Docstoc

mof7_2009_0033

Document Sample
mof7_2009_0033 Powered By Docstoc
					                            PARTEA A VII-A
Anul 177 (V) — Nr. 33        PUBLICAȚII ALE SOCIETĂȚILOR COOPERATIVE                Miercuri, 5 august 2009     P U B L I C A Ț I I A L E S O C I E T Ă Ț I L O R C O O P E R AT I V E
      Societatea Cooperativă de Consum                     Societatea Cooperativă
         FEDERALCOOP DOLJ                         CONSTRUCTORUL SATU MARE
          Craiova, județul Dolj                          Satu Mare

           HOTĂRÂREA NR. 1                           HOTĂRÂREA NR. 13
 a adunării generale extraordinare a membrilor asociați la               din 25 februarie 2009
        S.C.C. FEDERALCOOP DOLJ                        a adunării generale ordinare
          din data de 9.04.2009
                                     În cadrul adunării generale ordinare au avut loc alegerea
  Adunarea generală extraordinară a membrilor asociați la      de noi membri în consiliul de administrare, precum și
S.C.C. FEDERALCOOP DOLJ, întrunită în data de             realegerea președintelui consiliului de administrație, după
9.04.2009, a hotărât modificarea actului constitutiv al        cum urmează:
societății după cum urmează:                       Rusu Ioan - Președintele consiliului de administrație
  1. Majorarea capitalului social de la 12.370 lei la 12.620 lei.   Coc Liviu - Membru în consiliul de administrație
  2. Majorarea numărului părților sociale de la 1.237 la        Barbosu Loredana - Membru în consiliul de administrație
1.262.                                  S-a reales și președintele Societății Cooperative
  3. Majorarea numărului membrilor asociați de la 41 la 43.     CONSTRUCTORUL SATU MARE în persoana dlui Rusu
  4. Alegerea consiliului de administrație format din        Ioan.
Gheorghe Marian (președinte), Pârvescu Carmen-Denisa
                                     (2/1.201.061)
(membru), Cioroianu Marian-Cosmin (membru), Rujan
                                                  *
Gabriel (membru), Dascălu Silvius-Claudius (membru).
  5. Primirea ca membri asociați a dnei Marinaș Mihaela -
                                            Societatea Cooperativă
10 părți sociale (100 lei), Goiceanu Agapie - 10 părți sociale
                                            DUNĂREA OLTENITA
(100 lei), Băzăvan Marian - 10 părți sociale (100 lei).
                                            Oltenița, județul Călărași
  6. Retragerea dnei Zidaru Daniela cu 5 părți sociale (50
lei).
                                             HOTĂRÂREA NR. 3
  7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,
publicarea la Monitorul Oficial, semnarea actului adițional la            din data de 21 aprilie 2009
notar public și înregistrarea mențiunii la ORC de pe lângă         a adunării generale extraordinare a acționarilor
Tribunalul Dolj, se împuternicește dl Gherghe Marian, care se      Adunarea generală a acționarilor societății, statutar
legitimează cu C.I. seria DX nr. 289797, emisă la data de       constituită în data de 21 aprilie 2009, hotărăște:
23.10.2003 de Poliția Craiova.                      Majorarea capitalului social al societății, prin depunerea
  (1/1.084.259)                           de sume conform tabelului de mai jos, de la 246.913 RON la
                 *                  267.973 RON, astfel:
  2            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

    Nume și prenume    Capital        Total capital
                                    Art. 4. Se aprobă retragerea următorilor membrii: Cucu
                     Depuneri
     acționar      social          social    Dorin cu 1 parte socială, Băieș Ecaterina cu 2 părți sociale,
 Anghel Ion          2.509      0    2.509    Solcan Loghin cu 1 parte socială. Se aprobă primirea
 Popa (Cipleu) Virginia    36.042      0   36.042    următorilor: Gheață Nechifor cu 1 parte socială și Gheață
 Enciu Niculae        48.818    2.487   51.305    Aurica cu 1 parte socială. Se mărește aportul social al dnei
 Enea Valentina        8.212      0    8.212    Boca Anuța cu 20 lei respectiv 2 părți sociale. Capitalul social
 Kevorkian Marieta      31.937    2.063   34.000    rămâne neschimbat.
                                    Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează
 Pohaci Victor        25.093      0   25.093
                                   conducerea societății cooperative.
 Postelnicu Irina       24.181    3.319   27.500
 Preda Elena          3.422      0    3.422      (4/1.232.066)
 Serban Miluta        10.494      0   10.494                    *
 Strasevschi Gh.       23.496      0   23.496
                                               BRANDCONF
 Vasile Violeta Carmen    31.709    2.291   34.000
                                             Societate Cooperativă
 Vasile Ionut Catalin     1.000    10.900   11.900
                                             Pitești, județul Argeș
 Total            246.913    21.060   267.973

    (3/1.190.092)                                   HOTĂRÂREA NR. 315
               *                              din 3 martie 2009
          Societatea Cooperativă                Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori
             BOTOCOM                   întrunită în ședința din 3.03.2009, la sediul societății unde au
         Botoșana, județul Suceava             participat membrii cooperatori reprezentând 100 % din
                                   capitalul social total, a hotărât:
             HOTĂRÂRE                    1. Cooptarea în societate în calitate de membru a dlui
           din 22 martie 2009               Stroe Ion.
         a adunării generale ordinare              2. Retragerea din societate a membrilor: Ungureanu
                                   Eduard; Ungureanu Simona-Gianina; Stoica Maria; Mihai
  Adunarea generală ordinară a membrilor asociați
                                   Elena și Lăzărescu Maria.
convocată în temeiul art. 34 și având în vedere prevederile
                                     3. Cesionarea părților sociale deținute de membrii retrași,
art. 40 din Legea nr. 1/2005 și a actului constitutiv, analizând   astfel: Ungureanu Eduard cesionează 1.974 părți sociale dlui
problematica din ordinea de zi în baza materialelor         Ciobanu Antoniu Gabriel și 238 părți sociale dlui Stroe
prezentate, în temeiul prevederilor legale, hotărăște:        Constantin; Ungureanu Simona-Gianina cesionează 2.212
  Art. 1. Se aprobă materialele prezentate la ordinea de zi:    părți sociale dlui Stroe Ion; Stoica Maria, Mihai Elena și
  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului        Lăzărescu Maria cesionează dlui Stroe Constantin, conform
consiliului de administrație.                    contractelor de cesiune.
  2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului          Completarea datelor personale ale dnei Ungureanu Ana.
cenzorului.                               Urmare celor hotărâte, actul constitutiv se modifică astfel:
  3. Dezbaterea și adoptarea situațiilor financiare anuale și     Art. 5. Societatea are următorii membri: Ungureanu Ana,
stabilirea modului de repartizare a profitului.           domiciliată în Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 9,
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor.         posesoare a C.I. seria AS nr. 464269, eliberată de SPCLEP
  5. Adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a      Pitești la 6.06.2006; Ciobanu Victoria, Ciobanu Antoniu
programului de activitate pe anul 2009.               Gabriel, Stroe Constantin și Stroe Ion, născut în Văleni
  6. Alegerea președintelui și a consiliului de administrație a  Podgoria, județul Argeș la 10.02.1959, domiciliat în satul
societății.                             Radu Negru, comuna Călinești, județul Argeș, C.I. seria AS
  7. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de       nr. 268721, eliberată de Poliția Topoloveni la 12.06.2003,
administrație și pentru cenzor pentru anul 2009.           CNP 1590210037814.
  8. Alegerea delegaților la adunarea generală a asociației      Art. 13. Capitalul social total în valoare de 110.600 lei se
UJCC Suceava.                            divide în 11.060 părți sociale, fiecare în valoare nominală de
  Art. 2. Se alege în funcția de președinte al consiliului de   10 lei, deținute în mod egal de membrii cooperatori, fiecare
administrație dna Boca Ioana Rodica. Se aleg în consiliul de     câte 2.212 părți sociale, în valoare de 22.120 lei,
administrație următorii: Boca Ioana Rodica, Boca Anuța,       reprezentând 20 % din capitalul social total. Participarea la
Boca Ioan, Sveica Maria și Ostipoc Elena Veronica pe un       profit și pierderi se va face proporțional cu capitalul deținut.
mandat de 4 ani.                             Redactată în 4 exemplare.
  Art. 3. Se revocă din consiliul de administrație dnii        (5/1.232.449)
Tabarcea Gheorghe, Dranca Maria și Mareș Aurelian.                         *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                  3

           TIMPURI NOI                           Societatea Cooperativă
     Societate Cooperativă Meșteșugărească                      HAROLT – S.C.
          Sibiu, județul Sibiu                      Miercurea-Ciuc, județul Harghita

           HOTĂRÂREA NR. 1                           ACT ADIȚIONAL NR. 1
                                                din 9.04.2009
           din 24 aprilie 2009
                                     la actul constitutiv al Societății Cooperative HAROLT,
  Adunarea generală a societății TIMPURI NOI S.C.M.                actualizat la data de 14.07.2008
întrunită în ședința ordinară din 24.04.2009 cu votul
                                    În conformitate cu hotărârea AGA nr. 1 din data de
reprezentând 93 % din numărul membrilor cooperatori         9.04.2009, actul constitutiv al HAROLT S.C., cu sediul în
hotărăște:                              Miercurea-Ciuc, str. Pëtofi Sandor nr. 53, județul Harghita,
  Art. 1. Aprobarea bilanțului pe anul 2008, a contului de     telefon 0266-371284, fax 0266-371355, înmatriculată la
profit și pierderi pe anul 2008.                   Registrul comerțului cu nr. C19/22/2005, C.U.I. RO 510379,
  Art. 2. Aprobarea raportului consiliului de administrație    reprezentat de Ferencz Rita Lenke, în calitate de președinte
privind administrarea și gestionarea patrimoniului pe anul      al consiliului de administrație se modifică, după cum
2008.                                urmează:
                                    1) Consiliul de administrație ales pe o perioadă de 4 ani
  Art. 3. Aprobarea Programului de modernizare și investiții
                                   va avea următoarea componență:
pe anul 2009.
                                    1. Ferencz Rita Lenke, cetățean român, născut la data de
  Art. 4. Aprobarea sistemului de salarizare cu clauzele      27.09.1965 în orașul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat
privind raporturile de muncă.                    în Miercurea-Ciuc, str. Revoluția din Decembrie nr, 34B, sc. A,
  Art. 5. Aprobarea retragerii următoarelor persoane:       ap. 2, jud. Harghita, cod numeric personal 2650927060763,
Solomon Aurelia, Vintila Anica, din cadrul societății și a      în calitate de administrator și în funcție de președinte al
aportului lor la capitalul social.                  HAROLT SC și al consiliului de administrație;
  Art. 6. Creșterea capitalului social prin aportul          2. Farkas Elemer, cetățean român, născută la data de
următoarelor persoane: Bendea Florentina, Gambutean         8.11.1968 în comuna Cârța, jud. Harghita, domiciliat în satul
Doina și diminuarea capitalului social a următoarelor        Ineu nr. 186, jud. Harghita, cod numeric personal
                                   1681108191362, în calitate de administrator;
persoane: Marcu Marioara, Albu Elena.
                                    3. Barabas Gabriella, cetățean român, născut la data de
  Art. 7. Aprobarea achitării ultimelor 3 rate și val. reziduală
                                   5.02.1955 în municipiul Miercurea-Ciuc, jud. Harghita,
de la contractul de leasing nr. 010204/ROM având ca obiect      domiciliată în Miercurea-Ciuc, str. Ion Caianu nr. 5, jud.
mașinile de tricotat Stoll.                     Harghita, cod numeric personal 2550205191325, în calitate
  (6/1.233.019)                          de administrator;
                *                    4. Solti Adela, cetățean român, născutăă la data de
                                   17.08.1959 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în
        CONSTRUCTORUL MEDIAS                 Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare nr. 20, sc. B, et. 2, ap. 9, jud.
     Societate Cooperativă Meșteșugărească            Harghita, cod numeric personal 2590817191347, în calitate
                                   de administrator;
                                    5. Toke Augustin, cetățean român, născut la data de
          HOTĂRÂREA NR. 118
                                   14.06.1951 în comuna Sâncrăieni, jud. Harghita, domiciliat în
            din 26 iunie 2009               comuna Sâncrăieni nr. 512, jud. Harghita, cod numeric
                                   personal 1510614191352, în calitate de administrator;
  Adunarea generală extraordinară a CONSTRUCTORUL
                                    6. Miklos Jozsef, cetățean român, născut la data de
MEDIAS S.C.M. din 24.06.2009, hotărăște:
                                   23.01.1970 în comuna Sâncrăieni, jud. Harghita, domiciliat în
  Art. 1. Aprobă vânzarea spațiului de la bloc 9 și utilajelor   comuna Ciucsângeorgiu nr. 101, jud. Harghita, cod numeric
de tâmplărie.                            personal 170012391327, în calitate de administrator;
  Art. 2. Aprobă pierderea calității de membru cooperator a      7. Teglas Judit, cetățean român, născut la data de
dlui Gabor Dionisie.                         4.11.1955 în orș. Baraolt, jud. Covasna, domiciliat în
  Art. 3. Împuternicește pe dra Florea Adriana să depună în     Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 37, et. 1, ap. 5, jud.
termen de 15 zile hotărârea adunării generale la Oficiul       Harghita, cod numeric personal 2551104191321, în calitate
Registrului Comerțului pentru a fi publicate în Monitorul      de administrator.
Oficial al României, partea a VII-a, conform art. 44 alin. 1 din    2) Capitalul social subscris și vărsat al societății
                                   cooperative este de 177.610 lei împărțit în 17.761 părți
Legea nr. 1/2005.
                                   sociale în valoare de 10 lei fiecare.
  (7/1.233.020)                            În urma cesionării: unui număr de 200 părți sociale de
                *                  către Sztoika Erzsebet pentru Toke Augustin potrivit
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

contractului de cesiune, autentificat cu nr. 657 din           Farkas Elemer; unui număr de 206 părți sociale de către
23.12.2008; a unui număr de 250 părți sociale de către          Bara Levente pentru Farkas Elemer potrivit contractului de
Buzas Edit Maria pentru Farkas Elemer; unui număr de 200         cesiune, autentificat cu nr. 170 din 17.03.2009, la Biroul
părți sociale de către Boier Zsolt pentru Farkas Elemer; unui      Notarului Public Erdos Iuliu, structura capitalului social se
număr de 200 părți sociale de către Boier Hajnal pentru         prezintă conform anexei.
             Membrii cooperatori și aporturile individuale ale HAROLT SC la data de 9 aprilie 2009

                                       Val. aport în lei          Nr. părți sociale Procentul din
                                                  Val. aport
 Nr. crt.      Numele și prenumele        Cod. nr. pers.     subscris la            coresp. aport. capital social al
                                                 în lei vărsat
                                        constituire              vărsat    aport. vărsat

    1  Ambrus I. Margareta           2540416191322           2000       2000        200       1.13
    2  Barabas Gabriela             2550205191325           3800       4120        412       2.32
    3  Borbely Julianna             2521228191320           2000       2000        200       1.13
    4  Balla Erzsebet              2570118191321          2000       2000        200       1.13
    5  Bojte Piroska               2640701191320          2000       2000        200       1.13
    6  Dedu Marianna              2750914046641           2000       2000        200       1.13
    7  Farkas Elemer               1681108191362         12000       29080       2908      16.37
    8  Ferencz Iren               2640711191334          3000       3000        300       1.69
    9  Ferencz Rita Lenke            2650927060463          25000       35520       3552      20.00
  10   Fekete Veronika Anna           2561203191329           2300       2300        230       1.29
  11   Farkas Mihaly               1720401191344          2500       2500        250       1.41
  12   Geczo Maria               2570917191328           2500       2500        250       1.41
  13   Gall Ladislau              1490309191332           2500       2500        250       1.41
  14   Grancsa Iosif              1560723191333           2600       2600        260       1.46
  15   Gyarmati Eva               2580117191327          2590       2590        259       1.46
  16   Jano Elisabeta              2600825191323           3750       3750        375       2.11
  17   Incze Imre                1561229191324           2000       2000        200       1.13
  18   Ichim Veronica              2600410191338           2000       2000        200       1.13
  19   Jakab Irina               2461030191323           2000       2000        200       1.13
  20   Janos Piroska               2741112191340          2000       2000        200       1.13
  21   Kaloz Maria Magdalena          2490909191336           2100       2100        210       1.18
  22   Kovacs Julianna             2600407191341           2000       2000        200       1.13
  23   Kristaly Anna              2591015190157           2000       2000        200       1.13
  24   Laszlo Anna               2590104191321           2300       2300        230       1.29
  25   Miklos Eva                2650414191331           3500       3500        350       1.97
  26   Miklos Jozsef              1700123191327           3750       3750        375       2.11
  27   Malnasi Maria              2670503191323           3500       3500        350       1.97
  28   Malnasi Maria               2550526191346          4350       4350        435       2.45
  29   Nagy Terezia                3641008191333          2000       2000        200       1.13
  30   Peter Erzsebet Szidonia          2670707191348          2000       2000        200       1.13
  31   Roth Ilona                 2560509191392          2000       2000        200       1.13
  32   Sallo Beniamin               1550117191339          5000       5000        500       2.82
  33   Solti Adela                2590817191347          2200       2560        256       1.44
                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                      5

