mof1_2004_0520 by tradetrek

VIEWS: 5 PAGES: 32

									                                        PARTEA     I
Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 520               LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE                           Miercuri, 9 iunie 2004                                         SUMAR


Nr.                                       Pagina  Nr.                                      Pagina

      DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE                            ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
Decizia nr. 202 din 29 aprilie 2004 referitoare la excepþia                      ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
    de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 ºi 2
    din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de                73.    Ñ Ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale
    timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ....          1Ð3
                                                  pentru Persoanele cu Handicap privind stabilirea
Decizia nr. 209 din 4 mai 2004 referitoare la excepþia de
    neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 213 din                     Criteriilor pe baza cãrora se efectueazã selecþia
    Codul penal ºi ale art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale                      proiectelor în domeniul protecþiei speciale a
    art. 173 alin. 1 teza a doua din Codul de
    procedurã penalã .....................................................   4Ð6       persoanelor cu handicap ..........................................  7Ð31    DECIZII              ALE         CURÞII           CONSTITUÞIONALE
                                  CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                                    D E C I Z I A Nr. 202
                                      din 29 aprilie 2004

   referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 ºi 2 din Legea nr. 146/1997
        privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
   Nicolae Popa              Ñ  preºedinte                 La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
   Costicã Bulai             Ñ  judecãtor               de citare a fost legal îndeplinitã.
   Nicolae Cochinescu           Ñ  judecãtor                 Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
   Constantin Doldur           Ñ  judecãtor               respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind
   Kozsok‡r G‡bor             Ñ  judecãtor               neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã, în jurisprudenþa sa,
   Petre Ninosu              Ñ  judecãtor               Curtea Constituþionalã a statuat, în mod constant, cã
   Ioan Vida               Ñ  judecãtor
                                             instituirea prin lege a unor taxe judiciare de timbru nu
   Aurelia Popa              Ñ  procuror
                                             reprezintã o încãlcare a liberului acces la justiþie, ci o
   Doina Suliman             Ñ  magistrat-asistent-ºef
                                             aplicare a dispoziþiilor constituþionale consacrate în art. 53.
  Pe   rol  se  aflã  soluþionarea   excepþiei  de              De asemenea, învedereazã cã autorul excepþiei nu a
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 ºi 2 din Legea               argumentat în ce mod considerã cã prevederile legale
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu                   criticate aduc atingere art. 50 din Constituþie, republicatã. În
modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de              final, aratã cã stabilirea unor facilitãþi fiscale þine de
Ana Nicolescu în Dosarul nr. 44/2003 al Judecãtoriei Deta.                opþiunea legiuitorului.
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004

