Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

HUBUNGAN ETNIK - PERLEMBAGAAN MALAYSIA _ HUBUNGAN ETNIK

VIEWS: 14,634 PAGES: 40

									                  BAB 3
                  PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                  DALAM KONTEKS HUBUNGAN
                  ETNIK DI MALAYSIA
                  CTU553 HUBUNGAN ETNIK
©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM              emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN
                                    2
Hasil Pembelajaran                    3.1  PERLEMBAGAAN
• Menjelaskan latar belakang sejarah
 Perlembagaan Persekutuan 1957
• Menjelaskan peruntukan yang              3.2  MALAYAN UNION
 terkandung dalam Perlembagaan
 Persekutuan
                                PERSEKUTUAN
• Menjelaskan kepentingan                3.3
 Perlembagaan Persektuan dari sudut              TANAH MELAYU
 hubungan etnik            KANDUNGAN BAB 3
• Menganalisa peranan kontrak sosial           3.4  KEMERDEKAAN
 dalam perlembagaan
• Membuktikan unsur-unsur tradisi
 menjadi teras perlembagaan dalam            3.5  UNSUR TRADISI
 menjalin hubungan etnik yang
 harmoni
                                PERLEMBAGAAN
                             3.6
                                  ISLAM


                                    ©eMKAy
KONSEP PERLEMBAGAAN
                                             3


  • Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan
   kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia menjadi faktor penting
   untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan utuh di kalangan rakyat    PERLEMBAGAAN
                                         PERLEMBAGAAN
   Malaysia.

                                         MALAYAN UNION
  • Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu dalam
   Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan lain yang juga memberi
   kelebihan kepada kaum bukan bumiputera.                    PERSEKUTUAN
                                         TANAH MELAYU

  • Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber       KEMERDEKAAN
   undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu
   mematuhi keluhurannya.
                                         UNSUR TRADISI
  • Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu Madinah di
   bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk Sahifah Madinah bagi     PERLEMBAGAAN
   melicinkan pentadbiran negara Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum.    ISLAM


                                             ©eMKAy
DEFINISI PERLEMBAGAAN
                                           4
  DEFINISI PERLEMBAGAAN                           PERLEMBAGAAN
                                       PERLEMBAGAAN


 Satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggung jawab  MALAYAN UNION
 pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti
  dengan autoriti yang lain, dan juga antara autoriti dengan rakyat awam.
                                       PERSEKUTUAN
                                       TANAH MELAYU
  Satu dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di
      dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan.
                                       KEMERDEKAAN


                                       UNSUR TRADISI
                     Berperanan sebagai panduan
  Perlembagaan adalah
                     bagi pembentukan undang-
 sumber undang-undang                            PERLEMBAGAAN
                      undang sama ada di pihak
 tertinggi sesebuah negara.                           ISLAM
                       kerajaan atau rakyat

                                           ©eMKAy
JENIS PERLEMBAGAAN
                                 5     Perlembagaan Bertulis
                             PERLEMBAGAAN
                             PERLEMBAGAAN
     • Perlembagaan yang dikumpul dan
      disusun dalam satu kanun atau dokumen.
     • Sukar dipinda kecuali wujud peruntukan
                             MALAYAN UNION
      dalam perlembagaan yang
      membenarkannya.
     • Contoh negara yang mengamalkan :        PERSEKUTUAN
      Malaysia                    TANAH MELAYU


                             KEMERDEKAAN
        Perlembagaan Tidak Bertulis
        • Semua prinsip perlembagaan yang tidak
         terkumpul dalam satu dokumen seperti  UNSUR TRADISI
         adat resam dan tradisi, undang-undang
         yang diluluskan oleh parlimen dan
         keputusan-keputusan mahkamah      PERLEMBAGAAN
        • Contoh negara yang mengamalkan :      ISLAM
         United Kingdom, New Zealand & Israel

                                 ©eMKAy
PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                                                       6Perlembagaan Persektuan Tanah Melayu 1957:
                                                   PERLEMBAGAAN
                                                   PERLEMBAGAAN
 • Ketua Negara adalah YDPA yang dipilih dikalangan 9 orang raja-raja Melayu yang memegang jawatan
  untuk tempoh 5 tahun.
 • Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri yang dilantik dikalangan parti yang mempunyai bilangan
  anggota majoriti dalam Dewan Rakyat. Perdana Menteri akan mengetuai Kabinet sebagai Badan
                                                   MALAYAN UNION
  Pemerintah Tertinggi.
 • Sebuah badan perundangan di peringkat pusat yang mempunyai 2 dewan; Dewan Rakyat dan
  Dewan Negara.                                           PERSEKUTUAN
 • Ketua Perlembagaan peringkat negeri ialah Sultan atau Gabenor, manakala ketua kerajaan ialah   TANAH MELAYU
  Menteri Besar atau Ketua Menteri.
 • Setiap negeri mempunyai sebuah Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihanrara untuk
  tempoh 4 tahun.                                          KEMERDEKAAN
Perlembagaan Malaysia mengandungi:

