wataniya G! by uaz90

VIEWS: 1,062 PAGES: 66

									 ± WOM u « WO d «
‰Ë_« ¡e'«
              5D K W ˜
          w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
        rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
          5D  K W ˜
        rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
    WOM u « WO d «
       w U _« ‰Ë_« nBK
           ‰Ë_« ¡e'«
                          ÊuH R*«

”UÁuÁ dO³Ž               å UI MÄ ò g Ëœ qOKš
wFłdë vKOà                    …u−Ž tÞ
     5D K WÃËœ w rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
               Î
Â≤∞∞± Ø≤∞∞∞ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð
                              ∫ ÂUFë ·«dýù«
                    Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
                   Æ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5ÝU¹ Õö      Æœ

 ∫ WOMÞuë WOÐd²Ã« ËWOŽUL²łô« ÂuKFë ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
        vHDBÄ ÊU‡ Š≈             åUI‡ MÄò uK(« ÊU‡ ž Æœ
                           Î
 å o MLKà ÎU³zU½ ò 5 Š œULŠ Æœ                dI —uýUŽ bLŠ√
       …dL‡Ý uÐ√ tKë b³Ž             åÎ «—dIÄ ò g Ëœ qOKš
          Ê«b¹“ Èd ¹                  tKë b³Ž tKë b³Ž
                               W‡A²Më n‡Ýu¹ Æœ

             …œUFÝ  œuł Æœ Æ√ ∫    wLKŽ d¹d%
         Æ 5I¹ 5 % ¨VOD)« bLŠ√ ∫ Íu‡Gà d¹d%
                q¹uDë ÍeÄ— ∫ r‡OLBðË ÂuÝ—
       wÐdG*« sLŠdë b³Ž Æœ ∫ Z¼UM*« eÂdÄ sÄ »U²Jë o MÄ
            hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ ÍuÐdðË wM ·«dý≈
            WO U « WF D «
            ‡¼ ±¥≤≤ØÂ≤∞∞±
   Z¼UM*« eÂdÄØ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł c
   5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
      ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
          E-mail: PCDC@PALNET.COM
