Docstoc

HUBUNGAN ETNIK - KONSEP ASAS

Document Sample
HUBUNGAN ETNIK - KONSEP ASAS Powered By Docstoc
					                  BAB 1
                  KONSEP ASAS
                  HUBUNGAN ETNIK
                  CTU553 HUBUNGAN ETNIK
©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM              emkay@salam.uitm.edu.my
PENGENALAN
                                  2
Hasil Pembelajaran                  1.1  ETNIK & RAS
• Mendefinisikan dan
 membincangkan konsep asas             1.2  MASYARAKAT
 hubungan etnik
• Membezakan konsep
 perpaduan dan integrasi kaum            1.3   BUDAYA
• Mengenalpasti tahap hubungan   KANDUNGAN BAB 1
 etnik                       1.4  INTEGRASI &
• Menjelaskan komposisi etnik di              HUBUNGAN ETNIK
 Malaysia
• Menjelaskan Islam meraikan             1.5  ETNIK MALAYSIA
 kepelbagaian etnik
                               ISLAM &
                           1.6
                               PLURALITI

                                  ©eMKAy
ETNIK & RAS
                                            3
                 ETNIK                     ETNIK & RAS
 Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti
    adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya
                                        MASYARAKAT


                                         BUDAYA
                 ETNISITI
 Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa    INTEGRASI &
  disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama   HUBUNGAN ETNIK


                                        ETNIK MALAYSIA

              ETNOSENTRISME                     ISLAM &
 Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa     PLURALITI
 budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain.
                                            ©eMKAy
ETNIK & RAS
                                                  4
                     RAS                        ETNIK & RAS

        Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal
                                              MASYARAKAT


                                               BUDAYA
                   2 Tahap Ras
        Individu :           Institusi : Melibatkan dasar & pelaksanaan  INTEGRASI &
   Kepercayaan & sikap individu            yg bersifat diskriminasi     HUBUNGAN ETNIK


                                              ETNIK MALAYSIA

                   RASISME                         ISLAM &
 Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap     PLURALITI
    sesuatu kelompok lainberdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata.

                                                  ©eMKAy
PERASAAN & PEMIKIRAN
                                           5
        • Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik
         lain                            ETNIK & RAS
 PREJUDIS   • Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan
         biasanya tidak diluahkan secara terbuka
        • Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip
                                       MASYARAKAT


        • Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu         BUDAYA
         kumpulan etnik

 STEREOTAIP   • Gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan baik atau
         buruk sesuatu kumpulan etnik                INTEGRASI &
                                       HUBUNGAN ETNIK


                                       ETNIK MALAYSIA
        • Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau
         sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik
         semata-mata                          ISLAM &
 DISKRIMINASI  • Manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan
         etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis &       PLURALITI
         stereotaip dlm sesebuah masyarakat

                                           ©eMKAy
MASYARAKAT & BANGSA
                             6


        BANGSA
        • Jenis manusia daripada satu  ETNIK & RAS
         asal keturunan
         • atau
        • kumpulan manusia dalam
         satu ikatan ketatanegaraan.  MASYARAKAT

          MASYARAKAT
         • Kumpulan manusia        BUDAYA
          yang hidup bersama-
          sama di sesuatu
          tempat dengan        INTEGRASI &
          aturan dan cara hidup    HUBUNGAN ETNIK
          tertentu.

                        ETNIK MALAYSIA

                          ISLAM &
                         PLURALITI

                            ©eMKAy
CIRI-CIRI MASYARAKAT
                                          7
                                      ETNIK & RAS
         • Hidup bersama, saling mengenali dan
 Berkelompok   bergantungan.
                                      MASYARAKAT

         • Tiada masyarakat maka tiadalah budaya.
 Berkebudayaan  • Budaya diwarisi dari generasi ke generasi dengan     BUDAYA
          proses penyesuaian.

                                      INTEGRASI &
                                     HUBUNGAN ETNIK
 Mengalami   • Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor
 perubahan    yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
                                     ETNIK MALAYSIA

         • Berhubung dan bekerjasama seterusnya           ISLAM &
 Berinteraksi   mencetuskan interaksi.                  PLURALITI
         • Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak.

