Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mof4_2010_2685

VIEWS: 205 PAGES: 32

									                         PARTEA     A  IV-A
Anul 178 (XX) — Nr. 2685       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                   Luni, 21 iunie 2010
         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      IRBIS - S.R.L., satul Botorogi              ONILUMAR - S.R.L., Târgu Jiu, județul Jiu
      comuna Dănești, județul Gorj
                                            HOTĂRÂREA
            HOTĂRÂRE
                                              AGA
  Reprezentantul S.C. ESON - S.R.L., Târgu Jiu, str.              din data de 15.05.2010
Ecaterina Teodoroiu, nr. 126, CUI 6605877, în calitate de      În data de 15.05.2010 s-a întrunit adunarea generală
asociat unic al S.C. IRBIS - S.R.L., cu sediul în satul     a asociaților Societății Comerciale ONILUMAR - S.R.L.,
Botorogi, com. Dănești, jud. Gorj, în baza art. 153 din     Târgu Jiu.
Legea nr. 31/1990, modificată și completată prin Legea       Adunarea a fost legal convocată în conformitate cu
nr. 157/1997, hotărăște:                     actul constitutiv și Legea nr. 31/1990.
  Art. 1. Se reia activitatea S.C. IRBIS - S.R.L., cu sediul   Sunt prezenți următorii asociați ai societății:
în satul Botorogi, com. Dănești, jud. Gorj, J 18/292/1990,     Rata Luminița, cetățean român, domiciliată în Târgu
CUI 2164867, începând cu data de 3.05.2010.           Jiu, str. Slt. Ghe. Barboi, bl. 4, sc. 3, et. 4, ap. 55, județul
  Art. 2. Se împuternicește domnul Olteanu Gheorghe,      Gorj, identificată cu C.I. seria GZ nr. 074249 eliberată de
administrator, legitimat cu C.I. seria GZ nr. 364757, să     mun. Târgu Jiu la data de 27.09.2001, CNP
reprezinte societatea și să semneze toate actele         2700305182763, care deține un număr de 10 părți
necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al
                                 societății,
   (1/1.670.892)
                                  Rata Marius Ion, cetățean român, domiciliat în Târgu
      Societatea Comercială                Jiu, str. Slt. Ghe. Barboi, bl. 4, sc. 3, et. 4, ap. 55, județul
   GIURMA - S.R.L., Târgu Jiu, județul Jiu          Gorj, identificat cu C.I. seria GZ nr. 074247 eliberată de
                                 mun. Târgu Jiu la data de 27.09.2001, CNP
      HOTĂRÂREA NR. 1/14.05.2010              1731107182773, care deține un număr de 10 părți
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al
  În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată,     societății.
asociatul unic Giurma I. Iancu hotărăște:              Adunarea este declarată legală și statutară fiind
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Târgu Jiu, Aleea    reprezentați asociați reprezentând 100 % capitalul social.
Digului, Piața Centrală, chioșc nr. 8, jud. Gorj.          Se hotărăște, fiind întrunit cvorumul prevăzut de actul
  Restul articolelor și paragrafelor rămâne neschimbat.     constitutiv și de Legea nr. 31/1990, în vederea adoptării
  (2/1.670.893)                        următoarelor decizii:
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

 1. Asociații decid suspendarea activității Societății          Societatea Comercială
Comerciale ONILUMAR - S.R.L. pe o perioadă de 3 ani.       GLOBAL SERVICE - S.R.L., satul Axente Sever
 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne         comuna Axente Sever, județul Sibiu
neschimbat.                                        DECIZIA
    (3/1.670.894)
                                   asociatului unic, din data de 18.05.2010,
                                 a S.C. GLOBAL SERVICE - S.R.L., înmatriculată
      Societatea Comercială
                                    la R.C. sub nr. J 32/392/1993, având
 KATLENY CDC - S.R.L., Târgu Jiu, județul Jiu           C.U.I. 3482508, cu sediul în satul Axente Sever
                                 (comuna Axente Sever), Strada Principală nr. 585,
       HOTĂRÂREA NR. 1/17.05.2010                       județul Sibiu
  În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată,       Subsemnatul Mitrea Nicolae, domiciliat în satul
asociatul unic la S.C. KATLENY CDC - S.R.L., nr. de       Axente Sever nr. 585, jud. Sibiu, născut la data de
                                 1.12.1951 în satul Axente Sever, jud. Sibiu, cetățean
înmatriculare J 18/943/2008, cu sediul în Târgu Jiu, str.
                                 român, CNP 1511201321396, în calitate de asociat unic
Victor Daimaca nr. 18A, hotărăște:                în cadrul societății comerciale sus-menționate, am
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă   hotărât:
de 3 ani, începând cu 18.05.2010 până la 17.05.2013.         1. Deschiderea unui sediu secundar în loc. Axente
                                 Sever nr. 239, jud. Sibiu, identificat în CF nr.
    (4/1.670.895)
                                 100021/5.05.2010, nr. crt. A1 Top: 100021, nr. crt. A1.1
                                 Top 100021-C1, nr. crt. A1.2, Top: 100021-C2, și contract
      Societatea Comercială
                                 de comodat din 17.05.2010, unde se vor desfășura
 VIPENEX COM - S.R.L., Târgu Jiu, județul Jiu          activitățile declarate pe propria răspundere în declarația
                                 tip dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din
       HOTĂRÂREA NR. 4/17.05.2010             Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările
                                 ulterioare.
  În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990,
                                   (7/1.670.979)
republicată, cu modificările ulterioare, asociatul unic
Boiangiu Janeta hotărăște:                          Societatea Comercială
  S.C. VIPENEX COM - S.R.L., Târgu Jiu, deschide un          EDGIO - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
punct de lucru în orașul Turceni, satul Strâmba Jiu, str.
                                              DECIZIE
Lotaș Deal nr. 29, județul Gorj.
    (5/1.670.896)                          din data de 17.05.2010 a asociatului unic
                                   Subsemnatul Vintilă Iosif-Jean, domiciliat în mun.
      Societatea Comercială                 Mediaș, str. Tudor Vladimirescu nr. 8, jud. Sibiu, născut la
 R & M CONSULTING - S.R.L., Târgu Cărbunești           data de 1.03.1953 în mun. Mediaș, jud. Sibiu, cetățean
                                 român, CNP 1530301520050, în calitate de asociat unic
        județul Jiu
                                 în cadrul S.C. EDGIO - S.R.L., societate înmatriculată la
                                 Registrul Comerțului sub nr. J 32/317/2002, având
          HOTĂRÂREA NR. 1                C.U.I. 14593080, cu sediul în mun. Mediaș, str. Tudor
                                 Vladimirescu nr. 8, ap. 1, județul Sibiu, am hotărât:
       din data de 19.05.2010, a AGA
                                   1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de
  Subsemnata Atanasiu Carmen-Mihaela, asociat unic       3 (trei) ani, începând cu data de 17.05.2010.
la S.C. R & M CONSULTING - S.R.L., cu sediul în Târgu         (8/1.670.980)
Cărbunești, Str. Trandafirilor nr. 87, jud. Gorj, înregistrată
                                       Societatea Comercială
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   RADU & FIU - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
Gorj sub nr. J 18/934/2007, cod unic de înregistrare
22745180, am hotărât următoarele:                             DECIZIE
  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
                                         din data de 19.05.2010
de 3 ani, începând cu data de 19.05.2010.                      a asociatului unic
  Restul articolelor și paragrafelor rămâne neschimbat.      Subsemnata Călin Ioana-Ancuța, domiciliată în loc.
    (6/1.670.897)                       Mediaș, Șos. Sibiului nr. 49, bl. 38, sc. B, et. 4, ap. 38, jud.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                 3

Sibiu, născută la data de 7.07.1980 în loc. Mediaș, jud.     76.641 părți sociale la valoare nominală de 10 lei fiecare,
Sibiu, cetățean român, C.N.P. 2800707323951, în          în valoare totală de 766.410 lei, împreună cu toate
calitate de asociat unic în cadrul S.C. RADU & FIU -       drepturile și obligațiile corespunzătoare, domnului Man
S.R.L., societate înmatriculată la Registrul Comerțului      Ioan, nemaiavând nici o pretenție asupra beneficiilor
sub nr. J 32/856/2008, având C.U.I. 23927040, cu sediul      viitoare ale societății.
în loc. Mediaș, str. Mihai Viteazul nr. 15, județul Sibiu, am     În urma modificărilor intervenite, capitalul social
hotărât:                             rămâne nemodificat în valoare totală de 1.532.820 lei, din
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3   care aport în natură 1.532.620 lei, împărțit în 153.282
(trei) ani, începând cu data de 19.05.2010.
                                 părți sociale la valoarea de 10 lei/parte socială, deținute
   (9/1.670.981)                        de asociatul unic Man Ioan.
                                   Subsemnatul Man Ioan declar pe propria răspundere
      Societatea Comercială
                                 că sunt de acord cu cooptarea mea în societate și să
  TRANSLOC - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
                                 primesc prin cesiune 153.282 părți sociale la valoarea de
            HOTĂRÂRE                 10 lei/parte socială, în condițiile menționate mai sus, de
                                 care am luat cunoștință și pe care mă oblig să le respect,
   din data de 19.05.2010 a A.G.A. privind           înțelegând prin aceasta să-mi asum calitatea de asociat
modificarea actului constitutiv al S.C. TRANSLOC -        unic și administrator al societății și de asemenea declar
    S.R.L., înmatriculată la R.C. sub nr. J          că nu mai dețin calitatea de asociat unic în nici o altă
32/1577/2007, C.U.I. 22459544, cu sediul în mun.         societate de pe teritoriul României.
Mediaș, Șos. Sibiului nr. 174A, jud. Sibiu, România
                                   Subsemnații Bordi Tiberiu și Bordi Anna-Maria
  Subsemnații Bordi Anna-Maria, cetățean român,         declarăm pe propria răspundere că suntem de acord să
născută la data de 20.09.1969 în mun. Mediaș, județul       ne retragem din societate în condițiile menționate mai
Sibiu, domiciliată în mun. Mediaș, Str. Morii de Scoarță     sus, de care am luat cunoștință și pe care ne obligăm să
nr. 11, județul Sibiu, CNP 2690920322239, și Bordi
                                 le respectăm, înțelegând prin aceasta să pierdem
Tiberiu, cetățean român, născut la data de 20.07.1969 în
                                 calitatea de asociați și administratori ai societății.
mun. Mediaș, județul Sibiu, domiciliat în mun. Mediaș,
                                   2. Numirea în funcția de administrator a domnului Man
Str. Morii de Scoarță nr. 11, județul Sibiu, CNP
                                 Ioan și revocarea din funcția de administrator a domnilor
1690720322264, în calitate de asociați în cadrul societății
                                 Bordi Tiberiu și Bordi Anna-Maria.
comerciale sus-menționate, cu voturi reprezentând 100
% capitalul social, am hotărât:                    Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător
  1. Cooptarea în societate a domnului Man Ioan,        actele de constituire a societății, anexându-se la acestea.
cetățean român, născut la data de 27.09.1957 în orașul      Se va redacta un act constitutiv actualizat ca urmare a
Ocna Mureș, jud. Alba, domiciliat în mun. Mediaș, Str.      acestor modificări. Asociații declară pe propria
Viilor nr. 43, județul Sibiu, CNP 1570927322233, care       răspundere că au luat cunoștință de prevederile actului
primește prin cesiune 153.282 părți sociale la valoarea      constitutiv actualizat, conform ultimelor modificări la
nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.532.820    Legea nr. 31/1990, și își însușesc în totalitate conținutul
lei, conform actelor de constituire a societății, astfel: de la  acestora.
asociata Bordi Anna-Maria 76.641 părți sociale la           (10/1.670.982)
valoarea nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de
766.410 lei, împreună cu toate drepturile și obligațiile           Societatea Comercială
corespunzătoare, și de la asociatul Bordi Tiberiu 76.641       TRANSLOC - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
părți sociale la valoarea nominală de 10 lei fiecare, în
valoare totală de 766.410 lei, împreună cu toate                    NOTIFICARE
drepturile și obligațiile corespunzătoare, devenind astfel
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociat unic al societății.
                                 Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Retragerea din societate a domnului Bordi Tiberiu
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
care cesionează părțile sociale deținute în număr de
76.641 părți sociale la valoare nominală de 10 lei fiecare,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
în valoare totală de 766.410 lei, împreună cu toate        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
drepturile și obligațiile corespunzătoare, domnului Man      TRANSLOC - S.R.L., cu sediul în municipiul Mediaș, Șos.
Ioan, nemaiavând nici o pretenție asupra beneficiilor       Sibiului nr. 174A, județul Sibiu, înregistrată sub nr.
viitoare ale societății.                     J 32/1577/2007, cod unic de înregistrare 22459544, care
  Retragerea din societate a doamnei Bordi Anna-Maria      a fost înregistrat sub nr. 26153 din 26.05.2010.
care cesionează părțile sociale deținute în număr de         (11/1.670.983)
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

      Societatea Comercială                 născut la data de 31.08.1975 în mun. Mediaș, jud. Sibiu,
 ALD-VET - S.R.L., Dumbrăveni, județul Sibiu           cetățean român, CNP 1750831322235, în calitate de
                                  asociat unic în cadrul societății comerciale sus-
             DECIZIE                 menționate, cu sediul în mun. Mediaș, str. Aurel Vlaicu
                                  nr. 32, jud. Sibiu, am hotărât:
          din data de 7.05.2010                1. Extinderea obiectului de activitate cu următoarele
           a asociatului unic
                                  coduri CAEN:
  Subsemnatul Aldea-Mocan Marcel, domiciliat în satul        0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
Florești (com. Florești), Str. Plopilor nr. 44, sc. 1, ap. 1,
                                  leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
jud. Cluj, născut la data de 12.10.1981 în orașul
Dumbrăveni, jud. Sibiu, cetățean român, CNP            oleaginoase; 0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
1811012323314, în calitate de asociat unic în cadrul S.C.     rădăcinoaselor și tuberculilor; 0116 - cultivarea plantelor
ALD-VET - S.R.L., societate înmatriculată la Registrul       pentru fibre textile; 0119 - cultivarea altor plante din
Comerțului sub nr. J 32/249/2006, având C.U.I.           culturi nepermanente; 0121 - cultivarea strugurilor; 0124
18414382, cu sediul în orașul Dumbrăveni, Str. Teilor       - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; 0125 -
nr. 23, județul Sibiu, am hotărât:                 cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor,
  1. Modificarea domeniului principal în 467 - comerț cu     nuciferilor și a altor pomi fructiferi; 0141 - creșterea
ridicata specializat al altor produse; și a activității      bovinelor de lapte; 0142 - creșterea altor bovine; 0145 -
principale în 4673 - comerț cu ridicata al materialului      creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 - creșterea
lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor
                                  porcinelor; 0147 - creșterea păsărilor; 0149 - creșterea
sanitare.
  2. Radierea din obiectul de activitate a următoarelor     altor animale; 0150 - activități în ferme mixte (cultura
coduri CAEN: 1101 - distilarea, rafinarea și mixarea        vegetală combinată cu creșterea animalelor); 0161 -
băuturilor alcoolice; 1102 - fabricarea vinurilor din       activități auxiliare pentru producția vegetală; 0163 -
struguri; 7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv      activități după recoltare; 0164 - pregătirea semințelor;
financiare); 8291 - activități ale agențiilor de colectare și   1051 - fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.        1052 - fabricarea înghețatei; 1091 - fabricarea
  3. Modificarea datelor de identificare, respectiv: CI     preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; 1092 -
seria KX nr. 731576/29.03.2010, emisă de SPCLEP Cluj-       fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de
Napoca.                              companie.
  4. Suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
                                    2. Radierea din obiectul de activitate a următorului cod
(trei) ani, începând cu data de 7.05.2010.
                                  CAEN: 1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
   (12/1.670.984)
                                  alcoolice.
      Societatea Comercială                   Prezenta decizie modifică în mod corespunzător
 ALD-VET - S.R.L., Dumbrăveni, județul Sibiu           actele de constituire a societății, anexându-se la acestea.
                                  Se va redacta un act constitutiv actualizat ca urmare a
            NOTIFICARE                 acestor modificări. Asociatul unic declară pe propria
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      răspundere că a luat cunoștință de prevederile actului
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      constitutiv actualizat, conform ultimelor modificări la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Legea nr. 31/1990, și își însușește în totalitate conținutul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    acestora.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale       (14/1.670.986)
ALD-VET - S.R.L., cu sediul în orașul Dumbrăveni, Str.
Teilor nr. 23, județul Sibiu, înregistrată sub nr.               Societatea Comercială
J 32/249/2006, cod unic de înregistrare 18414382, care a       M & M STILL - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
fost înregistrat sub nr. 26155 din 26.05.2010.
   (13/1.670.985)                                    NOTIFICARE
      Societatea Comercială                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  M & M STILL - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu           Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
             DECIZIE                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         din data de 20.05.2010              actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale M & M
 a asociatului unic al S.C. M & M STILL - S.R.L.,         STILL - S.R.L., cu sediul în municipiul Mediaș, str. Aurel
 înregistrată în R.C. sub nr. J 32/312/2006, având         Vlaicu nr. 32, județul Sibiu, înregistrată sub nr.
           C.U.I. 18444324                J 32/312/2006, cod unic de înregistrare 18444324, care a
  Subsemnatul Surdu Mihai, domiciliat în mun. Mediaș,       fost înregistrat sub nr. 26160 din 26.05.2010.
Str. Bastionului nr. 2, bl. 7, sc. A, et. 6, ap. 27, jud. Sibiu,    (15/1.670.987)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                5

