEMð …—UNÄËÊuF²L²¹ UÄË ¨ «d³š sÄ WOÝbMNë ‰UJý_«5MÁuÄ ¨¡UBI²Ýô«Ë *«
                      ÆWOz«uAFë Ê√Ë ¨W³ÝUM*« WLN*« …cNÐ ÂUOIKà rNK¼R¹ U?O1œUÂ√
w?D?F?ð W?O?ðU?O?(«Ë W?I?ÐU? ë WOÝ«—bë W³KDë  «d³š »—U−²Ã« iFÐ ¡«dł≈Ë ◊uD)«Ë …bLŽ_«Ë —uBÃUÐÎ
  ¡«d?ł≈Ë ·U?A U? ?Ýô« v?K?Ž l?− ?¹ »u?KÝQÐ  «bŠuë ÷dŽ rNOLKF*Ë rNà W×½UÝ W d
”Ë—œ q?¹u?% w? ?J?½²Ëb?×?¹ qÄ_« ÊS?ApÃcà ÆÁU&ô« «c¼ w wCLKáUł ·«b¼_« Ác¼ oOIײÃË
 U?¼U?&ô«Ë ¨w?L?K?F?ë d?O?J?H²Ã«  «—UNÄ »U ²Â«Ë ¨W dFLKà —bBÄË ¨◊UAMKà ‰U−Ä vÃ≈ ÂuKFë
  WO{U¹dë  ULOLF²Ã« vÃ≈ ‰u uKà WOÄuOë VÃUDë …UOŠ w W uÃQ*« WK¦Ä_«Ë nÁ«u*« ¡«dI²Ý«Ë WDA½_«
      ÆWHK²<« …UO(«  ôU−Ä vÃ≈ U¼dŁ√ b²1 VÃUDKà …—uD²Ä WOB ý ¡UMÐ o¹dÞ vKŽ ¨WOLKFë
 UÐuFBë q rž— XK «uð bÁ wMOD KHë ÃUNM*« w nOÃQ²Ã« œuNł ÊS ¨·ËdFÄ u¼ ULÂË Æ…—dI*«
   U?³ WO³¹d−²Ã« vÃË_« WF³Dë Ác¼ “U$≈ vKŽ rNð—bÁ WOLMðË rN²Â—UAÄË W³KDë UNýUŽ w²Ã«
«c¼ sĹ—b²Ã«Ë WK¦Ä_«  ¡Uł ¨qzU *« qŠ·ËdEë Ác¼ sL{ UMFD²Ý« bÁË ÆUM³Fý rN e¹eF²ÃË
 Ó W³KDë d?& wLMð WKÄUýË WŽuM²ÄË Wł—b²Ä …bŠË q q w Ë ”—œ q vKŽ qzU *«Ë s¹—UL²Ã«Ë
qI?Bð W?Ð…—bÁv?Ã≈ W¹uÐd²Ã« WOKLFÃUÐ 5OMF*« sÄ 5BK<«W¹UN½ œuN−Ð ‰uײð Ê√ 5KĬ ¨»U²Jë
   Ú Ô
  «b? ?²?Ý«Ë ¨ U? d?U? Ã«Ë WDA½_« ¡«dł≈Ë ¨ UOÄ“—«u)« oO³DðË oO³D²Ã« ¨wM¼cë —uÓ Ô («
 «—«œù«Ë ¨Êu?¹u?Ðݲ?ÃO«?IÊu dA*«Ë ÊuLKF*« ÂuI¹ YO×Ð ¨Ê«bO*« w d¹bI²Ã«Ë ‰öš sÄ»UDðË vKŽ      ]
ØZ?¼U?M?*« e?ÂdÄ vÃ≈ rNðUŠ«d²Á«Ë rNðUEŠöÄ .bI²Ð ¨—uÄ_« ¡UOÃË√Ë ¨ÊuO1œUÂ_«Ë ¨W¹uÐd²Ã«
   U?O?D?F?*« r?N?H?ðË W?³?ÝUM*« q(« jDš l{ËË ¨◊U/_« ·UA²Â«Ë ¨qzU *« iFÐ w W³ÝU(« WÃü«
         ÆWÄœUIë WF³Dë w UNMÄ …œUH²Ýô« sÄ sJL²½ v²Š ¨wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
                    ÆWOMOðË— dOž Èdš√ qzU Ä w bz«eë œUF³²Ý«Ë UNMÄ Â“öë œUL²Ž«Ë
 V?² ·öGë ∫WÝœU ”U?O?I?ë Âd?ÄË  «bŠË lЗ√ X?K Ë w?² « W? w½U¦Ã« « W¹cG²Kà ÊUÂ
Íu'«? s?Ž .u?I?²?Ã«Ë Ã« …bŠuëe?∫w¼Ë Z?¼U?M?*« e?Âd?ÄvKŽ ?»U²Jë?ÃsÄ F?ł«d?áe'« Íu²×¹ bIÃ
 U?¼d?O?ŁQ?𠨻U?²?J?ë «cNà qLFë Wý—Ë w 5—UA*«  öOÄeÃ«Ë ¡öÄeë ¡«—üË ¨WIÐU —U ÐË
¨ U¹dB³Ã«Ë ¡uCë∫WMÄU¦Ã« …bŠuë ¨ uBÃ«Ë WOłu*« WÂd(« ∫WFÐU ë …bŠuë ¨¡U*«Ã«  UO{U¹dë
                            ÆWO LAë WŽuL:« ∫WFÝU²Ã« …bŠuë
 l?{Ë b?F?Ð ¡«—ü«Ë  U?þu?×?K?*« s?Ä b?¹e?*« v?KŽ ‰uB(« 5KĬ ¨WOÃU(« »U²Jë …—u vKŽ dýU³*«
  WOł–uLMë …—uBë vÃ≈ »dÁ√ WO½UŁ WO³¹d& WF³Þ —«bB²Ýô W³KDë UMzUMÐ√ Íb¹√ 5Ð cOHM²Ã« l{uÄ »U²Jë
Âb?I½ Ê√ œu?½Ë ¨»U?²Jë «c¼ nOÃQð w UMOÃ≈ XKÂË√ w²Ã« WLN*« “U$≈ w UMIÒ Ë bÁ ÊuJ½ Ê√ qÄQ½
 Ò   Ò
  ÆWOŽu{uÄË5Ð «e¼Uł »U²Jë «c¼ qF−Oà U½œuNłu² ¹nO{√ tOÃ≈ vF vÃ≈ U½d¹bIðË U½dJý
UMIÒ Ë ÆrJ¹b¹√ ‚bÎ qJÐ WO*UFÃ«Ë WOMÞuë dO¹UF*« w vÃ≈ ÍcÃ«Ë bNł q ½ Ícë wMOD KHë »U²JKÃ
ÆÊU1ù«Ë rKFÃUÐ `K ²*« ÊU ½ù« tÄ«uÁ ¡UMÐ l —Ë ¨‰UOł_« WÄbšË ¨WÃUÝdë ¡«œ√ w rÂUÒ¹≈Ë ˇ«
                          Ò
                     o¹ o u*« tKëË

 Êu‡‡HÃR*«
                                      U‡‡‡¹u‡‡²;«
                                        W œUF « —u   J«
                                                    u«
                                                    U)« …b
               ±∞ ≠ ≥                   —u J « R UJ ∫‰Ë_« ”—b «
  U uI _« ÕU H       ±∂ ≠ ±±                 —u J « W —UI ∫w U « ”—b «
              ≤≤ ≠ ±                   —u J « lL ∫Y U « ”—b «
                                                    W
              ≤∏ ≠ ≤≥                   —u J « Õd ∫l «d « ”—b «
              ≥¥ ≠ ≤π                 —u J « »d{ ∫f U)« ”—b «
              ¥± ≠ ≥µ                —u J « WL   ∫”œU « ”—b «
               ¥¥ ≠ ¥≤                WDA √Ë qzU   ∫l U « ”—b «

                                        W dAF « —u    J«
                                                     u«
…bŠuë W¹«bÐ
                                                    « …b
               ¥ ≠ ¥∂                  WF «d ≠ bON9 ∫‰Ë_« ”—b «
               µ± ≠ ¥∏                 n _« s ¡«e _« ∫w U « ”—b «
                                                    W œU
               µ¥ ≠ µ≤              ·ô¬ …dA s ¡«e _« ∫Y U « ”—b «
               µ∂ ≠ µµ              W dAF « œ«b _« W —UI ∫l «d « ”—b «
               ∂± ≠ µ            W dAF « œ«b _« Õd Ë lL ∫f U)« ”—b «
     ”—bë W¹«bÐ     ∂≥ ≠ ∂≤  W dAF « œ«b _« Õd Ë lL vK UIO D ∫”œU « ”—b «
               ∂∏ ≠ ∂¥  ±∞∞∞ ¨ ±∞∞ ¨ ±∞ vK UN L Ë W dAF « œ«b _« »d{ ∫l U « ”—b «
               ± ≠ ∂π         `O   œb w ÍdA œb »d{ ∫s U « ”—b «
               ¥≠ ≤          ÍdA œb w ÍdA œb »d{ ∫l U « ”—b «
                ≠ µ        `O   œb vK ÍdA œb WL     ∫d UF « ”—b «
qzU Ä Ë s¹—ULð        π≠ ∏               WDA √Ë qzU   ∫dA ÍœU(« ”—b «
                                                     u «
                                             ”UOI «


                                                     « …b
              ∏≥ ≠ ∏±              ‰«u _« ”UO WF «d ∫‰Ë_« ”—b «
              ∏∏≠ ∏¥               W U *« ”UO «b Ë ∫w U « ”—b «
              π≥ ≠ ∏π            l d*«Ë qOD *« W U  ∫Y U « ”—b «
                                                     WF U
         …bŽUÁ   π∂ ≠ π¥              Ÿö{_« Í“«u W U   ∫l «d « ”—b «
             ±∞± ≠ π    VFJ*«Ë öOD   *« Í“«u * WOKJ «Ë WO U'« W U *« ∫f U)« ”—b «
             ±∞∏ ≠ ±∞≤                 Âu (« ”UO ∫”œU     « ”—b «
             ±±≤ ≠ ±∞π               Ê«“Ë_«Ë q J « ”UO ∫l U   « ”—b «
             ±±∂ ≠ ±±≥                   s e « ”UO ∫s U   « ”—b «
             ±±∏ ≠ ±±                 WDA √Ë qzU   ∫l U   « ”—b «
   ‰U¦Ä

                                       ôUL   ô«Ë ¡UB ù«
                                                     u«
                                                     WM U « …b
             ±≤¥ ≠ ±≤∞       …bL _«Ë —uB U U UO « qO 9 WF «d ∫‰Ë_« ”—b «
         ◊U‡A½  ±≥∞ ≠ ±≤µ            ◊uD)U w UO « qO L « ∫w U « ”—b «
             ±≥≥ ≠ ±≥±                w U (« j u « ∫YK « ”—b «
             ±≥ ≠ ±≥¥        WF u *« UN zU Ë WO UL ù« »—U « ∫l «d « ”—b «
             ±≥π ≠ ±≥∏               WDA √Ë qzU  ∫f U)« ”—b «
   µ
W¹œUFë —u Jë
         ≤
                  ±R UJð
                —u Jë
                             d Jë ÂuNHÄ ≠ bON9
                                    Î
  UNOÃ≈ r IMð W¹ËU ²Ä ¡«eł√ sÄ d¦Â√ Ë√ ¡eł t½√ vKŽ ÍœUFë d Jë ÂuNHÄ UIÐUÝ X dFð
        ÆWKÄU …bŠË d³²Fð WŽuL−Ä d UMŽ sÄ d¦Â√ Ë√ dBMŽ t½√ Ë√ ¨WKÄUJë …bŠuë

                ÆW¹ËU ²Ä  UFÐdÄ ±∞ vÃ≈ —ËU−*« ÔqOD² *« r = Á ±‰U?¦Ä
                            Ô          Ô

               Æ—UAŽ√ WF³Ý∫√dI¹Ë ∑ d JÃUÐ W]KKEÔ*«  UFÐd*« sŽ d³ŽÔ√
                               Ó       Ô=
                        ±∞

                         ∫»«uÂ_« sÄ WŽuL−Ä Ác¼ ≤‰U?¦Ä

      Æ ”«bÝ√ WFЗ√ ∫√dI¹Ë ¥ u¼ UNMÄ …¡uKL*« »«uÂ_« q¦1 Ícë d Jë
                ∂

    œbFë vÃ≈ ≤ ¨ ≥≤ ¨ ±∏ ¨ ∑ ¨ ± ∫—u Jë sÄ ö »dÁ√ ≥‰U?¦Ä  Î
         π   ∂∞   ≤∞   ±µ     ∏
                    Ʊ Ë√ ± Ë√ dH ∫wðQ¹ U2 VÝUM*«
                         ≤
   dHBë vÃ≈ d Jë »dÁ√ wM½S tÄUIÄ sÄ Î«dO¦Â dG √ d Jë j Ð ÊU «–≈ ∫q(«
                       Î
  Æ`O×Bë bŠ«uë vÃ≈ d Jë »dÁ√ wM½S tÄUIÄ U³¹dIð ÍËU ¹ d Jë j Ð ÊU «–≈Ë
                     Î
  ÆnBMë vÃ≈ d Jë »dÁ√ wM½S tÄUIÄ nB½ U³¹dIð ÍËU  ¹ d Jë j Ð ÊU «–≈ UÄ√
        ± ≈ ±∏ ¨ ± ≈ ∑          ¨   ∞ ≈ ± ∫ÊS tOKŽË
           ≤∞      ≤  ±µ           ∏
                  ∞≈ ≤     ¨  ± ≈ ≥≤
                    π       ≤    ∂∞
≥
                                                  WOH  U³¹—bð
                                            ∫WOðü« —u Jë V²Â√ ±
   ÀöŁ√ WŁöŁ        ¨    ŸU ð√ WFЗ√ ¨         lЗ         ¨   ÊU Lš
     ..................      ..................    ..................      ..................


                                    ∫d JÐ WKKE*« ¡«eł_« sŽ d³= ŽÔ√ ≤
                                               Ô Ó
   ..................     ..................         ..................       ..................∫wðü« œ«bŽ_« jš vKŽ ?ł¨» ¨ √ ∫jIMë lÁuÄ œb×¹ Ícë d Jë                         w V²Â√ ≥

                          √    »       ?ł
                 ±
               ∞  ∏                         ±     œbFë vÃ≈ ± ¨ ¥∏ ¨ ∑ ¨ π ¨ ± ∫—u Jë sÄ ö »dÁ√ ¥
                         Î
         ±∞∞ µ∞  ∏  ≤∞ ∑
                  Ʊ Ë√ ± Ë√ dH ∫VÝUM*«
                     ≤
                                                              ¥
                              qzU ÄË s¹—U9

      Æ ≥ ¨ ± ¨ ± ¨`O×Bë bŠ«uë ∫wëu²Ã« vKŽ q¦9 WKKE*« oÞUM*«          ±
       ¥  ≤  ¥       ≥          ±          ±       `O× bŠ«Ë
       ¥          ≤          ¥
  Æ`O× ± Ë√ ≥ Ë√ ± Ë√ ± d¹bI²Ã« ÊuJ¹ YO×Ð wðQ¹ U2 q w WK]KEÔ*« WIDM*« —bÁ√
       ¥  ≤  ¥
               d¹bI²Ã«     WKKE*« WIDM*«
                  ∫Èdš√ —u  WŁöŁ WÐU²JÐ wðQ¹ ULO jLMë qLÂ√   √  ≤
             ............¨ ............¨ ............¨ ∂ ¨ µ ¨ ¥ ¨ ≥
                                  ∑ ∂ µ ¥
   ¨±∞∞ tÄUIÄ Ícë d Jë q √ v²Š jLMë fHMÐ —u Jë WÐU²Â w dL²Ý« UÄbMŽ      »

                             ød Jë «c¼ j Ð u¼ UL
           ød Jë «c¼ ÂUIÄ u¼ UL ¨∑¥∞ tD Ð Ícë d Jë q √ UÄbMŽ      ?ł
µ
                               —u Jë R UJð
  `O×Bë bŠ«uë

                 5¾ UJ²Ä s¹d  ÊUO] L Ó Ô¹ ¥ ¨ ± Ê«d Jë
                           Ó
                              ∏ ≤
     ±            ¥ Ω ± V²Â√Ë ¨ t H½ —«bI*« vKŽ Êôb¹ ULN½_
     ≤            ∏   ≤

     ¥
     ∏

∞
          ≥
             ±    —u  w¼ ±≤ ¨ ∂ ¨ ≥ ∫—u Jë      ±‰U?¦Ä
          ¥           ±∂ ∏ ¥
                    UN H½ WDIMë q¦9 UN½_ W¾ UJ²Ä
∞            ±
          ∂
          ∏               Æœ«bŽ_« jš vKŽ
∞            ±
          ±≤
          ±∂
            ÆW¾ UJ²Ä —u  w¼ ¥ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ± —u Jë ≤‰U?¦Ä
                     ±≤ π ∂ ≥
                      ∫pÖ `{u¹ wðü« qO¦L²Ã«
       ¥     Ω  ≥    Ω   ≤  Ω   ±
       ±≤       π       ∂     ≥
   ± Ω ≤õ≤ Ω     ≤ ∫ÊS fJFÃUÐË     ≤ Ω ≤ ™ ± Ω ± ∫Ê√ kŠô√
   ≥  ≤õ∂      ∂           ∂  ≤™≥   ≥
   ± Ω ≥õ≥ Ω     ≥ ∫ÊS fJFÃUÐË     ≥ Ω ≥™± Ω ±
   ≥  ≥õπ      π          π  ≥™≥   ≥
   ± Ω ¥õ¥ Ω     ¥           ¥ Ω ¥™± Ω ±
   ≥ ¥ õ ±≤      ±≤ ∫ÊS fJFÃUÐË    ±≤ ¥ ™ ≥   ≥
                                         ∂
       sÄ q »dCÐ ÂuKFÄ d Jà W¾ UJÄ —u  vKŽ ‰uB(« sJ1 ∫ÂUŽ tłuÐ
                     ÆtOKŽ ULN²L Á Ë√ t H½ œbFÃUÐ ÂUI*«Ë j ³Ã«

             ©…—u j ÐQÐ —u Jë WÐU²Â ® —u Jë —UB²š«
                                   ∫Ê√ kŠô√
                            ≤õ  ≤õ
  —«dL²Ýô« UMMJ1 ô t½_ …—u  j ÐQÐ d  u¼ ≥
                       ¥   Æ ≥ Ω ∂ Ω ±≤
  ÍËU ¹ ÂUI*«Ë j ³Kà d³Â_« „d²A*« rÝUIÃU —UB²šôUÐ  ¥  ∏  ±∂
                                ≤õ    ≤õ
                   Æ`O×Bë bŠ«uë

     tÄUIÄË d Jë j ³Ã d³Â_« „d²A*« rÝUIë ÊuJ¹ UÄbMŽ …—u j ÐQÐ d Jë ÊuJ¹
                                Æ`O×Bë bŠ«uë u¼


                    ∫…—u j Ð_ ±∏ d Jë dB²š«       ‰U?¦Ä
                         ≥∞
                    ∂õ           ≥õ    ≤õ
          ≥
       ≥ Ω ±∏      Ë√  ≥ Ω ±∏     Ë√   ≥ Ω π Ω ±∏
       µ µ ≥∞        µ  ≥∞         µ  ±µ ≥∞
                    ∂õ           ≥õ    ≤õ

    sÄ q WL Á ÊS «cà ¨∂ Ω ©≥∞ ¨ ±∏® s¹œbFKà d³Â_« „d²A*« rÝUIë Ê√ kŠô√

    Æ…—u j ÐQÐ u¼Ë ¨ ≥ vÃ≈ …bŠ«Ë …uD Ð ±∏ d Jë ‰u% ∂ vKŽ ≥∞¨ ±∏
             µ         ≥∞
                                        U³¹—bð
    ≤∑ ¨ ±∏ ¨ ∑ ¨ ±≤ ∫…—u j ÐQÐ »u²J*« d Jë ‰uŠ …dz«œ l{√ ±
    ¥∞ ≥∞ ±± ±µ
                   Æ…—u j Ð√vÃ≈ ±∞ d Jë dB²š« ≤
                         ¥∞
∑
                                   W¾ UJ²*« —u JKÃ WO Uš
                                                     ◊UA½
s¹œuLFë w  Už«dHë qLÂ√ÆwðQ¹ U2 WÃUŠ q w w½U¦Ã« d Jë ¡v UJ¹ ‰Ë_« d Jë                   √

                                        ∫‰Ëb'« sÄ lЫdÃ«Ë YÃU¦Ã«
  j Ð ™ ‰Ë_« d Jë ÂUIÄ ÂUIÄ ™ ‰Ë_« d Jë j Ð
                        w½U¦Ã« d Jë                  ‰Ë_« d Jë
    w½U¦Ã« d Jë      w½U¦Ã« d Jë
     ¥ Ω ≤™ ≤           ¥Ω¥™±                 ≤           ±
                                        ¥           ≤
    ±≤ Ω ¥™≥           ±≤ Ω ∂ ™ ≤                ¥           ≤
                                        ∂           ≥

           ™
     .... Ω .... ....       .... Ω ....  ™ ....           ∂           ≥
                                        ∏           ¥

           ™
     .... Ω .... ....       .... Ω ....  ™ ....           ≥           ±
                                       ±µ           µ

    .... Ω ....  ™ ....     .... Ω ....  ™ ....           µ
                                        ∂
                                                  ±∞
                                                  ±≤

∫Ê√ Z²M²Ý√ rŁ lЫdÃ«Ë YÃU¦Ã« s¹œuLFë w WÃUŠ q w »dCë w&U½ kŠô√∫qLÂ√                    »

         ÍËU ¹ 5¾ UJ²Ä s¹d  Í_ w½U¦Ã« d Jë ÂUIÄ ™ ‰Ë_« d Jë j Ð
                             Æ .................. j Ð ™ .................. ÂUIÄ
     Æw½U¦Ã« j Ð ™ ‰Ë_« ÂUIÄ Ω w½U¦Ã« ÂUIÄ ™ ‰Ë_« j Ð∫5¾ UJ²Ä s¹d  Í_

∫ rNÝ_« V Š »dCë ¡«dł≈Ë wðü« qO¦L²Ã« «b ²Ý« sJ1 WO U)« Ác¼ dÂcð qON ²Ã
                w½U¦Ã« j Ð           ‰Ë_« j Ð
                           Ω
                w½U¦Ã« ÂUIÄ           ‰Ë_« ÂUIÄ
     w½U¦Ã« j Ð ™ ‰Ë_« ÂUIÄ ÍËU ¹ ô w½U¦Ã« ÂUIÄ ™ ‰Ë_« j Ð ÊU «–≈ UÄ√
                               5¾ UJ²Ä ÊU½uJ¹ ô 5¹d Jë ÊS
                                                         ∏
           Æ∂ ™ ≥ Ω π ™≤ Ë√ ∂ Ω ≤ ÊS ∂ Ω ≤ Ê√ U0 ±‰U?¦Ä
                    π  ≥  π  ≥

                   øÊU¾ UJ²Ä ∑ ¨ µ Ê«d Jë q¼ ≤‰U?¦Ä
                        ±∞ ∏
      Ƶ∞ Ω ±∞ ™ µ Ω w½U¦Ã« ÂUIÄ ™ ‰Ë_« j Ð  ∑ Ω µ ∫q(«
                           ø
                          ±∞
      Ƶ∂ Ω ∑ ™ ∏ Ω w½U¦Ã« j Ð ™ ‰Ë_« ÂUIÄ
                            ∏

        Æ5¾ UJ²Ä dOž s¹d Jë Ê√ Í√ ¨µ∂ Ω µ∞


                                qzU ÄË s¹—U9

  © ® Ë√ ©   ® …—Uý≈ l{√ rŁ ¨tOÃ≈ —UA*« d Jë tK¦1 UÄ —bIÐ wðQ¹ U2 qJý q w qKþ√  ±
                         ƉU¦*« w UL WI «dÄ …—U³Ž q bFÐ

                                          ∫‰U¦Ä


      ∂           ≥
                 ¥             ¥       ±
      ∏                        ±≤       ≥
    ©      ® ∂ Ω ≥              ©    ® ¥ Ω ±
           ∏  ¥                    ±≤ ≥
    µ            ±∞            π
    ∏                              ¥
                ±∂           ±≤     ∂
    ©      ® µ Ω ±∞               © ® π Ω ¥
           ∏  ±∂                 ±≤  ∂


π
             ∫wðQ¹ U2 q w
                 Ì      Î
                      w U³ÝUMÄ Î«œbŽ l{√  ≤

                     Ω µ ±Ω   ±  √
                      µ ∂    ∂
                     Ω ≤ õ∂ Ω  ∂  »
                      ≤õ ∏   ∏
                     Ω   ≥Ω   ≥  ?ł
                      ≤∞    ¥
                     Ω µ∂ Ω    ∑  œ
                      ¥¥ ≥    ≥


   Æ ≥ ¨ ≤ ¨ ± ∫—u Jë wðü« œ«bŽ_« jš vKŽ q¦Ä√     √   ≥
    ¥  ¥  ¥

     ∞                    ±

Æ ¥ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ± ∫—u Jë t H½ œ«bŽ_« jš vKŽ q¦Ä√      »
 ∂   ∂   ∂  ∂
 ø«–U* øÊU¾ UJ²Ä ≤ ¨ ≥ Ê«d Jë q¼ ¨qO¦L²Ã« «c¼ «b ²ÝUÐ  ?ł
         ¥  ∂

                  Î
   Æ…—u j Ð√ vÃ≈ WOðü« —u Jë sÄ ö dB²š√˨ Íd² œ w V²Â√    ¥
                 ±∏ ¨ ≥∂∞ ¨ ±≤ ¨ ±∞
                 ¥µ ±∞∞∞ ≥∞ ±∏

    ∫wðQ¹ ULŽ WÐUłûà W¾ UJ²*« —u Jë w »dCë WO Uš Âb ²Ý√  µ
        ÆpÖ `{Ë√øÊU¾ UJ²Ä ∏ ¨ ∑ Ê«d Jë q¼    √
                 π  ∏
        ÆpÖ `{Ë√øÊU¾ UJ²Ä ±µ ¨ ≥ Ê«d Jë q¼    »
                 ≤µ µ
        ÆpÖ `{Ë√øÊU¾ UJ²Ä π ¨ ∑ Ê«d Jë q¼    ?ł
                 ±¥ ±±

                                   ±∞
                     ≤
               —u Jë W½—UIÄ
                              …bŠuÃUÐ d Jë W½—UIÄ
                                    Î
                  ÊS tÄUIÄ ÍËU ¹ d Jë j Ð ÊU «–≈ t½√ UIÐUÝ XLKFð

    `O× ±     Ω  ¥
             ¥
                          ± Ω ¥ ö¦L ª± ÍËU ¹ d Jë
                             Î
                            ¥
                    ÊuJ¹ d Jë ÊS ¨ÂUI*« sÄ dG √ j ³Ã« ÊU «–≈Ë

                        ¥ º ≥ Ê_ ± º ≥ ö¦L ª± sÄ dG √
                               Î
             ≥
                              ¥
     ±      º  ¥
                   ÊuJ¹ d Jë ÊS ¨ÂUI*« sÄ d³Â√ j ³Ã« ÊU «–≈ UÄ√

                       ¥ æ ∑ Ê_ ± æ ∑ ö¦L ª± sÄ d³Â√
                               Î
                              ¥


       ±  æ    ∑
             ¥


   q¦9 w²Ã« WDIMë —U ¹ vKŽ lIð ≥ d Jë q¦9 w²Ã« WDIMë Ê√ œ«bŽ_« jš vKŽ kŠô√
                 ¥
   bŠ«uë q¦9 w²Ã« WDIMë 51 vKŽ lIð ∑ d Jë q¦9 w²Ã« WDIMë Ê√Ë ¨`O×Bë bŠ«uë
                    ¥
                                      `O×Bë
                ≥          ∑
           ∞     ¥   ±       ¥  ≤


±±
                                    s¹d  W½—UIÄ
                            ∫t H½ ÂUI*« ULNà s¹d  5Ð W½—UI*«
                            Æ µ æ ∑ ∫Ê√ —ËU−*« qJAë `{u¹
                             ∏ ∏
   µ         ∑
   ∏         ∏      5 ½U−²Ä U½U Í√ t H½ ÂUI*« ULNà ʫd  ÊU «–≈ ÂUŽ tłuÐ

          ¨¥ æ µ Ê_ ¥ æ µ ∫ö¦L d³Â_« u¼ ÊuJ¹ d³Â√ tD Ð Ícë d Jë ÊS
                     Î
               ±∞ ±∞
           Æπ º ≤ Ê_ π º ≤
                ∑ ∑
                        ∫t H½ j ³Ã« ULNà s¹d  5Ð W½—UI*«
            ±
            ≥            Æ ± º ± ∫Ê√ —ËU−*« qJAë `{u¹
                         ≤ ≥
            ±
            ≤ tÄUIÄ Ícë d Jë ÊS t H½ j ³Ã« ULNà ʫd  ÊU «–≈ ÂUŽ tłuÐ
   ± º ±
   ≤ ≥                 ¨¥ æ µ Ê_ ± º  ± ∫ö¦L dG _« u¼ ÊuJ¹ d³Â√
                                Î
                           ¥   µ
                      Æ≥ æ ¥ Ê_ ≤ º  ≤
                           ≥   ¥

                        ∫ÂUI*«Ë j ³Ã« w ÊUHK² ¹ s¹d  5Ð W½—UI*«
              ≥
        ∞     ¥        ±       ø ≤ Â√ ≥ d³Â√ ULN¹√ ±‰U?¦Ä
            ±    ≤    ≥  ¥        ≥  ¥
            ¥    ¥    ¥  ¥
                         jš vKŽ s¹d Jë qO¦9 «b ²Ý« sJ1
              ≤
              ≥        ±
                          ÆW½—UI*« Ác¼ ¡«dłù ‰UJý_UÐ Ë√ œ«bŽ_«
        ∞
              ±    ≤    ≥       ≤ æ ≥ ∫Ê√ qO¦L²Ã« `{u¹
              ≥    ≥    ≥       ≥  ¥
s¹d  vÃ≈ qB½ v²Š ULNMÄ qJà W¾ UJÄ —u  WÐU²JÐ s¹d Jë 5Ð W½—UI*« ¡«dł≈ sJ1 ULÂ
                              ÆULNMOÐ W½—UI*« qN ð 5 ½U−²Ä

                                              ±≤
 s¹œbFKà dG _« „d²A*« nŽUC*« Ê√ kŠô√                      π Ω ∂ Ω ≥
                                       ±≤ ∏   ¥
 nŽUC*« «c¼ «b ²Ý« sJ1 «cà ¨±≤ u¼ ©¥ ¨≥®
                                        ∏ Ω ¥ Ω ≤
 W½—UI*« rŁ 5 ½U−²Ä s¹d  vÃ≈ s¹d Jë q¹u% w                 ±≤ ∂   ≥
                        ÆULNMOÐ      ≤ æ ≥ Ê–≈ ∏ æ π
                                 ≥ ¥    ±≤ ±≤

      ÆÊ—UÁ√ rŁ 5 ½U−²Ä s¹d  vÃ≈ ULNÃuŠ√ ¨5 ½U−²Ä dOž s¹d  5Ð W½—UILKÃ

                        Æ ≤ ¨ ≥ s¹d Jë 5Ð Ê—UÁ√ ≤‰U?¦Ä
                         ∂  ∏
   5ÄUI*« bOŠu²Ð 5 ½U−²Ä s¹d  vÃ≈ ULNÃuŠ√ «cà ¨5 ½U−²Ä dOž Ê«d Jë ∫q(«
           ÆdG _« „d²A*« nŽUC*« «b ²Ý« pÃcà ‚dDë ÈbŠ≈Ë
                                      ≥™≤Ω∂
     ≤¥ Ω ≤ ™ ≤ ™ ≥ ™ ≤ Ω ©∏¨∂® s¹œbFKà √ÆÂÆ           ≤™≤™≤Ω∏
                        ∏ Ω ≤ ¨  π Ω ≥
                        ≤¥ ∂    ≤¥ ∏
                        ∏ π Ê_ ≤ ≥ Ê–≈
                        ≤¥ æ ≤¥  ∂ æ ∏

                                  5¹d  s¹œbŽ W½—UIÄ
   vÃ≈ Íd Jë œbFë q¹u% wMMJ1Ë ¨d ÂË `O× œbŽ sÄ ÊuJ*« œbFë u¼ Íd Jë œbFë
                 ≥ ´ ≥ ™ µ Ω ≥ ≥ ∫«cJ¼ ™ sÄ d³Â√ tD Ð d Â
                              tÄUIÄ
                   µ     µ
                     ±∏ Ω
                     µ
                 Ʊ ≥ ¨≤ ± 5¹d Jë s¹œbFë 5Ð Ê—UÁ√ ≥‰U?¦Ä
                   ¥   ≤
                 ± æ ≤ ∫ 5×O×Bë 5ze'« W½—UI0 √bÐ√∫q(«

                           ± ≥ æ ≤ ± Ê–≈
                            ¥   ≤
±≥                                       Î
             ÆwIOIŠ dOž d  rÝ« tÄUIÄ sÄ d³Â√ tD Ð Ícë d Jë vKŽ U½UOŠ√ oKD¹ ∫WEŠöÄ
              Ʊ µ ¨± ≥ 5¹d Jë s¹œbFë 5Ð Ê—UÁ√ ¥‰U?¦Ä
                ∏   µ
 µ ¨ ≥ s¹d Jë 5Ð Ê—UÁ√ «cà ¨± Ω± ÆÊU¹ËU ²Ä ÊU×O×Bë Ê«¡e'« ∫q(«
 ∏ µ
                    ¥∞ Ω ©∏ ¨µ ® √ÆÂÆÂ

                     ¨ ≤¥ Ω ∏ ™ ≥ Ω ≥
                      ¥∞ ∏ ™ µ   µ
                       ≤µ Ω µ ™ µ Ω µ
                       ¥∞ µ ™ ∏   ∏
      ± µ º ± ≥ Ê√ Í√ ¨ µ º ≥ Ê–≈ ¨ ≤µ º ≤¥
        ∏    µ      ∏   µ    ¥∞ ¥∞
                Î
W½—UI*« rŁ 5OIOIŠ dOž 5¹d  vÃ≈ ôË√ ULNK¹uײР5¹d Jë s¹œbFë 5Ð W½—UI*« ¡«dł≈ sJ1
                            ∫«cJ¼ 5&UMë s¹d Jë 5Ð
            ±≥ Ω ± µ      ¨      ∏ Ω± ≥
            ∏   ∏            µ   µ
                     ¨ ∂¥ Ω ∏ ™ ∏ Ω ∏
                      ¥∞ ∏ ™ µ   µ
                      ∂µ Ω µ ™ ±≥ Ω ±≥
                      ¥∞  µ™∏   ∏
      Ʊ µ º ± ≥ Ë√ ±≥ º ∏ Ê√ Í√ ¨ ∂µ º ∂¥
       ∏   µ   ∏  µ     ¥∞ ¥∞
                            qzU ÄË s¹—U9

