HUBUNGAN ETNIK - MODENISASI_ PEMBANGUNAN EKONOMI _ HUBUNGAN ETNIK by MuhyiddinKhalid

VIEWS: 4,443 PAGES: 33

									                  BAB 5
                  MODENISASI,
                  PEMBANGUNAN EKONOMI
                  &
                  HUBUNGAN ETNIK
                  CTU553 HUBUNGAN ETNIK
©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM              emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN
                                  2
Hasil Pembelajaran                  5.1   MODENISASI
• Menghuraikan konsep modenisasi
• Menjelaskan proses                     EKONOMI
                           5.2
 pembangunan ekonomi di                   MALAYSIA
 Malaysia
                               RANCANGAN
• Menghuraikan rancangan               5.3
                              PEMBANGUNAN
 pembangunan ekonomi negara
                  KANDUNGAN BAB 5
 terhadap masyarakat pelbagai
 etnik                       5.4  DASAR EKONOMI
• Memperihalkan peralihan
 ekonomi negara ke arah
 perindustrian sebagai asas             5.5  ISU EKONOMI
 pembentukan negara maju
                           5.6  ISLAM & EKONOM


                                  ©eMKAy
PERSOALAN MODENISASI
                                     3
                                  MODENISASI

                                  EKONOMI

 • Modenisasi berkait rapat
  dengan teori Evolusionisme
                    Praktikal          MALAYSIA

                                  RANCANGAN
  bahawa perkembangan     • Kemajuan yang bertitik tolak  PEMBANGUNAN
  negara miskin kearah      dengan pembangunan sains
  masyarakat moden tak      dan teknologi yang
  dapat dielakkan        membawa manusia Eropah     DASAR EKONOMI
                 mengusai alam sekitar dan
                 mencari kekayaan
                                 ISU EKONOMI
    Falsafah
                                 ISLAM & EKONOM


                                     ©eMKAy
PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT
                                     4      Perubahan yang dialami oleh suatu masyarakat
            berlangsung secara:            MODENISASI

                                  EKONOMI
                                  MALAYSIA

      Berencana            Tidak Berencana    RANCANGAN
                                 PEMBANGUNAN


                                DASAR EKONOMI

      Modenisasi            Pembaratan
 Suatu proses transformasi atau    Suatu proses peniruan  ISU EKONOMI
 perubahan dalam segala aspek     gaya hidup barat yang
  kehidupan masyarakat telah       tidak disertai oleh
 dianggap sebagai sesuatu yang       suatu usaha    ISLAM & EKONOM
  harus ditempuhi oleh semua       perubahan secara
    bangsa atau negara.          berencana
                                    ©eMKAy
MODENISASI
                              5
 Perubahan                     MODENISASI
  berencana
             Perubahan
  inilah yang                    EKONOMI
             berencana
  kemudian                     MALAYSIA
disebut sebagai      merupakan:
                          RANCANGAN
 Modenisasi                    PEMBANGUNAN


                         DASAR EKONOMI


            Suatu proses di mana    ISU EKONOMI
         Matlamat, Metod dan Ukuran
           pencapaian ditentukan
                         ISLAM & EKONOM
         terlebih dahulu sebelum suatu
           perubahan dilaksanakan
                             ©eMKAy
SEJARAH MODENISASI DUNIA
                                         6
                                     MODENISASI
 Modenisasi Eropah
 digerakkan oleh dua         Konsep dan proses
                                      EKONOMI
perkembangan besar ini       modenisasi bermula di
yang membawa kepada                            MALAYSIA
                   Eropah akibat dari 2
dunia ilmu pengetahuan
   dan maklumat.          revolusi besar iaitu:        RANCANGAN
                                     PEMBANGUNAN


                                    DASAR EKONOMI
             Revolusi Perancis:
                          Revolusi Industri:
             Mengubah sistem
                          Mengubah sistem    ISU EKONOMI
             politik feudal
                          ekonomi Eropah
              Eropah.
                                    ISLAM & EKONOM