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  PATI RADU - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu               AGROSERVICE SINZIENI - S.A.
                                    comuna Sânzieni, județul Covasna
             DECIZIE
                                           HOTĂRÂRE
        din data de 21.05.2010
          a asociatului unic                a adunării generale ordinare a acționarilor
  Subsemnatul Roman Gheorghe, domiciliat în mun.           Societății Comerciale AGROSERVICE
Mediaș, str. Emil Racoviță nr. 11, jud. Sibiu, născut la data     SINZIENI - S.A. Sânzieni, J 14/355/1996
de 4.11.1957 în mun. Mediaș, jud. Sibiu, cetățean român,      Acționarii Societății Comerciale AGROSERVICE
CNP 1571104322252, în calitate de asociat unic în cadrul    SINZIENI - S.A. din Sânzieni, Strada Principală nr. 59/A,
S.C. PATI RADU - S.R.L., înmatriculată la registrul       județul Covasna, s-au întrunit astăzi, 15 aprilie 2010, în
comerțului sub nr. J 32/1410/2005, având CUI 18004340,     cadrul adunării generale a acționarilor Societății, cu
cu sediul în mun. Mediaș, str. Emil Racoviță nr. 11, jud.    participarea următoarelor persoane:
Sibiu, am hotărât:                         1. Gergely-Laszlo Levente, domiciliat în satul Sânzieni
  1. Suspendarea activității societății pe o perioadă de   nr. 265, com. Sânzieni, jud. Covasna, posesor al cărții de
3 (trei) ani, începând cu data de 21.05.2010.          identitate seria KV nr. 056511 eliberată de Pol. Tg.
  2. Modificarea datelor de identificare în C.I. seria SB   Secuiesc la data de 19.02.2002, CNP 1750114142056,
nr. 325811/14.12.2006 eliberată de SPCLEP Mediaș.        deținând 94,05 % din capitalul social;
   (16/1.670.988)                         2. lista acționari persoane fizice (lipsă),
                                  în calitate de acționari ai AGROSERVICE SINZIENI -
      Societatea Comercială                S.A. („Societatea”), cu sediul în Sânzieni, Strada
  PATI RADU - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu          Principală nr. 59/A, județul Covasna, înmatriculată la
                                registrul comerțului sub nr. J 14/355/1996, prezenți și
           NOTIFICARE                legal reprezentați, au aprobat următoarele:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Revocare administrator Gergely-Laszlo Levente,
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     domiciliat în satul Sânzieni nr. 265, com. Sânzieni, jud.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Covasna, posesor al cărții de identitate seria KV nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   056511 eliberată de Pol. Tg. Secuiesc la data de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   19.02.2002, CNP 1750114142056, începând din data de
PATI RADU - S.R.L., cu sediul în municipiul Mediaș, str.    15 aprilie 2010.
Emil Racoviță nr. 11, județul Sibiu, înregistrată sub nr.      2. Numirea noului administrator Gergely Andrea,
J 32/1410/2005, cod unic de înregistrare 18004340, care     născută la data de 21.12.1979 în mun. Sf. Gheorghe, jud.
a fost înregistrat sub nr. 26163 din 26.05.2010.        Covasna, CNP 2791221141034, posesoare a C.I. seria
  (17/1.670.989)                       KV nr. 096140/20.06.2003 eliberată de Pol. Tg.
                                Secuiesc, cetățean român, domiciliată în satul Sânzieni
       Societatea Comercială               nr. 265, com. Sânzieni, jud. Covasna. Are puteri depline,
       KASANDRA IMPEX - S.R.L.              iar durata mandatului este valabilă pentru o perioadă de
        Mediaș, județul Sibiu              patru (4) ani, începând din data de 15 aprilie 2010.
                                  3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul financiar 2009
             DECIZIE                și repartizarea profitului pe destinații.
                                  4. Însărcinarea/instruirea doamnei Gergely Andrea cu
        din data de 21.05.2010             semnarea contractului de împrumut de folosință având
          a asociatului unic              ca obiect pe de o parte imobilul situat în Sânzieni
  Subsemnatul Bucur Teodor, domiciliat în mun.         nr. 59/A, județul Covasna, în suprafață totală de 13.633
Mediaș, Str. Castanilor nr. 24, născut la data de        mp., iar pe de altă parte rezilierea contractelor de
22.12.1942 în com. Blajel, jud. Sibiu, cetățean român,     arendare.
CNP 142111322238, în calitate de asociat unic în cadrul       Societatea împuternicește prin prezenta cu puteri
S.C. KASANDRA IMPEX - S.R.L., înmatriculată la         depline pe Gergely Andrea, născută la data de
registrul comerțului sub nr. J 32/296/1996, având CUI      21.12.1979 în mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, CNP
8554079, cu sediul în mun. Mediaș, Str. Castanilor nr. 24,   2791221141034, posesoare a C.I. seria KV
județul Sibiu, am hotărât:                   nr. 096140/20.06.2003 eliberată de Pol. Tg. Secuiesc,
  1. Suspendarea activității societății, pe o perioadă de   cetățean român, domiciliată în satul Sânzieni nr. 265,
1 an, începând cu data de 21.05.2010.              com. Sânzieni, jud. Covasna, să semneze actul adițional
  (18/1.670.990)                       la actul constitutiv și orice documente necesare, precum
  6        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

și să împuternicească o terță persoană în vederea          3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți
îndeplinirii formalităților în fața autorităților române.    indemnizația lunară a administratorului unic în cuantum
  Întocmit și semnat în patru exemplare, câte unul       de 5.500,00 lei brut, pentru exercițiul financiar al anului
pentru fiecare acționar, unul pentru arhiva societății și    2010.
unul pentru Registrul comerțului astăzi, 15 aprilie 2010.      4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți
  (19/1.671.519)                        bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar
                                 2010, precum și a programului de investiții pentru anul
        Societatea Comercială               financiar în curs, așa cum a fost propus de către
      AGROSERVICE SINZIENI - S.A.              administratorul unic.
     satul Sânzieni, comuna Sânzieni              5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți
         județul Covasna                achiziționarea unei autoutilitare marca Dacia Pick-Up
                                 1305 la prețul de 4.500,00 lei.
           NOTIFICARE                   6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    aprobarea închirierii unui spațiu comercial în suprafață
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    de 45 mp situat în municipiul Brașov, pe Str. Lungă nr. 35
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         în vederea amenajării unui showroom, precum și a unui
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   spațiu comercial în orașul Târgu Secuiesc și în municipiul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    București.
AGROSERVICE SINZIENI - S.A., cu sediul în satul           Acționarii prezenți cu unanimitate de voturi îl
Sânzieni, Str. Principală nr. 59/A, comuna Sânzieni,       împuternicesc pe administratorul societății Radulescu
județul Covasna, înregistrată sub nr. J 14/355/1996, cod     Valentin, identificat cu C.I. seria KV nr. 185161 eliberată
unic de înregistrare 8799311, care a fost înregistrat sub    de Poliția Sfântu Gheorghe la data de 4.09.2007, să ducă
nr. 6859 din 5.05.2010.                     la îndeplinire formalitățile necesare privind publicitatea și
   (20/1.671.520)                       înregistrarea hotărârilor prezentei adunări generale
                                 ordinare a acționarilor.
        Societatea Comercială
                                   (21/1.671.521)
    B.T.T. COVASNA - S.A., Sfântu Gheorghe
         județul Covasna                       Societatea Comercială
                                   Producție și Comerț COVA IMPEX - S.R.L.
         HOTĂRÂREA NR. 18
                                    Sfântu Gheorghe, județul Covasna
           din 1 mai 2010
  Societatea Comercială B.T.T. COVASNA - S.A., cu             HOTĂRÂREA NR. 1/11.05.2010
sediul în Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Balan nr. 16,          a adunării generale a asociaților
bl. 18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
                                   Asociații:
lângă Tribunalul Covasna cu nr. J 14/162/1993, având
                                   1. Kopacz Attila, cetățean român, născut la data de
codul unic de înregistrare RO 3464722, cu un capital
                                 14.08.1964 în Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Sf.
social de 90.000 lei, cu ocazia adunării generale ordinare
                                 Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, sc. B, ap. 3, jud.
a acționarilor societății din 1.05.2010 a doua convocare,
la care au participat acționarii reprezentând 94,227778 %    Covasna, legitimat cu C.I. seria KV nr. 162890 eliberată
din capitalul social respectiv din totalul drepturilor de vot,  de SPCLPES Sf. Gheorghe la 28.06.2006, CNP
hotărăște următoarele:                      1640814141039;
  1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți      2. Szász János, cetățean român, născut la data de
raportul de gestiune cu privire la închiderea exercițiului    19.11.1948 în Covasna, jud. Covasna, domiciliat în Sf.
financiar al anului 2009, bilanțul contabil și a contului de   Gheorghe, Aleea Teilor nr. 4, bl. 3, sc. B, ap. 4, jud.
profit și pierderi în baza recomandărilor făcute în raportul   Covasna, legitimat cu C.I. seria KV nr. 192374 eliberată
comisiei de cenzori.                       de SPCLPES Sf. Gheorghe la 20.02.2008, CNP
  Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți      1481119141046,
propunerea administratorului de repartizare a profitului       având în vedere diminuarea volumului de activitate al
net după cum urmează: suma de 34.485 lei pentru         firmei hotărăsc:
dividende, iar suma de 40.000 lei pentru fondul de          Articol unic. Începând cu data de 12.05.2010 se
dezvoltare aferent anului 2010.                 suspendă temporar pe o perioadă de 3 ani activitatea
  2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor celor prezenți    S.C. Producție și Comerț COVA IMPEX - S.R.L., cu sediul
descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru     în Sf. Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 11, jud.
exercițiul financiar 2009.                    Covasna, CIF RO 3354894, J 14/37/1993.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                  7

  Prezenta decizie dobândește dată certă în momentul            Societatea Comercială
înregistrării la registrul comerțului.                 MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
  Încheiată azi, 11.05.2010, în 3 (trei) exemplare.             județul Covasna
  (22/1.671.522)
                                         HOTĂRÂREA NR. 83
       Societatea Comercială
                                 Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
     MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
                                MOPACO - S.A., cu sediul în Sf. Gheorghe, str. Gyarfas
        județul Covasna
                                Jeno nr. 9, județul Covasna, înregistrată la registrul
                                comerțului sub nr. J 14/57/1991, cod unic RO 544908, în
         HOTĂRÂREA NR. 82
                                conformitate cu statutul și contractul de societate și în
  În conformitate cu statutul și contractul de societate,  conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în
AGA/consiliul de administrație/asociații, Societății      ședința din data de 27.04.2010, în urma analizei privind
Comerciale MOPACO - S.A., cu sediul în localitatea Sf.     plafonul maxim de credite de investiții pe anul 2010, a
Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9, județul Covasna,      garanțiilor ipotecare constituite, cu unanimitate de voturi
înregistrată la registrul comerțului sub nr. J 14/57/1991,   exprimate hotărăște:
cod unic RO 544908, întrunită/întruniți, în ședința din      Art. 1. Se aprobă angajarea unor credite pentru
data de 27.04.2010, în urma analizei privind plafonul     investiții, achiziționare utilaje noi la secția de Panificația
maxim de credit pentru finanțare sezonieră pentru       Sf. Gheorghe în valoare de 600,000 euro pentru
cumpărare grâu pe anul 2010, a garanțiilor ipotecare      modernizarea secției.
constituite, cu unanimitate de voturi exprimate hotărăște:
                                 Art. 2. Se aprobă angajarea unor credite pentru
  Art. 1. Se aprobă angajarea unui credit pentru
                                investiții, modernizarea Morii Săntionlunca atât clădirea
finanțare sezonieră pentru cumpărare de grâu pe anul
                                pe de o parte cât și linia de tehnologie prin accesarea
2010.
                                fonduri europene pe de o parte și pe de altă parte o cotă-
  Art. 2. Se aprobă garantarea creditului prin
                                parte din surse proprii în valoare de 1.500.000 euro.
constituirea garanției reale imobiliare de ipotecă.
                                 Art. 3. Se aprobă semnarea acestor contracte de
  Art. 3. Pentru semnarea angajamentelor solicitate și a
                                credite de persoanele prezentate mai jos care reprezintă
contractelor de garanție se împuternicesc următoarele
                                societatea:
persoane:
                                 1. Numele și prenumele Csia Csilla Beata, director
  1. Numele și prenumele Csia Csilla Beata, director
                                general conform contract de administrare nr. 32/B din
general conform contract de administrare nr. 32/B din
12.01.2009, domiciliat în localitatea Sf. Gheorghe, Str.    12.01.2009, domiciliat în localitatea Sf. Gheorghe, Str.
Privighetorii nr. 16, jud. Covasna, telefon 0744764999,    Privighetorii nr. 16, jud. Covasna, telefon 0744764999,
identificat cu C.I. seria KV nr. 225418 eliberată de Poliția  identificat cu C.I. seria KV nr. 225418 eliberată de Poliția
Sf. Gheorghe la data de 18.02.2010, cod numeric        Sf. Gheorghe la data de 18.02.2010, cod numeric
personal 2650608080013.                    personal 2650608080013.
  2. Numele și prenumele Sarkany Katalin Erzsebet,        2. Numele și prenumele Sarkany Katalin Erzsebet,
director economic conform contract individual de muncă     director economic conform contract individual de muncă
nr. 420883 din 20.08.2007, domiciliat în localitatea Sf.    nr. 420883 din 20.08.2007, domiciliat în localitatea Sf.
Gheorghe, Str. Castanilor nr. 17, bl. 10, sc. D, ap. 1, jud.  Gheorghe, Str. Castanilor nr. 17, bl. 10, sc. D, ap. 1, jud.
Covasna, telefon 0742072770, identificat cu C.I. seria     Covasna, telefon 0742072770, identificat cu C.I. seria
                                KV nr. 190465 eliberată de Poliția Sf. Gheorghe la data
KV nr. 190465 eliberată de Poliția Sf. Gheorghe la data
                                de 11.01.2008, cod numeric personal 2730527141066.
de 11.01.2008, cod numeric personal 2730527141066.
  (23/1.671.523)                         (24/1.671.524)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

        Societatea Comercială                 înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J 14/57/1991,
      MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe              cod unic RO 544908, întrunită/întruniți în ședința din data
         județul Covasna                   de 27.04.2010 a aprobat contractarea de la BRD a
                                   următoarelor angajamente garantate cu următoarele
          HOTĂRÂREA NR. 81
                                   bunuri:
 În conformitate cu statutul și contractul de societate,
AGA/consiliul de administrație/asociații, Societății          Art. 1. Se aprobă contractarea de la BRD Sf.
Comerciale MOPACO - S.A., cu sediul în localitatea Sf.        Gheorghe a angajamentului garantat cu următoarele
Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9, județul Covasna,         bunuri:

                                          Garanțiile aferente angajamentului - elemente de
Nr.
    Tip angajament  Destinația angajamentului Valută  Valoarea  Durata  identificare (denumire imobil, nr. CF, denumire bunuri
crt.
                                             gajate, autoturism etc. proprietar, etc.)

                                        1. Ipotecă rang I, imobil Panificația
                                        Covasna, CF 8655, proprietar S.C.
                                        MOPACO - S.A.
  Credit de                                 2. Ipotecă Rang I imobil Unitatea comercială
          Finanțarea activității
 1. descoperire de                 RON   1,810,000 12 luni Tg. Secuiesc, CF 6937, proprietar S.C.
          curente
  cont                                    MOPACO - S.A.
                                        3. Ipotecă Rang I, imobil Panificația Sf.
                                        Gheorghe, CF 284, proprietar S.C.
                                        MOPACO - S.A.

