mof7_2009_0041

Document Sample
mof7_2009_0041 Powered By Docstoc
					                           PARTEA A VII-A
Anul 177 (V) — Nr. 41        PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE               Vineri, 23 octombrie 2009     P U B L I C A Ț I I A L E S O C I E T Ă Ț I L O R C O O P E R AT I V E
        FEDERALCOOP PRAHOVA                 Hodac, Strada Principală nr. 75, județul Mureș, C26/19/2005,
       Societate Cooperativă de Consum             întrunită în ședință la sediul social la 10.04.2009, în prezența
         Ploiești, județul Prahova
                                   de 100 % din membri și în unanimitate de voturi, în baza
           HOTĂRÂREA NR. 3                 Legii nr. 1/2005 și al statutului societății, hotărăște:
          din 30 martie 2009                  1. Se revocă din funcție consiliul de administrație compus
       a adunării generale extraordinare            din Pop Ioan Cornel, Costin Elena, Farcas Dorin, numindu-se
 a membrilor cooperatori de la FEDERALCOOP PRAHOVA          administrator unic dna Farcas Claudia, cetățean român,
      Societate Cooperativă de Consum
     (completare conform procesului-verbal)           născută la 9.05.1973 în Reghin, județul Mureș, domiciliată în
                                   Ibănești nr. 514/B, județul Mureș, identificată cu C.I. seria MS
  Art. 5. Prelungirea liniei de credit pe o perioadă de 12 luni
                                   nr. 285674, CNP 2730509261473, emisă de Poliția Reghin la
și garantarea acesteia cu bunuri din patrimoniul societății, de
natura mijloacelor fixe, terenuri și alte garanții, pentru      15.10.2004 pe durata de 4 ani începând cu 10.04.2009.
Federakcoop Prahova Societate Cooperativă de Consum -          2. Se realege în funcția de cenzor Petrea Angela Nicolina
activitate proprie, Sucursala Ploiești și Sucursala Vălenii de    pe durata de 3 ani începând cu 10.04.2009.
Munte.                                 3. Se revocă cenzorul supleant Lupu Vasile Adrian,
  Art. 6. Pentru semnarea tuturor documentelor necesare      numindu-se în funcție Farcaș Zaharie, cetățean român,
prelungirii liniei de credit, se împuternicește dl Ghinescu Virgil  născut la 17.05.1973 în Reghin, județul Mureș, domiciliat în
la Federalcoop Prahova Societate Cooperativă de Consum,       Ibănești nr. 514/B, județul Mureș, identificat cu C.I. seria MS
dl Dinca Mihai la Sucursala Ploiești și dl Voiculescu Vasile la   nr. 449559, CNP 1730517261463, emisă de SPCLEP Reghin
Sucursala Vălenii de Munte.                     la 4.12.2007 pe durata de 3 ani începând cu 10.04.2009.
  Art. 7. Reprezintă art. 5 din hotărârea adunării generale
                                    4. Se retrag din societate următorii membri: Farcaș Emilia,
extraordinare nr. 2/30.03.2009.
                                   Farcaș Aurel Ioan, Narita Marian, Narita Floarea Elena,
  (1/1.250.300)
                *                  Farcaș Floarea, Iacob Rafila, Sopterean Floarea Maria,
                                   Sopterean Milut, Bloj Livia.
          CONSUMCOOP HODAC                   5. Se cooptează în societate următorii membri:
          Societate Cooperativă
          Hodac, județul Mureș                - Farcaș Claudia, cetățean român, născută la 9.05.1973 în
                                   Reghin, județul Mureș, domiciliată în Ibănești nr. 514/B,
           HOTĂRÂREA NR. 1                 județul Mureș, identificată cu C.I. seria MS nr. 285674, CNP
           din 10 aprilie 2009              2730509261473, emisă de Poliția Reghin la 15.10.2004 care
 Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai       va deține 4 părți sociale a 10 lei fiecare, adică 40 lei, 8 % din
CONSUMCOOP HODAC Societate Cooperativă, cu sediul în         capitalul social;
  2             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  - Farcaș Zaharie, cetățean român, născut la 17.05.1973     Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a dispus
în Reghin, județul Mureș, domiciliat în Ibănești nr. 514/B,    autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
județul Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 449559, CNP    următoarele date:
1730517261463, emisă de SPCLEP Reghin la 4.12.2007,
                                   -  număr   de  ordine  în  registrul  comerțului:
care va deține 3 părți sociale a 10 lei fiecare, adică 30 lei,
                                 C 29/6/5.10.2009;
6 % din capitalul social;
                                   - cod unic de înregistrare: 26070379/6.10.2009;
  - Farcaș Maria Gabriela, cetățean român, născută la
11.09.1970 în Ibănești, județul Mureș, domiciliată în Hodac     - denumire și formă juridică: Cooperativa Agricolă VIA
nr. 532, județul Mureș, identificată cu C.I. seria MS nr.     DOMNULUI Cooperativă Agricolă;
111910, CNP 2700911261450 emisă de Poliția Reghin la         - sediul social: oraș Urlați, str. Jercălăi nr. 1, conform
29.10.2001, care va deține o parte socială a 10 lei, adică 10   contractului de comodat nr. 3941/12.08.2009, valabil până la
lei, 2 % din capitalul social;                  11.08.2010;
  - Frandes Elena Floarea, cetățean român, născută la
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
23.12.1970 în Ibănești, județul Mureș, domiciliată în Hodac
nr. 470/A, județul Mureș, identificată cu C.I. seria MS nr.     - capital social subscris: 10000,00 RON, din care vărsat:
059225, CNP 2701223261457, emisă de Poliția Reghin la       10000,00;
5.10.2000 care va deține o parte socială a 10 lei adică 10 lei,   - date de identificare fondatori:
2 % din capitalul social.                      1.  ARHIEPISCOPIA      BUCUREȘTILOR,     membru
  6. Se revocă din funcția de președinte al consiliului de
                                 cooperator fondator, cu sediul în București, Str. Patriarhiei nr.
administrație Pop Ioan Cornel, această funcție fiind
                                 21, sectorul 4, aport la capital 2000,00 RON, data vărsării
îndeplinită de administratorul unic, Farcaș Claudia, începând
                                 aportului 19.08.2009, echivalând cu 20 părți sociale
cu 10.04.2009.
                                 reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
  7. Se radiază sediul secundar din Toaca nr. 173, județul
                                 participare la beneficii/pierderi de 20 %, reprezentată prin
Mureș.
                                 Florin Ungureanu (cu nume monahal Protos.Petru);
  8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Farcaș Claudia.                     2. MÂNĂSTIREA CEPTURA, membru cooperator
    (2/1.317.774)                       fondator, cu sediul în comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos,
                 *                județul Prahova, aport la capital 20000,00 RON, data vărsării
                                 aportului 19.08.2009, echivalând cu 20 părți sociale,
          Cooperativa Agricolă
           VIA DOMNULUI                 reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
         COOPERATIVĂ AGRICOLĂ               participare la beneficii/pierderi de 20 %, reprezentată prin Pr.
         Urlați, județul Prahova
                                 Aurelian Dragu;
                                   3. MÂNĂSTIREA SFÂNTA MARIA, membru cooperator
              ROMÂNIA
                                 fondator cu sediul în Urlați, str. Jercălăi nr. 1, județul
                                 Prahova, aport la capital 2000,00 RON, data vărsării
  MINISTERUL JUSTIȚIEI - TRIBUNALUL PRAHOVA
                                 aportului 19.08.2009, echivalând cu 20 părți sociale,
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15671           reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
            din 9 octombrie 2009            participare la beneficii/pierderi de 20 %. reprezentată prin
                                 Constantin Florescu (cu nume monahal Protos Cleopa);
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      4. MÂNĂSTIREA SFÂNTUL NICOLAE CHIȚORANI,
  Comerțului de pe lângă                     membru cooperator fondator cu sediul în comuna Bucov,
  Tribunalul Prahova        - Liliana Androne
                                 satul Valea Orlei nr. 51A, județul Prahova, , aport la capital
  Referent
  la Oficiul Registrului                     2000,00 RON, data vărsării aportului 19.08.2009, echivalând
  Comerțului de pe lângă                     cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social
  Tribunalul Prahova        - Rădulescu Elena
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %.
  În baza cererii nr. 80051 din data 21.08.2009 și a actelor   reprezentată prin Constantin Costache (cu nume monahal
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului  Protos. Casian);
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                  3

  5. MÂNĂSTIREA TURNU, membru cooperator fondator,              Societatea Cooperativă de Consum
cu sediul în comuna Târgșorul Vechi, județul Prahova, aport             URSU VLADIMIRESCU
                                   satul Vladimirescu, comuna Vladimirescu, județul Arad
la capital 2000,00 RON, data vărsării aportului 19.08.2009,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din
                                                ROMÂNIA
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
de 20 %, reprezentată prin Valică Mâțu (cu nume monahal
                                               TRIBUNALUL ARAD
Protos.Valentin);
  - activitate principală: cod CAEN 0121 - cultivarea                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8261
strugurilor;                                        din 26 august 2009
  - administratori persoane fizice:                  Judecător delegat
  1. Ungureanu Florin (cu nume monahal Protos.Petru)          la Oficiul Registrului
                                    Comerțului de pe lângă
până la data de 20.08.2013, cod numeric personal
                                    Tribunalul Arad       - Ioan Foltean
1790224393135, domiciliat în comuna Târgșoru Vechi, sat         Referent
Târgșoru Vechi nr. 1B, durata mandatului 4 ani, având puteri      la Oficiul Registrului
legale, președinte al consiliului de administrație;           Comerțului de pe lângă
                                    Tribunalul Arad       - Rodica Faca
  2. Pc. Pr. Dragu Aurelian, până la data de 20.08.2013,
cod numeric personal 1691018046643, domiciliat în            În baza cererii nr. 57061 din data 21.08.2009 și a actelor
localitatea Buftea, Intrarea Constructorului nr. 5, bl. 16, sc. B,  doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului
ap. 8, județul Prahova, durata mandatului 4 ani, având puteri    Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus autorizarea
legale;                               și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:
  3. Insp. Gutuie Cătălin până la data de 20.05.2013, cod       - fondatori:
numeric personal 1800302340934, domiciliat în localitatea        1. Păduraru Georgeta, asociat, cod numeric personal
Costești, str. Pietrii, bl. C5, sc. A, ap. 14, durata mandatului 4  2460917020043, domiciliată în localitatea Arad, Str. Ursului
ani, având puteri legale;                      nr. 15, județul Arad;
  Cenzori:                               2. Aștilean Todor, asociat, cod numeric personal
  1. Lupu Ioan Cătălin până la data de 20.08.2013, cod       1650123020041, domiciliat în localitatea Vladimirescu, str.
numeric personal 1800326430011, membru;               Ion Luca Caragiale nr. 15, județul Arad;
  2. Niculae Valentin până la data de 20.08.2013, cod         3. Bogdanov Maria, asociat, cod numeric personal
numeric personal 1780605431511;                   2500429020035, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
  Durata cooperativei agricole: nelimitată.             Popa Șapcă nr. 29, județul Arad;
  Sedii secundare:                           4. Borteș Angela, asociat, cod numeric personal
  1. MÂNĂSTIREA SFÂNTUL NICOLAE CHIȚORANI, cu            2690321012554, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
sediul în Prahova/comuna Bucov, satul Valea Orlei nr. 51A,      Vasile Roaită nr. 51, județul Arad;
conform adeverință primărie nr. 7842/1.09.2009, valabil         5. Bortiș Veronica, asociat, cod numeric personal
durată nelimitată - pentru cultivarea strugurilor.          2601211020062, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
  2.   MÂNĂSTIREA     CEPTURA,     cu   sediul  în  Octavian Goga nr. 36, județul Arad;
Prahova/comuna Ceptura, satul Ceptura de Jos, conform          6. Clonoschi Maria, asociat, cod numeric personal
adeverință primărie nr. 4229/17.08.2009, valabil durată       2581924020033, domiciliată în localitatea Horia nr. 522,
nelimitată - pentru cultivarea strugurilor.             județul Arad;
  3. ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR, cu sediul în             7. Crăciun Maria, asociat, cod numeric personal
București, Str. Patriarhiei nr. 21, sectorul 4, conform proces-   2400528020064, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
verbal nr. 708/11.03.1960, valabil durată nelimitată - pentru    Mihai Eminescu nr. 14, județul Arad;
depozitarea vinurilor din struguri.                   8. Dărău Radu-Cristian, asociat, cod numeric personal

   (3/1.345.312)                          1621012020021, domiciliat în localitatea Arad, bd. Gen.
                *                  Gheorghe Magheru, bl. 303/II, et. 2, ap. 10, județul Arad;
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  9. Dinescu Ioan, asociat, cod numeric personal          24. Pop Marinela-Angela, asociat, cod numeric personal
1480411020027, domiciliat în localitatea Arad, bd. Iuliu     2690622020017, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
Maniu, bl. 26, et. 4, ap. 16, județul Arad;            Gării nr. 56, județul Arad;
  10. Dragoș Aurica, asociat, cod numeric personal         25. Sopț Nicolae, reprez. deținători în comun ps/acți, cod
2640214020054, domiciliat în localitatea Vladimirescu,      numeric personal 1510823020101, domiciliat în localitatea
str. Gării nr. 72, bl. 225, et. 1, ap. 21, județul Arad;     Horia nr. 158, județul Arad;
  11. Driha Floarea, asociat, cod numeric personal         26. Stacanov Viorica, asociat, cod numeric personal
2550317020041, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.   2411109020028, domiciliată în localitatea Arad, str. Pictor Ion
Libertății nr. 21A, județul Arad;                 Andreescu nr. 4A, et. 3, ap. 16, județul Arad;
  12. Filimon Angelica-Florina, asociat, cod numeric        27. Tătar Rodica-Maria, asociat, cod numeric personal
personal 2730910020030, domiciliată în localitatea Arad, bd.   2620520020053, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
Iuliu Maniu, bl. 26, et. 4, ap. 16, județul Arad;         Bisericii nr. 13, județul Arad;

