islam_G5_P2 by uaz90

VIEWS: 1,251 PAGES: 98

									A-PDF MERGER DEMO
   µ WO ö
   w U « ¡e'«
          ù« WO d «   5D K W Ëœ
              w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
                 rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
                   5D K W ˜
                w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
         WOÄöÝù« WOÐd²Ã«
              wÝUÝ_« fÄU)« n‡BKÃ
                   w½U¦Ã« ¡e‡'«
                                      ÊuH R*«
         rýU¼ œuL×Ä ‰ULł             åUI‡‡ MÄò ÍË«eGë œuL×Ä bÃUšÆœ
                              Î
         b¹“ uÐ√ nÝu¹ wKŽ                WÄöÝ vHDBÄ tKëb³Ž
åZ¼UM*« eÂdÄò ÍË«dBIë Í“u  UÂdÐ                  ÿuH×Ä b¹d qO³½
        5D K WÃËœ w wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
Â≤∞∞µ /≤∞∞¥ wÝ«—bë ÂUFKà UNÝ—«bÄ w wÝUÝ_« fÄU)« nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â f¹—bð
                                               ÂUFë ·«d‡ýù«
                                  hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
                                  5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ


                                            Z¼UM*« e‡ÂdÄ
                                      hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ÍuÐdð ·«dý≈

                                                WOMHë …dz«bë
                                        U‡ÂdÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
                                       w ¹bë W³¼ ∫   r‡O‡LBð
                              Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
                               Í“u  UÂdÐ ¨VOD)« bLŠ√ ∫ ÍuGà d¹d%
                                 w ¹bë Í“u ÊUNLÝ√ ∫ bO‡‡‡‡CMð
                                      bLŠ√ ÂUBŽ ∫ Âu‡‡‡‡‡Ý—


                                        dŽUAë ÂU9 ∫ wLKŽ rOJ%
                                             Ò

                               WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
                    ÕbÐ s Š Íb−Ä           åUI MÄò wÄËbIë wKŽ Ê«ËdÄ Æœ
                   wŽU dë wM Š UNÄ              vHDBÄ V¹– …eLŠ Æœ
                    »UDŠ bOý— d¼UÄ             gD³Ã« 5 Š e¹eFë b³Ž
                                          WKAë qOKš ÊU ž

                   WO d    « v Ë_« WF D «
                     ‡¼ ±¥≤µØÂ≤∞∞¥
          Z‡¼UM*« eÂdÄØ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l‡³Dë ‚uIŠ lOLł c
          5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
              ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
                    e-mail:pcdc@palnet.com
                                                bONL
  UŠuLÞ oOIײà ªWOMOD KHë WO uB)« wŽ«d¹ ÃUNMÄ l{Ë …—Ëd{ wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  √—
 …œU?O? ë ¡UM³Ã UL?NÄ U?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMOD K ÃUNMÄ ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?ë 5?Ð t?½U?JÄ cšQ¹ v²Š wMOD KHë VFAë
         ÎÒ Î
                                      Î
 W¹dA³Ã« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U ½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dÁu1bÃ«Ë rOIë aOÝd²Ã UÝUÝ√Ë wMOD KHë VFAKà WOMÞuë
                            Æ…—«“uKà WO L)« WD)« ∆œU³Ä UN² Ý— w²Ã« WÄ«b² *«
 w?Ãu?ð «c?à ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNÃöš sÄ w²Ã« rOKF²Kà W Ozdë WKOÝuë t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
 bOÐ vÃË_« …«œ_«Ë ¨rKF²Kà jOÝuë —bB*« t½_ ªÃUNM*« d UMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JÃUÐ W Uš W¹UMŽ …—«“uë
 Íd?Ý_« rKF²Ã«Ë WOK;« W UI¦Ã«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²Ã« qzUÝË sÄ ÁdOž vÃ≈ W U{≈ ¨VÃUDÃ«Ë rKF*«
                                        Æ…bŽU *« jzUÝuë sÄ U¼dOžË
 V²Jà wMOD KHë ÃUNMLKà UN²Dš sÄ W ÄU)« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞µØ≤∞∞¥ ® ÂUFë «c¼ …—«“uë  dÁ√
 sÄ WOÝUÝ_« ·uHBKà w¼Ë WIÐU ë qŠ«d*« V²Âd¹uDð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨5OÝUÝ_« dýUFÃ«Ë fÄU)« 5HBë
                 ÆW¹u½U¦Ã« WKŠd*« V²Â UNF³²²ÝË ¨lÝU²Ã« vë ”œU ë sÄË ¨lЫdë vë ‰Ë_«
  Î
 ¨UÐU²Â ≤≥∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š …dAFë ·uHBKà  e$√ w²Ã« rKF*« WÃœ√Ë WOÝ—b*« V²Jë bFðË
 q?NÝ »uKÝQÐ X{dŽ  U?Äu?K?F?ÄË  U?½U?O?Ð s?Ä tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
              Ô
 WDA½_«Ë qzUÝuÃ«Ë ¨f¹—b²Ã« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýRÄ sLC²ð ¨WŽuM²Ä  «d³š dO u²Ã ªwIDMÄË
                     ÆÁöŽ√ …—uÂc*« WO L)« WD)« ∆œU³Ä lÄ Â¡ö²ðË ¨.uI²Ã« VOÃUÝ√Ë
                              ÎÒ
 ¨U?N? ?¹—b?²?Ð ÊuÄuI¹ s¹cë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²Ã« W—UA0 U?¹u?M?Ý U?¼ƒ«d?Ł≈Ë UN×OIMðË V²Jë WFł«dÄ r²ðË
  «dOG²Ã« lÄ Â¡ö²ð w ªd¹uD²Ã«Ë q¹bF²Kà WKÐUÁ WO³¹d&  UF³Þ WFЫdë vë vÃË_« sÄ  UF³Dë …—«“uë ÈdðË
 ‰c?³ð UÄ —«bI0 œ«œeð wMOD KHë wÝ—b*« »U²Jë WLOÁ Ê≈ Æ…UO(«  «—UNÄË włuÃuMJ²Ã«Ë wLKFë ÂbI²Ã« w
 ÊuŁb×¹ s¹cë ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽ≈ ‰U−Ä w 5BB ²*« sÄ sJ2 œbŽ d³Â√ W—UAÄ sÄË œuNł sÄ tO
                                                ÎÒ
 w? Z?¼U?M?*« e?Âd?Ä U?N? Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« sÄ WFÝ«uë  UOKLFë ‰öš sÄ ¨rOKF²Ã« w U?¹d¼uł «d?OOGð    Î
                     ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Ícë sÞuë w dÞ w ëdšù«Ë nOÃQ²Ã« wÃU−Ä
  U?L?EM*«Ë  U ÝR*« vÃ≈ d¹bI²Ã«Ë dJAë q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF ¹ô wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
         ÆZ¼UM*« ŸËdA* wÃU*« UNLŽbà ªUJO−KÐ WÄuJŠ W U ÐË WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë ¨WOÃËbë
 w? ¹—U²Ã« wMÞuë qLFë «c¼ “U$≈ w X—Uý w²Ã« ¨WOMÞuë W¹uÐd²Ã«  «¡UHJÃUÐ d H²Ã …—«“uë Ê√ ULÂ
 ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²Â—UAÄ vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²Jë œ«bŽSÐ ÂuIð w²Ã« ¨W¹uÐd²Ã« ÊU−Kë ‰öš sÄ
 ¨s?¹—d?;«Ë ¨5?H?ÃR?*«Ë ¨—«d?Áù«Ë ¨Z?¼U?M?*«e?Âd?ÄË ¨W?¹—«“u?ë Z?¼U?M?*« ÊU' qLAðË ¨tFÁuÄ V Š q?     y
 V²Jë ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUDÃ«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5ÄUÝdÃ«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLFë  Uý—uÐ 5—UA*«Ë
                                       ÆoO³D²Ã« ¡UMŁ√ Ê«bO*« sÄ WOÝ—b*«
wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
    Z¼UM*« e‡ÂdÄ
   ≤∞∞µ w½U¦Ã« Êu½UÂ
                                                 W bI

        Ì
¨ÂU?½_« dOš ©¶® b?L?×?Ä t?O?³?M?Ð U?M?OKŽ rF½√Ë ¨ÂöÝù« s¹bÐ UMÄdÂ√ ¨UOKFë  UHBÃ«Ë ¨vM ×ë ¡U?L?Ý_« tà ¨tKà bL×ë
                                               ∫bFÐË ¨Ê¬dIë tOKŽ ‰e½√Ë
                   Î     Î    Î
Ác?¼ oOIײà »U²Jë «c¼ ¡U?ł UM¼ sÄË ¨U?OÂuKÝË ¨U¹dJ Ë ¨U?¹b?zUIŽ rK Lë œdHë ¡UMÐ v?Ã≈ ·b?Nð WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÊS
         Î
W?¹uÐd²Ã« ȃdÃ«Ë U?L?−? ?M?Ä˨w?ÝU?Ý_« f?ÄU ë nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNMLà WC¹dFë ◊uD Kà WLłdð ÊUÂË ¨ U¹UGë
                                             .wÃUFë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uÃ
¨r¹dJë ʬdIë∫XKLý XÝ  «bŠË wÝUÝ_« fÄU ë nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â sÄ w½U¦Ã« ¡e−ë sLCð bÁË
                Æ V¹cN²Ã«Ë dJHë˨tIHÃ«Ë ¨W¹u³Më …dO ë˨n¹dAë Y¹b×ë˨WOÄöÝù« …bOIFëË
                             Î    Î
rKFLë `BM½Ë ¨ÂUJŠ√Ë d³ŽË kŽ«uÄ sÄ UNO UÄË ¨WFÁ«uë …—u à UOÃULł≈ «dO Hð r¹dJë ʬdIë …bŠË XÃËUMð bÁË
                         ÆUNLN Ë UNEHŠ W³KDë vKŽ qN ¹ w ªqBHë —«bÄ vKŽ UNF¹“u²Ð
    Æ©¶® bL×Ä ‰uÝdë  «eOLÄË ≠Âö ë rNOKŽ≠ qÝdë  UH ∫UL¼ sOÝ—œ …bOIFë …bŠË XÃËUMð bÁË
rNH¹Ë ¨VÃUDë UNEH×Oà ª©¶®‰uÝdë Y¹œUŠ√ sÄ …—U² Ä Y¹œUŠ√ WŁöŁ XÃËUMð bI n¹dAë Y¹b×ë …bŠË UÄ√
                                  . UNO  …œ—«uë WOŽdAë ÂUJŠ_«Ë WOÃULłù« UNO½UFÄ
                Î
rNðUO×Cð vKŽ VÃUDë nIOà ¨¡U ½Ë ôUł— ©¶® tKë ‰uÝ— WÐU×Bà W dAÄ nÁ«uÄ XÃËUMð bI …dO ë …bŠË UÄ√
             Î
                       ÆrNÐ Íb²I¹Ë o×ë vKŽ  U³¦Ã«Ë ¨ÂöÝù« dA½ qO³Ý w
…ö Ë ¨W½uM Lë  «uKBÃ«Ë ¨ WFL−ë …ö ”Ë—œ  ¡Uł -qłË eŽ- tЗ …œU³Ž w ÌWM]OÐ vKŽ VÃUDë ÊuJ¹ v²ŠË
                         ÆqłË eŽ tÐdÐ WIOŁË WK vKŽ VÃUDë vI³Oà dðuë
s¹bë «c¼ ‰uŠ WOKIFë t—«bÄ WOLMðË ¨VÃUDë dJ ¡«dŁ≈ UN½Qý sÄ lO{«uÄ XÃËUMð bI V¹cN²Ã«Ë dJHë …bŠË UÄ√
          Ì  .tFL²−ÄË t HMà UF U½ tÐdà «dÂUý ÊuJO ¨WOÄöÝù« ‚öš_«Ë »«œüUÐ Âe²KOÃ˨tKL×¹ Ícë
                    Î     Î
                             Î
sÄ dO³Â œbFÐ »U²Jë œË“ ¨tðUŽu{uÄ Õdý ‰ËUMð w rKFLë vKŽ öON ðË ¨»U²Jë ·«b¼√ oOI×ð vKŽ Î U dŠË
          Ó= Ô
Vł«Ë® Ê«uMŽ X×ð ÊU UL ¨WOH Ë WO²OÐ vÃ≈ »U²Jë  UÞUA½ XL Á bÁ˨WHK² Lë W¹dOJH²Ã«  U¹u² LÃUÐ WDA½_«
Ï
©◊UA½® Ê«uMŽ X×ð ¡Uł UÄ UÄ√ ¨tLOOI²Ã W³ÝUMLë WKOÝuë rKFLë b−¹ Ê√ vKŽ ¨XO³Ã« w tÐ ÂuI¹ Ê√ VÃUDë vKŽ ©w²OÐ
 U?ÞU?A?½ Õd?²I¹ Ê√ rKFLKÃË ¨nBë qš«œ  UŽuL−Ä qJý vKŽ tÐ ÂUOIë W³KDë nKJ¹ Ê√ rKFLë `BMO ©dJ √® Ë√
¨ s?¹—U?L?²?Ã«Ë W?D?A?½_« lOLł qŠ ◊d²A¹ ôË ¨cOÄö²Ã« Èu² ÄË VÝUM²ð UNðUŽu{uÄË WOÄöÝù« WOÐd²ÃUÐ oKF²ð Èdš√
                      .rNOKŽ ‰UIŁ≈ ÊËœ rNðU¹u² ÄË VÝUM²¹ ULÐ W³KDë nKJ¹ Ê√ rKFLKà UL½≈Ë
                                            Ò      Î
rNð«d³ Ð U¼Ëb dOà ª ULKFLÃ«Ë sOLKFLë UM½«uš≈ Íb¹√ sOÐ WÐd−²Ã« Ác¼ lC½ UM½S «cà ¨ÁbŠË tKà ‰ULJë ÊS UÄU²šË
 Ær¼œuNł lOL−Kà s¹dÂUý œuAMLë ·bNë vÃ≈ ‰u uÃ«Ë qLFë «c¼ ¡«dŁùªrNðUŠ«d²Á«Ë rNðUþu×KÄË rNЗU−ðË
                      u² wà tKà tKëË
                     oO oOëu²Ã«ËwÃË«Ë

Êu‡‡HÃR*«
                         U‡‡‡¹u‡‡²;«
                      . dJ « ʬdI «
                                 u«
  ≥         © ≤∂ -± ® WF «u « …—u ∫ ‰Ë_« ”—b «
                                v‡ Ë_« …b
 ∏          © µ∂ -≤ ® WF «u « …—u ∫ w U « ”—b «

±≤         © ¥ -µ ® WF «u « …—u   ∫ Y U « ”—b «

±∂          © π∂ - µ ® WF «u « …—u ∫ l «d « ”—b «
                                u«
                   WO ö ù« …bOIF «
                                W‡O U « …b
≤±      -Âö   « rNOK - q d « UH   ∫ f U « ”—b «

≤∂        ©¶®bL     ‰u d « «eOL ∫ ”œU   « ”—b «


                    n dA « Y b     «
                                 u «
                                W‡ U « …b
≤∏              o  « rK L « ∫ l U  « ”—b «

≥±               ÊUL ô« —UL s ∫s U « ”—b «

≥∂           dO tK Ád √ s RL « ∫l U « ”—b «


                      W u M « …dO  «
                                 u«
                                W‡F «d « …b
¥±          UO U B « n «u s ∫ d UF « ”—b «

¥µ       W U B « n «u s ∫ dA ÍœU       « ”—b «

µ±   -Âö   « tOK - v u WB ∫ dA w U « ”—b «


                          tIH «
                                u«
                                U)« …b


µπ            WFL   « …ö  ∫ dA Y U « ”—b «

∂¥         W uM L «   «uKB « ∫ dA l «d « ”—b «

∂∏             d u « …ö   ∫dA f U   « ”—b «
                                W
                    V cN «Ë dJH «
                                u«
 ≤      t «œ¬Ë b   L « sM   ∫ dA ”œU  « ”—b «
                                « …b
 µ            VOD « ÂöJ « ∫ dA l U    « ”—b «
                                W œU
 π            i dL « …œUO ∫ dA s U « ”—b «

∏≥                rFM « dJ   ∫l U « ”—b «

∏               gG « r d   ∫ÊË dAF « ”—b «
   ±
r¹dJë ʬdIë
        ≤
                      ±
                 WFÁ«uë …—uÝ
                 ©≤∂ - ±®  U¹ü«
                kHŠË dO Hð       WÄUOIë Âu¹ ∫
           Ô
      XÃeÓ∫
        Ô

     X²²Hð ∫
     Ú Ò
     Î Ô Î
     UÁdH²Ä «—U³ž ∫

           Î
           U UM √∫
     Ô
  WM−ë q¼√ ∫
    —UMë q¼√ ∫
  ”U??M??ë v??K?Ž√ s??Ä∫
    ]       Ú
    WM−ë w WÃeMÄ
  ”UMë sÄ …dO³Â WŽULł ∫
       Ï   Ï
  V¼cÃUÐ Włu MÄ ∫
       
    WM−ë »«dý sÄ ∫

   rN³OB¹ ô ∫
    Ô
       UN³³ Ð Ÿ«b
           Ï
   Ô
  rNÃuIŽ V¼cð ô∫
      Ô Ó
       ÿuH×Lë ∫

                  UNO½UFÄ rN Ë UNEHŠ W³KDë vKŽ qN Oà qBHë —«bÄ vKŽ WFÁ«uë  U¹¬ Ÿ“uð *
≥
                                …—uÒ Ã« Íb¹ sOÐ
                          ]        
            ∫WOðü«  UŽu{uLë XÃËUMð bÁË ¨WOJLë —uÒ Ã« sÄ WFÁ«uë …—uÝ
                                       Ô
¨s?OLOë q?¼√Ë ¨Êu?I?ÐU ë ∫w¼ Ì·U?M √ W?Łö?Ł r?N ¨WÄUOIë Âu¹ ”U?Më ‰«uŠ√ ÊU?OÐ≠ ±
     Ô               Ô                  Ô
                  ÆrNMÄ nM q ¡«eł XMOÐË ¨‰ULAë q¼√Ë
                         = Ó     ]      Ô
. d−AÃ«Ë Ÿ—eë  U³½≈Ë ¨ÊU ½ù« oKšË¨dDLë ‰«e½S¨-vÃUFð - tKë …—bÁ d¼UEÄ iFÐ dÂ– ≠ ≤
                ÚÓ                      Ô
                                     
                              Ær¹dJë ʬdIë W½UJÄ ÊUOÐ ≠≥
                                         Ô
                ÆtKł√ sO×¹ UÄbMŽ  uLë l œ sŽ ÊU ½ù« e−Ž ÊUOÐ ≠¥
                 Ô Ô           Ú        Ô


                             WL¹dJë  U¹ü« Õdý
                                ∫sŽ ”—bë  U¹¬ Àbײð
                                     Ô   ]


                                        Î
                            tëu¼√Ë WÄUOIë Âu¹ n Ë ∫ôË√

                                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                   .˚

U?Ä«u?Á√ tKë l? d?¹ Âu?O?ë «c¼ w Ë ¨tO p?ý ô lÁ«Ë W?ÄU?OIë Âu?¹ Ê√ W?L?¹dJë  U¹ü« b?ÂRð
Î       Ô             ]   Ï        Ó ] Ô       Ô    =
ÊËd? UJë UÄ√ ¨rNÃULŽ√ ¡«eł W?M?−ë rNKšb¹Ë s?OMÄRLë W½UJÄ t?Kë l dO ¨s¹dš¬ i?H ¹Ë
      ]      Ó  Ó ]     Ô Ó     Ó   Ô Ô        Ô  Ó
                               Ô Ô         ^ Ô
                       Æ r]MNł —U½ rNKšb¹Ë rN¹e ¹Ë tKë rNÃcO
                             Ó         Ô
‰U?³−ë X?²H?²ðË ¨«b?¹bý ô«eÓ ÷—_« ‰e?Ãeð Y?O?Š ¨W?ÄUOIë Âu?¹ ‰«u¼√  U?¹ü« sO?³ðË
Ô    Ô ]Ó ÓÓ Î    Î  Ô   Ô  ÔÔ         Ó    Ô   Ô =
                                     Î    Î
                                     Æ«dŁUM²Ä «—U³ž `³BðË
                                            Ô Ô                                                ¥
                                       Î
                          WÄUOIë Âu¹ ”UMë ·UM √ ∫UO½UŁ

                                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                        Æ˚

         ∫w¼ Ì·UM √ WŁöŁ WÄUOIë Âu¹ ”UMë Ê√ WIÐU ë  U¹ü« sO³ð
              Ô       Ó Ó    ] Ô    Ô   Ô =
  ]  Ò                     
¨rOFMë  UMł w UOKŽ ‰“UMÄ r¼dOBÄ ¡ôR¼Ë ¨`ÃUBë qLFÃ«Ë ÊUL¹ù« w ÊuIÐU ë ≠√
          Ô    Ô
                  
¨©¶® t?Kë ‰uÝ— WÐU× rNMÄË ¨¡UO³½_« ŸU?³ð√ sÄ WIÐU ë rÄ_« w ÊËdO¦Â r¼Ë
                               Ó
                          Ær¼bFÐ ¡Uł sLO ÊuKOKÁ r¼Ë
                            Ó Ó Ú   Ó
            ÆWÄUOIë Âu¹ tMOLOÐ tÐU²Â cšQ¹ sÄ r¼Ë ¨sOLOë »U× √≠»
                Ó      Ó Ô    Ú Ó      Ô
 V³ Ð —UMë ÊuKšb¹ ¡ôR¼Ë ¨tÃULAÐ tÐU²Â cšQ¹ sÄ r¼Ë ¨‰ULAë »U× √- ‡ł
     Ò             Ó Ô           Ô
                                 Ær¼dHÂ

                                    Î
                            WM−ë rOF½ n Ë ∫U¦ÃUŁ

                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                  Æ˚

sÄ WM−ë w WÄUOIë Âu¹ sOIÐU ë sOMÄRLKà -vÃUFð- tKë ÁbŽ√ UÄ WL¹dJë  U¹ü« Ác¼ sO³ð
  ]        Ó      Ó           ]   Ô    Ô     Ô =
                                           Ì
                                       ∫rN ¨rOF½
                 Ì ] ÌÒ
         Æd¼«u−Ã«Ë V¼cÃUÐ WM¹eÄ …dÝ√ vKŽ sOKÐUI²Ä WM−ë w Êu K−¹ ≠±
                         Ó     ]   Ó  Ú
         Æ˚                       ˚∫vÃUFð ‰UÁ

µ
    Ì                        
 Ærz«œ »U³ý w ÊuI³¹Ë ¨ÊuÄdN¹ ôË ÊuðuL¹ ô ÊUO³ WM−ë w rN²Äbš vKŽ ÂuI¹ ≠≤
       Ó         Ó    Ï   ]         Ô
                    Æ˚              ˚∫vÃUFð ‰UÁ
 ÆrNÃuIŽ V¼c¹ ô˨rÃ√ Ë√ Ÿ«bÔ Í√ rNà V³ ¹ ô Ícë WM−ë »«dý sÄ ÊuÐdA¹ ≠ ≥
  Ó  Ô Ô  Ì Ó Ì    ]   Ô =     ]     Ú Ó
      Æ˚                             ˚∫vÃUFð ‰UÁ
   ÆrNÝuH½ tON²Að Ícë VODë r×KÃ«Ë WNÂUHë ·UM √ sÄ rNà VOD¹ UÄ ÊuKÂQ¹ ≠¥
     Ô         =  Ò           Ú   Ô    Ó
          Æ˚                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ
 ¡U?HBë w R?ÃRKë sN?³A¹ w?ðö?ë  öOL−ë WM?−ë ¡U ½ s?Ä -v?ÃUFð - tKë rN?łËe¹ ≠µ
      Ó    Ó Ú Ô          ]      Ú       Ô    Ô = ÓÔ
Æ˚                            ˚∫-vÃUFð- ‰UÁ ¨‰UL−ëË
 —bJ¹ rŁ≈ Ë√ QDš Í√ t?O fOà Ícë¨VODë ÂöJÃ«Ë Âö Ã«Ë W?Oײë ô≈ ÊuFL ¹ ô ≠∂
 Ô= ÔÌ      ^        = Ó     Ó   Ó ]
   Æ˚                        ˚∫ ≠vÃUFð≠ ‰UÁÆrNðœUFÝ
                                    Ó
 W?×ÃUBë rNÃU?LŽ√Ë rN½U?L¹SÐ sOIÐU ë s?OMÄRLë ¡ôRNà -v?ÃUFð- tKë ÁbŽ√ UÄ i?FÐ «c¼
                     Ó                Ò   Ô
 Ú    Ú Ó ÔÚ 
 dO ë qLŽ sÄ d¦J¹ Ê√ rK Lë vKF Æ`ÃUBë qLFÃ«Ë  UŽUDë sÄ UO½bë w «uKLŽ ULÐ ¡«eł
                                       Î
           ÆWÄUOIë Âu¹ rOFMë  UMł w WOÃUFë ‰“UMLÃUÐ s¹ezUHë ¡ôR¼ lÄ ÊuJOÃ
                Ó  ]     Ò                    Ó
                               ◊UA½

           Ô =         Ú       
       ÆU¼UMFÄ sOÐ√Ë ¨r¹dJë ʬdIë w  œ—Ë WÄUOIë Âu¹ ¡ULÝ√ sÄ WFЗ√ V²Â√
                                  Ú Î   Ô
                                              ∂
                                r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×O×Bë dOž …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W?×O×Bë …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
            Ó    Ó             Ó     Ó   Ô
                                 ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                        Ó
          ©  ®           ÆWO½bLë —u^ ë sÄ WFÁ«uë Ô…—uÝ≠√
                         ]
          ©  ®   .ULNÃUŠ vKŽ WÄUOIë Âu¹ ‰U³−Ã«Ë ÷—_« vI³ð ≠»
                          Ó Ô     Ô
          ©  ®       .rz«œ »U³ý w ÊUO³ WM−ë q¼√ Âb ¹ ≠Ã
                       Ì     Ï   ] Ó Ô Ó
          ©  ®        .dAÃ«Ë dO ë Âö UNO WM−ë q¼√ lL ¹≠œ
                     ]     Ó     ] Ô Ô Ó
          ©  ®           ÆÂöÝ WM−ë w sOMÄRLë WO×ð≠‡¼
                           ]   Ó    Ô
       .U¼d–√¨·UM √ WŁöŁ vÃ≈ WÄUOIë Âu¹ ”UMë WFÁ«uë …—uÝ nMBð ≤
                      Ó Ó ]       Ô  Ô =
       ÆWL¹dJë …—u ë t²MOÐ UL¨WÄUOIë Âu¹ ÊuJë w Àb×¹ UÄ n √ ≥
            Ô   Ô ]        Ó      Ô    Ô
            ÆWM−ÃUÐ sOIÐU ë UNÐ -vÃUFð- tKë ÂdJ¹ —uÄ√ WŁöŁ d–√ ¥
             ]   Ó             Ô= ÔÌ   Ó  Ô
                            
                ÆrÝô« «cNÐ WFÁ«uë …—uÝ WOL ð V³Ý Z²M²Ý√ µ
                               Ó  Ô
                          ∫WOðü«  U¹üUÐ œuBILë sOÐ√ ∂
                                 Ó    Ô =
                             .˚        ˚ ≠√
                 .˚                   ˚ ≠»
                       .˚             ˚≠‡ł

                                 ∫w²GKÐ n √ ∑

                              ]  Ó
                             ÆWM−ë q¼√ »«dý ≠ √
                                 Ó
                            ÆWM−ë q¼√ ¡U ½ ≠ »
                             ]
                              ]  Ó
                             ÆWM−ë q¼√ Âö ≠‡ł


∑
                   ≤
              WFÁ«uë …—uÝ
               ©µ∂ - ≤∑®  U¹ü«

             kHŠË dO Hð   d−Aë sÄ Ÿu½∫
   „uAë ŸËeMÄ∫
 “uÄd−ý ∫
  Ò
 dL¦Ã« r«d²Ä

 sNł«Ë“_  U³³×²Ä ∫Î
 s ë w  UЗUI²Ä ∫
…—«d×ë …b¹bý `¹— ∫
 œ«uÒ Ã« b¹bý ÊUšœ ∫
«d×à UÐ sOLFM²Ä∫
   tKÃUÐ „dAë ∫
    YO³š d−ý∫
    wKG¹ ¡UÄ∫
   vADFë qÐù«∫
  rNà tKë ÁbŽ√ UÄ ∫

                        ∏
                                U¹ü« Õdý
Ó    ]   
»«cFÃ«Ë ¨WM−ë w sOLOë »U× √ tÐ l²L²¹ Ícë rOFMë WL¹dJë  U¹ü« Ác¼ nBð
            Ô    Ô     Ó ] Ô     Ô    Ô  Ó
                            = Ô
                     Æ—UMë w ‰ULAë »U× √ tOÁö¹ Ícë
                       ]            Ô
                            ]   Ô     Ó Î
                           WM−ë q¼√ rOF½ n Ë ∫ôË√
                                      ∫vÃUFð ‰UÁ
                                           ˚
                                    Æ˝
 ]                                    Ô =
¨WM−ë q¼√ sÄ w½U¦Ã« nMBë r¼Ë¨sOLOë »U× √ ÁUIK¹ Ícë rOFMë  U¹ü« Ác¼ sO³ð
           Ô =       Ô       Ó   Ó ] Ô
w  Uł—bë vKŽQÐ «Ë“U s¹cë sOÐdILë sOMÄRLë ÓW³ðdÄ wKð ÎWł—œË ÎW³ðdÄ «uÃU½ s¹cëË
                ∫rN ¨ …dO¦Â ULF½ ¡ôRNà -vÃUFð- tKë bŽ√ bÁ˨WM−ë
                    Î  Î Ó            Ò     Ò
     Î  Ô     Ú Ó       Ú Ó    ]    Ó
sÄ W³ðdÄ U uH qL×ð w²Ã« “uLë —U−ý√Ë ¨tO „uý ô Ícë WM−ë d−AÐ ÊuLFM²¹≠√
Ó
      Æ˝                   Ì     Ô  ]
                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨iFÐ ‚u UNCFÐ dL¦Ã«
                            Ó

Æ˝                         Ì Ì    Ô   Ì > 
               ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨lDIM¹ ô —Uł ¡UÄË ¨‰Ëe¹ ô rz«œ qþ w ≠ »
                      Ô
¨wN²Mð ôË lDIMð ô w²Ã« …c¹cKë WŽuM²Lë —UL¦Ã«Ë ¨…dO¦Jë WNÂUHë Ÿ«u½QÐ ÊuF²L²¹ -‡ł
     Ô            Ô  =            
                     Ì
          ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨ UÁË_« sÄ XÁË Í√ w rNMŽ WŽuMLÄ X OÃË
                       =     Î   Ú
                             Æ˝

   Æ˝      ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨…dÝ_« vKŽ WŽu dÄ WLŽU½ ‘dÔ vKŽ Êu K−¹ -œ
                 ] Ó   Ì   Ì   Ì    Ó
‰UÁ ¨Ôq³Á sÄ ÓsÚłËe²¹ rà wð«uÒKë  UÐUAë  öOL−ë W]M−ë ¡U ½ sÄ ÊułËe²¹- ‡¼
              Æ˝                     ˚∫vÃUFð

π
                          —UMë q¼√ »«cŽ n Ë ∫UO½UŁ
                                  Ô  Î

                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                                   .˚

 Ó
rNëuŠ√ WL¹dJë  U¹ü« sO³² ¨ —UMë q¼√ sÄ …UBFÃ«Ë ÊËd UJë r¼Ë ‰ULAë »U× √ UÄ√
    Ô    Ô   Ô =   ]         Ó         Ô   ]
                                  
   ∫pÖ sÄË ¨»«cFë bý_ ÓÊu{dF²¹Ë ‰UŠ √uÝ√ w rN ªr]MNł —U½ w rNÓ²ÐuIŽË
              =      ]
  Æ˝         ˚∫vÃUFð ‰UÁÆr¼œuKł ‚d×¹ VNÃË …—UŠ `¹— rNOKŽ VNð ≠√
                   Ó  Ô  Ï   Ò Ï      ^
              Î       Ó             ^ Ô
         ÆWŠ«— ôË «œdÐ tFÄ ÊËb−¹ ô ¨œ«u ë b¹bý —UŠ ÊUšœ rNKE¹ ≠»
                          Ô  Ï Ï

            Æ˝                    ˚∫vÃUFð ‰UÁ

                               Ô
rNÐUJð—«Ë ¨©¶®‰uÝdKà rN³¹cJðË ¨r¼dH V³ Ð »«cFë «c¼ —UMë »U× √ oײݫ bÁË
            ]              Ó           ]
  .UЫdð «ËdOB¹ Ê√ bFÐ WÄUOIë Âu¹ ”UMë YFÐ vKŽ ≠vÃUFð≠tKë …—bIà r¼—UJ½≈Ë ¨w UFLë
   Î      Ú Ó      Ó  Ò  Ó               