                                        bON9
·«b?¼_« bŠQ Z¼UM*« d¹uDð Ÿu{uÄ UNðQA½ cMÄ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë XF{Ë
                       Î
w? s?Þu?ë wŠUMł 5Ð Z¼UM*« bOŠu²Ð ö?F?  √b?Ð W?Nł sÄ wN ¨UNKLFà WO−Oð«d²Ýô«
ÂbI²Kà …UŽ«dÄ U¼«u²×Ä YOŠ sÄ Z¼UM*« w WKI½ Àb% Èdš√ WNł sÄ˨…ežË WHCë
w?F?¹d?A?²Ã« fK:« q³Á sÄ wMOD KHë ÃUNM*« WDš —«dÁ≈ cMÄË ÆwLKFÃ«Ë włuÃuMJ²Ã«
◊u?D?)« W?žU?O? X?K?L?ý q?Š«d?Ä vKŽ WD)« cOHMð vKŽ qLFð …—«“uÃ«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ
5¹uÐd²Ã« sÄ lÝ«Ë ŸUDÁ „«dý≈ w …—«“uë WÝUOÝ o Ë ¨—«dÁù«Ë ¨nOÃQ²Ã«Ë ¨WC¹dFë
                             ÆlL²:«  UŽUDÁ rEFÄ sÄ 5HÃR*«Ë
w²Ã«Ë ”œU Ã«Ë ‰Ë_« 5HBë V²Â sÄ WO½U¦Ã« WF³Dë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë ÂbIð
¡UMÐ —uBë iFÐ q¹bFðË WO×O{u²Ã«  U U{ù«Ë W¹uGKë  U³¹uB²Ã« iFÐ ‰Ušœ« -
V?²? ÃU?²?½ù W?O?½U?¦?ë W?K?Šd?*« …—«“u?ë  e?$« t? H½ XÁuë w ¨Ê«bO*«  UEŠöÄ vKŽ
Àö?¦?ë  «u?M? ?ë w? Èd?š_« ·u?H?B?ë U?L?N³IF¹ ·uÝ w²Ã« lÐU Ã«Ë w½U¦Ã« 5HBë
q?Ä_« q?E?¹Ë ¨·uHBë lOL' XKL²Â« b‡Á Z¼UM*« WDš ÊuJð pÃcÐË ˇ« Ê–SÐ WÄœUIë
¡U?O?ÃË√Ë 5LKFÄË ¨s¹d¹bÄË ¨5 dAÄ sÄ Ê«bO*« w W¹uÐd²Ã« …œUOIë vKŽ «œuIFÄ Êü«     Î
vÃË_« WM ë w V²Jë d³²Fð YOŠ ¨rNz«—¬Ë rNðUEŠöÄ ¡«bÐ≈Ë WF³Dë Ác¼ ÕU$ù ª—uÄ√
                   Æ…b¹b'« a Më WŽU³Þ bMŽ pÖ …UŽ«d* ¨WO³¹d& UÎ ½
v?Ã≈ d?¹b?I?²?Ã«Ë d?J?A?ë q?¹e?−?Ð Âb?I?²?ð Ê√ ô≈ U?N?F? ?¹ ô r?O?K?F?²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
w²ÄuJŠ Ë WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë W UšuJ ½uOë Ë WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*«
                    ÆŸËdALKà wÃU*«Ë wMHë UNLŽbà W Uš UJO−KÐË UOÃUD¹«
                   Î
◊u?Dš ‚d? sÄ t?FÁu?Ä V ?Š ö ¨W?OM?OD? K?Hë W?OM?Þuë ÊU?−K?ë …—«“uë d?JA?ð UL?Â
WAÁUMÄ qLŽ  Uý—Ë w W—UAÄË —«dÁ≈ Ë rOJ%Ë d¹d% ÊU'Ë ¨nOÃQð ‚d Ë ¨WC¹dŽ
   Æ—uMë vÃ≈ tł«dš≈ vKŽ qLŽË ¨wMÞuë ŸËdA*« «c¼ “U$≈ w „—Uý sÄ qÂË ¨»U²Jë


   rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
     Z¼UM*« eÂdÄ
     ≤∞∞± ‡ ‰uK‡‡‡‡¹√
                                              W bI

                                           ¨ öOÄeÃ«Ë ¡öÄeë
cOLK²Ã« WOB ý ¡UMÐ w WKŽUHÃ«Ë ¨ …dýU³*« UN²L¼U Ä w wÝUÝ_« ‰Ë_« nBKà WOMÞuë WOÐd²Ã« WOL¼√ sLJð
                                               ∫ u×½ UNNOłuðË
                         ÆWOÄöÝù« rOIÃUÐË ¨ s¹bÃUÐË ¨ tKÃUÐ ÊU1ù« …bOIŽ WOLMð ≠
                    ÆtFL²−ÄË ¨ t²Ý—bÄË ¨ tðdÝ√ Ë ¨ tð«– sŽ W×{«Ë W¹ƒ— s¹uJð ≠
               ÆWÄ_«Ë sÞuKà ¡UL²½«Ë ¨ ¡ôËË ¨ W³×Ä sÄ WOÐU−¹ô«  U¼U&ô« WOLMðË ”dž ≠
        —U³ÂË ¨ Ê«dO'«Ë ¨ ¡öÄeë «d²Š«Ë ¨ ÊËUF²Ã«Ë ¨ o¹dHë ÕËdÐ qLFÃU …bOL(« ‚öš_UÐ wKײë ≠
     WOÃËR *« qL%Ë ¨ ÊËUFðË ¨ `ÄU ðË ¨ W½UÄ√Ë ¨ ‚b sÄ wMOD KHë lL²:« rOIР«e²Ãô«Ë s ë
                     Æ UN ö²š√ vKŽ sN*« «d²Š«Ë tLOEMðË XÁuë WLOÁ l — wG³M¹ ULÂ
W?O?B? ?A?ë W? U?E?Më vKŽ WE U;«Ë ¨r '«Ë ”«u(« WÄö Ð ÂUL²¼ô«Ë ¨w×Bë wŽuë WOLMð sÄ UMà bÐ ôË
                                      ÆWÄUFÃ«Ë W U)« sÂUÄ_« W UE½Ë
v?K?Ž t?³?¹—b?ðË ¨—UJ²Ðô«Ë …—œU³*«Ë ¨Õu{uÐ  «cë sŽ dO³F²Ã«Ë WIOÁbë WEŠö*« vKŽ cOLK²Ã«  «—bÁ WOLMð UÄ√
                                                   Ò
         Æ ‰UFHë rKF²Kà WLN*« —uÄ_« sÄ UN½S W½—UIÄË ¨ jÐ—Ë ¨ ÃU²M²Ý«Ë ¨ qOK% sÄ WOKIFë  «—UN*«
 U³¹—b²Ã« œ«bŽ« -Ë ¨ WO HMÃ«Ë ¨ WOKIFë cOÄö²Ã«  U¹u² ÄË VÝUM²¹ qJAÐ —uBÃ«Ë ¨  UÄuÝdë œUL²Ž« - bÁË
qLŽË ¨ÃU²M²Ýô«Ë ¨qOKײë …—UNÄË ¨ WIOÁbë WEŠö*« …—UNÄ cOÄö²Ã« »U Â≈Ë ¨wð«cë rKF²Ã« WOLMð vë ·bNð w²Ã«
                      ÆWAÁUM*«Ë rKF²Ã« w ÊËUF²Ã«Ë ¨dO³F²Ã«Ë ¨ ŸUL²Ýô« sÚ ŠË ¨ U½—UI*«
                                                 Ô
v?Ã≈ Âu?K?F?*« s?ÄË ¨ V?F?B?ë vÃ≈ qN ë sÄË ¨ bOF³Ã« vÃ≈ V¹dIë sÄ cOLK²Ã« lÄ Ã—b²Ã« »uKÝ√ ŸU³ðUÐ UMLÁ bÁË
                                     Æœd:« vÃ≈ ”u ;« sÄË ‰uN:«
Ê√ UL ¨ WłUŠ „UM¼ ÊU ULK ¨ iF³Ð UNCFÐ  UŽu{u*« jЗ w wKÄUJ²Ã« rOKF²Ã« WOL¼√ UMzöÄeà bÂR½ UM½≈Ë
w²Ã« WO½U ½ù« ·—UF*« qÄUJð vÃ≈ ÍœR¹ nBë W dž w ¨ WOMÞuë WOÐd²Ã« W¹Ë«“ ¡UMÐË ¨UÄ«—bÃ«Ë qO¦L²Ã« «b ²Ý«
                                             ÆœuAM*« UM b¼ w¼
Z?¼U?M?L?K?à W?ÄU?F?ë …—«œù« «ËœËe?¹ Ê√ ¨ —d?I?*« «c?¼ f¹—bð WÐd& «uAOF¹ Ê√ bFÐ  ULKF*«Ë 5LKF*« sÄ ułd½
                      Î     Î
 ÆUMðUMÐË UMzUMÐ√ vKŽ tFH½ œuF¹ U0 ÃUNMLKà «d¹uDðË ¨ UMO % UNO ÊËd¹ w²Ã« …¡UM³Ã« rNðUŠ«d²Á«Ë rNðUEŠö0
                                       Ò


ÊuHÃR*«
                       U‡ u ;«


   XO « Ë …d _«
 ≥         …dÝ_«       ‰Ë_« ”—b «

 ∂       …dÝ_« œ«d √      w U « ”—b «

 ∏          U½√ sÄ     Y U « ”—b «

±±     w ÐöÄ Ë wz«cž       l «d « ”—b «
                            u «
±µ         W UEMë     f U)« ”—b «
                            v‡ Ë_« …b
±π      wÄ√ Ë wÐ√ qLŽ    ”œU   « ”—b «

