mof1_2004_1100 by tradetrek

VIEWS: 2 PAGES: 32

									                              PARTEA      I
Anul 172 (XVI) — Nr. 1.100      LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                  Joi, 25 noiembrie 2004


                               SUMAR
                Nr.                                Pagina

                     HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
                1.760. — Hot„r‚re privind aprobarea stemelor unor
                   comune din jude˛ul Cara∫-Severin .........................  1–17
                     ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
                     ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
                1.159. — Ordin al ministrului finan˛elor publice pentru
                    aprobarea Instruc˛iunilor privind con˛inutul, forma
                    de prezentare ∫i structura programelor elaborate
                    de ordonatorii principali de credite Ón scopul
                    finan˛„rii unor ac˛iuni sau ansamblu de ac˛iuni ....    18–31
   HOT√R¬RI             ALE       GUVERNULUI                   ROM¬NIEI
                           GUVERNUL ROM¬NIEI

                      HOT√R¬RE
          privind aprobarea stemelor unor comune din jude˛ul Cara∫-Severin
     Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema
˛„rii ∫i sigiliul statului,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
  Articol unic. — (1) Se aprob„ stemele comunelor B„nia,         (2) Descrierea elementelor stemelor ∫i semnifica˛iile
B„u˛ar, Cara∫ova, Ciclova Rom‚n„, Cop„cele, Coronini,         acestora sunt prev„zute Ón anexele nr. 2.1—2.16.
Dognecea, Eftimie Murgu, G‚rnic, Goruia, L„pu∫nicel,
Marga, M„ureni, Mehadia, Sasca Montan„, ™opotu Nou, din          (3) Anexele nr. 1.1—1.16 ∫i 2.1—2.16 fac parte
jude˛ul Cara∫-Severin, prev„zute Ón anexele nr. 1.1—1.16.       integrant„ din prezenta hot„r‚re.
                              PRIM-MINISTRU
                            ADRIAN N√STASE
                                               Contrasemneaz„:
                                    p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                              Nicolae Berechet,
                                               secretar de stat
                                       Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
                                              Gheorghe Emacu
    Bucure∫ti, 21 octombrie 2004.
    Nr. 1.760.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                        ANEXA Nr. 1.1
                            STEMA
                     comunei B„nia, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                        ANEXA Nr. 2.1
                     DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei B„nia, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei B„nia, potrivit anexei nr. 1.1, se      un turn crenelat.
compune dintr-un scut tripartit, rotunjit, cu v‚rful Ón jos.   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                                 Cei cinci copaci reprezint„ bog„˛ia silvic„ a zonei
  Œn partea superioar„, Ón c‚mp de argint, cinci copaci
                                montane.
verzi, a∫eza˛i Ón semicerc (un brad ∫i patru stejari), av‚nd
                                 Vaca reprezint„ ocupa˛ia de baz„ a locuitorilor, respectiv
r„d„cinile Ómpletite.                     cre∫terea animalelor.
  Œn partea inferioar„, Ón c‚mp verde, este reprezentat„ o    Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
vac„, spre dreapta, din profil, de argint.           localitatea are rangul de comun„.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004                 3

                                                         ANEXA Nr. 1.2
                             STEMA
                     comunei B„u˛ar, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                         ANEXA Nr. 2.2
                     DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei B„u˛ar, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei B„u˛ar, potrivit anexei nr. 1.2, se      un turn crenelat.
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
despicat.                             Coloana ∫i blocul de argint reprezint„ bog„˛ia ∫i
  Œn prima parti˛ie, Ón c‚mp ro∫u, o coloan„ antic„ de
                                ocupa˛ia locuitorilor zonei, respectiv exploatarea marmurei.
argint, cu fus ∫i capitel amplu, la baza c„reia este plasat
un bloc de form„ prismatic„, de argint, cu t„ieturi Ón volum,   Bradul dezr„d„cinat reprezint„ bogatele p„duri de
reprezentat Ón perspectiv„.                   conifere din zon„ ∫i principala Óndeletnicire a locuitorilor.
  Œn parti˛ia a doua, Ón c‚mp de aur, un brad natural,      Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
dezr„d„cinat, cu r„d„cinile maro ∫i coroana verde.       localitatea are rangul de comun„.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                        ANEXA Nr. 1.3
                             STEMA
                     comunei Cara∫ova, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                        ANEXA Nr. 2.3
                     DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
              elementelor Ónsumate ale stemei comunei Cara∫ova, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei Cara∫ova, potrivit anexei nr. 1.3, se     un turn crenelat.
compune dintr-un scut bipartit, t„iat pe orizontal„ de o      Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
fascie undat„, argintie.                      Fagul reprezint„ p„durile de foioase din zon„.
  Œn cartierul de sus, Ón c‚mp ro∫u, se afl„ dou„ crengu˛e    Fascia undat„ de argint reprezint„ r‚ul de munte Cara∫.
de fag cu c‚te trei frunze ∫i un fruct, totul de argint.      Mielul pascal semnific„ prezen˛a comunit„˛ii catolice.
  Œn v‚rful scutului, Ón c‚mp verde, se afl„ un miel pascal,   Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
orientat spre dreapta, cu o cruce pe um„r, de argint.      localitatea are rangul de comun„.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004                5

