mof1_2006_1036

Document Sample
mof1_2006_1036 Powered By Docstoc
					                                            PARTEA     I
Anul 174 (XVIII) — Nr. 1.036               LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE                              Joi, 28 decembrie 2006                                             SUMAR


Nr.                                          Pagina  Nr.                                          Pagina

     ORDONANfiE ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI                           123.    — Ordonan˛„ de urgen˛„ pentru aprobarea
                                                      acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli
119.  — Ordonan˛„ de urgen˛„ privind unele m„suri
                                                      din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor
    necesare pentru aplicarea unor regulamente                             funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului          6–12
    comunitare de la data ader„rii Rom‚niei la
                                                126.    — Ordonan˛„ de urgen˛„ pentru modificarea ∫i
    Uniunea European„...................................................       2–4
                                                      completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea
120.  — Ordonan˛„ de urgen˛„ pentru modificarea art. 5                          absorb˛iei fondurilor SAPARD prin preluarea
    alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2002                           riscului de c„tre fondurile de garantare ..................          13
    privind administrarea unit„˛ilor sanitare publice de
                                                       ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
    interes jude˛ean ∫i local ...........................................        5
                                                       ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
122.  — Ordonan˛„ de urgen˛„ privind regimul fiscal                       38.    — Ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
    aplicabil pl„˛ilor compensatorii efectuate c„tre                          Reglementare Ón Domeniul Energiei privind
    angaja˛ii locali ai Delega˛iei Comisiei Europene Ón                         aprobarea Procedurii pentru monitorizarea pie˛ei
    Rom‚nia .....................................................................    6        de certificate verzi.....................................................  14–32
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006

  ORDONANfiE               ALE      GUVERNULUI                ROM¬NIEI
                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                 ORDONANfi√ DE URGENfi√
       privind unele m„suri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare
              de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„
     Av‚nd Ón vedere c„, potrivit art. 249 din Tratatul pentru instituirea Comunit„˛ii Europene, regulamentul este actul
normativ comunitar direct aplicabil Ón toate statele membre, nefiind necesar„ o norm„ de transpunere a acestuia Ón
dreptul intern, se impune abrogarea — dup„ caz, par˛ial„ sau total„ — a reglement„rilor interne adoptate Ón scopul
aplic„rii cu titlu anticipat a unei serii de regulamente comunitare ∫i al cre„rii cadrului institu˛ional care s„ permit„
implementarea direct„ a acestora din urm„ la data ader„rii,
     ˛in‚nd seama de faptul c„ men˛inerea normei interne care dubleaz„ reglementarea comunitar„ este de natur„ a
crea o practic„ judec„toreasc„ ∫i administrativ„ neunitar„, Ón privin˛a interpret„rii ∫i aplic„rii regulamentelor comunitare, cu
consecin˛a atragerii r„spunderii statului rom‚n pentru neÓndeplinirea obliga˛iilor decurg‚nd din calitatea de stat membru al
Uniunii Europene,
     av‚nd, de asemenea, Ón aten˛ie necesitatea asigur„rii uniformit„˛ii de aplicare a acquis-ului comunitar,
     Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
  Art. I. Legea nr. 187/2003 privind competen˛a de       sunt recunoscute ∫i pot func˛iona Ón Rom‚nia, Ón temeiul
jurisdic˛ie, recunoa∫terea ∫i executarea Ón Rom‚nia a       Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985
hot„r‚rilor Ón materie civil„ ∫i comercial„ pronun˛ate Ón     privind instituirea grupului european de interes economic
statele membre ale Uniunii Europene, publicat„ Ón Monitorul    (GEIE), publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 333 din 16 mai 2003,      Europene nr. L 199 din 31 iulie 1985, ∫i al prezentei legi.
se abrog„.                              (2) Grupurile europene de interes economic Ónmatriculate
  Art. II. — Titlul V îGrupurile de interes economic“ din    Ón Rom‚nia nu pot avea mai mult de 20 de membri.“
Legea nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea       4. Articolul 233 se abrog„.
transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor    5. Articolul 234 va avea urm„torul cuprins:
publice ∫i Ón mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea      îArt. 234. — (1) Grupul european de interes economic
corup˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,      se constituie prin contract semnat de to˛i membrii ∫i
Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modific„rile ∫i     Óncheiat Ón form„ autentic„, denumit act constitutiv.
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
                                   (2) Œn termen de 15 zile de la data autentific„rii actului
cum urmeaz„:
                                 constitutiv al grupului european de interes economic,
  1. Alineatul (3) al articolului 120 va avea urm„torul
                                 fondatorii sau administratorii ori un Ómputernicit al acestora
cuprins:
                                 vor cere Ónmatricularea grupului Ón registrul comer˛ului Ón a
  î(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii,
                                 c„rui raz„ teritorial„ Ó∫i va avea sediul grupul, Ón condi˛iile
sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru
                                 Legii nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, republicat„, cu
gestiune frauduloas„, abuz de Óncredere, Ón∫el„ciune,
                                 modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii
delapidare, dare de mit„, luare de mit„, primire de foloase
                                 nr. 359/2004 privind simplificarea formalit„˛ilor la
necuvenite, trafic de influen˛„, m„rturie mincinoas„, fals, uz
                                 Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a persoanelor fizice,
de fals, precum ∫i pentru infrac˛iunile prev„zute de Legea
nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile     asocia˛iilor familiale ∫i persoanelor juridice, Ónregistrarea
ulterioare, infrac˛iunile prev„zute de Legea nr. 241/2005     fiscal„ a acestora, precum ∫i la autorizarea func˛ion„rii
pentru prevenirea ∫i combaterea evaziunii fiscale ∫i       persoanelor juridice, cu modific„rile ∫i complet„rile
infrac˛iunile de sp„lare a banilor prev„zute de Legea       ulterioare.
nr. 656/2002 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii        (3) Grupurile europene de interes economic dob‚ndesc
banilor, precum ∫i pentru instituirea unor m„suri de       personalitate juridic„ de la data Ónmatricul„rii, care se
prevenire ∫i combatere a finan˛„rii actelor de terorism, cu    efectueaz„ Ón termen de 24 de ore de la data pronun˛„rii
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“             Óncheierii judec„torului-delegat prin care se autorizeaz„
  2. Alineatul (3) al articolului 125 se abrog„.        Ónmatricularea grupului.
  3. Articolul 232 va avea urm„torul cuprins:            (4) Œnmatricularea Ón registrul comer˛ului nu prezum„
  îArt. 232. — (1) Grupurile europene de interes        caracterul comercial al grupului european de interes
economic — GEIE, persoane juridice cu scop patrimonial,      economic.
               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006                    3

