mof1_2004_0708 by tradetrek

VIEWS: 3 PAGES: 16

									                                             PARTEA     I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 708                  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                                Joi, 5 august 2004

                                              SUMAR


Nr.                                           Pagina  Nr.                                        Pagina

        HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI                          471.    Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei
1.089. Ñ Hotãrâre pentru aprobarea Normelor                                 ºi comerþului, pentru modificarea ºi completarea
    metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000                             Prescripþiei tehnice PT C 11Ñ2003, ediþia 1,
    privind reducerile acordate pensionarilor pentru                           ”Cerinþe tehnice privind sistemele de automatizare
    transportul intern........................................................     2Ð7        aferente centralelor termiceÒ, aprobatã prin Ordinul
                                                       ministrului economiei ºi comerþului nr. 336/2003 .....          12
        DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
                                                 490 . Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei
Decizia nr. 282 din 29 iunie 2004 referitoare la excepþia                        ºi comerþului, pentru modificarea ºi completarea
    de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5                         Prescripþiei tehnice PT R 8Ñ2003, ediþia 1,
    alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000 privind                         ”Cerinþe tehnice privind utilizarea instalaþiilor de
    sistemul public de pensii ºi alte drepturi de                          transport pe cablu pentru persoane Ñ
    asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile                        telegondoleÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului
    ulterioare ....................................................................  8Ð10     industriei ºi resurselor nr. 109/2003 ........................       12Ð13
       ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE                          492.    Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei
       ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE                               ºi comerþului, pentru modificarea ºi completarea
 460. Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei                          Prescripþiei tehnice PT R 10Ñ2003, ediþia 1,
    ºi comerþului, pentru modificarea Prescripþiei                            ”Cerinþe tehnice privind utilizarea instalaþiilor de
    tehnice PT C 2Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice                            transport pe cablu pentru persoane Ñ teleschiuri
    privind regimul chimic al cazanelor de abur, de                            ºi telesãniiÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului
    apã caldã ºi de apã fierbinteÒ, aprobatã prin                             industriei ºi resurselor nr. 100/2003 ........................     13Ð14
    Ordinul ministrului economiei ºi comerþului
    nr. 333/2003 ..............................................................    10Ð11  495.    Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei
                                                       ºi comerþului, pentru modificarea ºi completarea
 464. Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei                          Prescripþiei tehnice PT R 13Ñ2003, ediþia 1,
    ºi comerþului, pentru modificarea Prescripþiei                            ”Cerinþe tehnice privind proiectarea, construirea,
    tehnice PT C 5Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice                            montarea, exploatarea ºi verificarea tehnicã a
    privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze                         ascensoarelor cu schipÒ, aprobatã prin Ordinul
    comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiuneÒ,                          ministrului industriei ºi resurselor nr. 106/2003 ......        14Ð15
    aprobatã prin Ordinul ministrului economiei ºi
    comerþului nr. 306/2003 ............................................         11  497.    Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei
 469. Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei                          ºi comerþului, pentru modificarea ºi completarea
    ºi comerþului, pentru modificarea Prescripþiei                            Prescripþiei tehnice PT R 15Ñ2003, ediþia 1,
    tehnice PT C 10/1Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe                              ”Cerinþe tehnice privind proiectarea, construirea,
    tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea,                          montarea, exploatarea ºi verificarea tehnicã a
    repararea ºi verificarea conductelor de abur ºi de                          ascensoarelor pentru ºantiere de construcþiiÒ,
    apã fierbinte sub presiuneÒ, aprobatã prin Ordinul                          aprobatã prin Ordinul ministrului industriei ºi
    ministrului economiei ºi comerþului nr. 311/2003 .....              11Ð12        resurselor nr. 105/2003.............................................  15Ð16
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004

    HOTÃRÂRI              ALE      GUVERNULUI                 ROMÂNIEI
                            GUVERNUL ROMÂNIEI


                       HOTÃRÂRE
         pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000
           privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
    În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 147/2000 privind reducerile
acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. III din Legea nr. 30/2004
pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern,

     Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
  Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare         aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate            nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor
pensionarilor pentru transportul intern, prevãzute în anexa
                                    pentru transportul intern, publicatã în Monitorul Oficial al
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
  Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei          României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, se
hotãrâri Hotãrârea Guvernului nr. 1.287/2000 pentru           abrogã.
                               PRIM-MINISTRU
                              ADRIAN NÃSTASE
                                               Contrasemneazã:
                                      Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
                                              Miron Tudor Mitrea
                                             Ministrul finanþelor publice,
                                             Mihai Nicolae Tãnãsescu
     Bucureºti, 8 iulie 2004.
     Nr. 1.089.

                                                                  ANEXÃ

                         NORME METODOLOGICE
      de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
             CAPITOLUL I                    (4) De facilitatea prevãzutã la alin. (1) nu beneficiazã
            Prevederi generale                pensionarii care au dreptul la cãlãtorii gratuite stabilite în
                                    baza altor reglementãri legale.
  Art. 1. Ñ Prezentele norme metodologice stabilesc modul         Art. 3. Ñ Unitãþile cu capital de stat ºi societãþile
de aplicare a prevederilor Legii nr. 147/2000 privind          comerciale cu capital privat, care efectueazã transport public
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.      de cãlãtori între localitãþi, denumite în continuare operatori de
  Art. 2. Ñ (1) Pensionarii din sistemul public de pensii,      transport, trebuie sã deþinã licenþã pentru aceastã activitate
precum ºi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurãri    conform prevederilor legale.
sociale, denumiþi în continuare pensionari, beneficiazã anual
                                      Art. 4. Ñ (1) Cãlãtoriile prevãzute la art. 2 alin. (1) ºi (2)
                                    ale pensionarilor se efectueazã cu legitimaþiile de cãlãtorie
de un total de 6 cãlãtorii simple cu reducere de 50% din        specifice mijloacelor de transport pe calea feratã, auto ºi
tariful stabilit pentru cãlãtoriile pe calea feratã cu tren de     naval, eliberate de cãtre operatorii de transport.
persoane ori accelerat fãrã regim de rezervare clasa            (2) Pentru procurarea legitimaþiilor prevãzute la alin. (1)
a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de cãlãtori clasa        pensionarilor li se elibereazã anual taloane speciale de
a II-a, la transportul intern în comun, între localitãþi.        cãlãtorie.
  (2) Diferenþa dintre tariful stabilit pentru cãlãtoriile pe calea    Art. 5. Ñ Evidenþa pensionarilor beneficiari de cãlãtorii cu
feratã cu tren de persoane ori accelerat fãrã regim de         reducere de 50% se asigurã de Ministerul Muncii, Solidaritãþii
rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de        Sociale ºi Familiei, prin casele teritoriale de pensii.
cãlãtori clasa a II-a, ºi suma încasatã de la pensionari se         Art. 6. Ñ (1) Taloanele speciale de cãlãtorie se emit de
suportã din bugetul de stat, care se recupereazã de agentul       Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi se
economic care a efectuat transportul, conform prezentelor        difuzeazã pensionarilor prin grija Casei Naþionale de Pensii ºi
norme metodologice.                           Alte Drepturi de Asigurãri Sociale ºi, respectiv, prin casele
                                    teritoriale de pensii.
  (3) Cãlãtoriile simple pentru pensionari, cu reducere de        (2) Contravaloarea confecþionãrii taloanelor speciale de
50% din tariful stabilit pentru trenuri de persoane ori         cãlãtorie se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul
accelerate fãrã regim de rezervare clasa a II-a sau pentru       Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei.
mijloace de transport intern, auto ori naval, denumite în          Art. 7. Ñ Legitimaþiile de cãlãtorie cu reducere de 50%
continuare cãlãtorii cu tarif redus, vor fi asigurate atât de      sunt tipãrite de operatorul care efectueazã transportul ºi au
unitãþile cu capital de stat, cât ºi de societãþile comerciale cu    formatul ºi datele potrivit reglementãrilor specifice ale
capital privat.                             acestuia.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004                      3