                                                       ANEXA Nr. 1.4
                             STEMA
                   comunei Ciclova Rom‚n„, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                       ANEXA Nr. 2.4
                     DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Ciclova Rom‚n„, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
  Stema comunei Ciclova Rom‚n„, potrivit anexei nr. 1.4,     Cele dou„ turnuri crenelate reprezint„ cetatea Ilidia,
se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.  atestat„ documentar din secolul al XII-lea.
  Œn c‚mpul ro∫u, pe o teras„ v„lurit„, verde, bro∫eaz„      Leul cu spad„ reprezint„ lupta pentru independen˛„ a
                                acestei cet„˛i de-a lungul timpului.
dou„ turnuri crenelate, de argint, surmontate de doi lei
                                  Leul cu cruce simbolizeaz„ M„n„stirea C„lug„ra,
afronta˛i, ˛in‚nd Ón gheare, cel din dreapta o spad„, cel din  precum ∫i bisericile atestate istoric aflate pe teritoriul
st‚nga o cruce cu marginile rotunjite.             comunei.
  Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu     Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
un turn crenelat.                        localitatea are rangul de comun„.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                        ANEXA Nr. 1.5
                            STEMA
                    comunei Cop„cele, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                        ANEXA Nr. 2.5
                    DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei Cop„cele, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei Cop„cele, potrivit anexei nr. 1.5, se     un turn crenelat.
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
retezat Ón dou„ p„r˛i.                       Cei trei copaci eviden˛iaz„ faptul c„ localitatea se afl„
                                Óntr-o zon„ pomicol„, favorizat„ de relieful colinar.
  Œn c‚mpul superior, de argint, trei copaci dezr„d„cina˛i,
                                  Crucea ∫i sabia simbolizeaz„ religia cre∫tin-ortodox„ a
cu trunchiurile ∫i r„d„cinile Ón culoare natural„, verde ∫i  locuitorilor, Ón comun„ afl‚ndu-se o biseric„ din lemn,
maro.                             monument istoric.
  Œn c‚mpul inferior, pe fond ro∫u, o cruce de aur ∫i o      Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
sabie de argint Óncruci∫ate, cu v‚rful Ón sus.         localitatea are rangul de comun„.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004                 7

                                                        ANEXA Nr. 1.6
                            STEMA
                    comunei Coronini, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                        ANEXA Nr. 2.6
                    DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei Coronini, jude˛ul Cara∫-Severin
  Descrierea stemei:                      Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
  Stema comunei Coronini, potrivit anexei nr. 1.6, se      Pe∫tele reprezint„ bog„˛ia piscicol„ a zonei; vechea
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,  denumire a localit„˛ii, Pescari, sugereaz„ principala ocupa˛ie
t„iat Ón furc„, cu v‚rful Ón jos.               a localnicilor.
  Œn primul c‚mp, pe albastru, se afl„ un pe∫te de argint    Snopul de gr‚u reprezint„ agricultura, activitatea de
(somn), Ónot‚nd spre dreapta.                 baz„ a locuitorilor satului Sf‚nta Elena, apar˛in„tor
  Œn c‚mpul al doilea, pe verde, un snop de gr‚u legat,   comunei.
de aur.                              St‚nca reprezint„ celebra st‚nc„ Babacai, situat„ la
  Œn v‚rful scutului, Ón c‚mp ro∫u, o st‚nc„ de argint.   intrarea Ón sectorul calcaros al Clisurii Dun„rii.
  Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu    Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
un turn crenelat.                       localitatea are rangul de comun„.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                       ANEXA Nr. 1.7
                            STEMA
                    comunei Dognecea, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                      ANEXA Nr. 2.7
                    DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Dognecea, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei Dognecea, potrivit anexei nr. 1.7, se     un turn crenelat.
compune dintr-un scut t„iat.                   Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
  Œn partea superioar„, pe fond argintiu, este reprezentat    Capul de cerb simbolizeaz„ bog„˛ia acestei zone,
capul unui cerb, v„zut din profil, spre dreapta, de culoare  respectiv v‚natul ∫i p„durile.
natural„.                             Gura de min„ aminte∫te de exploat„rile miniere de fier
  Œn partea inferioar„, pe fond albastru, este reprezentat„  ∫i alte metale de la Dognecea ∫i Ocna de Fier.
o gur„ de min„, neagr„, cu dou„ ciocane Óncruci∫ate, de      Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
argint, cu zid„rie din moloane, de argint, Ón fond verde.   localitatea are rangul de comun„.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004                  9

