islam-g1 by uaz90

VIEWS: 3,920 PAGES: 72

									 ± WO ö
‰Ë_« ¡e'«
      ù« WO d «   5D K W Ëœ
          w UF « rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
         rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
            5D  K W ˜
          rOKF «Ë WO d « …—«“Ë
 WO ö ô« WO d «
       w U _« ‰Ë_« nBK
            ‰Ë_« ¡e  «
                         ÊuH R*«
 WIÞUIDë œuL×Ä bLŠ√       åUI MÄò W½—UJý bLŠ√ tKë b³Ž
                 Î
gD³Ã« 5 Š e¹eFë b³Ž           bOý— ÊULOKÝ ÂUNÝ
     5D K WÃËœ w rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë  —dÁ
               Î
Â≤∞∞± Ø≤∞∞∞ wÝ«—bë ÂUFë sÄ «¡bÐ UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð                               ÂUFë ·«dýù«
                    Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ Æœ
                 Æ Z¼UM*« eÂdÄ ÂUŽ d¹bÄ ≠ 5‡‡‡ÝU¹ Õö     Æœ              WOÄöÝô« WOÐd²Ã« ÃUNM* wMÞuë o¹dHë
   vHDBÄ V¹– …eLŠ Æœ            åUI MÄò wÄËbIë wKŽ Ê«ËdÄ Æœ
                       Î

     WKAë qOKš ÊU ž              gD³Ã« s Š e¹eFë b³Ž
     ÕbÐ s Š Íb−Ä                  »UDŠ bOý— d¼UÄ
                           wŽU dë wM Š UNÄ                5I¹ 5 % ∫ ÍuGÃ d¹d%
               s Jë 5Ä√ Æœ ∫ rOJײë WM'
              ÁœUFÝ bOŽ bLŠ√ ∫ r‡‡‡‡‡‡OLB²Ã«
         Ê«b¹uÝ w½UNð ¨bLŠ√ …b¹UŽ ∫ Âu‡‡‡‡‡‡‡‡Ý—
             vÝuÄ Í“Už ¡UOKŽ ∫ W‡‡‡‡‡‡ŽU³Dë
       ÍË«dBIë Í“u  UÂdÐ ∫ Z¼UM*« eÂdÄ sÄ »U²Jë o MÄ
            hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ∫ wM Ë ÍuÐdð ·«dý«

          WO d   « WO U « WF D «
            ‡¼ ±¥≤≤ØÂ≤∞∞±
   Z¼UM*« eÂdÄØ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł c
   5D K ≠ tKë «— …dO³Ã« ≠ ∑±π »Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ
      ©π∑∞®≤≤¥∞±µµ∞ fÂU ©π∑∞®≤≤¥∞∂±∑¥ ÊuHKð
          E-mail: PCDC@PALNET.COM
                                       bON9
·«b?¼_« bŠQ Z¼UM*« d¹uDð Ÿu{uÄ UNðQA½ cMÄ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë XF{Ë
                       Î
w? s?Þu?ë wŠUMł 5Ð Z¼UM*« bOŠu²Ð ö?F?  √b?Ð W?Nł sÄ wN ¨UNKLFà WO−Oð«d²Ýô«
ÂbI²Kà …UŽ«dÄ U¼«u²×Ä YOŠ sÄ Z¼UM*« w WKI½ Àb% Èdš√ WNł sÄ˨…ežË WHCë
w?F?¹d?A?²Ã« fK:« q³Á sÄ wMOD KHë ÃUNM*« WDš —«dÁ≈ cMÄË ÆwLKFÃ«Ë włuÃuMJ²Ã«
◊u?D?)« W?žU?O? X?K?L?ý q?Š«d?Ä vKŽ WD)« cOHMð vKŽ qLFð …—«“uÃ«Ë ¨Â±ππ∏ ÂUŽ
5¹uÐd²Ã« sÄ lÝ«Ë ŸUDÁ „«dý≈ w …—«“uë WÝUOÝ o Ë ¨—«dÁù«Ë ¨nOÃQ²Ã«Ë ¨WC¹dFë
                             ÆlL²:«  UŽUDÁ rEFÄ sÄ 5HÃR*«Ë
w²Ã«Ë ”œU Ã«Ë ‰Ë_« 5HBë V²Â sÄ WO½U¦Ã« WF³Dë rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë ÂbIð
¡UMÐ —uBë iFÐ q¹bFðË WO×O{u²Ã«  U U{ù«Ë W¹uGKë  U³¹uB²Ã« iFÐ ‰Ušœ« -
V?²? ÃU?²?½ù W?O?½U?¦?ë W?K?Šd?*« …—«“u?ë  e?$« t? H½ XÁuë w ¨Ê«bO*«  UEŠöÄ vKŽ
Àö?¦?ë  «u?M? ?ë w? Èd?š_« ·u?H?B?ë U?L?N³IF¹ ·uÝ w²Ã« lÐU Ã«Ë w½U¦Ã« 5HBë
q?Ä_« q?E?¹Ë ¨·uHBë lOL' XKL²Â« b‡Á Z¼UM*« WDš ÊuJð pÃcÐË ˇ« Ê–SÐ WÄœUIë
¡U?O?ÃË√Ë 5LKFÄË ¨s¹d¹bÄË ¨5 dAÄ sÄ Ê«bO*« w W¹uÐd²Ã« …œUOIë vKŽ «œuIFÄ Êü«     Î
vÃË_« WM ë w V²Jë d³²Fð YOŠ ¨rNz«—¬Ë rNðUEŠöÄ ¡«bÐ≈Ë WF³Dë Ác¼ ÕU$ù ª—uÄ√
                   Æ…b¹b'« a Më WŽU³Þ bMŽ pÖ …UŽ«d* ¨WO³¹d& UÎ ½
v?Ã≈ d?¹b?I?²?Ã«Ë d?J?A?ë q?¹e?−?Ð Âb?I?²?ð Ê√ ô≈ U?N?F? ?¹ ô r?O?K?F?²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë Ê≈
w²ÄuJŠ Ë WI¹bBÃ«Ë WOÐdFë ‰ËbÃ«Ë W UšuJ ½uOë Ë WOÃËbë  ULEM*«Ë  U ÝR*«
                    ÆŸËdALKà wÃU*«Ë wMHë UNLŽbà W Uš UJO−KÐË UOÃUD¹«
                   Î
◊u?Dš ‚d? sÄ t?FÁu?Ä V ?Š ö ¨W?OM?OD? K?Hë W?OM?Þuë ÊU?−K?ë …—«“uë d?JA?ð UL?Â
WAÁUMÄ qLŽ  Uý—Ë w W—UAÄË —«dÁ≈ Ë rOJ%Ë d¹d% ÊU'Ë ¨nOÃQð ‚d Ë ¨WC¹dŽ
   Æ—uMë vÃ≈ tł«dš≈ vKŽ qLŽË ¨wMÞuë ŸËdA*« «c¼ “U$≈ w „—Uý sÄ qÂË ¨»U²Jë

 rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë
   Z¼UM*« eÂdÄ
  ≤∞∞± ‡ ‰uK‡‡‡‡¹√
                                                   W bI

…ö?B?ë˨Èb?N?Ã«Ë dO)« o¹dÞ e¹eFë tÐU²Â w ÁœU³Fà `{Ë√ ¨rKF¹ rà UÄ ÊU ½ù« rKŽ ¨rKIÃUÐ rKŽ Ícë tKà bL(«
                             Ô Î   Î   Î
U?¼b?−ÄË U¼eŽ W¹dA³Kà oI×¹ l¹dAð dOš tOKŽ ‰e½√Ë ¨UOÐdÄË UÐœRÄË U?L?KFÄ YFÐ Ícë UMðËbÁË UMÃuÝ— vKŽ Âö ëË
       ÆW(UBë 3_« s¹uJðË ¡UMÐ_« WOÐdð w …b¹d ÖU/ «u½U s¹cë —UNÞ_« t²ÐU× sŽ tKë w{—Ë ¨UN²F —Ë
                                                        ∫bFÐË
«uNłuð Ê√ V−¹ w²Ã« WOÝUÝ_« …eOÂdë w¼ WOŽUL²łô«Ë WO HMÃ«Ë WOIK)«Ë WOKIFë WOÐd²Ã« WOÃËR Ä Ê≈ ∫ÊuÐd*« UN¹√
‰Ë_« n?B?K?à W?O?Äö?Ýù« W?O?Ðd?²?K?à —d?I?Ä »U?²Â ‰Ë√ l{uÐ ·dA²½ WLKF*« w²š√ ¨rKF*« wš√ s×½ UN ¨rJÄUL²¼« UNOÃ≈
                                                  Î
n?B?ë Ê√ r?K?Fë lÄ WOÄöÝô« WOÐd²Ã« ÃUNM* WC¹dFë ◊uD)« lÄË ‰Ë_« wMOD KHë ÃUNM*« lÄ U?L− MÄ wÝUÝ_«
           Î                 Ì
…¡«d?Ië ·dF¹ ô U?zb?²?³Ä tO VÃUDë —U³²ŽUÐ ¨rKFLKà q?O?ÃbÐ tà vH²J¹ ÊU qÐ —d?IÄ »U?²? Y׳*« «c¼ w tà sJ¹ rà ‰Ëô«
                                        Ï Ï
t?ðU?E?( c?M?Ä V?ÃU?D?ë s?I?O?²? ?¹ v?²?ŠË YŠU³*« WOI³Ð …uÝ√ tà »U²Â œUL²Ž« —dÁ wMOD KHë ÃUNM*« Ê√ dOž ¨bFÐ WÐU²JëË
         Æ¡«dGë WF¹dAÃ«Ë W×L ë …bOIFë —ËcÐ W¹«b³Ã« cMÄ tFÄ uLMðË ¨Áb−ÄË s¹bë «c¼ WLEŽ WÝ—b*« lÄ vÃË_«
              Î   Î
WOÝUÝ_« rO¼UH*« sÄ UOÄöÝ≈ UÄuNHÄ »dI¹ Ícë ÍuGKë jLMë vÃ≈ UNMÄ ‰UI²½ô«Ë …—uBë vKŽ eOÂd²Ã« vÃ≈ U½bLŽ «cÃ
w? —uBë sÄ dO¦Jë WLKF*« w²š√ ¨rKF*« wš√ b& Ê√ Ëdž ö «cà ¨W¹dLFë WKŠd*« Ác¼ w VÃUDë UN dF¹ Ê√ bÐ ô w²Ã«
    Æp²³KDà UN×{u¹Ë WÐuKD*« rO¼UH*« »dI¹ U2 UNNÐUA¹ UÄ Ë√ UNMÄ b¹e*« lLł vÃ≈ WłU×Ð p H½ b&Ë ¨»U²Jë «c¼
UNLO Ið sJ1  UŽu{uÄ sLC²¹ nBë «cNà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â Ê√ ÊuEŠö²Ý ∫ ULKF*«Ë ÊuLKF*« …uš_«
l?З√ w UN−Äœ - ¨t²¾O³ÐË ¨tFL²−0Ë ¨tðdÝQÐ Ë ¨t HMÐ˨t½¬dIÐ˨tÐdÐ rK *« VÃUDë WK ‰ËUM²ð ¨ «bŠË XÝ vÃ≈
q? ¡UDŽ≈ lÄ sJÄ√ UÄ UNKš«bð vÃ≈ U½bLŽ bI iFÐ sŽ UNCFÐ  «bŠuë Ác¼ qB ÂbŽ vKŽ UMÄ UÎ dŠË .jI  «bŠË
                                                 Î    Î
¨…bOIFë ”Ë—bà ‚—“_« ÊuKë Î ö¦L WMOFÄ …bŠË vÃ≈ Êuà q eÄd¹ YO×Ð ¨”—bë lÁuÄ ¡Uł UL¦OŠ «eO2 U½uà UNMÄ …bŠË
.W?K?ÄU?J?²?*« W?O?Äö?Ýù« W?O?B? Aë s¹uJð vÃ≈ ·bN¹ ULNMOÐ qš«b²Ã« «c¼Ë¨«cJ¼Ë .dJë ʬdIë ”Ë—bà dCš_« ÊuKëË
W?D?A?½_«Ë V?O?ÃU?Ý_«Ë q?zU?Ýu?Ã«Ë t? «b?¼√ b?¹b?% Ë ¨»U?²?Jë ”Ë—œ qOK% w rÂbŽU ¹ UÄ rKF*« qOÃœ w ÊËb−²ÝË
                  .nOÃQ²Ã« qŠ«dÄ q w UMÄUÄ√ 5KŁUÄ U½U wÃuLAÃ«Ë wKÄUJ²Ã« 5−NMë ÊQÐ ULKŽ ¨ WÄ“öë
                                                      Î
            Î   Î
ÊU?J ¨»U²Jë vKŽ ôU³Á≈Ë ö?³?I?ð d?¦Â√ W³KDë qF−Mà W¹dÄ_« mOBë q sŽ bF³ÃUÐ »UD)« WGà vKŽ UM dŠ UM½√ ULÂ
                               .dš¬ ÊËœ fM' tłuÄ t½QÐ dFA¹ ô YO×Ð UNłuÄ »UD)«
                                                    Î
W³KDà bŽ√Ô »U²Jë Ê√ W Uš WOL¼_« w W¹Už …uDš vKŽ ÂbI½ UM½√ 5IOë rKŽ rKF½ s×½Ë ÁbŠË tKà ‰ULJë ÊS UÄU²šË   Î
U½b¹Ëeð  ULKF*«Ë 5LKF*« UM½«ušUÐ VON½ UM½S «cà ¨WO³¹d& WF³Dë Ác¼ d³²FðË ¨qOKIë ¡wAë ô≈  «—UN*« sÄ ÊuJK²1 ô
     ƉU:« «c¼ w r¼œuNł rNà s¹dÂUý tKł√ sÄ bŽ√ Ícë ·bNë `ÃU w VBðË ¨qLFë «c¼ Íd¦ð WEŠöÄ W¹QÐ
                                       Î
                                .dJë tNłuà UBÃUš «c¼ UMKLŽ qF−¹ Ê√ ‰Q ½ tKëË
                                                oO u²Ã« wÃË tKëË
ÊuHÃR*«
                                          U‡ u ;«