  13. Horga Rodica, asociat, cod numeric personal          28. Tiriteu Floarea, asociat, cod numeric personal

2640317020013, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.   2510103020078, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
                                 Reformei nr. 24, județul Arad;
Gen. Vasile Milea, bl. A4-1, sc. 1, et. 1, ap. 4, județul Arad;
                                   29. Todoca Cosmina-Laura, asociat, cod numeric
  14. Ionescu Adela, asociat, cod numeric personal
                                 personal 2821210022986, domiciliată în localitatea
2431008020036, domiciliată în localitatea Arad, calea Aurel
                                 Vladimirescu, str. Avram Iancu nr. 11, județul Arad;
Vlaicu nr. 8A, bl. ES, sc. A, et. 1, ap. 3, județul Arad;
                                   30. Todoca Elena, asociat, cod numeric personal
  15. Lazăr Maria, asociat, cod numeric personal
                                 2630921020032, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
2660222051097, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
                                 Avram Iancu nr. 11, județul Arad;
Gen. Vasile Milea nr. 10, județul Arad;
                                   31. Todoca Ioan, asociat, cod numeric personal
  16. Marchievici Marinela, asociat, cod numeric personal
                                 1580611020047, domiciliat în localitatea Vladimirescu, str.
2630926020079, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
                                 Avram Iancu nr. 11, județul Arad;
Frimu I.C. nr. 11, județul Arad;
                                   32. Ursu Mariana-Teodora, asociat, cod numeric personal
  17. Marița Marioara, asociat, cod numeric personal
                                 2650612020051, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
2371008020040, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.
                                 Gen. Vasile Milea nr. 77, județul Arad;
Gen. Vasile Milea nr. 84, județul Arad;
                                   33. Ursu Marius-Cristian, asociat, cod numeric personal
  18. Mateșan Dănuț-Florin, asociat, cod numeric personal
                                 1871104020094, domiciliat în localitatea Vladimirescu, str.
1620827020035, domiciliat în localitatea Horia nr. 506,
                                 Gen. Vasile Milea nr. 77A, ap. 2, județul Arad;
județul Arad;
                                   34. Ursu Pavel, asociat, cod numeric personal
  19. Mateșan Silvia, asociat, cod numeric personal
                                 1570604020068, domiciliat în localitatea Vladimirescu, str.
2410323020045, domiciliată în localitatea Horia nr. 576,     Gen. Vasile Milea nr. 77/a, județul Arad;
județul Arad;                            35. Ursu Pavel-Dorin, asociat, cod numeric personal
  20. Mândru Florica, asociat, cod numeric personal       1860508020074, domiciliat în localitatea Vladimirescu, str.
2510220020031, domiciliată în localitatea Vladimirescu, Str.   Gen. Vasile Milea nr. 77, județul Arad;
Progresului nr. 76, bl. A2, sc. 1, ap. 4, județul Arad;       36. Zdremțan Maria, asociat, cod numeric personal
  21. Micșa Floarea, asociat, cod numeric personal        2601122022802, domiciliată în localitatea Horia nr. 224,
2310321020107, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.   județul Arad;
Libertății nr. 38, județul Arad;                   37. Zdremțam Pera, reprez. deținători în comun ps/acți,
  22. Mitrea Rodica-Mariana, asociat, cod numeric personal    cod numeric personal 1560218022823, domiciliat în
2680529024900, domiciliată în localitatea Vladimirescu, str.   localitatea Horia nr. 224, județul Arad;
22 Decembrie nr. 8B, județul Arad;                  38. Totoreanu Maria-Violeta, asociat, cod numeric
  23. Negrea Maria-Aurelia, asociat, cod numeric personal    personal 2540116020033, domiciliată în localitatea Arad, Spl.
2490918020067, domiciliat în localitatea Vladimirescu, str.    Gen. Gheorghe Magheru, bl. 329, sc. B, et. 4, ap. 15, județul
Gării, bl. B-8, ap. 2, județul Arad;               Arad;
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                   5

  39. Hrincu Otilia-Stela, asociat, cod numeric personal       a produselor de seră; 0113 - cultivarea fructelor, nucilor, a
2650513020042, domiciliată în localitatea Arad, Spl. Gen.       plantelor pentru băuturi și mirodenii; 0121 - creșterea
Gheorghe Magheru, bl. 356, ap. 18, județul Arad;           animalelor, activitatea fermelor pentru obținerea laptelui;
  - administratori persoane fizice:                 0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor,
  1. Todoca Ioan, cod numeric personal 1580611020047,        catârilor și asinilor; 0123 - creșterea porcinelor; 0124 -
data numirii 20.08.2009, durata mandatului 4 ani până la data     creșterea păsărilor; 0125 - creșterea altor animale; 0130 -
de 20.08.2013, având puteri conform actului constitutiv;       activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu
  - denumire: Societate Cooperativă de Consum URSU          creșterea animalelor); 0141 - activități de servicii anexe
VLADIMIRESCU;                             agriculturii; cu excepția activităților veterinare; grădinărit
  - sediul social: satul Vladimirescu, comuna Vladimirescu,     peisagistic (arhitectură peisageră); 0142 - activități de servicii
str. Gării nr. 21;                          pentru creșterea animalelor, cu excepția activităților
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -        veterinare; 0502 - piscicultură; 1511 - producția și
lucrări de finisare;                         conservarea cărnii; 1512 - producția și conservarea cărnii de
  - activitate principală: cod CAEN 4332 - lucrări de        pasăre; 1520 - prelucrarea și conservarea peștelui și a
tâmplărie și dulgherie;                        produselor din pește; 1532 - fabricarea sucurilor de fructe și
  - capitalul social variabil la data de 24.08.2009 este de     legume; 1533 - prelucrarea și conservarea fructelor și
5200.00 RON, din care vărsat 5200,00;                 legumelor; 1541 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor brute;
  - durata de funcționare: nelimitată;                1542 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor rafinate; 1551 -
  - cod unic de înregistrare: 25941610;               fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; 1552 -
  - număr de ordine în registrul comerțului: C 02/3/26        fabricarea înghețatei; 1561 - fabricarea produselor de
august 2009.                             morărit; 1571 - fabricarea produselor pentru hrana animalelor
   (4/1.345.314)                          de fermă; 1572 - fabricarea produselor pentru hrana
                 *                  animalelor de companie; 1581 - fabricarea pâinii; fabricarea
                                   produselor proaspete de patiserie; 1585 - fabricarea
   Societatea Cooperativă de Consum de Gradul I
         CONSUMCOOP CERMEI                  macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse
         Cermei, județul Arad                făinoase similare; 1589 - fabricarea altor produse alimentare,
                                   n.c.a.; 1591 - fabricarea băuturilor alcoolice distilate; 1595 -
             HOTĂRÂRE                  fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare;
  Adunarea generală a Societății Cooperative de Consum        1598 - producție de ape minerale și băuturi răcoritoare
de Gradul I CONSUMCOOP CERMEI, întrunită în condițiile        nealcoolice; 1730 - finisarea materialelor textile; 1740 -
Legii nr. 1/2005, în data de 1.03.2007, având în vedere:       fabricare de articole confecționate din textile (cu excepția
  - Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea       îmbrăcămintei și lenjeriei de corp); 1751 - fabricare de
cooperației,                             covoare și mochete; 1752 - fabricare de frânghii, sfori și
  - Competențele adunării generale prevăzute în statutul       plase; 1753 - fabricare de textile nețesute și de articole din
propriu,                               acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte; 1754 -
  - Procesul-verbal al adunării generale din data de         fabricarea altor articole textile, n.c.a.; 1810 - fabricarea
1.03.2007, adoptă prezenta hotărâre nr. 1/1.03.2007:         articolelor de îmbrăcăminte din piele; 1821 - fabricare de
  Art. 1. Se recodifică obiectul de activitate al societății     articole de îmbrăcăminte pentru lucru; 1822 - fabricarea altor
cooperative, după cum urmează:                    articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp); 1823 -
  Domeniul principal de activitate al CONSUMCOOP           fabricare de articole de lenjerie de corp; 1824 - fabricarea
CERMEI îl constituie:                         altor articole de îmbrăcăminte și accesorii, n.c.a.; 1830 -
  521 - comerţ cu amănuntul în magazine specializate ,        prepararea și vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din
activitatea principală: 5211 - comerţ cu amănuntul în         blană; 1910 - tăbăcirea și finisarea pieilor; 2010 - tăierea și
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de          rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului; 2030 - fabricare
produse alimentare, băuturi și tutun.                 de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
  Constituie de asemenea obiect de activitate următoarele:      2040 - fabricarea ambalajelor din lemn; 2051 - fabricarea
  0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante     altor produse din lemn; 2052 - fabricarea articolelor din plută,
n.c.a.; 0112 - cultivarea legumelor, a specialităților horticole și  paie și împletituri; 3611 - producție de scaune; 3613 -
  6             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

producția mobilierului pentru bucătării; 3614 - producția altor    - comerț cu ridicata cu alte produse; 5211 - comerț cu
tipuri de mobilier; 3662 - confecționarea măturilor și periilor;   amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor; 5030 -       predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 5212 -
comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; 5271 -       comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
reparații de încălțăminte și de alte articole din piele; 5272 -    predominantă de produse nealimentare; 5221 - comerț cu
reparații de articole electrice de uz gospodăresc; 5273 -       amănuntul cu fructe și legume proaspete; 5222 - comerț cu
reparații de ceasuri și bijuterii; 5111 - intermedieri în comerțul  amănuntul cu carne și produse din carne; 5223 - comerț cu
cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și   amănuntul cu pește, crustacee și moluște; 5224 - comerț cu
cu semiproduse; 5113 - intermedieri în comerțul cu material      amănuntul cu pâine, produse de patiserie și produse
lemnos și de construcții; 5115 - intermedieri în comerțul cu     zaharoase; 5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi; 5226 -
mobilă, articole de menaj și de fierărie; 5116 - intermedieri în   comerț cu amănuntul cu produse din tutun; 5227 - comerț cu
comerțul cu textile, confecții, încălțăminte și articole din piele;  amănuntul, în magazine specializate, cu produse alimentare;
5117 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,        5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice și de
băuturi și tutun; 5118 - intermedieri în comerțul specializat în   parfumerie; 5241 - comerț cu amănuntul cu textile; 5242 -
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 5119 -
                                   comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte; 5243 - comerț cu
intermedieri în comerțul cu produse diverse; 5188 - comerț cu
                                   amănuntul cu încălțăminte și articole din piele; 5247 - comerț
ridicata cu mașini, accesorii și unelte agricole, inclusiv cu
                                   cu amănuntul cu cărți, ziare și articole de papetărie; 5248 -
tractoare; 5121 - comerț cu ridicata cu cereale, semințe și
                                   comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte
furaje; 5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante; 5123 -
                                   produse n.c.a.; 5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de
comerț cu ridicata cu animale vii; 5131 - comerț cu ridicata cu
                                   ocazie vândute prin magazine; 5262 - comerț cu amănuntul
fructe și legume; 5132 - comerț cu ridicata cu carne și
                                   prin standuri și piețe; 5263 - comerț cu amănuntul care nu se
produse din carne; 5133 - comerț cu ridicata cu produse
                                   efectuează prin magazine; 5244 - comerț cu amănuntul cu
lactate, ouă, uleiuri și grăsimi comestibile; 5134 - comerț cu
                                   mobilă, articole de iluminat și cu alte articole de uz casnic;
ridicata cu băuturi; 5135 - comerț cu ridicata cu produse din
                                   5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate
tutun; 5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și produse
                                   electromenajere, cu aparate de radio și televizoare; 5246 -
zaharoase; 5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
                                   comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din
condimente; 5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu alte
                                   sticlă și cu cele pentru vopsit; 5274 - alte reparații de articole
alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște; 5139 - comerț
                                   personale n.c.a.; 5530 - restaurante; 5540 - baruri; 5552 -
cu ridicata, nespecializat, cu produse alimentare, băuturi și
tutun; 5141 - comerț cu ridicata cu produse textile; 5142 -      alte unități de preparare a hranei; 5510 - hoteluri; 5522 -

comerț cu ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte; 5143 -      campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote; 5523 - alte mijloace
comerț cu ridicata cu aparate electrice și de uz gospodăresc,     de cazare; 6024 - transporturi rutiere de mărfuri; 6312 -
cu aparate de radio și televizoare; 5144 - comerț cu ridicata     depozitări; 6330 - activități ale agențiilor de voiaj și ale tur-
cu produse din ceramică, sticlărie, tapete și produse de       operatorilor; activități de asistență turistică n.c.a.; 7020 -
întreținere; 5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și    închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
de parfumerie; 5147 - comerț cu ridicata cu alte bunuri de      închiriate; 7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
consum, nealimentare, n.c.a.; 5124 - comerț cu ridicata cu      capacitate  mică;  7131   -  închirierea  mașinilor   și
piei brute și cu piei prelucrate; 5125 - comerț cu ridicata cu    echipamentelor agricole; 7140 - închirierea bunurilor
tutun neprelucrat; 5153 - comerț cu ridicata cu material       personale și gospodărești n.c.a.; 7440 - publicitate; 7482 -
lemnos și cu materiale de construcții; 5154 - comerț cu        activități de ambalare; 8042 - alte forme de învățământ; 9233
ridicata cu echipamente și furnituri de fierărie pentru instalații  - bâlciuri și parcuri de distracții; 9261 - activități ale bazelor
sanitare și de încălzire; 5155 - comerț cu ridicata cu produse    sportive; 9262 - alte activități sportive; 9271 - jocuri de noroc
chimice; 5156 - comerț cu ridicata cu alte produse          și pariuri; 9272 - alte activități recreative; 9301 - spălarea,
intermediare; 5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;       curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor; 9302 - coafură și
5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria minieră     alte activități de înfrumusețare; 9304 - activități de întreținere
și construcții; 5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru      corporală; 9305 - alte activități de servicii personale n.c.a.
industria textilă și cu mașini de cusut și de tricotat; 5185 -      (5/1.345.315)
comerț cu ridicata cu alte mașini și echipamente de birou; 5190                    *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                  7

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            Chișineu-Criș, Str. Teilor nr. 5A, bl. C6-1, sc. B, ap. 2, jud.
   UNIREA MESERIAȘILOR CHIȘINEU-CRIȘ SCM             Arad, posesor al CI seria AR nr. 345289 eliberată de
       Chișineu-Criș, județul Arad
                                  SPCLEP Chișineu-Criș la data de 24.05.2007, CNP
             HOTĂRÂRE                  1701203021878, și
                                    2. Bekesi Maria, cetățean român, născută la data de
  Lucrând la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de statutul de
                                  23.09.1974, în Chișineu-Criș, jud. Arad, domiciliată în
funcționare al societății cooperative meșteșugărești,
                                  Chișineu-Criș, str. Bega nr. 6, jud. Arad, posesoare a CI seria
adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori,
                                  AR nr. 008864 eliberată de Poliția Chișineu-Criș la data de
întrunită la data de 10.04.2007, cu unanimitate de voturi,
adoptă prezenta hotărâre:                      10.09.1999, CNP 2740923021878.