                                        ©eMKAy
PENJAJAHAN: MODENISASI WILAYAH LUAR EROPAH
                                          7      IMPERIALISME             KOLONIALISME
                                       MODENISASI
• Dilaksanakan melalui perdagangan  • Dilaksanakan terhadap wilayah
 • British East India Company     terpilih
 • Dutch East India Company     • Dengan tujuan:             EKONOMI
                    • Perlanjutan pembekalan barang    MALAYSIA
                     mentah
                    • Buruh                RANCANGAN
                    • Pengawalan pasaran secara terus  PEMBANGUNAN
                     menerus (barter)

                                      DASAR EKONOMI
 Penjajahan memberi kesan kepada ruang ekonomi dan ruang
    sosial; ilmu, budaya, pendidikan dan sebagainya           ISU EKONOMI


                                      ISLAM & EKONOM
 Penjajahan merubah landskap sosial dan alam sekitar wilayah
            bukan Eropah
                                          ©eMKAy
LUAR EROPAH: MODENISASI @ PEMBARATAN?
                                            8
                                         MODENISASI
                      • Suatu proses peniruan gaya
                       hidup barat yang tidak disertai
                Pembaratan oleh suatu usaha perubahan       EKONOMI
                       secara berencana           MALAYSIA

                                         RANCANGAN
                                        PEMBANGUNAN

          Modenisasi
                                        DASAR EKONOMI
  • Suatu perubahan          Modenisasi ekonomi
   dalam semua aspek         dan politik Eropah
   kehidupan secara         Barat menjadi model           ISU EKONOMI
   berencana              bagi modenisasi
                    ekonomi dan politik di
                    negara membangun.
                                        ISLAM & EKONOM


                                            ©eMKAy
LUAR EROPAH: MODENISASI @ PEMBARATAN?
                                          9
Globalisasi Ekonomi Dunia
                                      MODENISASI
 • Bermula pertengahan abad ke-20 ketika zaman dominasi Eropah berakhir
  dan memasuki Zaman Peradaban Global.
                                       EKONOMI
3 bukti bahawa ekonomi dunia telah diglobalisasikan:             MALAYSIA
 • Perkembangan sistem pengangkutan dan jaringan telekomunikasi secara   RANCANGAN
  fizikal                                 PEMBANGUNAN
 • Pertumbuhan begitu cepat dalam perdagangan
 • Pengaliran modal yang besar
                                     DASAR EKONOMI
Penggerak globalisasi ekonomi
 • Kewujudan institusi penyedia perkhidmatan berkaitan ekonomi dan     ISU EKONOMI
  kewangan

Rangkaian ekonomi global                         ISLAM & EKONOM
 • Disempurnakan melalui proses perdagangan, pelaburan, produksi,
  pertukaran kewangan, buruh migrasi dan ekonomi antarabangsa
                                         ©eMKAy
MODENISASI EKONOMI
                                        10
 Matlamat & Kepentingan                         MODENISASI
 • Mewujudkan sebuah masyarakat industri.
                                     EKONOMI
                                     MALAYSIA
 Metod

 • Pembangunan teknologi: Penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknik   RANCANGAN
  canggih                               PEMBANGUNAN
 • Pembangunan pertanian: Perubahan kepada pertanian komersial
 • Industrialisasi: Penggunaan teknologi canggih dalam sektor     DASAR EKONOMI
  pembuatan
 • Urbanisasi: Proses perpindahan penduduk ke bandar dan perubahan
  gaya hidup bandar                          ISU EKONOMI


 Ukuran pencapaian                           ISLAM & EKONOM
 • Kadar pertumbuhan: ukuran GNP (gross national product)/KDNK.

