mof7_2009_0046

Document Sample
mof7_2009_0046 Powered By Docstoc
					                          PARTEA A VII-A
Anul 177 (V) — Nr. 46       PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                Marți, 8 decembrie 2009     P U B L I C A Ț I I A L E S O C I E T Ă Ț I L O R C O O P E R AT I V E
 CONSUMCOOP ROMÂNI SOCIETATE COOPERATIVĂ               Judecătorul delegat, constatând faptul că formalitățile
      Români, județul Neamț                 legale pentru înscrierea cererii nu au fost îndeplinite, în
                                  temeiul Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
             ROMÂNIA                 completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
                                  funcționarea cooperației, precum și ale art. 22, alin. 4, din
          TRIBUNALUL NEAMȚ                Ordinul nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor
                                  metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului,
       DOSAR NR. 47973 din 16.10.2008            de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor,
                                  urmează a respinge cererea.
      ÎNCHEIEREA NR. 7833 din 27.10.2009           Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
                                    Respinge cererea de înscriere mențiuni a firmei
      Ședința publică din data de 27.10.2009         CONSUMCOOP ROMÂNI SOCIETATE COOPERATIVĂ,
  Judecător delegat                        C27/22/2005, înregistrată la O.R.C. Neamț sub nr. 47973 din
  la Oficiul Registrului                     16.10.2009, așa cum a fost formulată.
  Comerțului de pe lângă                       Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul Oficial
  Tribunalul Neamț       - Cristinel Dumitresa       al României, Partea a VII-a.
  Referent           - Maria Barna             Executorie.
  Pe rol soluționarea cererii de înregistrare mențiuni a firmei    Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6
CONSUMCOOP ROMÂNI SOCIETATE COOPERATIVĂ,              din Legea nr. 26/1990, republicată și modificată.
C27/22/2005, înregistrată la O.R.C. Neamț sub nr. 47973 din       (1/1.400.613)
16.10.2009, formulată de către doamna Irimia Dorina, cu
domiciliul în sat Români, comuna Români.                  Societatea Cooperativă Meșteșugărească
  Procedura legal îndeplinită.                             ATCOM SCM
  Constată lipsa părților.                              Craiova, județul Dolj
  S-a făcut referatul cauzei de către referent, după care:
              INSTANȚA
  Analizând actele depuse la dosar, constată că prin                    ACT ADIȚIONAL
încheierea judecătorului delegat din data de 20.10.2009 s-a     la actul constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești
acordat termen de judecată pentru studiu dosar pentru data       ATCOM SCM Craiova, aprobat în adunarea generală
de 27.10.2009.                                 extraordinară din data de 2.11.2009
  Instanța consideră că hotărârea prin care s-a dispus
respingerea înscrierii de noi membrii cooperatori și majorarea     Art. 53 din statutul parte integrantă a actului constitutiv
capitalului social prin emitere de noi părți sociale, nu conduce  al Societății Cooperative Meșteșugărești ATCOM SCM
la concluzia că a fost admisă implicit înscrierea de noi      Craiova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
membrii cooperatori și majorarea capitalului social din      nr. C16/28/2005 se modifică și se completează începând cu
moment ce nu s-a prevăzut expres în dispoziția sentinței      2.11.2009 după cum urmează:
faptul că instanța autorizează înscrierea de noi membri        Art. 53(1) Orice înstrăinare sau transmitere a folosinței
cooperatori și majorarea capitalului social.            imobilizărilor corporale, care sunt proprietatea societății
  Judecătorul apreciază că se impune o nouă convocare a      cooperative, se poate realiza numai cu plată, cu aprobarea
adunării generale extraordinare în care să fie rediscutate și   adunării generale. Orice înstrăinare sau transmitere a
soluționate propunerile privind cooptarea de noi membri și     folosinței, cu orice titlu, făcută cu încălcarea acestor
majorarea capitalului social.                   prevederi, este nulă de drept.
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

  (2) Excepție de la prevederile alin. 1 o face cedarea      seria DX nr. 520292, CNP 1531211163201, născut la data de
veniturilor obținute din închirierea spațiilor care nu sunt     11.12.1953 în loc. Segarcea, județul Dolj, cu domiciliul în
folosite în mod direct de către ATCOM SCM Craiova către       Craiova, str. Emil Girleanu, bl. 52A, sc. 1, ap. 8 - membru, dl
UJCM Dolj sub forma de cotizație pentru realizarea scopului     Badea Dorinel, cetățean român, posesor al CI seria DX nr.
pentru care s-a constituit, urmare a faptului că tot patrimoniul   176475, CNP 1690910163268, născut la data de 10.09.1969
uniunii județele a rămas la societatea constituită prin       în com. Cruset, județul Gorj, cu domiciliul în loc. Izvoru Rece
reorganizare potrivit Legii nr. 1/2005.               (municipiul Craiova) nr. 122, județul Dolj - membru.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul       Art. 13. Aprobă alegerea pt. un mandat de 3 exerciții
constitutiv al Societății Cooperative Meșteșugărești ATCOM
SCM Craiova, adoptat în adunarea generală din data de        financiare a cenzorului în persoana dnei Roman Maria,
21.10.2005, actualizat la data de 2.11.2009.             cetățean român, născută la data de 22.10.1954 în București,
  Prezentul act adițional va fi depus prin împuternicit      cu domiciliul în Craiova, str. Gh. Țițeica nr. 3, bl. C29, sc. 1,
Barbulescu Maria-Magdalena la Oficiul Registrului          ap. 7, posesoare a C.I. seria DX nr. 220652, eliberată de
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.               Poliția Craiova la data de 30.11.2002, CNP 2541022163261
                                   și a supleantului dl Sucea Marin, cetățean român, născut la
   (2/1.403.187)                          data de 8.05.1956 în com. Bucovat, cu domiciliul în com.
                 *                  Bucovat, jud. Dolj, posesor al CI seria DX nr. 172282,
                                   eliberată de Poliția Craiova la data de 14.02.2002, CNP
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            1560508163250.
     AUTOMOBIL SERVICE SCM CRAIOVA                  Art. 14. Aprobă alegerea dlui Dobre Nicolae în calitate de
          Craiova, județul Dolj               reprezentant cu probleme sociale pt. un mandat de 4 ani.
                                     Art. 15. Împuternicește pe să reprezinte societatea în
           HOTĂRÂREA NR. 2
                                   raporturile cu persoanele fizice și juridice, cu unitățile
           din data de 5.11.2009              bancare, notariale, cu unitățile administrației financiare, cu
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative       instituțiile statului centrale și locale și să semneze toate
Meșteșugărești AUTOMOBIL SERVICE SCM Craiova,            documentele necesare în raport cu aceste instituții, să
întrunită în data de 5.11.2009, analizând problemele înscrise    semneze în numele societății contractele de închiriere,
pe ordinea de zi și în urma discuțiilor purtate,           precum și toate documentele necesare bunei funcționări a
  HOTĂRĂȘTE:                            acesteia și să reprezinte lunar societatea la ședințele
  Art. 1. Aprobă raportul privind activitatea economico-      Comitetului Director al UJCM Dolj cu o indemnizație de 20 %
socială desfășurată de Consiliul de Administrație de la       din salariul președintelui.
alegerile precedente și până în prezent.                 Art. 16. Adunarea generală împuternicește pe președinte
  Art. 2. Aprobă contul de profit și pierderi și propunerile    să semneze hotărârea adunării generale în numele acesteia.
privind repartizarea profitului net.                   Art. 17. Adunarea generală împuternicește pe d-ra
  Art. 3. Aprobă raportul cenzorului.               Barbulescu Maria-Magdalena să depună la Oficiul Registrului
  Art. 4. Aprobă situațiile economico-financiare anuale și     Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj hotărârea adunării
repartizarea profitului net.                     generale în vederea publicării la Monitorul Oficial, Partea
  Art. 5. Aprobă raportul privind realizarea B.V.C.-ului.     a VII-a.
  Art. 6. Aprobă raportul privind modul de îndeplinire de
către administratori a obligațiilor ce le-au potrivit contractelor    (3/1.403.188)
de administrare și criteriilor de performanță stabilite și                      *
descărcarea de gestiune a acestora.
  Art. 7. Aprobă raportul Consiliului Social.
  Art. 8. Aprobă programul economico-social anual de            Societatea Cooperativă Meșteșugărească
dezvoltare și modernizare, a planului de investiții și a                 ATCOM BRAILA
programului de selecționare, pregătire și perfecționare a                  Brăila
personalului.
  Art. 9. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual.                 ACT ADIȚIONAL
  Art. 10. Aprobă criteriile de performanță ce se stabilesc
administratorilor și se prevăd în anexele contractelor de        Prin prezentul act adițional se fac următoarele modificări
administrare ale acestora.                      la actul constitutiv al SCM ATCOM Brăila:
  Art. 11. Aprobă hotărârea referitoare la clauzele generale      - retragerea d-nei Zăpodeanu Maria din funcția de
privind raporturile de muncă și sistemul de salarizare anexă     administrator unic începând cu data de 1.09.2009;
a acestuia.
  Art. 12. Aprobă componența numerică și nominală a          - alegerea d-nei Fătu Georgeta Maria în funcția de
Consiliului de administrație de 5 membri pe un mandat de 4      administrator unic conform Hotărârii nr. 2 din 31.08.2009 a
ani și a președintelui societății cooperative după cum        adunării generale extraordinare a SCM ATCOM Brăila
urmează: dl. Greere Aurel, cetățean român, posesor al CI       începând cu 1.09.2009;
seria DX nr. 013078, CNP 1541130163220, născut la data de        - retragerea d-nei Gheorghiță Didina din funcția de cenzor
30.11.1954 în com. Castranova, județul Dolj, cu domiciliul în    supleant;
Craiova, str. Sg. Dimitrie Radovici, bl. 71, sc. 1, ap. 8 -       - modificarea art. 41(1) - diminuarea capitalului social de
Președinte al societății și președinte al Consiliului de       la 6970 lei cât a fost la înființare la suma de 5780 lei ca
Administrație, dl Calusaru Nicolae, cetățean român, posesor
al CI seria DX nr. 327768, CNP 1541-00-2163201, născut la      urmare a retragerii părților sociale a doi membri fondatori,
data de 2.10.1954 în sat Padea, com. Dranic, județul Dolj, cu    Zăpodeanu Maria și Hornet Ionel, care s-au retras din SCM
domiciliul în Craiova, bulevardul Dacia nr. 81, bl. U9, sc. B,    ATCOM Brăila.
et. 4, ap. 10 - membru, dl. Daogaru Radu, cetățean român,        Prezentul act constitutiv face parte integrantă din actul
posesor al CI seria DX nr. 155197, CNP 1571226163190,        constitutiv de înființare a SCM ATCOM Brăila.
născut la data de 26.12.1954 în com. Pielesti, județul Dolj, cu
domiciliul în Craiova, str. Maramureș, bl. J49, sc. 1, et. 1, ap.    (4/1.403.630)
4 - membru, dl Chirita Viorel, cetățean român, posesor al CI                     *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009                  3