  I. Se cooptează următoarele persoane ca membri           II. Se majorează capitalul social de la 11.640 lei la 12.810
cooperatori.                            lei după cum urmează:
  1. Matiș Valentin Cristian, cetățean român, născut la data     - prin emisiunea de noi părți sociale de la următorii
de 3.12.1970 în Chișineu-Criș, jud. Arad, domiciliat în       membrii cooperatori, astfel:
  Se constată că Negrea Floarea, cetățean român, născută      2840127060582, a vărsat integral capitalul social subscris la
la data de 27.01.1984 în localitatea Năsăud, jud. Bistrița-
                                  reorganizarea în societate cooperativă, adică 200,00 lei.
Năsăud, domiciliată în sat Șiclău, com. Grăniceri, nr. 431,
                                    După această majorare situația în privința acestor membri
jud. Arad, posesoare a CI seria AR nr. 146449 eliberată de
Poliția Chișineu-Criș la data de 18.02.2003, CNP          cooperatori va fi următoarea:
  - prin admiterea de noi membri cooperatori, care aduc noi aporturi în numerar, astfel:
  8            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  În privința celorlalți membri cooperatori situația rămâne     IV. În baza prezentei hotărâri se va redacta actul adițional,
aceeași, neintervenind modificări.                iar după darea de dată certă acestuia se vor îndeplini
  III. Se introduc în obiectul de activitate al societății    formalitățile de autorizare și publicitate și înscrierea de
următoarele activități: 3162 - producția altor componente     mențiuni în registrul comerțului.
electrice n.c.a.; 6321 - alte activități anexe transporturilor    (6/1.345.316)
terestre.                                             *


    Societatea Cooperativa Meșteșugărească          Bujor Florin, cetățean român, născut la 7.03.1957 în Vidra,
          IMLETO S.C.M.                 CNP 1570307022800, posesorul CI seria AR nr. 072429
         Pecica, județul Arad
                                 eliberată de Poliția Ineu la 6.06.20041, domiciliat în Ineu, str.
             HOTĂRÂRE                I.C. Dumitrașcu nr. 2, județul Arad.
                                   Art. 3. Se realege în funcția de președinte dl Ban Ioan, cu
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
                                 datele de identificare de mai sus.
Meșteșugărești IMLETO S.C.M., Pecica, ținută în data de
                                   Art. 4. Se revocă din funcția de cenzor supleant Binchici
31.07.2009, ora 10.00, la sediul societății, hotărăște în
                                 Horia-Nicolae.
unanimitate:
                                   Art. 5. Se împuternicește președintele Ban Ioan să
  Art. 1. Suspendarea activității pe perioadă nedeterminată
                                 reprezinte societatea la ORC.
ca urmare a dificultăților economico-financiare începând cu
                                   (8/1.345.318)
data de 1.09.2009.                                        *
  Art. 2. Administratorul unic va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.                                 Societatea Cooperativa Meșteșugărească
  (7/1.345.317)                                 MURESUL LIPOVA SCM
                  *                        Lipova, județul Arad

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească                       HOTĂRÂRE
           CRISUL SCM                              din 28.08.2009
          Ineu, județul Arad
                                   Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
        HOTĂRÂREA NR. 3/24.08.2009             cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești MUREȘUL
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din     LIPOVA SCM, cu sediul social în Lipova, strada Aurel Vanatu,
cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești CRISUL SCM,     nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.
cu sediul în Ineu, Strada Rahovei nr. 12, înmatriculată la    C02/59/2005, având cod unic de înregistrare R 1717896,
Oficiul registrului comerțului sub nr. C02/57/2005, având cod   întrunită la sediul societății în data de 28.08.2009, îndeplinind
unic de înregistrare RO 2759210, întrunită la sediul societății  condițiile legale pentru validitatea deliberărilor conform Legii
în data de 24.08.2009, îndeplinind condițiile legale pentru    nr. 1/2005 și ale statutului societății hotărăște:
validitatea deliberărilor conform Legii nr. 1/2005 și ale      Art. 1. Se revocă din funcția de administrator unic și
statutului societății, hotărăște:                 președinte dl Cozmi Ioan.
  Art. 1. Se modifică art. 27(2) din statut în sensul că se     Art. 2. Se alege în funcția de administrator unic și
reduce numărul membrilor consiliului de administrație de la 5   președinte pentru o perioadă de 4 ani dl Sofron Oliviu,
la 3.                               cetățean român, născut la data de 14.08.1957 în municipiul
  Art. 2. Se realeg în funcția de administratori pentru o    Deva, jud. Hunedoara, posesorul CI seria AR nr. 136152
perioadă de 4 ani următorii membri cooperatori: Ban Ioan,     emisă de Poliția Lipova la 14.11.2002, CNP 1570814023613,
cetățean român, născut la 11.10.1952 în Poiana Sibiului,     domiciliat în Lipova, strada Aurel Vlaicu nr. 28, bl. M, ap. 7,
județul Sibiu, posesorul CI seria AR nr. 027279 emisă de     județul Arad.
Poliția Ineu la 18.05.2000, CNP 1521011020809, domiciliat în     Art. 3. Se revocă din funcția de cenzor dl Stăniloiu Radu
Ineu, strada Gh. Doja nr. 112, județul Arad; Gabor Florita-    și se alege în funcția de cenzor dna Oneț Cornelia, cetățean
Cornelia, cetățean român, născută la 18.10.1968 în Bocsig,    român, CNP 2630622023611, domiciliată în Lipova, str.
județul Arad, posesoarea B.I. seria GX nr. 049509 eliberat de   Bugariu nr. 16, bl. N3, ap. 5, și în funcția de cenzor supleant
Poliția Ineu la 19.11.1997, CNP 2681018020805, domiciliată    dna Balint Loredana, cetățean român, CNP 2710707023618,
în Ineu, Str. Dunării nr. 5, ap. 29, județul Arad, și Petrișor  domiciliată în Lipova, str. N. Bălcescu nr. 25.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                    9

  Se modifică în sensul celor de mai sus anexa nr. 2 la actul     comerțului sub nr. C02/36/2005, întrunit în ședință la sediul
constitutiv.                              societății la data de 28.08.2009, conform prerogativelor
  Art. 4. Împuternicirea administratorului unic Sofron Oliviu     acordate de Legea nr. 1/2005 și de statutul societății, art. 21,
să reprezinte societatea oriunde trebuința o va cere și să       ultimul alineat, în unanimitate de voturi hotărăște:
semneze documentele necesare realizării scopului propus          Art. 1. Se radiază începând cu data de 30 septembrie
prin prezenta hotărâre.                         2009 punctul de lucru din Arad, strada O. Goga nr. 21.
   (9/1.345.319)                             Art. 2. Se mandatează avocata societății, Rangu Viorica,
               *
                                    să reprezinte cooperativa oriunde trebuința o va cere și să
      Societatea Cooperativă de Consum              semneze actele necesare realizării celor hotărâte.
         URSU VLADIMIRESCU                     (11/1.345.321)
      comuna Vladimirescu, județul Arad                            *

        HOTĂRÂREA NR. 2/8.09.2009                    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                               CRIȘUL SCM
  Membrii cooperatori ai Societății Cooperative de Consum                    Ineu
URSU Vladimirescu, în adunarea generală extraordinară a
Cooperativei de Consum URSU Vladimirescu, adoptă                       HOTĂRÂREA NR. 4
prezenta hotărâre:                                       din 23.09.2009
  Art. 1. Se aprobă în unanimitate vânzarea spațiilor
                                      Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
comerciale BRUTĂRIE, situate în Vladimirescu, Str. Victoriei
                                    din cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești CRIȘUL
nr. 12, prin negociere directă cu chiriașii și apartamentele nr.
                                    SCM, cu sediul în Ineu, Strada Rahovei nr. 12, înmatriculată
2 și nr. 4 situate în Vladimirescu, Str. Gării nr. 21, prin licitație
                                    la Oficiul registrului comerțului sub nr. CO2/57/2005, având
publică;
                                    cod unic de înregistrare RO 2759210 întrunită la sediul
  Art. 2. Aprobă demisia dlui Todoca Ioan din funcția de
                                    societății în data de 23.09.2009, îndeplinind condițiile legale
președinte al Cooperativei de Consum URSU Vladimirescu,
                                    pentru validitatea deliberărilor conform Legii nr. 1/2005 și ale
astfel că se revocă din funcția de președinte dl Todoca Ioan
                                    statutului societății, hotărăște:
și se numește dl Ursu Pavel începând cu data prezentei
                                      Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului societății
hotărâri pe o durată de 4 ani legitimat cu CI seria AR nr.
                                    situat în Ineu, Str. Republici nr. 44, în suprafață de 540 mp.
297621 eliberată de Poliția Arad la data de 13.06.2006, CNP
                                    Conform C.F. 300351 fostă 6636 într-un număr de 9
1570604020068, domiciliat în loc. Vladimirescu, str. V. Milea
                                    apartamente.
nr. 77A.
  Art. 3. Alege cu unanimitate de voturi pe dl Ursu Pavel în       Art. 2. Se aprobă vânzarea unor apartamente din acest
funcția de președinte al Cooperativei de Consum URSU          imobil în suprafață totală de 370 mp. la licitație sau prin
Vladimirescu.                              negociere directă cu prețul de pornire de 600 euro/mp. de
  Art. 4. Împuternicește pe dl Ursu Pavel să reprezinte        suprafață construită inclusiv părțile comune și terenul
Cooperativa de Consum URSU la Oficiul Registrului            aferent.
Comerțului pentru depunerea și ridicarea documentelor           Art. 3. Împuternicește pe dl Ban Ioan, președintele
cooperativei.                              societății, să reprezinte societatea oriunde trebuința o va
  (10/1.345.320)                           cere și să semneze documentele necesare realizării scopului
              *                      propus prin prezenta hotărâre.
                                      (12/1.345.322)
     Societatea Cooperativă Meșteșugărească                            *
           PRECIZIA SCM
             Arad                         Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                              PRECIZIA S.C.M.
              HOTĂRÂRE                               Arad
             din 28.08.2009
                                                 HOTĂRÂRE
  Consiliul de administrație din cadrul Societății
                                                din 25.09.2009
Cooperative Meșteșugărești PRECIZIA SCM, cu sediul
social în Arad, strada Banu Mărăcine, nr. 22, bloc 1E, ap. B,       Consiliul de administrație al Societății Cooperative
parter, având CUI 1710618, înmatriculată la Oficiul registrului     Meșteșugărești PRECIZIA S.C.M., cu sediul în Arad, strada
  10            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

Banu Mărăcine nr. 22, bloc 1E, ap. B, parter, având CUI       Focșani, str. Cuza Vodă nr. 16, bl. 16, ap. 5, județul Vrancea,
1710618, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului sub nr.  durata mandatului 4 ani, având puteri administrare;
C02/36/2005, întrunit în ședință la sediul societății la data de    3. Ionescu D. Andrada până la data de 15.09.2013, cod
25.09.2009, conform prerogativelor acordate de Legea        numeric personal 2770302250542, domiciliată în municipiul
nr. 1/2005 și de statutul societății art. 21, ultimul alineat, în  București, str. Cozla nr. 3, bl. B1A, sc. 2, ap. 83, sect. 3,
unanimitate de voturi, hotărăște:                  durata mandatului 4 ani, având puteri administrare;
  Art. 1. Se extinde fondul de comerț al PRECIZIA SCM         - denumire: AAYLEX AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ;
prin înființarea unui punct de lucru în Arad, Piața Gării, nr. 1,    - forma și gradul societății cooperative: Cooperativa
bloc A, sc. E, F, ap. 24.                      agricolă de exploatare și gestionare a terenurilor agricole,
  Art. 2. Se împuternicește dl Lazăr Cornel să semneze      silvice, piscicole și a efectivelor de animale; gradul I;
hotărârea și orice acte vor fi necesare realizării celor        - sediul social: municipiul Buzău, Șos. Brăilei km. 7,
hotărâte.                              județul Buzău;
  (13/1.345.323)                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
                *                  creșterea animalelor;
                                    - activitatea principală: cod CAEN 0147 - creșterea
          AAYLEX AGRO                   păsărilor;
        COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
            Buzău                      - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat integral;
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - cod unic de înregistrare: 26042450;
             ROMÂNIA
                                    - numărul de ordine în registrul comerțului: C 10/8/2009.
                                    (14/1.345.606)
          TRIBUNALUL BUZĂU                                *

      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 6001                  Societatea Cooperativa de Consum
            din 30.09.2009                            CHITILA
  Judecător delegat                            satul Chitila, comuna Chitila, județul Ilfov
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                HOTĂRÂREA NR. 11
  Tribunalul Buzău       - Smaranda Crina Florescu                 din 11/12.06.2009
  Referent                             a adunării generale ordinare și extraordinare a membrilor
  la Oficiul Registrului                         cooperatori ai Soc. Coop. de Consum CHITILA,
  Comerțului de pe lângă                      cu sediul în com. Chitila, sat Chitila, str. Aurel Vlaicu nr. 2A,
  Tribunalul Buzău       - Anca Maria Grigoruță       parter, jud. Ilfov, înmatriculată la reg. com. cu C23/19/2005,
  În baza cererii nr. 19634 din data de 23.09.2009 și a                   CUI 3644065
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       Consiliul de administrație al Societății Comerciale de
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus    Consum Chitila, prin președinte Vișan Iuliean, a convocat
autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu        adunarea generală a membrilor coop. pt. data de 12.06.2009
următoarele date:                          la sediul societății conf. art. 34 al. 3 din Legea nr. 1/2005.
  - fondatori:                             Convocarea s-a făcut în termen legal prin convocator și
  1. AAYLEX TRADING S.R.L.;                    anunț la ziarul România Liberă.
  2. AVICOLA BUZĂU S.A.;                        Au fost prezenți un număr de 23 din totalul de 29,
  3. AAYLEX DISTRIBUTION S.R.L.;                  deținându-se un procent de 80 %, adunarea fiind statutară
  4. SIKVET S.R.L.;                        conform art. 36, al. 1 din Legea nr. 1/2005. Adunarea a fost
  5. AVIS LIPIA S.A.;                       prezidată de Vișan Iuliean, președinte, iar secretar Oancea
  - administratori persoane fizice:                Niță.
  1. Dobre N. Cristina-Janina până la data de 15.09.2013,       Ordinea de zi a fost următoarea:
cod numeric personal 2730515100048, domiciliată în           - excludere membri cooperatori;
localitatea Tăbărăști, com. Gălbinași, județul Buzău, durata      - majorare a valorii unei părți sociale, subscriere de părți
mandatului 4 ani, având puteri de administrare și          sociale și mărire capital.
reprezentare;                              După dezbateri adunarea generală a hotărât următoarele:
  2. Măluțan P. Alina până la data de 15.09.2013, cod         - excluderea dlor Umbreș Daniela, Rada Florica, Donose
numeric personal 2800131394426, domiciliată în localitatea     Maria din rândul membrilor cooperatori deoarece nu au
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                  11