                                                          ANEXA Nr. 1.8
                              STEMA
                    comunei Eftimie Murgu, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                          ANEXA Nr. 2.8
                      DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
           elementelor Ónsumate ale stemei comunei Eftimie Murgu, jude˛ul Cara∫-Severin
  Descrierea stemei:                        Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint cu
  Stema comunei Eftimie Murgu, potrivit anexei nr. 1.8, se    un turn crenelat.
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,      Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
t„iat ∫i despicat.
  Œn partea dreapt„, sus, Ón c‚mp de argint, se afl„ o       Liliacul reprezint„ bog„˛ia natural„ a localit„˛ii,
inflorescen˛„ de liliac albastru cu argintiu.           semnific‚nd senin„tatea.
  Œn partea st‚ng„, sus, pe fond verde, este a∫ezat„ o       Gura de min„ reprezint„ ocupa˛ia de baz„ a locuitorilor
gur„ de min„, de argint cu arcad„ neagr„, peste care        din zon„, iar verdele ∫i argintul semnific„ prosperitatea ∫i
bro∫eaz„ dou„ ciocane negre. La baza intr„rii Ón min„ se      avu˛ia acestora.
afl„ un element de zid„rie de argint.                 Cele trei fascii Ómpreun„ cu roata de moar„ cu f„caie
  Œn c‚mpul inferior, pe fond albastru, se afl„ trei fascii
ondulate, de argint, de aur ∫i de argint.             pun Ón eviden˛„ o ocupa˛ie tradi˛ional„.
  Œn v‚rful scutului, sub cele trei fascii, se afl„ o roat„ de   Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
moar„ cu f„caie, de aur.                      localitatea are rangul de comun„.
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                        ANEXA Nr. 1.9
                           STEMA
                    comunei G‚rnic, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                        ANEXA Nr. 2.9
                    DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei G‚rnic, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                      Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei G‚rnic, potrivit anexei nr. 1.9, se     un turn crenelat.
compune dintr-un scut bipartit, t„iat orizontal.         Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
                                 Calul reprezint„ ocupa˛ia locuitorilor, respectiv cre∫terea
  Cartierul unu, sus, este Ónc„rcat cu un cal negru
                               cailor de ras„.
alerg‚nd, spre dreapta, pe fond auriu.
                                 Copacii ∫i ˛apina simbolizeaz„ o a doua ocupa˛ie a
  Cartierul doi, jos, este Ónc„rcat cu o p„dure verde, pe  locuitorilor, respectiv activitatea Ón zona silvic„.
fond argintiu; Ón coroana copacilor se afl„ o ˛apin„ de     Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
culoare argintie.                      localitatea are rangul de comun„.
            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004               11

                                                      ANEXA Nr. 1.10

                           STEMA
                    comunei Goruia, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                      ANEXA Nr. 2.10
                   DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei Goruia, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
  Stema comunei Goruia, potrivit anexei nr. 1.10, se     Crucea treflat„, porumbelul ∫i cartea sunt simboluri care
compune dintr-un scut cu partea inferioar„ rotunjit„.    se reg„sesc Ón prezentarea Etimosia din scena îJudecata
  Œn prima parti˛ie, Ón c‚mp ro∫u, sunt reprezentate o   de apoi“, ortodoxismul fiind semnificativ pentru aceast„
cruce treflat„, un porumbel ∫i o carte, toate din aur.   comun„.
  Œn a doua parti˛ie, Ón c‚mp albastru, este o moar„ cu    Moara cu palete reprezint„ Moara Andrie∫ilor, un
palete, simboliz‚nd moara Andrie∫ilor.           monument istoric atestat al zonei.
  Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu   Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
un turn crenelat.                      localitatea are rangul de comun„.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                        ANEXA Nr. 1.11

                              STEMA
                     comunei L„pu∫nicel, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                       ANEXA Nr. 2.11
                      DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei L„pu∫nicel, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                        Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
  Stema comunei L„pu∫nicel, potrivit anexei nr. 1.11, se      Frunzele de fag reprezint„ faptul c„ cea mai mare
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.    pondere Ón exploatarea lemnului din zon„ o are fagul.
  Œn ∫ef, pe fond albastru, trei frunze de fag, toate de      Cele trei spice de gr‚u reprezint„ ocupa˛ia de baz„ a
argint.                              locuitorilor, respectiv agricultura.
  Œn v‚rful scutului, pe fond ro∫u, se afl„ trei movile, cea
din centru, de argint, celelalte dou„, negre. Œn v‚rful movilei   Cele trei movile simbolizeaz„ faptul c„ Ón zon„ se
din mijloc, trei spice de gr‚u unite Ón partea inferioar„,    exploateaz„ cantit„˛i Ónsemnate de c„rbune, talc, sare ∫i
de aur.                              mic„.
  Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu      Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
un turn crenelat.                         localitatea are rangul de comun„.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004                  13

