HUBUNGAN ETNIK - INTEGRASI _ HUBUNGAN ETNIK

Document Sample
HUBUNGAN ETNIK - INTEGRASI _ HUBUNGAN ETNIK Powered By Docstoc
					                  BAB 6
                  HUBUNGAN ETNIK KE ARAH
                  MASYARAKAT BERINTEGRASI
                  CTU553 HUBUNGAN ETNIK
©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM              emkay@salam.uitm.edu.my
©eMKAy
         PENGENALAN
      2
      STRATEGI              Hasil Pembelajaran
     INTEGRASI  6.1
                        • Menganalisis kepentingan
     PERANAN                program perpaduan dan integrasi
            6.2            nasional demi kestabilan dan
     KERAJAAN
                         kesejahteraan sosiakl di Malaysia
               KANDUNGAN BAB 6
     PERANAN               • Mengenalpasti peranan-peranan
            6.3            yang dimainkan oleh kerajaan
     MASYARAKAT
                         melalui dasar-dasar ke arah
                         integrasi
     PERANAN NGO  6.4           • Mengenalpasti peranan
                         masyarakat dan NGO ke arah
                         integrasi dan perpaduan di
                         Malaysia.
  ©eMKAy
©eMKAy
           PELAN & STRATEGI INTEGRASI
      3
      STRATEGI     Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara holitik
     INTEGRASI     amat mencabar kerana gagasan yang retorik dan
     PERANAN      simbolik semata-mata hanya menghasilkan impak
     KERAJAAN
               yang kurang berkesan.
     PERANAN
     MASYARAKAT
               Pelbagai usaha telah diambil untuk mengukuhkan
               lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini
     PERANAN NGO     serta membina masyarakat yang lebih adil dari segi
               struktur sosial dan ekonomi.
               Oleh yang demikian, strategi integrasi perlu
               dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan,
               masyarakat dan NGO bersesuaian dengan peranan
               yang diperlukan.
  ©eMKAy
©eMKAy
            STRATEGI KE ARAH INTEGRASI
      4                          RUKUN NEGARA
      STRATEGI
     INTEGRASI
                          WAWASAN 2020
     PERANAN
     KERAJAAN
                         DASAR EKONOMI BARU
     PERANAN
     MASYARAKAT
            PELAN TINDAKAN DAN  JABATAN PERPADUAN NEGARA
             DASAR KERAJAAN     DAN INTEGRASI NASIONAL
     PERANAN NGO

                       DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN                            PLKN                         GAGASAN 1MALAYSIA

  ©eMKAy
©eMKAy
                  RUKUN NEGARA
      5


              Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan
      STRATEGI    Malaysia (MAGERAN) berdasarkan pindaan Draf Rukun
     INTEGRASI
              Negara yang terbentuk melalui Majlis Perundangan
     PERANAN     Negara (MPN)
     KERAJAAN     Rukun Negara sebagai ideologi nasional Malaysia
              merupakan panduan untuk merencana program dan
     PERANAN
     MASYARAKAT
              dasar negara
              Rukun Negara digunakan sebagai instrumen mengatasi
     PERANAN NGO    garis pemisah antara etnik dalam membentuk dan
              membimbing masyarakat Malaysia ke arah mewujudkan
              perpaduan
              Rukun Negara menjadi peraturan dan norma hidup
              kepada masyarakat di Malaysia dan pematuhan
              kepadanya dapat mewujudkan perpaduan antara etnik
              di negara ini.
  ©eMKAy
©eMKAy
              DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA
      6
                         Dasar Pembangunan
             Dasar Ekonomi Baru                 Dasar Wawasan Negara
                            Negara
      STRATEGI
            • Bermatlamat mencapai  • Bermatlamat mencapai   • Melalui pengenalan
     INTEGRASI   perpaduan negara     pembangunan         Wawasan 2020
             dengan:         seimbang bagi       • Mewujudkan Bangsa
     PERANAN    • Memperbetulkan     mewujudkan         Malaysia yang bersatu
     KERAJAAN     ketidakseimbangan   masyarakat yang       padu, progresif dan
              sosioekonomi yang   bersatu padu dan adil    makmur
     PERANAN     wujud antara kaum  • Mewujudkan sebuah     • Meningkatkan daya
              dan wilayah      Masyarakat         tahan dan daya saing
     MASYARAKAT                Perdagangan dan
             • Mempertingkatkan                  ekonomi Malaysia.
              penglibatan kaum    Perindustrian
              bumiputera dalam    Bumiputera
     PERANAN NGO
              bidang perniagaan  • Gagasan DPN
              dan perusahaan     digerakakkan atas
                         landasan yang kukuh
                         membentuk
                         pembangunan
                         seimbang meliputi
                         aspek keadilan sosial,
                         nilai, etika, dan moral
                         mengikut acuan
                         tempatan.
  ©eMKAy
©eMKAy
                DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
      7


              Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961 merupakan dasar
      STRATEGI    kearah mewujudkan masyarakat yang harmonis.
     INTEGRASI    Antara program utama yang dilaksana melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan:
                Sekolah Wawasan
     PERANAN         Bertujuan menyediakan satu ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai kumpulan etnik
     KERAJAAN         berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis
                RIMUP
     PERANAN
                  Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua program pelajar dan guru bagi
     MASYARAKAT        meningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar
                Matapelajaran Elektif Tamil dan Mandarin
     PERANAN NGO        Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandari di sekolah aliran kebangsaan sebagai
                  bahasa kedua sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi antara kaum
                Pelan Pembangunan Pendidikan
                  Pelan yang betujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui peningkatan taraf
                  hidup serta mengurangkan jurang sosio ekonomi antara etnik dan kawasan.
                Program Bantuan Pelajar
                  Program-program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah,
                  Skim Baucar Tuisyen dan Skim Pinjaman Buku Teks

  ©eMKAy
©eMKAy
                     WAWASAN 2020
      8


              Diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 28 Februari 1991
      STRATEGI
     INTEGRASI    Menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah
                Menjadikan Malaysia sebuah negara industri
     PERANAN
                Pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang 2020
     KERAJAAN
              Wawasan 2020 bertujuan:
     PERANAN       Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai
     MASYARAKAT      agama
                Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur
     PERANAN NGO
                Mewujudkan masyrakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan
                memandang jauh kedepan
                Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi
                Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi
                Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh
                bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan


  ©eMKAy
©eMKAy


               JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI
                      NASIONAL
      9


              Bermula dengan penubuhan MAGERAN, Jabatan
      STRATEGI    Perpaduan Negara ditubuhkan bagi menangani isu-isu
     INTEGRASI
              berhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat di
     PERANAN     Malaysia yang rapuh ekoran peristiwa 13 Mei 1969
     KERAJAAN     Penubuhan JPNIN bermatlamat memupuk kesefahaman
              dan semangat muhibbah melalui jaringan dan interaksi
     PERANAN
     MASYARAKAT
              sosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang
              bersatu padu dan beridentiti nasional
     PERANAN NGO    Sehingga kini, pelbagai strategi dirangka bagi memupuk
              perpaduan dan mempertingkatkan perpaduan dan
              integrasi nasional. Antaranya melalui Pelan Tindakan
              Perpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010.
              Antara program utama JPNIN ialah Rukun Tetangga,
              Skim Ronda Sukarela, Tabika Perpaduan, Kelab Rukun
              Negara dan Sekretariat Rukun Negara.
  ©eMKAy
©eMKAy
                        PLKN
      10
      STRATEGI                    Program kurus latihan yang mula
     INTEGRASI                    dilaksanakan sejak 2004