                                       Val. aport în lei          Nr. părți sociale Procentul din
                                                 Val. aport
 Nr. crt.      Numele și prenumele       Cod. nr. pers.      subscris la            coresp. aport. capital social al
                                                 în lei vărsat
                                        constituire              vărsat    aport. vărsat

  34   Solti Imre                1551124191329          2000       2000        200       1.13
  35   Szocs Viorica              2570523191336          3750       3750        375       2.11
  36   Teglas Judit               2551104191321          4000       4340        434       2.44
  37   Toke Augustin              1510614191352          6000       11000       1100       6.19
  38   Vagasi Ilona               2590508191361          2000       2000        200       1.13
  39   Sillo Marta               2711218191338          2000       2000        200       1.13
  40   Gertui Margareta             2560822191336          2000       2000        200       1.13
  41   Makszem Istvan              1600912191364          2000       2000        200       1.13
  42   Gal Ioachim               2511002191334          3000       3000        300       1.69
                                         143990       177610       17761       100
  (8/1.234.489)
                                 *
           DRUM NOU – S.C.M.                  Art. 7. Hotărârea intră în vigoare cu data de 2.07.2009,
         Constanța, județul Constanța             data redactării sub semnătură privată.
                                      (9/1.235.226)
             HOTĂRÂREA NR. 107                                  *
           din data de 2.07.2009
         a adunării generale extraordinare                   CONSUMCOOP NEGRU VODĂ
                                              Societate Cooperativă
  Având în vedere Legea nr. 1/2005, actul constitutiv al               Negru Vodă, județul Constanța
S.C.M. Drum Nou, procesul-verbal al adunării generale
extraordinare din 2.07.2009, hotărăște următoarele:                         HOTĂRÂRE
  Art. 1. Se cooptează definitiv membrii cooperatori:                     din 29.03.2009
Ablachim Memnone, Agiacai Peian și Trufașu Gheorghe.                  a adunării generale extraordinare
  Art. 2. Se procedează la închiderea următoarelor puncte
                                     Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
de lucru din Constanța, județul Constanța:
                                    din 29.03.2009, în temeiul Legii nr. 1/2005 privind
  - ”Mecanica Fină + Desfacere Mărfuri”, Complex
                                    organizarea și funcționarea cooperativei, hotărăște:
Flamanda;                                 Art. 1. În unanimitate de voturi:
  - Unitate magazin+ ceasornicărie, str. Mihai Viteazu nr.       1. Aprobarea bunurilor aparținând societății cooperative
15;                                  care pot face obiectul ipotecii, gajului, închirierii sau
  - ”Comerț”, str. I.G. Duca nr. 12;                 desființării în anul 2009.
  - ”Lăcătușerie-Confecții metalice și Auto”, Șos. Mangaliei      2. Înființarea sau desființarea de unități.
nr. 80A;                                 3. Modificări ale actului constitutiv (în cazul în care sunt
  - ”Tâmplărie”, Șos. Mangaliei nr. 80A;               modificări privind numărul membrilor C.A.).
  - ”Servicii Secretariat”, Șos. Mangaliei nr. 80A;           4. Mandatarea consiliului de administrație cu îndeplinirea
  - ”Inrămări Tablouri”, bd. Tomis nr. 209, bl. TS6A;        demersurilor necesare executării unor astfel de operațiuni.
  - ”Inrămări Tablouri”, Al. Garofiței nr. 15, bl. L55.         5. Se mandatează pentru ducerea la îndeplinire dl
  Art. 3. Se procedează la deschiderea următoarelor puncte      Constantinescu Ilie, președinte și dna Banerd Elena, contabil șef.
de lucru din Constanța, județul Constanța:                 (10/1.235.227)
  - str. I.G. Duca nr. 12 – ”Business Manager”;                              *
  - Aleea Garofiței nr. 15, bl. L55- ”Business Manager”;
  - str. Mihai Viteazu nr. 15 –”Edeea Decor”;                     CONSUMCOOP NEGRU VODĂ
                                             SOCIETATE COOPERATIVĂ
  - Str. Arcului nr. 1, bl. D, parter, ”Best Advisor”.
                                            Negru Vodă, județul Constanța
  Art. 4. Se modifică cuantumul capitalului social acesta
urmând a fi în sumă de 194.404 lei, la data de 1.07.2009.
                                                  HOTĂRÂRE
  Art. 5. Se aprobă de principiu o nouă divizare parțială a
societății cooperative.                             din 29.03.2009 a adunării generale ordinare
  Art. 6. Se aprobă nota de fundamentare privind vânzarea       Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
de active ale societății cooperative.                 Consumcoop Negru Vodă Societate Cooperativă de gradul I
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

(reconvocată) întrunită la data de 29.03.2009, convocată la      -Hotărârea AGO NR. 2. Adunarea generală aprobă: -
restaurantul din Negru Vodă în prezența a 27 membri        radierea membrului cooperator decedat în anul 2008, dl
cooperatori din totalul de 45 hotărăște              Kisantal Gyula, din registrul membrilor cooperatori conform
  Cu majoritatea de voturi                    art. 26 lit. c din Legea nr. 1/2005, transferarea părții sociale
  1. Se aprobă raportul de administrație             deținute (una parte socială) de acesta dnei Kisantal Imola,
  2. Se aprobă raportul cenzorului                membru cooperator, care astfel va deține două părți sociale
  3. Se aprobă situațiile financiare și modul de repartizare a  cu valoarea nominală de 10 lei bucata și înscrierea ca noi
profitului                             membri cooperatori, cu un aport la capital de 10 lei,
  4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008   reprezentând una parte socială, a dnei Mako Ilona a dnei
  5. Se aprobă prelungirea mandatului administratorilor pe    Szigyarto Emilia, a dnei Kovacs Szidonia și a dlui Akacsos
următorii 4 (patru) ani și stabilirea criteriilor de performanță  Laszlo, iar prin completarea părții sociale la nivel stabilit prin
pe 2009-2013                            actul constitutiv (10 lei/parte socială) înregistrarea în registrul
  6. Se stabilește indemnizația pentru membrii consiliului de   membrilor cooperatori a dnei Csudor Ibolya, a dnei Toth
administrație                           Erzsebet și a dnei Kosa Klara, numărul total de membri
  7. Se aprobă organigrama                    cooperatori devenind de 56 persoane.
  8. Se mandatează conducerea cooperativei să închirieze       -Hotărârea AGO nr. 3. Adunarea generală aprobă:
spații.                              revocarea la sfârșitul mandatului din funcția de administrator
  (11/1.235.228)                         și membru în consiliul de administrație a dnei Barabas
                *                  Rozalia, și a dlui Csoma Arpad; reconfirmarea în funcția de
                                  administrator și membru în consiliul de administrație pe
         Societatea Cooperativă              mandat de patru ani a dnei Finta Irina Maria a dnei Kelemen
         CONSUMCOOP POIAN                 Maria Matilda și a dlui Vardo Zoltan; numirea în funcția de
         Poian, județul Covasna              adminitrator și ca membru în consiliul de administrație pe
                                  mandat de patru ani a dlui Imre Laszlo și numirea în funcția
             HOTĂRÂRE                 de administrator și președinte al consiliului de administrație a
                                  dlui Akacsos Laszlo pe mandat de patru ani, aprobând
            din 21.04.2009
                                  prevederile contractului de administrare pentru exercițiul în
         a adunării generale ordinare
                                  curs.
  Adunarea generală ordinară a S.C. CONSUMCOOP            -Hotărârea AGO nr. 4.Adunarea generală aprobă:
POIAN întrunită în data de 21.04.2009, ora 11.00 la sediul din   revocarea din funcția de președinte a dlui Vardo Zoltan și
Poian, Strada Principală nr. 13, în condiții statutare, cu     numirea în funcția de președinte al societății cooperative
majoritatea de voturi a aprobat:                  CONSUMCOOP TG. SECUIESC al dlui Akacsos Laszlo pe
  - raportul consiliului de administrație             un mandat de patru ani, concomitent cu revocarea sa din
  - raportul cenzorului                      funcția de director executiv.
  - bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2009           (13/1.237.103)
  - descărcarea de gestiune a consiliului de administrație                     *
  Pentru perioada 2009-2013 s-a ales consiliul de
administrație cu următoarea componență:                       Societatea Cooperativă
  - președinte: Szollosi Maria Magdolna                    CONSUMCOOP TÂRGU SECUIESC
  - membrii: Opra Etelka, Gyorkovacs Edit                   Târgu Secuiesc, județul Covasna
  Darea în chirie a Magazinului Mixt Poian, Bufet Poian,
Magazin Mixt Estelnic, Bufet Estelnic, Cofetăria Estelnic,                  HOTĂRÂRI
Birouri Poian.
                                             din 7 aprilie 2009
  (12/1.237.102)                                ale adunării generale extraordinare
                *
                                   -Hotărârea AGE nr. 1. Adunarea generală aprobă:
         Societatea Cooperativă              radierea punctului de lucru Magazin Mixt Ruseni, din
      CONSUMCOOP TÂRGU SECUIESC               municipiul Târgu Secuiesc, str. Bem Jozef nr. 32, județul
       Târgu Secuiesc, județul Covasna            Covasna.
                                   -Hotărârea AGE nr. 2.Adunarea generală aprobă
             HOTĂRÂRI                 mandatarea consiliului de administrație cu îndeplinirea
                                  demersurilor necesare închirierii și vânzării unor bunuri
 din data de 7 aprilie 2009 ale adunării generale ordinare
                                  disponibile, proprietatea societății cooperative, pe durata
  -Hotărârea AGO nr. 1. Adunarea generală aprobă:        întregului mandat; cu vânzarea părții din construcția
Raportul Consiliului de Administrație asupra activității pe anul  Restaurantului „Parc” aflată în proprietatea societății
2008, raportul cenzorului pe anul fiscal 2008, raportul de     cooperative, situat în municipiul Târgu Secuiesc, str. Curtea
gestiune și situațiile financiare pe anul 2008, descărcarea de   34 nr. 2, județul Covasna, imobil înscris în cartea funciară nr.
gestiune a administratorilor pe anul 2008, bugetul de venituri   5732 a municipiului Târgu Secuiesc și cu stabilirea modalității
și cheltuieli pe anul 2009.                    închiderii magazinului mixt din Lunga.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                    7

  -Hotărârea AGE nr. 3 Adunarea generală aprobă:            adunarea generală ordinară fiind ținută în continuarea
majorarea capitalului social al Societății Cooperative         lucrărilor adunării generale ordinare de la data de
CONSUMCOOP TÂRGU SECUIESC de la 500 lei la               11.06.2009, în unanimitate de voturi, hotărăște:
valoarea de 570 lei prin aportul membrilor cooperatori nou         Art. 1. Aprobă alegerea, prin vot secret, în funcția de
înregistrați, numărul părților sociale devenind 57 cu valoarea     administrator/membru al consiliului de administrație pentru
nominală de 10 lei parte socială.                    un mandat de 4 ani a dnei Buga Doina, cetățean român,
   (14/1.237.104)                           născută la data de 13.04.1958, în București, sex femeiesc,
                 *                   căsătorită, domiciliată în Mun. București, Aleea Potaisa nr. 3,
                                    bl. X1, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 6, identificată cu C.I. seria
          Societatea Cooperativă                RX nr. 186246, eliberată de Secția 22 Poliție la data de
          CONSUMCOOP ZAGON                   23.06.2003, cod numeric personal 2580413400104.
          Zagon, județul Covasna                  Art. 2. În acest sens, consiliul de administrație al Societății
                                    Cooperative de Consum Oraș București, sector 3, 4, 5, 6
           HOTĂRÂREA NR. 1                  este format din
                                      Șerban Petra - președinte (2008-2012), cetățean român,
      a adunării generale din 14.04.2009,
                                    născută la data de 1.02.1962, în localitatea Frumușani,
       a S.C. CONSUMCOOP ZAGON,
                                    județul Călărași, sex femeiesc, căsătorită domiciliată în Mun.
    C14/19/2005, CIF 543040 cu sediul în Zagon,
         Str. Principală nr. 118                București, Sectorul 4, Șos. Giurgiului nr. 107, bl. G, sc. 1,
                                    et. 4, ap. 20, identificată cu C.I. seria RR nr. 592474,
  Adunarea generală, în unanimitate de voturi, a aprobat:       eliberată de SPCEP Biroul nr. 3, la data de 29.04.2009, cod
  1. bilanțul contabil la 31 decembrie 2008,             numeric personal 2620201400736.
  2. darea în chirie a spațiilor comerciale nefolosite,          Buga Doina - membru (2009-2013), cetățean român,
  3. reconfirmarea consiliului de administrație, pe o durată     născută la data de 13.04.1958, în București, sex femeiesc,
de 4 ani, format din 3 membri:                     căsătorită, domiciliată în mun. București, Aleea Potasia nr. 3,
  - Coznean Nicolae, președintele consiliului de           bl. X1, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 6, identificată cu C.I. seria
administrație,                             RX nr. 186246, eliberată de Secția 22 Poliție la data de
  - Macovei Maria, membru al consiliului de administrație,      23.06.2003, cod numeric personal 2580413400104.
  - Torok Samuel, membru al consiliului de administrație.         Mihai Sorin - Membru (2009-2013), cetățean român,
  4. Reconfirmarea comisiei de cenzori, pe o durată de 3       născut la data de 30.04.1959, în București, sex bărbătesc,
ani:                                  căsătorit, domiciliat în Mun. București, str. Caloian Județu nr.
  - Furtună Ana                            17, bl. B4C, sc. B, ap. 95, sectorul 3, identificat cu C.I. seria
  - Sasu Eva.                             RR nr. 311114, eliberată de Secția 12 Poliție, cod numeric
  Adunarea generală mandatează consiliul de administrație       personal 1590430400111.
și președintele, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      Art. 3. Mandatarea dnei Șerban Petra în calitatea sa de
   (15/1.237.105)                           președinte al consiliului de administrație să semneze în
                 *                   numele și pe seama tuturor membrilor cooperatori hotărârea
                                    adunării generale ordinare.
      Societatea Cooperativă de Consum
                                       (16/1.235.438)
       Oraș București Sector 3, 4, 5, 6
                                                     *
            București
                                          Societatea Cooperativă de Consum
              HOTĂRÂRE
                                           Oraș București Sector 3, 4, 5, 6
  din data de 12.06.2009 ora 10.00 a adunării generale                    București
   ordinare a membrilor cooperatori, persoane fizice ai
 Societății Cooperative de consum Oraș București, Sectorul                    HOTĂRÂRE
3, 4, 5, 6, sediul social București, str. prof. Ioan Filibiliu nr. 2,
              sectorul 3                        din data de 12.06.2009, ora 12.00
                                     a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori,
  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori          persoane fizice ai Societății Cooperative de consum Oraș
persoane fizice ai Societății Cooperative de Consum oraș         București, Sectorul 3, 4, 5, 6, C40/12/2005, RO3399144,
București, sectorul 3, 4, 5, 6 C40/12/2005, RO 3399144, cu                 sediul social București,
sediul social în București, str. Prof. Ion Filibiliu nr. 2, sectorul        str. prof. Ioan Filibiliu nr. 2, sectorul 3
3, înregistrată la O.R.C. București de pe lângă Tribunalul
București, sub numărul de ordine C 40/12/2005, având codul         Adunarea generală extraodinară a membrilor cooperatori
unic de înregistrare RO 3399144, legal constituită la a doua      persoane fizice ai Societății Cooperative de Consum oraș
convocare din data de 12.06.2009, ora 10.00, care a avut loc      București, sectorul 3, 4, 5, 6 cu sediul social în București, str.
la sediul societății din București, str. Prof Ion Filibiliu nr. 2,   Prof. Ion Filibiliu nr. 2, sectorul 3, înregistrată la O.R.C.
sectorul 3, în condiții de convocare, prezenta și vot legale,      București de pe lângă Tribunalul București, sub numărul de
așa cum rezultă din procesul verbal al adunării, membrii        ordine C 40/12/2005, având codul unic de înregistrare RO
cooperatori persoane fizice prevăzuți în lista nominală,        3399144, legal constituită la a doua convocare din data de
reprezentând 55 % din totalul de membri cooperatori,          12.06.2009, ora 12.00, care a avut loc la sediul societății din
    8              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