       CONSUMCOOP ROMAN MUSAT                   4. Se numesc în funcția de membri ai consiliului de
        SOCIETATE COOPERATIVĂ                 administrație:
         Roman, județul Neamț                  - Rădoi Cerasela-Elena     - CNP 2741209040126
                                     - Botezatu Rădița        - CNP 2710408046660
            HOTĂRÂRE                     - Samson Liliana        - CNP 2730105040069
 a adunării generale extraordinare din data de 29.10.2009        - Sandu Elena          - CNP 2591206040046
                                     - Luncanu Ștefan        - CNP 1491227040033
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori       5. Se reconfirmă în funcția de membru al consiliului de
CONSUMCOOP ROMAN MUSAT Societate Cooperativă             administrație d-na Cărpuci Felicia - CNP 2571101040050.
Roman, întrunită în ședință la data de 29.10.2009, în          6. Se reconfirmă pentru o perioadă de 3 (trei) ani
conformitate cu prevederile art. 41 lit. h) și g) din Legea nr.   începând cu data de 30.06.2008 și până la data de
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, luând    30.06.2011 următorii cenzori permanenți:
în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi, în baza        - Anton Vasile   - CNP 1440928040013
Legii nr. 1/2005, hotărăște:                       - Sohodoleanu Gabriela    - CNP 2650825040065
  Art. 1. Aprobă vânzarea prin licitație a următoarelor unități:    - Leonte Maria   - CNP 2530601040020
Magazin Moreni, Magazin Poienile Oancei, Crescătorie           7. Se reconfirmă pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
păsări Roman.                            începând cu data de 30.06.2008, următorii cenzori supleanți
  Art. 2. Din sumele obținute din vânzări se vor moderniza     ai cooperativei:
și dota conform cerințelor normelor europene magazinele și        - Arhip I. Lulușa
barurile în funcțiune.
                                     - Dima I. Mihai
   (5/1.404.111)                            - Enculesei Panaite
                *                     8. Pentru semnarea și depunerea actelor la ORC de pe
                                   lângă Tribunalul Bacău se împuternicește d-l Pascariu Vasile,
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            posesor al C.I. seria XC nr. 476966 eliberată de SCLEP
           SICOMCOOP                    Bacău la data de 06.07.2007.
      Sfântu Gheorghe, județul Covasna
                                      (7/1.404.835)
                                                  *
          HOTĂRÂREA NR. 4
   din 6 noiembrie 2009 a adunării generale ordinare         CLASSIC SOCOM - Societate Cooperativă SLATINA
  Adunarea generală ordinară a cooperatorilor,
  având în vedere prevederile actului constitutiv al societății,          HOTĂRÂREA Nr. 1/04.11.2009
  având în vedere rezultatul votului exprimat de cooperatori,            a adunării generale ordinare
consimțit în procesul-verbal al adunării, hotărăște:
  Art. 1. Pentru perioada mandatului 2009-2013 în funcția        Adunarea generală ordinară de alegeri a societății
de administrator unic a fost ales dl. Bede Francisc.         CLASSIC SOCOM - S.C. SLATINA, convocată în
  Art. 2. Pentru perioada mandatului 2009-2012 în funcția      conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 și prevederile
de cenzor a fost aleasă dna Tankó Magdolna.             statutare, având în vedere:
  Art. 3. Pentru perioada mandatului 2009-2012 în funcția        - competențele prevăzute în statutul propriu și contractul
de cenzor supleant a fost ales dl Iesan Petru.            de societate, hotărăște:
  (6/1.404.149)                            Art. 1. Aprobă alegerea și confirmarea prin vot secret a
                *                   președintelui societății cooperative CLASSIC SOCOM - S.C.
                                   SLATINA pentru un mandat de 4 (patru) ani a d-lui Rusu
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            Aurel
        MUNCĂ ȘI ARTĂ BACĂU                   Art. 2. Aprobă alegerea și confirmarea prin vot secret a
                                   consiliului de administrație format din 3 (trei) membri după
          HOTĂRÂREA Nr. 1618                cum urmează:
                                     - Rusu Aurel - președinte consiliu de administrație
       a adunării generale extraordinare             - Dicu Georgica - membru consiliu de administrație
        a S.C.M. „Muncă și Artă” Bacău              - Corcau Marin - membru consiliu de administrație
           din 30.06.2009                   Art. 3. Aprobă alegerea și confirmarea prin vot secret a
  Adunarea generală extraordinară a S.C.M. „Muncă și        comisiei de cenzori formată dintr-un membru, în persoana
Artă” Bacău, cu sediul social în Bacău, str. Mărășești        d-lui Dorobantu Gheorghe - expert contabil și a unui membru
nr. 14-16, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău     supleant, în persoana d-nei Mateescu Niculina. Durata
sub n r. C04/42/2005 și CUI 948132, întrunită la data de       mandatului este de 3 (trei) ani.
30.06.2009, în urma prezentării și discutării punctelor de pe      Art. 4. Stabilește indemnizația pentru fiecare membru al
ordinea de zi hotărăște:                       consiliului de administrație începând cu 1.12.2009 de 450
  1. Aprobă clauzele contractului de administrare și        RON/lună și pentru cenzori de 200 RON/lună.
criteriilor de performanță pentru administrator.             Art. 5. Aprobă deciziile și hotărârile luate de consiliul de
  2. Se revocă din funcția de membru al consiliului de       administrație de la data anterioarei adunări generale.
administrație:                              Art. 6. Aprobă primirea, retragerea și excluderea de
  - d-na Marangoci Carmen     - CNP 2500113040029       membrii cooperatori, precum și numărul de personal angajat
  - d-l Druțu P. Ioan       - CNP 1471201040013       cu contract de muncă.
  - d-na Fâsan Carmen Mihaiela - CNP 2580412040030           Art. 7. Împuternicește pe doamna Dicu Georgica, contabil
  - d-na Carp Mariana       - CNP 2520903040010       șef, posesor al C.I. seria OT nr. 434416 pentru depunerea
  - d-na Turcu Tereza       - CNP 2481203040051       Hotărârii AGA și documentelor necesare la Oficiul Registrului
  3. Se numește în funcția de președinte al consiliului de
                                   Comerțului.
administrație al S.C.M. „Muncă și Artă” Bacău, d-l Suditu
Mihai - CNP 1400831040013, pe o durată de 4 (patru) ani,          (8/1.405.387)
începând cu data de 30.06.2009.                                   *
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

     CONFEX 25 SOCIETATE COOPERATIVĂ                 ATCOM Societatea Cooperativă Meșteșugărească
        MEȘTEȘUGĂREASCĂ                               SUCEAVA
           Constanța
                                             HOTĂRÂREA Nr. 10
                                               din 8.10.2009
              ROMÂNIA
                                    În conformitate cu dispozițiile art. 40 al. (1) din Legea nr.
                                   1/2005 adunarea generală ordinară, convocată astăzi, data
                                   de mai sus, statutar constituită, hotărăște:
         TRIBUNALUL CONSTANȚA                  Art. 1. Aprobă descărcarea de gestiune a președintelui;
                                    Art. 2. Aprobă realegerea în funcția de președinte a d-nei
          DOSAR NR. 51987/2009               Dominte Veronica;
                                    Art. 3. Aprobă alegerea ca responsabil cu probleme
          ÎNCHEIEREA NR. 37402               sociale a d-rei Rîșca Anca-Dorina.
                                     (10/1.406.637)
  Pronunțată în ședința publică din data de 11.11.2009                       *
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                              COOPERATIVA DE CONSUM CUJMIR
                                           Societate Cooperativă de Gradul I
  Comerțului de pe lângă                                 Cujmir, județul Mehedinți
  Tribunalul Constanța    - Dan Luminița
  Șef serviciu în cadrul                                 HOTĂRÂREA Nr. 2
  Oficiului Registrului
                                     a adunării generale ordinare din 30 octombrie 2009
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Municipiului Constanța  - Nădrag Silvia         Adunarea generală ordinară a membrilor Cooperativei de
                                   Consum de Gradul I din loc. Cujmir-Mh, întrunită în data de
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de       30 oct. 2009, orele 13, la sediul unității, în prezența a
petenta CONFEX 25 SOCIETATE COOPERATIVĂ               15 membri cooperatori, în temeiul prevederilor Legii nr.
MEȘTEȘUGĂREASCĂ, cu sediul ales în Constanța, str. I.L.       1/2005, hotărăște cu majoritate de voturi:
                                    1. Aprobă demisia d-lui Parvanescu Nicolae din funcția de
Caragiale nr. 1A, bl. L26, et. 1, prin care se solicită înscrierea  președinte, membru din consiliul de administrație și
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea CONFEX     excluderea ca membru cooperator.
25 SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ,                2. Se aprobă componența noului consiliu de administrație
cod unic de înregistrare 8258987, număr de ordine în         format din Zaharia Constantin - președinte, Cancea Ionel -
registrul comerțului: C 13/67/2005.                 membru, Sandu Jenica - membru.
                                    3. Se aprobă primirea de noi membri cooperatori: Ciortan
  Procedura legal îndeplinită.                   Maria și Boiangiu Teodora.
  În data de 05.08.2009 s-a depus la dosar declarația din
                                     (11/1.406.837)
05.08.2009.                                            *
  În data de 05.11.2009 s-au depus înscrisuri conform
adresei nr. R25051/05.11.2009.                      SOCIETATE COOPERATIVA DUNAREA CALARASI,
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242,             Călărași
alin. 2 din Codul de procedură civilă.
JUDECĂTORUL DELEGAT                                        HOTĂRÂREA Nr. 1
  Asupra cererii de față:                                       din 8.04.2009
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 51987 din         a adunării generale ordinare a acționarilor
27.07.2009 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a                       (extras)
mențiunii cu privire la radierea CONFEX 25 SOCIETATE
COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ.                       Adunarea generală a acționarilor din data de 8.04.2009
  În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile        hotărăște:
                                      .......................................................................................
menționate în opisul inclus în cererea de radiere, pe baza        Adunarea generală hotărăște revocarea domnului Enciu
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite      Nicolae din funcția de membru al consiliului de administrație
cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr.      al Soc. Coop. DUNAREA Călărași și înlocuirea acestuia cu d-
26/1990, republicată, cu modificările și completările        na Vasile Violeta Carmen, cetățean român, domiciliat în
ulterioare, urmează a admite cererea.                județul Călărași, loc. Oltenița, str. I.H. Rădulescu nr. 60, bl. Z
                                   17, sc. A, ap. 8, născută la 27.11.1955 în loc. Oltenița,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:           posesor al C.I. seria KL nr. 239009, eliberată de Pol. Oltenița
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și      la 07.12.2007, CNP 2551127511660, membru cooperatoare
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei   la Soc. Coop. DUNAREA Oltenița - pe o perioadă de 4 ani.
CONFEX      25    SOCIETATE      COOPERATIVĂ         ........................................................................................
MEȘTEȘUGĂREASCĂ, cu datele de identificare mai sus            (12/1.408.931)
menționate.                                                    *
  Motivul radierii este dizolvare.
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul Oficial               ARTA POPULARĂ
                                         Societate Cooperativă Meșteșugărească
al României, Partea a IV-a.                              Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
  Executorie.
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6             HOTĂRÂREA NR. 16
din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și
                                              din 12.11.2009
completările ulterioare.
  Pronunțată în ședință publică.                   Adunarea generală ordinară a societății ARTA
                                   POPULARĂ - Societate Cooperativă Meșteșugărească Rm.
  (9/1.405.599)                          Vâlcea, legal constituită la prima convocare, azi, data de
                *                  12.11.2009, în baza prevederilor art. 19, al. 2 din statutul
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009                  5