               ∫    w © Ω Ë√ º Ë√ æ ® W³ÝUM*« …—Uýù« l{√    ±
         ∏       ∏  œ      ≥        µ   √
         ±≥       π        ∑        ∑
        ± µ     ± ≤   ?¼      ±       ≥  »
         ∂      ≥          ¥       ±≤

        ± ±       π  Ë      ±µ       ±µ  ?ł
         ¥       ≤        ¥∞       ≤∞
                                           ±¥
                                Î
                                ∫U¹bŽUBð Vð—√    ≤
                      π    ¨  ≤    ¨   ∑   √
                      µ      µ       µ
                          ¨      ¨

     ±   ¨  ±   ¨  ±  ¨   ±    ¨  ±    ¨   ±  »
    ±∞∞     ππ     ≥     µ      ¥       ≤
        ¨     ¨     ¨       ¨      ¨

                                  Î
                                  ∫UOÓUMð Vð—√  ≥

                  ≤µ     ¨  ±¥   ¨    ± ≥
                   ∂       µ        ¥


                                     ◊UA½   ¥
   UNMÄ q ‰uÞ ÊuJ¹ YO×Ð ¨WOðü«  UFÐd*« WJ³ý vKŽ  öOD² Ä ©¥® rÝ—√    √

                      «bŠË ≥ UN{dŽË  «bŠË ©¥®
 Æ ≤ ¨ µ ¨ ∑ ¨ ≥ ∫WOðü« —u Jë q¦L²Ã  öOD² *« sÄ WFÐdÄ  «bŠË qKþ√     »
  ≥ ∂ ±≤ ¥
             Î
           ÆUOÓUMð WFЗ_« —u Jë VOðd²Ã qO¦L²Ã« Âb ²Ý√

                   ¨       ¨      ¨
±µ
·«b _« lL−Ð ‰UHÞ_« ÂUI ¨…ež w d׳ë TÞUý vÃ≈ WŁö¦Ã« UNÃUHÞ√ WKzUŽ  cš√         µ
   lOLł vÃ≈ W³ MÃUÐ rNMÄ qHÞ q tFLł UÄ q¦1 Ícë d Jë ÊU «–S ¨TÞUAë sÄ
                              Î
                       ∫wðü« ‰Ëb'« w UMO³Ä ·«b _«
    d Jë    qHDë rݫ
     ±     rO¼«dÐ≈
     ≤
     ±      ö¼
     µ
     ≥      w½U¼
     ±∞
                          Î
                       ød¦Â√ U «b √ lLł ‰UHÞ_« Í√     √

                          Î
                        øqÁ√ U «b √ lLł ‰UHÞ_« Í√     »

        Æ      ¨    ¨      Î
                         ÆUOÓUMð WŁö¦Ã« —u Jë Vð—√   ?ł

            øUNFOLł ·«b _« œbŽ r ÆW b ≤∞ rO¼«dÐ≈ lLł «–≈       œÍËU ð WOÐdFë WGKë w UN²ÄöŽË ¨ ±∏ w¼  UO{U¹dë ÊUײī w œUFÝ WÄöŽ X½U «–≈      ∂
                ≤∞
                  øvKŽ√ UN²ÄöŽ X½U 5½UײÄô« Í√ wH ±≥
                                   ±µ

    5¾ UJÄ s¹dš¬ s¹d  V²Â√ ∫œUý—≈ ®Æ ± ¨ ± 5Ð ÊUFI¹ s¹d  V²Â√          ∑
                     ≥ ≤
                   © ±∞ ¨ ±µ q¦Ä ± ¨ ± s¹d JKÃ
                    ≥∞ ≥∞    ≥ ≤

                   V²Jë ≥ ÊU «–≈ ¨»U²Â ≥∞∞ UNO W³²JÄ       ∏
                       µ
                   ¨W¹eOK$ù« WGKÃUÐ V²Jë ± ¨WOÐdFë WGKÃUÐ
                               ≥
                   ÆWO ½dHë WGKÃUÐ V²Jë sÄ ± u¼Ë wÁU³Ã«Ë
                                ±µ
                   V²Jë Â√ WOÐdFë WGKÃUÐ V²Jë ∫d¦Â√ ULN¹√
                               øW¹eOK$ù« WGKÃUÐ

                                            ±∂
                    ≥
                —u Jë lLł
                              ∫5 ½U−²Ä s¹d  lLł

   bMŽ W³KFë w UÄ ± bOFÝ qÂ√ «–S ªlDÁ ∏ vKŽ Íu²% 6ł W³KŽ bOFÝ Èd²ý« ±‰U?¦Ä
           ∏
   q¦1 Ícë d Jë u¼ UL Æ¡UAFë bMŽ W³KFë w UÄ ≤ Ë —UD ù« W³łË tÃËUMð
                         ∏
               ø5²³łuë w 6'« W³KŽ sÄ bOFÝ tKÂ√ UÄ ŸuL−Ä
          ≥ Ω ≤ ´ ± Ω 5²³łuë w bOFÝ tKÂ√ UÄ ŸuL−Ä ∫q(«
          ∏  ∏  ∏
                     W³KFë ≥ bOFÝ qÂ√
                        ∏             Æu¼ UL ÂUI*« wIÐ√Ë 5D ³Ã« lLł√ ¨5 ½U−²Ä s¹d  lL'


                           ∫5 ½U−²Ä dOž s¹d  lLł
                                         ◊UA½
              W¹ËU ²Ä ÂU Á√ WFЗ√ vÃ≈ XL Á …dz«œ q¦1 —ËU−*« qJAë     √

                       ÆdCš_« ÊuKÃUÐ ÂU Á_« bŠ√ ÊuÔÃË
                                    Ò
                   ............ dCš_UÐ ÊuK*« ¡e'« q¦1 Ϋd   V²Â√
                                            »
                                    Ó Ô
   ÆdLŠ_« ÊuKÃUÐ 5L Ië bŠ√ ÊuÃË 5¹ËU ²Ä 5L Á vÃ≈ …dz«bë sÄ dš¬ ¡eł r Ò Á
                Ò
±∑
                    ............  dLŠ_UÐ ÊuK*« ¡e'« q¦1 Ϋd  V²Â√


     ............ dLŠ_« Ë√ dCš_« ÊuKÃUÐ ÊuK*« …dz«bë sÄ ¡e'« q¦1 Ϋd    V²Â√  ?ł           ± ´ ± Ω dLŠ_« Ë√ dCš_« 5½uKÃUÐ ÊuK*« ¡e'« Ê√ kŠô√
           ∏ ¥
         ± ´ ≤™ ± Ω
         ∏ ≤ ™¥
        ≥Ω±´≤Ω
        ∏ ∏ ∏
    ÆlLł√ rŁ 5 ½U−²Ä s¹d  vÃ≈ ULNÃuŠ√ ¨5 ½U−²Ä dOž s¹d  lL'

             ± ¨ ± ∫s¹d Jë lLł w œ«bŽ_« jš Âb ²Ý√ ≤‰U?¦Ä
             ¥ ≤
                             ∫q(«
           ∞   ±    ≤      ≥     ±
              ¥    ¥      ¥

 Æ© ≤ Ω ± Ê√ kŠô® Æ©dLŠ_« ÊuKë ® ‰Ë_« rN ÃUÐ ± d Jë q¦Ä√
  ¥   ≤                     ≤
   ©dCš_« ÊuKë® w½U¦Ã« rN ÃUÐ ± d Jë q¦Ä√¨‰Ë_« rN ë W¹UN½ sÄ
                 ¥
             Æs¹d Jë ŸuL−Ä q¦9 w½U¦Ã« rN ë W¹UN½ WDI½
                           ≥ Ω±´±
                           ¥ ¥ ≤
                     ∑ ´ µ ∫lL'« "U½ bł√ ≥‰U?¦Ä
                     ±µ ±≤
©pÖ sÄ oI%√ ® ∂∞ Ω ©±µ ¨±≤® √ÆÂÆ ∫5 ½U−²Ä s¹d Jë qFł√ ∫q(«
                 ¥™∑ ´ µ™µ Ω ∑ ´ µ
                 ¥ ™±µ µ ™±≤ ±µ ±≤
                 µ≥ Ω ≤∏ ´ ≤µ =
                  ∂∞ ∂∞ ∂∞
                                                ±∏
 ¨w½U¦Ã« ÂuOë w ÷—_« ≤ Ÿ—“ rŁ ¨‰Ë_« ÂuOë w t{—√ ± Ÿ—«eÄ Ÿ—“ ¥‰U?¦Ä
             µ                ≥
      øWKÄU t{—√ Ÿ—“ qN ¨YÃU¦Ã« ÂuOë w ÷—_« sÄ ¥ Ÿ—“ ΫdOš√Ë
                            ±µ
             ∫WŁö¦Ã« ÂU¹_« w ÷—_« sÄ Ÿ—«e*« tŽ—“ UÄ ∫q(«
                    ¥ ´ ≤ ´ ± Ω
                    ±µ µ  ≥
                ± Ω ±µ Ω ¥ ´ ∂ ´ µ Ω
                  ±µ ±µ ±µ ±µ
                 ÆWKÄU t{—√ Ÿ—«e*« Ÿ—“ Ϋ–≈

                           5¹d  s¹œbŽ lLł

                          ∫wðQ¹ UÄ "U½ bł√ µ‰U?¦Ä

                        ≥ ± ´≤ ∑
                         ≥  π
              ≥ ≥ ™ ± ´ ≤ ∑ Ω ≥ ± ´ ≤ ∑ ∫q(«
               ≥™≥    π   ≥   π

            µ ±∞ Ω ≥ ≥ ´ ≤ ∑ Ω
              π   π   π

                   ∂ ± Ω
                    π
    Î             Î
    ÆUFÄ 5×O×Bë s¹œbFë lLł√Ë ¨UFÄ s¹d Jë lLł√ ¨5¹d  s¹œbŽ lL'

             ±∞ ´ ≤µ Ω ≥ ± ´ ≤ ∑ ∫q×KÃ Èdš√ WI¹dÞ
              ≥  π  ≥   π
       ≥∞ ´ ≤µ Ω ≥ ™ ±∞ ´ ≤µ Ω
       π   π  ≥™≥    π
           ∂ ± Ω µµ Ω
             π   π
±π
Æ »«u'« WOÃuIFÄ sÄ oIײKà d¹bI²Ã« Âb ²Ý√Ë ±µ ± ´ ≤ ≥ ∫lL'« "U½ bł√ ∂‰U?¦Ä
                       µ   ¥
               ±µ ¥™± ´ ≤ µ ™ ≥ Ω ±µ ± ´ ≤ ≥ ∫q(«
                 ¥™ µ   µ ™¥    µ   ¥

           ±∑ ±π Ω±µ ¥ ´ ≤ ±µ Ω
             ≤∞     ≤∞   ≤∞
                        ≥ ≈ ≤ ≥ ∫oIײë
                              ¥
                       ±µ ≈ ±µ ±
                             µ
                         ±∏ Ω ±µ ´ ≥
    ƉuIFÄ lL'« "U½ ÊS «cà ¨±∏ d¹bI²Ã« sÄ V¹dÁ ±∑ ±π lL'« "U½
                             ≤∞

                         qzU ÄË s¹—U9

 ∫…—u j ÐQÐ WÃUŠ q w                   Î
                  w »«u'« V²Â√Ë lL'« "U½ UOM¼– bł√     ±

                          Ω ¥ ´ µ
                           ±± ±±
                                 √


                         Ω¥ ≤ ´≤ µ    »
                          π  π

                          Ω ∑ ´ ≥   ?ł
                           µ µ

                           Ω ±∞ ´ ∑   œ
                              ∂

                         Ω≤ ± ´± ±    ?¼
                          ¥  ≤
                                        ≤∞
               ∫     w ©Ω Ë√ º Ë√ æ® W³ÝUM*« …—Uýù« l{√     ≤

                 ≤ ´ ≥            ≥ ´ ≤
                 µ ¥             ¥ µ
                                       √


               ± ± ´≤ ±          ≤ ± ´± ±      »
                ≥   µ           µ   ≥
                ± ´± ±           ≥ ´± ±      ?ł
                ¥   ≤           ¥   ≥
                 µ ´ ≤            µ ´ ≥      œ
                 ∂ ≥             ∏ ¥
           ± ± ´© ± ´ ± ®         ©± ± ´ ± ® ´ ±      ?¼
            µ  ≤   ¥           µ ≤    ¥

        ∫»«u'« WOÃuIFÄ sÄ d¹bI²ÃUÐ oI%√Ë WÃUŠ q w lL'« "U½ bł√       ≥
                            ±∞ ± ´ ±π ±      √
                              ≤   ±∞
                             ± ∑ ´ π∏ ≤      »
                             ±∞   π
            ∫WÃUŠ q w s¹dš¬ s¹œbŽ WÐU²JÐ qLÂ√ rŁ jLMë kŠô√       ¥
                  .............. ¨ .............. ¨ ≥ ¨ ± ¨ ±
                                   ¥ ≤ ¥
                                         √


                  .............. ¨ ..............¨ ≤ ¨
                                     ¥ ¨ ≤ »
                                   ≥ π π
                 .............. ¨ ..............¨ ¥ ¨ ≤
                                     ≤ ¨± ± ?ł
                                     ≥  ≥


 d Jë UL ¨t²FÝ ≥ ‰œUF¹ UÄ Ê«e)« vÃ≈ nO{√ ÆtŽU ð√ W Lš ‰œUF¹ ¡UÄ tÐ Ê«eš       µ
        π
                   øÊ«e)« w `³ √ Ícë ¡U*« q¦1 Ícë
≤±
‰öš UNÐdý w²Ã« ¡U*« »«uÂ√ œbŽ b dÐ fÄU)« nBë w VÃUÞ u¼Ë ‚œU ÂUÁ            ∂
                    ∫wðü« u×Më vKŽ X½UJ ¨ÂU¹√ WFЗ√

                    »«uÂ_« œbŽ           ÂuOë
                        ¥           X³ ë
                        ∂           bŠ_«
                        ≥           5MŁô«
                        ∑          ¡UŁö¦Ã«
                        ≤∞         ŸuL−*«

    ∫»«uÂ_« ŸuL−Ä sÄ ‚œU UNÐdý w²Ã« »«uÂ_« œbŽ q¦1 Ícë d Jë V²Â√
                  .............................. ¡UŁö¦Ã« Âu¹ w  √

                 .............. bŠ_«Ë X³    ë wÄu¹ w     »

                     ................ WFЗ_« ÂU¹_« w     ?ł


          ÊU «–≈ ÆU¼œöOÄ bOŽ W³ÝUM0 t²FLł ‰U*« sÄ mK³Ä ¡ôË lÄ        ∑

UÄ ± ¨ÈuKÝ UN²š√ sÄ tðcš√ UNFÄ UÄ ± ¨—œU½ UNOš√ sÄ tðcš√ UNFÄ UÄ ±
  ∏               ∏               ¥
 UÄ q¦1 Ícë d Jë UÄÆUNðbÃ«Ë sÄ tðcš√ wÁU³Ã«Ë ÂUBŽ UNOš√ sÄ tðcš√ UNFÄ

                             øUNðbÃ«Ë sÄ ¡ôË tðcš√


 q(« bł√Ë ¨ ≥ ´ ≤ ∫WOðü« WOKLFë ¡«dł≈ UNKŠ VKD²¹ WÃQ Ä h½ V²Â√
                     Ò                      ∏
      ±∞ µ
                       Æœ«bŽ_« jš «b ²ÝUÐ
                                              ≤≤
                    ¥
               —u Jë ÕdÞ
                             ∫5 ½U−²Ä s¹d  ÕdÞ

                                       ◊UA½
               Î
               ÆU¹ËU ²Ä Ϋ¡eł ±≤ UN²L ÁË …dO³Â WJF rÝUÐ WKzUŽ XKLŽ
            ¡e'« …—u w¼ Ác¼Ë ¨ÕU³Bë w WJFJë sÄ Î«¡eł WKzUFë XKÂ√
                                 ÆpÖ bFÐ wI³²*«
                            ø¡e'« «c¼ q¦1 Ícë d Jë UÄ
            wI³²*« ¡e'« u¼ UL ¨ ¡U *« bMŽ WJFJë sÄ µ WKzUFë XKÂ≈ «–S
                                ±≤
                             Ω  µ ≠ ∏ øWJFJë sÄ
                               ±≤ ±≤
          Æu¼ UL ÂUI*« wIÐ√Ë 5D ³Ã« ÕdÞ√ ¨5 ½U−²Ä s¹d  ÕdDÃ


                           ∫5 ½U−²Ä dOž s¹d  ÕdÞ

   dOBFë sÄ Î«d²Ã r ÆdOBFë sÄ d²Ã ≥ vKOà XÐdý ¨dOBFë sÄ d²Ã ∑ tÐ ¡UŽË ±‰U?¦Ä
                    ¥             ∏
                               ø¡UŽuë w wIÐ

                          d²Ã ≥ ≠ d²Ã ∑ ∫q(«
                            ¥    ∏
                     Æ¡UŽuë w wIÐ d²Ã ± Ω ∂ ≠ ∑
                              ∏ ∏ ∏
≤≥
                     ∂ ≠ π ∫ÕdDë "U½ bł√
                     ≥µ ±¥          ≤‰U?¦Ä
          ©pÖ sÄ oI%√ ® ∑∞ Ω ©≥µ ¨ ±¥® Æ√ Æ Æ ∫q(«
                ≤™∂ ≠ µ™π Ω ∂ ≠ π
                ≤™≥µ µ™±¥ ≥µ ±¥
               ≥≥ Ω ±≤ ≠ ¥µ Ω
               ∑∞ ∑∞ ∑∞
    ÆÕdÞ√ rŁ 5 ½U−²Ä s¹d  vÃ≈ ULNÃuŠ√ ¨5 ½U−²Ä dOž s¹d  ÕdDÃ

                        ∫5¹d  s¹œbŽ ÕdÞ

rÝ©∑∞® Ë Â©≤® vÃ≈ WÞUO)« XłU²Š« «–S Æ‘ULIë sÄ Â≥ ≥ œUNÝ  d²ý« ≥‰U?¦Ä
                          ¥
       Æ‘ULIë sÄ vI³ð UÄ q¦1 Ícë d Jë V²Â√ ÆUNà »uŁ WÞUO)

              ∑∞ Ë Â©≤® Ω rÝ©∑∞® Ë Â©≤® ∫q(«
              ±∞∞ Ó         Ó

           Â≤ ∑ Ω ∑ Ë Â©≤® Ω
            ±∞ ±∞ Ó
                ∑   ≥
               ≤ ±∞ ≠ ≥ ¥ Ω ‘ULIë sÄ vI³ð UÄ

            ≤ ≤™∑ ≠≥ µ™≥ Ω
              ≤™±∞   µ ™¥
             ±   ±¥   ±µ
         Æd²Ä ± ≤∞ Ω ≤ ≤∞ ≠ ≥ ≤∞ Ω

     Æ5×O×Bë s¹œbFë ÕdÞ√ rŁ s¹d Jë ÕdÞ√ ¨5¹d  s¹œbŽ ÕdDÃ

                   ≤ ± ≠ ≥ ± ∫ÕdDë "U½ bł√ ¥‰U?¦Ä
                     ≤    ≥
             ≤ ≥ ™ ± ≠ ≥ ≤ ™ ± Ω ≤ ± ≠ ≥ ± ∫q(«
              ≥ ™≤   ≤ ™≥     ≤    ≥
    µ Ω≤ ≥ ≠≤ ∏ Ω ≤ ≥ ≠≥ ≤ Ω
    ∂   ∂    ∂    ∂   ∂
   ÆtMÄ ÕËdD*« lÄ ©ÕËdD*« ´ ÕdDë "U½® W½—UI0 "UMë W× sÄ oI%√
                                     ≤¥
   ≤ vÃ≈ UN²H{√Ë ∂ vÃ≈ U×O× Î«bŠ«Ë XÃuŠ¨≥ ≤ Íd Jë œbFë w ∫©±®WEŠöÄ
             Î
   ∂       ∂             ∂
                 Æås¹d Jë ÕdÞ sÄ sJ9√ wJà pÃ–Ë ≤ ∏ `³ Q
                                  ∂
                       ∫q×Kà Èdš√ WI¹dÞ ∫©≤®WEŠöÄ
                      µ ≠ ±∞ Ω ≤ ± ≠ ≥ ±
                      ≤  ≥   ≤   ≥
         µ Ω ±µ ≠ ≤∞ Ω ≥ ™ µ ≠ ≤ ™ ±∞ Ω
         ∂ ∂     ∂   ≥ ™≤ ≤ ™≥
            Î
       vÃ≈ ULNMÄ ö ‰uŠ√ Ê√ ¨5¹d  s¹œbŽ ÕdDà ‚dDë ÈbŠ«
         ÆÕdÞ√ rŁ ©wIOI(« dOž d Jë …—u ® W¹d Jë …—uBë

                         ∫`O× œbŽ sÄ d  ÕdÞ

   rŁ ¨r ± W U Ä tOÄbÁ vKŽ —UÝ «–S ¨rÂ≥ w¼ WÝ—b*«Ë dOLÝ XOÐ 5Ð W U *« µ‰U?¦Ä
      ¥
             ÆWÝ—b*« vÃ≈ ULN²K Ë√ …—UOÝ w œUý— tKOÄ“ lÄ V—
                 ø…—UO ë w dOLÝ UN³Â— w²Ã« W U *« w¼ UÄ
                      ± ≠ ≥ Ω WÐuKD*« W U *« ∫q(«
                      ¥
              Ær ≤ ≥ Ω ± ≠ ≤ ¥ Ω
                 ¥ ¥     ¥          ∫Èdš√ WI¹dÞ
                                    ± ≥
                                  Ω ¥ ≠ ±

                         Ær ≤ ≥ Ω ±± Ω ± ≠ ±≤
                             ¥ ¥ ¥       ¥
                       ≥ ≠ µ ± ∫ÕdDë "U½ —bÁ√ ∂‰U?¦Ä
                       ¥   ∏
                ± ≈ ≥ ¥    ¨ µ ≈ µ ± ∫q(«
                            ∏
                ¥ ≈ ≥ ≠ µ ± Ê–≈ ¥ Ω ± ≠ µ
                  ¥   ∏
≤µ
                   ∫    w VÝUM*« œbFë V²Â√ ∑‰U?¦Ä

                         ±        ∑
                        ≤ ≥∂ Ω    ≠ ≥ ±≤

                     Î
 ÆW×O×Bë œ«bŽ_« WÃUŠ w ‰«R ë «c¼ t³A¹ ô«RÝ qŠ√ Ê√ lOD²Ý√ ∫q(«
                             Î
                            ∫ö¦L
    VÝUM*« œbFë ÊuJ¹Ë ≥ ≠ µ Ω  ÊS ¨≥ Ω   ≠ µ ÊU «–≈
                     Æ≤ u¼    w tF{uÃ

                    ∫«cJ¼ ©∑® ‰U¦Ä qŠ sJ1 UN H½ WI¹dDÃUÐ
          ±   ∑               ±       ∑
         ≤ ≥∂ ≠ ≥ ±≤ Ω             ≤ ≥∂ Ω   ≠ ≥ ±≤

             ±
      ± µ Ω ± ≤∞ Ω≤ ≥∂ ≠ ≥ ≤± Ω
       π   ≥∂      ≥∂      Ê√ Í√


      ø ∑ ± ÍËU ¹ "UMë ÊU ± ≤ tOÃ≈ nO{√ «–≈ Ícë œbFë u¼ UÄ ∏‰U?¦Ä
        ¥          ≥
                    ∫YO×Ð      ΫœbŽ b¹—√ ∫q(«

j Ð√ ‰«RÝ lÄ ‰«R ë Ác¼ Ê—UÁ√       ∑ ± Ω± ≤ ´
                      ¥  ≥
      ∑Ω≤´     ∫q¦Ä
                     ± ≤ ≠∑ ± Ω
                      ≥  ¥
                                 Ê–≈
      ≤≠∑Ω
        µΩ              ∏   ≥
                     ± ±≤ ≠ ∑ ±≤ Ω

                       ∏
                     ± ±≤ ≠ ∂ ±µ Ω
                          ±≤
                           ∑
                         µ ±≤ Ω
                                       ≤∂
                          qzU ÄË s¹—U9

   ∫…—u j ÐQÐ WÃUŠ q w                   Î
                      w ÕdDë "U½ V²Â√Ë UOM¼– ÕdÞ√  ±

                           Ω ±¥ ≠ ±∑    √
                            ±∏  ±∏
                           Ωµ ≠ ∏     »
             wÁU³Ã« qCHð          π  π
                          Ω¥ ± ≠∑ ≥     ?ł
                            ¥   ¥
                           Ω± ± ≠≤     œ
                             µ
                            ∂ ±
                             ≤      ?¼

                             µ± ≠
                              ¥


                           ∫wðQ¹ U2 q "U½ —bÁ√  ≤

           ≈               ≈ ± ≠ ∑
                              ∏
     ±        ∞       ≠   ±            √
                            π
         ≈         ≠       ≈∂ ¥ ≠π ±     »
                            µ  ±≤
        ≈        ≠         ≈≤ ≥ ≠ ∏ ±     ?ł
                           ¥   µ

       ∫lL'« o¹dÞ sŽ q(« W× sÄ oI%√Ë wðQ¹ UÄ ÕdÞ "U½ bł√       ≥
                            ∑ ≠ ±µ     √
                            ∏ ±∂
                          µ ± ≠ ±≥ ±
                              ≥
                                   »
                           ∂


≤∑
       ¨rG ≥∞ ± UN²K²ÂË ¨Â± ≤ UNÃuÞ fÄU)« nBë w W³ÃUÞ W½«œ
           ≤       µ
                                      ¥
          ÆrG ≤π UN²K²ÂË ¨rÝ≤µ Ë Â± ¡UŽœ UN²KOÄ“ ‰uÞ ULMOÐ
                     Ó
          Æ…—u j ÐQÐ ¡UŽœ ‰uÞ q¦1 Ícë Íd Jë œbFë V²Â√ ≠
               øULNOÃuÞ 5Ð ‚dHë UÄË ¨‰uÞ√ 5²³ÃUDë Í√ ≠

                      ∫    w VÝUM*« œbFë V²Â√   µ

                       ± ± Ω ≥ ´
                        ∏
                                  √
                          ¥
                      ± ± Ω  ≠µ ±      »
                       π     ≥

    u¼ UL ¨±± µ ÍËU ¹ UL¼bŠ√ ÊU «–S ¨±µ ∑ ÍËU ¹ s¹œbŽ ŸuL−Ä       ∂
         ∂             π
                           ødšü« œbFë

              Î
              ¨öÄU qI(« WŽ«—eÐ UL¼bëËË rO¼«dÐ≈Ë »UN¹≈ ÂUÁ  ∑
            ¨qI(« ± rO¼«dÐ≈ Ÿ—“Ë ¨qI(« ≤ »UN¹≈ Ÿ—“ «–S
               ≥            µ
                  øUL¼bÃ«Ë tŽ—“ UÄ q¦1 Ícë d Jë ULÆ—UM¹œ ≤ ± mK³0 W³OIŠË ¨—UM¹œ ≥ ± mK³0 ¡«cŠ  d²ýU ‚u ë vÃ≈ “ËdO X³¼–
     ¥           ≥
        Î            Î                  ∏
 Ɖ«R ë qŠ√ rŁ ¨“ËdO lÄ wI³²*« mK³*« bł√ v²Š UNłU²Š√ w²Ã«  UÄuKF*« V²Â√
                                        ≤∏
                    µ
               —u Jë »d{

                          ∫d  w `O× œbŽ »d{

                     vÃ≈ lDÔÁ ¨pFJë sÄ VÃUÁ WKzUŽ Èbà ±‰U?¦Ä
                       Ó =
                       q qÂ√ «–S ¨W¹ËU ²Ä lDÁ ©∏®
                         W L)« WKzUFë œ«d √ sÄ œd
   ÆpFJë VÃUÁ sÄ WKzUFë t²KÂ√ UÄ —«bIÄ q¦1 Ícë d Jë V²Â√ ¨…bŠ«Ë WFDÁ
              ÆpFJë VÃUÁ ± WKzUFë œ«d √ sÄ œd q qÂ√ ∫q(«
                     ∏
   ¨pFJë VÃUÁ µ Ω ± ´ ± ´ ± ´ ± ´ ± Ω W L)« WKzUFë œ«d √ tKÂ√ UÄ
          ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏
   WIÐU ë WKL'« WÐU²Â wMMJ1 t½S …—dJÄ lLł WOKLŽ w¼ »dCë WOKLŽ Ê≈ YOŠË
                     µ Ω ± ™ µ∫«cJ¼ »d{ WKLł …—uBÐ
                     ∏ ∏

   Æu¼ UL d Jë ÂUI0 kH²Š√Ë d Jë j Ð w `O×Bë œbFë »d{√ ¨d  w `O× œbŽ »dCÃ


                       ± ™ ±≤ ∫»dCë q UŠ bł√ ≤‰U?¦Ä
                       µ

                Æ≤ ≤ Ω ±≤ Ω ± ™ ±≤ Ω ± ™ ±≤ ∫q(«
                  µ µ     µ   µ≤π
                                                    ◊UA½
              ∫WOðü«  «—U³Fë qLÂ√ ÆÕUH²Ã« sÄ WŽuL−Ä —ËU−*« qJAë q¦1
  ............  Ω ¡«dL(«  UŠUH²Ã« œbŽ  »            .............. Ω UNFOLł  UŠUH²Ã« œbŽ √

                          ............  Ω ¡«dL(«  UŠUH²Ã« q¦1 Ícë d Jë     ?ł

                                       ............... Ω ±≤ ‰«  ±  œ
                                                    ¥
                          ≥ Ω ±≤ Ω ±≤ ™ ± Ω ±≤ ™ ± ∫Ê√ Í√
                             ¥   ¥      ¥¡UÁ—“ …d rJ ¨ÊuKë ¡UÁ—“  «dJë ≤ ÊU «–S ¨W½uKÄ …d ©±µ® bÃUš pK1 ≥‰U?¦Ä
                 ≥
                             øbÃUš ÈbÃ
       ±µ ™ ≤ Ω ±µ ‰« ≤ Ω bÃUš Èbà ¡UÁ—eë  «dJë œbŽ ∫q(«
          ≥     ≥
    Æ ±∞ Ω ±µ ™ ≤ Ω
         ≥
                                       qzU ÄË s¹—U9

                                          ∫wðQ¹ UÄ "U½ bł√       ±

                 ¥™ ≥                         ≤ ™ ±∞
                   ∏
                      ?ł                              √
                                            µ

                 ±¥ ™ ∂    œ              ≥ ™∂ »
                   ∑                  ¥
                          ∫œ«bŽ_« jš vKŽ WK¦L*« »dCë WOKLŽ V²Â√            ≤
∞         ±     ≤     ≥                  ≤ ≤ Ω         ™
                 ≤≤
                  ≥
                                       ≥

  ¨WOÝ—bÄ WKŠ— w nBë ∑ „d²ý«Ë ¨U³ÃUÞ ≥∂ ÍËU ¹ n »öÞ œbŽ ÊU «–≈
                 Î                                       ≥
            π
                  øWKŠdë w «uÂd²ý« s¹cë W³KDë œbŽ UL
                                                         ≥∞
                             ∫dš¬ d  w d  »d{
                                         ◊UA½
                        ∫qLÂ√Ë …—ËU−*« ‰UJý_« kŠô√
        ............... u¼ —ËU−*« ©±® qJý w  qKE*« ¡e'« q¦1 Ícë d Jë    √

                  ÒÔ                Ô
            5L Ië bŠ√ qKþË 5¹ËU ²Ä 5L Á vÃ≈ ¡e'« «c¼ r Ò Á         »
   ©±® qJý
                   Æ©≤® qJý w UL ¡UÁ—“ W¹œuLŽ ◊uD Ð
         ÆYK¦Ã« nB½ ÍËU ¹ ¡UÁ—eÃ«Ë ¡«dL(« ◊uD)UÐ qKE*« ¡e'«          ?ł

          ¡e− ¡e'« «c¼ q¦1 Ícë d Jë V²Â√Ë ©≥® qJý Âb ²Ý√
   ©≤® qJý                   ................ÆwK  _« qOD² *« sÄ

                     ................ Ω YK¦Ã« nB½  ∫Ê√ Z²M²Ý√  œ

                       ± Ω ± ™ ± Ë√
                       ∂  ≥  ≤
   ©≥® qJý
                  ≥ ™ ≤ ∫»dCë "U½ UOÝbM¼ q¦Ä√ ±‰U?¦Ä
                              Î
                  ¥   ≥
                ÆŸUЗ√ WŁö¦Ã« w¦KŁ wMFð ≥ ™ ≤ ∫q(«
                            ¥   ≥
           Æ—ËU−*« ©±® qJý w UL ≥ d Jë q¦ÄQ √bÐ√ «cÃ
   ©±® qJý                  ¥
            qKþ√Ë W¹ËU ²Ä ÂU Á√ WŁöŁ vÃ≈ WIÐU ë WIDM*« r Á√
                        ©≤® qJý w ULÂ UNMÄ 5L Á
                q¦9 ¡UÁ—eÃ«Ë ¡«dL(« ◊uD)UÐ WKKE*« WIDM*«
   ©≤® qJý              ∂ ÍËU ð Ác¼Ë ¨ŸUЗ√ WŁö¦Ã« w¦KŁ
                    ±≤
                  Æ©≥® qJý kŠô wK _« qOD² *« sÄ
                      ± Ω ∂ Ω ≥ ™ ≤ ∫Ê√ Í√
                      ≤ ±≤ ¥   ≥
   ©≥® qJý
≥±
        »d{ "U½ u¼ tD Ð ÍœUŽ d  u¼ 5¹œUŽ s¹d  »d{ "U½
            Æs¹d Jë wÄUIÄ »d{ "U½ u¼ tÄUIÄË s¹d Jë wD Ð