            CAPITOLUL II                teritoriale de pensii, pensionarii respectivi putându-le ridica, în
        Taloanele speciale de cãlãtorie           baza unei solicitãri scrise, în cursul anului.
                                    (2) În cazul ivirii unor dificultãþi în tratarea acestor situaþii,
  Art. 8. Ñ (1) Pânã la data de 31 decembrie 2004 se       pensionarii în cauzã se vor adresa caselor teritoriale de pensii.
folosesc taloanele speciale de cãlãtorie eliberate pensionarilor
pentru anul 2004, al cãror model este prevãzut în anexa nr. 1.               CAPITOLUL IV
  (2) Talonul special de cãlãtorie prevãzut la alin. (1), a     Eliberarea legitimaþiilor de cãlãtorie cu 50% reducere
cãrui valabilitate expirã la data de 31 decembrie 2004, este
format din corpul talonului ºi 6 cupoane-talon detaºabile,       Art. 16. Ñ Cãlãtoria cu reducere de 50% din tariful
corespunzãtoare celor 6 cãlãtorii simple pentru transportul pe   stabilit pentru cãlãtoriile pe calea feratã, cu mijloace auto sau
calea feratã, auto sau naval cu tarif redus de 50%.        cu navele de cãlãtori clasa a II-a se face în baza unei
                                  legitimaþii de cãlãtorie obþinute, dupã caz, de la punctele de
  Art. 9. Ñ (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005 va      vânzare a legitimaþiilor de cãlãtorie sau direct din mijlocul de
intra în vigoare un nou model de talon special de cãlãtorie,    transport, în condiþiile stabilite de operatorii de transport.
prevãzut în anexa nr. 2.                        Art. 17. Ñ Eliberarea legitimaþiilor de cãlãtorie de cãtre
  (2) Talonul special prevãzut la alin. (1) este format din   operatorii de transport feroviar, auto sau naval se face în
talonul de pensie, 6 cupoane-talon detaºabile ºi 6 cupoane-    baza cuponului-talon prezentat ºi a achitãrii costului biletului
anexã detaºabile, corespunzãtoare celor 6 cãlãtorii simple     redus cu 50%.
pentru transportul pe calea feratã, auto sau naval cu tarif      Art. 18. Ñ (1) Pensionarii vor completa cu pixul sau cu
redus de 50%.                           stiloul urmãtoarele rubrici:
  (3) Cupoanele-anexã se folosesc numai pentru transportul      a) pe cupoanele-talon ºi pe cupoanele-anexã rubricile ”De
pe calea feratã, în cazul în care cãlãtoria începutã cu un     la .....Ò ºi ”Pânã la .....Ò;
tren de persoane va continua cu un tren de rang superior.       b) pe cupoanele-anexã codul casei teritoriale de pensii,
  (4) Pe cuponul-anexã este înscrisã menþiunea ”50%       numãrul dosarului de pensie ºi codul numeric personal.
reducere supliment tren acceleratÒ, codul casei teritoriale de     (2) Emitentul legitimaþiei de cãlãtorie va completa rubricile:
pensii (CTP), nr. dosarului de pensie ºi codul numeric         a) pentru cupoanele-talon valabile pentru anul 2004:
personal (CNP), care vor fi completate de pensionar.          Ñ ”Tip transportÒ;
  Art. 10. Ñ (1) Talonul de pensie din luna emiterii         Ñ ”Via .....Ò;
taloanelor speciale de cãlãtorie cu reducere 50% reprezintã      Ñ ”km .....Ò; ºi
talonul special de cãlãtorie cu care pensionarul se          Ñ ”Lei (50% tarif) .....Ò;
legitimeazã în mijlocul de transport.                 b) pentru cupoanele-talon care intrã în vigoare de la data
  (2) Talonul special de cãlãtorie cuprinde datele de      de 1 ianuarie 2005:
identificare a pensionarului, respectiv codul casei teritoriale    Ñ bareazã una dintre rubricile ”C.F.R., AUTO, NAVALÒ,
de pensii, numãrul dosarului de pensie, numele ºi prenumele    corespunzãtoare modului de transport pentru care a optat
pensionarului, codul numeric personal al pensionarului,      pensionarul:
domiciliul acestuia sau menþiunea ”Cont curent personal        Ñ ”Via .....Ò;
deschis la .................... nr. .....................Ò.      Ñ ”Lei 50% reducere .....Ò; ºi
  Art. 11. Ñ Un cupon-talon oferã dreptul la o singurã        Ñ ”km .....Ò.
cãlãtorie cu un singur operator de transport, în conformitate     Art. 19. Ñ Pentru fiecare cãlãtorie simplã efectuatã cu
cu reglementãrile interne ale acestuia.              mijloace de transport auto sau cu navele de cãlãtori clasa a
            CAPITOLUL III               II-a casierul sau vânzãtorul de bilete care emite legitimaþia
                                  de cãlãtorie cu reducere de 50% detaºeazã câte un cupon-
    Distribuirea taloanelor speciale de cãlãtorie       talon dupã efectuarea operaþiunilor prevãzute la art. 18,
                                  certificã corectitudinea înscrierilor fãcute prin aplicarea
  Art. 12. Ñ (1) Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi   ºtampilei, încaseazã contravaloarea ºi elibereazã legitimaþia
Familiei asigurã transmiterea taloanelor speciale de cãlãtorie   de cãlãtorie.
la fiecare pensionar, pentru un nou an calendaristic, pânã       Art. 20. Ñ (1) În perioada 1 iulie 2004Ñ31 decembrie
cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs, o datã cu    2004, cãlãtoria pe calea feratã de efectueazã pe baza
plata drepturilor de pensie pe luna respectivã, prin unitãþile   cupoanelor-talon cuprinse în cadrul taloanelor speciale de
de poºtã, unitãþile C.E.C. sau ale altor bãnci autorizate, la   cãlãtorie eliberate pentru anul 2004 prevãzute la art. 8
care pensionarii au deschis cont curent personal.         alin. (2), prin achitarea a 50% din tariful trenului de
  (2) Pensionarii înscriºi la pensie în cursul unui an      persoane, respectiv 50% din tariful suplimentului de tren
calendaristic vor primi taloane speciale de cãlãtorie o datã    accelerat pentru relaþia solicitatã. Casierul cf sau vânzãtorul
cu plata lunarã a primei pensii din anul respectiv.        de bilete va reþine cuponul-talon completat cu datele
  Art. 13. Ñ Pentru pensionarii care au primit taloane      necesare ºi va elibera o legitimaþie de cãlãtorie 50%
speciale de cãlãtorie ºi ale cãror date de identificare se     reducere (bilet de carton sau bilet bianco).
modificã în cursul anului Ñ schimbãri de nume, de adresã,       (2) Pentru cãlãtoria cu tren accelerat cu regim de
mutarea în altã localitate Ñ nu se mai emit noi taloane,      rezervare, rapid sau Inter-City, se va achita: 50% din tariful
legitimarea fãcându-se pe baza actelor respective.         trenului de persoane, 50% din suplimentul trenului accelerat,
  Art. 14. Ñ (1) Pentru pensionarii repuºi în drepturi în    diferenþa dintre suplimentul de tren rapid, respectiv Inter-City,
cursul anului calendaristic, precum ºi pentru pensionarii veniþi  ºi suplimentul de tren accelerat, plus tichetul integral de
prin transfer de la alte case teritoriale de pensii sau din alte  rezervare a locului, atunci când este cazul.
sisteme de pensii ºi asigurãri sociale, care nu figurau în       (3) În cazul schimbãrii în parcurs a trenului de persoane cu
evidenþa casei teritoriale de pensii ºi care nu au primit     un tren de rang superior, casierul cf sau vânzãtorul de bilete
taloane speciale de cãlãtorie pentru anul respectiv, taloanele   va reþine legitimaþia de cãlãtorie emisã în staþia de plecare,
speciale de cãlãtorie vor fi emise ºi distribuite o datã cu    eliberând o altã legitimaþie de cãlãtorie pentru care se va
efectuarea primei plãþi a drepturilor lunare de pensie.      achita: 50% din tariful suplimentului de tren accelerat pentru
  (2) În acest scop casele teritoriale de pensii vor comunica  distanþa solicitatã, diferenþa dintre suplimentul de tren rapid,
la Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri     respectiv Inter-City, ºi suplimentul de tren accelerat, plus
Sociale cazurile respective, pentru evidenþã, în conformitate   tichetul integral de rezervare a locului, atunci când este cazul.
cu normele de lucru interne.                      (4) Pentru cãlãtoria la clasa I se vor achita integral
  Art. 15. Ñ (1) Taloanele speciale de cãlãtorie care se     diferenþele tarifare, conform reglementãrilor în vigoare.
întorc la casa teritorialã de pensii o datã cu mandatele de      Art. 21. Ñ (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005,
platã a pensiilor neachitate se vor pãstra în evidenþa casei    cãlãtoria pe calea feratã a pensionarilor se efectueazã în
  4              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004