  ≤       © rO d « sLÚ d « tK « rÚ  ® WKLÚ Ó «
           ]    ]   Ò      ÓÓ                  ‰Ë_« ”—b «

  ∂                 ©±® WÓ  UH « …Ó—uÔ
                           Ô                w U « ”—b «

  ∏                   ©≤® WÓ  UH « …Ó—uÔ
                             Ô              Y U « ”—b «

±∞                     ©≥® WÓ  UH « …Ó—uÔ
                             Ô              l «d « ”—b «

±≤                           Ó ]
                           ÊU œUNA «           f U)« ”—b «

±¥                            Ô Ú
                        ÂöÚ ù« ÊUÓ —Ó√           ”œU   « ”—b «

±∏                      tK « ¡UL √ s
           ©b «u « Ôt]K «®∫vÓ UÓFÓ Ò
           Ô                 Ú Ó Ú            lU   « ”—b «

≤±                          Ô
                      ©±®’öÚ ù« …Ó—uÔ             s U « ”—b «

≤≤                       
                      ©≤® ’öÚ ù« …Ó—uÔ
                            Ô               l U « ”—b «

≤≥                         o  UÓ Ú « t K «
                                Ô Ò          d UF « ”—b «

≤∂                    ÂöÚ ù« w ÔWO Ó «
                           ]             dA ÍœU(« ”—b «

≥±                       ©±®”UM « …Ó—uÔ
                           ] Ô            dA w U « ”—b «

≥≤                        ©≤®”UM « …Ó—uÔ
                             ] Ô         dA Y U « ”—b «

≥≥                       tK « ¡UL √ s
          ©ÔrFÚMÔLÚ « ÔtÒK «® ∫vÓ UFÓ Ò
                       Ó      Ó Ú Ó Ú         dA l «d « ”—b «

≥                       ©±® qÚOHÚ « …Ó—uÔ
                               Ô         dA f U)« ”—b «

≥∏                      ©≤® qÚOHÚ « …Ó—uÔ
                             Ô         dA ”œU    « ”—b «

¥∞                      ©≥® qÚOHÚ « …Ó—uÔ
                             Ô          dA l U    « ”—b «

¥≤               tÔ Ó Ó Ë ©¶® ‰uÔ d « rÚ «
                Ô   Ó      ] Ô             dA s U « ”—b «

¥¥                    ©¶® ‰uÔ d « b uÓ
                         ] Ô Ú            dA l U « ”—b «

¥∏                       ] Ô Ó Ó
                    ©¶® ‰uÔ d « WÓ U{—             ÊË dAF « ”—b «

µ∞                    
                   ©¶® ‰uÔ d « ÔWÓ uHÔ
                       ]    Ô          ÊË dAF «Ë ÍœU(« ”—b «

µ≤                  ©¶® ‰uÔ d « ‚öÚ √ s
                       ]    Ó Ú           ÊË dAF «Ë w U « ”—b «

µµ                       Ú ] Ô
                      ©±® dBM « …Ó—uÔ          ÊË dAF «Ë Y U « ”—b «

µ∂                        Ú ] Ô
                       ©≤® dBM « …Ó—uÔ         ÊË dAF «Ë l «d « ”—b «

µ∏                           Ó Ô ]
                   ©¶® ‰uÔ d « vKÓ …öB «
                         ]             ÊË dAF «Ë f U)« ”—b «

∂∏               WÓ UÓEMÚ « vKÓ k UÓ Ô rKÚ Ô*«
                   ]   Ó Ô     Ô         ÊË dAF «Ë ”œU  « ”—b «

∂≤         —UÓ “Ó_«ÓË —UÓ Ú Ó_« vÓKÓ k UÓ Ô ÔrKÚ Ô*«
            Ú             Ô            ÊË dAF «Ë l U  « ”—b «

∂¥                    Ê«uOÓ Ú U o dÓ rKÚ Ô*«
                      Ó     Ô Ú Ô          ÊË dAF «Ë s U « ”—b «
W u M « …dO  «   tO ö ô« …bOIF «      . dJ « ʬdI «     V cN «Ë dJH «Ë ‚ö ô«
             ÓÓ Ó
             WKLÚ ³Ã«           ‰Ë_« ”—bë

±        rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð
          ]    Ú ] Ò 
  rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð ∫ ʬdIë …¡«dÁ q³Á ‰uÁ√
   ]                    Ó ÚÓ Ô Ó  ±
       ] Ò         ÚÔ
     rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð ∫ qÂ_« q³Á ‰uÁ√    ≤
      ]    ] Ò    Ú Ó ÚÓ Ô ÚÓ
                                  ≤
  rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð ∫ özUÁ tKLŽ qÄUFë √b³¹  ≥
   ]    ] Ò   Î  ÔÓÓ Ó Ô        Ô ÚÓ

                             Ú = Ó Ô
                             ∫dJHMÃ
            ø årOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ðò ‰uI½ v²Ä ™
              ]    ] Ò   Ô Ó Ó
           ø årOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ðò ‰uI½ «–ULà ™
              ]    ] Ò   Ô Ó
  ÆårOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ðò UNO ‰uI½ Èdš√ nÁ«uÄ d–√ ™
    ]    ] Ò         Ô Ó Ú ÔÓ    Ó ÔÔÚÓ


                             Ô ]
                             ∫◊UAMë
                             Ô=ÓÔ
                            ∫ œœ—√ Ʊ
  ÆårOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ðò ∫Ì¡wý Í√ qLŽ q³Á ‰uÁ√ rKÚ Ä U½√
    ]    ] Ò         Ú Ó = Ó  Ó Ó Ó ÚÓ Ô Ó Ï Ô Ó

≥
                                                        ∫ bA½√ Æ ≤
                                                         Ô ÚÔ
                      tKë r‡‡‡ Ð tKë r‡‡ Ð
                       Ò  Ú  Ò  Ú 
 t?? K?? ?ë r?? ‡? ?‡? ? ? ?Ð t?? K?? ?ë r?? ‡? ? ? ?Ð    t?? ? K?? ? ?ë r?? ? ? ? ? Ð t?? ? K?? ? ?ë r?? ? ? ? ? Ð
                                     Ò  Ú  Ò  Ú 
    Ò          Ú  Ò  Ú 
 V?? ²?? J?? ½ 5?? Š t??K?? ë r?? ‡? ?‡? ?Ú ? ?Ð
     Ô Ú ÓÓ         Ò                √d?? ?I?? ?½ 5?? ?Š t?? ?K?? ?ë r?? ?‡? ? ‡? ? Ú ? ? Ð
                                  Ó Ú ÓÓ            Ò              
 »d?? ? A?? ?½ 5?? ? Š t?? ? K?? ? ë r?? ?Ú ? ? ?Ð
    Ó Ú ÓÓ            Ò             q?? ÂQ?? ?½ 5?? Š t?? ?K?? ?ë r?? ?‡? ?‡? ?Ú ? ? Ð
                                      Ô Ú ÓÓ         Ò               
V?? F??K?? ½ 5??Š t?? K??ë r?? ‡? ?‡? ‡? Ú ? Ð
     Ó Ú ÓÓ         Ò                Íd?? −??½ 5?? Š t??K?? ë r?? ‡? ?‡? ‡? Ú ? Ð
                                       Ú ÓÓ         Ò               
t?? K?? ?ë r?? ‡? ?‡? ? ? ?Ð t?? K?? ?ë r?? ‡? ? ? ?Ð     t?? ? K?? ? ?ë r?? ? ? ? ? Ð t?? ? K?? ? ?ë r?? ? ? ? ? Ð
                                     Ò  Ú  Ò  Ú 
   Ò          Ú  Ò  Ú 
                                                                   ¥
  Ær¹dJë ʬdIë w Ì…—uÝ ‰Ë√ W×ðUHë …—uÝ ∫rKFð√
     Ó  Ô     Ó  Ô ] Ó Ó    ÔÓ  Ô ]Ó ÓÓ
µ
                        w½U¦Ã« ”—bë

≤       ©±® W×ðUHë …—uÝ
           Ó    ÔÓ


               ±
           ±
      rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð
       ]  Ú ] Ò  
                     ±

   ]  ±Ú ]
©≥® rOŠdë sLŠdë ©≤® 5LÃUFë »— tKà bL×ë
           Ó Ó Ú = Ó Ò Ô Ú Ó Ú
      Æ©¥®s¹bë Âu¹ pÃUÄ
         Ò Ú Ó
    5LÃUFë »— tKà bL(« ∫ qÂ_« bFÐ ‰uÁ√
                 ÚÓ Ó ÚÓÔ Ó     ±
    Ó Ó = Ó Ò Ô Ú Ó
                     WÄUOIë Âu¹ ∫s¹bë Âu¹ ™

                                ∂
  Ó Ó ^ Ó ÔÒ
  5LÃUFë »— tKë   ≤
        Æ …dO¦Â tKë rF½ ™
         ÏÓ Ó Ò Ô Ó
     Æ5LÓÃUFë »— tKà bL(« ™
     Ó    = Ó Ò Ô Ú Ó
   Ô ] Ô Ú ] Ô Ó ÚÔ Ô Ò
  Æ rOŠdë sLŠdë t½U×³Ý tKë ™
   Æs¹bë Âu¹ pÃUÄ t½U×³Ý tKë ™
     Ò Ú ÓÔ   Ô Ó ÚÔ Ô Ò