                                                           ANEXA Nr. 1.12
                               STEMA
                       comunei Marga, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                           ANEXA Nr. 2.12
                       DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
              elementelor Ónsumate ale stemei comunei Marga, jude˛ul Cara∫-Severin
  Descrierea stemei:                          Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
  Stema comunei Marga, potrivit anexei nr. 1.12, se          Coco∫ul reprezint„ emblema pe care o purtau m„rganii
compune dintr-un scut cu partea inferioar„ rotunjit„.        pe tresele gr„nicere∫ti.
  Œn prima parti˛ie, Ón c‚mp ro∫u, este reprezentat un         Lira reprezint„ continuitatea secular„ a c‚ntecului pe
coco∫ de culoare galben-aurie.                    aceste meleaguri; îMonumentul C‚ntecului“, sculptur„ Ón
  Œn a doua parti˛ie, pe fond albastru, lira Óncadreaz„ Ón mijloc
îMonumentul C‚ntecului“, ambele de culoare alb-argintie.       marmur„, reprezint„ omagiul adus tuturor m„rganilor.
  Œn a treia parti˛ie, Ón c‚mp de argint, este reprezentat       Copacul reprezint„ pomul vie˛ii, simbolul continuit„˛ii ∫i
pomul vie˛ii, de culoare verde.                   al d„inuirii pe aceste meleaguri.
  Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu        Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
un turn crenelat.                          localitatea are rangul de comun„.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                        ANEXA Nr. 1.13
                             STEMA
                     comunei M„ureni, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                        ANEXA Nr. 2.13
                     DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei M„ureni, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei M„ureni, potrivit anexei nr. 1.13, se     un turn crenelat.
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,     Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
partajat Ón trei c‚mpuri.                     Spicul de gr‚u semnific„ bog„˛ia agricol„ a zonei.
  Œn prima parti˛ie, Ón c‚mp albastru, este reprezentat un
                                  Capul de berbec semnific„ ocupa˛ia locuitorilor din zon„.
spic de gr‚u, de aur.
  Œn a doua parti˛ie, Ón c‚mp ro∫u, este reprezentat un      Albina reprezint„ h„rnicia, tenacitatea ∫i seriozitatea
cap de berbec, de aur.                     cet„˛enilor comunei.
  Œn a treia parti˛ie, Ón c‚mp argintiu, este reprezentat„ o   Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
albin„ de culoare neagr„.                    localitatea are rangul de comun„.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004               15

                                                      ANEXA Nr. 1.14
                            STEMA
                    comunei Mehadia, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                      ANEXA Nr. 2.14
                     DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
            elementelor Ónsumate ale stemei comunei Mehadia, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                       Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei Mehadia, potrivit anexei nr. 1.14, se     un turn crenelat.
compune dintr-un scut cu partea inferioar„ rotunjit„, fiind    Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
Ómp„r˛it Ón form„ de furc„ r„sturnat„.              Cartea, c„limara ∫i pana de scris simbolizeaz„
                                activitatea cronicarului Nicolae Stoica de Ha˛eg.
  Œn primul cartier, Ón c‚mp ro∫u se afl„ o carte deschis„,
                                 Amfora ∫i podoaba roman„ simbolizeaz„ faptul c„
o c„limar„ ∫i o pan„ de scris, toate de aur.
                                localitatea a fost o renumit„ colonie roman„.
  Œn cartierul al doilea, Ón c‚mp argintiu se afl„ o amfor„   Ruinele terenului simbolizeaz„ turnul de pe Dealul
ro∫ie, respectiv o podoab„ roman„, neagr„.           Barcan.
  Œn partea de jos a scutului, Ón c‚mp albastru este ruina    Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
unui teren de argint.                     localitatea are rangul de comun„.
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
                                                       ANEXA Nr. 1.15
                             STEMA
                   comunei Sasca Montan„, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                       ANEXA Nr. 2.15
                     DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
          elementelor Ónsumate ale stemei comunei Sasca Montan„, jude˛ul Cara∫-Severin

  Descrierea stemei:                        Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu
  Stema comunei Sasca Montan„, potrivit anexei nr. 1.15,    un turn crenelat.
se compune dintr-un scut tripartit, Ón form„ de furc„        Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
r„sturnat„.                             C„priorul reprezint„ fauna zonei.
  Cartierul unu, dreapta, este Ónc„rcat cu un c„prior de
                                  Cultivarea porumbului este ocupa˛ia predominant„ a
argint, pe fond albastru, cu piciorul st‚ng din fa˛„ ridicat,
                                locuitorilor.
urc‚nd pe o st‚nc„ de argint.
  Cartierul doi, st‚nga, este Ónc„rcat cu un ∫tiulete de      Localitatea se afl„ Óntr-o important„ zon„ minier„, la
porumb, de aur, cu frunze verzi, pe fond de argint.       intrarea Ón Mun˛ii Metalici, Ón sudul Cara∫ului.
  Cartierul trei este Ónc„rcat cu o gur„ de min„, de argint,    Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
pe fond albastru.                        localitatea are rangul de comun„.
             MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004               17