             C U R T E A,                nr. 7/1993, Decizia Plenului Curþii Constituþionale
având în vedere actele ºi lucrãrilor dosarului, constatã       nr. 1/1994, Decizia nr. 18/1997 ºi Decizia nr. 198/1999.
urmãtoarele:                              Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
  Prin Încheierea din 8 ianuarie 2004, pronunþatã în        comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
Dosarul nr. 44/2003, Judecãtoria Deta a sesizat Curtea        neconstituþionalitate ridicate.
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a                     C U R T E A,
dispoziþiilor art. 1 ºi 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele   examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile         Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
ulterioare. Excepþia a fost ridicatã de Ana Nicolescu,        judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
reclamantã într-o acþiune civilã în constatarea uzucapiunii.     legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
  În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul     ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin       Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
principiilor constituþionale care consacrã egalitatea în       competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
drepturi a cetãþenilor, liberul acces la justiþie ºi protecþia    Constituþie, republicatã, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi
persoanelor cu handicap, principii prevãzute în art. 16       23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
alin. (1) ºi (2), art. 21, respectiv art. 50 din Constituþie,    excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
republicatã.                               Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
  Instanþa de judecatã apreciazã cã excepþia de          dispoziþiile art. 1 ºi 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele
neconstituþionalitate nu este întemeiatã. Astfel, reþine cã     judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al
”protecþia persoanelor cu handicap este reglementatã în       României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu
sensul asigurãrii unei politici naþionale de egalitate a       modificãrile ºi completãrile ulterioare, dispoziþii ce au
ºanselor, de prevenire ºi de tratament, în vederea          urmãtoarea redactare:
participãrii efective a acestor persoane la viaþa comunitãþiiÒ.     Ñ Art. 1: ”Acþiunile ºi cererile introduse la instanþele
Aºa fiind, considerã cã prevederile art. 1 ºi 2 din Legea      judecãtoreºti, precum ºi cererile adresate Ministerului Justiþiei
nr. 146/1997 nu aduc atingere dreptului la un proces         ºi Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie sunt
echitabil al persoanelor cu handicap. De asemenea,          supuse taxelor judiciare de timbru, prevãzute în prezenta lege,
aminteºte cã Normele metodologice de aplicare a Legii        ºi se taxeazã în mod diferenþiat, dupã cum obiectul acestora
nr. 146/1997 reglementeazã expres situaþiile în care         este sau nu evaluabil în bani, cu excepþiile prevãzute de lege.Ò;
cererile adresate instanþei judecãtoreºti sunt scutite de        Ñ Art. 2: ”(1) Acþiunile ºi cererile evaluabile în bani,
plata taxelor de timbru.                       introduse la instanþele judecãtoreºti, se taxeazã astfel:
  Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea          a) pânã la valoarea de 378.000 lei      17.000 lei;
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost         b) între 378.001 lei ºi 3.782.000 lei     17.000 lei +
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale                                     10% pentru ce
Parlamentului ºi Guvernului pentru a-ºi exprima punctele de                              depãºeºte
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, iar                             342.000 lei;
în conformitate cu art. 181, cu modificãrile ulterioare, din       c) între 3.782.001 lei ºi 37.825.000 lei   325.000 lei +
Legea nr. 35/1997 a fost solicitat punctul de vedere al                                8% pentru ce
instituþiei Avocatul Poporului.                                            depãºeºte
  Guvernul, invocând jurisprudenþa în materie a Curþii                                3.420.000 lei;
Constituþionale, considerã cã excepþia este neîntemeiatã.        d) între 37.825.001 lei ºi 189.126.000 lei  2.787.000 lei +
  Avocatul Poporului apreciazã cã susþinerile autorului                               6% pentru ce
excepþiei referitoare la neconstituþionalitatea art. 1 ºi 2 din                            depãºeºte
Legea nr. 146/1997 nu sunt întemeiate. Astfel, în ceea ce                               34.200.000 lei;
priveºte neconstituþionalitatea prevederilor legale criticate      e) între 189.126.001 lei ºi 378.252.000 lei 10.995.000 lei +
faþã de dispoziþiile art. 21 din Constituþie, republicatã, reþine                           4% pentru ce
cã, în jurisprudenþa sa, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat                             depãºeºte
în mod constant în sensul cã liberul acces la justiþie nu                               171.000.000 lei;
presupune ca acesta sã fie gratuit în toate cazurile. De         f) între 378.252.001 lei ºi 1.891.260.000 lei 17.835.000 lei
asemenea, observã cã Legea fundamentalã nu interzice                                  + 2% pentru
stabilirea taxelor judiciare de timbru, ”fiind justificat ca                              ce depãºeºte
persoanele care se adreseazã autoritãþii judecãtoreºti sã                               342.000.000 lei;
contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea     g) peste 1.891.260.001 lei          45.195.000 lei
actului de justiþieÒ. În continuare aminteºte cã regula este                              + 1% pentru
cea a timbrãrii acþiunilor în justiþie, excepþiile fiind posibile                           ce depãºeºte
numai în mãsura în care sunt stabilite de legiuitor. Taxa                               1.710.000.000 lei.
judiciarã de timbru apare astfel ca o modalitate de           (2) În cazul contestaþiei la executarea silitã, taxa se
acoperire, în parte, a cheltuielilor pe care le implicã       calculeazã la valoarea bunurilor a cãror urmãrire se contestã
serviciul public al justiþiei, contribuabilul având posibilitatea,  sau la valoarea debitului urmãrit, când acest debit este mai mic
în virtutea legii, de a recupera contribuþia sa de la partea     decât valoarea bunurilor urmãrite. Taxa aferentã acestei
care cade în pretenþii. În acest sens invocã ºi jurisprudenþa    contestaþii nu poate depãºi suma de 1.710.000 lei, indiferent
Curþii Constituþionale în materie, ºi anume Decizia         de valoarea contestatã.
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004                       3