București, str. Prof Ion Filibiliu nr. 2, sectorul 3, în continuarea     prevăzut în anexa la prezenta hotărâre care face parte
adunării generale ordinare, în condiții de convocare,             integrantă din aceasta.
prezentă și vot legale, așa cum rezultă din procesul-verbal al          b) art. 22 alin. 1 din actul constitutiv atestat sub nr.
adunării, membrii cooperatori persoane fizice prevăzuți în          57/15.07.2005, se modifică și va avea următoarea formă:
lista nominală, reprezentând 55 % din totalul de membri              „Administrarea și gestionarea societății cooperative este
cooperatori, în unanimitate de voturi hotărăște.               asigurată de consiliul de administrație alcătuit din 3 membri
  Art. 1. Aprobă modificarea/reactualizarea actului             aleși prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani.”
constitutiv al Societății Cooperative de Consum oraș               c) art. 26 alin. 1 din actul constitutiv atestat sub nr.
București, sectorul 3,4,5,6 atestat de către Cabinet de Avocat        57/15.07.2005, se modifică și va avea următoarea formă:
„Dragoș Constantin Zaharia sub nr. 57/15.07.2005, referitor            „Președintele societății cooperative de consum este de
                                       drept președintele consiliului de administrație. La constituire
la funcția de președinte, componenta consiliului de
                                       acesta este dna Marcu Elena, iar pentru următorul mandat
administrație și comisia de cenzori ai societății cooperative
                                       de 4 ani (2008-2012) fiind ales președinte - dna Șerban
conform art. 21 alin. 1, art. 22 alin. 1, art. 26, alin 1 și art. 27
                                       Petra”.
alin. 1 din actul constitutiv după cum urmează:
                                         Art. 2. Schimbarea sediului social al Societății
  a) anexa nr. 2 prevăzută la art. 21 (1) și la art. 27 alin. 1       Cooperative de Consum Oraș București sector 3, 4, 5, 6 din
din actul constitutiv atestat sub nr. 57/15.07.2005, privind         București, str. Prof Ion Filibiliu nr. 2, sectorul 3 la adresa din
administratorii și cenzorii societății cooperative se             București, Prelungirea Ferentari nr. 171, sectorul 5.
modifică/reactualizează urmare alegerii prin vot secret a             Art. 3. Mandatarea dnei Șerban Petra în calitatea sa de
președintelului societății cooperative/comisiei de cenzori în         președinte al consiliului de administrație să semneze în
ședința adunării generale ordinare de la data de 27.11.2008          numele și pe seama tuturor membrilor cooperatori, hotărârea
și a administratorilor în ședința adunării generale ordinare de        adunării generale extraordinare și a actului adițional
la data de 11 și 12.06.2009 care va avea forma și conținutul         modificator.
                                   ANEXA
                   la hotărârea adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori
                   ai Societății Cooperative de Consum Oraș București, sector 3, 4, 5, 6

  I. Tabel nominal al consiliului de administrație al Societății Cooperative de Consum Oraș București, Sectoarele 3, 4, 5, 6 la
data de 12.06.2009

Nr.     Numele și                       Locul și data                  Cetățenia,         Durata
                 Act identitate     CNP                 Domiciliul               Sex
crt.     prenumele                        nașterii                   starea civilă        mandat

               CI-RR-592474                      Mun. București, S4, șos.
                                   Călărași                   română,
 1     Șerban Petra   SPCEP S4-biroul 3 la 2620201400736   1.02.1962    Giurgiului nr. 107 bl. G, sc. căsătorită   femeiesc  4 ani
               29.04.2009                       1, et. 4, ap. 20

               CI-RX-186246                      Mun. București, S6, Al.
                                   București                   română,
 2     Buga Doina    Secția 22 Poliție la  2580413400104          Potaisa nr. 3, bl. X1, sc. A, căsătorită   femeiesc  4 ani
                                  13.04.1958
               23.06.2002                       et. 4, ap. 19

                                             Mun. București, S3,
               C.I.-RR-311114-             București                   română,
 3      Mihai Sorin              1590430400111          str. Caloian Județu nr. 17,          bărbătesc  4 ani
               Secția 12 Poliție           30.04.1959                   căsătorit
                                            bl. B4C, sc. B, ap. 95

    I. Tabel nominal al comisiei de cenzori ai Societății Cooperative de Consum Oraș București, Sectoarele 3, 4, 5, 6 la data
    de 12.06.2009

Nr.     Numele și                       Locul și data                  Cetățenia,         Durata
                 Act identitate     CNP                 Domiciliul               Sex
crt.     prenumele                        nașterii                   starea civilă        mandat

       cenzor plin   CI-RR-095310 Secția 1310820400411 Buzău, Balteni Str. Firidei nr. 1, bl. H15,     română,
 1                                                                 bărbătesc  3 ani
      Tomescu Petre   13 Poliție 22.02.2000       20.08.1931  ap. 10, sectorul 3          căsătorit

      cenzor supleant  CI-RD-190951 Pol.            Periș, Ilfov  sat Periș, comuna Periș,    română,
 2      Dorogan                2700401470048                                 femeiesc  3 ani
               Buftea 4.09.2001            1.04.1970    județul Ilfov         căsătorită
      Mădălina-Irina


    (17/1.235.439)

                                     *
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                  9

         Societatea Cooperativă              9. Aprobă contractul de administrare pe următorul
        CONSUMCOOP DOLJEȘTI               mandat.
                                   (19/1.238.734)
           HOTĂRÂREA NR. 1
                                                 *
         din data de 24.06.2009
 a adunării generale extraordinare a membrilor cooperatori         Societatea Cooperativă de Consum
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori            CONSUMCOOP GUGESTI
legal constituită și convocată, azi 24.06.2009, hotărăște:        Gugești, comuna Gugești , județul Vrancea
  Art. 1. Aprobă retragerea din calitatea de administrator și
din funcția de președinte doamna Pita Maricica, începând cu                HOTĂRÂRE
data de 24.06.2009.
                                   a adunării generale extraordinare nr. 2/21.03.2009
  Art. 2. Începând cu data de 24.06.2009, se numește
administrator pe o perioadă de 4 ani, membru al consiliului     Adunarea generală extraordinară întrunită legal și statutar
de administrație doamna Vasiliu Ana, CNP 2490823272662,     în data de 21.03.2009 în temeiul dispozițiilor Legii/2005 a
de naționalitate și cetățenie română, născută la data de     actului constitutiv și statutului propriu hotărăște.
23.08.1949 în satul Buruienești, comuna Doljești, județul      Art. 1. Aprobă în unanimitatea voturilor celor prezenți:
Neamț, domiciliată în satul Buruienești, comuna Doljești,      1. vânzarea următoarelor bunuri aparținând SCC
județul Neamț.                          CONSUMCOOP Gugești;
  Art. 3. Începând cu data de 24.06.2009, se numește în
                                  - spațiu clădire fost magazin, sat Oreavu, comuna
funcția de președinte al consiliului de administrație domnul
                                 Gugești;
administrator Niță Vasile.
  Art. 4. Se aprobă vânzarea imobiliului constând în magzin    - spațiu clădire fost magazin sat Bogza, comuna Sihlea;
mixt în suprafața construită de 144,57 m2, identificat cu nr.    - spațiu comercial TRONSON II parter, comuna Gugești;
cadastral 1241.                           - spațiu comercial parter blocuri, (15 m2) com. Gugești;
  Această hotărâre a fost adoptată cu votul în unanimitate a    - spațiu fosta tâmplărie Gugesti, precum și spațiile
membrilor prezenți reprezentând 88,88 % din capitalul social.  evidențiate conform hotărârii generale extraordinare nr. 2 din
  (18/1.238.733)                        31.03.2008.
               *                   2. Închirierea următoarelor spații comerciale: spațiu
                                 comercial fost magazin Oreavu, comuna Gugești precum și
        CONSUMCOOP BARGAUANI               spațiile evidențiate conform hotărârii adunării generale
         Societate Cooperativă              extraordinare nr. 2 din 31.03.2008.
        Bargauani, județul Neamț              Art. II. Prezenta hotărâre se evidențiază, se comunică, se
                                 publică și se duce la îndeplinire prin grija dnei Rădulescu
           HOTĂRÂREA NR. 1               Doina.
 a adunării generale ordinare din data de 30 aprilie 2009     Art. III. Se modifică art. 21, alineat 1 din actul constitutiv al
  Adunarea generală ordinară a CONSUMCOOP           SCC CONSUMCOOP GUGESTI cu privire la numărul de
BARGAUANI SOCIETATE COOPERATIVĂ întrunită în           membri ai consiliului de administrație de la numărul de 5 la
ședința din data de 30 aprilie 2009, în conformitate cu     numărul de 3.
prevederile art. 40 din Legea nr. 1/2005.               (20/1.239.119)
  Luând în dezbatere problemele înscrise pe ordinea de zi,
                                                 *
hotărăște
  1. Aprobă raportul activității desfășurate de C.A. în anul       Societatea Cooperativă de Consum
2008.                                      CONSUMCOOP GUGEȘTI
  2. Aprobă raportul comisiei de cenzori pentru anul 2008.       Gugești, comuna Gugești, județul Vrancea
  3. Aprobă situațiile financiare pe anul 2008.
  4. Aprobă repartizarea profitului pentru anul 2008.             HOTĂRÂREA NR. 1/21.03.2009
  5. Aprobă descărcarea de gestiune a C.A. pentru
                                          a adunării generale ordinare
exercițiul financiar 2008.
  6. Aprobă programele economice pentru anul 2008.         Adunarea generală ordinară întrunită legal și statutar în
  7. Aprobă prelungirea mandatului cenzorilor conform Legii  data de 21.03.2009,
nr. 1/2005.                             în temeiul dispozițiilor Legii nr. 1/2005, a actului constitutiv
  8. Prelungește mandatul C.A. pe următorii 4 ani în      și statutului propriu, hotărăște:
aceeași componență: Minut                      Art. 1. Aprobă în unanimitatea voturilor celor prezenți:
  Marcela - președinte, Paval Elena și Ciobanu Tatiana -      1. Raportul consiliului de administrație privind activitatea
membri.                             desfășurată pe anul 2008.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

  2. Raportul cenzorului privind exercițiul financiar pe anul     Art. 2. Aprobă raportul comisiei de cenzori precum și
2008.                                situațiile financiare pe anul 2008 ce fac parte integrantă din
  3. Situațiile financiare pe anul 2008 și stabilirea modului   prezenta hotărâre.
de repartizare a profitului.                      Art. 3. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru      administrație pentru activitatea anului 2008.
exercițiul financiar 2008.                       Art. 4. Aprobă programul de activitate și bugetul de
  5. Realegerea președintelui societății cooperative de      venituri și cheltuieli pentru 2009, precum și programul de
consum pentru un nou mandat de 4 ani în persoana d-nei       investiții și modernizări 2009.
                                    Art. 5. Aprobă situațiile financiare și modul de repartizare
Ciungalan Rodica.
                                  al profitului pentru anul 2008.
  6. Alegerea consiliului de administrație al S.C.C.
                                    Art. 6. Alege ca președinte onorific al societății pe doamna
CONSUMCOOP Gugești pentru un nou mandat de 4 ani în
                                  Fistoc Maria.
următoarea componență:
                                    Art. 7. Aprobă reducerea consiliului de administrație de la
  - Ciungalan Rodica, președinte, Rădulescu Doina,         cinci la trei membri. Membrii aleși sunt: Fistoc Maria,
membru, și Negoita Marioara, membru, născută la 8.09.1947      Nicolescu Dorina și Ciobanu Rodica.
în comuna Alexandru Odobescu, jud. Buzău, CNP              Art. 8. Aprobă ca indemnizație pentru consiliul de
2470908390684, cetățean român, cu domiciliul în comuna       administrație și cenzor suma de 50 lei.
Gugești, jud. Vrancea. Retragerea din consiliul de           Art. 9. Se împuternicește dna Nicolescu Dorina să
administrație a următorilor: Boboc Mariana, Faraoneanu       evidențieze, comunice și să depună prezenta hotărâre în
Daniela și Ioniță Costache.                     termen de 15 zile de la adoptare la O.R.C. Vrancea pentru
  7. Stabilirea remunerației administratorilor și a cenzorului   menționare în registru și publicarea în Monitorul Oficial al
pentru anul 2009.                          României.
  8. Desemnarea dnei Ciungalan Rodica în numele adunării        (22/1.239.121)
generale ordinare de a semna actul adițional la contractul de                    *
administrare pe următorii 4 ani.
  9. Mandatarea dnei Rădulescu Doina pentru semnarea              Societatea Cooperativă de Consum
contractului de administrare în numele adunării generale a            CONSUMCOOP DUMITREȘTI
membrilor cooperatori pe următorii 4 ani.                     Dumitrești, județul Vrancea
  10. Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de
activitate pe anul 2009.                                 HOTĂRÂREA NR. 2
  11. Alegerea dnei Ciungalan Rodica în calitate de delegat      Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
la adunarea generală a U.J.C.C. și a S.C.C.             de Consum Dumitrești întrunită statutar în data de
FEDERALCOOP Vrancea.                        18.03.2009,
  Art. 2. Prezenta hotărâre se evidențiază, se comunică, se      văzând votul unanim al celor 33 membri cooperatori
publică și se duce la îndeplinire prin grija dnei Rădulescu     prezenți la adunare,
Doina.                                 în conformitate cu dispozițiile art. 36(1) și art. 41 din
                                  Legea nr. 1/2005,
  (21/1.239.120)
                                    în temeiul prevederilor art. 13 și 16 din actul constitutiv al
                *
                                  societății, hotărăște:
                                    Art. 1. Aprobă vânzarea sau închirierea următoarelor
      Societatea Cooperativă de Consum
                                  spații comerciale: complex comercial P+2 integral sau parțial,
       CONSUMCOOP DUMITREȘTI
                                  magazin mixt Jitia de Jos, magazin mixt Tulburea, 45-50 %
        Dumitrești, județul Vrancea
                                  din complex Jitia centru - exclusiv pentru comerț, centrala
                                  termică, spațiu video-disco bar Dumitrești, magazin mixt
           HOTĂRÂREA NR. 1
                                  Catauti, spațiu subsol mag. universal Jitia și a altor spații
            din 18.03.2009               disponibile rămase fără utilitate prin licitație publică sau
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative de      negociere directă.
Consum Dumitrești întrunită statutar în data de 18.03.2009,       Art. 2. Aprobă închiderea punctelor de lucru de la bufet
  văzând votul unanim al celor 33 membri cooperatori        Vintileasca, magazin mixt Vintileasca.
prezenți la adunare,                          Art. 3. Aprobă menținerea liniei de credit în valoare de
  în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. 1 și art. 40 din  60.000 lei la UNICREDIT ȚIRIAC cu menținerea ipotecii
Legea nr. 1/2005,                          asupra restaurantului Dumitrești și întocmirea documentației
  în temeiul prevederilor art. 13 și 15 din actul constitutiv al  pentru contractarea unui împrumut de la CENTROCOOP
societății, cu 28 voturi pentru, niciun vot contra și nicio     prin ipotecarea complexului comercial P+1 Dumitrești.
abținere, hotărăște:                          Art. 4. Prezenta hotărâre se evidențiază, comunică și
  Art. 1. Aprobă raportul consiliului de administrație al     duce la îndeplinire prin grija consiliului de administrație, fiind
S.C.C. CONSUMCOOP Dumitrești privind activitatea          împuternicită dna Nicolescu Dorina, contabil-șef la unitate să
desfășurată în anul 2008.                      depună prezenta hotărâre la O.R.C. Vrancea, pentru
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                 11