societății, la sediul social al societății cooperative din Rm.     Șef serviciu la Oficiul
Vâlcea, str. General Magheru nr. 8, bloc S1, în baza          Registrului Comerțului
procesului verbal al adunării generale ordinare din           de pe lângă Tribunalul
29.04.2009, hotărăște:                         Constanța          - Nădrag Silvia
  Art. 1. - Se aprobă raportul administratorilor pentru
activitatea desfășurată în perioada 1.01 - 30.10.2009.          În baza cererii nr. 70581 din data de 10.11.2009 și a
  Art. 2 (1) - Se aprobă BVC pentru anul 2010 așa cum a      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
fost prezentat în proiect.                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a
  (2) - Se aprobă următorii indicatori de performanță pentru    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
anul 2010.                              următoarele date:
  Cifra de afaceri 470.000 lei, profitul brut 50.000 lei,       - fondatori: 1. FEMI SUAT I.F.; 2. GOBEAJĂ PREST SRL;
numărul de personal 10, capitalul propriu 1.800.000 lei.       3. CEREAGRO SENA SRL; 4. CORADO TRADING SRL; 5.
  (3) - Se aprobă următorii indici de corecție a indicatorilor   DRAGU DUMITRU P.F.A.; 6. CHIVU A. ION I.F.; 7.
de performanță de la aliniatul precedent: cifra de afaceri cu    GHERĂESCU F. GHEORGHE P.F.A.; 8. AMO AGROSERV
0.25, profitul brut cu 0.25, numărul de personal cu 0.25 și     SRL; 9. AGRO FACTORY SRL; 10. IRIMIA CONSTANTIN
capitalul propriu cu 0.25.                      DUMITRU PFA; 11. IRIMIA GH. IONUȚ PFA; 12. SC
  (4) - Cenzorul societății va întocmi semestrial după       AGROBEBA NISTORESTI SRL;
întocmirea și depunerea situațiilor financiare la Administrația     - administratori persoane fizice:
Finanțelor Publice Rm. Vâlcea, un raport privind realizarea       1. Femi Suat, cod numeric personal 1691110132821,
acestor indicatori, a cauzelor care au condus la           domiciliat în localitatea Amzacea, județul Constanța, durata
nerealizarea/depășirea acestora, precum și a măsurilor ce se     mandatului 4 ani, începând cu data de 18.11.2009;
impun.                                  2. Abduraman Altan, cod numeric personal
  (5) - Se mandatează consiliul de administrație să ia       1640402131212, domiciliat în Constanța, str. Mircea cel
măsurile tehnico-economice pentru realizarea profitului net     Bătrân nr. 181, bl. MSX, sc. A, ap. 9, județul Constanța,
de 50.000 lei.                            durata mandatului 4 ani, începând cu data de 18.11.2009;
  Art. 3 (1) - După publicarea prezentei hotărâri, consiliul de    3. Belu Ion, cod numeric personal 1560107131215,
administrație va emite o decizie prin care se vor repartiza     domiciliat în localitatea Eforie Nord, str. Rubin nr. 8, jud.
indicatorii de la art. 2(2) pe centre de profit și trimestre.    Constanța, durata mandatului 4 ani, începând cu data de
  (2) - Mandatează consiliul de administrație să urmărească    18.11.2009;
lunar execuția BVC.
  Art. 4 (1) - Se aprobă Programul economico-social de         - denumire: RECOLTA MARE COOPERATIVĂ
dezvoltare și modernizare a societății pentru anul 2010.       AGRICOLĂ;
  (2) - Se mandatează consiliul de administrație pentru a       - forma și gradul societății cooperative: cooperativă
lua măsurile ce se impun pentru realizarea programului de la     agricolă de servicii; gradul;
aliniatul precedent.                           - sediul social: municipiul Constanța, str. Oituz nr. 14, et.
  Art. 5 (1) - Se aprobă Sistemul de salarizare pentru anul    P;
2010 cu aplicabilitate de la 1.01.2010.                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -
  (2) - Se mandatează consiliul de administrație să ia toate    cultivarea plantelor nepermanente;
măsurile tehnico-economice de respectare întocmai a           - activitate principală: cod CAEN 0111 - cultivarea
sistemului de salarizare.                      cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a
  (3) Se mandatează consiliul de administrație să utilizeze    plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
și personal cu contract individual de muncă funcție de          - capitalul social subscris: 12.000,00 RON, vărsat integral;
necesitățile activității de exploatare.                 - durata de funcționare: nelimitată;
  Art. 6 - Se mandatează domnul ec. Cocos Vasile -           - cod unic de înregistrare: 26235353/19.11.2009;
președintele societății și al consiliului de administrație, născut    - numărul de ordine în registrul comerțului:
la data de 21.01.1953 în comuna Vladesti, județul Vâlcea, cu     C13/9/18.11.2009.
domiciliul în Rm. Vâlcea, str. Gen. Magheru nr. 8, bloc S1, sc.      (14/1.409.823)
C, ap. 16, posesor al C.I. seria VX nr. 277859 eliberată la                      *
data de 20.03.2007 de Poliția Rm. Vâlcea, cu CNP
1530121384187, să procedeze la înregistrarea prezentei
hotărâri și la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea în             Cooperativa de Consum Codăești
conformitate cu prevederile statutului societății și a Legii nr.         Societate Cooperativă de Gradul 1
1/2005 - Legea de organizare a cooperației.                    comuna Codăești, județul Vaslui
   (13/1.409.557)                                    HOTĂRÂREA NR. 4
                 *
                                     Adunarea generală extraordinară a Cooperativei de
    RECOLTA MARE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ               Consum Codăești, societate cooperativă de gradul 1,
          Constanța                    întrunită în ședința din data de 30.10.2009, văzând
                                   prevederile Legii nr. 1/2005, hotărăște:
                                     Art. 1. Se aprobă vânzarea magazinului mixt cu bufet din
              ROMÂNIA                  loc. Mircești, com. Tăcuta, jud. Vaslui.
                                     Art. 2. Se aprobă desființarea punctului de lucru - magazin
                                   alimentar din loc. Codăești, com. Codăești, jud. Vaslui.
         TRIBUNALUL CONSTANȚA                  Art. 3. Se aprobă mandatarea consiliului de administrație
                                   cu îndeplinirea operațiunilor de la art. 1 și art. 2.
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 37907               Art. 4. Se mandatează dl Cihodaru Ovidiu pentru
                                   îndeplinirea formalităților privind înscrierea mențiunilor la
          din 18 noiembrie 2009
                                   O.R.C. Vaslui.
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                        Data: 30.10.2009.
  Comerțului de pe lângă                         (15/1.409.825)
  Tribunalul Constanța    - Dan Luminița                            *
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

       VICTORIA - LUX SCM BÂRLAD                 1. Revocarea din funcția de membru al consiliului de
      Societatea Cooperativă de gradul 1           administrație și de președinte al societății a domnului Crișan
          Bârlad, județul Vaslui              Vasile.
                                    2. Alegerea în funcția de membru în consiliul de
           HOTĂRÂREA NR. 2                administrație și președinte al societății a doamnei Sana
            din 26.10.2009                Dorina pentru un mandat de 4 ani.
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori       3. Revocarea din funcția de membru al consiliului de
de la SCM VICTORIA - LUX Bârlad, legal constituită conform     administrație a următorilor Szabo Ludovic, Lovas Angela și
art. 36 alin. 1 din Legea nr. 1/2005, în urma dezbaterilor     Pop Mirela.
asupra punctelor înscrise la ordinea de zi și a deliberării       4. Alegerea în funcția de membrii ai consiliului de
făcute, hotărăște:                         administrație pentru un mandat de 4 ani a următorilor: Ciocoi
  Art. 1. Aprobă prelungirea mandatului pe o perioadă de 4    Valeria, Ghiurutan Lenuța, Pigoi Elisabeta, Czeiczi Kinga,
ani pentru:                             Sabaceag Andreea și Oros Delia.
  - președinte: ec. Ciobotaru Maricela Cezarina;           5. Contractarea de la Banca Transilvania – Sucursala
  - consiliul de administrație: Balan Gigel, Stan Rodica.     Zalău a unui credit în sumă de 50.000 lei RON, din care
  Art. 2. Aprobă completarea consiliului de administrație     35.000 lei pentru rambursarea liniei de credit angajate la
pentru o perioadă de 4 ani cu 2 membri:               Banca Română pentru Dezvoltare – Sucursala Zalău și
  - Alexandrachi Argentina Violeta                15.000 lei RON pentru activitate curentă, pe o perioadă de 12
  - Ene Viorica                          luni, cu posibilitatea prelungirii la împlinirea acestui termen cu
  Art. 3. Menține ca cenzor pe Mironică Rodica și alege ca    încă 3 ani, conform condițiilor de creditare ale băncii.
supleant pe Dascălu Luminița, pentru o perioadă de 3 ani.        6. Garantarea rambursării creditului cu:
  Art. 4. Împuternicește pe dna Ciobotaru Maricela Cezarina      - garanție constituită prin Fondul Național de Garantare a
- președinte, care se legitimează cu C.I. seria VS nr. 287253,
pentru a depune documentele la Registrul Comerțului.        Creditelor pentru IMM;
  Luată astăzi, 26.10.2009, în adunarea generală a          - garanție reală mobiliară ce se va constitui de către
membrilor cooperatori de la SCM VICTORIA - LUX Bârlad.       societate asupra încasărilor și soldului conturilor curente
                                  deschise la Banca Transilvania, ce se va înscrie la Arhiva
   (16/1.409.826)                        Electronica de Garanții Reale Mobiliare;
                 *                   - 4 bilete la ordin emise de societate, în alb, fără protest
                                  din care 1 bilet la ordin în favoarea Băncii Transilvania și 1
       CONSUMCOOP MEDIESU AURIT                bilet în favoarea Fondului Național de Garantare a Creditelor
       Societate Cooperativă de Gradul I           pentru IMM, avalizate de doamna Sana Dorina, în calitate de
       Medieșu Aurit, județul Satu Mare
                                  președinte al societății, 1 bilet la ordin în favoarea Fondului
           HOTĂRÂREA NR. 1                Național de Garantare a Creditelor pentru IMM și 1 bilet în
                                  favoarea Băncii Transilvania, avalizate de doamna Ciocoi
        din data de 27 octombrie 2009            Valeria, în calitate de contabil-șef al societății.
     a adunării generale ordinare extraordinare          7. Împuternicesc pe doamna Sana Dorina, cu domiciliul în
  Adunarea generală ordinară a membrilor asociați ai       municipiul Zalău, strada Gheorghe Doja, bloc D 48, etaj 3,
Societății Cooperative de Gradul I Consumcoop Medieșu        apartament 12, posesoare a cărții de identitate seria SX nr.
Aurit, întrunită în data de 27 octombrie 2009 în prezența a 27   094410, având cod numeric personal 2550502312961, în
delegați,                              calitate de președinte și pe doamna Ciocoi Valeria, cu
  în temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea și       domiciliul în municipiul Zalău, Strada Băii, numărul 1/A,
funcționarea cooperației, hotărăște cu unanimitate de voturi,    posesor al cărții de identitate de seria SX nr. 067365, având
pentru:                               cod numeric personal 2661016311816, în calitate de contabil
  1. Înstrăinarea imobilului „Cofetărie Medieș Aurit” în urma   șef, pentru a semna, în numele societății, întreaga
evaluării pentru rezolvarea situației cooperativei și        documentație necesară contractării și garantării creditului,
mandatarea consiliului de administrație pentru rezolvarea
evaluării imobilului „Cofetărie Medieș Aurit” în termen de 30    respectiv contractul de credit, contractele de garanție reală
zile.                                mobiliară, biletele de ordin, precum și orice alte înscrisuri
  2. Mandatarea consiliului de administrație să hotărască în   necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
viitor cu privire la unele spații comerciale devenite disponibile    Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 1 octombrie 2009,
sau în imposibilitatea de a funcționa, și anume închirierea lor   la sediul societății în două exemplare originale.
și mandatarea consiliului de administrație pentru rezolvarea       (18/1.411.526)
situației juridice a imobilului „Etaj Magazin Apa”.                          *
  Medieș Aurit, 27.10.2009
   (17/1.411.406)                                     ORTEX
                 *                     Societate Cooperativă Meșteșugărească
                                            Oradea, județul Bihor
             IGIENA
     Societate Cooperativa Meșteșugărească                       HOTĂRÂRE
          Zalău, județul Sălaj
                                       a adunării generale a Societății Cooperative
          HOTĂRÂREA NR. 2                           Meșteșugărești ORTEX
            din 1.10.2009                        din data de 6 octombrie 2009
 a adunării generale ordinare și extraordinare a societății      Adunarea generală a Societății Cooperative Meșteșugărești
  Adunarea generală ordinară și extraordinară a societății     ORTEX SCM Oradea, având nr. de înregistrare la Registrul
IGIENA ZALĂU, valabil și statutar întrunită la data de       Comerțului C 05/61/2005, ținută în conformitate cu
1.10.2009, prin prezența a 49 membri din totalul de 51,       prevederile Legii nr. 1/2005, ținând cont de faptul că sunt
reprezentând 95 % din capitalul societății, în temeiul actului   prezenți 17 cooperatori din totalul de 23, adunarea generală
constitutiv și al Legii nr. 1 din 2005, cu majoritatea voturilor  este statutar constituită, având dreptul de a lua hotărâri în
celor prezenți, hotărăște:                     toate problemele ridicate, hotărăște:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009                        7