                                                      ANEXA Nr. 1.16
                            STEMA
                   comunei ™opotu Nou, jude˛ul Cara∫-Severin
                                                      ANEXA Nr. 2.16
                    DESCRIEREA ™I SEMNIFICAfiIILE
           elementelor Ónsumate ale stemei comunei ™opotu Nou, jude˛ul Cara∫-Severin
  Descrierea stemei:                      Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
  Stema comunei ™opotu Nou, potrivit anexei nr. 1.16, se    Cununile de spice semnific„ bog„˛ia zonei.
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,    Iedera este simbolul perenit„˛ii ∫i al bel∫ugului, al
t„iat.                            rena∫terii ∫i al ve∫nicei reÓntoarceri, care se leag„ de
  Œn c‚mpul superior, ro∫u, un vrej de ieder„ Ónso˛it
                               speran˛ele oamenilor locului.
dreapta-st‚nga de dou„ cununi de spice, totul de aur.
  Œn c‚mpul inferior, de azur, pe o teras„ neagr„, un cal   Calul de argint, liber, f„r„ fr‚u sau ∫a, Ón galop, este
de argint, liber, Ón galop, spre dreapta.           simbolul unui nou Ónceput ∫i al Óncrederii.
  Scutul este trimbrat de o coroan„ mural„ de argint, cu    Coroana mural„ cu un turn crenelat semnific„ faptul c„
un turn crenelat.                       localitatea are rangul de comun„.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

                         ORDIN
      pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind con˛inutul, forma de prezentare ∫i structura
    programelor elaborate de ordonatorii principali de credite Ón scopul finan˛„rii unor ac˛iuni
                    sau ansamblu de ac˛iuni
    Œn temeiul art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
    av‚nd Ón vedere prevederile art. 19 ∫i 79 din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice,

     ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile privind con˛inutul,     instruc˛iunilor prev„zute la art. 1, Óncep‚nd cu anul bugetar
forma de prezentare ∫i structura programelor elaborate de     2006.
ordonatorii principali de credite Ón scopul finan˛„rii unor      Art. 3. — Direc˛ia general„ de programare bugetar„
ac˛iuni sau ansamblu de ac˛iuni, prev„zute Ón anexa care     sectorial„ ∫i securitate social„ va lua m„suri pentru
face parte integrant„ din prezentul ordin.            ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Art. 2. — Ordonatorii principali de credite vor Óntocmi      Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
programele anexe la bugetul acestora, Ón baza           Oficial al Rom‚niei, Partea I.
                        p. Ministrul finan˛elor publice,
                          Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

     Bucure∫ti, 30 iulie 2004.
     Nr. 1.159.


                                                             ANEX√
                         INSTRUCfiIUNI
   privind con˛inutul, forma de prezentare ∫i structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite
                Ón scopul finan˛„rii unor ac˛iuni sau ansamblu de ac˛iuni

  1. Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice prevede    eforturilor ∫i a efectelor acestora se poate realiza prin
la art. 19 c„ Ón domeniul finan˛elor publice Ministerul      metode de analiz„ pe care ordonatorul principal de credite
Finan˛elor Publice are ca atribu˛ii ∫i stabilirea con˛inutului,  le consider„ ca fiind cele mai adecvate pentru programele
formei de prezentare ∫i structurii programelor elaborate de    pe care inten˛ioneaz„ s„ le finan˛eze.
ordonatorii principali de credite.                  4. Œn Ón˛elesul Legii nr. 500/2002 ∫i al prezentelor
  2. Œn aplicarea prevederilor men˛ionate la pct. 1 s-au    instruc˛iuni:
emis prezentele instruc˛iuni, care au ca scop final          a) programul este o ac˛iune sau un ansamblu coerent
Óntocmirea programelor care s„ reprezinte, Ón faza de       de ac˛iuni ce se refer„ la acela∫i ordonator principal de
elaborare a bugetului, instrumentul de luare a deciziei cu
                                 credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set
privire la stabilirea priorit„˛ilor din cadrul strategiei
                                 de obiective definite ∫i pentru care sunt stabili˛i indicatori
sectoriale, iar Ón faza de execu˛ie bugetar„, s„ eviden˛ieze
                                 de program care s„ evalueze rezultatele ce vor fi ob˛inute,
eficien˛a cu care s-au cheltuit fondurile publice pentru
                                 Ón limitele de finan˛are aprobate;
atingerea scopului/˛intei care face obiectul programului.
                                   b) institu˛ia public„ reprezint„ denumirea generic„ ce
  Œn anexa la prezentele instruc˛iuni este redat„ macheta
unui program, care trebuie folosit„ ca model de fiecare      include Parlamentul, Administra˛ia Preziden˛ial„, ministerele,
ordonator de credite.                       celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice,
  3. Ordonatorii principali de credite, pentru elaborarea    alte autorit„˛i publice, institu˛ii publice autonome, precum ∫i
bugetelor sectoarelor lor, trebuie s„ fie r„spunz„tori pentru   institu˛iile din subordinea acestora, indiferent de modul de
elaborarea, analizarea ∫i selectarea programelor Ón cadrul    finan˛are a acestora;
unei limite de cheltuieli generale stabilite de Guvern.        c) creditul de angajament aferent unui program este limita
  Œn func˛ie de sectorul pentru care se elaboreaz„ un      maxim„ a cheltuielilor ce pot fi angajate Ón timpul
program, evaluarea eficien˛ei cheltuielilor publice prin prisma  exerci˛iului bugetar, Ón limitele aprobate;
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004                    19