menționare în registru și publicare în Monitorul Oficial al          Societatea Cooperativă de Consum
României și să reprezinte societatea cooperativă la orice             CONSUMCOOP PĂUNEȘTI
organ, instituție și oriunde va fi nevoie pentru executarea            Păunești, județul Vrancea
acestei hotărâri.
  (23/1.239.122)                                   HOTĂRÂREA NR. 2
                *                             din 15 martie 2009
                                   Adunarea generală extraordinară a Societății Cooperative
      Societatea Cooperativă de Consum            de Consum CONSUMCOOP Păunești înregistrată la RC sub
        CONSUMCOOP PĂUNEȘTI                 numărul C 39/12/2005, CUI RO 1425662, Păunești, întrunită
        Păunești, județul Vrancea              statutar în data de 15 martie 2009:
                                   - în conformitate cu prevederile actului constitutiv al
           HOTĂRÂREA NR. 1                societății;
           din 15 martie 2009               - în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
                                  funcționarea cooperației,
  Adunarea generală ordinară a Societății Cooperative de      hotărăște:
Consum CONSUMCOOP Păunești înregistrată la RC sub           Art. 1. Se aprobă închiderea următoarelor puncte de
numărul C 39/12/2005, CUI RO 1425662, întrunită statutar în    lucru: magazin produse chimice com. Păunești, bodega
ședința din 15 martie 2009:                    Păunești, bar Păunești și magazin agroalimentar Păunești.
  - în conformitate cu prevederile actului constitutiv al      Art. 2. Se aprobă închirierea următoarelor spații: bodega
societății;                            Păunești, bar Păunești, etajul I și II al magazinului universal.
  - în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și         Art. 3. Se aprobă vânzarea magazinului piață.
funcționarea cooperației,                       Art. 4. Se aprobă modificarea art. 21 din actul constitutiv -
  hotărăște:                           societatea este administrată de un număr de 3 membri.
  Art. 1. Se aprobă:                        Art. 5. Adunarea generală împuternicește pe dna
  a) raportul consiliului de administrație privind activitatea  Tabacaru Maricica, având calitatea de contabil-șef, să
desfășurată pe anul 2008;                     semneze în numele ei la B.C.R. Adjud și Transilvania Adjud
  b) raportul comisiei de cenzori privind exercițiul financiar  pentru creditele angajate cât și la Registrul Comerțului
pe anul 2008;                           Vrancea.
  c) situațiile financiare pe anul 2008 și stabilirea modului    (25/1.239.124)
de repartizare a profitului;                                    *
  d) descărcarea din gestiune a administratorilor pentru
exercițiul financiar 2008;                           Societatea Cooperativa de Consum
  e) bugetul de venituri și cheltuieli și programul de              CONSUMCOOP ADJUD,
activitate pe anul 2009;                               Adjud, județul Vrancea
  f) alegerea președintelui societății cooperative - dna Lazăr
Maricica;                                        HOTĂRÂREA NR. 1
  g) alegerea consiliului de administrație al societății                 din 10.04.2009
cooperative, compus din dna Lazăr Maricica, posesoarea
C.I. seria VN nr. 230351, Tabacaru Maricica, posesoarea C.I.     Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori ai
seria VN nr. 261826, și Tomita Vasilica, posesoarea C.I. seria   Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP ADJUD,
VN nr. 271385;                           cu sediul în mun. Adjud, str. Vasile Alecsandri nr. 17, parter,
  h) stabilirea indemnizației pentru membrii consiliului de   județul Vrancea, având CUI 1455701 și număr de
administrație și pentru cenzor pentru anul 2009 la suma de     înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Vrancea
50 RON lunar;                           C/39/2/2005, convocată și întrunită statutar în data de
  i) actul adițional la contractul de administrare privind    12 martie 2009, în temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005,
criteriile de performanță pe anul 2009.              hotărăște:
  Art. 2. Desemnează pe dna Ignat Alexandrina ca în         Art. 1. Se aprobă:
numele adunării generale să semneze actul adițional la        1) raportul consiliului de administrație pentru activitatea
                                  desfășurată pe anul 2008;
contractul de administrare valabil pe perioada 2009-2012 cu
                                   2) raportul cenzorului pentru exercițiul financiar 2008;
criteriile de performanță pe anul 2009.
                                   3) rezultatele financiare anuale și stabilirea modului de
  Art. 3. Aprobă micșorarea numărului de membri ai
                                  repartizare a profitului ;
consiliului de administrație de la 5 la 3 membri.
                                   4) descărcarea de gestiune a administratorilor;
  Art. 8. Adunarea generală împuternicește pe dna
                                   5) bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activități
Tabacaru Maricica având calitatea de contabil-șef să
                                  pe anul 2009;
semneze în numele ei la bănci, Registrul comerțului și la
                                   6) alegerea președintelui societății cooperative în
toate unitățile cu care aceasta are legături de afaceri.
                                  persoana dlui Popa Tudorache;
  (24/1.239.123)                          7) alegerea consiliului de administrație format din Popa
                *                  Tudorache, David Veronica, Vranceanu Elena, Spanu
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

Mircea, care au fost și în vechiul consiliu și Ghimpu Maria     Art. 1. Scăderea capitalului social de la 64.980 lei la
nou aleasă, având CNP 2560511392944, născută în comuna      59.010 lei corespunzător unui număr de 1.967 părți sociale,
Draguseni, jud. Galați, cu domiciliul în Padureni - Marasesti.  aferente celor 33 membri cooperatori rămași.
Ca cenzor supeant a fost aleasă dna Ghimas Oana Elena,        Art. 2. Încheiderea spațiilor comerciale de la Feldioara,
având CNP 27903193990037, născută în Adjud la data de       Radacinești, Serbanesti, Homocea, Ploscuteni, Ruginesti,
19.03.1979 și CI seria VN nr. 217896 eliberată de Poliția     Anghelesti și Adjud bl. 17. Împuternicește consiliul de
Adjud la data de 22.06.2005;                   administrație cu încheierea contractelor pe o perioadă mai
  8) stabilirea salariului pentru președintele societății, a  mare de un an.
indemnizației pentru membrii consiliului de administrație și     Art. 3. Vânzarea magazinelor mixte cu bufet și etaj
cenzorului;                            Radacinesti și Anghelesti.
  9) primirea unui membru cooperator în persoana dlui       Art. 4. După închirierea sau vânzarea spațiilor comerciale,
Plesu Radu Ionuț născut la data de 5.04.1989, posesor al     se aprobă închiderea punctelor de lucru respective.
C.I. seria VN nr. 133780 eliberată la data de 21.03.2003 de     Art. 5. Se aprobă prelungirea ipotecii spațiului comercial
Poliția Adjud, având CNP 1890405041225;              de la Adjud bl. 17 în favoarea BCR, pentru linia de credit.
  10) retragerii următorilor membri cooperatori cu cedarea     Art. 6. Mandatează președintele consiliului de
capitalului social către alți membri cooperatori și anume:    administrație cu îndeplinirea demersurilor necesare ducerii la
Boscaneanu Valentina, CNP 2271108390018, Negra Maria,       îndeplinire a prezentei hotărâri.
CNP    260031590028, Avornicitei      Lucica,  CNP
                                   (27/1.239.126)
2560215046642, Avornicitei Mihai, CNP 1480924046649,
                                                 *
Stan Maricica, CNP 2720204390010, Marton Emil, CNP
1490711141061,      și   Marton   Georgeta,  CNP
                                     Societatea Cooperativă Meșteșugărească
25304211410391;
  11) retragerea și excluderea de membri cooperatori, cu               RAM PROD
restituirea capitalului social astfel:                      Focșani, județul Vrancea
  1) Briciu Mariana, CNP 2760106390031 cu 25 părți
sociale și cu capital social de 750 lei;                        HOTĂRÂREA NR. 2
  2) Avram Gheorghe, CNP 1720416390017 cu 50 părți                  din 30 aprilie 2009
sociale și un capital social de 1.500 lei;
  3) Avram Zoita, CNP 2401028390037 cu 50 părți sociale       Adunarea generală ordinară a SCM RAM PROD Focșani,
și un capital social de 1.500 lei;                întrunită astăzi 30.04.2009, ora 10, în conformitate cu
  4) Toma Iuliana, CNP 2581225390011 cu 25 părți sociale    prevederile art. 40 alin. 1) din Legea nr. 1/2005 și art. 20 alin.
și un capital social de 750 lei;                 1) din statut pentru a analiza activitatea desfășurată pe baza
  5) Tabacaru Nicoleta, CNP 2751207390014 cu 25 părți      bilanțului încheiat la 31.12.2008, apreciază eforturile depuse
sociale și un capital social de 750 lei;             de către consiliul de administrație și întregul colectiv pentru
  6) Sandu Nicolae, CNPA 1631023080038 cu 25 părți       realizarea obiectivelor propuse și hotărăște:
sociale și un capital social de 750 lei.               Art. 1. Aprobă raportul administratorului privind activitatea
  Art. 2. Aprobă delegarea dlui Popa Tudorache să participe   economico-socială desfășurată în anul 2008 conform
la adunările generale de la Federalcoop Focsani și UJCC      bilanțului încheiat la 31.12.2008 și realizarea bugetului.
Vrancea.                               Art. 2. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi
  Art. 3. Prezenta hotărâre evidențiază și se comunică la    și repartizarea profitului pentru anul 2008.
ORC și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea     Art. 3. Aprobă raportul cenzorului - de certificare a
a VII-a de către domnul Popa Tudorache în calitate de       bilanțului contabil pe 2007 și descărcarea de gestiune a
președinte al consiliului de administrație.            administratorului pentru anul 2008.
                                   Art. 4. Aprobă raportul privind modul de realizare de către
  (26/1.239.125)                        administratori a criteriilor de performanță stabilite pentru anul
                *                 2008.
                                   Art. 5. Aprobă programul economico-social de dezvoltare,
      Societatea Cooperativă de Consum            modernizare și investiții pe anul 2009.
         CONSUMCOOP ADJUD
                                   Art. 6. Aprobă bugetul activității generale și pe unități
         Adjud, județul Vrancea
                                 pentru anul 2009.
                                   Art. 7. Aprobă criteriile de performanță pentru
           HOTĂRÂREA NR. 2               administrator prevăzute pentru anul 2009, anexă la
            din 10.04.2009               contractul de administrare a patrimoniului.
                                   Art. 8. Adoptă hotărârea referitoare la clauzele generale
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
                                 privind raporturile de muncă și sistemul de salarizare pentru
ai Societății Cooperative de Consum CONSUMCOOP ADJUD,
                                 anul 2009.
cu sediul în mun. Adjud, str. Vasile Alecsandri nr. 17, parter,
județul Vrancea, având CUI 1455701 și număr de înregistrare      Art. 9. Adoptă și aprobă hotărârea adunării generale din
la ORC de pe lângă Tribunalul Vrancea, C 39/2/2005        30.04.2009.
convocată și întrunită statutar în data de 12 martie 2009, în     (28/1.239.127)
temeiul art. 117 din Legea nr. 1/2005, hotărăște:                         *
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                  13

          AUTONOMCOOP                     - Traista Elena;
        SOCIETATE COOPERATIVĂ                  - Tatar Iudita;
       Negrești-Oaș, județul Satu Mare              - SC Daniel SRL;
                                     - SC Georges GS SRL.
           HOTĂRÂREA NR. 1                  Art. 2. Împuternicește consiliul de administrație să
            din 23 mai 2009                analizeze fiecare cerere în parte, în ceea ce privește
                                   îndeplinirea condițiilor de cumpărare și să comunice în scris
  Adunarea generală ordinară a membrilor Societății         rezultatul.
Cooperative AUTONOMCOOP din Negrești-Oaș, jud. Satu           Art. 3. Aprobă termenul de 6 (șase) luni de la data
Mare, care a avut loc în data de 23 mai 2009, în baza         comunicării rezultatului de către consiliul de administrație
drepturilor conferite de actul constitutiv și a legislației în    pentru încheierea în forma autentică a contractului de
vigoare, hotărăște:                          vânzare-cumpărare.
  Art. 1. Aprobă bilanțul contabil, costul de profit și pierderi,   Art. 4. Împuternicește pe dl Dragos Dumitru cu ducerea la
repartizarea profitului și nivelul dividendelor.           îndeplinire a hotărârilor adoptate, înscrierea la registrul
  Profitul realizat în sumă de 12.439 lei va fi repartizat în    comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.
cotă de 50% pentru dividende și 50% pentru rezerve.
                                     (30/1.239.593)
  Art. 2. Aprobă componența numerică și nominală a
                                                   *
membrilor consiliului de administrație și cenzorul.
  Art. 3. Ratifică și aprobă hotărârile consiliului de
                                          COOPERATIVA AGRICOLĂ
administrație privind activitatea desfășurată pe anul 2008 și
                                              VÎNJULEȚ
descărcarea de gestiune a consiliului de administrație.
                                     satul Rogova, comuna Rogova, județul Mehedinți
  Art. 4. Aprobă investiția și construcția a 2 (două) chioșcuri
din termopan la Magazin Unic.
  Art. 5. Aprobă trecerea sumei de 46.462 lei pe contul de                  ROMÂNIA
clienți incerți.
  Art. 6. Aprobă excluderea membrilor cooperatori inactivi și
a celor decedați, conform tabelului nominal anexa nr. 1,                TRIBUNALUL MEHEDINȚI
restituirea părților sociale în sumă de 2.000 lei și reducerea
capitalului social de la 8.700 lei la 6.700 lei.                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2455
  Art. 7. Împuternicește pe dl Dragoș Dumitru cu ducerea la                din 14 iulie 2009
îndeplinire a hotărârilor adoptate, înscrierea la registrul
comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.        Judecător delegat
                                     la Oficiul Registrului
  (29/1.239.592)
                                     Comerțului de pe lângă
                 *
                                     Tribunalul Mehedinți       - Eugenia Tudor/
                                                      Sever Dumitrașcu
          AUTONOMCOOP
                                     Referent
        SOCIETATE COOPERATIVA
                                     la Oficiul Registrului
       Negrești-Oaș, județul Satu Mare
                                     Comerțului de pe lângă
                                     Tribunalul Mehedinți       - Veronica Vilcea
           HOTĂRÂREA NR. 2
          din data de 23 mai 2009                În baza cererii nr. 33747 din data de 13.07.2009 și a
                                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Adunarea generală extraordinară a membrilor Societății       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
Cooperative AUTONOMCOOP din Negrești Oaș, județul           dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
Satu Mare, care a avut loc în data de 23 mai 2009, în baza      următoarele date:
drepturilor conferite de actul constitutiv și a legislației în      - fondatori:
vigoare, hotărăște:                            1. Rădulescu Georgian, membru cooperator fondator, cod
  Art. 1. Aprobă cererile de vânzare a unor spații comerciale    numeric personal 1840403297251, aport la capital 100,00
membrilor asociați și chiriașilor, după cum urmează:         RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din
  - SC Ardelean Company Nord - Vest SRL;               capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  - SC Ledy SRL;                           de 5 %, domiciliat în București, str. Teiul Doamnei nr. 9, bl.
  - SC Onac LTD SRL;                         32, sc. 1, et. 7, ap. 44, sector 2;
  - SC Gospodarul SRL;                          2. Rădulescu Milică, membru cooperator fondator, cod
  - SC Tesalia SRL;                         numeric personal 1560913400851, aport la capital 100,00
  - SC Aqua Stil SRL;                        RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din
  - SC Laurentiu SRL;                        capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  - SC Nord Parc SRL;                        de 5 %, domiciliat în localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor
  - SC Moldovan & Co SRL;                      nr. 84, bl. 2-1, sc. 4, et. 1, ap. 34;
  - Berinde Irina;                            3. Rădulescu Ștefan, membru cooperator fondator, cod
  - Dragoș Georgeta;                         numeric personal 1870530450050, aport la capital
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