                                        ©eMKAy
MODENISASI POLITIK
                                           11
 Matlamat
                                        MODENISASI
 • Negara bangsa: Suatu wilayah yang mempunyai sempadan, pemerintahan
  atau kerajaan dan warganegara atau bangsa
                                         EKONOMI
                                         MALAYSIA
 Kepentingan

 • Dalam projek modenisasi, kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat       RANCANGAN
  nasional yang stabil dan berintegrasi dengan baik              PEMBANGUNAN

 Metod                                    DASAR EKONOMI
 • Pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan
  nasional, bahasa nasional, kebudayaan nasional dan ideologi nasional
                                        ISU EKONOMI
 Ukuran Pencapaian

 • Diukur secara kualitatif dan kuantitatif                  ISLAM & EKONOM
 • Kejayaan dasar-dasar nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihanraya,
  ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara
                                           ©eMKAy
EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN
                                       12
Latarbelakang                             MODENISASI

• Penjajahan British merubah lanskap ekonomi Tanah Melayu dari
 pertanian sara diri kepada ekonomi komersil              EKONOMI
                                    MALAYSIA
• Modal tempatan dari saudagar Negeri Selat dan modal asing yang
 dibawa masuk British untuk sektor ekonomi yang sedang        RANCANGAN
 berkembang                             PEMBANGUNAN
• Perkembangan ekonomi dunia yang memerlukan kepada bahan
 mentah mempengaruhi ekonomi Tanah Melayu              DASAR EKONOMI
• Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah menarik
 minat kuasa besar untuk menjajah dan membuka lombong bijih
 timah dan ladang getah                       ISU EKONOMI
• Buruh dibawa masuk dari China dan India untuk bekerja di sektor
 berkenaan
                                   ISLAM & EKONOM
• Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan
 bekalan air dan eletrik kesan dari kemajuan ekonomi yang berlaku
                                       ©eMKAy
EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN
                                              13

   Identifikasi Kaum Mengikut      Ketidakseimbangan Ekonomi Antara
   Penempatan dan Pekerjaan             Kaum
• Penjajah British mementingkan     • Dasar Pecah dan Perintah          MODENISASI
 jaminan jentera ekonomi dapat      menyebabkan orang Melayu terpisah
 bergerak cekap dan teratur.       dari arus ekonomi moden dan kekal
                      menjalankan ekonomi tradisional       EKONOMI
• Oleh demikian keadaan struktur dan
 ekonomi sedia ada dikekalkan dan    • Kegiatan ekonomi moden tertumpu di     MALAYSIA
 tidak diganggu.             pantai barat kerana terdapat
• Dasar Pecah dan Perintah antara kaum   kemudahan pengangkutan yang baik –     RANCANGAN
 dari segi penempatan menyebabkan     menyebabkan ekonomi tradisional      PEMBANGUNAN
 bukan Melayu dapat melibatkan diri    terpinggir.
 secara langsung dalam kegiatan     • Jurang Kemiskinan antara kaum
 ekonomi manakala Melayu kekal di     semakin meluas menyebabkan        DASAR EKONOMI
 luar bandar               masalah ketidakseimbangan ekonomi
                      antara Melayu dan bukan Melayu
                     • Halangan Sektor Ekonomi Tradisional    ISU EKONOMI
                      dari sudut tiada galakan dari penjajah
                      serta kurang kemudahan asas
                      menyebabkan sektor ini tidak
                      berkembang maju, mengalami        ISLAM & EKONOM
                      kelembapan, produktiviti serta kadar
                      pendapatan yang rendah
                                              ©eMKAy
EKONOMI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA
                                            14


          Ekonomi Malaysia Selepas Merdeka

• Mempelbagaikan asas ekonomi dengan memperkenalkan komoditi seperti       MODENISASI
 kelapa sawit, koko, lada hitam, kayu balak serta penumpuan kepada eksport
 barang seperti barang pembuatan, tekstil, dan getah               EKONOMI
• Pada peringkat awal pembangunan ekonomi ditumpukan kepada peningkatan      MALAYSIA
 infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import
• Pada akhir tahun 1960an, pembangunan ekonomi diasaskan kepada         RANCANGAN
 pembangunan teknologi dan peralihan dari industri gantian import kepada    PEMBANGUNAN
 industri berorientasikan eksport.
• Menjelang 2000an, Malaysia mula memberi perhatian kepada pembangunan
 ekonomi berteraskan K-ekonomi.                        DASAR EKONOMI
• Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai
 kejayaan yang dapat diukur dengan kadar Keluaran Dalam Negara Kasar
                                        ISU EKONOMI
 (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8%-9% terutama pada tahun 1980an dan
 1990an.
• Ukuran pencapaian bagi pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya      ISLAM & EKONOM
 diukur melalui KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti
 hidup. Kualiti hidup rakyat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan
 kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah.
                                            ©eMKAy
EKONOMI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA
                                   15
                                MODENISASI