   (5) Dup„ efectuarea Ónmatricul„rii, oficiul registrului        d) lipse∫te Óncheierea judec„torului-delegat de
comer˛ului comunic„, din oficiu, un extras al Óncheierii        Ónmatriculare a grupului;
judec„torului-delegat Regiei Autonome «Monitorul Oficial»,         e) lipse∫te autorizarea legal„ administrativ„ de
spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.              constituire a grupului, Ón cazurile Ón care aceast„ autorizare
   (6) Dup„ fiecare modificare a actului constitutiv,         este prev„zut„ Ón legile speciale pentru desf„∫urarea
administratorii depun la oficiul registrului comer˛ului Ón a      anumitor activit„˛i, precum cea bancar„ sau de asigur„ri;
c„rui raz„ teritorial„ se afl„ sediul grupului european de         f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul ∫i
interes economic, Ón termen de 15 zile, actul modificator ∫i      obiectul de activitate ale grupului.
textul complet al actului constitutiv Ón form„ autentic„,          Art. 2345. — Nulitatea nu poate fi declarat„ Ón cazul Ón
actualizat cu toate modific„rile, care vor fi Ónregistrate Ón      care cauza ei, invocat„ Ón cererea de anulare, a fost
temeiul hot„r‚rii judec„torului-delegat.                Ónl„turat„ Ónainte de a se pune concluzii pe fond la
   (7) Oficiul registrului comer˛ului va Ónainta, din oficiu, actul  tribunal, cu excep˛ia situa˛iei Ón care nulitatea este cauzat„
modificator astfel Ónregistrat ∫i o notificare asupra depunerii     de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului
textului actualizat al actului constitutiv c„tre Regia Autonom„     grupului european de interes economic.
«Monitorul Oficial», spre a fi publicate Ón Partea a IV-a,         Art. 234 6 . — (1) Tribunalul sesizat cu o cerere de
pe cheltuiala grupului european de interes economic.          nulitate poate stabili, chiar din oficiu, un termen pentru
   (8) Fondatorii, respectiv administratorii, r„spund Ón mod     acoperirea nulit„˛ii.
solidar pentru orice prejudiciu pe care Ól cauzeaz„ prin          (2) Œn cazul Ón care, pentru acoperirea nulit„˛ii, este
neÓndeplinirea obliga˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (3).“       necesar„ convocarea membrilor grupului european de
   6. Dup„ articolul 234 se introduc nou„ noi articole,        interes economic sau comunicarea c„tre ace∫tia a textului
articolele 2341—2349, cu urm„torul cuprins:               proiectului de hot„r‚re Ómpreun„ cu documenta˛ia aferent„,
   îArt. 234 1 . — Œn cazul Ón care fondatorii sau          tribunalul va acorda, prin Óncheiere, termenul necesar
reprezentan˛ii grupului european de interes economic nu au       pentru ca membrii s„ adopte hot„r‚rea.
cerut Ónmatricularea sa Ón termenul legal, oricare membru          Art. 234 7 . — (1) La data la care hot„r‚rea
poate cere oficiului registrului comer˛ului efectuarea         judec„toreasc„ de declarare a nulit„˛ii a devenit irevocabil„,
Ónmatricul„rii, dup„ ce, prin notificare sau scrisoare         grupul european de interes economic este dizolvat ∫i intr„
recomandat„, a pus Ón Ónt‚rziere fondatorii ori reprezentan˛ii     Ón lichidare.
grupului, iar ei nu s-au conformat Ón cel mult 8 zile de la         (2) Prin hot„r‚rea judec„toreasc„ de declarare a nulit„˛ii
primire.                                se vor numi ∫i lichidatorii grupului european de interes
   Art. 2342. — (1) Œn cazul unor neregularit„˛i constatate      economic.
dup„ Ónmatriculare, grupul european de interes economic           (3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hot„r‚ri
este obligat s„ ia m„suri pentru Ónl„turarea lor, Ón cel mult      oficiului registrului comer˛ului, care, dup„ Ónscrierea
8 zile de la data constat„rii acestora.                 men˛iunii, Ól va trimite spre publicare Ón Monitorul Oficial al
   (2) Dac„ grupul european de interes economic nu se         Rom‚niei, Partea a IV-a.
conformeaz„, orice persoan„ interesat„ poate cere              Art. 2348. — Grupul european de interes economic nu
tribunalului s„ oblige organele grupului, sub sanc˛iunea        poate emite ac˛iuni, obliga˛iuni sau alte titluri negociabile.
pl„˛ii de daune cominatorii, s„ Ónl„ture neregularit„˛ile          Art. 2349. — (1) O persoan„ juridic„ poate fi numit„
constatate potrivit prevederilor alin. (1).               sau aleas„ administrator al unui grup european de interes
   (3) Dreptul la ac˛iunea pentru regularizare se prescrie      economic.
prin trecerea unui termen de 6 luni de la data Ónmatricul„rii        (2) Administratorii sunt solidar r„spunz„tori de
grupului european de interes economic.                 Óndeplinirea tuturor obliga˛iilor prev„zute Ón sarcina lor de
   Art. 2433. — Œn orice factur„, ofert„, comand„, tarif,       Regulamentul Consiliului nr. 2137/85 din 25 iulie 1985
prospect, scrisoare, anun˛, publica˛ie sau Ón alte documente      privind instituirea grupului european de interes economic
eman‚nd de la un grup european de interes economic,           (GEIE), publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
trebuie s„ se precizeze denumirea acestuia, Ónso˛it„ de         Europene nr. L 199 din 31 iulie 1985, de prezenta lege ∫i
men˛iunea «grup european de interes economic» sau de          de actul constitutiv.“
ini˛ialele «GEIE».                             7. Dup„ articolul 237 se introduc dou„ noi articole,
   Art. 2344. — Nulitatea unui grup european de interes        articolele 2371 ∫i 2372, cu urm„torul cuprins:
economic Ónmatriculat Ón registrul comer˛ului poate fi           îArt. 2371. — (1) Sediul grupului european de interes
declarat„ de tribunal numai atunci c‚nd:                economic poate fi mutat Óntr-un alt stat membru, prin
   a) lipse∫te actul constitutiv sau c‚nd acesta nu a fost      decizia membrilor grupului, luat„ Ón unanimitate.
Óncheiat Ón form„ autentic„;                        (2) Proiectul deciziei prev„zute la alin. (1) va fi
   b) to˛i fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data  comunicat, prin grija administratorilor, Ón termen de 15 zile
constituirii grupului;                         de la elaborare, la oficiul registrului comer˛ului de la sediul
   c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar   grupului european de interes economic, Ón vederea
ordinii publice;                            men˛ion„rii inten˛iei de transfer Ón registrul comer˛ului.
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006