 • 15 Bahagian                                            UNSUR TRADISI
 • 183 Perkara
 • 13 Jadual
                                                   PERLEMBAGAAN
Ia menyentuh bidang badan Perundangan, Kehakiman Dan Eksekutif , kedudukan agama Islam,         ISLAM
kewarganegaraan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu & bumiputera Sabah/Sarawak
dll

                                                       ©eMKAy
KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
                                           7 Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian
 Perlembagaan Malaysia.                           PERLEMBAGAAN
                                       PERLEMBAGAAN


                                       MALAYAN UNION
 Malah ketiga-tiga badan kerajaan (Perundangan, Kehakiman, Eksekutif) &
 YDPA juga tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia.
                                        PERSEKUTUAN
                                       TANAH MELAYU
 • Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk
  kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh Perlembagaan.
                                       KEMERDEKAAN

 Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu perkara boleh
 diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang-undang itu        UNSUR TRADISI
 bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan.

 • Ini kerana, perlembagaan memperuntukkan dengan nyata dalam Perkara 4(1):  PERLEMBAGAAN
  Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-     ISLAM
  apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan
  adalah terbatal setakat mana yang berlawanan.
                                           ©eMKAy
KRONOLOGI PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                                8


 Malayan Union   Perlembagaan   Unsur Tradisi
   4 Ciri      Bertulis     Identiti    PERLEMBAGAAN


                            MALAYAN UNION
 Kontrak Sosial  Suruhanjaya Reid   3 Perkara
 Persetujuan   Memorandum    3, 11, 152, 153  PERSEKUTUAN
                            TANAH MELAYU


  Persekutuan            Perlembagaan   KEMERDEKAAN
         Rundingan London
 Tanah Melayu              Islam
           Merdeka
   9 Ciri              Ciri-Ciri   UNSUR TRADISI

                            PERLEMBAGAAN
  Sistem Ahli    Pilihanraya              ISLAM
   Menteri     Perikatan

                                ©eMKAy
SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
                                                        9       • Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang
       • Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di Melaka, Belanda,  PERLEMBAGAAN
Perjuangan   Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan.
kebangsaan

                                                    MALAYAN UNION
       • Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu
        Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dll yang menjadi medium
Pertubuhan   menentang penjajah.                                   PERSEKUTUAN
                                                    TANAH MELAYU

      • Media massa seperti akhbar & majalah juga berperanan sebagai medium penyebaran      KEMERDEKAAN
       semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam, Saudara dan Warta
Media Massa Sarawak.

                                                    UNSUR TRADISI

       • Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, Pak Sako   PERLEMBAGAAN
        dll menyedarkan orang Melayu supaya bangun menuntut kemerdekaan.
  Tokoh                                                  ISLAM


                                                        ©eMKAy
PENUBUHAN MALAYAN UNION
                                      10
 Selepas Jepun menyerah kalah       Sir Harold Mac Michael  PERLEMBAGAAN
 dan British datang semula ke       dilantik sebagai wakil
 Tanah Melayu, Parlimen British     British untuk mendapatkan
telah meluluskan Malayan Union       tandatangan raja-raja  MALAYAN UNION
   pada 10 Oktober 1945             Melayu.

                                   PERSEKUTUAN
  Sebab Penubuhan Malayan Union:                 TANAH MELAYU


  • Untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan        KEMERDEKAAN
   kecekapan pengurusan pentadbiran.
  • British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang
   Melayu berkerjasama dengan Jepun sebelum ini dan       UNSUR TRADISI
   pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa orang
   Melayu terutamanya Raja-raja Melayu.             PERLEMBAGAAN
  • Menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan       ISLAM
   memerintah negara sendiri.
                                      ©eMKAy
CIRI-CIRI MALAYAN UNION
                                     11 Semua negeri Melayu kecuali
 Singapura disatukan di bawah                  PERLEMBAGAAN
                  Singapura dijadikan tanah
 pemerintahan Gabenor British.
                 jajahan berasingan di bawah
 Gabenor ini pula dibantu oleh
                  seorang Gabenor British.   MALAYAN UNION
 Majlis Mesyuarat Persekutuan
   dan Majlis Undangan.
                                 PERSEKUTUAN
                                 TANAH MELAYU

          CIRI – CIRI MALAYAN UNION
                                 KEMERDEKAAN


                                 UNSUR TRADISI
                 Hak kerakyatan yang sama bagi
 Kedaulatan Raja-Raja Melayu
                 semua orang tanpa mengira   PERLEMBAGAAN
     dihapuskan.                         ISLAM
                   bangsa dan keturunan.