                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                       .˚

rNŽuł …bAà rN½uDÐ tMÄ ÊËúL¹Ë ¨W×z«dÃ«Ë rFDë t¹d u¼Ë¨ÂuÁeë d−ý sÄ ÊuKÂQ¹ ≠Ã
     ]   Ó              ]       ] 

    Æ˝                                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ

                                          ±∞
             Î            Î Î      
ô t½√ ô≈ ¨vADFë qÐùU tMÄ «dO¦Â ÊuÐdA¹ r¼Ë ¨ wKG¹ «—UŠ ¡UÄ rNADŽ …bAà ÊuÐdA¹ ≠œ
  ]
                 ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ Ær¼œU ł√ œd³¹ ôË ¨rNADŽ ÍËd¹
                         Ó   Ô=     Ó

r¼dH V³ Ð UN½uIײ ¹ w²Ã« rN²½UJÄ˨rMNł —U½ w s¹d UJë W UO{ w¼ Ác¼ .˝
              Ô    ]     Ó    Ô
               Æ˝           ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨rN³¹cJðË

                          w²OÐ Vł«Ë
     Æ U UBë …—uÝ sÄ ©¥π - ¥∞®  U¹ü« V²Â√Ë ¨r¹dJë ʬdIë vÃ≈ lł—√
                      Ô             Ô

                              r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×O×Bë dOž …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W?×O×Bë …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
           Ó    Ó             Ó     Ó   Ô
                              ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                    Ó
         ©   ®  .“uLë d−ý ˝
                   ÔÓ Ó       ˚∫vÃUFð tÃuÁ vMFÄ ≠√
         ©   ®    .dOBÁ qþ ˝
                    Ï       ˚∫vÃUFð tÃuÁ vMFÄ≠»
         ©   ®     .W³OÞ UN²×z«—Ë ¨uKŠ UNLFÞ ÂuÁeë …d−ý≠‡ł
                   = Ô     Ï   Ô  ] Ô
         ©   ® .tKÃUÐ „dAë Ë√ ¨rOEFë V½cë u¼ rOEFë YM×ë ≠œ
                      Ô   Ô    Ô   Ô Ú
         ©   ® .WÄUOIë Âu¹ s¹dšü«Ë sOÃË_« -vÃUFð- tKë YF³¹ ≠‡¼
                    Ó    Ó          Ô
                   .sOLOë »U× √ rOF½ sÄ Ÿ«u½√ WŁöŁ d–√ ≤
                              Ì   Ó  Ô
                             Ô Ó ÔÌ
                ÆWÄUOIë Âu¹ ÊËd UJë UNÐ VÁUF¹ —uÄ√ WŁöŁ œbŽ√ ≥
                    Ó              Ó  Ô=
                  øWÄUOIë Âu¹ »«cFë ÊËd UJë oײ ¹ «–ULà ¥
                         Ó        ^
                                  Ô
                              ø—UMë q¼√ ÂUFÞ UÄ µ
                             ø—UMë q¼√ »«dý UÄ ∂
         ÆWM−ë ¡U ½ WH sŽ sŁbײ¹ sO²¹¬ ”—bë  U¹¬ sÄ Ãd ²Ý√ ∑
          ]                      Ô

±±
                  ≥
            WFÁ«uë …—uÝ
            ©∑¥ - µ∑®  U¹ü«
           kHŠË dO Hð
  sOÐuKGLÐ ∫
  Î   Î
  «d J²Ä ULOA¼ ∫
tÃUŠ sÄ Êu³−F²ð∫
   ÊuJKNLÃ ∫
     V× Ã« ∫
  WŠuKLë b¹bý ∫Î
   —UMë ÊuKFAð ∫
 UNOÃ≈ sOłU²×Lë∫
                     ±≤
                           WL¹dJë  U¹ü« Õdý
    ∫pÖ sÄË ¨oKÓ Ã« vKŽ -vÃUFð- tKë …—bÁ d¼UEÄ sŽ WL¹dJë  U¹ü« Àbײð
          Ú                  Ô    Ô   Ô Ó

                                       Î
                                 ÊU ½ù« oKš ∫ôË√

                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ


          Æ˝

 Ê√ vKŽ —œUÁ u¼Ë ¨dšQ²¹ ôË tMŽ ÂbI²¹ ô tðuLà U²ÁË œbŠË ¨Ì…dÄ ‰Ë√ ÊU ½ù« tKë oKš
 Ú   Ï            Ô]       Î  ]     Ó Ó    Ô Ó Ó
ÓÊU ½ù« ÓoKÓš Ícë -vÃUFðË t½U×³Ý - tKë˨r¼dOž rNÐ ‰b³² ¹Ë ¨…UBFÃ«Ë Ós¹d UJë pKN¹
              Ó         Ó    Ó             Ó Ô
         ÆtÃULŽ√ vKŽ t³ÝU×Oà UЫdð `³B¹ Ê√ bFÐ Èdš√ …dÄ t¦FÐ vKŽ —œUÁ Ì…dÄ ‰Ë√
                Ó   Î Ó   ÔÚ      Î      Ï     Ó

                                        Î
                                  Ÿ—eë  U³½≈ ∫UO½UŁ

                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ
            Æ˝

t?OL?M?¹Ë ¨Ÿ—e?ë «c¼ X?³M¹ Íc?ë u?¼ -t?½U?׳Ý- t?Kë˨ U¼—c?ÐË ÷—_« W?Ł«d?×Ð ÊU? ½ù« Âu?I¹
  =    Ó     Ô Ô       Ó                  Ô    Ô
   ]  Ó      Î   Ó     Ó Ó              Ô Ô
UÄ q tà QON ¨ U³MKà W³ÝUMÄ ÷—_« qFł Ícë u¼Ë ¨¡UL ë sÄ dDLë ‰eM¹ Ícë uN ¨tð—bIÐ
                                  Ó           
                Ì               Ì  Ì
 ¨t𜫗≈Ë tKë …—bIÐ ô≈ pÖ sÄ ¡wý qF lOD² ¹ ô ÊU ½ù«Ë ¨¡«u¼Ë …—«dŠË ¡u{ sÄ tłU²×¹
                   Ú Ô     Ô            ÌÚÓ    Ô
 U³Më «c¼ q?Fł vKŽ —œU?Á -t½U׳Ý- u?N? ªUNOKŽ ”UMë Ád?JA¹ Ê√ V−¹ w?²Ã« tKë rF?½ sÄ «c¼Ë
       ÚÓ    Ï            Ô   Ô  ÓÚ Ô Ó        Ó
   Ì Ô            ]
ƉUÄË bNł sÄ t²Ž«—“ w ÁuÃcÐÓ UÄ q ÊËd   ¹Ë ¨”UMë Êe×¹ U¼bMŽË ¨tMÄ …bzU ô U ÐU¹ ULOA¼
                                       Î Î
                        Ô   Ô Ó       Ó

                                         Î
                                  dDLë ‰«e½≈ ∫ U¦ÃUŁ

                                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ
                      Æ˝
±≥
                       ¨¡UÄ V×Ô Ã« sÄ -vÃUFðË t½U×³Ý - tKë ‰eM¹
                       Î           Ó      Ô = Ô
                                         Î  Î
                        w ÁuÄb ² ¹Ë ¨”UMë tMÄ »dAOà ¨Uð«d UÐcŽ
                               Ó    Ó
                       —œUÁ -t½U×³Ý - tKÃ«Ë ¨Ÿ—eë tÐ X³M¹Ë ¨rNðUOŠ
                       Ï   Ó       Ó    Ô Ô    
                            Ì  Ó Î        Ó
                       ÊU ½ûà `ÃU dOž U×ÃUÄ ¡ULë «c¼ qF−¹ Ê√ vKŽ
                                   Ó        Ú
                           Ú  Ò            
                        «ËdJA¹ Ê√ ”UMë vKŽ «cÃË ¨ Ê«uO×Ã«Ë  U³MëË
                             ÆWLOEFë WLFMë Ác¼ vKŽ -vÃUFð- tKë
                                  Ú=
                                         Î
                         ∫W¹—«d×ë WÁUDÃUÐ ÊU ½ù« œ«bÄ≈ ∫UFЫ—

                                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ
         Æ˝

                   —U??M??ë W?? d?F?Ä v?Ã≈ ÊU?? ?½ù« -t??½U??×?³?Ý- t??K?ë Èb?¼
                    ]           Ó                  Ó
            dJ √          Ó ÓÓ               
                   d−Aë oKšË ¨dH] Ã«Ë WÄUÁù« w tðUOŠ w UNÄ«b ²Ý«Ë
                   Ó
 UNKLF² ½ Èdš√ —œUBÄ d–√        Ác¼Ë ¨ tO —UMë «uKFAOà VD×ë ”UMë tMÄ cšQ¹ Ícë
                          ]     Ô Ó  Ô     Ô
  W¹—«d×ë WÁUDë bOÃu²Ã ÂU¹_« Ác¼ dÂc²½ Ê√Ë ¨UNOKŽ -t½U׳Ý- tKë dJA½ Ê√ ÂeK² ð WLFMë
                  Ó] Ú              Ó     Ô   Ô =
                  w? …U?B?FÃ«Ë s¹d UJKà -t?½U׳Ý- t?Kë U¼b?Ž√ w?²Ã« —UMë
                                      ]      ]
                                                ÆrMNł
                                                 Ò

               Æ˝                          ˚∫vÃUFð ‰UÁ

«ËdJ?H²¹ Ê√ ”U?Më vKŽ V?łuð ÁœU?³Ž vKŽ tLF?½Ë -vÃUFð- t?Kë …—bÁ sO?³ð w²Ã«  U?¹ü« Ác¼ Ê≈
  ] Ú  ]       Ô  Ô       Ó         Ó Ô Ò           ]
Ê√Ë ¨vB×ð ôË bFð ô w²Ã« tLF½ «ËdJA¹ Ê√Ë ¨ÁbŠË ÁËb³F¹Ë ¨-vÃUFð- tKÃUÐ «uMÄR¹ Ê√Ë ¨UNÐ
Ú    Ô  ^ Ô    ÔÓ      Ú   Ó                 Ú
      Æ˝                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨hI½Ó q sŽ Áu¼eM¹Ë Áu׳ ¹
                               > Ú =     =    =

                                            dJ √
              ]                    Ó Î Ô
            Æ”—bë  U¹¬ sÄ U¼bOH²Ý√ w²Ã« ”Ë—bÃ«Ë d³Fë sÄ UŁöŁ Z²M²Ý√
                     Ô

                                                    ±¥
                            w²OÐ Vł«Ë
    ÆvÃUFð tKë …—bÁ vKŽ Êôb¹ s¹dNEÄ V²Â√ ÂuKFë ÃUNMLà w²Ý«—œ ‰öš sÄ
               Ó  Ú   Ô                                          r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
 ∫w½U¦Ã« œuLFë w UNOKŽ ‰bð w²Ã« tKë …—bÁ ÂUÄ√ ‰Ë_« œuLFë w W¹ü« rÁ— V²Â√ ±
            ^          Ó     

             …—bIë              W¹ü«

             U³Më „ö¼≈ © ®
                Ô          ˝          ˚ ©±®

            Ÿ—eë  U³½≈ © ®
               Ô            ˝        ˚ ©≤®

       V×^ ë sÄ dDLë ‰«e½≈ © ® ˝
          Ó    Ô                     ˚ ©≥®

        Î        Ô
         U×ÃUÄ dDLë ¡UÄ qFł © ®      ˝          ˚ ©¥®

        …dÄ ‰Ë√ ÊU ½ù« oKš © ®
          Ó     Ô ÚÓ      ˝            ˚©µ®


                  ÆŸ—eë  U³½≈ w -vÃUFð- tKë …—bÁ `{Ë√ ≤
                    Ó            Ó  Ô =
.pÖ `{Ë√ ÆÈdš√ …dÄ tðœUŽ≈Ë t¦FÐ vKŽ tKë …—bÁ vKŽ qOÃœ Ì…dÄ ‰Ë√ ÊU ½ù« oKš ≥
   Ô =    Î]       Ó          Ï   ] Ó      Ô ÚÓ

   Æ˝                           
                        ˚≠√ ∫sO²Oðü« sO²¹ü« Õdý√ ¥
                                  Ô

    Æ˝                  ˚≠»

               Ó  Ô          
        ÆvÃUFð tKë rF½ ÁU−ð d UJë nÁuÄË sÄRLë nÁuÄ sOÐ Ê“«Ë√ µ
                                 Ô
                          ÆU³Ož WL¹dJë  U¹ü« uKð√ ∂
                          Î Ó

±µ
                   ¥
             WFÁ«uë …—uÝ
             ©π∂-∑µ®  U¹ü«
             kHŠË dO HðUNð«—«bÄËUNÓUMÄ∫

       ÿuH×Ä ∫       ÊuÐcJÄ ∫

         Ú
        oK×ë∫  sO³ÝU×Ä dOž ∫

WŠ«d²Ý«Ë —ËdÝ ∫   b¹bý ÊUJÄ∫
     …—«d×ë
 rMNł ‰ušœ ∫
                     ±∂
                                  ÕdAë
                                   
                    ∫WOðü«  UŽu{uLë WL¹dJë  U¹ü« XÃËUMð
                            Ô    Ô

                                       Î
                            r¹dJë ʬdIë WÃeMÄ ∫ôË√

                                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ         ˝
         Æ

                   ‰“UMLÐ -vÃUFð- Ôr IÔ¹ WL¹dJë  U¹ü« Ác¼ wH
           dJ √                            ^
                  dO ë dO¦Â r¹d »U²Â ʬdIë Ê√ vKŽ ¨UNFÁ«uÄË Âu−Më
                             Ó   ]
                      Ô Ï   Ï
 ør¹dJë ʬdIë ÁU−ð UM³ł«Ë UÄ
          Ô        -vÃUFð- tKë sÄ ÿuH×ÄË ¨W¹«bNÃ«Ë »«u¦Ã«Ë ¡UDFëË
                        Ó Ï             
                  ÿuH×Lë ÕuKë sÄ ©¶® ÌbL×Ä UMÃuÝ— vKŽ tÃe½√
       Ì
 U¹ü« Âcð˨ …—UNÞ vKŽ s×½Ë ô≈ tÒ L½ Ê√ UMà “u−¹ ô˨—UNÞ_« WJzöLë ô≈ t^ L¹ ô Ícë
Ô   ^        Ô        Ú  Ô         Ô
                  Ó Ó
    ÆÊ«dHJÃ«Ë œu×−ÃUÐ rNOKŽ tKë rF½ «uKÐUÁË ¨r¹dJë ʬdIÃUÐ «uÐc s¹cë sOÂdALë
                                  ]    Ó

                                     Î
                          tðuÄË ÊU ½ù« —UC²Š « ∫UO½UŁ

                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ
   Æ˝

 Á—bÁ Ícë tKł√ ÊUŠ «–≈ ¨ÁdOž Ë√ t H½ sŽ  uLë lÚ œ sŽ ÊU ½ù« e−Ž  U¹ü« sO³ð
 Ó] Ó   Ô                  Ó      Ó Ó Ô   Ô =
 q¼Ë øoK×ë mK³ð sOŠ ÕËdë œ— »U ×Ã«Ë YF³ÃUÐ ÊuÐcJLë lOD² ¹ qN ¨tà -vÃUFð- tKë
    ÚÓ         ]              Ô           Ô
                  øsOÁœU «u½U Ê≈ …UO×ë vÃ≈ XOLë ŸUł—≈ ÊuFOD² ¹
                        Ú           Ó±∑
                                     Î
                              ozö ë dOBÄ ∫U¦ÃUŁ
                                  Ô
                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁÆ˝

 ∫w¼ Ì·UM √ WŁöŁ vKŽ  uLë bFÐ Êu½uJ¹ rN ¨ WÄUOIë Âu¹ ”UMë dOBÄ  U¹ü« sO³ð
               Ó            Ó   Ú Ó   Ô   Ô =

                 «uI³Ý s¹cë sOMÄRLë sÄ ÊuÐÒdILë ÊuIÐUÒ Ã« ≠√
           dJ √    ¡ôR¼ ÊS ª`ÃUBë qLFÃ«Ë ÊUL¹ù« w r¼dOž
                   ]
 UNOÃ≈ býdð —uÄ√ WŁöŁ Z²M²Ý√ -  —Ëd^ Ã«Ë ÓWLF=MÃ«Ë ÓWŠ«dë -vÃUFð- tKë rNÔÁ“d¹
     ÆWL¹dJë  U¹ü«       ÆWM−ë  Uł—œ vKŽ√ rNKšb¹Ë ¨ rOEFë
                     ]           Ô    Ó
sÄ_« rNÁ“d¹Ë »«cFë rN³M−¹ -vÃUFð- tKë ÊS ∫ sOLOë »U× √ sÄ ÊuMÄRLë≠»
Ó Ú  Ô   Ó    Ô=        ]           Ó
                               Ô
                          ÆWM−ë rNKšb¹Ë WÄöÒ Ã«Ë
                           ]

        Ô
rNKšb¹Ë ¨rNOKŽ j             Ò           = Ô
            ¹ vÃUFð tKë ÊS ∫ÊuÃUCë ÊuÐcJLë r¼Ë ‰ULAë »U× √≠‡ł
            Ó      ]      Ó =
                        ÆUN½«dOMÐ ÊuKDB¹Ë rMNł —U½ w
                             Ó    ]

¨tO pý ô Ícë ‚œUBë d³ Ã«Ë ¨sOIOë o×ë u¼ -vÃUFð- tKë Ád– UÄ lOLł Ê≈
  ]     Ô   Ô    Ô   ^              Ó  ]
         ÚÓ Ì   =
        ÆhI½Ë VOŽ q sŽ t¼eM½Ë tÝbI½Ë ¨vÃUFð tKë `³ ½ Ê√ UMOKF «cÃË
                  Ó =  Ó =        Ó = ÔÚ

          Æ˝                        ˚∫vÃUFð ‰UÁ

                          w²OÐ Vł«Ë
 sOMÄRLë rOF½ sÄ tðd– UÄ w²GKÐ h)√Ë ¨r¹dJë ʬdIë w WFÁ«uë …—uÝ vÃ≈ lł—√
         ÔÚ ÓÓ      =                    Ô
                        Æ—UMë w s¹d UJë »«cŽË ¨WM−ë w
                         Ò            ]


                                          ±∏
                             r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
 w U¼UMFÄË ‰Ë_« œuLFë w WLKJë sOÐ q √ rŁ ¨wðü« ‰Ëb−ë d² bë vÃ≈ qI½√ ±
                  Ô  ]    Ó         Ô
                                  
                              ∫w½U¦Ã« œuLFë

               vMFLë            WLKJë

           rJÃULŽ√ vKŽ sO³ÝU×Ä dOž

                   ÿuH×Ä

               WŠ«d²Ý«Ë —ËdÝ
                    Ï

               UNÓUMÄË UN½UJÄ

                   ÊuÐcJÄ

                    oK×ë


          øWL¹dJë  U¹ü« w tOKŽ -vÃUFð- tKë r I¹ Ícë dÄ_« UÄ ≤
                            Ô Ô    Ô
              ÆWÄUOIë Âu¹ sOMÄRLë sÄ sOIÐU ë ‰«uŠ√ n √ ≥
                   Ó      Ó      Ó   Ô

        ø˝                    
                      ˚≠√∫sO²Oðü« sO²¹ü« vMFÄ UÄ ¥

        ø˝             ˚≠»

          Ó                
      ÆWÄUOIë Âu¹ ‰ULAë »U× √ ‰UŠË sOLOë »U× √ ‰UŠ sOÐ Ê“«Ë√ µ
                                Ô
±π
   ≤

WOÄöÝù« …bOIFë
         ≤∞
                      µ
           ≠Âö ë rNOKŽ≠ qÝdë  UH
          
tðœU³Ž vÃ≈ r¼œUý—≈Ë ÁbOŠuð vÃ≈ rNðuŽbà qÝdë YFÐ Ê√ ”UMÃUÐ -vÃUFð - tKë WLŠ— sÄ
                                     
                    Ó   Ó  Ú  Ò            Ú 
                                          
                                    ∫vÃUFð ‰UÁ ¨t²ŽUÞË
©≤µ∫¡UO³½_«® .˝                                      ˚
                                qÝdë  UH
                                   Ï  Ô
         ¨ÊuðuL¹Ë Êu{dL¹Ë ÊuÄUM¹Ë ÊuÐdA¹Ë ÊuKÂQ¹ dA³Ã« dzU  ‰Uł— qÝdë

         ©±∞π∫nÝu¹®  .˝                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ
          dJ √    ¨”UMë qC √ sÄ tÓKÝ— Ó—U² ¹ Ê√ -vÃUFð - tKë WLJŠ XC²Á« bÁË
                                       Ô
                                          Î   
 s?Ä q??Ýd??ë ÊU?? «–U?L?à ƔUMKà tM¹œ mOK³²Ð «uÄuIOà ªrNÄ«uÁ√ w …dOÝ rNM Š√˨UIKš rNKLÂ√Ë
   Ô ^                              Î
 rNK?LÂ√Ë ”UMë q?C √
         Ò 
                      ∫WOðü«  UHBÃUÐ -Âö ë rNOKŽ - qÝdë eOL²¹Ë
                                        Ô   Ô]
       
 ø…dOÝ rNM Š√Ë UIKš  Î Ô
                                        ∫ ‚bBë≠±
                          
ªo×ë ô≈ ÊuÃuI¹ ôË ¨‚bBë ô≈ ÊuLKJ²¹ ö ªrÃUF √Ë rNëuÁ√ w ÊuÁœU qÝdë
 ]         Ó =                       Ô
             ∫vÃUFð ‰UÁ¨rNà …ËbÁ Êu½uJ¹Ë ¨ ”UMë WIŁ ÊuÃUM¹ pÃcÐË
                     Î Ô       Ò Ó
                  ©µ≤∫f¹®Æ˝                     ˚

                                ∫mOK³²Ã« w W½UÄ_« -≤

«ËdÄ√ ULÄ U¾Oý ÊuL²J¹ ôË ¨rNOÃ≈ ‰e½√ UL rNÄ«uÁ√ vÃ≈ -vÃUFð- tKë s¹œ ÊuGK³¹ qÝdÃU
    Ò Î           Ó  ÚÔ               Ó   Ò
                    ©±∞∑∫¡«dFAë®Æ˝        ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨tGOK³²Ð

≤±
                                    ∫WMDHë≠ ≥
                                Ô
mOK³ð sÄ «uMJL²¹ w ªWN¹b³Ã« WŽdÝË qIFë WŠUłdÐ ÊuF²L²¹Ë¨ ¡UÂcÃUÐ qÝdë “U²L¹
                             ] Ô        
             Æs¹b½UFLë ŸUMÁ≈Ë ¨sOÐcJLë vKŽ W−×ë WÄUÁ≈Ë ¨tKë WF¹dý

                                    ∫WLBFë ≠¥
Ê√ qIF¹ ô –≈ªÂUŁü«Ë U¹UD ë »UJð—«Ë »u½cë w ŸuÁuë sÄ tKÝ— -t½U׳Ý- tKë kHŠ
Ú   Ô                         Ó      Ô Ó Ó
”UMë dHM¹ pÖ Ê_ ªWK{UHë ‚öš_UР«e²Ãô« vÃ≈ ÊuŽb¹ r¼Ë »u½cë qÝdë VJðd¹
   Ô= Ô   ]                Ú Ó  Ó   Ô   Ó
                              ÆrNÁbBÐ pJA¹Ë ¨rNMŽ
                                Ú  Ô =

”UMë …uŽbÐ -Âö Ã«Ë …öBë rNOKŽ - qÝdë ÂUÁ ¨…eOL²Lë  UHBÃ«Ë ‚öš_« ÁcNÐ
  ]                 Ô   Ó          
¨W¹«bNÃ«Ë ÊUL¹ù« —u½ vÃ≈ qN−Ã«Ë dHJë  ULKþ sÄ rNł«dšù ª-vÃUFð- tKÃUÐ ÊUL¹ù« vÃ≈
                                    
               =   Ò Î             
rN½uŽb¹ ULO rNI¹bBðË rNÐ WI¦Ã« vÃ≈ ”UMKà UF «œ ‚öš_«Ë  UHBë ÁcNÐ qÝdë «e²Ã« ÊUÂË
                                      Ô
                                        ÆtOÃ≈

                           qÝdë u×½ UM³ł«Ë

            dÂcð√      …öBë rNOKŽ- ¡UO³½_«Ë qÝdë lOL−Ð ÊUL¹ù«
                     Ò                Ô
 w r¼d– œ—Ë s¹cë qÝdë œbŽ rÂ
   Ô ÓÓÓ        Ô       tKë U½dÄ√ bI ªÊUL¹ù« ÊU—√ sÄ Ïs— -ÂöÒ Ã«Ë
                                  Ó
           ør¹dJë ʬdIë s¹cë qÝdÃ«Ë ¡UO³½_« lOL−Ð ÊUL¹ùUÐ -qłË eŽ -
                                    ÓÒ
                       ^                ]
                  rNMÄ ÌbŠ«uÐ »cJ¹ sÄË ¨r¹dJë ʬdIë r¼d–
                        Ô = Ô Ú            ÓÓÓ
                                   Î
                             ∫vÃUFð ‰UÁ ¨«d U ÊuJ¹ t½S
                                         Ò

                                           ˚


                        ©±µ±≠±µ∞∫¡U Më®  .˝

                                           ≤≤
                                     ◊UA½
                ∫qÝdë u×½ UM³ł«Ë ULNMÄ Z²M²Ý√Ë ¨ sO²L¹dJë sO²¹ü« uKð√

                   ©±≤∫sÐUG²Ã«® .˝                  ˚∫vÃUFð ‰UÁ
       ©∑∫dA×ë® .˝                               ˚∫vÃUFð ‰UÁ                                        r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
   W×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✗® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
                Ó   Ó                   Ó         Ó   Ô
                                             ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√Ó
    © ®                                     
                            ÆÂöÝù« ÊU—√ sÄ qÝdÃUÐ ÔÊUL¹ù« ≠√
   ©   ®                 .r¼dOž ÓÊËœ qÝdë iF³Ð ÔÊUL¹ù« Ô“u−¹≠»
                                
   ©   ®                   ÆdA³Ã«  UHBÐ ÓÊuHB²¹ ‰Uł— qÝdë≠‡łÏ    Ô
   ©   ® ÆpÖ w rNà ΅ËbÁ ÓÊuJ¹ ÚÊ√ dO ë vÃ≈ ”UMë uŽb¹ ÚsÄ vKŽ wG³M¹≠œ
                                 Ó           Ó
    w½U¦Ã« œuLFë w UNà W³ÝUMLë WH=Bë —U ¹ vKŽ ‰Ë_« œuLFë w …—U³Fë ÓeÄ— l{√ ≤
                                                 Ô
                                               ∫wðQ¹ ULO
    © ® ÔWLÚBFë
          Ó                     Æ=o×ÃUÐ ô≈ ÊuLKJ²¹ ô qÝdë≠√     Ô
    © ® Ô‚bBë ÆU¾Oý tMÄ ÊuL²J¹ ôË öÄU rNOÃ≈ ‰eÚ½√ UÄ ÊuGK³¹ qÝdë ≠»
            Ú     Î           Î        Ó  Ô       Ò Ô
    © ®      ÔW½UÄ_« Æ ”UÒMë ŸUMÁ≈ vKŽ …—bIÃ«Ë ¨¡UÂcÃUÐ qÝdë Ô·UBð« ≠‡ł
                                         
    © ®      ÔWÓMDHë
             Ú                           Ó
                    Æ ÂUŁü«Ë »u½cë »UJð—« sÄ qÝdë tKë vLŠ ≠œ     Ô
                        .Âö ë rNOKŽ qÝdë  UH sÄ UŁöŁ d–√
                           Ô    ^     Î Ô             ≥
   øÂUŁü« »UJð—«Ë »u½cë w ŸuÁuë sŽ sOÄuBFÄ qÝdë ÊuJ¹ Ê√ V−¹ «–ULà ¥
                    Ó    Ô   Ó    Ô
                        Ó
                        øqÝdÃ«Ë ¡UO³½_« ≠t½U׳Ý≠ tKë qÝ—√ «–ULà µ
                            Ó        Ô
                                 ^ Ó
                      øÂö Ã«Ë …öBë rNOKŽ qÝdë u×½ UM³ł«Ë UÄ          ∂≤≥
                          ∂
            ©¶® bL×Ä ‰uÝdë  «eOLÄ

              dJ √              
                    ÊQÐË ¨tKÝ—Ë tKë ¡UO³½√ lOL−Ð sÄR¹ rK Lë Ê√ UMLKŽ
                    ]               Ô  Ó   ]
  Ò Ì
 wŽb¹ h ý vKŽ œ—√ nOÂ
       ^             t½√Ë ¨UÁöš√ ”UMë qLÂ√ rNKFł ÊQÐ r¼eOÄ -vÃUFð- tKë
                     ] Î     Ò Ó Ó Ó Ú       ]
 ø©¶®tKë ‰uÝ— …U Ë bFÐ …u³Më w dOBI²Ã«Ë W½UO Ã«Ë »cJë sŽ rNÓLBŽ - vÃUFð-
              Ò
                w²Ã«  UHBë ÁcNÐ nB²¹ ©¶® bL×Ä w³MÃ«Ë ¨mOK³²Ã«
                         Ô  ]   Ï  ^     ]
          ∫WOðü«  UHBÃUÐ ÁeOÄË tÄd -vÃUFð - tKë Ê√ ô≈ ¨qÝdë sÄ t½«uš≈ UNÐ nBð«
                  ]   Ò        ]    ^   Ô      ]

                                 qÝdÃ«Ë ¡UO³½_« rðUš ≠ ±
                                        Ô Ó
                              
           ˚ ∫vÃUFð ‰UÁÆ©¶®ÁbFÐ w³½ ö ¨sOKÝdLÃ«Ë ¡UO³½_« rðUš©¶®bL×Ä
                    Ó ]             Ô Ó Ó Ï
                                       ˚
©ÍcÄd²Ã« Á«Ë—® .å ÍbFÐ w³½ ô ¨ 5O³Më rðUš U½√ ò
           Ú Ó ] Ó  Ó =] Ô Ó Ó ÓÓ   ©¶® ‰UÁË       Æ
                                ©¥∞∫»«eŠ_« ®                                WÒ U ”UMë vÃ≈ ÀuF³Ä ≠≤
ÆUFOLł ”UMë vÃ≈ ©¶® «bL×Ä tÃuÝ— YFÐ ULMOÐ ¨W Uš tÄuÁ vÃ≈ ‰uÝ— q tKë YFÐ
 Î    Ò      Î   Ó  Ó            Ì  ] Ô Ó
       ©±µ∏∫·«dŽ_« ® .˚                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ

 ©Í—U ³Ã« Á«Ë— ®  .å WÄUŽ ”UMë vÃ≈ X¦FÐË ¨W] Uš tÄuÁ vÃ≈ YF³¹ w³Më ÊU ò ∫©¶® ‰UÁË
           Î ] Ó  ] Ó Ô Ú ÔÓ Î Ó   Ú Ó Ó Ô Ó ÚÔ ^ ] Ó Ó                                               ≤¥
                                …bÃUš tðe−FÄ ≠ ≥
                                    Ô
^ ‰bð UNK¦LÐ ÊUOðù« sŽ ”UMë e−F¹  «e−FLÐ -Âö ë rNOKŽ - qÝdë -qłË eŽ- tKë b¹√
            Ô  Ô   Ì       Ô    Ó     ]     ]
≠Âö ë tOKŽ- vÝuÄ  «e−FÄ sÄ ÊUJ ¨-vÃUFð- tKë bMŽ sÄ ÊuŁuF³Ä rN½√Ë ¨rNÁb vKŽ
               Ú  Ó        Ú Ú      ]
¡UHý≈Ë ¨vðuLë ¡UOŠ≈ -Âö ë tOKŽ - v OŽ  «e−FÄ sÄ ÊUÂË ¨vF √ vÃ≈ XÃu×ð w²Ã« UBFë
Ô       Ô                 Ó        Ó Ó
                = ] 
w³Më UÄ√ ¨tOÃ≈ uŽb¹ ULO tÁbBÐ w³Më ÂuÁ sÄ U¼«d¹ sÄ lMIð  «e−FLë Ác¼Ë ¨tKë Ê–SÐ v{dLë
^                         Ú   Ô
    Ú        =
 «uðQ¹ Ê√ —uBFÃ«Ë WMÄ“_« q w UFOLł ”UMë Èb×ð Ícë r¹dJë ʬdIë tðe−FL ©¶® bL×Ä
                Î     Ò ]         Ô   Ô       Ï Ò
       :≠vÃUFð≠ ‰UÁ ¨ÊUÄeë dÄ vKŽ …bÃUš …e−FÄ pÃcÐ ÊUJ ª«Ëe−F tK¦Ä sÄ …—u Ð
                 =   Î   Î             Ú