• Dalam konteks ini, hubungan ekonomi dan etnisiti di      EKONOMI
 Malaysia sememangnya berkait rapat.              MALAYSIA
• Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang       RANCANGAN
 menimbulkan rasa cemburu antara kaum.            PEMBANGUNAN
• Oleh itu, integrasi ekonomi amat penting dan dilaksanakan
 melalui dasar-dasar pembangunan seperti Rancangan      DASAR EKONOMI
 Pembangunan Lima Tahun, Dasar Ekonomi Baru dll.
• Ini bagi memastikan pengasingan ekonomi yang wujud sejak   ISU EKONOMI
 zaman penjajahan dapat dimansuhkan dan pengagihan
 ekonomi yang tidak seimbang dapat dikurangkan dan
 dihapuskan.                         ISLAM & EKONOM


                                   ©eMKAy
RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN
                                   16  Draf Rancangan
  Pembangunan    RMK 5 (1986-1990)  RMK 6 (1991-1996)   MODENISASI
  (1950-1955)

                                 EKONOMI
                                 MALAYSIA
  Rancangan Lima
  Tahun Malaya
           RMK 4 (1981-1985)  RMK 7 (1996-2000)   RANCANGAN
  Pertama (1956-
    1960)                         PEMBANGUNAN


                               DASAR EKONOMI
  Rancangan Lima
  Tahun Malaya   RMK 3 (1976-1980)  RMK 8 (2001-2005)
 Kedua (1961-1965)                      ISU EKONOMI


                               ISLAM & EKONOM
 RMK 1 (1966-1970)  RMK 2 (1971-1975)  RMK 9 (2006-2010)

                                   ©eMKAy
RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN
                                       17


 RANCANGAN MALAYA PERTAMA      RANCANGAN MALAYA KEDUA
    (1956-1960)            (1961-1965)
                                    MODENISASI
• Matlamat utama memulihkan    • Digubal oleh pemerintah Malaya
 perusahaan getah bagi       sendiri               EKONOMI
 meningkatkan pendapatan     • Menyediakan kemudahan asas     MALAYSIA
 penduduk             dan menggalakkan kepelbagaian
• Tubuh RIDA untuk rancangan    ekonomi              RANCANGAN
 pembangunan ekonomi, sosial   • Bermatlamat mengurangkan     PEMBANGUNAN
 dan infrastruktur masyarakat   perbezaan taraf hidup,
 desa.(1966 ditukar kepada     mewujudkan peluang pekerjaan
 MARA)                               DASAR EKONOMI
                  dan kemudahan kesihatan,
• LKTP 1956 bagi membuka tanah   pelajaran dan perumahan
 baharu untuk tujuan       • Penubuhan sistem Bilik Gerakan  ISU EKONOMI
 penempatan semula, menambah    bagi menyelaraskan kegiatan
 hasil pertanian dan        ekonomi di kampung dan daerah
 meningkatkan taraf hidup                      ISLAM & EKONOM
 penduduk (1971 ditukar kepada
 FELDA)
                                       ©eMKAy
RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN
                                          18
     RM-1(1966-1970)           RMK-2(1971-1975)        MODENISASI