                      ± ™ ≤ ∫»dCë "U½ UÄ     ≤‰U?¦Ä
                      ¥  ≥
                ± Ω ≤ Ω ±™ ≤ Ω ± ™ ≤ ∫q(«
                ∂  ±≤ ¥ ™≥ ¥      ≥
             ∫WOðü« ‰UJý_« w UL rÝdÃUÐ pÖ qO¦9 sJ1Ë
                     ±  ≤
                     ¥ ‰« ≥
                              ±
                              ¥                      ≤ ™ ± ∫»dCë "U½ UÄ ≥‰U?¦Ä
                      µ  ≤
               ± Ω± ≤ Ω ≤™ ± Ω ≤ ™ ± ∫q(«
               µ µ±∞ µ ™≤ µ
              Æ
                           ≤
◊u ³Ã« 5Ð —UB²šô« ‰öš sÄ …—u j ÐQÐ "UMë d Jë vKŽ ‰uB(« sJ1
åœbFë fH½ vKŽ  UIÄ Í√Ë j Ð Í√ WL IÐò »dCë WOKLŽ ¡«dł≈ q³Á  UÄUI*«Ë
                         ± Ω ±≤ ™ ± ∫«cJ¼
                         µ  µ ±≤
                      ≥ ™ µ ∫»dCë "U½ bł√ ¥‰U?¦Ä
                      ±∞ π
                    ± Ω ±™ ± Ω ± ≥ ™ ± µ ∫q(«
                    ∂ ≤ ™≥ ≤±∞ ≥ π
w `O× œbŽ »d{ WOKLŽ ’Uš qJAÐ qLAð 5¹œUŽ s¹d  »d{ …bŽUÁ Ê≈ ∫WEŠöÄ
   bŠ«Ë tÄUIÄ Î«d  `O×Bë œbFë —U³²Ž« sJ1 t½_ pÃ–Ë `O× œbŽ w d  Ë√ d Â

                ≥Ω ≥ Ω ± ™ ≥∂ Ω ± ™ ∂ ∫ ö¦L ¨`O×
                            Î
                  ± ±≤   ±  ≤
                                         ≥≤
                                         qzU ÄË s¹—U9

                                      ∫…—u j ÐQÐ wðQ¹ UÄ "U½ bł√  ±
       ± ™ ≥                  ± ™ ≤               ≥ ™ ±
       ¥ µ                   ∂ µ                ∑ ≥
               ?ł                    »              √


       ≥ ™ µ     Ë              ≤ ™ ≥    ?¼         ≥ ™ ±   œ
       ±∞ ∂                     π ∏              ∏ ¥

             ∫‰U¦*« w UL œ«bŽ_« jš «b ²ÝUÐWÃUŠ q w »dCë "U½ bł√             ≤

 ∞      ±    ≤    ≥     ¥    µ     ∂     ±    wMFð ¥ ™ ± ∫‰U¦Ä
       ∑    ∑    ∑     ∑    ∑     ∑
                                          ∑ ¥
   UNOÃ√ r IMð w²Ã« W¹ËU ²*« WFЗ_« ÂU Á_« sÄ bŠ«Ë r Á Í√ ¨ŸU³Ý√ WFЗ_« lÐ‫ر‬
                     ©qJAë kŠô®Æ ± »«u'«Ë ¨ŸU³Ý√ WFЗ_«
                           ∑
                     ∂ ™ ± ©± ∫œU−¹ù wðü« œ«bŽ_« jš Âb ²Ý√
                     π  ≥
                       ∂ ™ ≤ ©≤
                       π  ≥
 ∞    ±    ≤    ≥    ¥  µ    ∂    ∑   ∏   ±
     π    π    π    π  π    π    π   π
                                           ∫wðü« qJAë w   ≥

                                 ÆWOI √ ◊uD Ð qJAë µ qKþ√ ≠
                                          ∂
                                ÆW¹œuLŽ ◊uD Ð µ ‰« ≤ qKþ√ ≠
                                        ∂  ≥
                     ............... Ω µ ™ ≤ ∫»dCë "U½ rÝdë sÄ V²Â√ ≠
                              ∂ ≥
                         WKKE*« WIDM*« tK¦9 ULNÐd{ q UŠ s¹d  V²Â√       ¥
                                          ∫—ËU−*« qJAë sÄ
≥≥
                              ∫wðü« »dCë ‰Ëbł qLÂ√    µ
                 ±
                 µ
                   ±
                   ¥
                        ±
                        ≥
                          ±
                          ≤
                              ™
                 ±             ±
                ±∞             ≤
                      ±       ±
                      π       ≥
                              ±
                              ¥
                      ±       ±
                      ±µ       µ


            tðcš√ UÄ ≤ XDŽ√Ë ¨UNðbÃ«Ë sÄ WJF µ WOÄUÝ  cš√        ∂
                ≥             ∂
          ÆW¹d  …—uBÐ ‰ULł Ácš√ Ícë ¡e'« sŽ d³Ž√ ƉULł UNOš_


                    ¨qLFë sÄ WŽUÝ qJà dO½U½œ ∏ qÄUŽ …dł√      ∑
                   øqLŽ WŽUÝ ≥ qÐUIÄ qÄUFë …dł√ mK³ð rJ
                        ¥
                                      ∫qLÂ√    ∏

                     rÝ      Ω    ™ ± ΩÂ ±
                                ≤    ≤
                   rÝœ     Ω    ™ ≥ Ω ≥
                                ¥    ¥
                    rKÄ     Ω    ™ ∑ ΩÂ ∑
                               ±∞   ±∞
¨tFÄ Ícë mK³*« ±  ?Ð ôUDMÐ Èd²ý« ¨Î«—UM¹œ ©¥µ® tFÄË ‚u ë vÃ≈ rO¼«dÐ≈ V¼–
             Î                             π
         µ
bFÐ rO¼«dÐ≈ lÄ wIРΫ—UM¹œ rÂË ø»UFÃ_« sLŁ Ϋ—UM¹œ r ÆwI³²*« mK³*« ± ?Ð UÐUFÃ√Ë
                                     Î
                                  π
                            ø»UFÃ_«Ë ‰UDM³Ã« tz«dý

Ϋ—UM¹œ rJ ¨œôË√ WFЗ√Ë WłË“ qłdë «cNà ÊU «–S Æ—UM¹œ ±∂∞∞ „dðË qł— w uð      ±∞
                øWÂd²Ã« ± ‰œUF¹ UN³OB½ ÊU «–≈ WłËeë cšQð
                     ∏
                                            ≥¥
                      ∂
                  —u Jë WL Á
                           `O× œbŽ vKŽ d  WL Á

     XDŽ√Ë 5¹ËU ²Ä 5L Á vÃ≈ UN²L Á ÆqJAë WKOD² Ä WÁ—Ë ± œUFÝ lÄ ±‰U?¦Ä
                                  ≤
   ø WOK _« WÁ—uë sÄ UMOà tðcš√UÄ q¦1 Ícë d Jë u¼ UÄÆ5L Ië bŠ√ UMOà UN²KOÄ“

                  ≤ õ ± Ω WOK _« WÁ—uë sÄ UMOà tðcš√ UÄ ∫q(«
                    ≤
      WOK _« WÁ—uë
                    tðcš√ UÄ Ê√ kŠô√ ¨©≥® qJý vÃ≈ ŸułdÃUÐ
      ©±® qJý
                   ÆWOK _« WÁ—uë ± Ω ©¡«dC)« WIDM*«® UMOÃ
                            ¥
          œUFÝ lÄ UÄ                 ± Ω ≤ õ ± Ê–≈
                                ¥     ≤
      ©≤® qJý             u¼ UMOà tðcš√ UÄ Ê√ —U³²Ž« sJ1 sJÃË
           UMOà lÄ UÄ          ± ™ ± Í√ ¨nBMë nB½
                          ≤  ≤
                         ± Ω ± ™ ± Ω ≤ õ ± Ê–≈
      ©≥® qJý               ¥  ≤  ≤    ≤
                                            ◊UA½
                       ÒÔ                  Ô
                   U¼bŠ√ qKþË W¹ËU ²Ä ÂU Á√ WŁöŁ vÃ≈ qOD² Ä r Ò Á ©±®
                  d Jë V²Â√ Æ©±® qJý w UL ¡«dLŠ WOI √ ◊uD Ð

      ©±® qJý
                            Æ............... r Ië «c¼ q¦1 Ícë
≥µ
            W¹ËU ²Ä ÂU Á√ WFЗ√ vÃ≈ WIÐU ë WKKE*« WIDM*« XL Á ©≤®
                                Ò
           w UL ¡UÁ—“ W¹œuLŽ ◊uD Ð ÂU Á_« Ác¼ bŠ√ qKþË
                               Æ©≤® qJý
   ©≤® qJý
            sÄ r Á w¼ ¡UÁ—eÃ«Ë ¡«dL(« ◊uD)UÐ WKKE*« WIDM*« ©≥®
              UN½√ Í√ ¨YK¦Ã« UNOÃ≈ r I½« W¹ËU ²Ä ÂU Á√ WFЗ√
                   ∫Ê√ kŠô√ ©≥® qJý sÄË ¨¥ õ ±
                                    ≥
                ÆwK _« qOD² *« sÄ ............... Ω ¥ õ ±
   ©≥® qJý                              ≥
                 ∫Í√ YK¦Ã« lЗ q¦9 UN H½ WIDM*« Ác¼ sJÃË ©¥®
                 ©q¹b³²Ã« WO Uš® ± ™ ± Ë√ ± ™ ±
                            ¥  ≥   ≥   ¥
                  ............... Ω ± ™ ± Ω ¥ õ ± Ê–≈
                           ¥  ≥     ≥
  Æ`O×Bë œbFë »uKIÄ w d Jë »d{√¨`O× œbŽ vKŽ ÍœUŽ d  WL Á bMŽ

   ± u¼ µ `O×Bë œbFë »uKIÄË ¨ ± u¼ ¥ `O×Bë œbFë »uKIÄ ∫WEŠöÄ
   µ              ¥
«cJ¼ËÆÆÆÆ π u¼ ∑ d Jë »uKIÄË ¨ ≥ u¼ ≤ d Jë »uKIÄ ¨ÂUŽ tłuÐË
     ∑  π         ≤   ≥

  ± Ω ≥ ™ ≤ ö¦L ULz«œ `O× bŠ«Ë ÍËU ¹ tÐuKIÄË d Jë »d{ "U½
    ±  ±
       Î  Î
    ±≤ ±≥

                  ∏ õ ¥ ∫WL Ië "U½ bł√ ≤‰U?¦Ä
                     µ
            ± Ω ±™± Ω ± ™ ¥ Ω ∏ õ ¥ ∫q(«
                     ±

           ±∞ ≤™ µ ≤∏     µ    µ

   VOB½ UL ¨ WŁö¦Ã« tðuš≈vKŽ ÍËU ²ÃUÐ ¨—UM¹œ ≥ mK³Ä rO¼«dÐ≈ Ÿ“Ë ≥‰U?¦Ä
                                Ò
                        ¥
                            ørNMÄ qÂ
      ± Ω ±™± Ω ± ™± ≥ Ω ≥ õ ≥ ∫rNMÄ q VOB½ ∫q(«
  Æ—UM¹œ
      ¥  ±™ ¥ ± ≥ ¥     ¥
                                        ≥∂
                              qzU ÄË s¹—U9
             Î
   ∫WÃUŠ q w …—u j ÐQÐ UÐu²JÄ WL Ië "U½ œU−¹ù      w VÝUM*« œbFë l{√  ±

                         Ω ± ™ ≥ Ω∂õ ≥       √
                          ¥  ¥   ¥

                         Ω ± ™ ≤ Ω¥õ ≤       »
                          ¥  µ   µ

                         Ω ± ™ ±∏ Ω π õ ±∏     ?ł
                          π ≤µ     ≤µ
                      ± Ω ± ™ ≥ Ω ±µ õ ≥        œ
                     ≤µ ±µ  ¥    µ


   ørNMÄ bŠ«Ë q VOB½ UL ÍËU ²ÃUÐ WŁö¦Ã« ÁœôË√ vKŽ +Ëœ ¥ UN²ŠU Ä U{—√ »√ r ] Á
                                  Î  Ï     ≤
                             µ
    ‰uÞ œU−¹ù 5³*« qO¦L²Ã« Âb ²Ý√ ÆW¹ËU ²Ä ÂU Á√ µ vÃ≈ r Á ¨  µ tÃuÞ q³Š    ≥
                                 ∂
            ÆWL Ië WOKLŽ ¡«dłSÐ "UMë W× sÄ oI%√ ÆbŠ«uë r Ië

       ±   ≤    ≥    ¥   µ
   ∞    ∂   ∂    ∂    ∂   ∂    ±

       ÆwK _« d Jë sÄ d³Â√ ‰U¦*« «c¼ w »uKI*« Æ µ u¼ ¥ d Jë »uKIÄ     ¥
                             ¥    µ
                       ÆtMÄ dG √ tÐuKIÄ Î«d  V²Â‫√ أ‬
                        Æt¹ËU ¹ tÐuKIÄ Î«d  V²Â‫أ‬  »
≥∑
                      d  vKŽ `O× œbŽ WL Á

 ÆUNÃUHÞ_ © UA¹Ëb½UÝ® dzUDý qLFà ·UB½√ vÃ≈ WKÄU WHž—√ WFЗ√ Â√ XL Á ±‰U?¦Ä
                    øUNM¹uJð Â_« lOD² ð …dODý rÂ
                 q³Á

                 rO I²Ã« bFÐ
                  œułuÄ UHB½ r ·dŽ√ Ê√ b¹—√∫q(«
                     Î
                         Æ`O× ¥ w
ÊS ¨5HB½ vDŽ√ qÄU nOž— q Ê√ YOŠË ± õ ¥ Ω ·UB½_« œbŽ
                   ≤
                ∏ Ω ≤ ™ ¥ wDFð WFЗ_« WHž—_«
                 ∏ Ω ≤ ™ ¥ Ω ± õ ¥ ∫Ê√ Í‫أ‬
                       ≤
  WBŠ r ÆWJF ≥ UNMÄ q hBŠ vÃ≈ WKÄU  UJF ≥ l¹“uð .dÄ b¹dð ≤‰U?¦Ä
        ¥
                           øUNF¹“uð r²¹
               błuð ŸUЗ√ WŁöŁ r ·dŽ√ Ê√ b¹—√∫q(«
                         Æ`O× ≥w
              Àö¦Ã« w ŸUЗ√ WŁö¦Ã« bŽ√ qJAë sÄ

                 ¥ Ω ≥ õ ≥ Ê–≈ ¥ U¼błQ dz«Ëœ
                   ¥
                    ¥ Ω ¥ ™ ≥ ∫Ê√ kŠô
                      ≥
                 ¥ Ω ¥ ™ ≥ Ω ≥ õ ≥ ∫Ê√ Í‫أ‬
                     ±
                   ±≥    ¥
    Æd Jë »uKIÄ w `O×Bë œbFë »d{√ ¨d  vKŽ `O× œbŽ WL Á bMŽ

                       ≤ õ ∂ ∫WL Ië "U½ bł√ ≥‰U?¦Ä
                       ≥
                     π Ω ≥ ™ ∂ Ω ≤ õ ∂ ∫q(«
                        ≥
                      ±≤    ≥
                                        ≥∏
                            qzU ÄË s¹—U9

         ∫5²Oðü« 5²ÃU(« sÄ q w WL Ië "U½ œU−¹ù ‰UJý_« Âb ²Ý√     ±
                              ± õ≤   √
                              ≤
                              ≤ õ≥   »
                              ≥
                              ∫WL Ië "U½ bł√   ≤
                              ≥ õ¥   √
                              ¥
                              ≤ õ±∞   »
                              µ
                              ±∞ õ µ  ?ł
                              ±±
                              ≥ õ ≥∞  œ
                             ±∞

                        Î
    …bŠ«uë W³KFë WFÝ ¨…dOG VKŽ w ÍUAë sÄ UÄ«dž uKO ≥∞ W¾³Fð dłUð b¹d¹  ≥
                   ødłU²Ã« ÃU²×¹ W³KŽ rJ ¨Â«dž uKO ±
                                    ≤
   q WFÝ ”ËR w »UЗ UN²žd √ ¨‰UIðd³Ã« dOBŽ sÄ  «d²Ã ≥ UNO dOBŽ WłUł“    ¥
               ødOBFÃUÐ ú Ô9 w²Ã« ”ËRJë œbŽ UÄ Æd²Ã ± UNMÄ
                                  µ
≥π
                         d  vKŽ d  WL Á

 `O× bŠ«Ë           ± õ ± ∫"U½ œU−¹ù rÝdÃUÐ 5F²Ý√ ±‰U?¦Ä
               ¥ ≤
           ÆnBMë w błu¹ UFЗ r wMFð ± õ ± ∫q(«
                  Î
                        ¥ ≤
  nB½        ÆnBMë w 5FЗ œułË kŠô√ qJAë sÄ
                     ≤ Ω ± õ ± Ê–≈
                       ¥ ≤
            ≤ Ω ™ ± Ω ± õ ± ∫ Ê√ kŠô√
             ≤¥
   lЗ
              ± ±≤    ¥ ≤

               ± õ ± ∫"U½ œU−¹ù rÝdÃUÐ 5F²Ý√ ≤‰U?¦Ä
 `O× bŠ«Ë           ∂ ≤
          ÆnBMë w błu¹ UÝbÝ r wMFð ± õ ± ∫q(«
                 Î
                        ∂ ≤
     nB½  Æ nBMë w ”«bÝ√ WŁöŁ œułË kŠô√ qJAë sÄ
                    ≥ Ω ± õ ± Ê–≈
     ”bÝ                ∂ ≤
            ≥ Ω ™ ± Ω ± õ ± ∫ Ê√ kŠô√
              ≥∂
              ± ±≤    ∂ ≤


Æw½U¦Ã« d Jë »uKIÄ w ‰Ë_« d Jë »d{√ ¨dš¬ ÍœUŽ d  vKŽ ÍœUŽ d  WL Á bMŽ                      µ õ ≤ ∫WL Ië "U½ UÄ ≥‰U?¦Ä
                      π ≥

                      ™ ≤ Ω µ õ ≤ ∫q(«
                   ≥π
                    µ  ±≥  π   ≥

               ± ± Ω ∂ Ω ≥™≤ Ω
                µ  µ µ™±

                                      ¥∞
                            qzU ÄË s¹—U9

           ∫5²Oðü« 5²ÃU(« sÄ q w WL Ië "U½ œU−¹ù rÝdë Âb ²Ý√   ±
                              ± õ ±   √
                              ∏  ≤
                              ± õ ≥  »
                              µ  µ
                              ∫WL Ië "U½ bł√   ≤
                              ≥ õ µ   √
                              ¥  ∏
                              ≤ õ ¥   »
                              µ  µ
                              ≥ õ π   ?ł
                              µ ±∞
                             µ õ ∑    œ
                            ±∏ π

   …bŠ«uë WłUłeë WFÝ …dOG  UłUł“ w ¡«Ëbë sÄ d²Ã ± W¾³Fð WO½ôbO b¹dð    ≥
                           ≤
                 øpÃcà WÄ“öë  UłUłeë œbŽ UL ¨d²Ã ±
                                  ∏
                                     ∫q(«


     ød²*« ≥ ≥ W U Ä lDIOà bLŠ√ U¼uD ¹ …uDš r Æ ≥ bLŠ√ …uDš ‰uÞ      ¥
         ¥                  ¥
                            ÆrÝdÃUÐ q(« q¦Ä√

                                     ∫q(«
   ∞      ±      ≤      ≥      ¥

¥±
                   ∑
              WDA½√Ë qzU Ä

              ™
∫wðQ¹ ULO QD)« …—U³Fë vKŽ © ® …—Uý≈Ë W×O×Bë …—U³Fë vKŽ ©  ® …—Uý≈ l{√  ±
                         ±Ω ≥ ™ ≤     √
                           ≤  ≥

                         ±Ω µ õ ¥    »
                           ¥  µ
                     ≤ õ ≥ Ω ≥ õ ≤      ?ł
                     ∑  µ  µ  ∑
                     ± ´ ± Ω ≥ ≠ ∑      œ
                     ¥  ¥  ∏  ∏
                     π ™ µ Ω ¥ ™ ≥       ?¼
                     µ  π  ≥  ¥
                     ∑ ≠ ≤ Ω ≤ ≠ ∑      Ë
                     ±∞ ≥   ≥ ±∞

 »dCë "U½ ÊS ¨`O× bŠ«Ë sÄ dG √ ULNMÄ q s¹d  UMÐd{ «–≈     “

                 Æs¹d Jë sÄ q sÄ dG √ ÊuJ¹


                      © ± ´ ≥ ® ™ ± ∫"UMë bł√     ≤
                       µ  µ   ≤
                                        ¥≤
                                     Î   Î
                           ∫‰U¦*« w UL qLÂ√Ë ¨UOÝ√—Ë UOI √ lLł√     ≥

              ´                            ´    ∫‰U¦Ä
   ........     ±     ±     ∫qLÂ√         µ    ±   ±
        ±¥ ±≤                        ∂    ≥   ≤
   ........ ´ ≥       ±                  ±±   ≤   ±
        ±¥ ≤≤                       ±≤ ´   ≥   ¥
        ......... ´ .........
                                 ≥      ±´ ≥
                                 ±¥           ¥


                                     Î   Î
                           ∫‰U¦*« w UL qLÂ√Ë ¨UOÝ√—Ë UOI √ ÕdÞ√     ¥

              ≠                    ±
                                          ≠    ∫‰U¦Ä
                                        ±  ≥
   ........     ±     ≥     ∫qLÂ√
                                  ¥      ≤  ¥
           ¥     ¥                 ±      ±  ±
   ........ ≠   ±      ±                 ∂ ≠     ≥  ≤
           µ      ≤                   ±    ± ±
         ......... ≠ .........              ±≤     ∂ ≠ ¥        W× sÄ oI%√ ÆVÝUM*« œbFë             w l{√Ë ¨rNÝ_« ÁU&UÐ dOÝ√      µ
                      Ʊ≤ œbFë Í√ tMÄ  √bÐ Ícë œbFë vÃ≈ …œuFÃUÐ wKLŽ
                              ≤  w »d{√
                        √
                       d{
                              ≥
                     w»
                   ≥
                                  ±≤        √bÐ√
                      ¥
                                      ±  vKŽ r Á√
                                      ≤


                   ≥  lLł√
                   ≤
                              ±±  ÕdÞ√
                              ≤

¥≥
                                Ò
   ∫ÀUŁ_« sÄ WFDIà wðü« rOLB²Ã«WOMN*« ”—«b*« ÈbŠ≈ w …—U−Më rKFÄ l{Ë                ∂
                œ                           ±
                ±          ± ±
                ¥            ¥


        ± ±
         ≤                     »
                                                √                     ?ł           Â ±
                                 ≤

                                       ± ≥
                                        ∏
                            Â≥

         Â≤ Ω ± ´ ± ± Ω ©√® ·d(« UNK¦1 w²Ã« WLOI² *« WFDIë ”UOÁ
           ≤   ≤
          Ω ± ≠ ± ± Ω ©»® ·d(« UNK¦1 w²Ã« WLOI² *« WFDIë ”UOÁ ∫qLÂ√
           ¥   ≤
         Ω         ≠ ≥ Ω ©?ł® ·d(« UNK¦1 w²Ã« WLOI² *« WFDIë ”UOÁ

....................................................... Ω ©œ® ·d(« UNK¦1 w²Ã« WLOI²  *« WFDIë ”UOÁ lÄ WLKF*« XIHð« ¨W³ÃUÞ ©¥≤® u¼ WOÝUÝ√ WÝ—bÄ w fÄU)« nBë  U³ÃUÞ œbŽ                  ∑
WM−Kë w  U³ÃUDë ± ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ¨WOÝ—b*« ÊU−Kë qOJAð vKŽ nBë  U³ÃUÞ
          ∂
     ÆW UEMë WM' w  U³ÃUDë ± Ë ¨WO×Bë WM−Kë w  U³ÃUDë ± ¨WOMHë
                 ≥               ∑
                           øWM' q w W³ÃUÞ rÂ                                                    ¥¥
        ∂
   W¹dAFë —u Jë
    sL «  dF   «   Ê “u «
        —UM¹œ ∞[∑µ  rG ≥[µ
¥µ
                      ±
              W‡F‡ł«d‡Ä ≠ bONLð

Èdš√ …—u vKŽ aÃ≈ÆÆÆÆ Ë√ ±∞∞∞ Ë√ ±∞∞ Ë√ ±∞ tÄUIÄ Ícë ÍœUFë d Jë WÐU²Â sJL¹
                 Î
W³ÝU×ë WÃü« w ∫WOKLFë …UO×ë w «dO¦Â UM¹bà W uÃQÄ …—u w¼Ë ¨ÍdAFë d Jë …—u vL ð
…—UO ë w WŽd Ã«Ë W U Lë ”UOIÄË w½Ëd²JÃù« Ê«eOLÃ«Ë ¡UÐdNJÃ«Ë ÁUOLë  «œ«bŽË »uÝU×ëË
                                    Ò
                ÆW×{«Ë WOKLŽ WOL¼√ W¹dAFë —u JKà wDF¹ ULÄ ¨pÖ dOžË
s?Ä ¡«e?ł_«Ë W?¾?Ä s?Ä ¡«e?ł_«Ë …d?A?Ž s?Ä ¡«e?ł_« ÊS? Èd?š√ W?O?ŠU?½ s?ÄË ¨W?O?ŠU?½ sÄ «c¼
            Î
W×O×Bë œ«bŽ_« WÐU²Â w UIÐUÝ t²Äb ²Ý« Ícë ÍdAFë rOÁd²Ã« ÂUEMà lOÝuð w¼ aÃ≈ÆÆÆÆnÃ√
                       = Ô
         ÆUNOKŽ  UOKLFë ¡«dł≈ sÄ wMMJL¹Ë W¹dAFë —u Jë rN vKŽ w½bŽU ¹ ULÄ


               Î
      ∫ÍdAFë d Jë sŽ UIÐUÝ t²LKFð UÄ WFł«dLà  U³¹—b²Ã« sÄ WŽuL−Ä wðQ¹ ULO

∫WÃUŠ q w qJAë sÄ WKKELë ¡«eł_« Êö¦L¹ s¹cKë ÍdAFÃ«Ë ÍœUFë s¹d Jë V²Â√          ±

            ‡ł               »                 √
                                 ¥
    ∫ÍœUFë d Jë          ∫ÍœUFë d Jë          ∫ÍœUFë d Jë
                                 ±∞
   ∫ÍdAFë d Jë          ∫ÍdAFë d Jë       ∞\¥∫ÍdAFë d Jë

                                               ¥∂
             Ë               ‡¼                 œ
     ∫ÍœUFë d Jë         ∫ÍœUFë d Jë           ∫ÍœUFë d Jë
     ∫ÍdAFë d Jë         ∫ÍdAFë d Jë           ∫ÍdAFë d Jë


   ∫                           Î
      w VÝUMLë ÍdAFë œbFë Ë√ d Jë V²Â√ ÆwðdD Ä sÄ «¡eł qJAë q¦L¹           ≤
        ∞\µ               ¥\∑
                           ∫W³ÝUMLë œ«bŽ_UÐ  Už«dHë úÄ√      ≥

        «dAŽ      œUŠ¬  …dAŽ sÄ ¡«eł√ W‡¾‡Ä sÄ ¡«eł√     œbFë
         ∞            ¥                ∂\¥≥
         ±                      ∞      ±π\≤
               ≥                     ¥≥\∂∂


                               ∫WOðü« W¹dAFë œ«bŽ_« V²Â√    ¥
                       Æ…dAŽ sÄ W LšË `O× WF³Ý        √

                                 ÆW¾Ä sÄ W Lš   »

                   ÆW¾Ä sÄ ÊuŁöŁË WF³ÝË `O× dAŽ WŁöŁ       ‡ł

                        Æ…dAŽ sÄ WŁöŁË `O× ÊU²¾Ä       œ


¥∑
                    ≤
             nÃ_« sÄ ¡«eł_«
     ø«dž uKOJÃUÐ t²K²Â ÍËU ð rJ Ærž± Ω bŠ«uë ”uÐbë WK²Â X½U «–≈  ±‰U‡¦Ä
 sÄ Ì¡eł nÃ√ sÄ «¡eł ÍËU ¹ rž± q Ê√ Í√ ¨rž ±∞∞∞ Ω rG ± Ê√ rKŽ√
        Î
                ±
            rG      Ω ”uÐbë WK²Â ÊS tOKŽË ¨Â«dž uKOJë
               ±∞∞∞

          øÍdAŽ d  …—uBÐ ÍœUFë d Jë «c¼ V²Â√ nO sJÃË


                               ∫‰“UMLë WŠuà kŠô√
     sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√
œUŠ¬    …dAŽ               ¡«eł_« WÃeMÄ sOL¹ vKŽ …b¹bł WÃeMÄ È—√
           W¾Ä   nÃ√
                       ÆnÃ√ sÄ ¡«eł_« WÃeMÄ vL ðË ¨W¾Ä sÄ

     sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√      d Jë V²Â√ ¨WÃeMLë Ác¼ «b ²ÝUÐ
œUŠ¬    …dAŽ                               ±
           W¾Ä   nÃ√         ∞\∞∞± …—uBë vKŽ
 ∞                                     ±∞∞∞
      ∞     ∞    ±
                             ÆnÃ√ sÄ bŠ«Ë ∫ ÁƒdÁ√Ë
                             ≥
   ÆnÃ√ sÄ WŁöŁ √dI¹Ë ∞\∞∞≥ W¹dAFë …—uBÃUÐ V²J¹      d Jë ÊS ¨q¦LÃUÐË
                            ±∞∞∞

                                   µ
      ÆaÃ≈ ........ «cJ¼Ë ¨nÃ√ sÄ W Lš √dI¹Ë ∞\∞∞µ V²J¹        d JëË
                                  ±∞∞∞                                           ¥∏
    ∫ÁƒdÁ√Ë WFÝuLë …—uBÃUÐ ‰“UMLë WŠuà w q¦LLë ÍdAFë d Jë V²Â√ ≤‰U‡¦Ä
         ] Ô              ]Ó Ô
       sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√
   œUŠ¬   …dAŽ    W¾Ä    nÃ√
                           ∫w¼ d JKà WFÝuLë …—uBë
   ∞        ∂       µ         ≥
              nÃ√ sÄ ¡«eł√ ≥ ´ W¾Ä sÄ ¡«eł√ µ ´ …dAŽ sÄ ¡«eł√ ∂ Ω ∞\∂µ≥
           ∞\∞∞≥ ´     ∞\∞µ ´    ∞\∂    Ω
   ÆnÃ√ sÄ Êu LšË WŁöŁË W¾L²ÝË `O× dH ∫«cJ¼ ∞\∂µ≥ ÍdAFë d Jë √dÁ√
        ∫Ê√ kŠô√ pÖ `O{u²Ã ÆnÃ√ sÄ Êu LšË WŁöŁË W¾L²Ý ∫dB² Ä qJAÐ Ë√
         ≥       ±∞ ™ µ         ±∞∞ ™ ∂        ≥      µ     ∂
              ´            ´          Ω       ´     ´
         ±∞∞∞     ±∞ ™ ±∞∞        ±∞∞ ™ ±∞      ±∞∞∞     ±∞∞    ±∞

          ∂µ≥     ≥       µ∞      ∂∞∞
              Ω       ´       ´       Ω
         ±∞∞∞     ±∞∞∞      ±∞∞∞     ±∞∞∞

                       ∞\∂µ≥ Ω
         øZ²M²Ý√ «–UÄ .W¹dAFë …—uBÃUÐ UN³²Â« .W¾ UJ²Ä WOðü« W¹œUFë —u Jë              ≥‰U‡¦Ä

                                       ±∞∞       ±∞    ±
                                             Ω     Ω
                                       ±∞∞∞       ±∞∞    ±∞
     ±∞    ±
     ±∞∞
          ±∞     ∞\±∞∞ Ω ∞\±∞ Ω ∞\± ∫w¼ WKÐUILë W¹dAFë …—uBë ∫q×ë

    ÆÍdAFë d Jë WLOÁ w dŁRð ô ÍdAFë ¡e−ë sOL¹ vKŽ —UH √ W U{≈ Ê≈∫Z²M²Ý√
                                  ≥
                   ÍdAŽ œbŽ vÃ≈ ∂            Íd Jë œbFë ‰uŠ√        √  ¥‰U‡¦Ä
                                µ∞∞
                    ∂         ≤x ≥          ≥
         ∂\∞∞∂ Ω ∂          Ω∂           Ω∂      ∫q×ë
                  ±∞∞∞         ≤ x µ∞∞       µ∞∞

     ∫…—u j ÐQÐ t³²Â√Ë Íd  œbŽ vÃ≈ ≥\∞±µ ÍdAFë œbFë ‰uŠ√                     »

                        ≥       ≥ ±µ
                    ≥        Ω ≥         Ω ≥\∞±µ ∫q×ë
                       ≤∞∞       ±∞∞∞
                               ≤∞∞
¥π
                            qzU Ä Ë s¹—ULð

                            ∫WOðü« W¹dAFë œ«bŽ_« √dÁ√  ±
 ±π\±   ¨     µ\∂µ≥     ¨        ∂\¥±     ¨    ∞\≤≥µ
≥\≤µ≤   ¨      ∞\±≤     ¨     ±≤≥\±∑≤      ¨    ∞\πππ

                                ∫WOðü« œ«bŽ_« V²Â√  ≤
                       nÃ√ sÄ W LšË `O× W Lš       √

                       ∞\∞∞¥ ´ ∞\∞≤ ´ ∞\± ´ ∑      »

                    nÃ√ sÄ Êu LšË W²ÝË `O× WŁöŁ       ‡ł

                                 W¾Ä sÄWF ð   œ
        ∫W¹dAŽ œ«bŽ√ Ë√ —u  vÃ≈ WOðü« W¹d Jë œ«bŽ_« Ë√ —u Jë ‰uŠ√     ≥

        ±≥       ∂          ¥         ±≥
      ±     ¨          ¨   π      ¨
        ≤µ      ≤∞∞          ±∞        ±∞∞∞
           ¨          ¨         ¨∫…—u j Ð√ w W¹d  œ«bŽ√ Ë√ —u  vÃ≈ WOðü« W¹dAFë œ«bŽ_« Ë√ —u Jë ‰uŠ√       ¥

   ≤±µ[∞∞¥       ¨ µ∞\≤       ¨ ∞\≤µ∂        ¨ ∞\≤µ
    õ≠
     ´
                                             µ∞
                                     Î
                    ∫WFÝuLë …—uBÃUÐ WOðü« œ«bŽ_« sÄ ö V²Â√    µ

                     ´        ´ ∞\∂      Ω ∞\∂¥µ  √


              ´ ∞\∞µ ´           ´   ≥     Ω ≥\≤µ±  »


       ´ ∞\∞≤ ´         ´   ±∞   ´    ≤   Ω ±≤\¥≤∏   ‡ł
   ∫ w½U¦Ã« œuLFë w t¹ËU ¹ UÄË ‰Ë_« œuLFë w d Jë sOÐ q √Ë ¨W³ÝU×ë WÃü« Âb ²Ý√  ∂