  Art. 1. Aprobă – Consiliul de administrație având         Nr.   Cod
următoarea componență, pe o perioadă de 4 ani:            crt.  CAEN
                                             Activitatea        Localitate/adresă
  - Barcsa Gavril    – președinte,
  - Teplánszky Vera   – membru,                  1.  1413  Tricotaje Decebal    Bistrița-Decebal nr. 2
  - Piroska Rodica    – membru,                  2.  9301  Curățătorie chimică   Bistrița-Dornei 14-16
  - Negruț Rozica    – membru,
  - Sferle Aurel     – membru.                  3.  9601  Frizeria 42       Bistrița-Decebal nr. 2
  Art. 2. Aprobă – alegerea doamnei Indrei Viorica în        4.  9601  Frizerie 43       Bistrița-Dornei 20
funcția de cenzor și a doamnei Tătăran Doina ca supleant.
  Art. 3. Aprobă – responsabilul cu probleme sociale în              Frizerie-coafură
                                   5.  9601              Bistrița-Solomon Halita nr. 2
persoana doamnei Simoc Florica.                          47-50
  Art. 4. Aprobă – indemnizația fixă pentru membrii
consiliului de administrație și cenzor.                6.  9601  Coafură-cosmetică 48  Bistrița-Dornei 20
  (19/1.412.420)                          7.  9601  Coafură 57       Bistrița-Grigore Bălan, bl. 7
                *                   8.  9601  Cosmetică 57      Bistrița-Grigore Bălan, bl. 7
                                   9.  9601  Frizeria Sg. Bai    Sg. Bai-Izvoarele nr. 57
  Societatea Cooperativă de Consum de Gradul 1
    CONSUMCOOP SINMIHAIU DE CIMPIE,               10.  9521  Reparații Radio-Tv   Sg. Bai-Izvoarele nr. 57
   Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud                 Magazin cu vânzare
                                   11.  4719  predominantă de     Bistrița-Decebal nr. 2
             HOTĂRÂRE                         produse nealimentare
            din 30.09.2009                       Reproducerea
         a adunării generale ordinare            12.  1820              Bistrița-Crinilor nr. 2
                                          înregistrărilor audio
  Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori din             Reproducerea
cadrul Societății Cooperative de Consum de Gradul 1         13.  1820              Bistrița-Crinilor nr. 2
                                          înregistrărilor video
CONSUMCOOP SINMIHAIU DE CIMPIE, convocată în
condițiile Legii nr. 1/2005 și ale actului constitutiv, cu
respectarea de cvorum și prezență, hotărăște:                   Închirierea și
                                          subînchirierea
  1. Ca urmare a decesului dlui Cătinean Lazăr, CNP        14.  6820              Bistrița-Crinilor nr. 2
                                          bunurilor imobile
1490716060782, alege în funcția de președinte al Consiliului            proprii și închiriate
de Administrație a Societății Cooperative de Consum de
Gradul 1 CONSUMCOOP Sânmihaiu de Câmpie pe dl
Dreptate Florin, CNP 1551107060803, născut la data de          Art. 3. Reducerea capitalului social de la 196.600 la
7.11.1955 în loc. Visuia, domiciliat în loc. Visuia nr. 138, jud.  132.200 RON, a numărului părților sociale de la 1.966 la
Bistrița-Năsăud.                          1.322 și a capitalului minim pentru fiecare membru
  2. Alege în funcția de membru în consiliul de administrație   cooperator de la 1.400 RON la 100 RON, art. 10 al actului
pe dna Bungărdean Ileana, CNP 2610629060791, născută        constitutiv având următorul conținut:
la 29.06.1961 în loc. Sânmihaiu de Câmpie, cu domiciliul în       La data reactualizării actului constitutiv al societății
loc. Sânmihaiu de Câmpie, nr. 229, jud. Bistrița-Năsăud.      cooperative, capitalul social subscris este de 132.200 RON,
  (20/1.412.495)                         împărțit în 1.322 părți sociale în valoare de 100 RON fiecare.
                                    Capitalul social minim pentru fiecare membru cooperator
                *                  este de 100 RON.
                                    Niciunul dintre membrii cooperatori nu depășește
 Societatea Cooperativă Meșteșugărească de Gradul 1         procentul de 20 % din capitalul social.
             UNIREA                     Art. 4. Alegerea cenzorilor societății cooperative, art. 37 al
      Bistrița, județul Bistrița-Năsăud            actului constitutiv având următorul conținut:
                                    Pentru supravegherea gestiunii societății cooperative
           HOTĂRÂREA NR. 3                adunarea generală alege 2 cenzori pentru un mandat de 3
                                  ani, în persoana următorilor:
            din 10.04.2009                 1) Pestesan Marilena Felicia, cenzor titular, cetățean
  Adunarea generală extraordinară a societății cooperative,    român, născut la data de 11.10.1957 în loc. Bistrița, jud.
statutar constituită la data de 10.04.2009, hotărăște:       Bistrița-Năsăud, domiciliată în Bistrița, str. Petre Ispirescu nr.
  Art. 1 – Completarea art. 2 al actului constitutiv cu un nou  2, sc. D, et. 1, ap. 41, jud. Bistrița-Năsăud, cod numeric
alineat cu următorul conținut:                   personal 2571011060786, contabil autorizat;
  2 (2) Dintre membrii cooperatori din anexă, pentru         2) Vaida Maria, cenzor supleant, cetățean român, născut
semnarea actului constitutiv se desemnează următorii        la data de 9.11.1952 în loc. Spermezeu, jud. Bistrița-Năsăud,
membrii cooperatori:                        domiciliat în Bistrița, Intr. Turturelelor, bl. 3, ap. 69, jud.
  - Turbat Vasile     – CNP 1500825060781,          Bistrița-Năsăud, cod numeric personal 2521109060769,
  - Crăciun Victoria   – CNP 2571017060766,          contabil autorizat.
                                    Art. 5. Completarea art. 38 al actului constitutiv cu un nou
  - Bucur Octavia     – CNP 1471108060777,          alineat care va avea următorul conținut:
  - Galut Gabriela    – CNP 2611230060762,            ”În situația în care devine vacant locul de cenzor titular,
  - Boldijar Marinela – CNP 2681213060767.            până la prima adunare generală locul acestuia va fi ocupat
  Art. 2. Desființarea punctelor de lucru: Atelier tricotaje,   de cenzorul supleant.
Str. Dornei nr. 20; Coafură 51, str. Decebal, bl. K1 și         Dacă și mandatul acestuia încetează până la adunarea
Cosmetică–gimnastică întreținere, str. Calea Moldovei nr. 1,    generală, cenzorul va fi numit de consiliul de administrație.
art. 6 al actului constitutiv având următorul conținut:         Art. 6. Completarea art. 40 al actului constitutiv cu
  ”SCM de Gr. 1 Unirea Bistrița are organizate următoarele    sintagma ”se află în raporturi de muncă cu societatea”,
puncte de lucru:”                          articolul având următorul conținut:
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

  ”Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care a           PRESTAREA LUX S.C.M. HUȘI
împlinit 16 ani, varsă capitalul social minim prevăzut în actul         Societate Cooperativă de Gradul 1
constitutiv și se află în raporturi de muncă cu societatea”.              Huși, județul Vaslui
  Art. 7. Realegerea dlui Ifrim Mihail în funcția de director
executiv pentru un mandat de 4 ani.                        HOTĂRÂREA NR. 2/19.10.2009
  Art. 8. Împuternicirea dlui Ifrim Mihail să semneze
contractele de administrare cu membrii consiliului de         Adunarea generală a membrilor cooperatori din cadrul
administrație.                           Societății PRESTAREA LUX S.C.M. Huși, Societate
  Art. 9. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de    Cooperativă de Gradul I, întrunită statutar în data de
administrație la suma de 250 RON pentru anul 2009.         19.10.2009, hotărăște:
  Art. 10. Împuternicirea dnei Galut Gabriela pentru         Art. 1. Prelungirea mandatului președintelui Societății
depunerea și înregistrarea prezentei hotărâri și a actelor     PRESTAREA LUX SCM Huși, Societate Cooperativă de
modificatoare ale actului constitutiv la organele competente.   Gradul I, dl Baltag Neculai, născut la data de 7.12.1958 în
  (21/1.412.496)                         com. Cozmești, jud. Iași, domiciliat în Huși, str. Fdt. Viticulturii
                *                 nr. 6B, jud. Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr. 019300,
                                  eliberată de Poliția Municipiului Huși la data de 3.12.1999,
                                  cod numeric personal 1581207372232, pentru încă un
    CLASSIC SOCOM - Societate Cooperativă            mandat de 4 ani.
         Slatina, județul Olt
                                    Art. 2. Prelungirea mandatului de membru al consiliului de
                                  administrație a dlui Silion Sorin, născut la data de 5.02.1962
        HOTĂRÂREA NR. 1/4.11.2009             în loc. Huși, jud. Vaslui, domiciliat în Huși, str. Episcopul
  Adunarea generală extraordinară a Societății Classic      Melchisedec nr. 26, jud. Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr.
Socom - SC Slatina, convocată în temeiul art. 41 lit. m) din    051326, eliberată de Poliția Mun. Huși la data de 23.11.2000,
Legea nr. 1/2005 și art. 17 din statutul Societății Classic    cod numeric personal 1620205372233, pentru încă un
Socom - SC Slatina, în conformitate cu competențele        mandat de 4 ani.
prevăzute prin art. 21 din statutul propriu, hotărăște:        Art. 3. Aprobă alegerea în funcția de membru al consiliului
  Art. 1. Aprobă retragerea unui nr. de 31 membri         de administrație, pentru un mandat de 4 ani, a dnei Poghirca
cooperatori din cadrul societății cu un capital social aferent   Adriana, născută la data de 24.03.1957 în loc. Huși,
retras de 30.220 lei, reprezentând un nr. de 3.022 părți      domiciliată în loc. Huși, str. Piața Victoriei nr. 11, bl. 2, sc. B,
sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.       et. 2, ap. 4, jud. Vaslui, identificată cu C.I. seria VS nr.
  Art. 2. Aprobă reducerea capitalului social de la 40.870 lei  148284, eliberată de Poliția Mun. Huși la data de 28.03.2003.
la 10.650 lei, astfel încât capitalul social rămas este de       Art. 4. Aprobă eliberarea din funcția de membru al
10.650 lei, împărțit în 1.065 părți sociale, valoarea unei părți  consiliului de administrație a dnei Andrei Camelia.
sociale fiind de 10 lei.                        Art. 5. Prelungește mandatul cenzorului societății
  Art. 3. Aprobă structura membrilor cooperatori și capitalul   cooperative, dna Codreanu Simona, născută la data de
social, ca urmare a retragerii membrilor cooperatori și      13.04.1968 în loc. Huși, domiciliată în loc. Huși, str. Ștefan
diminuării capitalului social.                   cel Mare nr. 18, bl. L4, sc. B, et. 1, ap. 13, jud. Vaslui,
  Art. 4. Se adoptă un nou strat și contract de societate     identificată cu C.I. seria VS nr. 152762, eliberată de Pol.
reactualizate cu toate modificările la zi.             Mun. Huși la data de 8.05.2003, și a cenzorului supleant,
  Art. 5. Împuternicește consiliul de administrație privind    Ranga Pavel, născut la data de 25.04.1957 în com. Drinceni,
ipotecarea, gajarea - după caz, transmiterea în folosință sau   jud. Vaslui, domiciliat în sat Risești, com. Drinceni, jud.
înstrăinarea unor imobilizări corporale aparținând Societății   Vaslui, identificat cu C.I. seria VS nr. 233948, eliberată de
Cooperative Classic Socom SC Slatina.               Pol. Mun. Huși la data de 27.01.2005, cod numeric personal
  Art. 6. Împuternicește pe doamna Dicu Georgica, contabil    1570425372236, pentru un mandat de trei ani.
șef, posesor al C.I. seria OT nr. 434416, pentru depunerea       Art. 6. Împuternicește pe dna Poghica Adriana, care se
hotărârii AGA și documentele necesare la Oficiul registrului    legitimează cu C.I. seria VS nr. 148284, eliberată de Poliția
comerțului.                            Mun. Huși la data de 28.03.2003, să semneze și să depună
   (22/1.412.806)                        actele la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.
                *                    Aprobat în adunarea generală din 19.10.2009.
                                     (24/1.412.891)
        UNIREA MEȘTEȘUGARILOR                                *
         Societate Cooperativă
          Caracal, județul Olt
                                        Societate Cooperativă de Consum
                                              BOTOȘANI
        HOTĂRÂREA NR. 120/14.11.2009                    Botoșani, județul Botoșani
  Având în vedere:
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea              HOTĂRÂREA NR. 362
cooperației;
  - competențele adunării generale prevăzute în statutul              din data de 17.11.2009,
propriu;                               a adunării generale a asociaților Societății Cooperative
  - procesul-verbal al adunării generale ordinare din         de Consum BOTOȘANI, C07/12/2005, CUI 613870
14.11.2009,                              Membrii cooperatori asociați ai Cooperativei de Consum
  adunarea generală ordinară a Unirea Meșteșugarilor Soc.    BOTOȘANI, înregistrată la Registrul comerțului sub numărul
Cooperativă hotărăște:                       C07/12/2005, cod unic de înregistrare 613870, cu sediul în
  Art. 1. Aprobă alegerea președintelui și a celorlalți membri  municipiul Botoșani, str. Calea Națională nr. 19, județul
ai consiliului de administrație după cum urmează:         Botoșani, reprezentând 97,5 % din capitalul social al
  1. Lupu Marcel    - președinte - reconfirmat;       societății (membri prezenți 27), au hotărât următoarele:
  2. Dinu Bogdan    - membru - reconfirmat;           1. Ratificarea creditului în sumă de 300.000 RON,
  3. Uță Ecaterina   - membru - reconfirmat.         contractat de la OTP Bank Romania - S.A., conform
  Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.       contractului R46002007001835 din 15.06.2007 și actelor
   (23/1.412.807)                        adiționale ulterioare la acesta având destinație finanțarea
                *                 activității curente pentru o perioadă de 12 luni.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009                    9