• Pembangunan negara secara     • Bermatlamat antaranya:         EKONOMI
 menyeluruh meliputi semua      • mewujudkan peluang pekerjaan     MALAYSIA
 bidang ekonomi             pelbagai sektor
• Bermatlamat:             • mengurangkan jurang perbezaan    RANCANGAN
 • Mempelbagai kegiatan ekonomi     pendapatan             PEMBANGUNAN
 • Mewujudkan peluang pekerjaan    • meningkatkan daya pengeluaran
 • Meningkatkan pendapatan dan    • memperbaiki taraf hidup      DASAR EKONOMI
  penggunaan sumber        • Ketika ini terdapat peralihan dari
 • Mempercepat integrasi       industri gantian-import kepada
• Beri tumpuan kepada         industri berorientasikan eksport.   ISU EKONOMI
 perindustrian gantian-import dan  • Penubuhan DEB, KEJORA, DARA,
 perusahaan pembuatan.        PERNAS, UDA, RISDA, LPP
• Penubuhan FELDA, FELCRA,                         ISLAM & EKONOM
 MARDI, MIDA.

                                          ©eMKAy
RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN
                                      19                   RMK-4 (1981-1985)
    RMK-3 (1976-80)                        MODENISASI
                   RMK-5 (1986-1990)
• Memperkenalkan rancangan   • Memperkemaskan program        EKONOMI
 pembangunan wilayah dengan   pembangunan ekonomi         MALAYSIA
 penumpuan kepada penanaman  • Penekanan kepada pertanian,
 kelapa sawit dan getah     perindustrian serta sektor     RANCANGAN
• Meneruskan usaha        industri berat           PEMBANGUNAN
 pembangunan pertanian dan  • Rancangan pembangunan yang
 perindustrian         menitikberatkan industri
                                  DASAR EKONOMI
• Penubuhan KETENGAH,      berasaskan teknologi yang lebih
 KESEDAR            maju dan dasar penswastaan
                 serta pembukaan kawasan      ISU EKONOMI
                 perusahaan baharu
                • 1979, PNB ditubuhkan untuk
                 uruskan pelaburan Skim      ISLAM & EKONOM
                 Amanah Saham Nasional (yang
                 diperkenalkan 1981).
                                      ©eMKAy
RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN
                                              20     RMK-6 (1991-1995)            RMK-8 (2001-2005)
     RMK- 7(1996-2000)            RMK-9 (2006-2010)         MODENISASI

• Strategi bermatlamat:         • Stategi utama:
 • Meningkatkan kecekapan dan daya    • Meneruskan pengurusan ekonomi      EKONOMI
  saing serta menggalakkan         makro yang mantap            MALAYSIA
  penglibatan swasta           • Meningkatkan daya saing dan daya
 • Mengurangkan penyertaan langsung     tahan ekonomi              RANCANGAN
  sektor awam              • Meluaskan penggunaan ICT        PEMBANGUNAN
 • Mengekalkan dasar liberisasi serta   • Memupuk dan menyemai nilai positif
  pelonggaran peraturan          dan nilai murni
 • Menggalakkan perindustrian       • Meningkatkan daya pengeluaran dan   DASAR EKONOMI
  menggunakan teknologi canggih      tahap pengetahuan
 • Mengukuhkan perkembangan        • Membangunkan sumber manusia
  pasaran kewangan dan modal        yang berkemahiran dan         ISU EKONOMI
• Pengenalan Dasar Pembangunan        berpengetahuan
 Nasional lanjutan kepada DEB      • Menekankan pembangunan ekonomi,
                      sosial, modal insan dan projek-projek  ISLAM & EKONOM
                      pertanian diberi keutamaan
                     • Pengenalan Dasar Wawasan Negara

                                              ©eMKAy
DASAR EKONOMI BARU (DEB)
                                      21
      • Digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969      MODENISASI
 Latar
Belakang
                                   EKONOMI
                                   MALAYSIA

                                   RANCANGAN
      • Membasmi kemiskinan                  PEMBANGUNAN
      • Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum
Objektif
                                  DASAR EKONOMI


      • Memperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar
                                  ISU EKONOMI
      • Menambah peluang pekerjaan
      • Menambah daya pengeluaran
      • Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian
Strategi  • Menubuhkan agensi awam sebagai agensi pelaksana    ISLAM & EKONOM


