Zápis z 13

Document Sample
Zápis z 13 Powered By Docstoc
					 Zápis z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšově konaného dne 24.10.2008
        od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Chotěšově.

Oznámení o konání 13. veřejném zasedání obecního zastupitelstva bylo vystaveno od 25.9.2008

Přítomní dle prezenční listiny. Přítomno 8 členů obecního zastupitelstva.

V úvodu zasedání pan starosta jmenoval:

Zapisovatelku paní Věru Drátovníkovou

Navrhovatele usnesení:  p.Rada,Maršík

Ověřitele zápisu:p.Hrdý,Dlouhý

Následně pan starosta přednesl návrh programu13. veřejného zasedání jak byl zveřejněn.

Program::

Úvod
Zpráva o činnosti od minulého zasedání
Smlouvy uzavírané obcí
Různé
Diskuse
Závěr
Po přednesení návrhu pan starosta se dotázal zda má někdo k programu připomínky nebo zda ho
chce nějak doplnit. Nikdo neměl připomínky ani nechtěl změnit dal pan starosta hlasovat o
programu 13. veřejného zasedání.

Pro      8           Proti     0    Zdrželo se hlasování   0


Po provedeném úvodu přistoupil starosta obce k projednávání dalšího bodu programu a to
zprávě o činnosti. Vzhledem k tomu, že uplynula krátká doba od minulého zasedání byla zpráva
o činnosti kratší a týkala se :

zprávy o stavu výstavby chodníků v ulici Nádražní. Práce HSV na chodníku byly dokončeny
v termínu a následně uhrazeny. Byl splněny podmínky mimořádné dotace. Proběhne předání této
dotační části stavby. Následně proběhne dokončení odvádění dešťových vod a dokončení
veřejného osvětlení. Firma INSKY provedla opravu asfaltového povrch u čp. 50. Současně došlo
investicí SÚS k vyrovnání propadlé vozovky u čp. 120. Tímto byla vypořádána stížnost paní
Salačové.
Příprava na akci ÚSES I. etapa – proběhla jednání s Lafarge Cament a.s. a uzavření smlouvy tak i
příprava dokumentace k zadání veřejné soutěže na výběr dodavatele. Bude projednáno dále
v jiném bodě programu.
                        -2-
Oprava západní zdi na kostele. Příprava byla složitá, ale již bylo započato s pracemi.
Oprava sloupu veřejného osvětlení po nehodě u parkoviště.
Probíhá úklid v obci a současně hřbitově. Pokusíme se vybrat poplatky za užívání hrobového
místa.
Zajištění voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje
V průběhu jednání se dostavila paní Irena Voláková a omluvila se za zpoždění vlaku.

Dalším projednávaným bodem programu byly smlouvy uzavírané obcí. V tomto bodě programu
se jednalo o:

- Podmínky pro zadání výběru dodavatele. Finanční výbor projednal navržené podmínky. Před
jednáním finančního výboru pan starosta sedm dní všem členům obecního zastupitelstva rozdal
podmínky k prvním jednání a připomínkování. Pan starosta se dotazoval přítomných zda někdo
má dotaz či připomínku. Nikdo nevznesl dotaz ani připomínku. Starosta zdůraznil některé
nejasnosti za svoji osobu. Následující týden s panem Heřmanským se zúčastní dalšího jednání o
zadání. V případě zájmu se mohou zúčastnit další členové zastupitelstva.

- Výběr dodavatele na opravu střechy v čp. 1 po požáru. Finanční výbor otevřel došlé obálky.
Vyzvány byly tři firmy k podání nabídky. Jedna firma se omluvila další nepodala žádnou
nabídku a třetí firma Izolace podala nabídku, která dle finančního výboru byla vysoká. Proto po
diskuzi a úvahách o provedení byl pan Maršík určen k projednání s firmou možnosti některých
změn skladby tak i provedení. Pan Maršík se ujal slova a seznámil přítomné, že se zástupcem
společnosti Izolace panem Pavlem Starým jednal a ten v žádném případě nebude měnit druh
střešní krytiny. K tomu pan Maršík sdělil, že zjistil, že kdyby se akce rozdělila a zadala více
dodavatelům t.j. na dodání a montáž vazníků, dodání a montáž pálené krytiny, zajištění bouracích
a stavebních prací, vyšla by akce dle jeho předběžních propočtů cca o 400.000,- levněji, než je
nabídka firmy Izolace. S panem Maršíkem souhlasil pan Heřmanský, který vyslovil názor, že
úspora částky 400.000,- Kč je pro obecní rozpočet nezanedbatelná. Pan Prošek se zeptal pana
Maršíka, proč tento svůj názor prezentuje až nyní, kdy jsme vyhlásili výběrové řízení a tlačí nás
čas. Pan Maršík se omluvil, že na zasedání chodí sporadicky.Pan starosta připomněl, že i pokud
se akce bude zajišťovat více dodavateli, je třeba dodržet veškeré zákonné skutečnosti, někdo
musí za akci jako celek zodpovídat a koordinovat ji. Zastupitelstvo došlo k závěru zrušit
výběrové řízení, a svolat mimořádné veřejné zasedání, kde se o této věci bude dále jednat.