≤±     …dÝ_«  U³ÝUMÄ       lU  « ”—b «

≤¥      …dÝ_« ÊËUFð      s U « ”—b «

≤           UM²OÐ     l U « ”—b «

≥∞      w×Bë XO³Ã«      d UF « ”—b «

≥≤         W{Ëdë   dA ÍœU(« ”—b «
   w    —b Ë U √

≥    w²Ý—bÄ vÃ≈ o¹dDë    ‰Ë_« ”—b «
                              …b u «


¥≤         w²Ý—bÄ    w U « ”—b «

¥µ    wŠU³Bë ◊UAMë    Y U « ”—b «
                             W‡O U «¥∏       nBë W dž    l «d « ”—b «

µ±   WÝ—b*« w ÊuKÄUFë   f U)« ”—b «

µ≥      wzUÁb √ Ë U½√  ”œU   « ”—b «
     UNÄ_« Ë ¡UÐü« fK−Ä   lU   « ”—b «
µ∂
r U  q √
U U  UU
wb
 Ò  Íb
    Ò

      ±
       v Ë_« …b u «  XO « Ë …d _«
≤
                        ∫‰Ë_« ”—b «    …d‡‡ _«
ÆtO ÊuAOF¹ Ícë XO³Ã« w …dÝ_« œ«d √ cOÄö²Ã«dÂc¹ Ê√ ∫ ·bNë
                               ≥
  øWO U « WL d « w b UA «–U
¥
     ø …—uB « w …dOGB « …d _« œ«d √ œb r Æ√
ø …dO J « …d _« …—u  w  «u _«Ë …u _« œb r Æ»
       ≤                  ±      Æ…b'«Ë b'« …—u
       Ò  Ò      ÊuK
                Ò
                           µ
                     ∫w U « ”—b «  …d _« œ«d √
  øWO U «  U u d « w b UA «–U
∂       Æ…dÝ_« œ«d √ sÄ œd q —Ëœ cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ∫ ·bNë
 ‰Ë_« œuLF « U u — 5 qB
∫ w U « œuLF « w UN UM U Ë
               ∑
                             ∫Y U « ”—b «
           øU√s
    wL ¹ Ê√ ≠ r¼—ULŽ√ cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ≠ r¼ƒULÝ« cOÄö²Ã« dÂc¹ Ê√ ∫ ·«b¼_«
  ÆrN²O Mł cOÄö²Ã« dÂc¹ Ê√ ≠ rN Mł cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ≠ rNðœôË sÂUÄ√ cOÄö²Ã«

∏      ÆrKFLKà tLÝ« cOLKð q dÂc¹ Ê√ ≠ cOÄö²Kà tLÝ« rKF*« dÂc¹ Ê√ ∫ rKFLKÃ
       Î
ø UN uK Ë UM ö t A w « WL d « v ≈ dOA
                    ÊÒu‡K
     «uM    œbF UFLA « ÊuK
                Ò
        ∫ UM b «Ë q dL
                        π
                       Æ”bI « WM b w   bËU√
        Æ r( XO WM b w   bËU√Ë
 ø b Ë s √ ÆÆÆ X √ Ë
±∞        ÆWOMOD K w²O MłË ¨5D K sÄ U½√ ÆÆÆcOÄö²Ã« œœd¹ ∫ rKFLKÃ
                   ∫ l «d « ”—b «
w   ö Ë wz«c
  Æ fÐöÄË ¡«cž sÄ rN²łUŠ cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ∫·bNë  ±±
   w b UA «–U
   øWO U « U u d «
   n U<« r d « ‰u …dz«œ lC
     ÆW uL  q w
±≤
∫ WO U « »UF _« wL
  ƉUHÞ_« »UFÃ√ iFÐ cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ∫ ·bNë  ±≥
   ∫ UN  w « W FK « d c
±¥
                   ∫f U)« ”—b «  W UEM «
Æ W UEMÃUÐ ÂUL²¼ô« …—Ëd{ cOÄö²Ã« Èbà wLM½ Ê√ ∫ ·bNë  ±µ
   r  '« W UE
   f ö*« W UE
   ÊUJ*« W UE
±∂
`O B « „uK   « ÂU √   …—U ≈ lC

