HUBUNGAN ETNIK - PENGENALAN by MuhyiddinKhalid

VIEWS: 4,766 PAGES: 14

									                  PENGENALAN KEPADA
                  MODUL
                  HUBUNGAN ETNIK
                  CTU553 HUBUNGAN ETNIK
©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM              emkay@salam.uitm.edu.my
©eMKAy
           PENGENALAN

     PENGENALAN
              Malaysia - sebuah negara sedang membangun
              yang menuju ke arah status negara maju.
     KEPENTINGAN    Suatu pergerakan yang mengambil masa 50
              tahun.
      MODUL      Beberapa pengalaman sejarah negara
              memberikan pengajaran pentingnya kestabilan
     PENILAIAN
              politik selain keseimbangan ekonomi bagi
              mengelakkan konflik antara kaum.
      PELAN
  ©eMKAy
©eMKAy
           KEPENTINGAN HUBUNGAN ETNIK YANG HARMONIS


     PENGENALAN
               Akan membawa kestabilan politik & ekonomi.
               Perlu usaha berterusan untuk memupuk dan
     KEPENTINGAN     mengekalkan hubungan etnik yang harmonis.
               Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969:
      MODUL        Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa.
                Langkah konkrit perlu diambil bagi mengeratkan

     PENILAIAN      perpaduan nasional & keharmonian antara kaum.
                Perpaduan nasional tidak akan tercapai sekiranya

      PELAN
                sebilangan besar rakyat miskin.
                Rakyat harus bertoleransi & saling hormat
                menghormati.
  ©eMKAy
©eMKAy
           USAHA KERAJAAN UNTUK MEMUPUK PERPADUAN NASIONAL


     PENGENALAN
               Selain daripada itu, kerjasama dan sumbangan
               daripada sektor swasta, sektor komuniti dan
               semua parti politik sama penting bagi
     KEPENTINGAN
               melengkapkan usaha kerajaan.
      MODUL
               Hubungan etnik di Malaysia bukan setakat
               hubungan antara kumpulan etnik, malahan
               meliputi kumpulan kelas sosial yang berbeza
     PENILAIAN
               (antara para pekerja, pelbagai tingkat sosial).
      PELAN
  ©eMKAy
©eMKAy
           HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI


     PENGENALAN
               Pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik -
               teras keharmonian hubungan etnik.
     KEPENTINGAN     Wujudnya identifikasi kegiatan dalam sesuatu
               sektor ekonomi dengan sesuatu kaum.
      MODUL       Membawa kepada persepsi yang menjadi
               streotaip berikut;
     PENILAIAN      Melayu  - petani dan nelayan
                Cina - perniagaan dan perlombongan

      PELAN       India - buruh di estet

                Peribumi di Sabah dan Sarawak - di kawasan
                pedalaman yang mundur, etnik Cina kuasai ekonomi
  ©eMKAy
©eMKAy
          HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI


     PENGENALAN
                            JOSEPH STIGLITZ
              Joseph Stiglitz, bekas
              Ketua Ahli Ekonomi
     KEPENTINGAN   Bank Dunia menyatakan
             bahawa ketika Malaysia
              dilanda kegawatan
      MODUL
              ekonomi (1997-98),
             penyelesaian ekonomi
     PENILAIAN   sahaja tidak mencukupi
               kerana wujudnya
              perkaitan yang rapat
      PELAN       dengan etnisiti.


  ©eMKAy
©eMKAy
           HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI


     PENGENALAN
               Hubungan harmonis yang tergugat akan
               menyebabkan survival Malaysia turut tergugat
               meskipun ekonomi dan politik dalam keadaan
     KEPENTINGAN
               baik.
      MODUL
               Oleh itu, penyelesaian harus mengambilkira
               kesan ke atas hubungan etnik.
     PENILAIAN
               Hubungan timbal balik etnisiti-ekonomi - suatu
               ciri penting sistem sosial Malaysia.
      PELAN
  ©eMKAy
©eMKAy
          KEPENTINGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK

     PENGENALAN
              Hubungan etnik merupakan satu ciri penting
              yang mencorakkan sistem sosial di Malaysia.
     KEPENTINGAN    Meskipun tahap perpaduan nasional sesuatu
              yang sukar untuk diukur, namun dunia melihat
      MODUL
              Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya
              mewujudkan hubungan etnik yang harmonis.
     PENILAIAN
              Prestasi baik Malaysia ini telah membolehkan
              negara dipilih sebagai pengerusi Pertubuhan
      PELAN
              Persidangan Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-
              negara Berkecuali (NAM).