  2. Ratifică garantarea creditului mai sus-menționat astfel:     RON, data vărsării aportului 9.11.2009, echivalând cu 20
  a) garanție reală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale    părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,
conturilor curente deschise de client la bancă;            cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în
  b) garanție reală imobiliară (ipotecă) asupra imobilului      localitatea Timișoara, Str. Teiului nr. 4, sc. B, et. 1, ap. 5,
situat în loc. Baisa, com. M. Eminescu, jud. Botoșani,         județul Timiș;
compus din cabană turistică în suprafață de 1.063,25 m2,          4. M. AVINATURA - S.R.L., membru cooperator fondator,
magazie în suprafață de 163 m2, magazie în suprafață de        aport la capital 2.000,00 RON, din care vărsați 600,00 RON,
28,70 m 2 și terasă în suprafață de 290 m 2 - proprietatea       data vărsării aportului 9.11.2009, echivalând cu 20 părți
societății (teren concesionat 2.500 m2).                sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
  3. Ratifică împuternicirea:                     participare la beneficii/pierderi de 20 %, cu sediul în Cenei,
  a) dlui Vazdoaga Gheorghe, domiciliat în mun. Botoșani,       nr. 300, jud. Timiș, reprezentată de Micșa Alexandra Sonia,
bd. G. Enescu nr. 4, sc. B, ap. 4, județul Botoșani, legitimat     cetățean român, cod numeric personal 2810121350123,
cu C.I. seria XT nr. 099083 emisă de Poliția Botoșani, CNP       născută la data de 21.10.1981 în Timișoara, județul Timiș,
1480822070050, și a                          domiciliată în localitatea Timișoara, Str. Teiului nr. 4, sc. B, et.
  b) dnei Iacob Elena, cetățean român, domiciliată în mun.      1, ap. 5, județul Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr.
Botoșani, Str. Viilor nr. 7, sc. C, et. 3, ap. 15, identificată prin  480110, emisă de Poliția Timișoara la data de 6.07.2005;
C.I. seria XT nr. 162518, eliberată de Poliția municipiului        5. LACY STORES - S.R.L., membru cooperator fondator,
Botoșani la data de 26.06.2003, CNP 2610517070020,           aport la capital 2.000,00 RON, din care vărsați 600 RON,
  ca împreună sau separat să semneze contractul de          data vărsării aportului 9.11.2009, echivalând cu 20 părți
credit, contractele de garanție reală mobiliară, contractul de     sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
ipotecă, toate actele adiționale aferente acestora, biletul la     participare la beneficii/pierderi de 20 %, cu sediul în
ordin, precum și toate cererile, documentele ce țin de         Orțișoara, nr. 678, jud. Timiș, reprezentată de Al Dibis Hazim,
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.              cetățean român, cod numeric personal 1671209354788,
  Prezenta împuternicire este dată fără drept de delegare.      născut la data de 9.12.1967 în Aqaba, Iordania, domiciliat în
                                    localitatea Timișoara, Calea Aradului nr. 17, sc. A, et. 1, ap.
   (25/1.413.134)                          8, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 495208, emisă
                 *                   de Poliția Timișoara la data de 30.09.2005;
                                      - administratori persoane fizice:
            ISA BROWN                      1. Al Dibis Hazim, cod numeric personal 1671209354788,
         Cooperativă Agricolă                 data numirii 11.11.2009, durata mandatului 4 ani, până la
   satul Orțișoara, comuna Orțișoara, județul Timiș         data de 11.11.2013, având puteri conform actului constitutiv;
                                      2. Micsa Alexandra Sonia, cod numeric personal
                                    2810121350123, data numirii 11.11.2009, durata mandatului
              ROMÂNIA                  4 ani, până la data de 11.11.2013, având puteri conform
                                    actului constitutiv;
                                      3. Kelciov Bartolomeu, cod numeric personal
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI               1400428354774, data numirii 11.11.2009, durata mandatului
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIȘ                4 ani, până la data de 11.11.2013, având puteri conform
                                    actului constitutiv;
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 20354                - denumire: ISA BROWN Cooperativă Agricolă;
        din data de 11 noiembrie 2009               - sediul social: sat Orțișoara, nr. 678, comuna Orțișoara;
  Judecător delegat                            - zona în care activează: zona de activare a cooperativei
  la Oficiul Registrului                       este județul Timiș și pe întreg teritoriul țării;
  Comerțului de pe lângă                         - tipul și gradul cooperativei agricole: cooperativă agricolă
  Tribunalul Timiș       - Balaban Geta             de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, silvice,
  Referent la Oficiul                         piscicole și a efectivelor de animale, gradul 2;
  Registrului Comerțului                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 015 -
  de pe lângă Tribunalul                       activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu
  Timiș            - Anițescu Cornelia          creșterea animalelor);
                                      - activitatea principală: cod CAEN 0150 - activități în
  În baza cererii nr. 68350 din data de 10.11.2009 și a       ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       animalelor);
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus        - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat
autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu         3.000,00 RON, data la care se va vărsa integral capitalul
următoarele date:                           social: 11.11.2010; numărul total de părți sociale: 100;
  - fondatori:                            valoarea unei părți sociale: 100,00 RON;
  1. Al Dibis Hazim, membru cooperator fondator, cod           - durata de funcționare: nelimitată;
numeric personal 1671209354788, aport la capital 2.000,00         - cod unic de înregistrare: 26209532;
RON, data vărsării aportului 9.11.2009, echivalând cu 20          - număr de ordine în registrul comerțului: C 35/5/2009.
părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în       (26/1.413.588)
localitatea Timișoara, Calea Aradului nr. 17, sc. A, et. 1, ap.                     *
8, județul Timiș;
  2. Micșa Alexandra Sonia, membru cooperator fondator,       CONSUMCOOP ALBA IULIA SOCIETATE COOPERATIVĂ
cod numeric personal 2810121350123, aport la capital               Alba Iulia, județul Alba
2.000,00 RON, data vărsării aportului 9.11.2009, echivalând
cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,              ACT ADIȚIONAL NR.1/16.10.2009
domiciliată în localitatea Timișoara, str. Vuk St. Caradjici nr.     Potrivit Hotărârii nr. 1 a adunării generale ordinare din
6/A, județul Timiș;                          20.03.2006 și hotărârii nr. 2 a adunării generale extraordinare
  3. Kelciov Bartolomeu, membru cooperator fondator, cod       a membrilor cooperatori din data de 26.03.2009 a
numeric personal 1400428354774, aport la capital 2.000,00       CONSUMCOOP ALBA IULIA SOCIETATE COOPERATIVA,
  10             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

se modifică situația capitalului social și a membrilor             TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVĂ
cooperatori astfel:                                   MEȘTEȘUGĂREASCĂ
   1. Se modifică valoarea nominală a unei părți sociale de              Sebeș, județul Alba,
la 10 lei la 100 lei.
   2. Se majorează capitalul social de la 1.430 lei la 6.900             HOTĂRÂREA NR. 2/9.04.2009
lei.
                                      Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
   3. Retragerea unui număr de 80 membri cooperatori și un       ai Societății Cooperative Transilvania Societate Cooperativă
număr de 87 părți sociale, astfel se retrag următorii deținători     Meșteșugărească, statutar întrunită la a doua convocare din
ai unei părți sociale: Beteringhe Elena; Stanciu Filip; Bufnea      9.04.2009, ora 13.00, la sediul societății din Sebeș, Str.
Anisia; Stoian Dumitru; Gligor Monica; Mureșan Ileana;
Cetean Martin; Bordeian Anica; Igna Sabin; Galdau Florin;        Alunului nr. 7.
Marcus Maria; Ghiusan Ana; Lazar Mihail; Lazar Camelia           Având în vedere:
Maria; Gligor Ioan; Gligor Maria; Gligor Vasile Gligor; Chirila       - Legea nr. 1/1005 privind organizarea și funcționarea
Gheorghe Horea; Tomus Alexandrina; Sinc Ioan; Sinc            cooperației
Carmen; Arion Maria; Rusca Vasile; Arion Vasile Viorel,           - Competențele Adunării Generale Extraordinare
Muntean Rozalia; Perta Ilena; Avram Dumitru; Muntean           prevăzute în statutul propriu
Nicolae; Arion Domnica; Trif Augustin; Popa Maria; Oarga          - Procesul verbal al adunării Generale Extraordinare din
Cătălina Maria; Suseanu Adrian; Malcoci Frasina; Lazar          data de 9.04.2009.
Maria; Pavel Nicolae; Pavel Ana; Toma Alexandru; Frincu
                                      Cu unanimitate de voturi, hotărăște:
Veturia; San Elena; Preja Gheorghe Ioan; Francu Nicolae
Dan; Barbaliu Carolina; Boian Mihaela Monica; Gheorghiu           Art.1. Aprobarea prelungirii liniei de credit cu Bancopost
Marius Florin; Avram Paraschiva; Oancea Daniel Valentin;         sau altă bancă pentru perioada 2009-2010 și contractarea de
Boandea Leontina; Sandescu Corina Iuliana; Man Traian,          credite cu ipotecarea de imobile proprietatea societății
Vieru Gabriela; Comsa Dorina; Hategan Alexandru; Aldea          cooperative, împuternicirea președintelui și a contabilului șef
Ana; Avram Ioan; Craciun Ana; Craciun Veronica; Tatahuia         pentru demararea și finalizarea procedurilor și semnarea
Maria; Vasinc Maria; Goada Paraschiva; Decean Ana;            acestor contracte.
Potopea Ioan; Arion Gheorghe; Potopea Maria; Potopea            Art. 2. Aprobarea contractelor de închiriere pe 2009 și
Beniamin; Muntean Viorel; Hatiegan Ioan; Gavrilă Nicolae;        împuternicirea CA de a angaja alte eventuale contracte de
Muntean Gheorghe; Dreghiciu Artenie Romul; Stoica            închiriere.
Neculai; Fagadar Daniela; Horga Cornel; Vintan Gheorghe;
Parvu Ioan; Cotofenci Ioan; Bolca Doina; Chirila Ana; Hulea         (28/1.414.706)
Eugen și Fagadar Bujor Cornel cu un număr de 3 părți
sociale.                                      ȘURIANU SOCIETATE COOPERATIVĂ
   4. Primirea de noi membri cooperatori, conform Hotărârii              MEȘTEȘUGĂREASCĂ
nr. 1 a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori                Cugir, județul Alba
din data de 20.03.2006:
   - Udrea Augustin, domiciliat în Alba Iulia, str. Henri                  HOTĂRÂREA NR. 4
Coandă nr. 26, bloc 02B, ap. 20, posesor al C.I. seria AX nr.
365022, eliberată de Poliția Alba, la data de 17.08.2009,                    din 20.10.2009
CNP 1700725015150, un parte socială cu valoare nominală           Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori de
de 100 lei.                               la    ȘURIANU      SOCIETATE     COOPERATIVĂ
   - Udrea Lucreția, domiciliată în Alba Iulia, str. Henri       MEȘTEȘUGĂREASCĂ, statutar constituită în data de
Coandă bloc 02, sc. B, ap. 20, posesoarea C.I. seria AX nr.       20.10.2009, ora 11, la sediul societății situat în localitatea
052419, eliberată de Poliția Alba la data de 19.10.2000, una       Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 97.
parte socială cu valoare nominală de 100 lei.                Având în vedere,
   5. Achiziționarea de noi părți sociale emise, astfel          - Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea
dobândesc părți sociale noi, la valoarea nominală de 100 lei,      cooperației
următorii membrii cooperatori: Rus Gheorghe - 1 parte
socială, Rus Eufimia Florina - 1 parte socială, Giurca Dorina        - Statutul societății Șurianu Societate Cooperativă
Delia - 9 părți sociale;                         Meșteșugărească
                                       - Procesul verbal al adunării generale ordinare din data de
   6. Actul constitutiv al societății cooperative se modifică
astfel:                                 20.10.2009, în unanimitate de voturi, hotărăște:
                                       Art. 1. Aprobă retragerea din funcția de președinte al
   Art. 5. Capitalul social, părțile sociale, al (1) și (2) vor avea
                                     consiliului de administrație și de președinte al societății
următorul cuprins:
                                     Șurianu Societatea Cooperativă Meșteșugărească, a
   (1) Capitalul social subscris și vărsat al CONSUMCOOP        doamnei Radu Cornelia.
ALBA IULIA SOCIETATE COOPERATIVA este de 6.900 lei.
                                       Art. 2. Aprobă încetarea calității de membru al consiliului
   (2) Capitalul social se divice în 69 părți sociale cu valoare    de administrație a domnului Dumitru Bogdan.
nominală 100 lei.
                                       Art. 3. Aprobă alegerea în calitatea de președinte al
   (3) (3) Se înlcouiește anexa nr. 1 specificată la art. 5      Șuruianu Societate Cooperativă Meșteșugărească a
aliniatul (3) din actul constitutiv cu anexa nr. 1 la prezentul,     domnului Murg Cornel cetățean român, născută la data de
anexă care conține un număr de 57 membri cooperatori cu         27.06.1951 în loc. Mada, județul Hunedoara, posesoare a
un număr de 69 părți sociale cu valoare nominală de 100 lei
                                     C.I. seria AX nr. 181905, eliberată de Poliția oraș Cugir la
partea socială, corespunzător unui capital social în valoare
de 6.900 lei.                              data de 11.02.2004, CNP 1510627013525, cu domiciliul în
                                     localitatea Cugir, str. Ion Creangă nr. 125, scara B, et. 1, ap.
   (27/1.414.704)                           7, județul Alba.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009                 11