                                      ©eMKAy
DASAR-DASAR AWAM PERTANIAN
                               22  Meskipun pembangunan ekonomi sudah
                            MODENISASI
  berubah kepada perindustrian pada 1960an dan
  1970an, tetapi tumpuan kepada sektor         EKONOMI
                             MALAYSIA
  pertanian masih diutamakan.
                            RANCANGAN
  Sesuai dengan dasar pembangunan pertanian,     PEMBANGUNAN
  beberapa badan yang bertanggung jawab untuk
                           DASAR EKONOMI
  memajukan sektor pertanian dan menghapuskan
  kemiskinan luar bandar telah diwujudkan seperti  ISU EKONOMI
  FELDA, FELCRA dan MARA.
                           ISLAM & EKONOM


                               ©eMKAy
INSTITUSI PERTANIAN
                                                23MARDI (Institut Penyelidikan  • Penyelidikan baka dan benih pokok
& Kemajuan Pertanian M’sia)                               MODENISASI

                • Mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah,       EKONOMI
   Jabatan Pertanian      pembangunan teknologi baru                MALAYSIA

                                             RANCANGAN
  Lembaga Pertubuhan     • Mengadakan kemudahan perolehi bahan-bahan baja,
                 racun, jentera kenderaan, mesin memproses dll     PEMBANGUNAN
    Peladang

FAMA (Lembaga Pemasaran                                DASAR EKONOMI
                • Mengelolakan pemasaran hasil-hasil yang dikeluarkan
 Pertanian Persekutuan)
                                            ISU EKONOMI
                • Mengelolakan kemudahan kredit untuk rancangan
   Bank Pertanian       projek pertanian
                                            ISLAM & EKONOM
                • Memberi nasihat dan tunjuk ajar ternakan dan
Jabatan Perikanan & Haiwan    perikanan
                                                ©eMKAy
DASAR-DASAR AWAM PERINDUSTRIAN
                                24  Era 1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih
                             MODENISASI
  diberi perhatian dan beberapa dasar telah
  digubal seperti Dasar Pandang Ke Timur dan      EKONOMI
                             MALAYSIA
  Dasar Penswastaan.
                             RANCANGAN
  Sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia      PEMBANGUNAN
  masa kini, beberapa strategi telah disusun untuk
                            DASAR EKONOMI
  meningkatkan pembangunan ekonomi yang
  berteraskan teknologi ICT dan K-ekonomi.      ISU EKONOMI


                            ISLAM & EKONOM


                                ©eMKAy
DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA
                                   25


  Fokus untuk mengurangkan pergantungan Malaysia
  kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi   MODENISASI
  memenuhi keperluan tempatan.
  Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri       EKONOMI
  sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian.       MALAYSIA
  Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan       RANCANGAN
  negara.                          PEMBANGUNAN
  Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul
  tanggungjawab ini, iaitu Perbadanan Industri Berat    DASAR EKONOMI
  Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980.
  Antara projek penting HICOM ialah:            ISU EKONOMI
    PROTON
    Kedah Cement dan Perak-Hanjoong Cement yang
    mengeluarkan dan membekalkan simen.         ISLAM & EKONOM
    PERWAJA
                                   ©eMKAy
INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL
                                              26
Melalui Dasar Industri Berat Negara  Selaras dengan Dasar Pandang Ke
                   Timur                     MODENISASI

                                           EKONOMI
                                           MALAYSIA

                                           RANCANGAN
          INDUSTRI AUTOMOBIL NASIONAL                   PEMBANGUNAN


                                          DASAR EKONOMI
Sesuai dengan tujuan Dasar      Penubuhan Proton:
Penswastaan, industri automobil    • Ditubuhkan pada Mei 1983 dengan modal
nasional ini juga dijadikan wadah    berbayar RM150j               ISU EKONOMI
bagi penglibatan golongan Melayu   • Usahasama dengan Mitsubishi Motor
dalam industri automobil dan      Corporation (MMC) Jepun
                   • Pemindahan teknologi dan kepakaran serta  ISLAM & EKONOM
pengedaran automobil.          penglibatan orang Melayu.