            Ô ]
            ∫◊UAMë
   Æ «bOł W1dJë  U¹ü« kHŠ√
    Î =Ó Ó Ó Ó     Ô ÓÚ Ó

∑
                      YÃU¦Ã« ”—bë

≥       ©≤® W×ðUHë …—uÝ
           Ó    ÔÓ  Ó =    Ú   Ô Ó Ó Ó Ò Ó Ô ÔÚ Ó Ó Ò
  ◊«dBë U½b¼« ©µ® 5F²Ú ½ „U¹≈Ë b³F½ „U¹≈
           Ó Ó Ô Ú
         ©∂® rOI²Ú Lë
         ÁbŠË tKÃUÐ 5F²Ú ½
         ÔÓ Ú Ó Ò  Ô Ó Ó   ±
                             ∏
                             ∏
                                ≤
                      ÁbŠË tKë b³F½
                      ÔÓ Ú Ó Ó Ò Ô ÔÚ Ó
  Ô Ó Ô Ô ] Ó Ô Ú
  rOI²Ú *« o¹dDë u¼ ÂöÝù«


              ∫◊UAMë
              Ô ]                  ∫dJHMÃ
                                  Ú= ÓÔ
  s?Ä U?¾Oý t?O V?KÞ√ ¡U?Žœ œœ—√Ʊ
  Ó Î ÚÓ  Ô ÔÚ Î Ô Ô = Ó Ô      ø5LÃUFë »— tKë bL×½ «–ULà .±
                     Ó Ó ] Ó ÓÒ Ô Ó Ú Ó      
                Ò
            ÆvÃUFÓð tKë    ø ULz«œ tKÃUÐ 5F²Ú ½ «–ULà .≤
                       Î    Ò Ô Ó Ó
   . «bOł W1dJë  U¹ü« kHŠ√Æ≤
    Î =Ó Ó Ó Ó     Ô ÓÚ Ó      ø qłË eŽ tKë uŽb½ v²Ä .≥
                        ] Ó Ó ]Ó ÓÒ  Ú Ó Ó

π
                         lЫdë ”—bë
  ¥
¥       ©≥® W×ðUHë …—uÝ
           Ó    ÔÓ  »uCGLë dOž ¨rNOKŽ XLF½√ s¹cë ◊«d 
    Ú Ó Ú  ÚÓ Ú ÚÓ Ó Ó Ú Ó ÚÓ Ó ] Ó
            Ó Ú  ÚÓÓ
      ©∑® 5ÃPCë ôË ¨rNOKŽ
        Ó Ò ]


                    Ú  ÚÓ Ó Ô Ò Ó Ó ÚÓ
                  Æ ÂöÝùUÐ UMOKŽ tKë rF½√ ™
                Æs¹d UJë vKŽ tKë VCG¹ ™
                 Ó   Ú Ó ÔÒ Ô Ó ÚÓ
                     Ó Ò Ò ÔÒ Ô = ÓÔ
                    Æ5ÃUCë tKë »cF¹ ™

                              Ú = Ó Ô
                              ∫dJHMÃ
                 ørNOKŽ tKë rF½√ s¹cë sÄ .±
                   Ú ÚÓ Ó Ô Ò Ó Ó ÚÓ Ó Ò  Ó
                ørNOKŽ tKë VCž s¹cë sÄ .≤
                Ú  ÚÓÓ Ô Ò Ó  Ó Ó Ò  Ó
                          øÓÊuÃUCë sÄ .≥
                           Ú Ò ÓÒ  Ó
             v??K? Ž t??K??ë V??C??ž Êu??J? ¹ n??O??Â.¥
                Ó Ò Ô Ó Ó Ô         ÓÓ ÚÓ
                      øÓ5ÃUCÃ«Ë Ós¹d UJë
                        Ò Ò       Ú

                                ±∞
                              Ô ]Ó ÓÓ
                             ∫rKFð√
                     ÆUMÓà V−²Ý« rN]Kë∫5Ĭ
                        Ú ÓÚ ]     Ó                              Ô ]
                              ∫◊UAMë
   ©™®
    ÆW×ðUHë …—uÝ  U¹¬ œbŽ sO³¹ Ícë œbFë ‰uŠ …dz«œ l{√ Ʊ
     Ó     Ó     Ó Ó Ó Ô =ÓÔ ]  Ó Ó Ó Ú Ó ÎÓ  Ô Ó Ó
      ±∞ ¨ π ¨ ∏ ¨ ∑ ¨ ∂ ¨ µ ¨ ¥ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ±
                     Æ WKÄU …—u ë kHŠ√ Æ ≤
                      ÎÓ ÓÓ     Ô ÓÚ Ó
                         UO{U¹dë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™


±±
±±
                                    fÄU)« ”—bë
            ©™®
               Ó ]
             ÊUðœUNAë

                          «

 Ó Î ] Ó Ô ] ÓÔ ÓÚ Ó
 Ý— «bL×Ä Ê√ bNý√           Ë
                   Ó  Ò   Ó Ó Ú ÓÔ Ó Ú Ó
                     tKë ô≈ t‡‡‡Ã≈ ô Ê√ bN‡‡‡ý√


               «
         Ò   Ó Ó Ú ÓÔ Ó Ú Ó
         tKë ô≈ t‡‡‡Ã≈ ô Ê√ bN‡‡‡ý√
        tKë ‰uÝ— «bL×Ä Ê√ bNý√ Ë
         Ò Ô Ó Î ] Ó Ô ] ÓÔ ÓÚ Ó Ó                 «
dý ô bŠ«Ë tKë∫tKë ô≈ t‡‡Ã≈ ô Ê√ bN‡‡‡ý√
 Ó Ï    ÔÒ  Ò   Ó Ó Ú ÓÔ Ó Ú Ó


Ý— ©¶® bL×Ä∫tKë ‰uÝ— «bL×Ä Ê√ bNý√
 Ó    Ï ] Ó Ô Ò Ô Ó Î ] Ó Ô ] ÓÔ ÓÚ Ó
  Ó  Ò
OLł ”UMë vÃ≈  
BIÐ ”—bKÃ rKF*« bN1 ™
ÆWOK¼U'« w ÂUM _«


                                         ±≤
                                         ±≤
                           ∫dJHMÃ
                            Ú= ÓÔ
           øÂöÝù« w ‰ušbë b¹d¹ sÄ ‰uI¹ «–UÄ .±
             Ú   Ó ^ Ô ÔÚ Ó Ô Ó
                   øsOðœUNAë lLÚ ½ v²Ä .≤
                     ÚÓÓ ] Ô Ó Ó Ó
              øsOðœUNAÃUÐ rKÚ Lë dOž oDM¹ q¼ .≥
               ÚÓÓ ]    Ô Ú Ô ÚÓ Ô  ÚÓ Ú Ó   t

                            Ô ]
                            ◊UAMë
                        ∫«bOł œœ—√ .±
                         Î =Ó Ô = Ó Ô
   ÆtKë ‰uÝ— «bL×Ä Ê√ bNý√Ë ¨tKë ô≈ t‡‡‡Ã≈ ô Ê√ bNý√ ™
                     «
    Ò Ô Ó Î ] Ó Ô ] Ó Ô Ó Ú ÓÓ Ô Ò  Ó  Ú Ó Ô Ó Ú Ó
            ƉuÝdë VŠ√Ë tKë VŠ√ rKÚ Ä U½√ ™
            Ó ] ^ ÔÓ Ó Ò ^ Ô Ï Ô Ó
              ∫UNMŽ d³Ž√Ë WOðü« …—uBë ÊuÃ√ .≤
                ÚÓ Ô =Ó ÔÓ Ó Ó Ó Ó Ú Ò Ô = ÓÔ
                                 Æ

                                 
                                 tK
                                …œU³
±≥
                           ”œU ë ”—bë
          Ú  Ô ÚÓ
         ÂöÝù« ÊU—√

                        ∫©¶®tKë ‰uÝ— ‰UÁ
                           Ò Ô Ó Ó

                  ∫fLš vKŽ ÂöÝù« wMÐò
                  Ì Ú Ó   Ó Ô Ú  Ó Ô
                        «
                   tKë ô≈ t‡‡Ã≈ ô Ê√ …œUNý
                   Ò Ó  Ú Ó Ó ÚÓ
                      ‰uÝ— «bL×Ä Ê√Ë
                      Ô Ú Ó ÎÓ ] Ó Ô ] Ó Ó
                             ¨tKë
                              Ò
   
‡‡‡Ýù«
  Ú                        ¨…öBë ÂUÁ≈Ë
                            ]  Ó
                          ¨…UÂeë ¡U²¹≈Ë
                            ]    Ó
                       Ó ÓÓ Ú Ó
                       ¨ÊUCÄ— ÂuÓ Ë
 …ö‡‡Bë
 Ô ]           ÊUðœUN‡‡Aë
                 ]
                         XO³Ã« ZŠË
                           ÚÓ = Ó
               Ó

       Ú ÓÔ ÓÚ Ó
    ô Ê√ bNý√
                         ŸUD²Ý« sÄ
                         Ó Ó Ú Ó
    tKë ô≈ tÃ≈
      Ò    
    Ê√ ÔbÓNý√ÓË
    ] Ó Ú Ó                ©™®
         Î
    ÔÁÔb³ÓŽ «b]LÓ×ÔÄ
                          Î Ó  ÚÓ
                          åöO³Ý tOÃ≈
     Ô
    tÃuÝÓ—Ë
                             Í—U ³Ã« Á«Ë— ™


                                  ±¥
       Âö‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
       Ô

   Z‡‡(«
   ^ Ó    Âu‡‡Bë
        ÔÚ ]   …U‡‡‡Âeë
             Ô   ]
 ±µ
±µ
                     Ô ]
                    ∫◊UAMë
            .n¹dAë ÓY¹bÓ(« ÔkHŠ√ .±
            Ó ]       ÓÚ Ó
  —uBë sÄ q tOÃ≈ dOAð Ícë sÂdë d–√ .≤
  Ó Ò Ó y Ô Ô Ô ] Ó Ú Ô ÔÔ ÚÓ
                  ∫WOðü«
                    Ó                      ±   …UÂeë WM' ‚ËbM            ≤
±
                      ≥                      ¥

                        ±∂
    —UD ù« Ê«–¬

               …UÂeë WM' ‚ËbM

                   ≥
             ¥             ≤


           µ
   WÓ Lš ÂöÝù« ÊU—√
   Ï Ú Ó  Ú  Ô ÚÓ             ∫dÂc²MÃ
                        Ú ] Ó ÓÓ
±∑
                   © ™®
                       vÃUFð tKë ¡ULÝ√ sÄ
                         Ó Ò     Ú ÓÚ        lÐU ë ”—bë
       ∑
     ∑                  bŠ«uë tKë
                       Ô    Ô]

             ÆÁbŠË tKë b³F¹ rKÚ Lë ™ ±
              ÔÓ Ú Ó Ó Ò Ô ÔÚ Ó Ô Ô Ú
                              «
≤   —œUÁ Áb?ŠË t]K?ë ™
   Ï ÔÓ Ú Ó Ô           ÔÒ Ó 
                  ÆtKë ô≈ t‡‡Ã≈ ô ™
   q?? ? ? Â v?? ? ? K? ? ? Ž
   = Ô           Ó
         Æ¡wýÌÚ Ó
≥   Áb?? ? ?ŠË t?? ? ?K?? ? ?ë ™
   ÔÓ Ú Ó Ô ]
     Ó =  ÔÔ ÚÓ
   ÆrFMÃUÐ UMÁ“d¹
¥  Ô  ÔÓ Ú Ó ÔÒ
   oÃUš ÁbŠË tKë ™
     .¡wý qÂ
     ÌÚ Ó = Ô


   Ï Ó ÓÔÒ Ó Ú Ô
  ˝bŠ√ tKë u¼ qÁ˚
                       Æ ÂöÝù« q³Á ÂUM úà ”UMë …œU³Ž dÂcÐ ”—bKà rKF*« bN1 ™
                                               ±∏
              ∫dJHMÃ
               Ú= ÓÔ
 ÆtKë …—bÁ vKŽ WK¦Ä√ wDŽ√ .±
   Ò ÓÚ Ô Ó ÎÓ ÚÓ Ú Ô
  ÆtKë rF½ vKŽ WK¦Ä√ wDŽ√ .≤
   Ò  Ó   Ó ÎÓ ÚÓ Ú Ô