Oficiul registrului comer˛ului va transmite proiectul spre      13 septembrie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.      ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
  (3) Œn termen de dou„ luni de la data public„rii          îArt. 2. — Societ„˛ile comerciale, societ„˛ile ∫i
proiectului Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a,     companiile na˛ionale, grupurile de interes economic,
orice persoan„ interesat„ poate face opozi˛ie, pentru motive
                                   grupurile europene de interes economic, regiile autonome ∫i
de ordine public„, Ón condi˛iile Legii nr. 31/1990,
                                   organiza˛iile cooperatiste, sucursalele Ónfiin˛ate de acestea,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
                                   precum ∫i alte persoane juridice care se Ónregistreaz„ Ón
  (4) Hot„r‚rea judec„toreasc„ irevocabil„ prin care se
solu˛ioneaz„ opozi˛ia la proiectul de decizie de transfer al     registrul comer˛ului potrivit unor acte normative speciale
sediului se men˛ioneaz„, din oficiu, Ón registrul comer˛ului.    sunt denumite Ón sensul prezentei legi solicitan˛i.“
  (5) Dup„ r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti       Art. IV. — Alineatul (2) al articolului 1 din Legea
pronun˛ate cu observarea prevederilor alin. (3) sau a        nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, republicat„ Ón
expir„rii termenului de introducere a opozi˛iilor, grupul      Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 49 din
european de interes economic va putea adopta, cu           4 februarie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
unanimitatea voturilor membrilor s„i, hot„r‚rea de transfer
                                   se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
al sediului.
                                    î(2) Œn Ón˛elesul prezentei legi, comercian˛ii sunt
  (6) Hot„r‚rea de transfer va produce efecte de la data
                                   persoanele fizice ∫i asocia˛iile familiale care efectueaz„ Ón
Ónmatricul„rii grupului european de interes economic Ón
registrul corespunz„tor noului sediu.                mod obi∫nuit acte de comer˛, societ„˛ile comerciale,
  (7) Radierea grupului european de interes economic din      companiile na˛ionale ∫i societ„˛ile na˛ionale, regiile
registrul comer˛ului este posibil„ numai dup„ prezentarea      autonome, grupurile de interes economic cu caracter
dovezii efectu„rii Ónmatricul„rii grupului Ón registrul din statul  comercial, grupurile europene de interes economic cu
membru de destina˛ie.                        caracter comercial ∫i organiza˛iile cooperatiste.“
  (8) P‚n„ la efectuarea men˛iunii cu privire la radierea       Art. V.  —  Legea   nr.  637/2002   cu  privire  la
grupului european de interes economic din registrul         reglementarea raporturilor de drept interna˛ional privat Ón
comer˛ului, ter˛ii se pot prevala de sediul grupului din
                                   domeniul insolven˛ei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚nia, cu excep˛ia cazului Ón care grupul face dovada
                                   Rom‚niei, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2002, se
c„ ace∫tia au cunoscut existen˛a sediului din statul membru
                                   modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
de destina˛ie.
  Art. 237 2 . — Œnmatricularea ∫i/sau radierea Ón/din        1. La articolul 3, literele f), g) ∫i h) se abrog„.
registrul comer˛ului a unui grup european de interes          2. Titlul II îRaporturi cu statele membre ale Uniunii
economic fac obiectul public„rii Ón Jurnalul Oficial al Uniunii   Europene“ se abrog„.
Europene. Oficiul registrului comer˛ului de la sediul grupului     3. La titlul III îDispozi˛ii tranzitorii ∫i finale“, dup„
va transmite, din oficiu, un comunicat Ón acest sens         articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 771, cu
Oficiului Publica˛iilor Oficiale ale Comunit„˛ilor Europene, Ón   urm„torul cuprins:
vederea public„rii acestuia Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
                                    îArt. 771. — Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile
Europene.“
                                   raporturilor de drept interna˛ional privat din domeniul
  Art. III. — Articolul 2 din Legea nr. 359/2004 privind
                                   insolven˛ei care cad sub inciden˛a Regulamentului
simplificarea formalit„˛ilor la Ónregistrarea Ón registrul
comer˛ului a persoanelor fizice, asocia˛iilor familiale ∫i      Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de
persoanelor juridice, Ónregistrarea fiscal„ a acestora, precum    insolvabilitate, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
∫i la autorizarea func˛ion„rii persoanelor juridice, publicat„    Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000.“
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 839 din         4. Anexele nr. 1—3 se abrog„.
                              PRIM-MINISTRU
                         C√LIN POPESCU-T√RICEANU