  Art. 4. Aprobă completarea consiliului de administrație cu     2. Alegerea Consiliului de Administrație al Cooperativei
domnul Murg Cornel, CNP 1510627013525.               pentru un mandat de 4 ani, având următoarea componență:
  Art. 5. Alege în calitatea de președinte al Consiliului de     1/ Agavriloaiei Constantin - cetățean român, născut la
administrație pe domnul Murg Cornel, CNP 1510627013525.      data de 21.05.1957 în Fălticeni, județul Suceava, domiciliat
  Art. 6. Durata mandatului Consiliului de administrație este   în municipiul Fălticeni, CNP 1570521330762 - președinte;
de 4 ani, având următoarele puteri: Murg Cornel - președinte     2/ Chelaru Genoveva - cetățean român, născut la data de
consiliu de administrație, Radu Cornelia - membru consiliu     14.01.1961, în Ciumulești, județul Suceava, domiciliat în
de administrație, Vasiu Dana - membru consiliu de         municipiul Fălticeni, CNP 2610114330778;
administrație.                            3/ Dinu Octav - cetățean român, născut la data de
  (29/1.414.707)                         3.01.1947 în Ruginoasa, județul Iași, domiciliat în Municipiul
                                  Fălticeni, CNP 1470103330766;
           SUCEVEANCA                   4/ Vultur Ioan-Silviu - cetățean român, născut la data de
      Societate Cooperativă de Consum            30.01.1968, în Baisesti, județul Suceava, domiciliat în
            Suceava                  municipiul Fălticeni, CNP 1680130330765;
                                   5/ Dolceanu Victor - cetățean român, născut la data de
                                  17.07.1958 în Bunești, județul Suceava, domiciliat în
            HOTĂRÂRE                  municipiul Fălticeni, CNP 1580717330769.
   din 16.10.2009 a adunării generale extraordinare        3. Alegerea Comisiei de Cenzori pentru un mandat de 3
                                  exerciții financiare, în următoarea componență:
  Adunarea generală extraordinară a membrilor asociați,
convocată în temeiul art. 34 și având în vedere prevederile      1/ Curelaru Elena    - expert contabil.
art. 40 din Legea nr. 1/2005 și a actului constitutiv, analizând   2/ Pavel Liliana    - contabil - membru.
problematica din ordinea de zi în baza materialelor          3. Maxim Iuliana    - frizer - membru.
prezentate, în temeiul prevederilor legale, hotărăște:        4. Reducerea numărului membrilor cooperatori prin
  Art. 1. Se revocă din funcția de președinte al Consiliului   retragerea - la cerere - și ridicarea părților sociale a
de Administrație dna Pruteanu Ștefania.              următorilor:
  Art. 2. Se revocă din Consiliul de Administrație dna Iacob    1/ Turcu Carmen
Viorica și dna Mihai Veronica și se numesc dl Iacob Marian-      2/ Bosinceanu Haralambie
Viorel și dna Jureschi Angela.                    3/ Oprișan Grigore
  Art. 3. Se alege în funcția de președinte al Consiliului de    4/ Mitu Eugenia
Administrație pe o perioadă de 4 ani dl Iacob Marian-Viorel.     5/ Dulgheru Gheorghe
Se aleg în Consiliului de Administrație următorii: Iacob       6/ Simion Benone
Marian-Viorel, Pruteanu Ștefania, Daraban Pavel, Jureschi       7/ Bosinceanu Cristian
Angela și Apetrei Elena.                       8/ Roman Dumitru
  Art. 4. Se retrag din calitatea de membrii cooperatori      5. Aprobarea cererilor de intrare în rândul membrilor
următorii: Ciobanu Constantin, Darie Maria și Bulgaru       cooperatori a d-nilor Scripcă Constantin-Valentin, cu 70 părți
Anișoara; se cooptează noi membri: dl Iacob Marian-Viorel -    sociale a 10 RON fiecare și Șoldănescu Corneliu-Ioan, cu 70
cu 30 lei și dna petrișor Lăcrămioara - cu 10 lei. Capitalul    părți sociale a 10 RON fiecare.
rămâne neschimbat.                          Numărul total de membri cooperatori este de 60, fiecare
  Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează       cu aport la capital de 70 părți sociale în valoare nominală de
conducerea societății cooperative.                 10 RON.
   (30/1.415.781)                          6. Capitalul social de 46.200 RON subscris și vărsat se
                                  modifică drept urmare a retragerii din cooperativa a 8 membri
     BILCUȚA SOCIETATE COOPERATIVA              (cu ridicarea părților sociale aferente) și a cooptării a
       comuna Bilca, județul Suceava             2 membri care depun fiecare un aport la capitalul social în
                                  valoare de 700 RON.
            HOTĂRÂRE                    Astfel capitalul social este de 42.000 RON (4.200 p.s.a.
                                  10 RON).
  din data de 22.09.2009 a consiliului de administrație       7. Închiderea următoarelor puncte de lucru:
  Având în vedere competențele ce-i revin conf. Legii nr.      a) secție reparații haine piele - Str. Republicii nr. 25;
1/2005 privind organizarea și funcționarea Societăților        b) secție reparații articole piele - Str. Republicii nr. 25.
Cooperative și statutului firmei „Bilcuța” Societate         Rămân 11 puncte de lucru active menționate în actul
Cooperativă, Consiliul de Administrație conf. art. 45, lit. d,   constitutiv.
hotărăște:                              8. Pentru efectuarea modificărilor din actul constitutiv ce
  1. Se aprobă transformarea Magazinului Mixt - centru din    fac obiectul prezentei hotărâri.
comuna Bilca nr. 358, județul Suceava - în BAR.            Adunarea generală deleagă pe dna Sopon Daniela,
                                  consilier juridic al societății, să o reprezinte la Camera de
  (31/1.415.782)                         Comerț și Industrie Suceava, Registrul Comerțului.
           8 MARTIE                     (32/1.415.785)
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
           FALTICENI                  DEIA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ
                                     Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava
          HOTĂRÂREA NR. 295
           din 28.07.2009                       HOTĂRÂREA NR. 2/10.09.2009
  Adunarea generală a membrilor cooperatori, întrunită la      Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori de
data de 27.07.2009, în temeiul Legii nr. 1/2005, privind      la    DEIA     SOCIETATE      COOPERATIVĂ
organizarea și funcționarea Cooperației, precum și a actului    MEȘTEȘUGĂREASCĂ, întrunită la data de 10 septembrie
constitutiv al 8 MARTIE SCM FALTICENI hotărăște          2009 în baza prevederilor art. 40 (1-2) pct. C din Legea nr.
  1. Alegerea d-nului Agavriloaiei Constantin în funcția de    1/2005 de organizare și funcționare a cooperației
președinte al „8 Martie” SCM pentru un mandat de 4 ani.      meșteșugărești, al statutului propriu și conform mențiunilor
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

din procesul verbal încheiat la aceeași dată adoptă           Art. 2. Aprobă raportul Consiliului de Administrație privind
următoarea hotărâre:                         îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele de
  1. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor      administrare și a criteriilor de performanță.
societății al căror mandat a expirat.                  Art. 3. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor
  2. Se aprobă revocarea la cererea din funcția de membru     Consiliului de Administrație.
al consiliului de administrație a dlui Dîrțu Ion și numirea în     Art. 4. Aprobă contractele de închiriere derulate în 2009 și
aceeași funcție a dnei Chiperi Gabriela, cetățean român care     împuternicește noul consiliu de administrație pentru
se legitimează cu C.I. seria SV nr. 209271, eliberată de Pol.    negocierea și modificarea contractelor de închiriere pe 2009-
Câmpulung Moldovenesc/30.01.2003 cu domiciliul în mun.        2010;
Câmpulung Moldovenesc, Str. Molidului nr. 2, sc. C, ap. 31,       Art. 5. Aprobă ratificarea deciziilor emise în anul 2009;
județul Suceava, CNP 2600728330014.                   Art. 6. Realegerea în funcția de Președinte al TRICOTEX
  3. Se realege consiliul de administrație pentru un nou      SCM CONSTANȚA și Președinte al Consiliului de
mandat de 4 (patru) ani în următoarea componență:          Administrație a dlui Vlad Radu;
  - Rusu Gavril - președinte - identificat cu C.I. seria SV nr.    Art. 7. Realegerea în funcția de administratori ai
338697, eliberată de Poliția Câmpulung Moldovenesc/         TRICOTEX SCM CONSTANȚA a dlui Voican Ionică și a dlui
1.11.2005 - CNP 15310293300019                    Musat Traian și alegerea în funcția de administratori a dlor:
  - Iușcă Mihai - membru identificat cu C.I. seria SV nr.       - dl Geamil Chenan, cetățean român, domiciliat în
396198, eliberată de SPCLEP Câmpulung Moldovenesc/          Constanța, str. Aleea Garofiței nr. 24, bl. L103, sc. A, ap. 8,
11.10.2005 - CNP 1511020330018                    având CNP: 1530829131281, posesor a C.I. seria K.T. nr.
  - Sturza Sofronia - membru - identificată cu C.I. seria SV    761655, eliberată de Poliția Constanța, la data de
nr. 461347, eliberată de SPCLEP Câmpulung Moldovenesc/        29.01.2009;
29.11.2005, CNP 2590620330016                      - Dna Moruz Mariana, cetățean român, domiciliat în
  - Țebrean Nicolae - identificat cu C.I. seria SV nr. 003168,   Constanța, str. Dionisie cel Mic nr. 65, bl. 68A, sc. A, ap. 14,
eliberată de Poliția Câmpulung Moldovenesc/15.01.1999,        având CNP 2531010131283, posesor al C.I. seria K.T. nr.
CNP 1650612330026                          411906, eliberată de Poliția Constanța, la data de
  - Chiperi Gabriela - membru                   24.02.2004.
  4. Realege comisia de cenzori pentru un nou mandat de 3       Art. 8. Realegerea în funcția de cenzor al TRICOTEX
(trei) ani, în următoarea componență:                SCM CONSTANȚA a dlui Moise Aurel și în funcția de cenzor
  - Smerenciuc Valentina - contabil autorizat - identificată cu  supleant a dnei Munteanu Luminița;
C I seria SV nr. 243160, eliberată de Poliția Câmpulung         Art. 9. Alegerea Consiliului Social a dnei Brutaru Lavinia
Moldovenesc/18.07.1003, CNP 2430225330011              Laura - președinte și a dnei Bălan Argentina - membru;
  - Andronic Elena - identificată cu C.I. seria SV nr. 269445,    Art. 10. Aprobă nemodificarea indemnizațiilor membrilor
eliberată de Poliția Câmpulung Moldovenesc/17.11.2003,        consiliului de administrație și a cenzorului;
CNP 2590908330018.
                                    Art.11. Împuternicește pe dna Brutaru Lavinia Laura
  - Prodan Maria - identificată cu C.I. seria SV nr. 383467,    pentru îndeplinirea formelor legale, în vederea depunerii și
eliberată de SPCLEP Câmpulung Moldovenesc/29.07.2005,        înregistrării hotărârii adunării generale din 17.11.2009.
CNP 2660921330011.
  5. Se revocă din funcția de responsabil cu probleme         (34/1.416.348)
sociale dna Chiperi Gabriela și se alege în aceeași funcție
pentru o perioadă de 4 (patru) ani, dna Moroșan Elena-             Societatea Cooperativă de Consum
Carmen.                                           VERMES
  Se mandatează domnul Rusu Gavril - președinte pentru             Vermeș, județul Caraș-Severin
îndeplinirea formalităților legale în legătură cu înregistrarea și
publicarea prezentei hotărâri la ORCT de pe lângă Tribunalul               HOTĂRÂREA NR. 3
Suceava.
                                      din 7.11.2009 a adunării generale extraordinare
  (33/1.415.786)
                                     Adunarea generală extraordinară a membrilor COOP DE
            TRICOTEX                   CONSUM VERMES, întrunită azi, 7.11.2009, ora 17, la
     Societate Cooperativă Meșteșugărească            sediul cooperativei, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea
           CONSTANȚA                   nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, a
                                   hotărât:
           HOTĂRÂREA NR. 2                   1. Aprobarea situațiilor economico-financiare pentru anul
                                   2008
            din 17.11.2009                  2. Alegerea noilor organe de conducere a societății
         a adunării generale ordinare            cooperative pentru următorii patru ani, în baza prevederilor
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din      Legii nr. 1/2005, astfel:
cadrul TRICOTEX SCM CONSTANȚA, întrunită în data de           - eliberarea din funcția de președinte al Consiliului de
17.11.2009, la Sala de Ședințe a SCM ÎMBRĂCĂMINTE C-         Administrație a domnului Stanila Ioan;
TA din Str. Mihai Viteazu nr. 10, fiind legal constituită, având     - eliberarea din funcția de membru al consiliului de
în vedere:                              administrație a domnului Damian Liviu;
  - Ordinea de zi a adunării generale ordinare;            - eliberarea din funcția de membru al Consiliului de
  - Statutul TRICOTEX SCM Constanța;                Administrație a domnului Latcu Petru;
  - Prevederile Legii nr. 1/2005, privind organizarea și        - eliberarea din funcția de membru al consiliului de
funcționarea cooperației, hotărăște:                 administrație a domnului Teaca Gerson;
  Art. 1. Aprobă raportul administratorilor privind situația      - eliberarea din funcția de cenzor a doamnei Manciu
economico-financiară în perioada 1.01.2009-30.09.2009.        Valeria;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009                 13