              Ô ]
              ∫◊UAMë
             Ô=ÓÔ
            ∫œœ—√ Ʊ
            «
     ÆtÒKë ô≈ t‡‡Ã≈ ô ™
       Ô    Ó 
 ÆÁbŠË tÒKë b³Ž√ rKÚ Ä U½√ ™
 ÔÓ Ú Ó Ó Ô ÔÚ Ó Ï Ô Ó
      Ó Ï  ÔÒ
  Ætà Óp¹dý ô bŠ«Ë tKë ™
   ÔÓ
     ÆbŠ√ tKë u¼ qÁ ™
     Ï Ó ÓÔÒ Ó Ú Ô
       ©™®
            ÓÓ Ô = ÓÔ
          ∫wLKÁ —dÄ√ Æ≤
      WOÐdFë WGKë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™

±π
bŠ√ÆÆ bŠ√
Ï Ó Ó Ï Ó Ó
       ≤∞  ≤∞
          ≤∞
                           sÄU¦Ã« ”—bë
                 ©™®
                      Ú  ÔÓ
                   ©±® ’öšù« …—uÝ        ∏

                         ±
                 ±
         rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð
          ]  Ú ] Ò 
               ±            ±

      Ô Ó ] Ú ÔÒ   Ï Ó ÓÔÒ Ó Ô Ú Ô
    ©≤® bLBë tKë ©±® bŠ√ tKë u¼ qÁ


       ÔÓÓ Ó Ï  ÔÒ
     Ætà p¹dý ô bŠ«Ë tKë ™
      Ô Ú Ó
 Æt]Kë vÃ≈ ÃU²×ð  UÁuKÚ *« q ™
             Ó ^ Ô
 Ì Ó Ó Ô Ú Ó   Ô Ó ÚÔ Ô Ò
ÆbŠ√ vÃ≈ ÃU²×¹ ô ≠t½U׳Ý≠ tKë ™

               Ô ]
              ∫ ◊UAMë
           ∫©™™®wLKÁ —dÄ√
              ÓÓ Ô = ÓÔ
 V¹cFð WBÁ rŁ …—u ë W³ÝUMÄ vKŽ ·dF²ÃUÐ √b³½ ™
                ÆÕUЗ sÐ ‰öÐ
       WOÐdFë tGKë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™™


 ≤±
                      lÝU²Ã« ”—bë
π          Ú  ÔÓ
       ©≤® ’öšù« …—uÝ©¥® bŠ√ «uH tà sJ¹ rÃË ©≥® bÃu¹ rÃË bK¹ rÃ
  Ï Ó Ó Î Ô Ô Ô Ó Ú Ô Ó Ú ÓÓ Ú ÓÚ Ú ÓÓ Ú Ó Ú Ó


             Ô Ó Ó ÓÓ   ÓÓ Ô Ó ÚÔ Ô Ò
             Ætà bÃË ô ≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKë ™
             Ætà bÃ«Ë ô ≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKë ™
             ÔÓÓ       ÓÓ Ô Ó ÚÔ Ô Ò
             ÔÓÓ Ó     ÓÓ Ô Ó ÚÔ Ô Ò
            Ætà qO¦Ä ô ≠vÃUFðË t½U׳Ý≠ tKë ™

                          Ú = Ó Ô
                          ∫dJHMÃ
        ø ÂUMÚ _« ÊuFMB¹ WJÄ —UH ÊUÂÌ¡wý Í√ sÄ ™
         Ó  Ó Ó Ô ÓÚ Ó Ó ] Ó Ô Ò Ô Ó Ó = ÓÚ

                         Ô ]
                        ∫◊UAMë
                 ÆWKÄU …—uÒ Ã« kHŠ√ .±
                  ÎÓ ÓÓ     Ô ÓÚ Ó
                    ∫√dÁ√ rŁ qKþ√ .≤
                     ÔÓ Ú Ó ] Ô Ô =Ó Ô  tKë                        ≤≤
            vÃUFð tKë ¡ULÝ√ sÄ
              Ó Ò     Ú ÓÚ   dýUFë ”—bë
                                ±∞ ±∞
              Ô  Ú ÔÒ
              oÃU ë tKë
      U½«uO×ë oÃUš tKë
        ÓÓ Ú Ô   ÔÒ    ≤        U³Më oÃUš tKë  ±
                           ] Ô    ÔÒ
   ÷—_«Ë fLAë oÃUš tKë    ¥      ÊU ½ù« oÃUš tKë   ≥
    ÚÓ  Ú ] Ô    ÔÒ             Ú Ô    ÔÒ


     Ì¡wý q oÃUš - vÃUFðË t½U×³Ý - tKë
      Ú Ó = Ô Ô   Ô    Ó ÚÔ Ô Ò
≤≥
                                                              Ú = Ó Ô
                                                             ∫dJHMÃ
          Æ”—bë w  œ—Ë w²Ã« dOž Ì UÁuKÚ
            Ú]   Ú Ó Ó Ó ]  ÚÓ                              Ä WŁöŁ wLÝ√ .±
                                                     Ó ÓÓ Ó Ò Ó Ô
     Æ©™®d−]AÃ«Ë ¨d×³Ã«Ë ¨fLAë ∫WOðü«  UÁuKÚ
        Ó    Ú Ó   Ú ]  Ó                               Lë bz«uÓ d–√ .≤
                                                    Ó Ú Ó  ÔÔÚÓ

                                                           Ô ]
                                                           ∫◊UAMë
                                                          ∫œœ—√ .±
                                                           Ô=ÓÔ

                             Ô  Ú ÔÒ
                             oÃU ë tKë
 Ó
 ‰U?? ? ? ? ? ?Äd?? ? ? ? ? ? Ã«Ë ”U?? ? ? ? ? ?M?? ? ? ? ? ?ëË
         =          Ó      Ò         ‰U?? ? ? ? H? ? ? ? ?Þ_« o?? ? ? ? K?? ? ? ? š s?? ? ? ? Ä
                                  Ó          Ú Ó Ó Ó Ó Ú Ó
            ^       ]       Ú
—u?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? D?? ? ? ? ?Ã«Ë j?? ? ? ? ? I?? ? ? ? ?ëË
Ó                                              Ô Ú
                                   —u?? ? ?H? ? ? ÚB?? ? ?F?? ? ë Óo?? ? ?K?? ? ?Óš Ús?? ? ?Ä
                                   Ó                    Ó         Ó
                         oÃU ë X½√ »— U¹
                         Ô  Ú Ó ÚÓ = Ó


                      ∫©™™®qL−ë œœ—√Ë WOðü« tKë  UÁuKÚ Ä ÊuÃ√ .≤
                        Ó Ó Ô Ú Ô=ÓÔ ÓÓ   Ò      Ó Ô = ÓÔ
                                             . WKOLł Wý«dHë
                                              ÏÓ Ó ÔÓ Ó


                             WOÐdFë WGKë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™™           ÂuKFë lÄ wKÄUJð™


                                                                  ≤¥
           ÏÓÚ Ô Ô Ú ]
          ÆWÁdAÄ fLAë
           .bOHÄ pL] ë
            Ï Ô Ô Ó
 . c¹cà ‰UIð d³Ã«
  Ï Ó Ô Ô Ú ÔÚ≤µ
        dAŽ ÍœU(« ”—bë      ÂöÝù« w WOײë
                      Ú     Ô] ]
   ±±             tðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö] ë
                 Ô Ô Ó ÓÓ ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ô
                             ∫©¶®tKë ‰uÝ— ‰UÁ
                                ] Ô Ó Ó

            Ú ÔÚÓ Ó Ô ÔÚÓ  Ì Ú Ó
            ¨r²³ÐU×ð ÁuL²KFÓ «–≈ ¡wý vKŽ rJÃœ√ ô√ ò
                          Ó Ô ^Ô Ó Ó
                   Ú Ô ÓÚÓ Ó     Ó
                 Æå rJMOÐ Âö] ë «uAÚ √
                Í—U ³Ã« Á«Ë—
                      ∫‰uI¹ ¨nBë rKF*« qšb¹ UÄbMŽ
                      Ô Ó Ó ] Ô =Ó Ô Ô Ô Ú Ó Ó Ú
                      ©tðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö] ë®
                      Ô Ô Ó ÓÓ ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ô
  Ô Ó                                     ±
            Ô ]Ó ÓÓ Ó Ú
  ∫‰uÁ√¨nðUNë w rKJð√ UÄbMŽ
©tðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö] ë®
 Ô Ô Ó ÓÓ ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ô
                ≤
                                     ≤∂
           ∫rKÚ Ä U½√
           Ï Ô Ó
   Ú   ] Ó  Ò Ó Ô
∫Âö?? Ýù« W?? O?? ×? ?²?? Ð w?? O?? Š√
tKë W?LŠ—Ë rJ?OKŽ Âö? ë®
 ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓÓ Ô ]
             ©tðUÂdÐË
              Ô Ô Ó ÓÓ] ÓÓ Ó ]      ÚÔÚ Ó Ó ^Ô Ó
wKŽ WOײë wIK¹ sÄ vKŽ œ—√
      Ú Ô ÚÓ Ó Ó Ô Ó
 Âö?] ? ë r?J??O?K??ŽË®∫‰u?ÁQ??Ó
 Ô
      Ô Ô Ó ÓÓ  ] Ô Ó Ú Ó Ó
     ©tðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë


 Ô Ú ÓÚ Ó Ó Ó     ÚÔ
¨tÔ dŽ√ sÄ vKŽ Âö] ë wIÃ√
       Ô Ú Ó Ú ÓÓ
      ÆtÔ dŽ√ ô sÄË

                     ∫ tà ‰uÁ√ Ÿ—UAë w «bŠ√ qÐUÁ√ UÄbMŽ
                                         ≥
   dAM¹ Âö] ë œ—
   Ô Ô ÚÓ     ^Ó          Ô  ÓÔ Ó Ò      Î Ó ÓÔ  Ô Ó Ú
     Ò Ó ÚÓ Ó ]Ó Ó Ú
  ”UMë sOÐ W³×Lë           ©tðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö] ë®
                       Ô Ô Ó ÓÓ ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ô

≤∑
                           Ô ]
                          ∫◊UAMë
      ©tðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö] ë®∫…—U³Ž œœ—√ .±
       Ô Ô Ó ÓÓ ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ô  ÓÓ Ô=Ó Ô
                  ±

ÂdÐË tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö] ë ∫‰uÁ√ XO³Ã« qšœ√ UÄbMŽ
 Ó ÓÓ ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ô  Ô Ó Ó ÚÓ Ô Ô Ú Ó Ó Ú
                  ≤
tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö ë ∫tà ‰uÁ√ wzöÄ“ sÄ «bŠ√ qÐUÁ√ UÄbMŽ
 ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓÓ Ô ] ÔÓÔ Ó   ÓÔ Ú Î Ó ÓÔ Ô Ó Ú

                                ≤∏
                                          ≥

      .tðUÂdÐË tKë WLŠ—Ë rJOKŽ Âö] ë ∫‰uÁ√ …öBë W¹UN½ w
      Ô Ô Ó ÓÓ ] Ô Ó Ú Ó Ó Ú Ô ÚÓ Ó Ô  Ô Ó ] Ó 


                                            ∫WOðü« …œuA½_« œœ—√ .≤
                                             Ó Ó Ó Ó ÚÔ Ô = Ó Ô
                            Ô Ô ÚÓÓ Ô
                            rJOKŽ Âö] ë