                                     ©eMKAy
SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION
                                     12
Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam
urusan pentadbiran negeri.                    PERLEMBAGAAN


                                 MALAYAN UNION
  Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan ia
  kekal sebagai tanah jajahan Inggeris.
                                 PERSEKUTUAN
                                 TANAH MELAYU
    Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus
    Soli.
                                 KEMERDEKAAN

       Hak sama rata kepada semua warganegara tanpa
       mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak    UNSUR TRADISI
       memiliki apa-apa keistimewaan.
                                 PERLEMBAGAAN
         Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan       ISLAM
         tandatangan raja-raja Melayu yang menggunakan
         cara paksaan dan ugutan.
                                     ©eMKAy
PENENTANGAN MALAYAN UNION
                                         13
                                     PERLEMBAGAAN


                                     MALAYAN UNION

                   Orang Melayu             PERSEKUTUAN
 Malayan    Tapi Malayan   memulaukan majlis   British sedar
 Union     Union tetap    pengisytiharan itu,    tanpa    TANAH MELAYU
mendapat   diisytiharkan pada   akhirnya British    sokongan
tentangan   1 April 1946 dan    mengalah dan    orang Melayu
hebat dari  Sir Edward Gent    menggantikan     Malayan    KEMERDEKAAN
 orang    sebagai gabenor    Malayan Union     Union akan
                 kepada Persekutuan
 Melayu.     pertama.                  gagal.
                   Tanah Melayu.
                                     UNSUR TRADISI

                                     PERLEMBAGAAN
                                       ISLAM


                                         ©eMKAy
KONTRAK SOSIAL 1948 & PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU
                                        14
   Penubuhan    • Terdiri daripada 4 wakil raja-raja Melayu, 2
            wakil UMNO dan 6 pegawai British        PERLEMBAGAAN
  Jawatankuasa
           • Bertanggung jawab merangka sebuah
  Kerja pada Julai   perlembagaan baru yang boleh diterima oleh
    1946      orang Melayu                  MALAYAN UNION

                                     PERSEKUTUAN
                                     PERSEKUTUAN
   Penubuhan    • Terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India  TANAH MELAYU
                                    TANAH MELAYU
  Jawatankuasa   • Bertujuan untuk mendapatkan pandangan
            orang bukan Melayu mengenai
 Perundingan pada   perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu      KEMERDEKAAN
  Disember 1947
                                    UNSUR TRADISI
                 • Perjanjian yang mempunyai
 Persekutuan Tanah Melayu      beberapa ciri penting ke arah    PERLEMBAGAAN
 akhirnya diisytiharkan pada    pemerintahan sendiri
                                      ISLAM
   1 Februari 1948.      • Membawa kepada penubuhan CLC

                                        ©eMKAy
KONTRAK SOSIAL 1948
                            15
 KONTRAK SOSIAL 1948
                        PERLEMBAGAAN


                        MALAYAN UNION

   Satu persetujuan yang dicapai di antara  PERSEKUTUAN
                         PERSEKUTUAN
  Melayu, Cina dan India semasa mewujudkan  TANAH MELAYU
                        TANAH MELAYU
   Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah
         naungan Inggeris.       KEMERDEKAAN


   Ia berkait rapat dengan bantahan Melayu  UNSUR TRADISI
   terhadap elemen-elemen yang termaktub
    dalam Perlembagaan Kesatuan Malaya    PERLEMBAGAAN
        (Malayan Union) 1946.        ISLAM


                            ©eMKAy
PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
                                     16
  MELAYU
                                 PERLEMBAGAAN
  • ISLAM
   • Islam ialah agama Persekutuan
                                 MALAYAN UNION
  • RAJA-RAJA MELAYU
   • Kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak boleh
    dipersoalkan                        PERSEKUTUAN
                                 PERSEKUTUAN
  • KEISTIMEWAAN MELAYU                     TANAH MELAYU
                                 TANAH MELAYU
   • Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan dominasi Melayu di
    Persekutuan Tanah Melayu                 KEMERDEKAAN
  • BAHASA MELAYU
   • Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan
                                 UNSUR TRADISI
  BUKAN MELAYU
                                 PERLEMBAGAAN
  • HAK KEWARGANEGARAAN                       ISLAM
   • Hak kerakyatan berdasarkan prinsip jus soli