   d) creditul bugetar aferent unui program este suma           i.8) num„r de oameni/animale/p„s„ri/plante/localit„˛i/etc.
aprobat„ prin buget, reprezent‚nd limita maxim„ p‚n„ la       implicate;
care se pot ordonan˛a ∫i efectua pl„˛i Ón cursul anului           i.9) num„r de ini˛iative sus˛inute;
bugetar pentru angajamentele contractate Ón cursul             i.10)
exerci˛iului bugetar ∫i/sau Ón exerci˛ii anterioare pentru         ...
ac˛iuni multianuale;                            ...
   e) virarea de credite bugetare este opera˛iunea prin care       i.n)
se diminueaz„ creditul bugetar de la o subdiviziune a          j) indicatori de rezultate:
programului care, Ón anumite Ómprejur„ri, prezint„              j.1) num„r de locuri de munc„ create;
disponibilit„˛i ∫i se majoreaz„ corespunz„tor o alt„             j.2) num„r de locuri de munc„ p„strate;
subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, respect‚ndu-se       j.3) proiecte realizate de comunit„˛ile sus˛inute;
principiile ∫i dispozi˛iile legii finan˛elor publice de efectuare      j.4) ini˛iative realizate de comunit„˛ile sus˛inute;
a opera˛iunilor respective;                         j.5) num„rul ini˛iativelor comunit„˛ii Ónc„ active dup„
   f) plata cheltuielilor aferente unui program este faza din   2 ani;
procesul execu˛iei bugetare, reprezent‚nd actul final prin          j.6) num„r de activit„˛i demarate;
care institu˛ia public„ Ó∫i achit„ obliga˛iile fa˛„ de ter˛i;        j.7)
   g) responsabilul de program este persoana sau              ...
compartimentul dintr-o institu˛ie public„, care r„spunde de         ...
Ónscrierea programului Ón strategia programului respectiv, de        j.n)
elaborarea ∫i de urm„rirea Ón execu˛ie a acestuia;            k) indicatori de eficien˛„:
   h) costurile eligibile sunt costurile recunoscute de          k.1) costuri pe activitate demarat„/entitate sus˛inut„/
finan˛atori, respectiv finan˛ate din fonduri publice;        servicii comunitare asistate/etc.;
   i) costurile neeligibile sunt costurile necesare realiz„rii       k.2) cost pe ha de suprafa˛„ reabilitat„;
programului, respectiv finan˛ate din fonduri private;            k.3) cost pe loc de munc„ nou-Ónfiin˛at/p„strat;
   j) costul programului este egal cu totalul surselor care        k.4)
particip„ la finan˛area acestuia.                      ...
   5. Un program trebuie s„ con˛in„ Ón mod obligatoriu           ...
urm„toarele informa˛ii:                           k.n)
                                     6. Finan˛area cheltuielilor aferente unui program se
   a) denumirea institu˛iei publice r„spunz„toare de
                                  realizeaz„ din:
realizarea lui;
                                     a) bugetul de stat;
   b) denumirea;
                                     b) bugetul asigur„rilor sociale de stat;
   c) prioritatea;
                                     c) bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj;
   d) finan˛atori Ón parteneriat;
                                     d) bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
   e) o descriere succint„;
                                  s„n„tate;
   f) data de Óncepere a realiz„rii;
                                     e) bugetele fondurilor provenite din credite externe
   g) data de Ónchidere;
                                  contractate sau garantate de stat ∫i ale c„ror rambursare,
   h) finan˛area:
                                  dob‚nzi ∫i alte costuri se asigur„ din fonduri publice;
     h.1) costurile totale ale programului:
                                     f) bugetele fondurilor externe nerambursabile;
        h.1.1) costurile eligibile;
                                     g) veniturile proprii;
        h.1.2) costurile neeligibile;               h) dona˛iile ∫i sponsoriz„rile acordate potrivit legii;
     h.2) sursele de finan˛are [cele prev„zute la pct. 6       i) alte resurse atrase de ordonatorii de credite;
lit. a)—j)];                               j) surse private.
     h.3) rata de finan˛are (se calculeaz„ ca raport dintre     7. Finan˛area cheltuielilor aferente unui program:
totalul unei categorii de fonduri ∫i costurile totale ale           7.1. din punctul de vedere al surselor poate fi:
programului):                                    7.1.1. simpl„ — dintr-o singur„ surs„, respectiv
        h.3.1) rata de finan˛are din fonduri publice;    din unul dintre bugetele sau resursele prev„zute la pct. 6
        h.3.2) rata de finan˛are din fonduri private;    lit. a)—j);
   i) rezultate a∫teptate:                            7.1.2. combinat„ — din dou„ sau mai multe
    i.1) activit„˛i demarate;                  dintre bugetele ∫i resursele prev„zute la pct. 6 lit. a)—j);
    i.2) num„r de entit„˛i sus˛inute;                   7.2. din punctul de vedere al finan˛atorului poate fi
    i.3) grupuri de comunit„˛i asistate;            realizat„ de:
    i.4) servicii comunitare sus˛inute;                     7.2.1. ordonatorul de credite a c„rui institu˛ie
    i.5) parteneriate Ónfiin˛ate;                public„ este implicat„ Ón realizarea programului;
    i.6) lucr„ri de ambian˛„ realizate;                     7.2.2. ordonatorul de credite a c„rui institu˛ie
    i.7) suprafa˛a reabilitat„ (ha);              public„ este implicat„ Ón realizarea programului Ón
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004