                                           ˚

 ∏∏∫¡«dÝù«Æ ˝

∫vÃUFð ‰UÁ¨ÔWŽU ë ÓÂuIð ÚÊ√ vÃ≈ ŸUOCÃ«Ë n¹dײë sÄ Ó…e−FLë Ác¼ tKë kHŠ bÁË
                  ©π ∫d−×ë ® Æ ˝                  ˚

                                      Ô
                                 WŽUHAë wDŽ√ ≠¥
        Ô                   
sÄ fLAë »d²Ið YOŠ ¨…dO³Â …U½UFÄ rNà tKë »U Š —UE²½« w dA×ë Âu¹ ”UMë w½UF¹
  Ô   Ô                          Ó Ô
                         Î   Î        
lHAOà ©¶® w³Më vÃ≈ ÊËQ−KO ¨b¹bAë VF²ÃUÐ ÊËdFA¹Ë ¨«b¹bý UÁdŽ ÊuÁdF¹Ë ¨rNÝ˃—
Ó     =             ]
tKë tFHAO ¨ÂuOë pÖ ‰u¼ sÄ rNBK ¹Ë¨rNÃULŽ√ vKŽ rN³ÝU×Oà ª-qłË eŽ- tKë bMŽ rNÃ
   Ó= Ô       Ú Ó  Ó =         Ó
                      Ô ÓÚ Ó
rNðU¾OÝ sŽ tKë “ËU−²O ¨WÄUOIë Âu¹ sOMÄRLKà lHA¹ ©¶® t½√ UL ¨»U ×ë √b³¹Ë ¨rNO vÃUFð
        Ô        Ó           ]    Ó   Ô
                                         Ô
                                    ÆWM−ë rNKšb¹Ë
                                     ]

          Ô                  ^ 
WÃUÝdë w¼ ©¶® tKë ‰uÝ— UNÐ ¡Uł w²Ã« ÂöÝù« WÃUÝ— Ê√ vKŽ ‰bð WIÐU ë  «eOLLë Ê≈
Ô                      Ó   ]              ]
                  Ô = Î
—uBFë dÄ vKŽ W¹dA³Kà cIMÄ ÂöÝùU ªUNŽU³ð« UFOLł ”UMë vKŽ V−¹ w²Ã« ¨WLðU ë W¹ËUL ë
           Ï  Ô           Ò    Ô
   Æ˝                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ
© ∏µ∫Ê«dLŽ ‰¬ ®


≤µ
                                   ◊UA½
                       Ì     
     ∫wðü« n¹dAë Íu³Më Y¹b×ë ‰öš sÄ ©¶® bL×Ä ‰uÝdë  «eOLÄ Z²M²Ý√
                                  Ô
 wà XKFłË ¨dNý …dO Ä VŽdÃUÐ  dB½ ∫wK³Á bŠ√ sNDF¹ rà U Lš XODŽ√ò∫©¶® ‰UÁ
   Ú Ó Ô Ó Ì Ú Ó ÓÓ Ó  Ú ^  Ô Ú Ô   ÚÓ Ï Ó Ó ] Ô Ó Ú Ô Ú Ó Î Ú Ó Ô Ú Ô
 Ú ÓÓ Ô  Ó Ó Ú  Ú ] ÔÓ Ò Ó ÔÚ Ô ] Ô ÚÓ Ó Ú Ó ] Ô Ú  Ì Ô Ó Ó ^Ó Î Ô Ó Ó Î  Ó Ô Ú
 rÃ˨ r½UGLë wà XKŠ√Ë ¨qBOKÓ ¨…öBë t²Â—œ√ w²Ä√ sÄ qł— UL¹QÓ ¨«—uNÞË «b−Ú Ä ÷—_«
 Æ©±®åWÄUŽ ”UMë vÃ≈ X¦FÐÔË W] Uš tÄuÁ vÃ≈ YF³Ú¹Ô w³Më ÊUÂË ¨WŽUHAë XODŽ√Ë ¨wK³Á bŠ_ q×ð
   Î ] Ó  ] Ó Ô Ú Ó Î Ó   Ú Ó Ó Ô Ó ^ ] Ó Ó Ó Ó Ó ] Ô  Ú ÔÓ      ÚÓ Ì Ó Ó ]  Ó
©Í—U ³Ã« Á«Ë— ®
                      ]
               ÆrzUMGë wà XKŠ√Ë ¨dNý …dO Ä VŽdÃUÐ  dB½ ∫vMFÄ VÃUDKà rKFLë `{u¹ ©±®


                                      r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
 W?×?O×Bë dOž …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
            Ó     Ó            Ó     Ó   Ô
                                   ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                         Ó
            ÆŸUOCÃ«Ë n¹dײë sÄ W¹ËUL ë V²Jë lOLł kH×Ð tKë qHJð ≠√
                                     Ô Ó ]
                                 
                      Æ…bÃUš X½U sOIÐU ë ¡UO³½_«  «e−FÄ ≠»
                       Î              Ô
          Æ»uFAÃ«Ë rÄ_« lOL−à ©¶® «bL×Ä tÃuÝ— -vÃUFð - tKë qÝ—√ ≠‡ł
                     Î   Ó         Ó
                      ÆW¹ËUL ë  U½U¹bë rðUš wÄöÝù« s¹bë ≠œ
                                Ó     Ô
                          Ô    Ó] Ò Î Ô
          ÆqÝdë sÄ ÁdOž sŽ ©¶® bL×Ä tKë ‰uÝ— tÐ eOLð ULÄ UŁöŁ d–√ ≤
                     Ï
                   Ó  Ò     Ì
              øWÄUOIë Âu¹ ”UMKà ©¶® bL×Ä w³Më WŽUHAÐ œuBILë UÄ
                            =                     ≥

 Î Ó   Ú Ó Ó Ô Ó ÚÔ ^ ] Ó Ó
 W] Uš tÄuÁ vÃ≈ YF³¹ w³Më ÊUÂò ∫©¶® ‰UÁ ∫wðü« Y¹b×ë tOKŽ ‰b¹ UÄ `{Ë√ ¥
                        Ô      ^   Ô =
                          Î ] Ó  ] Ó Ô Ú ÔÓ
                         Æå WÄUŽ ”UMë vÃ≈ X¦FÐË
            ∫©¶® ÌbL×Ä ‰uÝdKà ̠«eO2 WOðü« WL¹dJë  U¹ü« sÄ Z²M²Ý√ µ
                       =              Ô
                  Æ˚                    ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ
         Æ˚                             ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ
               Æ˚                        ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ
                                  ^
            øqÝdÃ«Ë ¡UO³½_« dzUÝ sŽ ©¶® bL×Ä ‰uÝdë eOLð ‰b¹ ÂöŽ            ∂
                                                   ≤∂
     ≥

   n¹dAë Y¹b×ë
≤∑
                             ∑
                       o×ë rK Lë
rKÚ Lë ò∫‰UÁ ¨©¶® w³Më sŽ ¨-ULNMŽ tKë w{—- ’UFë sÐ ËdLŽ sÐ tKë b³Ž sŽ
Ô  Ô Ú
                            ÓÓ    Ú  Ó Ô  Ô Ú Ó Ó Ú Ó
                  ©Í—U ³Ã« Á«Ë—® Æå Áb¹Ë t½UÓ Ã sÄ ÊuLKÚ Lë rKÝ sÄ
                           n¹dAë Íu³Më Y¹b×ë Õdý

                 r‡‡K‡‡Fð√        ÊUL¹≈ qL²J¹ ô ¨ÊuÐU×²Ä …uš≈ ÊuLK Lë
                              Ô  Ô     Ó    Ô  Ó
                                 Ô Ô 
                             t HMà t³×¹ UÄ rK Lë tOš_ V×¹ v²Š r¼bŠ√
                                          ]   Ó
        Y¹b×ë ÍË«—
                               =]   
                             ¨dAë sÄ t HMà t¼dJ¹ UÄ tà ÁdJ¹Ë ¨dO ë sÄ
                                      Ô     Ô
t?K?ë w?{—≠’U?F?ë s?Ð ËdLŽ sÐ tKë b³Ž
                                       
                              t?ðuš≈ vÃ≈ …¡UÝù« ÂbŽ vKŽ h¹dŠ rK LÃU
                                            Ï  Ô
W??M?Ò ?ë w? r??K?Ý√ ¨q?O?K?ł w?ÐU?×? ∫≠U??L?N?M?Ž
       Ó        Ï
                              Ô            
                              Y?¹b?×?Ã«Ë Æq?F?H?ë Ë√ ‰u?I?ë w? s?O?L?K? ?L?ë
                                                Ó
         Ô    Ó   
 t?O?Ð√ s?ŽË t?MŽ ‰u?Ýdë ‰U?ÁË ¨W?¦?F?³?K?à WFÐUÒ ?ë
                                           ^
                              t½U à kHŠ vKŽ rK Lë Y×¹ n¹dAë Íu³Më
                                      Ó             ^
    Ó Ó       Ô Ó Ú
¨WJÄ `² q³Á dłU¼ ÆåXO³Ã« q¼√ rF½ò ∫©¶®
                                                
                             ÆrNÐ —dCë ŸUI¹≈ Ë√ sOLK Lë ¡«c¹≈ sŽ Áb¹Ë
        Î        Î
bÁË ¨…œU³Fë w «bN²−Ä rKFë d¹ež UNOI ÊUÂË
                                           Ô
                                 øÁb¹Ë t½U à rK Lë kH×¹ nOJ
                                   Ó ÔÓ Ô        Ó
    Ó Ú   Î Ó        Ó
Y¹bŠ kH×Ð dN²ý«Ë ¨U³Ož r¹dJë ʬdIë kHŠ
               Ó
     Ó             
WMÝ dBÄ w w uð Æt²ÐU²ÂË t²¹«Ë—Ë tKë ‰uÝ—                    ÊU Kë kHŠ
                       Ƈ¼ ∂µ       vÃ≈ …¡UÝù« sŽ t½U à rK Lë kH×¹
                                 Ó       Ô   Ô   Ô
                                  ∫WOðü«—uÄ_« VM−²O ¨s¹dšü«
                                   Ó  Ó    Ô ]   
             ÆW¾¹c³Ã« ÿUHÃ_« «b ²Ý«ËÆ»UIÃ_UÐ eÐUM²Ã«Ë rzU²AÃ«Ë »U³Ò ë
                      Ó        Ó    Ó    Ó
                       ÆrNMÄ W¹d Ò Ã«Ë r¼—UI²Š«Ë s¹dšüUÐ ¡«eN²Ýô«
                          Ó      Ó    Ó    Ó
                                                     ≤∏
                                   ÆWLOLMÃ«Ë W³OGë
                                   Ó ]
            dJ √
                        ÆZŽeÄ qJAÐ Œ«dBÃ«Ë  uBë l —
                           Ì  Ó Ò      Ó
        Î
 Ác?¼ Áœu?? ?ð U??F?L?²?−?Ä n? √
   Ô
                                    
                                ÆdAÃ«Ë dJMLÃUÐ dÄ_«
                                 =       Ó
          ÆW¾O ë  UHBë
                                
                               Æ—Ëeë …œUNýË »cJë
                                   Ó   Ó

                              ◊UA½

              Ó =               Ì
ÂöÝù« UNOKŽ YŠ w²Ã« WM ×ë WHBë WIÐU ë W¾O] ë  UHBë sÄ WH q qÐUIÄ V²Â√
      ]                          Ó
          Ó                         Ô

                                    bOë kHŠ
            dJ √                          Ô
                   ¨s¹dšü« vÃ≈ ¡uÒ ÃUÐ b²Lð Ê√ sÄ Áb¹ rK Lë kH×¹
                   Ó         ]     Ô Ô
   Ì =      Î
 s??Ä d?Ä√ q? v?K?Ž ôU??¦?Ä d?–√             Ì  ^     Ô  Ó
                          ∫UNMÄ —uÄ√ VM−ð vKŽ ’d×¹ t½S «cÃË

   ÆUN³M−ð V−¹ w²Ã« —uÄ_« Ác¼
     ^ Ô                               ÆWÁdÒ Ã«
                       ÆUNÐ ÔY³FÃ«Ë s¹dšü«  UJK²LÄ ·öð≈
                              Ó        Ô
                        ^   
             ÆWÄUFë sÂUÄ_«Ë  UÁdDë w  «—Ë–UIÃ«Ë È–_« ¡UIÃ≈
               ]                      Ô
                                  ] Ô
        Æ»dCÃ«Ë Õd−Ã«Ë q²IÃUÐ rNOKŽ ¡«b²Žô«Ë rNOÃ≈ …¡UÝù«Ë ”UMë ¡«c¹≈
                      Ô       Ô
                     ] Ô
              Æs¹dšxà —dCë V³ ð w²Ã« WÐU²JÃ«Ë W¾OÒ Ã« …—Uýù«
                            Ô    Ô   Ô
                         ] 
ÆU¼dOžË błU LÃ«Ë ”—«bLÃ«Ë  U¼eM²LÃ«Ë oz«b×Ã«Ë Ÿ—«uAÃU WÄUFë  UJK²LLë V¹d ð
                                    Ô
t?Kë t?³?¼Ë w²Ã« bOÃ«Ë ÊU? Kë W?L?F½ vKŽ -t?½U׳Ý- t?Kë dJý v?KŽ ’d?×¹ r?K Lë Ê≈
Ô Ô             =        Ô      Ô     Ó  Ó Ó    ]
                           Ò       
 ¨s¹dšü« vÃ≈ …¡UÝù« sŽ t½U à kH×Ð pÖ ÊuJ¹Ë ¨WO×ë  UMzUJë dzUÝ sŽ UNÐ ÁeOÄË ¨U¼U¹≈
 Ó                       Ô               Ô Ò  Ò
                         Ô             
                   Êu?J?¹ p?Ö q?F?H?¹ Ícë r?K? ?L?ÃU? ¨rN?z«c?¹≈ s?Ž Áb¹Ë
                               Ô
            dJ √     w ”U?Më W³×ÄË -v?ÃUFð- tKë U{— ‰U?MO ¨UIŠ U?LK Ä
                       Ó]           Ô   ÎÒ Î
 Áœ«d √ kH×¹ lL²−Ä WÃUŠ n √    nÃP²Ã«Ë `ÄU ²Ã«Ë …œuLë lL²−Lë œu ¹Ë ¨UO½bë …UO×ë
                 Ô    Ô    Ô   Ó    Ô
 Æs¹dšü« ¡«c¹≈ sŽ rN¹b¹√Ë rN²M Ã√      Æ·ËdFLÃ«Ë ÊU Šù«Ë dO ë vKŽ ÊËUF²Ã«Ë
                                      Ô

≤π
                            ◊UA½

                    Ì
           ∫UN³M−ð vÃ≈ uŽbð —uÄ√ WŁöŁ Z²M²Ý√Ë ¨WOðü« WL¹dJë W¹ü« uKð√
             ^         Ó  Ô    Ó   Ó    Ó
                                   ˚∫vÃUFð ‰UÁ


                              ©±≤∫ «d−×ë® .˝


                              r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×?O×Bë dOž …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
            Ó     Ó             Ó     Ó   Ô
                                ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                     Ó
            Æt HMà t³×¹ UÄ rK Lë tOš_ V×¹ Ícë u¼ rK Lë ≠√
                Ô^          ^ Ô    Ó Ô
                 ] Ó               Ô
          ÆrNÐUOž w ”UMë »uOŽ dÂc¹ ö t½U à rK Lë kH×¹ ≠‡ł
                       Ô    ÔÓ Ô
         Æo¹dDë sŽ È–_« WÞUÄSÐ bOë WLF½ vKŽ tKë dJA¹ rK Lë ≠œ
                            Ó Ô    Ô
    ÆrN¹b¹√Ë sOLK Lë WM Ã√ È–√ tÓ H½ VM−¹ Ê√ vKŽ rK Lë ’d×¹ ≠‡¼
         Ó          Ô   Ó = Ô    Ô   Ô
             .—UMë Ë√ WM−ë rK Lë ‰ušbà fOz— V³Ý ÊU Kë ≠Ë
               Ò    Ò       Ô    Ï  Ô
      ] = ]                  
    Æn¹dAë Íu³Më Y¹b×ë w  œ—Ë UL rK Lë  UH sÄ sO²H d–√ ≤
                Ú              Ô
              Î      Ì    ^ ÔÓ Ô       Ô
           ÆUNMÄ WFЗ√ d–√ Æ—uÄ√ …bŽ VM−²Ð t½U à rK Lë kH×¹ ≥
                 Ô
                  øÊU Kë WLF½ vKŽ tЗ rK Lë dJA¹ nO ¥
                    =       ] Ó    Ô ÓÓ
                          Ì     Ô Ô
              ÆbOë sŽ —bBð È–_«Ë …¡UÝûà ‰UJý√ WŁöŁ œbŽ√ µ
                  Ô            Ó
           øiFÐ sŽ rNCFÐ rN¹b¹√Ë rN²M Ã√ sOLK Lë kHŠ dŁ√ UÄ ∂
                   Ó    Ó   Ó  Ô    Ô
     =         Ô   ^ Î Ò 
   ∫ÊU KÃ«Ë bOë WLF½ dJý vKŽ ‰b¹ U dBð WOðü« nÁ«uLë w ·dBð√ nO ∑
                              Ô   Ó
          Î
ÆWÝ—bLë w ‰ULë sÄ UGK³Ä  błË ≠
             Ô        Æ…bŽU Ä vÃ≈ ÃU²×¹ UB ý X¹√— ≠
                        Ô   Ô   Î  Ô
        Ì
Æs¹dšxà W³Ož tO fK−Ä w X Kł≠ ÆtÔ dŽ√ Ê«uMŽ sŽ ‰Q ¹ UB ý X¹√— ≠
    Ï       Ô   Ô   Ì    Ô  Î  Ô

                                          ≥∞
                       ∏
                ÊUL¹ù« —ULŁ sÄ
 ÂuOÃ«Ë tKÃUÐ sÄR¹ ÊU sÄò∫‰UÁ ¨©¶® tKë ‰uÝ— Ê√ -tMŽ tKë w{—- …d¹d¼ wÐ√ sŽ
  Ú ÓÚ Ó  ]  Ô Ú Ô Ó Ó Ú Ó       Ó  ]
 ÊU sÄË ¨Á—Uł –R¹ öÓ dšü« ÂuOÃ«Ë tKÃUÐ sÄR¹ ÊU sÄË ¨XLBOà Ë√ «dOš qIOKÓ dšü«
 Ó Ó Ú ÓÓ ÔÓ Ó Ú Ô       Ú ÓÚ Ó  ]  Ô Ú Ô Ó Ó Ú Ó Ó Ú Ô Ú Ó Ú Ó Î ÚÓ Ú Ô ÓÚ 
                     ©tOKŽ oH²Ä®ÆåtÓHO{ ÂdJOKÓ dšü« ÂuOÃ«Ë tKÃUÐ sÄR¹
                            Ô ÚÓ Ú  Ú ÔÚ    Ú ÓÚ Ó  ]  Ô Ú Ô


                       n¹dAë Íu³Më Y¹b×ë Õdý
                                   Ô
                          sÝU×ÄË ‚öš_« —UJLÐ sÄRLë nB²¹
                                        Ô
              r‡‡K‡‡Fð√       ªr?N¹–R¹ ôË s?¹dšü« vÃ≈ s? ×O ¨ U?HBë
                               Ó       Ô   Ô    =
                         tKë Ê√Ë ¨dšü« ÂuOÃUÐË -vÃUFð- tKÃUÐ sÄRÄ t½_
                         Ó ]                 Ï   Ô]
       Y¹b(« ÍË«—
                         «c?¼ w Ë Æt?ðU? d?BðË tÃU?L?Ž√ v?K?Ž t?³ÝU×O?Ý
                                               Ô
 Ì
 d   Ô 
    sÐ sLŠdë b³Ž qOK−ë wÐU×Bë u¼
       ] Ô Ô     ^           ©¶® ‰uÝd?ë uŽb¹ n?¹dAë Íu³?Më Y?¹b×ë
                           Ô ]        ] =
  WM] ë w rKÝ√ ¨…d¹d¼ wÐQÐ vMJ¹Ë ¨wÝËbë
      Ó   ÓÓ ÚÓ Ô   ] Ô ^           ∫w¼ ‰UBš Àö¦Ð wKײë vÃ≈ sÄRLë
                               Ì      ]    Ó
 WÐU×]Bë d¦Â√ sÄ ÊUÂË ¨…d−Në sÄ WFÐU] ë                 dO ë ‰uÁ
                                           Ô
 t²Ä“öLêtà ÎW¹«Ë—Ë n¹d]Aë Y¹b×Kà ÎUEHŠ              
                                    —U−ë vÃ≈ ÊU Šù«
                                         Ô
                .©¶® ‰uÝdKÃ
                   ]
                                      ÆnOCë «dÂ≈
                                        ] Ô
 wM²F¹ ÊU t½_ …d¹d¼ UÐ√ ©¶®‰uÝdë ÁUMÂ
      ] Ó       Ô ] Ô         nB²¹ w²Ã« ‰UB ë Ác¼ Õdý wðQ¹ ULO Ë
                         Ô ]         Ô
              .UNÐ o d¹Ë tà …dNÐ
                 Ô     Ì]                    ∫sÄRLë UNÐ
                                           Ô


≥±
                                           Î
                                     dO ë ‰uÁ ∫ôË√
 =  Ò Ô        Ò Ô       
¨o(UÐ ô≈ oDM¹ ôË ¨dO ÃUÐ ô≈ rKJ²¹ ö t½U à kHŠ vKŽ sÄRLë ©¶® ‰uÝdë Y×¹
                         Ó     Ô   ÔÒ
  =   Ï  Ô Ó    ]                     
UÄ q sŽ V?ÝU×Ä r?K Lë Ê_ p?Ã–Ë ª…bzUHÃ«Ë W?F?HMLÃUÐ l?L?²−Lë vKŽË t?OKŽ œu?F¹ ULÐË
                                      Ô
                                 Ì   Ì
                           ∫vÃUFð ‰UÁ ƉuÁ Ë√ qF sÄ tMŽ —bB¹
                                         Ô Ó
                     ©±∏∫‚® .˝                          ˚
‰uÝdë dÄ√ UL dO ë ‰uÁ w tÄb ²Ý«Ë -vÃUFð- tKë dÂcÐ tKGýË t½U à kHŠ «–≈ rK Lë Ê≈
   ] Ó         Ô Ó           Ô    ÔÓ Ó     Ó   ]
tMŽ —bB¹ ô r?K LÃU ªW]M−ÃUÐ “uHÃ«Ë -t?½U׳Ý- tKë U{— qO½ w U?³³Ý ÊuJ¹ pÖ ÊS ¨©¶®
  Ô    Ô           Ô            Î Ó    Ó
 Ô =]                 Ó              Ô ] Ô
dJMLÃ«Ë dAë ‰uÁ sŽ t½U à n?J¹Ë¨¡Íc³Ã« qÞU³Ã« ÂöJë VM−²¹Ë ¨l UMë VODë ÂöJë ô≈
             ^          Ó   Ô ]
                                 ÆtЫcŽË tKë »UIŽ sÄ u−MOÃ
                                  Ô           Ó
dAë w l?I?¹ ô v²Š XLB¹Ë X?J ¹ t?½S VOD?ë ÂöJÃ«Ë d?O ë ‰u?Á sÄ s?JL²¹ rà «–≈Ë
=   Ó      Ô Ú Ó Ô   Ó     ]            Ú
   Æå pÓ½UÓ à pOKŽ p Ä√ò∫‰UÓÁø …U−Më UÄ ¨tKë ‰uÝ— U¹ XKÁ ∫‰UÁ dÄUŽ sÐ W³IŽ sF
     Ó    Ó ÚÓÓ Ú Ú Ó    Ô Ó ] Ó ] Ó Ô Ó Ó Ô ÚÔ Ó Ó Ì Ó  Ú Ó ÓÚ Ô Ú Ó
©ÍcÄd²Ã« lÄUł®


                                       Î
                        tz«c¹≈ ÂbŽË —U−ë vÃ≈ ÊU Šù« ∫UO½UŁ
                             
                   ¨tOÃ≈ ÊU Šù« vKŽ YŠË —U−ÃUÐ ÂöÝù« v Ë√
                                 Ô
                   Ô ] ]             
                   ‰uÝdë Y?Š bÁË ¨qFHë Ë√ ‰uIÃUÐ tz«c?¹≈ sŽ vN½Ë
                                          Ó
                                
                   ∫©¶® ‰UI ¨tÄ«dÂ≈Ë —U−ë vÃ≈ ÊU Šù« vKŽ ©¶®
                   t?½√ X??M?M?þ v??²?Š —U??−?ÃU??Ð w?M??O? u?¹ q??¹d?³??ł ‰«“ U?Äò
                   Ô ]Ó Ô Ú Ó Ó ] Ó  Ó Ú            ÔÔ  Ú Ó Ó Ó
                                         ©tOKŽ oH²Ä® .åtŁ—uOÝ
                                                Ô Ô= ÔÓ

                                      
                             ∫—U−ë vÃ≈ ÊU Šù« —u sÄË
            dJ √                   . tzUMÐQÐ o dÃ«Ë tÄ«d²Š«
                                     Ô =   Ô
  Ó      Î
  —uÔ s?Ä Èdš√ «—u d–√≠
           Ô              Ô
                        ÆdJMLë sŽ tON½Ë dO ë vÃ≈ ÁœUý—≈
                              Ô        Ô
          
    Æ—U−ë vÃ≈ ÊU Šù«        Î                Ô
                   ÆtOÃ≈ UłU²×Ä ÊU Ê≈ tà ‰ULë r¹bI²Ð tðbŽU Ä
                         Ô Ó

                                                  ≥≤
                                      
                       vÃ≈ UNO ÃU²×¹ w²Ã« ‰ULŽ_« w tà ÊuFë r¹bIð
                           Ô              Ô
             dJ √
                                       Æ…bŽU Ä
            
 l? — ∫Ê«d?O?−ë ÃU?Ž“≈ —u? s?Ä
 Ô                        ]        
                       ÆnK²Ã« sÄ UN²½UO Ë tðUJK²LÄ vKŽ WE U×Lë
                             Ô          Ô
 w? W?] U?šË ¨ u?B?ë  «d?³JÄ                      ]  Ô
                            Æ¡UM³Ã« w tOKŽ oOOC²ÃUÐ tz«c¹≈ ÂbŽ
 s??Ä d??šQ??²? Ä ÌX?? ÁË v??Ã≈ Õ«d?? _«
   Ì =                       Ô        
                         ÆWFHðdLë  «u _UÐ tOKŽ g¹uA²Ã« ÂbŽ
                                       ] Ô
              ÆqOKë t?{dÄ w tð—U¹“Ë tŠ«dð√Ë tŠ«d? √ w t²Â—UAÄ
                            
                     ÔÔ             Ô
           ÆpÖ gÁU½√                
                           ÆtðU Ë bMŽ tð“UMł ŸU³ð«Ë
                                    Ô Ò

                                          Î
                                   nOCë «dÂ≈ ∫U¦ÃUŁ
         Î] Ó Ó  Ó Ó            ] 
©Í—U ³Ã« Á«Ë—® ÆåUIŠ pOKŽ „—Ëeà Ê≈ ò ©¶® ‰UÁ ¨tÄ«d²Š«Ë nOCë «dÂ≈ vKŽ ÂöÝù« YŠ
                                    Ô   ]
                      
   ¨Êu×ÃUBÃ«Ë ÊuO³Më UNÐ nBð« w²Ã« ‚öš_« —UJÄ sÄ tÄ«dÂ≈Ë nOCë «d²Š« qFłË
   Ó  ]  Ó ]     Ó ]
                              ∫UNMÄ —uÄQÐ nOCë «dÂ≈ ÊuJ¹Ë
                                  Ì  ] Ô      Ô
             dJ √
                                      ] ÔÔ
                       ÆtÄËbIÐ —Ëd^ ë —UNþ≈Ë tÐ VOŠd²Ã«Ë tÃU³I²Ý«
                               Ô
 .nOCKà Èdš√ UÁuIŠ d–√≠
       Î                      Ì
                            ÆVÝUMÄË `¹dÄ ÊUJÄ w tÝöł≈
                                Ô Ì Ô Ì     ÔÔ
                                  ] 
                                 ÆVODë ÂöJÃUÐ t²ŁœU×Ä
                                        ÔÔ  Ô
                         ]  ]             
                      Ætà »«dAÃ«Ë ÂUFDë ·UM √ sÄ ÁbMŽ UÄ qC √ r¹bIð
                                    ÔÓ      Ô
≥≥
                                     
                    Ætà WMJLLë …bŽU LÃ«Ë ÊuFë r¹bIðË t²łUŠ WO³Kð
                                        Ô
                               Æt H½ vÃ≈ —Ëd^ ë ‰Ušœ≈
                                     Ó    

         Ò               Ó
‚öš_« —U?JLÐ vK?×?²OÓ ¨©¶® tKë ‰uÝ—  U?N?Ołuð o?O³Dð vKŽ ’d?×¹ r?K Lë Ê≈
                            Ó   Ô   ÓÓ   ]
   ] Ó         Ô                       ]
 ¨V?ODë Âö?JÃ«Ë dO ë ô≈ ‰u?I?¹ ô uN ªn¹dAë Íu³Më Y?¹b?×ë «c¼ w UNOKŽ Y?Š w²Ã«
         Ó              =
       .rNÐuKÁ vÃ≈ —Ëd^ ë qšb¹Ë tÓ uO{ ÂdJ¹Ë ¨rN¹–R¹ ôË t½«dOł vÃ≈ s ×¹Ë
             Ó       Ô Ô    Ô Ô              Ô  Ô
               
r?NÝuH½ u?HBð –≈ ªs?O?L?K Lë …U?OŠ w d?Ł_« d³Â√ tà …b?OL×ë ‰U?B ?ë ÁcNР«e?²Ãô«Ë
  Ô Ô   Ó                               Ô
  ]Ó  
Æt²Mł rOFMÐ ÊË“uH¹Ë rN³×¹Ë rNMŽ tKë v{dO ¨rNMOÐ WHÃ_«Ë …œuLë dA²MðË ¨rNÐuKÁ nÃP²ðË
           ^ Ô    Ô        Ô   Ô   Ô ÚÓ   Ô Ô   Ó


                                       WFÃUDLKÃ
 tKë ‰uÝ— U¹ ∫‰UIÓ ¨©¶® tKë ‰uÝ— qł— vð√ ∫‰UÁ -tMŽ tKë w{—- …d¹d¼ wÐ√ sŽ -
 ] Ó Ô Ó Ó Ó Ó      ] Ó Ô Ó Ï Ô Ó ÓÓ Ó Ó Ô ÚÓ Ô ] Ó Ó Ó Ó ÚÓ Ô Ó Ú Ó
                 ÆU¾Oý s¼bMŽ b−¹ rKÓ ¨tzUÓ ½ vÃ≈ qÝ—QÓ ¨bN−ë wMÐUÓ √
                  Î ÚÓ ] Ô Ó Ú Ú Ó Ú Ó      Ó Ó Ó Ú Ó Ô Ú Ó Ú Ó Ó

             øtKë tLŠd¹ WKOKë Ác¼ tHOC¹ qł— ô√ ∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UIÓ
              Ô ] Ô Ô Ó Ú Ó Ó ÓÚ]  Ó Ô Ô =Ó Ô Ï Ô Ó Ó ] Ô Ô Ó Ó Ó

                     .tKë ‰uÝ— U¹ U½√ ∫‰UIÓ ¨—UB½_« sÄ qł— ÂUIÓ
                       ] Ó Ô Ó Ó ÓÓ Ó Ó  Ó ÚÓ Ú Ï Ô Ó Ó Ó

          Î ÚÓ    ] Ó   ]  Ô Ó Ô ÚÓ  ÓÓ Ú Ó Ó   Ú Ó Ó Ó Ó Ó
          ÆU¾Oý t¹dšbð ô ©¶® tKë ‰uÝ— nO{ tð√dÄô ‰UIÓ tK¼√ vÃ≈ V¼cÓ

                          .WO³Bë  uÁ ô≈ ÍbMŽ UÄ tKÃ«Ë ∫XÃUÁ
                           ÓÚ= Ô Ô   Ú Ó  ] Ó Ú Ó Ó

 Ó Ó Ú] ÓÓ Ô Ô  Ú ÓÓ Ó Ó    Ú Ó Ú Ó Ó ÓÓ Ú   = Ó Ó Ó Ó Ú Ô ÓÚ= Ó Ó Ó Ó  Ó Ó
 ÆWKOKë UM½uDÐ ÍuD½Ë ¨Ã«d= ë w¾HÞQÓ wÃUFð˨rNOÄuMÓ ¡UAFë WO³Bë œ«—√ «–SÓ ∫‰UÁ