majorat valoarea unei părți sociale de la 20 lei la 50 lei conf.    - prelungirea mandatului de președinte a dlui Gereanu
art. 28 lit. a) din Legea nr. 1/2005 până la data de 8.05.2009;   Dumitru pe o perioadă de 4 ani începând cu data de
  - majorarea valorii unei părți sociale de la 20 lei la 50 lei  25.03.2009;
și subscriere de părți sociale;                    - prelungirea mandatelor de membri în consiliul de
  - includerea în rândul membrilor cooperatori a dlor       administrație a dlor Zicu Tascu, Gereanu Dumitru, Calotescu
Oancea Mădălina-Alexandra și Oancea Cosmin-Cristian,        Gheorghe, Chiriac Ștefan pe o perioadă de 4 ani, începând
ambii cu câte 4 părți sociale a 50 lei fiecare, ambii având la   cu data de 25.03.2009;
pierderi și beneficii 4,3008 %;                    - retragerea din rândul membrilor cooperatori a dlui
  - majorarea capitalului prin aport în numerar în valoare de   Agapescu Ilie;
3,510 lei, de la 1.140 lei la 4.650 lei, împărțit în 93 părți     - pierderea calității de membri cooperatori a dlor
sociale a 50 lei fiecare, conf. Anexa nr. 1 la actul constitutiv.  Capcanaru Alofons, Nedelcu Stan și Tănase Constantin prin
  Adunarea generală împuternicește pe Vișan Iuliean,        deces;
președinte, să semneze actul constitutiv.               - aprobă majorarea valorii de la 10 lei la 50 lei până la
  (15/1.346.180)                         data de 31.10.2009;
               *                     - capitalul social se va reduce și va fi de 670 RON împărțit
                                  în 67 părți sociale a 10 RON fiecare, conf. anexei nr. 1.
      Societatea Cooperativă de Consum               (16/1.346.181)
             BUFTEA
                                                   *
          Buftea, județul Ilfov
                                        Societatea Cooperativă de Consum
           HOTĂRÂREA NR. 1                            DOMNEȘTI
           din 25.03.2009,                      comuna Domnești, județul Ilfov
  a membrilor cooperatori ai Societății Cooperative
 de Consum BUFTEA, cu sediul în oraș Buftea, str. Mihai                 HOTĂRÂREA NR. 8
Eminescu nr. 6, județul Ilfov, cu C23/12/2005, CUI 3265436                 din 23.03.2009,
                                   a adunării generale ordinare și extraordinare a membrilor
  Consiliul de administrație al Soc. Coop. Consum Buftea,
                                     cooperatori ai Societății Cooperative de Consum
prin Gereanu Dumitru, a convocat adunarea generală a         DOMNEȘTI, cu sediul în com. Domnești, Str. Principală
membrilor cooperatori pentru data de 25.03.2009 în incinta      nr. 1265, județul Ilfov, înregistrată la registrul comerțului
cofetăriei Triumf, conf. art. 34 al. 3 din Legea nr. 1/2005.            cu C23/11/2005, CUI 2785384
Convocarea s-a făcut în termen legal prin publicarea în ziarul     Consiliul de administrație al Societății Cooperative de
România Liberă și prin convocator. Au fost prezenți un nr. de    Consum Domnești, prin președinte Constantin Vasilica, a
47 din totalul de 71, obținându-se un procent de 67 %,       convocat adunarea generală a membrilor coop. pt. data de
adunarea fiind statutară conf. art. 36 al. 1 din Legea       23.03.2009, la sediul societății, conf. art. 34 al. 3 din Legea
nr. 1/2005, a fost prezidată de Gereanu Dumitru, președinte,    nr. 1/2005.
iar secretariatul format din Calotescu Gheorghe și Ciublan       Convocarea s-a făcut în termen legal prin convocator și
Ileana.                               prin anunț la ziarul Evenimentul Zilei.
  Ordinea de zi a fost următoarea:                  Au fost prezenți un număr de 25 din totalul de 30,
  - alegerea președintelui și a consiliului de administrație   deținându-se un procent de 94 %, adunarea fiind statutară
prin vot secret;                          conform art. 36, al. 1 din Legea nr. 1/2005. Adunarea a fost
  - retragerea membru și pierdere calitate membri         prezidată de Constantin Vasilica, președinte, iar secretariatul
cooperatori prin deces;                       format din Păduraru Aronica și Isopencu Lucia.
  - micșorare capital social.                     Ordinea de zi a fost următoarea:
  După dezbateri adunarea generală a hotărât următoarele:       - raportul consiliului de administrație pe anul 2009;
  - revocarea din funcția de membru al consiliului de         - retragere membru cooperator și pierdere calit. membru
administrație a dnei Paun Sanda, Romanescu Constantin,       cooperator prin deces;
Tutunaru Gheorghe;                           - reducere capital social;
  - includerea în rândul membrilor consiliului de           - alegeri președinte și consiliul de administrație;
administrație a dnei Ciublan Ileana începând cu data de        - cesiune părți sociale.
25.03.2009;                              După dezbateri adunarea generală a hotărât următoarele:
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  - prelungirea mandatului de președinte al dnei Constantin    - administratori persoane fizice:
Vasilica pe o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentei     1. Bodea Steliana până la data de 21.09.2013, cod
hotărâri;                            numeric personal 2811030351600, domiciliată în Satu Mare,
  - prelungirea mandatelor de membri ai consiliului de    bd. Lucian Blaga, bl. CU50, ap. 4, județul Satu Mare, durata
administrație ale dlor Constantin Vasilica, Păduraru Aronica  mandatului 4 ani, având puteri conform actului constitutiv;
și Isopencu Lucia pe o perioadă de 4 ani, începând cu data     2. Grigoraș Laura-Simona până la data de 21.09.2013,
prezentei hotărâri.                       cod numeric personal 2820116303460, domiciliată în Satu
  Pierderea calității de membru coop. a dlui Niculaie Ion   Mare, bd. Lucian Blaga, bl. UU24, ap. 1, județul Satu Mare,
prin deces.                           durata mandatului 4 ani, având puteri conform actului
  Revocarea din funcția de membri în consiliul de       constitutiv;
administrație a dor Ghica Mircea, Constantin Ion.          3. Gheție Ioan până la data de 21.09.2013, cod numeric
  Retragerea dnei Nicolae Maria din funcția de membru     personal 1760501301002, domiciliat în localitatea Negrești
cooperator.                           Oaș, Str. Garoafelor nr. 30, județul Satu Mare, durata
  Retragerea dlui Iancu Petre din funcția de membru      mandatului 4 ani, având puteri conform actului constitutiv;
cooperator și cesionarea a unei părți sociale, în valoare de    - denumire: AVICOLA MEDIEȘU AURIT COOPERATIVA
10 RON, către Georgescu Aurelia.                AGRIGOLĂ;
  Capitalul social se va micșora și va fi de 500 RON,       - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
împărțit în 50 părți sociale.                  agricolă de exploatare și gestionare a terenurilor agricole,
  Adunarea generală împuternicește pe Constantin       silvice, piscicole și a efectivelor de animale; gradul
Vasilica, președinte, să semneze actul constitutiv.         - sediul social: satul Medieșu Aurit, Str. Fermierilor nr.
  (17/1.346.182)                       965, comuna Medieșu Aurit;
               *                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
                                creșterea animalelor;
        AVICOLA MEDIEȘU AURIT
                                  - activitate principală: cod CAEN 0147 - creșterea
          Cooperativă Agricolă
    satul Medieșu Aurit, comuna Medieșu Aurit        păsărilor;
          județul Satu Mare                - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat integral;
                                  - durata de funcţionare: nelimitată;
             ROMÂNIA                  - cod unic de înregistrare: 26039390/29.09.2009;
                                  - număr de ordine în registrul comerţului:
        TRIBUNALUL SATU MARE              C30/5/29.09.2009.
                                  (18/1.346.467)
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5555                           *
          din 29 septembrie 2009
                                          SERELEGOECO
  Judecător delegat
                                         Cooperativă Agricolă
  la Oficiul Registrului
                                   satul Doba, comuna Doba, județul Satu Mare
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Satu Mare    - Mihai-Coman Gelu
  Referent                                        ROMÂNIA
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Satu Mare    - Gătina Raluca Sanda               TRIBUNALUL SATU MARE
  În baza cererii nr. 32773 din data de 21.09.2009 și a
                                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 5801
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                           din 1 octombrie 2009
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a
                                  Judecător delegat
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu    la Oficiul Registrului
următoarele date:                         Comerțului de pe lângă
  - fondatori:                          Tribunalul Satu Mare     - Munkacsi Bela Csaba
                                  Referent
  1. INCUBAȚIA AVE - S.R.L.;
                                  la Oficiul Registrului
  2. MARACHIM - S.R.L.;                      Comerțului de pe lângă
  3. ECO INTERNATIONAL - S.R.L.;                 Tribunalul Satu Mare     - Gătina Raluca Sanda
  4. MIRVAL - S.R.L.;                       În baza cererii nr. 33701 din data de 1.10.2009 și a
  5. IMPACT OAȘ - S.R.L.;                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                13

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a             CODREANA TRANSILVANIA
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu            Cooperativă Agricolă
                                            Satu Mare
următoarele date:
  - fondatori:
                                         HOTĂRÂREA NR. 2/17.09.2009
  1. VARGA LUDOVIC OTTO P.F.A.;
                                   a adunării generale extraordinare a membrilor fondatori
  2. CORALIS ECO PRODUCT - S.R.L.;
                                   ai Cooperativei Agricole CODREANA TRANSILVANIA
  3. IAN 2008 - S.R.L..;
  4. STAN PETRE P.F.A.;                        Adunarea generală extraordinară a membrilor fondatori ai
  5. FRĂȚILĂ FLOARE I.I;                     Cooperativei Agricole CODREANA TRANSILVANIA legal
  - administratori persoane fizice:                întrunită la data de 17.09.2009, reprezentând 100 % capitalul
  1. Varga Ludovic Otto până la data de 28.09.2013, cod      social, a hotărât următoarele modificări:
numeric personal 1700327301986, domiciliat în Satu Mare,       1. Primirea în cooperativă, prin cesiune de părți sociale, a
Bd. Muncii, bl. H51, ap. 4, județul Satu Mare, durata       unui nou membru, și anume a S.C. Cristal Home SRL, care
mandatului 4 ani, având puteri conform statutului;         are sediul în municipiul Satu Mare, Bd. Independenței, bl. UH
  2. Papai Angela până la data de 28.09.2013, cod numeric     55, ap. 1, jud. Satu Mare, Cod Unic de Înregistrare RO
personal 2620210301981, domiciliată în localitatea Traian nr.   16326730, fiind înregistrată la registrul comerțului sub nr.
117, județul Satu Mare, durata mandatului 4 ani, având puteri   J 30/441/2004 care este reprezentată de Blidar Vasile Călin,
conform statutului;                        asociat unic, CNP 1760823301966, domiciliat în municipiul
  3. Stan Petre până la data de 28.09.2013, cod numeric      Satu Mare, Aleea Prahovei nr. 32, bl. 42, ap. 75, județul Satu
personal 1710302301007, domiciliat în Satu Mare, aleea       Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 047003 eliberată de Pol.
Tisa nr. 2, bl. 68, ap. 37, județul Satu Mare, durata       Satu Mare la data de 21.05.2001.

mandatului 4 ani, având puteri conform statutului;          2. Fiecare dintre cei 5 membri va cesiona câte 3 părți
  4. Frățilă Floare până la data de 28.09.2013, cod numeric    sociale către noul membru, astfel încât acesta să dețină 15
personal 2780901301005, domiciliată în localitatea Boinești    părți sociale.
nr. 70B, județul Satu Mare, durata mandatului 4 ani, având      3. Noua structură a capitalului social va fi următoarea:
puteri conform statutului;                      • SC Euroferm Muresan SRL - 17 părți sociale în valoare
  5. Huzău Liliana Otilia până la data de 28.09.2013, cod     de 1700 lei
numeric personal 2700102302005, domiciliată în Satu Mare,       • SC Livardmar SRL - 17 părți sociale în valoare de
Str. Botizului, bl. 44, ap. 15, județul Satu Mare, durata     1700 lei,
mandatului 4 ani, având puteri conform statutului;          • SC Gimar Com SRL - 17 părți sociale în valoare de
  -  denumire:   SERELEGOECO       COOPERATIVA     1700 lei,
AGRICOLĂ;
                                   • SC Codrea Ferm SRL - 17 părți sociale în valoare de
  - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă      1700 lei,
agricolă de achiziții și vânzări; gradul
                                   • SC Zootehnia Cig SRL - 17 părți sociale în valoare de
  - sediul social: satul Doba, Boghișului nr. 460, comuna
                                  1700 lei,
Doba;
                                   • SC Cristal Home SRL - 15 părți sociale în valoare de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -
                                  1500 lei.
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al
                                   4. Se mandatează domnul Pacurar Ioan, care se
tutunului;
                                  legitimează cu C.I. seria SM nr. 239504 eliberată de Poliția
  - activitate principală: cod CAEN 4631 - comerț cu ridicata
                                  Satu Mare la data de 20.03.2006, având CNP
al fructelor și legumelor;
                                  1611213352354, pentru efectuarea tuturor formalităților
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat integral;
                                  necesare în vederea înregistrării acestor modificări conform
  - durata de funcţionare: nelimitată;
                                  legii.
  - cod unic de înregistrare: 26062775/5.10.2009;
 - număr de      ordine    în  registrul  comerţului:   Prezenta hotărâre s-a redactat în două exemplare azi,
C30/6/2.10.2009.                          17.09.2009.
  (19/1.346.468)                           (20/1.346.470)
                *                                 *
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

            AUTOMETAL                  1/2005 privind societățile cooperative, coroborat cu
          Societate Cooperativă              prevederile art. 29 alin. 1-2 din Actul Constitutiv al societății,
             Satu Mare
                                  s-a luat hotărârea modificării Actului Constitutiv al Societății
           HOTĂRÂREA NR. 1                Cooperative PRESTAREA după cum urmează:
            din 25.09.2009                 1. Art. 27 alin. 2 din Actul Constitutiv se modifică și va
       a adunării generale a AUTOMETAL            avea următorul cuprins:
          Societate Cooperativă
                                    „Consiliul de administrație are următoarea componență:
  Se revocă din funcția de administrator dna Pop Ecaterina
                                    1. Fábián Miklós - în calitate de președinte, date
în urma pensionării, din data de 1.10.2009.
                                  personale conform art. 2 din actul constitutiv.
  (21/1.346.471)
                *                   2. Salamon Kálmán - membru
                                    3. Miklós I. Csaba - membru
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
           PRESTAREA                    4. Fekete Elvira - membru
         Oradea, județul Bihor                5. Bartha Ileana - membru.”
           HOTĂRÂREA NR. 17                 2. Art. 41 alin. 2 din actul constitutiv și tabelul anexă
       a adunării generale extraordinare           cuprinzând cenzorul și supleantul acestuia se modifică și va
  a Societății Cooperative Meșteșugărești PRESTAREA        avea următorul cuprins:
  Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative      „Cenzorii și supleanții sunt aleși de către adunarea
Meșteșugărești PRESTAREA, convocată în data de           generală pentru un mandat de 3 exerciții financiare, conform
2.09.2009 în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 și    tabelului anexă la actul constitutiv.”
ale actului constitutiv, legal constituită prin participarea a 27   Tabelul anexă cuprinzând numele și datele cenzorului și
membri cooperatori din totalul de 29, hotărăște:          supleantului:
  Art. 1. Se aprobă cu 26 de voturi pentru și o abținere
                                    „1. Cenzor: dna Rancz Csilla - expert contabil, având CI
vânzarea spațiilor cu nr. topo 2034/1, cu o suprafață utilă de
                                  seria HR nr. 298270, CNP 2690101191338, domiciliată în
87,72 mp și nr. topo 2034/2 cu o suprafață utilă de 113,32
                                  Miercurea-Ciuc, Bd. Frăției nr. 9/B/5, jud. Harghita.
mp, situate în Oradea, str. Gen. Tr. Moșoiu nr. 3, și/sau a
                                    2. Cenzor supleant: dl Kovács Árpád - contabil autorizat,
spațiului situat în Oradea, str. G. Călinescu nr. 9, bl. AN 43,
nr. topo 4841, spațiul III, cu o suprafață utilă de 57,95 mp.    având CI seria HR nr. 101685, emisă de Poliția Miercurea-
  Art. 2. Se împuternicește dl Sauer Andras Kalman,        Ciuc la 1.04.2003, CNP 1410322191320, domiciliat în
președinte, pentru a reprezenta societatea în negocierea și     Miercurea-Ciuc, Aleea Narciselor nr. 5/A/6, jud. Harghita.”
realizarea vânzării spațiilor aprobate.                 3. Din rândul membrilor se retrage dna Tamás Ibolya cu
  Art. 4. Se împuternicește dna Chișiu Liliana Mirela, jurist,  35 de părți sociale în valoare totală de 3500 RON,
pentru a îndeplini toate formele necesare de publicare în      reprezentând 5,327 % din capital, ca urmare a cesionării a 5
Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, a prezentei     (cinci) părți sociale, a 100 lei fiecare, având o valoare totală
hotărâri. Aceasta se legitimează cu C.I. seria XH nr. 380976,    de 500 lei, dlui Karacsony Imre, 10 (zece) părți sociale a 100
eliberată de Poliția mun. Oradea la data de 13.04.2005.       lei fiecare, având o valoare totală de 1000 lei dlui Miklós
  (22/1.346.916)                         Iosif-Csaba, 5 (cinci) părți sociale, a câte 100 lei fiecare,
                *                  având o valoare totală de 500 lei, dlui Fábián Miklós și și 15
           PRESTAREA                   (cincisprezece) părți sociale a 100 lei fiecare, având o
         Societate Cooperativă               valoare totală de 1500 lei dlui Salamon Kálmán.
       Miercurea-Ciuc, județul Harghita
                                    Din rândul membrilor se retrage dna Kabdebo Ileana cu
            ACT ADIȚIONAL                19 de părți sociale în valoare totală de 1900 RON,
                                  reprezentând 2,892 % din capital, ca urmare a cesionării a
         încheiat astăzi, 14.09.2009
 la actul constitutiv al Societății Cooperative PRESTAREA      19 (nouăsprezece) părți sociale, a 100 lei fiecare, având o
     (persoană juridică română, înmatriculată         valoare totală de 1900 lei, dnei Bartha Ileana.
   cu nr. C19/14/21.09.2005, cod unic de înregistrare
  RO515007, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Majlath        Ca urmare a retragerilor și cesionărilor prevăzute mai
      Gusztav Karoly nr. 6, județul Harghita)         sus, art. 6 al art. 8 va avea următorul cuprins:
  Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare        „(6) Membrii cooperatori au contribuit la constituirea
din data de 4 septembrie 2009, art. 47 alin. 1 din Legea nr.    capitalului social după cum urmează:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                 15