baza cupoanelor-talon prevãzute la art. 9 alin. (2), prin      conform prezentelor norme metodologice se face cu
achitarea a 50% din tariful trenului de persoane, respectiv     respectarea prevederilor legale privind identificarea.
50% din tariful suplimentului de tren accelerat pentru relaþia
solicitatã. Casierul cf sau vânzãtorul de bilete va reþine                 CAPITOLUL VI
cuponul-talon completat cu datele necesare ºi va elibera o            Decontarea legitimaþiilor de cãlãtorie
legitimaþie de cãlãtorie cu 50% reducere.
  (2) Pentru cãlãtoria cu tren accelerat cu regim de          Art. 28. Ñ Cupoanele-talon, respectiv cupoanele-anexã,
rezervare, rapid sau Inter-City se vor achita tarifele prevãzute   vor rãmâne la unitatea emitentã a legitimaþiei de cãlãtorie ºi
la art. 20 alin. (2).                        pe baza lor se va recupera diferenþa de 50% din tarif.
  (3) În cazul schimbãrii în parcurs a trenului de persoane      Art. 29. Ñ Operatorul de transport va întocmi, pe baza
cu un tren de rang superior, casierul cf sau vânzãtorul de      instrucþiunilor proprii de lucru, deconturi lunare centralizatoare,
bilete va reþine un cupon-anexã completat cu datele         pe care le transmite Direcþiei generale economice ºi buget
necesare, eliberând o legitimaþie de cãlãtorie pentru care se    din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
achitã tarifele prevãzute la art. 20 alin. (3).           Turismului o singurã datã pe lunã, pânã la data de 15 a
  (4) Pentru cãlãtoria la clasa I se vor achita integral      fiecãrei luni, pentru luna expiratã.
diferenþele tarifare, conform reglementãrilor în vigoare.        Art. 30. Ñ Operatorul de transport rãspunde de realitatea,
  Art. 22. Ñ În cazul în care cãlãtoria pe calea feratã      oportunitatea ºi exactitatea datelor prezentate la decontare.
începe dintr-un punct de oprire unde nu este organizatã         Art. 31. Ñ (1) Dupã verificarea deconturilor pânã la data
activitatea de vânzare a legitimaþiilor de cãlãtorie, personalul   de 20 a lunii în care au fost primite, Direcþia generalã
de tren va reþine un cupon-talon dupã efectuarea           economicã ºi buget din cadrul Ministerului Transporturilor,
operaþiunilor prevãzute la art. 18 ºi va elibera o legitimaþie    Construcþiilor ºi Turismului va întocmi documentaþia pentru
de cãlãtorie cu reducere 50% din costul cãlãtoriei în        solicitarea ºi obþinerea vizei controlorului delegat al
condiþiile prevãzute la art. 20 ºi 21.                Ministerului Finanþelor Publice, în vederea deschiderii
  Art. 23. Ñ Când pensionarul se urcã în parcurs, fãrã a-ºi    creditelor bugetare aferente.
procura legitimaþia de cãlãtorie de la punctul de vânzare, în      (2) Data de 20 a lunii este stabilitã conform normelor
mijlocul de transport auto sau pe navele de cãlãtori clasa      Ministerului Finanþelor Publice Ñ Direcþia generalã a
a II-a, personalul stabilit pentru verificarea legitimaþiilor de   contabilitãþii publice din Trezoreria Statului.
cãlãtorie pe mijloacele auto sau pe navele de cãlãtori clasa       Art. 32. Ñ Dupã aprobarea finanþãrii ºi primirii creditelor
a II-a elibereazã contra cost biletul cu reducere de 50%       bugetare de la Ministerul Finanþelor Publice, Direcþia generalã
pentru pensionari, reþinând cuponul-talon, cu respectarea      economicã ºi buget din cadrul Ministerului Transporturilor,
prevederilor privind legitimarea.                  Construcþiilor ºi Turismului va efectua viramente cãtre
  Art. 24. Ñ (1) Cupoanele-talon ºi cupoanele-anexã care      operatorii de transport, cu încadrarea în limitele aprobate
prezintã ºtersãturi sau corecturi nu vor fi primite.         pentru aceastã destinaþie prin bugetul de stat Ministerului
  (2) Pierderea sau deteriorarea talonului special de       Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
cãlãtorie de cãtre pensionar atrage imposibilitatea efectuãrii      Art. 33. Ñ (1) În cazul agenþilor de transport feroviar
de cãtre acesta a cãlãtoriilor cu reducere.             public de cãlãtori, alþii decât cei proveniþi din reorganizarea
  Art. 25. Ñ (1) Când beneficiarul unui bilet cu reducere     Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, aceºtia vor
de 50% pentru pensionari renunþã la cãlãtorie, acesta poate     completa lunar borderoul cupoanelor-talon, respectiv
solicita restituirea contravalorii biletului la unitatea emitentã,  cupoanele-anexã, pentru cãlãtoriile efectuate cu mijloacele de
conform reglementãrilor în vigoare ale operatorului de        transport proprii de cãtre pensionari, cu reducere de 50%, pe
transport respectiv.                         care le depun la Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
  (2) Dacã restituirea se solicitã pânã la sfârºitul lunii     Turismului Ñ Direcþia generalã economicã ºi buget pânã la
pentru care s-a procurat legitimaþia de cãlãtorie, o datã cu     data de 15 a fiecãrei luni pentru luna expiratã, în vederea
contravaloarea biletului se restituie ºi cuponul-talon. În cazul   recuperãrii diferenþei de 50% din tarif.
în care solicitarea se face dupã data de întâi a lunii          (2) Verificarea deconturilor, centralizarea, avizarea,
urmãtoare, cuponul-talon se elibereazã în baza unei cereri a     obþinerea aprobãrii finanþãrii ºi repartizarea fondurilor obþinute
pensionarului adresate operatorului de transport care a       de la bugetul de stat de cãtre Ministerul Transporturilor,
asigurat efectuarea transportului. Cuponul-talon restituit dã    Construcþiilor ºi Turismului Ñ Direcþia generalã economicã ºi
dreptul la eliberarea unei noi legitimaþii de cãlãtorie cu      buget se fac în aceleaºi condiþii cu cele prevãzute la art. 31
reducere de 50% pe relaþia înscrisã iniþial.             ºi 32.
  (3) Trimestrial se va face regularizarea deconturilor
corespunzãtor cererilor de restituire depuse de pensionar la                 CAPITOLUL VII
operatorul de transport.                                   Alte dispoziþii
            CAPITOLUL V                   Art. 34. Ñ În baza deconturilor prezentate de operatorii
 Verificarea legitimaþiilor de cãlãtorie cu reducere de 50%     de transport feroviar de cãlãtori, rutier sau naval, Direcþia
           din tariful stabilit              generalã economicã ºi buget din cadrul Ministerului
                                   Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului va întocmi ºi va
  Art. 26. Ñ (1) La verificarea legitimaþiilor de cãlãtorie în   prezenta spre aprobare ministrului transporturilor, construcþiilor
mijlocul de transport, personalul de tren, respectiv personalul   ºi turismului, în calitate de ordonator principal de credite, o
stabilit pentru verificarea legitimaþiilor de cãlãtorie, precum ºi  notã privind înregistrarea pe cheltuielile Ministerului
organele de control specifice tipului de transport vor solicita   Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului a sumelor plãtite
persoanelor care prezintã bilete cu reducere de 50% pentru      de la bugetul de stat cu aceastã destinaþie.
pensionari actul de identitate ºi talonul special de cãlãtorie      Art. 35. Ñ În cazul în care în viitor vor apãrea unele
din care a fost detaºat cuponul-talon.                modificãri organizatorice privind relaþiile dintre unitãþile care
  (2) Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor cu   participã la aplicarea prezentelor norme metodologice,
reducere de 50% pentru pensionari sunt considerate fãrã       acestea vor fi tratate de comun acord între Ministerul Muncii,
legitimaþie de cãlãtorie ºi li se aplicã reglementãrile specifice  Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, Ministerul Finanþelor Publice ºi
tipului de transport.                        Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
  Art. 27. Ñ Identificarea ori de câte ori este necesar a       Art. 36. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2*) fac parte integrantã din
pensionarilor beneficiari de legitimaþii de cãlãtorie eliberate   prezentele norme metodologice.
    *) Anexele nr. 1 ºi 2 sunt reproduse în facsimil.
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004                  5
                                                ANEXA Nr. 1
                                          la normele metodologice
Faþa mandatului de platã a pensiei cu talon special de cãlãtorie cu reducere 50%.
6      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004
  Versoul mandatului de platã a pensiei cu talon special de cãlãtorie cu reducere 50%.
   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004                  7