   Ô Ô Ú Ó             Ô Ú Ó Ú 
   r?? ? ?J?? ? ? O?? ? ?Ã≈ ÂËb?? ? ?I?? ? ?ë b?? ? ? M?? ? ?Ž                   Ó Ú ÓÚ Ó
                                  w?? ?²? ? O?? ? ×? ? ð Êu?? ?L? ? K?? ? F?? ?ð q?? ?¼
                                       ]     ÓÓ
     r?? ? J?? ?O?? ? K?? ? Ž Âö?? ? ] ? ? ë X?? ? K?? ? Á
     Ô Ô Ú Ó Ó Ô               Ô Ú Ô                     Ó Ô ÚÓÓ Ú  Ó
                                   W?? ? ? ?ŽU?? ? ? L? ? ? ?ł X?? ? ? ?¹√— Ê≈ U?? ? ? ½√
                                   Î Ó
   Âö?? ? ] ? ? ?ë w?? ? ½œu?? ? ?F?? ? ¹ w?? ? M? ? ?¹œ
   Ú               Ô= Ó Ô              Ï Ú Ô ÓÏ                     Ô Ó
                                   s?? ? ?ÄR?? ? ?Ä U?? ? ?½√ r?? ? K?? ? ?Ú ? ? ? Ä U?? ? ?½√
    Âö?? ? ] ? ? ? K? ? ?à u?? ? Žœ√ =o?? ? ×?? ? ?ÃU?? ? Ð
    Ú               ÚÓ Ó Ú            Ïs?? ? ?ÄR?? ? ?Ä U?? ? ?½√ r?? ? K?? ? ?Ú ? ? ? Ä U?? ? ?½√
                                        Ú Ô ÓÏ                 Ô Ó      .tð
                                                                   ÔÔ

≤π
≥∞
               dAŽ w½U¦Ã« ”—bë
                         ±≤ ±≤
           Ò ÔÓ
        ©±®”UMë …—uÝ


               ±

      rOŠdë sLŠdë tKë r Ð
       ]  Ú ] Ò  
       Ò  Ó    Ò = ÓÔ ÓÚ Ô
   ©≤® ”UMë pKÄ ©±® ”UMë »dÐ –uŽ√ qÁ
               ±
            Ò  
         ©≥® ”UMë tÃ≈

             Î Ó  Ò = Ó
            ÆUFOLł ”UMë »— ™    ∫tKÃUÐ 5F²Ú ½
                          Ò Ô Ó Ó
            ÆUFOLł ”UMë pKÄ ™
             Î Ó  Ò     Ó
             ÆUFOLł ”UMë tÃ≈ ™
              Î Ó  Ò 


     ∫©™® œœ—√ rŁ ⁄«dHë w ©”UMë® WLK l{√ ∫◊UAMë
       Ô=ÓÔ] Ô Ó     Ò ÓÓ Ó Ô Ó Ó Ô ]
              Æ.................... »— tKë Ʊ
                         ^ Ó ÔÒ
              Æ................... pKÄ tKë Æ≤
                         Ô Ó ÔÒ
               Æ......................tÃ≈ tKë Æ≥
                          Ô  ÔÒ
                     WOÐdFë WGKë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™


≥±
                              dAŽ YÃU¦Ã« ”—bë
  ±≥               Ò ÔÓ
               ©≤® ”UMë …—uÝ


    w ”uÝu¹ Ícë ©¥® ”UM)« ”«uÝuë dý sÄ
     Ô  Ú Ó  ]     ÒÓ  Ú Ó = Ó Ú
     Æ©∂® ”UMÃ«Ë WM−ë sÄ ©µ® ”UMë —ËbÔ
         Ò   ] Ú Ó      Ò 

                  Ú = Ó Ô
                 ∫dJHMÃ
                             Ú ^ Ó Ô Ú]
                           ÆÊU ½ù« ËbŽ ÊUDOAë ™
w?²Ã« WM?Ó ×?ë ‰U?LŽ_« iF?Ð wL?Ý√ .±
  ] Ó Ó Ú  Ú Ó Ó Ú Ó Ò Ó Ô
             ÆUNKFH½ Ê√ V−¹
              ÓÓ ÚÓ Ú Ó Ô Ó         ÚÓ  Ô Ô Ó Ú Ó Ô Ô
                            ÆdO)UÐ U½dÄQ¹ sÄ lOD½ ™
w?²?ë W?¾?O?Ó ?ë ‰U?L?Ž_« i?F?Ð w?L?Ý√ .≤
  ]  Ó=      Ú Ó Ó Ú Ó Ò Ó Ô         =]  ÔÔ ÓÚ Ó Ô Ô
                          ÆdAÃUÐ U½dÄQ¹ sÄ lOD½ ô ™
              Ó]Ó ÓÓ Ú Ó Ô  Ó
            ÆUN³M−²½ Ê√ V−¹

                                    Ô ]
                                    ∫◊UAMë
                         ÆWKÄU …—u ë kHŠ√ .±
                          ÎÓ ÓÓ    Ô ÓÚ Ó
    ∫lÐdÔ*« w © x ® Ë√ ©÷ ®W³ÝUMÔ*« …—Uýù« l{√ rŁ —uBë kŠô√.≤
     ]Ó      Ú Ó  ÓÓ    ÓÓ   Ô Ó Ó] ÔÓÓ Ò Ô     Ô
                   …—u ë  «œdHÄ vMFÄ cOÄö²Kà rKF*« `{u¹ ™
                                        ≥≤
                     dAŽ lЫdë ”—bë
                                 ±¥
                 rFMLë tKë
                 Ô ÚÔ Ú Ô Ò                 ±¥
                            ±
            sOMOFÃUÐ UMOKŽ tKë rF½√
             ÚÓÚÓ Ú ÚÓ Ó Ô Ò Ó Ó ÚÓ
            ≥                     ≤
    ÚÓ ÓÚ  ÚÓ Ó Ô Ò Ó Ó ÚÓ
   s¹bOÃUÐ UMOKŽ tKë rF½√           ÚÓÔ Ô  ÚÓ Ó Ô Ò Ó Ó ÚÓ
                        sO½–_UÐ UMOKŽ tKë rF½√


        ÆtLF½ vKŽ tKë dJý√
           Ó   Ó ÓÒ ÔÔ Ú Ó

≥≥
 ÆtLF½ vKŽ 5LÃUFë »— tKà bL×ë
    Ó   Ó Ó Ó Ú = Ó Ò Ô Ú Ó Ú
                            ©™®
                                Ú = Ó Ô
                               ∫dJHMÃ
                     øsOMOFë bz«uÓ UÄ .±
                       ÚÓÚÓ Ú Ô 
                     øsO½–_« bz«uÓ UÄ .≤
                       ÚÓÔ Ô Ô 
             øsOMOFÚë WÄöÝ vKŽ k U×½ nO .≥
               ÚÓÚÓ  Ó Ó   Ó Ô     Ô Ó ÚÓ
             øsO½–Ô_« WÄöÝ vKŽ k U×½ nOÂ .¥
               ÚÓÔ   Ó Ó   Ó Ô     Ô Ó ÚÓ
             øÊUMÝ_« WÄöÝ vKŽ k U×½ nOÂ .µ
                Ú Ó Ó Ó    Ó Ô     Ô Ó ÚÓ                            Ô ]
                           ∫ ◊UAMë
                 Æ…dO¦Â tKë rF½ ™ ∫œœ—√ .±
                  ÏÓ Ó Ò Ô Ó     Ô=ÓÔ
             ÆtLF½ vKŽ tKë dJý√ ™
               Ó   Ó ÓÒ ÔÔ Ú Ó
      ÆtLF½ vKŽ 5LÃUFë »— tKà bL×ë ™
        Ó   Ó Ó Ó Ú = Ó Ò Ô Ú Ó Ú
          ∫©™™®© ® rO*« ·dŠ ‰uŠ …dz«œ l{√ .≤
                  Ú Ó Ó Ú Ó ÎÓ  Ô Ó Ó

r‡‡‡‡F‡½ ¨ t‡‡L‡‡F‡‡½ ¨ r‡‡F‡M‡‡Ä
   Ó     Ô Ó       Ú Ô
         WOÐdFë WGKë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™™  ÂuKFë lÄ wKÄUJð ™


                                 ≥¥
      Ó Ó ÚÔ ÒÓ
      p½U×³Ý wЗ      ∫…œuA½_« œœ—√ .≥
                 Ó Ó ÚÔ Ô = Ó Ô
   ÒÓ Ô  Ò Ó Ú  ÒÓ
   wЗ ‚“«dë rF½ wЗ
   wЗ oÃU ë rF½ wЗ
   ÒÓ Ô  Ú Ó Ú ÒÓ
   w³O³Š uNÓ
     Ó Ó   Á«u¼√ U½√
         Ô Ú Ó Ó
   w³O−Ä uNÓ
     Ô Ó  Ô ÔÓÚ Ó Ó
         tÃQÝ√ U½√
                Ó Ó Ó Ó = Ô = ÓÔ
               ∫WOðü« rFMë ÊuÃ√ Æ¥
≥µ
≥∂
                              dAŽ fÄU)« ”—bë
                         ©™®
                                       ±µ ±µ
                              Ú ÔÓ
                           ©±® qOHë …—uÝ


                            ±
                     ±
           rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð
            ]  Ú ] Ò 
      Ú 
     qOHë »U×Ú QÐ pÐ^— qFÓ nO dð rÃ√
           Ó Ó Ó Ó Ó Ó ÚÓ Ó Ó Ú ÓÓ
       Ì Ú Ó Ú Ô Ó ÚÓ Ú Ó Ú Ó Ú ÓÓ
     ©≤® qOKCð w r¼bO qF−¹ rÃ√ ©±®
   . W³FJë tKë vLŠ ™
    Ó ÓÚ Ó Ô Ò  Ó
Ó Ó Ó ÚÓ Ô Ò Ó Ó Ú Ó
W?? ¼d?? Ð√ t??K?? ë p?? K?? ¼√ ™
     Ô Ó ÚÓ Ó Ó Ó Ú Ó
   ÆtAOłË Âdý_«
W?? B? ?Á œd?? ? Ð ”—b??K? Ã r??K? F? *« b??N? 1 ™
            ÆqOHë »U× √


 ≥∑
                  dAŽ ”œU ë ”—bë
±∂         Ú ÔÓ
       ©≤® qOHë …—uÝ


          Ó Ó Î ÚÓ Ú  ÚÓÓ Ó Ó Ú ÓÓ
        ©≥®qOÐUÐ√ «dOÞ rNOKŽ qÝ—√Ë
         Ì Ò  Ú  ÌÓ   Ú  Ú Ó
        ©¥®qO−Ý sÄ …—U−×Ð rNOÄdð
                Ò Ô Ú  ÚÓ Ó ÔÒ Ó Ó ÚÓ
               —UHJë gOł vKŽ tKë qÝ—√
   .rMNł sÄ Ì…—U−×Ð rN²Ä— ¨—uODë sÄ Ì UŽuL−Ä
   Ó ]Ó Ó Ú Ó     Ú Ô ÚÓ Ó  ^ Ó      Ú Ó
                         ≥∏
                          ≥∏
       Ô ]
       ∫◊UAMë
   .qOHÃ«Ë dODë ÊuÃ√
   Ó   Ó Ú] Ô = Ô
≥π
 ±∑            dAŽ lÐU ë ”—bë
±∑       Ú ÔÓ
     ©≥® qOHë …—uÝ


   ©¥® ‰uÂQÄ ÌnBFÂ rNKF−Ó
     Ì ÚÓ Ú Ó Ó Ú Ô ÓÓ Ó
                    ¥∞
                    ¥∞
   Ó ]  ÓÓ Ó Ó ÒÔ ÔÒ Ó ÓÓ
   d−Aë ‚—u —UHJë tKë qFł ™
     .÷—_« vKŽ vIK*« fÐUOë
      ÚÓ    ÚÔ 

    Ó  Ò Ô Ú Ó ÚÓ Ô Ò Ó Ó Ó
  »U×Ú √® —UHJë gOł tKë Âe¼ ™
  Ó
               Ú
            ƩqOHë
                  ∫dJHMÃ
                  Ú= ÓÔ
   øWJÄ vÃ≈ qOHë »U×Ú √ ¡Uł «–ULà .±
    Ó] Ó  Ú Ô     ÓÓ     
      ø błU Lë vKŽ k U×½ nO .≤
         Ó Ú Ó Ô   Ô Ó ÚÓ