                    ÍdAŽ d            ÍœUŽ d Â

                                  ±
                    ∞\∞±∂
                                  ∏

                                  ¥
                    ∞\¥µ∂
                                  ≤µ∞

                                  ±π
                    ∞\∞≥∏           µ∞∞

                                  µ∑
                    ∞\±≤µ            ±≤µ
∫©‰U¦Lë w UL® wðQ¹ ULO vDFLë ÍdAFë œbFë ULNMÄ q ¡v UJ¹ sO¹dAŽ s¹œbŽ V²Â√     ∑

                          ≥\∂∞∞ Ω ≥\∂∞ Ω ≥\∂ ∫‰U¦Ä
        õ≠
          ´               .......... Ω ......... Ω ∞\µ

                        .......... Ω .......... Ω ∏\π∞∞

 µ±
                    ≥
            ·ô¬ …dAŽ sÄ ¡«eł_«

            r    ÆrÝœ ±∞ Ω ± Ê√Ë ¨Â±∞∞∞ Ω r± ∫Ê√ rKŽ√      ±‰U‡¦Ä
                        rÝœ±∞∞∞∞ Ω r± Ê√ Í√

      Â                      ±
                         r       Ω rÝœ± Ê√ Ë√
                           ±∞∞∞∞
  rݜ
             øÍdAŽ d  …—u vKŽ ÍœUFë d Jë «c¼ V²Â√ nOÂ

        sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√  ∫‰“UMLë WŠuà kŠô√
  œUŠ¬    …dAŽ   W¾Ä   nÃ√  ·ô¬ …dAŽ sOL¹ vKŽ …b¹bł WÃeMÄ È—√

                                ¨nÃ√ sÄ ¡«eł_« WÃeMÄ
                        Æ·ô¬ …dAŽ sÄ ¡«eł_« WÃeMÄ vL ðË
        sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ V²Â√ ¨WÃeMLë Ác¼ «b ²ÝUÐ
  œUŠ¬    …dAŽ   W¾Ä   nÃ√  ·ô¬ …dAŽ
   ∞      ∞                         ±
              ∞     ∞    ±   …—u??B? ë v??K?Ž   d?? ? J?ë
                                     ±∞∞∞∞

                       Æ·ô¬ …dAŽ sÄ bŠ«Ë ∫ ÁƒdÁ√Ë ∞\∞∞∞±
                              µ
Æ·ô¬ …dAŽ sÄ W Lš √dI¹Ë ∞\∞∞∞µ W¹dAFë —uBÃUÐ V²J¹        d Jë ÊS ¨q¦LÃUÐË
                            ±∞∞∞∞
                                    ∏
   ÆaÃ≈ ........ «cJ¼Ë ¨·ô¬ …dAŽ sÄ WO½ULŁ √dI¹Ë ∞\∞∞∞∏ V²J¹        d JëË
                                   ±∞∞∞∞

                                             µ≤
   ∫ÁƒdÁ√Ë WFÝuLë …—uBÃUÐ ‰“UMLë WŠuà vKŽ q¦LLë ÍdAFë d Jë V²Â√ ≤‰U‡¦Ä
                 sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√ sÄ ¡«eł√
          œUŠ¬     …dAŽ   W¾Ä   nÃ√  ·ô¬ …dAŽ
            ∞       ≥        µ         ±      ¥
                                  ∫w¼ d JKà WFÝuLë …—uBë ∫q×ë
                       ∞\∞∞∞¥ ´ ∞\∞∞± ´ ∞\∞µ ´ ∞\≥ Ω ∞\≥µ±¥
Æ·ô¬ …d?A?Ž s?Ä d?AŽ WFЗ√Ë W¾L LšË ·ô¬ WŁöŁË `O× dH ∫Íd?A?Fë d Jë √dÁ√
                                Ó
∫Ê√ kŠô√ pÖ `O{u²Ã Æ·ô¬ …dAŽ sÄ dAŽ WFЗ√Ë W¾L LšË ·ô¬ WŁöŁ ∫ «—UB²š« Ë √
                    ¥       ±       µ    ≥
                        ´      ´      ´    Ω ∞\≥µ±¥
                   ±∞∞∞∞     ±∞∞∞    ±∞∞     ±∞

      ¥        ±∞ ™ ±       ±∞∞ ™ µ       ±∞∞∞ ™ ≥
          ´          ´          ´          Ω
     ±∞∞∞∞     ±∞ ™ ±∞∞∞      ±∞∞ ™ ±∞∞      ±∞∞∞ ™ ±∞

≥µ±¥      ¥        ±∞         µ∞∞        ≥∞∞∞
    Ω          ´        ´          ´        Ω
±∞∞∞∞    ±∞∞∞∞        ±∞∞∞∞        ±∞∞∞∞        ±∞∞∞∞

                                     qzU Ä Ë s¹—ULð

                              ∫  ULKJÃUÐ UN³²Â√Ë WOÃU²Ã« œ«bŽ_« √dÁ√  ±
                                             ∞\∞∞π  √

                                           ∞\¥µπ≥   »

                                           ≥\∂≤¥±   ‡ł

                                           µ\π∞∞∞   œ


                          ∫wK¹ ULÄ q w jš t²×ð Ícë rÁdë WLOÁ UÄ     ≤
   ¥π\≤±±π      ¨      ±\µ∂      ¨     ±∏¥\≤      ¨    ¥≥\µ∂¥
            ¨              ¨              ¨
µ≥
                   ∫…dB² Lë …—uBÃUÐ WOÃU²Ã« œ«bŽ_« V²Â√  ≥
                ·ô¬ …dAŽ sÄ W LšË W¾ÄË `O× WF ð     √

       ·ô¬ …dAŽ sÄ ¡«eł√ WO½ULŁ ´ nÃ√ sÄ ¡«eł√ W Lš ´  «bŠ«Ë π  »

               ·ô¬ …dAŽ sÄ π Ë `O× ÊuF³ÝË W¾LŁöŁ    ‡ł

 ∞\∞∞∞±™ ∏ ´ ∞\∞∞±™∞ ´ ∞\∞±™∞ ´ ∞\±™µ ´ ±∞™π ´ ±™≥           œ
ÍdAFë œbFë lÄ ‰Ë_« œuLFë w Íd  œbŽ q sOÐ q √ rŁ W³ÝU×ë WÃü« Âb ²Ý√   ¥
                        ∫w½U¦Ã« œuLFë w tà T UJLë

                ÍdAFë œbFë      Íd Jë œbFë
                               ±∂
                 π\≤±∞          π
                               ∏∞

                               µ∞≤
                 ∂\≤µ±∞         ∂
                              ≤∞∞∞

                              ≥≥≤±
                              ±≤≥≥
                 π\≤∞∞         ∂
                              ≥∞∞∞

                               ±∞µ
                 ∂\¥±±∞         π
                               µ∞∞
                                       µ¥
                    ¥
          W¹dAFë œ«bŽ_« W½—UIÄ

               Vð«—Ë ¨—UM¹œ ≤∞∞\∂¥µ ÍdNAë bMNÄ Vð«—    ±‰U‡¦Ä
                 ød³Â√ t³ð«— ULN¹√Æ—UM¹œ ±¥∂\≤∂≥ bLŠ√
                        ∫s¹œbFë W½—UILÃ∫q×ë
                   ±¥∂\≤∂≥ ¨ ≤∞∞\∂¥µ
              ±¥∂   ≤∞∞ ∫ sO×O×Bë sOze−ë W½—UILÐ √bÐ√
           Æd³Â√ bMNÄ Vð«— Ê√ Í√ ±¥∂\≤∂≥ ≤∞∞\∂¥µ Ê–≈
                   Ò

                     ø∂\µ∂≥π Â√ ∂\µ∂∑ d³Â√ ULN¹√   ≤‰U‡¦Ä
                ∂ Ω ∂ ÊU¹ËU ²Ä ÊU×O×Bë Ê«¡e−ë ∫q×ë
 …UŽ«dÄ lÄ dšü« X×ð UL¼bŠ√ sO¹dAFë s¹d Jë WÐU²JÐ W¹dAFë ¡«eł_« Ê—UÁ√
∞\µ ∂ ∑ ∫vKŽ qBŠQ ¨Èdš_« X×ð UL¼«bŠ≈ ÊU²¹dAFë ÊU²K UHë ÊuJð Ê√
∞\µ ∂ ≥ π   Î
       «dH nO{√ «cà ¨s¹d Jë w W¹dAFë ‰“UMLë œbŽ ·ö²š« kŠô√
       ∞\µ ∂ ∑ ∞ ∫vKŽ qBŠQ qÁ√ tÓUMÄ œbŽ Ícë œbFë sOL¹ vKŽ
                  Î
       ∞\µ ∂ ≥ π —U Oë sÄ «¡bÐ …dþUM²Lë W¹dAFë ¡«eł_« W½—UILÐ
             ∞\µ∂≥π ∞\µ∂∑∞ Ê–≈ ≥ ∑∫Ê√ kŠô√
                      ∂\µ∂≥π    ∂\µ∂∑∞ Ê–≈µµ
  ∞\∏π ¨                 Î
        ∞\≥¥ ¨ ∞\∞± ¨ ±\≤≥ ¨ ∞\≤∏ ∫UOÓUMð Vð—√             ≥‰U‡¦Ä
                     Î
∫iFÐ X×ð UNCFÐ W¹dAFë q «uHë ÊuJð YO×Ð U¹œuLŽ W³ðdÄ œ«bŽ_« V²Â√ ∫q×ë

      Î
Æ—U Oë sÄ «¡bÐ WKŁUL²Lë ‰“UMLë w ÂUÁ—_« Ê—UÁ√    ©¥® ÆÆÆÆ ∞\≤∏

rŁ ¨ ∞\≥¥ rŁ ¨ ∞\∏π tOK¹ ¨d³Â_« u¼ ±\≤≥        ©±® ÆÆÆÆ ±\≤≥

              ∞\∞± rŁ ¨ ∞\≤∏       ©µ® ÆÆÆÆ ∞\∞±

                            ©≥® ÆÆÆÆ ∞\≥¥

                            ©≤® ÆÆÆÆ ∞\∏π                              qzU Ä Ë s¹—ULð

              ∫    w  ©Ω  Ë√   Ë√   ® W³ÝUMLë …—Uýù« l{√    ±

 ±≥\∑≤µ       ±∞≥\∑≤µ    ‡ł     µ\∂¥∏±        ∂\≤∑≥≤     √


 π\πππ          ±∞     œ       π\≤≥      π\≤≥¥≤    »


                                    Î
                                    ∫UOÓUMð Vð—√   ≤

   ∞\∏∞∑    ¨   ∞\∏∑∞      ¨  ∞\∞∞∑∏     ¨     ∞\∞∑∏∞
         ¨            ¨          ¨

                  Ó Î
         ø‰uÞ√ ULN¹Q ¨rÝ µ± Ë «d²Ä œUFÝ ‰uÞË Â±\∂≤ œU¹“ ‰uÞ ÊU «–≈       ≥

                sÄ Ÿ«u½√ W Lš  błu  «d¼u−Ä q×Ä vÃ≈ bž— XKšœ        ¥
           rž≥¥\≥¥ ¨ rž≥¥\¥≥µ ¨ rž≥≤\¥≥ ∫UN½«“Ë√ WO³¼cë —ËUÝ_«
              Î
             ¨ U½“Ë qIŁ_« …—uÝù« bž—  d²ý«Ærž≥≤\≥¥ ¨ rž≥¥\¥∑
                                  ø…—uÝù« Ê“Ë UL
                                               µ∂
                      µ
           W¹dAFë œ«bŽ_« ÕdÞË lLł

   W×O×Bë œ«bŽ_« ÕdÞË lLł w²OKLŽ ÊöŁULð W¹dAFë œ«bŽ_« ÕdÞË lLł w²OKLŽ Ê≈
                 Ò       Ò             Ò
         ÆW¹dAFë WK UHë lÁuÄ …UŽ«dÄ …—Ëd{ lÄ WIÐUÝ ·uH w UN²LKFð w²Ã«
          Ò

 Ê√ błu ¨tðdÝ√ vKŽ sO²Iײ Lë ¡ULÃ«Ë ¡UÐdNJë wð—uðU b¹b ²Ã sO Š V¼– ±‰U‡¦Ä
  Æ—UM¹œ ±µ\≤±µ ¡UÐdNJë …—uðU XGKÐ ULMOÐ ¨—UM¹œ ∂\∂≤µ mK³ð ¡ULë …—uðU
                                 Î
                  øsOð—uðUHë b¹b ²Ã sO Š l bOÝ «—UM¹œ rJ

             ±µ\≤±µ ´ ∂\∂≤µ Ω sO Š l bOÝ UÄ —«bIÄ ∫q×ë
               ≤±µ      ∂≤µ
            ±µ      ´∂      Ω
      õ≠        ±∞∞∞     ±∞∞∞
         ´
                      ∏¥∞
                   ≤±     Ω
                      ±∞∞∞

          Æ—UM¹œ ≤±\∏¥ Ë√ ≤±\∏¥∞ Ω
—u? ?J?ë v?Ã≈ Ÿu?łdë ÊËœ UN H½ W−O²Më vÃ≈ ‰u uë wMMJL¹ t½√ lЫdë nBë w X?LKFð
                                       Ô
ÊU²¹dAFë ÊU²K UHë ÊuJð YO×Ð dšü« X×ð UL¼bŠ√ sO¹dAFë s¹d Jë VOðd²Ð pÃ–Ë W¹œUFë

                     ∂ \± ∂ ≤ µ ∫wK¹ UL Èdš_« X×ð …bŠ«uë
                    ± µ \± ≤ ± µ ´
                    ≤ ± \± ∏ ¥ ∞

µ∑
∫VÝUMLë d¹bI²ÃUÐ WÐUłù« WOÃuIFÄ sÄ oI×ð√Ë ≤\π¥µ± ´ ∂\≥≤ lLł ZðU½ bł√ ≤‰U‡¦Ä
    ∂ \≥≤               Î
              dšü« X×ð UL¼bŠ√ U¹œuLŽ s¹œbFë Vð—√ ∫q×ë
    ≤ \π ¥ µ ± ´
  Î
vKŽ «—UH √ nO{Q sO¹dAFë s¹œbFë w nK² Ä W¹dAFë ‰“UMLë œbŽ Ê√ kŠô√
  ±
  ∂ \≥ ≤ ∞ ∞             ∫lLł√ rŁ qÁ√ tÓUMÄ Ícë œbFë sOL¹
  ≤ \π ¥ µ ± ´
  π \≤ ∂ µ ±
                 Ô
`?O× œbŽ »dÁ_ ‰«R ë w œ«bŽ_« »dÁ√ Ê√ W?ÐUłù« WOÃuIFÄ sÄ oIײKà ‚dDë ÈbŠ≈
      Æ∂ œbFKà tÐdÁ√ pÃcà ¨∂ œbFKà »dÁ√ u¼Ë ∑ ¨ ∂ s¹œbFë sOÐ lI¹ ∂\≥≤ œbFÃU

                                    ∂\≥≤
    ∂ ª ∂\≥≤
               ∞   ±   ≤   ≥   ¥   µ     ∂   ∑  ∏

  ≥ œbFKà tÐdÁ√ pÃcà ¨≥ œbFKà »dÁ√ u¼Ë ≥ ¨ ≤ s¹œbFë sOÐ lIO ≤\π¥µ± œbFë UÄ√

                      ≤\π¥µ±
    ≥ ª ≤\π¥µ±
               ∞   ±   ≤   ≥   ¥   µ    ∂    ∑   ∏


           π ª ≤\π¥µ± ´ ∂\≥≤ Ê√ Í√          ∂  ª    ∂\≥≤
    π sÄ V¹dÁ π \≤ ∂ µ ± lL−ë ZðU½ Ê√ kŠô√
                                ≥  ª    ≤\π¥µ±
                                      π=≥+∂
            ƉuIFÄ lL−ë ZðU½ Ê√ Í√
                                            µ∏
               d²ý«Ë ‚u ë vÃ≈ X³¼– ¨—UM¹œ ∑∞\∂¥ Èb¼ lÄ ≥‰U‡¦Ä
                  Î                 Î
             øUNFÄ wIÐ «—UM¹œ r ¨—UM¹œ ≥∂\∏≤ mK³LÐ ¡«cŠË U½U²
                            Æq×ë W× sÄ oI×ð√
                  ≥∂\∏≤ ≠ ∑∞\∂¥ ∫ Èb¼ lÄ wIÐ ∫ q×ë
                                 Î
              X?L?K?Fð UL sOLOë sÄ ÕdDÃUÐ √bÐ√ rŁ U?¹œuLŽ Vð—√
              b?M?Ž W?¹d?A?F?ë W?K? U?H?ë X?³?Ł√Ë W?×?O?×Bë œ«bŽ_« ÕdÞ
                              ∫wðQ¹ UL UNOÃ≈ ‰u uë
                                        π
                                       ∂ ±∞ ±∂
      ∑∞\∂¥ Ω ≥∂\∏≤ ´ ≥≥\∏≤ ∫WÐUłù« W× sÄ oIײë             ∑ ∞ \∂ ¥
   Æ`O× ÕdDë ZðU½ Ê–≈ ¨tMÄ ÕËdDLë Ω ÕËdDLë ´ ÕdDë ZðU½
                                       ≥ ∂ \∏ ≤  ≠
                                       ≥ ≥ \∏ ≤


                             qzU Ä Ë s¹—ULð

          ∫VÝUMLë d¹bI²ÃUÐ »«u−ë WOÃuIFÄ sÄ oI×ð√Ë wðQ¹ UÄ ZðU½ bł√     ±

       ≤µ\¥≤±¥ ´ ∑\≤±    ‡ł           π\≥≤¥ ´ µ\≤∑±      √

        π ∏ \µ µ      œ              ±¥ \≤ ∏ ∂     »
        ∑ µ \±¥ ≥ ≤  ≠                 π \≥ ¥ ≤   ≠

                                    Î
                     ∫W³ÝU×ë WÃü« «b ²ÝUÐ oI×ð√Ë U¹œuLŽ lLł√ ≤

                              ∂ \≤ ≥
                              ¥ \µ ∂ ∑ ´
                              π \≤ ± πµπ
               ∫lL−ë WOKLFÐ WÐUłù« W× sÄ oI×ð√Ë ÕdÞ√   ≥

               ∫oIײë     ± ≤ ± \≤
                       ± ∞ ∞ \∑ ≤ ± ≠                    ∫     w VÝUMLë œbFë l{√  ¥

≥\µ Ω    ≠ ∏\∏µ±   »   ±±\≤∏± Ω ¥\π≤≥ ´        √


         ∫q×ë                ∫q×ë
                       ∫ w VÝUMLë œbFë l{√   µ

         ∏\±               ∞\π ¥ ∞
         µ\∞ ∞∞ -            ≤ ≤ \≤ ≥ µ ´
         ≤\≥ ¥ ¥            ∏ ¥ \± ∏ ≤ ¥

 UNÃuÞ b¹e¹ «d²Ä r . ±≤\∂≤ UN{dŽË Â≤∞\¥¥ UNÃuÞ qOD² Ä qJý vKŽ WI¹bŠ
       Î                              ∂
               .d¹bI²ÃUÐ »«u−ë W× sÄ oI×ð√ øUN{dŽ vKŽ
                                     ∂∞
   wKŽ XOÐË bL×Ä XOÐ sOÐ W U LÃ«Ë r ±\∂¥µ bL×Ä XOÐË wÄUÝ XOÐ sOÐ W U Lë      ∑
                 øwKŽ XOÐË wÄUÝ XOÐ sOÐ W U Lë bł√ ¨r ≥\≥¥π

   wKŽ XOÐ              bL×Ä XOÐ  wÄUÝ XOÐ
     ™      r ≥\≥¥π      ™       ™
                       r ±\∂¥µ                            Î
   ÂuOë w ·d Ë ¨—UM¹œ ≤\≤µ ‰Ë_« ÂuOë w UNMÄ ·d «–S ¨«—UM¹œ ≤∞ bL×Ä lÄ       ∏

          Î
øWŁö¦Ã« ÂU¹_« w ·d «—UM¹œ r ƗUM¹œ ∑\≤YÃU¦Ã« ÂuOë w ·d Ë ¨«—UM¹œ ≥\∑µ w½U¦Ã«


     w eÄ— q V²Â√ rŁ ‡ł¨» ¨√ ∫U¼“uÄ— w²Ã« œ«bŽ_« rOÁ œU−¹ù W³ÝU×ë WÃü« Âb ²Ý√  π
                              ∫œ«bŽ_« jš vKŽ VÝUMLë
                       = ≤\≤∞π∏ ≠ ©≤\µ∂¥∏ ´ ∞\µ∂∑∏® Ω √
                          = ©¥\±∏±∑ ´ ∂\≤¥® ≠ ±± Ω »
                     = ©≤\µ∏∏∏ ´ π® ≠ ©∂\¥≤≥ ´ µ\¥® Ω ‡ł
               ∞                      ±
∂±
                    ∂
 W¹dAFë œ«bŽ_« ÕdÞË lLł vKŽ  UIO³Dð

      ø ≥\≤±±∏ ZðUMë ÊuJ¹ ∂\∑≤µ± tMÄ ÕdÞ «–≈ Ícë œbFë u¼ UÄ     ±‰U‡¦Ä
              ∫YO×Ð           œbŽ »uKDLë ∫q×ë
                Æ≥\≤±±∏ Ω ∂\∑≤µ± ≠
 ¨µΩ≥ ≠      ∫ …—ËU−Lë WNÐUALë WÃQ LÃUÐ Ê—UÁ√         œU−¹ù
 µ+≥=      ≥\≤±±∏ ´ ∂\∑≤µ± Ω            œbFë ÊuJ¹ q¦LÃUÐ
   ∏Ω         π \π ≥ ∂ π Ω
∂ \∑ ≤ µ ±
≥ \≤ ±± ∏ ´
π \π ≥ ∂ π

                 Î
   UNFÄ wIÐ Ë V²Â W Lš  d²ý« ¨«—UM¹œ µ∞ UNFÄË ‚u ë vÃ≈ ÕUÄ— X³¼– ≤‰U‡¦Ä
               øV²Jë sLŁ ÊU «—UM¹œ r .—UM¹œ ≤µ\∂≤
                        Î
                 ∫ YO×Ð        œbŽ »uKDLë ∫q×ë
                       ≤µ\∂≤ Ω        ≠ µ∞
¨¥Ω    ≠±∞   ∫…—ËU−Lë WNÐUALë WÃQ LÃUÐ Ê—UÁ√ ¨      œU−¹ù
           π π
¥ ≠ ±∞ Ω      ¥ ±∞ ±∞ ±∞
          µ∞ \∞∞        ≤µ\∂≤ ≠ µ∞ Ω        q¦LÃUÐ
   ∂Ω
          ≤µ \∂≤ ≠       «—UM¹œ ≤¥\≥∏ Ω
                    Î
          ≤¥\≥∏
                                            ∂≤
                                 qzU Ä Ë s¹—ULð

                                  ∫ w VÝUMLë œbFë V²Â√      ±

                               Ω ≤\∂¥± ´ π\¥µ       √

                          ¥\≤±± Ω µ\∂≤± ≠            »


                          ±µ\≤± Ω        ´ ∂\¥≤±    ‡ł


                             µ\¥≤≤± Ω       ≠ ±∞   œ


            ø≤∑\µ≥ ZðUMë ÊuJ¹ π\¥µ≤∂ œbFKà lLł «–≈ Ícë œbFë u¼ UÄ           ≤

       ødšü« œbFë u¼ UL ∂\≥¥≤ d³Â_« œbFë ÊU «–S ∞\π ULNMOÐ ‚dHë Ê«œbŽ          ≥


                 Î
                 U? — Èd?²?ý«Ë ‚u? ?ë v?Ã≈ V?¼– ¨—U?M?¹œ ¥π\µ b?ÃU?š l?Ä     ¥
                                        Î
                 mK³LÐ W³ÝUŠ Wì Èd²ý«Ë —UM¹œ ≤≥\µ mK³LÐ V²JKà UO³Aš
                 ¨¡U??L? ë …—u??ðU?? b?¹b? ?²?à —U?M?¹œ π\≥ l?? œË ¨—U?M?¹œ ∑\∑
                 W¹bNë sLŁ UL ¨dOGBë tMÐô W¹b¼ tFÄ vI³ð ULÐ Èd²ý«Ë
                                    Ò
                             © W³ÝU×ë WÃü« ‰ULF²Ý« pMJL¹® ø                                          ∫jLMë qLÂ√   µ
.............¨ .............¨............. ¨ ∑\π   ¨   ∑\µ ¨        ∑\±   √

.............¨ .............¨............. ¨ ≥\∂π∑ ¨ ≥\∂π¥ ¨         ≥\∂π±    »


..............¨ .............¨ ............. ¨ ±∑\≤µ∏∑ ¨ ±∑\≤µ∏π ¨ ±∑\≤µπ±        ‡ł


∂≥
                         ∑
         vKŽ UN²L ÁË W¹dAFë œ«bŽ_« »d{
            ±∞∞∞ ¨ ±∞∞ ¨ ±∞
                    ∫±∞∞∞¨ ±∞∞ ¨ ±∞ w W¹dAFë œ«bŽ_« »d{

  UNÃuÞ ‰U¦Ä√ ±∞ U¼d³Â√Ë UNDÄ√ Ê√  œ—√ uà ¨ rÝ ±\µUNÃuÞ ◊UDLë sÄ WFDÁ          ±‰U‡¦Ä
                              øUNÃuÞ `³BOÝ r ¨wK _«
                    rݱ\µ Ω wK _« ◊UDLë WFDÁ ‰uÞ ∫q×ë
   ±µ ±      µ
      ™±∞ Ω±     ™±∞ Ω ±\µ ™ ±∞ Ω U¼dO³Jð bFÐ WFDIë ‰uÞ
   ± ±∞       ±∞

                      rݱµ Ω
                                  ∫wÃU²Ã« `O{u²Ã« kŠô√


∞   ±   ≤  ≥    ¥    µ   ∂   ∑  ∏    π ±∞ ±± ±≤ ±≥ ±¥ ±µ


                UL ¨U³¹dIð rG ∞\±≤ Ω …bŠ«uë WŠUH²Ã« WK²Â X½U «–≈ ≤‰U‡¦Ä
                  Î
                           øWŠUHð ±∞∞ ø UŠUHð ±∞ WK²Â
                 ±∞ ™ …bŠ«uë WŠUH²Ã« WK²Â Ω  UŠUHð ±∞ WK²Â ∫q×ë
               ±    ±≤
                ±∞ ™   Ω ±∞ ™ ∞\±≤ Ω
                    ±∞∞
                 ±∞
                         ≤    ±≤
                 rG±[≤ Ω ±      Ω    Ω
                         ±∞    ±∞

                                                  ∂¥
                ±    ±≤
                ±∞∞ ™     Ω ±∞∞ ™∞\±≤ Ω WŠUHð ±∞∞WK²Â
                   ±±∞∞
                  rG±≤ Ω
                  ∫wðQ¹ UÄ błËË W³ÝU×ë WÃü« błUÄ Âb ²Ý« ≥‰U‡¦Ä
                        Ó Ó
                          ±¥\≤ Ω ±∞ ™ ±\¥≤
                          ±¥≤ Ω ±∞∞ ™ ±\¥≤
                          ±¥≤∞ Ω ±∞∞∞ ™ ±\¥≤
                             ∫Z²M²Ý√ WIÐU ë WK¦Ä_« sÄ
   .sOLOë vÃ≈ …bŠ«Ë WÃeMÄ W¹dAFë WK UHë „dŠ√ ¨±∞ w ÍdAŽ œbŽ »d{ bMŽ ©±®
    .sOLOë vÃ≈ sO²ÃeMÄ W¹dAFë WK UHë „dŠ√ ¨±∞∞ w ÍdAŽ œbŽ »d{ bMŽ ©≤®
 .sOLOë vÃ≈ ‰“UMÄ ÀöŁ W¹dAFë WK UHë „dŠ√ ¨±∞∞∞ w ÍdAŽ œbŽ »d{ bMŽ©≥®

                      ±µ Ω ±∞ ™ ±\µ Ω ±∞ ™ ±\µ ¥‰U‡¦Ä
                    ±µ∞ Ω ±∞∞ ™ ±\µ∞ Ω ±∞∞ ™ ±\µ
                   ±µ∞∞ Ω ±∞∞∞ ™ ±\µ∞∞ Ω±∞∞∞ ™ ±\µ

qÁ√ W¹dAFë ‰“UMLë œbŽ ÊuJ¹ UÄbMŽ ÍdAFë ¡e−ë sOL¹ vKŽ —UH √ l{Ë …—Ëd{ kŠô√
                           .tO »ËdCLë w —UH _« œbŽ sÄ

               ∫±∞∞∞ ¨ ±∞∞ ¨ ±∞ vKŽ ÍdAŽ œbŽ WL Á ≠ »

    ø «dÄ ±∞ U¼dOGBð rð «–≈ WFDIë ‰uÞ `³B¹ r ¨ rݱ≥ UNÃuÞ WLOI² Ä WFDÁ    µ‰U‡¦Ä
         ≥  ±≥
   ÆrÝ ±\≥ Ω± Ω     Ω ±∞ õ ±≥ Ω WLOI² Lë WFDIë ‰uÞ ÊuJOÝ ∫q×ë
         ±∞ ±∞
                     rÝ ±≥
    ™                                   ™
                    ™    ™
                    rÝ ±\≥

∂µ
      ø…bŠ«uë WCO³Ã« WK²Â UL ¨U³¹dIð rG µ ÍËU ð WCOÐ ±∞∞ WK²Â
                   Î                 ∂‰U‡¦Ä
             ±∞∞ õ µ Ω U³¹dIð …bŠ«uë WCO³Ã« WK²Â ∫q×ë
                  Î
                    µ
             rGÂ∞\∞µ Ω    Ω
                   ±∞∞


           ∫WOðü« ZzU²Më¡UMÝ  błË ¨W³ÝU×ë WÃü« «b ²ÝUÐ ∑‰U‡¦Ä
                ∂µ[≤±Ω±∞ õ ∂µ≤\±
               ∂[µ≤± Ω±∞∞ õ ∂µ≤\±
             ∞\∂µ≤± Ω±∞∞∞ õ ∂µ≤\±

                          ∫Z²M²Ý√ WIÐU ë WK¦Ä_« sÄ
.—U Oë vÃ≈ …bŠ«Ë WÃeMÄ W¹dAFë WK UHë „dŠ√ ¨±∞ vKŽ ÍdAŽ œbŽ WL Á bMŽ ©±®
  .—U Oë vÃ≈ sO²ÃeMÄ W¹dAFë WK UHë „dŠ√ ¨±∞∞ vKŽ ÍdAŽ œbŽ WL Á bMŽ ©≤®
.—U Oë vÃ≈ ‰“UMÄ ÀöŁ W¹dAFë WK UHë „dŠ√ ¨±∞∞∞ w ÍdAŽ œbŽ WL Á bMŽ ©≥®


                                    ∏‰U‡¦Ä
                 ±\µ∂ Ω±∞ õ ±µ\∂ Ω ±∞ õ ±µ\∂
               ∞\±µ∂ Ω ±∞∞ õ ±µ\∂ Ω ±∞∞ õ ±µ\∂
             ∞\∞±µ∂ Ω ±∞∞∞ õ ±µ\∂ Ω±∞∞∞ õ ±µ\∂
                                         ∂∂
                                qzU Ä Ë s¹—ULð

                                   ∫wðü« ‰Ëb−ë qLÂ√   ±
   ±∞∞∞  õ   ±∞∞  õ  ±∞  õ      ±∞∞∞™  ±∞∞™  ±∞™     ÍdAFë œbFë
                                      ±≤≥\≤±µ
                                       ∏≥\∞¥
                                       ≤\∞∞µ

                                    Î
                                   ∫ UOM¼– ZðUMë V²Â√  ≤

        Ω ±∞∞∞ õ ∏∑\∞≥       ‡¼           Ω ±∞∞ ™ ∞\∞∂≥    √


          Ω ±∞∞ õ ∞\¥       Ë           Ω ±∞ õ ±≥\≤π     »


        Ω ±∞™ ±∞ ™ ¥∂\≤±      “            Ω ±∞∞∞ ™ ∞\π    ‡ł


      Ω±∞™ ±∞∞ ™ ±≥\≤≤±       Õ           Ω ≤ ™ ∞\¥± ™ µ    œ                             ∫    w VÝUMLë œbFë l{√    ≥

 µ±\≤µΩ µ\±≤µ ™            œ              Ω±∞∞ õ ±≤≥     √


      ∏\±∑Ω      ™ ±∞  ‡¼             Ω ±∞∞∞ ™ ∞\∞∏∂±    »


 µ∑\∏ Ω                         ≤\πµ Ω            ‡ł
          õ µ∑\∏∞∞    Ë                   õ ≤π\µ
∂∑
                 Î
                 U³ÃUÞ ±µË fÄU ë nBë sÄ »öÞ ±∞ „d²ý«     ¥
                   ÊU «–S ¨WOÝ—bÄ WKŠ— w lЫdë nBë sÄ
                 r¼bŠË fÄU ë nBë »öÞ tF œ UÄ ŸuL−Ä
                 »öÞ sÄ bŠ«Ë q l œ «—UM¹œ rJ ¨—UM¹œ≥∑\µ
                          Î
                               øfÄU ë nBë

          Î                   Î
  ¨rž µ≤\¥≥ t²K²Â «bIŽ dO³Ž  d²ý«Ë ¨rž ±≤\µ t²K²Â V¼– sÄ ULðUš bM¼  d²ý«    µ
                                    Î
        øbM¼ rðUš vKŽ dO³Ž rðUš WK²Â b¹eð UÄ«dž r Ærž±≥\∏ t²K²Â ULðUšË                          Î
            ŸuMë fH½ sÄ ÊUBLÁ ±∞ Èd²ý« ¨«—UM¹œ ∏∞ ‰ULł lÄ      ∂
        øtFÄ wIÐ «—UM¹œ rÂË øbŠ«uë hOLIë sLŁ UÄ Æ—UM¹œ ∑∞\µ WLOIÐ
             ÎUNFDI¹ w²Ã« W U Lë bł√ ¨…bŠ«uë WO½U¦Ã« w r ∞\≥¥ W U Ä ¡«uNë w  uBë lDI¹   ∑
                              Ì
                       ø WO½UŁ ±∞∞ ¨Ê«uŁ ±∞ w  uBë

                  ∫jLMë qLÂ√ rŁ ¨‡ł ¨» ¨ √ w Zð«uMë bł√   ∏

                            Ω ±∞ ™ ±≤∞∞     √


                            Ω   ±∞ ™ ±≤∞   »


                            Ω   ±∞ ™ ±≤   ‡ł


                            Ω   ±∞™ ±\≤    œ


                            Ω ±∞ ™ ∞\±≤     ‡¼


                            Ω ±∞ ™ ∞\∞±≤    Ë


                                           ∂∏
                     ∏
      `O× œbŽ w ÍdAŽ œbŽ »d{

           øÂöÁ√ ∑ sLŁ UL ¨—UM¹œ ∞\±≤ bŠ«uë rKIë sLŁ ÊU «–≈ ±‰U‡¦Ä
                 ∑ ™ bŠ«uë rKIë sLŁ Ω ÂöÁ√ ∑ sLŁ ∫q×ë