  (3) Valoarea la care se calculeazã taxa de timbru este cea      autoritãþile judecãtoreºti sã contribuie la acoperirea
declaratã în acþiune sau în cerere. Dacã aceastã valoare este       cheltuielilor acestoraÒ. Mai mult, în virtutea dispoziþiilor
contestatã sau apreciatã de instanþã ca derizorie, evaluarea se      constituþionale ale art. 53 alin. (1), în conformitate cu care
va face potrivit normelor metodologice prevãzute la art. 28        ”Cetãþenii au obligaþia sã contribuie, prin impozite ºi prin taxe,
alin. (2) din prezenta lege.Ò                       la cheltuielile publiceÒ, plata taxelor sau impozitelor
  În susþinerea neconstituþionalitãþii acestor texte de lege,      reprezintã o obligaþie constituþionalã a cetãþenilor.
autorul excepþiei invocã încãlcarea urmãtoarelor dispoziþii          Pe de altã parte, Curtea a arãtat cã echivalentul taxelor
constituþionale:                             judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor de
  Ñ Art. 16 alin. (1) ºi (2): ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa     judecatã stabilite de instanþa de judecatã prin hotãrârea pe
legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.  care o pronunþã în cauzã, plata acestora revenind pãrþii
  (2) Nimeni nu este mai presus de lege.Ò;
                                     care cade în pretenþii.
  Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru
apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime.     De altfel, în jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
  (2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.      Omului s-a statuat cã o caracteristicã a principiului liberului
  (3) Pãrþile au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea   acces la justiþie este aceea cã nu este un drept absolut
cauzelor într-un termen rezonabil.                    (cazul Ashingdane contra Regatului Unit al Marii Britanii Ñ
  (4) Jurisdicþiile speciale administrative sunt facultative ºi     1985). Astfel, acest drept care cere, prin însãºi natura sa,
gratuite.Ò;                                o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor
  Ñ Art. 50: ”Persoanele cu handicap se bucurã de protecþie       limitãri, atât timp cât nu este atinsã însãºi substanþa sa.
specialã. Statul asigurã relizarea unei politici naþionale de         Având în vedere toate aceste argumente, precum ºi
egalitate a ºanselor, de prevenire ºi de tratament ale          faptul cã nu au intervenit elemente noi care sã justifice
handicapului, în vederea participãrii efective a persoanelor cu      schimbarea jurisprudenþei amintite, Curtea considerã cã nu
handicap în viaþa comunitaþii, respectând drepturile ºi          poate fi reþinutã critica autorului excepþiei referitoare la
îndatoririle ce revin pãrinþilor ºi tutorilor.Ò              încãlcarea principiului constituþional al liberului acces la
  Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea          justiþie.
constatã cã, în jurisprudenþa sa, a dezbãtut în numeroase           De asemenea, apreciazã cã prevederile legale criticate
rânduri problema constituþionalitãþii unor prevederi legale
                                     nu aduc atingere nici principiului egalitãþii în drepturi,
prin care s-au instituit taxe de timbru pentru introducerea
                                     deoarece nu fac nici un fel de diferenþiere între
unor cereri în justiþie, prevederi între care se numãrã ºi
                                     contribuabili.
art. 1 ºi 2 din Legea nr. 146/1997. În acest sens pot fi
amintite Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 1 din          În ceea ce priveºte problema constituþionalitãþii art. 1 ºi
8 februarie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României,       2 din Legea nr. 146/1997 în raport cu prevederile
Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia nr. 198 din         constituþionale care consacrã protecþia persoanelor cu
23 noiembrie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al           handicap, Curtea observã cã stabilirea unor criterii pentru
României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2000, Decizia          acordarea facilitãþilor fiscale depinde, în virtutea art. 139
nr. 243 din 10 iunie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al       alin. (1) din Constituþie, republicatã, în exclusivitate, de
României, Partea I, nr. 453 din 25 iunie 2003, ºi Decizia         opþiunea la un moment dat a puterii legiuitoare. Aceastã
nr. 422 din 13 noiembrie 2003, publicatã în Monitorul           opþiune însã excedeazã sferei controlului constituþional, potrivit
Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003.       art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, care
În toate aceste cazuri, Curtea a statuat, în mod constant,        stipuleazã cã ”În exercitarea controlului Curtea Constituþionalã
cã accesul liber la justiþie nu înseamnã cã acesta trebuie        se pronunþã numai asupra problemelor de drept, fãrã a putea
sã fie în toate cazurile gratuit. Astfel, a reþinut cã ”art. 21      modifica sau completa prevederea legalã supusã controluluiÒ.
din Constituþie nu instituie nici o interdicþie cu privire la       În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat ºi prin
taxele în justiþie, fiind legal ºi normal ca justiþiabilii care      Decizia nr. 62 din 20 aprilie 1999, publicatã în Monitorul
trag un folos nemijlocit din activitatea desfãºuratã de          Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 30 iunie 1999.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum ºi
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                 CURTEA

                                În numele legii
                                 D E C I D E:

    Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 ºi 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare
de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Ana Nicolescu în Dosarul nr. 44/2003 al
Judecãtoriei Deta.
    Definitivã ºi obligatorie.
    Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 aprilie 2004.
      PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. NICOLAE POPA
                                               Magistrat asistent-ºef,
                                                Doina Suliman
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004

                         CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

                           D E C I Z I A Nr. 209
                              din 4 mai 2004

     referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 213 din Codul penal
    ºi ale art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale art. 173 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã penalã
  Nicolae Popa         Ñ  preºedinte           constituþionale referitoare la teritoriul statului român (art. 3
  Costicã Bulai         Ñ  judecãtor            din Constituþie, republicatã), la dreptul persoanei vãtãmate
  Nicolae Cochinescu      Ñ  judecãtor            de o autoritate publicã (art. 52 din Constituþie, republicatã)
  Constantin Doldur       Ñ  judecãtor            ºi la restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor
  Kozsok‡r G‡bor        Ñ  judecãtor            libertãþi (art. 53 din Constituþie, republicatã). Se motiveazã
  Petre Ninosu         Ñ  judecãtor            cã dispoziþiile criticate nu disting care bunuri pot constitui
  ªerban Viorel Stãnoiu     Ñ  judecãtor            obiectul infracþiunii de abuz de încredere, prima instanþã
  Lucian Stângu         Ñ  judecãtor            apreciind cã aceste prevederi ”nu se aplicã ºi bunurilor
  Ioan Vida           Ñ  judecãtor            mobile corporale cu o valoare intrinsecã patrimonialãÒ ºi cã
  Nicoleta Grigorescu      Ñ  procuror            ”obiectul material al infracþiunii de abuz de încredere nu îl
  Florentina Geangu       Ñ  magistrat-asistent       constituie biletul la ordinÒ, astfel cã acest înscris poate face
                                   obiectul unui litigiu comercial, ºi nu al unei plângeri penale.
  Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate    În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 4, art. 6 alin. 4 ºi
a dispoziþiilor art. 213 din Codul penal ºi ale art. 4, art. 6    ale art. 173 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã
alin. 4 ºi ale art. 173 alin. 1 teza a doua din Codul de       penalã, autoarea excepþiei susþine cã acestea ar fi contrare
procedurã penalã, excepþie ridicatã de Societatea          prevederilor constituþionale referitoare la teritoriu (art. 3 din
Comercialã ”Seba IndustrialÒÑ S.R.L. din Bucureºti în        Constituþie, republicatã), la dreptul la un proces echitabil ºi
Dosarul nr. 10.154/2003 al Tribunalului Cluj Ñ Secþia        la soluþionarea cauzelor într-un termen rezonabil [art. 21
penalã.                               alin. (3) din Constituþie, republicatã], precum ºi celor
  La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura    referitoare la dreptul la apãrare [art. 24 alin. (1) din
de citare a fost legal îndeplinitã.                 Constituþie, republicatã], la dreptul persoanei vãtãmate de o
  Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului       autoritate publicã (art. 52 din Constituþie, republicatã) ºi la
Public pune concluzii de respingere a excepþiei de          restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 213 din Codul penal    [art. 53 alin. (1) din Constituþie, republicatã]. Se motiveazã
ca fiind inadmisibilã, apreciind cã din motivarea excepþiei     cã, la judecata în primã instanþã, autoarei excepþiei nu i-a
rezultã cã autorul este nemulþumit, de fapt, de interpretarea    fost respectat dreptul la apãrare, apãrãtorul acesteia fiind
datã de instanþã acestor prevederi legale. În ceea ce        îndepãrtat din sala de ºedinþã.
priveºte excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor        Tribunalul Cluj Ð Secþia penalã considerã cã excepþia
art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale art. 173 alin. 1 teza a doua din    este neîntemeiatã. Astfel, în ceea ce priveºte art. 213 din
Codul de procedurã penalã, pune concluzii de respingere a      Codul penal, se aratã cã este de competenþa instanþei
acesteia ca neîntemeiatã, apreciind cã textele legale        interpretarea acestui text de lege, respectiv ce bunuri pot
criticate nu contravin prevederilor constituþionale invocate de   constitui obiectul acestei infracþiuni. Cu privire la dispoziþiile
autorul excepþiei.                          art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale art. 173 alin. 1 teza a doua din
             C U R T E A,                Codul de procedurã penalã, instanþa apreciazã cã aceste
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine        dispoziþii nu încalcã dreptul la apãrare al pãrþilor, acestea
urmãtoarele:                             având posibilitatea sã îºi angajeze apãrãtori în tot cursul
  Prin Încheierea din 28 ianuarie 2004, pronunþatã în       procesului penal, iar limitarea sau restrângerea rolului activ
Dosarul nr. 10.154/2003, Tribunalul Cluj Ñ Secþia penalã a      al instanþei, în condiþiile în care aceasta este obligatã,
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de            conform art. 287 din Codul de procedurã penalã, sã îºi
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 213 din Codul penal    exercite în mod activ atribuþiile în vederea aflãrii adevãrului,
ºi ale art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale art. 173 alin. 1 teza a doua  ar fi nejustificatã ºi inoportunã.
din Codul de procedurã penalã. Excepþia a fost ridicatã de        În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
Societatea Comercialã ”Seba IndustrialÒÑS.R.L. din          nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
Bucureºti, parte vãtãmatã recurentã în dosarul menþionat.      comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
  În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate,         Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
autoarea acesteia susþine, în ceea ce priveºte dispoziþiile     de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
art. 213 din Codul penal, referitoare la infracþiunea de abuz    De asemenea, potrivit dispoziþiilor art. 18 1 din Legea
de încredere, cã acestea sunt contrare prevederilor         nr. 35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004                      5