                                     ©eMKAy
PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
                                            17
                                        PERLEMBAGAAN


                                        MALAYAN UNION

  Peruntukan-                                 PERSEKUTUAN
                                        PERSEKUTUAN
          Ia mengambil kira
peruntukan dalam                       Kontrak Sosial
          kedudukan bukan   Merupakan hasil            TANAH MELAYU
                                        TANAH MELAYU
 Kontrak Sosial                      1948 menjadi asas
          Melayu iaitu Cina   proses tawar
 1948 menjamin                         kepada
           dan India dalam  menawar antara
  peranan dan                        Perlembagaan
          negara yang bakal  Melayu dan bukan            KEMERDEKAAN
ketuanan Melayu                      Persekutuan Tanah
            merdeka dari     Melayu
 dalam proses                        Melayu 1948
            Inggeris.
 politik negara.
                                        UNSUR TRADISI

                                        PERLEMBAGAAN
                                          ISLAM


                                            ©eMKAy
CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
                                                  18 Negeri
 • 9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka.                       PERLEMBAGAAN
 • Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan
 Sultan                                           MALAYAN UNION
 • Sultan diberi semula kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan
  Negeri (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri
                                               PERSEKUTUAN
                                               PERSEKUTUAN
 Kewarganegaraan                                      TANAH MELAYU
                                              TANAH MELAYU
 • Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu:
  • Seseorang pemohon mestilah:
   • Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun dari 12 tahun sebelum
                                              KEMERDEKAAN
    permohonan ‘atau’
   • Menetap dan bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun dari 20 tahun
    sebelum permohonan.                                 UNSUR TRADISI
  • Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai
   pengetahuan Bahasa Melayu yang baik
                                              PERLEMBAGAAN
 Bumiputera                                           ISLAM
 • Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai
  perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri
                                                  ©eMKAy
CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
                                              19
 Pentadbiran                                    PERLEMBAGAAN
  • Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai Pesuruhjaya Tinggi British
  • Dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja       MALAYAN UNION
   Persekutuan

 Majlis Mesyuarat Kerja                               PERSEKUTUAN
                                           PERSEKUTUAN
  • Sistem ahli bertaraf menteri                          TANAH MELAYU
                                          TANAH MELAYU
  • Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dianggotai 3 ahli ex-officio, 4 anggota
   rasmi serta 5-7 ahli tidak rasmi yang dilantik Pesuruhjaya Tinggi       KEMERDEKAAN
 Majlis Perundangan
  • Sistem parlimen                                UNSUR TRADISI
  • Majlis Perundangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi,
   mempunyai 3 ahli ex-officio, 9 orang Yang Dipertua Majlis-Majlis Mesyuarat
                                          PERLEMBAGAAN
   Negeri, 2 wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau Pinang, 10 ahli rasmi serta
   50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi)           ISLAM


                                              ©eMKAy
MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN
                                                20
Sebagai proses ke arah berkerajaan sendiri.    1951- Sistem Ahli diperkenalkan.
                                            PERLEMBAGAAN
               MAJLIS MESYUARAT KERJA
                  PERSEKUTUAN
                                            MALAYAN UNION

 British melantik beberapa warganegara     Tujuannya untuk memberi peluang dan
 Persekutuan Tanah Melayu menjadi ahli     latihan kepada pemimpin tempatan bagi  PERSEKUTUAN
                                            PERSEKUTUAN
dalam Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan    mendapatkan pengalaman memerintah   TANAH MELAYU
                                            TANAH MELAYU
  yang diberi taraf seperti menteri.          secara demokrasi.