   Numele și prenumele       C.S. Subscris      C.S. Vărsat      Nr. părți sociale       %

1. Kiss Erzsebet            2.100           2.100          21           3,196
2. Mihaly Melinda            3.000           3.000          30           4,566
3. Miklos Josif-Csaba          3.200           3.200          32           4,870
4. Andras Zsofia            1.500           1.500          15           2,283
5. Balaban Gheorghe           2.000           2.000          20           3,044
6. Vancsa Gavril            2.100           2.100          21           3,196
7. Marton Andrei            1.900           1.900          19           2,892
8. Fekete Elvira            2.100           2.100          21           3,196
9. Geczo Janos-Zoltan          2.100           2.100          21           3,196
10. Fabian Miklos            3.400           3.400          34           5,175
11. Bartalis Katalin          2.000           2.000          20           3,044
12. Andras Anna-Maria          3.700           3.700          37           5,632
13. Mihaly Juliana           2.100           2.100          21           3,196
14. Nagy Terez             2.000           2.000          20           3,044
15. Kosa Melinda            1.800           1.800          18           2,740
16. Salamon Istvan           2.100           2.100          21           3,196
17. Salamon Kalman           3.500           3.500          35           5,327
18. Boros Maria             1.800           1.800          18           2,740
19. Csiszer Maria            1.800           1.800          18           2,740
20. Szasz Erika             1.500           1.500          15           2,283
21. Florea Silvică           1.400           1.400          14           2,131
22. Benke Carolina-Susana        2.000           2.000          20           3,044
23. Laszlo Piroska           1.500           1.500          15           2,283
24. Bartha Ileana            4.200           4.200          42           6,392
25. Antal Tereza            1.900           1.900          19           2,892
26. Mihok Rozalia            3.800           3.800          38           5,784
27. Toth Istvan             1.700           1.700          17           2,588
28. Szocs Tunde             1.500           1.500          15           2,283
29. Karacsony Imre           2.000           2.000          20           3,044
Total                 65.700           65.700          657          100 %


  4. Prevederile art. 2 din Actul constitutiv se modifică după    Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Patak nr. 7, jud. Harghita,
cum urmează:                            România.
  „Societatea Cooperativă PRESTAREA se constituie din        Nume, prenume: 2. Andras Zsofia
următorii membri cooperatori:                     Calitate: membru cooperator
  Nume, prenume: 1. Andras Anna-Maria                Cetățenia: română
  Calitate: membru cooperator                    Data și locul nașterii: 18.06.1960, Gheorgheni, jud.
  Cetățenia: română                        Harghita.
  Data și locul nașterii: 30.07.1954, Miercurea-Ciuc, jud.      C.N.P.: 2600618191329
Harghita.                               Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 022512, emisă de
  C.N.P.: 1540730191328                      Pol. Mun. M-Ciuc la data de 23.01.2001
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 193279, emisă de     Adresa: Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 46, sc. A, et. 4,
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 16.02.2005               ap. 18, jud. Harghita, România.
  16            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  Nume, prenume: 3. Antal Tereza                   Nume, prenume: 8. Csiszer Maria
  Calitate: membru cooperator                    Calitate: membru cooperator
  Cetățenia: română                         Cetățenia: română
  Data și locul nașterii: 10.10.1952, Imper, jud. Harghita.     Data și locul nașterii: 9.10.1961, Miercurea-Ciuc, jud.
  C.N.P.: 2521010191369                      Harghita.
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 048327, emisă de     C.N.P.: 2611009191323
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 22.11.2001                Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 021781, emisă de
  Adresa: Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr. 11, et. 8,     Pol. Mun. M-Ciuc la data de 16.01.2001
ap. 31, jud. Harghita, România.                    Adresa: Sâncrăieni, nr. 227, jud. Harghita, România.
  Nume, prenume: 4. Balaban Gheorghe                 Nume, prenume: 9. Boros Maria
  Calitate: membru cooperator                    Calitate: membru cooperator
  Cetățenia: română                         Cetățenia: română
  Data și locul nașterii: 31.03.1962, Poduri, jud. Bacău.      Data și locul nașterii: 13.08.1967, Cărța, jud. Harghita.
  C.N.P.: 1620331045873                       C.N.P.: 2670813191370
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 056607, emisă de     Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 204706, emisă de
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 14.02.2002
                                  Pol. Mun. M-Ciuc la data de 28.06.2005
  Adresa: Miercurea-Ciuc, Aleea Narciselor nr. 9, sc. B,
                                   Adresa: Miercurea-Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie
ap. 14, jud. Harghita, România.
                                  nr. 36, sc. C, ap. 3, jud. Harghita, România.
  Nume, prenume: 5. Bartalis Katalin
                                   Nume, prenume: 10. Fekete Elvira
  Calitate: membru cooperator
                                   Calitate: membru cooperator
  Cetățenia: română
                                   Cetățenia: română
  Data și locul nașterii: 16.11.1958, Miercurea-Ciuc, jud.
                                   Data și locul nașterii: 8.11.1959, Armășeni, jud. Harghita.
Harghita.
                                   C.N.P.: 2591108191331
  C.N.P.: 2581116191325
                                   Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 042118, emisă de
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 099242, emisă de
                                  Pol. Mun. M-Ciuc la data de 12.09.2001
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 20.03.2003
                                   Adresa: Miercurea-Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie
  Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Ion Căianu, jud. Harghita,
                                  nr. 30, sc. B, ap. 5, jud. Harghita, România.
România.
                                   Nume, prenume: 11. Florea Silvica
  Nume, prenume: 6. Benke Carolina-Susana
                                   Calitate: membru cooperator
  Calitate: membru cooperator
                                   Cetățenia: română
  Cetățenia: română
                                   Data și locul nașterii: 26.07.1959, Nadisa, jud. Bacău.
  Data și locul nașterii: 12.12.1949, Miercurea-Ciuc, jud.
Harghita.                               C.N.P.: 2590726040044

  C.N.P.: 2491212191321                       Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 001124, emisă de
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 182687, emisă de    Pol. Mun. M-Ciuc la data de 25.01.2000
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 1.11.2004                 Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 25,
  Adresa: Miercurea-Ciuc, Bd. Frăției nr. 2, sc. E, ap. 5, jud.  sc. F, et. 3, ap. 15, jud. Harghita, România.
Harghita, România.                          Nume, prenume: 12. Fabian Miklos
  Nume, prenume: 7. Bartha Ileana                  Calitate: membru cooperator
  Calitate: membru cooperator                    Cetățenia: română
  Cetățenia: română                         Data și locul nașterii: 30.12.1958, Miercurea-Ciuc, jud.
  Data și locul nașterii: 12.12.1953, com. Band, jud. Mureș.   Harghita.
  C.N.P.: 2531212191343                       C.N.P.: 1581230191321
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 259806, emisă de     Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 091886, emisă de
SPCLEP M-Ciuc la data de 16.08.2007                Pol. Mun. M-Ciuc la data de 12.02.2003
  Adresa: Miercurea-Ciuc, str. I. de Hunedoara nr. 37, sc. B,    Adresa: Miercurea-Ciuc, Str. Pieții nr. 7, sc. B, ap. 9, jud.
ap. 9, jud. HR., România.                     Harghita, România.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                17

  Nume, prenume: 13. Geczo Janos-Zoltan               Nume, prenume: 18. Mihaly Iuliana
  Calitate: membru cooperator                    Calitate: membru cooperator
  Cetățenia: română                         Cetățenia: română
 Data și locul nașterii: 29.01.1969, Miercurea-Ciuc, jud.      Data și locul nașterii: 20.08.1965, Racu, jud. Harghita.
Harghita.                              C.N.P.: 2650820191355
  C.N.P.: 1690129191320                       Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 050667, emisă de
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 077200, emisă de   Pol. Mun. M-Ciuc la data de 18.12.2001
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 12.09.2002                Adresa: Siculeni, nr. 783, jud. Harghita, România.
  Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare nr. 10, sc. B,      Nume, prenume: 19. Mihaly Melinda
ap. 9, jud. Harghita, România.                    Calitate: membru cooperator
  Nume, prenume: 14. Karacsony Imre                 Cetățenia: română
  Calitate: membru cooperator                   Data și locul nașterii: 19.09.1970, Miercurea-Ciuc, jud.
  Cetățenia: română                       Harghita.
  Data și locul nașterii: 14.11.1954, Mădăraș, jud. Harghita.    C.N.P.: 2700919191329
  C.N.P.: 1541114191325                       Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 195711, emisă de
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 193277, emisă de   Pol. Mun. M-Ciuc la data de 11.03.2005
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 16.02.2005                Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Piktor Nagy Imre nr. 107, jud.
  Adresa: Miercurea-Ciuc, Bd. Timișoarei nr. 57, sc. A, et. 1,  Harghita, România.
ap. 5, jud. Harghita, România.                    Nume, prenume: 20. Miklos Josif-Csaba
  Nume, prenume: 15. Kiss Erzsebet                 Calitate: membru cooperator
  Calitate: membru cooperator                    Cetățenia: română
  Cetățenia: română                        Data și locul nașterii: 15.06.1952, Miercurea-Ciuc, jud.
 Data și locul nașterii: 22.10.1960, Târgu Secuiesc, jud.    Harghita.
Covasna.                               C.N.P.: 1520615191329
  C.N.P.: 2601022191327                       Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 148132, emisă de
  Act de identitate de tip BI Seria DR nr. 263313, emisă de   Pol. Mun. M-Ciuc la data de 22.01.2004
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 7.11.1988                Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Toplița nr. 45, jud. Harghita,
  Adresa: Miercurea-Ciuc, aleea Octavian Goga nr. 12,      România.
sc. B, ap. 5, jud. Harghita, România.                Nume, prenume: 21.Mihok Rozalia
  Nume, prenume: 16. Kosa Melinda                  Calitate: membru cooperator
  Calitate: membru cooperator                    Cetățenia: română
  Cetățenia: română                        Data și locul nașterii: 27.06.1953, Miercurea-Ciuc, jud.
 Data și locul nașterii: 12.03.1972, Miercurea-Ciuc, jud.    Harghita.
Harghita.                              C.N.P.: 2530627191338
  C.N.P.: 2720312191340                       Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 092038, emisă de
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 139816, emisă de   Pol. Mun. M-Ciuc la data de 13.02.2003
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 21.11.2003               Adresa: Miercurea-Ciuc, Str. Arsenalului nr. 26A, jud.
  Adresa: Mihăileni, nr. 219, jud. Harghita, România.      Harghita, România.
  Nume, prenume: 17. Laszlo Piroska                 Nume, prenume: 22. Marton Andrei
  Calitate: membru cooperator                    Calitate: membru cooperator
  Cetățenia: română                         Cetățenia: română
 Data și locul nașterii: 7.08.1968, Miercurea-Ciuc, jud.      Data și locul nașterii: 9.12.1951, Miercurea-Ciuc, jud.
Harghita.                             Harghita.
  C.N.P.: 2680807191358                       C.N.P.: 1511209191930
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 005401, emisă de     Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 090522, emisă de
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 19.05.2000              Pol. Mun. M-Ciuc la data de 31.01.2003
  Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 17,      Adresa: Miercurea-Ciuc, Bd. Timișoarei nr. 55, sc. B,
jud. Harghita, România.                      ap. 16, jud. Harghita, România.
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  Nume, prenume: 23. Nagy Terez                 Nume, prenume: 28. Toth Istvan
  Calitate: membru cooperator                  Calitate: membru cooperator
  Cetățenia: română
                                 Cetățenia: română
 Data și locul nașterii: 14.10.1958, Miercurea-Ciuc, jud.
                                 Data și locul nașterii: 22.12.1959, Ciucsăngeorgiu, jud.
Harghita.
                                Harghita.
  C.N.P.: 2581014191342
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 181820, emisă de   C.N.P.: 1591222191338
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 23.10.2004              Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 149435, emisă de
  Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Dr. Patriarh Miron Cristea  Pol. Mun. M-Ciuc la data de 27.01.2004
nr. 10, jud. Harghita, România.
                                 Adresa: Miercurea-Ciuc, aleea Piktor Nagy Istvan nr. 6,
  Nume, prenume: 24. Salamon Istvan
                                sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Harghita, România.
  Calitate: membru cooperator
                                 Nume, prenume: 29. Vancsa Gavril
  Cetățenia: română
 Data și locul nașterii: 18.11.1951, Miercurea-Ciuc, jud.    Calitate: membru cooperator
Harghita.                             Cetățenia: română
  C.N.P.: 1511118191331                     Data și locul nașterii: 15.11.1949, Șumuleu, jud. Harghita.
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 090886, emisă de
                                 C.N.P.: 1491115191349
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 3.02.2003
                                 Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 126733, emisă de
  Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 27,
                                Pol. Mun. M-Ciuc la data de 28.08.2003
sc. A, ap. 5, jud. Harghita, România.
  Nume, prenume: 25. Salamon Kalman               Adresa: Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 42, et. 2, ap. 11,
  Calitate: membru cooperator                 jud. Harghita, România.
  Cetățenia: română                       Prezentul act adițional a fost redactat în 4 (patru)
 Data și locul nașterii: 23.04.1955, Miercurea-Ciuc, jud.   exemplare.
Harghita.                             (23/1.347.168)
  C.N.P.: 1550423191326                                     *
  Act de identitate de tip BI Seria DK nr. 159757, emisă de
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 27.06.1989                        PROGRESUL
 Adresa: Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 10, jud.         Societate Cooperativă Meșteșugărească
Harghita, România.                               Solca, județul Suceava