 Æ ¡v U)« „uK   « ÂU √   …—U ≈Ë
                   ±∑
   Æ`O B « „uK  « ÊuK
            Ò
           ±
                     ≤
±∏      åÊU1ù« sÄ W UEMë ò ∫ cOÄö²Ã« œœd¹ ∫ rKFLKÃ
                        ∫”œU    « ”—b «
 w √Ë w √ qL
Æ  UNÄ_« Ë ¡UÐü« UNÝ—U1 w²Ã« ‰ULŽ_« iFÐ cOÄö²Ã« dÂc¹ Ê√ ∫ ·bNë  ±π
      ‰Ë_« œuLF « U u — 5 qB
        U u — s UN UM U Ë
          ∫ w U « œuLF «
   ø„b «Ë qLF «–U
   øp b «Ë qLF «–U Ë


≤∞
                  ∫l U   « ”—b «
…d _«          U       UM
   
 ÆW¹dÝ_«  U³ÝUM*« iFÐ vÃ≈ cOÄö²Ã« ·dF²¹ Ê√ ∫ ·bNë
 ÆW³ÝUMÄ qJÐ W U)« …—U³Fë cOÄö²Ã« VŽu² ¹ Ê√     ≤±
   UNM dÒ F w « W UM*« r « U
      øWO U « U u d «
   w ‰UI w « …—U F « Ë√ WO «U
    øWI U « U UM*« s q
≤≤
 ÆWO U « WL d « ÊuK
         Ò
øbOF « Âu p wMF «–U
           ≤≥
                             ∫s U « ”—b «
      …d _« ÊËUF
            Æ…dÝ_« œ«d √ 5Ð ÊËUF²Ã« —ËbÐ cOÄö²Ã« r²N¹ Ê√ ∫ ·bNë
≤¥  ÆÊ«dO'«Ë ¡UÁb _«Ë »—UÁ_« lÄ ÊËUF²Ã« w W³ždë cOÄö²Ã« Íb³¹ Ê√
UL U uH dÒ F r ¨ k ö
 ∫ WO U « U u d « w
            ≤µ
              Ò
   ∫ 5 O U « 5 L d « vK oKF
          Ó Ú] =             ÓÓ
         åÈuI²Ã« Ë d³Ã« vKŽ «u½ËUFðË ò∫vÃUFð ‰UÁ
                    Ó Ó
         O F« K« b
         r E ÃtÂ
≤∂            ÆUNO½UFÄ rN lÄ W¹ü« cOÄö²Ã« œœd¹ ∫ rKFLKÃ
                      ∫l U « ”—b «


      UM O
Æ tO r Á q WHOþËË XO³Ã« ÂU Á√ cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ∫ ·bNë
   Æ r Á qJà VÝUM*« ‰ULF²Ýô« cOÄö²Ã« dÂc¹ Ê√      ≤∑
  U l ‰Ë_« œuLF « U u — qB
 ∫ w U « œuLF « U u — s UN UM
≤∏
∫ ¡v U)« „uK  «Ë `O B « „uK  « 5 eÒOL‡
                   ≤π
                ∫d UF « ”—b «   w B « XO «
≥∞    Æw×Bë XO³Ã«  UH  cOÄö²Ã« Z²M² ¹ Ê√ ∫ ·bNë
∫ WO U « U u d « w Áb UA UL U uH  dÒ F
    Æ w B « XO « UH Z M   Ë
                     ≥±
               ∫dA ÍœU(« ”—b «   W{Ë d «
   ÆW{ËdKà W¹uÐd²Ã« WOL¼_« cOÄö²Ã« hK ² ¹ Ê√ ∫ ·bNë
≥≤
∫ 5 O U « 5 L d « w b UA «–U
                ≥≥
   UNO V c w « WL d « v ≈ dOA
          ∫v≈q √Ër U
   W —b*« ≠≥ W{Ë d « ≠≤ W UC(« ≠±
                   ±
                   ≤       ≥
≥¥
 wLKF     w  —b d b
w UI b  ËU√  wzU b √ Ë U √
               ≥µ
        ∫ WO U « …b u «   w  —b Ë U √
≥∂
                               WO « …b
                             ∫ ‰Ë_«U ”—b « u «