                                            KEMERDEKAAN
Ahli Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan (Sistem Ahli)
Dato’ Onn Jaafar               Dato’ Mahmud Mat             UNSUR TRADISI
E.E.C Thuraisingham              J.D Mead
Tunku Yaacob                 J.D Hodgkinson              PERLEMBAGAAN
                                              ISLAM
Lee Ting Keng                 O.A Spencer

                                                ©eMKAy
PILIHANRAYA
                                                       21


    • Pilihanraya 1
    • 1 Disember 1951, untuk pilih wakil-wakil dalam Majlis Perbandaran Pulau Pinang
    • UMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN                           PERLEMBAGAAN
1951  • Menang kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan.    • Pilihanraya 2
                                                   MALAYAN UNION
    • Februari 1952, pemilihan untuk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur
    • 12 kerusi dipertandingkan
1952  • Perikatan menang 9 kerusi, selebihnya oleh IMP dan calon bebas.
                                                    PERSEKUTUAN
                                                    PERSEKUTUAN
                                                   TANAH MELAYU
                                                   TANAH MELAYU

                                                   KEMERDEKAAN
    • Perikatan cadangkan kepada British supaya diadakan pilihanraya untuk seluruh Tanah Melayu.
1953
                                                   UNSUR TRADISI
    • Pilihan Raya Umum Pertama (52 kerusi):
    • 8 parti bertanding
                                                   PERLEMBAGAAN
    • Perikatan menang 51
1955  • PAS menang 1 (di Kerian, Perak)                                 ISLAM


                                                       ©eMKAy
KERJASAMA POLITIK
                                               22  • Sebelum pilihanraya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan
   menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing-masing.               PERLEMBAGAAN

  • Pelawaan orang Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia
   berkorban, rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.             MALAYAN UNION

                                            PERSEKUTUAN
                                            PERSEKUTUAN
  • Melalui pilihanraya umum pertama (1955), pengorbanan & kompromi UMNO cukup    TANAH MELAYU
                                           TANAH MELAYU
   besar.
  • Perikatan yang didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan
   tanpa perlu bergabung dengan MCA & MIC namun hal ini tidak dilakukan.
                                           KEMERDEKAAN

  • Inggeris mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat
   negara ini bersatu padu & bekerjasama.                      UNSUR TRADISI

                                           PERLEMBAGAAN
  • Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kepada Inggeris bahawa orang Melayu &
                                             ISLAM
   bukan Melayu boleh bekerjasama.


                                               ©eMKAy
ROMBONGAN LONDON
                                           23


        Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London
•4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan                   PERLEMBAGAAN
•Diketuai Tunku Abdul Rahman.
•Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British sebagai usaha
menuntut kemerdekaan                             MALAYAN UNION
WAKIL RAJA-RAJA MELAYU         WAKIL PERIKATAN
                                        PERSEKUTUAN
•KETUA: Datuk Panglima Bukit Gantang  •KETUA: Tunku Abdul Rahman Putra Al-
                                       TANAH MELAYU
(MB Perak)               Haj (Ketua Menteri & Menteri Hal
•En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB   Ehwal Dalam Negeri)
Selangor)               •Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri  KEMERDEKAAN
•Datuk Mohammad Seth Mohammad     Pelajaran)
Said (MB Johor)            •Kol.H.S.Lee (Menteri Pengangkutan)
•Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood   •Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman     UNSUR TRADISI
(bekas MB Kelantan)          (Menteri Hasil Bumi)
•SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir      •SETIAUSAHA: T.H.Tan          PERLEMBAGAAN
Shamsuddin                                    ISLAM


                                           ©eMKAy
PERJANJIAN LONDON
                                   24
                               PERLEMBAGAAN
 Perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan
 hasilnya persetujuan:
                               MALAYAN UNION


 • British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos    PERSEKUTUAN
  1957.                           TANAH MELAYU
 • Tanah Melayu berada dalam lingkungan Komanwel &
  menjalankan pemerintahan secara demokrasi.         KEMERDEKAAN
 • British mendapat hak menempatkan tenteranya di Tanah
  Melayu.
                               UNSUR TRADISI
 • Sebuah badan bebas ditubuhkan bagi menggubal
  Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya Reid.
 • Jawatan Setiausaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan    PERLEMBAGAAN
                                 ISLAM
  diganti dengan Menteri Kewangan & Menteri Pertahanan
  yang dipegang oleh rakyat tempatan.
                                   ©eMKAy
SURUHANJAYA REID
                                                25

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh Suruhanjaya Reid yang
ditubuhkan 1956.
                                            PERLEMBAGAAN
Keahliannya dari pakar perlembagaan negara Komanwel:
 • Lord William Reid (British)
 • Sir Ivor Jennings (British)                             MALAYAN UNION
 • Sir William Mckell (Australia)
 • B.Malik (India)
 • Hakim Abdul Hamid (Pakistan)                             PERSEKUTUAN
Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu untuk Persekutuan Tanah Melayu  TANAH MELAYU
berpandukan syarat berikut:
 • Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat            KEMERDEKAAN
 • Mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai pemerintah berpelembagaan.
 • Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak sah kaum lain
 • Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam
                                            UNSUR TRADISI
 • Menubuh sebuh negara berasaskan prinsip demokrasi
Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan untuk meminta cadangan dan
pandangan parti-parti politik, orang ramai, individu-individu dan Raja-raja Melayu.  PERLEMBAGAAN
                                              ISLAM
Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang telah mendapat persetujuan dan pandangan semua
rakyat. Inilah yang dikatakan KONTRAK SOSIAL.
                                                ©eMKAy
KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
                                            26


      KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
                                        PERLEMBAGAAN
 Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara
         yang sangat penting kepada kestabilan negara
                                        MALAYAN UNION
•Melalui Kontrak Sosial,  •Orang Melayu pula    •Perlembagaan Malaya
orang bukan Melayu     diperuntukkan dalam   ini diisytiharkan pada 31
diberikan hak       perlembagaan mengenai  Ogos 1957          PERSEKUTUAN
kewarganegaraan yang    agama Islam, Bahasa   •Diperbaharui apabila    TANAH MELAYU
longgar berasaskan     Melayu, kedudukan    Singapura, Sabah &
prinsip Jus Soli      istimewa orang Melayu  Sarawak bergabung      KEMERDEKAAN
•(pengecualian tentang   serta kedudukan Raja-  membentuk Malaysia
perlunya mengetahui    raja Melayu       pada 16 September 1963
bahasa Melayu bagi                               UNSUR TRADISI
bukan Melayu)
                                        PERLEMBAGAAN
                                          ISLAM


                                            ©eMKAy
UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN
                                             27
                      Unsur-unsur tradisi ini meliputi:
                                         PERLEMBAGAAN
Merupakan kontrak sosial yang telah    1. Bahasa
disepakati semasa menggubal undang-    2. Agama
undang.                  3. Kedudukan istimewa orang Melayu &  MALAYAN UNION
                      Bumiputera Sabah Sarawak
                      4. Pemerintahan Beraja
                                          PERSEKUTUAN
                                         TANAH MELAYU
           Unsur-unsur tradisi adalah faktor penting
            untuk mewujudkan identiti Malaysia &
             memupuk persefahaman ke arah              KEMERDEKAAN
                  perpaduan.


                                         UNSUR TRADISI
-Ia berperanan menstabilkan sistem     -Dianggap sebagai isu sensitif
politik negara               -Dilarang dijadikan isu perbincangan  PERLEMBAGAAN
-Dilindungi di bawah Akta Hasutan.     awam                    ISLAM


                                             ©eMKAy
ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
                                             28

          • Islam adalah agama Persekutuan
  PERKARA 3   • Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan
           beragama
                                         PERLEMBAGAAN
          • Kesamarataan & hak sama rata
  PERKARA 8   • Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan
           istimewa orang Melayu dan seumpamanya.            MALAYAN UNION

          • Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh
  PERKARA 10(4)   kedudukan Raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan   PERSEKUTUAN
           & seumpamanya.                        TANAH MELAYU

          • Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran
  PERKARA 11    agama lain dalam mana-mana bahagian Persekutuan serta    KEMERDEKAAN
           beberapa peruntukan pencegahan yang berkaitan.


          • Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh        UNSUR TRADISI
  PERKARA 14    diperoleh melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan
           perlucutan kewarganegaraan.

                                         PERLEMBAGAAN
          • Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat        ISLAM
  PERKARA 38    undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-raja
           Melayu, orang Melayu, Islam & bahasa Melayu.

                                             ©eMKAy
ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
                                                29

       • Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu
PERKARA 89  • Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih atau dijual
        kepada bukan Melayu                           PERLEMBAGAAN


 PERKARA   • Kedudukan Mahkamah Syariah.
       • Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa dalam
                                            MALAYAN UNION
 121(1)(a)   bidang kuasa Mahkamah Syariah
                                             PERSEKUTUAN
       • Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah
                                            TANAH MELAYU
PERKARA 150   Sarawak, kewarganegaraan;
  (6)(a)   • Meskipun dalam keadaan darurat.
                                            KEMERDEKAAN

      • Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
PERKARA 152 • Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa          UNSUR TRADISI
       mereka.
                                            PERLEMBAGAAN
       • Kedudukan istimewa orang-orang Melayu                    ISLAM
PERKARA 153
       • Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain.
                                                ©eMKAy
PERKARA 3
                                          30
 PERKARA 3
                                      PERLEMBAGAAN
 • Agama Islam adalah agama persekutuan
                                      MALAYAN UNION
                IMPLIKASI
 Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan
              keistimewaan untuk :
                                       PERSEKUTUAN
                                      TANAH MELAYU