   Pentru semnarea angajamentelor solicitate și a contractelor de garanție se împuternicesc următoarele persoane:

  1. Numele și prenumle Csia Csilla Beata, director           2. Numele și prenumele Sarkany Katalin Erzsebet,
general conform contract de administrare nr. 32/B din        director economic conform contract individual de muncă
12.01.2009, domiciliată în localitatea Sf. Gheorghe, Str.      nr. 420883 din 20.08.2007, domiciliată în localitatea Sf.
Privighetorii nr. 16, jud. Covasna, telefon 0744764999,       Gheorghe, Str. Castanilor nr. 17, bl. 10, sc. D, ap. 1, jud.
identificată cu C.I. seria KV nr. 225418, eliberată de        Covasna, telefon 0742072770, identificată cu C.I. seria
Poliția Sf. Gheorghe la data de 18.02.2010, cod numeric       KV nr. 190465, eliberată de Poliția Sf. Gheorghe la data
personal 2650608080013:                       de 11.01.2008, cod numeric personal 2730527141066:
   Totodată societatea noastră va respecta toate clauzele cuprinse în contractul încheiat cu creditorul.
    (25/1.671.525)


         Societatea Comercială               conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în
      MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe              ședința din data de 27.04.2010, în urma analizei plafonul
             județul Covasna               maxim de credit pe anul 2010 cu unanimitate de voturi
                                   exprimate hotărăște:
          HOTĂRÂREA NR. 84
                                     Art. unic. Se împuternicește pentru semnarea
   Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.         contractelor de credite pe anul 2010 dna Csia Csilla
MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,        Beata director general al S.C. MOPACO - S.A. și dna
jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr.      Sarkany Erzsebet Katalin director economic al S.C.
J 14/57/1991, având cod unic RO 544908, în              MOPACO - S.A.
conformitate cu statutul și contractul de societate și în         (26/1.671.526)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                 9

       Societatea Comercială                 Art. 1. Se aprobă raportul cenzorilor pe exercițiul
     MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe            financiar 2009.
        județul Covasna                   (29/1.671.529)

         HOTĂRÂREA NR. 85                      Societatea Comercială
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.            MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,             județul Covasna
jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J
14/57/1991, având cod unic RO 544908, în conformitate              HOTĂRÂREA NR. 88
cu statutul și contractul de societate și în conformitate cu   Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în ședința din data  MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,
de 27.04.2010, în urma prezentării raportului consiliului   jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J
de administrație al S.C. MOPACO - S.A. pentru exercițiul    14/57/1991, având cod unic RO 544908, în conformitate
financiar al anului 2009, cu unanimitate de voturi       cu statutul și contractul de societate și în conformitate cu
exprimate hotărăște:                      prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în ședința din data
  Art. 1. Se aprobă raportul consiliului de administrație   de 27.04.2010, după analizarea procesului-verbal nr.
pe exercițiul financiar 2009.                 88/29.01.2010 cu privire la inventarul anual al
  Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune al        patrimoniului S.C. MOPACO - S.A. pe anul 2009, cu
administratorilor pe anul financiar 2009.           unanimitate de voturi exprimate hotărăște:
   (27/1.671.527)                        Art. 1. Se aprobă rezultatele inventarierii anuale al
                                patrimoniului care a fost efectuat și valorificat.
       Societatea Comercială
                                  (30/1.671.530)
     MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
        județul Covasna
                                      Societatea Comercială
                                    MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
         HOTĂRÂREA NR. 86
                                       județul Covasna
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,              HOTĂRÂREA NR. 89
jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J
                                  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
14/57/1991, având cod unic RO 544908, în conformitate
                                MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,
cu statutul și contractul de societate și în conformitate cu
                                jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J
prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în ședința din data
de 27.04.2010, în urma prezentării situațiile financiare pe  14/57/1991, având cod unic RO 544908, în conformitate
exercițiul financiar 2009 al S.C. MOPACO - S.A. cu privire   cu statutul și contractul de societate și în conformitate cu
la contul de profit și pierdere, cu unanimitate de voturi   prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în ședința din data
exprimate hotărăște:                      de 27.04.2010, în urma prezentării bugetului de venituri
  Art. unic. Se aprobă contul de profit și pierdere pe    și cheltuieli pe exercițiul financiar 2010 al S.C. MOPACO
exercițiul financiar 2009 al S.C. MOPACO - S.A.        - S.A., cu unanimitate de voturi exprimate hotărăște:
   (28/1.671.528)                        Art. unic. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe
                                exercițiul financiar 2010 al S.C. MOPACO - S.A.
       Societatea Comercială                 (31/1.671.531)
     MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
        județul Covasna                       Societatea Comercială
                                    MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
         HOTĂRÂREA NR. 87                       județul Covasna
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
                                         HOTĂRÂREA NR. 90
MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,
jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J   Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
14/57/1991, având cod unic RO 544908, în conformitate     MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,
cu statutul și contractul de societate și în conformitate cu  jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr.
prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în ședința din data  J 14/57/1991, având cod unic RO 544908, în
de 27.04.2010, în urma prezentării raportului cenzorilor    conformitate cu statutul și contractul de societate și în
întocmit pe exercițiul financiar 2009 al S.C. MOPACO -     conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în
S.A., cu unanimitate de voturi exprimate hotărăște:      ședința din data de 27.04.2010, în urma prezentării
  10       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

programului de investiții și modernizări pe exercițiul     jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr.
financiar 2010 al S.C. MOPACO - S.A., cu unanimitate de    J 14/57/1991, având cod unic RO 544908, în
voturi exprimate hotărăște:                  conformitate cu statutul și contractul de societate și în
  Art. unic. Se aprobă programul de investiții și      conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în
modernizări pe exercițiul financiar 2010 al S.C. MOPACO    ședința din data de 27.04.2010, în urma propunerii de
- S.A.                             schimbare a membrilor comisiei de cenzori, cu
   (32/1.671.532)                      unanimitate de voturi exprimate, hotărăște:
                                 Art. 1. Se aprobă alegerea în comisia de cenzori a
       Societatea Comercială               dnei Sorina Ponivesc.
     MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
                                 Art. 2. Se aprobă alegerea în comisia de cenzori a
        județul Covasna
                                dnei Szabo Csilla.
                                 Art. 3. Se aprobă indemnizația membrilor comisiei de
         HOTĂRÂREA NR. 91
                                cenzori în sumă de 400 RON/lună.
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.        Art. 4. Se aprobă ca mandatul membrilor comisiei de
MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno nr. 9,     cenzori să fie pe 3 ani.
jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr.
                                  (35/1.671.535)
J 14/57/1991, având cod unic RO 544908, în
conformitate cu statutul și contractul de societate și în         Societatea Comercială
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în
                                   TRICOMSERV - S.A., Sfântu Gheorghe
ședința din data de 27.04.2010, în urma prezentării
                                       județul Covasna
bilanțului contabil pe exercițiul financiar 2009 al S.C.
MOPACO - S.A., cu unanimitate de voturi exprimate
                                         HOTĂRÂREA NR. 4
hotărăște:
  Art. unic. Se aprobă bilanțul contabil pe exercițiul            din data de 27.04.2010
financiar 2009 al S.C. MOPACO - S.A.                   a adunării generale a acționarilor
   (33/1.671.533)                        Acționarii:
                                 1. Varga Ioan, cetățean român, născut la data de
       Societatea Comercială
                                7.10.1950, în localitatea Beclean, județul Bistrița-
     MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe
                                Năsăud, fiul lui Ioan și Ana, domiciliat în mun. Sfântu
        județul Covasna
                                Gheorghe, Strada Fabricii, nr. 61, județul Covasna, cod
         HOTĂRÂREA NR. 92               poștal 520031, posesor al cărții de identitate seria KV nr.
                                055762, eliberată de Poliția Mun. Sfântu Gheorghe, la
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
                                data de 7.02.2002, CNP 1501007141042,
MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno, nr. 9,
                                 2. Negoiță Marin, cetățean român, născut la data de
jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J
                                23.03.1954, în localitatea sat Micșuneștii-Moară (com.
14/57/1991, având cod unic RO 544908, în conformitate
                                Nuci), județul Ilfov, fiul lui Alexandru și Victoria, domiciliat
cu statutul și contractul de societate și în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, întrunită în ședința din data  în mun. Sfântu Gheorghe, Strada 1 Mai, nr. 62, județul
de 27.04.2010, în urma propunerii de schimbare a        Covasna, cod poștal 520009, posesor al cărții de
membrilor comisiei de cenzori, cu unanimitate de voturi    identitate seria KV nr. 209144, eliberată de Poliția Mun.
exprimate, hotărăște:                     Sfântu Gheorghe, la data de 8.04.2009, CNP
  Art. 1. Se aprobă radierea din comisia de cenzori a     1540323141045,
dnei Cotarcea Ana.                        3. Varga Radu Andrei, cetățean român, născut la data
  Art. 2. Se aprobă radierea din comisia de cenzori a     de 22.05.1976, în mun. Sfântu Gheorghe, județul
dnei Andrei Erzsebet.                     Covasna, fiul lui Ioan și Iolanda-Ioana, domiciliat în mun.
   (34/1.671.534)                      Sfântu Gheorghe, Strada Fabricii, nr. 61, județul
                                Covasna, cod poștal 520031, posesor al cărții de
       Societatea Comercială               identitate seria KV nr. 106949, eliberată de Poliția Mun.
     MOPACO - S.A., Sfântu Gheorghe            Sfântu Gheorghe, la data de 5.11.2003, CNP
        județul Covasna                 1760522141030,
                                 au hotărât:
         HOTĂRÂREA NR. 93                 Se desființează Reprezentanța Birouri de la adresa:
 Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.        municipiul București, sectorul 6, bd. Vasile Milea nr. 2i,
MOPACO - S.A., Sf. Gheorghe, str. Gyarfas Jeno, nr. 9,     etaj part.
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                  11

  Se înființează Reprezentanța Birou, Depozit, Service,      Art. 3. Se aprobă situațiile financiare individuale
la adresa: municipiul București, sectorul 6, Splaiul       pentru anul 2009.
Independenței nr. 319, OB. 200a (în suprafață de           Art. 4. Se aprobă întocmirea situațiilor financiare
500 mp), pentru activitățile:                   consolidate și a situațiilor financiare retratate, conform
  4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;      IFRS.
  4690 - comerț cu ridicata nespecializat;             Art. 5. Se aprobă descărcarea de gestiune a
  7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică     administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
legate de acestea;                          Art. 6. Se aprobă remunerația cuvenită
  7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice  administratorilor.
n.c.a.;                               Art. 7. Se reconfirmă firma NICOLIS - S.R.L., Brașov,
  8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor  ca auditor financiar al societății, pentru o perioadă de 1
                                 an și sunt stabilite condițiile de încheiere a contractului de
și congreselor.
                                 audit financiar.
  Se însărcinează administratorul societății, ca prin
                                   Art. 8. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
îndrumarea și cu responsabilitatea sa, să se înregistreze
                                 pentru anul 2010.
la Oficiul registrului comerțului mențiunea.
                                   Art. 9. Se aprobă programul de activitate pentru anul
  Sf. Gheorghe, 27.04.2010.
                                 2010.
   (36/1.671.536)                         Art. 10. Se aprobă data de 12.05.2010, ca dată de
                                 înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra
       Societatea Comercială                cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale
  RISUS - S.R.L., Pădureni, județul Covasna           ordinare a acționarilor.
                                   Art. 11. Se împuternicește dl Navrescu Sava să
            HOTĂRÂRE                 efectueze toate formalitățile legale pentru publicarea și
  Subsemnatul Kosztarab Iren, născută la data de         înregistrarea hotărârilor adoptate.
27.02.1965 în localitatea Tg. Secuiesc, C.I. seria KV         (38/1.671.538)
nr. 125472, eliberată de Sf. Gheorghe la data de
19.06.2004, CNP 2650227142059, în calitate de asociat           Societatea de Servicii Informatice
al RISUS - S.R.L., cu sediul social în loc. Pădureni nr. 19,      INF-COVASNA - S.A., Sfântu Gheorghe
jud. Covasna, înregistrată la registrul comerțului                județul Covasna
J 14/223/21.04.2008, CUI 2378823, am hotărât
următoarele:                                   HOTĂRÂREA NR. 1/2010
  Se suspendă activitatea la RISUS - S.R.L. pe o            a adunării generale ordinare a acționarilor
perioadă de 3 (trei) ani, începând cu 1.05.2010 până la           societății INF-COVASNA - S.A., cu
data de 30.04.2013.                          sediul în municipiul Sf. Gheorghe, bd. Gen.
   (37/1.671.537)                            Grigore Bălan, nr. 21, județul Covasna,
                                     nr. O.R.C. J 14/69/1991, CUI RO 551948
     Societatea Comercială                   Adunarea generală ordinară a acționarilor SSI INF-
 TERRACOTTA STAR - S.A., Sfântu Gheorghe             COVASNA - S.A. convocată prin convocator nominal
      județul Covasna                    pentru data de 27.04.2010, ora 10.00, s-a întrunit, în mod
                                 legal și statutar, potrivit Legii nr. 31/1991, republicată, cu
     HOTĂRÂREA A.G.O.A. NR. 1/2010              modificările și completările ulterioare și potrivit actului
                                 constitutiv al societății, fiind prezenți acționarii
     a S.C. TERRACOTTA STAR - S.A.
                                 reprezentând 82,00 % din capitalul social, hotărăște:
      Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
                                   Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al consiliului de
  Cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990,         administrație privind rezultatele economico-financiare pe
modificată și, având în vedere procesul-verbal încheiat în    anul 2009.
ziua de 27.04.2010, adunarea generală ordinară a           Art. 2. Se aprobă raportul comisiei de cenzori privind
acționarilor S.C. TERRACOTTA STAR - S.A., Sfântu         activitatea pe anul 2009.
Gheorghe, jud. Covasna (J 14/96/1991; CUI RO546674),         Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil pentru anul 2009 și
emite următoarea hotărâre:                    anexele la bilanț încheiate.
  Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al consiliului de     Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
administrație pentru exercițiul financiar 2009.          pentru anul 2010.
  Art. 2. Se aprobă rezultatele reevaluării imobilizărilor     Art. 5. Profitul net realizat, în sumă de 28.343 lei, se va
corporale la 31.12.2009 și înregistrarea acestora în       repartiza la o dată ulterioară.
evidențele contabile ale societății.                  (39/1.671.539)
  12        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

     Societatea de Servicii Informatice                  Societatea Comercială
    INF-COVASNA - S.A., Sfântu Gheorghe               SHIRT HB 13 - S.R.L., Sfântu Gheorghe
         județul Covasna                         județul Covasna

        HOTĂRÂREA NR. 2/2010                          NOTIFICARE
  În temeiul Legii nr. 31/1990, republicată și modificată      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și în baza procesului-verbal al adunării generale a        Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
acționarilor societății SSI INF-COVASNA - S.A., încheiat      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
în data de 27.04.2010, acționarii și reprezentanții        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
acționarilor în AGA emit următoarea hotărâre:           actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Art. 1. Se revocă din funcția de cenzor Pavel Pia.       SHIRT HB 13 - S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu
  Art. 2. Se reconfirmă în comisia de cenzori următorii      Gheorghe, județ Covasna, str. Lt. Păiș David, nr. 1,
membrii:                              bloc 53, scara C, ap. 10, înregistrată sub nr.
  - ec. Ardeleanu Angela
                                  J 14/129/2009, cod unic de înregistrare 25491507, care a
  - ec. Nutu Loredana Elena.
                                  fost înregistrat sub nr. 7733 din 13.05.2010.
  Art. 3. Se numește în funcția de cenzor domnul Ionda
                                    (42/1.671.542)
Valentin.
  Mandatul cenzorilor intră în vigoare din data de
                                       Societatea Comercială
27.04.2010 și este valabilă conf. legii pentru următorii trei
                                    TEXTILA OLTUL - S.A., Sfântu Gheorghe
ani.
                                         județul Covasna
   (40/1.671.540)
                                             HOTĂRÂRI
       Societatea Comercială
   SHIRT HB 13 - S.R.L., Sfântu Gheorghe              Hotărârea nr. 1/2010
        județul Covasna                    Se aprobă raportul de activitate al consiliului de
                                  administrație pentru anul 2009.
            HOTĂRÂRE                   Hotărârea nr. 2/2010
                                   Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2009.
         din data de 11.05.2010
                                   Hotărârea nr. 3/2010
      a adunării generale a asociaților
                                   Se aprobă repartizarea profitului net pe anul 2009
        S.C. SHIRT HB 13 - S.R.L.
                                  conform prevederilor legale. Astfel se constituie rezerve
  Subsemnații asociați:
                                  legale de 5 % în sumă de 58.611 lei, iar diferența în sumă
  Bán Péter, cetățean român, domiciliat în Miercurea-
                                  de 1.041.518 lei se repartizează pentru acoperirea
Ciuc, Str. Florilor, nr. 13, etaj V, ap. 12, identificat cu C.I.
                                  pierderii din anii precedenți.
seria HR nr. 114950, eliberată de Mun. Miercurea-Ciuc, la
                                   Hotărârea nr. 4/2010
data de 19.06.2003, CNP 1830810190459,
                                   Se aprobă descărcarea de gestiune a
  Háromszéky Elöd, cetățean român, domiciliat în Sf.
Gheorghe, str. Păiș David nr. 1, bl. 53, sc. C, ap. 10,      administratorilor pentru anul 2009.
identificat cu C.I. seria KV nr. 078165, eliberată de Mun.      Hotărârea nr. 5/2010
Sf. Gheorghe, la data de 14.11.2002, cu CNP              Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a
1810118142595, în conformitate cu prevederile actului       programului de activitate pentru anul 2010.
constitutiv, am hotărât:                       Hotărârea nr. 6/2010
  Art. 1. Închidere punct de lucru                  Se numește ca membru în consiliul de administrație dl
  Se închide punctul de lucru de la adresa: str. Iuliu      Isy Noel Lesmann, cetățean belgian, născut la data de
Maniu, nr. 21, mun. Brașov, jud. Brașov, România.         11.05.1950 în Bruxelles, Belgia, domiciliat în Antwerpen
  Art. 2. Mandat administrator                  2018, Belgia, Str. Belgielei nr. 177-179, legitimat cu C.I.
  Se revocă din funcția de administrator Balázs Barna.      nr. 590-3887621-81, eliberat la 10.08.2006, CNP
  Art. 3. Suspendare activitate                  50.05.11-475,86, având puteri depline, pe un mandat cu
  Se suspendă activitatea societății începând cu data       durata determinată până la data de 23.07.2011.
de 14.05.2010, pe o perioadă de 3 ani.                Hotărârea nr. 7/2010
  Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3         Se aprobă modificarea organigramei societății prin
exemplare originale astăzi, 11.05.2010.              desființarea posturilor de șef secție finisaj și șef secție
   (41/1.671.541)                        croitorie.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                  13