                      ∑ ™ ∞\±≤ Ω
                      ∑    ±≤
                        ™     Ω
                      ±    ±∞∞
                          ∏¥
                 Æ—UM¹œ ∞\∏¥ Ω      Ω
                          ±∞∞

           ∞\∏¥ Ω ∑ ™ ∞\±≤ Ê√Ë ∏¥ Ω ∑ ™ ±≤ ∫Ê√ kŠô√ ¨‰U¦Lë «c¼ w
sO×O×Bë s¹œbFë »d{√Ë U²ÁRÄ W¹dAFë WK UHë ‰UL¼≈ wMMJL¹ ∑ ™ ∞\±≤ œU−¹ù t½√ Í√
            Î
vKŽ ÊU²¹dAŽ ÊU²ÃeMÄ pÃUM¼ ÊuJ¹ YO×Ð W¹dAFë WK UHë l{√ rŁ ∏¥vKŽ qBŠ_ ∑ ¨ ±≤
                                Î
           ∞\∏¥ wzUNMë ZðUMë ÊuJO ©∞\±≤ œbFë w UL UÄULð® WK UHë sOL¹
   ±∂¥µ
    µ™                   µ ™ ±\∂¥µ »dCë ZðU½ bł√ ≤‰U‡¦Ä
   ∏≤≤µ
              ∏≤≤µ Ω µ ™ ±∂¥µ ∫»dCë ZðU½ ôË√ bł√∫q×ë
                            Î
 »dCë ZðU½ w ÊuJOÝ Ê–≈ ±\∂¥µ œbFë w W¹dAŽ ‰“UMÄ ÀöŁ błu¹
     ∏\≤≤µ Ω µ ™ ±\∂¥µ Ê√ Í√ ¨W¹dAŽ ‰“UMÄ ÀöŁ »uKDLë
                 ≤ ª ±\∂¥µ ∫ »«u−ë WOÃuIFÄ sÄ oIײKÃ
ƉuIFÄ »dCë ZðU½ Ê√ Í√ ¨œbFë «c¼ sÄ V¹dÁ »dCë ZðU½Ë ±∞ Ω µ ™ ≤ ª µ ™ ±\∂¥µ

∂π
      s¹œbFë sOÐ »dCë WOKLŽ Ídł√ ¨`O× œbŽ w ÍdAŽ œbŽ »d{ bMŽ
     YO×Ð W¹dAFë WK UHë l{√ rŁ ¨W¹dAFëWK UHë sŽ dEMë iGÐ sO×O×Bë
                 Î
      w W¹dAFë ‰“UMLë œbFà U¹ËU Ä »dCë ZðU½ w W¹dAFë ‰“UMLë œbŽ ÊuJ¹
                                 ÍdAFë œbFë
                          qzU Ä Ë s¹—ULð

qLFë qLÂ√ ÆwðQ¹ ULÄ WÃUŠ q w »dCë ZðU½ w W¹dAFë WK UHë l{Ë VÃUÞ w ½     ±
                   ∫`O×Bë UN½UJÄ w W¹dAFë WK UHë l{uÐ

     π∞∞ Ω ±≤ ™ ∞\∞∑µ    ‡ł          ∂∏ Ω ≤ ™ ∞\≥¥   √


    ≥µ∞ Ω ±¥ ™ ∞\∞∞≤µ     œ         ≤∑µ Ω ±± ™ ≤\µ   »       ∫W³ÝU×ë WÃü« «b ²ÝUÐ »«u−ë W× sÄ oI×ð√Ë »dCë ZðU½ bł√      ≤

          ∏µ ™ ∞\∑±   ‡ł           ±¥ ™ ¥\∞∂   √


         ≤≤ ™ ≥\≥±≤    œ           π\∑≥ ™ ∂µ   »                   ∫‚dDë j ÐQÐ WÃUŠ q w »dCë ZðU½ bł√   ≥
                            Ω ≤ ™ µ ™ ≥\¥    √

                          Ω ¥ ™ ≤µ ™ π\¥≤±     »

                         Ω µ∞∞ ™ ≥\¥≤± ™ ≤     ‡ł
                                         ∑∞
                                 ∫ w VÝUMLë rÁdë V²Â√    ¥

     µ, ∑        ‡ł       ∞,≤∏     »        , ¥µµ    √
       ¥™                 µ™             ∂™
   ≤∞ ,∑ ± ≤              ± ∂ ,¥ ± µ          ¥ ¥, ∞


              Æ —UM¹œ ∞\±± bŠ«uë ’U dë rKÁ sLŁË ¨—UM¹œ ∞\≤¥ bŠ«uë d² bë sLŁ µ
                                  Î
                      ø’U — ÂöÁ√ µË dðU œ ¥ ‰ UMLŁ WLÞU l bð rJ
ø UŽUÝ ∂ w UNFDIð w²Ã« W U Lë w¼ UÄ Æ…bŠ«Ë WŽUÝ ‰öš r ∑∞\µ W U Ä …—UOÝ lDIð ∂


       ÆW³ÝU×ë WÃü« «b ²ÝUÐ WOKJë UN²LOÁ bł√Ë ¨WOðü« …—uðUHë w  Už«dHë úÄ√     ∑

      mK³Lë      ©—UM¹œ® …bŠ«uë …bŠuë dFÝ    WOLJë   nMBë    rÁdë
   ..................       µ\¥µ           ±≤     ÂbÁ …d     ±
   ..................        ∑\≤µ           ∏     WKÝ …d     ≤

   ..................       ± ≥\∏µ          ≤¥   WO{U¹— W¹cŠ√    ≥
   ..................        ∏\∂µ          ≤¥    WO{U¹— ÊUBLÁ    ¥
   ................. ŸuL−Lë
 ∑±
                     π
      ÍdAŽ œbŽ w ÍdAŽ œbŽ »d{
l?{Ë …U?Ž«d?Ä l?Ä s?O?×?O?×? s?¹œb?Ž »d?{ WOKLŽ qŁULð sO¹dAŽ s¹œbŽ »d{ WOKLŽ Ê≈
                         Î
s?O?ÐËd?CLë s¹œbFë w W¹dAFë ‰“UMLë œbŽ ŸuL−Là U?F?³ð »dCë ZðU½ w W¹dAFë WK UHë
                                 ∫WOðü« WK¦Ä_« w ULÂ

      ørG ≥\µ sLŁ UL ¨—UM¹œ ∞\µ “uLë sÄ bŠ«uë «dž uKOJë sLŁ    ±‰U‡¦Ä
     UÄ«dž uKOJë œbŽ ™ bŠ«uë «dž uKOJë sLŁ Ω rG ≥\µ sLŁ ∫q×ë
                   ≥\µ ™ ∞\µ Ω
                ±∑µ    ≥µ    µ
        Æ—UM¹œ ±\∑µ Ω     Ω    ™    Ω
                ±∞∞    ±∞    ±∞

   s¹œbFë »d{ ZðU½ Ê√ Í√ ±\∑µ Ω ∞\µ ™ ≥\µ Ê√Ë ¨±∑µ Ω µ ™ ≥µ Ê√ kŠô√
  WK UHë l{Ë rŁ ¨sO×O×Bë s¹œbFë »d{ ZðU½ œU−¹≈ sÄ tOKŽ ‰uB×ë sJL¹ sO¹dAFë
sOÐËdCLë s¹œbFë w Ê_ ¨ÊU²¹dAŽ ÊU²ÃeMÄ UNMOL¹ vKŽ ÊuJ¹ YO×Ð »dCë ZðU½ w W¹dAFë
     Æ∞\µœbFë w …bŠ«ËË ≥\µ œbFë w …bŠ«Ë WK UHë sOL¹ vKŽ sO²¹dAŽ sO²ÃeMÄ

        .ZðUMë WOÃuIFÄ sÄ oI×ð√˨ ∞\∏≤™ ∑\¥ ∫»dCë ZðU½ bł√ ≤‰U‡¦Ä
 ∑¥     ÆW×O× «œ«bŽ√ œ«bŽ_« X½U uà UL »dCë WOKLŽ Ídł√ ∫q×ë
          Î
 ∏≤ ™
 ±¥ ∏     s¹œbFë w WK UHë sOL¹ vKŽ W¹dAŽ ‰“UMÄ ≥ œułË kŠô√
µπ≤ ´     ∂∞∂∏ »dCë ZðU½ w WK UHë l{√ «cà ∞\∏≤ ¨ ∑\¥
∂∞∂∏
        ∂\∞∂∏ ∫«cJ¼ W¹dAŽ ‰“UMÄ ≥ UNMOL¹ vKŽ ÊuJ¹ YO×Ð
                                           ∑≤
          ± ª ∞\∏≤ ¨ ∑ ª ∑\¥ ∫d¹bI²ÃUÐ »«u−ë WOÃuIFÄ sÄ oIײKÃ
         ∑ ± ™ ∑ ª ∞\∏≤ ™ ∑\¥
          Ω
          ƉuIFÄ »dCë ZðU½ Ê√ Í√ ¨∑ sÄ V¹dÁ ∂\∞∂∏ »dCë ZðU½

   s?O?×?O?×?B?ë s?¹ œb?F?Kà »dCë WOKLŽ Ídł√ ¨sO¹dAŽ s¹ œbŽ »d{ ZðU½ œU−¹ù
   ÊuJ¹ YO×Ð »dCë ZðU½ w W¹dAFë WK UHë l{√ rŁ¨W¹dAFë WK UHë sŽ dEMë iGÐ
                           Î
   ÆsOÐËdCLë s¹œbFë w W¹dAFë ‰“UMLë œbŽ ŸuL−Là U¹ËU Ä tO W¹dAFë ‰“UMLë œbŽ                          qzU Ä Ë s¹—ULð

                                Î
                  ∫WÃUŠ q w »dCë ZðU½ V²Â√Ë UOM¼– bł√    ±

          Ω ∞\¥ ™ ±\≤   ‡ł           Ω ∞\∂ ™ ∞\µ   √

          Ω ∞\≤ ™ ≥\≥    œ          Ω ∞\∏ ™ ∞\∞∑    »


        ∫WOÃU²Ã« »dCë Zð«u½ sÄ VÝUMLë ÊUJLë w W¹dAFë WK UHë l{√     ≤
     ±∏\∞∂    ‡ł       ∑\∂∏    »         ∂\≥   √
     ≤\µ ™           ±\π ™             ∞\¥ ™
     ¥µ±µ∞           ±¥µπ≤              ≤µ≤

                     ∑\≤µ∞ Ω µ\∏ ™ ±\≤µ Ê√ XLKŽ «–≈       ≥
      ∫©»dCë WOKLŽ ¡«dł≈ ÊËœ ® WOÃU²Ã« »dCë  UOKLFà Zð«uMë WLOÁ V²ÂQ

                            Ω ∞\µ∏ ™ ±≤\µ     √


                            Ω µ∏ ™ ∞\±≤µ    »


                            Ω ∞\∞µ∏ ™ ±≤µ    ‡ł

∑≥
                             ±∞ Ω ¥ ™ ≤\µ Ê√ kŠô√    ¥
                 Î
   ∫‰U¦Lë w UL ¨wðQ¹ ULÄ qJà UOM¼– »dCë ZðU½ œU−¹≈ w WIOI×ë Ác¼ Âb ²Ý√
        µ∞Ω µ ™ ±∞ Ω µ ™ ©¥ ™ ≤\µ® Ω ©µ ™ ¥® ™ ≤\µ Ω ≤∞ ™ ≤\µ ∫‰U¦Ä
    Ω    ™ ±∞ Ω  ™ ©¥ ™ ≤\µ® Ω ©  ™ ¥ ® ™≤\µ Ω ±≤ ™ ≤\µ    √

  Ω    ™ ±∞ Ω   ™©  ™   ®Ω©   ™  ®™   Ω ≥∂ ™ ≤\µ  »

  Ω    ™ ±∞ Ω   ™©  ™   ®Ω©   ™  ®™   Ω ¥¥ ™ ≤\µ  ‡ł                      ©∞\µ ´ ≤® ™ ∏ Ω ≤\µ ™ ∏ ∫Ê√ kŠô√     µ
                     ∞\µ ™ ∏ ´ ≤ ™ ∏ Ω
                          ¥ ´ ±∂ Ω
                            ≤∞ Ω
                Î
         ∫wðQ¹ ULÄ qJà UOM¼– »dCë ZðU½ œU−¹≈ w l¹“u²Ã« Êu½UÁ …dJ Âb ²Ý√
                              ≥\µ ™ ∂   √

                              ∑\µ ™ ≤∞   »                               Î
bŠ«uë d²Lë dF Ð d²Ä ∂\≤¥ vÃË_« ‰uÞ ∫‘ULIë sÄ sO²FDÁ  d²ý« ¨«—UM¹œ ¥∞ …bOÝ lÄ ∂
      Æ—UM¹œ ≤\∂µ bŠ«uë d²Lë dF Ð d²Ä µ\±≤ WO½U¦Ã« WFDIë ‰uÞË ¨—UM¹œ ≥\≤¥
                            Î        Î
        Æ©W³ÝU×ë WÃü« «b ²Ý« pMJL¹® øsO²FDIKà UMLŁ …bO ë XF œ «—UM¹œ rÂ
                                             ∑¥
                      ±∞
     `O× œbŽ vKŽ ÍdAŽ œbŽ WL Á

         øYK¦Lë lK{ ‰uÞ UÄ ¨Â¥\µ Ÿö{_« ÍËU ²Ä YK¦Ä jO×Ä      ±‰U‡¦Ä
                      ≥ õ ¥\µ Ω YK¦Lë lK{ ‰uÞ ∫q×ë
              ≥     ¥µ         µ
                 õ ±∞ Ω ≥ õ     ¥     Ω
              ±               ±∞

                             ±µ
               µ    ±µ    ±     ¥µ
        Ʊ\µ Ω ±     Ω     Ω    ™     Ω
              ±∞    ±∞    ±≥    ±∞     øW¹œUFë —u Jë vÃ≈ ¡u−Kë ÊËœ WK¹uDë WL IÃUÐ lKCë ‰uÞ œU−¹≈ sJL¹ q¼
      ÆW×O×Bë œ«bŽ_« WÃUŠ w UM dFð UL tOKŽ Âu ILÃ«Ë Âu ILë Vð—√ ¨rF½
       ¨W¹dAFë WK UHë vÃ≈ q √ UÄbMŽË ÍdAFë œbFë sÄ `O×Bë ¡e−ÃUÐ √bÐ√
     ±\µ     Î
          ∫U³½Uł sO³Ä u¼ UL œU²FLÃU WL Ië lÐUð√Ë ¨WL Ië ZðU½ w UNF{√
   ≥  ¥\µ         ø
           Âu ILë Ω tOKŽ Âu ILë ™ WL Ië ZðU½ ∫q×ë W× sÄ oIײë
     ≥≠
     ± µ       ≥ ™ ±\µ Ω tOKŽ Âu ILë ™ WL Ië ZðU½
     ± µ≠          ¥\µ Ω
     ∞ ∞
              Âu ILë Ω
                   Æ`O× WL Ië ZðU½ Ê–≈


∑µ
                     µ õ ±µ\∏ ∫WL Ië ZðU½ bł√     ≤‰U‡¦Ä

 ∞≥\±∂                  ≥\±∂ Ω µ õ ±µ\∏ ∫q×ë
µ ±µ\∏ ∞  vÃ≈ …dAŽ sÄ ¡«eł√ WŁöŁ q¹uײà Âu ILë sOL¹ vÃ≈ dH W U{≈ kŠô√
 ±µ ≠                                 Î
                     ÆWL Ië WOKLŽ WFÐU²Là W¾Ä sÄ «¡eł sOŁöŁ
 ∞∞ ∏       ø
   µ≠  Âu ILë Ω tOKŽ Âu ILë ™ WL Ië ZðU½ ∫q×ë W× sÄ oIײë
   ≥∞       µ ™ ≥\±∂ Ω tOKŽ Âu ILë ™ WL Ië ZðU½
   ≥∞≠
   ∞∞         ±µ\∏ Ω
            Âu ILë Ω
                Æ`O× WL Ië ZðU½ Ê–≈


                        qzU Ä Ë s¹—ULð

                  ∫q×ë W× sÄ oI×ð√Ë ¨WL Ië ZðU½ bł√       ±

        ‡ł             »      ≥ ∂\π      √
 π ≤∑\∑≤         µ µ\≤µ
                   ∫W³ÝU×ë WÃüUÐ oI×ð√Ë WL Ië ZðU½ bł√     ≤

              ∂ õ ¥\±¥∂   »     ∏ õ ¥∏\∑≥∂    √
                                             ∑∂
                øµ\¥ ZðUMë ÊU ≥ w »d{ «–≈ Ícë œbFë u¼ UÄ   ≥

¨rG ∞\¥ ⁄—U u¼Ë ‚ËbMBë WK²Â X½U «–S ¨rG ∂\π dOBŽ WłUł“ ≤µ tÐ ‚ËbM WK²Â ¥
                           ø…bŠ«uë WłUłeë WK²Â rJ

              Ê√ b¹dð ¨—UM¹œ ∞\µ∑ U¼uÐ√ U¼UDŽ√ ¨—UM¹œ ∞\≥ W³¼ lÄ  µ
            øUNFÄ w²Ã« œuIMë wHJð q¼ Æ —UM¹œ ∞\∑ UNMLŁ W³Fà Íd²Að
                        Î
          øW³FKë ¡«dý bFÐ UNFÄ vI³¹ «—UM¹œ rJ ¨rF½ WÐUłù« X½U «–≈Ë


       ølÐdLë lK{ ‰uÞ UÄ Æd²Ä±∞¥\¥ tDO×Ä lÐdÄ qJý vKŽ ÷—√ WFDÁ      ∂


                                  jLMë qLÂ√  ∑

          Æ ........ ¨ ........¨ ±∂\≤ ¨   ≥≤\¥ ¨ ∂¥\∏      √

      Æ......... ¨ ......... ¨ ¥∞ ¨  ≤∞∞ ¨ ±∞∞∞ ¨ µ∞∞∞         »
∑∑
                  ±±
            WDA½√Ë qzU Ä

                         ∫   w VÝUMLë œbFë l{√  ±

∞\∞≥µ≤Ω     õ ≥\µ≤   œ              Ω ∞\∂ ™ ≥   √


  ∏\±∑ Ω     ™ ±∞∞   ‡¼          ≤≤µ Ω ≤\≤µ ™     »        Ω∞\∑ ™ ∞   Ë             Ω ±∞ õ π\≤µ≤  ‡ł  Ì
sÄ q w ÂU?Á—_« lOLł ÊuJð YO×Ð πππ\πππ ULNŽuL−Ä sO¹dAŽ s¹œbŽ V²Â√       ≤
         Æs¹dš¬ sOKŠ V²Â√ øÈdš√ ‰uKŠ „UM¼ q¼ ÆWNÐUA²Ä s¹œbFë

   ÆtOÐ√ dLŽ nB½ sŽ WMÝ ≥\µ qI¹ bL×Ä tMЫ dLŽË ¨WMÝ ¥π\∏ Õö dLŽ      ≥
                             øbL×Ä dLŽ u¼ UL

            øWÝ—bLë vÃ≈ tÃeMÄ sÄ bLŠ√ V¼cOà dBÁ√ s¹—U Lë Í√   ¥

                     r±\±∂
         r±\±≥                  r±\
                               ±µ
    WÝ—bÄ            ‰Ë_« —U Lë


          r±\∏µ               r±\≥µ
                 w½U¦Ã« —U Lë
                                       ∑∏
   ∫qLÂ√Ë jLMë nA²Â√ rŁ ¨vÃË_« Àö¦Ã« »dCë Zð«u½ œU−¹ù W³ÝU×ë Âb ²Ý√         µ

                              Ω ±\∞∞± ™ ≥µ¥     √


                              Ω ±\∞∞± ™ ∂±≤     »

                              Ω ±\∞∞± ™ ∑≥≤     ‡ł


                              Ω ±\∞∞± ™ ∏±µ     œ


                              Ω ±\∞∞± ™ π¥±     ‡¼


                              Ω ±\∞∞± ™ πππ     Ë
      Î             Ì
 bFÐ Z²½√Ë ¨«d²Ä ±µ¥\∂≤ UNMÄ ŸUÐ ¨sOFÄ Ÿu½ sÄ d²Ä ≤≥≥∂\µ≤ tO ‘ULIKà lMBÄ         ∂
               Î
ølMBLë w `³ √ ‘ULIë «c¼ sÄ «d²Ä rJ ¨ŸuMë fH½ sÄ b¹bł d²Ä ¥∞∞\π≤ pÖ


∫W³ÝU×ë WÃü« «b ²ÝUÐ d¹bI²Ã« ZðU½ WOÃuIFÄ sÄ oI×ð√ rŁ ¨WOðü«  UOKLFë sÄ q ZðU½ —bÁ√  ∑


ø‰uIFÄ d¹bI²Ã« ZðU½ q¼ W³ÝU×ë WÃü« «b ²ÝUÐ ZðUMë ZðUMë d¹bIð       WOKLFë

     rF½            ≥∂\±          ≥∂      ≤±\∏ ´ ±¥\≥
                                   ±∂∞\≤   ≠ ≤∞∞\¥
                                      ∑\µ ™ ∂\≥
                                      µ ™ π\¥≤±
                                     ±π õ ¥∏∏\≤
∑π
   ∑
”U?? ? ?OI?? ? ë
          ∏∞
                           ±
              ‰«uÞ_« ”UOÁ WFł«dÄ
                               Î
 ¨d²L ¹bÃ«Ë ¨d²*«Ë ¨d²ÄuKOJë XKLý ‰«uÞ_« ”UOIà WHK² Ä  «bŠË UIÐUÝ X dFð
                       ™
 Ê√Ë UNO W Ozdë …bŠuë u¼ d²*« Ê√  «bŠuë Ác¼ ¡ULÝ√ sÄ `C²¹Ë ¨d²LK*«Ë ¨d²L²M ëË
 ‰Ëb'UÐ W½UF²Ýô« wMMJ1Ë ¨tMÄ dG √ Ë√ tMÄ d³Â√ UÄ≈ d²*UÐ WD³ðdÄ  «bŠË w¼  «bŠuë wÁUÐ
        ±∞∞∞™      ±∞™  ±∞™  ±∞™          Æ «bŠuë Ác¼ 5Ð q¹uײKà —ËU−*«
    r             rÝœ rÝ rKÄ                             ±◊UA½

        ±∞∞∞õ       ±∞õ  ±∞õ  ±∞õ
                              ∫qLÂ√Ë ‰Ëb'« kŠô√
       ±∞ w »dCë ÂeK¹ …dýU³Ä UNMO1 vKŽ Èdš√ …bŠË vÃ≈ …bŠË sÄ q¹uײKà √
               Î
          ÂeK¹ …dýU³Ä U¼—U ¹ vKŽ Èdš√ vÃ≈ …bŠË sÄ q¹uײKà fJFÃUÐË
                            Ærݱ∞∞ Ω ±∞ ™ ±∞ ΩrÝœ±∞ Ω ±           »

                               ÆrÝœ       Ω      ™ ≥ Ω Â≥
                           ÆrÝ        Ω     ™ ¥[µ Ω Â¥[µ
                   Â∞,∞µ´ Â∞,∑ ´ Â≤Ω Â≤[∑µ Ω jzUŠ ŸUHð—«                ?ł

     ÆW³ÝUM*« ‰uDë  «bŠË V²Â√ Æ   µ´    ∑ ´  ≤ Ω jzU(« ŸUHð—«
                              ÆrKÄ≤∏¥ Ω ‚—uë sÄ WÄ“— pLÝ          œ

                                 rÝ         Ω WÄ“dë pLÝ
                                 ÆÂ         Ω
   ∞,∞∞± wMF¹ wKÄ lDI*«Ë¨ ∞[∞± wMF¹ w²MÝ lDI*«Ë¨ ∞,± wMF¹ wÝœ lDI*«Ë ¨±∞∞∞ wMF¹ uKO lDI*« ¨ÂUŽ tłuÐ ∫WEŠöÄ ™
                         Æ«cJ¼ ËÆÆÆÆÆ d²Ä ∞,± Ω d²L ¹œ ±Ë ¨d²Ä ±∞∞∞ Ω d²Ä uKO ± ÊS tOKŽË
∏±
                                     ≤◊UA½

             ∫”UOIÃUÐ oI%√Ë ¨©W³ÝUM*« …bŠuÃUЮ WOðü« ‰«uÞ_« —bÁ√

      ”UOIë     d¹bI²Ã«      ‰uDë       rÁdë
                    Æ UO{U¹dë »U²Â pLÝ    ±
                     ÆWKÄUÂ …—uA³Þ ‰uÞ    ≤
                     ÆnBë …—u³Ý ‰uÞ     ≥
                    ÆnBë W dž »UÐ ŸUHð—«   ¥

                   » √ WLOI² *« WFDIë ‰uÞ   µ
                   »           √


         ÆrÝ∏ Ë rÝœ≥ Ë Â± WŠU³ Kà ÷uŠ w ¡U*« oLŽ mK³¹ ±‰U?¦Ä
            Ó     Ó
             ø—U²Ä_UÐË  «d²L²M ÃUÐ ÷u(« w ¡U*« oLŽ UÄ
                         Ærݱ∞∞ Ω ± ∫q(«
                   ÆrÝ≥∞ Ω ±∞ ™ ≥ Ω rÝœ≥
        Ærݱ≥∏ Ω ∏ ´ ≥∞ ´ ±∞∞ Ω ÷u(« w ¡U*« oLŽ
        ±[≥∏ Ω
UNFK{ ‰uÞË ¨rKÄ∂ Ë rÝ¥∑ d³Â_« UNFK{ ‰uÞ WLzUÁ W¹Ë«“ qJý vKŽ pKÝ ≤‰U?¦Ä
         Ó
         ø «d²L²M ÃUÐ pK ë ‰uÞ UL ¨rKÄ ∏ Ë rݱπ dG _«
                         Ó
           rÝ¥∑[∂ Ω rKÄ∂ Ë rÝ¥∑ Ω d³Â_« lKCë ‰uÞ ∫q(«
                  Ó
  ±±     rݱπ[∏ Ω rKÄ ∏ Ë rݱπ Ω dG _« lKCë ‰uÞ
                Ó
 rÝ ¥∑[∂        rÝ ∂∑[¥ Ω ±π[∏ ´ ¥∑[∂ Ω pK ë ‰uÞ
 rÝ ±π[∏
 rÝ∂∑[¥
                                         ∏≤
                             qzU ÄË s¹—U9

                     ∫WMO³*« …bŠuÃUÐ WOðü« ‰«uÞ_« sŽ d³Ž√  ±
                    Æ—U²Ä_UÐ rݱ≤ Ë rÝœ≥ Ë Â≤
                           Ó   Ó      √

                 Æ «d²L ¹bÃUÐ rÝ≥∑ Ë rÝœ±≤ Ë Âµ
                          Ó     Ó     »

                                ∫⁄«dHë qLÂ√  ≤
            ÆrÝ    ´ rÝœ     ´Â     Ω Âπ[∑µ   √

            ÆrÝ    ´ rÝœ     ´Â     Ω Â∞[∂∏   »

            ÆrÝ    ´ rÝœ     ´Â     Ω rݱ≥∏   ?ł


          ÆrKÄ∑ Ë rÝ∏ w½U¦Ã« ‰uÞË ¨rKĵ Ë rÝ∂ ‰Ë_« ‰uÞ ÊUD¹dý
             Ó            Ó               ≥
                    ø «d²L²M ÃUÐ 5D¹dAë wÃuÞ ŸuL−Ä UL
              Î
 sÄ q ‰uÞ ÊU «–S ¨Î«bŠ«Ë UÐu³½√ ÊuJ²Ã …bŠ«Ë WÄUI²Ý« vKŽ VOÐU½√ W Lš XK Ë
  Ì                                      ¥
            øb¹b'« »u³½_« ‰uÞ UL ¨rÝœ≥ Ë Âµ W L)« VOÐU½_«
                          Ó
   …eNł√ l{uà W¹ËU ²Ä ÂU Á√ µ vÃ≈ tLO I𠜫d¹ ¨Â≤µ∞Ë r±∑ tÃuÞ rOI² Ä o¹dÞ
                           Ó             µ
          ÆbŠ«uë r Ië ‰uÞ V Š« Æo¹dDë vKŽ WŽd ë W³Á«d* —«œ«—

               WFDÁ tMÄ lDÁ ÆÂ≤ tÃuÞ ÊuK¹UMë sÄ q³Š œUO Èbà   ∂
               ÆrÝ∂µ UNÃuÞ Èdš√ WFDÁ lDÁ rŁ ¨rÝ≥∞ UNÃuÞ
                       øq³(« sÄ wI³²*« r Ië ‰uÞ UL

                   ÆrÝ≤µ Ω qJAë w 5³*« qOD² *« jO×Ä     ∑
                     øt{dŽ UL rÝ ∑[µ Ω tÃuÞ ÊUÂ «–S
                 ø


∏≥        rÝ ∑[µ
                       ≤
             WŠU Lë ”UOÁ  «bŠË
                              Î
Æ UŠU *« ”UOÁ  «bŠË ”—bë «c¼ w ·dFðQÝË ¨‰«uÞ_« ”UOÁ  «bŠË UIÐUÝ X dFð
                                    lÐd*« d²L²M ë
‰uÞ lÐdÄ U¼dB×¹ w²Ã«WIDM*« w¼ WFÐd*« …bŠuë ÆWŠU *« ”UOIà WFÐd*«  «bŠuë Âb ² ð
  rݱ     w¼ WFÐd*« …bŠuë ÊS rݱ lÐd*« lK{ ‰uÞ ÊU «–S ¨…bŠ«Ë …bŠË tFK{
     rݱ
                    Æ≤rݱ eÄdÃUÐ UNà eÄd¹Ë UFÐdÄ Î«d²L²MÝ vL ðË
                                Î
  ∫≤rݱ w¼ WŠU *« …bŠË ÊQÐ ULKŽ WOðü« WKKE*« oÞUM*« sÄ q WŠU Ä UÄ
               Î                           V¹—bð
  Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«     Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«   Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«
                                   ≤
   Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«    Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«    Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«
        Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«         Æ≤rÝ ........ Ω WŠU *«
                                              ∏¥
                                    Èdš√  «bŠË
                                    WŠU LKÃ
                                Î
                                U³½Uł WÄuÝd*« WFÐd*« …bŠuë
                                 ÆrÝœ ± tFK{ ‰uÞ lÐdÄ w¼
               ≤
                 rÝœ±             eÄ—√Ë lÐd*« d²L ¹bë UNOLÝ√
                                      Æ≤rÝœ± eÄdÃUÐ UNÃ
                 rÝœ±
                 ÆrKı tFK{ ‰uÞ lÐdÄ WŠU Ä uN ©≤rKı® lÐd*« d²LK*« UÄ√
                               Æ≤rKÄ ±∞∞ q¦1 —ËU−*« qJAë
           Î
   eÄdÃUÐ UNà eÄd¹Ë UFÐdÄ Î«d²Ä vL ð ± WFK{ ‰uÞ Ícë lÐd*« WŠU Ä ÊS ¨WI¹dDë fHMÐË
   Æ ≤r± eÄdÃUÐ UNà eÄd¹Ë UFÐdÄ Î«d²Ä uKO vL ð ¨r± tFK{ ‰uÞ Ícë lÐd*« WŠU ÄËÆ≤±
               Î

 ∫‰U¦*« w UL WÃUŠ q w WŠU *« d¹bI²Ã W³ÝUM*« WŠU *« …bŠË ‰uŠ …dz«œ l{√ ∫V¹—bð
       ≤
         r      ≤
                 rÝ      ≤
                              ∫‰eMÄ WI¹bŠ WŠU Ä :‰U¦Ä
       ≤        ≤        ≤
        rKÄ        rÝ          ∫ UO{U¹dë »U²Â `DÝ WŠU Ä   √
       ≤        ≤        ≤
        rKÄ        rÝ           ∫nBë …—u³Ý `DÝ WŠU Ä    »
       ≤      ≤          ≤
        rKÄ      rÝœ            ∫d³(« sÄ …dOG WFIÐ WŠU Ä  ?ł
      ≤           ≤    ≤
        rÝœ               r       ∫ÂbÁ …d VFKÄ WŠU Ä   œ
      ≤           ≤    ≤
        rÝœ               r          ∫5D K WŠU Ä    ?¼∏µ
                        WŠU *«  «bŠË 5Ð WÁöFë
    ÆWŠU *«  «bŠË 5Ð WÁöFë W dFÄ w U½bŽU ð ‰uDë  «bŠË 5Ð WÁöFë Ê≈


             ølÐd*« d²LO²M Ã«Ë lÐd*« d²L ¹bë 5Ð WÁöFë UÄ ±‰U?¦Ä
vÃ√ rÝœ± tFK{ ‰uÞ Ícë lÐd*« rO Ið bMŽË ¨rÝ ±∞ Ω rÝœ ± Ê√ rKŽ√∫q(«
 ¨rݱ UNMÄ q lK{ ‰uÞ lÐdÄ ±∞∞ ÊuJ²¹ ¨…bLŽ√ ±∞ Ë ·uH ±∞
             Æ≤rÝ ±∞∞ Ω ±∞ ™ ±∞ Ω ≤rÝœ ± Ê√ Í√
             ≤
               rÝ ±∞∞ Ω ±∞ ™ ±∞ Ω ≤rÝœ ±

                ølÐd*« d²LK*« Ë lÐd*« d²LO²M ë 5Ð WÁöFë UÄ ≤‰U?¦Ä
                         ÆrKÄ ±∞ Ω rݱ∫q(«
                  Æ≤rKÄ ±∞∞ Ω ±∞ ™ ±∞ Ω ≤rݱ                                           ∏∂
                                ∫V¹—bð
                                  ∫qLÂ√
                         ÆrÝœ ±∞ Ω ±    √

         Æ≤rÝœ        Ω     ™     Ω ≤±
                         ÆrÝ ±∞∞ Ω ±    »

         Æ≤rÝ         Ω     ™     Ω ≤±
                         ±∞∞∞ Ω r ±    ?ł

     Æ≤           Ω      ™     Ω ≤r ±


                      qzU ÄË s¹—U9

                   ∫WÐuKD*« …bŠuë vÃ≈ ‰uŠ√      ±
                     Æ≤rÝœ vÃ≈ ≤Â¥  √

                     Æ≤rKÄ vÃ≈ ≤rÝ≤  »