         Menubuhkan, menyelenggara,
                                      KEMERDEKAAN
        membantu penubuhan institusi Islam

                                      UNSUR TRADISI
            Melaksanakan ajaran Islam
                                      PERLEMBAGAAN
                                        ISLAM
          Mengeluarkan perbelanjaan yang
           diperlukan utk tujuan itu.
                                          ©eMKAy
RASIONAL PERKARA 3
                                                31
Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi kebebasan
beragama dijamin dalam perlembagaan.                          PERLEMBAGAAN


   Islam telah diterima sebagai agama persekutuan sejak zaman             MALAYAN UNION
   Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke zaman penjajahan
   Inggeris.
                                             PERSEKUTUAN
                                            TANAH MELAYU
      Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di negeri-negeri
      Melayu sebelum penjajahan Inggeris.
                                            KEMERDEKAAN

         Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam langsung
         tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam       UNSUR TRADISI
         kepada raja-raja Melayu.

                                            PERLEMBAGAAN
            Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160 mendefinisikan Melayu    ISLAM
            sebagai seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam
            bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
                                                ©eMKAy
FASAL IMBANGAN PERKARA 3
                                              32


            FASAL IMBANGAN : Perkara 11(1)
 Menyatakan agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian  PERLEMBAGAAN
                  persekutuan
Kebebasan beragama            Peruntukan undang-undang pencegahan
                                          MALAYAN UNION
Dijamin dalam perlembagaan terhadap    Perkara 11(4) menyatakan undang-undang
semua agama                negeri dan wilayah boleh menyekat atau
Setiap orang berhak untuk menganut &   mengawal pengembangan agama-agama     PERSEKUTUAN
mengamalkannya tertakluk kepada Perkara  lain kepada penganut Islam        TANAH MELAYU
11(4)

                                          KEMERDEKAAN
 Dalam Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak:

        • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri              UNSUR TRADISI
        • Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau
         khairat                              PERLEMBAGAAN
        • Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan        ISLAM
         mentadbirnya mengikut undang-undang

                                              ©eMKAy
PERKARA 152
                                         33
 PERKARA 152
                                     PERLEMBAGAAN

 • Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang
  mengikut implikasi yang diperlukan mestilah              MALAYAN UNION
  digunakan untuk maksud-maksud rasmi)
                                     PERSEKUTUAN
                                     TANAH MELAYU


       IMPLIKASI                          KEMERDEKAAN


    Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan   UNSUR TRADISI
     (selain dari maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa
                 bahasa lain.
                                     PERLEMBAGAAN
                                       ISLAM
     Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran
            bahasa lain dalam persekutuan.
                                         ©eMKAy
RASIONAL PERKARA 152
                                34
Perlunya bahasa kebangsaan bagi            PERLEMBAGAAN
menyatupadukan rakyat pelbagai kaum
                            MALAYAN UNION

  Bahasa Melayu telah menjadi lingua franca      PERSEKUTUAN
  di Nusantara sejak berabad lamanya         TANAH MELAYU


    Bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan    KEMERDEKAAN
    bersifat lebih tekal dari segi istilah dan
    sebutan                    UNSUR TRADISI

       Bahasa Melayu telah digunakan secara   PERLEMBAGAAN
       meluas sebelum Perang Dunia bagi tujuan    ISLAM
       rasmi.
                                ©eMKAy
PERKARA 153
                                                   35

   PERKARA 153

  • Menyentuh tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan                 PERLEMBAGAAN
   bumiputera Sabah Sarawak

                                               MALAYAN UNION
IMPLIKASI
                                               PERSEKUTUAN
                                               TANAH MELAYU
 YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu
 dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam,
 biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan           KEMERDEKAAN

 Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk memastikan tiada sesiapa merakan
 kehilangan sebarang jawatan awam, penarikan biasiswa, keistimewaan atau pelucutan dan
 penamatan permit yang dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar tersebut.  UNSUR TRADISI

 Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain iaitu adalah menjadi     PERLEMBAGAAN
 tanggungjawab Yang DiPertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah melalui
 peruntukan lain
                                                 ISLAM


                                                   ©eMKAy
RASIONAL PERKARA 153
                                36

      Orang Melayu terima prinsip Jus Soli dan
       bukan Melayu perlu menerima hakikat
        hak keistimewaan orang Melayu     PERLEMBAGAAN