Avocatul Poporului, cu modificãrile ulterioare, a fost solicitat   deoarece respectivele prevederi nu au incidenþã în cauzã.
punctul de vedere al acestei instituþii.               În concluzie, Avocatul Poporului considerã cã excepþia este
  Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate      neîntemeiatã.
este inadmisibilã în ceea ce priveºte art. 213 din Codul         Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
penal ºi neîntemeiatã în privinþa art. 4, art. 6 alin. 4 ºi      comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de
art. 173 alin. 2 din Codul de procedurã penalã. În          neconstituþionalitate ridicatã.
motivarea acestei opinii se aratã, cu referire la dispoziþiile                 C U R T E A,
art. 213 din Codul penal, cã ceea ce reclamã autorul         examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
excepþiei este presupusa eroare de interpretare ºi aplicare      Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
a acestei norme de incriminare de cãtre instanþa de          judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
judecatã, care a statuat cã art. 213 din Codul penal nu se      legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
aplicã ”bunurilor mobile corporale cu o valoare intrinsecã      ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
patrimonialãÒ. Or, sub acest aspect, excepþia este            Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
inadmisibilã, întrucât, potrivit dispoziþiilor art. 2 alin. (3) din  competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã nu       Constituþie, republicatã, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale
se poate pronunþa asupra modului de interpretare ºi          art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã
aplicare a legii. În ceea ce priveºte neconstituþionalitatea     soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
art. 4, art. 6 alin. 4 ºi art. 173 alin. 2 din Codul de          Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 213 din
procedurã penalã, Guvernul apreciazã cã excepþia este         Codul penal ºi ale art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale art. 173
neîntemeiatã, arãtând cã dreptul la apãrare nu este un        alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã penalã, având
drept absolut, ci un drept procesual care, alãturi de alte      urmãtorul cuprins:
drepturi procesuale garantate de Constituþie, poate fi          Ñ Art. 213 din Codul penal: ”Însuºirea unui bun mobil al
exercitat numai în condiþiile legii. Mãsura îndepãrtãrii din     altuia, deþinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe
sala de ºedinþã a apãrãtorului pãrþii, la care face referire     nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseºte cu închisoare
autoarea excepþiei, ca urmare a sãvârºirii de cãtre acesta      de la 3 luni la 4 ani sau cu amendã.
a unei abateri judiciare, este proporþionalã cu situaþia care       Dacã bunul este proprietate privatã, cu excepþia cazului
a determinat-o ºi nu aduce atingere existenþei dreptului la      când acesta este în întregime sau în parte al statului, acþiunea
apãrare, câtã vreme partea se aflã în continuare în sala       penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã a persoanei