                                         ©eMKAy
CIRI-CIRI MASYARAKAT
                                    8
                                ETNIK & RAS
         • Pemimpin terdiri daripada ketua keluarga,
          ketua kampung, ketua negara dan
          sebagainya.
 Kepimpinan   • Kepimpinan dalam masyarakat Melayu
                                MASYARAKAT
          awal, bercorak tertutup kerana pemilihan
          berdasarkan keturunan; Raja, Bangsawan     BUDAYA

                                INTEGRASI &
                                HUBUNGAN ETNIK


 Stratifikasi  • Ia meletakkan seseorang pada kedudukan
          dan peranan yang harus dimainkannya
                                ETNIK MALAYSIA

   sosial   • Merujuk kepada susun lapis masyarakat.     ISLAM &
                                 PLURALITI

                                    ©eMKAy
3 STRATIFIKASI SOSIAL
                                 9
     • Kedudukan seseorang dalam masyarakat     ETNIK & RAS
      berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan
Kelas
                             MASYARAKAT


     • Jangkaan peranan yang dimainkan oleh      BUDAYA
      individu dalam masyarakat seperti
Status   penerimaan gelaran Dato’, Haji dan Lebai.   INTEGRASI &
                            HUBUNGAN ETNIK


     • Kelas sosial yang keahliannya ditentukan   ETNIK MALAYSIA
      hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya
Kasta   tidak berlaku mobiliti sosial.         ISLAM &
                             PLURALITI

                                ©eMKAy
KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT
                                             10
 Manusia hidup bermasyarakat
                                         ETNIK & RAS
 • Perlakuan seseorang berkaitan dengan masyarakatnya.
 • Seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.
                                         MASYARAKAT
 Memahami cara hidup bermasyarakat

 • Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu
  bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.
                                          BUDAYA

 Memahami budaya dan masyarakat lain                       INTEGRASI &
                                         HUBUNGAN ETNIK
 • Tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi
  perbezaan yang wujud.
                                         ETNIK MALAYSIA
 Memupuk kerjasama di antara masyarakat

 • Perhubungan merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya.             ISLAM &
 • Dapat mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan    PLURALITI
  senjata dan sebagainya.


                                             ©eMKAy
KONSEP BUDAYA
                          11
                      ETNIK & RAS
   Budhi
  Kecergasan
  akal fikiran               MASYARAKAT
           Takrifan Budaya
         Cara hidup orang ramai
                       BUDAYA
          termasuk pemikiran,
           nilai kepercayaan,
          pandangan dan tabiat   INTEGRASI &
                      HUBUNGAN ETNIK
           berfikir serta cara
         perlakuan manusia yang
          menggerakkan jiwa.   ETNIK MALAYSIA
   Daya
  Kekuatan                 ISLAM &
 kuasa, tenaga
 dan pengaruh                PLURALITI

                          ©eMKAy
JENIS BUDAYA
                               12
              • Peralatan dan       ETNIK & RAS
               kelengkapan hidup
         Budaya
               seperti rumah, kereta,
        kebendaan
               perahu, senjata dan    MASYARAKAT
               sebagainya.

                             BUDAYA

                            INTEGRASI &
                           HUBUNGAN ETNIK
              • Kepercayaan, adat
               istiadat dan undang-
         Budaya                ETNIK MALAYSIA
               undang contohnya
         bukan
               adat istiadat yang
        kebendaan
               berbeza-beza dalam     ISLAM &
               perkahwinan.        PLURALITI

                               ©eMKAy
FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN BUDAYA MELAYU
                                                13
                                             ETNIK & RAS
                            • Adat resam juga mustahak
                             sebagai petunjuk jalan bagi
                             seseorang dalam
                   ADAT RESAM     mengendalikan hidup       MASYARAKAT
                             bermasyarakat dan berbudaya.                                              BUDAYA

           BAHASA                               INTEGRASI &
                                            HUBUNGAN ETNIK
   • Bahasa juga penting
    sebagai alat
    komunikasi.
                           AGAMA               ETNIK MALAYSIA

               • Faktor agama paling
                penting kerana agamalah
                                              ISLAM &
                dasar tanggapan terhadap                 PLURALITI
                alam sekitar dari segi sosial
                dan fizikal.

                                                ©eMKAy
PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN BUDAYA
                            14
                         ETNIK & RAS
       Membina imej negara ke
       arah mewujudkan           MASYARAKAT
       keperibadian dan identiti.
                          BUDAYA

                         INTEGRASI &
         Memupuk kesedaran       HUBUNGAN ETNIK
         kebangsaan dan
         kenegaraan berasaskan ciri-  ETNIK MALAYSIA
         ciri kerohanian,
         kemanusiaan, spiritual dan    ISLAM &
         mental.             PLURALITI

                            ©eMKAy
CIRI-CIRI BUDAYA
                                             15
                                         ETNIK & RAS
 Dipelajari  • Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari dan
        melibatkan banyak unsur seperti asimilasi dan adaptasi.