100,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 %     din capitalul social total, cota de participare la
din capitalul social total, cota de participare la         beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în localitatea Drobeta-
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat localitatea Mogoșoaia,    Turnu Severin, str. Dr. Babeș nr. 25, bl. P7, sc. 2, ap. 3,
str. Chitila Pădure nr. 80, județul Ilfov;             județul Mehedinți;
  4. Rădulescu Gabriel, membru cooperator fondator, cod        14. Solcan Florin-Marian, membru cooperator fondator,
numeric personal 1890530450091, aport la capital 100,00       cod numeric personal 1710207335030, aport la capital
RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din       100,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 %
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  din capitalul social total, cota de participare la
de 5 %, domiciliat în localitatea Mogoșoaia, str. Chitila      beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în municipiul București,
Pădure nr. 80, județul Ilfov;                    str. Barbu Văcărescu nr. 139, sc. A, et. 3, ap. 14, sector 2;
  5. Ciupe Gabriel-Iacob, membru cooperator fondator, cod       15. Drăgănescu Lucian-Mihai, membru cooperator
numeric personal 1680114205506, aport la capital 100,00       fondator, cod numeric personal 1841229160067, aport la
RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din       capital 100,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  reprezentând 5 % din capitalul social total, cota de
de 5 %, domiciliat în localitatea Simeria, str. George Coșbuc    participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în
nr. 58, județul Hunedoara;                     localitatea Caransebeș, Spl. Sebeșului, bl. 4, sc. A, ap. 7,
  6. Basamac Bogdan-Gabriel, membru cooperator          județul Caraș-Severin;
fondator, cod numeric personal 1810114410023, aport la         16. Ganea Dorin-Cristian, membru cooperator fondator,
capital 100,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale          cod numeric personal 1670102250520, aport la capital 60,00
reprezentând 5 % din capitalul social total, cota de        RON, echivalând cu 3 părți sociale reprezentând 3 % din
participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în       capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
localitatea Mogoșoaia, str. Chitila Pădure nr. 74, județul Ilfov;  de 3 %, domiciliat în localitatea Drobeta-Turnu Severin, Str.
  7. Tronea Daniel, membru cooperator fondator, cod        Moldovei nr. 14, bl. 4, sc. 4, et. 1, ap. 5, județul Mehedinți;
numeric personal 1770616162157, aport la capital 60,00         17. Borîntiș Grigorie, membru cooperator fondator, cod
RON, echivalând cu 3 părți sociale reprezentând 3 % din       numeric personal 1650125180010, aport la capital 40,00
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  RON, echivalând cu 2 părți sociale reprezentând 2 % din
de 3 %, domiciliat în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str.    capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
Dr. Babeș nr. 25, bl. P7, sc. 2, ap. 3, județul Mehedinți;     de 2 %, domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, str. Cpt.
  8. Ghidel Mihaela, membru cooperator fondator, cod       Romulus Lepri nr. 30, județul Mehedinți;
numeric personal 2680522253214, aport la capital 100,00         18. Drăgoi Viorica-Ionela, membru cooperator fondator,
RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din       cod numeric personal 2680517035028, aport la capital 60,00
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  RON, echivalând cu 3 părți sociale reprezentând 3 % din
de 5 %, domiciliată în localitatea Strehaia, Str. Republicii nr.  capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
107, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 6, județul Mehedinți;         de 3 %, domiciliată în localitatea Pitești, Str. Libertății nr. 1,
  9. Costaiche Nicolina, membru cooperator fondator, cod     bl. D14, sc. B, ap. 3, județul Argeș;
numeric personal 2650112253199, aport la capital 40,00         19. Ghidel Eugenia, membru cooperator fondator, cod
RON, echivalând cu 2 părți sociale reprezentând 2 % din       numeric personal 2590309250537, aport la capital 100,00
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din
de 2 %, domiciliată în localitatea Vânjuleț, județul Mehedinți;   capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  10. Rădulescu Adrian, membru cooperator fondator, cod      de 5 %, domiciliată în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str.
numeric personal 1550330400561, aport la capital 100,00       Dr. Babeș nr. 25, bl. P7, sc. 2, ap. 3, județul Mehedinți;
RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din         20. Neagoe Gheorghe-Cristinel, membru cooperator
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  fondator, cod numeric personal 1781217250545, aport la
de 5 %, domiciliat în localitatea Mogoșoaia, str. Chitila      capital 40,00 RON, echivalând cu 2 părți sociale
Pădure nr. 80, județul Ilfov;                    reprezentând 2 % din capitalul social total, cota de
  11. Basamac Sergiu, membru cooperator fondator, cod       participare la beneficii/pierderi de 2 %, domiciliat în
numeric personal 1530103400033, aport la capital 100,00       localitatea Drobeta-Turnu Severin, bd. Mihai Viteazu nr. 27,
RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din       bl. Z7A, sc. 3, ap. 2, județul Mehedinți;
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi    21. Petruș Valentin-Marius, membru cooperator fondator,
de 5 %, domiciliat în localitatea Mogoșoaia, str. Chitila      cod numeric personal 1830221340925, aport la capital
Pădure nr. 74, județul Ilfov;                    100,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 %
  12. Ghidel Nelu, membru cooperator fondator, cod        din capitalul social total, cota de participare la
numeric personal 1611130253190, aport la capital 100,00       beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în localitatea Ștefan cel
RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din       Mare, Str. Agricultorului nr. 37, județul Călărași;
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi    22. Vlad Barbu, membru cooperator fondator, cod
de 5 %, domiciliat în localitatea Vânju Mare, Str. Republicii nr.  numeric personal 1550612400698, aport la capital 100,00
107, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 6, județul Mehedinți;         RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din
  13. Tronea-Ghidel Liliana, membru cooperator fondator,     capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
cod numeric personal 2830205115212, aport la capital        de 5 %, domiciliat în localitatea Buftea, Aleea Câmpului nr. 6,
100,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 %     bl. 28, sc. C, et. 1, ap. 1, județul Ilfov;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                 15

  23. Vlad Cristina-Florentina, membru cooperator fondator,    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
cod numeric personal 2840216471358, aport la capital        următoarele date:
100,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 %       - fondatori:
din capitalul social total, cota de participare la           1. Rădulescu Ștefan, membru cooperator fondator, cod
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în localitatea Buftea,    numeric personal 1870530450050, aport la capital 400,00
Aleea Câmpului nr. 6, bl. 28, sc. C, et. 1, ap. 1, județul Ilfov;  RON, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 20 % din
  - administratori persoane fizice:                capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  1. Rădulescu Gabriel, cod numeric personal            de 20 %, domiciliat în localitatea Mogoșoaia, Str. Chitila
1890530450091, data numirii 14.07.2009, durata mandatului      Pădure nr. 80, județul Ilfov;
4 ani până la data de 14.07.2013, având puteri depline;         2. Solcan Florin-Marian, membru cooperator fondator, cod
  2. Costaiche Nicolina, cod numeric personal           numeric personal 1710207335030, aport la capital 400,00
2650112253199, data numirii 14.07.2009, durata mandatului      RON, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 20 % din
4 ani până la data de 14.07.2013, având puteri depline;       capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  3. Ghidel Nelu, cod numeric personal 1611130253190,       de 20 %, domiciliat în municipiul București, str. Barbu
data numirii 14.07.2009, durata mandatului 4 ani până la      Văcărescu nr. 139, sc. A, et. 3, ap. 14, sector 2;
data de 14.07.2013, având puteri depline;                3. Vlad Barbu, membru cooperator fondator, cod numeric
  - denumire: COOPERATIVA AGRICOLĂ VÎNJULEȚ;            personal 1550612400698, aport la capital 400,00 RON,
  - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă      echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 20 % din
agricolă manufacturieră și de mică industrie în agricultură,    capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
gradul 1;                              de 20 %, domiciliat în localitatea Buftea, Aleea Câmpului nr.
  - sediul social: satul Rogova, Str. Principală nr. 577,     6, bl. 28, sc. C, et. 1, ap. 1, județul Ilfov;
cam. 2, comuna Rogova, județul Mehedinți;                4. Drăgoi Viorica-Ionela, membru cooperator fondator,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -       cod numeric personal 2680517035028, aport la capital
creșterea animalelor;                        200,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
  - activitate principală: cod CAEN 0146 - creșterea        10 % din capitalul social total, cota de participare la
porcinelor;                             beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în localitatea Pitești,
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat integral;   Str. Libertății nr. 1, bl. D14, sc. B, ap. 3, județul Argeș;
  - durata de funcționare: nelimitată;                 5. Vlad Cristina-Florentina, membru cooperator fondator,
                                  cod numeric personal 2840216471358, aport la capital
  - cod unic de înregistrare: 25779314;
                                  400,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  20 % din capitalul social total, cota de participare la
C 25/1/14.07.2009.
                                  beneficii/pierderi de 20 %, domiciliată în localitatea Buftea,
  (31/1.240.281)                         Aleea Câmpului nr. 6, bl. 28, sc. C, et. 1, ap. 1, județul Ilfov;
                *                    6. Borîntiș Grigore, membru cooperator fondator, cod
                                  numeric personal 1650125180010, aport la capital 200,00
       COOPERATIVA AGRICOLĂ                 RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 10 % din
          ROSUIN ROGOVA                  capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  satul Rogova, comuna Rogova, județul Mehedinți         de 10 %, domiciliat în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str.
                                  Cpt. Romulus Lepri nr. 30, județul Mehedinți;
                                    - administratori persoane fizice:
             ROMÂNIA
                                    1. Rădulescu Ștefan, cod numeric personal
                                  1870530450050, data numirii 15.07.2009, durata mandatului
         TRIBUNALUL MEHEDINȚI                4 ani până la data de 15.07.2013 având puteri depline;
                                    2. Drăgoi Viorica-Ionela, cod numeric personal
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2487            2680517035028, data numirii 15.07.2009, durata mandatului
                                  4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;
            din 15 iulie 2009                3, Borîntiș Grigore, cod numeric personal
  Judecător delegat                        1650125180010, data numirii 15.07.2009, durata mandatului
  la Oficiul Registrului                      4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;
  Comerțului de pe lângă                        - denumire: COOPERATIVĂ AGRICOLĂ ROSUIN
  Tribunalul Mehedinți       - Eugenia Tudor/        ROGOVA;
                   Sever Dumitrascu         - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
                                  agricolă manufacturieră și de mică industrie în agricultură;
  Referent
                                  gradul 1;
  la Oficiul Registrului
                                    - sediul social: satul Rogova, Str. Principală nr. 608,
  Comerțului de pe lângă
                                  cam. 3, comuna Rogova, județul Mehedinți;
  Tribunalul Mehedinți       - Veronica Vilcea
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
  În baza cererii nr. 33761 din data de 14.07.2009 și a      creșterea animalelor;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       - activitate principală: cod CAEN 0146 - creșterea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a      porcinelor;
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat integral;     5. Ghidel Eugenia, membru cooperator fondator, cod
  - durata de funcționare: nelimitată;               numeric personal 2590309250537, aport la capital 400,00
  - cod unic de înregistrare: 25781900;              RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din
  - număr de ordine în registrul comerțului: C 25/4/15.07.2009.  capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
                                  de 20 %, domiciliată în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str.
  (32/1.240.282)
                                  Dr. Babeș nr. 25, bl. P7, sc. 2, ap. 3, județul Mehedinți;
                *
                                    - administratori persoane fizice:
         Cooperativa Agricolă                  1. Ghidel Eugenia, cod numeric personal
           ROGOVA                    2590309250537, data numirii 15.07.2009, durata mandatului
  satul Rogova, comuna Rogova, județul Mehedinți         4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;
                                    2. Basamac Sergiu, cod numeric personal
                                  1530103400033, data numirii 15.07.2009, durata mandatului
             ROMÂNIA                  4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;
                                    3. Rădulescu Adrian, cod numeric personal
                                  1550330400561, data numirii 15.07.2009, durata mandatului
         TRIBUNALUL MEHEDINȚI                4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;
                                    - denumire: COOPERATIVĂ AGRICOLĂ ROGOVA;
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2485              - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă
            din 15 iulie 2009              agricolă manufacturieră și de mică industrie în agricultură;
                                  gradul 1;
  Judecător delegat
                                    - sediul social: satul Rogova, comuna Rogova, Strada
  la Oficiul Registrului
                                  Principală nr. 577, camera 1;
  Comerțului de pe lângă
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
  Tribunalul Mehedinți       - Eugenia Tudor/
                                  creșterea animalelor;
                   Sever Dumitrascu
                                    - activitate principală: cod CAEN 0146 - creșterea
  Referent
                                  porcinelor;
  la Oficiul Registrului
                                    - capital social subscris: 2000.00 RON, vărsat integral;
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Mehedinți       - Gabriela Cazanacli        - durata de funcționare: nelimitată;
                                    - cod unic de înregistrare: 25781918;
  În baza cererii nr. 33763 din data de 14.07.2009 și a        - număr de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     C25/2/15.07.2009.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu      (33/1.240.283)
următoarele date:                                          *
  - fondatori:
  1. Rădulescu Adrian, membru cooperator fondator, cod               Cooperativa Agricolă
numeric personal 1550330400561, aport la capital 400,00                  AGRISUIN
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din       satul Rogova, comuna Rogova, județul Mehedinți
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
de 20 %, domiciliat în localitatea Mogoșoaia, str. Chitila                  ROMÂNIA
Pădure nr. 80, județul Ilfov;
  2. Basamac Sergiu, membru cooperator fondator, cod
numeric personal 1530103400033, aport la capital 400,00               TRIBUNALUL MEHEDINȚI
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2488
de 20 %, domiciliat în localitatea Mogoșoaia, str. Chitila
                                              din 15 iulie 2009
Pădure nr. 74, județul Ilfov;
  3. Petruș Valentin-Marius, membru cooperator fondator,       Judecător delegat
cod numeric personal 1830221340925, aport la capital          la Oficiul Registrului
400,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând        Comerțului de pe lângă
20 % din capitalul social total, cota de participare la         Tribunalul Mehedinți      - Eugenia Tudor/
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în localitatea Ștefan cel                     Sever Dumitrascu
Mare, Str. Agricultorului nr. 37, județul Călărași;          Referent
  4. Tronea-Ghidel Liliana, membru cooperator fondator,        la Oficiul Registrului
cod numeric personal 2830205115212, aport la capital          Comerțului de pe lângă
400,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20
                                    Tribunalul Mehedinți       Veronica Vilcea
% din capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliată în localitatea Drobeta-    În baza cererii nr. 33765 din data de 14.07.2009 și a
Turnu Severin, str. Dr. Babeș nr. 25, bl. P7, sc. 2, ap. 3,     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
județul Mehedinți;                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                 17