  Hotărârea nr. 8/2010                        1. Subsemnatul Bourceanu Ionel cedează 12 părți
  Se aprobă data de 25.05.2010 ca dată de înregistrare      sociale, în valoare nominală de 10 lei și totală de 120 lei,
a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele         reprezentând 60 % din capitalul social total al S.C. IDOL
hotărârilor adoptate de către adunarea generală a         DESIGN - S.R.L., către Marin Valentin pentru prețul de
acționarilor.                           120 lei.
  Hotărârea nr. 9/2010                        2. Subsemnatul Toma Marian cedează 4 părți sociale
  Se împuternicește domnul Vlastimir Isakovic          în valoare nominală de 10 lei și totală de 40 lei,
identificat cu permis de ședere permanentă             reprezentând 20 % din capitalul social total al S.C. IDOL
ROU 0135647, eliberat de Covasna on 1.11.2007 să          DESIGN - S.R.L. către Moisanu Valentin pentru prețul de
îndeplinească toate procedurile și să efectueze toate       40 lei.
formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la           3. Subsemnata Toma Elena cedează 4 părți sociale în
                                  valoare nominală de 10 lei și totală de 40 lei,
îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor
                                  reprezentând 20 % din capitalul social total al S.C. IDOL
din data de 10.05.2010, să depună, să ridice și să
                                  DESIGN - S.R.L. către Moisanu Valentin pentru prețul de
semneze în numele societății orice fel de acte, în special
                                  40 lei.
în relația cu Oficiul Registrului Comerțului.
                                    În urma cesiunii, Marin Valentin și Moisanu Valentin
   (43/1.671.543)                        vor deveni asociați ai respectivei societăți.
                                    Toma Elena, Toma Marian și Bourceanu Ionel pierd
      Societatea Comercială
                                  calitatea de asociat al acestei societăți.
   IDOL DESIGN - S.R.L., Sfântu Gheorghe               Structura capitalului social va fi următoarea:
        județul Covasna                     Marin Valentin deține 12 părți sociale în valoare totală
                                  de 120 lei, reprezentând 60 % din capitalul social al IDOL
     HOTĂRÂREA AGA NR. 1/10.05.2010              DESIGN - S.R.L., participare la beneficii și pierderi - 60 %;
  Toma Elena, cetățean român, domiciliată în mun.           Moisanu Valentin deține 8 părți sociale în valoare
Brașov, Str. Vișinului nr. 18, bl. C1, sc. C, et. 1, ap. 8, jud.  totală de 80 lei, reprezentând 40 % din capitalul social al
Brașov, născută în com. Pătârlagele, jud. Buzău la data      IDOL DESIGN - S.R.L., participare la beneficii și pierderi -
de 12.11.1974, posesoare a C.I. seria BV nr. 153236,        40 %.
eliberată de Mun. Brașov la 7.06.2001, CNP               4. Se revocă din funcția de administrator Toma Marian
2741112103787;                           și se numește în această funcție Marin Valentin, cetățean
  Toma Marian, cetățean român, domiciliat în mun.         român, domiciliat în București, str. Moldovița nr. 16,
Brașov, Str. Vișinului nr. 18, bl. C1, sc. C, ap. 8, jud,     bl. M2d9/1, sc. B, et. 4, ap. 125, sect. 4, născut în
Brașov, născut în satul Murgeni (com. Murgeni), jud.        București, sect. 1, la data de 15.08.1969, posesor al C.I.
                                  seria RX/361796/SPCEP S4, biroul nr. 2/16.09.2005,
Vaslui la data de 7.10.1976, posesor al C.I. seria BV nr.
                                  CNP 1690815441511.
140170, eliberată de Mun. Brașov/20.03.2001, CNP
                                    5. Se schimbă sediul social din municipiul Sfântu
1761007080020;
                                  Gheorghe, Str. Sporturilor nr. 15, bl. 21, sc. B, ap. 5, jud.
  Bourceanu Ionel, cetățean român, domiciliat în mun.
                                  Covasna, în București, sect. 2, bd. Pache Protopopescu
Brașov, Cal. Bucureștilor nr. 53, sc. A, ap. 1, jud. Brașov,
                                  nr. 125.
născut în satul Berezeni (com. Berezeni), jud. Vaslui la        6. Se radiază punctul de lucru din municipiul Sfântu
data de 12.08.1966, posesor al C.I. seria BV nr. 332822,      Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 21, jud. Covasna.
eliberată de mun. Brașov/23.03.2004, CNP                Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân
1660812372261, în calitate de asociați ai S.C. IDOL        neschimbate.
DESIGN - S.R.L., și                          Redactată și semnată în 5 (cinci) exemplare.
  Moisanu Valentin, cetățean român, domiciliat în           (44/1.671.544)
București, str. Olari nr. 30, sect. 2, născut în com.
Dolhești, jud. Iași, la data de 1.05.1965, posesor al C.I.           Societatea Comercială
seria RD/326227/Secția 8/14.07.2003, CNP                IDOL DESIGN - S.R.L., Sfântu Gheorghe
1650501227607;                                  județul Covasna
  Marin Valentin, cetățean român, domiciliat în
București, str. Moldovița nr. 16, bl. M2D9/1, sc. B, et. 4,               NOTIFICARE
ap. 125, sect. 4, născut în București, sect. 1 la data de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
15.08.1969, posesor al C.I. seria RX/361796/SPCEP S4        Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
biroul nr. 2/16.09.2005, CNP 1690815441511,            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  în calitate de invitați am hotărât:               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  14        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale         Societatea Comercială
IDOL DESIGN - S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu        DIAPLANT - S.R.L., Tecuci, județul Galați
Gheorghe, Str. Sporturilor nr. 15, bl. 21, sc. B, ap. 5,
județul Covasna, înregistrată sub nr. J 14/459/2007, cod                HOTĂRÂRE
unic de înregistrare 18445303, care a fost înregistrat sub
                                        din data de 20.05.2010
nr. 7909 din 14.05.2010.
                                        a S.C. DIAPLANT - S.R.L.
   (45/1.671.545)
                                  Noi, Bîrhală Georgică și Bîrhală Marghiolița, membrii
       Societatea Comercială               Societății Comerciale DIAPLANT - S.R.L., cu sediul în
    SAXON - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu          Tecuci, Str. Transilvaniei nr. 6, jud. Galați, înmatriculată la
                                Registrul Comerțului sub nr. J 17/1316/2007,
            HOTĂRÂRE                   având în vedere faptul că societatea nu a desfășurat
                                activitate de la data de 1.03.2010 și până în prezent și nu
       din data de 31.05.2010
                                există bunuri în patrimoniul societății, în conformitate cu
   a asociatului unic al S.C. SAXON - S.R.L.,
                                prevederile art. 227 coroborat cu art. 235 din Legea
     J 32/1437/1994, C.U.I. 6629973
                                nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
  Subsemnatul Dancea Ioan Aurelian, cetățean român,      ulterioare, am hotărât:
domiciliat în mun. Mediaș, str. Marțian Negrea nr. 5,        Art. 1. Dizolvarea societății fără numirea unui
județul Sibiu, CNP 1580429322239, în calitate de asociat    lichidator începând cu data de 20.05.2010, ca urmare a
unic în cadrul Societății Comerciale SAXON - S.R.L., cu
                                imposibilității realizării obiectului de activitate.
sediul în mun. Mediaș, str. Marțian Negrea nr. 5, jud.
                                  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
Sibiu, cu voturi reprezentând 100 % capitalul social, am
                                  Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial
hotărât:
                                Tecuci al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
  Dizolvarea și lichidarea simultană a Societății
                                Tribunalul Galați, astăzi, 20.05.2010, în 2 exemplare, la
Comerciale SAXON - S.R.L., începând cu data de
                                cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
1.06.2010, în baza Legii nr. 31/1990, art. 235 cu
                                servicii nr. 10582/20.05.2010, din care un exemplar
modificările și completările ulterioare.
                                pentru părți și un exemplar pentru Compartimentul de
  Declar că societatea nu are datorii față de terți sau față
                                asistență din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului
de bugetul general consolidat, bugetul de stat.
  Societatea nu deține bunuri în patrimoniu.          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
  (46/1.688.469)                          (48/1.688.786)

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      ASTRID TOUR - S.R.L., Galați              VOLKSBANK ROMANIA - S.A. BUCUREȘTI
                                      SUCURSALA GALAȚI
            HOTĂRÂRE                       Galați, județul Galați

 a asociatului unic al S.C. ASTRID TOUR - S.R.L.,                     DECIZIE
     J 17/87/1996, C.U.I. RO 8041863
                                        din data de 24.03.2010
  Eu, Olea Victor, identificat cu C.I. seria GL nr. 032620,
                                a directoratului S.C. VOLKSBANK ROMANIA - S.A.
în calitate de asociat unic al S.C. ASTRID TOUR - S.R.L.,
cu sediul în Galați, str. Roșiori nr. 4, bl. BR16A, ap. 27,              (extras)
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 17/87/1996,     Directoratul S.C. VOLKSBANK ROMANIA - S.A., cu
cod fiscal RO 8041863, am hotărât următoarele:         sediul în București, șos. Mihai Bravu nr. 171, sector 2,
  Având în vedere faptul că societatea nu a desfășurat    înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J 40/58/2000,
activitate din noiembrie 2009 și până în prezent, și nu     decide următoarele:
există bunuri în patrimoniul societății, în conformitate cu     Se aprobă cererea Departamentului Resurse Umane
prevederile art. 227 litera b) coroborat cu art. 235 din    referitoare la numirea Directorului Adjunct al Sucursalei
Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât:           Galați astfel:
  Art. 1. Dizolvarea societății fără numirea unui         1. Începând cu data de 1.04.2010 se numește în
lichidator începând cu data de 18 mai 2010 ca urmare a     funcția de director adjunct al Sucursalei Galați a S.C.
imposibilității realizării obiectului de activitate.      VOLKSBANK ROMANIA - S.A., dna Simona Mihaela
  Prezentul act a fost redactat sub semnătură privată și   Leica, domiciliată în mun. Galați, bd. Dunărea nr. 66,
face parte integrantă din actul constitutiv al societății.   bl. 27, sc. 4, et. 1, ap. 62, jud. Galați, identificată cu CI
   (47/1.688.785)                       seria GL nr. 572236, eliberată de SPCLEP Galați la data
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                15

de 25.07.2008, CNP 2831015170072, născută la data de     2820303171691, să efectueze și să semneze în numele
15.10.1983 în mun. Galați, jud. Galați.            societății toate actele necesare pentru înregistrarea
  2. Capitolul „Conducerea și organizarea sucursalei”    prezentei decizii la notariat și la Oficiul Registrului
din statutul Sucursalei Galați se modifică în mod       Comerțului.
corespunzător.                          (51/1.688.789)
  Actul constitutiv al băncii actualizat conform prezentei
decizii a Directoratului S.C. VOLKSBANK ROMANIA -              Societatea Comercială
S.A. va fi semnat de dna Diana Ciubotariu.                 TRANSMANS - S.A., Galați
  (49/1.688.787)
                                     HOTĂRÂREA NR. 9/14.05.2010
       Societatea Comercială
                                 Adunarea generală a acționarilor S.C. TRANSMANS -
     SERVER ROOM - S.R.L., Galați
                               S.A., cu sediul în Galați, DN 25 Galați-Brăila, km 6, zona
           HOTĂRÂRE                Tirighina, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
                               Galați sub nr. J 17/509/2002, C.U.I. R 14718842, întrunită
        din data de 1.06.2010             în ședința ordinară la data de 14.05.2010, hotărăște:
      a S.C. SERVER ROOM - S.R.L.              Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.2009
  Noi, Arama Elena-Mihaela, S.C. DATA ROOM INC,       pentru exercițiul financiar 2009.
reprezentată de Fanaca Ileana și Fanaca Ileana, asociați     Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al
ai Societății Comerciale SERVER ROOM - S.R.L., cu       administratorului unic.
sediul în Galați, str. Tecuci nr. 6, bl. V5, mezanin, și     Art. 3. Se aprobă raportul comisiei de cenzori.
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.           Art. 4. Se aprobă contul de profit și pierderi pentru
J 17/1264/2006,                        exercițiul analizat.
  având în vedere faptul că societatea nu are bunuri în     Art. 5. Se constată că nu există profit de repartizat
patrimoniu, în conformitate cu prevederile art. 227      acționarilor.
coroborat cu art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată,     Art. 6. Se aprobă descărcarea de gestiune a
cu modificările și completările ulterioare, hotărâm:     administratorului.
  Art. 1. Dizolvarea societății fără numirea unui        Art. 7. Se realege în funcția de administrator unic
lichidator începând cu data de 1.06.2010, ca urmare a     Irimia Grigore Valentin.
imposibilității realizării obiectului de activitate.       Art. 8. Se împuternicește administratorul unic Irimia
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre.
                               Grigore Valentin cu ducerea la îndeplinire a hotărârii
   (50/1.688.788)                      acționarilor și menționarea în registrul comercianților,
                               ținut la O.R.C. Galați, a prezentei hotărâri.
        Societatea Comercială
                                 Prezenta s-a redactat astăzi, 14.05.2010, într-un
        CONFORT - S.A., Galați
                               număr de 4 exemplare în cadrul A.G.A. ordinare a
          DECIZIA NR. 23              societății.
                                  (52/1.688.790)
           din 1.06.2010
  Consiliul de administrație numit în baza hotărârii           Societatea Comercială
A.G.A. nr. 6/2009,                         LEGATO - S.R.L., Galați, județul Galați
  ca urmare a încetării începând cu 1.06.2010 a
contractului de mandat nr. 94/2008 a directorului general         HOTĂRÂREA NR. 2/1.04.2010
Tudor Gabriel, înregistrat sub nr. 8160/2.06.2008, și a
                                     a adunării generale a asociaților
votului unanim exprimat de către membrii C.A., în baza
                                     S.C. LEGATO - S.R.L., Galați
dispozițiilor Legii nr. 31/1990, emite prezenta decizie:
  Art. 1. Începând cu data de 1.06.2010 se numește        Noi, Angelica Rapotan, domiciliată în București, șos.
dna Voica Marinescu, identificată cu CI seria GL       București-Ploiești nr. 137 B, corp A, sector 1, identificată
nr. 133323, eliberată de Poliția Galați la data de      cu CNP 2680109170335, și Cătălin Cisleanu, domiciliat
5.02.2001, CNP 2560923170387, în funcția de director     în Voluntari, str. Dimitrie Cantemir nr. 18C, jud. Ilfov,
general la S.C. CONFORT - S.A. pentru o perioadă de un    identificat cu CNP 1660804170371, asociați ai societății
an.                              LEGATO - S.R.L., Galați, cu sediul în Galați, Str. Timișului
  Art. 2. Se împuternicește dna Crihană Norina Viorica,   nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
posesoare a CI seria GL nr. 451925, CNP            lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/2927/1994, C.U.I.
  16        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

6514264 și atribut fiscal ”RO”, întruniți în ședința           decide:
societății astăzi, 1.04.2010,                      1. Se aprobă valoarea efectivă cu care se majorează
   în conformitate cu dispozițiile art. 207 alin. (1) lit. a din  capitalul social, ca fiind suma de 3.540 lei, de la
Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, de comun        3.377.000 lei la 3.380.540 lei, prin emisiunea unui număr
acord hotărâm:                            de 354 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.
   Reducerea capitalului social al societății cu 2.236.500       2. Ca efect al majorării de capital, se modifică art. 6.1
lei, respectiv de la 2.237.500 lei, la 1.000 lei, prin        și 6.2 din actul constitutiv al S.C. BIL TERENURI - S.A.,
micșorarea numărului de părți sociale de la 223.750 la        având următorul cuprins:
100.                                   „6.1. Capitalul social al societății, subscris și integral
   Urmare reducerii sus menționate, capitalul societății      vărsat este de 3.380.540 lei, constituit dintr-un total de
va fi de 1.000 lei, divizat în 100 părți sociale, în valoare de   338.054 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare.
10 lei fiecare.                             6.2. Structura de acționariat este următoarea:
   Capitalul social subscris, integral vărsat este de 1.000
                                     - Broadhurst Investments Limited, cu sediul în Cipru,
lei.
                                   Nicosia, 2-4, Arch. Makarios III Avenue, Capital Center,
   Aportul asociaților la constituirea capitalului social și
                                   9th floor, înmatriculată în Registrul Companiilor din Cipru
participarea asociaților la beneficii și pierderi este
                                   cu nr. 81692, care deține 313.781 acțiuni cu valoarea
următoarea.
                                   nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 3.137.810
   Rapotan Angelica: valoare aport la capitalul social 800
                                   lei, reprezentând 92,819 % din capitalul social;
lei, număr părți sociale 80, cota de participare la profit și
                                     - Alți acționari care dețin 24.273 acțiuni cu valoarea
pierderi: 80 %;
                                   nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 242.730
   Cătălin Cisleanu: valoare aport la capitalul social 200
                                   lei, reprezentând 7,181 % din capitalul social.”
lei, număr părți sociale 20, cota de participare la profit și
                                     3. Se mandatează dna Liliana Defta, legitimată cu C.I.
pierderi: 20 %.
                                   seria RD nr. 617525, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2,
   (53/1.688.791)
                                   la data de 5.06.2009, CNP 2821220410145, să semneze
      Societatea Comercială                  actul constitutiv actualizat al societății, care să cuprindă
  BIL TERENURI - S.A., Galați, județul Galați           modificările capitalului social în urma majorării de capital,
                                   și dna Valerica Padina, legitimată cu C.I. seria GL, nr.
            DECIZIA NR. 2                 098616, eliberată de Poliția Galați, la data de 24.05.2000,
                                   să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege pentru
         din data de 8.04.2010
                                   înregistrarea la Registrul Comerțului a prezentei decizii și
         a administratorului unic
                                   a modificărilor aduse actului constitutiv al societății,
       al S.C. BIL TERENURI - S.A.
                                   precum și pentru publicarea deciziei în Monitorul Oficial
  Administratorul unic al S.C. BIL TERENURI - S.A., cu
                                   al României, partea a IV-a.
sediul în Galați, Str. Domnească nr. 61, bl. A1, camera
                                     (54/1.688.792)
nr. 2, județul Galați, cod unic de înregistrare 18284975,
număr de ordine în Registrul Comerțului J17/1239/2009,
                                        Societatea Comercială
  în exercitarea prerogativelor conferite de actul
                                    BIL TERENURI - S.A., Galați, județul Galați
constitutiv al societății;
  având în vedere hotărârea nr. 1 din data de                      NOTIFICARE
12.10.2009 a adunării generale extraordinare a
acționarilor societății, publicată în Monitorul Oficial al        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
României, Partea a IV-a, nr. 529/2.03.2010, prin care a       Galați notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
fost decisă majorarea capitalului social al societății cu      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
suma de 10.000.000 lei, în schimbul unor aporturi în         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
numerar și în natură;                        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  ținând cont de deciziile administratorului unic         BIL TERENURI - S.A., cu sediul în municipiul Galați, Str.
nr. 1/3.04.2010 și nr. 1/8.04.2010, prin care s-au validat      Domnească nr. 61, bloc A1, județ Galați, înregistrată sub
subscrierile efectuate de către acționarii care ți-au        nr. J17/1239/2009, cod unic de înregistrare 18284975,
exercitat dreptul de preferință în prima și a doua etapă a      care a fost înregistrat sub nr. 32015 din 11.06.2010.
majorării de capital;                          (55/1.688.793)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                17

