Federico Fellini Satyricon by uke86868

VIEWS: 0 PAGES: 13

									Federico Fellini: Satyricon

  A rómaiak antropológiájából
 következő iskoláztatási eszmék
    Petronius: Satyricon
Nero-kora
 szimpozium (görög hagyomány)
 kiüresedése
A római nevelés célja: a studia humanitatis megvalósítása

Görög nevelés jellemzői
     szépség-harmónia-tökéletesség (kalokagathia)
     sokoldalú műveltség (enküklios paidaia)

Római nevelés jellemzői
    derék férfi (vir bonus)
          katona legyen (miles)
          családfő (pater familias)
          vállaljon tisztséget (magistratus)
          polgár legyen (civis)
    zsinórmérték: az ősök szokás- és intézményrendszere (mos maiorum)
    értékrend átörökítésének a helye: család és az iskola intézménye
          az oktatás a köztársaságban nem állami feladat
          a „tankönyvek”: XII Táblás törvény, irodalmi és történeti munkák
           A római nevelés alapvető folyamatai


A tudás intézményes és intézményen kívüli közvetítésének formái aszerint
  érvényesülnek, hogy éppen a római avagy a görög tradíciók az erősebbek

A római tradíciók mellett a görög egyre nagyobb befolyásra tesz szert (a
  Mediterráneimban mindenhol a hellenisztikus nevelési elveket követik a hellenizmus
  korszaka után is)

A későbbi korszakokban (középkor, reneszánsz) többnyire nem a görög specifikumokra,
  hanem a rómaira hivatkoznak az utódok. Pl. septem artes liberales -re
  reneszánszban: studia humanitatis -ra
  reformációban: pietas -ra
  s máig pl. a ‘ vir bonus’ (derék polgár) eszményre.A gyakorlati, illetve mindennapi ismeretet a rómaiaknál általában fontosak
      Septem artes liberales
a görögöknél: 9 elsajátíandó műveltségrész van
A rómaiak nem engedélyezik a szabadok számára az orvoslást és az
  építészetet

A görög műveltségeszmény latinizálódásának végső összefoglalója: Cicero
  Trivium ( a humán tudás rendszerezett benne, a mikrokozmoszról szól,
  azaz az antropológiai képről)
  Quadrivium (a makrokozmoszról referáló ismeretet foglalja magába)

A Birodalom műveltségeszményének utolsó rendszerezője: Cassiodorus
A latin műveltségeszmény krisztianizálódásának végső összefoglalója: Sevillai
  Isidor
      - a Birodalom bukása után a középkor az ő értelmezését fogadja el
        Köztársaság kora (i. e. 300 – i. e. 146)

Az első iskolákról i. e. 300 utáni időből van forrásunk
Neve: ludus (ez nem a ‘játékos’ nevelés; ludus militaris = katonai iskola)
Görög és karthágói hatások is megjelentek benne
Tanító szerep jut a színpadi szerzőknek is (görög hatások terjesztése)
  pl. Plautus, Terrentius, Naevius

A 2. pun háború (201) után jelennek meg tömegével a görög tanítók
  római családok gyerekeit tanítják
  főként nyelvtant és irodalmat
  a grammatika művelőit először litteratornak hivják, ekkortól görögösen,
  grammatikusnak
Hamarosan neves mesterek is érkeznek: pl.a babyloni Diogenés (i.e. 155)
Cato (234 – 149): konzervatív
  aggódik a görög kulturális befolyás miatt
Scipio-kör (2. sz. 2. fele): gondos görög nevelést kapnak
  Köztársaság válsága és a principatus kora (i. e. 146 - )
A grammatikusok retorikát is tanítanak (Suetonius szerint)

Híres szónokok
  Marcus Antonius Orator (2-1. század)
  Cicero (1. sz.)
       - ezt egy újfajta tanítási módszernek tekintik
       - a művelője: rétor
Görög rétoroktól tanulnak a gazdagabb szülők gyermekei – akár Görögországban is
  - kezdeményezik, hogy latin rétoriskolákat hozzanak létre (mert az ‘felszínes’, ezért rendeletben
  korlátozzák)
  . i. e. 92 –ben a latin rétorok iskoláit betiltják – de a görögöket is- hatás nélkül

Állandósul: elemi – grammatikai – retorikai iskolafokozat
  legalsóbb réteg: ludus
  általános az első 2 szint
  előkelőek gyerekeit (a senatus és a forum közéleti tereire) képzik a 3. szinttel

Róma elfogadja a görög nyelv és irodalom ismeretét, mint a civilizáltság jelét
  de: nem fogadja el – az építészetet kivéve – a művészetek hatását
    A római tradíciók és a görög kultúra ötvöződése
i .e. 146 – birodalom bukása: a római nevelés a hellenisztikus nevelést követi