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu     - cod unic de înregistrare: 25781926;
următoarele date:                           - număr de ordine în registrul          comerțului:
  - fondatori:                          C25/5/15.07.2009.
  1. Ciupe Gabriel-Iacob, membru cooperator fondator, cod       (34/1.240.284)
numeric personal 1680114205506, aport la capital 400,00                       *
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi          Cooperativa Agricolă
de 20 %, domiciliat în localitatea Simeria, str. George Coșbuc             ROPIG ROGOVA
nr. 58;                                 satul Rogova, comuna Rogova, județul Mehedinți
  2. Rădulescu Milică, membru cooperator fondator, cod
numeric personal 1560913400851, aport la capital 400,00
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din                  ROMÂNIA
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
de 20 %, domiciliat în localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor
nr. 84, bl. 2-1, sc. 4, et. 1, ap. 34, județul Ilfov;                TRIBUNALUL MEHEDINȚI
  3. Basamac Bogdan-Gabriel, membru cooperator
fondator, cod numeric personal 1810114410023, aport la             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2486
capital 400,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                    din 15 iulie 2009
reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în        Judecător delegat
localitatea Mogoșoaia, str. Chitila Pădure nr. 74, județul Ilfov;   la Oficiul Registrului
  4. Ghidel Mihaela, membru cooperator fondator, cod         Comerțului de pe lângă
numeric personal 2680522253214, aport la capital 400,00        Tribunalul Mehedinți       - Eugenia Tudor/
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din                        Sever Dumitrascu
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi   Referent
de 20 %, domiciliată în localitatea Vânju Mare, str. Republicii    la Oficiul Registrului
nr. 107, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 6, județul Mehedinți;        Comerțului de pe lângă
  5. Tronea Daniel, membru cooperator fondator, cod         Tribunalul Mehedinți       Gabriela Cazanacli
numeric personal 1770616162157, aport la capital 200,00         În baza cererii nr. 33767 din data de 14.07.2009 și a
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 10 % din     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți a
de 10 %, domiciliat în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str.   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
Dr. Babeș nr. 25, bl. P7, sc. 2, ap. 3, județul Mehedinți;     următoarele date:
  6. Costaiche Nicolina, membru cooperator fondator, cod       - fondatori:
numeric personal 2650112253199, aport la capital 200,00         1. Rădulescu Georgian, membru cooperator fondator, cod
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 10 % din     numeric personal 1840403297251, aport la capital 400,00
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi  RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din
de 10 %, domiciliată în localitatea Vânjuleț, județul Mehedinți,  capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
  - administratori persoane fizice:                de 20 %, domiciliat în municipiul București, str. Teiul Doamnei
  1. Tronea Daniel, cod numeric personal 1770616162157,      nr. 9, bl. 32, sc. 1, et. 7, ap. 44, sectorul 2;
data numirii 15.07.2009, durata mandatului 4 ani până la        2. Rădulescu Gabriel, membru cooperator fondator, cod
data de 15.07.2013, având puteri depline;              numeric personal 1890530450091, aport la capital 400,00
  2. Ghidel Mihaela, cod numeric personal 2680522253214,     RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din
data numirii 15.07.2009, durata mandatului 4 ani până la      capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi
data de 15.07.2013, având puteri depline;              de 20 %, domiciliat în localitatea Mogoșoaia, str. Chitila
  3. Rădulescu Milică, cod numeric personal            Pădure nr. 80, județul Ilfov;
1560913400851, data numirii 15.07.2009, durata mandatului        3. Drăgănescu Lucian-Mihai, membru cooperator
4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;       fondator, cod numeric personal 1841229160067, aport la
  - denumire: COOPERATIVĂ AGRICOLĂ AGRISUIN;           capital 400,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă      reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
agricolă manufacturieră și de mică industrie în agricultură;    participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în
gradul 1;                              localitatea Caransebeș, Splaiul Sebeșului, bl. 4, sc. A, ap. 7,
  - sediul social: satul Rogova, comuna Rogova, Strada      județul Caraș-Severin;
Principală nr. 608, camera 2 (birou 2);                 4. Ganea Dorin-Cristian, membru cooperator fondator,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -      cod numeric personal 1670102250520, aport la capital
creșterea animalelor;                        200,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 10
  - activitate principală: cod CAEN 0146 - creșterea       % din capitalul social total, cota de participare la
porcinelor;                             beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat în localitatea Drobeta-
  - capital social subscris: 2000.00 RON, vărsat integral;    Turnu Severin, Str. Moldovei nr. 1, bl. 4, sc. 4, et. 1, ap. 5,
  - durata de funcționare: nelimitată;              județul Mehedinți;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

  5. Neagoe Gheorghe-Cristinel, membru cooperator          Referent
fondator, cod numeric personal 1781217250545, aport la         la Oficiul Registrului
capital 200,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,          Comerțului de pe lângă
reprezentând 10 % din capitalul social total, cota de         Tribunalul Bacău         Daniela Holcă
participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat în
localitatea Drobeta-Turnu Severin, bd. Mihai Viteazu nr. 27,      În baza cererii nr. 39976 din data de 13.07.2009 și a
bl. Z7A, sc. 3, ap. 2, județul Mehedinți;              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  6. Ghidel Nelu, membru cooperator fondator, cod numeric     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus
personal 1611130253190, aport la capital 400,00 RON,        autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 20 % din        următoarele date:
capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi    - fondatori:
de 20 %, domiciliat în localitatea Vânju Mare, str. Republicii     1. Andreescu M. Florin, membru cooperator, cod numeric
nr. 107, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 6, județul Mehedinți,       personal 1560429040010, domiciliat în Bacău, Str. Nordului
  - administratori persoane fizice:                nr. 6, sc. B, ap. 15, județul Bacău;
  1. Ganea Dorin-Cristian, cod numeric personal            2. Andreescu S. Maria, membru cooperator, cod numeric
1670102250520, data numirii 15.07.2009, durata mandatului      personal 2571112040016, domiciliată în localitatea Bacău,
4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;       Str. Nordului nr. 6, sc. B, ap. 15, județul Bacău;
  2. Neagoe Gheorghe-Cristinel, cod numeric personal         3. Gângă C. Costin, membru cooperator, cod numeric
1781217250545, data numirii 15.07.2009, durata mandatului      personal 1781209040081, domiciliat în localitatea Bacău, Str.
4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;       Orizontului nr. 8, sc. A, ap. 12, județul Bacău;
  3. Drăgănescu Lucian-Mihai, cod numeric personal          4. Gângă N. Roxana Elena, membru cooperator, cod
1841229160067, data numirii 15.07.2009, durata mandatului      numeric personal 2840324046238, domiciliată în localitatea
4 ani până la data de 15.07.2013, având puteri depline;       Bacău, str. Luca Ion nr. 5, sc. A, ap. 1, județul Bacău;
  - denumire: COOPERATIVĂ AGRICOLĂ ROPIG               5. Hâncu I. Tiberiu, membru cooperator, cod numeric
ROGOVA;                               personal 1450317040038, domiciliat în localitatea Bacău,
  - forma și gradul societății cooperative: Cooperativă      calea Republicii nr. 60, sc. A, ap. 6, județul Bacău;
                                    - administrator persoană fizică:
agricolă manufacturieră și de mică industrie în agricultură;
                                    Andreescu M. Florin, cod numeric personal
gradul 1;
                                  1560429040010, data numirii 8.07.2009, durata mandatului 4
  - sediul social: satul Rogova, comuna Rogova, Strada      ani, având puteri depline, cu garanția 100;
Principală nr. 577, camera 3;                      - denumire: Societate Cooperativă Meșteșugărească
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -      CASA DE MODĂ;
creșterea animalelor;                          - forma și gradul societății cooperative: Societate
  - activitate principală: cod CAEN 0146 - creșterea       cooperativă meșteșugărească; gradul 1;
porcinelor;                               - sediul social: municipiul Bacău, str. Războieni nr. 8,
  - capital social subscris: 2000.00 RON, vărsat integral;    et. 1;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 683 -
  - cod unic de înregistrare: 25781934;              activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - activitate principală: cod CAEN 6832 - administrarea
C25/3/15.07.2009.                          imobilelor pe bază de comision sau contract;
                                    - capital social subscris: 33050.00 RON, vărsat integral;
  (35/1.240.285)                           - durata de funcționare: nelimitată;
                *                    - cod unic de înregistrare: 25782352;
                                    - număr de ordine în registrul comerțului: C04/2/2009.
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                    (36/1.240.244)
          CASA DE MODĂ                                  *
            Bacău
                                      Societatea Cooperativă Meșteșugărească
             ROMÂNIA                            SPORUL BACĂU
                                              Bacău

          TRIBUNALUL BACĂU                           HOTĂRÂREA NR. 15
                                               din 5.03.2009
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6895
                                      a adunării generale ordinare a cooperatorilor
            din 15 iulie 2009                      din SCM SPORUL BACĂU
  Judecător delegat                          Adunarea generală ordinară a cooperatorilor din SCM
  la Oficiul Registrului                      SPORUL Bacău, convocată astăzi, 5.03.2009, ora 9,00 la
  Comerțului de pe lângă                      sediul societății din Str. Turbinei nr. 4, respectând prevederile
  Tribunalul Bacău         - Maria Oborocianu       actului constitutiv al SCM SPORUL BACĂU și a Legii
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                  19

nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației    Oraș Bacău, cu sediul în str. Oituz nr. 1, județul Bacău,
meșteșugărești, în urma prezentării ordinii de zi și a       înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
propunerilor aprobate de adunarea generală ordinară a       nr. C 04/6/2005, CUI 950426 a stabilit următoarele:
cooperatorilor hotărăște:                       Art. 1. Realegerea dnei Semciuc Albinița în calitate de
  Art. 1. Aprobă materialele prezentate la ordinea de zi și   președinte pe o perioadă de 4 ani (6.03.2009 - 6.03.2013),
anume:                               aprobat în unanimitate de voturi.
   a) raport privind realizarea bugetului de venituri și
                                    Art. 2. Revocarea din consiliul de administrație a dlui
cheltuieli pe anul 2008;
                                  Margineanu Petru.
  b) raport privind activitatea economico-socială
desfășurată în anul 2008;                       Art. 3. Alegerea consiliului de administrație pe o perioadă
  c) analiza și aprobarea bilanțului contabil, a contului de   de 4 ani (6.03.2009 - 6.03.2013) format din:
profit și pierderi și repartizarea profitului net pe anul 2008;    - Semciuc Albinița - președinte;
  d) aprobarea programelor proprii de modernizare și         - Burca Rodica - membru;
dezvoltare pe anul 2009;                        - Lupușoru Elena - membru - cetățean român, domiciliată
  e) proiectul bugetului pe anul 2009;              în Bacău, Str. Teiului nr. 3, identificată cu C.I. seria nr.
  f) raportul comisiei de cenzori;                050385, CNP 2490723040031.
  g) modul de îndeplinire de către persoanele de conducere      Art. 4. Pentru semnarea și depunerea actelor la O.R.C.
a obligațiilor prevăzute în contractele de administrare și     pe lângă Tribunalul Bacău se împuternicește dna Semciuc
gestionare a patrimoniului pe anul 2008;              Albinița, cetățean român, născută la data de 22.06.1954 în
  h) aprobarea contractelor de administrare și gestionare a   Bacău, județul Bacău, domiciliată în Bacău, Str, Mioriței nr.
patrimoniului ce se încheie cu membrii consiliului de
                                  23, sc. C, ap. 10, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC
administrație;
                                  nr. 423886 eliberată la data de 20.07.2005 de SPCLEP
  i) aprobarea sistemului de salarizare al organizației pe
                                  Bacău cu CNP 2540622040014.
anul 2009.
  Art. 2. Aprobă repartizarea profitului net al anului 2008 pe    (38/1.240.246)
dividende.                                             *
  Art. 3. Aprobă excluderea din cooperativă a următorilor
cooperatori: Pancescu Cristina Zvetlana, Toader Vasile,            Societatea Cooperativă de Consum
Prisecaru Florica, Tofan Constantin și Stirbu Maria.                   ORAȘ BACĂU
  Art. 4. Părțile sociale ale membrilor cooperatori excluși au              Bacău
fost cesionate altor membri cooperatori la valoarea lor
nominală după cum urmează:                                  HOTĂRÂRE
  - Prisecaru Florica a cesionat dlui Ifrim Paul Valentin - 50
părți sociale, în valoare totală de 500 lei;              a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori
  - Pancescu Cristina Zvetlana acesionat dlui Ifrim Paul
                                    Adunarea generală ordinară din data de 17.06.2009 a
Valentin - 50 părți sociale, în valoare totală de 500 lei;
                                  membrilor cooperatori ai Societății Cooperative de Consum
  - Stirbu Maria a cesionat dnei Dascalescu Tatiana 55
                                  ORAȘ BACĂU, cu sediul în strada Oituz nr. 1, județul Bacău,
părți sociale, în valoare totală de 550 lei;
                                  înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. C 04/6/2005,
  - Toader Vasile a cesionat dlui Biciusca Vasile 50 părți
                                  CUI 950426 a stabilit următoarele:
sociale, în valoare totală de 500 lei;
  - Tofan Constantin a cesionat dlui Marinel Gheorghe 50       Art. 1. Realegerea cenzorului permanent pe o perioadă
părți sociale, în valoare totală de 500 lei.            de 3 ani (7.03.2008 - 7.03.2011) a dlui Lazar Gh. Ghiorghiță.
  Art. 5. Se împuternicește dl Ciobanu Iulian, care se        Art. 2. Revocarea cenzorului supleant Lupusorul V. Elena.
legitimează cu B.I. seria B.X. nr. 129393 eliberat de Poliția     Art. 3. Numirea cenzorului supleant a dnei Coman Ana-
Bacău, pentru a face demersurile necesare la Oficiul        Maria, cetățean român, domiciliată în Bacău, bd. Alexandru
Registrului Comerțului Bacău.                   cel Bun nr. 13, sc. A, ap. 7, județul Bacău, identificat cu C.I.
  (37/1.240.245)                         seria XC nr. 351076 din 16.06.2004, având CNP
                *                  2420112040018.
                                    Art. 4. Pentru semnarea și depunerea actelor la O.R.C.
      Societatea Cooperativă de Consum            de pe lângă Tribunalul Bacău se împutericește dna Semciuc
           ORAȘ BACĂU                  Albinița, cetățean român, născută la data de 22.06.1954 în
            Bacău                   Bacău, județul Bacău, domiciliată în Bacău, str. Mioriței nr.
                                  23, sc. C, ap. 10, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC
             HOTĂRÂRE                 nr. 423886 eliberată la data de 20.07.2005 de SPCLEP
  a adunării generale ordinare a membrilor cooperatori      Bacău cu CNP 2540622040014.

 Adunarea generală ordinară din data de 6.03.2009 a          (39/1.240.247)
membrilor cooperatori ai Societății Cooperative de Consum                      *
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