                        ]  Ô Ó ÓÓ Ô Ô ] Ó Ó ] Ô  ÓÓ Ó
                      Æ©¶®tKë ‰uÝ— vKŽ qłdë «bž rŁ ∫XKFHÓ

 eŽ tKë ‰e½QÓ ¨ W½öÔ Ë ÌÊöÔ sÄ p×{ Ë√- qłË eŽ tKë V−Ž bIà ∫©¶® ‰UIÓ
 ] Ó Ô ] Ó Ó ÚÓ Ó Ó Ó    Ú Ó Ó Ú Ó ] Ó Ó ]Ó Ô] Ó Ó Ú ÓÓ     Ó Ó

    ©Í—U ³Ã« Á«Ë— ®
                 Æ˝                        ˚∫qłË
                                           Ó Ó Ó
               ©∂∂∫dA×ë®
                                             ≥¥
                              r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
 W?×?O×Bë dOž …—U?³?Fë ÂUÄ√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W?×?O×Bë …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—U?ý≈ l{√ ±
             Ó    Ó             Ó    Ó   Ô
                                 ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                      Ó
                        ÆtëuÁ√ vKŽ ÊU ½ù« VÝU×¹≠√
                              Ô   Ô Ó Ô
             Ær]MNł ‰ušœ »U³Ý√ sÄ qÞU³Ã« sŽ ÊU Kë Êu ≠»
                                = Ô
                      ÆÁ—Uł À«dOÄ w VOB½ —U−Kà ≠‡ł
                               Ï   
               Ær¼dOž ÓÊËœ »—UÁ_« t½«dOł vÃ≈ rK Lë Ôs ×¹≠œ
                                Ô     Ô
               Æt½«dO−à Áƒ«c¹≈ —UMë rK Lë ‰ušœ »U³Ý√ sÄ ≠‡¼
                         Ó Ò  Ô     
                           Ô 
              ÆrNMOÐ nÃP²Ã«Ë W³×Lë b¹e¹ Ê«dO−ë vÃ≈ ÊU Šù« ≠Ë
                  Ó     Ó]          Ô
                   ÆtHO{ «dÂSÐ »«u¦Ã«Ë dł_« rK Lë ‰UM¹ ≠“
                         Ó    Ó  Ô   Ô
               ÆsO×ÃUBÃ«Ë ¡UO³½_« ‚öš√ sÄ nOCë «dÂ≈ ≠‡Š
                  ]              Ô
            Ì   Ì          ÔÓ Ô
            Æ»«dýË ÂUFÞ sÄ ÁbMŽ UÄ qC QÐ tHO{ ÂdJ¹ rK Lë ≠◊
                   ÔÓ           Ô
                        ÆdO ë ‰uÁ vKŽ ÌWK¦Ä√ WŁöŁ d–√ ≤
                                   Ó  Ô
                       Ú Ò
                 ødO ë ‰uÁ sÄ sJL²¹ rà Ê≈ rK Lë qFH¹ «–UÄ ≥
                              Ô   Ô
                 ]        Î Ô = Ô
                øWM−ë t³ŠU ‰ušœ w U³³Ý ÊU Kë ÊuJ¹ nO ¥
                                  Ó
                             Ó 
                         øt½«dOł u×½ rK Lë Vł«Ë UÄ µ
                                   Ô
   
   øqOŠdKà r¼dDC¹ w ÁbMŽ s¹dłQ² Lë t½«dOł Í–R¹ Ícë h AÃUÐ p¹√— UÄ ∂
         Ó  Ô  Ó   Ô ÔÓ     Ô    ] Ó Ô
                            Ó 
                          øtHO{ u×½ rK Lë Vł«Ë UÄ ∑
                                  Ô
≥µ
                     π
            dOš tK ÁdÄ√ sÄRLë


tK ÁdÄ√ Ê≈ ¨sÄRLë dÄ_ U³−Žò ∫‰UÁ ¨©¶® ‰uÝ— Ê√ -tMŽ tKë w{—- VON sŽ
Ô]Ô ÔÓ ÚÓ ]   Ú Ô Ú  ÚÓ Î Ó Ó
Ô ] Ó Ô ÚÓ Ó Ú Ó Ô Ó Î ÚÓ Ó Ó Ó Ó Ó Ô ] Ó Ô ÚÓ Ó Ú    Ú Ô Ú  Ì Ó Ó Ó Ó Ó ÚÓÓ Ï ÚÓ
¡«d{ t²ÐUÓ √ Ê≈Ë ¨tà «dOš ÊUJÓ dJý ¡«dÝ t²ÐUÓ √ Ê≈ ¨sÄRLKà ô≈ bŠ_ „«– fOÃË dOš
                                    Ô Ó Î ÚÓ Ó Ó Ó Ó
                             ©rK Ä Á«Ë—® Æåtà «dOš ÊUJÓ d³Ó
                    n¹dAë Íu³Më Y¹b×ë Õdý
                      ÷dF²¹ ¨ÊU ½ûà —U³²š«Ë Ì¡ö²Ð« —«œ UO½bë
                      Ô ]         Ì      Ô
             r‡‡K‡‡Fð√     Á^d Ó¹ UÄ UNMÄ ¨ÌWHK² Ä ÌÀ«bŠ√Ë Ì·ËdEà UNO
                                 Ô
      ∫Y¹b×ë ÍË«—          ÓbMŽ Ôd³ÚBO ÔtÔLÃRÔ¹Ë ÔtÔ½e×Ô¹ UÄ UNÚMÄË ¨ÔÁÔbF Ô¹Ë
 tKë w{—≠ wÄËdë ÊUMÝ sÐ VON        «d ÓLë ÓbMŽ tKë ÔdÔJAÓ¹Ë ¨sÓ×LÃ«Ë bz«b]Aë
 sOIÐU] ë sÄ ¨yqOKł ywÐU× ∫≠tMŽ  ¡«d] ë w Î «dOš tK ÁÔ dÄ√ Ô ÊuJO ¨ rF= MëË
 w »«cFë «uKL×ð s¹cë ÂöÝù« vÃ≈
  Ó     ]                            Æ¡«dCëË
                                      ]
         Ó     
 ©¶® tKë ‰uÝ— lÄ bNý ÆtKë qO³Ý
           Ò  ÓÓ
 ©¶® ‰uÝdë sŽ ÈË— ÆUNK  «ËeGë
                                  WLFMë dJý
    ]
  WM¹bLë w Ó w= uðË ¨Î …dO¦Â Ó Y¹œUŠ√ t½S ¨tLF½ vKŽ -vÃUFð- tKë sÄRLë dJý «–≈
                    Ô]                 Ó
          .‡¼≥∏ WMÝ …—uMLë w tLF½ sÄ b¹e¹Ë t¹e−¹Ë tMŽ v{d¹ -t½U׳Ý-
                         Ô       Ô     Ó   Ô
                  ]

                                               ≥∂
          ©∑∫rO¼«dÐ≈®  Æ˝                ˚∫vÃUFð ‰UÁÆUO½bë …UO×ë
                                         ^

                   rOEFë dł_« dÂUAë sÄRLKà -t½U׳Ý- tKë QO¼ ULÂ
                   Ó   Ó   ]      Ô    Ô Ò
          dJ √                       ]
                            ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨WM−ë w rz«bë rOFMëË
                                       Ó   Ó ]
 tЗ sÄRLë dJA¹ nOÂ
                               ©±¥µ∫Ê«dLŽ ‰¬® Æ˝
       ∫WLF½ vKŽ
      øW×Bë ≠         vKŽ ‰U³ÁùUÐ tLF½ vKŽ t=Ðdà rK Lë ÔdJÔý ÔÊuJ¹Ë
       ø‰ULë ≠
                                            
                   vN½ UÄ q sŽ œUF²Ðô«Ë¨tÄUJŠ√Ë ÁdÄ«ËQР«e²Ãô«Ë tðœU³Ž
                    Ó
       ørKFë ≠
                   s¹dšü« vKŽË tOKŽ œuF¹ ULO rFMë Ác¼ «b ²Ý«Ë ¨tMŽ
                   Ó        Ô     =          Ô
                          .«d×Ã«Ë rŁù« sŽ «bOFÐ …bzUHÃ«Ë dO ÃUÐ
                                  Î       

                               …bAë vKŽ d³Bë
                               Ò
Ë√ Ÿeł ÊËœ d³BÃUÐ vKײ¹ t½S ¨dOš sÄ t³OB¹ UÄ vKŽ -vÃUFð - tKë sÄRLë dJA¹ ULÂ
  Ì  Ó   Ò  Ò Ó ] Ì      Ô Ô          Ó Ô     Ô
w²Ã« WM−ÃUÐ “uH¹Ë Ád³ vKŽ rOEFë »«u¦Ã« tKë t¹e−O ¨VzUBLÃ«Ë bz«bAë bMŽ Ìj Ý
    ]  Ô       Ó   Ó ]              ]
   ©±≤∫ÊU ½ù«® Æ˝              ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨s¹dÐUBë UNÐ tKë bŽË
                                     Ô Ó Ó Ó

…—U š Ë√ ¨tOKŽ e¹eŽ …U Ë Ë√ ¨dIHë Ë√ ÷dLÃUÐ tà -t½U×³Ý - tKë ¡ö²Ð« vKŽ d³B¹ sÄRLÃU
                 s¹dÐUBë tÐ tKë bŽË UÄ dÂc²¹Ë ¨tKë WLŠ— sÄ ”QO¹ ôË ¨WOÃUÄ
                          ∫vÃUFð ‰UÁ ¨rOEFë »«u¦Ã« sÄ …dšü« w

                     ©±∞∫dÄeë®Æ˝                 ˚

                     Ô Ó Ó ]
                 qÐ ¨ öJALë ÂUÄ√ nFCÃ«Ë Âö ²Ýô« wMF¹ ô d³BëË
                             Ó     Ó Ô
                       Ô  Ô      
                 l —Ë ¨tðöJALà ‰uK×ë œU−¹≈ vKŽ qLFÃUÐ VÃUDÄ rK Lë Ê≈
                                    Ï  Ô Ó   ]
                 Ê√ tOKŽ Îö¦Ä Ôi¹dLÃU ¨s¹dšü«Ë t H½ sŽ È–_«Ë —d]Cë

≥∑
                       ^ 
                 dOIHÃ«Ë ¨rKEë l — vKŽ qLF¹ Ê√ tOKŽ ÂuKELÃ«Ë ¨ÈË«b²¹
                 Ô             ÓÚ    Ô Ó      Ó
          dJ √
                 ZzU²½  ¡Uł «–S ¨tÃUOŽ ‚“—Ë tÁ“— VÚ Jà vF ¹ Ê√ tOKŽ
                                Ó     ÓÚ
d³ vKŽ Èdš√ WK¦Ä√ d–√
                       ]       Ó ^ Ô        Ô
                 ôË d³BÃUÐ vKײ¹ t½S ¨vML²¹Ë V×¹ UÄ dOž vKŽ ÁœuNł
           ÆsÄRLë
                 ”QOë ôË Ÿe−ë t³OB¹ ôË ¨-vÃUFð- tKë WLŠ— sÄ jMI¹
                 Ô    Ô   ÔÔ       Ó        Ô Ó
                            Ætà -vÃUFð- tKë —bÁ ULÐ v{d¹Ë
                                     Ó]

                  Ô ^ Ó             
ÆrNÄ«uÁ√ sÄ È–√ sÄ tà «u{dFð UÄ vKŽ qÝdë d³ bI ¨sO×ÃUBë ¡UO³½_«  UH sÄ d³BëË
      Î      ] Ó                       Ô

                    ] ^          Ô Ó
                 vÃ≈ ”UMë VŠ√ u¼Ë ©¶® bL×Ä tKë ‰uÝ— «cN
                            Ï
          dJ √
                    Ì Ô   Ì  Ì      Ó ] Ó
                 g¹dÁ —UH sÄ b¹bý ¡«c¹≈ sÄ tà ÷dFð UÄ vKŽ d³ tKë
                                      Ó
 WÐU×Bë d³ vKŽ WK¦Ä√ d–√
               g¹dÁ È–√ vKŽ ÔtÔ²ÐU× Ód³ Ë ¨tðuŽbÐ Ì¡«eN²Ý«Ë
       .g¹dÁ V¹cFð vKŽ
                  ]             Ó  
               vKŽ d³Bë w WK¦Ä_« ŸË—√ UMà «uÐd{ pÃcÐË ªrN³¹cFðË
                        Ó              Ó
                                  Æs×LÃ«Ë bz«bAë
                                   Ó    
                              r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×?O×Bë dOž …—U?³?Fë ÂUÄ√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W?×?O×Bë …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—U?ý≈ l{√ ±
            Ó    Ó             Ó    Ó   Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                        Ó
               ÒÒ        Ò       ÔÔ ÓÔ
              Æ¡«dCë vKŽ d³B¹Ë ¡«dÒ Ã« vKŽ tKë dJA¹ sÄRLë ≠√
                    Ô
             Æ…dšü« ÊËœ UO½bë …UO×ë w s¹dÂUAë tKë Íe−¹ ≠»
                 Ó          Ó  Ò Ô     Ó
                  
              Ɖ«uŠ_« lOLł w dOš ÁdÄ√ Ê_ bOFÝ sÄRLë ≠‡ł
                      Ï    ] Ï   Ô
                    ÆW³OBLë dNE¹Ë WLFMë dJM¹ sÄRLë ≠œ
                                  Ô
     Æn¹dAë Íu³Më Y¹b×ë w  œ—Ë UL sÄRLë  UH sÄ sO²H d–√ ≤

                                           ≥∏
                              ÚÓ  Ô
                            ∫wðQ¹ ULÐ œuBILë UÄ ≥
                                  Æ¡«d] ë ≠
                                   Ò
                                    Ò]
                                  Æ¡«dCë≠
                       øtLF½ vKŽ tKë sÄRLë dJA¹ nO ¥
                            Ó Ô     Ô ÓÓ
                      ]        
                    øbz«bAë t³OBð UÄbMŽ sÄRLë nÁuÄ UÄ µ
                         Ô Ô        Ô
   ø…dšü« …UO×ë w ¡«dCë vKŽ Ád³ Ë ¡«dÒ Ã« vKŽ tKë sÄRLë dJý W−O²½ UÄ ∂
              Ò                    Ô Ô
                       Æ—UB²šUÐ Y¹b×ë ÍË«dÐ ·dŽ√ ∑
                                   =

                    Ú Ô Ú ÚÓ Î Ó Ó
               åÆÆÆÆÆÆ sÄRLë dÄ_ U³−Žò ∫ ©¶® tÃuÁ qLÂ√ ∏
                              ÔÓ Ô
                                  ^   Ô = Ô
                  ∫ÊU²Oðü« ÊU²L¹dJë ÊU²¹ü« tOKŽ ‰bð UÄ sOÐ√ π

                 Æ˝                   ˚≠√

                    Æ˝               ˚≠»
≥π
   ¥

W¹u³Më …dO ë
         ¥∞
                       ±∞
               UOÐU×Bë nÁ«uÄ sÄ

UNÄdÂË ¨U¼—bÁ Âö?Ýù« vKŽQ? ¨UNÁuIŠ vDFð ô W?ÄuKEÄ ÂöÝù« q³Á …√d?Lë X½UÂ
  Ò     Ó Ô     Ó   Ô   Ô Î         Ó Ô   Ú
          ] Ô
¨…UO×ë  U?³KD²Ä w qłdë „—UAð  c?š√Ë ¨UNðU³ł«ËË UNÁuIŠ UN dŽË ¨U?Ä√Ë WłË“Ë U²MÐ
               ÔÚ          Ó Ô   Ò   ÎÒ Î    Î 
                                           Ú Ó
                                    Æ ÂöÝù« WÃUÝ— qLŠ w Ë

¨wÄöÝù« a¹—U²Ã« U¼bKš WKOKł nÁ«uÄ ©¶ ® tKë ‰uÝ— bNŽ w  ULK Lë ¡U MKà ÊUÂË
 ^   Ô Ò    ] Ï   Ô                 
                    Æ ”Ë—bÃ«Ë d³Fë UNMÄ cšQ½Ë ¨UNCFÐ ”—bë «c¼ w dÂc½
                      ^ Ó       Ô     Ó  ]      Ó

                                  ◊UA½
      Ó Î     Ô    Î   Î      Ô           
 w? »d?F?ë b?MŽ …d?A?²?MÄ X?½U? W?¾?OÝ …œU?Ž U?N?MÄ Z?²?M?²Ý√Ë ¨d?¹u?J?²Ã« …—u?Ý vÃ≈ l?ł—√
                                            Ô
                                             
                                            ÆWOK¼U−ë

             dJ √              UNMŽ tKë w{— W³O³Š Â√
Â√ n??Áu??Ä s?Ä Z??²? M? ²?Ý√ «– U?Ä
        Ô               Ò Ô
                      ® t?Kë ‰u?Ý— U?N?łËe?ð¨ÊU?O?H?Ý w?Ð√ X?MÐ W?K?Ä— w?¼
                               ]      Ô   Ô Ô     Ó
           ø UNOÐ√ lÄ W³O³Š WJ?Ä w? U?NOÐ√ vÃ≈ lłd?ð ô v?²Š¨UNłË“ …U Ë b?FЩ¶
                    ]         Ó             Ó
                           ÆÂöÝûà tz«bŽË ÁdH vKŽ ‰«“ UÄ Ícë
                                        Ó

tKë ‰uÝ— qÐUIOà ¨UÂdAÄ ‰«e¹ ô u¼Ë ¨…—uMLë WM¹bLë vÃ≈ ÊUOHÝ uÐ√ V¼– Âu¹  «–Ë
   Ó  Ó    Î  Ô Ô       ]         Ó     Ó  Ì
t?ðuD ¨©¶® t?Kë ‰uÝ— ‘«d? v?KŽ fK?−¹ Ê√ œ«—√Ë ¨W?³?O³Š Â√ t?²?MЫ vKŽ q?šb ¨©¶ ®
Ô                 Ó Ó                Ó
                                   .pÖ V³Ý sŽ UNÃQ Ó ÆtMŽ
                                    Ó         Ô
¥±
                           
                 ¨„d?AÄ X½√Ë ©¶® tKë ‰u?Ý— ‘«d u¼ ∫X?ÃUI
                   Ô Ó          Ô    Ú
    r‡‡K‡‡Fð√
                 U?NÃQÝË ¨UNÓ d?Bð »d?G²ÝU . t?OKŽ f?K−ð Ê√ VŠ√ ôË
                       ^  Ó        Ó   Ú ^
v?Ã≈ ÊU? ?ŠùU?Ð Âö?Ýù« d?Ä√                          .V³] ë sŽ
UÄ sOÂdAÄ U½U uà v²Š s¹bëuë
                Ô =         
                b?OÝ X?Ð√ U¹ X?½√Ë ¨Âö?Ýûà t?K?ë w?½«b?¼ ∫XÃUI
                      Ó       Ô
       ÆWOBFLÐ «dÄQ¹ rÃ
                     
                v?I³ðË °ø Âö?Ýù« w qšbð ô n?OJ ¨U¼d?O³ÂË g¹dÁ
                           Ô    Ó      Ô
                                    Î
                            ÆdB³¹ ôË lL ¹ ô «d−Š b³Fð
                              ÚÔ  Ô      Ô


                         ÂöÝù« w …bONý ‰Ë√

     Î
tKë w{—≠ «—U?LŽ UNMÐ«Ë UNłË“Ë w¼ X?½U ¨dÝU¹ sÐ —ULŽ Â√ ¨◊UOš XMÐ W?OLÝ w¼
             Ô    Ú          ^      Ô Ò
s?Ž Ÿu?łdë vKŽ rNÄUž—ù rN?½uÐcF¹ Êu?ÂdAL?ë ÊUÂË ¨ÂöÝù« vÃ≈ s?O?IÐU ë s?Ä ≠rNMŽ
             Ô Ó  ÔÓ   Ô          Ó     Ó
v²Š ¨rN³¹cFð w ÊuGÃU³¹Ë ¨…—U×ë ‰UÄdë vKŽ r¼uIK¹Ë ¡«d×Bë vÃ≈ r¼ËcšQ¹ ¨ÂöÝù«
      Ó Ó    Ô   Ò    =       Ô        Ô    
                              w??{—≠ d??ÝU?¹ U?N?łË“  U?Ä
                                        Ô  Ó
                                
                              ÊUJ V¹cF²?ë sÄ ≠tMŽ tKë
                              Ó    ]
                                     Ì      Ó
                              ¨Âö?? Ýù« w?? b?? O? ?N? ý ‰Ë√
                              Ê√ v?ÐQð W?²?ÐU?Ł W?O?LÝ X?K?þË
                                  Ó     Ô Ò Ô Ú
                              d?Âc?ð Ë√ d?H?Jë W?L?K? k?H?K?ð
                                       Ó
                              Ó Ó Ì 
                              ÿUžQÓ ¨¡u Ð ©¶® ‰uÝdë
                                        ]
                                 Ó Ì       ]
                              U?NMFD?Ó q?Nł UÐ√  U³¦?ë «c¼
                              X½UJÓ ¨ bNA?²ÝU ÌWÐd×Ð
                              Ú    Ú Ú       
                               ¨Âö?Ýù« ¡«b?Ný q?z«Ë√ sÄ
                                      Ô 
‰u?Ý— «b?L×Ä Ê√Ë t?Kë ô≈ tÃ≈ ô Ê√ b?N?Að w¼Ë ¨WO?{dÄ W?O{«— U?NЗ v?Ã≈ UNŠË—  b?F Ë
Ô   Î     Ô       Ú Ô   Ó   Î]   Î     =       Ú
                                         ÆtKë

                                             ¥≤
               UNMŽ tKë w{— VKDLë b³Ž XMÐ WOH
                            Ì
                              Ó ÓÚ    
                           …eLŠ bNA²Ý« bŠ√ …Ëež w
                           Ô
                                   
                           ≠tMŽ tKë w{—≠ VKDLë b³Ž sЫ
                            Ô
                           o?O?IýË ¨ ©¶® ‰u?Ýd?ë rŽ u?¼Ë
                                    ] =
                            Ò 
                           W?L?Ž V??K? D? L? ë b?³?Ž X?M?Ð W??O?H?
                                            Ó
                           sÄ ”U?Më ÂeN½«Ë ¨©¶® ‰u?Ýdë
                             Ô ] Ó               ]
                                        
                           X³Ł Ícë ¨©¶ ® tKë ‰uÝ— ‰uŠ
                            Ó
                             Ó  ]     Ì Ì
                           XOIKÓ ¨WÐU×Bë sÄ qOKÁ œbŽ lÄ
                         ] Ò 
‰u?Ið w¼Ë s¹—UHë sOLK L?ë ≠UNMŽ tKë w{—≠ ©¶® ‰uÝdë WLŽ V?KDLë b³Ž XMÐ WOH
     Ó    Ó  Ô                          ]
                             
                          ø tKë ‰uÝ— sŽ r²ÄeN½« ∫rNÃ

         Ó ]                    Ô ]
VKDÓ ¨ÊuÂdALë tÐ q¦Ä bÁË …eLŠ U¼Uš√ Èdð Ê√ UNOKŽ oHý√ ©¶ ® ‰uÝdë U¼¬— ULÃË
      Ô       Ó Ó      ÓÚ   Ó Ó            Ò
                ÆUNFłd¹ Ê√ ≠tMŽ tKë w{—≠ «uFë sÐ dOÐeë UNMЫ sÄ
                    ÔÚ Ô               ^

XK ËË ¨vÃUFð tKë ¡Uý Ê≈ Êd³ _Ë s³ ²Š_ ¨wšQÐ q¦Ä t½√ wMGKÐ bI ø rÃË ∫tà XÃUI
Ú        Ô Ó Ú Ò       Ò      Ó =Ô ] Ó Ó Ú      Ô Ú
                          Ó
 Æ tà  dHG²Ý«Ë ¨tOKŽ XKÓ Ë ¨tOÃ≈  dEM ≠tMŽ tKë w{—≠ © ¡«bNAë bOÝ ® …eLŠ UNOš√ vÃ≈
  Ô Ú         ]      Ú   Ô          ^     Ó

                                   ¡U M ë
                            q²Á ¡U M ë r?K ð Ê√ q³Á
                            Ó Ô Ô      Ô
                                   Ó
                            ¡UJ³?ë  d?¦ÂQÓ ¨d? ? U¼uš√
                            Ó Ô Ú
                             dFAë sÄ dO¦Jë XLE½Ë ¨tOKŽ
                             =    Ó   Ú Ó
                                         ÆtzUŁ— w
                                          

                            W?F?З√ UNà ÊU?ÂË X?LKÝ√ r?Ł
                            Ô      Ó   Ú  Ú ]
                                 Ó         
                             ‰U²Ië ¡bÐ q³ÁË ¨W?OÝœUIë WÂdFÄ

¥≥
 ]   Ó Ó              ]              Ô
Æ WM−ë w WÄ«dJë «uÃUMOà ¨ ‰U²Ië w WŽU−AÃ«Ë ¨WÂdFLë ÷—√ w  U³¦ÃUÐ rN² Ë√Ë rN²FLł
                                       Ú

             Ô Ó            Ô Ó  Ô       
bL×ë ∫ XÃUI ¨r¼œUNA²Ý« Q³½ ¡U M ë mKÐË ¨WFЗ_« U¼ƒUMÐ√ bNA²Ý« WÂdFLë Ác¼ w Ë
                  Ó
 Æ t²LŠ— dI² Ä w rNÐ wMFL−¹ Ê√ wЗ sÄ uł—√Ë ¨ tKë qO³Ý w rNK²IÐ wMÓ dý Ícë tKÃ
     = Ô      ÓÓ Ú Ú =                   ]Ó
                             r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
            
          øU¼bëuà ≠UNMŽ tKë w{—≠ W³O³Š Â√ UN²ÄbÁ w²Ã« W×OBMë UÄ ±
                       Ó     Ú     Ô  ]
                    ÆWЫdIë WDЫ— sÄ ÈuÁ√ ÂöÝù« WDЫ— ≤
                                   Ô
                            Ó
               øU¼bÃ«Ë lÄ W³O³Š Â√ nÁuÄ sÄ pÖ Z²M²Ý√ nOÂ
                    Ó          Ô   Ó
         øUNà g¹dÁ V¹cFð vKŽ WOLÝ d³ sÄ UN−²M²Ý√ w²Ã« …d³Fë UÄ ≥
            Ì     Ó   Ó] Ô Ú   Ô      Ô
   øbŠ√ …Ëež w VKDLë b³Ž XMÐ WOH nÁuÄ sÄ U¼bOH²Ý√ w²Ã« ”Ë—bë UÄ ¥
    Ô      ] Ô      Ó]       Ô      Ô ^
            ]         Ó Ó      
  œUNA²Ý« bMŽ UNHÁuÄË WOK¼U−ë w UNOš√ q²IÄ bMŽ ¡U M ë nÁuÄ sOÐ Ê“«Ë√ µ
                                Ó Ô
                          ]         
                          ÆWOÝœUIë WÂdFÄ w UNzUMÐ√
                                 Ú Ô
                               ∫wðQ¹ UÄ qLÂ√ ∂
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ ÂöÝù« w Ì…bONý ‰Ë√ - √
                         Ô
 ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ ÂöÝù« w bONý ‰Ë√ -»
                       Ì  Ô
  ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WMЫ w¼ W³O³Š Â√ -‡ł
                        Ó
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …Ëež w ≠tMŽ tKë w{—≠ VKDLë b³Ž sÐ …eLŠ bNA²Ý« -œ
                    Ô     Ô  Ó  Ô
 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ ¡«bNAë bOÝ -‡¼
                            ^ Ô                                         ¥¥
                        ±±
                 WÐU×Bë nÁ«uÄ sÄ

                    ] Ó       Ò 
t?Kà W?ŽU?Þ rNðU?OŠ X?½UJ ¨Âö?Ýù« vÃ≈ …uŽb?ë ¡«uà ©¶® t?Kë ‰u?Ý— W?ÐU× q?LŠ
   Î    Ô   Ú                       Ô   Ó
    ÔÚ Ó Ï  Ï                      Î Ó Î
w UNMÄ dÂc½ ¨ …bÃU?š WLOEŽ n?Á«uÄ rNà X½UÂË ¨tK?O³Ý w WO×CðË ¡UDŽË ôc?ÐË vÃUFð
              Ô             Î
                           ∫ WOðü« nÁ«uLë ”—bë «c¼
                            Ó                                sOHFC² Lë …bŽU Ä
 Ô Ô              ^ Î             Ô = Ì
 sOF¹Ë ¨bO³Fë o?²F¹ ÊU bI ¨¡UHFCÃUÐ U?LOŠ— ¨≠tMŽ tKë w{—≠ o¹bBë dJÐ uÐ√ ÊUÂ
        Ô   Ó                           Ó
             Ì               Ô  Ó
WF³Ý≠ t?MŽ tKë w{—≠ dJÐ uÐ√ o?²Ž√ ∫≠UNMŽ tKë w{—≠ WAzUŽ ‰uI𠨡«d?IHÃ«Ë sOÂU Lë
Î    Ô           Ó                 Ó    Ó
                          Ô Ô     Ó]            Ó 
                       ¨ÕUЗ sÐ ‰öÐ rNMÄ ¨WJÄ w ÊuÐcF¹ «u½U s¹cë sÄ
                                    Ó ] Ô    Ó
               dJ √                  ÆULNMŽ tKë w{— …dONÔ sÐ dÄUŽË
                                    Ô Ô     Ó
   W¹d×ë vKŽ ÂöÝù« ’d×¹
                 
   n?O? ÆÊU? ½ù« ‚uIŠ sÄ o× W? L Ð ≠t?MŽ tKë w{—≠ ôö?Ð d?JÐ uÐ√ Èd²ý« bÁË
                          Ô          Î   Ì        Ó
                  Ó          Ó          Ô Ó        Î    Ì
   øWIÐU ë WBIë sÄ pÖ Z²M² ð ‰U?? I? ? Æ≠v?? ÃU??F? ð ≠t?? K? ë t?? łu??à t?? I?? ²? Ž√Ë ¨U?? ³? ¼– ‚«Ë√
                                 Ô Ú Î
                                 ÆÁUMF³Ã WOÁË√ ô≈ XOÐ√ uà ∫ÊuÂdALë
                                         Ó    Ó  Ô

                   Ì                   Ì    Ó
               Ætðcš_ WOÁË√ W¾Ä ô≈ r²OÐ√ uà ∫ ≠tMŽ tKë w{—≠ dJÐ uÐ√ ‰UI
                Ô      Ó    Ô     Ô Ô Ó

 Î            Ô Ì               
©ôöÐ wMF¹® ÆU½bOÝ o²Ž√Ë U½bOÝ dJÐ uÐ√ ∫‰uI¹≠ tMŽ tKë w{—≠ »UD ë sÐ dLŽ ÊUÂË
    Ó   Ó Ó              Ô Ô Ó          Ô Ó
                                        Î
                                       Æ≠UFOLł rNMŽ tKë w{—≠

¥µ
              ©¶® w³Më XOÐ q¼√Ë rKFë q¼√ d¹bIð
   ÓÔ  ]  Ó           Ô  Ó
¨rNzULKŽË WÐU×Bë ¡UNIÔ sÄË ¨r¹dJë ʬdIë W³²Â sÄ ≠tMŽ tKë w{—≠ XÐUŁ sÐ b¹“ ÊUÂ
                          Ô Ô Ó       Ô Ô Ó
              Ì        Ó   Ó         Ì Ó
rŽ sЫ u¼Ë ≠ULNMŽ tKë w{—≠ ”U³Ž sÐ tKë b³Ž p Ä√ t²Ð«œ »u— œ«—√ UÄbMŽ Âu¹  «–Ë
= Ó Ô Ó                          Ô Ó
                              ] ]        
                              ÆWЫbë ÂUÄeÐ ©¶® tKë ‰uÝ—

                               Ó
                     ÆtKë ‰uÝ— rŽ sЫ U¹ pMŽ Ÿœ ∫b¹“ tà ‰UI
                          = Ó      Ú Ó   Ô

                         ÔÓ    Ú ÚÔ Ì
                       ÆUMzULKFÐ qFH½ Ê√ U½dÄ√ ∫”U³Ž sЫ ‰UI
                                      Ô

                               .„b¹ w½—√ ∫b¹“ tà ‰UI
                                Ó Ó Ó

ÆUMO³½ XOÐ q¼QÐ qFH½ Ê√ U½dÄ√ «cJ¼ ∫‰UÁË ¨UNK³ÁË UNOKŽ ‰ULÓ ¨Áb¹ ”U³Ž sЫ tà ÃdšQ
  = Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓÚ      Ô    Ó    ]Ó    Ó   ÔÓ Ì     ÔÓÓ