     PERANAN
                             Setiap tahun 18% daripada remaja
     KERAJAAN
                             berumur 18 tahun pada tahun
            PLKN
               • PLKN bertujuan bagi
     PERANAN        pembinaan sahsiah diri  latihan dipilih untuk menyertai
     MASYARAKAT       bermatlamatkan      PLKN.
                membina dan
                mengukuhkan semangat   Objektif PLKN:
     PERANAN NGO
                patriotisme dikalangan
                generasi muda,      • Menanam semangat patriotisme dan
                menyatukan golongan     cintakan negara
                muda dari pelbagai kaum  • Mempertingkat perpaduan kaum dan
                dan menyediakan mereka   integrasi nasional
                bagi menghadapi cabaran  • Membentuk perwatakn positif melalui
                              nilai-nilai murni
                dari dalam dan luar
                             • Menanam semangat kesukarelaan
                negara
  ©eMKAy
©eMKAy
                   Gagasan 1Malaysia
      11
      STRATEGI
     INTEGRASI
                            • Merupakan pendekatan baharu bagi
     PERANAN                    menempa sebuah zaman baharu
     KERAJAAN                    demi menjelmakan sebuah kerajaan
            1Malaysia
                             yang mengutamakn prestasi
     PERANAN
                  • Diperkenalkan    berpaksikan keutamaan rakyat.
     MASYARAKAT         pada 2009     • Prinsip utama yang mendasari
                             1Malaysia ialah integriti, kebolehan
                   dengan slogan    dan kesaksamaan
     PERANAN NGO
                   “Satu Malaysia,  • Matlamat 1Malaysia adalah
                             mengekalkan perpaduan dalam
                   Rakyat       kepelbagaian etnik dalam masyarakat
                             Malaysia
                   Didahulukan,   • 1Malaysia merupakan wadah bagi
                   Pencapaian     pembinaan bangsa Malaysia yang
                             bersatu padu dan membantu negara
                   Diutamakan”     ke arah mencapai Wawasan 2020.


  ©eMKAy
©eMKAy
             STRATEGI KE ARAH INTEGRASI
      12
      STRATEGI
     INTEGRASI            RUKUN
     PERANAN
     KERAJAAN            TETANGGA
     PERANAN
     MASYARAKAT
            PERANAN      RUMAH
     PERANAN NGO  MASYARAKAT     TERBUKA
                      DIFUSI
                      BUDAYA
  ©eMKAy
©eMKAy
             RUKUN TETANGGA
      13            • Diperkenalkan pada 1975
      STRATEGI
            • Bermatlamat memelihara, meningkat dan
     INTEGRASI   mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi
             nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan
     PERANAN    berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan
     KERAJAAN    Rukun Negara
            • Rukun Tetangga membolehkan rakyat mengawal
     PERANAN    keselamatan di kawasan kediaman masing-masing
     MASYARAKAT  • Skim Rukun Tetangga di perluaskan lagi dengan
             pendekatan pembangunan komuniti
            • Jawatankuasa Rukun Tetangga ini telah
     PERANAN NGO
             menganjurkan berbagai aktiviti di dalam komuniti
             mereka.            Rukun Tetangga

  ©eMKAy
©eMKAy
                 RUMAH TERBUKA
      14
      STRATEGI
     INTEGRASI                Rumah terbuka tidaklah
                          bertujuan mengembangkan
     PERANAN                 agama kepada penganut agama
     KERAJAAN                 lain.

     PERANAN
     MASYARAKAT                Amalan rumah terbuka memberi
                          kefahaman kepada rakyat bukan
              Rumah Terbuka di    Islam tentang nilai hidup ajaran
     PERANAN NGO   Malaysia bermaksud    Islam yang menganjurkan sifat
            sesuatu perayaan agama   berbaik-baik sesama manusia.
            disambut oleh penganut
            pelbagai agama dengan   Amalan rumah terbuka ini
              tujuan memupuk     sesuatu yang unik bagi Malaysia,
              persefahaman di    telah mendorong menyumbang
                          kepada keamanan dan kebaikan
            kalangan rakyat Malaysia.  keadaan dalam negara kita.
  ©eMKAy
©eMKAy
                   DIFUSI BUDAYA
      15
      STRATEGI
              Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur
     INTEGRASI    budaya daripada seorang individu kepada seorang
              individu lain, atau dari satu masyarakat kepada satu
     PERANAN
     KERAJAAN     masyarakat lain.
     PERANAN
              Difusi penyerapan budaya melalui pedagang-
     MASYARAKAT    pedagang berlaku secara sukarela yang tidak
              disedari.
     PERANAN NGO
              Difusi budaya juga berlaku melalui unsur kesenian
              dan keagamaan.
              Kini proses difusi tersangat cepat berlaku kerana
              terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem
              komunikasi yang tersebar luas, seperti radio, tv dan
              filem.
  ©eMKAy
©eMKAy
            STRATEGI KE ARAH INTEGRASI
      16
      STRATEGI
     INTEGRASI            RAKAN
     PERANAN
     KERAJAAN             COP
     PERANAN
     MASYARAKAT
            PERANAN
                    SUHAKAM
     PERANAN NGO
             NGO