                                              Contrasemneaz„:
                                              Ministrul justi˛iei,
                                            Monica Luisa Macovei
                                           Ministrul integr„rii europene,
                                            Anca Daniela Boagiu

    Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
    Nr. 119.
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006                    5                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                ORDONANfi√ DE URGENfi√
  pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea
            unit„˛ilor sanitare publice de interes jude˛ean ∫i local
     Av‚nd Ón vedere faptul c„ autorit„˛ile administra˛iei publice locale din ora∫ele cu un num„r redus de locuitori, Ón
care func˛ioneaz„ unit„˛i medico-sociale Ónfiin˛ate Ón temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 70/2002, s-au confruntat cu
probleme Ón ceea ce prive∫te asigurarea resurselor necesare pentru sus˛inerea desf„∫ur„rii activit„˛ii unit„˛ilor respective Ón
condi˛ii normale, se impune crearea cadrului legal pentru trecerea unit„˛ilor medico-sociale de natura celor Ón discu˛ie,
Ónfiin˛ate Ón ora∫ele care au mai pu˛in de 5.000 de locuitori, Ón responsabilitatea administrativ„ ∫i financiar„ a consiliilor
jude˛ene, dac„ consiliile locale respective nu hot„r„sc altfel, asum‚ndu-∫i obliga˛iile de finan˛are.
     Œntruc‚t dezideratul de referin˛„ este impus de importan˛a deosebit„ ∫i de urgen˛a finan˛„rii activit„˛ii acestor
unit„˛i ∫i este determinat de impactul social al activit„˛ilor derulate la nivelul acestora, iar asigurarea premiselor necesare
pentru func˛ionarea, Óncep‚nd cu anul 2007, a unit„˛ilor medico-sociale din ora∫ele care au mai pu˛in de 5.000 de
locuitori, f„r„ a se crea presiuni asupra bugetelor locale ale ora∫elor respective, care nu pot fi rezolvate Ón condi˛iile
existen˛ei unor resurse financiare anuale insuficiente, vizeaz„ interesul public ∫i constituie o situa˛ie excep˛ional„, a c„rei
reglementare nu poate fi am‚nat„,
     Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
  Art. I. — Alineatul (6) al articolului 5 din Ordonan˛a     consiliile locale respective nu hot„r„sc altfel, asum‚ndu-∫i
Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unit„˛ilor      obliga˛iile de finan˛are“.
sanitare publice de interes jude˛ean ∫i local, publicat„ Ón      Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 70/2002 privind
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 648 din        administrarea unit„˛ilor sanitare publice de interes jude˛ean
31 august 2002, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
                                  ∫i local, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
Legea nr. 99/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
                                  nr. 648 din 31 august 2002, aprobat„ cu modific„ri ∫i
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
                                  complet„ri prin Legea nr. 99/2004, cu modific„rile ∫i
  î(6) Unit„˛ile de asisten˛„ medico-social„ Ónfiin˛ate prin
hot„r‚ri ale consiliilor locale din comune, precum ∫i cele     complet„rile ulterioare, precum ∫i cu modificarea adus„ prin
Ónfiin˛ate prin hot„r‚ri ale consiliilor locale din ora∫ele care  prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se va republica, dup„
au mai pu˛in de 5.000 de locuitori trec Ón responsabilitatea    aprobarea acesteia prin lege, d‚ndu-se textelor o nou„
administrativ„ ∫i financiar„ a consiliilor jude˛ene, dac„     numerotare.