    Societatea Cooperativă Meșteșugărească            Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26.06.2009, în
          SPORUL BACĂU                  adunarea generală ordinară a SCM STEFANO BACĂU.
            Bacău                     (41/1.240.249)
                                                *
           HOTĂRÂREA NR. 14
            din 6.10.2008                    Societatea Cooperativă Meșteșugărească
                                            MODE CROLUX
   a adunării generale extraordinare a cooperatorilor                   Bacău
         din SCM SPORUL Bacău
  Adunarea generală extraordinară a cooperatorilor din                  HOTĂRÂRE
SCM SPORUL Bacău, convocată astăzi, 6.10.2008, ora                    a adunării generale
12,00 la sediul societății din Str. Turbinei nr. 4, Bacău,
respectând prevederile actului constitutiv al SCM SPORUL și      a membrilor asociați din cadrul SCM MODE CROLUX,
a Legii nr. 1/2005, privind organizarea și funcționarea               din data de 16.03.2009
cooperației meșteșugărești, în urma prezentării ordinii de zi      Adunarea generală hotărăște:
și a propunerilor făcute, hotărăște:                  1. Ordinea de zi este:
  Art. 1. În unanimitate de voturi adunarea generală         a. Aprobarea retragerii acționarilor Dragastan Maria-
extraordinară a cooperatorilor din SCM SPORUL Bacău        Mirela și Betiuc Ana-Maria.
aprobă anularea proiectului de divizare prezentat anterior în      b. Aprobarea membrului asociat Intuneric Maria din
adunarea generală extraordinară a cooperatorilor din        Bacău, str. Cornișa Bistrița nr. 18, sc. B, ap. 9, județul
11.04.2008 și publicat în Monitorul Oficial al României,      Bacău, identificată cu B.I. seria BR nr. 825505.
partea a VII-a, nr. 14 din 14.05.2008.                 c. Aprobarea împuternicirii pentru întocmirea actelor în
                                  registrul comerțului.
  Art. 2. În unanimitate de voturi, adunarea generală
                                    2. Se aprobă retragerea acționarilor Betiuc Ana-Maria și
extraordinară a cooperatorilor din SCM SPORUL Bacău,        Dragastan Maria-Mirela din societate și cesionarea părților
aprobă noul proiect de divizare al SCM SPORUL Bacău,        sociale deținute celorlalți asociați în conformitate cu art. 6
după cum urmează:                         lit. k) din Legea nr. 1/2005 și conform H.A.G. din 16 martie
  1. SCM ARTA LEMNULUI;                     2009.
  2. SCM COREMA;                           3. Ca urmare a retragerii și cooptării noului membru
  3. SCM DACIANA;                        structura capitalului este următoarea:
  4. SCM JOLIE MODE;
  5. SCM PETBAC;                           Persoane fizice    Nr. acțiuni Ponderea    Valoare
  6. SCM STRODEX;
  7. SCM COSMYON;                         Dragastan Minodora      240    20%    2.400 RON
  8. SCM METSELIN-CONPREST;                    Dragastan Ion        240    20%    2.400 RON
  9. SCM PRDUX COMPANY;
  10. SCM SPORT MEN;                       Intuneric Maria       240    20%    2.400 RON
  11. SCM SPORUL.                         Apavaloaie Maria       240    20%    2.400 RON
  Art. 3. Împuternicește pe dna Gaspar Tatiana pentru a
face înregistrările la Oficiul Registrului Comerțului Bacău.    Cosa Elena          240    20%    2.400 RON
  Art. 4. În lipsa dnei Gaspar Tatiana se împuternicește și dl
Ciobanu Iulian pentru a face demersurile necesare la Oficiul    Total           1.200     100   12.000 RON
Registrului Comerțului Bacău.                     1. Se împuternicește dna Stan Elena, născută la data de
  (40/1.240.248)                         26.02.1966 în Bacău, domiciliată în Bacău, str. Bucegi nr.
                *                  121, bl. 121, sc. A, ap. 39, cu CI seria XC nr. 287080
                                  eliberată la data de 12.09.2003, CNP 2660226040048,
    Societatea Cooperativă Meșteșugărească           pentru a semna actul adițional modificator și a îndeplini toate
          STEFANO BACĂU                  formalitățile necesare înregistrării acestei hotărâri în registrul
            Bacău                   comerțului.
                                    (42/1.240.250)
           HOTĂRÂREA NR. 4                                *
        din data numirii de 26.06.2009
  a adunării generale ordinare a Societății Cooperatiste          Societatea Cooperativă Meșteșugărească
      Meșteșugărești STEFANO BACĂU                        SPORUL BACĂU
                                              Bacău
  În temeiul art. 34 și 40 din Legea nr. 1/2005 privind
organizarea și funcționarea cooperației și a celorlalte
prevederi în materie ale acestui act normativ și a procesului-            PROIECT DE DIVIZARE
verbal încheiat în ședința din 26.06.2009, adunarea generală      1. Prezentarea societății care se divizează:
ordinară hotărăște:                          1.1. SCM SPORUL cu sediul în Bacău, Str. Turbinei nr. 4,
  Art. 1. Se aprobă vânzarea parțială a spațiului comercial
din str. Dumbravei nr. 4; prețul vânzării se va negocia direct   înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr.
cu cumpărătorul de către dl Afloarei Stefan Andrei care va     C04/60/2005, CUI - 944947, reprezentată prin dl Ciobanu
semna toate actele legale.                     Iulian - președinte.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009                 21

  1.2. Capitalul social - la data de 31.01.2009, SCM        4. SCM JOLIE MODE, cu un capital social de 8.880 lei,
SPORUL Bacău, deține un capital social subscris și vărsat în   respectiv 11,5670 % din capitalul social al SCM SPORUL
sumă de 76.770 lei, reprezentând 7677 părți sociale a câte    Bacău.
10 lei partea socială. Capitalul social este integral privat.     5. SCM PETBAC, cu un capital social de 3.200 lei,
  1.3. Domeniul de activitate - activitatea preponderentă a   respectiv 4,1683 % din capitalul social al SCM SPORUL
societății este „Comerț cu amănuntul în magazine         Bacău.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse          6. SCM STRODEX cu un capital social de 3.520 lei,
alimentare”, cod CAEN - 4719.                   respectiv 4,5851 % din capitalul social al SCM SPORUL
  2. Fundamentarea și concluziile divizării           Bacău.
  2.1. Fundamentarea divizării s-a efectuat în conformitate     7. SCM COMSYON cu un capital social de 3.200 lei,
cu hotărârea nr. 1 din data de 11.04.2008 a adunării generale   respectiv 4,1683 % din capitalul social al SCM SPORUL
extraordinare a membrilor asociați (cooperatori) ai SCM      Bacău.
SPORUL Bacău, prin care s-a aprobat divizarea parțială în       8. SCM METSELIN-CONPREST, cu un capital social de
principiu, având în vedere prevederile Legii nr. 1/2005 privind  4.000 lei, respectiv 5,2104 % din capitalul social al SCM
organizarea și funcționarea cooperației.             SPORUL Bacău.
  Divizarea parțială în principiu a SCM SPORUL Bacău se       9. SCM PRODUX COMPANY, cu un capital social de
face prin desprinderea unui număr de 10 societăți, întrunind   7.770 lei, respectiv 10,1211 % din capitalul social al SCM
un număr de 31 asociați (cooperatori), cu un capital social la  SPORUL Bacău.
divizare de 45.400 lei, reprezentând 59,1377 %, după cum       10. SCM SPORT-MEN, cu un capital social de 3.570 lei,
urmează:                             respectiv 4,6503 % din capitalul social al SCM SPORUL
  1. SCM ARTA LEMNULUI, cu un capital social de 3.100      Bacău.
lei, respectiv 4,0380 % din capitalul social al SCM SPORUL      Prezentul proict de divizare s-a întocmit în baza bilanțului
Bacău.                              contabil încheiat la data de 31.01.2009.
  2. SCM COREMA, cu un capital social de 2.000 lei,         SCM SPORUL Bacău, în urma divizării, va rămâne cu un
respectiv 2,6052 % din capitalul social al SCM SPORUL       capital social de 31.370 lei, respectiv 40,8623 % din total
Bacău.                              capital social al SCM SPORUL, înainte de divizare.
  3. SCM DACIANA, cu un capital social de 6.160 lei,        2.2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la
respectiv 8,0240 % din capitalul social al SCM SPORUL       data de 31.01.2009 a SCM SPORUL Bacău, înaintea
Bacău.                              divizării                                                            - lei -
                ACTIV                              PASIV
     Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009       Denumirea indicatorilor        Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                      Capital și rezerve
  Imobilizări financiare             15.708      Capital, din care:                76.770
  Imobilizări corporale             496.735      Capital subscris-vărsat              76.770
  Active imobilizate total           512.443      Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                       Rezerve                     564.060
  Stocuri                    70.315      Profit-pierdere report              36.117

  Creanțe                    216.379      Profitul sau pierderea exercițiului
                                                           24.542
                                  financiar
  Casa și conturi la bănci            6.570
  Active circulante total            293.264      Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                         104.218      Capitaluri proprii total            701.489
  plătite într-o perioadă de 1 an

  D. Active circulante nete/Datorii
                         189.046
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     701.489
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        701.489      Total pasiv                   701.489
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

  Capitalul social ce va fi transmis, în sumă de 45.400 lei,    - Papusneac Claudia - CNP 2551001040106 - capital
aparține membrilor asociați (cooperatori) care s-au înscris în  social deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din
cele 10 societăți divizate, după cum urmează:           total capital social;
  1. SCM ARTA LEMNULUI                       - Papusneac Claudiu Cristinel - CNP 1780608040013 -
  - Biciusca Vasile - CNP 1530613040021 - capital social    capital social deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv
deținut la 31.01.2009 = 2.600 lei, respectiv 3,3867 % din total  0,6513 % din total capital social;
capital social;
                                   - Papusneac Gheorghe - CNP 1540507040054 - capital
  - Biciusca Claudiu-Neculai - CNP 1780723040065 -
                                 social deținut la 31.01.2009 = 1.000 lei, respectiv 1,3026 %
capital social deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv
                                 din total capital social;
0,6513 % din total capital social.
                                   - Teodoru Elena - CNP 2580417040069 - capital social
  2. SCM COREMA
                                 deținut la 31.01.2009 = 700 lei, respectiv 0,9118 % din total
  - Popa Maria Magdalena - CNP 2520915040038 - capital
social deținut la 31.01.2009 = 2.000 lei, respectiv 2,6052 %   capital social.
din total capital social.                       6. SCM STRODEX
  3. SCM DACIANA                          - Ifrim Paul Valentin - CNP 1460811040021 - capital social
  - Gaspar Tatiana - CNP 2540909040031 - capital social     deținut la 31.01.2009 = 3.520 lei, respectiv 4,5851 % din total
deținut la 31.01.2009 = 1.840 lei, respectiv 2,3968 % din total  capital social.
capital social;                            7. SCM COSMYON
  - Ciubotaru Liviu - CNP 1500417040010 - capital social      - Isvanca Cristina - CNP 2570329040033 - capital social
deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din total   deținut la 31.01.2009 = 2.200 lei, respectiv 2,8657 % din total
capital social;                          capital social;
  - Andries Vasile - CNP 1550905040019 - capital social       - Molotas Angela - CNP 2561001040083 - capital social
deținut la 31.01.2009 = 520 lei, respectiv 0,6773 % din total   deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din total
capital social;                          capital social;
  - Parfenie Adriana - CNP 2660731045864 - capital social
                                   - Puscuta Adrian Cosmin - CNP 1831204046197 - capital
deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din total
                                 social deținut la 31.09.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din
capital social;
                                 total capital social.
  - Gosav Maria - CNP 2510629040019 - capital social
                                   8. SCM METSELIN-CONPREST
deținut la 31.01.2009 = 1.450 lei, respectiv 1,8888 % din total
capital social;                            - Cucu Iulian - CNP 1680709040072 - capital social
  - Morti Emanoil Iosif - CNP 1690324040030 - capital      deținut la 31.01.2009 = 3.100 lei, respectiv 4,0380 % din total
social deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din  capital social;
total capital social;                         - Cucu Neculai - CNP 1460412040044 - capital social
  - Buda Gheorghe - CNP 1531007040016 - capital social     deținut la 31.01.2009 = 900 lei, respectiv 1,1723 % din total
deținut la 31.01.2009 = 850 lei, respectiv 1,1072 % din total   capital social.
capital social.                            9. SCM PRODUX COMPANY
  4. SCM JOLIE MODE                         - Gheta Lucica - CNP 2500524040013 - capital social
  - Stoica Nourita - CNP 2430612040030 - capital social     deținut la 31.01.2009 = 6.770 lei, respectiv 8,8185 % din total
deținut la 31.01.2009 = 6.930 lei, respectiv 9,0269 % din total  capital social;
capital social;                            - Nasturas Emil - CNP 1550824040048 - capital social
  - Boboc Aurica - CNP 2490821040013 - capital social      deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din total
deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din total
                                 capital social;
capital social;
                                   - Casapu Niculina - CNP 2450223040014 - capital social
  - Rontu Ștefania - CNP 2591213040086 - capital social
                                 deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din total
deținut la 31.01.2009 = 950 lei, respectiv 1,2375 % din total
                                 capital social.
capital social;
                                   10. SCM SPORT-MEN
  - Lefter Luminița Elena - CNP 2700516040091 - capital
social deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv 0,6513 % din    - Marinel Gheorghe - CNP 1510926040011 - capital social
total capital social.                       deținut la 31.01.2009 = 2.950 lei, respectiv 3,8427 % din total
  5. SCM PETBAC                         capital social;
  - Papusneac Bogdan Ionuț - CNP 1871230046224 -          - Dinu Coca (Murgu) - CNP 2530101040102 - capital
capital social deținut la 31.01.2009 = 500 lei, respectiv     social deținut la 31.01.2009 = 620 lei, respectiv 0,8076 din
0,6513 % din total capital social;                total capital social.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009               23

  În urma divizării parțiale a patrimoniului SCM SPORUL     1. SCM ARTA LEMNULUI - va deține un procent de
Bacău, SCM-urile desprinse vor deține din patrimoniu active  4,0380 %, adică un activ de 28.326 lei și un pasiv de 28.326
și pasive, după cum urmează:                  lei, reflectat în prezentul bilanț de desprindere:
                                                            - lei -
              ACTIV                            PASIV
     Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009      Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare              634     Capital, din care:                 3.100
  Imobilizări corporale             20.059     Capital subscris-vărsat               3.100
  Active imobilizate total            20.693     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                      22.778
  Stocuri                     2.839     Profit-pierdere report               1.458
                                 Profitul sau pierderea exercițiului
  Creanțe                     8.737                               990
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             265
  Active circulante total            11.841     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          4.208     Capitaluri proprii total              28.326
  plătite într-o perioadă de 1 an

  D. Active circulante nete/Datorii
                          7.633
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     28.326
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        28.326     Total pasiv                    28.326

  2. SCM COREMA - va deține un procent de 2,6052 %, adică un activ de 18.275 lei și un pasiv de 18.275 lei, reflectat în
prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                         - lei-
                ACTIV                            PASIV
     Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009      Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare              409     Capital, din care:                 2.000
  Imobilizări corporale             12.941     Capital subscris-vărsat               2.000
  Active imobilizate total            13.350     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                      14.695
  Stocuri                     1.832     Profit-pierdere report                941

  Creanțe                     5.637     Profitul sau pierderea exercițiului
                                                           639
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             171
  Active circulante total             7.640     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          2.715     Capitaluri proprii total              18.275
  plătite într-o perioadă de 1 an

  D. Active circulante nete/Datorii
                          4.925
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     18.275
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        18.275     Total pasiv                    18.275
  24             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

  3. SCM DACIANA - va deține un procent de 8,0240 %, adică un activ de 56.288 lei și un pasiv de 56.288 lei, reflectat în
prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                        - lei-
                ACTIV                            PASIV
     Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009      Denumirea indicatorilor      Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare             1.260     Capital, din care:              6.160
  Imobilizări corporale             39.859     Capital subscris-vărsat            6.160
  Active imobilizate total            41.119     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                   45.261
  Stocuri                     5.642     Profit-pierdere report            2.898
                                 Profitul sau pierderea exercițiului
  Creanțe                    17.362                            1.969
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             527
  Active circulante total            23.531     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          8.362     Capitaluri proprii total           56.288
plătite într-o perioadă de 1 an

  D. Active circulante nete/Datorii
                         15.169
curente nete
  E. Total active minus datorii curente     56.288
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        56.288     Total pasiv                 56.288

  4. SCM JOLIE MODE - va deține un procent de 11,5670 %, adică un activ de 81.141 lei și un pasiv de 81.141 lei, reflectat
în prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                       - lei-
                ACTIV                            PASIV
     Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009      Denumirea indicatorilor      Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare             1.817     Capital, din care:              8.880
  Imobilizări corporale             57.457     Capital subscris-vărsat            8.880
  Active imobilizate total            59.274     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                   62.245
  Stocuri                     8.133     Profit-pierdere report            4.177

  Creanțe                    25.029     Profitul sau pierderea exercițiului
                                                        2.839
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             760
  Active circulante total            33.922     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                         12.055     Capitaluri proprii total           81.141
  plătite într-o perioadă de 1 an

  D. Active circulante nete/Datorii
                         21.867
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     81.141
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        81.141     Total pasiv                 81.141
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009            25

  5. SCM PETBAC - va deține un procent de 4,1683 %, adică un activ de 29.240 lei și un pasiv de 29.240 lei, reflectat în
prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                       - lei-
                ACTIV                            PASIV
    Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009     Denumirea indicatorilor     Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare              655     Capital, din care:             3.200
  Imobilizări corporale             20.705     Capital subscris-vărsat           3.200
  Active imobilizate total            21.360     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                  23.512
  Stocuri                     2.931     Profit-pierdere report           1.505
                                 Profitul sau pierderea exercițiului
  Creanțe                     9.019                           1.023
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             274
  Active circulante total            12.224     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          4.344     Capitaluri proprii total         29.240
  plătite într-o perioadă de 1 an

  D. Active circulante nete/Datorii
                          7.880
curente nete
  E. Total active minus datorii curente     29.240
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        29.240     Total pasiv                29.240

 6. SCM STRODEX - va deține un procent de 4,5851 %, adică un activ de 32.164 lei și un pasiv de 32.164 lei, reflectat în
prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                       - lei-
  ACTIV                             PASIV
  Denumirea indicatorilor          Sold 31.01.2009  Denumirea indicatorilor        Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare              720     Capital, din care:             3.520
  Imobilizări corporale             22.776     Capital subscris-vărsat           3.520
  Active imobilizate total            23.496     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                  25.863
  Stocuri                     3.224     Profit-pierdere report           1.656