      Societatea Comercială                firmei VIDEFONE - S.R.L., cu datele de identificare mai
   VIDEFONE - S.R.L., Brăila, județul Brăila         sus menționate.
                                  Motivul radierii este dizolvare.
                                  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                Oficial al României, Partea a IV-a.
         J9/591/2006
                                  Executorie de drept.
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 18863055             Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
                                Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
            ROMÂNIA
                                următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
                                  Pronunțată în ședința din data de 31 mai 2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   (56/1.688.362)
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA                   Societatea Comercială
                                     RODIGARF PROD COM - S.R.L.
        DOSAR NR. 14984/2010                     Brăila, județul Brăila
         REZOLUȚIA NR. 4108
                                  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  Pronunțată în ședința din data de 31 mai 2010
                                         J9/1887/1994
  Director
  la Oficiul Registrului                         COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 6675066
  Comerțului de pe lângă
                                            ROMÂNIA
  Tribunalul Brăila     - Tuta Veronica
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                Gabriela
  Referent în cadrul
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Oficiului Registrului
  Comerțului de pe lângă                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Tribunalul Brăila     - Nistor Rodica                DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
VIDEFONE - S.R.L., cu sediul ales în Brăila, B-dul               DOSAR NR. 15126/2010
Dorobanților nr. 5, bloc A5, sc. 4, etaj 2, ap. 66, prin care          REZOLUȚIA NR. 4136
se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
privind radierea VIDEFONE - S.R.L., cod unic de          Pronunțată în ședința din data de 1 iunie 2010
înregistrare 18863055, număr de ordine în registrul        Director
comerțului J9/591/2006.                      la Oficiul Registrului
           DIRECTORUL                  Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Brăila       - Tuta Veronica
  Asupra cererii de față:                                    Gabriela
  Prin cererea înregistrată sub nr. 14984 din 26.05.2010     Referent în cadrul
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a       Oficiului Registrului
mențiunii cu privire la radierea VIDEFONE - S.R.L.         Comerțului de pe lângă
  În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
                                  Tribunalul Brăila       - Crăciun Ionela
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
  Examinând înscrisurile menționate, directorul,         Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în       RODIGARF PROD COM - S.R.L., cu sediul ales în Brăila,
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,     Str. Citadelei nr. 32, prin care se solicită înscrierea în
aprobată cu modificări și completări prin Legea         registrul comerțului a mențiunii privind radierea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,   RODIGARF PROD COM - S.R.L., cod unic de
cu modificările și completările ulterioare, Legii        înregistrare 6675066, număr de ordine în registrul
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările    comerțului J9/1887/1994.
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
                                           DIRECTORUL
  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:      Asupra cererii de față:
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și     Prin cererea înregistrată sub nr. 15126 din
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii    27.05.2010, s-a solicitat înregistrarea în registrul
  18       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

comerțului a mențiunii cu privire la radierea RODIGARF      Referent în cadrul
PROD COM - S.R.L.                        Oficiului Registrului
  În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
                                 Comerțului de pe lângă
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
  Examinând înscrisurile menționate, directorul,        Tribunalul Brăila       - Iordăchescu
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în       Minodora Gabriela
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea         Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,  HELEN - S.R.L., cu sediul ales în Ciocile, com. Ciocile,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.     prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.   mențiunii privind radierea HELEN - S.R.L., cod unic de
                               înregistrare 2362023, număr de ordine în registrul
  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
                               comerțului J9/325/2002.
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii               DIRECTORUL
firmei RODIGARF PROD COM - S.R.L., cu datele de
identificare mai sus menționate.                 Asupra cererii de față:
  Motivul radierii este dizolvare.               Prin cererea înregistrată sub nr. 18008 din 2.06.2010,
  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul    s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Oficial al României, Partea a IV-a.
                               mențiunii cu privire la radierea HELEN - S.R.L.
  Executorie de drept.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la        În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și  menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu        Examinând înscrisurile menționate, directorul,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
                               constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
  Pronunțată în ședința din data de 1 iunie 2010.
   (57/1.688.363)                      conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
                               aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
       Societatea Comercială
                               84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
      HELEN - S.R.L., satul Ciocile
      comuna Ciocile, județul Brăila           modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990,
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI          urmează a admite prezenta cerere de radiere.
         J9/325/2002
                                 Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 2362023
                                 Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
            ROMÂNIA
                               dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               firmei HELEN - S.R.L., cu datele de identificare mai sus
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI         menționate.
                                 Motivul radierii este lichidare.
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA             Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
                               Oficial al României, Partea a IV-a.
        DOSAR NR. 18008/2010
                                 Executorie de drept.
        REZOLUȚIA NR. 4275                Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
 Pronunțată în ședința din data de 4 iunie 2010       Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
  Director                          următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
  la Oficiul Registrului                   modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brăila       - Tuta Veronica         Pronunțată în ședința din data de 4 iunie 2010.
                  Gabriela            (58/1.688.364)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                19

     Societatea Comercială                  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
 CODIMAR SERV - S.R.L., Brăila, județul Brăila           Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
                                dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI           firmei CODIMAR SERV - S.R.L., cu datele de identificare
         J9/246/2005                  mai sus menționate.
                                  Motivul radierii este lichidare.
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17319838
                                  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
            ROMÂNIA                 Oficial al României, Partea a IV-a.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               Executorie de drept.
                                  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI          Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
                                următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI            modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA              Pronunțată în ședința din data de 8 iunie 2010.
        DOSAR NR. 18168/2010                (59/1.688.365)

         REZOLUȚIA NR. 4335                   Societatea Comercială
                                 GABYSWEET - S.R.L., Brăila, județul Brăila
  Pronunțată în ședința din data de 8 iunie 2010
  Director
                                 NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  la Oficiul Registrului
                                        J9/685/2005
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Brăila       - Tuta Veronica             COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17742900
                  Gabriela
                                           ROMÂNIA
  Referent în cadrul
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Oficiului Registrului
  Comerțului de pe lângă                    OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Tribunalul Brăila       - Iordăchescu
                  Minodora Gabriela           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA
  Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
CODIMAR SERV - S.R.L., cu sediul ales în Brăila, str.             DOSAR NR. 18691/2010
Ștefan cel Mare nr. 173, prin care se solicită înscrierea în
registrul comerțului a mențiunii privind radierea               REZOLUȚIA NR. 4383
CODIMAR SERV - S.R.L., cod unic de înregistrare         Pronunțată în ședința din data de 9 iunie 2010
17319838, număr de ordine în registrul comerțului
                                 Director
J9/246/2005.
                                 la Oficiul Registrului
           DIRECTORUL                  Comerțului de pe lângă
  Asupra cererii de față:                    Tribunalul Brăila       - Tuta Veronica
  Prin cererea înregistrată sub nr. 18168 din 4.06.2010,                    Gabriela
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a       Referent în cadrul
mențiunii cu privire la radierea CODIMAR SERV - S.R.L.      Oficiului Registrului
  În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile      Comerțului de pe lângă
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.        Tribunalul Brăila       - Iconaru Monica
  Examinând înscrisurile menționate, directorul,                        Marioara
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în        Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,    GABYSWEET - S.R.L., cu sediul ales în Brăila,
aprobată cu modificări și completări prin Legea        Str. Fundătura Râmnicu Sărat nr. 50, prin care se solicită
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,  înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
cu modificările și completările ulterioare, Legii       radierea GABYSWEET - S.R.L., cod unic de înregistrare
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările   17742900, număr de ordine în registrul comerțului
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.    J9/685/2005.
  20       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

           DIRECTORUL                 Referent în cadrul
  Asupra cererii de față:                   Oficiului Registrului
  Prin cererea înregistrată sub nr. 18691 din 7.06.2010,    Comerțului de pe lângă
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a      Tribunalul Brăila       - Iordăchescu
mențiunii cu privire la radierea GABYSWEET - S.R.L.                        Minodora Gabriela
  În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile      Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.      ROVIN COM - S.R.L., cu sediul ales în Gropeni, prin care
  Examinând înscrisurile menționate, directorul,      se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în      privind radierea ROVIN COM - S.R.L., cod unic de
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,    înregistrare 17857837, număr de ordine în registrul
aprobată cu modificări și completări prin Legea
                               comerțului J9/796/2005.
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Legii                  DIRECTORUL
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările     Asupra cererii de față:
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
                                 Prin cererea înregistrată sub nr. 18732 din 7.06.2010,
  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:    s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
                               mențiunii cu privire la radierea ROVIN COM - S.R.L.
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
                                 În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei GABYSWEET - S.R.L., cu datele de identificare     menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
mai sus menționate.                        Examinând înscrisurile menționate, directorul,
  Motivul radierii este lichidare.             constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul    conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
Oficial al României, Partea a IV-a.              aprobată cu modificări și completări prin Legea
  Executorie de drept.                   nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la      cu modificările și completările ulterioare, Legii
Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și  nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu       ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
  Pronunțată în ședința din data de 9 iunie 2010.        Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
   (60/1.688.366)                        Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
                               dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
     Societatea Comercială                firmei ROVIN COM - S.R.L., cu datele de identificare mai
 ROVIN COM - S.R.L., Gropeni, județul Brăila         sus menționate.
                                 Motivul radierii este lichidare.
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI            Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
         J9/796/2005                 Oficial al României, Partea a IV-a.
                                 Executorie de drept.
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17857837            Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
            ROMÂNIA                Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
                               modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI           Pronunțată în ședința din data de 11 iunie 2010.
                                  (61/1.688.367)
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA
                                     Societatea Comercială
        DOSAR NR. 18732/2010               FLEXSTEEL - S.R.L., Brăila, județul Brăila

        REZOLUȚIA NR. 4456                        ACT ADIȚIONAL
 Pronunțată în ședința din data de 11 iunie 2010         Subsemnatul Gatiu Adrian, în calitate de asociat unic
  Director                          la Societatea Comercială FLEXSTEEL - S.R.L., am
  la Oficiul Registrului                   hotărât:
  Comerțului de pe lângă                     - dizolvarea societății, ca urmare a imposibilității
  Tribunalul Brăila     - Tuta Veronica         realizării obiectului de activitate, conform art. 227 alin. 1
                Gabriela            lit. b din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată;
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                21

  - în conformitate cu art. 235 al aceluiași act normativ,  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
asociatul unic hotărăște ca lichidarea să fie efectuată de   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
către acesta. Conform situației financiare a societății,    actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
aceasta nu înregistrează creditori, prin urmare nu       DAMILDA IMPEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila,
înregistrează pasiv care să trebuiască a fi stins prin     Calea Călărașilor nr. 309, bloc B2, parter. județ Brăila,
lichidare, nu sunt necesare alte acorduri cu creditorii.    înregistrată sub nr. J9/300/1998, cod unic de înregistrare
  Executarea dizolvării se va face la data expirării     10797967, care a fost înregistrat sub nr. 18797 din
termenului de opoziție de 30 de zile de la data publicării   8.06.2010.
prezentului act în Monitorul Oficial al României, partea      (64/1.688.370)
a IV-a, conform art. 234 al aceluiași act normativ.
  După finalizarea dizolvării, asociatul unic va cere          Societatea Comercială
radierea societății în termen de 15 zile și înregistrarea      DUTAL COM - S.R.L., Ianca, județul Brăila
acesteia în registrul comerțului. Actele societății vor fi
păstrate de asociatul unic, pe viitor, conform legislației în
vigoare.                              NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  Prezentul act adițional produce efecte după                 J9/1269/1993
înregistrarea în registrul comerțului și publicarea în          COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 4874372
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
   (62/1.688.368)                                  ROMÂNIA
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
      Societatea Comercială
 DAMILDA IMPEX - S.R.L., Brăila, județul Brăila          OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
          ACT ADIȚIONAL
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRĂILA
  Subsemnații Nechifor Daniela și Nechifor Milan,
asociați la societatea S.C. DAMILDA IMPEX - S.R.L., de             DOSAR NR. 18941/2010
comun acord hotărâm:
  - Majorarea capitalului social în valoare de 200 lei            REZOLUȚIA NR. 4441
RON, cu suma de 400.000 lei RON, numerar, subscris și       Pronunțată în ședința din data de 10 iunie 2010
vărsat integral, reprezentând creanțe lichide și exigibile
                                  Director
ale   asociaților,   conform    art.  210   din
                                  la Oficiul Registrului
Lg. 31/1990/republicată, așa cum rezultă din
                                  Comerțului de pe lângă
documentele anexate la dosar.
                                  Tribunalul Brăila       - Tuta Veronica
  În urma acestui fapt, capitalul social devine 400.200
                                                  Gabriela
lei RON, divizat în 20 p.s. a câte 20.010 lei RON partea
                                  Referent în cadrul
socială și aparține asociaților astfel:
                                  Oficiului Registrului
  Nechifor Daniela - 200.100 lei RON = 10 p.s.;
                                  Comerțului de pe lângă
  Nechifor Milan - 200.100 lei RON = 10 p.s.
  Participarea la beneficii și pierderi este proporțională    Tribunalul Brăila       - Iconaru Monica
cu numărul părților sociale deținute de fiecare asociat.                      Marioara
  - Întocmirea unui act constitutiv sub semnătură privată    Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
respectând prevederile Legii nr. 31/1990 republicată.      DUTAL COM - S.R.L., cu sediul ales în Ianca, Str. Gării
  Prezentul act adițional produce efecte după         nr. 87, prin care se solicită înscrierea în registrul
îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990,    comerțului a mențiunii privind radierea DUTAL COM -
republicată, și Legea nr. 359/2004 modificată și        S.R.L., cod unic de înregistrare 4874372, număr de
completată cu O.U.G. nr. 75/2004.                ordine în registrul comerțului J9/1269/1993.
   (63/1.688.369)
                                           DIRECTORUL
      Societatea Comercială                  Asupra cererii de față:
 DAMILDA IMPEX - S.R.L., Brăila, județul Brăila          Prin cererea înregistrată sub nr. 18941 din 9.06.2010,
                                s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
           NOTIFICARE                mențiunii cu privire la radierea DUTAL COM - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
  22        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