  Nume, prenume: 26. Szocs Tunde
                                      HOTĂRÂREA NR. 2/29 august 2009
  Calitate: membru cooperator
  Cetățenia: română                       Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
  Data și locul nașterii: 11.05.1967, Cârța, jud. Harghita.  cadrul SCM PROGRESUL SOLCA, statutar constituită,
  C.N.P.: 2670511191331                    întrunită astăzi, 29.08.2009,
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 030975, emisă de   având în vedere articolul 40, alin. (1) și (2) din Legea nr.
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 30.04.2001             1/2005 de organizare și funcționare a cooperației, precum și
  Adresa: Szeru, nr. 3, jud. Harghita, România.        statutul propriu, hotărăște:
  Nume, prenume: 27. Szasz Erika
                                 Art. 1. Se realege în funcția de Președinte - Administrator
  Calitate: membru cooperator
                                unic al SCM PROGRESUL SOLCA pentru o perioadă de 4
  Cetățenia: română
                                ani, domnul Apetroaiei Gheorghe.
 Data și locul nașterii: 27.07.1972, Miercurea-Ciuc, jud.
Harghita.                             Art. 2. Se împuternicește domnul Apetroaiei Gheorghe,
  C.N.P.: 2720727191352                    președintele societății și Administratorul unic al acesteia
  Act de identitate de tip CI Seria HR nr. 155601, emisă de  pentru depunerea prezentei Hotărâri în termenul legal la
Pol. Mun. M-Ciuc la data de 1.03.2004             Oficiul Registrului Comerțului.
 Adresa: Miercurea-Ciuc, str. Domb nr. 9, jud. Harghita,     (24/1.347.469)
România.                                             *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                 19

          SOLIDARITATEA                      Societate Cooperativă Meșteșugărească
    Societate Cooperativă Meșteșugărească                     MUNCĂ ȘI ARTĂ
      Gura Humorului, județul Suceava                     Bacău, județul Bacău

           HOTĂRÂREA NR. 3                         HOTĂRÂREA NR. 1618
  Adunarea Generală Extraordinară a membrilor                     din 30.06.2009,
cooperatori convocată astăzi, 28.08.2009, în baza Legii nr.           a adunării generale extraordinare
                                        a S.C.M. MUNCĂ ȘI ARTĂ BACĂU
1/2005, statutar constituită, hotărăște:
  Art. 1. Se aprobă prelungirea creditului overdraft în sumă    Adunarea generală extraordinară a S.C.M. MUNCĂ ȘI
de 50000 lei, pe termen de un an de la Raiffeisen Bank S.A.    ARTĂ, cu sediul social în Bacău, str. Mărășești nr. 14-16,
  Art. 2. Se aprobă menținerea garanției instituite prin:    înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr.
  - ipotecă de rang I și II asupra imobilului situat în Gura  C.04/42/2005 și CUI 948132, întrunită la data de 30.06.2009,
Humorului, Piața Republicii nr. 13, jud. Suceava, identificat   în urma prezentării și discutării punctelor de la ordinea de zi,
prin numărul cadastral 905 și 167/111 înscrisă în Cartea     hotărăște:
Funciară 6549 a localității Gura Humorului, proprietatea SCM     1. Aprobă clauzele contractului de administrare și a
SOLIDARITATEA;
                                 criteriilor de performanță pentru administrator.
  - gaj pe disponibilul din conturile societății deschise la
                                   2. Se revocă din funcția de membru al consiliului de
Raiffeisen Bank S.A.
                                 administrație:
  Art. 3. Se aprobă distribuirea de dividende numai cu
                                   - dna Marangoci Carmen - CNP 2500113040029;
notificarea prealabil scrisă a băncii.
                                   - dl Druțu P. Ion - CNP 1471201040013;
  Art. 4. În vederea semnării documentației contractuale,
contractul de credit și contractele de garanție, se         - dna Fâsan Carmen-Mihaiela - CNP 2580412040030;
împuternicesc dnele Croitoru Liliana - președinte și Boanfă     - dna Carp Mariana - CNP 2520903040010;
Mariana - contabil șef, în numele și pentru societate.        - dna Turcu Tereza - CNP 2481203040051.
  Art. 5. Se consemnează faptul că capitalul social a fost     3. Se numește în funcția de președinte al consiliului de
integral vărsat.                         administrație al S.C.M. MUNCĂ ȘI ARTĂ BACĂU, dl Suditu
  (25/1.347.470)                        Mihai, CNP 1400831040013, pe o durată de 4 (patru) ani,
                *                 începând cu data de 30.06.2009.
          SOLIDARITATEA                   4. Se numesc în funcția de membri ai consiliului de
    Societate Cooperativă Meșteșugărească           administrație:
      Gura Humorului, județul Suceava              - Rădoi Cerasela-Elena - CNP 2741209040126;

           HOTĂRÂREA NR. 2                 - Botezatu Rădița - CNP 2710408046660;
                                   - Samson Liliana - CNP 2730105040069;
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
                                   - Sandu Elena - CNP 2591206040046;
SCM SOLIDARITATEA, întrunită astăzi, 28.08.2009, ora 11,
  având în vedere art. 40-1 punctele b) și c) din Legea nr.     - Tuțuianu Radu Ion - CNP 1730701040041.
1/2005 de organizare și funcționare a cooperației și Statutul    5. Se reconfirmă în funcția de membru al consiliului de
SCM SOLIDARITATEA, hotărăște:                   administrație dna Cărpuci Felicia, CNP 2571101040050.
  Art. 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de    6. Se reconfirmă pentru o perioadă de trei ani, începând
administrație a cărui mandat a expirat.              cu data de 30.06.2009, următorii cenzori permanenți:
  Art. 2. Se realege în funcția de președinte al SCM        - Anton Vasile - CNP 1440928040013;
SOLIDARITATEA pe durata a 4 ani dna Croitoru Liliana.        - Sohodoleanu Gabriela - CNP 2650825040065;
  Art. 3. Se realeg pentru perioada de 4 ani ca membri ai      - Leonte Maria - CNP 2530601040020.
consiliului de administrație dnii: Tiron Mihai, Catargiu Maria,
                                   7. Se reconfirmă pentru o perioadă de trei ani, începând
Dobre Silvia, Boanfă Maria.
                                 cu data de 30.06.2009, următorii cenzori supleanți ai
  Art. 4. Se împuternicește dna președinte Croitoru Liliana
                                 cooperativei:
pentru efectuarea demersurilor necesare de înscriere la
                                   - Arhip I. Lulușa;
Oficiul Registrului Comerțului.
                                   - Dima I. Mihai;
  (26/1.347.471)
                *                   - Enculesei Panaite.
  20            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  8. Pentru semnarea și depunerea actelor la ORC de pe         luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi;
lângă Tribunalul Bacău se împuternicește dl Pascariu Vasile,      în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și
posesor al C.I. seria XC nr. 476966 eliberată de SPCLEP       funcționarea cooperației, hotărăște:
Bacău la data de 6.07.2007.                       Art. 1. Se prelungește mandatul dnei Vrânceanu
  (27/1.347.736)                          Georgeta, în funcția de președinte al consiliului de
                *                  administrație, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data
                                   de 27.03.2009.
 SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ                Art. 2. Se prelungește mandatul dnei Mihalcea Aurica, în
         ARTEX GRUP                     funcția de membru în consiliul de administrație, pentru o
       Bacău, județul Bacău                  perioadă de 4 ani, începând cu data de 27.03.2009.
                                    Art. 3. Se prelungește mandatul dlui Cristea Dumitru, în
           HOTĂRÂREA NR. 1                 funcția de membru în consiliul de administrație, pe o
    din 13.02.2009, a adunării generale ordinare         perioadă de 4 ani, începând cu data de 27.03.2009.
                                    Art. 4. Mandatarea dlui Jălboaie Sorin, consilier juridic,
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
                                   pentru efectuarea diligențelor necesare cu privire la
Societății Cooperative Meșteșugărești ARTEX GRUP, având
                                   semnarea actului adițional, depunerea și ridicarea actelor la
codul de înregistrare fiscală RO18385945, înregistrată la
                                   O.N.R.C. Bacău.
Oficiul registrului comerțului sub nr. CO4/8/2006, cu sediul în
Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 10-12, întrunită la data de       (29/1.347.738)
13.02.2009, la sediul societății - adunarea legal constituită -                   *
a hotărât în unanimitate:
  Art. 1. Aprobă raportul de activitate și de gestiune        SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ
economico-financiară pe anul 2008.                              PRESTAREA
  Art. 2. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi          Comănești, județul Bacău
și repartizarea profitului pe anul 2008.
  Art. 3. Aprobă raportul cenzorului.                          HOTĂRÂREA NR. 2
  Art. 4. Aprobă programul de investiții pe anul 2009.         Adunarea generală a membrilor cooperatori acționari ai
  Art. 5. Aprobă prelungirea mandatului de cenzor plin dnei     Societății Cooperative Meșteșugărești PRESTAREA SCM
Cernat Gh. Elena, pe o perioadă de trei ani, începând cu       COMĂNEȘTI întrunită la data de 16 iulie 2009, valabilă și
data prezentei hotărâri, și dlui Anton V. Vasile, cenzor       statutară, hotărăște:
supleant, pe o perioadă de trei ani, începând cu data          Art. 1. Consiliul de administrație este format din 7 membri.
prezentei hotărâri.                           Art. 2. S-au reales pentru o perioadă de 4 ani următorii
  Art. 6. Împuternicește administratorul societății să       membri:
informeze toate persoanele interesate, să depună hotărârea       - Prisecariu Rodica Eleonora - președinte;
la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și semnarea actului       - Ilie Vasilica - membru;
adițional.                               - Ghicajanu Lenuța - membru;
  (28/1.347.737)                           - Lungu Rodica - membru;
                *                    - Puslenghea Niculina - membru;
                                    - Prisecaru Maria - membru.
    SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM
                                    Art. 3. Se completează consiliul de administrație cu dna
             FILIPEȘTI
                                   Purcaru Anișoara, membru, domiciliată în Comănești, Aleea
   satul Filipești, comuna Filipești, județul Bacău
                                   Parcului, bl. C7, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Bacău, CNP
                                   2561220043770, identificată cu C.I. seria XC nr. 577618.
             HOTĂRÂRE
                                    Art. 4. Se retrage din consiliul de administrație dna
  din data de 27.03.2009, a adunării generale ordinare       Zanoaga Maria.
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative de        Art. 5. Se realege cenzor dl Cristea Constantin.
Consum FILIPEȘTI, în ședința sa din data de 27.03.2009, în       Art. 6. Se realege cenzor supleant dna Tibuschi Mihaela
conformitate cu art. 34(4);                     (fostă Chirila - divorțată), identificată cu C.I. seria XC nr.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                 21

568796, CNP 270011143769, domiciliată în Comănești, str.        Art. 1. Se aprobă fuziunea prin absorbirea S.C.M. JOB
Avram Iancu, bl. 8, ap. 3, jud. Bacău.               GMG BACĂU, cu sediul în mun. Bacău, Str. Mioriței nr. 2,
  Art. 7. Se împuternicește dna Prisecariu Rodica Eleonora,    jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de
identificată  cu  C.I.  seria  XC  nr.  199920,  CNP   pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. C04/4/2007, C.U.I.
2600202043763, să semneze actele la ORC Bacău.           21270872, conform proiectului de fuziune publicat în
  (30/1.347.739)                         Monitorul  Oficial   al  României,  Partea  a  VII-a,
                 *                 nr. 25/24.06.2009.
                                    Art. 2. Se aprobă noul act constitutiv întocmit cu ocazia
    SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM               fuziunii.
              RĂCĂCIUNI
                                    Art. 3. Capitalul social al S.C.M. CRISTAL-MAR-GRUP
  satul Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău
                                  Bacău este în valoare de 8.450 RON (opt mii patru sute
                                  cincizeci) și se va divide în 845 (opt sute patruzeci și cinci)
              HOTĂRÂRE
                                  părți sociale, egale, în valoare de 10 RON (zece) lei fiecare.
          din data de 21.03.2006,             Participările celor 5 (cinci) membri cooperatori la capitalul
        a adunării generale extraordinare
                                  social, beneficii și la pierderi sunt conform anexei nr. 2 a
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative de      actului constitutiv al societății, în urma atribuirii de părți
Consum RĂCĂCIUNI, în ședința sa din data de 21.03.2006,       sociale către membrii cooperatori ai S.C.M. JOB GMG
în conformitate cu art. 34(4);                   BACĂU proporțional cu participarea lor la capitalul social al
  luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi;     societății cooperative în urma fuziunii, precum și în urma
  în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și         cesiunilor intervenite.
funcționarea cooperației, hotărăște:                  Art. 4. Se atribuie părți sociale la S.C.M. CRISTAL-MAR-
  Art. 1. Vânzarea prin licitație publică a „Hanului Turistic   GRUP Bacău către membrii cooperatori ai S.C.M. JOB GMG
RĂCĂCIUNI”, în suprafață de 700      m 2,  clădire și teren  BACĂU proporțional cu participarea lor la capitalul social al
aferent, în suprafață de 4.000 m2, situat în sat Răcăciuni,     societății cooperative absorbite, după cum urmează:
com. Răcăciuni, jud. Bacău.
                                    - Găitan N. Neculae - 119 părți sociale;
  Art. 6. Mandatarea dlui Jălboaie Sorin, consilier juridic,
                                    - Găitan D. Neculai - 119 părți sociale;
pentru efectuarea diligențelor necesare cu privire la
                                    - Găitan Greta - 119 părți sociale;
semnarea actului adițional, depunerea și ridicarea actelor la
O.N.R.C. Bacău.                            - Găitan Marius - 119 părți sociale;
                                    - Găitan Maria - 119 părți sociale.
  (31/1.347.740)
                                    Art. 5. Se aprobă obiectul de activitate recodificat al
                 *
                                  S.C.M. CRISTAL-MAR-GRUP conform actului constitutiv
 SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ              aprobat de adunarea generală.
          CRISTAL-MAR-GRUP                  Art. 6. Se ia act de actele de cesiune de părți sociale
          Bacău, județul Bacău              încheiate între dna Gherase Nadina și dna Găitan Greta la
                                  data de 12.02.2006, respectiv între dl Gherase Ștefan și dna
              HOTĂRÂRE                Găitan Greta la data de 8.02.2006, prin care aceștia și-au
din data de 31 iulie 2009, a adunării generale extraordinare    înstrăinat părțile sociale drept pentru care se ia act că
  de fuziune a S.C.M. CRISTAL-MAR-GRUP, cu sediul         calitatea lor de membru cooperator la S.C.M. CRISTAL-
 în mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 1-5, jud. Bacău,     MAR-GRUP a încetat cu această ocazie.
 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă      Art. 7. Se ia act de actele de cesiune de părți sociale
 Tribunalul Bacău sub nr. C04/10/2006, C.U.I. 18385953       încheiate între dna Găitan Greta și dna Găitan Maria, la data
  În temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005, privind        de 31.07.2009.
organizarea și funcționarea cooperației, și a celorlalte        Art. 8. Se ia acte de actele de cesiune de părți sociale,
prevederi în materie ale acestui act normativ, adunarea       intervenite între dl Găitan D. Neculai și dl Găitan N. Neculae,
generală constitutivă hotărăște:                  respectiv între dl Găitan D. Neculai și dna Gherase Maria la
  22            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

data de 31.07.2009, prin care dl Găitan D. Neculai și-a                   PIGS ANIMAL
înstrăinat toate părțile sociale deținute la S.C.M. JOB GMG              COOPERATIVA AGRICOLĂ
                                          orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj
BACĂU, drept pentru care se ia act că a încetat calitatea sa
de membru cooperator atât la societatea cooperativă
                                                 ROMÂNIA
absorbită cât și la cea absorbantă.