                                              ©eMKAy
DASAR PENSWASTAAN
                                                 27


Pelaksanaan Dasar Penswastaan pada tahun  Kerajaan akan memindahkan kuasa,
1983 selepas Dasar Persyarikatan Malaysia  kepentingan, perkhidmatan, pelaburan dan
                                              MODENISASI
diperkenalkan                perusahaan kepada pihak swasta dan
                      bumiputera lebih berpeluang untuk terlibat
                      dalam sektor perindustrian           EKONOMI
                                              MALAYSIA
              5 alasan dasar ini diperkenalkan:                RANCANGAN
   -Mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan.                 PEMBANGUNAN
   -Meningkatkan persaingan, perbaiki kecekapan dan menambah produktiviti.
   -Merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian.                DASAR EKONOMI
   -Mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam.
   -Membantu mencapai matlamat DEB
                                             ISU EKONOMI
                         Antara institusi yang diswastakan :
                        TM Berhad, TNB, KTM, BERNAS, MAS,
Kerajaan menubuhkan jawatankuasa khas     Perbadanan Perkapalan Antarabangsa    ISLAM & EKONOM
di Unit Perancang Ekonomi(EPU) bagi     Malaysia Berhad (MISC), Terminal Kontena
menyediakan garis panduan bagi        Pelabuhan Klang,dan Projek Lebuh Raya
penswastaan                      Utara Selatan (PLUS)
                                                 ©eMKAy
PERTUMBUHAN DAN AGIHAN
                                    28  Di Malaysia, isu ekonomi berkait rapat dengan isu
  sosial dan agihan kekayaan.                 MODENISASI

  Pertumbuhan dan pembangunan yang tidak            EKONOMI
  seimbang contohnya antara pantai barat & pantai        MALAYSIA
  timur dan antara bandar dan desa serta agihan        RANCANGAN
  kekayaan tidak seimbang antara kelas sosial dan       PEMBANGUNAN
  kelompok etnik
                                DASAR EKONOMI
  Di Malaysia, isu agihan pendapatan ini dapat di lihat
  dari dua sudut:
                                ISU EKONOMI
  1.  Antara kelas sosial yang berbeza iaitu antara kelas
     atas, menengah dan kelas bawah.
  2.  Antara kelompok etnik yang berbeza iaitu antara    ISLAM & EKONOM
     Melayu, Cina dan India.
                                    ©eMKAy
KESAMARATAAN DAN HAK KEISTIMEWAAN
                                      29


  Perkara 8(1) Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa
  semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan      MODENISASI
  berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang-
  undang.
                                    EKONOMI
  Ia telah digunakan oleh sesetengah pihak untuk berhujah      MALAYSIA
  bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan dan
  dicapai di Malaysia.                       RANCANGAN
  Oleh yang demikian, menurut mereka Perkara 153          PEMBANGUNAN
  Perlembagaan Malaysia yang berkaitan kedudukan istimewa
  orang Melayu dan bumiputera perlu ditinjau semula.
                                  DASAR EKONOMI
  Hujah tersebut seharusnya tidak muncul sekiranya mereka
  faham tentang sejarah Malaysia dan apa yang dinyatakan dalam
  Perkara 8(2) Perlembagaan Malaysia iaitu: kecuali sebagaimana  ISU EKONOMI
  dibenarkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan ini, tidaklah
  boleh ada pembezaan terhadap warganegara semata-mata oleh
  sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir atau jantina   ISLAM & EKONOM
  dalam mana-mana undang-undang atau dalam pekerjaan.

                                      ©eMKAy
PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM
                                       30