                                         MASYARAKAT
       • Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong oleh

 Dikongsi   sekumpulan manusia.
       • Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan
        bukannya perlakuan masyarakat.
                                          BUDAYA

                                         INTEGRASI &
       • Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia.
                                         HUBUNGAN ETNIK

 Sejagat   • Namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam,
        pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.
                                         ETNIK MALAYSIA

       • Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi       ISLAM &
 Diwarisi   berikutnya.
       • Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada
        budaya terdahulu.
                                          PLURALITI

                                             ©eMKAy
CIRI-CIRI BUDAYA
                                        16
        • Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga     ETNIK & RAS
         sekarang tidak mengalami perubahan.
 Berubah   • Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri
         dan proses yang berlaku.                MASYARAKAT


                                      BUDAYA

        • Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk
Perlambangan   perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dll.     INTEGRASI &
                                    HUBUNGAN ETNIK


                                    ETNIK MALAYSIA
        • Pandangan semesta ialah bagaimana manusia
 Pandangan    memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling
         ke dalam kehidupan seharian.
                                      ISLAM &
 Semesta   • Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang    PLURALITI
         rapat dengan alam sekitar.
                                        ©eMKAy
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN
                            17
           Agen-agen         ETNIK & RAS
           sosialisasi

                         MASYARAKAT


                          BUDAYA
     Tahap            Nilai
           PEMBELAJARAN
    pendidikan         keutamaan  INTEGRASI &
                        HUBUNGAN ETNIK


                        ETNIK MALAYSIA

                          ISLAM &
             Umur
            seseorang         PLURALITI

                            ©eMKAy
FAKTOR PERUBAHAN BUDAYA
                              18           Pertambahan
            anggota            ETNIK & RAS
           masyarakat

                  Pertambahan   MASYARAKAT
  Perubahan alam
                  keperluan dan
    sekitar
                   keinginan
                            BUDAYA

                           INTEGRASI &
                          HUBUNGAN ETNIK

                  Penemuan dan
   Konflik yang                  ETNIK MALAYSIA
                   penciptaan
    berlaku
                    teknologi
                            ISLAM &
           Pertembungan           PLURALITI
             budaya
                              ©eMKAy
FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN
                                  19
     Alat penyatuan
                   Memenuhi        ETNIK & RAS
        dan
                   keperluan
     pengenalan
                    hidup
       identiti
                               MASYARAKAT


                                BUDAYA

                               INTEGRASI &
  Galakan
                       Panduan    HUBUNGAN ETNIK
  manusia
                      bertingkahlaku
  mencipta
                              ETNIK MALAYSIA

                                ISLAM &
             Mengatur
             hubungan              PLURALITI
              manusia

                                  ©eMKAy
PERPADUAN & INTEGRASI
                   20


 PERPADUAN
 • Satu proses yang      ETNIK & RAS
  menyatupadukan seluruh
  masyarakat dan negara
  supaya setiap anggota
  masyarakat dapat
  membentuk satu identiti   MASYARAKAT
  dan nilai bersama serta
  perasaan cinta dan
  banggakan tanah air
                 BUDAYA
 INTEGRASI
 • Satu proses bagi      INTEGRASI &
  mewujudkan satu identiti
  nasional di kalangan
               HUBUNGAN ETNIK
  kumpulan yang terpisah
  dari segi kebudayaan,
  sosial dan lokasi dalam  ETNIK MALAYSIA
  sesebuah unit politik

                 ISLAM &
                PLURALITI

                   ©eMKAy
INTEGRASI NASIONAL
                                  21
Integrasi nasional                     ETNIK & RAS

• Proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang
 mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam    MASYARAKAT
 satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.
                               BUDAYA
Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan:
• Mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk    INTEGRASI &
                              HUBUNGAN ETNIK
 dalam wilayah yang berkenaan.
• Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan  ETNIK MALAYSIA
 perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman
 antara penduduk dan suku kaum yang ada.           ISLAM &
• Mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan   PLURALITI
 komitmen terhadap konsep Nasionalisme Malaysia
                                  ©eMKAy
JENIS INTEGRASI
                                   22        INTEGRASI  Mengurangkan jurang ekonomi
              dan sosial antara wilayah maju
        WILAYAH        dan mundur        ETNIK & RAS