       Semasa zaman penjajah dan di awal
       kemerdekaan, terlalu sedikit orang    MALAYAN UNION
       Melayu yang bekerja dengan kerajaan
                            PERSEKUTUAN
       Orang Melayu hanya jadi pemerhati    TANAH MELAYU
       kepada kepesatan ekonomi di Tanah
           Melayu/Malaysia
                            KEMERDEKAAN

       Majoriti orang Melayu adalah miskin
      terutama di luar bandar, sukar mendapat  UNSUR TRADISI
            peluang pendidikan
                            PERLEMBAGAAN
      Orang Melayu masih kurang menceburi      ISLAM
       perniagaan dan perlu dibantu dan
             dibimbing
                                ©eMKAy
PERLEMBAGAAN ISLAM
                                              37PIAGAM MADINAH
                                          PERLEMBAGAAN
      • Perlembagaan bertulis pertama di dunia
      • Baginda mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk
       membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat.           MALAYAN UNION
      • Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara
       Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan
       orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi.              PERSEKUTUAN
                                          TANAH MELAYU

         Mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2
                                          KEMERDEKAAN
         bahagian:
         • Bahagian pertama
          • 23 fasal yang menyentuh hubungan dan tanggungjawab      UNSUR TRADISI
           orang Islam sesama Islam (Muhajirin & Ansar).
         • Bahagian kedua
                                          PERLEMBAGAAN
                                          PERLEMBAGAAN
          • 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab
                                            ISLAM
           mereka terhadap negara Islam Madinah

                                              ©eMKAy
INPUT UTAMA SAHIFAH MADINAH
                                              38


Sumber Utama   Wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang negara
                                          PERLEMBAGAAN
Masyarakat    •Masyarakat berbilang agama dan keturunan di Madinah dianggap
         sebuah masyarakat yang mempunyai kewajipan dan
         tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah.      MALAYAN UNION
         •Setiap anggota sahifah mestilah menjalinkan hubungan yang erat
         tanpa mengira agama dan keturunan.
                                          PERSEKUTUAN
Kepimpinan    Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan ketua     TANAH MELAYU
         negara
Hak Beragama   •Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut
         agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam      KEMERDEKAAN
         dan peraturan yang diterima umum.
         •Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan
         bebas menjalankan aktiviti masing-masing.
                                          UNSUR TRADISI

Fungsi Sahifah  Fungsi sahifah ialah menegakkan keadilan dan membanteras
         kezaliman                             PERLEMBAGAAN
                                          PERLEMBAGAAN
                                            ISLAM
Keselamatan   Memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam yang
         menganggotai dan mematuhi peraturan sahifah.
                                              ©eMKAy
PENGUKUHAN
                                            39


  Bincangkan TIGA (3) impak perkongsian kuasa dalam sistem pemerintahan
  dan pentadbiran negara masa ini                       PERLEMBAGAAN
  Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan kontrak
  sosial.
                                        MALAYAN UNION
  Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam Madinah kepada
  masyarakat bukan Islam.
                                         PERSEKUTUAN
  Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia dengan
                                        TANAH MELAYU
  Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
  Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada pembentukan Perlembagaan
  Persekutuan Tanah Melayu.                          KEMERDEKAAN

  Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam Perlembagaan
  Persekutuan.                                UNSUR TRADISI
  Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap beberapa peruntukan
  Perlembagaan Persekutuan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.     PERLEMBAGAAN
  Huraikan EMPAT (4) unsur tradisi dan rasional ia dikanunkan dalam        ISLAM
  Perlembagaan Persekutuan.
                                            ©eMKAy
PENGUKUHAN
                                          40


  Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana yang
  terdapat dalam Perkara 153.
                                      PERLEMBAGAAN
  Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik di Malaysia
  menjelang kemerdekaan.
  Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai agama       MALAYAN UNION
  Persekutuan.
  Jelaskan TIGA (3) hak berhubung dengan hal ehwal keagamaan       PERSEKUTUAN
  berdasarkan peruntukan Perkara 11 dalam Perlembagaan          TANAH MELAYU
  Persekutuan.
  Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan perlaksanaan
  Islam sebagai agama Persekutuan.                    KEMERDEKAAN
  Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam mengekalkan
  keharmonian hubungan etnik yang boleh diaplikasikan di Malaysia.
                                      UNSUR TRADISI
  Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan
  berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama
  Persekutuan.                              PERLEMBAGAAN
  Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam memelihara kedaulatan       ISLAM
  Islam di Malaysia.
                                          ©eMKAy

								
To top