  Art. 9. Se revocă din funcția de administrator unic dna
                                              TRIBUNALUL SĂLAJ
Găitan Greta și se alege administrator unic dl Găitan
Neculae, cetățean român, născut la data de 1.06.1954 în               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4392
mun. Bacău, jud. Bacău, fiul lui Nicolae și Maria, domiciliat în        Pronunțată în ședința publică din 28.09.2009
mun. Bacău, Strada Viorelelor nr. 6, sc. A, a p. 18, jud.         Judecător delegat
Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 309430 elib. de Pol.       la Oficiul Registrului
                                     Comerțului de pe lângă
mun. Bacău la data de 21.01.2004, CNP 1540601040043,
                                     Tribunalul Sălaj       - Ionescu Dorina Delia
pentru un mandat de 4 ani.
                                     Referent de specialitate
  Art. 10. Se prelungește pentru încă un mandat de 3 (trei)       la Oficiul Registrului
ani, mandatul cenzorului principal, dna Anton Greta, cetățean       Comerțului de pe lângă
                                     Tribunalul Sălaj       - Flonta Laura Ancuța
român, născută la data de 12.04.1957 în mun. Bacău, jud.
Bacău, fiica lui Jănică și Elena, cu domiciliul în mun. Bacău,       În baza cererii nr. 19718 din 4.09.2009 și a actelor
                                    doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului
str. Ștefan cel Mare nr. 3, sc. A, ap. 11, jud. Bacău,
                                    Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj a dispus autorizarea
posesoare a C.I. seria XC nr. 300150, CNP 2570412040024,        și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:
și se numește pentru un mandat de 3 (trei) ani în funcția de        Fondatori: S.C. AGRO NOK´S - S.R.L., J31/116/2009,
cenzor supleant dna Beca Maria, cetățean român, născută la       CUI 25208580, reprezentată prin Csere-Nagy Eva-Noemi,
                                    calitate: membru cooperator. Sediu: Str. Libertății nr. 60,
data de 14.05.1964 în com. Horgești, jud. Bacău, fiica lui Iojă
                                    Cehu Silvaniei, județul Sălaj.
și Elena, cu domiciliul în mun. Bacău, str. Alecu Russo nr. 57,      Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65
sc. C, ap. 13, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr.        Cota de participare la beneficii: 5.882%
313541, CNP 2640514040051.                         S.C. ULTRA SUIN - S.R.L., J24/150/2009, CUI 25072967,
                                    reprezentată prin Zaharie Călin Adrian. Calitate: membru
  Art. 11. Se împuternicește administratorul unic al societății    cooperator. Sediu: Bd. Republicii nr. 3, apartament 38, Baia
cooperative, dl Găitan Neculae, cetățean român, născut la       Mare, județul Maramureș.
data de 1.06.1954 în mun. Bacău, jud. Bacău, fiul lui Nicolae       Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
                                    Cota de participare la beneficii: 5.882%
și Maria, domiciliat în mun. Bacău, Strada Viorelelor nr. 6,
                                      S.C. AGRO CIPRIMPEX - S.R.L., J31/337/2009, CUI
sc. A, ap. 18, jud. Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr.
                                    25854238, reprezentată prin Drulea Marius-Felician. Calitate:
309430 elib. de Pol. mun. Bacău la data de 21.01.2004, CNP       membru cooperator fondator. Sediu: Str. Eroilor nr. 1, bl. E4,
1540601040043, să facă demersurile necesare și să           Birou 1, ap. 11, Cehu Silvaniei, județul Sălaj.
reprezinte societatea cooperativă meșteșugărească în            Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
                                    Cota de participare la beneficii: 5.882%.
vederea atestării actului constitutiv și a înregistrării fuziunii la
                                      S.C. DOMIPOR - S.R.L., J31/265/2005, CUI 17460550,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.      reprezentată prin Domuța Violeta. Calitate: membru
  Se revocă cenzorul supleant Cernat Gh. Elena.            cooperator fondator. Sediu: Str. Morii nr. 60, Chieșd, județul
                                    Sălaj.
  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 31 iulie 2009, în       Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative        Cota de participare la beneficii: 5.882%.
Meșteșugărești CRISTAL-MAR-GRUP Bacău.                   S.C. ZOICAȘ-PROD - S.R.L.: J31/831/2008, CUI
                                    23811338, reprezentată prin Zoicaș Bogdan. Calitate:
   (32/1.347.741)                          membru cooperator fondator. Sediu: str. Hortensiei nr. 6,
                 *                   ap. 1, Baia Mare, județul Maramureș.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                 23

  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.   Aportul la capitalul societății: 650.00 RON. Număr acțiuni:
Cota de participare la beneficii: 5.882%.             65. Cota de participare la beneficii: 5.882%.
  S.C. T.A.B.L. & CO - S.R.L.: J24/76/2009, CUI 24997205,      S.C. DRUMETUL COM - S.R.L.: J31/218/1995, CUI
reprezentată prin Ștefănoiu Luca. Calitate: membru        7629220, reprezentată prin Lung Monica. Calitate: membru
cooperator fondator. Sediu: Str. Plevnei nr. 48A, Baia Sprie,   cooperator fondator. Sediu: nr. 92 Sălățig, județul Sălaj.
județul Maramureș.                          Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.  Cota de participare la beneficii: 5.882%.
Cota de participare la beneficii: 5.882%.              S.C. FERMA PERȘE - S.R.L., J31/331/2003, CUI
  S.C. SUINPROD PIG - S.R.L.: J30/154/2008, CUI         15498206, reprezentată prin Perșe Paul-Grigore. Calitate:
23175540, reprezentată prin Cozma Irina-Floare. Calitate:     membru cooperator fondator. Sediu: Str. Hododului nr. 2,
membru cooperator fondator. Sediu: Racșa, nr. 619, județul    Cehu Silvaniei, jud. Sălaj.
Satu Mare.                              Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.  Cota de participare la beneficii: 5.882%.
Cota de participare la beneficii: 5.882%.
                                   S.C. TANADI-PUI - S.R.L., J31/44/2009, CUI 25005160,
  S.C. FINASEDA - S.R.L., J31/120/2009, CUI 25208598,
                                 reprezentată prin Moldovan Ancuța-Lăcrămioara. Calitate:
reprezentată prin Drulea Marius-Felician. Calitate: membru
                                 membru cooperator fondator. Sediu: nr. 55 Ulciug, județul
cooperator fondator. Sediu: nr. 38 Nadiș, județul Sălaj.
                                 Sălaj.
  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
                                   Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
Cota de participare la beneficii: 5.882%.
                                 Cota de participare la beneficii: 5.882%.
  S.C. PETRADOM - S.R.L.: J31/571/2007, CUI 22106321,
                                   S.C. KNITWEAR DISTRIBUTION - S.R.L., J31/146/2008,
reprezentată prin Szepesi Lorand-Iozsef. Calitate: membru
                                 CUI 23255143, reprezentată prin Maghiar Vasile. Calitate:
cooperator fondator. Sediu: nr. 75 Sălățig, județul Sălaj.
                                 membru cooperator fondator. Sediu: Str. Hododului nr. 2,
  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
                                 Cehu Silvaniei, județul Sălaj.
Cota de participare la beneficii: 5.882%.
                                   Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
  S.C. PIGLET BAC - S.R.L., J31/56/2009, CUI 25037676,
                                 Cota de participare la beneficii: 5.888%.
reprezentată prin Buciuman Adrian-Călin. Calitate: membru
                                   - administratori persoane fizice:
cooperator fondator. Sediu: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10,
Cehu Silvaniei, județul Sălaj.                    1. Maghiar Vasile, data numirii 28.09.2009, până la
                                 1.10.2013, CNP: 1700705312959, domiciliat în județul Sălaj,
  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.
                                 loc. Cehu Silvaniei, str. Avram Iancu, bl. A 25, ap. 8, durata
Cota de participare la beneficii: 5.882%.
                                 mandatului 4 ani;
  S.C. ECORANIRO - S.R.L.: J31/280/2008, CUI
23592670, reprezentată prin Stânean Liana-Oana. Calitate:      2. Szepesi Lorand-Iozsef, data numirii 28.09.2009, până

membru cooperator fondator. Sediu: Str. Gheorghe Doja       la 1.10.2013, CNP: 1750126310018, domiciliat în județul

nr. 15, bl. 21, sc. A, et. 4, ap. 14, Zalău, județul Sălaj.    Sălaj, loc. Cehu Silvaniei, str. Ady Endre, nr. 7, durata

  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.  mandatului 4 ani;

Cota de participare la beneficii: 5.882%.              3. Perșe Paul-Grigore, data numirii 28.09.2009, până la
  S.C. FLORDYA MFH - S.R.L., J12/920/2009, CUI          1.10.2013, CNP: 1810707313854, domiciliat în județul Sălaj,
25456097, reprezentată prin Marian Florin-Sergiu. Calitate:    loc. Cehu Silvaniei, Str. Eroilor, bl. A 1, ap. 7, durata
membru cooperator fondator. Sediu: Str. Ecaterina Teodoroiu    mandatului 4 ani;
nr. 21, ap. 1, Dej, județul Cluj.                  - denumire: PIGS ANIMAL COOPERATIVA AGRICOLĂ;
  Aportul la capitalul societății: 650 RON. Număr acțiuni: 65.   - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
Cota de participare la beneficii: 5.882%.             agricolă de exploatare și gestionare a terenurilor agricole,
  S.C. COMPLEX COMERCIAL GIURTELEC - S.R.L.:           silvice, piscicole și a efectivelor de animale; gradul 2;
J24/1179/2004, CUI 16651676, reprezentată prin Tarba         - Cenzor titular. Mîndru Marina-Mihaela, născută la data
Horia-Vasile. Calitate: membru cooperator fondator. Sediu:    de 15.08.1971, CNP 2710815240021, data numirii
Str. Minerilor nr. 16, Baia Mare, județul Maramureș.       28.09.2009, data expirării mandatului 1.10.2013;
  24            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  - Cenzor supleant. Bogar Lavinia-Liuța, născută la data     2. PUHO-FERM - S.R.L., având număr de ordine în
de 22.12.1983, CNP 2831222313852, data numirii          Registrul Comerțului Sălaj J31/909/2008, CUI 24734721, cu
28.09.2009, data expirării mandatului 1.10.2013;         sediul în Zalău, strada Merilor nr. 20, județul Sălaj,
  - sediul social: oraș Cehu Silvaniei, Str. Hododului nr. 2,  reprezentată prin Puho Gheroghe;
camera 1;                              3. PROF BIO ECO - S.R.L., având număr de ordine în
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 014 -     Registrul Comerțului Sălaj J31/705/2007, CUI 22384522, cu
creșterea animalelor;                      sediul în Zalău, strada Depozitelor nr. 5, Hala nr. 2, județul
  - activitate principală: cod CAEN 0146 - creșterea      Sălaj, reprezentată prin Pădurean Radu Augustin;
porcinelor;                             4. REGAL DIRECT - S.R.L., având număr de ordine în
  - capital social subscris: 11050,00 RON, vărsat integral;   Registrul Comerțului Sălaj J31/240/2009, CUI 25530185, cu
  - durata de funcționare: nelimitată.             sediul în Popeni nr. 193/B, județul Sălaj, reprezentată prin

  - cod unic de înregistrare: 26034422;             Galiș Daniel Marius;
                                  5. PROVITAL IMPACT - S.R.L., având număr de ordine în
  - număr de ordine în registrul comerțului: C31/1/2009.
                                 Registrul Comerțului Sălaj J31/292/2009, CUI 25693654, cu
  (33/1.348.654)
                                 sediul în Chieșd nr. 573, județul Sălaj, reprezentată prin
                *                 Tușer Alina Dorina;
                                  6. MAROLIK FARM - S.R.L., având număr de ordine în
            MESEȘUL GRUP
                                 Registrul Comerțului Sălaj J31/318/2009, CUI 25781195, cu
        COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
                                 sediul în Cehu-Silvaniei, strada Petofi Sandor nr. 27, județul
           Zalău, județul Sălaj
                                 Sălaj, reprezentată prin Ignatyuk Gabor Otto;
                                  7. BERGER AGRO - S.R.L., având număr de ordine în
              ROMÂNIA               Registrul Comerțului Sălaj J31/675/2005, 17976730, cu
                                 sediul în Șimleu-Silvaniei, str. Cloșca nr. 37/A, județul Sălaj,
           TRIBUNALUL SĂLAJ              reprezentată prin Pinte Ioan;
                                  8. CONSTRUCT L.D.L. având număr de ordine în
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4371           Registrul Comerțului Sălaj J31/130/2007, CUI 21061914, cu
    Pronunțată în ședința publică din 28.09.2009       sediul în Noțig nr. 125, județul Sălaj, reprezentată prin Ungur
                                 Valer;
  Judecător delegat
                                  - administratori persoane fizice:
  la Oficiul Registrului
                                  1. Puho Gheorghe, data numirii 28.09.2009, până la
  Comerțului de pe lângă                    27.09.2013, CNP: 1591015312977, domiciliat în județul
  Tribunalul Sălaj        - Ionescu Dorina Delia    Sălaj, localitatea Zalău, Str. Merilor nr. 18B, durata
  Referent de specialitate                   mandatului 4 ani;
  la Oficiul Registrului                      2. Galiș Daniel-Marius, data numirii 28.09.2009, până la
  Comerțului de pe lângă                    27.09.2013, CNP: 1780924312951, domiciliat în județul
  Tribunalul Sălaj        - Păcurar Raluca Daniela   Sălaj, localitatea Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 58, bl. T2, sc. A,
  În baza cererii nr. 20717 din 24.09.2009 și a actelor     ap. 5, durata mandatului 4 ani;
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului   3. Tușer Alina-Dorina, data numirii 28.09.2009, până la
Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj a dispus autorizarea   27.09.2013, CNP: 2850309313526, domiciliat în județul
și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:   Sălaj, localitatea Chișed, nr. 573, durata mandatului 4 ani;
  Fondatori:                            -   denumire:  MESEȘUL    GRUP   COOPERATIVĂ
  1. PRIANU FERM - S.R.L., având număr de ordine în       AGRICOLĂ;
Registrul Comerțului Sălaj J31/727/2008, CUI 24433834, cu      - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
sediul în Zalău, strada Armoniei nr. 1, bloc G11, scara A,    agricolă de achiziții și vânzări; gradul II;
etaj 2, apartament 23, județul Sălaj, reprezentată prin Uto     - sediul social: Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 58, bl. T2,
Iozsef-Csaba;                          sc. A, et.1, ap. 6;
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                   25

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 461 -     Pescărușului nr. 4, bl. D4, sc. B, ap. 29, sectorul 2, durata
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;        mandatului 4 ani, având puteri cf. statut; 3. Voicu Crina până
  - activitate principală: cod CAEN 4611 - intermedieri în    la  data   de  24.09.2013,     cod  numeric   personal
comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime  2770812345390, domiciliată în județul Teleorman, localitatea
textile și cu semifabricate;                   Năsturele, durata mandatului 4 ani, având puteri cf. statut;
  - capital social subscris: 10.000,00 RON, vărsat integral;     - denumire: INTERAGRIA COOPERATIVA AGRICOLĂ;
  - durata de funcționare: nelimitată.                - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
  - cod unic de înregistrare: 26034368;             agricolă de procesare a produselor agricole; gradul;
  - număr de ordine în registrul comerțului: C31/2/2009.       - sediul social: Zimnicea, Str. Plopilor nr. 3, Biroul nr. 2, et. 1;
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 521 -
  (34/1.348.655)
                                 depozitări;
                 *
                                    - activitate principală: cod CAEN 5210 - depozitări;
              INTERAGRIA                 - capital social subscris: 10.000,00 RON, vărsat integral;
         COOPERATIVA AGRICOLĂ                 - durata de funcționare: nelimitată.
        Zimnicea, județul Teleorman              - cod unic de înregistrare: 26039349;
                                    - număr de ordine în registrul comerțului: C34/5/2009.