de ºedinþã, exercitându-ºi drepturile procesuale, iar         vãtãmate. Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.Ò;
apãrãtorul acesteia are posibilitatea exercitãrii apãrãrii la       Ñ Art. 4 din Codul de procedurã penalã: ”Organele de
ºedinþa de judecatã care urmeazã ori prin depunerea de        urmãrire penalã ºi instanþele de judecatã sunt obligate sã aibã
concluzii scrise.                           rol activ în desfãºurarea procesului penal.Ò;
  Avocatul Poporului considerã cã excepþia de              Ñ Art. 6 alin. 4 din Codul de procedurã penalã: ”Orice
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 213 din Codul penal,    parte are dreptul sã fie asistatã de apãrãtor în tot cursul
faþã de dispoziþiile art. 52 din Constituþie, republicatã, este    procesului penal.Ò;
neîntemeiatã, întrucât susþinerile autoarei excepþiei se         Ñ Art. 173 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã
referã la modul de interpretare ºi aplicare a dispoziþiilor      penalã: ”Apãrãtorul pãrþii vãtãmate, al pãrþii civile ºi al pãrþii
legale criticate. Referitor la pretinsa neconstituþionalitate a    responsabile civilmente [...] poate formula cereri ºi depune
art. 4 din Codul de procedurã penalã faþã de prevederile       memorii.Ò
art. 24 alin. (1) din Constituþie, republicatã, se apreciazã cã      Autoarea excepþiei susþine cã dispoziþiile art. 213 din
aceasta nu poate fi susþinutã, întrucât înfãptuirea justiþiei nu   Codul penal contravin prevederilor constituþionale cuprinse
este posibilã fãrã cunoaºterea situaþiei de fapt reale, iar      în art. 3, 52 ºi 53, iar în ceea ce priveºte dispoziþiile
aceastã cunoaºtere nu poate exista decât dacã instanþa de       art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale art. 173 alin. 1 teza a doua din
judecatã are rol activ. Cât priveºte critica de            Codul de procedurã penalã, susþine cã acestea ar fi
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 ºi art. 173 alin. 1   contrare prevederilor constituþionale cuprinse în art. 3,
teza a doua din Codul de procedurã penalã, faþã de          art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 52 ºi în art. 53
prevederile art. 21 alin. (3) ºi art. 24 alin. (1) din        alin. (1), care au urmãtoarea redactare:
Constituþie, republicatã, se menþioneazã cã aceasta este         Ñ Art. 3: ”(1) Teritoriul României este inalienabil.
neîntemeiatã, întrucât textele criticate nu opresc pãrþile        (2) Frontierele þãrii sunt consfinþite prin lege organicã, cu
interesate de a se prevala de toate garanþiile procesuale       respectarea principiilor ºi a celorlalte norme general admise ale
care condiþioneazã desfãºurarea unui proces echitabil, ci       dreptului internaþional.
garanteazã tocmai dreptul la apãrare al învinuitului,           (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în
inculpatului ºi al celorlalte pãrþi în tot cursul procesului     comune, oraºe ºi judeþe. În condiþiile legii, unele oraºe sunt
penal. Criticile formulate de autorul excepþiei, în raport cu     declarate municipii.
prevederile art. 3, 52 ºi 53 din Constituþie, republicatã, sunt      (4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strãmutate sau
apreciate de Avocatul Poporului ca fiind neîntemeiate,        colonizate populaþii strãine.Ò;
  6              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004