        INTEGRASI  Usaha menyatupadukan rakyat
        SOSIAL
                melalui program sosial-    MASYARAKAT
                 sukan,perumahan


               Usaha mengurangkan jurang
        INTEGRASI
               perbezaan ekonomi antara
                                BUDAYA
        EKONOMI       kumpulan etnik
 INTEGRASI
 NASIONAL                          INTEGRASI &
        INTEGRASI    Mewujudkan satu sistem
                pendidikan yang bercorak   HUBUNGAN ETNIK
       PENDIDIKAN   kebangsaan dan sempurna

                               ETNIK MALAYSIA
        INTEGRASI    Usaha membentuk satu
       KEBUDAYAAN    kebudayaan kebangsaan
                                ISLAM &
                                PLURALITI
        INTEGRASI  Usaha menyatukan rakyat melalui
               kerjasama dan pembahagian
        POLITIK       kuasa politik
                                   ©eMKAy
TAHAP HUBUNGAN ETNIK
                         23
         Pluraliti
                      ETNIK & RAS
         Budaya
                      MASYARAKAT
  Segregasi        Amalgamasi
                       BUDAYA

                      INTEGRASI &
                     HUBUNGAN ETNIK


  Akomodasi         Asimilasi  ETNIK MALAYSIA

                       ISLAM &
                      PLURALITI
        Akulturasi
                         ©eMKAy
SEGREGASI
                                                  24
          Segregasi                                ETNIK & RAS

          • Hubungan yang bersifat
                                              MASYARAKAT
           pemisahan di antara etnik-etnik
           dalam sesebuah negara                          BUDAYA


       Berlaku atas dasar agama, ras, kebudayaan, dan ciri etnik lain        INTEGRASI &
                                              HUBUNGAN ETNIK


 Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan seperti tempat tinggal, sistem persekolahan,   ETNIK MALAYSIA
             pengangkutan dan kemudahan awam

                                               ISLAM &
                                               PLURALITI
 Ia didasari oleh undang-undang ataupun tidak seperti Dasar Apartheid di Afrika Selatan.

                                                  ©eMKAy
AKOMODASI
                                            25                Akomodasi
                                        ETNIK & RAS
 Satu proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama
  lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing
                                        MASYARAKAT


                                         BUDAYA
  Satu keadaan atau proses apabila kelompok-kelompok yg berkonflik
 bersetuju untuk menghentikan / mengelakkan konflik dengan mengadakan
            interaksi secara aman damai               INTEGRASI &
                                        HUBUNGAN ETNIK


                                        ETNIK MALAYSIA
 Proses penyesuaian ini berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik
  bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (kepelbagai        ISLAM &
 bahasa, pengamalan agama & kepercayaan secara bebas bagi kelompok       PLURALITI
                  etnik)

                                            ©eMKAy
AKULTURASI
                                                  26                    Akulturasi
                                              ETNIK & RAS
  Satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau
     kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.
                                              MASYARAKAT


                                               BUDAYA
Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti
             asal masyarakat yang menerima.                  INTEGRASI &
                                              HUBUNGAN ETNIK


                                              ETNIK MALAYSIA

   Akulturasi lebih mudah dicapai melibatkan benda bersifat kebendaan dan yang
                mendatangkan manfaat.                     ISLAM &
                                               PLURALITI
       Contoh: Tali leher, angpau, makanan, dan hiburan
                                                  ©eMKAy
ASIMILASI
                                                       27                      Asimilasi
Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu     ETNIK & RAS
           kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama.


                                                    MASYARAKAT
Faktor menyebabkan berlakunya Asimilasi:
                 Individu di dalam atau di antara  Interaksi berlaku dalam tempoh
Etnik yang berbeza budaya.                                        BUDAYA
                 etnik sering berinteraksi.     yang lama.


                                                    INTEGRASI &
Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan, menjadi
satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan
                                                   HUBUNGAN ETNIK
berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti
                                                   ETNIK MALAYSIA


       Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain.          ISLAM &
                                                    PLURALITI
                Ia diwakili oleh formula : A+B+C=A

                                                       ©eMKAy
KEJAYAAN & KEGAGALAN ASIMILASI
                                        28
     Kejayaan Asimilasi:                      ETNIK & RAS
     • Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti
      mereka dan menerima identiti etnik lain.
     • Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.       MASYARAKAT
     • Kelompok minoriti adalah kecil.
     • Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.
                                     BUDAYA

                                    INTEGRASI &
                                    HUBUNGAN ETNIK
         Kegagalan Asimilasi
         • Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga
          menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain.  ETNIK MALAYSIA
         • Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik
          lebih tinggi dari etnik lain.
         • Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang     ISLAM &
          terlibat.                      PLURALITI
         • Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh
          etnik minoriti.
                                        ©eMKAy
AMALGAMASI
                                                   29                    Amalgamasi
                                                ETNIK & RAS
  Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama.
                                                MASYARAKAT


  Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk        BUDAYA
         membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru.

 Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau    INTEGRASI &
dipaksa berbuat demikian. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku).  HUBUNGAN ETNIK


                                               ETNIK MALAYSIA

        Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik.             ISLAM &
                                                PLURALITI
               Diwakili oleh formula : A+B+C=D

                                                   ©eMKAy
PLURALITI BUDAYA
                                                         30
                   Pluraliti Budaya
                                                      ETNIK & RAS
Menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa
      yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri.
                                                      MASYARAKAT


                                                       BUDAYA
               Kelebihan Pluraliti Budaya:
                           Dapat mengelakkan sedikit sebanyak disorganisasi   INTEGRASI &
 Boleh menjadi satu ‘penghubung penstabil’ antara
                            sosial dan peribadi yang mungkin timbul akibat
   cara hidup lama dengan cara hidup baru.
                                    kejutan budaya.          HUBUNGAN ETNIK


                                                     ETNIK MALAYSIA

                 Diwakili oleh formula:                           ISLAM &
                                                      PLURALITI
      A + B + C = (A + B + C)            (A, B dan C) merujuk kepada budaya.

                                                         ©eMKAy
MASYARAKAT PLURALITI BARU
                                               31
              Masyarakat Pluraliti                    ETNIK & RAS


Gabungan dua atau lebih masyarakat                          MASYARAKAT
                      Ia wujud hasil dari pluraliti budaya
yang hidup bersama dalam satu unit
                        dalam sesebuah negara
 politik atau dalam satu kerajaan.
                                            BUDAYA

                                           INTEGRASI &
                                           HUBUNGAN ETNIK


 Masyarakat Pluraliti Baru Boleh Dikenali Melalui:                  ETNIK MALAYSIA

                                            ISLAM &
Kepelbagaian budaya yang                Kewujudan unit politik yang
terdapat dalam kelompok
               Lebih banyak keutamaan
                             dibentuk oleh budaya-
                                            PLURALITI
                bangsa dalam politik.
   besar manusia.                    budaya masyarakat.
                                               ©eMKAy
CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU
                                        32          • Pemerintah dan yang diperintah ada yang
 Pemerintahan    berlainan bangsa                  ETNIK & RAS
          • Hidup dalam komuniti yang berasingan.


          • Nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh    MASYARAKAT
 Budaya & Politik   komuniti yang berbeza melalui persetujuan
           kebangsaan.
                                      BUDAYA
          • Kecenderungan untuk meramal konflik ekonomi
  Ekonomi      dalam konteks bangsa.               INTEGRASI &
                                    HUBUNGAN ETNIK

  Matlamat &    • Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi mempunyai
           keinginan yang sama seperti keamanan dan     ETNIK MALAYSIA
  Keinginan     kesejahteraan.
                                      ISLAM &
          • Sedikit campur tangan pihak luar kadang-kala    PLURALITI
   Konflik     diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin
           wujud di antara masyarakat pluraliti baru ini.
                                        ©eMKAy
KOMPOSISI BANGSA DALAM MASYARAKAT MALAYSIA
                                                     33


KAUM   DESKRIPSI

Melayu  Ciri-Ciri  •Takrifan Melayu dalam Perkara 160, Perlembagaan Persekutuan :
                                                  ETNIK & RAS
              •Seorang yang menganuti agama Islam
              •Lazim bercakap Bahasa Melayu
              •Menurut adat istiadat Melayu                     MASYARAKAT
           •Kaum majoriti mewakili 55% penduduk Malaysia
     Agama    •Mengamalkan agama Islam
           •Institusi agama : masjid dan surau, jabatan agama Islam dan Mahkamah
           Syariah
                                                   BUDAYA
     Budaya   •Menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta perayaan
           kebesaran Islam yang lain.                          INTEGRASI &
Cina   Ciri-Ciri  •Berhijrah ke Tanah Melayu bermula abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-  HUBUNGAN ETNIK
           20
           •Dikelaskan berdasarkan penggunaan dialek bahasa tertentu; Hokkien, Hakka,
           Kantonis dan lain-lain                            ETNIK MALAYSIA
           •Mewakili 25% penduduk Malaysia
     Agama    •Lazim menganut agama Buddha dan Kristian
           •Institusi agama: Tokong dan wat, persatuan-persatuan agama Buddha
                                                   ISLAM &
     Budaya   •Menyambut perayaan Wesak, Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei, Hari Krismas
                                                  PLURALITI
           dan Opera Cina