                                                ANEXA Nr. 2
                                          la normele metodologice
Faþa mandatului de platã a pensiei cu talon special de cãlãtorie cu reducere 50%.
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004

    DECIZII         ALE      CURÞII         CONSTITUÞIONALE
                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 282
                              din 29 iunie 2004

    referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 alin. (1) pct. II din Legea
       nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale,
                 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
  Ioan Vida           Ñ  preºedinte           dispoziþiile criticate nu contravin prevederilor constituþionale
  Nicolae Cochinescu       Ñ  judecãtor           invocate de autorii excepþiei.
  Constantin Doldur       Ñ  judecãtor
                                                C U R T E A,
  Acsinte Gaspar         Ñ  judecãtor
  Kozsok‡r G‡bor         Ñ  judecãtor           având în vedere actele ºi lucrãrile dosarelor, constatã
  Ion Predescu          Ñ  judecãtor           urmãtoarele:
  ªerban Viorel Stãnoiu     Ñ  judecãtor             Prin Încheierile din 16 aprilie 2004, din 9 aprilie 2004,
  Florentina Baltã        Ñ  procuror            respectiv din 13 aprilie 2004, pronunþate în
  Ioana Marilena Chiorean    Ñ  magistrat-asistent       dosarele nr. 1.733/CAS/2004, nr. 2.030/CAS/2004,
                                   nr. 1.450/CAS/2004, nr. 1.478/C/2004 ºi, respectiv,
  Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
                                   nr. 1.141/CAS/2004, Tribunalul Caraº-Severin a sesizat
a dispoziþiilor art. 5 alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000
                                   Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
                                   a dispoziþiilor art. 5 alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000
sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie
                                   privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de
ridicatã de Nicolae Lopãtiþã, Tudoriþã Grigoraº, Miodrag
                                   asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Gavrilovici, Iuliana Gabor ºi Ioan Petra în dosarele
                                   excepþie ridicatã de Nicolae Lopãtiþã, Tudoriþã Grigoraº,
nr. 1.733/CAS/2004, nr. 2.030/CAS/2004, nr. 1.450/CAS/2004,     Miodrag Gavrilovici, Iuliana Gabor ºi Ioan Petra în cadrul
nr. 1.478/C/2004 ºi nr. 1.141/CAS/2004 ale Tribunalului       unor litigii de asigurãri sociale.
Caraº-Severin.                              În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorii
  La apelul nominal, în Dosarul nr. 233 D/2004, rãspunde      acesteia aratã cã din anul 2001 sunt pensionari de
consilier juridic Ioana Raluca ªtefan, cu delegaþie depusã      invaliditate gradul II. Între timp au fost aleºi consilieri în
în ºedinþã, pentru Casa Judeþeanã de Pensii Caraº-Severin,      cadrul unor consilii comunale. Ulterior, printr-o decizie a
lipsã fiind autorul excepþiei Ñ Nicolae Lopãtiþã, faþã de      Casei Judeþene de Pensii Caraº-Severin, s-a dispus
care procedura de citare este legal îndeplinitã.           încetarea plãþii pensiei, apreciindu-se cã autorii excepþiei au
  Preºedintele dispune a se face apelul ºi în dosarele       calitatea de asigurat prin efectul legii, în sensul prevederilor
nr. 234D/2004, nr. 249D/2004, nr. 250D/2004 ºi nr. 283D/2004,    art. 5 alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000. În opinia
având ca obiect aceeaºi excepþie de neconstituþionalitate.      autorilor excepþiei, includerea în categoria asiguraþilor,
  La apelul nominal, în dosarele nr. 234D/2004,          prevãzutã de textul de lege criticat, a consilierilor comunali
nr. 249D/2004, nr. 250D/2004 ºi nr. 283D/2004, rãspunde,       constituie ”o gravã eroare de interpretare a legiiÒ, deoarece
de asemenea, consilier juridic Ioana Raluca ªtefan, cu        calitatea de consilier comunal nu poate fi asimilatã cu
delegaþie depusã în ºedinþã, pentru Casa Judeþeanã de        celelalte funcþii elective sau cu cea a persoanelor numite
Pensii Caraº-Severin, lipsã fiind autorii excepþiei Ñ Tudoriþã    în cadrul autoritãþilor executive legislative ori judecãtoreºti.
Grigoraº, Miodrag Gavrilovici, Iuliana Gabor, respectiv Ioan     Consilierul comunal nu are o activitate permanentã ºi nu
Petra, faþã de care procedura de citare este legal          realizeazã venituri nici la nivelul salariului minim pe
îndeplinitã.                             economie. Astfel, autorii excepþiei susþin cã dispoziþiile
  Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor     legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) ºi
sus-menþionate, având în vedere conþinutul identic al        art. 47 alin. (2) din Constituþie, republicatã, care privesc
excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate.            egalitatea în drepturi a cetãþenilor ºi dreptul la pensie.
  Consilierul juridic al Casei Judeþene de Pensii Caraº-        Tribunalul Caraº-Severin, exprimându-ºi opinia în
Severin, precum ºi reprezentantul Ministerului Public aratã     Dosarul nr. 233D/2004, apreciazã cã excepþia ridicatã este
cã sunt de acord cu conexarea cauzelor.               întemeiatã, deoarece un consilier local nu poate fi asimilat
  Curtea, în temeiul dispoziþiilor art. 364 alin. (5) din     cu un salariat, un funcþionar public, un angajat cu contract
Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi          civil, un primar, un viceprimar sau cu un parlamentar, care
completãrile ulterioare, dispune conexarea dosarelor         beneficiazã de o indemnizaþie, stabilitã prin lege, lunarã ºi
nr. 234D/2004, nr. 249D/2004, nr. 250D/2004 ºi            permanentã pe durata mandatului.
nr. 283D/2004 la Dosarul nr. 233D/2004, care este primul         Tribunalul Caraº-Severin, exprimându-ºi opinia în
înregistrat.                             dosarele nr. 234D/2004, nr. 249D/2004, nr. 250D/2004 ºi
  Cauza fiind în stare de judecatã, consilierul juridic al     nr. 283D/2004, apreciazã cã excepþia ridicatã este
Casei Judeþene de Pensii Caraº-Severin solicitã           nefondatã, întrucât, potrivit art. 5 alin. (1) pct. II din Legea
respingerea excepþiei de neconstituþionalitate, apreciind cã     nr. 19/2000, în sistemul public de pensii sunt asigurate
aceasta este neîntemeiatã.                      obligatoriu prin efectul legii persoanele care îºi desfãºoarã
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de       activitatea în funcþii elective pe durata mandatului, ale cãror
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, apreciind cã    drepturi ºi obligaþii sunt asimilate, în condiþiile legii, cu cele
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004                     9