  ©eMKAy
©eMKAy
           KEPENTINGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK

     PENGENALAN
              “Apakah formula kejayaan Malaysia dalam
              mewujudkan hubungan etnik yang harmonis?” -
              jawapannya ada di dalam modul ini.
     KEPENTINGAN
              Modul ini juga diharapkan dapat secara
      MODUL
              berterusan menghidupkan semangat setia
              kawan sesama rakyat Malaysia.
     PENILAIAN
              Pelajar IPT menjadi tumpuan - bakal anggota
              masyarakat berilmu yang akan meneruskan
      PELAN
              usaha serta menentukan arah perpaduan negara
              di masa hadapan.

  ©eMKAy
©eMKAy
           KANDUNGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK

     PENGENALAN
              Bahagian 1 - Konsep dan teori.
              Bahagian 2 - Latar belakang politik dan ekonomi.
     KEPENTINGAN    Bahagian 3 - Beberapa aspek penting yang
              berkait secara langsung dengan hubungan etnik.
      MODUL      Kandungan modul ini diharapkan dapat
              memberikan kefahaman yang lebih mantap
     PENILAIAN     mengenai hubungan etnik di Malaysia.

      PELAN
  ©eMKAy
©eMKAy
           PENILAIAN KURSUS

     PENGENALAN
              Penilaian Berterusan       50 %
               Ujian/ Kuiz       15 %
               Kertas Kerja      15 %
     KEPENTINGAN
               Pembentangan / Setara  20 %
      MODUL
              Penilaian Akhir         50 %
     PENILAIAN      Objektif

               Esei

      PELAN

              Jumlah              100 %
  ©eMKAy
©eMKAy
           PELAN PENGAJIAN
             MINGGU  TAJUK  KANDUNGAN
     PENGENALAN   1        •Taklimat Kursus

             2    BAB 1  •Konsep Asas Hubungan Etnik

     KEPENTINGAN   3    BAB 1  •Perpaduan & Integrasi
                     •Kepelbagaian Etnik dan Budaya
                     •Islam & Pluraliti
             4    BAB 2  •Sejarah Masyarakat Plural & Pluraliti
      MODUL

             5    BAB 3  •Konsep dan Proses Penggubalan Perlembagaan
                     •Perlembagaan Malaysia Sebagai Kontrak Sosial
     PENILAIAN
             6    BAB 3  •Rasional Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan
                     •Perlembagaan Islam dan Hubungan Etnik
             7    BAB 4  •Konsep Pembangunan Politik dan Negara Bangsa
      PELAN             •Latar Belakang Politik Malaysia
                     •Persepakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik
             8        •Cuti Semester

  ©eMKAy
©eMKAy
           PELAN PENGAJIAN
             MINGGU  TAJUK  KANDUNGAN
     PENGENALAN   9        •Konsep Modenisasi Dalam Pembangunan Ekonomi
                 BAB 5
                     •Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan
                     Selepas Merdeka
     KEPENTINGAN   10    BAB 5  •Dasar dan Isu Berkaitan Ekonomi
                     •Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi
             11    BAB 6  •Pelan Tindakan dan Strategi Ke Arah Integrasi
      MODUL     12    BAB 7  •Senario Hubungan Etnik di Malaysia
                     •Cabaran Hubungan Etnik di Malaysia
                     •Faktor Penentu Kejayaan Hubungan Etnik

     PENILAIAN   13    BAB 8  •Islam dan Keharmonian Etnik
                     •Asas Hubungan Etnik

             14    BAB 8  •Prinsip Islam Berkaitan Nilai Kemanusiaan
                     •Aplikasi Hubungan Sosial
      PELAN
             15        •Minggu Ulangkaji  ©eMKAy
©eMKAy
           PUSAT PENGAJIAN
                •  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM
     PENGENALAN       •  Bangunan Akademik CITU
                •  Blok Cempaka 5
     KEPENTINGAN
                •  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM      MODUL     PENILAIAN       • citu@salam.uitm.edu.my
                • 03-55442650

      PELAN
             
  ©eMKAy

								
To top