  Ñ Art. 21 alin. (3): ”Pãrþile au dreptul la un proces        României sau cea a dreptului persoanei vãtãmate de o
echitabil ºi la soluþionarea cauzelor într-un termen rezonabil.Ò;    autoritate publicã. De asemenea, textul criticat nu restrânge
  Ñ Art. 24 alin. (1): ”Dreptul la apãrare este garantat.Ò;      exerciþiul vreunui drept ori al vreunei libertãþi, ci, dimpotrivã,
  Ñ Art. 52: ”(1) Persoana vãtãmatã într-un drept al sãu ori     asigurã exercitarea deplinã a dreptului de proprietate prin
într-un interes legitim, de o autoritate publicã, printr-un act     incriminarea comportãrii incorecte, abuzive ºi pãgubitoare a
administrativ sau prin nesoluþionarea în termenul legal a unei     celui care deþine un bun ce i-a fost încredinþat de altul
cereri, este îndreptãþitã sã obþinã recunoaºterea dreptului       pentru a-l pãstra sau pentru a-i da o anumitã întrebuinþare
pretins sau a interesului legitim, anularea actului ºi repararea    ºi care, în dispreþul încrederii ce i s-a acordat, trece acel
pagubei.                                bun în propria stãpânire.
  (2) Condiþiile ºi limitele exercitãþii acestui drept se stabilesc    II. Nu poate fi primitã nici critica de neconstituþionalitate
prin lege organicã.                           a dispoziþiilor art. 4, art. 6 alin. 4 ºi ale art. 173 alin. 1
  (3) Statul rãspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate     teza a doua din Codul de procedurã penalã în raport de
prin erorile judiciare. Rãspunderea statului este stabilitã în     prevederile constituþionale cuprinse în art. 21 alin. (3) ºi în
condiþiile legii ºi nu înlãturã rãspunderea magistraþilor care     art. 24 alin. (1), întrucât aceste norme nu opresc pãrþile
ºi-au exercitat funcþia cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã.Ò;     interesate de a se adresa instanþelor judecãtoreºti, de a fi
  Ñ Art. 53: ”(1) Exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi   apãrate ºi de a se prevala de toate garanþiile procesuale
poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,       care condiþioneazã, într-o societate democraticã,
dupã caz, pentru: apãrarea securitãþii naþionale, a ordinii, a     desfãºurarea unui proces echitabil.
sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a libertãþilor      Contrar celor susþinute de autoarea excepþiei Ñ care
cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea        criticã de fapt mãsura îndepãrtãrii din sala de ºedinþã a
consecinþelor unei calamitãþi naturale, ale unui dezastru ori ale    apãrãtorului sãu, mãsurã cu privire la care pretinde cã ar
unui sinistru deosebit de grav.                     încãlca dreptul de apãrare Ñ, textele legale criticate
  (2) Restrângerea poate fi dispusã numai dacã este          garanteazã dreptul la apãrare prin reglementarea dreptului
necesarã într-o societate democraticã. Mãsura trebuie sã fie      pãrþilor în proces de a fi asistate de apãrãtor în tot cursul
proporþionalã cu situaþia care a determinat-o, sã fie aplicatã în    procesului penal (art. 6 alin. 4 din Codul de procedurã
mod nediscriminatoriu ºi fãrã a aduce atingere existenþei        penalã), respectiv a dreptului apãrãtorului pãrþii de a
dreptului sau a libertãþii.Ò                      formula cereri ºi a depune memorii (art. 173 alin. 1 teza a doua
  Analizând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,        din Codul de procedurã penalã). În ceea ce priveºte rolul
Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi urmeazã         activ al instanþelor judecãtoreºti (art. 4 din Codul de
sã o respingã pentru urmãtoarele considerente:             procedurã penalã), acesta este indispensabil înfãptuirii
  I. În ceea ce priveºte invocarea, în susþinerea criticii de     justiþiei în mod echitabil, în concordanþã cu prevederile
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 213 din Codul penal,     constituþionale invocate, cunoaºterea situaþiei de fapt reale
a prevederilor constituþionale cuprinse în art. 3 (referitoare     deduse judecãþii presupunând un demers activ atât din
la teritoriul României), art. 52 (referitoare la dreptul        partea organelor de urmãrire penalã, cât ºi a instanþelor
persoanei vãtãmate de o autoritate publicã) ºi în art. 53        judecãtoreºti.
(referitoare la restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al       Referitor la critica aceloraºi texte legale, în raport de
unor libertãþi), Curtea constatã cã acestea sunt nerelevante,      dispoziþiile constituþionale ale art. 3, 52 ºi 53, aceasta nu
întrucât nu au nici o legãturã cu textul criticat. Dispoziþiile     poate fi primitã, întrucât aceste prevederi constituþionale nu
art. 213 nu pun în discuþie în vreun fel problema teritoriului     au incidenþã în cauzã.
     Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum
ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
                                CURTEA