                             PRIM-MINISTRU
                        C√LIN POPESCU-T√RICEANU


                                             Contrasemneaz„:
                                       p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
                                            Mircea Nicu Toader,
                                             secretar de stat
                                           Ministrul s„n„t„˛ii publice,
                                          Gheorghe Eugen Nicol„escu
                                     Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
                                             Gheorghe Barbu
                                          Ministrul finan˛elor publice,
                                       Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
    Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
    Nr. 120.
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                 ORDONANfi√ DE URGENfi√
     privind regimul fiscal aplicabil pl„˛ilor compensatorii efectuate c„tre angaja˛ii locali
               ai Delega˛iei Comisiei Europene Ón Rom‚nia
    Av‚nd Ón vedere contribu˛ia deosebit„ a angaja˛ilor locali ai Delega˛iei Comisiei Europene Ón Rom‚nia la procesul
de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„,
    Ón contextul rezultatelor deosebite ob˛inute Ón promovarea imaginii Rom‚niei Ón afara grani˛elor ˛„rii,
    ˛in‚nd seama de Óncetarea contractelor de munc„ ale angaja˛ilor locali ai Delega˛iei Comisiei Europene, din
motive care nu ˛in de persoana acestora,
    Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
  Art. 1. — Prin derogare de la prevederile Legii        efectuate c„tre angaja˛ii locali ai Delega˛iei Comisiei
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i       Europene Ón Rom‚nia.
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma    Art. 2. — Œn condi˛iile Ón care p‚n„ la data intr„rii Ón
                                  vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ au fost re˛inute
Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                  impozite ∫i/sau contribu˛ii de asigur„ri sociale de s„n„tate,
ulterioare, ∫i ale altor acte normative incidente, se aprob„    acestea se restituie de la bugetul de stat sau de la Fondul
scutirea de la plata impozitului pe venit ∫i a contribu˛iilor de  na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, dup„ caz, Ón
asigur„ri sociale de s„n„tate aferente pl„˛ilor compensatorii   condi˛iile legii.
                             PRIM-MINISTRU
                        C√LIN POPESCU-T√RICEANU
                                            Contrasemneaz„:
                                         Ministrul finan˛elor publice,
                                       Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
                                         Ministrul integr„rii europene,
                                           Anca Daniela Boagiu
     Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.                       Ministrul s„n„t„˛ii publice,
     Nr. 122.                                Gheorghe Eugen Nicol„escu

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

                ORDONANfi√ DE URGENfi√
    pentru aprobarea acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli din sectorul vegetal,
      zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului
     Av‚nd Ón vedere prevederile art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, situa˛ia extraordinar„ se
motiveaz„ prin necesitatea urgent„ de asigurare a cadrului juridic privind condi˛iile generale pentru acordarea sprijinului
financiar Ón agricultur„ pentru realizarea unor produc˛ii competitive ∫i Ón scopul asigur„rii securit„˛ii alimentare a popula˛iei
∫i pentru protejarea mediului, Ón conformitate cu legisla˛ia Uniunii Europene, av‚nd Ón vedere aderarea Rom‚niei la
Uniunea European„. Conform Tratatului de aderare, Rom‚nia poate aplica Ón urm„torii 3 ani m„surile de sprijin care sunt
aprobate prin acte normative Ón vigoare la data ader„rii. Nepromovarea acestui act normativ p‚n„ la data de
31 decembrie 2006 elimin„ posibilitatea acord„rii sprijinului financiar Ón agricultur„ de la bugetul de stat dup„ data
ader„rii, cu consecin˛e dintre cele mai grave privind func˛ionarea exploata˛iilor agricole din Rom‚nia.
     Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

     Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
            CAPITOLUL I                 implementare politici sectoriale ∫i de pia˛„ ∫i Direc˛ia buget-
           Dispozi˛ii generale              finan˛e, elaborarea reglement„rilor sectoriale ∫i gestionarea
  Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea sprijinului financiar    fondurilor financiare, necesare acord„rii sprijinului financiar
produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al    prev„zut la art. 1.
Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii      (2) Institu˛ia responsabil„ pentru implementarea sprijinului
teritoriului.
  (2) Sprijinul financiar prev„zut la alin. (1) se acord„    financiar este Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
numai pentru activit„˛ile care nu sunt finan˛ate din Fondul    Rurale, prin Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
european agricol pentru dezvoltare rural„, Fondul european     Agricultur„, respectiv prin sucursalele jude˛ene ale acesteia
piscicol, fonduri structurale ∫i de coeziune.
  Art. 2. — Sursa de finan˛are a sprijinului prev„zut de     sau, dup„ caz, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se asigur„ anual din         rural„ jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti.
bugetul de stat, Ón limita prevederilor bugetare aprobate       Art. 4. — Œn domeniul agriculturii se acord„ sprijin
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
  Art. 3. — (1) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i      financiar pentru activit„˛i comune acestui domeniu,
Dezvolt„rii Rurale asigur„, prin Direc˛ia general„         prev„zute Ón anexa nr. 1.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006                          7