  Examinând înscrisurile menționate directorul,           Art. 5. Completarea ordinii de zi a adunării generale
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în        ordinare a acționarilor din data de 17.05.2010 cu
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,      punctele:
aprobată cu modificări și completări prin Legea            - aprobarea programului de producție și a bugetul de
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
                                  venituri și cheltuieli pe anul 2010;
cu modificările și completările ulterioare, Legii
                                    - aprobarea programului de investiții pe 2010;
nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.        - aprobarea menținerii ipotecii asupra activului „clădire
                                  instalație de mercerizare” în vederea contractării unei linii
  Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:      de credit în valoare de 850.000 lei pentru completarea
  Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și     capitalului de lucru și împuternicirea directorului general
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii      și a directorului economic să reprezinte societatea în
firmei DUTAL COM - S.R.L., cu datele de identificare mai      relațiile cu banca și să semneze documentele de
sus menționate.
                                  contractare;
  Motivul radierii este lichidare.
                                    - încetarea activității punctelor de lucru deschise în
  Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.                localitatea Dej, județul Cluj, și în satul Murgești, comuna
  Executorie de drept.                      Acățari, județul Mureș.
  Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la           Art. 6. Aprobarea revocării din calitatea de
Tribunalul Brăila, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și    administratori ai S.C. CEPROHART - S.A., Brăila a
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu         domnului Iacob Niculai și a doamnei Niculae Ramona
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.          Claudia, precum și radierea calității acestora de
  Pronunțată în ședința din data de 10 iunie 2010.        administratori ai S.C. CEPROHART - S.A., Brăila la
   (65/1.688.371)                        Oficiul Registrului Comerțului Brăila.
     Societatea Comercială                    Art. 7. Aprobarea alegerii în calitate de administratori
  CEPROHART - S.A., Brăila, județul Brăila            în consiliul de administrație al S.C. CEPROHART - S.A.,
                                  Brăila, a domnului Bibicu Constantin și domnului Gurlea
      HOTĂRÂREA NR. 1/21.04.2010               Florin Florica și înscrirea calității acestora de
                                  administratori ai S.C. CEPROHART - S.A., Brăila la
   a adunării generale ordinare a acționarilor
       S.C. CEPROHART - S.A.                 Oficiul Registrului Comerțului Brăila și noua componență
                                  a consiliului de administrație, respectiv:
  Reprezentanții acționarilor S.C. CEPROHART - S.A.,
Brăila, reprezentând 89,1 % din capitalul social al          - doamna Chirita Sandica;
societății, în conformitate cu mandatele lor de            - domnul Bibicu Constantin;
reprezentare și a prevederilor Legii nr. 31/90, republicată,      - domnul Gurlea Florin Florica
modificată și completată prin prevederile Legii            Art. 8. Aprobarea completării comisiei de cenzori cu
nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, hotărăsc:             doamna Guzu Lucica și doamna Vlad Mihaela Lilica și
  Art. 1. Iau act de conținutul raportului comisiei de      noua componență a comisiei, respectiv:
cenzori cu privire la bilanțul contabil și situațiile financiare    - doamna Guzu Lucica;
ale anului 2009.
                                    - doamna Vlad Mihaela Lilica;
  Art. 2. Iau act de conținutul raportului administratorilor
societății cu privire la activitatea societății pe anul 2009.     - doamna Popescu Craiova Mariana.
  Art. 3. Aprobarea cu unanimitate de voturi a bilanțului      Art. 9. Aprobarea remunerației cuvenite
contabil pe anul 2009, a anexelor sale și a contului de      administratorilor și cenzorilor societății în cuantum de 1 %
profit și pierdere aferente anului financiar 2009.         din remunerația directorului general al societății.
  Art. 4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a            Art. 10. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de
repartizării profitului net în sumă de 11.170 lei pe        5.05.2010, data la care sunt identificați acționarii asupra
următoarele destinații:                      cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.
  - rezerve legale: 5 % din profitul brut: 1.051 lei;
                                    Art. 11. Împuternicirea juristului societății doamna
  - dividende totale de repartizat: 5.062 lei;
                                  Dulgheru Geta să procedeze la publicarea hotărârilor
  - surse proprii de finanțare și dezvoltare: 4.937 lei.
  Termenul de plată al dividendelor este 21.10.2010       AGOA nr. 1/21.04.2010 la ORC Brăila și depunerea
(șase luni de la data ținerii AGOA de aprobare a          situațiilor financiare anuale la instituțiile abilitate.
distribuirii dividendelor).                      (66/1.688.372)
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                 23

     Societatea Comercială                 Brăila, șos. Baldovinești nr. 10, județul Brăila,
  CEPROHART - S.A., Brăila, județul Brăila           înmatriculată la registrul comerțului sub nr.
                                 J 09/307/2009, C.U.I. RO25646741, reprezentată prin
      HOTĂRÂREA NR. 1/18.05.2010              administrator Vadineanu Emil.
                                   Având în vedere nevoia mare de lichidități pentru
   a adunării generale ordinare a acționarilor
                                 asigurarea investițiilor necesare pentru demararea
     S.C. CEPROHART - S.A., Brăila              activității comerciale în unanimitate asociații întruniți în
  Reprezentanții acționarilor S.C. CEPROHART - S.A.,      A.G.A. a S.C. ECOBLAN - S.R.L., în temeiul art. 221 cu
Brăila, reprezentând 89,11 % din capitalul social al       raportare la art. 210 din Legea 31/1990 adoptă
societății, în conformitate cu mandatele lor de         următoarele hotărâri:
reprezentare și a prevederilor Legii nr. 31/90, republicată,     1. Majorarea capitalului social al societății cu 119.800
modificată și completată prin prevederile Legii         lei, după cum urmează: 39.800 lei prin aport în numerar
nr. 441/2006 și OUG nr. 82/2007, hotărăsc:            și 80.000 lei prin compensarea unor creanțe certe, lichide
  Art. 1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a         și exigibile deținute asupra societății rezultate din
programului de producție și a bugetului de venituri și      contractul de colaborare nr. 1/15.02.2010 și actele
cheltuieli pe anul 2010.                     adiționale 1/22.02.2010, 2/1.03.2010 și 3/7.04.2010.
  Art. 2. Iau act de conținutul programului de investiții pe    2. În urma majorării se vor emite un număr de 11.980
anul 2010.                            părți sociale cu o valoare de 10 lei/partea socială.
  Art. 3. Iau act de solicitarea societății cu privire la     3. Se aprobă intrarea în societate, participarea la
menținerea ipotecii asupra activului „clădire instalație de   majorarea capitalului social și distribuirea către noul
mercerizare”, în vederea contractării unei linii de credit în  asociat S.C. PENT LOGISTIC - S.R.L. a celor 11.980
valoare de 850.000 lei pentru completarea capitalului de     părți sociale, asociații renunțând în mod expres la
lucru.                              exercitarea vreunui drept de preferință asupra părților
  Art. 4. Aprobarea cu unanimitate de voturi a încetării    sociale nou-emise.
activității punctelor de lucru deschise în localitatea Dej,     4. În urma majorării de capital și a intrării noului
județul Cluj și în satul Murgești, comuna Acățari, județul    asociat structura capitalului social va fi următoarea:
Mureș.                              capitalul social al societății este de 120.000 lei subscris și
  Art. 5. Aprobarea ca dată de înregistrare ziua de      vărsat divizat în 12.000 părți sociale având o valoare de
3.06.2010, dată la care sunt identificați acționarii asupra   10 lei/partea socială. Aportul asociaților la constituirea
cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.         capitalului social este:
  Art. 6. Împuternicirea juristului societății doamna       Gheorghe Daniela - 90 lei = 9 p.s. - reprezentând
Dulgheru Geta să procedeze la publicarea hotărârilor       0,075 %;
AGOA nr. 1/18.05.2010 la ORC Brăila.                 Vadineanu Lăcrămioara-Liliana - 90 lei = 9 p.s.
                                 reprezentând 0,075 %;
   (67/1.688.373)
                                   Vadineanu Emil Sorin - 20 lei = 2 p.s. reprezentând
       Societatea Comercială               0,017 %
     ECOBLAN - S.R.L., satul Albina               S.C. PENT LOGISTIC - S.R.L. - 119.800 LEI = 11.980
     comuna Tichilești, județul Brăila           p.s. reprezentând 99,833 %.
                                    (68/1.688.374)
          HOTĂRÂREA NR. 2
                                        Societatea Comercială
          din 27.05.2010                     ECOBLAN - S.R.L., satul Albina
      a adunării generale a asociaților                comuna Tichilești, județul Brăila
        S.C. ECOBLAN - S.R.L.
  Adunarea generală a asociaților S.C. ECOBLAN -                   NOTIFICARE
S.R.L., cu sediul social în satul Albina, parcela 346 din      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cvartatul 17, lot 2, com. Tichilești, jud. Brăila,        Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
înmatriculată în registrul comerțului sub nr.          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
J 09/737/2009, C.U.I. RO26343304, a fost convocată în      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
termenele și cu respectarea formelor stabilite de        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Legea 31/1991, cu modificările și completările ulterioare    ECOBLAN - S.R.L., cu sediul în satul Albina, comuna
și a actului constitutiv al societății.             Tichilești, județul Brăila, înregistrată sub nr.
  Prezenți fiind toți asociații reprezentând 100 %       J 09/737/2009, cod unic de înregistrare 26343304, care a
capitalul social, la adunare participă de asemenea și S.C.    fost înregistrat sub nr. 18005 din 2.06.2010.
PENT LOGISTIC - S.R.L., cu sediul social în orașul          (69/1.688.375)
  24       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
TREI RANDUNICI - S.R.L., Brăila, județul Brăila                GLASS - S.R.L., Brăila

        HOTĂRÂREA NR. 155                     HOTĂRÂREA NR. 1/4.06.2010
                                 Subsemnații Zaharia Enache și Zaharia Maria, în
        din data de 21.05.2010             calitate de asociați la S.C. GLASS - S.R.L. am hotărât:
      a adunării generale a asociaților           Dizolvarea societății, conform art. 227 al. 1, lit. «d» din
      S.C. TREI RANDUNICI - S.R.L.            Legea nr. 31/1990 rep.
                                 În conformitate cu art. 235 al aceluiași act normativ
  Subsemnații Gheorghe Daniela și Damache Gelu,
                               asociații hotărăsc ca odată cu dizolvarea activele
reprezentat legal al S.C. STATIX - S.R.L., în calitate de   rezultate ca urmare a stingerii pasivului să fie preluate de
asociați la S.C. TREI RANDUNICI - S.R.L., de comun      aceștia. Aceasta nu înregistrează creditori. Activele
acord, am hotărât:                      societății asigură în totalitate stingerea pasivului.
  1. Majorarea capitalului social al S.C. TREI         Executarea dizolvării se va face la data expirării
                               termenului de opoziție de 30 de zile de la data publicării
RANDUNICI - S.R.L., Brăila de la suma de 80.000 RON
                               prezentului act în Monitorul Oficial al României.
la suma de 150.000 RON.                     După finalizarea dizolvării, asociații vor cere în termen
  2. Majorarea capitalului social se va face prin aport   de 15 zile și vor înregistra în ORC radierea societății.
propriu, în valoare de 70.000 RON al S.C. STATIX -      Actele societății vor fi păstrate de aceștia pe viitor
S.R.L. vărsat în contul de disponibil bancar al societății  conform legislației în vigoare.
S.C. TREI RANDUNICI - S.R.L.                    (72/1.688.378)
  3. În urma majorării, capitalul social este de 150.000
                                      Societatea Comercială
RON divizat în 15.000 părți sociale a câte 10 RON fiecare      VALVE INTERNATIONAL - S.A., Brăila
repartizat pe asociați, astfel:
  - Gheorghe Daniela - 8.000 RON, respectiv 800 părți             HOTĂRÂREA NR. 11
sociale a câte 10 RON fiecare;                           din 7 iunie 2010
  - S.C. STATIX - S.R.L. - 142.000 RON respectiv         a Adunării Generale a Acționarilor Societății
14.200 părți sociale a câte 10 RON fiecare.            Comerciale VALVE INTERNATIONAL - S.A.
  4. Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân      Adunarea Generală a Acționarilor S.C. VALVE
neschimbate.                         INTERNATIONAL - S.A., societate românească pe
                               acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
  5. După modificarea capitalului social se va întocmi
                               J09/118/1999, cod unic de înregistrare 11696308, cu
actul constitutiv actualizat.                 sediul social în Brăila, șos. Focșani lot 2/1/4 - Km 5,
  La ședință au fost prezenți un număr de 2 asociați    județul Brăila (denumită în continuare „Societatea”), a
reprezentând 100 % capitalul social.             fost convocată în mod legal astăzi, 7.06.2010, la sediul
  (70/1.688.376)                      societății.
                                 La Adunarea Generală a Acționarilor Societății au
     Societatea Comercială                participat:
                                 1. Ion T. Florian, cetățean român, născut la data de
TREI RANDUNICI - S.R.L., Brăila, județul Brăila
                               28.10.1952, în Brăila, domiciliat în Brăila, Bd.
                               Dorobanților nr. 48, bl. A55, sc. 1, ap. 15, posesor al C.I.
           NOTIFICARE                seria XR nr. 272792, emisă de Poliția Brăila, la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   28.11.2007, deținând 255 acțiuni, având o valoare totală
                               de 255000.000 RON, reprezentând 51 % din capitalul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                               social al Societății.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         2. Ion N. Camelia, cetățean român, născută la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  1.10.1966, în Brăila, domiciliată în Brăila, str. Aleea
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale  Suceviței nr. 52 bis, posesoare a C.I. seria XR nr.
TREI RANDUNICI - S.R.L., cu sediul în municipiul Brăila,   207573, emisă de Poliția Brăila la data de 29.11.2005,
Str. Ardealului nr. 19, județul Brăila, înregistrată sub   deținând 245 acțiuni, având o valoare totală de
                               245000.00 RON, reprezentând 49 % din capitalul social
nr. J 09/505/2009, cod unic de înregistrare 26009976,
                               al Societății.
care a fost înregistrat sub nr. 18179 din 4.06.2010.       Adunarea Generală a Acționarilor Societății a decis
  (71/1.688.377)                      după cum urmează:
          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                 25

  1. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 3 luni a          Societatea Comercială
tuturor facilităților de credit acordate societății de către   CRISTFLOR AGRO - S.R.L., satul Liscoteanca
BANCPOST - S.A. cu menținerea condițiilor băncii.          comuna Bordei Verde, județul Brăila
  2. Se aprobă menținerea neschimbată a tuturor
garanțiilor mobiliare și/sau imobiliare deja constituite.          HOTĂRÂREA NR. 1/9.06.2010
  3. În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri    Subsemnații Drăgan Nicolae și Barcan Vasile, asociați
și a semnării tuturor documentelor necesare la bancă se     ai S.C. CRISTFLOR AGRO - S.R.L.,, în conformitate cu
împuternicește:                         prevederile actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 r,
  Dl Ion Florian, în calitate de administrator, cetățean   întruniți în cadrul AGA, reprezentând întregul capital
român, născut la data de 28.10.1952, în Brăila, domiciliat   social, în unanimitate, am hotărât:
în Brăila, Bd. Dorobanților nr. 48, bl. A55, sc. 1, ap. 15,     - Majorarea capitalului social prin compensarea
identificat cu B.I. seria X.R. nr. 272792, emis de Poliția   creanțelor certe și exigibile ale asociaților la societate, în
Brăila la data de 28.11.2007, CNP 1521028090018, să       conformitate cu prevederile art. 201 și 221 din Legea
semneze în numele S.C. VALVE INTERNATIONAL - S.A.        nr. 31/1990 r. Capitalul social în valoare de 200 lei se
contractele de credit și orice acte adiționale la acestea,   majorează cu suma de 122864 lei, ajungând astfel în
contractele de garanție mobiliară și/sau imobiliară și     valoare de 123064 lei divizat în 2 p.s. în valoare de
actele adiționale la acestea, precum și orice alte       61532 lei fiecare, distribuit asociaților astfel: Drăgan
documente necesare în legătură cu aceste contracte sau     Nicolae - 1 p.s. = 61532 lei și Barcan Vasile - 1 p.s. =
cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu    61532,
acestea.                              - Actualizarea obiectului de activitate conform CAEN
   (73/1.688.379)                       Rev. 2.
                                  Urmare a modificărilor se actualizează actul
       Societatea Comercială               constitutiv.
    TRADING KARIMA A - S.R.L., Brăila
                                   (76/1.688.382)
      HOTĂRÂREA NR. 1/25.05.2010                   Societatea Comercială
  Subsemnații Toader Iulian și Toader Mariana, în       CRISTFLOR AGRO - S.R.L., satul Liscoteanca
calitate de asociați la S.C. TRADING KARIMA A - S.R.L.,       comuna Bordei Verde, județul Brăila
am hotărât:
  - majorarea capitalului social cu 400.000 lei; în urma               NOTIFICARE
acestui fapt capitalul social subscris și vărsat devine      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
400.200 lei divizat în 10 p.s. în valoare de 40.020 lei p.s.  Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
și va aparține celor doi asociați astfel:            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  * Toader Iulian - 5 p.s. reprezentând 20.010 lei (50 %);  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  * Toader Mariana - 5 p.s. reprezentând 20.010 lei (50 %);  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  - actualizarea obiectului de activitate al societății    CRISTFLOR AGRO - S.R.L., cu sediul în satul
conform Caen Rev. II;                      Liscoteanca, comuna Bordei Verde, județul Brăila,
  - întocmirea actului constitutiv actualizat conform cu   înregistrată sub nr. J 9/883/1996, cod unic de înregistrare
modificările prezentate.                    9023920, care a fost înregistrat cu nr. 18942 din
   (74/1.688.380)                      9.06.2010.
                                  (77/1.688.383)
       Societatea Comercială
    TRADING KARIMA A - S.R.L., Brăila                   Societatea Comercială
                                        NEFERAL ACTIV - S.R.L.
           NOTIFICARE                           București
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brăila notifică, în conformitate cu prevederile art. 204               DECIZIA NR. 1
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      din data de 3.05.2010, a asociatului unic
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     Subsemnații:
TRADING KARIMA A - S.R.L., cu sediul în Brăila, Calea        - Bureata Petrișor, cetățean român, născut la data de
Călărașilor, bl. B30, sc. 3, et. 3, ap. 52, județul Brăila,   24.05.1979, în municipiul București, sector 6, domiciliat
înregistrată sub nr. J 9/491/1992, cod unic de înregistrare   în jud. Teleorman, comuna Buzescu, de sex bărbătesc,
2271731, care a fost înregistrat cu nr. 18831 din        necăsătorit, fiul lui Stancu și al Valentinei, posesorul cărții
8.06.2010.                           de identitate seria TR, nr. 121696, eliberat de Poliția
  (75/1.688.381)                       Municipiului Alexandria, la data de 10.07.2003, CNP
  26       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