               ROMÂNIA                  (35/1.348.675)
                                                   *
         TRIBUNALUL TELEORMAN
                                                AGROBOIAN
                                            COOPERATIVA AGRICOLĂ
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 527/29.09.2009
                                          Alexandria, județul Teleorman
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                                 ROMÂNIA
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Teleorman        - Trăistaru Nicolae
  Referent                                      TRIBUNALUL TELEORMAN
  la Oficiul Registrului
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 529/1.10.2009
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Teleorman        - Burcea Aritina         Judecător delegat
  În baza cererii nr. 44045 din 29.09.2009 și a actelor        la Oficiul Registrului
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului     Comerțului de pe lângă
Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman a dispus          Tribunalul Teleorman        - Trăistaru Nicolae
autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu         Referent
următoarele date:                           la Oficiul Registrului
  Fondatori:                             Comerțului de pe lângă
  1. COOPERATIVA AGRICOLĂ DROPIA BEST; 2. S.C.            Tribunalul Teleorman        - Bulacu Anișoara
INTERAGRO - S.A.; 3. S.C. INTERCEREAL - S.R.L.; 4. S.C.        În baza cererii nr. 44233 din 1.10.2009 și a actelor
AGRAR PRODUCTION - S.R.L.; 5. S.C. ROM-ITAL - S.R.L.       doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului
  - administratori persoane fizice:               Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman a dispus
  1. Toncea Nicoleta Mariana până la data de 24.09.2013,     autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
cod numeric personal 2750305345380, domiciliată în        următoarele date:
Zimnicea, județul Teleorman, str. Călugăreni, bl. 10F, sc. B,     Fondatori:
ap. 1, durata mandatului 4 ani, având puteri cf. statut; 2. Rac    1. S.C. TEL DRUM - S.A.; 2. S.C. AGROTRUST CEREAL
Hristov Constantin până la data de 24.09.2013, cod numeric    - S.R.L.; 3. S.C. AGROTRUST - S.R.L.; 4. S.C. GRANSILOZ
personal 1541125400426, domiciliat în București, Str.       - S.R.L; 5. S.C. EVA - S.R.L.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

  - administratori persoane fizice:                 3. Aprobă prezentarea Raportului întocmit de cenzori
  1. Ignat Verginia până la data de 28.09.2013, cod numeric   pentru anul 2008.
personal 2600211340019, domiciliată în județul Teleorman,      4. Aprobă Raportul Consiliului Social pe anul 2008.
localitatea Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 74,     5. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al activității
durata mandatului 4 ani, având puteri cf. statut; 2. Neagoe    economice cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor
Daniel până la data de 28.09.2013, cod numeric personal      asumate prin contractele de administrare și gestionare a
1631015035014, domiciliat în județul Argeș, localitatea      patrimoniului cooperatist pe anul 2008.
Pitești, Str. Voinicilor nr. 10, bl. 26, sc. C, ap. 3, durata    6. Aprobă Programul de modernizare și dezvoltare pe
mandatului 4 ani, având puteri cf. statut; 3. Mocanu Ion     anul 2009 și a Programului de investiții pe 2009.
Daniel până la data de 28.09.2013, cod numeric personal
                                   7. Aprobă programul de selecționare, pregătire și
1760826037840, domiciliată în județul Argeș, localitatea Teiu,
                                 perfecționare a programului pe anul 2009.
durata mandatului 4 ani, având puteri cf. statut;
                                   8. Aprobă programul de buget pentru anul 2009.
  - denumire: AGROBOIAN COOPERATIVA AGRICOLĂ;
                                   9. Aprobă nivelul de participare la capitalul social al
  - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
                                 membrilor cooperatori în anul 2009.
agricolă de achiziții și vânzări; gradul;
                                   10. Aprobă lista cu indicatorii tehnico-economici propuși
 - sediul social: Alexandria, Str. Libertății nr. 458 bis,
                                 pentru anul 2009 în cadrul contractelor de administrare și
camera 19;
                                 gestionare a patrimoniului cooperatist a S.C.M. Sarguinta pe
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 462 -
                                 anul 2009.
comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al
animalelor vii;                           11. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de
  - activitate principală: cod CAEN 4621 - comerț cu ridicata  Administrație pentru exercițiul financiar 2008.
al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;    12. Aprobă clauzele generale privind raporturile de muncă
  - capital social subscris: 10.000,00 RON, vărsat 3.000,00;   în societatea cooperativă Sarguinta Giurgiu pe anul 2009.
  - durata de funcționare: nelimitată.               13. Aprobă coeficienții minimi de ierarhizare a salariilor de
  - cod unic de înregistrare: 26052887;             bază minime pe anul 2009.
  - număr de ordine în registrul comerțului: C34/6/2009.      14. Aprobă regulamentul de ordine interioară și
                                 regulamentul de organizare și funcționare a societății
  (36/1.348.676)
                                 cooperative Sarguinta Giurgiu.
                *
                                   15. Aprobă Raportul cu privire la modul de îndeplinire a
 SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ             Hotărârii Adunării Generale ordinare din 14.05.2008.
       SARGUINȚA GIURGIU                   16. Adunarea generală a stabilit pentru exercițiul financiar
          Giurgiu                    2009 remunerație cuvenită fiecărui administrator în valoare
                                 de 150 lei iar pentru cenzori, în valoare de 100 lei.
       HOTĂRÂREA NR. 1/30.04.2009               17. Adunarea generală a hotărât realegerea cenzorilor pe
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din     un mandat de 3 exerciții financiare.
cadrul S.C.M. Sarguinta Giurgiu, întrunită în data de         (37/1.348.764)
30.04.2009, orele 11,00 la sediul societății din Str. Vlad
                                                 *
Țepeș nr. 82, municipiul Giurgiu, fiind legal constituită și
având în vedere ordinea de zi a adunării generale ordinare în           CONSUMCOOP TOPORU
temeiul prevederilor actului constitutiv precum și al               SOCIETATE COOPERATIVĂ
prevederilor Legii nr. 1/2005 și a Hot. Consiliului Național al        comuna Toporu, județul Giurgiu
UCECOM nr. 11/15 decembrie 2006, hotărăște:
  1. Aprobă Raportul privind activitatea economico-socială                HOTĂRÂRE
desfășurată în anul 2008 de Consiliul de Administrație al
                                   a adunării generale ordinare din data de 6 mai 2009
S.C.M. Sarguinta.
  2. Aprobă Raportul privind validarea BVC în anul 2008 a      Adunarea generală a CONSUMCOOP TOPORU Societate
contului de profit și pierderi și modul de repartizare a     Cooperativă, întrunită în data de 6 mai 2009 la sediul
profitului.                            Căminului Cultural Toporu, în prezența a 34 de membri
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009                27

  Având în vedere:                           Având în vedere ordinea de zi a adunării generale, în
  Prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și        temeiul prevederilor actului constitutiv și al Legii nr. 1/2005,
funcționarea Cooperației și procesul-verbal încheiat în        hotărăște:
adunarea generală ordinară din 6 mai 2009 hotărăște:           Art. 1. Aprobă suspendarea din funcția de președinte a
  Art. 1. Se aprobă raportul Consiliului de administrație      doamnei Oancea Daniela Cezara, până la adunarea
  Art. 2. Se aprobă bilanțul contabil la 31 decembrie 2008 și    generală de alegeri care se va ține în luna noiembrie 2009.
contul de profit și pierderi.                      Art. 2. Se numește pentru această perioadă președinte
  Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a            interimar doamna Pană Constanța actualul contabil șef al
administratorului pe anul 2008.                    cooperativei-membru în Consiliul de administrație.
  Art. 4. Se aprobă întocmirea și depunerea declarațiilor la      Art. 3. Aprobă pentru semnarea hotărârii Adunării
Casa de Pensii pentru foștii salariați ai unității și plata acestor  Generale pe doamna Pană Constanța în calitate de
obligații până la 31 mai 2009, precum și plata indemnizației     președinte interimar al S.C.M. DUNAREA Giurgiu.
de 250 lei lunar pentru președinte, pentru perioada lucrată        (40/1.348.767)
conform hotărârii adunării generale din data de 10.07.2008.                      *
   (38/1.348.765)
                                                CONFEX 25
                  *
                                     SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ
                                                Constanța
         CONSUMCOOP TOPORU
         SOCIETATE COOPERATIVĂ
                                                HOTĂRÂRE
       comuna Toporu, județul Giurgiu
                                             din data de 15.09.2009
             HOTĂRÂRE
                                     În baza art. 84 și 85 din Legea 1/2005, noi Ciobanu
 a adunării generale extraordinare din data de 6 mai 2009       Ștefan, Toader Gheorghe, Stan Ecaterina, Sandu Eliza și
                                   Nijloveanu Sterian - membri - propunem ca lichidator pe dl
  Adunarea generală a Consumcoop Toporu Societate
                                   Omerali Gean, posesor al Carnetului cu nr. 1B1029 eliberat
Cooperativă, întrunită în data de 6 mai 2009 la sediul
                                   de UNPIR - filiala Constanța.
Căminul Cultural Toporu, în prezența a 34 de membri
  Având în vedere:                            (41/1.348.993)
  Prevederile Legii 1/2005 privind organizarea și                          *
funcționarea Cooperației și procesul-verbal încheiat în
                                            CONSUMCOOP DOLJEȘTI
adunarea generală extraordinară din 6 mai 2009 hotărăște:
                                           SOCIETATE COOPERATIVĂ
  Art. 1. Se aprobă declararea unității inactive
                                      satul Doljești, comuna Doljești, județul Neamț
(suspendarea activității) pe o perioadă de 3 ani, începând cu
data de 1.06.2009.                                       HOTĂRÂRE
   (39/1.348.766)                          a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori
                  *
                                     Adunarea   generală   extraordinară   a  membrilor
 SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ               cooperatori, legal constituită și convocată azi, 18.09.2009,
           DUNĂREA GIURGIU                 hotărăște:
                Giurgiu                 Art. 1. Închiderea punctului de lucru situat în satul
                                   Buruienești, com. Doljești, jud. Neamț.
        HOTĂRÂREA NR. 1/15.06.2009                Această hotărâre a fost adoptată cu votul în unanimitate
                                   al membrilor prezenți reprezentând 88,88% din capitalul
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
                                   social.
cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești DUNĂREA
Giurgiu ținută la data de 15.06.2009 în sediul punctului de        (42/1.348.501)
lucru Complex centru-parter, legal constituită                            *
  28              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 41/23.X.2009

                 FEMINA                         - Magazin mixt nr. 7 situat în Roman, Str. Unirii, bl. 2.
  SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ                        2. Aprobă raportul consiliului de administrație referitor la
            Roman, județul Neamț                   activitatea și rezultatele obținute în perioada de mandat
                                         2005-2009.
             HOTĂRÂREA NR. 1
                                            3. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de
     a adunării generale ordinare din 28.09.2009              administrație a cărui mandat a expirat constatând că în

  Adunarea generală ordinară a FEMINA SCM Roman,                perioada de mandat au fost îndeplinite criteriile, condițiile și

statutar constituită în data de 28.09.2009 hotărăște:              indicatorii de performanță asumate de acest organ prin

  Art. 1. Validează realegerea administratorului Diaconu            contractul de administrare și gestionare a patrimoniului.

Nicușor pentru un nou mandat de 4 ani.                         4. Aprobă eliberarea din funcția de membri ai consiliului
  Art. 2. Validează realegerea cenzorului - Anton Lidia            de administrație cât și radierea din evidențele Oficiului
pentru un nou mandat de 3 ani.                          Registrului Comerțului a următorilor: Donici Claudia
                                         Petronela și Vultur Cezar.
   (43/1.348.502)
                                            5. Aprobă alegerea membrilor consiliului de administrație
                   *
                                         al societății și a președintelui acestuia pe o perioadă de 4 ani
                 MUNCA                      după cum urmează:
  SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ                        1. Zolancovschi Rodica-Constanța - președinte,
            Roman, județul Neamț                       2. Lazăr Elena - membru,
                                            3. Gavril Cornelia - membru,
             HOTĂRÂREA NR. 8
                                            4. Florea Mariana - membru;
   a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori                5. Floares Mihaela-Lăcrămioara - membru;
   ai MUNCA Societate Cooperativă Meșteșugărească
                                            6. Darie Maricica - membru,
        adoptată în ședința din 12.08.2009
                                            7. Alexiu Adrian-Nicolae - membru.
  În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 1/2005             6. Aprobă realegerea cenzorilor pe o perioadă de 3 ani
privind organizarea și funcționarea cooperației, competențele          după cum urmează:
statutare ale adunării generale stipulate în statutul propriu și
                                            1. Stanciu Maria - cenzor expert contabil;
procesul-verbal de validare a alegerilor, hotărăște:
                                            2. Antălucă Cornelia - cenzor,
  1. Aprobă desființarea următoarelor puncte de lucru:
                                            3. Tofan Mihaela - cenzor.
  - Magazin mixt nr. 1 situat în Roman, str. Nicolae
                                            7. Împuternicește pe dna Gavril Cornelia, consilier juridic,
Titulescu, bl. 14;
                                         identificată cu C.I. seria NT nr. 258034, pentru depunerea
  - Magazin mixt nr. 4 situat în Roman, str. Ștefan cel Mare,
                                         acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
bl. 1;
                                         Tribunalul Neamț.
  - Magazin mixt nr. 3 situat în Roman, str. Ecaterina
Teodoroiu;                                        (44/1.348.503)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|284333]
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 41/23.X.2009 conține 28 de pagini.       Prețul: 5,60 lei         ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:271
posted:8/26/2010
language:Romanian
pages:28