ale persoanelor prevãzute la pct. I. Cadrul legal pentru        Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
remunerarea persoanelor care ocupã funcþii de demnitate       competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
publicã, inclusiv a consilierilor locali, este stabilit de Legea  Constituþie, republicatã, precum ºi celor ale art. 1 alin. (2),
nr. 154/1998.                            ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
  Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea       cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sã soluþioneze
nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost      excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
comunicate preºedinþilor celor douã Camere ale             Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele      dispoziþiile art. 5 alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.    privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
De asemenea, potrivit dispoziþiilor art. 18 1 din Legea       sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare (publicatã
nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat ºi      în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.        1 aprilie 2000), modificate prin Ordonanþa de urgenþã a
  Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã ca fiind       Guvernului nr. 9/2003 (publicatã în Monitorul Oficial al
neîntemeiate criticile formulate de autorul excepþiei de      României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003), aprobatã
neconstituþionalitate. Cadrul legal în ceea ce priveºte       cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 577/2003
remunerarea persoanelor care ocupã funcþii de demnitate       (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1
publicã, inclusiv a consilierilor locali, este stabilit de Legea  din 5 ianuarie 2004), cu modificãrile ºi completãrile
nr. 154/1998. Potrivit dispoziþiilor art. 19 ºi 20 din lege,    ulterioare. În prezent, dispoziþiile legale criticate au
aceste persoane ”au dreptul, pentru activitatea desfãºuratã,    urmãtorul cuprins: ”În sistemul public sunt asigurate
la o indemnizaþie lunarã, care este unica formã de         obligatoriu, prin efectul legii: [É]
remunerare a activitãþii corespunzãtoare funcþiei ºi          II. persoanele care îºi desfãºoarã activitatea în funcþii
reprezintã baza de calcul pentru stabilirea drepturilor ºi     elective sau care sunt numite în cadrul autoritãþii executive,
obligaþiilor care se determinã în raport cu venitul salarialÒ.   legislative ori judecãtoreºti, pe durata mandatului, precum ºi
De asemenea, aratã cã nu sunt încãlcate nici prevederile      membrii cooperatori dintr-o organizaþie a cooperaþiei
art. 47 din Constituþie, republicatã, referitoare la nivelul de   meºteºugãreºti, ale cãror drepturi ºi obligaþii sunt asimilate, în
trai, întrucât ”includerea consilierilor locali, ca persoane    condiþiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevãzute la pct. I.Ò
care îºi desfãºoarã activitatea în funcþii elective, pe durata     În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorii
mandatului, în rândul persoanelor asigurate obligatoriu în     acesteia aratã cã dispoziþiile legale criticate contravin
sistemul public, prin efectul legii, reprezintã o consecinþã a   prevederilor art. 16 alin. (1) ºi ale art. 47 din Constituþia
aplicãrii dispoziþiilor art. 19 ºi 20 din Legea nr. 154/1998,    României, revizuitã ºi republicatã în Monitorul Oficial al
ce nu contravine dreptului la pensie reglementat în art. 47     României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, având
alin. (2) din Constituþia republicatãÒ.               urmãtorul conþinut:
                                    Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
  Avocatul Poporului apreciazã cã excepþia de
                                  autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò
neconstituþionalitate este neîntemeiatã faþã de dispoziþiile
art. 16 alin. (1) din Constituþie, republicatã, întrucât textul
legal supus controlului de constituþionalitate se aplicã        Ñ Art. 47: ”(1) Statul este obligat sã ia mãsuri de
tuturor persoanelor aflate în aceeaºi situaþie, fãrã privilegii   dezvoltare economicã ºi de protecþie socialã, de naturã sã
ºi discriminãri. Astfel, persoanele care îndeplinesc condiþiile   asigure cetãþenilor un nivel de trai decent.
prevãzute de dispoziþiile art. 5 alin. (1) pct. II din Legea      (2) Cetãþenii au dreptul la pensie, la concediu de
nr. 19/2000, ºi anume desfãºoarã o activitate în funcþii      maternitate plãtit, la asistenþã medicalã în unitãþile sanitare de
elective, iar drepturile ºi obligaþiile lor sunt asimilate cu ale  stat, la ajutor de ºomaj ºi la alte forme de asigurãri sociale
persoanelor ce desfãºoarã activitãþi pe bazã de contract      publice sau private, prevãzute de lege. Cetãþenii au dreptul ºi
individual de muncã sau cu ale funcþionarilor publici,       la mãsuri de asistenþã socialã, potrivit legii.Ò
beneficiazã de acelaºi tratament juridic, iar persoanele care      Analizând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
nu îndeplinesc aceste condiþii se aflã într-o situaþie diferitã.  Curtea reþine urmãtoarele:
În realitate, situaþia autorilor excepþiei ridicã o problemã de     Art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificãrile ºi
interpretare ºi aplicare a legii, care intrã în competenþa     completãrile ulterioare, prevede persoanele care au
instanþei de judecatã. Referitor la pretinsa încãlcare a      calitatea de asigurat, în mod obligatoriu, prin efectul legii,
prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituþie, republicatã,    în sistemul public de pensii. Calitatea de asigurat
apreciazã cã ºi aceasta este neîntemeiatã, întrucât, potrivit    înseamnã ºi vocaþia la dreptul la pensie ºi la alte drepturi
acestui text constituþional, cetãþenii au dreptul la pensie, în   de asigurãri sociale, în cazul în care sunt îndeplinite
condiþiile legii, iar sistemul public de pensii ºi alte drepturi  condiþiile de vârstã, de stagiu de cotizare ºi celelalte criterii
de asigurãri sociale este reglementat prin Legea          prevãzute de lege. Totodatã, aceastã calitate presupune ºi
nr. 19/2000.                            obligaþia de a plãti contribuþia legalã (cotizaþia) la fondul de
  Preºedintele Senatului ºi Guvernul nu au comunicat       asigurãri sociale. Aºadar, Curtea reþine cã acest text de
punctele lor de vedere asupra excepþiei de             lege nu reglementeazã înscrierea la pensie, plata acesteia
neconstituþionalitate.                       ori încetarea plãþii, aºa cum în mod eronat susþin autorii
                                  excepþiei de neconstituþionalitate.
             C U R T E A,
                                    În cauza de faþã autorii excepþiei contestã încetarea
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale      plãþii pensiei, încetare care s-a dispus de cãtre casa de
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi ale Avocatului         pensii pentru motivul cã aceasta nu poate fi cumulatã cu
Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor,      veniturile realizate din altã sursã. Or, Curtea reþine cã
susþinerile pãrþii prezente, concluziile procurorului,       situaþiile în care se permite cumulul pensiei cu alte venituri
dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile       sunt prevãzute limitativ de dispoziþiile art. 94 din aceeaºi
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,       lege, în sensul cã: ”Pot cumula pensia cu veniturile realizate
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, reþine   dintr-o activitate profesionalã, indiferent de nivelul veniturilor
urmãtoarele:                            respective:
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004