                   Æ≤ vÃ≈ ≤rÝ ±∞∞∞   ?ł

                   Æ ≤r vÃ≈ ≤ ≥∞∞∞  œ              YOŠ +Ëbë WFzUAë WŠU *«  «bŠË sÄ       ≤
            ÷—√ WFDÁ qł— Èd²ý« Æ≤ ±∞∞∞ Ω +Ëbë
             WI¹bŠ qLF¹Ë U²OÐ wM³Oà ≤ ±≤∞∞ UN²ŠU Ä
                   Î
   ≤
     ±≤∞∞       Æ—UM¹œ nÃ√ ≤∞ bŠ«uë +Ëbë dF Ð UNO
                      ø÷—_« WFDÁ sLŁ UL∏∑
Æ≤r±∞∞∞ »dÁ_ …—bIÄ ¨WOÐdFë Ê«bK³Ã« iFÐ  UŠU Ä wðü« ‰Ëb'« 5³¹      ≥

          ©≤r® WŠU *«    bK³Ã«  rÁdë
            ¥≥∑∞∞∞     ‚«dFë  ±
            ±∞∞∞∞     ÊUM³Ã   ≤
            ±∏µ∞∞∞     U¹—uÝ   ≥
          ≤≥∏≤∞∞∞      dz«e'«  ¥
            ±∂¥∞∞∞     f½uð   µ


      Î
      ÆU¹bŽUBð UNðUŠU Ä o Ë …—uÂc*« WOÐdFë Ê«bK³Ã« Vð—«   √

   ¨       ¨       ¨       ¨
                øÊUM³ÃË U¹—uÝ w²ŠU Ä ŸuL−Ä UÄ   »

            øf½uð WŠU Ä vKŽ dz«e'« WŠU Ä b¹eð r    ?ł
                                 ◊UA½  ¥

            ÆUNODG¹ Ícë ◊ö³Ã« kŠô√Ë nBë W dž WO{—√ qÄQð√
            Æ© «d²L²M ÃUÐ ® …bŠ«uë WÞö³Ã« ‰uÞ —bÁ√  √

       Æ©WFÐd*«  «dL²M ÃUЮ ø…bŠ«uë WÞö³Ã« WŠU Ä —bÁ√   »

             ÆbŠ«uë lÐd*« d²*« w  UÞö³Ã« œbŽ —bÁ√  ?ł

             Î
     ÆlÐd*« d²*« vKŽ UFÄ ·uÁuë rNMJ1 s¹cë W³KDë œbŽ —bÁ√  œ

       ÆnBë w W³KDë lOLł ·uÁuà WÄ“öë WŠU *« —bÁ√     ?¼

                                       ∏∏
                    ≥
    lÐdLÃ«Ë qOD² Lë WŠU Ä
                                          ◊UA½

          ∫oŠöë ‰Ëb'« qLÂ√ rŁ ¨ÁU½œ√ w WÄuÝd*«  öOD² *« qÄQð√
    ©≥® qJý              ©≤® qJý          ©±® qJý
    ©¥® qJý   ÷dFë ™ ‰uDë © «bŠuë bFЮ WŠU *« ÷dFë           ‰uDë qJAë
   ∏Ω≤™¥        ∏       ≤              ¥     ±
                                        ≤
                                        ≥
                                        ¥
         ...................... Ω WÃUŠ q w  qOD² *« WŠU Ä Ê√ ‰Ëb'« sÄ kŠô√

           Æ÷dFë ™ ‰uDë Ω qOD² *« WŠU Ä ∫Z²M²Ý√

∏π
r ¨Âµ UN{dŽË Â∏ UNÃuÞ qJAë WKOD² Ä t²O{—√  «—UO ë Õö ù qGAÄ ±‰U?¦Ä
                            Î
                     øWO{—_« WŠU Ä UFÐdÄ Î«d²Ä
       Æ÷dFë ™ ‰uDë Ω qOD² *« WŠU Ä Ω WO{—_« WŠU Ä ∫q(«
        Æ≤Â¥∞ Ω µ ™ ∏ Ω

             ∫ WFÝ ÊU¼bë VKŽ sÄ Ÿ«u½√ WŁöŁ ÊU¼bKà q×Ä lO³¹ ≤‰U?¦Ä
              ÊU¼bë sÄ bŠ«uë d²Kë ÊU «–S d²Ãµ ¨d²Ã ≤ ¨d²Ã ±
           UN¹d²ý« w²Ã« W³KFë WFÝ UL Æ≤±∞ U¼—bÁ WŠU Ä wDG¹
             øÂ≥[¥ UN{dŽË µ UNÃuÞ W dž nIÝ ÊU¼œ wHJ²Ã
                 ÷dFë ™ ‰uDë Ω W dGë nIÝ WŠU Ä ∫q(«
             Â ±∑ Ω ≥[¥ ™ µ Ω
               ≤


  Æd²Ã ≤ UN²FÝ W³KŽ Íd²ý« «cà ¨ ±[∑ Ω ±∑ Ω ÊU¼bë  «d²Ã œbŽ
                    ±∞
                                  lÐd*« WŠU Ä
       ∫ÊS tOKŽË ¨t{dŽ Ω tÃuÞ qOD² Ä uN qOD² *« sÄ W Uš WÃUŠ lÐd*«
                     ÆlKCë ‰uÞ ™ lKCë ‰uÞ Ω lÐd*« WŠU Ä
                      ÆtFK{ ‰uÞ lÐdÄ Ω lÐd*« WŠU Ä ∫Ê√ Í√
           ≤
             rÝ ±∂ Ω ¥ ™ ¥ Ω t²ŠU Ä ÊS ¨rÝ¥ Ω lÐdÄ lK{ ‰uÞ ÊU «–S

      Æ «d²L²M ë sÄ ¥ ¨π Á«bFÐ qOD² Ä WŠU Ä ÍËU ð t²ŠU Ä lÐdÄ ≥‰U?¦Ä

  lÐd*« WŠU Ä
                         ølÐd*« lK{ ‰uÞ UÄ
   ≤
   rÝ≥∂
         ø        Æ≤rÝ ≥∂ Ω ¥ ™ π Ω qOD² *« WŠU Ä ∫q(«
                      Æ≤rÝ≥∂ Ω lÐd*« WŠU Ä
Æ≥∂ "UMë ÊU t H½ w t²Ðd{ «–≈ Ícë œbFë u¼ lÐd*« lK{ ‰uÞ Ê–≈
                   ÆrÝ∂ Ω ≥∂ Ω lKCà « ‰uÞ
                                         π∞
                         qzU ÄË s¹—U9

          Î                   Î
       ∫UNMÄ ö V Š√ rŁ WOðü«  öOD² *« sÄ q WŠU Ä U¹uHý —bÁ√   ±
                ÆrÝ¥[≤ ÷dFë ¨ rݱµ Ω ‰uDë    √

                Ʊ∞[± ÷dFë ¨Â≤≥[∏ Ω ‰uDë    »
                ¨Â±±∞ tÃuÞ qJAë qOD² Ä ÂbÁ …d VFKÄ    ≤
                            ÆÂ¥π t{dŽË
                             Î
                         øt²ŠU Ä UFÐdÄ Î«d²Ä rÂ
                     Î          Î
                     øU³¹dIð t²ŠU Ä ‰œUFð U/Ëœ rÂË

 Æ≤Âπ∂ tðbŽUÁ WŠU ÄË ¨Â¥ tO ¡U*« oLŽ  öOD² Ä Í“«u²Ä W¾O¼ vKŽ ¡UÄ ÷uŠ   ≥
                     øUN{dŽ UL rÝœ±≤∞ UNÃuÞË


       øtFK{ ‰uÞ r Æ≤rÝ µ∑∂ t²ŠU Ä qJAë lÐdÄ `OH Õuà     √  ¥
                      Æ©W³ÝU(« WÃü« Âb ²Ý«®
             øUN²ŠU Ä UL Â≥∂ qJAë WFÐdÄ …œU−Ý jO×Ä   »
        rݱ≤                  ∫qJAë w WKKE*« WIDM*« WŠU Ä bł√   µ
rݱ≤


                      rÝ≤
          rݱ∏
  π±
                                      ◊UA½  ∂
lÐdÄ q WŠU Ä V²Â√ ÆUNŽö{√ ‰«uÞ√ XLKŽ  UFÐd*« sÄ WŽuL−Ä wðQ¹ ULO
       øZ²M²Ý√ «–UÄ ÆWÃUŠ q w ⁄«dHë qLÂ√Ë ¨‰Ë_« r Ië w ULÂ
    «bŠË ........ Ω lKCë ‰uÞ
       ¥                 …bŠË ........ Ω lKCë ‰uÞ
                           ≤
          ........
   WFÐdÄ …bŠË ±∂ Ω WŠU *«         WFÐdÄ  «bŠË ........ Ω WŠU *«
                               ¥
               …dÄ≤ ølKCë d³Â …dÄ rÂ
              «dÄ¥ øWŠU *«  d³Â …dÄ rÂ
    «bŠË ........ Ω lKCë ‰uÞ
       ∂                    «bŠË ........ Ω lKCë ‰uÞ
                              ≥
   WFÐdÄ …bŠË ........ Ω WŠU *«         WFÐdÄ  «bŠË ........ Ω WŠU *«
                ........ ølKCë d³Â …dÄ rÂ

            ........ øWŠU *«  d³Â …dÄ rÂ
    «bŠË ........ Ω lKCë ‰uÞ
       ±∞                   «bŠË ........ Ω lKCë ‰uÞ
                              µ
   WFÐdÄ …bŠË ........ Ω WŠU *«          WFÐdÄ …bŠË ........ Ω WŠU *«
                ........ ølKCë d³Â …dÄ rÂ

            ........ øWŠU *«  d³Â …dÄ rÂ

                                            π≤
                                w U{≈ ◊UA½     ∑

   Ê√ ◊dAÐ UN²Ž«—eà ÷—√ WFDÁ cšQð Ê√ lOD² ð ∫wK¹ UÄ pà qOÁ ÆΫd²Ä ≤∞ tÃuÞ ÃUOÝ
   ÷—_« WFDÁ —U² ð nO ƠUN'« lOLł sÄ ÃUO ÃUÐ WÞU×Ä ÊuJð YO×ÐË ¨WKOD² Ä ÊuJð
   ÷—_« WŠU Ä ÊuJð YO×Ð ©W×O× œ«bŽQÐ ÷dFÃ«Ë ‰uDë —U² ð nO Í√ ®qOD² *« Ë√
                                    øsJ1 UÄ d³Â√
   Æ ôUŠ …bŽ »d−²Ã W¹—UL Ä WŠuà Ë√ WOðü«  UFÐd*« WŠuà «b ²Ý« pMJ1 ∫WEŠöÄ
      Ò  Ò
   ƉËb'« w  Už«dHë úÄ«Ë Èdš√  ôUŠ »dł ÆqKE*« qJAë w¼ V¹d−²Ã«  ôUŠ ÈbŠ≈
                    Ò
                            ÆpzöÄ“  UÐUłSÐ p²ÐUł≈ Ê—UÁ
      WŠU *«  ≤∞ Ω jO;« Ê√ sÄ bÂQ²Ã« ÷dFë    ‰uDë  V¹d−²Ã«  ôUŠ
      ≤
       rÝπ    ≤∞ Ω ± ´ π ´ ± ´ π    ±    π      vÃË_«
                                    WO½U¦Ã«
π≥
                             ¥
              Ÿö{_« Í“«u²Ä WŠU Ä
                ÆÊU¹“«u²Ä 5KÐUI²Ä 5FK{ q tO wŽUЗ qJý Ÿö{_« Í“«u²Ä
∫rÝdÃUÐ WMO³*«  «uD)« w `{uÄ u¼ UL qOD² Ä vÃ≈ Ÿö{_« Í“«u²Ä q¹u% wMMJ1
                                        Î
                                        ©UOKLŽ pÖ sÄ oI%√ ®
 œ     …bŽUIë             œ       …bŽUIë         œ
              √                    √             √
 ŸUHð—ô«
                        ŸUHð—ô«
   ?¼       »Ë       ?Š ?¼     »      ?Š      »
           Æœ ?¼ Ë √ qOD² *« WŠU Ä UN H½ w¼ œ ?ł » √ Ÿö{_« Í“«u²Ä WŠU Ä
                             qOD² *« WŠU Ä Ω Ÿö{_« Í“«u²Ä WŠU Ä
                  qOD² *« ÷dŽ ™ qOD² *« ‰uÞ Ω
      Ÿö{_« Í“«u²Ä ŸUHð—« ™ Ÿö{_« Í“«u²Ä …bŽUÁ Ω

                ÆŸUHð—ô« ™ …bŽUIë Ω Ÿö{_« Í“«u²Ä WŠU Ä        ∫Z²M²Ý√

 «bŠuë bFÐ bÂQð√ ® rÝ≤ tŽUHð—«Ë rÝ¥ tðbŽUÁ ‰uÞ —ËU−*« Ÿö{_« Í“«u²Ä ±‰U?¦Ä
                       øt²ŠU Ä UL ©WJ³Aë vKŽ
     œ           √ ÆŸUHð—ô« ™ …bŽUIë Ω WŠU *« ∫q(«
         ŸUHð—ô«                        ≤™¥Ω
 ?Š         »            Æ≤rÝ∏ Ω
     …bŽUIë
WFЗ√Ë WKÄU WFÐdÄ  «bŠË ∂ „UMN WFÐd*«  «bŠuë bFÐ »«u'« W× sÄ oIײë sJ1
Æ`O× »«u'« Ê√ Í√ ¨WFÐdÄ  «bŠË ∏ qJAë WŠU Ä ÊuJ² ©WFÐdÄ …bŠË ≤ ® ·UB½√
                                                   π¥
   rݱµ Ω …bŽUIë ‰uÞ ÊU «–≈ ÆtðbŽUÁ ‰uÞ vKŽ rÝ∂ b¹e¹ Ÿö{√ Í“«u²Ä ŸUHð—« ≤‰U?¦Ä
                         øŸö{_« Í“«u²Ä WŠU Ä UL
                      ÆrÝ≤± Ω ∂ ´ ±µ Ω ŸUHð—ô« ∫q(«
                      ŸUHð—ô« ™ …bŽUIë Ω WŠU *«
                    Æ≤rÝ ≥±µ Ω ≤± ™ ±µ Ω


   ÆrÝ¥Ω tŽUHð—«Ë rݵ Ω tðbŽUÁ ‰uÞ ÍcÃ«Ë ¨wðü« œ ?ł » √ 5FÔ*« WŠU Ä bł ≥‰U?¦Ä
                              ]Ó
                  œ            √                 rݥ

           ?Š             »
                 rݵ
              ÆW¹ËU ²Ä tŽö{√ lOLł Ÿö{√ Í“«u²Ä 5F*« ∫q(«
    w tðbŽUÁ »d{ q UŠ ÍËU ð t²ŠU Ä ÊS Ÿö{√ Í“«u²Ä 5F*« Ê√ U0
    ŸUHð—ô«Ë …bŽUIë ‰uŠ  UODFÄ d «uð bMŽ …bŽUIë Ác¼ «b ²Ý« sJ1Ë ¨tŽUHð—«
                               ƉU¦*« «c¼ w ULÂ
                  ŸUHð—ô« ™ …bŽUIë Ω œ ?ł » √ 5F*« WŠU Ä
                  ≤
                    rÝ ≤∞ Ω ¥ ™ µ Ω

   wMMJ1 czbMŽË 5FLKà s¹dDIë wÃuÞ ‰uŠ  UODFÄ d «u²ð Èdš√  ôUŠ w ∫WEŠöÄ
                                      Î
        Æ”œU ë nBë w W³ÝUM*« …bŽUIë vKŽ ·dFðQÝË ¨5F*« WŠU Ä œU−¹≈ UC¹√
πµ
                                  qzU ÄË s¹—U9

∫WFÐd*«  «bŠuë bFÐ q(« W× sÄ bÂQð√Ë wðQ¹ ULO Ÿö{√ Í“«u²Ä q WŠU Ä bł√        ±

              …bŽUIë                            ŸUHð—ô«        ŸUHð—ô«                  …bŽUIë

                ∫wðQ¹ ULO Ÿö{√ Í“«u²Ä q WŠU Ä V Š√ rŁ —bÁ√      ≤


   rÝ ∏,≥                rÝ ±±,π          rÝ ¥
                                   rÝ π,≥
          rÝ ∑,∏
                        rÝ ±≤
          øtŽUHð—« r Æ±µ tðbŽUÁ ‰uÞË ≤±≤∞ t²ŠU Ä Ÿö{√ Í“«u²Ä       ≥

       øtðbŽUÁ ‰uÞ r Ærݱ≤ tŽUHð—«Ë ≤rݱπ≤ t²ŠU Ä Ÿö{√ Í“«u²Ä         ¥

 w½U¦Ã«Ë ¨rÝ∂ tŽUHð—«Ë rÝ∏ tðbŽUÁ ‰uÞ Ÿö{√ Í“«u²Ä ‰Ë_« ÊUOÝbM¼ ÊöJý         µ
¨Ÿö{_« Í“«u²Ä WŠU Ä wHF{ qOD² *« WŠU Ä X½U «–S Ærݱ∞ tÃuÞ qOD² Ä
   œ                √               øqOD² *« ÷dŽ UL
                         ∫qJAë w 5³*« 5F*« WŠU Ä błË√    ∂
                   rÝ π,∂?ł      rÝ ±∞   »
                                             π∂
                       µ
        WOKJÃ«Ë WO³½U'« WŠU *«
       VFJ*«Ë  öOD² *« Í“«u²*
 ÆÊUIÐUD²Ä 5KÐUI²Ä 5NłË qÂË  öOD² Ä UNFOLł tłË√ W²Ý tà r −Ä  öOD² *« Í“«u²Ä

                          Î
                         ¨U³½Uł ÂuÝd*«  öOD² *« Í“«u²Ä w
          UOKFë …bŽUIë        …bŽUIër −*« tOKŽ dI² ¹ Ícë tłuë wLÝÔ√
                            «
           WLÝ—                              Ò
                   w³½Uł tłË tłuë wLÝÔ√Ë ¨ öOD² *« Í“«u²* vKH ë
                           Ò
       vKH ë …bŽUIë           √
                        UÄ√ ¨ öOD² *« Í“«u²* UOKFë …bŽUIë« qÐUI*«
                         Í“«u²* WO³½U'« tłË_« vL ² tłË_« wÁUÐ
                                       Æ öOD² *«
   sÄ © öOD² Ä Í“«u²Ä® ‚ËbM       s¹uJ²Ã WOðü« ©œ«dH½ô«® WJ³Aë «b ²Ý« wMMJ1
                                      ÆÈuI*« ‚—uë

              ©±®w³½Uł tłË   ©¥®w³½Uł tłË      ‚ËbMBë …bŽUÁ    ©≥®w³½Uł tłË ©¡UDž® UOKŽ …bŽUÁ              ©≤®w³½Uł tłË


π∑
                    öOD² *« Í“«u²* WO³½U'« WŠU *«
      ÆWO³½U'« tNłË√  UŠU Ä ŸuL−Ä w¼  öOD² *« Í“«u²* WO³½U'« WŠU *«
                                  Î
Ω tŽUHð—«Ë ¨rÝ≤ Ω t{dŽË ¨rݵ Ω öOD² *« Í“«u²Ä ‰uÞ WIÐU ë WJ³Aë w ∫ö¦L
                                 ∫ÊS tOKŽË ¨rÝ≥
               Æ≤rݱµ Ω ≥ ™ µ Ω ©±® w³½U'« tłuë WŠU Ä
                     Æ≤rݱµ Ω ©≤® w³½U'« tłuë WŠU Ä
                Æ≤rÝ∂ Ω ≥ ™ ≤ Ω ©≥® w³½U'« tłuë WŠU Ä
                       Æ≤rÝ∂ Ω ©¥® w³½U'« tłuë WŠU Ä
  Æ≤rÝ¥≤ Ω ∂ ´ ∂ ´±µ ´ ±µ Ω WO³½U'« tłË_«  UŠU Ä ŸuL−Ä Ω WO³½U'« WŠU *«

                      öOD² *« Í“«u²* WOKJë WŠU *«
       ÆW² ë tNłË√  UŠU Ä ŸuL−Ä w¼  öOD² *« Í“«u²* WOKJë WŠU *«
                Æ5ðbŽUIë w²ŠU Ä ´ WO³½U'« WŠU *« ÍËU ð Í√
       5ðbŽUIë w²ŠU Ä ´ WO³½U'«WŠU *« Ω WOKJë WŠU *« ¨oÐU ë ‰U¦*« w
                   ÷dFë ™ ‰uDë Ω …bŠ«uë …bŽUIë WŠU Ä
                   ≤
                     rݱ∞ Ω ≤ ™ µ Ω
                       ≤
                       rÝ≤∞ Ω ±∞ ™ ≤ Ω 5ðbŽUIë U²ŠU Ä
                     ≤
                       rÝ∂≤ Ω ≤∞ ´ ¥≤ Ω WOKJë WŠU *« Ê–≈
                                          π∏
 øWOKJÃ«Ë WO³½U'« t²ŠU Ä UÄË ¨ÁœUFÐ√ UÄ ¨ öOD² Ä Í“«u²Ä s¹uJ²Ã `KBð WOðü« WJ³Aë ‰U?¦Ä
   ∫VOðd²Ã«vKŽ ÍËU ð Ác¼Ë tŽUHð—«Ë t{dŽË tÃuÞ w¼  öOD² *« Í“«u²Ä œUFÐ√∫q(«
                                  Æ5ðbŠË ¨ …bŠ«Ë …bŠË ¨ «bŠË ≥
     ≤
      rÝ ±∂ Ω ≥ ™ ≤ ´ ≥ ™ ≤ ´ ± ™ ≤ ´ ± ™ ≤ Ω ‚ËbMBKÃ WO³½U'« WŠU *«
                           rÝ≥ Ω±™ ≥ ΩvKH ë …bŽUIë WŠU Ä
                           ≤

                             ≤
                               rÝ≥ Ω ± ™ ≥ ΩUOKFë …bŽUIë WŠU Ä
                                ≤
           UOKFë …bŽUIë               rÝ∂ Ω 5ðbŽUIë w²ŠU Ä ŸuL−Ä
                             5ðbŽUIë w²ŠU Ä ´ WO³½U'« WŠU *« Ω WOKJë WŠU *«
           w³½Uł tłË                      ≤
                                      rÝ ∂ ´ ≤rÝ ±∂ Ω
                                         ≤
   w³½Uł tłË  vKH ë …bŽUIë   w³½Uł tłË                  rÝ≤≤ Ω

           w³½Uł tłË
                                             ∫W Uš WÃU×Â
                      ÆtłË_« bŠ√ WŠU Ä ™ ¥ Ω VFJLKà WO³½U'« WŠU *«
          ÆVFJ*« lK{ ‰uÞ ™ VFJ*« lK{ ‰uÞ ™ ¥ Ω
                      ÆtłË_« bŠ√ WŠU Ä ™ ∂ Ω VFJLKà WOKJë WŠU *«
           VFJ*« lK{ ‰uÞ ™ VFJ*« lK{ ‰uÞ ™ ∂ Ω
                           Î
                     ∫ÊS rݵ u¼ U³½Uł ÂuÝd*« VFJ*« lK{ ‰uÞ ÊU «–S
                       tłË_« bŠ√ WŠU Ä ™ ¥ Ω VFJLKà WO³½U'« WŠU *«
                         rݱ∞∞ Ω µ ™ µ ™ ¥ Ω
         WLÝ—              ≤


                       tłË_« bŠ√ WŠU Ä ™ ∂ Ω VFJLKà WOKJë WŠU *«
                       ≤
                         rݱµ∞ Ω µ ™ µ ™ ∂ Ω VFJLKà WOKJë WŠU *«
ππ
                               Ò
                              WOH  U³¹—bð
WJ³Aë sÄ tM¹uJð sJ1 Ícë  öOD² *« Í“«u²* WOKJÃ«Ë WO³½U'« WŠU *« UÄ ±
                       øWOðü« ©Íœ«dH½ô« qJAë®                      w³½Uł tłË


               w³½Uł tłË
                                w³½Uł tłË
     UOKFë …bŽUIë         vKH ë …bŽUIë


                      w³½Uł tłË
 øWOðü« WJ³Aë sÄ tM¹uJð sJ1 Ícë VFJLKà WOKJÃ«Ë WO³½U'« WŠU *« UÄ ≤
                                      ±∞∞
                              qzU ÄË s¹—U9

   ∫WŠU *« »U ŠË ”UOIÃUÐ oI%√Ë WOðü«  UL −*« sÄ qJà WO³½U'« WŠU *« —bÁ√     ±

     WO³½U'« WŠU *« »U Š WO³½U'« WŠU *« d¹bIð     r −*«      rÁdë

                           dOýU³Dë ‚ËbM     ±

                             œd½ d−Š      ≤

                             X¹d³Â W³KŽ     ≥

 ∫V Š« rÝœ∂ tŽUHð—«Ë rÝœ ∏ ¨rÝœ±≤ Á«bFÐ qOD² Ä tðbŽUÁ  öOD² Ä Í“«u²Ä        ≤
              ÆWOKJë t²ŠU Ä ≠≤     ÆWO³½U'« t²ŠU Ä ≠±

                        ∫V Š« Ʊ≤ t dŠ ‰uÞ VFJÄ      ≥
              ÆWOKJë t²ŠU Ä ≠≤     ÆWO³½U'« t²ŠU Ä ≠±

  öOD² Ä Í“«u²Ä qJý vKŽ UL¼bŠ√ 5½«e) WO³½U'« tłË_« ¡öDÐ ÊU¼œ qÄUŽ ÂUÁ       ¥
   VFJÄ qJý vKŽ dšü«Ë rݱ≤∞ UNFK{ ‰uÞ WFÐdÄ tðbŽUÁË rݱµ∞ tŽUHð—«
 nOÃUJð X½U rJ dO½U½œ µ ‰œUFð lÐd*« d²*« ¡öÞ nOÃUJð X½U «–S ¨Â± tFK{ ‰uÞ
                                  ø5½«e)« ¡öÞ
         ∫wðü« qJAÃUÐ WMO³*« WJ³Aë V ×Ð ÊuðdJë sÄ ‚ËbM    qLŽ œ«d¹  µ
                        øpÃcà “öë ÊuðdJë WŠU Ä rÂ

                          UOKŽ …bŽUÁ  rݱ∞

        rÝ≤∞
                           rÝ≥∞
                          vKHÝ …bŽUÁ
±∞±
                     ∂
               Âu−(« ”UOÁ
XÄb ²Ý«Ë ¨‰«uÞ_« ”UOIà d²L²M Ã«Ë d²L ¹bÃ«Ë d²*« q¦Ä ‰uDë  «bŠË XÄb ²Ý«
wFO³Dë sL  UŠU *« ”UOIà lÐd*« d²L²M Ã«Ë lÐd*« d²L ¹bÃ«Ë lÐd*« d²*« q¦Ä WFÐd*«  «bŠuë
”UOIà VFJ*« d²L²M Ã«Ë VFJ*« d²L ¹bÃ«Ë VFJ*« d²*« q¦Ä W³FJ*«  «bŠuë Âb ²Ý« Ê√
                 ÆUÄ r −Ä tKGA¹ Ícë ⁄«dHë —«bIÄ ”UOÁ Í√ Âu−(«

                                 VFJ*« d²L²M ë
                        rݱ
Î
U³FJÄ Î«d²L²MÝ Ác¼ Âu−(« …bŠË wLÝ√ Æ          rݱ tFK{ ‰uÞ VFJÄ «c¼
                       rݱ
                    rݱ            Æ≥rݱ eÄdÃUÐ UNà eÄ—√Ë
                                        V¹—bð
              ø ©W³FJ*«  «d²L²M ÃUЮ WOðü«  UL −*« sÄ q r−Š UÄ


≥
 rÝ .......... Ω r−(«                ≥
                           rÝ .......... Ω r−(«≥
 rÝ .......... Ω r−(«              ≥
                          rÝ .......... Ω r−(«
                                            ±∞≤
                            r−×KÃ Èdš√  «bŠË
Æ≥rÝœ ± eÄdÃUÐ UNà eÄ—√Ë VFJ*« d²L ¹bë Ác¼ Âu−(« …bŠË wLÝ√ ÆrÝœ± tFK{ ‰uÞ U³FJÄ lM √
                                      Î
      øÃU²Š√ …bŠË rJ ≥rݱ ŸuMë sÄ W³FJÄ  «bŠuÐ VFJ*« «c¼ ¡qÄ  œ—√ «–≈
 ©≥rÝ® W³FJÄ …bŠË ±∞∞ ÃU²Š√ øÃU²Š√ …bŠË r Ơ«bŠuë sÄ vÃË_« WI³Dë l{√
   ©≥rÝ® W³FJÄ …bŠË ±∞∞ ÃU²Š√ øÃU²Š√ …bŠË r Ơ«bŠuë sÄ WO½U¦Ã« WI³Dë l{√
          ÆVFJ*« d²L ¹bë w ⁄«dHë ¡qÄ qL²J¹ v²Š ¡«dłù« «c¼ w dL²Ý√
               Æ UI³Þ ±∞ ÂeK¹ øpÃcà WÄ“öë  UI³Dë lOLł œbŽ rÂ
 Ʊ∞∞∞ Ω ±∞∞ ™ ±∞ Ω  «dÄ ±∞ ............. ´ ±∞∞ ´ ±∞∞ Ω Ê–≈  «bŠuë lOLł œbŽ
               Æ≥rݱ∞∞∞ Ω ≥rÝœ± Ê√ Í√
±∞≥
                                                      ∫qLÂ√
................. tà eÄd¹Ë ....................... vL     ¹ ± tFK{ ‰uÞ Ícë VFJ*« r−Š      √
................. tà eÄd¹Ë ...................... vL    ¹ rKı tFK{ ‰uÞ Ícë VFJ*« r−Š      »

................. tà eÄd¹Ë ......................  vL ¹ r± tFK{ ‰uÞ Ícë VFJ*« r−Š         ?ł


                                                WF ë  «bŠË
 YOŠ ¨d²Kë vL ð …bŠuÐ …œUFë w ”UIð ¨ÁRK1 Ícë qzU ë r−Š wMFðË ¡UŽuë WFÝ
                                          Æ≥rݱ∞∞∞ Ω ≥rÝœ ± Ω d²Kë
 ≥
   rݱΩ d²KOKı Ê√ kŠô√ Æd²KOKÄ ±∞∞∞ Ω d²Ã± YOŠ d²KOK*« WFzUAë d²Kë ¡«eł√ sÄË
                                                      ±◊UA½
                 Æd²Ã ≤ UN²FÝ …dO³Â W³KŽË d²KOKÄ ≥≥∞ UN²FÝ …dOG dOBŽ W³KŽ
                                      øWO½U¦Ã« l ð ‰Ë_« ŸuMë sÄ W³KŽ rÂ
                                                  Î
                                      Æ¡U*«Ë 5²³KFë «b ²ÝUÐ UOKLŽ oI%√

                            ∫WÃUŠ q w W³ÝUM*« r−(« …bŠË V²Â√ ∫V¹—bð
                        Æ   ..................  nBë W dž r−Š    √

               ™õ≠          Æ..................   »uÝU(« …—Q r−Š    »
                    ´
                          Æ..................   Íu'« ¡«uNë r−Š   ?ł

                          Æ ..................    ÍUý WIFKÄ WFÝ   œ

                          Æ ..................    X¹“ WJMð WFÝ   ?¼

                          Æ .................. …dO³Â WŠU³Ý WÂdÐ WFÝ  Ë

                                                          ±∞¥
                       Âu−(«  «bŠË 5Ð WÁöFë

               øVFJ*« d²L ¹bë w U³FJÄ Î«d²L²MÝ r ±‰U?¦Ä
                         Î
             Æ≥rݱ∞∞∞ Ω ≥rÝœ± Ê√ UOKLŽ U½błË ∫q(«
                        Î
   Ærݱ∞ Ω rÝœ± Ê√ WEŠöÄ sÄ WÁöFë Ác¼ vÃ≈ q u²Ã« wMMJ1
          Æ≥rݱ∞∞∞ Ω ≥rÝ ©±∞™±∞™±∞® Ω ≥rÝœ±

                        øVFJ*« d²*« w Ϋd²Ã r ≤‰U?¦Ä
   d²Ã ±∞∞∞
                        Ærݱ∞∞ Ω ± ∫q(«
          Æ≥rݱ∞∞∞∞∞∞ Ω ±∞∞ ™ ±∞∞ ™ ±∞∞ Ω ≥±
                   ≥rݱ∞∞∞ Ω bŠ«uë d²Kë
      Æd²Ã ±∞∞∞ Ω ±∞∞∞ õ ±∞∞∞ ∞∞∞Ω VFJ*« d²*« Ê√ Í√
                                  ∫qLÂ√
                        ÆrKÄ     Ω ±  √

     Æ≥rKÄ         Ω    ™     ™   Ω ≥±


                       ÆrKÄ    Ω rÝœ±  »

    Æ≥rKÄ        Ω    ™     ™    Ω ≥rÝœ±


                        Æ     Ω r±  ?ł

      Æ≥         Ω    ™       ™  Ω ≥r±
±∞µ
                           qzU ÄË s¹—U9
        ™õ≠
           ´
                        ∫W³FJÄ  «d²L²MÝ vÃ≈ ‰uŠ√   ±
               Æ≥Â∞[∞∂    ¨  ≥
                         rÝœµ   ¨   ≥
                                Â≤

                          ∫W³FJÄ —U²Ä√ vÃ≈ ‰uŠ√  ≤
       Æ≥rÝœ ∏∞∞    ¨  ≥
                  rÝ ÊuOKÄ ±µ   ¨ ≥rÝ∂∞∞∞


              UłUł“ w UNG¹dH𠜫d¹ ÆX¹eë sÄ Î«d²Ã ±∏ UNÐ WJMð  ≥
                  øÂeK¹ WłUł“ r Æ≥rÝ≥∞∞ UNMÄ q WFÝÆΫd²ÄuKO µ∞∞ W U Ä lDÁ w s¹eM³Ã« sÄ Î«d²Ã ¥∞ pKN²Ý« t½√ …—UOÝ ozUÝ błË   ¥
  øs¹eM³Ã« sÄ …bŠ«uë d²Kë w …—UO ë UN²FDÁ w²Ã«  «d²ÄuKOJë œbŽ ‰bFÄ UÄ

  Î
 ÆUOÄu¹  «dÄ ÀöŁ d²KOKÄ µ UN²FÝ ¡«Ëbë sÄ WIFKÄ ‰ËUMð i¹dÄ vKŽ Vłu²¹    µ
        ø ≥rݱ≤∞ UNO ÊQÐ ULKŽ Wž—U ¡«Ëbë WMOMÁ `³Bð Âu¹ r bFÐ
                 Î


lHð—U —U³ *« w d−Š l{Ë Æ≥rÝ ≤µ∞ Z¹—b²Ã« vÃ≈ qB¹ ¡UÄ tO ×bÄ —U³ Ä      ∂
      ød−(« r−ŠUÄ Æ≥rÝ ≥≥∞ Z¹—b²Ã« vÃ≈ q Ë v²Š tO ¡U*« `DÝ
                                       ±∞∂
                         ∫ öOD² *« Í“«u²Ä r−Š