1790524340070, în calitate de asociat unic fondator și     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
administrator al SC NEFERAL ACTIV SRL, deținând        D&D EUROCOM S.R.L., cu sediul în București, str.
100 % din capitalul social, și                 Traian Grozăvescu nr. 19, sector 2, înregistrată sub nr.
  - Mihaila Marin, cetățean român, născut la data de     J40/14388/2004, cod unic de înregistrare 16742073,
28.09.1955, în jud. Teleorman, com. Buzescu, domiciliat    care a fost înregistrat sub nr. 216197 din 6.05.2010.
în jud. Teleorman, com. Buzești, sat Buzești, de sex        (80/1.643.074)
bărbătesc, posesor al cărții de identitate seria TR nr.
248151, eliberată de SPCLEP Alexandria, la data de               Societatea Comercială
22.03.2007, CNP 1550928340062, în calitate de                 D & D EUROCOM - S.R.L.
cesionar a 50 % din capitalul social, și                       București
  - Dinu Florentina, cetățean român, născută la data de
16.12.1967, în mun. Alexandria, jud. Teleorman,                  HOTĂRÂREA NR. 5
domiciliată în sat Țigănești, com. Țigănești, jud.
                                          din 27.04.2010
Teleorman, de sex femeiesc, identificată cu carte de
                                     a adunării generale a asociaților
identitate seria TR nr. 262321, eliberată de SPCLEP
                                  S.C. D & D EUROCOM - S.R.L., înregistrată
Alexandria la data de 1.08.2007, CNP 2671216340037,
                                la O.R.C. sub codul unic de înregistrare 16742073,
în calitate de cesionară a 50 % din capitalul social.
                                atribut fiscal R nr. de ordine în Registrul comerțului
  4. Actualizarea obiectelor de activitate după CAEN
                                        J 40/14388/8.09.2004
Rev. 2.
                                        cu sediul în București,
  5. Schimbarea sediului social din București, sector 1,
                                   str. Traian Grozăvescu nr. 19, sectorul 2
str. Iordan Dumitru nr. 1, bloc 1, scara 1, ap. 1, în
București, sector 2, str. Dimitrie Salmen nr. 1bis, subsol.    Încheiată între:
  6. Se va redacta și semna un nou act constitutiv,       • Ulmeanu Alexandru Silviu-Nicolae, cetățean român,
actualizat cu toate modificările de mai sus, care va înlocui  domiciliat în București, Târgu Neamț nr. 13, bl. MIIb8/2,
actul constitutiv anterior.                  sc. A, et. 8, ap. 35, sectorul 6, CNP 1800512450015
  7. Prezenta decizie a fost redactată în 4 exemplare, în    • Dobre Dinu, cetățean român, domiciliat în București,
limba română, astăzi, 3.05.2010.                str. Traian Grozăvescu nr. 1, sectorul 2, CNP
                                1631024400129
   (78/1.639.328)
                                 ambii asociați reprezentând 100 % capitalul social al
        Societatea Comercială              S.C. D&D Eurocom - S.R.L. și dl Prodan Marius - Silviu,
        NEFERAL ACTIV - S.R.L.             cetățean român, domiciliat în București, sectorul 2, Int.
           București                 Calității nr. 4, născut la data de 13.02.1978 în Municipiul
                                București, sectorul 2, fiul lui Ion și Nicoleta, sex
           NOTIFICARE                bărbătesc, posesor al C.I. seria RT nr. 187374 eliberat de
                                Secția 7 Poliție la data de 24.08.2001, CNP
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    1780213421526, în calitate de „Invitat” am hotărât
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  modificarea actului constitutiv al sus-numitei societăți,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        după cum urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Art. I. Retragerea din societate a asociatului,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   persoană fizică, Dobre Dinu prin cesionarea tuturor
NEFERAL ACTIV S.R.L., cu sediul în București, str.       părților sociale deținute, respectiv 25 de părți sociale, în
Dimitrie Salmen nr. 1bis, sector 2, înregistrată sub nr.    valoare nominală de 10 lei, și în valoare totală de 250 lei
J40/20702/2006, cod unic de înregistrare 19753131,       către dl Prodan Marius-Silviu, cetățean român, domiciliat
care a fost înregistrat sub nr. 210441 din 4.05.2010.     în București, sectorul 2, Intr. Calității nr. 4, născut la data
  (79/1.639.329)                       de 13.02.1978 în Municipiul București, sectorul 2, fiul lui
                                Ion și Nicoleta, sex bărbătesc, posesor al C.I. seria RT nr.
        Societatea Comercială              187374 eliberată de Secția 7 Poliție la data de
        D&D EUROCOM - S.R.L.              24.08.2001, CNP 1780213421526, după cum urmează:
           București                  - Dobre Dinu cedează către dl Prodan Marius-Silviu
                                un număr de 25 părți sociale, reprezentând 50 % din
           NOTIFICARE                capitalul social al S.C. D& D EUROCOM S.R.L., la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 250 lei;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    - Prodan Marius-Silviu achiziționează de la Dobre
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Dinu un număr de 25 părți sociale reprezentând 50 % din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  capitalul social al S.C. D&D EUROCOM S.R.L., la
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                  27

valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 250 lei,       1. Se introduce în conținutul actului constitutiv al
pentru care plătește prețul de 250 lei la data semnării      societății, art. 10.1., care va avea următorul conținut:
prezentei hotărâri.                          „Următoarele Decizii pot fi luate de către
  În urma modificărilor de la art. I, structura capitalului   administratorul societății, numai cu acordul scris al
social se prezintă astfel:                     asociatului unic:
  • Ulmeanu Alexandru-Silviu-Nicolae va deține 25 părți       1) închiderea sau cedarea către alte persoane a
sociale cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală     întregii societăți sau o parte din activitățile acesteia;
de 250 lei, aport adus la capitalul social, reprezentând        2) schimbarea obiectului de activitate a societății,
50 % din capitalul social și din cota de participare la      inclusiv extinderea acestuia;
beneficii și pierderi.                         3) înființarea sau închiderea de puncte de lucru,
  • Prodan Marius-Silviu va deține 25 părți sociale, cu o    sucursale sau filiale;
valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 250 lei,       4) dobândirea, transferul, închirierea, sau alte
aport adus la capitalul social, reprezentând 50 % din       modalități de limitare a drepturilor asupra bunurilor
capitalul social și din cota de participare la beneficii și    imobile aparținând societății;
pierderi.                               5) grevarea cu sarcini a drepturilor asupra bunurilor
  Art. II. Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân   mobile ale societății sau acordarea de garanții/garanție
neschimbate.                            din partea acesteia;
  Societatea Comercială D & D EUROCOM S.R.L.             6) achiziționarea de acțiuni sau părți sociale ale altor
împuternicește pe Dumitran Magdalena, cetățean român,       societăți și dispunerea de acestea;
domiciliată în orașul București, str. Srg. Lățea Gheorghe       7) constituirea împreună cu o altă societate a unei noi
nr. 11, bl. C69, sc. 2, ap. 55, sectorul 6, născută la data    entități juridice, ieșirea sau modificarea participației în
de 9.02.1953, în comuna Scheia, județul Suceava, fiica       cadrul acestei entități, precum și în cadrul unor acorduri
lui Mircea și Elena, sex femeiesc, posesoare a C.I. seria     comerciale reciproce;
RD nr. 498785/19.10.2006 emis de SPCEP S6, biroul 3,          8) achiziționarea, grevarea sau cedarea drepturilor de
CNP 2530209400166, pentru ca în numele acesteia să         proprietate intelectuală a societății, inclusiv transferul sau
îndeplinească toate formalitățile (inclusiv modificări,      achiziționarea de licențe;
adăugiri, corectări sau îndreptări erori) în fața Oficiului      9. acordarea unui împrumut în valoare de peste
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București,      cincizeci de mii de euro, cu excepția oferiri de facilități de
în vederea înregistrării mențiunilor, mai sus-menționate.     creditare pentru clienții societății, în cadrul normal al
  Redactată și procesată în 5 (cinci) exemplare         activității comerciale;
originale la București, sediul societății, azi, data          10) emiterea de garanții, sau luarea deciziilor de a
27.04.2010.                            garanta pentru datoriile altor persoane;
   (81/1.643.075)                          11) soluționarea pe cale amiabilă a tuturor litigiilor
                                  comerciale sau arbitrare, cu excepția litigiilor apărute cu
       Societatea Comercială                 ocazia desfășurării normale a activității societății și pentru
    MECHEL SERVICE ROMÂNIA - S.R.L.              care penalitățile de întârziere calculate nu depășesc
          București                    10.000 de euro;
                                    12. acordarea de împrumuturi sau implicarea în alte
           DECIZIA NR. 13                tranzacții financiare;
                                    13) stabilirea, pentru un angajat al societății a unui
     din 24.03.2010 a asociatului unic            salariu, care depășește suma de cincizeci de mii de euro
  al S.C. MECHEL SERVICE ROMÂNIA - S.R.L.             (50.000 euro) pentru o perioadă de douăsprezece (12)
  Subscrisa MECHEL SERVICE GLOBAL B.V.,             luni, inclusiv sporuri, prime de vacanță și alte
persoană juridică olandeză, cu sediul în Parkstraat 20       recompense, precum și modificarea contractului de
3hg, 2514 JK - Haga, Olanda, înregistrată în Registrul       muncă existent, astfel încât salariatul ar putea primi un
Comerțului Olanda sub nr. 34330052, cod fiscal NL         salariu care depășește valoarea indicată mai sus, în
820524025B01, reprezentată legal prin administrator - dl      cazul în care un astfel de act adițional este încheiat
Ponomarev Andrey în conformitate cu prevederile legale       pentru o perioadă mai mare de o (1) lună;
și cu puterile conferite prin actul constitutiv - în calitate de    14) acordarea oricăror sume sau drepturi bănești în
asociat unic al MECHEL SERVICE ROMÂNIA S.R.L.,           baza altor prevederi decât cele prevăzute în contractul
persoană juridică română, cu sediul în București, Str.       colectiv de muncă sau în baza obligațiilor contractuale;
Brândușelor nr. 2-4, et. 5, sectorul 3, România,            15) aprobarea situațiilor financiare, a indicilor și
înregistrată la ORCTB sub nr. J 40/7795/2008, CUI         obiectivelor companiei (plan de afaceri), precum și a
RO23463101, am decis următoarele:                 planurilor de dezvoltare;
  28        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

  16) utilizarea dreptului la vot în baza acțiunilor sau      Art. 2. În urma acestei cesiuni de părți sociale,
părților sociale deținute de către societate în cadrul      capitalul social total în valoare de 200 (douăsute) lei
capitalului social al altor societăți;              împărțit în 20 (douăzeci) părți sociale, cu o valoare
  17) închirierea de contracte comerciale cu ridicata sau    nominală de 10 (zece) lei fiecare, reprezentând 100 %
cu amănuntul, a contractelor de transport și de antrepriză    din capitalul social total, cu o cotă de participare la
sau a altor contracte încheiate în cadrul desfășurării      beneficii și pierderi de 100 % va aparține în totalitate
activității economice a societății, care depășesc valoarea    asociatului unic Constantinescu Florin.
de zece milioane de euro (10.000.000 euro);             Art. 3. Se revocă din funcția de administrator al
  18) Încheierea de tranzacții de orice natură, cu       societății Grigore Stefania-Felicia.
excepția celor menționate mai sus, a căror valoare
                                   Art. 4. Se numește în funcția de administrator al
contractuală depășește o sută de mii de euro (100.000
                                 societății, pentru un mandat nelimitat, dl Constantinescu
euro) sau care sunt încheiate pe o perioadă mai mare de
                                 Florin, cetățean român, sex bărbătesc, căsătorit, fiul lui
un (1) an.
                                 Florin și al Ecaterinei, născut în Mun. București, Sectorul
  2. Se înființează un punct de lucru situat în: Șos. de
Centură nr. 3, Berceni, județul Ilfov, Hala Industrială.     4, la data de 17.11.1979, domiciliat în București, Bld.
  3. Se aprobă forma finală a actului constitutiv        Chișinău nr. 21, bl. B6, sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 4,
actualizat din 24.03.2010.                    legitimat cu C.I. seria RD nr. 553334, eliberată de SPCEP
   (82/1.643.118)                       S2 biroul nr. 4, la data de 8.01.2008, CNP
                                 1791117440111.
        Societatea Comercială                Art. 5. Se va schimba sediul social din București, str.
         GVD BRAND - S.R.L.               Răscoala 1907 nr. 11, bl. 16, sc. 4, et. 2, ap. 135, sectorul
           București                 2 în București, Bld. Chișinău nr. 21, bl. B6, sc. A, et. 3,
                                 ap. 13, sectorul 2;
           DECIZIA NR. 1                  Art. 6. Se modifică denumirea societății din S.C. GVD
      din 3.05.2010 a asociatului unic           BRAND S.R.L. în S.C. FAIROM LOGISTIC S.R.L.
   al S.C. GVD BRAND - S.R.L., București,           conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea
    str. Răscoala 1907 nr. 11, bl. 16, sc. 4,        firmei eliberată de ONRCTB sub nr. 191487/26.04.2010.
 et. 2, ap. 135, sectorul 2, J 40/5036/2006, C.U.I.         Art. 7. Se modifică activitatea principală din Lucrări de
       18522040, atribut fiscal RO            instalații electrice (CAEN 4531) în alte activități anexe
  Subsemnatul:                         transportului, identificată prin codul CAEN 5229, din
  Constantinescu Florin, cetățean român, sex          domeniul principal de activitate
bărbătesc, căsătorit, fiul lui Florin și al Ecaterinei, născut    Activități anexe pentru transporturi, identificat prin
în Mun. București, la data de 17.11.1979, domiciliat în     codul CAEN 522.
București, bld. Chișinău nr. 21, bl. B6, sc. A, et. 3, ap. 13,    Restul prevederilor actului constitutiv al societății
sectorul 4, legitimat cu C.I. seria RD nr. 553334, eliberată   rămâne neschimbat.
de SPCEP S2 birou nr. 4, la data de 8.01.2008, CNP          (83/1.643.119)
1791117440111, în calitate de asociat unic al S.C. GVD
BRAND S.R.L. și                                 Societatea Comercială
  Grigore Ștefania - Felicia, cetățean român, sex              FAIROM LOGISTIC - S.R.L.
femeiesc, necăsătorită, fiica lui Ștefan și a Vasilicăi,               București
născută în Mun. București, sectorul 3, la data de
2.11.1978, domiciliată în București, str. Răscoala din                 NOTIFICARE
1907 nr. 11, bl. 16, sc. 4, et. 2, ap. 135, sectorul 2,
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
legitimată cu C.I. seria RT nr. 646687 eliberată de
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 12.08.2009, CNP
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2781102423010, în calitate de invitată,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  am hotărât următoarele modificări ce vor fi aduse
actului constitutiv al societății astfel:            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Art. 1. În baza contractului de cesiune de părți sociale   FAIROM LOGISTIC - S.R.L., cu sediul în București, Bd.
înregistrat sub nr. 20/03.05.2010, în registrul actelor     Chișinău nr. 21, bloc B6, sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 2,
juridice atestate de către avocat Iuliana Gheorghe, s-a     înregistrată sub nr. J 40/5036/2006, cod unic de
realizat cesionarea tuturor părților sociale deținute de     înregistrare 18522040, care a fost înregistrat sub
Grigore Ștefania - Felicia, către Constantinescu Florin,     nr. 216841 din 6.05.2010.
care a devenit astfel asociatul unic al societății.          (84/1.643.120)
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                  29