  a) copiii urmaºi orfani de ambii pãrinþi, pe perioada       indispensabilã procesului de aplicare a legii, aparþine
ºcolarizãrii, pânã la vârstele prevãzute la art. 68 lit. a) ºi b);  instanþelor judecãtoreºti. Aºadar, Curtea constatã cã, în
  b) nevãzãtorii;                          cauza în care s-a ridicat excepþia de neconstituþionalitate,
  c) pensionarii pentru limitã de vârstã.Ò             numai instanþa judecãtoreascã poate sã stabileascã dacã
  Pe de altã parte, Curtea constatã cã problemele dacã       pot fi asimilaþi persoanelor asigurate consilierii locali
un consilier la un consiliu local desfãºoarã sau nu o        beneficiari ai unei pensii anticipate, anticipate parþial sau de
activitate profesionalã, dacã, în raport ºi cu veniturile      invaliditate de gradul II, aceasta fiind singura competentã
realizate, trebuie considerat ca fiind asigurat în mod
                                   sã interpreteze dispoziþiile legale criticate, în special,
obligatoriu prin efectul legii ºi dacã poate cumula pensia cu
veniturile realizate din aceastã activitate constituie chestiuni   precum ºi celelalte dispoziþii ale Legii nr. 19/2000 privind
de fapt, precum ºi probleme de interpretare ºi aplicare a      sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
legii. Interpretarea conþinutului unor norme juridice, ca fazã    sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în general.

     Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã,
precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.d) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
                               CURTEA

                              În numele legii
                               D E C I D E:
    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de
Nicolae Lopãtiþã, Tudoriþã Grigoraº, Miodrag Gavrilovici, Iuliana Gabor ºi Ioan Petra în dosarele nr. 1.733/CAS/2004,
nr. 2.030/CAS/2004, nr. 1.450/CAS/2004, nr. 1.478/C/2004 ºi nr. 1.141/CAS/2004 ale Tribunalului Caraº-Severin.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 iunie 2004.

     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
          prof. univ. dr. IOAN VIDA
                                             Magistrat-asistent,
                                           Ioana Marilena Chiorean
 ACTE        ALE      ORGANELOR                DE    SPECIALITATE
 ALE      ADMINISTRAÞIEI                    PUBLICE           CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                        ORDIN
       pentru modificarea Prescripþiei tehnice PT C 2Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice
       privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apã caldã ºi de apã fierbinteÒ,
         aprobatã prin Ordinul ministrului economiei ºi comerþului nr. 333/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:
  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT C 2Ñ2003, ediþia 1,         Ñ Punctul 1.2.2 Ñ Standarde Ñ va avea urmãtorul
”Cerinþe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de       cuprins:
abur, de apã caldã ºi de apã fierbinteÒ, aprobatã prin         ”1.2.2. Standarde
Ordinul ministrului economiei ºi comerþului nr. 333/2003,        Standardele sunt menþionate în anexa S.
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75       Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã
ºi 75 bis din 29 ianuarie 2004, se modificã ºi se          nu sunt obligatorii. În consecinþã, utilizatorii prezentei
completeazã dupã cum urmeazã:                    prescripþii tehnice pot folosi ºi alte standarde prin care sã
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004                  11

se demonstreze respectarea cerinþelor prevãzute de          Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat   în Monitorul
prezenta prescripþie tehnicã.Ò                   Oficial al României, Partea I.

                  p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                           Andrei Grigorescu,
                            secretar de stat
    Bucureºti, 21 iulie 2004.
    Nr. 460.

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                          ORDIN
       pentru modificarea Prescripþiei tehnice PT C 5Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice
     privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate
     sub presiuneÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului economiei ºi comerþului nr. 306/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:
  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT C 5Ñ2003, ediþia 1,        ”1.3.2. Standarde ºi normative
”Cerinþe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru   Standardele ºi normativele sunt menþionate în anexa A.
gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiuneÒ,       Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã
aprobatã prin Ordinul ministrului economiei ºi comerþului     nu sunt obligatorii. În consecinþã, utilizatorii prezentei
nr. 306/2003, publicat în Monitorul Oficial al României,      prescripþii tehnice pot folosi ºi alte standarde prin care sã
Partea I, nr. 905 ºi 905 bis din 18 decembrie 2003, se       se demonstreze respectarea cerinþelor prevãzute de
modificã dupã cum urmeazã:                     prezenta prescripþie tehnicã.Ò
  Ñ Punctul 1.3.2 Ñ Standarde ºi normative Ñ va avea         Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
urmãtorul cuprins:                         Oficial al României, Partea I.
                  p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                           Andrei Grigorescu,
                            secretar de stat
    Bucureºti, 21 iulie 2004.
    Nr. 464.


MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                        ORDIN
     pentru modificarea Prescripþiei tehnice PT C 10/1Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice
    privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea ºi verificarea conductelor de abur
ºi de apã fierbinte sub presiuneÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului economiei ºi comerþului nr. 311/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei
ºi Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:
  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT C 10/1Ñ2003, ediþia 1,    Oficial al României, Partea I, nr. 921 ºi 921 bis din
”Cerinþe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea,    22 decembrie 2003, se modificã dupã cum urmeazã:
                                   Ñ Punctul 1.3.2 Ñ Standarde Ñ va avea urmãtorul
repararea ºi verificarea conductelor de abur ºi de apã
                                  cuprins:
fierbinte sub presiuneÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului      ”1.3.2. Standarde
economiei ºi comerþului nr. 311/2003, publicat în Monitorul      Standardele sunt menþionate în anexa B.
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004

  Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã     se demonstreze respectarea cerinþelor prevãzute de
                                 prezenta prescripþie tehnicã.Ò
nu sunt obligatorii. În consecinþã, utilizatorii prezentei
                                   Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
prescripþii tehnice pot folosi ºi alte standarde prin care sã   Oficial al României, Partea I.
                  p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                           Andrei Grigorescu,
                            secretar de stat