w        —b v ≈ o dD «
Æ ÊUÄQÐ UNMÄ ·«dB½ô«Ë WÝ—b*« vÃ≈ ÂËbIë WOHO cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ∫ ·bNë  ≥∑
   ö «u*« Ÿu ÂU √  …—U ≈ lC
   Æ W —b*« v ≈ UN V c w «
≥∏
ø WO U «  U u d « w b UA «–U
                ≥π
              ø —Ë d*«  «—U ≈ wMF «–U
     d‡               n
   n    dL √  ∫œœd
   d
   Ò    dC √¥∞
`O B « „uK  « ÂU √  …—U ≈ lC
 Æ ¡v U)« „uK  « ÂU √ X …—U ≈ Ë
                  ¥±
                        ∫w U « ”—b «      w        —b

     ø p —b r « U ≠±
   ø r ô« «cN XOL «–U* ≠≤
         ø lI s √ ≠≥
              Æ WÝ—b*« o «dÄ cOÄö²Ã« œbF¹ Ê√ ∫ ·bNë
¥≤     Æ UN² UE½Ë WÝ—b*« o «dÄ vKŽ cOÄ ö²Ã« k U×¹ Ê√
ø WO U «  U u d « w b UA «–U
                ¥≥
 `O B « „uK     « ÂU √   …—U ≈ lC
   Æ ¡v U)« „uK   « ÂU √ X …—U ≈Ë
                            ...UF œœd
                             Î
            rK   Ë tOK tK « vK   tK « ‰u — ‰U
                Ì Ì
               å —Uł dN½ vKŽ XM uÃ Ë ·d ðÔ ôò ∫
                      Ó    Ú

¥¥
                    ∫Y U « ”—b «w U B « ◊UAM «
   Î
  Æ «dJ³Ä WÝ—b*« vÃ≈ ÂËbIÃUÐ cOÄö²Ã« Âe²K¹ Ê√ ∫ ·bNë
      Æ WOŠU³Bë WDA½_« cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√       ¥µ
   øWO U «  U u d « w b UA «–U
¥∂
r d « l{u WO U « Âu d « V d
  ∫ w U)« l d*« w V UM*«
       ∫ WO U « …—uB « ÊuK
               Ò
                  ¥∑
                      ∫l «d « ”—b «   nB « W d
         Æ nBë W dž  U¹u²×Ä cOÄö²Ã« dÂc¹ Ê√ ∫ ·bNë
¥∏  Æ UN½uLKF²¹ w²Ã« WHK²<«  UŽu{u*« cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√
øÆÆ WO U «  U u d « w b UA «–U
                 ¥π
          w U « œuLF « U u — r d
         ∫‰Ë_« œuLF « —u s UN UM U0
   ∫ rOK  « ·dB « eÒOL‡
µ∞
                     ∫f U)« ”—b «
                         r  '« W UE


W —b*« w ÊuK UF «
        Æ WÝ—b*« w 5KÄUFë cOÄö²Ã« œb×¹ Ê√ ∫ ·bNë
  Æ WÝ—b*« w 5KÄUFë qLŽ WFO³Þ cOÄö²Ã« Z²M² ¹ Ê√      µ±
       Æ U uH  dÒ F Ë b UA
 Æ Ê–ü« Ë ¨ rKF*« Ë ¨ d b*« —Ëœ q L‡


µ≤
                   ∫”œU   « ”—b «
wzU b √ Ë U √
 Æ q «u²Ã«Ë ‰UBðô« wð—UNÄ cOÄö²Ã« Èbà wLM½ Ê√ ∫ ·bNë
       Æ ÊËUF²Ã« WLOÁ cOÄö²Ã« Èbà wLM½ Ê√
    Æ ŸUL²Ýô« s Š …—UNÄ cOÄö²Ã« Èbà wLM½ Ê√    µ≥
   ∫ WO U «  U u d « w Áb UA UL U uH  dÒ F
                   Æ rJOK Âö  «
µ¥
∫ `O B « „uK  « …dz«œ dC _U ÊuK
               Ò
                  µµ
                           ∫l U   « ”—b «
    UN _« Ë ¡U ü« fK
µ∂  Æ WÝ—b*« lÄ q «u²Ã«Ë ‰UBðô« w  UNÄ_«Ë ¡UÐü« —Ëœ cOÄö²Ã« —bI¹ Ê√ ∫ ·bNë
Æ U uH  dÒ F Ë k ö
           ø W —b*« v ≈ w √ dC «–U*
           ø W —b*« v ≈ w √ dC% «–U*
                      µ∑
   ÆÆÆ ¡UIK « v ≈
µ∏          tKë bL×Ð -
                                     ∫ sÄ W—UA0 qLFë «c¼ -