                                w³Aš VFJÄ «c¼


                  WO³A)«  U³FJ*« sÄ ŸuMë fH½ sÄ WŽuL−Ä X³ðÒ —
                                       Ô
                              Æ—ËU−*« rÝdë w ULÂ
                «bŠË ¥ tÃuÞ  öOD² Ä Í“«u²Ä qJAð WŽuL−*« Ác¼
                ©pÖ sÄ oI%√ ®ÆÊUðbŠË tŽUHð—«Ë  «bŠË ≥ t{dŽË


                         5²I³Þ sÄ ÊuJ²¹ r −*« Ê√ kŠô√
                      ÆU³FJı≤ Ω≥ ™ ¥ vKŽ Íu²% ULNMÄ qÂË
                      Î


                     U³FJÄ ≤¥ Ω ±≤ ™ ≤ sÄ ÊuJ²¹ r −*« Ê√ Í√
                     Î
   ÆW³FJÄ …bŠË ≤¥ Ω  öOD² *« Í“«u²Ä r−Š ÊS r−(« …bŠË dOGBë VFJ*« U½d³²Ž« «–≈
           ÆW³FJÄ …bŠË ≤¥ Ω ≤ ™ ©≥ ™ ¥® Ω  öOD² *« Í“«u²Ä r−Š Ê√ Í√
              ŸUHð—ô« ™ ÷dFë ™ ‰uDë Ω

       ÆŸUHð—ô« ™ ÷dFë ™ ‰uDë Ω  öOD² *« Í“«u²Ä r−Š     ∫Z²M²Ý√

 ∫ÊS tO WŁö¦Ã« œUFÐ_« ÈËU ²ð –≈  öOD² *« Í“«u²Ä sÄ W Uš WÃUŠ VFJ*« Ê√ YOŠË
               ÆlKCë ‰uÞ ™ lKCë ‰uÞ ™ lKCë ‰uÞ Ω VFJ*« r−Š
                   ∫tL−Š ÊuJ¹ rÝ≥ tFK{ ‰uÞ Ícë VFJ*U
                             Æ ≥rÝ≤∑ Ω ≥ ™ ≥ ™ ≥
±∞∑
  rÝ∂ ¨rÝ∏ Á«bFÐ qOD² Ä tðbŽUÁË rݱ∞ Ω tŽUHð—«  öOD² Ä Í“«u²Ä ‰U?¦Ä
                                  ÆtL−Š V Š«
                 ÆŸUHð—ô« ™ ÷dFë ™ ‰uDë Ω r−(« ∫q(«
                  Æ≥rÝ¥∏∞ Ω ±∞ ™ ∂ ™ ∏ Ω

                                 qzU ÄË s¹—U9

       øwðQ¹ U2 r −Ä q r−Š UÄ Ær−(« …bŠË q¦1            VFJ*« «c¼      ±
   .................. Ω r−(«  .................. Ω r−(«     .................. Ω r−(«


 ÊU «–≈Ë øW³FJ*« —U²Ä_UÐ d¾³Ã« WFÝ UÄ ÆÂ¥ tFK{ ‰uÞ VFJÄ qJý vKŽ ¡UÄ d¾Ð            ≤
 øtO ¡U*« r−Š UL ¨d¾³Kà ÍuKFë `D ë sŽ ±,µ —«bI0 qI¹ d¾³Ã« w ¡U*« »u MÄ

tJLÝ  öOD² Ä Í“«u²Ä W¾O¼ vKŽ ¡UŽË m¹dH²Ã d²KOKÄ ∑µ∞ UN²FÝ WMOMÁ XÄb ²Ý«             ≥
  ÂeK¹ …dÄ r ÆrÝ∂ ¨ rݱ∞ ¨ rݵ∞ ∫qš«bë sÄ ÁœUFÐ√Ë ¡U*UÐ ¡wKÄË rݱ
                            ø¡UŽuë m¹dH²Ã WMOMIë «b ²Ý«
 tKš«bÐ  U³FJÄ l{Ë b¹d½ ÆrÝ≤∞ ¨rݱµ ¨rݱ∞ qš«bë sÄ ÁœUFÐ√ ‚ËbM                ¥
                  Î
    ø‚ËbMBë qš«œ UNF{Ë lOD² ½ U³FJÄ r Ærݵ VFJÄ q lK{ ‰uÞË


                                                ±∞∏
                    ∑
           Ê«“Ë_«Ë q²Jë ”UOÁ
                                Î
 XLKŽË ¨Â«dGÃ«Ë Â«džuKOJë UL¼Ë ÂU ł_« q²Â ”UOIà 5²OÝUÝ√ 5ðbŠË UIÐUÝ X dFð
                          Æ«dž ±∞∞∞ Ω bŠ«uë «džuKOJë Ê√
                                  Î
 bI «cÃË ¨¡«dAÃ«Ë lO³ÃU WOÄuOë rNðöÄUFÄ w s¹“«u*« ”UMë Âb ² ¹ øU½“Ë Â√ WK²Â ‰uÁ√
                       Î
 WÝ«—œ w UÄ√ ¨ ôU(« Ác¼ q¦Ä w WK²Jë sÄ ôbÐ Ê“uë WLK «b ²Ý« vKŽ …œUFë Xł—œ
 Âb ² ¹Ë …œUÄ sÄ r '« w UÄ —«bIÄ sŽ dO³F²Kà WK²Jë Âb ² ² 5ÄuNH*« 5Ð ‚dHO ÂuKFë
                    Ær −Kà ÷—_« »cł …uÁ —«bIÄ sŽ dO³F²Kà ʓuë
 eÂdÄ sŽ tÐdÁ Ë√ ÁbFÐdOG²ÐdOG²O t½“Ë UÄ√ ¨dOG²ð ô W²ÐUŁ r ł Í√ WK²Â Ê√ pÖ sŽ Z²M¹Ë
                    Î    Î
 w t²ÐUŁ t²K²Â Ê √ lÄ ¨U×¹—√ w t½“Ë sÄ öOKÁ qÁ√ ö¦Ä tKë «— w ÊU ½ù« Ê“u ¨÷—_«
 ¨ULNÐ W U)« ULNð«bŠË Ê“uÃ«Ë WK²Jë sÄ qJK ¨”UOIë  «bŠË YOŠ sÄ UÄ√Æ5²ÃU(«
 ÆWOÄuOë …UO(« w ·uÃQÄ u¼ UL ¨5ÄuNH*« sŽ dO³F²Kà UN H½  «bŠuë Âb ²Ý« ·uÝ qON ²KÃË

                        Ærž ± ≈ d² bë WÁ—Ë WK²Â  √  WK¦Ä√
                      Ærž± ≈ »UIŁ Ê«bOŽ ≥ WK²Â   »

                      Ærž±∞∞ ≈ …—ËbMÐ W³Š Ê“Ë    ?ł

                       Ærž ¥∞∞ ≈ ÂbIë …d WK²Â   œ

                     ÆrGµ∞ ≈ XMLÝ_« fOÂ Ê“Ë     ?¼

                        ÆrGÂ ∂µ ≈ wI¹b Ê“Ë     Ë

                    ÆrG ±≤µ∞ ≈ …—UOÝ WÃuLŠ WK²Â    “
±∞π
                                        ±◊UA½
                     Î
WK²Â nM √Ë ¨Èdš_« bOë w nBë W dž sÄ UÄ U¾OýË b¹ w «džuKOJë —UOŽ qLŠ√
 U½UO³Ã« X³Ł√Ë Èdš√ ¡UOý√ vKŽ W½—UI*« bOŽ√ ÆtMÄ dG √ Â√ «džuKO sÄ d³Â√ ∫¡wAë «c¼
                                       ƉËb'« w

                                        ≤◊UA½
           ÆÊ«eO*UÐ ”UOIÃUÐ oI%√ rŁ WOðü«  ôU(« sÄ q w WK²Jë —bÁ√

         WK²Jë ”UOÁ   WK²Jë d¹bIð    ¡wAë    rÁdë

                         UO{U¹dë »U²Â  ±

                         VÃUÞ W³OIŠ    ≤

                         V²Â WŽuL−Ä    ≥


 «dzUDÃ«Ë sH Ã«Ë  «—UO Ã«Ë WKOI¦Ã« ‰ULŠ_« q¦Ä …dO³Jë ÂU ł_« Ê«“Ë√ Ë√ q²Â ”UOIÃ
      ÆsDë vL ð Èdš√ …bŠË Âb ²Ý« ÊU²O(«Ë WKOHë q¦Ä  U½«uO(« Ÿ«u½√ iFÐË
                ÆrG ±∞∞∞ Ω sDë
                sDë ± Ω rG « ∫Ê√ Í‫أ‬
                  ±∞∞∞
                sDë ∞,∞∞± Ω rG « Ë√


                         ÆsÞ µ Ω qOHë WK²Â   √   WK¦Ä√
                     ÆsÞ ∑ Ω …dOG WK UŠ WK²Â    »

                     ÆsÞ ±∏ Ω …dO³Â WK UŠ WK²Â   ?ł

                        ÆsÞ µ∑ Ω WÐUÐœ WK²Â   œ


                                            ±±∞
                                 ∫WÃuK×Ä WK¦Ä√
                                ∫lL'« "U½ bł√ ±
                   rž ∂¥∞ Ë rGÂ≥∏∞ ´ ržµ∑∞ Ë rGÂ∑≥∞
                      Ó        Ó
                        Î
   ÆiFÐ X% UNCFÐ WKŁUL²*«  «bŠuë ÊuJð YO×Ð U¹œuLŽ 5²K²Jë V²Â√ ∫q(«

                             rGÂ   rž
           Î
 ¨ UÄ«dž uKOJë rŁ ¨ôË√  UÄ«dGë lLł√   ∑≥∞ µ∑∞
 q¹u%Ë rG± vÃ≈ rž±∞∞∞ q¹u% kŠô√Ë     ≥∏∞ ∂¥∞ ´
          ÆsÞ vÃ≈ rG ±∞∞∞    ±±±∞ ±≤±∞
                      ±±±± ≤±∞
                   ©sÞ®± ±±± ≤±∞

    Ærž≤±∞ Ë rG±±± Ë sÞ± Ω rž∂¥∞ Ë rGÂ≥∏∞ ´ ržµ∑∞ Ë rG ∑≥∞ Ê√ Í√
       Ó    Ó       Ó        Ó

   lLł ÆrG ≤∏,µ ‰UIðd³ÃUÐ ¡wKÄ u¼Ë t²K²ÂË rG ∞[µ ⁄—U u¼Ë ‚ËbM WK²Â ≤
            Î
 øWOLJë Ác¼ s×Aà ÂeK¹ UÁËbM rJ ÆsÞ ±,¥µ∂ …ež w ‰UIðd³Ã«  «—UOÐ ÈbŠ≈ ‰ULŽ
                                     ∫q(«
               ÆrGÂ∞[µ Ω ⁄—UHë ‚ËbMBë WK²Â ∫ UODF*«
              ÆrGÂ≤∏,µ Ω ‰UIðd³ÃUÐ ¡uK2 u¼Ë ‚ËbMBë WK²Â
                       ÆsÞ ±,¥µ∂ Ω ‰UIðd³Ã« WK²Â
                        Æo¹œUMBë œbŽ ∫»uKD*«
   tK ÕUH²Ã« WK²Â r Á√ rŁ bŠ«uë ‚ËbMBë w ÕUH²Ã« WK²Â bł√ ∫q(« WDš
                  ÆbŠ«uë ‚ËbMBë w ÕUH²Ã« WK²Â vKŽ
         ÆbŠ«uë ‚ËbMBë w ÕUH²Ã« WK²Â rG ≤∏ Ω ∞[µ ≠ ≤∏,µ ∫q(«
             ÆtK ÕUH²Ã« WK²Â rG ±¥µ∂ Ω ±∞∞∞ ™ ± ,¥µ∂
                       Î
                      ÆUÁËbM µ≤ Ω ≤∏ õ ±¥µ∂

±±±
rGÂ≥∞ ≈ rGÂ≤∏ Ω bŠ«uë ‚ËbMBë w ÕUH²Ã« WK²Â ∫q(« W× sÄ oIײë
    rG±µ∞∞ ≈ rG±¥µ∂ Ω tK ÕUH²Ã« WK²Â
     UÁËbM µ∞Ω ±µ∞∞ ≈ o¹œUMBë œbŽ
     Î
            ≥∞
  ƉuIFÄ »«u'« Ê–≈ ¨µ∞ d¹bI²Ã« sÄ V¹dÁ µ≤ »«u'«

                        qzU ÄË s¹—U9

                       ∫ UÄ«džuKO vÃ≈ ‰uŠ√   ±
           ÆsÞ∞[∞≥   ¨    sÞ ±[≤   ¨   rž≤∞∞
                          ∫ UÄ«dž vÃ≈ ‰uŠ√   ≤
       sÞ ∞[∞∞≤    ¨   sÞ ∂    ¨   rGÂ ¥[≤

                      ∫WMO³*«  «bŠuÃUÐ "UMë bł√  ≥
    sÞ   rGÂ   rž   rGÂ rž       rGÂ rž
                Ω ¥≤∞ ∑µ∞    ´  ∏∞∞ ∂µ∞  √

        rGÂ   rž   rGÂ rž  rGÂ rž
                Ω ±≤ ∏∞∞ ≠ ±∂ ±µ∞        »
            Î       Î  Î
           ∫UFÄ UN½“Ë ÊuJ¹ öŁU2 U9Uš r Æ«dž µ -Uš Ê“Ë   ¥
                          ø«dž ±≤µ  √

                          ø«džuKO  »


             Î
         X½UÂ «–S UMOJÝ ±≤ ¨WIFKÄ ±≤ ¨WÂuý ±≤ …bOÝ  d²ý«    µ
       WK²ÂË ¨rž ±≥µ WIFK*« WK²ÂË ¨rž ±≤µ …bŠ«uë WÂuAë WK²Â
                     Î
       ø…bO ë tðd²ý« UÄ lOLł WK²Â UÄ«džuKO rJ Ærž±µ∞ WMOJ ë

                                    ±±≤
                            ∏
                       sÄeë ”UOÁ
                                   Î
      ÆWO½U¦Ã«Ë ¨WIOÁbÃ«Ë ¨WŽU ë ∫UNMÄ sÄeë ”UOIà WHK² Ä  «bŠË UIÐUÝ X dFð
                                                   U³¹—bð

                        ∫WOLÁdë WŽU ë vKŽ XÁuë q−Ý√Ë WŽU ë √dÁ√            ±
          12                   12                 12

      9         3          9           3       9      3

           6                    6                6


        ∫     ∫                    ∫              ∫

        ÆWO½UŁ .................. Ω WIOÁœ .................. Ω WIOÁœ≥∞ Ë WŽUÝ≤
                                        Ó          ∫qLÂ√     ≤
        ÆWŽUÝ .................. Ω WIOÁœ  .................. Ω    WO½UŁ ¥∏∞∞
                                            Â≤∞∞≥ ÊU O½
                                                         ≥

∫VOł√Ë Â≤∞∞≥ WMÝ .uIð sÄ —ËU−*« qJAë qÄQð√                  ≤∂  ±π  ±≤  µ      X³ ë

        Æ≤∞∞≥ Ø¥ Øπ a¹—U²Ð ¡UFЗ_« u¼ ÂuOë              ≤∑  ≤∞  ±≥  ∂      bŠ_«

   ...................... a¹—U²Ð ...................... u¼ Ϋbž ∫qLÂ√   ≤∏  ≤±  ±¥  ∑      5MŁô«

    ...................... a¹—U²Ð ÊuJOÝ ÂœUIë ¡UFЗ_« Âu¹
                                       ≤π  ≤≤  ±µ  ∏   ±   ¡UŁö¦Ã«
                                       ≥∞  ≤≥  ±∂  π   ≤   ¡UFЗ_«
    ...................... Âu¹ w  ÊuJ²Ý ÂœUIë dNAë W¹«bÐ
                                          ≤¥  ±∑  ±∞   ≥   fOL)«
                      ...................... a¹—U²Ð
                                          ≤µ  ±∏  ±±   ¥   WFL'«
±±≥
                                                                  ÊdÓIë
                                                                  Ú
                                                       ∫‰uI¹ ΫbÃUš XFLÝ
                Æs¹dAFÃ«Ë ÍœU(« ÊdIë w gOŽ√ U½√ ÆÂ≤∞∞¥ ÂUŽ w Êü« gOŽ√
                Æs¹dAFë ÊdIë w UM²OÐ ÍbÃ«Ë vMРƱπ∑∞ ÂUŽ w UM²OÐ ÍbÃ«Ë vMÐ
                                                             øÊdIë u¼ UL
                                                      ÆWMÝ ±∞∞ Ω ÊdIë
      Æ«cJ¼Ë ÊdÁ ≤ Ω ≤∞∞ Ω WMÝ ≤∞∞ ¨WMÝ¥∞∞ Ω ±∞∞ ™ ¥ Ω ÊËdÁ WFЗ√ ÊS tOKŽË
              ±∞∞
                               ∫«cJ¼ ÊËdIë bŽ√^
                   ‰Ë_« ÊdIë           w½U¦Ã« ÊdIë           YÃU¦Ã« ÊdIë
              ∞              WMݱ∞∞            WMÝ≤∞∞                  WMÝ≥∞∞

                                                               ∫⁄«dHë qLÂ√
                 ................
                 dAŽ fÄU)« ÊdIë         ................ ÊdIë       ................ ÊdIë

          WMݱ¥∞∞               WMݱµ∞∞              WMݱ∂∞∞              WMݱ∑∞∞


                 ................ ÊdIë     ................ ÊdIë       ................ ÊdIë

          WMݱ∑∞∞              WMݱ∏∞∞              WMݱπ∞∞              WMÝ≤∞∞∞
                                              ∫WOÃU²Ã«  «—U³Fë w ⁄«dHë qLÂ√
              ........................  ÊdIë w b−Ä√ bÃË Æ±π∂∞ ÂUŽ w b−Ä√ bÃË                    √

........................  ÊdIë w WÂdF*« XFÁË ÆÂ∂≥∂ ÂUŽ w „uÄdOë WÂdFÄ XFÁË                           »

......................... ÊdIë w      WÂdF*« XFÁË Æ±±∏∑ ÂUŽ w 5DŠ WÂdFÄ XFÁË                        ?ł

................. ÊdIë w      bŽuë —b Ʊπ±∑ ÂUŽ w ÂËRA*« ÁbŽË —uHKÐ —b √                         œ

              .................... ÊdIë w  U¼uK²Š« Ʊ≤µ∏ ÂUŽ œ«bGÐ ‰uG*« q²Š«                  ?¼

                                                                      ±±¥
                          WOMÄeë  «d²Hë ÕdÞË lLł
          5MÞ«u*« bŠ_ nðUNë …—uðU w WOÃËbë  U*UJ*« …bÄ XGKÐ ±‰U?¦Ä
            rŁ ¨WO½UŁ ¥µ Ë WIOÁœ ≤∞ Ë WŽUÝ ≤ ∫5OÃU²²Ä s¹dNý w
                  Ó     Ó
    øs¹dNAë w  U*UJLKà wKJë sÄeë UL ¨WO½UŁ ¥∞ Ë WIOÁœ µ∞ Ë WŽUÝ ±
                           Ó     Ó
 WO½UŁ ¥∞ Ë WIOÁœ µ∞ Ë WŽUÝ ´ WO½UŁ ¥µ Ë WIOÁœ ≤∞ Ë WŽUÝ ≤ Ω wKJë sÄeë ∫q(«
      Ó     Ó         Ó     Ó
                      Î
 ∫iFÐ X% UNCFÐ WKŁUL²*«  «bŠuë ÊuJð YO×Ð U¹œuLŽ 5MÄeë Vð—√ q(« qON ²ÃË
                        WŽUÝ WIOÁœ   WO½UŁ
   …bŠ«Ë WIOÁœ vÃ≈ WO½UŁ ∂∞ q¹u% kŠô√    ±  ±
                         ≤  ≤∞    ¥µ
     Æ…bŠ«Ë WŽUÝ vÃ≈ WIOÁœ ∂∞ q¹u%Ë     ±  µ∞    ¥∞ ´
                         ¥  ±±    ≤µ
      ÆWO½UŁ ≤µ Ë WIOÁœ ±± Ë  UŽUÝ ¥ Ω 5ð—ËbKà wKJë sÄeë Ê√ Í√
           Ó     Ó

                         Î
              Æ UŽU ë rŁ ozUÁbë rŁ ôË√ w½«u¦Ã« lLł√ 5IÐU ²*« bŠ√ vN½√ «–S Æπ ∫±µ WŽU ë ÂU9 w WK¹uDë  U U LKà ‚U³Ý √bÐ ≤‰U?¦Ä
 ¡UN½ù oÐU ²*« tłU²Š« Ícë sÄeë UL Ʊ∞ ∫±∞ ∫≥∞ WŽU ë bMŽ ‚U³ ë
                                   ø‚U³ ë
      WŽUÝ  WIOÁœWO½UŁ   WŽUÝ WIOÁœ WO½UŁ
       π   ±µ  ∞ ≠ ±∞ ±∞ ≥∞ Ω oÐU ²*« sÄ“ ∫q(«
                 WŽUÝ WIOÁœ WO½UŁ
 ∂∞vÃ≈ …bŠ«Ë WŽUÝ q¹u% kŠô√ π±∞ ∑∞ ≥∞  ±∞
                  π ±µ ∞ ≠
     ÆozUÁbë ÕdÞ ÂU9ô WIOÁœ
                  ∞ µµ ≥∞
   ÆWO½UŁ ≥∞ Ë WIOÁœ µµ u¼ oÐU ²*« tłU²Š« Ícë sÄeë Ê√ Í√
        Ó

                   Î
        Æ UŽU ë rŁ ozUÁbë rŁ ôË√ w½«u¦Ã« ÕdÞ√
±±µ
                            qzU ÄË s¹—U9
                           ∫wðQ¹ U2 q w "UMë bł√
                               Ì         ±

                     œ      À    œ  À
                                    √
                    ≥µ      ≤µ ´  ≥∞  ≤µ
                  ” œ À        ”   œ  À
                                    »
                  ≤ ±≥ ±µ      ´ µ  ±≤  ≤∞
                   œ À       ”   œ  À
                   ≥∞ ±µ      ≠ ±  ±µ  ≤µ   ?ł

                  ” œ À        ”   œ  À
                  ≥ ≥∞ ±∞      ≠ µ  ¥∞  ≤∞   œ

        Î
 UL Y×³Ä q w UMÄ“ XÁdG²Ý«Ë ¨YŠU³*« sÄ œbŽ w WO²O³Ã« UNðU³ł«Ë vKOà  œ√     ≤
                           ∫wðü« ‰Ëb'« w 5³Ä u¼
              sÄeë    Y׳*«
            ”      œ
                ≥∞    UO{U¹—    Ícë wKJë sÄeë UÄ
                ¥∞   WOÐdŽ WGà        øvKOà t²łU²Š«
            ±    ±∞   W¹eOK$≈ WGÃ
                ≥µ    ÂuKŽ

nÁuð WIOÁœ ±µ Ë WŽUÝ …bÄ —UÝ Ê√ bFÐË ∑ ∫≤µ WŽU ë tÃeMÄ sÄ Wł«—œ V«— oKD½«
       Ó                                 ≥
 vÃ≈ q Ë v²Š Èdš√ WIOÁœ ≤∞ …bÄ ÁdOÝ q «Ë rŁ t²ł«—œ Õö ù WIOÁœ ±∏ …bÄ
                             ∫ÁbBI¹ Ícë ÊUJ*«
          øo¹dDë w Wł«—bë V«— U¼UCÁ w²Ã« WOMÄeë …b*« UÄ  √

            øÁbBÁ Ícë ÊUJLKà tÃu Ë 5Š WŽU ë X½U r     »
                                         ±±∂
                        π
               WDA½√Ë qzU Ä

            rÝ≤

                    KHë               qJAë w …—uBë WŠU Ä UÄ    ±
                  D
               WOMO        rÝ≤
   rݱ≤                               wł—U)« —UÞù« ÷dŽ ÊU «–≈
       rÝ≤
                                      ø UN'« lOLł sÄ rÝ≤
            rÝ≤
             rÝ≤∞

   WFDÁ qš«œ o¹dÞ X¾A½√¨Â∏ UN{dŽË ±µ UNÃuÞ ¨qJAë WKOD² Ä ÷—√ WFDÁ                 ≤
                    ∫qJAë w UL Ÿö{√ Í“«u²Ä W¾O¼ vKŽ ÷—_«
                                       Æo¹dDë WŠU Ä bł√   √

          ¨WŠU *« w 5¹ËU ²Ä 5L Á vÃ≈ ÷—_« WFDÁ o¹dDë XL Á «–≈             »

                                       ør Á q WŠU Ä UL
                Â∏                 Â≤    µ
                           ¹d? ? ? ? Þ
       Â∏
                       o? ? ? ? ? ? ?
±±∑
                Î
     rݵ Ω qOD² *« ‰uÞ ÊQÐ ULKŽ wðü« qJAë w WKKE*« WIDM*« WŠU Ä bł√      ≥
              Ærݱ wKš«bë lÐd*« lK{ ‰uÞ Ê√Ë ¨rÝ≥ Ω t{dŽË
¨rÝ≤µ Ω …bŠ«uë WÞö³Ã« lK{ ‰uÞ lÐdÄ ◊ö³Ð qJAë WKOD² Ä WŽUÁ WO{—√ XDKÐ       ¥
  øW dGë WO{—√ WŠU Ä UL WÞöÐ π∞∞ Ω jOK³²Ã« w Âb ² *« ◊ö³Ã« œbŽ ÊU «–S
                     øUN{dŽ UL Âπ Ω W dGë ‰uÞ ÊU «–≈Ë

                                      ◊UA½   µ

  ÆrÝ≤∞ UN{dŽË rÝ≥∞ UNÃuÞ qJAë WKOD² Ä ÈuI*« ‚—uë sÄ WFDÁ dCŠ√       √

     ÆrÝ¥ Ω UNMÄ q lK{ ‰uÞ WKŁUL²Ä  UFÐdÄ WFЗ√ WFDIë U¹«Ë“ sÄ lDÁ√   »

     Î
ÆvKŽ√ sÄ UŠu²HÄ  öOD² Ä Í“«u²Ä ÊuÂ√Ë ‚—uë WFDIà WOł—U)« ·«u(« vKŽ√ vÃ≈ wMŁ√  ?ł

                  ÆÊuJ²*«  öOD² *« Í“«u²Ä r−Š V Š√      œ


                                w U{≈ ◊UA½ ∂
 Æt³½«uł lOLł sÄ dCš_« ÊuKÃUР×U)« sÄ Êu¼bÄ rÝ≥ tFK{ ‰uÞ VA)« sÄ VFJÄ
                            Î
              ∫rݱ UNMÄ q lK{ ‰uÞ Î«dOG U³FJÄ ≤∑ vÃ≈ tLO Ið -
              øt½uKÄ tłË√ ≥ UNMÄ q w ΫdOG  Î
                              U³FJÄ r  √

             øÊU½uKÄ ÊUNłË UNMÄ q w ΫdOG    Î
                              U³FJÄ r  »

                            Î
               øÊuKÄ jI bŠ«Ë tłË tO ΫdOG U³FJÄ r    ?ł

                             Î
               øÊuKÄ tłË Í√ tO fOà ΫdOG U³FJÄ r    œ

              ¨ÁöŽ√ w —uÂc*« VFJLKà Öu/ lMBÐ wðUÐUł≈ sÄ oI%√
                         ÆtLO Ið rŁ ¨Ã—U)« sÄ tM¹uKðË
                                          ±±∏
             ∏
   ‰UL²Šô«Ë ¡UBŠù«
    ÂUFë «c¼ ¨tKà bL(«                   UM{—√ ÃU²½≈ ÊU nOÂ
     WIÐU ë «uŽ_« sÄ s Š√  sÞ∂∞∞
                                    øÂUFë «c¼

                  sÞ¥∞∞


                  sÞ≤∞∞                      Â≤∞∞∞ Â≤∞∞≤ Â≤∞∞¥
±±π
                    ±
  …bLŽ_«Ë —uBÃUÐ  U½UO³Ã« qO¦Lð WFł«dÄ

Ác¼ ·dF²Ã 5Ä“öë bN'«Ë XÁuë dO uð w ‰Ë«bł w UN{dŽË  U½UO³Ã« rOEMð bOH¹
Ác¼ b¹e¹ …bLŽ_«Ë —uBë UNMÄË WHK² *« ÂuÝdÃUÐ  U½UO³Ã« qO¦9 Ê√ UL ¨UNLNHðË  U½UO³Ã«
                                 Î
            ÆUN²Ý«—œ vKŽ tF−A¹Ë ¨UNOÃ≈ ∆—UIë »c−¹Ë ¨UŠu{Ë  U½UO³Ã«

WÁUDÐ vKŽ V²J¹ Ê√ ·uHBë bŠ√ w ‰UHÞ_« sÄ WŽuL−Ä sÄ œd q sÄ VKÞ ±‰U?¦Ä
                               Ô
          ∫wK¹ UL rNðUÐUł≈ X½UJ tO bÃË Ícë dNAë rÝ« …dOG
    “u9
               ÊU O½    “u9     »¬    ÊU O½     ◊U³ý

               »¬    ‰uK¹√  ‰Ë_« s¹dAð   “u9      ◊U³ý

               “u9     “u9    ÊU O½    “u9      »¬

 ‰uK¹√    »¬                           ∫»uKD*«Ë
                     ÆVÝUMÄ ‰Ëbł w  U½UO³Ã« Ác¼ rOEMð ±
                              ∫VOł√ ‰Ëb'« sÄ ≤
          ønBë ‰UHÞ√ sÄ œbŽ d³Â√ tO bÃË Ícë dNAë rÝ« UÄ   √

            ø U½UO³Ã« rNMÄ XFLł s¹cë ‰UHÞ_« lOLł œbŽ UÄ   »

  øÊU O½ dNý w «ËbÃË s¹cë nBë w ‰UHÞ_« œbŽ vKŽ ‰«bë d Jë UÄ     ?ł

                    ∫—uBë WI¹dDÐ ‰Ëb'« w  U½UO³Ã« q¦Ä√ ≥
                                           ±≤∞
           ©·uHBë bŠ√ ‰UHÞ_ …œôuë dNý√®         ∫q(«
          —«dJ²Ã«     «—Uýù«    dNAë           ±
           ≤       ØØ      ◊U³ý
           ≥       ØØØ     ÊU O½
           µ       ØØØØ      “u9
           ≥       ØØØ      »¬
           ±        Ø      ‰uK¹√
           ±        Ø     ‰Ë√ s¹dAð
           ±µ             ŸuL−*«

         Æ“u9 u¼ nBë ‰UHÞ√ sÄ œbŽ d³Â√ tO bÃË Ícë dNAë   √   ≤
                      ±µ Ω nBë ‰UHÞ√ ŸuL−Ä   »
 ± Ω ≥ Ω ÊU O½ dNý w «ËbÃË s¹cë nBë w ‰UHÞ_« vKŽ ‰«bë d Jë    ?ł
 µ ±µ
               ‰UHÞ_« œbŽ           dNAë     ≥
                               ◊U³ý

                               ÊU O½

                               “u9

                                »¬

                               ‰uK¹√

                              ‰Ë√ s¹dAð
                        Î
                    ÆΫbŠ«Ë öHÞ q¦1    eÄdë
±≤±
 rNðUÐUł≈ XB)Ë ¨rNKLŽ e«dÄ vÃ≈ rNÃu Ë WI¹dÞ sŽ 5Hþu*« sÄ œbŽ q¾Ý ≤‰U?¦Ä
                         ∫wðü« ‰Ëb'« w

                œbFë       ‰u uë WI¹dÞ
                 ∏         …—UO ë
                 ≤         Wł«—bë
                 ±≤         WK U(«
                 ±∞           Î
                       «bÁ_« vKŽ UOAÄ
                         ÆWOÝ√dë …bLŽ_UÐ  U½UO³Ã« Ác¼ q¦Ä√
                ∫WOÃU²Ã«  «uD)UÐ ÂuÁ√ WOÝ√dë …bLŽ_« rÝdà ∫q(«
Î                 Î
U¹œuLŽ w½U¦Ã«Ë ‰u uë WI¹dÞ qO¦L²Ã UOI √ ‰Ë_« s¹bÄUF²Ä 5LOI² Ä 5Dš rÝ—√ ≠±
                              Æ5Hþu*« œ«bŽ√ qO¦L²Ã
ÆWFЗ_« ‰u uë ‚dÞ qO¦L²Ã iFÐ sŽ UNCFÐ bF³Ã« W¹ËU ²Ä ◊UI½ ¥ wI _« j)« vKŽ 5Ž√ ≠≤
    Æ5Hþu*« sÄ 5MŁ« lÐdÄ q q¦1 YO×Ð dHBë sÄ Î«¡bÐ wÝ√dë j)« ל√ ≠≥
 Î  Î
 ©UIO{ öOD² Ä® ΫœuLŽ wI _« —u;« vKŽWFЗ_« ◊UIMë sÄ WDI½ q ‚u rÝ—√ ≠¥
              Ɖu uë WI¹dDà qÐUI*« 5Hþu*« œbŽ ÍËU ¹ tÃuÞ
                               Î   Î
                            ÆrÝdKà U³ÝUMÄ U½«uMŽ V²Â√ ≠µ
           ©rNKLŽ e«dÄ vÃ≈ 5Hþu*« sÄ œbŽ ‰u Ë WI¹dÞ®

           ±≤
           ±∞
         œbŽ
            ∏
        5Hþu*‫∂ ا‬
            ¥
            ≤
                …—UO ë Wł«—bë  WK U(«  Î
                              UOAÄ
                     ‰u uë WI¹dÞ
                                            ±≤≤
                                    qzU ÄË s¹—U9

                           ÈbŠ≈ w rOÁÔ√ »U²JKà ÷dFÄ —«Ë“ œbŽ ÊU       ±
                                          ∫wðQ¹ ULÂ ”—«b*«
 WFL'«   fOL)«      ¡UFЗ_«       ¡UŁö¦Ã«  5MŁô«  bŠ_«   X³ ë    ÂuOë

 ≥∞∞     ≤∞∞       ±µ∞         ±∞∞    ±∞∞   ±µ∞    ≤µ∞    œbFë

     Ϋdz«“ µ∞ qO¦L²Ã            Î
                      eÄdë UÄb ² Ä —uBÃUÐ  U½UO³Ã« Ác¼ qO¦9 »uKD*«Ë
                                      Æ÷dF*« —«Ë“ sÄ
 WŽuL−Ä Èbà qCH*« ◊UAMë `{u¹ ÍcÃ«Ë WOI _« …bLŽ_UÐ w½UO³Ã« qO¦L²Ã« wðQ¹ ULO              ≤
                                          ∫W³KDë sÄ
            ©W³KDë sÄ WŽuL−Ä Èbà qCH*« ◊UAMë®