               CAPITOLUL II                      de organiza˛ii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i Administra˛ia
               Sectorul vegetal                    Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor Funciare, dup„ caz.
                                            Art. 12. — Activit„˛ile din sectorul Ómbun„t„˛irilor funciare
  Art. 5. — (1) Œn sectorul vegetal se acord„ sprijin               pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt cele
financiar Ón urm„toarele domenii:                          prev„zute Ón anexa nr. 4.
  a) legume-fructe, proaspete ∫i prelucrate;
  b) culturi de c‚mp;                                          CAPITOLUL V
  c) planta˛ii pomicole;                               Sectorul de organizare ∫i sistematizare a teritoriului
  d) planta˛ii viticole;                                Art. 13. — Œn scopul dezvolt„rii unor programe de
  e) tutun, hamei, cartof, plante medicinale ∫i aromatice,             organizare ∫i sistematizare a teritoriului agricol ∫i Ón general
flori, plante dendrologice ∫i ornamentale.                      a spa˛iului rural, se acord„ sprijin financiar pentru:
  (2) Activit„˛ile din sectorul vegetal pentru care se poate              a) elaborarea de studii ∫i proiecte de organizare ∫i
acorda sprijin financiar sunt cele prev„zute Ón anexa nr. 2.             amenajare a teritoriului agricol;
  Art. 6. — Beneficiarii sprijinului financiar prev„zut la               b) implementarea Ón condi˛iile legii a proiectelor de
art. 5 sunt produc„torii agricoli din sectorul vegetal,               organizare ∫i amenajare a teritoriului, pentru comasarea
persoane fizice ∫i/sau persoane juridice, care sunt                 terenurilor fragmentate ∫i rectificarea hotarelor parcelelor
Ónregistra˛i Ón Registrul agricol/Registrul fermelor/alte              comasate, pentru dezvoltarea ∫i/sau reabilitarea
eviden˛e funciare ∫i exploateaz„ terenuri agricole, individual            infrastructurii rurale din proiectele de organizare a
sau Ón forme de asociere conform legisla˛iei Ón vigoare, Ón             teritoriului.
scopul ob˛inerii produc˛iei agricole destinate comercializ„rii,             Art. 14. — Beneficiarii sprijinului financiar prev„zut la
precum ∫i grupuri de produc„tori recunoscute/recunoscute               art. 13 sunt proprietarii de parcele agricole care desf„∫oar„
preliminar ∫i organiza˛ii de produc„tori recunoscute.                activit„˛i cu caracter comercial Ón mediul rural, persoane
                                           fizice autorizate ∫i/sau persoane juridice, precum ∫i
               CAPITOLUL III                      grupurile de produc„tori ∫i asocia˛iile profesionale care
              Sectorul zootehnic                    desf„∫oar„ activit„˛i Ón mediul rural ∫i sunt constituite
                                           conform legisla˛iei Ón vigoare.
  Art. 7. — Œn scopul dezvolt„rii sectorului zootehnic se               Art. 15. — Activit„˛ile de organizare ∫i amenajare a
acord„ sprijin financiar din bugetul de stat pentru:                 teritoriului pentru care se poate acorda sprijin financiar sunt
  a) ameliorarea popula˛iilor de animale;                     cele prev„zute Ón anexa nr. 5.
  b) Ómbun„t„˛irea calit„˛ii produselor de origine animal„;
  c) Ómbun„t„˛irea calit„˛ii produc˛iei ob˛inute pe paji∫ti;                        CAPITOLUL VI
  d) s u s ˛ i n e r e a m „ s u r i l o r p r i v i n d p r o d u c e r e a ∫ i              Dispozi˛ii finale
comercializarea produselor apicole.
                                             Art. 16. — (1) Lista activit„˛ilor pentru care se acord„
  Art. 8. — Beneficiarii sprijinului financiar prev„zut la             sprijin financiar, cuantumul sprijinului exprimat ca procent
art. 7 sunt produc„torii agricoli din sectorul zootehnic,              din cheltuiala eligibil„ aferent„ fiec„rei activit„˛i ∫i/sau ca
cresc„tori de animale, persoane fizice ∫i/sau persoane                sum„ fix„ pe unitatea de m„sur„, precum hectar/ton„/cap
juridice care de˛in, cresc sau exploateaz„ animale,                 animal/familii albine/1, dintre activit„˛ile cuprinse Ón anexele
individual sau Ón forme de asociere conform legisla˛iei Ón              nr. 1—5, precum ∫i suma total„ alocat„ fiec„rei activit„˛i se
vigoare, ∫i sunt Ónregistra˛i Ón Registrul agricol/Registrul             aprob„ anual, prin hot„r‚re a Guvernului.
na˛ional al exploata˛iilor, precum ∫i grupurile de produc„tori              (2) Normele metodologice privind modul de acordare a
recunoscute ∫i asocia˛iile profesionale ale cresc„torilor de             sprijinului financiar pentru activit„˛ile prev„zute Ón anexele
animale, constituite conform legisla˛iei Ón vigoare.                 nr. 1—5, precum ∫i condi˛iile de eligibilitate se aprob„ prin
  Art. 9. — Activit„˛ile din sectorul zootehnic pentru care se           ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.
acord„ sprijin financiar sunt cele prev„zute Ón anexa nr. 3.               Art. 17. — (1) Utilizarea sprijinului financiar pentru alte
                                           scopuri dec‚t cele pentru care a fost solicitat este interzis„
             CAPITOLUL IV                        ∫i se consider„ sprijin financiar necuvenit.
         Sectorul de Ómbun„t„˛iri funciare                    (2) Sumele necuvenite acordate sub form„ de sprijin se
                                           recupereaz„, cu aplicarea dob‚nzilor ∫i penalit„˛ilor
  Art. 10. — Œn sectorul Ómbun„t„˛irilor funciare se acord„            prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare.
sprijin financiar pentru:                                Art. 18. — Anexele nr. 1—5*) fac parte integrant„ din
  a) asigurarea st„rii de func˛ionare a infrastructurii de             prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Ómbun„t„˛iri funciare;                                  Art. 19. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
  b) investi˛ii pentru modernizarea ∫i retehnologizarea              ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ Legea nr. 454/2003 privind
infrastructurii de Ómbun„t„˛iri funciare.                      condi˛iile generale pentru acordarea sprijinului financiar Ón
  Art. 11. — Beneficiarii sprijinului financiar prev„zut la            agricultur„ ∫i silvicultur„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
art. 10 sunt organiza˛iile de Ómbun„t„˛iri funciare, federa˛iile           Rom‚niei, Partea I, nr. 829 din 22 noiembrie 2003.
                                     PRIM-MINISTRU
                               C√LIN POPESCU-T√RICEANU
                                                      Contrasemneaz„:
                                             Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                                    Dan ™tefan Motreanu
                                                  Ministrul integr„rii europene,
                                                    Anca Daniela Boagiu
                                                   Ministrul finan˛elor publice,
                                               Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
     Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
     Nr. 123.