                  Ô ]Ó ÓÓ
                  ∫rKF²½
     ÆqOHë ÂUŽ w ©¶® ‰uÝdë bÃËƱ
       Ú        Ô ] Ó Ô
W¼dÐÓ√ -q?OHë »U×Ú √- —UHJë g?Oł bzUÁÆ≤
ÔÓ ÓÚ    Ú    Ó  Ò Ô Ú  ÚÓ Ô 
                 ÔÓÚ Ó
                 ÆÂdý_«


                Ô ]
                ∫◊UAMë
          ÆWKÄU …—uÒ Ã« kHŠ√
          ÎÓ ÓÓ     Ô ÓÚ Ó


¥±
                  dAŽ sÄU¦Ã« ”—bë
±∏  t³Ó ½Ë ©¶® ‰uÝdë rÝ«
   Ô Ô ÓÓ     ] Ô Ú

    Æ©¶® bL×Ä ∫UMÃuÝ— rÝ«
        Ï ] Ô      Ó Ô Ú
     ÆtKë b³Ž ∫tOÐ√ rÝ«
       Ò Ô ÚÓ   ÓÔ Ú
     ] Ô Ú Ô ÚÓ = Ó Ô Ú
    ÆVKDLë b³Ž ∫Ábł rÝ«
   Ì Ú Ó Ô Ú Ô Ó  =ÔÔ Ú
   ÆV¼Ë XMÐ WMĬ ∫tÄ√ rÝ«
     ÆrýU¼ uMÐ ∫t²KzUŽ rÝ«
      Ì     Ó  Ó Ô Ú
       Æg¹dÁ ∫t²KO³Á rÝ«
       Ï ÚÓ Ô  Ó Ó Ô Ú
                         ¥≤
                         ¥≤
                              Ô ]Ó ÓÓ
                             ∫rKFð√
   Æg¹dÁ ·dý√ rýU¼ uMÐË ¨»dFë qzU³Á ·dý√ g¹dÁ WKO³Á ™
   Ì ÚÓ Ô Ô Ó Ú Ó Ì ÓÓ  Ó Ó   Ó Ô Ó Ú Ó Ì ÚÓ Ô Ô Ó Ó
     .©¶® VKDLë b³Ž sÐ tKë b³Ž sÐ bL×Ä∫u¼ UMÃuÝ— ™
         ] Ô Ú  ÚÓ Ô Ú  Ò  ÚÓ Ô Ú Ï ] Ó Ô Ó Ô Ó

                            Ô ]
                           ∫◊UAMë
               ∫UN³ÝUM¹ UÄË WLKÓJë ÓsOÐ q √
                Ô Ô Ó Ó        ÚÓ Ô Ó
         ÆÌV¼Ë XMÐ WMĬ
          Ú Ó Ô Ú ÔÓ          ] Ô Ú
                      ©¶® ‰uÝdë rÝ«
          .©¶® bL×Ä
              Ï ] Ó Ô      ÓÔ Ú
                      tOÐ√ rÝ«
            ÆtKë b³Ž
             Ò Ô ÚÓ      = Ó Ô Ú
                      Ábł rÝ«
             Ï ÚÓ Ô
             Æg¹dÁ        =ÔÔ Ú
                      tÄ√ rÝ«
          ÆVKDLë b³Ž
           ] Ô Ú Ô ÚÓ      t²KzUŽ rÝ«
                       Ó Ô Ú
           ÆrýU¼ uMÐ
            Ì     Ó     t²KO³Á rÝ«
                       Ó Ó Ô Ú
¥≥
                             dAŽ lÝU²Ã« ”—bë
 ±∏
±π          ©¶® ‰uÝdë bÃuÄ
               ] Ô Ú Ó
        ©¶® ‰uÝdë bÃuÄ WBÁ ·dF²½
             ]   Ú Ó Ó ] Ô ] Ó ÓÓ
         ∫WOðü« —uBë ‰öš sÄ
           Ó Ó Ò       Ú
          Î
   ¨VKD*« b³Ž U¹∫özUÁ VKD*« b³Ž ‰Q ¹ r¼bŠ√ ¨WJÄ w ‰Uł— WŽuL−Ä
      Î
   °W³O−Ž UÄöŠ√ Èdð tKë b³Ž „bÃË WłË“ tMĬ Ê√ UMFLÝ ¨»dFë aOý U¹
          Î   Î
   ¨UN²OÐ sÄ Ãd ¹ ULOEŽ «—u½ fÄ√  √— bIK ¨rF½∫VKD*« b³Ž »Uł√
               .UO½bë ¡wC¹
                                    ¥¥
                                    ¥¥
             Î
   tà ÊuJ¹ WJÄ w bÃuOÝ öHÞ Ê√ vKŽ ‰b¹ «c¼ ∫‰uI¹ s¹d{U(« sÄ aOý
       .VKD*« b³Ž U¹ „bOHŠ ÊuJ¹ Ê√ uł—«Ë ¨rOEŽ ÊQý
                      Î
    bIà ¨VKD*« b³Ž U¹ „«dAÐ∫`OB¹Ë ‰ËdN¹ UŠd bOFÐ sÄ ÂœUÁ qł—
             .öOLł öHÞ tMĬ  bÃË
             Î  Î
   oI% bIà ¨VKD*« b³Ž U¹ dAÐ√ ∫‰uI¹ VKD*« b³Fà rK(« d Ícë aOAë
               .pà t²KÁ UÄ
¥µ
                     Î   Î
     tOL ²Ý «–UÄ ∫tÃQ ¹Ë qł— ÂbI²¹Ë ¨ULOEŽ «—ËdÝ d ¹ VKD*« b³Ž
                ø»dFë aOý U¹
              Î
      w tKë ÁbL×¹ v²Š «bL×Ä tOLÝ√ ∫—uHë vKŽ VKD*« b³Ž VO−¹
            .÷—_« w ”UMë ÁbL×¹Ë ¨¡UL ë
¨©±≤® dAŽ w½U¦Ã« ∫w ¨sOMŁù« Âu¹∫©¶®bL×Ä UMÃuÝ— bÃË
    ÓÓ Ó  Ò      ÚÓÚ Ó Ó   Ï ] Ó Ô Ô Ó Ó Ô
  ¨WÄdJLë ÓWJÄ ∫w ¨qOHë ÂUŽ¨‰Ë_« lOЗ ∫dNý sÄ
   Ó]Ó Ô Ú ] Ó       Ó  ] Ó Ì Ó ÚÓ Ú
            Ó Ô ÓÓ Ó
          Æ»_« rO²¹ u¼Ë

                                   ¥∂
                                        Ô ]
                                       ∫◊UAMë
        ∫©™®©¶® ‰uÝdë sŽ WOðü« WÁUD³Ã« úÄ√ rKF*« …bŽU LÐ .±
             ]  Ó Ó    ÓÓ  Ô ÚÓ = Ô Ó Ô 

   ............................................................ ∫r‡‡‡‡‡‡‡‡Ýô«
                                  Ô    Ú
   .............................................................∫»_« r‡‡‡Ý«
                                   Ó Ô Ú
   .............................................................∫Â_« r‡‡ ‡‡‡Ý«
                                  =Ô Ô    Ú
   ............................................................ ∫…œôuë a¹—Uð
                                   Ó  Ô
   .............................................................∫…œôu‡Ã« ÊUJÄ
                                   Ó  Ô Ó

 a?¹—U?ð ‰u?Š …dz«œË ¨‰u?Ýd?ë t?O? b?ÃË Íc?ë Âu?Oë ‰u?Š …d?z«œ l?{√ .≤
     Ó Ú Ó ÎÓ  Ó Ô  ]  Ó Ô      Ò  Ú Ó Ó Ú Ó ÎÓ  Ô Ó Ó
                              ∫©™™®tðœôË
                                  Ó 

              ‰Ë_« lOЗ
              Ô ]Ó Ô Ó     X³ ë
                 5MŁù« bŠ_«
         ¡UFЗ_« ¡UŁö¦Ã«
   WFL'« fOL)«
          ±            ¥   ≥
     ≤                 ∂    µ
                 ∑     ±±   ±∞
            ∏
       π        ±≥ ±≤          ±∑
           ±µ ±¥          ±∏
        ±∂       ≤∞ ±π          ≤¥
            ≤≤ ≤±          ≤µ
         ≤≥
              ≤∏  ≤∑ ≤∂
          ≥ ∞ ≤π
                  qOHë ÂUŽ
                     Ô
                               W?O?Ðd?F?ë WGKë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™
                                UO{U¹dë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™™
¥∑
                                    ÊËdAFë ”—bë
                 ©™®
    ≤∞                ©¶® ‰uÝdë WŽU{—
                        ] ÔÓ Ó

                     Ó     Ó ]  Ú   ÚÓ Ó Ú  Ó ] Ó Ô Ú Ó Ó Ú
                    ÆW¹œU³Ã« w WŽU{dKà rNzUMÐ√ ‰UÝ—≈ WJÄ q¼√ œU²Ž« ™
                      ÆW¹bF] ë WLOKŠ ©¶®‰uÝdë WF{dÄ rÝ« ™
                       Ô] Ú   ÔÓ Ó      ] Ó ÚÔ Ô Ú
                           W?L?O?K?Š b?M?Ž ©¶® ‰u??Ýd?ë w?I?Ð ™
                           Ó Ó Ó Ó Ú      Ô  ] Ó Ó
                                Ì ÓÓ    ] Ú
                                Æ «uMÝ å¥ò ∫W¹bF] ë
                           Ó Ú Ú Ó Ó Ó ÓÚ Ô ] Ú Ô Ó Ó Ú ÓÓ
                           dOÓ Ã«Ë WÂd³Ã« W¹bF] ë WLOKŠ  √— ™
                                 ÆU¼bMŽ ©¶® ÁœułuÃ
                                    Ó Ú    Ô
W??ŽU??{— W?B?Á ”—b?*« d?Âc?¹ ™
        ©¶® ‰uÝdë


                                           ¥∏
                  Ú = Ó Ô
                  ∫dJHMÃ
 r¼¡U?MÐ√ Êu?KÝd¹ »d?Fë ÊU? «–ULà .±
 Ô Ó ÚÓ Ó    ÚÔÔ Ó Ó Ó
         Ó    Ó ] 
        øW¹œU³Ã« w WŽU{dKÃ
Ós³Ã qHDë l{d¹ Ê√ ∫qCÚ √ ULN¹√ .≤
  ÓÓ Ô Ú = Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ô Ó Ó Ô ^Ó
    ø«–U*Ë øUOŽUM U³OKŠ Â√ tÄ√
         ÎÒ   Î Ó ÚÓ=Ô
    øUMÚ²F{—√ ÚsÄ ÁU−Ôð UM³ł«Ë UÄ .≥
       ÓÓ ÚÓ Ó Ó    Ô

                Ô ]
                ∫◊UAMë
 ∫s??O?Ýu?I?ë s?O?Ð U?L??Ä ⁄«d?H?ë ú?Ä√
      ÚÓ Ú Ó Ó ÚÓ Ò Ó Ó Ú Ô ÚÓ
             ©¥ ¨ WLOKŠ®
                  ÔÓ Ó
 ©¶® ‰u?Ýd?ë W?F??{d?Ä r?Ý« Ʊ
         ] Ó Ú Ô Ô Ú
    ÆW¹bF] ë ...................
      Ô] Ú
 b?? M?? Ž ©¶® ‰u?? ?Ýd?? ë w?? I? ?Ð Æ≤
 Ó Ú       Ô   ] Ó Ó
 Æ «uMÝ ..............t²F{dÄ
  Ì ÓÓ            Ó  Ú Ô
¥π
                      ÊËdAFë ÍœU(« ”—bë
 ≤±       ©™®
≤±           ] ÔÓ Ô
         ©¶® ‰uÝdë WÃuHÞ