  Ekonomi Islam
    Suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku   MODENISASI
    manusia dalam mengurus sumber alam untuk kepentingan
    diri dan masyarakat bagi mencapai keredhaan Allah        EKONOMI
  Prinsip Asas Pembangunan Ekonomi Menurut Islam:           MALAYSIA
    Kebebasan Individu
                                    RANCANGAN
    Hak Memiliki Harta                      PEMBANGUNAN
    Ketidaksamaan Ekonomi Terkawal Lazim
    Keadilan & Kesaksamaan Sosial                DASAR EKONOMI
    Jaminan Sosial
    Edaran Kekayaan yang meluas                  ISU EKONOMI
  Perkembangan ekonomi Islam di Malaysia bermula
  dengan penubuhan Tabung Haji pada 1969 dan
  pengenalan Akta Bank Islam 1983 yang membawa           ISLAM & EKONOM
  kepada penubuhan Bank Islam yang pertama.
                                       ©eMKAy
PEMBANGUNAN EKONOMI MENURUT ISLAM
                                         31
   Sistem Perbankan Islam        Sistem Insurans Islam      MODENISASI
• Bermula dengan pengenalan     • Jaminan sosial beraskan prinsip
 Sistem Perbankan Tanpa Faedah    jaminan (al-kafalah) serta      EKONOMI
 (SPTF) di bank konvensional.    mengharamkan unsur          MALAYSIA
• Menawarkan produk-produk      ketidaktentuan(gharar),
                   perjudian(maysir) dan riba      RANCANGAN
 perbankan yang berlandaskan
                                     PEMBANGUNAN
 prinsip Islam dan disambut baik  • Takaful bukan bermatlamat
 oleh orang Islam dan bukan     mendapatkan keuntungan tetapi
 Islam.               saling menjamin antara satu    DASAR EKONOMI
• Menarik minat syarikat       sama lain.
 perbankan tempatan dan      • Mempertingkatkan pelaburan
 antarabangsa dengan         Islam                ISU EKONOMI
 penubuhan bank-bank Islam     • Hingga kini terdapat hampir 9
 yang baru. Hingga kini terdapat   syarikat takaful yang beroperasi
 hampir 21 bank Islam yang      di Malaysia.            ISLAM & EKONOM
 beroperasi di Malaysia.

                                         ©eMKAy
PENGUKUHAN
                                              32


  Terangkan EMPAT (4) agenda kerajaan dalam memperkukuhkan ekonomi
  orang Melayu
                                           MODENISASI
  Bincangkan TIGA (3) kesan penjajahan dari sudut ekonomi.
  Huraikan TIGA (3) kepentingan hubungan etnik dalam menjana ekonomi         EKONOMI
  negara.                                      MALAYSIA
  Jelaskan EMPAT (4) strategi merapatkan jurang ekonomi antara etnik di
  Malaysia.                                     RANCANGAN
                                           PEMBANGUNAN
  Jelaskan TIGA (3) bentuk projek modenisasi yang telah dilaksanakan oleh
  kerajaan dalam usaha mencapai status "negara maju" pada tahun 2020.
  Huraikan TIGA (3) peranan utama yang telah dimainkan oleh institusi-institusi  DASAR EKONOMI
  Islam dalam aspek pembangunan ekonomi Malaysia.
  Bincangkan EMPAT (4) hambatan yang boleh menjejaskan usaha kerajaan       ISU EKONOMI
  membangunkan ekonomi negara sebagaimana yang digariskan dalam DEB dan
  DPN.
                                          ISLAM & EKONOM


                                              ©eMKAy
PENGUKUHAN
                                             33


  Jelaskan TIGA (3) ciri insan cemerlang dalam konteks pembangunan modal
  insan.
                                          MODENISASI
  Huraikan TIGA (3) cabaran pembangunan modal insan dalam masyarakat
  Malaysia.
                                          EKONOMI
  Bincangkan EMPAT (4) strategi pembangunan modal insan berkualiti dan      MALAYSIA
  berintegriti.
  Jelaskan TIGA (3) impak pengagihan aktiviti ekonomi oleh penjajah Inggeris   RANCANGAN
  kepada etnik utama di Tanah Melayu.                      PEMBANGUNAN
  Kemukakan EMPAT (4) ulasan anda terhadap usaha kerajaan
  memperkukuhkan ekonomi orang Melayu dengan mengambilkira saingan       DASAR EKONOMI
  dalaman dan global.
  Bincangkan TIGA (3) cadangan berkesan ke arah mendirikan masyarakat
                                         ISU EKONOMI
  Melayu Muslim berorientasikan perdagangan.

                                         ISLAM & EKONOM


                                             ©eMKAy

								
To top