                     ALIRAN
  ©eMKAy
©eMKAy
                      RAKAN COP
      17
      STRATEGI
     INTEGRASI

     PERANAN
     KERAJAAN

     PERANAN
            Rakan Cop
                  • Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh Kuala Lumpur.
     MASYARAKAT
                  • Maklumat boleh disalurkan kepada Pusat Kawalan Polis
                   (CCC) yang beroperasi 24 jam (hotline, SMS, MMS e-
     PERANAN NGO
                   mail dan website)
                  • Rakan Cop adalah bersifat ‘Community Oriented
                   Policing’ dan ‘Smart Partnership’
                  • Rakan Cop membolehkan polis dan masyarakat saling
                   mengembeleng tenaga dengan lebih berkesan
                   memerangi jenayah dan apa jua masalah keselamatan

  ©eMKAy
©eMKAy
                      SUHAKAM
      18
      STRATEGI                  Hak Asasi Manusia seperti yang terkandung
     INTEGRASI                  dalam Perlembagaan Malaysia termasuklah :

     PERANAN                   • Hak untuk bersuara
     KERAJAAN                  • Hak untuk bergerak
                           • Hak untuk berhimpun
     PERANAN
     MASYARAKAT                  Antara fungsi SUHAKAM:
             Suruhanjaya Hak Asasi    • untuk mempromosikan kesedaran dan memberikan
     PERANAN NGO  Manusia Malaysia(Suhakam)    pendidikan yang berkaitan dengan hak asasi
            ditubuhkan pada tahun 1999    manusia
            melalui Akta Suruhanjaya Hak  • untuk menasihat dan membantu Kerajaan dalam
              Asasi Manusia 1999.     merumuskan undang-undang dan prosedur dan
                            mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil
                           • untuk mengesyorkan kepada Kerajaan berhubung
                            dengan perjanjian dan dokumen antarabangsa
                            dalam bidang hak asasi manusia;
                           • untuk menyiasat aduan tentang pelanggaran hak
                            asasi manusia.

  ©eMKAy
©eMKAy
                       ALIRAN
      19
      STRATEGI
     INTEGRASI

     PERANAN
     KERAJAAN
                • Aliran Kesedaran Negara (Aliran) adalah gerakan pembaharuan
            ALIRAN
     PERANAN         multi-etnik yang pertama di Malaysia yang memperjuangkan
     MASYARAKAT        keadilan, kebebasan, dan perpaduan.
                • Pendekatan Aliran dipandu oleh nilai-nilai spiritual yang
                 universal, dan fokus pada membina kebersamaan hakiki dengan
     PERANAN NGO       menjunjung tinggi martabat manusia dan mempromosikan
                 keadilan sosial bagi seluruh Malaysia.
                • Aliran adalah suatu gerakan yang bebas dan autonomi, serta
                 tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana parti politik,
                 kesatuan sekerja, pertubuhan atau persatuan masyarakat
                 awam.
                • Aliran mengamalkan konsep bekerjasama secara aktif dengan
                 kumpulan lain mengenai isu-isu tertentu dengan tujuan khusus.

  ©eMKAy
©eMKAy
           PENGUKUHAN
      20


              Jelaskan TIGA (3) tanggungjawab masyarakat dalam memastikan
      STRATEGI     perpaduan etnik sentiasa terpelihara
     INTEGRASI
              Bincangkan TIGA (3) strategi mengekalkan keharmonian hubungan
     PERANAN      etnik di Malaysia.
     KERAJAAN
              Bincangkan TIGA (3) pendekatan integrasi etnik yang dilaksanakan
     PERANAN      oleh kerajaan untuk merealisasi agenda perpaduan negara.
     MASYARAKAT     Buktikan TIGA (3) kejayaan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan
              etnik di Malaysia.
     PERANAN NGO    Huraikan EMPAT (4) peranan Rukun Negara untuk memupuk
              perpaduan nasional.
              EMPAT (4) strategi bagi menangani integrasi antara kaum di Malaysia.
  ©eMKAy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:6919
posted:8/22/2010
language:Malay
pages:20