        Societatea Comercială               Eforie Nord, județul Constanța, str. Mihail Kogălniceanu,
        FOTO ADEVĂRUL - S.R.L.               bl. B, sc. B, et. 1, ap. 24, identificat cu C.I. seria KT nr.
                                  290024, eliberată de Oraș Eforie, la data de 19.08.2002,
            HOTĂRÂRE                  CNP 1770129132812.
                                    Art. 3. Se modifică cap. V din actul constitutiv, privind
        din data de 29.04.2010
                                  administrarea societății, după cum urmează:
      a adunării generale a asociaților
                                    Capitolul V - Administrarea și conducerea societății
      S.C. FOTO ADEVĂRUL - S.R.L.
                                    Art. 16. - Administrarea Societății
  Asociații S.C. ADEVĂRUL HOLDING - S.R.L.,             16.1. Activitatea societății este condusă de un consiliu
persoană juridică română, cu sediul social în București,      de administrație compus din 3 membri, care lucrează
șos. Fabrica de Glucoză nr. 21, sectorul 2, București,
                                  împreună, dintre care un președinte, aleși periodic prin
având număr de înregistrare în Registrul Comerțului de
                                  hotărâre AGA.
pe lângă Tribunalul București J 40/14119/2006, C.U.I.
                                    Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice,
18990288, reprezentată de dl Dan Costache Patriciu,
                                  cetățeni români sau străini. Administratorii sunt reeligibili
Președinte al Consiliului de Administrație, prin mandat dl
                                  și revocabili și vor fi numiți pentru o perioadă de 4 ani.
Petre Ludovic Imre, conform Procurii notariale cu nr. 276
                                  Toate hotărârile administratorilor se vor înregistra într-un
din data de 26.04.2010, și
                                  registru special ținut la sediul societății.
  S.C. TIPOMEDIA PROD - S.R.L., persoană juridică
                                    16.2. Stabilirea remunerației administratorilor se face
română, cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză
                                  de către adunarea generală a asociaților.
nr. 21, parter, sectorul 2, având număr de înregistrare în
                                    16.3. În cazul în care o persoană juridică este numită
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București,
                                  administrator, aceasta va încheia un contract de
J 40/5336/1994, CUI 5538184, reprezentată prin dl.
                                  administrare cu societatea care își va numi un
Ștefan Bara, administrator,
                                  reprezentant     permanent,    persoana    fizică.
  în calitate de asociați ce dețin împreună 100 % totalul
                                  Reprezentantul este supus acelorași condiții și obligații și
capital social al S.C. FOTO ADEVĂRUL - S.R.L., cu
                                  are aceeași responsabilitate ca și un administrator -
sediul în București, șos. Fabrica de Glucoză nr. 21,
parter, sectorul 2, înregistrată în Registrul Comerțului de    persoană fizică, fără a exonera de răspundere persoana
pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/9692/2006,       juridică.
CUI - 18760297, cu respectarea cerințelor legale și          16.4. Administratorii numiți individual în consiliul de
statutare, adoptă următoarea hotărâre:               administrație sunt:
  Art. 1. Se revocă mandatul de administrator unic          a. Petre Ludovic Imre - președinte al consiliului de
acordat dlui Hadrian Mateescu, cetățean român, născut       administrație, cetățean român, fiul lui Ludovic și al
la 14.09.1970, în Sibiu, județul Sibiu, domiciliat în sat     Ecaterinei, născut la data de 27.02.1962, în Cehu
Petrești, (com. Corbeanca), județul Ilfov, Str. Radarului     Silvaniei, județul Sălaj, domiciliat în București, strada
nr. 12 E, C.I. seria IF nr. 189579 eliberată de SPCLEP       Varșovia nr. 1-3, ap. 2, sectorul 1, identificat cu .C.I. seria
Buftea, la 26.05.2008, CNP 1700914120689.             II nr. 000022, eliberată de I.N.E.P. la data de 24.08.2006,
  Art. 2. Se aprobă numirea pe o perioadă de 4 ani, cu      CNP 1620227400581;
mandat neremunerat, a unui Consiliu de Administrație,         b. Andrei Alexandru Ștefan - administrator, cetățean
alcătuit din 3 membri:                       român, fiul lui Dorin și al Danei-Rodica, născut la data de
  - Petre Ludovic Imre, cetățean român, fiul lui Ludovic     9.01.1978, în București, domiciliat în București, str.
și al Ecaterinei, născut la data de 27.02.1962, în Cehu      Herăstrău nr. 33, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT nr.
Silvaniei, județul Sălaj, domiciliat în București, str.      545433, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de
Varșovia nr. 1 - 3, ap. 2, sectorul 1, identificat cu C.I. seria  17.03.2008, CNP 1780109424510;
II nr. 000022, eliberată de I.N.E.P., la data de 24.08.2006,      c. George Adrian Vasile - administrator, cetățean
CNP 1620227400581, în calitate de Președinte al          român, născut la data de 29.01.1977, fiul lui Dorel și al
Consiliului de Administrație și                  Mariei, domiciliat în Eforie Nord, județul Constanța, str.
  - Andrei Alexandru Ștefan, cetățean român, fiul lui      Mihail Kogălniceanu, bl. B, sc. B, et. 1, ap. 24, identificat
Dorin și al Danei-Rodica, născut la data de 9.01.1978 în      cu C.I. seria KT nr. 290024, eliberată de Orș. Eforie, la
București, domiciliat în București, str. Herăstrău nr. 33,     data de 19.08.2002, CNP 1770129132812.
sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 545433,          16. 5. Administratorii se întrunesc cel puțin o dată la
eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de           trei luni și ori de câte ori este nevoie. Convocarea
17.03.2008, CNP 1780109424510, în calitate de           administratorilor va cuprinde locul și data la care se va
administrator.                           ține ședința și ordinea de zi.
  - George Adrian Vasile, cetățean român, născut la         16.6. Convocarea ședinței poate fi comunicată
data de 29.01.1977, fiul lui Dorel și al Mariei, domiciliat în   telefonic, dovada făcându-se prin semnarea fără rezerve
  30        MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

a procesului-verbal de ședință sau prin semnătura de         b) numirea, concedierea directorului general,
primire a convocatorului.                     supravegherea și coordonarea gestionării afacerilor
  16.7. Consiliul de administrație se poate întruni fără    societății de către Directorul General al Societății (dacă
respectarea formalităților menționate mai sus, cu condiția    acest Director va fi numit).
ca toți administratorii să fie prezenți în ședință.          c) conduce și coordonează activitatea societății,
  16.8. Ședințele se țin în prezența a cel puțin 2 membri    excepție atribuțiile delegate directorului general, dar
ai consiliului de administrație, deciziile fiind valabile     poate exercita și atribuțiile directorului general, în lipsa
adoptate cu votul majorității absolute a membrilor        acestuia;
prezenți.                               d) stabilește salarizarea directorului general al
  16.9. Prin prezență se înțelege atât prezența fizică,     societății, directorilor executivi, salarizarea celorlalți
cât și prezența intelectuală, pe calea teleconferinței, a     directori ai societății, la propunerea directorului general al
videoconferinței, precum și prin corespondență trimisă      societății;
prin poștă sau prin curier sau prin fax cu numele în clar și     e) supune anual adunării generale a asociaților, în
semnătura; atât prezența directă în persoană, cât și       termenul prevăzut de lege de la încheierea exercițiului
reprezentarea prin procura specială de către alt         economic financiar, raportul cu privire al activitatea
administrator nu este permisă reprezentarea            societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul
administratorului la ședințele administratorilor prin       precedent;
procură generală.                           f) avizează bugetul de venituri și cheltuieli, programul
  16.10. Cu ocazia fiecărei ședințe a administratorilor se   de activitate și planul de investiții al societății pentru
va întocmi o decizie care va cuprinde numele           exercițiul financiar următor, la propunerea directorului
participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate,     general al societății și le supune aprobării adunării
numărul de voturi întrunite și opiniile separate, semnate     generale ordinare a asociaților, odată cu aprobarea
de către administratori.                     situațiilor financiare aferente exercițiului financiar
  16.11. Se acceptă drept decizie de ședință valabil      anterior;
cumulul tuturor copiilor având același conținut, semnate       g) decide, direct sau prin delegare asupra altor
individual de către administratori.                probleme stabilite de lege în competența sa;
  16.12. În caz de vacanță (renunțarea               h) înființarea și desființarea unor sedii secundare;
administratorului, incapacitate legală, incapacitate fizică    sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea
pe o perioadă mai mare de 45 zile, moartea, etc.) a unuia     unități fără personalitate juridică;
dintre administratori, ceilalți administratori, deliberând în     i) aprobarea participării la constituirea unor societăți
prezența a două treimi și cu majoritate absolută a celor     comerciale, indiferent de forma juridică și de natura
prezenți, procedează la numirea unui administrator        aportului (în numerar și/sau natură), cu respectarea
provizoriu până la convocarea adunării generale.         limitelor valorice ale aportului stabilit prin lege;
  16.13. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată    j) analizează periodic rapoartele Directorilor Executivi,
de către președintele consiliului de administrație        funcție de care poate adapta programele de activitate
împreună cu oricare alt membru al consiliului de         aprobate de adunarea generală ordinară a asociaților,
administrație, oricare dintre administratori având dreptul    luând în considerare conjunctura economică și evoluția
a transmite acest drept către un angajat al societății sau    pieței și a societății
către un terț.                            16.17. Consiliul de administrație are și următoarele
  16.14. În exercitarea funcțiilor lor în relațiile cu     atribuții delegate de adunarea generală extraordinară în
societatea, administratorii sunt obligați să respecte       temeiul art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:
limitele impuse de lege, de prezentul act constitutiv,        a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
precum și de hotărârile adunării generale a asociaților.       b) decide cu privire la schimbarea obiectului de
Administratorii vor acționa în numele societății cu        activitate al societății;
diligența și grija cerute unor oameni de afaceri obișnuiți.      c) decide cu privire la majorarea, reducerea sau
  16.15. Consiliul de administrație poate efectua sau      reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi părți
autoriza toate sau oricare dintre operațiunile/activitățile    sociale.
necesare pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de        16.18. Consiliul de administrație își exercită atribuțiile
activitate al societății, cu respectarea restricțiilor      prin adoptarea de decizii, obligatorii pentru toți angajații,
prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.        reprezentanții și colaboratorii societății.
  16.16. Consiliul de administrație are următoarele         16.19. Administratorii societății sunt solidar
atribuții principale:                       răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având
  a) supraveghează și coordonează ducerea la          cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le
îndeplinire a hotărârilor adunării generale a asociaților;    denunță asociaților.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010                   31

  Art. 17. Directorul general                   putând la rândul lor să submandateze atribuțiile delegate
  17.1. Societatea va numi, dacă este cazul, un director     către alți funcționari ai societății, dacă mandatul acordat
general, funcționar al societății, care va coordona         de directorul general al societății în acest sens permite
activitate curentă a acesteia.                   aceasta.
  17.2. Numirea, revocarea și stabilirea remunerației         Art. 4. Se încheie actul constitutiv actualizat al
directorului general sunt de competența consiliului de       societății care reflectă toate deciziile adoptate la
administrație al societății.                    articolele de mai sus.
  17.3. Directorul general are dreptul de a reprezenta        Art. 5. Se împuternicește dna Cristina Vrincianu, în
societatea în relațiile cu terții, precum și de a transmite     calitate de consilier juridic, identificată cu C.I. seria DD nr.
acest drept către un angajat al societății sau către un terț.    055076, eliberată de Poliția Târgoviște, la data de
  17.4. În executarea obligațiilor sale, directorul general    24.01.2001, CNP 2770111151772, pentru a încheia și
emite ordine de serviciu, obligatorii pentru toți angajații     semna, în numele și pe seama asociaților societății, actul
societății. Directorul general va avea următoarele         constitutiv actualizat al S.C. „Foto Adevărul” S.R.L. care
atribuții:                             să reflecte deciziile de mai sus, precum și orice alte
  a. asigură gestionarea curentă a afacerilor societății;     documente necesare pentru sau în legătură cu
  b. aprobă și încheie acte juridice privind activitatea     implementarea deciziilor aprobate prin hotărâri ale
curentă a societății a căror valoare pentru fiecare astfel     asociaților societății, inclusiv pentru îndeplinirea
de act juridic în parte sau valoarea totală a actelor juridice   procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului a
ce urmează a fi încheiate în cadrul aceleiași operațiuni nu     modificărilor actului constitutiv al societății, cu
depășește echivalentul sumei de 500.000 euro;            posibilitatea submandatării altor persoane.
încheierea actelor juridice depășind valoarea menționată         (85/1.643.175)
mai sus va putea fi făcută de directorul general cu
aprobarea prealabilă a consiliului de administrație, după              Societatea Comercială
caz, a adunării generale a asociaților;                      FOTO ADEVĂRUL - S.R.L.
  c. angajează și concediază personalul societății, după                București
consultarea în prealabil cu administratorul numit de
asociatul majoritar;                                    NOTIFICARE
  d. stabilește salarizarea personalului angajat;
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  c. stabilește tactica și propune administratorilor
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
strategia de marketing a societății;
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  f. propune spre aprobare structura organizatorică și
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
organigrama societății;
                                  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  g. decide asupra Regulamentului de organizare și
                                  FOTO ADEVĂRUL - S.R.L., cu sediul în București, str.
funcționare a societății și asupra Regulamentului de
                                  Fabrica de Glucoză nr. 21, etaj P, sectorul 2, înregistrată
ordine interioară al societății;
                                  sub nr. J 40/9692/2006, cod unic de înregistrare
  h) propune anual administratorilor care vor supune
                                  18760297, care a fost înregistrat sub nr. 217226 din
aprobării AGA, situațiile financiare anuale și raportul cu
                                  6.05.2010.
privire la activitatea societății;
                                    (86/1.643.176)
  i. întocmește proiectul de raport al consiliului de
administrație către adunarea generală a asociaților și îl
                                          Societatea Comercială
reprezintă consiliului de administrație al societății;
                                         EDITURA HISTORIA - S.R.L.
  j. întocmește proiectul planului de afaceri, planului de
                                             București
investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli al societății
și le prezintă consiliului de administrație al acesteia;
                                              NOTIFICARE
  k. angajează și concediază Directorii Executivi, ceilalți
directori ai societății;                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  l. prezintă consiliului de administrație rapoarte        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
periodice privind îndeplinirea atribuțiilor sale, activitatea    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societății și situația financiară a acestora;            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  m. întocmește proiecte de organigrama a societății și      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
le prezintă administratorilor;                   EDITURA HISTORIA - S.R.L., cu sediul în București, str.
  n. soluționează orice alte chestiuni stabilite în sarcinia   Fabrica de Glucoză nr. 21, etaj P, sectorul 2, înregistrată
sa de adunarea generală a asociaților și consiliului de       sub nr. J 40/18760/2005, cod unic de înregistrare
administrație al societății.                    18110090, care a fost înregistrat sub nr. 217231 din
  o. deleagă atribuțiile sale către alți funcționari ai      6.05.2010.
societății, după cum va considera necesar, aceștia           (87/1.643.178)
  32         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 2685/21.VI.2010

         Societatea Comercială                      - Petre Ludovic Imre, cetățean român, fiul lui Ludovic
        EDITURA HISTORIA - S.R.L.                   și al Ecaterinei, născut la data de 27.02.1962, în Cehu
            București                       Silvaniei, județul Sălaj, domiciliat în București, str.
                                       Varșovia nr. 1 - 3, ap. 2, sectorul 1, identificat cu C.I. seria
              HOTĂRÂRE                      II nr. 000022, eliberată de I.N.E.P., la data de 24.08.2006,
                                       CNP 1620227400581, în calitate de Președinte al
         din data de 29.04.2010
                                       Consiliului de Administrație, și
       a adunării generale a asociaților
                                         - Andrei Alexandru Ștefan, cetățean român, fiul lui
       S.C. EDITURA HISTORIA S.R.L.
                                       Dorin și al Danei-Rodica, născut la data de 9.01.1978 în
  Asociații S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.,                  București, domiciliat în București, str. Herăstrău nr. 33,
persoană juridică română cu sediul social în București,            sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 545433,
șos. Fabrica de Glucoză nr. 21, sectorul 2, București,            eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1, la data de
având număr de înregistrare în Registrul Comerțului de            17.03.2008, CNP 1780109424510, în calitate de
pe lângă Tribunalul București J 40/14119/2006, C.U.I.             administrator.
18990288, reprezentată de dl Dan Costache Patriciu,                Art. 3. Se aprobă modificarea art. 10 pct. 7 din actul
Președinte al Consiliului de Administrație, prin mandatar           constitutiv, care va avea următorul conținut:
dl Petre Ludovic Imre, conform Procurii notariale cu nr.             Art. 3. Se aprobă modificarea art. 10 pct. 7 din actul
276 din data de 26.04.2010, și                        constitutiv, care va avea următorul conținut:
  S.C. TIPOMEDIA PROD S.R.L., persoană juridică                 Art. 10.
română, cu sediul în București, Șos. Fabrica de Glucoză              (7) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de
nr. 21, parter, sectorul 2, având număr de înregistrare în          către Președintele consiliului de administrație împreună
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București,            cu oricare alt membru al consiliului de administrație,
J 40/5336/1994, CUI 5538184, reprezentată prin dl.              oricare dintre administratori având dreptul de a transmite
Ștefan Bara, administrator,                          acest drept către un angajat al Societății sau către un terț.
  în calitate de asociați ce dețin împreună 100 % total             Art. 4. Se aprobă modificarea actului constitutiv al
capital social al S.C. EDITURA HISTORIA S.R.L., cu              societății EDITURA HISTORIA S.R.L., cu dispozițiile de
sediul în București, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, parter,         mai sus.
biroul nr. 11, sectorul 2, înregistrată în Registrul               Art. 5. Se împuternicește dna Cristina Vrincianu, în
Comerțului sub nr. J 40/18760/2005, CUI - 18110090, cu            calitate de consilier juridic, identificată cu C.I. seria DD nr.
respectarea cerințelor legale și statutare, adoptă              055076, eliberată de Poliția Târgoviște, la data de
următoarea hotărâre:                             24.01.2001, CNP 2770111151772, pentru a încheia și
  Art. 1. Se aprobă revocarea mandatului de                 semna, în numele și pe seama asociaților societății, actul
administrator acordat următoarelor persoane:                 constitutiv actualizat al S.C. „Editura Historia” S.R.L. care
  - Răzvan Cătălin Cornețeanu și                      să reflecte deciziile de mai sus, precum și orice alte
  - Ioana Voicu,                              documente necesare pentru sau în legătură cu
  și se constată încetarea funcției de președinte al            implementarea deciziilor aprobate prin hotărâri ale
consiliului de administrație al societății a dlui Răzvan           asociaților societății, inclusiv pentru îndeplinirea
Cătălin Cornețeanu.                              procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului a
  Art. 2. Se aprobă numirea pe o perioadă de 4 ani, cu           modificărilor actului constitutiv al societății, cu
mandat neremunerat, ca și membri ai Consiliului de              posibilitatea submandatării altor persoane.
Administrație, a următoarelor persoane:                       (88/1.643.179)


                                   Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Florentina-Magdalena P. Constandache                 Locatia:Bucuresti


                     EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                          &JUYDGY|462175]
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                          (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
              bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
                               Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2685/21.VI.2010 conține 32 de pagini.         Prețul: 6,40 lei              ISSN  1220–4889

								
To top