- Smlouva o břemenu se Severočeskou plynárenskou společností Net s.r.o.

- Smlouva kupní na vodovodní řad k 18 rodinným domkům.

- Koupě pozemků okolo hřiště od pana Hronka. Pan starosta zajistil znalecký posudek. Znalecký
posudek projednal finanční výbor a pan Heřmanský je měl posoudit vůči původnímu.
                       -3-
Různé:

- Na základě podnětu jsem požádal cestmistra SÚS o kontrolu stavu silnice na propustku za
Ústavem

- Dnes byl doručen dopis Správy železniční dopravní cesty o prodeji pozemku 801/6, 801/5,
438/14 a části pozemku 801/1 v k.ú. Chotěšov


Diskuse:
 p. Weiss:
     1) navrhuje za sportovce zajistit pro děti představení kouzelníka. K tomu se vyjádřila
paní Voláková, že akci okolo vánoc mají pro děti
      již připravenou a že bylo lepší nechat představení kouzelníka na začátek příštího
roku.
     2) za sportovce vznesl pan Weiss dotaz na příspěvek Obecního úřadu. Reagoval pan
starosta, že by měli mít příspěvek již na účtě.
     3) soukromě se dotazoval pan Weiss na značení na konci obce směrem na Brozany.
Reagoval pan starosta, že bylo prováděno zaměření
      křižovatky.

Po ukončení diskuse požádal pan starosta o přednesení návrhu usnesení z 13. veřejného zasedání
obecního zastupitelstva v Chotěšově. Návrh přednesl pan    Rada a o každém bodě bylo
hlasováno zvlášť.

Návrh na usnesení z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšově konaném
dne 24.10.2008 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání projednalo :

1. Schvaluje zprávu o činnosti od minulého zasedání.
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0

2. Rozhodlo o uzavření smlouvy se SČP Net s.r.o. na břemeno pro středotlaké rozvody plynu na
p.č. 628/13, 629/2, 705/17,705/5 a 786/1 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan.
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva       Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

3. Ukládá starostovi obce uzavření smlouvy se SČP Net s.r.o..
            T: 31.12.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0

4. Rozhodlo o uzavření kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností na prodej
vodovodního řadu k 18 rodinným domkům
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva    Proti: 0   Zdržel se hlasování: 0
                       -4-
5. Ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností
           T: 31.12.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva       Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

6. Schvaluje zadávací podmínky pro výběr dodavatele na akci ÚSES I. etapa Chotěšov
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva     Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0
7. Ukládá starostovi obce zaslání kopie znaleckého posudku ing. Hronkovi s podnětem
k vyjádření se ohledně prodeje pozemků kolem hřiště.
            T: 30.10.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

8. Rozhodlo o zrušení výběrového řízení na rekonstrukci střechy hospodářské budovy č.p. 1 na
st.parcele 1/4 k.ú. Chotěšov ze dne 17.9.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

9. Rozhodlo o konání mimořádného veřejného zasedání na den 7.11.2008 v 18 hodin
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0


Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál dobrou noc.


V Chotěšově dne 28.10.2008
Usnesení z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Chotěšově konaném
dne 24.10.2008 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání projednalo :

1. Schvaluje zprávu o činnosti od minulého zasedání.
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

2. Rozhodlo o uzavření smlouvy se SČP Net s.r.o. na břemeno pro středotlaké rozvody plynu na
p.č. 628/13, 629/2, 705/17, 786/1 a 705/5 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan.
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva       Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

3. Ukládá starostovi obce uzavření smlouvy se SČP Net s.r.o..
            T: 31.12.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0


4. Rozhodlo o uzavření kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností na prodej
vodovodního řadu k 18 rodinným domkům
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva    Proti: 0   Zdržel se hlasování: 0

5. Ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností
           T: 31.12.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva       Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

6. Schvaluje zadávací podmínky pro výběr dodavatele na akci ÚSES I. etapa Chotěšov
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva     Proti: 0     Zdržel se hlasování: 0

7. Ukládá starostovi obce zaslání kopie znaleckého posudku ing. Hronkovi s podnětem
k vyjádření se ohledně prodeje pozemků kolem hřiště.
            T: 30.10.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

8. Rozhodlo o zrušení výběrového řízení na rekonstrukci střechy hospodářské budovy č.p. 1 na
st.parcele 1/4 k.ú. Chotěšov ze dne 17.9.2008
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva      Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0

9. Rozhodlo o konání mimořádného veřejného zasedání na den 7.11.2008 v 18 hodin
Pro: 9 členů obecního zastupitelstva     Proti: 0    Zdržel se hlasování: 0