  Creanțe                     9.921     Profitul sau pierderea exercițiului
                                                       1.125
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             301
  Active circulante total            13.446     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          4.778     Capitaluri proprii total         32.164
  plătite într-o perioadă de 1 an
  D. Active circulante nete/Datorii
                          8.668
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     32.164
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        32.164     Total pasiv                32.164
  26             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

  7. SCM COSMYON - va deține un procent de 4,1683 %, adică un activ de 29.240 lei și un pasiv de 29.240 lei, reflectat în
prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                       - lei-
                ACTIV                            PASIV
    Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009     Denumirea indicatorilor     Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare              655     Capital, din care:              3.200
  Imobilizări corporale             20.705     Capital subscris-vărsat           3.200
  Active imobilizate total            21.360     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                  23.512
  Stocuri                     2.931     Profit-pierdere report            1.505

  Creanțe                     9.019     Profitul sau pierderea exercițiului
                                                       1.023
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             274
  Active circulante total            12.224     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          4.344     Capitaluri proprii total          29.240
  plătite într-o perioadă de 1 an
  D. Active circulante nete/Datorii
                          7.880
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     29.240
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        29.240     Total pasiv                29.240
 8. SCM METSELIN-CONPREST - va deține un procent de 5,2104 %, adică un activ de 36.550 lei și un pasiv de 36.550 lei,
reflectat în prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                       - lei-
                ACTIV                            PASIV
    Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009     Denumirea indicatorilor     Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare              818     Capital, din care:              4.000
  Imobilizări corporale             25.882     Capital subscris-vărsat           4.000
  Active imobilizate total            26.700     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                  29.390
  Stocuri                     3.664     Profit-pierdere report            1.882

  Creanțe                    11.274     Profitul sau pierderea exercițiului
                                                       1.278
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             342
  Active circulante total            15.280     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          5.430     Capitaluri proprii total          36.550
  plătite într-o perioadă de 1 an
  D. Active circulante nete/Datorii
                          9.850
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     36.550
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        36.550     Total pasiv                36.550
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009            27

  9. SCM PRODUX COMPANY - va deține un procent de 10,1211 %, adică un activ de 70.998 lei și un pasiv de 70.998 lei,
reflectat în prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                     - lei-
                ACTIV                            PASIV
    Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009     Denumirea indicatorilor     Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare             1.590     Capital, din care:             7.770
  Imobilizări corporale             50.275     Capital subscris-vărsat          7.770
  Active imobilizate total            51.865     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                  57.089
  Stocuri                     7.116     Profit-pierdere report           3.655
                                 Profitul sau pierderea exercițiului
  Creanțe                    21.900                          2.484
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             665
  Active circulante total            29.681     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                         10.548     Capitaluri proprii total         70.998
  plătite într-o perioadă de 1 an
  D. Active circulante nete/Datorii
                         19.133
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     70.998
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        70.998     Total pasiv                70.998
 10. SCM SPORT MEN - va deține un procent de 4,6503 %, adică un activ de 32.621 lei și un pasiv de 32.621 lei, reflectat
în prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                       - lei-
                ACTIV                            PASIV
    Denumirea indicatorilor       Sold 31.01.2009     Denumirea indicatorilor     Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                     Capital și rezerve
  Imobilizări financiare              730     Capital, din care:             3.570
  Imobilizări corporale             23.100     Capital subscris-vărsat          3.570
  Active imobilizate total            23.830     Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                     Rezerve                  26.230
  Stocuri                     3.270     Profit-pierdere report           1.680
                                 Profitul sau pierderea exercițiului
  Creanțe                    10.062                          1.141
                                 financiar
  Casa și conturi la bănci             305
  Active circulante total            13.637     Repartizarea profitului
  C. DATORII - sumele care trebuie
                          4.846     Capitaluri proprii total         32.621
  plătite într-o perioadă de 1 an
  D. Active circulante nete/Datorii
                          8.791
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente     32.621
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioada mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii        32.621     Total pasiv                32.621
  28             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

   SCM SPORUL - va deține după divizare un procent de 40,8623 %, adică un activ de 286.646 lei și un pasiv de 286.646
lei, reflectat în prezentul BILANȚ DE DESPRINDERE:
                                                          - lei-
                ACTIV                               PASIV
    Denumirea indicatorilor        Sold 31.01.2009       Denumirea indicatorilor        Sold 31.01.2009
  A. ACTIVE IMOBILIZATE                        Capital și rezerve
  Imobilizări financiare               6.420      Capital, din care:               31.370
  Imobilizări corporale              202.976       Capital subscris-vărsat             31.370
  Active imobilizate total            209.396       Rezerve reevaluare
  B. ACTIVE CIRCULANTE                        Rezerve                    230.485
  Stocuri                      28.733      Profit-pierdere report             14.760

  Creanțe                      88.419      Profitul sau pierderea exercițiului
                                                            10.031
                                    financiar
  Casa și conturi la bănci              2.686
  Active circulante total             119.838       Repartizarea profitului
  C. Datorii - sumele care trebuie plătite
                           42.588      Capitaluri proprii total            286.646
într-o perioadă de 1 an
  D. Active circulante nete/datorii
                           77.250
  curente nete
  E. Total active minus datorii curente      286.646
  F. Datorii sumele care trebuie plătite
  în perioadă mai mare de 1 an
  G. Total active - Total datorii         286.646       Total pasiv                  286.646

  Societățile divizate vor avea capitalul social transmis conform prezentului proiect de divizare parțială a SCM SPORUL,
împărțit în părți sociale a câte 10 lei, reflectate în tabelele de mai jos:
  1. SCM ARTA LEMNULUI
 Nr.                                  Capitalul social              Cota participare la
        Numele și prenumele          CNP                   Nr. părți sociale
 crt.                                 subscris-vărsat               profit-pierdere
 1.       Biciusca Vasile        1530613040021         2.600          260        83,87
 2.     Biciusca Cludiu Neculai      1780723040065          500           50        16,13
            Total                         3.100          310         100
  2. SCM COREMA
 Nr.                                  Capitalul social              Cota participare la
        Numele și prenumele          CNP                   Nr. părți sociale
 crt.                                 subscris-vărsat               profit-pierdere
 1.     Popa Maria Magdalena       2520915040038         2.000         200         100
            Total                         2.000         200         100
  3. SCM DACIANA
 Nr.                                  Capitalul social              Cota participare la
        Numele și prenumele          CNP                   Nr. părți sociale
 crt.                                 subscris-vărsat               profit-pierdere
 1.       Gaspar Tatiana        2540909040031         1.840          184        29,87
 2.       Ciubotaru Liviu        1500417040010          500           50        8,12
 3.       Andries Vasile        1550905040019          520           52        8,44
 4.      Parfenie Adriana        2660731045864          500           50        8,12
 5.       Gosav Maria         2510629040019         1.450          145        23,54
 6.      Morti Emanoil Iosif       1690324040030          500           50        8,12
 7.       Buda Gheorghe         1531007040016          850           85        13,79
            Total                         6.160          616         100
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009            29

 4. SCM JOLIE MODE
Nr.                           Capitalul social            Cota participare la
      Numele și prenumele       CNP               Nr. părți sociale
crt.                           subscris-vărsat             profit-pierdere
1.      Stoica Nourita     2430612040030      6.930         693        78,05
2.      Boboc Aurica      2490821040013        500          50        5,63
3.      Rontu Ștefania     2591213040086        950          95       10,69
4.    Lefter Luminița Elena   2700516040091        500          50        5,63
         Total                    8.880         888         100

 5. SCM PETBAC
Nr.                           Capitalul social            Cota participare la
      Numele și prenumele       CNP               Nr. părți sociale
crt.                           subscris-vărsat             profit-pierdere
1.   Papusneac Bogdan Ionuț    1871230046224      500         50         15,62
2.     Papusneac Claudia     2551001040106      500         50         15,62
3.   Papusneac Claudiu Cristinel  1780608040013      500         50         15,62
4.    Papusneac Gheorghe     1540507040054      1.000        100         31,25
5.      Teodoru Elena      2580417040069      700         70         21,89
         Total                   3.200        320         100

 6. SCM STRODEX
Nr.                           Capitalul social            Cota participare la
      Numele și prenumele       CNP               Nr. părți sociale
crt.                           subscris-vărsat             profit-pierdere
1.     Ifrim Paul Valentin    1460811040021      3.520        352         100
         Total                   3.520        352         100

 7. SCM COSMYON

Nr.                           Capitalul social            Cota participare la
      Numele și prenumele       CNP               Nr. părți sociale
crt.                           subscris-vărsat             profit-pierdere
1.     Isvanca Cristina     2570329040033      2.200         220        68,76
2.      Molotas Angela     2561001040083        500          50       15,62
3.    Puscuta Adrian Cosmin    1831204046197        500          50       15,62
         Total                    3.200         320         100

 8. SCM METSELIN - CONPREST

Nr.                           Capitalul social            Cota participare la
      Numele și prenumele       CNP               Nr. părți sociale
crt.                           subscris-vărsat             profit-pierdere
1.       Cucu Iulian      1680709040072      3.100         310        77,50
2.      Cucu Neculai      1460412040044        900          90       22,50
         Total                    4.000         400         100

 9. SCM PRODUX COMPANY
Nr.                           Capitalul social            Cota participare la
      Numele și prenumele       CNP               Nr. părți sociale
crt.                           subscris-vărsat             profit-pierdere
1.      Gheta Lucica      2500524040013      6.770         677        87,12
2.      Nasturas Emil      1550824040048        500          50        6,44
3.     Casapu Niculina     2450223040014        500          50        6,44
         Total                    7.770         777         100
 30            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009

 10. SCM SPORT MEN
Nr.                               Capitalul social            Cota participare la
        Numele și prenumele       CNP                Nr. părți sociale
crt.                              subscris-vărsat             profit-pierdere
1.       Marinel Gheorghe      1510926040011       2.950        295        82,63
2.       Dinu Coca (Murgu)     2530101040102        620         62        17,37
            Total                     3.570        357         100

 SCM SPORUL, după divizarea parțială, va avea un capital social rămas de 31.370 lei după cum urmează:
Nr.                               Capitalul social            Cota participare la
        Numele și prenumele       CNP                Nr. părți sociale
crt.                              subscris-vărsat             profit-pierdere
1.        Antica Maricica     2621106040068        500         50        1,59
2.         Barbu Mihai       1380816040015        500         50        1,59
3.        Budau Gheorghe      1571025040014        850         85        2,71
4.        Boanta Elena       2590522040011        620         62        1,98
5.        Ciobanu Iulian      1490120040031       4.000        400        12,76
6.        Ciobanu Lidia      2540201040024       1.000        100         3,20
7.        Crișu Daniela      2660407040071       1.200        120         3,83
8.        Cosmei Ștefan      1581014040022        500         50        1,59
9.       Dăscălescu Tatiana     2511201040020       1.250        125         3,98
10.        Dimitriu Iancu      1530206040060        500         50        1,59
11.       Dimitriu Georgică     1550520173152        500         50        1,59
12.        Dima Carolina       2511123040023        500         50        1,59
13.       Liciu Maria Mihaela    2480223040035       1.240        124         3,96
14.       Miclaus Mihaela      2710415040077        500         50        1,59
15.      Mihaita Aurel Cornel    1490802040021       9.160        916        29,20
16.        Olteanu Marin      1690828040064        500         50        1,59
17.       Prodolea Cecilia     2441206040049       1.000        100         3,20
18.       Pruteanu Mihaela      2700731040045        500         50        1,59
19.      Rincu Adrian Marian     1610814040054       1.000        100         3,20
      Rahimi Amir Handen Vasilica
20.                    2561206040041        500         50        1,59
          (Ghicu)
21.       Smadu Carmen       2580816040108       1.500        150         4,79
22.      Stoian Simona Laura     2681009040010        500         50        1,59
23.        Saveluc Elena      2530103040079        500         50        1,59
24.        Savu Mariana       2630813040033        550         55        1,75
25.       Sascau Dumitru      1480703040057        500         50        1,59
26.       Sascau Reugenia      2521001040080        500         50        1,59
27.         Tului Ana        2590416040111        500         50        1,59
28.      Smadu Vasile Viorel     1581117040032        500         50        1,59
            Total                    31.370        3.137         100

 Prezentul proiect de divizare s-a încheiat azi, 22.06.2009 în 16 exemplare.

    (43/1.240.252)
                              *
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a, Nr. 33/5.VIII.2009           31

         SCCA CONSIN SUCEAVA                        MODERN-GRUP
        Suceava, județul Suceava                     Societate Cooperativă
                                        Suceava, județul Suceava
            HOTĂRÂRE
                                       HOTĂRÂREA NR. 5/15.04.2009
  Adunarea generală extraordinară a membrilor cooperatori
                                  Adunarea generală ordinară a membrilor cooperatori din
întrunită pe data de 29.05.2009 a adoptat următoarea
                                 15.04.2009, aprobă:
hotărâre:
                                  Art. 1. Președinte Ungureanu Anișoara va reprezenta și
  1. Hotărăște suspendarea activității societății începând cu  semna documentele privind contractul nr. 11355/2005,
1.06.2009 pentru trei ani.                    încheiat de BANC POST Suceava.

  (44/1.241.786)                          (45/1.241.787)
     ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
             — Prețuri pentru anul 2009 —
                                Număr      Zile de    Greutate               Valoare
  Nr.                                                              (TVA 9% inclus)/lei
            Denumirea publicației          de apariții   apariție/   medie/apariție
  crt.
                                anuale     săptămână    (grame)        12 luni     3 luni     1 lună
  1.   Monitorul Oficial, Partea I                750          5      50         800       210       75
  2.   Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară        90          1      50        1.500               140
  3.   Monitorul Oficial, Partea a II-a             200          5      60        2.250               200
  4.   Monitorul Oficial, Partea a III-a             800          5      15         430               40
  5.   Monitorul Oficial, Partea a IV-a            7.200          5      50        1.720               160
  6.   Monitorul Oficial, Partea a VI-a             400          5      25        1.600               150
  7.   Monitorul Oficial, Partea a VII-a             60          1      30         540               50
  8.   Colecția Legislația României                4      —        2.500         450       120
  9.   Colecția Hotărâri ale Guvernului României         12      —        3.500         750               70
     NOTĂ:
     Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
     Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

   Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele
 societăți de distribuție:
      COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.         — prin oficiile sale poștale
      ACTA LEGIS — S.R.L.                   — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
                                    (telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
      INFO EUROTRADING — S.A.                 — București, Splaiul Independenței nr. 202A
                                    (telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
      INTERPRESS SPORT — S.R.L.                — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
                                    (telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
      MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.             — București, str. Izvor nr. 78, et. 2
                                    (telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
      M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.                — București, bd. Basarabia nr. 256
                                    (telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
      PRESS EXPRES — S.R.L.                  — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
                                    (telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
      ZIRKON MEDIA — S.R.L.                  — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
                                    (telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
      ART ADVERTISING — S.R.L.                 — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
                                    (fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
      CALLIOPE — S.R.L.                    — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
                                    (telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
      DIFSTARPRESS — S.R.L.                  — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
                                    (telefon/fax: 0243/23.23.68)
      CURIER PRESS — S.A.                   — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
                                    (telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
      ROESTA — S.R.L.                     — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
                                    (telefon/fax: 0248/72.11.43)
      VIAȚA LIBERĂ — S.A.                   — Galați, Str. Domnească nr. 68
                                    (telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
      UNITATEA — S.R.L.                    — Alba Iulia, str. Traian nr. 26
                                    (telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
      MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.              — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
                                    (telefon/fax: 021.314.63.39)
      CUGET LIBER — S.A.                    — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
                                    (telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
      SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.                 — Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
                                    (telefon/fax: 0242/31.89.29)
      CIPSOFT DESIGN — S.R.L.                 — Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
                                    (tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)


                        EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                      &JUYDGY|284258]
           și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
            Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
           bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, nr. 33/5.VIII.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei              ISSN 1841—2718

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:270
posted:8/26/2010
language:Romanian
pages:32