                                     ‰bFë
            Î  Ó
w ÍœuN¹ bMŽ U¼błuÓ ¨tà UŽ—œ sOMÄRLë dOÄ√ ≠tMŽ tKë w{—≠ VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ bI
 >  ÓÓ Ú   Ó          Ô   Ô Ô Ó           ^ Ó
   Æ `¹dý w{UIë vÃ≈ ULJ²ŠU ¨ tà Ÿ—bë Ê√ vŽœ« ÍœuNOë sJÃË ¨…—uMLë WM¹bLë
       Ó        Ó Ó    Ó = ]     Ò ]  ]

   Ó = ]     Ó    Ú Ú Ô Ô         > 
¨ tà Ÿ—bë Ê√ Ê«bNA¹ s¹b¼UAÐ wðQ¹ Ê√ ≠ tMŽ tKë w{—≠ wKŽ ÂUÄù« sÄ w{UIë VKÞ
                                     Ó
                        Ô] 
                    Æ tŽ—œ t½√ «bNA ¨ s ×ë tMÐ«Ë d³MÁ tÄœUš ¡U−Ó
                     Ô        Ô      ÏÓ Ô    Ó

      Ô Ó     Ó ]                     Ó
UÄ√Ë ¨ U¼eOłQ? pÄœUš …œUNý UÄ√ ∫≠tMŽ t?Kë w{—≠wKŽ ÂUÄûà `?¹dý w{UIë ‰UI
                 Ô Ô Ó          Ó
                    =  Ô =                  Ó
                  Æ Ÿ—bë cš ∫ ÍœuNOKà ‰UÁË ¨ U¼eO−½ ö pMЫ …œUNý
                                 Ô Ô

                       Ó ÓÓ    Ô Ó Ú Ó ^
s?JÃË Æ tOÃ≈ tFł—√Ë ¨ wKFà Ÿ—b?ë Ê√ dÁ√Ë ¨rKÝ√ s?OLK Lë ‰bŽ Íœu?NOë È√— ULK
       Ô    >     = ] ]                      Ò
            Æ UNOKŽ Î…œU¹“ tÄdÂ√Ë ¨tÄöÝ≈ V³ Ð tà UN³¼Ë ≠tMŽ tKë w{—≠ UOKŽ
                    Ô                       Î                                            ¥∂
                        t²łdFÐ WM−ë TÞË Ícë
        Ì
‰uÝdë lÄ ÊËeG¹ œôË√ WFЗ√ tà ÊUÂË ¨ UłdŽ√ ≠tMŽ tKë w{—≠ ÕuL−ë sÐ ËdLŽ ÊUÂ
     Ó     Ô    Ó   Î   Ô          Ô Ô   Ó
Ê≈ ∫ ÁœôË√ tà ‰UI ¨ œUN−Kà Ãd ¹ Ê√ ÕuL−ë sÐ ËdLŽ œ«—√ ¨bŠ√ …Ëež X½U ULK ¨ ©¶®
]       Ó       Ó  Ú      Ô  Ó     Ô     Ò
                            `?L Ó ¨W?Bš— pà qFł bÁ tKë
                            Ó     Î        Ú
                                         Ó
                             u?K ¨ œU?N?−Kà ÃËd? ë Âb?FÐ pÃ
                                 Æ pOHJ½ s×½Ë ¨ bFÁ
                                    ÓÔ   Ó

                            t?K?ë w??{—≠ Ëd?L?Ž V?¼c?
                            Ô Ó         Ó
                                  
                            ∫ ‰UI ©¶® tKë ‰uÝ— vÃ≈ ≠tMŽ
                                         Ô
                                           Ó
                            ¡ôR??¼ w??M? Ð Ê≈ ¨ t?? K? ë ‰u??Ý— U??¹
                                Ò Ó]
                                 Ó
                            tKëËË ¨ pFÄ Ãdš√ Ê√ wM½uFML¹
                                   Ó  Ú  Ó  Ó
             Ô     Ó   ]      Ó  Ó      ÓÚ Ó
bI X½√ UÄ√ ò ∫ ©¶® t?Kë ‰uÝ— tà ‰U?I ¨ WM−ë Ác¼ w²łd?FÐ QÞQÓ bN?A²Ý√ Ê√ uł—_ w½≈
Ú Ó    ]
       ] ] Ó ] Ô      Ú Ô             Ó  Ó
 tÁ“d¹ Ê√ ≠qłË eŽ≠ tKë qFà ÁuŽbð Ê√ rJOKŽ UÄ ò ∫ ÁœôË_ ‰UÁË ¨å œUN−ë pMŽ tKë l{Ë
 Ô                                     Ô Ó
                                         Æ å …œUNAë
                                           Ó

          ] Ó ]     ÔÓ Ó          
qšb?¹ t½√ ©¶ ® ‰u?Ýdë d?AÐË Æ bŠ√ Âu?¹ b?NA²Ý«Ë ¨ ©¶® t?Kë ‰u?Ý— lÄ Ãd?
 Ô  Ô]                                Ó
                                  Æ t²łdFÐ WM−ë
                                      Ó]

                    © dÐbë wL×Ä ® XÐUŁ sÐ r UŽ
                      =
 Ó    Ô Ô      Ó  Ú               
¨ ÂöÝù« rNLKF¹ sÄ rNOÃ≈ qÝd¹ Ê√ ©¶® tKë ‰uÝ— sÄ WOÐdFë qzU³Ië iFÐ X³KÞ
                                 Ô  Ú
                      ]             Ô ] Ó
t?Kë w?{—≠ X?ÐUŁ sÐ r UŽ w?ÐU×B?ë r?NMÄ W?ÐU×B?ë sÄ W?ŽuL−Ä ©¶ ® ‰u?Ýdë q?Ý—Q
   Ó          ^   ]           Î
     Ó]         Ô Ó Ó        Ô
    Æ WJÄ wÂdALà rNFOÐË r¼dÝ√ «Ëœ«—√˨qzU³Ië ‰Uł— rNÐ —bž o¹dDë w Ë ¨ ≠tMŽ
            Ó                  Ó   ]     Ô

v?²?Š s?O?Âd?AL?ë «u?ÄËU?ÁË ¨d?Ý_« t?ÐU?× √ i?F?ÐË ≠t?M?Ž t?Kë w?{—≠ r? U?Ž i? —
   Ó    Ô        Ó        Ô          Ó   Ï   Ó
                                         Æ «ËbNA²Ý«
                                             Ô

¥∑
                              ≠t??K?ë b??¼U??Ž b?Á r?? U?Ž ÊU?ÂË
                                  Ó      Ï
                              fL¹ ôË „dAÄ tÒ L¹ ô Ê√ ≠vÃUFð
                              Ò        Ï Ô       Ú
                                Ó ]       Ó     Î Î
                               t??O?Ã≈ t??łu??ð p??Ãc?ÃË ¨«b??Ð√ U??Âd??A?Ä
                                                     Ô
                                        ÓÚ  ^
                               Y?³?Ž sÄ Áb? ł w?L×¹ Ê√ ¡U?Žb?ÃUÐ
                                   ÔÓ Ó Ó
                                     Ú Ó Ó
                                   ÆÁœUNA²Ý« bFÐ sOÂdALë
                                             Ô

                                      Ó
                              t?Kë w{— ≠r? UŽ q?²Á ULK
                                 Ó  Ï
                                      Ï
                              s?O?Âd?AL?ë s?Ä ‰U?ł— œ«—√ ¨≠t?MŽ
                              Ó    Ô       Ó
w? d?L ë »d?Að Ê√  —c½ bÁ X?½U? w?²Ã« ¨WJÄ w  U?ÂdAL?ë ÈbŠù Áu?F?O³Oà t?Ý√— cš√
  Ó   Ó   Ú Ú  Ó Ú               Ô     Ô        Ó
              Æ—bÐ …Ëež w UN¹uš√ q²Á bÁ ÊU t½_ ¨ tÐ  dHþ Ê≈ tÝ√—
                       ÚÓ Ó      Ô]   Ú     

                     ÔÓ Ú
s?Ä t?²?L?ŠË ¨dOÐUÐb?ë sÄ …d?O³Â œ«b?Ž√ tÃu?Š X?F?L−²? r UŽ …u?Žœ ≠v?ÃUFð≠ t?Kë »U?−?²Ý«
  Ô       ]    Ï   Ï         Ó    Ó       Ô Ó
Æ ÁcšQM dÐbë tMŽ V¼c² ¡U Lë v²Š ÁuŽœ ∫ ÊuÂdALë ‰UI ¨tMOÐË rNMOÐ XÃUŠË ¨sOÂdALë
 ÔÚ  Ô = Ô Ú      Ó    Ô   Ó  Ô    Ô      Ú   Ó  Ô

    Ó
rÃ˨tÐ V¼–Ë ¨UL UŽ qLŠË ¨Íœ«uë ÈdłË ¨d¹eGë dDLë ‰e½ ≠vÃUFð≠ tKë …—bIÐË
       Î    Ó Ó Ó      Ó  Ô   Ô  Ó ÓÓ       
 .© dÐbë wL×Ä ® wLÝË tðU Ë bFÐ sOÂdALë sÄ ÁULŠË tðuŽœ tKë »U−²ÝU ÆtOKŽ «Ëd¦F¹
    = Ò    Ó =    Ó Ó    Ô  Ô   ÔÓ  Ô Ó

                                   WMŁbë sÐ b¹“
                                   Ò
         Ô  Ô            
 tOKŽ «u{dFÓ ¨g?¹dÁ —UH dÝ√ w ≠tMŽ tKë w?{—≠ WMŁbë sÐ b¹“ qOK−ë w?ÐU×Bë lÁË
                     Ó      Ô       ^    Ó
ÆÁuK²IOà ÁËcš√ rŁ ¨Áu³KBÓ rN³KÞ b¹“ i d ¨lłd¹ rà Ê≈ q²IÃUÐ ÁËœb¼Ë ¨ÂöÝù« sŽ Ÿułdë
 Ô    Ô     Ô    ÔÓ Ï Ó      Ó       Ô          ^

                     Ó               Ó
pK¼√ w v UFÄ Êü« X½√ ÊuJð Ê√ V×ð ô√ ¨ tKÃUÐ pÃQÝ√ ¨ b¹“ U¹ ∫ ÊUOHÝ uÐ√ tà ‰UI
      Ô   Ó Ó ÓÚ ^ Ô                   Ô
                             ø pMŽ U{uŽ UM¼ bL×ÄË
                                  Î Ó   Ï

Ó Ó Ú ^                Ó                 Ó 
rKÝ√ Ê√ œË√ UÄ ¨ ÊUOHÝ UÐ√ U¹ tKÃ«Ë ∫ ‰UÁË ¨VCGë bý√ ≠tMŽ tKë w{—≠ b¹“ VCG
           Ô              ]    Ô Ó


                                                   ¥∏
                            tKë w³½Ë ¨ w H½Ë wÃUOŽË wK¼_
                               ^ Ó    ÚÓ
                             Æ t¹–Rð WÂuý t³OB𠩶® bL×Ä
                                 Ï Ó Ô   Ô    Ï

                                         Ó
                            X?¹√— U?Ä ∫ ÊU?O?HÝ u?Ð√ ‰U?I
                            Ô         Ô
                            = Ô Ó Î ^  ÔÎ   Ò
                            V× «bŠ√ V×¹ «bŠ√ ”UMë sÄ
                                 Î   Ì Ô 
                                Æ «bL×Ä bL×Ä »U× √                               WJzöLë qO ž
            Ô Ó                Ì
  ©¶® tKë ‰uÝ— ÍœUMÄ lLÝ tÝdŽ WKOà w ¨≠tMŽ tKë w{—≠ dÄUŽ wÐ√ sÐ WKEMŠ u¼
                        Ô   Ó          Ô Ó
                        Ó
  v²Š ‰UDÐ_« ‰U²Á qðUÁË ¨ q ²G¹ Ê√ q³Á œUN−Kà ÃdšË ŸdÝQÓ ¨ tKë qO³Ý w œUN−Kà ͜UM¹
       Ó Ó      Ó  Ó Ó          Ó Ó              Ô
                                        Ó Ú Ô
                                 Æ tKë qO³Ý w bNA²Ý«
Ð
   Æ©WJzöLë qO ž ® wLÔ Ó ¨ÁœUNA²Ý« bFÐ tK Gð WJzöLë Ê√ ©¶® tKë ‰uÝ— d³š√Ë
           Ó =        Ó Ô    Ó    ]      Ô  Ó
  ¥π
                             r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×O×Bë dOž …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W×O×Bë …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
           Ó    Ó            Ó    Ó   Ô
                             ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                   Ó
                                 Ó Ó
w{— VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ UL¼dCŠ√ s¹cKë s¹b¼U]Aë …œUNý `¹dÓý w{UIë q³Á ≠ √
        ^   Ô Ó  Ó         Ó
                                ÆtMŽ tKë
                        Ó Ú= Ì
          Æ tà UN½√ ÍœuNOë dÁ√ UÄbMŽ Ÿ—bë VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ cš√ ≠ »
             ]     ]            Ô ^ Ó Ó
                  Ô           Ó Ú Ô
                Æ bŠ√ …Ëež w ÕuL−ë sÐ ËdLŽ bNA²Ý« ≠ ‡ł
                          Ô Ô
               Ó  ]             Ô ] Ó ]
      Æ rNOÐ√ vKŽ Vł«Ë œUN−ë Ê√ ÕuL−ë sÐ ËdLŽ ¡UMÐ_ ‰uÝdë sOÐÓ ≠ œ
          ]               Ì
   Æ s= ë dO³Â t½_ œUN−Kà ÃËd ë ÂbFÐ ÕuL−ë sÐ ËdLFà ÂöÝù« `LÝ ≠ ‡¼
                             Ô   Ó Ó
                Ó     ]    Î Ì
       Æ ÂöÝù« sŽ Ÿułdë i — t½]_ WMŁbë sÐ «b¹“ g¹dÁ —UH VK ≠ Ë
            Ó     Ô            Ô Ó
  Æ WJÄ w rNFOÐË r¼dÝ√ «Ëœ«—√Ë ¨tFÄ sÄË XÐUŁ sÐ r UFÐ ÊuÂdALë —bž ≠ “
   ]   ÔÓ   ÓÚ      Ô Ú          Ó    Ó
                    Ó           Ô =
lÄ ≠tMŽ tKë w{—≠ VÃUÞ wÐ√ sÐ wKŽ WBÁ w ‰bFë sO³¹ Ícë nÁuLë `{Ë√ ≤
                       Ô = Ô   Ó
                                ÆÍœuNOë
                                 =
Æ å œUN−ë pMŽ tKë l{Ë bI X½√ UÄ√ ò ∫ ÕuL−ë sÐ ËdLFà ©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ≥
      Ó    Ó  Ú Ó   ]       Ì        Ô  Ó
                             Ô
                 ø ‰uIë «c¼ sÄ ©¶ ® tKë ‰uÝ— wMF¹ «–UÄ
                ø vÃUFð tKë b¼UŽ bÁ XÐUŁ sÐ r UŽ ÊU «–UÄ ¥
                      Ó        Ô  Ó
              Ì    Î
       Æ sOÂdALë sÄ XÐUŁ sÐ UL UŽ ≠vÃUFð≠ tKë vLŠ nO Õdý√ µ
        Ó  Ô              Ô    Ó  Ô
«bŠ√ V×?¹ «bŠ√ ”UMë sÄ X¹√— UÄ ∫ ‰uIKà ÊU?OHÝ UÐ√ UŽœ Ícë nÁuLë `{Ë√ ∂
Î  ^ ÔÎ     Ò   Ô               Ó   Ó   Ô =
                       Æ «bL×Ä bL×Ä »U× √ V×Â
                        Î   Ì      = Ô
                                        µ∞
                      ±≤
             Âö ë tOKŽ vÝuÄ WBÁ

          Ó Ó Ó 
‰uÝ— WBÁ UNMÄË ¨d³FÃ«Ë kŽ«uLë UNMÄ bOH² ½ w²Ã« hBIë iFÐ r¹dJë ʬdIë w œ—Ë
    Ô                Ô    Ó     Ô        Ó
 Ô     Ó ^     ]     Î
 ‰uI¹ ÊUÂË WOÐuÐdë vŽœ«Ë ¨vÃUFð tKÃUÐ «d U ÊU Ícë ÊuŽd lÄ ≠Âö ë tOKŽ≠vÝuÄ tKë
                       Ó    Ó     Ô  
t?³Fý r?KE¹ ÊUÂË © ≤¥∫ UŽ“UMë ® Æ˝
 ÓÚ Ó  ÓÓ                                    Ô ] 
                               ˚∫ t?M?Ž vÃUFð ‰UÁ ¨rNЗ t½√ t?ÄuIÃ
                                               Î   Î
                                               Æ«dO³Â ULKþ


                   t²ÃuHÞË ≠Âö ë tOKŽ≠vÝuÄ …œôË

                                 Î     Î
                                 U??L?ÃU?þ U?L?ÂU?Š Êu?Žd? ÊU?Â
                                           Ô
                                 t½√ tLKþ sÄ mKÐË ¨dBÄ rJ×¹
                                  Ò      Ó     Ô   Ó
                                 wMÐ s?Ä d– ÌœuÃuÄ q q?²IÐ dÄ√
                                    Ú ÌÓÓ     =    ÓÓ
                                 W??M? N?J?ë i??F?Ð Ê_ ¨q??O? z«d?Ý≈
                                        Ó   ]
                                  w?? M? Ð w?? b??Ãu??O??Ý t??½√ Áu?? L? K? Ž√
                                        Ô Ô      ]
                                 ‰«Ëeà U³³Ý ÔÊuJ¹ Âö?ž qOz«dÝ≈
                                      Î       Ï
                                 vÃUFð ‰UÁ ¨tŽU³ð√ „ö?¼Ë tJKÄ
       qOz«dÝ≈ wMÐ ‰UHÞ√ q²IÐ dÄQ¹ ÊuŽd
                                          ∫ÊuŽd ÊU à vKŽ

                      ©±≤∑∫·«dŽ_«® .˝                        ˚


µ±
                                   Ô 
                   ¨≠Âö?? ? ë t?O?K?Ž≠ v?Ýu?Ä b?ÃË X??Áu?ë «c?¼ w? Ë
                   tFCð Ê√ U?NOÃ≈ t?K?ë v?ŠËQ ¨q²Ië sÄ tOKŽ tÄ√ X? UšË
                    Ó ÓÚ      Ô              ^
                                 Ô] 
                   XKFH ¨qOMë dN½ w tOIKð rŁ ¨VA ë sÄ ‚ËbM wÌ
                   ÁU??O? L?ë X?K?L?ŠË ¨t?³?Á«d?ð Ê√ t?²??š√  d?Ä√Ë ¨p?Ö Â_«
                   Ô            Ó    Ú Ó
                                 Ú Ó
                   UÄbMŽË ¨”«d×ë ÁdCŠQ ¨ÊuŽd dBÁ vÃ≈ ‚ËbMBë
                       Ô ]   Ó         Ó
                              Ó      Ó   Ó
                   Êu?Žd WłË“ s?J?à ¨tK?²?Á «Ëœ«—√ tK?š«œ q?H?Dë «ËbłË
                       Ó   ]
                      Î Ó          Ó    
                   o «u ¨«b?ÃË ÁËc ²¹ Ê√Ë ¨tK?²Á ÂbŽ UNłË“ s?Ä X³KÞ
                   Ó         Ú
 tKš«bÐË ‚ËbMBë ÊuDI²K¹ ÊuŽd ”«dŠ
      ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ      Î ] Î ] Ó         Ó
                   ÆUÄdJÄ «“eFÄ ÊuŽd dBÁ w vÝuÄ ‘UŽË ¨ÊuŽd

                           WÃUÝdÃUÐ tHOKJðË tÐU³ý
                       Î
¨ULNFMÄ ‰ËU× ¨Êö²²I¹ Êöł— ÊU ÂU¹_« bŠ√ w ËÆ UÐUý ≠ Âö ë tOKŽ≠vÝuÄ `³ √
  Ó       Ó
              Ô        Ó Ô      Î
ÊuŽd ÂuÁ d?ÄP² ªÊuŽd ÂuÁ sÄ q?łdë «c¼ ÊUÂË ¨q²IÓ ¨d?šü« sŽ «b?OFÐ UL¼bŠ√ l b
Ó   Ô Ó                               Ó
                       .dBÄ sÄ ≠Âö ë tOKŽ≠vÝuÄ »dN ¨tK²IÃ
                                    Ó

    Î             ÔÎ   Ó
bŠ√ bMŽ U?OŽ«— qLŽ „UM¼Ë ¨s¹b?Ä vL ð U{—√ q? Ë v?²Š≠ Âö ë tOKŽ≠vÝuÄ —UÝ
              ÓÚ Ó
                                    Æt²MЫ ÃËeðË sO×ÃUBë

           ]
b?M?Ž ≠vÃUFð≠ tKë tLK? t?ðœuŽ o¹dÞ w ˨d?B?Ä v?Ã≈ t?²łËeÐ ≠Âö ë tOKŽ≠vÝuÄ œUŽ
                              ]      Ú Ó 
vÃ≈ ≠Âö ë ULNOKŽ≠ ÊË—U¼ Áuš√Ë V¼c¹ Ê√ tMÄ VKÞË ¨WÃUÝdÃUÐ tHKÂË ¨¡UMOÝ —uÞ q³ł
             Ô   Ó      Ó
                           ÆvÃUFð tKÃUÐ ÊUL¹ù« vÃ≈ tðuŽbà ÊuŽd


                                 ÊuŽd Ë vÝuÄ
 t?ðuŽbà Êu?Žd? v?Ã≈ U?³?¼–Ë ¨≠v?ÃU?F?ð≠ t?Kë dÄ√ Âö ë ULNOKŽ ÊË—U¼ Áuš√Ë vÝuÄ cH½
     Ó                                    ]
                            Ó
             °øÍdOž tÃ≈ „UM¼ q¼ ∫vÝuLà ‰UÁË i — ÊuŽd sJÃË ¨ÊUL¹ûÃ
                                 ]

                                               µ≤
              Ó   
Ê√ ≠Âö? ?ë tOKŽ≠ vÝuÄ tOKŽ ÷d?F ¨s−] ?Ã«Ë V?¹c?F²ÃUÐ vÝuÄ œbN¹ Êu?Žd cš√Ë
                              Ô= Ô    Ó
                                           ÆÊU¼d³Ð tFMI¹
                                               Ó Ô

                                   U??ÄË ∫Êu??Žd?? t??à ‰U??I?
                                   tOKŽ≠ vÝuÄ dNþQ ø„bMŽ
                                        Ó
                                   t?Kë Áb¹√ s?O?ðe−FÄ ≠Âö ë
                                   Ô    ]
                                   w?¼ «–S ÁU?B?Ž vIÃQ ¨ULNÐ
                                        Ô
                                       Ó
                                   vÃ≈ Áb¹ qšœ√Ë ¨rOEŽ ÊU³FŁ
                                             Ï
                                                 
                                   U?N?½Q? ¡U?C?O?Ð w?¼ «–S? t³?O?ł
                                     ] Ô
      vF √ X׳ √bÁË ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ UBŽ vÃ≈ dEM¹ ÊuŽd           
                                     ÆfLAë —u½ sÄ WFDÁ
                                            Ï

           ÆvÝuÄ …“—U³ÄË …d×] ë lLł tOKŽ «uŠd²ÁU ¨t²ŽULł ÊuŽd —UA²Ý«
              Ó        Ó         Ó   Ô

                         …d×] ë vIÃQ ¨”UMë ÂUÄ√ …“—U³Lë XKBŠË
                         Ô           Ó Ô
                                      Ó =        Ó
                           U?O?Š UN½Q?Ð s?¹d{U×Kà qO?Ô Ó r?NO?BŽË rNÃU?³Š
                          Ï ]   ]            ]
                         ÁU?B?Ž ≠Âö? ?ë t?O?K?Ž≠ v?Ýu?Ä v?I?Ã√Ë ¨sOÐUFŁË
                         Ô
                                           ]
                                  Æ…d× Ã« ÁUIÃ√ UÄ q XFK²ÐU
                                   Ô

                                   Ó
                         ¨d?×? ?Ð f?Oà vÝuÄ q?LŽ Ê√ …d?× Ã« l?M?²Á«
                                      ] Ô     Ó
                         b¹ vKŽ U¼d?N?þ√ ≠vÃUFð≠ tKë  U?¹¬ sÄ u¼ UL½≈Ë
                              Ó                 ]
   rNÃU³Š Ê√ rNÄUN¹SÐ ”UMë ÊuŽb ¹ ÊuŽd …d×Ý                    
                         tKà «Ëb−ÝË «uMÄP ¨≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ tÃuÝ—
        wŽU _U „dײð rNOBŽË
                                             ÆqłË eŽ

                        ]   
 lÄ d?ÄP²ÃUÐ rNLNð«Ë ¨qł—_«Ë Íb¹_« lODIðË ¨VKBÃ«Ë q?²IÃUÐ …d× Ã« ÊuŽd bŽuð
          ]                      Ó   Ô    Ó ]
 U³¦Kà ôU?¦?Ä «u?½U?J ª≠vÃUFð≠tKÃUÐ ÊUL¹ù« vKŽ «Ëd? √ rNM?J?ÃË ¨≠Âö à « tOKŽ≠ vÝuÄ
   ] Î                     ]    ]
                                            Æo×ë vKŽ
                                            =

µ≥
                            ÁœuMłË ÊuŽd „ö¼
                              
d?B?Ä sÄ tF?Ä sÄË Ãd? ¹ Ê√ v?Ýu?Ä vÃ≈ t?K?ë v?ŠËQ ¨œUMFÃ«Ë d?H?J?ë vKŽ Êu?Žd d √
     Ó    Ó  Ó        Ô                 Ô   ]
        Ær¼uK²I¹ Ë√ ÃËd ë sÄ r¼uFMLO ¨tÄuÁË ÊuŽd rNÐ dFA¹ ô v²Š ªöOà    Î
             Î
             öOà dBÄ sÄ Êułd ¹ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ ÂuÁ          Ó                    Ó
≠Âö? ?ë t?OKŽ≠vÝuÄ q? Ë v?²Š ¨tF?Ä s?ÄË vÝuÄ œ—U?D¹ c?š√Ë tA?Oł Êu?Žd? lLł
                Ó       Ô  ÔÓ      Ô
                        
 øÊuFMB¹ «–UL ¨rNHKš sÄ ËbFÃ«Ë rNÄUÄ√ sÄ d׳ÃU ¨dD ÃUÐ tFÄ sÄË dFA ªd׳ë
             ^        Ô       Ó      Ó
            tÄuÁË ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ ÊuIŠö¹ tÄuÁË ÊuŽd
                                         µ¥
      
 dNþ˨tKë …—bIÐ ¡ULë oKH½U ¨ÁUBFÐ d׳ë »dC¹ Ê√ vÝuÄ vÃ≈ ≠vÃUFð≠ tKë vŠË√
         Ô   Ó      Ó   Ó ÓÚ
               .Âö Ð dšü« V½U−ë vÃ≈ tFÄ sÄË vÝuÄ UNO dÄ o¹dÞ tO
                                   ] Ï
              d׳ë ÊËd³F¹ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ ÂuÁ


     Î
pÃcÐË ¨UFOLł rNÁdž√Ë ¡ULë rNOKŽ ≠vÃUFð≠ tKë o³ÞQ ¨d׳ë ÁœuMłË ÊuŽd qšœË
        Ó  Ó            Ó   Ó   Ô   Ô  Ó
             Ó
Êu?Žd UÄ√Ë ¨ÁœuMłË ÊuŽd p?K?¼√Ë ¨tFÄ sÄË ≠ Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ ≠vÃUFð≠ tKë v−½
    ]   Ó   Ó                            ]
                    Ï]
    ÆÁbFÐ sÄ ”UMKà …d³Ž ÊuJOà ¨…bÄU¼ W¦ł u¼Ë TÞUAë vÃ≈ ÁUOLë t²ŠdÞ bI t H½
           Î      Ï
                 d׳ë w ‚dG¹ ÊuŽd


µµ
                         w²OÐ Vł«Ë
Uðd– sO²Kë sOðe−FLë dOž Èdš√ Ì «e−FLÐ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ ≠vÃUFð≠ tKë b¹√
  Ô                                  ]
                 
Æ «e−FLë Ác¼ Z²M²Ý√Ë ¨·«dŽ_« …—uÝ sÄ ©±≥≥≠±≥∞®  U¹ü« vÃ≈ lł—√ ¨”—bë w
         Ô
                            r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
                  ∫W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ l{√ ±
                               Î   Ô
                              Ó
               ∫w t²ÃuHÞ w ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ ‘UŽ ≠√
                                
                              tOÐ√ XOÐ ≠±
                               
                            ÊuŽd dBÁ ≠≤
                        Î    Ì
                   Æq²Ië sÄ U uš tO n² Ä ÊUJÄ≠≥
              Ó 
             ∫¡UMŁ√ WÃUÝdÃUÐ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ nOKJð ÊU ≠»
                              Ô   Ó
                         .‚«dFë sÄ tŽuł— ≠±
                          .s¹bÄ vÃ≈ tÐËd¼ ≠≤
                            Ú Ó  

                           .dBÄ sÄ tðœuŽ- ≥
             Î
 Êu?Žd? ÂuÁ —Uý√¨s¹b?Ä sÄ U?ÄœUÁ d?B?Ä v?Ã≈ ≠Âö? ?ë t?O?KŽ≠ vÝuÄ ‰u Ë bFÐ ≤
         Ó Ú Ó      Ó
                                  ∫tOKŽ
                      .≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ q²IÐ ≠√
                                
                 .dBÄ sÄ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ œdDÐ ≠»
                              
                              
             Æ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ …“—U³ÄË …d×] ë lL−Ð ≠‡ł

                                        µ∂
vÃ≈ t?ðuŽœ ¡UMŁ√ Êu?Žd?H?à ≠Âö ë tOKŽ ≠vÝuÄ UL¼d?N?þ√ s?O²Kë sOðe−FLë d–√
      Ó Ó                 Ó            Ô   ≥
                                ÆtKÃUÐ ÊUL¹ù«

               .˝                 ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¥

                                
                   øWL¹dJë W¹ü« Ác¼ XKOÁ sÄ ÊU à vKŽ ≠√
                         øWL¹dJë W¹ü« wMFð «–UÄ ≠»
       Æ…d×] Ã«Ë ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ sOÐ XKBŠ w²Ã« …“—U³Lë n √ µ
        Ó                Ó Ó   Ó    Ô
                            ∫WOðü«  «—U³Fë qLÂ√ ∂
                                     Ô
    ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ t½_ ÁuK²IOà ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ vKŽ ÊuŽd ÂuÁ dÄPð≠√
         ]                Ó  Ô Ó
            
       ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuÁ vÃ≈ dBÄ sÄ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ »d¼ ≠»
                             Ó
                          ^ Ô
                  ÆÆÆÆÆÆÆÆ vŽœ«Ë rKEÃUÐ ÊuŽd dN²ý« ≠‡ł
                       ]        Ó
                            Ó Ó Ô
ÆÊuŽd lÄ ≠Âö ë tOKŽ≠ vÝuÄ WBÁ sÄ U¼bOH²Ý√ w²Ã« ”Ë—bÃ«Ë d³Fë Z²M²Ý√ ∑
                  Ô      Ó
µ∑
   µ

wÄöÝù« tIHë
        µ∏
                     ±≥
                   WFL−ë …ö
                                           ˚∫ vÃUFð ‰UÁ


.˝
©±∞ ≠ π∫ WFL−ë ®

            Ô Ó           Ô      Ô 
¨b− Lë w WŽULł WFL−ë …ö ÊuLK Lë tO ÍœR¹ ¨Ÿu³Ý_« ÂU¹√ dOš WFL−ë Âu¹
       Î          Ó                   Ô
¨UN²ÁË ¡«dAÃ«Ë lO³Ã« rNà “u−¹ ô YOŠ ¨WFL−ë Ê«–√ ŸULÝ bMŽ rNð—U−ðË rNÃULŽ√ ÊuÂd²¹
  Ó      Ô     Ô   Ô    Ô       Ó   Ó    Ó   Ó
              =                ] 
       Æ dO ë qLŽË ‚“dë VKÞ w ÊuF ¹ ÷—_« w ÊËdA²M¹ …öBë ¡UN²½« bFÐË
                    Ó      Ó          Ó