    Bucureºti, 21 iulie 2004.
    Nr. 469.MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                        ORDIN
       pentru modificarea ºi completarea Prescripþiei tehnice PT C 11Ñ2003, ediþia 1,
      ”Cerinþe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termiceÒ,
         aprobatã prin Ordinul ministrului economiei ºi comerþului nr. 336/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:
  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT C 11Ñ2003, ediþia 1,     prescripþii tehnice pot folosi ºi alte standarde prin care sã
”Cerinþe tehnice privind sistemele de automatizare aferente    se demonstreze respectarea cerinþelor prevãzute de
centralelor termiceÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului      prezenta prescripþie tehnicã.Ò
economiei ºi comerþului nr. 336/2003, publicat în Monitorul     2. Din anexa A se eliminã standardele SR EN
Oficial al României, Partea I, nr. 75 ºi 75 bis din        161+A1:1998, STAS 2802Ñ64, STAS 7070Ñ74, STAS
29 ianuarie 2004, se modificã ºi se completeazã dupã cum     8276Ñ77, STAS 8294Ñ69, STAS 8556Ñ70, STAS 8564Ñ70
urmeazã:                             ºi STAS 8878Ñ72.
  1. Punctul 1.4.2 Ñ Standarde Ñ va avea urmãtorul cuprins:     3. În anexa A se introduce Standardul SR EN 161:2002
  ”1.4.2. Standarde                       Robinete de închidere automate pentru arzãtoare cu gaz ºi
  Standardele sunt menþionate în anexa A.            aparate cu gaz.
  Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã      Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
nu sunt obligatorii. În consecinþã, utilizatorii prezentei    Oficial al României, Partea I.

                  p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                           Andrei Grigorescu,
                            secretar de stat

    Bucureºti, 21 iulie 2004.
    Nr. 471.MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                         ORDIN
       pentru modificarea ºi completarea Prescripþiei tehnice PT R8Ñ2003, ediþia 1,
    ”Cerinþe tehnice privind utilizarea instalaþiilor de transport pe cablu pentru persoane Ñ
     telegondoleÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 109/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004                   13

    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:
  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT R8Ñ2003, ediþia 1,         Standardele sunt menþionate în anexa W.
”Cerinþe tehnice privind utilizarea instalaþiilor de transport pe   Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã
cablu pentru persoane Ñ telegondoleÒ, aprobatã prin         nu sunt obligatorii.
Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 109/2003,       În consecinþã, utilizatorii prezentei prescripþii tehnice pot
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287    folosi ºi alte standarde prin care sã se demonstreze
ºi 287 bis din 24 aprilie 2003, cu modificãrile ulterioare, se   respectarea cerinþelor prevãzute de prezenta prescripþie
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:            tehnicã.Ò
  1. Punctul 1.3.1 Ñ Standarde Ñ va avea urmãtorul cuprins:      2. Dupã anexa V se introduce anexa W cu urmãtorul
  ”1.3.1. Standarde                        cuprins:
                                                             ”ANEXA W

                             STANDARDE

  SR EN 719:1995      Coordonarea sudãrii. Sarcini ºi responsabilitãþi
  SR EN 757:1998      Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              cu limitã de curgere ridicatã. Clasificare
  SR EN 1600:2000     Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              inoxidabile ºi refractare. Clasificare
  SR EN 10113/1:1995    Produse laminate la cald din oþeluri de construcþii sudabile cu granulaþie finã. Partea 1:
              Condiþii generale de livrare
  STAS 5930Ñ89       ªurub de pãsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuþie A
  STAS 6168Ñ90       Mãsuri de siguranþã contra incendiilor. Scãri de salvare în caz de incendiu. Prescripþii
              generale
  STAS 6221Ñ89       Construcþii civile, industriale ºi agrozootehnice. Iluminatul natural al încãperilor. Prescripþii de
              calcul
  STAS 7194Ñ79       Sudabilitatea oþelurilor. Elemente de bazã
  STAS 8183Ñ80       Oþeluri pentru þevi fãrã sudurã de uz general. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 8324Ñ86       Oþel laminat la cald. Profile din oþel silicios
  STAS 10101/20Ñ90     Acþiuni în construcþii. Încãrcãri date de vânt
  STAS 10108/1Ñ81     Construcþii civile, industriale ºi agricole. Prescripþii pentru proiectarea construcþiilor din þevi de
              oþel
  STAS 10108/2Ñ83     Construcþii din oþel. Calculul elementelor din oþel alcãtuite din profile cu pereþi subþiri, formate
              la rece
  STAS 10382Ñ88      Oþeluri pentru þevi utilizate la temperaturi scãzute. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 12604/5Ñ90     Protecþia împotriva electrocutãrilor. Instalaþii electrice fixe. Prescripþii de proiectare, execuþie ºi
              verificareÒ
    Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                            Andrei Grigorescu,
                             secretar de stat


    Bucureºti, 21 iulie 2004.
    Nr. 490.MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                        ORDIN
      pentru modificarea ºi completarea Prescripþiei tehnice PT R10Ñ2003, ediþia 1,
”Cerinþe tehnice privind utilizarea instalaþiilor de transport pe cablu pentru persoane Ñ teleschiuri
    ºi telesãniiÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 100/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004

    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:

  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT R 10Ñ2003, ediþia 1,       Standardele sunt menþionate în anexa W.
”Cerinþe tehnice privind utilizarea instalaþiilor de transport pe   Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã
cablu pentru persoane Ñ teleschiuri ºi telesãniiÒ, aprobatã     nu sunt obligatorii.
prin Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 100/2003,    În consecinþã, utilizatorii prezentei prescripþii tehnice pot
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177    folosi ºi alte standarde prin care sã se demonstreze
ºi 177 bis din 20 martie 2003, se modificã ºi se          respectarea cerinþelor prevãzute de prezenta prescripþie
completeazã dupã cum urmeazã:                    tehnicã.Ò
  1. Punctul 1.3.1 Ñ Standarde Ñ va avea urmãtorul cuprins:     2. Dupã anexa V se introduce anexa W care va avea
  ”1.3.1. Standarde                        urmãtorul cuprins:
                                                             ”ANEXA W

                             STANDARDE

  SR EN 719:1995      Coordonarea sudãrii. Sarcini ºi responsabilitãþi
  SR EN 757:1998      Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              cu limitã de curgere ridicatã. Clasificare
  SR EN 1600:2000     Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              inoxidabile ºi refractare. Clasificare
  SR EN 10113/1:1995    Produse laminate la cald din oþeluri de construcþii sudabile cu granulaþie finã. Partea 1:
              Condiþii generale de livrare
  STAS 5930Ñ89       ªurub de pãsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuþie A
  STAS 6168Ñ90       Mãsuri de siguranþã contra incendiilor. Scãri de salvare în caz de incendiu. Prescripþii
              generale
  STAS 6221Ñ89       Construcþii civile, industriale ºi agrozootehnice. Iluminatul natural al încãperilor. Prescripþii de
              calcul
  STAS 7194Ñ79       Sudabilitatea oþelurilor. Elemente de bazã
  STAS 8183Ñ80       Oþeluri pentru þevi fãrã sudurã de uz general. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 8324Ñ86       Oþel laminat la cald. Profile din oþel silicios
  STAS 10101/20Ñ90     Acþiuni în construcþii. Încãrcãri date de vânt
  STAS 10108/1Ñ81     Construcþii civile, industriale ºi agricole. Prescripþii pentru proiectarea construcþiilor din þevi de
              oþel
  STAS 10108/2Ñ83     Construcþii din oþel. Calculul elementelor din oþel alcãtuite din profile cu pereþi subþiri, formate
              la rece
  STAS 10382Ñ88      Oþeluri pentru þevi utilizate la temperaturi scãzute. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 12604/5Ñ90     Protecþia împotriva electrocutãrilor. Instalaþii electrice fixe. Prescripþii de proiectare, execuþie ºi
              verificareÒ
    Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                            Andrei Grigorescu,
                             secretar de stat