  - eliberarea din funcția de cenzor supleant a domnului       Art. 1. Se eliberează din funcția de membru cooperator dl
Mitica Marin;                            Leanca Iulian Silviu, aport la capitalul social 100 RON.
  - numirea în funcția de președinte al Consiliului de        Art. 2. Capitalul social rămâne neschimbat, dică 600 lei,
Administrație a lui Pîrvu Veronica, identificată prin C.I. seria  cu următoarea structură:
KS nr. 033141, având CNP 2671127113706, pe 4 ani;           1. Leanca Ion           - 120 lei, părți sociale 12
  - numirea în funcția de membru al Consiliului de          2. Dumitrache Melnic Nicoleta - 120 lei, părți sociale 12
administrație a lui Ramneantu Ana, identificată prin C.I. seria    3. Ionita Mirela         - 120 lei, părți sociale 12
KS nr. 191571, având CNP 2661021113679, pe 4 ani;           4. Toader Mirela         - 120 lei, părți sociale 12
  - numirea în funcția de membru al consiliului de
                                    5. Codrescu Teodora        - 120 lei, părți sociale 12
administrație a lui Pârvan Sergiu, identificat prin C.I. seria KS
nr. 195354, având CNP 11831122115181, pe 4 ani;            Total               - 600 lei
  - numirea în funcția de cenzor a domnului Blejean         Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
Gheorghe, identificat prin C.I. seria KS nr. 468222, având     hotărâri se împuternicește conducerea cooperativei.
CNP 1470415113671, pe 3 ani.                      (37/1.417.331)
  3. Primirea de noi membri cooperatori astfel: Ciresan                     *
Petrișor, Crețu Dorel, Cireșan Petru, Cireșan Cornelia, Crețu
Adina, Cireșan Ioan, Lighezan Sorin.                     Societate Cooperativă Meșteșugărească
  4. Mărirea capitalului social cu suma de 6.210 lei în             INTERSERVICE BANEASA
numerar conform chitanței anexate și anexei nr. 2                     București
  5. Renunțarea la contractul de asociere în participațiune
cu S.C. VERALI LUCVAN.
                                         HOTĂRÂREA NR. 1/24.09.2009
  6. Redeschiderea activității la COOP VERMES -
MAGAZIN ALIMENTAR.                              a adunării generale a cooperatorilor
  7. Închirierea spațiului Bufet Vermes               SCM INTERSERVICE BANEASA, C40/49/23.11.2005,
  8. Adăugarea la activități a unui nou cod CAEN, și anume        CUI RO 1570174, cu sediul în București,
6820 - închirieri spații comerciale.                       Bd. Aerogării nr. 38, sectorul 1
  9. Membri cooperatori o deleagă pe doamna Pîrvu           Noi, cooperatorii, în temeiul prevederilor actelor
Veronica pentru depunerea în numerar de părți sociale la      constitutive și ale Legii nr. 31/1990, întruniți în adunarea
bancă și pentru corespondența cu banca, în relația cu        generală la sediul și la data de mai sus, și ținând cont de
Registrul Comerțului în vederea depunerii prezentei hotărâri    Procesul verbal al SCM INTERSERVICE BANEASA din
și înregistrarea modificărilor solicitate.             24.09.2009 și Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din
  (35/1.416.484)                         Procesul verbal menționat, în majoritate de voturi, am
                                  hotărât:
     CONSUMCOOP SLOBOZIA CONACHI                  1. Revocarea membrilor vechiului consiliu de
        Societate Cooperativă                administrație: Oanta Ștefan, Voitencu Toma, Nicolae Floarea
                                  și Tudor Ștefan.
           HOTĂRÂREA NR. 1                  2. Diminuarea numărului membrilor consiliului de
                                  administrație de la 5 la 3.
            din 29.03.2009
                                    3. Se numesc în funcția de membri ai consiliului de
  Adunarea Generală Extraordinară a CONSUMCOOP           administrație al SCM INTERSERVICE BANEASA, domnii:
SLOBOZIA CONACHI, întrunită astăzi, data de mai sus,          a) Mirea Maria, posesoare a C.I. seria RT nr. 473971
conform prevederilor Legii nr. 1/2005, privind organizarea și    eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 10.06.2008,
funcționarea cooperației de consum, hotărăște:           CNP 2500921400262, domiciliată în București, str. Poet
  Art. 1. Se aprobă prelungirea liniei de credit de 70.000 lei   Panait Cerna nr. 6, bl. M56, et. 1, ap. 16, sectorul 3;
contractată cu BCR, sucursala Traian Galați.              b) Pecingina Vasile, posesor al C.I. seria IF nr. 208932
  Art. 2. Se aprobă ca acest credit să fie girat cu magazinul   eliberată de SPCLEP Voluntari la data de 24.11.2008, CNP
mixt din comuna Smârdan, județul Galați.              1530808400438, domiciliat în localitatea Voluntari, bd. Pipera
  Art. 3. Se împuternicește dl Leanca Ion, președinte       nr. 46, jud. Ilfov;
cooperativă, pentru a semna contractul de credit cu BCR         c) Dragoi Dan Niculaie, posesor al C.I. seria RT nr.
Traian Galați, contractul de ipotecă și orice alte documente    566380 eliberată de SPCEP S2 la data de 10.06.2008, CNP
legate de contractarea creditului.                 1400729400066, domiciliat în București, șos. Ștefan cel
  Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei    Mare nr. 24, bl. 24B, sc. A, ap. 45, sectorul 2.
hotărâri se împuternicește conducerea cooperativei.           4. În funcția de președinte al consiliului de administrație
  (36/1.417.330)                         este reales pentru o perioadă de 4 ani, dl Dragoi Dan
                                  Niculaie.
     CONSUMCOOP SLOBOZIA CONACHI                  5. Se împuternicește av. Reithofer Simona Andreea,
        Societate Cooperativă                posesoare a C.I. seria RR nr. 125427 eliberată de Secția 20
                                  Poliție la data de 20.10.2000, CNP 2760901460013, să
                                  îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea,
           HOTĂRÂREA NR. 2
                                  înregistrarea și ridicarea mențiunii la Oficiul Registrului
            din 29.03.2009               Comerțului de pe lângă Tribunalul București și spre
                                  consemnarea și publicarea actelor în Monitorul Oficial,
  Adunarea generală ordinară a Consumcoop Slobozia
                                  Partea a IV-a.
Conachi, întrunită astăzi, data de mai sus, conform
prevederilor Legii nr. 1/2005, privind organizarea și          (38/1.418.384)
funcționarea cooperației de consum, hotărăște:                           *
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

       Societatea Cooperativă Agricolă             - activitate principală: cod CAEN 0146 - creșterea
        NICO STAR DÂMBOVIȚA                porcinelor;
            București                  - capitalul social subscris: 600,00 RON, vărsat integral;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 26261697;
             ROMÂNIA                  - numărul de ordine în registrul comerțului: C40/3/2009.
                                   (39/1.418.385)
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                              *

      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 10517                      ARTA POPULARA -
                                      Societate Cooperativă Meșteșugărească
          din 25 noiembrie 2009
                                        Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                            HOTĂRÂREA NR. 15
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București    - Gabriela Rolea                      din 12.11.2009
  Grefier la Oficiul                         Adunarea generală extraordinară a Societății ARTA
  Registrului Comerțului                     POPULARĂ - Societate Cooperativă Meșteșugărească Rm
  de pe lângă Tribunalul                     Vâlcea, legal constituită la prima convocare, azi, data de
  București          - Pantazi Ioana          12.11.2009, în baza prevederilor art. 19, alin. 2 din statutul
  În baza cererii nr. 524360 din data de 5.11.2009 și a     societății, la sediul social al societății cooperative din Rm.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Vâlcea, str. General Magheru nr. 8, bloc S1, în baza
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     procesului-verbal al adunării generale extraordinare din
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu   12.11.2009, hotărăște:
următoarele date:                           Art. 1(1) Se aprobă majorarea valorii nominale a unei părți
  - fondatori:                         sociale de la 10 lei la 100 lei, respectiv se majorează nivelul
  1. Iftimoaie Daniela, membru cooperator, cod numeric     minim obligatoriu al contribuției individuale de la 100 lei la
personal 2640215400077, aport la capital 120,00 RON, data     1.000 lei.
vărsării aportului 30.10.2009, echivalând cu 12 părți sociale     (2) Membrii cooperatori în activitate sau cu convenția
reprezentând 20 % din capitalul social total, domiciliată în   individuală de muncă suspendată pentru concediu pentru
municipiul București, str. Șinca nr. 26, sectorul 1;       creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, vor
  2. Partica Florentina-Monica, membru cooperator, cod     completa diferența de capital social subscris și vărsat până la
numeric personal 2640509400129, aport la capital 120,00      nivelul stabilit în alineatul precedent de 1.000 lei, în
RON, data vărsării aportului 30.10.2009, echivalând cu 12     maximum 24 de luni de la publicarea prezentei hotărâri.
părți sociale reprezentând 20 % din capitalul social total,      Art. 2. Se aprobă excluderea din societate și
domiciliată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 37,  corespunzător reducerea capitalului social cu suma de 1.800
sc. 1, ap. 1, sectorul 1;                     lei, a următoarelor persoane:
  3. Ionescu Maria, membru cooperator, cod numeric          1. Nistor Elena, cu CNP 2600402384220, cu un capital
personal 2280720400250, aport la capital 120,00 RON, data     social subscris de 100 lei;
vărsării aportului 30.10.2009, echivalând cu 12 părți sociale     2. Firescu Elena, cu CNP 2581110384190, cu un capital
reprezentând 20 % din capitalul social total, domiciliată în   social subscris de 100 lei;
municipiul București, str. Șinca nr. 26, sectorul 1;          3. Cosma Maria, cu CNP 2640611384186, cu un capital
  4. Marinescu Dragoș, membru cooperator, cod numeric      social subscris de 100 lei;
personal 1631201400194, aport la capital 120,00 RON, data       4. Vladoi Veronica, cu CNP 2590412384215, cu un
vărsării aportului 30.10.2009, echivalând cu 12 părți sociale   capital social subscris de 100 lei;
reprezentând 20 % din capitalul social total, domiciliat în      5. Miritoiu Maria, cu CNP 2790902076520, cu un capital
municipiul București, str. Boișoara nr. 28, sectorul 6;      social subscris de 100 lei;
  5. Mogos Marius-Gabriel, membru cooperator, cod          6. Predescu Cristina, cu CNP 2730616380025, cu un
numeric personal 1760111434515, aport la capital 120,00      capital social subscris de 100 lei;
RON, data vărsării aportului 30.10.2009, echivalând cu 12       7. Stelea Daniela, cu CNP 2690515381453, cu un capital
părți sociale reprezentând 20 % din capitalul social total,    social subscris de 100 lei;
domiciliat în municipiul București, Str. Rezonanței nr. 4, bl.     8. Gageanu Maria, cu CNP 2660811381459, cu un capital
13, sc. 2, ap. 22, sectorul 4;                  social subscris de 100 lei;
  - administrator persoană fizică: Iftimoaie Daniela, cod      9. Dumitrașcu Gheorghe, cu CNP 1630510384181, cu un
numeric personal 2640215400077, data numirii 3.11.2009,      capital social subscris de 100 lei;
durata mandatului 4 ani până la data de 3.11.2013;           10. Balteanu Gheorghe, cu CNP 1760730384234, cu un
  - denumire: SOCIETATEA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ          capital social subscris de 100 lei;
NICO STAR DÂMBOVIȚA;                          11. Georgescu Maria, cu CNP 2820318385561, cu un
  - forma și gradul societății cooperative: cooperativă     capital social subscris de 100 lei;
agricolă de servicii; gradul 1;                    12. Delcea Maria, cu CNP 2680329384230, cu un capital
  - sediul social: București, str. Șinca nr. 26, sectorul 1;  social subscris de 100 lei;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -        13. Ancutoiu Vasilica, cu CNP 2540409384189, cu un
creșterea animalelor;                       capital social subscris de 100 lei;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009                  15