                                     Ï Ï
¨ ≠vÃUFð≠ tKë sÄ ¡UŽbë UNO »U−² ¹ WŽUÝ tO Ê√ pÖ sÄË ¨dO³Â qC WFL−ë ÂuOÃË
           Ô      Ô     ÔÎ      ]             Ô 
ô≈ «dO?Óš tKë ‰QÚ ?¹ wKÓB?¹ rzUÓÁ r?KÚ Ä UN?ÔI «u¹ ô W?ŽUÓ Ã W?FL−ë w? Ê≈ò∫©¶ ® t?Kë ‰uÝ— ‰UÁ
  ÎÚ Ó] Ô Ó Ó = ÔÏ  Ï Ô Ó Ó Ô ÎÓ Ó ÓÔ Ô Ú                 ] 
                                      ©tOKŽ oH²Ä® .å  Ô ] Ô Ó Ú Ó
                                               ÁU¹≈ ÁUDŽ√
µπ
 Ó ]Ó Ú Ó  Ú Ô  Ó Ô Ó Ó Ô   Ó Ô Ô Ú Ô Ú Ó Ô Ú ]  ÚÓÓ Ú Ó ÓÓ Ì Ú Ó Ô ÚÓ
¨WM−ë qšœ√ tO ˨œ¬ oKš tO ¨WFL−ë Âu¹ fLAë tOKŽ XFKÞ Âu¹ dOšò ∫©¶® ‰UÁË
                                 ©rK Ä Á«Ë—® ÆåUNÚMÄ ÃdÚš√ tO Ë
                                         Ó Ó  Ô Ó

                              WFL−ë …ö rJŠ
q vK?Ž W?³?ł«Ë wN ªWFL−ë …ö ¡«œ√ v?KŽ W¹u?³Më Y¹œUŠ_«Ë W?O½¬dIë  U¹ü« X?¦Š
=    Ï                 ]    Ô    Ô     Ô    ]
ÆU¼Ëœ√ «–≈ rNMÄ `Bð sJÃË ¨s¹d U LÃ«Ë ¡U Më vKŽ V−ð ôË ¨rOIÄ mÃUÐ qÁUŽ d– rK Ä
        ^ Ó           =    Ô      Ì Ì    ÌÓÓ Ì
Ì «dÄ ÀöŁ WF?L−ë „dð s?Äò ∫©¶® t?ÃuÁ WFL−ë …ö? vKŽ XC?Š w²Ã« Y?¹œUŠ_« sÄË
  ]Ó Ó ÓÓÓ Ô Ô Ú Ó ÓÓÚ Ó         Ô       ]
                          ©ÍcÄd²Ã« Á«Ë—®Æåt³KÁ vKŽ tKë l³Þ ¨UNÐ U½ËUNð
                                    ÚÓ ÓÓ Ô ] Ó ÓÓ Ó Î Ô Ó Ó


                                    UNz«œ√ WOHOÂ
UNO sO³¹ d?OBÁ q? U ULNMOÐ sO²³Dš VD O ¨d?³MLë VOD ë bFB¹ W?FL−ë Ê«–√ bFÐ
  Ô = Ï    Ï         Ô   Ó    Ô   Ô Ó     
                         Ô ]
sŽ r¼UNM¹Ë ¨·ËdFLÃUÐ r¼dÄQ¹Ë ¨rNðUOŠ  ö?JAÄ sŽ Àbײ¹Ë ¨rNM¹œ —uÄ√ sOKBLKÃ
   Ô          Ô                   Ó
    Ó               Ì
¡UMŁ√ ÁdOž lÄ sOKBLë sÄ bŠ√ rKJ²¹ ö ¨  UB½≈Ë ÁU³²½UÐ sO²³D Kà ÊuKBLë lL² ¹Ë ¨dJMLë
             Ï Ô                      Ô
      Ì
√dI¹ ¨W¹dNł …ö ÍQ ¨ULNO dN−¹ sO²F— ”UMÃUÐ ÂUÄù« wKBO ¨…öBë ÂUIð rŁ ¨sO²³D ë
        =     Ô         Ô            Ô Ô]
                                    Ì =
              Ær¹dJë ʬdIë  U¹¬ sÄ d Oð UÄË W×ðUHë …—uÝ WF— q w
                         Ó        Ó

                                   WFL−ë sMÝ
                     
                 ∫WOðü« —uÄ_UÐ ÂuI¹ Ê√ WFL−ë …ö œ«—√ sLà Vײ ¹
                        Ó       Ó Ó    ^
Æ å q ²GOKÓ WFL−ë vÃ≈ rÂbŠ√ ¡Uł «–≈ò ∫ ©¶® ‰uÝdë ‰uIà ¨ WFL−ë Âu¹ q ²G¹ - ±
  Ú ÓÚ ÓÚ Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ô Ô Ó Ó Ó Ó Ó               Ó Ô
 ©rK Ä Á«Ë—®
                   ÆWO“ ÌW×z«dÐ VOD²¹Ë ¨sÓ ×ë ”U³KÃUÐ Ôs¹e²¹ - ≤
                          Ô ]    Ó       ]
                     Æ «dJ³Ä b− Lë vÃ≈ —uC×ë vKŽ ’d×¹ - ≥
                      Î             Ô

                         Ô    Ì   ]
              Æ”UMë »UÁ— vD ²¹ ôË ¨tÔ œUB¹ ÊUJÄ ‰Ë√ w fK−¹ ≠ ¥
                 Ó                 Ô
                              Ì
                           ÆŸuAšË ÁU³²½UÐ ÂUÄù« vÃ≈ lL² ¹ ≠µ
                                       Ô
                                                ∂∞
    r‡‡K‡‡Fð√
                   œd?Hë vKŽ œu?F¹ d?O¦Â d?Oš UNO W?FL−?ë …ö Ê≈
                         Ô   Ï Ï          Ô Ó    ]
  ¡«œ√ sÄ rK Lë sJL²¹ rà «–≈      Ì     
                   s?Ä œb?Ž d?³?Â√ ŸU?L?²?łô ÏW??³? ÝU?M?Ä w?N? ¨l?L?²?−?L?ëË
      Ô
 Ì  Ì  Ì      
 b¹bý ÷dL —cFà WFL−ë …ö       ÊuÝ—«b²¹Ë ¨rNCFÐ vKŽ UNO Êu —UF²¹ ¨sOLK Lë

 Î
 ôbÐ wKB¹ t½S ¨dHÝ Ë√ ·uš Ë√     …b?zU?H?Ã«Ë dO ÃUÐ œu?F¹ ULÐ Êu?K?L?F¹Ë ¨rNðU?OŠ ÊËRý
                             Ô     Ó          Ó
    Ô ] Ì
        ÆdNEë …ö UNMÄ     Æ t²M−Ð ÊË“uH¹Ë rNЗ v{— pÃcÐ ÊuÃUMO ¨rNOKŽ                               ◊UA½
                    Ô     Ô 
          ∫wðü« ‰Ëb−ë V Š dNEë …ö Ë WFL−ë …ö sOÐ Ê“«Ë√ ≠ ±
                             Ó Ô

         dNEë …ö      WFL−ë …ö             W½“«uLë ‰U−Ä

                                      UFÂdë œbŽ
                                         Ô
                                     W³D ë œułË
                                        Ô
                             …¡«dIë w W¹d Ã«Ë W¹dN−ë
                                  ]    ]
                               WŽULł w …öBë rJŠ
                                   Ô   Ô Ô


 sO¦¹b×ë √dÁ√ ¨WFL−ë …ö qCÓ vKŽ ©¶® ‰uÝdë sŽ …dO¦Â Y¹œUŠ√ XÃœ ≠ ≤
          Ô     Ú          Ï   Ô    ]
                  
             ÆWFL−ë …ö qCÓ sÄ tOKŽ Êôb¹ UÄ V²Â√˨sOOðü«
                            Ô
  Ì  Ú  ] Ó Ú Ó Ó Ó ] ] Ô Ì Ú Ô Ú  Ó Ó ÓÚ Ó  Ó ] Ó ÓÓ  Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ó Ó ÓÚ Ú Ó
¨VOÞ sÄ fÄ Ë√ s¼œ« rŁ ¨dN?Þ sÄ ŸUD²Ý« ULШdNDðË WFL?−ë Âu¹ qÓ ²ž« sÄò ≠ √
Ô Ó Ó  Ô Ó Ó ÚÓ Ô Ó  Ó Ó Ó Ó  ] Ô Ô Ó Ó Ô Ó ] Ó   ÚÓÚ Ó ÚÓ Ú = Ó Ô Ú Ó Ó Ó ] Ô
tà dHž ¨XB½√ ÂUÄù« Ãdš «–≈ rŁ¨tà V²Â UÄ vKBÓ ¨sOMŁ« sOÐ ‚dH¹ rKÓ Õ«— rŁ
                   ©Í—U ³Ã« Á«Ë—® .åÈdš_« WFL−ë sOÐË tMOÐ UÄ
                            Ó Ú Ô  Ó Ô Ô Ú Ó ÚÓÓ Ô ÓÚÓ Ó

∂±
Ó Ó Ú Ó Ó Î Ó Ó Î ÓÓ Ó Ó ] Ó Ó ]ÓÓ Ó Ó ] Ô Ó ÓÓ Ú Ó Ô  Ó Ô Ô Ú Ó Ú Ó Ó ÓÚ Ú Ó
Õ«— sÄË ¨©WÁU½® W½bÐ »dÁ UL½QJÓ Õ«— rŁ ¨WÐUM−ë qÚ ž WFL−ë Âu¹ qÓ ²ž« sÄò≠ »
 Î ÚÓ Ó ] Ó Ó ]ÓÓ  Ó  ]  Ó    Ó Ó Ú Ó Ó ÎÓ Ó Ó Ó ] Ó Ó ]ÓÓ  Ó ]  Ó
 UA³Â »dÁ UL½QJÓ W¦?ÃU¦Ã« WŽU] ë w Õ«— sÄ˨ …dIÐ »dÁ UL½QJÓ W?O½U¦Ã« WŽU] ë w
  Ú Ó       Ó Ó Ú Ó Ó Î Ó Ó Ó Ó ] Ó Ó ]ÓÓ  Ó  ]  Ó
WÓ ÄUÓ Ã« WŽU] ë w Õ«— sÄË ¨WłUłœ »dÁ UL½QJÓ WFЫdë WŽU] ë w Õ«— sÄË ÊdÁ√
                                   Ó Ó Ú ÓÓ Ó ÓÚÓ
      .å dÂcë ÊuFL²Ú ¹ WJzöLë  dCŠ ÂUÄù« Ãdš «–SÓ WCOÐ »dÁ UL½QJÓ
       Ó Ú = Ó Ô  Ó Ó Ô Ó  Ó Ú  Ó Ó Ó Ô Ó  Ó Ó Ó Ó  Î Ó ÚÓ Ó ] Ó Ó ]ÓÓ
©Í—U ³Ã« Á«Ë—®
                                 r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×O×Bë dOž …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✗® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
           Ó     Ó             Ó    Ó   Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                       Ó
                              Æ WMÝ WFL−ë …ö - √
                               ]Ô     Ô
                 Æ XO³Ã« w q¼_« lÄ WFL−ë …ö vKBð - »
                         Ó     Ô  Ò Ô
                  . WFL−ë …ö XÁË ¡«dAÃ«Ë lO³Ã« Âd×¹ - ‡ł
                        Ó  Ô    Ô   Ô Ó
                     Æ «œdHMÄ WFL−ë …ö rK Lë wKB¹- œ
                      Î     Ô Ó  Ô    Ò Ô
                      Æd U Lë vKŽ WFL−ë …ö V−ð≠‡¼
                                Ô Ô
                         
                ∫ wðQ¹ ULO W×O×Bë WÐUłù« eÄ— ‰uŠ …dz«œ l{√ ≤
                                 Î   Ô
                                ∫WFL−ë U²³Dš - ±
                                    Ó
                                 Ê«–_« q³Á ©√®
                                …öBë bFÐ ©»®
                                   Ó
                                   Ó
                                …öBë q³Á ©‡ł®


                                           ∂≤
                      ∫WFL−ë …ö w …¡«dIë - ≤
                        Ô    Ô
                              W¹dÝ ©√®
                               ]
                             W¹dNł ©»®
                             ]
                   W¹dNłË√ W¹dÝ ÊuJð Ê√ “u−¹ ©‡ł®
                   ]    ] Ó
                           ∫WFL−ë …ö - ≥
                             ÊU²F— ©√®
                             Ô
                           UF— ÀöŁ ©»®
                           UF— lЗ√ ©‡ł®
                             Ô
                      øWFL−ë …ö V−ð sÄ vKŽ ≥
                          Ô Ô
                             Î
                    ÆWFL−ë …ö sMÝ sÄ UŁöŁ d–√ ¥
                     ÆWFL−ë …ö ¡«œ√ WOHO `{Ë√ µ
                              Ó   Ô =
         øW{ËdHLë  «uKBë sÄ U¼dOž sŽ WFL−ë …ö nK² ð rÐ ∂
                            Ô Ô   Ó
                          ∫WOðü« w w¹√— sOÐ√ ∑
                                 Ô =
   Æ…öBë sŽ tFML¹ —cŽ ÁbMŽ fOÃ˨ÁbKÐ w rOIÄ t½√ lÄ WFL−ë wKB¹ ô ≠
        Ô Ï    Ó        Ï   ]   Ó    Ò Ô
                              Ò
         ÆW{ËdHLë  «uKBë WOIÐ ÍœR¹ ôË ¨jI WFL−ë wKB¹ ≠
                   ]        Ó
∂≥
                   ±¥
               W½uM Lë  «uKBë

                                         Ó
                   f?L?š s?O?L?K? ?L?ë v?K?Ž ≠v?ÃU?F?ð≠ t?K?ë ÷d?
                   Ó
    r‡‡K‡‡Fð√
                      Î      Ó           Ì
                   WÄuKFÄ U?ðUÁË√ UNà q?FłË ¨WKOKÃ«Ë Âu?Oë w  «uK
                   Î
ÊU? w?²?ë w?¼∫W?K? U?M?ë …ö?
              Ô            
                    qÐ ¨i?z«dHë ¡«œQ?Ð w?H?²J¹ ô r?K? ?Lë˨UNO ÈœRð
                                   Ô           Ô
UNOKŽ Y×¹Ë ¨©¶® w³Më UNOKB¹
   ^                      Î   Î
                   dł_« b?¹e?L?à U?³?KÞ U?C?¹√ q? «u?M?ë ¡«œ√ v?KŽ k? U?×?¹
                                           Ô
        ^     Ô
Ô       
‰UM¹Ë ¨iz«dHë …ö vKŽ …œU¹“
           Î                        ^
                    »U? ?²?Â«Ë ¨≠v?ÃU?Fð≠ tKë sÄ »d?I?²?KÃË ¨»«u?¦Ã«Ë
  Î   Î
ô˨ULOEŽ UЫuŁ U¼«œ√ Ê≈ rK Lë
         ]   Ô      ] Ó Ô ] Ó Ó Ó  Ú Ó Ô Ó Ó Ó Ó        
                   w?Ã≈ »d??I?²?¹ Íb?³??Ž ‰«e?¹ U?ÄËò∫©¶® ‰U??Á¨t??²?³?×?Ä
         ÆU¼œR¹ rà Ê≈ rŁQ¹
          =   Ú Ô Ú             ©Í—U ³Ã« Á«Ë—®  .å t³Š√ v²Š q «uMÃUÐ
                                       Ô ] Ô ]Ó  Ó ] 
                                 ∫q «uMë sÄË
                                                Î
                                               ∫ôË√
                           «u?K?Bë w¼Ë¨W³ð«dë s?M^ ë
                                     Ô
                          ’d?×?¹ ©¶® w?³?M?ë ÊU? w²Ã«
                          Ô     ^
                          «u?? K? B? ë q??³? Á U??N? z«œ√ v??K? Ž
                           ∫w¼Ë ¨U¼bFÐË W{ËdHLë
                                     Ó 
                                  Æd−Hë q³Á ÊU²F—
                           ÆdNEë q³Á Ì UF— lЗ√ Ë√ ÊU²F—
                              Ó     Ô
                                  ÆdNEë bFÐ ÊU²F—
                                      Ó
                                 Æ»dGLë bFÐ ÊU²F—
                                       Ó
                                 Æ¡UAFë bFÐ ÊU²F—
                                        Ó
                                                 ∂¥
           Ô                  Ô
u¼  «u?K?Bë Ác¼ vKŽ k? U×¹ Ícë s?ÄRLë »«uŁ Ê√©¶® tKë ‰u?Ý— UMà sO?Ð bÁË
                     Ó  ]          Ó Ò
UÄ ò∫‰uI¹ ©¶® tKë ‰uÝ— XFLÝ ∫XÃUÁ ≠UNMŽ tKë w{—≠ W³O³Š Â√ sF ¨WM−ë
 Ó                                   Ó  =    Ô]
Î ÚÓ Ô Ó Ô ]  Ó  Ì Ó  Ó ÚÓ Î ^ Ó Ó Î Ó Ú Ó ÓÓ Ú Ó Ú ÓÚ Ì Ú Ó ] Ô  ] =Ó Ô Ì  Ô Ì ÚÓ Ú 
U²OÐ tà tKë vMÐ ô≈¨WC¹dÓ dOž UŽuDð WF— …dAŽ w²MŁ Âu¹ q tKà wKB¹ rKÚ Ä b³Ž sÄ
                                     ©rK Ä Á«Ë— ® .åWM−ë w
                                              ]Ó Ú
                                                   Î
                                                   ∫UO½UŁ
                                ] Ô
   Vײ ¹Ë ¨d−Hë XÁË vÃ≈ ¡UAFë …ö bFÐ sÄ UN²ÁËË ¨b−N²Ã« Ë√ qOKë …ö
   ^                    Ô   Ò
                                      Ô    Ô
                             ÆqOKë sÄ dOš_« YK¦Ã« w U¼ƒ«œ√
                                  
                                                   Î
                                                   ∫U¦ÃUŁ
                            Ò
  …ö WMÝ w²F— bFÐ ÊUCÄ— dNý wÃUOà w ÊuLK Lë UNOKB¹Ë ¨`¹Ë«d²Ã« …ö
      ]    Ó                        Ô
ÓÊUCÄ— ÂUÁ sÄ ò ∫©¶® ‰UÁ Æd−Hë Ê«–√ vÃ≈ UN²ÁË dL² ¹Ë ¨dðuë …ö q³ÁË ¡UAFë
   Ó ÓÓ Ó Ó Ú Ó             Ô ^          Ó
                 ©tOKŽ oH²Ä® .å t³½– sÄ ÂbIð UÄ tà dHž « UÐUÓ
                           ÚÓ Ú Ó ] Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ô Î    ²Š«Ë U½UL¹≈
                                            Ú Ó Î Ó 
                                                   Î
                                                   ∫UFЫ—
                         Ô  Ò
tKë w{—≠ WAzUŽ sF ÆdNEë X?ÁË q³Á UÄ vÃ≈ —UNMë ‰Ë√ vKBðË ¨v×Cë …ö
                                 Ô
    Ô ] Ó Ó Ô  ÓÓ Î ÓÚ Ó Ó ^    =Ó Ô
   Æå tKë ¡Uý UÄ b¹e¹Ë ¨UFЗ√ v×Cë wKB¹ ©¶® tKë ‰uÝ— ÊU ò∫XÃUÁ ≠UNMŽ

                                                   Î
                                                  ∫U ÄUš
                      Æ¡UAFë WMÝ w²F— bFÐ ÈœRðË ¨dðuë …ö
                           Ò Ú      Ò Ô     Ô

                                                   Î
                                                  ∫UÝœUÝ
     Æv×Cë XÁË ‰Ë√ w sO²F— vKBðË ©v×{_«Ë dDHë® s¹bOFë …ö
            ]      Ò Ô         Ú   Ô
W³×Ä ‰UMMà ©¶®w³MÃUÐ Íb²I½Ë ¨ «uKBë Ác¼ ¡«œ√ v?KŽ ¨VÃUDë UN¹√ ’d×MK
Ó] Ó     =                    Ô      Ú
                                    
                       ÆW]M−ÃUÐ Ó“uH½Ë ≠t½U׳Ý≠ tKë
∂µ
                                  r‡‡K‡‡Fð√
                      Ì   Ì
                   ∫UNMÄ WMOFÄ ‰«uŠ√ w Èdš√ W½uM Ä  «uK „UM¼
                               Ï   Ï
       ÆYOGKà U³KÞ dDLë ”U³×½« bMŽ ¨ÊU²F— vKBðË ∫¡UI ²Ýô« …ö ≠±
         Ú Î          Ó      Ò Ô      Ô
.dLIë ·u š Ë√ fLAë ·u  bMŽ ¨ÊU²F— vKBðË ∫·u Ô Ã« …ö Ë ·u Jë …ö
         ]     Ó      Ò Ô          Ô Ô         ≠≤
                Æb− Lë ‰ušœ bMŽ¨ÊU²F— vKBðË ∫b− Lë WO×ð ≠≥
                      Ó      Ò Ô     Ô
                   
        ÆvÃUFð tKë sÄ WłU×ë VKÞ bMŽ¨ÊU²F— vKBðË ∫WłU×ë …ö ≠¥
                     Ó      Ò Ô     Ô
                             ◊UA½

                          Î =     Ó
  W?½uM Lë  «u?KBÃ«Ë W?{ËdHLë  «u?KBë  U?F— œbŽ UMO?³Ä wðü« ‰Ëb−ë q?LÂ√
                                     Ô
                                        
                                      ∫UNðUÁË√Ë

   W¹bF³Ã« WM ë  UF— œbŽ  WOK³Ië WM ë  UF— œbŽ ÷dHë  UF— œbŽ   …öBë

                                      d−Hë ≠±

                                      dNEë ≠≤

                                     dBFë ≠≥

                                     »dGLë≠¥

                                     ¡UAFë ≠µ


                                           ∂∂
                                  r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
                   
 øW½uM Lë  «uKBë ¡«œ√ vKŽ ’d×¹ Ícë sÄRLë »«uŁ sO³¹ UH¹dý U¦¹bŠ d–√ ±
              Ô Ó       Ó   = Î    Î   Ô
                   ∫WOðü« W½uM Lë  «uKBë sÄ q vKBð v²Ä ≤
                                 y  Ò Ô
                                   ^ 
                                 øb−N²Ã« …ö ≠√
                                  ^ 
                                øv×Cë …ö ≠»
                                    
                               ø`¹Ë«d²Ã« …ö ≠‡ł
                                 øs¹bOFë …ö ≠œ
              ∫sOÝuIë sOÐ ULÄ W³ÝUMLë WLKJÃUÐ wðü« ⁄«dHë qLÂ√ ≥
                     Ò             Ó   Ô
                         ©s— ¨fLš ¨ÂUÁ ¨…dAŽ w²MŁ ®
                          Ô
             Ì                Ô Ó
    ÆWKOKÃ«Ë ÂuOë w  «uK ÆÆÆÆÆ sOLK Lë vKŽ ≠vÃUFð≠ tKë ÷d ≠√
                       
                    ÆÂöÝù« ÊU—√ sÄ ÆÆÆÆÆÆ …öBë ≠»
                               Ô
    
   Æå t³½– sÄ ÂbIð UÄ tà dHž UÐUÓ ²Š«Ë U½UL¹≈ ÊUCÄ— ÆÆÆÆ sÄ ò ∫©¶® ‰UÁ ≠‡ł
     ÚÓ Ú Ó ] Ó Ó Ó Ô Ó Ó Ô Î Ú Ó Î Ó  Ó Ó Ó Ó        Ú Ó
 dOÓž UŽu?Dð WF— ÆÆÆÆÆÆ Âu?¹ q tKà w?KB¹ rK?Ú Ä b³Ž s?Ä UÄ ò ∫©¶® ‰UÁ ≠œ
 ÓÚ Î ^ Ó ÓÎÓÚ Ó         Ì Ú Ó ] Ô  ] =Ó Ô Ì Ô Ì ÚÓ Ú Ó
                               ÚÓ Ô Ó Ô ] ÓÓ  Ì Ó 
                        Æå WM−ë w U²OÐ tà tKë vMÐ ô≈ WC¹dÓ
                           ]Ó Ú                                       kH×KÃ
                   uMIë ¡UŽœ
        Ú Ú ] Ô Ô ÔÓ Ì Ó Ó    ] Ô Ô Ó Ó ]Ó
 rNKëò ∫dðuë w sNÃuÁ√  ULK ©¶®tKë ‰uÝ— wMLKŽ ∫©
 ] Ô]                                > Ó Ô ÚÔ Ó Ú Ó Ó
                                  ® wKŽ sÐ sÓ ×ë ‰UÁ
 ¨ÓXODŽ√ ULO wà „—UÐ˨XOÃuð sLO wMÃuð˨XOÓ UŽ s?LO wM UŽË ¨X¹b¼ sLO w½b¼«
    ÚÓ Ú Ó Ó   Ú  ÓÓ Ó Ú]Ó Ó Ú Ó   ]Ó ÓÓ Ó Ú Ó Ú Ó    Ó Ó Ó ÚÓ Ó Ú Ó    Ú
 UÓMЗ ÓX—U³Óð¨ ÓX?OÃ«Ë ÚsÄ ‰c¹ ô t]½≈˨pOKŽ vC?ÚI¹ ôË wCÚIÓð p]½SÓ ¨ XOC?Á UÄ dý wMÁË
  ]Ó Ú Ó Ó     ÚÓ Ó Ó ^ Ó Ô Ó Ó ÚÓÓ Ó Ô Ó         Ó  Ó ÚÓ Ó Ó ] Ó     Ó
                             ©bLŠ√Ë sM ë »U× √ Á«Ë—®   Ó ÚÓ Ó ÓÓ
                                          ÆåXOÃUFðË

∂∑
                      ±µ
                   dðuë …ö
                                ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√
                                         Ô
                            ÆW{ËdHLë  «uKBë œbŽ√ ≠±
                                      =
               ÆU¼bFÐË WC¹dHë q³Á vKBð w²Ã« W³ð«dë sM^ ë d–√ ≠≤
                 Ó         Ò Ô   Ó    Ó   Ô
                ø¡UAFë …ö WMÝ w²F— bFÐ ÈœRð w²Ã« …öBë UÄ ≠≥
                      ÒÔ    Ó   Ô   Ô ]

             ødðuë …ö UL Ædðuë …öBÐ tЗ …œU³Ž w tÄu¹ rK Lë r² ¹
                          =      Ó Ô    Ô

                                   dðuë …ö
               ¨¡U?A?Fë WM?Ý w?²F— tz«œ√ b?FÐ r?K? ?Lë UN¹œR¹ …ö? w¼
                     ÒÔ          Ô       ÔÏ
               «c?NÐ X?O?LÝË ¨d?−?Hë X?ÁË ‰u?šœ q?O?³?Á v?Ã≈ UN²ÁË d?L?²? ¹Ë
                    =                     Ô ^
                              ÆÍœd UNðUF— œbŽ Ê_ ªrÝô«
                              y      Ó ]

                              dðuë …ö rJŠ
                           Ô
               Vþ«u¹ ©¶® tKë ‰uÝ— ÊU YOŠ ª…bÂRÄ WMÝ dðuë …ö
               Ô                  ÒÔ    Ô
                       
               U¹ ò ∫©¶®‰UÁ ÆUNðö? vKŽ sOLK Lë Y×¹Ë ¨UNz«œ√ vKŽ
                Ó                ^      
                   .ådðuë V×¹ dðË qłË eŽ tKë ÊSÓ ¨«ËdðË√ ʬdIë q¼√
                    Ó Ú Ú ^  Ô Ï Ú ] Ó Ó ] Ó Ó ] ]  Ô Ú Ó  Ú Ô Ú Ó Ú Ó
                 ©ÍcÄd²Ã« Á«Ë— ®
 ©sM ë »U× √Ë bLŠ√ Á«Ë—®
                                      UN²OHOÂ
¨Íœd œbFÐ d?¦Â√ Ë√ Ì UF— ÀöŁ Ë√ …bŠ«Ë W?F— dðuë …ö w?KB¹ Ê√ r?K LKà “u−¹
 Ò  Ì  Ó        Ó   Î   Î      Ó Ó        Ô

                                              ∂∏
                    Ì   Ó   
         ∫WOðü«  UOHOJë ÈbŠSÐ  UF— ÀöŁ UNðö vKŽ ÊuLK Lë ל bÁË
              ]                    Ó Ó
                      Ò Ô] Ô Ò Ô          Ò Ô
          Æ…œdHMÄ W¦ÃU¦Ã« WFÂdë wKB¹ rŁ ¨rK ¹Ë sO²F— rK Lë wKB¹≠±
           Î   Ó    Ó              Ô
   .U¼dš¬ w rK ¹Ë ¨W¦ÃU¦Ã« ¡«œ_ ÂuI¹Ë bNA²Ã« √dI¹ rŁ ¨sO²F— rK Lë wKB¹ ≠≤
         =          Ô   Ó   Ô ^       Ô    Ò Ô

              .jÝË_« ”uK−ë ÊËœ Àö¦Ã«  UFÂdë rK Lë wKB¹ ≠≥
                     Ó Ó        Ô    Ò Ô

W?F?Âd?ë w? Áb?F?Ð Ë√ Ÿu?Âd?ë q?³Á ¨dðuë …ö w  uMIë ¡UŽbÐ uŽb¹ Ê√ rK LKà s ¹Ë
                                        Ô
                          ÆpÖ tà “Uł tÐ Ÿb¹ rà «–≈Ë ¨…dOš_«
                                  Ô Ú


                              ◊UA½
           ÆrKFLë ·«dýSÐ Àö¦Ã« UNðUOHOJÐ dðuë …ö ¡«œQÐ W³KDë ÂuI¹


                          dðuë …ö ÂUJŠ √ sÄ
       Î                     Î
ÊU?CÄ— w UÄ√ ¨«d?Ý Ê¬d?I?ë s?Ä d? Oð UÄË W×ðUHë √dIO ¨«œd?H?M?Ä d?ðuë rK Lë wKB¹ ≠
       
Æ uMIë ¡UŽbÐË …¡«dIÃUÐ ÂUÄù« UNO dN−¹Ë ¨`¹Ë«d²Ã« …ö bFÐ WŽULł vKBð Ê√ “u−O
            Ô     Ô          Î   ] Ô

¨vKŽ_« …—uÝ vÃË_« WFÂdë w W×ðUHë bFÐ √dI¹ Ê√ Ì UF— ÀöŁ dðuë vK sLà s ¹ ≠
    Ó               Ó ÓÓ Ú       Ó  Ó   ]   ] Ô
ÆsOð–uFLÃ«Ë ’öšù« …—uÝ W¦ÃU¦Ã« WFÂdë w Ë ¨ÊËd UJë …—uÝ WO½U¦Ã« WFÂdë w Ë
                             Ó

                        Æt²ðU «–≈ dðuë …ö rK Lë wCI¹ ≠
                                Ó Ô     Ó

                              ◊UA½

   ¨dðuë WLK UNO  œ—Ë w²Ã« W¹ü« sOŽ√Ë ¨r¹dJë ʬdIë w d−Hë …—uÝ vÃ≈ lł—√
      Ô            Ô =                  Ô
                             Ær−FLë sÄ U¼UMFÄ Ãd ²Ý√Ë
                                      Ô

∂π
                                 r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«

                              ∫WOðü«  «—U³Fë qLÂ√ ±
                                      Ô
         .................. tKë ÊSÓ ¨«ËdðË√ ʬdIë q¼√ U¹ ò ∫©¶® ‰UÁ -√
                   Ó] ]     Ô Ú Ó Ú Ô Ú Ó Ú Ó Ó
     Æ......…ö qO³Á vÃ≈ ¡UAFë …ö bFÐ sÄ dðuë …ö XÁË b²L¹ ≠»
                         Ô  ^
           Æ.....UNðUF— œbŽ Ê_ rÝô« «cNÐ dðuë …ö XOLÝ ≠‡ł
                  Ó ]          Ô  = Ô
W?×?O×Bë dOž …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W×O×Bë …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—U?ý≈ l{√ ≤
           Ó    Ó            Ó    Ó   Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                       Ó
 ©  ®       Æ`¹Ë«d²Ã« …ö qO³Á ÊUCÄ— dNý w dðuë …ö vKBð ≠√
                 Ó Ô Ó         Ô  Ò Ô
 ©  ®Ædðuë wKBOà öOà …bŠ«uë WŽU ë ÂUÁ rŁ ¨ÂU½Ë ¡UAFë …ö h ý vK ≠»
       Ò  Î Ó     Ó     Ò      Ó   Ï  Ò