     *) Anexele nr. 1—5 sunt reproduse Ón facsimil.
8  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006

                                   ANEXA Nr. 1


          ACTIVIT√fiILE COMUNE DIN AGRICULTUR√
      pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006     9
                                 ANEXA Nr. 2

         ACTIVIT√fiILE DIN SECTORUL VEGETAL
    pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
10  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006    11
                                 ANEXA Nr. 3


        ACTIVIT√fiILE DIN SECTORUL ZOOTEHNIC

      pentru care se poate acorda sprijin financiar
12  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
                                   ANEXA Nr. 4

       ACTIVIT√fiILE DIN SECTORUL DE ŒMBUN√T√fiIRI FUNCIARE
       pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
                                   ANEXA Nr. 5

      ACTIVIT√fiILE DE ORGANIZARE ™I AMENAJARE A TERITORIULUI
       pentru care se pot acorda forme de sprijin financiar
              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006                     13

                          GUVERNUL ROM¬NIEI

               ORDONANfi√ DE URGENfi√
  pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorb˛iei fondurilor
         SAPARD prin preluarea riscului de c„tre fondurile de garantare
     Oportunitatea adopt„rii prezentului act normativ rezult„ din necesitatea continu„rii ∫i extinderii actualului mecanism
financiar pentru derularea fondurilor ce sunt alocate Rom‚niei dup„ data de 1 ianuarie 2007, din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural„ ∫i din Fondul european pentru pescuit, Ón vederea asigur„rii premiselor absorb˛iei integrale a
fondurilor nerambursabile alocate.
     Urgen˛a adopt„rii actului normativ rezid„ ∫i din necesitatea finaliz„rii mecanismelor de implementare pentru
Programul na˛ional pentru dezvoltare rural„ ∫i Programul opera˛ional sectorial pentru pescuit, a∫a cum se stipuleaz„ ∫i Ón
Planul de ac˛iune pentru semestrul II, Ón vederea cre∫terii capacit„˛ii de absorb˛ie a fondurilor structurale ∫i de coeziune,
adoptat Ón ™edin˛a Guvernului din data de 18 august 2006.
     Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

    Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

  Art. I. — Legea nr. 218/2005 privind stimularea          6. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
absorb˛iei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de        îArt. 6. — Creditele acordate beneficiarilor prev„zu˛i la
c„tre fondurile de garantare, publicat„ Ón Monitorul Oficial    art. 5 vor fi garantate astfel:
al Rom‚niei, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005, cu          a) Ón cazul creditelor pe termen scurt, acordate Ón
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se     scopul asigur„rii surselor de finan˛are necesare realiz„rii
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:                   produc˛iei, procentul de garatare va fi de p‚n„ la 50% din
  1. Titlul va avea urm„torul cuprins:              valoarea creditului;
               îL E G E                 b) Ón cazul creditelor pe termen scurt, mediu ∫i lung,
   privind stimularea absorb˛iei fondurilor SAPARD,       acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru
   Fondul european agricol pentru dezvoltare rural„,       dezvoltare rural„ ∫i Fondului european pentru pescuit, Ón
 Fondul european pentru pescuit, prin preluarea riscului     scopul realiz„rii de investi˛ii, procentul de garantare va fi,
     de creditare de c„tre fondurile de garantare“       dup„ caz, de 70%—100% din valoarea creditului;
  2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul        c) Ón cazul creditelor acordate pentru cofinan˛area
cuprins:                              proiectelor din cadrul Programului SAPARD ∫i al celor
  îArt. 1. — (1) Œn scopul garant„rii instrumentelor       Óncadrate Ón prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
financiare pe care institu˛iile de credit le pun la dispozi˛ie   Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de
beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol     stat a cofinan˛„rii publice nerambursabile pentru proiectele
pentru dezvoltare rural„, Fondul european pentru pescuit,     de investi˛ii din cadrul Programului SAPARD, procentul de
se constituie la dispozi˛ia Ministerului Agriculturii, P„durilor  garantare va fi de p‚n„ la 100% din valoarea creditului.“
∫i Dezvolt„rii Rurale Fondul de garantare a creditelor,        7. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
denumit Ón continuare fond.“                      îArt. 12. — Sumele alocate Ón baza prezentei legi,
  3. Dup„ alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou   r„mase neutilizate dup„ finalizarea Programului SAPARD,
alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
                                  precum ∫i cele rezultate din rambursarea creditelor
  î(5) Alocarea sumelor din fond de c„tre Ministerul
                                  garantate de fondurile de garantare se vor utiliza Ón
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale se face distinct
                                  continuare pentru acordarea de garan˛ii beneficiarilor
pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural„, Fondul european pentru pescuit.“     Fondului european agricol pentru dezvoltare rural„ ∫i
  4. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:           Fondului european pentru pescuit.“
  îArt. 2. — Sumele alocate ∫i dob‚nzile aferente          Art. II. — Legea nr. 218/2005 privind stimularea
acestora vor fi prev„zute distinct pe fiecare fond Ón       absorb˛iei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de
eviden˛ele contabile ale fondurilor de garantare, fiind      c„tre fondurile de garantare, publicat„ Ón Monitorul Oficial
considerate Ómprumuturi subordonate.“               al Rom‚niei, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005, cu
  5. La articolul 5, dup„ litera i) se introduce o nou„     modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele
liter„, litera j), cu urm„torul cuprins:              aduse prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se va republica
  îj) al˛i beneficiari eligibili ai Fondului european agricol  dup„ aprobarea acesteia, d‚ndu-se textelor o nou„
pentru dezvoltare rural„ ∫i Fondului european pentru pescuit.“   numerotare.

                             PRIM-MINISTRU
                        C√LIN POPESCU-T√RICEANU
                                             Contrasemneaz„:
                                    Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
                                           Dan ™tefan Motreanu
    Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.                       Ministrul finan˛elor publice,
    Nr. 126.                              Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
  14            MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006

 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
 ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

                        ORDIN
        privind aprobarea Procedurii pentru monitorizarea pie˛ei de certificate verzi

    Œn temeiul art. 9 alin. (6) ∫i (7) ∫i al art. 11 alin. (2) lit. i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
    av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul pia˛„ de energie ∫i Procesul-verbal al ∫edin˛ei
Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei — ANRE din data de
13 decembrie 2006,

    pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:

  Art. 1. — Se aprob„ Procedura pentru monitorizarea      regenerabile de energie ∫i furnizorii de energie electric„ vor
pie˛ei de certificate verzi, prev„zut„ Ón anexa*) care face   duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
parte integrant„ din prezentul ordin.                Art. 3. — Departamentul pia˛„ de energie din cadrul
  Art. 2. — Operatorul de transport ∫i de sistem —       Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
Compania Na˛ional„ îTranselectrica“ — S.A., operatorul pie˛ei  va urm„ri respectarea prevederilor prezentului ordin.
de certificate verzi — Societatea Comercial„ îOpcom“ —       Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
S.A., produc„torii de energie electric„ din surse        al Rom‚niei, Partea I.

              Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
                              Nicolae Opri∫    Bucure∫ti, 13 decembrie 2006.
    Nr. 38.
    *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  15

                                 ANEX√

            PROCEDUR√
     pentru monitorizarea pie˛ei de certificate verzi        Cod ANRE: 38.2.307.0.00.13/12/2006
16  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  17
18  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  19
20  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  21
22  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  23
24  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  25
26  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
        MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  27
ANEXA Nr. 1
la procedur„
 28      MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
ANEXA Nr. 2
la procedur„
         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  29
                        ANEXA Nr. 3.2
                         la procedur„
ANEXA Nr. 3.1
 la procedur„
30  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006

                                   ANEXA Nr. 3.3
                                    la procedur„
         MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006  31
ANEXA Nr. 3.4
 la procedur„
   32               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.036/28.XII.2006
 ANEXA Nr. 4
 la procedur„
                        EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

          îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
        IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
      ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                        (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
            Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                               &JUYDGY|149489]
                            Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.036/28.XII.2006 con˛ine 32 de pagini.        Pre˛ul: 2,25 lei     ISSN 1453—4495

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/26/2010
language:Romanian
pages:32