  14. Burda Maria Carmen, cu CNP 2641211384182, cu un                   VOINȚA
capital social subscris de 100 lei;                          Societate Cooperativă
  15. Rizescu Mihaela, cu CNP 2780211381468, cu un              Odorheiu Secuiesc, județul Harghita
capital social subscris de 100 lei;
  16. Cirjan Margaresta, cu CNP 2610629384189, cu un                   ACT ADIȚIONAL
capital social subscris de 100 lei;                   la actul constitutiv al VOINȚA Societate Cooperativă,
  17. Chelcea Margaresta, cu CNP 2681030381463, cu un                   Odorheiu Secuiesc
capital social subscris de 100 lei;
  18. Fodorica Cristina, cu CNP 2670427384193, cu un          Încheiat de Simo Ferenc și Demeter Etelka Maria, în
capital social subscris de 100 lei.                 calitate de mandatate de adunarea generală a VOINȚA
                                   Societate Cooperativă, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str.
  Art. 4. Ca urmare a aplicării art. 3 se majorează capitalul
                                   Bethlen Gabor nr. 2, jud. Harghita, înregistrată la ORC
social subscris de la 19.700 lei la 23.000 lei, reprezentând un
                                   Harghita sub nr. C 19/53/2005, având CUI nr. 525450, să
nr. de 230 părți sociale a 100 lei fiecare.
                                   semneze actul adițional pentru modificarea actului constitutiv
  Art. 3. Se aprobă cooptarea în societate și corespunzător    al societății, având în vedere hotărârile adunării generale
creșterea capitalului social subscris cu suma de 3.000 lei, a    ordinare, respectiv extraordinare din data de 27 martie 2009,
următoarelor persoane:                        când s-au hotărât următoarele:
  1. Ștefan Constanța, cetățean român, cu domiciliul în        Art. 1. Înscrierea în societatea cooperativă conform
satul Dianu, comuna Stroiești, județul Vâlcea, posesoare a      dispozițiilor art. 21 alin. 1 din Legea nr. 1/2005, a următorilor
C.I. seria VX nr. 288407, cu CNP 2871103384397, cu un        noi membri cooperatori:
capital social subscris de 1.000 lei, respectiv 10 părți sociale     - Simo Ferenc, cetățean român, născut în Odorheiu
a 100 lei fiecare;                          Secuiesc, jud. Harghita, la data de 12 mai 1955, domiciliat în
  2. Sigheti Cristina, cetățean român, cu domiciliul în Rm.    Odorheiu Secuiesc, str. Nyiro Jozsef nr. 7, jud. Harghita,
Vâlcea, strada Copacelu nr. 238, județul Vâlcea, posesoare      posesor al C.I. seria HR nr. 063580, eliberată de Mun.
a C.I. seria VX nr. 304435, cu CNP 2770826384212, cu un       Odorheiu Secuiesc la data de 16.04.2002, având CNP
capital social subscris de 1.000 lei, respectiv 10 părți sociale   1550512192501, aport în numerar 1.650 lei, reprezentând 11
a 100 lei fiecare;                          părți sociale a câte 150 lei fiecare, având o cotă de
  3. Udrescu Elena-Claudia, cetățean român, cu domiciliul     participare la beneficii și pierderi de 1,4085 %;
în satul Predești, comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea,       - Lorincz Jolan, cetățean român, născută în Cristuru
posesoare a C.I. seria VX nr. 238054, cu CNP             Secuiesc, jud. Harghita, la data de 11 februarie 1961,
2851006385602, cu un capital social subscris de 1.000 lei,      domiciliată în Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc nr. 14,
respectiv 10 părți sociale a 100 lei fiecare.            ap. 1, jud. Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 213156,
  Art. 4(1) Se mandatează consiliul de administrație să      eliberată de Mun. Odorheiu Secuiesc la data de 19.10.2005,
contracteze credite bancare pentru activitatea de exploatare,    având CNP 2610211192472, aport în numerar 1.500 lei,
să stabilească activele imobiliare de natura clădirilor sau     reprezentând 10 părți sociale a câte 150 lei fiecare, având o
terenurilor ce vor face obiectul gajării de credite bancare sau   cotă de participare la beneficii și pierderi de 1,2804 %.
care pot fi valorificate prin vânzare sau închiriere.          Art. 2. Retragerea din societatea cooperativă conform
  (2) Se mandatează consiliul de administrație să         dispozițiilor art. 26 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 1/2005, a
achiziționeze 1-2 camere în hotelul Cosmos din Eforie Sud      următorilor membri cooperatori:
după analiza și însușirea prevederilor regulamentului privind      1. Laszlo Berta;
lucrările cadastrale și de apartamentare ce urmează a se         2. Marton Magdolna;
elabora și adopta de către Consiliul Național al UCECOM         3. Kosa Anna;
București printr-o hotărâre în acest sens.                4. Orban Ilona;
  Art. 5(1) Se aprobă întreruperea temporară a activității de     5. David Magdalena Olga;
confecții textile ca urmare a lipsei de comenzi.             6. Jere Eszter;
  (2) Se mandatează consiliul de administrație să ia toate       7. Sebok Elvira;
măsurile de conservare/valorificare a utilajelor care nu mai       8. Balint Irma;
funcționează ca urmare a întreruperii activității de confecții      9. Andras Anna Maria;
textile.                                 10. Gereb Sara;
  (3) Se mandatează consiliul de administrație să ia          11. Jakab Margareta;
măsurile ce se impun în vederea comunicării către instituțiile      12. Major Eva;
interesate a întreruperii activității de confecții textile.       13. Jakab Gizella;
  Art. 5. Se mandatează domnul ec. Cocos Vasile -           14. Kovacs Maria;
președintele societății și al consiliului de administrație, născut    15. Bot Ibolya;
la data de 21.01.1953 în comuna Vlădești, județul Vâlcea, cu       16. Gergely Elvira;
domiciliul în Rm. Vâlcea, str. Gen. Magheru nr. 8, bloc S1, sc.     17. Pintilie Rozalia;
C, ap. 16, posesor al C.I. seria CX nr. 277859 eliberată la       18. Kenyeres Maria;
data de 20.03.2007 de Poliția Rm. Vâlcea, cu CNP             19. Magyari Eszter;
1530121384187, să procedeze la înregistrarea prezentei          20. Nagy Magdolna;
hotărâri și la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea în         21. Olosz Ibolya;
conformitate cu prevederile statutului societății și a Legii nr.     22. Peterfy Vicențiu;
1/2005 - Legea de organizare a cooperației.               23. Biro Edith;
                                     24. Lorincz Balint Gheorghe;
  (40/1.419.194)                            25. Bertalan Ladislau;
                *                    26. Bartha Gizella;
  16              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 46/8.XII.2009

  27. Szasz Anna;                                  - Derzsi Gizela - membru - cetățean român, născută în
  28. Vajda Hilda;                               Ulieș, jud. Harghita, la data de 24 iunie 1947, domiciliată în
  29. Tamas Eszter;                               Odorheiu Secuiesc, Str. Constructorilor nr. 17, ap. 3, jud.
  30. Matyas Anna-Maria;                            Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 002883, eliberată de
  31. Gyorfi Vilhelmina;                            Mun. Odorheiu Secuiesc la data de 15.03.2000, având CNP
  32. Cerjak Jolan;                               2470624192477.
  33. Pal Maria-Klara;                               Art. 7. Alegerea cenzorilor supleanți ai societății
                                         cooperative în următoarea componență:
  34. Andras Anna;
                                           - Deak Ildiko, cetățean român, născută în Odorheiu
  35. Istok Berta;                               Secuiesc, jud. Harghita, la data de 11 aprilie 1959, domiciliată
  36. Malnasi Iuliana;                             în Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 58, jud.
  37. Menyhart Ildico;                             Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 007573, eliberată de
  38. Molnos Kinga.                               Mun. Odorheiu Secuiesc la data de 7.07.2000, având CNP
  Art. 3. Aprobarea noii liste a membrilor fondatori, având în         2590411192495;
vedere înscrierea unor noi membri cooperatori, respectiv               - Kinda Eniko, cetățean român, născută în Ulieș, jud.
renunțările la calitatea de membru al societății cooperative,           Harghita, la data de 30 iunie 1961, domiciliată în Odorheiu
lista membrilor fondatori fiind cuprinsă în actul constitutiv           Secuiesc, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6, ap. 2, jud. Harghita,
republicat.                                    posesoare a C.I. seria HR nr. 140371, eliberată de Mun.
  Art. 4. Modificarea capitalului social al societății             Odorheiu Secuiesc la data de 24.11.2003, având CNP
cooperative, inclusiv modificarea cotei de participare a             2610630192467;
fiecărui membru la capital social al societății cooperative în            - Simo Emese, cetățean român, născută în Odorheiu
urma majorării, respectiv diminuării capitalului social ca            Secuiesc, jud. Harghita, la data de 5 mai 1968, domiciliată în
urmare a înscrierii de noi membri cooperatori, respectiv             Odorheiu Secuiesc, Str. Independenței nr. 25, ap. 7, jud.
                                         Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 284561, eliberată de
retragerii membrilor fondatori, drept pentru care capitalul
                                         Mun. Odorheiu Secuiesc la data de 9.09.2008, având CNP
social al societății cooperative este de 117.150 lei, subscris și         2680505192724.
vărsat.                                        Art. 8. Desființarea punctului de lucru al societății
  Capitalul social este împărțit în 781 părți sociale, cu            cooperative, situat în Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos
valoare nominală de 150 fiecare.                         nr. 52, jud. Harghita.
  Art. 5. Revocarea comisiei de cenzori compusă din                 Art. 9. Republicarea actului constitutiv care să conțină
Kovacs Iuliu, Marton Eva, Peter Zoltan și a cenzorilor              noile modificări.
supleanți compuși din Deak Ildiko, Kinda Eniko, Laszlo Imola.             Membrii fondatori au împuternicit prin hotărârile adunării
  Art. 6. Alegerea noii comisii de cenzori a societății             generale din 27 martie 2009 pe Simo Ferenc - președinte - și
cooperative în următoarea componență:                       Demeter Etelka Maria - secretară - pentru semnarea actului
  - Koffol Jolan Emese - președinte - cetățean român,              adițional și să facă demersurile necesare pentru înregistrarea
născută în Miercurea-Nirajului, jud. Mureș, la data de 8 iunie          acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
1965, domiciliată în Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc            Tribunalul Harghita.
nr. 12, ap. 3, jud. Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr.              Prin semnarea prezentului act adițional, semnatarii
164598, eliberată de Mun. Odorheiu Secuiesc la data de              declară că în caz de admitere a prezentei cereri renunță la
3.05.2004, având CNP 2650608264373;                        termenul de recurs.
  - Agoston Rozalia - membru - cetățean român, născută în              Prezentul act adițional s-a redactat în 4 exemplare
Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, la data de 18 ianuarie 1957,          originale de către avocat Dancea Cristian și face parte
domiciliată în Cristuru Secuiesc, str. Kossuth Lajos, bl. E3,
                                         integrantă din actul constitutiv al VOINȚA Societate
ap. 14, jud. Harghita, posesoare a C.I. seria HR nr. 027279,
eliberată de Orș. Cristuru Secuiesc la data de 16.03.2001,            Cooperativă.
având CNP 2570118190346;                                (41/1.419.456)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                 &JUYDGY|284388]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 46/8.XII.2009 conține 16 pagini.       Prețul: 3,20 lei         ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:571
posted:8/26/2010
language:Romanian
pages:16