 ©  ®                  Ó Ó         Ò
                   Æ UF— l ð dðuë …ö rK Ä vK ≠‡ł
                           Ó Ï
 ©  ®   ÆÊUCÄ— w dðuë …ö w  uMIë ¡UŽbÐË …¡«dIÃUÐ ÂUÄù« dN−¹ ≠‡œ
                            Ô   Ô
 ©  ®                     
                   Æt²ðU «–≈ dðuë …ö rK Lë wCI¹ ô ≠‡¼
                           Ó Ô
 ©  ®ÆÁbFÐ Ë√ ŸuÂdë q³Á dðuë …ö w  uMIë ¡UŽbÐ uŽb¹ Ê√ rK LKà “u−¹ -Ë
    Ó      Ó                  Ú     Ô
                                Ó Ú Ô Ô =
                            ødðuë …ö rJŠ `{Ë√ ≥
                      Ædðuë …ö ¡«œ_ Ì UOHO ÀöŁ d–√ ¥
                                  Ó  Ô
                                           ∑∞
     ∂
   V¹cN²Ã«Ë dJHë
∑±
                         ±∂
                 tЫœ¬Ë b− Lë sMÝ
                               Ô         Ó ]
 b?− Lë ¡U?M?Ð u¼ …—u?M?L?ë WM¹bLë vÃ≈ t?Ãu? Ë bMŽ ©¶® tKë ‰u?Ý— t?Ð ÂUÁ qLŽ ‰Ë√ Ê≈
       Ô    ]
 tKë ÔXOÐ u?N ¨sOLK Lë …UOŠ w t?²½UJÄË b− Lë W?OL¼√ vKŽ ‰b?¹ «c¼Ë ¨n¹dAë Íu³Më
      Ó                     ]     ^        ] =
                            ]  
ŸUL²Ýô«Ë ¨r¹dJë ʬdIë …ËöðË `O³ ²Ã«Ë dÂcÃ«Ë ¡UŽbÃ«Ë …öBÃUÐ tðœU³Fà tO ÊuFL²−¹ Ícë
                 ]                   Ó
                                  
                      ¨r??N?F?L?²?−?Ä —u?Ä√ w? —ËU??A?²??Ã«Ë ¨r?K?F?ë ”Ë—œ v?ë
                                      ]
                      ‰U?Á ¨W?M?O?½QLDÃ«Ë W?Š«d?ÃU?Ð ÊËd?FA¹Ë rNÝu?H½ s?¾?LD²
                                            Ô   Ô
        ÆsÄ_«Ë WMO½QLDë ∫WMOJ ë
                      ÊuK?²¹¨t?Kë  uO?Ð sÄ ÌXO?Ð w Âu?Á lL²?ł« UÄËò ∫©¶®
                      Ó Ô ÚÓ ]      ÔÔÚ    ÚÓ ÏÚ Ó Ó Ó ÓÚ ÓÓ
            ÆrN²LŽ ∫rN²OAž
              Ò
                      WM?OJ] ë rNOK?Ž XÃe½ ô≈ ¨rNMO?Ð t½uÝ—«b²¹Ë tK?ë »U²Â
                      ÔÓ     Ú  ÚÓ Ó Ú ÓÓ Ó  Ú Ô ÓÚ Ó Ô Ó Ô Ó Ó ÓÓÓ  ] Ó Ó
     ÆrNà UH¹dAð rNÐ XÞUŠ√ ∫rN²HŠ
        Î          Ò
                      t?Kë r?¼dÂÓ–Ë ¨W?Jzö?Lë r?N²?H?ŠË¨ WL?Šdë r?N²?OA?žË
                      Ô ] Ú Ô ÓÓ Ó Ô Ó Ó Ú Ú ÔÚ] Ó Ó ÔÓ Ú ] Ú ÔÚÓ Ó Ó
                                           ©rK Ä Á«Ë—® .å ÁbMŽ sLO
                                                   ÔÓ Ú Ú Ó
                   
∫wðQ¹ UÄ »«œü« Ác¼ sÄË ¨b− Lë vÃ≈ UMÐU¼– bMŽ UNР«e²Ãô« sÄ bÐ ô UЫœ¬ ©¶® ‰uÝdë UMLKŽ bÁË
                              ] Î      Ô     ]
    ∫WOðü« w w¹√— `{Ë√                      
                      r?? ? ?−? ?ë n?? O? ?E? ½ b?? −? ? ? ?L? ?ë v?? Ã≈ w?? ðQ?? ¹ Ê√≠±
                             Ó                   Ó
w?? W?? ŽU?? L? ł w??K?? B? ¹ q??ł— - ±
   Î        Ò    Ï                      ˚∫vÃUFð ‰UÁ¨»UO¦Ã«Ë
ÊU??šb??ë W??×? z«—Ë b??−? ? L?ë
    ^ Ô                 VODë Âb ² ¹Ë
                      Ó   Ó         ©≥±∫ ·«dŽ_«® .˝
            ÆtMÄ ÕuHðÔ
b?? −? ? L? ë q??šb??¹ h?? ? ý - ≤
Ó       Ô    Ï         `?z«Ëd?ë V?M?−?²?¹Ë¨W?³?O?Þ t?²?×z«— Êu?J?ð v?²?Š
                      Ó     Ó ]    Î     Ô   Ó
    .WN¹d tЗ«uł W×z«—Ë
             Ô                ]         
                        ÆqB³Ã«Ë Âu¦Ã« W×z«d ¨s¹dšxà W¹–RLë
t ÐöLÐ wKB¹ W?MNÄ VŠU - ≥
     Ò Ì   Ô
                      Ú Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ú Î Ó Ó Ú Ó Î Ô Ó Ó Ó Ú Ó
                      Ë√ U?M?Ãe?²?F?O?K?Ó ö?BÐ Ë√ U?Äu?Ł q?Â√ s?Äò ∫©¶® ‰U?Á
.WHOE½ dOž w¼Ë b− Lë w
                                  ©tOKŽ oH²Ä®  .å U½b−Ú Ä ‰e²FOÃ
                                           ÓÓ  Ó Ú  ÓÚ Ó

                                                         ∑≤
                Ò        Ô
    ¡UŽbÐ ¡UŽbÃ«Ë ¨vMLOë qłdÃUÐ b− Lë vÃ≈ ‰ušbë≠≤
       Ô
   Ó Ó ÚÓ  Ú Ó ] Ô ]
   »«u?Ð√ w??à `??²?Ú « r??N?K??ëò ∫u??¼Ë ¨b??−? ?L?ë ‰u??šœ
                             
                             Ó Ó Ú Ó
                      ©rK Ä Á«Ë—®Æå p²LŠ—


   Ì   ]      Î   
   ÊUJÄ ‰Ë√ w ”uK−Ã«Ë ¨«dJ³Ä b− Lë vÃ≈ —uC×ë≠≥
        Ô             Ô
                    Ô Ì
                   ÆÁb−¹ ‰Uš

   ∫©¶® ‰UÁ ÆtÝuKł q³Á b− Lë WO×ð w²F— …öBë≠¥
                      Ô

   w??K?B??¹ v?²??Š f?K??−?¹ ö??Ó b?−??Ú ?L??ë r?Âb??Š√ q?šœ «–≈ ò
   Ó =Ó Ô ]Ó Ú Ú Ó         Ó    Ó Ú Ú Ô Ô Ó ÓÓ Ó Ó Ó
                      ©Í—U ³Ã« Á«Ë—® .åsOÓ²F—
                                Ú ÓÚ Ó

   tðu l? d?¹ ö ¨b− Lë w ¡ËbNë vKŽ W?E U×Lë ≠µ
    Ó   Ô                         Ô
   ¡«d??A? Ã«Ë l?? O? ?³? Ã«Ë ‘U?? I? M??Ã«Ë ‰b?? −?? ÃU??  ¨Âö??J? ÃU??Ð
                    =  Ó
       Æs¹dšü« vKŽ ‘uA¹ pÃcÐ t½_ ªp×CëË
             Ô = Ô   ]

            .tI «dÄË b− Lë W UE½ vKŽ WE U×Lë ≠∂
                         Ô

               = 
   ¡UŽbÐ ¡UŽbÃ«Ë ÆÈd Oë qłdÃUÐ b− Lë sÄ ÃËd ë ≠∑
      Ô                Ô
   Ú  Ó ÔÓ Ú Ó = ] Ô ]
   s?Ä p?ÃQ?Ý√ w½≈ r?N?K?ëò ∫ö?zU?Á b?−? ?L?ë s?Ä ÃËd ë
                Î
                                Ó Ú
                       ©wzU Më Á«Ë—® Æå pKCÓ


                       
   V?Š√ U?N½_ U?N?Ыœ¬Ë b?łU? ?L?ë s?M? ?Ð Âe?²?K¹ r?K? ?L?ë Ê≈
   ^      ]                      Ó      ]
         Ó   Ú ^ Ó Ó
   t??K??ë v?Ã≈ œö??³??ë V??Š√ò ∫‰U??Á ≠v??ÃU??F? ð≠ t??K? ë v??Ã≈ s??ÂU??Ä_«
     ]                                
                            ©rK Ä Á«Ë—® .åU¼błUÓ
                                   Ó Ô    Ä
                                         Ó
    WŽUDÐ U¼d?L?F¹Ë błU Lë vÃ≈ vDÔ ?ë d¦J¹ rK LÃU «cÃË
        Ô
                                 
                                 ÆtðœU³ŽË tKë∑≥
                          w²OÐ Vł«Ë

©CD® Âb?? ? ²? Ý√ Ë√ ¨Y??¹b?(« w? »U?²? Í√ Ë√ ¨5?(U?B?ë ÷U?¹— »U?²? v?Ã≈ l?ł—√
                                 Î
                    Æt³²Â√Ë ¨ b− Lë »«œ¬ sO³¹ U¦¹bŠ Ãd ²Ý√Ë                               r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
                      ∫UN³ÝUM¹ ULÐ WOðü«  Už«dHë qLÂ√ ±
                        Ô     Ó        Ô
       ............... özUÁ uŽb¹Ë vMLOë tKłdÐ b− Lë rK Lë qšb¹ ≠√
               Î            Ó   Ô   Ô
    ............... özUÁ uŽb¹Ë Èd Oë tKłdÐ b− Lë sÄ rK Lë Ãd ¹ ≠»
            Î                  Ô   Ô
       .......w²F— UL¼ sO²F— wKB¹ b− Lë rK Lë ‰ušœ bMŽ ≠‡ł
                      Ó        Ó
                              Î
                    ÆtЫœ¬Ë b− Lë sMÝ sÄ U Lš d–√ ≤
                                  Ô
                             
                    øsOLK Lë …UOŠ w b− Lë WOL¼√ UÄ ≥
                                Ô]
                            Ô     Ô =
                   Æb− Lë W UE½ vKŽ k UŠ√ nO `{Ë√ ¥
                          ] Ô 
     øpÖ qKŽ√ Æb− Lë vÃ≈ tÐU¼– q³Á qB³Ã« Ë√ Âu¦Ã« qÂ√ rK LKà ÁdJ¹ µ
                                  Ó Ô
  .Y¹b×ë tOKŽ ‰b¹ UÄ Z²M²Ý√¨ ¨åU¼błUÓ Ä tKë vÃ≈ œö³Ã« VŠ√ ò ∫©¶® ‰UÁ ∂
        ^         Ó Ô  Ó  ] Ó  Ú ^ Ó Ó
                                          ∑¥
                    ±∑
                VODë ÂöJë

                          UNOKŽ k U×½ WLF½ ÂöJë

                     tKë rF?½ sÄ WLOEŽ WLF½ ÂöJë vKŽ …—bIë Ê≈
                         Ó   Ï   Ï        Ó   ]
                            Ô
                     ”UM?ë bIÓ uà Àb?×¹ «–UÄ qO? ² ¨UMOKŽ ≠vÃUFð≠
                     Ô Ò Ó           ]
                                         °øoDMë WLF½
                                           Ò Ó

                     vKŽ ”UMë …—bÁ ÊËœ sÄ W³F `³Bð …UO×ë Ê≈
                         Ò          Î   Ô  ÔÓ   ]
                        Ó
                     U?LO q? «u?²Ã«Ë r?¼UH]²?ë ÓÊu?F?O?D?² ¹ ô –≈ ªÂöJë
                             Ó
                     ÌW?Ãu?N Ð r?NðU?OŠ «Ë—u?D¹ Ë√ «u?L?KF²¹ Ê√ ô˨r?N?MOÐ
                            Ó    =         Ú
          ˚∫v??ÃU?F?ð ‰U?Á Æ…d??O?³? W??L? F?½ ≠q?łË e?Ž≠ t?K?ë U?¼b??Ž p?Ãc?ÃË ªd? ?¹Ë
                   Î     Î               Ò
                              ©π≠∏ ∫bK³Ã«® .˝

           =       ] Ú  =               
Âö?Jë VM?−²½ Ê√Ë ¨VO?Dë Âö?JÃUÐ rK?J²½ Ê√ ¨W?LFMë Ác?¼ vKŽ tKë d?Jý d?¼UEÄ sÄË
Ó   Ó ]  Ú
                         .rN¹–R¹Ë s¹dšü« dC¹ Ícë ¡Íc³Ã« ¡w ë
                                 ^ Ô       Ó
W?JzöLë Ê√ ≠q?łË e?Ž≠ t?Kë U½d³š√ bI ¨≠vÃUFð≠ tKë sÄ V?Á«dÄ t½√ d?FA² ¹ r?K LëË
Ó    ]                       Ï    ] Ô    Ô
                         Ì
             ˚∫≠vÃUFð≠ tKë ‰UÁÆqF Ë√ ‰uÁ sÄ rK Lë sŽ —bB¹ UÄ V²Jð
                                  ÔÔ Ó Ô
¡w ë ‰u?Ië sŽ t½u Ë ÊU? Kë kHŠ Âb?Ž sÄ©¶® tKë ‰u?Ý— —cŠ bÁË ©±∏∫‚® Æ˝
             Ò              Ô   Ó]
                                    
                              Æ—UMë ‰ušœ »U³Ý√ bŠ√ t½≈ YOŠ
                               ]       Ô  ]

∑µ
                       t?K?ë ‰u?Ý— ≠t?M?Ž t?K?ë w?{—≠ q?³ł sÐ –UFÄ ‰QÝ
          ÆÊu³ÝU×Ä ∫ÊËcš«RÄ
      ÆW¾O ë rNëuÁ√ ∫rN²M ë bzUBŠ
                        Ó Ú Ó  Ó Ó   Ô ]Ó ÓÓ Ó  Ó Ô Ó Ó Ô Ó ]Ó
                        p²?KJ?Ł∫‰UI?Ó øtÐ r?KJ?²½ U?LÐ ÊËc?š«RL?à U½≈Ëò ∫©¶®
                       rN?¼ułË vKŽ —UMë w ”UMë VJ¹ q¼Ë ¨–UFÄ U¹ pÄ√
                       Ú   Ô Ô ÓÓ  ]    Ó ] ^ Ô ÓÚ Ó Ó Ô ÓÔ ÓÓ ^Ô
                  ©tłUÄ sÐ«Ë ÍcÄd²Ã« Á«Ë—®   Ú  Ó ÚÓ Ô  Ó Ó  Ú    ÓÓ ÓÓ Ú Ó
                                ÆårN²M Ã√ bzUBŠ ô≈ ¨r¼dšUMÄ vKŽ Ë√

W?¹d? ? ?ÃU? ¨t?O …b?zU? ô Ícë Âö?J?ë u¼Ë u?G?K?ë s?Ž œU?F?²?Ðô« s?O?M?ÄRLë  U?H? s?L
          Ó       Ô            Ô
.˝                                  ]      
                      ˚∫rNH Ë w ≠vÃUFð≠ ‰UÁ Ær²AÃ«Ë »cJÃ«Ë ¡«eN²Ýô«Ë
©≥∫ÊuMÄRLë ®
                          øÁ—UŁ¬ UÄË øÁ—u
                           Ô     Ô     UÄË øVODë ÂöJë UL
                                        Ô   Ô

                                      VODë ÂöJë
        .tFÄUÝË tKzUÁ vKŽ …bzUHÃUÐ œuF¹ Ícë l UMë dO)« ÂöJë u¼ VODë ÂöJë
                     Ô     Ô   Ô= Ô     Ô   Ô
                 ∫pÖ —u sÄË ¨VODë ÂöJë ô≈ tMŽ —bB¹ ô rK LëË
                       Ô = Ô       Ô   Ô
              ÆdO ÃUÐ ¡UŽbÃ«Ë ¨≠vÃUFð≠ tKë dÂ–Ë ¨r¹dJë ʬdIë …Ëöð ≠±
                  Ô           Ô          Ô

                        ÆWM ×ë WEŽuLÃ«Ë WLJ×ÃUÐ tKë vÃ≈ …uŽbë ≠≤
                                          Ô
                            ]   = 
                          Æ»cNLë VODë ÂöJÃUÐ s¹dšü« `B½ ≠≥
                                     Ó   Ô
                             Ì      ^
                        Æ«d²Š«Ë nDKÐ rNOÃ≈ ÀbײÃUÐ s¹bëuë dÐ ≠¥
                                       Ú    ^

    Ó Ô = Ô                   
   ¨rNÐuKÁ »dIð YO×Ð ¨sOL U ²Lë sOÐ Õö ù« w W³ODë  ULKJë «b ²Ý« ≠µ
                               Ô
                                 Ô
                     ÆrNMOÐ ULO Êu×ÄU ²¹ rNKF−ðË

                                Ò 
             ÆtO »«uBë vÃ≈ ‰u uKà t²AÁUMÄ s ŠË ¨l UMë rKFë dA½ ≠∂
                            Ô Ô        Ô
        Î           Ò     ]       Ô
sÄ ¨X×LÝ uà ¨«d?Jý ∫q¦Ä ¨”UMë vÃ≈ Àbײë w WÐc?NLë  ULKJë ‰ULF²Ý«≠∑
   .rNOÃ≈ ¡ULÝ_« VŠQÐ rN²³ÞU ÄË ¨ÂöÝù« WOײР”UMë WO×ðË ÆpKC
          =   Ô              Ô
                                                  ∑∂
                                 VODë ÂöJë —ULŁ sÄ

                                           ˚∫vÃUFð ‰UÁ                         ©≤µ - ≤¥ rO¼«dÐ≈® .˝


 W³O?Þ «—ULŁ Ãd ð w²Ã« W?³ODë …d?−Aë t³Að W?³ODë W?L?KJë Ê√ sO²L¹dJë sO²¹ü« X×{Ë
 Î = Î    Ô Ô   Ó = Ó        Ó    Ó                ]
                    Ô ] Ô
       ∫Á—ULŁ sÄË ¨W³OÞ —ULŁ tà VODë ÂöJÃ«Ë ¨ lOL−Kà …bzUHÃ«Ë dO ë UNO
                Ï               Ô    Ô
©tOKŽ oH²Ä®.å WÁbÓ
       ÏÓÓ   W³ODë WLKJëËò ∫©¶® ‰UÁ ÆWM−ÃUÐ “uHÃ«Ë ≠vÃUFð≠ tKë U{— qO½ ≠±
           Ô Ó=] Ô Ó Ó Ú Ó          Ô            Ô

  Ær¼dOžË ¡UÁb _«Ë sOLKFLÃ«Ë s¹bëuÃU rNFÄ qÄUF²½ s¹cë ”UMë W³×Ä V  ≠≤
                       Ô       Ò ] Ô

                                       = Ô
                        ÆsOL U ²Lë ”UMë sOÐ  UŽ«eMë qŠ qON ð ≠≥
                               Ò

                                         Ò Ô
                               Æ`ÃUBë qLFë vÃ≈ ”UMë œUý—≈ ≠¥

                               
               ÆtO …bzU ô Ícë ÂöJë sŽ œUF²ÐôUÐ XÁuë vKŽ WE U×Lë ≠µ
                                     Ô

 tKë ÁdÄ√ ULÐ Âe²K¹Ë ¨r¼dŽUAÄ Õd−¹ Ë√ s¹dšü« Í–R¹ UÄ tMŽ —bB¹ ô o×ë rK Lë Ê≈
        Ô     Ó   Ô    Ó        Ô     ]  Ó   ]
                    =
 ‚U u?Ã«Ë W³?×Lë œu? ð «cNÐË ªÂöJë VOÞ s?Ä ©¶® t?Kë ‰uÝ— tOÃ≈ Áb?ý—√Ë ¨tÐ ≠vÃUFð≠
      Ô]   Ô                       Ó
                             ÆbŠ«uë b −ÃU `³B¹Ë ¨rK Lë lL²−Lë
                                     Ô   Ó   Ó


                                     w²OÐ Vł«Ë
       ©Í—U ³Ã« Á«Ë—® .åÁb¹Ë t½UÓ
                 ÓÓ     à sÄ ÊuLKÚ Lë rKÝ sÄ rKÚ Lëò ∫©¶® ‰uÝdë ‰UÁ
                        Ú Ó Ô Ô Ú Ó Ó Ú Ó Ô Ô Ú

                           ÆÊU KÃUÐ s¹dšü« ¡«c¹≈ sÄ —u ÀöŁ d–√
                                        Ì Ó  Ô


 ∑∑
                              r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×?O×Bë dOž …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
            Ó     Ó             Ó     Ó   Ô
                               ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                    Ó
 ©   ®                 Ó 
                  Ɖ«uÁ_« ÊËœ ‰UF _« vKŽ tKë UM³ÝU×¹ ≠√
                             Ô   Ô
 ©          Ó ]               
    ® ÆVODë ÂöJë rKJ²½ Ê√ tLF½ vKŽ ≠vÃUFð≠ tKë dJý d¼UEÄ sÄ≠»
         Ó
 ©   ®             = 
                 ÆVODë ÂöJë sÄ WOLKFë WAÁUMLë bFð ≠‡ł
                         Ô    Ô    ^
 ©   ®                ÆbOHLë ÂöJë u¼ VODë ÂöJë ≠œ
                         Ô    Ô = Ô
 ©                      Ó ]
    ® Æt³Á«d¹ ô ≠vÃUFð≠ tKë Ê_ ª¡UA¹ ULÐ rKJ²¹ Ê√ ÊU ½ù« lOD² ¹ ≠‡¼
                 ]  Ô         Ô   Ô
 ©   ®          . ”UMë W³×ÄË tKë W³×Ä V J½ VODë ÂöJÃUÐ -Ë
                   ]     Ó] Ô      
                        øWLOEŽ WLF½ oDMë ÊU «–ULà ≤
                            Î
                  øoDMë WLF½ vKŽ ≠vÃUFð≠ tKë dJA½ nO ≥
                                 Ô
                       =        Î Ô=
                      ÆVODë ÂöJë —u sÄ UŁöŁ œbŽ√ ¥
rN¼ułË vKŽ —UMë w ”UMë VJ¹ q¼Ë ò ∫©¶® tKë ‰uÝ— Y¹bŠ sÄ Z²M²Ý√ «–UÄ µ
Ú   Ô Ô ÓÓ  ]  Ó ] ^ Ô ÓÚ Ó Ó               Ô
                   øårN²ÓM Ã√ bzUÓBŠ ô≈ r¼dšUÓMÄ vKŽ Ë√
                     ÚÓ Ô     Ó  Ú   Ó ÓÓ Ú Ó
                       =         Î Ô
            ÆlL²−LÃ«Ë œdHë vKŽ VODë ÂöJë —ULŁ sÄ UŁöŁ d–√ ∂
             øW³ODë …d−AÃUÐ W³ODë WLKJë ≠ vÃUFð≠ tKë t³ý «–ULà ∑
              =       Ó ] Ó         Ô   ]
                                          ∑∏
                       ±∏
                     i¹dLë …œUOŽ
                              
ÊË—Ëe¹ rN½√ pÖ —u sÄË ¨ÊË—Ë«e²¹Ë ÊuÐUײ¹Ë Êu½ËUF²¹ ¨bŠ«uë b −ÃU ÊuLK Lë
     ]                             Ó
                 Î              
wÐU×Bë ÈË— YOŠ ¨©¶® tKë ‰uÝ— dÄ_ WÐU−²Ý« ¨rNMŽ nOH ²Ã«Ë rNðUÝ«uLà ªr¼U{dÄ
   .åi¹dLë …œUOFÐ ©¶® tKë ‰uÝ— U½dÄ√ò ∫‰UÁ ≠tMŽ tKë w{—≠ »“UŽ sÐ ¡«d³Ã« qOK−ë
     Ó Ó       Ò Ô Ó ÓÓ                  Ô
© Í—U ³Ã« Á«Ë—®
                           
                       ¨i¹dLë …—U¹“ vKŽ sOLK Lë ÂöÝù« l−ý bÁË
                                Ó    Ô   Ó ]
          Ætð—U¹“ ∫i¹dLë …œUOŽ              
                       ∫©¶® ‰UÁ ¨rK Lë vKŽ rK Lë oŠ sÄ pÖ qFłË
                                      =
     ÆUNFOOAð w W—UALë ∫ezUM−ë ŸU³ð«
                       …œU?OŽË¨Âö] ë œ— ∫fL?š rKÚ L?ë vKŽ rKÚ ?Lë oŠò
                       ÔÓ Ó Ó     ^Ó Ï Ú Ó  Ô Ú ÓÓ  Ô Ú ^ Ó
   ÆtKë pLŠd¹ ∫tà ‰uIë ∫fÞUFë XOLAð
                       XOL?AðË ¨…u?Žbë WÐU?ł≈˨ ezUM?−ë ŸU?³ð«Ë ¨i¹d?Lë
                       Ô   Ú ÓÓ Ó Ú ] Ô Ó Ó Ó   Ó Ó Ú Ô Ó= Ó    Ó Ú
                                    ©rK ÄË Í—U ³Ã« Á«Ë—® ÆåfÞUFë
                                                 ÓÚ
∑π
                    øi¹dLë …œUOFÐ ÂöÝù« U½dÄ√ «–ULÃ

sÄ l? d?½Ë ¨tMŽ nH? ½Ë ¨t?O?Ý«u?½Ë t?O?KŽ s¾LDMà i¹dLë …—U?¹eÐ ≠t½U?׳Ý≠ t?Kë U½dÄ√
  Ó       =                         Ó    Ô
¨s¹dÐUBKà tKë Áb?Ž√ Ícë q¹e−ë »«u¦ÃUÐ ÁdÂc½Ë ¨÷dLë qL?×ð vKŽ tF−A½Ë tðU¹uMFÄ
        ]            ÔÓ =   ÓÓ  ^     Ó=  
                       Ó ÓÔ =
     ÆvÃUFð tKë Ê–SÐ tzUHý vKŽ bŽU ¹Ë ¨tLÃ√ nH ¹ ULÄ ªt³KÁ s¾LD¹Ë tÔ H½ ÕdAM²
                   Ô         Ò  Ô ]       Ó


                            i¹dLë …—U¹“ »«œ¬
                   Î
                ∫UNMÄ UЫœ¬ i¹dLë …œUOŽ bMŽ rK Lë wŽ«d¹ Ê√ Vײ ¹
                               Ô      Ú ^
               Ó               
ÊU «–≈Ë ¨t²Š«—Ë tÄu½  UÁË√ w i¹dLë —Ëe¹ ö ¨…—U¹eKà VÝUMLë XÁuë —UO²š« ≠±
                   Ô               Ô
Ó  Ó             ]                  Ô
q?LŽ q?Ád?F?¹ ô v?²Šª…—U¹eKà …œb?×?Lë  U?ÁË_« w Á—«“ v?H?A?² Lë w i?¹d?Lë
                         Ó
                                   
                       ÆvHA² Lë w sOKÄUFÃ«Ë ¡U³Þ_«
‰uÝ— ÊU ∫XÃUÁ ≠UNMŽ tKë w{—≠ WAzUŽ sŽ ∫ÁbMŽ ÁœuFÁ bMŽ i¹dLKà ¡UŽbë ≠≤
                                Ô
»— ”Q?³Ã« V¼–√ò∫‰u?I?¹Ë ¨v?M?L?Oë ÁbOÐ t×? ?L¹Ë ¨tK¼√ i?FÐ œu?F?¹∫©¶® tKë
] Ó                    Ó       Ó  Ô
      ÆåULIÝ —œUG¹ ô ¡UHý „ƒUHý ô≈ ¡UHý ô ¨w UAë X½√Ë ný«Ë ¨”UMë
       Î  Ô Ô Î    Ó Ó   Ó      ] Ó Ú   Ú   ]
©rK ÄË Í—U ³Ã« Á«Ë— ®

            ÔÌ Ô                
     Æt{dÄ q¦Ä w w uð bŠ√ dÂ–Ë ¨tMŽ ‰«R ë …d¦ÂË ¨÷dLë q¹uNð VM& ≠ ≥
                        Ô         Ô ^
t?²?ÃUŠ l? —Ë Æt? ?H½ w W?I¦?ë ÕË— YÐË ¨¡U?H?A?ÃU?Ð t H½ V?O?O?DðË i?¹d?Lë d?O?A³ð ≠¥
     Ô          =    ^           Ô          Ô
                  ] Ô               Ô
       ÆtzöÐ vKŽ d³]BÃ«Ë »«u¦ÃUÐ ÁdOÂcðË ¨t³KÁ vKŽ —Ëd ë ‰Ušœ≈Ë ¨W¹uMFLë  ]
                                    ^
       ÆW] U ë t²¹Ëœ√Ë tðUłU×Ð oKF²¹ UÄ Ë√ i¹dLë  «—uŽ sŽ dB³Ã« iž ≠∂
                    Ô
U? dŠ ¨pÃcÐ f½√Ë i?¹dLë V?ž— –≈ ô≈ WK¹uÞ Ì…d?²Hà ÁbMŽ ÀuJLë q?OD¹ ô√ ≠∑
Î      Ó   Ô    Ó               Ó Ô Ó
                              Æt²Š«— vKŽ
v?Ã≈ Ì¡U−²Ã«Ë »d?Á WÃUŠ w Êu?J¹ i¹dLë Ê_ ªU?Mà ¡UŽbë i?¹dLë sÄ V?KD½ Ê√ ≠ ∏
       Ì Ô     Ó   Ó   ]    Ó         Ó

                                               ∏∞
XKšœ «–≈ò∫©¶® tKë ‰uÝ— ‰UÁ ∫‰UÁ ≠tMŽ tKë w{—≠ »UD ë sÐ dLŽ sF ¨tKë
Ó ÚÓ Ó 
     ©WłUÄ sЫ Á«Ë—®ÆåWJzöLë ¡UŽb Á¡UŽœ ÊSÓ ¨pà uŽb¹ Ê√ ÁdLÓ Ìi¹dÄ vKŽ
             ÓÓ  Ó Ú  Ô Ó ÔÓ Ó Ô ]  Ó Ó Ó Ô Ú Ó Ú Ó ÔÚ Ô Ó ÓÓ
      .tOKŽ d³Bë V−¹ ¨≠vÃUFð≠ tKë sÄ —bÁ ÷d*« ÊQÐ i¹d*« dz«eë dÂc¹ ≠π
         Ô   Ô          ÏÓ Ó Ó  ] Ó    Ô   Ô=           dJ √                 i¹dLë …œUOŽ »«uŁ
 —uÄ_« wH W³KÞ lÄ gÁU½√               Î     Î  Ó          Ô
                     t?K?ë b?MŽ U?L?O?E?Ž «dł√ i?¹d?L?ë —Ëe?¹ Ícë ‰U?M?¹
                                       Ô
 …—U¹“ ¡U?MŁ√ Àb?×?ð w²Ã« WO?³K ë
    Ó Ô         ]      ÊËœu??F? ¹ s?¹c?ë ©¶®t?K?ë ‰u?Ý— Õb??Ä b??ÁË ¨v?ÃU?F?ð
                                      Ó
 ÆvHA² Lë Ë√ XO³Ã« w i¹dLë       œU?Ž s?Äò ∫©¶® ‰U?Á ÆW?M?−?ÃU?Ð r?¼d?A?ÐË ¨v?{d?L?ë
                     Ó Ó Ú Ó        ]       ]
   øpÖ VM−ð sJL¹ nOÂË        »UÞË X³Þ Ê√ ÌœUM?Ä Á«œU½¨tKë w tà Uš√ —«“ Ë√ UC¹dÄ
                     Ó Ó Ó Ó Ú Ú Ó Ó Ô Ô Ó Ó ]    ÔÓÎ ÓÓ Ó Ú Ó Î Ó
                                  .åôeMÄ WM−ë sÄ  √u³ðË ¨„UALÄ
                                   Î  ÚÓ  ]Ó Ú Ú  Ó Ú] ÓÓÓ Ó Ó Ú Ó
                     ©ÍcÄd²Ã«Ë tłUÄ sЫ Á«Ë—®


            
 W¹uIðË ¨i¹dLë  U¹uMFÄ l — vÃ≈ ·bNð ¨wÄöÝ≈ »œ√Ë Íu³½ Íb¼ i¹dLë …œUOF
                       Ï  ^  Ï     Ô
                                           