A tradicionális római erények és eszmények hol elhalványodnak, hol
     megerősödnek

a principátus idején pl. vannak akik a hagyományos római nevelést eszményítik

a császárkorban általában a görög eszmék hatása fokozódik, de pl. Augustus a
    régi erkölcsök visszaálítását szorgalmazta
         Maecenas sietett a segítségére
              Vergilius – Georgica
              Horatius – veseiben A. törekvéseit népszerűsíti
         Augustus senátustól kapott aranypajzsán négy alaperény:
    virtus, clementia, iustitia, pietas

    a sport korábban csak a katonsaágra volt a jellemző, immár:
         collegium iuvenum-ok létrehozása (vallási és sportnevelés)
         a thermák mellett sprotolásra alkalmas helyeket alakítanak ki
        A pedagógusok egzisztenciális helyzete
A pedagógus fizetésért dolgozik
  utólag, havonta ill. évente kapja (nem egy tanítvány éppen ezért nem fizetett)
  rossz tanítás esetén pl. nem fizették ki a tanárt, de a tanár is elküldhette a tanítványt
  (a görög szofistáknál előzetesen volt a fizetés, de ők megmondták azt is, mit lehet
  tőlük tanulni)

  a pedagógus vakáció idején fizetéskiegészítésként is tanított néha ill. másolási,
  írnoki, s egyéb munkát végzett

  némelykor apróbb ajándékot kapott

Ajándékozási alkalmak:
1. A római tanév kiemelkedő időpontja: március 19. Minerva istennőnek az ünnepe.
  Ekkor 5 nap szünet volt a diákoknak. S a tanév kezdete: március 24.
2. December 17. Saturnalia ünnepe (újév)

Fizetések (Diocletianus császár – 284 – 305 – rendelete szerint)
Három bérkategórai van. A fizetési arány pedig 5: 4: 1
Írás-oktatás: 50 denarius, gyorsírás 75, görög-latin nyelvtanár 200, rétor és filozófia 250
             Az első kinevezett professzor
                Quintilianus
             évi fizetése: 100.000 sestertius

A Flavius-dinasztia a tudományokat támogatta
  pl. Josephus Flaviust
    id. Pliniust
    Quintilianust, a rétorika első professzorát (1. század)
     az állami megbizatást Vespasianus császártól kapta
     Domitianus adoptált fiait ő neveli, mint neves római rétorn
     aktív 20 év tanitás után vonul vissza, s tanítványai ösztönzésére írta
  meg szónoklattani tankönyvét
     - a szó és a gondolat egységét hangsólyozta
     - sok praktikus tanácsa volt
     - műveltség nélkül nincs jó szónok
         Iskolák és oktatás a kései császárkorban


Minden városban létrejöttek a császárkorban a grammatikai és a retorikai
  iskolák
Magánvállalkozások, hivatalos tananyag és állami kontroll nélkül
Az iskolatipusok nem képviselnek egymásra épített rendet

Híres központok: Athén, Alexandria, Rhodos, Mytiléné, Apollónia, massilia,
  Mediolanum, Karthágó, Burdigala

A császárkor második felében az általános művelődés helyett a szórakozás
   (cirkusz, kocsiverseny) nyer teret
Illetve: az életpályára való képzés igénye is megjelenik (katonai és a jogi
   képzés ilyen)
   a leghíresebb jogi egyetemek: Róma, Berytos (=Beirut; 1. sz. hozták létre)
A korai kereszténység szemben áll az antik kulturával
A hatalomra kerülésért harcoló kereszténység egyre inkább törekszik a kortárs
  műveltségi anyagot megszerezni
A hatalomra került kereszténység azt az antik örökséget, amelyet nem tud
  asszimilálni, igyekszik megsemmisíteni
Később a római államban kialakul az egyensúly a keresztény és a pogány
  kultúra között

Itália első barbár uralkodói (keresztények! – Odorik, Theodorik)
   - a római arisztokráciával keresik a partnerséget (Cassiodorus pl.)
   Cassiodorus Theodorik kancellárja, 540 k. alapítja a Vivarium kolostort
      mintája a keleti szerzetesek házai (Edessa, Nisibis)
      ókori műveket másolnak a szerzetesek, klasszikusok gyűjtése
      a ‘vir bonus’ eszmény követendő példa maradt
              Irodalom


Hoffmann Zsuzsanna (2004) Az antik római embereszmény
 realizálódása az oktatásban és a nevelésben. Magyar Pedagógia
 104. évf. 363 – 380.

								
To top