colaborare cu al˛i ordonatori de credite implica˛i, dac„          9. Bugetul unui ordonator de credite poate asigura
legea prevede astfel;                         sursele de finan˛are pentru urm„toarele categorii de
      7.2.3. ordonatorul de credite a c„rui institu˛ie     programe:
public„ este implicat„ Ón realizarea programului de               9.1. programe-suport pentru func˛ionarea institu˛iei
colaborare cu organiza˛ii ∫i funda˛ii, Ón condi˛iile legii;
                                        publice;
      7.2.4. organiza˛ii ∫i funda˛ii, Ón condi˛iile legii, al
                                        9.2. programe ale c„ror rezultate pot fi urm„rite prin
c„ror obiect de activitate corespunde cu scopul
programului.                                  indicatori de eficien˛„ ∫i de rezultate.
  8. Pentru atingerea scopurilor stabilite prin strategie, un      10. Modificarea prevederilor bugetare ale unui program.
ordonator principal de credite poate finan˛a din bugetul          Prin anexe la legea bugetar„ anual„ se aprob„ creditele
propriu unul sau mai multe programe a c„ror evaluare         bugetare pentru fiecare program, precum ∫i detalierea
financiar„ Ónsumat„ poate s„ fie mai mic„ sau cel mult        acestora pe naturi de cheltuieli.
egal„ cu nivelul creditelor bugetare prev„zute Ón bugetul         Creditele bugetare aprobate pentru un program sunt
s„u.                                 autoriz„ri pe durata exerci˛iului bugetar.
    8.1. Un program poate fi:
                                      Creditele bugetare aprobate pentru un program nu pot fi
      8.1.1. sectorial, dac„ are ca scop realizarea
                                   utilizate pentru finan˛area altui program.
unei activit„˛i de c„tre un ordonator de credite, care se
                                      Creditele bugetare aprobate la o natur„ de cheltuieli nu
Óncadreaz„ Ón structura clasifica˛iei bugetare func˛ionale,
                                   pot fi utilizate pentru finan˛area altei naturi de cheltuieli.
respectiv:
      8.1.1.1. paragraf;                       Vir„rile de credite bugetare Óntre programe se pot
      8.1.1.2. subcapitol;                   efectua Ón limita unei cote de 5% din prevederile
      8.1.1.3. capitol;                     programului, care urmeaz„ a se suplimenta cu cel pu˛in o
      8.1.2. multisectorial, dac„ are ca scop          lun„ Ónainte de angajarea cheltuielilor.
realizarea:                                Aceste vir„ri se pot efectua Óncep‚nd cu trimestrul al III-lea
      8.1.2.1. unei activit„˛i de c„tre un ordonator de     al anului bugetar, cu condi˛ia de a se respecta prevederile
      credite, care face obiectul a dou„ sau mai multor     Legii nr. 500/2002, ale legilor bugetare anuale ∫i ale celor
      paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasifica˛iei   de rectificare a acestora.
      bugetare func˛ionale, pentru realizarea scopului        Œn cazul Ón care bugetul unui program s-a suplimentat
      propus;                          din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
      8.1.2.2. unei activit„˛i care rezult„ din eforturile    prev„zut Ón bugetul de stat, este interzis„ virarea de
      depuse de 2 sau mai mul˛i ordonatori de credite,      credite bugetare de la programul respectiv la alt program.
      care face obiectul a dou„ sau mai multor
                                      Vir„rile de credite bugetare Óntre naturile de cheltuieli ∫i
      paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasifica˛iei
                                   Óntre programe trebuie s„ fie temeinic justificate.
      bugetare func˛ionale, dac„ legea prevede astfel.
  8.2. Din punctul de vedere al profilului economic, printr-un      Creditele bugetare aprobate pentru un program se
program se pot finan˛a urm„toarele naturi de cheltuieli:       modific„ numai cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice,
      8.2.1. de personal;                    astfel:
      8.2.2. materiale ∫i servicii;                 A. pe tot parcursul execu˛iei bugetare, de la 1 ianuarie
      8.2.3. subven˛ii;                     p‚n„ la 31 decembrie, Ón urm„toarele cazuri:
      8.2.4. prime;                         a) suplimentarea bugetului unui ordonator principal de
      8.2.5. transferuri:                    credite, Ón cazul Ón care se suplimenteaz„ bugetul acestuia
      8.2.5.1. consolidabile;                  din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
      8.2.5.2. neconsolidabile;                 pentru finan˛area unei ac˛iuni nou-intervenite pe parcursul
      8.2.6. de capital;                    execu˛iei bugetare ∫i care are efecte asupra programului;
      8.2.7. Ómprumuturi acordate;                  b) disponibilizarea la Fondul de rezerv„ bugetar„ la
      8.2.8. ramburs„ri de credite, pl„˛i de dob‚nzi ∫i     dispozi˛ia Guvernului a sumelor care pe parcursul execu˛iei
comisioane la credite.                        bugetare se constat„ c„ se vor economisi;
  8.3. Activitatea unui ordonator de credite poate face
                                      c) trecerea unei activit„˛i de la un ordonator principal
obiectul unuia sau mai multor programe care trebuie s„