    Ì Ú Ó  Ú Ó Ó  = Ô Ó Ó Ó  Ó Ó Ó  Ô ] Ó Ô
   ÆV¼Ë XMÐ WMĬ ∫tÄ√ lÄ ‘UFÓ »_« rO²¹ ©¶® ‰uÝdë bÃË ™
       ] Ô Ú Ô ÚÓ Ô^ Ó Ô Ó Ó Ì ÓÓ ÔÔ Ú Ô Ó Ô^Ô Ú Ó
     ÆVKDLë b³Ž ∫Ábł tKHJÓ  «uMÝ ©∂® ÁdLŽË tÄ√ XðUÄ ™
      ÆVÃUÞ uÐ√ ∫tLŽ tKHJÓ ∫Ì «uMÝ ©∏® ÁdLŽË Ábł  UÄ ™
       Ì   Ú Ó Ô^ Ó ÔÓ Ó    ÓÓ  ÔÔ Ú Ô Ó Ô^ Ó Ó
   Æ…—U−²Ã«Ë rMGë wŽ— w ©VÃUÞ UÐ√ ® tLŽ ©¶® ‰uÝdë bŽUÝ ™
    Ó =  ÓÓ Ú  Ú Ó       Ó Ô] Ó    Ô ] Ó Ó
             Æ t²ÃUHÂË tL²¹Ë © ¶® ‰uÝdë WÃuHÞ WBÁ ”—b*« dÂc¹ ™

                                   µ∞
                                                                                       Ú = Ó Ô
                                                                                       ∫dJHMÃ
                                                                          ørO²Oë u×½ UM³ł«Ë UÄ .±
                                                                            Ó Ó Ú Ó Ô
                                                                          øUMЗUÁ√ u×½ UM³ł«Ë UÄ .≤
                                                                             Ó Ó Ú Ó Ô
                                                         ‰U?L?Ž√ s??Ä r?M?G??ë W?¹U?Ž—Ë …—U??−?²?Ã«Ë W??Ž«—e?ë .≥
                                                          Ú ÓÚ     ÓÓ Ô Ó  Ó ÔÓ = Ô Ó ]
                                                             Ó    Ú Ô ^ Ô ] Ô Ó Ó Ú
                                                          ø«–ULÃË øUNMÄ t³×ð Ícë qLFë UĨ¡UO³½_«    ÚÓ

                                                                                       Ô ]Ó ÓÓ
                                                                                       ∫rKF²½
                                                                         Ô ÓÓ
                                                                    ÆdOGÓ u¼Ë ÁuÐ√  UÄ sÄ ∫rO²Oë
                                                                              Ú Ó Ô ÓÚ
                            ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                                                                          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                                                                     Ô ]
                                                                                    ∫◊UAMë
                                           ©™™®
                                               ∫w¼Ë ¨WOðü« ¡ULÝ_« sÄ VÝUMLë rÝô« ⁄«dHë w V²Â√ .±
                                               Ó Ó Ó  Ú Ó Ú  Ó  Ô Ú Ó Ú     ÓÚ   Ô ÔÚ Ó
                                                    © VÃUÞ uÐ√ ¨VKDLë b³Ž ¨ V¼Ë ÔXÚMÐ WMĬ®
                                                     Ì    Ó  ] Ô Ú Ô ÚÓ Ì Ú Ó  ÔÓ
                                         . .................................. tÄ√ lÄ ôË√ ©¶® ‰uÝdë ‘UŽ .√
                                                           =ÔÓ Ó Î ] Ó  Ô ] Ó
                                         . ................ Ábł WÃUH w tÄ√ …U Ë bFÐ ©¶® ‰uÝdë ‘UŽ .»
                                                   = Ó Ó Ó   =Ô Ó Ó ÚÓ    Ô ] Ó
                                         . .............. tLŽ WÃUH w Ábł …U Ë bFÐ ©¶® ‰uÝdë ‘UŽ .Ã
                                                  = Ó Ó Ó    = Ó  Ó Ó ÚÓ  Ô ] Ó
                                         ∫⁄«dHë w © ∏ Ë ∂® sOLÁdë sÄ VÝUMLë rÁdë V²Â√ .≤
                                          ÓÚ          ÚÓ Ú] Ó Ó    Ô Ú Ó Ú] Ô ÔÚ Ó
                                        Æ «uMÝ ...... ÁdLŽ `³Ú √ v²Š tÄ√Ô lÄ ©¶® tKë ‰uÝ— ‘UŽ Æ√
                                        Ì ÓÓ     ÔÔ Ú Ô Ó Ó Ó ÒÓ  = Ó Ó     Ò Ô Ó Ó
                                        ÆÌ «uMÝ ...................... ÁdLŽ `³Ú √ v²Š Ábł tKH .»
                                           ÓÓ            ÔÔ Ú Ô Ó Ó Ó ÒÓ Ô^ Ó Ô Ó Ó
                                        ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

                                                                      .WOÐdFë WGKë lÄ wKÄUJð ◊UA½ ™

               µ±
                      ÊËdAFë Ë w½U¦Ã« ”—bë
 ≤≤      ©™®
≤≤            ]  Ú ÓÚ 
          ©¶® ‰uÝdë ‚öš√ sÄ

                 ∫©¶®‰uÝdë nÚ Ë w vÃUFð ‰UÁ
                    ]    Ó    ÓÓ
     Æ©™™®˝rOEŽ oKš vKFà p½≈Ë˚
        Ì Ó Ì ÔÔ  Ó Ó Ó ]Ó
                           Ô ] Ó
                     Æ UÁœU ©¶® ‰uÝdë ÊU ™
                      Î 
                             Ô ] Ó
                      ÆÎ UMOÄ√ ©¶® ‰uÝdë ÊU ™
                        Î Ó
                 Ó   Ò    Ô ] Ó =Ô
                Æ5Ä_« ‚œUBÃUÐ ©¶® ‰uÝdë VIà ™

                                   ∫dJHMÃ
                                   Ú= ÓÔ
          .©¶® ‰uÝdë UNÐ nBð« Èdš√  UH d–√ .±
              Ô ]   Ó Ó ]     Ú Ì     ÔÔÚ
               ∫WOðü« nÁ«uLë w ·dBð√ nO .≤
                 Ó     Ó Ú    Ô ] Ó ÓÓ Ó ÚÓ
                     Ì     Î ÓÓ Ô Ú Ó Ó
               ÆnBë w VÃUDà ULKÁ  błË Æ√
               = ]
     øÔXÚKFÓ ULŽ rKFLë wMÃQÝË VÃUÞ oŠ w  QDš√ .»
        Ó Ò Ó Ô =Ó Ô Ú ÓÓÓ Ó Ì    = Ó    Ô ÚÓ Ú Ó

                                  Ô ]
                                  ∫◊UAMë
              Æ »cÂ√ ô¨‚œU rKÚ
                 Ú Ó Ï  Ï        Ä U½√ ™
                             Ô Ó     Ô=ÓÔ
                                   ∫œœ—√
                ÆÊuš√ ô 5Ä√ rKÚ
                  Ô Ó Ï ÓÏ       Ä U½√ ™
                             Ô Ó

   ©≥∫rKIë® ™™  .t²½UÄ√Ë tÁb vKŽ ‰b𠩶® ‰uÝdë …dOÝ sÄ UBBÁ rKF*« dÂc¹ ™


                                     µ≤
µ≥
µ¥
                  ÊËdAFë Ë YÃU¦Ã« ”—bë
            Ú ] ÔÓ
         ©±® dBMë …—uÝ                 ≤≥


                ±
            ±
    rOŠdë sLŠdë tKë rÚ Ð
     ]  Ú ] Ò  
          ±

    Ô ÚÓ Ú  Ò Ô Ú Ó Ó  
    `²HÃ«Ë tKë dB½ ¡Uł «–≈
   ÊuKšb¹ ”UMë X¹√—Ë ©±®
   Ó Ô Ú Ó Ó Ò Ó ÚÓÓ Ó
          ±

    Æ©≤®Uł«uÚ √ tKë s¹œ w
      Î  Ó Ò 

                               ±

                          ˝`²HÃ«Ë tKë dB½ ¡Uł «–≈˚
                          Ô ÚÓ Ú Ò Ô Ú Ó Ó    
      ±

˝Uł«uÚ √ tKë s¹œ w ÊuKšb¹ ”UMë X¹√—Ë˚
 Î   Ó Ò      Ó Ô Ú Ó Ó Ò Ó ÚÓÓ Ó
    …—u ë ‰Ëe½ W³ÝUMÄ dÂcÐ ”—bKà rKF*« bN1 ™ µµ
                  ÊËdAFÃ«Ë lЫdë ”—bë
 ≤¥          Ú ] ÔÓ
        ©≤® dBMë …—uÝ
≤¥


   UЫuð ÊU t½≈ ÁdHG²Ý«Ë pЗ bL×Ð `³Ó Ó
   Î Ò Ó Ó Ô ] ÔÚ Ú ÓÚ Ó =Ó  Ú Ó  Ú =


                  ÆÁbL×¹Ë tKë `³Ó ¹ rKÚ
                  ÔÔ Ó Ú ÓÓ Ó Ò Ô = Ô Ô   Lë ™
                                Ô Ú
               ÆtOÃ≈ »u²¹Ë tKë dHG²Ú ¹ rKÚ
                ÚÓ Ô ÓÓ Ó Ò Ô Ú Ó Ó Ô     Lë ™
                                Ô Ú

                              Ú = Ó Ô
                              ∫dJHMÃ
              øÎQDš X³Jð—« «–≈ ·dB²ð nO .±
                Ó Ó Ó ÚÓ ÓÚ  Ô ] Ó ÓÓ Ó ÚÓ
          ødB²M¹ UÄbMŽ rKÚ Lë qLF¹ Ê√ V−¹ «–UÄ .≤
          Ô ÓÚÓ Ó Ú Ô  Ô Ú Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ô  Ó
                  øtKë dHG²Ú ¹ sÄ »«uŁ UÄ .≥
                   ÓÒ Ô ÚÓ Ú Ó Ô Ó
                                 µ∂
                                µ∂
             ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
µ∑
                                               ÎÓ ÓÓ
                                                            ÔÒ Ó 
                                                               Ô ÓÚ Ó Ô Ò
                                                                       Ò Ó ÚÔ
                                                                        Ò Ô Ú Ó Ú

                                                             Æ d³Â√ tKë
                                                                      Æ tKà bL×ë
                                                           Æ tKë ô≈ tÃ≈ ô                                       Ó ÓÓ Ô = ÓÔ
                                                      Ô ÓÚ Ó
                                                                             Ô=ÓÔ
                                                                                   Ô ]
                                      ∫UMLKŽ ÊuÃ√ .≥
                                              Æ WKÄU …—u ë kHŠ√ .≤
                                                                     Æ tKë ÊU×³Ý ∫ œœ—√ .±
                                                                                  ∫◊UAMë
   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
                                                                                       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
       ©™®  ‰uÝdë vKŽ …öBë    ÊËdAFë fÄU)« ”—bë
            ]   Ó Ô ]
 ≤µ
≤µ      Ó ]Ó Ó  ÚÓÓ Ô Ò Ò
      ©rKÝË tOKŽ tKë vKÓ ®

           Ó ]Ó Ó  ÚÓÓ Ô Ò Ò Ï ] Ó Ô ^ ] Ó Ô Ó
          Æ©rKÝË tOKŽ tKë vKÓ ® bL×Ä w³Më u¼ UMÃuÝ— ™
                     = ] Ó Ú Ô Ú  Ó ]Ô
   Æ©rKÝË tOÓKŽ tKë vKÓ ® ∫XKÁ ©¶® w³Më rÝ« XFLÝ ULK ™
    Ó ]Ó Ó Ú Ó ÔÒ Ò      Ô ÚÔ
       Ó ]Ó Ó  ÚÓÓ Ô Ò Ò  Ô ÚÔ = ] Ó Ú Ô Ú Ó Ó ]Ô
      Æ©rKÝË tOKŽ tKë vKÓ ® ∫XKÁ w³Më rÝ«  d– ULK ™