                               În numele legii
                                D E C I D E:

     Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 213 din Codul penal ºi ale art. 4, art. 6 alin. (4) ºi
ale art. 173 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Seba
IndustrialÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 10.154/2003 al Tribunalului Cluj Ñ Secþia penalã.
     Definitivã ºi obligatorie.
     Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 mai 2004.
     PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
         prof. univ. dr. NICOLAE POPA
                                               Magistrat-asistent,
                                               Florentina Geangu
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004                   7

 ACTE       ALE      ORGANELOR               DE    SPECIALITATE
 ALE      ADMINISTRAÞIEI                   PUBLICE           CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ªI FAMILIEI
AUTORITATEA NAÞIONALÃ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP


                          ORDIN
       privind stabilirea Criteriilor pe baza cãrora se efectueazã selecþia proiectelor
            în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu handicap

     Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Normele metodologice privind finanþarea proiectelor în domeniul
protecþiei speciale a persoanelor cu handicap ºi administrarea unitãþilor finanþate în comun de Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap ºi organizaþiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de
activitate protecþia specialã a persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 696/2001,
     în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 239/2003, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,

    preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap emite urmãtorul ordin:
  Art. 1. Ñ Se aprobã Criteriile pe baza cãrora se       Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru
efectueazã selecþia proiectelor în domeniul protecþiei      Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea
speciale a persoanelor cu handicap, prevãzute în anexa      Criteriilor pe baza cãrora se efectueazã selecþia proiectelor
care face parte integrantã din prezentul ordin.          în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu handicap,
  Art. 2. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul Autoritãþii  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140
Naþionale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la        din 22 februarie 2002, precum ºi Ordinul preºedintelui
îndeplinire prevederile prezentului ordin.            Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap
  Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin   nr. 325/2003 pentru modificarea ºi completarea anexei la
se abrogã Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de   Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru
Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind      Persoanele cu Handicap nr. 313/2001 privind stabilirea
stabilirea Criteriilor pe baza cãrora se efectueazã selecþia   Criteriilor pe baza cãrora se efectueazã selecþia proiectelor
proiectelor în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu   în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu handicap,
handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740
nr. 786 din 12 decembrie 2001, Ordinul secretarului de stat    din 22 octombrie 2003.
al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap       Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
nr. 18/2002 pentru modificarea ºi completarea anexei la      Oficial al României, Partea I.
               Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap,
                         Florian Valeriu Sãlãjeanu

    Bucureºti, 13 mai 2004.
    Nr. 73.
8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
                                                       ANEXÃ*)
                         CRITERIILE
  pe baza cãrora se efectueazã selecþia proiectelor în domeniul protecþiei speciale a persoanelor cu handicap
   *) Anexa este reprodusã în facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  9
10  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  11
12  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  13
14  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  15
16  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  17
18  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  19
20  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  21
22  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  23
24  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  25
26  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  27
28  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  29
30  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 520/9.VI.2004  31
                                  P R E Þ U R I L E
                         publicaþiilor legislative pentru anul 2004
                             Ñ pe suport tradiþional Ñ
                                        Valoarea                    Valoarea
 Nr.                                     abonamentului               abonamentului trimestrial
 crt.       Denumirea publicaþiei                     anual                    Ñ lei Ñ
                                        Ñ lei Ñ        Trim. I     Trim. II     Trim. III    Trim. IV

 1.  Monitorul Oficial, Partea I, în limba  românã             9.875.000      2.468.750     2.715.750     2.987.500   3.286.000
 2.  Monitorul Oficial, Partea I, în limba  românã,            1.780.000         Ñ         Ñ         Ñ       Ñ
    numere bis*)
 3.  Monitorul Oficial, Partea I, în limba  maghiarã            7.900.000      1.975.000    1.975.000     1.975.000   1.975.000
 4.  Monitorul Oficial, Partea a II-a                   12.500.000      3.125.000    3.125.000     3.125.000   3.125.000
 5.  Monitorul Oficial, Partea a III-a                   2.530.000       632.500     632.500      632.500    632.500
 6.  Monitorul Oficial, Partea a IV-a                   10.680.000      2.670.000    2.670.000     2.670.000   2.670.000
 7.  Monitorul Oficial, Partea a VI-a                    9.850.000      2.462.500    2.462.500     2.462.500   2.462.500
 8.  Colecþia Legislaþia României                      2.500.000       625.000     687.500      756.500    832.500
 9.  Colecþia de hotãrâri ale Guvernului   ºi alte            4.150.000      1.038.000    1.141.500     1.255.500   1.381.500
    acte normative
10.   Repertoriul actelor normative                      625.000          Ñ         Ñ          Ñ      Ñ
11.   Decizii ale Curþii Constituþionale                    470.000          Ñ         Ñ          Ñ      Ñ
12.   Ediþii trilingve                            2.500.000          Ñ         Ñ          Ñ      Ñ

      **) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

   Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
   Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
   x COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
   x RODIPET Ñ S.A.                  Ñ prin toate filialele
   x INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.            Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
                              (telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
   x PRESS EXPRES Ñ S.R.L.              Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
                              (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
   x M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.            Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
                              (telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
   x INFO EUROTRADING Ñ S.A.             Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
                              (telefon/fax: 212.73.54)
   x ACTA LEGIS Ñ S.R.L.               Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
                              (telefon/fax: 411.91.79)
   x CURIER PRESS Ñ S.A.               Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
                              (telefon/fax: 0268/47.05.96)
   x MIMPEX Ñ S.R.L.                 Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
                              (telefon/fax: 0254/71.92.43)
   x CALLIOPE Ñ S.R.L.                Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
                              (telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
   x ASTOR-MED Ñ S.R.L.                Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
                              (telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

          Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
                   cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
                   ºi nr. 5069427282 Direcþia de Trezorerie ºi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureºti
                   (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
          Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
                   bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
          Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
                   E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520/9.VI.2004 conþine 32 de pagini.           Preþul de vânzare 31.000 lei        ISSN 1453Ñ4495

								
To top