                                   de credite la alt ordonator principal de credite, trecere ce
realizeze un obiectiv pe care acesta Ól are de Óndeplinit:
                                   necesit„ ∫i transferarea par˛ial„ sau Ón Óntregime a unui
  — pentru ca un program s„-∫i ating„ scopul, la nivelul
                                   program;
ordonatorilor de credite acesta poate fi realizat sub forma
unuia sau mai multor proiecte;                       B. Óncep‚nd cu trimestrul al III-lea al anului, virarea de
  — pentru realizarea unui proiect se pot stabili una sau      credite bugetare Óntre bugetele programelor, a∫a cum
mai multe m„suri;                           prevede Legea nr. 500/2002;
  — proiectele sau m„surile pot face obiectul unei            C. cu ocazia rectific„rilor bugetare ce se efectueaz„ pe
diviziuni a clasifica˛iei bugetare func˛ionale.            parcursul execu˛iei bugetare.
      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004                    21
ANEX√ 1)
                                      Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
                                      1)
22  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004  23
24  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004  25
26  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004  27
28  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004  29
30  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.100/25.XI.2004  31
                                  P R E fi U R I L E
                         publica˛iilor legislative pentru anul 2005
                             — pe suport tradi˛ional —
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publica˛iei                     anual                    — lei —
                                        — lei —        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„            12.340.000      3.085.000     3.085.000     3.085.000   3.085.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  rom‚n„,            2.135.000         —         —         —       —
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba  maghiar„            9.480.000      2.370.000    2.370.000     2.370.000   2.370.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   15.000.000      3.750.000    3.750.000     3.750.000   3.750.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   3.040.000       760.000     760.000      760.000    760.000
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   12.820.000      3.205.000    3.205.000     3.205.000   3.205.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                   11.820.000      2.955.000    2.955.000     2.955.000   2.955.000
 8.  Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei                      3.130.000       782.500     782.500      782.500    782.500
 9.  Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului   ∫i alte            5.190.000      1.297.500    1.297.500     1.297.500   1.297.500
    acte normative
10.   Repertoriul actelor normative                      800.000          —         —          —      —
11.   Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale                    565.000          —         —          —      —
12.   Edi˛ii trilingve                            3.000.000          —         —          —      —

      **) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

   Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
   Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
   u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
   u RODIPET — S.A.                  — prin toate filialele
   u INTERPRESS SPORT — S.R.L.            — Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   u PRESS EXPRES — S.R.L.              — Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.            — Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   u INFO EUROTRADING — S.A.             — Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   u ACTA LEGIS — S.R.L.               — Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   u CURIER PRESS — S.A.               — Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   u MIMPEX — S.R.L.                 — Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   u CALLIOPE — S.R.L.                — Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   u ASTOR-MED — S.R.L.                — Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
   u ART ADVERTISING — S.R.L.             — R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                              (tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
   u ZIRKON MEDIA — S.R.L.              — Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
                              (tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)

                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                   Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
             IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
           ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                             Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.100/25XI.2004 con˛ine 32 de pagini.          Pre˛ul de v‚nzare 37.000 lei        ISSN 1453—4495

								
To top