    Bucureºti, 21 iulie 2004.
    Nr. 492.
MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                       ORDIN
     pentru modificarea ºi completarea Prescripþiei tehnice PT R 13Ñ2003, ediþia 1,
  ”Cerinþe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea ºi verificarea tehnicã
 a ascensoarelor cu schipÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 106/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004                  15

    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

    ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:

  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT R 13Ñ2003, ediþia 1,       Standardele sunt menþionate în anexa V.
”Cerinþe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,     Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã
exploatarea ºi verificarea tehnicã a ascensoarelor cu schipÒ,   nu sunt obligatorii.
aprobatã prin Ordinul ministrului industriei ºi resurselor      În consecinþã, utilizatorii prezentei prescripþii tehnice pot
nr. 106/2003, publicat în Monitorul Oficial al României,
                                 folosi ºi alte standarde prin care sã se demonstreze
Partea I, nr. 263 ºi 263 bis din 16 aprilie 2003, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:           respectarea cerinþelor prevãzute de prezenta prescripþie
  1. Punctul 1.4.2. Ñ Standarde Ñ va avea urmãtorul       tehnicã.Ò
cuprins:                               2. Dupã anexa U se introduce anexa V care va avea
  ”1.4.2. Standarde                       urmãtorul cuprins:
                                                             ”ANEXA V

                             STANDARDE

  SR EN 719:1995      Coordonarea sudãrii. Sarcini ºi responsabilitãþi
  SR EN 757:1998      Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              cu limitã de curgere ridicatã. Clasificare
  SR EN 1600:2000     Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              inoxidabile ºi refractare. Clasificare
  SR EN 10113/1:1995    Produse laminate la cald din oþeluri de construcþii sudabile cu granulaþie finã. Partea 1:
              Condiþii generale de livrare
  STAS 1125/1Ñ91      Sudarea metalelor. Electrozi înveliþi pentru sudarea cu arc electric. Condiþii tehnice generale
              de calitate
  STAS 1125/6Ñ90      Sudarea metalelor. Electrozi înveliþi pentru încãrcarea prin sudare. Condiþii tehnice de calitate
  STAS 7194Ñ79       Sudabilitatea oþelurilor. Elemente de bazã
  STAS 8183Ñ80       Oþeluri pentru þevi fãrã sudurã de uz general. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 8324Ñ86       Oþel laminat la cald. Profile din oþel silicios
  STAS R 8542Ñ79      Alegerea oþelurilor pentru construcþii metalice
  STAS 10108/1Ñ81     Construcþii civile, industriale ºi agricole. Prescripþii pentru proiectarea construcþiilor din þevi de
              oþel
  STAS 10382Ñ88      Oþeluri pentru þevi utilizate la temperaturi scãzute. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 12604/5Ñ90     Protecþia împotriva electrocutãrilor. Instalaþii electrice fixe. Prescripþii de proiectare, execuþie ºi
              verificare
  STAS 7526Ñ91       Instalaþii de ridicat. Transmisii prin cablu. Reguli de calcul ºi prescripþii de proiectare
  STAS 6979Ñ83       Instalaþii de ridicat. Tambure pentru cabluri de oþel. Caneluri
  STAS 3208Ñ72       Instalaþii de ridicat. Role pentru cabluri de oþel. Diametre de înfãºurare ºi profilul ºanþului
  SR ISO 4301Ñ1:1994    Instalaþii de ridicat. Clasificare. Partea 1: GeneralitãþiÒ
    Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                           Andrei Grigorescu,
                            secretar de stat
    Bucureºti, 21 iulie 2004.
    Nr. 495.


MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

                       ORDIN
     pentru modificarea ºi completarea Prescripþiei tehnice PT R 15Ñ2003, ediþia 1,
  ”Cerinþe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea ºi verificarea tehnicã
  a ascensoarelor pentru ºantiere de construcþiiÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului industriei
                   ºi resurselor nr. 105/2003
    În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 708/5.VIII.2004

    în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificãrile ulterioare,
    având în vedere referatul de aprobare prezentat,

     ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului, emite urmãtorul ordin:

  Art. I. Ñ Prescripþia tehnicã PT R 15Ñ2003, ediþia 1,               Standardele sunt menþionate în anexa Z.
”Cerinþe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,             Standardele menþionate în prezenta prescripþie tehnicã
exploatarea ºi verificarea tehnicã a ascensoarelor pentru             nu sunt obligatorii.
ºantiere de construcþiiÒ, aprobatã prin Ordinul ministrului             În consecinþã, utilizatorii prezentei prescripþii tehnice pot
industriei ºi resurselor nr. 105/2003, publicat în Monitorul
                                         folosi ºi alte standarde prin care sã se demonstreze
Oficial al României, Partea I, nr. 255 ºi 255 bis din
12 aprilie 2003, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se          respectarea cerinþelor prevãzute de prezenta prescripþie
completeazã dupã cum urmeazã:                           tehnicã.Ò
  1. Punctul 1.4.2 Ñ Standarde Ñ va avea urmãtorul cuprins:             2. Dupã anexa Y se introduce anexa Z cu urmãtorul
  ”1.4.2. Standarde                               cuprins:
                                                                     ”ANEXA Z

                                  STANDARDE

  SR EN 719:1995      Coordonarea sudãrii. Sarcini ºi responsabilitãþi
  SR EN 757:1998      Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              cu limitã de curgere ridicatã. Clasificare
  SR EN 1600:2000     Materiale pentru sudare. Electrozi înveliþi pentru sudarea manualã cu arc electric a oþelurilor
              inoxidabile ºi refractare. Clasificare
  SR EN 10113/1:1995    Produse laminate la cald din oþeluri de construcþii sudabile cu granulaþie finã. Partea I:
              Condiþii generale de livrare
  STAS 1125/1Ñ91      Sudarea metalelor. Electrozi înveliþi pentru sudarea cu arc electric. Condiþii tehnice generale
              de calitate
  STAS 1125/6Ñ90      Sudarea metalelor. Electrozi înveliþi pentru încãrcarea prin sudare. Condiþii tehnice de calitate
  STAS 6168Ñ90       Mãsuri de siguranþã contra incendiilor. Scãri de salvare în caz de incendiu. Prescripþii
              generale
  STAS 7194Ñ79       Sudabilitatea oþelurilor. Elemente de bazã
  STAS 8183Ñ80       Oþeluri pentru þevi fãrã sudurã de uz general. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 8324Ñ86       Oþel laminat la cald. Profile din oþel silicios
  STAS R 8542Ñ79      Alegerea oþelurilor pentru construcþii metalice
  STAS 10101/20Ñ90     Acþiuni în construcþii. Încãrcãri date de vânt
  STAS 10108/1Ñ81     Construcþii civile, industriale ºi agricole. Prescripþii pentru proiectarea construcþiilor din þevi de
              oþel
  STAS 10382Ñ88      Oþeluri pentru þevi utilizate la temperaturi scãzute. Mãrci ºi condiþii tehnice de calitate
  STAS 12604/5Ñ90     Protecþia împotriva electrocutãrilor. Instalaþii electrice fixe. Prescripþii de proiectare, execuþie ºi
              verificareÒ
    Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      p. Ministrul de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
                               Andrei Grigorescu,
                                secretar de stat
     Bucureºti, 21 iulie 2004.
     Nr. 497.
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

                   Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureºti,
              cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
               Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
               bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ºi 410.47.23
                            Tiparul: Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708/5.VIII.2004 conþine 16 pagini.        Preþul de vânzare 17.000 lei   ISSN 1453Ñ4495

								
To top