                                      ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'

 5¼Uý 5¼Uý ≠        b¹U w׳ ≠        ·U Ž bOFÝ Æœ ≠     hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠      5ÝU¹ o uÄ ≠        Wž«eë bOÃË ≠      WK−Š uÐ√ lODÄ ≠
 Í“U−Š UOÝuà ‡       d¹“uë VM¹“≠       wA×Ä qOKš ≠     rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠
              ÆW½—U“ œUNł ≠       g³Š VM¹“ ≠       5ÝU¹ Õö Æœ ≠

                            ∫ WOÝUÝ_« WKŠdLKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ« WM'

  Æ…œu Ä ‰UC½ ≠     Æ Í“U−Š UOÝuà ≠     …b³Ã Ë√ qOKš ≠   ©UÎ Oz—® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
            Æ Í—u−M(« bL×Ä ≠     Æw½öOJë U1— ≠   ©Î«—dIÄ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
            ÍËU1dë bL×Ä Æœ ≠      Æb¹“ uÐ√ wKŽ ≠        fOLš bÄUŠ ≠

                ∫ wÝUÝ_« ‰Ë_« nBKà WOMÞuë WOÐd²Ã« ÃUNMÄ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

   b¼“ rO ½ ≠        b¼“ vM³Ã ≠      …—UMý œUFÝ ≠       WýuKFÐ rO¼«dЫ ≠
   ÃU−Ž vN½ ≠       WK× bL×Ä ≠        —UHë “UMNý ≠       ÂuDÁ rÝUÐ ≠
  w{UIë W¹UN½ ≠      wÐdG*« bOHÄ ≠    wÐdG*« sLŠdë b³Ž ≠       `O³ ¡öł ≠
  rO¼«dЫ ¡U Ë ≠     —ËUý X dOÄ ≠        +Už …e¹eŽ ≠        «dOFÐ œuKš ≠
  gOAŠ bOÃË ≠     tЗ b³Ž vÝuÄ ≠       WK× ÊuBž ≠         g Ëœ qOKš ≠
  Ê«b¹“ Èd ¹ ≠       Íœ«bGÐ qO³½ ≠        W½uHŽ e¹U ≠       ÆdÞUš WO½«— ≠
                uÁ“ —«e½ ≠       rO¼«dЫ ‰UL ≠       Êu²¹“ W{Ë— ≠

                ∫ wÝUÝ_« ‰Ë_« nBKà WOMÞuë WOÐd²Ã« »U²Â qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

  Í—uHBë wÄ ≠      ÆÕö bL×Ä ≠         ÆWLž«—œ ¡UMÝ ≠       …uÃöÁ rÝUÐ ≠
  ÆnO U½ ÂUO¼ ≠     …œUFÝ œuL×Ä ≠     ÆwÐdG*« sLŠdë b³Ž ≠       ÍdJý rÝ«— ≠

                       ∫ WOMÞuë WOÐd²Ã« Ë WOŽUL²łô« ÂuKFë ÃUNMÄ rOJ% WM'

 tKë UDŽ œuL×Ä Æœ ≠        ÕU²Hë b³Ž ‰UL Ɯ ≠           bLŠ√ 5 Š Æœ ≠

                                      ∫ wKÄUJ²Ã« rOKF²Ã« WM'

    ÍœUÐeë ¡U Ë ≠    wFłdë s¹d ½ ≠        `KBÄ bL×Ä ≠        dLŽ Uý— ≠
                                       wFłdë Ê«“uÝ ≠

								
To top