                   ÆsOLK Lë sOÐ jЫËdë W¹uIð vÃ≈ W U{≈ ¨¡UHAë w tKÄ√
                                   Î                                    ◊UA½
        rKFð√
              Ó Ì Ó Ó Ó Ì        Ó Ú  Ó Ú Ô Ú Ô  Ô Ó
              ôË V?B?½ ôË VÓ Ë s?Ä s?ÄR?Lë V?O?B?¹ UÄ ò ∫©¶® ‰U?Á
   rÃ√Ë lłË ∫V Ë
              ©rK Lë Á«Ë—® .åtðU¾OÝ sÄ tÐ dH ô≈ tLN¹ rNë v²Š ÊeŠ ôË rIÝ
                        Ó Ò Ó Ú    Ó = Ô  Ô ^ Ó Ô = Ó Ú ] Ó Ì Ó Ó Ó Ì Ó Ó
   WIAÄË VFð ∫VB½
      ÷dÄ∫rIÝ                            ^
                     Æn¹dAë Íu³Më Y¹b×ë «c¼ tOKŽ ‰b¹ UÄ sOÐ√
                         ^               Ô =
∏±
                                 r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×O×Bë dOž …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✗® …—Uý≈Ë ¨W×O×Bë …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
           Ó     Ó             Ó    Ó   Ô
                                  ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                       Ó
              ÆXÁË Í√ w vHA² Lë w i¹dLë …—U¹“ sJL¹ ≠√
                 =           Ô   Ô
                            
          Æt{dÄ bMŽ Á—Ëe¹ Ê√ rK Lë tOš√ vKŽ rK Lë oŠ sÄ ≠»
                Ó               =
                         Î
               Æ¡UHAÃUÐ tà uŽb¹ Ê√ UC¹dÄ —Ëe¹ sLà Vײ ¹ ≠‡ł
                            Ô    ^
                          Î
                Æ UŽUÝ …bŽ ÁbMŽ YJL UC¹dÄ h ý —«“ ≠œ
                   Ó]         Ï
                             
                      Æi¹dLë …œUOŽ »«œ¬ sÄ W Lš d–√ ≤
                                 Î
                                  ]
                     øi¹dLë …œUOŽ vKŽ ÂöÝù« UM¦Š «–ULà ≥
                              Ô
ný«Ë ¨”UMë »— ”Q³Ã« V¼–√ò ∫tO ‰uI¹ Íc멶® tKë ‰uÝ— Y¹bŠ Õdý√ ¥
 Ú   ] ] Ó                    Ó  Ô
            ÆåULIÝ —œUG¹ ô ¡UHý „ƒUHý ô≈ ¡UHý ô ¨w UAë X½√Ë
             Î  Ô Ô Î    Ó Ô   Ó      ] Ó Ú
 œUMÄ Á«œU½ ¨tKë w tà Uš√ —«“ Ë√ UC¹dÄ œUŽ sÄò∫wðü« n¹dAë Y¹b×ë ‰b¹ ÂöŽ µ
Ì ÓÔ Ô Ó Ó ]     ÔÓÎ ÓÓ Ó Ú ÓÎ Ó Ó Ó Ú Ó            Ô    ^ Ó
                   Î  ÚÓ  ]Ó Ú Ú  Ó Ú] ÓÓÓ Ó Ó Ú Ó Ó Ó Ó Ó Ú Ú Ó
                  øåôeMÄ WM−ë sÄ  √u³ðË ¨„UALÄ »UÞË X³Þ Ê√
                                             ∏≤
                   ±π
                 rFMë dJý

        ÚÓ      Ó]    
t?OKŽ m³Ý√Ë ¨tIKš l?OLł vKŽ tKC Ë ¨…—u s? Š√ w ÊU ½ù« ≠t½U?׳Ý≠ tKë oKš
   Ó                    Ó    ÔÓ    Ô Ó

                                         Ó
           ˚∫vÃUFð ‰UÁ ¨vB×ð ôË bFð ô …dO¦Â rFMë Ác¼Ë ¨WMÞUÐË …d¼Uþ tLF½
                   Ô ^    Ï   Ô =          Î
                             © ≥¥ ∫rO¼«dÐ≈® .˝
                 Ô= Ì   Ì      Ì Ó  Ï Ô Ó
≠t½U׳Ý≠ tKÃU ªUNzUBŠ≈ sŽ e−Fà U¼œbF¹ WK¹uÞ  UŽUÝ fKł uà rFMÐ ◊U×Ä ÊU ½ù« Ê≈
             Ó                        ]
                                 ] Ó
t×MÄ˨ÁdOšË ÊU ½ù« W?FHMLà ULNO UÄ d] ÝË ¨÷—_«Ë  «ËUL ë w UÄ q oKš Ícë u¼
 Ó
                  .—UCÃ«Ë l UMë ¨dAÃ«Ë dO ë tÐ „—b¹ w²Ã« qIFë WLF½
                      Ó    ]]  ÓÚ    Ô Ô       Ó 

w?²Ã« qIFë WLF½Ë ¨d?B³Ã«Ë lL ë W?LF½Ë ¨Êb³Ã« w W×Bë W?L?F½ ∫ UMOKŽ tKë rF½ sÄË
      Ô     Ó   Ú  Ô      Ó   = Ô           
¨WMO½QLDÃ«Ë sÄ_UÐ —uFAë UC¹√ tKë rF½ sÄË ¨ UÁuK Lë sÄ ÁdOž sŽ ÊU ½ù« UNÐ tKë eOÄ
          Ô Ô Î                       Ó        ]
∏≥
                          Ô
 U³½≈Ë ¨UMà tKë UNKÖ w²Ã«  U½«uO×Ã«Ë ¨»cFë ¡ULë ‰«e½≈Ë ¨rNFÄ gOFÃ«Ë s¹dšü« W³×ÄË
Ô              Ô                  Ô       Ô]
                   .Ê«uO×Ã«Ë ÊU ½ù« tMÄ qÂQO ª ÷—_« sÄ Ãd ¹ Ícë  U³Më
                        Ô     Ô       Ô Ó
                 ∫vÃUFð ‰UÁ ÆÂöÝù« wN UMOKŽ UNÐ tKë rF½√ ÌWLF½ rEŽ√ UÄ√
                       Ô                 Ô
   ©≥∫…bzULë® .˝                                        ˚

                       Ò
¨W?M? ?×ë ‚öš_« vKŽ U½UÐ—Ë ¨Áb?³?F?½ nO UMLK?ŽË ¨≠t?½U?׳Ý≠ tKÃUÐ UM d?Ž ÂöÝùU
            ]                       Ò
»uKIë lL−¹ ÂöÝù«Ë ¨…dšü« w WM−ÃUÐ “u?HÃ«Ë ¨UO½bë …œUFÝ ÊU ½ù« oI×¹ ÂöÝùUÐË
    Ô  Ô        ]   Ó        Ó   Ô   Ô =
             .dO ë sÄ t HMà ÁUML²¹ UÄ rK Lë tOš_ rK Lë vML²O ¨UNMOÐ nÃR¹Ë
                                Ô    ]      Ô =


                          øtLF½ vKŽ tKë dJA½ nOÂ
                            ]
≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ ÁbŠË uN ¨U¼U¹≈ UMÁ“—Ë ¨UMOKŽ UNÐ tKë qCHð ¨U¼dOžË rFMë Ác¼ Ê≈
         Ó                      Ó  Ó =    ]
                      ørFMë Ác¼ qÐUI½ nOJ ÆÁdOž bŠ√ ô qCH²*« rFMLë
                       Ò            Ï   Ô =  Ô ÚÔ
                           = =
 W?ŁöŁ vKŽ d?JAë «c¼ Êu?J?¹Ë ªtOKŽ UNÐ r?F½√ w²Ã« r?FMë q v?KŽ tЗ d?JA¹ r?K Lë Ê≈
      Ô     Ô         Ó             ]    Ó    ]
                                            ∫w¼ tłË√
             dJ √
                      tKë qCHÐ rK Lë dFA¹ YOŠ ∫VKIÃUÐ dJAë ≠±
                           Ô   Ô
 ]
 q?? U?¼ƒd??I?½ w?²?ë W?¹ü« U?Ä
     Ô       Ô                      ÆtLF½ q¹ełË
 ‰b??ð w??²?ë ¨…ö?B?ë w? ÌW??F?—
 ^                    sÄ r?K? ?L?ë d¦J¹ ÊQ?Ð pÃ–Ë ∫ÊU? ?KÃUÐ d?JAë ≠≤
                       Ô       ÔÚ           Ô
           
    øtLF½ vKŽ tKë dJý vKŽ                      
                      «c¼ ∫tÃuIÂË ¨tKà dJAÃ«Ë bL×ë  «—U³Ž œ«œdð
                                         
                                      ÆtKë qC sÄ

ÔÓ Ó Ú Ó Ó Ú ] Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó ÚÓÓ ÔÓ Ó Ú Ó Ó ÓÚ Ó Ó Ô ÚÓ Ú Ó  ÚÓ Ú Ú Ó Ó Ú ÓÓ Ó ] ] 
ÁbL×OÓ WÐÓdAë »dA¹ Ë√ ¨UNOKŽ ÁbL×OÓ WKÂ_« qÂQ¹ Ê√ b³Fë sŽ v{dOà tKë Ê≈ ò ∫©¶® ‰UÁ
                                      ©rK Ä Á«Ë—® .å UNOKŽ
                                              Ó ÚÓÓ
¨t²ÁË sÄ b?O?H?² O ªdO ë w tOKŽ tKë rF½ r?K Lë nþu¹ Y?OŠ ∫q?LFÃUÐ dJAë ≠≥
     Ô              Ó Ô     Ô = Ô
                                                  ∏¥
rKF¹Ë ¨t?ðœU?³ŽË tKë WŽUÞ w tðuÁË t²?× q?G?² ¹Ë ¨tKë qO³Ý w tÃUÄ sÄ o?HM¹Ë
Ô =              Ó   Ó  ^               Ô Ô
                                      ] Ò Ó ]
                     ÆsOłU²×LÃ«Ë ¡«dIHë bŽU ¹Ë ¨tKë tLKŽ ULÄ ”UMë
                               Ô

                                    rFMë dJý ¡«eł
                                     Ò
Ì         ]   
 WLF½ d³Â√ Ác¼Ë ¨WM−ÃUÐ “u?HÃ«Ë q¹e−ë dł_«Ë »«u¦ÃUÐ s¹dÂUAë ÁœU³Ž tKë Íe−¹ ≠±
    Ô                            Ó      Ó
           ©≥µ∫dLIë® Æ˝                          Ô
                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ ÆrK Lë UNÃUM¹

Æ˝                     ˚∫vÃUFð ‰UÁ ÆUNÄ«ËœË rFMë …œU¹eà V³Ý dJAë ≠≤
                                  =      Ï  Ô
   ©∑∫rO¼«dÐ≈®
          ∫vÃUFð ‰UÁ ¨…dšü«Ë UO½bë w UN³ŠU ¡UIýË UNëËeà V³Ý WLFMë Ê«dHÂË
                                   Ï    = Ô

                                                  ˚

.˚
 ©±±≤∫q×Më®


 =  ^ Ó Ô                        Ï  Ò Ó
¨tÐdà dJAë rz«œ ÊuJ¹ rK LÃ«Ë ¨≠vÃUFð≠ tKÃUÐ ÊUL¹ù« —ULŁ sÄ …dLŁ rFMë dJý Ê≈
           Ô                          ]
  Ò                                    
ô ”U?M?ë sŽ w?M?ž ≠v?ÃU?F?ð≠ tKÃ«Ë ¨≠vÃUFð≠ tKë q?CHÐ ·«d?²?Ž« «c¼ Ê_ ªtà b?L?×ë d?O¦Â
       y                     Ï      ]       Ó
    Æt H½ dÂUAë ÊU ½ù« vKŽ t²FHMÄË dJAë …bzU œuFð UL½≈Ë ¨tLF½ vKŽ r¼dJý ÃU²×¹
                     ^ Ô   Ô   Ò        Ó  Ô


                                   ◊UA½
                                           Ô =
                          ∫WOðü« WOŽdAë ’uBMë sÄ tLN √ UÄ `{Ë√

                      ©±±∫v×Cë®. ˚           ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ - ±
©±∞≥∫Ê«dLŽ ‰¬®Æ˝                                ˚∫vÃUFð ‰UÁ ≠≤
            ©ÍcÄd²Ã« Á«Ë—®  .åÁb³Ž vKŽ t²LF½ dŁ√ Èd¹ Ê√ V×¹ tKë Ê≈ ò∫©¶® ‰UÁ ‡≥
                       ÚÓ ÓÓ Ó Ú Ó ÓÓ Ó Ó Ú Ó ^ Ô Ô Ò ]

∏µ
                              r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
W?×O×Bë dOž …—U³Fë ÂUÄ√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W×O×Bë …—U?³Fë ÂUÄ√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
           Ó    Ó            Ó    Ó   Ô
                               ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                    Ó
    ©  ®          ÆtOKŽ tKë rF½ wB×¹ Ê√ ÊU ½ù« lOD² ¹ ≠√
                      Ó Ó   Ô Ô     Ô
    ©  ®   Æt³KIÐ tKë dJA¹ t½S åtKà bL×ë ò ∫rK Lë ‰uI¹ UÄbMŽ≠»
             Ó Ô    ]    Ô    Ô   Ô
    ©  ®                Ó Ì
            ÆrK Lë vKŽ UNÐ tKë rF½√ WLF½ rEŽ√ ÂöÝù« bF¹≠‡ł
                           Ó     ^ Ô
    ©  ®           
          ÆtLF½ vKŽ tKë dJý —u sÄ …—u ‰«uÄ_« d¹c³ð bF¹ ≠œ
                       Î     Ô   ^ Ô
                       Î
                  øtLF½ vKŽ UOKLŽ tЗ rK Lë dJA¹ nO ≤
                           ] Ô    Ô
                           ø tЗ dJA¹ sÄ ¡«eł UÄ ≥
                            ] Ô    Ô
                      øtOKŽ tKë WLF½ dHJ¹ sÄ ¡«eł UÄ ¥
                            Ó   Ô    Ô
                          
                      ∫sO²Oðü« sO²L¹dJë sO²¹ü« Õdý√ µ
                                   Ô

           Æ˝                  ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠√

             Æ˝               ˚ ∫vÃUFð ‰UÁ ≠»

∫tKë rF½ Ê«dJ½ vKŽ ‰b¹ UN¹√Ë ¨ tLF½ vKŽ tKë dJý vKŽ ‰b¹ WOðü« nÁ«uLë Í√ ∂
       Ô   ^   ^              ^         ^
                             Ô
                   ÆtzUMÐ√ vKŽ ‚UH½ù« w q ³¹ h ý ≠√
                                Ï
          Æ¡«dIHë vKŽ tMÄ Ì¡e−Ð ‚bB² ôUÄ tKë tÁ“— h ý ≠»
                      Ó ] Î Ô    ÓÓ Ï
                        
                ÆtKà bL×ë ∫‰UI ÊUײÄô« w VÃUÞ `−½ ≠‡ł
                             Ï  Ó
                 ÆtKë bL×¹ rÃË ¨ÂUFÞ W³łË h ý qÂ√ -œ
                         Ì  Ó  Ï  Ó
              ÆsO²F— tKà vKB ¨UC¹dÄ UB ý tKë vHý - ‡¼
                     Ò  Î   Î
      ÆwKB¹ ôË ÂuB¹ ô tMJÃË «œôË√Ë W× Ë ôUÄ tKë tÁ“— h ý -Ë
       Ò   Ô    ]  Î   Î]  Î Ô    Ó Ï
                                         ∏∂
                 ≤∞
              gGë r¹d×ð

                                     Ô
                        s?Ž V?O−½Ë ¨wðü« n?ÁuLë q?ÄQ²½
                          Ô      Ó
                                     ∫tOKð w²Ã« WK¾Ý_«

                          Ì
                        sÄ dOBŽ W³KŽ Íd²AOÃ bOFÝ V¼–
                              Ô Ó   Ï  Ó
                        W??łö??¦? ë »U??Ð `??²? H? ¨Í—U??−?ð q??×? Ä
                               Ó        Ò      >
                         a??¹—U?ð v?Ã≈ d?E?½Ë ¨U?N?M?Ä ÎW?³?K?Ž Ãd?š√Ë
                                             Ó
                        Ê√ b?łu? t?O? d?EMë o?ÁœË ¨UN²?O?Šö
                                   ]
                        WÐU²Â ÊUJÄ vKŽ l{Ë bÁ «b¹bł UIBKÄ
                                Ó Ô Î    Î
‰Q ¨ÂU¹√ cMÄ vN²½« bÁ WOŠöBë a¹—Uð «–S b¹b−ë oBKLë ŸeM ªdOBFë WOŠö a¹—Uð
      Ô          Ô     Ó    Ó  Ô Ó         
ÒÊ√Ë ¨gGë ÂdŠ bÁ ≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKë ]Ê√ r?KFð rÃ√ ∫tà ‰UÁË ¨pÖ sŽ q;« VŠU
   ]   ]               Ú             =
                ©ÍcÄd²Ã« Á«Ë—®ÆåUMÄ fOKÓ
                         ] Ó ÚÓ   ] Ó Ú Ó
                              gžÓ sÄ ò ∫‰UÁ ©¶® ‰uÝdë

                       øWBIë ‰öš sÄ dłU²Ã« nBð rÐ ≠
                              Ó   Ô Ó
                            Î
             ødOBFë WOŠö a¹—Uð vÃ≈ dE½ Ícë «bOFÝ nBð rÐ ≠
                        Ó       Ô
                      ø·dB²ð nO ¨ ÌbOFÝ ÊUJÄ XM uà ≠
                               Ó  Ó
                            øgGë ÂöÝù« ÂdŠ «–ULÃ≠
                             ]   Ô   Ò
          .pÖ vKŽ WK¦Ä√ »d{√ Æ WOz«cGë œ«uLë dOž w ÊuJ¹ gGë≠
               Î   Ô                ^
                             ÔÒ Ó
                         ø”UMë gG¹ sÄ u×½ UM³ł«Ë UÄ ≠
∏∑
                                 gGë ÂuNHÄ
                      Ô     Ò Ô     ÔÒ 
t²IOIŠ ·öš vKŽ Á—U?Nþ≈˨ ¡wAë VOŽ ¡UHšSÐ ¨rNK?OKCðË ”UMë Ÿ«bš u¼ ∫gGë
                                          
                                    ÆtO fOÃ ULÐ tH ËË


                                 gGë r¹d×ð
                    =        Ô
‰uÝ— dÄ bI ¨rK Lë  UH sÄ fOà t½√ sOÐË ¨gGë sÄ©¶® tKë ‰uÝ— —cŠ bIÃË
   ]Ó            ] ]              ]
 U¹ «c?¼ UÄ ∫‰U?IÓ ¨ö?KÐ t?FÐU?Ó √ XÃUM?Ó ¨UN?O Áb?¹ qšœQ?Ó ¨ U?×?L?Á lO³¹ qł— v?KŽ ©¶® t?Kë
 Ó Ó Ó Ó Ó Î ÓÓ Ô Ô  Ó Ú Ó Ó Ó ÔÓ Ó Ó Ó ÚÓ Î               Ì   ÓÓ
ÂU?FDë ‚uÓ t²K?Fł öÓ √ ò∫‰UÁ ¨tKë ‰u?Ý— U¹ ©dDLë® ¡UL] ?ë t²ÐUÓ √ ‰UÁ øÂUF?Dë VŠUÓ
  Ó ] Ó Ú Ô ÓÚ Ó Ó  Ó Ó Ó ] Ó Ô Ó Ó           Ô Ó   Ô ÚÓ Ó Ó Ó  Ó ] Ó 
                            .åwMÄ fOKÓ gž sÄ ¨”UMë Á«d¹ wÂ
                             = Ó ÚÓ ] Ó Ú Ó Ô ] Ô Ó Ó Ú Ó

rNOKŽ vHš√Ë s¹dšü« gž sÄ Ê√ ©¶® r¹dJë ‰uÝdë sO³¹ n¹dAë Y¹b×ë «c¼ wH
                    Ô   Ô  Ô =
          ©rK Ä Á«Ë— ® . tÐ b²IÄ dOž ©¶® ‰uÝdKà UF³²Ä ÊuJ¹ ô t½S ¨WIOI×ë
                   Ì          Î                                gGë —u sÄ
                                ∫UNMÄ ¨…dO¦Â —u gGKÃ
                                      Ï =
Ë√ ¨UN²?OŠö …bÄ ¡U?N?²?½« bFÐ WOz«cGë œ«uLë l?O?Ð ∫ q?¦Ä ªWOz«cGë œ«uLë w g?Gë≠±
        ] Ô                          =    ^
                                              ∏∏
                                  
w²Ã« sO½«uIÃ«Ë dO¹UFLë WHÃU Ä Ë√ ¨UNFM ÊUJÄ Ë√ ¨UNðœułË UNðU½uJÄ w »cJë
                           Ú    =
                   .pÖ dOžË ¨UNłU²½ù WÃËR Lë  UN−ë UNFCð
                                 Ô
n ËË ¨…bOł UN½√ vKŽ W¾¹œdë fÐöLÃ«Ë ‘ULIë lOÐ ∫q¦Ä ªW¹—U−²Ã« œ«uLë w gGë ≠≤
      =                          =     ^
 .pÖ tÐUý UÄË ¨UNFM ÊUJÄ w »cJë Ë√ ¨UNO d «u²ð ô Ì·U ËQÐ WŽU³Lë ¡UOý_«

UýUž ÊuJ¹ t½S ¨tMÄ ‰UL¼≈Ë bBÁ sŽ tMI²¹ rÃË öLŽ qLŽ sL ∫qLFë w gGë ≠≥
ÎÒ     ]    Ì   Ì    Ú     Î          ^
 ©wINO³Ã« Á«Ë—®  ÆåtMI²¹ Ê√ öLŽ rÂbŠ√ qLŽ «–≈ V×¹ tKë Ê≈ò ∫©¶® ‰UÁ ÆtKLŽ w
           Ô Ó ÚÔ Ú Ó Î Ó Ó Ú Ô Ô Ó Ó Ó  ^ Ô Ó Ò ] 
t?ðU?³?ł«uÐ ÂUOIë w n?þu?Lë XÁË ‰ö?G²Ý« Âb?ŽË q?LFë w g?Gë∫ g?Gë —u? sÄË
            ]          Ô       Ò   =
                           ÆqLFë w t²ÁË lOOCðË ¨tðUOÃËR ÄË
                                  Ô


                            gG¹ sÄ u×½ UM³ł«Ë

                              ∫gGë WЗU×Ä w œdHë —Ëœ

UB ý Ê√ rKŽ «–S ¨dJMLë sŽ UO¼U½Ë ·ËdFLÃUÐ «dĬ ÊuJ¹ Ê√ rK Lë œdHë sÄ VKD¹
Î    ]         Ô  Î        Î     Ú           Ô
             =                           ^
 ¨t?KLŽ W³ÁUŽ Á—=c?×¹Ë ¨gGK?à ÂöÝù« r?¹d×ð tà ÓsO?³¹Ë ¨t×ÓB?M?¹ Ê√ tOKF ¨”UMë g?G¹ UÄ
        Ó          Ó      Ò   Ó        Ó
                   ]
ÆtFÄ qÄUF²½ ö tFÞUI½Ë ¨tMÄ r¼—c×½Ë ¨tAž ”UMKà sO³½ Ê√ V−O ¨gGë vKŽ d √ «–≈Ë
               Ó=      Ò Ó =    Ô       Ò
                           ∫gGë WЗU×Ä w WÃËbë —Ëœ ≠»

W?³ÝU×ÄË ¨‚«uÝ_« W?³Á«dÄË ¨gGë …d?¼Uþ W?ЗU×Ä w …dO³Â W?O?ÃËR Ä WÃËbë vKŽ Ê≈
                          Ï   Ï          ]
   ^           Ò                   Ò       =
t?OKŽ ‰b?¹ UÄ «c¼Ë ¨W½UÄ_UÐ wK?×?²Ã«Ë ¨tMŽ œUF²Ðô« vÃ≈ r¼œUý—≈ bFÐ ¨gGÃUÐ Âu?I¹ sÄ qÂ
                                     Ô
       Ó                Ú Ó              Ô
‰uK³Lë `LIë q?F−¹ Ê√ dłU²Kà t½UOÐË ¨`LIë WÄu w Áb¹ qšœ√ UÄbMŽ ©¶® ‰uÝdë qF
    Ó      ]     Ô
                                        Î
U?½d?B?Ž w? ‚«u?Ý_« W?³?Á«d?LÐ Èdš√ …eNł√Ë s¹uL²Ã« …—«“Ë ÂuIðË ¨”UM?ë Á«d¹ v²Š «d?¼Uþ
                                 Ò
    ÆsOHÃU Lë W³ÁUFÄË ¨WOŠöBë WON²MÄ WOz«cGë œ«u*« …—œUBÄË ¨gGë lMLà d{U×ë
                           =       =  


∏π
                               gGë —«d{√

                                     ]
¨…d?O?¦Jë Á—«d?{√ V?³ ÐÔ Âö?Ýù« tÄd?Š b?ÁË ¨l?L?²−Lë b? H¹ ¨b?ÝU o?Kš g?Gë Ê≈
                  Ò          Ô Ô     Ï      ]
              Ì    Ì                ^
“u?H?¹ v?²?Š pÃ–Ë ¨tÐ ÂuI¹ q?LŽ Ë√ ¡«d?ý Ë√ lO?Ð ÍQÐ ”U?Më Ÿb? ¹ ôË g?G?¹ ô r?K? LÃU
                         =   Ò Ô
                      ]        ] Ó       
                 ∫wðQ¹ UÄ gGë —«d{√ sÄËÆWM−ë qšb¹Ë tKë ¡U{dÐ

                Ì
Ë√ rL ð  ôUŠ vÃ≈ WOŠöBë WON²MÄ WOz«cž œ«uÄ lOÐ ÍœR¹ bI ∫WO×Bë —«d{_« ≠±
  Ì ^                 > Ô        ]   Ô
                              Ì]  Ì
                          Æ…dODš WO× ÷«dÄ√

ô Ë√ ¨W×ÃU X Oà lzUCÐË lKÝ ¡«dý w ‰«uÄ_« oHMð YOŠ ∫W¹œULë —«d{_« ≠≤
            Ì     Ô   Ô Ô
                         Æ…bO−ë  UH «uLÃUÐ nB²ð
                                   ]

                                 ^
 …uŽœ lÄ v UM²¹ «c¼Ë ¨”UMë sOÐ lÞUI²Ã«Ë Ÿ«eMÃ«Ë …Ë«bFë …—UŁ≈ vÃ≈ gGë ÍœR¹ ≠≥
            ]
                    Æ…uš_«Ë WHÃ_«Ë W³×Lë vÃ≈ ÂöÝù«
                      Ò        ]                            ◊UA½

             =              =     Ô
     øÂöÝù« tÄdŠ Ícë gGë sÄ u¼ q¼Ë ¨ U½UײÄô« w gGë WÃQ Ä gÁUM½
         Ò                    Ó

                       ø…dOD ë …d¼UEë Ác¼ sŽ bF²³½ nOÂË
                                   Ô
                                          π∞
                               r‡‡‡‡‡¹uI²Ã«
 W?×?O×Bë dOž …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✗® …—U?ý≈Ë ¨W×O×Bë …—U³Fë ÂU?Ä√ ©✔® …—Uý≈ l{√ ±
            Ó     Ó             Ó     Ó   Ô
                                ∫wðQ¹ ULO ÂUÄ√
                                     Ó
   ©  ®         ÆUNO ÕU−Më qł√ sÄ  U½UײÄô« w gGë “u−¹ ≠√
   ©  ®             Æ”UMë gG¹ Ícë dłU²Ã« WFÞUIÄ UMOKŽ ≠»
                   Ò
   ©  ®           ÆtKLFà nþuLë ÊUIð≈ ÂbŽ gGë —u sÄ ≠‡ł
   ©  ®     ÆgGë sÄ —U−²Ã« lMÄË ‚«uÝ_« W³Á«dÄ WÃËbë Vł«Ë sÄ ≠œ

                                   Ò Ô
                                ÆgGë ·dŽ√ ≤
                          øgGë ÂöÝù« ÂdŠ «–ULà ≥
                                Ò
                           Ò Î    Î
                       ÆgGë Âd×¹ UH¹dý U¦¹bŠ V²Â√ ¥
                      ∫WOðü«  ôU×ë w ·dBð√ nO µ
                      Ô
               ÆÊUײÄô« w tAAž√ Ê√ W³KDë bŠ√ wMÄ VKÞ ≠√
                  ÆWýuAGLë œ«uLë lOÐ vKŽ dłUð d √ ≠»
        ÆUNKÂ√ WOŠö …bÄ ¡UN²½« XHA²Â«Ë ¨ÈuKŠ W³KŽ X¹d²ý« ≠‡ł
           .pÃcÐ rKF¹ u¼Ë —U−²Ã« bŠ_ WH¹eÄ «œuI½ r¼bŠ√ vDŽ√ - œ
                           Î
                      øgGë WЗU×Ä w œdHë —Ëœ UÄ ≠√    ∂
                    øgGë WЗU×Ä w WÃËbë —Ëœ UÄ ≠»
π±
                              ∫qLFë «c¼ “U$« w r¼UÝ


                ©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“uë —«dÁ®∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
    Î
   ©«uCŽ® d¹“uë VM¹“≠   Î
               ©«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠     ©UÎ Oz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d ë 5Ä√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠     Î
                ©«uCŽ® qO× ÂUA¼≠    ©fOzdë VzU½® rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠

                                  ∫WFÐU²LKà WOMHë WM−Kë
   Î
  ©«uCŽ® ÍbÃU)« dOMÄ Æ√ ≠    Î
                ©«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠       Î
                                  ©UI MÄ® 5ÝU¹ Õö    Æœ ≠
©«uCŽ® .uI²Ã«Ë ”UOIëd¹bÄ≠
 Î                  Î
                  ©«uCŽ® b¹UJë w׳ Æ√ ≠     Î
                                 ©«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ‡
                ©«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠
                 Î                  Î
                                   ©«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

                        ∫ WOÝUÝ_« WKŠdLKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ≈ WM'

  …œu Ä ‰UC½ ≠     Í“U−Š UOÝuà ≠    …b³Ã uÐ√ qOKš ≠  ©UÎ Oz—® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
 w½öOJë b¹“ U1— ≠  Í—u−M(« bL×Ä ≠     w½öOJë U1— ≠ ©«—dIÄ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
                               Î
            ÍËU1dë bL×Ä Æœ ≠    b¹“ uÐ√ wKŽ ≠       fOLš bÄUŠ ≠

                   ∫ WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNMÄ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
  ÊöŠeë Õ«dA½≈ ≠    WFOЗ uÐ√ WLF½ ≠    Íd³ ‰«u½ ≠      ÕU²Hë b³Ž bL×Ä ≠
   dIý_« Ê«ËdÄ ≠    w «dAë WMOÄ√ ≠    W½u Š dÐUł ≠         q u½ WKN½ ≠
 ÍbMNë ÈbNë —u½ ≠  W(U —UB²½≈ ≠     wŽ«dë rO¼«dÐ≈ ≠    rOŠdë b³Ž ‰UMÄ ≠
 ÍË«dBIë  UÂdÐ ≠   w(UBë ÊU½bŽ ≠    …œULŠ uÐ√ vH ≠      dOÝ uÐ√ …UOŠ ≠

           VOD)« s¹bë nBKà     qÄU w׳ »U²Â  WKLFë bL×Ä Æœ ≠
         ∫wÝUÝ_« fÄU)«rKŽ ≠ WOÄöÝù« WOÐd²Ã«Æœ ≠ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
  p¹bë dO¼“ ≠      œ«uŽ œU¹“ ≠     …dŽUOÝ bLŠ√ ≠ WJЫuý e¹eŽ Æœ ≠
   ÍËU1dë ¡UM¼ ≠           ‰uKž“ v OŽ≠        …œuŽ wMР“UŠ≠
   —œU½ bL×Ä ≠     —«dÄ dÝU¹ ≠       dO‡AÐ vKOà ≠  »dë uЫ ‰œUŽ ≠
     ‰«e½ d¼eÄ ≠          VOD)« ÊUCÄ— ≠           WÃËœ œUNÝ≠
                          ÕU³ …œUž ≠     U¹UDŽ qzU½ ≠
  w½UÂuJý Èu$ ≠           5¼Uý uÐ√ w׳ ≠         ÍœuLÝ WÄU1 ≠
   —uCš√ b¼U−Ä ≠            …œË«uŽ WŠd ≠         `ÃU WLŠ—≠
  w−KŁ rOJ(« b³Ž ≠           ÍdODÁ bL×Ä ≠          œu¹“ bLŠ√ ≠
                                     dJFë b¹U ≠
                tKë bL×Ð w½U¦Ã« ¡e'« -

								
To top