                                   Ô ]Ó ÓÓ
                                  ∫rKFð√
        ÆvÃUFð tKë t³×¹ ∫©¶® ‰uÝdë vKŽ wKB¹ Ícë Ʊ
            ÓÔÒ Ô^ Ô      ]   Ó ÒÓ Ô ]
        Ô Ú ÓÓ Ó Ú Ó Ô Ó     ]   Ó ÒÓ Ô ]
   ÆWM−Úë Ôqšb¹Ë dł_« ‰UM¹ ∫©¶® ‰uÝdë vKŽ wKB¹ Ícë Æ≤
    Ó ]Ó


                                Ô ]
                               ∫◊UAMë
                            Ó Ò Ó Ú Ó Ô=ÓÔ
                        ∫vÃUFð tKë ‰uÁ œœ—√
                                 ±
                     t?? ²?? J?? ?zö?? ÄË t?? ?K?? ë Ê≈˚
                     Ô Ó Ó  ÓÓ Ó Ò ]
                       ^Ó = ]
                     UN¹√ U¹¨w³Më vKŽ ÊuKB¹ Ó Ó ÒÓ Ô
                      ÚÓ Ó Ò      Ó Ó ]
                     t?OK?Ž «u?K?Ó «u?M?Ĭ s?¹c?ë
                        ©™™®
                          ˝ULOKÚ ð «uLKÝË
                            Î  Ó =Ó Ó
                    Ícë ©¶® ‰uÝdë Y¹bŠ rKF*« dÂc¹ ™
                    ‰u?Ýdë rÝ« dÂc¹ sÄ u¼ qO ³Ã« Ê√ 5³¹
                            ÆtOKŽ qB¹ rÃË ÁbMŽ
                             ©µ∂ ∫»«eŠ_«® ™™

                                    µ∏
 ©¶ ®
                  Ú = Ó Ô
                  ∫dJHMÃ
    …—U?¹e?à ”UM?ë V?¼c?¹ «–U?L?à .±
     Ó    Ô Ò Ô Ó Ú
     w?? ©¶® ‰u?Ýd?ë b?−??Ú ?Ä
              ]   Ó
           ø…—uMLë WM¹bLë
            Ó ] ÓÔ Ú Ó Ó Ú
    v??K? Ž w?K??B?¹ s??Ä »«u?Ł U??Ä .≤
       Ó Ò ÔÚ Ó Ô Ó
             ø©¶® w³Më
               = ]
µπ
≤∂              ÊËdAFë Ë ”œU ë ”—bë

   ≤∂   ]        ÔÔ  Ô
      WÓ UEMë vKŽ k U×¹ rKÚ *«
            Ó Ô
                      Ô Ï  Ô Ó
      Æw ÐöÄË wLÚ ł WÓ UE½Ó vKŽ k UŠ√ ™∫ rKÚ Ä U½√
         ÓÓ         Ó Ô
       Æw²Ý—bÄË w²OÐ WÓ UE½ vKŽ k UŠ√ ™
         Ó Ó Ú Ó Ó ÚÓ  Ó Ó Ô    Ô
     ÆUNà hB *« ÊUJ*« w  U¹UHMë l{√ ™
       Ó ] Ô  Ó         Ô Ó Ó
                            ∂∞
                            ∂∞
               Ô ]
              ∫◊UAMë
  ÓÚ ] Ô ÓÚ     Ó Ó Ó Ó Ô ÔÚ
∫√ÔdÁ√Ó rŁ ⁄«dHë w åWÓ UE½ò WLK V²Â√Ó
   Æw½UMÝ√ .......... vKŽ k UŠ√
     Ú        Ó Ô  Ô
   .w²Ó dž .......... vKŽ k UŠ√
      ÚÔ       Ó Ô  Ô
   ÆÍbKÐ .......... vKŽ k UŠ√
     ÓÓ       Ó Ô  Ô

∂±
                 ÊËdAFë lÐU ë ”—bë
 ≤∑  —U¼“_«Ë —U−ý_« vKŽ k U×¹ rKÚ *«
≤∑   ÚÓ  Ú Ó    Ó Ô  ÔÔ  Ô

          Î Ó ÓÓ Ó Ô Ó Ú Ó Ô Ú Ó Ô Ú Ó
         Æ öOLł UMMÞË qF−ð —U¼“_«Ë —U−ý_« ™
        ÆÊ«uO×Ã«Ë ÊU ½ûà …bOHÄ —U¼“_«Ë —U−ý_« ™
         ÓÓ Ú  Ú ÏÓ Ô Ô Ú Ó Ô Ú Ó
          Æ—U−ý_« ÊUBž√ d Â√ ô ∫rKÚ Ä U½√ ™
           Ú Ó Ó Ú ÓÔ Ú Ó   Ï Ô Ó
              Ó Ú Ó Ô Ó ÚÓ
              Æ—U¼“_« lDÁ√ ô
                          ∂≤
                          ∂≤
                        ©™®
                            Ú = Ó Ô
                           ∫dJHMÃ
            øÊU ½ûà —U¼“_«Ë —U−ý_« …bzU UÄ .±
              Ú   Ú Ó  Ú Ó Ô Ó 
            øÊ«uO×Kà —U¼“_«Ë —U−ý_« …bzU UÄ .≤
             ÓÓ Ú  Ú Ó  Ú Ó ÔÓ 
          øWOðü« nÁ«uLë w qLŽ√ Ê√ V−¹ «–UÄ .≥
           Ó   Ó Ú     Ó Ó Ú ÓÚ ÓÔ  Ó
       ÆÌ…d−ý sÄ UMBž d J¹ öHÞ  b¼Uý «–≈ .√
        ÓÓ Ó Ú Î Ú Ô Ô Ú ÓÎ Ú Ô Ú Ó       
   ÆWÝ—bLë WI¹bŠ sÄ …d¼“ lDÁ wI¹bÓ œ«—√ «–≈.»
    Ó Ó Ú Ó Ú Ó Ó Ú  ÌÓ Ú Ó Ó Ú Ó      Ó Ó 
          ÆWI¹b(« w qLF¹ wÐ√  b¼Uý «–≈ .Ã
             Ó Ó   Ô Ó ÚÓ ÓÔ Ú Ó      

                        Ô ]
                        ∫◊UAMë
              ÚÓ Ô =Ó Ô Ó Ó ÓÓ Ò Ô = Ô
             ∫UNMŽ d³Ž√Ë WOðü« …—uBë ÊuÃ√
                      ÂuKFë lÄ wKÄUJð ™
∂≥
                ÊËdAFë sÄU¦Ã« ”—bë
 ≤∏  ©™®
    Ê«uO×ÃUÐ o d¹ rKÚ *«
     ÓÓ Ú  Ô Ú Ó Ô Ô
≤∏

   ÆU¼UŽ—√Ë WHOÃ_«  U½«uO×ë vKŽ nDŽ√ rKÚ Ä U½√ ™
      Ú ÓÓ Ó Ó     ÓÓ Ú Ó Ô Ú Ó Ï Ô Ó
                          ∂¥
                          ∂¥
      Ô ]
      ∫◊UAMë
   ∫WOðü« —uBë sŽ d³Ž√
    Ó  Ó Ò Ú Ó Ô =Ó Ô
               —U??M??ë …√d??Ä« X??K??šœ ™
               Ó Ò ÏÓÓ Ú Ú Ó Ó Ó
                  Î]  Ú ÓÓ ]Ó
                Æ…d¼ XÓ ³Š UN½_
               Ô ]Ó Ó ] Ó Ú Ï Ô Ó Ó Ó Ó
               t½_ WM?−ë qł— qšœ ™
               t??ÐU?? √ U??³? K?? v?? I? Ý
               Ô Ó ÓÎ Ú Ó         Ó
                    Ï Ó Ï Ó Ó
                    Æb¹bý gDŽ
               w??²? ë …√d??*« W?B?Á r?K?F?*« œd? ?¹ ™
               q??łd??ë W?B?ÁË …d?N?ë X? ?³?Š
                      ÆVKJë vIÝ Ícë


∂µ
                                    ∫ qLFë «c¼ “U$≈ w r¼UÝ


                                       ∫ W¹—«“uë Z¼UM*« WM'
  5¼Uý 5¼Uý ≠       b¹UJë w׳ ≠       ·U Ž bOFÝ Æœ ≠    hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
 hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠      5ÝU¹ o uÄ ≠        Wž«eë bOÃË ≠      WK−Š uÐ√ lODÄ ≠
  Í“U−Š UOÝuà ‡       d¹“uë VM¹“≠       wA×Ä qOKš ≠    rFM*« b³Ž tKë b³Ž Æœ ≠
              ÆW½—U“ œUNł ≠       g³Š VM¹“ ≠      5ÝU¹ Õö Æœ ≠

                           ∫ WOÝUÝ_« WKŠdLKà …b¹b'« V²Jë —«dÁ« WM'
  Æ…œu Ä ‰UC½ ≠     Æ Í“U?−?Š UOÝuà ≠       …b?³Ã Ë√ qOKš ≠ ©UÎ Oz—® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
            Æ Í—u?−?M(« bL×Ä ≠                Î
                           Æw½öOJë U1— ≠ ©«—d?IÄ® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
            ÍËU?1dë bL×Ä Æœ ≠       Æb?¹“ u?Ð√ w?KŽ ≠     f?OLš bÄUŠ ≠

                ∫ ‰Ë_« nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« ÃUNMÄ ‰uŠ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
 ÊöŠeë Õ«dA½« ≠     WFOЗ uÐ√ WLF½ ≠       Íd³ ‰«u½ ≠      ÕU?²?Hë b³Ž bL×Ä ≠
  dIý_« Ê«ËdÄ ≠      w «dAë WMOÄ√ ≠      t½u Š dÐUł ≠          q u½ WKN½ ≠
ÍbMNë ÈbNë —u½ ≠    W(U —UB²½« ≠       wŽ«dë rO¼«dÐ≈ ≠    rOŠdë b³Ž ‰UMÄ ≠
             w(UBë ÊU½bŽ ≠       ÁœULŠ uÐ√ wH ≠        dOÝ uÐ√ …UOŠ ≠
                ∫ ‰Ë_« nBKà WOÄöÝù« WOÐd²Ã« »U²Â ‰uŠ qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«
Ê«u?D?Ž b?L×Ä qOKš ≠ Í—U?DŽ bL×Ä ÈuKÝ ≠      …œuł oOHý …UOŠ ≠       d³ł t¹e½ bL×Ä ≠
   tþUOž rO¼dЫ ≠    —uHBŽ ÂUNÝ ≠     …œuLŠ rO¼«dÐ≈ c U½ ≠     q u½ rýU¼ WKN½ ≠
   b?³Ž rOKÝ qÄ√ ≠     WLŠ— dÄUŽ ≠       ‘U?O?Ž bL×Ä ≠     Íd³ 5Ä√ tOLÝ ≠
    W¹d¹œ …bz«— ≠    rÃU OÝ r¼dÐ≈ ≠ VOD)« g¹Ë—œ …œuLŠ ≠         ‰«e½ b¼UŽ ÂUBŽ ≠
   dŽUAë ‰œUŽ ≠      w{UÄ vMÄ ≠       ÊuГ d³ł U1— ≠        ÍbM¼ wKOà ≠
  rOMž d³ł dLŽ ≠     w «dAë WMOÄ√ ≠    UMNÄ 5 Š bL×Ä ≠          ÕU³ vMÄ ≠
   w½«uKF*« d×Ý ≠     W(U —UB²½« ≠    WAÁ«uÞ tKë b³Ž wHDà ≠      WOýuŠ n¹dý ≠

                                 ∫WOÄöÝô«WOÐd²Ã«ÃUNMÄ rOJ%WM'
            WC¼«u½ qOŽULÝ« Æœ ≠      ‘U?OŽ oOHý Æœ ≠     d?³?ł r?ON bLŠ√Æœ ≠
                                      ∫ wKÄUJ²Ã« rOKF²Ã« WM'
   wFłdë s¹d ½ ≠      ÍœUÐeë ¡U Ë ≠        dLŽ Uý— ≠      wFłdë Ê«“uÝ ≠
                                          `?KBÄ bL×Ä ≠

                 tKë bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -

								
To top