                                                     ©eMKAy
KOMPOSISI BANGSA DALAM MASYARAKAT MALAYSIA
                                                      34


KAUM    DESKRIPSI

India    Ciri-Ciri  •Berhijrah sewaktu penjajahan British dari Selatan India           ETNIK & RAS
            •Dikelaskan berdasarkan kepada etnik tertentu; Tamil,Telegu,Malayalee dan
            lain-lain
            •Mewakili 7% penduduk Malaysia                        MASYARAKAT
      Agama    •Lazim menganut Agama, Hindu, Sikh , Kristian dan Islam
            •Institusi agama bagi agama Hindu ialah kuil serta Hindu Sangam dan bagi
            agama Sikh iaitu Gurdawa serta Majlis Gurdawa Malaysia
                                                    BUDAYA
      Budaya   •Mengamalkan perayaan Deepavali, Thaipusam, Ponggal bagi yang beragama
            Hindu serta Vaisakhi bagi yang beragama Sikh
Etnik    Ciri-Ciri  •Terdiri dari beberapa etnik kecil seperti:                 INTEGRASI &
Sabah dan           •Sarawak:Iban,Bidayuh,Orang Ulu;                   HUBUNGAN ETNIK
Sarawak            •Sabah:Kadazandusun,Bajau,Murut
            •Mewakili 12% penduduk Malaysia
      Agama    •Lazim menganut agama Islam dan Kristian serta kepercayaan animisme
                                                  ETNIK MALAYSIA

      Budaya   •Meraikan perayaan dan kebudayaan mengikut etnik seperti Hari Gawai dan
            Pesta Menuai atau Tadau Kaamatan dan juga perayaan-perayaan keagamaan     ISLAM &
            seperti Hari Raya Aildilfitri dan Hari Krismas                PLURALITI

                                                      ©eMKAy
PLURALITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
                                                35
Model masyarakat Islam Madinah.
                                             ETNIK & RAS
•  Masyarakat Madinah yang terdiri dari pelbagai suku kaum
•  Hidup dengan aman dan damai tanpa perbalahan kaum
•  Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.   MASYARAKAT
•  Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi.
  Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.
                                              BUDAYA
Surah al-Hujurat:13
                                             INTEGRASI &
                                            HUBUNGAN ETNIK


                                            ETNIK MALAYSIA

                                              ISLAM &
                                             PLURALITI

                                                ©eMKAy
KESIMPULAN
                                 36


  Sifat struktural sosial, keadaan sosial dan ikatan
  sosial masyarakat                   ETNIK & RAS

  Pluralisme sosial dan kebudayaan serta punca
                             MASYARAKAT
  konflik
  Darjah dan sumber ketegangan sosial           BUDAYA

  Isu prasangka dan diskriminasi
                             INTEGRASI &
  Faktor personaliti dalam menentukan tingkahlaku   HUBUNGAN ETNIK

  masyarakat                      ETNIK MALAYSIA
  Dasar dan perancangan sosial
                              ISLAM &
                              PLURALITI

                                 ©eMKAy
  PENGUKUHAN
                                          37

  Huraikan:
    Akulturasi.
    Segregasi.                             ETNIK & RAS
    Amalgamasi.
  Bincangkan TIGA (3) pendekatan konsep akomodasi yang wajar dijadikan  MASYARAKAT
  panduan bagi menjamin keharmonian hubungan etnik di Malaysia dengan
  mengemukakan contoh yang relevan.
  Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum Baba-Nyonya yang diterima    BUDAYA
  daripada orang Melayu.
  Bincangkan TIGA (3) ciri yang terdapat dalam sesuatu budaya sehingga  INTEGRASI &
  membolehkan ia bertahan lama.                     HUBUNGAN ETNIK


                                      ETNIK MALAYSIA

                                       ISLAM &
                                       PLURALITI

                                          ©eMKAy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:5258
posted:8/22/2010
language:Malay
pages:37