          “UHK²Ã«

          WFÃUD*«
   ◊UAMë
         W{U¹dë

         »uÝU(«


                  ≤∞ ¥∞ ∂∞ ∏∞ ±∞∞ ±≤∞ ±¥∞ ±∂∞ ±∏∞ ≤∞∞
                           W³KDë œbŽ   ∫WOðü«  «—U³Fë qLÂ√
             ......................            Î
                         u¼ W³KDë WŽuL−Ä Èbà öOCHð d¦Â_« ◊UAMë     √

               ...................... u¼ W³KDë WŽuL−Ä Èbà öOCHð qÁ_« ◊UAMë
                                     Î           »

                   ...................... u¼ »uÝU(« ÊuKCH¹ s¹cë W³KDë œbŽ  ?ł

         ...................... u¼ rNMÄ  U½UO³Ã« lLł - s¹cë W³KDë lOLł ŸuL−Ä     œ
±≤≥
ÊuOKÄ »dÁ_ Ϋ—«bIÄ WOÐdFë —UDÁ_« sÄ œbŽ w ÊUJ ë œbŽ wðü« ‰Ëb'« 5³¹   ≥
                           ÆÂ≤∞∞≤ ÂUŽ w WL ½

           ÊUJ ë œbŽ      dDIë

              ≤        X¹uJë
              µ        Êœ—_«
             ±∑        U¹—uÝ
             ±∞        f½uð
              ¥         ÊUM³Ã

       ∫WOðü«  UFÐd*« WJ³ý vKŽ W³ÝUM*« …bLŽ_UÐ  U½UO³Ã« Ác¼ q¦Ä√
                                     ±≤¥
                     ≤
         ◊uD ÃUÐ w½UO³Ã« qO¦L²Ã«

 ∫wðü« w½UO³Ã« rÝdë WOMOD KHë wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  «dA½ ÈbŠ≈ w œ—Ë ±‰U?¦Ä
              5D K w ‰UHÞ_« ÷U¹— œbŽ —uDð®
                ©WHK² Ä WOÝ«—œ  «uM Ã

          π∞∞
                                 x
          ∏∞∞                  x
                          x
          ∑∞∞           x

   ÷U¹— œbŽ   ∂∞∞
                   x
          µ∞∞
    ‰UHÞ_«   ¥∞∞    x

          ≥∞∞
          ≤∞∞
          ±∞∞
              πµØπ¥ π∂Øπµ π∑Øπ∂ π∏Øπ∑ ππØπ∏ ≤∞∞∞Øππ

                     WOÝ«—bë WM ë
                        Î
 WLOI² *« lDIë Ë√ ◊uD)« sÄ WŽuL−Ä t½_ ◊uD)UÐ öO¦9 w½UO³Ã« qO¦L²Ã« «c¼ wLÝ√
                      ÆrÝdë w 5²OÃU²²Ä 5²DI½ q 5Ð qBð w²Ã«
 ÂUFë sÄ …dL² Ä …œU¹“ w ÊU 5D K w ‰UHÞ_« ÷U¹— œbŽ Ê√ rÝdë sÄ kŠô√
                 Æ ≤∞∞∞ Ø ππ wÝ«—bë ÂUFë v²ŠË πµ Ø π¥ wÝ«—bë

±≤µ
                               ∫VOł√ rÝdë sÄ
                       ørÝdë w wI _« —u;« q¦1 «–UÄ   √

                       ørÝdë w wÝ√dë —u;« q¦1 «–UÄ  »

     øπ∑ Ø π∂ wÝ«—bë ÂUFë w 5D K w ‰UHÞ_« ÷U¹— œbŽ ÊU r         ?ł

øUL¼dOž sÄ d¦Â√ ‰UHÞ_« ÷U¹— œbŽ w …œU¹“ „UM¼ X½U 5²OÝ«—œ 5²MÝ Í√ 5Ð      œ
                                     V¹—bð
          ©U¼dLŽ sÄ lOÐUÝ√ ∂ ‰Ë√ w …—Q u/®

     ∂∞                       x
                          x
     µ∞                x
                  x
              x
WK²Jë  ¥∞
 ©rž)        x
     ≥∞
       x
     ≤∞
     ±∞
     ∞
       ∞   ±   ≤   ≥   ¥    µ   ∂
                ©lOÐUÝ√® dLFë


                ∫VOł√Ë ÁöŽ√ rÝdë w ◊uD)UÐ qO¦L²Ã« kŠô√
                            ørÝdë «c¼ `{u¹ «–UÄ  √

                                  Î
       ølOÐUÝ√ ≥ U¼dLŽ ÊU UÄbMŽ …—QHë WK²Â X½U ©V¹dI²ÃUЮ UÄ«dž r  »

                                  Î
              ø…œôuë bMŽ …—QHë WK²Â X½U ©V¹dI²ÃUЮ UÄ«dž r  ?ł

          Î
          øUÄ«dž µ∞ UN²K²Â XGKÐ UÄbMŽ ©V¹dI²ÃUЮ …—QHë dLŽ ÊU r   œ
                                          ±≤∂
 UL ZzU²Më X½UJ Ÿu³Ý√ w dD*«  UOL WÝ«—bà ŸËdA0 Èb¼ WŽuL−Ä XÄUÁ ≤‰U?¦Ä
                                             ∫wðü« ‰Ëb'« w
           WFL'« fOL)« ¡UFЗ_« ¡UŁö¦Ã« 5MŁô« bŠ_« X³ ë                   ÂuOë
             ±µ      ∂     ¥     ∞      ±∞   ±≤      π  ©rKÄ® dD*« WOLÂ
                                            Î
                                        Æ◊uD)UÐ UO½UOÐ  UODF*« Ác¼ q¦Ä√
                                                    ∫ «uD)«
                                       ÆwÝ√dÃ«Ë wI _« s¹—u;« rÝ—√      √

                                        Î
       ÆŸu³Ý_« ÂU¹√ qO¦L²Ã iFÐ sÄ UNCFÐ W¹ËU ²Ä œUFÐ√ vKŽ wI _« —u;« vKŽ UÞUI½ l{√             »

                                      Î
         UOL qO¦L²Ã iFÐ sÄ UNCFÐ W¹ËU ²Ä œUFÐ√ vKŽ wÝ√dë —u;« vKŽ UÞUI½ l{√               ?ł

                                    Î
             ÆdD*« sÄ rKÄ ≥ 5FÐdÄ q q¦1 YO×ÐË dH Z¹—b²ÃUÐ Uzb²³Ä dD*« ◊uIÝ
                                   ÆWDIMÐ tO WDÁU ë dD*« WOLÂË Âu¹ q q¦Ä√   œ

                                 Æ5²OÃU²²Ä 5²DI½ q 5Ð WLOI² Ä lDIÐ q √      ?¼

                                              Î   Î
                                           rÝdKà U³ÝUMÄ U½«uMŽ V²Â‫أ‬   Ë
                      åŸu³Ý_« w dD*«  UOLÂò

          ±µ                                x


                      x
 ©rKÄ® dD*« WOLÂ
          ±≤
                           x
           π     x


           ∂                             x

                                    x
           ≥

                               x
               X³ ë    bŠ_«  5MŁù« ¡UŁö¦Ã« ¡UFЗ_« fOL)«     WFL'«
                             Âu??O? ë
±≤∑
                           ∫VOł√Ë oÐU ë qO¦L²Ã« kŠô√
                ø¡UŁö¦Ã«Ë bŠ_« wÄu¹ 5Ð dD*« ◊uIÝ dOGð nO ≠±
               øWFL'«Ë ¡UŁö¦Ã« wÄu¹ 5Ð dD*« ◊uIÝ dOGð nO ≠≤
                ø…œU¹“ d³Â√ dD*« WOL  œ«“ 5ÃU²²Ä 5Äu¹ Í√ 5Ð ≠≥
              øsJ1 UÄ d¦Â√ dD*« WOL XBI½ 5ÃU²²Ä 5Äu¹ Í√ 5Ð ≠¥
                 øŸu³Ý_« w WDÁU ë dD* «  UOL ŸuL−Ä UÄ ≠µ


                             qzU ÄË s¹—U9

∫wðü« qJAÃUÐ ZzU²Më XK¦ÄË lOÐUÝ√ ∂ …b* Ÿu³Ý√ q W¹UN½ w W²³½ ‰uÞ WKOLł XÝUÁ   ±
                    ©Ÿu³Ý√ q W¹UN½ w W²³½ ‰uÞ®

             µ∞                      x

                                x
      ©rKÄ® ‰uDë ¥∞                x
                         x

             ≥∞
                     x
             ≤∞

             ±∞    x


             ∞
                  ±   ≤   ≥    ¥   µ   ∂
                           Ÿu³Ý_«
      øYÃU¦Ã« Ÿu³Ý_« W¹UN½ w W²³Më ‰uÞ ÊU ©V¹dI²ÃUЮ Ϋd²LKÄ r  √

              ølOÐUÝ√ ∂ w W²³Më X/ ©V¹dI²ÃUЮ Ϋd²LKÄ r   »

         øΫd²LKÄ ¥∞ W²³Më ‰uÞ `³ √ UÄbMŽ XÁuë sÄ vCÄ r    ?ł

   ø”œU ë Ÿu³Ý_« w Â√ w½U¦Ã« Ÿu³Ý_« w ∫ŸdÝ√ W²³Më u/ ÊU v²Ä     œ

                                         ±≤∏
   WOMOD KHë Êb*« ÈbŠ≈ w ÈdGBÃ«Ë vLEFë …—«d(«  Uł—œ wðü« qJAë q¦1           ≤
                               ∫lOÐUÝ_« bŠ√ ‰öš
       ±∂    x


       ±¥         x       x              …—«d(«  Uł—œ
                    x           x
                                      ©Î«—UN½® vLEFë
       ±≤                           x
                           x
       ±∞
                                   x
…—«d(« Wł—œ ∏     x            x    x           …—«d(«  Uł—œ
                                       Î
                    x
  ©Â®                                   ©öOî ÈdGBë
       ∂         x              x


       ¥

       ≤

       ∞
          X³ ë   bŠ_«  5MŁù« ¡UŁö¦Ã« ¡UFЗ_« fOL)«  WFL'«
                       ÂuOë

               øsJ1 UÄ vKŽ√ ©Î«—UN½® …—«d(« Wł—œ X½U Âu¹ Í√ w     √

                     Î
              øsJ1 UÄ qÁ√ ©öOî …—«d(« Wł—œ X½U ÂU¹√ ØÂu¹ Í√ w    »

 Î
 öOà ÈdGBë …—«d(« Wł—œË Ϋ—UN½ vLEFë …—«d(« Wł—œ 5Ð ‚dHë ÊU ÂU¹_« Í√ w      ?ł

                         ¨         øsJ1 UÄ d³Â√
   UMÃuIÐ —uÂc*« Ÿu³Ý_« w Ϋ—UN½ vLEFë …—«d(«  Uł—œ dOGð n Ë sJ1 q¼        œ

           øŸu³Ý_« ‰öš —«dL²ÝUÐ …b¹«e²Ä X½U …—«d(«  Uł—œ Ê≈
±≤π
∫wðü« ‰Ëb'« w UL X½UJ UÄ Ÿu³Ý√ ÂU¹√ w vLEFë …—«d(«  Uł—œ bLŠ√ q−Ý           ≥

 WFL'« fOL)« ¡UFЗ_« ¡UŁö¦Ã« 5MŁô«          bŠ_« X³ ë         ÂuOë
                                    …—«d(« Wł—œ
 ≤≤    ±∂    ±∏    ±∏     ≤±    ±∑    ±µ
                                      ©W¹u¾Ä®

                            Æ◊uD)UÐ  U½UO³Ã« Ác¼ q¦Ä√

vKŽ WLK ≥∞∞ WŽU³Dà “öë sÄeë q−Ý ¨t²ŽdÝ ”UOÁ qł√ sÄË ¨WŽU³Dë bOFÝ rKFð       ¥
                        ∫wðüU ZzU²Më X½UJ W²Ý ÈbÄ

    ∂     µ    ¥     ≥     ≤     ±       ÂuOë

    ±∞    ±≤    ±≥     ±µ    ±µ    ±∂    ©WIOÁœ® sÄeë

                   ∫VOł√ rÝdë sÄË ◊uD)UÐ  U½UO³Ã« Ác¼ q¦Ä√
      øXÁuë —ËdÄ lÄ hÁUM²¹ Â√ WLK ≥∞∞ WŽU³Dà “öë sÄeë b¹«e²¹ q¼ ≠±
  øXÁuë —ËdÄ lÄ hÁUM²ð Â√ UNÃUŠ vKŽ vI³ð Â√ bOFÝ WŽU³Þ WŽdÝ s ײð q¼ ≠≤


                                         ◊UA½
 Æ◊uD)UÐ UNK¦Ä√Ë WHK² Ä  «uMÝ w w²Ý—bÄ w »öDë œ«bŽ√ sŽ  U½UOÐ lLł√
                                            ±≥∞
                    ≥
               wÐU ×ë jÝuë

   Î          Î
 «–≈ ö¦L ¨d¦Â√ Ë√ 5²LOIà UBO Kð d³²Fð jI …bŠ«Ë WLOÁ sŽ Y׳ÃUРΫdO¦Â ”UMë r²N¹
 vÃ≈ WłU×Ð rKF*« ÊS ¨WOÝ«—bë WM ë ‰öš lO{«u*« bŠ√ w  UÄöŽ …bŽ vKŽ VÃUÞ qBŠ
 WM ë ‰öš tz«œ√ sŽ d³FðË ¨VÃUDë UNOKŽ qBŠ w²Ã« WHK² *«  UÄöFë q¦9 jI …bŠ«Ë WLOÁ
 UÄ u¼ ‰bF*« «c¼ Ê≈ ÆVÃUDë  UÄöŽ ‰bFÄ »U Š vÃ≈ …œUŽ rKF*« «c¼ Q−K¹ «cÃË ¨WOÝ«—bë
                                   Î
   ød¦Â√ Ë√ 5²LOIà wÐU (« jÝuë Ë√ ‰bF*« bł√ nOJ ÆwÐU (« jÝuë rÝ« UC¹√ tOKŽ oKD¹


 jÝuë UÄ Æ UO{U¹dë Y×³Ä w ∏∞ ¨ π∞ ¨ ∑≥ ∫ UÄöFë vKŽ VO$ qBŠ ±‰U?¦Ä
                          øVO$  UÄöFÃ wÐU («
              UÄöFë ŸuL−Ä
           Æ         Ω  UÄöFKà wÐU (« jÝuë ∫q(«
               UÄöFë œbŽ

       ∏± Ω ≤¥≥ Ω ∏∞ ´ π∞ ´ ∑≥ Ω
          ≥     ≥
 wÐU (« jÝuë —bIÐ Àö¦Ã«  «d*« w W¹ËU ²Ä  UÄöŽ vKŽ VO$ qBŠ uà t½√ kŠô√
 «c¼Ë ≤¥≥ Ω ∏± ´ ∏± ´ ∏± Ω tðUÄöŽ ŸuL−Ä ÊS ∏± ¨ ∏± ¨ ∏± ∫tðUÄöŽ X½U Í√
          ÆVO$ UNOKŽ qBŠ w²Ã« WOK _«  UÄöFë ŸuL−Ä fH½ ÍËU ¹ ŸuL−*«±≥±
           rOIë ŸuL−Ä
                   Ω ©rOIë sÄ œbFî wÐU (« jÝuë ∫Z²M²Ý√
            U¼œbŽ
         ÆrOIë ŸuL−Ä Ω rOIë œbŽ × ©rOIë sÄ œbFî wÐU (« jÝuë Ë√

Ÿd³ðË ¨—UM¹œ ≤∞∞∞ mK³0 ‰Ë_« Ÿd³² WÝ—bÄ ¡UMÐ ŸËdAÄ w ’U ý√ WFЗ√ r¼UÝ ≤‰U?¦Ä
mK³0 lЫdë Ÿd³ðË ¨—UM¹œ ¥∞∞∞ mK³0 YÃU¦Ã« Ÿd³ðË ¨—UM¹œ ≥µ∞∞ mK³0 w½U¦Ã«
  øWFЗ_« ’U ý_« UNÐ Ÿd³ð w²Ã« mÃU³LKà wÐU (« jÝuë UÄ Æ—UM¹œ ≤∞∞∞
              UŽd³²Ã« ŸuL−Ä
           Æ         Ω  UŽd³²Kà wÐU (« jÝuë ∫q(«
               UŽd³²Ã« œbŽ
    ≤∞∞∞ ´ ¥∞∞∞´ ≥µ∞∞ ´ ≤∞∞∞ Ω
           ¥
               ±±µ∞∞
       ÆΫ—UM¹œ ≤∏∑µ Ω    Ω
                ¥
 sÄ WŽuL−* wÐU (« jÝuë Ê√ Í√ ¥∞∞∞ º ≤∏∑µ Ê√Ë ≤∞∞∞ æ ≤∏∑µ Ê√ kŠô√
                                 Î
                   ÆU¼d³Â√Ë rOIë Ác¼ dG √ 5Ð ULz«œ dB×M¹ rOIë

bOFÝ qBŠ Æ∑µ u¼  U½Uײī WFЗ√ w bOFÝ  UÄöFà wÐU (« jÝuë ≥‰U?¦Ä
bOFÝ  UÄöFà wÐU (« jÝuë `³ √ r ÆfÄUš ÊUײī w π∞ WÄöFëvKŽ
                         øW L)«  U½UײÄô« w
U¼œbŽ ™  UÄöFKà wÐU (« jÝuë Ω WFЗ_«  U½UײÄô« w  UÄöFë ŸuL−Ä ∫q(«
       ≥∞∞ Ω ¥ ™ ∑µ Ω
    ≥π∞ Ω π∞ ´ ≥∞∞ Ω W L)«  U½UײÄô« w  UÄöFë ŸuL−Ä
         UÄöFë ŸuL−Ä
               Ω W L)«  UÄöFKà wÐU (« jÝuë
         UÄöFë œbŽ
             ≥π∞
         ∑∏ Ω    Ω
             µ
                                        ±≥≤
                             qzU ÄË s¹—U9

                ∫WÃUŠ q w rOIKà ©‰bF*«® wÐU (« jÝuë bł√     ±
                 ±≤ ¨    ±∞ ¨    ∏ ¨    ∂   √

                      µ[≤ ¨ ≤[≥ ¨ ±[µ        »

                         ¥µ ¨ ∂ ±        ?ł
                          π   ≥

   Æ ¥ ¨ ± ¨ ≤ ¨ ≥ ¨ µ ∫rÝu*«  U¹—U³Ä w WOðü« ·«b¼_« w{U¹— o¹d q−Ý
                                Ï   ]      ≤
              øo¹dHë UNK−Ý w²Ã« ·«b¼_« œbFà wÐU (« jÝuë UÄ
                   ]

        ƉUHÞ√ µ W¦ÃU¦KÃË ¨‰UHÞ√ ∂ WO½U¦KÃË ¨‰UHÞ√ ¥ vÃËúà ∫dÝÔ√ ÀöŁ    ≥
              ø…bŠ«uë …dÝ_« w ‰UHÞ_« œbFà wÐU (« jÝuë UÄ

 ∫©WMÝ »dÁô® r¼—ULŽ√ »öÞ WŁöŁ ”—«b*« ÈbŠ≈ w fÄU)« nBë vÃ≈ rC½«          ¥
          øWŁö¦Ã« »öDë —ULŽ_ wÐU (« jÝuë UÄ Æ ±≤ ¨ ±≥ ¨ ±±

     ∫5²Oðü« 5²ÃU(« sÄ q w œ«bŽ_« jš vKŽ tMOŽ√Ë wÐU (« jÝuë bł√       µ
                       ∑ ¨µ ¨≥ œ«bŽúà wÐU (« jÝuë    √

                ≥    µ    ∑
               ±∞∞ ¨π∏ ¨πµ ¨π≤ ¨π∞ œ«bŽúà wÐU (« jÝuë      »


      π∞    π≤       πµ       π∏    ±∞∞

                                økŠô√ «–UÄ±≥≥
                     ¥
   WFÁu²Lë UN−zU²½Ë WOÃUL²Šô« »—U−²Ã«

»—U& vL ð k(« »UFÃ√ q¦Ä »—U−²Ã«Ë  UÞUAMë sÄ Î«dO¦Â Ê√ lЫdë nBë w XL]KFð
                                   Ô
WMJL*« ZzU²Më lOLł b¹b% lOD² ½ UM½√ lÄË ¨Èdš√Ë …dÄ 5Ð dOG²ð UN−zU²½ Ê_ ¨WOÃUL²Š«
Ác¼ sÄ WMOFÄ W−O²½ ŸuÁË sÄ bÂQ²Ã« lOD² ½ ô UM½√ ô≈ ¨WÐd−²Ã« ¡«dł≈ q³Á …dÄ q w WÐd−²KÃ
                          ÆWÐd−²Ã« ¡«dł≈ bFÐ ô≈ WMJL*« ZzU²Më

            lOLł WŽuL−Ä ÊS …bŠ«Ë …dÄ œdMë d−Š ¡UIÃ≈ bMŽ ±‰U?¦Ä
            ô sJÃË {∂ ¨ µ ¨ ¥ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ± } ∫w¼ WFÁu²*« ZzU²Më
            Í√ w ZzU²Më Ác¼ sÄ WMOFÄ …bŠ«Ë ŸuÁuÐ bÂQ²Ã« lOD² ½
              ÆWOÃUL²Š« WÐd& wN WÐd−²Ã« ¡«dł≈  «dÄ sÄ …dÄ

              «d ≥ tÐ ‚ËbM    sÄ …bŠ«Ë …d V×Ý bMŽ ≤‰U?¦Ä
             W¦ÃU¦Ã«Ë ¨¡UCOÐ WO½U¦Ã«Ë ¨¡«dLŠ vÃË_« ∫WKŁUL²Ä
             WŽuL−Ä ÊS ¨WÐu× *« …dJë Êuà WEŠöÄË ¡«œuÝ
             Æ{¡«œuÝ ¨¡UCOÐ ¨¡«dLŠ} w¼ WFÁu²*« ZzU²Më lOLł
             …dÄ Í√ w WÐu× *« …dJë Êuà sÄ bÂQ²Ã« lOD²Ý√ q¼
                 ô  øV× Ã« WOKLŽ q³Á WÐd−²Ã«  «dÄ sÄ
                       rF½  øWOÃUL²Š« WÐd& Ác¼ q¼
                                           ±≥¥
 WEŠöÄË ¡«dLŠ UNFOLł WKŁUL²Ä  «d ≥ tÐ ‚ËbM sÄ …bŠ«Ë …d V×Ý bMŽ ≥‰U?¦Ä
 W−O²Më Ê≈ ÆÈdš√ vÃ≈ …dÄ sÄ dOG²ð ô V× Ã« W−O²½ ÊS ¨WÐu× *« …dJë ÊuÃ
                                  Î
      ÆV× Ã« ¡«dł≈ q³Á W−O²Më ÁcNÐ R³M²Ã« sJ1Ë ¡«dLŠ …d —uNþ ULz«œ w¼
                                 ÆWOÃUL²Š« WÐd& X Oà WÐd−²Ã« Ác¼ Ê–≈


                                                                  V¹—bð
                ∫WOðü« WOÃUL²Šô« »—U−²Kà WFÁu²*« ZzU²Më lOLł WŽuL−Ä V²Â√
                 dšü«Ë …—u UL¼bŠ√ ÊUNłË UNà WLE²MÄ bI½ WFDÁ ¡UIÃ≈                         √

                { .................. ¨ .................. } Æd¼UEë tłuë WEŠöÄË WÐU²Â
 WEŠöÄË ¡«œuÝ  «d µ ¨¡«dLŠ  «d ¥ tÐ ‚ËbM sÄ …bŠ«Ë …d V×Ý                                    »

                        { .................. ¨ .................. } Æ…d¼UEë …dJë ÊuÃ
 ±∞ ¨ÆÆƨ≥ ¨≤ ¨± ÂUÁ—_« qL%  UÁUDÐ ±∞ tO fO sÄ …bŠ«Ë WÁUDÐ V×Ý                                  ?ł

                               ÆWÐu× *« WÁUD³Ã« vKŽ œbFë WEŠöÄË
 .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨ .................. }

                   {  .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨ ..................

         WEŠöÄË Èdš√ WÝ—bÄ o¹d Ë w²Ý—bÄ o¹d 5Ð ÂbIë …dJÐ …«—U³Ä                              œ

              {‰œUFð ¨     .................. ¨ ..................  } Æw²Ý—b* …«—U³*« W−O²½
 Æs¹d¼UEë 5Nłuë vKŽ ◊UIMë ŸuL−Ä WEŠöÄË 5LE²MÄ œd½ Íd−Š ¡UIÃ≈                                  ?¼

           .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨ .................. }

                   ¨ .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨   .................. ¨

                                            { .................. ¨ ..................
±≥µ
                ∫WOÃUL²Š« WÐd& w UÄ W−O²½ ŸuÁË W d
                                     ±◊UA½
 Î
ÆU³ÝUMÄ WLKF*« Ø rKF*« Èd¹ UL Ë√ WOŽUЗ Ë√ WOŁöŁ  UŽuL−Ä vÃ≈ nBë W³KÞ r I¹ ≠±
            Æ…dÄ ≥∞ WLE²MÄ bI½ WFDÁ ¡UIÃSÐ WŽuL−Ä q œ«d √ ÂuI¹ ≠≤
             ∫wðü« ‰Ëb'« w UL UN²Ðd& ZzU²½ WŽuL−*« q− ð ≠≥
                 ÆÆÆÆ WŽuL−*« rÁ—
       —«dJ²Ã«        «—Uýù«         W−O²Më
                              …—u
                              WÐU²Â
        ≥∞                    ŸuL−*«
       oÐU ë ‰Ëb'« vÃ≈ ŸułdÃUÐ WOðü« WK¾Ý_« sŽ WŽuL−*« œ«d √ VO−¹ ≠¥
    ø…dÄ 5Łö¦Ã« 5Ð sÄ …—uBë —uNþ  «dÄ œbŽ vKŽ ‰«bë d Jë UÄ     √

     ø…dÄ 5Łö¦Ã« 5Ð sÄ WÐU²Jë —uNþ  «dÄ œbŽ vKŽ ‰«bë d Jë UÄ    »

               øZ²M²Ý√ «–UÄ Æ5IÐU ë s¹d Jë 5Ð Ê—UÁ√   ?ł

          øWÐU²Jë ŸuÁË W d lÄ …—uBë ŸuÁË W d WÁöŽ UÄ œ
        ∫wðü« ‰Ëb'« qJA¹Ë nBë w  UŽuL−*« lOLł ZzU²½ lL& ≠µ
                 UŽuL−*« lOLł ZzU²½
                  —«dJ²Ã«   W−O²Më
                         …—u
                         WÐU²Â
                        ŸuL−*«
         Æ¥ rÁ— …uD)« w ?ł ¨ » ¨ √ WK¾Ý_« sŽ nBë W³KÞ VO−¹ ≠∂
   WÐU²Jë vKŽ ‰uB(« W d Ë …—uBë vKŽ ‰uB(« W d ÊuJð Ê√ lÁuð√ «–UÄ ≠∑
       ø…dÄ µ∞∞∞ Ë√ …dÄ ±∞∞∞ ∫ «d*« sÄ Î«dO³Â ΫœbŽ WÐd−²Ã« X¹dł√ «–≈
     W d ÊS ¨ «d*« sÄ Î«dO³Â ΫœbŽ WÐd−²Ã« ¡«dł≈ bMŽ ∫W×O×Bë WÐUłù« —U²š√ ≠∏
        ÆWÐU²Â vKŽ ‰uB(« W d ©Ω Ë√ º Ë√ æ® ∫w¼ …—u vKŽ ‰uB(«
                                          ±≥∂
                                                         ≤◊UA½
sÄ Î«dO³Â ΫœbŽ bIMë WFDÁ ¡UIÃ≈ WÐd& qO¦9Ë »uÝU(« «b ²ÝUÐ »öDë sÄ WŽuL−Ä ÂUÁ
                                   ∫WOðü« ZzU²Më vKŽ «uKBŠË ¨ «d*«

±∞∞∞∞ µ∞∞∞ ≥∞∞∞ ≤∞∞∞ ±∞∞∞                            WÐd−²Ã«  «dÄ œbŽ
 ¥π∏≥   ≤¥∏± ±µ±∂         π∏∏       ¥∏∞           …—uBë —uNþ  «dÄ œbŽ
 µ∞±∑   ≤µ±π ±¥∏¥ ±∞±≤              µ≤∞           WÐU²Jë —uNþ  «dÄ œbŽ
 ∞,¥π∏ ∞,¥π∂ ∞,µ∞µ ∞,¥π¥ ∞,¥∏∞ …—uBë —uNþ  «dÄ vKŽ ‰«bë d Jë
 ∞,µ∞≤ ∞,µ∞¥ ∞,¥πµ ∞,µ∞∂ ∞,µ≤∞ WÐU²Jë —uNþ  «dÄ vKŽ ‰«bë d Jë

                         W d Ë …—uBë —uNþ W d ÊQAÐ Z²M²Ý√ «–UÄ
                                øWLE²MÄ bI½ WFDÁ ¡UIÃ≈ bMŽ WÐU²Jë —uNþ
                                                         ≥◊UA½
                                   Î
                                  ∫U³½Uł 5³*« dýR*« d¹Ëbð WÐd& w
                       ÆWMJL*« ZzU²Më lOLł WŽuL−Ä V²Â«               √

          { .................. ¨ .................. ¨ .................. ¨ .................. }
          øWÐd−²Ã« ZzU²½ sÄ W−O²½ q ŸuÁË W dHà pFÁuð u¼ UÄ                    »

     Î          Î             Î
 WEŠöÄË ©ö¦Ä …dÄ ¥∞®  «d*« sÄ U³ÝUMÄ Î«œbŽ dýR*« d¹Ëb²Ð UOKLŽ oI%√                     ?ł

   Æ—u Jë W½—UIÄË d J pÖ sŽ dO³F²Ã«Ë W−O²½ q —uNþ  «dÄ œbŽ±≥∑
                    µ
            WDA½√Ë qzU Ä

         åÊb*« ÈbŠ≈ w Ÿu³Ý√ ‰öš …—«d(«  Uł—œ dOGðò             ±

      ≤µ

      ≤∞                    x   x
                                     x
…—«d(« Wł—œ ±µ          x     x          x


      ±∞      x


      µ

      ∞
           X³ ë   bŠ_«   5MŁù« ¡UŁö¦Ã« ¡UFЗ_« fOL)«  WFL'«
                        Âu??O? ë
               ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ WÐUłûà ÁöŽ√ w qO¦L²Ã« Âb ²Ý«
                    Î
                    øU¾ œ d¦Â√ fIDë ÊU ÂU¹_« Í√ w     √

                    ø…œËdÐ d¦Â√ fIDë ÊU Âu¹ Í√ w     »

     øfOL)«Ë ¡UFЗ_« wÄu¹ …—«d(« w²ł—œ 5Ð ‚dHë ÊU r           ?ł

         øŸu³Ý_« ‰öš …—«d(«  Uł—bà wÐU (« jÝuë UÄ          œ

                                  ∫q(«
                                          ±≥∏
                                                                     ≤
        ‰öÐ          ÂöÝ          qÄ√           nÝu¹       wKŽ


       rݱµ∞        rݱµ∞         rݱ≥µ         rݱ¥∏        rݱ≥≤         ‰uDë
       rGµ≤        rGÂ¥π         rGÂ≥π         rGµ∞        rGµ∞         WK²Jë

                                 ∫VOł√Ë ÁöŽ√ w ‰Ëb'«  U½UOÐ Âb ²Ý√
                                øW L)« ‰UHÞ_« ‰«uÞ_ wÐU (« jÝuë UÄ                 √

        ø‰UHÞ_« lOLł ‰«uÞ_ wÐU (« jÝuë vKŽ rNëuÞ√ b¹eð s¹cë ‰UHÞ_« sÄ
                                       Ú Ó                          »

                                 øW L)« ‰UHÞ_« q²Jà wÐU (« jÝuë UÄ                ?ł

           ø‰UHÞ_« lOLł q²Jà wÐU (« jÝuë sŽ rNK²Â qIð s¹cë ‰UHÞ_« sÄ
                                        Ú Ó                         œ
 ¨w½U¦Ã« Êu½U dNý v²Š XFHð—«  UÁËd;« —UFÝ√ Ê√ WOÄuOë bz«d'« ÈbŠ≈ w d³š œ—Ë                               ≥
                             ød³)« «c¼ q¦9 WOðü« ‰UJý_« Í√ ƉËeMÃUÐ  √bÐ rŁ


                       x


        x                             x                     x     x  x
   dF ë
                         dF ë
                                               dF ë
           x         x            x         x            x
                                             x
                x                                    x


                              x
             w½U¦Ã« Êu½U                 w½U¦Ã« Êu½U                w½U¦Ã« Êu½UÂ
              dNAë                    dNAë                   dNAë
±≥π
                                ∫qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ


                  ©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
    Î
   ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“≠     Î
                 ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠     ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠       Î
                  ©«uCŽ® qO× ÂUA¼≠    ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠


                                    ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë
   Î
  ©«uCŽ® ÍbÃU)« dOMÄ Æ√ ≠      Î
                  ©«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠       Î
                                    ©UI MÄ® 5ÝU¹ Õö    Æœ ≠
©«uCŽ® .uI²Ã«Ë ”UOIëd¹bÄ≠
 Î                    Î
                    ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠     Î
                                   ©«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
                  ©«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠
                   Î                  Î
                                     ©«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠


            VOD)« s¹bë rKŽ ≠         Æœ ≠     WKLFë Êu—UA*«
                        qÄU w׳ ∫»U²Jë qLŽ Wý—Ë wbL×Ä Æœ ≠
  p¹bë ÍbFÄ dOAÐ ≠
     dO¼“ ≠       œ«uŽ œU¹“ ≠ qÄË— ≠ …dŽUOÝ bLŠ√ ≠ OÄ ≠ WJЫuý e¹eŽ Æœ ≠ ≠
                  “uL(«         bLŠ Êu        w½ôu'« qO³½
  —œU½ bL×Ä ≠       —«dÄ dÝU¹ ≠ w½U¼ ≠
                  `ÃUBë     dO‡AÐwvKOà ≠ WH¹dŽ ≠ »dë uЫ ‰œUŽ‰ULł ≠
                              O³K³Ã«        XÐUŁ ≠
                          ÕU³  …œUž ≠         U¹UDŽ qzU½ ≠
                 ¨tKë bL×Ð w½U¦Ã« ¡e'« -

								
To top